Sony | DVP-SR160 | Sony DVP-SR160 DVP-SR160 Slim, stylish, compact DVD player Upute za upotrebu

4-400-836-F1(1) (CR)
CD/DVD uređaj
za reprodukciju
Referentni priručnik
DVP-SR160/DVP-SR360
© 2012 Sony Corporation
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od požara
ili strujnog udara, uređaj
nemojte izlagati kiši ni vlazi.
Da biste izbjegli strujni udar, ne
otvarajte kućište. Servisiranje
prepustite samo kvalificiranom
osoblju.
Kabel za napajanje smije se
promijeniti samo u ovlaštenom
servisu.
Baterije ili uređaj s ugrađenim
baterijama ne izlažite
prekomjernoj toplini, npr.
Sunčevoj svjetlosti, vatri ili
sličnome.
Ovaj uređaj klasificiran je kao
laserski proizvod klase 1. Ta
se oznaka nalazi na poleđini.
OPREZ
Upotreba optičkih instrumenata
s ovim uređajem povećava rizik
od oštećenja očiju. S obzirom na
to da je laserska zraka u CD/DVD
uređaju za reprodukciju štetna za
oči, nemojte pokušavati rastavljati
kućište.
Servisiranje prepustite samo
kvalificiranom osoblju.
Odlaganje stare
električne
i elektroničke
opreme
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i drugim
europskim
državama sa sustavima za
odvojeno prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu i
njegovu pakiranju označava da
se proizvod ne može odlagati kao
kućni otpad. Umjesto toga mora
se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem ovog
proizvoda. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju
2
prirodnih resursa. Detaljnije
informacije o recikliranju ovog
proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe
za odlaganje kućanskog otpada ili u
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje
iskorištenih
baterija
(primjenjivo
u Europskoj
uniji i drugim
europskim
državama sa
sustavima za
odvojeno prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na
pakiranju označava da se baterija
priložena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju
se ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim odlaganjem baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem
baterije. Recikliranjem materijala
pridonosite očuvanju prirodnih
resursa.
Kada zbog sigurnosti, performansi
ili integriteta podataka mora biti
ugrađena u proizvod, bateriju
smije mijenjati samo kvalificirani
serviser.
Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom, proizvod
po isteku vijeka trajanja odložite
u odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Upute za sve ostale baterije
potražite u odjeljku o sigurnom
vađenju baterije iz proizvoda.
Bateriju odložite u odgovarajuće
odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za odlaganje
otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Ovlašteni je predstavnik za EMC
i sigurnost proizvoda tvrtka
Sony Deutschland GmbH sa
sjedištem na adresi Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Eventualne informacije
o servisu ili jamstvu zatražite na
adresama navedenim u posebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Mjere opreza
• Da biste spriječili rizik od požara
ili strujnog udara, na uređaj ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
• Uređaj za reprodukciju nije
isključen iz izvora napajanja
ako je priključen u zidnu strujnu
utičnicu čak i ako je uređaj
za reprodukciju isključen.
• Uređaj za reprodukciju ne
stavljajte u skučen prostor,
primjerice, na policu za knjige
ili slično.
• Uređaj za reprodukciju postavite
tako da je kabel za napajanje
(glavni kabel) moguće odmah
izvaditi iz zidne utičnice
u slučaju problema.
• Ako uređaj za reprodukciju
unesete iz hladnog na toplo
mjesto ili ako je postavljen
u vrlo vlažnom prostoru, na
lećama unutar uređaja može
se kondenzirati vlaga. Ako se to
dogodi, uređaj za reprodukciju
možda neće pravilno raditi.
U tom slučaju uklonite disk
i ostavite uređaj za reprodukciju
uključen približno pola sata dok
vlaga ne ishlapi.
Napomene o diskovima
Nemojte koristiti sljedeće diskove:
– Disk koji nije uobičajenog oblika
(na primjer, kartica ili srce).
– Disk s oznakom ili naljepnicom.
Regionalni kôd
Uređaj za reprodukciju ima
regionalni kôd otisnut na poleđini
jedinice, a reproducira samo DVDove (samo reprodukcija) označene
identičnim regionalnim kodovima.
Ovaj se sustav koristi radi zaštite
autorskih prava.
Ovaj će uređaj reproducirati
i komercijalne DVD-ove
s oznakom ALL .
Ovisno o komercijalnom DVD-u,
oznaka regionalnog koda možda
nije otisnuta iako je reprodukcija
komercijalnog DVD-a zabranjena
na temelju ograničenja područja.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
00W
Regionalni
kôd
0-000-000-00
Informacije o autorskim pravima,
zaštitnim znacima i softverskoj
licenci.
• Proizvedeno na temelju licence
tvrtke Dolby Laboratories. Dolby
i simbol s dvostrukim slovom
D zaštitni su znaci tvrtke Dolby
Laboratories.
• “Logotip DVD” zaštitni je znak
tvrtke DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
• Tehnologija kodiranja zvuka
MPEG Layer-3 i patenti imaju
licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
• Windows Media registrirani
je zaštitni znak ili zaštitni znak
tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim
Državama i/ili drugim zemljama.
U ovaj proizvod ugrađena je
tehnologija na koju se
primjenjuju određena prava
intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation.
Upotreba ili distribucija te
tehnologije izvan proizvoda
zabranjena je bez odgovarajuće
Microsoftove licence.
• Svi ostali zaštitni znakovi
u vlasništvu su svojih vlasnika.
• OVAJ PROIZVOD
LICENCIRAN JE U SKLOPU
LICENCE PORTFELJA
PATENTA MPEG-4
VISUAL ZA OSOBNU
I NEKOMERCIJALNU
POTROŠAČKU UPOTREBU
U SVRHU DEKODIRANJA
VIDEOSADRŽAJA
SUKLADNO STANDARDU
MPEG-4 VISUAL STANDARD
(“MPEG-4 VIDEO”) KOJI JE
KODIRAO POTROŠAČ
U SKLOPU OSOBNE
I NEKOMERCIJALNE
AKTIVNOST I/ILI JE
PRIBAVLJEN OD DAVATELJA
VIDEOSADRŽAJA KOJEM JE
MPEG LA IZDAO LICENCU
ZA DAVANJE MPEG-4
VIDEOSADRŽAJA. NIJEDNA
LICENCA NEĆE BITI DANA
NITI ĆE BITI IMPLICIRANA
ZA BILO KAKVU DRUGU
UPOTREBU. DODATNE
INFORMACIJE,
UKLJUČUJUĆI ONE VEZANE
UZ PROMOTIVNU, INTERNU
I KOMERCIJALNU
UPOTREBU I LICENCIRANJE,
MOGUĆE JE DOBITI OD
TVRTKE MPEG LA, LLC.
POSJETITE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Informacije o priručniku
“DVD” je moguće koristiti kao
opći pojam za komercijalni DVD,
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL
(+VR način) te DVD-RW/DVDR/DVD-R DL (VR način,
videonačin).
3
TIME/TEXT
Reprodukcija
Provjerava proteklo vrijeme reprodukcije
i preostalo vrijeme reprodukcije.
Unesite vremenski kôd radi traženja slike
i glazbe (samo DVD i Xvid videodatoteke).
Prikaz izbornika kontrola
Koristite izbornik kontrola da biste odabrali
funkciju i prikazali srodne informacije.
Pritisnite DISPLAY.
DISC/USB*1
Odabire “USB” ili “DISC” radi reproduciranja.
TOP MENU/MENU
Da biste promijenili prikaz izbornika
kontrola, ponovno pritisnite DISPLAY.
(samo DVD VIDEO)
TOP MENU: prikazuje glavni izbornik.
MENU: prikazuje izbornik.
ORIGINAL/PLAY LIST
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
OFF
OFF
SET
ON
PROGRAM*2, *3
PROGRAM
ENTER
Quit: DISPLAY
A Stavke izbornika kontrola
B Naslov koji se trenutačno reproducira/
ukupan broj naslova
C Poglavlje koje se trenutačno reproducira/
ukupan broj poglavlja
D Vrijeme reprodukcije
E Odabrana vrsta medija
F Status reprodukcije
G Ikona odabrane stavke/mogućnosti
izbornika
H Poruka operacije
I Odabrana stavka izbornika kontrola
Popis izbornika
Stavka
Naziv stavke, funkcija
TITLE/SCENE/TRACK
CHAPTER/INDEX
TRACK
Odabire naslov, scenu, pjesmu, poglavlje ili
kazalo radi reproduciranja.
4
Odabire vrstu naslova (DVD-VR način)
radi reproduciranja: ORIGINAL ili uređeni
PLAY LIST.
Odabire naslov, poglavlje ili pjesmu radi
reproduciranja željenim redoslijedom.
1 Odaberite “SET t”, a zatim pritisnite
ENTER i odaberite naslov (T),
poglavlje (C) ili pjesmu (T) koju želite
programirati, a zatim pritisnite ENTER.
2 Ponovite odabir naslova, poglavlja ili pjesme.
3 Pritisnite N.
SHUFFLE*2, *3
Nasumično reproducira naslov, poglavlje ili
pjesmu.
REPEAT*2, *3
Uzastopce reproducira sve naslove/albume/
pjesme ili jedan naslov/jedno poglavlje/jednu
pjesmu/jedan album/jednu datoteku.
A-B REPEAT*2, *3
Navodi dijelove koje želite uzastopce
reproducirati.
1 Tijekom reproduciranja odaberite “SET t”,
a zatim pritisnite.
Pojavit će se traka s postavkama “A-B
REPEAT”.
2 Kada pronađete početnu točku (točku A),
pritisnite ENTER.
3 Kada dođete do završne točke (točke B),
ponovno pritisnite ENTER.
PARENTAL CONTROL
Koristi se za postavljanje zabrane reprodukcije
na ovom uređaju za reproduciranje.
PLAYER t: Reprodukcija nekih DVD VIDEO
diskova može biti ograničena s obzirom na
unaprijed određenu razinu kao što je dob
korisnika. Scene mogu biti blokirane ili
zamijenjene drugim scenama (roditeljski
nadzor).
PASSWORD t: Pomoću gumba s brojkama
unesite četveroznamenkastu lozinku. Ovaj
izbornik koristite i radi promjene lozinke.
Roditeljski nadzor (ograničena reprodukcija)
Možete postaviti razinu ograničenja
reprodukcije.
1 Odaberite “PLAYER t”, a zatim pritisnite
ENTER.
Unesite ili ponovno unesite
četveroznamenkastu lozinku, a zatim
pritisnite ENTER.
2 Pritisnite X/x da biste odabrali
“STANDARD”, a zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite X/x da biste odabrali područje,
a zatim pritisnite ENTER.
Kada odaberete “OTHERS t”, odaberite
i unesite standardni kôd. Pročitajte “POPIS
REGIONALNIH KODOVA
RODITELJSKOG NADZORA” pri kraju
ovog priručnika.
3 Pritisnite X/x da biste odabrali “LEVEL”,
a zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite X/x da biste odabrali razinu,
a zatim pritisnite ENTER.
Postavljanje roditeljskog nadzora je
dovršeno.
Što je vrijednost niža, ograničenje je strože.
Da biste isključili funkciju Roditeljski
nadzor, “LEVEL” postavite na “OFF”.
Ako zaboravite lozinku, u okvir za lozinku
unesite “199703”, pritisnite ENTER, a zatim
unesite novu četveroznamenkastu lozinku.
SETUP
CUSTOM PICTURE MODE
Odabire kvalitetu slike koja najbolje odgovara
programu koji gledate.
STANDARD: Prikazuje standardnu sliku.
DYNAMIC: Stvara živopisnu dinamičnu sliku
povećavanjem kontrasta slike i intenziteta boje.
CINEMA: Poboljšava detalje tamnih područja
povećavanjem razine crne boje.
MEMORY t: Prilagođava sliku prikazom
sitnijih detalja.
SHARPNESS
Naglašava rub slike radi stvaranja oštrije slike.
OFF: Poništava tu mogućnost.
1: Naglašava rub.
2: Naglašava rub jače nego mogućnost 1.
*1 samo DVP-SR360
*2 Da biste vratili uobičajeno reproduciranje,
odaberite “OFF” ili pritisnite CLEAR.
*3 Način reproduciranja bit će otkazan
u sljedećim slučajevima:
– kada otvorite ladicu diska
– kada isključite uređaj za reprodukciju
◆Stavke za DATA datoteke
Stavka
Naziv stavke, funkcija
ALBUM
Odabire album koji sadrži datoteke s glazbom
i fotografijama radi reproduciranja.
FILE
Odabire datoteku s fotografijama radi
reproduciranja.
ALBUM
Odabire album koji sadrži videodatoteku radi
reproduciranja.
FILE
QUICK: Koristite brzo postavljanje da biste
odabrali željeni jezik na zaslonu, omjer širine
i visine te izlazni audiosignal.
CUSTOM: Uz brze postavke možete
prilagođavati i druge postavke (str. 7).
RESET: Postavke na izborniku “SETUP”
vraća na zadane postavke.
ZOOM*
ANGLE
Mijenja kut.
2
Odabire videodatoteku radi reproduciranja.
DATE
Prikazuje datum snimanja fotografije
digitalnim fotoaparatom.
INTERVAL*
Navodi trajanje prikaza slajdova na zaslonu.
Povećava sliku do četiri puta u odnosu
na izvornu sliku, pomičite pomoću
strelica C/X/x/c.
,nastavak
5
EFFECT*
Odabire efekte koji će se koristiti za promjenu
slajdova prilikom dijaprojekcije.
MODE 1: Slike nasumično mijenjaju efekte
MODE 2: Slika se kreće od gornjeg desnog
prema donjem desnom kutu.
MODE 3: Slika se kreće od vrha prema dnu.
MODE 4: Slika se kreće s lijeve strane prema
desnoj.
MODE 5: Slika se proteže iz središta zaslona.
OFF: Isključuje tu funkciju.
MEDIA
Odabire vrstu medija koju želite reproducirati.
VIDEO: Reproducira videodatoteke.
PHOTO (MUSIC): Reproducira datoteke
s fotografijama i glazbom u obliku dijaprojekcije.
Dijaprojekciju možete prikazivati sa zvukom
kada su datoteke s glazbom i fotografijama
u istom albumu. Ako je vrijeme reproduciranja
glazbe ili fotografija dulje, nastavit će se bez
zvuka, odnosno slike.
PHOTO: Reproducira fotografske datoteke.
MUSIC: Reproducira glazbene datoteke.
Pritisnite SUBTITLE prilikom reproduciranja
glazbenih datoteka koja sadrže nesinkronizirane
stihove. Uređaj za reprodukciju podržava samo
stihove u formatu MP3 ID3.
* Ta funkcija, ovisno o datoteci, možda neće biti
moguća.
Reprodukcija VIDEO CD-ova s PBC
funkcijama
Kada počnete reproducirati VIDEO CD
s PBC funkcijama (funkcijama kontrole
reprodukcije), prikazuje se izbornik na
kojemu možete birati.
Upravljanje televizorom daljinskim
upravljačem
Razinom zvuka, izvorom signala i prekidačem
za uključivanje televizora tvrtke Sony možete
upravljati putem priloženog daljinskog
upravljača.
Ako se vaš televizor nalazi u tablici u nastavku,
postavite odgovarajući kôd proizvođača.
Kada zamijenite baterije daljinskog upravljača,
ponovno postavite odgovarajući kôd.
1 Pritisnite i držite te istovremeno pomoću
brojčanih gumba upišite šifru proizvođača
televizora (pogledajte tablicu).
2 Otpustite TV [/1.
Kodovi televizora kojima je moguće upravljati
Sony
01 (zadano)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Povezivanje USB uređaja
(samo DVP-SR360)
USB uređaj možete priključiti na USB
priključak uređaja za reprodukciju radi
reprodukcije datoteka s videozapisima,
fotografijama ili glazbom.
Uklanjanje USB uređaja
Zaustavite reprodukciju i odspojite USB
uređaj od USB priključka.
Reprodukcija bez korištenja PBC funkcije
Promjena LUN-a
Pritisnite ./> ili gumb s brojkama kada
je uređaj za reprodukciju zaustavljen da biste
odabrali pjesmu, a zatim pritisnite N ili
ENTER. Da biste se vratili u reproduciranje
PBC funkcije, dva puta pritisnite x, a zatim
pritisnite N.
Za neke se uređaje može pojaviti LUN (broj
logičke jedinice). Da biste promijenili LUN ili
izvornu pohranu, pritisnite
kada se
prikaže popis albuma ili pjesama.
O podržanim USB uređajima
• Ovaj uređaj podržava samo USB klasu
masovne pohrane.
• Ovaj uređaj podržava samo FAT format USB
uređaja.
• Neki USB uređaji ne funkcioniraju s ovim
uređajem za reprodukciju.
6
Izbornik CUSTOM
Možete prilagoditi različite postavke.
Pritisnite DISPLAY kada je uređaj za
reprodukciju zaustavljen, odaberite
(SETUP), a zatim odaberite
“CUSTOM”. Pojavit će se izbornik CUSTOM.
Popis izbornika
Stavka
Naziv stavke, funkcija
LANGUAGE SETUP
OSD (zaslonski prikaz): Prebacuje jezik
prikaza na zaslonu.
MENU*1: Odabire željeni jezik za izbornik
diska. (samo DVD VIDEO)
AUDIO*1: Prebacuje jezik zvučnog zapisa.
Kada odaberete “ORIGINAL”, odabire se
jezik koji ima prednost na disku. (samo DVD
VIDEO)
SUBTITLE*1: Prebacuje jezik titla snimljenog
na DVD VIDEO. Kada odaberete “AUDIO
FOLLOW”, jezik titlova promijenit će se
u skladu s jezikom koji ste odabrali za zvučni
zapis (samo DVD VIDEO)
CUSTOM SETUP
AUTO STANDBY: Uključuje ili isključuje
postavku automatskog stanja pripravnosti. Ako
odaberete “ON”, uređaj za reprodukciju prelazi
u stanje pripravnosti kada je zaustavljen dulje
od 30 minuta.
AUTO PLAY: Kada je postavljen na “ON”,
uređaj za reprodukciju automatski pokreće
reprodukciju kada mjerač vremena uključi
uređaj (nije priloženo).
PAUSE MODE: Odabire sliku u pauziranom
načinu rada. Obično odaberite “AUTO”. Kada
se slika prikazuje u visokoj rezoluciji, postavite
na “FRAME” (samo DVD).
TRACK SELECTION: Zvučnom zapisu koji
sadrži najveći broj kanala daje prioritet kada
reproducirate DVD VIDEO na kojemu je
snimljeno više audioformata (format PCM,
MPEG audio, DTS ili Dolby Digital). Ako
odaberete “AUTO”, bit će dan prioritet
(samo DVD VIDEO)
MULTI-DISC RESUME: Uključuje ili
isključuje postavku nastavka rada s više diskova.
Nastavak reprodukcije moguće je pohraniti
u memoriju za do šest različitih medija DVD
VIDEO/VIDEO CD. Ako ponovno pokrenete
postavke, točka ponovnog pokretanja bit će
izbrisana (samo DVD VIDEO/VIDEO CD).
SCREEN SETUP
TV TYPE: Odabire omjer širine i visine
priključenog televizora.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
SCREEN SAVER: Kada je postavljen na “ON”,
čuvar zaslona pojavljuje se kada je uređaj
za reproduciranje pauziran ili zaustavljen
15 minuta. Pritisnite N da biste isključili
čuvar zaslona.
BACKGROUND: Odabire boju pozadine
ili sliku na zaslonu televizora. Ako postavite
“JACKET PICTURE”, čak i ako disk ne sadrži
sliku omota, pojavit će se slika “GRAPHICS”.
LINE: Odabire izlaz videosignala.
,nastavak
7
AUDIO SETUP
AUDIO DRC (Kontrola dinamičkog
raspona)*2: Postavite u skladu s okolinom.
Postavite na “TV MODE” kada je najtiše
zvukove teško razlučiti ili na “WIDE RANGE”
kada je okruženje za slušanje dobro, na primjer
prilikom korištenja kućnog kina.
DOWNMIX*2: Prebacuje metodu miješanja na
dva kanala prilikom reproduciranja DVD-a sa
stražnjim zvučnim elementima (kanalima)
ili kada je sadržaj snimljen u Dolby Digital
formatu. Obično odaberite “DOLBY
SURROUND”.
DIGITAL OUT: Odabire ako audiosignali
izlaze putem priključka DIGITAL OUT
(COAXIAL) priključak. Kada odaberete “ON”,
postavite i “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”,
“DTS” ili “48kHz/96kHz PCM”.
DOLBY DIGITAL: Odabire vrstu Dolby
Digital signala. Postavite na “D-PCM” kada
je uređaj za reprodukciju priključen na
audiokomponentu bez ugrađenog Dolby
Digital dekodera.
MPEG: Odabire vrstu MPEG audiosignala.
Postavite na “MPEG” kada je uređaj za
reprodukciju priključen na audiokomponentu
s ugrađenim MPEG dekoderom.
DTS: Odabire vrstu DTS audiosignala.
Postavite na “ON” kada reproducirate DVD
VIDEO s DTS zvučnim zapisima. Nemojte
postaviti na “ON” kada uređaj za reprodukciju
priključite na audiokomponentu bez DTS
dekodera.
48kHz/96kHz PCM: Odabire frekvenciju
uzorkovanja digitalnog signala audioizlaza
(samo DVD VIDEO)
*1 Kada odaberete “OTHERS t”, odaberite
i unesite jezični kôd. Pogledajte “POPIS
JEZIČNIH KODOVA” pri kraju ovog
priručnika.
*2 Ova funkcija utječe na izlaz iz sljedećih
priključaka:
– priključak DIGITAL OUT (COAXIAL) samo
kada je “DOLBY DIGITAL” postavljen na
“D-PCM”.
– LINE (RGB)-TV priključak.
Informacije
Otklanjanje poteškoća
Ako pri upotrebi uređaja za reprodukciju
primijetite bilo koju od sljedećih poteškoća,
prije traženja popravka pokušajte riješiti
problem pomoću ovog vodiča za otklanjanje
poteškoća. Ako su problemi i dalje prisutni,
obratite se najbližem prodavaču tvrtke Sony.
Napajanje nije uključeno.
c Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto
priključen.
Nema slike/pojavljuje se šum na slici.
c Ponovno čvrsto priključite kabel za
povezivanje.
c Kabeli za povezivanje su oštećeni.
c Provjerite vezu s televizorom te kontrolu za
odabir ulaznog signala na televizoru postavite
tako da se na zaslonu televizora pojavi signal
uređaja za reprodukciju.
c Postavite “LINE” u “SCREEN SETUP”
na stavku koja odgovara za vaš TV.
c Disk je prljav ili oštećen.
Nema zvuka.
c Ponovno čvrsto priključite kabel za
povezivanje.
c Kabel za povezivanje je oštećen.
c Uređaj za reprodukciju je u pauziranom
načinu rada ili u načinu usporene
reprodukcije.
c Uređaj za reprodukciju je u načinu brzog
pregledavanja unatrag ili unaprijed.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
c Baterije u daljinskom upravljaču slabe su.
c Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru daljinskog upravljača na uređaju
za reprodukciju.
c Kada pritiskanjem gumba na daljinskom
upravljaču jedan po jedan upravljate uređajem
za reprodukciju, gumbe pritišćite unutar pet
sekundi.
Disk se ne reproducira.
c Disk je okrenut na pogrešnu stranu.
Disk umetnite tako daje strana za
reproduciranje okrenuta prema dolje.
c Disk je iskrivljen.
c Uređaj za reprodukciju reproducira određene
diskove.
8
c Regionalni kôd na DVD-u ne odgovara uređaju
za reprodukciju.
c Unutar uređaja za reprodukciju nakupila
se vlaga.
c Uređaj za reprodukciju ne može reproducirati
snimljeni disk koji nije pravilno finaliziran.
Uređaj za reprodukciju ne funkcionira ispravno.
c Kada statički elektricitet, na primjer, uzrokuje
neuobičajeno funkcioniranje uređaja
za reprodukciju, odspojite uređaj za
reprodukciju.
Na zaslonu se prikazuje “C:13:**”.
c Disk očistite krpom ili provjerite njegov
format.
Uređaj za reprodukciju ne može otkriti USB
uređaj priključen na uređaj za reprodukciju.
(samo DVP-SR360)
c USB uređaj nije čvrsto priključen na uređaj
za reprodukciju.
c USB uređaj ili kabel su oštećeni.
c Način diska nije prebačen u USB način.
Formati datoteka koji se mogu
reproducirati
Videozapis: MPEG-1 (Cyber-shot podaci)/
MPEG-4 (jednostavan profil)*1/Xvid
Fotografija: JPEG (DCF format)
Glazba: MP3 (osim za mp3PRO)/WMA (osim
za WMA Pro)*1, *2/AAC*1, *2/LPCM/WAVE
*1 Nije moguće reproducirati datoteke sa zaštitom
autorskih prava (Digital Right Management,
DRM).
*2 Uređaj za reprodukciju ne reproducira kodirane
datoteke, poput formata Lossless.
Podržani nastavci: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mp4”, “.jpg”, “.mp3”, “.wma”, “.m4a”, “.wav”
Podržani diskovi: DVD, DVD±RW/±R/±R
DL, Music CD/Super VCD, CD-R/-RW
• Podatkovni CD-ovi snimljeni prema
razini 1 ili razini 2 standarda ISO 9660
ili njegovu proširenu formatu Joliet.
• Podatkovni DVD-ovi snimljeni prema
specifikaciji UDF.
• Uređaj za reprodukciju reproducirat će sve
gore navedene datoteke, čak i ako se format
datoteke razlikuje. Reproduciranje takvih
podataka može stvoriti šum koji rezultira
oštećenjem zvučnika.
• Reprodukcija složene hijerarhije mapa može
potrajati. Stvarajte albume s najviše dvije
hijerarhije.
• Ovisno o kodiranju ili stanju snimke, neke se
datoteke s videozapisima, fotografijama ili
glazbom možda neće reproducirati.
• Pokretanje reprodukcije i nastavak sa
sljedećim ili nekim drugim albumom
(ili datotekom) može potrajati.
• Uređaj za reprodukciju prepoznat će najviše
200 albuma i 600 datoteka. Može prepoznati
do 300 datoteka s glazbom i 300 datoteka
s fotografijama kada je “PHOTO (MUSIC)”
odabran.
• Uređaj za reprodukciju možda neće
reproducirati kombinaciju dvije ili
više datoteka s videozapisima.
• Uređaj za reprodukciju ne može
reproducirati datoteku s videozapisima koja
je veća od 720 (širina) × 576 (visina) / 2 GB.
• Reprodukcija, ovisno o datoteci, možda neće
biti bez problema. Preporučujemo vam da
stvorite datoteku s manjom brzinom
prijenosa u bitovima.
• Uređaj za reprodukciju ne može bez
problema reproducirati datoteku
s videozapisom velike brzine prijenosa
u bitovima s podatkovnog CD-a.
Preporučujemo vam reproduciranje putem
podatkovnog DVD-a.
• Prilikom reprodukcije vizualnih podataka
koje format MPEG-4 ne podržava čut će
se samo zvuk.
Napomena o medijima na koje je moguće snimati
Neke medije na koje je moguće snimati nije
moguće reproducirati zbog kvalitete snimke ili
fizičkog stanja diska ili karakteristika uređaja
za snimanje i autorskog softvera. Disk se neće
reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
Neki podatkovni diskovi stvoreni su u formatu
Packet Write koji nije moguće reproducirati.
Uređaj za reproduciranje koji ne može
reproducirati slike sa zaštitom od kopiranja
Slike u DVD-VR načinu sa zaštitom CPRM
(Content Protection for Recordable Media)
nije moguće reproducirati.
,nastavak
9
Napomena u vezi reprodukcije DVD/VIDEO diskova
Proizvođači softvera možda su namjerno
postavili neke operacije vezane uz
reprodukciju DVD/VIDEO diskova. Budući
da ovaj uređaj za reproduciranje reproducira
DVD/VIDEO diskove u skladu sa sadržajem
diska koji su oblikovali proizvođači softvera,
neke značajke reprodukcije neće biti
dostupne. Pročitajte upute za korištenje
koje ste dobili uz DVD/VIDEO diskove.
Napomena o diskovima
Uređaj je osmišljen za reprodukciju diskova
koji su usklađeni sa standardom Compact
Disc (CD). DualDisc diskovi i neki glazbeni
diskovi šifrirani tehnologijama za zaštitu
autorskih prava nisu usklađeni sa
standardom Compact Disc (CD). Stoga ti
diskovi nisu kompatibilni s ovim uređajem.
Specifikacije
Sustav
Laser: poluvodički laser
Ulazi/izlazi
• DIGITAL OUT (COAXIAL): priključak
Phono
• LINE (RGB)-TV: 21 pinski
• USB (samo DVP-SR360): USB priključak
vrste A, maksimalni napon od 500 mA
(za povezivanje USB uređaja)
Općenito
• Preduvjeti napajanja: 220 do 240 V
izmjeničnog napona, 50/60 Hz
• Potrošnja energije:
6 W (DVP-SR160)
10 W (DVP-SR360)
• Dimenzije (pribl.): 270 × 38,5 × 209 mm
(širina/visina/dubina) uklj. ispupčene
dijelove
• Masa (pribl.): 950 g
• Radna temperatura: 5 °C do 35 °C
• Raspon vlage: 25% do 80%
Isporučena dodatna oprema
• Daljinski upravljač (1)
• R6 (veličina AA) baterije (2)
Dizajn i specifikacije podložni su promjeni
bez prethodne obavijesti.
10
POPIS JEZIČNIH KODOVA
1 str. 7
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
Kôd
Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1703 Nije navedeno
ISO 639: 1988 (E/F) standard
POPIS REGIONALNIH KODOVA RODITELJSKOG NADZORA
1 str. 5
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
Kôd
Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2115
2424
2165
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Čile
Danska
Filipini
Finska
2174
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
2363
Francuska
Indija
Indonezia
Italija
Japan
Kanada
Kina
Koreja
Malezija
2362
2376
2109
2379
2390
2427
2436
2489
2501
Meksiko
Nizozemska
Njemačka
Norveška
Novi Zeland
Pakistan
Portugal
Rusija
Singapur
2149
2499
2086
2528
2184
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Ujedinjeno
Kraljevstvo
z Da biste pronašli korisne savjete i informacije o proizvodima i uslugama tvrtke Sony, posjetite:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-400-836-F1(1) (CR)
Download PDF