Sony | DVP-FX770 | Sony DVP-FX770 DVP-FX770 Portable DVD player Upute za upotrebu

4-284-253-11(1)
Prijenosni CD/
DVD uređaj
Upute za uporabu

Kako biste saznali korisne savjete i informacije o Sony
proizvodima i uslugama, molimo posjetite:
www.sony-europe.com/myproduct/
DVP-FX770
© 2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar
ili električki udar, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste izbjegli strujni
udar, ne otvarajte kućište.
Prepustite popravke samo
stručnim osobama.
Mrežni kabel smije se zamije­
niti isključivo u ovlaštenom
servisu.
Baterije i uređaji u kojima se
nalaze baterije ne smiju se
izlagati pretjeranoj vrućini,
primjerice, izravno na sunče­
vu svjetlost, u vatru i slično.
Pločica s podacima nalazi se na
donjoj strani uređaja.
Ovaj uređaj klasificiran je kao
CLASS 1 LASER proizvod.
Oznaka CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na donjoj
strani uređaja.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektronskih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posljedica po okoliš
i ljudsko zdravlje, a koje bi mogle
nastati neprikladnim zbrinjavanjem
dotrajalog uređaja. Recikliranje
materijala od kojeg je uređaj sasta-­
vljen pridonosi očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu u
kojoj ste kupili proizvod.
Samo u Europi
2
Kod uređaja koji zbog sigurnosti,
načina rada ili očuvanja podataka
trebaju stalno napajanje preko
ugrađene baterije, bateriju treba
zamijeniti isključivo stručno
servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, predajte
dotrajali proizvod na sabirno
mjesto za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Kod ostalih vrsta baterija, molimo
pogledajte upute za sigurno vađenje baterije iz uređaja. Predajte
bateriju na ovlašteno sabirno
mjesto za recikliranje istrošenih
baterija.
Za detaljnije informacije o recikli­
ranju ovog proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnom uredu, komu­
nalnoj službi ili trgovini u kojoj
ste kupili uređaj.
Nemojte rastavljati niti preinačiti
uređaj. U suprotnom, može doći
do strujnog udara. Za izmjenu
punjivih baterija, unutrašnje
provjere ili popravke obratite se
najbližem Sony prodavatelju ili
Sony servisnom centru.
OPREZ
Uporabom optičkih instrumenata
uz ovaj uređaj povećava se opa­
snost za vid. Budući da je laserska
zraka koja se koristi u ovom CD/
DVD uređaju štetna za oči, nemojte
pokušavati otvarati kućište.
Prepustite popravke samo stručnim
osobama.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice za okoliš i
ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati utjecaja ukoliko se baterije
ne odlože na pravilan način. Reci­
kliranje materijala pridonosi
očuvanju prirodnih izvora.
Odlaganje dotrajalih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena
s ovim proizvodom ne smije
odlagati s kućim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj simbol
može biti upotrijebljen u kombi­
naciji s kemijskim simbolom.
Mogu biti dodani i kemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo
(Pb) ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Mjere opreza
55 Postavite ovaj uređaj tako da
se mrežni kabel može odmah
odspojiti iz zidne utičnice u
slučaju nezgode.
55 Uređaj nije odspojen s napajanja sve dok je mrežni utikač
spojen na zidnu utičnicu, čak i
ako je sam uređaj isključen.
55 Kako biste spriječili požar ili
električki udar, ne stavljajte
na uređaj posude s tekućinom,
npr. vaze.
55 Preveliki zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati gubitak
sluha.
Proizvođač ovog uređaja je tvrtka
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC
i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja servisa
i jamstva, obratite se na adrese
navedene u odvojenim dokumen­
tima koji se tiču servisa ili
jamstva.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj uređaj ima
mogu­ćnost beskrajnog prikaza
zadržane ("zamrznute") video
slike ili prikaza izbornika na
zaslonu vašeg televizora. Ako
ostavite prikaz zadržane slike
ili izbornika na zaslonu vašeg
TV prijemnika tijekom dužeg
vremenskog perioda, to može
prouzročiti trajno oštećenje
TV zaslona. Na to su posebno
osjetljivi plazma televizori i
projekcijski TV prijemnici.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili
problema vezanih uz vaš uređaj,
molimo obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
Informacije o autorskim
pravima, zaštićenim
znakovima i softverskim
licencama
55 Proizvedeno prema licenci tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby i
simbol dvostruko-D su zaštitni
znaci tvrtke Dolby Laboratories.
55 Logotipi "DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R",
"DVD+R DL", "DVD-R",
"DVD VIDEO" i "CD" su
zaštićeni.
55 MPEG Layer-3 tehnologija
audio kodiranja i patenti koriste
se prema licenci tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
55 Svi drugi zaštićeni znakovi u
vlasništvu su njihovih tvrtki.
55 OVAJ PROIZVOD JE LICEN­
CIRAN POD MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD
STRANE KORISNIKA ZA
KODIRANJE VIDEOZAPISA
PREMA MPEG-4 VISUAL
STANDARDU ("MPEG-4
VIDEO") KOJI SU KODIRANI
OD STRANE KORISNIKA I
SNIMLJENI ZA OSOBNE I
NEKOMERCIJALNE SVRHE
I/ILI NABAVLJENIH OD
DOBAVLJAČA KOJI POSJEDUJE LICENCU MPEG LA
ZA DISTRIBUCIJU MPEG-4
VIDEOZAPISA. NE IZDAJE
SE NITI SE PODRAZUMIJEVA
LICENCA ZA BILO KOJE
DRUGE SVRHE. DODATNE
INFORMACIJE O MOGUĆNO­
STI UPORABE U PROMIDŽBENE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA
LICENCIRANJE, MOGU SE
DOBITI OD TVRTKE MPEG
LA, LLC. POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.
COM
O ovim uputama
55 U ovim se uputama riječ "disk"
koristi kao općeniti pojam za
DVD ili CD diskove, ukoliko
nije drugačije naznačeno u
tekstu ili na slikama.
55 Ikone, poput њ, koje su
naznačene na vrhu svakog
objašnjenja označavaju vrstu
medija koja se može koristiti
uz funkciju koja se objašnjava.
55 Za detalje, pogledajte "Mediji
koji se mogu reproducirati"
(str. 24).
55 Informacije koje je POTREBNO
znati (kako bi se izbjegla nepra­
vilna uporaba) navedene su
ispod ikone . Informacije
koje je PRIKLADNO znati
(savjeti i korisne informacije)
navedene su ispod ikone .
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Sony, odnosno njegov ovlašteni
zastupnik Sony Europe Limited,
Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
3
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pregled dijelova i kontrola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Priprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Provjera isporučenog pribora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zamjena baterije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uporaba adaptera za automobil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Spajanje na TV prijemnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Reprodukcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reprodukcija diskova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reprodukcija MP3, JPEG i videodatoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Podešavanje veličine i kvalitete slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Postavke i podešenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Korištenje izbornika za podešavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dodatne informacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediji koji se mogu reproducirati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
20
22
24
26
ALCD zaslon (str. 11)
Pregled dijelova i
kontrola
BZvučnik
Dostupne funkcije uređaja i daljinskog
upravljača variraju ovisno o vrsti diska ili
okolnostima uređaja.
Uređaj
CTipka DISPLAY
Prikaz informacija o reprodukciji.
55 Pri reprodukciji DVD-a mijenja mod
reprodukcije (str. 12).
DTipka MENU
Prikaz izbornika DVD VIDEO diska.
55 Pri reprodukciji CD ili VIDEO CD
diska (s isključenom funkcijom PBC),
prebacuje na ponavljanje reproduk­
cije (str. 12) ili reprodukciju slučajnim
redoslijedom.
55 Tijekom reprodukcije JPEG datoteke
reproducira slideshow (str. 14).
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
Tipke ///
Pomicanje kursora radi odabira prikazane stavke.
55/ na uređaju imaju istu funkciju
kao tipke / na daljinskom
upravljaču.
OPEN
Središnja tipka (ENTER)
PUSH CLOSE
POWER
Ulaz u odabranu stavku.
55 Tipka ENTER na uređaju ima istu
funkciju kao tipka .
CHARGE
Tipka RETURN
Povratak na prethodni prikaz.
Tipka OPTIONS
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
Prikaz izbornika za podešavanje LCD
zaslona (str. 15) i uporabu izbornika
za podešavanje (str. 16).
ETipka VOLUME (glasnoća zvuka)
Tipke VOLUME+ i  (reprodukcija)
imaju ispupčenje. Ispupčenje služi kao
referentna točka tijekom uporabe uređaja.
+/–
Podešavanje glasnoće.
 nastavlja se
5
FTipka  (reprodukcija) (str. 11)
Pokretanje ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
Tipka  (pauza) (str. 11)
Za spajanje USB uređaja.
QPriključnica AUDIO OUT (str. 10)
Pauza ili ponovno pokretanje
reprodukcije.
RPriključnica VIDEO OUT (str. 10)
Tipka  (zaustavljanje) (str. 11)
SPriključnica DC IN 9,5V (str. 8, 9)
Zaustavljanje reprodukcije.
Tipka / (prethodno/
sljedeće)
Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje,
zapis ili datoteku.
GPokrov uložnice diska (str. 11)
HTipka OPEN (str. 11)
Otvaranje pokrova uložnice diska.
IPUSH CLOSE (str. 11)
Zatvaranje pokrova uložnice diska.
JIndikator POWER (str. 11)
KIndikator CHARGE (str. 8)
L (senzor daljinskog
upravljača)
MPreklopka OPERATE (str. 11)
Uključenje ili isključenje uređaja.
NPreklopka HOLD
Kako biste izbjegli slučajan pritisak
na neku od tipki, preklopku HOLD
podesite u smjeru strelice.
Sve tipke na uređaju su zaključane, a
tipke daljinskog upravljača su u funkciji.
OPriključnica PHONES (slušalice)
A, B
6
PPriključnica USB (tip A) (str. 14)
Za spajanje mrežnog adaptera ili
adaptera za automobil.
TTipka INPUT SELECT (str. 14)
Svakim pritiskom tipke, prikaz na LCD
zaslonu mijenja se na sljedeći način:
55 Disk (standardno)
55 USB (str. 14)
Daljinski upravljač
VTipka TOP MENU
Prikaz glavnog izbornika DVD VIDEO
diska.
55 Pri reprodukciji DVD VR diska
prebacuje između "Original" i "Play
List".
WTipke  REPLAY/ ADVANCE
Ponavljanje reprodukcije scene/kratki
pomak scene prema naprijed (samo
DVD).
XTipke  /  (pretraživanje/usporena reprodukcija)
Tipke VOL +, 5,  i AUDIO imaju ispup­
čenje. Ispupčenje služi kao referentna točka
tijekom uporabe uređaja.
UBrojčane tipke
Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.
Tipka CLEAR
Brisanje znakova u polju za unos.
55 Brzo pretraživanje prema natrag/
naprijed kad se pritisne tijekom
reprodukcije. Pritisnite više puta za
promjenu brzine.
55 Usporeno pretraživanje prema natrag/
naprijed kad se pritisne tijekom pauze.
Pritisnite više puta za promjenu brzine.
(Usporena reprodukcija unatrag je
raspoloživa samo za DVD. Usporena
reprodukcija prema naprijed je raspo­
loživa samo za DVD, VIDEO CD i
videodatoteke.) Ovisno o disku, uspo­
rena reprodukcija prema natrag možda
neće biti moguća ili slike neće biti
stabilne.
YTipka ANGLE
Mijenja kutove kamere snimljene na
DVD VIDEO.
Tipka AUDIO
Svaki pritisak tipke mijenja audio signal.
55 Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
mijenja jezik dijaloga.
55 Prilikom reprodukcije CD ili VIDEO
CD diska prebacuje između stereo i
mono zvuka.
Tipka SUBTITLE
Svaki pritisak tipke mijenja titlove
snimljene na DVD VIDEO.
7
Priprema
Provjera isporučenog
pribora
Provjerite je li s uređajem isporučen
sljedeći pribor:
55 AC adapter (1)
55 Adapter za automobil (1)
55 Audio/video kabel (mini priključak  2
 phono priključak  3) (1)
55 Daljinski upravljač (1)
55 Baterije R6 (veličina AA) (2)
Zamjena baterije
Napunite punjivu bateriju prije prvog korištenja uređaja, ili kad se baterija isprazni.
1 Spojite mrežni adapter.
Kad punjenje započne, svijetli narančasti
indikator CHARGE.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
Na zidnu utičnicu
DC IN
9.5V
Priprema daljinskog upravljača
Uložite dvije R6 (veličina AA) baterije u
skladu s oznakama polariteta  i  na
baterijama i unutar baterijskog pretinca.
Mrežni adapter (isporučen)
Kad punjenje završi, isključuje se indi­
kator CHARGE.
Odspojite mrežni adapter.

Ako se umjesto indikatora CHARGE uključi indi­
kator POWER, preklopka OPERATE je podešena
u položaj "ON". Postavite preklopku OPERATE
u položaj ''OFF'' i provjerite svijetli li indikator
CHARGE.

Bateriju punite pri temperaturi između 5 °C i
35 °C.
8
Vrijeme punjenja i reprodukcije
Vrijeme punjenja: približno 3 sati
Vrijeme reprodukcije: približno 4 sati
––Umjerena temperatura (20 °C)
––Uporaba slušalica
––Minimalna pozadinska rasvjeta
Ovisno o temperaturi okruženja i stanju punjive
baterije, vrijeme punjenja može biti dulje, ili
vrijeme reprodukcije može biti kraće.
Provjera kapaciteta baterije
1 Spojite adapter za automobil.
OPERATE
OFF ON
Kad je uređaj zaustavljen, prikaže se indika­
tor baterije. Kad je baterija prazna, poja­
vljuje se indikator  ili treperi indikator
CHARGE. Preklopku OPERATE postavite
u položaj ''OFF'', spojite mrežni adapter i
napunite bateriju.
Puna
Isporučen adapter za automobil namijenjen
je akumulatoru od 12 V, s negativnim uzem­
ljenjem (ne koristite s akumulatorom od
24 V, pozitivno uzemljenje).
Prazna
Priprema
Navedeno vrijeme odnosi se na sljedeće
uvjete:
Uporaba adaptera za
automobil
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
DC IN
9.5V
Na priključnicu
upaljača
Adapter za automobil (isporučen)
Nakon uporabe uređaja u automobilu
Odspojite adapter za automobil iz priključka
u vozilu.

55 Vozač ne smije spajati niti odspajati adapter za
automobil tijekom vožnje.
55 Položite kabel tako da ne ometa vozača. Također, LCD zaslon se ne smije postaviti tako da
ga vozač može gledati.
55 Očistite priključnicu upaljača. Ukoliko je zapr­
ljana, kontakt se možda neće uspostaviti ili
može doći do nepravilnosti u radu.
55 Adapter koristite dok motor vozila radi. Ako
se koristi kad je motor isključen, akumulator
se može isprazniti.
55 Uređaj i dodatni pribor ne ostavljajte unutar
vozila.
9
Spajanje na TV
prijemnik
Možete gledati slike na TV-u ili monitoru
ako povežete uređaje na način opisan u
nastavku.
1 Spojite uređaj na TV prijemnik ili
monitor putem isporučenog
audio/video kabela.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
VIDEO
OUT
Na AUDIO/VIDEO
ulazne priključnice
TV prijemnika ili
monitora
Audio/video kabel
(isporučen)

Uređaj se može spojiti na AV pojačalo na isti
način kao i na TV.

55 Kad je uređaj spojen na TV prijemnik audio/
video kabelom, na LCD zaslonu se ne vidi
slika.
55 Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
uređaj koji namjeravate spojiti.
55 Prije povezivanja, isključite uređaj i opremu
koju želite spojiti, zatim ih odspojite iz mrežnog
napajanja.
10
4 Uložite disk.
Reprodukcija
Reprodukcija diskova
Reprodukcija
ћќўџ
Ґ
Postavite disk sa stranom za reprodukciju prema dolje i lagano ga pritisnite
da sjedne na mjesto. Ne dodirujte
površinu leće.
Ovisno o disku, neki postupci mogu biti
različiti ili ograničeni. Pogledajte upute za
uporabu isporučene uz disk.
Unaprijed napunite bateriju ili spojite
adapter za mrežno napajanje.
N
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
X
Površina leće
Strana za reprodukciju
okrenuta prema dolje
ENTER
OPEN
PUSH
CLOSE
RETURN
OPTIONS
VOLUME
x
diska za njegovo zatvaranje.
OPEN
PUSH CLOSE
OPERATE
OFF ON
5 Pritisnite PUSH CLOSE na pokrovu
HOLD
OPERATE
1 Otvorite LCD zaslon.
2 Preklopku OPERATE postavite u
položaj ''ON''.
Uređaj se uključi i indikator POWER
zasvijetli zeleno.
3 Pritisnite OPEN za otvaranje
pokrova uložnice diska.
6 Pritisnite .
Započinje reprodukcija.
Ovisno o disku, može se prikazati
izbornik. Pritisnite /// za odabir
opcije i zatim pritisnite ENTER.

55 Diskovi koji su izrađeni na DVD rekorderima
trebaju se pravilno finalizirati prije nego što se
mogu reproducirati. Za dodatne informacije
o finaliziranju, pogledajte upute za uporabu
isporučene uz DVD rekorder.
55 Kad otvorite pokrov uložnice, disk će se možda
još uvijek vrtjeti. Prije vađenja diska, pričekajte
da se vrtnja zaustavi.
Napomene o screen saveru.
55 Slika screen savera pojavljuje se kad je
reprodukcija pauzirana ili zaustavljena
dulje od 15 minuta bez kontrola funkcija.
Slika nestaje pritiskom na tipku .
Za podešavanje opcije "Screen Saver"
pogledajte str. 17.
 nastavlja se
11
55 Uređaj se isključi u pripravno stanje, 15
minuta nakon uključenja funkcije screen
saver. Za izlazak iz moda pripravnog
stanja, pritisnite tipku .
Uporaba izbornika s
informacijama o reprodukciji
Nastavljanje reprodukcije od mjesta na
kojem je bila zaustavljena (nastavljanje
reprodukcije) ћ ќ ў џ
Tijekom reprodukcije DVD diska, moguće
je pratiti trenutačne informacije o reprodukciji. Prikaz s informacijama o reprodukciji
također omogućuje podešavanje naslova/
poglavlja, promjenu zvuka/titlova, itd.
Za unos brojeva koristite daljinski
upravljač.
Kad ponovno pritisnete  nakon što ste
zaustavili reprodukciju, uređaj nastavlja
reprodukciju od mjesta na kojem ste
pritisnuli .

55 Za pokretanje reprodukcije od početka diska,
pritisnite  dvaput, zatim pritisnite .
55 Kad ponovno uključite uređaj nakon prekida
napajanja, reprodukcija se nastavlja automatski.
1 Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije DVD diska.
Primjer: Tijekom reprodukcije DVD
VIDEO diska

55 Ovisno od mjesta na kojem je zaustavljena,
reprodukcija se možda neće nastaviti s potpuno
iste točke.
55 Mjesto nastavljanja se poništi kad:
––otvorite uložnicu diska.
––pritisnete tipku INPUT SELECT.
Stavke
Ponavljanje reprodukcije (Repeat reprodukcija) ћ ў џ
2 Odaberite i podesite svaku stavku
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska priti­
snite DISPLAY za odabir funkcije ''Repeat''
(str. 12).
Pri reprodukciji CD ili VIDEO CD diska
(s isključenom funkcijom PBC), više puta
pritisnite MENU (str. 5).
Reprodukcija VIDEO CD diska s PBC
funkcijom (PBC reprodukcija) ў
PBC (Playback Control) omogućuje interak­
tivnu reprodukciju VIDEO CD diskova,
pomoću izbornika. Kad pokrenete reproduk­
ciju VIDEO CD diska s PBC funkcijom,
prikaže se izbornik. Odaberite opciju brojča­
nim tipkama na daljinskom upravljaču i
pritisnite tipku ENTER. Nakon toga slijedite
interaktivne upute iz izbornika (pritisnite
 kad se prikaže "Press SELECT").
12
ћќ
Menu
*1
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
D English
Title Elapsed 00:12:01
tako da pritisnete / i ENTER.
55 Title: Odabir broja naslova.*2
55 Chapter: Odabir broja poglavlja.*2
55 Audio: Odabir zvuka.
55 Subtitle: Odabir titlova.
55 Angle: Odabir kut kamere.
55 T.Time: Vrijeme je prikazano tijekom
reprodukcije naslova. "00:00:00"
se pojavljuje pritiskom na ENTER.
Unesite željeni vremenski kôd.
55 C.Time: Vrijeme je prikazano tijekom
reprodukcije poglavlja. "00:00:00"
se pojavljuje pritiskom na ENTER.
Unesite željeni vremenski kôd.
55 Repeat: Odabir načina ponavljanja.
55 Time Disp.: Odabir prikaza vremena.
*1Kad se reproducira DVD (VR mod), pored
broja naslova prikaže se "PL" (reprodukcijska
lista) ili "ORG" (original).
*2Odaberite broj tipkama / ili brojčanim
tipkama.
Za isključivanje prikaza
Pritisnite DISPLAY ili RETURN.
Ovaj uređaj podržava reprodukciju MP3,
JPEG i videodatoteka. Za detalje, pogledajte
"Mediji koji se mogu reproducirati" (str. 24).
Pri odabiru DATA medija, pojavljuje se
lista albuma. Ovisno o disku, reprodukcija
započinje automatski.
C/X/x/c
ENTER
Reprodukcija

Ovisno o disku, ponekad nije moguće podesiti
neke od postavki.
Reprodukcija MP3, JPEG
i videodatoteka Ґ
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
./>
x
OPEN
PUSH CLOSE
X
N
1 Pritisnite / za odabir albuma
i zatim pritisnite ENTER.
Primjer: Lista MP3 datoteka
Dir:001
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
55 Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
stranicu, pritisnite  ili .
55 Za povratak na listu albuma, pritisnite
/ za odabir  i pritisnite ENTER.
2 Pritisnite / za odabir datoteke
i zatim pritisnite  ili ENTER.
Reprodukcija počinje od odabrane
datoteke.
 nastavlja se
13
Odabir JPEG datoteke
1 Pritisnite INPUT SELECT za odabir
Zakretanje JPEG datoteke
2 Spojite USB uređaj na USB
"USB".
priključnicu.
IN
P
T
U
E
S
LE
P
IS
T
C
D
Y
LA
E
M
U
N
E
N
T
E
R
R
Pritisnite /// tijekom prikaza slikovne
datoteke. Zakrenite svaku datoteku.
: Zakretanje slike za 90 stupnjeva u smjeru
kazaljke sata.
: Zakretanje slike za 90 stupnjeva u smjeru
suprotnom od kazaljke sata.
/: Zakretanje slike za 180 stupnjeva.
T
E
U
N
R
6
7
8
9
10
11
12
N
E
M
5
IO
4
T
U
3
P
O
L
O
2
IN
DC V
9.5
AUDIO
T
OU
INPUT
SELECT
ES
ON
Pritisnite MENU.
Slikovne datoteke unutar albuma prikazuju
se u 12 podzaslona.
1
EO
VID T
OU
V
Prikaz liste umanjenih sličica
PH
E
AT
ER
OP ON
F
OF
LD
HO
A
B
USB priključnica
USB uređaj
Odspajanje USB uređaja
Slide Show
Prev
Next
55 Za prijelaz na prethodni ili sljedeći
popis sličica, odaberite ''Prev'' ili
''Next'' pri dnu zaslona i pritisnite
ENTER.
55 Za izlazak iz liste umanjenih sličica,
pritisnite MENU.
Reprodukcija Slide Showa
1 Pritisnite MENU.
Pojavi se lista umanjenih sličica.
2 Pritisnite /// za odabir opcije
"Slide Show" na dnu zaslona i pritisnite ENTER.
Slide show počinje.
Reprodukcija podataka s USB
uređaja
Možete reproducirati podatkovne datoteke
s USB uređaja.
14
1
Pritisnite INPUT SELECT za poništenje
opcije ''USB''.
2
Odspojite USB uređaj.
Podržani Sony USB uređaji
Podržani su sljedeći Sony USB flash memorijski uređaji "Micro Vault" i digitalni
fotoaparati* (objavljeni nakon 2008.): serija
USM-J/B, serija USM-L i serija USM-LX,
serija DSC-T, serija DSC-W, serija DSC-H,
serija DSC-S i serija DSLR-A.
**Podesite LUN postavke na digitalnom fotoapa­
ratu na "Single". Pogledajte upute isporučene
uz digitalni fotoaparat.

55 Ne odspajajte USB uređaj kad indikator pristupa
treperi. To može dovesti do oštećenja ili gubitka
podataka.
55 Na uređaj se mogu spojiti USB uređaji s flash
memorijom i digitalni fotoaparat. Ostali uređaji
(USB hub i sl.) se ne mogu spojiti. Kad se spoji
nepodržani uređaj, prikaže se poruka greške.
Podešavanje veličine i
kvalitete slike
ћќўҐ
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTER
Reprodukcija
Možete podesiti sliku koja je prikazana na
LCD zaslonu.
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
VOLUME
RET URN
OPEN
PUSH CLOSE
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritisnite / za odabir opcije
"LCD Mode" i pritisnite ENTER.
3 Odaberite i podesite svaku stavku
tako da pritisnete /// i
ENTER.
55 LCD Aspect: Promjena veličine slike.
55 Backlight: Podešavanje svjetline.
55 Contrast: Podešavanje razlike između
svijetlih i tamnih područja.
55 Hue: Podešavanje ravnoteže crvene i
zelene boje.
55 Color: Podešavanje zasićenosti boja.
55 Default: Resetiranje svih postavki na
tvorničke vrijednosti.
Za isključenje izbornika
Pritisnite OPTIONS ili RETURN.

Ovisno o disku, odabrani format slike može se
razlikovati.
15
Deaktiviranje izbornika za podešavanje
Pritisnite OPTIONS ili RETURN.
Postavke i podešenja
Korištenje izbornika za
podešavanje
Neki diskovi sadrže pohranjene postavke
reprodukcije, koje imaju prvenstvo.
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTE R
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
General Setup
Standardne postavke su podcrtane.
uuTV Display
Odabir formata slike spojenog TV prijemnika.
Kad gledate sliku na LCD zaslonu ovog ure­
đaja, za postavku "TV Display" podesite
"16:9".
4:3
Pan Scan
VOLUME
RETURN
OPEN
PUSH CLOSE
x
1 Pritisnite OPTIONS kad je uređaj
Odaberite ovo podešenje kad
na uređaj spojite standardni 4:3
TV prijemnik. Prikazuje široku
sliku na cijelom zaslonu tako
da je dio slike koji ne stane na
zaslon automatski odrezan.
zaustavljen.
Tijekom nastavljanja reprodukcije ne
možete koristiti izbornik za podešavanje. Pritisnite  dvaput i pritisnite
OPTIONS.
2 Pritisnite / za odabir opcije
Odaberite ovo podešenje kad
4:3
Letter Box na uređaj spojite standardni 4:3
TV prijemnik. Prikazuje široku
sliku na kojoj se vide pruge na
gornjem i donjem dijelu zaslona.
''Setup'', zatim pritisnite ENTER.
3 Pritisnite / za odabir kategorije,
zatim pritisnite ENTER.
:General Setup (str. 16)
Podešenje postavki vezanih uz uređaj.
:Audio Setup (str. 17)
Podešavanje postavki zvuka u skladu
s uvjetima reprodukcije.
:Language Setup (str. 18)
Podešavanje jezičnih postavki za prikaz
na zaslonu ili zvučni zapis (dijalog).
:Parental control (str. 18)
Podešenje ograničenja reprodukcije.
4 Odaberite i podesite svaku stavku
tako da pritisnete / i ENTER.
16
16:9
Odaberite ovo podešenje kod
spajanja TV prijemnika sa
širokom slikom (wide-screen)
ili TV prijemnika s funkcijom
širokog zaslona (wide mode).

Ovisno o disku, može se dogoditi da se umjesto
"4:3 Letter Box" automatski odabere "4:3 Pan
Scan" ili obrnuto.
uuAngle Mark (samo DVD VIDEO)
Prikazuje oznaku kuta kad promijenite kut
gledanja tijekom reprodukcije DVD diska
na koji su snimljene scene iz više kutova.
On
Prikaz oznake kuta.
Off
Isključenje oznake kuta.
uuScreen Saver
On
Uključenje funkcije screen
savera.
Off
Isključenje funkcije screen
savera.
Standardna postavka je podcrtana.
uuAudio DRC (Dynamic Range Control)
(samo DVD)
Omogućuje postizanje čistog zvuka uz nisku
glasnoću pri reprodukciji DVD diska koji
je usklađen s "Audio DRC" funkcijom.
Standard
Standardni zvuk.
TV Mode
Omogućuje postizanje čistog
tihog zvuka, čak i kod smanjene glasnoće.
Wide
Range
Pruža osjećaj koncertne
izvedbe.
Postavke i podešenja
Slika screen savera pojavljuje se kad je
reprodukcija pauzirana ili zaustavljena
dulje od 15 minuta. Screen saver pomaže
u spre­čavanju oštećenja zaslona spojenog
uređaja (utiskivanje slike). Pritisnite 
za isključenje screen savera.
Audio Setup
uuPBC
Možete uživati u reprodukciji interaktivnog
programa pomoću funkcije PBC (Playback
Control) na VIDEO CD disku, ukoliko je
dostupna (str. 12).
On
Uključenje PBC funkcije.
Off
Isključenje PBC funkcije.
uuDefault
Vraćanje svih funkcija na tvorničke postavke.
Imajte na umu da se pritom brišu sve vaše
postavke.
 nastavlja se
17
Language Setup
uuOSD (On-Screen Display)
Za promjenu jezika informacija prikazanih
na zaslonu.
uuDisc Menu (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika izbornika diska.
Kad odaberete "Original", odabran je jezik
koji ima prioritet na disku.
uuSubtitle (samo DVD VIDEO)
Odabir jezika titla.
Kad odaberete "Off", titlovi se ne prikazuju.
Reprodukciju diska moguće je ograničiti
putem ove funkcije.
Prilikom uporabe ove funkcije, koristite
daljinski upravljač.
uuPassword (samo DVD VIDEO)
Unos ili izmjena zaporke. Podesite zaporku
funkcije ograničavanja reprodukcije. Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka.
Promjena zaporke
1
Za odabir jezika zvučnog zapisa.
Kad odaberete "Original", odabran je jezik
koji ima prioritet na disku.
Pritisnite / za odabir opcije
''Password'', zatim pritisnite ENTER.
2
Provjerite je li odabrano "Change" i
pritisnite ENTER.
uuXvid Subtitle
3
Unesite trenutnu zaporku u polje "Old
Password", novu zaporku u "New
Password" i "Verify Password" i pritisnite ENTER.
uuAudio (samo DVD VIDEO)
Biranje jezika titla Xvid datoteke.
CP1250
Albanski, bosanski, hrvatski,
češki, njemački, madžarski,
islandski, irski, poljski,
rumunjski, slovački, slovenski
CP1251
Bugarski, bjeloruski, engleski,
makedonski, moldavski,
ruski, srpski, ukrajinski
CP1253
Grčki
CP1254
Albanski, danski, nizozemski,
estonski, finski, francuski,
gelik, njemački, talijanski,
kurdski (latinica), norveški,
portugalski, španjolski,
švedski, turski

Kad u izborniku "Disc Menu", "Subtitle" ili
"Audio" odaberete jezik koji nije snimljen na
disk, uređaj će automatski odabrati jedan od
snimljenih jezika.
18
Parental Control
Ukoliko pogriješite pri unosu zaporke
Pritisnite CLEAR ili  za povratak jednu
po jednu znamenku, a zatim pritisnite
ENTER u koraku 3, te ponovno unesite
zaporku.
Ako zaboravite zaporku
Unesite "1369" u "Old Password" i unesite
novu zaporku u "New Password" i "Verify
Password".
uuParental Control (samo DVD VIDEO)
Podesite razinu ograničenja. Što je vrijednost
niža, to je ograničenje veće.
Za podešenje ograničavanja reprodukcije,
potrebno je prethodno podesiti zaporku.
Podešenje ograničavanja reprodukcije
(Parental Control).
Pritisnite / za odabir opcije ''Parental
Control'' i pritisnite ENTER.
2
Pritisnite / za odabir razine ograničenja zatim pritisnite ENTER.
3
Unesite zaporku, zatim pritisnite
ENTER.
Reprodukcija diska kod kojeg je podešena
funkcija Parental Control
Postavke i podešenja
1
Umetnite disk i pritisnite . Pojavi se polje
za unos zaporke. Unesite svoju zaporku
pomoću brojčanih tipaka, zatim pritisnite
ENTER.
19
Zvuk
Dodatne informacije
U slučaju problema
Dođe li do neke od sljedećih poteškoća
tijekom uporabe uređaja, prije nego što
odnesete uređaj na servis, proučite ove
upute jer vam one mogu pomoći u rješavanju
problema. Ako su problemi i dalje prisutni,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
Provjerite je li mrežni adapter čvrsto
spojen (str. 8).
Provjerite je li punjiva baterija dovoljno
napunjena (str. 8).
Punjiva baterija se ne može puniti.
Ne možete puniti punjivu bateriju kad je
uređaj uključen. Preklopku ''OPERATE''
postavite na ''OFF'' (str. 8).
Slika
Pojavljuju se crne točkice i crvene, plave
i zelene točkice ostaju na LCD zaslonu.
Pojava je svojstvo LCD tehnologije i ne
predstavlja kvar.
Kad na LCD zaslonu gledate sliku formata
16:9, na gornjem i donjem dijelu slike
vidljive su crne pruge.
Podesite "16:9" za "TV Display" u izborniku "General Setup" (str. 16).
20
Nema zvuka.
Uređaj se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije.
U tijeku je pretraživanje prema naprijed
ili natrag.
Glasnoća zvuka je niska.
Na nekim DVD diskovima je zvuk tiši.
Glasnoća se može poboljšati ako "Audio
DRC" u izborniku "Audio Setup" podesite
na "TV Mode" (str. 17).
Rukovanje
Uređaj ne reagira na pritisak tipaka.
Preklopka HOLD postavljena je u smjeru
strelice (str. 6).
Disk se ne može reproducirati.
Ako je disk uložen naopako, pojavi se
poruka "No Disc" ili "Cannot play this
disc". Uložite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom prema dolje (str. 11).
Disk nije dobro umetnut dok ne klikne
(str. 11).
Disk je zaprljan ili neispravan (str 23).
Uložen je disk koji se ne može reproducirati. Provjerite odgovara li regionalni
kod diska uređaju i je li disk finaliziran
(str 24).
Kad je prikazano "USB" pritisnite INPUT
SELECT (str. 6).
Podešena je funkcija Parental Control.
Promijenite postavku (str. 18).
Unutar uređaja se kondenzirala vlaga
(str. 22).
Disk se ne reproducira od početka.
Odabrano je ponavljanje reprodukcije
(str. 12) ili reprodukcija slučajnim slijedom
(str. 5).
Odabran je nastavak reprodukcije (str. 12).
Reprodukcijska lista izrađenog diska auto­
matski se reproducira. Za reprodukciju
originalnih naslova pritisnite dvaput 
i odaberite ''Original'' pritiskom na TOP
MENU.
Kod reprodukcije slika sa signalom zaštite,
može se umjesto slike prikazati plavi
zaslon i poruka (str. 24).
Tipke / u izborniku ne funkcioniraju.
Ovisno o disku, tipke / za izbornik
diska na uređaju ponekad neće funkcionirati. U tom slučaju, koristite tipke /
na daljinskom upravljaču.
Ako na rad uređaja utječu statički elektricitet i druge smetnje, isključite uređaj i
ostavite ga mirovati deset sekundi.
Povezivanje
Nema slike ili zvuka na spojenoj opremi.
Ponovo čvrsto spojite spojni kabel (str. 10).
Spojni kabel je oštećen.
Provjerite postavke spojenog TV prijem­
nika ili pojačala.
USB
DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB
uređaj.
Ponovo čvrsto spojite USB uređaj (str. 14).
USB uređaj je oštećen.
Pritisnite INPUT SELECT za odabir
"USB" (str. 14).
Dodatne informacije
Prikazuje se "Copyright Lock" i zaslon
mijenja boju u plavu kod reprodukcije
DVD diska u VR modu.
Uređaj ne radi pravilno ili se ne može
isključiti.
Daljinski upravljač ne radi.
Baterije u daljinskom upravljaču su
istrošene.
Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru  daljinskog upravljača na
uređaju.
Sunčeva svjetlost ili jaka rasvjeta ometaju
rad daljinskog upravljača.
MP3, JPEG ili videodatoteke ne mogu se
reproducirati (str. 25).
Format datoteke nije podržan.
Ekstenzija nije podržana.
Datoteka je oštećena.
Datoteka je prevelika.
Zbog tehnologije kompresije koja se koristi
za videodatoteke, možda će biti potrebno
neko vrijeme za pokretanje reprodukcije.
21
Mjere opreza
Sigurnost u prometu
Ne koristite uređaj sa zaslonom i slušalice
tijekom vožnje automobila, bicikla ili bilo
kojeg drugog motornog vozila. U suprotnom,
možete uzrokovati opasne situacije u prometu, a u nekim područjima je i protuzakonito.
Uporaba slušalica pri velikoj glasnoći
tijekom šetnje, posebice tijekom prelaska
raskrižja, također predstavlja potencijalnu
opasnost. Potrebno je obratiti posebnu
pažnju ili prekinuti uporabu u potencijalno
opasnim situacijama.
O sigurnosti
Ako u kućište uređaja dospije kakav predmet
ili tekućina, odspojite uređaj i odnesite ga
na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka
uporabe.
O izvorima napajanja
55 Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme,
odspojite ga iz zidne utičnice. Za odspajanje
mrežnog adaptera, uhvatite sâm utikač,
nikad ne povlačite kabel.
55 Ne dirajte mrežni adapter mokrim rukama.
To može prouzročiti rizik od strujnog
udara.
55 Ne spajajte mrežni adapter na strujni
transformator za putovanja, jer on može
generirati toplinu i uzrokovati nepravilnosti u radu.
O povećanju temperature
Toplina se može nakupiti unutar uređaja
tijekom punjenja ili ukoliko se uređaj koristi
dulje vrijeme. Pojava ne predstavlja kvar.
22
O postavljanju
55 Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor,
primjerice, u policu za knjige ili slično.
55 Ventilacijske otvore uređaja nemojte pre­
krivati novinama, stolnjacima, zavjesama,
itd. Uređaj ne postavljajte na mekanu
površinu, primjerice na tepih.
55 Ne postavljajte uređaj i adapter na mjesta
koja su u blizini izvora topline, ili na mjesta koja su podložna izravnom sunčevom
svjetlu, nakupljanju prašine ili pijeska,
vlazi, kiši ili mehaničkim udarcima, ili u
automobilu na kojem su prozori zatvoreni.
55 Ne postavljajte uređaj u kosi položaj.
Dizajniran je samo za rad u vodoravnom
položaju.
55 Uređaj i diskove držite što dalje od opreme
sa snažnim magnetima, kao što su mikro­
valne pećnice ili veliki zvučnici.
55 Pripazite da vam uređaj ne ispadne i da
ne bude izložen snažnim udarcima. Ne
stavljajte teške predmete na uređaj i
dodatnu opremu.
O radu uređaja
55 Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo
mjesto, ili ako je postavljen u veoma
vlažnom prostoru, vlaga se može konden­
zirati na lećama unutar uređaja. Ako dođe
do toga, uređaj možda neće pravilno raditi.
U tom slučaju, uklonite disk i ostavite
uređaj na približno pola sata dok vlaga ne
ispari. Tkaninom obrišite vlagu nakupljenu
na LCD zaslonu. Nakon nekog vremena
ponovno uključite napajanje.
55 Leću uređaja održavajte čistom i nemojte
je dirati. Dodirivanjem leće ona se može
oštetiti te prouzročiti nepravilan rad uređaja. Pokrov uložnice diska držite zatvorenim, osim kad ulažete ili vadite disk.
O LCD (Liquid Crystal Display) zaslonu
O slušalicama
55 Premda je proizveden visokopreciznom
tehnologijom, na LCD zaslonu povremeno
se mogu prikazati točkice različitih boja.
Pojava ne predstavlja kvar.
55 Ne postavljajte niti ispuštajte nikakav
predmet na površinu LCD zaslona. Također, ne pritišćite zaslon rukama.
55 Pripazite da ne oštetite površinu LCD
zaslona oštrim predmetima.
55 Sprečavanje oštećenja sluha: Izbjegavajte
korištenje slušalica pri visokoj glasnoći.
Stručnjaci za sluh slažu se da je kontinuirano, glasno i dugotrajno slušanje štetno
za sluh. Ako začujete zujanje u ušima,
stišajte glasnoću ili prekinite uporabu.
55 Briga prema obližnjim ljudima: Glasnoću
podesite na umjerenu razinu. To će vam
omogućiti slušanje vanjskih zvukova, a
time i pokazujete obzir prema ljudima
koji se nalaze u vašoj blizini.
O punjivoj bateriji
O čišćenju
55 Uz uređaj koristite samo isporučene adap­
tere jer ostali adapteri mogu uzrokovati
nepravilnosti u radu.
55 Ne rastavljajte niti obavljajte obrnuti
inženjering.
55 Ne dirajte metalne dijelove jer može doći
do kratkog spoja i oštećenja adaptera, pose­
bice ako ih se dodiruje drugim metalnim
predmetima.
55 Očistite kućište, prednju stranu i kontrole
uređaja mekanom krpom lagano navlaženom u blagoj otopini sredstva za pranje.
Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, primjerice, prašak
za ribanje ili otapala poput alkohola ili
benzina.
55 Površinu LCD zaslona nježno obrišite
mekanom krpom. Kako biste spriječili
nakupljanje prljavštine, često brišite
zaslon.
Ne brišite površinu LCD zaslona mokrom
krpom. Ukoliko u uređaj uđe voda, može
doći do nepravilnosti u radu.
55 Ukoliko su slika/zvuk izobličeni, možda
je leća prekrivena prašinom. U tom slučaju,
očistite leću komercijalno dostupnom
puhaljkom za leće fotoaparata.
Izbjegavajte izravno dodirivanje leće
tijekom čišćenja. Nemojte koristiti diskove
za čišćenje ili sredstva za čišćenje diskova/
leća.
O podešavanju glasnoće
Napomene o diskovima
Ne pojačavajte glasnoću tijekom slušanja
dijela s veoma niskom razinom ulaznog
signala ili bez audio signala. U suprotnom,
može doći do oštećenja zvučnika kad započne reprodukcija dijela s visokom razinom
signala.
55 Kako bi disk ostao čist, držite ga za rub.
Ne dodirujte površinu.
55 Ne koristite sljedeće diskove:
––Diskove koji nisu standardnog oblika
(primjerice, kvadrat, srce).
––Diskove s naljepnicom.
––Diskove s celofanskom vrpcom ili
ostatkom ljepila od naljepnice.
O mrežnom adapteru i adapteru za vozilo
Dodatne informacije
55 Zbog ograničenog vijeka trajanja baterije,
njen kapacitet postepeno slabi tijekom
vremena i stalne uporabe. Staru bateriju
je potrebno zamijeniti novom kad joj je
kapacitet približno na polovici normalnog
trajanja.
55 Kako biste spriječili propadanje baterije,
napunite je barem jednom svakih pola
godine ili svake godine.
55 Neke zemlje reguliraju odlaganje baterija
koje služe za napajanje ovog proizvoda.
Molimo, obratite se lokalnim nadležnim
ustanovama.
23
Mediji koji se mogu reproducirati
Tip
Logotip diska
Ikona
DVD
ћ
CD
DATA disk ili
USB
—

55 Napomene o medijima za snimanje
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija
nekih medija za snimanje na ovome uređaju
zbog nedostatne kvalitete i uvjeta snimanja te
fizičkom stanju diska, odnosno zbog razlike u
tehnologiji i softveru snimanja.
Disk se ne može reproducirati ako nije
pravilno finaliziran. Za dodatne informacije
pogledajte upute za uporabu isporučene uz
uređaj za snimanje. Imajte na umu da neke
funkcije reprodukcije možda neće raditi
kod nekih DVD+RW/+R/+R DL diskova,
čak i ako su bili pravilno finalizirani. U tom
slučaju, koristite normalnu reprodukciju za
gledanje diska.
24
Značajke
55 Komercijalni DVD
55 DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL diskovi u
+VR modu
55 DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL diskovi u
video modu
ќ
DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL diskovi u VR (Video
Recording) modu
џ
55 Glazbeni CD diskovi
55 CD-R/CD-RW diskovi u
glazbenom CD formatu
ў
55 VIDEO CD diskovi koji
sadrže Super VCD
55 CD-R/CD-RW diskovi u
video CD ili Super VCD
formatu
Ґ
DATA CD/DATA DVD ili
USB uređaji s MP3, JPEG
ili videodatotekama
55 Uređaj ne može reproducirati slike sa
signalom za zaštitu od kopiranja
DVD snimke (VR mod) s CPRM* zaštitom
možda se neće moći reproducirati ako sadrže
signal za zaštitu od kopiranja. Na zaslonu se
pojavi "Copyright lock".
**CPRM (Content Protection for Recordable
Media) je tehnologija kodiranja koja štiti
snimke sa zaštićenim autorskim pravima.
Napomene o MP3, JPEG i
videodatotekama
*1Datoteke u mp3PRO formatu ne mogu se
reproducirati.
*2Datoteke s ekstenzijom ".jpe" ili ".jpeg" mogu
se reproducirati ukoliko im se ekstenzija
promijeni u ".jpg".
*3Ne mogu se reproducirati datoteke sa zaštitom
od kopiranja (Digital Right Management).
Datoteke u MPEG-4 AVC formatu ne mogu
se reproducirati.

55 Za pokretanje reprodukcije medija sa složenom
strukturom mapa potrebno je više vremena.
Kreirajte albume na sljedeći način:
––Broj hijerarhija na mediju ne bi smio biti veći
od dvije.
––Na mediju bi trebalo biti najviše 50 albuma
ili manje.
––Na mediju bi trebalo biti najviše 100 datoteka
ili manje.
––Na mediju bi trebalo biti najviše 800 albuma
i datoteka, ili manje.
55 Uređaj reproducira datoteku unutar albuma po
redu kojim je medij snimljen.
Dodatne informacije
Uređaj može reproducirati sljedeće datoteke:
55 MP3 datoteke s ekstenzijom ".mp3"*1.
55 JPEG datoteke s ekstenzijom ".jpg"*2.
55 JPEG slikovne datoteke koje su usklađene
s DCF (Design rule for Camera File
system) formatom slikovnih datoteka.
55 Xvid videodatoteke s ekstenzijom ".avi".
55 MPEG-4 videodatoteke (jednostavan
profil) s ekstenzijom ".mp4"*3.
55 DATA CD diskovi trebaju biti snimljeni
u skladu sa standardom ISO 9660 Level 1,
ili njegovim proširenim formatom, Joliet.
55 DATA DVD diskovi trebaju biti snimljeni
u skladu sa standardom UDF (Universal
Disk Format).
55 Također nije moguća reprodukcija nekih DATA
diskova snimljenih u Packet Write formatu.
55 Neki DATA diskovi izrađeni u više sesija možda
se neće moći reproducirati.
55 Neke JPEG datoteke ne mogu se reproducirati.
55 Uređaj ne može reproducirati JPEG datoteku
koja je veća od 3078 (širina)  2048 (visina)
u normalnom modu, ili veća od 2000 (širina)
 1200 (visina) u progresivnom JPEG modu.
(Neke progresivne JPEG datoteke ne mogu se
prikazati čak i ako je veličina unutar navedenog kapaciteta.)
55 Neke MPEG-4 datoteke ne mogu se
reproducirati.
55 Uređaj možda neće reproducirati datoteku
sastavljenu od dvije ili više video datoteka.
55 Uređaj ne može reproducirati video datoteku
koja je veća od 720 (širina)  576 (visina)/1 GB.
55 Uređaj ne može reproducirati neke DivX video
datoteke koje traju dulje od 3 sata.
55 Ovisno o videodatoteci, normalna reprodukcija
možda neće biti moguća. Slika može biti nejasna, reprodukcija neravnomjerna, zvuk može
preskakati itd. Savjetujemo da načinite datoteku
s nižom brzinom bita. Ako su u zvuku i dalje
prisutne smetnje, provjerite audio format. (MP3
je preporučen za Xvid videodatoteke, a MPEG-4
videodatoteke trebaju biti AAC LC.) Imajte na
umu da uređaj ne podržava WMA (Windows
Media Audio) format.
55 Uređaj možda neće pravilno reproducirati video
datoteku s DATA CD-a snimljenu uz visoku
brzinu bita. Savjetuje se da reproducirate video­
datoteku snimljenu uz visoku brzinu bita na
DATA DVD-u.
55 Nazivi datoteka ili albuma možda se neće prika­
zati u cijelosti ako su predugi. Posebni znakovi
prikazuju se kao "*". "
55 Može se prikazati samo naziv albuma koji se
trenutno reproducira. Album koji se nalazi u
gornjem sloju prikazan je kao "/../".
55 Informacije o reprodukciji nekih datoteka
možda neće biti točno prikazane.

55 Uređaj će reproducirati bilo koju datoteku
navedenu u gornjoj tablici, čak i ako se format
razlikuje. Reprodukcija takvih podataka može
generirati buku koja može oštetiti zvučnike.
 nastavlja se
25
Napomene o komercijalnim
diskovima
Tehnički podaci
Regionalni kôd
Sustav
To je sustav koji se koristi za zaštitu autorskih prava. Regionalni kôd naveden je na
ambalaži DVD VIDEO diska prema regiji
u kojoj je prodan. DVD VIDEO diskovi
označeni s "ALL" ili "2" mogu se reproducirati na ovom uređaju.
ALL
Funkcije DVD i VIDEO CD reprodukcije
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO
CD diskova mogu biti podešene od strane
proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj reproducira DVD i VIDEO CD diskove prema
sadržaju diska kojeg su izradili proizvođači
softvera, neke značajke reprodukcije možda
neće biti dostupne. Također pogledajte upute
isporučene uz DVD i VIDEO CD diskove.
Napomene o diskovima
Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji
diskova koji su usklađeni s Compact Disc
(CD) standardom. DualDiscs i neki glazbeni
diskovi kodirani s tehnologijom zaštite
autorskih prava nisu usklađeni s Compact
Disc (CD) standardom. Stoga se možda neće
moći reproducirati na ovom uređaju.
26
Laser: Poluvodički laser
Sustav formata signala: PAL (NTSC)
Izlazi
VIDEO OUT (video izlaz): Mini priključnica
AUDIO OUT (audio izlaz):
Stereo mini priključnica
PHONES (slušalice) A/B:
Stereo mini priključnica
USB:
USB priključnica tipa A (Za spajanje USB
memorije)
LCD zaslon
Veličina zaslona (približno): 18 cm/7 inča
(dijagonala)
Sustav rada zaslona: TFT aktivna matrica
Razlučivost: 480  234
Općenito
Napajanje:
DC 9,5 V 1,2 A (mrežni adapter/adapter
za vozilo)
Potrošnja (DVD VIDEO reprodukcija):
6,5 W (kod uporabe slušalica)
Dimenzije (približno):
200  42,4  155 mm (širina/visina/dubina)
s dijelovima koji strše
Masa (približno): 860 g
Radna temperatura: 5°C do 35°C
Radna vlažnost: 25% do 80%
AC adapter: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz
Adapter za vozilo: 12 V DC
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 8.
Specifikacije i dizajn podložni su promjeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
4-284-253-11(1)
Sony Corporation
Download PDF

advertising