Sony | MDR-RF800RK | Sony MDR-RF800RK Upute za upotrebu

2-684-424-11(1)
N Kako zapoeti s radom
4 Spojite isporueni AC adapter na
predajnik.
Predajnik
Provjera isporu
isporuenog
pribora
Prije uporabe slušalica provjerite jeste li primili sljedeći
pribor:
• Slušalice (1)
na prikljuak
DC IN 12V
u zidnu
utinicu
Beine stereo
slušalice
AC mreni adapter
(isporuen)
5 Preklopku na lijevoj strani ku/išta
• Predajnik (1)
Upute za uporabu
stavite u poloaj OFF/CHG. Nakon toga,
prikljuak odašiljaa CHARGE spojite u
prikljunicu na lijevoj strani ku/išta.
Kontrolni indikator na odašiljaču svijetli crvenom
bojom. Punjenje je završeno nakon približno 16 sati i
indikator punjenja se gasi.
Odašilja
Slušalice
Napomena
Ukoliko se pokrov antene odvoji od predajnika, vratite
ga natrag na odgovarajuće mjesto.
Prikljuak
CHARGE
• AC mrežni adapter (1)
• Univerzalni priključni kabel (1)
(stereo mini utikač y phono utikači)
• Spojni kabel (1)
(stereo mini priključak y stereo mini priključak)
• Punjive NiMH baterije (2)
Ako indikator ne svijetli crveno
Provjerite da li je preklopka na lijevoj strani kućišta u
položaju OFF/CHG. Kad je preklopka u položaju ON,
indikator ne svijetli.
Punjenje baterije nakon uporabe
Nakon uporabe, spojite slušalice u priključnicu CHARGE
na odašiljaču kao što je opisano u koraku 5 odjeljka
"Punjenje isporučenih punjivih baterija". Ugrađeni timer
prepoznaje vrijeme kada su baterije napunjene, stoga nakon
punjenja nije potrebno micati slušalice s odašiljača.
Napomene
MDR-RF800RK
© 2006 Sony Corporation
Punjenje isporu
isporuenih
enih
punjivih
punjivih baterija
baterija
UPOZORENJE
Dobro došli!
Kako biste
biste sprijeili opasnost od poara ili
elektrikog udara, ne izlaite slušalice kiši
ili vlazi.
Zahvaljujemo na odabiru Sony MDR-RF800RK sustava
bežičnih stereo slušalica. Prije uporabe pažljivo pročitajte
ovaj priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.
Neke osobine sustava su:
• Bežični sustav koji vam omogućuje slušanje programa
bez kabela
• Visoka vjernost reprodukcije zvuka
• 10 sati neprekidne uporabe s isporučenim punjivim
baterijama
• Jednostavno povezivanje s TV i Audio HiFi opremom
• Doseg do 100 m
• Kontrola glasnoće na slušalicama
Kako biste spriječili opasnost od požara ili električkog
udara, na uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom,
poput vaza.
Kako biste izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište.
Popravke povjerite isključivo stručnim osobama.
Spojite mrežni adapter u lako dostupnu zidnu utičnicu.
Ukoliko primijetite bilo što neobično, odmah isključite
adapter na napajanja.
Nemojte ugrađivati ovaj uređaj u zatvorene prostore,
primjerice, police za knjige ili ugradne ormariće.
Sony tvrtka izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen s
osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama
smjernice 1999/5/EC.
Za detalje, molimo pogledajte sljedeći URL:
http://www.compliance.sony.de/
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ure$aja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Isporučene NiMH baterije su prazne, stoga ih napunite
prije uporabe.
Za punjenje baterija, spojite CHARGE priključak
predajnika u slušalice.
1 Skinite pokrov pretinca za bateriju na
lijevoj slušalici.
Na gornjoj strani pokrova i kućištu se nalaze ispupčenja
pomoću kojih možete provjeriti položaj pokrova.
Dlanom pritisnite i okrenite pokrov ulijevo kako bi se
ispupčenje na pokrovu poravnalo s ispupčenjem na
lijevoj strani kućišta.
Nagnite slušalice kako bi ispao pokrov iz kućišta.
Vrijeme punjenja i uporabe
Pribli
Priblino vrijeme
punjenja
30 minuta*3
1 sat
16 sati*
Pribli
Priblino vrijeme uporabe*
uporabe 1
2
10 sati*3
*1 Pri 1 kHz, izlazna snaga 1 mW + 1 mW
*2 Vrijeme potrebno za potpuno punjenje prazne baterije.
*3 Navedeno vrijeme može se razlikovati, ovisno o
temperaturi ili uvjetima uporabe.
Upora
Uporaba
raba slušalica sa suhom baterijom
(nije dio isporuke)
isporuke)
Za napajanje slušalica moguće je koristiti i komercijalno
nabavljivu (AAA) suhe bateriju. Umetnite bateriju na isti
način kao u koracima 1 do 3 u poglavlju "Punjenje
isporučene punjive baterije".
Kad stavite suhu bateriju, funkcija punjenja se ne aktivira.
Napomene
Napomene o prijemu
Ovaj sustav ima signal visoke frekvencije u području od
800 MHz, tako da se kvaliteta prijema može pogoršati,
ovisno o okolini. Sljedeći primjeri opisuju uvjete u kojima
može doći do smanjenja dometa ili smetnji.
• Unutar zgrade sa armiranim betonom.
• U području sa mnogo metalnih ormarića, itd.
• U području sa mnogo električnih uređaja koji mogu
generirati elektromagnetsko polje.
• Predajnik je smješten na metalni instrument.
• U području koje gleda prema prometnici.
• Ako postoje smetnje ili ometajući signali u okolici, zbog
radio stanica u kamionima, itd.
• Ako postoje smetnje u okolici zbog sustava za bežičnu
komunikaciju uz prometnicu.
• Ne spajajte priključak CHARGE nigdje osim u slušalice.
• Odašiljač automatski prestaje slati RF signale tijekom
punjenja baterija.
• Sustav se, iz sigurnosnih razloga, napaja isključivo
punjivim baterijama BP-HP550.
Imajte na umu da na sustavu nije moguće puniti nijednu
drugu vrstu punjivih baterija.
• Nije moguće puniti suhe baterije, ukoliko su uložene.
• Ne pokušavajte koristiti isporučene punjive baterije BPHP550 u drugim komponentama. One su namijenjene
radu isključivo s ovim sustavom.
• Punite bateriju pri temperaturi između 0°C i 40°C.
2 Umetnite isporuene NiMH baterije u
baterijski pretinac paze/i na uskla$enje
oznake 3 na bateriji s oznakom 3 u
pretincu.
Nemojte koristiti nijedne druge punjive baterije osim
isporučenih.
Vrijeme punjenja i uporabe
Baterija
Pribli
Priblino vrijeme uporabe*
uporabe 1
Sony alkalna baterija
LR03/AM-4(N)
28 sati*2
*1 Pri 1 kHz, izlazna snaga 1 mW + mW
*2 Navedeno vrijeme može se razlikovati, ovisno o
temperaturi ili uvjetima uporabe.
Napomene o baterijama
3 Zatvorite pokrov baterijskog pretinca.
Dlanom pritisnite i okrenite pokrov udesno kako bi se
ispupčenja na poklopcu poravnala s ispupčenjima na
desnoj strani kućišta.
• Nemojte puniti suhu bateriju.
• Nemojte nositi bateriju zajedno s kovanicama ili drugim
metalnim predmetima. Ako negativni baterijski kontakti
slučajno dođu u kontakt s metalnim predmetima, može
doći do zagrijavanja baterije.
• Ako uređaj nećete koristiti duže vrijeme, izvadite bateriju
kako bi izbjegli opasnost od istjecanja elektrolita ili
korozije.
Provjera preostalog napona
napona baterije
Povucite preklopku u položaj ON na lijevoj strani slušalice,
te provjerite indikator uključenja na lijevoj strani kućišta.
Ako indikator svijetli crveno, baterije su još upotrebljive.
Napunite baterije ili stavite nove suhe baterije ako
indikator slabije svijetli, ili zvuk postane izobličen ili pun
šuma.
Napomena
Punjivu Nikal-metal-hidrid bateriju treba zamijeniti
novom kad joj radni vijek padne na polovicu nakon
punjenja. Punjive baterije tipa BP-HP550 nisu
komercijalno nabavljive. Moguće ih je naručiti u
trgovini gdje ste nabavili ovaj uređaj, ili kod najbližeg
Sony dobavljača.
Podešavanje predajnika
1 Spojite predajnik na audio/video
komponente.
4 Ukljuite preklopku na lijevom ku/ištu
N Dodatne informacije
slušalica.
Provjerite svijetli li kontrolni indikator na lijevom
kućištu slušalica crveno. Stavite desnu slušalicu (R) na
desno uho, a lijevu slušalicu (L) na lijevo uho.
Odaberite metodu ovisno o izlaznom priključku AV
komponente koju koristite.
Predajnik
Mjere opreza
• Ako duže vrijeme nećete koristiti predajnik, odspojite
AC adapter iz utičnice i izvadite bateriju kako bi izbjegli
štetu uslijed istjecanja elektrolita i korozije.
• Ne ostavljajte sustav na mjestima izloženim izravnom
suncu, vrućini ili vlazi.
Napomene o slušalicama
Sprjeavanje ošte/enja sluha
u INPUT
prikljuak
5 Podesite kanal odašiljaa preklopkom
Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati zvuk.
Liječnici ne savjetuju neprekidno, glasno ili predugo
slušanje. Osjetite li da Vam zvoni u ušima, smanjite
glasnoću ili isključite uređaj.
na desnoj strani ku/išta slušalica.
Kontrolom VOLUME na lijevom kućištu slušalica
pojačajte glasnoću na umjerenu razinu.
Spojni kabel
(isporuen)
Briga za druge
Nemojte pretjerano pojačavati glasnoću. Tako možete čuti
vanjske zvukove i ujedno biti obzirni prema osobama koje
Vas okružuju.
Imate li pitanja ili problema u svezi sa sustavom koji nisu
spomenuti u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
U prikljuak slušalica (Stereo mini
prikljuak), LINE
OUT ili REC OUT
prikljunice
Univerzalni adapter
(isporuen)
Lijevi
kanal
(bijeli)
Desni
kanal
(crveni)
na LINE
OUT ili
REC OUT
prikljuak
WALKMAN®*,
TV prijemnik, itd.
Stereo sustav,
videorekorder, itd.
* "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su
registrirani zaštitni znakovi Sony Corporation koji se
koristi za stereo proizvode sa slušalicama.
2 Spojite isporueni AC adapter na
predajnik.
Predajnik
Ako je potreban popravak, ne zaboravite ponijeti slušalice i
predajnik.
Slanje RF signala s predajnika
Predajnik automatski šalje RF signal kad detektira audio
signal sa spojenog uređaja.
Ako predajnik ne detektira audio signal duže od 4 minute,
prestat će sa slanjem RF signala, a indikator uključenja će
se isključiti.
Kad predajnik ponovo primi audio signal, počet će slati RF
signal, a indikator uključenja će ponovo svijetliti zeleno.
Ako je audio signal vrlo slab, predajnik neće slati RF signal.
Ako je predajnik spojen na priključak slušalica, provjerite
da li je glasnoća spojenog uređaja podešena na 5 - 6 ili više.
Možda nećete čuti početak zvuka na slušalicama kad
predajnik počne sa slanjem RF signala, nakon detekcije
audio signala.
Napomene
• Ako se čuje šum, približite se predajniku.
• Ako isključite mrežni adapter iz predajnika prije skidanja
slušalica, možda ćete čuti šum.
Efektivno podruje
podruje
prijema predajnika
na DC IN 12 V
prikljuak
na zidnu
utinicu
AC mreni adapter
(isporuen)
Napomene
• Koristite samo priloženi mrežni adapter. Ne koristite
drugi tip adaptera.
Optimalna udaljenost je do 100 m, bez smetnji u prijemu.
Međutim, udaljenost može varirati ovisno o okolini. Ako
sustav prima smetnje kod korištenja unutar ove udaljenosti,
smanjite udaljenost između predajnika i slušalica, ili
odaberite drugi kanal.
Napomene
• Kad koristite slušalice unutar gore navedenog područja,
predajnik možete postaviti u bilo kojem smjeru u odnosu
na slušatelja.
• Čak i u dometu prijema signala, postoje neka mjesta
(mrtve točke) gdje prijem RF signala nije moguć. To je
karakteristika RF signala, te nije kvar. Malim pomacima
predajnika, lokaciju mrtve točke je moguće promijeniti.
Polaritet prikljuka
• Kad je odašiljač postavljen blizu TV prijemnika, može
imati smetnje. U tom slučaju udaljite TV od odašiljača.
• Ako spojeni uređaj ima AVLS (Automatic Volume
Limiter System) funkciju, isključite ju kod korištenja
predajnika. U suprotnom, bit će potrebno pojačati
glasnoću slušalica, što će povećati šum.
N Rukovanje sustavom
Uporaba slušalica
Zamjena jastui/a
jastui/a za uši
Jastučići za uši mogu se zamijeniti. Ako se zaprljaju ili
istroše, zamijenite ih kao na donjoj slici.
Jastučići nisu komercijalno nabavljivi. Možete ih naručiti u
trgovini u kojoj ste kupili sustav ili kod najbližeg dealera
Sony opremom.
1 Skinite stari jastui/ sa slušalice
povlaenjem sa utora na slušalici.
Prije uporabe
na predajnik.
Ako je predajnik spojen na priključak za slušalice,
pojačajte glasnoću spojene komponente što je više
moguće, ali ne toliko jako da zvuk postane izobličen.
Odašilja
Slušalice
Prikljuak CHARGE
3 Odaberite radio frekvenciju CHANNEL
prekidaem za odabir.
, Provjerite priključak audio/video opreme ili AC
adaptera.
, Provjerite je li oprema spojena na predajnik
uključena.
, Ako je predajnik spojen na priključak za slušalice,
pojačajte glasnoću audio/video opreme spojene na
predajnik.
, Promijenite radio frekvenciju CHANNEL
izbornikom na predajniku, te podesite istu frekvenciju
preklopkom na desnom kućištu slušalica.
, Zvuk je isključen (funkcija MUTE).
• Koristite slušalice u blizini predajnika.
, Kontrolni indikator slušalica je zatamnjen, trepće ili
je isključen.
• Napunite bateriju ako je slaba ili zamijenite suhu
bateriju novom. Ako je nakon punjenja baterije
indikator još uvijek isključen, odnesite slušalice
Sony prodavatelju na zamjenu.
Izoblienje
, Ako je predajnik spojen na priključak za slušalice,
smanjite glasnoću audio/video komponente spojene
na predajnik.
, Promijenite radio frekvenciju CHANNEL
izbornikom na predajniku, te podesite istu frekvenciju
preklopkom na desnom kućištu slušalica.
, Kontrolni indikator slušalica je zatamnjen, trepće ili
je isključen.
• Napunite bateriju ako je slaba ili zamijenite suhu
bateriju novom. Ako je nakon punjenja baterije
indikator još uvijek isključen, odnesite slušalice
Sony prodavatelju na zamjenu.
Jaka pozadinska buka
, Približite se predajniku. Što se više udaljavate od
predajnika, bit će sve više šumova.
, Ako je predajnik spojen na priključak za slušalice,
pojačajte glasnoću audio/video komponente spojene
na predajnik.
, Promijenite radio frekvenciju CHANNEL
izbornikom na predajniku, te podesite istu frekvenciju
preklopkom na desnom kućištu slušalica.
, Kontrolni indikator slušalica je zatamnjen, trepće ili
je isključen.
• Napunite bateriju ako je slaba ili zamijenite suhu
bateriju novom. Ako je nakon punjenja baterije
indikator još uvijek isključen, odnesite slušalice
Sony prodavatelju na zamjenu.
Op/enito
1 Ukljuite audio/video opremu spojenu
Kontrolni indikator svijetli zeleno.
Nema zvuka/prigušen zvuk
Tehni
Tehniki podaci
Kako bi spriječili oštećivanje sluha, prvo smanjite
glasnoću.
2 Odspojite prikljuak CHARGE iz slušalica.
U sluaju problema
2 Stavite novi jastui/ na slušalicu.
Objesite rub jastučića na jednu stranu ruba slušalice, te
provucite jastučić preko cijele slušalice, kao što je
prikazano na slici.
Nakon stavljanja jastučića na slušalicu, namjestite
jastučić u vertikalan položaj.
Prijenosna frekvencija
863,52 - 864,52 MHz
Kanal
Ch1, Ch2
Modulacija
FM stereo
Frekvencijski odziv
20 - 20,000 Hz
Predajnik TMRTMR-RF800
800R
Izvor napajanja DC 12 V: priloženi mrežni adapter
Audio ulaz
Stereo mini priključak
Dimenzije
Približno 105 T 135 T 105 mm (š/v/d)
Masa
Približno 115 g
Nazivna potrošnja
5W
Slušalice MDRMDR-RF800R
Izvor napajanja Isporučene punjive NiMH baterije BP-HP550
ili komercijalno nabavljive (AAA) suhe
baterije
Masa
Približno 220 g s baterijama
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne
najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Download PDF

advertising