3-213-481-E1(1)
Videorekorder/
DVD rekorder
Upute za uporabu
z
Za korisne savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama,
posjetite: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-VX450
© 2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Radi sprječavanja opasnosti od
požara ili strujnog udara, nemojte
izlagati uređaj utjecaju kiše ili
vlage.
Nemojte otvarati kućište jer bi
moglo doći do strujnog udara.
Prepustite popravke isključivo
stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti
samo stručne osobe u ovlaštenom servisu.
Ovaj ureñaj pripada grupi
laserskih ureñaja klase 1. Oznaka
CLASS 1 LASER PRODUCT
nalazi se na stražnjoj vanjskoj
strani ureñaja.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz
ovaj ureñaj povećava opasnost od
oštećenja vida. Budući da je laserska
zraka koja se koristi u ovom rekorderu
štetna za oči, nemojte pokušavati
otvarati kućište. Prepustite popravke
samo stručnim osobama.
Ova naljepnica nalazi se na zaštitnom
kućištu lasera u unutrašnjosti ureñaja.
Upozorenja
• Ovaj ureñaj koristi napajanje 220 –
240 V AC, 50 Hz. Provjerite odgovara li napon napajanja ureñaja
vašem mrežnom naponu.
• Radi prevencije od požara ili strujnog udara, na ureñaj ne postavljajte
predmete ispunjene vodom, kao što
su vaze.
• Postavite ureñaj na mjesto gdje se
utikač može odmah izvući iz utičnice
u slučaju problema.
ShowView je registrirani zaštitni znak
tvrtke Gemstar Development
Corporation.
ShowView sustav proizveden je uz
licencu tvrtke Gemstar Development
Corporation.
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na ureñaju
ili ambalaži ukazuje da
se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kućim
otpadom. Umjesto toga,
opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog i
elektroničkog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice
za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače
mogu imati utjecaja ukoliko se ureñaj
ne odloži na pravilan način. Recikliranje
materijala od kojeg je ureñaj sastavljen
pridonosi očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljnije informacije o recikliranju
proizvoda, obratite se lokalnom uredu,
komunalnoj službi ili trgovini gdje ste
kupili ureñaj.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni zastupnik za
elektromagnetsku kompatibilnost
i sigurnost ureñaja je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za informacije o
servisu i jamstvenim uvjetima,
obratite se na adrese navedene u
zasebnim jamstvenim ili
servisnim dokumentima.
2
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako bilo kakav predmet ili tekućina
upadne u unutrašnjost kućišta, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice i
prije sljedeće uporabe odnesite
stručnoj osobi na provjeru.
O izvorima napajanja
• Ureñaj nije odspojen s napajanja
sve dok jer mrežni utikač spojen
na zidnu utičnicu, čak i kad je
ureñaj isključen.
• Ako nećete ureñaj koristiti dulje
vrijeme, obvezno izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice. Pri tome
prihvatite utikač. Nemojte
povlačiti kabel.
O postavljanju
• Postavite ureñaj na mjesto gdje je
osigurano dovoljno prozračivanje
kako u unutrašnjosti ureñaja ne bi
došlo do nakupljanja topline.
• Ako prenesete ureñaj izravno iz
hladnog prostora u zagrijani, ili ga
smjestite u vrlo vlažnu prostoriju, u
unutrašnjosti se može kondenzirati
vlaga. Pri tome postoji opasnost
od oštećivanja vrpce, video glave
i optičkog bloka. U slučaju kondenzacije rekorder možda neće raditi
pravilno. Kod prvog uključivanja
ureñaja ili ako ste ureñaj prenijeli
iz hladnog u topliji prostor, izvadite
disk i kasetu i ostavite rekorder
uključen oko tri sata prije uporabe.
• Nemojte postavljati ureñaj na
mekane podloge, primjerice,
tepihe koji bi mogli blokirati
otvore za hlañenje.
• Ne postavljajte ureñaj u uske
prostore, poput police za knjige ili
ugradbenih ormarića
• Nemojte postavljati ureñaj na
mjesta u blizini izvora topline, ili
na mjesta koja se nalaze pod
izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
• Ne postavljajte ureñaj u nagnuti
položaj. Ureñaj je namijenjen za
postavljanje samo u vodoravan
položaj.
• Ureñaj, diskove i kasete držite
podalje od opreme sa snažnim
magnetima, poput mikrovalnih
pećnica ili velikih zvučnika.
• Na ureñaj nemojte stavljati teške
predmete.
• Prije premještanja ureñaja izvadite
disk iz njega. U protivnom se mogu
oštetiti.
O snimanju
• Sony ne preuzima odgovornost i
nije dužan kompenzirati gubitak
materijala koji nije snimljen.
• Prvo napravite probno snimanje
prije pravog snimanja.
VAŽNO UPOZORENJE
Upozorenje: Ovaj rekorder može
neodreñeno vrijeme reproducirati
statičnu sliku ili izbornike na zaslonu. Ako dulje vrijeme ostavite
statičnu sliku ili izbornik na zaslonu TV prijemnika, postoji opasnost
od trajnog oštećenja zaslona.
Naročito su osjetljivi plazma
zasloni i projekcijski TV prijemnici.
Ako imate pitanja ili problema
vezanih uz vaš rekorder, molimo
kontaktirajte najbližeg Sony
prodavača.
Autorska prava
• Televizijski programi, filmovi,
videokasete, diskovi i drugi materijali mogu biti zaštićeni. Neovlašteno snimanje takvih materijala
može biti u suprotnosti s odredbama
zakona o zaštiti autorskih prava.
Takoñer, uporaba rekordera s kabelskom televizijom može zahtijevati
dozvolu od tvrtke koja emitira
program i/ili vlasnika programa.
• Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju za
zaštitu autorskih prava koja su
zaštićena patentima i drugim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva u SAD-u. Uporaba ove zaštite
mora biti odobrena od tvrtke
Macrovision, a namijenjena je za
kućnu i druge ograničene oblike
primjene, osim ako nije izdano
odobrenje od tvrtke Macrovision.
Reverzno inženjerstvo i
rastavljanje ureñaja su zabranjeni.
Zaštita od kopiranja
Rekorder je opremljen sustavom za
zaštitu od kopiranja pa programi koji
se primaju putem vanjskog prijemnika
(nije isporučen) mogu sadržavati
signale za zaštitu od kopiranja
(funkcija zaštite od kopiranja). Takve
programe možda nije moguće
snimati (ovisno o vrsti signala).
, nastavlja se
3
O ovom priručniku
• Upute u ovom priručniku opisuju korištenje daljinskog
upravljača. Takoñer možete koristiti tipke na ureñaju
ako je njihov naziv jednak ili sličan onome na
daljinskom upravljaču.
• Primjeri izbornika u ovom priručniku možda neće biti
jednaki prikazu na zaslonu vašeg TV prijemnika.
• Objašnjenja o diskovima u ovom priručniku odnose se
na diskove snimljene na ovom rekorderu. Objašnjenja
se ne odnose na diskove snimljene na drugim rekorderima i koji se reproduciraju na ovom rekorderu.
ili
, iznad svakog
• Ikone, kao što su
objašnjenja, objašnjavaju vrstu medija koji se može
upotrebljavati za odreñeni postupak. Podrobnosti o
diskovima za reprodukciju potražite u "Vodič kroz
vrste diskova" na str. 32.
Ikona
Značenje
Funkcije raspoložive za DVD+RW
diskove
Funkcije raspoložive za DVD-RW
diskove u VR (Video Recording) modu
Funkcije raspoložive za DVD-RW
diskove u video modu
Funkcije raspoložive za DVD+R
diskove
Funkcije raspoložive za DVD-R
diskove u VR (Video Recording)
modu.
Funkcije raspoložive za DVD-R
diskove u video modu.
Funkcije raspoložive za DVD VIDEO
diskove
Funkcije raspoložive za VIDEO CD,
Super VCD ili CD-R/CD-RW diskove
u video CD formatu ili Super VCD
formatu
Funkcije raspoložive za glazbene CD
ili CD-R/CD-RW diskove u glazbenom
CD formatu
Funkcije raspoložive za DATA CD
diskove (CD-ROM/CD-R/CD-RW
koji sadrže MP3*1 audio zapise, JPEG
slikovne datoteke ili DivX*2 video
datoteke)
4
Ikona
Značenje
Funkcije raspoložive za DATA DVD
diskove (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD-RW/DVD+R/DVD-R koji
sadrže MP3*1 audio zapise, JPEG slikovne datoteke ili DivX*2 video datoteke)
Funkcije raspoložive za VHS
videokasete
*1
*2
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardni format
koji je definirala organizacija ISO/MPEG, a služi za
sažimanje audio podataka.
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka
koju je razvila tvrtka DivXNetworks, Inc.
DivX, DivX Certified i odgovarajući logotip su
zaštitni znakovi tvrtke DivXNetworks, Inc. i korite
se uz dopuštenje.
Sadržaj
UPOZORENJE................................................................................................................. 2
Mjere opreza ................................................................................................................... 2
Što je videorekorder/DVD rekorder? ............................................................................... 8
Kako koristiti izbornike .................................................................................................. 10
Spajanje i podešavanje.......................................................................................... 12
Spajanje rekordera ........................................................................................................ 12
Korak 1: Skidanje ambalaže.......................................................................................... 12
Korak 2: Spajanje antenskog kabela ............................................................................. 13
Korak 3: Spajanje na TV prijemnik ................................................................................ 14
Korak 4: Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)................................................................ 18
Korak 5: Spajanje mrežnog kabela................................................................................ 20
Korak 6: Priprema daljinskog upravljača ....................................................................... 20
Korak 7: Easy Setup...................................................................................................... 23
Spajanje s drugim videorekorderom ili sličnim uređajem.............................................. 27
Spajanje na satelitski ili digitalni prijemnik .................................................................... 29
Spajanje PAY-TV/Canal Plus dekodera......................................................................... 30
Vodič kroz vrste diskova ....................................................................................... 32
Diskovi za snimanje i reprodukciju ................................................................................ 32
Diskovi koji se mogu reproducirati ................................................................................ 35
Funkcije DVD rekorera
DVD reprodukcija................................................................................................... 37
Reprodukcija ................................................................................................................. 37
Opcije reprodukcije ....................................................................................................... 38
Reprodukcija naslova iz izbornika Title List................................................................... 41
Traženje naslova/poglavlja/ zapisa, itd.......................................................................... 42
Reprodukcija MP3 audio zapisa i JPEG slikovnih datoteka.......................................... 43
Reprodukcija DivX® video datoteka ............................................................................. 47
Provjera informacija o reprodukciji i vremenu reprodukcije .......................................... 49
Snimanje na DVD disk ........................................................................................... 50
Prije snimanja ................................................................................................................ 50
Snimanje na DVD bez timera......................................................................................... 52
Snimanje na DVD pomoću timera (Standard/ShowView).............................................. 54
Snimanje s priključene opreme pomoću timera (Synchro Rec)..................................... 57
Promjena ili otkazivanje podešenja DVD timera (Timer List) ......................................... 59
Snimanje s priključene opreme bez timera ................................................................... 60
, nastavlja se
5
DVD editiranje.........................................................................................................62
Prije editiranja ............................................................................................................... 62
Editiranje naslova.......................................................................................................... 63
Promjena naziva snimljenog naslova ............................................................................ 66
Oblikovanje Playliste ..................................................................................................... 67
Editiranje Playliste......................................................................................................... 69
Formatiranje, preimenovanje i zaštita diska .................................................................... 73
Funkcije videorekordera
Reprodukcija videokasete......................................................................................75
Reprodukcija................................................................................................................. 75
Opcije reprodukcije....................................................................................................... 77
Pretraživanje uporabom različitih funkcija .................................................................... 78
Prikaz vremena reprodukcije i informacije o reprodukciji................................................ 79
Odabir zvuka tijekom reprodukcije ............................................................................... 79
Snimanje na videokasetu.......................................................................................81
Prije snimanja................................................................................................................ 81
Snimanje na videokasetu bez timera ............................................................................ 82
Snimanje na videokasetu pomoću timera (Standard/ ShowView)....................................... 83
Snimanje s priključene opreme pomoću timera (Synchro Rec) .................................... 87
Promjena ili otkazivanje podešenja timera videorekordera (Timer List) ........................ 88
Snimanje s priključene opreme bez timera ................................................................... 90
Presnimavanje (videokaseta y DVD) ..................................................................91
Prije presnimavanja....................................................................................................... 91
Presnimavanje s DVD-a na VHS kasetu........................................................................ 92
Finaliziranje diska (priprema za reprodukciju na drugom uređaju) ....................................... 95
DV presnimavanje (DV t DVD).............................................................................97
Prije presnimavanja....................................................................................................... 97
Spajanje digitalne videokamere na priključnicu DV IN.................................................. 97
Presnimavanje s kasete u DV formatu na DVD ............................................................. 98
Podešavanja i prilagođavanja..............................................................................101
Korištenje izbornika..................................................................................................... 101
Podešavanje antenskog prijema (Tuner Preset).......................................................... 102
Podešavanje sata (Clock Set)........................................................................................ 104
Video podešavanja (Video).......................................................................................... 105
Audio podešavanja (Audio) ......................................................................................... 107
Podešenja snimanja i videorekordera (Features) ........................................................ 110
Podešavanje jezika i ograničenja reprodukcije, tvornička podešenja (Options)........... 111
Easy Setup (resetiranje rekordera) .............................................................................. 113
6
Dodatne informacije ............................................................................................ 114
U slučaju problema ..................................................................................................... 114
Napomene o ovom rekorderu........................................................................................ 120
Tehnički podaci ........................................................................................................... 121
O i.LINK sustavu.......................................................................................................... 123
Vodič kroz dijelove i upravljanje .................................................................................. 124
Rječnik......................................................................................................................... 128
Jezik dijaloga/titlova DVD diska ................................................................................... 130
7
Što je videorekorder/DVD rekorder?
To je DVD rekorder s ugrañenim videorekorderom. Omogućuje snimanje/reprodukciju DVD diskova i
VHS kaseta. Moguće je takoñer editiranje DVD diska.
Snimanje i programirano snimanje
Snimajte TV programe na DVD ili na VHS
kasetu ručno ili uporabom timera.
8
Jednostavno presnimavanje
- DVD y Videorekoreder
Možete presnimavati s DVD diska na VHS
kasetu i obratno jednostavnim pritiskom tipke.
Signal za zaštitu od kopiranja neće se snimiti.
Lak odabir između DVD rekordera i
videorekordera
Brz pristup snimljenim naslovima
– Title List
Jednostavno pritisnite tipku DVD ili VIDEO kako
biste odabrali format medija koji želite koristiti.
Otvorite izbornik Title List kako biste vidjeli sve
naslove s diska i odabrali željeni naslov za
reprodukciju ili editiranje.
Oblikovanje vlastitog programa
– Playlist
Presnimavanje pritiskom jedne tipke
– DV Dubbing
Omogućuje snimanje programa na DVD-RW
disk (VR mod) ili DVD-R (VR mod) i kasnije
brisanje, premještanje i dodavanje scena po želji
kako biste oblikovali vlastiti izvorni program.
Spojite svoju digitalnu videokameru putem DV
IN priključnice i pritisnite tipku ONE-TOUCH
DUBBING kako biste presnimili sadržaj s kasete
DV formata na disk.
Original
Kontrola
Presnimavanje
Playlist
Ograničenja uporabe
Mogući istovremeni postupci
Tekući postupak
Reprodukcija na
Snimanje na
videorekorderu videorekorderu
Reprodukcija Snimanje na
na DVD
DVD
rekorderu
rekorderu
Reprodukcija VHS kasete*1
—
Ne
Ne
Da
Snimanje na VHS kasetu
Ne
—
Da
Da*3
Reprodukcija DVD-a*2
Ne
Da
—
Ne
Snimanje na DVD
Da
Da*3
Ne
—
*1
*2
*3
Kad pritisnete DVD, reprodukcija na videorekorderu se zaustavi.
Kad pritisnete VIDEO, reprodukcija na DVD rekorderu se zaustavi.
Na DVD i VHS kasetu moguće je snimati samo isti program.
9
Kako koristiti izbornike
A
"Title List"
Prikazuje listu naslova s diska, uključujući
informacije o snimanja i umanjenu sliku
prvog kadra naslova, čime omogućuje odabir
naslova radi reprodukcije ili editiranja.
Za upravljanje ovim ureñajem koriste se sljedeće
vrste izbornika. Kad ovladate ovim jednostavnim
postupcima, upravljanje rekorderom će vam biti
lako.
B
"Timer"
Koristi se za programiranje snimanja na disk
ili VHS kasetu, kao i za promjenu ili poništenje
podešenih programiranih snimanja.
C
Glavni izbornik
Kad pritisnete SYSTEM MENU pojavi se glavni
izbornik koji omogućuje pristup glavnim
funkcijama ureñaja, primjerice programiranom
snimanju i podešavanju ureñaja.
Podesite opciju pritiskom tipke M/m i ENTER.
"Edit"
Koristi se za izradu ili editiranje reprodukcijske
liste (Playlist) (samo na nefinaliziranom
DVD-RW (VR mod)/DVD-R (VR mod)
disku).
D
"Dubbing"
Koristi se za presnimavanje s diska na VHS
kasetu i obratno, te za presnimavanje s kasete
DV formata na disk.
E
"Disc Setting"
Koristi se za promjenu naziva, formatiranje i
finaliziranje diska.
F
"Setup"
Otvara izbornik "Setup" za podešavanje
ureñaja.
10
Podizbornik
Podizbornik se pojavljuje kad odaberete neku
opciju iz liste izbornika (primjerice, naslov u
izborniku Title List) i pritisnete ENTER.
Podizbornik prikazuje samo opcije primjenjive
na odabranu stavku. Prikazane opcije razlikuju
se ovisno o situaciji i vrsti diska.
Odaberite opciju pritiskom na M/m i ENTER.
Opcije koje je moguće odabrati
Opcije raspoložive u glavnom izborniku
razlikuju se ovisno o vrsti medija, značajkama
diska i statusu reprodukcije.
Primjer: Kad je zaustavljen disk ili VHS vrpca.
Znak
Opcije koje je moguće odabrati
Primjer: Izbornik Title List
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
Opcije za odabranu stavku
OPTIONS
Izbornik OPTIONS se pojavljuje kad pritisnete
OPTIONS. Možete tražiti naslov/poglavlje/
zapis, provjeriti vrijeme reprodukcije i preostalo
vrijeme ili promijeniti podešenja zvuka,
ponavljanja ili titlova. Prikazane opcije razlikuju
se ovisno o vrsti medija.
Pritisnite M/m za odabir opcije, pritisnite </,
za odabir željene stavke i pritisnite ENTER.
*2
*1
*2
Primjer: Kad pritisnete OPTIONS tijekom
reprodukcije DVD VIDEO diska.
Samo nefinalizirani diskovi.
S uloženim diskom.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
Napomene
• Izbornik OPTIONS se možda neće pojaviti tijekom
snimanja DVD-a.
• Glavni izbornik ne pojavljuje se tijekom snimanja ili
presnimavanja.
• Ne možete koristiti tipke DVD ili VIDEO dok je
uključen glavni izbornik.
11
Spajanje i podešavanje
Spajanje rekordera
Slijedite korake od 1 do 7 kako biste spojili i
podesili rekorder.
Napomene
• Čvrsto spojite priključke kako biste izbjegli pojavu
neželjenih šumova.
• Provjerite upute uz ureñaje koje ćete spajati.
• Ovaj rekorder ne možete spojiti s TV prijemnikom
koji nema SCART ili video ulaznu priključnicu.
• Prije povezivanja provjerite jeste li odspojili iz mrežne
utičnice svaki pojedini ureñaj koji mislite spojiti.
Korak 1: Skidanje
ambalaže
Provjerite sadržaj isporuke:
• Audio/video kabel
(phono priključak T 3 y phono
priključak T 3) (1)
• Antenski kabel (1)
• Daljinski upravljač (1)
• Baterije R6 (veličine AA) (2)
12
Korak 2: Spajanje antenskog kabela
Slijedite donji prikaz za spajanje antenskog kabela. Nemojte spajati mrežni kabel dok ne doñete do
"Koraka 5: Spajanje mrežnog kabela" (str. 20).
Videorekorder/
DVD rekorder
na AERIAL IN
TV prijemnik
na AERIAL OUT
Antenski kabel (isporučen)
{: tok signala
1
2
Odvojite antenski kabel od TV prijemnika i spojite ga u priključnicu AERIAL IN na stražnjoj
strani rekordera.
Povežite priključnicu AERIAL OUT na rekorderu s antenskim ulazom TV prijemnika pomoću
priloženog antenskog kabela.
13
Korak 3: Spajanje na TV prijemnik
Spajanje putem priključnica LINE 2 OUT
Spojite TV prijemnik isporučenim audio/video kabelom na LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIO L/R)
priključnice rekordera. Za višu kvalitetu slika spojite S-video kabel (nije isporučen) umjesto žutog
(video) priključka. Kad koristite ovaj način povezivanja, spojite audio kabel na priključke LINE 2
OUT (AUDIO L/R).
TV ili projektor
(crvena)
S video kabel
(nije isporučen)
(bijela)
(žuta)
(žuta)
Audio/video kabel
(isporučen)
(bijela)
na S VIDEO OUT
Videorekorder/DVD rekorder
(crvena)
na LINE 2 OUT (VIDEO/AUDIO L/R)
{: tok signala
Pri reprodukciji widescreen slike
Slika nekih snimaka neće se moći vidjeti cijela na TV zaslonu. Za promjenu veličine slike pogledajte
str. 105.
Napomene
• Nemojte povezivati S VIDEO OUT i žutu LINE 2 OUT (VIDEO) priključnicu istovremeno.
• Tijekom snimanja na DVD ne možete gledati VHS snimke pritiskom tipke VIDEO jer priključnica S VIDEO OUT
omogućuje samo izlaz DVD video signala.
• Nemojte povezivati audio izlaze TV prijemnika na priključnice LINE 2 IN (AUDIO L/R) istovremeno. Može se
pojaviti šum iz zvučnika TV prijemnika.
14
Spajanje putem SCART priključnice
SCART kabelom spojite TV prijemnik na priključnicu LINE 1-TV. Priključke spojite čvrsto kako
biste izbjegli brujanje i šum.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz vaš TV prijemnik.
Kad koristite ovaj način povezivanja, odaberite "Video" ili "RGB" kod podešavanja izlaza Line 1 u
koraku 14 postupka Easy Setup (str. 23).
TV ili projektor
SCART kabel
(nije isporučen)
na { LINE 1-TV
Videorekorder/DVD rekorder
{: tok signala
Napomena
Ako spojite rekorder s TV prijemnikom putem SCART priključnice, izvor signala TV prijemnika automatski se
podešava na rekorder pri pokretanju reprodukcije. Ako je potrebno, pritisnite tipku TV/VIDEO na daljinskom
upravljaču želite li vratiti ulaz na TV (str. 21).
, nastavlja se
15
Ako vaš TV prijemnik ima HDMI ulaznu priključnicu
Spojite HDMI* OUT priključnicu pomoću certificiranog HDMI kabela (nije isporučen). Na taj način
možete uživati u zvuku i slici visoke kvalitete. Svijetli HDMI indikator na prednjoj strani rekordera
kad se preko HDMI OUT priključnice reproduciraju izlazni signali.
Obavezno isključite rekorder prije spajanja HDMI kabela.
TV ili
projektor
na HDMI ulaz
HDMI kabel (nije isporučen)
na HDMI OUT
Videorekorder/DVD rekorder
{: tok signala
* Ovaj DVD rekorder sadrži tehnologiju High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi
tvrtke HDMI Licensing LLC.
Napomene
• Nije moguće spojiti HDMI OUT priključnicu na DVI priključnice koje nisu kompatibilne s HDCP (primjerice,
DVI priključnice na računalnom monitoru).
• Tijekom DVD snimanja, nije moguće gledati VHS snimke pritiskom na tipku VIDEO jer se preko HDMI OUT
priključnice emitira samo DVD video signal.
16
Ako vaš TV prijemnik ima komponentne video priključnice
Spojite COMPONENT VIDEO OUT priključnice putem komponentnog video kabela (nije isporučen)
ili triju video kabela (nisu isporučeni) iste vrste i duljine. Moći ćete uživati u visokoj kvaliteti slike i
vjernoj reprodukciji boja.
Kad koristite ovaj način povezivanja, odaberite "On" kod podešavanja komponentnog izlaza u koraku
12 postupka Easy Setup (str. 23).
Ako vaš TV prijemnik omogućuje reprodukciju progresivnih signala u formatu 525p/625p, trebate
koristiti ovaj način spajanja i podesiti "Progressive" na "On" u izborniku "Video" (str. 106).
Kad koristite ovaj način povezivanja, spojite audio kabel na priključke LINE 2 OUT (AUDIO L/R).
TV ili projektor
(bijela)
(zelena) (plava) (crvena)
(crvena)
Audio/video kabel (isporučen)
Komponentni video kabel
(nije isporučen)
(zelena)
(plava)
(bijela)
(crvena)
(crvena)
na COMPONENT VIDEO OUT
{: tok signala
na LINE 2 OUT (AUDIO L/R)
Videorekorder/
DVD rekorder
Napomena
Tijekom snimanja na DVD, ne možete gledati VHS snimke pritiskom tipke VIDEO jer priključnice COMPONENT
VIDEO OUT omogućuje samo izlaz DVD video signala.
17
Korak 4: Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)
Odaberite način spajanja A ili B, ovisno o priključnicama na vašem AV pojačalu (prijemniku). To
povezivanje omogućuje slušanje zvuka putem AV pojačala (prijemnika).
Kad koristite ovaj način povezivanja, odaberite vrstu priključnice koju upotrebljavate u koraku 18
postupka Easy Setup (str. 23).
Audio kabel
(nije isporučen)
(bijela)
(crvena)
(bijela)
(crvena)
AV pojačalo
(prijemnik)
na AUDIO OUT L/R
Videorekorder/DVD rekorder
na DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL ili OPTICAL)
na HDMI OUT
HDMI kabel
(nije isporučen)
Optički digitalni kabel
(nije isporučen)
ili
na HDMI ulaz
Koaksijalni digitalni kabel
(nije isporučen)
ili
na koaksijalni
digitalni ulaz
[zvučnici]
[zvučnici]
stražnji (L)
stražnji (R)
prednji (L)
središnji
{: tok signala
18
prednji (R)
AV pojačalo (prijemnik)
s dekoderom
subwoofer
A Spajanje na audio L/R ulazne priključnice
B Spajanje na digitalnu audio priključnicu
U ovom način povezivanja se za reprodukciju
zvuka koriste dva zvučnika stereo pojačala
(prijemnika).
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima Dolby*1
Digital, DTS*2 ili MPEG audio dekoder i digitalnu
ulaznu priključnicu, upotrijebite ovaj način
spajanja. Možete uživati u Dolby Digital (5.1
kanala), DTS (5.1 kanala), MPEG audio (5.1
kanala) surround efektima.
Možete uživati u surround zvuku preko
virtualnih surround zvučnika kreiranih pomoću
dva zvučnika. Odaberite "Surround1",
Surround2" ili "Surround3" u izborniku "Audio"
(str. 109).
Surround 1
*1
*2
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby" i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
"DTS" i "DTS Digital Out" su zaštitni znakovi
korporacije Digital Theater Systems, Inc.
z Savjeti
• Za upute o pravilnom postavljanju zvučnika,
pogledajte upute uz opremu koju priključujete.
• Izlaz digitalnog audio signala moguć je takoñer
tijekom reprodukcije VHS kasete.
Surround 2
Napomene
Surround 3
Virtualni zvučnik
Napomena
Mjesto slušanja mora biti izmeñu i na jednakoj
udaljenosti od zvučnika. Zvučnici moraju biti u
podjednakim okolnim uvjetima.
• Tijekom snimanja na DVD ne možete čuti zvuk s VHS
kasete kad pritisnete tipku VIDEO jer priključnice
DIGITAL AUDIO OUT ili HDMI OUT prenose
samo DVD audio signale.
• Nakon dovršetka povezivanja izvedite odgovarajuća
podešavanja u postupku Easy Setup (str. 23). Ako vaše
AV pojačalo (prijemnik) ima MPEG audio dekoder,
podesite "Digital Out" – "MPEG" na "MPEG" u izborniku "Audio" (str. 108). U protivnom iz zvučnika
nećete čuti zvuk ili čete čuti glasan šum.
• Kod koaksijalnog ili optičkog digitalnog povezivanja
ne možete koristiti virtualne surround efekte ovog
rekordera.
• Kod izlaza signala putem priključnica DIGITAL
AUDIO OUT ne možete vršiti odabir dvojezičnog
zvuka s DVD-RW diska (VR mod) ili DVD-R (VR
mod) pritiskom tipke AUDIO.
• Kad spojite rekorder na AV pojačalo (prijemnik)
pomoću HDMI kabela, potrebno je učinit nešto od
sljedećeg:
– Spojite AV pojačalo (prijemnik) na TV pomoću
HDMI kabela.
– Spojite rekorder s TV prijemnikom pomoću video
kabela, osim HDMI (komponentni video kabel, S
VIDEO kabel ili audio/video kabel).
19
Korak 5: Spajanje
mrežnog kabela
Korak 6: Priprema
daljinskog upravljača
Priključite kabele napajanja rekordera i TV prijemnika u mrežnu utičnicu. Nakon priključivanja
mrežnog kabela morate pričekati nekoliko
trenutaka prije rukovanja rekorderom.
Rekorderom možete upravljati kad se pojave
indikatori na pokazivaču i kad rekorder uñe u
pripravno stanje.
Ako ste priključili dodatnu opremu na ovaj
rekorder (str. 27), svakako priključite mrežni
kabel tek nakon što završite sva ostala spajanja.
Rekorderom možete upravljati pomoću
priloženog daljinskog upravljača. Umetnite dvije
R6 (veličine AA) baterije pazeći da oznake 3 i
# odgovaraju oznakama u pretincu za baterije.
Pri korištenju daljinskog upravljača, usmjerite
upravljač prema senzoru X na rekorderu.
u utičnicu
Napomene
• Ako priloženi daljinski upravljač izaziva smetnje na
drugim Sony DVD rekorderima ili ureñajima koje
posjedujete, promijenite broj komandnog moda za
ovaj rekorder (str. 22).
• Ispravno koristite baterije kako biste izbjegli opasnost
curenja ili korozije. Nemojte dodirivati tekućinu golim
rukama ako doñe do curenja. Pripazite na sljedeće:
– Nemojte upotrebljavati nove i stare baterije zajedno
ili baterije različitih proizvoñača.
– Nemojte pokušavati napuniti baterije.
– Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije.
– Ako je došlo do curenja baterije, obrišite tekućinu
iz pretinca za baterije i umetnite nove baterije.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača (označen
simbolom X na prednjoj strani ureñaja) jakom svjetlu,
poput izravnog sunčevog svjetla ili svjetiljaka.
Rekorder možda neće reagirati na daljinski upravljač.
• Pri normalnoj uporabi vijek trajanja baterija je tri do
šest mjeseci.
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na vrlo toplim ili
vlažnim mjestima.
• Ne stavljajte sitne predmete u kućište daljinskog
upravljača, osobito pri zamjeni baterija.
20
Upravljanje TV prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača
Možete podesiti signal daljinskog upravljača
tako da se njime može upravljati i TV prijemnikom.
Napomene
• Ovisno o priključenom ureñaju, možda nećete moći
koristiti neke ili sve tipke za upravljanje TV prijemnikom.
• Ako unesete novi kodni broj, prethodno uneseni
kodni broj se briše.
• Ako zamijenite baterije u daljinskom upravljaču,
kodni broj se može vratiti na standardno podešenje.
Ponovno unesite prikladan kodni broj.
Brojčane
tipke
TV t (odabir
ulaza)
Mijenja izvor ulaznog
signala za TV
Korištenje tipke TV/VIDEO
(samo uz SCART priključak)
Tipkom TV/VIDEO birate izmeñu rekordera i
izvora signala koji ste zadnji odabrali na TV
prijemniku. Usmjerite daljinski upravljač prema
rekorderu kad koristite ovu tipku.
Ako spojite rekorder s TV prijemnikom pomoću
SCART priključnica, nakon pokretanja reprodukcije kao izvor signala za TV prijemnik
automatski se postavlja rekorder. Želite li gledati
neki drugi izvor, pritisnite tipku TV/VIDEO za
promjenu izvora signala TV prijemnika. Na
pokazivaču se prikazuje "TV".
Kodni brojevi TV prijemnika kojima možete
upravljati
Ako je prikazano više brojeva, pokušajte unijeti
jedan po jedan broj dok ne pronañete koji radi s
vašim TV prijemnikom.
1
2
3
Proizvođač
Kodni broj
Sony
01 (standardno)
Aiwa
01 (standardno)
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Držite pritisnutom tipku TV ?/1 na donjem
dijelu daljinskog upravljača.
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Nemojte pritiskati tipku ?/1 na gornjem
dijelu daljinskog upravljača.
Sanyo
25
Sharp
29
Dok držite tipku TV ?/1, brojčanim tipkama
unesite kôd proizvođača svog TV prijemnika
(pogledajte u nastavku).
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
Otpustite tipku TV ?/1.
LG
06
Sljedeće tipke se mogu upotrebljavati za TV.
JVC
33
Tipke
Postupci
TV ?/1
Uključuje i isključuje TV
TV 2 (glasnoća) Podešava glasnoću zvuka
na TV prijemniku
+/–
TV PROG +/–
Odabire program na TV
prijemniku
, nastavlja se
21
Ako imate Sony DVD uređaj ili više
od jednog Sony DVD rekordera
Ako priloženi daljinski upravljač uzrokuje smetnje
u radu drugih Sony DVD rekordera ili ureñaja,
promijenite broj komandnog moda ovog rekordera i
priloženog daljinskog upravljača tako da bude
različit od drugog Sony rekordera ili ureñaja
nakon "Koraka 7: Easy Setup".
Standardni broj komandnog moda ovog rekordera
i priloženog daljinskog upravljača je DVD 3.
5
6
7
1
2
Provjerite je li završen postupak Easy
Setup (str. 23). Ako nije, najprije završite
Easy Setup postupak.
Pritisnite SYSTEM MENU.
Prikazuje se System Menu izbornik.
3
Odaberite "Setup" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Command Mode" i pritisnite
ENTER.
Odaberite komandni mod ("DVD 1", "DVD
2" ili "DVD 3") i pritisnite ENTER.
Odaberite komandni mod daljinskog
upravljača tako da odgovara komandnom
modu rekordera podešenom prije.
Slijedite navedene korake za podešavanje
komandnog moda daljinskog upravljača.
A Držite tipku ENTER.
B Dok držite tipku ENTER, brojčanim
tipkama unesite kodni broj komandnog
moda.
Komandni mod
Kodni broj
DVD1
brojčana tipka 1
DVD2
brojčana tipka 2
DVD3
brojčana tipka 3
C Držite istovremeno pritisnutu brojčanu
tipku i tipku ENTER najmanje tri
sekunde.
4
22
Odaberite "Options" i pritisnite ENTER.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
Za provjeru komandnog moda rekordera
Pritisnite x (stop) na rekorderu dok je rekorder
isključen. Komandni mod rekordera se prikazuje
na pokazivaču.
Ako komandni mod rekordera nije promijenjen,
vratite komandni mod daljinskog upravljača na
DVD3. Ako je komandni mod daljinskog
upravljača promijenjen na DVD1 ili DVD2,
nećete moći rukovati rekorderom.
Korak 7: Easy Setup
Slijedite dolje opisane korake kako biste izveli
početna podešavanja za uporabu rekordera. Ne
dovršite li Easy Setup postupak, izbornik će se
pojavljivati pri svakom uključenju rekordera.
Podešavanja se vrše sljedećim redom.
Odabir jezika izbornika
m
Promjena programskog broja na
rekorderu pomoću daljinskog
upravljača
m
Možete promijeniti programski broj na rekorderu
pomoću brojčanih tipaka.
m
Ugađanje kanala
Podešavanje sata
Odabir formata slike
m
Brojčane
tipke
Podešavanje video veze
m
Podešavanje audio veze
m
Dovršeno!
Primjer: za programski broj 50
Pritisnite "5", "0" i zatim SET.
z Savjet
Programski broj se automatski mijenja tri sekunde
nakon unosa znamenaka čak i ako ne pritisnete SET.
1
2
Uključite TV prijemnik.
Pritisnite tipku ?/1.
Rekorder se uključi.
3
Odaberite izvor signala TV prijemnika tako
da se signal iz rekordera pojavi na TV
zaslonu.
, nastavlja se
23
Pojavi se poruka "Initial setting necessary to
operate the DVD recorder will be made. You
can change them later using setup."
• Ako se ta poruka ne pojavi, odaberite "Easy
Setup" u izbornik "Setup" za pokretanje
postupka Easy Setup (str. 113).
4
8
Kad završi preuzimanje ili ugađanje
kanala, automatski počne ugađanje točnog
vremena.
Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za odabir jezika
informacija prikazanih na zaslonu.
Ako datum i vrijeme nisu podešeni, podesite
ih ručno.
5
Odaberite jezik i pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik za odabir države.
Primjer
Pritisnite M/m za podešavanje dana, zatim
pritisnite ,. Na isti način podesite mjesec,
godinu, sate i minute. Podesite "Auto Adjust"
na "On" kako biste aktivirali funkciju automatskog podešavanja sata. Rekorder automatski
podešava sat bez obzira je li uključen ili
isključen.
9
6
7
Odaberite državu i pritisnite ENTER.
Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za odabir veličine slike u
skladu sa zaslonom spojenog TV prijemnika.
Automatski počne postupak ugađanja i
pohrane kanala.
10 Odaberite odgovarajuće podešenje.
Za ručno ugañanje kanala pogledajte str. 102.
24
"4:3 Letter Box": Za standardne TV-e.
Prikazuje wide screen sliku s crnim linijama
na gornjoj i donjoj strani.
"4:3 Pan Scan": Za standardne TV-e.
Prikazuje wide screen sliku na cijelom zaslonu
tako da je dio slike automatski odrezan.
"16:9": Za TV prijemnike s wide screen
zaslonom ili standardne TV prijemnike s
wide screen modom.
Za detalje pogledajte "Video podešavanja
(Video)" na str. 105.
11 Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za podešavanje
komponentnih izlaznih priključnica.
12 Odaberite hoćete li koristiti priključnice
COMPONENT VIDEO OUT.
Ako koristite priključnice COMPONENT
VIDEO OUT, odaberite "On". U protivnom
odaberite "Off".
13 Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za podešavanje vrste
signala na priključnici { LINE 1-TV.
16 Odaberite vrstu priključnice (opcija) koju
koristite za spajanje pojačala (prijemnika).
Ako niste spojili AV pojačalo (prijemnik),
odaberite "No", zatim prijeñite na korak 21.
Ako ste audio kabelom spojili AV pojačalo
(prijemnik) na priključnice LINE 2 OUT
(AUDIO L/R) ili AUDIO OUT L/R, odaberite "Yes: LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)",
zatim prijeñite na korak 21.
Ako ste spojili AV pojačalo (prijemnik)
pomoću digitalnog optičkog ili koaksijalnog
kabela, odaberite "Yes: DIGITAL OUT".
17 Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za odabir vrste Dolby
Digital signala.
18 Odaberite vrstu Dolby Digital signala koju
14 Odaberite vrstu signala na priključnici {
LINE 1-TV.
"Video": Za izlaz video signala.
"RGB": Za izlaz RGB signala.
Odaberete li "On" u koraku 12, ne možete
odabrati "RGB".
želite koristiti s pojačalom (prijemnikom).
Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima
Dolby Digital dekoder, odaberite "Dolby
Digital". U protivnom odaberite "D-PCM".
19 Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik DTS signala.
15 Pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za odabir vrste priključnice
koju koristite za spajanje pojačala (prijemnika).
20 Odaberite hoće li rekorder slati DTS signal
u pojačalo (prijemnik) te pritisnite ENTER.
Ako AV pojačalo (prijemnik) ima DTS
dekoder, odaberite "On". U protivnom
odaberite "Off".
, nastavlja se
25
21 Pritisnite ENTER kad se pojavi "Finish".
"Easy Setup" postupak je završen. Sva
povezivanja i podešavanja su gotova.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
z Savjeti
• Ako vaše AV pojačalo (prijemnik) ima MPEG audio
dekoder, podesite "Digital Out" – "MPEG" na
"MPEG" u izborniku "Audio" (str. 108).
• Želite li ponovno pokrenuti "Easy Setup", odaberite
"Easy Setup" u izborniku "Setup" (str. 113).
Napomena
Za snimanje TV programa uporabom timera, najprije
podesite točno sat ureñaja.
26
Spajanje s drugim videorekorderom ili sličnim uređajem
Kad na rekorder spajate dodatnu opremu, mrežni kabel spojite tek kad dovršite sva ostala povezivanja
(str. 20).
Takoñer pogledajte upute uz ureñaj kojeg priključujete.
Želite li snimati na ovom rekorderu, odaberite izvor (LINE 2 ili LINE 3) za odabir spojene priključnice.
Pogledajte "Snimanje sa spojenih ureñaja bez timera" na str. 60 i 90. Spojite ureñaj na LINE 3/
DECODER priključnicu na rekorderu za snimanje pomoću funkcije Synchro Rec (str. 57 i 87).
Imajte na umu da ovaj rekorder ima funkciju copy guard. Snimke koje sadrže signal za sprječavanje kopiranja ne mogu se presnimavati. Nije moguće presnimavanje iz DVD VIDEO diskova na ovaj rekorder.
Spajanje putem priključnica LINE 2 IN na prednjoj strani rekordera
Spojite drugi videorekorder ili sličan ureñaj za snimanje na priključnice LINE 2 IN s prednje strane
rekordera. Ako ureñaj koji priključujete ima S video priključnicu, možete upotrijebiti S video kabel
(nije isporučen) umjesto žutog (video) priključka audio/video kabela. Možete spojiti drugi DVD ureñaj
i snimati DVD diskove.
Drugi videorekorder i sl.
S-video kabel
(nije isporučen)
Audio/video kabel
(nije isporučen)
na LINE 2 IN
Videorekorder/DVD rekorder
{: tok signala
z Savjet
Ako priključeni ureñaj emitira samo mono zvuk, spojite
audio kabel na priključnicu LINE 2 IN o (audio) L
(MONO).
Napomene
• Nemojte spajati žutu LINE 2 IN t (video)
priključnicu ako koristite S video kabel.
• Uključite rekorder kako biste mogli gledati video
signal sa spojene opreme.
, nastavlja se
27
Spajanje putem priključnice LINE 3/DECODER
SCART kabelom spojite videorekorder ili sličan ureñaj za snimanje na priključnicu LINE 3/DECODER.
Kad uključite priključeni ureñaj, rekorder automatski šalje signal s njega na TV a da se ne uključi.
TV prijemnik
Videorekorder
SCART kabel
(nije isporučen)
na SCART ulaz
Videorekorder/
DVD rekorder
na { LINE 3/
DECODER
na { LINE 1–TV
Napomene
• Nemojte spajati više od jedne vrste video kabela izmeñu rekordera i TV prijemnika istovremeno.
• Nemojte spajati izlaznu priključnicu ovog rekordera s ulaznom priključnicom drugog ureñaja koji je svojom
izlaznom priključnicom spojen na ulaznu priključnicu rekordera. Može se pojaviti šum (povratna veza).
• Ako signal iz rekordera prolazi preko videorekordera do TV prijemnika, možda nećete imati čistu sliku na zaslonu.
Videorekorder/
DVD rekorder
VCR
TV
Provjerite jeste li svoj videorekorder spojili s ovim ureñajem i TV prijemnikom na dolje prikazan način. Želite li
gledati videokasete, koristite drugi ulaz na svom TV prijemniku.
ulaz 1
VCR
Videorekorder/
DVD rekorder
TV
ulaz 2
28
Spajanje na satelitski ili digitalni prijemnik
Satelitski ili digitalni prijemnik spojite na rekorder putem priključnice LINE 3/DECODER. Prilikom
spajanja prijemnika, mrežni kabel prijemnika izvucite iz utičnice.
Kad uključite prijemnik, rekorder automatski šalje signal iz prijemnika na TV a da se ne uključuje.
Želite li koristiti funkciju Synchro Rec, pogledajte dolje.
TV prijemnik
na SCART ulaz
SCART kabel
(nije isporučen)
Satelitski prijemnik i sl.
Videorekorder/
DVD rekorder
na {
LINE 1–TV
Ako satelitski prijemnik emitira RGB signale
Ovaj rekorder prima RGB signale. Ako satelitski
prijemnik može emitirati RGB signale, spojite TV
SCART priključnicu na satelitskom prijemniku s
LINE3/DECODER priključnicom na rekorderu.
Želite li koristiti funkciju Synchro Rec
Ovaj način spajanja je obavezan želite li koristiti
funkciju sinkroniziranog snimanja. Pogledajte
"Snimanje s priključene opreme pomoću timera
(Synchro Rec)" (str. 57 i 87).
Ako koristite B Sky B prijemnik, svakako spojite
VCR SCART priključnicu na prijemniku s
LINE3/ DECODER priključnicom na rekorderu.
na { LINE 3/
DECODER
Napomene
• Synchro Rec ne funkcionira s nekim prijemnicima.
Za podrobnosti pogledajte upute uz prijemnik.
• Ovaj rekorder ne može snimati izvorne RGB signale
s prijemnika, no snima ih u kompozitnom video
formatu.
• Ako spojite ureñaj s TV prijemnikom pomoću SCART
priključnnica, ulazni izvor TV prijemnika se
automatski prebacuje na rekorder kad uključite
rekorder.
29
Spajanje PAY-TV/Canal Plus dekodera
Možete gledati ili snimati PAY-TV/Canal Plus programe ako spojite dekoder (opcija) na rekorder.
Kod spajanja dekodera, odspojite mrežni kabel rekordera iz zidne utičnice.
Kad uključite dekoder, rekorder automatski šalje signal iz dekodera u TV prijemnik bez da se uključi.
Za gledanje ili snimanje PAY-TV/Canal Plus programa, podesite rekorder za prijem kanala pomoću
izbornika "Setup". Podesite "Manual Set" – "Pay TV/Canal+" na "On" u izborniku "Tuner Preset".
Podrobnosti potražite na str. 102.
TV prijemnik
Antenski kabel (isporučen)
na AERIAL IN
na SCART ulaz
PAY-TV/Canal
Plus dekoder
SCART kabel (nije isporučen)
SCART kabel (nije isporučen)
Videorekorder/
DVD rekorder na { LINE1-TV
na { LINE 3/DECODER
na AERIAL OUT
Napomena
Ako namjeravate gledati PAY-TV/Canal Plus programe dok je rekorder isključen, nemojte podesiti "Front Display"
na "Off" u izborniku "Options" (str. 112).
30
31
Vodič kroz vrste diskova
Diskovi za snimanje i reprodukciju
Oznake
Oznaka na korištene Formatiranje
disku
u ovom
(novi diskovi)
priručniku
Vrsta
Automatsko
formatiranje
Može se reproducirati na DVD+RW
kompatibilnim ureñajima (automatsko
finaliziranje)
VR
mod
Formatirajte u VR
modu*2 (str. 51)
Može se reproducirati samo na VR
mod kompatibilnim ureñajima
(finaliziranje nije potrebno) (str. 95)
Video
mod
Formatirajte u Video Može se reproducirati na većini DVD
modu*2 (str. 51)
ureñaja (finaliziranje je nužno) (str. 95)
DVD+RW
DVDRW
Kompatibilnost s drugim DVD
uređajima (finaliziranje)
DVD+R
Automatsko
formatiranje
Može se reproducirati na većini
DVD+R ureñaja (finaliziranje je
nužno) (str. 95)
DVD+R DL
VR
DVD- mod
R
Video
mod
Formatiranje u VR
Može se reproducirati samo na DVD-R
modu pomoću "Disc
VR mod kompatibilnim ureñajima
Setting" izbornika
(finaliziranje je nužno) (str. 95)
(str. 73)
Automatsko formati- Može se reproducirati na većini DVD
ranje u Video modu. ureñaja (finaliziranje je nužno) (str. 95)
Upotrebljivi diskovi (od travnja 2007.)
• DVD+RW diskovi brzine 8T ili sporiji
• DVD-RW diskovi (Ver. 1.1, Ver. 1.2 s
CPRM*1) brzine 6T ili sporiji
• DVD+R diskovi brzine 16T ili sporiji
• DVD-R diskovi (Ver. 2.0, Ver. 2.1 s CPRM)
brzine 16T ili sporiji
• DVD+R DL (Double Layer) diskovi brzine
8T*6
32
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD+R DL" i
"DVD-R" su zaštitni znaci.
Svojstva snimanja
Ponovno
snimanje
(str. 73)
*1
*2
*3
*4
*5
Editiranje
Automatsko
određivanje
poglavlja
(str. 53)
Promjena
naziva
naslova
(str. 66)
Brisanje
naslova/
poglavlja
(str. 63)
Brisanje
odlomka
A-B
(str. 64)
Dijeljenje
Playlist
naslova
(str. 67)
(str. 65)
Da
Da
Da
Da/Ne*3
Da
Da
Ne
Da
Da
Da
Da/Da*4
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da/Ne*3
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da/Ne*5
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da/Da*5
Da
Da
Da
Ne
Da
Da
Da/Ne*5
Ne
Ne
Ne
CPRM (Content Protection for Recordable Media) je
tehnologija kodiranja koja štiti autorska prava
snimaka.
Novi DVD-RW diskovi se automatski formatiraju
prema podešenju opcije "Format DVD-RW" u
izborniku "Features" (str. 110).
Prostor na disku oslobaña se samo brisanjem
zadnjeg naslova.
Brisanjem naslova ili poglavlja oslobaña se prostor
na disku.
Brisanjem naslova ili poglavlja ne oslobaña se
prostor na disku.
*6
Kad koristite DVD+R DL (Double Layer) disk,
pogledajte upute isporučene s diskom.
, nastavlja se
33
Diskovi promjera 12 cm/8 cm
12 cm
8 cm
Vrsta diska
Reprodukcija
Snimanje
Reprodukcija
Snimanje
Da
Da
Da
Ne
VR mod
Da
Da
Da
Ne
Video mod
Da
Da
Da
Ne
VR mod
Da
Da
—
—
Video mod
Da
Da
Da
Ne
Da
Da
—
—
DVD+RW
DVD-RW
DVD-R
DVD+R
Diskovi na koje se ne može snimati
• Diskovi promjera 8 cm
• DVD-RAM diskovi
34
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta
Oznaka na
disku
Oznake
upotrijebljene u
ovom priručniku
Značajke
DVD VIDEO
Diskovi poput filmova koji se mogu kupiti
ili iznajmiti
VIDEO CD
VIDEO CD ili CD-R/CD-RW diskovi u
VIDEO CD/Super VIDEO CD formatu (s
funkcijom PBC)
CD
Glazbeni CD ili CD-R/CD-RW diskovi
koji se mogu kupiti
DATA CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi snimljeni
na računalu ili sličnom ureñaju u glazbenom
formatu ili s MP3 audio zapisima ili JPEG
slikovnim datotekama po ISO9660* Level
1/Level 2 standardu
DATA DVD
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD-R (8 cm)
—
DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R diskovi koji sadrže MP3
ili JPEG datoteke prema UDF standardu.
—
DVD+RW, DVD-RW i DVD-R diskovi (8
cm) snimljeni DVD videokamerom.
(Fotografije snimljene DVD videokamerom ne mogu se reproducirati.)
"DVD VIDEO" i "CD" su zaštićeni nazivi.
* Logički format datoteka i direktorija na CD-ROM
diskovima odreñuje ISO (Meñunarodna organizacija
za standardizaciju).
z Savjet
Ovaj rekorder može reproducirati DVD-RAM diskove
promjera 12 cm/8 cm koji sadrže DVD Video, MP3,
JPEG ili DivX datoteke. Mogu se reproducirati samo
diskovi izvañeni iz kutije.
—
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• CD-ROM/CD-R/CD-RW diskovi koji nisu
snimljeni u glazbenom CD ili Video CD
formatu, ili ne sadrže MP3, JPEG ili DivX
datoteke.
• CD-Extra podaci
• CD-ROM diskovi koji nisu snimljeni u DVD
Video formatu ili ne sadrže MP3, JPEG ili
DivX datoteke.
• DVD Audio diskovi
• HD sloj na Super Audio CD diskovima
• DVD VIDEO diskovi s drugim regionalnim
kodom (pogledajte str. 36)
• DVD-RAM s kutijom i/ili DVD-RAM koji
nisu snimljeni u DVD Video formatu ili ne
sadrže MP3, JPEG ili DivX datoteke.
, nastavlja se
35
Napomena o reprodukciji DVD VIDEO i VIDEO
CD diskova
Neke mogućnosti reprodukcije DVD VIDEO i
VIDEO CD diskova mogu namjerno biti podešene
softverskim sustavom. S obzirom da rekorder
reproducira DVD VIDEO/VIDEO CD diskove
prema sadržaju diska i softveru, neke mogućnosti
reprodukcije možda neće biti na raspolaganju.
Provjerite upute uz DVD VIDEO i VIDEO CD
disk.
Napomene o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji sadrži snimljen
DVD materijal na jednoj strani i digitalni audio
materijal na drugoj.
Imajte na umu da ovaj ureñaj ne može reproducirati audio stranu DualDisc diska jer nije usklañena
s CD standardom.
Regionalni kôd (samo DVD VIDEO)
Vaš rekorder ima regionalni kôd otisnut na stražnjoj
strani ureñaja i može reproducirati samo DVD
VIDEO diskove (samo reprodukcija) s identičnim
regionalnim kodom. Ovaj sustav se koristi za
zaštitu autorskih prava. DVD VIDEO diskovi
mogu se takoñer
obilježeni znakom
reproducirati na ovom rekorderu.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
VIDEO disk, na TV zaslonu će se pojavi poruka
koja označava da taj disk nije moguće reproducirati. Ovisno o DVD VIDEO disku, može se
dogoditi da nema oznake regionalnog koda iako
je reprodukcija tog diska zabranjena regionalnim
ograničenjima.
Regionalni kôd
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za
zaštitu autorskih prava
Ovaj ureñaj je namijenjen za reprodukciju diskova
usklañenih sa Compact Disc (CD) standardom.
U novije vrijeme mogu se u prodaji takoñer naći
glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od
kopiranja. Neke od tih diskova nije moguće
reproducirati u ovom ureñaju.
36
Napomene o DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R
ili CD-RW/CD-R diskovima snimljenim na
drugim uređajima
Neke DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili
CD-RW/CD-R diskove nije moguće reproducirati
na ovom rekorderu zbog kakvoće zapisa, fizičkog
stanja diska ili značajka ureñaja za snimanje i
softvera za obradu. Disk nije moguće reproducirati
ako nije pravilno finaliziran. Dodatne upute
možete pronaći u uputama uz ureñaj za snimanje.
Napomene
• Nije moguće zajedno koristiti VR i Video mod na
istom DVD-RW ili DVD-R disku. Želite li promijeniti
format diska, ponovno formatirajte disk (str. 73).
Imajte na umu da se sadržaj diska briše formatiranjem.
• Nije moguće skratiti vrijeme snimanja, čak ni kod
diskova za velike brzine. Takoñer ne možete snimati
na disk koji ne podržava brzinu 1x.
• Preporučujemo da koristite diskove s oznakom "For
Video" na pakiranju.
• Nije moguće dodati nove snimke na DVD-RW (Video
mod), DVD+R ili DVD-R diskove koji već sadrže
snimke napravljene na nekom drugom DVD ureñaju.
• Ponekad nije moguće dodati nove snimke na DVD+RW
diskove snimljene na drugom DVD ureñaju. Ako dodate
novu snimku, obratite pažnju da će ovaj rekorder
presnimiti DVD izbornik.
• Ako disk sadrži računalne podatke koje ovaj rekorder
ne može prepoznati, ti podaci se mogu obrisati.
DVD reprodukcija
Reprodukcija
z Savjeti
• Pri reprodukciji DVD+RW, DVD-RW, DVD+R i
DVD-R diska možete odabrati naslov u izborniku
Title List. Pogledajte "Reprodukcija naslova iz
izbornika Title List" (str. 41).
• Za reprodukciju DATA CD diskova ili DATA DVD
diskova koji sadrže MP3 zapise ili JPEG datoteke,
pogledajte str. 47.
• Kad uložite DVD VIDEO, VIDEO CD ili audio CD,
reprodukcija počne automatski ovisno o disku.
Napomene
• Da biste disk snimljen drugim ureñajem mogli reproducirati u ovom rekorderu, najprije ga finalizirajte u
ureñaju kojim je snimljen.
• Za istovremenu uporabu videokasete i DVD-a
pogledajte str. 9.
Uporaba DVD izbornika
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska ili finaliziranog DVD+RW, DVD-RW (Video mod), DVD+R
ili DVD-R diska, možete prikazati izbornik diska
pritiskom na tipku TOP MENU ili MENU.
1
2
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i stavite
disk u uložnicu.
Stranu za reprodukciju okrenite
prema dolje
3
Pritisnite tipku Z za zatvaranje uložnice.
Pričekajte dok s pokazivača nestane natpis
"LOAD".
4
Pritisnite H (reprodukcija).
Reprodukcija započinje.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite tipku x.
37
Opcije reprodukcije
Brojčane tipke
Tipke
Funkcije
Diskovi
Z (otvaranje/
zatvaranje)
Zaustavljanje reprodukcije i otvaranje uložnice diska.
Svi diskovi
AUDIO
Odabir jednog od audio zapisa snimljenih na disk
višestrukim pritiskom na tipku.
: Odabir glavnog ili pomoćnog zvuka.
: Odabir audio formata ili
jezika.
: Odabir stereo ili mono zvučnog zapisa.
* Samo DivX video
datoteke
SUBTITLE
Odabir jezika titlova višestrukim pritiskom na tipku.
* Samo DivX video
datoteke
ANGLE
Odabir kuta kamere višestrukim pritiskom na tipku.
Ako su na disku snimljene scene s različitim kutovima
kamere (multi-angle), na pokazivaču ureñaja pojavljuje
se znak ")".
T/U
(ponavljanje/
prijelaz prema
naprijed)
• Ponavljanje scene/kratka ubrzana reprodukcija
scene.
• Prijelaz na prethodni ili sljedeći kadar kad tipku
pritisnete tijekom pauze.
* Samo DivX video
datoteke
38
Tipke
Funkcije
Diskovi
. (prethodno)/
> (sljedeće)
• Prijelaz na početak prethodnog/sljedećeg naslova/
Svi diskovi
m^/yM
(brzo natrag/
naprijed)
Ubrzano pretraživanje diska unatrag/prema naprijed
ako se pritisne tijekom reprodukcije.
Brzina reprodukcije mijenja se sa svakim pritiskom:
poglavlja/scene/zapisa kad pritisnete tijekom
reprodukcije.
• Prijelaz na početak prethodnog naslova/poglavlja/
scene/zapisa kad pritisnete . unutar tri sekunde
nakon početka naslova/poglavlja/scene/zapisa.
ubrzano unatrag
FR1 T
FR2*2 T T
FR3*3 T T T
ubrzano unaprijed
t FF1*1
t t FF2*2
t t t FF3*3
Svi diskovi
*1
*2
*3
m^/yM
(usporeno)
Usporena reprodukcija ako se pritisne u pauzi.
Brzina reprodukcije mijenja se sa svakim pritiskom:
usporeno unatrag
^3 T
^2 T T
^1 T T T
usporeno unaprijed
t 3y
t t 2y
t t t 1y
*1
*2
X (pauza)
FF1 sa zvukom (Scan
Audio) je raspoloživo
za DVD diskove s
Dolby Digital zvučnim
zapisima.
FR2 i FF2 nisu raspoložive za MP3.
FR3 i FF3 nisu
raspoložive za CD i
MP3 zapise.
Pauza reprodukcije.
Ako pauza reprodukcije traje duže od pet minuta,
automatski počne reprodukcija.
Samo u smjeru
reprodukcije
Samo DivX video
datoteke
Svi diskovi
Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite H.
z Savjeti
• Opcije reprodukcije, primjerice jezik titla ili dijaloga,
kut kamere, itd., možete promijeniti uporabom
izbornika OPTIONS (str. 11).
• Tijekom reprodukcije ili pauze, tipke m/M na
rekorderu i tipke ./> na daljinskom upravljaču
funkcioniraju na isti način (str. 39). Zadržite tipke pritisnutima tijekom reprodukcije za pretraživanje unaprijed/
unatrag. U pauzi je moguća usporena reprodukcija.
Raspoložive su tri brzine, ovisno o trajanju pritiska.
• Pogledajte "Jezik dijaloga/titlova DVD diska" na str.
130 za značenje kratica jezika.
O reprodukciji DTS zvučnih zapisa s CD diska
Pri reprodukciji DTS kodiranih CD diskova, na
analognim stereo priključnicama čut će se veći šum. Da
biste izbjegli moguće oštećenje audio sustava, trebate
pripaziti ako su analogne stereo priključnice rekordera
povezane sa sustavom pojačala. Želite li uživati u DTS
Digital Surround™ reprodukciji, vanjski 5.1 kanalni
dekoder mora se spojiti na digitalnu priključnicu
rekordera.
Napomene
• Pauzirate li reprodukciju na CD ili DATA CD/DATA
DVD disku koji sadrži MP3 audio zapise, reprodukcija
neće početi dok ne pritisnete H ili X.
• Zvuk će se prekidati tijekom Scan Audio reprodukcije
(str. 40).
, nastavlja se
39
O reprodukciji DVD diskova s DTS zvučnim
zapisima
DTS audio signali izlaze samo putem priključnice
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL ili OPTICAL).
Tijekom reprodukcije DVD diska s DTS zvučnim
zapisima, podesite "Digital Out" – "DTS" na "On" u
izborniku "Audio" (str. 107).
Ako spojite rekorder na audio ureñaj koji nema DTS
dekoder, nemojte podešavati "DTS" na "On" u
izborniku "Audio". Iz zvučnika se može čiti glasan šum
ili uopće neće biti zvuka. Pojava može ozlijediti vaš
sluh ili oštetiti zvučnike.
Brza reprodukcija sa zvukom (Scan
Audio) (samo DVD diskovi s Dolby Digital
zvučnim zapisima)
Možete ubrzano reproducirati sliku s dijalozima
ili zvukom tijekom FF1 pretraživanja unaprijed na
DVD disku s Dolby Digital zvučnim zapisima.
Jednostavno pritisnite M tijekom reprodukcije.
z Savjet
Za isključenje funkcije Scan Audio, podesite "Scan
Audio" na "Off" u izborniku "Audio" (str. 108).
Nastavak reprodukcije od mjesta
gdje ste je prekinuli (Resume Play)
Ako ponovno pritisnete tipku H nakon prekidanja
reprodukcije, rekorder nastavlja reprodukciju od
mjesta gdje ste je prekinuli.
Za reprodukciju od početka, pritisnite x dvaput,
zatim pritisnite H.
Mjesto na kojem ste prekinuli reprodukciju briše
se ako:
– otvorite uložnicu diska,
– odaberete drugi naslov,
– izbornik Title List podesite na Original ili
Playlist (samo DVD-RW (VR modu) i DVD-R
(VR mod)),
– ureñujete naslov nakon prekidanja reprodukcije,
– pokrenete snimanje.
Reprodukcija diskova s ograničenjem
(Parental Control)
Napomena
Tijekom brze reprodukcije zvuk je isprekidan.
Reprodukcija VIDEO CD diskova s
PBC funkcijama
PBC (Playback Control) omogućuje reprodukciju
VIDEO CD diskova interaktivno putem izbornika
na zaslonu.
Izbornik se pojavljuje nakon pokretanja reprodukcije VIDEO CD diska s funkcijom PBC.
Odaberite opciju pomoću brojčanih tipaka i
pritisnite ENTER. Nakon toga, slijedite upute iz
izbornika (pritisnite H kad se pojavi "Press
SELECT").
Postupak se razlikuje ovisno o disku. Pogledajte
upute isporučene s diskom.
Zaustavljanje PBC reprodukcije
Pritisnite MENU kako bi se pojavila opcija "Menu:
Off". Za korištenje funkcije PBC ponovno
pritisnite MENU za odabir opcije "Menu: On".
40
Ako reproducirate DVD s podešenim ograničenjem, na zaslonu se pojavljuje poruka s upitom
želite li zaobići ograničenje.
1 Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik za unos zaporke.
2 Unesite svoju četveroznamenkastu zaporku
pomoću brojčanih tipaka.
Rekorder započinje reprodukciju.
Za postavljanje ili promjenu zaporke, pogledajte
"Ograničenje reprodukcije (samo DVD
VIDEO)" (str. 112).
Zaključavanje rekordera (Child Lock)
Možete zaključati sve tipke na rekorderu kako
biste spriječili slučajno brisanje podešenja.
Reprodukcija naslova iz
izbornika Title List
Za reprodukciju snimljenog naslova, odaberite
ga u izborniku Title List.
Kad je rekorder uključen, zadržite pritisnutom
tipku x na rekorderu dulje od 10 sekundi.
Rekorder se isključi i na pokazivaču se pojavi
"CHILD LOCK". Indikator c ostane svijetliti ako
je podešeno programirano snimanje. Rekorder će
raditi samo za programirana snimanja.
Za otključavanje rekordera zadržite pritisnutom
tipku x na rekorderu dok "CHILD LOCK" ne
nestane s pokazivača. Rekorder je otključan i
uključi se.
Za zaustavljanje programiranog snimanja dok je
rekorder zaključan, dvaput pritisnite x.
Snimanje se zaustavi i rekorder se otključa.
Napomena
Rekorder će se otključati kad:
− zaustavite programirano snimanje pritiskom tipke x,
− uložite kasetu.
1
2
3
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Stavite disk u uložnicu.
Pritisnite TITLE LIST.
Primjer: DVD-RW (VR mod)
1 Vrsta diska:
Prikazuje vrstu diska.
Takoñer prikazuje vrstu naslova (original
ili playlist) za DVD-RW (VR mod) i
DVD-R (VR mod).
2 Umanjena slika naslova
, nastavlja se
41
3 Informacije o naslovu:
Prikaz broja naslova, naziva naslova,
datuma snimanja i moda snimanja.
"0" Označava zaštićeni naslov.
"1" Označava nezaštićeni naslov.
4 Točno vrijeme
4
Traženje
naslova/poglavlja/
zapisa, itd.
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
5
Odaberite "Play" i pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog naslova.
O izborniku Title List za DVD-RW diskove
(VR mod) i DVD-R (VR mod)
Izbornik Title List možete podesiti tako da prikazuje Original ili Playlist naslove.
Dok je uključen izbornik Title List, više puta
pritisnite ORIGINAL/PLAYLIST za odabir opcije
"Title List (Original)" ili "Playlist".
Za podrobnosti, pogledajte "Mogućnosti editiranja
DVD-RW (VR mod)/DVD-R (VR mod)" (str. 62).
DVD diskove možete pretraživati prema naslovu
i poglavlju, a VIDEO CD diskove prema sceni
ili zapisu. S obzirom da su naslovima i zapisima
dodijeljeni pojedinačni brojevi, odaberite naslov
ili zapis unosom broja. Scene možete tražiti i
prema vremenskom kodu.
* Samo DivX datoteke
Brojčane
tipke
Isključivanje izbornika Title List
Pritisnite TITLE LIST.
Napomene
• Izbornik Title List ne pojavljuje se za finalizirane
DVD-RW (Video mode), DVD+R ili DVD-R (Video
mod) diskove. Za prikaz naslova, pritisnite TOP
MENU ili MENU (str. 37).
• Izbornik Title List se možda neće pojaviti kod diskova
koji su snimljeni na drugom DVD rekorderu.
• Slova koja se ne mogu prikazati zamjenjuju se
znakom "*".
1
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije.
Pojavljuje se izbornik OPTIONS.
2
Odaberite način pretraživanja.
"Title" (za DVD)
"Chapter" (za DVD)
"Track" (za VIDEO CD s isključenom
funkcijom PBC)
"Album", "File" (za DivX video datoteke na
DATA CD/DATA DVD)
"Time" (za DVD/VIDEO CD s isključenom
PBC funkcijom): Traženje mjesta unosom
vremenskog koda.
3
Pritisnite </M/m/, za odabir broja
naslova, poglavlja, zapisa, itd., ili brojčanim
tipkama unesite vrijeme.
Na primjer: "Time"
Za pronalaženje scene na 2 sata, 5 minuta i
20 sekundi, unesite "20520".
Ako pogriješite, pričekajte nakratko da
uneseni broj nestane s pokazivača, zatim
odaberite drugi broj.
42
4
Pritisnite ENTER.
Rekorder započinje reprodukciju od
odabranog broja.
Za isključenje prikaza pritisnite OPTIONS.
Reprodukcija MP3 audio
zapisa i JPEG slikovnih
datoteka
Napomene
• Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti izbornik
OPTIONS za traženje naslova/poglavlja/zapisa ili
unos vremenskog koda za reprodukciju od željenog
dijela.
• Kod reprodukcije playlist naslova, možda nećete
moći pretraživati scene po vremenskom kodu.
Možete reproducirati MP3 audio zapise i JPEG
slikovne datoteke s DATA CD diskova (CDROM/CD-R/CD-RW) ili DATA DVD diskova
(DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R).
z Savjet
Za reprodukciju diska s DivX video datotekama,
pogledajte "Reprodukcija DivX® video datoteka" (str. 47).
Reprodukcija MP3 audio zapisa
Možete reproducirati MP3 audio zapise s DATA
CD ili DATA DVD diskova.
1
2
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Stavite DATA CD/DATA DVD u uložnicu.
Ako DATA CD/DATA DVD sadrži i MP3
audio zapise i JPEG slikovne datoteke,
pojavi se izbornik za odabir vrste datoteka.
Ako odaberete "Mix", možete uživati u slide
show prikazu uz glazbu (str. 45).
, nastavlja se
43
Reprodukcija JPEG slikovnih datoteka
Možete reproducirati JPEG slikovne datoteke s
DATA CD ili DATA DVD diskova.
1
2
Stavite DATA CD/DATA DVD u uložnicu.
Ako DATA CD/DATA DVD sadrži i MP3
audio zapise i JPEG slikovne datoteke, pojavi
se izbornik za odabir vrste datoteka. Ako
odaberete "Mix", možete uživati u slide show
prikazu uz glazbu (str. 45).
Ako je uložen DATA CD/DATA DVD koji
sadrži samo MP3 audio datoteke, pojavit će
se izbornik "Music". Prijeñite na korak 4.
3
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Odaberite "Music" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Music".
4
5
Odaberite album i pritisnite ENTER.
Ako je uložen DATA CD/DATA DVD koji
sadrži samo JPEG slikovne datoteke, pojavit
će se izbornik "Photo". Prijeñite na korak 4.
Odaberite zapis i pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabranog zapisa.
Kad je prikazan zapis ili album, u okviru je
prikazan pripadajući naslov.
3
Odaberite "Photo" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Photo".
4
Odaberite direktorij i pritisnite ENTER.
Informacije o direktoriju
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Pauza reprodukcije
Pritisnite X.
Za nastavak reprodukcije pritisnite H ili X.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
Prelazak s MP3 audio zapisa na JPEG slikovne
datoteke i obratno
Pritisnite x i zatim pritisnite TOP MENU.
z Savjet
Kad završi reprodukcija svih MP3 audio zapisa u mapi,
rekorder se zaustavlja.
Za prikaz prethodne/sljedeće stranice,
pritisnite ./>.
5
Odaberite slikovnu datoteku i pritisnite
ENTER.
Odabrana slika je prikazana preko cijelog
zaslona.
Za prikaz prethodne/sljedeće stranice
pritisnite ./>.
U gornjem dijelu zaslona pojave se sljedeće
ikone izbornika:
2: Povratak na "Photo" prikaz.
3: Početak slide showa (str. 45).
44
4: Zakretanje slike (str. 45).
f: Zumiranje slike (str. 45).
Pritisnite OPTIONS za
uključenje/isključenje ikona izbornika.
Reprodukcija slide showa
1
2
Tipkama </, odaberite "3", zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Slide Show Speed".
"5": Sporo
"6": Normalno
"7": Brzo
Tipkama </, odaberite željenu brzinu,
zatim pritisnite ENTER.
Slide show počne od odabrane slike. Za
zaustavljanje reprodukcije pritisnite x.
Slide show uz glazbu
Ako diskovi sadrže MP3 audio zapise i JPEG
slikovne datoteke, možete pokrenuti slide show
uz glazbu.
1
2
Pritisnite DVD za rukovanje DVD rekorderom.
Umetnite DATA CD/DATA DVD koji sadrži
MP3 audio zapise i JPEG slikovne datoteke.
Prikazuje se izbornik za odabir vrste datoteke.
Zakretanje odabrane slike
Tipkama </, odaberite "4", zatim pritisnite
ENTER. Svaki put kad pritisnete ENTER, slika
se zakrene udesno za 90°.
Zumiranje slike
Tipkama </, odaberite "f", zatim pritisnite
ENTER. Svaki put kad pritisnete ENTER,
uvećanje se mijenja na sljedeći način:
2T t 4T t 2T t normalan prikaz
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
Prelazak s MP3 audio zapisa na JPEG slikovne
datoteke i obratno
Pritisnite x i zatim pritisnite TOP MENU.
z Savjet
Slide show možete takoñer pokrenuti pritiskom tipke
H u navedenom koraku 5.
3
Odaberite "Mix" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik "Music".
4
5
Odaberite album i pritisnite ENTER.
Odaberite zapis i pritisnite ENTER.
Započinje reprodukcija od odabranog zapisa
i izbornik traži potvrdu.
6
Odberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik "Photo".
7
8
Odaberite mapu koju želite pregledati i
pritisnite ENTER.
Pritisnite H za pokretanje prikaza.
Prikazuje se izbornik "Slideshow Speed".
9
Pritisnite </, za odabir brzine izmjene
slika i pritisnite ENTER.
Pokreće se slide show s glazbom.
Napomene
• Ne možete koristiti </M/m/, za pomak slike
tijekom zumiranja.
• Slide show može se reproducirati samo u jednom smjeru.
• Ne možete zakretati ili zumirati sliku tijekom slide
showa.
• Ako odaberete "2" u rotiranom prikazu, slika u
izborniku "Photo" neće se zakrenuti.
Zaustavljanje slide show prikaza
Pritisnite x.
z Savjeti
• Kod reprodukcije JPEG slika, takoñer možete upotrebljavati izbornike na zaslonu. Podrobnosti potražite u
"Reprodukcija JPEG slikovnih datoteka" (str. 44).
• Slide show se ponavlja dok se ne zaustavi
reprodukcija MP3 zapisa.
, nastavlja se
45
O MP3 audio zapisima i JPEG
slikovnim datotekama
MP3 je tehnologija kompresije zvuka koja
odgovara ISO/IEC MPEG propisima.
JPEG je tehnologija kompresije slika.
Možete reproducirati audio zapise u MP3 (MPEG1
Audio Layer 3) formatu i JPEG datoteke na
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili na
DATA DVD (DVD-ROM/ DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R) diskovima.
Meñutim, ovaj rekorder može reproducirati samo
DATA CD diskove s logičkim formatom ISO9660
Level 1/Level 2 ili Joliet i DATA DVD diskove
u Universal Disc Format (UDF) formatu.
Pogledajte upute uz ureñaje i softver za snimanje
(nisu isporučeni) za podrobnosti o formatu
snimanja.
Napomena
Rekorder možda neće reproducirati neke DATA CD ili
DATA DVD diskove snimljene u Packet Write formatu.
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke
koje rekorder može reproducirati
Rekorder može reproducirati sljedeće zapise i
datoteke.
– MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) audio zapise.
– MP3 audio zapise s ekstenzijom ".MP3".
– JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom ".JPEG"
ili ".JPG".
z Savjeti
• Dodate li brojeve (01, 02, 03, itd.) ispred naziva
datoteka, datoteke će se reproducirati tim redom.
• S obzirom da diskovima sa složenom strukturom
treba dulje vrijeme da se pokrene reprodukcija,
preporučuje se da snimate albume s ne više od dvije
razine.
46
Napomene
• Ureñaj možda neće moći reproducirati neke DATA-CD/
DATA-DVD diskove koji su snimljeni u Packet
Write formatu.
• Moguća je reprodukcija samo jedne sesije s multisession DATA DVD diska.
• Za nazive albuma ili zapisa mogu se koristiti samo
slova abecede i brojevi. Drugi znakovi prikazani su
zvjezdicom.
• Ako podacima koji nisu u MP3 formatu dodijelite
".MP3" ekstenziju, ureñaj ih neće moći ispravno
prepoznati i proizvest će glasan šum koji može
oštetiti vaše zvučnike.
• Ureñaj ne može reproducirati audio zapise u
MP3PRO formatu.
• Rekorder može prepoznati do 499 MP3 audio zapisa
unutar jednog albuma. Rekorder možda neće prepoznati
neke diskove, ovisno o ureñaju na kojem su snimljeni
ili o stanju diskova.
• Rekorder može reproducirati MP3 audio zapise
snimljene sa sljedećim frekvencijama uzorkovanja:
32 kHz; 44,1 kHz ili 48 kHz.
• Nije moguć prikaz ID3 tagova.
• Ako dodate ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG" datoteci
koja nije JPEG formata, pojavljuje se poruka koja
ukazuje da ureñaj ne podržava taj format.
• Ovisno o disku ili veličini slikovnih datoteka, ureñaju
će trebati neko vrijeme za početak reprodukcije.
• Rekorder može prepoznati do 999 JPEG slikovnih
datoteka u jednoj mapi. Rekorder možda neće prepoznati
neke diskove, ovisno o ureñaju na kojem su snimljeni
ili o stanju diskova.
• Ovaj rekorder ne podržava JPEG slikovne datoteke s
progresivnom i lossless kompresijom.
• Veličina slike koju rekorder može prikazati je ograničena
na širinu od 32 – 7 680 piksela i visinu od 32 – 8 192
piksela.
• Nisu podržane JPEG slikovne datoteke koje odgovaraju
DCF* formatu slikovnih datoteka.
* "Design rule for Camera File system": Slikovni
standardi za digitalne fotoaparate prema udruženju
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Reprodukcija DivX® video
datoteka
3
Odaberite "DivX" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik "DivX".
4
Odaberite album i pritisnite ENTER.
5
Odaberite datoteku i pritisnite ENTER.
Možete reproducirati DivX video datoteke na
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili na
DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R) diskovima.
z Savjet
Za reprodukciju diska koji sadrži MP3 audio zapise ili
JPEG slikovne datoteke, pogledajte "Reprodukcija
MP3 audio zapisa i JPEG slikovnih datoteka" (str. 43).
Započinje reprodukcija.
Podrobnosti o reprodukciji potražite na str. 38.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Prikaz se vraća na listu DivX video datoteka.
Pauza reprodukcije
Pritisnite X.
Za nastavak reprodukcije pritisnite H ili X.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
Povratak na izbornik za odabir medija
1
2
Pritisnite DVD za rukovanje DVD rekorderom.
Stavite DATA CD/DATA DVD u uložnicu
diska.
Ako uložite DATA CD/DATA DVD koji
sadrži MP3 audio zapise, JPEG slikovne
datoteke ili DivX video datoteke, prikazuje
se izbornik za odabir medija.
Dvaput pritisnite x i zatim pritisnite TOP MENU.
z Savjeti
• Neke DivX video datoteke sadrže izbornik koji
omogućuje pretraživanje poglavlja, promjenu audio
postavki, jezika titlova i sl. Kad se na TV zaslonu
pojavi izbornik, slijedite upute u njemu. Opcije
izbornika i način uporabe ovise o video datoteci.
• Takoñer možete promijeniti opcije reprodukcije
(titlove, audio format i sl.) preko izbornika OPTIONS
(str. 11).
Ako uložite DATA CD/DATA DVD koji
sadrži samo DivX video datoteke, prikazuje
se "DivX" izbornik. Prijeñite na korak 4.
, nastavlja se
47
O DivX video datotekama
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka
koju je razvila tvrtka DivX, Inc. Ovaj ureñaj ima
službenu dozvolu tvrtke DivX®.
Možete reproducirati DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) i DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) diskove koji sadrže
DivX video datoteke. Diskovi moraju biti snimljeni
prema ISO9660 formatima Level 1/Level 2 ili
Joliet formatu i DATA DVD u UDF (Universal
Disk Format) formatu kako bi rekorder mogao
prepoznati datoteke.
Pogledajte upute uz ureñaj i softver za snimanje
(nisu isporučeni) za podrobnosti o formatu
snimanja.
Provjera registracijskog koda rekordera
Odaberite "DivX Registration Code" u izborniku
"Features" (str. 111).
Podrobnosti potražite na internetskoj stranici
http://www.divx.com/vod.
z Savjeti
• Ako ispred naziva datoteke dodate brojeve (01, 02,
03...), datoteke će se reproducirati tim redom.
• S obzirom da je diskovima sa složenom strukturom
mapa potrebno više vremena za pokretanje
reprodukcije, savjetujemo da ne kreirate diskove s
više od dvije razine.
Napomene
• Neke DATA CD ili DATA DVD diskove nije moguće
reproducirati na ovom rekorderu zbog formata datoteka.
• Može se reproducirati samo jedna sesija multi-session
DATA DVD diskova.
• U nazivu albuma i datoteka mogu se upotrebljavati
samo slova abecede i znamenke. Sve ostalo se
prikazuje kao zvjezdica.
• Rekorder može reproducirati DivX video datoteke s
ekstenzijom ".AVI" ili ".DIVX". Takoñer može
reproducirati i datoteke koje ne sadrže DivX video
iako imaju ekstenzije ".AVI" ili ".DIVX".
• Rekorder ne može reproducirati DivX video datoteku
napravljenu od dvije ili više DivX video datoteka.
• Rekorder ne može reproducirati DivX video datoteke
veličine preko 720 (širina) T 576 (visina)/2 GB.
• Ovisno o disku, normalna reprodukcija možda neće
biti moguća. Primjerice, slika može biti nejasna,
reprodukcija isprekidana, zvuk može preskakati i sl.
• Ne može se jamčiti reprodukcija DivX video datoteka
duljih od deset sati.
• Rekorder možda neće moći reproducirati neke DATA
CD ili DATA DVD u Packet Write formatu.
48
• Ovisno o disku, možda će trebati nešto vremena za
pokretanje reprodukcije.
• Ovisno o DivX video datoteci, slika može pauzirati ili
biti nejasna. Ako se to dogodi, savjetujemo da napravite
datoteku uz manju brzinu prijenosa (bit rate). Ako
zvuk i dalje sadrži šum, savjetujemo MP3 format
zvuka. Imajte na umu da ovaj rekorder ne podržava
WMA (Windows Media Audio) format.
• Ovisno o DivX video datoteci, zvuk i slika se možda
neće poklapati.
• Rekorder prepoznaje do 1 499 datoteka na disku. Imajte
na umu da se redoslijed reprodukcije ne mora poštivati,
ovisno o upotrijebljenom softveru za kreiranje DivX
video datoteke ili ako postoji više od 500 albuma i
499 DivX video datoteka u svakom albumu.
Provjera informacija o
reprodukciji i vremenu
reprodukcije
F Datum i vrijeme
*1
*2
Takoñer se prikazuje u stop modu ako je aktivirana
funkcija Resume Play (nastavak reprodukcije) (str. 40).
Vrsta naslova (izvorni ili Playlist) za DVD-RW
(VR mod)/DVD-R (VR mod).
Možete provjeriti informacije o disku, primjerice
vrijeme reprodukcije, mod snimanja i preostali
prostor na disku.
Pritisnite tipku DISPLAY.
Prikazane su informacije.
Svaki put kad pritisnete tipku, izbornik prikazuje
drugi sadržaj:
Informacije o disku i kaseti/Datum i vrijeme
m
Samo informacije o disku
m
Bez informacija
DVD
A
B
C
D
Status reprodukcije
Vrijeme reprodukcije
Mod snimanja
Preostali prostor na disku (u stop modu)
Preostalo vrijeme tekućeg naslova (tijekom
reprodukcije*1)
E Programski broj ili izvor signala*2
49
Mod snimanja i vrijeme snimanja
Snimanje na DVD disk
Prije snimanja
Mod snimanja
Prije početka snimanja…
HQ (visoka kvaliteta)
• Ovaj rekorder može snimati na različite diskove.
Odaberite vrstu diska prema potrebama (str. 32).
• Provjerite ima li na disku dovoljno prostora za
snimanje (str. 49). Na DVD+RW i DVD-RW
disku možete osloboditi prostor brisanjem
naslova (str. 63).
HSP
z Savjet
Za reprodukciju snimljenog diska na drugom DVD
ureñaju, finalizirajte disk (str. 95).
Napomene
• Snimanje pomoću timera nije moguće dok je rekorder
uključen (str. 54). Rekorder se automatski isključi po
završetku snimanja.
• Ovaj rekorder snima brzinom T1.
• Ovaj ureñaj koristi jedan tuner za DVD rekorder i
videorekorder. Ne možete snimati različite programe
na DVD i VHS kasetu istovremeno.
Mod snimanja
Poput SP i LP moda snimanja kod videokaseta,
ovaj rekorder ima osam modova snimanja.
Odaberite mod snimanja u skladu s vremenom i
kvalitetom slike koju trebate. Na primjer, ako
vam je kvaliteta slike najvažnija, odaberite "HQ"
(high quality) mod. Ako vam je najvažnije
vrijeme snimanja, možete odabrati "SLP".
Pritisnite tipku REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Želim snimati sliku
najbolje moguće kvalitete
pa ću odabrati HQ.
50
U sljedećoj tablici navedeno je približno vrijeme
snimanja na DVD disk (4,7 GB).
R
SP (standardni mod)
Vrijeme snimanja
(minute)
60
90
120
LSP
r
150
ESP
r
180
LP
r
240
EP
r
360
SLP (duže trajanje)
480
z Savjet
Približno vrijeme snimanja za DVD+R DL (Double
Layer) diskove je sljedeće:
HQ: 1 sat 48 minuta
HSP: 2 sata 42 minute
SP: 3 sata 37 minuta
LSP: 4 sata 31 minuta
ESP: 5 sati 25 minuta
LP: 7 sati 14 minuta
EP: 10 sati 51 minuta
SLP: 14 sati 28 minuta
Napomene
• Kod snimanja u modovima osim moda HQ, rekorder
komprimira audio/video podatke prije snimanja. S
obzirom da se stupanj kompresije mora smanjiti kod
slika s više brzih pokreta ili ako slika sadrži šum, povećat
će se količina snimljenih podataka i time smanjiti
raspoloživo vrijeme snimanja. Kod snimanja takvih
slika, savjetuje se uporaba moda snimanja koji
omogućuje dulje vrijeme snimanja.
• U ovim slučajevima mogu se pojaviti manja
odstupanja od navedenog vremena snimanja.
– Pri snimanju programa s lošim prijemom ili
programa i video izvora s lošom kvalitetom slike
– Pri snimanju na disk koji je editiran
– Pri snimanju statične slike ili samo zvuka
• S obzirom da se mod snimanja za snimanje titlova
uključuje nakon uzorkovanja snimljenih podataka
tijekom reprodukcije, može se prikazati različito od
moda kojeg ste odabrali za snimanje. Ipak, stvarno
snimanje će se izvršiti pravilno u odabranom modu.
Snimanje stereo i dvojezičnih
programa
Rekorder automatski prima i snima stereo i dvojezične programe koji se temelje na ZWEITON ili
NICAM sustavu.
DVD-RW (VR mod) i DVD-R (VR mod) može
snimati glavni i pomoćni zvuk. Pri reprodukciji
diska možete prebacivati izmeñu glavnog i
pomoćnog zvuka pritiskom tipke AUDIO.
DVD+RW, DVD-RW (Video mod), DVD+R ili
DVD-R (Video mod) mogu snimati samo jedan
zvučni zapis (glavni ili pomoćni) istovremeno.
Prije snimanja odaberite zvučni zapis u izborniku
"Setup". U "Features" (str. 111) podesite "DVD
Bilingual Rec." na "Main" (standardno) ili "Sub".
ZWEITON (njemački stereo) sustav
Kod prijema stereo ili dvojezičnog ZWEITON
programa, na pokazivaču se prikazuje "STEREO".
NICAM sustav
Ako je u tijeku prijem stereo ili dvojezičnog
programa temeljenog na NICAM sustavu, na
pokazivaču se pojavljuje "STEREO" i "NICAM".
Želite li snimati NICAM program, svakako
podesite "Manual Set" – "Tuner Audio" na
"NICAM" (standardno) u izborniku "Tuner
Preset" (str. 102). Ako zvuk nije čist dok slušate
NICAM emisiju, odaberite "Standard".
z Savjet
Zvučni zapis (glavni ili pomoćni) možete odabrati
tijekom snimanja tipkom AUDIO. Tipkom se ne utječe
na zvuk koji se snima.
Signali za zaštitu od
kopiranja
Diskovi za snimanje
Copy-Never
(nema kopiranja)
Nema
* Snimljeni disk može se reproducirati samo na CPRM
kompatibilnoj opremi (str. 32).
Formatiranje novog diska
Novi, neformatirani diskovi se automatski
formatiraju kod prvog umetanja u rekorder. Kod
DVD-RW/DVD-R diskova, možete odabrati
format snimanja (VR mod ili Video mod) u
skladu sa svojim potrebama (str. 32).
• Neupotrijebljeni DVD-RW diskovi se
automatski formatiraju u skladu s postavkama
"Format DVD-RW" u izborniku "Features"
(str. 110).
• Neupotrijebljeni DVD-R diskovi se automatski
formatiraju u Video modu. Za formatiranje u
VR modu, promijenite format snimanja u
izborniku "Disc Setting" (str. 73).
Napomene
• Nije moguće istovremeno upotrebljavati VR mod i
Video mod na jednom DVD-RW ili DVD-R disku.
• Formatiranjem možete promijeniti format snimanja
na DVD-RW disku (str. 73).
• Nije moguće promijeniti format snimanja na
upotrijebljenim DVD-R diskovima.
• Rekorder snima na novi DVD-R disk u Video modu
osim ako prvo ne formatirate disk u VR modu.
Slike koje se ne mogu snimati
Slike koje sadrže zaštitu protiv kopiranja ne
mogu se snimati na rekorderu. Kad ureñaj primi
signal za zaštitu, snimanje se prekine.
Signali za zaštitu
od kopiranja
Diskovi za snimanje
Copy-Free
(slobodno kopiranje)
Copy-Once
(kopiranje jednom)
Ver.1.1, Ver.1.2 s CPRM*
Ver.2.0, Ver.2.1 s CPRM*
51
Snimanje na DVD bez
timera
5
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Svakim pritiskom tipke izmjenjuju se
sljedeće oznake na TV zaslonu:
Za više detalja o modovima snimanja
pogledajte str. 50.
6
Pritisnite z REC.
Počne snimanje.
Snimanje se nastavlja dok ga ne zaustavite ili
dok se ne napuni disk.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku x.
Rekorderu će ponekad trebati nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
Pauza snimanja
Pritisnite tipku X.
Za nastavak snimanja, ponovno pritisnite X.
Gledanje VHS kasete tijekom snimanja
1
2
3
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i stavite
disk u uložnicu.
Stranu za snimanje
okrenite prema dolje
Pritisnite tipku Z za zatvaranje uložnice.
Pričekajte da s pokazivača nestane natpis
"LOAD".
Novi DVD-RW diskovi se automatski
formatiraju. Za format snimanja kod DVDRW/DVD-R (VR ili Video mod), pogledajte
"Formatiranje novog diska" na str. 51.
4
52
Više puta pritisnite PROG +/– ili INPUT za
odabir programa ili izvora signala kojeg
želite snimati.
Pritisnite VIDEO za upravljanje videorekorderom,
uložite kasetu i zatim pritisnite H.
Gledanje drugog TV programa za vrijeme
snimanja
Ako je TV prijemnik spojen preko { LINE 1 TV, podesite TV na TV ulaz pomoću tipke TV/
VIDEO i odaberite program kojeg želite gledati.
Ako je TV prijemnik spojen preko LINE 2 OUT,
S VIDEO OUT, HDMI OUT ili COMPONENT
VIDEO OUT priključnica, podesite TV na TV
ulaz pomoću tipke TV t (str. 21).
z Savjet
• Za reprodukciju diska snimljenog ovim rekorderom
na drugom ureñaju, finalizirajte disk (str. 95).
• Za odabir programskog broja možete koristiti brojčane
tipke (str. 23).
• Možete odabrati video izvor s priključnica LINE
uporabom tipke INPUT.
• Možete isključiti TV prijemnik tijekom snimanja. Ako
koristite dekoder, svakako ga ostavite uključenog.
Napomene
• Nakon pritiska na tipku z REC, možda će proći
kraće vrijeme prije početka snimanja.
• Mod snimanja nije moguće mijenjati tijekom
snimanja ili za vrijeme pauze snimanja.
• Ako doñe do prekida napajanja, program kojeg ste
snimali možda će se obrisati.
• Tijekom snimanja ne možete mijenjati programski
broj ili izvor signala.
• Nije moguće gledati PAY-TV/Canal Plus program
dok snimate drugi PAY - TV/Canal Plus program.
Korištenje funkcije Quick Timer
(One-touch Timer snimanje)
Rekorder možete podesiti za snimanje u
intervalima od po 30 minuta.
1
2
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Pritisnite z REC više puta za podešavanje
trajanja.
Svakim pritiskom tipke, vrijeme se
produžuje za 30 minuta do maksimalno 8
sati*.
(normalno
snimanje)
A
B
C
D
E
F
Vrsta diska
Status snimanja
Vrijeme snimanja
Mod snimanja
Preostali prostor na disku
Programski broj ili izvor signala
Kreiranje poglavlja u naslovu
Rekorder automatski dijeli snimljeni materijal
(naslov) na poglavlja ubacujući oznake poglavlja
svakih 5 ili 15 minuta tijekom snimanja. Odaberite
interval "5 min" (standardno) ili "15 min" za "DVD
Auto Chapter" u izborniku "Features" (str. 110).
Ako želite isključiti dijeljenje naslova, odaberite
"Off".
Na pokazivaču svijetli "c" i "OTR" te je
prikazano preostalo vrijeme snimanja.
Kad brojač dosegne "0:00", rekorder zaustavi
snimanje i isključi se.
* 14 sati 30 minuta kod DVD+R DL (Double Layer)
diskova.
Isključivanje funkcije Quick Timer
Pritisnite z REC više puta dok se na pokazivaču
ureñaja ne pojavi brojač. Rekorder se vraća u
normalan mod snimanja.
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Rekorderu će možda trebati nekoliko sekundi da
zaustavi snimanje.
Provjera statusa diska pri snimanju
Možete provjeriti informacije o snimanju, poput
vremena snimanja ili vrste diska.
Pritisnite DISPLAY tijekom snimanja.
Pojavljuju se informacije o snimanju.
Pritisnite tipku više puta za promjenu prikaza
(str. 49).
53
Snimanje na DVD pomoću
timera
(Standard/ShowView)
Timer možete podesiti za ukupno 12 programa
zajedno s programiranim snimanjima na DVD i
kasetu do mjesec dana unaprijed.
Maksimalno neprekidno vrijeme snimanja za
jedan naslov iznosi 12 sati. Sadržaji se nakon tog
vremena neće snimati.
Postoje dva načina podešavanja timera: Standard
i ShowView.
• Standard: Podesite datum, vrijeme i
programski broj ručno.
• ShowView: Unesite ShowView broj kojeg ima
svaki TV program (str. 56).
2
3
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i stavite
disk za snimanje u uložnicu.
Stranu za snimanje
okrenite prema dolje
Pritisnite tipku Z za zatvaranje uložnice.
Pričekajte da s pokazivača nestane natpis
"LOAD".
Novi DVD-RW diskovi se automatski formatiraju. Za odabir formata snimanja za
DVD-RW/DVD-R diskove (VR ili Video),
pogledajte "Formatiranje novih diskova" na
str. 51.
4
Pritisnite TIMER.
Napomena
Programirana snimanja nije moguće izvesti ako je
rekorder uključen.
Ručno podešavanje timera
(Standard)
• Ako se pojavi izbornik Timer (ShowView),
pritisnite < za prebacivanje izbornika na
"Standard".
5
1
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Odaberite opciju tipkama </, i izvršite
podešavanja tipkama M/m.
1 "Media": Odaberite "DVD".
2 "Date": Podesite datum tipkom M.
Za snimanje istog programa svaki tjedan
ili istoga dana svaki tjedan, pritisnite m.
Prikaz se mijenja na sljedeći način:
Today y Sun~Sat (od nedjelje do subote)
y Mon~Sat (od ponedjeljka do subote)
y Mon~Fri (od ponedjeljka do petka)
y Sun (svake nedjelje) y Mon (svakog
ponedjeljka) y … y Sat (svake subote)
y 1 month later (1 mjesec kasnije) y
… y Today (danas)
3 "Start": Podešavanje vremena početka
snimanja.
54
4 "End": Podešavanje vremena završetka
snimanja.
5 "Prog.": Odabir programa ili izvora
signala.
6 "Mode": Odabir moda snimanja (str. 50).
Program 1
Program 2
Za korištenje funkcije Rec Mode Adjust
(str. 55), odaberite "AUTO".
7 "PDC/VPS": Podešavanje PDC/VPS
funkcije (str. 55).
• Ako pogriješite, odaberite opciju i
promijenite joj podešenje.
6
Pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik Timer List (str. 59).
Ako se programirana snimanja preklapaju,
pojavi se poruka. Za promjenu ili poništenje
programiranog snimanja odaberite "Edit" u
izborniku "Timer List" (str. 59).
7
8
Pritisnite SYSTEM MENU za isključenje
izbornika.
Pritisnite ?/1 (uključenje/pripravno stanje)
za isključenje rekordera.
Na pokazivaču počne svijetliti indikator c i
rekorder je spreman za početak snimanja.
Ako indikator c na pokazivaču trepće,
provjerite je li uložen disk na koji se može
snimati te ima li na njemu dovoljno mjesta za
snimanje.
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Imajte na umu da je potrebno nekoliko sekundi
da se prekine snimanje.
Ako se podešenja timera preklapaju
Program koji se pokreće prvi ima prioritet, a
drugi po redu program započinje sa snimanjem
tek nakon što prvi program završi.
Ako programi počinju u isto vrijeme, program
naveden prvi u izborniku ima prioritet. Ako je
vrijeme kraja jednog podešenja i vrijeme početka
drugog podešenja timera isto, neće se snimiti
početak programa koji počinje kasnije.
neće se snimiti
Program 1
Program 2
neće se snimiti
Promjena ili otkazivanje snimanja pomoću
timera
Pogledajte "Promjena ili otkazivanje podešenja
DVD timera (Timer List)" (str. 59).
Podešavanje moda snimanja
Ako na disku nema dovoljno prostora za
snimanje, rekorder automatski podešava mod
snimanja. Odaberite "AUTO" za "Mode" pri
podešavanju timera.
O PDC/VPS funkciji
PDC/VPS signali se odašilju zajedno s TV
programima u nekim sustavima emitiranja. Ovi
signali omogućuju sigurno snimanje pomoću
timera, bez obzira na kašnjenje, raniji početak ili
prekid emisije.
Korištenje PDC/VPS funkcije
Podesite "PDC/VPS" na "On" u koraku 5 gore.
Rekorder počinje pretraživati programe prije
pokretanja snimanja pomoću timera.
z Savjeti
• Snimljeni program možete reproducirati izborom
naslova programa u izborniku Title List (str. 41).
• Rekorder možete koristiti i nakon podešavanja
timera. Jednostavno pritisnite ?/1 za uključenje
rekordera. Isključite rekorder u pripravno stanje
snimanja prije početka programiranog snimanja.
• Kad su vrijeme početka i programski broj ili izvor
signala koji će se snimati isti ali je različito podešenje
opcije "Media", program se snima i na DVD disk i na
VHS kasetu.
• Izbornik programiranog snimanja možete takoñer
uključiti iz glavnog izbornika. Pritisnite SYSTEM
MENU za odabir opcije "Timer", zatim odaberite
"Timer-Standard".
, nastavlja se
55
Napomene
• Želite li snimati satelitski program, uključite satelitski
prijemnik i odaberite satelitski program koji želite
snimati. Ostavite satelitski prijemnik uključen dok ne
završi snimanje. Ako ste priključili ureñaje s timer
funkcijom, možete koristiti funkciju Synchro Rec
(str. 57).
• Čak i ako je timer podešen pravilno, program se
možda neće snimiti ako je snimanje već u tijeku ili
ako se preklapa s programom koji ima prioritet.
• Prije početka snimanja trepće "TIMER REC" na
pokazivaču.
• Rekorder se automatski isključi kad programirano
snimanje završi.
• Rekorder ne snima programe s Copy-Never
signalima. Takva snimanja zaustavljaju se nakon
nekoliko sekundi.
• Pri uporabi funkcije PDC/VPS možda se neće snimiti
početak nekih programa.
1
2
3
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Uložite disk za snimanje.
Pritisnite TIMER.
• Ako se pojavi izbornik Timer programming
(Standard), pritisnite < za prijelaz na
"ShowView".
Snimanje TV programa pomoću
ShowView sustava
4
ShowView sustav je značajka koja olakšava
podešavanje timera. Jednostavno unesite
ShowView broj iz TV vodiča. Datum, vrijeme i
program se podešavaju automatski.
Provjerite jesu li programi pravilno podešeni u
izborniku "Tuner Preset" (str. 102).
5
Brojčanim tipkama unesite ShowView broj.
• Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i unesite
ispravne brojeve.
Pritisnite ENTER.
Pojavljuju se: datum, vrijeme početka i
završetka, broj programa, mod snimanja i
PDC/VPS podešavanje (str. 55), itd.
Brojčane
tipke
• Ako želite promijeniti podešenja, pritisnite
</, za odabir opcije i pritisnite M/m za
promjenu podešenja.
6
Odaberite "DVD" za "Media" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik Timer List (str. 59).
Ako se programirana snimanja preklapaju,
pojavi se poruka. Za promjenu ili poništenje
programiranog snimanja odaberite "Edit" u
izborniku Timer List (str. 59).
7
8
56
Pritisnite SYSTEM MENU za isključenje
izbornika.
Pritisnite ?/1 (uključenje/pripravno stanje)
za isključenje rekordera.
Na pokazivaču počne svijetliti indikator c i
rekorder je spreman za početak snimanja.
Ako indikator c na pokazivaču trepće,
provjerite je li uložen disk na koji se može
snimati te ima li na njemu dovoljno mjesta za
snimanje.
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Imajte na umu da je potrebno nekoliko sekundi
da se prekine snimanje.
Ako se podešenja timera preklapaju
Pogledajte str. 55.
Promjena ili otkazivanje snimanja pomoću
timera
Snimanje s priključene
opreme pomoću timera
(Synchro Rec)
Rekorder možete podesiti tako da automatski
snima programe s priključene opreme koja ima
timer (npr. satelitski prijemnik). Spojite opremu
na LINE3/DECODER priključnicu rekordera
(str. 29).
Kad se uključi priključena oprema, rekorder
započinje snimati program s LINE3/DECODER
priključnice.
Pogledajte "Promjena ili otkazivanje podešenja
DVD timera (Timer List)" (str. 59).
z Savjet
• Snimljeni program možete reproducirati izborom
naslova programa u izborniku Title List.
• Rekorder možete koristiti i nakon podešavanja timera.
Jednostavno pritisnite ?/1 za uključenje rekordera.
Isključite rekorder u pripravno stanje snimanja prije
početka programiranog snimanja.
• Kad su vrijeme početka i programski broj ili će se
snima isti koji će se snimati isti ali je različito
podešenje opcije "Media", program se snima i na
DVD disk i na VHS kasetu.
• Izbornik programiranog snimanja možete takoñer
uključiti iz glavnog izbornika. Pritisnite SYSTEM
MENU za odabir opcije "Timer, zatim odaberite
"Timer - ShowView".
1
Napomene
• Želite li snimati satelitski program, uključite satelitski
prijemnik i odaberite satelitski program koji želite
snimati. Ostavite satelitski prijemnik uključen dok ne
završi snimanje. Ako ste priključili ureñaje s timer
funkcijom, možete koristiti funkciju Synchro Rec
(str. 57).
• Čak i ako je timer podešen pravilno, program se
možda neće snimiti ako je snimanje već u tijeku ili
ako se preklapa s programom koji ima prioritet.
• Prije početka snimanja trepće "TIMER REC" na
pokazivaču.
• Rekorder se automatski isključi kad programirano
snimanje završi.
• Rekorder ne snima programe s Copy-Never
signalima. Takva snimanja zaustavljaju se nakon
nekoliko sekundi.
• Pri uporabi funkcije PDC/VPS možda se neće snimiti
početak nekih programa.
2
3
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Uložite disk za snimanje.
Odaberite ulazni audio signal.
U izborniku "Audio" podesite "Line Audio
Input" na "Stereo" ili "Bilingual" (str. 109).
, nastavlja se
57
4
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Oznake na TV zaslonu izmjenjuju se na
sljedeći način:
Ako se podešenje timera funkcije Synchro Rec
i podešenje drugog timera preklapaju
Bez obzira ako je program Synchro-Rec program,
prioritet ima program koji se prvi pokrene.
Rekorder počne snimati drugi program oko deset
sekundi nakon završetka prvog programa. Ako je
vrijeme kraja jednog snimanja jednako vremenu
početka drugog, neće se snimiti početak
programa koji počinje kasnije.
Za podrobnosti o modu snimanja pogledajte
str. 50.
5
6
7
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
neće se snimiti
Odaberite "Features" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Synchro Recording" i pritisnite
ENTER.
9 Odaberite "to DVD" i pritisnite ENTER.
10 Pritisnite SYSTEM MENU za isključenje
izbornika.
11 Podesite timer na priključenoj opremi na
vrijeme programa koji želite snimiti i
zatim je isključite.
12 Pritisnite SYNCHRO REC.
Uključuje se SYNCHRO REC indikator na
prednjoj ploči ureñaja. Rekorder je spreman
za Synchro Rec snimanje.
Rekorder automatski počinje snimati kad
primi ulazni signal iz priključene opreme.
Rekorder prestaje snimati čim se spojena
oprema isključi.
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Otkazivanje Synchro Rec snimanja
Pritisnite SYNCHRO REC prije početka snimanja.
Isključuje se SYNCHRO REC indikator na ureñaju.
Pritisnete li SYNCHRO REC tijekom snimanja s
vanjske opreme, snimanje se zaustavi, indikator
SYNCHRO REC prestane svijetliti i rekorder se
isključi.
58
Program 2
Odaberite "Setup" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Features".
8
Program 1
Napomene
• Rekorder počinje snimati tek nakon prijema video
signala iz priključene opreme. Početak programa neće
se možda snimiti, bez obzira je li ureñaj uključen ili ne.
• Želite li koristiti priključenu opremu dok rekorder
čeka početak Synchro-Rec snimanja, isključite SynchroRec tipkom SYNCHRO REC. Isključite priključenu
opremu i pritisnete SYNCHRO REC prije početka
Synchro-Rec snimanja.
• Synchro-Rec ne funkcionira s nekim prijemnicima.
Za podrobnosti pogledajte upute uz prijemnik.
• Dok rekorder čeka s uključenom Synchro-Rec
funkcijom, funkcija Auto Clock Set (str. 104) ne djeluje.
• Kad snimanje završi, rekorder prijeñe u pripravno
stanje za sinkronizirano snimanje dok se indikator
SYNCHRO REC ne isključi.
• Ako sinkronizirano snimanje počne dok je rekorder
uključen, rekorder će se isključiti kad snimanje završi.
• Rekorder ne snima programe s Copy-Never signalima.
Takva snimanja zaustavljaju se nakon nekoliko
sekundi.
Promjena ili otkazivanje
podešenja DVD timera
(Timer List)
4
Odaberite podešenje timera koje želite
provjeriti ili otkazati i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
Podešenje timera možete provjeriti, promijeniti
ili otkazati pomoću izbornika Timer List.
5
Odaberite jednu od ponuđenih opcija i
pritisnite ENTER.
"Edit": Promjena podešenja timera.
Odaberite opciju tipkama </, i
promijenite podešenje tipkama M/m.
Pritisnite ENTER.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se glavni izbornik.
2
3
Odaberite "Timer" i pritisnite ENTER.
"Erase": Briše podešenja timera.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER kad se
pojavi potvrdni prozor.
Odaberite "Timer List" i pritisnite ENTER.
U izborniku timera prikazan je datum
snimanja, vrijeme, mod snimanja, itd.
Ako je programirano više od šest snimanja,
pritisnite m za prikaz sljedeće stranice.
6
Pritisnite SYSTEM MENU za isključenje
izbornika Timer List.
Ako ostane koje podešenje, isključite
rekorder kako bi bio spreman za snimanje.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
, nastavlja se
59
Napomene
• Čak i ako je timer podešen pravilno, program se
možda neće snimiti ako je snimanje već u tijeku ili
ako se preklapa s programom koji ima prioritet. Za
prioritet pogledajte str. 55.
• Podešenja timera ne možete mijenjati za snimanje
koje je u tijeku.
• Izbornik Timer List prikazuje podešenja timera i za
DVD rekorder i za videorekorder.
Snimanje s priključene
opreme bez timera
Možete snimati s priključenog videorekordera ili
sličnog ureñaja. Za detalje o povezivanju pogledajte "Spajanje s drugim videorekorderom ili
sličnim ureñajem" na str. 27. Koristite
priključnicu DV IN s prednje strane ako oprema
ima DV izlaz (priključnicu i.LINK). Za snimanje
s digitalne videokamere spojene na priključnicu
DV IN, pogledajte str. 97.
1
2
3
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Uložite disk za snimanje.
Pritisnite INPUT više puta za odabir programa
ili izvora signala kojeg želite snimati.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz na zaslonu
se mijenja na sljedeći način:
Programski broj
60
4
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz na zaslonu
se mijenja na sljedeći način:
Za podrobnosti o modu snimanja, pogledajte
str. 50.
5
Odaberite linijski audio ulaz.
U izborniku "Audio" podesite "Line Audio
Input" na "Stereo" ili "Bilingual" (str. 109).
6
7
Uložite u spojeni uređaj kasetu koju želite
snimati i aktivirajte pauzu reprodukcije.
Pritisnite z REC na ovom rekorderu te
istovremeno tipku pauze ili reprodukcije na
spojenoj opremi.
Počne snimanje.
Za zaustavljanje snimanja pritisnite x na
rekorderu.
Napomene
• Ako snimate sliku video igre, slika možda neće biti
čista.
• Rekorder ne snima programe s Copy-Never signalima.
Takva snimanja zaustavljaju se nakon nekoliko
sekundi.
• Mod snimanja nije moguće mijenjati tijekom snimanja
ili za vrijeme pauze snimanja.
• Ne možete mijenjati programski broj ili izvor signala
tijekom snimanja.
61
DVD editiranje
Prije editiranja
Ovaj rekorder nudi razne mogućnosti editiranja
različitih vrsta diskova. Prije editiranja, provjerite
vrstu diska na pokazivaču ureñaja i odaberite
opciju dostupnu za taj disk (str. 32).
Napomene
• Sadržaj editiranja može nestati ako izvadite disk ili se
pokrene snimanje pomoću timera za vrijeme editiranja.
• Nije moguće editirati snimke na DVD-RW (Video
mod), DVD+R ili DVD-R (Video mod) diskovima
snimljene na drugim DVD ureñajima.
Opcije editiranja za DVD+RW/DVD-RW
(Video mod)/DVD+R/DVD-R (Video
mod)
Možete izvoditi jednostavna editiranja. Budući
da su naslovi u Video modu stvarne snimke na
disku, ne možete poništiti editiranja izvedena na
njima. Funkcije editiranja originalnih naslova su
sljedeće:
– Promjena naziva naslova (str. 66).
– Brisanje naslova (str. 63).
– Podešavanje zaštite od brisanja (samo
DVD+RW) (str. 63)
– Brisanje dijela naslova (A-B Erase) (samo
DVD+RW) (str. 64)
– Dijeljenje naslova (samo DVD+RW) (str. 65)
S obzirom da je svaka mogućnost druge naravi i
da nudi različite prednosti, pročitajte sljedeće i
odaberite mogućnost koja najbolje odgovara
vašim potrebama.
Editiranje originalnih naslova
Promjene na originalnim naslovima su trajne.
Želite li sačuvati neizmijenjenu izvornu snimku,
izradite i editirajte Playlist (pogledajte dolje).
Funkcije editiranja originalnih naslova su
sljedeće:
– Promjena naziva naslova (str. 66).
– Brisanje naslova (str. 63).
– Brisanje poglavlja (str. 64).
– Postavljanje zaštite protiv brisanja (str. 63).
– Brisanje dijela naslova (A-B Erase) (str. 64).
– Dijeljenje naslova (str. 65).
Kreiranje i editiranje Playlist naslova
Playlist je skupina Playlist naslova kreiranih na
temelju izvornih naslova radi editiranja. Prilikom
kreiranja Playlist skupine, samo se kontrolne
informacije potrebne za reprodukciju pohranjuju
na disk (poput redoslijeda reprodukcije). S
obzirom da se originalni naslovi ne mijenjaju,
Playlist naslove moguće je ponovno editirati.
Primjer: Snimili ste nekoliko zadnjih utakmica
nogometnog prvenstva na DVD-RW (VR mod).
Želite kreirati sažetak sa snimkama pogodaka i
drugim važnim dijelovima, ali želite sačuvati i
izvornu snimku.
Napomene
• Kad je disk finaliziran, ne možete ga editirati ili
snimati na njega (osim za DVD+RW).
• Ako se pojavi poruka koja pokazuje da su kontrolne
informacije diska pune, obrišite nepotrebne naslove.
Opcije editiranja za DVD-RW
(VR mod)/DVD-R (VR mod)
Možete uživati u naprednim mogućnostima editiranja. Kao prvo, na raspolaganju su vam dvije
mogućnosti za DVD-RW (VR mod) i DVD-R
(VR mod): editiranje originalne snimke (koja se
naziva "original") ili reprodukcija informacije
kreirane pomoću originala (naziva se "Playlist").
62
U ovom slučaju možete urediti važnije scene kao
Playlist naslove. Scene možete čak poredati
drugim redoslijedom unutar Playlist naslova
("Playlist: kreiranje i editiranje" str. 69).
Napredne funkcije editiranja raspoložive za
naslove Playliste su sljedeće:
– Promjena naziva naslova (str. 66).
– Brisanje naslova (str. 63).
– Brisanje poglavlja (str. 64).
– Brisanje dijela naslova (A-B Erase) (str. 64).
– Editiranje Playlist scene (str. 69)
– Dijeljenje naslova (str. 65).
– Spajanje više naslova u jedan (str. 70)
z Savjet
U izborniku Title List možete odabrati prikaz izvornih
naslova ili Playliste. Dok je izbornik Title List
uključen, pritisnite ORIGINAL/PLAYLIST više puta.
Napomene
• Playlist naslove nije moguće zaštititi.
• Ako se pojavi poruka i označi da su popunjene
kontrolne informacije diska, izbrišite nepotrebne
naslove.
• Nakon finaliziranja diska, nije moguće kreirati ili
editirati Playliste naslova na disku.
Editiranje naslova
Ovaj dio upute objašnjava osnovne funkcije editiranja. Imajte na umu da se editiranje ne može
poništiti. Želite li editirati DVD-RW (VR mod)
ili DVD-R (VR mod) bez mijenjanja izvornih
snimaka, kreirajte Playlist naslov (str. 67).
1
2
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Pritisnite TITLE LIST.
Kad editirate DVD-RW u VR modu, pritisnite
ORIGINAL/PLAYLIST za prelazak na
"Title List (Original)" ako je potrebno.
3
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
, nastavlja se
63
4
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Postoje sljedeće mogućnosti editiranja:
"Title Erase": Brisanje odabranog naslova.
Odaberite "OK" nakon upita.
"Chapter Erase"*1: Omogućuje odabir
poglavlja u naslovu i brisanje poglavlja
(pogledajte u nastavku).
"Protect"*2: Zaštita naslova. Odaberite "On"
kad se pojavi izbornik Protection. Uz zaštićeni
naslov pojavljuje se "0". Želite li isključiti
zaštitu, odaberite "Off". "0" se promijeni u
"1".
"Title Name": Omogućuje promjenu naziva
naslova (str. 66).
"A-B Erase"*2: Brisanje dijela naslova (str. 64).
"Divide Title"*2: Dijeljenje naslova u dva
naslova (str. 65).
*1
*2
Samo DVD-RW (VR mod) i DVD-R (VR mod)
Samo DVD+RW i DVD-RW (VR mod) i DVD-R
(VR mod)
1
Pritisnite ORIGINAL/PLAYLIST za prelazak
na "Title List (Original)" ako je potrebno.
2
z Savjeti
Možete takoñer promijeniti naziv diska (str. 73).
Napomene
• Kod editiranja DVD-RW (Video mod), DVD+R ili
DVD-R diska dovršite sve postupke prije finaliziranja
diska. Ne možete editirati finaliziran disk.
• Ne možete brisati zaštićene naslove ili brisati
poglavlja iz zaštićenog naslova.
• Izbrišete li izvorni naslov koji se koristi u Playlisti,
izbrisat će se i ta Playlista.
64
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "Chapter Erase" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik za brisanje poglavlja.
4
Odaberite poglavlje koje želite izbrisati,
zatim pritisnite ENTER.
Odabrano je "Check". Za prikaz poglavlja
pritisnite ENTER. Kad reprodukcija završi ili
ako ste pritisnuli O RETURN, prikaz se
vrati na "Chapter Erase (Original)".
Oslobađanje prostora na disku
Brisanjem naslova, poglavlja ili scena:
– oslobaña se prostor na DVD-RW (VR mod).
– oslobaña se prostor na DVD+RW/DVD-RW
(Video mod) samo ako obrišete zadnji naslov
ili poglavlje.
– nije moguće kod DVD+R/DVD-R DL/DVD-R
diskova.
Pritisnite TITLE LIST.
5
Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
6
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Odabrano poglavlje je izbrisano iz naslova.
Za brisanje drugih poglavlja ponovite
postupak od koraka 4.
z Savjet
Poglavlja možete takoñer brisati iz Playlist naslova
(str. 69).
Napomena
Izbrišete li izvorni naslov koji se koristi u Playlisti,
izbrisat će se i ta Playlista.
Brisanje poglavlja (Chapter Erase)
Brisanje dijela naslova (A-B Erase)
Možete odabrati poglavlje unutar naslova i
izbrisati ga. Imajte na umu na brisanje poglavlja
iz izvornih naslova ne možete poništiti.
Možete odabrati dio naslova (scenu) i obrisati
ga. Obratite pažnju da se brisanje scene ne može
poništiti.
1
Pritisnite TITLE LIST.
Kod editiranja DVD-RW (VR mod) ili
DVD-R (VR mod), pritisnite ORIGINAL/
PLAYLIST za prelazak na "Title List
(Original)" ako je potrebno.
2
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "A-B Erase" i pritisnite ENTER.
Prikazuje se izbornik za odabir točke A i B.
Odabrano je "Start".
z Savjeti
• Oznaka poglavlja ubacuje se nakon brisanja scene.
Oznaka poglavlja dijeli naslov na dva poglavlja:
ispred i iza oznake.
• Možete takoñer izbrisati dio Playlist naslova (str. 69).
Napomene
• Slika i zvuk mogu se na trenutak prekinuti na mjestu
gdje je obrisan dio naslova.
• Odlomke kraće od pet sekundi nije moguće brisati.
• Obrisani dio može se malo razlikovati od odabranih
točaka.
• Ukupno vrijeme reprodukcije naslova se ne mijenja
čak i ako obrišete scenu.
• Izbrišete li izvorni naslov koji se koristi u Playlisti,
izbrisat će se i ta Playlista.
Dijeljenje naslova (Divide Title)
4
Pritisnite ENTER na početku dijela koji
želite izbrisati (točka A).
Za pronalaženje scene možete koristiti tipke
H, m^/yM, ./>, x i X.
Odabrano je "End".
Možete podijelite naslov na dva naslova. Imajte
na umu da dijeljenje naslova nije moguće
poništiti.
1
Pritisnite TITLE LIST.
Pri editiranju DVD-RW (VR mod) ili DVDR (VR mod) diska, pritisnite ORIGINAL/
PLAYLIST za prelazak na "Title List
(Original)" ako je potrebno.
2
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
3
Odaberite "Divide Title" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za podešavanje točke
dijeljenja.
Odabrano je "Point".
5
Pritisnite ENTER na kraju dijela koji želite
izbrisati (točka B).
Odabrano je "Erase".
Želite li ponovno odabrati točku A ili B,
odaberite "Start" ili "End" i ponovite od
koraka 4 ili 5.
6
Pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
7
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Scena se briše.
Za nastavak ponovite postupak od koraka 4.
Za završetak odaberite "Finish" i pritisnite
ENTER.
4
Pritisnite ENTER na točki dijeljenja.
Za pronalaženje točke možete koristiti tipke
H, m^/yM, ./>, x i X.
Odabrano je "Divide".
, nastavlja se
65
Promjena naziva
snimljenog naslova
5
Pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
Za promjenu točke dijeljenja odaberite "No"
i pritisnite ENTER, zatim ponovite postupak
od koraka 4.
6
Naslovu možete dati ime sastavljeno od najviše
32 znaka. Budući da je prikazan broj znakova
ograničen, njihov izgled u izbornicima poput
Title List može biti različit. Nakon što se pojavi
izbornik za unos znakova, slijedite dolje
prikazane korake.
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Pojavi se pitanje želite li koristiti isti naziv
naslova kao i prije.
Za korištenje istog naziva odaberite "No" i
pritisnite ENTER za dovršetak.
7
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Title Name".
8
Slijedite korake od 5 do 7 iz "Promjena
naziva naslova" (str. 66) za dovršetak
unosa novog naziva.
Podijeljeni naslov pojavi se u izborniku Title
List s novim nazivom.
z Savjeti
• Možete takoñer podijeliti Playlist naslov (str. 69).
• Ako je mjesto dijeljenja preblizu početku naslova,
naslov se ne može podijeliti.
1
2
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Pritisnite TITLE LIST.
Pri editiranju DVD-RW (VR mod) ili DVD-R
(VR mod) diska, pritisnite ORIGINAL/
PLAYLIST za prelazak na "Title List
(Original)" ako je potrebno.
3
Odaberite naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
4
Odaberite "Title Name" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Title Name".
Kursor
Tipke za odabir
66
Redak za unos
Paleta znakova
5
Pritisnite </M/m/, za odabir znaka koji
želite unijeti i pritisnite ENTER.
Odabrani znak se pojavljuje u retku za unos.
Možete unijeti znakove i simbole prikazane u
izborniku.
• Za promjenu položaja kursora odaberite
redak za unos tipkom M, zatim pritisnite
</,.
• Za brisanje znaka odaberite jednu od
sljedećih prikazanih tipaka i pritisnite
ENTER.
"Backspace": Briše znak lijevo od kursora.
"Delete": Briše znak na mjestu kursora.
"Clear": Briše sve znakove u retku za unos.
• Za unos razmaka pomaknite kursor na
željeno mjesto, odaberite "Space" i zatim
pritisnite ENTER.
• Za unos znaka pomaknite kursor na željeno
mjesto, odaberite znak i pritisnite ENTER.
6
Oblikovanje Playliste
Playlist naslovi omogućuju editiranje bez promjene
izvornih snimaka (pogledajte "Editiranje opcija
za DVD-RW (VR mod)/DVD-R (VR mod)" na
str. 62). Playlist naslove možete izraditi
kombiniranjem do 99 scena iz izvornih naslova.
Napomene
• Izbrišete li izborni naslov korišten u Playlisti, briše se
takoñer ta Playlista.
• Nakon finaliziranja diska, nije moguće kreirati ni
editirati playliste naslova na disku. Ako želite
ponovno editirati ili snimati na DVD-RW (VR mod),
poništite finaliziranje diska (str. 95).
Ponovite korak 5 za unos ostalih znakova.
Za povratak u Title List bez promjene naziva
naslova, pritisnite O RETURN.
7
Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Za poništavanje unosa, odaberite "Cancel".
z Savjet
Možete takoñer promijeniti naziv diska (str. 73).
Slijedite korake od 5 do 7 iz opisanog postupka kad se
pojavi izbornik "Disc Name".
1
2
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
, nastavlja se
67
3
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
Reprodukcija Playlist naslova
1
2
3
Pritisnite TITLE LIST.
Pritisnite ORIGINAL/PLAYLIST za prelazak
na "Playlist" Title List izbornik.
Odaberite Playlist naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
4
4
Odaberite "Create Playlist" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik za oblikovanje Playliste.
Odabrano je "Start".
Odaberite "Play" i pritisnite ENTER.
z Savjet
Kad dovršite oblikovanje Playlist naslova, početna i
završna točka postat će oznake poglavlja i svaka scena
će postati poglavlje.
Napomene
• Slika može postati statična kad reproducirate
editiranu scenu.
• Početna i završna točka naslova može se razlikovati
od podešene.
5
Pritisnite ENTER na početnoj točki.
Za pronalaženje scene možete koristiti tipke
H, m^/yM, ./>, x i X. Na
željenom mjestu pritisnite H ili X.
Odabrano je "End".
6
Pritisnite ENTER na završnoj točki.
Odabrano je "Make".
Želite li ponovno odabrati početnu ili
završnu točku, odaberite "Start" ili "End" i
ponovite korake 5 i 6.
7
Pritisnite ENTER.
Odabrani dio smatra se jednom scenom. Za
nastavak ponovite od koraka 5.
8
68
Kad završite preuzimanje scena, odaberite
"Finish" i pritisnite ENTER.
Editiranje Playliste
4
Odaberite "Edit Playlist" i pritisnite ENTER.
Pojavi se "Playlist" lista naslova.
Možete editirati ili ponovno editirati naslove ili
scene unutar njih bez mijenjanja izvornih snimaka.
5
Odaberite Playlist naslov i pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
6
Odaberite Playlist naslov i pritisnite ENTER.
Odaberite jednu od sljedećih opcija. Za
detalje pogledajte stranice u zagradama.
1
2
"Title Erase": Za brisanje naslova. Odaberite
"OK" kad izbornik zatraži potvrdu.
"Chapter Erase": Omogućuje odabir poglavlja
u Playlist naslovu i brisanje (str. 64).
"Title Name": Omogućuje promjenu naziva
naslova (str. 66).
"A-B Erase": Omogućuje odabir dijelova
naslova koje želite izbrisati (str. 64).
"Edit Scene": Omogućuje ponovno editiranje
scena u Playlist naslovu. Prijeñite na korak 7.
"Divide Title": Za dijeljenje naslova u dva na
željenom dijelu (str. 65).
"Combine Titles": Omogućuje spajanje dvaju
naslova u jedan (str. 70).
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
7
Odaberite "Edit Scene" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za editiranje scena.
3
Odaberite "Edit" i pritisnite ENTER.
"Check": Omogućuje prikaz scene. Počinje
reprodukciju odabrane scene kad pritisnete
ENTER. Izbornik se vrati na "Edit Scene"
kad reprodukcija završi ili kad pritisnete O
RETURN.
"Erase": Za brisanje scene (str. 70).
, nastavlja se
69
"Modify": Omogućuje promjenu početne i
završne točke scene (str. 70).
"Move": Omogućuje promjenu redoslijeda
scena (str. 71).
"Add": Omogućuje dodavanje drugih scena
ispred odabrane (str. 71).
"Copy": Omogućuje kopiranje scene (str. 72).
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
Isključenje izbornika
4
Izbornik zatraži potvrdu.
5
Napomena
Nakon finaliziranja diska, nije moguće editirati Playlist
naslove na disku.
6
1
Slijedite korake od 1 do 5 iz "Editiranje
Playliste" (str. 69) kako biste odabrali
Playlist naslov.
7
Odaberite "Combine Titles" i pritisnite
ENTER.
Odabran je takoñer sljedeći naslov.
Slijedite korake od 5 do 7 iz "Promjena
naziva naslova" (str. 66) za dovršetak
unosa novog imena.
Dva Playlist naslova postanu jedan Playlist
naslov s novim nazivom.
Brisanje scene (Erase)
Možete izbrisati odabranu scenu.
1
Pojavi se podizbornik.
2
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Title Name".
Spajanje dvaju naslova u jedan
(Combine Titles)
Možete odabrati Playlist naslov i spojiti ga s
drugim Playlist naslovom.
Odaberite "Yes" i pritisnite ENTER.
Pojavi se pitanje želite li koristiti isti naziv
naslova kao i prije.
Za korištenje istog naziva odaberite "No" i
pritisnite ENTER za dovršetak.
Pritisnite SYSTEM MENU.
z Savjet
Funkcija Resume Play je primjenjiva na reprodukciju
scene.
Pritisnite ENTER.
Slijedite korake od 1 do 7 iz "Editiranje
Playliste" (str. 69).
Prikazuje se izbornik "Edit Scene".
2
3
Odaberite scenu u izborniku "Edit Scene" i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Erase" i pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
4
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Odabrana scena je izbrisana.
Za brisanje drugih scena ponovite postupak
od koraka 2.
3
Mijenjanje scene (Modify)
Odaberite Playlist naslov koji želite spojiti.
Možete promijeniti početnu i završnu točku
odabrane scene.
1
70
Slijedite korake od 1 do 7 iz "Editiranje
Playliste" (str. 69).
Prikazuje se izbornik "Edit Scene".
2
3
Odaberite scenu koju želite i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Modify" i pritisnite ENTER.
Odabrano je "Start".
Premještanje scene (Move)
Možete promijeniti redoslijed scena unutar
Playlist naslova.
1
Slijedite korake od 1 do 7 iz "Editiranje
Playliste" (str. 69).
Prikazuje se izbornik "Edit Scene".
2
3
4
Odaberite scenu koju želite premjestiti i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Move" i pritisnite ENTER.
Pritisnite ENTER na početnoj točci.
Za pronalaženje scene možete koristiti tipke
H, m^/yM, ./>, x i X. Na
željenom mjestu pritisnite H ili X.
Odabrano je "End".
4
Odaberite novo mjesto tipkama </, i
pritisnite ENTER.
Odabrana scena premjesti se na novo mjesto.
Za premještanje drugih scena ponovite
postupak od koraka 2.
5
Pritisnite ENTER na završnoj točci.
Odabrano je "Change".
Želite li ponovno odabrati početnu ili
završnu točku, odaberite "Start" ili "End" i
ponovite korak 4 ili 5.
6
Pritisnite ENTER.
Prikaz se vrati na izbornik "Edit Scene".
Odabrani dio smatra se jednom scenom. Za
nastavak ponovite od koraka 2.
Dodavanje scene (Add)
Možete dodati scenu ispred odabrane scene.
Poništenje izmjene
1
Odaberite "Cancel" i pritisnite ENTER.
Napomene
Početna i završna točka scene mogu se razlikovati od
podešenih.
Slijedite korake od 1 do 7 iz "Editiranje
Playliste" (str. 69).
Prikazuje se izbornik "Edit Scene".
2
Odaberite scenu u izborniku "Edit Scene" i
pritisnite ENTER.
Dodaje se nova scena prije odabrane scene.
, nastavlja se
71
3
Odaberite "Add" i pritisnite ENTER.
Kopiranje scene (Copy)
Odabrano je "Start".
Možete kopirati i dodati odabranu scenu.
1
Slijedite korake 1 do 7 iz "Editiranje
Playliste" (str. 69).
Prikazuje se izbornik "Edit Scene".
2
4
Pritisnite ENTER na početnoj točki.
3
Odaberite scenu koju želite kopirati i
pritisnite ENTER.
Odaberite "Copy" i pritisnite ENTER.
Za pronalaženje scene možete koristiti tipke
H, m^/yM, ./>, x i X. Na
željenom mjestu pritisnite H ili X.
Odabrano je "End".
4
5
Pritisnite ENTER na završnoj točki.
Odabrano je "Add".
Želite li ponovno odabrati početnu ili
završnu točku, odaberite "Start" ili "End" i
ponovite korak 4 ili 5.
6
Pritisnite ENTER.
Prikaz se vrati na izbornik "Edit Scene".
Odabrana scena je umetnuta ispred scene
odabrane u koraku 2.
Za dodavanje još scena, ponovite postupak
od koraka 2.
Poništenje izmjene
Odaberite "Cancel" i pritisnite ENTER.
Napomena
Početna i završna točka scene može se razlikovati od
podešene.
72
Odaberite mjesto za kopiranje tipkama
</, i pritisnite ENTER.
Scena se kopira na odabrano mjesto. Za
kopiranje ostalih scena, ponovite postupak
od koraka 2.
Formatiranje, preimenovanje i zaštita diska
Izbornik "Disc Setting" omogućuje vam provjeru
informacija o disku ili promjenu naziva diska.
Ovisno o vrsti diska, možete ga takoñer
formatirati ili mu podesiti zaštitu.
3 "Disc Format" (samo DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R): Briše cjelokupan
sadržaj diska, uključujući zaštićene, i
disk ostaje prazan (osim DVD-R).
Za DVD-RW odaberite format snimanja
("VR Mode" ili "Video Mode") prema
potrebi.
Za formatiranje novih DVD-R diskova
u VR modu, odaberite "VR Mode" i
zatim "OK".
4 "Disc Finalise": Finalizira disk.
Pogledajte str. 95 za detalje.
5 "Disc Information": Prikazuje sljedeće
informacije.
• Naziv diska
• Vrsta diska (i format snimanja za
DVD-RW (VR mod)/DVD-R (VR mod))
• Ukupan broj naslova
• Podešenje zaštićenosti
• Datum najstarije i najnovije snimke
• Ukupno vrijeme snimanja raspoloživo
u svakom modu snimanja.
1
2
3
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
Odaberite "Disc Setting" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Disc Setting".
4
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
1 "Disc Name": Omogućuje
preimenovanje diska. Za detalje o
unosu znakova pogledajte str. 66.
2 "Disc Protect" (samo DVD-RW (VR
mod)/DVD-R (VR mod)): Štiti sve
naslove na disku kad je odabrana
opcija "Protected". Za isključenje
zaštite odaberite "Not Protected".
6 "Erase All Titles" (samo DVD+RW/
DVD-RW/DVD-R (samo VR mod)):
Briše sve naslove na disku (osim zaštićenih naslova). Odaberite "OK" kad
izbornik zatraži potvrdu.
Za DVD-RW (VR mod)/DVD-R (VR
mod), takoñer će se izbrisati Playliste
izrañene sa zaštićenim naslovima.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
z Savjeti
• Možete podesiti zaštitu za pojedinačne naslove (str. 63).
, nastavlja se
73
• Ponovnim formatiranjem možete promijeniti format
snimanja na DVD-RW, ili možete ponovno snimati
na DVD-RW (Video mod) koji je finaliziran.
Napomena
• Za naziv diska možete unijeti najviše 32 znaka.
Meñutim, taj naziv se možda neće moći vidjeti na
drugoj DVD opremi.
• Nije moguće imenovati novi DVD-R (Video mod)
disk. Imenujte disk nakon prvog snimanja na njega.
• Nije moguće istovremeno koristiti VR mod i Video
mod na istom DVD-RW ili DVD-R disku.
• Nije moguće promijeniti format snimanja kod
upotrijebljenih DVD-R diskova.
• Rekorder snima na novi DVD-R u Video modu osim
ako se prethodno ne formatira u VR modu (str. 51).
74
Isključenje kod premotavanja (Rewind Shut Off)
Reprodukcija videokasete
Reprodukcija
Pritisnite ?/1 tijekom premotavanja vrpce.
Ureñaj će se isključiti, no vrpca će se nastaviti
premotavati dok ne doñe do kraja.
Uporaba brojača vrpce
Pritisnite tipku CLEAR na dijelu vrpce koji
želite kasnije pronaći. Brojač na pokazivaču se
postavi na "0:00:00".
Za automatski prelazak na dijela s 0:00:00
pogledajte str. 78.
Za prikaz brojača na zaslonu TV prijemnika,
pritisnite DISPLAY.
Napomene
1
2
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
Uložite kasetu.
Ako je odstranjen plastični graničnik s
kasete, reprodukcija započinje automatski.
3
• Videorekorder tijekom reprodukcije automatski detektira
sustav snimanja i mod snimanja s vrpce: SP (Standard
Play) ili LP (Long Play). Snimke izrañene u EP
(Extended Play) modu na drugoj opremi moći će se
reproducirati, no nije zajamčena dobra kvaliteta slike.
• Svaki put kad se umetne videokaseta, brojač se
postavi na "0:00:00".
• Brojač prestaje s brojanjem čim vrpca doñe do praznog
dijela.
• Kad reprodukcija ne počinje čak ni ako uložite kasetu
s odlomljenim zaštitnim graničnikom, podesite "VCR
Function" – "Auto Play" na "On" u izborniku
"Features" (str. 110).
• Prijeñete li na uporabu videorekordera tijekom
reprodukcije diska, DVD reprodukcija se zaustavi.
• Reproducirate li kasetu u LP ili EP modu s NTSC
sustavom, zvuk će biti mono.
• Za istovremenu uporabu videokasete i DVD-a
pogledajte str. 9.
Pritisnite H (reprodukcija).
Na pokazivaču je prikazano vrijeme
reprodukcije.
Kad vrpca doñe do kraja, automatski se
premota na početak.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite tipku x (stop).
Vađenje kasete
Pritisnite Z (vañenje).
, nastavlja se
75
Uklanjanje smetnji slike (tracking)
Možete ručno ukloniti smetnje slike ako je snimka
tako loše kvalitete da je videorekorder ne može
poboljšati automatski (tijekom automatskog
ispravljanja smetnji slike prikazana je skala).
Pritisnite TRACKING +/–.
Pojavi se skala.
Pritisnite TRACKING +/– više puta dok smetnje
ne nestanu.
Skala
Povratak na automatsko ispravljanje smetnji
Pritisnite TRACKING + i TRACKING – na
rekorderu istovremeno duže od deset sekundi ili
izvadite kasetu i ponovno je uložite.
76
Opcije reprodukcije
Tipke
Funkcije
m^/yM
(brzo unatrag/
unaprijed)
• Pokreće ubrzano pretraživanje prema natrag ili naprijed kad pritisnete tipku dok
m^/yM
(usporeno)
Usporena reprodukcija ako se pritisne u pauzi.
U (pomak
naprijed)
• Prijelaz na sljedeći kadar pri svakom pritisku tipke tijekom pauze.
• Premotavanje tekuće scene za 30 sekundi kad pritisnete tipku tijekom
je ureñaj zaustavljen. Zadržite li tipku tijekom ubrzanog pretraživanja, možete
vidjeti sliku.
• Reproducira sliku visokom brzinom kad pritisnete kratko tijekom normalne
reprodukcije. Kad zadržite tipku tijekom reprodukcije, nastavlja se ubrzana
reprodukcija sve dok ne otpustite tipku.
reprodukcije.*1
*1
*2
T (ponavljanje)
Prijelaz na prethodni kadar kad tipku pritisnete tijekom pauze.*2
./>
(prethodno/sljedeće)
Pritisnite tijekom reprodukcije. Brzina reprodukcije mijenja se sa svakim
pritiskom tipke:
X (pauza)
Pauza reprodukcije.
Ako pauza reprodukcije traje duže od pet minuta, automatski počne
reprodukcija.
–×7 y –×5 y –×3 y PAUSE y SLOW y PLAY y ×2 y ×3
y ×5 y ×7
Možete pritisnuti do četiri puta za prelazak unaprijed
otprilike 10 minuta.
Za 10 sek. u SP ili LP modu/za 15 sekundi u EP modu.
Za nastavak normalne reprodukcije pritisnite H.
Napomene
• Tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije ne čuje se
zvuk.
• Slika će možda imati smetnje tijekom ubrzane
reprodukcije unatrag.
77
Pretraživanje uporabom
različitih funkcija
Ovaj videorekorder označava vrpcu pomoću
posebnog indeksnog signala na mjestu početka
snimanja svakog naslova.
Odreñeno mjesto možete pronaći uporabom
različitih funkcija pretraživanja.
"End Search": Traženje početka praznine.
Ako ureñaj ne pronañe prazninu, vrpca će
doći do kraja.
Napomena
Tijekom snimanja na DVD ne možete pretraživati
videokasetu.
"Forward Intro Scan"/"Reverse Intro Scan":
Traženje indeksne oznake i reprodukcija u
trajanju oko pet sekundi od tog mjesta.
Press H (reprodukcija) za prikaz programa.
Ako ne pritisnete H, videorekorder automatski će tražiti sljedeću indeksnu oznaku ili
će premotati vrpcu do kraja.
1
2
3
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
Pritisnite OPTIONS.
U izborniku OPTIONS odaberite metodu
pretraživanja i pritisnite ENTER.
"Go to Zero": Traženje mjesta 0:00:00 na
brojaču.
Za resetiranje brojača na 0:00:00, pritisnite
CLEAR.
78
Napomene
• Ovisno o duljini vrpce, videorekorder možda neće
prepoznati kraj praznine.
• Ako se snimanje izvodi iz stanja pauze, indeks signal
se ne snima na vrpcu. Za označavanje indeksa
pritisnite x ili promijenite programski broj jednom u
pauzi snimanja.
Prikaz vremena
reprodukcije i informacije
o reprodukciji
Odabir zvuka tijekom
reprodukcije
Na TV zaslonu možete prikazati informacije o
reprodukciji, primjerice proteklo ili preostalo
vrijeme, mod snimanja itd.
Pritisnite AUDIO više puta tijekom reprodukcije.
Kanali
Prikaz na
zaslonu
Prikaz na
pokazivaču
Pritisnite tipku DISPLAY tijekom reprodukcije.
Stereo
Hi-Fi
STEREO
Prikazane su informacije.
Svaki put kad pritisnete tipku, izbornik prikazuje
drugi sadržaj:
Lijevi kanal
Left
STEREO
Desni kanal
Right
STEREO
Lijevi i desni
kanal pomiješani
Mix
STEREO
Mono zvuk na
normalnom
audio zapisu
Mono
STEREO*
Informacije o disku i kaseti/Datum i vrijeme
m
Samo informacije o kaseti
m
Bez informacija
* Pri reprodukciji kasete bez Hi-fi snimke ne pojavljuju
se nikakvi indikatori na pokazivaču ureñaja.
A
B
C
D
E
F
Status reprodukcije
Vrijeme reprodukcije (proteklo vrijeme)
Mod snimanja
Preostalo trajanje vrpce
Programski broj ili izvor signala
Datum i vrijeme
79
Način snimanja zvuka na videokasetu
Videorekorder snima zvuk na dva odvojena
traga. Hi-fi zvuk se snima na glavni trag zajedno
sa slikom. Mono zvuk se snima na mono trag uz
rub vrpce.
Normalan audio trag
Mono zvuk
Hi-fi audio trag
(glavni trag)
Stereo zvuk
(lijevi/desni kanal)
Napomene
• Za slušanje stereo zvuka pri reprodukciji, morate
koristiti A/V povezivanje.
• Pri reprodukciji vrpce snimljene u mono tehnici, čuje
se mono zvuk bez obzira na podešenje zvuka.
80
Napomene
Snimanje na videokasetu
• Kasete snimljene u LP (T2) modu ovim rekorderom
ne mogu se reproducirati u videorekorderima koji
omogućuju samo SP mod.
• Kad kasete snimljene u LP modu ovim rekorderom
reproducirate u drugom rekorderu s LP modom,
moguće su smetnje slike.
Prije snimanja
Prije početka snimanja…
• Ovaj videorekorder snima u VHS formatu.
• Provjerite je li vrpca duža od vremena
potrebnog za snimanje (str. 79).
Napomene
• Snimanje pomoću timera nije moguće dok je rekorder
uključen (str. 83). Rekorder se automatski isključi po
završetku snimanja.
• Ovaj ureñaj koristi jedan tuner za DVD rekorder i
videorekorder. Ne možete snimati različite programe
na DVD i VHS kasetu istovremeno.
• Ovaj rekorder ima funkciju copy guard. Snimke koje
sadrže signal za sprečavanje kopiranja (Copy-Never)
ne mogu se presnimavati.
Zaštita snimljene kasete
Za sprečavanje slučajnog brisanja kasete,
odlomite zaštitni graničnik kao na slici. Ako
želite presnimiti zaštićenu kasetu, prekrijte otvor
samoljepljivom vrpcom.
Zaštitni graničnik
Mod snimanja
Snimanje stereo i dvojezičnih
programa
Rekorder automatski prima i snima stereo i
dvojezične programe koji se temelje na
ZWEITON ili NICAM sustavu. Pri reprodukciji
videokasete možete prebacivati izmeñu glavnog
i pomoćnog zvuka (str. 79).
ZWEITON (njemački stereo) sustav
Kod prijema stereo ili dvojezičnog ZWEITON
programa, na pokazivaču se prikazuje
"STEREO".
NICAM sustav
Ako je u tijeku prijem stereo ili dvojezičnog
programa temeljenog na NICAM sustavu, na
pokazivaču se pojavljuje "STEREO" i "NICAM".
Želite li snimati NICAM program, svakako
podesite "Manual Set" – "Tuner Audio" na
"NICAM" (standardno) u izborniku "Tuner
Preset" (str. 102). Ako zvuk nije čist dok slušate
NICAM emisiju, odaberite "Standard".
z Savjet
Prilikom snimanja dvojezičnog programa možete
prebacivati izmeñu glavnog i pomoćnog zvuka pritiskom
tipke AUDIO. To ne utječe na snimljeni zvuk.
Raspoloživi su "LP" (Long Play) i "SP" modovi
snimanja (brzine vrpce). Iako "LP" (Long Play)
omogućuje dva puta dulje snimanje, "SP"
(Standard Play) osigurava bolju kakvoću slike i
zvuka.
Maksimalno vrijeme snimanja
Duljina vrpce
SP
LP
E180
3 sata
6 sati
E240
4 sata
8 sati
E260
4 sata i 20
minuta
8 sati 40
minuta
E300
5 sati
10 sati
81
Snimanje na videokasetu
bez timera
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite tipku x.
Pauza snimanja
Pritisnite tipku X.
Za nastavak snimanja, pritisnite tipku X ponovno.
Ako pauzirate snimanje duže od pet minuta,
snimanje se zaustavi automatski.
Gledanje DVD diska tijekom snimanja
Pritisnite DVD za upravljanje DVD rekorderom,
uložite disk i zatim pritisnite H.
Gledanje drugog TV programa za vrijeme
snimanja
Ako je TV prijemnik spojen preko { LINE 1 TV, podesite TV na TV ulaz pomoću tipke TV/
VIDEO i odaberite program kojeg želite gledati.
Ako je TV prijemnik spojen preko LINE 2 OUT,
S VIDEO OUT, HDMI OUT ili COMPONENT
VIDEO OUT priključnica, podesite TV na TV
ulaz pomoću tipke TV t (str. 21).
1
2
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
Uložite kasetu sa zaštitnim graničnikom.
z Savjeti
• Za odabir programskog broja možete koristiti brojčane
tipke (str. 23).
• Možete odabrati video izvor s priključnica LINE
uporabom tipke INPUT.
• Informacije o kaseti prikazane na TV zaslonu neće se
snimati na kasetu.
• Možete isključiti TV prijemnik tijekom snimanja. Ako
koristite dekoder, svakako ga ostavite uključenog.
Napomene
3
4
Pritisnite PROG +/– ili INPUT za odabir
programa ili izvora signala kojeg želite
snimati.
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja, "SP" ili "LP".
Za više detalja o načinima snimanja
pogledajte str. 81.
5
Pritisnite z REC.
Na pokazivaču se pojavi "REC" i počne
snimanje.
• Tijekom snimanja nije moguće mijenjati mod
snimanja, programski broj ili izvor signala.
• Uložite li kasetu s odlomljenim zaštitnim graničnikom,
ureñaj će je izbaciti kad pritisnete tipku z REC.
• Nije moguće gledati PAY-TV/Canal Plus program za
vrijeme snimanja PAY-TV/Canal Plus programa.
Korištenje funkcije Quick Timer
(One-touch Timer Recording)
Rekorder možete podesiti za snimanje u
intervalima od po 30 minuta.
1
2
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
Pritisnite z REC više puta za podešavanje
trajanja.
Svakim pritiskom tipke, vrijeme se produžava
za 30 minuta do maksimalno 6 sati.
82
(normalno
snimanje)
Na pokazivaču svijetli "c" i "OTR" te je
prikazano preostalo vrijeme snimanja.
Kad brojač dosegne "0:00", rekorder zaustavi
snimanje i isključi se.
Isključivanje funkcije Quick Timer
Pritisnite z REC više puta dok se ne pojavi
brojač na pokazivaču ureñaja. Rekorder se vraća
u normalan mod snimanja.
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Provjera preostale duljine vrpce
Možete provjeriti informacije o snimanju, poput
preostale dužine vrpce, moda snimanja, itd.
Pritisnite DISPLAY tijekom snimanja.
Pojavljuju se informacije o snimanju.
Pritisnite tipku više puta za promjenu prikaza
(str. 79).
A
B
C
D
E
Snimanje na videokasetu
pomoću timera (Standard/
ShowView)
Timer možete podesiti za ukupno 12 programa
zajedno s programiranim snimanjima na DVD i
kasetu do mjesec dana unaprijed.
Postoje dva načina podešavanja timera: Standard
i ShowView.
• Standard: Podesite datum, vrijeme i programski
broj ručno.
• ShowView: Unesite Show View broj kojeg
ima svaki TV program (str. 85).
Napomena
Programirana snimanja nije moguće izvesti ako je
rekorder uključen.
Ručno podešavanje timera
(standardno)
Vrsta diska
Status snimanja
Mod snimanja
Preostalo trajanje vrpce
Tekući programski broj
Za provjeru preostalog trajanja kasete, pravilno
podesite "VCR Function" – "Tape Length" u
izborniku "Features" (str. 110).
Napomena
• Preostalo trajanje kasete možda neće biti prikazano
točno za kasete E-20 ili E-30, ili za kasete snimljene
u EP modu.
• Nakon pritiska tipke DISPLAY može proći jedna
minuta kako bi se pojavilo preostalo trajanje vrpce.
1
2
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
Uložite kasetu sa zaštitnim graničnikom.
, nastavlja se
83
3
Pritisnite TIMER.
7
Pritisnite ?/1 (uključenje/pripravno stanje)
za isključenje rekordera.
Na pokazivaču počne svijetliti indikator c i
rekorder je spreman za početak snimanja.
Ako indikator c na pokazivaču trepće,
provjerite je li uložena kaseta sa zaštitnim
graničnikom
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
• Ako se pojavi izbornik Timer programming
(ShowView), pritisnite < za prebacivanje
izbornika na "Standard".
4
Odaberite opciju tipkama </, i izvršite
podešavanja tipkama M/m.
1 "Media": Odaberite "VCR".
2 "Date": Podesite datum tipkom M.
Za snimanje istog programa svaki tjedan
ili istoga dana svaki tjedan, pritisnite m.
Prikaz se mijenja na sljedeći način:
Today y Sun~Sat (od nedjelje do subote)
y Mon~Sat (od ponedjeljka do subote)
y Mon~Fri (od ponedjeljka do petka)
y Sun (svake nedjelje) y Mon (svakog
ponedjeljka) y … y Sat (svake subote)
y 1 month later (1 mjesec kasnije)
y … y Today (danas)
3 "Start": Podesite vremena početka
snimanja.
4 "End": Podešavanje vremena završetka
snimanja.
5 "Prog.": Odabir programa ili izvora.
6 "Mode": Odabir moda snimanja: "SP"
ili "LP". Za korištenje funkcije Rec Mode
Adjust (str. 82), odaberite "AUTO".
7 "PDC/VPS": Podešavanje PDC/VPS
funkcije. Pogledajte "O PDC/VPS
funkciji" (str. 85).
• Ako pogriješite, odaberite opciju i
promijenite joj podešenje.
5
Pritisnite ENTER.
Pojavljuje se izbornik Timer List (str. 88).
Ako se programirana snimanja preklapaju,
pojavi se poruka. Za promjenu ili poništenje
programiranog snimanja odaberite "Edit" u
izborniku "Timer List" (str. 88).
6
84
Pritisnite SYSTEM MENU za isključenje
izbornika.
Ako se podešenja timera preklapaju
Program koji se pokreće prvi ima prioritet, a
drugi po redu program započinje sa snimanjem
tek nakon što prvi program završi.
Ako programi počinju u isto vrijeme, program
naveden prvi u izborniku ima prioritet. Ako je
vrijeme kraja jednog podešenja i vrijeme početka
drugog podešenja timera isto, neće se snimiti
početak programa koji počinje kasnije.
Program 1
Program 2
neće se snimiti
Program 1
Program 2
neće se snimiti
Promjena ili otkazivanje snimanja pomoću
timera
Pogledajte "Promjena ili otkazivanje podešenja
timera videorekordera (Timer List)" na str. 88.
Podešavanje moda snimanja
Ako nema dovoljno vrpce za snimanje tekućeg
programa, videorekorder automatski podešava
mod snimanja sa SP na LP.
Kod podešavanja timera odaberite "AUTO" za
"MODE" i provjerite je li opcija "Tape Length"
pravilno podešena za uloženu kasetu "VCR
Function" - "Tape Length" u izborniku "Features"
(str. 110)).
Na mjestu promjene moda pojavit će se slabe
smetnje slike. Želite li zadržati tekući mod
snimanja, podesite "SP" ili "LP" za "Mode".
O PDC/VPS funkciji
PDC/VPS signali se odašilju zajedno s TV
programima u nekim sustavima emitiranja. Ovi
signali omogućuju sigurno snimanje pomoću
timera, bez obzira na kašnjenje, raniji početak ili
prekid emisije.
Korištenje PDC/VPS funkcije
Podesite "PDC/VPS" na "On" u koraku 4 gore.
Rekorder počinje pretraživati programe prije
pokretanja snimanja pomoću timera.
Snimanje TV programa pomoću
ShowView sustava
ShowView sustav je značajka koja olakšava
podešavanje timera. Jednostavno unesite
ShowView broj iz TV vodiča. Datum, vrijeme i
program se podešavaju automatski.
Provjerite jesu li programi pravilno podešeni u
izborniku "Tuner Preset" (str. 102).
z Savjeti
• Rekorder možete koristiti i nakon podešavanja
timera. Jednostavno pritisnite ?/1 za uključenje
rekordera. Isključite rekorder u pripravno stanje
snimanja prije početka programiranog snimanja.
• Kad su vrijeme početka i programski broj ili izvor
signala koji će se snimati isti ali je različito podešenje
opcije "Media", program se snima i na DVD disk i na
VHS kasetu.
• Izbornik programiranog snimanja možete takoñer
uključiti iz glavnog izbornika. Pritisnite SYSTEM
MENU za odabir opcije "Timer, zatim odaberite
"Timer-Standard".
Brojčane
tipke
Napomene
• Želite li snimati satelitski program, uključite satelitski
prijemnik i odaberite satelitski program koji želite
snimati. Ostavite satelitski prijemnik uključen dok ne
završi snimanje. Ako ste priključili ureñaje s timer
funkcijom, možete koristiti funkciju Synchro Rec
(str. 87).
• Čak i ako je timer podešen pravilno, program se
možda neće snimiti ako je snimanje već u tijeku ili
ako se preklapa s programom koji ima prioritet.
• Nije moguće snimati na kasetu s odlomljenim
zaštitnim graničnikom.
• Prije početka snimanja trepće "TIMER REC" na
pokazivaču.
• Rekorder se automatski isključi kad programirano
snimanje završi.
• Pri uporabi funkcije PDC/VPS možda se neće snimiti
početak nekih programa.
1
2
3
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
Uložite kasetu sa zaštitnim graničnikom.
Pritisnite TIMER.
• Ako se pojavi izbornik Timer programming
(Standard), pritisnite < za prijelaz na
"ShowView".
4
Brojčanim tipkama unesite ShowView broj.
• Ako pogriješite, pritisnite CLEAR i unesite
ispravne brojeve.
5
Pritisnite ENTER.
, nastavlja se
85
Pojavljuju se: datum, vrijeme početka, broj
programa, mod snimanja i PDC/VPS
podešavanje (str. 85), itd.
• Ako želite promijeniti podešenja, pritisnite
</, za odabir opcije i pritisnite M/m za
promjenu podešavanja.
Za ponovni unos ShowView broja pritisnite
CLEAR.
6
Odaberite "VCR" za "Media" i pritisnite
ENTER.
Pojavljuje se izbornik Timer List (str. 88).
Ako se programirana snimanja preklapaju,
pojavi se poruka. Za promjenu ili poništenje
programiranog snimanja odaberite "Edit" u
izborniku "Timer List" (str. 88).
7
8
Pritisnite SYSTEM MENU za isključenje
izbornika.
Pritisnite ?/1 (uključenje/pripravno stanje)
za isključenje rekordera.
Na pokazivaču počne svijetliti indikator c i
rekorder je spreman za početak snimanja.
Ako indikator c na pokazivaču trepće,
provjerite je li uložena kaseta sa zaštitnim
graničnikom.
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Ako se podešenja timera preklapaju
Pogledajte str. 84.
Promjena ili otkazivanje snimanja pomoću
timera
Pogledajte "Promjena ili otkazivanje podešenja
timera videorekordera (Timer List)" na str. 88.
86
z Savjeti
• Rekorder možete koristiti i nakon podešavanja timera.
Jednostavno pritisnite ?/1 za uključenje rekordera.
Isključite rekorder u pripravno stanje snimanja prije
početka programiranog snimanja.
• Kad su vrijeme početka i programski broj ili izvor
signala koji će se snimati isti ali je različito podešenje
opcije "Media", program se snima i na DVD disk i na
VHS kasetu.
• Izbornik programiranog snimanja možete takoñer
uključiti iz glavnog izbornika. Pritisnite SYSTEM
MENU za odabir opcije "Timer, zatim odaberite
"Timer - ShowView".
Napomene
• Želite li snimati satelitski program, uključite satelitski
prijemnik i odaberite satelitski program koji želite
snimati. Ostavite satelitski prijemnik uključen dok ne
završi snimanje. Ako ste priključili ureñaje s timer
funkcijom, možete koristiti funkciju Synchro Rec.
• Čak i ako je timer podešen pravilno, program se
možda neće snimiti ako je snimanje već u tijeku ili
ako se preklapa s programom koji ima prioritet.
• Prije početka snimanja trepće "TIMER REC" na
pokazivaču.
• Rekorder se automatski isključi kad programirano
snimanje završi.
Snimanje s priključene
opreme pomoću timera
(Synchro Rec)
Rekorder možete podesiti tako da automatski snima
programe s priključene opreme koja ima timer
(npr. satelitski prijemnik). Spojite opremu na priključnicu LINE3/DECODER na stražnjoj strani
rekordera (str. 29).
Kad se uključi spojena oprema, rekorder započinje
snimati program s priključnice LINE3/DECODER.
10 Podesite timer na priključenoj opremi na
vrijeme programa koji želite snimiti i
zatim je isključite.
11 Pritisnite SYNCHRO REC.
Uključuje se SYNCHRO REC indikator na
prednjoj ploči ureñaja. Rekorder je spreman
za Synchro-Rec snimanje.
Rekorder automatski počinje snimati kad
primi ulazni signal iz priključene opreme.
Kad se priključena oprema isključi, rekorder
prestaje snimati.
Zaustavljanje snimanja
Dvaput pritisnite x.
Otkazivanje Synchro Rec snimanja
Pritisnite SYNCHRO REC prije početka snimanja.
Isključuje se SYNCHRO REC indikator na ureñaju.
Pritisnete li SYNCHRO REC tijekom snimanja s
vanjske opreme, snimanje se zaustavi, indikator
SYNCHRO REC prestane svijetliti i rekorder se
isključi.
Ako se podešenje timera funkcije Synchro-Rec
i podešenje drugog timera preklapaju
1
2
3
4
5
6
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
Uložite kasetu sa zaštitnim graničnikom.
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja, "SP" ili "LP".
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
Odaberite "Setup" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Features" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Features".
7
8
9
Odaberite "Synchro Recording" i pritisnite
ENTER.
Odaberite "to VIDEO" i pritisnite ENTER.
Pritisnite SYSTEM MENU za isključenje
izbornika.
Bez obzira ako je program Synchro Rec program,
prioritet ima program koji se prvi pokrene.
Rekorder počne snimati drugi program oko deset
sekundi nakon završetka prvog programa. Ako je
vrijeme kraja jednog snimanja jednako vremenu
početka drugog, neće se snimiti početak
programa koji počinje kasnije.
Program 1
Program 2
neće se snimiti
Napomene
• Rekorder počinje snimati tek nakon prijema video
signala iz priključene opreme. Početak programa neće
se možda snimiti, bez obzira je li ureñaj uključen ili ne.
• Želite li koristiti priključenu opremu dok rekorder čeka
početak Synchro-Rec snimanja, isključite SynchroRec tipkom SYNCHRO REC. Isključite priključenu
opremu i pritisnete SYNCHRO REC prije početka
Synchro-Rec snimanja.
, nastavlja se
87
• Synchro-Rec ne funkcionira s nekim prijemnicima.
Za podrobnosti pogledajte upute uz prijemnik.
• Dok rekorder čeka s uključenom Synchro-Rec funkcijom, funkcija Auto Clock Set (str. 104) ne djeluje.
• Kad snimanje završi, rekorder prijeñe u pripravno
stanje za sinkronizirano snimanje dok se indikator
SYNCHRO REC ne isključi.
• Ne možete snimati na kasetu s odlomljenim zaštitnim
graničnikom.
• Ako sinkronizirano snimanje počne dok je rekorder
uključen, rekorder će se isključiti kad snimanje
završi.
Promjena ili otkazivanje
podešenja timera videorekordera (Timer List)
Podešavanje timera možete provjeriti, promijeniti
ili otkazati pomoću izbornika Timer List.
1
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se glavni izbornik.
2
3
Odaberite "Timer" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Timer List" i pritisnite ENTER.
U izborniku timera prikazan je datum
snimanja, vrijeme, mod snimanja, itd.
Ako je programirano više od šest snimanja,
pritisnite m za prikaz sljedeće stranice.
88
4
Odaberite podešenje timera koje želite
provjeriti ili otkazati i pritisnite ENTER.
Pojavljuje se podizbornik.
5
Napomene
• Čak i ako je timer podešen pravilno, program se
možda neće snimiti ako je snimanje već u tijeku ili
ako se preklapa s programom koji ima prioritet. Za
prioritet pogledajte str. 84.
• Podešenja timera ne možete mijenjati za snimanje
koje je u tijeku.
• Izbornik Timer List prikazuje podešenja timera i za
DVD rekorder i za videorekorder.
Odaberite jednu od ponuđenih opcija i
pritisnite ENTER.
"Edit": Promjena podešenja timera.
Odaberite opciju tipkama </, i promijenite
podešenje tipkama M/m. Pritisnite ENTER.
"Erase": Briše podešenja timera.
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER kad se
pojavi potvrdni prozor.
6
Pritisnite SYSTEM MENU za isključenje
izbornika Timer List.
Ako ostane koje podešenje, isključite
rekorder kako bi bio spreman za snimanje.
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite O RETURN.
89
Snimanje s priključene
opreme bez timera
Možete snimati s priključenog videorekordera ili
sličnog ureñaja. Za detalje o povezivanju
pogledajte "Spajanje s drugim videorekorderom
ili sličnim ureñajem" na str. 27.
1
2
3
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
Uložite kasetu sa zaštitnim graničnikom.
Pritisnite INPUT više puta za odabir
programa ili izvora signala kojeg želite
snimati.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz na zaslonu
se mijenja na sljedeći način:
Programski broj
4
5
90
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja, "SP" ili "LP".
Uložite u spojeni uređaj kasetu koju želite
snimati i aktivirajte pauzu reprodukcije.
6
Pritisnite z REC na ovom rekorderu te
istovremeno tipku pauze ili reprodukcije na
spojenom uređaju.
Počne snimanje.
Za zaustavljanje snimanja pritisnite x na
ovom rekorderu.
Napomene
• Ako snimate sliku video igre, slika možda neće biti
čista.
• Ne možete snimati na kasetu s odlomljenim zaštitnim
graničnikom.
• Mod snimanja nije moguće mijenjati tijekom
snimanja ili za vrijeme pauze snimanja.
• Ne možete mijenjati mod snimanja, programski broj
ili izvor signala tijekom snimanja.
Presnimavanje (videokaseta y DVD)
4
Prije presnimavanja
Za odabir zvuka videorekordera, pritisnite
AUDIO tijekom reprodukcije (pogledajte
str. 79).
5
Možete lako (pre)snimiti VHS kasetu na disk.
Prije snimanja izvedite potrebna audio
podešavanja na videorekorderu.
Kako se oblikuju naslovi i poglavlja
Rekorder kod presnimavanja na disk svaku snimku
s VHS kasete automatski dijeli na naslove. Te
naslove dalje dijeli na poglavlja s intervalima od
5 ili 15 minuta, ovisno o podešenju opcije "DVD
Auto Chapter" u izborniku "Features" (str. 110).
Počnite reprodukciju videokasete i zatim
pritisnite x (stop) ili X (pauza) na dijelu
od kojeg želite započeti presnimavanje.
Pritisnite T VIDEO na rekorderu.
Počne presnimavanje.
Zaustavljanje presnimavanja
Pritisnite x.
Rekorderu će ponekad trebati nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
Za reprodukciju diskova snimljenih ovim
uređajem na drugoj DVD opremi
Finalizirajte disk (pogledajte str. 95).
Presnimavanje uporabom izbornika
1
2
3
4
5
1
Pritisnite DVD i umetnite disk za snimanje.
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
mod snimanja (str. 50).
2
3
Uložite videokasetu.
Nakon navedenog koraka 4 pritisnite
SYSTEM MENU.
Odaberite "Dubbing" u glavnom izborniku i
pritisnite ENTER.
Pritisnite "Simple Dubbing" i pritisnite ENTER.
Odaberite "VIDEO t DVD" i pritisnite
ENTER. Izbornik zatraži potvrdu.
Odaberite "Yes" i pritisnite "ENTER".
Počne presnimavanje.
z Savjeti
• Crni zaslon (bez signala) na kraju presnimljenog diska
nije kvar. Taj prikaz se snimi ako se disk i vrpca ne
zaustave istovremeno po završetku snimanja.
• Kod presnimavanja VHS kasete na DVD, brojač vrpce
može pokazivati malo drukčije vrijeme od vremena
snimanja na DVD.
• Tijekom presnimavanja čuje se zvuk reproducirane
videokasete.
Pritisnite VIDEO za upravljanje
videorekorderom.
, nastavlja se
91
Napomene
• Presnimavanje nije moguće kad koristite:
– disk na koji se ne može snimati,
– VHS snimku s copy guard signalom.
• Presnimavanje se zaustavi:
– kad VHS vrpca doñe do kraja i zaustavi se,
– kad se zaustavi videorekorder ili DVD rekorder,
– kad se disk napuni.
• Glavni izbornik, OPTIONS i prikaz informacija nisu
prikazani tijekom presnimavanja.
• Zaštita autorskih prava
– Snimke s VHS kaseta i drugi materijali sa zaštićenim
autorskim pravima namijenjeni su samo za osobnu
uporabu i drugi načini uporabe nisu dopušteni.
– Nije dopušteno neovlašteno editiranje materijala sa
zaštićenim autorskim pravima.
Presnimavanje s DVD-a na
VHS kasetu
Možete (pre)snimiti DVD naslov na VHS kasetu.
Imajte na umu da se u slučaju snimanja zaštićenih
materijala na kasetu slika se može prekidati pri
reprodukciji kasete.
Možete takoñer odabrati naslove ili scene i presnimiti ih sve odjednom. Pogledajte "Presnimavanje
odabranih naslova i scena (Programme Dubbing)"
na str. 93.
Prije presnimavanja izvedite potrebna audio
podešavanja na DVD rekorderu.
1
Pritisnite VIDEO i uložite VHS kasetu sa
zaštitnim graničnikom.
Za odabir moda snimanja (SP ili LP)
pritisnite REC MODE više puta.
2
3
92
Uložite disk s kojeg ćete snimati.
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
4
5
Pritisnite TOP MENU ili TITLE LIST za odabir
naslova.
Počnite reprodukciju DVD diska i zatim
pritisnite x (stop) ili X (pauza) na dijelu
od kojeg želite započeti presnimavanje.
Za odabir zvuka, jezika ili titla DVD diska,
pritisnite AUDIO ili SUBTITLE tijekom
reprodukcije (pogledajte str. 38).
6
Pritisnite DVD t na rekorderu.
Počne presnimavanje.
Zaustavljanje presnimavanja
Pritisnite x.
Rekorderu će ponekad trebati nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
Presnimavanje uporabom izbornika
1
2
3
Nakon navedenog koraka 5 pritisnite
SYSTEM MENU.
Odaberite "Dubbing" u glavnom izborniku i
pritisnite ENTER.
Pritisnite "Simple Dubbing" i pritisnite ENTER.
• Presnimavanje se zaustavi:
– kad se DVD disk reproducira do kraja i zaustavi se,
– kad se zaustavi DVD rekorder ili videorekorder,
– kad vrpca doñe do kraja.
• Glavni izbornik, izbornik OPTIONS i informacije
nisu prikazani tijekom presnimavanja.
• Zaštita autorskih prava
– Snimke s diskova i drugi materijali sa zaštićenim
autorskim pravima namijenjeni su samo za osobnu
uporabu i drugi načini uporabe nisu dopušteni.
– Nije dopušteno neovlašteno editiranje materijala sa
zaštićenim autorskim pravima.
Presnimavanje odabranih naslova i
scena (Programme Dubbing)
Možete odabrati naslove ili scene s DVD diska i
presnimite ih na VHS kasetu sve odjednom.
1
Pritisnite VIDEO i uložite VHS kasetu sa
zaštitnim graničnikom.
Za odabir moda snimanja (SP ili LP) pritisnite
REC MODE više puta.
2
Pritisnite DVD i stavite disk s kojeg ćete
snimati.
Za odabir zvuka, jezika ili titla DVD diska,
pritisnite AUDIO ili SUBTITLE tijekom
reprodukcije (pogledajte str. 38).
3
Pritisnite SYSTEM MENU.
Pojavi se glavni izbornik.
4
4
5
Odaberite "DVD t VIDEO" i pritisnite
ENTER. Izbornik zatraži potvrdu.
Odaberite "Yes" i pritisnite "ENTER".
Počne presnimavanje.
Ako se pojavi izbornik diska kad završi DVD
reprodukcija, pritisnite x za zaustavljanje
presnimavanja. U protivnom se izbornik
diska snima dok vrpca ne doñe do kraja.
5
Odaberite "Dubbing" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Program Dubbing" i pritisnite
ENTER.
z Savjeti
• Svjetlina reproducirane slike može se razlikovati od
slike normalne DVD reprodukcije.
• Vrijeme DVD reprodukcije može se malo razlikovati
od vrijednosti koju prikazuje brojač VHS vrpce.
• Presnimava se zvuk koji se i reproducira (glavni,
pomoćni, itd.).
Napomene
• Presnimavanje nije moguće kad je opcija "Progressive"
podešena na "On" u izborniku "Video" (str. 106).
, nastavlja se
93
6
Odaberite "Create Dubbing List" i pritisnite
ENTER.
Ako ste izveli Programe Dubbing prije,
izbornik zatraži potvrdu. Za nastavak
odaberite "Yes" i pritisnite ENTER. Pojavi
se izbornik za odabir naslova.
10 Pritisnite ENTER na završnoj točci.
Odabrano je "Make".
Želite li ponovno odabrati početnu ili
završnu točku, odaberite "Start" ili "End" i
ponovite od koraka 9 ili 10.
11 Pritisnite ENTER.
Za nastavak ponovite od koraka 9.
12 Odaberite "Finish" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik Program Dubbing List s
odabranom scenom.
7
Odaberite naslov koji želite snimati, zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se podizbornik.
Za presnimavanje cijelog naslova odaberite
"Title Dubbing" i pritisnite ENTER. Pojavi se
izbornik Program Dubbing List s odabranim
naslovom. Prijeñite na korak 13. Za odabir
scene koja će se snimati, prijeñite na korak 8.
8
Odaberite "Scene Dubbing" i pritisnite
ENTER.
Pojavi se izbornik za podešavanje scene.
Odabrano je "Start".
13 Odaberite opciju i pritisnite ENTER ako je
potrebno.
"Addition": Dodavanje drugih naslova ili
scena. Ponovite od koraka 7.
"Erase": Poništenje odabranog naslova ili
scene.
Kad izbornik zatraži potvrdu, odaberite
"OK" i pritisnite ENTER.
"Check": Reprodukcija odabranog naslova
ili scene. Kad reprodukcija završi ili kad
pritisnete O RETURN, na zaslonu se opet
pojavi "Program Dubbing List".
Za otkazivanje presnimavanja pritisnite O
RETURN.
9
14 Odaberite "Dubbing" i pritisnite ENTER.
Pritisnite ENTER na početnoj točci.
Za pronalaženje scene možete koristiti tipke
H, m^/yM, ./>, x i X.
Odabrano je "End".
94
Počne presnimavanje.
Zaustavljanje presnimavanja
Pritisnite x.
Rekorderu će ponekad trebati nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
z Savjeti
• Svjetlina reproducirane slike može se razlikovati od
slike normalne DVD reprodukcije.
• Vrijeme DVD reprodukcije može se malo razlikovati
od vrijednosti koju prikazuje brojač VHS vrpce.
• Presnimava se zvuk koji se i reproducira (glavni,
pomoćni, itd.).
Finaliziranje diska
(priprema za reprodukciju
na drugom uređaju)
Napomene
• Presnimavanje se zaustavi:
– kad se DVD disk reproducira do kraja i zaustavi se,
– kad se zaustavi DVD rekorder ili videorekorder,
– kad vrpca doñe do kraja.
• Glavni izbornik, izbornik OPTIONS i informacije
nisu prikazani tijekom presnimavanja.
• Zaštita autorskih prava
– Snimke s diskova i drugi materijali sa zaštićenim
autorskim pravima namijenjeni su samo za osobnu
uporabu i drugi načini uporabe nisu dopušteni.
– Nije dopušteno neovlašteno editiranje materijala sa
zaštićenim autorskim pravima.
• Kad izvadite disk, Program Dubbing List se briše.
Finaliziranje je nužno ako želite diskove
snimljene na ovom rekorderu reproducirati na
drugom DVD ureñaju.
Nakon što finalizirate DVD+RW/DVD-RW
(Video mod)/DVD+R/DVD-R, automatski se
stvara DVD izbornik koji se može prikazati na
drugom DVD ureñaju.
Prije finaliziranja, provjerite razlike izmeñu
različitih tipova diskova u donjoj tablici.
Razlike između tipova diskova
Diskovi se automatski finaliziraju
nakon vañenja iz rekordera. Editiranje i
snimanje je moguće i nakon finaliziranja.
Finaliziranje nije potrebno ako se disk
reproducira na opremi koja je kompatibilna s VR formatom. Čak i ako je
drugi DVD ureñaj kompatibilan s VR
formatom, možda će trebati finalizirati
disk, naročito ako je vrijeme snimanja
kratko. Nakon finaliziranja ne možete
editirati disk ili snimati. Želite li ponovno
editirati ili snimati, poništite finaliziranje
ili opet formatirajte disk (str. 73).
Ponovnim formatiranjem diska briše
njegov cjelokupan sadržaj.
Finaliziranje je nužno ako želite reproducirati disk na drugom ureñaju. Nakon
finaliziranja ne možete editirati disk ili
snimati. Želite li ponovno editirati ili
snimati, poništite finaliziranje ili formatirajte disk (str. 73). Ponovnim formatiranjem diska briše njegov cjelokupan
sadržaj.
Finaliziranje je nužno ako želite reproducirati disk na drugom ureñaju. Finalizirani diskovi mogu se reproducirati na
VR kompatibilnim ureñajima. Nakon
finaliziranja nije moguće editiranje i
snimanje na disk.
Finaliziranje je nužno ako želite reproducirati disk na drugom ureñaju.
Nakon finaliziranja ne možete editirati
disk ili snimati na njega.
, nastavlja se
95
7
Odaberite "OK" i pritisnite ENTER.
Rekorder počne finaliziranje diska.
Isključenje izbornika
Pritisnite SYSTEM MENU.
Poništavanje finaliziranja za DVD-RW
Ako ne možete snimati na ili editirati DVD-RW
disk koji je finaliziran, poništite finaliziranje
odabirom opcije "Unfinalize" u navedenom
koraku 6.
1
2
3
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
Uložite disk.
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
Pojavi se glavni izbornik.
4
Odaberite "Disc Setting" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Disc Setting".
5
Odaberite "Disc Finalise" i pritisnite ENTER.
Izbornik zatraži potvrdu.
6
Odaberite "Finalise" i pritisnite ENTER.
Izbornik ponovno zatraži potvrdu.
96
z Savjeti
• Možete provjeriti je li disk finaliziran ili nije. Ako ne
možete odabrati opciju "Finalize" u koraku 6 gore,
znači da je disk već finaliziran.
• Za provjeru informacija o disku odaberite "Disc
Information" u izborniku "Disc Setting" i pritisnite
ENTER. Za detalje pogledajte str. 73.
Napomene
• Ovisno o stanju diska, snimci ili DVD ureñaju, diskove
možda neće biti moguće reproducirati čak i ako su
finalizirani.
• Rekorder možda neće moći finalizirati disk koji je
snimljen na drugom rekorderu.
DV presnimavanje (DV t DVD)
Prije presnimavanja
Ovaj dio objašnjava presnimavanje s digitalne
videokamere putem DV IN priključnice na prednjoj strani ureñaja. Želite li presnimavati putem
LINE 2 IN priključnica, pogledajte "Snimanje s
priključene opreme bez timera" (str. 60).
Snimanje s DV IN priključnice
Priključnica DV IN na ovom rekorderu odgovara
i.Link standardu. Na nju možete spojiti bilo koji
ureñaj koji ima i.LINK (DV) priključnicu i tako
snimati digitalne signale.
Slijedite upute iz "Priprema za snimanje putem
DV IN priključnice" i onda pogledajte dio o
presnimavanju.
Za više informacija o i.LINK-u pogledajte
"i.LINK" na str. 123.
z Savjet
Želite li editirati sadržaj diska nakon presnimavanja,
upotrijebite DV IN priključnicu i DVD-RW disk
(VR mod) ili DVD-R (VR mod). Imajte na umu da se
brisanjem neželjenih scena ne oslobaña prostor na
DVD-R disku (VR mod).
Spajanje digitalne videokamere na priključnicu DV IN
Možete spojiti digitalnu videokameru putem DV
IN priključnice na rekorder i editirati kasetu u
DV formatu.
Postupak je jednostavan zato jer rekorder premotava vrpcu unaprijed i unatrag umjesto vas i tako
ne trebate upravljati digitalnom videokamerom.
Učinite sljedeće kako biste započeli s korištenjem
"DVD Edit" funkcija na ovom rekorderu.
Pogledajte upute za uporabu isporučene s
digitalnom videokamerom prije povezivanja.
Spajanje
Videorekorder/DVD rekorder
na DV IN
i.LINK kabel (opcija)
Napomene
• DV IN priključnica služi samo kao ulaz. Preko nje se
ne može dobiti izlazni signal.
• Priključnicu DVD IN nije moguće koristiti:
– ako vaša digitalna videokamera ne radi s ovim
rekorderom. Spojite kameru putem LINE 2 IN
priključnice i slijedite upute u "Snimanje s
priključene opreme bez timera" (str. 60).
– ako ulazni signal nije u DVC-SD formatu. Nemojte
spajati digitalnu videokameru koja koristi MICRO
MV format čak i ako ima i.LINK priključnicu.
– ako slika na kaseti sadrži zaštitu protiv kopiranja
koja ograničava kopiranje.
na DV izlaz
Digitalna videokamera
{: tok signala
97
Presnimavanje s kasete u
DV formatu na DVD
Možete snimati kasetu DV formata na disk.
Rekorder upravlja digitalnom videokamerom.
Možete premotavati, usporeno reproducirati i
zaustaviti vrpcu kako biste odabrali scene
uporabom izbornika prikazanog na zaslonu.
Za jednostavno presnimavanje cjelokupnog
sadržaja kasete DV formata (One Touch
Dubbing), pogledajte str. 100.
Kako se oblikuju naslovi i poglavlja
Sadržaji presnimljeni na disk postanu jedan
naslov i taj naslov se zatim dijeli na poglavlja u
intervalima od 5 ili 15 minuta, ovisno o
podešenju opcije "DVD Auto Chapter" u
izborniku "Features" (str. 110).
3
Pritisnite tipku Z za zatvaranje uložnice.
Pričekajte dok s pokazivača nestane natpis
"LOAD".
Novi diskovi se automatski formatiraju. Za
formatiranje DVD-RW/DVD-R diskova
(VR ili Video mod), pogledajte "Formatiranje
novih diskova" str. 51.
4
Uložite kasetu DV formata u digitalnu
videokameru.
Želite li da rekorder snima ili editira, digitalna
videokamera mora biti u modu video
reprodukcije.
5
6
Pritisnite INPUT više puta za odabir opcije
"DV".
Pritisnite REC MODE više puta za odabir
moda snimanja.
Za više detalja o modovima snimanja
pogledajte str. 50.
7
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
Pojavi se glavni izbornik.
8
Odaberite "Setup" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik "Setup".
9
1
2
10 Odaberite "DV Audio Input" i pritisnite
Pritisnite DVD za upravljanje DVD
rekorderom.
ENTER.
Pritisnite Z (otvaranje/zatvaranje) i stavite
disk u uložnicu.
Stranu za snimanje okrenite
prema dolje
98
Odaberite "Audio" i pritisnite ENTER.
"Stereo 1": Snima samo izvorni zvuk. Odaberite ovu opciju pri snimanju na kasetu DV
formata. "Stereo 2": Snima samo dodatni zvuk.
"Mix": Snima izvorni i dodatni zvuk.
Odaberite "Stereo 2" ili "Mix" ako ste dodali
drugi audio kanal kod snimanja digitalnom
videokamerom.
Za detalje pogledajte str. 109.
11 Odaberite željenu opciju i pritisnite ENTER.
12 Dvaput pritisnite O RETURN.
13 Odaberite "Dubbing" i pritisnite ENTER.
Zaustavljanje snimanja
Odaberite x na TV zaslonu i pritisnite ENTER.
Rekorderu će ponekad trebati nekoliko sekundi
za zaustavljanje snimanja.
Isključenje izbornika za DV presnimavanje
Pritisnite INPUT.
z Savjet
Ako se na TV zaslonu pojavi "DV Camera Mode",
možete koristiti z na TV zaslonu za snimanje slike s
kamere izravno na rekorderu.
Napomene
14 Odaberite "DV Dubbing" i pritisnite
ENTER.
15 Odaberite "DV Simple Dubbing" i pritisnite
• Želite li disk reproducirati na drugoj DVD opremi,
finalizirajte ga (str. 95).
• Na rekorder nije moguće spojiti više od jednog
digitalnog video ureñaja.
• Nije moguće presnimiti datum, vrijeme ni sadržaj
memorije kasete na disk.
• Ako presnimavate s kasete u DV formatu na koju je
zvuk snimljen u s više frekvencija uzorkovanja (48
kHz, 44,1 kHz ili 32 kHz), na mjestima prijelaza
izmeñu frekvencija neće se čuti zvuk ili će zvuk biti
neprirodan.
• Slika koju snimate može se na trenutak poremetiti
ako se promijeni veličina slike na izvoru ili ako nema
snimke na vrpci.
• Kod promjene frekvencije uzorkovanja zvuka može
se čuti šum (48 kHz/16 bita t 32 kHz/12 bita).
ENTER.
Pojavi se sljedeći izbornik.
Ako je umjesto "DV Tape Mode" prikazano
"DV" ili "DV Camera Mode", provjerite je
li digitalna videokamera pravilno spojena i
uključena te je li podešena na presnimavanje.
16 Pronađite na vrpci mjesto od kojeg želite
početi presnimavanje te zaustavite ili
pauzirajte reprodukciju.
Tipkama </, odaberite m, x, X, y,
H ili M na TV zaslonu i pritisnite ENTER
za pronalaženje mjesta za početak snimanja,
zatim zaustavite ili pauzirajte reprodukciju s
x ili X.
17 Pritisnite , za odabir opcije z na TV
zaslonu, zatim pritisnite ENTER.
Počne presnimavanje.
, nastavlja se
99
Presnimavanje cijele kasete DV
formata (One Touch Dubbing)
Možete presnimiti cjelokupan sadržaj kasete u
DV formatu jednim pritiskom na tipku ONE
TOUCH DUBBING. Rekorder tijekom cijelog
postupka upravlja digitalnom videokamerom i
dovršava snimanje.
1
2
Slijedite korake od 1 do 11 "Presnimavanje
s kasete u DV formatu na DVD" (str. 98) i
pritisnite SYSTEM MENU za isključivanje
izbornika.
Pritisnite ONE TOUCH DUBBING.
Rekorder premota vrpcu u digitalnoj
videokameri i zatim počne presnimavanje
njezinog sadržaja od početka.
Kad završi reprodukcija kasete, automatski
završi i presnimavanje.
Zaustavljanje presnimavanja
Pritisnite x.
Rekorderu je potrebno nekoliko sekundi za
zaustavljanje snimanja.
z Savjet
Ovaj način presnimavanja možete takoñer izvoditi
uporabom glavnog izbornika. Odaberite "Dubbing" i
odaberite "DV One Touch Dubbing". Slijedite upute
prikazane na TV zaslonu.
100
Podešavanja i prilagođavanja
2
Odaberite "Setup" i pritisnite ENTER.
Korištenje izbornika
Podizbornike izbornika Setup možete koristiti za
različita prilagoñavanja npr. slike i zvuka, kao i
za odabir jezika titlova.
Ti podizbornici se koriste na sljedeći način.
Napomena
Podešenja reprodukcije pohranjena na disk imaju
prednost pred podešenjima u izborniku rekordera i neće
se moći koristiti sve opisane funkcije.
3
Odaberite "Tuner Preset","Clock Set",
"Video", "Audio", "Features", "Options" i
"Easy Setup" te pritisnite ENTER.
Pojavi se odabrani izbornik.
Primjer: izbornik "Video"
4
1
Pritisnite SYSTEM MENU dok je rekorder
zaustavljen.
Odaberite parametar koji želite podesiti i
pritisnite ENTER.
Pojave se raspoloživa podešenja odabrane
opcije.
Primjer: izbornik "TV Type"
, nastavlja se
101
Za neke opcije prikazan je dijaloški okvir u
kojem je potrebno izvesti dodatna podešavanja.
Primjer: Kad je odabran "Parental" u
izborniku "Options".
Podešavanje antenskog
prijema (Tuner Preset)
Izbornik "Tuner Preset" omogućuje podešavanje
prijemnika rekordera.
Odaberite "Tuner Preset" u izborniku "Setup".
5
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
Trenutno odabrana opcija je prikazana uz
parametar izbornika.
Primjer: Kad podesite "16:9".
Napomena
Ne možete ugañati kanale priključenog dekodera.
Auto Preset
Povratak na prethodni prikaz
Automatski ugaña sve raspoložive kanale. Svi
ugoñeni kanali se pohranjuju brojčanim
slijedom.
1 Odaberite "Auto Preset" i pritisnite ENTER.
2 Odaberite svoju državu i pritisnite ENTER.
Pritisnite O RETURN.
Isključenje izbornika
Pritisnite SYSTEM MENU.
Manual Set
Za ručno ugañanje ili isključenje kanala.
Ako neke kanale nije moguće ugoditi uporabom
funkcije "Auto Preset" ili "Easy Setup", možete
ih ugoditi i pohraniti ručno.
1 Odaberite "Manual Set" i pritisnite ENTER.
Pojavi se izbornik za ručno ugañanje kanala.
102
Primjer
Pritisnite , za unos sljedećeg znaka. Za ispravljanje znaka pritisnite < i ponovno ga unesite.
Nakon unosa svih znakova pritisnite ENTER.
Channel List
2
Odaberite opciju i pritisnite ENTER.
"Program": Pritisnite M/m više puta za
odabir programskog broja (1 – 99) za kanal i
pritisnite ENTER.
"Channel": Pritisnite M/m za odabir broja
kanala i pritisnite ENTER.
"AFT": Precizno ugañanje kanala kako bi se
postigla jasnija slika. Ako slika nije jasna,
odaberite "Off" i pritisnite ENTER. Pogledajte
"To adjust pictures manually" (str. 103).
"Pay TV/Canal+": Za gledanje ili snimanje
PAY-TV/Canal Plus kanala, odaberite "On" i
pritisnite ENTER.
"Tuner Audio": Podešavanje kanala za
NICAM emitiranje. Odaberite "NICAM."
Ako zvuk NICAM emisije nije jasan,
odaberite "Standard" i pritisnite ENTER.
"Station Name": Mijenjanje naziva postaje.
Pogledajte "Promjena naziva postaje" (str. 103).
Ručno podešavanje slike
Omogućuje mijenjanje ili isključivanje brojeva
programa nakon pohrane kanala. Isključeni
programski brojevi će se preskakati kod odabira
pritiskom tipke PROG +/–.
1 Odaberite "Channel List" i pritisnite ENTER.
Pojavi se lista svih pohranjenih kanala.
2
Pritisnite M/m za odabir retka koji sadrži broj
programa kojeg želite promijeniti ili isključiti.
Za promjenu, pritisnite ENTER i prijeñite na
korak 3.
Za isključivanje, pritisnite CLEAR i prijeñite
na korak 5.
Ako je pohranjeno više od šest programa, za
biranje stranica izbornika više puta pritisnite
M/m.
3
Pritisnite M/m za pomicanje odabranog retka
na željeno programsko mjesto.
4
Pritisnite ENTER.
Odabrani kanal se umeće na novo programsko
mjesto.
Želite li promijeniti ili isključiti broj programa
neke druge postaje, ponovite postupak od
koraka 2.
Odaberite "Off" za "AFT" u izborniku za ručno
ugañanje kanala. Kad se pojavi skala preciznog
ugañanja, pritisnite </, za postizanje jasnije
slike, zatim pritisnite ENTER.
Promjena naziva postaje
Možete unijeti do četiri znaka za naziv postaje.
Odaberite "Station Name" u izborniku za ručno
ugañanje.
Pritisnite M/m za odabir znaka.
Svaki put kad pritisnete M, znakovi se mijenjaju
na sljedeći način: A t B... t Z t 0 t 1...
t9t-tA
5
Napomena
Pažljivo odaberite broj programa kojeg želite isključiti.
Ako greškom isključite program koji niste htjeli, morat
ćete ponovno ručno ugoditi kanal.
103
Podešavanje sata
(Clock Set)
Izbornik "Clock Set" omogućuje podešavanje
sata rekordera.
Odaberite "Clock Set" u izborniku "Setup".
Auto Adjust
Uključuje funkciju Auto Clock Set ako program
lokalne postaje odašilje signal točnog vremena.
Funkcija Auto Clock Set se uključuje svaki put
kad isključite rekorder.
Napomena
Funkcija Auto Clock Set ne radi tijekom snimanja.
Present Time
Ako funkcija Auto Clock Set nije točno podesila
sat za vaše područje, podesite ga ručno.
1 Odaberite "Present Time" i pritisnite
ENTER.
104
2
3
Pritisnite M/m za podešavanje dana i
pritisnite ,.
Podesite mjesec, godinu, sat i minute ovim
redom. Pritisnite </, za odabir točke koju
želite podesiti, zatim pritisnite M/m za podešavanje. Dan u tjednu se podešava automatski.
Pritisnite ENTER za pokretanje sata.
Video podešavanja (Video)
"Video" podešavanja tiču se slike, poput veličine
slike i boje.
Podešavanja odaberite u skladu s vrstom TV
prijemnika ili drugog prijemnika spojenog na
ovaj rekorder.
Odaberite "Video" u izborniku "Setup".
Tvornička podešenja su podcrtana.
TV Type
Odaberite veličinu slike u skladu s priključenim
TV prijemnikom (standardnu (4:3) ili wide).
16:9
Odaberite pri spajanju na widescreen TV prijemnik ili TV prijemnik koji ima wide mod funkciju.
4:3 Letter
Box
Odaberite pri spajanju na TV
prijemnik veličine slike 4:3.
Prikazuje se široka slika s
prugama ispod i iznad slike.
4:3 Pan
Scan
Odaberite pri spajanju na TV
prijemnik veličine slike 4:3.
Automatski se prikazuje široka
slika preko cijelog zaslona, bez
dijelova koji ne stanu na zaslon.
Napomena
Ovisno o disku, može se automatski odabrati prikaz
"4:3 Letter Box" umjesto "4:3 Pan Scan" ili obrnuto.
HDMI Resolution
Odabir vrste video signala na HDMI OUT priključnici. Ako odaberete "Auto" (standardno), rekorder
emitira video signale najviše rezolucije koje TV
može primiti. Ako slika nije jasna, djeluje neprirodno ili nezadovoljavajuće, pokušajte drugu opciju
u skladu s diskom i TV ili projektorom. Takoñer
pogledajte upute za uporabu TV/projektora.
Postavka je učinkovita samo ako spojite HDMI
TV prijemnik na HDMI OUT priključnicu.
Auto
Normalno odaberite ovu opciju.
1920T1080i
Emitiranje 1 920T1 080i video
signala.
1280T720P
Emitiranje 1 280T720p video
signala.
720T
480/576P
Emitiranje 720T480/576P video
signala.
Video (HDMI)
Odabir vrste izlaznog signala iz priključnice
HDMI OUT.
Postavka je važeća samo ako spojite TV prijemnik s
HDMI priključnicom na HDMI OUT priključnicu
rekordera.
Y Cb Cr
Normalno odaberite ovu opciju
kod spajanja HDMI ureñaja.
RGB
Postižu se jasnije boje i dublja
crna nijansa. Odaberite ako su
boje slabe.
Picture Control
Odabir vrste video signala iz priključnice LINE
OUT (str. 14). Možete podesiti videosignal DVD
ili VIDEO CD (s isključenom funkcijom PBC) iz
rekordera kako biste postigli željenu kvalitetu
slike. Odaberite podešenje koje najviše odgovara
gledanom programu.
Dynamic 1
Omogućuje dinamičnu sliku
povećanjem kontrasta slike i
intenziteta boje.
Dynamic 2
Omogućuje dinamičniju sliku od
Dynamic 1 dodatnim povećanjem
kontrasta slike i intenziteta boje.
, nastavlja se
105
Standard
Prikazuje standardnu sliku
(funkcija je isključena).
Cinema 1
Bijele boje postaju svjetlije a tamne
boje bogatije. Povećava se i
kontrast boje.
Cinema 2
Naglašava detalje tamnih dijelova
slike povećanjem razine crne boje.
Personal
Omogućuje podešavanje opcija
“Contrast,” “Brightness,” “Colour,”
i “Hue” tipkom M/m/</,.
z Savjet
Za gledanje filmova preporuča se odabir opcije
"Cinema 1" ili "Cinema 2".
Line 1 Output
Odabir vrste izlaznog signala na priključnici {
LINE 1-TV.
Video
Izlaz video signala.
RGB
Izlaz RGB signala.
Napomena
• Nije moguće odabrati "RGB" ako je "Component
Out" podešen na "On".
• Ako spojite TV pomoću HDMI kabela, "Line 1
Output" se podešava na "Video". U tom slučaju, ne
može se odabrati "RGB".
Component Out
Služi za uključivanje ili isključivanje video
signala putem COMPONENT VIDEO OUT
priključnica.
On
Emitiraju se komponentni video
signali. Odaberite ovu opciju kada
želite gledati progresivne video
signale.
Off
Nema emisije signala.
Napomene
• Ako ste "Line 1 Output" podesili na "RGB", nije
moguće podesiti "Component Out" na "On".
• Ako spojite rekorder s monitorom ili projektorom
samo putem priključnica COMPONENT VIDEO
OUT, nemojte odabrati "Off" jer se neće pojaviti
slika.
• Ako ste podesili "Progressive" na "On", ne može se
podesiti "Component Out" na "Off".
• Ako spojite TV pomoću HDMI kabela, "Component
Out" se podešava na "On".
106
Progressive
Ako vaš TV prijemnik prihvaća video signale
progresivnog (525p/625p) formata, moći ćete
uživati u vjernoj reprodukciji boja i u slici visoke
kvalitete.
Spojite TV prijemnik na COMPONENT VIDEO
OUT priključnice (str. 17) i podesite
"Component Out" na "On".
On
Podešen izlaz progresivnog signala.
Off
Podešen izlaz interlace signala.
Napomene
• Ako podesite "Component Out" na "Off", nije moguće
podesiti "Progressive" na "On".
• Odaberete li progresivne signale dok je rekorder spojen
na TV prijemnik koji ne prihvaća signal u progresivnom
formatu, kvaliteta slike će se pogoršati. U tom slučaju
podesite "Progressive" na "Off" ili pritisnite DVD u
stop modu za rukovanje DVD rekorderom i zatim
zadržite X na rekorderu 5 sekundi ili dulje.
• Ako spojite TV pomoću HDMI kabela, postavka
"Progressive" se podešava na "On".
Audio podešavanja (Audio)
Izbornik "Audio" omogućuje podešavanje zvuka
u skladu s uvjetima reprodukcije i spajanja.
Odaberite "Audio" u izborniku "Setup".
Tvornička podešenja su podcrtana.
Napomena
Ako spojite ureñaj koji ne prima odabrani audio signal,
iz zvučnika se može čuti glasan šum (ili neće uopće biti
zvuka) koji može utjecati na vaš sluh ili oštetiti zvučnike.
Dolby Digital (samo DVD)
Odabir vrste Dolby Digital signala.
D-PCM
Odaberite ovu opciju ako je
rekorder spojen na audio ureñaj
koji nema Dolby Digital dekoder.
Možete odabrati želite li ili ne
prilagoditi signal Dolby Surround
(Pro Logic) efektu podešavanjem
točke "Downmix" u izborniku
"Audio" (str. 108).
Dolby
Digital
Odaberite ovu opciju ako je
rekorder spojen na audio ureñaj
koji ima ugrañen Dolby Digital
dekoder.
Digital Out
Odaberite za izlaz audio signala putem priključnice
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ili
COAXIAL)/HDMI OUT.
On
Off
Odaberite u normalnim uvjetima.
Pritisnite ENTER i odaberite
"Dolby Digital", "DTS" ili
"MPEG" za dodatno podešavanje
(pogledajte u nastavku).
Utjecaj digitalnog sustava na
analogni je minimalan.
Sljedeće opcije izbornika mijenjaju način vrstu
izlaznog audio signala ako je na digitalnu
priključnicu spojen ureñaj poput pojačala
(prijemnika).
Za pojedinosti o spajanju, pogledajte "Korak 4:
Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)" na str. 18.
Napomena
Ako spojite HDMI OUT priključnicu s ureñajem koji
nije kompatibilan s Dolby Digital signalima,
automatski se emitiraju D-PCM signali čak i ako je
odabrano "Dolby Digital".
DTS (samo DVD VIDEO)
Uključivanje i isključivanje izlaznih DTS signala.
On
Odaberite ako je rekorder spojen
s audio ureñajem koji ima
ugrañen DTS dekoder.
Off
Odaberite ako je rekorder spojen
s audio ureñajem koji nema
ugrañen DTS dekoder.
Napomena
Ako spojite HDMI OUT priključnicu s ureñajem koji
nije kompatibilan s DTS signalima, neće se emitirati
signal, bez obzira na postavku "DTS".
, nastavlja se
107
MPEG (samo DVD VIDEO)
Odabir vrste MPEG audio signala.
PCM
Odaberite ako je rekorder spojen
s audio ureñajem bez ugrañenog
MPEG dekodera. Prilikom reprodukcije MPEG audio zapisa,
rekorder emitira stereo signale.
MPEG
Odaberite ako je rekorder spojen s
audio ureñajem koji ima ugrañen
MPEG dekoder.
Napomena
Ako spojite HDMI OUT priključnicu s ureñajem koji
nije kompatibilan s MPEG audio signalima, automatski
se emitiraju PCM signali, bez obzira na postavku
"MPEG".
Downmix (samo DVD)
Omogućuje promjenu načina prilagoñavanja
zvuka na dva kanala tijekom reprodukcije DVD
diska koji ima snimljeni i stražnji zvuk (kanale)
ili ako je zvuk snimljen u Dolby Digital formatu.
Za podrobnosti o stražnjoj komponenti zvuka,
pogledajte "A Spajanje na audio L/R ulazne
priključnice" (str. 19).Ova funkcija utječe na
izlazni signal na sljedećim priključnicama:
– LINE 2 OUT (AUDIO R/L), AUDIO OUT R/L
– LINE 1-TV
– DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ili
COAXIAL) ako je "Dolby Digital" podešen na
"D-PCM".
Dolby
Surround
Normal
Standardan izbor.
Višekanalni audio signali
emitiraju se kroz dva kanala kako
biste uživali u surround zvuku.
Višekanalni signali prilagoñavaju
se na dva kanala za korištenje u
stereo tehnici.
Kako biste uživali u surround efektu Dolby
Digital, isključite surround postavke ovog
rekordera (str. 109).
108
Audio DRC (kontrola dinamičkog raspona)
(samo DVD)
Omogućuje jasnu reprodukciju zvuka pri manjoj
glasnoći tijekom reprodukcije DVD diska koji je
usklañen s funkcijom "Audio DRC". Podešenje
utječe na sljedeće priključnice:
– LINE 2 OUT (AUDIO R/L), AUDIO OUT R/L
– LINE 1-TV
– DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ili
COAXIAL) samo ako je "Dolby Digital"
podešen na "D-PCM".
Standard
Standardan izbor.
TV Mode
Čini duboke tonove jasnijima čak
i uz smanjenju glasnoću.
Wide
Range
Omogućuje osjećaj nazočnosti na
izvedbi uživo.
Audio (HDMI) (samo DVD VIDEO)
Odabir načina emitiranja preko HDMI OUT
priključnice.
Auto
Standardan izbor. Emitiranje
audio signala prema postavci
"Dolby Digital" (str. 107).
PCM
Pretvara Dolby Digital u PCM.
Scan Audio (samo DVD)
On
Za izlaz audio signala tijekom FF1
ubrzanog pretraživanja DVD
diska s Dolby Digital zvučnim
zapisima. Za detalje pogledajte
str. 40.
Off
Isključuje funkciju.
Tijekom FF1 ubrzanog pretraživanja ne čuje se zvuk.
Napomena
Zvuk će biti isprekidan tijekom Scan Audio
reprodukcije.
Surround
Uključivanje surround funkcije za kreiranje
virtualnih stražnjih zvučnika od stereo zvuka iz
TV-a ili dva odvojena prednja zvučnika (str. 19).
Off
Bez surround efekta
Surround1
Kreiranje jednog kompleta
surround zvučnika
Surround2
Kreiranje dva kompleta surround
zvučnika
Surround3
Kreiranje tri kompleta surround
zvučnika
z Savjet
Zvuk odabran na spojenoj opremi snimljen je na disk
koji nije DVD-RW (VR mod)/DVD-R (VR mod).
Napomene
• Ako reproducirani signal ne sadrži signal za surround
zvučnike, surround efekt će se teško čuti.
• Kad odaberete jedan od surround modova, isključite
surround postavke TV-a ili pojačala (prijemnika).
DV Audio Input
Stereo 1
Snima samo izvorni zvuk. Standardan izbor kod presnimavanja
kasete DV formata.
Stereo 2
Snima samo dodatni zvuk.
Mix
Snima i izvorni i dodatni zvuk.
Napomena
Odaberite "Stereo 2" ili "Mix" ako ste dodali drugi
audio kanal kod snimanja digitalnom videokamerom.
Line Audio Input
Kad snimate s opreme spojene na LINE ulaznu
priključnicu na DVD disk u ovom rekorderu,
odaberite linijski audio ulaz.
Za detalje o dvojezičnom snimanju pogledajte
str. 51.
Stereo
Snima samo stereo zvuk.
Bilingual
Snima dva različita zvučna zapisa
na DVD-RW (VR mod)/DVD-R
(VR mod). Pri reprodukciji diska
možete odabrati bilo koji od ta dva
zapisa.
109
Podešenja snimanja i
videorekordera (Features)
VCR Function
Pritisnite ENTER i odaberite "Tape Length",
"Auto Play", "Auto Repeat" ili "Colour System".
Tape Length
Izbornik "Features" omogućuje promjenu podešenja trajanja kasete, automatske reprodukcije i
automatskog ponavljanja.
E180
Za kasete E180 ili kraće.
E240
Za kasete E240.
Odaberite "Features" u izborniku "Setup".
Tvornička podešenja su podcrtana.
E260
Za kasete E260.
E300
Za kasete E300 ili dulje.
Auto Play
DVD Auto Chapter
Automatski dijeli snimku (naslov) na poglavlja
umetanjem oznaka poglavlja u odreñenim
razmacima. Oznake se umeću za vrijeme
snimanja.
Off
Ne unose se oznake poglavlja.
5 Min
Rekorder umeće oznake poglavlja
u intervalima od oko 5 minuta.
15 Min
Rekorder umeće oznake poglavlja
u intervalima od oko 15 minuta.
On
Počinje reprodukciju automatski
kad uložite kasetu s odlomljenim
zaštitnim graničnikom.
Off
Isključuje funkciju. Za početak
reprodukcije trebat ćete pritisnuti
H (reprodukcija), čak i kad
uložite kasetu s odlomljenim
zaštitnim graničnikom.
Auto Repeat
On
Ponavljano reproducira kasetu.
Videorekorder premotava vrpcu
na početak i automatski ponovno
počinje reprodukciju.
Off
Isključuje funkciju.
Colour System
Auto
Automatski odabire sustav boje.
Standardan izbor. Ako se tijekom
reprodukcije pojave smetnje,
odaberite sustav u kojem je
snimljena kaseta (u nastavku).
PAL
Za kasete snimljene u PAL
sustavu boje.
B/W
Za kasete s crno-bijelim snimkama.
NT4.43
Za reprodukciju NTSC kasete na
multi-system TV prijemniku.
NTPB
Za reprodukciju NTSC kaseta na
PAL TV prijemniku.
Napomena
Stvarno trajanje intervala može se razlikovati ovisno o
količini informacija sadržanih u videozapisu koji će se
snimati. Odabrano podešenje intervala je približno.
Format DVD-RW (samo DVD-RW)
Odabir formata za novi DVD-RW disk kod
prvog ulaganja.
110
VR
Automatsko formatiranje diska u
VR modu.
Video
Automatsko formatiranje diska u
Video modu.
Synchro Recording
to DVD
Podešava rekorder na snimanje
programa sa spojene opreme koja
ima funkciju timera (npr. satelitski
prijemnik) na DVD disk.
to VIDEO
Podešava rekorder na snimanje
programa sa spojene opreme koja
ima funkciju timera (npr. satelitski
prijemnik) na VHS kasetu.
DVD Bilingual Rec. (za sve diskove za snimanje
osim DVD-RW/DVD-R u VR modu)
Podešavanje jezika i ograničenja reprodukcije, tvornička podešenja (Options)
Izbornik "Options" omogućuje podešavanje
ostalih funkcijskih parametara.
Odaberite "Options" u izborniku "Setup".
Tvornička podešenja su podcrtana.
Odabir zvuka koji će se snimiti na disk. Ovo
podešavanje nije nužno ako snimate na DVD-RW
(VR mod)/DVD-R (VR mod) disk koji snima
glavni i pomoćni zvuk.
Main
Snimanje glavnog zvuka
dvojezičnog programa.
Sub
Snimanje pomoćnog zvuka
dvojezičnog programa.
DivX Registration Code
Prikaz DivX registracijskog koda ovog
rekordera.
Podrobnosti potražite na
http://www.divx.com/vod na Internetu.
Language
OSD (On-Screen Display)
Promjena jezika izbornika na zaslonu.
Disc Menu (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika za DVD izbornik.
Audio (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika zvučnog zapisa.
Ako odaberete "Original", bira se jezik koji ima
prioritet na disku.
Subtitle (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika titlova snimljenih na disk.
Ako odaberete "Auto", jezik titlova se mijenja
zajedno s jezikom zvučnog zapisa. Za objašnjenja
kratica jezika pogledajte str. 130.
z Savjet
Ako odaberete "Others" u izbornicima "Disc Menu",
"Audio" ili "Subtitle", možete odabrati neki od
dodatnih 18 jezika. Odaberite željeni jezika tipkama
M/m i pritisnite ENTER.
Napomena
Odaberete li u izbornicima "Disc Menu", "Subtitle" ili
"Audio" jezik koji nije snimljen na DVD VIDEO disk,
odabrat će se automatski jedan od snimljenih jezika.
, nastavlja se
111
Parental (samo DVD VIDEO)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može
se ograničiti prema odreñenom kriteriju, npr. dobi
korisnika. Mogu se blokirati pojedine scene ili se
zamijeniti drugima.
1 Odaberite "Parental" i pritisnite ENTER.
• Ako niste unijeli zaporku, pojavljuje se
izbornik za unos nove zaporke.
Unesite četveroznamenkastu zaporku
brojčanim tipkama.
3
Što je broj manji, ograničenje je veće.
Odaberite razinu i pritisnite ENTER.
Dovršili ste podešavanje ograničenja
reprodukcije.
• Želite li isključiti podešeno ograničenje za
disk, podesite "Level" na "Off" u koraku 3.
• Želite li promijeniti zaporku, odaberite
"Change Password" u koraku 2 i pritisnite
ENTER. Nakon što se pojavi izbornik za unos
zaporke, unesite novu četveroznamenkastu
zaporku pomoću brojčanih tipaka.
z Savjet
Ako unesete pogrešan broj, pritisnite < ili CLEAR te
ponovite unos broja.
Napomene
Pojavi se izbornik za potvrdu zaporke.
Ponovno unesite zaporku.
• Ako ste već unijeli zaporku, pojavljuje se
izbornik za unos zaporke.
Unesite četveroznamenkastu zaporku
brojčanim tipkama.
• Ako ste zaboravili zaporku, odaberete "Factory
Setting" u izborniku "Options".
• Pri reprodukciji diskova bez softverski podešenog
ograničenja, na ovom rekorderu nije moguće
ograničiti reprodukciju.
• Ovisno o disku, možda ćete morati promijeniti razinu
ograničenja tijekom reprodukcije. Tada unesite
zaporku i promijenite razinu.
Front Display
Za podešavanje osvjetljenja pokazivača.
2
Odaberite "Rating Level" i pritisnite
ENTER.
Prikazuju se točke koje možete odabrati kao
"Rating Level".
Auto
Smanjuje osvjetljenje kad
isključite ureñaj.
Bright
Pokazivač ostane osvijetljen kad
isključite ureñaj.
Dimmer
Zadržava slabo osvjetljenje bez
obzira je li ureñaj uključen ili
isključen.
Off
Osvjetljenje pokazivača se isključi
s isključenjem ureñaja, a uključeno
je dok je uključen ureñaj.
Napomena
Ako namjeravate gledati PAY-TV/Canal Plus programe
dok je rekorder isključen (str. 30). nemojte podesiti
"Front Display" na "Off" u izborniku "Options".
Command Mode
Promjena komandnog moda rekordera ako je
drugom DVD ureñaju dodijeljen isti komandni
mod. Obratite pažnju da položaj Command
Mode prekidača na daljinskom upravljaču
odgovara podešavanjima ovdje. Za podrobnosti,
pogledajte "Ako imate Sony DVD ureñaj ili više
Sony DVD rekordera" na str. 22.
112
DVD 1
DVD 2
Odaberite podešenje koje ne
uzrokuje smetnje na drugoj DVD
opremi.
DVD3
Standardni komandni mod
rekordera.
Factory Setting
Omogućuje izbor skupine podešenja i njihovo
vraćanje na standardne vrijednosti. Imajte na
umu da će se time obrisati sva vaša podešenja.
1 Odaberite "Factory Setting" i pritisnite
ENTER.
2 Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Odabrana podešenja vraćaju se na standardne
vrijednosti.
3 Pritisnite ENTER nakon što se pojavi
"Finish".
Ureñaj se automatski isključi i ponovno
uključi te je resetiran na tvornička podešenja.
Kad se pojavi izbornik "Easy Setup",
slijedite upute za Easy Setup podešavanje
(str. 23) od koraka 4.
Easy Setup
(resetiranje rekordera)
Odaberite ako želite pokrenuti "Easy Setup"
program.
1
2
3
Odaberite "Easy Setup" u izborniku "Setup"
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Slijedite upute za "Easy Setup" (str. 23) od
koraka 4.
113
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe ureñaja naiñete na bilo
koju od sljedećih poteškoća, koristite ove
smjernice koje vam mogu pomoći pri uklanjanju
problema. Ako problem i dalje postoji, obratite
se najbližem Sony prodavatelju.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
, Provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut.
Slika
Nema slike.
, Ponovo čvrsto spojite kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, Provjerite povezanost s TV prijemnikom (str. 13).
, Podesite prekidač za odabir ulaznog signala na
TV prijemniku (npr. "VIDEO") tako da se slika
iz rekordera pojavi na zaslonu.
, Ako ste spojili rekorder na TV samo putem
COMPONENT VIDEO OUT priključnica,
podesite opciju "Component Out" u izborniku
"Video" na "On" (str. 106).
, Ovaj rekorder ne može snimati NTSC signale.
Smetnje u slici.
, Provjerite vezu s TV prijemnikom (str. 13) i
pomaknite preklopku za odabir ulaza na TV
kako bi se signal s rekordera pojavio na zaslonu
TV prijemnika.
, Ako izlazni signal slike s rekordera prolazi kroz
videorekorder i dolazi do TV prijemnika, ili ako
ste spojili rekorder na kombinaciju TV/VIDEO
ureñaja, zaštita od presnimavanja koja se primjenjuje kod nekih DVD diskova može utjecati na
kakvoću slike. Ako nakon izravnog spajanja
ureñaja na TV prijemnik i dalje postoji problem,
molimo pokušajte spojiti ureñaj na S VIDEO
ulaz TV prijemnika.
, Rekorder ste podesili na progresivan format
(uključen je indikator PROGRESSIVE) iako
vaš TV prijemnik ne može primati progresivne
signale. U tom slučaju, podesite "Progressive"
na "Off" u izborniku "Video" (str. 106) ili
pritisnite DVD u stop modu za rukovanje DVD
rekorderom i zatim držite tipku X na rekorderu
najmanje pet sekundi.
114
, Čak i ako je vaš TV prijemnik kompatibilan s
progresivnim formatom (526p/625p), može
doći do smetnji slike ako je rekorder u
progresivnom formatu. U tom slučaju, podesite
"Progressive" na "Off" u izborniku "Video" (str.
106) ili pritisnite DVD u stop modu za
rukovanje DVD rekorderom i zatim držite tipku
X na rekorderu najmanje pet sekundi.
, Uložen je disk snimljen u drugom televizijskom
sustavu od sustava TV prijemnika.
Nema slike ili slika sadrži smetnje kod
spajanja DV IN priključnice.
, Pokušajte sljedeće: 1 Isključite i ponovno
uključite rekorder. 2 Isključite i ponovno
uključite priključeni ureñaj. 3 Odspojite i
ponovno spojite i.LINK kabel.
Nema slike ili slika sadrži smetnje kod
spajanja HDMI OUT priključnice.
, Pokušajte sljedeće: 1 Isključite i ponovno
uključite rekorder. 2 Isključite i ponovno
uključite priključeni ureñaj. 3 Odspojite i
ponovno spojite HDMI kabel.
, Ako se za video izlaz upotrebljava HDMI OUT
priključnica, odabirom "HDMI Resolution" uz
opciju "Video Output" u izborniku "Video",
može se riješiti problem (str. 105). Spojite TV
prijemnik i rekorder preko video priključnice
koja nije HDMI OUT i prebacite ulaz TV
prijemnika na odabrani video ulaz tako da
možete vidjeti izbornike na zaslonu. Promijenite
postavku "HDMI Resolution" uz opciju "Video"
u izborniku "Video" i vratite ulaz TV prijemnika
natrag na HDMI. Ako se slika i dalje ne pojavljuje,
ponovite postupak i iskušajte druge opcije.
, Rekorder je spojen na ulazni ureñaj koji ne
podržava HDCP (str. 16).
Slika TV programa ne ispunjava zaslon.
, Ručno podesite program u izborniku "Tuner
Preset" (str. 102).
, Odaberite odgovarajući ulaz tipkom INPUT ili
odaberite kanal bilo kojeg TV programa
tipkama PROG +/–.
TV slika je izobličena.
, Preusmjerite TV antenu.
, Podesite sliku (pogledajte uputu uz TV prijemnik).
, Odmaknite TV prijemnik od rekordera.
, Odmaknite TV prijemnik od antenskih kabela.
Nije moguće mijenjati TV programe.
, Programski broj je isključen (str. 103).
, Počelo je snimanje pomoću timera koje je
promijenilo program.
Slika iz uređaja priključenog na rekorder se ne
pojavljuje na zaslonu.
, Ako je oprema spojena na LINE 1-TV
priključnicu, odaberite "LINE1" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na INPUT.
Ako je oprema spojena na LINE 2 IN
priključnice, odaberite "LINE2" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na INPUT.
Ako je oprema spojena na LINE 3/DECODER
priključnice, odaberite "LINE3" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na INPUT.
Ako je oprema spojena na DV IN priključnicu,
(koja obično služi za spajanje digitalne
videokamere), odaberite "DV" na pokazivaču
ureñaja pritiskom na INPUT.
Reproducirana slika ili TV program s opreme
spojene na rekorder je izobličena.
, Ako signal slike s DVD ureñaja, videorekordera
ili tunera prolazi kroz rekorder u TV prijemnik,
signal za zaštitu autorskih prava kod nekih
programa može utjecati na kvalitetu slike.
Odspojite ureñaj i spojite ga izravno na TV.
Slika ne ispunjava zaslon.
, Podesite "TV Type" u izborniku "Video" u
skladu s vašim TV prijemnikom (str. 105).
Slika ne ispunjava zaslon iako je podešena
veličina slike u "TV Type" u izborniku "Video".
, Veličina slike odreñena je na DVD disku.
Zvuk
Nema zvuka.
, Ponovo čvrsto spojite kabele.
, Spojni kabel je oštećen.
, Ulaz pojačala nije pravilno odabran ili nije
dobro izvedeno povezivanje s pojačalom.
, Rekorder je u reprodukciji unatrag, ubrzanoj
reprodukciji unaprijed, usporenoj reprodukciji
ili pauzi.
, Ako audio signal ne prolazi kroz priključnice
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ili
COAXIAL), provjerite podešenja u izborniku
"Audio" (str. 107).
Ne čuje se zvuk preko HDMI OUT priključnice
, Pokušajte sljedeće: 1 Isključite i ponovno
uključite rekorder. 2 Isključite i ponovno
uključite priključeni ureñaj. 3 Odspojite i
ponovno spojite HDMI kabel.
, HDMI OUT priključak je spojen na DVI ureñaj
(DVI priključnice ne primaju audio signale).
, Ureñaj spojen na HDMI OUT priključnicu ne
odgovara formatu audio signala.
Zvuk sadrži šum.
, Pri reprodukciji CD-a s DTS zvučnim zapisima,
zvuk sa smetnjama pojavljuje se na priključnicama LINE 2 OUT (AUDIO L/R), AUDIO
OUT L/R ili LINE 1-TV (str. 39).
Zvuk je pretih.
, Razina glasnoće je niska na nekim DVD
diskovima. Glasnoća se može poboljšati ako
"Audio DRC" u izborniku "Audio" podesite na
"Wide Range" (str. 108).
Drugi zvučni zapis ne može se snimiti ili
reproducirati
, Dok snimate s priključene opreme, podesite
"Line Audio Input" u izborniku "Audio" na
"Bilingual" (str. 109).
, Na DVD+RW, DVD-RW (Video mod),
DVD+R ili DVD-R diskove nije moguće
snimati višejezične zapise (glavne i pomoćne).
Za snimanje jezika, odaberite "Main" ili "Sub"
za "DVD Bilingual Rec." u izborniku
"Features" prije snimanja (str. 111).
Za snimanje glavnog i sporednog zvuka koristite
DVD-RW (VR mod) ili DVD-R (VR mod).
, Ako ste spojili AV pojačalo putem DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL ili COAXIAL) priključnice i želite promijeniti zvučni zapis DVD-RW
(VR mod)/DVD-R (VR mod) diska tijekom
reprodukcije, podesite "Digital Out" – "Dolby
Digital" u izborniku "Audio" na "D-PCM"
(str. 107).
, nastavlja se
115
DVD reprodukcija
Nema reprodukcije diska.
, Disk je naopako umetnut. Umetnite disk u
uložnicu s naljepnicom okrenutom prema gore.
, Disk je nepravilno uložen.
, Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti
ureñaja. Izvadite disk i ostavite ureñaj
uključenim oko pola sata dok vlaga ne ispari.
, Ako je disk snimljen u drugom rekorderu, reprodukcija nije moguća ako disk nije finaliziran
(str. 95).
Disk se ne reproducira od početka.
, Aktivirana je funkcija Resume Play (str. 40).
, Uložili ste disk čiji se Title ili DVD izbornik
automatski pojavi odmah nakon umetanja
diska. Upotrijebite izbornik za pokretanje
reprodukcije.
Rekorder automatski pokreće reprodukciju.
, DVD VIDEO disk sadrži funkciju automatske
reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
, Neki diskovi sadrže signal automatske pauze.
Pri reprodukciji takvih diskova, ureñaj se
automatski zaustavlja kad prepozna taj signal.
Nije moguće koristiti neke funkcije (npr. stop,
pretraživanje, usporena reprodukcija...).
, Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti
neke od navedenih funkcija. Pogledajte upute
isporučene uz disk.
, Dok rekorder očitava informacije o disku, nije
moguće koristiti funkcije reprodukcije.
Nije moguće mijenjati kut kamere.
, Na DVD VIDEO disku nema prizora snimljenih
iz više kutova kamere.
, Pokušali ste promijeniti kut kamere dok indikator
) nije bio prikazan na pokazivaču (str. 38).
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu kuta
kamere.
, Pokušajte promijeniti kut kamere pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
, Nije moguće mijenjati kut kamere kod naslova
snimljenih na ovom rekorderu.
Nije moguće reproducirati MP3 audio zapise.
, DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu
usklañenim sa standardom ISO9660 Level 1/
Level 2.
, MP3 audio zapisi nemaju ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu u MP3 formatu iako imaju
ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu u MPEG1 Audio Layer 3 formatu.
, Rekorder ne može reproducirati audio zapise u
MP3PRO formatu.
, Kod reprodukcije diskova s JPEG datotekama,
nije odabrana opcija "Music" (str. 43).
Nije moguće reproducirati JPEG slikovne
datoteke.
, Na disku kojeg reproducirate nisu snimljeni
višejezični zapisi.
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu jezika
zvučnog zapisa.
, Pokušajte promijeniti jezik pomoću izbornika
na DVD VIDEO disku.
, DATA CD nije snimljen u JPEG formatu
usklañenim sa standardom ISO9660 Level 1/
Level 2.
, JPEG slikovna datoteka nema ekstenziju ".JPG"
ili ".JPEG".
, Podaci nisu u JPEG formatu iako imaju
ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG".
, Slika ima dužinu ili širinu veću od 4 720
točaka.
, Kod reprodukcije diska koji sadrži MP3 zapise,
nije odabrana opcija "Photo" (str. 44).
Nije moguće promijeniti ili isključiti jezik titlova.
Nije moguće reproducirati DivX video datoteke
Nije moguće promijeniti jezik zvučnog zapisa.
, Na DVD VIDEO disk nisu snimljeni višejezični
titlovi.
116
, DVD VIDEO ne omogućuje promjenu jezika titla.
, Pokušajte promijeniti jezik titla pomoću
izbornika na DVD VIDEO disku.
, Nije moguće promijeniti titlove snimljene na
ovom rekorderu.
, Datoteka nije u DivX formatu.
, Datoteka ima ekstenziju koja nije ".AVI" ili
".DIVX".
, DATA CD/DATA DVD nije kreiran u DivX
formatu koji odgovara ISO9660 Level 1/Level
2 ili Joliet/UDF.
, DivX video datoteka je veća od 720 (širina) T
576 (visina)/2 GB.
, DivX datoteka je dulja od 10 sati.
, Podaci nisu u DivX formatu iako imaju
ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX" ili su u DivX
formatu, ali ne odgovaraju DivX Certified
profilu.
, Kod reprodukcije diska koji sadrži MP3 zapise
ili JPEG datoteke, nije odabran "DivX" (str. 47).
Nazivi naslova/zapisa/datoteka nisu pravilno
prikazani.
, Kod nekih diskova, rekorder može prikazati
samo brojeve i slova abecede. Drugi znakovi su
zamijenjeni zvjezdicom.
Snimanje/snimanje pomoću timera/
editiranje (DVD)
Nije moguće mijenjati broj programa koji se
snima.
, Podesite ulaz TV prijemnika na "TV".
Snimanje ne počinje odmah nakon pritiska na
tipku z REC.
Snimanje pomoću timera nije dovršeno ili nije
krenulo od početka.
, Tijekom snimanja došlo je do prekida napajanja.
, Stao je ugrañeni sat rekordera zbog prekida napajanja. Sat se automatski podešava preko PDC/
VPS funkcije (str. 104), ali se prikazuje kao "-:--" ili neispravno ako nije primljen PDC/VPS
signal. Resetirajte sat (str. 104).
, Program koji počinje prije ima prioritet i drugi
program se počne snimati tek kad završi prvi
program. Ako programi počinju u isto vrijeme,
prioritet ima program koji je naveden prvi u
izborniku (str. 55).
, Na disku nema dovoljno prostora.
Nakon podešavanja snimanja pomoću timera
trepće indikator c.
, Uložite disk na koji se može snimati (str. 32).
, Uložite disk s dovoljno prostora za snimanje.
, Disk ima 99 ili više naslova pa nije moguće
daljnje snimanje.
, Disk je zaštićen (str. 73).
Nakon podešavanja Synchro-Recording
snimanja trepće indikator SYNCHRO REC.
, Rekorderom možete rukovati tek nakon što s
pokazivača nestanu natpisi "LOAD",
"FORMAT" ili "INF WRITE".
, Uložite disk na koji se može snimati (str. 32).
, Disk ima 99 ili više naslova pa nije moguće
daljnje snimanje.
, Disk je zaštićen (str. 73).
Ništa nije snimljeno iako je timer bio ispravno
podešen.
Prethodno snimljeni sadržaji su izbrisani.
, Rekorder je bio uključen u podešeno vrijeme
početka snimanja pomoću timera. Isključite
rekorder u pripravno stanje prije početka
snimanja s timerom.
, Tijekom snimanja je došlo do prekida napajanja.
, Odspojite mrežni kabel iz utičnice i ponovo ga
spojite.
, Program sadrži signal zaštite od kopiranja koji
onemogućuje snimanje.
, Program koji počinje prije ima prioritet i drugi
program se počne snimati tek kad završi prvi
program. Ako programi počinju u isto vrijeme,
prioritet ima program koji je naveden prvi u
izborniku (str. 55).
, U rekorder nije umetnut DVD disk.
, Nema dovoljno prostora za snimanje.
, Podaci snimljeni na DVD pomoću računala
izbrisat će se kad disk uložite u rekorder.
Reprodukcija videokasete
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
, Provjerite je li TV podešen na kanal za prijem
signala s videorekordera. Ako koristite monitor,
podesite ga na video ulaz.
Slika nije jasna.
, Podesite kretanje vrpce pomoću tipaka
TRACKING +/–.
, Podesite "Colour System" u izborniku
"Features" u skladu sa sustavom boje u kojem
je snimljena kaseta (str. 110).
Snimanje nije stalo odmah nakon pritiska na
tipku x (stop).
, Rekorderu treba nekoliko sekundi za snimanje
podataka o disku prije završetka snimanja.
, nastavlja se
117
, Video glave su zaprljane (pogledajte str. 120).
Očistite video glave pomoću Sony kasete za
čišćenje glave. Ako se ove kasete za čišćenje ne
mogu nabaviti kod vas, odnesite videorekorder
u Sony servis (ova usluga se naplaćuje).
Nemojte koristiti druge komercijalne kasete za
mokro čišćenje jer bi mogle oštetiti video glavu.
, Možda treba zamijeniti video glave. Potražite
savjet u ovlaštenom servisu.
, Vrpca je oštećena.
Pri pretraživanju, slika pada po vertikali.
, Podesite vertikalnu sinkronizaciju na TV
prijemniku.
Nema tona uz sliku.
, Vrpca je oštećena.
, Ako ste spojili audio kabel, provjerite priključak.
Nije moguće uložiti kasetu.
, Provjerite je li u uložnici već neka druga kaseta.
Snimanje na videokasetu
Nije moguće promijeniti programski broj s
onog koji snimate.
, Podesite izvor signala TV prijemnika na "TV".
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
, Provjerite je li TV podešen na video kanal.
Koristite li monitor, postavite ga na video ulaz.
, Odaberite ispravan izvor tipkom PROG +/– ili
INPUT. Odaberite programski broj pri snimanju
TV programa; odaberite “LINE1”, “LINE2” ili
“LINE3” pri snimanju s druge opreme.
Prijem TV slike je loš.
, Podesite TV antenu.
Nakon stavljanja videokasete odmah započne
reprodukcija.
, Na videokaseti je odlomljen zaštitni graničnik.
Prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Kaseta se izbaci nakon pritiska na z REC.
, Na videokaseti je odlomljen zaštitni graničnik.
Prekrijte otvor samoljepljivom vrpcom.
Ništa se ne događa nakon pritiska na z REC.
, Provjerite je li vrpca došla do kraja.
Snimanje na videokasetu pomoću
timera
Timer ne radi.
, Provjerite je li podešen sat.
, Kaseta mora biti umetnuta.
, Zaštitni graničnik ne smije biti odlomljen.
, Vrpca ne smije biti na kraju.
, Mora postojati upisan program snimanja.
, Provjerite nije li prošlo vrijeme upisanog
programa.
, Provjerite je li dekoder uključen.
, Na pokazivaču se pojavi "- -:- -" ako je rekorder
odspojen s napajanja dulje od minute. Resetirajte
sat i timer.
, Isključite rekorder i izvucite mrežni kabel iz
utičnice.
, Rekorder je bio uključen u podešeno vrijeme
početka snimanja pomoću timera. Isključite
rekorder u pripravno stanje prije početka
snimanja s timerom.
, Program koji počinje prije ima prioritet i drugi
program se počne snimati tek kad završi prvi
program. Ako programi počinju u isto vrijeme,
prioritet ima program koji je naveden prvi u
izborniku (str. 84).
Nakon podešavanja snimanja pomoću timera
trepće indikator c.
, Provjerite je li možda odlomljen zaštitni graničnik.
Nakon podešavanja Synchro-Recording
snimanja trepće indikator SYNCHRO REC.
, Provjerite je li možda odlomljen zaštitni graničnik.
Prikaz
Na zaslonu se ne pojavljuju izbornici ili
indikatori.
, Dok rekorder očitava informacije o disku, neće
se pojavljivati glavni izbornik, izbornik
OPTIONS ili informacije.
Na pokazivaču se pojavljuje "- -:- -".
, Ponovo podesite sat (str. 104).
Trepće indikator c.
, Na disku nema dovoljno slobodnog prostora.
, Uložite u rekorder disk ili kasetu s odlomljenim
graničnikom na koje se može snimati.
118
Prikaz moda snimanja je pogrešan.
, S obzirom da se mod snimanja za snimanje
naslova izračunava nakon uzorkovanja podataka
tijekom reprodukcije, može se prikazati različito
od moda kojeg ste odabrali za snimanje. Ipak,
stvarno snimanje će biti pravilno u odabranom
modu.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
, Baterije su slabe.
, Daljinski upravljač je predaleko od rekordera.
, Kôd proizvoñača je vraćen na početno podešenje
nakon zamjene baterija. Podesite kôd (str. 21).
, Uključite rekorder.
, Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru na rekorderu.
, Za rekorder i daljinski upravljač su podešeni
različiti komandni načini rada. Podesite ih tako
da budu jednaki (str. 22).
Na pokazivaču se pojavi "Cannot record
because of high temperature".
, Provjerite je li možda blokiran ventilacijski
otvor na poleñini rekordera. Isključite rekorder i
pričekajte dok se pojavi sat te odspojite mrežni
kabel. Ostavite rekorder isključen neko vrijeme,
zatim ponovno spojite mrežni kabel i pritisnite
@/1 na rekorderu.
Pojavljuje se natpis "CHILD LOCK" na
pokazivaču.
, Uložnica diska je zaključana. Isključite funkciju
Child Lock (str. 41).
Drugi Sony uređaj reagira na daljinski
upravljač.
, Za drugu Sony DVD opremu i rekorder podešen
je isti komandni način rada. Podesite drugi
komandni način rada za rekorder (str. 22).
Ostalo
Rekorder ne radi kako treba.
, Statički elektricitet i druge smetnje mogu utjecati
na rad ureñaja. Isključite rekorder i pričekajte
da se na pokazivaču pojave znamenke sata
ureñaja. Odspojite zatim mrežni kabel iz utičnice
i ponovo ga utaknite nakon nekog vremena.
Uložnica diska se ne otvara nakon pritiska na
tipku Z (otvaranje/zatvaranje).
, Nakon snimanja ili editiranja diska možda će
biti potrebno nekoliko sekundi za otvaranje
uložnice diska. Razlog tome je dodavanje
podataka na disk.
119
Napomene o ovom
rekorderu
Podešavanje glasnoće
Nemojte previše pojačavati glasnoću tijekom slušanja vrlo tihih dijelova jer prilikom naglog pojačanja glasnoće može doći do oštećenja zvučnika.
Čišćenje
Kućište, ploču i kontrole čistite mekom krpom
lagano navlaženom u blagoj otopini deterdženta.
Nemojte koristiti abrazivne spužve, zrnata
sredstva ili otapala poput alkohola i benzina.
Diskovi za čišćenje, sredstva za čišćenje
diska/leće
Nemojte koristiti komercijalne diskove za
čišćenje ili sredstva za čišćenje diska/leće (u
tekućini ili raspršivaču) jer mogu prouzročiti
kvar ureñaja.
Napomene o zamjeni dijelova
U slučaju popravka ureñaja, zamijenjeni dijelovi
se mogu zadržati kako bi se ponovno upotrijebili
ili reciklirali.
Napomene o diskovima
• Nemojte dodirivati površinu diska, uvijek ga
pridržavajte za rub. Prašina, otisci prstiju ili
ogrebotine na disku mogu prouzročiti
nepravilnosti u radu.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline i ne ostavljajte ih u
vozilu parkiranom na suncu.
• Nakon uporabe vratite disk u kutiju.
• Brišite disk krpom ravnim potezima od
središta prema rubu.
• Nemojte koristiti otapala poput benzina,
razrjeñivača ili komercijalna sredstava za
čišćenje diska/leće ili antistatičke raspršivača
za vinilne ploče.
120
• Nemojte koristiti:
− Diskove nestandardnih oblika (kartica,
srce itd.).
− Diskove s etiketama ili naljepnicama.
− Diskove s ljepljivim vrpcama.
Simptomi koje uzrokuju zaprljane video glave
početno
zaprljanje
krajnje
zaprljanje
Kad su video glave zaprljane, očistite ih reprodukcijom Sony kasete za čišćenje. Ako se ove
kasete za čišćenje ne mogu nabaviti kod vas,
odnesite videorekorder u Sony servis (ova usluga
se naplaćuje). Nemojte koristiti druge komercijalne kasete za mokro čišćenje jer bi mogle
oštetiti video glave.
Tehnički podaci
Sustav
[DVD rekorder]
Laser
Poluvodički laser
Format snimanja slike
Dolby Digital
Format snimanja zvuka
MPEG Video
[Videorekorder]
Format
VHS PAL standard
Sustav snimanja slike
FM sustav s rotirajućom glavom
Video glave
Četiri glave s dvostrukim azimutom
Brzina vrpce
SP: PAL 23,39 mm/s
LP: PAL 11,70 mm/s
EP: NTSC 11,12 mm/s, samo reprodukcija
Maksimalno vrijeme snimanja/
reprodukcije
10 sati u LP modu (s kasetom E300)
Vrijeme premotavanja
Oko 2 min 30 s (s kasetom E180)
[Prijemnik]
Pokrivenost kanala
PAL (B/G, D/K)
VHF: E2 do E12, R1 do R12, talijanski
kanali A do H
UHF: E21 do E69, R21 do R69
CATV: S01 do S05, S1 do S41
HYPER: S21 do S41
Navedena pokrivenost programa samo označava
prijem signala unutar navedenih opsega, dok
prijem signala u svim uvjetima nije zajamčen.
Antenski izlaz
75-ohmski nesimetrični antenski
priključak
[Timer]
Sat
Kvarcni
Indikator timera
24-satni ciklus
Podešenja timera
Najviše 12 programa
Ulazi i izlazi
LINE 2 IN
VIDEO IN, phono priključnica (1)
Ulazni signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nebalansirani, negativna sinkronizacija
AUDIO IN, phono priključnice (2)
Ulazna razina: 327 mVrms
Ulazna impedancija: veća od 47 kiloohma
S VIDEO, 4-pinska mini DIN priključnica
(1)
Y: 1 Vp-p, nebalansirano, negativna
sinkronizacija
C: 0,286 Vp-p, impedancija tereta 75
ohma
LINE OUT
VIDEO OUT, phono priključnica (1)
Izlazni signal: 1 Vp-p, 75 ohma,
nebalansirani, negativna sinkronizacija
AUDIO OUT, phono priključnice (2)
Standardan izlaz: 327 mVrms
Impedancija opterećenja: 47 kiloohma
Izlazna impedancija: manja od 10 kiloohma
LINE 1-TV
21-pinski
CVBS IN/OUT
RGB OUT (upstream)
LINE 3/DECODER
21-pinski
CVBS IN/OUT
RGB IN (downstream)
Decoder
DV IN
4-pinski/i.LINK S100
DIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL, optička izlazna priključnica
–18 dBm (valna duljina: 660 nm)
COAXIAL, phono priključnica
Izlazni signal: 0,5 Vp-p, 75 ohma
, nastavlja se
121
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR)
Phono priključnica
Y: 1 Vp-p, PB/CB, PR/CR: 0,7 V p-p, 75 ohma
S VIDEO OUT
4-pinska mini DIN priključnica
Y: 1 Vp-p, nebalansirano, negativna
sinkronizacija
C: 0,286 Vp-p, impedancija tereta 75
ohma
HDMI
HDMI 19-pinski standardni konektor
Općenito
Napajanje
220 – 240 V AC, 50 Hz
Potrošnja
33 W
Pričuvno napajanje
Trajanje pričuvnog napajanja: 0 min
Radna temperatura
od 5°C do 35°C
Temperatura pohrane
od –20°C do 60°C
Radna vlaga
od 25% do 80%
Dimenzije uključujući dijelove koji strše
(š/v/d)
Oko 430 T 82 T 334 mm
Masa
Oko 4,8 kg
Isporučeni pribor
Daljinski upravljač (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Antenski kabel (1)
Audio/video kabel (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodne najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Kompatibilan televizijski sustav
[DVD rekorder]
Ovaj rekorder je namijenjen snimanju u PAL
sustavu i reprodukciji u PAL ili NTSC sustavu.
SECAM signali se mogu primati ili snimiti ali
njihova je reprodukcija moguća samo u PAL
sustavu.
[Videorekorder]
Snimanje s video izvora drugih televizijskih
sustava nije zajamčeno.
122
O i.LINK sustavu
i.LINK brzina prijenosa podataka
– Baud rate
DV IN priključnica na ovom rekorderu usklañena
je s i.LINK DV IN priključnicom. Ovo poglavlje
opisuje i.LINK standard i njegove značajke.
Najveća brzina prijenosa podatka putem i.LINKa ovisi o ureñaju. Najveće brzine prijenosa
podataka su sljedeće:
S100 (približno 100 Mbps*)
S200 (približno 200 Mbps)
S400 (približno 400 Mbps)
Što je i.LINK?
i.LINK je digitalni serijski protokol za prijenos
digitalnih video, digitalnih audio i ostalih
podataka u dva smjera izmeñu ureñaja koji imaju
i.LINK priključak te za kontrolu ureñaja. Ureñaj
s i.LINK-om može se spojiti jednim i.LINK
kabelom. Moguće primjene su različite funkcije i
razmjene podataka izmeñu različitih digitalnih
AV ureñaja.
Kad su dva ili više ureñaja s i.LINK spojena u
seriju s rekorderom, funkcije i prijenos podataka
su mogući ne samo sa ureñajem koji je izravno
spojen s rekorderom već i s ostalim ureñajima
preko izravno spojenog ureñaja.
Meñutim, obratite pozornost da se način rada
ponekad razlikuje ovisno o značajkama i
tehničkim podacima ureñaja koji ima dva ili više
i.LINK priključka te je ponekad nemoguće
izvesti neke funkcije ili prenijeti neke podatke.
Napomena
Inače se na ovaj rekorder može spojiti samo jedan
ureñaj pomoću i.LINK kabela (DV kabela). Pri
spajanju ovog rekordera na i.LINK-kompatibilnu
opremu s dva ili više i.LINK priključnica (DV
priključnica), pogledajte upute za uporabu ureñaja koje
spajate.
O nazivu "i.LINK"
i.LINK je poznatiji naziv za IEEE 1394
sabirnicu podataka koju je predložio Sony i
zaštićeni je naziv koje su odobrile mnoge
korporacije. IEEE 1394 je meñunarodni standard
kojeg je uveo Institute of Electrical and
Electronic Engineers.
"Baud rate" je naveden u tehničkim podacima u
uputama za uporabu svakog ureñaja. Kod nekih
ureñaja je takoñer naveden i pokraj i.LINK
priključka.
Najveća brzina prijenosa podataka na ureñaju
kod kojeg nema oznake iznosi "S100".
Kad su ureñaji spojeni na opremu koja ima
drugačiju brzinu prijenosa podataka, ona se
ponekad razlikuje od navedene.
* Što je Mbps?
Mbps je oznaka za megabite u sekundi, odnosno
količinu podataka koji se mogu poslati ili primiti u
jednoj sekundi. Primjerice, "baud rate" od 100 Mbps
znači da se u jednoj sekundi može prenijeti 100
megabita.
i.LINK funkcije na ovom rekorderu
Podrobnosti o snimanju kad je ovaj rekorder
spojen na drugu opremu s DV priključcima
potražite na str. 97.
DV priključnica na ovom rekorderu može samo
ostvariti ulaz DVC-SD signala, dok izlaz signala
nije moguć. DV priključak ne prihvaća MICROMV
signale s opreme poput MICROMV digitalne
videokamere s i.LINK priključnicom.
Više informacija potražite u napomenama na str.
97. Podrobnosti o mjerama opreza pri
povezivanju ovog rekordera s drugom opremom
potražite u uputama za uporabu komponenata
koje spajate.
Potreban i.LINK kabel
Koristite Sony i.LINK 4-pinski-na-4-pinski
kabel (tijekom DV presnimavanja).
i.LINK je zaštićeni naziv, a a je zaštićena oznaka.
123
Vodič kroz dijelove i upravljanje
Za podrobnosti, pogledajte stranice u zagradama.
Prednja strana uređaja
Tipke na tipke na rekorderu imaju jednake funkcije kao i tipke na daljinskom upravljaču ako imaju
sličan ili isti naziv.
Otvorite
pokrov
A Tipka A (otvaranje/zatvaranje uložnice
diska) (38, 52)
B Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje) (23)
C Uložnica diska (37, 52)
D Tipka DVD t (92)
Tipka T VIDEO (91)
E Uložnica kasete (75, 82)
F Tipka A (vañenje kasete) (75)
G Tipka z REC (52, 82)
H Tipka m/M (premotavanje unatrag/
naprijed) (39)
I Tipka H (reprodukcija) (37, 75)
Tipka X (pauza) (38, 52, 77, 82)
Tipka x (stop) (37, 52, 75, 82)
124
J Tipke SELECT DVD/VIDEO
(37, 52, 75, 82)
K X senzor daljinskog upravljača (20)
L Pokazivač (60, 90)
M Indikator HDMI (16)
N Indikator SYNCHRO REC (57, 87)
O Tipke PROGRAM/TRACKING +/–*
(52, 76, 82)
P Tipka ONE-TOUCH DUBBING (100)
Q Priključnica DV IN (97)
R Priključnice LINE 2 IN (S VIDEO/t
(video)/o (audio) L/R) (27)
* Tipke PROGRAM + imaju ispupčenje. Ono služi kao
orijentacija pri upravljanju rekorderom.
Daljinski upravljač
Za funkcije DVD rekordera
I Tipke ./> (prethodni/sljedeći) (38)
J Tipke T (ponavljanje)/U (preskakanje)
(38)
K Tipke m^/yM (pretraživanje) (38)
L Tipka CLEAR (112)
M Tipka X (pauza) (38, 52)
N Tipka z REC (snimanje) (52)
O Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(23)
P Tipke PROG (program) +/–* (21, 52)
Q Tipka INPUT (52, 60, 98)
R Tipka TV/VIDEO (21)
S Tipka AUDIO* (38)
Tipka SUBTITLE (38)
T Tipka SYSTEM MENU (10)
Tipka TITLE LIST (41, 63)
Tipka TIMER (54)
U Tipka ORIGINAL/PLAYLIST (41, 63)
V Tipka OPTIONS (11, 42)
W Tipka H (reprodukcija)* (37)
X Tipka x (stop) (37, 52)
Y Tipka REC MODE (52, 98)
Z Tipka M SYNCHRO REC (57)
a TV tipke
• Preklopka @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(21)
• Tipka t (21)
• Tipka PROG (program) +/–* (21)
• Tipka 2 (glasnoća) +/– (21)
A Tipka Z (otvaranje/zatvaranje) (37, 52)
B Tipka DVD (37, 52)
C Brojčane tipke* (23, 56)
Tipka SET (23)
D Tipka ANGLE (38)
E Tipka TOP MENU (37)
Tipka MENU (37)
F Tipka DISPLAY (49)
G Tipka M/m/</,/ENTER (23)
* Brojčana tipka 5, PROG+, AUDIO i H imaju
ispupčenje. Ono služi kao orijentacija pri upravljanju
rekorderom.
H Tipka O RETURN (23)
, nastavlja se
125
Za funkcije videorekordera
L Tipka VIDEO (75, 82)
M Tipka PROG (program)/TRACKING +/–*
(21, 76, 82)
N Tipka INPUT (82, 90)
O Tipka TV/VIDEO (21)
P Tipka AUDIO* (79)
Q Tipka TIMER (83)
R Tipka M/m/</,/ENTER (23)
S Tipka OPTIONS (78)
T Tipka T (ponavljanje)/U (preskakanje)
(77)
U Tipka H (reprodukcija)* (75)
V Tipka x (stop) (75, 82)
W Tipka REC MODE (82)
X Tipka M SYNCHRO REC (87)
Y TV tipke
• Preklopka @/1 (uključenje/pripravno
stanje) (21)
• Tipka t (21)
• Tipka PROG (program) +/–* (21)
• Tipka 2 (glasnoća) +/– (21)
* Brojčana tipka 5, PROG+, AUDIO i H imaju
ispupčenje. Ono služi kao orijentacija pri upravljanju
rekorderom.
A Tipka Z (otvaranje/zatvaranje) (75)
B Brojčane tipke (23, 85)*
Tipka SET (23)
C Tipka SYSTEM MENU (10)
D Tipka DISPLAY (79)
E Tipka O RETURN (23)
F Tipke ./> (prethodni/sljedeći) (77)
G Tipke m^/yM (pretraživanje) (77)
H Tipka CLEAR (75)
I Tipka X (pauza) (77, 82)
J Tipka z REC (snimanje) (82)
K Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(23)
126
Pokazivač na prednjoj strani uređaja
A
B
C
D
E
F
G
Status reprodukcije/snimanja za DVD
Vrsta diska/format snimanja
Indikatori audio signala
TV indikator (21)
Indikator STEREO (51)
Indikator NICAM (51)
Status reprodukcije/snimanja za
videorekorder (VIDEO)
H Indikator vrpce
I Indikator timera (54, 83)
J Prikazuje sljedeće informacije (60, 90):
• vrijeme reprodukcije/preostalo vrijeme
• broj trenutnog naslova/poglavlja/zapisa/
indeksa
• vrijeme snimanja/mod snimanja
• točno vrijeme
• programski broj
K Indikator ) (kut kamere) (38)
L Indikator diska
Stražnja strana uređaja
A
B
C
D
E
Priključnica HDMI OUT (16)
Priključnica { LINE 3/DECODER (29)
Priključnice AUDIO OUT L/R (18)
Priključnice AERIAL IN/OUT (13)
Priključnice LINE 2 OUT
(VIDEO/AUDIO L/R) (14, 17)
F Priključnice COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) (17)
G Priključnica DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) (18)
H Priključnica { LINE 1-TV (15)
I Priključnica DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) (18)
J Priključnica S VIDEO OUT (14)
127
Rječnik
DivX® (str. 47)
Digitalna video tehnologija koju je kreirala tvrtka
DivXNetworks, Inc. Video zapisi kodirani uz
DivX tehnologiju imaju visoku kvalitetu i
relativno malu veličinu datoteke.
Dolby Digital (str. 107)
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka
koju je razvila korporacija Dolby Laboratories.
Ova tehnologija je usklañena s višekanalnim
surround zvukom. U ovom formatu je stražnji
kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
Dolby Digital osigurava iste diskretne kanale
visokokvalitetnog digitalnog zvuka jednakog
kao i kod Dolby Digital Cinema audio sustava.
Ostvareno je dobro odvajanje kanala, budući da
su podaci svih kanala pojedinačno snimljeni i
digitalno obrañeni.
DTS (str. 107)
Tehnologija komprimiranja digitalnog zvuka koju
je razvila kompanija Digital Theater Systems,
Inc.. Ova tehnologija je usklañena s višekanalnim
surround zvukom. U ovom formatu je stražnji
kanal stereo i postoji diskretni subwoofer kanal.
DTS osigurava iste diskretne kanale visokokvalitetnog digitalnog zvuka. Ostvareno je dobro
odvajanje kanala, budući da su podaci svih kanala
pojedinačno snimljeni i digitalno obrañeni.
DVD+RW (str. 32)
DVD+RW ("plus RW") je disk koji omogućuje
višestruko snimanje i brisanje. DVD+RW koristi
format snimanja sličan DVD VIDEO formatu.
DVD-RW (str. 32)
DVD-RW je disk jednake veličine kao DVD
VIDEO koji omogućuje višestruko snimanje i
brisanje. Moguća su dva različita načina uporabe
DVD-RW diska: VR i Video. DVD-RW diskovi
snimljeni u Video modu imaju isti format kao
DVD VIDEO disk, dok diskovi snimljeni u VR
(Video Recording) modu omogućuju programiranje i ureñivanje snimljenog sadržaja.
128
DVD+R (str. 32)
DVD+R ("plus R") je disk za snimanje koji je
jednake veličine kao i DVD VIDEO disk. Na
ovaj disk može se snimati samo jednom. Snimak
je jednakog formata kao i DVD VIDEO.
DVD-R (str. 32)
DVD-R je disk za snimanje koji je jednake veličine
kao i DVD VIDEO disk. Na ovaj disk se može
snimati samo jednom. Snimka je jednakog formata
kao i DVD VIDEO. DVD-R ima dva različita
moda: VR mod i Video mod. DVD diskovi
snimljeni u Vide modu imaju jednak format kao
i DVD VIDEO, dok oni u VR (Video Recording)
modu omogućuju programiranje i editiranje
sadržaja.
DVD VIDEO (str. 35)
Disk koji sadrži do 8 sati pokretnih slika, iako je
njegov promjer jednak kao i kod CD diska.
Jednoslojni i jednostrani DVD sadrži 4,7 GB
(gigabajta) što je sedam puta više od CD-a. Dvoslojni i jednostrani DVD sadrži 8,5 GB, jednoslojni i dvostrani DVD sadrži 9,4 GB, a dvoslojni
i dvostrani DVD sadrži 17 GB.
Slikovni podaci koriste MPEG 2 format, jedan
od svjetskih standarda tehnologije komprimiranja
digitalnog zvuka. Slikovni podaci su komprimirani na približno 1/40 svoje originalne veličine.
DVD takoñer koristi tehnologije promjenljive
brzine kodiranja koja mijenja podatke za upis
zavisno od stanja slike. Zvučni podaci se snimaju
u višekanalnim formatima, primjerice Dolby
Digital i omogućuju užitak u realističnom zvuku.
Osim toga, DVD omogućuje različite napredne
funkcije, primjerice, odabir kuta, odabir jezika i
ograničenje reprodukcije sadržaja.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
(str. 16)
HDMI je sučelje koje podržava video i audio
signale preko jednog digitalnog spajanja. HDMI
spajanje prenosi standardne i višekanalne audio
signale do AV komponenata kao što su HDMI
TV u digitalnom obliku bez izobličavanja.
HDMI specifikacije podržavaju HDCP /Highbandwidth Digital Contents Protection),
tehnologiju zaštite od kopiranja koja uključuje
tehnologiju kodiranja za digitalne video signale.
Interlace format
Zapis (str. 42)
Interlace format prikazuje svaku drugu liniju slike
kao jednu "polusliku" i predstavlja standardnu
metodu prikaza slika na TV zaslonu. Poluslika s
parnim brojem pokazuje linije slike označene
parnim brojevima, a poluslika s neparnim brojem
pokazuje linije slike označene neparnim brojevima.
Glazbeni dijelovi na CD disku (dužina pjesme).
Naslov (str. 42)
Najdulji video ili audio zapis na DVD disku,
filmu, itd., kod video softvera, ili cijeli album
kod glazbenog softvera.
Original (str. 62)
Naslovi koji su zapravo snimljeni na DVD-RW
(VR mod) ili DVD-R (VR mod) disk. Brisanje
originalnih naslova oslobaña prostor na disku.
Playlist (str. 62)
Informacija o reprodukciji kreirana od snimaka s
DVD-RW (VR mod) ili DVD-R (VR mod) diska.
Playlist ostavlja originalne naslove u stanju u
kakvom jesu i sadrži samo informacije potrebne
za kontrolu reprodukcije. Playlist naslov zauzima
malo prostora na disku.
Poglavlje (str. 42)
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja koje je
manje od naslova. Naslov se sastoji od nekoliko
poglavlja. Ovisno o disku, može se dogoditi da
poglavlja nisu snimljena.
Progresivni format (str. 106)
Za razliku od Interlace formata koji izmjenično
prikazuje svaku drugu liniju slike (polusliku) za
stvaranje jednog okvira, progresivni format
odjednom prikazuje čitavu sliku kao jedan okvir.
To znači sljedeće: dok Interlace format može
prikazati 30 okvira (60 poluslika) u jednoj sekundi,
u istom vremenu progresivni format prikazuje 60
okvira. Ukupna kvaliteta slike se povećava, te se
zaustavljene slike, tekst i vodoravne linije
doimaju oštrijima.
Signal za zaštitu od kopiranja (str. 51)
Zaštita od kopiranja koju je postavio vlasnik
autorskih prava. Ovi signali dio su odreñenog
softvera ili TV programa i ograničavaju snimanje
na ovom rekorderu.
129
Jezik dijaloga/titlova DVD
diska
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska, jezik
odabranog audio zapisa ili titla ima neku od
sljedećih kratica. Za upute o promjeni jezika
dijaloga ili titla pogledajte str. 111.
ARA Arapski
130
ITA
Talijanski
BUL
Bugarski
IWR
Hebrejski
CHI
Kineski
JPN
Japanski
CRO
Hrvatski
KOR Korejski
CZK
Češki
MAL Malezijski
DAN Danski
NLD
Nizozemski
DEU
Njemački
NOR Norveški
ENG
Engleski
POL
Poljski
ESP
Španjolski
POR
Portugalski
FIN
Finski
RUS
Ruski
FRA
Francuski
SVE
Švedski
GRE
Grčki
THA
Tajlandski
HUN Mañarski
TUR
Turski
IDN
Indonezijski
VIE
Vijetnamski
IND
Hindi
ZAF
Afrikaans
ISL
Islandski
Sony Corporation
AK68-01338A
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising