3-283-150-E1(1)
CD/DVD
uređaj
Upute za uporabu
DVP-NS708H
© 2008 Sony Corporation
Za detaljne informacije o reciklaži
ovog ureñaja ili baterije, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu u
kojoj ste kupili proizvod.
UPOZORENJE
Radi sprječavanja opasnosti
od požara ili električnog
udara, nemojte izlagati
uređaj utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište jer
bi moglo doći do električnog
udara. Prepustite popravke
isključivo stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti
samo stručne osobe u ovlaštenom servisu.
Ne izlažite bateriju izravnom
sunčevom svjetlu, vatri ili
sličnim izvorima topline.
Ovaj ureñaj pripada grupi laserskih
ureñaja klase 1. Oznaka CLASS 1
LASER PRODUCT nalazi se na
stražnjoj vanjskoj strani ureñaja.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata uz
ovaj ureñaj povećava opasnost od
oštećenja vida. Budući da je laserska zraka koja se koristi u ovom
CD/DVD ureñaju štetna za oči, nemojte pokušavati otvarati kućište.
Prepustite popravke samo stručnim
osobama.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih ureñaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama sa sustavima
odvojenog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za
tu namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
2
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Samo u Europi
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti i sigurnosti
proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. U vezi
servisiranja i jamstva obratite se na
adrese navedene u priloženom
popisu servisa i jamstvenom listu.
Mjere opreza
Zbrinjavanje otpadnih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama sa
sustavima odvojenog prikupljanja
otpada)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se isporučena baterija
ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. Pravilnim zbrinjavanjem
starih baterija čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi
ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu
s ugrañenom baterijom, njezinu
zamjenu valja povjeriti isključivo
ovlaštenom servisu.
Kako bi se zajamčilo pravilno
rukovanje baterijom, na kraju
njezina radnog vijeka je odnesite
na odlagalište za recikliranje
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da
pogledate poglavlje o tome kako
sigurno izvaditi bateriju iz ureñaja.
Odnesite je na odlagalište za
recikliranje dotrajalih baterija.
Sigurnost
C Ovaj ureñaj koristi napajanje
220 – 240 V AC, 50/60 Hz.
Provjerite da li napon ureñaja
odgovara vašem mrežnom
naponu.
C Radi prevencije od požara ili
strujnog udara, na ureñaj ne
postavljajte predmete ispunjene
vodom, kao što su vaze.
Postavljanje
C Nemojte postavljati ureñaj u
nagnuti položaj. Ureñaj je
namijenjen isključivo za uporabu
na ravnoj podlozi.
C Ureñaj i diskove držite dalje od
opreme sa snažnim magnetima,
poput mikrovalnih pećnica ili
velikih zvučnika.
C Nemojte stavljati teške predmete
na ureñaj.
O podešavanju glasnoće
Napomene o
diskovima
C Kako biste održali diskove čistima, prihvatite ih za rub. Nemojte
dodirivati površinu. Prašina, otisci
prstiju i ogrebotine na disku
mogu uzrokovati probleme pri
uporabi.
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako bilo kakav kruti predmet ili
tekućina dospije u unutrašnjost
kućišta, izvucite mrežni utikač iz
zidne utičnice i prije sljedeće
uporabe odnesite stručnoj osobi na
provjeru.
O izvorima napajanja
C Ureñaj nije odspojen s napajanja
(mreže) sve dok jer mrežni
utikač spojen na zidnu utičnicu,
čak i kad je sâm ureñaj isključen.
C Ako nećete ureñaj koristiti duže
vrijeme, obvezno izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice. Pri tome,
prihvatite utikač - nemojte
povlačiti kabel.
O postavljanju
C Nemojte izlagati diskove izravnom utjecaju sunčevog svjetla
ili izvora topline, primjerice,
kanala za odvod vrućeg zraka i
nemojte ih ostavljati u automobilu parkiranom na suncu jer bi
moglo doći do znatnog porasta
temperature u unutrašnjosti
automobila.
C Nakon reprodukcije, spremite
disk u kutiju.
C Prije reprodukcije, očistite disk
krpom. Obrišite disk od sredine
prema rubu.
C Nemojte koristiti otapala,
primjerice, benzin, razrjeñivač,
komercijalno nabavljiva sredstva
za čišćenje ili antistatičke
raspršivače namijenjene za
vinilne ploče.
C Ako ste otisnuli naljepnicu diska,
pričekajte da se osuši prije
reprodukcije.
C Postavite ureñaj na mjesto na
kojem je osigurano dovoljno
prozračivanje kako u unutrašnjosti ureñaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
C Nemojte postavljati ureñaj na
mekane podloge poput tepiha.
C Nemojte postavljati ureñaj na
mjesta u blizini izvora topline ili
na mjesta koja se nalaze pod
izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prekomjerne prašine ili
mehaničkih udara.
C Nemojte postavljati ureñaj u
skučeni prostor, kao što je
ugradbeni ormarić i sl.
C Postavite ureñaj u blizinu zidne
utičnice tako da se može odmah
odspojiti ako doñe do problema
u radu.
O radu
C Ako se ureñaj izravno unese iz
hladnog u topli prostor, ili je
postavljen u vlažnoj prostoriji, na
lećama u unutrašnjosti ureñaja
može doći do kondenziranja
vlage. U tom slučaju ureñaj neće
ispravno raditi. Ako se to dogodi,
izvadite disk i ostavite ureñaj
uključen približno pola sata dok
vlaga ne ishlapi.
C Ako selite ureñaj, izvadite
diskove. U protivnom, mogli bi
se oštetiti.
Nemojte pojačavati glasnoću pri
slušanju tihih dijelova ili dijelova
bez zvuka. U protivnom, zvučnici
se mogu oštetiti pri reprodukciji
glasnih dijelova.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju stranu i
kontrole ureñaja mekanom krpom
malo navlaženom u blagoj otopini
deterdženta. Nemojte koristiti
sredstva koja bi mogla ogrepsti
površinu, primjerice, abrazivni
prašak, ili otapala poput alkohola
ili benzina.
O čišćenju diskova i leće
lasera
Nemojte koristiti komercijalno
nabavljive diskove za čišćenje
niti sredstva za čišćenje diskova/
leće lasera jer bi moglo doći do
kvara.
O zamjenskim dijelovima
U slučaju popravka ovog ureñaja,
servis može zadržati zamijenjene
dijelove za ponovnu uporabu ili
recikliranje.
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj ureñaj omogućuje
neograničeni prikaz zaustavljene
slike ili oznaka na TV zaslonu.
Ako jako dugo vremena ostavite
prikaz na TV zaslonu, postoji
opasnost od trajnog oštećenja TV
zaslona. Plazma TV prijemnici i
TV prijemnici s projektorom su
posebno osjetljivi.
Ako imate pitanja ili problema pri
radu s ureñajem, molimo, obratite
se najbližem ovlaštenom Sony
prodavatelju.
3
Sadržaj
UPOZORENJE ..................................................................................................2
Napomene o diskovima ....................................................................................3
Mjere opreza .....................................................................................................3
O ovom priručniku ............................................................................................5
Diskovi koje je moguće reproducirati................................................................6
Položaj dijelova i kontrola .................................................................................8
Uporaba kontrolnog izbornika (Magic Pad) ....................................................11
Uvod u 'BRAVIA Sync' prikaz .........................................................................13
Povezivanje.................................................................................................. 14
Priključenje uređaja.........................................................................................14
Korak 1: Raspakiranje.....................................................................................14
Korak 2: Priključenje video kabela/HDMI kabela ............................................15
O značajkama ‘BRAVIA’ Theatre Sync (samo za HDMI povezivanja) ......17
Korak 3: Spajanje audio kabela ......................................................................18
Korak 4: Spajanje mrežnog kabela .................................................................20
Korak 5: Umetanje baterija u daljinski upravljač .............................................20
Upravljanje TV prijemnikom pomoću isporučenog daljinskog
upravljača..................................................................................................21
Korak 6: Brzo podešavanje.............................................................................22
Reprodukcija diska ..................................................................................... 24
Reprodukcija diska .........................................................................................24
Različiti načini reprodukcije (programirana reprodukcija, reprodukcija u
slučajnom redoslijedu, ponavljanje, A-B reprodukcija)..............................29
Podešavanje reproducirane slike (CUSTOM PICTURE MODE)......................33
Izoštravanje slike (SHARPNESS) ....................................................................34
Podešavanje vremenske razlike (Delay) između slike i zvuka (AV SYNC).......35
Blokiranje diskova (CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL).............................................................................36
Traženje određene scene............................................................................ 39
Traženje određenog mjesta na disku (pregled, usporena reprodukcija,
zaustavljena slika) .....................................................................................39
Traženje naslova/ poglavlja/zapisa/scene ......................................................40
Traženje po scenama (PICTURE NAVIGATION) .............................................42
Podešavanje zvuka ..................................................................................... 43
Promjena zvuka ..............................................................................................43
TV Virtual Surround postavke (TVS)................................................................45
Reprodukcija MP3 zvuka i JPEG slika........................................................ 46
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke ...................................................46
Reprodukcija MP3 audio zapisa i JPEG slikovnih datoteka ...........................47
Slide Show reprodukcija JPEG slika...............................................................49
4
DivX® video datoteke .................................................................................. 53
O DivX video datotekama ............................................................................... 53
Reprodukcija DivX Video datoteka................................................................. 54
Postavke i podešavanja.............................................................................. 55
Izbornik podešenja ......................................................................................... 55
Podešavanje jezika izbornika i dijaloga (LANGUAGE SETUP) ....................... 56
Podešavanje prikaza (SCREEN SETUP) ....................................................... 57
Korisnička podešenja (CUSTOM SETUP) ...................................................... 59
Podešavanje zvuka (AUDIO SETUP) .............................................................. 60
HDMI postavke (HDMI SETUP) ...................................................................... 62
Dodatne informacije ................................................................................... 64
U slučaju problema ........................................................................................ 64
Funkcija samodijagnostike (Na pokazivaču se pojavljuju slova/brojke) ......... 68
Tehnički podaci .............................................................................................. 69
Popis kodova jezika ....................................................................................... 70
Kodovi područja za funkcije ograničenja reprodukcije................................... 70
O ovom priručniku
C Upute u ovom priručniku opisuju kontrole daljinskog upravljača. Takoñer možete koristiti
kontrole na ureñaju ako imaju jednake oznake kao i one na daljinskom upravljaču.
C "DVD" se može koristiti kao opći naziv za DVD, DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL (+VR
način) i DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL (VR način, video način) diskove.
C U ovom priručniku koriste se sljedeće sličice (ikone):
Ikona
Značenje
Označava funkcije za DVD i DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL u VR načinu
ili DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL diskove u video modu.
Označava funkcije raspoložive za DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL diskove u
VR (Video Recording) načinu rada.
Označava funkcije za VIDEO CD (uključujući Super VCD ili CD-R/CD-RW
diskove u video CD ili Super VCD formatu).
Označava funkcije za glazbene CD diskove ili CD-R/CD-RW diskove u
glazbenom CD formatu.
Označava funkcije za DATA CD diskove (CD-ROM/CD-R/CD-RW koji
sadrže MP3*1 audio zapise, JPEG slikovne datoteke i DivX*2*3 video
datoteke).
Označava funkcije za DATA DVD diskove (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL koji sadrže MP3*1
audio zapise, JPEG slikovne datoteke i DivX*2*3 video datoteke).
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer III) je standardni format definiran od strane ISO (International Organization
for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG, a služi sažimanju audio
podataka.
*2 DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju je razvila tvrtka DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified i pripadajući logotipi su zaštićeni znakovi tvrtke DivX, Inc. i koriste se uz dopuštenje.
5
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Format diska
Komercijalni DVD
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R/
+R DL
VIDEO CD/
Glazbeni CD
Ureñaj ne može reproducirati sljedeće
diskove:
C CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim onih
koji su snimljeni u formatima navedenim
na prethodnoj stranici.
C CD-ROM diskove snimljene u PHOTO CD
formatu.
C CD-Extra podatke.
C DVD Audio diskove.
C HD sloj Super Audio CD-a.
C DATA DVD diskove koji ne sadrže MP3
audio zapise, JPEG slikovne datoteke ili
DivX video datoteke.
C BD diskove.
C HD DV diskove.
C Diskove snimljene AVCHDkompatibilnom DVD videokamerom.
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD+R DL", "DVD-R", "DVD VIDEO" i
logotip "CD" su zaštićeni znaci.
Takoñer, ureñaj ne može reproducirati
sljedeće diskove:
C DVD VIDEO s različitim regionalnim
kodom.
C Disk koji nije standardnog oblika
(primjerice, u obliku kartice, srca, itd.).
C Disk s naljepnicom.
C Disk na kojem je ostala samoljepljiva vrpca
od celofana ili naljepnica.
Napomene o CD/DVD diskovima
Regionalni kôd
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove snimljene
u sljedećim formatima:
– audio CD format
– video CD format
– MP3 audio zapise, slikovne JPEG datoteke
i DivX video datoteke formata u skladu s
ISO9660* Level 1/Level 2 standardom, ili
njegovim proširenim formatom, Joliet.
– KODAK Picture CD format
Ureñaj ima regionalni kôd otisnut sa stražnje
strane i reproducirat će samo DVD VIDEO
(samo reprodukcija) diskove ove označene
jednakim regionalnim kodom. Ovaj sustav se
koristi radi zaštite autorskih prava.
CD-RW/-R
* Logički format datoteka i mapa na CD-ROM
diskovima, definiran od strane ISO (International
Standard Organization).
Ovaj ureñaj može reproducirati DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/DVD-RW/
DVD-R/DVD-R DL diskove snimljene u
sljedećim formatima:
– MP3 audio datoteke, JPEG slikovne datoteke
i DivX video datoteke formata usklañenog
s UDF (Universal Disk Format) standardom.
6
Primjer diskova koji se ne mogu
reproducirati
Komercijalni DVD diskovi označeni s
takoñer se mogu reproducirati na ovom
ureñaju.
Ako pokušate reproducirati neki drugi DVD
disk, na TV zaslonu se pojavi poruka
"Playback prohibited by area limitations."
(odnosno, reprodukcija ovog diska je zabranjena uslijed regionalnih ograničenja).
Ovisno o DVD disku, može se dogoditi da
nema oznake koda iako je njegova reprodukcija zabranjena regionalnim ograničenjima.
Regionalni kôd
Napomene
C Napomene o DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL,
DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL ili CD-R/CD-RW
diskovima
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija nekih
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL, DVD-RW/
DVD-R/DVD-R DL, ili CD-R/CD-RW diskova na
ovome ureñaju zbog nedostatne kvalitete i uvjeta
snimanja te fizičkom stanju diska, odnosno zbog
razlike u tehnologiji i softveru snimanja.
Nije moguća reprodukcija diska koji nije ispravno
finaliziran. Dodatne informacije možete pronaći
u uputama za uporabu ureñaja za snimanje.
Imajte na umu da neke funkcije reprodukcije
možda neće raditi s nekim
DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL diskovima, čak
i kada su pravilno finalizirani. U tom slučaju
pogledajte disk normalnom reprodukcijom.
Takoñer nije moguća reprodukcija nekih DATA
CD/DATA DVD diskova snimljenih u Packet
Wire formatu.
C Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za
zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD-ova. U novije vrijeme u prodaji
se takoñer mogu naći glazbeni diskovi kodirani
radi zaštite od kopiranja. Neke od tih diskova nije
moguće reproducirati u ovom ureñaju.
C Samo ako ureñaj ne može reproducirati
snimke sa zaštitom od kopiranja.
Snimke u DVD-VR modu sa CPRM* zaštitom,
možda se neće moći reproducirati ako sadrže
signal za zaštitu od kopiranja. Na zaslonu se
prikazuje "Copyright lock".
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) je tehnologija kodiranja koja štiti
snimke sa zaštićenim autorskim pravima.
C DualDisc diskovi
DualDisc je dvostrani disk koji s jedne strane ima
snimljen DVD, a s druge strane digitalni audio
materijal.
Obratite pozornost da se audio strana DualDisc
diska neće možda neće moći reproducirati u
ovom ureñaju jer nije usklañena s CD standardom.
Zaštita autorskih prava
Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (copyright) koja je patentirana
u SAD-u i predstavlja intelektualno vlasništvo. Uporabu ove tehnologije mora odobriti
tvrtka Macrovision i namijenjena je isključivo
za kućnu i drugu ograničenu uporabu, osim
ako tvrtka Macrovision nije izričito odobrila
drugačiju uporabu. Zabranjeno je reverzno
inženjerstvo ili rastavljanje.
Napomena o reprodukciji
DVD i VIDEO CD diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO
CD diskova mogu namjerno biti izostavljene
od strane proizvoñača softvera. Budući da
ovaj ureñaj reproducira DVD i VIDEO CD
diskove ovisno o sadržaju diska koje su
izradili proizvoñači softvera, neke funkcije
reprodukcije možda neće biti raspoložive.
Takoñer pogledajte upute isporučene uz
DVD i VIDEO CD diskove.
7
Položaj dijelova i kontrola
Podrobnije podatke potražite na stranicama označenim u zagradama.
Prednja strana
A Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(24)
B Uložnica diska (24)
C Pokazivač (9)
D X Senzor daljinskog upravljača (20)
E HDMI* (High-Definition Multimedia
Interface) indikator (16, 62, 63)
Svijetli kad je HDMI OUT priključak
ispravno spojen sa HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
kompatibilnim ureñajem s HDMI ili
DVI (Digital Visual Interface) ulazom.
F Tipka Z (otvaranje/zatvaranje uložnice
diska) (24)
G Tipka N (reprodukcija) (24)
H Tipka x (stop) (25)
* Ovaj DVD ureñaj je opremljen High-Definition
Multimedia Interface (HDMI ™) tehnologijom.
"HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi HDMI Licensing LLC."
Stražnja strana
A Priključak HDMI OUT (high-definition
multimedia interface out) (15)
B Priključak DIGITAL OUT (COAXIAL)
(18)
C Priključci LINE OUT L/R (AUDIO)
(18)
8
D Priključak LINE OUT (VIDEO) (15)
E Priključak LINE (RGB)-TV (15)
F Priključci COMPONENT VIDEO
OUT (15)
Pokazivač
Tijekom reprodukcije DVD diska
Status reprodukcije
Svijetli tijekom
ponavljanja
reprodukcije (31)
Tekući naslov/poglavlje ili vrijeme reprodukcije (27)
Svijetli kad je moguća promjena kuta (25)
Tijekom reprodukcije VIDEO CD diska s kontrolom reprodukcije (PBC) (27)
Status reprodukcije
Tekuća scena ili vrijeme reprodukcije (27)
Svijetli za vrijeme A-B ponavljanja reprodukcije (32)
Tijekom reprodukcije CD, DATA DVD (MP3 audio/DivX video), DATA DVD (MP3 audio/DivX
video) ili VIDEO CD diska (bez funkcije PBC)
Status reprodukcije
Tekući zapis* (27)
Svijetli tijekom ponavljanja
reprodukcije (31)
Vrijeme reprodukcije (27)
* Tijekom reprodukcije DivX video datoteka nije prikazan tekući zapis.
, nastavlja se
9
Daljinski upravljač
H Tipke Tc/CU (reprodukcija
prema natrag/sliku po sliku/prema
naprijed/sliku po sliku) (25, 40)
I Tipke ./> (odabir prema
naprijed/ natrag) (25)
J Tipke ^ m/M y (pretraživanje/
usporena reprodukcija) (39)
K Tipka ZOOM (25, 48)
L Tipke SLOW PLAY/FAST PLAY (25)
M Tipka $ (audio) (43)
N Tipka ' (titlovi) (25, 49)
O Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(24)
P 2 (glasnoća) +/– (21)
Tipka + ima ispupčenje.*
Q Tipka t (TV/video) (21)
R Tipka PICTURE NAVI (navigacija
slike) (42, 48)
S Tipka TIME/TEXT (27)
T Tipka MENU (26)
U Tipka ENTER (22)
V Tipka DISPLAY (11)
W Tipka H (reprodukcija) (24)
Tipka H ima ispupčenje.*
X
Y
Z
a
Tipka x (stop) (25)
Tipka X (pauza) (25)
Tipka SUR (surround) (45)
Tipka ) (kut kamere) (25)
* Ispupčenje koristite za orijentaciju pri uporabi
ureñaja.
A Tipka TV @/1 (uključenje/pripravno
stanje) (21)
B Tipka Z (otvaranje/zatvaranje uložnice
diska) (25)
C Brojčane tipke (27)
Tipka broj 5 ima ispupčenje.*
D Tipka CLEAR (30)
E Tipka TOP MENU (26)
F Tipke C/X/x/c (25)
G Tipka C RETURN (26)
10
Uporaba kontrolnog izbornika (Magic Pad)
Kontrolni izbornik možete koristiti za odabir funkcije i provjeru pripadajućih podataka. Pritisnite
DISPLAY više puta za uključenje ili promjenu opcija kontrolnog izbornika na sljedeći način:
Kontrolni izbornik 1
Kontrolni izbornik 2 (samo za neke diskove)
Koentrolni izbornik isključen
Prikaz kontrolnog izbornika
Kontrolni izbornik 1 i 2 će sadržavati različite funkcije, ovisno o vrsti uloženog diska. Za detalje
o svakoj opciji, pogledajte stranice navedene u zagradama.
Primjer: Kontrolni izbornik 1 tijekom DVD VIDEO reprodukcije.
Broj tekućeg poglavlja*2
Broj tekućeg naslova*1
Ukupan broj naslova*1
Ukupan broj poglavlja*2
Funkcije kontrolnog izbornika
Odabrana funkcija
Status reprodukcije
(N reprodukcija,
X pauza,
x zaustavljanje, itd.)
Vrsta reproduciranog
diska*3
Vrijeme reprodukcije*4
Tekuće podešenje
Opcije
Naziv
odabrane
funkcije
Poruka o postupku
*1 Prikazuje broj scene za VIDEO CD (ako je
uključena funkcija PBC), broj zapisa za VIDEO
CD/CD, broj albuma za DATA DVD/DATA CD.
2
* Prikazuje indeksni broj za VIDEO CD, broj
MP3 audio zapisa ili JPEG datoteke za DATA
CD/DATA DVD. Broj DivX video datoteke za
DATA CD/DATA DVD.
*3 Prikazuje Super VCD kao "SVCD".
*4 Prikazuje datum za JPEG datoteke.
Za isključenje prikaza
Pritisnite DISPLAY više puta.
, nastavlja se
11
Popis funkcija kontrolnog izbornika
Funkcija Naziv parametra, funkcija
TITLE/SCENE/TRACK
Odabir naslova, scene ili zapisa za
reprodukciju.
CHAPTER/INDEX
Odabir poglavlja ili indeksa za
reprodukciju.
TRACK
Odabir zapisa za reprodukciju.
TIME/TEXT
Provjera proteklog i preostalog
vremena reprodukcije.
Unesite vremenski kôd za traženje
slike i zvuka.
ALBUM
Odabir albuma s MP3 audio i JPEG
slikovnim datotekama za
reprodukciju.
FILE
Odabir JPEG slikovne datoteke za
reprodukciju.
ORIGINAL/PLAY LIST
Odabir vrste naslova (u DVD-VR
načinu) za reprodukciju: izvorni
(ORIGINAL) ili ureñeni (PLAY
LIST).
ALBUM
Odabir albuma s DivX video
datotekom za reprodukciju.
PROGRAM
Odabir naslova, poglavlja ili zapisa
za reprodukciju željenim slijedom.
FILE
Odabir DivX video datoteke za
reprodukciju.
SHUFFLE
Reprodukcija naslova, poglavlja ili
zapisa slučajnim redoslijedom.
DATE
Prikaz datuma snimanja digitalnim
fotoaparatom.
REPEAT
Ponavljanje reprodukcije cijelog
diska (svih naslova/zapisa/albuma)
ili jednog naslova/zapisa/albuma/
datoteke više puta.
INTERVAL
Odreñivanje trajanja prikaza pojedinačne slike slide showa.
A-B REPEAT
Odreñivanje dijela kojeg želite
ponavljano reproducirati.
CUSTOM PICTURE MODE
Podešavanje video signala s ureñaja.
Možete odabrati kvalitetu slike koja
najbolje pristaje onome što gledate.
SHARPNESS
Naglašavanje obrisa u slici kako bi
slika ispala oštrija.
AV SYNC
Podešavanje razlike u vremenu
reprodukcije (delay) slike i zvuka.
PARENTAL CONTROL
Zabrana reprodukcije.
12
SETUP
Brzo (QUICK) podešavanje
Brzo podešavanje možete primijeniti
za odabir željenog jezika izbornika,
formata slike i izlaznog audio signala.
CUSTOM podešavanje
Osim brzog podešavanja, možete
izvršiti različita dodatna podešavanja.
RESET
Vraćanje podešenja izbornika
"SETUP" na tvornički odreñene
vrijednosti.
EFFECT
Odabir efekta koji će se koristiti za
slide show.
MODE (MP3, JPEG)
Odabir vrste podataka; MP3 audio
zapisi (AUDIO), JPEG slikovne
datoteke (IMAGE) ili oba (AUTO)
koji će se reproducirati s DATA CD
ili DATA DVD diska.
z Savjet
Indikator ikone kontrolnog izbornika svijetli zeleno
kad odaberete neku od
funkcija, osim "OFF" (isključeno) (samo
"PROGRAM", "SHUFFLE", "REPEAT", "A-B
REPEAT", "SHARPNESS"). Indikator
"ORIGINAL/PLAY LIST" svijetli zeleno kad
odaberete "PLAYLIST" (tvorničko podešenje).
Indikator "CUSTOM PICTURE MODE" svijetli
zeleno kad odaberete bilo koje podešenje osim
"STANDARD". Indikator "AV SYNC" svijetli
zeleno kad je podešen na više od 0 ms.
Uvod u 'BRAVIA Sync' prikaz
Ureñajem možete upravljati pritiskom na tipku SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV
prijemnika ili preko izbornika TV prijemnika.
'BRAVIA Sync' prikaz
Ovisno o vrsti diska, u 'BRAVIA Sync' prikazu pojavit će se različite opcije.
Primjer: 'BRAVIA Sync' prikaz kod reprodukcije DVD VIDEO diska.
Odaberite opciju tipkama C/X/x/c i zatim
pritisnite ENTER.
Kod reprodukcije DVD VIDEO
Prikaz izbornika MENU i TOP MENU.
Kod reprodukcije u DVD-VR načinu
Prikaz ./> i brojeva poglavlja.
Kod reprodukcije CD, VIDEO CD ili Super
VCD diska (bez PBC)
Prikaz ./> i brojeva zapisa.
Kod reprodukcije VIDEO CD ili Super VCD
(s PBC) (str. 27)
Prikaz ./> i broja scene.
Kad se prikaže izbornik diska, možete odabrati opciju tipkama X/x.
Za isključivanje prikaza
Pritisnite tipku RETURN ili SYNC MENU
na daljinskom upravljaču TV prijemnika.
z Savjet
Funkcije takoñer možete kontrolirati pomoću
daljinskog upravljača ovog ureñaja.
Napomene
C Opcije izbornika 'BRAVIA Sync' imaju jednake
funkcije kao i tipke na daljinskom upravljaču
ureñaja (str. 10).
C Ovu funkciju možete upotrebljavati samo ako vaš
TV podržava 'BRAVIA Sync'.
C Detalje o funkciji 'BRAVIA Sync' potražite u
uputama za uporabu TV prijemnika.
Kod reprodukcije DATA CD ili DATA DVD
diska
Prikaz izbornika MENU i PICTURE NAVI.
13
Povezivanje
Priključenje uređaja
Slijedite korake od 1 do 6 za spajanje i podešavanje ureñaja.
Napomene
C
C
C
C
Priključite kabele ispravno kako biste spriječili neželjene smetnje.
Pogledajte upute isporučene s komponentama koje spajate.
Ovaj ureñaj nije moguće priključiti na TV prijemnik koji nema SCART ili ulazni video priključak.
Prije priključenja obavezno isključite napajanje svake komponente.
Korak 1: Raspakiranje
Provjerite jeste li dobili sljedeće:
C Daljinski upravljač (1)
C Baterije R6 (veličina AA) (2)
14
Korak 2: Priključenje video kabela/HDMI kabela
Spojite CD/DVD ureñaj na TV monitor, projektor ili audio komponentu poput AV pojačala
(prijemnika) pomoću video kabela. Odaberite jedan način priključenja A do D, ovisno o
ulaznom priključku vašeg TV monitora, projektora ili audio komponente.
Za prikaz slike s progresivnim signalima (525p ili 625p) na kompatibilnom TV prijemniku,
projektoru ili monitoru, potrebno je koristiti C način spajanja. Izaberite B način spajanja za
TV prijemnik, projektor ili audio komponentu opremljenu HDMI ulazom.
(žuti)
Audio/video kabel
(nije isporučen)
TV, projektor ili
audio komponenta
(žuti)
na LINE OUT (VIDEO)
u HDMI OUT
CD/DVD uređaj
(zeleni)
(plavi)
(crveni)
na LINE
(RGB)-TV
SCART kabel
(nije isporučen)
HDMI kabel
(nije isporučen)
u COMPONENT
VIDEO OUT
TV, projektor ili
audio komponenta
(zeleni)
(plavi)
(crveni)
TV, projektor ili
audio komponenta
Komponentni video
kabel (nije isporučen)
TV prijemnik
{: Tok signala
, nastavlja se
15
Spajanje TV prijemnika s DVI ulazom
Napomena
Prilikom spajanja na TV koji podržava progresivne
signale, savjetujemo uporabu načina spajanja C.
Spojite li ureñaj na TV prijemnik na C i D način,
posebni kontrolni signal koji se prenosi putem
SCART kabela može prouzročiti prijenos signala
na SCART priključak.
A Video ulaz
Moći ćete uživati u visokoj kvaliteti slike.
B HDMI/DVI ulaz
Upotrijebite certificirani Sony HDMI kabel
kako biste uživali u digitalnoj slici i zvuku
visoke kvalitete kroz HDMI OUT priključak.
Prilikom spajanja na Sony TV prijemnik koji
podržava funkciju CONTROL FOR HDMI,
pogledajte str. 17.
Spajanje na HDMI OUT priključnicu
Slijedite donje korake. Nepravilno rukovanje
može oštetiti HDMI OUT priključnicu i
priključak.
1
Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključnicu na stražnjoj strani uređaja i HDMI
priključak tako da provjerite njihov
oblik.
Priključak ne smije biti okrenut naopako
ili nagnut.
Koristite HDMI-DVI konverzijski kabel (nije
isporučen). DVI priključak neće primati
nikakve audio signale, pa će biti potrebno
primijeniti drugu vrstu audio povezivanja za
ovo spajanje (str. 18). Takoñer, nije moguće
spojiti HDMI OUT priključke za DVI priključke koji nisu HDCP kompatibilni (npr., DVI
priključci na PC grafičkim sučeljima).
C Komponentni video ulazi (Y,
PB/CB, PR/CR)
Moći ćete uživati u visokoj kvaliteti slike i
vjernoj reprodukciji boja.
Ako vaš TV prijemnik omogućuje reprodukciju progresivnih signala u formatu 525p/625p,
trebate koristiti ovaj način spajanja i podesiti
opciju "PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY)" u "SCREEN SETUP" na "ON"
(str. 58) za izlaz progresivnih video signala.
D SCART ulaz
Obratite pozornost na čvrsto spajanje priključaka kako bi izbjegli brujanje i šum. Pri
spajanju SCART kabela, provjerite je li TV
prijemnik kompatibilan sa S video ili RGB
signalima. Pogledajte upute za uporabu
isporučene uz vaš TV prijemnik. Takoñer,
kad u izborniku Setup za funkciju "SCREEN
SETUP" (str. 58) podesite opciju "LINE" na
"S VIDEO" ili "RGB (COMPONENT OFF)",
koristite SCART kabel koji podržava
odgovarajuće signale.
Pri spajanju na standardni 4:3 TV
Priključak okrenut
naopako
2
Ukošeno
Umetnite HDMI priključak ravno u HDMI
OUT priključnicu.
Nemojte uvrtati ili jako pritiskati HDMI
priključak.
16
Ovisno o disku, slika možda neće stati na TV
zaslonu. Za promjenu formata slike
pogledajte str. 57.
Napomene
C Nemojte spajati više vrsta video kabela izmeñu
ureñaja i TV-a istovremeno.
C Nemojte istovremeno koristiti B i D način.
C Nemojte spajati ureñaj na videorekorder itd. Ako
signali s ureñaja dolaze na TV prijemnik preko
videorekordera, slika na zaslonu možda neće biti
jasna. Ukoliko vaš TV prijemnik ima samo jedan
audio/video ulazni priključak, na njega spojite
ovaj ureñaj.
Za pripremu ‘BRAVIA’ Theatre Sync značajki
Videorekorder
CD/DVD uređaj
TV
Spojite
izravno
C Kad spajate ureñaj na vaš TV prijemnik preko
SCART priključaka, TV prijemnik nakon pokretanja reprodukcije automatski odabere CD/DVD
ureñaj kao ulazni izvor. Ako želite gledati TV
program, pritisnite t (TV/video) na daljinskom
upravljaču za prebacivanje ulaza na TV.
C Ako u izborniku SCREEN SETUP podesite opciju
"LINE" na "RGB (COMPONENT OFF)" (str. 58),
DVD ureñaj neće prenositi komponentne video
signale.
C Svakako odspojite HDMI kabel kod premještanja
ureñaja.
C Ako stavite ureñaj sa spojenim HDMI kabelom
na ormarić, nemojte kabel prejako pritiskati uz
stjenku ormarića. U protivnom se može oštetiti
HDMI OUT priključnica ili HDMI kabel.
C Kod spajanja ili odspajanja, nemojte uvrtati ili
zakretati HDMI priključak.
Podesite opciju "CONTROL FOR HDMI" na
"ON" u izborniku "HDMI SETUP" (str. 63).
Za detalje o podešavanju TV prijemnika,
pogledajte korisnički priručnik isporučen s
TV prijemnikom.
Napomena
Ovisno o spojenoj komponenti, CONTROL FOR
HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu isporučene s komponentom.
Kod reprodukcije diska snimljenog u NTSC
sustavu boje, ureñaj šalje video signal ili
izbornik Setup u NTSC sustavu boje, a slika
se možda neće pojaviti na TV prijemnicima
s PAL sustavom boje. U tom slučaju
otvorite uložnicu i izvadite disk.
O značajkama ‘BRAVIA’ Theatre
Sync (samo za HDMI
povezivanja)
Spajanjem Sony komponenata koje su kompatibilne s CONTROL FOR HDMI funkcijom
pomoću HDMI kabela (opcija), postupak se
pojednostavljuje kao u nastavku:
C One-Touch Play (str. 24)
C System-Power Off
Kad isključite TV pritiskom tipke @/1 na
daljinskom upravljaču TV-a, automatski se
isključi komponenta kompatibilna s
funkcijom CONTROL FOR HDMI.
17
Korak 3: Spajanje audio kabela
Odaberite jedan od načina povezivanja, A ili B, ovisno o ulaznom priključku TV prijemnika,
projektora ili AV pojačala (prijemnik). Ovaj način povezivanja omogućuje reprodukciju zvuka.
(crveni)
(žuti)*
Audio/video kabel
(nije isporučen)
(bijeli)
(bijeli)
(žuti)*
(crveni)
TV, projektor ili
audio komponenta
na LINE OUT/L/R (AUDIO)
na DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
CD/DVD uređaj
ili
Koaksijalni digitalni kabel
(nije isporučen)
HDMI kabel (nije isporučen)
na koaksijalni ili optički/HDMI
digitalni ulaz
[Zvučnici]
[Zvučnici]
Stražnji (L)
Prednji (L)
Središnji
Stražnji (R)
Audio komponenta
s dekoderom
Prednji (R)
Subwoofer
{: Tok signala
* Žuti priključak se koristi za video signale (str. 15).
z Savjet
Za pravilan razmještaj zvučnika pogledajte upute za uporabu isporučene sa spojenim komponentama.
18
A Audio L/R ulazne priključnice
Ovaj način povezivanja koristi se za dva zvučnika TV prijemnika ili audio komponente.
B Digitalne audio ulazne
priključnice
Ako vaša audio komponenta ima Dolby*1
Digital, DTS*2 ili MPEG audio dekoder i
digitalni ulazni priključak, upotrijebite ovaj
način spajanja. Možete uživati u Dolby Digital
(5.1ch), DTS (5.1ch) i MPEG audio (5.1ch)
surround efektu.
Spojite li ureñaj na Sony audio komponentu
koja podržava funkciju CONTROL FOR
HDMI, pogledajte upute za uporabu
isporučene s tom audio komponentom.
*1 Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i znak dvostrukog D su
zaštitni znakovi Dolby Laboratories.
2
* Proizvedeno uz licencu zaštićenu patentima u
SAD-u: 5,451,942 i ostalim patentima u SAD-u
i svijetu, izdanima ili u postupku odobravanja.
DTS i DTS Digital Out su registrirani zaštitni
znakovi i DTS logotip i simbol su zaštitni
znakovi tvrtke DTS, Inc. © 1996-2007 DTS,
Inc. Sva prava zadržana.
Napomene
C Nakon dovršetka povezivanja, podesite "DOLBY
DIGITAL" na "DOLBY DIGITAL" i "DTS" na
"ON" u izborniku Quick Setup (str. 22). Ako
vaša audio komponenta ima funkciju MPEG
audio dekodera, podesite "MPEG" na "MPEG" u
izborniku Audio Setup (str. 61). U protivnom iz
zvučnika nećete čuti zvuk ili ćete čuti glasan
šum.
C Kad spojite audio komponentu koji podržava 96
kHz frekvenciju uzorkovanja, podesite "48kHz/
96kHz PCM" u "AUDIO SETUP" na "96kHz/
24bit" (str. 61).
C Kod ovog načina povezivanja nećete moći koristiti
TVS efekte putem ovog rekordera.
C Nakon spajanja ureñaja na audio komponentu s
HDMI kabelom, bit će potrebno:
– Spojiti audio komponentu na TV prijemnik HDMI
kabelom.
– Spojiti ureñaj na TV prijemnik video kabelom
različitim od HDMI kabela (komponentnim
video kabelom ili audio/video kabelom).
C Prilikom spajanja na HDMI OUT priključak,
pažljivo poravnajte HDMI kabel s priključkom.
Nemojte savijati HDMI kabel ili ga izlagati
pritisku.
19
Korak 4: Spajanje mrežnog kabela
Priključite mrežne kabele rekordera i TV prijemnika u mrežnu utičnicu.
Korak 5: Umetanje baterija u daljinski upravljač
Ureñajem možete upravljati pomoću isporučenog daljinskog upravljača. Umetnite dvije R6
baterije (veličina AA) pazeći da se 3 i # polariteti baterija slažu s oznakama u pretincu. Pri
uporabi daljinskog upravljača, usmjerite ga prema senzoru X na ureñaju.
Napomene
C Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako hladnim ili vlažnim mjestima.
C Nemojte ubacivati nikakve strane predmete u kućište daljinskog upravljača, posebice pri zamjeni baterija.
C Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača izravnom utjecaju sunčevog svjetla ili rasvjete jer možda
neće raditi ispravno.
C Ako duže vremena nećete koristiti daljinski upravljač, izvadite baterije kako bi spriječili moguće oštećenje
uslijed istjecanja elektrolita iz baterija i korozije.
20
Upravljanje TV prijemnikom
pomoću isporučenog daljinskog
upravljača
Upravljanje TV prijemnikom
pomoću ovog daljinskog
upravljača
Pomoću isporučenog daljinskog upravljača
možete podešavati razinu glasnoće spojenog
Sony TV prijemnika, birati ulazni signal te
ga uključivati/isključivati.
Možete takoñer podešavati razinu glasnoće,
ulazni izvor i uključenje/isključenje TV
prijemnika drugih proizvoñača. Ako je vaš
TV prijemnik naveden u donjoj tablici,
podesite odgovarajući kôd.
1
Brojčane
tipke
2
Zadržite pritisnutom tipku TV @/1 i
brojčanim tipkama unesite kôd proizvođača TV prijemnika (pogledajte
tablicu).
Otpustite tipku TV @/1.
Kodovi TV prijemnika kojima je moguće
upravljati ovim upravljačem
Ako je za vaš TV prijemnik navedeno više
kodova, isprobajte ih jednog po jednog dok
ne nañete odgovarajućeg.
Proizvođač
Kodni broj
Sony
01 (tvorničko podešenje)
TV prijemnikom možete upravljati koristeći
sljedeće tipke.
Aiwa
01 (tvorničko podešenje)
Grundig
11
Pritisnite
Za
Hitachi
24
TV @/1
Uključenje/isključenje TV
prijemnika
JVC
33
LG
06
Loewe
06
2 (glasnoća) +/– Podešavanje glasnoće TV
prijemnika
t (TV/video)
Prebacivanje ulaznog izvora
izmeñu TV prijemnika i
ureñaja.
Napomena
Ovisno o priključenom ureñaju, TV prijemnik
možda neće reagirati na sve dolje navedene tipke.
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Napomene
C Prilikom izmjene baterija u daljinskom upravljaču, podešeni kôd se može vratiti na početno
podešenje. Ponovo unesite odgovarajući kôd.
C Ovisno o spojenom TV prijemniku, nećete moći
koristiti neke ili sve tipke daljinskog upravljača.
21
Korak 6: Brzo podešavanje
Za izvoñenje najmanjeg broja osnovnih podešavanja ureñaja, postupite na ovdje opisani način.
Ako želite preskočiti podešenje, pritisnite >. Za povratak na prethodno podešenje, pritisnite
..
1
2
3
Uključite TV prijemnik.
5
Ureñaj koristi ovdje odabrani jezik za
prikaz izbornika i titlova.
Pritisnite @/1.
Prebacite selektor ulaznog signala
na vašem TV prijemniku tako da se
signal uređaja pojavi na TV zaslonu.
Pritisnite X/x za odabir jezika.
6
Pritisnite ENTER.
Na zaslonu se pojavi izbornik za odabir
formata slike TV prijemnika.
Na dnu zaslona se pojavi poruka "Press
[ENTER] to run QUICK SETUP" (pritisnite [ENTER] za pokretanje izbornika
QUICK SETUP). Ako se ova poruka ne
pojavi, u kontrolnom izborniku odaberite
"QUICK" pod SETUP za pokretanje
izbornika za brzo podešavanje (str. 56).
4
Pritisnite ENTER bez umetanja diska.
Na zaslonu se pojavi izbornik za
podešavanje jezika prikaza.
7
Pritisnite X/x za odabir postavke
koja odgovara vašem TV prijemniku.
Ukoliko imate widescreen TV prijemnik
ili standardni TV prijemnik (4:3) s mogućnošću prikaza slike u widescreen formatu
C Odaberite 16:9 (str. 57)
Ukoliko imate standardni 4:3 TV
prijemnik
C Odaberite 4:3 LETTER BOX ili 4:3
PAN SCAN (str. 57)
22
8
Pritisnite ENTER.
Na zaslonu se pojavi izbornik za odabir
vrste izlaznog video signala iz priključka
LINE (RGB)-TV.
Ako spojite audio komponentu koristeći
koaksijalni digitalni/HDMI kabel, odaberite "YES: DIGITAL OUTPUT".
12 Pritisnite X/x za odabir vrste
Dolby Digital signala kojeg želite
poslati vašoj audio komponenti.
Ako vaša audio komponente ima Dolby
Digital dekoder, odaberite "DOLBY
DIGITAL". U protivnom odaberite
"D-PCM".
9
Pritisnite X/x za odabir vrste video
signala koji se pojavljuje na izlaznom
LINE (RGB)-TV priključnici.
Video signali
C VIDEO (str. 58)
S video signali
C S VIDEO (str. 58)
RGB signali
C RGB (COMPONENT OFF) (str. 58)
13 Pritisnite ENTER
Odabrana je opcija "DTS".
10 Pritisnite ENTER.
Na zaslonu se pojavi izbornik za odabir
vrste priključka koji se koristi za spajanje
vaše audio komponente, kao što je
pojačalo (prijemnik).
14 Pritisnite X/x za uključenje ili
isključenje slanja DTS signala
vašoj audio komponenti.
Ako vaša audio komponenta ima DTS
dekoder, odaberite "ON". U protivnom
odaberite "OFF".
11 Pritisnite X/x za odabir vrste pri- 15 Pritisnite ENTER.
ključka (ako postoji) koju koristite
za spajanje audio komponente,
zatim pritisnite ENTER.
Ako niste spojili audio komponentu, odaberite "NO", zatim prijeñite na korak 15.
Ako ste spojili audio komponentu koristeći samo audio kabel, odaberite "YES:
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)", zatim
prijeñite na korak 15.
Brzo podešavanje je završeno. Sva
priključenja i podešavanja su dovršena.
Ako vaša audio komponenta ima MPEG
audio dekoder, podesite "MPEG" na
"MPEG" (str. 61).
Napomena
Ako je aktiviran "PhotoTV HD" mod (str. 50),
preskače se odabir za "TV TYPE".
23
4
Reprodukcija diska
Pritisnite Z na uređaju i stavite
disk na uložnicu.
Reprodukcija diska
Ovisno o DVD ili VIDEO CD disku, neki
postupci će se razlikovati ili neće biti raspoloživi. Pogledajte upute za uporabu
isporučene s diskom.
Strana za reprodukciju okrenuta
prema dolje
5
Pritisnite H.
Uložnica se zatvori i ureñaj započinje
reprodukciju (neprekidna reprodukcija).
Podesite jačinu zvuka na TV prijemniku
ili audio komponenti.
Ovisno o disku, na zaslonu se može pojaviti izbornik. Za DVD VIDEO, pogledajte
str. 26. Za VIDEO CD diskove,
pogledajte str. 27.
Brojčane
tipke
Isključivanje uređaja
Pritisnite @/1. Ureñaj se isključuje u pripravno
stanje.
(unatrag)
1
2
(naprijed)
Uključite TV prijemnik.
Pritisnite @/1 na uređaju.
Ureñaj se uključi.
3
Prebacite selektor ulaznog signala
na vašem TV prijemniku tako da se
signal uređaja pojavi na TV zaslonu.
Kad koristite audio komponentu
Uključite audio komponentu i odaberite
odgovarajući kanal za reprodukciju
zvuka iz ovog ureñaja.
24
O funkciji One-Touch Play (samo za HDMI
spajanje)
Jednim pritiskom tipke H, ovaj ureñaj i vaš
TV prijemnik se automatski uključe i TV
prijemnik odabere ulazni signal s ovog
ureñaja. Reprodukcija počne automatski.
TV prijemnik takoñer odabere ulazni signal s
ovog ureñaja u sljedećim slučajevima:
– Kad pritisnete tipke H, TOP MENU,
MENU ili DISPLAY na daljinskom
upravljaču.
Te tipke nisu primjenjive kod reprodukcije
audio CD diska ili MP3 audio zapisa u
"AUDIO (MP3)" modu.
– Kad uložite disk s funkcijom automatske
reprodukcije.
z Savjet
Moguće je podesiti ureñaj da se automatski isključuje
kad ga ostavite zaustavljenog duže od 30 minuta.
Za uključenje ili isključenje te funkcije, podesite
"AUTO POWER OFF" u "CUSTOM SETUP" na
"ON" ili "OFF" (str. 59).
O reprodukciji DVD VIDEO diskova s DTS
zvučnim zapisima
Za
Učinite sljedeće
C DTS audio signali izlaze samo putem priključka
DIGITAL OUT (COAXIAL)/ HDMI OUT.
C Tijekom reprodukcije DVD VIDEO diska s DTS
zvučnim zapisima, podesite "DTS" na "ON" u
izborniku "AUDIO SETUP" (str. 61).
C Spojite li ureñaj na audio opremu koja nema DTS
dekoder, nemojte podesiti "DTS" na "ON" u izborniku "AUDIO SETUP" (str. 61). U protivnom se
iz zvučnika može čuti glasan šum koji može
oštetiti vaše zvučnike i utjecati na vaš sluh.
Kratku ubrzanu reprodukcija tekuće scene*2
Pritisnite CU
(pretraživanje prema
naprijed) tijekom
reprodukcije.
Uvećanje slike*3
Pritisnite ZOOM više
puta. Za poništenje
pritisnite CLEAR.
Napomena
Diskovi snimljeni u DVD rekorderima trebaju biti
ispravno finalizirani kako se mogli reproducirati.
Informacije o finaliziranju potražite u uputama za
uporabu isporučenima uz DVD rekorder.
*1 Svi DVD diskovi osim DVD+R/DVD+RW/
DVD+R DL i DivX video datoteka.
*2 Samo za DVD diskove i DivX video datoteke.
*3 Samo za Video i JPEG slikovne datoteke (osim
BACKGROUND slika). Uvećanu sliku možete
pomicati tipkama C/X/x/c. Ovisno o sadržaju
diska, funkcija zuma može se automatski isključiti kod pomaka slike.
Napomena
Dodatne funkcije
Za provjeru položaja donjih tipaka pogledajte
sliku na str. 24.
Kod nekih scena nije moguće koristiti funkciju
ponavljanja scene ili pretraživanja prema naprijed.
Za
Učinite sljedeće
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x.
Ubrzana ili usporena reprodukcija sa zvukom
Pauzu
Pritisnite X.
Možete slušati dijaloge ili zvuk tijekom ubrzane
ili usporene reprodukcije tekuće scene.
Nastavak reprodukcije
nakon pauze
Pritisnite X ili H.
Tijekom reprodukcije pritisnite FAST PLAY
ili SLOW PLAY.
Prijelaz na sljedeće poglavlje, zapis ili scenu
tijekom neprekinute
reprodukcije
Pritisnite >.
Brzina se mijenja kad pritisnete FAST PLAY
ili SLOW PLAY.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Prijelaz na prethodno
Pritisnite ..
poglavlje, zapis ili scenu
tijekom neprekinute
reprodukcije
Zaustavljanje reproduk- Pritisnite Z.
cije i vañenje diska
Promjena kuta kamere
Tijekom reprodukcije
pritisnite ) (kut).
Više puta pritisnite
) (kut) za odabir
broja kuta.
Prikaz titla
Tijekom reprodukcije
pritisnite ' (titl).
Više puta pritisnite '
(titl) za odabir jezika.
Ponovnu reprodukciju
prethodne scene*1
Pritisnite Tc
(ponavljanje scene)
tijekom reprodukcije.
Pritisnite H.
Napomene
C Ovu funkciju možete koristiti samo s DVD,
VIDEO CD i Super VCD diskovima.
C Kad ureñaj dosegne maksimalnu ili minimalnu
brzinu, pojavit će se poruka "Operation not
possible" (postupak nije moguć).
C Tijekom ubrzane ili usporene reprodukcije ne
možete promijeniti kut kamere (str. 25), titl
(str. 25) i zvuk (str. 43). Zvuk je moguće
promijeniti samo za VIDEO CD/Super VCD.
C Funkcije ubrzane i usporene reprodukcije ne rade
pri reprodukciji DTS zvučnih zapisa.
C Funkcije ubrzane i usporene reprodukcije ne
možete koristiti kod prikaza fotografija u
DVD-VR načinu.
, nastavlja se
25
Zaključavanje uložnice (Child
Lock)
Možete zaključati uložnicu diska i time
onemogućiti djeci njeno otvaranje.
Kada je uređaj u pripravnom stanju, na
daljinskom upravljaču pritisnite C
RETURN, ENTER i zatim @/1.
Ureñaj se uključuje i na pokazivaču se prikazuje "LOCKED". Tipka Z na ureñaju i
daljinskom upravljaču ne funkcionira dok je
podešena funkcija Child Lock.
Otključavanje uložnice diska
Kada se ureñaj nalazi u pripravnom stanju,
pritisnite C RETURN, ENTER, i zatim @/1.
Napomena
Čak i ako u kontrolnom izborniku pod "SETUP"
odaberete "RESET" (str. 56), uložnica ostaje
zaključana.
Napomene
C Da bi ova funkcija radila, podesite opciju
"MULTI-DISC RESUME" u izborniku
"CUSTOM SETUP" na "ON" (str. 59).
C Mjesto na kojem ste zaustavili disk se obriše kad:
– promijenite način reprodukcije.
– promijenite podešenja u izborniku Setup.
C Za DVD-VR način, CD diskove, DATA CD
diskove i DATA DVD diskove, ureñaj pamti
mjesto nastavka reprodukcije tekućeg diska.
Mjesto nastavka reprodukcije se briše kad:
– otvorite uložnicu diska.
– odspojite mrežni kabel.
– se ureñaj uključi u pripravno stanje (samo DATA
CD/DATA DVD s MP3 audio zapisima/JPEG
slikovnim datotekama).
C Funkcija Resume Play ne radi tijekom programirane
reprodukcije ili reprodukcije u slučajnom slijedu.
C Ova funkcija ne radi kod nekih diskova.
C Kad je opcija "MULTI-DISC RESUME" u
izborniku "CUSTOM SETUP" podešena na
"ON" te se reproducira snimljeni disk kao što je
DVD-RW, ureñaj će možda ostale snimljene
diskove reproducirati od istog mjesta prekida.
Uporaba DVD izbornika
Nastavak reprodukcije od mjesta
zaustavljanja diska (Multi-disc
Resume)
Ureñaj memorira mjesto na kojemu ste zaustavili reprodukciju za najviše 6 diskova te
nastavlja reprodukciju sljedeći puta kada uložite isti disk. Kada pohranjuje mjesto zaustavljanja za 7. disk, briše podatke za prvi disk.
1
2
Tijekom reprodukcije diska,
pritisnite x za zaustavljanje
reprodukcije.
Odabir "ORIGINAL" ili "PLAY
LIST" u DVD-VR modu
Na pokazivaču se pojavi poruka
"RESUME".
Neki diskovi u DVD-VR načinu imaju dvije
vrste naslova za reprodukciju: izvorno snimljene naslove (ORIGINAL) i naslove koje
je moguće kreirati na DVD ureñajima za
snimanje (PLAY LIST). Možete odabrati
vrstu naslova za reprodukciju.
Pritisnite H.
Ureñaj započinje reprodukciju od mjesta
na kojem ste zaustavili disk u koraku 1.
z Savjet
Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite
x, zatim pritisnite H.
26
DVD VIDEO disk je podijeljen na duže slikovne ili glazbene dijelove koji se nazivaju
"naslovi". Pri reprodukciji DVD VIDEO
diska koji sadrži nekoliko naslova, možete
pomoću tipke TOP MENU odabrati željeni
naslov.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska koji
omogućuje odabir opcija, primjerice jezika
titlova i jezika dijaloga, odaberite ove opcije
pomoću tipke MENU.
1
Pritisnite DISPLAY kad je disk
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite X/x za odabir
(ORIGINAL/PLAY LIST), zatim
pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika "ORIGINAL/
PLAY LIST".
3
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije diska
i preostalo vrijeme naslova, poglavlja ili
zapisa. Takoñer možete pogledati DVD/CD
tekst, naziv zapis, ID3 tag informacije (MP3
audio) ili datoteka (DivX video) snimljenih
na disku.
Pritisnite X/x za odabir podešenja.
C PLAY LIST: za reprodukciju naslova
načinjenih u izborniku "ORIGINAL"
za ureñivanje.
C ORIGINAL: za reprodukciju izvorno
snimljenih naslova.
4
Provjera vremena reprodukcije i
preostalog vremena
1
Pojavi se sljedeći izbornik.
Vrijeme
Pritisnite ENTER.
Reprodukcija VIDEO CD diskova
s PBC funkcijom (PBC reprodukcija)
Pomoću PBC (Playback Control) funkcije
možete interaktivno reproducirati VIDEO
CD diskove, slijedeći izbornik na zaslonu
TV prijemnika.
Kad pokrenete reprodukciju VIDEO CD diska
s PBC funkcijom, prikazuje se izbornik za
odabir.
Odaberite opciju brojčanim tipkama i
pritisnite tipku ENTER. Nakon toga slijedite
interaktivne upute iz izbornika (pritisnite H
kad se prikaže "Press SELECT").
Pogledajte upute isporučene uz disk, budući
da se postupci mogu razlikovati ovisno o
VIDEO CD disku.
Povratak na prikaz izbornika
Pritisnite C RETURN.
z Savjet
Za reprodukciju bez uporabe PBC funkcije,
pritisnite ./> ili brojčane tipke kad je ureñaj
zaustavljen za odabir zapisa, zatim pritisnite H ili
ENTER.
Na TV zaslonu se pojavi poruka "Play without PBC"
(reprodukcija bez PBC funkcije) i ureñaj započinje
neprekinutu reprodukciju. Nije moguće prikazati
zaustavljenu sliku, primjerice, izbornik.
Za povratak na PBC reprodukciju, dvaput pritisnite
x, zatim pritisnite H.
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
TIME/TEXT.
2
Više puta pritisnite TIME/TEXT za
promjenu vremenskih podataka.
Vrsta informacije koja se može prikazati
ovisi o disku.
Provjera informacija o
reprodukciji
Provjera DVD/CD teksta
Više puta pritisnite TIME/TEXT za prikaz
teksta snimljenog na DVD/CD disku.
DVD/CD tekst se pojavi samo ukoliko je
snimljen na disku i nije ga moguće mijenjati.
Ukoliko disk ne sadrži tekst, pojavit će se
poruka "NO TEXT".
Provjera naziva albuma itd. na DATA CD/
DATA DVD disku
Pritiskom na tipku TIME/TEXT tijekom
reprodukcije MP3 audio zapisa ili DivX video
datoteka na DATA CD/DATA DVD disku,
moguć je prikaz naziva albuma/zapisa/datoteke
i audio bit ratea (količine podataka tekućeg
audio zapisa u sekundi) na TV zaslonu.
, nastavlja se
27
Brzina prijenosa (bit rate)*
Pri reprodukciji DVD diska
Vrijeme reprodukcije
tekućeg naslova
Preostalo vrijeme
tekućeg naslova
Naziv albuma
Naziv zapisa/datoteke
Ako MP3 audio zapis ima ID3 tag, ureñaj će
automatski prikazati naziv albuma/zapisa iz
ID3 tag informacija.
ID3 tag informacije iz MP3 audio zapisa prikazuju se ako zapisi imaju ID3 tag verziju 1
ili ID3 verziju 2. Ako postoje ID3 tag verzije
1 i verzije 2, ID3 verzija 2 ima prednost.
Imajte na umu da ovaj ureñaj podržava ID3
verzije 1.0/1.1 i 2.2/2.3.
Brzina prijenosa (bit rate)*
Vrijeme reprodukcije
tekućeg poglavlja
Preostalo vrijeme
tekućeg poglavlja
Tekst
Naslov i broj
tekućeg poglavlja
(automatski se vraća na početak)
ID3 naziv albuma
Pri reprodukciji DATA CD (MP3 audio)/
DATA DVD diska (MP3 audio)
ID3 naziv zapisa
* Pojavi se kod:
– reprodukcije MP3 audio zapisa na DATA CD/
DATA DVD disku,
– reprodukcije DivX video datoteke koja sadrži
MP3 zvuk na DATA CD/DATA DVD disku.
Provjera informacija na
pokazivaču
Informacije i tekst prikazan na zaslonu možete
pogledati i na pokazivaču. Kad na zaslonu
TV prijemnika mijenjate informacije, informacije na pokazivaču izmjenjuju se na
sljedeći način.
28
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg
zapisa
~
Naziv zapisa ili ID3 naziv zapisa
~
Broj tekućeg albuma i zapisa
(automatski se vraća na početak)
Pri reprodukciji DATA CD (DivX video) ili
DATA DVD diska (DivX video)
Vrijeme reprodukcije tekuće
datoteke
~
Naziv tekuće datoteke
~
Broj tekućeg albuma i datoteke
(automatski se vraća na početak)
Pri reprodukciji VIDEO CD (bez PBC
funkcije) ili CD diska
Vrijeme reprodukcije i broj tekućeg
zapisa
~
Preostalo vrijeme tekućeg zapisa
~
Vrijeme reprodukcije diska
~
Preostalo vrijeme diska
~
Tekst
z Savjeti
C Pri reprodukciji VIDEO CD diska bez PBC
funkcija, prikazuju se broj zapisa i broj indeksa
nakon teksta.
C Pri reprodukciji VIDEO CD diska s PBC funkcijom,
prikazuju se broj scena i vrijeme reprodukcije.
C Dulji tekst koji ne stane u jedan red će se pomicati preko pokazivača.
C Vremenske podatke i tekst možete takoñer provjeriti uporabom kontrolnog izbornika (str. 11).
Napomene
C Ovisno o vrsti reproduciranog diska, možda neće
biti prikazan tekst DVD/CD diska ili naziv zapisa.
C Ovaj ureñaj može prikazati samo DVD/CD tekst
prve razine, odnosno, naziv diska ili naslov.
C Vrijeme reprodukcije MP3 audio zapisa i DivX
video datoteka može biti netočno prikazano.
C Pri reprodukciji diska koji sadrži samo JPEG
slikovne datoteke pojavit će se poruka "BGM"
kad je opcija "MODE (MP3, JPEG)" podešena na
"AUTO", "AUTO (BGM)" ili "JPEG". "JPEG"
se pojavi na pokazivaču kad je opcija "MODE
(MP3, JPEG)" podešena na "IMAGE (JPEG)".
Različiti načini reprodukcije (programirana reprodukcija,
reprodukcija u slučajnom redoslijedu,
ponavljanje, A-B reprodukcija)
Možete odabrati sljedeće načine
reprodukcije:
C Programirana reprodukcija (str. 29)
C Reprodukcija u slučajnom redoslijedu
(str. 31)
C Ponavljanje reprodukcije (str. 31)
C A-B ponavljanje reprodukcije (str. 32)
Napomena
Odabrani način reprodukcije se poništi kad:
– otvorite uložnicu diska.
– ureñaj isključite u pripravno stanje pritiskom na
@/1.
Programirana reprodukcija
Sadržaj diska možete reproducirati u željenom
redoslijedu odreñivanjem redoslijeda
naslova, poglavlja ili zapisa na disku kako bi
izradili svoj program. Možete programirati
najviše 99 naslova, poglavlja i zapisa.
1
Pritisnite DISPLAY.
Bit će prikazan kontrolni izbornik.
2
Pritisnite X/x za odabir
(PROGRAM) i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "PROGRAM".
, nastavlja se
29
3
Pritisnite X/x za odabir "SET t",
zatim pritisnite ENTER.
Kada reproducirate VIDEO CD ili CD,
prikazano je "TRACK".
Odabrani naslov i poglavlje
Pri reprodukciji VIDEO CD ili CD diska
Primjerice, odaberite zapis "02".
Pritisnite X/x za odabir "02" u stupcu
"T", zatim pritisnite ENTER.
Naslovi ili zapisi
snimljeni na disk
4
Odabrani zapis
Pritisnite c.
Kursor se pomakne do naslova ili zapisa
u stupcu "T" (u ovom slučaju, "01").
Ukupno trajanje programiranih zapisa
6
Programirani naslovi, poglavlja i zapisi
se prikazuju u odabranom redoslijedu.
Poglavlja snimljena na disk
5
Odaberite naslov, poglavlje ili zapis
kojeg želite programirati.
Za programiranje ostalih naslova, poglavlja ili zapisa, ponovite korake 4 do 5.
7
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
Pritisnite H za početak programirane
reprodukcije.
Započinje programirana reprodukcija.
Nakon završetka programirane reprodukcije možete ponovo reproducirati isti
program pritiskom na H.
Primjerice, odaberite poglavlje "03"
naslova "02".
Pritisnite X/x za odabir "02" u stupcu
"T", zatim pritisnite ENTER.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u koraku
3. Za ponovnu reprodukciju, odaberite "ON"
u koraku 3 te pritisnite ENTER.
Za promjenu ili poništenje programiranog
slijeda
Zatim pritisnite X/x za odabir "03" u
stupcu "C", zatim pritisnite ENTER.
1
2
3
30
Slijedite korake 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
Tipkama X/x odaberite programirani broj
naslova, poglavlja ili zapisa koji želite
promijeniti ili poništiti i pritisnite c.
Želite li izbrisati naslov, poglavlje ili
zapis iz programa, pritisnite CLEAR.
Za izradu novog programa, primijenite
korak 5. Za poništenje programa, u stupcu
"T" odaberite "--" i pritisnite ENTER.
Za poništenje svih naslova, poglavlja ili
zapisa u programiranom redoslijedu
1
Slijedite korake od 1 do 3 u poglavlju
"Programirana reprodukcija".
Pritisnite X i odaberite "ALL CLEAR".
2
3
Pritisnite ENTER.
z Savjet
Programirane naslove, poglavlja i zapise možete
reproducirati s ponavljanjem ili u slučajnom redoslijedu. Tijekom programirane reprodukcije slijedite
upute opisane u poglavljima Ponavljanje reprodukcije (str. 31) ili Reprodukcija u slučajnom redoslijedu
(str. 31).
Napomene
C Pri reprodukciji Super VCD diska, neće biti prikazano ukupno vrijeme trajanja programiranih zapisa.
C Ovu funkciju nije moguće koristiti za VIDEO
CD i Super VCD diskove s PBC reprodukcijom.
Reprodukcija u slučajnom
redoslijedu
Ureñaj može promijeniti redoslijed naslova,
poglavlja ili zapisa. Kod sljedećeg "miješanja"
redoslijed reprodukcije može biti drukčiji.
1
Pritisnite DISPLAY tijekom reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite X/x za odabir
(SHUFFLE) i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "SHUFFLE".
4
Pritisnite ENTER.
Počne reprodukcija u slučajnom slijedu.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u
koraku 3.
z Savjeti
C Ureñaj možete podesiti za reprodukciju u slučajnom redoslijedu kad je zaustavljen. Nakon odabira
opcije "SHUFFLE", pritisnite H. Započinje
reprodukcija u slučajnom redoslijedu.
C Nakon odabira "CHAPTER", u slučajnom redoslijedu se može reproducirati najviše 200 poglavlja
na disku.
Napomena
Ovu funkciju nije moguće koristiti za VIDEO CD i
Super VCD diskove s PBC funkcijom.
Ponavljanje reprodukcije
Ureñaj može ponavljano reproducirati sve
naslove ili zapise s diska ili pojedinačan
naslov, poglavlje ili zapis.
Možete koristiti kombinaciju reprodukcije u
slučajnom redoslijedu i programirane
reprodukcije.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
(REPEAT), zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za "REPEAT".
3
Pritisnite X/x za odabir stavke koju
želite reproducirati u slučajnom slijedu.
Pri reprodukciji DVD VIDEO
C TITLE (naslov)
C CHAPTER (poglavlje)
Pri reprodukciji VIDEO CD ili CD
C TRACK (zapis)
Kada je aktivirana programirana
reprodukcija
C ON: reproducira slučajnim redoslijedom
naslove, poglavlja ili zapise odabrane
za programiranu reprodukciju.
3
Tipkama X/x odaberite sadržaj koji
želite ponavljati.
Pri reprodukciji DVD VIDEO
C DISC: Ponavlja reprodukciju svih
naslova.
C TITLE: Ponavlja reprodukciju tekućeg
naslova na disku.
C CHAPTER: Ponavlja reprodukciju
tekućeg poglavlja.
, nastavlja se
31
Pri reprodukciji DVD-VR
C DISC: Ponavlja reprodukciju svih
naslova odabrane vrste.
C TITLE: Ponavlja reprodukciju tekućeg
naslova na disku.
C CHAPTER: Ponavlja reprodukciju
tekućeg poglavlja.
Pri reprodukciji VIDEO CD ili CD
C DISC: Ponavlja reprodukciju svih zapisa.
C TRACK: Ponavlja reprodukciju
tekućeg zapisa.
Pri reprodukciji DATA CD/DATA DVD
C DISC: Ponavlja reprodukciju svih
albuma.
C ALBUM: Ponavlja reprodukciju
tekućeg albuma.
C TRACK (samo MP3 audio zapisi):
Ponavlja reprodukciju tekućeg zapisa.
C FILE (samo DivX video datoteke):
Ponavlja reprodukciju tekuće datoteke.
Kad je uključena programirana
reprodukcija ili reprodukcija u slučajnom
redoslijedu
C ON: Ponavlja programiranu reprodukciju
ili reprodukciju u slučajnom redoslijedu.
4
1
Tijekom reprodukcije pritisnite DISPLAY.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
(A-B REPEAT) i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "A-B REPEAT".
3
Pritisnite X/x za odabir opcije "SET
t", zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se podešenje za "A-B REPEAT".
4
Pritisnite ENTER.
Počne ponavljanje reprodukcije.
Tijekom reprodukcije, kad pronađete
mjesto početka (točka A) dijela kojeg
želite uzastopno reproducirati,
pritisnite ENTER.
Mjesto početka (A) je podešeno.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u
koraku 3.
z Savjet
Ureñaj možete podesiti za ponavljanje reprodukcije
takoñer i kad je zaustavljen. Nakon odabira opcije
"REPEAT", pritisnite H. Započinje ponavljanje
reprodukcije.
Napomene
C Ovu funkciju nije moguće koristiti za VIDEO
CD i Super VCD diskove s PBC reprodukcijom.
C Pri reprodukciji DATA CD/DATA DVD diska koji
sadrži MP3 audio zapise i JPEG slikovne datoteke,
a njihova vremena reprodukcije nisu jednaka, zvuk
neće odgovarati slikovnoj datoteci pri ponavljanju.
C Kad je "MODE (MP3, JPEG)" podešen na "IMAGE
(JPEG)" (str. 50), ne možete odabrati "TRACK".
Ponavljanje određenog dijela
(A-B ponavljanje reprodukcije)
32
Uzastopno možete reproducirati odreñeni dio
naslova, poglavlja ili zapisa. (Ovo je korisno,
primjerice, kad želite zapamtiti riječi skladbe)
5
Kada dođete do mjesta završetka
(točka B), ponovo pritisnite ENTER.
Prikazuju se podešena mjesta i ureñaj
počinje ponavljanje reprodukcije
odreñenog dijela.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite CLEAR ili odaberite "OFF" u
koraku 3.
Napomene
C Kad podesite A-B ponavljanje reprodukcije,
podešenja reprodukcije u slučajnom redoslijedu,
ponavljanje reprodukcije i programirana
reprodukcija se ponište.
C A-B ponavljanje reprodukcije nije moguće za
više naslova istodobno.
C A-B ponavljanje reprodukcije nije moguće za
diskove u DVD-VR načinu koji sadrže
zaustavljene slike.
C CINEMA 1: prikaz detalja na tamnim
područjima uz povećanje razine crne
boje.
C CINEMA 2: prikaz bijele boje je svjetliji a crne boje bogatiji uz povećanje
kontrasta.
C MEMORY: za detaljnije podešavanje
slike.
Podešavanje reproducirane slike (CUSTOM PICTURE
MODE)
Kako biste postigli željenu kvalitetu slike,
ureñaj omogućuje podešavanje video signala
DVD, VIDEO CD, DATA CD/DATA DVD
diska u JPEG formatu ili DATA CD/DATA
DVD diska koji sadrži DivX video datoteke.
Odaberite postavke koje najbolje odgovaraju
programu kojeg gledate. Kad odaberete
"MEMORY", možete dodatno podešavati
svaki element slike (boju, svjetlinu, itd.).
1
Dva puta pritisnite DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
(CUSTOM PICTURE MODE), zatim
pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "CUSTOM
PICTURE MODE".
4
Pritisnite ENTER.
Počne se primjenjivati odabrano
podešenje.
z Savjet
Pri gledanju filmova, preporučuje se podešenje
"CINEMA 1" ili "CINEMA 2".
Podešavanje značajki slike u
"MEMORY"
Moguće je podesiti svaki element slike
zasebno.
C PICTURE: mijenja kontrast.
C BRIGHTNESS: mijenja sveukupnu
svjetlinu.
C COLOR: čini boje dubljima ili svjetlijima.
C HUE: mijenja balans boje.
1
U koraku 3 iz poglavlja "Podešavanje
reproducirane slike" odaberite
"MEMORY" i pritisnite ENTER.
Pojavi se skala podešenja opcije
"PICTURE".
3
Pritisnite X/x za odabir željenog
podešenja.
Osnovno podešenje je podcrtano.
C STANDARD: prikaz standardne slike.
C DYNAMIC 1: prikaz slike uz povećani
kontrast i jačinu boje.
C DYNAMIC 2: prikaz slike uz povećani
kontrast i jačinu boje više od
DYNAMIC 1.
2
Tipkama C/c podesite kontrast slike.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu sliku
bez pohrane tekućeg podešenja, pritisnite
X/x.
3
Pritisnite ENTER.
Podešenje je pohranjeno i pojavi se skala
podešenja opcije "BRIGHTNESS".
, nastavlja se
33
4
Ponovite korak 2 i 3 kako biste podesili
"BRIGHTNESS", "COLOR" i "HUE".
Izoštravanje slike
(SHARPNESS)
Za isključenje izbornika
Pritisnite C RETURN ili DISPLAY.
Napomene
C Ova funkcija ne radi ako je aktiviran "PhotoTV
HD" mod (str. 50).
C Ova funkcija ne radi ako vaš TV prijemnik
podržava "THEATRE" mod i ako je on podešen
na "ON" te ako je funkcija "CONTROL FOR
HDMI" podešena na "ON". Detalje potražite u
uputama za uporabu TV prijemnika.
Možete pojačati obrise slike kako bi djelovala
oštrije.
1
Dva puta pritisnite DISPLAY tijekom
reprodukcije.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkom X/x odaberite
(SHARPNESS) te pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za "SHARPNESS".
3
4
Tipkom X/x odaberite razinu.
C 1: naglašava obrise.
C 2: naglašava obrise više od podešenja 1.
Pritisnite ENTER.
Aktivira se opcija.
Za poništenje podešenja "SHARPNESS"
U koraku 3 odaberite "OFF".
Napomene
C Ova funkcija ne radi ako je aktiviran "PhotoTV
HD" mod (str. 50).
C Ova funkcija ne radi ako vaš TV prijemnik
podržava "THEATRE" mod i ako je on podešen
na "ON" te ako je funkcija "CONTROL FOR
HDMI" podešena na "ON". Detalje potražite u
uputama za uporabu TV prijemnika.
34
Podešavanje vremenske
razlike (Delay) između
slike i zvuka (AV SYNC)
Ukoliko se reprodukcija zvuka ne poklapa s
reprodukcijom slike, možete podesiti vremensku razliku (Delay) izmeñu zvuka i slike.
1
Pritisnite DISPLAY dva puta tijekom
reprodukcije.
Isključivanje "AV SYNC" postavke
Pritisnite CLEAR u koraku 4.
Napomene
C Funkcija nema efekta ukoliko koristite DIGITAL
OUT (COAXIAL) priključak i podesite "DOLBY
DIGITAL", "MPEG" ili "DTS" u AUDIO SETUP
izborniku na "DOLBY DIGITAL", "MPEG" ili
"ON", redom (str. 60).
C Ova funkcija nema efekta ukoliko spojite Dolby
Digital ili DTS kompatibilni ureñaj preko HDMI
OUT priključka, i podesite "DOLBY DIGITAL",
"MPEG" ili "DTS" u AUDIO SETUP na
"DOLBY DIGITAL", "MPEG" ili "ON", redom
(str. 61).
C Za DATA CD/DATA DVD diskove, ova funkcija
radi samo za DivX video datoteke.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
(AV
SYNC), a zatim pritisnite ENTER.
Pojavi se sljedeći prikaz.
3
Tipkom x odaberite "SET c", a zatim
pritisnite ENTER.
Pojavi se traka za podešavanje "AV
SYNC" postavke.
4
Uzastopnim pritiskom tipke c podesite
razliku u vremenu (delay).
Svakim pritiskom tipke C/c, razlika u
vremenu se povećava za 10 milisekundi.
5
Pritisnite ENTER.
Primjenjuje se odabrana postavka.
35
Pojavit će se izbornik za upis nove
zaporke.
Blokiranje diskova
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Za odabrani disk možete podesiti dvije vrste
ograničenja reprodukcije.
C Custom Parental Control
Ograničenje reprodukcije možete tako
podesiti da ureñaj ne može reproducirati
neprikladne diskove.
C Parental Control
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova
se može ograničiti do odreñene razine,
primjerice ovisno o dobi korisnika. Scene
mogu biti blokirane ili zamijenjene drugima.
Kod obje vrste ograničenja reprodukcije
koristi se ista zaporka.
Brojčanim tipkama unesite 4 znamenke
zaporke, zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se potvrda unosa zaporke.
Ako ste već upisali zaporku
Pojavi se izbornik za unos zaporke.
5
Korisničko ograničenje reprodukcije (Custom Parental Control)
Kod korisničkog ograničenja reprodukcije
diskova možete podesiti istu zaporku za
najviše 40 diskova. Kad podesite 41. disk,
prvi disk se poništi.
1
2
Pojavit će se poruka "Custom parental
control is set" (ograničenje reprodukcije
je podešeno), zatim se ponovo pojavi
kontrolni izbornik.
Isključenje korisničkog ograničenja
reprodukcije
1
Stavite disk kojeg želite blokirati.
Ako disk započne reprodukciju, pritisnite
x za zaustavljanje reprodukcije.
2
Pritisnite DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
3
Bit će prikazan kontrolni izbornik.
3
Pritisnite X/x za odabir
(PARENTAL CONTROL) i pritisnite ENTER.
Pojavit će se opcije za "PARENTAL
CONTROL".
4
Pritisnite X/x za odabir "ON t", zatim
pritisnite ENTER.
Ako niste upisali zaporku
36
Unesite ili ponovo unesite 4 znamenke
zaporke brojčanim tipkama, zatim
pritisnite ENTER.
Slijedite korake 1 – 3 iz odjeljka
"Korisničko ograničenje reprodukcije
(Custom Parental Control)".
Pritisnite X/x za odabir "OFF t", zatim
pritisnite ENTER.
Upišite 4 znamenke zaporke brojčanim
tipkama, zatim pritisnite ENTER.
Reprodukcija diskova kod kojih je aktivirano korisničko ograničenje reprodukcije
1
Umetnite disk kod kojeg je aktivirano
korisničko ograničenje reprodukcije.
Pojavi se izbornik "CUSTOM
PARENTAL CONTROL".
2
Upišite 4 znamenke zaporke brojčanim
tipkama, zatim pritisnite ENTER.
Ureñaj je spreman za reprodukciju.
z Savjet
Ako zaboravite zaporku, kad izbornik "CUSTOM
PARENTAL CONTROL" zatraži upis zaporke,
brojčanim tipkama unesite 6-znamenkasti broj
"199703", zatim pritisnite tipku ENTER. Sada će
se od vas zatražiti unos nove četveroznamenkaste
zaporke.
Ograničavanje reprodukcije
(Parental Control)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova se
može ograničiti do odreñene razine,
primjerice ovisno o dobi korisnika. Funkcija
blokiranja "PARENTAL CONTROL"
omogućuje odabir razine ograničenja
reprodukcije.
1
Pritisnite X/x za odabir opcije
(PARENTAL CONTROL), zatim pritisnite
tipku ENTER.
Brojčanim tipkama unesite ili ponovno
unesite četveroznamenkastu zaporku,
zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se izbornik za odabir razine
ograničenja reprodukcije.
5
Pritisnite X/x za odabir opcije
"STANDARD" i pritisnite ENTER.
Pojave se podešenja opcije
"STANDARD".
6
Pritisnite X/x za odabir zemljopisnog
područja kao ograničenja reprodukcije
i pritisnite ENTER.
Područje će biti odabrano.
Kad odaberete "OTHERS t", odaberite
i unesite standardni kôd prema tablici na
str. 70.
7
Pritisnite tipku DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Bit će prikazan kontrolni izbornik.
2
4
Pritisnite X/x za odabir opcije "LEVEL",
zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojave se opcije razine ograničenja
"LEVEL".
8
Pritisnite X/x za odabir željene razine
ograničenja i zatim pritisnite ENTER.
Podešavanje blokiranja (Parental Control)
je dovršeno.
Što je odabrana vrijednost niža, to je
ograničenje strože.
Pojavit će se opcije funkcije
"PARENTAL CONTROL".
Za isključenje funkcije blokiranja
U koraku 8, podesite "LEVEL" na "OFF".
Reprodukcija diskova za koje je podešeno
ograničenje
1
3
Tipkama X/x odaberite "PLAYER t",
zatim pritisnite tipku ENTER.
Ako još niste upisali zaporku
Pojavit će se izbornik za unos nove
zaporke.
Brojčanim tipkama unesite četveroznamenkastu zaporku, zatim pritisnite ENTER.
Pojavit će se prikaz za potvrdu zaporke.
Ako ste već upisali zaporku
Pojavit će se izbornik za unos zaporke.
2
Umetnite disk i pritisnite H.
Pojavit će se izbornik za unos zaporke.
Brojčanim tipkama unesite četveroznamenkastu zaporku, zatim pritisnite
ENTER.
Ureñaj počne reprodukciju diska.
z Savjet
Ako zaboravite zaporku, izvadite disk i ponovite
korake 1 – 3 prema "Ograničavanje reprodukcije
(Parental Control)". Kada se zatraži upis zaporke,
brojčanim tipkama unesite "199703", zatim pritisnite
ENTER. Sada će se od vas zatražiti unos nove
četveroznamenkaste zaporke. Nakon unosa zaporke,
uložite disk i pritisnite H. Kada se pojavi
izbornik za unos, unesite novu zaporku.
, nastavlja se
37
Napomene
C Pri reprodukciji diskova koji nemaju funkciju
blokiranja, na ovom ureñaju se reprodukcija ne
može ograničiti.
C Pri reprodukciji nekih diskova možda će ureñaj
zatražiti promjenu razine ograničenja tijekom
reprodukcije. Tada unesite zaporku i promijenite
razinu. Ako je isključena funkcija Resume Play,
aktivira se prethodna razina ograničenja.
Promjena zaporke
1
Pritisnite tipku DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Bit će prikazan kontrolni izbornik.
2
Pritisnite X/x za odabir opcije
(PARENTAL CONTROL), zatim pritisnite
tipku ENTER.
Pojavit će se opcije funkcije
"PARENTAL CONTROL".
3
Pritisnite X/x za odabir opcije
"PASSWORD t", zatim pritisnite
ENTER.
Pojavit će se polje za upis zaporke.
4
5
6
Brojčanim tipkama unesite četveroznamenkastu zaporku, zatim pritisnite
ENTER.
Unesite novu četveroznamenkastu
zaporku brojčanim tipkama, zatim
pritisnite ENTER.
Za potvrdu zaporke, ponovo je unesite
brojčanim tipkama, zatim pritisnite
ENTER.
Ako ste pogriješili pri upisu zaporke
Pritisnite tipku C prije pritiska na ENTER i
upišite točan broj.
38
Smjer reprodukcije
Traženje određene scene
Traženje određenog
mjesta na disku
(pregled, usporena reprodukcija,
zaustavljena slika)
Odreñeno mjesto na disku možete pronaći uz
gledanje slike ili usporenu reprodukciju.
3M (samo DVD/VIDEO CD/DATA CD*/DATA
DVD*)
T2B (samo za DVD VIDEO/CD)
Suprotan smjer
3m (samo DVD/VIDEO CD/DATA CD*/DATA
DVD*)
T2b (samo za DVD VIDEO)
* Samo DivX video
(sliku po sliku)
(sliku po sliku)
Napomene
C Ovisno o disku, možda nećete moći izvesti neke
od opisanih postupaka.
C Na DATA CD/DATA DVD disku možete tražiti
odreñeno mjesto samo u MP3 audio zapisu ili
DivX video datoteci.
Pronalaženje mjesta pri
ubrzanoj reprodukciji prema
naprijed ili natrag (pregled)
Tijekom reprodukcije pritisnite ^ m ili
M y. Kada pronañete željeno mjesto,
pritisnite H za povratak na normalnu brzinu.
Svakim pritiskom na tipku ^ m ili M
y tijekom pretraživanja, mijenja se brzina
reprodukcije. Svakim pritiskom, indikatori se
mijenjaju na sljedeći način. Stvarne brzine
ovise o diskovima.
Brzina reprodukcije "T2B"/"T2b" približno
je dvaput veća od normalne brzine.
Reprodukcija "3M"/"3m" je brža od
"2M"/"2m", a reprodukcija "2M"/
"2m" je brža od "1M"/"1m".
Reprodukcija sliku po sliku
(usporena reprodukcija)
Tijekom pauze pritisnite ^ m ili M y.
Za povratak na normalnu brzinu pritisnite
H.
Svakim pritiskom na tipku ^ m ili M
y tijekom usporene reprodukcije, mijenja
se brzina reprodukcije. Postoje dvije brzine.
Svakim pritiskom, indikatori se mijenjaju na
sljedeći način:
Smjer reprodukcije
2y y 1y
Obratni smjer (samo DVD)
2^ y 1^
Reprodukcija "2y"/"2^" je sporija od
"1y"/"1^".
Napomena
Za DATA CD/DATA DVD, ova funkcija radi samo
s DivX video datotekama.
, nastavlja se
39
Reprodukcija sliku po sliku
(zaustavljena slika)
U pauzi reprodukcije, pritisnite tipku UC
(sliku po sliku) za prijelaz na sljedeću sliku,
ili Tc (sliku po sliku) za prijelaz na
prethodnu sliku (samo za DVD). Za povratak
na normalnu reprodukciju, pritisnite H.
Napomena
C Za disk u DVD-VR načinu nije moguće pretraživanje sliku po sliku.
C Za DATA CD/DATA DVD diskove, ova funkcija
je primjenjiva samo na DivX video datoteke.
Traženje naslova/
poglavlja/zapisa/scene
DVD disk možete pretraživati prema naslovu
ili poglavlju, a VIDEO CD/CD/DATA CD/
DATA DVD prema zapisu, indeksu ili sceni.
Naslovi i zapisi na disku imaju jedinstveni
broj. Željeni naslov ili zapis možete odabrati
upisom njegovog broja. Ili možete potražiti
odreñenu scenu upisom vremenskog koda.
Brojčane
tipke
1
Pritisnite DISPLAY (kod reprodukcije DATA CD/DATA DVD diska s
JPEG slikovnim datotekama
pritisnite dvaput).
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite tipku X/x za odabir
načina traženja.
Pri reprodukciji DVD diska
TITLE (naslov)
CHAPTER (poglavlje)
TIME/TEXT (vrijeme/tekst)
Odaberite opciju "TIME/TEXT" za
traženje mjesta početka upisom
vremenskog koda.
40
Pri reprodukciji VIDEO CD ili Super VCD
diska bez PBC reprodukcije
TRACK (zapis)
INDEX (indeks)
4
Ako pogriješite
Izbrišite broj pritiskom tipke CLEAR,
zatim odaberite drugi broj.
Pri reprodukciji VIDEO CD ili Super VCD
diska s PBC funkcijom
SCENE (scena)
Pri reprodukciji CD diska
Pritisnite brojčane tipke za odabir
broja željenog naslova, poglavlja,
zapisa, indeksa, scene, itd.
5
TRACK (zapis)
Pritisnite tipku ENTER.
Ureñaj započne reprodukciju od
odabranog broja.
Pri reprodukciji DATA CD/DATA DVD
diska
ALBUM
TRACK (samo MP3 audio
Traženje scene uporabom vremenskog
koda (samo DVD i DivX video datoteke)
zapisi)
1
FILE (samo slikovne JPEG
datoteke)
Pri reprodukciji DATA CD (DivX video
datoteke)/DATA DVD (DivX video datoteke)
diska
ALBUM
FILE (datoteka)
TIME/TEXT (vrijeme/tekst)
2
Primjer: kad odaberete
CHAPTER
Odabrano je "jj (jj)" (jj označuje broj).
Broj u zagradama označuje ukupan broj
naslova, poglavlja, zapisa, indeksa, scena,
albuma ili datoteka.
U koraku 2, odaberite
TIME/
TEXT.
Odabrano je vrijeme reprodukcije tekućeg
naslova.
Pritisnite ENTER.
Unesite vremenski kôd brojčanim tipkama,
zatim pritisnite ENTER.
Primjerice, za pronalaženje scene na 2
sata, 10 minuta i 20 sekundi nakon
početka, jednostavno unesite "2:10:20".
z Savjeti
C Kad je kontrolni izbornik isključen, možete tražiti
poglavlje (DVD), zapis (CD/DATA CD/ DATA
DVD) ili datoteku (DATA CD (DivX video)/
DATA DVD (DivX video)) pritiskom brojčanih
tipaka i tipke ENTER.
C Moguć je prikaz prve scene naslova, poglavlja ili
zapisa s diska na zaslonu podijeljenom na 9 odjeljaka. Reprodukciju možete započeti izravnim
odabirom željene scene. Za detalje pogledajte
"Traženje po scenama (PICTURE NAVIGATION)"
(str. 42).
Odabrani redak
Napomene
3
Pritisnite ENTER.
"jj (jj)" se promijeni u "-- (jj)."
C Prikazan broj naslova, poglavlja ili zapisa
odgovara broju snimljenom na disk.
C Za DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL nije moguće
koristiti pretraživanje uporabom vremenskog koda.
41
Traženje po scenama
(PICTURE NAVIGATION)
Prikaz na zaslonu moguće je podijeliti na 9
odjeljaka radi bržeg pronalaženja željene
scene.
4
Tipkom C/X/x/c odaberite
poglavlje, naslov ili zapis te
pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabrane scene.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite C RETURN ili DISPLAY.
1
Pritisnite PICTURE NAVI tijekom
reprodukcije.
Pojavi se sljedeći izbornik.
z Savjet
Ako ima više od 9 naslova, poglavlja ili zapisa, u
donjem desnom kutu zaslona prikazan je V.
Za prikaz ostalih naslova, poglavlja ili zapisa,
odaberite scenu u donjem desnom kutu zaslona i
pritisnite x. Za povratak na prethodnu scenu, odaberite scenu u gornjem lijevom kutu i pritisnite X.
Napomena
Ovisno o disku, možda neće biti raspoložive sve
funkcije.
2
Više puta pritisnite PICTURE NAVI
za odabir željene opcije.
C CHAPTER VIEWER (samo za DVD
VIDEO): prikazuje prvu scenu svakog
poglavlja.
C TITLE VIEWER (samo za DVD
VIDEO): prikazuje prvu scenu svakog
naslova.
C TRACK VIEWER (samo za VIDEO
CD/Super VCD): prikazuje prvu scenu
svakog zapisa.
3
Pritisnite ENTER.
Prva scena svakog poglavlja, naslova ili
zapisa se pojavi na sljedeći način.
42
Podešavanje zvuka
Promjena zvuka
Pri reprodukciji DVD VIDEO ili DATA CD
(DivX video datoteke)/DATA DVD (DivX
video datoteke) diskova snimljenim u više
audio formata (PCM, Dolby Digital, MPEG
audio ili DTS), moguće je promijeniti audio
format. Kod DVD VIDEO diskova snimljenih
s višejezičnim zapisima, možete odabrati
željeni jezik dijaloga.
Kod CD ili VIDEO CD diskova, možete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i možete
slušati zvuk odabranog kanala preko oba
zvučnika (desnog i lijevog). Primjerice, kod
diska na kojem je snimljena skladba tako da
su na desnom kanalu snimljeni vokali, a na
lijevom kanalu glazba, možete odabrati lijevi
kanal i slušati samo glazbu preko oba zvučnika.
1
Tijekom reprodukcije pritisnite $
(audio).
Pojavi se sljedeći izbornik.
2
Više puta pritisnite $ (audio) za
odabir željenog audio signala.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
Kad su prikazane 4 znamenke, one predstavljaju kôd jezika. Pogledajte popis
kodova jezika na str. 70 kako biste vidjeli
kojem jeziku je pridijeljen odreñeni kôd.
Kad je isti jezik prikazan dva ili više puta,
DVD VIDEO je snimljen u višestrukom
audio formatu.
Pri reprodukciji DVD-VR diska
Prikazane su vrste zapisa snimljenih na
disk. Osnovno podešenje je podcrtano.
Primjer:
C 1: MAIN (glavni zvuk)
C 1: SUB (pomoćni zvuk)
C 1: MAIN + SUB (glavni i pomoćni
zvuk)
Pri reprodukciji VIDEO CD ili CD diska
Početno podešenje je podcrtano.
C STEREO: Standardni stereo zvuk
C 1/L: Zvuk lijevog kanala (mono)
C 2/R: Zvuk desnog kanala (mono)
Pri reprodukciji DATA CD (DivX video)
ili DATA DVD diska (DivX video)
Odaberite jedan od prikazanih formata
audio signala. Ukoliko se pojavi poruka
"No audio data", ureñaj ne podržava
format audio signala sadržanog na disku.
Pri reprodukciji Super VCD diska
Početno podešenje je podcrtano.
C 1:STEREO: Standardni stereo zvuk
audio zapisa 1
C 1:1/L: Zvuk lijevog kanala audio
zapisa 1 (mono)
C 1:2/R: Zvuk desnog kanala audio
zapisa 1 (mono)
C 2:STEREO: Standardni stereo zvuk
audio zapisa 2
C 2:1/L: Zvuk lijevog kanala audio
zapisa 2 (mono)
C 2:2/R: Zvuk desnog kanala audio
zapisa 2 (mono)
Pri reprodukciji DATA CD ili DATA DVD
diska s MP3 audio zapisima/JPEG
slikovnim datotekama
Reproducirat će se instalirani zvuk
ureñaja u pozadini.
Početno podešenje je podcrtano.
C BGM 1
C BGM 2
C BGM 3
C BGM 4
Ovisno o DVD VIDEO disku, razlikuje
se odabir jezika.
, nastavlja se
43
O audio signalima
Napomene
C Tijekom reprodukcije Super VCD-a kod kojeg
nije snimljen audio 2 zapis, neće se čuti zvuk ako
odaberete "2:STEREO", "2:1/L" ili "2:2/R".
C Tijekom reprodukcije u DVD-VR načinu: ukoliko
ste spojili audio komponentu preko DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključka i
želite ih izmjenjivati izmeñu zapisa, podesite
"DOLBY DIGITAL" u "D-PCM" u izborniku
"AUDIO SETUP" (str. 61).
C Ako je opcija "MODE (MP3, JPEG)" podešena
na "AUTO" ili "AUTO (BGM)" (str. 50), čut će
se instalirani zvuk ureñaja u pozadini kad nema
MP3 reprodukcije.
Prikaz podataka o audio formatu
diska
Ako pritisnete $ (audio) više puta tijekom
reprodukcije, format tekućeg audio signala
(Dolby Digital, DTS, PCM, itd.) će biti
prikazan na sljedeći način.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska
Primjer:
Za 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk
Stražnji (L/R)
LFE (niskofrekventni efekt)
Prednji (L/R)
+ Srednji
Pri reprodukciji DivX video datoteke na
DATA CD ili DATA DVD disku
Primjer:
Za MP3 zvuk
Brzina prijenosa
(bit rate)
44
Audio signali snimljeni na disk sadrže zvukovne elemente (kanale) navedene u nastavku.
Svaki kanal se reproducira putem posebnog
zvučnika.
C Prednji lijevi (L)
C Prednji desni (R)
C Središnji
C Stražnji lijevi (L)
C Stražnji desni (R)
C Stražnji (mono): Može se raditi o signalu
Dolby Surround zvuka ili o signalu Dolby
Digital zvuka stražnjeg mono kanala.
C LFE (Low Frequency Effect) – niskofrekvencijski signal
Napomena
Ako je "DTS" u izborniku "AUDIO SETUP"
podešen na "OFF", opcija odabira DTS zapisa neće
se pojaviti na zaslonu čak i ako disk sadrži DTS
zapise (pogledajte str. 61).
TV Virtual Surround
postavke (TVS)
Kod spajanja stereo TV prijemnika ili 2 prednja zvučnika, TVS (TV Virtual Surround)
omogućuje uživanje u surround zvuku uz
pomoć zvučne slike koja stvara virtualne
stražnje zvučnike iz zvuka prednjih zvučnika
(L: lijevi, R: desni), a bez stvarnih stražnjih
zvučnika. TVS je razvio Sony za stvaranje
kućnog surround zvuka koristeći samo stereo
TV prijemnik.
Za postizanje ovog efekta potrebna je reprodukcija višekanalnog Dolby audio zapisa.
Ako je na ureñaju podešen izlaz signala iz
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
priključka, surround će se čuti samo kad je
"DOLBY DIGITAL" podešen na "D-PCM" i
"MPEG" je podešen na "PCM" u "AUDIO
SETUP" izborniku (str. 61).
1
Pritisnite SUR tijekom reprodukcije.
Pojavi se sljedeći izbornik.
2
Za isključenje podešenja
U koraku 2 odaberite "OFF".
TVS DYNAMIC THEATER, TVS DYNAMIC,
TVS WIDE
Ovaj način reprodukcije je učinkovit kada je
udaljenost izmeñu prednjih L i R zvučnika
mala, primjerice kod ugrañenih zvučnika
stereo TV prijemnika.
TVS NIGHT
Ovaj način reprodukcije je pogodan kad želite
čuti dijaloge i uživati u surround efektima
"TVS WIDE" načina reprodukcije na malim
razinama glasnoće
TVS STANDARD
Primijenite ovo podešenje kad koristite 2
odvojena zvučnika.
Napomene
C Kad signal koji se reproducira ne sadrži signal
stražnjih zvučnika, ne mogu se čuti surround
efekti.
C Kad odaberete jedan od TVS načina reprodukcije,
isključite surround mod spojenog TV prijemnika
ili audio komponente.
C Funkcija "TVS NIGHT" neće raditi kod svih
diskova jednako.
C Vaš položaj pri slušanju treba biti izmeñu i na
jednakoj udaljenosti od zvučnika i zvučnici
trebaju biti postavljeni u sličnom okruženju.
C Koristite li DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT priključak i podesite "DOLBY DIGITAL"
na "DOLBY DIGITAL", "MPEG" na "MPEG" i
"DTS" na "ON" u izborniku "AUDIO SETUP",
zvuk će se čuti iz zvučnika ali bez SURROUND
efekta.
C TVS efekti ne rade kad koristite funkcije ubrzane
i usporene reprodukcije, iako možete promijeniti
TVS modove.
Pritisnite SUR više puta za odabir
nekog od TVS efekata.
Pogledajte pojašnjenje za svaki način
reprodukcije.
C TVS DYNAMIC THEATER
C TVS DYNAMIC
C TVS WIDE
C TVS NIGHT
C TVS STANDARD
45
Reprodukcija MP3 zvuka i JPEG
slika
MP3 audio zapisi i JPEG
slikovne datoteke
MP3 je tehnologija kompresije zvuka usklañena s ISO/IEC MPEG normama. JPEG je
tehnologija kompresije slike.
Moguće je reproducirati DATA CD/DATA
DVD diskove koji sadrže MP3 audio zapise
ili JPEG slikovne datoteke.
DATA CD/DATA DVD diskovi koje
uređaj može reproducirati
Moguće je reproducirati DATA CD ili DATA
DVD diskove snimljene u MP3 (MPEG 1
Audio Layer III) formatu i JPEG formatu.
Meñutim, DATA CD diskovi moraju biti
snimljeni u ISO 9660 razina 1, razina 2, ili
Joliet formatu, a DATA DVD diskovi u UDF
(Universal Disk Format) formatu, da bi ureñaj
mogao prepoznati zapise (ili datoteke).
Za više informacija o formatu zapisa pogledajte upute snimača ili programa za snimanje
(nisu dio isporuke).
Napomene
C Ureñaj će reproducirati bilo kakve podatke s
ekstenzijom ".MP3", ".JPG" ili ".JPEG", čak i
ako nisu u MP3 ili JPEG formatu. Reprodukcijom
tih podataka može se proizvesti glasan šum koji
može oštetiti vaše zvučnike.
C Ureñaj ne može reproducirati audio zapise u
mp3PRO formatu.
C Nije moguća reprodukcija nekih JPEG datoteka.
C Nije moguća reprodukcija MP3 audio zapisa/
JPEG slikovnih datoteka na DATA CD/DATA
DVD diskovima koji sadrže DivX video datoteke.
Redoslijed reprodukcije albuma,
zapisa i datoteka
Albumi se reproduciraju sljedećim redom:
Struktura sadržaja diska
Razina 1
Razina 2 Razina 3
Razina 4 Razina 5
ROOT*
Napomena
Ureñaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD/DATA DVD diskove izrañene u Packet Write
formatu.
MP3 audio zapisi i JPEG datoteke
koje je moguće reproducirati
Ureñaj može reproducirati sljedeće zapise i
datoteke:
– MP3 audio zapise s ekstenzijom ".MP3"
– JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom
".JPEG" ili ".JPG"
– JPEG slikovne datoteke koje su usklañene s
DCF* formatom slikovnih datoteka.
* "Design rule for Camera File system": Slikovni
standardi za digitalne fotoaparate koje je odredila
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
46
Album
Zapis ili datoteka
* ROOT = korijenski direktorij
Kad umetnete DATA CD/DATA DVD i
pritisnete H, redom će se reproducirati
numerirani zapisi (ili datoteke) od 1 do 7.
Svaki podalbum/zapis (ili datoteke) unutar
odabranog albuma ima prioritet nad narednim
albumom unutar iste grane. (Primjer: C
sadrži D tako da se 4 reproducira prije 5.)
Kad se nakon pritiska na MENU prikaže
popis albuma, albumi su organizirani na
sljedeći način:
A t B t C t D t F t G.
Albumi u kojima nema zapisa (ili datoteka)
(kao što je album E), nisu prikazani na
popisu.
Reprodukcija MP3 audio
zapisa i JPEG slikovnih
datoteka
U ovom ureñaju je moguće reproducirati
MP3 audio zapise i JPEG slikovne datoteke
snimljene na DATA CD ili DATA DVD disk.
z Savjeti
C Ukoliko na početak imena zapisa/datoteke dodate
brojeve (01, 02, 03, itd.) kod pohrane na disk,
zapisi/datoteke će biti reproducirani tim
redoslijedom.
C Budući da diskovima s puno razina treba više
vremena za početak reprodukcije, preporučamo
da albume ne izrañujete s više od dvije razine.
Napomene
C Slijed reprodukcije može biti drukčiji od opisanog,
ovisno o programu koji se koristi za snimanje
DATA CD/DATA DVD diska.
C Opisani slijed reprodukcije nije primjenjiv ako
disk sadrži više od 200 albuma i više od 300
datoteka u svakom albumu.
C Ureñaj prepoznaje do 200 albuma (ureñaj prebrojava samo albume, uključujući i one koji ne sadrže
MP3 audio zapise i JPEG slikovne datoteke).
Ureñaj neće reproducirati albume nakon prvih
200 albuma.
C Ureñaju će možda trebati više vremena za početak
reprodukcije kod prelaska na sljedeći album ili
kod odabira drugog albuma.
z Savjet
Tijekom reprodukcije MP3 audio zapisa moguće je
vidjeti informacije o disku (str. 27).
Napomene
C DATA CD snimljen u KODAK Picture CD
formatu, automatski počinje reprodukciju nakon
ulaganja.
C Ako DATA CD/DATA DVD ne sadrži nijedan
MP3 audio zapis ili JPEG slikovnu datoteku, na
zaslonu će biti prikazano "No audio data" ili "No
image data".
Odabir albuma
1
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma s diska.
Tijekom reprodukcije albuma označen je
njegov naslov.
2
3
Tipkama X/x odaberite željeni album.
Pritisnite H.
Započet će reprodukcija odabranog
albuma.
Za odabir MP3 audio zapisa, pogledajte
"Odabir MP3 audio zapisa" (str. 48).
, nastavlja se
47
Za odabir JPEG slikovnih datoteka,
pogledajte "Odabir JPEG slikovnih
datoteka" (str. 48).
Odabir JPEG slikovne datoteke
1
Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir
albuma" pritisnite PICTURE NAVI.
U 16 umanjenih okvira pojave se slike
datoteka u albumu. S desne strane je
prikazan trak za pomicanje.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu stranicu
Pritisnite c ili C.
Za uključenje/isključenje izbornika
Pritisnite MENU više puta.
z Savjet
U odabranom album moguća je reprodukcija samo
MP3 audio zapisa, JPEG slikovnih datoteka ili
obojeg, podešavanjem opcije "MODE (MP3,
JPEG)" (str. 50).
Za prikaz sljedećih slika, odaberite slike
u donjem retku te pritisnite x. Za
povratak na prethodnu sliku odaberite
slike u gornjem retku te pritisnite X.
Odabir MP3 audio zapisa
1
Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir
albuma" pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa sadržanih u
albumu.
2
Tipkama X/x odaberite zapis i pritisnite
ENTER.
2
Tipkama C/X/x/c odaberite sliku koju
želite vidjeti te pritisnite ENTER.
Pojavi se odabrana slika.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu sliku
Pritisnite c ili C.
Pritisnite C ili c tijekom reprodukcije. Možete
odabrati prvu datoteku sljedećeg albuma pritiskom tipke c tijekom reprodukcije zadnje
datoteke tekućeg albuma.
Imajte na umu da se ne možete vratiti na prethodni album pritiskom tipke C. Prethodni
album možete odabrati iz popisa.
Za povratak na prethodni prikaz
Zakretanje JPEG slike
Reprodukcija počne od odabranog zapisa.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu stranicu
Pritisnite C RETURN.
Za reprodukciju sljedećeg ili prethodnog
MP3 audio zapisa
Pritisnite > ili .. Imajte na umu da
možete odabrati sljedeći album ako nastavite
pritiskati > nakon zadnjeg zapisa prvog
albuma, no ne možete se vratiti na prethodni
album pritiskom tipke .. Za povratak na
prethodni album, odaberite album iz popisa.
Pritisnite X/x tijekom prikaza slike. Svaki
puta kada pritisnete X, slika se zakrene u
lijevo za 90 stupnjeva.
Za povratak na normalni prikaz pritisnite
CLEAR.
Slika se takoñer vrati u normalan položaj ako
pritisnete C/c za prijelaz na sljedeću/
prethodnu sliku.
Uvećanje JPEG slike (ZOOM)
Pritisnite ZOOM dok je prikazana slika.
Sliku možete uvećati do četiri puta u odnosu
na izvornu veličinu, a možete je i pomicati
tipkama C/X/x/c. Za povratak na normalni
prikaz pritisnite CLEAR.
48
Kad jednom pritisnete (x2)
Slika se uveća dva puta u odnosu na izvornu
veličinu.
Kada dvaput pritisnete (x4)
Slika se uveća četiri puta u odnosu na izvornu
veličinu.
Prikaz informacija o JPEG slici
Pritisnite ' (titl) tijekom prikaza JPEG slike.
Na zaslonu je prikazan naziv datoteke, proizvoñač/model fotoaparata, datum, vrijeme,
razlučivost slike, veličina datoteke, informacije o podešenju fotoaparata (ISO osjetljivost,
vrijeme ekspozicije, F broj, kompenzacija
ekspozicije ili žarišna duljina) i sl.
t je prikazano kad je slika snimljena uz
uporabu bljeskalice.
u je prikazano kad se slika automatski
zakrene.
Za isključenje informacija pritisnite ' (titl).
Uzmite u obzir da uz uporabu nekih modela
digitalnih fotoaparata navedene informacije
možda neće biti prikazane.
Slide Show reprodukcija
JPEG slika
Možete redom reproducirati JPEG slikovne
datoteke s DATA CD-a ili DATA DVD-a,
poput prezentacije (slide show).
Isključenje prikaza JPEG slike
Pritisnite x.
z Savjeti
C Tijekom prikaza JPEG slika, možete podesiti
opcije kao što su "INTERVAL" (str. 52),
"EFFECT" (str. 52) i "SHARPNESS" (str. 34).
C JPEG slike možete gledati bez MP3 zvuka tako
da podesite "MODE (MP3, JPEG)" na "IMAGE
(JPEG)" (str. 50).
C Datum snimanja slike je prikazan uz "DATE" u
kontrolnom izborniku (str. 11). Ovisno o digitalnom fotoaparatu, datum možda neće biti prikazan.
Napomena
PICTURE NAVI ne radi ako je u "MODE (MP3,
JPEG)" odabrana opcija "AUDIO (MP3)" (str. 50).
1
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma na DATA CD/
DATA DVD disku.
2
3
Tipkama X/x odaberite album.
Pritisnite H.
Započinje slide show reprodukcija JPEG
slika iz odabranog albuma.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Napomene
C Slide show se zaustavlja kad pritisnete X/x ili
ZOOM. Za nastavak reprodukcije pritisnite H.
C Ova funkcija ne radi ako je opcija "MODE (MP3,
JPEG)" podešena na "AUDIO (MP3)" (str. 50).
, nastavlja se
49
Slideshow reprodukcija sa
zvukom (MODE (MP3, JPEG))
Možete gledati slike uz zvuk.
1
Pritisnite DISPLAY kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Tipkama X/x odaberite
MODE
(MP3, JPEG) i pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za "MODE (MP3, JPEG)".
z Savjeti
C Za ponavljanje reprodukcije MP3 audio zapisa i
JPEG datoteka iz jednog albuma, ponavljanje
reprodukcije istog MP3 zapisa ili albuma kad je
opcija "MODE (MP3, JPEG)" podešena na
"AUTO" ili "AUTO (BGM)", pogledajte poglavlje
"Ponavljanje reprodukcije (Repeat Play)" na str. 31.
C Ureñaj prepoznaje maksimalno 200 albuma bez
obzira na odabrani način reprodukcije. Na svakom
albumu ureñaj prepoznaje do 300 MP3 audio
zapisa i 300 JPEG datoteka kad je odabran
"AUTO" ili "AUTO (BGM)", 600 MP3 audio
zapisa kad je odabran "AUDIO (MP3)" i 600
JPEG datoteka kad je odabran "IMAGE (JPEG)".
Napomene
3
Tipkama X/x odaberite "AUTO" (početno podešenje) te pritisnite ENTER.
C AUTO: Reprodukcija JPEG slikovnih
datoteka s MP3 audio zapisima. Ako
nema MP3 datoteke, JPEG datoteke se
reproduciraju s instaliranim pozadinskim zvukom.
C AUTO (BGM): JPEG datoteke se reproduciraju s instaliranim pozadinskim
zvukom. Za odabir melodije pozadinskog zvuka, pritisnite $ (audio) više
puta tijekom prikaza slike. MP3 zapis
možete slušati kad god je odabran.
C AUDIO (MP3): Kontinuirana reprodukcija samo MP3 audio zapisa.
C IMAGE (JPEG): Kontinuirana reprodukcija samo JPEG datoteka.
4
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma snimljenih na
DATA CD/DATA DVD.
5
6
Tipkama X/x odaberite album sa željenim MP3 audio i JPEG zapisima.
Pritisnite H.
C Ako reproducirate disk koji sadrži samo MP3
audio zapise te je opcija "MODE (MP3, JPEG)"
podešena na "AUTO" ili "AUTO (BGM)",
možete slušati samo MP3 audio zapise.
C Ako reproducirate disk koji sadrži samo JPEG
slikovne datoteke, reproducirat će se instalirani
pozadinski zvuk kad je opcija "MODE (MP3,
JPEG)" podešena na "AUTO" ili "AUTO (BGM)".
C Ako JPEG reprodukcija završi tijekom MP3
reprodukcije, MP3 reprodukcija nastavlja s
pozadinskom slikom.
C Ako MP3 reprodukcija završi tijekom JPEG
reprodukcije, počinje reprodukcija instaliranog
pozadinskog zvuka.
C Ako reproducirate veliki MP3 zapis i JPEG
slikovnu datoteku istodobno, može doći do
preskakanja zvuka. Savjetujemo da kod izrade
datoteke odaberete MP3 bit rate do 128 kbps ili
niži. Ako zvuk i dalje preskače, smanjite veličinu
JPEG datoteke.
Gledanje kvalitetnog slide showa
(PhotoTV HD)
Ako imate Sony TV kompatibilan s "PhotoTV
HD", možete uživati us slikama najveće
kvalitete uz sljedeća spajanja i postavke.
1
2
Počinje slide show sa zvukom.
Podesite video postavku TV prijemnika
na "Video-A" mod.
Detalje o "Video-A" potražite u uputama
za uporabu TV prijemnika.
3
50
Spojite uređaj s TV prijemnikom
pomoću HDMI kabela (opcija).
Podesite "JPEG RESOLUTION" na
"PhotoTV HD" u "HDMI SETUP" (str. 62).
O "PhotoTV HD"
"PhotoTV HD" omogućuje prikaz detaljne
slike i fotografski izričaj suptilnih tekstura i
boja. Spajanjem Sony "PhotoTV HD"
kompatibilnih ureñaja pomoći HDMI kabela,
možete na nov način uživati u fotografijama
uz Full HD kvalitetu. Primjerice, moguće je
prikazati teksturu ljudske kože, cvijeća,
pijeska i valova na velikom zaslonu uz
fotografsku kvalitetu slike.
Napomene
C Spajanjem Sony "PhotoTV HD" kompatibilnog
ureñaja pomoću HDMI kabela, TV automatski
podešava optimalnu kvalitetu slike. Detalje
potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
C "PhotoTV HD" se aktivira kad je "JPEG
RESOLUTION" podešen na "PhotoTV HD",
umetnut DATA CD/DATA DVD disk koji sadrži
MP3 audio zapise/JPEG slikovne datoteke i ako
je ureñaj spojen s TV prijemnikom pomoću
HDMI kabela.
C Nije moguće odabrati "CUSTOM PICTURE
MODE" i "SHARPNESS" kad je aktiviran
"PhotoTV HD" mod.
C Kad je aktiviran "PhotoTV HD" mod, ureñaj
mijenja izlazni video signal iz "HDMI
RESOLUTION" na "1920T1080i", "TV TYPE"
na "16:9" i "YCBCR/RGB (HDMI)" na "YCBCR"
automatski čak i ako se ne promijene tekuće
postavke.
C Nije moguće odabrati "HDMI RESOLUTION"
ili "YCBCR/RGB (HDMI)" u "HDMI SETUP"
(str. 2) ili "TV TYPE" u "SCREEN SETUP"
(str. 57) dok je aktiviran "PhotoTV HD" mod.
C Ako odaberete "PhotoTV HD", nisu dostupne
funkcije promjene slike, rotacije, zumiranja i
efekata.
C Dok je aktiviran "PhotoTV HD" mod, odabir za
"TV TYPE" se preskače tijekom Quick Setup
postupka (str. 22).
Određivanje intervala slide
showa (INTERVAL)
Možete odrediti trajanje prikaza pojedinačnih
slika.
1
Dvaput pritisnite DISPLAY tijekom
reprodukcije JPEG datoteka ili kad je
uređaj zaustavljen.
Pojavi se kontrolni izbornik.
2
Pritisnite X/x za odabir
(INTERVAL), zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika
"INTERVAL".
3
4
Pritisnite X/x za odabir podešenja.
Početno podešenje je podcrtano.
C NORMAL: Normalno trajanje.
C FAST: Trajanje kraće od NORMAL.
C SLOW1: Trajanje duže od NORMAL.
C SLOW2: Trajanje duže od SLOW1.
Pritisnite ENTER.
Napomena
C Neke JPEG datoteke, osobito progresivne ili one
s razlučivošću od 3 000 000 piksela ili više će
trebati duže vrijeme za početak prikazivanja od
ostalih. Stoga će se njihovo trajanje činiti dužim
od odabrane opcije.
C Trajanje intervala ovisi o podešenju "JPEG
RESOLUTION" u "HDMI SETUP" (str. 62).
, nastavlja se
51
Odabir efekta za slikovne datoteke u slide showu (EFFECT)
Pri reprodukciji JPEG slikovnih datoteka
možete odabrati efekt koji će se koristiti kod
gledanja slide showa.
1
2
Dvaput pritisnite DISPLAY tijekom
reprodukcije JPEG datoteka ili kad je
uređaj zaustavljen.
Pritisnite X/x za odabir
(EFFECT), zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije izbornika "EFFECT".
3
4
Pritisnite X/x za odabir podešenja.
Početno podešenje je podcrtano.
C MODE 1: Slike se pojavljuju s različitim efektima primijenjenim slučajnim
slijedom.
C MODE 2: Sljedeća slika se pojavljuje
preko prethodne.
C MODE 3: Slike se pojavljuju odozgo
prema dolje.
C MODE 4: Slike se pojavljuju slijeva
nadesno.
C MODE 5: Sljedeća slika se pojavljuje
iz središta zaslona.
C OFF: Ova funkcija je isključena.
Pritisnite ENTER.
Napomene
C Ovo podešenje ne radi ako JPEG datoteka ima
informacije o rotaciji.
C Ovisno o postavci "JPEG RESOLUTION"
(str. 62), neki efekti neće biti dostupni.
52
DivX® video datoteke
O DivX video datotekama
DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju je razvila tvrtka DivX, Inc. te je
proizvod s DivX® certifikatom.
Ovaj ureñaj može reproducirati DATA CD i
DATA DVD diskove koji sadrže DivX video
datoteke.
DATA CD i DATA DVD diskovi
koje uređaj može reproducirati
Moguće je reproducirati DATA CD i DATA
DVD diskove pod sljedećim uvjetima:
– Na DATA CD/DATA DVD diskovima koji
sadrže DivX video datoteke uz MP3 audio
zapise ili JPEG slikovne datoteke, ureñaj će
reproducirati samo DivX video datoteke.
Meñutim, ovaj ureñaj reproducira samo
DATA CD diskove čiji logički format je
ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet, a DATA
DVD diskove u UDF (Universal Disk Format)
formatu.
Za više informacija o formatu zapisa
pogledajte upute isporučene s ureñajem ili
softverom za snimanje (nisu dio isporuke).
DivX video datoteke koje je
moguće reproducirati
Ureñaj može reproducirati datoteke snimljene
u DivX formatu koje imaju ekstenziju ".AVI"
ili ".DIVX". Ureñaj neće reproducirati datoteke s ekstenzijom ".AVI" ili ".DIVX" ako
ne sadrže DivX video zapise.
z Savjet
Detalje o MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim
datotekama na DATA CD/DATA DVD diskovima
potražite u odjeljku "DATA CD/DATA DVD
diskovi koje ureñaj može reproducirati" (str. 46).
Napomene
C Ureñaj ponekad neće reproducirati DivX video
datoteku koja je bila sastavljena od dviju ili više
DivX video datoteka.
C Ureñaj ne može reproducirati DivX video datoteku s razlučivošću većom od 720 (širina) T 576
(visina)/2GB.
C Ovisno o DivX video datoteci, slika može biti
nejasna ili zvuk isprekidan.
C Ureñaj ne može reproducirati neke DivX video
datoteke koje traju duže od 3 sata.
Redoslijed reprodukcije s DATA CD i DATA
DVD diskova
Pogledajte odjeljak "Redoslijed reprodukcije
albuma, zapisa i datoteka" (str. 46). Opisani
redoslijed ponekad neće biti primjenjiv,
ovisno o softveru korištenom za izradu DivX
video datoteke ili ako disk sadrži više od 200
albuma i 600 DivX video zapisa u svakom
albumu.
Napomena
Ureñaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD/ DATA DVD diskove izrañene u Packet Write
formatu.
53
Reprodukcija DivX Video
datoteka
Moguće je reproducirati DivX video datoteke
na DATA CD i DATA DVD disku.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu stranicu
Pritisnite C ili c.
Za uključenje/isključenje izbornika
Pritisnite MENU više puta.
Odabir DivX video datoteke
1
Nakon koraka 2 iz odjeljka "Odabir
albuma" pritisnite ENTER.
Pojavi se popis datoteka sadržanih u
albumu.
2
z Savjet
Tijekom reprodukcije DivX video datoteke moguće
je vidjeti informaciju o disku (str. 27).
Tipkama X/x odaberite datoteku i
pritisnite ENTER.
Reprodukcija počinje od odabrane
datoteke.
Za zaustavljanje reprodukcije
Napomene
C Ako na DATA CD/DATA DVD disku nema
snimljenih DivX video datoteka, pojavi se poruka
koja upozorava da taj disk nije moguće reproducirati.
C Ovisno o DivX video datoteci, slika se može zaustaviti ili biti nejasna. U tom slučaju preporučamo
da izradite datoteku s nižom brzinom prijenosa
(bit rate). Ako je zvuk i dalje nejasan, preporuča
se uporaba MP3 audio formata. Meñutim, ovaj
ureñaj ne podržava WMA (Windows Media
Audio) format.
C Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za
DivX video datoteke, izmeñu pritiska tipke H i
pojave slike može proći neko vrijeme.
C Ovisno o DivX video datoteci, zvuk možda neće
odgovarati slici na zaslonu.
Odabir albuma
1
Pritisnite MENU.
Pojavi se popis albuma s diska. Navedeni
su samo albumi koji sadrže DivX video
datoteke.
2
3
Tipkama X/x odaberite album za
reprodukciju.
Pritisnite H.
Reprodukcija počne od odabranog
albuma. Za odabir DivX video datoteka,
pogledajte "Odabir DivX video datoteke"
(str. 54).
54
Pritisnite x.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu stranicu
Pritisnite C ili c.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite C RETURN.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu DivX
video datoteku bez prikaza popisa datoteka
Sljedeću ili prethodnu DivX video datoteku u
istom albumu možete odabrati pritiskom na
> ili ..
Možete takoñer odabrati prvu datoteku sljedećeg albuma pritiskom tipke > tijekom
reprodukcije zadnje datoteke tekućeg albuma.
Imajte na umu da se ne možete vratiti na
prethodni album pritiskom tipke .. Za
povratak na prethodni album, odaberite
album iz popisa.
z Savjeti
Ako je broj reprodukcija neke DivX video datoteke
odreñen unaprijed , moguće ju je gledati samo toliko
puta. Ubrajaju se sljedeće situacije:
– kad je ureñaj isključen.
– kad je otvorena uložnica diska.
– kad se reproducira druga datoteka.
3
Postavke i podešavanja
Pojavi se izbornik podešenja.
Izbornik podešenja
Pomoću prikaza za podešavanje možete
izvesti različita podešenja funkcija slike i
zvuka. Izmeñu ostalog, takoñer možete
odabrati jezik titlova i jezik prikaza za
podešavanje.
Podrobnije podatke o svakoj funkciji
podešavanja potražite na str. 56 do 63.
Pritisnite X/x za odabir "CUSTOM",
zatim pritisnite ENTER.
4
Napomena
Postavke reprodukcije pohranjene na disku imaju
prioritet nad postavkama prikaza za podešavanje
tako da sve opisane opcije možda neće funkcionirati.
Pritisnite X/x za odabir funkcije
koju želite podesiti s popisa:
"LANGUAGE SETUP", "SCREEN
SETUP", "CUSTOM SETUP", "AUDIO
SETUP" ili "HDMI SETUP". Zatim
pritisnite ENTER.
Pojavit će se odabrana funkcija.
Primjer: "SCREEN SETUP"
Brojčane
tipke
Odabrana funkcija
Funkcije za podešavanje
1
Pritisnite DISPLAY na daljinskom
upravljaču kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavit će se kontrolni izbornik.
2
5
Odaberite funkciju pritiskom na
X/x, zatim pritisnite ENTER.
Bit će prikazane opcije za odabranu
funkciju.
Primjer: "TV TYPE"
Pritisnite X/x za odabir
(SETUP), zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "SETUP".
Opcije
, nastavlja se
55
6
Odaberite podešenje pritiskom na
X/x, zatim pritisnite ENTER.
Funkcija je odabrana i podešenje je
završeno.
Primjer: "4:3 PAN SCAN"
Odabrano podešenje
Podešavanje jezika
izbornika i dijaloga
(LANGUAGE SETUP)
"LANGUAGE SETUP" omogućuje podešavanje različitih jezika prikaza na zaslonu ili
zvučnih zapisa.
Na prikazu za podešavanje odaberite
"LANGUAGE SETUP". Podrobnije podatke
o uporabi prikaza potražite u opisu "Uporaba
prikaza za podešavanje" (str. 55).
Pokretanje brzog podešavanja
U koraku 3 odaberite "QUICK". Postupite
prema opisu od koraka 5 za osnovno
podešavanje (str. 22).
Vraćanje svih "SETUP" postavki u
prvobitno stanje
1
2
3
Odaberite "RESET" u koraku 3 i
pritisnite ENTER.
Tipkama X/x odaberite "YES".
Možete takoñer prekinuti postupak i
vratiti se u kontrolni izbornik odabirom
opcije "NO".
Pritisnite ENTER.
Sva podešenja objašnjena na stranicama
od 56 do 63 vraćaju se na tvornički
podešene vrijednosti. Nemojte pritisnuti
@/1 tijekom vraćanja podešenja na
tvorničke vrijednosti koje traje nekoliko
sekundi.
OSD (prikaz na zaslonu)
Za promjenu jezika informacija prikazanih
na zaslonu.
MENU (samo za DVD VIDEO disk)
Za odabir jezika izbornika diska.
AUDIO (samo za DVD VIDEO disk)
Za odabir jezika zvučnog zapisa. Kad
odaberete "ORIGINAL", odabran je jezik
koji na disku ima prioritet.
SUBTITLE (samo za DVD VIDEO disk)
Za odabir jezik titlova snimljenih na DVD
VIDEO disku.
Kad odaberete "AUDIO FOLLOW", jezik
titlova se mijenja u skladu s jezikom kojeg
ste odabrali za zvučne zapise.
z Savjet
Ako u izborniku "MENU", "SUBTITLE" ili
"AUDIO" odaberete "OTHERS t", trebate
brojčanim tipkama unijeti kôd odgovarajućeg
jezika s popisa jezičnih kodova na str. 70.
Napomena
Kad u izborniku "MENU", "SUBTITLE" i
"AUDIO" odaberete jezik koji nije snimljen na
DVD VIDEO disk, ureñaj će automatski odabrati
jedan od snimljenih jezika.
56
Podešavanje prikaza
16:9
(SCREEN SETUP)
Odaberite podešenje ovisno o priključenom
TV prijemniku.
Odaberite "SCREEN SETUP" u izborniku za
podešavanje. Podrobnije podatke o uporabi
prikaza potražite u opisu "Izbornik podešenja"
(str. 55).
Osnovna podešenja su podcrtana.
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Napomena
Ovisno o DVD disku, može se dogoditi da se
umjesto "4:3 LETTER BOX" automatski odabere
"4:3 PAN SCAN" ili obratno.
SCREEN SAVER
TV TYPE
Odabire format slike priključenog TV prijemnika (standardni 4:3 ili widescreen format).
Ova opcija se ne može odabrati dok je
aktiviran "PhotoTV HD" mod (str. 50).
16:9
4:3
LETTER
BOX
Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite TV prijemnik sa
širokim zaslonom (widescreen)
ili s funkcijom prikaza slike u
widescreen formatu.
Odaberite ovo podešenje kad
na ureñaj spojite standardni 4:3
TV prijemnik. Prikazuje široku
sliku na kojoj se vide pruge na
gornjem i donjem dijelu
zaslona.
Odaberite ovo podešenje kad
4:3
PAN SCAN na ureñaj spojite standardni 4:3
TV prijemnik. Prikazuje široku
sliku na cijelom zaslonu tako
da je dio slike automatski
odrezan.
Kad ureñaj i daljinski upravljač ne koristite
dulje od 15 minuta, ili ako reproducirate CD
ili DATA CD (MP3 audio)/DATA DVD
(MP3 audio) duže od 15 minuta, aktivira se
screen saver. Ova funkcija je sprečava
oštećenja zaslona (sjene). Pritisnite H za
isključenje screen savera.
ON
Uključuje screen saver.
OFF
Isključuje screen saver.
BACKGROUND
Odabire boju pozadine ili slike na TV
zaslonu dok je ureñaj zaustavljen ili tijekom
reprodukcije CD ili DATA CD (MP3
audio)/DATA DVD diska (MP3 audio).
JACKET
PICTURE
U pozadini se prikazuje slika
samo ako se već nalazi na disku
(CD-EXTRA itd.). Ukoliko disk
nema snimljenu sliku, pojavit
će se slika "GRAPHICS".
GRAPHICS U pozadini se prikazuje slika
(grafika) pohranjena u memoriji
ureñaja.
BLUE
Pozadina je plave boje.
BLACK
Pozadina je crne boje.
, nastavlja se
57
LINE
Resetiranje podešenja
Odabire način izlaza video signala na LINE
(RGB)-TV priključku na stražnjoj strani
ureñaja.
Ako se slika ne prikaže normalno ili je nema,
pritisnite @/1 za isključenje ureñaja i unesite
"369" brojčanim tipkama daljinskog
upravljača, zatim ponovno pritisnite @/1 za
uključenje ureñaja.
VIDEO
Omogućuje izlaz video
signala.
S VIDEO
Omogućuje izlaz S video
signala.
Omogućuje izlaz RGB
RGB
(COMPONENT signala.
OFF)
Napomene
C Ako vaš TV prijemnik nema mogućnost priključka
S video ili RGB signala, na TV zaslonu se neće
pojaviti slika, čak niti kad odaberete "S VIDEO"
ili "RGB (COMPONENT OFF)". Pogledajte
upute za uporabu TV prijemnika.
C Ako vaš TV prijemnik ima samo jedan SCART
(EURO AV) priključak, nemojte odabrati "S
VIDEO".
C Ako podesite "LINE" na "RGB (COMPONENT
OFF)" u progresivnom modu, "PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)" će se promijeniti
s "ON" na "OFF".
PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)
Ako vaš TV prihvaća progresivni format signala (525p/625p), podesite "PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)" na "ON".
Imajte na umu da je potrebno spojiti TV s progresivnim signalom pomoću COMPONENT
VIDEO OUT priključnica (str. 15).
OFF
Normalan izlaz (interlace
signal).
ON
Izlaz progresivnih signala.
Izlaz progresivnih signala
1
2
3
4
58
Odaberite "PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)" te
pritisnite ENTER.
Odaberite "ON" i pritisnite ENTER.
Izbornik traži potvrdu.
Odaberite "Start" i pritisnite ENTER.
Video signal se prebacuje na progresivni
na 5 sekundi.
Ako je slika normalna, odaberite "YES" i
pritisnite ENTER.
Ako nije, odaberite "NO" i pritisnite
ENTER.
MODE (PROGRESSIVE)
Kako bi slika djelovala prirodno na zaslonu
kod prijema progresivnog signala, progresivni
video signal mora se konvertirati kako bi
odgovarao vrsti DVD softvera kojeg gledate.
Postavka je učinkovita samo ako je
"PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)" u "SCREEN SETUP" na "ON".
AUTO
Automatski prepoznaje vrstu
softvera (filmski ili video
softver) i odabire odgovarajući
mod konverzije. Normalno
odaberite ovu postavku.
VIDEO
Podešava konverzijski mod na
konverziju video softvera.
4:3 OUTPUT
Ovo podešenje je primjenjivo samo ako
podesite "TV TYPE" u "SCREEN SETUP"
na "16:9".
Podesite ovu opciju za gledanje slike 4:3
formata. Ako možete promijeniti omjer širine
i visine slike na TV prijemniku, podešavajte
TV prijemnik a ne ovaj ureñaj.
FULL
Odaberite ovu opciju ako
možete promijeniti omjer širine
i visine slike na TV prijemniku.
NORMAL
Odaberite ovu opciju kad ne
možete promijeniti omjer širine
i visine slike na TV prijemniku.
Pokazuje sliku formata 16:9 s
crnim linijama s njene lijeve i
desne strane.
TV formata 16:9
Korisnička podešenja
AUTO
Prikazuje se slika s pokretnim
objektima bez podrhtavanja. U
normalnim uvjetima, odaberite
ovaj položaj.
FRAME
Prikazuje se slika visoke
razlučivosti s objektima koji se
ne miču.
(CUSTOM SETUP)
Ovaj izbornik koristite za podešavanje
postavki vezanih za reprodukciju i nekih
ostalih postavki.
U izborniku za podešavanje odaberite
"CUSTOM SETUP". Podrobnije podatke o
uporabi prikaza potražite u opisu "Izbornik
podešenja" (str. 55).
Početna podešenja su podcrtana.
TRACK SELECTION (samo za DVD VIDEO)
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska na kojem
su snimljeni višestruki audio formati (PCM,
MPEG audio, DTS ili Dolby Digital), daje
prvenstvo zvučnom zapisu koji sadrži najveći
broj kanala.
OFF
Ne dodjeljuje se prvenstvo.
AUTO
Dodjeljuje se prvenstvo.
Napomene
AUTO POWER OFF
Uključuje/isključuje funkciju automatskog
isključenja.
ON
Ureñaj se isključuje u pripravno
stanje ako ostane zaustavljen
duže od 30 minuta.
OFF
Isključenje ove funkcije.
AUTO PLAY
Uključuje/isključuje funkciju automatske
reprodukcije. Ova opcija je korisna kad je na
ureñaj priključen timer (nije isporučen).
OFF
Isključenje ove funkcije.
ON
Automatski započinje reprodukciju pri uključenju ureñaja
timerom (opcija).
C Kad odaberete "AUTO", može se promijeniti
jezik. Postavka "TRACK SELECTION" ima
veće prvenstvo od postavke "AUDIO" u
izborniku "LANGUAGE SETUP" (str. 56).
C Ako podesite "DTS" na "OFF" (str. 61), DTS
zvučni zapis se ne reproducira čak i ako podesite
"TRACK SELECTION" na "AUTO".
C Ako PCM, DTS, MPEG audio i Dolby Digital
zvučni zapisi sadrže jednaki broj kanala, ureñaj
odabire formate u redoslijedu PCM, DTS, MPEG
i Dolby Digital.
MULTI-DISC RESUME (samo DVD VIDEO/
VIDEO CD)
Uključuje/isključuje funkciju nastavka
reprodukcije s više diskova. Nastavljena
reprodukcija se može memorirati za do 6 različitih DVD VIDEO/VCD diskova (str. 26).
ON
Memorira postavke nastavka
reprodukcije za do 6 diskova.
OFF
Ne memorira postavke za nastavak reprodukcije. Reprodukcija
se nastavlja od istog mjesta
samo za disk koji se trenutno
nalazi u ureñaju.
DIMMER
Podešava osvjetljenje pokazivača na prednjoj
strani ureñaja.
BRIGHT
Za jače osvjetljenje pokazivača.
DARK
Za slabije osvjetljenje
pokazivača.
AUTO
DARK
Zatamnjivanje osvjetljenja ukoliko neko vrijeme ne koristite
ureñaj ili daljinski upravljač.
PAUSE MODE (samo za DVD)
Odabire sliku kad je ureñaj u stanju pauze.
Napomena
Pokrenete li Quick Setup, Multi-disc Resume
postavke pohranjene u memoriji se mogu vratiti na
tvornička podešenja.
DivX
Prikazuje registracijski kôd za ovaj ureñaj.
Više informacija potražite na Internet stranici
http://www.divx.com/vod.
59
Podešavanje zvuka
DOLBY
SURROUND
Odaberite ovu opciju koja
omogućuje surround zvuk
izlazom višekanalnih audio
signala putem dvaju kanala.
NORMAL
Višekanalni audio signali se
miješaju u dva kanala za
reprodukciju stereo sustavom.
(AUDIO SETUP)
"AUDIO SETUP" omogućuje podešavanje
zvuka prema uvjetima reprodukcije i načinu
spajanja ureñaja.
U izborniku za podešavanje odaberite
"AUDIO SETUP". Podrobnije podatke o
uporabi prikaza potražite u opisu "Izbornik
podešenja" (str. 55).
Početna podešenja su podcrtana.
AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(samo za DVD mod)
Omogućuje postizanje čistog zvuka uz malu
glasnoću zvuka pri reprodukciji DVD diska
koji ima "AUDIO DRC" funkciju.
Ovo ima utjecaja na izlaz na sljedećim
priključcima:
– LINE OUT L/R (AUDIO) priključci
– LINE (RGB)-TV priključci
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
samo kad je funkcija "DOLBY DIGITAL"
podešena na "D-PCM" (str. 61).
STANDARD
Uobičajeni odabir.
TV MODE
Omogućuje postizanje čistog
tihog zvuka, čak i kad ste
smanjili glasnoću.
WIDE RANGE Pruža osjećaj "žive" izvedbe.
DIGITAL OUT
Omogućuje izlaz audio signala preko
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
priključaka.
ON
Uobičajeni odabir. Kad odaberete "ON"
detalje potražite u opisu "Podešavanje
signala za digitalni izlaz".
OFF Utjecaj digitalnog kruga na analogni je
najmanji mogući. Ukoliko koristite
HDMI OUT priključak, PCM zvuk će
ovisiti o spojenoj opremi. Ukoliko je
zvuk radi zaštite autorskih prava
šifriran, jedini izlaz signala je 48
kHz/16 bit PCM.
Podešavanje signala za digitalni
izlaz
Mijenja način prosljeñivanja audio signala
kad spojite komponentu kao što je audio
komponenta ili MD ureñaj s digitalnim
ulaznim priključkom.
Detalje o povezivanju potražite na str. 18.
Nakon podešavanja "DIGITAL OUT" na
"ON" (uključeno), odaberite "DOLBY
DIGITAL", "MPEG", "DTS" i "48 kHz/
96 kHz PCM".
Ukoliko priključite komponentu koja ne prima
odabrani audio signal, čut ćete glasan šum
(ili nećete čuti ništa) iz zvučnika, s mogućim
posljedicama na vaš sluh ili zvučnike.
DOWNMIX (samo za DVD)
Mijenja način miješanja zvuka na 2 kanala pri
reprodukciji DVD-a koji posjeduje stražnje
elemente zvuka (kanale) ili je snimljen u
Dolby Digital formatu. Podrobnije podatke o
stražnjim signalima pogledajte u opisu "Prikaz
podataka o audio formatu diska" (str. 44).
Ova funkcija ima utjecaja na izlaz na sljedećim
priključcima:
– LINE OUT L/R (AUDIO)
– LINE (RGB)-TV
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT
samo kad je funkcija "DOLBY DIGITAL"
postavljena na "D-PCM" (str. 61).
60
Napomene
C AV SYNC funkcija (str. 35) nema efekta ukoliko
koristite DIGITAL OUT (COAXIAL) priključak,
i podesite "DOLBY DIGITAL", "MPEG ili "DTS"
na "DOLBY DIGITAL", "MPEG" ili "ON".
C AV SYNC funkcija (str. 35) nema efekta ukoliko
spojite Dolby Digital ili DTS kompatibilan ureñaj
preko HDMI OUT priključka, i podesite "DOLBY
DIGITAL", "MPEG" ili "DTS" na "DOLBY
DIGITAL", "MPEG" ili "ON".
DOLBY DIGITAL (samo DVD)
Bira vrstu Dolby Digital signala.
D-PCM
DOLBY
DIGITAL
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na komponentu
koja nema ugrañen Dolby
Digital dekoder. Promjenama
postavki "DOWNMIX" u
izborniku "AUDIO SETUP"
(str. 60), možete odabrati da li
su signali u skladu s Dolby
Surround (Pro Logic) ili ne.
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu s ugrañenim Dolby
Digital dekoderom.
Napomena
Ukoliko je HDMI OUT priključak spojen na opremu
koja nije kompatibilna s DOLBY DIGITAL signalima, automatski se odašilju "D-PCM" signali, čak
i ako odaberete "DOLBY DIGITAL".
MPEG (samo DVD)
Bira vrstu MPEG audio signala.
PCM
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu koja nema ugrañen MPEG
dekoder. Ako reproducirate
MPEG Audio zvučne zapise, iz
prednja dva zvučnika će izlaziti
samo Front (L) i Front (R)
signali.
MPEG
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu koja ima ugrañen MPEG
dekoder.
Napomena
Ukoliko je HDMI OUT priključak spojen na
opremu koja nije kompatibilna s DTS signalima,
automatski se odašilju "OFF" signali čak i ako
odaberete "ON".
48kHz/96kHz PCM (samo za DVD VIDEO)
Bira frekvenciju uzorkovanja audio signala.
48kHz/16bit Audio signali DVD VIDEO
diska će se uvijek pretvoriti u
48kHz/16-bitne.
96kHz/24bit Svi tipovi signala uključujući i
96kHz/24-bitne se prosljeñuju
u prvobitnom formatu. Meñutim, ako je signal kodiran u
svrhu zaštite autorskih prava,
bit će proslijeñen samo kao
48kHz/ 16-bitni.
Napomene
C Ovo podešenje nema utjecaja na analogne audio
signale s priključka LINE OUT L/R (AUDIO), a
njena prvobitna frekvencija uzorkovanja ostaje
nepromijenjena.
C Ukoliko je na HDMI OUT priključak spojena
oprema koja nije kompatibilna s 96 kHz/24 bitnim
audio signalima, automatski se odašilju "PCM"
signali čak i ako odaberete "96kHz/24bit".
Napomena
Ukoliko je na HDMI OUT priključak spojena
oprema koja nije kompatibilna s MPEG audio
signalima, automatski se odašilju "PCM" signali
čak i ako odaberete "MPEG".
DTS
Bira tip DTS signala.
OFF
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu koja nema ugrañen DTS
dekoder.
ON
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu koja ima ugrañen DTS
dekoder.
61
HDMI postavke (HDMI SETUP)
"HDMI SETUP" omogućuje podešavanje
opcija za HDMI spajanje.
Odaberite "HDMI SETUP" u izborniku za
podešavanje. Za uporabu izbornika,
pogledajte "Izbornik podešenja" (str. 55).
Početna podešenja su podcrtana.
HDMI RESOLUTION
Odabir vrste izlaza video signala iz HDMI
OUT priključnice. Kad odaberete AUTO
(1920T1080p) (tvornička postavka), ureñaj
reproducira video signale najviše rezolucije
koju vaš TV prijemnik može primiti. Ukoliko
slika nije čista, prirodna ili prema vašim
očekivanjima, pokušajte s drugom opcijom
koja odgovara disku i vašem TV prijemniku/
projektoru itd. Detaljnije informacije potražite
u uputama za uporabu isporučenima uz TV
prijemnik/projektor, itd.
Nije moguće odabrati ovu opciju kad je
aktiviran "PhotoTV HD" mod (str. 50).
Uobičajeno podešenje.
AUTO
(1920T1080p)
1920T1080i
Šalje 1920T1080i video
signale.
1280T720p
Šalje 1280T720p video
signale.
720T480/576p Šalje 720T480/576p video
signale.
Resetiranje podešenja
Ako se slika ne prikaže normalno ili je nema,
pritisnite @/1 za isključenje ureñaja i unesite
"369" brojčanim tipkama daljinskog
upravljača, zatim ponovno pritisnite @/1 za
uključenje ureñaja.
62
Napomena
U slučaju podešenja "AUTO (1920T1080p)", ureñaj
automatski podešava video signale koji su prikladni za TV prijemnik.
U drugim slučajevima ureñaj šalje signal izravno,
čak i ako ga TV ne može prihvatiti.
JPEG RESOLUTION
Odabire vrstu JPEG razlučivosti kako biste
mogli uživati u visokoj kvaliteti slike putem
HDMI priključka.
Ne može se odabrati kad je "HDMI
RESOLUTION" podešeno na "720T480/
576p" ili dok je "TV TYPE" podešen na "4:3
LETTER BOX" ili "4:3 PAN SCAN".
PhotoTV HD
Prikaz visokokvalitetne slike
kod spajanja Sony "PhotoTV
HD" kompatibilnih ureñaja.
SD W
Prikazuje standard definition
sliku s crnim okvirom.
HD W
Prikazuje high definition
sliku s crnim okvirom.
HD
Prikazuje high definition
sliku bez crnog okvira.
(1920T1080i)
HD W
Prikazuje high definition
sliku s crnim okvirom pri
1920T1 080 piksela.
(1920T1080i)
HD
Prikazuje high definition
sliku bez crnog okvira pri
1920T1080 piksela.
Napomene
C Opcije "(1920T1080i) HD W" i "(1920T1080i)
HD" su primjenjive samo kad podesite "HDMI
RESOLUTION" na "1920T1080i" i "TV TYPE"
na "16:9".
C Ako podesite ovu opciju na "(1920T1080i) HD
W" ili "(1920T1080i) HD", nisu moguće funkcije
prijelaza, rotacije ili zuma.
C Ako želite upotrebljavati funkcije prijelaza, rotacije i zuma, podesite ovu postavku na "SD W",
"HD W" ili "HD".
C Ako podesite ovu opciju na "PhotoTV HD",
"(1920T1080i) HD W" ili "(1920T1080i) HD",
sljedeća slika se prikazuje nakon zatamnjivanja
zaslona.
C HDMI signal će se privremeno zaustaviti tijekom
stavljanja ili vañenja DATA CD ili DATA DVD
diska.
C Kad podesite "PhotoTV HD", ureñaj automatski
mijenja izlaz video signala iz "HDMI
RESOLUTION" na "1920T1080i", "TV TYPE"
na "16:9" i "YCBCR/RGB (HDMI)" na "YCBCR"
čak i ako zadržite tekuće postavke.
C Podesite ovu opciju na "SD W" ako želite gledati
JPEG slikovne datoteke preko analognih video
izlaza iz HDMI načina spajanja.
Kad promijenite ovu postavku s "OFF" na "ON" na
Sony TV prijemniku koji je kompatibilan s
CONTROL FOR HDMI funkcijom, svi
kompatibilni ureñaji će automatski prijeći na "ON"
ili obrnuto. Detalje potražite u uputama za uporabu
TV prijemnika.
YCBCR/RGB (HDMI)
LANGUAGE FOLLOW
Odabir vrste HDMI izlaznog signala iz HDMI
OUT priključnice.
Nije moguće odabrati ovu opciju kad je
aktiviran "PhotoTV HD" mod (str. 50).
Promjena jezika DVD ureñaja tako da odgovara trenutno odabranom TV OSD jeziku.
Ova opcija se ne može odabrati ako je
"CONTROL FOR HDMI" podešeno na
"OFF":
YCBCR
Izlaz YCBCR signala.
RGB
Izlaz RGB signala.
Napomena
ON
Funkcija uključena.
OFF
Funkcija isključena.
Napomene
C Ukoliko se reproducirana slika izobliči, podesite
opciju na "RGB".
C Kad je HDMI OUT priključnica spojena na vanjsku
opremu preko DVI priključnice, automatski će
izlaziti "RGB" signali čak i kad odaberete
"YCBCR".
Napomene
C Isključite sve izbornike prije uporabe ove funkcije.
C Zadržava se OSD jezik na ureñaju ako ne podržava
jezik TV prijemnika.
AUDIO (HDMI)
Odabir vrste izlaza audio signala iz HDMI
OUT priključka.
AUTO
U normalnim okolnostima
odaberite ovo. Izlaz audio
signala prema "DIGITAL
OUT" postavkama (str. 60).
PCM
Pretvara Dolby Digital, DTS, ili
96 kHz/24 bitne PCM signale u
48 kHz/16 bitne PCM.
Napomena
Glasne smetnje (ili bez zvuka) će se čuti ukoliko
spojite ureñaj na TV prijemnik koji nije kompatibilan s DOLBY DIGITAL/DTS signalima i odabran
je "AUTO". U tom slučaju odaberite "PCM".
CONTROL FOR HDMI
Uključivanje ili isključivanje postavke
CONTROL FOR HDMI.
OFF
Funkcija isključena.
ON
Omogućuje uporabu
CONTROL FOR HDMI
značajki (str. 17).
63
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe ureñaja naiñete na
bilo koju od sljedećih poteškoća, koristite
ove smjernice koje vam mogu pomoći pri
uklanjanju problema. Ako problem i dalje
postoji, obratite se najbližem Sony servisu.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
, Provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut.
Slika
Nema slike/pojavljuju se smetnje na slici.
, Ponovo čvrsto spojite spojne kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, Provjerite priključke s vašim TV prijemnikom (str. 15) i podesite ulazni signal tako
da se na TV zaslonu pojavi signal ureñaja.
, U izborniku "SCREEN SETUP" podesite
"LINE" tako da odgovara vašem sustavu
(str. 58).
, Disk je zaprljan ili neispravan.
, Ako slika s vašeg ureñaja prolazi kroz
videorekorder i dolazi do TV prijemnika,
ili ako je ureñaj spojen na kombinaciju TV/
VIDEO ureñaja, zaštita od presnimavanja
koja se primjenjuje kod nekih DVD diskova
može utjecati na kakvoću slike.
, Opciju "PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY)" u "SCREEN SETUP"
podesili ste na "ON" iako vaš TV prijemnik
ne prihvaća progresivne signale.
, Čak i ako je TV prijemnik kompatibilan s
525p/625p progresivnim signalima i spojen
preko COMPONENT VIDEO OUT priključnica, odabir progresivnog formata može
utjecati na sliku. U tom slučaju podesite
"PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)" U "SCREEN SETUP" na "OFF"
za povratak ureñaja u normalan (interlace)
format (str. 58).
, Disk je snimljen u sustavu boja kojeg ureñaj
ne podržava.
, Ako ste podesili "LINE" na "RGB
(COMPONENT OFF)" u "SCREEN
SETUP" (str. 58), ureñaj ne prenosi
komponentni video signal.
64
, Ureñaj je spojen na ureñaj koji nije HDCP
kompatibilan (HDMI indikator na pokazivaču ne svijetli). Pogledajte str. 16.
, Ukoliko se HDMI OUT priključak koristi
za video izlaz, promjena "HDMI
RESOLUTION" postavke u "HDMI SETUP"
izborniku može riješiti problem (str. 62).
Spojite TV i ureñaj koristeći neki drugi
video priključak osim HDMI OUT i uključite TV ulaz na spojeni video ulaz kako bi
mogli vidjeti prikaze na zaslonu.
Promijenite "HDMI RESOLUTION"
postavku u "HDMI SETUP" i prebacite TV
ulaz natrag na HDMI. Ukoliko se slika i
dalje ne pojavljuje, ponovite korake i
pokušajte druge opcije.
, Pritisnite @/1 za isključenje ureñaja i unesite
"369" brojčanim tipkama daljinskog upravljača, zatim ponovno pritisnite @/1 za
uključenje ureñaja (str. 62).
Nema slike/pojava smetnji kad se koristi
HDMI OUT priključak.
, Pokušajte sljedeće: 1 Isključite ureñaj i
ponovo ga uključite. 2 Uključite spojenu
opremu i ponovo je uključite. 3 Odspojite
i ponovo spojite HDMI kabel.
Slika ne ispunjava zaslon čak ni kad u
izborniku "SCREEN SETUP" podesite "TV
TYPE".
, Omjer slike na vašem DVD disku je
nepromjenjiv.
Slika je crno-bijela.
, U izborniku "SCREEN SETUP" podesite
"LINE" tako da odgovara vašem TV
prijemniku (str. 58).
, Ovisno o TV prijemniku, slika postane
crno-bijela kad reproducirate disk snimljen
u NTSC sustavu boje.
, Ako koristite SCART kabel, treba biti
potpuno ožičen (21-pinski)
Zvuk
Nema zvuka.
, Ponovo čvrsto spojite spojne kabele.
, Spojni kabel je oštećen.
, CD/DVD ureñaj nije spojen na ispravan
ulazni priključak audio komponente
(str. 18).
, Ulaz audio komponente nije ispravno
odabran.
, Ureñaj se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije.
, Izvodi se pretraživanje prema naprijed ili
natrag.
, Ako se zvuk ne pojavljuje na DIGITAL
OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključku,
provjerite audio postavke (str. 60).
, Tijekom reprodukcije Super VCD diska kod
kojeg nije snimljen audio 2 zapis, neće se
čuti zvuk ako odaberete "2:STEREO",
"2:1/L" ili "2:2/R".
, Tijekom reprodukcije višekanalnih MPEG
zvučnih zapisa, reproducirat će se samo
signal prednjeg lijevog (L) i prednjeg desnog
(R) kanala iz prednjih dvaju zvučnika.
, Ako oprema spojena na HDMI OUT
priključak ne odgovara formatu audio
signala, podesite "AUDIO(HDMI)" u
"AUDIO SETUP" na "PCM" (str. 63).
Ne čuje se zvuk iz HDMI OUT priključka
, Pokušajte sljedeće: 1 Isključite ureñaj i
ponovo ga uključite. 2 Uključite spojenu
opremu i ponovo je uključite. 3 Odspojite
i ponovo spojite HDMI kabel.
, HDMI OUT priključak je spojen na DVI
ureñaj (DVI priključnice ne prihvaćaju
audio signale).
Zvuk je tih.
, Razina glasnoće je niska na nekim DVDovima. Glasnoća se može poboljšati ako
"AUDIO DRC" u izborniku "AUDIO
SETUP" podesite na "TV MODE" (str. 60).
Rad uređaja
Daljinski upravljač ne radi.
, Baterije daljinskog upravljača su istrošene.
, Izmeñu daljinskog upravljača i ureñaja
postoje prepreke.
, Prevelika udaljenost izmeñu daljinskog
upravljača i ureñaja.
, Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru na ureñaju.
Reprodukcija diska se ne pokreće.
, Disk je naopako umetnut.
, Umetnite disk u uložnicu sa stranom za
reprodukciju prema dolje.
, Disk je umetnut ukoso.
, Ureñaj ne može reproducirati neke diskove
(str. 6).
, Regionalni kôd DVD diska ne odgovara
ureñaju.
, Došlo je do kondenziranja vlage u
unutrašnjosti ureñaja (str. 3).
, Ureñaj ne može reproducirati diskove koji
nisu pravilno finalizirani (str. 6).
Nije moguća reprodukcija MP3 audio
zapisa (str. 46).
, DATA CD nije snimljen u MP3 formatu po
standardu ISO 9660 razina 1, 2 ili Joliet.
, DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu
po standardu UDF (Universal Disk Format).
, MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu u MP3 formatu iako imaju
ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu MPEG1 Audio Layer III podaci.
, Ureñaj ne može reproducirati podatke u
mp3PRO formatu.
, Opcija "MODE (MP3, JPEG)" je podešena
na "IMAGE (JPEG) (str. 50).
, DATA CD/DATA DVD sadrži DivX video
datoteku.
Nije moguća reprodukcija JPEG slikovne
datoteke (str. 46).
, DATA CD nije snimljen u JPEG formatu
po standardu ISO 9660 razina 1, 2 ili Joliet.
, DATA DVD nije snimljen u JPEG formatu
po standardu UDF (Universal Disk Format).
, Datoteka nema ekstenziju ".JPEG" ili
".JPG".
, Slika je veća od 3072 (širina) T 2048
(visina) u normalnom prikazu ili s više od 3
300 000 piksela u progresivnom JPEG
formatu. (Neke progresivne JPEG datoteke
nije moguće prikazati čak i ako datoteka
zadovoljava navedene zahtjeve.)
, Slika nije prilagoñena zaslonu (smanjena je).
, Opcija "MODE (MP3, JPEG)" je podešena
na "AUDIO (MP3)" (str. 50).
, DATA CD/DATA DVD sadrži DivX video
datoteku.
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke
se reproduciraju istovremeno.
, Opcija "MODE (MP3, JPEG)" je podešena
na "AUTO" (str. 50).
, nastavlja se
65
Instalirani pozadinski zvuk uređaja i JPEG
slikovne datoteke počinju istovremeno.
, "MODE (MP3, JPEG)" je podešeno na
"AUTO (BGM)" (str. 50).
Nije moguće zaustavljanje, pretraživanje,
usporena reprodukcija, ponavljanje,
reprodukcija u slučajnom redoslijedu ili
programirana reprodukcija.
Nije moguća reprodukcija DivX video
datoteke.
, Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti
neke od navedenih funkcija. Pogledajte
upute isporučene uz disk.
, Datoteka nije izrañena u DivX formatu.
, Datoteka nema ekstenziju ".AVI" ili
".DIVX".
, DATA CD/DATA DVD (DivX video) nije
izrañen u DivX formatu koji podržava ISO
9660 Level 1/Level2 ili Joliet/UDF.
, DivX video datoteka ima razlučivost veću
od 720 (širina) T 576 (visina).
Naziv albuma/zapisa/datoteka nije
ispravno prikazan.
, Ureñaj može prikazati samo brojke i slova.
Drugi znakovi se prikazuju kao "j".
Reprodukcija se ne odvija od početka.
, Odabrana je funkcija Programme Play,
Shuffle Play, Repeat Play, ili A-B Repeat
Play (str. 29).
, Odabran je nastavak reprodukcije Resume
(str. 26).
Uređaj automatski započinje reprodukciju
diska.
, Disk ima funkciju automatske reprodukcije.
, U izborniku "CUSTOM SETUP" je "AUTO
PLAY" postavljen na "ON" (str. 59).
Prikazuje se "Copyright lock" i zaslon
postaje plav kod reprodukcije u DVD-VR
modu.
, Slike snimljene iz digitalnih emisija i sl. mogu
sadržavati signale za zaštitu od kopiranja,
kao što su signal za potpuno sprječavanje
kopiranja, jedno kopiranje i signal za
dozvolu kopiranja. Kod reprodukcije slika
sa signalom zaštite, može se prikazati plavi
zaslon umjesto slike. Pretraživanje slike
koja se može reproducirati može potrajati.
(Ureñaj ne može reproducirati slike sa
signalom za zaštitu od kopiranja)
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
, Neki diskovi imaju snimljen signal
automatske pauze. Pri reprodukciji takvih
diskova, ureñaj se pri nailasku na signal
automatski zaustavlja.
66
Nije moguća promjena jezika zvučnog
zapisa.
, Pokušajte za odabir jezika upotrijebiti
izbornik na DVD disku, umjesto izravnog
odabira tipkom na daljinskom upravljaču
(str. 26).
, Na DVD nije snimljeno više jezika.
, Na DVD disku je onemogućena promjena
jezika zvuka.
Nije moguća promjena ili isključenje jezika
titlova.
, Pokušajte upotrijebiti izbornik na DVD
disku, umjesto izravnog odabira tipkom na
daljinskom upravljaču (str. 26).
, Na DVD nisu snimljeni višejezični titlovi
, Na DVD disku je onemogućena promjena
jezika titlova.
Nije moguća promjena kuta kamere.
, Pokušajte upotrijebiti izbornik na DVD
disku, umjesto izravnog odabira tipkom na
daljinskom upravljaču (str. 26).
, Na DVD nisu snimljeni prizori iz više
kutova.
, Kut se može promijeniti samo kada se na
pokazivaču na prednjoj strani ureñaja
pojavi ")" (str. 9).
, Na DVD disku je onemogućena promjena
kuta.
Uređaj ne radi ispravno.
, Statički elektricitet i druge smetnje mogu
utjecati na rad ureñaja. Isključite ureñaj iz
utičnice.
Na zaslonu i na pokazivaču uređaja se
prikazuje 5 brojki ili slova.
, Aktivirana je funkcija samodijagnostike.
(Pogledajte tablicu na str. 68.)
Uložnica se ne otvara i na pokazivaču
uređaja se pojavi "LOCKED".
Jezik izbornika na zaslonu se automatski
mijenja.
, Aktivirana je funkcija Child Lock (str. 26).
, Kad je opcija "LANGUAGE FOLLOW"
podešena u "HDMI SETUP" na "ON"
(str. 63), jezik izbornika na zaslonu se
automatski mijenja u skladu s podešenjem
jezika spojenog TV prijemnika itd. (ako
promijenite podešenje na vašem TV
prijemniku, itd.).
Uložnica se ne otvara i na pokazivaču
uređaja se pojavi "TRAY LOCKED".
, Obratite se Sony prodavaču ili ovlaštenom
Sony servisu.
Na pokazivaču je prikazano "Data error"
pri reprodukciji DATA CD ili DATA DVD
diska.
, MP3 zapis/JPEG slikovna datoteka/DivX
video datoteka koju želite reproducirati je
oštećena.
, Podaci nisu MPEG-1 Audio Layer III
podaci.
, Format JPEG slikovne datoteke nije
usklañen s DCF standardom (str. 46).
, Datoteka ima ekstenziju ".JPG" ili ".JPEG",
ali nije u JPEG formatu.
, Datoteka koju želite reproducirati ima
ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX", ali nije u
DivX formatu, ili jest u DivX formatu no
ne odgovara potrebnim zahtjevima.
DVD uređaj se automatski uključuje.
, Kad koristite TV Interface, odabran je
HDMI ulaz. Neki TV prijemnici imaju ovu
funkciju za CONTROL FOR HDMI.
, "CONTROL FOR HDMI" u "HDMI
SETUP" je podešen na "ON" (str. 63).
CONTROL FOR HDMI funkcija ne radi.
, Kad na ureñaju ne svijetli HDMI indikator,
provjerite HDMI priključak (str. 15).
, Podesite "CONTROL FOR HDMI" u
"HDMI SETUP" na "ON" (str. 63).
, Provjerite je li spojena komponenta
kompatibilna s funkcijom CONTROL FOR
HDMI. Za detalje pogledajte upute za
uporabu komponente.
, Ako promijenite HDMI povezivanje, spojite
i odspojite mrežni kabel, ili se prekine
napajanje, podesite opciju "CONTROL
FOR HDMI" u "HDMI SETUP" na "OFF",
zatim podesite opciju "CONTROL FOR
HDMI" u "HDMI SETUP" na "ON" (str. 63).
Ne prikazuje se izbornik 'BRAVIA Sync'.
, Isključite prikaz svih izbornika na DVD
ureñaju i pokušajte ponovno.
, Vratite se na prikaz jednog zaslona ako vaš
TV omogućuje prikaz dva zaslona i
pokušajte ponovno.
67
Funkcija samodijagnostike (Na pokazivaču se pojavljuju
slova/brojke)
Kad se aktivira funkcija samodijagnostike
kako bi spriječila neispravan rad ureñaja, na
zaslonu će se prikazati 5 znakova servisnog
broja (primjerice, C 13 50), odnosno,
kombinacija slova i brojeva. U tom slučaju,
provjerite sljedeću tablicu.
Prva tri znaka Uzrok i/ili postupak
servisnog
otklanjanja problema
broja
68
C 13
Disk je zaprljan ili je snimljen
u formatu koji ovaj ureñaj ne
može reproducirati (str. 6).
, Očistite disk mekanom
krpom ili provjerite
njegov format.
C 31
Disk nije pravilno umetnut.
, Pravilno umetnite disk.
E XX
(xx je broj)
Aktivirala se funkcija samodijagnostike kako bi spriječila
neispravan rad ureñaja.
, Obratite se Sony
prodavaču ili ovlaštenom
Sony servisu i navedite 5
znakova servisnog broja.
Primjer: E 61 10
Tehnički podaci
Sustav
Općenito
Laser: Poluvodički laser
Napajanje:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja:
11 W
Dimenzije (približno):
430 T 43 T 206 mm
(š/v/d) zajedno s dijelovima koji strše
Masa (približno):
1,7 kg
Radna temperatura:
5°C do 35°C
Relativna vlaga:
25% do 80%
Izlazi
(Naziv priključka: Vrsta priključka/Izlazna
razina/Impedancija tereta)
LINE OUT (AUDIO):
Phono priključak/2 Vrms/10 kiloohma
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono priključak/0,5 Vp-p/75 ohma
HDMI OUT:
19 pinski HDMI – Standardna
priključnica
LINE OUT (VIDEO):
Phono priključnica/1 Vp-p/75 ohma
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR):
Phono priključnica/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB,
PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohma
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 14.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
69
Popis kodova jezika
Podrobnije podatke potražite na str. 43, 56.
Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
Irski
Škotski Gelik
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Interlingue
Inupijak
Indonezijski
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Okitanski
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
Samoanski
Šona
Somalijski
Albanski
Srpski
Sisvati
Sesoto
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Telugu
Tadžik
Tai
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kanadski
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
(Afanski) Oromo 1529
Orijski
1531
Pendžapski
1532
Poljski
1534
Paštoski
1535
Portugalski
1538
Kečuanski
1539
Reto-romanski 1540
Kirundski
1543
Rumunjski
1557
Ruski
1564
Kinjarvandski 1572
Sanskrt
1581
Sindi
1587
Sango
1613
Hrvatsko-srpski 1632
Singaleški
1665
Slovački
1684
Slovenski
1697
Tigrinjski
Turkmenski
Tagaloški
Setsvanski
Tonga
Turski
Tsonga
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbeški
Vijetnamski
Volapük
Volof
Ksosa
Joruba
Kineski
Zulu
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bislamski
Bengalski;
Bangla
Tibetanski
Bretonski
Katalanski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
1703 Neodređeno
Kodovi područja za funkcije ograničenja reprodukcije
Podrobnije podatke potražite na str. 37.
70
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
Kôd Područje
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australija
Austrija
Belgija
Brazil
Kanada
Čile
Kina
Danska
Finska
Francuska
Njemačka
Indija
Indonezija
Italija
Japan
Koreja
Malezija
Meksiko
Nizozemska
Novi Zeland
Norveška
Pakistan
Filipini
Portugal
Rusija
Singapur
Španjolska
Švedska
Švicarska
Tajland
Velika Britanija
z Za korisne savjete, napomene i informacije o Sony proizvodima i uslugama, posjetite:
www.sony-europe.com/myproduct
Sony Corporation
http://sony.net/
Download PDF

advertising