Sony | MDR-RF860RK | Sony MDR-RF860RK Upute za upotrebu

3-095-629-11(1)
N Kako zapoeti s radom
5 Stavite slušalice na predajnik, tako da
indikator POWER/CHG svijetli crveno.
Provjera isporu
isporuenog
pribora
Prije uporabe slušalica, provjerite jeste li primili sljedeći
pribor:
Stavite slušalice na predajnik tako da se poklope
strelice u obliku trokuta. Ukoliko strelice nisu pravilno
postavljene, neće se moći puniti.
Za potpuno punjenje je potrebno oko 16 sati, nakon
čega se indikator POWER/CHG će se isključiti.
Slušalice
• Slušalice (1)
Beine stereo
slušalice
• Predajnik (1)
Upute za uporabu
POWER/
CHG indikator
Predajnik
• AC mrežni adapter (1)
O punjenju sustava
Sustav se puni bez kontakta, prema tome ne zahtijeva
priključke jer koristi elektromagnetsku indukciju za punjenje.
• Spojni kabel (1)
(phono utikačiy stereo mini priključak) 1 m
Napomene
• Ne ostavljajte metalne predmete (kovanice, spajalice i sl.)
blizu mjesta punjenja na predajniku. Metal i predajnik bi
se mogli zagrijati, što može biti opasno.
Mjesto punjenja
• Univerzalni priključni kabel (1)
(stereo mini utikač y stereo phone utikači)
• Ne ostavljajte magnetski provodljive predmete (kreditne
kartice, diskete s magnetskim kodovima, i sl.) u blizini
sustava. Pod utjecajem elektromagnetskog polja
predajnika mogle bi postati neupotrebljive.
• Punjiva NiMH baterija BP-HP550-11 (1)
Slušalice
MDR-RF840RK
MDR-RF860RK
Punjenje isporu
isporuenih
enih
punjivih
punjivih baterija
baterija
© 2007 Sony Corporation
Punjiva
baterija
Isporučene NiMH baterije su prazne, stoga ih napunite
prije uporabe.
Za punjenje baterija, stavite slušalice na predajnik.
UPOZORENJE
Dobro došli!
Kako biste
biste sprijeili opasnost od poara ili
elektrikog udara, ne izlaite slušalice kiši
ili vlazi.
Zahvaljujemo na odabiru Sony MDR-RF840RK/RF860RK
sustava bežičnih stereo slušalica. Prije uporabe pažljivo
pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.
Neke osobine sustava su:
• Kompaktni odašiljač omogućuje jednostavno bežično
punjenje. Nema potreba za priključcima zahvaljujući
elektromagnetskoj indukciji.
Jednostavno stavljanjem slušalica na odašiljač, baterija
slušalica se puni.
• Automatska funkcija ON/OFF (uključenja/isključenja)
slušalica za čuvanje energije.
• Sustav redukcije smetnji za čist zvuk s minimalnim
smetnjama prijenosa (samo RF860RK).
• Bežični sustav koji vam omogućuje slušanje programa
bez kabela
• Visoka vjernost reprodukcije zvuka
• Jednostavno povezivanje s TV i Audio HiFi opremom
• Doseg do 100 m
• Kontrola glasnoće na slušalicama
• Ugodan dizajn podesivih naglavnih slušalica.
Kako biste spriječili opasnost od požara ili električkog
udara, na ureñaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom,
poput vaza.
Kako biste izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište.
Popravke povjerite isključivo stručnim osobama.
Spojite mrežni adapter u lako dostupnu zidnu utičnicu.
Ukoliko primijetite bilo što neobično, odmah isključite
adapter na napajanja.
Nemojte ugrañivati ovaj ureñaj u zatvorene prostore,
primjerice, police za knjige ili ugradne ormariće.
Ne izlažite baterije pretjeranoj toplini poput izravnog
sunca, otvorenog plamena i sl.
Sony tvrtka izjavljuje da je ovaj ureñaj usklañen s
osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama
smjernice 1999/5/EC.
Za detalje, molimo pogledajte sljedeći URL:
http://www.compliance.sony.de/
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ure$aja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim
ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
1 Pritisnite tipku PUSH na lijevoj slušalici
kako biste otvorili baterijski odjeljak.
Pokrov baterijskog odjeljak se odvoji.
Predajnik
• Ne stavljajte radijski prijemnik u blizini sustava. Moguće
su smetnje radijskog prijema. U tom slučaju, promijenite
kut radijskog prijemnika ili ga udaljite, kako biste
ukloniti smetnje.
Ukoliko indikator POWER/CHG na
predajniku ne svijetli crvenom bojom
Provjerite da li su desna i lijeva slušalica pravilno
postavljene na predajniku. Skinite slušalice i premjestite ih
na predajniku tako sa indikator POWER/CHG svijetli
crvenom bojom.
Tipka PUSH
Punjenje baterije slušalica nakon uporabe
2 Umetnite isporuene NiMH baterije u
baterijski pretinac paze/i na uskla$enje
oznake 3 na bateriji s oznakom 3 u
pretincu.
Nemojte koristiti nijedne druge punjive baterije osim
isporučenih.
Napomene o prijemu
Ovaj sustav ima signal visoke frekvencije u području od
800 MHz, tako da se kvaliteta prijema može pogoršati,
ovisno o okolini. Sljedeći primjeri opisuju uvjete u kojima
može doći do smanjenja dometa ili smetnji.
• Unutar zgrade sa armiranim betonom.
• U području sa mnogo metalnih ormarića, itd.
• U području sa mnogo električnih ureñaja koji mogu
generirati elektromagnetsko polje.
• Predajnik je smješten na metalni instrument.
• U području koje gleda prema prometnici.
• Ako postoje smetnje ili ometajući signali u okolici, zbog
radio stanica u kamionima, itd.
• Ako postoje smetnje u okolici zbog sustava za bežičnu
komunikaciju uz prometnicu.
Magnetske
silnice
3 Zatvorite pokrov baterijskog pretinca.
Stavite slušalice na predajnik nakon svake uporabe. Budući
da ugrañeni timer prepoznaje kada je punjenje dovršeno,
nema potrebe micati slušalice s predajnika nakon punjenja.
Napomene
• Odašiljač automatski prestaje slati RF signale tijekom
punjenja baterija.
• Sustav se, iz sigurnosnih razloga, napaja isključivo
punjivim baterijama BP-HP550-11.
Imajte na umu da na sustavu nije moguće puniti nijednu
drugu vrstu punjivih baterija.
• Nije moguće puniti suhe baterije, ukoliko su uložene.
• Ne pokušavajte koristiti isporučene punjive baterije BPHP550-11 u drugim komponentama. One su namijenjene
radu isključivo s ovim sustavom.
• Punite bateriju pri temperaturi izmeñu 0°C i 40°C.
Vrijeme punjenja i uporabe
Pribli
Priblino vrijeme Pribli
Priblino vrijeme uporabe*
uporabe 1
punjenja*
punjenja 1
MDR-RF840RK MDR-RF860RK
60 minuta*3
1 sat
16 sati*
2
18 sati*
3
40 minuta*3
14 sati*3
*1 Pri 1 kHz, izlazna snaga 1 mW + 1 mW
*2 Vrijeme potrebno za potpuno punjenje prazne baterije.
*3 Navedeno vrijeme može se razlikovati, ovisno o
temperaturi ili uvjetima uporabe.
4 Spojite isporueni AC adapter na
predajnik.
na
prikljuak
DC IN 12V
Upora
Uporaba
raba slušalica sa suhi
suhim baterija
baterijama
(nije dio isporuke)
isporuke)
Za napajanje slušalica moguće je koristiti i komercijalno
nabavljive (AAA) suhe baterije. Umetnite baterije na isti
način kao u koracima 1 do 3 u poglavlju "Punjenje
isporučene punjive baterije".
Kad stavite suhu bateriju, funkcija punjenja se ne aktivira.
Predajnik
u zidnu
utinicu
AC mreni adapter
(isporuen)
Vrijeme punjenja i uporabe
(uporaba Sony alkalnih baterija LR03/AM-4 (N))
Model
Pribli
Priblino sati*
sati 1
MDR-RF840RK
28 sati*2
MDR-RF860RK
22 sata*2
Nakon ugañanja, kontrolom VOLUME na desnoj
slušalici pojačajte glasnoću na umjerenu razinu.
2 Spojite isporueni AC adapter na
predajnik.
Kontrola VOLUME
*1 Pri 1 kHz, izlazna snaga 1 mW + mW
*2 Navedeno vrijeme može se razlikovati, ovisno o
temperaturi ili uvjetima uporabe.
Napomene o baterijama
• Nemojte puniti suhu bateriju.
• Nemojte nositi bateriju zajedno s kovanicama ili drugim
metalnim predmetima. Ako negativni baterijski kontakti
slučajno doñu u kontakt s metalnim predmetima, može
doći do zagrijavanja baterije.
• Ako ureñaj nećete koristiti duže vrijeme, izvadite bateriju
kako biste izbjegli opasnost od istjecanja elektrolita ili
korozije.
Napomena
Punjivu nikal-metal hidridnu bateriju treba zamijeniti
novom kad joj radni vijek padne na polovicu nakon
punjenja. Punjive baterije tipa BP-HP550-11 nisu
komercijalno nabavljive. Moguće ih je naručiti u
trgovini gdje ste nabavili ovaj ureñaj, ili kod najbližeg
Sony dobavljača.
Podešavanje predajnika
1 Spojite predajnik na audio/video
opremu.
Odaberite metodu ovisno o izlaznom priključku:
na zidnu
utinicu
Slanje RF signala s predajnika
AC mreni adapter
(isporuen)
Napomene
• Koristite samo priloženi mrežni adapter. Ne koristite
drugi tip adaptera.
Polaritet prikljuka
• Kad je odašiljač postavljen blizu TV prijemnika, može
imati smetnje. U tom slučaju udaljite TV od odašiljača.
• Ako spojeni ureñaj ima AVLS (Automatic Volume
Limiter System) funkciju, isključite ju kod korištenja
predajnika. U suprotnom, bit će potrebno pojačati
glasnoću slušalica, što će povećati šum.
N Rukovanje sustavom
sustavom
u INPUT A
prikljunice
Slušalice se automatski iskljue nakon
skidanja
− Funkcija automatskog ukljuenja/
iskljuenja
Ne vucite podesivu vrpcu kad ne koristite slušalice, kako
ne bi trošili energiju.
Podesiva
vrpca
Prije uporabe
Kako bi spriječili oštećivanje sluha, prvo smanjite
glasnoću.
Svijetli zeleni POWER/CHG indikator.
• Ako se čuje šum, približite se predajniku.
• Ako isključite mrežni adapter iz predajnika prije skidanja
slušalica, možda ćete čuti šum.
Predajnik komprimira signal zvuka i konvertira ga u RF
signal. Slušalice konvertiraju primjeni RF signal u signal
zvuka i dekomprimiraju ga.
Ovaj postupak smanjuje smetnje nastale tijekom prijenosa.
Slušalice
dinamički raspon
ulazni signal
RF prijenos
izlazni signal
razina buke
(niska)
komprimiranje
dekomprimiranje
A Predajnik komprimira signale zvuka dinamičkog
Predajnik
Spojni kabel
(isporuen)
3 Odaberite radio frekvenciju CHANNEL
preklopkom za odabir.
U prikljuak
slušalica (Stereo
mini prikljuak)
WALKMAN®*,
TV prijemnik, itd.
B Spajanje u LINE OUT ili REC OUT
B
C
D
E
raspona, te ih konvertira u RF signal.
Smetnje može uzrokovati prijenos na velikim
udaljenostima, i sl.
Slušalice konvertiraju RF signal u audio signal.
Do smetnji može doći tijekom konverzije.
Dekomprimiranje signala zvuka dinamičkog raspona
smanjuje razinu šuma i poboljšava odnos S/N (signalšum).
Efektivna podruj
podruja
ja
prijema predajnika
4 Stavite slušalice.
Kad stavite slušalice na glavu, slušalice se automatski
uključe. Svijetli crveni indikator POWER na desnoj
slušalici.
Stavite desnu slušalicu s oznakom R na desno uho, a
lijevu slušalicu s oznakom L na lijevo uho.
Nosite slušalice vertikalno na glavi kako bi funkcija
automatskog uključenja pravilno radila.
Predajnik
u INPUT B
prikljunicu
Optimalna udaljenost je do 100 m, bez smetnji u prijemu.
Meñutim, udaljenost može varirati ovisno o okolini. Ako
sustav prima smetnje kod korištenja unutar ove udaljenosti,
smanjite udaljenost izmeñu predajnika i slušalica, ili
odaberite drugi kanal.
Napomene
• Kad koristite slušalice unutar gore navedenog područja,
predajnik možete postaviti u bilo kojem smjeru u odnosu
na slušatelja.
• Čak i u dometu prijema signala, postoje neka mjesta
(mrtve točke) gdje prijem RF signala nije moguć. To je
karakteristika RF signala, te nije kvar. Malim pomacima
predajnika, lokaciju mrtve točke je moguće promijeniti.
Zamjena jastui/a
jastui/a za uši
5 Podesite kanal predajnika preklopkom
(ili tipkom) na desnoj strani ku/išta
slušalica.
A MDR-RF840RK
Odaberite kanal predajnika s TUNING izbornikom na
desnoj slušalici.
Nakon ugañanja, kontrolom VOLUME na desnoj
slušalici pojačajte glasnoću na umjerenu razinu.
Spojni kabel
(isporuen)
Napomene o slušalicama
Sprjeavanje ošte/enja sluha
Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati zvuk. Liječnici
ne savjetuju neprekidno, glasno ili predugo slušanje. Osjetite
li da vam zvoni u ušima, smanjite glasnoću ili isključite ureñaj.
Briga za druge
Nemojte pretjerano pojačavati glasnoću. Tako možete čuti
vanjske zvukove i ujedno biti obzirni prema osobama koje
vas okružuju.
Imate li pitanja ili problema u svezi sa sustavom koji nisu
spomenuti u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Nema zvuka/prigušen
zvuka/prigušen zvuk
Napomene
Postupak redukcije smetnji (samo MDRMDRRF860RK)
Lijevi kanal
(bijeli)
U prikljuak
slušalica
(Stereo mini
prikljuak)
• Ako dulje vrijeme nećete koristiti predajnik, odspojite
AC adapter iz utičnice i izvadite bateriju kako biste
izbjegli štetu uslijed istjecanja elektrolita i korozije.
• Ne ostavljajte sustav na mjestima izloženim izravnom
suncu, vrućini ili vlazi.
U sluaju problema
Predajnik
Univerzalni
adapter
(isporuen)
Mjere opreza
Ako je potreban popravak, ne zaboravite ponijeti slušalice i
predajnik.
na predajnik.
Slušalice
Desni kanal
(crveni)
N Dodatne informacije
1 Ukljuite audio/video opremu spojenu
2 Odspojite slušalice iz predajnika.
Predajnik
Predajnik automatski šalje RF signal kad detektira audio
signal sa spojenog ureñaja.
Ako predajnik ne detektira audio signal duže od 4 minute,
prestat će sa slanjem RF signala, a indikator POWER/CHG
će se isključiti.
Kad predajnik ponovo primi audio signal, počet će slati RF
signal, a indikator POWER/CHG će ponovo svijetliti
zeleno.
Ako je audio signal vrlo slab, predajnik neće slati RF signal.
Ako je predajnik spojen na priključak slušalica, provjerite
da li je glasnoća spojenog ureñaja podešena na 5 - 6 ili više.
Možda nećete čuti početak zvuka na slušalicama kad
predajnik počne sa slanjem RF signala, nakon detekcije
audio signala.
Uporaba slušalica
Ako je predajnik spojen na priključak za slušalice,
pojačajte glasnoću spojene komponente što je više
moguće, ali ne toliko jako da zvuk postane izobličen.
A Spajanje u priključnicu slušalica
TUNING
selektor
Predajnik
na DC IN
12 V
prikljuak
Provjera preostalog napona baterije
Izvucite podesivu vrpcu i provjerite da li indikator POWER
na desnom kućištu. Baterija napaja ureñaj sve dok svijetli
crveni indikator.
Napunite bateriju ili stavite nove suhe baterije ako
indikator slabije svijetli, ili zvuk postane izobličen ili pun
šuma.
Nakon stavljanja jastučića na slušalicu, namjestite
jastučić u vertikalan položaj.
Jastučići za uši mogu se zamijeniti. Ako se zaprljaju ili
istroše, zamijenite ih kao na donjoj slici.
Jastučići nisu komercijalno nabavljivi. Možete ih naručiti u
trgovini u kojoj ste kupili sustav ili kod najbližeg
prodavača Sony opremom.
1 Skinite stari jastui/ sa slušalice
povlaenjem s utora na slušalici.
, Provjerite priključak audio/video opreme ili AC adaptera.
, Provjerite je li oprema spojena na predajnik uključena.
, Pojačajte glasnoću na spojenoj audio/video opremi,
ukoliko je predajnik spojen na priključnicu slušalica.
, Promijenite radio frekvenciju CHANNEL
izbornikom na predajniku, te podesite istu frekvenciju
TUNING izbornikom (ili tipkom TUNING) na
desnom kućištu slušalica.
, Zvuk je isključen.
• Koristite slušalice u blizini predajnika.
, Kontrolni indikator slušalica POWER je zatamnjen,
trepće ili je isključen.
• Napunite bateriju ako je slaba ili zamijenite suhu
bateriju novom. Ako je nakon punjenja baterije
indikator POWER još uvijek isključen, odnesite
slušalice Sony prodavatelju na zamjenu.
Izoblienje
, Ako je predajnik spojen na priključak za slušalice,
smanjite glasnoću audio/video komponente spojene
na predajnik.
, Promijenite radio frekvenciju CHANNEL
izbornikom na predajniku, te podesite istu frekvenciju
TUNING izbornikom (ili tipkom TUNING) na
desnom kućištu slušalica.
, Kontrolni indikator slušalica POWER je zatamnjen,
trepće ili je isključen.
• Napunite bateriju ako je slaba ili zamijenite suhu
bateriju novom. Ako je nakon punjenja baterije
indikator POWER još uvijek isključen, odnesite
slušalice Sony prodavatelju na zamjenu.
Jaka pozadinska buka
, Približite se predajniku. Što se više udaljavate od
predajnika, bit će sve više šumova.
, Ako je predajnik spojen na priključak za slušalice,
pojačajte glasnoću audio/video komponente spojene
na predajnik.
, Promijenite radio frekvenciju CHANNEL
izbornikom na predajniku, te podesite istu frekvenciju
TUNING izbornikom (ili tipkom TUNING) na
desnom kućištu slušalica.
, Kontrolni indikator slušalica POWER je zatamnjen,
trepće ili je isključen.
• Napunite bateriju ako je slaba ili zamijenite suhu
bateriju novom. Ako je nakon punjenja baterije
indikator POWER još uvijek isključen, odnesite
slušalice Sony prodavatelju na zamjenu.
Tehni
Tehniki podaci
Op/enito
Prijenosna frekvencija
863,52 MHz, 864,02 MHz, 864,52 MHz
Kanal
Ch1, Ch2, Ch3
Modulacija
FM stereo
Frekvencijski odziv
MDR-RF840R: 20 - 20,000 Hz
MDR-RF860R: 10 - 22,000 Hz
Predajnik TMRTMR-RF840R, TMRTMR-RF86
RF860R
Desni kanal
(crveni)
Lijevi kanal
(bijeli)
Kontrola VOLUME
Izvor napajanja DC 12 V: priloženi mrežni adapter
Audio ulaz
Phono priključnice, stereo mini priključak
Dimenzije
Približno 216 T 105 T 96 mm (š/v/d)
Masa
Približno 220 g
Nazivna potrošnja
3W
TUNING
selektor
na LINE OUT ili REC
OUT prikljuak
Stereo sustav,
videorekorder, itd.
* "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su
registrirani zaštitni znakovi Sony Corporation.
B MDR-RF860RK
Kratko pritisnite tipku TUNING za automatsko
ugañanje slušalica. Ukoliko ne dobijete čist signal,
pritisnite je još jednom.
Slušalice MDRMDR-RF840R, MDRMDR-RF860R
RF860R
2 Stavite novi jastui/ na slušalicu.
Objesite rub jastučića na jednu stranu ruba slušalice, te
provucite jastučić preko cijele slušalice, kao što je
prikazano na slici.
Izvor napajanja Isporučena punjiva NiMH baterija
BP-HP550-11 ili komercijalno nabavljive
(AAA) suhe baterije
Masa
Približno 300 g s baterijama
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne
najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Download PDF

advertising