3-100-247-11(1)
Prijenosni
CD/DVD
uređaj
Upute za uporabu
z Za korisne napomene, savjete i
informacije o Sony proizvodima i
uslugama, posjetite:
www.sony-europe.com/myproduct
DVP-FX850
© 2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Radi sprečavanja opasnosti
od požara ili kratkog spoja,
nemojte izlagati ureñaj
utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište jer
bi moglo doći do kratkog
spoja. Prepustite popravke
isključivo stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti
samo stručne osobe u
ovlaštenom servisu.
Nemojte izlagati bateriju
povišenim temperaturama
kao što su izravno sunce,
vatra i sl.
Ova naljepnica nalazi se s donje
strane ureñaja.
Ovaj ureñaj pripada grupi
laserskih ureñaja klase 1. Oznaka
CLASS 1 LASER PRODUCT
nalazi se na donjoj strani ureñaja.
OPREZ
• Uporaba optičkih instrumenata uz
ovaj ureñaj povećava opasnost
od oštećenja vida. Budući da je
laserska zraka koja se koristi u
ovom CD/DVD ureñaju štetna
za oči, nemojte pokušavati
otvarati kućište. Prepustite
servisiranje stručnom osoblju.
• Opasnost od eksplozije ako se
baterija pogrešno zamijeni.
Bateriju zamijenite isključivo
jednakoj originalnoj ili prema
preporuci proizvoñača. Zbrinite
staru bateriju u skladu s uputama
proizvoñača.
2
Napomene o
diskovima
• Kako biste održali diskove
čistima, prihvatite ih za rub.
Nemojte dodirivati površinu.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih ureñaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
• Nemojte izlagati diskove izravnom utjecaju sunčevog svjetla ili
izvora topline, primjerice, kanala
za odvod vrućeg zraka i nemojte
ih ostavljati u automobilu
parkiranom na suncu jer bi
moglo doći do znatnog porasta
temperature u unutrašnjosti
automobila.
• Nakon reprodukcije, spremite
disk u kutiju.
• Prije reprodukcije, očistite disk
krpom. Obrišite disk od sredine
prema rubu.
Mjere opreza
Sigurnost
• Podaci o napajanju ovog ureñaja
navedeni su na AC adapteru.
Provjerite odgovara li napon
ureñaja vašem mrežnom naponu.
• Radi prevencije od požara ili
strujnog udara, na ureñaj ne
postavljajte predmete ispunjene
vodom, kao što su vaze.
Postavljanje
• Nemojte postavljati ureñaj u
nagnuti položaj. Ureñaj je
namijenjen isključivo za
uporabu na ravnoj podlozi.
• Ureñaj i diskove držite dalje od
opreme sa snažnim magnetima,
poput mikrovalnih pećnica ili
velikih zvučnika.
• Nemojte stavljati teške predmete
na ureñaj.
• Nemojte koristiti otopine,
primjerice, benzin, razrjeñivač,
komercijalno dobavljiva sredstva
za čišćenje ili antistatičke
raspršivače namijenjene za
vinilne ploče.
• Ako ste otisnuli naljepnicu diska,
pričekajte da se osuši prije
reprodukcije.
Mjere opreza
●
O sigurnosti u prometu
Nemojte upotrebljavati monitor i slušalice
dok upravljate vozilom ili vozite bicikl jer se
dovodite u opasnost. Osim toga, to može biti
protuzakonito u nekim područjima. Takoñer
može biti opasna uporaba slušalica uz
povećanu glasnoću dok hodate, posebno na
pješačkim prijelazima. Budite krajnje
oprezni u takvim situacijama ili prekinite
uporabu ureñaja u opasnim situacijama.
O sigurnosti
Ako bilo kakav kruti predmet ili tekućina
upadne u unutrašnjost kućišta, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije sljedeće uporabe odnesite stručnoj osobi na provjeru.
O izvorima napajanja
Ureñaj nije odspojen iz napajanja (mreže)
sve dok jer mrežni utikač spojen na zidnu
utičnicu, čak i kad je ureñaj isključen.
● Ako nećete ureñaj koristiti dulje vrijeme,
obvezno izvucite mrežni utikač iz zidne
utičnice. Pri tome, prihvatite utikač i
nemojte povlačiti kabel.
● Nemojte dodirivati kabel ili utikač mokrim
rukama jer postoji opasnost od strujnog
udara.
●
O zagrijavanju
Ureñaj se može zagrijati tijekom punjenja
baterije ili ako se upotrebljava dulje vrijeme.
Pojava nije kvar.
O postavljanju
Postavite ureñaj na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako u
unutrašnjosti ureñaja ne bi došlo do
nakupljanja topline.
● Nemojte postavljati ureñaj na mekane
podloge poput tepiha jer mogu blokirati
otvore za ventilaciju.
● Nemojte postavljati ureñaj u skučeni
prostor kao što je polica za knjige i sl.
● Za sprječavanje opasnosti od požara,
nemojte pokrivati ventilacijske otvore
novinama, stolnjacima, zavjesama i sl.
●
Nemojte postavljati ureñaj na mjesta u
blizini izvora topline ili na mjesta koja se
nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih
zraka, prekomjerne prašine, pijeska, vlage
ili mehaničkih udara, kao ni u vozilu sa
zatvorenim prozorima.
O radu
Ako se ureñaj izravno unese iz hladnog u
topli prostor, ili je postavljen u vlažnoj
prostoriji, na lećama u unutrašnjosti ureñaja
može doći do kondenziranja vlage. U tom
slučaju ureñaj neće ispravno raditi. Ako se
to dogodi, izvadite disk i ostavite ureñaj
uključen približno pola sata dok vlaga ne
ishlapi.
● Ako selite ureñaj, izvadite diskove. U
protivnom, mogli bi se oštetiti.
● Leća ureñaja mora biti čista i zato je
nemojte dodirivati. Dodirivanjem se leća
može oštetiti i uzrokovati kvar ureñaja.
Poklopac uložnice diska držite zatvoren
osim kad umećete ili vadite disk.
●
O LCD zaslonu
Iako je proizveden tehnologijom visoke
preciznosti, na LCD zaslonu se mogu
povremeno pojaviti točke različitih boja.
Pojava nije kvar.
● Nemojte brisati površinu LCD zaslona
mokrom krpom. Ako voda uñe u ureñaj,
može doći do kvara.
● Nemojte stavljati ili bacati bilo kakve
predmete na LCD zaslon niti ga izlagati
pritisku (rukom ili laktom).
● Ako se ureñaj unese izravno iz hladnog u
topli prostor, na LCD zaslonu se može
kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi, prije
uporabe obrišite površinu papirnatom
maramicom ili sl.
Ipak, kondenziranje će se nastaviti ako je
površina LCD zaslona hladna. Pričekajte
dok se površina ne zagrije na sobnu
temperaturu.
●
O AC adapteru
Ovaj sustav postavite tako da se mrežni
utikač može odmah odspojiti iz utičnice u
slučaju problema.
●
Uz ovaj ureñaj upotrebljavajte isporučeni
AC adapter. Drugi adapteri mogli bi
uzrokovati probleme u radu ureñaja.
, nastavlja se
3
Nemojte postavljati AC adapter u skučeni
prostor kao što je polica za knjige ili
ormarić.
● Nemojte spajati AC adapter u putni
transformator jer se može pregrijati i
uzrokovati kvar.
●
O bateriji
●
●
●
●
●
●
●
Neke države imaju posebne propise o
zbrinjavanju isluženih baterija kakve se
ugrañuju u ovaj ureñaj. Raspitajte se kod
lokalnih vlasti.
Baterija ima ograničen vijek trajanja i
njezin kapacitet s vremenom opada kod
višekratne uporabe. Kad baterija traje samo
polovicu svog izvornog kapaciteta, nabavite
novu bateriju.
Baterija se možda neće do kraja napuniti
kod prvog punjenja ili ako se nije upotrebljavala dulje vrijeme. Kapacitet će se
oporaviti nakon nekoliko ciklusa punjenja i
pražnjenja.
Nemojte ostavljati bateriju u vozilu ili na
izravnom suncu gdje temperature mogu
prijeći 60°C.
Nemojte izlagati bateriju vodi.
Pripazite da kratko ne spojite kontakte
baterije (A) na donjoj strani ureñaja i
kontakte na bateriji (C) metalnim
predmetom, kao što je ogrlica.
Pripazite da u priključnice (A) i spojeve
(B) na donjoj strani ureñaja i kontakte (C)
te otvore (D) na bateriji ne uñu prašina ili
pijesak.
Donja strana
uređaja
Nemojte bacati ili udarati ureñaj.
Nemojte dodirivati metalne dijelove jer
može doći do kratkog spoja ili oštećenja
adaptera, posebno ako se dodiruje metalnim
predmetima.
● Nemojte postavljati adapter u blizinu izvora
topline ili izlagati suncu i mehaničkim
opterećenjima. Ne ostavljajte ga u vozilu
sa zatvorenim prozorima.
●
●
O podešavanju glasnoće
Nemojte pojačavati glasnoću pri slušanju
tihih dijelova ili dijelova bez zvuka. U
protivnom, zvučnici se mogu oštetiti pri
reprodukciji glasnih dijelova.
O slušalicama
● Prevencija oštećenja sluha
Izbjegavajte glasno slušanje preko slušalica.
Stručnjaci za sluh ne preporučuju neprekidno,
glasno i dugotrajno slušanje. Ako čujete
zujanje u ušima, smanjite glasnoću ili
prekinite uporabu.
● Obzir prema bližnjima
Podesite glasnoću na umjerenu vrijednost.
Tako ćete moći čuti okolne zvukove i pokazati obzir prema bližnjima.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju stranu i kontrole
ureñaja mekanom krpom malo navlaženom u
blagoj otopini deterdženta. Nemojte koristiti
sredstva koja bi mogla ogrepsti površinu,
primjerice, prašak, ili otapala poput alkohola
ili benzina.
O čišćenju diskova i leće
Nemojte koristiti komercijalno dobavljiva
sredstva za čišćenje CD/DVD diskova ili
leća (tekućine ili raspršivače) jer bi moglo
doći do kvara.
VAŽNA NAPOMENA
Baterija
O adapteru za automobil
Uz ovaj ureñaj upotrebljavajte isporučeni
adapter za automobil. Drugi adapteri mogli
bi uzrokovati kvar ureñaja.
● Nemojte rastavljati ureñaj. Reverzno
inženjerstvo je zabranjeno.
●
4
Oprez: Ovaj ureñaj omogućuje neograničeni
prikaz zaustavljene slike ili oznaka na TV
zaslonu. Ako jako dugo vremena ostavite
prikaz na TV zaslonu, postoji opasnost od
trajnog oštećenja TV zaslona. Plazma TV
prijemnici i TV prijemnici s projektorom
su posebno osjetljivi.
Ako imate pitanja ili problema pri radu s
ureñajem, molimo, obratite se najbližem
ovlaštenom Sony servisu.
Sadržaj
UPOZORENJE.................................................................................................. 2
Napomene o diskovima.................................................................................... 2
Mjere opreza..................................................................................................... 3
O ovom priručniku ............................................................................................ 6
Diskovi koje je moguće reproducirati na uređaju ............................................. 7
Priprema ........................................................................................................ 9
Provjera isporučenog pribora ........................................................................... 9
Uporaba daljinskog upravljača ......................................................................... 9
Uporaba LCD zaslona .................................................................................... 10
Spajanje AC adaptera .................................................................................... 11
Uporaba baterije............................................................................................. 12
Uporaba uz automobilski adapter .................................................................. 14
Reprodukcija diskova ................................................................................. 15
Reprodukcija diskova ..................................................................................... 15
Uporaba Playback Settings Display izbornika ............................................... 21
Traženje mjesta na disku (Search, Scan, Slow Play, Repeat Play,
Random Play) ........................................................................................... 23
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke ................................................... 25
Podešavanje veličine i kvalitete slike.............................................................. 28
DivX® video datoteke .................................................................................. 30
Reprodukcija DivX video datoteka ................................................................. 30
O DivX video datotekama............................................................................... 31
Postavke i podešavanja .............................................................................. 33
Uporaba izbornika za podešavanje ................................................................ 33
Podešavanje prikaza (General Setup)............................................................. 34
Podešavanje zvuka (Audio Setup) .................................................................. 35
Odabir jezika izbornika i dijaloga (Language Setup)....................................... 36
Postavke ograničenja reprodukcije (Parental Control)..................................... 37
Spajanje....................................................................................................... 39
Spajanje ostalih uređaja ................................................................................. 39
Dodatne informacije.................................................................................... 42
U slučaju problema ........................................................................................ 42
O MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim datotekama ................................... 44
Tehnički podaci .............................................................................................. 46
Položaj dijelova i kontrola............................................................................... 47
5
O ovom priručniku
Upute u ovom priručniku opisuju kontrole daljinskog upravljača. Takoñer možete koristiti kontrole na ureñaju ako imaju jednake oznake kao i one na daljinskom upravljaču.
● "DVD" se može koristiti kao opći naziv za DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R (+VR
način) i DVD-RW/DVD-R (VR način, video način) diskove.
● U ovom priručniku koriste se sljedeće sličice (ikone):
●
Ikona
Značenje
Označava funkcije za DVD VIDEO i DVD+RW/DVD+R u VR načinu ili
DVD-RW/DVD-R diskove u video modu.
Označava funkcije raspoložive za DVD-RW/DVD-R diskove u VR (Video
Recording) načinu rada.
Označava funkcije za VIDEO CD (uključujući Super VCD ili CD-R/CD-RW
diskove u video CD ili Super VCD formatu).
Označava funkcije za glazbene CD diskove ili CD-R/CD-RW diskove u
glazbenom CD formatu.
Označava funkcije za DATA CD diskove (CD-ROM/CD-R/CD-RW koji
sadrže MP3*1 audio zapise, JPEG slikovne datoteke i DivX*2*3 video
datoteke).
Označava funkcije za DATA DVD diskove (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R koji sadrže MP3*1 audio zapise, JPEG slikovne
datoteke i DivX*2*3 video datoteke).
Označava funkcije dostupne za USB ureñaje koji sadrže MP3*1 audio zapise i
JPEG slikovne datoteke.
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer III) je standardni format definiran od strane ISO (International
Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG, a služi
kompresiji audio podataka.
*2 DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju je razvila tvrtka DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified i pripadajući logotipi su zaštićeni znakovi tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste
se uz dopuštenje.
6
Diskovi koje je moguće
reproducirati na uređaju
Format diska
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
(finalizirani)
DVD+RW/+R
(finalizirani)
VIDEO CD/
Glazbeni CD
CD-RW/-R
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD VIDEO" i logotip "CD" su
zaštićeni nazivi.
Napomene o diskovima
Ovaj ureñaj može reproducirati sljedeće
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove snimljene
u sljedećim formatima:
− glazbeni CD format
− video CD format
− MP3 audio zapise, slikovne JPEG datoteke
i DivX video datoteke formata u skladu s
ISO9660* Level 1 standardom, ili njegovim
proširenim formatom, Joliet.
− KODAK Picture CD format
* Logički format datoteka i mapa na CD-ROM
diskovima, definiran od strane ISO (International
Standard Organization).
Ovaj ureñaj može reproducirati DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R
diskove snimljene u sljedećim formatima:
− MP3 audio datoteke, JPEG slikovne
datoteke i DivX video datoteke formata
usklañenog s UDF (Universal Disk Format)
standardom.
Primjer diskova koji se ne mogu
reproducirati na uređaju
Ureñaj ne može reproducirati sljedeće
diskove:
● Blu-ray diskove.
● Diskove snimljene u AVCHD formatu.
● HD DVD diskove.
● DVD-RAM diskove.
● CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim
onih koji su snimljeni u formatima
navedenim na ovoj stranici.
● CD-ROM diskove snimljene u PHOTO
CD formatu.
● CD-Extra podatke
● DVD Audio diskove
● DATA DVD diskove koji ne sadrže MP3
audio zapise, JPEG slikovne datoteke ili
DivX video datoteke.
● HD sloj Super Audio CD diskove.
Takoñer, ureñaj ne može reproducirati
sljedeće diskove:
● DVD VIDEO s različitim regionalnim
kodom.
● Disk koji nije standardnog oblika
(primjerice, u obliku kartice, srca, itd.).
● Disk s naljepnicom.
● Disk na kojem je ostala samoljepljiva
vrpca od celofana ili naljepnica.
Napomene
• Napomene o nekim DVD+RW/DVD+R,
DVD-RW/DVD-R ili CD-R/CD-RW diskovima
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija nekih
DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili
CD-R/CD-RW diskova na ovome ureñaju zbog
nedostatne kvalitete i uvjeta snimanja i fizičkom
stanju diska, odnosno zbog razlike u tehnologiji i
softveru snimanja.
Nije moguća reprodukcija diska koji nije
ispravno finaliziran. Dodatne informacije
možete pronaći u uputama za uporabu ureñaja za
snimanje. Imajte na umu da neke funkcije reprodukcije možda neće raditi s nekim DVD+RW/
DVD+R diskovima, čak i kada su pravilno finalizirani. U tom slučaju pogledajte disk normalnom
reprodukcijom. Takoñer nije moguća reprodukcija nekih DATA CD/DATA DVD diskova
snimljenih u Packet Write formatu.
• Napomene o DVD+R DL/DVD-R DL
diskovima
MP3 i JPEG datoteke snimljene na drugi sloj
DVD+R DL/-R DL (dvoslojni) ne mogu se
reproducirati.
DVD-R DL diskovi snimljeni u VR načinu ne
mogu se reproducirati.
, nastavlja se
7
• Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za
zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD-ova. U novije vrijeme u prodaji
se takoñer mogu naći glazbeni diskovi kodirani
radi zaštite od kopiranja. Neke od tih diskova nije
moguće reproducirati u ovom ureñaju.
• DualDisc diskovi
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju
standardnih CD-ova. DualDisc je dvostrani disk
koji s jedne strane ima snimljen DVD, a s druge
strane digitalni audio materijal.
Obratite pozornost da se audio strana DualDisc
diska neće možda neće moći reproducirati u ovom
ureñaju jer nije usklañena s CD standardom.
Regionalni kôd
Ovaj sustav se koristi radi zaštite autorskih
prava. Regionalni kôd se nalazi na kutiji DVD
VIDEO diska i ovisi o regiji gdje je disk
kupljen. DVD VIDEO diskovi s oznakom
"ALL" ili "2", mogu se reproducirati na
ovom ureñaju.
Napomena o reprodukciji
DVD i VIDEO CD diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO
CD diskova mogu namjerno biti izostavljene
od strane proizvoñača softvera. Budući da
ovaj ureñaj reproducira DVD i VIDEO CD
diskove ovisno o sadržaju diska koje su
izradili proizvoñači softvera, neke funkcije
reprodukcije možda neće biti raspoložive.
Takoñer pogledajte upute isporučene uz
DVD i VIDEO CD diskove.
Zaštita autorskih prava
Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (copyright) koja je patentirana
u SAD-u i predstavlja intelektualno vlasništvo
Macrovision Corporation i drugih. Uporabu
ove tehnologije mora odobriti Macrovision
Corporation i namijenjena je isključivo za
kućnu i drugu ograničenu uporabu, osim ako
Macrovision Corporation nije izričito odobrio
drugačiju uporabu. Zabranjeno je reverzno
inženjerstvo ili rastavljanje.
8
Zaštitni znakovi
Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i simbol dvostrukog
D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
● "DTS" i "DTS Digital Out" su registrirani
zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc.
●
Priprema
Provjera isporučenog pribora
Provjerite jeste li dobili sljedeći pribor:
● Audio/video kabel (mini priključak T 2
y phono priključak T 3) (1)
● Mrežni kabel (1)
● AC adapter (AC-FX150) (1)
●
●
●
●
Automobilski adapter (DCC-FX150) (1)
Baterija (NP-FX110) (1)
Daljinski upravljač (1)
Torba za nošenje (1)
Uporaba daljinskog upravljača
Tijekom uporabe, usmjerite daljinski upravljač prema senzoru X na ureñaju.
Zamjena baterije daljinskog upravljača
Umetnite litijsku bateriju CR2025 pazeći na položaj 3 i # pola.
1
Izvucite držač baterije (2) dok držite
bravicu (1).
2
Izvadite staru bateriju.
3
Umetnite novu bateriju u držač tako da je
3 strana okrenuta prema gore i zatim do
kraja umetnite držač u daljinski
upravljač.
Napomene
Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača X izravnom suncu ili izvorima svjetla jer može doći do kvara.
● Kad je baterija prazna, daljinski upravljač se ne može upotrebljavati. Ako daljinski upravljač ne radi uopće,
zamijenite bateriju i provjerite radi li.
● Poštujte lokalne propise za zbrinjavanje praznih baterija.
●
9
Uporaba LCD zaslona
LCD zaslon ureñaja može se zakrenuti u smjeru kazaljki na satu i pri tome upotrebljavati.
Nakon zakretanja, LCD zaslon se može sklopiti na kućište ureñaja i dalje upotrebljavati.
Zakretanje LCD zaslona
1
2
3
Postavite uređaj na stol ili sličnu ravnu i stabilnu podlogu.
Gurnite LCD zaslon prema gore palcima dok se ne otvori u okomiti položaj.
Polako zakrenite LCD zaslon za 180 stupnjeva u smjeru strelice (smjer kazaljki na satu).
Zakretanje i sklapanje LCD zaslona
Nakon zakretanja LCD zaslona za 180 stupnjeva u smjeru kazaljki na satu, gurnite LCD zaslon
prema dolje na kućište ureñaja. U tom položaju, LCD zaslon će biti okrenut prema gore.
Vraćanje LCD zaslona u početni položaj
Otvorite LCD zaslon u okomiti položaj i polako ga zakrenite u smjeru suprotnom od kazaljki
na satu.
Napomene
Nemojte zakretati LCD zaslon preko 180 stupnjeva, kao ni u suprotnom smjeru. LCD zaslon bi se na taj
način mogao slomiti.
● Ako se LCD zaslon ne otvori do kraja, nemojte ga dalje zakretati jer bi se mogao oštetiti.
● Vratite LCD zaslon u početni položaj nakon uporabe. LCD zaslon bi se mogao oštetiti iznenadnim
udarcem ili sl.
●
10
Spajanje AC adaptera
Spojite isporučeni AC adapter redom od 1 do 3 kao na slici.
Za odspajanje, ponovite postupak obrnutim redom.
Pogledajte takoñer "O AC adapteru" u poglavlju "Mjere opreza" (str. 3).
U DC IN 9.5 V priključnicu
DC priključak
AC adapter
(isporučen)
Mrežni kabel (isporučen)
U zidnu utičnicu
Napomena
Zaustavite reprodukciju prije odspajanja mrežnog kabela. Ako to ne učinite, može doći do kvara.
11
Uporaba baterije
Kad nije dostupno mrežno napajanje, ureñaj možete upotrebljavati na baterijsko napajanje
(isporučena baterija).
Bateriju napunite prije uporabe.
Pogledajte takoñer "O bateriji" u poglavlju "Mjere opreza" (str. 4).
Instaliranje baterije
1
2
Poravnajte bateriju s crtama na donjoj strani uređaja i zakvačite držače na bateriji u
otvore na donjoj strani uređaja.
Pomaknite bateriju u smjeru strelice dok ne klikne na mjesto.
Baterija
Donja strana uređaja
Skidanje baterije
Pritisnite tipku za oslobañanje i pomaknite bateriju u smjeru strelice.
Tipka za oslobađanje
Napomene
●
●
●
●
12
Isključite ureñaj prije instaliranja baterije.
Nemojte skidati bateriju tijekom reprodukcije.
Nemojte dodirivati kontakte na ureñaju i baterije jer može doći do kvara.
Pripazite da vam baterija ne ispadne kod instaliranja i skidanja.
Punjenje baterije
1
2
Instalirajte bateriju na uređaj (str. 12).
Priključite AC adapter na uređaj i zatim spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu (str. 11).
Indikator CHARGE
DC IN 9.5 V priključnica
Uređaj
Baterija
Kad započne punjenje, svijetli CHARGE indikator.
Kad je punjenje završeno, isključuje se indikator CHARGE.
3
Nakon završetka punjenja, odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i odspojite AC
adapter.
Provjera napunjenosti baterije
Dok je zaustavljena reprodukcija, na zaslonu se prikazuje indikator baterije. Napunite bateriju
kad se prikazuje 9 ili ako trepće indikator CHARGE.
Puno
Prazno
Indikator baterije se ne prikazuje dok se reproducira DVD, VIDEO CD ili JPEG datoteka.
Zaustavite reprodukciju i provjerite napunjenost baterije.
Vrijeme punjenja i maksimalno vrijeme reprodukcije
Vrijeme punjenja (ureñaj isključen)
Vrijeme reprodukcije (zaslon uključen)
Približno
6 sati
Približno
6 sati*
* Navedeno je najdulje vrijeme kontinuirane reprodukcije u sljedećim uvjetima:
– normalna temperatura (20°C)
– uporaba slušalica
– pozadinsko osvjetljenje podešeno na Minimum
– postavka "Digital Output" u "Audio Setup" podešena na "Off"
Stanje baterije može smanjiti vrijeme reprodukcije.
Napomene
Indikator se ne prikazuje na zaslonu dok se upotrebljava AC adapter ili dok se prima signal iz vanjskog
izvora.
● Vrijeme punjenja može se razlikovati od navedenog ovisno o uvjetima uporabe, okolišu i drugim
čimbenicima. Preporučuje se temperatura okoline kod punjenja izmeñu 10 i 30°C.
●
13
Uporaba uz automobilski adapter
Upotrijebite automobilski adapter (isporučen) za napajanje ureñaja iz priključnice upaljača u
automobilu. Adapter je namijenjen za uporabu s akumulatorom napona 12 V. Nemojte
upotrebljavati s akumulatorom napona 24 V. Takoñer, adapter je predviñen za negativno
uzemljenje. Nemojte ga upotrebljavati kod vozila s uzemljenim pozitivnim polom.
U DC IN 9.5V priključnicu
U priključnicu upaljača
Automobilski adapter (isporučen)
z Savjet
Ako adapter ometa upravljanje vozilom, upotrijebite komercijalni produžni kabel za spajanje.
Napomene
Nemojte upotrebljavati automobilski adapter ako je pao ili je oštećen.
Postavite kabel tako da ne ometa vozača. Takoñer, nemojte postaviti LCD zaslon na mjesto gdje ga vozač
može gledati.
● Ako slika nije jasna, odmaknite ureñaj od automobilskog adaptera.
● Upotrebljavajte adapter dok je motor vozila u pogonu. Ako ga upotrebljavate dok je motor isključen,
akumulator se može isprazniti.
● Ako je priključnica upaljača zaprljana pepelom i sl., loš kontakt može uzrokovati zagrijavanje utikača.
Obavezno očistite priključnicu prije uporabe.
● Automobilski adapter se može zagrijati tijekom punjenja ili nakon dugotrajne uporabe. Pojava nije kvar.
●
●
Nakon uporabe automobilskog adaptera
Nakon isključivanja ureñaja, odspojite automobilski adapter iz utičnice upaljača.
Napomene
Nemojte isključivati motor vozila dok je u tijeku reprodukcija. Time se može prekinuti napajanje i može
doći do oštećenja ureñaja.
● Odspojite automobilski adapter nakon uporabe. S obzirom da se kod nekih vozila utičnica upaljača napaja
i dok je motor isključen, akumulator bi se mogao isprazniti.
● Kod odspajanja automobilskog adaptera, držite utikač i izvucite ga.
● Dok slušate autoradio, odspojite automobilski adapter iz utičnice upaljača kako biste izbjegli pojavu šuma.
●
14
2
Reprodukcija diskova
Reprodukcija diskova
Ureñaj se uključi i indikator napajanja
svijetli zeleno.
3
Ovisno o DVD ili VIDEO CD disku, neki
postupci će se razlikovati ili neće biti
raspoloživi. Pogledajte upute za uporabu
isporučene s diskom.
Spojite AC adapter ili instalirajte bateriju.
Pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču
ili pomaknite preklopku @/1/HOLD na
desnoj strani uređaja.
4
Pomaknite preklopku OPEN ulijevo i
otvorite poklopac uložnice diska.
Uložite disk za reprodukciju.
Okrenite stranu za reprodukciju prema
dolje i gurnite disk prema dolje dok ne
klikne.
Strana za reprodukciju okrenuta dolje
Preklopka OPEN
5
6
1
Pritisnite H.
Započinje reprodukcija.
● Kod nekih diskova, reprodukcija
započinje automatski kad se poklopac
zatvori.
● Ovisno o disku, na zaslonu se može
prikazati izbornik. Za DVD VIDEO,
pogledajte str. 17. Za VIDEO CD,
pogledajte str. 20.
● Nakon reprodukcije svih naslova,
ureñaj se zaustavlja i prikaz se vraća
na glavni izbornik.
Otvorite LCD zaslon.
Preklopku LINE SELECT na ureñaju
desno pomaknite na "OUT", a preklopku
CD/DVD USB na ureñaju lijevo, u
položaj "CD/DVD".
Pritisnite PUSH CLOSE za zatvaranje
poklopca uložnice diska.
Napomene
Ako je disk naopačke uložen, prikazuje se poruka
"No Disc".
● Diskovi snimljeni u DVD rekorderima trebaju biti
ispravno finalizirani kako bi mogli biti reproducirani. Detaljnije informacije o finaliziranju
potražite u uputama za uporabu isporučenima uz
DVD rekorder.
●
, nastavlja se
15
Disk se može još okretati kad otvorite poklopac
uložnice. Pričekajte da se prestane okretati prije
vañenja diska.
● Tijekom rada, na zaslonu se može prikazati simbol
"{", koji označava da funkcija opisana u ovim
uputama nije dostupna uz tekući DVD VIDEO
disk.
● Nekim DVD-RW/DVD-R (VR način) diskovima
potrebno je više vremena za pokretanje reprodukcije zbog sadržaja snimanja.
●
Napomene
Screen saver se pojavljuje ako ostavite ureñaj u
pauzi ili zaustavljenu reprodukciju dulje od 15
minuta. Slika nestaje nakon što pritisnete H.
Pogledajte str. 35 za podrobnosti.
● Ureñaj se isključuje 15 minuta nakon aktiviranja
screen savera (Auto Power Off).
●
Dodatne funkcije reprodukcije
Za podešavanje glasnoće
Podesite željenu glasnoću regulatorom
VOLUME na desnoj strani ureñaja.
Minimalno
Maksimalno
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Ponovnim pritiskom na H, reprodukcija se
nastavlja od mjesta gdje je zaustavljena
(Resume Play).
Za pokretanje reprodukcije od početka,
dvaput pritisnite x i zatim H.
Za isključivanja napajanja
Za
Učinite sljedeće
Pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču ili
pomaknite preklopku @/1/HOLD na desnoj
strani ureñaja.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x
Pauzu
Pritisnite X
Za izbjegavanje slučajnog rukovanja
tipkama na uređaju
Pomaknite preklopku @/1/HOLD na ureñaju
u položaj "HOLD". Sve tipke na ureñaju su
zaključane, dok tipke na daljinskom upravljaču ostaju aktivne.
O reprodukciji DVD VIDEO diskova s DTS
zvučnim zapisima
Zvučnik ureñaja ne podržava reprodukciju DTS
zvuka. Kad reproducirate DTS zvučni zapis s
DVD VIDEO diska, spojite ureñaj na AV pojačalo
(prijemnik) (str. 40) i podesite opciju "DTS" u
izborniku "Audio Setup" (str. 36).
● Spojite li ureñaj na audio opremu kao što je AV
pojačalo (prijemnik) bez DTS dekodera, nemojte
podesiti "DTS" na "On" u izborniku "Audio
Setup" (str. 36). U protivnom se iz zvučnika
može čuti glasan šum koji može oštetiti vaše
zvučnike i utjecati na vaš sluh.
●
16
Prijelaz na sljedeće
Pritisnite >
poglavlje, zapis ili scenu
tijekom neprekinute
reprodukcije
Prijelaz na prethodno
Pritisnite .
poglavlje, zapis ili scenu
tijekom neprekinute
reprodukcije
Kratka ubrzana reprodukcija tekuće scene*
Pritisnite U tijekom
reprodukcije.
* Samo za DVD VIDEO, DVD-RW/DVD-R
(VR način) diskove.
Navedene funkcije ne mogu se upotrebljavati uz
odreñene scene.
Nastavak reprodukcije od mjesta
zaustavljanja diska (Resume Play)
Kad zaustavite reprodukciju, ureñaj memorira
mjesto na kojemu ste zaustavili disk i prikazuje poruku na zaslonu. Možete nastaviti
reprodukciju od istog mjesta ponovnim
pritiskom na tipku H. Resume Play
funkcionira i nakon isključivanja ureñaja,
sve dok ne otvorite poklopac uložnice diska.
Uporaba DVD izbornika
DVD je podijeljen na dulje slikovne ili glazbene dijelove koji se nazivaju "naslovi". Pri
reprodukciji DVD diska koji sadrži nekoliko
naslova, možete pomoću tipke TOP MENU
odabrati željeni naslov.
Pri reprodukciji DVD diska koji omogućuje
odabir opcija, primjerice jezika titlova i jezika
dijaloga, odaberite ove opcije pomoću tipke
MENU.
Brojčane
tipke
1
Tijekom reprodukcije diska, pritisnite
x za zaustavljanje reprodukcije.
1
Na pokazivaču se pojavi poruka.
2
Pritisnite H.
2
Ureñaj započinje reprodukciju od mjesta
na kojem ste zaustavili disk u koraku 1.
z Savjeti
● Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite
x, zatim pritisnite H.
● Kad ponovno uključite ureñaj nakon isključivanja,
automatski se nastavlja reprodukcija.
Napomene
Ovisno o mjestu zaustavljanja, reprodukcija se
možda neće nastaviti točno od odabrane točke.
● Mjesto na kojem ste zaustavili disk se obriše kad:
– isključite ureñaj nakon reprodukcije DVD-RW/
DVD-R (VR način) diska,
– otvorite poklopac uložnice diska,
– odspojite bateriju i AC adapter.
Pritisnite tipku TOP MENU ili MENU.
Na zaslonu se pojavi izbornik diska.
Sadržaj izbornika se razlikuje ovisno o
disku.
3
Pritisnite C/X/x/c ili brojčane tipke za
odabir opcije koju želite reproducirati
ili promijeniti.
Pritisnite tipku ENTER.
Napomena
Ovisno o disku, možda nećete moći upotrebljavati
tipke C/c na ureñaju za pristup izborniku diska. U
tom slučaju, upotrijebite tipke C/c na daljinskom
upravljaču.
●
, nastavlja se
17
Pri reprodukciji Super VCD diska
Promjena zvuka
Pri reprodukciji DVD VIDEO diskova snimljenim u više audio formata (PCM, Dolby
Digital ili DTS), moguće je promijeniti audio
format. Kod DVD VIDEO diskova snimljenih
s višejezičnim zapisima, možete odabrati
željeni jezik dijaloga.
Kod CD ili VIDEO CD diskova, možete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i možete
slušati zvuk odabranog kanala preko oba
zvučnika (desnog i lijevog). Primjerice, kod
diska na kojem je snimljena skladba tako da
su na desnom kanalu snimljeni vokali, a na
lijevom kanalu glazba, možete odabrati lijevi
kanal i slušati samo glazbu preko oba
zvučnika.
●
●
●
●
●
●
Stereo: Standardni stereo zvuk audio
zapisa 1
Left: Zvuk lijevog kanala audio zapisa
1 (mono)
Right: Zvuk desnog kanala audio
zapisa 1 (mono)
Stereo 1: Standardni stereo zvuk audio
zapisa 2
Left 1: Zvuk lijevog kanala audio
zapisa 2 (mono)
Right 1: Zvuk desnog kanala audio
zapisa 2 (mono)
z Savjeti
● Možete provjeriti trenutni audio format (Dolby
Digital, DTS, PCM i sl.) višekratnim pritiskom
na tipku AUDIO za vrijeme reprodukcije DVD
VIDEO diska.
● Možete promijeniti zvuk u Playback Settings
Display za vrijeme reprodukcije DVD diska
(str. 21).
Napomene
Ovisno o disku, možda nećete moći promijeniti
audio format čak i ako je disk snimljen u više
audio formata.
● Tijekom reprodukcije Super VCD diska kod kojeg
nije snimljen audio 2 zapis, neće se čuti zvuk ako
odaberete "Stereo 1", "Left 1" ili "Right 1".
● Kod reprodukcije audio zapisa na DVD-RW/
DVD-R (VR način) preko ureñaja poput AV
pojačala (prijemnika) spojenog preko OPTICAL
OUT priključnice, podesite "Dolby Digital" u
"Audio Setup" na "Downmix PCM" (str, 36).
● Ako je opcija "DTS" u izborniku "Audio Setup"
podešena na "Off" (str. 36), ureñaj ne reproducira
DTS signal preko priključnice OPTICAL OUT
čak i ako disk sadrži DTS zapis.
● Kod reprodukcije DTS zvuka s CD diska, nije
moguće promijeniti zvuk.
●
1
Više puta pritisnite AUDIO za odabir
željenog audio signala.
Standardna postavka je podcrtana.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
Ovisno o DVD disku, razlikuje se odabir
jezika.
Kad je isti jezik prikazan dva ili više puta,
DVD VIDEO je snimljen u višestrukom
(multiple) audio formatu.
Pri reprodukciji DVD-VR diska
Prikazane su vrste zapisa snimljenih na
disk. Osnovno podešenje je podcrtano.
Primjer:
● 1.Main: (glavni zvuk)
● 1.Sub: (pomoćni zvuk)
● 1.Main+Sub: (glavni i pomoćni zvuk)
Pri reprodukciji CD/VIDEO CD diska
● Stereo: Standardni stereo zvuk
● Left: Zvuk lijevog kanala (mono)
● Right: Zvuk desnog kanala (mono)
18
Prikaz titlova
Promjena kuta kamere
Ako su na disk snimljeni titlovi, možete
odabrati titlove ili ih uključiti i isključiti
tijekom reprodukcije DVD diska.
Kod DVD VIDEO diskova na kojima su neke
scene snimljena iz više kutova, na pokazivaču
na zaslonu se prikazuje oznaka ")". To
znači da možete mijenjati kut gledanja.
1
Pritisnite SUBTITLE više puta za odabir
postavke.
1
Raspoloživost titlova ovisi o disku.
Pritisnite ANGLE više puta za odabir
broja kuta kamere.
Scena se promijeni prema odabranom
kutu.
Isključivanje titlova
Odaberite "Subtitle Off" u koraku 1.
z Savjet
Titlove možete promijeniti u Playback Settings
Display izborniku tijekom reprodukcije DVD diska
(str. 21).
Napomene
Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
promijeniti titlove čak i ako su snimljeni na više
jezika. Takoñer, možda nećete moći isključiti
titlove.
● Kod reprodukcije diska s titlovima, titlovi mogu
nestati kad pritisnete U.
●
Napomene
Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete
moći mijenjati kut čak niti kad su scene na DVD
VIDEO disku snimljene iz više kutova.
● Nije moguće mijenjati kut kamere kod uporabe
funkcija Slow Play ili Scan Play.
● Oznaka ) (kut kamere) se ne prikazuje ako je
opcija "Angle Mark" u izborniku "General Setup"
podešena na "Off" (str. 35).
●
, nastavlja se
19
Odabir između "Original" i "Play
List" na DVD-RW/DVD-R
Neki DVD-RW/DVD-R diskovi u VR (Video
Recording) načinu imaju dvije vrste naslova
za reprodukciju: originalno snimljene naslove
(Original) i naslove koji se mogu kreirati na
DVD snimačima za editiranje (Play List).
Možete odabrati vrstu naslova za
reprodukciju.
Reprodukcija VIDEO CD diskova s
PBC funkcijom (PBC reprodukcija)
Pomoću PBC (Playback Control) funkcije
možete interaktivno reproducirati VIDEO
CD diskove, slijedeći izbornik na zaslonu.
Brojčane
tipke
1
1
Pritisnite TOP MENU dok je zaustavljena
reprodukcija.
Prikazuje se trenutni način reprodukcije.
Tipka TOP MENU ne funkcionira kad je
aktivirana funkcija Resume Play. Prvo
isključite Resume Play tako da dvaput
pritisnete x i zatim pritisnite TOP
MENU.
2
Promijenite način reprodukcije višekratnim pritiskom na tipku TOP MENU.
z Savjet
Možete provjeriti tekući mod pritiskom na tipku
DISPLAY tijekom reprodukcije. u Playback Settings
Display (str. 21), prikazat će se "PL" ili "ORG" uz
broj naslova.
Napomene
Kad uložite disk koji sadrži playlist naslove,
ureñaj automatski započinje reprodukciju playlist
naslova.
● Ako nisu snimljeni playlist naslovi, u koraku 1 se
prikazuje "ORG". Ako još jednom pritisnete tipku
TOP MENU, prikazuje se "{".
●
20
Započnite reprodukciju VIDEO CD diska
s PBC funkcijom.
Pojavit će se izbornik za odabir.
2
3
Odaberite broj željene opcije pritiskom
na brojčane tipke i pritisnite ENTER.
Postupite prema uputama u izborniku
interaktivnih postupaka.
Pogledajte upute isporučene uz disk,
budući da se postupci mogu razlikovati
ovisno o VIDEO CD disku.
z Savjet
Za isključivanje PBC funkcije, podesite opciju "PBC"
na "Off" u izborniku "General Setup" (str. 35) te
zatim otvorite i otvorite poklopac uložnice diska.
Napomena
Ovisno o VIDEO CD disku, možda će u koraku 2
"Press ENTER" (pritisnite ENTER) biti označeno
kao "Press SELECT" (pritisnite SELECT). U tom
slučaju pritisnite H.
●
●
●
●
●
●
●
Uporaba Playback
Settings Display
izbornika
Dok reproducirate DVD, možete provjeriti
trenutne postavke reprodukcije na zaslonu.
Playback Settings Display takoñer omogućuje
promjenu zvuka, titlova i kuta kamere te
traženje naslova ili zapisa unosom brojeva.
3
Audio (zvuk)
Subtitle (titlovi)
Angle (kut kamere)
T.Time (vrijeme naslova)
C.Time (vrijeme poglavlja)
Repeat (ponavljanje)
Time Disp. (prikaz vremena)
Pritisnite X/x za odabir postavke i
pritisnite ENTER.
Za unos brojeva, upotrijebite brojčane
tipke ili X/x.
Napomena
Brojčane
tipke
Ovisno o disku, neke se opcije neće moći podesiti.
Isključivanje prikaza
Pritisnite DISPLAY ili C RETURN.
Traženje naslova/poglavlja i sl.
1
Pritisnite DISPLAY za vrijeme
reprodukcije DVD diska.
Prikazuje se Playback Settings Display.
Primjer: Kod reprodukcije DVD VIDEO
diska
Opcije
Unosom broja ili vremena, možete pretraživati
naslove ili poglavlja na DVD disku.
1
Pritisnite X/x za odabir načina pretraživanja u Playback Settings Display i
zatim pritisnite ENTER.
●
●
●
●
Trenutna postavka reprodukcije
Title (po naslovu)
Chapter (po poglavlju)
T.Time* (po vremenu naslova)
C.Time* (po vremenu poglavlja)
* Možete pretraživati naslov ili poglavlje DVD
VIDEO diska unosom vremena.
2
Stanje baterije
Proteklo ili preostalo vrijeme
Odgovarajuća ikona za reprodukciju,
pauzu, pretraživanje i usporenu reprodukciju se prikazuje u gornjem desnom kutu
zaslona.
Kod reprodukcije DVD-RW/DVD-R
(VR način), uz broj naslova se prikazuje
"PL" ili "ORG".
2
Pritisnite X/x za odabir željene opcije i
pritisnite ENTER.
●
●
Title (naslov)
Chapter (poglavlje)
Pritisnite brojčane tipke ili X/x za
odabir broja naslova ili poglavlja i
pritisnite ENTER.
Ureñaj započne reprodukciju od
odabranog broja.
Ako odaberete "T.Time" ili "C.Time" u
koraku 1, na zaslonu se prikazuje "00:00:00".
Unesite željeno vrijeme brojčanim tipkama i
pritisnite ENTER. Reprodukcija započinje
od unesenog vremena. Na donjem dijelu
Playback Settings Display izbornika se
prikazuje proteklo ili preostalo vrijeme
reprodukcije.
z Savjeti
● Možete izravno pretraživati bez otvaranja
izbornika. Pogledajte str. 23 za podrobnosti.
, nastavlja se
21
●
Pogledajte str. 23 za opis načina izravnog
pretraživanja CD i VIDEO CD diskova.
Napomene
Prikazan broj naslova ili poglavlja odgovara broju
snimljenom na disk.
● Kod reprodukcije DVD-RW/DVD-R (VR način)
diska, ne prikazuje se vrijeme poglavlja. Vrijeme
poglavlja se prikazuje kao "--:--:--".
● Ovisno o disku, pretraživanje po vremenu možda
neće biti moguće.
●
Provjera vremena reprodukcije i
preostalog vremena
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije diska
i preostalo vrijeme tekućeg naslova ili
poglavlja.
1
Odaberite "Time Disp." u izborniku
Playback Settings Display i pritisnite
ENTER.
Ponavljanje DVD VIDEO diska
(Repeat Play)
Možete ponavljati reprodukciju svih naslova
na DVD VIDEO disku ili samo jednog
naslova ili poglavlja.
1
2
Odaberite "Repeat" u izborniku
Playback Setting Display i pritisnite
ENTER.
2
Time Elapsed (proteklo vrijeme)
Title Remain (preostalo vrijeme
naslova)
● Chapter Elapsed (proteklo vrijeme
poglavlja)
● Chapter Remain (preostalo vrijeme
poglavlja)
●
●
Pritisnite X/x za odabir željene
postavke i zatim pritisnite ENTER.
[ Chapter: ponavljanje tekućeg
poglavlja.
● [ Title: ponavljanje tekućeg naslova.
● [ All: ponavljanje svih naslova.
●
Za povratak na normalnu reprodukciju
Odaberite "Off" u koraku 2.
z Savjet
Kod ponavljanja reprodukcije VCD ili CD diska,
upotrijebite OPTIONS (str. 24).
Napomena
Ovisno o disku, možda neće biti raspoložive sve
funkcije.
22
Pritisnite X/x za odabir postavke i
pritisnite ENTER.
z Savjet
Pogledajte str. 25 za podrobnosti o prikazu proteklog
vremena za CD i VIDEO CD diskove.
Napomene
Kod DVD-RW/DVD-R diskova (VR način),
vrijeme reprodukcije i preostalo vrijeme poglavlja
se ne prikazuju.
● Standardna postavka za "Time Disp." je "Title
Elapsed". Nakon odabira druge opcije "Time
Disp." i zatvaranja Playback Settings Display
izbornika, prikazuje se "Time Elapsed" kod
ponovnog otvaranja Playback Settings Display.
●
Traženje mjesta na disku
(Search, Scan, Slow Play, Repeat
Play, Random Play)
Možete brzo pronaći željeno mjesto na disku
praćenjem slike ili pomoću usporene
reprodukcije.
Brzo traženje mjesta pomoću
./> PREV/NEXT tipaka
(Search)
Tijekom reprodukcije, jednom kratko
pritisnite > ili . za prijelaz na sljedeće
ili prethodno poglavlje, zapis ili scenu.
z Savjeti
Ako znate broj naslova ili poglavlja, možete izravno
pretraživati unosom brojeva brojčanim tipkama.
● Kod reprodukcije DVD VIDEO diska, možete
tražiti naslov ili poglavlje pritiskom na brojčane
tipke i ENTER. Pritisnite C/c za odabir izmeñu
naslova i poglavlja.
● Kod reprodukcije CD/VIDEO CD diska, možete
pretraživati zapis pritiskom na brojčane tipke i
ENTER.
Napomene
Ovisno o disku, možda nećete moći izvršiti neke
od opisanih postupaka.
● Kod DATA CD/DATA DVD diskova, možete
tražiti željeno mjesto samo unutar MP3 audio
zapisa.
●
Brzo pretraživanje uz ubrzanu
reprodukciju naprijed ili natrag
(Scan)
Pritisnite m ili M za ubrzano pretraživanje
natrag ili naprijed tijekom reprodukcije. Za
povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite
H.
Svakim pritiskom na m ili M tijekom
pretraživanja, mijenja se brzina pretraživanja.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja
na sljedeći način.
U smjeru reprodukcije
U suprotnom smjeru
Brzina reprodukcije "3M"/"3m" je veća
od brzine "2M"/"2m", a brzina "2M"/
"2m" je veća od brzine "1M"/"1m".
z Savjet
Tipke C/c na ureñaju imaju jednaku funkciju kao
tipke m/M na daljinskom upravljaču, a ENTER
na ureñaju kao i H na daljinskom upravljaču. Ova
funkcija je dostupna kod reprodukcije DVD diska.
, nastavlja se
23
Napomene
NE reproducira se zvuk tijekom pretraživanja
kod DVD ili VIDEO CD diska.
● Brzina pretraživanja ovisi o disku.
●
Gledanje sliku po sliku (Slow Play)
Pritisnite m ili M dok je reprodukcija
pauzirana. Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite H. Svakim pritiskom na
m ili M tijekom usporene reprodukcije,
brzina pretraživanja se mijenja. Svakim
pritiskom na tipku, prikaz se mijenja na
sljedeći način:
Ponavljanje reprodukcije CD/
VIDEO CD diska ili reprodukcija
slučajnim redoslijedom (Repeat
Play, Random Play)
Možete ponoviti reprodukciju svih zapisa na
disku ili pojedinačnih zapisa (Repeat Play).
Takoñer, zapise možete reproducirati
slučajnim redoslijedom (Random Play).
1
[ Track: ponavljanje tekućeg zapisa.
[ All: ponavljanje svih zapisa na
disku.
● Random: reprodukcija svih zapisa na
disku slučajnim redoslijedom.
●
●
U smjeru reprodukcije
U suprotnom smjeru (samo DVD)
Pritisnite OPTIONS više puta tijekom
reprodukcije za odabir načina
reprodukcije.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Odaberite "[ Off" u koraku 1.
Brzina reprodukcije "3y"/"3^" je manja
od brzine "2y"/"2^", a brzina "2y"/"2^"
je manja od brzine "1y"/"1^".
Napomena
Umanjena brzina pretraživanja ovisi o disku.
24
z Savjet
Tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom,
možete odabrati reprodukciju sljedećeg zapisa po
slučajnom izboru tako da dvaput pritisnete >.
Napomene
Nije moguće upotrebljavati ponavljanje reprodukcije i reprodukciju slučajnim redoslijedom
kod VIDEO CD i Super VCD diskova s PBC
reprodukcijom.
● Ovisno o disku, reprodukcija slučajnim redoslijedom možda neće biti dostupna.
● Tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom,
odreñeni zapisi se mogu ponoviti više puta.
●
Provjera informacija o reprodukciji diska
MP3 audio zapisi i JPEG
slikovne datoteke
Kod reprodukcije DVD diska
Pritisnite DISPLAY za vrijeme reprodukcije
DVD diska i zatim upotrijebite izbornik
Playback Settings Display (str. 21).
Kod reprodukcije CD diska
Pritisnite DISPLAY.
Prikazuje se broj zapisa koji se reproducira,
ukupan broj zapisa i proteklo vrijeme tekućeg
zapisa. Pritisnite DISPLAY više puta za
prikaz sljedećih informacija:
● Track Elapsed (proteklo vrijeme zapisa)
● Track Remain (preostalo vrijeme zapisa)
● Disc Elapsed (proteklo vrijeme diska)
● Disc Remain (preostalo vrijeme diska)
Moguće je reproducirati MP3 audio zapise i
JPEG slikovne datoteke snimljene na DATA
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili DATA
DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) diskove ili USB ureñaje.
Za popis MP3 audio datoteka i JPEG slikovnih datoteka koje se mogu reproducirati,
pogledajte str. 44.
Kad uložite DATA CD i DATA DVD disk,
prikazuje se popis albuma.
Kod reprodukcije VIDEO CD diska
Pritisnite DISPLAY.
Na zaslonu ureñaja se prikazuje "PBC On"
(ako ste podesili "PBC" na "Off", ureñaj
prikazuje broj zapisa koji se reproducira i
ukupan broj zapisa), proteklo vrijeme
reprodukcije i audio način.
Reprodukcija podataka s USB uređaja
1
2
Pomaknite preklopku CD/DVD USB na
lijevoj strani ureñaja u položaj "USB".
Priključite USB ureñaj u USB priključnicu na lijevoj strani ureñaja.
USB uređaj
Preklopka CD/DVD USB
Odspajanje USB uređaja
1
2
Pomaknite preklopku CD/DVD USB u
položaj "DVD/CD".
Odspojite USB ureñaj.
, nastavlja se
25
Kompatibilni USB uređaji
Reprodukcija JPEG i MP3 datoteka preko
USB priključnice je zajamčena za Sony USB
Memory Stick Reader/Writer i USB Flash
ureñaj "Pocket Bit" (Provjereni ureñaji:
MSAC-US40, USM-EX serija, USM-J serija,
USM-JX serija, USM-H serija).
Reprodukcija MP3 audio zapisa
1
Pritisnite X/x za odabir albuma u
popisu i pritisnite ENTER.
Pojavi se popis zapisa iz albuma.
Napomene
Nemojte odspajati USB ureñaj dok trepće
indikator pristupa na njemu jer bi se podaci mogli
oštetiti ili izgubiti.
● Indikator pristupa na nekim USB ureñajima može
nastaviti treptati i nakon prijenosa podataka.
● Na ovaj ureñaj se mogu spojiti USB ureñaji kao
što su flash memorije i čitači kartica. Ostali ureñaji
(digitalni fotoaparati, USB hubovi i sl.) ne mogu
se spojiti. Ako spojite nekompatibilan ureñaj, prikazuje se poruka "Cannot recognise the connected
device." koja potvrñuje da se ureñaj ne može
prepoznati.
● DATA CD diskovi snimljeni u KODAK Picture
CD formatu automatski se reproduciraju nakon
umetanja.
●
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
stranicu, pritisnite > ili ..
● Za povratak na popis albuma, pritisnite
X/x za odabir : i pritisnite ENTER.
●
2
Tipkama X/x odaberite željeni zapis
za reprodukciju i pritisnite ENTER.
Započet će reprodukcija od odabranog
zapisa.
Za prijelaz na sljedeći ili prethodni MP3
audio zapis
Pritisnite > ili ..
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Napomene
Ukupan broj albuma i datoteka koje ureñaj može
prepoznati je približno 648.
● Broj albuma na disku koje ureñaj može prepoznati
je približno 299.
●
26
Reprodukcija JPEG slikovne
datoteke
1
Pritisnite X/x za odabir albuma u
popisu i pritisnite ENTER.
●
Za isključivanje prikaza sličica,
pritisnite MENU.
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu JPEG
slikovnu datoteku
Pritisnite > ili ..
Prikazuje se popis datoteka u albumu.
Za zakretanje JPEG slike
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
stranicu, pritisnite > ili ..
● Za povratak na popis albuma, pritisnite
X/x za odabir : i pritisnite ENTER.
●
2
Pritisnite C/X/x/c tijekom prikaza slike.
X: Zakretanje slike okomito (gore-dolje).
x: Zakretanje slike vodoravno (lijevo-desno).
c: Rotiranje slike 90 stupnjeva u smjeru
kazaljki na satu.
C: Rotiranje slike 90 stupnjeva suprotno od
kazaljki na satu.
Slika se vraća na normalan prikaz ako
pritisnete ./> za prijelaz na sljedeću
ili prethodnu sliku.
Primjer: kad jednom pritisnete C.
Pritisnite X/x za odabir slike koju
želite pogledati i pritisnite ENTER.
Prikazuje se odabrana slika.
Primjer:
Za isključenje prikaza JPEG slike
Pritisnite x.
Prikaz se vraća na popis datoteka.
Napomene
Potrebno je neko vrijeme za prikaz slika zbog
broja snimljenih datoteka ili veličine mapa. Ako
se slike ne prikažu nakon nekoliko minuta, neke
datoteke su možda prevelike.
● Neke JPEG datoteke, posebno progresivne JPEG
datoteke ili JPEG datoteke s 3 000 000 piksela ili
više, trebaju više vremena za prikaz.
● Ureñaj ne može reproducirati JPEG slikovnu
datoteku koja je veća od 3 078 (širina) T 2 048
(visina) u normalnom modu ili ako ima više od 3
300 000 piksela u progresivnom JPEG modu.
(Neke progresivne JPEG datoteke se ne mogu
reproducirati čak i ako im je veličina u
navedenom rasponu.
● Ukupan broj albuma i datoteka koje ureñaj može
prepoznati je približno 648.
● Ukupan broj albuma na disku koje ureñaj može
prepoznati je približno 299.
●
Za prikaz popisa sličica (thumbnails)
Pritisnite MENU kod se prikazuje datoteka
na zaslonu.
Slikovne datoteke u albumu se prikazuju kao
12 sličica s trenutno prikazanom slikom na
prvom mjestu.
●
Za prijelaz na prethodnu ili sljedeću
stranicu sa sličicama, odaberite "bPrev"
ili "NextB" na donjoj strani zaslona.
, nastavlja se
27
Slide Show reprodukcija JPEG
slika
Možete redom reproducirati JPEG slikovne
datoteke s DATA CD ili DATA DVD diska,
poput prezentacije (slide show).
1
Dok se prikazuje datoteka od koje želite
pokrenuti slide show, pritisnite MENU.
Pojavi se popis sličica.
2
Podešavanje veličine i
kvalitete slike
Možete podesiti sliku koja se prikazuje na
LCD zaslonu. Pogledajte "Podešavanje
prikaza (General Setup)" (str. 34) kod
emitiranja video signala u TV prijemnik i sl.
Tipkama C/X/x/c odaberite "Slide
Show" na donjoj strani zaslona i
pritisnite ENTER.
Započinje reprodukcija od odabrane
datoteke.
Za pauziranje prikaza
Pritisnite X. Ponovnim pritiskom na X ili
H, nastavlja se slide show prikaz.
Za zaustavljanje prikaza
Pritisnite x ili MENU.
1
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik Option Menu.
2
Tipkama X/x odaberite "LCD Mode" i
pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za "LCD Mode".
3
Tipkama X/x odaberite željenu opciju i
pritisnite ENTER.
●
●
●
●
●
●
28
LCD Aspect: Odabir veličine slike.
Odaberite Normal ili Full pritiskom na
X/x.*
Backlight: Podešavanje svjetline LCD
zaslona pritiskom na C/c.
Contrast: Podešavanje razlike izmeñu
svijetlih i tamnih dijelova slike
pritiskom na C/c.
Hue: Podešavanje balansa crvene i
zelene boje pritiskom na C/c.
Color: Podešavanje zasićenja boje
pritiskom na C/c.
Default: Vraćanje svih postavki na
tvorničke vrijednosti.
* Uz postavku "Normal", slike se prikazuju uz originalne postavke i sačuvan format. Primjerice, slike
formata 4:3 će se prikazati s crnim prugama na
obje strane, a letterbox slike snimljene u formatu
16:9 ili 4:3 će se prikazati s crnim prugama na sve
četiri strane. Uz postavku "Full", slika formata
16:9 će se prilagoditi tako da ispuni zaslon.
z Savjeti
● Zaslon se automatski isključuje kad zatvorite
LCD zaslon.
● Postavke zaslona možete podesiti u izborniku
"General Setup" (str. 34).
Napomene
Veličina zaslona koju odaberete ovisi o DVD
disku.
● Nije moguće odabrati "Normal" kod DVD diska
snimljenog u formatu "16:9".
● Nije moguće podesiti veličinu i kvalitetu slike
kod reprodukcije VIDEO CD diska s funkcijom
"PBC" podešenom na "Off".
●
29
DivX® video datoteke
Reprodukcija DivX video
datoteka
Reprodukcija DivX Video
datoteka
1
Pritisnite X/x za odabir albuma iz
popisa i pritisnite ENTER.
Pojavi se popis datoteka iz albuma.
Možete reproducirati DivX video datoteke
snimljene na DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) i DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
Kad uložite DATA CD i DATA DVD,
prikazuje se popis albuma.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
stranicu, pritisnite > ili ..
● Za povratak na popis albuma, pritisnite
X/x za odabir : i pritisnite ENTER.
●
2
Tipkama X/x odaberite datoteku za
reprodukciju i pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabrane
datoteke.
Napomene
Ako odabrana datoteka nije podržana, na zaslonu
se prikazuje "Data Error (DivX) i datoteka se ne
reproducira.
● Ovisno o DivX video datoteci, slika se može zaustaviti ili biti nejasna. U tom slučaju preporučamo
da izradite datoteku s nižom brzinom prijenosa
(bit rate). Ako je zvuk i dalje nejasan, preporuča
se uporaba MP3 audio formata. Meñutim, ovaj
ureñaj ne podržava WMA (Windows Media
Audio) format.
● Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za
DivX video datoteke, izmeñu pritiska tipke H i
pojave slike može proći neko vrijeme.
● Ovisno o DivX video datoteci, zvuk možda neće
odgovarati slici na zaslonu.
● Zvučnik ureñaja ne reproducira DTS zvuk. Kod
reprodukcije DTS audio zapisa s DivX diska,
spojite ureñaj s AV pojačalom (prijemnikom)
(str. 40) i podesite opciju "DTS" u izborniku
"Audio Setup" (str. 36).
● Ovisno o DivX video datoteci, neke funkcije
možda neće biti dostupne.
●
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu DivX
datoteku
Pritisnite > ili ..
Za brzo traženje mjesta reprodukcijom DivX
video datoteke prema naprijed ili unatrag
(Scan)
Pritisnite M/m više puta za odabir željene
brzine pretraživanja tijekom reprodukcije.
Za gledanje sliku po sliku (Slow Play)
Pritisnite M više puta za vrijeme pauze za
odabir željene brzine usporene reprodukcije.
Za prikaz informacija o reprodukciji
Pritisnite DISPLAY više puta.
Prikazane informacije se izmjenjuju na sljedeći način: "Title Elapsed" (proteklo vrijeme
naslova), "Title Remain" (preostalo vrijeme
naslova), "Display Off" (prikaz isključen) i
"Subtitle" (titlovi).
Za promjenu zvuka
Pritisnite AUDIO više puta za vrijeme reprodukcije za odabir željenog audio signala. Ako
se prikaže "No Audio", ureñaj ne podržava
format audio signala snimljenog na disk.
30
Za promjenu titlova
Pritisnite SUBTITLE tijekom reprodukcije.
Pritisnite X/x i ENTER dok se prikazuju
raspoloživi titlovi.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
z Savjet
Ako je broj reprodukcija unaprijed odreñen, DivX
video datoteku možete reproducirati samo podešeni
broj puta. Broje se sljedeći dogañaji:
– kad je ureñaj isključen. To uključuje i kad se
ureñaj automatski isključi pomoću funkcije Auto
Power Off. Pritisnite X umjesto x za
zaustavljanje gledanja.
– kad se otvori poklopac uložnice diska.
– kad se reproducira druga datoteka.
Napomena
Funkcija usporene reprodukcije unatrag nije
dozvoljena.
O DivX video datotekama
DivX® je tehnologija kompresije video
datoteka koju je razvila tvrtka DivX, Inc.
Ovaj ureñaj je službeni DivX® Certified.
Možete reproducirati DATA CD i DATA
DVD diskove koji sadrže DivX video
datoteke.
DATA CD i DATA DVD diskovi koje
uređaj može reproducirati
Ovaj ureñaj reproducira samo DATA CD
diskove čiji logički format je ISO9660 Level 1
ili Joliet, a DATA DVD diskove u UDF
(Universal Disk Format) formatu.
Za više informacija o formatu zapisa
pogledajte upute isporučene s ureñajem ili
softverom za snimanje (nisu dio isporuke).
Napomena
Ureñaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD/DATA DVD diskove kreirane u Pocket Write
formatu ili s više sesija.
DivX video datoteke koje uređaj
može reproducirati
Ureñaj može reproducirati datoteke snimljene
DivX formatu, a koje u ima ekstenziju ".AVI"
ili ".DIVX". Ureñaj neće reproducirati datoteke s ekstenzijom ".AVI" ili ".DIVX" ako
ne sadrže DivX video zapise.
Napomene
Ureñaj ponekad neće reproducirati DivX video
datoteku koja je bila sastavljena od dviju ili više
DivX video datoteka.
● Ureñaj ne može reproducirati DivX video datoteku
veću od 720 (širina) T 576 (visina)/2GB.
● Ovisno o DivX video datoteci, slika može biti
nejasna ili zvuk isprekidan.
● Ureñaj ne može reproducirati neke DivX video
datoteke koje traju duže od 3 sata.
● Ureñaj može prikazati naziv datoteke duljine do
14 znakova. Ostali znakovi se neće prikazati.
● Znakovi koji se ne mogu prikazati, prikazani su
kao "*".
● Ovisno o disku, naziv datoteke koji se ne može
prikazati, prikazuje se kao "*".
● Nije moguće pravilno prikazati CD-R/CD-RW
nazive datoteka u UDF sustavu datoteka.
●
, nastavlja se
31
Redoslijed reprodukcije DivX
video datoteka
Redoslijed reprodukcije ponekad neće biti
primjenjiv, ovisno o softveru korištenom za
izradu DivX video datoteke ili ako disk
sadrži više od 299 albuma i 648 DivX video
zapisa u svakom albumu. Pogledajte odjeljak
"Redoslijed reprodukcije albuma, zapisa i
datoteka" (str. 45).
32
3
Postavke i podešavanja
Uporaba izbornika za
podešavanje
Odabrana je opcija za podešavanje.
Primjer: "General Setup"
Odabrana opcija
Pomoću prikaza za podešavanje možete
izvesti različita podešenja funkcija slike i
zvuka. Izmeñu ostalog, takoñer možete
odabrati jezik titlova i jezik prikaza za
podešavanje.
Podrobnije podatke o svakoj funkciji
podešavanja potražite na str. 34 do 38.
Napomena
Postavke reprodukcije pohranjene na disku imaju
prioritet nad postavkama prikaza za podešavanje
tako da sve opisane opcije možda neće funkcionirati.
Pritisnite X/x za odabir željene opcije:
"General Setup", "Audio Setup",
"Language Setup" ili "Parental
Control" i zatim pritisnite ENTER.
Opcije za podešavanje
4
Pritisnite X/x za odabir opcije i zatim
pritisnite ENTER.
Pojavit će se odabrana funkcija.
Primjer: "TV Display"
1
Pritisnite OPTIONS kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se Option Menu izbornik.
Izbornik za podešavanje se ne prikazuje
kad je aktivirana funkcija Resume Play.
Prvo isključite Resume Play tako da
dvaput pritisnete x i zatim pritisnite
OPTIONS.
2
Postavke
5
Odaberite postavku pritiskom na X/x i
zatim pritisnite ENTER.
Odabrana je postavka i podešavanje je
dovršeno.
Primjer: "4:3 Pan Scan"
Odabrana postavka
Pritisnite X/x za odabir "Setup" i
zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "Setup".
, nastavlja se
33
Za zatvaranje izbornika za podešavanje
Dvaput pritisnite OPTIONS ili C
RETURN.
Podešavanje prikaza
(General Setup)
Odaberite podešenje ovisno o priključenom
TV prijemniku.
Odaberite "General Setup" u izborniku za
podešavanje. Podrobnije podatke o uporabi
prikaza potražite u opisu "Uporaba izbornika
za podešavanje" (str. 33).
Osnovna podešenja su podcrtana.
TV Display (samo za DVD diskove)
Odabire format slike priključenog TV
prijemnika (standardni 4:3 ili wide format).
4:3
Pan Scan
Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku
na cijelom zaslonu tako da je
dio slike automatski odrezan.
4:3
Letter Box
Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku
na kojoj se vide pruge na gornjem
i donjem dijelu zaslona.
16:9
Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite TV prijemnik sa
širokim zaslonom (wide) ili s
funkcijom prikaza slike u wide
formatu.
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9
34
Napomena
Ovisno o DVD disku, može se dogoditi da se
umjesto "4:3 Letter Box" automatski odabere "4:3
Pan Scan" ili obratno.
Angle Mark
Prikaz oznake kod scena snimljenih iz više
kutova kamere kod reprodukcije DVD diska.
On
Uključen prikaz oznake kuta.
Off
Isključen prikaz oznake kuta.
Screen Saver
Kada ureñaj ostavite zaustavljen ili u pauzi
dulje od 15 minuta, aktivira se screen saver.
Ova funkcija je sprječava oštećenja zaslona
(sjene). Pritisnite H za isključenje screen
savera.
On
Uključuje screen saver.
Off
Isključuje screen saver.
PBC
Uporabom PBC (Playback Control) funkcije,
možete uživati u interaktivnoj reprodukciji i
pretraživanju (str. 20). Ova postavka je aktivna
ako reproducirate VIDEO CD diskove s PBC
funkcijom. Postavka postaje dostupna nakon
što otvorite i zatvorite poklopac uložnice
diska nakon podešavanja.
On
PBC funkcija omogućuje reprodukciju VIDEO CD diskova
preko izbornika.
Off
Isključenje PBC funkcije.
DivX
Prikaz registracijskog koda ovog ureñaja.
Podrobnosti saznajte na
http://www.divx.com
na Internetu.
Default
Svaka postavka se vraća na originalne
tvorničke vrijednosti. Imajte na umu da se
time poništavaju sve vaše postavke.
Podešavanje zvuka
(Audio Setup)
"Audio Setup" omogućuje podešavanje zvuka
prema uvjetima reprodukcije i načinu spajanja
ureñaja.
U izborniku za podešavanje odaberite "Audio
Setup". Podrobnije podatke o uporabi izbornika potražite u opisu "Uporaba izbornika za
podešavanje" (str. 33).
Početna podešenja su podcrtana.
Audio DRC (Dynamic Range Control)
(samo za DVD diskove)
Omogućuje postizanje čistog zvuka uz malu
glasnoću zvuka pri reprodukciji DVD diska
koji ima "Audio DRC" funkciju.
Ovo ima utjecaja na izlaz na sljedećim
priključnicama:
− AUDIO priključnica
− OPTICAL OUT samo kad je funkcija
"Dolby Digital" podešena na "Downmix
PCM" (str. 36).
On
Tihi zvukovi su jasni i uz
smanjenu glasnoću.
Off
Normalno odaberite ovu
postavku.
Digital Output
Odaberite želite li emitirati audio signale
preko priključnice OPTICAL OUT.
On
Normalno odaberite ovu opciju.
Kad odaberete "On", pogledajte
"Podešavanje digitalnog izlaznog
signala" za ostale postavke.
Off
Utjecaj digitalnog kruga na
analogni krug je minimalan.
, nastavlja se
35
Podešavanje digitalnog izlaznog
signala
Mijenja način emitiranja audio signala kad
spojite komponentu kao što je AV pojačalo
(prijemnik) na OPTICAL OUT priključnicu.
Detalje o povezivanju potražite na str 39.
Nakon podešavanja "Digital Output" na "On"
(uključeno), odaberite "Dolby Digital" ili
"DTS".
Ukoliko priključite komponentu koja ne
prima odabrani audio signal, čut ćete glasan
šum (ili nećete čuti ništa) iz zvučnika, s
mogućim posljedicama na vaš sluh ili
zvučnike.
Odabir jezika izbornika i
dijaloga (Language Setup)
"Language Setup" omogućuje odabir
različitih jezika za prikaz izbornika na
zaslonu ili dijaloga.
Odaberite "Language Setup" u izborniku za
podešavanje. Podrobnije podatke o uporabi
izbornika potražite u opisu "Uporaba
izbornika za podešavanje" (str. 33).
Dolby Digital (samo za DVD diskove)
Bira vrstu Dolby Digital signala.
Downmix
PCM
Dolby
Digital
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na komponentu
koja nema ugrañen Dolby
Digital dekoder.
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu s ugrañenim Dolby Digital
dekoderom.
MPEG (samo za DVD diskove)
Bira vrstu MPEG audio signala.
PCM
MPEG
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio
komponentu koja nema ugrañen
MPEG dekoder. Ako reproducirate višekanalne MPEG audio
zvučne zapise, čut će se samo
stereo (prednji lijevi i desni
kanal) signali putem prednjih
dvaju zvučnika.
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu koja ima ugrañen MPEG
dekoder.
DTS
Uključuje i isključuje izlaz DTS signala.
36
On
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu koja ima ugrañen DTS
dekoder.
Off
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu koja nema ugrañen DTS
dekoder.
OSD (On-Screen Display)
Promjena jezika prikaza na zaslonu.
Disc Menu (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika diska.
Ako odaberete "Original", odabire se jezik
koji ima prioritet na disku.
Subtitle (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika titlova.
Ako odaberete "Off", neće se prikazivati
titlovi.
Audio (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika dijaloga.
Ako odaberete "Original", odabire se jezik
koji ima prioritet na disku.
Napomena
Ako odaberete jezik u podizbornicima "Disc Menu",
"Subtitle" ili "Audio" koji nije snimljen na DVD
VIDEO disk, automatski će se odabrati jedan od
snimljenih jezika.
Postavke ograničenja
reprodukcije (Parental Control)
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova se
može ograničiti pomoću funkcije Parental
Control.
Odaberite "Parental Control" u izborniku za
podešavanje. Podrobnije podatke o uporabi
izbornika potražite u opisu "Uporaba izbornika za podešavanje" (str. 33).
Promjena zaporke
1
2
Pritisnite X/x za odabir "Password" u
Parental Control izborniku i pritisnite
ENTER.
Odaberite "Change" i pritisnite ENTER.
Pojavit će se izbornik za unos zaporke.
3
4
5
Unesite šesteroznamenkastu zaporku u
polje "Old Password".
Unesite novu šesteroznamenkastu
zaporku u polje "New Password".
Ponovno unesite novu šesteroznamenkastu zaporku u polje "Verify Password"
i pritisnite ENTER za potvrđivanje.
Ako pogriješite tijekom unosa zaporke
Password
Služi za unos ili promjenu zaporke. Postavljanjem zaporke, možete ograničiti reprodukciju DVD diskova koji podržavaju funkciju
ograničenja reprodukcije. Kod prvog pristupa
opciji Password, unesite novu zaporku (nije
potrebno unositi staru zaporku).
Parental Control
Pritisnite CLEAR ili pritisnite C za povratak
jedan znak unatrag prije pritiska na ENTER
u koraku 5 te ponovite unos zaporke.
Podešavanje ograničenja
reprodukcije
1
Što je manja podešena vrijednost, veće je
ograničenje.
Za podešavanje ograničenja reprodukcije,
potrebna vam je zaporka postavljena u
"Password" i zato je prvo potrebno postaviti
zaporku.
Pritisnite X/x za odabir "Parental
Control" u izborniku Parental Control i
pritisnite ENTER
Prikazuje se izbornik za podešavanje
razine ograničenja.
2
Pritisnite X/x za odabir razine ograničenja (1-8) i pritisnite ENTER.
Niža razina znači veće ograničenje.
Prikazuje se izbornik za unos zaporke.
, nastavlja se
37
3
Unesite ili ponovno unesite svoju šesteroznamenkastu zaporku brojčanim
tipkama i pritisnite ENTER.
Završeno je podešavanje ograničenja
reprodukcije.
Reprodukcija diskova za koje je podešeno
ograničenje
1
2
Umetnite disk i pritisnite H.
Pojavit će se izbornik za unos zaporke.
Brojčanim tipkama unesite šesteroznamenkastu zaporku, zatim pritisnite ENTER.
Ureñaj počne reprodukciju diska.
Ako zaboravite zaporku
Izvadite disk i ponovite postupak prema opisu iz
"Promjena zaporke" (str. 37). Unesite "136900" u
polje "Old Password" i zatim unesite svoju šesteroznamenkastu zaporku u polje "New Password" i
"Verify Password".
Napomene
Pri reprodukciji diskova koji nemaju funkciju
ograničenja reprodukcije, na ovom ureñaju se ne
može ograničiti reprodukcija.
● Pri reprodukciji nekih diskova možda će ureñaj
zatražiti promjenu razine ograničenja tijekom
reprodukcije. Tada unesite zaporku i promijenite
razinu. Ako je isključena funkcija Resume Play,
aktivira se prethodna razina ograničenja.
●
38
Spajanje
Spajanje ostalih uređaja
Za promjenu položaja preklopke LINE SELECT (IN/OUT)
LINE SELECT IN:
Ulaz slike i zvuka iz vanjskih ureñaja. Na LCD zaslonu se prikazuje
poruka "Line in" dok se prima signal iz vanjskog ureñaja.
LINE SELECT OUT: Emitiranje signala reprodukcije iz ovog ureñaja u TV prijemnik.
Napomene
●
●
●
●
●
Pravilno spojite kabele kako biste spriječili pojavu šuma.
Pogledajte upute za uporabu komponente koju namjeravate spojiti.
Ovaj ureñaj nije moguće spojiti s TV prijemnikom koji nema video ulaznu priključnicu.
Obavezno odspojite mrežni kabel svake komponente prije spajanja.
Spojite ureñaj s TV prijemnikom izravno. Kvaliteta slike može se pogoršati ako spojite video izlaz
ureñaja preko videorekordera s TV prijemnikom.
Spajanje TV monitora
TV ili monitor s audio/video
ulaznim priključnicama
Na AUDIO/VIDEO
Audio/video kabel (isporučen)
Za emitiranje signala reprodukcije u TV ili monitor
1
Podesite preklopku LINE SELECT na desnoj strani ureñaja na "OUT".
, nastavlja se
39
Spajanje AV pojačala (prijemnika)
Primjer 1
Stereo pojačalo
Na AUDIO
Na AUDIO ulaz
Audio/video kabel (isporučen)
Za emitiranje signala reprodukcije u AV pojačalo (prijemnik)
1
Podesite preklopku LINE SELECT na desnoj strani ureñaja na "OUT".
* Za video signal se upotrebljava žuti priključak (str. 39).
Primjer 2
Pojačalo s Dolby Digital
ili DTS dekoderom
Na OPTICAL OUT
Na AUDIO ulaz
Optički digitalni kabel (nije isporučen)
Za emitiranje signala reprodukcije u AV pojačalo (prijemnik)
1
2
40
Podesite preklopku LINE SELECT na desnoj strani ureñaja na "OUT".
Podesite "Digital Output" na "On" u izborniku "Audio Setup" (str. 35).
Spajanje video uređaja ili kamkordera
Video uređaj ili kamkorder
Na AUDIO/VIDEO izlaz
Na AUDIO/VIDEO
Audio/video kabel (isporučen)
Za prijem signala reprodukcije iz video uređaja ili kamkordera
1
Podesite preklopku LINE SELECT na desnoj strani ureñaja na "IN".
Napomena
Podesite preklopku LINE SELECT na "OUT" nakon uporabe. Reprodukcija na ureñaju nije moguća ako je
preklopka podešena na "IN".
41
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe ureñaja naiñete na
bilo koju od sljedećih poteškoća, koristite
ove smjernice koje vam mogu pomoći pri
uklanjanju problema. Ako problem i dalje
postoji, obratite se najbližem Sony servisu.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
, Provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut.
, Kod uporabe baterijskog napajanja,
provjerite je li baterija dovoljno napunjena.
Slika
Nema slike/pojavljuju se smetnje na slici.
, Disk je zaprljan ili neispravan.
, Svjetlina je podešena na minimum. Podesite
svjetlinu u izborniku "LCD Mode" (str. 28).
, Kod reprodukcije diska, podesite LINE
SELECT preklopku na "OUT". Kod emitiranja signala reprodukcije u drugi ureñaj,
podesite preklopku LINE SELECT na
"OUT". Kod prijema signala reprodukcije
iz drugog ureñaja, podesite preklopku
LINE SELECT na "IN" (str. 39).
, Ponovno pravilno spojite priključne kabele.
, Priključni kabeli su oštećeni.
, Provjerite priključke s vašim TV prijemnikom (str. 39) i podesite ulazni signal tako
da se na TV zaslonu pojavi signal ureñaja.
, Ureñaj je spojen na COMPONENT VIDEO
IN (Y, PB, PR) priključnice na high-vision
TV prijemniku.
, Ako slika s vašeg ureñaja prolazi kroz
videorekorder i dolazi do TV prijemnika,
ili ako je ureñaj spojen na kombinaciju TV/
VIDEO ureñaja, zaštita od presnimavanja
koja se primjenjuje kod nekih DVD diskova
može utjecati na kakvoću slike.
42
Slika ne ispunjava zaslon čak niti kada u
izborniku "General Setup" podesite "TV
Display".
, Omjer slike na vašem DVD disku je
nepromjenjiv.
Na LCD zaslonu se pojavljuju i zadržavaju
crne točke i crvene, plave i zelene točke.
, Pojava je tipična za LCD tehnologiju i ne
predstavlja kvar.
Zvuk
Nema zvuka.
, Ureñaj se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije.
, Izvodi se pretraživanje prema naprijed ili
natrag.
, Tijekom reprodukcije Super VCD diska kod
kojeg nije snimljen audio 2 zapis, neće se
čuti zvuk ako odaberete "Stereo 1", "Left 1"
ili "Right 1".
, Ponovo čvrsto spojite spojne kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, Ureñaj nije spojen na ispravan ulazni
priključak pojačala (prijemnika) (str. 40).
, Ulaz pojačala (prijemnika) nije ispravno
odabran.
, Ako se zvuk ne pojavljuje na OPTICAL
OUT priključku, provjerite audio postavke
(str. 36).
Zvuk je tih.
, Razina glasnoće je niska na nekim DVD
diskovima. Glasnoća se može poboljšati
ako "Audio DRC" u izborniku "Audio
Setup" podesite na "On" (str. 35).
Rad uređaja
Daljinski upravljač ne radi.
, Baterija daljinskog upravljača je istrošena.
, Izmeñu daljinskog upravljača i ureñaja
postoje prepreke.
, Prevelika udaljenost izmeñu daljinskog
upravljača i ureñaja.
, Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru na ureñaju.
, Izravno sunce ili snažno svjetlo padaju na
senzor daljinskog upravljača.
Ništa se ne događa nakon pritiska na tipke.
, Preklopka @/1/HOLD na ureñaju je
podešena na "HOLD" (str. 16).
Reprodukcija diska se ne pokreće.
, Disk je naopako umetnut.
Umetnite disk u uložnicu sa stranom za
reprodukciju prema dolje.
, Disk nije pravilno umetnut.
, Ureñaj ne može reproducirati neke diskove
(str. 7).
, Regionalni kôd DVD diska ne odgovara
ureñaju (str. 8).
, Došlo je do kondenziranja vlage u
unutrašnjosti ureñaja (str. 3).
, Ureñaj ne može reproducirati diskove koji
nisu pravilno finalizirani (str. 7).
, Podešeno je ograničenje reprodukcije.
Promijenite postavku.
, Preklopka CD/DVD USB na lijevoj strani
ureñaja podešena je na "USB".
, Preklopka LINE SELECT na desnoj strani
ureñaja podešena je na "IN".
Uređaj automatski započinje reprodukciju
diska.
, Disk sadrži funkciju automatske
reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
, Neki diskovi imaju snimljen signal
automatske pauze. Pri reprodukciji takvih
diskova, ureñaj se pri nailasku na signal
automatski zaustavlja.
Nije moguća promjena ili isključenje jezika
titlova.
, Pokušajte upotrijebiti izbornik na DVD
disku, umjesto izravnog odabira tipkom na
daljinskom upravljaču (str. 17).
, Na DVD nisu snimljeni višejezični titlovi
, Na DVD disku je onemogućena promjena
jezika titlova.
Nije moguća promjena kuta kamere.
, Pokušajte upotrijebiti izbornik na DVD
disku, umjesto izravnog odabira tipkom na
daljinskom upravljaču (str. 17).
, Na DVD nisu snimljeni prizori iz više
kutova.
, Kut se može promijeniti samo kada se na
zaslonu pojavi ")" (str. 19).
, Na DVD disku je onemogućena promjena
kuta.
Nije moguća reprodukcija MP3 audio zapisa
(str. 44).
, DATA CD nije snimljen u MP3 formatu po
standardu ISO 9660 Level 1 ili Joliet.
, DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu
po standardu UDF (Universal Disk Format).
, MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu u MP3 formatu iako imaju
ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu MPEG-1 Audio Layer III
podaci.
, Ureñaj ne može reproducirati podatke u
mp3PRO formatu.
, MP3 audio zapis je oštećen.
Nije moguće zaustavljanje, pretraživanje,
usporena reprodukcija, ponavljanje ili
reprodukcija u slučajnom redoslijedu.
, Ovisno o disku, možda nećete moći
koristiti neke od navedenih funkcija.
Pogledajte upute isporučene uz disk.
Nije moguća promjena jezika zvučnog
zapisa.
, Pokušajte za odabir jezika upotrijebiti
izbornik na DVD disku, umjesto izravnog
odabira tipkom na daljinskom upravljaču
(str. 17).
, Na DVD nije snimljeno više jezika.
, Na DVD disku je onemogućena promjena
jezika dijaloga.
, nastavlja se
43
Nije moguća reprodukcija JPEG slikovne
datoteke (str. 44).
, DATA CD nije snimljen u JPEG formatu
po standardu ISO 9660 razina 1 ili Joliet.
, DATA DVD nije snimljen u JPEG formatu
po standardu UDF (Universal Disk Format).
, Datoteka nema ekstenziju ".JPEG".
, Podaci nisu u JPEG formatu iako imaju
ekstenziju ".JPEG".
, JPEG slikovna datoteka ne odgovara
standardu DCF (str. 44).
, Slika je veća od 3 078 (širina) T 2 048
(visina) u normalnom prikazu ili s više od
3 300 000 piksela u progresivnom JPEG
prikazu. (Neke progresivne JPEG datoteke
nije moguće prikazati čak i kad datoteka
zadovoljava navedene zahtjeve.)
, JPEG slikovna datoteka je oštećena.
Nije moguća reprodukcija DivX video
datoteke.
, Datoteka nije izrañena u DivX formatu.
, Datoteka nema ekstenziju ".AVI" ili
".DIVX".
, DATA CD (DivX video)/DATA DVD
(DivX video) nije izrañen u DivX formatu
koji podržava ISO 9660 Level 1 ili Joliet/
UDF.
, DivX video datoteka ima razlučivost veću
od 720 (širina) T 576 (visina).
Naziv albuma/zapisa/datoteka nije ispravno
prikazan.
, Ureñaj može prikazati samo brojke i slova.
Drugi znakovi se prikazuju kao "j".
O MP3 audio zapisima i
JPEG slikovnim
datotekama
MP3 je tehnologija audio kompresije koja
odgovara ISO/IEC MPEG regulativama.
JPEG je tehnologija kompresije slika. Možete
reproducirati DATA CD/DATA DVD koji
sadrže MP3 audio zapise ili JPEG slikovne
datoteke.
DATA CD/DATA DVD koji se mogu
reproducirati na uređaju
Možete reproducirati DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) ili DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
diskove snimljene u MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III) i JPEG formatu.
Ipak, ovaj ureñaj reproducira samo DATA
CD diskove s logičkim formatom ISO 9660
Level 1 ili Joliet i DATA DVD diskove u
UDF (Universal Disk Format) formatu.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
pogone za snimanje i softver za snimanje
(nije isporučen) za podrobnosti o formatu
snimanja.
Napomena
Ureñaj neće moći reproducirati neke DATA
CD/DATA DVD diskove kreirane u Packet
Write formatu ili ako sadrže više sesija.
Reprodukcija se ne odvija od početka.
, Odabrana je funkcija ponavljanja reprodukcije ili reprodukcije slučajnim redoslijedom
(str. 22 i 24).
, Odabran je nastavak reprodukcije Resume
(str. 17).
Uređaj ne radi ispravno.
, Statički elektricitet i druge smetnje mogu
utjecati na rad ureñaja. Isključite ureñaj iz
utičnice.
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne
datoteke koje uređaj može
reproducirati
Ureñaj može reproducirati sljedeće zapise i
datoteke:
● MP3 audio zapise s ekstenzijom ".MP3".
● JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom
".JPEG" ili ".JPG".
● JPEG slikovne datoteke koje odgovaraju
DCF* formatu slikovnih datoteka.
* "Design rule for Camera File system": Standardi
slike za digitalne fotoaparate koje postavlja JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
44
Napomene
Promijenite ekstenziju na ".jpg" kod datoteka s
ekstenzijom ".jpe" ili ".jpeg".
● Ureñaj će reproducirati bilo kakve podatke s ekstenzijom ".MP3", ".JPG" ili ".JPEG", čak i ako
nisu u MP3 ili JPEG formatu. Reprodukcijom tih
podataka može se proizvesti glasan šum koji može
oštetiti vaše zvučnike.
● Ureñaj ne može reproducirati audio zapise u
mp3PRO formatu.
● Nije moguća reprodukcija nekih JPEG datoteka.
● Ureñaj može prikazati naziv datoteke ili zapisa do
14 znakova. Svi ostali znakovi se neće prikazati
na zaslonu.
● Znakovi koji se ne mogu prikazati, zamjenjuju se
znakom "j".
● Ovisno o disku, naziv datoteke ili zapisa koji se
ne može prikazati, zamjenjuje se znakom "j".
● Nije moguć točan prikaz naziva datoteka snimljenih na CD-R/CD-RW u UDF formatu datoteka.
● Kod reprodukcije MP3 audio zapisa snimljenog u
VBR modu, nije moguće točno prikazati brzinu
prijenosa (bit rate).
●
Redoslijed reprodukcije albuma,
zapisa i datoteka
Zapisi i datoteke unutar albuma se reproduciraju redom snimanja na medij za snimanje
(CD-R i sl.).
z Savjet
Budući da diskovima s puno razina direktorija treba
više vremena za početak reprodukcije, preporučamo
da albume ne izrañujete s više od dvije razine.
Napomene
Ureñaj prepoznaje do 299 albuma (uključujući i
one koji ne sadrže MP3 audio zapise i JPEG
slikovne datoteke). Ureñaj neće reproducirati
albume nakon prvih 299 albuma.
● Ureñaj može prepoznati ukupno do 648 datoteka,
zapisa ili albuma. Ureñaj neće reproducirati
datoteku, zapis ili album preko broja 648.
● Ovisno o uvjetima snimanja diska, ukupan broj
prepoznatih datoteka, zapisa i albuma može biti
manji od 648.
● Popis albuma prikazuje samo naziv albuma koji se
trenutno reproducira. Albumi u višim razinama
se prikazuju kao "\..\.".
●
45
Tehnički podaci
Sustav
LCD zaslon
Laser: Poluvodički laser
Format signala sustava: PAL/(NTSC)
Zaslon: 8" wide format (dijagonalno)
Sustav: TFT aktivna matrica
Rezolucija: 800 T 480 (efektivna
učinkovitost piksela: više od 99,99%)
Audio značajke
Frekvencijski odziv: DVD VIDEO (PCM
48 kHz): 20 Hz do 22 kHz
CD: 20 Hz do 20 kHz
Harmoničko izobličenje: 0,01%
Dinamički opseg: DVD VIDEO: 90 dB/
CD: 90 dB
Zavijanje i podrhtavanje: Manje od
mjerljive vrijednosti (±0,001% W vršno)
Ulazi/izlazi
VIDEO (video izlaz/ulaz):
Mini priključnica (1)
Izlaz 1 Vp-p/75 ohma
AUDIO (audio ulaz/izlaz)/OPTICAL OUT
(optički izlaz):
Kombinirana stereo mini priključnica/
optička mini priključnica (1)
Izlaz 2 Vrms/47 kiloohma
Preporučena impedancija tereta: preko
47 kiloohma
PHONES (slušalice) A/B:
Stereo mini priključak (2)
Općenito
Napajanje:
DC 9,5 V (AC adapter/automobilski
adapter)
DC 7,4 V (baterija)
Potrošnja (DVD VIDEO reprodukcija):
23 W (kod uporabe baterije)
8,5 W (kod uporabe bez baterije, sa
spojenim slušalicama)
Dimenzije (približno):
226,2 T 32,3 T 165,3 mm (širina/visina/
duljina) zajedno s dijelovima koji strše
Masa (približno): 1,045 kg
Radna temperatura: 5°C do 35°C
Relativna vlaga: 25% do 80%
AC adapter: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Automobilski adapter: 12 V DC
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 9.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
zastupnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za
sve upite o servisiranju i jamstvu, obratite
se na adrese navedene u zasebnoj servisnoj
dokumentaciji ili jamstvenom listu.
46
Položaj dijelova i kontrola
Podrobnije podatke potražite na stranicama označenim u zagradama.
Gornja strana
A Tipka ./> (prethodni/sljedeći)
(16)
B Tipka x (stop) 16)
C Tipka X (pauza) (16)
D Tipka H (reprodukcija) (15)
E Zvučnik (18)
F LCD zaslon (10)
G Tipka DISPLAY (21)
H Tipka MENU (17)
I Tipka RETURN (21)
J X (senzor daljinskog upravljača) (9)
K
L
M
N
Tipka OPTIONS (20)
Tipke C/X/x/c, tipka ENTER (17)
Poklopac uložnice diska (15)
PUSH CLOSE (15)
, nastavlja se
47
Prednja strana
A Preklopka OPEN (15)
B X (senzor daljinskog upravljača) (9)
C Indikator CHARGE (13)
D Preklopka @/1 (uključeno/pripravno
stanje)/HOLD (15)
E Indikator napajanja (15)
Lijeva strana
A Preklopka CD/DVD USB (15)
B USB priključnica (25)
Desna strana
A Tipka VOLUME +/– (glasnoća) (16)
B Priključnica A, B PHONES (slušalice)
C Priključnica AUDIO (ulaz/izlaz)/
priključnica OPTICAL OUT (optički
izlaz) (39, 40)
48
D Priključnica VIDEO (ulaz/izlaz) (39)
E Preklopka LINE SELECT (IN/OUT)
(15)
F Priključnica DC IN 9.5V (ulaz AC
adaptera) (11)
Daljinski upravljač
A
B
C
D
E
Tipka DISPLAY (21)
Brojčane tipke (17)*
Tipka TOP MENU (17)
Tipke C/X/x/c, tipke ENTER (17)
Tipka C RETURN (21)
F Tipke ./> PREV (prethodni)/
NEXT (16)
G Tipke m/M (pretraživanje/
usporena reprodukcija) (23)
H Tipka U ADVANCE (16)
I Tipka X PAUSE (16)
J Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(15)
K Tipke Volume +/– (16)
L Tipka CLEAR (37)
M Tipka AUDIO (18)*
N Tipka MENU (17)
O Tipka SUBTITLE (19)
P Tipka ANGLE (19)
Q Tipka OPTIONS (20)
R Tipka H PLAY (15)*
S Tipka x STOP (16)
* Ispupčenje koristite za orijentaciju pri uporabi
ureñaja. Brojčana tipka 5 ima ispupčenje.
49
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising