Sony | STR-DH520 | Sony STR-DH520 STR-DH520 Home cinema AV receiver Upute za upotrebu

4-263-361-11(1)
Višekanalni AV
prijemnik
Upute za uporabu
STR-DH520
©2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj,
kao što su upaljene svijeće.
Podaci za korisnika
Broj modela i serijski broj uređaja nalaze se na
stražnjoj strani uređaja. Zapišite te brojeve na crte
ispod. Navedite ove brojeve kad se obratite prodavatelju Sony opreme u vezi ovog proizvoda.
Broj modela____________ Serijski broj__________
Ovaj simbol upozorava korisnika
na prisutnost neizoliranog "opasnog
napona" unutar kućišta proizvoda,
koji može biti dovoljno snažan da
predstavlja opasnosti od strujnog
udara.
Nemojte postavljati uređaj u skučen prostor, kao što
je polica za knjige ili ormarić.
Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog
udara, nemojte izlagati uređaj kapanju ili prskanju
te nemojte stavljati na njega predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za
odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako
dostupnu zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne
utičnice.
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju
se izlagati visokim temperaturama, primjerice
sunčevom svjetlu, vatri i sl.
Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je
utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati
gubitak sluha.
Ovaj simbol upozorava korisnika
da na uređaju postoji vruća površina tijekom normalnog rada.
Ovaj simbol upozorava korisnika
da pročita važne upute za uporabu
i održavanje (servisiranje) u doku­
mentaciji koja je isporučena uz
uređaj.
Važne sigurnosne upute
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Pridržavajte se svih upozorenja.
Poštujte sve upute.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
Čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Uređaj
postavite u skladu s uputama proizvođača.
8) Nemojte postavljati u blizini izvora topline,
poput radijatora, grijalice, peći i sl., ili uz uređaje
koji stvaraju toplinu (uključujući pojačala).
9) Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi
hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača,
utičnice i na mjestu gdje izlazi iz uređaja.
10)Upotrebljavajte samo dodatni pribor kojeg
preporučuje proizvođač.
11)Upotrebljavajte samo kolica, stalak, tronožac,
nosač ili stol kojeg preporučuje proizvođač ili
koji se prodaje uz uređaj. Ako se upotrebljavaju
kolica, treba pripaziti kod premještanja uređaja
da ne dođe do ozljeda u slučaju prevrtanja.
12)Odspojite uređaj iz zidne utičnice tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako ga nećete
upotrebljavati dulje vrijeme.
2 HR
13)Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom
servisnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati
ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, primjerice,
mrežnog kabela ili utikača, od prolijevanja teku­
ćina, upadanja predmeta u uređaj, izlaganja kiši
ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.
OPREZ
Bilo koje promjene ili preinake koje nisu izričito
odobrene u ovim uputama mogu poništiti vaše pravo
na uporabu opreme.
Kako biste umanjili opasnost od strujnog udara,
kabeli zvučnika trebaju biti spojeni na uređaj i
zvučnike prema sljedećim uputama.
1) Odspojite mrežni kabel s napajanja.
2) Ogulite 10 do 15 mm izolacije žice na kabelu
zvučnika.
3) Pažljivo spojite kabel zvučnika na uređaj i
zvučnike tako da ne dirate središte kabela zvučnika rukom. Također odspojite mrežni kabel s
napajanja prije odspajanja kabela zvučnika s
uređaja i zvučnika.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme (primje­
njivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predvi­
đenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete
u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Odlaganje istrošenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombi­
naciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u
sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju
da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s
ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti
isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo
pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog
vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike: Sljedeća
informacija vrijedi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
nastavlja se
3 HR
O ovom priručniku
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
55Upute u ovom priručniku se odnose na model
STR-DH520. Broj modela nalazi se u donjem
desnom uglu na prednjoj strani prijemnika. Ilustra­
cije koje se koriste u ovom priručniku odnose se
na europski model i mogu se razlikovati od vašeg
modela. Sve razlike u postupcima označene su u
ovom priručniku sa "Samo za europski model".
55Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na ispo­
ručenom daljinskom upravljaču. Također možete
koristiti kontrolne tipke na prijemniku ako su
označene istim ili sličnim nazivom kao i one na
daljinskom upravljaču.
O zaštiti autorskih prava
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround sustav i DTS** Digital Surround
sustav.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruko D su
zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
**Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD
patenata: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih patenata
u SAD-u i svijetu, izdanih ili u postupku. DTS
naziv i simbol su registrirani zaštićeni znakovi, &
DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS logotipi
su zaštićeni znakovi tvrtke DTS, Inc. Proizvod
sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI
i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing
LLC registrirani u SAD-u i drugim državama.
"x.v.Color (x.v.Colour)" i logotip "x.v.Color
(x.v.Colour)" su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
"PlayStation" je registriran zaštićeni znak tvrtke
Sony Computer Entertainment Inc.
4 HR
Sadržaj
O ovom priručniku......................................... 4
Isporučeni pribor............................................ 6
Opis i položaj dijelova................................... 7
Priprema....................................................... 16
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika................................ 17
2: Spajanje zvučnika.................................... 19
3: Spajanje TV prijemnika........................... 21
4a: Spajanje video komponenata................. 22
4b: Spajanje audio komponenata................. 28
5: Spajanje antena........................................ 28
6: Spajanje mrežnog kabela......................... 29
Priprema prijemnika
Inicijaliziranje prijemnika............................ 29
Podešavanje zvučnika.................................. 30
Uporaba funkcije AUTO CALIBRATION... 31
Podešavanje glasnoće zvučnika
(TEST TONE)......................................... 35
Osnovne operacije
Reprodukcija................................................ 36
Pregled informacija na pokazivaču.............. 37
Snimanje uporabom prijemnika................... 38
Uporaba tunera
Slušanje FM/AM radiopostaja..................... 39
Pohranjivanje FM/AM radiopostaja............ 41
Prijem RDS programa.................................. 42
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je "BRAVIA" Sync?.............................. 47
Priprema za "BRAVIA" Sync...................... 48
Reprodukcija s komponente jednim
pritiskom tipke (One-Touch Play).......... 49
Uživanje u zvuku s TV-a putem zvučnika
spojenih na prijemnik
(System Audio Control).......................... 49
Isključenje prijemnika zajedno s TV-om
(System Power-Off)................................ 50
Uživanje u filmovima s optimalnim
zvučnim ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync)................. 50
Uživanje u optimalnom zvučnom ugođaju
za odabranu scenu (Scene Select)........... 50
Napredne operacije
Odabir između digitalnog i analognog
zvuka (INPUT MODE)........................... 51
Reprodukcija zvuka/slike iz drugih ulaza.... 51
Uporaba izbornika postavki......................... 53
Uporaba daljinskog upravljača
Pridjeljivanje funkcije tipkama za odabir
ulaza........................................................ 61
Resetiranje tipaka ulaza............................... 62
Dodatne informacije
Mjere opreza................................................ 63
U slučaju problema...................................... 64
Tehnički podaci............................................ 69
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja.............................. 43
Resetiranje postavki zvučnih ugođaja.......... 47
5 HR
Isporučeni pribor
55 Upute za uporabu (ovaj priručnik)
55 Sažete upute "Quick Setup Guide"
55 FM žičana antena (1)
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije isporučene R6 (veličina AA)
baterije u skladu s oznakama polariteta  i
 na baterijama i unutar baterijskog pretinca
daljinskog upravljača.
55 AM okvirna antena (1)
55 Daljinski upravljač (1)
–– RM-AAU105
Napomene
55 Baterije R6 (veličina AA) (2)
55 Optimizacijski mikrofon (ECM-AC2) (1)
6 HR
55Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mjestima.
55Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
55Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne baterije s nekim drugim baterijama.
55Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača na
prijemniku izravnom suncu ili rasvjetnim uređajima.
To bi moglo prouzročiti smetnje u radu.
55Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
55Kad zamijenite ili uklonite baterije, podešenja
tipaka daljinskog upravljača mogu se vratiti na
tvorničke vrijednosti. U tom slučaju ih podesite
ponovno (str. 61).
55Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača, zamijenite obje baterije
novima.
Opis i položaj dijelova
Prednja strana uređaja
1
2
qs
qa
3
q;
4
9
5
8
7
6
A/ (uključeno/pripravno stanje) (str. 29,
40, 47)
BINPUT SELECTOR (str. 36 - 39, 41, 51)
CPokazivač (str. 8)
DSenzor daljinskog upravljača
Prijem signala iz daljinskog upravljača.
EMASTER VOLUME (str. 36, 37)
FMUTING (str. 37)
GDIMMER
Podešavanje svjetline pokazivača u 3 razine.
HDISPLAY (str. 38)
I2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.,
MUSIC (str. 43)
JTUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER (str. 39)
KINPUT MODE (str. 51)
LPriključnica PHONES (str. 64)
7 HR
Indikatori na pokazivaču
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS - ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z
TrueHD
D + EX
SLEEP
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
AIndikatori kanala reprodukcije
Slova (L, C, R i sl.) označavaju kanale koji se
reproduciraju. Ovisno o postavkama zvučnika,
okviri oko slova se mijenjaju kao oznaka načina
na koji prijemnik obrađuje signal izvora.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Prednji lijevi gornji
Prednji desni gornji
Prednji lijevi
Prednji desni
Središnji (mono)
Surround lijevi
Surround desni
Surround (mono ili surround
komponente dobivene Pro
Logic postupkom)
Stražnji lijevi surround
Stražnji desni surround
Stražnji surround (stražnje
surround komponente
dobivene 6,1-kanalnim
dekodiranjem)
Primjer:
Raspored zvučnika: 3/0.1
Format snimanja: 3/2.1
Zvučni ugođaj: A.F.D.
AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
BSW
Svijetli kad se audio signal prenosi putem
priključnice SUBWOOFER.
C LFE
Svijetli ako reproducirani disk sadrži LFE (Low
Frequency Effect) kanal te se trenutno reproducira signal tog LFE kanala.
8 HR
qs
qa
q;
DIndikator ulaza
Svijetli za označavanje tekućeg ulaza.
HDMI
––INPUT MODE je podešen na "AUTO" i prijemnik prepoznaje komponentu spojenu putem
HDMI IN priključnice (str. 51).
––TV ulaz prepozna signale kanala za povrat
zvuka (Audio Return Channel - ARC).
COAX
INPUT MODE je podešen na "AUTO" ili
"COAX" i signal izvora je digitalan preko
priključnice COAXIAL (str. 51).
OPT
INPUT MODE je podešen na "AUTO" ili "OPT"
i signal izvora je digitalan preko priključnice
OPTICAL (str. 51).
EDTS(-ES) indikator
Svijetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg DTS formata.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
Napomena
Pri reprodukciji diska u DTS formatu, obavezno
izvršite digitalno spajanje i provjerite da INPUT
MODE nije podešen na "ANALOG" (str. 51).
FNEO:6
Svijetli kad je aktiviran DTS Neo:6 Cinema/
Music dekoder (str. 44).
GDolby Pro Logic indikator
Uključuje odgovarajući indikator kada prijemnik
provodi Dolby Pro Logic obradu. Ova matrična
surround tehnologija može poboljšati ulazne
signale.
 PL
 PL II
 PL IIx
 PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Napomena
Ovi se indikatori možda neće uključivati, ovisno
o rasporedu zvučnika.
MDTS-HD indikator
Svijetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg DTS-HD formata.
DTS-HD MSTR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD LBR
DTS-HD Low Bit Rate Audio
HDolby Digital Surround indikator
Svijetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg Dolby Digital
formata.
 D
 D EX
 D+
 TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Napomena
Pri reprodukciji diska u Dolby Digital formatu,
obavezno izvršite digitalno spajanje i provjerite
da INPUT MODE nije podešen na "ANALOG"
(str. 51).
ISLEEP
Svijetli kad je aktiviran Sleep Timer (str. 13).
JD.RANGE
Svijetli kad je aktivirana kompresija dinamičkog
raspona (str. 57).
KIndikatori tunera
Svijetli kad prijemnik ugađa radio postaju.
ST
Stereo prijem
RDS (samo europski model)
Ugođena je postaja s RDS uslugom.
Broj pohranjene postaje (mijenja se, ovisno o
odabranoj pohranjenoj postaji).
LLPCM
Svijetli kad prijemnik dekodira Linear PCM
signale.
9 HR
Stražnja strana uređaja
1
1, 2
5
3
1
2
AOdabir audio signala
Priključnice DIGITAL INPUT/OUTPUT
(str. 21, 24, 26)
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
Priključnice ANALOG INPUT/OUTPUT
(str. 21, 26, 28)
Crni
BOdabir video signala*
Kvaliteta slike ovisi o odabranoj priključnici
za spajanje.
Priključnice DIGITAL INPUT/
OUTPUT (str. 21, 24, 25, 26, 27)
HDMI IN/OUT
Priključnice COMPONENT
VIDEO INPUT/OUTPUT
(str. 21, 24, 26)
Zeleni
(Y)
Plavi
(Pb)
Bijeli (L)
Crveni (R)
4
AUDIO IN/OUT
AUDIO OUT
PORTABLE IN
Y, Pb, Pr IN/OUT
Slika
visoke
kvalitete
Crveni
(Pr)
Priključnice COMPOSITE
VIDEO INPUT/OUTPUT
(str. 21, 26, 27)
Žuti
VIDEO IN/OUT
*Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na
priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
spojite TV prijemnik (str. 21).
10 HR
CDio ANTENNA (str. 28)
FM ANTENNA priključnica
wh
1
wg
2
FM ANTENNA priključnice
3
DDio SPEAKERS (str. 19)
wf
wd
ws
wa
w;
EDio AUTO CALIBRATION (str. 31)
AUTO CAL MIC priključnica
66 RM-AAU105
9
0
ql
qa
qs
Daljinski upravljač
Upotrijebite isporučeni daljinski upravljač za
upravljanje ovim prijemnikom i drugom opre­
mom. Daljinski upravljač je tvornički programiran za rad sa Sony audio/video opremom.
Tipku za odabir ulaza možete preprogramirati
u skladu s opremom spojenom na prijemnik
(str. 61).
4
5
6
7
8
qd
qk
qf
qj
qh
qg
nastavlja se
11 HR
Uporaba tipaka s ružičastim
natpisima
Pritisnite i zadržite SHIFT (), a zatim pritisnite željenu tipku s ružičastim natpisom.
Primjer: Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite
ENT/MEM ().
2
Pritisnite
ENT/MEM
F DISPLAY
Pregled informacija na pokazivaču.
I AMP MENU
Prikaz izbornika za rukovanje prijemnikom.
J , ///
Pritisnite /// za odabir postavki, a zatim
pritisnite  za unos/potvrdu odabira.
M TUNING +/–
Pretraživanje postaja.
PRESET +/–
Odabir pohranjenih postaja.
D.TUNING
Aktiviranje moda ručnog ugađanja.
N SOUND FIELD +**/–
Odabir vrste zvučnog ugođaja
O SHIFT
1
Držite tipku
SHIFT
Promjena funkcije daljinskog upravljača za
aktiviranje tipaka s ružičastim natpisima (str. 12)
Q MASTER VOL +/– ili  +/–
Podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno.
R MUTING ili 
Privremeno isključuje zvuk.
Ponovno pritisnite MUTING ili  za vraćanje
zvuka.
S RETURN/EXIT 
Upravljanje prijemnikom
B /* (uključeno/pripravno stanje)
Uključivanje prijemnika ili njegovo podešavanje
u pripravno stanje.
Smanjenje potrošnje u pripravnom stanju
Kada je "CTRL.HDMI" podešeno na "CTRL
OFF" (str. 56).
C Tipke ulaza**
Odabir komponente koju želite koristiti. Kad
pritisnete bilo koju od tipaka izvora, prijemnik
se uključuje. Tipke su tvornički podešene za
upravljanje Sony komponentama.
Brojčane tipke**
Zadržite pritisnutom tipku SHIFT (), zatim
brojčanim tipkama pohranite postaje ili odaberite neku od već pohranjenih.
ENT/MEM
Zadržite pritisnutom tipku SHIFT () i zatim
pritisnite ENT/MEM za pohranjivanje postaje
tijekom prijema.
D DIMMER
Podešavanje svjetline pokazivača u 3 razine.
E INPUT MODE
Odabir ulaznog signala kad je ista oprema spojena i na digitalne i na analogne priključnice.
12 HR
Povratak na prethodni izbornik.
W AUTO VOL
Automatsko podešavanje glasnoće ovisno o
ulaznom signalu ili sadržaju sa spojene opreme
(funkcija ADVANCED AUTO VOLUME).
Ova funkcija korisna je, primjerice, kad je
zvuk reklama glasniji od zvuka TV programa.
Napomene
55 Stišajte glasnoću prije isključenja ove funkcije.
55 Pošto je ova funkcija dostupna samo kad se
emitiraju Dolby Digital, DTS ili Linear PCM
signali, glasnoća se može iznenadno pojačati
kad odaberete neki drugi format.
55 Ta funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
––Kod prijema Linear PCM signala s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
––Kod prijema Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio ili DTS-HD High Resolution Audio
signala.
AUTO CAL
Zadržite pritisnutom tipku SHIFT () i zatim
pritisnite AUTO CAL za pokretanje automatskog
kalibriranja (str. 31).
X NIGHT MODE
Omogućuje uživanje u ugođaju kinematografskog zvuka pri niskim glasnoćama.
Kad gledate kasnonoćni film, moći ćete jasno
čuti dijaloge čak i pri niskim glasnoćama.
Može se koristiti s drugim zvučnim ugođajima.
Ponovno pritisnite za isključenje ove funkcije.
Upravljanje Sony TV-om
Pritisnite TV (), a zatim pritisnite tipku sa
žutim napisom za odabir željene funkcije.
Primjer: Zadržite pritisnutom tipku TV (),
zatim pritisnite TV CH + ili PROG + ().
2
Pritisnite
TV CH +/
PROG +
Napomena
Ta funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
Savjeti
55 Možete također podesiti NIGHT MODE
pomoću "NIGHT M." u izborniku AUDIO.
55 Dok je NIGHT MODE uključen, podešenja
razine za Bass, Treble i Effect se pojačavaju i
značajka "D. RANGE" je automatski podešena
na "COMP. MAX".
1
Držite
tipku
TV.
Y SLEEP
Podešavanje prijemnika tako da se automatski
isključi nakon određenog vremena.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja
na sljedeći način:
0-30-00  1-00-00  1-30-00  2-00-00
 OFF
A TV / (uključeno/pripravno stanje)
Uključuje ili isključuje TV.
C Brojčane tipke**
Odabir TV kanala.
Na pokazivaču svijetli indikator "SLEEP" dok
je sleep timer aktivan.
ENT/MEM
Potvrda odabira.
Savjet
Ako želite provjeriti preostalo vrijeme prije
isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP.
Preostalo vrijeme prikazuje se na pokazivaču.
Pritisnete li ponovno SLEEP, sleep timer će se
isključiti.
 (Prethodni kanal)
Povratak na prethodno gledani kanal (gledan
duže od pet sekundi).
* Pritisnete i istovremeno AV / () i / ()
prijemnik i spojene komponente će se isključiti
(SYSTEM STANDBY). Funkcija preklopke AV
/ () automatski se mijenja svaki put kad
pritisnete tipke ulaza ().
**Tipke 5/TV, AUDIO/,  i TV CH +/
SOUND FIELD+/PROG+/ imaju ispupčenja.
Ispupčenja upotrijebite kao orijentaciju kod
rukovanja prijemnikom.
CLEAR
Ovu tipku koristite s brojčanim tipkama za
odabir brojeva kanala na digitalnom kabelskom
prijemniku. Primjerice, za odabir 2.1, pritisnite
2, CLEAR i 1.
 (tekst)
Prikazuje teletekst.
F DISPLAY
Prikaz informacija o trenutnom TV programu.
/ (prikaz informacija/teleteksta)
Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala
i formata zaslona.
Prikazuje skrivene informacije (npr., odgovore
na pitanja iz kviza) kad je prikazan teletekst.
H Tipke u boji
Prikaz uputa na TV zaslonu ako su tipke u boji
dostupne. Slijedite upute kako biste proveli
odabranu operaciju.
K TOOLS/OPTIONS
Prikaz opcija TV-a.
nastavlja se
13 HR
L MENU/HOME
Prikaz izbornika TV-a.
N TV CH +**/– ili PROG +**/–
Odabir pohranjenih TV kanala.
**/
Odabir sljedeće ili prethodne stranice
teleteksta.
Q TV VOL +/– ili  +/–
Podešavanje glasnoće TV-a.
R MUTING ili 
Uključivanje funkcije TV-a za prigušenje
zvuka.
S RETURN/EXIT 
Povratak na prethodni TV izbornik.
T GUIDE ili ü
Prikazuje programski vodič.
V AUDIO** ili **
Promjena moda dvostrukog zvuka.
Z INPUT ili  (odabir ulaza)
Odabir ulaznog signala (TV ili video).
 (zadržavanje stranice teleteksta)
Zadržavanje trenutno prikazane stranice
teleteksta.
* Pritisnete i istovremeno AV / () i / ()
prijemnik i spojene komponente će se isključiti
(SYSTEM STANDBY). Funkcija preklopke AV
/ () automatski se mijenja svaki put kad
pritisnete tipke ulaza ().
**Tipke 5/VIDEO 2, AUDIO/,  i TV CH +/
SOUND FIELD+/PROG+/ imaju ispupčenja.
Ispupčenja upotrijebite kao orijentaciju kod
rukovanja prijemnikom.
14 HR
Upravljanje ostalim Sony komponentama
Zadržite pritisnutom tipku SHIFT () za aktiviranje tipaka s ružičastim natpisima (str. 12)
Naziv
Blu-ray Disc uređaj, Satelitski prijemnik,
Videorekorder
DVD uređaj
kabelski TV prijemnik
CD uređaj

AV /*
Napajanje
Napajanje
Napajanje
Napajanje

Brojčane tipke**
Zapis
Kanal
Kanal
Zapis
ENT/MEM
Potvrda
Potvrda
Potvrda
Potvrda
CLEAR
Brisanje
Brisanje
–
Zapis >10

DISPLAY
Prikaz
Prikaz
Prikaz
Prikaz

POP UP/MENU
Izbornik
–
–
–

Tipke u boji
Izbornik, upute
Izbornik, upute
–
–


Potvrda
Potvrda
Potvrda
–
///
Odabir
Odabir
Odabir
–

TOOLS/OPTIONS
Izbornik s opcijama
Izbornik s opcijama
–
–

MENU/HOME
Izbornik
Izbornik
Izbornik
–

/
Pretraživanje
naprijed, nazad
–
Brzo naprijed,
nazad
Brzo naprijed,
nazad
**
Reprodukcija
–
Reprodukcija
Reprodukcija
/
Preskakanje zapisa
–
Traženje indeksa Preskakanje zapisa

Pauza
–
Pauza
Pauza

Zaustavljanje
–
Zaustavljanje
Zaustavljanje

RETURN/EXIT 
Povratak
Povratak, izlaz
–
–

GUIDE ili ü
Pregled programa
Vodič kroz izbornike
–
–

TOP MENU
Upute na zaslonu
–
–
–

AUDIO** ili **
Audio
–
–
–

INPUT
Odabir ulaza
–
Odabir ulaza
–
* Pritisnete i istovremeno AV / () i / ()
prijemnik i spojene komponente će se isključiti
(SYSTEM STANDBY). Funkcija preklopke AV
/ () automatski se mijenja svaki put kad
pritisnete tipke ulaza ().
**Tipke 5/VIDEO 2, AUDIO/,  i TV CH +/
SOUND FIELD+/PROG+/ imaju ispupčenja.
Ispupčenja upotrijebite kao orijentaciju kod
rukovanja prijemnikom.
Napomene
55Gore navedene informacije služe samo kao
primjer.
55Ovisno o modelu spojene opreme, neke funkcije
koje su navedene u ovom odjeljku možda neće
raditi uz isporučeni daljinski upravljač.
15 HR
Priprema
Možete uživati u spojenoj audio/video opremi putem ovog prijemnika slijedeći jednostavne
korake opisane ispod.
Postavljanje i spajanje zvučnika
(str. 17, 19)
Određivanje prikladnog načina
spajanja vaše opreme
Spajanje TV-a i video opreme
(str. 21, 22)
Kvaliteta slike ovisi o odabranoj priključnici
za spaja­nje. Pogledajte ilustraciju ispod. Odaberite način spajanja ovisno o raspoloživim
priključnicama na komponentama.
Preporučujemo da svoje video komponente
spojite HDMI vezom ukoliko imaju HDMI
priključnice.
Y
Za emitiranje višekanalnog digitalnog zvuka,
provjerite postavku za digitalni audio izlaz na
spojenoj komponenti.
Za Blu-ray uređaj, provjerite jesu li postavke
"Audio (HDMI)", "Dolby Digital (Coaxial/
Optical)" i "DTS (Coaxial/Optical)" podešene
na "Auto", "Dolby Digital" i "DTS" (od rujna
2010.).
Za PlayStation 3, provjerite je li postavka "BD/
DVD Audio Output Format (HDMI)" podešena
je "Bitstream" (kod verzije 3.5 softvera sustava).
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene
sa spojenom opremom.
Priprema prijemnika
COMPONENT VIDEO
HDMI
Podešavanje audio izlaza na spojenim
komponentama
VIDEO
PB/CB
Pogledajte "6: Spajanje mrežnog kabela" (str. 29)
i "Inicijaliziranje prijemnika" (str. 29).
PR/CR
Digitalno
Analogno
Slika visoke kvalitete
Spajanje audio opreme (str. 28)
16 HR
Podešavanje zvučnika
Odaberite raspored zvučnika (str. 30), zatim
pokrenite automatsku kalibraciju (str. 31).
Možete provjeriti povezanost zvučnika pomoću
opcije "T. TONE" u izborniku LEVEL (str. 35).
Ako se zvuk ne emitira ispravno, provjerite
spajanje zvučnika i ponovno podesite gore
navedene postavke.
5.1-kanalni sustav zvučnika
Spajanje
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu 7,1-kanal­
nog sustava (7 zvučnika i jedan subwoofer).
Primjer konfiguracije sustava
zvučnika
7.1-kanalni sustav zvučnika sa
stražnjim surround zvučnicima
Možete uživati u visokokvalitetnoj reprodukciji
zvuka materijala s DVD-a ili Blu-ray diska
snimljenog u 6.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom
formatu spojite li jedan dodatni stražnji surround
zvučnik (6.1-kanalni sustav) ili dva stražnja
surround zvučnika (7.1-kanalni sustav).
7.1-kanalni sustav zvučnika s
prednjim gornjim zvučnicima
Možete uživati u vertikalnim zvučnim efektima
spojite li dodatna dva prednja gornja zvučnika
u načinu Dolby Pro Logic IIz (str. 44).
APrednji zvučnik (lijevi)
BPrednji zvučnik (desni)
CSredišnji zvučnik
DSurround zvučnik (lijevi)
ESurround zvučnik (desni)
FStražnji surround zvučnik (lijevi)*
GStražnji surround zvučnik (desni)*
HPrednji gornji zvučnik (lijevi)*
IPrednji gornji zvučnik (desni)*
JSubwoofer
*Stražnje surround zvučnike i prednje gornje
zvučnike ne možete koristiti istodobno.
nastavlja se
17 HR
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika
Za potpuni doživljaj višekanalnog zvuka
sličnog zvuku kino dvorane, potrebno je pet
zvučnika (dva prednja, središnji i dva surround
zvučnika) te subwoofer.
Savjeti
55Kad 7.1-kanalni sustav zvučnika spojite na dva
stražnja surround zvučnika, svi kutovi  trebali
bi biti jednaki.
55Kad 7.1-kanalni sustav zvučnika spojite na dva
prednja gornja zvučnika, stavite prednje gornje
zvučnike
–– pod kutom između 22° do 45°.
–– barem 1 metar izravno iznad prednjih zvučnika.
18 HR
55Kad spojite 6.1-kanalni zvučnički sustav, stavite
stražnji surround zvučnik iza mjesta slušanja.
55S obzirom da subwoofer ne emitira visoko usmjerene signale, možete ga postaviti gdje god želite.
2: Spajanje zvučnika
Desni
Lijevi
B
B
A
Spajanje
Surround zvučnik
Središnji zvučnik
B
B
10 mm
Desni
Subwoofer*
Lijevi
Stražnji surround/Prednji
gornji zvučnik **
Desni
Lijevi
Prednji zvučnik
AMono audio kabel (nije priložen)
BKabeli zvučnika (nisu priloženi)
nastavlja se
19 HR
* Ako priključite subwoofer s funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju kod gledanja
filmova. Ako je funkcija auto standby podešena
na ON, zvučnik se automatski isključuje ovisno
o razini ulaznog signala subwoofera te se možda
neće čuti zvuk.
**Ako ćete spojiti samo jedan stražnji surround
zvučnik, spojite ga na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH L.
Napomene
55Odspojite mrežni kabel prije priključivanja ostalih
kabela.
55Prije spajanja mrežnog kabela, provjerite da se
neizolirani dijelovi krajeva zvučnika kabela ne
dodiruju između priključnica zvučnika SPEAKERS.
55Nakon postavljanja i spajanja zvučnika, obavezno
odaberite raspored zvučnika iz izbornika
SPEAKER (str. 30).
20 HR
3: Spajanje TV prijemnika
Spajanje
TV
Audio signali
Video signali
ili
A
Audio/video
signali
ili
B*
C
AAudio kabel (nije priložen)
BOptički digitalni kabel (nije priložen)
CKomponentni video kabel (nije
ARC
D
E*
**
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
priložen)
DVideo kabel (nije priložen)
EHDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
nastavlja se
21 HR
* Za uživanje u višekanalnom surround zvuku TV-a
sa zvučnika spojenih na prijemnik možete primijeniti jedno od sljedećih povezivanja:
–– spojite 
–– spojite  ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom Audio Return Channel (ARC).
Smanjite glasnoću TV-a ili isključite zvuk na
TV-u.
**Ako je prijemnik spojen na TV kompatibilan s
funkcijom Audio Return Channel (ARC), zvuk
TV-a emitirat će se kroz zvučnike spojene na
prijemnik putem HDMI TV OUT priključnice.
Pripazite da je "CTRL.HDMI" u izborniku HDMI
podešeno na "CTRL ON" (str. 56). Želite li odabrati audio signal putem kabela koji nije HDMI
(npr. putem optičkog digitalnog kabela ili audio
kabela), promijenite mod audio ulaza koristeći
INPUT MODE (str. 51).
Napomene
55Odspojite mrežni kabel prije priključivanja spojnih
kabela.
55Uključite prijemnik kad se video i audio signali
s reprodukcijske komponente šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
55Spojite TV monitor ili projektor na priključnicu
HDMI TV OUT ili MONITOR OUT na prijemniku.
Možda nećete moći snimati čak i ako spojite
komponente za snimanje.
55Ovisno o statusu povezanosti između TV-a i antene,
slika na TV zaslonu može biti izobličena. U tom
slučaju odmaknite antenu od prijemnika.
55Kod spajanja optičkih digitalnih kabela, spojite
priključke ravno dokraja tako da kliknu.
55Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kabele.
Savjeti
55Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
55Ako ste audio izlaz TV prijemnika povezali s priključnicama TV IN na prijemniku za reprodukciju
TV-zvuka putem zvučnika spojenih na prijemnik,
podesite priključnicu za izlaz zvuka na TV-u na
"Fixed" ako se može podešavati na "Fixed" ili
"Variable".
22 HR
4a: Spajanje video
komponenata
HDMI povezivanje
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
je sučelje za prijenos video i audio signala u
digitalnom formatu.
Ako HDMI kabelima spojite opremu kompati­
bilnu sa značajkom Sony "BRAVIA" Sync,
rukovanje se može pojednostaviti. Za detalje
pogledajte "Značajka 'BRAVIA' Sync" (str. 47).
HDMI značajke
55 Digitalni audio signal koji se prenosi putem
priključnica HDMI može se slušati iz zvučnika spojenih na ovaj prijemnik. Taj signal
podržava Dolby Digital, DTS i Linear PCM.
Za detalje pogledajte "Digitalni audioformati
koje prijemnik podržava" (str. 46).
55 Prijemnik može primati Multi Channel
Linear PCM (do 8 kanala) s frekvencijom
uzorkovanja od 192 kHz ili nižom s HDMI
povezivanjem.
55 Ovaj prijemnik podržava High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Color (Deep Colour), x.v.Color
(x.v.Colour) i 3D prijenos.
Napomene o HDMI spajanju
55 Audio signal primljen preko HDMI IN
priključnice se šalje kroz priključnice
SPEAKERS, HDMI TV OUT i PHONES.
Ne šalje se kroz druge audio priključnice.
55 Video signali primljeni preko HDMI IN
priključnice mogu se emitirati samo preko
HDMI TV OUT priključnice. Ulazni video
signali ne mogu se emitirati preko VIDEO
OUT priključnica ili MONITOR OUT
priključnica.
55 Kad želite slušati zvuk iz zvučnika TV-a,
podesite "AUDIO.OUT" na "TV+AMP" u
izborniku HDMI Settings (str. 60). Ako ne
možete reproducirati višekanalni audioizvor,
podesite na "AMP". Međutim, zvuk se neće
čuti iz zvučnika TV-a.
55 Ne podržava svaka HDMI komponenta sve
funkcije koje omogućuje određena HDMI
verzija. Primjerice, komponente koje
podržavaju HDMI verzije 1.4 možda neće
podržavati Audio Return Channel (ARC).
55 Detalje potražite u uputama za uporabu
svake od spojenih komponenata.
Prilikom spajanja kabela
55 Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
55 Nije nužno spojiti sve kabele. Spojite suklad­
no dostupnosti priključnica na spojenim
komponentama.
55 Upotrijebite High Speed HDMI kabel.
Ukoliko koristite standardni HDMI kabel,
1080p, Deep Color (Deep Colour) ili 3D
slike možda neće biti pravilno prikazane.
55 Na savjetujemo vam uporabu HDMI-DVI
konverzijskog kabela. Spojite li HDMI-DVI
konverzijski kabel na DVI-D komponentu,
možda neće biti zvuka i/ili slike. Spojite
druge audio kabele ili digitalne spojne kabele,
zatim podesite "A. ASSIGN" u izborniku
AUDIO (str. 51) kad se zvuk ne reproducira
pravilno.
55 Kod spajanja optičkih digitalnih kabela,
spojite priključke ravno dokraja tako da
kliknu.
55 Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kabele.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
Želite li spojiti nekoliko digitalnih
komponenata, ali ne možete
pronaći slobodan ulaz
Pogledajte "Reprodukcija zvuka/slike s drugih
ulaza" (str. 51).
23 HR
Spajanje
55 Nema ulaza i izlaza DSD signala Super
Audio CD-a.
55 Uključite prijemnik kad se video i audio
signali s reprodukcijske komponente šalju
u TV preko prijemnika. Podesite li "PASS.
THRU" na "OFF", video i audio signali neće
se prenositi ukoliko je napajanje isključeno.
55 Priključeni uređaj može potisnuti audio
signale (format, frekvenciju uzorkovanja,
duljinu bita i sl.) kod prijenosa preko HDMI
priključnice. Provjerite podešenje spojene
komponente ako je slika loša ili se ne čuje
zvuk iz komponente spojene HDMI kabelom.
55 Zvuk se može prekinuti kod promjene frekvencije uzorkovanja, broja kanala ili audio
formata izlaznih audio signala na uređaju
za reprodukciju.
55 Ako spojena komponenta ne podržava
tehnologiju zaštite autorskih prava (HDCP),
slika i/ili zvuk iz HDMI TV OUT priključnice mogu biti izobličeni ili će izostati.
U tom slučaju, provjerite tehničke podatke
spojene opreme.
55 High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), višekanalni Linear PCM
zvuk možete slušati samo uz HDMI
povezivanje.
55 Podesite razlučivost slike iz komponente za
reprodukciju na više od 720p/1080i kako
biste uživali u High Bitrate Audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
55 Možda ćete trebati na odgovarajući način
podesiti razlučivost slike na uređaju za
reprodukciju kako biste mogli uživati u više­
kanalnom Linear PCM zvuku. Pogledajte
upute za uporabu spojene komponente za
reprodukciju.
55 Za gledanje 3D sadržaja, na prijemnik
pomoću High Speed HDMI kabela spojite
kompatibilan TV prijemnik i video opremu
(Blu-ray Disc uređaj, Blu-ray Disc rekorder,
PlayStation 3 itd.), stavite 3D naočale i
pokrenite reprodukciju 3D sadržaja.
55 Ovisno o TV prijemniku ili video opremi,
3D sadržaji se možda neće moći prikazati.
Spajanje Blu-ray Disc uređaja/DVD uređaja
Blu-ray Disc uređaj/DVD uređaj
Audio signali
Video signali
Audio/video signali
ili
A*
B
C
AOptički digitalni kabel (nije priložen)
BKoaksijalni digitalni kabel (nije priložen)
CKomponentni video kabel (nije
priložen)
DHDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
Napomena
55Promijenite tvornička podešenja tipke ulaza BD/
DVD na daljinskom upravljaču kako biste tu tipku
mogli koristiti za upravljanje svojim DVD uređajem.
Za detalje pogledajte "Pridjeljivanje funkcije
tipkama za odabir ulaza" (str. 61).
55Možete također preimenovati ulaz BD/DVD tako
da može biti prikazan na pokazivaču prijemnika.
Za detalje pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 37).
24 HR
D
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
*Kad spojite komponentu opremljenu priključnicom
OPTICAL, podesite "A. ASSIGN" u izborniku
AUDIO (str. 51).
Spajanje PlayStationa 3
Spajanje
PlayStation 3
Audio/video signali
A
AHDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
25 HR
Spajanje satelitskog prijemnika, kabelskog TV prijemnika
Satelitski prijemnik, kabelski TV prijemnik
Audio/video signali
Video signali
Audio signali
ili
A
B
ili
C
AHDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
BKomponentni video kabel (nije
priložen)
CVideo kabel (nije priložen)
DAudio kabel (nije priložen)
EOptički digitalni kabel (nije priložen)
26 HR
D
E
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
Spajanje videorekordera, DVD rekordera
Spajanje
Videorekorder/DVD rekorder
Audio/video signali
A
Video signali
B *
AHDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
Audio signali
*
C
*Želite li snimati, nužno je izvesti ovakvo povezivanje (str. 38).
BVideo kabel (nije priložen)
CAudio kabel (nije priložen)
Napomena
Promijenite tvornička podešenja tipke ulaza VIDEO
na daljinskom upravljaču kako biste tu tipku mogli
koristiti za upravljanje svojim DVD rekorderom. Za
detalje pogledajte "Pridjeljivanje funkcije tipkama
za odabir ulaza" (str. 61).
27 HR
4b: Spajanje audio
komponenata
Savjet
Savjetujemo vam primjenu zvučnog ugođaja
"P. AUDIO" ako je izvor MP3 ili drugi format s
kompresijom.
5: Spajanje antena
Super Audio
CD uređaj,
CD uređaj
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
antena.
FM žičana antena (priložena)
A
AM okvirna antena
(priložena)
B
Prijenosni
audiouređaj
AAudio kabel (nije priložen)
BPhono kabel s priključkom za stereo
slušalice (opcija)
Napomene
55Odspojite mrežni kabel prije priključivanja spojnih
kabela.
55Pri reprodukciji s opreme spojene na priključnicu
PORTABLE IN, zvuk može biti izobličen ili ispre­
kidan. To nije kvar i ovisi o spojenoj opremi.
55Ako je zvuk iz opreme spojene na priključnicu
PORTABLE IN vrlo tih, možete povećati razinu
glasnoće. Međutim, prije odabira drugog ulaza
smanjite glasnoću kako biste spriječili oštećenje
zvučnika.
28 HR
Napomene
55Kako bi se spriječila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih
komponenata.
55Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
55Nakon spajanja FM žičane antene, postavite antenu
što je moguće više u vodoravan položaj.
6: Spajanje mrežnog
kabela
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Inicijaliziranje prijemnika
Prije prve uporabe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sljedećim uputama. Ovaj se
postupak može koristiti i za vraćanje postavki
na početna podešenja.
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
?/1
1 Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
2 Držite tipku / pritisnutom pet
sekundi.
U zidnu utičnicu
Napomena
Uključite prijemnik kad se video i audio signali
s reprodukcijske komponente šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
Na pokazivaču se nakratko prikaže poruka
"CLEARING" koja se potom mijenja u
"CLEARED".
Promjene i podešenja postavki resetirane
su na tvorničke vrijednosti.
29 HR
Priprema prijemnika
Mrežni kabel
Priprema prijemnika
Podešavanje zvučnika
Odaberite raspored zvučnika u skladu s korištenim sustavom zvučnika.
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za odabir
AMP
MENU
,
V/v/b
3
4
Podešenja rasporeda zvučnika
Na primjer:
"SPKR" i zatim pritisnite  ili
.
Više puta pritisnite / za odabir
"PATTERN" i zatim pritisnite 
ili .
Više puta pritisnite / za odabir
željene konfiguracije zvučnika,
zatim pritisnite .
5 / 2. 1
2 prednja + 2 prednja
gornja + središnji
2 surround subwoofer
Raspored Prednji
zvučnika lijevi/
desni
Gornji
Središnji
prednji
lijevi/desni
Surround
lijevi/
desni
Stražnji
lijevi
surround
Stražnji
desni
surround
Subwoofer
5/2.1
5/2
4/2.1
4/2
3/4.1
3/4
2/4.1
2/4
3/3.1
3/3
2/3.1
2/3
3/2.1
3/2
2/2.1
2/2
3/0.1
3/0
2/0.1
2/0




–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
















–
–
–
–
–
–
–
–








–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–




–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
30 HR






















–
–


–
–


–
–


–
–


–
–
Uporaba funkcije AUTO
CALIBRATION
55Tijekom kalibriranja zvučnici emitiraju vrlo glasan
zvuk čija se glasnoća ne može podesiti. Obratite
pažnju da ne smetate susjedima i djeci.
55Ako je aktivna funkcija MUTING prije izvršavanja
kalibriranja, automatski će se isključiti.
55Mjerenje se možda neće izvesti pravilno ili
automatsko kalibriranje neće biti moguće kad se
koriste posebni zvučnici, primjerice dipolni.
1: Podešavanje automatskog
kalibriranja
Optimizacijski mikrofon
*Rezultat mjerenja se neće koristiti ako je odabrano
"A. DIRECT".
DCAC tehnologija je osmišljena za postizanje
odgovarajućeg balansa zvuka u prostoriji.
Međutim, razine glasnoće zvučnika možete
također podesiti ručno. Detalje pogledajte u
"Podešavanje glasnoće zvučnika (TEST
TONE)" (str. 35).
Primjer uporabe stražnjih surround
zvučnika
Prije izvođenja automatskog
kalibriranja
Prije provođenja automatskog kalibriranja
provjerite sljedeće stavke:
55 Podesite i spojite zvučnike (str. 17, 19).
55 Spojite samo isporučeni optimizacijski
mikrofon na priključnicu AUTO CAL MIC.
Nemojte spajati druge mikrofone u ovu
priključnicu.
55 Odspojite slušalice.
55 Uklonite sve prepreke između optimizacijskog
mikrofona i zvučnika kako biste izbjegli
pogrešku u mjerenju.
55 Za što preciznije rezultate, prostorija u
kojoj mjerite mora biti tiha.
1 Odaberite raspored zvučnika
(str. 30).
Spojite li prednje gornje zvučnike, odabe­
rite raspored zvučnika koji sadrži prednje
gornje zvučnike (5/. ili 4/.)
svaki put kad provodite automatsko
kalibriranje.
U suprotnom se karakteristike prednjih
gornjih zvučnika ne mogu izmjeriti.
2
Spojite isporučeni optimizacijski
mikrofon na priključnicu AUTO
CAL MIC.
nastavlja se
31 HR
Priprema prijemnika
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) tehnologijom koja
vam omogućuje izvođenje automatskog kalibriranja na sljedeći način:
55 Provjerite povezanost svakog zvučnika s
prijemnikom.*
55 Podesite razinu glasnoće zvučnika.
55 Izmjerite udaljenost svakog zvučnika od
položaja za slušanje.*
55 Izmjerite veličinu zvučnika.*
55 Izmjerite karakteristike frekvencije.*
Napomene
3 Podesite optimizacijski
mikrofon.
Postavite optimizacijski mikrofon na
mjesto slušanja. Upotrijebite stolac ili
stativ kako bi mikrofon bio u visini vaših
ušiju.
2: Izvođenje automatskog
kalibriranja
?/1
Potvrda podešenja aktivnog
subwoofera
55 Kad je spojen subwoofer, prvo ga uključite
ga i povisite glasnoću. Zakrenite regulator
LEVEL do malo ispod srednje vrijednosti.
55 Spojite li subwoofer s funkcijom frekvencije
skretnice, podesite vrijednost na maksimum.
55 Spojite li subwoofer s funkcijom Auto
Standby, isključite je.
Tipke
ulaza
AUTO
CAL
AMP
MENU
,
V/v/B/b
Napomena
Ovisno o značajkama subwoofera koji koristite,
udaljenost za podešavanje može biti različita od
stvarnog položaja.
MUTING/
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
SHIFT
Zadržite pritisnutom tipku SHIFT,
zatim pritisnete AUTO CAL.
Automatski je odabrana "STANDARD" automatska kalibracija i standardna vrsta kalibracije
je "ENGINEER". Mjerenje započinje za
5 sekundi. Postupak mjerenja traje otprilike
30 sekundi.
32 HR
Sljedeća tablica navodi status mjerenja prikazan
na pokazivaču.
Prikaz
Postojanje zvučnika
TONE
Snaga, udaljenost i frekvencijski
odziv zvučnika
T. S. P.*
Snaga i udaljenost subwoofera
WOOFER*
Pritisnite / više puta za odabir opcije.
Zatim pritisnite .
55 EXIT
Izlazi iz postupka podešavanja bez spremanja
rezultata mjerenja.
55 WARN CHK
Prikazuje upozorenja u vezi s rezultatima
mjerenja. Pogledajte "Provjera poruke
upozorenja" (str. 34).
55 SAVE.EXIT
Sprema rezultate mjerenja i izlazi iz postupka
podešavanja.
55 RETRY
Ponovno izvodi automatsko kalibriranje.
*Tijekom mjerenja se aktivira indikator odgova­
rajućeg zvučnika.
Savjeti
55Možete također odabrati željenu vrstu kalibracije i
primijeniti automatsku kalibraciju pomoću opcije
"CUSTOM" u izborniku AUTO CAL (str. 35).
55Možete promijeniti jedinicu za duljinu pod "DIST.
UNIT" u izborniku SPEAKER (str. 58).
Isključenje automatskog
kalibriranja
Funkcija Auto Calibration se isključi ako
tijekom mjerenja:
–– Pritisnete /.
–– Pritisnete tipke ulaza na daljinskom upravljaču ili zakrenete INPUT SELECTOR na
prijemniku.
–– Promijenite glasnoću.
–– Pritisnete MUTING ili .
–– Spojite slušalice.
–– Ponovno pritisnete AUTO CAL.
3: Provjera/spremanje rezultata
mjerenja
1 Provjerite rezultat mjerenja.
3 Spremite rezultat mjerenja.
Odaberite "SAVE.EXIT" u koraku 2. Na
pokazivaču se prikazuje "COMPLETE" i
postavke se spremaju.
4
Odspojite mikrofon za optimiza­
ciju od prijemnika.
Napomena
Ako ste promijenili položaj zvučnika, savjetuje se
ponoviti automatsko kalibriranje kako biste mogli
nastaviti uživati u surround zvuku.
Savjet
Veličina zvučnika (LARGE/SMALL) određuje se
prema značajkama basova. Rezultati mjerenja mogu
se razlikovati ovisno o položaju optimizacijskog
mikrofona i zvučnika te o obliku prostorije. Savjetujemo vam da postupate u skladu s rezultatima
mjerenja. Međutim, možete te postavke promijeniti
u izborniku SPEAKER (str. 54). Najprije spremite
rezultate mjerenja i zatim pokušajte promijeniti
postavke.
Kad mjerenje završi, oglasi se zvučni
signal i na pokazivaču se prikazuje rezultat mjerenja.
Postupak mjerenja
[prikaz]
Učinite sljedeće
Dovrši se pravilno
[SAVE.EXIT]
Nastavite do koraka
2.
Ne uspije
[E -  ]
Pogledajte "Kad
se prikažu kodovi
pogreške" (str. 34).
nastavlja se
33 HR
Priprema prijemnika
Mjerenje
2 Pogledajte rezultat mjerenja.
Kad se prikažu kodovi pogreške
1 Provjerite problem u vezi s greškom.
Prikaz i objašnjenje
E - * 32
Nije prepoznat nijedan zvučnik. Provjerite
je li optimizacijski mikrofon pravilno spojen
i ponovite automatsko kalibriranje. Ako je
optimizacijski mikrofon spojen pravilno ali se
prikazuje kôd greške, možda je kabel mikrofona oštećen.
E - * 33
55 Nijedan od prednjih zvučnika nije spojen ili
je spojen samo jedan.
55 Nije spojen optimizacijski mikrofon.
55 Nije spojen lijevi ili desni surround zvučnik.
55 Spojeni su stražnji surround zvučnici ili prednji
gornji zvučnici iako nisu spojeni surround
zvučnici. Spojite surround zvučnik(e) na
priključnice SPEAKERS SURROUND.
Stražnji surround zvučnik je spojen samo
na priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH R. Ako ćete spojiti
samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite
ga na priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH L.
55 Nije spojen prednji gornji lijevi ili prednji
gornji desni zvučnik.
*
predstavlja kanal zvučnika
F
Prednji
S
Surround
SB
Stražnji surround
FH
Prednji gornji
Ovisno o kodu pogreške, možda se neće
prikazivati kanal zvučnika.
2 Ponovno provedite automatsko
kalibriranje.
Pritisnite . Na pokazivaču će se pojaviti
"RETRY Y" i tada pritisnite .
3 Ponovite korake iz "3: Provjera/spremanje rezultata mjerenja" (str. 33).
34 HR
Provjera poruke upozorenja
Ako se pojavi upozorenje o rezultatima mjerenja,
prikazuju se detaljne informacije.
Prikaz i objašnjenje
W - * 40
Postupak mjerenja je završen i detektirana je visoka
razina buke. Možda ćete postići bolje rezultate ako
ponovno pokušate u tišem okruženju.
W - * 41
W - * 42
Ulazni signal iz mikrofona je presnažan. Možda je
udaljenost zvučnika i mikrofona premala. Udaljite
ih i ponovno pokrenite mjerenje.
W - * 43
Nije moguće prepoznati udaljenost i položaj
subwoofera. To se možda događa zbog buke.
Pokušajte mjerenje izvoditi u tihom okruženju.
NO WARN
Nema upozorenja.
*
predstavlja kanal zvučnika
FL
Prednji lijevi
FR
Prednji desni
CNT
Središnji
SL
Surround lijevi
SR
Surround desni
SBL
Stražnji lijevi surround
SBR
Stražnji desni surround
LH
Prednji lijevi gornji
RH
Prednji desni gornji
SW
Subwoofer
Ovisno o rezultatu mjerenja, možda se neće
prikazivati kanal zvučnika.
Za povratak na korak 2 iz "3:
Provjera/spremanje rezultata
mjerenja"
Pritisnite .
Savjet
Rezultati mjerenja mogu se razlikovati ovisno o
položaju subwoofera. Međutim, neće biti problema čak
ni ako prijemnik nastavite koristiti s tom vrijednošću.
Odabir vrste kalibracije
Možete odabrati željenu vrstu kalibracije i
zatim primijeniti automatsku kalibraciju.
bir "A. CAL", a zatim pritisnite
 ili .
(TEST TONE)
Glasnoću zvučnika možete podesiti slušanjem
ispitnog tona s mjesta sjedenja.
3 Više puta pritisnite / za oda­
Tipke
ulaza
bir "CUSTOM" i zatim pritisnite
 ili .
4 Više puta pritisnite / za oda­
bir željene vrste kalibracije,
zatim pritisnite .
55 FULL.FLAT
Frekvencija za sve zvučnike ostaje ista.
55 ENGINEER
Podešavanje prema frekvencijskim
karakteristikama "Sonyjevog standarda
za sobe za slušanje".
55 FRONT.REF
Podešava značajke svih zvučnika prema
značajkama prednjih zvučnika.
55 OFF
Isključuje ekvilizator funkcije Auto
Calibration.
Automatsko kalibriranje započinje
automatski.
5 Spremite rezultat mjerenja
(str. 33).
AMP
MENU
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za oda­
bir "LEVEL", a zatim pritisnite
 ili .
3 Pritisnite / za odabir "T.
TONE" i zatim pritisnite .
nastavlja se
35 HR
Priprema prijemnika
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za oda­
Podešavanje glasnoće
zvučnika
4 Više puta pritisnite / za oda­
bir "AUTO *".
Ispitni ton se čuje redom iz svakog
zvučnika.
*
predstavlja kanal zvučnika.
Osnovne operacije
Reprodukcija
Napomena
Ovisno o rasporedu zvučnika ispitni ton možda
se neće čuti iz svih zvučnika čak i ako odaberete "AUTO ".
Tipke
ulaza
5 Podesite razine glasnoće
zvučnika.
Pomoću izbornika LEVEL (str. 54)
podesite zvučnike tako da se ispitni ton
čuje iz svih zvučnika jednako glasno.
AMP
MENU
Savjeti
55Za podešavanje glasnoće za sve zvučnike,
pritisnite MASTER VOL +/– ili  +/–.
Možete također koristiti MASTER VOLUME
na prijemniku.
55Vrijednosti tijekom podešavanja su prikazane
na pokazivaču.
6 Izađite iz funkcije ispitnog
tona.
Pritisnite bilo koju tipku za odabir ulaza
ili odaberite "OFF" u koraku 4.
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
55 Možda nisu čvrsto spojeni zvučnički kabeli.
55 Kabeli zvučnika su možda u kratkom spoju.
Kad se ispitni ton čuje iz zvuč­
nika različitih od onih koji su
prikazani na pokazivaču
Nije pravilno podešen raspored zvučnika.
Raspored zvučnika treba biti u skladu sa
spojenim zvučnicima.
,
V/v/B/b
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
SOUND
FIELD +/–
1 Uključite spojenu opremu.
2 Uključite prijemnik.
3 Pritisnite odgovarajuću tipku
ulaza za željenu opremu.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Odabrani ulaz prikazuje se na
pokazivaču.
Napomena
Kad pritisnete TUNER, nakratko se na pokazi­
vaču prikaže "FM TUNER" ili "AM TUNER"
i zatim se pojavi frekvencija.
36 HR
4 Pokrenite reprodukciju iz izvora.
5 Pritisnite MASTER VOL +/– ili
 +/– za podešavanje
glasnoće.
Možete također koristiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
6
Možete koristiti i 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE/HD-D.S.C. ili MUSIC na
prijemniku.
Za detalje pogledajte str. 43.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING ili  na daljinskom
upravljaču. Za ponovno uključenje zvuka
učinite nešto od sljedećeg:
55 Pritisnite tipku ponovno.
55 Povećajte glasnoću.
55 Isključite prijemnik.
55 Provedite automatsko kalibriranje.
Sprečavanje oštećenja zvučnika
Prije isključivanja prijemnika smanjite razinu
glasnoće.
Imenovanje ulaza
Možete unijeti naziv s do 8 znakova za ulaz
(osim TUNER) kako bi se prikazivao na
pokazivaču.
Odabir ulaza se olakšava ukoliko se prikazuje
naziv komponente umjesto naziva priključnica.
IN" i zatim pritisnite  ili .
Kursor trepće i možete odabrati znak.
5 Pritisnite / za odabir znaka i
zatim pritisnite / za premje­
štanje kursora natrag ili
naprijed.
Savjeti
55Vrstu znaka možete promijeniti na sljedeći
način pritiskom na /.
Abeceda (velika slova)  znamenke 
simboli
55Za odabir razmaka, pritisnite  bez odabira
znaka.
Ako pogriješite
Pritisnite / dok ne počne treptati znak
kojeg želite promijeniti i zatim pritisnite
/ za odabir točnog znaka.
6 Pritisnite .
Uneseno ime se pohranjuje.
Pregled informacija na
pokazivaču
Na pokazivaču se prikazuju razne informacije
o statusu prijemnika, npr. o zvučnom ugođaju.
Tipke
ulaza
1 Pritisnite odgovarajuću tipku
ulaza za koji želite kreirati ime.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2 Pritisnite AMP MENU.
3 Više puta pritisnite / za oda­
DISPLAY
AMP MENU
bir "SYSTEM" i zatim pritisnite
 ili .
nastavlja se
37 HR
Osnovne operacije
Pritisnite SOUND FIELD +/– kako
biste uživali u surround zvuku.
4 Pritisnite / za odabir "NAME
1 Pritisnite odgovarajuću tipku
ulaza za koji želite provjeriti
informacije.
2 Pritisnite AMP MENU i zatim
više puta pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se
mijenja na sljedeći način:
Indeksni naziv ulaza*  Odabrani ulaz
 Trenutni zvučni ugođaj  Razina
glasnoće  Podaci o signalu**
Pri slušanju FM/AM radiopostaja
Naziv pohranjene postaje*  Frekvencija
 Trenutni zvučni ugođaj  Razina
glasnoće
Kod prijema RDS programa
Program Service naziv ili naziv pohranjene
postaje*  Frekvencija, valno područje
i programski broj  Trenutni zvučni
ugođaj  Razina glasnoće
* Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste ga
dodijelili, za ulaz ili pohranjenu radiopostaju
(str. 37, 42). Indeksni naziv se ne prikazuje
ako su uneseni samo razmaci ili ako je
jednak nazivu ulaza.
**Informacije o signalu se možda neće
prikazivati.
Napomena
Kod nekih jezika možda neće biti prikazani određeni
znakovi i oznake.
38 HR
Snimanje uporabom
prijemnika
Možete snimati s audio/video opreme pomoću
prijemnika. Pogledajte upute za uporabu
uređaja za snimanje.
1 Pritisnite odgovarajuću tipku
ulaza za opremu za
reprodukciju.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2 Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Primjerice, umetnite video kasetu koju
želite kopirati u videorekorder.
3 Pripremite uređaj za snimanje.
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
uređaj za snimanje (VIDEO).
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
55Neki izvori sadrže tehnologiju za sprječavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz uređaja za reprodukciju.
55Iz analogne izlazne priključnice (za snimanje)
izlaze samo analogni signali.
55HDMI zvuk nije moguće snimati.
55Tijekom snimanja samo kompozitnih videosignala,
može se uključiti funkcija automatskog isključenja
prijemnika u pripravno stanje i prekinuti snimanje.
U tom slučaju podesite "AUTO.STBY" na "STBY
OFF" (str. 60).
Automatsko ugađanje radijskih
postaja (Auto Tuning)
Uporaba tunera
Slušanje FM/AM
radiopostaja
1 Pritisnite TUNER više puta za
Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i
AM radiopostaje. Prije toga provjerite jeste li
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 28).
2
odabir FM ili AM valnog
područja.
Savjet
Ljestvica ugađanja za izravno ugađanje prikazana
je ispod.
AM
50 kHz
9 kHz
Pritisnite TUNING + za pretraživanje
od nižih prema višim ili TUNING – za
pretraživanje od viših prema nižim
frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Uporaba kontrolnih tipaka na
prijemniku
Brojčane
tipke
TUNER
1Pritisnite INPUT SELECTOR više puta za
odabir FM ili AM valnog područja.
2Pritisnite TUNING MODE više puta za
odabir opcije "AUTO".
3Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Ako je FM stereo prijem loš
AMP
MENU
,
V/v/B/b
TUNING
+/–
D.TUNING
Ako na pokazivaču trepće poruka "ST" i FM
stereo prijem je loš, odaberite mono prijem
tako da se zvuk poboljša.
1Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za odabir "TUNER",
a zatim pritisnite  ili .
3Pritisnite / više puta za odabir "FM
MODE" i zatim pritisnite  ili .
4Pritisnite / više puta za odabir "MONO"
i zatim pritisnite .
Za povratak na stereo mod ponovite korake
od 1 do 4 te u koraku 4 odaberite "STEREO".
SHIFT
39 HR
Uporaba tunera
FM
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Izravno ugađanje radijskih
postaja (Direct Tuning)
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama.
1 Pritisnite TUNER više puta za
odabir FM ili AM valnog
područja.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2 Pritisnite D.TUNING.
3 Zadržite SHIFT, a zatim brojča­-
nim tipkama unesite frekvenciju.
Primjer 1: FM 102,5 MHz
Odaberite 1  0  2  5  0
Primjer 2: AM 1350 kHz
Odaberite 1  3  5  0
Savjet
Ako ste ugodili AM postaju, podesite usmjerenje
AM okvirne antene za najbolji prijem.
4 Pritisnite .
Ako ne možete ugoditi postaju
Provjerite jeste li upisali ispravnu frekvenciju.
Ponovite korake od 2 do 4. Ako upisani broj i
dalje trepće, frekvencija se možda ne koristi u
vašem području.
40 HR
Pohranjivanje FM/AM
radiopostaja
Možete pohraniti do 30 FM i 30 AM postaja.
Brojčane
tipke
TUNER
ENT/MEM
4 Zadržite SHIFT, a zatim brojča­
nim tipkama odaberite
programski broj.
Za odabir programskog broja možete tako­
đer pritisnuti PRESET + ili PRESET –.
5 Pritisnite .
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
6 Ponovite korake od 1 do 5 za
pohranu druge postaje.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
1 Pritisnite TUNER više puta za
odabir FM ili AM valnog
područja.
2 Pritisnite PRESET + ili PRESET
– više puta za odabir postaje.
PRESET
+/–
SHIFT
1 Pritisnite TUNER više puta za
odabir FM ili AM valnog
područja.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pomoću automatskog ugađanja
(str. 39) ili izravnog ugađanja
(str. 40) ugodite postaju koju
želite pohraniti.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
pohranjenu postaju na sljedeći način:
1
2
3
4
5
30
29
28
...
27
Za odabir željene pohranjene postaje tako­
đer možete pritisnuti i zadržati SHIFT
i zatim upotrijebiti brojčane tipke. Za
potvrdu odabira pritisnite .
Uporaba kontrolnih tipaka na
prijemniku
1Pritisnite INPUT SELECTOR više puta za
odabir FM ili AM valnog područja.
2Pritisnite TUNING MODE više puta za
odabir opcije "PRESET".
3Pritisnite TUNING + ili TUNING – za
odabir željene pohranjene postaje.
3 Zadržite SHIFT, zatim pritisnite
ENT/MEM.
Možete također koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
41 HR
Uporaba tunera
Ugađanje pohranjenih postaja
Imenovanje pohranjenih postaja
1 Pritisnite TUNER više puta za
odabir FM ili AM valnog
područja.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2 Odaberite pohranjenu postaju
koju želite imenovati (str. 41).
3 Pritisnite AMP MENU.
4 Više puta pritisnite / za oda­
bir "TUNER", a zatim pritisnite
 ili .
5 Pritisnite / za odabir "NAME
IN" i zatim pritisnite  ili .
Kursor trepće i možete odabrati znak.
6 Pritisnite / za odabir znaka
i zatim pritisnite / za premje­
štanje kursora natrag ili
naprijed.
Za naziv postaje možete unijeti najviše
8 znakova.
Savjeti
55Vrstu znaka možete promijeniti na sljedeći
način pritiskom na /.
Abeceda (velika slova)  znamenke 
simboli
55Za odabir razmaka, pritisnite  bez odabira
znaka.
Ako pogriješite
Pritisnite / dok ne počne treptati znak kojeg
želite promijeniti i zatim pritisnite / za
odabir točnog znaka.
7 Pritisnite .
Uneseno ime se pohranjuje.
Napomena
Kad imenujete RDS postaju i odaberete je, prikazuje
se Program Service naziv umjesto naziva koji ste
unijeli.
42 HR
Prijem RDS programa
Ovaj prijemnik omogućuje vam i uporabu
sustava Radio Data System (RDS) koji radio­
postajama omogućuje slanje dodatnih informacija zajedno sa signalima redovitih programa.
Prijemnik nudi prikladne RDS značajke, kao
što je prikaz naziva radijske postaje. RDS je
raspoloživ samo za FM postaje.*
*Ne pružaju sve FM postaje RDS usluge niti emitiraju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
s RDS uslugama na vašem području, zatražite
podrobnije informacije od lokalnih radiopostaja.
Jednostavno odaberite postaju u FM
valnom području pomoću izravnog
ugađanja (str. 40), automatskog
ugađanja (str. 39), ili ugađanja
memoriranih postaja (str. 41)
Kad ugodite postaju s RDS uslugama, zasvijetli
indikator "RDS" i na pokazivaču se pojavi
naziv postaje.
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako ugođena postaja
ne emitira RDS signal ili ako je signal slab.
Savjet
Dok je prikazan naziv radijske postaje možete
višekratnim pritiskom na DISPLAY provjeriti
frekvenciju (str. 37).
Napomena
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja
Ovaj prijemnik može kreirati višekanalni
surround zvuk. Možete odabrati jedan od
optimiziranih zvučnih efekata prijemnika.
SOUND FIELD +/–
Opcija "A.DIRECT" nije dostupna kad je podešen
ulaz BD/DVD i GAME.
Mod Auto Format Direct (A.F.D.)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogu­
ćuje slušanje zvuka veće vjernosti i odabir
načina dekodiranja za slušanje 2-kanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
[[A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
SOUND
FIELD +/–
Možete koristiti i 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE/HD-D.S.C. ili MUSIC na
prijemniku.
Mod 2-kanalnog zvuka
Izlazni zvuk možete prebaciti na 2-kanalni
neovisno o formatima snimanja iz primijenjenog
softvera, spojenoj komponenti za reproduk­
ciju ili postavkama za zvučni ugođaj na
prijemniku.
[[MULTI ST. (Multi Stereo)
Izlaz 2-kanalnog zvuka (lijevo/desno) preko
svih zvučnika. Međutim, zvuk se možda neće
reproducirati iz određenih zvučnika, ovisno o
postavkama zvučnika.
Filmski mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da
jednostavno odaberete jedan od predprogrami­
ranih zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv
i snažan zvuk u vašem domu poput onog u
kinodvorani.
[[2CH ST. (2-kanalni stereo)
Zvuk se reproducira samo iz prednjih lijevih/
desnih zvučnika. Zvuk iz subwoofera se ne
čuje.
Standardni 2-kanalni izvor zvuka će potpuno
zaobići procesiranje zvuka, a višekanalni
surround formati bit će pretvoreni u 2 kanala,
osim LFE signala.
[[A. DIRECT (Analog Direct)
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija omogu­
ćuje uživanje u visokokvalitetnim analognim
izvorima bez ikakvih podešavanja.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti
samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
nastavlja se
43 HR
Uživanje u surround zvuku
Pritisnite SOUND FIELD +/– više
puta kako biste odabrali željeni
zvučni ugođaj.
Reproducira zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja surround efekata.
Međutim, ovaj prijemnik će generirati nisko­
frekventni signal za subwoofer kad nema
LFE signala.
[[HD-D.C.S. (HD Digital Cinema
Sound)
Ta funkcija je Sonyeva nova inovativna tehno­
logija namijenjena sustavima kućnih kina, koja
koristi najnovije tehnologije akustike i obrade
digitalnog signala. Zasniva se na podacima
preciznog mjerenja odziva u studiju.
Zahvaljujući toj funkciji možete uživati u
Blu-ray i DVD filmovima kod kuće uz visoku
kvalitetu zvuka i najbolju kvalitetu zvučnog
okruženja, baš onako kako je zamislio audio
inženjer zvuka tijekom postprodukcije filma.
Možete odabrati vrstu efekta za funkciju
HD-D.C.S. (str. 58).
[[PLII MV (Pro Logic II Movie)
Izvodi se Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje.
Ova postavka je idealna za filmove kodirane
u Dolby Surround formatu. Osim toga, ovaj
mod može reproducirati zvuk u 5.1-kanalnom
formatu za gledanje presnimljenih videozapisa
ili starih filmova.
[[PLIIX MV (Pro Logic IIx Movie)
[[HALL (koncertna dvorana)
Reproducira akustiku klasične koncertne
dvorane.
[[JAZZ (jazz klub)
Reproducira akustiku jazz kluba.
[[CONCERT (koncert)
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
[[STADIUM (stadion)
Reproducira akustiku velikog otvorenog
stadiona.
[[SPORTS (sportski događaj)
Reproducira akustiku sportskog emitiranja.
[[P. AUDIO (Portable Audio
Enhancer)
Reproducira jasnu i poboljšanu zvučnu sliku
s prijenosnog audio uređaja. Ovaj mod je
idealan za MP3 i druge komprimirane audio
datoteke.
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Movie dekodi­
ranje. To podešenje proširuje Dolby Pro Logic
II Movie ili Dolby Digital 5.1 na diskretnih
7.1 kanala za film.
[[PLII MS (Pro Logic II Music)
[[PLIIZ (Pro Logic IIz)
[[PLIIX MS (Pro Logic IIx Music)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIz dekodiranje. Ta
postavka povećava fleksibilnost za proširenje
5.1-kanalnog sustava u 7.1-kanalni. Njena
vertikalna komponenta daje dimenziju
prisutnosti i dubine.
[[NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Izvodi se DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
Izvor snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira
se u 7-kanalni zvuk.
Glazbeni mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da
jednostavno odaberete jedan od pretprogramiranih zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv
i snažan zvuk u vašem domu poput onog u
koncertnoj dvorani.
44 HR
Izvodi se Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ova postavka je idealna za normalne
stereo izvore kao što su CD diskovi.
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Music dekodiranje. Ova postavka je idealna za normalne
stereo izvore kao što su CD diskovi.
[[PLIIZ (Pro Logic IIz)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIz dekodiranje. Ta
postavka povećava fleksibilnost za proširenje
5.1-kanalnog sustava u 7.1-kanalni. Njena
vertikalna komponenta daje dimenziju prisutnosti i dubine.
[[NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Izvodi se DTS Neo:6 Music dekodiranje.
Izvor snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira
se u 7-kanalni zvuk. Ova postavka je idealna
za normalne stereo izvore kao što su CD
diskovi.
Kada su slušalice spojene
Sljedeće zvučne ugođaje možete odabrati ako
su na prijemnik spojene slušalice.
[[HP 2CH (Headphones 2CH)
Ovaj mod se odabire automatski ako koristite
slušalice (osim za Analog Direct). Standardni
2-kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići
procesiranje zvuka, a višekanalni surround
formati bit će pretvoreni u 2 kanala, osim
LFE signala.
[[HP DIR (Headphones Direct)
Ako spojite subwoofer
Ovaj prijemnik generirat će niskofrekventni
signal za subwoofer ako nema LFE signala,
što je niskopropusni zvučni ugođaj koji se
emitira iz subwoofera kod 2-kanalnog signala.
Međutim, niskofrekvencijski signal se ne
stvara za "NEO6 CIN" ili "NEO6 MUS" kad
su svi zvučnici podešeni na "LARGE". Kako
bi se u potpunosti iskoristile prednosti Dolby
Digital sustava za preusmjeravanje basova,
savjetuje se podešavanje što više prekidne
frekvencije subwoofera.
Isključivanje surround efekta
za filmove/glazbu
Pritisnite SOUND FIELD +/– više puta za
odabir "2CH ST." ili "A.F.D. AUTO".
Možete i više puta pritisnuti 2CH/A.DIRECT
ili pritisnuti A.F.D. na prijemniku kako biste
odabrali "2CH ST." ili "A.F.D. AUTO".
Napomene o zvučnim ugođajima
55 Ovisno o podešenjima konfiguracije zvučnika, neki zvučni ugođaji možda neće biti
dostupni.
55 Zvučni ugođaji za glazbu i film ne rade u
sljedećim slučajevima.
–– Primaju se DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio ili
Dolby TrueHD signali s frekvencijskom
uzorkovanja višom od 48 kHz.
–– Odabrano je "A. DIRECT".
45 HR
Uživanje u surround zvuku
Ovaj mod se odabire automatski ako koristite
slušalice uz odabranu postavku "A. DIRECT".
Reproducira analogne signale bez procesiranja
tonova, zvučnih ugođaja, itd.
55 "PLII MV", "PLIIX MV", "PLII MS",
"PLIIX MS", "PLIIZ", "NEO6 CIN" i
"NEO6 MUS" također ne rade kad je podešen raspored zvučnika 2/0 ili 2/0.1.
55 Ne možete odabrati istodobno i "PLIIX" i
"PLIIZ".
–– "PLIIX" možete odabrati samo ako je raz­
mještaj zvučnika podešen na konfiguraciju
sa stražnjim surround zvučnicima.
–– "PLIIZ" možete odabrati samo ako je raz­
mještaj zvučnika podešen na konfiguraciju
s prednjim gornjim zvučnicima.
55 Ako je odabran jedan od zvučnih ugođaja
za glazbu, iz subwoofera se ne čuje zvuk
ako su svi zvučnici podešeni na "LARGE"
u izborniku SPEAKER. Međutim, zvuk će
se čuti iz subwoofera ako
–– ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
–– su prednji ili surround zvučnici podešeni
na "SMALL".
–– odaberete "MULTI ST.", "PLII MV",
"PLII MS", "PLIIX MV", "PLIIX MS",
"HD-D.C.S." ili "P. AUDIO".
Digitalni audioformati koje prijemnik podržava
Digitalni audioformati koje ovaj prijemnik može dekodirati ovise o digitalnim audioizlazima
spojene opreme. Prijemnik podržava sljedeće audioformate.
Audioformat
Maksimalan broj
kanala
Povezivanje komponente za reprodukciju
i prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1


Dolby Digital EX
6.1


7.1


7.1


DTS
5.1


DTS-ES
6.1


DTS 96/24
5.1


DTS-HD
High Resolution Audio a)
7.1


DTS-HD
Master Audio a)b)
7.1


Multi Channel Linear PCM a)
7.1


Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
a)
a)
a)Audiosignali se šalju u drugom formatu ako taj format nije prikladan za spojenu komponentu za reprodukciju.
Za detalje pogledajte upute za uporabu spojene komponente za reprodukciju.
s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz reproduciraju se na 96 kHz ili 88,2 kHz.
b)Signali
46 HR
Resetiranje postavki
zvučnih ugođaja
Za ovaj postupak koristite tipke na prijemniku.
?/1
MUSIC
1 Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
2 Dok držite tipku MUSIC, priti­
snite /.
Što je "BRAVIA" Sync?
Funkcija "BRAVIA" Sync omogućava
komunikaciju sa Sony proizvodima poput
TV prijemnika, Blu-ray Disc/DVD uređaja,
AV pojačala, itd. koji podržavaju funkciju
Control for HDMI.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju "BRAVIA" Sync pomoću HDMI
kabela (opcija), upravljanje se pojednostavljuje
na sljedeći način:
55 One-Touch Play (str. 49)
55 System Audio Control (str. 49)
55 System Power-Off (str. 50)
55 Theater/Theatre Mode Sync (str. 50)
55 Scene Select (str. 50)
Control for HDMI je standard za funkcije
obostranog upravljanja koji koristi CEC
(Consumer Electronics Control) for HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Savjetujemo vam da prijemnik spajate na
uređaje koji podržavaju "BRAVIA" Sync.
Napomena
Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu spojene komponente.
47 HR
Značajka "BRAVIA" Sync
Na pokazivaču se prikazuje "S.F. CLEAR"
i sve postavke zvučnih ugođaja vraćaju
se na početne vrijednosti.
Značajka "BRAVIA" Sync
Priprema za "BRAVIA"
Sync
Prijemnik podržava funkciju "Control for
HDMI-Easy Setting".
55 Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" možete
automatski podesiti prijemnik i komponente
s funkcijom Control for HDMI tako da pode­
site funkciju Control for HDMI na vašem
TV-u (str. 48).
55 Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" zasebno
podesite funkciju Control for HDMI svog
prijemnika, komponenata za reprodukciju i
TV-a (str. 48).
Ako vaš TV podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
1 Spojite prijemnik, TV i komponente za
reprodukciju uporabom HDMI kabela.
(Te komponente trebaju podržavati
funkciju Control for HDMI.)
2 Uključite prijemnik, TV i komponente
za reprodukciju.
3 Uključite funkciju Control for HDMI na
TV-u.
Istodobno se uključi funkcija Control for
HDMI na prijemniku i svim spojenim komponentama. Nakon dovršetka podešavanja,
na pokazivaču se prikaže "COMPLETE".
Za detalje o podešavanju TV-a pogledajte
upute za uporabu isporučene s TV-om.
48 HR
Ako vaš TV ne podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
AMP
MENU
,
V/v/B/b
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za odabir
"HDMI" i zatim pritisnite  ili .
3 Više puta pritisnite / za odabir
"CTRL.HDMI" i zatim pritisnite  ili .
4 Više puta pritisnite / za odabir
"CTRL ON" i zatim pritisnite .
Funkcija Control for HDMI je uključena.
5 Uključite funkciju Control for HDMI za
spojenu komponentu.
Ako je funkcija Control for HDMI već
uključena, ne trebate mijenjati podešenje.
Za detalje o podešavanju TV-a i spojenih
komponenata pogledajte upute za uporabu
tih komponenata.
Napomene
55Prije izvođenja postupka "Control for HDMI-Easy
Setting" na TV-u, uključite TV i ostale spojene
komponente uključujući prijemnik.
55Ako komponente za reprodukciju ne mogu raditi
nakon što izvedete podešavanja za "Control for
HDMI-Easy Setting", provjerite podešenje za
Control for HDMI na vašem TV-u.
55Ako spojene komponente ne podržavaju "Control
for HDMI-Easy Setting", ali podržavaju Control
for HDMI, potrebno je podesiti funkciju Control
for HDMI za spojenu opremu prije podešavanja
funkcije "Control for HDMI-Easy Setting" s TV-a.
55Ako ste dodijeliti HDMI ulaz drugom ulazu koristeći "H. ASSIGN" u izborniku HDMI, funkcija
One-Touch Play nije dostupna.
Reprodukcija s komponente
jednim pritiskom tipke
(One-Touch Play)
Jednostavnim postupkom (jednim dodirom)
spojene komponente koje podržavaju funkciju
"BRAVIA" Sync automatski se uključuju.
Možete uživati u zvuku/slikama sa spojenih
komponenata.
Podesite li "PASS.THRU" na "AUTO" ili na
"ON", zvuk i slika mogu se emitirati samo
s TV-a, dok prijemnik ostaje u pripravnom
stanju.
Ako započnete reprodukciju sa spojene
komponente, operacije prijemnika i TV-a
pojednostavljene su kako slijedi:
Uživanje u zvuku s TV-a
putem zvučnika spojenih
na prijemnik
(System Audio Control)
Možete na jednostavan način uživati u TV
zvuku iz zvučnika spojenih na prijemnik.
Funkcijom System Audio Control možete
upravljati pomoću izbornika TV-a. Za detalje
pogledajte upute za uporabu TV-a.
TV
Uključuje funk­
ciju System
Audio Control
Prijemnik i TV

Uključuju se na odgovarajući HDMI ulaz
Napomene
55Ovisno o TV-u, možda se neće prikazati početak
sadržaja.
55Ovisno o postavkama prijemnik se možda neće
uključiti kada je "PASS.THRU" podešeno na
"AUTO" ili na "ON".
55Uključite funkciju System Audio Control pomoću
TV izbornika.
Savjet
Spojenu opremu, primjerice Blu-ray Disc/DVD
uređaj, možete također odabrati pomoću izbornika
TV-a. Prijemnik i TV će se automatski prebaciti na
odgovarajući HDMI ulaz.
Smanjuje glasnoću TV-a
Emitira zvuk TV-a
Funkciju System Audio Control također
možete koristiti na sljedeći način.
55 Uključite li prijemnik dok je uključen TV,
automatski će se uključiti funkcija System
Audio Control i TV zvuk će se reproducirati
iz zvučnika spojenih na prijemnik. Međutim,
isključite li prijemnik, zvuk će se reproducirati iz zvučnika TV-a.
55 Prilikom podešavanja glasnoće TV-a, funkcija System Audio Control istovremeno
podešava i glasnoću prijemnika.
Napomene
55Ako System Audio Control ne radi prema podešenjima TV-a, pogledajte upute za uporabu TV-a.
55Kad je "CTRL.HDMI" podešeno na "CTRL ON",
postavke "AUDIO.OUT" u izborniku HDMI će se
podesiti automatski prema podešenju za System
Audio Control.
55Vaš TV treba podržavati funkciju System Audio
Control.
55Uključite li TV prije uključivanja prijemnika, zvuk
s TV-a se nakratko neće reproducirati.
49 HR
Značajka "BRAVIA" Sync
Uključeni (ako su u pripravnom stanju)
Prijemnik
55 Uključeni (ako
su u pripravnom
stanju)
55 Uključuju se na
odgovarajući
HDMI ulaz
Isključenje prijemnika
zajedno s TV-om
(System Power-Off)
Kad isključite TV tipkom POWER na
daljinskom upravljaču TV-a, automatski se
isključuju prijemnik i spojene komponente.
Za isključenje TV-a možete također koristiti
daljinski upravljač prijemnika.
TV ?/1
Uživanje u filmovima s
optimalnim zvučnim
ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync)
Pritisnite tipku THEATER ili
THEATRE na daljinskom upravljaču
TV-a ili Blu-ray uređaja kada je
daljinski uređaj usmjeren prema
TV-u.
Zvučni ugođaj prebacuje se na "HD-D.C.S.".
Za povratak na prethodni zvučni ugođaj pono­
vno pritisnite THEATER ili THEATRE.
Napomena
Zvučni ugođaj možda se neće uključiti ovisno o
TV-u.
Savjet
Zvučni ugođaj može se vratiti nazad na prethodno
podešenje kada promijenite ulaz TV-a.
TV
Uživanje u optimalnom
zvučnom ugođaju za
odabranu scenu
Pritisnite i zadržite TV, a zatim
pritisnite TV /.
TV, prijemnik i komponente spojene putem
HDMI priključka se isključuju.
Napomene
55Podesite funkciju "TV power supply interlock" na
"ON" prije uporabe funkcije System Power-Off.
Za detalje pogledajte upute za uporabu TV-a.
55Ovisno o spojenoj opremi, komponenta se možda
neće isključiti. Za detalje pogledajte upute za
uporabu spojene komponente.
50 HR
(Scene Select)
Funkcija Scene Select omogućuje vam da
uživate u optimalnoj kvaliteti slike i mijenja
zvučni ugođaj u skladu sa scenom odabranom
na TV-u. Za detalje o postupku pogledajte
upute za uporabu TV-a.
Napomena
Zvučni ugođaj možda se neće uključiti ovisno o
TV-u.
Napomene
Napredne operacije
Odabir između digitalnog
i analognog zvuka
(INPUT MODE)
Kad spojite komponente i na digitalne i na
analogne audio ulazne priključnice prijemnika,
možete odabrati mod audio ulaza za svaki od
njih ili prebacivati između njih, ovisno o vrsti
materijala kojeg gledate.
1 Pritisnite tipku ulaza za odabir
izvora.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2 Pritisnite INPUT MODE više
puta.
Reprodukcija zvuka/slike
iz drugih ulaza
Ulazne priključnice HDMI, COMPONENT
VIDEO i DIGITAL možete dodijeliti drugim
ulazima ako standardne postavke tih priključnica ne odgovaraju spojenoj opremi. Nakon
prenamjene ulaznih priključnica možete
spojenu opremu odabirati tipkama ulaza (ili
koristeći INPUT SELECTOR na prijemniku).
Primjer:
Kad spojite DVD uređaj na priključnice
OPTICAL SAT/CATV IN i COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2).
–– Dodijelite OPTICAL SAT/CATV priključnicu "BD/DVD-u".
–– Dodijelite COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN2) priključnice "BD/DVD-u".
Napomena
Prije pridjeljivanja HDMI ulaznih priključnica
podesite "CTRL.HDMI" na "CTRL OFF".
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za odabir
"AUDIO", "VIDEO" ili "HDMI" i
zatim pritisnite  ili .
nastavlja se
51 HR
Napredne operacije
Odabrani mod audio ulaza prikazuje se
na pokazivaču.
55 AUTO: Daje prioritet digitalnim audio
signalima u slučaju digitalnog i analognog povezivanja.
U slučaju više digitalnih priključaka,
HDMI audio signali imaju prioritet.
Ako nema digitalnih audio signala,
odabiru se analogni audio signali.
Kad je odabran TV ulaz, prioritet imaju
signali kanala za povrat zvuka (Audio
Return Channel - ARC).
Ako vaš TV nije kompatibilan s funk­
cijom Audio Return Channel (ARC),
odabrani su digitalni optički audiosignali.
55 COAX: Odabiru se digitalni audio signali
koji ulaze preko priključnice DIGITAL
COAXIAL.
55 OPT: Odabiru se digitalni audio signali
koji ulaze preko priključnice DIGITAL
OPTICAL.
55 ANALOG: Odabiru se analogni audio
signali koji ulaze preko AUDIO IN
(L/R) priključnica.
55Ovisno o ulazu, neki modovi audio ulaza ne mogu
se podesiti.
55Kad se koristi funkcija "A. DIRECT", audio ulaz
se podesi na "ANALOG". Ne možete odabrati
druge modove.
55Funkcija Audio Return Channel (ARC) ne radi u
sljedećim slučajevima.
–– Vaš TV nije kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel (ARC).
–– "CTRL.HDMI" je podešeno na "CTRL OFF".
–– Ako prijemnik ne spojite HDMI kabelom na
HDMI priključnicu TV-a koji podržava ARC.
3 Više puta pritisnite / za oda­
5 Više puta pritisnite / za oda­
4 Više puta pritisnite / za oda­
Za "A. ASSIGN" i "V. ASSIGN":
Odaberite ulaznu priključnicu koju želite
prenamijeniti. Za "H. ASSIGN": Odaberite naziv ulaza koji želite pridijeliti.
bir "A. ASSIGN", "V. ASSIGN" ili
"H. ASSIGN", a zatim pritisnite
 ili .
bir sljedećeg podešenja i zatim
pritisnite .
bir sljedećeg podešenja i zatim
pritisnite  ili .
Za povratak na prethodni prikaz
Za "A. ASSIGN" i "V. ASSIGN": Odaberite naziv ulaza koji želite pridijeliti.
Za "H. ASSIGN": Odaberite ulaznu
priključnicu koju želite prenamijeniti.
Pritisnite  ili RETURN/EXIT .
Dodjeljivanje ulaznih priključnica
Ulazne priključnice
koje je moguće
dodijeliti
HDMI
Video
Audio
Naziv ulaza
BD/DVD
GAME
SAT
(SAT/
CATV)
VIDEO
HDMI 1
*






HDMI 2

*





HDMI 3


*




HDMI 4



*



CMPNT 1
(komponentna 1)
*





–
CMPNT 2
(komponentna 2)


*



–
COMP
(kompozitna)
–
–

*
–
–
–
NONE

*
–
–
*
*
–
SAT OPT


*



–
BD COAX
*





–
ANALOG
–
–

*
*
*
–
NONE
–
*
–
–
–
–
–
*Tvorničko podešenje
Napomene
55Pri promjeni podešenja za audioulaze HDMI ili
DIGITAL može se automatski promijeniti INPUT
MODE podešenje (str. 51).
55Dozvoljeno je jedno ponovno pridjeljivanje za
svaki ulaz.
52 HR
SA-CD
PORT
NONE
(SA-CD/ (PORTABLE)
CD)
Uporaba izbornika
postavki
Funkcije prijemnika možete prilagođavati
podešavanjem raznih postavki pomoću
izbornika.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za oda­
bir željene opcije izbornika,
zatim pritisnite  ili .
3 Više puta pritisnite / za oda­
Napredne operacije
bir parametra koji želite podesiti,
a zatim pritisnite  ili .
4 Više puta pritisnite / za oda­
bir željenog podešenja, zatim
pritisnite .
Za povratak na prethodni
prikaz
Pritisnite  ili RETURN/EXIT .
Izlazak iz izbornika
Pritisnite AMP MENU.
Napomena
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da nisu raspoloživi ili ih
nije moguće mijenjati.
53 HR
Pregled izbornika
U izbornicima su raspoložive sljedeće opcije. Detalje potražite na pripadajućim stranicama u
zagradama.
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Postavke
Tvorničko
podešenje
AUTO CAL
[A. CAL]
(str. 31)
Automatska kalibracija (standardna)
[STANDARD]
Automatska kalibracija (prilagođena)
[CUSTOM]
FULL.FLAT, ENGINEER
FRONT.REF, OFF
ENGINEER
LEVEL
[LEVEL]
(str. 57)
Ispitni tona)
[T. TONE]
OFF, AUTO b)
OFF
Glasnoća prednjeg lijevog zvučnikaa)
[FL LVL]
FL –10.0 dB do FL +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
FL 0 dB
Glasnoća prednjeg desnog zvučnikaa)
[FR LVL]
FR –10.0 dB do FR +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
FR 0 dB
Glasnoća središnjeg zvučnikaa)
[CNT LVL]
CNT - 10.0 dB do CNT +10.0
dB (povećanja od 0,5 dB)
CNT 0 dB
Glasnoća lijevog surround zvučnikaa)
[SL LVL]
SL –10.0 dB do SL +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SL 0 dB
Glasnoća desnog surround zvučnikaa)
[SR LVL]
SR –10.0 dB do SR +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SR 0 dB
Glasnoća stražnjeg surround zvučnikaa)
[SB LVL]
SB –10.0 dB do SB +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SB 0 dB
Glasnoća stražnjeg lijevog surround
zvučnikaa)
[SBL LVL]
SBL –10.0 dB do SBL +10.0
dB (povećanja od 0,5 dB)
SBL 0 dB
Glasnoća stražnjeg desnog surround
zvučnikaa)
[SBR LVL]
SBR –10.0 dB do SBR +10.0
dB (povećanja od 0,5 dB)
SBR 0 dB
Glasnoća prednjeg gornjeg lijevog
zvučnikaa)
[LH LVL]
LH –10.0 dB do LH +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
LH 0 dB
Glasnoća prednjeg gornjeg desnog
zvučnikaa)
[RH LVL]
RH –10.0 dB do RH +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
RH 0 dB
Glasnoća subwooferaa)
[SW LVL]
SW –10.0 dB do SW +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SW 0 dB
Kompresor dinamičkog raspona
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP.AUTO, COMP. OFF
COMP.AUTO
Za detalje pogledajte str. 30.
3/4.1
LARGE, SMALL
LARGE
SPEAKER
Konfiguracija zvučnika
[SPKR] (str. 57) [PATTERN]
Veličina prednjih zvučnikaa)
[FRT SIZE]
54 HR
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Postavke
Tvorničko
podešenje
Veličina središnjeg zvučnikaa)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina surround zvučnikaa)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina prednjih gornjih zvučnikaa)
[FH SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
1.00 m do 10.00 m (povećanja
od 0,1 m)c)
3.00 m
METER
METER
Udaljenost prednjeg lijevog zvučnikaa)
[FL DIST.]
Udaljenost prednjeg desnog zvučnikaa)
[FR DIST.]
Udaljenost središnjeg zvučnikaa)
[CNT DIST.]
Udaljenost lijevog surround zvučnikaa)
[SL DIST.]
Udaljenost desnog surround zvučnikaa)
[SR DIST.]
Udaljenost stražnjeg surround zvučnikaa)
[SB DIST.]
Udaljenost stražnjeg lijevog surround
zvučnikaa)
[SBL DIST.]
Napredne operacije
Udaljenost stražnjeg desnog surround
zvučnikaa)
[SBR DIST.]
Udaljenost prednjeg gornjeg lijevog
zvučnikaa)
[LH DIST.]
Udaljenost prednjeg gornjeg desnog
zvučnikaa)
[RH DIST.]
Udaljenost subwooferaa)
[SW DIST.]
Mjerna jedinica udaljenosti
[DIST.UNIT]
Frekvencija skretnice prednjih zvučnikad) CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
[FRT CRS.]
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frekvencija skretnice središnjeg
zvučnikad)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frekvencija skretnice surround zvučnikad) CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
[SUR CRS.]
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frekvencija skretnice prednjih gornjih
zvučnikad)
[FH CRS.]
CRS. 120 Hz
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
nastavlja se
55 HR
Izbornik
[Prikaz]
Parametri [Prikaz]
Postavke
Tvorničko
podešenje
SURROUND
[SURR]
(str. 58)
Vrsta HD-D.C.S. efekta
[EFFECT]
DYNAMIC, THEATER,
STUDIO
THEATER
EQ
[EQ]
(str. 59)
Razina basova prednjih zvučnika
[BASS]
BASS –10 dB do BASS +10 dB BASS 0 dB
(povećanja od 1 dB)
Razina visokih tonova prednjih zvučnika TRE –10 dB do TRE +10 dB
[TREBLE]
(povećanja od 1 dB)
TRE 0 dB
TUNER
[TUNER]
(str. 59)
Mod prijema FM postaja
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Imenovanje pohranjenih postaja
[NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
pohranjenih postaja" (str. 42).
AUDIO
[AUDIO]
(str. 59)
Sinkronizacija audio i video izlaza
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
SYNC OFF
Odabir jezika digitalnog prijema
[DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Dodjeljivanje digitalnog audio ulaza
[A. ASSIGN]
Detalje pogledajte u "Reproduk­
cija zvuka/slike iz drugih ulaza"
(str. 51).
Noćni mod
[NIGHT M.]
NIGHT. ON, NIGHT.OFF
VIDEO
[VIDEO]
(str. 59)
Dodjeljivanje video ulaza
[V. ASSIGN]
Detalje pogledajte u "Reproduk­
cija zvuka/slike iz drugih ulaza"
(str. 51).
HDMI
[HDMI]
(str. 60)
Funkcija Control for HDMI
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
HDMI Signal Pass Through
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Podešavanje HDMI audio ulaza
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Dodjeljivanje HDMI ulaza
[H. ASSIGN]
Detalje pogledajte u "Reproduk­
cija zvuka/slike iz drugih ulaza"
(str. 51).
Automatsko pripravno stanje
[AUTO.STBY]
STBY ON, STBY OFF
Imenovanje ulaza
[NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza" (str. 37).
SYSTEM
[SYSTEM]
(str. 60)
a)Ovisno
NIGHT.OFF
STBY ON
o podešenju konfiguracije zvučnika, neki parametri možda neće biti dostupni.
predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
c)Možete podesiti samo udaljenost u koracima od 1 cm ako ste izveli automatsko kalibriranje i spremili
rezultat mjerenja.
d)Ovaj parametar ne može se odabrati kad je zvučnik podešen na "LARGE".
b)
56 HR
Izbornik LEVEL
Možete ručno podesiti glasnoću svakog od
zvučnika.
[[T. TONE
Glasnoću zvučnika možete podesiti slušanjem
ispitnog tona s mjesta sjedenja (str. 35).
[[FL LVL, FR LVL, CNT LVL, SL LVL,
SR LVL, SB LVL, SBL LVL, SBR
LVL, LH LVL, RH LVL, SW LVL
Možete podesiti razinu glasnoće za svaki
zvučnik (prednji lijevi/desni, središnji, lijevi/
desni surround, stražnji lijevi/desni surround,
prednji gornji lijevi/desni, subwoofer).
Savjet
Funkcija kompresije dinamičkog raspona omogućuje
komprimiranje dinamičkog raspona zvučnog zapisa
na temelju informacija o dinamičkom rasponu koje
sadrži Dolby Digital signal.
"COMP. STD" je standardna postavka, ali ona omo­
gućuje samo malu kompresiju. Zato se preporučuje
postavka "COMP. MAX". Time se značajno kompri­
mira dinamički raspon i time omogućuje gledanje
filmova kasno noću uz smanjenu glasnoću. Za
razliku od analognih načina ograničavanja, stupanj
ograničenja je već unaprijed određen i omogućuje
vrlo prirodnu kompresiju.
Izbornik SPEAKER
Napomena
Omogućuje podešavanje veličine i udaljenosti
zvučnika spojenih na ovaj prijemnik.
Ovisno o podešenju konfiguracije zvučnika, neki
parametri možda neće biti dostupni.
[[PATTERN
[[D. RANGE
[[FRT SIZE, CNT SIZE, SUR SIZE,
FH SIZE
Možete podesiti veličinu za svaki zvučnik
(prednji lijevi/desni, središnji, lijevi/desni
surround, stražnji lijevi/desni surround, prednji
gornji lijevi/desni).
55 LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će učinkovito reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Inače odaberite
"LARGE".
55 SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija svakog kanala sa subwoofera ili
drugih "LARGE" zvučnika.
Napomena
Ta funkcija neće raditi ako je odabrano "A. DIRECT".
nastavlja se
57 HR
Napredne operacije
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna ako
želite kasno noću gledati filmove uz smanjenu
glasnoću. Kompresija dinamičkog raspona
moguća je samo za Dolby Digital izvore.
55 COMP. MAX
Dinamički raspon se jako komprimira.
55 COMP. STD
Kompresija dinamičkog raspona u skladu s
namjerama snimatelja zvuka.
55 COMP.AUTO
Dinamički raspon se komprimira
automatski.
55 COMP. OFF
Dinamički raspon se ne komprimira.
Omogućuje vam odabir rasporeda zvučnika u
skladu s korištenim sustavom zvučnika (str. 30).
Savjeti
55"LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
"odrezati" duboke frekvencije tom kanalu.
Ako su duboke frekvencije za taj kanal odrezane,
sklop za preusmjeravanje šalje bas frekvencije na
subwoofer ili na druge "LARGE" zvučnike.
Međutim, kako duboke frekvencije nose određenu
količinu usmjerenja, bolje je ne rezati bas frekvencije. Čak i ako koristite male zvučnike, podesite ih
na "LARGE" ako želite izlaz niskih frekvencija sa
tog zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog
zvučnika, podesite ga na "SMALL". Ako je ukupni
dojam zvuka lošiji od očekivanog, podesite sve
zvučnike na "LARGE". Ako niski tonovi nisu
dovoljno izraženi, možete koristiti ekvilizator. Za
detalje pogledajte str. 59.
55Na stražnje surround zvučnike će se primjenjivati
isto podešenje kao za surround zvučnike.
55Kad su prednji zvučnici podešeni na "SMALL",
središnji, surround i prednji gornji zvučnici također
se automatski podešavaju na "SMALL".
55Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici se
automatski podese na "LARGE".
[[FL DIST., FR DIST., CNT DIST.,
SL DIST., SR DIST., SB DIST.,
SBL DIST., SBR DIST., LH DIST.,
RH DIST., SW DIST.
Omogućuje vam podešavanje udaljenosti
od mjesta sjedenja za svaki zvučnik (prednji
lijevi/desni, središnji, lijevi/desni surround,
stražnji lijevi/desni surround, prednji gornji
lijevi/desni, subwoofer). Ako ti zvučnici
nisu postavljeni na jednakoj udaljenosti od
slušatelja, podesite udaljenost kao prosječnu
udaljenost između prednjih zvučnika.
Napomene
55Ovisno o podešenju konfiguracije zvučnika, neki
parametri možda neće biti dostupni.
55Ta funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
58 HR
[[DIST.UNIT
Omogućuje odabir mjerne jedinice za podešavanje udaljenosti.
55 METER
Udaljenost je prikazana u metrima.
[[FRT CRS., CNT CRS., SUR CRS.,
FH CRS.
Omogućuje podešavanje frekvencije skretnice
za basove kod zvučnika koji su u izborniku
SPEAKER podešeni na "SMALL".
Izbornik SURROUND
[[EFFECT
Omogućuje vam odabir vrste efekta za
"HD-D.C.S.". Svaki od njih karakteriziraju
različite refleksije i jeke te su optimizirani za
usklađivanje s prostorijom, ukusom i raspoloženjem slušatelja.
55 DYNAMIC
Želite li u potpunosti uživati u zvučnim
efektima, kao u kinodvorani? Efekt
DYNAMIC naglašava odbijanje zvuka. Bez
HD-D.C.S.-a se u mnogim prostorijama do
neke mjere čuje jeka, ali zvuku nedostaje
prostornosti. Ovaj efekt akustički "otvara"
takve vrste prostorija, a rezultat je prostoran
i dinamičan zvuk nalik onome u snimateljskom studiju.
55 THEATER
Efekt THEATER miješa zvuk refleksija i
jeka čime se postiže zvuk nalik onome u
snimateljskom studiju. Osim toga kod ovog
se efekta miješaju frekvencijske karakteristike kakve često nalazimo u snimateljskim
studijima i kinodvoranama. Idealan je za
gledanje filmova u prostoriji za slušanje s
manje odbijanja zvuka.
55 STUDIO
Postavka STUDIO minimalno koristi efekte,
i dalje pružajući izvrsno kinematografsko
iskustvo. Ovaj efekt omogućava precizan
zvuk, kao kod originalne snimke.
[[TREBLE
Napomene
55 Ovaj parametar je koristan kad upotrebljavate
veliki LCD ili plazma monitor ili projektor.
55 Ta funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
55 Vrijeme odgode može varirati, ovisno o formatu zvuka, zvučnom ugođaju te rasporedu
i udaljenosti zvučnika.
Napomena
[[DUAL
Izbornik EQ
Možete podesiti kvalitetu tona (razina basova/
visokih tonova) prednjih zvučnika.
[[BASS
Ta funkcija neće raditi ako je odabrano "A. DIRECT".
Izbornik TUNER
Možete podesiti mod prijema FM radijske postaje te dati nazive programiranim postajama.
[[FM MODE
55 STEREO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao stereo
signal kad radijska postaja emitira u stereo
tehnici.
55 MONO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
mono signal bez obzira na emitirani signal.
Omogućuje imenovanje pohranjenih postaja.
Za detalje pogledajte "Imenovanje pohranjenih
postaja" (str. 42).
Izbornik AUDIO
Audiosignal možete podesiti po želji.
[[A/V SYNC
Omogućuje podešavanje vremena kašnjenja
zvuka kako bi se smanjila razlika između
prikaza slike i zvuka.
55 SYNC ON (vrijeme odgode: 60 ms)
Audio signal kasni tako da se smanjuje vremenska razlika između audio i video izlaza.
55 SYNC OFF (vrijeme odgode: 0 ms)
Audio izlaz ne kasni.
[[A. ASSIGN
Omogućuje vam dodjeljivanje ulazne audio­
priključnice DIGITAL drugom vanjskom
izvoru. Detalje pogledajte u "Reprodukcija
zvuka/slike iz drugih ulaza" (str. 51).
[[NIGHT M.
Omogućuje uživanje u ugođaju kinematografskog zvuka pri niskim glasnoćama (str. 13).
55 NIGHT. ON
55 NIGHT.OFF
Izbornik VIDEO
[[V. ASSIGN
Omogućuje vam dodjeljivanje ulazne priključnice COMPONENT VIDEO drugom
vanjskom izvoru. Detalje pogledajte u
"Reprodukcija zvuka/slike iz drugih ulaza"
(str. 51).
59 HR
Napredne operacije
[[NAME IN
Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati
tijekom digitalne emisije kad je to dostupno.
Funkcija je dostupna samo za Dolby Digital
izvore.
55 MAIN/SUB
Zvuk glavnog jezika emitira se preko
prednjeg lijevog zvučnika i istovremeno se
čuje zvuk pomoćnog jezika preko prednjeg
desnog zvučnika.
55 MAIN
Čuje se zvuk glavnog jezika.
55 SUB
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
Izbornik HDMI
Možete po potrebi podesiti postavke za komponente spojene na HDMI priključnicu.
[[CTRL.HDMI
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
funkcije Control for HDMI. Za detalje pogledajte "Značajka 'BRAVIA' Sync" (str. 47).
[[PASS.THRU
Omogućuje emitiranje HDMI signala na TV
čak i kada je prijemnik u stanju mirovanja.
55 ON
Kada je u stanju mirovanja, prijemnik
neprestano emitira HDMI signale s vlastite
HDMI TV OUT priključnice.
55 AUTO
Kada je TV uključen dok je prijemnik u stanju
mirovanja, prijemnik neprestano emitira
HDMI signale s vlastite HDMI TV OUT
priključnice. Sony preporučuje ovu postavku
ako koristite Sony TV koji je kompatibilan
sa značajkom "BRAVIA" Sync. Ova postavka
štedi energiju u modu mirovanja u usporedbi
s postavkom "ON".
55 OFF
Prijemnik ne emitira HDMI signale ako je u
stanju mirovanja. Uključite prijemnik kako
biste na TV-u uživali u izvoru spojene
komponente. Ova postavka štedi energiju u
modu mirovanja u usporedbi s postavkom
"ON".
Napomene
55Ovaj parametar nije dostupan ako je "CTRL.HDMI"
podešeno na "CTRL OFF".
55Ako je odabrano "AUTO", možda će malo potrajati
prije nego slika i zvuk budu emitirani na TV, nego
kada je odabrano "ON".
55Kad je prijemnik u pripravnom stanju, pojavit će
se indikator "A.STANDBY" ako je opcija "PASS.
THRU" podešena na "AUTO" ili na "ON". Ipak,
indikator "A.STANDBY" nestaje ako je opcija
"PASS.THRU" podešena na "AUTO" i nisu
detektirani nikakvi signali.
60 HR
[[AUDIO.OUT
Omogućuje vam podešavanje HDMI audio­
signala s komponente za reprodukciju spojene
na prijemnik putem HDMI priključka.
55 AMP
HDMI audio signali iz uređaja za reprodukciju se čuju samo iz zvučnika spojenih na
ovaj prijemnik. Višekanalni zvuk se može
reproducirati u izvornom obliku.
55 TV+AMP
Zvuk se reproducira iz zvučnika TV-a i
zvučnika spojenih na prijemnik.
Napomene
55Kvaliteta zvuka s uređaja za reprodukciju ovisi o
kvaliteti zvuka TV-a, primjerice o broju kanala te
frekvenciji uzorkovanja i sl. Kad TV ima stereo
zvučnike, zvuk iz prijemnika je također stereo kao
kod TV-a čak i kad je izvorni zvuk višekanalni.
55Kad prijemnik spojite na komponentu za prikaz
slike (projektor i sl.), možda neće biti izlaza zvuka
iz prijemnika. Tada odaberite "AMP".
[[H. ASSIGN
Omogućuje vam dodjeljivanje ulazne priklju­
čnice HDMI drugom vanjskom izvoru. Detalje
pogledajte u "Reprodukcija zvuka/slike iz
drugih ulaza" (str. 51).
Izbornik SYSTEM
Možete prilagoditi postavke prijemnika.
[[AUTO.STBY
Omogućuje vam podešavanje prijemnika da se
automatski uključi u pripravno stanje ukoliko
ne vršite operacije na njemu ili ako ne prima
nikakav signal.
55 STBY ON
Uključuje pripravno stanje nakon otprilike
30 minuta.
55 STBY OFF
Ne uključuje pripravno stanje.
Napomene
55Ta funkcija neće raditi ako je odabrano TUNER.
55Ako koristite Auto Standby i Sleep Timer mod u
isto vrijeme, Sleep Timer ima prednost.
[[NAME IN
Omogućuje imenovanje ulaza. Za detalje
pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 37).
Uporaba daljinskog upravljača
Pridjeljivanje funkcije
tipkama za odabir ulaza
Možete promijeniti tvorničke postavke tipaka
ulaza tako da odgovaraju komponentama vašeg
sustava. Primjerice, ako Blu-ray Disc uređaj
spojite na SAT/CATV priključnicu prijemnika,
tipku SAT/CATV na daljinskom upravljaču
možete podesiti za upravljanje Blu-ray Disc
uređajem.
Napomena
Nije moguće promijeniti postavke tipaka ulaza TV,
TUNER i PORTABLE.
AV ?/1
Brojčane
tipke
Tipke
ulaza
ulaza kojoj želite promijeniti
dodijeljenu funkciju, pritisnite i
zadržite AV /.
Primjer: Dok držite pritisnutom tipku
SAT/CATV, pritisnite i zadržite AV /.
2 Dok držite pritisnutom tipku AV
/, otpustite tipku ulaza.
Primjer: Dok držite pritisnutom tipku AV
/, otpustite tipku SAT/CATV.
nastavlja se
61 HR
Uporaba daljinskog upravljača
1 Dok držite pritisnutom tipku
3 Pogledajte tablicu u nastavku
i pritisnite odgovarajuću tipku
za željenu kategoriju, a zatim
otpustite AV /.
Resetiranje tipaka ulaza
INPUT/
?/1
Primjer: Pritisnite 1,a zatim pritisnite
AV /. Sada tipku SAT/CATV možete
koristiti za upravljanje Blu-ray Disc
uređajem.
Kategorije
Pritisnite
Blu-ray Disc uređaj
(upravljački mod BD1)a)
1
Blu-ray Disc rekorder
(upravljački mod BD3)a)
2
DVD uređaj
(upravljački mod DVD1)
3
DVD rekorder
(upravljački mod DVD3)b)
4
Videorekorder
(upravljački mod VTR3)c)
5
CD uređaj
6
DSS (digitalni satelitski
prijemnik)/Europski digi­
talni satelitski prijemnik
7
a)Za
detalje o postavkama BD1 ili BD3 pogledajte upute za uporabu Blu-ray Disc uređaja
ili Blu-ray Disc rekordera.
b)Sony DVD rekorderima se upravlja pomoću
postavke DVD1 ili DVD3. Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s DVD
uređajem.
c)Sony videorekorderima se upravlja pomoću
postavke VTR3 koja odgovara VHS-u.
62 HR
MASTER
VOL –/
2–
1 Dok držite MASTER VOL –/
 –, pritisnite / i INPUT/.
2 Otpustite sve tipke.
Postavke tipaka ulaza resetirane su na
tvorničke vrijednosti.
O postavljanju
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe,
odnesite ga u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
55 Prije uporabe prijemnika, provjerite je li
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad uređaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
stražnje strane uređaja.
55 Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
55 Ako duže vremena nećete koristiti uređaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
55 Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
O zagrijavanju
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata, obratite
pozornost da je prijemnik isključen i izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili
otopine kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na problem pri uporabi prijemnika, molimo da se
obratite najbližem ovlaštenom Sony prodavatelju ili servisu.
63 HR
Dodatne informacije
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, do
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
55 Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako bi
spriječili stvaranje topline i time produžili
vijek trajanja prijemnika.
55 Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
topline, nemojte ga izlagati izravnom utjecaju
sunčevih zraka, jake prašine ili mehaničkih
udara.
55 Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar uređaja.
55 Nemojte postavljati prijemnik u blizinu ure­
đaja poput TV-a, videouređaja ili kasetofona.
(Ako se prijemnik koristi zajedno s TV prijem­
nikom, videorekorderom ili kasetofonom i
postavi preblizu tim uređajima, mogu se
pojaviti šumovi i smanjiti se kvaliteta slike.
To posebno vrijedi ako se upotrebljava
sobna antena. Preporučujemo zato uporabu
vanjske antene.)
55 Imajte na umu da kod postavljanja prijemnika
na posebno obrađen pod (poliran, nauljen,
premazan voskom), mogu nastati mrlje ili
može izblijedjeti boja.
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete na
bilo koji od sljedećih problema, koristite ove
upute za otklanjanje kvarova. Ako se problem
nastavi, obratite se najbližem Sony prodavatelju ili servisu. Imajte na umu da, ukoliko
serviser zamijeni neke dijelove tijekom
popravka, možete zadržati te dijelove.
Napajanje
Prijemnik se automatski isključuje.
55 Opcija "AUTO.STBY" je podešena na
"STBY ON" (str 60).
55 Aktivan je Sleep Timer (str. 13).
Zvuk
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
55 Provjerite je li DVD, itd. snimljen u Dolby
Digital ili DTS formatu.
55 Kod spajanja DVD uređaja i sl. na digitalne
ulaze ovog prijemnika, provjerite je li raspoloživo podešenje digitalnog audioizlaza
spojene komponente.
55 Značajku "AUDIO.OUT" u izborniku
HDMI podesite na "AMP".
Nije moguće postići surround efekt.
55 Pripazite da odaberete zvučni ugođaj za
film ili glazbeni mod (str. 43).
55 Zvučni ugođaji ne rade kad se primaju
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio ili Dolby TrueHD
signali s frekvencijom uzorkovanja višom
od 48 kHz.
64 HR
Nema zvuka iz nekih zvučnika, ili je
zvuk vrlo tih.
55 Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi provjerili čuje li se zvuk u slušalicama. Ako se u slušalicama čuje samo
jedan kanal, komponenta možda nije
ispravno spojena na prijemnik. Provjerite
jesu li kabeli do kraja utaknuti u priključnice na prijemniku i komponenti. Ako se u
slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda
prednji zvučnik nije ispravno spojen na
prijemnik. Provjerite spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
55 Spojite priključnicu i lijevog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabel (nije
priložen).
55 Preko izbornika AUTO CAL ili "PATTERN"
u izborniku SPEAKER provjerite jesu li
podešene prikladne postavke zvučnika.
Zatim uporabom značajke "T. TONE" na
izborniku LEVEL provjerite emitira li se
zvuk točno sa svakog zvučnika (str. 35).
55 Podesite razinu glasnoće zvučnika (str. 54).
55 Provjerite je li subwoofer spojen čvrsto i
pravilno.
55 Provjerite jest li uključili subwoofer.
55 Ovisno o odabranom zvučnom ugođaju,
iz subwoofera se ne čuje zvuk.
55 Ako su svi zvučnici podešeni na "LARGE"
i odabran je "NEO6 CIN" ili "NEO6
MUS", ne čuje se zvuk iz subwoofera.
55 Neki diskovi nemaju označavajući signal
za Dolby Digital Surround EX iako na
pakiranju imaju Dolby Digital Surround
EX logotipe.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
55 Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
55 Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
55 Provjerite podešenje za "AUDIO.OUT" u
izborniku HDMI (str. 60).
55 Provjerite je li komponenta pravilno spojena
na HDMI priključnicu za tu komponentu.
55 Super Audio CD ne možete slušate spajanjem putem priključnice HDMI.
55 Ovisno o komponenti, možda će biti po­
trebno podesiti postavku HDMI. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
55 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High Speed
HDMI kabel.
55 Provjerite INPUT MODE (str. 51).
55 Provjerite da nije odabrano "A. DIRECT".
55 Provjerite nije li odabrani digitalni audio
ulaz pridijeljen ulazu drugih signala
(str. 51).
Lijevi i desni signal nisu balansirani ili
su zamijenjeni.
55 Provjerite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i pravilno spojeni.
55 Podesite parametre u izborniku LEVEL.
Ako je prijemnik u pripravnom stanju,
na TV-u nema zvuka.
55 Kad prijemnik uđe u pripravno stanje,
koristit će se zvuk iz zadnje HDMI komponente odabrane prije isključenja prijem­
nika. Ako uživate u reprodukciji druge
komponente, reproducirajte komponentu
i provedite operaciju One-Touch Play
(reprodukcija pritiskom na jednu tipku)
ili uključite prijemnik i odaberite HDMI
komponentu koju želite.
55 Ako komponente spojene na prijemnik nisu
kompatibilne sa značajkom "BRAVIA"
Sync povedite računa da "PASS.THRU"
u izborniku HDMI bude podešeno na
"ON" (str. 60).
Dodatne informacije
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
55 Provjerite jesu li svi kabeli spojeni na ulaze/
izlaze u skladu s odgovarajućim priključni­
cama na prijemniku, zvučnicima i drugim
komponentama.
55 Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente uključeni.
55 Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
55 Provjerite jesu li možda spojene slušalice.
55 Pritisnite MUTING ili  na daljinskom
upravljaču za uključenje zvuka.
55 Pokušajte pritisnuti tipku ulaza na daljin­
skom upravljaču ili zakrenuti INPUT
SELECTOR na prijemniku za odabir
željene komponente (str. 36).
55 Aktivirala se zaštita na prijemniku. Isklju­
čite prijemnik, uklonite uzrok kratkog
spoja i ponovno uključite prijemnik.
Čuje se jako brujanje ili šum.
55 Provjerite jesu li zvučnici i komponente
pravilno spojeni.
55 Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3 metra
od TV prijemnika ili fluorescentne rasvjete.
55 Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
55 Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
nastavlja se
65 HR
Iz prijemnika i zvučnika TV-a ne čuje
se zvuk.
55 Provjerite podešenje za "AUDIO.OUT" u
izborniku HDMI (str. 60).
55 Provjerite je li komponenta pravilno spojena
na HDMI priključnicu za tu komponentu.
55 Super Audio CD ne možete slušate spajanjem putem priključnice HDMI.
55 Ovisno o komponenti, možda će biti potre­
bno podesiti postavku HDMI. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
55 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabel.
55 TV treba podržavati funkciju System
Audio Control.
55 Ako TV nema funkciju System Audio
Control, podesite postavke za "AUDIO.
OUT" u izborniku HDMI na
–– "TV+AMP" ako želite slušati zvuk iz
TV zvučnika i prijemnika.
–– "AMP" ako želite slušati zvuk iz
prijemnika.
55 Kad prijemnik spojite na video komponentu (projektor i sl.), možda neće biti
izlaza zvuka iz prijemnika. Tada odaberite
"AMP".
55 Ako ne možete čuti zvuk s komponente
spojene na prijemnik dok je odabran TV
ulaz
–– Odaberite odgovarajući ulaz kad želite
gledati program na komponenti spojenoj
na prijemnik putem HDMI priključnice.
–– Promijenite TV kanal kad želite gledati
TV emisiju.
–– Odaberite odgovarajuću opremu ili ulaz
kad gledate program s komponente spojene na TV. Za taj postupak pogledajte
upute za uporabu TV-a.
66 HR
Čuje se snažno zujanje, isprekidani
šum ili smetnje iz opreme spojene na
priključnicu PORTABLE IN.
55 Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
55 To nije kvar i ovisi o spojenoj opremi.
Slika
Na TV-u se ne prikazuje slika.
55 Tipkama ulaza odaberite odgovarajući
ulaz.
55 Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
55 Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
55 Pravilno dodijelite videoulaze HDMI i
COMPONENT VIDEO komponenti.
55 Provjerite jesu li kabeli pravilno i čvrsto
spojeni na komponente.
55 Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte upute za uporabu svake od
komponenata.
55 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabel.
Na TV-u se ne prikazuje 3D slika.
55 Ovisno o TV prijemniku ili video opremi,
3D sadržaji se možda neće moći prikazati.
Ako je prijemnik u pripravnom stanju,
na TV-u nema slike.
55 Kad prijemnik uđe u pripravno stanje,
koristit će se slika iz zadnje HDMI komponente odabrane prije isključenja prijem­
nika. Ako uživate u reprodukciji druge
komponente, reproducirajte komponentu
i provedite operaciju One-Touch Play
(reprodukcija pritiskom na jednu tipku)
ili uključite prijemnik i odaberite HDMI
komponentu koju želite.
55 Ako komponente spojene na prijemnik nisu
kompatibilne sa značajkom "BRAVIA"
Sync povedite računa da "PASS.THRU"
u izborniku HDMI bude podešeno na
"ON" (str. 60).
Snimanje nije moguće.
55 Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
55 Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipaka ulaza (str. 36).
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
55 Provjerite jesu li antene pravilno spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite vanjsku antenu.
55 Signal postaja je suviše slab pri automat­
skom ugađanju. Koristite izravno ugađanje.
55 Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugađanja (kod izravnog ugađanja AM
postaja) (str. 40).
55 Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju
pomoću pretraživanja pohranjenih postaja).
Pohranite postaje (str. 41).
55 Pritisnite DISPLAY tako da se na pokazivaču pojavi frekvencija.
RDS ne radi.
55 Provjerite je li ugođena FM RDS postaja.
55 Odaberite FM postaju s jačim signalom.
Željene RDS informacije nisu vidljive
na pokazivaču.
55 Usluga je možda privremeno nedostupna.
Obratite se radiopostaji i provjerite pruža
li takve usluge.
Tuner
FM prijem je loš.
55 Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije
dio isporuke) za spajanje prijemnika na
vanjsku FM antenu kao na sljedećoj slici.
Vanjska FM antena
Daljinski upravljač ne radi.
55 Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
55 Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
55 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite
novima.
55 Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
67 HR
Dodatne informacije
Prijemnik
Daljinski upravljač
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi.
55 Provjerite HDMI spajanje (str. 21, 22).
55 Pripazite da je "CTRL.HDMI" u izborniku
HDMI podešeno na "CTRL ON".
55 Spojena komponenta treba podržavati
funkciju Control for HDMI.
55 Provjerite podešenja funkcije Control for
HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte
upute za uporabu spojene komponente.
55 Kad je opcija "CTRL.HDMI" podešena na
"CTRL OFF", funkcija "BRAVIA" Sync
ne radi pravilno, čak i ako je komponenta
spojena na priključnicu HDMI IN.
55 Vrsta i broj komponenti kojima se može
upravljati putem funkcije "BRAVIA" Sync
ograničene su HDMI CEC standardom na
sljedeći način.
–– Oprema za snimanje (Blu-ray, DVD
rekorder, i sl.): do 3 uređaja
–– Oprema za reprodukciju (Blu-ray, DVD
uređaj, i sl.): do 3 uređaja
–– Prijemnici: do 4 uređaja
–– AV prijemnik (audio sustav): najviše 1
uređaj
Pri uporabi funkcije Control for HDMI,
daljinski upravljač TV-a ne može
upravljati spojenom komponentom.
55 Ovisno o spojenoj komponenti i TV-u,
možda ćete ih trebati podesiti. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata
i TV-a.
55 Promijenite ulaz prijemnika u HDMI ulaz
spojen na komponentu.
68 HR
Poruke o pogreškama
Ako dođe do pogreške u radu, na pokazivaču
se prikazuje poruka. Moguće je provjeriti
stanje sustava prema toj poruci. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Ako se poruka pogreške pojavi kod izvođenja
automatske kalibracije, pogledajte "Kad se
prikažu kodovi pogreške" (str. 34) za rješavanje
problema.
PROTECT
Zvučnicima se šalje nepravilno napajanje ili
je prijemnik prekriven i ventilacijski otvori
su blokirani. Prijemnik će se automatski
isključiti nakon nekoliko sekundi. Provjerite
spajanje kabela zvučnika i ponovno uključite prijemnik.
Formatiranje memorije
Odjeljci s dodatnim informacijama
Za brisanje
Pogledajte
Svih postavki u memoriji
str. 29
Osobno podešenih zvučnih ugođaja str. 47
Tehnički podaci
Ekvilizator
Razine pojačanja ±6 dB, korak 1 dB
2)INPUT SHORT (zaobilazi
PODACI O AUDIO SNAZI
zvučne ugođaje i
ekvilizator).
3)Balansirano, ulazna razina.
Pojačalo
FM tuner
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 ohma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Stereo izlazna snaga
(8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga1)
(8 ohma, 1 kHz, THD 10%)
130 W po kanalu
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
1)Referentna
izlazna snaga za prednje, središnji,
surround, stražnje surround i prednje gornje
zvučnike. Ovisno o postavkama zvučnog ugođaja
i izvoru, možda se neće čuti zvuk.
87,5 MHz – 108 MHz
FM žičana antena
75 ohma, asimetrično
10,7 MHz
AM tuner
Raspon ugađanja
Antena
Međufrekvencija
531 kHz – 1602 kHz
Okvirna antena
450 kHz
Video
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
Pb: 0,7 Vp-p, 75 ohma
Pr: 0,7 Vp-p, 75 ohma
80 MHz HD Pass Through
Općenito
Napajanje
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije 240 W
Potrošnja energije (tijekom pripravnog stanja)
0,3 W (kad je "CTRL.
HDMI" podešeno na
"CTRL OFF")
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm  157,5 mm 
322 mm uključujući
dijelove koji strše i kontrole
Masa (približno)
7,6 kg
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Halogenirani usporivači plamena nisu
korišteni u nekim tiskanim pločicama.
69 HR
Dodatne informacije
Frekvencijski odziv
Analogni
10 Hz – 70 kHz, +0,5/–2 dB
(zaobilazi zvučne ugođaje
i ekvilizator)
Ulaz
Analogni (PORTABLE IN)
Osjetljivost: 1 V/
50 kiloohma
S/N2): 96 dB (A, 500 mV3))
Analogni (osim PORTABLE IN)
Osjetljivost: 500 mV/
50 kiloohma S/N2): 96 dB
(A, 500 mV3))
Digitalni (koaksijalni)
Impedancija: 75 ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/1 kiloohm
SUBWOOFER Napon: 2 V/1 kiloohm
Raspon ugađanja
Antena
Priključnice antena
Međufrekvencija
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF