Sony | STR-DN860 | Sony STR-DN860 7.2-kanalni AV prijemnik za kućno kino Referentni vodič

Višekanalni
AV prijemnik
STR-DN1060/STR-DN860
Referentni priručnik
HR
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara
ili električnog udara, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima
vatre (na primjer, upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, uređaj ne izlažite
kapanju ili polijevanju i na njega ne
stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni
prostor kao što je polica za knjige ili
ugrađena vitrina.
Budući da se glavni utikač upotrebljava
za isključivanje jedinice iz struje, spojite
ga u lako dostupnu strujnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
jedinice, odmah isključite glavni utikač
iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje
s ugrađenim baterijama prekomjernoj
toplini, poput sunčeve svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje ako
je priključena u strujnu utičnicu, čak
i ako je sama jedinica isključena.
Izlaganje previsokoj razini glasnoće
zvuka u slušalicama može dovesti
do gubitka sluha.
Ovaj simbol služi kao
upozorenje za korisnika
da se tijekom normalnog
rada površina može
jako ugrijati.
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu
je s ograničenjima navedenim
u Direktivi o elektromagnetskoj
kompatibilnosti (EMC).
2HR
Za korisnike u Europi
Zbrinjavanje otpadnih
baterija te električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama s odvojenim
sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
na pakiranju označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem
proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
zbrinjavanjem otpada. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje
s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste omogućili pravilno
postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno ukloniti
bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod
ili bateriju.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo
na opremu koja je prodana
u državama koje primjenjuju
direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili
ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan. Upiti koji se
odnose na usklađenost proizvoda
sa zakonodavstvom Europske unije
trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz
servis ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da
je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite
na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi
u sljedećim državama.
AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR,
HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT,
RO, SK, ES, SE, CH, GB, RS
Pojas od 5.150 MHz – 5.350 MHz
ograničen je samo za upotrebu
u zatvorenom prostoru.
Ovaj višekanalni AV prijemnik
namijenjen je reprodukciji zvuka
i videozapisa s povezanih uređaja,
emitiranju glazbe s pametnog telefona
kompatibilnog s NFC tehnologijom ili
s BLUETOOTH uređaja te FM tunera.
Sustav također podržava mrežno
emitiranje i zrcaljenje zaslona.
O autorskim pravima
Ovaj prijemnik podržava tehnologije
Dolby* Digital i Pro Logic Surround
te DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic,
Surround EX i dvostruko D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
** Za patente DTS-a pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
pod licencom tvrtke DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, simbol te DTS
i simbol zajedno registrirani su
zaštitni znaci, a DTS-HD Master Audio
zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. © DTS,
Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface te logotip HDMI
zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni
znaci tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
Apple, logotip Apple, AirPlay, iPad,
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch i Retina zaštitni su znaci
tvrtke Apple Inc. registrirani
u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
iPad Air i iPad mini zaštitni su
znaci tvrtke Apple Inc.
App Store servisna je oznaka
tvrtke Apple Inc.
Svi ostali zaštitni znaci i registrirani
zaštitni znaci vlasništvo su svojih
vlasnika. U ovom se priručniku ne
upotrebljavaju oznake ™ i .
Oznake „Made for iPod”, „Made
for iPhone” i „Made for iPad” znače da
je elektronička oprema osmišljena za
povezivanje s uređajem iPod, iPhone
odnosno iPad te da razvojni inženjer
3HR
potvrđuje da oprema zadovoljava
standarde rada tvrtke Apple.
Apple ne odgovara za rad ovog uređaja
ni za njegovu usklađenost sa
sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da
upotreba ovog pribora s uređajima
iPod, iPhone ili iPad može utjecati
na performanse bežične veze.
Windows Media registrirani je
zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili
distribucija ove tehnologije izvan
proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence koju je izdala
tvrtka Microsoft ili ovlaštena
podružnica tvrtke Microsoft.
Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ certifikacijska
je oznaka organizacije Wi-Fi Alliance®.
MHL, Mobile High-Definition Link
i logotip MHL zaštitni su znaci ili
registrirani zaštitni znaci tvrtke MHL
Licensing, LLC.
Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
takvih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation u skladu je s licencom.
Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi
u vlasništvu su svojih vlasnika.
Oznaka N zaštitni je znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
Android™ je zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
Google Play™ je zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
Naziv i logotip LDAC™ zaštitni su
znaci tvrtke Sony Corporation.
Obavijest o Ugovoru za krajnjeg
korisnika licence (EULA)
„DSEE HX” zaštitni je znak tvrtke
Sony Corporation.
Za pojedinosti EULA-e za ovaj
proizvod pogledajte str. 11.
Za pojedinosti EULA-e za mrežne usluge
pogledajte [License agreement]
u izborniku s opcijama na svakoj
ikoni mrežne usluge.
Za pojedinosti o GPL-u, LGPL-u i ostalim
softverskim licencama pogledajte
[Software License Information] pod
[System Settings] u izborniku [Setup]
ovog proizvoda.
Tehnologija kodiranja zvuka
MPEG Layer-3 i patenti imaju licencu
tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Logotipi „x.v.Color (x.v.Colour)”
i „x.v.Color (x.v.Colour)” zaštitni
su znaci tvrtke Sony Corporation.
„BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
„PlayStation” je registrirani zaštitni
znak tvrtke Sony Computer
Entertainment Inc.
„WALKMAN” i logotip „WALKMAN”
registrirani su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
MICROVAULT je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
WPA™ i WPA2™ zaštitni su znaci
organizacije Wi-Fi Alliance®.
4HR
Ovaj proizvod sadrži softver koji
podliježe GNU-ovoj Općoj javnoj licenci
(„GPL”) ili Nižoj općoj javnoj licenci
(„LGPL”). To znači da korisnici imaju
pravo na dobivanje, izmjenu i
redistribuciju izvornog koda ovog
softvera u skladu s odredbama GPL-a
ili LGPL-a.
Izvorni kôd softvera upotrijebljenog
u ovom proizvodu podliježe GPL-u
i LGPL-u i dostupan je na mreži.
Za preuzimanje pristupite sljedećem:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Zapamtite da tvrtka Sony ne može
odgovoriti ili reagirati ni na kakve upite
vezane uz sadržaj ovog izvornog koda.
O postavljanju


Mjere opreza

O sigurnosti
Ako u kućište uređaja dospije neki
predmet ili tekućina, isključite prijemnik
iz struje i odnesite ga na provjeru
u ovlašteni servis prije nastavka
upotrebe.

O izvorima napajanja



Prije nego što uključite prijemnik,
provjerite odgovara li radni napon
prijemnika naponu lokalne električne
mreže.
Radni napon naveden je na nazivnoj
pločici na stražnjoj strani prijemnika.
Ako prijemnik ne planirate
upotrebljavati dulje vrijeme, isključite
ga iz zidne utičnice. Prilikom
isključivanja kabela za napajanje
primite utikač i nikada nemojte
povlačiti kabel.
Kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom
servisu.
O stvaranju topline
Iako se prijemnik grije za vrijeme rada,
to ne znači da je došlo do kvara.
Ako prijemnik stalno upotrebljavate
pri visokim razinama glasnoće,
temperatura kućišta na vrhu, sa strane
i na dnu značajno raste. Ne dirajte
kućište kako se ne biste opekli.

Postavite prijemnik na mjesto
s dobrom ventilacijom kako
u unutrašnjosti ne bi došlo do
nakupljanja topline te kako biste
produljili životni vijek prijemnika.
Ne stavljajte prijemnik u blizini izvora
topline ili na mjesta izložena izravnom
sunčevom svjetlu, prekomjernoj
prašini ili mehaničkim udarima.
Na kućište ne stavljajte ništa što bi
moglo blokirati otvore za ventilaciju
i tako prouzročiti kvar.
Ne postavljajte prijemnik u blizini
opreme poput TV-a, videorekordera
ili kazetofona. (Ako se prijemnik
upotrebljava u kombinaciji s TV-om,
videorekorderom ili kazetofonom,
a postavljen je preblizu opremi, mogu
nastati šumovi, a kvaliteta slike
se može pogoršati. Do toga će
prvenstveno doći ako upotrebljavate
sobnu antenu.)
Budite oprezni prilikom postavljanja
prijemnika na posebno tretirane
površine (ulaštene, nauljene, polirane
itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja
boje na površini.
O radu uređaja
Prije nego što priključite ostalu opremu,
provjerite jeste li isključili prijemnik
i izvukli kabel iz napajanja.
O čišćenju
Kućište, ploču i kontrole čistite mekom
krpom koju je potrebno malo navlažiti
otopinom blagog sredstva za pranje.
Ne upotrebljavajte sredstva koja bi
mogla ogrepsti površinu, prašak za
ribanje ili otapala kao što su alkohol
ili benzin.
5HR
O BLUETOOTH komunikaciji



BLUETOOTH uređaji moraju se
upotrebljavati na međusobnoj
udaljenosti od približno 10 metara
(bez prepreka). Učinkoviti
komunikacijski raspon može se
skratiti u sljedećim uvjetima:
 ako se između uređaja
s BLUETOOTH vezom nalazi osoba,
metalni predmet, zid ili druga
prepreka
 lokacije na kojima je instaliran
bežični LAN
 u blizini mikrovalnih pećnica koje
su u upotrebi
 lokacije na kojima se pojavljuju
drugi elektromagnetski valovi
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g/n) upotrebljavaju
isti frekvencijski pojas (2,4 GHz).
Pri upotrebi BLUETOOTH uređaja
u blizini uređaja s mogućnošću
bežičnog LAN-a može doći do
elektromagnetskih smetnji. To bi
moglo uzrokovati sporiji prijenos
podataka, šum ili nemogućnost
povezivanja. U tom slučaju
pokušajte sljedeće:
 Prijemnik tijekom upotrebe mora
biti najmanje 10 metara udaljen
od uređaja s bežičnim LAN-om.
 Isključite napajanje za bežičnu LAN
opremu pri upotrebi BLUETOOTH
uređaja unutar 10 metara.
 Postavite prijemnik i BLUETOOTH
uređaj što je moguće bliže jedno
drugom.
Radiovalovi koje emitira prijemnik
mogu ometati rad nekih medicinskih
uređaja. Budući da te smetnje mogu
rezultirati kvarom, uvijek isključite
napajanje na prijemniku i BLUETOOTH
uređaju na sljedećim mjestima:
 u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima, na benzinskim
postajama i na svim mjestima
gdje može biti zapaljivih plinova
 blizu automatskih vrata ili
požarnih alarma
6HR





Prijemnik podržava sigurnosne
funkcije koje su sukladne BLUETOOTH
specifikacijama kako bi se omogućilo
sigurno povezivanje tijekom
komunikacije pomoću BLUETOOTH
tehnologije. No ta sigurnost može
biti nedovoljna ovisno o sadržaju
postavke i drugim čimbenicima,
pa uvijek budite oprezni prilikom
uspostavljanja komunikacije pomoću
BLUETOOTH tehnologije.
Sony se neće ni na koji način smatrati
odgovornim za štete ili drugi gubitak
nastao zbog curenja informacija
tijekom komunikacije pomoću
BLUETOOTH tehnologije.
BLUETOOTH komunikacija nije
zajamčena sa svim BLUETOOTH
uređajima koji imaju isti profil kao
prijemnik.
BLUETOOTH uređaji povezani s ovim
prijemnikom moraju biti u skladu
s BLUETOOTH specifikacijom koju
određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju
imati certifikat o usklađenosti. No čak
i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH
specifikacijom, mogu postojati
slučajevi kada karakteristike ili
specifikacije BLUETOOTH uređaja
onemogućavaju povezivanje ili mogu
rezultirati različitim načinima kontrole,
prikaza ili rada.
Može se pojaviti šum ili se zvuk može
isključiti ovisno o BLUETOOTH uređaju
povezanom s prijemnikom,
komunikacijskom okruženju
ili uvjetima u okolini.
Ako imate pitanja ili probleme u vezi
s prijemnikom, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
Specifikacije
Odjeljak pojačala
STR-DN1060
Minimalna RMS izlazna snaga1)
(6 oma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Izlaz (analogni)
ZONE 25)
Napon: 2 V/1 kiloom
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kiloom
Ekvilizator
Razine pojačanja
±10 dB, korak po 1 dB
3)
Izlazna snaga u stereo načinu1)
(6 oma, 1 kHz, THD 1%)
120 W + 120 W
INPUT SHORT (uz zaobiđeno zvučno
polje i ekvilizator).
4) Opterećena mreža, razina unosa.
5)
Samo STR-DN1060.
Izlazna snaga u surround načinu1)2)
(6 oma, 1 kHz, THD 0,9%)
165 W po kanalu
Odjeljak FM tunera
STR-DN860
Minimalna RMS izlazna snaga1)
(6 oma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Antena
FM žičana antena
Izlazna snaga u stereo načinu1)
(6 oma, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Izlazna snaga u surround načinu1)2)
(6 oma, 1 kHz, THD 0,9%)
150 W po kanalu
1)
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Zahtjevi napajanja: 230 V izmjenične
struje, 50 Hz
2)
Referentna izlazna snaga za prednje,
središnje, surround, surround stražnje
i prednje visokotonske zvučnike. Zvuk se,
ovisno o postavkama zvučnog polja,
možda neće reproducirati.
Raspon ugađanja
87,5 MHz – 108,0 MHz
(korak od 50 kHz)
Terminali antene
75 oma, nebalansirano
Odjeljak video uređaja
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
COMPONENT VIDEO*:
Y: 1 Vp-p, 75 oma
PB: 0,7 Vp-p, 75 oma
PR: 0,7 Vp-p, 75 oma
80 MHz HD Standby Through
* Samo STR-DN1060.
Frekvencijski odaziv
Analogni
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(uz premošćenje zvučnog polja
i ekvilizatora)
Ulaz
Analogni
Osjetljivost: 500 mV/50 kilooma
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedancija: 75 oma
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
7HR
HDMI video
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
STR-DN1060: Priključci HDMI IN SAT/CATV (MHL) i HDMI OUT A (TV) podržavaju
protokol HDCP 2.2.
STR-DN860: Priključci HDMI IN SAT/CATV (MHL) i HDMI TV OUT podržavaju
HDCP 2.2 protokol.
HDCP 2.2 nova je i poboljšana tehnologija za zaštitu autorskih prava koja se upotrebljava
za zaštitu sadržaja kao što su 4K filmovi.
3D
Format
2D
Jedan
videokadar
Slika uz sliku
(polovica)
Iznad-ispod
(vrh i dno)
4096 × 2160p pri 59,94/60 Hz
1)



4096 × 2160p pri 50 Hz
1)



3840 × 2160p pri 59,94/60 Hz
1)



3840 × 2160p pri 50 Hz
1)



4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz
2)4)



3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz
2)4)



3840 × 2160p pri 25 Hz
2)4)



3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz
2)4)




4)
4)


4)
4)

3)
3)

3)
3)

3)
3)

4)

4)

3)

3)
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz

3)
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz
3)

3)
3)
1920 × 1080i pri 50 Hz
3)

3)
3)
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz
3)
4)
3)
3)

3)

4)

3)
3)

3)

4)

3)
3)

3)

4)

3)
3)
720 × 480p pri 59,94/60 Hz

3)



720 × 576p pri 50 Hz
3)



640 × 480p pri 59,94/60 Hz
3)



1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz
1920 × 1080p pri 50 Hz
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz
1920 × 1080p pri 25 Hz
1280 × 720p pri 50 Hz
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz
1)
Podržava samo YUV 4:2:0 / 8-bitni format.
Podržava samo 8-bitni format.
formate podržavaju i MHL 2 i MHL 3 veza.
4)
Te formate podržava i MHL 3 veza.
2)
3) Te
8HR

4)

4)

4)
Odjeljak MHL-a
Odjeljak za NETWORK
Podržane MHL verzije
Uključuje MHL 2 (prednji)*, MHL 3
(stražnji)
Maksimalna struja
900 mA
Ethernet LAN
100BASE-TX
Bežični LAN
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 a/b/g/n
Sigurnost:
WPA/WPA2-PSK, WEP
Radijska frekvencija:
2,4 GHz, 5 GHz
* Samo STR-DN1060.
Odjeljak uređaja iPhone/iPad/iPod
5 V istosmjerne struje, MAKS. 1,0 A
USB radi s uređajima iPhone 6, iPhone 6
Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPod touch
(2. do 5. generacija), iPod classic
i iPod nano (3. do 7. generacija).
Odjeljak za BLUETOOTH
Tehnologija BLUETOOTH radi s uređajima
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS i iPod touch (4. i 5. generacija).
Maksimalni komunikacijski raspon
Linija vidljivosti pribl. 30 m1)
AirPlay radi s uređajima iPhone, iPad
i iPod touch s operacijskim sustavom 4.3.3
ili novijim, računalima Mac s operacijskim
sustavom X Mountain Lion ili novijim
te osobnim računalima s programom
iTunes 10.2.2 ili novijim.
S ovim prijemnikom možete upotrebljavati
aplikaciju „SongPal” putem BLUETOOTH
ili mrežne veze.
Uređaje iPhone/iPod možete puniti
samo kada su priključeni na USB ulaz
dok je prijemnik uključen.
Odjeljak USB-a
Ulaz
(USB):
Vrsta A (za priključivanje
USB memorije)
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
snage 1
Frekvencijski pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4), AAC, LDAC
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz)
1)
Stvarni će se raspon razlikovati ovisno
o čimbenicima kao što su prepreke
između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
bežični telefon, osjetljivost prijama,
izvedba antene, operacijski sustav,
softverska aplikacija itd.
2)
Standardni BLUETOOTH profili određuju
svrhu BLUETOOTH komunikacije između
uređaja.
3)
Kodek: format kompresije i konverzije
audio signala
4)
Potpojasni kodek
9HR
Općenito
Preduvjeti napajanja
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
240 W
Potrošnja energije (u stanju pripravnosti)
STR-DN1060:
0,3 W (kada su [Control for HDMI],
[Standby Through], [Remote
Start], [Bluetooth Standby]
i napajanje svih zona postavljeni
na [Off])
0,8 W (kada je [Control for HDMI]
postavljen na [On], a [Standby
Through], [Remote Start],
[Bluetooth Standby] i napajanje
svih zona postavljeni su na [Off])
1,7 W (kada su [Control for HDMI]
i [Bluetooth Standby] postavljeni
na [On], a [Standby Through],
[Remote Start] i napajanje svih
zona postavljeni su na [Off])
STR-DN860:
0,3 W (kada su [Control for HDMI],
[Standby Through], [Remote Start]
i [Bluetooth Standby] postavljeni
na [Off])
0,5 W (kada je [Control for HDMI]
postavljen na [On], a [Standby
Through], [Remote Start]
i [Bluetooth Standby] postavljeni
su na [Off])
1,7 W (kada su [Control for HDMI]
i [Bluetooth Standby] postavljeni
na [On], a [Standby Through]
i [Remote Start] postavljeni su
na [Off])
10HR
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
STR-DN1060:
430 mm × 172 mm × 329,4 mm
uključujući ispupčene dijelove
i kontrole
STR-DN860:
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
uključujući ispupčene dijelove
i kontrole
Težina (približno)
STR-DN1060:
10,4 kg
STR-DN860:
8,3 kg
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE
VAŽNO:
PRIJE UPOTREBE SOFTVERA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA
LICENCE („EULA”). UPOTREBOM SOFTVERA PRIHVAĆATE UVJETE OVOG UGOVORA EULA.
AKO NE PRIHVAĆATE UVJETE OVOG UGOVORA EULA, NE SMIJETE UPOTREBLJAVATI
SOFTVER.
EULA je pravni sporazum između vas i tvrtke Sony Corporation („SONY”). Ovaj ugovor
EULA regulira vaša prava i obveze u vezi sa softverom SONY tvrtke SONY i/ili njenih
davatelja licenci trećih strana (uključujući podružnice tvrtke SONY) i njihovih podružnica
(zajedno „DOBAVLJAČI TREĆE STRANE”), uključujući sva ažuriranja/nadogradnje koje
osigurava SONY, svu tiskanu, internetsku ili drugu elektronsku dokumentaciju za takav
softver te sve podatkovne datoteke stvorene radom takvog softvera (zajedno „SOFTVER”).
Bez obzira na gore navedeno, svaki softver u okviru SOFTVERA koji ima zaseban ugovor
za krajnjeg korisnika licence (uključujući, ali ne ograničavajući se na GNU-ovu Opću javnu
licencu i Nižu/Opću javnu licencu za knjižnice) bit će obuhvaćen odgovarajućim zasebnim
ugovorom za krajnjeg korisnika licence umjesto odredbama ovog ugovora EULA do mjere
do koje to zahtijeva zaseban ugovor za krajnjeg korisnika licence („IZUZETI SOFTVER”).
LICENCA SOFTVERA
SOFTVER se licencira, a ne prodaje. SOFTVER je zaštićen zakonima o autorskim pravima
i drugim međunarodnim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu.
AUTORSKO PRAVO
Sva prava i vlasnička prava na SOFTVER (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo
koje slike, fotografije, animacije, video, audio, glazbene i tekstne sadržaje te „aplete”
obuhvaćene SOFTVEROM) pripadaju tvrtki SONY ili jednom ili više njenih
DOBAVLJAČA TREĆIH STRANA.
ODOBRENJE LICENCE
SONY vam odobrava ograničenu licencu prema kojoj smijete upotrebljavati SOFTVER
isključivo sa svojim kompatibilnim uređajem („UREĐAJ”) i samo u osobne, nekomercijalne
svrhe. SONY i DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA izričito zadržavaju sva prava, vlasništvo
i vlasnički udio (uključujući, ali ne ograničavajući se na sva prava intelektualnog
vlasništva) u SOFTVERU koji ovaj ugovor EULA ne dodjeljuje posebno vama.
ZAHTJEVI I OGRANIČENJA
Ne smijete kopirati, objavljivati, prilagođavati, redistribuirati, pokušavati rekonstruirati
izvorni kôd, mijenjati, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastavljati nijedan dio
SOFTVERA, bilo u cjelini ili u dijelovima, ili stvarati bilo kakva izvedena dijela iz SOFTVERA
ili na njemu samom, izuzev ako su takva izvedena djela namjerno omogućena
SOFTVEROM. Ne smijete mijenjati ni preinačavati nijednu od funkcija za upravljanje
digitalnim pravima SOFTVERA. Ne smijete zaobilaziti, mijenjati, dekonstruirati ni
opstruirati nijednu funkciju ili zaštitnu značajku SOFTVERA ili bilo koji mehanizam
operativno povezan sa SOFTVEROM. Ne smijete odvajati nijednu pojedinačnu
komponentu SOFTVERA radi upotrebe na više UREĐAJA, osim ako za to imate izričito
dopuštenje tvrtke SONY. Ne smijete uklanjati, mijenjati, pokrivati ili uništavati nikakve
zaštitne znakove ili obavijesti o SOFTVERU. Ne smijete dijeliti, distribuirati, iznajmljivati,
davati u zakup, podlicencirati, dodjeljivati, prenositi ili prodavati SOFTVER. Softver, mrežne
usluge i drugi proizvodi koji nisu SOFTVER, a o kojima ovisi rad SOFTVERA, mogu biti
prekinuti ili obustavljeni prema diskrecijskom pravu dobavljača (dobavljača softvera,
dobavljača usluga ili tvrtke SONY). SONY i takvi dobavljači ne jamče da će SOFTVER,
mrežne usluge, sadržaji ili drugi proizvodi i dalje biti dostupni ili da će raditi bez
prekida ili izmjena.
11HR
UPOTREBA SOFTVERA S MATERIJALOM ZAŠTIĆENIM AUTORSKIM PRAVIMA
Ovaj SOFTVER možete upotrebljavati za pregledavanje, pohranjivanje, obradu i/ili
upotrebu sadržaja koji ste stvorili vi/ili treće strane. Takav sadržaj može biti zaštićen
zakonima o autorskim pravima, drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu i/ili
sporazumima. Slažete se da ćete se služiti SOFTVEROM samo u skladu sa svim takvim
zakonima i sporazumima koji se odnose na spomenuti sadržaj. Prihvaćate i slažete se da
SONY može poduzeti odgovarajuće mjere radi zaštite autorskih prava nad sadržajem koji
pohranjuje, obrađuje ili upotrebljava SOFTVER. Takve mjere uključuju, ali ne ograničavaju
se na prebrojavanje učestalosti vaših postupaka sigurnosnog kopiranja i vraćanja
podataka putem određenih značajki SOFTVERA, odbijanje prihvaćanja vašeg zahtjeva
za omogućivanje vraćanja podataka te poništenje ovog ugovora EULA u slučaju vaše
nelegitimne upotrebe SOFTVERA.
USLUGA SADRŽAJA
ISTO TAKO, IMAJTE NA UMU DA SOFTVER MOŽE BITI NAMIJENJEN UPOTREBI SA
SADRŽAJEM DOSTUPNIM PUTEM JEDNE ILI VIŠE USLUGA SADRŽAJA („USLUGA SADRŽAJA”).
UPOTREBA USLUGE I TAKVOG SADRŽAJA PODLIJEŽE UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE TAKVE
USLUGE SADRŽAJA. AKO ODBIJETE PRIHVATITI TE UVJETE, VAŠA UPOTREBA SOFTVERA BIT
ĆE OGRANIČENA. Prihvaćate i slažete se da određene sadržaje i usluge koji su dostupni
putem SOFTVERA mogu pružati treće strane nad kojima tvrtka SONY nema nadzor.
UPOTREBA USLUGE SADRŽAJA ZAHTIJEVA INTERNETSKU VEZU. USLUGA SADRŽAJA
MOŽE BITI PREKINUTA U BILO KOJEM TRENUTKU.
MOGUĆNOST INTERNETSKE VEZE I USLUGE TREĆE STRANE
Prihvaćate i slažete se da pristup određenim značajkama SOFTVERA može zahtijevati
internetsku vezu za koju ste isključivo vi odgovorni. Nadalje, vi ste isključivo odgovorni
za plaćanje bilo kakvih naknada koje zahtijevaju treće strane povezane s vašom
internetskom vezom, uključujući ali ne ograničavajući se na naknade pružatelja
internetskih usluga ili naknade za emitiranje. Rad SOFTVERA može biti ograničen ovisno
o mogućnostima, širini pojasa ili tehničkim ograničenjima vaše internetske veze i usluge.
Omogućavanje, kvaliteta i sigurnost takve internetske veze isključiva su odgovornost treće
strane koja pruža takvu uslugu.
IZVOZNI I DRUGI PROPISI
Slažete se da ćete se pridržavati svih važećih ograničenja i propisa u vezi s izvozom
i ponovnim izvozom koja su na snazi u području ili državi u kojoj živite te da nećete
prenositi ili davati ovlaštenje za prijenos SOFTVERA u državu u koju je izvoz zabranjen
ili onu koja na drugi način krši ograničenja ili propise.
AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA
SOFTVER nije otporan na pogreške i nije dizajniran, proizveden ili namijenjen za upotrebu
ili preprodaju kao mrežna kontrolna oprema u opasnim okolinama koji zahtijevaju izvedbu
bez kvarova, primjerice u nuklearnim postrojenjima, sustavima za upravljanje
zrakoplovima ili komunikacijskim sustavima, sustavima za kontrolu leta, uređajima za
održavanje na životu ili sustavima oružja u kojima bi kvar SOFTVERA mogao dovesti do
smrti, ozljeda ili teških tjelesnih oštećenja („AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA”). SONY, svi
DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA i sve njihove podružnice posebno se odriču bilo kakvog
izričitog ili podrazumijevanog jamstva, obveze ili uvjeta prikladnosti za AKTIVNOSTI
VISOKOG RIZIKA.
IZUZEĆE IZ JAMSTVA ZA SOFTVER
Prihvaćate i slažete se da ćete SOFTVER upotrebljavati isključivo na vlastiti rizik i da ste vi
odgovorni za upotrebu SOFTVERA. SOFTVER se isporučuje „KAKAV JEST”, bez jamstva,
obveze ili uvjeta bilo koje vrste.
12HR
SONY i SVI DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA (za potrebe ovog odjeljka SONY i svi DOBAVLJAČI
TREĆIH STRANA zajednički se nazivaju „SONY”) IZRIČITO SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA,
OBVEZA ILI UVJETA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI ALI NE
OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, NEPOVREDIVOSTI
ZAKONA I PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU. SONY NE JAMČI I NE TVRDI DA ĆE
(A) FUNKCIJE SADRŽANE U BILO KOJEM SOFTVERU ZADOVOLJAVATI VAŠE ZAHTJEVE ILI
DA ĆE BITI AŽURIRANE, (B) DA ĆE RAD BILO KOJEG SOFTVERA BITI ISPRAVAN ILI BEZ
GREŠKE ILI DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, (C) DA SOFTVER NEĆE OŠTETITI
BILO KOJI DRUGI SOFTVER, HARDVER ILI PODATKE, (D) DA ĆE BILO KOJI SOFTVER, MREŽNE
USLUGE (UKLJUČUJUĆI INTERNET) ILI PROIZVODI (IZUZEV SOFTVERA) O KOJIMA OVISI RAD
SOFTVERA BITI I DALJE DOSTUPNI, NEPREKINUTI I NEIZMIJENJENI I (E) NE IZNOSI TVRDNJE
U VEZI S UPOTREBOM ILI REZULTATIMA UPOTREBE SOFTVERA U SMISLU NJEGOVE
ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI ILI DRUGOGA.
NITI JEDNA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET DOBIVEN OD TVRTKE SONY ILI
OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA TVRTKE SONY NEĆE SLUŽITI KAO JAMSTVO, OBVEZA ILI
UVJET NITI ĆE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA. POKAŽE
LI SE DA JE SOFTVER MANJKAV, VI PREUZIMATE SVE TROŠKOVE SVIH POTREBNIH
SERVISIRANJA, POPRAVAKA ILI ISPRAVLJANJA. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE
PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA PA SE NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA NEĆE ODNOSITI
NA VAS.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
NI SONY NI IJEDAN DOBAVLJAČ TREĆE STRANE (za potrebe ovog odjeljka SONY
i svi DOBAVLJAČI TREĆIH STRANA zajednički se nazivaju „SONY”) NEĆE SNOSITI
ODGOVORNOST ZA SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU NASTALU ZBOG KRŠENJA UVJETA
BILO KOJEG PODRAZUMIJEVANOG ILI IZRIČITOG JAMSTVA, KRŠENJA UGOVORA ILI NEMARA
TE NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST PREMA PROPISIMA O STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI
DRUGIM ZAKONIMA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKVU ŠTETU
NASTALU USLIJED GUBITKA PROFITA, GUBITKA PRIHODA, GUBITKA PODATAKA, GUBITKA
MOGUĆNOSTI UPOTREBE SOFTVERA ILI BILO KOJEG POVEZANOG HARDVERA, PREKIDA U
RADU I GUBITKA KORISNIKOVOG VREMENA, ČAK I AKO JE ITKO OD NJIH BIO OBAVIJEŠTEN
O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA. U SVAKOM SLUČAJU, NJIHOVA UKUPNA
ODGOVORNOST PREMA BILO KOJOJ ODREDBI OVOG UGOVORA EULA BIT ĆE OGRANIČENA
NA IZNOS KOJI JE STVARNO PLAĆEN ZA PROIZVOD. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU IZUZEĆE
ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA PA SE GORE NAVEDENI IZUZETAK
MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.
ZNAČAJKA AUTOMATSKOG AŽURIRANJA
S vremena na vrijeme, SONY ili DOBAVLJAČI TREĆE STRANE mogu automatski ažurirati
ili na neki drugi način izmijeniti SOFTVER, uključujući ali ne ograničavajući se na svrhe
unaprjeđenja sigurnosnih funkcija, ispravljanja pogrešaka i poboljšanja funkcija
u trenucima dok stupate u interakciju s poslužiteljima tvrtke SONY ili trećih strana ili
na druge načine. Takva ažuriranja ili izmjene mogu izbrisati ili promijeniti prirodu značajki
ili druge aspekte SOFTVERA, uključujući ali ne ograničavajući se na funkcije na koje se
možda oslanjate. Prihvaćate i slažete se da se takve aktivnosti mogu odvijati prema
isključivom diskrecijskom pravu tvrtke SONY i da tvrtka SONY može uvjetovati nastavak
upotrebe SOFTVERA time da u potpunosti instalirate ili prihvatite takvo ažuriranje ili
izmjene. Za potrebe ovog ugovora EULA sva ažuriranja/izmjene trebaju se smatrati
dijelom SOFTVERA i bit će njegov dio. Prihvaćanjem ovog ugovora EULA pristajete
na takvo ažuriranje/izmjenu.
13HR
POTPUNI UGOVOR, ODRICANJE, SALVATORNA KLAUZULA
Ovaj ugovor EULA i pravila o zaštiti privatnosti tvrtke SONY, oboje u skladu s povremenim
dopunama i izmjenama, zajedno predstavljaju potpuni ugovor između vas i tvrtke SONY
u vezi sa SOFTVEROM. Propust tvrtke SONY da ostvari ili provede bilo koje pravo ili
odredbu iz ovog ugovora EULA ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.
Ako se utvrdi da je neki dio ovog ugovora EULA nevaljan, nezakonit ili neprovediv, ta
će se odredba provoditi u najvećoj mogućoj mjeri koja omogućuje zadržavanje svrhe
ovog ugovora EULA, dok će ostali dijelovi ostati potpuno na snazi.
NADLEŽNI ZAKON I JURISDIKCIJA
Na ovaj ugovor EULA ne primjenjuje se Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima
o međunarodnoj prodaji robe. Ovaj ugovor EULA bit će reguliran u skladu s japanskim
zakonima, bez obzira na moguće sukobe u zakonskim odredbama. Svi sukobi u vezi
ovog ugovora EULA rješavaju se isključivo u nadležnosti japanskog Okružnog suda
u Tokiju u Japanu, a strane ovime pristaju na mjesto i nadležnost tih sudova.
PRAVNI LIJEKOVI
Bez obzira na bilo koji dio ovog ugovora EULA koji bi se mogao protumačiti drugačije,
prihvaćate i slažete se da će bilo kakvo kršenje ili nepoštivanje ovog ugovora EULA s vaše
strane prouzročiti nenadoknadivu štetu tvrtki SONY za koju će novčana odšteta biti
nedovoljna te pristajete da tvrtka SONY ishodi sudsku kaznu ili pravičnu naknadu koju
tvrtka SONY smatra odgovarajućom u takvim slučajevima. Osim toga, SONY može
poduzeti sve zakonske ili tehničke mjere kako bi spriječio kršenje ovog ugovora EULA i/ili
nametnuo njegovu provedbu, uključujući ali ne ograničavajući se na trenutačnu obustavu
upotrebe SOFTVERA ako tvrtka SONY odluči, po vlastitom diskrecijskom pravu, da kršite ili
imate namjeru prekršiti ovaj ugovor EULA. Ti pravni lijekovi dodatak su svim drugim
pravnim lijekovima na koje SONY može imati pravo po zakonu, običajnom pravu ili prema
ugovoru.
PONIŠTAVANJE
Ne dovodeći u pitanje bilo koje svoje drugo pravo, tvrtka SONY može poništiti ovaj ugovor
EULA u slučaju da se ne pridržavate bilo koje njegove odredbe. U slučaju takvog
poništavanja morate prestati upotrebljavati SOFTVER te morate uništiti sve kopije
SOFTVERA.
IZMJENE I DOPUNE
TVRTKA SONY ZADRŽAVA PRAVO DA PO VLASTITOJ DISKRECIJSKOJ ODLUCI IZMIJENI
I DOPUNI BILO KOJU ODREDBU OVOG UGOVORA EULA POSTAVLJANJEM OBAVIJESTI
NA ODGOVARAJUĆE WEB-MJESTO TVRTKE SONY, SLANJEM OBAVIJESTI U PORUCI E-POŠTE
NA ADRESU KOJU STE SAMI DALI, OBAVJEŠTAVANJEM U OKVIRU POSTUPKA U KOJEMU
VAM SE ISPORUČUJU NADOGRADNJE/AŽURIRANJA ILI BILO KOJIM DRUGIM ZAKONSKI
PRIZNATIM NAČINOM OBAVJEŠTAVANJA. Ako ne pristajete na izmjene i dopune, trebate
se odmah obratiti tvrtki SONY radi dobivanja uputa. Nastavak upotrebe SOFTVERA nakon
datuma stupanja na snagu takve obavijesti smatrat će se vašim pristankom da budete
obvezani navedenim dopunama i izmjenama.
KORISNICI TREĆE STRANE
Svaki DOBAVLJAČ TREĆE STRANE izričiti je korisnik treće strane i imat će sva prava na
provedbu svake odredbe ovog ugovora EULA u vezi sa SOFTVEROM takve strane.
U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi s ovim ugovorom EULA, možete se obratiti
tvrtki SONY pišući tvrtki SONY na odgovarajuću adresu za kontakt u pojedinom području
ili državi.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
14HR
Ako imate pitanja o upotrebi prijemnika, pogledajte priručnik.
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10686/h_eu/
4-549-564-21(1) (HR)
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising