Sony | STR-DH130 | Sony STR-DH130 2-kanalni stereo prijemnik Upute za upotrebu

4-294-472-11(1) (CR)
FM stereouređaj
FM/AM prijemnik
Upute za rad
STR-DH130
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
Da biste smanjili rizik od požara, ventilacijski otvor
uređaja nemojte pokrivati novinama, stolnjacima,
zavjesama itd. Na uređaj nemojte stavljati otvorene
izvore vatre, kao što su upaljene svijeće.
Za korisnike u Sjedinjenim
Američkim Državama
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj
strani proizvoda. Upišite te brojeve na mjesto
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati prilikom
kontaktiranja prodavača proizvoda tvrtke Sony
u vezi ovog proizvoda.
Serijski broj
Broj modela
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao
što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Ovaj simbol služi kao upozorenje
korisniku na prisutnost neizoliranih
dijelova pod »opasnim naponom«
unutar kućišta proizvoda koji može
biti dovoljno visok da prouzroči
strujni udar.
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju
i na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako
dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Ovaj simbol služi kao obavijest
korisniku da se u dokumentaciji
uređaja nalaze važne upute za rad
i održavanje (servisiranje).
Ne izlažite baterije ili uređaj s ugrađenim baterijama
prekomjernoj toplini, kao što je sunčeva svjetlost,
vatra ili slično.
Jedinica nije isključena iz struje ako je priključena
u strujnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica
isključena.
Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka
u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.
Ovaj simbol služi kao upozorenje
korisniku da se tijekom
normalnog rada površina
može jako ugrijati.
2CR
Važne sigurnosne upute
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Uređaj nemojte upotrebljavati u blizini vode.
Uređaj čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Instalaciju
provedite u skladu s uputama proizvođača.
8) Uređaj nemojte instalirati u blizini izvora topline
kao što su radijatori, otvori za dovod grijanog
zraka ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji
proizvode toplinu.
9) Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu polariziranih
utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani
utikač ima dva kontakta, jedan širi od drugog.
Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći
za uzemljenje. Širi ili treći kontakt služi za vašu
sigurnost. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici,
posavjetujte se s električarom u vezi zamjene
utičnice.
10) Zaštitite strujni kabel od gaženje ili prignječenja,
osobito blizu utikača, utičnica i na mjestima gdje
kabel izlazi iz uređaja.
11) Upotrebljavajte samo pribor/dodatnu opremu
koju je odredio proizvođač.
12) Upotrebljavajte samo na kolicima, postolju,
tronošcu, nosaču ili stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se isporučuju s uređajem.
Kada koristite kolica, budite pažljivi prilikom
pomicanja kolica s uređajem da biste izbjegli
moguće ozljede u slučaju prevrtanja.
13) Uređaj isključite iz struje tijekom grmljavinskog
nevremena ili ako se dulje vrijeme ne koristi.
14) Servisiranje uređaja prepustite stručnom osoblju.
Servisiranje je potrebno u slučaju bilo kakvog
oštećenja uređaja, primjerice, oštećenja kabela
za napajanje ili utikača, prolijevanja tekućine ili
pada nekih predmeta na uređaj, izlaganja uređaja
kiši ili vlazi, neispravnog rada ili pada uređaja.
Sljedeća FCC izjava odnosi se samo
na verziju modela proizvedenu
za prodaju u SAD-u. Ostale verzije
ne moraju biti u skladu s tehničkim
odredbama FCC-a.
NAPOMENA:
Ova oprema je ispitana i u skladu je s ograničenjima
za digitalni uređaj klase B, sukladno dijelu 15 pravila
FCC-a. Ova su ograničenja namijenjena pružanju
odgovarajuće zaštite od štetnih smetnji u kućnoj
instalaciji. Oprema proizvodi, koristi i može zračiti
energijom radijske frekvencije te, ako se ne instalira
i ne upotrebljava u skladu s uputama, može
prouzročiti štetne smetnje za radiokomunikacije.
Ipak, ne postoji jamstvo da do smetnji neće doći
u određenim instalacijama. Ako oprema prouzroči
štetne smetnje za radijski ili televizijski prijam koje
je moguće utvrditi uključivanjem i isključivanjem
opreme, preporučujemo da pokušate ukloniti
smetnje na neki od sljedećih načina:
– Preusmjerite ili premjestite prijamnu antenu.
– Povećajte razmak između opreme i prijamnika.
– Opremu priključite u utičnicu koja se ne nalazi
u istom strujnom krugu u koji je priključen
prijamnik.
– Pomoć možete zatražiti od prodavača ili iskusnog
tehničara za radio/TV.
OPREZ
Napominjemo da provođenje bilo kakvih promjena
ili izmjena koje nisu izričito odobrene u ovom
priručniku može dovesti do oduzimanja prava
na rad s opremom.
Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, kabel
zvučnika trebate priključiti u uređaj i zvučnike
u skladu sa sljedećim uputama.
1) Isključite strujni kabel za napajanje iz
ELEKTRIČNE MREŽE.
2) Skinite 10 do 15 mm izolacije sa žice kabela
zvučnika.
3) Priključite kabel zvučnika u uređaj i zvučnike
pazeći da ne dodirnete jezgru kabela zvučnika.
Prije isključivanja kabela zvučnika iz uređaja
i zvučnika isključite i strujni kabel za napajanje iz
ELEKTRIČNE MREŽE.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem
ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
nastavak
3CR
Odlaganje iskorištenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava
da se baterija priložena uz proizvod ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan
je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom ispravno
postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo na
opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokijo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni zastupnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja
vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima o servisu
i jamstvu.
4CR
Informacije o priručniku
• Upute u ovom priručniku vrijede za model
STR-DH130. Broj modela nalazi se u donjem
desnom kutu prednje ploče. U priručniku su
prikazane slike europskog modela te se mogu
razlikovati od vašeg modela. Sve razlike u radu
označene su u priručniku tekstom »Samo za
europski model«.
• Upute u ovom priručniku opisuju rad prijemnika
s priloženim daljinskim upravljačem. Ako imaju
iste ili slične nazive kao gumbi na daljinskom
upravljaču, možete koristiti i gumbe ili upravljačke
gumbe na prijemniku.
Sadržaj
Informacije o priručniku.................................. 4
Isporučena dodatna oprema ............................ 6
Opis i položaj dijelova....................................... 7
Početak rada ..................................................... 13
Priključivanje
1: Postavljanje zvučnika.................................. 13
2: Priključivanje zvučnika .............................. 14
3: Priključivanje audio/video opreme........... 14
4: Priključivanje antena................................... 17
5: Priključivanje kabela za napajanje ............ 18
Korištenje daljinskog
upravljača
Ponovna dodjela gumba za ulaz.....................27
Vraćanje gumba za ulaz
na zadane postavke ....................................28
Dodatne informacije
Mjere opreza .....................................................29
Rješavanje problema........................................30
Specifikacije ......................................................32
Kazalo................................................................34
Priprema prijemnika
Inicijalizacija prijemnika ................................ 18
Odabir sustava zvučnika................................. 19
Prilagodba tona................................................ 19
Osnovne radnje
Reprodukcija .................................................... 20
Prikaz informacija na ploči zaslona. ............. 21
Snimanje pomoću prijemnika ....................... 22
Rad s tunerom
Slušanje FM/AM radija................................... 22
Memoriranje FM/AM radijskih stanica
(Preset Tuning)........................................... 24
Primanje RDS emitiranja ............................... 26
(samo za europski model)......................... 26
Opcije izbornika
Korištenje izbornika postavki ........................ 26
5CR
Isporučena dodatna oprema
• Upute za rad (ovaj priručnik)
• Priručnik za brzo postavljanje
• FM žičana antena (1)
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije R6 baterije (veličine AA)
(isporučeno) tako da uparite polove baterije 3
i # s dijagramom koji se nalazi unutar odjeljka
za bateriju na daljinskom upravljaču.
• AM antena u obliku petlje (1)
• Daljinski upravljač (RM-AAU130) (1)
Napomene
• Baterije R6 (veličina AA) (2)
6CR
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na jako vrućem
ili vlažnom mjestu.
• Ne upotrebljavajte nove baterije sa starima.
• Ne miješajte manganske s drugim vrstama baterija.
• Senzor daljinskog upravljača ne izlažite izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili svjetlosnim uređajima.
U protivnom može doći do kvara.
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti
dulje vrijeme, izvadite baterije da biste izbjegli
moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije
i korozijom.
• Kada zamijenite ili izvadite baterije,
gumbe daljinskog upravljača moguće je vratiti na
zadane postavke. U tom slučaju ponovno dodijelite
funkcije gumbima za ulaz (str. 27).
• Kada prijemnik prestane reagirati na daljinski
upravljač, sve baterije zamijenite novima.
Opis i položaj dijelova
Prednja ploča
1
qd
2 3
qs
4
qa
5
6
0
9
8
7
Indikatori na ploči zaslona
qg
qf
SP A
SP B
MEMORY
RDS
MONO SLEEP
ST
qh
A ?/1 (uključeno/pripravnost) (str. 18, 24)
B SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) (str. 14, 19)
C INPUT SELECTOR (str. 20, 22 – 25)
D Ploča zaslona
E Senzor daljinskog upravljača
Prima signale s daljinskog upravljača.
F MASTER VOLUME (str. 20)
G MUTING (str. 20)
H DIMMER
Podešava svjetlinu ploče zaslona na tri razine.
I DISPLAY (str. 21)
J BASS +/–, TREBLE +/– (str. 19)
K TUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
ENTER (str. 23, 25)
L FM MODE (str. 23)
M Priključak PHONES (str. 30)
nastavak
7CR
N SP A/SP B
Svijetli u skladu sa sustavom zvučnika koji
se koristi (str. 19). No ti indikatori ne svijetle ako
je izlaz zvučnika isključen ili ako su priključene
slušalice.
O SLEEP
Svijetli kada se aktivira mjerač vremena
za automatsko isključivanje (str. 11).
P Indikatori podešavanja
Uključuje se kad prijemnik pronađe radijsku
stanicu.
MEMORY
Aktivirana je memorijska funkcija, primjerice
memorirana stanica (str. 24).
RDS (samo za europski model)
Podešeno na stanicu s RDS uslugama.
MONO
Emitiranje monozvuka
ST
Emitiranje stereozvuka
Broj memorirane stanice (broj se mijenja
u skladu s odabranom memoriranom stanicom)
8CR
Stražnja ploča
1
2
3
A Odjeljak audiosignala (str. 14, 16)
Bijelo (L)
Priključci AUDIO IN/OUT
Crveno (D)
Priključak PORTABLE IN
B Odjeljak ANTENNA (str. 17)
Priključak FM ANTENNA
Priključci AM ANTENNA
C Odjeljak SPEAKERS (str. 14)
9CR
Upravljanje prijemnikom
Daljinski upravljač
Da biste rukovali ovim prijemnikom i ostalom
opremom, koristite isporučeni daljinski
upravljač. Daljinski upravljač programiran
je za rad s audio/video opremom tvrtke Sony.
Gumb za ulaz možete promijeniti da bi
odgovarao opremi priključenoj na prijemnik
(str. 27).
RM-AAU130
C Gumbi za ulaz
Služe za odabir opreme koju želite koristiti.
Kada pritisnete neki gumb za ulaz, prijemnik
se uključuje. Gumbima su dodijeljene funkcije
upravljanja opremom tvrtke Sony.
G D.TUNING
Aktivira način za izravno podešavanje.
H ENTER/MEMORY
Pohranjuje stanicu tijekom rada tunera.
wd
1
ws
2
I AMP MENU
Prikazuje izbornik za upravljanje prijemnikom.
3
K MUTING
Privremeno isključuje zvuk.
Ponovno pritisnite gumb da biste ponovno
uključili zvuk.
wa
4
5
w;
6
ql
7
8
9
0
qa
qk
qs
qh
qd
qf
qg
L MASTER VOL +**/–
Istovremeno prilagodite glasnoću svih
zvučnika.
N TUNING +/–
Pretražuje stanice.
PRESET +/–
Služi za odabir memoriranih stanica.
FM MODE
Odabire FM monoprijem ili stereoprijem.
P RETURN/EXIT O
Povratak na prethodni izbornik.
qj
10CR
B ?/1* (uključeno/pripravnost)
Uključuje prijemnik ili ga stavlja u stanje
pripravnosti.
Q
, V/v/B/b
Pritisnite V/v/B/b da biste odabrali postavke,
a zatim pritisnite
da biste unijeli/potvrdili
odabir.
R DISPLAY
Prikazuje informacije na ploči zaslona.
T Brojčani gumbi**
Memorira ili podešava memorirane stanice.
V SLEEP
Služi za postavljanje automatskog isključivanja
prijemnika u određeno vrijeme.
Svaki put kada pritisnete taj gumb, prikaz na
zaslonu ciklički se mijenja kao što je navedeno.
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
Kada se koristi mjerač vremena za automatsko
isključivanje, na ploči zaslona svijetli indikator
SLEEP.
Savjet
Da biste provjerili koliko je vremena preostalo
do isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP.
Preostalo vrijeme prikazuje se na zaslonu.
Mjerač vremena za automatsko isključivanje
možete isključiti tako da ponovno pritisnete
SLEEP.
* Ako istovremeno pritisnete AV ?/1 (A) i ?/1
(B), prijemnik i priključena oprema isključit će
se (SYSTEM STANDBY).
Funkcija AV ?/1 (A) automatski se mijenja
svaki put kada pritisnete gumbe za ulaz (C).
** Na gumbima 5, MASTER VOL +/TV VOL + i N
postoji ispupčenje. Ispupčenja koristite kao
orijentire pri radu s prijemnikom.
Upravljanje TV-om tvrtke Sony
Pritisnite i držite TV (O), a zatim pritisnite
narančasti gumb da biste odabrali željenu
funkciju.
Primjer: Pritisnite i držite TV (O), a zatim
pritisnite TV CH +.
1
Pritisnit
e i držite
TV
J TOOLS/OPTIONS
Uključuje prikaz mogućnosti funkcija TV-a.
K MUTING
Aktivira funkciju isključivanja zvuka TV-a.
L TV VOL +**/–
Služi za prilagođavanje glasnoće TV-a.
M MENU/HOME
Uključuje prikaz izbornika TV-a.
N TV CH +/–
Traži memorirane TV kanale.
P RETURN/EXIT O
Povratak na prethodni izbornik TV-a.
R DISPLAY
Prikazuje informacije vezane uz trenutni
televizijski program.
S -/-Odabire način unosa TV kanala.
>10/
Odabire brojeve kanala na priključku Digital
CATV.
Da biste, na primjer, odabrali 2.1, pritisnite 2,
>10/ i 1.
x
x
T Brojčani gumbi**
Služe za odabira TV kanala.
W TV INPUT
Odabire ulazni signal.
* Ako istovremeno pritisnete AV ?/1 (A) i ?/1
(B), prijemnik i priključena oprema isključit će
se (SYSTEM STANDBY).
Funkcija AV ?/1 (A) automatski se mijenja
svaki put kada pritisnete gumbe za ulaz (C).
** Na gumbima 5, MASTER VOL +/TV VOL + i N
postoji ispupčenje. Ispupčenja koristite kao
orijentire pri radu s prijemnikom.
2
Pritisnite
TV CH +
A TV ?/1 (uključeno/pripravnost)
Uključuje i isključuje TV.
H ENTER/MEMORY
Služi za ulaz u odabrane stavke.
nastavak
11CR
Upravljanje drugom opremom tvrtke Sony
Naziv
Blu-ray Disc,
Satelitski
VCR
DVD uređaj za tuner, kabelski
reprodukciju
TV tuner
CD uređaj za
reprodukciju
MD jedinica,
kasetofon
AV ?/1a)
Napajanje
Napajanje
Napajanje
Napajanjec)
E
POP UP/MENU
Izbornik
–
–
–
–
F
TOP MENU
Vodič na
zaslonu
–
–
–
–
A
Napajanje
H
ENTER/MEMORY
Unos
Unos
Unos
Unos
–
J
TOOLS/OPTIONS
Izbornik
mogućnosti
Izbornik
mogućnosti
–
–
–
M
MENU/HOME
Izbornik
Izbornik
Izbornik
–
–
N
./>
Preskakanje
pjesme
Odaberi kanal
Pretraživanje
kazala
Preskakanje
pjesme
Preskakanje
pjesme
REPLAY
/
ADVANCE
Ponovno
reproduciraj,
premotaj
unaprijed
–
Ponovno
reproduciraj,
premotaj
unaprijed
–
–
m/M
Pretraživanje
unaprijed,
unatrag
–
Premotavanje
unaprijed,
unatrag
Premotavanje
unaprijed,
unatrag
Premotavanje
unaprijed,
unatrag
Nb)
Reprodukcija
–
Reprodukcija
Reprodukcija
Reprodukcija
X
Pauziranje
–
Pauziranje
Pauziranje
Pauziranje
x
Zaustavljanje
–
Zaustavljanje
Zaustavljanje
Zaustavljanje
RETURN/EXIT O
Povratak
Povratak, izlaz –
–
–
Unos
Unos
Unos
Unos
Unosc)
P
Q
V/v/B/b
Odabir
Odabir
Odabir
–
–
R
DISPLAY
Zaslon
Zaslon
Zaslon
Zaslon
Zaslonc)
S
-/--
–
–
–
–
–
–
(.)točkad)
Pjesma > 10
Pjesma > 10
–
>10/
x
T
CLEAR
Izbriši
Izbriši
–
–
–
Brojčani gumbib)
Pjesma
Kanal
Kanal
Pjesma
Pjesmac)
a)
Ako istovremeno pritisnete AV ?/1 (A) i ?/1
(B), prijemnik i priključena oprema isključit će se
(SYSTEM STANDBY).
Funkcija AV ?/1 (A) automatski se mijenja svaki
put kada pritisnete gumbe za ulaz (C).
b) Na gumbima 5, MASTER VOL +/TV VOL + i N
postoji ispupčenje. Ispupčenja koristite kao
orijentire pri radu s prijemnikom.
c) Samo za MD jedinicu.
d)Da biste, na primjer, odabrali 2.1,
pritisnite 2, >10/ i 1.
x
Napomene
• Gore navedeno objašnjenje služi samo kao primjer.
• Ovisno o modelu priključene opreme, neke
funkcije opisane u ovom poglavlju možda neće
raditi s isporučenim daljinskim upravljačem.
12CR
Početak rada
Montaža i priključivanje zvučnika
(str. 13, 14)
Priključivanje audio/video opreme
(str. 14, 16)
Priključivanje
Svoju audio/video opremu možete priključiti
u prijamnik slijedeći nekoliko jednostavnih
koraka koji se opisuju u nastavku.
Priključivanje
1: Postavljanje zvučnika
Ovaj vam prijemnik omogućuje korištenje
2.0-kanalnog sustava.
Primjer konfiguracije sustava
zvučnika
Lijevi
zvučnik
Desni
zvučnik
Priprema prijamnika
Pogledajte »5: Priključivanje kabela za napajanje«
(str. 18) i »Inicijalizacija prijemnika« (str. 18).
Odabir sustava zvučnika
(str. 19)
13CR
2: Priključivanje zvučnika
Prije spajanja kabela provjerite jeste li isključili
kabel za napajanje.
3: Priključivanje audio/video
opreme
Priključivanje audioopreme
Lijevi zvučnik
Prije povezivanja kabela isključite kabel
za napajanje.
Super Audio CD
uređaj za
reprodukciju,
CD uređaj za
reprodukciju
A
A
Priključci
SPEAKERS B*
A
1
10 mm
(13/32")
2
Desni zvučnik
4
3
B
A Kabeli zvučnika (ne isporučuju se)
* Ako imate dodatni sustav zvučnika, priključite ih
na priključke SPEAKERS B. Zvučnike koje želite
koristiti možete odabrati pomoću gumba
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na prijemniku
(str. 19).
A
Portable
audio
MD jedinica,
Kasetofon
A Audiokabel (ne isporučuje se)
B Fonokabel s priključkom za
stereoslušalice (nije priložen)
* Ako želite koristiti funkciju snimanja, koristite
ovaj način povezivanja (str. 22).
14CR
Napomene
Priključivanje
• Kada slušate opremu priključenu u priključak
PORTABLE IN, zvuk može biti izobličen ili
isprekidan. To nije kvar i ovisi o priključenoj
opremi.
• Ako je zvuk iz opreme priključene u priključak
PORTABLE IN vrlo mekan, možete povisiti razinu
glasnoće. No prije nego što prebacite na drugi ulaz,
provjerite jeste li smanjili glasnoću da biste izbjegli
oštećenje zvučnika.
15CR
Priključivanje videoopreme
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje.
Blu-ray Disc uređaj
za reprodukciju,
DVD uređaj za reprodukciju
Videosignali
Audiosignali
U priključak
VIDEO IN na TV-u.
A
A
U priključak
VIDEO IN na TV-u.
Videosignali
Audio
signali
Satelitski tuner.
Kabelski TV tuner
A Audiokabel (ne isporučuje se)
* Ako želite koristiti funkciju snimanja, koristite
ovaj način povezivanja (str. 22).
16CR
A
U priključak
VIDEO IN na TV-u.
Videosignali
Audio
signali
VCR,
DVD snimač
Napomene
4: Priključivanje antena
Priključivanje
• Zadana postavka za gumbe za ulaz BD/DVD
i VIDEO na daljinskom upravljaču jest:
BD/DVD: Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju
VIDEO: VCR
Obavezno promijenite zadanu postavku gumba za
ulaz BD/DVD (i VIDEO) da biste mogli koristiti
gumb za upravljanje DVD uređajem za
reprodukciju (i DVD snimačem). Detalje potražite
u odjeljku »Ponovna dodjela gumba za ulaz«
(str. 27).
• BD/DVD i VIDEO ulaze možete preimenovati
da bi se prikazivali na ploči zaslona prijemnika.
Detalje potražite u odjeljku »Unos naziva ulaza«
(str. 20).
Prije povezivanja antena provjerite jeste li
isključili kabel za napajanje.
FM žičana antena (priložena)
AM antena u obliku petlje
(priložena)
Napomene
• Kako biste spriječili nastajanje šumova u prijemu,
držite AM antenu u obliku petlje dalje od
prijamnika i ostale opreme.
• Obavezno u potpunosti raširite FM žičanu antenu.
• Kada priključite FM žičanu antenu, držite je što je
vodoravnije moguće.
17CR
5: Priključivanje kabela za
napajanje
Priprema prijemnika
Inicijalizacija prijemnika
Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
Kabel za napajanje
Prije prve upotrebe prijemnika inicijalizirajte
ga na sljedeći način. Ovaj se postupak može
koristiti za vraćanje na tvornički zadane
postavke.
Da biste izvršili ovu radnju, obavezno koristite
gumbe prijemnika.
?/1
Priključak na zidnu utičnicu
18CR
1
Pritisnite ?/1 da biste isključili
prijemnik.
2
Pritisnite gumb ?/1 i držite ga
5 sekundi.
Na zaslonu se neko vrijeme prikazuje
»CLEARING«, a zatim se mijenja
u »CLEARED«.
Time se promjene i prilagodbe postavki
vraćaju na zadane vrijednosti.
Prilagodba tona
Možete odabrati zvučnike koje želite koristiti
ako ste ih priključili na priključke SPEAKERS
A i B.
Da biste izvršili ovu radnju, obavezno koristite
gumbe na prijemniku.
Kvalitetu tona zvučnika moguće je prilagoditi.
BASS
+/–
TREBLE
+/–
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
Pritišćite SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
da biste odabrali sustav zvučnika koji
želite koristiti.
Odabir
Svijetli
Zvučnici priključeni na priključke
SPEAKERS A
SP A
Zvučnici priključeni na priključke
SPEAKERS B
SP B
Zvučnici priključeni na priključke
SPEAKERS A i B (paralelna veza)
SP A
SP B
Pritišćite TREBLE + ili TREBLE – da
biste prilagodili razinu visokih
tonova.
Pritišćite BASS + ili BASS – da biste
prilagodili razinu niskih tonova.
Razinu možete prilagođavati u rasponu
od –10 dB od +10 dB u koracima od 1 dB.
Početna je postavka 0 dB.
Isključivanje izlaza zvučnika
Pritišćite SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
dok indikatori »SP A« i »SP B« ne zasvijetle
na zaslonu.
Napomena
Sustav zvučnika ne možete prebaciti ako pritisnete
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) kada su priključene
slušalice.
19CR
Priprema prijemnika
Odabir sustava zvučnika
Aktiviranje funkcije isključivanja
zvuka
Osnovne radnje
Reprodukcija
Gumbi
za ulaz
Pritisnite MUTING.
Funkciju isključivanja zvuka možete poništiti
na sljedeći način.
• Ponovno pritisnite i držite gumb.
• Povećajte glasnoću.
• Isključite prijemnik.
Izbjegavanje oštećenja zvučnika
Prije no što isključite prijemnik, obavezno
smanjite razinu zvuka .
AMP
MENU
MUTING
,
V/v/B/b
1
2
3
MASTER
VOL +/–
Uključite priključenu opremu.
Unos naziva ulaza
Za ulaze možete unijeti naziv od najviše
8 znakova (osim TUNER) da bi se prikazali
na ploči zaslona.
Mnogo je preglednije ako se na zaslonu
prikazuje oprema s nazivima umjesto
priključaka.
1
Uključite prijemnik.
Pritisnite odgovarajući gumb za
ulaz za koji želite stvoriti kazalo
naziva.
Pritisnite gumb za ulaz koji
odgovara željenoj opremi.
Možete koristiti i gumb INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Možete koristiti i INPUT SELECTOR
na prijemniku.
Odabrani ulaz prikazuje se na ploči
zaslona.
2
3
Napomena
Kada pritisnete TUNER, na ploči zaslona
nakratko se pojavljuje »FM TUNER« ili
»AM TUNER«, a zatim frekvencija.
4
5
Reproducirajte izvor.
Pritisnite MASTER VOL +/– da
biste prilagodili glasnoću.
Možete koristiti i MASTER VOLUME
na prijemniku.
20CR
Pritisnite AMP MENU.
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali »NAME IN«, a zatim
pritisnite
ili b.
Pokazivač će bljeskati te možete
unijeti znak.
4
Pritisnite V/v da biste odabrali
znak, a zatim pritisnite B/b da
biste položaj unosa pomicali
prema naprijed i prema natrag.
Savjeti
•Vrstu znaka možete odabrati na sljedeći način
ako pritisnete V/v.
Abeceda (velika slova) t Brojke t Simboli
•Da biste unijeli razmak, pritisnite b, ali
nemojte odabrati znak.
Ako ste pogriješili
Pritišćite B/b dok znak koji želite
promijeniti ne počne bljeskati, a zatim
pritisnite V/v da biste odabrali ispravni
znak.
5
Pritisnite
.
Time se registrira uneseni naziv.
* Kazalo naziva pojavljuje se tek kada
dodijelite jedan od ulaza ili memorirate
stanicu (str. 20, 25). Kazalo naziva ne
pojavljuje se kada se unesu samo prazna
polja ili je isto kao i naziv ulaza.
Osnovne radnje
Prikaz informacija na ploči
zaslona
Primanje RDS emitiranja
(samo za europski model)
Programirajte naziv usluge ili
memorirajte naziv postaje* t
Frekvencija, pojas i broj memoriranja t
Razina glasnoće
Napomena
Za neke jezike možda se neće prikazati znak ili
oznake.
Gumbi
za ulaz
AMP
MENU
DISPLAY
1
Pritisnite odgovarajući gumb
za ulaz za koji želite provjeriti
informacije.
2
Pritisnite AMP MENU, a zatim
uzastopno pritišćite DISPLAY.
Svaki put kada pritisnete taj gumb, prikaz
se mijenja sljedećim redoslijedom:
Kazalo naziva ulaza* t Odabrani
ulaz t Razina glasnoće
Kada slušate FM i AM radio
Naziv memorirane stanice* t
Frekvencija, pojas i broj memoriranja t
Razina glasnoće
21CR
Snimanje pomoću prijemnika
Pomoću prijemnika možete snimati zvuk
s audio/video opreme. Pogledajte upute za rad
priložene uz opremu za snimanje.
1
Pritisnite gumb za ulaz koji
odgovara opremi za
reprodukciju.
Možete koristiti i INPUT SELECTOR
na prijemniku.
2
Pripremite opremu za
reprodukciju i započnite
reprodukciju.
Umetnite, na primjer, CD koji želite
kopirati u CD uređaj za reprodukciju.
3
Pripremite opremu za snimanje.
Rad s tunerom
Slušanje FM/AM radija
FM i AM radio možete slušati putem
ugrađenog tunera. Prije pokretanja provjerite
jeste li FM i AM antene priključili
na prijemnik (str. 17).
Savjet
Skala za izravno podešavanje prikazana je
u nastavku.
Područje
FM
AM
SAD, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Europa
50 kHz
9 kHz
* AM skalu za podešavanje moguće je promijeniti
(str. 24).
Umetnite prazni MD, vrpcu ili
videovrpcu u opremu za snimanje
(priključenu na priključke MD/TAPE
AUDIO OUT ili VIDEO AUDIO OUT).
4
Pokrenite snimanje na opremi za
snimanje, a potom pokrenite
opremu za reprodukciju.
TUNER
Brojčani
gumbi
D.TUNING
Napomene
• Neki izvori sadrže zaštitu autorskih prava radi
sprječavanja presnimavanja. U tom slučaju nećete
moći snimati s izvora.
• Prilagodbe zvuka ne utječu na izlaz signala iz
priključaka MD/TAPE AUDIO OUT ili VIDEO
AUDIO OUT.
• Dok se snima zvuk, funkcija automatske
pripravnosti prijemnika može se pokrenuti
i prekinuti snimanje. U tom slučaju
»AUTO.STBY« postavite na »STBY OFF« (str. 27).
• Zvuk možete snimati iz videoopreme priključene
na ovaj prijemnik. No sliku ne možete snimati
putem ovog prijemnika.
22CR
,
V/v/B/b
TUNING
+/–
FM MODE
Automatsko podešavanje stanice
(Automatic Tuning)
1
Uzastopno pritišćite TUNER +/–
da biste odabrali FM ili AM pojas.
2
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
TUNING + pretražuje od nižih prema
višim frekvencijama postaja,
a TUNING – pretražuje od viših
prema nižim frekvencijama.
Prijemnik prekida pretraživanje
čim pronađe stanicu.
Izravno podešavanje stanice
(Direct Tuning)
Pritiskom na brojčane gumbe možete izravno
unijeti frekvenciju stanice.
1
Uzastopno pritišćite TUNER +/–
da biste odabrali FM ili AM pojas.
Možete koristiti i gumb INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Korištenje upravljačkih gumba
na prijemniku
Pritisnite D.TUNING.
Pritisnite brojčane gumbe
da biste unijeli frekvenciju.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
• Samo za američke i kanadske modele:
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5
• Za ostale modele:
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
1 Okrenite INPUT SELECTOR da biste
odabrali FM ili AM pojas.
2 uzastopno pritišćite TUNING MODE
da biste odabrali »AUTO«.
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Savjet
U slučaju slabog FM stereo
prijema
Ako je FM stereo prijem loš, a »ST« na ploči
zaslona bljeska, odaberite monozvuk da biste
smanjili izobličenje zvuka.
uzastopno pritišćite FM MODE dok indikator
»MONO« na ploči zaslona ne zasvijetli.
Da biste se vratili u stereo način, uzastopno
pritišćite FM MODE dok indikator »MONO«
na ploči zaslona ne zasvijetli.
Nakon podešavanja AM stanice namjestite
smjer AM antene u obliku petlje radi
optimalnog prijema.
4
Pritisnite
.
Ako ne možete podesiti stanicu
Prikazuje se »- - - .- - MHz« ili »- - - - kHz«,
a zaslon se vraća na trenutnu frekvenciju.
Provjerite jeste li unijeli ispravnu frekvenciju.
Ponovite 2., 3. i 4. korak. Ako i dalje ne možete
podesiti stanicu, možda se ta frekvencija ne
koristi u području u kojem se nalazite.
23CR
Rad s tunerom
2
3
Promjena AM skale za namještanje
(Samo američki i kanadski modeli)
Memoriranje FM/AM radijskih
stanica
Pomoću gumba na prijemniku AM skalu
za podešavanje možete postaviti na 9 kHz
ili 10 kHz.
(Preset Tuning)
?/1
Možete pohraniti do 30 FM i 30 AM stanica
kao svoje omiljene memorirane stanice.
TUNER
TUNING MODE
1
Pritisnite ?/1 da biste isključili
prijemnik.
2
Kada pritisnete gumb TUNING
MODE i držite ga, pritisnite ?/1.
3
Promijenite trenutnu AM skalu za
podešavanje na 9 kHz (ili 10 kHz).
Brojčani
gumbi
ENTER/
MEMORY
AMP
MENU
,
V/v/B/b
PRESET
+/–
Da biste skalu vratili na 10 kHz (ili 9 kHz),
ponovite gore opisani postupak.
Napomena
Kada promijenite skalu za podešavanje, brišu se sve
memorirane stanice.
1
Uzastopno pritišćite TUNER +/–
da biste odabrali FM ili AM pojas.
Možete koristiti i gumb INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pomoću mogućnosti Automatic
Tuning (str. 23) ili Direct Tuning
(str. 23) pronađite stanicu koju
želite memorirati.
3
Pritisnite ENTER/MEMORY.
Možete koristiti i gumb MEMORY/
ENTER na prijemniku.
4
Pritisnite brojčane gumbe da
biste odabrali memoriranu
stanicu.
Možete i pritisnuti PRESET + ili
PRESET – da biste odabrali memoriranu
stanicu.
24CR
5
Pritisnite
.
Unos naziva memoriranih stanica
Stanica se sprema na odabranom broju.
6
Ponovite korake od 1 do 5 da
biste pohranili druge stanice.
Podešavanje radioprijemnika na
memorirane stanice
1
Uzastopno pritišćite TUNER +/–
da biste odabrali FM ili AM pojas.
2
Možete koristiti i gumb INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Podesite na memoriranu stanicu
za koju želite stvoriti kazalo
naziva (str. 25).
3
4
Pritisnite AMP MENU.
Uzastopno pritišćite PRESET +
ili PRESET – da biste odabrali
stanicu.
1
2
3
4
5
30
29
28
...
27
Pritisnite V/v da biste odabrali
znak, a zatim pritisnite B/b da
biste položaj unosa pomicali
prema naprijed i prema natrag.
Možete unijeti do 8 znakova da biste
stanici dodijelili naziv.
Možete pritisnuti i brojčane gumbe da
biste unijeli memoriranu stanicu. Da biste
podesili odabir, pritisnite .
Savjeti
•Vrstu znaka možete odabrati na sljedeći način
ako pritisnete V/v.
Abeceda (velika slova) t Brojke t Simboli
•Da biste unijeli razmak, pritisnite b, ali
nemojte odabrati znak.
Korištenje upravljačkih gumba na
prijemniku
Ako ste pogriješili
Pritišćite B/b dok znak koji želite
promijeniti ne počne bljeskati, a zatim
pritisnite V/v da biste odabrali
ispravni znak.
1 Okrenite INPUT SELECTOR da biste
odabrali FM ili AM pojas.
2 uzastopno pritišćite TUNING MODE
da biste odabrali »PRESET«.
3 Pritišćite TUNING + ili TUNING – da biste
odabrali memoriranu stanicu koju želite.
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali »NAME IN«, a zatim
pritisnite
ili b.
Pokazivač će bljeskati, a vi možete unijeti
znak.
5
Svaki put kada pritisnete gumb,
na sljedeći način možete odabrati
memoriranu stanicu:
Uzastopno pritišćite TUNER +/–
da biste odabrali FM ili AM pojas.
6
Pritisnite
.
Time se registrira uneseni naziv.
Napomena (samo za europski model)
Kada RDS (Radio Data System) stanici dodijelite
naziv, umjesto unesenog naziva pojavit će se naziv
programske usluge.
25CR
Rad s tunerom
Možete koristiti i INPUT SELECTOR na
prijemniku.
1
Primanje RDS emitiranja
(samo za europski model)
Prijemnik omogućuje korištenje sustava Radio
Data System (RDS) pomoću kojeg radijske
stanice uz redovni signal programa mogu slati
i dodatne podatke. Ovaj prijamnik nudi
praktične RDS značajke kao što je zaslon
s nazivom programske usluge. RDS usluga
dostupna je samo za FM stanice.*
Opcije izbornika
Korištenje izbornika postavki
Prijemnik možete prilagoditi različitim
podešavanjima putem izbornika postavki.
AMP
MENU
* Neke FM stanice ne pružaju RDS uslugu, a vrsta
usluga razlikuje se od stanice do stanice. Ako niste
upoznati s RDS uslugama na području u kojem se
nalazite, pojedinosti o njima potražite na lokalnim
radijskim stanicama.
Jednostavno odaberite stanicu
u FM pojasu pomoću izravnog
podešavanja (str. 23), automatskog
podešavanja (str. 23) ili podešavanja
s memoriranom stanicom
(str. 25).
Kada podesite stanicu koja omogućuje RDS
usluge, zasvijetlit će »RDS«, a na ploči zaslona
pojavit će se naziv programske usluge.
Napomena
RDS neće ispravno funkcionirati ako stanica koju ste
podesili ne prenosi RDS signal ili jačina signala nije
dovoljna.
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
1
2
Pritisnite AMP MENU.
3
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali željenu postavku,
a zatim pritisnite
.
Uzastopno pritišćite V/v da
biste odabrali željenu stavku
izbornika, a zatim pritisnite
ili b.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite B ili RETURN/EXIT O.
Savjet
Izlazak iz izbornika
Dok se prikazuje naziv programske usluge,
frekvenciju možete provjeriti uzastopnim
pritiskanjem gumba DISPLAY (str. 21).
Pritisnite AMP MENU.
26CR
Napomena
Neki parametri i postavke mogu biti zatamnjeni
na zaslonu. To znači da su ili nedostupni ili fiksni
i nepromjenjivi.
Pregled izbornika
Korištenje daljinskog upravljača
x BALANCE (balans zvučnika)
Omogućuje vam prilagođavanje balansa
između lijevih i desnih zvučnika.
Možete prilagođavati u rasponu od BAL.
L+10 do BAL. R+10 u koracima od 1 dB.
Početna je postavka BAL. 0.
x NAME IN (Unos naziva)
Omogućuje vam postavljanje naziva ulaza
i memoriranih stanica. Detalje potražite
u odjeljcima »Unos naziva ulaza« (str. 20)
i »Unos naziva memoriranih stanica« (str. 25).
x AUTO.STBY (Automatsko stanje
pripravnosti)
Napomene
• Ova funkcija ne funkcionira kada je odabran ulaz
TUNER.
• Ako istodobno koristite automatsko stanje
pripravnosti i mjerač vremena za automatsko
isključivanje, prednost ima mjerač vremena za
automatsko isključivanje.
Zadane postavke gumba za ulaz možete
promijeniti tako da odgovaraju opremi
u vašem sustavu. Ako, primjerice, priključite
Blu-ray Disc uređaj za reprodukcijuna
priključak SAT na prijamniku, možete
postaviti gumb SAT na ovom daljinskom
upravljaču da upravlja Blu-ray Disc uređajem
za reprodukciju.
Napomena
Nije moguće ponovno dodijeliti gumbe za ulaz
TUNER i PORTABLE.
1
Pritisnite i držite gumb za ulaz
čiju namjenu želite promijeniti.
Primjer: Pritisnite i držite SAT.
2
Prema tablici u nastavku
pritisnite odgovarajući gumb
za željenu kategoriju.
Primjer: Pritisnite 8.
Sada Blu-ray Disc uređajem za
reprodukciju možete upravljati pomoću
gumba SAT.
nastavak
27CR
Opcije izbornika/Korištenje daljinskog upravljača
Omogućuje vam automatsko prebacivanje
prijemnika u stanje pripravnosti kada ne
rukujete prijemnikom ili kada na prijemniku
nema ulaza signala.
• STBY ON
Prebacuje u stanje pripravnosti
nakon približno 30 minuta.
• STBY OFF
Ne prelazi u stanje pripravnosti.
Ponovna dodjela gumba
za ulaz
Kategorije i odgovarajući gumbi
Kategorije
Gumb
koji je
potrebno
pritisnuti
VCR (način upravljanja
VTR 3)a)
1
DVD uređaj za
reprodukciju
(način upravljanja DVD1)
2
Vraćanje gumba za ulaz na
zadane postavke
TV INPUT
?/1
DVD snimač
3
(način upravljanja DVD3)b)
CD uređaj za reprodukciju
4
Digitalni satelitski
prijemnik za Europu
5
DVR (priključak Digital
CATV)
6
DSS (digitalni satelitski
prijemnik)
7
Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju
(način upravljanja BD1)c)
8
Blu-ray Disc snimač
(način upravljanja BD3)c)
9
MD jedinica
0/10
Kasetofon
-/--
MASTER
VOL –
a) Sonyjevim VCR-ovima upravlja se pomoću
postavke VTR 3, koja odgovara
formatu VHS.
b) Sonyjevim DVD snimačima upravlja se
pomoću postavke DVD1 ili DVD3. Detalje
potražite u uputama za korištenje
priloženima uz DVD snimače.
c)
Detalje o postavci BD1 ili BD3 potražite
u uputama za korištenje priložene uz Blu-ray
Disc uređaj za reprodukciju ili snimač.
28CR
1
Držeći pritisnut gumb MASTER
VOL –, pritisnite ?/1 i TV INPUT.
2
Pustite sve gumbe.
Gumbi za ulaz vratit će se na zadane
postavke.
O postavljanju
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u kućište uređaja dospije neki predmet
ili tekućina, isključite prijemnik iz struje
i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis
prije nastavka korištenja.
O izvorima napajanja
O stvaranju topline
Iako se prijemnik grije za vrijeme rada, to
ne znači da je došlo do kvara. Ako prijamnik
stalno koristite pri visokim razinama glasnoće,
temperatura kućišta na vrhu, sa strane i na dnu
značajno raste. Ne dirajte kućište kako se ne
biste opekli.
O radu uređaja
Prije nego što priključite ostalu opremu
provjerite jeste li isključili prijamnik i izvukli
kabel iz mreže napajanja.
O čišćenju
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom koju je potrebno malo navlažiti
otopinom blagog sredstva za pranje. Ne
upotrebljavajte sredstva koja bi mogla ogrepsti
površinu, prašak za ribanje ili otapala poput
alkohola ili benzina.
Ako imate pitanja ili problema u vezi
s prijamnikom, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
29CR
Dodatne informacije
• Prije nego što uključite prijemnik provjerite
odgovara li radni napon prijemnika naponu
lokalne električne mreže.
Radni napon je naveden na nazivnoj pločici
na stražnjoj strani prijamnika.
• Jedinica nije isključena iz izvora
napajanja ako je priključena u zidnu strujnu
utičnicu čak i ako je sama jedinica
isključena.
• Ako prijamnik ne planirate koristiti dulje
vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice.
Prilikom isključivanja kabela za napajanje
primite utikač, a nemojte povlačiti kabel.
• Kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
• (samo za američke i kanadske modele)
Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog, pa treba paziti
na položaj prilikom priključivanja u zidnu
utičnicu. U slučaju da utikač ne možete
u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite
se dobavljaču.
• Postavite prijamnik na mjesto s dobrom
ventilacom kako u unutrašnjosti ne bi došlo
do nakupljanja topline te kako biste
produljili životni vijek prijamnika.
• Ne stavljajte prijemnik u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svijetlosti, prekomjernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Na kućište ne stavljajte ništa što bi moglo
blokirati otvore za ventilaciju i na taj način
prouzročiti kvar.
• Ne postavljajte prijamnik u blizini opreme
poput TV-a, videorekordera ili kazetofona.
(Ako se prijamnik koristi u kombinaciji
s TV-om, videorekorderom ili kazetofonom,
a postavljen je preblizu opremi, mogu nastati
šumovi, a kvaliteta slike se može pogoršati.
Do toga će najprije doći ako koristite sobnu
antenu. Stoga vam preporučujemo
da koristite vanjsku antenu.
• Budite oprezni prilikom postavljanja
prijamnika na posebno tretirane površine
(ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer mogu
nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe prijamnika, upotrijebite ovaj
priručnik za rješavanje problema kako biste
riješili problem. Ako su problemi i dalje
prisutni, obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony. Imajte na umu da ako tijekom
popravka serviser zamijeni neke dijelove,
te dijelove možete zadržati.
Napajanje
Prijemnik se isključuje automatski.
• »AUTO.STBY« postavljen je na
»STBY ON« (str. 27).
• Funkcija mjerača vremena za automatsko
isključivanje aktivirana je (str. 11).
Zvuk
Jedan od zvučnika ne reproducira zvuk.
• Priključite slušalice u priključak PHONES
da biste provjerili dopire li zvuk iz
slušalica. Ako iz slušalica izlazi samo jedan
kanal, moguće je da oprema nije dobro
priključena na prijamnik. Provjerite jesu li
svi kabeli potpuno umetnuti u priključke
na prijemniku i opremi. Ako iz slušalica
izlaze oba kanala, zvučnik možda nije
ispravno priključen na prijemnik.
Provjerite priključak zvučnika iz kojega
ne izlazi zvuk.
• Provjerite jeste li priključili opremu
u oba priključka analogne opreme (L i R);
za analognu opremu potrebno je priključiti
oba priključka (L i R). Koristite audiokabel
(nije isporučen).
30CR
Nema zvuka iz određene opreme.
• Provjerite je li oprema ispravno
priključena na priključke za audio
ulaz namijenjene za tu opremu.
• Provjerite jesu li kabeli koji služe za
povezivanje u potpunosti umetnuti
u priključke na prijemniku i opremi.
Nema zvuka bez obzira na to koja je
oprema odabrana ili se čuje samo vrlo
tih zvuk.
• Provjerite jesu li svi priključeni kabeli
umetnuti u odgovarajuće ulazne/izlazne
utičnice na prijamniku, zvučnicima
i opremi.
• Provjerite jesu li uključeni prijemnik
i sva oprema.
• Provjerite nije li MASTER VOLUME
postavljen na »VOL MIN«.
• Nije je li SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
postavljen na »OFF«.
• Provjerite nisu li slušalice priključene.
• Pritisnite MUTING da biste poništili
funkciju isključivanja zvuka.
• Pritisnite gumb za ulaz na daljinskom
upravljaču ili okrenite INPUT SELECTOR
na prijemniku da biste odabrali željenu
opremu (str. 20).
• Aktiviran je zaštitni uređaj na prijamniku.
Isključite prijamnik, uklonite problem
s kratkim spojem i ponovno uključite
uređaj.
Čuje se jaki šum ili buka.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
priključeni na siguran način.
• Provjerite jesu li priključni kabeli udaljeni
od pretvarača ili motora te nalaze li
se najmanje 3 metra udaljeni od TV-a ili
fluorescentnog svjetla.
• Premjestite audioopremu dalje od TV-a.
• Utikači i utičnice su prljavi. Obrišite ih
krpom blago navlaženom alkoholom.
Zvukovi s lijeve i desne strane nisu
balansirani ili su obrnuti.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
pravilno i čvrsto priključeni.
• Prilagodite balans zvučnika (str. 27).
Iz opreme priključene u priključak
PORTABLE IN čuje se jak šum, isprekidana
buka ili izobličenje.
• Provjerite je li oprema ispravno
priključena.
• To nije kvar i ovisi o priključenoj opremi.
Snimanje nije moguće.
• Provjerite je li oprema ispravno
priključena.
• Odaberite izvorišnu opremu pomoću
gumba za ulaz (str. 20).
• Izvori sadrže zaštitu autorskih prava da bi
se spriječilo presnimavanje. U tom slučaju
nećete moći snimati s izvora.
Tuner
FM prijem je slab.
• Koristite 75-omski koaksijalni kabel
(nije isporučen) za priključivanje
prijemnika na vanjsku FM antenu,
kao što je prikazano u nastavku.
RDS ne funkcionira.*
• Provjerite jeste li podesili skalu na FM
RDS stanicu.
• Odaberite jaču FM stanicu.
• Stanica koju ste podesili ne prenosi RDS
signal ili jačina signala nije dovoljna.
Ne prikazuju se željene RDS informacije.*
• Usluga je možda privremeno nedostupna.
Obratite se radijskoj stanici i saznajte
pruža li ona tu uslugu.
* Samo za europski model.
Vanjska FM antena
Prijemnik
31CR
Dodatne informacije
Funkciju tunera nije moguće odabrati.
• Obratite se najbližem prodavaču
tvrtke Sony.
Nije moguće namjestiti radiopostaje.
• Provjerite jesu li antene sigurno
priključene. Prilagodite antene, a ako
je potrebno priključite vanjsku antenu.
• Jačina signala stanica preslaba je prilikom
automatskog podešavanja. Upotrijebite
izravno namještanje.
• Provjerite jeste li ispravno namjestili skalu
za namještanje (kada namještate AM
postaje izravnim namještanjem) (str. 23).
• Nema memoriranih stanica ili su izbrisane
(kada podešavate pretraživanjem
memoriranih stanica). Memorirajte
stanice (str. 24).
• Pritišćite DISPLAY dok se na ploči zaslona
ne pojavi frekvencija.
Daljinski upravljač
Specifikacije
Daljinski upravljač ne funkcionira.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
prijamniku.
• Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i prijamnika.
• Zamijenite sve baterije u daljinskom
upravljaču novima, ako su slabe.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
SPECIFIKACIJE NAPAJANJA ZA
AUDIOOPREMU
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE:
(samo za američki model)
S opterećenjem od 8 oma, oba kanala
upravljana, od 20 Hz do 20 000 Hz; nazivna
RMS snaga minimalno 90 W po kanalu s ne više
od 0,09% ukupnog harmonijskog izobličenja
od 250 milivata prema nazivnom izlazu.
Odjeljak pojačala
Poruke pogrešaka
Ako dođe do kvara, poruka se prikazuje na
ploči zaslona. Porukom možete provjeriti
stanje sustava. Ako se problem ne riješi,
obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
ZAŠTITA
U zvučnike ulazi nepravilna struja ili je
prijemnik pokriven, pa su ventilacijski
otvori blokirani. Prijemnik se automatski
isključuje nakon nekoliko sekundi.
Provjerite priključak zvučnika i ponovno
uključite napajanje.
Brisanje memorije
Referentno poglavlje
Da biste izbrisali
Pogledajte
Sve memorirane postavke
str. 18
32CR
Za američke, kanadske i europske modele1)
Nazivna RMS snaga minimalno 90 W (8 oma,
20 Hz do 20 kHz, 0,09% ukupnog harmonijskog
izobličenja)
90 W + 90 W
Izlazna snaga u stereo načinu rada (8 oma, 1 kHz,
0,09% ukupnog harmonijskog izobličenja)
100 W + 100 W
1) Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Područje
Preduvjeti napajanja
SAD, Kanada
120 V izmjeničnog napona, 60 Hz
Europa
230 V izmjeničnog napona, 50 Hz
Frekvencijski odziv
Analogni
10 Hz do 70 kHz
+0,5/–2 dB (uz BASS =
0 dB, TREBLE = 0 dB)
Ulaz
Analogni (PORTABLE IN)
Osjetljivost: 1 V/
50 kilooma
S/N2): 96 dB (A, 500 mV3))
Ulazi
Analogni (osim PORTABLE IN)
Osjetljivost: 500 mV/
50 kiloomas
S/N2): 96 dB (A, 500 mV3))
Izlazi
Analogni (AUDIO OUT)
Napon: 500 mV/
10 kiloomas
Ton
Razine pojačanja ±10 dB, u koracima od 1 dB
2) INPUT SHORT (uz BASS = 0 dB, TREBLE = 0 dB).
3)
Opterećena mreža, razina unosa.
Odjeljak za FM tuner
Raspon podešavanja 87,5 MHz - 108,0 MHz
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci 75 oma, nebalansirano
Odjeljak za AM tuner
Raspon podešavanja
Područje
Skala za podešavanje
koraci
od 10 kHz
koraci
od 9 kHz
SAD, Kanada
530 kHz –
1,710 kHz
531 kHz –
1,710 kHz
Europa
–
531 kHz –
1,602 kHz
Antena
Antena u obliku petlje
Općenito
Preduvjeti napajanja
Preduvjeti napajanja
SAD, Kanada
120 V izmjeničnog
napona, 60 Hz
Europa
230 V izmjeničnog
napona, 50/60 Hz
Dodatne informacije
Područje
Potrošnja energije 200 W
Potrošnja energije (u stanju pripravnosti)
0,3 W
Dimenzije (š/v/d) (pribl.)
430 mm × 132,5 mm ×
279 mm (17 inča ×
5 1/4 inča × 11 inča)
uključujući ispupčene
dijelove i kontrole
Masa (pribl.)
6.4 kg (14 lb 2 oz)
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama
bez prethodne obavijesti.
U određenim tiskanim pločicama ne koriste
se halogenizirani teško zapaljivi materijali.
33CR
Kazalo
A
P
AUTO.STBY 27
Podešavanje
automatski 23
izravno 23
na memorirane
stanice 25
Poruke pogrešaka 32
B
BALANCE 27
BASS 19
Blu-ray Disc uređaj
za reprodukciju
povezivanje 16
Brisanje
daljinski upravljač 28
C
CD uređaj za reprodukciju
povezivanje 14
D
Daljinski upravljač 10
DVD snimač
povezivanje 16
DVD uređaj za reprodukciju
povezivanje 16
I
R
RDS 26
S
Satelitski tuner
povezivanje 16
Snimanje 22
Super Audio CD uređaj
za reprodukciju
povezivanje 14
T
TREBLE 19
Tuner
povezivanje 17
Inicijalno postavljanje 18
Isključivanje zvuka 20
Izbriši
memorija 18
U
K
V
Kabelski TV tuner
povezivanje 16
Kasetofon
povezivanje 14
VCR
povezivanje 16
M
MD jedinica
povezivanje 14
Mjerač vremena
za automatsko
isključivanje 11
34CR
Unos naziva
memorirane stanice 25
ulazi 20
Z
Zvučnici
postavljanje 13
povezivanje 14
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising