2-661-164-E1(1)
CD/DVD
uređaj
Upute za uporabu
DVP-NS36
DVP-NS37
© 2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
Radi sprečavanja opasnosti
od požara ili kratkog spoja,
nemojte izlagati uređaj
utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište jer
bi moglo doći do kratkog
spoja. Prepustite popravke
isključivo stručnim
osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti
samo stručne osobe u
ovlaštenom servisu.
Ovaj uređaj pripada grupi
laserskih uređaja klase 1. Oznaka
"CLASS 1 LASER PRODUCT"
nalazi se na stražnjoj vanjskoj
strani uređaja.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz
ovaj uređaj povećava opasnost od
oštećenja vida. Budući da je
laserska zraka koja se koristi u
ovom CD/DVD uređaju štetna za
oči, nemojte pokušavati otvarati
kućište.
Prepustite popravke samo
stručnim osobama.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
2
Napomene o
diskovima
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
• Kako bi održali diskove čistima,
prihvatite ih za rub. Nemojte
dodirivati površinu.
Mjere opreza
Sigurnost
• Ovaj uređaj koristi napajanje
220 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Provjerite da li napon uređaja
odgovara vašem mrežnom
naponu.
• Radi prevencije od požara ili
strujnog udara, na uređaj ne
postavljajte predmete ispunjene
vodom, kao što su vaze.
Postavljanje
• Nemojte postavljati uređaj u
nagnuti položaj. Uređaj je
namijenjen isključivo za
uporabu na ravnoj podlozi.
• Uređaj i diskove držite dalje od
opreme sa snažnim magnetima,
poput mikrovalnih pećnica ili
velikih zvučnika.
• Nemojte stavljati teške predmete
na uređaj.
• Nemojte izlagati diskove izravnom utjecaju sunčevog svjetla
ili izvora topline, primjerice,
kanala za odvod vrućeg zraka i
nemojte ih ostavljati u
automobilu parkiranom na suncu
jer bi moglo doći do znatnog
porasta temperature u
unutrašnjosti automobila.
• Nakon reprodukcije, spremite
disk u kutiju.
• Prije reprodukcije, očistite disk
krpom. Obrišite disk od sredine
prema rubu.
• Nemojte koristiti otopine,
primjerice, benzin, razrjeđivač,
komercijalno dobavljiva
sredstva za čišćenje ili
antistatičke raspršivače
namijenjene za vinilne ploče.
• Ako ste otisnuli naljepnicu
diska, pričekajte da se osuši
prije reprodukcije.
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako bilo kakav kruti predmet ili tekućina
upadne u unutrašnjost kućišta, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice i prije
sljedeće uporabe odnesite stručnoj osobi na
provjeru.
O izvorima napajanja
Uređaj nije odspojen s napajanja (mreže)
sve dok jer mrežni utikač spojen na zidnu
utičnicu, čak i kad je uređaj isključen.
● Ako nećete uređaj koristiti duže vrijeme,
obvezno izvucite mrežni utikač iz zidne
utičnice. Pri tome, prihvatite utikač nemojte povlačiti kabel.
●
O podešavanju glasnoe
Nemojte pojačavati glasnoću pri slušanju
tihih dijelova ili dijelova bez zvuka. U
protivnom, zvučnici se mogu oštetiti pri
reprodukciji glasnih dijelova.
O išenju
Očistite kućište, prednju stranu i kontrole
uređaja mekanom krpom malo navlaženom u
blagoj otopini deterdženta. Nemojte koristiti
sredstva koja bi mogla ogrepsti površinu,
primjerice, praškove, ili otopine poput
alkohola ili benzina.
O išenju diskova
Nemojte koristiti komercijalno dobavljiva
sredstva za čišćenje CD/DVD diskova
(tekućine ili raspršivače) jer bi moglo doći
do kvara.
O postavljanju
Postavite uređaj na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako u
unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
● Nemojte postavljati uređaj na mekane
podloge poput tepiha.
● Nemojte postavljati uređaj na mjesta u
blizini izvora topline ili na mjesta koja se
nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih
udara.
●
O radu
VANA NAPOMENA
Oprez: Ovaj uređaj omogućuje neograničeni
prikaz zaustavljene slike ili oznaka na TV
ekranu. Ako jako dugo vremena ostavite
prikaz na TV ekranu, postoji opasnost od
trajnog oštećenja TV ekrana. Plazma TV
prijemnici i TV prijemnici s projektorom
su posebno osjetljivi.
Ako imate pitanja ili problema pri radu s
uređajem, molimo, obratite se najbližem
ovlaštenom Sony servisu.
Ako se uređaj izravno unese iz hladnog u
topli prostor, ili je postavljen u vlažnoj
prostoriji, na lećama u unutrašnjosti
CD/DVD uređaja može doći do
kondenziranja vlage. U tom slučaju uređaj
neće ispravno raditi. Ako se to dogodi,
izvadite disk i ostavite uređaj uključen
približno pola sata dok vlaga ne ishlapi.
● Ako selite uređaj, izvadite diskove. U
protivnom, mogli bi se oštetiti.
●
3
Sadržaj
UPOZORENJE..................................................................................................2
Napomene o diskovima.....................................................................................2
Mjere opreza .....................................................................................................3
Diskovi koje je moguće reproducirati ................................................................6
Smještaj dijelova i kontrola................................................................................8
Uporaba kontrolnog izbornika (Magic Pad).....................................................11
Prikljuci ................................................................................................... 14
Priključenje uređaja.........................................................................................14
Korak 1: Raspakiravanje .................................................................................14
Korak 2: Umetanje baterija u daljinski upravljač .............................................14
Korak 3: Priključenje video kabela ..................................................................15
Korak 4: Priključenje audio kabela ..................................................................17
Korak 5: Spajanje mrežnog kabela .................................................................19
Korak 6: Brzo podešavanje .............................................................................19
Reprodukcija diska.................................................................................... 22
Reprodukcija diska..........................................................................................22
Nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja diska (Resume Play/
Multi-disc Resume) ...................................................................................24
Uporaba DVD izbornika ..................................................................................25
Odabir "ORIGINAL" ili "PLAY LIST" za DVD-RW/DVD-R disk........................25
Reprodukcija VCD-ova s PBC funkcijom (PBC reprodukcija).........................26
Različiti načini reprodukcije (programirana reprodukcija, reprodukcija u
slučajnom redoslijedu, ponavljanje, A-B reprodukcija)..............................27
Tra'enje odre(ene scene.......................................................................... 31
Traženje određenog mjesta na disku (pregled, pretraživanje, usporena
reprodukcija, zaustavljena slika) ...............................................................31
Traženje naslova/poglavlja/zapisa/scene........................................................32
Traženje po scenama (PICTURE NAVIGATION) ...........................................34
Prikaz podataka o disku............................................................................ 35
Provjera vremena reprodukcije i preostalog vremena.....................................35
Podešavanje zvuka.................................................................................... 39
Promjena zvuka ..............................................................................................39
SURROUND postavke (TVS)..........................................................................41
Gledanje filmova ....................................................................................... 43
Promjena kuta kamere ....................................................................................43
Prikaz titlova....................................................................................................43
Podešavanje reproducirane slike (CUSTOM PICTURE MODE).....................44
Izoštravanje slike (SHARPNESS) ...................................................................46
Reprodukcija MP3 zvuka i JPEG slika...................................................... 47
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke....................................................47
Reprodukcija MP3 audio zapisa i JPEG slikovnih datoteka............................48
Slide Show reprodukcija JPEG slika ...............................................................51
4
DivX® video datoteke ................................................................................ 54
O DivX video datotekama ...............................................................................54
Reprodukcija DivX Video datoteka..................................................................55
Uporaba razliitih dodatnih funkcija......................................................... 57
Blokiranje diskova (CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL
CONTROL) ...............................................................................................57
Upravljanje TV prijemnikom pomoću isporučenog daljinskog upravljača .......60
Postavke i podešavanja ............................................................................ 61
Izbornik podešenja ..........................................................................................61
Podešavanje jezika izbornika i dijaloga (LANGUAGE SETUP) ......................62
Podešavanje prikaza (SCREEN SETUP) .......................................................63
Korisnička podešenja (CUSTOM SETUP) ......................................................64
Podešavanje zvuka (AUDIO SETUP) .............................................................65
Dodatne informacije.................................................................................. 67
U slučaju problema... ......................................................................................67
Funkcija samodijagnostike (Na pokazivaču se pojavljuju slova/brojke) ..........70
Rječnik ............................................................................................................70
Tehnički podaci ...............................................................................................72
Popis jezičnih kodova......................................................................................73
Popis kodova područja za funkcije ograničenja reprodukcije..........................73
O ovom priručniku
• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole daljinskog upravljača. Također možete koristiti
kontrole na uređaju ako imaju jednake oznake kao i one na daljinskom upravljaču.
• "DVD" se može koristiti kao opći naziv za DVD VIDEO i DVD+RW/DVD+R (+VR način) te
DVD-RW/DVD-R (video način) diskove.
• U ovom priručniku koriste se sljedeće sličice ('ikone').
Ikona
Značenje
Označava funkcije za DVD VIDEO i DVD+RW/DVD+R diskove u +VR
modu ili DVD-RW/DVD-R diskove u video modu.
Označava funkcije raspoložive za DVD-RW/DVD-R diskove u VR (Video
Recording) načinu rada.
Označava funkcije za VIDEO CD (uključujući Super VCD ili CD-R/CD-RW
diskove u video CD ili Super VCD formatu).
Označava funkcije za glazbene CD-ove ili CD-R/CD-RW diskove u
glazbenom CD formatu.
Označava funkcije za DATA CD-ove (CD-ROM/CD-R/CD-RW koji sadrže
MP3*1 audio zapise, JPEG slikovne datoteke i DivX*2*3 video datoteke).
Označava funkcije za DATA DVD-ove (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R diskove) koji sadrže MP3*1 audio zapise, JPEG slikovne
datoteke i DivX*2*3 video datoteke).
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer III) je standardni format definiran od strane ISO (International Organization
for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG, a služi sažimanju audio
podataka.
*2 DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju je razvila tvrtka DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified i pripadajući logotipi su zaštićeni znakovi tvrtke DivX, Inc. i koriste se uz
dopuštenje.
5
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Format diska
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
VIDEO CD/
Glazbeni CD
CD-RW/-R
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD VIDEO" i logotip "CD" su
zaštićeni nazivi.
Napomene o diskovima
Ovaj uređaj može reproducirati sljedeće
diskove:
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove snimljene
u sljedećim formatima:
− audio CD format
− video CD format
− MP3 audio zapise, slikovne JPEG datoteke
i DivX video datoteke formata u skladu s
ISO9660* Level 1/Level 2 standardom, ili
njegovim proširenim formatom, Joliet.
− KODAK Picture CD format
* Logički format datoteka i mapa na
CD-ROM-ovima, definiran od strane ISO
(International Standard Organization).
Ovaj uređaj može reproducirati DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R
diskove snimljene u sljedećim formatima:
− MP3 audio datoteke, JPEG slikovne
datoteke i DivX video datoteke formata
usklađenog s UDF (Universal Disk Format)
standardom.
6
Primjer diskova koji se ne mogu
reproducirati
Uređaj ne može reproducirati sljedeće
diskove:
● CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim
onih koji su snimljeni u formatima
navedenim na prethodnoj stranici.
● CD-ROM diskove snimljene u PHOTO CD
formatu.
● CD-Extra podatke
● DVD Audio diskove
● DATA DVD diskove koji ne sadrže MP3
audio zapise, JPEG slikovne datoteke ili
DivX video datoteke.
● HD sloj Super Audio CD-a.
Također, uređaj ne može reproducirati
sljedeće diskove:
● DVD VIDEO s različitim regionalnim
kodom.
● Disk koji nije standardnog oblika
(primjerice, u obliku kartice, srca, itd.).
● Disk s naljepnicom.
● Disk na kojem je ostala samoljepljiva
vrpca od celofana ili naljepnica.
Regionalni kôd
Vaš DVD uređaj ima regionalni kôd otisnut
sa stražnje strane i reproducirat će samo
DVD VIDEO (samo reprodukcija) diskove
ove označene jednakim regionalnim kodom.
Ovaj sustav se koristi radi zaštite autorskih
prava.
DVD VIDEO diskovi označeni s
također
se mogu reproducirati na ovom uređaju.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV ekranu se pojavi poruka
"Playback prohibited by area limitations."
(odnosno, reprodukcija ovog diska je
zabranjena uslijed regionalnih ograničenja).
Ovisno o DVD VIDEO disku, može se
dogoditi da nema oznake regionalnog koda
iako je reprodukcija DVD VIDEO diska
zabranjena regionalnim ograničenjima.
Regionalni kod
Napomene
• Napomene o nekim DVD+RW/DVD+R,
DVD-RW/ DVD-R ili CD-R/CD-RW
diskovima
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija
nekih DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili
CD-R/CD-RW diskova na ovome uređaju zbog
nedostatne kvalitete i uvjeta snimanja i fizičkom
stanju diska, odnosno zbog razlike u tehnologiji i
softveru snimanja.
Nije moguća reprodukcija diska koji nije
ispravno finaliziran. Dodatne informacije možete
pronaći u uputama za uporabu uređaja za
snimanje. Imajte na umu da neke funkcije
reprodukcije možda neće raditi s nekim
DVD+RW/DVD+R diskovima, čak i kada su
pravilno finalizirani. U tom slučaju pogledajte
disk normalnom reprodukcijom. Također nije
moguća reprodukcija nekih DATA CD/DATA
DVD diskova snimljenih u Packet Wire formatu.
• Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za
zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD-ova. U novije vrijeme u prodaji
se također mogu naći glazbeni diskovi kodirani
radi zaštite od kopiranja. Neke od tih diskova
nije moguće reproducirati u ovom uređaju.
• DualDisc diskovi
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD-ova. DualDisc je dvostrani disk
koji s jedne strane ima snimljen DVD, a s druge
strane digitalni audio materijal.
Obratite pozornost da se audio strana DualDisc
diska neće možda neće moći reproducirati u
ovom uređaju jer nije usklađena s CD
standardom.
Zaštita autorskih prava
Ovaj uređaj sadrži tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (copyright) koja je patentirana
u SAD-u i predstavlja intelektualno vlasništvo
Macrovision Corporation i drugih. Uporabu
ove tehnologije mora odobriti Macrovision
Corporation i namijenjena je isključivo za
kućnu i drugu ograničenu uporabu, osim ako
Macrovision Corporation nije izričito
odobrio drugačiju uporabu. Zabranjeno je
reverzno inženjerstvo ili rastavljanje.
Napomena o reprodukciji DVD-ova
i VIDEO CD-ova
Neke funkcije reprodukcije DVD-ova i
VIDEO CD-ova mogu namjerno biti
izostavljene od strane proizvođača softvera.
Budući da ovaj uređaj reproducira DVD-ove
i VIDEO CD-ove ovisno o sadržaju diska
koje su izradili proizvođači softvera, neke
funkcije reprodukcije možda neće biti
raspoložive. Također pogledajte upute
isporučene uz DVD-ove i VIDEO CD-ove.
7
Smještaj dijelova i kontrola
Podrobnije podatke potražite na stranicama označenim u zagradama.
Prednja strana
A Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(22)
B Uložnica diska (22)
C Pokazivač (9)
D X Senzor daljinskog upravljača (14)
E Tipka A (otvaranje/zatvaranje
uložnice diska) (22)
F Tipka H (reprodukcija) (22)
G Tipka x (stop) (23)
H Tipke ./> (odabir prema
naprijed/natrag) (31)
Stražnja strana
A Priključak LINE OUT (VIDEO) (15)
B Priključci LINE OUT L/R (AUDIO)
(17)
8
C Priključak LINE (RGB)-TV (15)
D Priključak DIGITAL OUT
(COAXIAL) (17)
Pokazivač
Tijekom reprodukcije DVD VIDEO/DVD-VR diska
Vrsta diska
Status
reprodukcije
Svijetli kad je moguća promjena kuta (43)
Svijetli tijekom ponaTekući audio signal (40)
vljanja reprodukcije (29)
Tekući naslov/poglavlje ili vrijeme
reprodukcije (35)
Tijekom reprodukcije VIDEO CD-a s kontrolom reprodukcije (PBC) (26)
Vrsta diska
Status reprodukcije
Svijetli za vrijeme A-B
ponavljanja reprodukcije (30)
Tekuća scena ili vrijeme reprodukcije (35)
Tijekom reprodukcije CD-a, DATA DVD-a (MP3 audio/DivX video), DATA CD-a (MP3 audio/
DivX video), ili VIDEO CD-a (bez funkcije PBC)
Status
reprodukcije
Vrsta diska*2
Svijetli tijekom ponavljanja reprodukcije (29) Tekući zapis*1 (35)
Svijetli tijekom reprodukcije
MP3 audio zapisa (47)
Vrijeme reprodukcije (35)
*1 Tijekom reprodukcije DivX video datoteka nije prikazan tekući zapis.
*2 Tijekom reprodukcije DATA DVD-a, prikazan je DVD indikator.
Tijekom reprodukcije VIDEO CD-a (bez funkcije PBC), prikazan je VCD indikator.
, nastavlja se
9
Daljinski upravljač
I Tipke ./> (odabir prema
naprijed/natrag) (23)
J Tipke ^ m/M y (pretraživanje/
usporena reprodukcija) (32)
K Tipka ZOOM (23, 50)
L Tipke SLOW PLAY/FAST PLAY
(23)
M Tipka $ (audio) (39)
N Tipka ' (titl) (43)
O Tipka @/1 (uključenje/pripravno
stanje) (22)
P 2 (glasnoća) +/– (60)
Tipka + ima ispupčenje.*
Q Tipka t (TV/video) (60)
R Tipka PICTURE NAVI (navigacija
slike) (34, 50)
S Tipka TIME/TEXT (35)
T Tipka MENU (25)
U Tipka ENTER (19)
V Tipka DISPLAY (11)
W Tipka H (reprodukcija) (22)
Tipka H ima ispupčenje.*
X
Y
Z
a
Tipka x (stop) (23)
Tipka X (pauza) (23)
Tipka SUR (surround) (41)
Tipka ) (kut kamere) (43)
* Ispupčenje koristite za orijentaciju pri uporabi
uređaja.
A Tipka TV @/1 (uključenje/pripravno
stanje) (60)
B Tipka Z (otvaranje/zatvaranje
uložnice diska) (23)
C Brojčane tipke (25)
Tipka broj 5 ima ispupčenu točku.*
D Tipka CLEAR (27)
E Tipka TOP MENU (25)
F Tipke C/X/x/c (25)
G Tipka C RETURN (23)
H Tipke Tc/CU (reprodukcija
prema natrag/sliku po sliku/prema
naprijed/sliku po sliku) (23, 32)
10
Uporaba kontrolnog izbornika (Magic Pad)
Kontrolni izbornik možete koristiti za odabir funkcije i provjeru pripadajućih podataka.
Pritisnite DISPLAY više puta za uključenje ili promjenu opcija kontrolnog izbornika na
sljedeći način:
Kontrolni izbornik 1
Kontrolni izbornik 2 (samo DATA CD/DATA DVD bez DivX video datoteka)
Kontrolni izbornik isključen
Prikaz kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik 1 i 2 će sadržavati različite funkcije, ovisno o vrsti uloženog diska. Za
detalje o svakoj opciji, pogledajte stranice navedene u zagradama.
Primjer: Kontrolni izbornik 1 tijekom DVD VIDEO reprodukcije.
Broj tekućeg poglavlja*2
Broj tekućeg naslova*1
Ukupan broj naslova*1
Ukupan broj poglavlja*2
Status reprodukcije
(N reprodukcija,
X pauza,
x zaustavljanje, itd.)
Funkcije kontrolnog izbornika
Vrsta reproduciranog
diska*3
Odabrana funkcija
Vrijeme reprodukcije*4
Tekuće podešenje
Opcije
Naziv odabrane funkcije
Poruka o postupku
*1 Prikazuje broj scene za VIDEO CD (ako je
uključena funkcija PBC), broj zapisa za
VIDEO CD/CD, broj albuma za DATA
DVD/DATA CD.
*2 Prikazuje indeksni broj za VIDEO CD, broj
MP3 audio zapisa ili JPEG datoteke za DATA
CD/DATA DVD. Broj DivX video datoteke za
DATA CD/DATA DVD.
*3 Prikazuje Super VCD kao "SVCD".
*4 Prikazuje datum za JPEG datoteke.
Za iskljuenje prikaza
Pritisnite DISPLAY.
, nastavlja se
11
Popis funkcija kontrolnog izbornika
Funkcija Naziv parametra, funkcija
TITLE (str. 32)/SCENE (str. 32)/TRACK (str. 32)
Odabir naslova, scene ili zapisa za reprodukciju.
CHAPTER (str. 32)/INDEX (str. 32)
Odabir poglavlja ili indeksa za reprodukciju.
TRACK (str. 32)
Odabir zapisa za reprodukciju.
ORIGINAL/PLAY LIST (str. 25)
Odabir vrste naslova (DVD-RW/DVD-R u VR načinu) za reprodukciju: izvorni
(ORIGINAL) ili uređeni (PLAY LIST).
TIME/TEXT (str. 32)
Provjera proteklog i preostalog vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje slike i zvuka.
Prikaz DVD/CD teksta ili naziva zapisa/datoteke DATA CD-a/DATA DVD-a.
PROGRAM (str. 27)
Odabir naslova, poglavlja ili zapisa za reprodukciju željenim slijedom.
SHUFFLE (str. 28)
Reprodukcija naslova, poglavlja ili zapisa slučajnim redoslijedom.
REPEAT (str. 29)
Ponavljanje reprodukcije cijelog diska (svih naslova/zapisa/albuma) ili jednog
naslova/zapisa/albuma/datoteke više puta.
A-B REPEAT (str. 30)
Određivanje dijela kojeg želite ponavljano reproducirati.
CUSTOM PICTURE MODE (str. 44)
Podešavanje video signala s uređaja. Možete odabrati kvalitetu slike koja najbolje
pristaje onome što gledate.
SHARPNESS (str. 46)
Naglašava obrisa u slici kako bi slika ispala oštrija.
PARENTAL CONTROL (str. 58)
Zabrana reprodukcije.
SETUP (str. 61)
Brzo (QUICK) podešavanje (str. 19)
Brzo podešavanje možete primijeniti za odabir željenog jezika izbornika, formata
zaslona i izlaznog audio signala.
Dodatno (CUSTOM) podešavanje
Osim brzog podešavanja, možete izvršiti različita dodatna podešavanja.
RESET
Vraćanje podešenja izbornika "SETUP" na tvornički određene vrijednosti.
ALBUM (str. 33)
Odabir albuma s JPEG slikovnim datotekama za reprodukciju.
FILE (str. 33)
Odabir JPEG slikovne datoteke za reprodukciju.
ALBUM (str. 33)
Odabir albuma s DivX video datotekom za reprodukciju.
FILE (str. 33)
Odabir DivX video datoteke za reprodukciju.
DATE (str. 50)
Prikaz snimljenog datuma i ostalih podataka za tekuću JPEG sliku.
12
INTERVAL (str. 52)
Određivanje trajanja prikaza pojedinačne slike slide showa.
EFFECT (str. 53)
Odabir efekta koji će se koristiti za slide show.
MODE (MP3, JPEG) (str. 51)
Odabir vrste podataka; MP3 audio zapisi (AUDIO), JPEG slikovne datoteke
(IMAGE) ili oba (AUTO) koji će se reproducirati s DATA CD-a/DATA DVD-a.
z Savjet
Indikator ikone kontrolnog izbornika svijetli
t
kad odaberete neku
zeleno
od funkcija, osim "OFF" (isključeno) (samo
"PROGRAM", "SHUFFLE", "REPEAT", "A-B
REPEAT", "SHARPNESS", "CUSTOM PICTURE
MODE"). Indikator "ORIGINAL/PLAY LIST"
svijetli zeleno kad odaberete "PLAYLIST"
(tvorničko podešenje).
13
Priključci
Priključenje uređaja
Slijedite korake od 1 do 6 za spajanje i podešavanje uređaja.
Napomene
●
●
●
●
Priključite kabele ispravno kako biste spriječili neželjene smetnje.
Pogledajte upute isporučene s komponentama koje spajate.
Ovaj uređaj nije moguće priključiti na TV prijemnik koji nema SCART ili ulazni video priključak.
Prije priključenja obavezno isključite napajanje svake komponente.
Korak 1: Raspakiravanje
Provjerite jeste li primili sljedeći pribor:
● Daljinski upravljač (1)
● Baterije R6 (veličina AA) (2)
Korak 2: Umetanje baterija u daljinski upravljač
Uređajem možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Umetnite dvije R6
(veličina) AA baterije pazeći da se 3 i # polariteti baterija slažu s oznakama u pretincu. Pri
uporabi daljinskog upravljača, usmjerite ga prema senzoru X na uređaju.
Napomene
Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako hladnim ili vlažnim mjestima.
Nemojte ubacivati nikakve strane predmete u kućište daljinskog upravljača, posebice pri zamjeni baterija.
Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača izravnom utjecaju sunčevog svjetla ili rasvjete jer možda
neće raditi ispravno.
● Ako duže vremena nećete koristiti daljinski upravljač, izvadite baterije kako bi spriječili moguće
oštećenje uslijed istjecanja elektrolita iz baterija i korozije.
●
●
●
14
Korak 3: Priključenje video kabela
Spojite CD/DVD uređaj na TV monitor, projektor ili AV pojačalo (prijemnik) pomoću video
kabela. Odaberite jedan način priključenja A do B, ovisno o ulaznom priključku vašeg TV
monitora, projektora ili AV pojačala (prijemnika).
(žuti)
Audio/video kabel
(nije isporučen)
TV, projektor ili AV
pojačalo (prijemnik)
TV
prijemnik
SCART kabel
(nije isporučen)
(žuti)
na LINE OUT (VIDEO)
na LINE (RGB)-TV
{: Tok signala
CD/DVD uređaj
A Pri spajanju na video ulazni priključak
Spojite žute utikače audio/video kabela (nije isporučen) na žute (video) priključke. Moći ćete
uživati u standardnoj kvaliteti slike.
Žuti
Bijeli (L)
Crveni (R)
Žuti
Bijeli (L)
Crveni (R)
B Pri spajanju na SCART ulazni priključak
Spojite SCART kabel (nije isporučen). Obratite pozornost na čvrsto spajanje priključaka kako bi
izbjegli brujanje i šum. Pri spajanju SCART kabela, provjerite da li TV prijemnik omogućuje
priključak S video ili RGB signala. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz vaš TV
prijemnik. Također, kad u izborniku "SETUP" za funkciju "SCREEN SETUP" (str. 63)
podesite opciju "LINE" na "S VIDEO" ili "RGB", koristite SCART kabel koji podržava
odgovarajuće signale.
, nastavlja se
15
Pri spajanju na 4:3 TV prijemnik
Ovisno o disku, slika možda neće stati na TV zaslon. Za promjenu formata slike pogledajte
str. 63.
Napomene
●
Nemojte spajati uređaj na videorekorder. Ako signali s uređaja dolaze na TV prijemnik preko
videorekordera, slika na ekranu možda neće biti jasna. Ukoliko vaš TV prijemnik ima samo jedan
audio/video ulazni priključak, na njega spojite CD/DVD uređaj.
Videorekorder
CD/DVD uređaj
TV
Spojite
izravno
Kad spajate uređaj na vaš TV prijemnik preko SCART priključaka, TV prijemniku nakon pokretanja
reprodukcije automatski odabere CD/DVD uređaj kao ulazni izvor. Ako želite gledati TV program,
pritisnite t (TV/video) na daljinskom upravljaču za prebacivanje ulaza na TV.
● Ako u izborniku "SCREEN SETUP" podesite opciju "LINE" na "RGB" (str. 19, 63), DVD uređaj neće
prenositi komponentne video signale.
●
Kod reprodukcije diska snimljenog u NTSC sustavu boje, uređaj šalje video signal ili
izbornik za podešavanje u NTSC sustavu boje, a slika se možda neće pojaviti na TV
prijemnicima s PAL sustavom boje. U tom slučaju otvorite uložnicu i izvadite disk.
16
Korak 4: Priključenje audio kabela
Odaberite jedan od načina povezivanja, A ili B, ovisno o ulaznom priključku TV prijemnika,
projektora ili AV pojačala (prijemnik).
Taj način povezivanja omogućuje reprodukciju zvuka.
(crveni)
(žuti)*
Audio/video kabel
(nije isporučen)
(bijeli)
(bijeli)
(žuti)*
(crveni)
TV, projektor ili AV
pojačalo (prijemnik)
na LINE OUT/L/R (AUDIO)
na DIGITAL OUT (COAXIAL)
CD/DVD uređaj
Koaksijalni digitalni kabel
(nije isporučen)
[Zvučnici]
na koaksijalni
digitalni ulaz
Stražnji (L)
Stražnji (R)
Prednji (L)
Središnji
[Zvučnici]
Prednji (R)
AV pojačalo (prijemnik)
s dekoderom
Subwoofer
{: Tok signala
* Žuti priključak se koristi za video signale (str. 15).
z Savjet
Za pravilan razmještaj zvučnika pogledajte upute za uporabu isporučene sa spojenim komponentama.
, nastavlja se
17
A Spajanje na audio L/R
ulazne priključke
B Spajanje na digitalni ulazni
audio priključak
Ovaj način povezivanja koristi se za dva
zvučnika TV prijemnika ili stereo pojačala
(prijemnika). Spojite uređaje uporabom
audio/video kabela (nije isporučen).
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima
Dolby Digital*1, DTS*2 ili MPEG audio
dekoder i digitalni ulazni priključak,
upotrijebite ovaj način spajanja.
Za spajanje upotrijebite koaksijalni kabel
(nisu isporučeni).
uti
Bijeli (L)
Crveni (R)
uti
Bijeli (L)
Crveni (R)
Koaksijalni kabel
Surround efekt
Dolby Digital (5.1 kanala), DTS (5.1 kanala),
MPEG audio (5.1 kanala)
●
Surround efekt (str. 41)
TV: Dynamic Theatre, Dynamic, Wide,
Night
●
Stereo pojačalo (prijemnik): Standard, Night
*1 Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i znak dvostrukog D su
zaštitni znakovi Dolby Laboratories.
*2 "DTS" i "DTS Digital Out" su zaštitni znakovi
Digital Theater Systems, Inc.
Napomene
Nakon što povezali uređaj na opisani način,
izvršite prikladna podešavanja u izborniku Quick
Setup (str. 19). Ako vaše AV pojačalo
(prijemnik) ima funkciju MPEG audio dekodera,
podesite "MPEG" na "MPEG" u izborniku
Audio Setup (str. 66). U protivnom iz zvučnika
nećete čuti zvuk ili čete čuti glasan šum.
● Kod ovog načina povezivanja nećete moći
koristiti surround zvučne efekte putem ovog
rekordera.
● Za slušanje DTS zvučnih zapisa trebate koristiti
ovaj način povezivanja. Signali DTS zvučnih
zapisa ne izlaze putem priključaka LINE OUT
L/R (AUDIO), čak i ako podesite "DTS" na
"ON" u izborniku Quick Setup (str. 19).
●
18
Korak 5: Spajanje mrežnog kabela
Priključite mrežne kabele rekordera i televizora u mrežnu utičnicu.
Korak 6: Brzo podešavanje
Za izvođenje najmanjeg broja osnovnih podešavanja CD/DVD uređaja, postupite na ovdje
opisani način. Ako želite preskočiti podešenje, pritisnite >. Za povratak na prethodno
podešenje, pritisnite .. Izbornici se razlikuju ovisno o modelu.
1 Ukljuite TV prijemnik.
2 Pritisnite @/1.
3 Prebacite selektor ulaznog signala
na vašem TV prijemniku tako da se
signal ure(aja pojavi na TV ekranu.
Na dnu ekrana se pojavi poruka "Press
[ENTER] to run QUICK SETUP"
(pritisnite [ENTER] za pokretanje
izbornika QUICK SETUP). Ako se ova
poruka ne pojavi, u kontrolnom
izborniku odaberite "QUICK" pod
SETUP za pokretanje izbornika za brzo
podešavanje (str. 62).
5 Pritisnite X/x za odabir jezika.
Uređaj koristi ovdje odabrani jezik za
prikaz izbornika i titlova.
6 Pritisnite ENTER.
Na ekranu se pojavi izbornik za odabir
formata slike TV prijemnika.
4 Pritisnite ENTER bez umetanja
diska.
Na ekranu se pojavi izbornik za
podešavanje jezika prikaza.
, nastavlja se
19
7 Pritisnite X/x za odabir postavke
koja odgovara vašem TV prijemniku.
Ukoliko imate widescreen TV
prijemnik ili standardni TV prijemnik
(4:3) s mogunošu prikaza slike u
widescreen formatu
● Odaberite 16:9 (str. 63)
Ukoliko imate standardni 4:3 TV
prijemnik
● Odaberite 4:3 LETTER BOX ili 4:3
PAN SCAN (str. 63)
8 Pritisnite ENTER.
Na ekranu se pojavi izbornik za odabir
vrste izlaznog video signala iz priključka
LINE (RGB)-TV.
11 Pritisnite X/x za odabir vrste prikljuka (ako postoji) koju koristite
za spajanje pojaala (prijemnika),
zatim pritisnite ENTER.
Ako niste spojili AV pojačalo
(prijemnik), odaberite "NO", zatim
prijeđite na korak 15.
Ako ste spojili AV pojačalo (prijemnik)
koristeći audio kabel, odaberite "YES:
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)", zatim
prijeđite na korak 15.
Ako spojite AV pojačalo (prijemnik)
koristeći koaksijalni digitalni kabel,
odaberite "YES: DIGITAL OUTPUT".
12 Pritisnite X/x za odabir vrste
Dolby Digital signala kojeg 'elite
poslati vašem pojaalu (prijemniku).
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima
Dolby Digital dekoder, odaberite
"DOLBY DIGITAL". U protivnom
odaberite "D-PCM".
9 Pritisnite X/x za odabir vrste
video signala koji se pojavljuje na
izlaznom LINE (RGB)-TV prikljuku.
Video signali
●
VIDEO (str. 63)
S video signali
S VIDEO (str. 63)
RGB signali
● RGB (str. 63)
●
13 Pritisnite ENTER
Odabrana je opcija "DTS".
10 Pritisnite ENTER.
Na ekranu se pojavi izbornik za odabir
vrste priključka koji se koristi za
spajanje vašeg pojačala (prijemnika).
14 Pritisnite X/x za ukljuenje ili
iskljuenje slanja DTS signala
vašem pojaalu (prijemniku).
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima
DTS dekoder, odaberite "ON". U
protivnom odaberite "OFF".
20
15 Pritisnite ENTER.
Brzo podešavanje je završeno. Sva
priključenja i podešavanja su dovršena.
Ako vaše pojačalo (prijemnik) ima
MPEG audio dekoder, podesite "MPEG"
na "MPEG" (str. 66).
21
Reprodukcija diska
4 Pritisnite A na ure(aju za
otvaranje ulo'nice diska.
Reprodukcija diska
Ovisno o DVD ili VIDEO CD disku, neki
postupci će se razlikovati ili neće biti
raspoloživi. Pogledajte upute za uporabu
isporučene s diskom.
Strana za reprodukciju okrenuta prema
dolje
5 Pritisnite H.
Uložnica se zatvori i uređaj započinje
reprodukciju (neprekidna reprodukcija).
Podesite jačinu zvuka na TV prijemniku
ili pojačalu (prijemniku).
Ovisno o disku, na ekranu se može
pojaviti izbornik. Za DVD VIDEO,
pogledajte str. 25. Za VIDEO CD-ove,
pogledajte str. 26.
Iskljuenje ure(aja
Pritisnite @/1. Uređaj se isključuje u
pripravno stanje.
z Savjet
Moguće je podesiti uređaj da se automatski
isključuje kad ga ostavite zaustavljenog duže od 30
minuta. Za uključenje ili isključenje te funkcije,
podesite "AUTO POWER OFF" u "CUSTOM
SETUP" na "ON" ili "OFF" (str. 64).
1 Ukljuite TV prijemnik.
2 Pritisnite @/1 na ure(aju.
Uređaj se uključi.
3 Prebacite selektor ulaznog signala
na vašem TV prijemniku tako da se
signal ure(aja pojavi na TV ekranu.
Kad koristite pojaalo (prijemnik)
Uključite pojačalo (prijemnik) i
odaberite odgovarajući kanal za
reprodukciju zvuka s CD/DVD uređaja.
22
Napomena
Diskovi snimljeni u DVD rekorderima trebaju biti
ispravno finalizirani kako bi mogli biti
reproducirani. Detaljnije informacije o finaliziranju
potražite u uputama za uporabu isporučenima uz
DVD rekorder.
O reprodukciji DVD VIDEO diskova s DTS
zvunim zapisima
DTS audio signali izlaze samo putem priključka
DIGITAL OUT (COAXIAL).
● Tijekom reprodukcije DVD VIDEO diska s DTS
zvučnim zapisima, podesite "DTS" na "ON" u
izborniku "AUDIO SETUP" (str. 66).
● Spojite li uređaj na audio opremu koja nema DTS
dekoder, nemojte podesiti "DTS" na "ON" u
izborniku "AUDIO SETUP" (str. 66). U
protivnom se iz zvučnika može čuti glasan šum
koji može oštetiti vaše zvučnike i utjecati na vaš
sluh.
●
Napomena
Dodatne funkcije
Kod nekih scena nije moguće koristiti funkciju
instant reprodukciju ili instant pretraživanje.
Ubrzana ili usporena reprodukcija
sa zvukom
Tc
(instant
reprodukcija)
CU
(instant
pretraživanje)
Možete slušati dijaloge ili zvuk tijekom ubrzane
ili usporene reprodukcije tekuće scene.
Tijekom reprodukcije pritisnite FAST PLAY
ili SLOW PLAY.
Brzina se mijenja kad pritisnete FAST
PLAY ili SLOW PLAY.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite H.
Za
Zaustavljanje reprodukcije Pritisnite x.
Pauzu
Pritisnite X.
Nastavak reprodukcije
nakon pauze
Pritisnite X ili H.
Prijelaz na sljedeće
Pritisnite >.
poglavlje, zapis ili scenu
tijekom neprekinute
reprodukcije
Prijelaz na prethodno
Pritisnite ..
poglavlje, zapis ili scenu
tijekom neprekinute
reprodukcije
Zaustavljanje reprodukcije Pritisnite Z.
i vađenje diska
Ponovnu reprodukciju
prethodne scene*1
Napomene
Učinite sljedeće
Pritisnite Tc
(instant reprodukcija)
tijekom reprodukcije.
Kratka ubrzana reprodukcija tekuće scene*2
Pritisnite CU
(instant pretraživanje)
tijekom reprodukcije.
Uvećanje slike*3
Pritisnite ZOOM više
puta. Za poništenje
pritisnite CLEAR.
*1 Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R
diskove. Tu tipku nije moguće koristiti za DivX
video datoteke.
*2 Samo za DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R ili
DVD+RW/DVD+R diskove. Tu tipku nije
moguće koristiti za DivX video datoteke.
*3 Samo za Video i JPEG slikovne datoteke (osim
BACKGROUND slika). Uvećanu sliku možete
pomicati tipkama C/X/x/c. Ovisno o sadržaju
diska, funkcija zuma može se automatski
isključiti kod pomaka slike.
Ovu funkciju možete koristiti samo s DVD/
VIDEO CD/ Super VCD diskovima i DVD-RW/
DVD-R diskovima u VR modu.
● Kad uređaj dosegne maksimalnu ili minimalnu
brzinu, pojavit će se "Operation not possible"
(postupak nije moguć).
● Tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije ne možete promijeniti kut kamere (str. 43), titl (str. 43)
i zvuk (str. 39). Zvuk je moguće promijeniti
samo za VIDEO CD/Super VCD.
● Funkcije ubrzane i usporene reprodukcije ne rade
pri reprodukciji DTS zvučnih zapisa.
● Funkcije ubrzane i usporene reprodukcije ne možete koristiti kod prikaza fotografija s DVD-RW/
DVD-R-a u VR modu.
●
Zaključavanje uložnice
(Child Lock)
Možete zaključati uložnicu diska i time
onemogućiti djeci njeno otvaranje.
Kada je ure(aj u pripravnom stanju, na
daljinskom upravljau pritisnite C
RETURN, ENTER pa @/1.
Uređaj se uključuje i na pokazivaču se prikazuje "LOCKED". Tipke A ili Z na uređaju i
daljinskom upravljaču ne funkcioniraju dok
je podešena funkcija Child Lock.
Otkljuavanje ulo'nice diska
Kada se uređaj nalazi u pripravnom stanju,
pritisnite C RETURN, ENTER, i zatim @/1.
Napomena
Čak i ako u kontrolnom izborniku pod "SETUP" odaberete "RESET" (str. 62), uložnica ostaje zaključana.
23
Nastavak reprodukcije od
mjesta zaustavljanja diska
(Resume Play/Multi-disc Resume)
Uređaj memorira mjesto na kojemu ste
zaustavili disk.
z Savjet
Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite
x, zatim pritisnite H.
Napomena
Mjesto na kojem ste zaustavili disk se obriše kad:
– promijenite način reprodukcije,
– promijenite podešenja u izborniku Setup,
– odspojite mrežni kabel.
●
Pohrana mjesta na kojem je
zaustavljen disk (Multi-disc
Resume) (samo DVP-NS37)
Napomene
Za DVD-RW/DVD-R diskove u VR načinu,
CD-ove, DATA CD-ove i DATA DVD-ove, uređaj
pamti mjesto nastavka reprodukcije tekućeg diska.
Mjesto nastavka reprodukcije se briše kada:
– otvorite uložnicu diska,
– odspojite mrežni kabel,
– uređaj se uključi u pripravno stanje (samo DATA
CD/DATA DVD).
● Funkcija Resume Play ne radi tijekom
programirane reprodukcije ili reprodukcije u
slučajnom slijedu.
● Ova funkcija ne radi kod nekih diskova.
●
Nastavak reprodukcije tekućeg
diska (Resume Play)
Uređaj memorira mjesto na kojemu ste
zaustavili reprodukciju diska čak i ako ste ga
isključili u pripravno stanje pritiskom tipke
@/1.
1 Tijekom reprodukcije diska,
pritisnite x za zaustavljanje
reprodukcije.
Na pokazivaču se pojavi poruka
"RESUME".
2 Pritisnite H.
Uređaj započinje reprodukciju od mjesta
na kojem ste zaustavili disk u koraku 1.
24
Uređaj memorira mjesto na kojemu ste
zaustavili reprodukciju za najviše 6 diskova
te nastavlja reprodukciju sljedeći puta kada
uložite isti disk. Kada pohranjuje mjesto
zaustavljanja za 7. disk, briše podatke za prvi
disk.
z Savjet
● Za reprodukciju od početka diska, dvaput
pritisnite x, zatim pritisnite H.
● Za isključenje funkcije Multi-disc Resume,
podesite opciju "MULTI-DISC RESUME" u
izborniku "CUSTOM SETUP" na "OFF" (str. 64).
Reprodukcija se nastavlja od mjesta na kojem je
bila prekinuta.
Napomene
Da bi ova funkcija radila, podesite opciju
"MULTI-DISC RESUME" u izborniku
"CUSTOM SETUP" na "ON" (str. 64).
● Mjesto na kojem ste zaustavili disk se obriše kad:
– promijenite način reprodukcije,
– promijenite podešenja u izborniku Setup.
● Kad je opcija "MULTI-DISC RESUME" u
izborniku "CUSTOM SETUP" podešena na
"ON" te se reproducira snimljeni disk kao što je
DVD-RW, uređaj će možda ostale snimljene
diskove reproducirati od istog mjesta prekida.
●
Uporaba DVD izbornika
DVD je podijeljen na duže slikovne ili
glazbene dijelove koji se nazivaju "naslovi".
Pri reprodukciji DVD-a koji sadrži nekoliko
naslova, možete pomoću tipke TOP MENU
odabrati željeni naslov.
Pri reprodukciji DVD-a koji omogućuje
odabir opcija, primjerice jezika titlova i
jezika govora, odaberite ove opcije pomoću
tipke MENU.
Odabir "ORIGINAL" ili
"PLAY LIST" za DVD-RW/
DVD-R disk
Neki DVD-RW/DVD-R diskovi u VR
(Video Recording) načinu imaju dvije vrste
naslova za reprodukciju: izvorno snimljene
naslove (ORIGINAL) i naslove koje je
moguće kreirati na DVD uređajima za
snimanje (PLAY LIST). Možete odabrati
vrstu naslova za reprodukciju.
Brojčane
tipke
1 Pritisnite DISPLAY kad je disk
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
1 Pritisnite tipku TOP MENU ili MENU. 2 Pritisnite X/x za odabir
Na TV ekranu se pojavi izbornik diska.
Sadržaj izbornika se razlikuje ovisno o
disku.
2 Pritisnite C/X/x/c ili brojane
(ORIGINAL/PLAY LIST), zatim
pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika "ORIGINAL/
PLAY LIST".
tipke za odabir opcije koju 'elite
reproducirati ili promijeniti.
Nakon pritiska brojčanih tipaka, pojavi
se sljedeći izbornik.
Za odabir opcije pritisnite brojčane tipke.
3 Pritisnite X/x za odabir podešenja.
3 Pritisnite tipku ENTER.
PLAY LIST: za reprodukciju naslova
napravljenih u izborniku "ORIGINAL"
za uređivanje.
● ORIGINAL: za reprodukciju izvorno
snimljenih naslova.
●
4 Pritisnite ENTER.
25
Reprodukcija VCD-ova s
PBC funkcijom (PBC
reprodukcija)
Pomoću PBC funkcije možete interaktivno
reproducirati VIDEO CD-ove, slijedeći
izbornik na ekranu TV prijemnika.
z Savjet
Za reprodukciju bez uporabe PBC funkcije,
pritisnite ./> kad je uređaj zaustavljen, za
odabir zapisa, zatim pritisnite H ili ENTER.
Na TV ekranu se pojavi poruka "Play without
PBC" (reprodukcija bez PBC funkcije) i uređaj
započinje neprekinutu reprodukciju. Nije moguće
prikazati zaustavljenu sliku, primjerice, izbornik.
Za povratak na PBC reprodukciju, dvaput pritisnite
x, zatim pritisnite H.
Napomena
Brojčane
tipke
1 Zaponite reprodukciju VIDEO CD-a
s PBC funkcijom.
Pojavit će se izbornik za odabir.
2 Odaberite broj 'eljene opcije
pritiskom na brojane tipke.
3 Pritisnite ENTER.
4 Postupite prema uputama u
izborniku interaktivnih postupaka.
Pogledajte upute isporučene uz disk,
budući da se postupci mogu razlikovati
ovisno o VIDEO CD-u.
Povratak na prikaz izbornika
Pritisnite C RETURN.
26
Ovisno o VIDEO CD-u, u uputama isporučenim uz
disk možda će u koraku 3 "Press ENTER" (pritisnite
ENTER) biti označeno kao "Press SELECT"
(pritisnite SELECT). U tom slučaju pritisnite H.
Različiti načini
reprodukcije
(programirana reprodukcija, reprodukcija u slučajnom redoslijedu,
ponavljanje, A-B reprodukcija)
Možete odabrati sljedeće načine reprodukcije:
● Programirana reprodukcija (str. 27)
● Reprodukcija u slučajnom redoslijedu
(str. 28)
● Ponavljanje reprodukcije (str. 29)
● A-B ponavljanje reprodukcije (str. 30)
3 Pritisnite X/x za odabir "SET t",
zatim pritisnite ENTER.
Kada reproducirate VIDEO CD ili CD,
prikazano je "TRACK".
Naslovi ili zapisi snimljeni na disk
4 Pritisnite c.
Kursor se pomakne do naslova ili zapisa
u stupcu "T" (u ovom slučaju, "01").
Napomena
Odabrani način reprodukcije se poništi kada:
– otvorite uložnicu diska.
– uređaj isključite u pripravno stanje pritiskom na
@/1.
Programirana reprodukcija
Sadržaj diska možete reproducirati u željenom
redoslijedu određivanjem redoslijeda
naslova, poglavlja ili zapisa na disku kako bi
izradili svoj program. Možete programirati
najviše 99 naslova, poglavlja i zapisa.
Poglavlja snimljena na disk
5 Odaberite naslov, poglavlje ili
zapis kojeg 'elite programirati.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
Primjerice, odaberite poglavlje "03"
naslova "02".
Pritisnite X/x ili brojčane tipke za odabir
"02" u stupcu "T", zatim pritisnite
ENTER.
1 Pritisnite DISPLAY.
Bit će prikazan kontrolni izbornik.
2 Pritisnite X/x za odabir
(PROGRAM) i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "PROGRAM".
, nastavlja se
27
Zatim pritisnite X/x za odabir "03" u
stupcu "C", zatim pritisnite ENTER.
3
Želite li izbrisati naslov, poglavlje ili
zapis iz programa, pritisnite CLEAR.
Za izradu novog programa, primijenite
korak 5. Za poništenje programa, u stupcu
"T" odaberite "--" i pritisnite ENTER.
Za poništenje svih naslova, poglavlja ili
zapisa u programiranom redoslijedu
1
Odabrani naslov i poglavlje
Pri reprodukciji VIDEO CD-a ili CD-a
Primjerice, odaberite zapis "02".
Pritisnite X/x za odabir "02" u stupcu
"T", zatim pritisnite ENTER.
Odabrani zapis
2
3
Slijedite korake od 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
Pritisnite X i odaberite "ALL CLEAR".
Pritisnite ENTER.
z Savjet
Programirane naslove, poglavlja i zapise možete
reproducirati s ponavljanjem ili u slučajnom
redoslijedu. Tijekom programirane reprodukcije
slijedite upute opisane u poglavljima "Ponavljanje
reprodukcije" (str. 29) ili "Reprodukcija u
slučajnom redoslijedu" (str. 28).
Napomene
Pri reprodukciji Super VCD-a, na zaslonu neće
biti prikazano ukupno vrijeme trajanja
programiranih zapisa.
● Ovu funkciju nije moguće koristiti za VCD i
Super VCD diskove s PBC reprodukcijom.
●
Ukupno trajanje programiranih zapisa
6 Za programiranje ostalih naslova,
poglavlja ili zapisa, ponovite
korake 4 do 5.
Programirani naslovi, poglavlja i zapisi
se prikazuju u odabranom redoslijedu.
7 Pritisnite H za poetak
Reprodukcija u slučajnom
redoslijedu
Uređaj može promijeniti redoslijed naslova,
poglavlja ili zapisa. Kod sljedećeg "miješanja"
redoslijed reprodukcije može biti drukčiji.
1 Pritisnite DISPLAY tijekom
programirane reprodukcije.
reprodukcije.
Započinje programirana reprodukcija.
Nakon završetka programirane reprodukcije možete ponovo reproducirati isti
program pritiskom na H.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Pritisnite X/x za odabir
(SHUFFLE) i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "SHUFFLE".
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u koraku
3. Za ponovnu reprodukciju programa, odaberite "ON" u koraku 3 te pritisnite ENTER.
Za promjenu ili poništenje programiranog
slijeda
1
2
28
Slijedite korake 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
Tipkama X/x ili brojčanim tipkama
odaberite programirani broj naslova,
poglavlja ili zapisa koje želite
promijeniti ili poništiti i pritisnite c.
3 Pritisnite X/x za odabir stavke
koju 'elite reproducirati u
sluajnom slijedu.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
TITLE (naslov)
CHAPTER (poglavlje)
Pri reprodukciji VIDEO CD-a ili CD-a
● TRACK (zapis)
Kada je aktivirana programirana
reprodukcija
● ON: reproducira slučajnim redoslijedom
naslove, poglavlja ili zapise odabrane
za programiranu reprodukciju.
●
●
3 Tipkama X/x odaberite sadr'aj
koji 'elite ponavljati.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
DISC: Ponavlja reprodukciju svih
naslova.
● TITLE: Ponavlja reprodukciju tekućeg
naslova na disku.
● CHAPTER: Ponavlja reprodukciju
tekućeg poglavlja.
Pri reprodukciji DVD-VR diska
● DISC: Ponavlja reprodukciju svih
naslova odabrane vrste.
● TITLE: Ponavlja reprodukciju tekućeg
naslova na disku.
● CHAPTER: Ponavlja reprodukciju
tekućeg poglavlja.
Pri reprodukciji VIDEO CD-a ili CD-a
● DISC: Ponavlja reprodukciju svih
naslova.
● TRACK: Ponavlja reprodukciju
tekućeg zapisa.
Pri reprodukciji DATA CD-a/DATA
DVD-a
● DISC: Ponavlja reprodukciju svih
albuma.
● ALBUM: Ponavlja reprodukciju
tekućeg albuma.
● TRACK (samo MP3 audio zapisi):
Ponavlja reprodukciju tekućeg zapisa.
● FILE (samo DivX video datoteke):
Ponavlja reprodukciju tekuće datoteke.
Kad je ukljuena programirana
reprodukcija ili reprodukcija u sluajnom
redoslijedu
● ON: Ponavlja programiranu
reprodukciju ili reprodukciju u
slučajnom redoslijedu.
●
4 Pritisnite ENTER.
Počne reprodukcija u slučajnom slijedu.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u
koraku 3.
z Savjeti
● Uređaj možete podesiti za reprodukciju u
slučajnom redoslijedu kad je zaustavljen. Nakon
odabira opcije "SHUFFLE", pritisnite H.
Započinje reprodukcija u slučajnom redoslijedu.
● Nakon odabira "CHAPTER", u slučajnom
redoslijedu se može reproducirati najviše 200
poglavlja na disku.
Napomena
Ovu funkciju nije moguće koristiti za VCD i Super
VCD diskove s PBC reprodukcijom.
Ponavljanje reprodukcije
Uređaj može ponavljano reproducirati sve
naslove ili zapise s diska ili pojedinačan
naslov, poglavlje ili zapis.
Možete koristiti kombinaciju reprodukcije u
slučajnom redoslijedu i programirane
reprodukcije.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite
DISPLAY.
4 Pritisnite ENTER.
Počne ponavljanje reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Tipkama X/x odaberite
(REPEAT), zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za "REPEAT".
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u
koraku 2.
z Savjet
Uređaj možete podesiti za ponavljanje
reprodukciju također i kad je zaustavljen. Nakon
odabira opcije "REPEAT", pritisnite H.
Započinje ponavljanje reprodukcije.
Napomene
●
Ovu funkciju nije moguće koristiti za VCD i
Super VCD diskove s PBC reprodukcijom.
29
Pri reprodukciji DATA CD-a/DATA DVD-a
koji sadrži MP3 audio zapise i JPEG slikovne
datoteke, a njihova vremena reprodukcije nisu
jednaka, zvuk neće odgovarati slikovnoj datoteci
pri ponavljanju.
● Kad je opcija "MODE (MP3, JPEG)" podešena
na "IMAGE (JPEG)" (str. 51), ne možete
odabrati "TRACK".
●
5 Kada do(ete do mjesta završetka
(toka B), ponovo pritisnite ENTER.
Prikazuju se podešena mjesta i uređaj
počinje ponavljanje reprodukcije
određenog dijela.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Ponavljanje određenog dijela
(A-B ponavljanje reprodukcije)
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u
koraku 3.
Uzastopno možete reproducirati određeni dio
naslova, poglavlja ili zapisa. (Ovo je korisno,
primjerice, kad želite zapamtiti riječi
skladbe, itd.)
●
Napomene
1 Tijekom reprodukcije pritisnite
DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Tipkama X/x odaberite
(A-B REPEAT) i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "A-B REPEAT".
3 Pritisnite X/x za odabir opcije
"SET t", zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se podešenje funkcije "A-B
REPEAT".
4 Tijekom reprodukcije, kad
prona(ete mjesto poetka (toka A)
dijela kojeg 'elite uzastopno
reproducirati, pritisnite ENTER.
Mjesto početka (A) je podešeno.
30
Kad podesite A-B ponavljanje reprodukcije,
podešenja reprodukcije u slučajnom redoslijedu,
ponavljanje reprodukcije i programirana
reprodukcija se ponište.
● A-B ponavljanje reprodukcije nije moguće za
višestruke naslove.
● A-B ponavljanje reprodukcije nije moguće za
DVD-RW/DVD-R diskove (u VR načinu) koji
sadrže zaustavljene slike.
Traženje određene scene
Traženje određenog
mjesta na disku
(pregled, pretraživanje, usporena
reprodukcija, zaustavljena slika)
Određeno mjesto na disku možete pronaći uz
gledanje slike ili usporenu reprodukciju.
Brzo pronalaženje željenog dijela
tipkama ./
/> (Search)
Tipke ./> na uređaju možete koristiti
za traženje nekog od prethodnih ili sljedećih
poglavlja, zapisa ili scena.
Za vrijeme reprodukcije pritisnite i zadržite
pritisnutom tipku > ili . jednom
kratko za prelazak na sljedeće ili prethodno
poglavlje/zapis/ scenu. Ili pritisnite i zadržite
> ili . za pretraživanje prema naprijed
ili natrag, i kad pronađete željeni dio otpustite
tipku za povratak na normalnu brzinu
reprodukcije. (Search)
Pronalaženje mjesta pri ubrzanoj
reprodukciji prema naprijed ili
natrag (Scan)
(sliku po sliku)
(sliku po sliku)
Tijekom reprodukcije pritisnite ^ m ili
M y. Kada pronađete željeno mjesto,
pritisnite H za povratak na normalnu
brzinu. Svakim pritiskom na tipku ^ m
ili M y tijekom pretraživanja, mijenja se
brzina reprodukcije. Svakim pritiskom,
indikatori se mijenjaju na sljedeći način.
Stvarne brzine ovise o diskovima.
Smjer reprodukcije
Napomene
Ovisno o disku, možda nećete moći izvesti neke
od opisanih postupaka.
● Na DATA CD-u/DATA DVD-u možete tražiti
određeno mjesto samo u MP3 audio zapisu ili
DivX video datoteci.
●
3M (samo DVD VIDEO/DVD-VR način/VIDEO
CD/DATA CD*/DATA DVD*)
T2B (samo za DVD VIDEO/CD)
Suprotni smjer
3m (samo DVD VIDEO/DVD-VR način/VIDEO
CD/DATA CD*/DATA DVD*)
T2b (samo za DVD VIDEO)
* Samo DivX video
Brzina reprodukcije "T2B"/"T2b" približno
je dvaput veća od normalne brzine.
Reprodukcija "3M"/"3m" je brža od
"2M"/"2m", a reprodukcija
"2M"/"2m" je brža od "1M"/"1m".
, nastavlja se
31
Reprodukcija sliku po sliku
(usporena reprodukcija)
Tijekom pauze pritisnite ^ m ili M y.
Za povratak na normalnu brzinu pritisnite H.
Svakim pritiskom na tipku ^ m ili M
y tijekom usporene reprodukcije, mijenja
se brzina reprodukcije. Postoje dvije brzine.
Svakim pritiskom, indikatori se mijenjaju na
sljedeći način:
Smjer reprodukcije
2y y 1y
Obratni smjer (samo DVD VIDEO/DVD-VR)
2^ y 1^
Traženje naslova/
poglavlja/zapisa/scene
DVD-disk možete pretraživati prema naslovu
ili poglavlju, a VIDEO CD/CD/DATA
CD/DATA DVD prema zapisu, indeksu ili
sceni. Naslovi i zapisi na disku imaju
jedinstveni broj. Željeni naslov ili zapis
možete odabrati upisom njegovog broja. Ili
možete potražiti određenu scenu upisom
vremenskog koda.
Reprodukcija "2y/2^" je sporija od
"1y/1^".
Napomena
Brojčane
tipke
Za DATA CD/DATA DVD, ova funkcija radi
samo s DivX video datotekama.
Reprodukcija slika po sliku
(zaustavljena slika)
U pauzi reprodukcije, pritisnite tipku CU
(sliku po sliku) za prelaženje na sljedeću
sliku, ili Tc (sliku po sliku) za prelazak
na prethodnu sliku (samo za DVD
VIDEO/DVD-VR način). Za povratak na
normalnu reprodukciju, pritisnite H.
Napomena
Za DVD-RW u VR načinu nije moguće
pretraživanje sliku po sliku.
● Za DATA CD-ove/DATA DVD-ove, ova
funkcija je primjenjiva samo na DivX video
datoteke.
●
1 Pritisnite DISPLAY (kod
reprodukcije DATA CD/DATA DVD
diska s JPEG slikovnim
datotekama pritisnite dvaput).
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Pritisnite tipku X/x za odabir
naina tra'enja.
Pri reprodukciji DVD VIDEO/DVD-VR
diska
TITLE (naslov)
CHAPTER (poglavlje)
TIME/TEXT (vrijeme/tekst)
Odaberite opciju "TIME/TEXT" za
traženje mjesta početka upisom
vremenskog koda.
32
Pri reprodukciji VIDEO CD ili Super
VCD diska bez PBC reprodukcije
4 Pritisnite brojane tipke za odabir
broja 'eljenog naslova, poglavlja,
zapisa, indeksa, scene, itd.
TRACK (zapis)
INDEX (indeks)
Ako pogriješite
Izbrišite broj pritiskom tipke CLEAR,
zatim odaberite drugi broj.
Pri reprodukciji VIDEO CD ili Super
VCD diska s PBC funkcijom
SCENE (scena)
Pri reprodukciji CD-a
5 Pritisnite tipku ENTER.
Uređaj započne reprodukciju od
odabranog broja.
TRACK (zapis)
Pri reprodukciji DATA CD-a/DATA
DVD-a
ALBUM
TRACK (samo MP3 audio
Tra'enje scene uporabom vremenskog
koda (samo DVD VIDEO/DVD-VR)
1
zapisi)
FILE (samo slikovne JPEG
datoteke)
Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video datoteke)/DATA DVD-a (DivX video
datoteke)
ALBUM
FILE (datoteka)
Primjer: kad odaberete
CHAPTER
Odabrano je "jj (jj)" (jj označuje broj).
Broj u zagradama označuje ukupan broj
naslova, poglavlja, zapisa, indeksa,
scena, albuma ili datoteka.
2
3
U koraku 2, odaberite
TIME/
TEXT. Odabrano je "T jj:jj:jj"
(vrijeme reprodukcije tekućeg naslova).
Pritisnite ENTER.
"T jj:jj:jj" se promijeni u "T --:--:--".
Unesite vremenski kôd brojčanim
tipkama, zatim pritisnite ENTER.
Primjerice, za pronalaženje scene na 2
sata, 10 minuta i 20 sekundi nakon
početka, jednostavno unesite "2:10:20".
z Savjeti
● Kad je kontrolni izbornik isključen, možete
tražiti poglavlje (DVD VIDEO/DVD-VR), zapis
(CD/DATA CD/DATA DVD) ili datoteku
(DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX
video)) pritiskom brojčanih tipaka i tipke ENTER.
● Moguć je prikaz prve scene naslova, poglavlja ili
zapisa s diska na zaslonu podijeljenom na 9
odjeljaka. Reprodukciju možete započeti
izravnim odabirom željene scene. Za detalje
pogledajte "Traženje po scenama (PICTURE
NAVIGATION)" (str. 34).
Napomene
Odabrani redak
3 Pritisnite ENTER.
Prikazan broj naslova, poglavlja ili zapisa
odgovara broju snimljenom na disk.
● Za DVD+RW/DVD+R nije moguće koristiti
pretraživanje uporabom vremenskog koda.
●
"jj (jj)" se promijeni u "-- (jj)."
33
Traženje po scenama
(PICTURE NAVIGATION)
Prikaz na zaslonu moguće je podijeliti na 9
odjeljaka radi bržeg pronalaženja željene
scene.
4 Tipkom C/X/x/c odaberite
poglavlje, naslov ili zapis te
pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabrane scene.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite C RETURN ili DISPLAY.
1 Pritisnite PICTURE NAVI tijekom
reprodukcije.
Pojavi se sljedeći izbornik.
z Savjet
Ako ima više od 9 naslova, poglavlja ili zapisa, u
donjem desnom uglu zaslona prikazan je V.
Za prikaz ostalih naslova, poglavlja ili zapisa,
odaberite scenu u donjem desnom uglu zaslona i
pritisnite x. Za povratak na prethodnu scenu, odaberite scenu u gornjem lijevom uglu i pritisnite X.
Napomena
Ovisno o disku, možda neće biti raspoložive sve
funkcije.
2 Više puta pritisnite PICTURE NAVI
za odabir 'eljene opcije.
Pogledajte objašnjenja za svaku opciju u
sljedećim odjeljcima.
● CHAPTER VIEWER (samo za DVD
VIDEO): prikazuje prvu scenu svakog
poglavlja.
● TITLE VIEWER (samo za DVD
VIDEO): prikazuje prvu scenu svakog
naslova.
● TRACK VIEWER (samo za VIDEO
CD/Super VCD): prikazuje prvu scenu
svakog zapisa.
3 Pritisnite ENTER.
Prva scena svakog poglavlja, naslova ili
zapisa se pojavi na sljedeći način.
34
Prikaz podataka o disku
Provjera vremena reprodukcije i preostalog
vremena
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije diska
i preostalo vrijeme naslova, poglavlja ili
zapisa. Također možete pogledati DVD/CD
tekst, naziv zapisa (MP3 audio) ili datoteka
(DivX video) snimljenih na disku.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite
tipku TIME/TEXT.
Pojavi se sljedeći izbornik.
Vrijeme
2 Više puta pritisnite TIME/TEXT za
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DVD-VR
diska
● T j:j:j (sati: minute: sekunde)
Vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
● T–j:j:j
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg
naslova
● C j:j:j
Vrijeme reprodukcije tekućeg poglavlja
● C–j:j:j
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg
poglavlja
Pri reprodukciji VIDEO CD ili Super
VCD diska (s PBC funkcijom)
● j:j (minute: sekunde)
Vrijeme reprodukcije tekuće scene
Pri reprodukciji VIDEO CD-a (bez PBC
funkcije) ili CD-a
● T j:j (minute: sekunde)
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
● T–j:j
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg
zapisa
● D j:j
Vrijeme reprodukcije tekućeg diska
● D–j:j
Preostalo vrijeme reprodukcije tekućeg
diska
Pri reprodukciji Super VCD-a (bez
PBC funkcije)
● T j:j (minute: sekunde)
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
Pri reprodukciji DATA CD-a (MP3
audio) ili DATA DVD-a (MP3 audio)
● T j:j (minute: sekunde)
Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa
Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video) ili DATA DVD-a (DivX video)
● j:j:j (sati: minute: sekunde)
Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
promjenu vremenskih podataka.
Pokazivač i vrsta informacije koja se
može prikazati ovisi o disku
reproduciranom disku.
, nastavlja se
35
Provjera informacija o
reprodukciji
Provjera informacija na
pokazivaču
Provjera DVD/CD teksta
Informacije i tekst prikazan na ekranu
možete pogledati i na pokazivaču. Kada na
ekranu TV prijemnika mijenjate informacije,
informacije na pokazivaču izmjenjuju se na
sljedeći način.
Više puta pritisnite TIME/TEXT u koraku 2
za prikaz teksta snimljenog na DVD-u/CD-u.
DVD/CD tekst se pojavi samo ukoliko je
snimljen na disku i nije ga moguće mijenjati.
Ukoliko disk ne sadrži tekst, pojavit će se
poruka "NO TEXT".
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DVD-VR diska
Vrijeme reprodukcije tekućeg naslova
Preostalo vrijeme tekućeg naslova
Provjera naziva albuma itd. na DATA CD-u
(MP3 audio ili DivX video)/DATA DVD-u
(MP3 audio ili DivX video)
Pritiskom na tipku TIME/TEXT tijekom
reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA
CD-u//DATA DVD-u ili DivX video
datoteka na DATA CD-u/DATA DVD-u,
moguć je prikaz naziva albuma/zapisa/
datoteke i audio bit ratea (količine podataka
tekućeg audio zapisa u sekundi) na TV
ekranu.
Vrijeme reprodukcije tekućeg
poglavlja
Preostalo vrijeme tekućeg poglavlja
Brzina prijenosa (bit rate)*
Tekst
Naslov i broj tekućeg poglavlja
(automatski se vraća na početak)
Naziv albuma
Naziv zapisa/datoteke
* Pojavi se kod:
– reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA CD-u/
DATA DVD-u,
– reprodukcije DivX video datoteke koja sadrži
MP3 zvuk na DATA CD-u/DATA DVD-u.
36
Pri reprodukciji DATA CD-a (MP3 audio)/
DATA DVD-a (MP3 audio)
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg zapisa
Pri reprodukciji VIDEO CD-a (bez PBC
funkcije) ili CD-a
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg zapisa
Naziv zapisa
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
Broj tekućeg albuma i zapisa
Vrijeme reprodukcije diska
(automatski se vraća na početak)
Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX video) ili
DATA DVD-a (DivX video)
Vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
Preostalo vrijeme diska
Naziv tekuće datoteke
Tekst
Tekući album i broj datoteke
Broj tekućeg zapisa i indeksa*
(automatski se vraća na početak)
(automatski se vraća na početak)
* Broj tekućeg zapisa i indeksa se pojave samo pri
reprodukciji VIDEO CD-a.
z Savjeti
● Pri reprodukciji VIDEO CD-a s PBC funkcijama,
prikazuju se broj zapisa i broj indeksa nakon
teksta.
● Pri reprodukciji VIDEO CD-a s PBC funkcijom,
prikazuju se broj scena i vrijeme reprodukcije.
● Dulji tekst koji ne stane u jedan red će se pomicati
preko ekrana prednje strane.
● Vremenske podatke i tekst možete također provjeriti uporabom kontrolnog izbornika (str. 11).
, nastavlja se
37
Napomene
Ovisno o vrsti reproduciranog diska, možda neće
biti prikazan tekst DVD/CD diska ili naziv zapisa.
● Ovaj uređaj može prikazati samo DVD/CD tekst
prve razine, odnosno, naziv diska ili naslov.
● Vrijeme reprodukcije MP3 audio zapisa i DivX
video datoteka može biti netočno prikazano.
● Pri reprodukciji diska koji sadrži samo JPEG
slikovne datoteke pojavit će se poruka "NO
AUDIO DATA" kad je opcija "MODE (MP3,
JPEG)" podešena na "AUTO", "JPEG". "JPEG"
se pojavi na pokazivaču kad je opcija "MODE
(MP3, JPEG)" podešena na "IMAGE (JPEG)".
●
38
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
Ovisno o DVD-u, razlikuje se odabir
jezika.
Kad su prikazane 4 znamenke, one
predstavljaju kôd jezika. Pogledajte
popis kodova jezika na str. 73 kako bi
vidjeli kojem jeziku je pridijeljen
određeni kôd.
Kad je isti jezik prikazan dva ili više
puta, DVD VIDEO je snimljen u
višestrukom (multiple) audio formatu.
Pri reprodukciji DVD-VR diska
Prikazane su vrste zapisa snimljenih na
disk. Osnovno podešenje je podcrtano.
Primjer:
● 1: MAIN (glavni zvuk)
● 1: SUB (pomoćni zvuk)
● 1: MAIN + SUB (glavni i pomoćni
zvuk)
Pri reprodukciji VIDEO CD-a, CD-a,
DATA CD-a (MP3 audio) ili DATA DVD-a
(MP3 audio)
Početno podešenje je podcrtano.
● STEREO: Standardni stereo zvuk
● 1/L: Zvuk lijevog kanala (mono)
● 2/R: Zvuk desnog kanala (mono)
Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video) ili DATA DVD-a (DivX video)
Odaberite jedan od prikazanih formata
audio signala. Ukoliko se pojavi poruka
"No audio data", uređaj ne podržava
format audio signala sadržanog na disku.
Pri reprodukciji Super VCD-a
Početno podešenje je podcrtano.
● 1:STEREO: Standardni stereo zvuk
audio zapisa 1
● 1:1/L: Zvuk lijevog kanala audio
zapisa 1 (mono)
● 1:2/R: Zvuk desnog kanala audio
zapisa 1 (mono)
● 2:STEREO: Standardni stereo zvuk
audio zapisa 2
● 2:1/L: Zvuk lijevog kanala audio
zapisa 2 (mono)
● 2:2/R: Zvuk desnog kanala audio
zapisa 2 (mono)
Podešavanje zvuka
Promjena zvuka
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DATA CD
(DivX video datoteke)/DATA DVD (DivX
video datoteke) diskova snimljenim u više
audio formata (PCM, Dolby Digital, MPEG
audio ili DTS), moguće je promijeniti audio
format. Kod DVD VIDEO diskova snimljenih
s višejezičnim zapisima, možete odabrati
željeni jezik dijaloga.
Kod CD-ova, DATA CD-ova, DATA DVDova ili VIDEO CD-ova, možete odabrati zvuk
desnog ili lijevog kanala i možete slušati
zvuk odabranog kanala preko oba zvučnika
(desnog i lijevog). Primjerice, kod diska na
kojem je snimljena skladba tako da su na
desnom kanalu snimljeni vokali a na lijevom
kanalu glazba, možete odabrati lijevi kanal i
slušati samo glazbu preko oba zvučnika.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite $
(audio).
Pojavi se sljedeći izbornik.
2 Više puta pritisnite $ (audio) za
odabir 'eljenog audio signala.
Napomene
●
Tijekom reprodukcije Super VCD-a kod kojeg
nije snimljen audio 2 zapis, neće se čuti zvuk ako
odaberete "2:STEREO", "2:1/L" ili "2:2/R".
, nastavlja se
39
●
Tijekom reprodukcije DVD-RW/DVD-R u VR
načinu: ukoliko ste spojili AV pojačalo
(prijemnik) preko DIGITAL OUT (COAXIAL)
priključka i želite ih izmjenjivati između zapisa,
podesite "DOLBY DIGITAL" u "D-PCM" u
"AUDIO SETUP" izborniku.
Prikaz podataka o audio formatu
diska
Ako pritisnete $ (audio) više puta tijekom
reprodukcije, format tekućeg audio signala
(Dolby Digital, DTS, PCM, itd.) će biti
prikazan na sljedeći način.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
O audio signalima
Audio signali snimljeni na disk sadrže
zvukovne elemente (kanale) navedene u
nastavku. Svaki kanal se reproducira putem
posebnog zvučnika.
● Prednji lijevi (L)
● Prednji desni (R)
● Središnji
● Stražnji lijevi (L)
● Stražnji desni (R)
● Stražnji (mono): Može se raditi o signalu
Dolby Surround zvuka ili o signalu Dolby
Digital zvuka stražnjeg mono kanala.
● LFE (Low Frequency Effect) –
niskofrekvencijski signal
Primjer:
Za 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk
Stražnji (L/R)
Prednji (L/R)
+ Srednji
LFE (niskofrekventni
efekt)
Primjer:
Za 3-kanalni Dolby Digital zvuk
Prednji (L/R)
Stražnji (mono)
Pri reprodukciji DivX video datoteke na
DATA CD-u ili DATA DVD-u
Primjer:
Za MP3 zvuk
Brzina prijenosa
(bit rate)
40
Napomene
Ako je "DTS" u izborniku "AUDIO SETUP"
podešen na "OFF", opcija odabira DTS zapisa
neće se pojaviti na zaslonu čak ako disk sadrži
DTS zapise (pogledajte str. 66).
● MPEG audio signali s više od dva kanala će se
pojaviti na prikazan način (3/2.1, 2/1), no iz
prednjih dvaju zvučnika će se reproducirati samo
signali prednjeg lijevog (L) ili prednjeg desnog
(R) kanala.
●
SURROUND postavke
(TVS)
Kada su priključena samo 2 prednja zvučnika,
funkcija TVS (TV Virtual Surround) vam
omogućava uživanje u surround efektima
uporabom zvučne slike kojom se stvara
privid stražnjih zvučnika iz zvuka prednjih
zvučnika (L: lijevi, R: desni) bez stvarne
uporabe stražnjih zvučnika.
TVS je razvila tvrtka Sony kako bi omogućila
surround zvuk kad koristite samo stereo TV
prijemnik.
Ako je uređaj tako konfiguriran da daje
signale na priključak DIGITAL OUT
(COAXIAL), moći ćete koristiti surround
efekt samo ako je opcija "DOLBY DIGITAL"
podešena na "D-PCM" i "MPEG" na "PCM"
u izborniku "AUDIO SETUP" (str. 66).
Za iskljuenje podešenja
U koraku 2 odaberite "OFF".
TVS DYNAMIC THEATER
Stvara skupinu VELIKIH virtualnih stražnjih
zvučnika i virtualni subwoofer iz zvuka
prednjih zvučnika (L, R) bez uporabe
stvarnih stražnjih zvučnika i subwoofera
(prikazano na slici).
Ovaj način reprodukcije je učinkovit kada je
udaljenost između prednjih L i R zvučnika
mala, primjerice kod ugrađenih zvučnika
stereo TV prijemnika.
TVS DYNAMIC
Koristi zvučnu sliku kako bi stvorio dojam
stražnjih zvučnika iz zvuka prednjih zvučnika
(L, R) bez uporabe stvarnih stražnjih
zvučnika (prikazano na slici).
Ovaj način reprodukcije je učinkovit kada je
udaljenost između prednjih L i R zvučnika
mala, npr. kod ugrađenih zvučnika stereo TV
prijemnika.
1 Pritisnite SUR tijekom
reprodukcije.
TVS WIDE
Pojavi se sljedeći izbornik.
Stvara dojam 5 parova stražnjih zvučnika iz
zvuka prednjih zvučnika (L, R) (prikazano
na slici).
Ovaj način reprodukcije je učinkovit kada je
udaljenost između prednjih L i R zvučnika
mala, primjerice kod ugrađenih zvučnika
stereo TV prijemnika.
2 Pritisnite SUR više puta za odabir
nekog od TVS surround efekata.
Pogledajte pojašnjenje za svaki način
reprodukcije.
● TVS DYNAMIC THEATER
● TVS DYNAMIC
● TVS WIDE
● TVS NIGHT
● TVS STANDARD
, nastavlja se
41
TVS NIGHT
Snažni zvukovi, kao što su eksplozije, se
potiskuju a tiši zvukovi se normalno
reproduciraju. Ovaj način reprodukcije je
pogodan kad želite čuti dijaloge i uživati u
surround efektima "TVS WIDE" načina
reprodukcije na malim razinama glasnoće
TVS STANDARD
Stvara tri skupine virtualnih stražnjih
zvučnika iz zvuka prednjih zvučnika (L, R),
bez stvarne uporabe stražnjih zvučnika
(pogledajte sliku). Primijenite ovo podešenje
kad koristite 2 odvojena zvučnika.
L : Prednji zvučnik (lijevi)
R : Prednji zvučnik (desni)
i : Virtualni zvučnici
Napomene
Kada signal koji se reproducira ne sadrži signal
stražnjih zvučnika, ne mogu se čuti surround
efekti.
● Kad odaberete jedan od TVS načina
reprodukcije, isključite surround mod spojenog
TV prijemnika ili pojačala (prijemnika).
● Vaš položaj pri slušanju treba biti između i na
jednakoj udaljenosti od zvučnika i zvučnici
trebaju biti postavljeni u sličnom okruženju.
● Funkcija "TVS NIGHT" neće raditi kod svih
diskova jednako.
● TVS efekti ne rade kad koristite funkcije ubrzane
i usporene reprodukcije, iako možete promijeniti
TVS modove.
●
42
Gledanje filmova
Promjena kuta kamere
Prikaz titlova
Kod DVD-ova kod kojih su snimljeni titlovi,
možete ih za vrijeme reprodukcije DVD-a po
želji uključiti ili isključiti.
Kod DVD VIDEO diskova na kojima su neke
scene snimljena iz više kutova, na pokazivaču
na prednjoj strani se prikazuje oznaka ")".
To znači da možete mijenjati kut gledanja.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite '
(titl).
Pojavit će se sljedeći izbornik.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite )
(kut).
Bit će prikazan broj kuta kamere.
2 Više puta pritisnite ' (titl) za
odabir jezika.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
2 Više puta pritisnite ) (kut) za
odabir broja kuta.
Scena se promijeni prema odabranom
kutu.
Napomena
Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati kut čak niti kad su scene na DVD
VIDEO disku snimljene iz više kutova.
Odaberite željeni jezik titla.
Mogućnost odabira jezika ovisi o DVD-u.
Kad su prikazane 4 znamenke, one
predstavljaju kôd jezika. Pogledajte
popis kodova jezika na str. 73 kako bi
vidjeli kojem jeziku je pridijeljen
određeni kôd.
Pri reprodukciji DVD-VR diskova
Odaberite "ON".
, nastavlja se
43
Pri reprodukciji DATA CD-a (DivX
video) ili DATA DVD-a (DivX video)
Odaberite jezik za prikaz titla.
Za iskljuenje titlova
Podešavanje reproducirane slike (CUSTOM PICTURE
MODE)
U koraku 2 odaberite "OFF".
Napomene
Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete
moći mijenjati ili isključiti titlove čak niti kad su
na DVD-u snimljeni višejezični titlovi.
● Titlove je moguće mijenjati ako DivX video
datoteka ima ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX" te
sadrži informaciju o titlu unutar iste datoteke.
● Kod reprodukcije diska s titlovima, titl će možda
nestati kad pritisnete tipku FAST PLAY ili
SLOW PLAY.
●
Kako biste postigli željenu kvalitetu slike,
uređaj omogućuje podešavanje video signala
DVD-a, VIDEO CD-a, DATA CD-a//DATA
DVD-a u JPEG formatu ili DATA CD-a/
DATA DVD-a koji sadrži DivX video
datoteke. Odaberite postavke koje najbolje
odgovaraju programu kojeg gledate. Kad
odaberete "MEMORY", možete dodatno
podešavati svaki element slike (boju,
svjetlinu, itd.).
1 Pritisnite DISPLAY tijekom
reprodukcije. (Kod reprodukcije
DATA CD-a/DATA DVD-a u JPEG
formatu, pritisnite dvaput)
Pojavi se sljedeći izbornik.
2 Tipkama X/x odaberite
(CUSTOM PICTURE MODE), zatim
pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "CUSTOM
PICTURE MODE".
44
3 Pritisnite X/x za odabir 'eljenog
podešenja.
Osnovno podešenje je podcrtano.
● STANDARD: prikaz standardne slike.
● DYNAMIC 1: prikaz slike uz
povećani kontrast i jačinu boje.
● DYNAMIC 2: prikaz slike uz povećani
kontrast i jačinu boje više od
DYNAMIC 1.
● CINEMA 1: prikaz detalja na tamnim
područjima uz povećanje razine crne
boje.
● CINEMA 2: prikaz bijele boje je
svjetliji a crne boje bogatiji uz
povećanje kontrasta.
● MEMORY: za detaljnije podešavanje
slike.
Podešavanje značajki slike u
"MEMORY"
Moguće je podesiti svaki element slike
zasebno.
● PICTURE: mijenja kontrast.
● BRIGHTNESS: mijenja sveukupnu
svjetlinu.
● COLOR: čini boje dubljima ili svjetlijima.
● HUE: mijenja balans boje.
1 U koraku 3 iz poglavlja
"Podešavanje reproducirane slike"
odaberite "MEMORY" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se skala podešenja opcije
"PICTURE".
4 Pritisnite ENTER.
Počne se primjenjivati odabrano
podešenje.
z Savjet
Pri gledanju filmova, preporučuje se podešenje
"CINEMA 1" ili "CINEMA 2".
2 Tipkama C/c podesite kontrast
slike.
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu
sliku bez pohrane tekućeg podešenja,
pritisnite X/x.
3 Pritisnite ENTER.
Podešenje je pohranjeno i pojavi se skala
podešenja opcije "BRIGHTNESS".
4 Ponovite korak 2 i 3 kako biste
podesili "BRIGHTNESS", "COLOR" i
"HUE".
Za iskljuenje izbornika
Pritisnite C RETURN ili DISPLAY.
45
Izoštravanje slike
(SHARPNESS)
4 Pritisnite ENTER.
Aktivira se opcija.
Za poništenje podešenja "SHARPNESS"
U koraku 3 odaberite "OFF".
Funkcija SHARPNESS izoštrava obrise slike
na TV ekranu.
1 Pritisnite DISPLAY tijekom
reprodukcije (kod reprodukcije
DATA CD-a/DATA DVD-a s JPEG
slikama pritisnite dvaput).
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Tipkom X/x odaberite
(SHARPNESS) te pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za "SHARPNESS".
3 Tipkom X/x odaberite razinu.
●
●
46
1: naglašava obrise.
2: naglašava obrise više od podešenja 1.
Reprodukcija MP3 zvuka i JPEG
slika
MP3 audio zapisi i JPEG
slikovne datoteke
MP3 je tehnologija kompresije zvuka
usklađena s ISO/IEC MPEG normama. JPEG
je tehnologija kompresije slike.
Moguće je reproducirati DATA CD-ove/
DATA DVD-ove koji sadrže MP3 audio
zapise ili JPEG slikovne datoteke.
DATA CD/DATA DVD diskovi koje
uređaj može reproducirati
Moguće je reproducirati DATA CD-ove
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili DATA
DVD-ove (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) snimljene u MP3
(MPEG 1 Audio Layer III) formatu i JPEG
formatu. Međutim, DATA CD-ovi moraju
biti snimljeni u ISO9660 razina 1, razina 2,
ili Joliet formatu, a DATA DVD-ovi u UDF
(Universal Disk Format) formatu, da bi uređaj
mogao prepoznati zapise (ili datoteke). Za
više informacija o formatu zapisa, pogledajte
upute CD-R/RW uređaja ili programa za
snimanje (nisu dio isporuke).
Napomene
Uređaj će reproducirati bilo kakve podatke s
ekstenzijom ".MP3", ".JPG" ili ".JPEG", čak i
ako nisu u MP3 ili JPEG formatu.
Reprodukcijom tih podataka može se proizvesti
glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike.
● Uređaj ne može reproducirati audio zapise u
mp3PRO formatu.
● Nije moguća reprodukcija nekih JPEG datoteka.
● Nije moguća reprodukcija MP3 audio zapisa/
JPEG slikovnih datoteka na DATA CD-ovima/
DATA DVD-ovima koji sadrže DivX video
datoteke.
●
Redoslijed reprodukcije albuma,
zapisa i datoteka
Albumi se reproduciraju sljedećim redom:
Struktura sadržaja diska
Razina 1 Razina 2 Razina 3 Razina 4 Razina 5
ROOT*
Napomena
Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD-ove/DATA DVD-ove izrađene u Packet Write
formatu.
MP3 audio zapisi i JPEG datoteke
koje je moguće reproducirati
Uređaj može reproducirati sljedeće zapise i
datoteke:
− MP3 audio zapise s ekstenzijom ".MP3"
− JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom
".JPEG" ili ".JPG"
− JPEG slikovne datoteke koje su usklađene
s DCF* formatom slikovnih datoteka.
Album
Zapis ili datoteka
* ROOT = korijenski direktorij
* "Design rule for Camera File system": Slikovni
standardi za digitalne fotoaparate koje je odredila
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
, nastavlja se
47
Kada umetnete DATA CD/DATA DVD i
pritisnete H, redom će se reproducirati
numerirani zapisi (ili datoteke) od 1 do 7.
Svaki podalbum/zapis (ili datoteke) unutar
odabranog albuma ima prioritet nad narednim
albumom unutar iste grane. (Primjer: C
sadrži D tako da se 4 reproducira prije 5.)
Kada se nakon pritiska na MENU prikaže
popis MP3 albuma (str. 49), albumi su organizirani na sljedeći način: A t B t C
t D t F t G. Albumi u kojima nema
zapisa (ili datoteka) (kao što je album E),
nisu prikazani na popisu.
Reprodukcija MP3 audio
zapisa i JPEG slikovnih
datoteka
U ovom uređaju je moguće reproducirati MP3
audio zapise i JPEG slikovne datoteke snimljene na DATA CD-ove (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) ili DATA DVD-ove (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/ DVD-RW/DVD-R)
z Savjeti
● Ukoliko na početak imena zapisa/datoteke
dodate brojeve (01, 02, 03, itd.) kod pohrane na
disk, zapisi/datoteke će biti reproducirani tim
redoslijedom.
● Budući da diskovima s puno razina direktorija
treba više vremena za početak reprodukcije,
preporučamo da albume ne izrađujete s više od
dvije razine.
Napomene
Slijed reprodukcije može biti drukčiji od
opisanog, ovisno o programu koji se koristi za
snimanje DATA CD-a/DATA CD-a.
● Opisani slijed reprodukcije nije primjenjiv ako
disk sadrži više od 200 albuma i više od 300
datoteka u svakom albumu.
● Uređaj prepoznaje do 200 albuma (uređaj
prebrojava samo albume, uključujući i one koji
ne sadrže MP3 audio zapise i JPEG slikovne
datoteke). Uređaj neće reproducirati albume
nakon prvih 200 albuma.
● Uređaju će možda trebati više vremena za
početak reprodukcije kod prelaska na sljedeći
album ili kod odabira drugog albuma.
●
48
z Savjet
Tijekom reprodukcije MP3 audio zapisa moguće je
vidjeti informacije o disku (str. 35).
Napomene
KODAK Picture CD automatski počinje
reprodukciju nakon ulaganja.
● Ako DATA CD/DATA DVD ne sadrži nijedan
MP3 audio zapis ili JPEG slikovnu datoteku, na
ekranu će biti prikazano "No audio data" ili "No
image data".
●
Odabir albuma
Odabir MP3 audio zapisa
1 Pritisnite MENU.
1 Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir
Pojavi se popis albuma s diska.
Tijekom reprodukcije albuma označen je
njegov naslov.
2 Tipkama X/x odaberite 'eljeni
album.
3 Pritisnite H.
Započet će reprodukcija odabranog
albuma.
Za odabir MP3 audio zapisa, pogledajte
"Odabir MP3 audio zapisa" (str. 49).
Za odabir JPEG slikovnih datoteka,
pogledajte "Odabir JPEG slikovnih
datoteka" (str. 50).
albuma" pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa sadržanih u
albumu.
2 Tipkama X/x odaberite zapis i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog
zapisa.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za prelazak na sljedeu ili prethodnu
stranicu
Pritisnite c ili C.
Za zaustavljanje reprodukcije
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite x.
Pritisnite C RETURN.
Za prelazak na sljedeu ili prethodnu
stranicu
Za reprodukciju sljedeeg ili prethodnog
MP3 audio zapisa
Pritisnite c ili C.
Pritisnite > ili .. Imajte na umu da
možete odabrati sljedeći album ako nastavite
pritiskati > nakon zadnjeg zapisa prvog
albuma, no ne možete se vratiti na prethodni
album pritiskom tipke .. Za povratak na
prethodni album, odaberite album iz popisa.
Za ukljuenje/iskljuenje izbornika
Pritisnite MENU više puta.
z Savjet
U odabranom album moguća je reprodukcija samo
MP3 audio zapisa, JPEG slikovnih datoteka ili
obojeg, podešavanjem opcije "MODE (MP3,
JPEG)" (str. 51).
, nastavlja se
49
Odabir JPEG slikovne datoteke
1 Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir
albuma" pritisnite PICTURE NAVI.
U 16 umanjenih okvira pojave se slike
datoteka u albumu. S desne strane je
prikazan trak za pomicanje.
Zakretanje JPEG slike
Pritisnite X/x tijekom prikaza slike. Svaki
puta kada pritisnete X, slika se zakrene u
lijevo za 90 stupnjeva.
Za povratak na normalni prikaz pritisnite
CLEAR.
Slika se također vrati u normalan položaj ako
pritisnete C/c za prelazak na sljedeću/
prethodnu sliku.
Primjer: kad jednom pritisnete X.
Smjer zakretanja
Za prikaz sljedećih slika, odaberite slike
u donjem retku te pritisnite x. Za
povratak na prethodnu slike odaberite
slike u gornjem retku te pritisnite X.
2 Tipkama C/X/x/c odaberite sliku
koju 'elite vidjeti te pritisnite
ENTER.
Pojavi se odabrana slika.
Primjer
Uveanje JPEG slike (ZOOM)
Pritisnite ZOOM dok je prikazana slika.
Sliku možete uvećati do četiri puta u odnosu
na izvornu veličinu, a možete je i pomicati
tipkama C/X/x/c. Za povratak na normalni
prikaz pritisnite CLEAR.
Kad jednom pritisnete tipku ZOOM (x2)
Slika se uveća dva puta u odnosu na izvornu
veličinu.
Kad dvaput pritisnete tipku ZOOM (x4)
Slika se uveća četiri puta u odnosu na
izvornu veličinu.
Za iskljuenje prikaza JPEG slike
Pritisnite x.
Za prelazak na sljedeu ili prethodnu sliku
Pritisnite c ili C. Možete odabrati prvu
datoteku sljedećeg albuma pritiskom tipke c
tijekom reprodukcije zadnje datoteke
tekućeg albuma.
Imajte na umu da se ne možete vratiti na
prethodni album pritiskom tipke C.
Prethodni album možete odabrati iz popisa.
z Savjeti
● Tijekom prikaza JPEG slika, možete podesiti
opcije kao što su "INTERVAL" (str. 52),
"EFFECT" (str. 53) i "SHARPNESS" (str. 46).
● JPEG slike možete gledati bez MP3 zvuka tako
da podesite "MODE (MP3, JPEG)" na "IMAGE
(JPEG)" (str. 51).
● Datum snimanja slike je prikazan uz "DATE" u
kontrolnom izborniku (str. 11). Ovisno o
digitalnom fotoaparatu, datum možda neće biti
prikazan.
Napomena
PICTURE NAVI ne radi ako je u "MODE (MP3,
JPEG)" odabrana opcija "AUDIO (MP3)" (str. 51).
50
Slide Show reprodukcija
JPEG slika
Možete redom reproducirati JPEG slikovne
datoteke s DATA CD-a ili DATA DVD-a,
poput prezentacije (slide show).
Slideshow reprodukcija sa
zvukom (MODE (MP3, JPEG))
Ako su JPEG i MP3 datoteke u istom
albumu, možete gledati JPEG slike uz zvuk.
1 Pritisnite DISPLAY kad je ure(aj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Tipkama X/x odaberite
MODE (MP3, JPEG) i pritisnite
ENTER.
Pojave se opcije za "MODE (MP3,
JPEG)".
1 Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma na DATA CD-u/
DATA DVD-u.
3 Tipkama X/x odaberite "AUTO"
(poetno podešenje) te pritisnite
ENTER.
AUTO: Reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka kao slideshow sa zvukom
(MP3 audio zapisi).
● AUDIO (MP3): Kontinuirana
reprodukcija MP3 audio zapisa.
● IMAGE (JPEG): Reprodukcija JPEG
slikovnih datoteka kao slideshowa.
●
2 Tipkama X/x odaberite album.
3 Pritisnite H.
4 Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma snimljenih na
DATA CD/ DATA DVD.
Započinje slide show reprodukcija JPEG
slika iz odabranog albuma.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Napomene
Slideshow se zaustavlja kad pritisnete X/x ili
ZOOM. Za nastavak reprodukcije pritisnite H.
● Ova funkcija ne radi ako je opcija "MODE
(MP3, JPEG)" podešena na "AUDIO (MP3)"
(str. 51).
●
5 Tipkama X/x odaberite album koji
sadr'i 'eljene MP3 audio i JPEG
zapise.
, nastavlja se
51
6 Pritisnite H.
Započet će reprodukcija odabranog
albuma sa zvukom.
z Savjeti
● Za ponavljanje reprodukcije MP3 audio zapisa i
JPEG datoteka iz jednog albuma, ponavljanje
reprodukcije istog MP3 zapisa ili albuma kad je
opcija "MODE (MP3, JPEG)" podešena na
"AUTO", pogledajte poglavlje "Ponavljanje
reprodukcije (Repeat Play)" na str. 29.
● Uređaj prepoznaje maksimalno 200 albuma bez
obzira na odabrani način reprodukcije. Na
svakom albumu uređaj prepoznaje do 300 MP3
audio zapisa i 300 JPEG datoteka kad je odabran
"AUTO", 600 MP3 audio zapisa kad je odabran
"AUDIO (MP3)" i 600 JPEG datoteka kad je
odabran "IMAGE (JPEG)".
Određivanje intervala slideshowa
(INTERVAL)
Pri slideshow reprodukciji JPEG slikovnih
datoteka možete odrediti trajanje prikaza
pojedinačnih slika.
1 Dvaput pritisnite DISPLAY tijekom
reprodukcije JPEG datoteka ili kad
je ure(aj zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2 Pritisnite X/x za odabir
(INTERVAL), zatim pritisnite
ENTER.
Pojave se opcije izbornika "INTERVAL".
Napomene
Nije moguća istovremena reprodukcija JPEG
datoteka i MP3 zapisa ako nisu iz istog albuma.
● Kad je trajanje reprodukcije JPEG datoteke duže
od MP3 audio zapisa ili obrnuto, slideshow se
nastavlja bez zvuka, odnosno slike.
● Ako reproducirate veliki MP3 zapis i JPEG
slikovnu datoteku, može doći do preskakanja
zvuka. Savjetujemo da kod izrade datoteke
odaberete MP3 bit rate do 128 kbps ili niži. Ako
zvuk i dalje preskače, smanjite veličinu JPEG
datoteke.
●
3 Pritisnite X/x za odabir podešenja.
Početno podešenje je podcrtano.
● NORMAL: Podešava trajanje na
otprilike 6 do 9 sekundi.
● FAST: Podešava trajanje kraće od
NORMAL.
● SLOW1: Podešava trajanje duže od
NORMAL.
● SLOW2: Podešava trajanje duže od
SLOW1.
4 Pritisnite ENTER.
Napomena
Neke JPEG datoteke, osobito progresivne ili one s
razlučivošću od 3 000 000 piksela ili više će trebati
duže vrijeme za početak prikazivanja od ostalih.
Stoga će se njihovo trajanje činiti dužim od
odabrane opcije.
52
Odabir efekta za slikovne
datoteke u slideshowu (EFFECT)
Pri reprodukciji JPEG slikovnih datoteka
možete odabrati efekt koji će se koristiti kod
gledanja slideshowa.
1 Dvaput pritisnite DISPLAY tijekom
reprodukcije JPEG datoteka ili kad
je ure(aj zaustavljen.
2 Pritisnite X/x za odabir
(EFFECT), zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika "EFFECT".
3 Pritisnite X/x za odabir podešenja.
Početno podešenje je podcrtano.
● MODE1: Slike se pojavljuju odozgo
prema dolje.
● MODE2: Slike se pojavljuju slijeva
prema desno.
● MODE3: Slike se pojavljuju širenjem
iz središta ekrana.
● MODE4: Slike se pojavljuju s
različitim efektima primijenjenim
slučajnim slijedom.
● MODE5: Sljedeća slika se pojavi
preko prethodne.
● OFF (isključeno)
4 Pritisnite ENTER.
53
®
DivX video datoteke
O DivX video
datotekama
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju je razvila tvrtka DivXNetworks,
Inc. te je proizvod s DivX® certifikatom.
Vaš uređaj može reproducirati DATA CD-ove
i DATA DVD-ove koji sadrže DivX video
datoteke.
DivX video datoteke koje je
moguće reproducirati
Uređaj može reproducirati datoteke snimljene
DivX formatu, a koje u ima ekstenziju ".AVI"
ili ".DIVX". Uređaj neće reproducirati
datoteke s ekstenzijom ".AVI" ili ".DIVX"
ako ne sadrže DivX video zapise.
z Savjet
Detalje o MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim
datotekama na DATA CD-ovima/DATA DVDovima potražite u odjeljku "Diskovi koje uređaj
može reproducirati" (str. 47).
Napomene
DATA CD i DATA DVD diskovi koje
uređaj može reproducirati
Moguće je reproducirati DATA CD-ove
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) i DATA DVD-ove
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/ DVD-RW/
DVD-R) pod sljedećim uvjetima:
− Na DATA CD-ovima/DATA DVD-ovima
koji sadrže DivX video datoteke uz MP3
audio zapise ili JPEG slikovne datoteke,
uređaj će reproducirati samo DivX video
datoteke.
Međutim, ovaj uređaj reproducira samo DATA
CD-ove čiji logički format je ISO9660 Level
1/ Level 2 ili Joliet, a DATA DVD-ove u
UDF (Universal Disk Format) formatu.
Za više informacija o formatu zapisa
pogledajte upute isporučene s uređajem ili
softverom za snimanje (nisu dio isporuke).
Redoslijed reprodukcije s DATA CD-ova i
DATA DVD-ova
Pogledajte odjeljak "Redoslijed reprodukcije
albuma, zapisa i datoteka" (str. 47). Opisani
redoslijed ponekad neće biti primjenjiv,
ovisno o softveru korištenom za izradu DivX
video datoteke ili ako disk sadrži više od 200
albuma i 600 DivX video zapisa u svakom
albumu.
Napomena
Uređaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD-ove/ DATA DVD-ove izrađene u Packet Write
formatu.
54
Uređaj ponekad neće reproducirati DivX video
datoteku koja je bila sastavljena od dviju ili više
DivX video datoteka.
● Uređaj ne može reproducirati DivX video
datoteku s razlučivošću većom od 720 (širina) T
576 (visina)/2GB.
● Ovisno o DivX video datoteci, slika može biti
nejasna ili zvuk isprekidan.
● Uređaj ne može reproducirati neke DivX video
datoteke koje traju duže od 3 sata.
●
Reprodukcija DivX Video
datoteka
Moguće je reproducirati DivX video datoteke
na DATA CD-u (CD-ROM/CD-R/CD-RW) i
DATA DVD-u (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
Odabir albuma
1 Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma s diska. Navedeni
su samo albumi koji sadrže DivX video
datoteke.
2 Tipkama X/x odaberite album za
reprodukciju.
3 Pritisnite H.
Reprodukcija počne od odabranog
albuma. Za odabir DivX video datoteka,
pogledajte "Odabir DivX video datoteke"
(str. 56).
Za zaustavljanje reprodukcije
z Savjeti
Tijekom reprodukcije DivX video datoteke
moguće je vidjeti informaciju o disku (str. 35).
Napomene
Ako na DATA CD-u/DATA DVD-u nema
snimljenih DivX video datoteka, pojavi se
poruka koja upozorava da taj disk nije moguće
reproducirati.
● Ovisno o DivX video datoteci, slika se može
zaustaviti ili biti nejasna. U tom slučaju
preporučamo da izradite datoteku s nižom
brzinom prijenosa (bit rate). Ako je zvuk i dalje
nejasan, preporuča se uporaba MP3 audio
formata. Međutim, ovaj uređaj ne podržava
WMA (Windows Media Audio) format.
● Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za
DivX video datoteke, između pritiska tipke H i
pojave slike može proći neko vrijeme.
● Ovisno o DivX video datoteci, zvuk možda neće
odgovarati slici na ekranu.
●
Pritisnite x.
Za prelazak na sljedeu ili prethodnu
stranicu
Pritisnite C ili c.
Za ukljuenje/iskljuenje izbornika
Pritisnite MENU više puta.
, nastavlja se
55
Odabir DivX video datoteke
1 Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir
albuma" pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa sadržanih u
albumu.
2 Tipkama X/x odaberite datoteku i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog
datoteke.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za prelazak na sljedeu ili prethodnu
stranicu
Pritisnite C ili c.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za prelazak na sljedeu ili prethodnu DivX
video datoteku bez prikaza popisa datoteka
Sljedeću ili prethodnu DivX video datoteku
u istom albumu možete odabrati pritiskom na
> ili .. Možete također odabrati prvu
datoteku sljedećeg albuma pritiskom tipke
> tijekom reprodukcije zadnje datoteke
tekućeg albuma. Imajte na umu da se ne
možete se vratiti na prethodni album
pritiskom tipke .. Za povratak na
prethodni album, odaberite album iz popisa.
z Savjeti
Ako je određeno broj reprodukcija neke DivX
video datoteke, moguće ju je gledati samo toliko
puta. Ubrajaju se sljedeće situacije:
– kad je uređaj isključen. To uključuje automatsko
isključenje funkcijom Auto Power Off. Pritisnite
X umjesto x kad želite prekinuti gledanje.
– kad je otvorena uložnica diska.
– kad se reproducira druga datoteka.
56
Uporaba različitih dodatnih
funkcija
3 Pritisnite X/x za odabir
(PARENTAL CONTROL) i pritisnite
ENTER.
Blokiranje diskova
Pojavit će se opcije za "PARENTAL
CONTROL".
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Za odabrani disk možete podesiti dvije vrste
ograničenja reprodukcije.
● Korisničko ograničenje reprodukcije
(Custom Parental Control)
Ograničenje reprodukcije možete tako
podesiti da uređaj ne može reproducirati
neprikladne diskove.
● Blokiranje (Parental Control)
Reprodukcija nekih DVD-ova se može
ograničiti do određene razine, primjerice
ovisno o dobi korisnika. Scene mogu biti
blokirane ili zamijenjeni.
Kod obje vrste ograničenja reprodukcije
koristi se ista zaporka.
4 Pritisnite X/x za odabir "ON t",
zatim pritisnite ENTER.
Ako niste upisali zaporku
Pojavit će se izbornik za upis nove
zaporke.
Brojčane
tipke
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se potvrda unosa zaporke.
Ako ste ve upisali zaporku
Pojavi se izbornik za unos zaporke.
5 Unesite ili ponovo unesite 4
znamenke zaporke brojanim
tipkama, zatim pritisnite ENTER.
Korisničko ograničenje
reprodukcije (Custom Parental
Control)
Kod korisničkog ograničenja reprodukcije
diskova možete podesiti istu zaporku za
najviše 40 diskova. Kad podesite 41. disk,
prvi disk se poništi.
1 Stavite disk kojeg 'elite blokirati.
Ako disk započne reprodukciju, pritisnite
x za zaustavljanje reprodukcije.
2 Pritisnite DISPLAY kad je ure(aj
zaustavljen.
Bit će prikazan kontrolni izbornik.
Pojavit će se poruka "Custom parental
control is set" (ograničenje reprodukcije
je podešeno), zatim se ponovo pojavi
kontrolni izbornik.
Iskljuenje korisnikog ogranienja
reprodukcije
1
2
3
Slijedite korake 1 – 3 iz odjeljka
"Korisničko ograničenje reprodukcije
(Custom Parental Control)".
Pritisnite X/x za odabir "OFF t",
zatim pritisnite ENTER.
Upišite 4 znamenke zaporke brojčanim
tipkama, zatim pritisnite ENTER.
, nastavlja se
57
Reprodukcija diskova kod kojih je aktivirano korisniko ogranienje reprodukcije
1
2
Umetnite disk kod kojeg je aktivirano
korisničko ograničenje reprodukcije.
Pojavi se izbornik "CUSTOM
PARENTAL CONTROL".
Upišite 4 znamenke zaporke brojčanim
tipkama, zatim pritisnite ENTER.
Uređaj je spreman za reprodukciju.
z Savjet
Ako zaboravite zaporku, kad izbornik "CUSTOM
PARENTAL CONTROL" zatraži upis zaporke,
brojčanim tipkama unesite 6-znamenkasti broj
"199703", zatim pritisnite tipku ENTER. Sada će
se od vas zatražiti unos nove četveroznamenkaste
zaporke.
Ograničavanje reprodukcije
(Parental Control)
3 Tipkama X/x odaberite "PLAYER
t",
zatim pritisnite tipku ENTER.
Ako još niste upisali zaporku
Pojavit će se izbornik za unos nove
zaporke.
Brojčanim tipkama unesite
četveroznamenkastu zaporku, zatim
pritisnite ENTER.
Pojavit će se prikaz za potvrdu zaporke.
Ako ste ve upisali zaporku
Pojavit će se izbornik za unos zaporke.
4 Brojanim tipkama unesite ili ponovno unesite etveroznamenkastu
zaporku, zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se izbornik za odabir razine
ograničenja reprodukcije.
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova se
može ograničiti do određene razine,
primjerice ovisno o dobi korisnika. Funkcija
blokiranja "PARENTAL CONTROL"
omogućuje odabir razine ograničenja
reprodukcije.
1 Pritisnite tipku DISPLAY kad je
ure(aj zaustavljen.
Bit će prikazan kontrolni izbornik.
2 Pritisnite X/x za odabir opcije
(PARENTAL CONTROL),
zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se opcije funkcije
"PARENTAL CONTROL".
58
5 Pritisnite X/x za odabir opcije
"STANDARD" i zatim pritisnite
tipku ENTER.
Pojave se podešenja opcije
"STANDARD".
6 Pritisnite X/x za odabir zemljopisnog podruja kao ogranienja
reprodukcije, zatim pritisnite tipku
ENTER.
Područje će biti odabrano.
Kad odaberete "OTHERS t", odaberite
i unesite standardni kôd prema tablici na
stranici 73.
7 Pritisnite X/x za odabir opcije
"LEVEL", zatim pritisnite tipku
ENTER.
Pojavi se podešenje razine ograničenja
"LEVEL".
z Savjet
Ako zaboravite zaporku, izvadite disk i ponovite
korake 1 – 3 prema opisu "Ograničavanje
reprodukcije (Parental Control)". Kada se zatraži
upis zaporke, brojčanim tipkama unesite "199703",
zatim pritisnite tipku ENTER. Sada će se od vas
zatražiti unos nove četveroznamenkaste zaporke.
Nakon unosa četveroznamenkaste zaporke, uložite
disk u uređaj i pritisnite H. Kada se pojavi
izbornik za unos zaporke, unesite novu zaporku.
Napomene
Pri reprodukciji diskova koji nemaju funkciju
blokiranja, na ovom uređaju se ne može
ograničiti reprodukcija.
● Pri reprodukciji nekih diskova možda će uređaj
zatražiti promjenu razine ograničenja tijekom
reprodukcije. Tada unesite zaporku i promijenite
razinu. Ako je isključena funkcija Resume Play,
aktivira se prethodna razina ograničenja.
●
Promjena zaporke
1 Pritisnite tipku DISPLAY kad je
ure(aj zaustavljen.
8 Pritisnite X/x za odabir 'eljene
razine ogranienja i zatim
pritisnite ENTER.
Podešavanje blokiranja (Parental
Control) je dovršeno.
Bit će prikazan kontrolni izbornik.
2 Pritisnite X/x za odabir opcije
(PARENTAL CONTROL),
zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se opcije funkcije
"PARENTAL CONTROL".
3 Pritisnite X/x za odabir opcije
"PASSWORD t", zatim pritisnite
ENTER.
Pojavit će se polje za upis zaporke.
4 Brojanim tipkama unesite
Što je odabrana vrijednost niža, to je
strože ograničenje.
Za iskljuenje funkcije blokiranja
U koraku 8, podesite "LEVEL" na "OFF".
Reprodukcija diskova za koje je podešeno
ogranienje
1
2
Umetnite disk i pritisnite H.
Pojavit će se izbornik za unos zaporke.
Brojčanim tipkama unesite
četveroznamenkastu zaporku, zatim
pritisnite ENTER.
Uređaj počne reprodukciju diska.
etveroznamenkastu zaporku,
zatim pritisnite ENTER.
5 Unesite novu etveroznamenkastu
zaporku brojanim tipkama, zatim
pritisnite ENTER.
6 Za potvrdu zaporke, ponovo je
unesite brojanim tipkama, zatim
pritisnite ENTER.
Ako ste pogriješili pri upisu zaporke
Pritisnite tipku C prije pritiska na ENTER i
upišite točan broj.
59
Upravljanje TV prijemnikom pomoću isporučenog
daljinskog upravljača
Pomoću isporučenog daljinskog upravljača
možete podešavati razinu glasnoće spojenog
Sonyjevog TV prijemnika te odabirati ulazni
signal i uključivati/isključivati ga.
Upravljanje TV prijemnikom
pomoću ovog daljinskog
upravljača
Možete također podešavati razinu glasnoće,
ulazni izvor i uključenje/isključenje TV
prijemnika drugih proizvođača. Ako je vaš
TV prijemnik naveden u donjoj tablici,
podesite odgovarajući kôd.
1 Zadr'ite pritisnutom tipku @/1, i
unesite brojanim tipkama kod
proizvo(aa TV prijemnika
(pogledajte tablicu).
2 Otpustite tipku @/1.
Brojčane
tipke
Kodovi TV prijemnika kojima je mogue
upravljati ovim upravljaem
Ako je za vaš TV prijemnik navedeno više
kodova, isprobajte ih jednog po jednog dok
ne nađete odgovarajućeg.
Proizvođač
Kodni broj
Sony
01 (tvorničko podešenje)
Aiwa
01 (tvorničko podešenje)
TV prijemnikom možete upravljati koristeći
sljedeće tipke.
Grundig
11
Hitachi
24
Pritisnite
Za
JVC
33
Uključenje/isključenje TV
prijemnika
LG
06
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
TV @/1
2 (glasnoća) +/– Podešavanje glasnoće TV
prijemnika
t (TV/video)
Prebacivanje ulaznog izvora
između TV prijemnika i
uređaja.
Napomena
Ovisno o priključenom uređaju, TV prijemnik
možda neće reagirati na sve dolje navedene tipke.
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Napomene
Prilikom izmjene baterija na daljinskom upravljaču, podešeni kod se može vratiti na početno
podešenje. Ponovo unesite odgovarajući kod.
● S nekim priključenim TV prijemnicima nećete
moći koristiti neke ili sve tipke daljinskog
upravljača.
●
60
Postavke i podešavanja
Izbornik podešenja
Pomoću prikaza za podešavanje možete
izvesti različita podešenja funkcija slike i
zvuka. Između ostalog, također možete
odabrati jezik titlova i jezik prikaza za
podešavanje.
Podrobnije podatke o svakoj funkciji
podešavanja potražite na str. 62 do 66.
Napomena
Postavke reprodukcije pohranjene na disku imaju
prioritet nad postavkama prikaza za podešavanje
tako da sve opisane opcije možda neće
funkcionirati.
3 Pritisnite X/x za odabir "CUSTOM",
zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik podešenja.
4 Pritisnite X/x za odabir funkcije
koju 'elite podesiti s popisa:
"LANGUAGE SETUP", "SCREEN
SETUP", "CUSTOM SETUP" ili
"AUDIO SETUP". Zatim pritisnite
ENTER.
Pojavit će se odabrana funkcija.
Primjer: "SCREEN SETUP"
Odabrana funkcija
Funkcije za podešavanje
1 Pritisnite DISPLAY na daljinskom
upravljau kad je ure(aj
zaustavljen.
Pojavit će se kontrolni izbornik.
2 Pritisnite X/x za odabir
5 Odaberite funkciju pritiskom na
X/x, zatim pritisnite ENTER.
Bit će prikazane opcije za odabranu
funkciju.
Primjer: "TV TYPE"
(SETUP), zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "SETUP".
Opcije
, nastavlja se
61
6 Odaberite podešenje pritiskom na
X/x, zatim pritisnite ENTER.
Funkcija je odabrana i podešenje je
završeno.
Primjer: "4:3 PAN SCAN"
Odabrano podešenje
Podešavanje jezika
izbornika i dijaloga
(LANGUAGE SETUP)
"LANGUAGE SETUP" omogućuje
podešavanje različitih jezika prikaza na
ekranu ili zvučnih zapisa.
Na prikazu za podešavanje odaberite
"LANGUAGE SETUP". Podrobnije podatke
o uporabi prikaza potražite u opisu "Uporaba
prikaza za podešavanje" (str. 61).
Pokretanje brzog podešavanja
Ako u koraku 3 odaberete "QUICK",
omogućeno je brzo podešavanje. Postupite
prema opisu od koraka 5 za osnovno
podešavanje (str. 19).
OSD (prikaz na zaslonu)
Vraanje svih "SETUP" postavki u
prvobitno stanje
Za promjenu jezika informacija prikazanih
na zaslonu.
1
MENU (samo za DVD VIDEO disk)
2
3
Odaberite "RESET" u koraku 3 i
pritisnite ENTER.
Tipkama X/x odaberite "YES".
Možete također prekinuti postupak i
vratiti se u kontrolni izbornik odabirom
opcije "NO".
Pritisnite ENTER.
Sva podešenja objašnjena na stranicama
od 62 do 66 vraćaju se na tvornički
podešene vrijednosti. Nemojte pritisnuti
@/1 tijekom vraćanja podešenja na
tvorničke vrijednosti koje traje nekoliko
sekundi.
Za odabir jezika DVD izbornika.
AUDIO (samo za DVD VIDEO disk)
Za odabir jezika zvučnog zapisa. Kad
odaberete "ORIGINAL", odabran je jezik
koji na disku ima prioritet.
SUBTITLE (samo za DVD)
Za odabir jezik titlova snimljenih na DVD
VIDEO disku.
Kad odaberete "AUDIO FOLLOW", jezik
titlova se mijenja u skladu s jezikom kojeg
ste odabrali za zvučne zapise.
z Savjet
Ako u izborniku "MENU", "SUBTITLE" ili
"AUDIO" odaberete "OTHERS t", trebate
brojčanim tipkama unijeti kôd odgovarajućeg
jezika s popisa jezičnih kodova na str. 73.
Napomena
Kada u izborniku "MENU", "SUBTITLE" i
"AUDIO" odaberete jezik koji nije snimljen na
DVD VIDEO disk, uređaj će automatski odabrati
jedan od snimljenih jezika.
62
Podešavanje prikaza
(SCREEN SETUP)
Odaberite podešenje ovisno o priključenom
TV prijemniku.
Odaberite "SCREEN SETUP" na prikazu za
podešavanje. Podrobnije podatke o uporabi
prikaza potražite u opisu "Uporaba prikaza
za podešavanje" (str. 61).
Osnovna podešenja su podcrtana.
Napomena
Ovisno o DVD-u, može se dogoditi da se umjesto
"4:3 LETTER BOX" automatski odabere "4:3
PAN SCAN" ili obratno.
SCREEN SAVER
Kada uređaj i daljinski upravljač ne koristite
dulje od 15 minuta, ili ako reproducirate CD
ili DATA CD (MP3 audio)/DATA DVD
(MP3 audio) duže od 15 minuta, aktivira se
screensaver. Ova funkcija je sprečava
oštećenja ekrana (sjene). Pritisnite H za
isključenje screensavera.
ON
Uključuje screensaver.
OFF
Isključuje screensaver.
BACKGROUND
TV TYPE
Odabire format slike priključenog TV
prijemnika (standardni 4:3 ili widescreen
format).
16:9
4:3
LETTER
BOX
4:3
PAN
SCAN
Odaberite ovo podešenje kad na
uređaj spojite TV prijemnik sa
širokim ekranom (widescreen)
ili s funkcijom prikaza slike u
widescreen formatu.
Odaberite ovo podešenje kad na
uređaj spojite standardni 4:3
TV prijemnik. Prikazuje široku
sliku na kojoj se vide pruge na
gornjem i donjem dijelu ekrana.
Odaberite ovo podešenje kad na
uređaj spojite standardni 4:3
TV prijemnik. Prikazuje široku
sliku na cijelom ekranu tako da
je dio slike automatski odrezan.
16:9
Odabire boju pozadine ili slike na TV ekranu
dok je uređaj zaustavljen ili tijekom
reprodukcije CD-a ili DATA CD-a (MP3
audio)/DATA DVD-a (MP3 audio).
JACKET
PICTURE
U pozadini se prikazuje slika
samo ako se već nalazi na
disku (CD-EXTRA itd.).
Ukoliko disk nema snimljenu
sliku, pojavit će se slika
"GRAPHICS"
GRAPHICS U pozadini se prikazuje slika
(grafika) pohranjena u
memoriji uređaja.
BLUE
Pozadina je plave boje.
BLACK
Pozadina je crne boje.
LINE
Odabire način izlaza video signala na LINE
(RGB)-TV priključku na stražnjoj strani
uređaja.
VIDEO
Omogućuje izlaz video signala.
S VIDEO
Omogućuje izlaz S video signala.
RGB
Omogućuje izlaz RGB signala.
Napomene
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Ako vaš TV prijemnik nema mogućnost
priključka S video ili RGB signala, na TV
ekranu se neće pojaviti slika, čak niti kad
odaberete "S VIDEO" ili "RGB". Pogledajte
upute za uporabu TV prijemnika.
● Ako vaš TV prijemnik ima samo jedan SCART
(EURO AV) priključak, nemojte odabrati "S
VIDEO".
●
63
Korisnička podešenja
PAUSE MODE (samo za DVD VIDEO/DVD-VR)
Odabire sliku kad je uređaj u stanju pauze.
(CUSTOM SETUP)
AUTO
Ovaj izbornik koristite za podešavanje
postavki vezanih za reprodukciju i nekih
ostalih postavki.
Prikazuje se slika s pokretnim
objektima bez podrhtavanja. U
normalnim uvjetima, odaberite
ovaj položaj.
FRAME
Prikazuje se slika visoke razlučivosti s objektima koji se ne miču.
U izborniku za podešavanje odaberite
"CUSTOM SETUP". Podrobnije podatke o
uporabi prikaza potražite u opisu "Izbornik
podešenja" (str. 61).
Početna podešenja su podcrtana.
TRACK SELECTION (samo za DVD VIDEO)
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska na
kojem su snimljeni višestruki audio formati
(PCM, MPEG audio, DTS ili Dolby Digital),
daje prvenstvo zvučnom zapisu koji sadrži
najveći broj kanala.
OFF
Ne dodjeljuje se prvenstvo.
AUTO
Dodjeljuje se prvenstvo.
Napomene
Kad odaberete "AUTO", može se promijeniti
jezik. Postavka "TRACK SELECTION" ima
veće prvenstvo od postavke "AUDIO" u
izborniku "LANGUAGE SETUP" (str. 62).
● Ako podesite "DTS" na "OFF" (str. 66), DTS
zvučni zapis se ne reproducira čak i ako podesite
"TRACK SELECTION" na "AUTO".
● Ako PCM, DTS, MPEG audio i Dolby Digital
zvučni zapisi sadrže jednaki broj kanala, uređaj
odabire formate u redoslijedu PCM, DTS,
MPEG i Dolby Digital.
●
AUTO POWER OFF
Uključuje/isključuje funkciju automatskog
isključenja.
ON
Uređaj se isključuje u pripravno
stanje ako ostane zaustavljen
duže od 30 minuta.
OFF
Isključenje ove funkcije.
AUTO PLAY
Uključuje/isključuje funkciju automatske
reprodukcije. Ova opcija je korisna kad je na
uređaj priključen timer (nije isporučen).
OFF
Isključenje ove funkcije.
ON
Automatski započinje reprodukciju pri uključenju uređaja.
DIMMER
MULTI-DISC RESUME (samo DVD VIDEO/
VCD) (samo DVP-NS37)
Uključuje/isključuje funkciju nastavka
reprodukcije s više diskova. Nastavljena
reprodukcija se može memorirati za do 6 različitih DVD VIDEO/VCD diskova (str. 24).
ON
Memorira postavke za nastavak
reprodukcije za do 6 diskova.
OFF
Ne memorira postavke za nastavak reprodukcije. Reprodukcija
se nastavlja sa istog mjesta samo
za disk koji se trenutno nalazi u
uređaju.
Podešava osvjetljenje pokazivača na prednjoj
strani uređaja
BRIGHT
Za jače osvjetljenje pokazivača.
DARK
Za slabije osvjetljenje
pokazivača.
Napomena
Pokrenete li Quick Setup, Multi-disc Resume
postavke pohranjene u memoriji se mogu vratiti na
tvornička podešenja.
DivX
Prikazuje registracijski kôd za ovaj uređaj.
Više informacija potražite na Internet stranici
http://www.divx.com.
64
Podešavanje zvuka
(AUDIO SETUP)
"AUDIO SETUP" omogućuje podešavanje
zvuka prema uvjetima reprodukcije i načinu
spajanja uređaja.
U izborniku za podešavanje odaberite
"AUDIO SETUP". Podrobnije podatke o
uporabi prikaza potražite u opisu "Uporaba
prikaza za podešavanje" (str. 61).
Početna podešenja su podcrtana.
AUDIO ATT (prigušenje)
Ako je zvuk izobličen, podesite ovu funkciju
na "ON" (uključeno). Uređaj smanjuje
izlaznu razinu zvuka.
Ova funkcija utječe na izlaz na sljedećim
priključcima:
− LINE OUT L/R (AUDIO) priključci
− LINE (RGB)-TV priključak
OFF
U normalnim okolnostima odaberite
ovaj položaj.
ON
Odaberite ovaj položaj kad je pri
reprodukciji zvuk izobličen.
AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(samo za DVD VIDEO/DVD-VR)
WIDE RANGE Daje vam osjećaj kao da ste
na izvedbi "u živo".
DOWNMIX (samo za DVD VIDEO/DVD-VR)
Mijenja način miješanja zvuka na 2 kanala
pri reprodukciji DVD-a koji posjeduje
stražnje elemente zvuka (kanale) ili je
snimljen u Dolby Digital formatu.
Podrobnije podatke o stražnjim signalima
pogledajte u opisu "Prikaz podataka o audio
formatu diska" (str. 40). Ova funkcija ima
utjecaja na izlaz na sljedećim priključcima:
− LINE OUT L/R (AUDIO)
− LINE (RGB)-TV
− DIGITAL OUT (COAXIAL) samo kad je
funkcija "DOLBY DIGITAL" postavljena
na "D-PCM" (str. 66).
DOLBY
SURROUND
Odaberite ovu opciju koja
omogućuje surround zvuk
izlazom višekanalnih audio
signala putem dvaju kanala.
NORMAL
Višekanalni audio signali se
miješaju u dva kanala za
reprodukciju stereo sustavom.
DIGITAL OUT
Omogućuje izlaz audio signala preko
DIGITAL OUT (COAXIAL) priključaka.
ON
U normalnim okolnostima odaberite
ovaj položaj. Kad odaberete "ON"
podrobnije podatke o podešavanju
potražite u opisu "Podešavanje
signala za digitalni izlaz" (str. 66).
OFF
Utjecaj digitalnog kruga na
analogni je najmanji mogući.
Omogućuje postizanje čistog zvuka uz malu
glasnoću zvuka pri reprodukciji DVD-a koji
ima "AUDIO DRC" funkciju. Ovo ima
utjecaja na izlaz na sljedećim priključcima:
− LINE OUT L/R (AUDIO) priključci
− LINE (RGB)-TV priključci
− DIGITAL OUT (COAXIAL) samo kad je
funkcija "DOLBY DIGITAL" podešena na
"D-PCM" (str. 66).
STANDARD
U normalnim okolnostima
odaberite ovaj položaj.
TV MODE
Omogućuje postizanje
čistog tihog zvuka, čak i kad
ste smanjili glasnoću.
, nastavlja se
65
Podešavanje signala za digitalni
izlaz
Mijenja način prosljeđivanja audio signala
kad spojite komponentu kao što je pojačalo
(prijemnik) ili MD uređaj s digitalnim
ulaznim priključkom.
Detalje o povezivanju potražite na str 17.
Nakon podešavanja "DIGITAL OUT" na
"ON" (uključeno), odaberite "DOLBY
DIGITAL", "MPEG", "DTS" i "48 kHz/
96 kHz PCM".
Ukoliko priključite komponentu koja ne
prima odabrani audio signal, čut ćete glasan
šum (ili nećete čuti ništa) iz zvučnika, s
mogućim posljedicama na vaš sluh ili
zvučnike.
DOLBY DIGITAL (samo DVD VIDEO/DVD-VR)
Bira vrstu Dolby Digital signala.
D-PCM
DOLBY
DIGITAL
Odaberite ovaj položaj kad je
uređaj spojen na komponentu
koja nema ugrađen Dolby
Digital dekoder. Promjenama
postavki "DOWNMIX" u
izborniku "AUDIO SETUP"
(str. 65), možete odabrati da li
su signali u skladu s Dolby
Surround (Pro Logic) ili ne.
Odaberite ovaj položaj kad je
uređaj spojen na audio
komponentu s ugrađenim
Dolby Digital dekoderom.
MPEG (samo DVD VIDEO/DVD-VR)
Bira vrstu MPEG audio signala.
PCM
Odaberite ovaj položaj kad je
uređaj spojen na audio
komponentu koja nema
ugrađen MPEG dekoder. Ako
reproducirate MPEG Audio
zvučne zapise, DVD uređaj će
reproducirati stereo signale
putem priključka DIGITAL
OUT (COAXIAL).
MPEG
Odaberite ovaj položaj kad je
uređaj spojen na audio
komponentu koja ima ugrađen
MPEG dekoder.
66
DTS
Bira da li ili ne proslijediti DTS signale.
OFF
Odaberite ovaj položaj kad je
uređaj spojen na audio
komponentu koja nema
ugrađen DTS dekoder.
ON
Odaberite ovaj položaj kad je
uređaj spojen na audio
komponentu koja ima ugrađen
DTS dekoder.
48kHz/96kHz PCM (samo za DVD VIDEO)
Odabire frekvenciju uzorkovanja audio
signala.
48kHz/16bit Audio signali DVD VIDEO
diska će se uvijek pretvoriti u
48kHz/16-bitne.
96kHz/24bit Svi tipovi signala uključivo
96kHz/24-bitni se prosljeđuju u
prvobitnom formatu. Međutim,
ako je signal kodiran u svrhu
zaštite autorskih prava, biti će
proslijeđen samo kao
48kHz/16-bitni.
Napomena
Ovo podešenje nema utjecaja na analogne audio
signale s priključka LINE OUT L/R (AUDIO), a
njena prvobitna frekvencija uzorkovanja ostaje
nepromijenjena.
Zvuk
Dodatne informacije
U slučaju problema...
Ako za vrijeme uporabe uređaja naiđete na
bilo koju od sljedećih poteškoća, koristite
ove smjernice koje vam mogu pomoći pri
uklanjanju problema. Ako problem i dalje
postoji, obratite se najbližem Sony servisu.
Napajanje
Ure(aj se ne ukljuuje.
, Provjerite da li je mrežni kabel čvrsto
utaknut.
Slika
Nema slike/pojavljuju se smetnje na slici.
, Ponovo čvrsto spojite spojne kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, Provjerite priključke s vašim TV prijemnikom (str. 15) i podesite ulazni signal tako
da se na TV ekranu pojavi signal uređaja.
, Na prikazu za podešavanje podesite u
izborniku "SCREEN SETUP" podesite
"LINE" tako da odgovara vašem sustavu
(str. 63).
, Disk je prljav ili neispravan.
, Ako slika s vašeg uređaja prolazi kroz
videorekorder i dolazi do TV prijemnika,
ili ako je uređaj spojen na kombinaciju TV/
VIDEO uređaja, zaštita od presnimavanja
koja se primjenjuje kod nekih DVD-ova
može utjecati na kakvoću slike.
, Uložen je disk snimljen sa sustavom boje
različitim od sustava boje TV prijemnika.
Slika ne ispunjava ekran ak niti kada u
izborniku "SCREEN SETUP" podesite "TV
TYPE".
, Omjer slike na vašem DVD-u je
nepromjenjiv.
Slika je crno-bijela.
, Na prikazu za podešavanje u izborniku
"SCREEN SETUP" podesite "LINE" tako
da odgovara vašem TV prijemniku (str. 63).
, Ovisno o TV prijemniku, slika postane
crno-bijela kada reproducirate disk snimljen
u NTSC sustavu boje.
, Ako koristite SCART kabel, treba biti
potpuno ožičen (21-pinski)
Nema zvuka.
, Ponovo čvrsto spojite spojne kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, CD/DVD uređaj nije spojen na ispravan
ulazni priključak pojačala (prijemnika)
(str. 17).
, Ulaz pojačala (prijemnika) nije ispravno
odabran.
, Uređaj se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije.
, Izvodi se pretraživanje prema naprijed ili
natrag.
, Ako se zvuk ne pojavljuje na DIGITAL
OUT (COAXIAL) priključku, provjerite
audio postavke (str. 65).
, Tijekom reprodukcije Super VCD-a kod
kojeg nije snimljen audio 2 zapis, neće se
čuti zvuk ako odaberete "2:STEREO",
"2:1/L" ili "2:2/R".
, Tijekom reprodukcije višekanalnih MPEG
zvučnih zapisa, reproducirat će se samo
signal prednjeg lijevog (L) i prednjeg desnog
(R) kanala iz prednjih dvaju zvučnika.
Zvuk je izoblien.
, U izborniku "AUDIO SETUP" podesite
"AUDIO ATT" na "ON". (str. 65).
Zvuk je tih.
, Razina glasnoće je niska na nekim DVDovima. Glasnoća se može poboljšati ako
"AUDIO DRC" u izborniku "AUDIO
SETUP" podesite na "TV MODE" (str. 65).
, Podesite "AUDIO ATT" u izborniku
"AUDIO SETUP" na "OFF" (str. 65).
Rad
Daljinski upravlja ne radi.
, Baterije daljinskog upravljača su istrošene.
, Između daljinskog upravljača i CD/DVD
uređaja postoje prepreke.
, Prevelika udaljenost između daljinskog
upravljača i CD/DVD uređaja.
, Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru na CD/DVD uređaju.
Reprodukcija diska se ne pokree.
, Disk je naopako umetnut.
Umetnite disk u uložnicu sa stranom za
reprodukciju prema dolje.
, nastavlja se
67
, Disk je savijen.
, Uređaj ne može reproducirati neke diskove
(str. 6).
, Regionalni kôd DVD-a ne odgovara
CD/DVD uređaju.
, Došlo je do kondenziranja vlage u
unutrašnjosti uređaja (str. 3).
, Uređaj ne može reproducirati diskove koji
nisu pravilno finalizirani (str. 6).
Nije mogua reprodukcija MP3 audio
zapisa (str. 48).
Nije mogua reprodukcija DivX video
datoteke.
, Datoteka nije izrađena u DivX formatu.
, Datoteka nema ekstenziju ".AVI" ili
".DIVX".
, DATA CD (DivX video)/DATA DVD
(DivX video) nije izrađen u DivX formatu
koji podržava ISO 9660 Level 1/Level2 ili
Joliet/UDF.
, DivX video datoteka ima razlučivost veću
od 720 (širina) T 576 (visina).
, DATA CD nije snimljen u MP3 formatu po
standardu ISO 9660 razina 1, 2 ili Joliet.
, DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu
po standardu UDF (Universal Disk Format).
, MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu u MP3 formatu iako imaju
ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu MPEG1 Audio Layer III podaci.
, Uređaj ne može reproducirati podatke u
mp3PRO formatu.
, Opcija "MODE (MP3, JPEG)" je podešena
na "IMAGE (JPEG) (str. 51).
, DATA CD/DATA DVD sadrži DivX video
datoteku.
Naziv albuma/zapisa/datoteka nije
ispravno prikazan.
Nije mogua reprodukcija JPEG slikovne
datoteke (str. 48).
, Disk sadrži funkciju automatske
reprodukcije.
, U izborniku "CUSTOM SETUP" je "AUTO
PLAY" postavljen na "ON" (str. 64).
, DATA CD nije snimljen u JPEG formatu
po standardu ISO 9660 razina 1, 2 ili Joliet.
, DATA DVD nije snimljen u JPEG formatu
po standardu UDF (Universal Disk Format).
, Datoteka nema ekstenziju ".JPEG" ili
".JPG".
, Slika je veća od 3072 (širina) T 2048
(visina) u normalnom prikazu ili s više od 3
300 000 točkica u progresivnom JPEG
prikazu. (Neke progresivne JPEG datoteke
nije moguće prikazati čak i kad datoteka
zadovoljava navedene zahtjeve.)
, Slika nije prilagođena ekranu (smanjena je).
, Opcija "MODE (MP3, JPEG)" je podešena
na "AUDIO (MP3)" (str. 51).
, DATA CD/DATA DVD sadrži DivX video
datoteku.
, Uređaj može prikazati samo brojke i slova.
Drugi znakovi se prikazuju kao "j".
Reprodukcija se ne odvija od poetka.
, Odabrana je funkcija PROGRAM,
SHUFFLE PLAY, REPEAT PLAY ili A-B
REPEAT PLAY. (str. 27).
, Odabran je nastavak reprodukcije Resume
(str. 24).
Ure(aj automatski zapoinje reprodukciju
diska.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
, Neki diskovi imaju snimljen signal
automatske pauze. Pri reprodukciji takvih
diskova, uređaj se pri nailasku na signal
automatski zaustavlja.
Nije mogue zaustavljanje, pretra'ivanje,
usporena reprodukcija, ponavljanje,
reprodukcija u sluajnom redoslijedu ili
programirana reprodukcija.
, Ovisno o disku, možda nećete moći
koristiti neke od navedenih funkcija.
Pogledajte upute isporučene uz disk.
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke
se reproduciraju istovremeno.
Nije mogua promjena jezika zvunog
zapisa.
, Opcija "MODE (MP3, JPEG)" je podešena
na "AUTO" (str. 51).
, Pokušajte za odabir jezika upotrijebiti
izbornik na DVD-u, umjesto izravnog
odabira tipkom na daljinskom upravljaču
(str. 25).
, Na DVD nije snimljeno više jezika.
, Na DVD-u je onemogućena promjena
jezika zvuka.
68
Nije mogua promjena ili iskljuenje jezika
titlova.
, Pokušajte upotrijebiti izbornik na DVD-u,
umjesto izravnog odabira tipkom na
daljinskom upravljaču (str. 25).
, Na DVD nisu snimljeni višejezični titlovi
, Na DVD-u je onemogućena promjena
jezika titlova.
, Datoteka koju želite reproducirati ima
ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX", ali nije u
DivX formatu, ili jest u DivX formatu no
ne odgovara potrebnim zahtjevima.
Nije mogua promjena kuta kamere.
, Pokušajte upotrijebiti izbornik na DVD-u,
umjesto izravnog odabira tipkom na
daljinskom upravljaču (str. 25).
, Na DVD nisu snimljeni prizori iz više
kutova.
, Kut se može promijeniti samo kada se na
pokazivaču na prednjoj strani uređaja
pojavi ")" (str. 9).
, Na DVD-u je onemogućena promjena kuta.
Ure(aj ne radi ispravno.
, Statički elektricitet i druge smetnje mogu
utjecati na rad uređaja. Isključite uređaj iz
utičnice.
Na pokazivau ure(aja se prikazuje 5
znakova.
, Aktivirana je funkcija samodijagnostike.
(Pogledajte tablicu na str. 70.)
Ulo'nica se ne otvara i na pokazivau
ure(aja se pojavi "LOCKED".
, Aktivirana je funkcija Child Lock (str. 23).
Ulo'nica se ne otvara i na pokazivau
ure(aja se pojavi "TRAY LOCKED".
, Obratite se Sony prodavaču ili ovlaštenom
Sony servisu.
Za vrijeme reprodukcije DATA CD-a ili
DATA DVD-a, na pokazivau je prikazano
"Data error".
, MP3 zapis/JPEG slikovna datoteka/DivX
video datoteka koju želite reproducirati je
oštećena.
, Podaci nisu MPEG-1 Audio Layer III
podaci.
, Format JPEG slikovne datoteke nije
usklađen s DCF standardom (str. 47).
, Datoteka ima ekstenziju ".JPG" ili
".JPEG", ali nije u JPEG formatu.
69
Funkcija samodijagnostike Rječnik
(Na pokazivaču se pojavljuju slova/
brojke)
Kad se aktivira funkcija samodijagnostike
kako bi spriječila neispravan rad uređaja, na
ekranu će se prikazati 5 znakova servisnog
broja (primjerice, C 13 50), odnosno,
kombinacija slova i brojeva. U tom slučaju,
provjerite sljedeću tablicu.
Album (str. 49, 55)
Dio na DATA CD-u/DATA DVD-u koji
sadrži DivX video zapise, JPEG slikovne
datoteke ili MP3 audio zapise. (Definicija
"Album" se odnosi samo na ovaj uređaj.)
Datoteka (str. 47, 50)
Skup slikovnih podataka u JPEG formatu na
DATA CD-u/DATA DVD-u ili DivX video
zapisa na DATA CD-u/DATA DVD-u.
(Definicija "Datoteka" se odnosi samo na
ovaj uređaj.) Pojedinačnu datoteku čini samo
jedna slika ili video zapis.
DivX® (str. 54)
Prva tri znaka Uzrok i/ili postupak
servisnog
otklanjanja problema
broja
C13
Disk je zaprljan ili je snimljen
u formatu koji nije ovaj uređaj
ne može reproducirati (str. 6).
, Očistite disk mekanom
krpom ili provjerite njegov
format (str. 2).
C31
Disk nije pravilno umetnut.
, Pravilno umetnite disk.
E XX
(xx je broj)
Aktivirala se funkcija samodijagnostike kako bi spriječila
neispravan rad uređaja.
, Obratite se Sony prodavaču
ili ovlaštenom Sony servisu
i navedite 5 znakova
servisnog broja.
Primjer: E 61 10
Digitalna video tehnologija koju je izradila
tvrtka DivXNetworks, Inc. Video zapisi
kodirani DivX tehnologijom su vrlo visoke
kvalitete s relativno malom veličinom
datoteke.
Dolby Digital (str. 18, 66)
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka
koju je razvila korporacija Dolby
Laboratories. Ova tehnologija je usklađena s
višekanalnim surround zvukom. U ovom
formatu je stražnji kanal stereo i postoji
diskretni subwoofer kanal. Dolby Digital
osigurava iste diskretne kanale
visokokvalitetnog digitalnog zvuka jednakog
kao i kod "Dolby Digital" surround sustava
kućnog kina. Ostvareno je dobro odvajanje
kanala, budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.
DTS (str. 18, 66)
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka
koju je razvila kompanija Digital Theater
Systems, Inc.. Ova tehnologija je usklađena s
višekanalnim surround zvukom. U ovom
formatu je stražnji kanal stereo i postoji
diskretni subwoofer kanal. DTS osigurava
iste diskretne kanale visokokvalitetnog digitalnog zvuka. Ostvareno je dobro odvajanje
kanala, budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrađeni.
70
DVD VIDEO (str. 5)
Naslov (str. 9)
Disk koji sadrži do 8 sati pokretnih slika, iako
je njegov promjer jednak kao i kod CD-a.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je sedam puta više od CD-a.
Dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5 GB,
jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a
dvoslojni i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format,
jedan od svjetskih standarda tehnologije
komprimiranja digitalnog zvuka. Slikovni
podaci su komprimirani na približno 1/40
svoje originalne veličine. DVD također
koristi tehnologije promjenljive brzine
kodiranja koja mijenja podatke za upis
zavisno od stanja slike. Zvučni podaci se
snimaju u višekanalnim formatima, primjerice Dolby Digital i omogućuju užitak u
realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite
napredne funkcije, primjerice, odabir kuta,
odabir jezika i ograničenje reprodukcije
sadržaja koji nisu primjereni djeci.
Najduži video ili audio zapis na DVD-u,
filmu, itd., kod video softvera, ili cijeli
album kod glazbenog softvera.
Poglavlje (str. 9)
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja koje
je manje od naslova. Naslov se sastoji od
nekoliko poglavlja. Ovisno o disku, može se
dogoditi da poglavlja nisu snimljena.
DWD-RW (str. 5)
DWD-RW je disk jednake veličine kao DVD
VIDEO koji omogućuje višestruko snimanje
i brisanje. Moguća su dva različita načina
uporabe DVD-RW diska: VR i Video.
DWD-RW-i snimljeni u Video načinu imaju
isti format kao DVD VIDEO disk, dok
diskovi snimljeni u VR (Video Recording)
načinu omogućuju programiranje i
uređivanje snimljenog sadržaja.
DWD+RW (str. 5)
DWD+RW (plus RW) je disk koji
omogućuje višestruko snimanje i brisanje.
DWD+RW koristi format snimanja sličan
DVD VIDEO formatu.
MPEG audio (str. 18, 66)
Međunarodni standard sustava kodiranja za
komprimiranje audio signala koji je odobren
od strane ISO/IEC. MPEG 1 omogućuje
komprimiranje najviše 2-kanalnog stereo
zvuka. MPEG 2 se koristi kod DVD-a i
omogućuje komprimiranje najviše 7.1kanalnog surround zvuka.
71
Tehnički podaci
Sustav
Openito
Laser: Poluvodički laser
Format signala sustava: PAL/(NTSC)
Napajanje:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja: 9 W
Dimenzije (približno):
430 T 43 T 208 mm
(š/v/d) zajedno s dijelovima koji strše
Masa (približno): 1,75 kg
Radna temperatura: 5 °C do 35 °C
Relativna vlaga: 25% do 80%
Audio znaajke
Frekvencijski odziv: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz do 44 kHz (±1 dB)/DVD
VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz do 22 kHz
(±0,5 dB)/CD: 2 Hz do 20 kHz (±0,5 dB)
Odnos signal - šum (S/N): 115 dB (samo
LINE OUT L/R (AUDIO) priključci)
Harmonijsko izobličenje: 0,003%
Dinamički opseg: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Zavijanje i podrhtavanje: Manje od
mjerljive vrijednosti (±0,001% W vršno)
Izlazi
(Naziv priključka: Vrsta priključka/Najveća
izlazna razina/Impedancija)
LINE OUT (AUDIO): Phono priključak/
2 Vrms/ 10 kiloohma
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono
priključak/0,5 Vp-p/75 ohma
LINE OUT (VIDEO): Phono priključak/
1 Vp-p/75 ohma
72
Isporueni pribor
Pogledajte str. 14.
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Popis jezičnih kodova
Podrobnije podatke potražite na str. 39, 43, 62.
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Afarski
Abkazijanski
Afrički
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski; Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kanadski
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
(Afanski) Oromo
Orijski
Pendžapski
Poljski
Paštoski
Portugalski
Kečuanski
Reto-romanski
Kirundski
Rumunjski
Ruski
Kinjarvandski
Sanskrt
Sindi
Sango
Hrvatsko-srpski
Singaleški
Slovački
Slovenski
Samoanski
Šonaski
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapuk
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1703 Neodređeno
Popis kodova područja za funkc. ograničenja reprodukcije
Podrobnije podatke potražite na str. 58.
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
Finska
Francuska
Njemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Velika Britanija
73
Download PDF

advertising