3-294-109-21(1)
Prijenosni
CD/DVD
uređaj
Upute za uporabu
DVP-FX870
© 2008 Sony Corporation
Kako bi se osiguralo pravilno zbrinjavanje , isluženi ureñaj predajte
na ovlašteno sabirno mjesto za
recikliranje električnih i elektronskih ureñaja.
UPOZORENJE
Zbog smanjenja opasnosti od
požara ili električnog udara,
nemojte izlagati ureñaj utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište jer
bi moglo doći do električnog
udara. Prepustite popravke
isključivo stručnim osobama.
Mrežni kabel smiju zamijeniti
samo stručne osobe u ovlaštenom servisu.
Nemojte izlagati bateriju povišenim temperaturama kao što
su izravno sunce, vatra i sl.
Ova naljepnica nalazi se s donje
strane ureñaja.
Ovaj ureñaj pripada grupi laserskih
ureñaja klase 1. Oznaka CLASS 1
LASER PRODUCT nalazi se na
donjoj strani ureñaja.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih ureñaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama sa sustavima
odvojenog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
odvojenim prikupljanjem otpada)
Ova oznaka na bateriji ili ambalaži
označava da se baterija iz ovog
ureñaja ne smije zbrinjavati kao
ostali kućni otpad.
Pravilnim zbrinjavanjem baterije,
sprječava se moguć loš utjecaj na
okoliš i ljudsko zdravlje, do kojeg
bi moglo doći nepravilnim zbrinjavanjem. Recikliranjem materijala
pomaže u očuvanju prirodnih
resursa.
Kod ureñaja koji zbog sigurnosti,
načina rada ili očuvanja podataka
trebaju stalno napajanje preko
ugrañene baterije, bateriju treba
zamijeniti isključivo stručno
servisno osoblje.
2
Podrobnosti o recikliranju ovog
proizvoda ili baterija potražite u
lokalnom uredu uprave, kod komunalne tvrtke ili u prodavaonici u
kojoj ste kupili proizvod.
Mjere opreza
➇ Instalirajte ureñaj tako da se mrežni kabel može odmah odspojiti
iz zidne utičnice ako se pojave
problemi u radu.
➇ Ureñaj nije odspojen iz napajanja
sve dok jer mrežni utikač spojen
na zidnu utičnicu, čak i kad je
ureñaj isključen.
➇ Radi prevencije od požara ili
strujnog udara, na ureñaj ne
postavljajte predmete ispunjene
vodom, kao što su vaze.
Samo u Europi
OPREZ
➇ Uporaba optičkih instrumenata uz
ovaj ureñaj povećava opasnost
od oštećenja vida. Budući da je
laserska zraka koja se koristi u
ovom CD/DVD ureñaju štetna za
oči, nemojte pokušavati otvarati
kućište. Prepustite servisiranje
stručnom osoblju.
➇ Opasnost od eksplozije ako se
baterija zamijeni pogrešnom.
Bateriju zamijenite isključivo
jednakom originalnoj ili
ekvivalentnom.
Kod ostalih vrsta baterija, molimo
pogledajte upute za sigurno vañenje
baterije iz ureñaja. Predajte bateriju
na ovlašteno sabirno mjesto za
recikliranje istrošenih baterija.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni zastupnik za
elektromagnetsku kompatibilnost
i sigurnost ureñaja je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja o servisu i
jamstvu, obratite se na adrese s
priloženih jamstvenih dokumenata.
Mjere opreza
O sigurnosti u prometu
Nemojte upotrebljavati monitor i
slušalice dok upravljate vozilom ili
vozite bicikl jer se dovodite u
opasnost. Osim toga, to može biti
protuzakonito u nekim područjima.
Takoñer može biti opasna uporaba
slušalica uz povećanu glasnoću
dok hodate, posebno na pješačkim
prijelazima. Budite krajnje oprezni
u takvim situacijama ili prekinite
uporabu ureñaja u opasnim
situacijama.
O sigurnosti
Ako bilo kakav kruti predmet ili
tekućina upadne u unutrašnjost
kućišta, izvucite mrežni utikač iz
zidne utičnice i prije sljedeće
uporabe odnesite stručnoj osobi na
provjeru.
O izvorima napajanja
➇ Podaci o napajanju ovog ureñaja
navedeni su na AC adapteru.
Provjerite odgovara li napon
ureñaja vašem mrežnom naponu.
➇ Ako nećete ureñaj koristiti dulje
vrijeme, obvezno izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice. Pri tome,
prihvatite utikač i nemojte
povlačiti kabel.
➇ Nemojte dodirivati kabel ili utikač mokrim rukama jer postoji
opasnost od strujnog udara.
O zagrijavanju
Ureñaj se može zagrijati tijekom
punjenja baterije ili ako se upotrebljava dulje vrijeme. Pojava nije
kvar.
O postavljanju
➇ Postavite ureñaj na mjesto s
dovoljnim prozračivanjem kako
u unutrašnjosti ne bi došlo do
nakupljanja topline.
➇ Nemojte postavljati ureñaj u
skučeni prostor kao što je polica
za knjige i sl.
➇ Nemojte pokrivati ventilacijske
otvore novinama, stolnjacima,
zavjesama i sl. Nemojte postavljati ureñaj na mekane podloge
poput tepiha.
➇ Nemojte postavljati ureñaj na
mjesta u blizini izvora topline ili
na mjesta koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka,
prekomjerne prašine, pijeska, vlage
ili mehaničkih udara, kao ni u
vozilu sa zatvorenim prozorima.
➇ Nemojte postavljati ureñaj u
nagnut položaj jer je namijenjen
za rad u vodoravnom položaju.
➇ Držite ureñaj i diskove podalje
od ureñaja koji proizvode snažno
magnetsko polje, kao što su
mikrovalne pećnice, veliki
zvučnici i sl.
➇ Nemojte stavljati teške predmete
na ureñaj.
O radu
➇ Ako se ureñaj izravno unese iz
hladnog u topli prostor, ili je postavljen u vlažnoj prostoriji, na
lećama u unutrašnjosti ureñaja
može doći do kondenziranja
vlage. U tom slučaju ureñaj neće
ispravno raditi. Ako se to dogodi,
izvadite disk i ostavite ureñaj
uključen približno pola sata dok
vlaga ne ishlapi.
➇ Leća ureñaja mora biti čista i
zato je nemojte dodirivati.
Dodirivanjem se leća može
oštetiti i uzrokovati kvar ureñaja.
Poklopac uložnice diska držite
zatvoren osim kad umećete ili
vadite disk.
O LCD zaslonu
➇ Iako je proizveden tehnologijom
visoke preciznosti, na LCD zaslonu se mogu povremeno pojaviti točke različitih boja. Pojava
nije kvar.
➇ Nemojte brisati površinu LCD
zaslona mokrom krpom. Ako
voda uñe u ureñaj, može doći do
kvara.
➇ Nemojte stavljati ili bacati bilo
kakve predmete na LCD zaslon
niti ga izlagati pritisku (rukom
ili laktom).
➇ Nemojte oštetiti LCD zaslon
oštrim predmetima.
➇ Nemojte zatvoriti LCD zaslon
dok je na pokrovu olovka i sl.
➇ Ako se ureñaj unese izravno iz
hladnog u topli prostor, na LCD
zaslonu se može kondenzirati
vlaga. Ako se to dogodi, prije
uporabe obrišite površinu
papirnatom maramicom ili sl.
Ipak, kondenziranje će se nastaviti ako je površina LCD zaslona
hladna. Pričekajte dok se ne
zagrije na sobnu temperaturu.
➇ Nemojte bacati ili izlagati
uradcima.
➇ Nemojte postavljati AC adapter
u skučeni prostor kao što je
polica za knjige ili ormarić.
➇ Nemojte spajati AC adapter u
putni transformator jer se može
pregrijati i uzrokovati kvar.
O bateriji
➇ Neke države imaju posebne
propise o zbrinjavanju isluženih
baterija kakve se ugrañuju u ovaj
ureñaj. Raspitajte se kod
lokalnih vlasti.
➇ Baterija ima ograničen vijek
trajanja i njezin kapacitet s
vremenom opada kod višekratne
uporabe. Kad baterija traje samo
polovicu svog kapaciteta, nabavite novu bateriju.
➇ Baterija se možda neće do kraja
napuniti kod prvog punjenja ili
ako se nije upotrebljavala dulje
vrijeme. Kapacitet će se oporaviti nakon nekoliko ciklusa
punjenja i pražnjenja.
➇ Nemojte ostavljati bateriju u
vozilu ili na izravnom suncu
gdje temperature mogu prijeći
60°C.
➇ Nemojte izlagati bateriju vodi.
➇ Pripazite da kratko ne spojite
kontakte baterije (A) na donjoj
strani ureñaja i kontakte na bateriji (C) metalnim predmetom,
kao što je ogrlica.
➇ Pripazite da u priključnice (A) i
spojeve (B) na donjoj strani ureñaja i kontakte (C) te otvore (D)
na bateriji ne uñu prašina ili
pijesak.
Donja strana uređaja
Baterija
O AC adapteru
➇ Uz ovaj ureñaj upotrebljavajte
isporučeni AC adapter. Drugi
adapteri mogli bi uzrokovati
probleme u radu ureñaja.
➇ Nemojte rastavljati ili vršiti
reverzno inženjerstvo.
, nastavlja se
3
O adapteru za automobil
➇ Uz ovaj ureñaj upotrebljavajte
isporučeni adapter za automobil.
Drugi adapteri mogli bi uzrokovati kvar ureñaja.
➇ Nemojte rastavljati ureñaj.
Reverzno inženjerstvo je
zabranjeno.
➇ Nemojte bacati ili udarati ureñaj.
➇ Nemojte dodirivati metalne dijelove jer može doći do kratkog
spoja ili oštećenja adaptera, posebno ako se dodiruje metalnim
predmetima.
➇ Nemojte postavljati adapter u
blizinu izvora topline ili izlagati
suncu i mehaničkim opterećenjima. Ne ostavljajte ga u vozilu
sa zatvorenim prozorima.
O podešavanju glasnoće
Nemojte pojačavati glasnoću pri
slušanju tihih dijelova ili dijelova
bez zvuka. U protivnom, zvučnici
se mogu oštetiti pri reprodukciji
glasnih dijelova.
O slušalicama
➇ Prevencija oštećenja sluha
Izbjegavajte glasno slušanje preko
slušalica. Stručnjaci za sluh ne
preporučuju neprekidno, glasno i
dugotrajno slušanje. Ako čujete
zujanje u ušima, smanjite glasnoću
ili prekinite uporabu.
➇ Obzir prema bližnjima
Podesite glasnoću na umjerenu
vrijednost. Tako ćete moći čuti
okolne zvukove i pokazati obzir
prema bližnjima.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju stranu i
kontrole ureñaja mekanom krpom
malo navlaženom u blagoj otopini
deterdženta. Nemojte koristiti
sredstva koja bi mogla ogrepsti
površinu, primjerice, prašak, ili
otapala poput alkohola ili benzina.
O čišćenju diskova i leće
Nemojte koristiti komercijalno
dobavljiva sredstva za čišćenje
diskova ili leća (tekućine ili raspršivače) jer bi moglo doći do
kvara.
4
VAŽNA NAPOMENA
Oprez: Ovaj ureñaj omogućuje
neograničeni prikaz zaustavljene
slike ili oznaka na TV zaslonu.
Ako jako dugo vremena ostavite
prikaz na TV zaslonu, postoji
opasnost od trajnog oštećenja TV
zaslona. Plazma TV prijemnici i
TV prijemnici s projektorom su
posebno osjetljivi.
Ako imate pitanja ili problema pri
radu s ureñajem, molimo, obratite
se najbližem ovlaštenom Sony
servisu.
Sadržaj
UPOZORENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
O ovom priručniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Diskovi koje je moguće reproducirati na uređaju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Priprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Provjera isporučenog pribora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uporaba daljinskog upravljača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uporaba LCD zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Spajanje AC adaptera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uporaba baterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Uporaba uz automobilski adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Reprodukcija diskova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Reprodukcija diskova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba Playback Settings Display izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Traženje mjesta na disku (Search, Scan, Slow Play, Repeat Play,
Random Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje veličine i kvalitete slike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
21
23
25
28
DivX® video datoteke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Reprodukcija DivX video datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
O DivX video datotekama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Postavke i podešavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Uporaba izbornika za podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje prikaza (General Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podešavanje zvuka (Audio Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odabir jezika izbornika i dijaloga (Language Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavke ograničenja reprodukcije (Parental Control) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
34
35
36
Spajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Spajanje s ostalim uređajima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Dodatne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
U slučaju problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O MP3 audio zapisima i JPEG slikovnim datotekama . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napomene o diskovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Položaj dijelova i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
43
44
45
46
5
O ovom priručniku
➇ Upute u ovom priručniku opisuju kontrole daljinskog upravljača. Takoñer možete koristiti kontrole na ureñaju ako imaju jednake oznake kao i one na daljinskom upravljaču.
➇ "DVD" se može koristiti kao opći naziv za DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R (+VR
mod) i DVD-RW/DVD-R (VR mod, video mod) diskove.
➇ U ovom priručniku koriste se sljedeće sličice (ikone):
Ikona
Značenje
Označava funkcije za DVD VIDEO i DVD+RW/DVD+R u +VR modu ili
DVD-RW/DVD-R diskove u video modu.
Označava funkcije raspoložive za DVD-RW/DVD-R diskove u VR (Video
Recording) modu.
Označava funkcije za VIDEO CD (uključujući Super VCD ili CD-R/CD-RW
diskove u video CD ili Super VCD formatu).
Označava funkcije za glazbene CD diskove ili CD-R/CD-RW diskove u
glazbenom CD formatu.
Označava funkcije za DATA CD diskove (CD-ROM/CD-R/CD-RW koji
sadrže MP3*1 audio zapise, JPEG slikovne datoteke i DivX*2*3 video
datoteke).
Označava funkcije za DATA DVD diskove (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R koji sadrže MP3*1 audio zapise, JPEG slikovne
datoteke i DivX*2*3 video datoteke).
*1 MP3 (MPEG 1 Audio Layer III) je standardni format definiran od strane ISO (International
Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG, a služi
kompresiji audio podataka.
*2 DivX® je tehnologija kompresije video datoteka koju je razvila tvrtka DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified i pripadajući logotipi su zaštićeni znakovi tvrtke DivX, Inc. i koriste se uz
dopuštenje.
6
Diskovi koje je moguće
reproducirati na uređaju
Format diska
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
(finalizirani)
DVD+RW/+R
(finalizirani)
VIDEO CD/
Glazbeni CD
CD-RW/-R
"DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",
"DVD-R", "DVD VIDEO" i logotip "CD" su
zaštićeni nazivi.
Napomene o CD/DVD diskovima
Ovaj ureñaj može reproducirati sljedeće
CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove snimljene
u sljedećim formatima:
− glazbeni CD format
− video CD format
− MP3 audio zapise, slikovne JPEG datoteke
i DivX video datoteke formata u skladu s
ISO9660* Level 1 standardom, ili njegovim
proširenim formatom, Joliet.
− KODAK Picture CD format
* Logički format datoteka i mapa na CD-ROM
diskovima, definiran od strane ISO (International
Standard Organization).
Ovaj ureñaj može reproducirati DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R diskove snimljene u sljedećim formatima:
− MP3 audio datoteke, JPEG slikovne datoteke i DivX video datoteke formata usklañenog s UDF (Universal Disk Format)
standardom.
Primjer diskova koji se ne mogu
reproducirati na uređaju
Ureñaj ne može reproducirati sljedeće
diskove:
➇ Blu-ray diskove.
➇ Diskove snimljene u AVCHD formatu.
➇ HD DVD diskove.
➇ DVD-RAM diskove.
➇ CD-ROM/CD-R/CD-RW diskove osim onih
koji su snimljeni u formatima navedenim
na ovoj stranici.
➇ CD-ROM diskove snimljene u PHOTO CD
formatu.
➇ CD-Extra podatke
➇ DVD Audio diskove
➇ DATA DVD diskove koji ne sadrže MP3
audio zapise, JPEG slikovne datoteke ili
DivX video datoteke.
➇ HD sloj Super Audio CD diskove.
Takoñer, ureñaj ne može reproducirati
sljedeće diskove:
➇ DVD VIDEO s različitim regionalnim
kodom.
➇ Disk koji nije standardnog oblika (primjerice, u obliku kartice, srca, itd.).
➇ Disk s naljepnicom.
➇ Disk na kojem je ostala samoljepljiva vrpca
od celofana ili naljepnica.
Napomene
➇ Napomene o nekim DVD+RW/DVD+R,
DVD-RW/DVD-R ili CD-R/CD-RW diskovima
Imajte na umu da nije moguća reprodukcija nekih
DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R ili
CD-R/CD-RW diskova na ovome ureñaju zbog
nedostatne kvalitete i uvjeta snimanja i fizičkom
stanju diska, odnosno zbog razlike u tehnologiji i
softveru snimanja.
Nije moguća reprodukcija diska koji nije ispravno finaliziran. Dodatne informacije možete
pronaći u uputama za uporabu ureñaja za snimanje.
Imajte na umu da neke funkcije reprodukcije
možda neće raditi s nekim DVD+RW/DVD+R
diskovima, čak i kada su pravilno finalizirani. U
tom slučaju pogledajte disk normalnom reprodukcijom. Takoñer nije moguća reprodukcija nekih
DATA CD/DATA DVD diskova snimljenih u
Packet Write formatu.
➇ Napomene o DVD+R DL/DVD-R DL
DVD-R DL diskovi snimljeni u VR modu ne
mogu se reproducirati.
MP3 i JPEG datoteke snimljene na drugi sloj
DVD+R DL/-R DL (dvoslojni) ne mogu se
reproducirati.
, nastavlja se
7
➇ Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za
zaštitu autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju standardnih Compact Disc (CD) diskova. U novije
vrijeme u prodaji se takoñer mogu naći glazbeni
diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja. Neke
od tih diskova nije moguće reproducirati u ovom
ureñaju jer ne odgovaraju CD standardu.
➇ DualDisc diskovi
DualDisc je dvostrani disk koji s jedne strane ima
snimljen DVD, a s druge strane digitalni audio
materijal.
Obratite pozornost da se audio strana DualDisc
diska neće možda neće moći reproducirati u ovom
ureñaju jer nije usklañena s CD standardom.
Regionalni kôd
Ovaj sustav se koristi radi zaštite autorskih
prava. Regionalni kôd se nalazi na kutiji DVD
VIDEO diska i ovisi o regiji gdje je disk
kupljen. DVD VIDEO diskovi s oznakom
"ALL" ili "2", mogu se reproducirati na
ovom ureñaju.
Napomena o reprodukciji DVD i
VIDEO CD diskova
Neke funkcije reprodukcije DVD i VIDEO
CD diskova mogu namjerno biti izostavljene
od strane proizvoñača softvera. Budući da
ovaj ureñaj reproducira DVD i VIDEO CD
diskove ovisno o sadržaju diska koje su
izradili proizvoñači softvera, neke funkcije
reprodukcije možda neće biti raspoložive.
Takoñer pogledajte upute isporučene uz
DVD i VIDEO CD diskove.
Zaštita autorskih prava
Ovaj ureñaj sadrži tehnologiju za zaštitu
autorskih prava (copyright) koja je patentirana u SAD-u i predstavlja intelektualno
vlasništvo. Uporabu ove tehnologije mora
odobriti tvrtka Macrovision i namijenjena je
isključivo za kućnu i drugu ograničenu
uporabu, osim ako Macrovision nije izričito
odobrio drugačiju uporabu. Zabranjeno je
reverzno inženjerstvo ili rastavljanje.
8
Zaštitni znakovi
➇ Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories.
Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
➇ Proizvedeno uz licencu prema patentu broj
5,451,942 u SAD-u i drugim patentima u
svijetu, izdanim ili u postupku odobravanja.
DTS i DTS Digital Out su registrirani
zaštitni znakovi i DTS logotip i simbol su
zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. ©19962007 DTS, Inc. Sva prava zadržana.
Priprema
Provjera isporučenog pribora
Provjerite jeste li dobili sljedeći pribor:
➇ Audio/video kabel (mini priključak T 2 y
phono priključak T 3) (1)
➇ Mrežni kabel (1)
➇ AC adapter (1)
➇ Automobilski adapter (1)
➇ Baterija (NP-FX110) (1)
➇ Daljinski upravljač (s baterijom) (1)
➇ Torba za nošenje (1)
Uporaba daljinskog upravljača
Tijekom uporabe, usmjerite daljinski upravljač prema senzoru X na ureñaju.
Zamjena baterije daljinskog upravljača
Umetnite litijsku bateriju CR2025 pazeći na položaj 3 i # pola.
1
Izvucite držač baterije (2) dok držite
bravicu (1).
2
Izvadite staru bateriju.
3
Umetnite novu bateriju u držač tako da
je 3 strana okrenuta prema gore i zatim
do kraja umetnite držač u daljinski
upravljač.
Napomene
➇ Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača X izravnom suncu ili izvorima svjetla jer može doći do
kvara.
➇ Kad je baterija prazna, daljinski upravljač se ne može upotrebljavati. Ako daljinski upravljač ne radi uopće,
zamijenite bateriju i provjerite radi li.
9
Uporaba LCD zaslona
LCD zaslon ureñaja može se zakrenuti najviše 180 stupnjeva u smjeru kazaljki na satu i pri
tome upotrebljavati. Nakon zakretanja, LCD zaslon se može sklopiti na kućište ureñaja i dalje
upotrebljavati.
Zakretanje LCD zaslona
1
2
Gurnite LCD zaslon prema gore palcima dok se ne otvori u okomiti položaj.
3
Polako zakrenite LCD zaslon za 180 stupnjeva u smjeru strelice (smjer kazaljki na satu).
Postavite uređaj na stol ili sličnu ravnu i stabilnu podlogu.
Zakretanje i sklapanje LCD zaslona
Nakon zakretanja LCD zaslona za 180 stupnjeva u smjeru kazaljki na satu, gurnite LCD zaslon
prema dolje na kućište ureñaja. U tom položaju, LCD zaslon će biti okrenut prema gore.
Vraćanje LCD zaslona u početni položaj
Otvorite LCD zaslon u okomiti položaj i polako ga zakrenite u smjeru suprotnom od kazaljki
na satu.
Napomene
➇ Nemojte zakretati LCD zaslon preko 180 stupnjeva, kao ni u suprotnom smjeru. LCD zaslon bi se na taj
način mogao slomiti.
➇ Ako se LCD zaslon ne otvori do kraja, nemojte ga dalje zakretati jer bi se mogao oštetiti.
➇ Vratite LCD zaslon u početni položaj nakon uporabe. LCD zaslon bi se mogao oštetiti iznenadnim
udarcem ili sl.
10
Spajanje AC adaptera
Spojite isporučeni AC adapter redom od 1 do 3 kao na slici.
Za odspajanje, ponovite postupak obrnutim redom.
U DC IN 9.5 V priključnicu
DC priključak
AC adapter
(isporučen)
Mrežni kabel (isporučen)
U zidnu utičnicu
Napomena
Zaustavite reprodukciju prije odspajanja mrežnog kabela. Ako to ne učinite, može doći do kvara.
11
Uporaba baterije
Kad nije dostupno mrežno napajanje, ureñaj možete upotrebljavati na baterijsko napajanje
(isporučena baterija).
Bateriju napunite prije uporabe.
Instaliranje baterije
1
Poravnajte bateriju s crtama na donjoj strani uređaja i zakvačite držače na bateriji u
otvore na donjoj strani uređaja.
2
Pomaknite bateriju u smjeru strelice dok ne klikne na mjesto.
Baterija
Donja strana uređaja
Skidanje baterije
Pritisnite tipku za oslobañanje i pomaknite bateriju u smjeru strelice.
Tipka za oslobađanje
Napomene
➇
➇
➇
➇
12
Isključite ureñaj prije instaliranja baterije.
Nemojte skidati bateriju tijekom reprodukcije.
Nemojte dodirivati kontakte na ureñaju i baterije jer može doći do kvara.
Pripazite da vam baterija ne ispadne kod instaliranja i skidanja.
Punjenje baterije
1
2
Instalirajte bateriju na uređaj (str. 12).
Priključite AC adapter na uređaj i zatim spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu (str. 11).
Indikator CHARGE
DC IN 9.5 V priključnica
Uređaj
Baterija
Kad započne punjenje, svijetli CHARGE indikator.
Kad je punjenje završeno, isključuje se indikator CHARGE.
3
Nakon završetka punjenja, odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice i odspojite AC
adapter.
Provjera napunjenosti baterije
Dok je zaustavljena reprodukcija, na zaslonu se prikazuje indikator baterije. Napunite bateriju
kad se prikazuje V ili ako trepće indikator CHARGE.
Puno
Prazno
Indikator baterije se ne prikazuje dok se reproducira DVD, VIDEO CD ili JPEG datoteka.
Zaustavite reprodukciju i provjerite napunjenost baterije.
Vrijeme punjenja i maksimalno vrijeme reprodukcije
Vrijeme punjenja (ureñaj isključen)
Vrijeme reprodukcije (zaslon uključen)
Približno
6 sati
Približno
6 sati*
* Navedeno je najdulje vrijeme kontinuirane reprodukcije u sljedećim uvjetima:
– normalna temperatura (20°C)
– uporaba slušalica
– pozadinsko osvjetljenje podešeno na Minimum
– postavka "Digital Output" u "Audio Setup" podešena na "Off"
Stanje baterije može smanjiti vrijeme reprodukcije.
Napomene
➇ Indikator se ne prikazuje na zaslonu dok se upotrebljava AC adapter ili dok se prima signal iz vanjskog
izvora.
➇ Vrijeme punjenja može se razlikovati od navedenog ovisno o uvjetima uporabe, okolišu i drugim čimbenicima. Preporučuje se temperatura okoline kod punjenja izmeñu 10 i 30°C.
13
Uporaba uz automobilski adapter
Upotrijebite automobilski adapter (isporučen) za napajanje ureñaja iz priključnice upaljača u
automobilu. Adapter je namijenjen za uporabu s akumulatorom napona 12 V. Nemojte
upotrebljavati s akumulatorom napona 24 V. Takoñer, adapter je predviñen za negativno
uzemljenje. Nemojte ga upotrebljavati kod vozila s uzemljenim pozitivnim polom.
U DC IN 9.5V priključnicu
U priključnicu upaljača
Automobilski adapter (isporučen)
z Savjet
Ako adapter ometa upravljanje vozilom, upotrijebite komercijalni produžni kabel za spajanje.
Napomene
➇ Nemojte upotrebljavati automobilski adapter ako je pao ili je oštećen.
➇ Postavite kabel tako da ne ometa vozača. Takoñer, nemojte postaviti LCD zaslon na mjesto gdje ga vozač
može gledati.
➇ Ako slika nije jasna, odmaknite ureñaj od automobilskog adaptera.
➇ Upotrebljavajte adapter dok je motor vozila u pogonu. Ako ga upotrebljavate dok je motor isključen,
akumulator se može isprazniti.
➇ Ako je priključnica upaljača zaprljana pepelom i sl., loš kontakt može uzrokovati zagrijavanje utikača.
Obavezno očistite priključnicu prije uporabe.
➇ Automobilski adapter se može zagrijati tijekom punjenja ili nakon dugotrajne uporabe. Pojava nije kvar.
Nakon uporabe automobilskog adaptera
Nakon isključivanja ureñaja, odspojite automobilski adapter iz utičnice upaljača.
Napomene
➇ Nemojte isključivati motor vozila dok je u tijeku reprodukcija. Time se može prekinuti napajanje i može
doći do oštećenja ureñaja.
➇ Odspojite automobilski adapter nakon uporabe. S obzirom da se kod nekih vozila utičnica upaljača napaja
i dok je motor isključen, akumulator bi se mogao isprazniti.
➇ Kod odspajanja automobilskog adaptera, držite utikač i izvucite ga.
➇ Dok slušate autoradio, odspojite automobilski adapter iz utičnice upaljača kako biste izbjegli pojavu šuma.
14
2
Reprodukcija diskova
Reprodukcija diskova
Ovisno o DVD ili VIDEO CD disku, neki
postupci će se razlikovati ili neće biti raspoloživi. Pogledajte upute za uporabu
isporučene s diskom.
Spojite AC adapter ili instalirajte bateriju.
Pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču
ili pomaknite preklopku @/1/HOLD u
položaj "@/1".
Ureñaj se uključi i indikator POWER
svijetli zeleno.
3
Pritisnite OPEN za otvaranje poklopca
uložnice diska.
4
Uložite disk za reprodukciju.
Okrenite stranu za reprodukciju prema
dolje i gurnite disk prema dolje dok ne
klikne.
Strana za reprodukciju okrenuta dolje
5
Pritisnite PUSH CLOSE za zatvaranje
poklopca uložnice diska.
6
Pritisnite H.
Započinje reprodukcija.
➇ Kod nekih diskova, reprodukcija
započinje automatski kad se poklopac
zatvori.
➇ Ovisno o disku, na zaslonu se može
prikazati izbornik. Za DVD VIDEO,
pogledajte str. 17. Za VIDEO CD,
pogledajte str. 20.
➇ Nakon reprodukcije svih naslova, ureñaj
se zaustavlja i prikaz se vraća na glavni
izbornik.
Napomene
1
Otvorite LCD zaslon.
Preklopku LINE SELECT na ureñaju
desno pomaknite na "OUT".
➇ Ako je disk naopačke uložen, prikazuje se poruka
"No Disc".
➇ Diskovi snimljeni u DVD rekorderima trebaju biti
ispravno finalizirani kako bi mogli biti reproducirani. Detaljnije informacije o finaliziranju potražite u uputama za uporabu isporučenima uz DVD
rekorder.
➇ Disk se može još okretati kad otvorite poklopac
uložnice. Pričekajte da se prestane okretati prije
vañenja diska.
, nastavlja se
15
➇ Tijekom rada, na zaslonu se može prikazati simbol
"{", koji označava da funkcija opisana u ovim
uputama nije dostupna uz tekući DVD VIDEO
disk.
➇ Nekim DVD-RW/DVD-R (VR mod) diskovima
potrebno je više vremena za pokretanje reprodukcije zbog sadržaja snimanja.
Dodatne funkcije reprodukcije
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Ponovnim pritiskom na H, reprodukcija se
nastavlja od mjesta gdje je zaustavljena
(Resume Play). Pogledajte str. 17 za detalje.
Za pokretanje reprodukcije od početka,
dvaput pritisnite x i zatim H.
Za isključivanja napajanja
Pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču ili
pomaknite preklopku @/1/HOLD u položaj
"@/1".
Za izbjegavanje slučajnog rukovanja
tipkama na uređaju
Pomaknite preklopku @/1/HOLD na ureñaju
u položaj "HOLD". Sve tipke na ureñaju su
zaključane, dok tipke na daljinskom
upravljaču ostaju aktivne.
O reprodukciji DVD VIDEO diskova s DTS
zvučnim zapisima
➇ Zvučnik ureñaja ne podržava reprodukciju DTS
zvuka. Kad reproducirate DTS zvučni zapis s DVD
VIDEO diska, spojite ureñaj na AV pojačalo
(prijemnik) (str. 39) i podesite opciju "DTS" u
izborniku "Audio Setup" (str. 35).
➇ Spojite li ureñaj na audio opremu kao što je AV
pojačalo (prijemnik) bez DTS dekodera, nemojte
podesiti "DTS" na "On" u izborniku "Audio Setup"
(str. 35). U protivnom se iz zvučnika može čuti
glasan šum koji može oštetiti vaše zvučnike i
utjecati na vaš sluh.
Napomene
➇ Screen saver se pojavljuje ako ostavite ureñaj u
pauzi ili zaustavljenu reprodukciju dulje od 15
minuta. Slika nestaje nakon što pritisnete H.
Pogledajte str. 34 za podrobnosti.
➇ Ureñaj se isključuje 15 minuta nakon aktiviranja
screen savera (Auto Power Off).
16
Za
Učinite sljedeće
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x
Pauzu
Pritisnite X
Prijelaz na sljedeće
Pritisnite >
poglavlje, zapis ili scenu
tijekom neprekinute
reprodukcije
Prijelaz na prethodno
Pritisnite .
poglavlje, zapis ili scenu
tijekom neprekinute
reprodukcije
Kratka ubrzana reprodukcija tekuće scene*
Pritisnite U tijekom
reprodukcije.
* Samo za DVD VIDEO, DVD-RW/DVD-R
(VR mod) diskove.
Navedene funkcije ne mogu se upotrebljavati uz
odreñene scene.
Nastavak reprodukcije od
mjesta zaustavljanja diska
(Resume Play)
Kad zaustavite reprodukciju, ureñaj memorira
mjesto na kojemu ste zaustavili disk i prikazuje poruku na zaslonu. Možete nastaviti
reprodukciju od istog mjesta ponovnim pritiskom na tipku H. Resume Play funkcionira
i nakon isključivanja ureñaja, sve dok ne
otvorite poklopac uložnice diska.
Uporaba DVD izbornika
DVD je podijeljen na dulje slikovne ili glazbene dijelove koji se nazivaju "naslovi". Pri
reprodukciji DVD diska koji sadrži nekoliko
naslova, možete pomoću tipke TOP MENU
odabrati željeni naslov.
Pri reprodukciji DVD diska koji omogućuje
odabir opcija, primjerice jezika titlova i jezika
dijaloga, odaberite ove opcije pomoću tipke
MENU.
Brojčane
tipke
1
1
Tijekom reprodukcije diska, pritisnite
x za zaustavljanje reprodukcije.
Na pokazivaču se pojavi poruka.
2
2
Pritisnite C/X/x/c ili brojčane tipke za
odabir opcije koju želite reproducirati
ili promijeniti.
3
Pritisnite tipku ENTER.
Pritisnite H.
Ureñaj započinje reprodukciju od mjesta
na kojem ste zaustavili disk u koraku 1.
z Savjeti
➇ Za reprodukciju od početka diska, dvaput pritisnite
x, zatim pritisnite H.
➇ Kad ponovno uključite ureñaj nakon isključivanja,
automatski se nastavlja reprodukcija.
Napomene
Pritisnite tipku TOP MENU ili MENU.
Na zaslonu se pojavi izbornik diska.
Sadržaj izbornika se razlikuje ovisno o
disku.
Napomena
Ovisno o disku, možda nećete moći upotrebljavati
tipke C/c na ureñaju za pristup izborniku diska. U
tom slučaju, upotrijebite tipke C/c na daljinskom
upravljaču.
➇ Ovisno o mjestu zaustavljanja, reprodukcija se
možda neće nastaviti točno od odabrane točke.
➇ Mjesto na kojem ste zaustavili disk se obriše kad:
– isključite ureñaj nakon reprodukcije DVD-RW/
DVD-R (VR mod) diska,
– otvorite poklopac uložnice diska,
– odspojite bateriju i AC adapter,
– promijenite položaj preklopke LINE SELECT.
, nastavlja se
17
Promjena zvuka
Pri reprodukciji DVD VIDEO diskova snimljenim u više audio formata (PCM, Dolby
Digital ili DTS), moguće je promijeniti audio
format. Kod DVD VIDEO diskova snimljenih
s višejezičnim zapisima, možete odabrati
željeni jezik dijaloga.
Kod CD ili VIDEO CD diskova, možete
odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i
možete slušati zvuk odabranog kanala preko
oba zvučnika (desnog i lijevog). Primjerice,
kod diska na kojem je snimljena skladba tako
da su na desnom kanalu snimljeni vokali, a
na lijevom kanalu glazba, možete odabrati
lijevi kanal i slušati samo glazbu preko oba
zvučnika.
Pri reprodukciji Super VCD diska
➇ Stereo: Standardni stereo zvuk audio
zapisa 1
➇ Left: Zvuk lijevog kanala audio zapisa
1 (mono)
➇ Right: Zvuk desnog kanala audio
zapisa 1 (mono)
➇ Stereo 1: Standardni stereo zvuk audio
zapisa 2
➇ Left 1: Zvuk lijevog kanala audio
zapisa 2 (mono)
➇ Right 1: Zvuk desnog kanala audio
zapisa 2 (mono)
z Savjeti
➇ Možete provjeriti trenutni audio format (Dolby
Digital, DTS, PCM i sl.) višekratnim pritiskom
na tipku AUDIO za vrijeme reprodukcije DVD
VIDEO diska.
➇ Možete promijeniti zvuk u Playback Settings
Display za vrijeme reprodukcije DVD diska
(str. 21).
Napomene
1
Više puta pritisnite AUDIO za odabir
željenog audio signala.
Standardna postavka je podcrtana.
Pri reprodukciji DVD VIDEO diska.
Ovisno o DVD VIDEO disku, razlikuje
se odabir jezika.
Kad je isti jezik prikazan dva ili više puta,
DVD VIDEO je snimljen u višestrukom
(multiple) audio formatu.
Pri reprodukciji DVD (VR mod) diska
Prikazane su vrste zapisa snimljenih na
disk. Osnovno podešenje je podcrtano.
Primjer:
➇ 1.Main: (glavni zvuk)
➇ 1.Sub: (pomoćni zvuk)
➇ 1.Main+Sub: (glavni i pomoćni zvuk)
Pri reprodukciji CD/VIDEO CD diska
➇ Stereo: Standardni stereo zvuk
➇ Left: Zvuk lijevog kanala (mono)
➇ Right: Zvuk desnog kanala (mono)
18
➇ Ovisno o disku, možda nećete moći promijeniti
audio format čak i ako je disk snimljen u više
audio formata.
➇ Tijekom reprodukcije Super VCD diska kod kojeg
nije snimljen audio 2 zapis, neće se čuti zvuk ako
odaberete "Stereo 1", "Left 1" ili "Right 1".
➇ Kod reprodukcije audio zapisa na DVD-RW/
DVD-R (VR mod) preko ureñaja poput AV
pojačala (prijemnika) spojenog preko OPTICAL
OUT priključnice, podesite "Dolby Digital" u
"Audio Setup" na "Downmix PCM" (str, 35).
➇ Ako je opcija "DTS" u izborniku "Audio Setup"
podešena na "Off" (str. 35), ureñaj ne reproducira
DTS signal čak ni ako disk sadrži DTS zapis.
➇ Kod reprodukcije DTS zvuka s CD diska, nije
moguće promijeniti zvuk.
Prikaz titlova
Promjena kuta kamere
Ako su na disk snimljeni titlovi, možete odabrati titlove ili ih uključiti i isključiti tijekom
reprodukcije DVD diska.
Kod DVD VIDEO diskova na kojima su neke
scene snimljena iz više kutova, na pokazivaču
na zaslonu se prikazuje oznaka ")". To
znači da možete mijenjati kut gledanja.
1
Pritisnite SUBTITLE više puta za odabir
postavke.
Raspoloživost titlova ovisi o disku.
Isključivanje titlova
1
Pritisnite ANGLE više puta za odabir
broja kuta kamere.
Scena se promijeni prema odabranom
kutu.
Odaberite "Subtitle Off" u koraku 1.
z Savjet
Titlove možete promijeniti u Playback Settings
Display izborniku tijekom reprodukcije DVD diska
(str. 21).
Napomene
➇ Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
promijeniti titlove čak i ako su snimljeni na više
jezika. Takoñer, možda nećete moći isključiti
titlove.
➇ Kod reprodukcije diska s titlovima, titlovi mogu
nestati kad pritisnete U.
Napomene
➇ Ovisno o DVD VIDEO disku, možda nećete moći
mijenjati kut čak niti kad su scene na DVD
VIDEO disku snimljene iz više kutova.
➇ Nije moguće mijenjati kut kamere kod uporabe
funkcija Slow Play ili Scan Play.
➇ Oznaka ) (kut kamere) se ne prikazuje ako je
opcija "Angle Mark" u izborniku "General
Setup" podešena na "Off" (str. 34).
, nastavlja se
19
Odabir između "Original" i "Play
List" na DVD-RW/DVD-R
Neki DVD-RW/DVD-R diskovi u VR (Video
Recording) modu imaju dvije vrste naslova za
reprodukciju: originalno snimljene naslove
(Original) i naslove koji se mogu kreirati na
DVD snimačima za editiranje (Play List).
Možete odabrati vrstu naslova za
reprodukciju.
Reprodukcija VIDEO CD diskova s
PBC funkcijom (PBC reprodukcija)
Pomoću PBC (Playback Control) funkcije
možete interaktivno reproducirati VIDEO
CD diskove, slijedeći izbornik na zaslonu.
Brojčane
tipke
1
1
Pritisnite TOP MENU dok je zaustavljena
reprodukcija.
Prikazuje se trenutni način reprodukcije.
Tipka TOP MENU ne funkcionira kad je
aktivirana funkcija Resume Play. Prvo
isključite Resume Play tako da dvaput
pritisnete x i zatim pritisnite TOP
MENU.
2
Promijenite mod reprodukcije višekratnim pritiskom na tipku TOP MENU.
z Savjet
Možete provjeriti tekući mod pritiskom na tipku
DISPLAY tijekom reprodukcije. u Playback
Settings Display (str. 21), prikazat će se "PL" ili
"ORG" uz broj naslova.
Napomene
➇ Kad uložite disk koji sadrži playlist naslove,
ureñaj automatski započinje reprodukciju playlist
naslova.
➇ Ako nisu snimljeni playlist naslovi, u koraku 1 se
prikazuje "ORG". Ako još jednom pritisnete tipku
TOP MENU, prikazuje se "{".
20
Započnite reprodukciju VIDEO CD diska
s PBC funkcijom.
Pojavit će se izbornik za odabir.
2
Odaberite broj željene opcije pritiskom
na brojčane tipke i pritisnite ENTER.
3
Postupite prema uputama u izborniku
interaktivnih postupaka.
Pogledajte upute isporučene uz disk,
budući da se postupci mogu razlikovati
ovisno o VIDEO CD disku.
z Savjet
Za isključivanje PBC funkcije, podesite opciju "PBC"
na "Off" u izborniku "General Setup" (str. 34) te
zatim otvorite i zatvorite poklopac uložnice diska.
Napomena
Ovisno o VIDEO CD disku, možda će u koraku 2
"Press ENTER" (pritisnite ENTER) biti označeno
kao "Press SELECT" (pritisnite SELECT). U tom
slučaju pritisnite H.
➇
➇
➇
➇
➇
➇
➇
Uporaba Playback
Settings Display
izbornika
Dok reproducirate DVD, možete provjeriti
trenutne postavke reprodukcije na zaslonu.
Playback Settings Display takoñer omogućuje
promjenu zvuka, titlova i kuta kamere te
traženje naslova ili zapisa unosom brojeva.
3
Audio (zvuk)
Subtitle (titlovi)
Angle (kut kamere)
T.Time (vrijeme naslova)
C.Time (vrijeme poglavlja)
Repeat (ponavljanje)
Time Disp. (prikaz vremena)
Pritisnite X/x za odabir postavke i
pritisnite ENTER.
Za unos brojeva, upotrijebite brojčane
tipke ili X/x.
Napomena
Brojčane
tipke
Ovisno o disku, neke se opcije neće moći podesiti.
Isključivanje prikaza
Pritisnite DISPLAY ili C RETURN.
Traženje naslova/poglavlja i sl.
1
Pritisnite DISPLAY za vrijeme reprodukcije DVD diska.
Prikazuje se Playback Settings Display.
Primjer: Kod reprodukcije DVD VIDEO
diska
Opcije
Unosom broja ili vremena, možete pretraživati naslove ili poglavlja na DVD disku.
1
Pritisnite X/x za odabir načina pretraživanja u Playback Settings Display i
zatim pritisnite ENTER.
➇
➇
➇
➇
Trenutna postavka reprodukcije
Title (po naslovu)
Chapter (po poglavlju)
T.Time* (po vremenu naslova)
C.Time* (po vremenu poglavlja)
* Možete pretraživati naslov ili poglavlje DVD
VIDEO diska unosom vremena.
2
Stanje baterije
Proteklo ili preostalo vrijeme
Odgovarajuća ikona za reprodukciju,
pauzu, pretraživanje i usporenu reprodukciju se prikazuje u gornjem desnom
kutu zaslona.
Kod reprodukcije DVD-RW/DVD-R
(VR način), uz broj naslova se prikazuje
"PL" ili "ORG".
2
Pritisnite X/x za odabir željene opcije i
pritisnite ENTER.
➇ Title (naslov)
➇ Chapter (poglavlje)
Pritisnite brojčane tipke ili X/x za
odabir broja naslova ili poglavlja i
pritisnite ENTER.
Ureñaj započne reprodukciju od odabranog broja.
Ako odaberete "T.Time" ili "C.Time" u
koraku 1, na zaslonu se prikazuje "00:00:00".
Unesite željeno vrijeme brojčanim tipkama i
pritisnite ENTER. Reprodukcija započinje
od unesenog vremena. Na donjem dijelu
Playback Settings Display izbornika se
prikazuje proteklo ili preostalo vrijeme
reprodukcije.
z Savjeti
➇ Možete izravno pretraživati bez otvaranja
izbornika. Pogledajte str. 23 za podrobnosti.
, nastavlja se
21
➇ Pogledajte str. 23 za opis načina izravnog pretraživanja CD i VIDEO CD diskova.
Napomene
➇ Prikazan broj naslova ili poglavlja odgovara broju
snimljenom na disk.
➇ Kod reprodukcije DVD-RW/DVD-R (VR mod)
diska, ne prikazuje se vrijeme poglavlja. Vrijeme
poglavlja se prikazuje kao "--:--:--".
➇ Ovisno o disku, pretraživanje po vremenu možda
neće biti moguće.
Provjera vremena reprodukcije i
preostalog vremena
Možete provjeriti vrijeme reprodukcije diska
i preostalo vrijeme tekućeg naslova ili
poglavlja.
1
Odaberite "Time Disp." u izborniku
Playback Settings Display i pritisnite
ENTER.
2
Pritisnite X/x za odabir postavke i
pritisnite ENTER.
Ponavljanje DVD VIDEO diska
(Repeat Play)
Možete ponavljati reprodukciju svih naslova
na DVD VIDEO disku ili samo jednog
naslova ili poglavlja.
1
2
Odaberite "Repeat" u izborniku
Playback Setting Display i pritisnite
ENTER.
Pritisnite X/x za odabir željene
postavke i zatim pritisnite ENTER.
➇ ą Chapter: ponavljanje tekućeg
poglavlja.
➇ ą Title: ponavljanje tekućeg naslova.
➇ ą All: ponavljanje svih naslova.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Odaberite "Off" u koraku 2.
z Savjet
Kod ponavljanja reprodukcije VCD ili CD diska,
upotrijebite MENU (str. 24).
Napomena
Ovisno o disku, možda neće biti raspoložive sve
funkcije.
22
➇ Title Elapsed (proteklo vrijeme)
➇ Title Remain (preostalo vrijeme naslova)
➇ Chapter Elapsed (proteklo vrijeme
poglavlja)
➇ Chapter Remain (preostalo vrijeme
poglavlja)
z Savjet
Pogledajte str. 25 za podrobnosti o prikazu proteklog vremena za CD i VIDEO CD diskove.
Napomene
➇ Kod DVD-RW/DVD-R diskova (VR mod), vrijeme reprodukcije i preostalo vrijeme poglavlja
se ne prikazuju.
➇ Standardna postavka za "Time Disp." je "Title
Elapsed". Nakon odabira druge opcije "Time
Disp." i zatvaranja Playback Settings Display
izbornika, prikazuje se "Time Elapsed" kod
ponovnog otvaranja Playback Settings Display.
Traženje mjesta na disku
(Search, Scan, Slow Play, Repeat
Play, Random Play)
Možete brzo pronaći željeno mjesto na disku
praćenjem slike ili pomoću usporene
reprodukcije.
Brzo pretraživanje uz ubrzanu
reprodukciju naprijed ili natrag
(Scan)
Pritisnite m ili M za ubrzano pretraživanje
natrag ili naprijed tijekom reprodukcije. Za
povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite
H.
Svakim pritiskom na m ili M tijekom pretraživanja, mijenja se brzina pretraživanja.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja
na sljedeći način.
U smjeru reprodukcije
U suprotnom smjeru
Napomene
➇ Ovisno o disku, možda nećete moći izvršiti neke
od opisanih postupaka.
➇ Kod DATA CD/DATA DVD diskova, možete
tražiti željeno mjesto samo unutar MP3 audio
zapisa.
Brzo traženje mjesta pomoću
./> PREV/NEXT tipaka
(Search)
Brzina reprodukcije "3M"/"3m" je veća
od brzine "2M"/"2m", a brzina "2M"/
"2m" je veća od brzine "1M"/"1m".
z Savjet
Tipke C/c na ureñaju imaju jednaku funkciju kao
tipke m/M na daljinskom upravljaču, a ENTER
na ureñaju kao i H na daljinskom upravljaču. Ova
funkcija je dostupna kod reprodukcije DVD diska.
Napomene
Tijekom reprodukcije, jednom kratko pritisnite > ili . za prijelaz na sljedeće ili
prethodno poglavlje, zapis ili scenu.
➇ Ne reproducira se zvuk tijekom pretraživanja kod
DVD ili VIDEO CD diska.
➇ Brzina pretraživanja ovisi o disku.
z Savjeti
Ako znate broj naslova ili poglavlja, možete izravno
pretraživati unosom brojeva brojčanim tipkama.
– Kod reprodukcije DVD VIDEO diska, možete
tražiti naslov ili poglavlje pritiskom na brojčane
tipke i ENTER. Pritisnite C/c za odabir izmeñu
naslova i poglavlja.
– Kod reprodukcije CD/VIDEO CD diska, možete
pretraživati zapis pritiskom na brojčane tipke i
ENTER.
, nastavlja se
23
Gledanje sliku po sliku (Slow Play)
Pritisnite m ili M dok je reprodukcija pauzirana. Za povratak na normalnu reprodukciju,
pritisnite H. Svakim pritiskom na m ili
M tijekom usporene reprodukcije, brzina
pretraživanja se mijenja. Svakim pritiskom
na tipku, prikaz se mijenja na sljedeći način:
U smjeru reprodukcije
U suprotnom smjeru (samo DVD)
Ponavljanje reprodukcije CD/
VIDEO CD diska ili reprodukcija
slučajnim redoslijedom (Repeat
Play, Random Play)
Možete ponoviti reprodukciju svih zapisa na
disku ili pojedinačnih zapisa (Repeat Play).
Takoñer, zapise možete reproducirati slučajnim redoslijedom (Random Play).
1
Pritisnite MENU više puta tijekom reprodukcije za odabir moda reprodukcije.
➇ ą Track: ponavljanje tekućeg zapisa.
➇ ą All: ponavljanje svih zapisa na disku.
➇ Random: reprodukcija svih zapisa na
disku slučajnim redoslijedom.
Za povratak na normalnu reprodukciju
Brzina reprodukcije "3y"/"3^" je manja
od brzine "2y"/"2^", a brzina "2y"/"2^"
je manja od brzine "1y"/"1^".
Napomena
Odaberite "ą Off" u koraku 1.
z Savjet
Tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom,
možete odabrati reprodukciju sljedećeg zapisa po
slučajnom izboru tako da dvaput pritisnete >.
Umanjena brzina pretraživanja ovisi o disku.
Napomene
➇ Nije moguće upotrebljavati ponavljanje reprodukcije i reprodukciju slučajnim redoslijedom kod
VIDEO CD i Super VCD diskova s PBC
reprodukcijom.
➇ Ovisno o disku, reprodukcija slučajnim redoslijedom možda neće biti dostupna.
➇ Tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom,
odreñeni zapisi se mogu ponoviti više puta.
24
Provjera informacija o reprodukciji diska
MP3 audio zapisi i JPEG
slikovne datoteke
Kod reprodukcije DVD diska
Pritisnite DISPLAY za vrijeme reprodukcije
DVD diska i zatim upotrijebite izbornik
Playback Settings Display (str. 21).
Kod reprodukcije CD diska
Pritisnite DISPLAY.
Prikazuje se broj zapisa koji se reproducira,
ukupan broj zapisa i proteklo vrijeme tekućeg
zapisa. Pritisnite DISPLAY više puta za
prikaz sljedećih informacija:
➇ Track Elapsed (proteklo vrijeme zapisa)
➇ Track Remain (preostalo vrijeme zapisa)
➇ Disc Elapsed (proteklo vrijeme diska)
➇ Disc Remain (preostalo vrijeme diska)
Moguće je reproducirati MP3 audio zapise i
JPEG slikovne datoteke snimljene na DATA
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) ili DATA
DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) diskove.
Za popis MP3 audio datoteka i JPEG slikovnih datoteka koje se mogu reproducirati,
pogledajte str. 43.
Kad uložite DATA CD i DATA DVD disk,
prikazuje se popis albuma.
Kod reprodukcije VIDEO CD diska
Pritisnite DISPLAY.
Na zaslonu ureñaja se prikazuje "PBC On"
(ako ste podesili "PBC" na "Off", ureñaj
prikazuje broj zapisa koji se reproducira i
ukupan broj zapisa), proteklo vrijeme
reprodukcije i audio mod.
Napomena
Ureñaj ne prikazuje "Disc Elapsed" ili "Disc
Remain" na zaslonu kod reprodukcije CD diska u
modu reprodukcije slučajnim redoslijedom.
Napomena
Reprodukcija DATA CD diskova snimljenih u
KODAK Picture CD formatu započinje odmah
nakon umetanja diska.
, nastavlja se
25
Reprodukcija MP3 audio zapisa
1
Pritisnite X/x za odabir albuma u
popisu i pritisnite ENTER.
Reprodukcija JPEG slikovne
datoteke
1
Pojavi se popis zapisa iz albuma.
Pritisnite X/x za odabir albuma u
popisu i pritisnite ENTER.
Prikazuje se popis datoteka u albumu.
➇ Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
stranicu, pritisnite > ili ..
➇ Za povratak na popis albuma, pritisnite
X/x za odabir : i pritisnite ENTER.
2
Tipkama X/x odaberite željeni zapis
za reprodukciju i pritisnite ENTER.
Započet će reprodukcija od odabranog
zapisa.
➇ Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
stranicu, pritisnite > ili ..
➇ Za povratak na popis albuma, pritisnite
X/x za odabir : i pritisnite ENTER.
2
Pritisnite X/x za odabir slike koju
želite pogledati i pritisnite ENTER.
Prikazuje se odabrana slika.
Primjer:
Za prijelaz na sljedeći ili prethodni MP3
audio zapis
Pritisnite > ili ..
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Za pauziranje reprodukcije
Pritisnite X.
Za nastavak reprodukcije, ponovno pritisnite
X.
Za prikaz popisa sličica (thumbnails)
Napomene
➇ Ukupan broj albuma i datoteka koje ureñaj može
prepoznati je približno 648.
➇ Broj albuma na disku koje ureñaj može
prepoznati je približno 299.
Pritisnite MENU kod se prikazuje datoteka
na zaslonu.
Slikovne datoteke u albumu se prikazuju kao
12 sličica s trenutno prikazanom slikom na
prvom mjestu.
➇ Za prijelaz na prethodnu ili sljedeću
stranicu sa sličicama, odaberite "bPrev"
ili "NextB" na donjoj strani zaslona.
26
➇ Za isključivanje prikaza sličica,
pritisnite MENU.
Za prelazak na sljedeću ili prethodnu JPEG
slikovnu datoteku
Slide Show reprodukcija JPEG
slika
Pritisnite > ili ..
Možete redom reproducirati JPEG slikovne
datoteke s DATA CD ili DATA DVD diska,
poput prezentacije (slide show).
Za zakretanje JPEG slike
1
Pritisnite C/X/x/c tijekom prikaza slike.
X: Zakretanje slike okomito (gore-dolje).
x: Zakretanje slike vodoravno (lijevo-desno).
c: Rotiranje slike 90 stupnjeva u smjeru
kazaljki na satu.
C: Rotiranje slike 90 stupnjeva suprotno od
kazaljki na satu.
Slika se vraća na normalan prikaz ako pritisnete ./> za prijelaz na sljedeću ili
prethodnu sliku.
Primjer: kad jednom pritisnete C.
Dok se prikazuje datoteka od koje želite
pokrenuti slide show, pritisnite MENU.
Pojavi se popis sličica.
2
Tipkama C/X/x/c odaberite "Slide
Show" na donjoj strani zaslona i pritisnite ENTER.
Započinje reprodukcija od odabrane
datoteke.
Za pauziranje prikaza
Pritisnite X. Ponovnim pritiskom na X ili
H, nastavlja se slide show prikaz.
Za isključenje prikaza JPEG slike
Pritisnite x.
Prikaz se vraća na popis datoteka.
Za zaustavljanje prikaza
Pritisnite x ili MENU.
Napomene
➇ Potrebno je neko vrijeme za prikaz slika zbog
broja snimljenih datoteka ili veličine mapa. Ako
se slike ne prikažu nakon nekoliko minuta, neke
datoteke su možda prevelike.
➇ Neke JPEG datoteke, posebno progresivne JPEG
datoteke ili JPEG datoteke s 3 000 000 piksela ili
više, trebaju više vremena za prikaz.
➇ Ureñaj ne može reproducirati JPEG slikovnu datoteku koja je veća od 3078 (širina) T 2048 (visina)
u normalnom modu ili ako ima više od 3 300 000
piksela u progresivnom JPEG modu. (Neke progresivne JPEG datoteke se ne mogu reproducirati
čak i ako im je veličina u navedenom rasponu.
➇ Ukupan broj albuma i datoteka koje ureñaj može
prepoznati je približno 648.
➇ Ukupan broj albuma na disku koje ureñaj može
prepoznati je približno 299.
27
Podešavanje veličine i
kvalitete slike
Možete podesiti sliku koja se prikazuje na
LCD zaslonu. Pogledajte "Podešavanje prikaza (General Setup)" (str. 33) kod emitiranja
video signala u TV prijemnik i sl.
1
Pritisnite OPTIONS.
Pojavi se izbornik Option Menu.
2
Tipkama X/x odaberite "LCD Mode" i
pritisnite ENTER.
Pojave se opcije za "LCD Mode".
3
Tipkama X/x odaberite željenu opciju i
pritisnite ENTER.
➇ LCD Aspect: Odabir veličine slike.
Odaberite Normal ili Full pritiskom na
X/x.*
➇ Backlight: Podešavanje svjetline LCD
zaslona pritiskom na C/c.
➇ Contrast: Podešavanje razlike izmeñu
svijetlih i tamnih dijelova slike
pritiskom na C/c.
➇ Hue: Podešavanje balansa crvene i
zelene boje pritiskom na C/c.
➇ Color: Podešavanje zasićenja boje
pritiskom na C/c.
➇ Default: Vraćanje svih postavki na
tvorničke vrijednosti.
28
* Uz postavku "Normal", slike se prikazuju uz originalne postavke i sačuvan format. Primjerice, slike
formata 4:3 će se prikazati s crnim prugama na
obje strane, a letterbox slike snimljene u formatu
16:9 ili 4:3 će se prikazati s crnim prugama na sve
četiri strane. Uz postavku "Full", slika formata
16:9 će se prilagoditi tako da ispuni zaslon.
Za isključivanje izbornika Option
Pritisnite OPTIONS ili C RETURN.
z Savjeti
➇ Zaslon se automatski isključuje kad zatvorite
LCD zaslon.
➇ Postavke zaslona možete podesiti u izborniku
"General Setup" (str. 33).
Napomena
Veličina zaslona koju odaberete ovisi o DVD disku.
DivX® video datoteke
Reprodukcija DivX video
datoteka
Reprodukcija DivX Video
datoteka
1
Pritisnite X/x za odabir albuma iz
popisa i pritisnite ENTER.
Pojavi se popis datoteka iz albuma.
Možete reproducirati DivX video datoteke
snimljene na DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) i DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
Kad uložite DATA CD i DATA DVD,
prikazuje se popis albuma.
➇ Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu
stranicu, pritisnite > ili ..
➇ Za povratak na popis albuma, pritisnite
X/x za odabir : i pritisnite ENTER.
2
Tipkama X/x odaberite datoteku za
reprodukciju i pritisnite ENTER.
Reprodukcija počne od odabrane
datoteke.
Napomene
➇ Ako odabrana datoteka nije podržana, na zaslonu
se prikazuje "Data Error (DivX) i datoteka se ne
reproducira.
➇ Ovisno o DivX video datoteci, slika se može zaustaviti ili biti nejasna. U tom slučaju preporučamo
da izradite datoteku s nižom brzinom prijenosa
(bit rate). Ako je zvuk i dalje nejasan, preporuča
se uporaba MP3 audio formata. Meñutim, ovaj
ureñaj ne podržava WMA (Windows Media
Audio) format.
➇ Zbog tehnologije kompresije koja se koristi za
DivX video datoteke, izmeñu pritiska tipke H i
pojave slike može proći neko vrijeme.
➇ Ovisno o DivX video datoteci, zvuk možda neće
odgovarati slici na zaslonu.
➇ Zvučnik ureñaja ne reproducira DTS zvuk. Kod
reprodukcije DTS audio zapisa s DivX diska,
spojite ureñaj s AV pojačalom (prijemnikom)
(str. 39) i podesite opciju "DTS" u izborniku
"Audio Setup" (str. 35).
➇ Ovisno o DivX video datoteci, neke funkcije
možda neće biti dostupne.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu DivX
datoteku
Pritisnite > ili ..
Za brzo traženje mjesta reprodukcijom DivX
video datoteke prema naprijed ili unatrag
(Scan)
Pritisnite M/m više puta za odabir željene
brzine pretraživanja tijekom reprodukcije.
Za gledanje sliku po sliku (Slow Play)
Pritisnite M više puta za vrijeme pauze za
odabir željene brzine usporene reprodukcije.
Za prikaz informacija o reprodukciji
Pritisnite DISPLAY više puta.
Prikazane informacije se izmjenjuju na sljedeći način: "Title Elapsed" (proteklo vrijeme
naslova), "Title Remain" (preostalo vrijeme
naslova), "Display Off" (prikaz isključen) i
"Subtitle" (titlovi).
Za promjenu zvuka
Pritisnite AUDIO više puta za vrijeme reprodukcije za odabir željenog audio signala. Ako
se prikaže "No Audio", ureñaj ne podržava
format audio signala snimljenog na disk.
, nastavlja se
29
Za promjenu titlova
Pritisnite SUBTITLE tijekom reprodukcije.
Pritisnite X/x i ENTER dok se prikazuju
raspoloživi titlovi.
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
z Savjet
Ako je broj reprodukcija unaprijed odreñen, DivX
video datoteku možete reproducirati samo podešeni
broj puta. Broje se sljedeći dogañaji:
– kad je ureñaj isključen. To uključuje i kad se
ureñaj automatski isključi pomoću funkcije Auto
Power Off. Pritisnite X umjesto x za zaustavljanje gledanja.
– kad se otvori poklopac uložnice diska.
– kad se reproducira druga datoteka.
Napomena
Funkcija usporene reprodukcije unatrag nije
dozvoljena.
O DivX video datotekama
DivX® je tehnologija kompresije video
datoteka koju je razvila tvrtka DivX, Inc.
Ovaj ureñaj je službeni DivX® Certified.
Možete reproducirati DATA CD i DATA
DVD diskove koji sadrže DivX video
datoteke.
DATA CD i DATA DVD diskovi
koje uređaj može reproducirati
Ovaj ureñaj reproducira samo DATA CD
diskove čiji logički format je ISO9660 Level
1 ili Joliet, a DATA DVD diskove u UDF
(Universal Disk Format) formatu.
Za više informacija o formatu zapisa
pogledajte upute isporučene s ureñajem ili
softverom za snimanje (nisu dio isporuke).
Napomena
Ureñaj možda neće moći reproducirati neke DATA
CD/DATA DVD diskove kreirane u Pocket Write
formatu ili s više sesija.
DivX video datoteke koje uređaj
može reproducirati
Ureñaj može reproducirati datoteke snimljene
DivX formatu, a koje u ima ekstenziju ".AVI"
ili ".DIVX". Ureñaj neće reproducirati datoteke s ekstenzijom ".AVI" ili ".DIVX" ako
ne sadrže DivX video zapise.
Napomene
➇ Ureñaj ponekad neće reproducirati DivX video
datoteku koja je bila sastavljena od dviju ili više
DivX video datoteka.
➇ Ureñaj ne može reproducirati DivX video datoteku
veću od 720 (širina) T 576 (visina)/2GB.
➇ Ovisno o DivX video datoteci, slika može biti
nejasna ili zvuk isprekidan.
➇ Ureñaj ne može reproducirati neke DivX video
datoteke koje traju duže od 3 sata.
➇ Ureñaj može prikazati naziv datoteke duljine do
14 znakova. Ostali znakovi se neće prikazati.
➇ Znakovi koji se ne mogu prikazati, prikazani su
kao "j".
➇ Ovisno o disku, naziv datoteke koji se ne može
prikazati, prikazuje se kao "j".
➇ Nije moguće pravilno prikazati CD-R/CD-RW
nazive datoteka u UDF sustavu datoteka.
30
Redoslijed reprodukcije DivX
video datoteka
Redoslijed reprodukcije ponekad neće biti
primjenjiv, ovisno o softveru korištenom za
izradu DivX video datoteke ili ako disk
sadrži više od 299 albuma i 648 DivX video
zapisa u svakom albumu. Pogledajte odjeljak
"Redoslijed reprodukcije albuma, zapisa i
datoteka" (str. 44).
31
3
Postavke i podešavanja
Uporaba izbornika za
podešavanje
Pritisnite X/x za odabir željene opcije:
"General Setup", "Audio Setup",
"Language Setup" ili "Parental
Control" i zatim pritisnite ENTER.
Odabrana je opcija za podešavanje.
Primjer: "General Setup"
Odabrana opcija
Pomoću prikaza za podešavanje možete izvesti različita podešenja funkcija slike i zvuka.
Izmeñu ostalog, takoñer možete odabrati
jezik titlova i jezik prikaza za podešavanje.
Podrobnije podatke o svakoj funkciji podešavanja potražite na str. 33 do 37.
Napomena
Postavke reprodukcije pohranjene na disku imaju
prioritet nad postavkama prikaza za podešavanje
tako da sve opisane opcije možda neće funkcionirati.
Opcije za podešavanje
4
Pritisnite X/x za odabir opcije i zatim
pritisnite ENTER.
Pojavit će se odabrana funkcija.
Primjer: "TV Display"
1
Pritisnite OPTIONS kad je uređaj
zaustavljen.
Pojavi se Option Menu izbornik.
Izbornik za podešavanje se ne prikazuje
kad je aktivirana funkcija Resume Play.
Prvo isključite Resume Play tako da
dvaput pritisnete x i zatim pritisnite
OPTIONS.
2
Pritisnite X/x za odabir "Setup" i
zatim pritisnite ENTER.
Pojave se opcije funkcije "Setup".
32
Postavke
5
Odaberite postavku pritiskom na X/x i
zatim pritisnite ENTER.
Odabrana je postavka i podešavanje je
dovršeno.
Primjer: "4:3 Pan Scan"
Odabrana postavka
Za zatvaranje izbornika za podešavanje
Dvaput pritisnite OPTIONS ili C RETURN.
Podešavanje prikaza
(General Setup)
Odaberite podešenje ovisno o priključenom
TV prijemniku.
Odaberite "General Setup" u izborniku za
podešavanje. Podrobnije podatke o uporabi
prikaza potražite u opisu "Uporaba izbornika
za podešavanje" (str. 32).
Osnovna podešenja su podcrtana.
TV Display (samo za DVD diskove)
Odabire format slike priključenog TV prijemnika (standardni 4:3 ili wide format).
4:3
Pan Scan
Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku
na cijelom zaslonu tako da je
dio slike automatski odrezan.
4:3
Letter Box
Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite standardni 4:3 TV
prijemnik. Prikazuje široku sliku
na kojoj se vide pruge na gornjem
i donjem dijelu zaslona.
16:9
Odaberite ovo podešenje kad na
ureñaj spojite TV prijemnik sa
širokim zaslonom (wide) ili s
funkcijom prikaza slike u wide
formatu.
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9
, nastavlja se
33
Napomena
Ovisno o DVD disku, može se dogoditi da se umjesto "4:3 Letter Box" automatski odabere "4:3 Pan
Scan" ili obratno.
Angle Mark
Prikaz oznake kod scena snimljenih iz više
kutova kamere kod reprodukcije DVD diska.
On
Uključen prikaz oznake kuta.
Off
Isključen prikaz oznake kuta.
Screen Saver
Kada ureñaj ostavite zaustavljen ili u pauzi
dulje od 15 minuta, aktivira se screen saver.
Ova funkcija je sprječava oštećenja zaslona
(sjene). Pritisnite H za isključenje screen
savera.
On
Uključuje screen saver.
Off
Isključuje screen saver.
"Audio Setup" omogućuje podešavanje zvuka
prema uvjetima reprodukcije i načinu spajanja
ureñaja.
U izborniku za podešavanje odaberite "Audio
Setup". Podrobnije podatke o uporabi izbornika potražite u opisu "Uporaba izbornika za
podešavanje" (str. 32).
Početna podešenja su podcrtana.
PBC
Audio DRC (Dynamic Range Control)
Uporabom PBC (Playback Control) funkcije,
možete uživati u interaktivnoj reprodukciji i
pretraživanju (str. 20). Ova postavka je aktivna ako reproducirate VIDEO CD diskove s
PBC funkcijom. Postavka postaje dostupna
nakon što otvorite i zatvorite poklopac uložnice diska nakon podešavanja.
(samo za DVD diskove)
On
PBC funkcija omogućuje reprodukciju VIDEO CD diskova
preko izbornika.
Off
Isključenje PBC funkcije.
DivX
Prikaz registracijskog koda ovog ureñaja.
Podrobnosti saznajte na
http://www.divx.com
na Internetu.
Default
Svaka postavka se vraća na originalne tvorničke vrijednosti. Imajte na umu da se time
poništavaju sve vaše postavke.
34
Podešavanje zvuka
(Audio Setup)
Omogućuje postizanje čistog zvuka uz malu
glasnoću zvuka pri reprodukciji DVD diska
koji ima "Audio DRC" funkciju.
Ovo ima utjecaja na izlaz na sljedećim
priključnicama:
− AUDIO priključnica
− OPTICAL OUT samo kad je funkcija
"Dolby Digital" podešena na "Downmix
PCM" (str. 35).
Standard
Normalno odaberite ovu
postavku.
TV Mode
Tihi zvukovi su jasni i uz
smanjenu glasnoću.
Wide
Range
Stvara dojam nazočnosti na
izvedbi uživo.
Digital Output
Odaberite želite li emitirati audio signale
preko priključnice OPTICAL OUT.
On
Normalno odaberite ovu opciju.
Kad odaberete "On", pogledajte
"Podešavanje digitalnog izlaznog signala" za ostale postavke.
Off
Utjecaj digitalnog kruga na
analogni krug je minimalan.
Podešavanje digitalnog izlaznog
signala
Mijenja način emitiranja audio signala kad
spojite komponentu kao što je AV pojačalo
(prijemnik) na OPTICAL OUT priključnicu.
Detalje o povezivanju potražite na str 38.
Nakon podešavanja "Digital Output" na "On"
(uključeno), odaberite "Dolby Digital" ili
"DTS".
Ukoliko priključite komponentu koja ne prima
odabrani audio signal, čut ćete glasan šum
(ili nećete čuti ništa) iz zvučnika, s mogućim
posljedicama na vaš sluh ili zvučnike.
Odabir jezika izbornika i
dijaloga (Language Setup)
"Language Setup" omogućuje odabir različitih
jezika za prikaz izbornika na zaslonu ili
dijaloga.
Odaberite "Language Setup" u izborniku za
podešavanje. Podrobnije podatke o uporabi
izbornika potražite u opisu "Uporaba izbornika za podešavanje" (str. 32).
Dolby Digital (samo za DVD diskove)
Bira vrstu Dolby Digital signala.
Downmix
PCM
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na komponentu
koja nema ugrañen Dolby Digital
dekoder.
Dolby
Digital
Odaberite ovaj položaj kad je
ureñaj spojen na audio komponentu s ugrañenim Dolby Digital
dekoderom.
MPEG (samo za DVD diskove)
Bira vrstu MPEG audio signala.
PCM
MPEG
Odaberite ovaj položaj kad je ureñaj spojen na audio komponentu
koja nema ugrañen MPEG dekoder. Ako reproducirate višekanalne MPEG audio zvučne zapise,
čut će se samo stereo (prednji
lijevi i desni kanal) signali putem
prednjih dvaju zvučnika.
Odaberite ovaj položaj kad je ureñaj spojen na audio komponentu
koja ima ugrañen MPEG dekoder.
DTS
Uključuje i isključuje izlaz DTS signala.
On
Odaberite ovaj položaj kad je ureñaj spojen na audio komponentu
koja ima ugrañen DTS dekoder.
Off
Odaberite ovaj položaj kad je ureñaj spojen na audio komponentu
koja nema ugrañen DTS dekoder.
OSD (On-Screen Display)
Promjena jezika prikaza na zaslonu.
Disc Menu (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika diska.
Ako odaberete "Original", odabire se jezik
koji ima prioritet na disku.
Subtitle (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika titlova.
Ako odaberete "Off", neće se prikazivati
titlovi.
Audio (samo DVD VIDEO)
Promjena jezika dijaloga.
Ako odaberete "Original", odabire se jezik
koji ima prioritet na disku.
Napomena
Ako odaberete jezik u podizbornicima "Disc Menu",
"Subtitle" ili "Audio" koji nije snimljen na DVD
VIDEO disk, automatski će se odabrati jedan od
snimljenih jezika.
35
Promjena zaporke
Postavke ograničenja
reprodukcije (Parental Control)
1
Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova se
može ograničiti pomoću funkcije Parental
Control.
Pritisnite X/x za odabir "Password" u
Parental Control izborniku i pritisnite
ENTER.
2
Odaberite "Change" i pritisnite ENTER.
Odaberite "Parental Control" u izborniku za
podešavanje. Podrobnije podatke o uporabi
izbornika potražite u opisu "Uporaba izbornika za podešavanje" (str. 32).
Pojavit će se izbornik za unos zaporke.
3
Unesite šesteroznamenkastu zaporku u
polje "Old Password".
4
Unesite novu šesteroznamenkastu
zaporku u polje "New Password".
5
Ponovno unesite novu šesteroznamenkastu zaporku u polje "Verify Password"
i pritisnite ENTER za potvrđivanje.
Ako pogriješite tijekom unosa zaporke
Password
Služi za unos ili promjenu zaporke. Postavljanjem zaporke, možete ograničiti reprodukciju DVD diskova koji podržavaju funkciju
ograničenja reprodukcije. Kod prvog pristupa
opciji Password, unesite novu zaporku (nije
potrebno unositi staru zaporku).
Parental Control
Što je manja podešena vrijednost, veće je
ograničenje.
Za podešavanje ograničenja reprodukcije,
potrebna vam je zaporka postavljena u
"Password" i zato je prvo potrebno postaviti
zaporku.
36
Pritisnite CLEAR ili pritisnite C za povratak
jedan znak unatrag prije pritiska na ENTER
u koraku 5 te ponovite unos zaporke.
Podešavanje ograničenja
reprodukcije
1
Pritisnite X/x za odabir "Parental
Control" u izborniku Parental Control i
pritisnite ENTER
Prikazuje se izbornik za podešavanje
razine ograničenja.
2
Pritisnite X/x za odabir razine ograničenja (1-8) i pritisnite ENTER.
Niža razina znači veće ograničenje.
Prikazuje se izbornik za unos zaporke.
3
Unesite ili ponovno unesite svoju šesteroznamenkastu zaporku brojčanim
tipkama i pritisnite ENTER.
Završeno je podešavanje ograničenja
reprodukcije.
Reprodukcija diskova za koje je podešeno
ograničenje
1
2
Umetnite disk i pritisnite H.
Pojavit će se izbornik za unos zaporke.
Brojčanim tipkama unesite šesteroznamenkastu zaporku, zatim pritisnite
ENTER.
Ureñaj počne reprodukciju diska.
Ako zaboravite zaporku
Izvadite disk i ponovite postupak prema opisu iz
"Promjena zaporke" (str. 36). Unesite "136900" u
polje "Old Password" i zatim unesite svoju šesteroznamenkastu zaporku u polje "New Password" i
"Verify Password".
Napomene
➇ Pri reprodukciji diskova koji nemaju funkciju
ograničenja reprodukcije, na ovom ureñaju se ne
može ograničiti reprodukcija.
➇ Pri reprodukciji nekih diskova možda će ureñaj
zatražiti promjenu razine ograničenja tijekom
reprodukcije. Tada unesite zaporku i promijenite
razinu. Ako je isključena funkcija Resume Play,
aktivira se prethodna razina ograničenja.
37
Spajanje
Spajanje s ostalim uređajima
Za promjenu položaja preklopke LINE SELECT (IN/OUT)
LINE SELECT IN:
Ulaz slike i zvuka iz vanjskih ureñaja. Na LCD zaslonu se prikazuje
poruka "Line in" dok se prima signal iz vanjskog ureñaja.
LINE SELECT OUT: Emitiranje signala reprodukcije iz ovog ureñaja u TV prijemnik.
Napomene
➇
➇
➇
➇
➇
Pravilno spojite kabele kako biste spriječili pojavu šuma.
Pogledajte upute za uporabu komponente koju namjeravate spojiti.
Ovaj ureñaj nije moguće spojiti s TV prijemnikom koji nema video ulaznu priključnicu.
Obavezno odspojite mrežni kabel svake komponente prije spajanja.
Spojite ureñaj s TV prijemnikom izravno. Kvaliteta slike može se pogoršati ako spojite video izlaz
ureñaja preko videorekordera s TV prijemnikom.
Spajanje TV monitora
TV ili monitor s audio/video
ulaznim priključnicama
Na AUDIO/VIDEO
Audio/video kabel (isporučen)
Za emitiranje signala reprodukcije u TV ili monitor
1
38
Podesite preklopku LINE SELECT na desnoj strani ureñaja na "OUT".
Spajanje AV pojačala (prijemnika)
Primjer 1
Stereo pojačalo
Na AUDIO
Na AUDIO ulaz
Audio/video kabel (isporučen)
Za emitiranje signala reprodukcije u AV pojačalo (prijemnik)
1
Podesite preklopku LINE SELECT na desnoj strani ureñaja na "OUT".
* Za video signal se upotrebljava žuti priključak (str. 38).
Primjer 2
Pojačalo s Dolby Digital
ili DTS dekoderom
Na OPTICAL OUT
Na AUDIO ulaz
Optički digitalni kabel (nije isporučen)
Za emitiranje signala reprodukcije u AV pojačalo (prijemnik)
1
2
Podesite preklopku LINE SELECT na desnoj strani ureñaja na "OUT".
Podesite "Digital Output" na "On" u izborniku "Audio Setup" (str. 34).
39
Spajanje video uređaja ili kamkordera
Video uređaj ili kamkorder
Na AUDIO/VIDEO izlaz
Na AUDIO/VIDEO
Audio/video kabel (isporučen)
Za prijem signala reprodukcije iz video uređaja ili kamkordera
1
Podesite preklopku LINE SELECT na desnoj strani ureñaja na "IN".
Napomena
Podesite preklopku LINE SELECT na "OUT" nakon uporabe. Reprodukcija na ureñaju nije moguća ako je
preklopka podešena na "IN".
40
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe ureñaja naiñete na
bilo koju od sljedećih poteškoća, koristite
ove smjernice koje vam mogu pomoći pri
uklanjanju problema. Ako problem i dalje
postoji, obratite se najbližem Sony servisu.
Napajanje
Uređaj se ne uključuje.
, Provjerite je li mrežni kabel čvrsto utaknut.
, Kod uporabe baterijskog napajanja, provjerite je li baterija dovoljno napunjena.
Slika
Nema slike/pojavljuju se smetnje na slici.
, Disk je zaprljan ili neispravan.
, Svjetlina je podešena na minimum. Podesite
svjetlinu u izborniku "LCD Mode" (str. 28).
, Kod reprodukcije diska, podesite LINE
SELECT preklopku na "OUT". Kod emitiranja signala reprodukcije u drugi ureñaj,
podesite preklopku LINE SELECT na
"OUT". Kod prijema signala reprodukcije
iz drugog ureñaja, podesite preklopku
LINE SELECT na "IN" (str. 38).
, Ponovno pravilno spojite priključne kabele.
, Priključni kabeli su oštećeni.
, Provjerite priključke s vašim TV prijemnikom (str. 38) i podesite ulazni signal tako
da se na TV zaslonu pojavi signal ureñaja.
, Ureñaj je spojen na COMPONENT VIDEO
IN (Y, PB, PR) priključnice na high-vision
TV prijemniku.
, Ako slika s vašeg ureñaja prolazi kroz
videorekorder i dolazi do TV prijemnika,
ili ako je ureñaj spojen na kombinaciju TV/
VIDEO ureñaja, zaštita od presnimavanja
koja se primjenjuje kod nekih DVD
diskova može utjecati na kakvoću slike.
Slika ne ispunjava zaslon čak niti kada u
izborniku "General Setup" podesite "TV
Display".
, Omjer slike na vašem DVD disku je
nepromjenjiv.
Na LCD zaslonu se pojavljuju i zadržavaju
crne točke i crvene, plave i zelene točke.
, Pojava je tipična za LCD tehnologiju i ne
predstavlja kvar.
Zvuk
Nema zvuka.
, Ureñaj se nalazi u stanju pauze ili usporene
reprodukcije.
, Izvodi se pretraživanje prema naprijed ili
natrag.
, Tijekom reprodukcije Super VCD diska kod
kojeg nije snimljen audio 2 zapis, neće se
čuti zvuk ako odaberete "Stereo 1", "Left 1"
ili "Right 1".
, Ponovo čvrsto spojite spojne kabele.
, Spojni kabeli su oštećeni.
, Ureñaj nije spojen na ispravan ulazni priključak pojačala (prijemnika) (str. 39).
, Ulaz pojačala (prijemnika) nije ispravno
odabran.
, Ako se zvuk ne pojavljuje na OPTICAL
OUT priključku, provjerite audio postavke
(str. 35).
Zvuk je tih.
, Razina glasnoće je niska na nekim DVD
diskovima. Glasnoća se može poboljšati ako
"Audio DRC" u izborniku "Audio Setup"
podesite na "TV Mode" (str. 34).
Rad uređaja
Daljinski upravljač ne radi.
, Baterija daljinskog upravljača je istrošena.
, Izmeñu daljinskog upravljača i ureñaja
postoje prepreke.
, Prevelika udaljenost izmeñu daljinskog
upravljača i ureñaja.
, Daljinski upravljač nije usmjeren prema
senzoru na ureñaju.
, Izravno sunce ili snažno svjetlo padaju na
senzor daljinskog upravljača.
, nastavlja se
41
Ništa se ne događa nakon pritiska na tipke.
, Preklopka @/1/HOLD na ureñaju je podešena na "HOLD" (str. 16).
Reprodukcija diska se ne pokreće.
, Disk je naopako umetnut.
Umetnite disk u uložnicu sa stranom za
reprodukciju prema dolje.
, Disk nije pravilno umetnut.
, Ureñaj ne može reproducirati neke diskove
(str. 7).
, Regionalni kôd DVD diska ne odgovara
ureñaju (str. 8).
, Došlo je do kondenziranja vlage u unutrašnjosti ureñaja (str. 3).
, Ureñaj ne može reproducirati diskove koji
nisu pravilno finalizirani (str. 7).
, Podešeno je ograničenje reprodukcije.
Promijenite postavku.
, Preklopka LINE SELECT na desnoj strani
ureñaja podešena je na "IN".
Uređaj automatski započinje reprodukciju
diska.
, Disk sadrži funkciju automatske
reprodukcije.
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
, Neki diskovi imaju snimljen signal
automatske pauze. Pri reprodukciji takvih
diskova, ureñaj se pri nailasku na signal
automatski zaustavlja.
Nije moguće zaustavljanje, pretraživanje,
usporena reprodukcija, ponavljanje ili
reprodukcija u slučajnom redoslijedu.
, Ovisno o disku, možda nećete moći koristiti
neke od navedenih funkcija. Pogledajte
upute isporučene uz disk.
Nije moguća promjena jezika zvučnog
zapisa.
, Pokušajte za odabir jezika upotrijebiti
izbornik na DVD disku, umjesto izravnog
odabira tipkom na daljinskom upravljaču
(str. 17).
, Na DVD nije snimljeno više jezika.
, Na DVD disku je onemogućena promjena
jezika dijaloga.
42
Nije moguća promjena ili isključenje jezika
titlova.
, Pokušajte upotrijebiti izbornik na DVD
disku, umjesto izravnog odabira tipkom na
daljinskom upravljaču (str. 17).
, Na DVD nisu snimljeni višejezični titlovi
, Na DVD disku je onemogućena promjena
jezika titlova.
Nije moguća promjena kuta kamere.
, Pokušajte upotrijebiti izbornik na DVD
disku, umjesto izravnog odabira tipkom na
daljinskom upravljaču (str. 17).
, Na DVD nisu snimljeni prizori iz više
kutova.
, Kut se može promijeniti samo kada se na
zaslonu pojavi ")" (str. 19).
, Na DVD disku je onemogućena promjena
kuta.
Nije moguća reprodukcija MP3 audio
zapisa (str. 43).
, DATA CD nije snimljen u MP3 formatu po
standardu ISO 9660 Level 1 ili Joliet.
, DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu
po standardu UDF (Universal Disk Format).
, MP3 audio zapis nema ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu u MP3 formatu iako imaju
ekstenziju ".MP3".
, Podaci nisu MPEG-1 Audio Layer III
podaci.
, Ureñaj ne može reproducirati podatke u
mp3PRO formatu.
, MP3 audio zapis je oštećen.
Nije moguća reprodukcija JPEG slikovne
datoteke (str. 43).
, DATA CD nije snimljen u JPEG formatu
po standardu ISO 9660 razina 1 ili Joliet.
, DATA DVD nije snimljen u JPEG formatu
po standardu UDF (Universal Disk Format).
, Datoteka nema ekstenziju ".JPG".
, Podaci nisu u JPEG formatu iako imaju
ekstenziju ".JPG".
, JPEG slikovna datoteka ne odgovara
standardu DCF (str. 43).
, Slika je veća od 3078 (širina) T 2048
(visina) u normalnom prikazu ili s više od
3 300 000 piksela u progresivnom JPEG
prikazu. (Neke progresivne JPEG datoteke
nije moguće prikazati čak i kad datoteka
zadovoljava navedene zahtjeve.)
, JPEG slikovna datoteka je oštećena.
Nije moguća reprodukcija DivX video
datoteke.
, Datoteka nije kreirana u DivX formatu.
, Datoteka nema ekstenziju ".AVI" ili
".DIVX".
, DATA CD (DivX video)/DATA DVD
(DivX video) nije kreiran u DivX formatu
koji podržava ISO 9660 Level 1 ili Joliet/
UDF.
, DivX video datoteka ima razlučivost veću
od 720 (širina) T 576 (visina).
Naziv albuma/zapisa/datoteka nije ispravno
prikazan.
, Ureñaj može prikazati samo brojke i slova.
Drugi znakovi se prikazuju kao "j".
Reprodukcija se ne odvija od početka.
, Odabrana je funkcija ponavljanja reprodukcije ili reprodukcije slučajnim redoslijedom
(str. 22 i 24).
, Odabran je nastavak reprodukcije Resume
(str. 17).
Uređaj ne radi ispravno.
, Statički elektricitet i druge smetnje mogu
utjecati na rad ureñaja. Isključite ureñaj iz
utičnice.
O MP3 audio zapisima i
JPEG slikovnim
datotekama
MP3 je tehnologija audio kompresije koja
odgovara ISO/IEC MPEG regulativama.
JPEG je tehnologija kompresije slika. Možete
reproducirati DATA CD/DATA DVD koji
sadrže MP3 audio zapise ili JPEG slikovne
datoteke.
DATA CD/DATA DVD koji se mogu
reproducirati na uređaju
Možete reproducirati DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) ili DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
diskove snimljene u MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III) i JPEG formatu.
Ipak, ovaj ureñaj reproducira samo DATA
CD diskove s logičkim formatom ISO 9660
Level 1 ili Joliet i DATA DVD diskove u
UDF (Universal Disk Format) formatu.
Pogledajte upute za uporabu isporučene uz
pogone za snimanje i softver za snimanje
(nije isporučen) za podrobnosti o formatu
snimanja.
Napomena
Ureñaj neće moći reproducirati neke DATA CD/
DATA DVD diskove kreirane u Packet Write
formatu ili ako sadrže više sesija.
MP3 audio zapisi i JPEG slikovne
datoteke koje uređaj može
reproducirati
Ureñaj može reproducirati sljedeće zapise i
datoteke:
➇ MP3 audio zapise s ekstenzijom ".MP3".
➇ JPEG slikovne datoteke s ekstenzijom
".JPEG" ili ".JPG".
➇ JPEG slikovne datoteke koje odgovaraju
DCF* formatu slikovnih datoteka.
* "Design rule for Camera File system": Standardi
slike za digitalne fotoaparate koje postavlja JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
, nastavlja se
43
Napomene
➇ Promijenite ekstenziju na ".JPG" kod datoteka s
ekstenzijom ".JPE" ili ".JPEG".
➇ Ureñaj će reproducirati bilo kakve podatke s ekstenzijom ".MP3" ili ".JPG", čak i ako nisu u MP3
ili JPEG formatu. Reprodukcijom tih podataka
može se proizvesti glasan šum koji može oštetiti
vaše zvučnike.
➇ Ureñaj ne može reproducirati audio zapise u
mp3PRO formatu.
➇ Nije moguća reprodukcija nekih JPEG datoteka.
➇ Ureñaj može prikazati naziv datoteke ili zapisa do
14 znakova. Svi ostali znakovi se neće prikazati
na zaslonu.
➇ Znakovi koji se ne mogu prikazati, zamjenjuju se
znakom "j".
➇ Ovisno o disku, naziv datoteke ili zapisa koji se
ne može prikazati, zamjenjuje se znakom "j".
➇ Nije moguć točan prikaz naziva datoteka snimljenih na CD-R/CD-RW u UDF formatu datoteka.
➇ Kod reprodukcije MP3 audio zapisa snimljenog u
VBR modu, nije moguće točno prikazati brzinu
prijenosa (bit rate).
Redoslijed reprodukcije albuma,
zapisa i datoteka
Napomene o diskovima
➇ Kako biste održali diskove čistima, prihvatite ih za rub. Nemojte dodirivati površinu.
➇ Nemojte izlagati diskove izravnom utjecaju
sunčevog svjetla ili izvora topline, primjerice, kanala za odvod vrućeg zraka i nemojte
ih ostavljati u automobilu parkiranom na
suncu jer bi moglo doći do znatnog porasta
temperature u unutrašnjosti automobila.
➇ Nakon reprodukcije, spremite disk u kutiju.
➇ Prije reprodukcije, očistite disk krpom.
Obrišite disk od sredine prema rubu.
Zapisi i datoteke unutar albuma se reproduciraju redom snimanja na medij za snimanje
(CD-R i sl.).
z Savjet
Budući da diskovima s puno razina direktorija treba
više vremena za početak reprodukcije, preporučamo
da albume ne izrañujete s više od dvije razine.
Napomene
➇ Ureñaj prepoznaje do 299 albuma (uključujući i
one koji ne sadrže MP3 audio zapise i JPEG
slikovne datoteke). Ureñaj neće reproducirati
albume nakon prvih 299 albuma.
➇ Ureñaj može prepoznati ukupno do 648 datoteka,
zapisa ili albuma. Ureñaj neće reproducirati datoteku, zapis ili album preko broja 648.
➇ Ovisno o uvjetima snimanja diska, ukupan broj
prepoznatih datoteka, zapisa i albuma može biti
manji od 648.
➇ Popis albuma prikazuje samo naziv albuma koji
se trenutno reproducira. Albumi u višim razinama
se prikazuju kao "\..\.".
44
➇ Nemojte koristiti otopine, primjerice, benzin, razrjeñivač, komercijalno dobavljiva
sredstva za čišćenje ili antistatičke raspršivače namijenjene za vinilne ploče.
➇ Ako ste otisnuli naljepnicu diska, pričekajte
da se osuši prije reprodukcije.
Tehnički podaci
Sustav
LCD zaslon
Laser: Poluvodički laser
Format signala sustava: PAL/(NTSC)
Zaslon: 8" wide format (dijagonalno)
Sustav: TFT aktivna matrica
Rezolucija: 800 T 480 (efektivna učinkovitost piksela: više od 99,99%)
Audio značajke
Frekvencijski odziv: DVD VIDEO (PCM
48 kHz): 20 Hz do 22 kHz/
CD: 20 Hz do 20 kHz
Harmoničko izobličenje: 0,01%
Dinamički opseg: DVD VIDEO: 90 dB/
CD: 90 dB
Zavijanje i podrhtavanje: Manje od
mjerljive vrijednosti (±0,001% W vršno)
Ulazi/izlazi
VIDEO (video izlaz/ulaz):
Mini priključnica (1)
Izlaz 1 Vp-p/75 ohma
AUDIO (audio ulaz/izlaz)/OPTICAL OUT
(optički izlaz):
Kombinirana stereo mini priključnica/
optička mini priključnica (1)
Izlaz 2 Vrms/47 kiloohma
Preporučena impedancija tereta: preko
47 kiloohma
PHONES (slušalice) A/B:
Stereo mini priključak (2)
Općenito
Napajanje:
DC 9,5 V (AC adapter/automobilski
adapter)
DC 7,4 V (baterija)
Potrošnja (DVD VIDEO reprodukcija):
23 W (kod uporabe baterije)
8,5 W (kod uporabe bez baterije, sa
spojenim slušalicama)
Dimenzije (približno):
225,4 T 33,5 T 164,9 mm (širina/visina/
dubina) zajedno s dijelovima koji strše
Masa (približno): 920 g
Radna temperatura: 5°C do 35°C
Relativna vlaga: 25% do 80%
AC adapter: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Automobilski adapter: 12 V DC
Isporučeni pribor
Pogledajte str. 9.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
45
Položaj dijelova i kontrola
Podrobnije podatke potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Gornja strana
A Tipka VOL (glasnoća) –/+*
B Tipka ./> (prethodni/sljedeći)
(16)
C Tipka x (stop) 16)
D Tipka X (pauza) (16)
E Tipka H (reprodukcija) (15)*
F Zvučnik (16)
G LCD zaslon (10)
H Tipka DISPLAY (21)
I
J
K
L
M
N
O
P
Tipka MENU (17)
Tipka RETURN (21)
X (senzor daljinskog upravljača) (9)
Tipka OPTIONS (28)
Tipke C/X/x/c, tipka ENTER (17)
Poklopac uložnice diska (15)
PUSH CLOSE (15)
Tipka OPEN (15)
* Ispupčenje na tipkama upotrijebite kao orijentaciju kod uporabe ureñaja. Ispupčenje se nalazi na
tipkama H (reprodukcija) i VOL +.
46
Prednja strana
A Indikator POWER (15)
B Indikator CHARGE (13)
C X (senzor daljinskog upravljača) (9)
Desna strana
A Preklopka @/1 (uključeno/pripravno
stanje)/HOLD (15)
B Priključnica A, B PHONES (slušalice)
C Priključnica AUDIO (ulaz/izlaz)/
priključnica OPTICAL OUT (optički
izlaz) (38, 39)
D Priključnica VIDEO (ulaz/izlaz) (38)
E Preklopka LINE SELECT (IN/OUT)
(15)
F Priključnica DC IN 9.5V (ulaz AC
adaptera) (11)
, nastavlja se
47
Daljinski upravljač
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Tipka DISPLAY (21)
Brojčane tipke (17)*
Tipka TOP MENU (17)
Tipke C/X/x/c, tipke ENTER (17)
Tipka C RETURN (21)
Tipke ./> PREV (prethodni)/
NEXT (16)
Tipke m/M (pretraživanje/
usporena reprodukcija) (23)
Tipka U ADVANCE (16)
Tipka X PAUSE (16)
Tipka @/1 (uključenje/pripravno stanje)
(15)
Tipke VOL (glasnoća) +/– (16)
Tipka CLEAR (36)
Tipka AUDIO (18)*
Tipka MENU (17)
Tipka SUBTITLE (19)
Tipka ANGLE (19)
Tipka OPTIONS (28)
Tipka H PLAY (15)*
Tipka x STOP (16)
* Ispupčenje koristite za orijentaciju pri uporabi
ureñaja. Brojčana tipka 5 ima ispupčenje.
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising