2-672-433-11(1)
Videorekorder/
DVD rekorder
Upute za uporabu
z
Za korisne savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
posjetite: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-VX420
© 2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
Radi sprječavanja opasnosti od
požara ili strujnog udara, nemojte
izlagati ureñaj utjecaju kiše ili
vlage.
Nemojte otvarati kućište jer bi
moglo doći do strujnog udara.
Prepustite popravke isključivo
stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti
samo stručne osobe u ovlaštenom servisu.
Ovaj ureñaj pripada grupi
laserskih ureñaja klase 1. Oznaka
"CLASS 1 LASER PRODUCT"
nalazi se na stražnjoj vanjskoj
strani ureñaja.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj
ureñaj povećava opasnost od oštećenja
vida. Budući da je laserska zraka koja
se koristi u ovom rekorderu štetna za
oči, nemojte pokušavati otvarati
kućište. Prepustite popravke samo
stručnim osobama.
Ova naljepnica nalazi se na zaštitnom
kućištu lasera u unutrašnjosti ureñaja.
2
Upozorenja
• Ovaj ureñaj koristi napajanje 220 –
240 V AC, 50 Hz. Provjerite odgovara li napon napajanja ureñaja
vašem mrežnom naponu.
• Radi prevencije od požara ili strujnog udara, na ureñaj ne postavljajte
predmete ispunjene vodom, kao što
su vaze.
• Postavite ureñaj na mjesto gdje se
utikač može odmah izvući iz
utičnice u slučaju problema.
VIDEO Plus+ i PlusCode su
registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Gemstar Development Corporation.
VIDEO Plus+ sustav proizveden je uz
licencu tvrtke Gemstar Development
Corporation.
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na ureñaju
ili ambalaži ukazuje da
se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim
otpadom. Umjesto toga,
opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje
električnog i elektroničkog otpada.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje
koje inače mogu imati utjecaja ukoliko
se ureñaj ne odloži na pravilan način.
Recikliranje materijala od kojeg je
ureñaj sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite
se lokalnom uredu, komunalnoj službi
ili trgovini gdje ste kupili ureñaj.
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako bilo kakav predmet ili tekućina
upadne u unutrašnjost kućišta, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice i
prije sljedeće uporabe odnesite
stručnoj osobi na provjeru.
O izvorima napajanja
• Ureñaj nije odspojen s napajanja
sve dok jer mrežni utikač spojen
na zidnu utičnicu, čak i kad je
ureñaj isključen.
• Ako nećete ureñaj koristiti duže
vrijeme, obvezno izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice. Pri tome
prihvatite utikač. Nemojte
povlačiti kabel.
O postavljanju
• Postavite ureñaj na mjesto gdje je
osigurano dovoljno prozračivanje
kako u unutrašnjosti ureñaja ne bi
došlo do nakupljanja topline.
• Ako prenesete ureñaj izravno iz
hladnog prostora u zagrijani, ili ga
smjestite u vrlo vlažnu prostoriju,
u unutrašnjosti se može kondenzirati vlaga. Pri tome postoji opasnost od oštećivanja vrpce, video
glave i optičkog bloka. U slučaju
kondenzacije rekorder možda
neće raditi pravilno. Kod prvog
uključivanja ureñaja ili ako ste
ureñaj prenijeli iz hladnog u topliji
prostor, izvadite disk i kasetu i
ostavite rekorder uključen oko tri
sata prije uporabe.
• Nemojte postavljati ureñaj na mekane podloge, primjerice, tepihe
koji bi mogli blokirati otvore za
hlañenje.
• Ne postavljajte ureñaj u uske
prostore, poput police za knjige ili
ugradbenih ormarića
• Nemojte postavljati ureñaj na
mjesta u blizini izvora topline, ili
na mjesta koja se nalaze pod
izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
• Ne postavljajte ureñaj u nagnuti
položaj. Ureñaj je namijenjen za
postavljanje samo u vodoravan
položaj.
• Ureñaj i diskove držite dalje od
opreme sa snažnim magnetima,
poput mikrovalnih pećnica ili
velikih zvučnika.
• Na ureñaj nemojte stavljati teške
predmete.
• Prije premještanja ureñaja izvadite
disk iz njega. U protivnom se
mogu oštetiti.
O snimanju
• Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak
materijala koji nije snimljen.
• Prvo napravite probno snimanje
prije pravog snimanja.
VANO UPOZORENJE
Upozorenje: Ovaj rekorder može
neodreñeno vrijeme reproducirati
statičnu sliku ili izbornike na
zaslonu. Ako dulje vrijeme
ostavite statičnu sliku ili izbornik
na zaslonu TV prijemnika, postoji
opasnost od trajnog oštećenja
zaslona. Naročito su osjetljivi
plazma zasloni i projekcijski TV
prijemnici.
Ako imate pitanja ili problema
vezanih uz vaš rekorder, molimo
kontaktirajte najbližeg Sony
prodavača.
Autorska prava
• Televizijski programi, filmovi,
videokasete, diskovi i drugi
materijali mogu biti zaštićeni.
Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti u suprotnosti
s odredbama zakona o zaštiti
autorskih prava. Takoñer, uporaba
rekordera s kabelskom televizijom
može zahtijevati dozvolu od
tvrtke koja emitira program i/ili
vlasnika programa.
• Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju za
zaštitu autorskih prava koja su
zaštićena patentima i drugim
sustavima zaštite intelektualnog
vlasništva u SAD-u. Uporaba ove
zaštite mora biti odobrena od
tvrtke Macrovision, a namijenjena
je za kućnu i druge ograničene
oblike primjene, osim ako nije
izdano odobrenje od tvrtke
Macrovision. Reverzno inženjerstvo i rastavljanje ureñaja su
zabranjeni.
Zaštita od kopiranja
Rekorder je opremljen sustavom za
zaštitu od kopiranja pa programi
koji se primaju putem vanjskog
prijemnika (nije isporučen) mogu
sadržavati signale za zaštitu od
kopiranja (funkcija zaštite od
kopiranja). Takve programe možda
nije moguće snimati (ovisno o vrsti
signala).
, nastavlja se
3
O ovom priru"niku
• Upute u ovom priručniku opisuju korištenje
daljinskog upravljača. Takoñer možete koristiti tipke
na ureñaju ako je njihov naziv jednak ili sličan onome
na daljinskom upravljaču.
• Primjeri izbornika korišteni u ovom priručniku možda
neće biti jednaki prikazu na zaslonu vašeg TV
prijemnika.
• Objašnjenja o diskovima u ovom priručniku odnose se
na diskove snimljene na ovom rekorderu. Objašnjenja
se ne odnose na diskove koji su snimljeni na drugim
rekorderima i koji se reproduciraju na ovom
rekorderu.
Znak
Značenje
Funkcije raspoložive za DVD+RW
diskove
Funkcije raspoložive za DVD-RW
diskove u VR (Video Recording)
modu
Funkcije raspoložive za DVD-RW
diskove u video modu
Funkcije raspoložive za DVD+R
diskove
Funkcije raspoložive za DVD-R
diskove u VR (Video Recording)
modu.
Funkcije raspoložive za DVD-R
diskove u video modu.
Funkcije raspoložive za DVD
VIDEO diskove
Funkcije raspoložive za VIDEO CD,
Super VCD ili CD-R/CD-RW diskove
u video CD formatu ili Super VCD
formatu
Funkcije raspoložive za glazbene CD
ili CD-R/CD-RW diskove u
glazbenom CD formatu
Funkcije raspoložive za DATA CD
diskove (CD-R/CD-RW koji sadrže
MP3* audio zapise ili JPEG slikovne
datoteke)
Funkcije raspoložive za DATA DVD
diskove (DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R koji sadrže MP3*
audio zapise ili JPEG slikovne datoteke)
Funkcije raspoložive za VHS
videokasete
4
* MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format
koji je definirala organizacija ISO/MPEG, a služi za
sažimanje audio podataka.
5
Sadržaj
UPOZORENJE .................................................................................................................2
Mjere opreza .....................................................................................................................2
Što je videorekorder/DVD rekorder? .................................................................................8
Kako koristiti izbornike ....................................................................................................10
Spajanje i podešavanje ....................................................................................... 12
Spajanje rekordera..........................................................................................................12
Korak 1: Skidanje ambalaže ...........................................................................................12
Korak 2: Spajanje antenskog kabela ..............................................................................13
Korak 3: Spajanje na TV prijemnik..................................................................................14
Korak 4: Spajanje na AV pojačalo (prijemnik).................................................................17
Korak 5: Spajanje mrežnog kabela .................................................................................19
Korak 6: Priprema daljinskog upravljača.........................................................................19
Korak 7: Easy Setup .......................................................................................................22
Spajanje s drugim videorekorderom ili sličnim ureñajem ................................................26
Spajanje na satelitski ili digitalni prijemnik ......................................................................28
Vodi" kroz vrste diskova ..................................................................................... 30
Diskovi za snimanje i reprodukciju..................................................................................30
Diskovi koji se mogu reproducirati ..................................................................................33
Rukovanje DVD ureajem
DVD reprodukcija ................................................................................................ 35
Reprodukcija ...................................................................................................................35
Opcije reprodukcije .........................................................................................................36
Reprodukcija naslova iz izbornika Title List ....................................................................40
Traženje naslova/poglavlja/zapisa, itd. ...........................................................................41
Reprodukcija MP3 audio zapisa i JPEG slikovnih datoteka............................................43
Provjera informacija o reprodukciji i vremenu reprodukcije.............................................46
Snimanje na DVD disk......................................................................................... 48
Prije snimanja .................................................................................................................48
Snimanje na DVD bez timera..........................................................................................50
Snimanje na DVD pomoću timera (Standard/VIDEO Plus+)...........................................52
Snimanje s priključene opreme pomoću timera (Synchro Rec) ......................................55
Promjena ili otkazivanje podešenja DVD timera (Timer List) ..........................................57
Snimanje s priključene opreme bez timera .....................................................................58
Brisanje i editiranje ............................................................................................. 60
Prije editiranja .................................................................................................................60
Editiranje naslova............................................................................................................61
Promjena naziva snimljenog naslova..............................................................................65
Oblikovanje Playliste.......................................................................................................66
Editiranje Playliste...........................................................................................................67
Formatiranje, preimenovanje i zaštita diska....................................................................71
6
Rukovanje videorekorderom
Reprodukcija videokasete................................................................................... 73
Reprodukcija ...................................................................................................................73
Opcije reprodukcije .........................................................................................................75
Pretraživanje uporabom različitih funkcija.......................................................................76
Prikaz vremena reprodukcije i informacije o reprodukciji ................................................77
Odabir zvuka tijekom reprodukcije..................................................................................78
Snimanje na videokasetu .................................................................................... 79
Prije snimanja .................................................................................................................79
Snimanje na videokasetu bez timera ..............................................................................80
Snimanje na videokasetu pomoću timera (Standard/VIDEO Plus+) ...............................81
Snimanje s priključene opreme pomoću timera (Synchro Rec) ......................................85
Promjena ili otkazivanje podešenja timera videorekordera (Timer List)..........................86
Snimanje s priključene opreme bez timera .....................................................................88
Presnimavanje (videokaseta y DVD) .............................................................. 89
Prije presnimavanja ........................................................................................................89
Presnimavanje s DVD-a na VHS kasetu.........................................................................90
Finaliziranje diska (priprema za reprodukciju na drugom ureñaju)..................................93
DV presnimavanje (DV t DVD) ......................................................................... 95
Prije presnimavanja ........................................................................................................95
Spajanje digitalne videokamere na priključnicu DV IN....................................................95
Presnimavanje s kasete u DV formatu na DVD ..............................................................96
Podešavanja i prilago2avanja ............................................................................. 99
Korištenje izbornika.........................................................................................................99
Podešavanje antenskog prijema (Tuner Preset)...........................................................100
Podešavanje sata (Clock Set).......................................................................................102
Video podešavanja (Video)...........................................................................................103
Audio podešavanja (Audio)...........................................................................................105
Podešenja snimanja i videorekordera (Features) .........................................................107
Podešavanje jezika i ograničenja reprodukcije, tvornička podešenja (Options)............108
Easy Setup (resetiranje rekordera) ...............................................................................110
Dodatne informacije.......................................................................................... 111
U slučaju problema .......................................................................................................111
Napomene o ovom rekorderu .......................................................................................116
Tehnički podaci .............................................................................................................117
O i.LINK sustavu ...........................................................................................................119
Vodič kroz dijelove i upravljanje....................................................................................120
Rječnik ..........................................................................................................................125
Jezik dijaloga/titlova DVD diska ....................................................................................126
7
Što je videorekorder/DVD rekorder?
To je DVD rekorder s ugrañenim videorekorderom. Omogućuje snimanje/reprodukciju DVD diskova i
VHS kaseta. Moguće je takoñer editiranje DVD diska.
Snimanje i programirano snimanje
Jednostavno presnimavanje
Snimajte TV programe na DVD ili na VHS
kasetu ručno ili uporabom timera.
Možete presnimavati s DVD diska na VHS
kasetu i obratno jednostavnim pritiskom tipke.
* Zaštićene snimke nije moguće presnimavati.
Lak odabir izme2u DVD rekordera i
videorekordera
Brz pristup snimljenim naslovima
– Title List
Jednostavno pritisnite tipku DVD ili VIDEO
kako biste odabrali format medija koji želite
koristiti.
Otvorite izbornik Title List kako biste vidjeli sve
naslove s diska i odabrali željeni naslov za
reprodukciju ili editiranje.
8
Oblikovanje vlastitog programa
– Playlist
Presnimavanje pritiskom jedne tipke
– DV Dubbing
Omogućuje snimanje programa na DVD-RW
disk (VR mod) ili DVD-R (VR mod) i kasnije
brisanje, premještanje i dodavanje scena po želji
kako biste oblikovali vlastiti izvorni program.
Spojite svoju digitalnu videokameru putem DV
IN priključnice i pritisnite tipku ONE TOUCH
DUBBING kako biste presnimili sadržaj s kasete
DV formata na disk.
Original
Kontrola
Presnimavanje
Playlist
Ograni"enja uporabe
Mogući istovremeni postupci
Tekući postupak
Reprodukcija na
Snimanje na
videorekorderu videorekorderu
Reprodukcija Snimanje na
na DVD
DVD
rekorderu
rekorderu
Reprodukcija VHS kasete*1
—
Ne
Ne
Da
Snimanje na VHS kasetu
Ne
—
Da
Da*3
Reprodukcija DVD-a*2
Ne
Da
—
Ne
Snimanje na DVD
Da
Da*3
Ne
—
*1
*2
*3
Kad pritisnete DVD, reprodukcija na videorekorderu se zaustavi.
Kad pritisnete VIDEO, reprodukcija na DVD rekorderu se zaustavi.
Na DVD i VHS kasetu moguće je snimati samo isti program.
9
Kako koristiti izbornike
A
"Title List"
Prikazuje listu naslova s diska, uključujući
informacije o snimanja i umanjenu sliku
prvog kadra naslova, čime omogućuje odabir
naslova radi reprodukcije ili editiranja.
Za upravljanje ovim ureñajem koriste se sljedeće
vrste izbornika. Kad ovladate ovim jednostavnim
postupcima, upravljanje rekorderom će vam biti
lako.
B
"Timer"
Koristi se za programiranje snimanja na disk
ili VHS kasetu, kao i za promjenu ili
poništenje podešenih programiranih
snimanja.
C
Glavni izbornik
Kad pritisnete SYSTEM MENU pojavi se glavni
izbornik koji omogućuje pristup glavnim
funkcijama ureñaja, primjerice programiranom
snimanju i podešavanju ureñaja.
Podesite opciju pritiskom tipke M/m i ENTER.
"Edit"
Koristi se za izradu ili editiranje
reprodukcijske liste (Playlist) (samo na
nefinaliziranom DVD-RW (VR mod)/DVDR (VR mod) disku).
D
"Dubbing"
Koristi se za presnimavanje s diska na VHS
kasetu i obratno, te za presnimavanje s kasete
DV formata na disk.
E
"Disc Setting"
Koristi se za promjenu naziva, formatiranje i
finaliziranje diska.
F
"Setup"
Otvara izbornik "Setup" za podešavanje
ureñaja.
10
Podizbornik
Podizbornik se pojavljuje kad odaberete neku
opciju iz liste izbornika (primjerice, naslov u
izborniku Title List) i pritisnete ENTER.
Podizbornik prikazuje samo opcije primjenjive
na odabranu stavku. Prikazane opcije razlikuju se
ovisno o situaciji i vrsti diska.
Odaberite opciju pritiskom na M/m i ENTER.
Opcije koje je mogu:e odabrati
Opcije raspoložive u glavnom izborniku
razlikuju se ovisno o vrsti medija, značajkama
diska i statusu reprodukcije.
Primjer: Kad je zaustavljen disk ili VHS vrpca.
Znak
Opcije koje je moguće odabrati
Primjer: Izbornik Title List
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
Opcije za odabranu stavku
TOOLS
Izbornik TOOLS se pojavljuje kad pritisnete
TOOLS. Možete tražiti naslov/poglavlje/zapis,
provjeriti vrijeme reprodukcije i preostalo
vrijeme ili promijeniti podešenja zvuka i
ponavljanja. Prikazane opcije razlikuju se ovisno
o vrsti medija. Pritisnite M/m za odabir opcije,
pritisnite </, za odabir željene stavke i
pritisnite ENTER.
*2
*1
*2
Primjer: Kad pritisnete TOOLS tijekom
reprodukcije DVD-RW diska (u VR modu).
Samo nefinalizirani diskovi.
S uloženim diskom.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
Napomene
• Izbornik TOOLS se možda neće pojaviti tijekom
snimanja DVD-a.
• Glavni izbornik ne pojavljuje se tijekom snimanja ili
presnimavanja.
• Ne možete koristiti tipke DVD ili VIDEO dok je
uključen glavni izbornik.
11
Spajanje i podešavanje
Spajanje rekordera
Slijedite korake od 1 do 7 kako biste spojili i
podesili rekorder.
Napomene
• Čvrsto spojite priključke kako biste izbjegli pojavu
neželjenih šumova.
• Provjerite upute uz ureñaje koje ćete spajati.
• Ovaj rekorder ne možete spojiti s TV prijemnikom
koji nema SCART ili video ulaznu priključnicu.
• Prije povezivanja provjerite jeste li odspojili iz mrežne
utičnice svaki pojedini ureñaj koji mislite spojiti.
Korak 1: Skidanje ambalaže
Provjerite sadržaj isporuke:
• Audio/video kabel (phono priključak T 3 y
phono priključak T 3) (1)
• Antenski kabel (1)
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije R6 (veličine AA) (2)
12
Korak 2: Spajanje antenskog kabela
Slijedite donji prikaz za spajanje antenskog kabela. Nemojte spajati mrežni kabel dok ne doñete do
"Koraka 5: Spajanje mrežnog kabela" (str. 19).
Videorekorder/
DVD rekorder
na AERIAL IN
TV prijemnik
na AERIAL OUT
Antenski kabel (isporučen)
{: tok signala
1
Odvojite antenski kabel od TV prijemnika i spojite ga u priklju"nicu AERIAL IN na stra=njoj
strani rekordera.
2
Pove=ite priklju"nicu AERIAL OUT na rekorderu s antenskim ulazom TV prijemnika pomo:u
prilo=enog antenskog kabela.
13
Korak 3: Spajanje na TV prijemnik
Spajanje putem priklju"nica LINE 2 OUT
Spojite TV prijemnik isporučenim audio/video kabelom na LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIO L/R)
priključnice rekordera. Za višu kvalitetu slika spojite S-video kabel (nije isporučen) umjesto žutog
(video) priključka. Kad koristite ovaj način povezivanja, spojite audio kabel na priključke LINE 2 OUT
(AUDIO L/R).
TV ili projektor
(crvena)
S video kabel
(nije isporučen)
(bijela)
(žuta)
(žuta)
Audio/video kabel
(isporučen)
(bijela)
na S VIDEO OUT
Videorekorder/DVD rekorder
(crvena)
na LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIO L/R)
{: tok signala
Pri reprodukciji widescreen slike
Slika nekih snimaka neće se moći vidjeti cijela na TV zaslonu. Za promjenu veličine slike pogledajte
str. 103.
Napomene
• Nemojte povezivati S VIDEO OUT i žutu LINE 2 OUT (VIDEO) priključnicu istovremeno.
• Tijekom snimanja na DVD ne možete gledati VHS snimke pritiskom tipke VIDEO jer priključnica S VIDEO OUT
omogućuje samo izlaz DVD video signala.
• Nemojte povezivati audio izlaze TV prijemnika na priključnice LINE 2 IN (AUDIO L/R) istovremeno. Može se
pojaviti šum iz zvučnika TV prijemnika.
14
Spajanje putem SCART priklju"nice
SCART kabelom spojite TV prijemnik na priključnicu LINE 1-TV. Priključke spojite čvrsto kako biste
izbjegli brujanje i šum.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz vaš TV prijemnik.
Kad koristite ovaj način povezivanja, odaberite "Video" ili "RGB" kod podešavanja izlaza Line 1 u
koraku 14 postupka Easy Setup (str. 22).
TV ili projektor
SCART kabel
(nije isporučen)
Videorekorder/DVD rekorder
na { LINE 1-TV
{: tok signala
Napomena
Ako spojite rekorder s TV prijemnikom putem SCART priključnice, izvor signala TV prijemnika automatski se
podešava na rekorder pri pokretanju reprodukcije. Ako je potrebno, pritisnite tipku t TV/VIDEO na daljinskom
upravljaču želite li vratiti ulaz na TV.
, nastavlja se
15
Ako vaš TV prijemnik ima komponentne video priklju"nice
Spojite COMPONENT VIDEO OUT priključnice putem komponentnog video kabela (nije isporučen)
ili triju video kabela (nisu isporučeni) iste vrste i duljine. Moći ćete uživati u visokoj kvaliteti slike i
vjernoj reprodukciji boja.
Kad koristite ovaj način povezivanja, odaberite "On" kod podešavanja komponentnog izlaza u koraku
10 postupka Easy Setup (str. 22).
Ako vaš TV prijemnik omogućuje reprodukciju progresivnih signala u formatu 525p/625p, trebate
koristiti ovaj način spajanja i podesiti "Progressive" na "On" u izborniku "Video" (str. 104). Kod
prijenosa progresivnih signala na rekorderu svijetli indikator PROGRESSIVE.
Kad koristite ovaj način povezivanja, spojite audio kabel na priključke LINE 2 OUT (AUDIO L/R).
TV ili projektor
(bijela)
(zelena) (plava) (crvena)
(crvena)
Audio/video kabel (isporučen)
Komponentni video kabel
(nije isporučen)
(zelena)
(plava)
(bijela)
(crvena)
(crvena)
na COMPONENT VIDEO OUT
na LINE 2 OUT (AUDIO L/R)
Videorekorder/DVD rekorder
{: tok signala
z Savjet
Izlaz video signala je takoñer moguć putem priključnica COMPONENT VIDEO OUT pri reprodukciji VHS kasete.
Napomena
Tijekom snimanja na DVD, ne možete gledati VHS snimke pritiskom tipke VIDEO jer priključnice COMPONENT
VIDEO OUT omogućuje samo izlaz DVD video signala.
16
Korak 4: Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)
Odaberite način spajanja A ili B, ovisno o priključnicama na vašem AV pojačalu (prijemniku). To
povezivanje omogućuje slušanje zvuka putem AV pojačala (prijemnika).
Kad koristite ovaj način povezivanja, odaberite vrstu priključnice koju upotrebljavate u koraku 16
postupka Easy Setup (str. 22).
Audio kabel
(nije isporučen)
(bijela)
(crvena)
(bijela)
(crvena)
AV pojačalo
(prijemnik)
na AUDIO OUT L/R
Videorekorder/DVD rekorder
na DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
na DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL)
Optički digitalni kabel (nije isporučen)
[zvučnici]
na optički
digitalni ulaz
ili
Koaksijalni digitalni kabel (nije isporučen)
na koaksijalni
digitalni ulaz
stražnji (L)
stražnji (R)
prednji (L)
središnji
[zvučnici]
prednji (R)
AV pojačalo (prijemnik)
s dekoderom
subwoofer
{: tok signala
, nastavlja se
17
A Spajanje na audio L/R ulazne priklju"nice
U ovom način povezivanja se za reprodukciju
zvuka koriste dva zvučnika TV prijemnika ili
stereo pojačala (prijemnika). Odaberite surround
efekt "Surround 1", Surround 2" ili "Surround 3"
(str. 36).
Surround 1
*1
*2
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby" i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
"DTS" i "DTS Digital Out" su zaštitni znakovi
korporacije Digital Theater Systems, Inc.
z Savjet
• Za upute o pravilnom postavljanju zvučnika,
pogledajte upute uz opremu koju priključujete.
• Izlaz digitalnog audio signala moguć je takoñer
tijekom reprodukcije VHS kasete.
Napomene
• Tijekom snimanja na DVD ne možete čuti zvuk s VHS
kasete kad pritisnete tipku VIDEO jer priključnice
DIGITAL AUDIO OUT prenose samo DVD audio
signale.
• Nakon dovršetka povezivanja izvedite odgovarajuća
podešavanja u postupku Easy Setup (str. 22). Ako vaše
AV pojačalo (prijemnik) ima MPEG audio dekoder,
podesite "Digital Out" – "MPEG" na "MPEG" u izborniku "Audio" (str. 105). U protivnom iz zvučnika
nećete čuti zvuk ili čete čuti glasan šum.
• Kod koaksijalnog ili optičkog digitalnog povezivanja
ne možete koristiti virtualne surround efekte ovog
rekordera.
• Kod izlaza signala putem priključnica DIGITAL
AUDIO OUT ne možete vršiti odabir dvojezičnog
zvuka s DVD-RW diska (VR mod) pritiskom tipke
B (audio).
Surround 2
Surround 3
Virtualni zvučnik
B Spajanje na digitalnu audio priklju"nicu
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima Dolby*1
Digital, DTS*2 ili MPEG audio dekoder i digitalnu
ulaznu priključnicu, upotrijebite ovaj način
spajanja. Možete uživati u Dolby Digital (5.1
kanala), DTS (5.1 kanala), MPEG audio (5.1
kanala) surround efektima.
18
Korak 5: Spajanje mrežnog
kabela
Korak 6: Priprema daljinskog
upravljača
Priključite kabele napajanja rekordera i TV prijemnika u mrežnu utičnicu. Nakon priključivanja
mrežnog kabela morate pričekati nekoliko
trenutaka prije rukovanja rekorderom.
Rekorderom možete upravljati kad se pojave
indikatori na pokazivaču i kad rekorder uñe u
pripravno stanje.
Ako ste priključili dodatnu opremu na ovaj
rekorder (str. 26), svakako priključite mrežni
kabel tek nakon što završite sva ostala spajanja.
Rekorderom možete upravljati pomoću
priloženog daljinskog upravljača. Umetnite dvije
R6 (veličine AA) baterije pazeći da oznake 3 i
# odgovaraju oznakama u pretincu za baterije.
Pri korištenju daljinskog upravljača, usmjerite
upravljač prema senzoru X na rekorderu.
u utičnicu
Napomene
• Ako priloženi daljinski upravljač izaziva smetnje na
drugim Sony DVD rekorderima ili ureñajima koje
posjedujete, promijenite broj komandnog moda za
ovaj rekorder (str. 25).
• Ispravno koristite baterije kako biste izbjegli opasnost
curenja ili korozije. Nemojte dodirivati tekućinu golim
rukama ako doñe do curenja. Pripazite na sljedeće:
– Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije zajedno
ili baterije različitih proizvoñača.
– Nemojte pokušavati napuniti baterije.
– Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije.
– Ako je došlo do curenja baterije, obrišite tekućinu iz
pretinca za baterije i umetnite nove baterije.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača (označen
simbolom X na prednjoj strani ureñaja) jakom svjetlu,
poput izravnog sunčevog svjetla ili svjetiljaka.
Rekorder možda neće reagirati na daljinski upravljač.
• Pri normalnoj uporabi vijek trajanja baterija je tri do
šest mjeseci.
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na vrlo toplim ili
vlažnim mjestima.
• Ne stavljajte sitne predmete u kućište daljinskog
upravljača, osobito pri zamjeni baterija.
, nastavlja se
19
Upravljanje TV prijemnikom pomo:u
daljinskog upravlja"a
Možete podesiti signal daljinskog upravljača tako
da se njime može upravljati i TV prijemnikom.
Ako ste spojili rekorder na AV pojačalo (prijemnik), možete koristiti priloženi daljinski upravljač
za kontrolu jačine zvuka AV pojačala (prijemnika).
Napomene
• Ovisno o priključenom ureñaju, možda nećete moći
koristiti neke ili sve tipke za upravljanje TV
prijemnikom ili AV pojačalom (prijemnikom).
• Ako unesete novi kodni broj, prethodno uneseni kodni
broj se briše.
• Ako zamijenite baterije u daljinskom upravljaču,
kodni broj se može vratiti na standardno podešenje.
Ponovno unesite prikladan kodni broj.
Preklopka TV/
DVD•VIDEO
Brojčane
tipke, -/--
2 (glasnoća) +/– Podešava glasnoću zvuka
na TV prijemniku
PROG +/–
Odabire program na TV
prijemniku
t TV/VIDEO
Mijenja izvor ulaznog
signala
Brojčane tipke,
-/--*
Odabire program na TV
prijemniku
: (wide mod)
Uključuje ili isključuje široki
prikaz na Sony TV prijemniku sa širokim zaslonom
* Ako za odabir televizijskog programa koristite
brojčane tipke, prije unosa dvoznamenkastog broja
pritisnite tipku -/--.
Korištenje tipke t TV/VIDEO
(samo uz SCART priklju"ak)
Tipkom t TV/VIDEO birate izmeñu rekordera
i izvora signala koji ste zadnji odabrali na TV
prijemniku. Usmjerite daljinski upravljač prema
rekorderu kad koristite ovu tipku. Tipka t TV/
VIDEO funkcionira i kad je preklopka TV/
DVD•VIDEO podešena na DVD VIDEO.
Ako spojite rekorder s TV prijemnikom pomoću
SCART priključnica, nakon pokretanja
reprodukcije kao izvor signala za TV prijemnik
automatski se postavlja rekorder. Želite li gledati
neki drugi izvor, pritisnite tipku t TV/VIDEO
za promjenu izvora signala TV prijemnika.
Kodni brojevi TV prijemnika kojima mo=ete
upravljati
Ako je prikazano više brojeva, pokušajte unijeti
jedan po jedan broj dok ne pronañete koji radi s
vašim TV prijemnikom.
Proizvoñač
Kodni broj
Sony
01 (standardno)
Aiwa
01 (standardno)
11
1
2
3
Preklopku TV/DVD•VIDEO prebacite na TV.
Grundig
Dr=ite pritisnutom tipku ?/1.
Hitachi
23, 24, 72
Broj"anim tipkama unesite kôd proizvo2a"a
svog TV prijemnika (pogledajte u nastavku).
Loewe
06, 45
Nokia
15, 16, 69, 73
4
Otpustite tipku ?/1.
20
Panasonic
17, 49
Kad je preklopka TV/DVD•VIDEO postavljen na TV, daljinski upravljač djeluje na ovaj
način:
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Tipke
Postupci
?/1
Uključuje i isključuje TV
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Proizvoñač
Kodni broj
Sharp
29
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
LG
06
JVC
33
Podešavanje glasno:e AV poja"ala
(prijemnika) daljinskim upravlja"em
Preklopka TV/
DVD•VIDEO
Kodni brojevi AV poja"ala (prijemnika) kojima
mo=ete upravljati
Ako je navedeno više kodnih brojeva, pokušajte
unositi jednog po jednog dok ne pronañete broj
koji omogućuje upravljanje vašim AV pojačalom
(prijemnikom).
Proizvoñač
Kodni broj
Sony
78, 79, 80, 91
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
Brojčane
tipke
1
Preklopku TV/DVD•VIDEO prebacite na
DVD VIDEO.
2
Dr=ite pritisnutom tipku ?/1 i unesite kôd
proizvo2a"a (pogledajte tablicu u nastavku)
za svoje AV poja"alo (prijemnik) pomo:u
broj"anih tipaka.
3
Otpustite tipku ?/1.
Tipkama 2 +/– podešavate glasnoću AV
pojačala.
Želite li podešavati glasnoću TV prijemnika,
prebacite preklopku TV/DVD•VIDEO na TV.
z Savjet
Ako želite podešavati glasnoću TV prijemnika čak i dok
je preklopka TV/DVD•VIDEO podešena na
DVD•VIDEO, ponovite navedene korake i unesite
kodni broj 90 (standardno).
21
Korak 7: Easy Setup
3
Slijedite dolje opisane korake kako biste izveli
početna podešavanja za uporabu rekordera. Ne
dovršite li Easy Setup postupak, izbornik će se
pojavljivati pri svakom uključenju rekordera.
Podešavanja se vrše sljedećim redom.
Pojavi se poruka "Initial setting necessary to
operate the DVD recorder will be made. You
can change them later using setup."
• Ako se ta poruka ne pojavi, odaberite "Easy
Setup" u izbornik "Setup" za pokretanje
postupka Easy Setup (str. 110).
Odabir jezika izbornika
4
m
Odaberite izvor signala TV prijemnika tako
da se signal iz rekordera pojavi na TV
zaslonu.
Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za odabir jezika
informacija prikazanih na zaslonu.
Ugañanje kanala
m
Podešavanje sata
m
Odabir formata slike
m
Podešavanje video veze
m
Podešavanje audio veze
5
Odaberite jezik i pritisnite ENTER.
Automatski počne postupak ugañanja i
pohrane kanala.
m
Dovršeno!
Za ručno ugañanje kanala pogledajte str. 100.
6
1
2
Uklju"ite TV prijemnik.
Pritisnite tipku ?/1.
Rekorder se uključi.
22
Kad završi preuzimanje ili uga2anje kanala,
automatski po"ne uga2anje to"nog
vremena.
Ako datum i vrijeme nisu podešeni, podesite
ih ručno.
10 Odaberite ho:ete li koristiti priklju"nice
COMPONENT VIDEO OUT.
Ako koristite priključnice COMPONENT
VIDEO OUT, odaberite "On". U protivnom
odaberite "Off".
11 Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za podešavanje priključnice
{ LINE 3/DECODER.
12 Odaberite ho:ete li koristiti priklju"nicu
Pritisnite M/m za podešavanje dana, zatim
pritisnite ,. Na isti način podesite mjesec,
godinu, sate i minute. Podesite "Auto Adjust"
na "On" kako biste aktivirali funkciju
automatskog podešavanja sata. Rekorder
automatski podešava sat bez obzira je li
uključen ili isključen.
7
{ LINE 3/DECODER.
Ako ćete spojiti dekoder na priključnicu {
LINE 3/DECODER, odaberite "Yes". U
protivnom odaberite "No".
13 Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za podešavanje vrste video
signala iz priključnice { LINE 1-TV.
Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za odabir veličine slike u
skladu sa zaslonom spojenog TV prijemnika.
14 Odaberite vrstu video signala iz
priklju"nice { LINE 1-TV.
8
Odaberite odgovaraju:e podešenje.
"4:3 Letter Box": Za standardne TV
prijemnike.
Prikazuje wide screen sliku s crnim linijama
na gornjoj i donjoj strani.
"4:3 Pan Scan": Za standardne TV prijemnike.
Prikazuje wide screen sliku na cijelom zaslonu
tako da je dio slike automatski odrezan.
"16:9": Za TV prijemnike s wide screen
zaslonom ili standardne TV prijemnike s
wide screen modom.
Za detalje pogledajte "Video podešavanja
(Video)" na str. 103.
9
"Video": Za izlaz video signala.
"RGB": Za izlaz RGB signala.
Odaberete li "On" u koraku 10, ne možete
odabrati "RGB".
15 Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za odabir vrste priključnice
koju koristite za spajanje pojačala (prijemnika).
Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za podešavanje
komponentnih izlaznih priključnica.
, nastavlja se
23
16 Odaberite vrstu priklju"nice (opcija) koju
koristite za spajanje poja"ala (prijemnika).
Ako niste spojili AV pojačalo (prijemnik),
odaberite "No", zatim prijeñite na korak 21.
Ako ste audio kabelom spojili AV pojačalo
(prijemnik) na priključnice LINE 2 OUT
(AUDIO L/R) ili AUDIO OUT L/R, odaberite "Yes: LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)",
zatim prijeñite na korak 21.
Ako ste spojili AV pojačalo (prijemnik)
pomoću digitalnog optičkog ili koaksijalnog
kabela, odaberite "Yes: DIGITAL OUT".
21 Pritisnite ENTER kad se pojavi "Finish".
"Easy Setup" postupak je završen. Sva
povezivanja i podešavanja su gotova.
17 Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za odabir vrste Dolby
Digital signala.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
z Savjeti
• Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima MPEG audio
dekoder, podesite "Digital Out" – "MPEG" na
"MPEG" u izborniku "Audio" (str. 105).
• Želite li ponovno pokrenuti "Easy Setup", odaberite
"Easy Setup" u izborniku "Setup" (str. 110).
Napomena
18 Odaberite vrstu Dolby Digital signala koju
=elite koristiti s poja"alom (prijemnikom).
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima Dolby
Digital dekoder, odaberite "Dolby Digital". U
protivnom odaberite "D-PCM".
19 Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik DTS signala.
20 Odaberite ho:e li rekorder slati DTS signal
u poja"alo (prijemnik) te pritisnite ENTER.
Ako AV pojačalo (prijemnik) ima DTS
dekoder, odaberite "On". U protivnom
odaberite "Off".
24
Za snimanje TV programa uporabom timera, najprije
podesite točno sat ureñaja.
Ako imate Sony DVD ure2aj ili više
Sony DVD rekordera
Ako priloženi daljinski upravljač uzrokuje
smetnje u radu drugih Sony DVD rekordera ili
ureñaja, promijenite broj komandnog moda ovog
rekordera i priloženog daljinskog upravljača tako
da bude različit od drugog Sony rekordera ili
ureñaja.
Standardni broj komandnog moda ovog rekordera
i priloženog daljinskog upravljača je DVD 3.
Preklopka
COMMAND
MODE
1
Pritisnite tipku SYSTEM MENU.
Pojavljuje se glavni izbornik.
2
Odaberite "Setup" i pritisnite ENTER.
3
Odaberite "Options" i pritisnite ENTER.
4
Odaberite "Command Mode" i pritisnite
ENTER.
5
Odaberite komandni mod ("DVD1", "DVD2"
ili "DVD3") i pritisnite ENTER.
6
Postavite preklopku COMMAND MODE na
daljinskom upravlja"u tako da odgovara
gore odabranom modu.
Za povratak na prethodni korak
Pritisnite tipku O RETURN.
Napomena
Ako komandni mod ne odgovara, pojavit će se na pokazivaču kad rukujete daljinskim upravljačem. Podesite za
daljinski upravljač komandni mod koji je usklañen s
rekorderom.
25
Spajanje s drugim videorekorderom ili sličnim uređajem
Kad na rekorder spajate dodatnu opremu, mrežni kabel spojite tek kad dovršite sva ostala povezivanja
(str. 19).
Takoñer pogledajte upute uz ureñaj kojeg priključujete.
Želite li snimati na ovom rekorderu, odaberite izvor (LINE 2 ili LINE 3) za odabir spojene priključnice.
Pogledajte "Snimanje sa spojenih ureñaja bez timera" na str. 58 i 88. Spojite ureñaj na LINE 3/
DECODER priključnicu na rekorderu za snimanje pomoću funkcije Synchro Rec (str. 55 i 85).
Imajte na umu da ovaj rekorder ima funkciju copy guard. Snimke koje sadrže signal za sprečavanje kopiranja ne mogu se presnimavati. Nije moguće presnimavanje iz DVD VIDEO diskova na ovaj rekorder.
Spajanje putem priklju"nica LINE 2 IN na prednjoj strani rekordera
Spojite drugi videorekorder ili sličan ureñaj za snimanje na priključnice LINE 2 IN s prednje strane
rekordera. Ako ureñaj koji priključujete ima S video priključnicu, možete upotrijebiti S video kabel
(nije isporučen) umjesto žutog (video) priključka audio/video kabela. Možete spojiti drugi DVD ureñaj
i snimati DVD diskove.
Drugi videorekorder i sl.
S-video kabel
(nije isporučen)
Audio/video kabel
(nije isporučen)
na LINE 2 IN
Videorekorder/DVD rekorder
{: tok signala
z Savjet
Ako priključeni ureñaj emitira samo mono zvuk, spojite
audio kabel na priključnicu LINE 2 IN o (audio) L
(MONO).
26
Napomene
• Nemojte spajati žutu LINE 2 IN t (video)
priključnicu ako koristite S video kabel.
• Uključite rekorder kako biste mogli gledati video
signal sa spojene opreme.
Spajanje putem priklju"nice LINE 3/DECODER
SCART kabelom spojite videorekorder ili sličan ureñaj za snimanje na priključnicu LINE 3/DECODER.
Kad uključite priključeni ureñaj, rekorder automatski šalje signal s njega na TV a da se ne uključi.
TV prijemnik
Videorekorder
SCART kabel
(nije isporučen)
na SCART ulaz
Videorekorder/
DVD rekorder
na { LINE 3/
DECODER
na { LINE 1–TV
Napomene
• Nemojte spajati više od jedne vrste video kabela izmeñu rekordera i TV prijemnika istovremeno.
• Nemojte spajati izlaznu priključnicu ovog rekordera s ulaznom priključnicom drugog ureñaja koji je svojom
izlaznom priključnicom spojen na ulaznu priključnicu rekordera. Može se pojaviti šum (povratna veza).
• Ako signal iz rekordera prolazi preko videorekordera do TV prijemnika, možda nećete imati čistu sliku na zaslonu.
Videorekorder/
DVD rekorder
VCR
TV
Provjerite jeste li svoj videorekorder spojili s ovim ureñajem i TV prijemnikom na dolje prikazan način. Želite li
gledati videokasete, koristite drugi ulaz na svom TV prijemniku.
ulaz 1
VCR
Videorekorder/
DVD rekorder
TV
ulaz 2
27
Spajanje na satelitski ili digitalni prijemnik
Satelitski ili digitalni prijemnik spojite na rekorder putem priključnice LINE 3/DECODER. Prilikom
spajanja prijemnika, mrežni kabel prijemnika izvucite iz utičnice.
Kad uključite prijemnik, rekorder automatski šalje signal iz prijemnika na TV a da se ne uključuje.
Želite li koristiti funkciju Synchro Rec, pogledajte dolje.
TV prijemnik
na SCART ulaz
SCART kabel
(nije isporučen)
Satelitski prijemnik i sl.
Videorekorder/
DVD rekorder
na {
LINE 1–TV
Ako satelitski prijemnik emitira RGB signale
Ovaj rekorder prima RGB signale. Ako satelitski
prijemnik može emitirati RGB signale, spojite TV
SCART priključnicu na satelitskom prijemniku s
LINE3/DECODER priključnicom na rekorderu.
elite li koristiti funkciju Synchro Rec
Ovaj način spajanja je obavezan želite li koristiti
funkciju sinkroniziranog snimanja. Pogledajte
"Snimanje s priključene opreme pomoću timera
(Synchro Rec)" (str. 55 i 85).
Ako koristite B Sky B prijemnik, svakako spojite
VCR SCART priključnicu na prijemniku s
LINE3/ DECODER priključnicom na rekorderu.
28
na { LINE 3/
DECODER
Napomene
• Synchro Rec ne funkcionira s nekim prijemnicima. Za
podrobnosti pogledajte upute uz prijemnik.
• Ovaj rekorder ne može snimati izvorne RGB signale s
prijemnika, no snima ih u kompozitnom video formatu.
29
Vodič kroz vrste diskova
Diskovi za snimanje i reprodukciju
Oznake
Oznaka na korištene Formatiranje
disku
u ovom
(novi diskovi)
priručniku
Vrsta
Automatsko
formatiranje
Može se reproducirati na DVD+RW
kompatibilnim ureñajima (automatsko
finaliziranje)
VR
mod
Formatirajte u VR
modu*2 (str. 49)
Može se reproducirati samo na VR mod
kompatibilnim ureñajima (finaliziranje
nije potrebno) (str. 93)
Video
mod
Formatirajte u Video Može se reproducirati na većini DVD
modu*2 (str. 49)
ureñaja (finaliziranje je nužno) (str. 93)
DVD+RW
DVD
-RW
Kompatibilnost s drugim DVD
ureñajima (finaliziranje)
DVD+R
Automatsko
formatiranje
Može se reproducirati na većini
DVD+R ureñaja (finaliziranje je nužno)
(str. 93)
DVD+R DL
DVD
-R
VR
mod
Formatiranje u VR
Može se reproducirati samo na DVD-R
modu pomoću "Disc
VR mod kompatibilnim ureñajima
Setting" izbornika
(finaliziranje je nužno) (str. 93)
(str. 49)
Video
mod
Automatsko formati- Može se reproducirati na većini DVD
ranje u Video modu. ureñaja (finaliziranje je nužno) (str. 93)
Upotrebljivi diskovi (od velja"e 2006.)
• DVD+RW diskovi brzine 4T ili sporiji
• DVD-RW diskovi (Ver. 1.1, Ver. 1.1 s CPRM*1)
brzine 2T ili sporiji
• DVD-RW diskovi (Ver. 1.2, Ver. 1.2 s CPRM)
brzine 4T ili sporiji
• DVD+R diskovi brzine 16T ili sporiji
30
• DVD-R diskovi (Ver. 2.0, Ver. 2.0 s CPRM)
brzine 16T ili sporiji
• DVD+R DL (Double Layer) diskovi brzine
2,4T*6
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL" i
"DVD-R" su zaštitni znaci.
Svojstva snimanja
Editiranje
Ponovno
snimanje
(str. 71)
Automatsko
odreñivanje
poglavlja
(str. 51)
Ručno
odreñivanje
poglavlja
(str. 64)
Promjen
a naziva
naslova
(str. 65)
Brisanje
naslova/
poglavlja
(str. 61)
Da
Da
Da
Da
Da/Ne*3
Da
Da
Ne
Da
Da
Da
Da
Da/Da*4
Da
Da
Da
Da
Da
Ne
Da
Da/Ne*3
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Ne
Da
Da/Ne*5
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da/Ne*5
Da
Da
Da
Ne
Da
Ne
Da
Da/Ne*5
Ne
Ne
Ne
*1
*2
*3
*4
*5
*6
Brisanje
Dijeljenje
odlomka
Playlist
naslova
A-B
(str. 66)
(str. 63)
(str. 63)
CPRM (Content Protection for Recordable Media) je
tehnologija kodiranja koja štiti autorska prava
snimaka.
Novi DVD-RW diskovi se automatski formatiraju
prema podešenju opcije "Format DVD-RW" u
izborniku "Features" (str. 107).
Prostor na disku oslobaña se samo brisanjem zadnjeg
naslova.
Brisanjem naslova ili poglavlja oslobaña se prostor
na disku.
Brisanjem naslova ili poglavlja ne oslobaña se
prostor na disku.
Kad koristite DVD+R DL (Double Layer) disk,
pogledajte upute isporučene s diskom.
, nastavlja se
31
Diskovi promjera 12 cm/8 cm
12 cm
Vrsta diska
Reprodukcija
Snimanje
Reprodukcija
Snimanje
Da
Da
Da
Ne
VR mod
Da
Da
Da
Ne
Video mod
Da
Da
Da
Ne
VR mod
Da
Da
—
—
Video mod
Da
Da
Da
Ne
Da
Da
—
—
DVD+RW
DVD-RW
DVD-R
DVD+R
Diskovi na koje se ne mo=e snimati
• Diskovi promjera 8 cm
• DVD-RAM diskovi
32
8 cm
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta
Oznaka na
disku
Oznake
upotrijebljene u
ovom priručniku
Značajke
DVD VIDEO
Diskovi poput filmova koji se mogu
kupiti ili iznajmiti
VIDEO CD
VIDEO CD ili CD-R/CD-RW diskovi u
VIDEO CD/Super VIDEO CD formatu
(s funkcijom PBC)
CD
Glazbeni CD ili CD-R/CD-RW diskovi
koji se mogu kupiti
DATA CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi snimljeni na računalu ili sličnom ureñaju u
glazbenom formatu ili s MP3 audio
zapisima ili JPEG slikovnim datotekama
po ISO9660* Level 1/Level 2 standardu
DATA DVD
—
DVD+RW/DVD-RW/
DVD-R (8 cm)
—
"DVD VIDEO" i "CD" su zaštićeni nazivi.
* Logički format datoteka i direktorija na CD-ROM
diskovima odreñuje ISO (Meñunarodna organizacija
za standardizaciju).
z Savjet
Ovaj rekorder može reproducirati DVD-RAM diskove
promjera 12 cm/8 cm koji sadrže DVD Video, MP3 ili
JPEG datoteke. Mogu se reproducirati samo diskovi
izvañeni iz kutije.
DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R diskovi koji sadrže
MP3 ili JPEG datoteke prema UDF
standardu
—
DVD+RW, DVD-RW i DVD-R diskovi
(8 cm) snimljeni DVD videokamerom.
(Fotografije snimljene DVD videokamerom ne mogu se reproducirati.)
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji nisu
snimljeni u glazbenom CD ili Video CD
formatu, ili ne sadrže MP3 ili JPEG datoteke.
• CD-Extra podaci
• CD-ROM diskovi koji nisu snimljeni u DVD
Video formatu ili ne sadrže MP3 ili JPEG
datoteke.
• DVD Audio diskovi
• DVD-R DL (Dual Layer) diskovi
• HD sloj na Super Audio CD diskovima
• DVD VIDEO diskovi s drugim regionalnim
kodom (pogledajte str. 34)
• DVD-RAM s kutijom i/ili DVD-RAM koji
nisu snimljeni u DVD Video formatu ili ne
sadrže MP3 ili JPEG datoteke.
, nastavlja se
33
Napomena o reprodukciji DVD VIDEO i VIDEO
CD diskova
Neke mogućnosti reprodukcije DVD VIDEO i
VIDEO CD diskova mogu namjerno biti podešene
softverskim sustavom. S obzirom da rekorder
reproducira DVD VIDEO/VIDEO CD diskove
prema sadržaju diska i softveru, neke mogućnosti
reprodukcije možda neće biti na raspolaganju.
Provjerite upute uz DVD VIDEO i VIDEO CD
disk.
Napomene o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen
DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio
materijal na drugoj.
Imajte na umu da ovaj ureñaj ne može reproducirati audio stranu DualDisc diska jer nije
usklañena s CD standardom.
Regionalni kôd (samo DVD VIDEO)
Vaš rekorder ima regionalni kôd otisnut na
stražnjoj strani ureñaja i može reproducirati samo
DVD VIDEO diskove (samo reprodukcija) s
identičnim regionalnim kodom. Ovaj sustav se
koristi za zaštitu autorskih prava. DVD VIDEO
mogu se takoñer
diskovi obilježeni znakom
reproducirati na ovom rekorderu.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV zaslonu će se pojavi poruka
koja označava da taj disk nije moguće reproducirati. Ovisno o DVD VIDEO disku, može se
dogoditi da nema oznake regionalnog koda iako
je reprodukcija tog diska zabranjena regionalnim
ograničenjima.
Regionalni kôd
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za
zaštitu autorskih prava
Ovaj ureñaj je namijenjen za reprodukciju diskova
usklañenih sa Compact Disc (CD) standardom. U
novije vrijeme mogu se u prodaji takoñer naći
glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja.
Neke od tih diskova nije moguće reproducirati u
ovom ureñaju.
34
Napomene
• Neke DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili
CD-RW/CD-R diskove nije moguće reproducirati na
ovom rekorderu zbog kakvoće zapisa, fizičkog stanja
diska ili značajka ureñaja za snimanje i softvera za
obradu. Disk nije moguće reproducirati ako nije
pravilno finaliziran. Dodatne upute možete pronaći u
uputama uz ureñaj za snimanje.
• Nije moguće zajedno koristiti VR i Video mod na istom
DVD-RW ili DVD-R disku. Želite li promijeniti format
diska, ponovno formatirajte disk (str. 71). Imajte na
umu da se sadržaj diska briše formatiranjem.
• Nije moguće skratiti vrijeme snimanja, čak ni kod
diskova za velike brzine. Takoñer ne možete snimati
na disk koji ne podržava brzinu 1x.
• Preporučujemo da koristite diskove s oznakom "For
Video" na pakiranju.
• Nije moguće dodati nove snimke na DVD-RW (Video
mod), DVD+R ili DVD-R diskove koji već sadrže
snimke napravljene na nekom drugom DVD ureñaju.
• Ponekad nije moguće dodati nove snimke na
DVD+RW diskove snimljene na drugom DVD
ureñaju. Ako dodate novu snimku, obratite pažnju da
će ovaj rekorder presnimiti DVD izbornik.
• Ako disk sadrži računalne podatke koje ovaj rekorder
ne može prepoznati, ti podaci se mogu obrisati.
DVD reprodukcija
Reprodukcija
z Savjeti
• Pri reprodukciji DVD+RW, DVD-RW, DVD+R i
DVD-R diska možete odabrati naslov u izborniku
Title List. Pogledajte "Reprodukcija naslova iz
izbornika Title List" (str. 40).
• Za reprodukciju DATA CD diskova ili DATA DVD
diskova koji sadrže MP3 zapise ili JPEG datoteke,
pogledajte str. 43.
• Kad uložite DVD VIDEO, VIDEO CD ili audio CD,
reprodukcija počne automatski ovisno o disku.
Napomene
• Da biste disk snimljen drugim ureñajem mogli reproducirati u ovom rekorderu, najprije ga finalizirajte u
ureñaju kojim je snimljen.
• Za istovremenu uporabu videokasete i DVD-a
pogledajte str. 9.
Uporaba DVD izbornika
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska ili finaliziranog DVD+RW, DVD-RW (Video mod), DVD+R
ili DVD-R diska, možete prikazati izbornik diska
pritiskom na tipku TOP MENU ili MENU.
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
2
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i stavite
disk u ulo=nicu.
Stranu za reprodukciju okrenite
prema dolje
3
Pritisnite tipku Z za zatvaranje ulo=nice.
Pričekajte dok s pokazivača nestane natpis
"LOAD".
4
Pritisnite H (reprodukcija).
Reprodukcija započinje.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite tipku x.
35
Opcije reprodukcije
Brojčane tipke
Tipke
Funkcije
Diskovi
Z (otvaranje/
zatvaranje)
Zaustavljanje reprodukcije i otvaranje uložnice diska.
Svi diskovi
B (zvuk)
Odabir jednog od audio zapisa snimljenih na disk
višestrukim pritiskom na tipku.
: Odabir audio izvora.
: Odabir stereo ili mono zvučnog zapisa.
' (titlovi)
Odabir jezika titlova višestrukim pritiskom na tipku.
) (kut kamere)
Odabir kuta kamere višestrukim pritiskom na tipku.
Ako su na disku snimljene scene s različitim kutovima
kamere (multi-angle), na pokazivaču ureñaja pojavljuje
se znak ")".
ZOOM
Ureñaj zumira scenu tijekom reprodukcije ili
zaustavljene slike ako tipku pritisnete više puta.
Uvećanje se mijenja na sljedeći način:
normalno t T2 t T4 t normalno
Ova funkcija možda neće biti primjenjiva kod nekih
DVD diskova. Za zumiranje JPEG slike pogledajte
str. 44.
36
Tipke
Funkcije
Diskovi
SUR (surround)
Ova funkcija omogućuje surround zvučne efekte
preslikavanjem zvuka kojim se stvaraju virtualni
stražnji zvučnici iz stereo zvučnika TV prijemnika ili
dvaju prednjih zvučnika (str. 18).
Odaberite jedan od efekata višestrukim pritiskom tipke.
"Off": Nema surround efekta
"Surround1": Stvara jedan par virtualnih surround
zvučnika.
"Surround2": Stvara dva para virtualnih surround
zvučnika.
"Surround3": Stvara tri para virtualnih surround
zvučnika.
Ova funkcija djeluje ako upotrijebite dva prednja
zvučnika.
Svi diskovi
T/U
(ponavljanje/
prijelaz prema
naprijed)
• Ponavljanje scene/kratka ubrzana reprodukcija
. (prethodno)/
> (sljedeće)
• Prijelaz na početak prethodnog/sljedećeg naslova/
m^/yM
(brzo natrag/
naprijed)
Ubrzano pretraživanje diska unatrag/prema naprijed
ako se pritisne tijekom reprodukcije.
Brzina reprodukcije mijenja se sa svakim pritiskom:
scene.
• Prijelaz na prethodni ili sljedeći kadar kad tipku
pritisnete tijekom pauze.
Svi diskovi
poglavlja/scene/zapisa kad pritisnete tijekom
reprodukcije.
• Prijelaz na početak prethodnog naslova/poglavlja/
scene/zapisa kad pritisnete . unutar tri sekunde
nakon početka naslova/poglavlja/scene/zapisa.
ubrzano unatrag
FR1 T
FR2*2 T T
FR3*3 T T T
ubrzano unaprijed
t FF1*1
t t FF2*2
t t t FF3*3
Svi diskovi
*1
*2
*3
m^/yM
(usporeno)
Usporena reprodukcija ako se pritisne u pauzi.
Brzina reprodukcije mijenja se sa svakim pritiskom:
usporeno unatrag
^3 T
^2 T T
^1 T T T
X (pauza)
FF1 sa zvukom (Scan
Audio) je raspoloživo
za DVD diskove s
Dolby Digital zvučnim
zapisima.
FR2 i FF2 nisu raspoložive za MP3.
FR3 i FF3 su raspoložive samo za DVD i
VIDEO CD.
usporeno unaprijed
t 3y
t t 2y
t t t 1y
Pauza reprodukcije.
Ako pauza reprodukcije traje duže od pet minuta,
automatski počne reprodukcija.
* Samo u smjeru
reprodukcije
Svi diskovi
, nastavlja se
37
Tipke
Funkcije
Diskovi
REPEAT
Kad pritisnete tipku, pojave se sadržaji za ponavljanje.
Odaberite željeni sadržaj tipkama M/m i pritisnite
ENTER.
Za isključenje ponavljanja reprodukcije odaberite
"Off" i pritisnite ENTER.
Pritisnite O RETURN za isključenje prikaza.
Pri reprodukciji DVD diska
"Chapter": Ponavlja se tekuće poglavlje.
"Title": Ponavlja se tekući naslov na disku.
"A-B": Ponavlja se odabrani dio (str. 39).
Pri reprodukciji VIDEO CD diska
(s isklju"enom funkcijom PBC)
"Track": Ponavlja se tekući zapis.
"Disc": Ponavljaju se svi zapisi.
"A-B": Ponavlja se odabrani dio (str. 39).
* S isključenom
funkcijom PBC.
Višestrukim pritiskom tipke odabire se sadržaj koji će
se ponavljano reproducirati.
Za isključenje ponavljanja reprodukcije odaberite "Off".
Pri reprodukciji CD-a
"Track": Ponavlja se tekući zapis.
"Disc": Ponavljaju se svi zapisi.
Pri reprodukciji DATA CD/DATA DVD diska (MP3 audio)
"File": Ponavlja se tekući zapis.
"Folder": Ponavlja se tekući album.
Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite H.
z Savjeti
• Opcije reprodukcije, primjerice jezik titla ili dijaloga,
kut kamere, itd., možete promijeniti uporabom
izbornika TOOLS (str. 11).
• Tijekom reprodukcije ili pauze, tipke m/M na
rekorderu i tipke ./> na daljinskom upravljaču
funkcioniraju na isti način (str. 37). Zadržite tipke
pritisnutima tijekom reprodukcije za pretraživanje
unaprijed/unatrag. U pauzi je moguća usporena reprodukcija. Raspoložive su tri brzine, ovisno o trajanju
pritiska.
• Pogledajte "Jezik dijaloga/titlova DVD diska" na str.
126 za značenje kratica jezika.
Napomene
• Funkciju ponavljanja reprodukcije ne možete koristiti
s VIDEO CD diskovima dok je uključena funkcija
PBC (str. 39).
• Ako reproducirani signal ne sadrži signal za stražnje
zvučnike, teže ćete čuti surround efekte.
• Nakon što odaberete jedan od surround modova,
isključite surround podešenja na priključenom TV
prijemniku ili pojačalu (prijemniku).
• Pauzirate li reprodukciju na CD ili DATA CD/DATA
DVD disku koji sadrži MP3 audio zapise, reprodukcija
neće početi dok ne pritisnete H ili X.
38
• Mjesto slušanja trebalo bi biti točno izmeñu i na
jednakoj udaljenosti od zvučnika, a zvučnici trebaju
biti u podjednakom okruženju.
• Zvuk će se prekidati tijekom Scan Audio reprodukcije
(str. 39).
O reprodukciji DTS zvu"nih zapisa s CD diska
Pri reprodukciji DTS kodiranih CD diskova, na
analognim stereo priključnicama čut će se veći šum. Da
biste izbjegli moguće oštećenje audio sustava, trebate
pripaziti ako su analogne stereo priključnice rekordera
povezane sa sustavom pojačala. Želite li uživati u DTS
Digital Surround™ reprodukciji, vanjski 5.1 kanalni
dekoder mora se spojiti na digitalnu priključnicu
rekordera.
O reprodukciji DVD diskova s DTS zvu"nim
zapisima
DTS audio signali izlaze samo putem priključnice
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL ili OPTICAL).
Tijekom reprodukcije DVD diska s DTS zvučnim
zapisima, podesite "Digital Out" – "DTS" na "On" u
izborniku "Audio" (str. 105).
Brza reprodukcija sa zvukom (Scan
Audio) (samo DVD diskovi s Dolby Digital
zvu"nim zapisima)
Možete ubrzano reproducirati sliku s dijalozima
ili zvukom tijekom FF1 pretraživanja unaprijed na
DVD disku s Dolby Digital zvučnim zapisima.
Jednostavno pritisnite M tijekom reprodukcije.
z Savjet
Za isključenje funkcije Scan Audio, podesite "Scan
Audio" na "Off" u izborniku "Audio" (str. 106).
Mjesto na kojem ste prekinuli reprodukciju briše
se ako:
– otvorite uložnicu diska,
– odaberete drugi naslov,
– izbornik Title List podesite na Original ili
Playlist (samo DVD-RW (VR modu) i DVD-R
(VR mod)),
– ureñujete naslov nakon prekidanja
reprodukcije,
– pokrenete snimanje.
Ponavljanje odre2enog dijela (A-B)
Napomena
Tijekom brze reprodukcije zvuk je isprekidan.
Reprodukcija VIDEO CD diskova s
PBC funkcijama
PBC (Playback Control) omogućuje reprodukciju
VIDEO CD diskova interaktivno putem izbornika
na zaslonu.
Izbornik se pojavljuje nakon pokretanja
reprodukcije VIDEO CD diska s funkcijom PBC.
Odaberite opciju pomoću brojčanih tipaka i
pritisnite ENTER. Nakon toga, slijedite upute iz
izbornika (pritisnite H kad se pojavi "Press
SELECT").
Postupak se razlikuje ovisno o disku. Pogledajte
upute isporučene s diskom.
1
2
3
4
*1
Nastavak reprodukcije od mjesta
gdje ste je prekinuli (Resume Play)
Ako ponovno pritisnete tipku H nakon
prekidanja reprodukcije, rekorder nastavlja
reprodukciju od mjesta gdje ste je prekinuli.
Za reprodukciju od početka, pritisnite x dvaput,
zatim pritisnite H.
Pritisnite ENTER kad pronañete početnu
točku (točka A) dijela koji će se ponavljano
reproducirati.
Pojavi se "A-".
Nastavite reprodukciju ili pritisnite m/M
kako biste pronašli završnu točku (točka B), i
pritisnite ENTER.
Počne ponavljanje odabranog dijela.
Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite
REPEAT za odabir opcije "Off" i pritisnite
ENTER. Pritisnite O RETURN za isključenje
prikaza.
Zaustavljanje PBC reprodukcije
Pritisnite MENU kako bi se pojavila opcija
"Menu: Off". Za korištenje funkcije PBC
ponovno pritisnite MENU za odabir opcije
"Menu: On".
Tijekom reprodukcije pritisnite REPEAT.
Odaberite "A" tipkama M/m.
*2
DVD-RW (VR mod) i DVD-R (VR mod) ponavljaju
samo unutar istog poglavlja.
Samo s isključenom funkcijom PBC.
Reprodukcija diskova s ograni"enjem
(Parental Control)
Ako reproducirate DVD s podešenim
ograničenjem, na zaslonu se pojavljuje poruka s
upitom želite li zaobići ograničenje.
1 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik za unos zaporke.
2 Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka.
Rekorder započinje reprodukciju.
Za postavljanje ili promjenu zaporke, pogledajte
"Ograničenje reprodukcije (samo DVD VIDEO)"
(str. 109).
, nastavlja se
39
Zaklju"avanje rekordera (Child Lock)
Možete zaključati sve tipke na rekorderu kako
biste spriječili slučajno brisanje podešenja.
Reprodukcija naslova iz
izbornika Title List
Za reprodukciju snimljenog naslova, odaberite ga
u izborniku Title List.
Kad je rekorder uključen, zadržite pritisnutom
tipku x na rekorderu duže od 10 sekundi.
Rekorder se isključi i na pokazivaču se pojavi
"CHILD LOCK". Indikator c ostane svijetliti ako
je podešeno programirano snimanje. Rekorder će
raditi samo za programirana snimanja.
Za otključavanje rekordera zadržite pritisnutom
tipku x na rekorderu dok "CHILD LOCK" ne
nestane s pokazivača. Rekorder je otključan i
uključi se.
Za zaustavljanje programiranog snimanja dok je
rekorder zaključan, dvaput pritisnite x.
Snimanje se zaustavi i rekorder se otključa.
Napomena
Rekorder će se otključati kad:
− zaustavite programirano snimanje pritiskom tipke x,
− uložite kasetu.
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
2
3
Stavite disk u ulo=nicu.
Pritisnite TITLE LIST.
Primjer: DVD-RW (VR mod)
1 Vrsta diska:
Prikazuje vrstu diska.
Takoñer prikazuje vrstu naslova (original
ili playlist) za DVD-RW (VR mod) i
DVD-R (VR mod).
2 Umanjena slika naslova
40
3 Informacije o naslovu:
Prikaz broja naslova, naziva naslova,
datuma snimanja i moda snimanja.
"0" Označava zaštićeni naslov.
"1" Označava nezaštićeni naslov.
Traženje naslova/poglavlja/
zapisa, itd.
4 Točno vrijeme
4
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
5
Odaberite "Play" i pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog naslova.
O izborniku Title List za DVD-RW diskove
(VR mod)
DVD diskove možete pretraživati prema naslovu
i poglavlju, a VIDEO CD diskove prema sceni ili
zapisu. S obzirom da su naslovima i zapisima
dodijeljeni pojedinačni brojevi, odaberite naslov
ili zapis unosom broja. Scene možete tražiti i
prema vremenskom kodu.
Izbornik Title List možete podesiti tako da prikazuje Original ili Playlist naslove.
Dok je uključen izbornik Title List, više puta
pritisnite ORIGINAL/PLAYLIST za odabir
opcije "Title List (Original)" ili "Playlist".
Za podrobnosti, pogledajte "Mogućnosti editiranja
DVD-RW diskova (VR mod)" (str. 60).
Brojčane
tipke
Isklju"ivanje izbornika Title List
Pritisnite TITLE LIST.
Napomene
• Izbornik Title List ne pojavljuje se za finalizirane
DVD-RW (Video mode), DVD+R ili DVD-R diskove.
Za prikaz naslova, pritisnite TOP MENU ili MENU
(str. 35).
• Izbornik Title List se možda neće pojaviti kod diskova
koji su snimljeni na drugom DVD rekorderu.
• Slova koja se ne mogu prikazati zamjenjuju se
znakom "*".
1
Pritisnite TOOLS tijekom reprodukcije.
Pojavljuje se izbornik TOOLS.
2
Odaberite na"in pretra=ivanja.
"Title" (za DVD)
"Chapter" (za DVD)
"Track" (za VIDEO CD s isključenom
funkcijom PBC)
"Time" (za DVD/VIDEO CD): Traženje
mjesta unosom vremenskog koda.
3
Pritisnite </M/m/, za odabir broja
naslova, poglavlja, zapisa, itd., ili broj"anim
tipkama unesite vrijeme.
Na primjer: "Time"
Za pronalaženje scene na 2 sata, 5 minuta i
20 sekundi, unesite "20520".
Ako pogriješite, pričekajte nakratko da uneseni
broj nestane s pokazivača, zatim odaberite
drugi broj.
4
Pritisnite ENTER.
Rekorder započinje reprodukciju od
odabranog broja.
Za isključenje prikaza pritisnite TOOLS.
, nastavlja se
41
Napomene
Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti izbornik
TOOLS za traženje naslova/poglavlja/zapisa ili unos
vremenskog koda za reprodukciju od željenog dijela.
Ozna"avanje omiljene scene
(Bookmark)
Rekorder može pohraniti odreñene dijelove diska
u memoriju i odmah ih reproducirati kad god to
želite. Moguće je podesiti do deset oznaka.
Tijekom reprodukcije pritisnite MARKER kad
prona2ete =eljenu scenu.
Oznaka je pridijeljena.
Tra=enje ozna"ene scene
1
Tijekom reprodukcije pritisnite SEARCH.
2
Tipkama </, odaberite oznaku, zatim
pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabrane označene
scene.
42
Brisanje oznake
1
2
3
Tijekom reprodukcije pritisnite SEARCH.
Tipkama </, odaberite broj oznake koju
želite izbrisati.
Pritisnite CLEAR.
Napomene
Oznaka se briše u sljedećim situacijama:
− Kad otvorite uložnicu diska.
− Kad prekinete Resume Play (nastavak reprodukcije)
tako da dvaput pritisnete x (str. 39).
− Ako isključite rekorder.
Reprodukcija MP3 audio zapisa
i JPEG slikovnih datoteka
Možete reproducirati MP3 audio zapise i JPEG
slikovne datoteke s DATA CD diskova (CDROM/CD-R/CD-RW) ili DATA DVD diskova
(DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R).
Ako je uložen DATA CD/DATA DVD koji
sadrži samo MP3 audio datoteke, pojavit će
se izbornik "Music". Prijeñite na korak 4.
3
Odaberite "Music" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Music".
4
Odaberite album i pritisnite ENTER.
5
Odaberite zapis i pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog zapisa.
Kad je prikazan zapis ili album, u okviru je
prikazan pripadajući naslov.
Zaustavljanje reprodukcije
Reprodukcija MP3 audio zapisa
Pritisnite x.
Možete reproducirati MP3 audio zapise s DATA
CD ili DATA DVD diskova.
Pauza reprodukcije
1
2
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Stavite DATA CD/DATA DVD u ulo=nicu.
Ako DATA CD/DATA DVD sadrži i MP3
audio zapise i JPEG slikovne datoteke, pojavi
se izbornik za odabir vrste datoteka. Ako
odaberete "Mix", možete uživati u slide show
prikazu uz glazbu (str. 45).
Pritisnite X.
Za nastavak reprodukcije pritisnite H ili X.
Ponavljanje reprodukcije
Pritisnite REPEAT više puta tijekom
reprodukcije.
"Off": Reprodukcija se ne ponavlja.
"File": Ponavlja se tekući zapis.
"Folder": Ponavlja se tekući album.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
Prelazak s MP3 audio zapisa na JPEG slikovne
datoteke i obratno
Pritisnite x i zatim pritisnite TOP MENU.
, nastavlja se
43
z Savjet
Kad završi reprodukcija svih MP3 audio zapisa u mapi,
rekorder se zaustavlja.
Za prikaz prethodne/sljedeće stranice
pritisnite ./>.
U gornjem dijelu zaslona pojave se sljedeće
ikone izbornika:
2: Povratak na "Photo" prikaz.
3: Početak slide showa (str. 44).
4: Zakretanje slike (str. 44).
f: Zumiranje slike (str. 44).
Pritisnite TOOLS za uključenje/isključenje
ikona izbornika.
Reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka
Možete reproducirati JPEG slikovne datoteke s
DATA CD ili DATA DVD diskova.
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
2
Stavite DATA CD/DATA DVD u ulo=nicu.
Ako DATA CD/DATA DVD sadrži i MP3
audio zapise i JPEG slikovne datoteke, pojavi
se izbornik za odabir vrste datoteka. Ako
odaberete "Mix", možete uživati u slide show
prikazu uz glazbu (str. 45).
Reprodukcija slide showa
1
2
Tipkama </, odaberite "3", zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Slide Show Speed".
"5": Sporo
"6": Normalno
"7": Brzo
Tipkama </, odaberite željenu brzinu,
zatim pritisnite ENTER.
Slide show počne od odabrane slike. Za
zaustavljanje reprodukcije pritisnite x.
Zakretanje odabrane slike
Ako je uložen DATA CD/DATA DVD koji
sadrži samo JPEG slikovne datoteke, pojavit
će se izbornik "Photo". Prijeñite na korak 4.
3
Odaberite "Photo" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo".
4
Odaberite direktorij i pritisnite ENTER.
Informacije o direktoriju
Tipkama </, odaberite "4", zatim pritisnite
ENTER. Svaki put kad pritisnete ENTER, slika
se zakrene udesno za 90°.
Zumiranje slike
Tipkama </, odaberite "f", zatim pritisnite
ENTER. Svaki put kad pritisnete ENTER,
uvećanje se mijenja na sljedeći način:
2T t 4T t 2T t normalan prikaz
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
Prelazak s MP3 audio zapisa na JPEG slikovne
datoteke i obratno
Pritisnite x i zatim pritisnite TOP MENU.
z Savjet
Slide show možete takoñer pokrenuti pritiskom tipke
H u navedenom koraku 5.
Za prikaz prethodne/sljedeće stranice,
pritisnite ./>.
5
Odaberite slikovnu datoteku i pritisnite
ENTER.
Odabrana slika je prikazana preko cijelog
zaslona.
44
Napomene
• Ne možete koristiti </M/m/, za pomak slike
tijekom zumiranja.
• Slide show može se reproducirati samo u jednom
smjeru.
• Ne možete zakretati ili zumirati sliku tijekom slide
showa.
• Ako odaberete "2" u rotiranom prikazu, slika u
izborniku "Photo" neće se zakrenuti.
Slide show uz glazbu
Ako diskovi sadrže MP3 audio zapise i JPEG
slikovne datoteke, možete pokrenuti slide show
uz glazbu.
1
Pritisnite DVD za rukovanje DVD
rekorderom.
2
Umetnite DATA CD/DATA DVD koji sadr=i
MP3 audio zapise i JPEG slikovne datoteke.
Prikazuje se izbornik za odabir vrste datoteke.
O MP3 audio zapisima i JPEG
slikovnim datotekama
MP3 je tehnologija kompresije zvuka koja
odgovara ISO/IEC MPEG propisima.
JPEG je tehnologija kompresije slika.
Možete reproducirati audio zapise u MP3
(MPEG1 Audio Layer 3) formatu i JPEG
datoteke na DATA CD (CD-ROM/CD-R/CDRW) ili na DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD-RW/DVD+R/DVD-R) diskovima.
Meñutim, ovaj rekorder može reproducirati samo
DATA CD diskove s logičkim formatom ISO9660
Level 1/Level 2 ili Joliet i DATA DVD diskove u
Universal Disc Format (UDF) formatu.
Pogledajte upute uz ureñaje i softver za snimanje
(nisu isporučeni) za podrobnosti o formatu
snimanja.
Napomena
3
Odaberite "Mix" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik "Music".
4
5
Odaberite album i pritisnite ENTER.
Odaberite zapis i pritisnite ENTER.
Započinje reprodukcija od odabranog zapisa i
izbornik traži potvrdu.
6
Odberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik "Photo".
7
Odaberite mapu koju =elite pregledati i
pritisnite ENTER.
8
Pritisnite H za pokretanje prikaza.
Prikazuje se izbornik "Slide Show".
9
Rekorder možda neće reproducirati neke DATA CD ili
DATA DVD diskove snimljene u Packet Write formatu.
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke
koje rekorder mo=e reproducirati
Rekorder može reproducirati sljedeće zapise i
datoteke.
– MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) audio zapise.
– MP3 audio zapise s ekstenzijom ".MP3".
– JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom ".JPEG"
ili ".JPG".
z Savjeti
• Dodate li brojeve (01, 02, 03, itd.) ispred naziva
datoteka, datoteke će se reproducirati tim redom.
• S obzirom da diskovima sa složenom strukturom treba
dulje vrijeme da se pokrene reprodukcija, preporučuje
se da snimate albume s ne više od dvije razine.
Pritisnite </, za odabir brzine izmjene
slika i pritisnite ENTER.
Pokreće se slide show s glazbom.
Zaustavljanje slide show prikaza
Pritisnite x.
z Savjeti
• Kod reprodukcije JPEG slika, takoñer možete upotrebljavati izbornike na zaslonu. Podrobnosti potražite u
"Reprodukcija JPEG slikovnih datoteka" (str. 44).
• Slide show se ponavlja dok se ne zaustavi
reprodukcija MP3 zapisa.
• Za ponavljanje slide show prikaza, prvo odaberite
"No" u koraku 6 gore i pritisnite REPEAT više puta
(str. 43). Zatim se vratite na korak 5.
, nastavlja se
45
Napomene
• Ureñaj možda neće moći reproducirati neke DATACD/ DATA-DVD diskove koji su snimljeni u Packet
Write formatu.
• Moguća je reprodukcija samo jedne sesije s multisession DATA DVD diska.
• Za nazive albuma ili zapisa mogu se koristiti samo
slova abecede i brojevi. Drugi znakovi prikazani su
zvjezdicom.
• Ako podacima koji nisu u MP3 formatu dodijelite
".MP3" ekstenziju, ureñaj ih neće moći ispravno
prepoznati i proizvest će glasan šum koji može oštetiti
vaše zvučnike.
• Ureñaj ne može reproducirati audio zapise u
MP3PRO formatu.
• Rekorder može prepoznati do 499 MP3 audio zapisa
unutar jednog albuma. Rekorder možda neće
prepoznati neke diskove, ovisno o ureñaju na kojem
su snimljeni ili o stanju diskova.
• Rekorder može reproducirati MP3 audio zapise
snimljene sa sljedećim frekvencijama uzorkovanja: 32
kHz; 44,1 kHz ili 48 kHz.
• Nije moguć prikaz ID3 tagova.
• Ako dodate ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG" datoteci
koja nije JPEG formata, pojavljuje se poruka koja
ukazuje da ureñaj ne podržava taj format.
• Ovisno o disku ili veličini slikovnih datoteka, ureñaju
će trebati neko vrijeme za početak reprodukcije.
• Rekorder može prepoznati do 999 JPEG slikovnih
datoteka u jednoj mapi. Rekorder možda neće
prepoznati neke diskove, ovisno o ureñaju na kojem
su snimljeni ili o stanju diskova.
• Ovaj rekorder ne podržava JPEG slikovne datoteke s
progresivnom i lossless kompresijom.
• Veličina slike koju rekorder može prikazati je
ograničena na širinu od 32 – 7680 piksela i visinu od
32 – 8192 piksela.
• Nisu podržane JPEG slikovne datoteke koje
odgovaraju DCF* formatu slikovnih datoteka.
* "Design rule for Camera File system": Slikovni
standardi za digitalne fotoaparate prema udruženju
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Provjera informacija o reprodukciji i vremenu reprodukcije
Možete provjeriti informacije o disku, primjerice
vrijeme reprodukcije, mod snimanja i preostali
prostor na disku.
Pritisnite tipku DISPLAY.
Prikazane su informacije.
Svaki put kad pritisnete tipku, izbornik prikazuje
drugi sadržaj:
Informacije o disku i kaseti/Datum i vrijeme
m
Samo informacije o disku
m
Bez informacija
DVD
A
B
C
D
Status reprodukcije
Vrijeme reprodukcije
Mod snimanja
Preostali prostor na disku (u stop modu)
Preostalo vrijeme tekućeg naslova (tijekom
reprodukcije*1)
46
E Programski broj ili izvor signala*2
F Datum i vrijeme
*1
*2
Takoñer se prikazuje u stop modu ako je aktivirana
funkcija Resume Play (nastavak reprodukcije) (str. 39).
Vrsta naslova (izvorni ili Playlist) za DVD-RW
(VR mod)/DVD-R (VR mod).
Prikaz informacija na pokaziva"u
Informacije je moguće prikazati i na pokazivaču
ureñaja.
Pritisnite TIME/TEXT više puta.
Prikaz na pokazivaču ovisi o vrsti diska ili
statusu reprodukcije.
Primjer: Tijekom reprodukcije DVD diska
Vrijeme reprodukcije trenutnog naslova
Broj trenutnog naslova i broj trenutnog
poglavlja
Točno vrijeme
Primjer: Dok je DVD zaustavljen
Točno vrijeme
m
Broj tekućeg naslova i poglavlja
m
Preostali prostor na disku
m
Programski broj ili izvor signala
Primjer: Tijekom reprodukcije CD diska
Vrijeme reprodukcije trenutnog zapisa
m
Broj tekućeg zapisa
m
Točno vrijeme
47
Mod snimanja i vrijeme snimanja
Snimanje na DVD disk
U sljedećoj tablici navedeno je približno vrijeme
snimanja na DVD disk (4,7 GB).
Prije snimanja
Mod snimanja
Prije po"etka snimanja…
HQ (visoka kvaliteta)
• Ovaj rekorder može snimati na različite diskove.
Odaberite vrstu diska prema potrebama (str. 30).
• Provjerite ima li na disku dovoljno prostora za
snimanje (str. 46). Na DVD+RW i DVD-RW
disku možete osloboditi prostor brisanjem
naslova (str. 61).
HSP
z Savjet
Za reprodukciju snimljenog diska na drugom DVD
ureñaju, finalizirajte disk (str. 93).
Napomene
• Snimanje pomoću timera nije moguće dok je rekorder
uključen (str. 52). Rekorder se automatski isključi po
završetku snimanja.
• Ovaj rekorder snima brzinom T1.
• Ovaj ureñaj koristi jedan tuner za DVD rekorder i
videorekorder. Ne možete snimati različite programe
na DVD i VHS kasetu istovremeno.
Mod snimanja
Poput SP i LP moda snimanja kod videokaseta,
ovaj rekorder ima osam modova snimanja.
Odaberite mod snimanja u skladu s vremenom i
kvalitetom slike koju trebate. Na primjer, ako
vam je kvaliteta slike najvažnija, odaberite "HQ"
(high quality) mod. Ako vam je najvažnije
vrijeme snimanja, možete odabrati "SLP".
Pritisnite tipku REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Želim snimati sliku
najbolje moguće kvalitete
pa ću odabrati HQ.
48
R
SP (standardni mod)
Vrijeme snimanja
(minute)
60
90
120
LSP
r
150
ESP
r
180
LP
r
240
EP
r
360
SLP (duže trajanje)
480
z Savjet
Približno vrijeme snimanja za DVD+R DL (Double
Layer) diskove je sljedeće:
HQ: 1 sat 48 minuta
HSP: 2 sata 42 minute
SP: 3 sata 37 minuta
LSP: 4 sata 31 minuta
ESP: 5 sati 25 minuta
LP: 7 sati 14 minuta
EP: 10 sati 51 minuta
SLP: 14 sati 28 minuta
Napomena
U ovim slučajevima mogu se pojaviti manja odstupanja
od navedenog vremena snimanja.
− Pri snimanju programa s lošim prijemom ili programa
i video izvora s lošom kvalitetom slike
− Pri snimanju na disk koji je editiran
− Pri snimanju statične slike ili samo zvuka
Snimanje stereo i dvojezi"nih
programa
Rekorder automatski prima i snima stereo i
dvojezične programe koji se temelje na NICAM
sustavu.
DVD-RW (VR mod) i DVD-R (VR mod) može
snimati glavni i pomoćni zvuk. Pri reprodukciji
diska možete prebacivati izmeñu glavnog i
pomoćnog zvuka pritiskom tipke B (audio).
DVD+RW, DVD-RW (Video mod), DVD+R ili
DVD-R (Video mod) mogu snimati samo jedan
zvučni zapis (glavni ili pomoćni) istovremeno.
Prije snimanja odaberite zvučni zapis u izborniku
"Setup". U izborniku "Features" (str. 108) podesite
"DVD Bilingual Rec." na "Main" (standardno) ili
"Sub".
NICAM sustav
Napomene
Ako je u tijeku prijem stereo ili dvojezičnog
programa temeljenog na NICAM sustavu, na
pokazivaču se pojavljuje "STEREO" i "NICAM".
Želite li snimati NICAM program, svakako
podesite "Manual Set" – "Tuner Audio" na
"NICAM" (standardno) u izborniku "Tuner
Preset" (str. 100). Ako zvuk nije čist dok slušate
NICAM emisiju, odaberite "Standard".
• Nije moguće istovremeno upotrebljavati VR mod i
Video mod na jednom DVD-RW ili DVD-R disku.
• Formatiranjem možete promijeniti format snimanja na
DVD-RW disku (str. 71).
• Nije moguće promijeniti format snimanja na
upotrijebljenim DVD-R diskovima.
• Rekorder snima na novi DVD-R disk u Video modu
osim ako prvo ne formatirate disk u VR modu.
z Savjet
Zvučni zapis (glavni ili pomoćni) možete odabrati
tijekom snimanja tipkom B (audio). Tipkom se ne
utječe na zvuk koji se snima.
Slike koje se ne mogu snimati
Slike koje sadrže zaštitu protiv kopiranja ne
mogu se snimati na ovom rekorderu. Kad ureñaj
primi signal za zaštitu od kopiranja, snimanje se
prekine.
Signali za zaštitu od Diskovi za snimanje
kopiranja
Copy-Free
(slobodno kopiranje)
Copy-Once
(kopiranje jednom)
Ver.1.1 s CPRM*
Ver.1.2 s CPRM*
Ver.2.0 s CPRM*
Ver.2.1 s CPRM*
Copy-Never
(nema kopiranja)
Nema
(snima se prazna slika)
* Snimljeni disk može se reproducirati samo na CPRM
kompatibilnoj opremi (str. 30).
Formatiranje novog diska
Novi, nerfomatirani diskovi se automatski
formatiraju kod prvog umetanja u rekorder. Kod
DVD-RW/DVD-R diskova, možete odabrati
format snimanja (VR mod ili Video mod) u
skladu sa svojim potrebama (str. 30).
• Neupotrijebljeni DVD-RW diskovi se
automatski formatiraju u skladu s postavkama
"Format DVD-RW" u izborniku "Features"
(str. 107).
• Neupotrijebljeni DVD-R diskovi se automatski
formatiraju u Video modu. Za formatiranje u
VR modu, promijenite format snimanja u
izborniku "Disc Setting" (str. 71).
49
Snimanje na DVD bez timera
5
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Svakim pritiskom tipke izmjenjuju se
sljedeće oznake na TV zaslonu:
Za više detalja o modovima snimanja
pogledajte str. 48.
6
Pritisnite z REC.
Počne snimanje.
Snimanje se nastavlja dok ga ne zaustavite ili
dok se ne napuni disk.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku x.
Rekorderu će ponekad trebati nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
Pauza snimanja
Pritisnite tipku X.
Za nastavak snimanja, pritisnite tipku ponovno.
Gledanje VHS kasete tijekom snimanja
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Pritisnite VIDEO za upravljanje videorekorderom,
uložite kasetu i zatim pritisnite H.
2
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i stavite
disk u ulo=nicu.
z Savjet
• Za reprodukciju diska snimljenog ovim rekorderom
na drugom ureñaju, finalizirajte disk (str. 93).
• Za odabir programskog broja možete koristiti brojčane
tipke. Unesite programski broj i pritisnite ENTER.
• Možete odabrati video izvor s priključnica LINE
uporabom tipke INPUT SELECT.
• Možete isključiti TV prijemnik tijekom snimanja. Ako
koristite dekoder, svakako ga ostavite uključenog.
Stranu za snimanje
okrenite prema dolje
3
Pritisnite tipku Z za zatvaranje ulo=nice.
Pričekajte da s pokazivača nestane natpis
"LOAD".
Novi DVD-RW diskovi se automatski
formatiraju. Za format snimanja kod DVDRW/DVD-R (VR ili Video mod), pogledajte
"Formatiranje novog diska" na str. 49.
4
50
Više puta pritisnite PROG +/– ili INPUT
SELECT za odabir programa ili izvora
signala kojeg =elite snimati.
Napomene
• Nakon pritiska na tipku z REC, možda će proći kraće
vrijeme prije početka snimanja.
• Mod snimanja nije moguće mijenjati tijekom
snimanja ili za vrijeme pauze snimanja.
• Ako doñe do prekida napajanja, program kojeg ste
snimali možda će se obrisati.
• Tijekom snimanja ne možete mijenjati programski
broj ili izvor signala.
Korištenje funkcije Quick Timer
(One-touch Timer snimanje)
Rekorder možete podesiti za snimanje u
intervalima od po 30 minuta.
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
2
Pritisnite z REC više puta za podešavanje
trajanja.
Provjera statusa diska pri snimanju
Možete provjeriti informacije o snimanju, poput
vremena snimanja ili vrste diska.
Pritisnite DISPLAY tijekom snimanja.
Pojavljuju se informacije o snimanju.
Pritisnite tipku više puta za promjenu prikaza
(str. 46).
Svakim pritiskom tipke, vrijeme se produžuje
za 30 minuta do maksimalno 8 sati*.
(normalno
snimanje)
Na pokazivaču svijetli "c" i "OTR" te je
prikazano preostalo vrijeme snimanja.
Kad brojač dosegne "0:00", rekorder zaustavi
snimanje i isključi se.
* 12 sati 30 minuta kod DVD+R DL (Double Layer)
diskova.
Isklju"ivanje funkcije Quick Timer
Pritisnite z REC više puta dok se na pokazivaču
ureñaja ne pojavi brojač. Rekorder se vraća u
normalan mod snimanja.
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Rekorderu će možda trebati nekoliko sekundi da
zaustavi snimanje.
A
B
C
D
E
F
Vrsta diska
Status snimanja
Vrijeme snimanja
Mod snimanja
Preostali prostor na disku
Programski broj ili izvor signala
z Savjet
Informacije možete takoñer vidjeti na pokazivaču.
Pritisnite TIME/TEXT više puta za promjenu prikaza.
Imajte na umu da tipka TIME/TEXT ne radi tijekom
Quick Timer snimanja.
Kreiranje poglavlja u naslovu
Rekorder automatski dijeli snimljeni materijal
(naslov) na poglavlja ubacujući oznake poglavlja
svakih 5 ili 15 minuta tijekom snimanja. Odaberite
interval "5 min" (standardno) ili "15 min" za "DVD
Auto Chapter" u izborniku "Features" (str. 107).
Ako želite isključiti dijeljenje naslova, odaberite
"Off".
z Savjet
Poglavlja možete kreirati ručno tijekom reprodukcije
DVD+RW, DVD-RW (VR mod) ili DVD-R (VR mod)
diska (str. 64).
51
Snimanje na DVD pomoću
timera (Standard/VIDEO Plus+)
Timer možete podesiti za ukupno 12 programa
zajedno s programiranim snimanjima na DVD i
kasetu do mjesec dana unaprijed.
Maksimalno neprekidno vrijeme snimanja za
jedan naslov iznosi 12 sati. Sadržaji se nakon tog
vremena neće snimati.
Postoje dva načina podešavanja timera: Standard
i VIDEO Plus+.
• Standard: Podesite datum, vrijeme i
programski broj ručno.
• VIDEO Plus+: Unesite PlusCode broj kojeg
ima svaki TV program (str. 54).
Napomena
2
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i stavite
disk za snimanje u ulo=nicu.
Stranu za snimanje
okrenite prema dolje
3
Pritisnite tipku Z za zatvaranje ulo=nice.
Pričekajte da s pokazivača nestane natpis
"LOAD".
Novi DVD-RW diskovi se automatski formatiraju. Za odabir formata snimanja za DVDRW/DVD-R diskove (VR ili Video), pogledajte "Formatiranje novih diskova" na str. 49.
4
Pritisnite TIMER.
Programirana snimanja nije moguće izvesti ako je
rekorder uključen.
Ru"no podešavanje timera
(Standard)
• Ako se pojavi izbornik Timer (VIDEO
Plus+), pritisnite < za prebacivanje
izbornika na "Standard".
5
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Odaberite opciju tipkama </, i izvršite
podešavanja tipkama M/m.
1 "Media": Odaberite "DVD".
2 "Date": Podesite datum tipkom M.
Za snimanje istog programa svaki tjedan
ili istoga dana svaki tjedan, pritisnite m.
Prikaz se mijenja na sljedeći način:
Today y Sun~Sat (od nedjelje do subote)
y Mon~Sat (od ponedjeljka do subote)
y Mon~Fri (od ponedjeljka do petka)
y Sun (svake nedjelje) y Mon (svakog
ponedjeljka) y … y Sat (svake subote)
y 1 month later (1 mjesec kasnije) y
… y Today (danas)
3 "Start": Podešavanje vremena početka
snimanja.
52
4 "Stop": Podešavanje vremena završetka
snimanja.
5 "Prog.": Odabir programa ili izvora
signala.
6 "Mode": Odabir moda snimanja (str. 48).
Program 1
Program 2
Za korištenje funkcije Rec Mode Adjust
(str. 53), odaberite "AUTO".
7 "PDC": Podešavanje PDC funkcije.
Pogledajte "O PDC funkciji" (str. 53).
• Ako pogriješite, odaberite opciju i
promijenite joj podešenje.
6
neće se snimiti
Program 1
Program 2
neće se snimiti
Pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik Timer List (str. 57).
Ako se programirana snimanja preklapaju,
pojavi se poruka. Za promjenu ili poništenje
programiranog snimanja odaberite "Edit" u
izborniku "Timer List" (str. 57).
7
Pritisnite SYSTEM MENU za isklju"enje
izbornika.
8
Pritisnite ?/1 (uklju"enje/pripravno stanje)
za isklju"enje rekordera.
Na pokazivaču počne svijetliti indikator c i
rekorder je spreman za početak snimanja.
Ako indikator c na pokazivaču trepće,
provjerite je li uložen disk na koji se može
snimati te ima li na njemu dovoljno mjesta za
snimanje.
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Imajte na umu da je potrebno nekoliko sekundi
da se prekine snimanje.
Ako se podešenja timera preklapaju
Program koji se pokreće prvi ima prioritet, a
drugi po redu program započinje sa snimanjem
tek nakon što prvi program završi.
Ako programi počinju u isto vrijeme, program
naveden prvi u izborniku ima prioritet. Ako je
vrijeme kraja jednog podešenja i vrijeme početka
drugog podešenja timera isto, neće se snimiti
početak programa koji počinje kasnije.
Promjena ili otkazivanje snimanja pomo:u
timera
Pogledajte "Promjena ili otkazivanje podešenja
DVD timera (Timer List)" (str. 57).
Podešavanje moda snimanja
Ako na disku nema dovoljno prostora za
snimanje, rekorder automatski podešava mod
snimanja. Odaberite "AUTO" za "Mode" pri
podešavanju timera.
O PDC funkciji
PDC signali se odašilju zajedno s TV programima
u nekim sustavima emitiranja. Ovi signali omogućuju sigurno snimanje pomoću timera, bez obzira
na kašnjenje, raniji početak ili prekid emisije.
Korištenje PDC funkcije
Podesite "PDC" na "On" u koraku 5 gore.
Rekorder počinje pretraživati programe prije
pokretanja snimanja pomoću timera.
z Savjet
• Snimljeni program možete reproducirati izborom
naslova programa u izborniku Title List (str. 40).
• Rekorder možete koristiti i nakon podešavanja timera.
Jednostavno pritisnite ?/1 za uključenje rekordera.
Isključite rekorder u pripravno stanje snimanja prije
početka programiranog snimanja.
• Kad su vrijeme početka i programski broj ili izvor
signala koji će se snimati isti ali je različito podešenje
opcije "Media", program se snima i na DVD disk i na
VHS kasetu.
• Izbornik programiranog snimanja možete takoñer
uključiti iz glavnog izbornika. Pritisnite SYSTEM
MENU za odabir opcije "Timer", zatim odaberite
"Timer-Standard".
, nastavlja se
53
Napomene
• Želite li snimati satelitski program, uključite satelitski
prijemnik i odaberite satelitski program koji želite
snimati. Ostavite satelitski prijemnik uključen dok ne
završi snimanje. Ako ste priključili ureñaje s timer
funkcijom, možete koristiti funkciju Synchro Rec
(str. 55).
• Čak i ako je timer podešen pravilno, program se
možda neće snimiti ako je snimanje već u tijeku ili
ako se preklapa s programom koji ima prioritet.
• Prije početka snimanja trepće "TIMER REC" na
pokazivaču.
• Rekorder se automatski isključi kad programirano
snimanje završi.
• Rekorder ne snima programe s Copy-Never
signalima. Takva snimanja zaustavljaju se nakon
nekoliko sekundi.
• Pri uporabi funkcije PDC možda se neće snimiti
početak nekih programa.
Snimanje TV programa pomo:u
VIDEO Plus+ sustava
VIDEO Plus+ sustav je značajka koja olakšava
podešavanje timera. Jednostavno unesite
PlusCode broj iz TV vodiča. Datum, vrijeme i
program se podešavaju automatski.
Provjerite jesu li programi pravilno podešeni u
izborniku "Tuner Preset" (str. 100).
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
2
3
Ulo=ite disk za snimanje.
Pritisnite TIMER.
• Ako se pojavi izbornik Timer programming
(Standard), pritisnite < za prijelaz na
"VIDEO Plus+".
4
Broj"anim tipkama unesite PlusCode broj.
• Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i unesite
ispravne brojeve.
5
Pritisnite ENTER.
Pojavljuju se: datum, vrijeme početka i
završetka, broj programa, mod snimanja i
PDC podešavanje (str. 53), itd.
Brojčane
tipke
• Ako želite promijeniti podešenja, pritisnite
</, za odabir opcije i pritisnite M/m za
promjenu podešenja.
6
Odaberite "DVD" za "Media" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik Timer List (str. 57).
Ako se programirana snimanja preklapaju,
pojavi se poruka. Za promjenu ili poništenje
programiranog snimanja odaberite "Edit" u
izborniku Timer List (str. 57).
54
7
Pritisnite SYSTEM MENU za isklju"enje
izbornika.
8
Pritisnite ?/1 (uklju"enje/pripravno stanje)
za isklju"enje rekordera.
Na pokazivaču počne svijetliti indikator c i
rekorder je spreman za početak snimanja.
Ako indikator c na pokazivaču trepće,
provjerite je li uložen disk na koji se može
snimati te ima li na njemu dovoljno mjesta za
snimanje.
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Imajte na umu da je potrebno nekoliko sekundi
da se prekine snimanje.
Ako se podešenja timera preklapaju
Pogledajte str. 53.
Snimanje s priključene opreme
pomoću timera (Synchro Rec)
Rekorder možete podesiti tako da automatski
snima programe s priključene opreme koja ima
timer (npr. satelitski prijemnik). Spojite opremu
na LINE3/DECODER priključnicu rekordera
(str. 28).
Kad se uključi priključena oprema, rekorder
započinje snimati program s LINE3/DECODER
priključnice.
Promjena ili otkazivanje snimanja pomo:u
timera
Pogledajte "Promjena ili otkazivanje podešenja
DVD timera (Timer List)" (str. 57).
z Savjet
• Snimljeni program možete reproducirati izborom
naslova programa u izborniku Title List.
• Rekorder možete koristiti i nakon podešavanja timera.
Jednostavno pritisnite ?/1 za uključenje rekordera.
Isključite rekorder u pripravno stanje snimanja prije
početka programiranog snimanja.
• Kad su vrijeme početka i programski broj ili će se
snima isti koji će se snimati isti ali je različito
podešenje opcije "Media", program se snima i na
DVD disk i na VHS kasetu.
• Izbornik programiranog snimanja možete takoñer
uključiti iz glavnog izbornika. Pritisnite SYSTEM
MENU za odabir opcije "Timer, zatim odaberite
"Timer - VIDEO Plus+".
Napomene
• Želite li snimati satelitski program, uključite satelitski
prijemnik i odaberite satelitski program koji želite
snimati. Ostavite satelitski prijemnik uključen dok ne
završi snimanje. Ako ste priključili ureñaje s timer
funkcijom, možete koristiti funkciju Synchro Rec
(str. 55).
• Čak i ako je timer podešen pravilno, program se
možda neće snimiti ako je snimanje već u tijeku ili
ako se preklapa s programom koji ima prioritet.
• Prije početka snimanja trepće "TIMER REC" na
pokazivaču.
• Rekorder se automatski isključi kad programirano
snimanje završi.
• Rekorder ne snima programe s Copy-Never
signalima. Takva snimanja zaustavljaju se nakon
nekoliko sekundi.
• Pri uporabi funkcije PDC možda se neće snimiti
početak nekih programa.
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
2
3
Ulo=ite disk za snimanje.
Odaberite ulazni audio signal.
U izborniku "Audio" podesite "Line Audio
Input" na "Stereo" ili "Bilingual" (str. 106).
, nastavlja se
55
4
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Oznake na TV zaslonu izmjenjuju se na
sljedeći način:
Za podrobnosti o modu snimanja pogledajte
str. 48.
5
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
6
7
Odaberite "Setup" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Synchro Recording" i pritisnite
ENTER.
9 Odaberite "to DVD" i pritisnite ENTER.
10 Pritisnite SYSTEM MENU za isklju"enje
izbornika.
11 Podesite timer na priklju"enoj opremi na
vrijeme programa koji =elite snimiti i zatim
je isklju"ite.
12 Pritisnite SYNCHRO REC.
Uključuje se SYNCHRO REC indikator na
prednjoj ploči ureñaja. Rekorder je spreman
za Synchro Rec snimanje.
Rekorder automatski počinje snimati kad
primi ulazni signal iz priključene opreme.
Rekorder prestaje snimati čim se spojena
oprema isključi.
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Otkazivanje Synchro Rec snimanja
Pritisnite SYNCHRO REC prije početka snimanja.
Isključuje se SYNCHRO REC indikator na
ureñaju.
Pritisnete li SYNCHRO REC tijekom snimanja s
vanjske opreme, snimanje se zaustavi, indikator
SYNCHRO REC prestane svijetliti i rekorder se
isključi.
56
Bez obzira ako je program Synchro-Rec program,
prioritet ima program koji se prvi pokrene.
Rekorder počne snimati drugi program oko deset
sekundi nakon završetka prvog programa. Ako je
vrijeme kraja jednog snimanja jednako vremenu
početka drugog, neće se snimiti početak
programa koji počinje kasnije.
Program 1
Program 2
neće se snimiti
Odaberite "Features" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Features".
8
Ako se podešenje timera funkcije Synchro Rec
i podešenje drugog timera preklapaju
Napomene
• Rekorder počinje snimati tek nakon prijema video
signala iz priključene opreme. Početak programa neće
se možda snimiti, bez obzira je li ureñaj uključen ili ne.
• Želite li koristiti priključenu opremu dok rekorder
čeka početak Synchro-Rec snimanja, isključite
Synchro-Rec tipkom SYNCHRO REC. Isključite
priključenu opremu i pritisnete SYNCHRO REC prije
početka Synchro-Rec snimanja.
• Synchro-Rec ne funkcionira s nekim prijemnicima. Za
podrobnosti pogledajte upute uz prijemnik.
• Dok rekorder čeka s uključenom Synchro-Rec
funkcijom, funkcija Auto Clock Set (str. 102) ne
djeluje.
• Kad snimanje završi, rekorder prijeñe u pripravno
stanje za sinkronizirano snimanje dok se indikator
SYNCHRO REC ne isključi.
• Ako sinkronizirano snimanje počne dok je rekorder
uključen, rekorder će se isključiti kad snimanje završi.
• Rekorder ne snima programe s Copy-Never signalima.
Takva snimanja zaustavljaju se nakon nekoliko
sekundi.
Promjena ili otkazivanje podešenja DVD timera (Timer List)
4
Odaberite podešenje timera koje =elite
provjeriti ili otkazati i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
Podešenje timera možete provjeriti, promijeniti
ili otkazati pomoću izbornika Timer List.
5
Odaberite jednu od ponu2enih opcija i
pritisnite ENTER.
"Edit": Promjena podešenja timera.
Odaberite opciju tipkama </, i
promijenite podešenje tipkama M/m.
Pritisnite ENTER.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se glavni izbornik.
2
3
Odaberite "Timer" i pritisnite ENTER.
"Delete": Briše podešenja timera.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER kad se
pojavi potvrdni prozor.
Odaberite "Timer List" i pritisnite ENTER.
U izborniku timera prikazan je datum
snimanja, vrijeme, mod snimanja, itd.
Ako je programirano više od šest snimanja,
pritisnite m za prikaz sljedeće stranice.
6
Pritisnite SYSTEM MENU za isklju"enje
izbornika Timer List.
Ako ostane koje podešenje, isključite
rekorder kako bi bio spreman za snimanje.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
, nastavlja se
57
Napomene
• Čak i ako je timer podešen pravilno, program se
možda neće snimiti ako je snimanje već u tijeku ili
ako se preklapa s programom koji ima prioritet. Za
prioritet pogledajte str. 53.
• Podešenja timera ne možete mijenjati za snimanje
koje je u tijeku.
• Izbornik Timer List prikazuje podešenja timera i za
DVD rekorder i za videorekorder.
Snimanje s priključene opreme
bez timera
Možete snimati s priključenog videorekordera ili
sličnog ureñaja. Za detalje o povezivanju pogledajte "Spajanje s drugim videorekorderom ili
sličnim ureñajem" na str. 26. Koristite priključnicu
DV IN s prednje strane ako oprema ima DV izlaz
(priključnicu i.LINK). Za snimanje s digitalne
videokamere spojene na priključnicu DV IN,
pogledajte str. 95.
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
2
3
Ulo=ite disk za snimanje.
Pritisnite INPUT SELECT više puta za
odabir programa ili izvora signala kojeg
=elite snimati.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz na zaslonu
se mijenja na sljedeći način:
Programski broj
58
4
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz na zaslonu
se mijenja na sljedeći način:
Za podrobnosti o modu snimanja, pogledajte
str. 48.
5
Odaberite linijski audio ulaz.
U izborniku "Audio" podesite "Line Audio
Input" na "Stereo" ili "Bilingual" (str. 106).
6
Ulo=ite u spojeni ure2aj kasetu koju =elite
snimati i aktivirajte pauzu reprodukcije.
7
Pritisnite z REC na ovom rekorderu te
istovremeno tipku pauze ili reprodukcije na
spojenoj opremi.
Počne snimanje.
Za zaustavljanje snimanja pritisnite x na
rekorderu.
Napomene
• Ako snimate sliku video igre, slika možda neće biti
čista.
• Rekorder ne snima programe s Copy-Never
signalima. Takva snimanja zaustavljaju se nakon
nekoliko sekundi.
• Mod snimanja nije moguće mijenjati tijekom snimanja
ili za vrijeme pauze snimanja.
• Ne možete mijenjati programski broj ili izvor signala
tijekom snimanja.
59
Brisanje i editiranje
Prije editiranja
Ovaj rekorder nudi razne mogućnosti editiranja
različitih vrsta diskova. Prije editiranja, provjerite
vrstu diska na pokazivaču ureñaja i odaberite
opciju dostupnu za taj disk (str. 30).
Napomene
• Sadržaj editiranja može nestati ako izvadite disk ili se
pokrene snimanje pomoću timera za vrijeme editiranja.
• Nije moguće editirati snimke na DVD-RW (Video
mod), DVD+R ili DVD-R (Video mod) diskovima
snimljene na drugim DVD ureñajima.
S obzirom da je svaka mogućnost druge naravi i
da nudi različite prednosti, pročitajte sljedeće i
odaberite mogućnost koja najbolje odgovara
vašim potrebama.
Editiranje originalnih naslova
Promjene na originalnim naslovima su trajne.
Želite li sačuvati neizmijenjenu izvornu snimku,
izradite i editirajte Playlist (pogledajte dolje).
Funkcije editiranja originalnih naslova su sljedeće:
– Promjena naziva naslova (str. 65).
– Brisanje naslova (str. 61).
– Brisanje poglavlja (str. 62).
– Postavljanje zaštite protiv brisanja (str. 61).
– Brisanje dijela naslova (A-B Erase) (str. 63).
– Dijeljenje naslova (str. 63).
Kreiranje i editiranje Playlist naslova
Opcije editiranja za DVD+RW/DVDRW (Video mod)/DVD+R/DVD-R
(Video mod)
Možete izvoditi jednostavna editiranja. Budući
da su naslovi u Video modu stvarne snimke na
disku, ne možete poništiti editiranja izvedena na
njima. Funkcije editiranja originalnih naslova su
sljedeće:
– Promjena naziva naslova (str. 65).
– Brisanje naslova (str. 61).
– Podešavanje zaštite od brisanja (samo
DVD+RW) (str. 61)
– Brisanje dijela naslova (A-B Erase) (samo
DVD+RW) (str. 63)
– Dijeljenje naslova (samo DVD+RW) (str. 63)
Playlist je skupina Playlist naslova kreiranih na
temelju izvornih naslova radi editiranja. Prilikom
kreiranja Playlist skupine, samo se kontrolne
informacije potrebne za reprodukciju pohranjuju
na disk (poput redoslijeda reprodukcije). S
obzirom da se originalni naslovi ne mijenjaju,
Playlist naslove moguće je ponovno editirati.
Primjer: Snimili ste nekoliko zadnjih utakmica
nogometnog prvenstva na DVD-RW (VR mod).
Želite kreirati sažetak sa snimkama pogodaka i
drugim važnim dijelovima, ali želite sačuvati i
izvornu snimku.
Napomene
• Kad je disk finaliziran, ne možete ga editirati ili
snimati na njega (osim za DVD+RW).
• Ako se pojavi poruka koja pokazuje da su kontrolne
informacije diska pune, obrišite nepotrebne naslove.
Opcije editiranja za DVD-RW
(VR mod)/DVD-R (VR mod)
Možete uživati u naprednim mogućnostima editiranja. Kao prvo, na raspolaganju su vam dvije
mogućnosti za DVD-RW (VR mod) i DVD-R
(VR mod): editiranje originalne snimke (koja se
naziva "original") ili reprodukcija informacije
kreirane pomoću originala (naziva se "Playlist").
60
U ovom slučaju možete urediti važnije scene kao
Playlist naslove. Scene možete čak poredati
drugim redoslijedom unutar Playlist naslova
("Playlist: kreiranje i editiranje" str. 67).
Napredne funkcije editiranja raspoložive za
naslove Playliste su sljedeće:
– Promjena naziva naslova (str. 65).
– Brisanje naslova (str. 61).
– Brisanje poglavlja (str. 62).
– Brisanje dijela naslova (A-B Erase) (str. 63).
– Editiranje Playlist scene (str. 67)
– Dijeljenje naslova (str. 63).
– Spajanje više naslova u jedan (str. 68)
z Savjet
U izborniku Title List možete odabrati prikaz izvornih
naslova ili Playliste. Dok je izbornik Title List uključen,
pritisnite ORIGINAL/PLAYLIST više puta.
Napomene
• Playlist naslove nije moguće zaštititi.
• Ako se pojavi poruka i označi da su popunjene
kontrolne informacije diska, izbrišite nepotrebne
naslove.
• Nakon finaliziranja diska, nije moguće kreirati ili
editirati Playliste naslova na disku.
Editiranje naslova
Ovaj dio upute objašnjava osnovne funkcije editiranja. Imajte na umu da se editiranje ne može
poništiti. Želite li editirati DVD-RW (VR mod)
ili DVD-R (VR mod) bez mijenjanja izvornih
snimaka, kreirajte Playlist naslov (str. 66).
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
2
Pritisnite TITLE LIST.
Kad editirate DVD-RW u VR modu, pritisnite
ORIGINAL/PLAYLIST za prelazak na "Title
List (Original)" ako je potrebno.
3
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
, nastavlja se
61
4
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Postoje sljedeće mogućnosti editiranja:
"Title Erase": Brisanje odabranog naslova.
Odaberite "OK" nakon upita.
"Chapter Erase"*1: Omogućuje odabir
poglavlja u naslovu i brisanje poglavlja
(pogledajte u nastavku).
"Protect"*2: Zaštita naslova. Odaberite "On"
kad se pojavi izbornik Protection. Uz zaštićeni
naslov pojavljuje se "0". Želite li isključiti
zaštitu, odaberite "Off". "0" se promijeni u
"1".
"Title Name": Omogućuje promjenu naziva
naslova (str. 65).
"A-B Erase"*2: Brisanje dijela naslova (str. 63).
"Divide Title"*2: Dijeljenje naslova u dva
naslova (str. 63).
*1
*2
Brisanje poglavlja (Chapter Erase)
Možete odabrati poglavlje unutar naslova i
izbrisati ga. Imajte na umu na brisanje poglavlja
iz izvornih naslova ne možete poništiti.
1
Pritisnite TITLE LIST.
Pritisnite ORIGINAL/PLAYLIST za prelazak
na "Title List (Original)" ako je potrebno.
2
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "Chapter Erase" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik za brisanje poglavlja.
Samo DVD-RW (VR mod) i DVD-R (VR mod)
Samo DVD+RW i DVD-RW (VR mod) i DVD-R
(VR mod)
Osloba2anje prostora na disku
Brisanjem naslova, poglavlja ili scena:
– oslobaña se prostor na DVD-RW (VR mod).
– oslobaña se prostor na DVD+RW/DVD-RW
(Video mod) samo ako obrišete zadnji naslov
ili poglavlje.
– nije moguće kod DVD+R/DVD-R DL/DVD-R
diskova.
4
Odabrano je "Check". Za prikaz poglavlja
pritisnite ENTER. Kad reprodukcija završi ili
ako ste pritisnuli O RETURN, prikaz se
vrati na "Chapter Erase (Original)".
z Savjeti
Možete takoñer promijeniti naziv diska (str. 71).
Napomene
• Kod editiranja DVD-RW (Video mod), DVD+R ili
DVD-R diska dovršite sve postupke prije finaliziranja
diska. Ne možete editirati finaliziran disk.
• Ne možete brisati zaštićene naslove ili brisati
poglavlja iz zaštićenog naslova.
• Izbrišete li izvorni naslov koji se koristi u Playlisti,
izbrisat će se i ta Playlista.
Odaberite poglavlje koje =elite izbrisati,
zatim pritisnite ENTER.
5
Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
6
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Odabrano poglavlje je izbrisano iz naslova.
Za brisanje drugih poglavlja ponovite
postupak od koraka 4.
z Savjet
Poglavlja možete takoñer brisati iz Playlist naslova
(str. 67).
Napomena
Izbrišete li izvorni naslov koji se koristi u Playlisti,
izbrisat će se i ta Playlista.
62
Brisanje dijela naslova (A-B Erase)
7
Scena se briše.
Za nastavak ponovite postupak od koraka 4.
Za završetak odaberite "Finish" i pritisnite
ENTER.
Možete odabrati dio naslova (scenu) i obrisati ga.
Obratite pažnju da se brisanje scene ne može
poništiti.
1
Pritisnite TITLE LIST.
Kod editiranja DVD-RW (VR mod) ili DVDR (VR mod), pritisnite ORIGINAL/
PLAYLIST za prelazak na "Title List
(Original)" ako je potrebno.
2
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "A-B Erase" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik za odabir točke A i B.
Odabrano je "Start".
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
z Savjeti
• Oznaka poglavlja ubacuje se nakon brisanja scene.
Oznaka poglavlja dijeli naslov na dva poglavlja:
ispred i iza oznake.
• Možete takoñer izbrisati dio Playlist naslova (str. 67).
Napomene
• Slika i zvuk mogu se na trenutak prekinuti na mjestu
gdje je obrisan dio naslova.
• Odlomke kraće od pet sekundi nije moguće brisati.
• Obrisani dio može se malo razlikovati od odabranih
točaka.
• Izbrišete li izvorni naslov koji se koristi u Playlisti,
izbrisat će se i ta Playlista.
Dijeljenje naslova (Divide Title)
Možete podijelite naslov na dva naslova. Imajte na
umu da dijeljenje naslova nije moguće poništiti.
4
Pritisnite ENTER na po"etku dijela koji
=elite izbrisati (to"ka A).
Za pronalaženje scene možete koristiti tipke
H, m^/yM, ./>, x i X.
Odabrano je "End".
1
Pritisnite TITLE LIST.
Pri editiranju DVD-RW (VR mod) ili DVDR (VR mod) diska, pritisnite ORIGINAL/
PLAYLIST za prelazak na "Title List
(Original)" ako je potrebno.
2
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "Divide Title" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za podešavanje točke
dijeljenja.
Odabrano je "Point".
5
Pritisnite ENTER na kraju dijela koji =elite
izbrisati (to"ka B).
Odabrano je "Erase".
Želite li ponovno odabrati točku A ili B,
odaberite "Start" ili "End" i ponovite od
koraka 4 ili 5.
6
Pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
, nastavlja se
63
4
Pritisnite ENTER na to"ki dijeljenja.
Za pronalaženje točke možete koristiti tipke
H, m^/yM, ./>, x i X.
Odabrano je "Divide".
5
Ru"no kreiranje poglavlja
Možete ručno ubaciti oznaku poglavlja na bilo
kojem mjestu tijekom reprodukcije ili snimanja.
Pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
Za promjenu točke dijeljenja odaberite "No" i
pritisnite ENTER, zatim ponovite postupak
od koraka 4.
6
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Pojavi se pitanje želite li koristiti isti naziv
naslova kao i prije.
Za korištenje istog naziva odaberite "No" i
pritisnite ENTER za dovršetak.
7
Pritisnite CHAPTER MARK na mjestu gdje
=elite podijeliti naslov na poglavlja.
Nakon svakog pritiska na tipku, na zaslonu se
pojavljuje natpis "Marking..." i scene lijevo i
desno od oznake postaju zasebna poglavlja.
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Title Name".
8
Slijedite korake od 5 do 7 iz "Promjena
naziva naslova" (str. 65) za dovršetak
unosa novog naziva.
Podijeljeni naslov pojavi se u izborniku Title
List s novim nazivom.
z Savjet
Možete takoñer podijeliti Playlist naslov (str. 67).
Brisanje oznaka poglavlja
Dva poglavlja možete spojiti uklanjanjem oznake
poglavlja tijekom reprodukcije.
Tijekom reprodukcije pritisnite CHAPTER
MARK ERASE.
Trenutno poglavlje spaja se s prethodnim
poglavljem.
Napomene
• Pojavi li se poruka da nije moguće unijeti više oznaka
poglavlja, možda nećete moći snimati ili editirati.
• Oznake poglavlja ne možete unositi ili brisati na
zaštićenim naslovima ili diskovima.
64
Promjena naziva snimljenog
naslova
5
Pritisnite </M/m/, za odabir znaka koji
=elite unijeti i pritisnite ENTER.
Odabrani znak se pojavljuje u retku za unos.
Možete unijeti znakove i simbole prikazane u
izborniku.
• Za promjenu položaja kursora odaberite
redak za unos tipkom M, zatim pritisnite
</,.
• Za brisanje znaka odaberite jednu od
sljedećih prikazanih tipaka i pritisnite
ENTER.
"Backspace": Briše znak lijevo od kursora.
"Delete": Briše znak na mjestu kursora.
"Clear": Briše sve znakove u retku za unos.
• Za unos razmaka pomaknite kursor na
željeno mjesto, odaberite "Space" i zatim
pritisnite ENTER.
• Za unos znaka pomaknite kursor na željeno
mjesto, odaberite znak i pritisnite ENTER.
Naslovu možete dati ime sastavljeno od najviše
32 znaka. Budući da je prikazan broj znakova
ograničen, njihov izgled u izbornicima poput
Title List može biti različit. Nakon što se pojavi
izbornik za unos znakova, slijedite dolje
prikazane korake.
6
Ponovite korak 5 za unos ostalih znakova.
Za povratak u Title List bez promjene naziva
naslova, pritisnite O RETURN.
7
Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Za poništavanje unosa, odaberite "Cancel".
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
2
Pritisnite TITLE LIST.
z Savjet
Možete takoñer promijeniti naziv diska (str. 71).
Slijedite korake od 5 do 7 iz opisanog postupka kad se
pojavi izbornik "Disc Name".
Pri editiranju DVD-RW (VR mod) ili DVDR (VR mod) diska, pritisnite ORIGINAL/
PLAYLIST za prelazak na "Title List
(Original)" ako je potrebno.
3
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
4
Odaberite "Title Name" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Title Name".
Kursor
Tipke za odabir
Redak za unos
Paleta znakova
65
Oblikovanje Playliste
3
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
4
Odaberite "Create Playlist" i pritisnite
ENTER.
Playlist naslovi omogućuju editiranje bez promjene
izvornih snimaka (pogledajte "Editiranje opcija
za DVD-RW (VR mod)/DVD-R (VR mod)" na
str. 60). Playlist naslove možete izraditi kombiniranjem do 99 scena iz izvornih naslova.
Napomena
• Izbrišete li izborni naslov korišten u Playlisti, briše se
takoñer ta Playlista.
• Nakon finaliziranja diska, nije moguće kreirati
playliste naslova na disku.
Pojavi se izbornik za oblikovanje Playliste.
Odabrano je "Start".
5
Pritisnite ENTER na po"etnoj to"ki.
Za pronalaženje scene možete koristiti tipke
H, m^/yM, ./>, x i X.
Odabrano je "End".
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
2
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
6
Pritisnite ENTER na završnoj to"ki.
Odabrano je "Make".
Želite li ponovno odabrati početnu ili završnu
točku, odaberite "Start" ili "End" i ponovite
korake 5 i 6.
7
Pritisnite ENTER.
Odabrani dio smatra se jednom scenom. Za
nastavak ponovite od koraka 5.
8
66
Kad završite preuzimanje scena, odaberite
"Finish" i pritisnite ENTER.
Reprodukcija Playlist naslova
1
2
Pritisnite TITLE LIST.
3
Odaberite Playlist naslov i pritisnite ENTER.
Pritisnite ORIGINAL/PLAYLIST za prelazak
na "Playlist" Title List izbornik.
Editiranje Playliste
Možete editirati ili ponovno editirati naslove ili
scene unutar njih bez mijenjanja izvornih snimaka.
Pojavi se podizbornik.
4
Odaberite "Play" i pritisnite ENTER.
z Savjet
Kad dovršite oblikovanje Playlist naslova, početna i
završna točka postat će oznake poglavlja i svaka scena
će postati poglavlje.
Napomene
• Slika može postati statična kad reproducirate editiranu
scenu.
• Početna i završna točka naslova može se razlikovati
od podešene.
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
2
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
3
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
, nastavlja se
67
4
"Modify": Omogućuje promjenu početne i
završne točke scene (str. 69).
"Move": Omogućuje promjenu redoslijeda
scena (str. 70).
"Add": Omogućuje dodavanje drugih scena
ispred odabrane (str. 70).
"Copy": Omogućuje kopiranje scene (str. 71).
Odaberite "Edit Playlist" i pritisnite ENTER.
Pojavi se "Playlist" lista naslova.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
5
6
Isklju"enje izbornika
Odaberite Playlist naslov i pritisnite ENTER.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se podizbornik.
z Savjet
Funkcija Resume Play je primjenjiva na reprodukciju
scene.
Odaberite Playlist naslov i pritisnite ENTER.
Odaberite jednu od sljedećih opcija. Za
detalje pogledajte stranice u zagradama.
"Title Erase": Za brisanje naslova. Odaberite
"OK" kad izbornik zatraži potvrdu.
"Chapter Erase": Omogućuje odabir poglavlja
u Playlist naslovu i brisanje (str. 63).
"Title Name": Omogućuje promjenu naziva
naslova (str. 65).
"A-B Erase": Omogućuje odabir dijelova
naslova koje želite izbrisati (str. 63).
"Edit Scene": Omogućuje ponovno editiranje
scena u Playlist naslovu. Prijeñite na korak 7.
"Divide Title": Za dijeljenje naslova u dva na
željenom dijelu (str. 63).
"Combine Titles": Omogućuje spajanje dvaju
naslova u jedan (str. 68).
7
Napomena
Nakon finaliziranja diska, nije moguće editirati Playlist
naslove na disku.
Spajanje dvaju naslova u jedan
(Combine Titles)
Možete odabrati Playlist naslov i spojiti ga s
drugim Playlist naslovom.
1
Slijedite korake od 1 do 5 iz "Editiranje
Playliste" (str. 67) kako biste odabrali
Playlist naslov.
Pojavi se podizbornik.
Odaberite "Edit Scene" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za editiranje scena.
2
Odaberite "Combine Titles" i pritisnite
ENTER.
Odabran je takoñer sljedeći naslov.
"Check": Omogućuje prikaz scene. Počinje
reprodukciju odabrane scene kad pritisnete
ENTER. Izbornik se vrati na "Edit Scene"
kad reprodukcija završi ili kad pritisnete O
RETURN.
"Erase": Za brisanje scene (str. 69).
68
3
Odaberite Playlist naslov koji =elite spojiti.
1
Slijedite korake od 1 do 7 iz "Editiranje
Playliste" (str. 67).
Prikazuje se izbornik "Edit Scene".
2
Odaberite scenu u izborniku "Edit Scene" i
pritisnite ENTER.
3
Odaberite "Modify" i pritisnite ENTER.
Odabrano je "Start".
4
Pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
5
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Pojavi se pitanje želite li koristiti isti naziv
naslova kao i prije.
Za korištenje istog naziva odaberite "No" i
pritisnite ENTER za dovršetak.
6
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Title Name".
7
4
Pritisnite ENTER na po"etnoj to"ci.
Za pronalaženje scene možete koristiti tipke
H, m^/yM, ./>, x i X.
Odabrano je "End".
Slijedite korake od 5 do 7 iz "Promjena
naziva naslova" (str. 65) za dovršetak
unosa novog imena.
Dva Playlist naslova postanu jedan Playlist
naslov s novim nazivom.
Brisanje scene (Erase)
Možete izbrisati odabranu scenu.
1
Slijedite korake od 1 do 7 iz "Editiranje
Playliste" (str. 67).
5
2
Odaberite scenu u izborniku "Edit Scene" i
pritisnite ENTER.
3
Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
4
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Odabrana scena je izbrisana.
Za brisanje drugih scena ponovite postupak
od koraka 2.
Pritisnite ENTER na završnoj to"ci.
Odabrano je "Change".
Želite li ponovno odabrati početnu ili završnu
točku, odaberite "Start" ili "End" i ponovite
korak 4 ili 5.
Prikazuje se izbornik "Edit Scene".
6
Pritisnite ENTER.
Prikaz se vrati na izbornik "Edit Scene".
Odabrani dio smatra se jednom scenom. Za
nastavak ponovite od koraka 2.
Poništenje izmjene
Odaberite "Cancel" i pritisnite ENTER.
Mijenjanje scene (Modify)
Možete promijeniti početnu i završnu točku
odabrane scene.
Napomene
Početna i završna točka scene mogu se razlikovati od
podešenih.
, nastavlja se
69
Premještanje scene (Move)
3
Odaberite "Add" i pritisnite ENTER.
Odabrano je "Start".
Možete promijeniti redoslijed scena unutar
Playlist naslova.
1
Slijedite korake od 1 do 7 iz "Editiranje
Playliste" (str. 67).
Prikazuje se izbornik "Edit Scene".
2
Odaberite scenu koju =elite premjestiti i
pritisnite ENTER.
3
Odaberite "Move" i pritisnite ENTER.
4
Odaberite novo mjesto tipkama </, i
pritisnite ENTER.
Odabrana scena premjesti se na novo mjesto.
Za premještanje drugih scena ponovite
postupak od koraka 2.
4
Pritisnite ENTER na po"etnoj to"ki.
Za pronalaženje scene možete koristiti tipke
H, m^/yM, ./>, x i X.
Odabrano je "End".
5
Pritisnite ENTER na završnoj to"ki.
Odabrano je "Add".
Želite li ponovno odabrati početnu ili završnu
točku, odaberite "Start" ili "End" i ponovite
korak 4 ili 5.
6
Pritisnite ENTER.
Prikaz se vrati na izbornik "Edit Scene".
Odabrana scena je umetnuta ispred scene
odabrane u koraku 2.
Za dodavanje još scena, ponovite postupak
od koraka 2.
Dodavanje scene (Add)
Možete dodati scenu ispred odabrane scene.
1
Slijedite korake od 1 do 7 iz "Editiranje
Playliste" (str. 67).
Prikazuje se izbornik "Edit Scene".
2
Odaberite scenu u izborniku "Edit Scene" i
pritisnite ENTER.
Dodaje se nova scena prije odabrane scene.
70
Poništenje izmjene
Odaberite "Cancel" i pritisnite ENTER.
Napomena
Početna i završna točka scene može se razlikovati od
podešene.
Kopiranje scene (Copy)
Formatiranje, preimenovanje i
zaštita diska
Možete kopirati i dodati odabranu scenu.
1
Slijedite korake 1 do 7 iz "Editiranje
Playliste" (str. 67).
Prikazuje se izbornik "Edit Scene".
2
Odaberite scenu koju =elite kopirati i
pritisnite ENTER.
3
Odaberite "Copy" i pritisnite ENTER.
4
Odaberite mjesto za kopiranje tipkama
</, i pritisnite ENTER.
Scena se kopira na odabrano mjesto. Za
kopiranje ostalih scena, ponovite postupak od
koraka 2.
Izbornik "Disc Setting" omogućuje vam provjeru
informacija o disku ili promjenu naziva diska.
Ovisno o vrsti diska, možete ga takoñer
formatirati ili mu podesiti zaštitu.
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
2
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
3
Odaberite "Disc Setting" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Disc Setting".
4
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
1 "Disc Name": Omogućuje
preimenovanje diska. Za detalje o
unosu znakova pogledajte str. 65.
2 "Disc Protect" (samo DVD-RW (VR
mod)/DVD-R (VR mod)): Štiti sve
naslove na disku kad je odabrana opcija
"Protected". Za isključenje zaštite
odaberite "Not Protected".
, nastavlja se
71
3 "Disc Format" (samo DVD+RW/DVDRW/DVD-R): Briše cjelokupan sadržaj
diska, uključujući zaštićene, i disk ostaje
prazan (osim DVD-R).
Za DVD-RW odaberite format snimanja
("VR Mode" ili "Video Mode") prema
potrebi.
Za formatiranje novih DVD-R diskova
u VR modu, odaberite "VR Mode" i
zatim "OK".
4 "Disc Finalize": Finalizira disk.
Pogledajte str. 93 za detalje.
5 "Disc Information": Prikazuje sljedeće
informacije.
• Naziv diska
• Vrsta diska (i format snimanja za DVDRW (VR mod)/DVD-R (VR mod))
• Ukupan broj naslova
• Podešenje zaštićenosti
• Datum najstarije i najnovije snimke
• Ukupno vrijeme snimanja raspoloživo u
svakom modu snimanja.
6 "Erase All Titles" (samo DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R (samo VR mod)):
Briše sve naslove na disku (osim zaštićenih naslova). Odaberite "OK" kad
izbornik zatraži potvrdu.
Za DVD-RW (VR mod)/DVD-R (VR
mod), takoñer će se izbrisati Playliste
izrañene sa zaštićenim naslovima.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
72
z Savjet
• Možete podesiti zaštitu za pojedinačne naslove (str. 61).
• Ponovnim formatiranjem možete promijeniti format
snimanja na DVD-RW, ili možete ponovno snimati na
DVD-RW (Video mod) koji je finaliziran.
Napomena
• Za naziv diska možete unijeti najviše 32 znaka.
Meñutim, taj naziv se možda neće moći vidjeti na
drugoj DVD opremi.
• Nije moguće imenovati novi DVD-R (Video mod)
disk. Imenujte disk nakon prvog snimanja na njega.
• Nije moguće istovremeno koristiti VR mod i Video
mod na istom DVD-RW ili DVD-R disku.
• Nije moguće promijeniti format snimanja kod
upotrijebljenih DVD-R diskova.
• Rekorder snima na novi DVD-R u Video modu osim
ako se prethodno ne formatira u VR modu (str. 49).
Isklju"enje kod premotavanja (Rewind Shut Off)
Reprodukcija videokasete
Reprodukcija
Pritisnite ?/1 tijekom premotavanja vrpce.
Ureñaj će se isključiti, no vrpca će se nastaviti
premotavati dok ne doñe do kraja.
Uporaba broja"a vrpce
Pritisnite tipku CLEAR na dijelu vrpce koji želite
kasnije pronaći. Brojač na pokazivaču se postavi
na "0:00:00".
Za automatski prelazak na dijela s 0:00:00
pogledajte str. 76.
Za prikaz brojača na zaslonu TV prijemnika,
pritisnite DISPLAY.
Napomene
1
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
2
Ulo=ite kasetu.
Ako je odstranjen plastični graničnik s
kasete, reprodukcija započinje automatski.
3
• Videorekorder tijekom reprodukcije automatski
detektira sustav snimanja i mod snimanja s vrpce: SP
(Standard Play) ili LP (Long Play). Snimke izrañene u
EP (Extended Play) modu na drugoj opremi moći će se
reproducirati, no nije zajamčena dobra kvaliteta slike.
• Svaki put kad se umetne videokaseta, brojač se
postavi na "0:00:00".
• Brojač prestaje s brojanjem čim vrpca doñe do
praznog dijela.
• Kad reprodukcija ne počinje čak ni ako uložite kasetu
s odlomljenim zaštitnim graničnikom, podesite "VCR
Function" – "Auto Play" na "On" u izborniku
"Features" (str. 107).
• Prijeñete li na uporabu videorekordera tijekom
reprodukcije diska, DVD reprodukcija se zaustavi.
• Reproducirate li kasetu u LP ili EP modu s NTSC
sustavom, zvuk će biti mono.
• Za istovremenu uporabu videokasete i DVD-a
pogledajte str. 9.
Pritisnite H (reprodukcija).
Na pokazivaču je prikazano vrijeme
reprodukcije.
Kad vrpca doñe do kraja, automatski se
premota na početak.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite tipku x (stop).
Va2enje kasete
Pritisnite Z (vañenje).
, nastavlja se
73
Uklanjanje smetnji slike (tracking)
Možete ručno ukloniti smetnje slike ako je snimka
tako loše kvalitete da je videorekorder ne može
poboljšati automatski (tijekom automatskog
ispravljanja smetnji slike prikazana je skala).
Pritisnite TRACKING +/–.
Pojavi se skala.
Pritisnite TRACKING +/– više puta dok smetnje
ne nestanu.
Skala
Povratak na automatsko ispravljanje smetnji
Pritisnite TRACKING + i TRACKING – na
rekorderu istovremeno duže od deset sekundi ili
izvadite kasetu i ponovno je uložite.
74
Opcije reprodukcije
Tipke
Funkcije
m^/yM
(brzo unatrag/
unaprijed)
• Pokreće ubrzano pretraživanje prema natrag ili naprijed kad pritisnete tipku
m^/yM
(usporeno)
Usporena reprodukcija ako se pritisne u pauzi.
U (pomak
naprijed)
• Prijelaz na sljedeći kadar pri svakom pritisku tipke tijekom pauze.
• Premotavanje tekuće scene za 30 sekundi kad pritisnete tipku tijekom
dok je ureñaj zaustavljen. Zadržite li tipku tijekom ubrzanog pretraživanja,
možete vidjeti sliku.
• Reproducira sliku visokom brzinom kad pritisnete kratko tijekom normalne
reprodukcije. Kad zadržite tipku tijekom reprodukcije, nastavlja se ubrzana
reprodukcija sve dok ne otpustite tipku.
reprodukcije.*1
*1
*2
T (ponavljanje)
Prijelaz na prethodni kadar kad tipku pritisnete tijekom pauze.*2
./>
(prethodno/sljedeće)
Pritisnite tijekom reprodukcije. Brzina reprodukcije mijenja se sa svakim
pritiskom tipke:
X (pauza)
Pauza reprodukcije.
Ako pauza reprodukcije traje duže od pet minuta, automatski počne reprodukcija.
–×7 y –×5 y –×3 y PAUSE y SLOW y PLAY y ×2 y ×3
y ×5 y ×7
Možete pritisnuti do četiri puta za prelazak unaprijed
otprilike 10 minuta.
Za 10 sekundi u SP ili LP modu/za 15 sekundi u EP
modu.
Za nastavak normalne reprodukcije pritisnite H.
Napomene
• Tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije ne čuje se
zvuk.
• Slika će možda imati smetnje tijekom ubrzane
reprodukcije unatrag.
75
Pretraživanje uporabom
različitih funkcija
Ovaj videorekorder označava vrpcu pomoću
posebnog indeksnog signala na mjestu početka
snimanja svakog naslova.
Odreñeno mjesto možete pronaći uporabom
različitih funkcija pretraživanja.
"End Search": Traženje početka praznine.
Ako ureñaj ne pronañe prazninu, vrpca će
doći do kraja.
Napomena
Tijekom snimanja na DVD ne možete pretraživati
videokasetu.
"Forward Intro Scan"/"Reverse Intro Scan":
Traženje indeksne oznake i reprodukcija u
trajanju oko pet sekundi od tog mjesta.
Press H (reprodukcija) za prikaz programa.
Ako ne pritisnete H, videorekorder automatski će tražiti sljedeću indeksnu oznaku ili
će premotati vrpcu do kraja.
1
2
3
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
Pritisnite TOOLS.
U izborniku TOOLS odaberite metodu
pretra=ivanja i pritisnite ENTER.
"Go to Zero": Traženje mjesta 0:00:00 na
brojaču.
Za resetiranje brojača na 0:00:00, pritisnite
CLEAR.
76
Napomene
• Ovisno o duljini vrpce, videorekorder možda neće
prepoznati kraj praznine.
• Ako se snimanje izvodi iz stanja pauze, indeks signal
se ne snima na vrpcu. Za označavanje indeksa
pritisnite x ili promijenite programski broj jednom u
pauzi snimanja.
Prikaz vremena reprodukcije i
informacije o reprodukciji
Prikaz informacija na pokaziva"u
Informacija je moguće prikazati i na pokazivaču
ureñaja.
Pritisnite TIME/TEXT više puta.
Na TV zaslonu možete prikazati informacije o
reprodukciji, primjerice proteklo ili preostalo
vrijeme, mod snimanja itd.
Prikaz na pokazivaču ovisi o statusu
reprodukcije.
Primjer: Tijekom reprodukcije kasete
Proteklo vrijeme reprodukcije
Preostalo trajanje vrpce
Točno vrijeme
Pritisnite tipku DISPLAY tijekom reprodukcije.
Primjer: Dok je vrpca zaustavljena
Prikazane su informacije.
Svaki put kad pritisnete tipku, izbornik prikazuje
drugi sadržaj:
Točno vrijeme
Informacije o disku i kaseti/Datum i vrijeme
Preostalo trajanje vrpce
m
Samo informacije o kaseti
m
m
Proteklo vrijeme
m
m
Programski broj ili izvor signala
Bez informacija
A
B
C
D
E
F
Status reprodukcije
Vrijeme reprodukcije (proteklo vrijeme)
Mod snimanja
Preostalo trajanje vrpce
Programski broj ili izvor signala
Datum i vrijeme
77
Na"in snimanja zvuka na videokasetu
Odabir zvuka tijekom
reprodukcije
Videorekorder snima zvuk na dva odvojena
traga. Hi-Fi zvuk se snima na glavni trag zajedno
sa slikom. Mono zvuk se snima na mono trag uz
rub vrpce.
Normalan audio trag
Mono zvuk
Hi-fi audio trag
(glavni trag)
Stereo zvuk
(lijevi/desni kanal)
Napomene
Pritisnite B (audio) više puta tijekom
reprodukcije.
Kanali
Prikaz na
zaslonu
Prikaz na
pokazivaču
Stereo
Hi-Fi
STEREO
Lijevi kanal
Left
STEREO
Desni kanal
Right
STEREO
Lijevi i desni
kanal pomiješani
Mix
STEREO
Mono zvuk na
normalnom
audio zapisu
Mono
STEREO*
* Pri reprodukciji kasete bez Hi-fi snimke ne pojavljuju
se nikakvi indikatori na pokazivaču ureñaja.
78
• Za slušanje stereo zvuka pri reprodukciji, morate
koristiti A/V povezivanje.
• Pri reprodukciji vrpce snimljene u mono tehnici, čuje
se mono zvuk bez obzira na podešenje B (audio).
Napomene
Snimanje na videokasetu
• Kasete snimljene u LP (T2) modu ovim rekorderom
ne mogu se reproducirati u videorekorderima koji
omogućuju samo SP mod.
• Kad kasete snimljene u LP modu ovim rekorderom
reproducirate u drugom rekorderu s LP modom,
moguće su smetnje slike.
Prije snimanja
Prije po"etka snimanja…
• Ovaj videorekorder snima u VHS formatu.
• Provjerite je li vrpca duža od vremena
potrebnog za snimanje (str. 77).
Napomene
• Snimanje pomoću timera nije moguće dok je rekorder
uključen (str. 81). Rekorder se automatski isključi po
završetku snimanja.
• Ovaj ureñaj koristi jedan tuner za DVD rekorder i
videorekorder. Ne možete snimati različite programe
na DVD i VHS kasetu istovremeno.
• Ovaj rekorder ima funkciju copy guard. Snimke koje
sadrže signal za sprečavanje kopiranja (Copy-Never)
ne mogu se presnimavati.
Zaštita snimljene kasete
Za sprečavanje slučajnog brisanja kasete,
odlomite zaštitni graničnik kao na slici. Ako
želite presnimiti zaštićenu kasetu, prekrijte otvor
samoljepljivom vrpcom.
Snimanje stereo i dvojezi"nih
programa
Rekorder automatski prima i snima stereo i
dvojezične programe koji se temelje na NICAM
sustavu. Pri reprodukciji videokasete možete
prebacivati izmeñu glavnog i pomoćnog zvuka
(str. 78).
NICAM sustav
Ako je u tijeku prijem stereo ili dvojezičnog
programa temeljenog na NICAM sustavu, na
pokazivaču se pojavljuje "STEREO" i "NICAM".
Želite li snimati NICAM program, svakako podesite "Manual Set" – "Tuner Audio" na "NICAM"
(standardno) u izborniku "Tuner Preset" (str. 100).
Ako zvuk nije čist dok slušate NICAM emisiju,
odaberite "Standard".
z Savjet
Prilikom snimanja dvojezičnog programa možete prebacivati izmeñu glavnog i pomoćnog zvuka pritiskom
tipke B (audio). To ne utječe na snimljeni zvuk.
Zaštitni graničnik
Mod snimanja
Raspoloživi su "LP" (Long Play) i "SP" modovi
snimanja (brzine vrpce). Iako "LP" (Long Play)
omogućuje dva puta dulje snimanje, "SP"
(Standard Play) osigurava bolju kakvoću slike i
zvuka.
Maksimalno vrijeme snimanja
Duljina vrpce
SP
LP
E180
3 sata
6 sati
E240
4 sata
8 sati
E260
4 sata i 20
minuta
8 sati 40
minuta
E300
5 sati
10 sati
79
Snimanje na videokasetu bez
timera
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku x.
Pauza snimanja
Pritisnite tipku X.
Za nastavak snimanja, pritisnite tipku X ponovno.
Ako pauzirate snimanje duže od pet minuta,
snimanje se zaustavi automatski.
Gledanje DVD diska tijekom snimanja
Pritisnite DVD za upravljanje DVD rekorderom,
uložite disk i zatim pritisnite H.
z Savjet
• Za odabir programskog broja možete koristiti brojčane
tipke. Unesite programski broj i pritisnite ENTER.
• Možete odabrati video izvor s priključnica LINE
uporabom tipke INPUT SELECT.
• Informacije o kaseti prikazane na TV zaslonu neće se
snimati na kasetu.
• Možete isključiti TV prijemnik tijekom snimanja. Ako
koristite dekoder, svakako ga ostavite uključenog.
Napomene
• Tijekom snimanja nije moguće mijenjati mod
snimanja, programski broj ili izvor signala.
• Uložite li kasetu s odlomljenim zaštitnim graničnikom,
ureñaj će je izbaciti kad pritisnete tipku z REC.
1
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
2
Korištenje funkcije Quick Timer
(One-touch Timer Recording)
Ulo=ite kasetu sa zaštitnim grani"nikom.
Rekorder možete podesiti za snimanje u
intervalima od po 30 minuta.
3
4
Pritisnite PROG +/– ili INPUT SELECT za
odabir programa ili izvora signala kojeg
=elite snimati.
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja, "SP" ili "LP".
Za više detalja o načinima snimanja
pogledajte str. 79.
5
Pritisnite z REC.
Na pokazivaču se pojavi "REC" i počne
snimanje.
80
1
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
2
Pritisnite z REC više puta za podešavanje
trajanja.
Svakim pritiskom tipke, vrijeme se produžava
za 30 minuta do maksimalno 6 sati.
(normalno
snimanje)
Na pokazivaču svijetli "c" i "OTR" te je
prikazano preostalo vrijeme snimanja.
Kad brojač dosegne "0:00", rekorder zaustavi
snimanje i isključi se.
Isklju"ivanje funkcije Quick Timer
Pritisnite z REC više puta dok se ne pojavi
brojač na pokazivaču ureñaja. Rekorder se vraća
u normalan mod snimanja.
Snimanje na videokasetu pomoću
timera (Standard/ VIDEO Plus+)
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Provjera preostale du=ine vrpce
Možete provjeriti informacije o snimanju, poput
preostale dužine vrpce, moda snimanja, itd.
Pritisnite DISPLAY tijekom snimanja.
Pojavljuju se informacije o snimanju.
Pritisnite tipku više puta za promjenu prikaza
(str. 77).
Timer možete podesiti za ukupno 12 programa
zajedno s programiranim snimanjima na DVD i
kasetu do mjesec dana unaprijed.
Postoje dva načina podešavanja timera: Standard
i VIDEO Plus+.
• Standard: Podesite datum, vrijeme i programski
broj ručno.
• VIDEO Plus+: Unesite PlusCode broj kojeg
ima svaki TV program (str. 83).
Napomena
Programirana snimanja nije moguće izvesti ako je
rekorder uključen.
Ru"no podešavanje timera
(standardno)
A
B
C
D
E
Vrsta diska
Status snimanja
Mod snimanja
Preostalo trajanje vrpce
Tekući programski broj
Za provjeru preostalog trajanja kasete, pravilno
podesite "VCR Function" – "Tape Length" u
izborniku "Features" (str. 107).
z Savjet
Informacije možete takoñer vidjeti na pokazivaču.
Pritisnite TIME/TEXT više puta za promjenu prikaza.
Imajte na umu da tipka TIME/TEXT ne radi tijekom
Quick Timer snimanja.
Napomena
• Preostalo trajanje kasete možda neće biti prikazano
točno za kasete E-20 ili E-30, ili za kasete snimljene u
EP modu.
• Nakon pritiska tipke DISPLAY može proći jedna
minuta kako bi se pojavilo preostalo trajanje vrpce.
1
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
2
Ulo=ite kasetu sa zaštitnim grani"nikom.
, nastavlja se
81
3
Pritisnite TIMER.
7
Pritisnite ?/1 (uklju"enje/pripravno stanje)
za isklju"enje rekordera.
Na pokazivaču počne svijetliti indikator c i
rekorder je spreman za početak snimanja.
Ako indikator c na pokazivaču trepće,
provjerite je li uložena kaseta sa zaštitnim
graničnikom
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
• Ako se pojavi izbornik Timer programming
(VIDEO Plus+), pritisnite < za prebacivanje izbornika na "Standard".
4
Odaberite opciju tipkama </, i izvršite
podešavanja tipkama M/m.
1 "Media": Odaberite "VCR".
2 "Date": Podesite datum tipkom M.
Za snimanje istog programa svaki tjedan
ili istoga dana svaki tjedan, pritisnite m.
Prikaz se mijenja na sljedeći način:
Today y Sun~Sat (od nedjelje do subote)
y Mon~Sat (od ponedjeljka do subote)
y Mon~Fri (od ponedjeljka do petka)
y Sun (svake nedjelje) y Mon (svakog
ponedjeljka) y … y Sat (svake subote)
y 1 month later (1 mjesec kasnije)
y … y Today (danas)
3 "Start": Podesite vremena početka
snimanja.
4 "Stop": Podešavanje vremena završetka
snimanja.
5 "Prog.": Odabir programa ili ulaznog
izvora.
6 "Mode": Odabir moda snimanja: "SP" ili
"LP". Za korištenje funkcije Rec Mode
Adjust (str. 82), odaberite "AUTO".
7 "PDC": Podešavanje PDC funkcije.
Pogledajte "O PDC funkciji" (str. 83).
• Ako pogriješite, odaberite opciju i
promijenite joj podešenje.
5
Pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik Timer List (str. 86).
Ako se programirana snimanja preklapaju,
pojavi se poruka. Za promjenu ili poništenje
programiranog snimanja odaberite "Edit" u
izborniku "Timer List" (str. 86).
6
82
Pritisnite SYSTEM MENU za isklju"enje
izbornika.
Ako se podešenja timera preklapaju
Program koji se pokreće prvi ima prioritet, a
drugi po redu program započinje sa snimanjem
tek nakon što prvi program završi.
Ako programi počinju u isto vrijeme, program
naveden prvi u izborniku ima prioritet. Ako je
vrijeme kraja jednog podešenja i vrijeme početka
drugog podešenja timera isto, neće se snimiti
početak programa koji počinje kasnije.
Program 1
Program 2
neće se snimiti
Program 1
Program 2
neće se snimiti
Promjena ili otkazivanje snimanja pomo:u
timera
Pogledajte "Promjena ili otkazivanje podešenja
timera videorekordera (Timer List)" (str. 86).
Podešavanje moda snimanja
Ako nema dovoljno vrpce za snimanje tekućeg
programa, videorekorder automatski podešava
mod snimanja sa SP na LP.
Kod podešavanja timera odaberite "AUTO" za
"MODE" i provjerite je li opcija "Tape Length"
pravilno podešena za uloženu kasetu "VCR
Function" - "Tape Length" u izborniku "Features"
(str. 107)).
Na mjestu promjene moda pojavit će se slabe
smetnje slike. Želite li zadržati tekući mod
snimanja, podesite "SP" ili "LP" za "Mode".
O PDC funkciji
PDC signali se odašilju zajedno s TV programima
u nekim sustavima emitiranja. Ovi signali omogućuju sigurno snimanje pomoću timera, bez
obzira na kašnjenje, raniji početak ili prekid
emisije.
Korištenje PDC funkcije
Podesite "PDC" na "On" u koraku 4 gore.
Rekorder počinje pretraživati programe prije
pokretanja snimanja pomoću timera.
Snimanje TV programa pomo:u
VIDEO Plus+ sustava
VIDEO Plus+ sustav je značajka koja olakšava
podešavanje timera. Jednostavno unesite
PlusCode broj iz TV vodiča. Datum, vrijeme i
program se podešavaju automatski.
Provjerite jesu li programi pravilno podešeni u
izborniku "Tuner Preset" (str. 100).
z Savjet
• Rekorder možete koristiti i nakon podešavanja timera.
Jednostavno pritisnite ?/1 za uključenje rekordera.
Isključite rekorder u pripravno stanje snimanja prije
početka programiranog snimanja.
• Kad su vrijeme početka i programski broj ili izvor
signala koji će se snimati isti ali je različito podešenje
opcije "Media", program se snima i na DVD disk i na
VHS kasetu.
• Izbornik programiranog snimanja možete takoñer
uključiti iz glavnog izbornika. Pritisnite SYSTEM
MENU za odabir opcije "Timer, zatim odaberite
"Timer-Standard".
Brojčane
tipke
Napomene
• Želite li snimati satelitski program, uključite satelitski
prijemnik i odaberite satelitski program koji želite
snimati. Ostavite satelitski prijemnik uključen dok ne
završi snimanje. Ako ste priključili ureñaje s timer
funkcijom, možete koristiti funkciju Synchro Rec
(str. 85).
• Čak i ako je timer podešen pravilno, program se
možda neće snimiti ako je snimanje već u tijeku ili
ako se preklapa s programom koji ima prioritet.
• Nije moguće snimati na kasetu s odlomljenim
zaštitnim graničnikom.
• Prije početka snimanja trepće "TIMER REC" na
pokazivaču.
• Rekorder se automatski isključi kad programirano
snimanje završi.
• Pri uporabi funkcije PDC možda se neće snimiti
početak nekih programa.
1
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
2
3
Ulo=ite kasetu sa zaštitnim grani"nikom.
Pritisnite TIMER.
• Ako se pojavi izbornik Timer programming
(Standard), pritisnite < za prijelaz na
"VIDEO Plus+".
4
Broj"anim tipkama unesite PlusCode broj.
• Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i unesite
ispravne brojeve.
, nastavlja se
83
5
Pritisnite ENTER.
Pojavljuju se: datum, vrijeme početka, broj
programa, mod snimanja i PDC podešavanje
(str. 83), itd.
z Savjet
• Rekorder možete koristiti i nakon podešavanja timera.
Jednostavno pritisnite ?/1 za uključenje rekordera.
Isključite rekorder u pripravno stanje snimanja prije
početka programiranog snimanja.
• Kad su vrijeme početka i programski broj ili izvor
signala koji će se snimati isti ali je različito podešenje
opcije "Media", program se snima i na DVD disk i na
VHS kasetu.
• Izbornik programiranog snimanja možete takoñer
uključiti iz glavnog izbornika. Pritisnite SYSTEM
MENU za odabir opcije "Timer, zatim odaberite
"Timer - VIDEO Plus+".
Napomene
• Ako želite promijeniti podešenja, pritisnite
</, za odabir opcije i pritisnite M/m za
promjenu podešavanja.
Za ponovni unos PlusCode broja pritisnite
CLEAR.
6
Odaberite "VCR" za "Media" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik Timer List (str. 86).
Ako se programirana snimanja preklapaju,
pojavi se poruka. Za promjenu ili poništenje
programiranog snimanja odaberite "Edit" u
izborniku "Timer List" (str. 86).
7
Pritisnite SYSTEM MENU za isklju"enje
izbornika.
8
Pritisnite ?/1 (uklju"enje/pripravno stanje)
za isklju"enje rekordera.
Na pokazivaču počne svijetliti indikator c i
rekorder je spreman za početak snimanja.
Ako indikator c na pokazivaču trepće,
provjerite je li uložena kaseta sa zaštitnim
graničnikom.
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Ako se podešenja timera preklapaju
Pogledajte str. 82.
Promjena ili otkazivanje snimanja pomo:u
timera
Pogledajte "Promjena ili otkazivanje podešenja
timera videorekordera (Timer List)" (str. 86).
84
• Želite li snimati satelitski program, uključite satelitski
prijemnik i odaberite satelitski program koji želite
snimati. Ostavite satelitski prijemnik uključen dok ne
završi snimanje. Ako ste priključili ureñaje s timer
funkcijom, možete koristiti funkciju Synchro Rec.
• Čak i ako je timer podešen pravilno, program se
možda neće snimiti ako je snimanje već u tijeku ili
ako se preklapa s programom koji ima prioritet.
• Prije početka snimanja trepće "TIMER REC" na
pokazivaču.
• Rekorder se automatski isključi kad programirano
snimanje završi.
Snimanje s priključene opreme
pomoću timera (Synchro Rec)
8
9
Odaberite "to VIDEO" i pritisnite ENTER.
Pritisnite SYSTEM MENU za isklju"enje
izbornika.
10 Podesite timer na priklju"enoj opremi na
Rekorder možete podesiti tako da automatski
snima programe s priključene opreme koja ima
timer (npr. satelitski prijemnik). Spojite opremu
na priključnicu LINE3/DECODER na stražnjoj
strani rekordera (str. 28).
Kad se uključi spojena oprema, rekorder
započinje snimati program s priključnice
LINE3/DECODER.
vrijeme programa koji =elite snimiti i zatim
je isklju"ite.
11 Pritisnite SYNCHRO REC.
Uključuje se SYNCHRO REC indikator na
prednjoj ploči ureñaja. Rekorder je spreman
za Synchro-Rec snimanje.
Rekorder automatski počinje snimati kad
primi ulazni signal iz priključene opreme.
Kad se priključena oprema isključi, rekorder
prestaje snimati.
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Otkazivanje Synchro Rec snimanja
Pritisnite SYNCHRO REC prije početka snimanja.
Isključuje se SYNCHRO REC indikator na
ureñaju.
Pritisnete li SYNCHRO REC tijekom snimanja s
vanjske opreme, snimanje se zaustavi, indikator
SYNCHRO REC prestane svijetliti i rekorder se
isključi.
Ako se podešenje timera funkcije Synchro-Rec
i podešenje drugog timera preklapaju
1
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
2
3
Ulo=ite kasetu sa zaštitnim grani"nikom.
4
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
5
6
Odaberite "Setup" i pritisnite ENTER.
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja, "SP" ili "LP".
Bez obzira ako je program Synchro Rec program,
prioritet ima program koji se prvi pokrene.
Rekorder počne snimati drugi program oko deset
sekundi nakon završetka prvog programa. Ako je
vrijeme kraja jednog snimanja jednako vremenu
početka drugog, neće se snimiti početak
programa koji počinje kasnije.
Program 1
Program 2
neće se snimiti
Odaberite "Features" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Features".
7
Odaberite "Synchro Recording" i pritisnite
ENTER.
, nastavlja se
85
Napomene
• Rekorder počinje snimati tek nakon prijema video
signala iz priključene opreme. Početak programa neće
se možda snimiti, bez obzira je li ureñaj uključen ili ne.
• Želite li koristiti priključenu opremu dok rekorder čeka
početak Synchro-Rec snimanja, isključite SynchroRec tipkom SYNCHRO REC. Isključite priključenu
opremu i pritisnete SYNCHRO REC prije početka
Synchro-Rec snimanja.
• Synchro-Rec ne funkcionira s nekim prijemnicima. Za
podrobnosti pogledajte upute uz prijemnik.
• Dok rekorder čeka s uključenom Synchro-Rec funkcijom, funkcija Auto Clock Set (str. 102) ne djeluje.
• Kad snimanje završi, rekorder prijeñe u pripravno
stanje za sinkronizirano snimanje dok se indikator
SYNCHRO REC ne isključi.
• Ne možete snimati na kasetu s odlomljenim zaštitnim
graničnikom.
• Ako sinkronizirano snimanje počne dok je rekorder
uključen, rekorder će se isključiti kad snimanje završi.
Promjena ili otkazivanje podešenja timera videorekordera
(Timer List)
Podešavanje timera možete provjeriti, promijeniti
ili otkazati pomoću izbornika Timer List.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se glavni izbornik.
2
3
Odaberite "Timer" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Timer List" i pritisnite ENTER.
U izborniku timera prikazan je datum
snimanja, vrijeme, mod snimanja, itd.
Ako je programirano više od šest snimanja,
pritisnite m za prikaz sljedeće stranice.
86
4
Odaberite podešenje timera koje =elite
provjeriti ili otkazati i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
5
Napomene
• Čak i ako je timer podešen pravilno, program se
možda neće snimiti ako je snimanje već u tijeku ili
ako se preklapa s programom koji ima prioritet. Za
prioritet pogledajte str. 82.
• Podešenja timera ne možete mijenjati za snimanje
koje je u tijeku.
• Izbornik Timer List prikazuje podešenja timera i za
DVD rekorder i za videorekorder.
Odaberite jednu od ponu2enih opcija i
pritisnite ENTER.
"Edit": Promjena podešenja timera.
Odaberite opciju tipkama </, i promijenite
podešenje tipkama M/m. Pritisnite ENTER.
"Delete": Briše podešenja timera.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER kad se
pojavi potvrdni prozor.
6
Pritisnite SYSTEM MENU za isklju"enje
izbornika Timer List.
Ako ostane koje podešenje, isključite
rekorder kako bi bio spreman za snimanje.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
87
Snimanje s priključene opreme
bez timera
Možete snimati s priključenog videorekordera ili
sličnog ureñaja. Za detalje o povezivanju
pogledajte "Spajanje s drugim videorekorderom
ili sličnim ureñajem" na str. 26.
1
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
2
3
Ulo=ite kasetu sa zaštitnim grani"nikom.
Pritisnite INPUT SELECT više puta za odabir
programa ili izvora signala kojeg =elite
snimati.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz na zaslonu
se mijenja na sljedeći način:
Programski broj
4
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja, "SP" ili "LP".
5
Ulo=ite u spojeni ure2aj kasetu koju =elite
snimati i aktivirajte pauzu reprodukcije.
88
6
Pritisnite z REC na ovom rekorderu te
istovremeno tipku pauze ili reprodukcije na
spojenom ure2aju.
Počne snimanje.
Za zaustavljanje snimanja pritisnite x na
ovom rekorderu.
Napomene
• Ako snimate sliku video igre, slika možda neće biti
čista.
• Ne možete snimati na kasetu s odlomljenim zaštitnim
graničnikom.
• Mod snimanja nije moguće mijenjati tijekom
snimanja ili za vrijeme pauze snimanja.
• Ne možete mijenjati mod snimanja, programski broj
ili izvor signala tijekom snimanja.
Presnimavanje (videokaseta y DVD)
Prije presnimavanja
Možete lako (pre)snimiti VHS kasetu na disk.
Prije snimanja izvedite potrebna audio
podešavanja na videorekorderu.
1
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
mod snimanja (str. 48).
2
3
Ulo=ite videokasetu.
4
Po"nite reprodukciju videokasete i zatim
pritisnite x (stop) ili X (pauza) na dijelu
od kojeg =elite zapo"eti presnimavanje.
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
Za odabir zvuka videorekordera, pritisnite
B (audio) tijekom reprodukcije (pogledajte
str. 78).
Kako se oblikuju naslovi i poglavlja
Rekorder kod presnimavanja na disk svaku snimku
s VHS kasete automatski dijeli na naslove. Te
naslove dalje dijeli na poglavlja s intervalima od
5 ili 15 minuta, ovisno o podešenju opcije "DVD
Auto Chapter" u izborniku "Features" (str. 107).
Pritisnite DVD i umetnite disk za snimanje.
5
Pritisnite T VIDEO na rekorderu.
Počne presnimavanje.
Zaustavljanje presnimavanja
Pritisnite x.
Rekorderu će ponekad trebati nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
Za reprodukciju diskova snimljenih ovim
ure2ajem na drugoj DVD opremi
Finalizirajte disk (pogledajte str. 93).
Presnimavanje uporabom izbornika
1
2
3
4
5
Nakon navedenog koraka 4 pritisnite
SYSTEM MENU.
Odaberite "Dubbing" u glavnom izborniku i
pritisnite ENTER.
Pritisnite "Simple Dubbing" i pritisnite ENTER.
Odaberite "VIDEO t DVD" i pritisnite
ENTER. Izbornik zatraži potvrdu.
Odaberite "Yes" i pritisnite "ENTER".
Počne presnimavanje.
z Savjeti
• Crni zaslon (bez signala) na kraju presnimljenog diska
nije kvar. Taj prikaz se snimi ako se disk i vrpca ne
zaustave istovremeno po završetku snimanja.
, nastavlja se
89
• Kod presnimavanja VHS kasete na DVD, brojač vrpce
može pokazivati malo drukčije vrijeme od vremena
snimanja na DVD.
• Tijekom presnimavanja čuje se zvuk reproducirane
videokasete.
Presnimavanje s DVD-a na VHS
kasetu
Napomene
• Presnimavanje nije moguće kad koristite:
– disk na koji se ne može snimati,
– VHS snimku s copy guard signalom.
• Presnimavanje se zaustavi:
– kad VHS vrpca doñe do kraja i zaustavi se,
– kad se zaustavi videorekorder ili DVD rekorder,
– kad se disk napuni.
• Glavni izbornik, TOOLS i prikaz informacija nisu
prikazani tijekom presnimavanja.
• Zaštita autorskih prava
– Snimke s VHS kaseta i drugi materijali sa zaštićenim
autorskim pravima namijenjeni su samo za osobnu
uporabu i drugi načini uporabe nisu dopušteni.
– Nije dopušteno neovlašteno editiranje materijala sa
zaštićenim autorskim pravima.
Možete (pre)snimiti DVD naslov na VHS kasetu.
Imajte na umu da se u slučaju snimanja zaštićenih
materijala na kasetu slika se može prekidati pri
reprodukciji kasete.
Možete takoñer odabrati naslove ili scene i presnimiti ih sve odjednom. Pogledajte "Presnimavanje
odabranih naslova i scena (Programme Dubbing)"
na str. 91.
Prije presnimavanja izvedite potrebna audio
podešavanja na DVD rekorderu.
1
Pritisnite VIDEO i ulo=ite VHS kasetu sa
zaštitnim grani"nikom.
Za odabir moda snimanja (SP ili LP)
pritisnite REC MODE više puta.
90
2
3
Ulo=ite disk s kojeg :ete snimati.
4
Pritisnite TOP MENU ili TITLE LIST za
odabir naslova.
5
Po"nite reprodukciju DVD diska i zatim
pritisnite x (stop) ili X (pauza) na dijelu
od kojeg =elite zapo"eti presnimavanje.
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Za odabir zvuka, jezika ili titla DVD diska,
pritisnite B (audio) ili ' (titl) tijekom
reprodukcije (pogledajte str. 36).
6
Pritisnite DVD t na rekorderu.
Počne presnimavanje.
Zaustavljanje presnimavanja
Pritisnite x.
Rekorderu će ponekad trebati nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
Napomene
• Presnimavanje nije moguće kad je opcija "Progressive"
podešena na "On" u izborniku "Video" (str. 104).
• Presnimavanje se zaustavi:
– kad se DVD disk reproducira do kraja i zaustavi se,
– kad se zaustavi DVD rekorder ili videorekorder,
– kad vrpca doñe do kraja.
• Glavni izbornik, izbornik TOOLS i informacije nisu
prikazani tijekom presnimavanja.
• Zaštita autorskih prava
– Snimke s diskova i drugi materijali sa zaštićenim
autorskim pravima namijenjeni su samo za osobnu
uporabu i drugi načini uporabe nisu dopušteni.
– Nije dopušteno neovlašteno editiranje materijala sa
zaštićenim autorskim pravima.
Presnimavanje odabranih naslova i
scena (Programme Dubbing)
Možete odabrati naslove ili scene s DVD diska i
presnimite ih na VHS kasetu sve odjednom.
1
Presnimavanje uporabom izbornika
1
2
3
Nakon navedenog koraka 5 pritisnite
SYSTEM MENU.
Odaberite "Dubbing" u glavnom izborniku i
pritisnite ENTER.
Pritisnite "Simple Dubbing" i pritisnite ENTER.
Pritisnite VIDEO i ulo=ite VHS kasetu sa
zaštitnim grani"nikom.
Za odabir moda snimanja (SP ili LP) pritisnite
REC MODE više puta.
2
Pritisnite DVD i stavite disk s kojeg :ete
snimati.
Za odabir zvuka, jezika ili titla DVD diska,
pritisnite B (zvuk) ili ' (titl) tijekom
reprodukcije (pogledajte str. 36).
3
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se glavni izbornik.
4
4
5
Odaberite "Dubbing" i pritisnite ENTER.
Odaberite "DVD t VIDEO" i pritisnite
ENTER. Izbornik zatraži potvrdu.
Odaberite "Yes" i pritisnite "ENTER".
Počne presnimavanje.
Ako se pojavi izbornik diska kad završi DVD
reprodukcija, pritisnite x za zaustavljanje
presnimavanja. U protivnom se izbornik
diska snima dok vrpca ne doñe do kraja.
z Savjeti
• Svjetlina reproducirane slike može se razlikovati od
slike normalne DVD reprodukcije.
• Vrijeme DVD reprodukcije može se malo razlikovati
od vrijednosti koju prikazuje brojač VHS vrpce.
• Presnimava se zvuk koji se i reproducira (glavni,
pomoćni, itd.).
, nastavlja se
91
5
6
Odaberite "Program Dubbing" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Create Dubbing List" i pritisnite
ENTER.
Ako ste izveli Programe Dubbing prije,
izbornik zatraži potvrdu. Za nastavak
odaberite "Yes" i pritisnite ENTER. Pojavi se
izbornik za odabir naslova.
9
Pritisnite ENTER na po"etnoj to"ci.
Za pronalaženje scene možete koristiti tipke
H, m^/yM, ./>, x i X.
Odabrano je "End".
10 Pritisnite ENTER na završnoj to"ci.
Odabrano je "Make".
Želite li ponovno odabrati početnu ili završnu
točku, odaberite "Start" ili "End" i ponovite
od koraka 9 ili 10.
11 Pritisnite ENTER.
Za nastavak ponovite od koraka 9.
12 Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik Program Dubbing List s
odabranom scenom.
7
Odaberite naslov koji =elite snimati, zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
Za presnimavanje cijelog naslova odaberite
"Title Dubbing" i pritisnite ENTER. Pojavi se
izbornik Program Dubbing List s odabranim
naslovom. Prijeñite na korak 13. Za odabir
scene koja će se snimati, prijeñite na korak 8.
8
Odaberite "Scene Dubbing" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik za podešavanje scene.
Odabrano je "Start".
13 Odaberite opciju i pritisnite ENTER ako je
potrebno.
"Addition": Dodavanje drugih naslova ili
scena. Ponovite od koraka 7.
"Erase": Poništenje odabranog naslova ili
scene.
Kad izbornik zatraži potvrdu, odaberite "OK"
i pritisnite ENTER.
"Check": Reprodukcija odabranog naslova ili
scene. Kad reprodukcija završi ili kad
pritisnete O RETURN, na zaslonu se opet
pojavi "Program Dubbing List".
Za otkazivanje presnimavanja pritisnite O
RETURN.
14 Odaberite "Dubbing" i pritisnite ENTER.
Počne presnimavanje.
92
Zaustavljanje presnimavanja
Pritisnite x.
Rekorderu će ponekad trebati nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
z Savjeti
• Svjetlina reproducirane slike može se razlikovati od
slike normalne DVD reprodukcije.
• Vrijeme DVD reprodukcije može se malo razlikovati
od vrijednosti koju prikazuje brojač VHS vrpce.
• Presnimava se zvuk koji se i reproducira (glavni,
pomoćni, itd.).
Napomene
• Presnimavanje nije moguće kad je opcija
"Progressive" podešena na "On" u izborniku "Video".
• Presnimavanje se zaustavi:
– kad se DVD disk reproducira do kraja i zaustavi se,
– kad se zaustavi DVD rekorder ili videorekorder,
– kad vrpca doñe do kraja.
• Glavni izbornik, izbornik TOOLS i informacije nisu
prikazani tijekom presnimavanja.
• Zaštita autorskih prava
– Snimke s diskova i drugi materijali sa zaštićenim
autorskim pravima namijenjeni su samo za osobnu
uporabu i drugi načini uporabe nisu dopušteni.
– Nije dopušteno neovlašteno editiranje materijala sa
zaštićenim autorskim pravima.
• Kad izvadite disk, Program Dubbing List se briše.
Finaliziranje diska (priprema za
reprodukciju na drugom uređaju)
Finaliziranje je nužno ako želite diskove snimljene
na ovom rekorderu reproducirati na drugom
DVD ureñaju.
Nakon što finalizirate DVD+RW/DVD-RW
(Video mod)/DVD+R/DVD-R, automatski se
stvara DVD izbornik koji se može prikazati na
drugom DVD ureñaju.
Prije finaliziranja, provjerite razlike izmeñu
različitih tipova diskova u donjoj tablici.
Razlike izme2u tipova diskova
Diskovi se automatski finaliziraju nakon
vañenja iz rekordera. Želite li ponovno
snimati na njega, opet ga formatirajte
(str. 71). Ponovnim formatiranjem briše
se sadržaj diska.
Finaliziranje nije potrebno ako se disk
reproducira na opremi koja je kompatibilna s VR formatom. Čak i ako je drugi
DVD ureñaj kompatibilan s VR
formatom, možda će trebati finalizirati
disk, naročito ako je vrijeme snimanja
kratko. Nakon finaliziranja ne možete
editirati disk ili snimati. Želite li
ponovno editirati ili snimati, poništite
finaliziranje ili opet formatirajte disk
(str. 71). Ponovnim formatiranjem diska
briše njegov cjelokupan sadržaj.
Finaliziranje je nužno ako želite reproducirati disk na drugom ureñaju. Nakon
finaliziranja ne možete editirati disk ili
snimati. Želite li ponovno editirati ili
snimati, poništite finaliziranje ili formatirajte disk (str. 71). Ponovnim formatiranjem diska briše njegov cjelokupan
sadržaj.
Finaliziranje je nužno ako želite reproducirati disk na drugom ureñaju. Finalizirani diskovi mogu se reproducirati na
VR kompatibilnim ureñajima. Nakon
finaliziranja nije moguće editiranje i
snimanje na disk.
Finaliziranje je nužno ako želite reproducirati disk na drugom ureñaju.
Nakon finaliziranja ne možete editirati
disk ili snimati na njega.
, nastavlja se
93
6
Odaberite "Finalize" i pritisnite ENTER.
Izbornik ponovno zatraži potvrdu.
7
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Rekorder počne finaliziranje diska.
Isklju"enje izbornika
Pritisnite SYSTEM MENU.
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Poništavanje finaliziranja za DVD-RW
2
3
Ulo=ite disk.
Ako ne možete snimati na ili editirati DVD-RW
disk koji je finaliziran, poništite finaliziranje odabirom opcije "Unfinalize" u navedenom koraku 6.
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
Pojavi se glavni izbornik.
4
Odaberite "Disc Setting" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Disc Setting".
z Savjeti
• Možete provjeriti je li disk finaliziran ili nije. Ako ne
možete odabrati opciju "Finalize" u koraku 6 gore,
znači da je disk već finaliziran.
• Za provjeru informacija o disku odaberite "Disc
Information" u izborniku "Disc Setting" i pritisnite
ENTER. Za detalje pogledajte str. 71.
Napomene
• Ovisno o stanju diska, snimci ili DVD ureñaju, diskove
možda neće biti moguće reproducirati čak i ako su
finalizirani.
• Rekorder možda neće moći finalizirati disk koji je
snimljen na drugom rekorderu.
5
Odaberite "Disc Finalize" i pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
94
DV presnimavanje (DV t DVD)
Prije presnimavanja
Ovaj dio objašnjava presnimavanje s digitalne
videokamere putem DV IN priključnice na prednjoj strani ureñaja. Želite li presnimavati putem
LINE 2 IN priključnica, pogledajte "Snimanje s
priključene opreme bez timera" (str. 58).
Snimanje s DV IN priklju"nice
Priključnica DV IN na ovom rekorderu odgovara
i.Link standardu. Na nju možete spojiti bilo koji
ureñaj koji ima i.LINK (DV) priključnicu i tako
snimati digitalne signale.
Slijedite upute iz "Priprema za snimanje putem
DV IN priključnice" i onda pogledajte dio o
presnimavanju.
Za više informacija o i.LINK-u pogledajte
"i.LINK" na str. 119.
z Savjet
Želite li editirati sadržaj diska nakon presnimavanja,
upotrijebite DV IN priključnicu i DVD-RW disk
(VR mod) ili DVD-R (VR mod). Imajte na umu da se
brisanjem neželjenih scena ne oslobaña prostor na
DVD-R disku (VR mod).
Spajanje digitalne videokamere
na priključnicu DV IN
Možete spojiti digitalnu videokameru putem DV
IN priključnice na rekorder i editirati kasetu u
DV formatu.
Postupak je jednostavan zato jer rekorder premotava vrpcu unaprijed i unatrag umjesto vas i tako
ne trebate upravljati digitalnom videokamerom.
Učinite sljedeće kako biste započeli s korištenjem
"DVD Edit" funkcija na ovom rekorderu.
Pogledajte upute za uporabu isporučene s
digitalnom videokamerom prije povezivanja.
Spajanje
Videorekorder/DVD rekorder
na DV IN
i.LINK kabel (opcija)
Napomene
• DV IN priključnica služi samo kao ulaz. Preko nje se
ne može dobiti izlazni signal.
• Priključnicu DVD IN nije moguće koristiti:
– ako vaša digitalna videokamera ne radi s ovim
rekorderom. Spojite kameru putem LINE 2 IN
priključnice i slijedite upute u "Snimanje s
priključene opreme bez timera" (str. 58).
– ako ulazni signal nije u DVC-SD formatu. Nemojte
spajati digitalnu videokameru koja koristi MICRO
MV format čak i ako ima i.LINK priključnicu.
– ako slika na kaseti sadrži zaštitu protiv kopiranja
koja ograničava kopiranje.
na DV izlaz
Digitalna videokamera
{: tok signala
95
Presnimavanje s kasete u DV
formatu na DVD
Možete snimati kasetu DV formata na disk.
Rekorder upravlja digitalnom videokamerom.
Možete premotavati, usporeno reproducirati i
zaustaviti vrpcu kako biste odabrali scene
uporabom izbornika prikazanog na zaslonu.
Za jednostavno presnimavanje cjelokupnog
sadržaja kasete DV formata (One Touch
Dubbing), pogledajte str. 98.
2
Stranu za snimanje okrenite
prema dolje
3
Pritisnite tipku Z za zatvaranje ulo=nice.
Pričekajte dok s pokazivača nestane natpis
"LOAD".
Novi diskovi se automatski formatiraju. Za
formatiranje DVD-RW/DVD-R diskova
(VR ili Video mod), pogledajte "Formatiranje
novih diskova" str. 49.
Kako se oblikuju naslovi i poglavlja
Sadržaji presnimljeni na disk postanu jedan
naslov i taj naslov se zatim dijeli na poglavlja u
intervalima od 5 ili 15 minuta, ovisno o
podešenju opcije "DVD Auto Chapter" u
izborniku "Features" (str. 107).
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i stavite
disk u ulo=nicu.
4
Ulo=ite kasetu DV formata u digitalnu
videokameru.
Želite li da rekorder snima ili editira, digitalna
videokamera mora biti u modu video
reprodukcije.
5
Pritisnite INPUT SELECT više puta za odabir
opcije "DV".
6
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Za više detalja o modovima snimanja
pogledajte str. 48.
7
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
Pojavi se glavni izbornik.
8
Odaberite "Setup" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Setup".
9
1
96
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Odaberite "Audio" i pritisnite ENTER.
10 Odaberite "DV Audio Input" i pritisnite
ENTER.
Ako je umjesto "DV Tape Mode" prikazano
"DV" ili "DV Camera Mode", provjerite je li
digitalna videokamera pravilno spojena i
uključena te je li podešena na presnimavanje.
16 Prona2ite na vrpci mjesto od kojeg =elite
po"eti presnimavanje te zaustavite ili
pauzirajte reprodukciju.
"Stereo 1": Snima samo izvorni zvuk.
Odaberite ovu opciju pri snimanju na kasetu
DV formata.
"Stereo 2": Snima samo dodatni zvuk.
"Mix": Snima izvorni i dodatni zvuk.
Odaberite "Stereo 2" ili "Mix" ako ste dodali
drugi audio kanal kod snimanja digitalnom
videokamerom.
Za detalje pogledajte str. 106.
11 Odaberite =eljenu opciju i pritisnite ENTER.
12 Dvaput pritisnite O RETURN.
13 Odaberite "Dubbing" i pritisnite ENTER.
Tipkama </, odaberite m, x, X, y,
H ili M na TV zaslonu i pritisnite ENTER
za pronalaženje mjesta za početak snimanja,
zatim zaustavite ili pauzirajte reprodukciju s
x ili X.
17 Pritisnite , za odabir opcije z na TV
zaslonu, zatim pritisnite ENTER.
Počne presnimavanje.
Zaustavljanje snimanja
Odaberite x na TV zaslonu i pritisnite ENTER.
Rekorderu će ponekad trebati nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
Isklju"enje izbornika za DV presnimavanje
Pritisnite INPUT SELECT ili PROG +/–.
z Savjet
Ako se na TV zaslonu pojavi "DV Camera Mode",
možete koristiti z na TV zaslonu za snimanje slike s
kamere izravno na rekorderu.
Napomene
14 Odaberite "DV Dubbing" i pritisnite ENTER.
15 Odaberite "DV Simple Dubbing" i pritisnite
ENTER.
• Želite li disk reproducirati na drugoj DVD opremi,
finalizirajte ga (str. 93).
• Na rekorder nije moguće spojiti više od jednog
digitalnog video ureñaja.
• Nije moguće presnimiti datum, vrijeme ni sadržaj
memorije kasete na disk.
• Ako presnimavate s kasete u DV formatu na koju je
zvuk snimljen u s više frekvencija uzorkovanja (48
kHz, 44,1 kHz ili 32 kHz), na mjestima prijelaza
izmeñu frekvencija neće se čuti zvuk ili će zvuk biti
neprirodan.
• Slika koju snimate može se na trenutak poremetiti ako
se promijeni veličina slike na izvoru ili ako nema
snimke na vrpci.
• Kod promjene frekvencije uzorkovanja zvuka može se
čuti šum (48 kHz/16 bita t 32 kHz/12 bita).
Pojavi se sljedeći izbornik.
, nastavlja se
97
Presnimavanje cijele kasete DV
formata (One Touch Dubbing)
1
Slijedite korake od 1 do 11 "Presnimavanje
s kasete u DV formatu na DVD" (str. 96) i
pritisnite SYSTEM MENU za isklju"ivanje
izbornika.
Možete presnimiti cjelokupan sadržaj kasete u
DV formatu jednim pritiskom na tipku ONE
TOUCH DUBBING. Rekorder tijekom cijelog
postupka upravlja digitalnom videokamerom i
dovršava snimanje.
2
Pritisnite ONE TOUCH DUBBING.
Rekorder premota vrpcu u digitalnoj
videokameri i zatim počne presnimavanje
njezinog sadržaja od početka.
Kad završi reprodukcija kasete, automatski
završi i presnimavanje.
Zaustavljanje presnimavanja
Pritisnite x.
Rekorderu je potrebno nekoliko sekundi za
zaustavljanje snimanja.
z Savjet
Ovaj način presnimavanja možete takoñer izvoditi
uporabom glavnog izbornika. Odaberite "Dubbing" i
odaberite "DV One Touch Dubbing". Slijedite upute
prikazane na TV zaslonu.
98
Podešavanja i prilagoñavanja
2
Odaberite "Setup" i pritisnite ENTER.
3
Odaberite "Tuner Preset","Clock Set",
"Video", "Audio", "Features", "Options" i
"Easy Setup" te pritisnite ENTER.
Korištenje izbornika
Podizbornike izbornika Setup možete koristiti za
različita prilagoñavanja npr. slike i zvuka, kao i
za odabir jezika titlova.
Ti podizbornici se koriste na sljedeći način.
Napomena
Podešenja reprodukcije pohranjena na disk imaju
prednost pred podešenjima u izborniku rekordera i neće
se moći koristiti sve opisane funkcije.
Pojavi se odabrani izbornik.
Primjer: izbornik "Video"
4
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
Odaberite parametar koji =elite podesiti i
pritisnite ENTER.
Pojave se raspoloživa podešenja odabrane
opcije.
Primjer: izbornik "TV Type"
, nastavlja se
99
Za neke opcije prikazan je dijaloški okvir u
kojem je potrebno izvesti dodatna podešavanja.
Primjer: Kad je odabran "Parental" u
izborniku "Options".
Podešavanje antenskog
prijema (Tuner Preset)
Izbornik "Tuner Preset" omogućuje podešavanje
prijemnika rekordera.
Odaberite "Tuner Preset" u izborniku "Setup".
5
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Trenutno odabrana opcija je prikazana uz
parametar izbornika.
Primjer: Kad podesite "16:9".
Napomena
Ne možete ugañati kanale priključenog dekodera.
Auto Preset
Automatski ugaña sve raspoložive kanale. Svi
ugoñeni kanali se pohranjuju brojčanim slijedom.
Odaberite "Auto Preset" i pritisnite ENTER.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
Isklju"enje izbornika
Pritisnite SYSTEM MENU.
Manual Set
Za ručno ugañanje ili isključenje kanala.
Ako neke kanale nije moguće ugoditi uporabom
funkcije "Auto Preset" ili "Easy Setup", možete
ih ugoditi i pohraniti ručno.
1 Odaberite "Manual Set" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za ručno ugañanje kanala.
100
Primjer
Channel List
Omogućuje mijenjanje ili isključivanje brojeva
programa nakon pohrane kanala. Isključeni
programski brojevi će se preskakati kod odabira
pritiskom tipke PROG +/–.
1 Odaberite "Channel List" i pritisnite ENTER.
Pojavi se lista svih pohranjenih kanala.
2
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
"Program": Pritisnite M/m više puta za odabir
programskog broja (1 – 80) za kanal i pritisnite
ENTER.
"Channel": Pritisnite M/m za odabir broja
kanala (002 – 255) i pritisnite ENTER.
"AFT": Precizno ugañanje kanala kako bi se
postigla jasnija slika. Ako slika nije jasna,
odaberite "Off" i pritisnite ENTER. Pogledajte
"To adjust pictures manually" (str. 101).
"Tuner Audio": Podešavanje kanala za
NICAM emitiranje. Odaberite "NICAM."
Ako zvuk NICAM emisije nije jasan,
odaberite "Standard" i pritisnite ENTER.
"Station Name": Mijenjanje naziva postaje.
Pogledajte "Promjena naziva postaje" (str. 101).
2
Pritisnite M/m za odabir retka koji sadrži broj
programa kojeg želite promijeniti ili isključiti.
Za promjenu, pritisnite ENTER i prijeñite na
korak 3.
Za isključivanje, pritisnite CLEAR i prijeñite
na korak 5.
Ako je pohranjeno više od šest programa, za
biranje stranica izbornika više puta pritisnite
M/m.
3
Pritisnite M/m za pomicanje odabranog retka
na željeno programsko mjesto.
4
Pritisnite ENTER.
Odabrani kanal se umeće na novo programsko
mjesto.
Želite li promijeniti ili isključiti broj programa
neke druge postaje, ponovite postupak od
koraka 2.
Ru"no podešavanje slike
Odaberite "Off" za "AFT" u izborniku za ručno
ugañanje kanala. Kad se pojavi skala preciznog
ugañanja, pritisnite </, za postizanje jasnije
slike, zatim pritisnite ENTER.
Promjena naziva postaje
Možete unijeti do četiri znaka za naziv postaje.
Odaberite "Station Name" u izborniku za ručno
ugañanje.
Pritisnite M/m za odabir znaka.
Svaki put kad pritisnete M, znakovi se mijenjaju
na sljedeći način: A t B... t Z t 0 t 1... t
9t-tA
Pritisnite , za unos sljedećeg znaka. Za ispravljanje znaka pritisnite < i ponovno ga unesite.
Nakon unosa svih znakova pritisnite ENTER.
5
Napomena
Pažljivo odaberite broj programa kojeg želite isključiti.
Ako greškom isključite program koji niste htjeli, morat
ćete ponovno ručno ugoditi kanal.
101
Podešavanje sata (Clock Set)
2
Izbornik "Clock Set" omogućuje podešavanje
sata rekordera.
Odaberite "Clock Set" u izborniku "Setup".
3
Auto Adjust
Uključuje funkciju Auto Clock Set ako program
lokalne postaje odašilje signal točnog vremena.
Funkcija Auto Clock Set se uključuje svaki put
kad isključite rekorder.
Ako rekorder ne primi signal točnog vremena od
bilo koje postaje, "Auto Adjust" se automatski
vraća na "Off", a na zaslonu se pojavljuje izbornik
za ručno podešavanje sata. Pogledajte "Present
Time" u nastavku.
Napomena
Funkcija Auto Clock Set ne radi tijekom snimanja.
Present Time
Ako funkcija Auto Clock Set nije točno podesila
sat za vaše područje, podesite ga ručno.
1 Odaberite "Present Time" i pritisnite ENTER.
102
Pritisnite M/m za podešavanje dana i
pritisnite ,.
Podesite mjesec, godinu, sat i minute ovim
redom. Pritisnite </, za odabir točke koju
želite podesiti, zatim pritisnite M/m za podešavanje. Dan u tjednu se podešava automatski.
Pritisnite ENTER za pokretanje sata.
Video podešavanja (Video)
"Video" podešavanja tiču se slike, poput veličine
slike i boje.
Podešavanja odaberite u skladu s vrstom TV
prijemnika ili drugog prijemnika spojenog na
ovaj rekorder.
Odaberite "Video" u izborniku "Setup".
Tvornička podešenja su podcrtana.
Napomena
Ovisno o disku, može se automatski odabrati prikaz
"4:3 Letter Box" umjesto "4:3 Pan Scan" ili obrnuto.
Picture Control
Možete podesiti videosignal iz rekordera kako
biste postigli željenu kvalitetu slike. Odaberite
podešenje koje najviše odgovara gledanom
programu.
Dynamic 1
Omogućuje dinamičnu sliku
povećanjem kontrasta slike i
intenziteta boje.
Dynamic 2
Omogućuje dinamičniju sliku od
Dynamic 1 dodatnim povećanjem
kontrasta slike i intenziteta boje.
Standard
Prikazuje standardnu sliku
(funkcija je isključena).
Cinema 1
Bijele boje postaju svjetlije a
tamne boje bogatije. Povećava se
i kontrast boje.
Cinema 2
Naglašava detalje tamnih dijelova
slike povećanjem razine crne boje.
Personal
Omogućuje podešavanje opcija
“Contrast,” “Brightness,” “Colour,”
i “Hue” tipkom M/m/</,.
TV Type
Odaberite veličinu slike u skladu s priključenim
TV prijemnikom (standardnu (4:3) ili wide).
16:9
Odaberite pri spajanju na widescreen TV prijemnik ili TV
prijemnik koji ima wide mod
funkciju
4:3 Letter
Box
Odaberite pri spajanju na TV
prijemnik veličine slike 4:3.
Prikazuje se široka slika s
prugama ispod i iznad slike.
4:3 Pan
Scan
Odaberite pri spajanju na TV
prijemnik veličine slike 4:3.
Automatski se prikazuje široka
slika preko cijelog zaslona, bez
dijelova koji ne stanu na zaslon.
z Savjet
Za gledanje filmova preporuča se odabir opcije
"Cinema 1" ili "Cinema 2".
Line 1 Output
Odabir vrste izlaznog signala na priključnici {
LINE 1-TV.
Video
Izlaz video signala.
RGB
Izlaz RGB signala.
Napomena
Nije moguće odabrati "RGB" ako je "Component Out"
podešen na "On".
, nastavlja se
103
Component Out
Služi za uključivanje ili isključivanje video
signala putem COMPONENT VIDEO OUT
priključnica.
On
Off
Emitiraju se komponentni video
signali. Odaberite ovu opciju kada
želite gledati progresivne video
signale.
Nema emisije signala.
Napomene
• Ako ste "Line 1 Output" podesili na "RGB", nije
moguće podesiti "Component Out" na "On".
• Ako spojite rekorder s monitorom ili projektorom
samo putem priključnica COMPONENT VIDEO OUT,
nemojte odabrati "Off" jer se neće pojaviti slika.
Progressive
Ako vaš TV prijemnik prihvaća video signale
progresivnog (525p/625p) formata, moći ćete
uživati u vjernoj reprodukciji boja i u slici visoke
kvalitete.
1 Odaberite "Progressive" i pritisnite ENTER.
2 Odaberite "On" i pritisnite ENTER.
3
4
Slijedite upute koje se pojavljuju na TV
zaslonu.
1) Provjerite omogućuje li vaš TV prijemnik
progresivni prikaz slike.
2) Povežite ureñaje putem komponentnih
video priključnica (crvena/zelena/plava).
Pogledajte "Ako vaš TV prijemnik ima
komponentne video priključnice" na str. 16.
3) Odaberite [OK] za provjeru video signala.
4) Ako je video signal u redu, video
povezivanje je dovršeno.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Na rekorderu svijetli indikator
PROGRESSIVE.
Ako je slika izobličena, pritisnite O
RETURN. Provjerite priključak (str. 16).
104
z Savjet
Za isključenje progresivnog moda odaberite "Off" u
navedenom koraku 2. Ili pritisnite DVD za rukovanje
DVD rekorderom i zatim zadržite X PAUSE na
rekorderu 5 sekundi ili dulje.
Napomena
Odaberete li progresivne signale dok je rekorder spojen
na TV prijemnik koji ne prihvaća signal u progresivnom
formatu, kvaliteta slike će se pogoršati. U tom slučaju
podesite "Progressive" na "Off".
Audio podešavanja (Audio)
Izbornik "Audio" omogućuje podešavanje zvuka
u skladu s uvjetima reprodukcije i spajanja.
Odaberite "Audio" u izborniku "Setup".
Tvornička podešenja su podcrtana.
Napomena
Ako spojite ureñaj koji ne prima odabrani audio signal,
iz zvučnika se može čuti glasan šum (ili neće uopće biti
zvuka) koji može utjecati na vaš sluh ili oštetiti zvučnike.
Dolby Digital (samo DVD)
Odabir vrste Dolby Digital signala.
D-PCM
Odaberite ovu opciju ako je
rekorder spojen na audio ureñaj
koji nema Dolby Digital dekoder.
Možete odabrati želite li ili ne
prilagoditi signal Dolby Surround
(Pro Logic) efektu podešavanjem
točke "Downmix" u izborniku
"Audio" (str. 106).
Dolby
Digital
Odaberite ovu opciju ako je
rekorder spojen na audio ureñaj
koji ima ugrañen Dolby Digital
dekoder.
Digital Out
Odaberite za izlaz audio signala putem
priključnice DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL
ili COAXIAL).
On
Off
Odaberite u normalnim uvjetima.
Pritisnite ENTER i odaberite
"Dolby Digital", "DTS" ili
"MPEG" za dodatno podešavanje
(pogledajte u nastavku).
Utjecaj digitalnog sustava na
analogni je minimalan.
Sljedeće opcije izbornika mijenjaju način vrstu
izlaznog audio signala ako je na digitalnu
priključnicu spojen ureñaj poput pojačala
(prijemnika).
Za pojedinosti o spajanju, pogledajte "Korak 4:
Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)" na str. 17.
DTS (samo DVD VIDEO)
Uključivanje i isključivanje izlaznih DTS signala.
On
Odaberite ako je rekorder spojen
s audio ureñajem koji ima
ugrañen DTS dekoder.
Off
Odaberite ako je rekorder spojen
s audio ureñajem koji nema
ugrañen DTS dekoder.
MPEG (samo DVD VIDEO)
Odabir vrste MPEG audio signala.
PCM
Odaberite ako je rekorder spojen
s audio ureñajem bez ugrañenog
MPEG dekodera. Prilikom reprodukcije MPEG audio zapisa,
rekorder emitira stereo signale
putem priključnice DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL ili
COAXIAL).
MPEG
Odaberite ako je rekorder spojen s
audio ureñajem koji ima ugrañen
MPEG dekoder.
, nastavlja se
105
Downmix (samo DVD)
Omogućuje promjenu načina prilagoñavanja
zvuka na dva kanala tijekom reprodukcije DVD
diska koji ima snimljeni i stražnji zvuk (kanale)
ili ako je zvuk snimljen u Dolby Digital formatu.
Za podrobnosti o stražnjoj komponenti zvuka,
pogledajte "A Spajanje na audio L/R ulazne
priključnice" (str. 18).Ova funkcija utječe na
izlazni signal na sljedećim priključnicama:
– LINE 2 OUT (AUDIO R/L), AUDIO OUT R/L
– LINE 1-TV
– DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ili
COAXIAL) ako je "Dolby Digital" podešen na
"D-PCM".
Dolby
Surround
Standardan izbor.
Višekanalni audio signali emitiraju
se kroz dva kanala kako biste
uživali u surround zvuku.
Normal
Višekanalni signali prilagoñavaju
se na dva kanala za korištenje u
stereo tehnici.
Audio DRC (kontrola dinami"kog raspona)
(samo DVD)
Omogućuje jasnu reprodukciju zvuka pri manjoj
glasnoći tijekom reprodukcije DVD diska koji je
usklañen s funkcijom "Audio DRC". Podešenje
utječe na sljedeće priključnice:
– LINE 2 OUT (AUDIO R/L), AUDIO OUT R/L
– LINE 1-TV
– DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ili
COAXIAL) samo ako je "Dolby Digital"
podešen na "D-PCM".
Standard
Standardan izbor.
TV Mode
Čini duboke tonove jasnijima čak
i uz smanjenju glasnoću.
Wide
Range
Omogućuje osjećaj nazočnosti na
izvedbi uživo.
Scan Audio (samo DVD)
On
Za izlaz audio signala tijekom FF1
ubrzanog pretraživanja DVD diska
s Dolby Digital zvučnim zapisima.
Za detalje pogledajte str. 39.
Off
Isključuje funkciju.
Tijekom FF1 ubrzanog pretraživanja ne čuje se zvuk.
Napomena
Zvuk će biti isprekidan tijekom Scan Audio
reprodukcije.
DV Audio Input
Stereo 1
Snima samo izvorni zvuk. Standardan izbor kod presnimavanja
kasete DV formata.
Stereo 2
Snima samo dodatni zvuk.
Mix
Snima i izvorni i dodatni zvuk.
Napomene
Odaberite "Stereo 2" ili "Mix" ako ste dodali drugi
audio kanal kod snimanja digitalnom videokamerom.
Line Audio Input
Kad snimate s opreme spojene na LINE ulaznu
priključnicu na DVD disk u ovom rekorderu,
odaberite linijski audio ulaz.
Za detalje o dvojezičnom snimanju pogledajte
str. 48.
Stereo
Snima samo stereo zvuk. Odaberite
za diskove koji nisu DVD-RW
(VR mod)/DVD-R (VR mod).
Bilingual
Snima dva različita zvučna zapisa
na DVD-RW (VR mod)/DVD-R
(VR mod). Pri reprodukciji diska
možete odabrati bilo koji od ta dva
zapisa.
z Savjet
Zvuk odabran na spojenoj opremi snimljen je na disk
koji nije DVD-RW (VR mod)/DVD-R (VR mod).
106
Podešenja snimanja i
videorekordera (Features)
Izbornik "Features" omogućuje promjenu podešenja trajanja kasete, automatske reprodukcije i
automatskog ponavljanja.
Odaberite "Features" u izborniku "Setup".
Tvornička podešenja su podcrtana.
VCR Function
Pritisnite ENTER i odaberite "Tape Length",
"Auto Play", "Auto Repeat" ili "Colour System".
Tape Length
E180
Za kasete E180 ili kraće.
E240
Za kasete E240.
E260
Za kasete E260.
E300
Za kasete E300 ili dulje.
Auto Play
On
Počinje reprodukciju automatski
kad uložite kasetu s odlomljenim
zaštitnim graničnikom.
Off
Isključuje funkciju. Za početak
reprodukcije trebat ćete pritisnuti
H (reprodukcija), čak i kad
uložite kasetu s odlomljenim
zaštitnim graničnikom.
DVD Auto Chapter
Automatski dijeli snimku (naslov) na poglavlja
umetanjem oznaka poglavlja u odreñenim razmacima. Oznake se umeću za vrijeme snimanja.
Off
Ne unose se oznake poglavlja.
5 min
Rekorder umeće oznake poglavlja
u intervalima od oko 5 minuta.
15 min
Rekorder umeće oznake poglavlja
u intervalima od oko 15 minuta.
Auto Repeat
On
Ponavljano reproducira kasetu.
Videorekorder premotava vrpcu
na početak i automatski ponovno
počinje reprodukciju.
Off
Isključuje funkciju.
Colour System
Auto
Automatski odabire sustav boje.
Standardan izbor. Ako se tijekom
reprodukcije pojave smetnje, odaberite sustav u kojem je snimljena
kaseta (u nastavku).
PAL
Za kasete snimljene u PAL
sustavu boje.
B/W
Za kasete s crno-bijelim
snimkama.
Napomena
Stvarno trajanje intervala može se razlikovati ovisno o
količini informacija sadržanih u videozapisu koji će se
snimati. Odabrano podešenje intervala je približno.
Format DVD (samo DVD-RW)
Odabir formata za novi DVD-RW disk kod prvog
ulaganja.
VR
Automatsko formatiranje diska u
VR modu.
NT4.43
Za reprodukciju NTSC kasete na
multi-system TV prijemniku.
Video
Automatsko formatiranje diska u
Video modu.
NTPB
Za reprodukciju NTSC kaseta na
PAL TV prijemniku.
, nastavlja se
107
Synchro Recording
to DVD
Podešava rekorder na snimanje
programa sa spojene opreme koja
ima funkciju timera (npr. satelitski
prijemnik) na DVD disk.
to VIDEO
Podešava rekorder na snimanje
programa sa spojene opreme koja
ima funkciju timera (npr. satelitski
prijemnik) na VHS kasetu.
DVD Bilingual Rec. (za sve diskove za snimanje
osim DVD-RW/DVD-R u VR modu)
Podešavanje jezika i
ograničenja reprodukcije,
tvornička podešenja (Options)
Izbornik "Options" omogućuje podešavanje
ostalih funkcijskih parametara.
Odaberite "Options" u izborniku "Setup".
Tvornička podešenja su podcrtana.
Odabir zvuka koji će se snimiti na disk. Ovo
podešavanje nije nužno ako snimate na DVDRW (VR mod)/DVD-R (VR mod) disk koji
snima glavni i pomoćni zvuk.
Main
Snimanje glavnog zvuka
dvojezičnog programa.
Sub
Snimanje pomoćnog zvuka
dvojezičnog programa.
Language
OSD (On-Screen Display)
Promjena jezika izbornika na zaslonu.
Disc Menu (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika za DVD izbornik.
Audio (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika zvučnog zapisa.
Ako odaberete "Original", bira se jezik koji ima
prioritet na disku.
Subtitle (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika titlova snimljenih na disk.
Ako odaberete "Auto", jezik titlova se mijenja
zajedno s jezikom zvučnog zapisa. Za objašnjenja
kratica jezika pogledajte str. 126.
z Savjet
Ako odaberete "Others" u izbornicima "Disc Menu",
"Audio" ili "Subtitle", možete odabrati neki od dodatnih
18 jezika. Odaberite željeni jezika tipkama M/m i
pritisnite ENTER.
Napomena
Odaberete li u izbornicima "Disc Menu", "Subtitle" ili
"Audio" jezik koji nije snimljen na DVD VIDEO disk,
odabrat će se automatski jedan od snimljenih jezika.
108
Parental (samo DVD VIDEO)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može
se ograničiti prema odreñenom kriteriju, npr. dobi
korisnika. Mogu se blokirati pojedine scene ili se
zamijeniti drugima.
1 Odaberite "Parental" i pritisnite ENTER.
• Ako niste unijeli zaporku, pojavljuje se
izbornik za unos nove zaporke.
Unesite četveroznamenkastu zaporku
brojčanim tipkama.
3
Odaberite razinu i pritisnite ENTER.
Dovršili ste podešavanje ograničenja
reprodukcije.
Želite li isključiti podešeno ograničenje za disk,
podesite "Level" na "Off" u koraku 3.
Želite li promijeniti zaporku, odaberite "Change
Password" u koraku 2 i pritisnite ENTER. Nakon
što se pojavi izbornik za unos zaporke, unesite
novu četveroznamenkastu zaporku pomoću
brojčanih tipaka.
Napomene
Pojavi se izbornik za potvrdu zaporke.
Ponovno unesite zaporku.
• Ako ste već unijeli zaporku, pojavljuje se
izbornik za unos zaporke.
Unesite četveroznamenkastu zaporku
brojčanim tipkama.
2
Odaberite "Rating Level" i pritisnite ENTER.
Prikazuju se točke koje možete odabrati kao
"Rating Level".
Što je broj manji, ograničenje je veće.
• Ako ste zaboravili zaporku, odaberete "Factory
Setting" u izborniku "Options".
• Pri reprodukciji diskova bez softverski podešenog
ograničenja, na ovom rekorderu nije moguće
ograničiti reprodukciju.
• Ovisno o disku, možda ćete morati promijeniti razinu
ograničenja tijekom reprodukcije. Tada unesite
zaporku i promijenite razinu.
Front Display
Za podešavanje osvjetljenja pokazivača.
Auto
Smanjuje osvjetljenje kad
isključite ureñaj.
Bright
Pokazivač ostane osvijetljen kad
isključite ureñaj.
Dimmer
Zadržava slabo osvjetljenje bez
obzira je li ureñaj uključen ili
isključen.
Off
Osvjetljenje pokazivača se isključi
s isključenjem ureñaja, a uključeno
je dok je uključen ureñaj.
Command Mode
Promjena komandnog moda rekordera ako je
drugom DVD ureñaju dodijeljen isti komandni
mod. Obratite pažnju da položaj Command Mode
prekidača na daljinskom upravljaču odgovara
podešavanjima ovdje. Za podrobnosti, pogledajte
"Ako imate Sony DVD ureñaj ili više Sony DVD
rekordera" na str. 25.
DVD 1
DVD 2
Odaberite podešenje koje ne
uzrokuje smetnje na drugoj DVD
opremi.
DVD3
Standardni komandni mod
rekordera.
, nastavlja se
109
Factory Setting
Omogućuje izbor skupine podešenja i njihovo
vraćanje na standardne vrijednosti. Imajte na
umu da će se time obrisati sva vaša podešenja.
1 Odaberite "Factory Setting" i pritisnite
ENTER.
2 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Odabrana podešenja vraćaju se na standardne
vrijednosti.
3 Pritisnite ENTER nakon što se pojavi "Finish".
Ureñaj se automatski isključi i ponovno
uključi te je resetiran na tvornička podešenja.
Kad se pojavi izbornik "Easy Setup", slijedite
upute za Easy Setup podešavanje (str. 22) od
koraka 4.
110
Easy Setup
(resetiranje rekordera)
Odaberite ako želite pokrenuti "Easy Setup"
program.
1
Odaberite "Easy Setup" u izborniku "Setup"
2
3
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Slijedite upute za "Easy Setup" (str. 22) od
koraka 4.
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe ureñaja naiñete na bilo
koju od sljedećih poteškoća, koristite ove
smjernice koje vam mogu pomoći pri uklanjanju
problema. Ako problem i dalje postoji, obratite
se najbližem Sony prodavatelju.
, Čak i ako je vaš TV prijemnik kompatibilan s
progresivnim formatom (526p/625p), može doći
do smetnji slike ako je rekorder u progresivnom
formatu. U tom slučaju, podesite "Progressive"
na "Off" u izborniku "Video" (str. 104).
, Uložen je disk snimljen u drugom televizijskom
sustavu od sustava TV prijemnika.
Slika TV programa ne ispunjava zaslon.
Napajanje
, Ručno podesite program u izborniku "Tuner
Preset" (str. 100).
, Odaberite odgovarajući ulaz tipkom INPUT
SELECT ili odaberite kanal bilo kojeg TV
programa tipkama PROG +/–.
Ure2aj se ne uklju"uje.
TV slika je izobli"ena.
, Provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut.
Slika
Nema slike.
, Ponovo čvrsto spojite kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, Provjerite povezanost s TV prijemnikom (str. 13).
, Podesite prekidač za odabir ulaznog signala na
TV prijemniku (npr. "VIDEO") tako da se slika
iz rekordera pojavi na zaslonu.
, Ako ste spojili rekorder na TV samo putem
COMPONENT VIDEO OUT priključnica,
podesite opciju "Component Out" u izborniku
"Video" na "On" (str. 104).
, Ovaj rekorder ne može snimati NTSC signale.
Smetnje u slici.
, Provjerite vezu s TV prijemnikom (str. 13) i
pomaknite preklopku za odabir ulaza na TV
kako bi se signal s rekordera pojavio na zaslonu
TV prijemnika.
, Ako izlazni signal slike s rekordera prolazi kroz
videorekorder i dolazi do TV prijemnika, ili ako
ste spojili rekorder na kombinaciju TV/VIDEO
ureñaja, zaštita od presnimavanja koja se primjenjuje kod nekih DVD diskova može utjecati na
kakvoću slike. Ako nakon izravnog spajanja
ureñaja na TV prijemnik i dalje postoji problem,
molimo pokušajte spojiti ureñaj na S VIDEO
ulaz TV prijemnika.
, Rekorder ste podesili na progresivan format
(uključen je indikator PROGRESSIVE) iako vaš
TV prijemnik ne može primati progresivne
signale. U tom slučaju, podesite "Progressive"
na "Off" u izborniku "Video" (str. 104).
, Preusmjerite TV antenu.
, Podesite sliku (pogledajte uputu uz TV prijemnik).
, Odmaknite TV prijemnik od rekordera.
, Odmaknite TV prijemnik od antenskih kabela.
Nije mogu:e mijenjati TV programe.
, Programski broj je isključen (str. 101).
, Počelo je snimanje pomoću timera koje je
promijenilo program.
Slika iz ure2aja priklju"enog na rekorder se ne
pojavljuje na zaslonu.
, Ako je oprema spojena na LINE 1-TV
priključnicu, odaberite "LINE1" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na INPUT SELECT.
Ako je oprema spojena na LINE 2 IN
priključnice, odaberite "LINE2" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na INPUT SELECT.
Ako je oprema spojena na LINE 3/DECODER
priključnice, odaberite "LINE3" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na INPUT SELECT.
Ako je oprema spojena na DV IN priključnicu,
(koja obično služi za spajanje digitalne
videokamere), odaberite "DV" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na INPUT SELECT.
, nastavlja se
111
Reproducirana slika ili TV program s opreme
spojene na rekorder je izobli"ena.
, Ako signal slike s DVD ureñaja, videorekordera
ili tunera prolazi kroz rekorder u TV prijemnik,
signal za zaštitu autorskih prava kod nekih
programa može utjecati na kvalitetu slike.
Odspojite ureñaj i spojite ga izravno na TV.
Slika ne ispunjava zaslon.
, Podesite "TV Type" u izborniku "Video" u
skladu s vašim TV prijemnikom (str. 103).
Slika ne ispunjava zaslon iako je podešena
veli"ina slike u "TV Type" u izborniku "Video".
, Veličina slike odreñena je na DVD disku.
Zvuk
Nema zvuka.
, Ponovo čvrsto spojite kabele.
, Spojni kabel je oštećen.
, Ulaz pojačala nije pravilno odabran ili nije
dobro izvedeno povezivanje s pojačalom.
, Rekorder je u reprodukciji unatrag, ubrzanoj
reprodukciji unaprijed, usporenoj reprodukciji
ili pauzi.
, Ako audio signal ne prolazi kroz priključnice
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ili
COAXIAL), provjerite podešenja u izborniku
"Audio" (str. 105).
Zvuk sadr=i šum.
, Pri reprodukciji CD-a s DTS zvučnim zapisima,
zvuk sa smetnjama pojavljuje se na priključnicama LINE 2 OUT (AUDIO L/R), AUDIO
OUT L/R ili LINE 1-TV (str. 38).
Zvuk je pretih.
, Razina glasnoće je niska na nekim DVD
diskovima. Glasnoća se može poboljšati ako
"Audio DRC" u izborniku "Audio" podesite na
"Wide Range" (str. 106).
Drugi zvu"ni zapis ne mo=e se snimiti ili
reproducirati
, Dok snimate s priključene opreme, podesite
"Line Audio Input" u izborniku "Audio" na
"Bilingual" (str. 106).
112
, Na DVD+RW, DVD-RW (Video mod),
DVD+R ili DVD-R diskove nije moguće
snimati višejezične zapise (glavne i pomoćne).
Za snimanje jezika, odaberite "Main" ili "Sub"
za "DVD Bilingual Rec." u izborniku "Features"
prije snimanja (str. 108).
Za snimanje glavnog i sporednog zvuka koristite
DVD-RW (VR mod) ili DVD-R (VR mod).
, Ako ste spojili AV pojačalo putem DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL ili COAXIAL) priključnice i želite promijeniti zvučni zapis DVD-RW
(VR mod)/DVD-R (VR mod) diska tijekom
reprodukcije, podesite "Digital Out" – "Dolby
Digital" u izborniku "Audio" na "D-PCM"
(str. 105).
DVD reprodukcija
Nema reprodukcije diska.
, Disk je naopako umetnut. Umetnite disk u
uložnicu s naljepnicom okrenutom prema gore.
, Disk je nepravilno uložen.
, Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti
ureñaja. Izvadite disk i ostavite ureñaj uključenim
oko pola sata dok vlaga ne ispari.
, Ako je disk snimljen u drugom rekorderu, reprodukcija nije moguća ako disk nije finaliziran
(str. 93).
Disk se ne reproducira od po"etka.
, Aktivirana je funkcija Resume Play (str. 39).
, Uložili ste disk čiji se Title ili DVD izbornik
automatski pojavi odmah nakon umetanja diska.
Upotrijebite izbornik za pokretanje
reprodukcije.
Rekorder automatski pokre:e reprodukciju.
, DVD VIDEO disk sadrži funkciju automatske
reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
, Neki diskovi sadrže signal automatske pauze.
Pri reprodukciji takvih diskova, ureñaj se
automatski zaustavlja kad prepozna taj signal.
Nije mogu:e koristiti neke funkcije (npr. stop,
pretra=ivanje, usporena reprodukcija...).
, Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti
neke od navedenih funkcija. Pogledajte upute
isporučene uz disk.
, Dok rekorder očitava informacije o disku, nije
moguće koristiti funkcije reprodukcije.
Nije mogu:e promijeniti jezik zvu"nog zapisa.
, Na disku kojeg reproducirate nisu snimljeni
višejezični zapisi.
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu jezika
zvučnog zapisa.
, Pokušajte promijeniti jezik pomoću izbornika na
DVD VIDEO disku.
Nije mogu:e promijeniti ili isklju"iti jezik titlova.
, Na DVD VIDEO disk nisu snimljeni višejezični
titlovi.
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu jezika titla.
, Pokušajte promijeniti jezik titla pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
, Nije moguće promijeniti titlove snimljene na
ovom rekorderu.
Nije mogu:e mijenjati kut kamere.
, Na DVD VIDEO disku nema prizora snimljenih
iz više kutova kamere.
, Pokušali ste promijeniti kut kamere dok indikator
) nije bio prikazan na pokazivaču (str. 36).
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu kuta
kamere.
, Pokušajte promijeniti kut kamere pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
, Nije moguće mijenjati kut kamere kod naslova
snimljenih na ovom rekorderu.
Nije mogu:e reproducirati MP3 audio zapise.
, DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu
usklañenim sa standardom ISO9660 Level 1/
Level 2.
, MP3 audio zapisi nemaju ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu u MP3 formatu iako imaju
ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu u MPEG1 Audio Layer 3 formatu.
, Rekorder ne može reproducirati audio zapise u
MP3PRO formatu.
, Kod reprodukcije diskova s JPEG datotekama,
nije odabrana opcija "Music" (str. 43).
Nije mogu:e reproducirati JPEG slikovne
datoteke.
, DATA CD nije snimljen u JPEG formatu
usklañenim sa standardom ISO9660 Level 1/
Level 2.
, JPEG slikovna datoteka nema ekstenziju ".JPG"
ili ".JPEG".
, Podaci nisu u JPEG formatu iako imaju
ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG".
, Slika ima dužinu ili širinu veću od 4720 točaka.
, Kod reprodukcije diska koji sadrži MP3 zapise,
nije odabrana opcija "Photo" (str. 44).
Naslov MP3 audio albuma/zapisa ili JPEG
direktorija/datoteke nije pravilno prikazan.
, Rekorder može prikazati samo brojeve i slova.
Drugi znakovi su zamijenjeni zvjezdicom.
Snimanje/snimanje pomo:u timera/
editiranje (DVD)
Nije mogu:e mijenjati broj programa koji se
snima.
, Podesite ulaz TV prijemnika na "TV".
Snimanje ne po"inje odmah nakon pritiska na
tipku z REC.
, Rekorderom možete rukovati tek nakon što s
pokazivača nestanu natpisi "LOAD",
"FORMAT" ili "INF WRITE".
Ništa nije snimljeno iako je timer bio ispravno
podešen.
, Rekorder je bio uključen u podešeno vrijeme
početka snimanja pomoću timera. Isključite
rekorder u pripravno stanje prije početka
snimanja s timerom.
, Tijekom snimanja je došlo do prekida napajanja.
, Odspojite mrežni kabel iz utičnice i ponovo ga
spojite.
, Program sadrži signal zaštite od kopiranja koji
onemogućuje snimanje.
, Program koji počinje prije ima prioritet i drugi
program se počne snimati tek kad završi prvi
program. Ako programi počinju u isto vrijeme,
prioritet ima program koji je naveden prvi u
izborniku (str. 53).
, U rekorder nije umetnut DVD disk.
, Nema dovoljno prostora za snimanje.
Snimanje nije stalo odmah nakon pritiska na
tipku x (stop).
, Rekorderu treba nekoliko sekundi za snimanje
podataka o disku prije završetka snimanja.
, nastavlja se
113
Snimanje pomo:u timera nije dovršeno ili nije
krenulo od po"etka.
, Tijekom snimanja došlo je do prekida napajanja.
, Stao je ugrañeni sat rekordera zbog prekida napajanja. Sat se automatski podešava preko PDC
funkcije (str. 102), ali se prikazuje kao "--:--" ili
neispravno ako nije primljen PDC signal.
Resetirajte sat (str. 102).
, Program koji počinje prije ima prioritet i drugi
program se počne snimati tek kad završi prvi
program. Ako programi počinju u isto vrijeme,
prioritet ima program koji je naveden prvi u
izborniku (str. 53).
, Na disku nema dovoljno prostora.
Nakon podešavanja snimanja pomo:u timera
trep:e indikator c.
, Uložite disk na koji se može snimati (str. 30).
, Uložite disk s dovoljno prostora za snimanje.
, Disk ima 99 ili više naslova pa nije moguće
daljnje snimanje.
, Disk je zaštićen (str. 71).
Nakon podešavanja Synchro-Recording
snimanja trep:e indikator SYNCHRO REC.
, Uložite disk na koji se može snimati (str. 30).
, Uložite disk s dovoljno prostora za snimanje.
, Disk ima 99 ili više naslova pa nije moguće
daljnje snimanje.
, Disk je zaštićen (str. 71).
Prethodno snimljeni sadr=aji su izbrisani.
, Podaci snimljeni na DVD pomoću računala
izbrisat će se kad disk uložite u rekorder.
Reprodukcija videokasete
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
, Provjerite je li TV podešen na kanal za prijem
signala s videorekordera. Ako koristite monitor,
podesite ga na video ulaz.
Slika nije jasna.
, Podesite kretanje vrpce pomoću tipaka
TRACKING +/–.
, Podesite "Colour System" u izborniku
"Features" u skladu sa sustavom boje u kojem je
snimljena kaseta (str. 107).
, Video glave su zaprljane (pogledajte str. 117).
Očistite video glave pomoću Sony kasete za
čišćenje glave. Ako se ove kasete za čišćenje ne
mogu nabaviti kod vas, odnesite videorekorder
u Sony servis (ova usluga se naplaćuje).
Nemojte koristiti druge komercijalne kasete za
mokro čišćenje jer bi mogle oštetiti video glavu.
, Možda treba zamijeniti video glave. Potražite
savjet u ovlaštenom servisu.
, Vrpca je oštećena.
Pri pretra=ivanju, slika pada po vertikali.
, Podesite vertikalnu sinkronizaciju na TV
prijemniku.
Nema tona uz sliku.
, Vrpca je oštećena.
, Ako ste spojili audio kabel, provjerite priključak.
Nije mogu:e ulo=iti kasetu.
, Provjerite je li u uložnici već neka druga kaseta.
Snimanje na videokasetu
Nije mogu:e promijeniti programski broj s
onog koji snimate.
, Podesite izvor signala TV prijemnika na "TV".
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
, Provjerite je li TV podešen na video kanal.
Koristite li monitor, postavite ga na video ulaz.
, Odaberite ispravan izvor tipkom PROG +/– ili
INPUT SELECT. Odaberite programski broj pri
snimanju TV programa; odaberite “LINE1”,
“LINE2” ili “LINE3” pri snimanju s druge
opreme.
Prijem TV slike je loš.
, Podesite TV antenu.
Nakon stavljanja videokasete odmah zapo"ne
reprodukcija.
, Na videokaseti je odlomljen zaštitni graničnik.
Prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Kaseta se izbaci nakon pritiska na z REC.
, Na videokaseti je odlomljen zaštitni graničnik.
Prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Ništa se ne doga2a nakon pritiska na z REC.
, Provjerite je li vrpca došla do kraja.
114
Snimanje na videokasetu pomo:u
timera
Timer ne radi.
, Provjerite je li podešen sat.
, Kaseta mora biti umetnuta.
, Zaštitni graničnik ne smije biti odlomljen.
, Vrpca ne smije biti na kraju.
, Mora postojati upisan program snimanja.
, Provjerite nije li prošlo vrijeme upisanog
programa.
, Provjerite je li dekoder uključen.
, Na pokazivaču se pojavi "- -:- -" ako je rekorder
odspojen s napajanja dulje od minute.
Resetirajte sat i timer.
, Isključite rekorder i izvucite mrežni kabel iz
utičnice.
, Rekorder je bio uključen u podešeno vrijeme
početka snimanja pomoću timera. Isključite
rekorder u pripravno stanje prije početka
snimanja s timerom.
, Program koji počinje prije ima prioritet i drugi
program se počne snimati tek kad završi prvi
program. Ako programi počinju u isto vrijeme,
prioritet ima program koji je naveden prvi u
izborniku (str. 82).
Nakon podešavanja snimanja pomo:u timera
trep:e indikator c.
, Provjerite je li možda odlomljen zaštitni
graničnik.
Nakon podešavanja Synchro-Recording
snimanja trep:e indikator SYNCHRO REC.
, Provjerite je li možda odlomljen zaštitni
graničnik.
Prikaz
Na zaslonu se ne pojavljuju izbornici ili
indikatori.
, Dok rekorder očitava informacije o disku, neće
se pojavljivati glavni izbornik, izbornik TOOLS
ili informacije.
Trep:e indikator c.
, Na disku nema dovoljno slobodnog prostora.
, Uložite u rekorder disk ili kasetu s odlomljenim
graničnikom na koje se može snimati.
Daljinski upravlja"
Daljinski upravlja" ne radi.
, Baterije su slabe.
, Daljinski upravljač je predaleko od rekordera.
, Kôd proizvoñača je vraćen na početno podešenje
nakon zamjene baterija. Podesite kôd (str. 20).
, Uključite rekorder.
, Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru
na rekorderu.
, Za rekorder i daljinski upravljač su podešeni
različiti komandni načini rada. Podesite ih tako
da budu jednaki (str. 25).
, Preklopka TV/DVD•VIDEO postavite na
DVD•VIDEO (str. 20).
Drugi Sony ure2aj reagira na daljinski upravlja".
, Za drugu Sony DVD opremu i rekorder podešen
je isti komandni način rada. Podesite drugi
komandni način rada za rekorder (str. 25).
Ostalo
Rekorder ne radi kako treba.
, Ponovno pokrenite rekorder. Tipku @/1 držite
pritisnutu dulje od 10 sekundi dok se ne pojavi
poruka "SONY DVD" na pokazivaču.
, Statički elektricitet i druge smetnje mogu utjecati
na rad ureñaja. Isključite rekorder i pričekajte da
se na pokazivaču pojave znamenke sata ureñaja.
Odspojite zatim mrežni kabel iz utičnice i
ponovo ga utaknite nakon nekog vremena.
Ulo=nica diska se ne otvara nakon pritiska na
tipku Z (otvaranje/zatvaranje).
, Nakon snimanja ili editiranja diska možda će
biti potrebno nekoliko sekundi za otvaranje
uložnice diska. Razlog tome je dodavanje
podataka na disk.
Na pokaziva"u se pojavljuje "- -:- -".
, Ponovo podesite sat (str. 102).
, nastavlja se
115
Na pokaziva"u se pojavi "CAN NOT RECORD
BECAUSE OF HIGH TEMP".
, Provjerite je li možda blokiran ventilator na
poleñini rekordera. Ukoliko jest, odmah
odspojite mrežni kabel. Ostavite rekorder
isključen neko vrijeme, zatim ponovno spojite
mrežni kabel i pritisnite @/1 na rekorderu.
Pojavljuje se natpis "CHILD LOCK" na
pokaziva"u.
, Uložnica diska je zaključana. Isključite funkciju
Child Lock (str. 40).
Napomene o ovom rekorderu
Podešavanje glasno:e
Nemojte previše pojačavati glasnoću tijekom
slušanja vrlo tihih dijelova jer prilikom naglog
pojačanja glasnoće može doći do oštećenja
zvučnika.
Riš:enje
Kućište, ploču i kontrole čistite mekom krpom
lagano navlaženom u blagoj otopini deterdženta.
Nemojte koristiti abrazivne spužve, zrnata
sredstva ili otapala poput alkohola i benzina.
Diskovi za "iš:enje, sredstva za "iš:enje
diska/le:e
Nemojte koristiti komercijalne diskove za
čišćenje ili sredstva za čišćenje diska/leće (u
tekućini ili raspršivaču) jer mogu prouzročiti
kvar ureñaja.
Napomene o diskovima
• Nemojte dodirivati površinu diska, uvijek ga
pridržavajte za rub. Prašina, otisci prstiju ili
ogrebotine na disku mogu prouzročiti
nepravilnosti u radu.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu
ili izvorima topline i ne ostavljajte ih u vozilu
parkiranom na suncu.
• Nakon uporabe vratite disk u kutiju.
• Brišite disk krpom ravnim potezima od središta
prema rubu.
• Nemojte koristiti otapala poput benzina,
razrjeñivača ili komercijalna sredstava za
čišćenje diska/leće ili antistatičke raspršivača
za vinilne ploče.
116
• Nemojte koristiti:
− Diskove nestandardnih oblika (kartica, srce
itd.).
− Diskove s etiketama ili naljepnicama.
− Diskove s ljepljivim vrpcama.
Simptomi koje uzrokuju zaprljane video glave
Tehnički podaci
Sustav
[DVD rekorder]
Laser
Poluvodički laser
Format snimanja slike
Dolby Digital
početno
zaprljanje
krajnje
zaprljanje
Kad su video glave zaprljane, očistite ih
reprodukcijom Sony kasete za čišćenje. Ako se
ove kasete za čišćenje ne mogu nabaviti kod vas,
odnesite videorekorder u Sony servis (ova usluga
se naplaćuje). Nemojte koristiti druge
komercijalne kasete za mokro čišćenje jer bi
mogle oštetiti video glave.
Format snimanja zvuka
MPEG Video
[Videorekorder]
Format
VHS PAL standard
Sustav snimanja slike
FM sustav s rotirajućom glavom
Video glave
Četiri glave s dvostrukim azimutom
Brzina vrpce
SP: PAL 23,39 mm/s
LP: PAL 11,70 mm/s
EP: NTSC 11,12 mm/s, samo reprodukcija
Maksimalno vrijeme snimanja/
reprodukcije
10 sati u LP modu (s kasetom E300)
Vrijeme premotavanja
Oko 1 min (s kasetom E180)
[Prijemnik]
Pokrivenost kanala
PAL (I)
VHF: Irska A do J, Južna Afrika 4 do 13
UHF: B21 do B69
CATV: S01 do S05, S1 do S41
HYPER: S21 do S41
Navedena pokrivenost programa samo označava
prijem signala unutar navedenih opsega, dok
prijem signala u svim uvjetima nije zajamčen.
Antenski izlaz
75-ohmski nesimetrični antenski priključak
, nastavlja se
117
[Timer]
Sat
Kvarcni
Indikator timera
24-satni ciklus
Podešenja timera
Najviše 12 programa
Ulazi i izlazi
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR)
Phono priključnica
Y: 1 Vp-p, PB/CB, PR/CR: 0,7 V p-p, 75 ohma
S VIDEO OUT
4-pinska mini DIN priključnica
Y: 1 Vp-p, nebalansirano, negativna
sinkronizacija
C: 0,286 Vp-p, impedancija tereta 75 ohma
LINE 2 IN
VIDEO IN, phono priključnica (1)
Ulazni signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nebalansirani, negativna sinkronizacija
AUDIO IN, phono priključnice (2)
Ulazna razina: 327 mVrms
Ulazna impedancija: veća od 47 kiloohma
S VIDEO, 4-pinska mini DIN priključnica
(1)
Y: 1 Vp-p, nebalansirano, negativna
sinkronizacija
C: 0,286 Vp-p, impedancija tereta 75 ohma
LINE OUT
VIDEO OUT, phono priključnica (1)
Izlazni signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nebalansirani, negativna sinkronizacija
AUDIO OUT, phono priključnice (2)
Standardan izlaz: 327 mVrms
Impedancija opterećenja: 47 kiloohma
Izlazna impedancija: manja od 10 kiloohma
LINE 1-TV
21-pinski
CVBS IN/OUT
RGB OUT (upstream)
LINE 3/DECODER
21-pinski
CVBS IN/OUT
RGB IN (downstream)
Decoder
DV IN
4-pinski/i.LINK S100
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL, optička izlazna priključnica
–18 dBm (valna duljina: 660 nm)
COAXIAL, phono priključnica
Izlazni signal: 0,5 Vp-p, 75 ohma
Op:enito
Napajanje
220 – 240 V AC, 50 Hz
Potrošnja
36 W
Pričuvno napajanje
Trajanje pričuvnog napajanja: 0 min
Radna temperatura
od 5 °C do 35 °C
Temperatura pohrane
od –20 °C do 60 °C
Radna vlaga
od 25% do 80%
Dimenzije uključujući dijelove koji strše
(š/v/d)
Oko 430 T 82 T 334 mm
Masa
Oko 4,9 kg
Isporučeni pribor
Daljinski upravljač (1)
R6 (veličina AA) baterije (2)
Antenski kabel (1)
Audio/video kabel (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodne najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Kompatibilan televizijski sustav
[DVD rekorder]
Ovaj rekorder je namijenjen snimanju u PAL
sustavu i reprodukciji u PAL ili NTSC sustavu.
SECAM signali se mogu primati ili snimiti ali
njihova je reprodukcija moguća samo u PAL
sustavu.
[Videorekorder]
Ovaj rekorder je namijenjen snimanju i
reprodukciji u PAL sustavu boje.
Snimanje s video izvora drugih televizijskih
sustava nije zajamčeno.
118
O i.LINK sustavu
i.LINK brzina prijenosa podataka
– Baud rate
DV IN priključnica na ovom rekorderu usklañena
je s i.LINK DV IN priključnicom. Ovo poglavlje
opisuje i.LINK standard i njegove značajke.
Najveća brzina prijenosa podatka putem i.LINKa ovisi o ureñaju. Najveće brzine prijenosa
podataka su sljedeće:
S100 (približno 100 Mbps*)
S200 (približno 200 Mbps)
S400 (približno 400 Mbps)
Što je i.LINK?
i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos
digitalnih video, digitalnih audio i ostalih
podataka u dva smjera izmeñu ureñaja koji imaju
i.LINK priključak te za kontrolu ureñaja. Ureñaj
s i.LINK-om može se spojiti jednim i.LINK
kabelom. Moguće primjene su različite funkcije i
razmjene podataka izmeñu različitih digitalnih
AV ureñaja.
Kad su dva ili više ureñaja s i.LINK spojena u
seriju s rekorderom, funkcije i prijenos podataka
su mogući ne samo sa ureñajem koji je izravno
spojen s rekorderom već i s ostalim ureñajima
preko izravno spojenog ureñaja.
Meñutim, obratite pozornost da se način rada
ponekad razlikuje ovisno o značajkama i
tehničkim podacima ureñaja koji ima dva ili više
i.LINK priključka te je ponekad nemoguće
izvesti neke funkcije ili prenijeti neke podatke.
Napomena
Inače se na ovaj rekorder može spojiti samo jedan
ureñaj pomoću i.LINK kabela (DV kabela). Pri spajanju
ovog rekordera na i.LINK-kompatibilnu opremu s dva
ili više i.LINK priključnica (DV priključnica),
pogledajte upute za uporabu ureñaja koje spajate.
O nazivu "i.LINK"
i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394 sabirnicu
podataka koju je predložio Sony i zaštićeni je
naziv koje su odobrile mnoge korporacije. IEEE
1394 je meñunarodni standard kojeg je uveo
Institute of Electrical and Electronic Engineers.
"Baud rate" je naveden u tehničkim podacima u
uputama za uporabu svakog ureñaja. Kod nekih
ureñaja je takoñer naveden i pokraj i.LINK
priključka.
Najveća brzina prijenosa podataka na ureñaju
kod kojeg nema oznake iznosi "S100".
Kad su ureñaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
* Što je Mbps?
Mbps je oznaka za megabite u sekundi, odnosno
količinu podataka koji se mogu poslati ili primiti u
jednoj sekundi. Primjerice, "baud rate" od 100 Mbps
znači da se u jednoj sekundi može prenijeti 100
megabita.
i.LINK funkcije na ovom rekorderu
Podrobnosti o snimanju kad je ovaj rekorder
spojen na drugu opremu s DV priključcima
potražite na str. 95.
DV priključnica na ovom rekorderu može samo
ostvariti ulaz DVC-SD signala, dok izlaz signala
nije moguć. DV priključak ne prihvaća
MICROMV signale s opreme poput MICROMV
digitalne videokamere s i.LINK priključnicom.
Više informacija potražite u napomenama na str.
93. Podrobnosti o mjerama opreza pri povezivanju
ovog rekordera s drugom opremom potražite u
uputama za uporabu komponenata koje spajate.
Potreban i.-LINK kabel
Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski kabel
(tijekom DV presnimavanja).
i.LINK je zaštićeni naziv, a a je zaštićena oznaka.
119
Vodič kroz dijelove i upravljanje
Za podrobnosti, pogledajte stranice u zagradama.
Prednja strana ure2aja
Tipke na tipke na rekorderu imaju jednake funkcije kao i tipke na daljinskom upravljaču ako imaju
sličan ili isti naziv.
Otvorite
pokrov
A Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje) (22)
B Uložnica diska (35, 50)
C Tipka A (otvaranje/zatvaranje uložnice
diska) (36, 50)
D Tipka DVD t (90)
Tipka T VIDEO (89)
E Uložnica kasete (73, 80)
F Tipka A (vañenje kasete) (73)
G Tipka z REC (50, 80)
H Tipka m/M (38)
I Tipka H (reprodukcija) (35, 73)
Tipka X (pauza) (36, 50, 75, 80)
Tipka x (stop) (35, 50, 73, 80)
120
J Tipke SELECT DVD/VIDEO
(35, 50, 73, 80)
K X senzor daljinskog upravljača (19)
L Pokazivač (47, 77)
M Indikator PROGRESSIVE (16, 104)
N Indikator SYNCHRO REC (55, 85)
O Tipke PROGRAM/TRACKING +/–*
(50, 74, 80)
P Tipka ONE-TOUCH DUBBING (98)
Q Priključnica DV IN (95)
R Priključnice LINE 2 IN (S VIDEO/t
(video)/o (audio) L/R) (26)
* Tipke PROGRAM + imaju ispupčenje. Ono služi kao
orijentacija pri upravljanju rekorderom.
Daljinski upravlja"
Za funkcije DVD rekordera
Tipke s narančastom točkom mogu se koristiti za
upravljanje TV prijemnikom kad je preklopka TV/
DVD•VIDEO postavljena na TV.
A
B
C
D
I
J
Preklopka TV/DVD•VIDEO (20)
Tipka Z (otvaranje/zatvaranje) (35, 50)
Tipka DVD (35, 50)
Brojčane tipke*1 (20, 54)
Tipka SET*2
Tipka CLEAR/-/-- (desetice) (20, 42)
Tipka B (audio) (36)*1
Tipka ' (titlovi) (36)
ORIGINAL/PLAYLIST (40, 61)
Tipka DISPLAY (46)
Tipka TIME/TEXT (47)
Tipka TOP MENU (35)
Tipka M/m/</,/ENTER (22)
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Tipka O RETURN (22)
Tipke ./> (prethodni/sljedeći) (36)
Tipke m^/yM (pretraživanje) (36)
Tipka ZOOM (36)
Tipka z REC (snimanje) (50)
Tipka REC MODE (50, 96)
Tipka SYNCHRO REC (55)
Tipka ) (kut kamere) (36)
Tipka REPEAT (36)
Tipka MARKER (42)
Tipka SEARCH (42)
E
F
G
H
*1
*2
Brojčana tipka 5 i tipka B imaju ispupčenje. Ono
služi kao orijentacija pri upravljanju rekorderom.
Tipka SET nije primjenjiva na ovaj model.
Otvorite pokrov
, nastavlja se
121
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje) (22)
Tipke PROG +/–* (20, 50)
Tipke 2 (glasnoća) +/– (20)
Tipka t TV/VIDEO (20)
Tipka INPUT SELECT (50, 58, 96)
Tipka SUR (surround) (36)
Tipka SYSTEM MENU (10)
Tipka TITLE LIST (40, 61)
Tipka TIMER (52)
Tipka MENU (35)
Tipka TOOLS (11, 41)
Tipke T (ponavljanje)/U (preskakanje)
(36)
Tipka H (reprodukcija)* (35)
Tipka X (pauza) (35, 50)
Tipka x (stop) (36, 50)
Tipke CHAPTER MARK/CHAPTER
MARK ERASE (64)
Tipka : (wide) (20)
Tipka ONE TOUCH DUBBING (98)
Preklopka COMMAND MODE
(DVD 1, 2, 3) (25)
* Tipke PROG + i H imaju ispupčenje. Ono služi kao
orijentacija pri upravljanju rekorderom.
Otvorite pokrov
122
Za funkcije videorekordera
Otvorite pokrov
A Preklopka TV/DVD•VIDEO (20)
B Tipka Z (otvaranje/zatvaranje) (73)
C Brojčane tipke (20, 83)*1
Tipka SET*2
D Tipka CLEAR/-/-- (desetice) (20, 73)
E Tipka B (audio)*1 (78)
F Tipka DISPLAY (77)
Tipka TIME/TEXT (77)
G Tipka SYSTEM MENU (10)
H Tipka O RETURN (22)
I Tipke ./> (prethodni/sljedeći) (75)
J Tipke m^/yM (pretraživanje) (75)
K Tipka z REC (snimanje) (80)
L Tipka REC MODE (80)
M Tipka SYNCHRO REC (85)
N Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje) (22)
O Tipka VIDEO (73, 80)
P Tipka PROG (program)/TRACKING +/–*1
(20, 74, 80)
Q Tipka 2 (glasnoća) +/– (20)
R Tipka t TV/VIDEO (20)
S Tipka INPUT SELECT (80, 88)
T Tipka TIMER (81)
U Tipka M/m/</,/ENTER (22)
V Tipka TOOLS (76)
W Tipka T (ponavljanje)/U (preskakanje)
(75)
X Tipka H (reprodukcija)*1 (73)
Y Tipka x (stop) (73, 80)
Z Tipka X (pauza) (75, 80)
a Tipka : (wide) (20)
b Preklopka COMMAND MODE
(DVD 1, 2, 3) (25)
*1
*2
Brojčana tipka 5 te tipke $, PROG + i H imaju
ispupčenje. Ono služi kao orijentacija pri upravljanju
rekorderom.
Tipka SET nije primjenjiva na ovaj model.
, nastavlja se
123
Pokaziva" na prednjoj strani ure2aja
A
B
C
D
E
F
G
Status reprodukcije/snimanja za DVD
Vrsta diska/format snimanja
Indikatori audio signala
TV indikator (20)
Indikator STEREO (48)
Indikator NICAM (48)
Status reprodukcije/snimanja za
videorekorder (VIDEO)
H Indikator vrpce
I Indikator timera (52, 81)
J Prikazuje sljedeće informacije (47, 77):
• vrijeme reprodukcije/preostalo vrijeme
• broj trenutnog naslova/poglavlja/zapisa/
indeksa
• vrijeme snimanja/mod snimanja
• točno vrijeme
• programski broj
K Indikator ) (kut kamere) (36)
L Indikator diska
Stra=nja strana ure2aja
Priključnica { LINE 3/DECODER (28)
Priključnice AUDIO OUT L/R (17)
Priključnice AERIAL IN/OUT (13)
Priključnice LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIO
L/R) (14, 16)
E Priključnice COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) (16)
A
B
C
D
124
F Priključnica DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) (17)
G Priključnica { LINE 1-TV (15)
H Priključnica DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) (17)
I Priključnica S VIDEO OUT (14)
Rječnik
Dolby Digital (str. 105)
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka
koju je razvila korporacija Dolby Laboratories.
Ova tehnologija je usklañena s višekanalnim
surround zvukom. U ovom formatu je stražnji
kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
Dolby Digital osigurava iste diskretne kanale
visokokvalitetnog digitalnog zvuka jednakog kao
i kod Dolby Digital Cinema audio sustava.
Ostvareno je dobro odvajanje kanala, budući da
su podaci svih kanala pojedinačno snimljeni i
digitalno obrañeni.
DTS (str. 105)
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila kompanija Digital Theater Systems,
Inc.. Ova tehnologija je usklañena s višekanalnim
surround zvukom. U ovom formatu je stražnji
kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
DTS osigurava iste diskretne kanale visokokvalitetnog digitalnog zvuka. Ostvareno je dobro
odvajanje kanala, budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrañeni.
DVD+RW (str. 30)
DVD+RW ("plus RW") je disk koji omogućuje
višestruko snimanje i brisanje. DVD+RW koristi
format snimanja sličan DVD VIDEO formatu.
DVD-R (str. 30)
DVD-R je disk za snimanje koji je jednake
veličine kao i DVD VIDEO disk. Na ovaj disk se
može snimati samo jednom. Snimka je jednakog
formata kao i DVD VIDEO. DVD-R ima dva
različita moda: VR mod i Video mod. DVD
diskovi snimljeni u Vide modu imaju jednak
format kao i DVD VIDEO, dok oni u VR (Video
Recording) modu omogućuju programiranje i
editiranje sadržaja.
DVD VIDEO (str. 33)
Disk koji sadrži do 8 sati pokretnih slika, iako je
njegov promjer jednak kao i kod CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je sedam puta više od CD-a. Dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5 GB, jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a dvoslojni
i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan od
svjetskih standarda tehnologije komprimiranja
digitalnog zvuka. Slikovni podaci su komprimirani na približno 1/40 svoje originalne veličine.
DVD takoñer koristi tehnologije promjenljive
brzine kodiranja koja mijenja podatke za upis
zavisno od stanja slike. Zvučni podaci se snimaju
u višekanalnim formatima, primjerice Dolby
Digital i omogućuju užitak u realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja.
DVD-RW (str. 30)
Naslov (str. 41)
DVD-RW je disk jednake veličine kao DVD
VIDEO koji omogućuje višestruko snimanje i
brisanje. Moguća su dva različita načina uporabe
DVD-RW diska: VR i Video. DVD-RW diskovi
snimljeni u Video modu imaju isti format kao
DVD VIDEO disk, dok diskovi snimljeni u VR
(Video Recording) modu omogućuju programiranje i ureñivanje snimljenog sadržaja.
Najdulji video ili audio zapis na DVD disku,
filmu, itd., kod video softvera, ili cijeli album
kod glazbenog softvera.
DVD+R (str. 30)
DVD+R ("plus R") je disk za snimanje koji je
jednake veličine kao i DVD VIDEO disk. Na
ovaj disk može se snimati samo jednom. Snimak
je jednakog formata kao i DVD VIDEO.
Interlace format
Interlace format prikazuje svaku drugu liniju slike
kao jednu "polusliku" i predstavlja standardnu
metodu prikaza slika na TV zaslonu. Poluslika s
parnim brojem pokazuje linije slike označene
parnim brojevima, a poluslika s neparnim brojem
pokazuje linije slike označene neparnim
brojevima.
Original (str. 60)
Naslovi koji su zapravo snimljeni na DVD-RW
(VR mod) ili DVD-R (VR mod) disk. Brisanje
originalnih naslova oslobaña prostor na disku.
, nastavlja se
125
Playlist (str. 60)
Informacija o reprodukciji kreirana od snimaka s
DVD-RW (VR mod) ili DVD-R (VR mod) diska.
Playlist ostavlja originalne naslove u stanju u
kakvom jesu i sadrži samo informacije potrebne
za kontrolu reprodukcije. Playlist naslov zauzima
malo prostora na disku.
Jezik dijaloga/titlova DVD diska
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska, jezik
odabranog audio zapisa ili titla ima neku od
sljedećih kratica. Za upute o promjeni jezika
dijaloga ili titla pogledajte str. 108.
Poglavlje (str. 41)
ARA Arapski
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja koje je
manje od naslova. Naslov se sastoji od nekoliko
poglavlja. Ovisno o disku, može se dogoditi da
poglavlja nisu snimljena.
BUL
Bugarski
IWR
Hebrejski
CHI
Kineski
JPN
Japanski
CRO
Hrvatski
KOR Korejski
Progresivni format (str. 104)
CZK
Češki
MAL Malezijski
Za razliku od Interlace formata koji izmjenično
prikazuje svaku drugu liniju slike (polusliku) za
stvaranje jednog okvira, progresivni format
odjednom prikazuje čitavu sliku kao jedan okvir.
To znači sljedeće: dok Interlace format može
prikazati 30 okvira (60 poluslika) u jednoj
sekundi, u istom vremenu progresivni format
prikazuje 60 okvira. Ukupna kvaliteta slike se
povećava, te se zaustavljene slike, tekst i
vodoravne linije doimaju oštrijima.
DAN Danski
NLD
DEU
Njemački
NOR Norveški
ENG
Engleski
POL
Poljski
ESP
Španjolski
POR
Portugalski
FIN
Finski
RUS
Ruski
FRA
Francuski
SVE
Švedski
GRE
Grčki
THA
Tajlandski
Signal za zaštitu od kopiranja (str. 49)
HUN Mañarski
TUR
Turski
IDN
Indonezijski
VIE
Vijetnamski
IND
Hindi
ZAF
Afrikaans
ISL
Islandski
Zaštita od kopiranja koju je postavio vlasnik
autorskih prava. Ovi signali dio su odreñenog
softvera ili TV programa i ograničavaju snimanje
na ovom rekorderu.
Zapisi (str. 41)
Glazbeni dijelovi na CD disku (dužina pjesme).
126
ITA
Talijanski
Nizozemski
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising