Sony | DVP-SR750H | Sony DVP-SR750H DVP-SR750H DVD player Upute za upotrebu

4-266-025-11(1)
Prijenosni CD/DVD
uređaj
Referentne upute
DVP-SR750H
© 2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar
ili električki udar, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste izbjegli strujni
udar, ne otvarajte kućište.
Prepustite popravke samo
stručnim osobama.
Mrežni kabel smije se zamijeniti isključivo u ovlaštenom
servisu.
Baterije i uređaji u kojima se
nalaze baterije ne smiju se
izlagati pretjeranoj vrućini,
primjerice, izravno na sunčevu
svjetlost, u vatru i slično.
Ovaj uređaj klasificiran je kao
CLASS 1 LASER proizvod.
Oznaka CLASS 1 LASER
PRODUCT se nalazi na vanjskoj
stražnjoj strani uređaja.
OPREZ
Uporabom optičkih instrumenata
uz ovaj uređaj povećava se opasnost
za vid. Budući da je laserska zraka
koja se koristi u ovom CD/DVD
uređaju štetna za oči, nemojte
pokušavati otvarati kućište.
Prepustite popravke samo stručnim
osobama.
2
Zbrinjavanje
starih električnih
i elektronskih
uređaja
(primjenjuje se u
Europskoj uniji i
ostalim europskim
zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električne ili
elektronske opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
pomažete u sprečavanju potencijalno negativnih posljedica po
okoliš i ljudsko zdravlje, a koje
bi mogle nastati neprikladnim
zbrinjavanjem dotrajalog uređaja.
Recikliranje materijala od kojeg
je uređaj sastavljen pridonosi
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
Recikliranje materijala od kojeg
je uređaj sastavljen pridonosi
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih
izvora.
Kod uređaja koji zbog sigurnosti,
načina rada ili očuvanja podataka
trebaju stalno napajanje preko
ugrađene baterije, bateriju treba
zamijeniti isključivo stručno
servisno osoblje.
Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, predajte
dotrajali proizvod na sabirno
mjesto za recikliranje električne i
elektroničke opreme.
Odlaganje
dotrajalih baterija
(primjenjuje
se u Europskoj
uniji i ostalim
europskim
zemljama s
posebnim
sustavima
zbrinjavanja)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži
ukazuje da se baterija isporučena s
ovim proizvodom ne smije odlagati
s kućim otpadom.
Na nekim baterijama ovaj simbol
može biti upotrijebljen u kombinaciji s kemijskim simbolom. Mogu
biti dodani i kemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija
spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje
koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se baterije ne odlože na
55 Kako biste spriječili požar ili
električki udar, ne stavljajte
na uređaj posude s tekućinom,
npr. vaze.
55 Uređaj nije odspojen s napajanja
sve dok je mrežni utikač spojen
na zidnu utičnicu, čak i ako je
sam uređaj isključen.
55 Ne postavljajte uređaj u skučeni
prostor, primjerice, u policu za
knjige ili slično.
55 Postavite uređaj tako da se mrežni
kabel može odmah odspojiti
iz zidne utičnice u slučaju
nezgode.
55 Ako unesete uređaj iz hladnog
na toplo mjesto, ili ako je
postavljen u veoma vlažnom
prostoru, vlaga se može kondenzirati na lećama unutar uređaja.
Ako dođe do toga, uređaj možda
neće pravilno raditi. U tom
slučaju, uklonite disk i ostavite
uređaj uključen oko pola sata
dok vlaga ne ispari.
Kod ostalih vrsta baterija, molimo
pogledajte upute za sigurno vađenje
baterije iz uređaja. Predajte bateriju
na ovlašteno sabirno mjesto za
recikliranje istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj
ste kupili uređaj.
Proizvođač ovog uređaja je tvrtka
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja servisa i
jamstva, obratite se na adrese
navedene u odvojenim dokumentima
koji se tiču servisa ili jamstva.
Mjere opreza
Napomena o diskovima
Ne koristite sljedeće diskove:
–– Diskove koji nisu standardnog
oblika (primjerice, kvadrat, srce).
–– Diskove s naljepnicom.
Regionalni kôd
Uređaj ima regionalni kôd otisnut
sa stražnje strane i reproducirat će
samo komercijalne DVD (samo
reprodukcija) diskove označene
jednakim regionalnim kodom.
Ovaj sustav se koristi za zaštitu
autorskih prava.
Komercijalni DVD diskovi
označeni sa ALL također se mogu
reproducirati na ovom uređaju.
Ovisno o DVD disku, može se
dogoditi da nema oznake koda
iako je njegova reprodukcija zabranjena regionalnim ograničenjima.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
Regionalni
kôd
0-000-000-00
Autorska prava
55 Proizvedeno prema licenci tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby i
simbol dvostruko-D su zaštitni
znaci tvrtke Dolby Laboratories.
55 Logotipi "DVD+RW", "DVDRW", "DVD+R", "DVD+R DL",
"DVD-R", "DVD VIDEO" i
"CD" su zaštićeni.
55 MPEG Layer-3 tehnologija audio
kodiranja i patenti koriste se
prema licenci tvrtke Fraunhofer
IIS i Thomson.
55 U ovaj DVD uređaj ugrađena
je High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) tehnologija.
HDMI, HDMI logotip i High
Definition Multimedia Interface
su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC u SAD-u
i ostalim zemljama.
55 Svi drugi zaštićeni znakovi u
vlasništvu su njihovih tvrtki.
55 OVAJ PROIZVOD JE
LICENCIRAN POD MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENCOM ZA OSOBNU I
NEKOMERCIJALNU UPORABU
OD STRANE KORISNIKA ZA
KODIRANJE VIDEOZAPISA
PREMA MPEG-4 VISUAL
STANDARDU ("MPEG-4
VIDEO") KOJI SU KODIRANI
OD STRANE KORISNIKA I
SNIMLJENI ZA OSOBNE I
NEKOMERCIJALNE SVRHE
I/ILI NABAVLJENIH OD
DOBAVLJAČA KOJI
POSJEDUJE LICENCU MPEG
LA ZA DISTRIBUCIJU
MPEG-4 VIDEOZAPISA. NE
IZDAJE SE NITI SE
PODRAZUMIJEVA LICENCA
ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE.
DODATNE INFORMACIJE O
MOGUĆNOSTI UPORABE U
PROMIDŽBENE, INTERNE I
KOMERCIJALNE SVRHE TE
ZA LICENCIRANJE, MOGU
SE DOBITI OD TVRTKE
MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
O ovim uputama
"DVD" se može koristiti kao
opći naziv za DVD, DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL (+VR način)
i DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL
(VR način, video način) diskove.
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
3
TIME/TEXT
Reprodukcija
Prikaz kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik možete koristiti za odabir
funkcije i provjeru pripadajućih informacija.
Pritisnite DISPLAY.
Za promjenu kontrolnog izbornika pritisnite
ponovno DISPLAY.
Provjera proteklog i preostalog vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje slike i zvuka
(samo DVD i Xvid video datoteke).
DISC/USB
Biranje "USB" ili "DISC" načina reprodukcije.
TOP MENU/MENU
(Samo DVD VIDEO)
TOP MENU: Prikaz glavnog izbornika.
MENU: Prikaz izbornika.
REC TO USB
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Ripanje CD-a ili kopiranje fotografija, glazbe i
videozapisa na USB uređaj (str. 7).
ORIGINAL/PLAY LIST
OFF
OFF
SET
ON
Odabir vrste naslova (DVD-VR mod) za reprodukciju: ORIGINAL ili editirana PLAY LIST.
PROGRAM*1, *2
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Stavke kontrolnog izbornika
B Broj trenutne datoteke/Ukupan broj
datoteka
C Broj trenutnog poglavlja/Ukupan broj
poglavlja
D Vrijeme reprodukcije
E Vrsta medija
F Status reprodukcije
G Ikona odabrane stavke/opcije izbornika
H Poruka o postupku
I Odabrana stavka kontrolnog izbornika
Popis izbornika
Opcija
Naziv opcije, funkcija
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Odabir naslova, scene, zapisa, poglavlja ili
indeksa za reprodukciju.
4
Odabir naslova, poglavlja ili zapisa za reprodukciju
željenim slijedom.
1 Odaberite "SET " i zatim pritisnite ENTER
te odaberite naslov (T), poglavlje (C) ili zapis
(T) koji želite programirati i pritisnite ENTER.
2 Nastavite s odabirom naslova/poglavlja/zapisa.
3 Pritisnite .
SHUFFLE*1, *2
Reprodukcija naslova, poglavlja ili zapisa
slučajnim redoslijedom.
REPEAT*1, *2
Ponavljanje reprodukcije naslova/zapisa/albuma
ili jednog naslova/poglavlja/zapisa/ albuma/
datoteke više puta.
A-B REPEAT*1, *2
Određivanje dijela kojeg želite ponavljano
reproducirati.
1 Tijekom reprodukcije odaberite "SET " i
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se "A-B REPEAT" skala za podešavanje.
2 Kad pronađete mjesto početka (A) je podešeno,
pritisnite ENTER.
3 Kada dođete do mjesta završetka (točka B),
ponovo pritisnite ENTER.
PARENTAL CONTROL
Zabrana reprodukcije na ovom uređaju.
PLAYER : Reprodukcija nekih DVD
VIDEO diskova može se ograničiti prema dobi
korisnika. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti
drugim scenama (Parental Control).
PASSWORD : Unesite četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka. Također,
koristite ovaj izbornik za promjenu zaporke.
Parental Control (ograničenje reprodukcije)
Možete odabrati razinu ograničenja reprodukcije.
1 Odaberite "PLAYER " i zatim pritisnite
ENTER.
Unesite ili ponovno unesite svoju četveroznamenkastu zaporku, zatim pritisnite ENTER.
2 Pritisnite / za odabir "STANDARD",
zatim pritisnite ENTER
Pritisnite / za odabir područja, zatim
pritisnite ENTER.
Kad odaberete "OTHERS ", odaberite i
unesite standardni kôd. Pogledajte "KODOVI
PODRUČJA ZA FUNKCIJU PARENTAL
CONTROL" na kraju ovih uputa.
3 Pritisnite / za odabir "LEVEL", zatim
pritisnite ENTER
Pritisnite / za odabir razine, zatim pritisnite
ENTER
Podešavanje funkcije Parental Control je
dovršeno. Što je vrijednost niža, to je ograničenje veće.
Za isključenje funkcije Parental Control
podesite "LEVEL" na "OFF".
Zaboravite li zaporku, unesite "199703" u polje
za zaporku, pritisnite ENTER i zatim unesite
novu četveroznamenkastu zaporku.
SETUP
QUICK: Brzo podešavanje možete primijeniti
za odabir željenog jezika izbornika, formata
slike na TV-u i izlaznog audio signala.
CUSTOM: Osim brzog podešavanja, možete
izvršiti različita dodatna podešavanja (str. 8).
RESET: Vraćanje podešenja izbornika
"SETUP" na tvornički određene vrijednosti.
ZOOM*1
Povećava prikaz do četiri puta u odnosu na izvornu
veličinu. Možete pomicati prikaz tipkama
///.
ANGLE
Mijenja kut kamere.
CUSTOM PICTURE MODE
Podešavanje kvalitete slike koja najbolje pristaje
onome što gledate.
STANDARD: Prikaz standardne slike.
DYNAMIC: Prikaz dinamičke slike uz povećani
kontrast i intenzitet boje.
CINEMA: Prikaz detalja na tamnim područjima
uz povećanje razine crne boje.
MEMORY : Za detaljnije podešavanje slike.
SHARPNESS
Naglašavanje obrisa u slici kako bi slika ispala
oštrija.
OFF: Isključenje opcije.
1: Naglašava obrise.
2: Naglašava obrise više od podešenja 1.
AV SYNC
Podešavanje vremenskog odstupanja slike i
zvuka. Ta funkcija nije raspoloživa kad:
––upotrebljavate priključnicu DIGITAL OUT
(COAXIAL) i podesite "DOLBY DIGITAL",
"MPEG" ili "DTS" u "AUDIO SETUP" na
"DOLBY DIGITAL", "MPEG" ili "ON"
navedenim redom (str. 8).
––spojite Dolby Digital ili DTS kompatibilan
uređaj na HDMI OUT priključnicu i podesite
"DOLBY DIGITAL", "MPEG" ili "DTS" u
"AUDIO SETUP" na "DOLBY DIGITAL",
"MPEG" ili "ON" navedenim redom (str. 8).
1 Odaberite "SET " i zatim pritisnite
ENTER. Prikazuje se "AV SYNC" skala za
podešavanje.
2 Više puta pritisnite  za podešavanje vremena.
Svakim pritiskom na tipku /, vrijeme se
podešava po 10 milisekundi.
3 Pritisnite ENTER.
Počne se primjenjivati odabrano podešenje.
Za resetiranje "AV SYNC" postavke pritisnite
CLEAR u koraku 2.
*1 Za povratak na standardnu reprodukciju, odaberite "OFF" ili pritisnite CLEAR.
*2 Način reprodukcije poništava se kad:
––otvorite uložnicu diska.
––isključite uređaj.
¡¡Stavke za DATA diskove ili USB
Opcija
Naziv opcije, funkcija
ALBUM
Odabir albuma s glazbenim i slikovnim datotekama za reprodukciju.
FILE
Odabir slikovne datoteke za reprodukciju.
ALBUM
Odabir albuma s videodatotekama za
reprodukciju.
FILE
Odabir videodatoteke za reprodukciju.
DATE
Prikaz datuma snimanja digitalnim fotoaparatom.
 nastavlja se
5
INTERVAL*
Određivanje trajanja prikaza pojedinačne slike
slide showa.
EFFECT*
Odabir efekta koji će se koristiti za prijelaze u
slide show prikazu.
MODE 1: Slike se pojavljuju s različitim efektima primijenjenim slučajnim slijedom.
MODE 2: Slike se pojavljuju s gornje lijeve
prema donjoj desnoj strani.
MODE 3: Slike se pojavljuju s gornje prema
donjoj strani.
MODE 4: Slike se pojavljuju slijeva udesno.
MODE 5: Slika se pojavljuje iz središta zaslona.
OFF: Funkcija je isključena.
MEDIA
Odabir vrste medija koji želite reproducirati.
VIDEO: Reprodukcija videodatoteka.
PHOTO (MUSIC): Reprodukcija slikovnih
i glazbenih datoteka u slideshowu. Možete
gledati slideshow sa zvukom ako su glazbene
i slikovne datoteke svrstane u isti album. Ako
je vrijeme reprodukcije glazbe ili slika duže,
reprodukcija glazbe nastavlja se bez slika i
obrnuto.
PHOTO (BGM): Reproducira slikovne datoteke sa zvukom snimljenim u uređaj. Za odabir
željene melodije, više puta pritisnite tipku
AUDIO za vrijeme prikaza slika.
MUSIC: Reprodukcija glazbenih datoteka.
Pritisnite SUBTITLE tijekom reprodukcije
glazbenih datoteka koje sadrže informacije o
tekstu pjesme. Uređaj podržava samo MP3 ID3
tekstove.
*Ovisno o datoteci, možda neće biti moguće
normalno funkcioniranje.
Reprodukcija VIDEO CD diska s
PBC funkcijom
Kad pokrenete reprodukciju VIDEO CD
diska s PBC (Playback control) funkcijama,
prikazuje se izbornik za odabir.
Za reprodukciju bez uporabe PBC funkcije
Pritisnite / ili brojčane tipke kad
je uređaj zaustavljen za odabir zapisa, zatim
pritisnite  ili ENTER. Za povratak na
PBC reprodukciju, dvaput pritisnite , zatim
pritisnite .
6
Zaključavanje uložnice diska
(Child Lock)
Možete zaključati uložnicu diska i spriječiti
da bude greškom otvorena.
Kad je uređaj u pripravnom stanju, pritisnite
redom  RETURN, ENTER i / na
daljinskom upravljaču.
Uređaj se uključuje i na pokazivaču se pojavi
poruka "
" (LOCKED). Tipka  na
uređaju ne radi kad je aktivirana funkcija
Child Lock.
Otključavanje uložnice diska
Kad je uređaj u pripravnom stanju, ponovno
pritisnite redom  RETURN, ENTER i /
na daljinskom upravljaču.
Upravljanje TV prijemnicima
pomoću daljinskog upravljača
Pomoću isporučenog daljinskog upravljača
možete podešavati razinu glasnoće spojenog
Sony TV prijemnika, birati ulazni signal te ga
uključivati/isključivati.
Ako je vaš TV prijemnik naveden u tablici ispod,
unesite kôd odgovarajućeg proizvođača.
Kad zamijenite baterije daljinskog upravljača,
ponovno podesite odgovarajući brojčani kôd.
1 Kad držite pritisnutom tipku TV /, pomoću
brojčanih tipaka unesite kôd proizvođača.
2 Otpustite tipku TV /.
Brojčani kodovi TV prijemnika kojima se
može upravljati
Sony
Hitachi
JVC
LG/Goldstar
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Toshiba
01 (standardno)
24
33
76
17, 49
06, 08, 72
71
29
38
Prikaz slide showa slika visoke
kvalitete (PhotoTV HD)
Ako posjedujete Sony TV prijemnik koji
podržava "PhotoTV HD" možete uživati u
prikazima najviše kvalitete. "PhotoTV HD"
se aktivira ako je uređaj je spojen s TV-om
pomoću HDMI kabela i "JPEG RESOLUTION"
u "HDMI SETUP" je podešeno na "PhotoTV
HD" (str. 9).
Ripanje CD-a ili kopiranje
podatkovnih datoteka na USB
uređaj
Možete ripati CD ili kopirati* podatkovne
datoteke na USB uređaj. Ne možete ripati
CD ili kopirati podatkovne datoteke tijekom
reprodukcije diska.
*Ovisno o disku, kopiranje možda neće biti moguće.
Za brisanje albuma ("ALBUM"), zapisa
("TRACK") ili datoteke ("FILE")
Pritisnite CLEAR. Slijedite prikazanu
poruku.
Vađenje USB uređaja
Zaustavite reprodukciju, ripanje CD-a ili kopiranje/brisanje podatkovnih datoteka i zatim
odspojite USB uređaj iz USB priključnice. Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom postupka
jer se u protivnom mogu oštetiti podaci.
Mijenjanje LUN-a
Kod nekih uređaja može se pojaviti LUN
(Logical Unit Number). Za promjenu LUN-a
ili izvornog pohranjivanja, pritisnite  
kad je prikazan popis albuma ili zapisa.
O podržanim USB uređajima
1 Stavite disk u uložnicu i zatim spojite USB
uređaj na USB priključnicu.
2 Pritisnite DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik.
3 Pritisnite / za odabir "REC TO USB".
4 Pritisnite / za odabir datoteka za kopiranje
i zatim pritisnite ENTER.
Pri ripanju CD-a odaberite "DISC" ili
"TRACK".
Pri kopiranju podatkovnih datoteka odaberite
"DISC", "ALBUM", "TRACK" ili "FILE".
Odaberete li "DISC", prijeđite na korak 6.
5 Pritisnite /// za odabir albuma, zapisa
ili datoteka i zatim pritisnite ENTER.
Pri odabiru albuma, zapisa ili datoteka trepće
indikator REC LED.
Broj odabranih albuma, zapisa ili datoteka
prikazuje se na pokazivaču u pripravnom
stanju snimanja.
6 Pritisnite .
Pri ripanju CD-a ili kopiranju podatkovnih
datoteka indikator REC LED ostaje svijetliti.
Započinje snimanje. Prikazuje se napredak
snimanja. Po dovršetku snimanja prikazuje se
"Completed".
&&Ovaj uređaj podržava samo USB Mass
Storage Class.
&&Ovaj uređaj podržava samo USB uređaje s
FAT formatom.
&&Neki USB mediji možda neće raditi s ovim
uređajem.
Za jednostavno snimanje
Možete ripati CD ili kopirati podatkovne
datoteke jednostavnim pritiskom tipke REC
TO USB. Kad pritisnete tipku REC TO USB,
pojavi se odgovarajući prikaz. Pritisnite  u
skladu s prikazom. Započinje snimanje.
7
Izbornik CUSTOM
Možete podesiti razne postavke.
Pritisnite DISPLAY kad je uređaj zaustavljen,
odaberite
(SETUP) i zatim odaberite
"CUSTOM". Prikazuje se izbornik CUSTOM.
Popis izbornika
Opcija
Naziv opcije, funkcija
LANGUAGE SETUP
OSD (On-Screen Display): Za promjenu jezika
informacija prikazanih na zaslonu.
MENU*1: Odabir jezika izbornika diska (samo
DVD VIDEO).
AUDIO*1: Za odabir jezika zvučnog zapisa. Kad
odaberete "ORIGINAL", odabran je jezik koji
ima prioritet na disku. (Samo DVD VIDEO)
SUBTITLE*1: Za odabir jezik titlova snimljenih
na DVD VIDEO disku. Kad odaberete "AUDIO
FOLLOW", jezik titlova se mijenja u skladu s
jezikom kojeg ste odabrali za zvučne zapise.
(Samo DVD VIDEO)
SCREEN SETUP
TV TYPE: Odabir formata slike spojenog TV
prijemnika.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER: Kad je opcija podešena
na "ON", screen saver pojavljuje se kad je
reprodukcija pauzirana ili zaustavljena dulje od
15 minuta. Pritisnite  za isključenje screen
savera.
BACKGROUND: Odabir pozadinske boje
ili slike za TV zaslon. Podesite li "JACKET
PICTURE", pojavit će se slika "GRAPHICS"
čak i ako disk nema snimljenu sliku.
8
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)*2: Podesite na "ON" ako vaš TV prihvaća
signale progressive formata. Kad odaberete
"ON", također podesite opcije "MODE
(PROGRESSIVE)" i "4:3 OUTPUT".
MODE (PROGRESSIVE): Odaberete li "AUTO",
uređaj detektira format (baziran na videosadržaju
ili na filmskom sadržaju) te odabire prikladan
način konverzije.
4:3 OUTPUT: Ova postavka je učinkovita
samo ako podesite "TV TYPE" na "16:9".
Odaberite "FULL" ovu opciju ako format slike
možete promijeniti na TV-u.
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: Uključuje/isključuje funkciju Auto Standby. Odaberete li "ON", uređaj se
isključuje u pripravno stanje ako ostane zaustavljen duže od 30 minuta.
AUTO PLAY: Kad je opcija podešena na "ON",
automatski započinje reprodukcija pri uključenju
uređaja timerom (opcija).
PAUSE MODE: Odabire sliku kad je uređaj
u stanju pauze. Obično je potrebno odabrati
"AUTO". Kad je izlazni signal slike u visokoj
razlučivosti, odaberite "FRAME". (Samo DVD)
TRACK SELECTION: Pri reprodukciji DVD
VIDEO diska na kojem su snimljeni višestruki
audio formati (PCM, MPEG audio, DTS ili
Dolby Digital), daje prioritet zvučnom zapisu
koji sadrži najveći broj kanala. Odaberete li
"AUTO", dodijeljen je prioritet. (Samo DVD
VIDEO)
IMAGE QUALITY: Odabir prioriteta bilo
za visoku kvalitetu slike ili brzinu. (Samo za
slikovne datoteke)
MULTI-DISC RESUME: Uključuje/isključuje
funkciju Multi-disc Resume. Mjesto zaustavljanja reprodukcije može se pohraniti za do 6
različitih DVD VIDEO/VIDEO CD diskova.
Započnete li podešavanja ponovno, mjesto
nastavljanja se poništi. (Samo DVD VIDEO/
VIDEO CD)
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (Dynamic Range Control)*3:
Podesite prema okruženju. Podesite na "TV
MODE" kad su najtiši zvukovi nezamjetljivi, ili
podesite na "WIDE RANGE" kad su uvjeti za
slušanje dobri, primjerice u kućnom kinu.
DOWNMIX*3: Mijenja način miješanja zvuka
na 2 kanala pri reprodukciji DVD-a koji posjeduje
stražnje elemente zvuka (kanale) ili je snimljen u
Dolby Digital formatu. Obično je potrebno odabrati
"DOLBY SURROUND".
DIGITAL OUT: Omogućuje izlaz audio signala
preko DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
priključnice. Odaberete li "ON", podesite također
sljedeće: "DOLBY DIGITAL", "MPEG",
"DTS" ili "48kHz/96kHz PCM".
DOLBY DIGITAL: Bira vrstu Dolby Digital
signala. Podesite na "D-PCM" kad je uređaj
spojen na audiokomponentu bez ugrađenog
Dolby Digital dekodera.
MPEG: Bira vrstu MPEG signala. Podesite na
"MPEG" kad je uređaj spojen na audiokomponentu s ugrađenim MPEG dekoderom.
DTS: Bira vrstu DTS audiosignala. Podesite
na "ON" pri reprodukciji DVD VIDEO diska s
DTS zvučnim zapisima. Nemojte podešavati na
"ON" kad uređaj spajate na audiokomponentu
bez DTS dekodera.
48kHz/96kHz PCM: Bira frekvenciju uzorkovanja za izlazni digitalni audiosignal. (Samo
DVD VIDEO)
AUDIO (HDMI): Odabir vrste audio signala
koji se emitira iz HDMI OUT priključnice.
Podesite na "PCM" spojite li na uređaj TV koji
nije kompatibilan s DOLBY DIGITAL/DTS/
MPEG signalima.
*1 Kad odaberete "OTHERS ", odaberite i
unesite kôd jezika. Pogledajte "Popis jezičnih
kodova" na kraju ovih uputa.
*2 Ako se slika ne prikazuje normalno ili nestaje,
resetirajte podešenje. Pritisnite / za isključenje, unesite "369" i zatim pritisnite / za
ponovno uključenje uređaja.
*3 Ova funkcija utječe na izlaz na sljedećim
priključnicama.
––Priključnice AUDIO OUT L/R.
––Priključnica DIGITAL OUT (COAXIAL)/
HDMI OUT priključnica, samo kad je
funkcija "DOLBY DIGITAL" podešena na
"D-PCM".
HDMI SETUP
Možete podesiti opcije vezane uz HDMI
spajanje.
HDMI RESOLUTION*2: Odabir vrste videosignala koji se emitiraju iz HDMI OUT priključnice. Odaberete li "AUTO (19201080p)"
(standardno), uređaj emitira videosignale
najviše rezolucije koje TV može prikazati. Ako
slika nije jasna, djeluje neprirodno ili vam se
ne sviđa, iskušajte drugu opciju koja odgovara
disku ili TV-u/projektoru i sl. Detalje potražite u
uputama za uporabu TV-a/projektora i sl.
Ova postavka se ne može odabrati ako je "JPEG
RESOLUTION" podešeno na "PhotoTV HD".
JPEG RESOLUTION: Odabire ovu vrstu
JPEG rezolucije tako da možete uživati u slici
visoke kvalitete preko HDMI spajanja.
Ova postavka je učinkovita samo ako podesite
"TV TYPE" na "16:9". Ova postavka se ne
može odabrati ako je "HDMI RESOLUTION"
podešeno na "720480/576p". "(19201080i)
HD " i "(19201080i) HD" su učinkoviti
samo ako podesite "HDMI RESOLUTION"
na "19201080i". Ako podesite ovu postavku
na "PhotoTV HD", "(19201080i) HD " ili
"(19201080i) HD", efekti, rotacija i zumiranje
nisu dostupni.
YCBCR/RGB (HDMI): Odabir vrste HDMI
signala koji se emitira iz HDMI OUT priključnice. Podesite na "RGB" ako je prikazana slika
izobličena. Ova postavka se ne može odabrati
ako je "JPEG RESOLUTION" podešeno na
"PhotoTV HD".
9
Informacije
U slučaju problema
Dođe li do neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete
uređaj na servis, proučite ove upute jer vam
one mogu pomoći u rješavanju problema.
Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
Uređaj se ne uključuje.
FFProvjerite je li mrežni kabel čvrsto spojen.
Nema slike/na slici se pojavljuju smetnje.
FFPonovo čvrsto spojite spojne kabele.
FFSpojni kabeli su oštećeni.
FFProvjerite povezanost s TV prijemnikom i
odaberite odgovarajući ulazni kanal na TV
prijemniku, tako da se signal uređaja pojavi
na TV zaslonu.
FFDisk je zaprljan ili neispravan.
FFPritisnite / za isključivanje uređaja i unesite "369" brojčanim tipkama na daljinskom
upravljaču i zatim ponovno pritisnite / na
uređaju.
Nema zvuka.
FFPonovo čvrsto spojite spojne kabele.
FFSpojni kabel je oštećen.
FFUređaj se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije.
FFU tijeku je pretraživanje prema naprijed ili
natrag.
Daljinski upravljač ne radi.
FFBaterije u daljinskom upravljaču su istrošene.
FFDaljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru
 daljinskog upravljača na uređaju.
FFKad pri upravljanju uređajem pritišćete više
tipaka u nizu, pritisnite ih 5 sekundi jednu za
drugom.
Disk se ne može reproducirati.
FFDisk je umetnut naopako.
Uložite disk sa stranom za reprodukciju
okrenutom prema dolje.
FFDisk je iskrivljen.
FFUređaj ne može reproducirati neke diskove.
FFRegionalni kôd na DVD disku ne podudara se
s regionalnim kodom uređaja.
FFUnutar uređaja se kondenzirala vlaga.
FFUređaj ne može reproducirati snimljeni disk
koji nije pravilno finaliziran.
10
Uređaj ne radi ispravno.
FFAko na rad uređaja utječu statički elektricitet
i druge smetnje, izvucite mrežni kabel iz
utičnice.
Uložnica diska se ne može otvoriti, a na
pokazivaču uređaja se prikazuje "
"
(LOCKED).
FFAktivirana je funkcija Child Lock (str. 6).
Uložnica diska se ne može otvoriti, a na
pokazivaču uređaja se prikazuje "
"
(TRAY LOCKED).
FFObratite se najbližem Sony prodavatelju ili
ovlaštenom Sony servisu.
Na pokazivaču se prikazuje "C13".
FFOčistite disk mekanom krpom ili provjerite
njegov format.
Na pokazivaču se prikazuje "C31".
FFPravilno umetnite disk
Nema slike ili zvuka kod povezivanja na
HDMI OUT priključnicu.
FFPromijenite podešenje za "HDMI
RESOLUTION" u "HDMI SETUP". Problem
će se možda riješiti.
FFAko uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu
ne odgovara formatu audio signala, podesite
"AUDIO (HDMI)" u "HDMI SETUP" na
"PCM".
FFPokušajte sljedeće:  Isključite i ponovno
uključite uređaj. 2 Isključite i ponovno
uključite spojenu opremu. 3 Odspojite i
ponovno spojite HDMI kabel.
Ovaj uređaj ne prepoznaje spojeni USB
medij.
FFUSB uređaj nije čvrsto spojen.
FFUSB uređaj ili kabel su oštećeni.
FFNiste odabrali USB mod.
Format datoteke za reprodukciju
Video: MPEG-1 (datoteke iz Cyber-shota)/
MPEG-4 (simple profile)*1/Xvid
Fotografije: JPEG (DCF format)
Glazba: MP3 (osim za mp3PRO)/WMA
(osim za WMA Pro)*1, *2/AAC*1, *2/LPCM/
WAVE
*1 Ne mogu se reproducirati datoteke sa zaštitom
od kopiranja (Digital Right Management).
*2 Uređaj neće reproducirati kodirane datoteke,
primjerice Lossless.
Podržane ekstenzije: ".avi", ".mpg", ".mpeg",
".mp4", ".jpg", ".mp3", ".wma", ".m4a",
".wav"
Podržani diskovi: DVD, DVD±RW/±R/±R
DL, Music CD/Super VCD, CD-R/-RW
&&DATA CD diskove snimljene u skladu sa
standardom ISO 9660 Level 1/Level 2, ili
njegovim proširenim formatom, Joliet.
&&DATA DVD diskove snimljene u skladu sa
standardom UDF.
&&Uređaj će reproducirati bilo koju navedenu
datoteku, čak i ako se format razlikuje. Reprodukcija takvih podataka može generirati
buku koja može oštetiti zvučnike.
&&Za pokretanje reprodukcije medija sa
složenom strukturom mapa potrebno je
više vremena. Zato savjetujemo da izradite
albume s najviše dvije hijerarhije.
&&Ovisno o uvjetima kodiranja/snimanja,
neke video, slikovne i glazbene datoteke
možda se neće moći reproducirati.
&&Za pokretanje reprodukcije i prijelaz na
sljedeći ili drugi album/datoteku možda će
biti potrebno neke vrijeme.
&&Uređaj prepoznaje najviše 200 albuma i 600
datoteka. Kad je odabrano "PHOTO
(MUSIC)", može prepoznati do 300 glazbenih datoteka i 300 slikovnih datoteka.
&&Pri brisanju albuma uređaj može istodobno
izbrisati neprikazane datoteke u izborniku
ALBUM.
&&Uređaj možda neće reproducirati datoteku
sastavljenu od dvije ili više video datoteka.
&& Uređaj ne može reproducirati video datoteku
koja je veća od 720 (širina)  576 (visina)/
2 GB.
&&Ovisno o datoteci, reprodukcija se možda
neće odvijati normalno. Preporučamo vam
da izradite datoteku s nižom brzinom prijenosa (bit rate).
&&Uređaj možda neće pravilno reproducirati
video datoteku s DATA CD-a snimljenu uz
visoku brzinu bita. Savjetujemo reprodukciju s DATA DVD-a.
&&Prilikom reprodukcije vizualnih podataka
koje ne podržava MPEG-4 format, čut će se
samo zvuk.
Napomena o medijima za snimanje
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija
nekih medija za snimanje na ovome uređaju
zbog nedostatne kvalitete i uvjeta snimanja te
fizičkom stanju diska, odnosno zbog razlike
u tehnologiji i softveru snimanja. Disk se
ne može reproducirati ako nije pravilno
finaliziran. Također nije moguća reprodukcija
nekih DATA diskova snimljenih u Packet
Write formatu.
Uređaj ne može reproducirati slike sa
signalom za zaštitu od kopiranja
Snimke u DVD-VR modu s CPRM (Content
Protection for Recordable Media) zaštitom
možda se neće moći reproducirati.
Napomena o reprodukciji DVD i VIDEO CD
diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO
CD diskova mogu biti podešene od strane
proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj reproducira DVD i VIDEO CD diskove prema
sadržaju diska kojeg su izradili proizvođači
softvera, neke značajke reprodukcije možda
neće biti dostupne. Također pogledajte upute
isporučene uz DVD i VIDEO CD diskove.
Napomena o diskovima
Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova
koji su usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki glazbeni diskovi
kodirani s tehnologijom zaštite autorskih prava
nisu usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. Stoga se možda neće moći reproducirati
na ovom proizvodu.
 nastavlja se
11
Tehnički podaci
Sustav
Laser: Poluvodički laser
Izlazi
&&AUDIO OUT (L/R): Phono priključnica
&&DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono
priključnica
&&COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB, PR):
Phono priključnica
&&VIDEO OUT: Phono priključnica
&&HDMI OUT: HDMI 19-pinski standardni
priključak
&&USB: USB priključnica tip A, maksimalna
struja 500 mA (za spajanje USB uređaja)
Općenito
&&Napajanje: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
&&Potrošnja energije: 12 W
&& Dimenzije (približno): 320  38,5  209 mm
(širina/visina/dubina) s dijelovima koji strše
&&Masa (približno): 1,1 kg
&&Radna temperatura: 5°C do 35°C
&&Radna vlažnost: 25% do 80%
Isporučeni pribor
&&Audio/video kabel (phono priključak  3
 mini priključak  3) (1)
&&Daljinski upravljač (1)
&&Baterije R6 (veličina AA) (2)
Specifikacije i dizajn podložni su promjeni
bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
12
Popis jezičnih kodova
 strana 8
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kanadski
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski;
Letiš
1345 Malgaški
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pandžapski
Poljski
Paštoski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Retoromanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatskosrpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Shona
Somalijski
Albanski
Srpski
Setsvanski
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapük
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703 Neodređeno
ISO 639: 1988 (E/F) standard
Kodovi područja za funkciju Parental Control
 strana 8
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
Finska
Francuska
Njemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
]] Kako biste saznali korisne savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama, molimo posjetite:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-266-025-11(1)
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising