Sony | STR-DN1030 | Sony STR-DN1030 STR-DN1030 Home cinema AV receiver Upute za upotrebu

4-420-298-21(1) (CR)
Višekanalni
AV prijemnik
Upute za rad
STR-DN1030
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Na uređaj ne stavljajte otvorene izvore vatre kao
što su upaljene svijeće.
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i na
njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom
kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor
kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako
dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaj s ugrađenim baterijama
prekomjernoj toplini, kao što je sunčeva svjetlost,
vatra ili slično.
Jedinica nije isključena iz struje ako je priključena
u strujnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica
isključena.
Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka
u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.
Ovaj simbol služi kao upozorenje
za korisnika da se tijekom
normalnog rada površina može
jako ugrijati.
Ova oprema s kabelom za povezivanje kraćim od
3 metra ispitana je i u skladu je s ograničenjima
navedenim u direktivi o EMC-u.
2CR
Za korisnike u Europi
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo na
opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvođač ovog proizvoda je tvrtka
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašteni zastupnik za EMC
i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo,
obratite se na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema
u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim
odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
Ovaj proizvod namijenjen je upotrebi u sljedećim
zemljama:
AT, BE, DK, FI, FR, DE, GR, IS, IE, IT, LU, NL, NO,
PT, ES, SE, CH, CZ, HU, PL, RO, GB
Za kupce koji upotrebljavaju ovaj
proizvod u sljedećim zemljama:
Norveška:
Upotreba ove radijske opreme nije dopuštena
u zemljopisnom području u radijusu od 20 km
od središta Ny-Alesund, Svalbard.
Francuska:
Značajka Wi-Fi ovog višekanalnog AV prijemnika
isključivo se može upotrebljavati unutar zgrada.
Bilo kakva upotreba značajke Wi-Fi ovog
višekanalnog AV prijemnika izvan zgrada
zabranjena je na području Francuske. Pazite da ste
značajku Wi-Fi ovog višekanalnog AV prijemnika
onemogućili prije bilo kakve upotrebe izvan zgrada.
(Odluka ART 2002-1009 dopunjena je odlukom
ART 03-908 koja se odnosi na ograničenja
u upotrebi radijskih frekvencija).
Italija:
Upotrebom RLAN mreže upravlja:
– u vezi s privatnom upotrebom, Pravna uredba
od 1.8.2003, br. 259 („Pravilnik o elektronskoj
komunikaciji”). Pritom članak 104 navodi kada
je potrebno prethodno dobiti opće odobrenje,
a članak 105 navodi kada je dopuštena slobodna
upotreba;
– u vezi s pružanjem javnosti RLAN pristupa
telekomunikacijskim mrežama i uslugama,
Ministarska uredba od 28.5.2003, s izmjenama
i dopunama i čl. 25 (opće odobrenje mrežama
i uslugama za elektronsku komunikaciju)
Pravilnika o elektronskoj komunikaciji.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem
ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u
očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje iskorištenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da
se baterija priložena s proizvodom ne smije odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete u
sprječavanju mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom ispravno
postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
3CR
Informacije o priručniku
• Upute u ovom priručniku vrijede za model
STR-DN1030. Broj modela nalazi se u donjem
desnom kutu prednje ploče. U priručniku su
prikazane slike europskog modela te se mogu
razlikovati od vašeg modela. Sve razlike u radu
označene su u priručniku tekstom „Samo za
europski model”.
• Upute u ovom priručniku opisuju rad prijemnika
s priloženim daljinskim upravljačem. Ako imaju
iste ili slične nazive kao gumbi na daljinskom
upravljaču, možete koristiti i gumbe ili upravljačke
gumbe na prijemniku.
Autorska prava
Ovaj prijemnik podržava tehnologije Dolby* Digital
i Pro Logic Surround te DTS** Digital Surround
System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX
i dvostruko D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom američkog ureda za
patente U.S. Patent br.: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 i drugih patenata
Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih
država koji su potvrđeni i u obradi. DTS-HD,
simbol te simbol i oznaka DTS-HD zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS-HD
Master Audio zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc.
Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava
pridržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Izrazi HDMI, logotip HDMI i HDMI
High-Definition Multimedia Interface zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
Font (Shin Go R) instaliran na ovom prijemniku
proizvod je tvrtke MORISAWA & COMPANY
LTD. Ti su nazivi zaštitni znakovi tvrtke
MORISAWA & COMPANY LTD., a autorska prava
na font također pripadaju tvrtki MORISAWA &
COMPANY LTD.
4CR
AirPlay, logotip AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke
Apple Inc. registrirani u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni
znakovi imaju svoje vlasnike. U ovome se
priručniku ne koristite oznake ™ i ®.
Oznake „Made for iPod” i „Made for iPhone” znače
da je elektronička oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone te da razvojni
inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava Appleove
standarde rada.
Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da upotreba dodatne
opreme s uređajima iPod ili iPhone može utjecati na
performanse bežične veze.
DLNA™, DLNA logotip i DLNA CERTIFIED™
zaštitni su znakovi, servisni znakovi ili oznake
certifikata asocijacije Digital Living Network
Alliance.
„Sony Entertainment Network logo”
i „Sony Entertainment Network” zaštitni
su znakovi Sony Corporation.
Wake-on-LAN zaštitni je znak tvrtke International
Business Machines Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
i Windows Media registrirani su zaštitni znakovi
ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju na koju se
primjenjuju određena Microsoftova prava na
intelektualno vlasništvo. Upotreba i distribucija
te tehnologije izvan proizvoda zabranjeni su
bez odgovarajućih Microsoftovih licenci.
Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
Logotipovi „x.v.Color (x.v.Colour)” i „x.v.Color
(x.v.Colour)” zaštitni su znakovi tvrtke
Sony Corporation.
„BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
„PlayStation” je registrirani zaštitni znak tvrtke
Sony Computer Entertainment Inc.
„WALKMAN” je registrirani zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
MICROVAULT je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
VAIO i VAIO Media registrirani su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
PARTY STREAMING i logotip PARTY
STREAMING zaštitni su znakovi tvrtke
Sony Corporation.
Logotip Wi-Fi CERTIFIED certifikacijska
je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance.
OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI
AUTORSKIH PRAVA I DOPRINOSITELJI
„U TRENUTNOM STANJU” TE SE TIME
ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI
BEZ OGRANIČENJA PODRAZUMIJEVANA
JAMSTVA UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI
ZA ODREĐENU SVRHU. ZAKLADA ILI
DOPRINOSITELJI NISU NI U KOJEM SLUČAJU
ODGOVORNI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE,
SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERENE ILI
POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI
BEZ OGRANIČENJA, PRUŽANJE ZAMJENSKIH
DOBARA ILI USLUGA, NEMOGUĆNOST
UPOTREBE, GUBITAK PODATAKA ILI
PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU)
BEZ OBZIRA NA UZROK I PREMA BILO
KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO
UGOVORNOJ, OBJEKTIVNOJ ILI
IZVANUGOVORNOJ (UKLJUČUJUĆI NEMAR
ILI DRUGO) KOJE NASTANU UPOTREBOM
OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU BILI
UPOZNATI S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA
TAKVE ŠTETE.
FLAC dekoder
Autorsko pravo © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 Josh Coalson
Redistribucija i upotreba izvora i binarnih oblika,
sa ili bez izmjene, dopuštena je pod uvjetom da su
zadovoljeni sljedeći uvjeti:
– Redistribucija izvornog koda mora sadržavati
gornju obavijest o autorskim pravima, popis
uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti.
– Redistribucija u binarnom obliku mora
reproducirati gornju obavijest o autorskim
pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju
odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugom
materijalu priloženom uz isporuku.
– Naziv Xiph.org Foundation i imena doprinositelja
ne smiju se upotrebljavati za promicanje ili
predstavljanje proizvoda nastalih na temelju ovog
softvera bez prethodnog pismenog dopuštenja.
5CR
Sadržaj
Informacije o priručniku.................................. 4
Isporučena dodatna oprema ............................ 7
Opis i položaj dijelova....................................... 9
Početak rada ..................................................... 18
Priključivanje
1: Postavljanje zvučnika.................................. 21
2: Priključivanje zvučnika .............................. 23
3: Povezivanje TV-a......................................... 25
4a: Priključivanje videoopreme ..................... 26
4b: Priključivanje audioopreme..................... 32
5: Priključivanje antena................................... 33
6: Povezivanje s mrežom................................. 34
Priprema prijemnika
Postavka birača napona .................................. 36
Priključivanje kabela za napajanje................. 36
Inicijalizacija prijemnika ................................ 36
Postavljanje zvučnika...................................... 37
Upotreba funkcije AUTO
CALIBRATION ......................................... 38
Konfiguriranje postavki mreže
na prijemniku ............................................. 43
Vodič za rad s izbornikom na zaslonu.......... 47
Osnovne radnje
Reprodukcija s ulazne opreme....................... 49
Reprodukcija s uređaja iPod/iPhone............. 51
Reprodukcija s USB uređaja........................... 54
Snimanje pomoću prijemnika ....................... 56
Rad s tunerom
Slušanje FM/AM radija................................... 57
Postavljanje FM/AM radiopostaja
unaprijed (Preset Tuning)......................... 58
Primanje RDS emitiranja ............................... 59
6CR
Korištenje zvučnih efekata
Odabir zvučnog polja ......................................60
Upotrebe funkcije za optimizaciju zvuka .....63
Korištenje funkcije napredne automatske
jačine zvuka.................................................63
Vraćanje zvučnih polja na zadane
postavke .......................................................64
Upotreba značajki mreže
O mrežnim funkcijama prijemnika...............64
Postavljanje poslužitelja ..................................65
Uživanje u zvučnom sadržaju
pohranjenom na poslužitelju ....................69
Uživanje u Sony Entertainment Network
(SEN)............................................................71
Upotreba funkcije PARTY STREAMING ....73
Emitiranje glazbe iz programa iTunes
pomoću funkcije AirPlay ..........................75
Ažuriranje softvera ..........................................76
Pretraživanje stavke pomoću
ključne riječi................................................79
Značajke funkcije
„BRAVIA” Sync
Što je „BRAVIA” Sync? ....................................80
Priprema za funkciju „BRAVIA” Sync...........80
Reprodukcija s opreme jednim dodirom
(Reprodukcija jednim dodirom)..............81
Uživanje u TV zvuku sa zvučnika
priključenih na prijemnik
(Upravljanje zvukom sustava) ..................82
Isključivanje prijemnika s TV-om
(Isključivanje sustava)................................82
Uživanje u optimalnom zvučnom polju
za odabranu scenu (Odabir scene)...........83
Upravljanje prijemnikom preko
daljinskog upravljača TV-a
(Upravljanje kućnim kinom) ....................83
Ostali postupci
Prebacivanje između digitalnog
i analognog zvuka (INPUT MODE) ....... 84
Upotreba drugih priključaka
video/audio ulaza (Input Assign) ............ 84
Upotreba povezivanja s dva pojačala............ 86
Upotreba značajki s više zona........................ 86
Isporučena dodatna oprema
• Priručnik za brzo postavljanje (1)
• Popis izbornika grafičkog korisničkog
sučelja (1)
• Referentni priručnik (1) (samo modeli
za Europu)
• FM žičana antena (1)
Prilagodba postavki
Upotreba izbornika Settings .......................... 89
Izbornik Speaker Settings .............................. 90
Izbornik Surround Settings ........................... 92
Izbornik EQ Settings....................................... 93
Izbornik audio postavki ................................. 93
Izbornik HDMI Settings ................................ 94
Izbornik Network Settings............................. 94
Izbornik System Settings................................ 97
Rad bez povezivanja s TV-om ....................... 98
Korištenje daljinskog
upravljača
Programiranje daljinskog upravljača.......... 103
Vraćanje postavki na daljinskom
upravljaču ................................................. 108
• AM antena u obliku petlje (1)
• Daljinski upravljač (RM-AAP079) (1)
• Baterije R6 (veličina AA) (2)
• Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1)
Dodatne informacije
Mjere opreza .................................................. 108
Rješavanje problema ..................................... 109
Specifikacije ................................................... 120
Kazalo ............................................................. 123
7CR
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije R6 baterije (veličine AA)
(isporučene) u daljinski upravljač. Pripazite
na odgovarajući polaritet tijekom umetanja
baterija.
Napomene
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na jako vrućem
ili vlažnom mjestu.
• Ne upotrebljavajte nove baterije sa starima.
• Ne miješajte manganske s drugim vrstama baterija.
• Senzor daljinskog upravljača ne izlažite izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili svjetlosnim uređajima.
U protivnom može doći do kvara.
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, uklonite baterije
kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
• Kada zamijenite ili uklonite baterije, može doći
do brisanja programiranih kodova. U tom slučaju
ponovno programirajte daljinski upravljač
(str. 103).
• Kada prijemnik prestane reagirati na daljinski
upravljač, zamijenite sve baterije novima.
8CR
5
Opis i položaj dijelova
Prednja ploča
12
ql qk
3
4 5
qj
6
qh
7
qg qf
8
qd
9
qs
q;
qa
A ?/1 (uključeno/pripravnost) (str. 36, 64)
F Ploča zaslona (str. 10)
B Indikator stanja ON/STANDBY
Uključuje se na sljedeći način:
Zeleno: Prijemnik uključen.
Narančasto: Prijemnik je u stanju pripravnosti i
– Uključena je ili Kontrola za HDMI ili Network
Standby.
– Uključen je prijemnik u zoni 2.
Isključuje se kada je prijemnik u stanju
pripravnosti, a Kontrola za HDMI i Network
Standby su isključeni.
G Senzor daljinskog upravljača
Prima signale s daljinskog upravljača.
Napomena
Ako indikator ON/STANDBY polako treperi,
u tijeku je ažuriranje softvera (str. 76). Ako
indikator nekoliko puta uzastopce zatreperi,
došlo je do pogreške tijekom ažuriranja softvera
(str. 109).
C TONE, TONE MODE
Uzastopno pritišćite TONE MODE kako biste
odabrali BASS ili TREBLE, a zatim okrenite
TONE za namještanje razine.
D SOUND OPTIMIZER (str. 63)
E PARTY (str. 74)
Upravlja funkcijom PARTY STREAMING.
Držite gumb za pokretanje ili zatvaranje
opcije PARTY.
H INPUT SELECTOR (str. 50, 56, 84)
I INPUT MODE (str. 84)
J MASTER VOLUME (str. 50)
K Priključci VIDEO 2 IN (str. 31)
L iPod/iPhone (
(USB) ulaz i priključak
VIDEO IN) (str. 30, 33)
M Priključak AUTO CAL MIC (str. 39)
N DISPLAY (str. 103)
O DIMMER
Podešava svjetlinu ploče zaslona na tri razine.
P 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (str. 60, 61)
Q TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Pritiskom se omogućuje upravljanje tunerom
(FM/AM).
Okrenite gumb TUNING da biste potražili
stanicu.
R SPEAKERS (str. 38)
S Priključak PHONES
Spaja se sa slušalicama.
9CR
Pokazivači na ploči zaslona
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
34
5
6 5
7
89
ZONE 2
USB HDMI COAX OPT PARTY ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L. D.C.A.C. EQ RDS S.OPT. MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
UPDATE D.RANGE A.P.M. ST
DTS - ES 96 24 LPCM SP A B
0
BI - AMP SLEEP
SB L SB SB R
wg
wf wd
wswa w; qlqkqhqj qh
qg
qf
qd
qs
qa
A SW
Uključuje se ako iz priključka SUBWOOFER
izlazi audio signal.
H NEO:6
Uključuje se kad se aktivira dekoder DTS Neo:6
Cinema/Music (str. 61, 62).
B ZONE 2
Uključuje se ako je omogućeno korištenje
zone 2.
I Indikator DTS-HD*
Uključuje se odgovarajući indikator kad
prijemnik dekodira signale formata DTS-HD.
C D.L.L.
Uključuje se kada je aktivirana funkcija D.L.L.
(Digital Legato Linear) (str. 93).
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
D USB
Uključuje se kada se otkrije iPhone, iPod ili USB
uređaj.
DTS-HD LBR
E Indikator ulaza
Uključuje se kao pokazatelj trenutnog ulaza.
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
J Indikator jačine bežičnog LAN signala
Uključuje se za prikaz jačine bežičnog LAN
signala (str. 45, 46).
Nema signala.
HDMI
Prijemnik prepoznaje opremu priključenu
na HDMI IN priključak.
COAX
Digitalni ulazni signal dolazi kroz utičnicu
COAXIAL (str. 84).
OPT
Digitalni ulazni signal dolazi kroz utičnicu
OPTICAL (str. 84).
ARC
Odabrana je opcija TV ulaz i otkriveni su
signali Audio Return Channel (ARC).
F PARTY
Uključuje se kada se aktivira funkcija
PARTY STREAMING (str. 73).
G Indikator Dolby Digital Surround*
Uključuje se odgovarajući indikator kad
prijemnik dekodira signale u formatu
Dolby Digital.
D
D EX
D+
TrueHD
10CR
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Signal je slab.
Signal je umjerene jačine.
Signal je jak.
K SLEEP
Uključuje se kada se aktivira mjerač vremena
za automatsko isključivanje (str. 15).
L BI-AMP
Uključuje se kada je odabir stražnjih surround
zvučnika postavljen na „BI-AMP” (str. 86).
M SP A/SP B/SP A B (str. 38)
N LPCM
Uključuje se kad prijemnik dekodira linearne
PCM signale.
O Indikator DTS(-ES)*
Uključuje se odgovarajući indikator kad
prijemnik dekodira signale u DTS formatu.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
P Indikator podešavanja
Uključuje se kad prijemnik pronađe radijsku
stanicu.
RDS
Podešeno na stanicu s RDS uslugama.
MEM
Aktivirana je memorijska funkcija, primjerice
memorirana stanica (str. 58).
ST
Emitiranje stereozvuka
Q S.OPT.
Uključuje se kada se aktivira funkcija Sound
Optimizer (str. 63).
R A.P.M.
Uključuje se kada je je aktivirana funkcija A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
Funkciju A.P.M. možete postaviti samo
korištenjem funkcije DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) (str. 41).
S EQ
Uključuje se kada je aktiviran ekvilizator.
T D.RANGE
Uključuje se kada je aktivna kompresija
dinamičkog raspona (str. 92).
U D.C.A.C.
Uključuje se kada se primjenjuje rezultat
mjerenja funkcije „Auto Calibration”.
V UPDATE
Uključuje se kada je dostupan novi softver
(str. 76).
W Indikator za Dolby Pro Logic
Uključuje se odgovarajući indikator kad
prijemnik obrađuje zvuk tehnologijom Dolby
Pro Logic. Ta tehnologija matričnog dekodiranja
surround zvuka može poboljšati ulazne signale.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
X
Uključuje se kada disk koji se reproducira sadrži
kanal za LFE (Low Frequency Effect) i kada se
signal kanala za LFE doista i reproducira.
Y Indikator kanala reprodukcije
Slova (L, C, R itd.) označavaju kanale koji se
reproduciraju. Okvir oko slova mijenja se prema
postavkama zvučnika te se u njemu prikazuje
način na koji prijemnik preoblikuje izvorni
zvuk.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Prednji lijevi visokotonac
Prednji desni visokotonac
Prednji lijevi
Prednji desni
Središnji (mono)
Lijevi surround
Desni surround
Surround (mono ili
surround oprema dobivena
Pro Logic obradom)
Stražnji lijevi surround
Stražnji desni surround
Stražnji surround (stražnja
surround oprema dobivena
6.1-kanalnim
dekodiranjem)
Primjer:
Raspored zvučnika: 3/0.1
Format snimanja: 3/2.1
Zvučno polje: A.F.D. AUTO
* Prilikom reprodukcije diska formata Dolby Digital
ili DTS provjerite jeste li priključili sve digitalne
priključke i provjerite se da opcija INPUT MODE
nije postavljena na „ANALOG” (str. 84) ili da nije
odabrana opcija „A. DIRECT”.
Napomena
Uključivanje tih indikatora ovisi o postavljenom
rasporedu zvučnika.
11CR
Stražnja ploča
1
8
6
23
7
6
A Odjeljak DIGITAL INPUT/OUTPUT
4
5
D Odjeljak NETWORK
Utičnice HDMI IN/OUT*
(stranica 25, 28, 29, 30, 31)
LAN ulaz (str. 35)
Utičnice OPTICAL IN
(stranica 25, 28, 29)
Antena za bežični LAN (str. 35)
Priključak COAXIAL IN (str. 28)
E Odjeljak SPEAKERS (str. 23)
B Odjeljak TUNER
Priključak FM ANTENNA (str. 33)
Priključci AM ANTENNA (str. 33)
C Upravlja priključcima za opremu
tvrtke Sony i ostalu vanjsku opremu
Priključci IR REMOTE IN/OUT
(str. 87)
F Odjeljak AUDIO INPUT/OUTPUT
Bijelo (L)
Crveno (D)
Crno
Priključci AUDIO IN
(str. 25, 32)
Priključci AUDIO OUT
(str. 23)
Priključci AUDIO OUT
(str. 87)
12CR
G Odjeljak VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT (stranica 25, 29, 31, )
Žuto
Priključci VIDEO IN/OUT*
Bijelo (L)
Priključci AUDIO IN/OUT
Crveno (D)
H Odjeljak COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (stranica 25, 28, 29)
Za rad s ovim prijemnikom i ostalom
opremom koristite isporučeni daljinski
upravljač. Daljinski upravljač je unaprijed
programiran za rad s audio/video opremom
tvrtke Sony. Daljinski upravljač također
možete programirati za rad s audio/video
opremom koju nije proizvela tvrtka Sony.
Pojedinosti potražite u „Programiranje
daljinskog upravljača” (str. 103).
RM-AAP079
Zeleno
(Y)
Plavo
(PB)
Daljinski upravljač
Y, PB, PR IN/OUT* utičnice
Crveno
(PR)
wg
wf
wd
ws
* Kako biste mogli gledati odabranu ulaznu sliku,
morate povezati TV uređaj s priključkom HDMI
TV OUT ili MONITOR OUT (str. 25).
1
2
3
4
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
nastavak
13CR
A ?/1 (uključeno/pripravnost)
Uključuje prijemnik ili ga postavlja u stanje
mirovanja.
Ako pritisnete opciju ZONE (C) za
prebacivanje daljinskog na način zone 2, možete
uključivati ili isključivati zonu 2 pomoću ?/1.
Štednja energije u stanju pripravnosti
Kada su značajke Control for HDMI (str. 94)
i Network Standby (str. 97) isključene,
a prijemnik je isključen u zoni 2.
B AV ?/11) (uključeno / stanje mirovanja)
Uključuje ili isključuje audio/video opremu
programiranu za rad s ovim daljinskim
upravljačem.
Za uključivanje ili isključivanje TV-a pritisnite
TV (W), a zatim AV ?/1.
Ako istovremeno pritisnete ?/1 (A), isključuje
se prijemnik i sva ostala oprema uključujući
pojačalo u zoni 2 (SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 automatski se mijenja svakim
pritiskom gumba za unos (D).
C ZONE (str. 88)
D Gumbi za unos2)
Služe za odabir opreme koju želite koristiti.
Kada pritisnete neki gumb za ulaz, prijemnik
se uključuje. Opremi tvrtke Sony dodijeljeni
su gumbi za upravljanje. Daljinski upravljač
možete programirati za upravljanje opremom
koju nije proizvela tvrtka Sony slijedeći korake u
poglavlju „Programiranje daljinskog
upravljača” na str. 103.
Brojčani/tekstualni gumbi1)2)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim brojčane/
tekstualne gumbe za
– memoriranje / slušanje memoriranih postaja
(str. 58).
– odabir pjesme pod određenim brojem.
Pritisnite 0/10 za odabir pjesme pod
brojem 10.
– odaberite brojeve kanala.
– odabir slova (ABC, DEF itd.), interpunkcijske
znakove (!, ? itd.) ili ostale simbole (#, % itd.)
kada unosite znakove za mrežne značajke.
Pritisnite TV (W), a zatim pomoću brojčanih
gumba odaberite željene TV kanale.
-/--1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim -/-- za odabir
načina ulaza kanala, jednu ili dvije znamenke.
Pritisnite TV (W), a zatim -/-- za odabir
željenog načina ulaza TV kanala.
>101)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim >10 za odabir
pjesama pod brojevima iznad 10.
14CR
ENT/MEM1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim ENT/MEM za
– unos vrijednosti nakon odabira kanala, diska
ili pjesme korištenjem brojčanih gumba.
– spremanje postaje za vrijeme rada tunera.
CLEAR1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim CLEAR za
– brisanje slova za mrežne značajke.
– brisanje pogreške kada pritisnete neispravan
brojčani/tekstualni gumb.
/1) (Tekst)
Pritisnite TV (W), a zatim / za prikaz
informacija o tekstu.
CHARACTER
Pritisnite SHIFT (V), a zatim CHARACTER
za odabir vrste znaka za mrežne značajke.
Svaki put kada pritisnete CHARACTER, vrsta
znaka mijenja se kako slijedi:
„abc” (mala slova) t „ABC” (velika slova) t
„123” (brojevi)
ALPHABET SEARCH
Pritisnite SHIFT (V), a zatim ALPHABET
SEARCH za traženje stavke pomoću ključne
riječi (str. 79).
E SOUND FIELD +/–
Odabire zvučno polje (str. 60).
F Gumbi u boji1)
Radi u skladu s vodičem na TV zaslonu.
G GUI MODE
Uključuje prikaz izbornika grafičkog
korisničkog sučelja (GUI-ja) na zaslonu TV-a.
H TOOLS/OPTIONS1)
Služi za prikaz i odabir stavki s izbornika
mogućnosti.
Pritisnite TV (W), a zatim TOOLS/OPTIONS
za prikaz opcija TV funkcije.
I MENU, HOME1)
Prikazuje izbornik za upravljanje audio/video
opremom.
Pritisnite TV (W), a zatim HOME za prikaz
izbornika Sony TV-a.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Preskoči, premotaj prema natrag/prema
naprijed, reproduciraj, pauziraj, zaustavi
radnju.
/ < 1)
Pritisnite za
– ponovnu reprodukciju prethodne scene ili
brzo premotavanje trenutačne scene.
– preskakanje na prethodni ili sljedeći album
prilikom korištenja uređaja iPhone ili iPod.
<
REPEAT1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim uzastopno
pritišćite REPEAT za reprodukciju određene
pjesme ili mape.
SHUFFLE1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim pritisnite
SHUFFLE za nasumičnu reprodukciju
određene pjesme ili mape.
FOLDER +/–1)
Odabire mapu.
TUNING +/–1)
Pretražuje stanice.
PARTY2)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim PARTY za
upravljanje funkcijom PARTY STREAMING.
Držite gumb za pokretanje ili zatvaranje opcije
PARTY (str. 74).
D.TUNING
Uključuje način za izravno podešavanje.
1)2) ili PROG +/–1)2)
K TV CH +/–
Pritisnite TV (W), a zatim TV CH +/– ili
PROG +/– za pretraživanje memoriranih
TV kanala.
1)2)
PRESET +/–
Odabire memorirane postaje ili kanale.
c2)/C
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite c/C za
odabir sljedeće ili prethodne stranice za vrijeme
načina rada s tekstom.
L F1/F21)
Pritisnite BD/DVD (D), a zatim pritisnite F1 ili
F2 za odabir komponenti.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD disc, Blu-ray Disc
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD disc, Blu-ray Disc
F2: VCR
AUTO VOL
Pritisnite AMP (X), a zatim opciju AUTO
VOL za uključivanje funkcije naprednog
automatskog podešavanja glasnoće (str. 63).
SLEEP
Pritisnite AMP (X), a zatim SLEEP kako biste
postavili vrijeme automatskog isključivanja
prijemnika.
Svaki put kad pritisnete SLEEP, prikaz se
ciklički mijenja kako slijedi:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
Savjeti
• Za provjeru vremena preostalog do
isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP.
Preostalo vrijeme prikazuje se na zaslonu.
• Funkciju Tempirano isključivanje možete
isključiti na sljedeće načine:
– Ponovno pritisnite SLEEP.
– Ažurirajte softver prijemnika.
M TOP MENU1)
Otvara ili zatvara gornji izbornik BD-ROM-a
ili DVD-a.
POP UP/MENU1)
Otvara ili zatvara skočni izbornik BD-ROM-a
ili izbornik DVD-a.
1) (Odabir ulaza)
TV INPUT1) ili
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite TV INPUT
ili
za odabir ulaznog signala (TV ulaz ili
videoulaz).
1) (Zadržavanje teksta)
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite
za
zadržavanje trenutne stranice za vrijeme načina
rada s tekstom.
1) (Široki način rada)
WIDE1) ili
Pritisnite TV (W), a zatim uzastopce pritišćite
WIDE ili
za odabir načina rada za široki
prikaz.
N MUTING1) ili 1)
Privremeno isključuje zvuk. Ponovno pritisnite
gumb za ponovno uključivanje zvuka.
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite MUTING
ili
za uključivanje funkcije isključivanja
zvuka TV-a.
+/–1)
O TV VOL +/–1) ili
Pritisnite TV (W), a zatim TV VOL +/– ili
+/– za podešavanje glasnoće TV-a.
+/–1)
MASTER VOL +/–1) ili
Istovremeno podešavanje jačine zvuka svih
zvučnika.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Pritisnite za
– za preskakanje diska kada upotrebljavate
izmjenjivač s više diskova.
– uključivanje načina rada za upravljanje
iPhone ili iPod uređajem tijekom upotrebe
uređaja iPhone/iPod.
Q RETURN/EXIT O1)
Vraća se na prethodni izbornik ili izlazi iz
izbornika dok se na zaslonu TV-a prikazuje
izbornik ili vodič.
Pritisnite TV (W), a zatim RETURN/EXIT O
za povratak na prethodni izbornik Sony TV-a.
nastavak
15CR
R
1)
1)
, V/v/B/b
Pritisnite V/v/B/b za odabir stavki izbornika,
a zatim pritisnite
za unos/potvrdu odabira.
S GUIDE1) ili 1)
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite GUIDE ili
za prikaz programskog vodiča na zaslonu.
T AUTO CAL
Pritisnite SHIFT (V), a zatim AUTO CAL za
pokretanje postupka automatske kalibracije.
Napomena
Ovaj gumb nije dostupan kada se prijemnik
nalazi u načinu rada „GUI MODE”.
DISPLAY1)
Prikazuje informacije na ploči zaslona.
Pritisnite TV (W), a zatim DISPLAY za
prikaz informacija na TV-u.
,
(Info, otkrivanje teksta)
Pritisnite TV (W), a zatim
za prikaz
informacija kao što su broj kanala koji se
trenutno prikazuje i način prikaza slike na
zaslonu.
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite
za
otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori
na pitanja iz kviza) za vrijeme načina rada
s tekstom.
U SOUND OPTIMIZER
Uključuje funkciju Sound Optimizer (str. 63).
V SHIFT
Mijenja funkciju gumba na daljinskom
upravljaču za uključivanje gumba ružičaste
boje.
W TV
Mijenja funkciju gumba na daljinskom
upravljaču za uključivanje gumba žute boje.
X AMP
Uključuje rad prijemnika za glavnu zonu
(str. 98).
Y RM SET UP
Programira daljinski upravljač (str. 103).
1) Informacije o gumbima koje možete koristiti za
upravljanje svakom pojedinačnom komponentom
opreme potražite u tablici na str. 17.
2) Gumbi 5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY i TV CH +/
PROG +/PRESET +/c imaju ispupčenja.
Upotrijebite ispupčenja kao orijentir pri
radu s prijemnikom.
16CR
Napomene
• Gore navedeno objašnjenje služi samo kao primjer.
• Ovisno o modelu priključene opreme neke
funkcije opisane u ovom poglavlju možda neće
raditi s isporučenim daljinskim upravljačem.
Za upravljanje drugom opremom tvrtke Sony
Name
Priključak za DSS Digitalni Kasetofon DAT CD uređaj
Video
TV VCR DVD uređaj za Blu-ray Disc HDD snimač PSX
A/B jedinica za
satelitski/
CD uređaj za Digital CATV
reprodukciju, uređaj za
reproduzemaljski
reprodukciju,
kombinirani reprodukciju
kciju, MD
prijemnik
LD uređaj za
DVD/VCR
jedinica
reprodukciju
pogon
B AV ?/1
z z
z
z
z
z
z
z
z
z
D Brojčani gumbi
z z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z z
z
z
zb)
z
z
z
z
zc)
CLEAR
(Tekst)
z
z
za)
z
z
z
za)
z
z
H TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
I MENU, HOME
z z
z
z
z
z
J ./>
z z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
za)
REPEAT
z
SHUFFLE
a)
z
z
z
zc)
z
c)
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z z
N, X, x
z z
z
z z
z
L F1/F2
z
z
M TOP MENU,
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
R V/v/B/b,
z z
z
z
z
S GUIDE,
z
za)
z
z
T DISPLAY
z z
z
z
z
z
K PRESET +/–,
z
z
z
z
z
z
z
z
/ <,
FOLDER +/–
z
ze)
F Gumbi u boji
<
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
ze)
zd)
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV CH +/–,
PROG +/–
z
POP UP/MENU
TV INPUT,
(Odabir ulaza,
(Zadržavanje
teksta), WIDE,
(Široki način rada)
z
N MUTING,
z
O MASTER
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
+/–
P DISC SKIP/
zc)
z
iPhone CTRL
Q RETURN/
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
EXIT O
z
z
z
z
zd)
z
z
a)
Samo DVD uređaj za reprodukciju.
b) Samo LD uređaj za reprodukciju.
c)
Samo video CD uređaj za reprodukciju.
d)
Samo jedinica B.
e) Samo CD uređaj za reprodukciju.
17CR
Početak rada
Slijedite jednostavne korake navedene u nastavku da biste koristili audio/video opremu priključenu
na prijemnik.
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
Postavljanje i priključivanje zvučnika
(str. 21, 23)
Postavljanje zvučnika
Odaberite raspored zvučnika (str. 37), a zatim pokrenite
postupak automatske kalibracije (str. 38).
Napomena
Provjera priključka prikladnog
za opremu koju koristite.
Veze zvučnika možete provjeriti korištenjem „Test
Tone” (str. 91). Ako se zvuk ne reproducira pravilno,
provjerite priključke zvučnika.
Priključivanje TV komponenti
i videoopreme (stranica 25, 26)
Kvaliteta slike ovisi o utičnicama za povezivanje.
Pogledajte crtež u nastavku. Odaberite priključak
u skladu s utičnicama na svojoj opremi.
Preporučujemo da videoopremu povežete HDMI
vezom ako je opremljena HDMI priključkom.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digitalno
Analogno
Visokokvalitetna slika
Priključivanje audioopreme (str. 32)
Priprema prijemnika
Pogledajte „Postavka birača napona” (str. 36),
„Priključivanje kabela za napajanje” (str. 36)
i „Inicijalizacija prijemnika” (str. 36).
18CR
Namještanje postavki izlaza zvuka
na priključenoj opremi
Da biste reproducirali višekanalni digitalni zvuk,
provjerite postavke digitalnog audioizlaza na
priključenoj opremi.
Blu-ray Disc uređaju za reprodukciju tvrtke Sony
provjerite jesu li postavke „Audio (HDMI)”, „Dolby
Digital” i „DTS” postavljene na „Auto”, „Dolby Digital”
odnosno „DTS” (od rujna 2011.).
Na uređaju PlayStation 3 provjerite jesu li postavke
„BD/DVD Audio Output Format (HDMI)” i „BD
Audio Output Format (Optical Digital)” postavljene
na „Bitstream” (za verziju sistemskog softvera 3.70).
Pojedinosti potražite u uputama za rad priključene
opreme.
Funkcija za pretvaranje videosignala
Prijemnik je opremljen funkcijom za pretvaranje videosignala.
Videosignali i komponentni videosignali mogu se emitirati kao HDMI videosignali (samo putem
priključka HDMI TV OUT). Ulazni videosignali priključene opreme po zadanom se reproduciraju
u obliku koji je u tablici s priključkom povezan punom strelicom.
Priključak INPUT
Priključak OUTPUT
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Reproducira se signal iste vrste kao i ulazni signal.
: Videosignali se prije reprodukcije pretvaraju u kvalitetnije (do 1080i).
Napomene o pretvaranju
videosignala
• Kada se videosignali iz VCR-a i druge
opreme pretvaraju na prijemniku, a zatim
prikazuju na TV-u, slika na zaslonu TV-a
može biti vodoravno iskrivljena, a moguće je
i da se uopće ne prikazuje, što ovisi o statusu
izlaznog videosignala.
• Ako s VCR-om koristite sustav strujnih
krugova za poboljšanje slike, to može
utjecati na pretvaranje videosignala.
Preporučujemo da na VCR-u isključite
ovu funkciju.
• Pretvorena izlazna HDMI slika na podržava
x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color (Deep
Colour) ni 3D.
• HDMI videosignali ne mogu se pretvarati
u komponentne videosignale ni
u videosignale.
Napomena
Signali koji se emitiraju iz priključaka HDMI TV
OUT ili MONITOR OUT možda se neće
pravilno snimiti.
Priključivanje opreme za
snimanje
Prilikom snimanja opremu za snimanje
povežite s priključcima VIDEO OUT na
prijemniku. Kabele za ulazne i izlazne signale
priključite na istu vrstu priključaka jer
priključci VIDEO OUT ne podržavaju
funkciju pretvorbe videosignala.
19CR
Digitalni audio formati koje podržava prijemnik
Digitalni audio formati koje ovaj prijemnik može dekodirati ovise o digitalnim izlaznim
audiopriključcima priključene opreme. Ovaj prijemnik podržava sljedeće audioformate.
Audio format
Maksimalan broj
kanala
Povezivanje između opreme za reprodukciju
i prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
Zvuk visoke rezolucijea)
7.1
×
a
DTS-HD
Glavni zvuka)b)
7.1
×
a
Višekanalni linearni PCMa)
7.1
×
a
a) Audiosignali prenose se u drugom formatu ako oprema za reprodukciju ne odgovara formatu. Za pojedinosti
b)
pogledajte upute za rad opreme za reprodukciju.
Signali s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz reproduciraju se s frekvencijom od 96 kHz ili 88,2 kHz.
20CR
1: Postavljanje zvučnika
Prijemnik omogućuje sustav od maksimalno
7.2 kanala (7 zvučnika i dva subwoofera).
Primjer konfiguracije sustava
zvučnika
5.1-kanalni sustav zvučnika
Za potpuni užitak u višekanalnom surround
zvuku kao u kinu potrebno je pet zvučnika
(dva prednja zvučnika, središnji zvučnik
i dva surround zvučnika) i subwoofer.
7.1-kanalni sustav zvučnika koji
koristi stražnje surround zvučnike
Možete uživati u visokokvalitetnoj
reprodukciji zvuka DVD-a ili softvera Blu-ray
Disca snimljenog u 6.1-kanalnom ili
7.1-kanalnom formatu.
• 6.1-kanalni raspored zvučnika
Stražnji surround zvučnik postavite
iza položaja na kojem slušate zvuk.
APrednji zvučnik (lijevi)
BPrednji zvučnik (desni)
CSredišnji zvučnik
DSurround zvučnik (lijevi)
ESurround zvučnik (desni)
FStražnji surround zvučnik (lijevi)*
GStražnji surround zvučnik (desni)*
HPrednji visokotonski zvučnik (lijevi)*
IPrednji visokotonski zvučnik (desni)*
JSubwoofer
• 7.1-kanalni raspored zvučnika
Postavite stražnje surround zvučnike
u položaj prikazan na sljedećoj slici.
Kut A trebao bi biti isti.
* Ne možete istodobno koristiti stražnje surround
zvučnike i prednje visokotonske zvučnike.
nastavak
21CR
Priključivanje
Priključivanje
7.1-kanalni sustav zvučnika
s prednjim visokotonskim
zvučnicima
Kako biste postigli okomite zvučne efekte,
možete priključiti dva dodatna prednja
visokotonska zvučnika.
Postavite prednje visokotonske zvučnike
– pod kutom od 25 ° do 35 °.
– i pod kutom od 20 ° ± 5 ° po visini.
20˚ ± 5˚
Savjet
Budući da subwoofer ne odašilje visokousmjerene
signale, možete ga postaviti gdje god želite.
22CR
2: Priključivanje zvučnika
Priključivanje
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
Desni
10 mm
2
Surround zvučnik
Središnji zvučnik
1
4
3
B
A
Lijevi
A
B
Desni
Subwoofer*
B
B
lijevo
Stražnji surround / prednji
visokotonski / Dva pojačala /
prednji B zvučnik**
desno
lijevo
Prednji A zvučnik
A Mono audiokabel (ne isporučuje se)
B Kabel zvučnika (ne isporučuje se)
nastavak
23CR
* Ako priključite subwoofer s funkcijom
automatskog prelaska u stanje pripravnosti,
isključite tu funkciju dok gledate filmove.
Ako je funkcija automatskog stanja mirovanja
postavljena na uključeno, subwoofer automatski
prelazi u stanje mirovanja ovisno o razini ulaznih
signala, a zvuk se možda neće emitirati.
** Napomene o priključivanju SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B priključnica.
– Ako spajate samo jedan stražnji surround
zvučnik, spojite ga na L priključnicu.
– Ako imate dodatni sustav prednjih zvučnika,
spojite ga na ove priključke.
Opciju „SB Assign” postavite na „Speaker B”
u izborniku Speaker Settings (str. 37).
Možete odabrati prednji sustav zvučnika
koji želite pomoću gumba SPEAKERS na
prijemniku (str. 38).
– Prednje zvučnike možete spojiti na ove
priključke korištenjem povezivanja s dva
pojačala (str. 24).
Opciju „SB Assign” postavite na „BI-AMP”
u izborniku Speaker Settings (str. 86).
Povezivanje s dva pojačala
Ako ne upotrebljavate stražnje surround
zvučnike i prednje visokotonske zvučnike,
možete priključiti priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BIAMP/FRONT B pomoću načina povezivanja
s dva-pojačala.
Prednji zvučnik
(desni)
Prednji
zvučnik (lijevi)
Hi
Hi
Lo
Lo
Napomena
Nakon postavljanja i priključivanja zvučnika
odaberite raspored zvučnika u izborniku Speaker
Settings (str. 37).
Spojite priključke na strani Lo (ili Hi) prednjih
zvučnika na priključke SPEAKERS FRONT
A te spojite priključke na strani Lo (ili Hi)
prednjih zvučnika na priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B.
Provjerite jesu li metalni priključci Hi/Lo
priključeni na zvučnike uklonjeni sa zvučnika
kako bi se izbjegao kvar prijemnika.
Po dovršetku povezivanja s dva pojačala
opciju „SB Assign” postavite na „BI-AMP”
u izborniku Speaker Settings (str. 86).
24CR
3: Povezivanje TV-a
TV
Audiosignali
Video signali
ili
Audio/video
signali
ili
ARC
A
B**
C
A Audiokabel (ne isporučuje se)
B Optički digitalni kabel
(ne isporučuje se)
C Komponentni videokabel
(ne isporučuje se)
D Videokabel (ne isporučuje se)
E HDMI kabel (nije priložen)
D
E*
Preporučeno povezivanje
Drugi način povezivanja
Tvrtka Sony preporučuje da koristite odobreni
HDMI kabel ili Sony HDMI kabel.
nastavak
25CR
Priključivanje
Odabrana izlazna slika prikazuje se kada utičnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT priključite
na TV. Ovim prijemnikom možete upravljati koristeći opcije GUI (Graphical User Interface).
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
Za uživanje u TV sadržaju koji se
emitira s višekanalnim surround
zvukom prijemnika
* Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom Kanala
povrata zvuka (ARC), spojite E.
Provjerite jeste li opciju „Ctrl for HDMI”
postavili na „ON” u izborniku HDMI postavki
(str. 81). Ako želite odabrati zvučni signal
korištenjem nekog drugog, a ne HDMI kabela
(primjerice, preko optičkog digitalnog kabela
ili audiokabela), prebacite način audioulaza
pomoću opcije INPUT MODE (str. 84).
** Ako TV nije kompatibilan s funkcijom ARC,
spojite B.
Obavezno isključite zvuk TV-a ili uključite
funkciju isključivanja zvuka na TV-u.
4a: Priključivanje
videoopreme
Korištenje HDMI priključka
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) sučelje je za prijenos videosignala
i audiosignala u digitalnom formatu.
Spajanjem opreme koja je kompatibilne
s funkcijom Sony „BRAVIA” Sync pomoću
HDMI kabela možete pojednostaviti brojne
radnje. Pogledajte „Značajke funkcije
„BRAVIA” Sync” (str. 80).
Napomene
• Televizijski monitor ili projektor povežite s
priključkom HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
na prijemniku. Možda nećete moći snimati sadržaj
čak i ako spojite opremu za snimanje.
• Ovisno o statusu veze između TV-a i antene, slika
na zaslonu TV-a može biti izobličena. U slučaju
da do toga dođe, udaljite antenu od prijemnika.
• Prilikom spajanja optičkih digitalnih kabela,
umetnite utikače i vodite računa da sjednu na
mjesto.
• Ne savijajte i ne vežite optičke digitalne kabele.
Savjeti
• Svi digitalni audiopriključci kompatibilni su
s frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
• Prijemnik ima funkciju za pretvaranje
videodatoteka u druge formate. Detalje potražite
u odjeljku „Funkcija za pretvaranje videosignala”
(str. 19).
• Ako audioizlaz na TV-u povežete s priključcima
TV IN na prijemniku radi reprodukcije zvuka
TV-a putem zvučnika povezanih s prijemnikom,
a na TV-u postoji mogućnost promjene postavke
izlaznog priključka za zvuk s „Fixed” na „Variable”
i obrnuto, izlazni priključak za zvuk postavite
na „Fixed”.
Reprodukcija zvuka s TV-a
Ako TV ne podržava funkciju upravljanja
zvukom sustava, na izborniku HDMI
Settings mogućnost „Audio Out” postavite
na „TV+AMP” (str. 94).
26CR
HDMI značajke
• Digitalni zvučni signali koji se prenose preko
HDMI kabela mogu se reproducirati preko
zvučnika koji su spojeni na prijemnik.
Ovaj signal podržava Dolby Digital, DTS
i linearne PCM signale. Detalje potražite
u odjeljku „Digitalni audio formati koje
podržava prijemnik” (str. 20).
• Prijemnik putem HDMI veze može primati
višekanalni linearni PCM zvuk (do 8 kanala)
s frekvencijom uzorkovanja od 192 kHz ili
manjom.
• Analogni videosignali koji ulaze kroz
utičnice VIDEO ili COMPONENT VIDEO
na prijemniku mogu se emitirati kao HDMI
signali (str. 19). Zvučni signali ne emitiraju
se iz HDMI TV OUT utičnice dok je
postupak pretvaranja slike u tijeku.
• Prijemnik podržava visokokvalitetan zvuk
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Color (Deep Colour), x.v.Color
(x.v.Colour) i 3D prijenos.
• Da biste gledali 3Dsliku, na prijemnik
putem brzih HDMI kabela priključite TV
i videoopremu (Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju, Blu-ray Disc snimač,
PlayStation 3 itd.) kompatibilne s 3D
tehnologijom, stavite 3D naočale
i reproducirajte 3D sadržaj.
Napomene o HDMI vezama
Ako želite spojiti više digitalne
opreme, ali ne možete pronaći
slobodan ulaz
Pogledajte „Upotreba drugih priključaka
video/audio ulaza (Input Assign)” (str. 84).
Pretvaranje videosignala
Ovaj prijemnik raspolaže funkcijom za
pretvaranje videosignala. Detalje potražite
u odjeljku „Funkcija za pretvaranje
videosignala” (str. 19).
Postupak spajanja kabela
• Prije povezivanja kabela isključite kabel
za napajanje (mrežni vod).
• Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite
ih u skladu s dostupnim utičnicama na
priključenoj opremi.
• Koristite HDMI kabel velike brzine. Ako
koristite standardni HDMI kabel, 1080p,
Deep Color (Deep Colour) ili 3D slike
možda se neće ispravno prikazivati.
• Ne preporučujemo korištenje kabela za
HDMI-DVI konverziju. Kada na DVI-D
opremu priključite kabel za HDMI-DVI
konverziju, zvuk i/ili slika možda se neće
prikazivati. Priključite zasebne audiokabele
ili kabele za digitalnu vezu te na izborniku
Input Option postavite mogućnost „Input
Assign” (str. 84) ako se zvuk ne reproducira
pravilno.
• Prilikom spajanja optičkih digitalnih kabela,
umetnite utikače i vodite računa da sjednu
na mjesto.
• Ne savijajte i ne vežite optičke digitalne
kabele.
Savjet
Svi digitalni audiopriključci kompatibilni su
s frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
27CR
Priključivanje
• Zvučni signali i videosignali koji ulaze preko
HDMI ulaza ne emitiraju se iz priključka
HDMI TV OUT do se prikazuje izbornik
korisničkog sučelja (GUI).
• DSD signali formata Super Audio CD
ne mogu se primati ni reproducirati.
• Ovisno o TV-u ili videoopremi, 3D slike se
možda neće prikazivati. Provjerite formate
3D slike koje podržava prijemnik (str. 121).
• Pojedinosti potražite u uputama za rad
priključene opreme.
Spajanje Blu-ray playera, DVD playera
Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju, DVD uređaj za reprodukciju
Audio/video
signali
Audiosignali
Videosignali
ili
A
B
C*
D
A HDMI kabel (ne isporučuje se)
Tvrtka Sony preporučuje upotrebu odobrenog
HDMI kabela ili Sony HDMI kabela.
B Koaksijalni digitalni kabel
(ne isporučuje se)
C Optički digitalni kabel
(ne isporučuje se)
D Komponentni videokabel
(ne isporučuje se)
Preporučeno povezivanje
Drugi način povezivanja
* Kada priključujete opremu s priključkom
OPTICAL, u izborniku Input Option postavite
mogućnost „Input Assign” (str. 84).
Napomene
• BD/DVD ulaz ima bolju kvalitetu zvuka. Kada vam
je potreban zvuk bolje kvalitete, spojite opremu
na priključak BD/DVD (za AUDIO) i kao ulaz
odaberite BD/DVD.
• Zadana postavka gumba za ulaz BD/DVD na
daljinskom upravljaču je Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju. Obavezno promijenite zadanu
postavku gumba za ulaz BD/DVD kako biste
pomoću tog gumba mogli upravljati opremom.
Detalje potražite u odjeljku „Programiranje
daljinskog upravljača” (str. 103).
28CR
• Ulaz BD/DVD možete i preimenovati kako bi se
prikazivao na zaslonu prijemnika. Detalje potražite
u odjeljku „Unos naziva za ulaz (Name Input)”
(str. 50).
Povezivanje satelitskog tunera, kabelskog TV tunera
Priključivanje
Satelitski birač kanala, kabelski TV tuner
Videosignali
Audio/video signali
Audiosignali
ili
A
B
ili
C
A HDMI kabel (ne isporučuje se)
Tvrtka Sony preporučuje korištenje odobrenog
HDMI kabela ili HDMI kabela tvrtke Sony.
D
E
Preporučeno povezivanje
Drugi način povezivanja
B Komponentni videokabel
(ne isporučuje se)
C Videokabel (ne isporučuje se)
D Audiokabel (ne isporučuje se)
E Optički digitalni kabel
(ne isporučuje se)
29CR
Priključivanje uređaja PlayStation 3
Priključivanje uređaja iPod i iPhone
za reprodukciju videosadržaja
PlayStation 3
Audio/videosignali
A
iPod/iPhone (ne
isporučuje se)
A
A HDMI kabel (ne isporučuje se)
Tvrtka Sony preporučuje upotrebu odobrenog
HDMI kabela ili HDMI kabela tvrtke Sony.
Napomena
Ulaz GAME možete i preimenovati kako bi se
prikazivao na zaslonu prijemnika. Pojedinosti
potražite u „Unos naziva za ulaz (Name Input)”
(str. 50).
30CR
A Kompozitni AV kabel tvrtke Apple
(ne isporučuje se)
Priključivanje DVD snimača, VCR-a
DVD snimač, VCR
Audiosignali
Video
signali
Kamera,
videoigra, računalo
Zvučni/video
signali
Audio/video
signali
*
A *
B
C
A
(Na prednjoj ploči)
A Audiokabel (ne isporučuje se)
B Videokabel (ne isporučuje se)
C HDMI kabel (ne isporučuje se)
Tvrtka Sony preporučuje korištenje odobrenog
HDMI kabela ili HDMI kabela tvrtke Sony.
* Ako želite koristiti funkciju snimanja, koristite
ovaj način povezivanja (str. 56).
Napomena
Obavezno promijenite zadanu postavku gumba za
ulaz VIDEO 1 na daljinskom upravljaču kako biste
pomoću tog gumba upravljali DVD snimačem.
Pojedinosti potražite u „Programiranje daljinskog
upravljača” (str. 103).
B
Kamera,
videoigra
A HDMI kabel (ne isporučuje se)
Tvrtka Sony preporučuje upotrebu odobrenog
HDMI kabela ili HDMI kabela tvrtke Sony.
B Audio/video kabel (ne isporučuje se)
nastavak
31CR
Priključivanje
Priključivanje kamere, videoigre,
računala
Napomena
Ulaz VIDEO 2 možete i preimenovati kako bi se
prikazivao na zaslonu prijemnika. Pojedinosti
potražite u „Unos naziva za ulaz (Name Input)”
(str. 50).
4b: Priključivanje
audioopreme
Priključivanje Super Audio CD
i CD uređaja za reprodukciju
Prije povezivanja kabela isključite kabel
za napajanje (mrežni vod).
Super Audio
CD uređaj za
reprodukciju,
CD uređaj za
reprodukciju
A
A Audiokabel (ne isporučuje se)
32CR
5: Priključivanje antena
Priključivanje
Priključivanje uređaja iPhone,
iPod i USB
Prije spajanja antena provjerite jeste
li isključili strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
FM žičana antena (priložena)
AM antena u obliku petlje
(priložena)
A
iPod, iPhone,
USB uređaj
A USB kabel (ne isporučuje se)
Napomene
• Kako biste spriječili nastajanje šumova u prijemu,
držite AM antenu u obliku petlje dalje od
prijemnika i ostale opreme.
• Obavezno u potpunosti raširite FM žičanu antenu.
• Nakon priključivanja FM žičane antene držite je
u što vodoravnijem položaju.
33CR
6: Povezivanje s mrežom
Ako imate internetsku vezu, prijemnik možete
spojiti i na internet. Spajanje možete obaviti
bežično ili putem žičane LAN veze.
Zahtjevi sustava
Sljedeće je okruženje potrebno za upotrebu
mrežne funkcije prijemnika.
Širokopojasna veza
Za slušanje Sony Entertainment Network
(SEN) i ažuriranje softvera prijemnika
potrebna je širokopojasna veza s internetom.
Modem
To je uređaj koji je povezan s linijom
širokopojasne veze za komunikaciju
s internetom. Neki od ovih uređaja
integrirani su u usmjerivač.
Usmjerovač
• Koristite usmjernik kompatibilan
s 100 Mb/s ili većim brzinama prijenosa
kako biste uživali u sadržaju na svojoj
kućnoj mreži.
• Preporučujemo da koristite usmjernik
s ugrađenim DHCP poslužiteljem
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Ova funkcija automatski dodjeljuje IP adrese
na LAN mreži.
• Ako želite obaviti spajanje putem bežične
LAN veze, upotrijebite bežični LAN
usmjerivač/pristupnu točku.
34CR
LAN kabel (CAT5) (Samo za žičanu
LAN vezu)
• Preporučujemo da koristite ovu vrstu
kabela za žičani LAN.
Na neke ravne LAN kabele lako utječu
šumovi. Preporučujemo da koristite
klasične kabele.
• Ako se prijemnik koristi u okruženju
u kojemu postoji šum od napajanja
električnih proizvoda ili u bučnom
mrežnom okruženju, koristite oklopljeni
LAN kabel.
Poslužitelj
Poslužitelj je uređaj koji isporučuje sadržaj
(glazbu, slike i videozapise) DLNA uređaju
u kućnoj mreži. Uređaj koji se može koristiti
kao poslužitelj (računalo itd.) mora biti spojen
na vašu bežičnu ili žičanu LAN kućnu mrežu*.
* Pojedinosti o poslužiteljima koji su kompatibilni
s ovim prijemnikom potražite u str. 65.
Primjer konfiguracije
Priključivanje
Crtež u nastavku prikazuje primjer konfiguracije kućne mreže s prijemnikom i poslužiteljem.
Preporučujemo vam povezivanje poslužitelja s usmjerivačem sa žičanom vezom.
Poslužitelj
Internet
Modem
Usmjerivač
LAN kabel
(ne isporučuje se)
LAN kabel
(ne isporučuje se)
A
B
A Samo za žičanu LAN vezu.
B Samo za bežičnu LAN vezu.
Obavezno upotrijebite bežični LAN usmjerivač/pristupnu točku.
Napomena
Prilikom reprodukcije zvuka na poslužitelju može
doći do privremenih prekida kada upotrebljavate
bežičnu vezu.
35CR
Priprema prijemnika
Postavka birača napona
Ako je prijemnik opremljen biračem napona
na stražnjoj ploči, provjerite je li on postavljen
na napon lokalne električne mreže. Ako nije,
odvijačem postavite birač u ispravan položaj
prije priključivanja kabela za napajanje
(mrežnog voda) u zidnu utičnicu.
Ovisno o području, VOLTAGE SELECTOR
može se razlikovati.
Priključivanje kabela za
napajanje
Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
Kabel za napajanje
Inicijalizacija prijemnika
Prije prve upotrebe prijemnika inicijalizirajte
ga na sljedeći način. Ovaj se postupak može
koristiti za vraćanje na tvornički zadane
postavke.
Za izvođenje ove radnje koristite sve gumbe
prijemnika.
?/1
1
Pritisnite ?/1 za isključivanje
prijemnika.
2
Držite gumb pritisnut ?/1
5 sekundi.
Na zaslonu se neko vrijeme prikazuje
poruka „CLEARING”, a zatim se mijenja
u „CLEARED!”.
Time se promjene ili prilagodbe postavki
vraćaju na zadane vrijednosti.
Priključak na zidnu utičnicu
36CR
Postavljanje zvučnika
4
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali „SP Pattern”, a zatim
pritisnite
ili b.
5
Uzastopno pritišćite V/v kako
biste odabrali željeni raspored
zvučnika, a zatim pritisnite
.
6
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Određivanje rasporeda zvučnika
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije „ Settings”,
a zatim pritisnite
ili b.
Na zaslonu TV-a pojavit će se izbornik
Settings.
Postavljanje stražnjih surround
zvučnika
Možete prebacivati zvučnike koje želite
koristiti spojene na priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BIAMP/FRONT B ovisno o namjeni.
Napomene
• Ova postavka je dostupna samo ako je „SP Pattern”
namješten na postavku bez stražnjih surround
i prednjih visokotonskih zvučnika.
• Obavezno postavite „SB Assign” prije izvođenja
postupka automatske kalibracije.
3
1
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali „Speaker”, a zatim
pritisnite
ili b.
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije „ Settings”,
a zatim pritisnite
ili b.
Na zaslonu TV-a pojavit će se izbornik
Settings.
3
Uzastopno pritišćite V/v kako
biste odabrali „Speaker”,
a zatim pritisnite
ili b.
nastavak
37CR
Priprema prijemnika
Odaberite raspored zvučnika u skladu
sa sustavom zvučnika koji koristite.
4
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije „SB Assign”,
a zatim pritisnite
ili b.
5
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog parametra,
a zatim pritisnite
.
• Speaker B: Ako priključite dodatni
sustav prednjih zvučnika na
priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B, odaberite „Speaker B”.
• BI-AMP: Ako priključite prednje
zvučnike na priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B postupkom
povezivanja s dva pojačala, odaberite
„BI-AMP”.
• OFF: Ako priključite stražnje surround
zvučnike ili prednje visokotonske
zvučnike na priključke SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B, odaberite „OFF”.
6
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Odabir prednjih zvučnika
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
upotrebljavati.
Za izvođenje ove radnje koristite sve gumbe
prijemnika.
SPEAKERS
Odabrane priključke zvučnika možete
potvrditi označivanjem pokazivača na
zaslonu.
Pokazivači
Odabrani zvučnici
SP A
Zvučnik spojen na priključke
SPEAKER FRONT A.
SP B*
Zvučnik spojen na priključke
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
SP A B*
Zvučnik spojen na priključke
SPEAKER FRONT A i SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B
(paralelno povezivanje).
Na zaslonu se prikazuje „SPK OFF”.
Audio signali ne emitiraju se iz
priključnica zvučnika.
* Za odabir opcije „SP B” ili „SP A B” postavite
„SB Assign” na „Speaker B” u izborniku Speaker
Settings (str. 37).
Napomena
Ova postavka nije dostupna ako su spojene slušalice.
Upotreba funkcije AUTO
CALIBRATION
Ovaj je prijemnik opremljen funkcijom DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration) koja vam
omogućuje izvršavanje automatske kalibracije
na sljedeći način:
• Provjerite vezu svakog pojedinog zvučnika
s prijemnikom.
• Namjestite razinu zvučnika.
• Izmjerite udaljenost od položaja slušanja
do svakog zvučnika.1)
• Izmjerite veličinu zvučnika.1)
• Izmjerite svojstva frekvencije (EQ).1)
• Izmjerite svojstva frekvencije (faza).1)2)
1)
Uzastopno pritišćite SPEAKERS za
odabir sustava prednjih zvučnika
koje želite koristiti.
38CR
Rezultat mjerenja se ne koristi ako je odabrana
opcija „A. DIRECT”.
2) Rezultat mjerenja se ne koristi ako se primaju
Dolby TrueHD ili DTS-HD signali s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
Funkcija DCAC služi za postizanje pravilne
ravnoteže zvuka za prostoriju u kojoj se uređaj
koristi. Međutim, razine zvučnika možete
postaviti i ručno prema svojim željama. Detalje
potražite u odjeljku „Test Tone” (str. 91).
Postavljanje automatske kalibracije
Mikrofon za optimizaciju
Priprema prijemnika
Prije provođenja postupka
automatske kalibracije
Prije provođenja postupka automatske
kalibracije provjerite sljedeće stavke.
• Montirajte i priključite zvučnike
(stranica 21, 23).
• U priključak AUTO CAL MIC priključite
isključivo mikrofon za optimizaciju koji se
isporučuje uz uređaj. Nemojte u priključak
umetati nijedan drugi mikrofon.
• Opciju „SB Assign” postavite na „BI-AMP”
u izborniku Speaker Settings ako
upotrebljavate postavku povezivanja
s dva-pojačala (str. 86).
• Ako koristite priključivanje prednjih
zvučnika B, „SB Assign” postavite na
„Speaker B” u izborniku Speaker Settings
(str. 37).
• Pazite da izlaz zvučnika nije postavljen
na „SPK OFF” (str. 38).
• Provjerite da ne upotrebljavate funkciju
PARTY STREAMING (str. 73).
• Odspojite slušalice.
• Uklonite sve prepreke između mikrofona
optimizatora i zvučnika kako biste izbjegli
pogreške u mjerenju.
• Za ispravne rezultate mjerenja vodite računa
da je okruženje tiho i da nema šumova.
Napomene
• Za vrijeme kalibracije zvučnici emitiraju iznimno
glasan zvuk čiju glasnoću nije moguće smanjiti.
Vodite računa o susjedima i djeci koja se nalaze
u blizini.
• Ako je prije izvršavanja postupka automatske
kalibracije aktivirana funkcija isključivanja zvuka,
ta se funkcija automatski isključuje.
• Ako se koriste posebni zvučnici, primjerice dipolni
zvučnici, postoji mogućnost da rezultati mjerenja
neće biti točni te da se postupak automatske
kalibracije neće moći izvršiti.
Primjer korištenja stražnjih surround
zvučnika
1
Odaberite raspored zvučnika
(str. 37).
Ako priključujete prednje visokotonske
zvučnike, odaberite raspored zvučnika
koji ima prednje visokotonske zvučnike
(5/x.x ili 4/x.x) prilikom svakog
izvršavanja automatske kalibracije.
U suprotnom neće biti moguće izmjeriti
karakteristike prednjih visokotonskih
zvučnika.
2
U utičnicu AUTO CAL MIC
priključite priloženi mikrofon
optimizatora.
3
Postavite optimizator mikrofona.
Postavite optimizator mikrofona
u neposrednoj blizini vašeg položaja
sjedenja. Koristite stolicu ili tronožac
kako biste optimizator mikrofona
postavili na visinu svojih ušiju.
nastavak
39CR
Potvrđivanje aktivnih postavki
subwoofera
Postupak automatske kalibracije
• Dok je subwoofer povezan na sustav,
uključite ga i povećajte glasnoću prije
njegove aktivacije. Okrugli gumb
LEVEL zakrenite gotovo do sredine.
• Ako priključite subwoofer s funkcijom
prijelazne frekvencije, postavite vrijednost
na maksimum.
• Ako priključite subwoofer s funkcijom
automatskog stanja mirovanja, isključite
tu funkciju (deaktivirana).
?/1
SHIFT
Gumbi
za ulaz
AUTO
CAL
Napomena
V/v/B/b,
Ovisno o radnim svojstvima subwoofera koji
koristite, izmjerena udaljenost može se razlikovati
od stvaranog položaja.
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije „ Settings”,
a zatim pritisnite
ili b.
Na zaslonu TV-a pojavit će se izbornik
Settings.
40CR
3
Uzastopno pritišćite B/b za
odabir opcije „Start”, a zatim
pritisnite
.
7
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali željenu stavku, a zatim
pritisnite
.
• Retry: Ponovno pokreće postupak
automatske kalibracije.
• Save: Sprema rezultate mjerenja
i prekida postupak postavljanja.
• Warning: Prikazuje upozorenje u vezi
rezultata mjerenja. Pogledajte „Popis
poruka po dovršetku mjerenja
automatske kalibracije” (str. 43).
• Exit: Prekida postupak postavljanja
i ne sprema rezultate mjerenja.
8
Spremite rezultate mjerenja.
U 7. koraku odaberite „Save”.
Napomene
5
Pritisnite
„START”.
6
Mjerenje će započeti
za pet sekundi.
• Funkcija A.P.M. (Automatic Phase
Matching) aktivira se nakon što spremite
rezultate mjerenja.
• Funkcija A.P.M. ne radi u sljedećim
slučajevima.
– Vrsta kalibracije postavljena je na „Off”
kada upotrebljavate automatsku kalibraciju
„Cal. Type” (str. 41).
– Ako se primaju Dolby TrueHD ili DTS-HD
signali s frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz.
kako biste odabrali
Postupak mjerenja traje oko 30 sekundi,
a za to se vrijeme čuje testni ton.
Kada se mjerenje završi, oglašava se kratki
zvučni signal i mijenja se prikaz na
zaslonu.
9
Uzastopno pritišćite B/b za
odabir „Cal. Type”, a zatim
pritisnite
.
• Full Flat: mjeri frekvenciju od linearne
faze svakog zvučnika.
• Engineer: Postavlja svojstva frekvencije
„standard tvrtke Sony za prostoriju za
slušanje”.
• Front Reference: Svojstva svih
zvučnika prilagođava svojstvima
prednjeg zvučnika.
• Off: Isključuje razinu ekvilizatora
za automatsku kalibraciju i funkciju
A.P.M.
Savjet
Napomena
Nakon automatske kalibracije i spremanja
postavki možete odabrati vrstu kalibracije.
Ako se na zaslonu prikaže kôd pogreške,
pogledajte „Popis poruka po dovršetku
mjerenja automatske kalibracije” (str. 43).
nastavak
41CR
Priprema prijemnika
4
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali „Auto Cal.”, a zatim
pritisnite
ili b.
10 Isključite mikrofon za
optimizaciju iz prijemnika.
Napomena
U slučaju da premještate zvučnike, preporučujemo
da ponovite postupak automatske kalibracije da
biste mogli uživati u surround zvuku.
Savjeti
• Jedinicu udaljenosti možete promijeniti odabirom
opcije „Distance Unit” u izborniku Speaker
Settings (str. 92).
• Veličina zvučnika („Large”/„Small”) određuje se
prema svojstvima niske frekvencije. Rezultati
mjerenja mogu se razlikovati ovisno o položaju
mikrofona za optimizaciju i zvučnika te o obliku
prostorije. Preporučuje se primijeniti rezultate
mjerenja. Međutim, te postavke možete
promijeniti u izborniku Speaker Settings. Najprije
spremite rezultate mjerenja, a zatim pokušajte
promijeniti postavke.
Poništavanje postupka
automatske kalibracije
Funkciju automatske kalibracije možete
poništiti tijekom postupka mjerenja na
sljedeći način:
– Pritisnite ?/1.
– Pritisnite gumbe za unos na daljinskom
upravljaču ili okrenite INPUT SELECTOR
na prijemniku.
– Pritisnite MUTING ili .
– Pritisnite SPEAKERS na prijemniku.
– Promijenite razinu glasnoće.
– Priključite slušalice.
– Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite
AUTO CAL.
42CR
Provjeravanje rezultata automatske
kalibracije
Za pregled koda pogreške ili poruke
upozorenja koju ste primili u „Postupak
automatske kalibracije” (str. 40), učinite
sljedeće.
Uzastopno pritišćite V/v za odabir
opcije „Warning” u 7. koraku u
„Postupak automatske kalibracije”
(str. 41), a zatim pritisnite
.
Ako se pojavi poruka upozorenja, pročitajte je
i nastavite koristiti prijemnik bez promjena.
Ako je potrebno, ponovite automatsku
kalibraciju.
Ako se pojavi „Error Code”
Pogledajte pogrešku i ponovite postupak
automatske kalibracije.
1 Pritisnite
kako biste odabrali „ENTER”.
Na zaslonu TV-a prikazuje se poruka
„RETRY?”
2 Pritisnite B/b kako biste odabrali „YES”,
a zatim pritisnite
.
3 Ponovite korake od 6 do 10 u poglavlju
„Postupak automatske kalibracije”
(str. 40).
Popis poruka po dovršetku
mjerenja automatske kalibracije
Prikaz i objašnjenje
Error Code 32
Error Code 33
Zvučnici nisu pronađeni ili nisu pravilno
priključeni.
• Nije priključen nijedan prednji zvučnik ili je
priključen samo jedan prednji zvučnik.
• Nije priključen lijevi ili desni surround zvučnik.
• Spojeni su stražnji surround zvučnici ili prednji
visokotonski zvučnici iako surround zvučnici nisu
spojeni. Spojite surround zvučnike na SPEAKERS
SURROUND priključnice.
• Stražnji surround zvučnik spojen je samo na
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B R priključnice. Ako spajate
samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga
na SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B L priključnice.
• Nije priključen prednji lijevi ili prednji desni
visokotonski zvučnik.
Nije priključen mikrofon za optimizaciju.
Provjerite je li mikrofon za optimizaciju pravilno
priključen te ponovite postupak automatske
kalibracije.
Ako je mikrofon za optimizaciju pravilno
priključen, ali se i dalje pojavljuje kod pogreške,
možda je oštećen kabel mikrofona za optimizaciju.
Warning 40
Postupak mjerenja dovršen je uz visoku razinu
šuma. Pokušajte ponoviti postupak u tihom
okruženju da biste postigli bolje rezultate.
Warning 41
Warning 42
Ulazni je signal iz mikrofona prejak.
• Udaljenost između zvučnika i mikrofona može
biti premala. Udaljite zvučnik i mikrofon i
ponovno provedite mjerenje.
Postavke mreže na prijemniku moraju
se ispravno postaviti za upotrebu funkcija
Home Network, SEN, AirPlay i PARTY
STREAMING.
Upotreba bežične LAN veze
Postoji nekoliko načina povezivanja za
postavljanje bežične mreže: traženje pristupne
točke, upotreba načina povezivanja WPS
(ili način rada preko potisnog gumba ili način
rada s PIN kodom) ili ručno postavljanje.
Napomene
• Provjerite da ne upotrebljavate funkciju bežičnog
LAN-a u prostorima gdje se nalazi medicinska
oprema (kao što je srčani stimulator) ili na
mjestima gdje je zabranjena bežična komunikacija.
• Prije spajanja na kućnu mrežu morate pripremiti
usmjerivač za bežični LAN/pristupnu točku. Za
pojedinosti pogledajte upute za rad uređaja.
• Ovisno o okruženju kućne mreže usmjerivač za
bežični LAN/pristupnu točku može se postaviti tako
da se ne može spojiti pomoću WPS veze čak i ako je
kompatibilan s WPS uređajem. Pojedinosti o tome
je li usmjerivač za bežični LAN/pristupnu točku
kompatibilan ili ne s WPS uređajem i o načinu
postavljanja WPS veze potražite u uputama za rad
usmjerivača za bežični LAN/pristupnu točku.
• Ukoliko se prijemnik i usmjerivač za bežični LAN/
pristupnu točku nalaze predaleko jedan od drugog
mogu se pojaviti poteškoće kod postavljanja. Ako
se pojave, postavite uređaje bliže jedan drugom.
Warning 43
Nije moguće odrediti udaljenost i položaj
subwoofera. Uzrok tome može biti šum.
Provedite mjerenje u tihom okruženju.
Nema upozorenja
Nema poruke upozorenja.
Savjet
Ovisno o položaju subwoofera rezultati mjerenja
mogu varirati. Neće nastati problemi čak i ako
nastavite upotrebljavati prijemnik s ovom
vrijednosti.
nastavak
43CR
Priprema prijemnika
Error Code 31
Opcija SPEAKERS je isključena. Postavite zvučnik
na druge postavke i ponovno pokrenite postupak
automatske kalibracije.
Konfiguriranje postavki
mreže na prijemniku
Traženje pristupne točke i
postavljanje bežične mreže (način
rada Traženje pristupne točke)
Bežičnu mrežu možete postaviti i tako da
tražite pristupnu točku. Za postavljanje mreže
pomoću ovog načina spajanja trebat ćete
odabrati ili unijeti sljedeće podatke. Najprije
provjerite sljedeće podatke i zabilježite ih
u za to predviđen prostor u nastavku.
5
*1
*2
6
7
8
Unesite sigurnosni ključ (WEP
ključ, WPA/WPA2 ključ), a zatim
pritisnite
.
Po zadanim postavkama, sigurnosni se
ključ pojavljuje kao „*****”. Uzastopno
pritišćite DISPLAY za šifriranje
i zatvaranje sigurnosnog ključa.
Na zaslonu TV-a prikazuje se „IP
Settings”.
9
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije „Auto”, a zatim
pritisnite
.
Zaslon proxy postavke pojavljuje se na
TV zaslonu.
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije „ Settings”,
a zatim pritisnite
ili b.
3
Uzastopno pritišćite V/v
za odabir opcije „Network”,
a zatim pritisnite
.
4
Uzastopno pritišćite V/v
za odabir opcije „Settings”,
a zatim pritisnite
.
44CR
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog naziva mreže
(SSID), a zatim pritisnite
.
Zaslon sigurnosne postavke pojavljuje
se na TV zaslonu.
V/v/B/b,
1
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije „Access Point Scan”,
a zatim pritisnite
.
Usmjerivač započinje pretraživanje
pristupnih točaka i prikazuje popis
30 dostupnih naziva mreža (SSID).
DISPLAY
MENU
.
Ako se na zaslonu TV-a pojavi poruka
„Change Setting?”, odaberite „OK”,
a zatim pritisnite
.
Naziv mreže (SSID*1) koji služi za identifikaciju
*2
mreže . (Ovo će vam trebati u 7. koraku .)
:
Ako je na vašoj bežičnoj mreži postavljena
zaštita, sigurnosni ključ (WEP ključ, WPA/
WPA2 ključ) za vašu mrežu*2. (Ovo će vam
trebati u 8. koraku .)
:
SSID (Service Set Identifier) naziv je koji označava
određenu pristupnu točku.
Ova bi se informacija trebala nalaziti na oznaci vašeg
usmjerivača za bežični LAN/pristupnu točku, u
uputama za rad ili biste je trebali dobiti od osobe koja
postavlja vašu bežičnu mrežu ili u informacijama
koje dobijate od davatelja internetskih usluga.
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije „Wireless LAN
Settings”, a zatim pritisnite
Kada se upotrebljava fiksna IP
adresa
Odaberite „Manual”, a zatim
pritisnite
. Zaslon za unos IP adrese
pojavljuje se na TV zaslonu.
Pritisnite SHIFT pa zatim brojčani gumb
za unos vrijednosti za „IP Address”,
a zatim pritisnite
. Zatim unesite
vrijednosti za „Subnet Mask”, „Default
Gateway”, „Primary DNS” i „Secondary
DNS”. Zaslon proxy postavke pojavljuje
se na TV zaslonu.
10 Uzastopno pritišćite V/v za
1 Odaberite opciju „Manual Registration”
odabir opcije „Do Not Use”,
a zatim pritisnite
.
Zaslon za potvrdu pojavljuju se na
zaslonu TV-a.
Odaberite opciju „Use”, a zatim
pritisnite
. Zaslon za unos proxy adrese
pojavljuje se na TV zaslonu.
Pritisnite SHIFT pa zatim brojčani/
tekstualni gumb za unos vrijednosti za
„Proxy Address”, a zatim pritisnite
.
Zatim unesite vrijednost za „Port Number”.
Zaslon za potvrdu pojavljuju se na zaslonu
TV-a.
11 Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije „OK”, a zatim
pritisnite
.
Na zaslonu TV-a trepti „Connecting”.
Poruka „Complete!” pojavljuje se
po dovršetku namještanja mrežnih
postavki i „ ” uključuje se na zaslonu.
Za povratak u izbornik Network Settings
pritisnite
.
(Ovisno o mrežnom okruženju,
postavljanje mrežnih postavki
može potrajati nekoliko minuta).
12 Namjestite postavke poslužitelja.
Za preslušavanje audio sadržaja
pohranjenog na poslužitelju morate
postaviti poslužitelj (str. 65).
Napomena
Ako vaša mreža nije zaštićena (pomoću sigurnosnog
ključa), u 8. koraku se ne pojavljuje zaslon sa
sigurnosnim postavkama.
Savjet
Prilikom provjere mrežnih postavki pogledajte
„Provjera informacija o mreži” (str. 95).
Ako ne možete pronaći željeni
naziv mreže (SSID) (ručni način
postavljanja)
Možete ručno unijeti željeni naziv mreže
(SSID) ako se on ne pojavljuje na popisu.
3
4
5
Postavljanje bežične mreže
pomoću pristupne točke
usklađene s WPS
Bežičnu mrežu možete jednostavno postaviti
pomoću pristupne točke usklađene s WPS.
WPS postavka može se podesiti ili pomoću
načina konfiguracije s potisnim gumbom ili
kodom PIN (osobni identifikacijski broj).
Što je WPS (Wi-Fi Protected Setup)?
WPS je standard kojeg je izradila tvrtka Wi-Fi
Alliance koji vam omogućuje jednostavno
i sigurno postavljanje bežične mreže.
Postavljanje bežične mreže pomoću
načina konfiguracije WPS potisnog
gumba
WPS bežičnu mrežu možete jednostavno
postaviti jednim pritiskom na označeni gumb.
1 Odaberite opciju „WPS Push” u 6. koraku
u „Traženje pristupne točke i postavljanje
bežične mreže (način rada Traženje
pristupne točke)” (str. 44).
2 Slijedite upute na zaslonu i pritisnite
WPS gumb na pristupnoj točci.
Poruka: Pritisnite WPS gumb na
pristupnoj točci u roku od 2 min
WPS gumb na
usmjerivaču za
bežični LAN /
pristupnu točku
nastavak
45CR
Priprema prijemnika
Kada se upotrebljava proxy
poslužitelj
2
u 6. koraku u „Traženje pristupne točke i
postavljanje bežične mreže (način rada
Traženje pristupne točke)” (str. 44).
Uzastopno pritišćite V/v za odabir opcije
„Direct Input”, a zatim pritisnite
.
Unesite naziv mreže (SSID), a zatim
pritisnite
.
Uzastopno pritišćite V/v za odabir željene
sigurnosne postavke, a zatim pritisnite
.
Slijedite korake od 8 do 12 u „Traženje
pristupne točke i postavljanje bežične mreže
(način rada Traženje pristupne točke)”
(str. 44).
„Complete!” pojavljuje se po dovršetku
namještanja mrežnih postavki i „ ”
uključuje se na zaslonu. Za povratak
u izbornik Network Settings pritisnite
.
(Ovisno o mrežnom okruženju, postavljanje
mrežnih postavki može potrajati nekoliko
minuta).
3 Namjestite postavke poslužitelja.
Za preslušavanje audio sadržaja
pohranjenog na poslužitelju morate
postaviti poslužitelj (str. 65).
Savjeti
• Prilikom provjere mrežnih postavki pogledajte
„Provjera informacija o mreži” (str. 95).
• Pojedinosti o unosu PIN koda u usmjerivač
za bežični PIN/pristupnu točku potražite u
uputama za rad usmjerivača za bežični LAN/
pristupnu točku.
Upotreba žičane LAN veze
1
Savjet
Prilikom provjere mrežnih postavki pogledajte
„Provjera informacija o mreži” (str. 95).
Postavljanje bežične mreže pomoću
načina WPS PIN koda
Ako pristupna točka podržava povezivanje
preko WPS PIN (osobni identifikacijski kod)
koda, bežičnu WPS vezu možete postaviti
unoseći PIN kod prijemnika u usmjerivač
za bežični LAN/pristupnu točku.
1 Odaberite opciju „Manual Registration”
u 6. koraku u „Traženje pristupne točke i
postavljanje bežične mreže (način rada
Traženje pristupne točke)” (str. 44).
2 Uzastopno pritišćite V/v za odabir opcije
„WPS PIN”, a zatim pritisnite
.
Pojavljuje se popis dostupnog SSID-a
(pristupne točke).
3 Uzastopno pritišćite V/v za odabir željenog
naziva mreže (SSID), a zatim pritisnite
.
PIN kod (8 znamenki) usmjerivača
pojavljuje se na TV zaslonu. Ostavite prikaz
PIN koda sve do dovršetka povezivanja.
(Različiti PIN kod pojavljuje se svaki
put kada provodite ovu radnju).
4 Unesite PIN kod prijemnika u usmjerivač
za bežični LAN /pristupnu točku.
Prijemnik započinje postavljanje mreže.
Poruka „Complete!” pojavljuje se po
dovršetku namještanja mrežnih postavki
i „ ” uključuje se na zaslonu. Za povratak
u izbornik Network Settings pritisnite
.
(Ovisno o mrežnom okruženju, postavljanje
mrežnih postavki može potrajati nekoliko
minuta).
5 Namjestite postavke poslužitelja.
Za preslušavanje audio sadržaja
pohranjenog na poslužitelju morate
postaviti poslužitelj (str. 65).
46CR
Odaberite opciju „Wired LAN
Settings” u 5. koraku u „Traženje
pristupne točke i postavljanje
bežične mreže (način rada Traženje
pristupne točke)” (str. 44).
Na zaslonu TV-a prikazuje se
„IP Settings”. Ako se na zaslonu TV-a
pojavi poruka „Change Setting?”,
odaberite „OK”, a zatim pritisnite
.
2
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije „Auto”, a zatim
pritisnite
.
Zaslon proxy postavke pojavljuje
se na TV zaslonu.
Kada se upotrebljava fiksna
IP adresa
Odaberite „Manual”, a zatim
pritisnite
. Zaslon za unos IP adrese
pojavljuje se na TV zaslonu.
Pritisnite SHIFT pa zatim brojčani
gumb za unos vrijednosti za
„IP Address”, a zatim pritisnite
.
Zatim unesite vrijednosti za „Subnet
Mask”, „Default Gateway”, „Primary
DNS” i „Secondary DNS”.
Zaslon proxy postavke pojavljuje se
na TV zaslonu.
3
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije „Do Not Use”,
a zatim pritisnite
.
Zaslon za potvrdu pojavljuju se na
zaslonu TV-a.
Kada se upotrebljava proxy
poslužitelj
4
Izbornik prijemnika možete prikazati na
zaslonu TV-a i odabrati funkciju koju želite
koristiti na zaslonu TV-a pritiskom V/v/B/b
i
na daljinskom upravljaču.
Za prikaz izbornika prijemnika na zaslonu
TV-a provjerite je li prijemnik u načinu rada
„GUI MODE” slijedeći korake u „Uključivanje
i isključivanje načina „GUI MODE”” (str. 48).
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije „OK”, a zatim
pritisnite
.
Na zaslonu TV-a prikazuje se poruka
„Connecting”. Poruka „Complete!”
pojavljuje se po dovršetku namještanja
mrežnih postavki. Za povratak u izbornik
Network Settings pritisnite
. (Ovisno
o mrežnom okruženju, postavljanje
mrežnih postavki može potrajati nekoliko
minuta).
5
Vodič za rad s izbornikom na
zaslonu
Namjestite postavke poslužitelja.
Za preslušavanje audio sadržaja
pohranjenog na poslužitelju morate
postaviti poslužitelj (str. 65).
Savjet
Prilikom provjere mrežnih postavki pogledajte
„Provjera informacija o mreži” (str. 95).
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Korištenje izbornika
1
Prebacite ulaz na TV-u za prikaz
slike izbornika.
2
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
Ovisno o TV-u za prikaz izbornika
grafičkog korisničkog sučelja (GUI) na
zaslonu TV-a možda će trebati nekoliko
minuta.
nastavak
47CR
Priprema prijemnika
Odaberite opciju „Use”, a zatim
pritisnite
. Zaslon za unos proxy
adrese pojavljuje se na TV zaslonu.
Pritisnite SHIFT pa zatim brojčani/
tekstualni gumb za unos vrijednosti za
„Proxy Address”, a zatim pritisnite
.
Zatim unesite vrijednost za „Port
Number”.
Zaslon za potvrdu pojavljuju se na
zaslonu TV-a.
3
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog izbornika,
a zatim pritisnite
ili b za
ulaz u izbornik.
Na zaslonu TV-a pojavljuje se popis
stavki izbornika.
Input”.
Primjer: kada odaberete „
Uključivanje i isključivanje načina
„GUI MODE”
Pritisnite GUI MODE. Na zaslonu se prikazuje
„GUI ON” ili „GUI OFF”, ovisno
o odabranom načinu.
Pregled glavnih izbornika
Ikona izbornika
4
5
Ponovite korake 3 i 4 za odabir
željenog parametra.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Input
Služi za odabir ulazne
opreme izvora priključene na
prijemnik (str. 49).
Music
Odabire glazbu s poslužitelja
na kućnoj mreži (str. 69),
SEN (str. 71), AirPlay
(str. 75), uređaja iPod/iPhone
(str. 52) ili USB (str. 55).
Video
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir stavke izbornika koju
želite promijeniti, a zatim
pritisnite
za pristup toj
stavci izbornika.
Opis
Odabire videozapis s uređaja
iPod/iPhone (str. 52).
FM/AM
Služi za odabir ugrađenog
FM/AM radioprijemnika
(str. 57).
Settings
Služi za prilagodbu postavki
prijemnika (str. 89).
Korištenje izbornika mogućnosti
Kada pritisnite TOOLS/OPTIONS, prikazuju
se izbornici mogućnosti za odabrani glavni
izbornik. Možete odabrati povezanu funkciju
bez ponovnog odabira izbornika.
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
48CR
2
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog izbornika,
a zatim pritisnite
ili b za
ulaz u izbornik.
Na zaslonu TV-a pojavljuje se popis
stavki izbornika.
Input”.
Primjer: Kada odaberete „
Osnovne radnje
Reprodukcija s ulazne opreme
?/1
3
SOUND
FIELD +/–
Dok se prikazuje popis stavki
izbornika, pritisnite TOOLS/
OPTIONS.
Pojavit će se izbornik mogućnosti.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
Uzastopno pritišćite V/v da
biste odabrali željenu stavku
izbornika mogućnosti, a zatim
pritisnite
ili b.
5
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog parametra,
a zatim pritisnite
.
Izlaz iz izbornika mogućnosti
Pritisnite RETURN/EXIT O.
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Odaberite „
Input”, a zatim
pritisnite
ili b.
Na zaslonu TV-a pojavljuje se popis stavki
izbornika.
nastavak
49CR
Osnovne radnje
Gumbi za
ulaz
3
Odaberite opremu koju želite
pa pritisnite
.
Nestaje zaslon izbornika a pojavljuje se
zaslon reprodukcije s vanjskih ulaza.
Mogući ulazi:
• BD/DVD: Blu-ray Disc player ili DVD
player itd. priključen u utičnicu BD/
DVD.
• GAME: PlayStation 3 itd. priključen
u utičnicu GAME.
• SAT/CATV: Satelitski birač kanala itd.
priključen u utičnicu SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: VCR i dr.
povezano s priključkom VIDEO 1
ili VIDEO 2.
• TV: TV povezan s priključkom TV.
• SA-CD/CD: Super Audio CD ili CD
uređaj za reprodukciju i dr. povezano
s priključkom SA-CD/CD.
4
Uključite opremu i započnite
reprodukciju.
5
Pritisnite MASTER VOL +/– ili
2 +/– da biste prilagodili
glasnoću.
Možete koristiti i MASTER VOLUME
na prijemniku.
6
Za uključivanje funkcije
isključivanja zvuka
Pritisnite MUTING ili .
Funkciju isključivanja zvuka možete poništiti
na sljedeći način.
• Pritisnite MUTING ili ponovno .
• Promjena jačine zvuka.
• Isključite prijemnik.
• Provedite postupak automatske kalibracije.
Napomena kako biste izbjegli
oštećenja zvučnika
Vodite računa da smanjite glasnoću prije
nego isključite prijemnik.
Unos naziva za ulaz (Name Input)
Možete unijeti naziv od najviše 8 znakova
za ulaze i prikazati ga na zaslonu.
Mnogo je preglednije ako se na zaslonu
prikazuje naziv opreme, a ne naziv priključka.
1
Na zaslonu „
Input” odaberite
ulaz kojemu želite dati naziv.
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavit će se izbornik mogućnosti.
Pritisnite SOUND FIELD +/– za
uživanje u surround zvuku.
3
Odaberite „Name Input”,
a zatim pritisnite
ili b.
Možete koristiti i gumbe 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
ili MUSIC na prijemniku.
Pojedinosti potražite u str. 60.
4
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali odgovarajući znak,
a zatim pritisnite b.
Pritiskom na gumbe B/b možete
pomicati položaj ulaza prema naprijed
i natrag.
Savjeti
• Za odabir željene opreme okrenite gumb INPUT
SELECTOR na prijemniku ili pritisnite gumbe za
unos na daljinskom upravljaču.
• Jačinu zvuka možete različito prilagoditi pomoću
gumba MASTER VOLUME na prijemniku ili
MASTER VOL +/– ili gumba 2 +/– na
daljinskom upravljaču.
Za brzo povećanje ili smanjenje jačine zvuka
– Brzo okrenite gumb.
– Pritisnite i držite gumb.
Za precizno namještanje
– Sporo okrećite gumb.
– Pritisnite gumb i odmah ga pustite.
50CR
5
Ponovite 4. korak za unos jednog
po jednog znaka, a zatim
pritisnite
.
Time se registrira uneseni naziv.
Napomena
Neka slova koja se mogu prikazati na zaslonu TV-a
ne mogu se prikazivati na zaslonu prijemnika.
Reprodukcija s uređaja iPod/iPhone
U glazbi/video sadržajima s uređaja iPod/iPhone možete uživati tako da ga priključite na ulaz
za uređaj iPod/iPhone ( (USB) i priključak VIDEO IN) na prijemniku.
Detalje o priključivanju uređaja iPhone i iPod potražite na str. 30, 33.
Kompatibilni modeli uređaja iPod/iPhone
Osnovne radnje
S ovim prijemnikom možete koristiti sljedeće modele uređaja iPod i iPhone. Prije korištenja
uređaja, ažurirajte iPod ili iPhone najnovijim softverom.
iPod touch
4. generacije
iPod touch
3. generacija
iPod touch
2. generacije
iPod touch
1. generacije
iPod nano
6. generacije
iPod nano
5. generacija
(kamera)
iPod nano
4. generacija
(video)
iPod nano
3. generacija
(video)
iPod nano
2. generacije (aluminijski)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Napomene
• Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili oštećenje podataka snimljenih na uređaj iPod ili iPhone
tijekom upotrebe uređaja priključenog na prijemnik.
• Ovaj je proizvod posebno izrađen za rad s uređajima iPod i iPhone te je certificiran da ispunjava Appleove
standarde rada.
51CR
Odabir načina upravljanja uređajem
iPod/iPhone
Način upravljanja uređajima iPod/iPhone
možete odabrati pomoću izbornika grafičkog
korisničkog sučelja ili gumba iPhone CTRL na
daljinskom upravljaču.
Pomoću izbornika grafičkog korisničkog
sučelja možete pregledavati sadržaj na uređaju
iPod/iPhone.
Svim operacijama možete upravljati i pomoću
informacija na zaslonu prijemnika dok je
isključena funkcija „GUI MODE”.
Upravljanje uređajem iPod/iPhone
pomoću načina rada „System GUI”
1
Provjerite je li odabrana
mogućnost „System GUI”
u 4. koraku u „Odabir načina
upravljanja uređajem iPod/
iPhone” (str. 52).
2
Odaberite „iPhone/iPod”,
a zatim pritisnite
.
3
Odaberite željeni sadržaj s popisa
sadržaja, a zatim pritisnite
.
Počinje reprodukcija odabranog sadržaja,
a na zaslonu TV-a prikazuju se
informacije o glazbenom/videosadržaju.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Napomena
Videosignali iz uređaja iPod/iPhone pretvaraju
se na prijemniku, a zatim prikazuju na TV-u
u skladu sa statusom izlaznog videosignala.
Detalje potražite u odjeljku „Funkcija za
pretvaranje videosignala” (str. 19).
MENU
iPhone
CTRL
1
2
Pritisnite MENU.
Odabir načina reprodukcije
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
Možete promijeniti način reprodukcije
korištenjem TOOLS/OPTIONS na
daljinskom upravljaču.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Odaberite „ Music” ili
„
Video”, a zatim pritisnite
ili b.
Dok je priključen iPhone ili iPod, na
zaslonu TV-a prikazuje se „iPod/iPhone”.
3
Odaberite „iPhone/iPod”, a zatim
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavit će se izbornik mogućnosti.
4
52CR
Upravljanje uređajem iPod/iPhone
pomoću načina rada „iPod”
1
Provjerite je li odabrana
mogućnost „iPod” u 4. koraku
u „Odabir načina upravljanja
uređajem iPod/iPhone” (str. 52).
2
Odaberite „iPhone/iPod”, a zatim
pritisnite
.
Odaberite „System GUI” ili
„iPod”, a zatim pritisnite
.
3
Pomoću izbornika iPod/iPhone
odaberite željeni sadržaj.
Pojedinosti o upravljanju uređajem iPod/
iPhone potražite u uputama za rad
uređaja iPod/iPhone.
Pritisnite
Radnja
N
Pokreće reprodukciju.
X, x
Pauzira reprodukciju.
m/M
Brzo pomicanje prema natrag
ili prema naprijed.
./>
Vodi na prethodnu/sljedeću
pjesmu.
B•/•b*
Preskače na prethodni/sljedeći
album.
,b
SHIFT
USB
V/v/B/b,
B•/•b
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
N
iPhone
CTRL
Vraća na prethodni zaslon/mapu
u hijerarhiji.
V/v
Odabire prethodnu/sljedeću
stavku.
REPEAT**
Uključuje način rada za
ponovljenu reprodukciju.
SHUFFLE**
Uključuje način rada za
nasumičnu reprodukciju.
iPhone CTRL
Odabire načina upravljanja
uređajem iPod/iPhone.
* Ovaj gumb radi samo kada se uređaj iPod/iPhone
upotrebljava u načinu rada „iPod” (str. 52).
** Pritisnite SHIFT, a zatim ovaj gumb.
Napomene vezane uz iPod/iPhone
RETURN/
EXIT O
MENU
Ulazi u odabranu stavku.
MENU,
RETURN/
EXIT O, B
x
X
• Uređaj iPod/iPhone se puni kada je
priključen na prijemnik, a prijemnik
je uključen.
• S prijemnika ne možete prenositi pjesme
na iPod/iPhone.
• iPod/iPhone nemojte isključivati tijekom
rada. Prilikom priključivanja i isključivanja
uređaja iPod/iPhone isključite prijemnik da
biste izbjegli oštećenje podataka na uređaju.
Popis poruka vezanih uz iPod/
iPhone
Poruka i objašnjenje
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita podatke na uređaju
iPod/iPhone.
Loading
Prijemnik učitava podatke s uređaja iPod ili iPhone.
nastavak
53CR
Osnovne radnje
Upravljanje uređajem iPod/
iPhone pomoću daljinskog
upravljača
Prije korištenja sljedećih gumba
pritisnite USB.
Naziv proizvoda Naziv modela
Poruka i objašnjenje
No Support
Priključen je nepodržani uređaj iPod ili iPhone.
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
No Device
Niti jedan uređaj iPod ili iPhone nije priključen.
NWD-E023F / E025F
No Music/No Video
Nije pronađen nijedan glazbeni ni videozapis.
NWZ-E343 / E344 / E345
HP No Support
Kada je priključen iPod ili iPhone, kroz slušalice
se ne reproducira zvuk.
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-S636F / S638F / S639F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
Reprodukcija s USB uređaja
NWZ-W202
Glazbu s USB uređaja možete slušati tako
da uređaj priključite na
(USB) ulaz na
prijemniku.
Pojedinosti o priključivanju USB uređaja
potražite u „Priključivanje uređaja iPhone,
iPod i USB” (str. 33).
Formati glazbenih datoteka koje prijemnik
može reproducirati navedeni su u nastavku:
NWZ-S744 / S745
Format datoteke
Nastavci
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC*
„.m4a”, „.3gp”, „.mp4”
Standard WMA9*
„.wma”
* Prijemnik ne može reproducirati datoteke
kodirane tehnologijom DRM.
Kompatibilni USB uređaji
Na ovom prijemniku možete koristiti sljedeće
modele Sony USB uređaja. Druge USB uređaje
nije moguće koristiti s prijemnikom.
Odobreni USB uređaji tvrtke Sony
Naziv proizvoda Naziv modela
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
54CR
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Napomene
• Prijemnik ne može čitati podatke u NTFS formatu.
• Prijemnik ne može čitati podatke koji nisu
spremljeni na prvoj particiji tvrdog diska.
• Ne koristite USB uređaje koji nisu odobreni. Ne
možemo jamčiti ispravan rad modela koji nisu
navedeni na ovom popisu.
• Pravilan rad nije moguće uvijek jamčiti, čak i
ako koristite isključivo odobrene USB uređaje.
• Neke od ovih USB uređaja nećete moći kupiti
u određenim područjima.
• Prilikom formatiranja gore navedenih modela
vodite računa da formatiranje provodite koristeći
sami model ili program za formatiranje proizveden
za taj model.
• Prilikom priključivanja USB uređaja na prijemnik
vodite računa da uređaj priključite tek nakon što sa
zaslona uređaja nestane poruka „Creating Library”
ili „Creating Database”.
Upravljanje USB uređajem
pomoću daljinskog upravljača
Upravljanje USB uređajem
SHIFT
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Osnovne radnje
MENU
USB
N
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Odaberite „ Music”, a zatim
pritisnite
ili b.
./>,
REPEAT
FOLDER
+/–
N
m/M
x
Kad je priključen USB uređaj, na zaslonu
TV-a prikazuje se „USB”.
X
3
Odaberite „USB”, a zatim
pritisnite
.
4
Pritisnite N.
Prije korištenja sljedećih gumba
pritisnite USB.
Informacije o glazbenim sadržajima
pojavljuju se na zaslonu TV-a.
Pritisnite
Radnja
N
Pokreće reprodukciju.
Odabir načina reprodukcije
X
Pauzira reprodukciju.
Možete promijeniti način reprodukcije
korištenjem TOOLS/OPTIONS na
daljinskom upravljaču.
• Repeat: Off / One / All / Folder
x
Zaustavlja reprodukciju.
m/M
Brzo pomicanje prema natrag
ili prema naprijed.
./>
Vodi na prethodnu/sljedeću
datoteku.
FOLDER +/–
Vodi na prethodnu/sljedeću
mapu.
REPEAT*
Uključuje način rada za
ponovljenu reprodukciju.
* Pritisnite SHIFT, a zatim ovaj gumb.
Napomene vezane uz USB uređaje
• Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada.
Kako biste izbjegli oštećenje podataka ili
USB uređaja, isključite prijemnik tijekom
povezivanja ili uklanjanja USB uređaja.
nastavak
55CR
• Ako uređaj morate povezati pomoću USB
kabela, povežite ga pomoću USB kabela koji
je isporučen uz USB uređaj. Pojedinosti o
načinu rada potražite u uputama za rad koje
su priložene uz USB uređaj koji želite spojiti.
• Prijemnik i USB uređaj nemojte povezivati
putem USB koncentratora.
• Kad priključite USB uređaj, na zaslonu se
prikazuje „Reading”.
• Može proći do 10 sekundi prije nego što
se prikaže poruka „Reading”, ovisno
o vrsti priključenog USB uređaja.
• Kad priključite USB uređaj, prijemnik čita
sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB
uređaju ima mnogo mapa ili datoteka,
čitanje USB uređaja može potrajati.
• Prijemnik može prepoznati najviše
– 100 mapa (uključujući mapu „ROOT”).
– 100 audiodatoteka u jednoj mapi
– 8 razina mapa (datoteke prikazane
u obliku strukture stabla, uključujući
mapu „ROOT”)
Maksimalni broj audiodatoteka i mapa
ovisi o strukturi datoteka i mapa.
Na USB uređaj ne spremajte ostale
vrste datoteka ili bespotrebne mape.
• Nije moguće zajamčiti kompatibilnost sa
svim verzijama programa za kodiranje/
pisanje, uređajima za snimanje i medijima za
snimanje. Nekompatibilan USB uređaj može
prouzročiti šum, reprodukcija može biti
isprekidana ili se uopće ne može pokrenuti.
• Reprodukcija se pokreće tek nakon
određenog vremena u slučaju da:
– je struktura mape iznimno složena.
– je kapacitet memorije prevelik.
• Ovaj prijemnik ne podržava nužno sve
funkcije kojima priključeni USB uređaj
raspolaže.
• Redoslijed reprodukcije na prijemniku može
se razlikovati od redoslijeda reprodukcije na
priključenom USB uređaju.
• Mape u kojima nema zvučnih datoteka se
preskaču.
• Prilikom reprodukcije iznimno dugih
pjesama neke radnje mogu uzrokovati
kašnjenje u reprodukciji.
56CR
Popis poruka na USB uređaju
Poruka i objašnjenje
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita informacije s USB
uređaja.
Device Error
Sustav ne može prepoznati memoriju USB uređaja
(str. 54).
No Support
Spojen je nepodržani USB uređaj, spojen je
nepoznati uređaj ili
USB uređaj priključen je putem USB koncentratora
(str. 54).
No Device
Nije priključen USB uređaj ili prijemnik ne
prepoznaje priključeni USB uređaj.
No Track
Nije pronađena nijedna pjesma.
Snimanje pomoću prijemnika
Pomoću prijemnika možete snimati sadržaj
s audio/video opreme. Pogledajte upute za
rad priložene uz opremu za snimanje.
1
Pripremite izvor za reprodukciju.
Pritisnite gumb za unos za odabir izvora
koji želite. Pritisnite, na primjer, SAT/
CATV.
Možete koristiti i INPUT SELECTOR
na prijemniku.
2
Pripremite opremu za snimanje.
Umetnite praznu videovrpcu i sl.
u opremu za snimanje (povezanu
s priključcima VIDEO 1 OUT).
3
Pokrenite snimanje na opremi
za snimanje, a potom pokrenite
opremu za reprodukciju.
Napomene
• Neki izvori sadrže zaštitu autorskih prava radi
sprječavanja presnimavanja. U tom slučaju
nećete moći snimati s izvora.
• Ulazne audiosignale i videosignale primljene
putem priključaka HDMI IN, COMPONENT
VIDEO IN i DIGITAL IN nije moguće snimati.
• Dok se snimanju samo kompozitni videosignali,
može se pokrenuti funkcija automatske
pripravnosti prijemnika te prekinuti snimanje.
U tom slučaju postavite „Auto Standby” na „OFF”
(str. 97).
Rad s tunerom
Slušanje FM/AM radija
FM i AM radio možete slušati putem
ugrađenog tunera. Prije pokretanja provjerite
jeste li priključili FM i AM antene na
prijemnik (str. 33).
Rad s tunerom
SHIFT
Brojčani
gumbi
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
U izborniku odaberite „ FM FM” ili
„ AM AM”, a zatim pritisnite
ili b.
Na zaslonu TV-a prikazuje se popis
izbornika FM ili AM.
57CR
Automatsko podešavanje stanice
(Auto Tuning)
1
Odaberite „Auto Tuning”, a zatim
pritisnite
ili b.
2
Pritisnite V/v.
Pritisnite V da biste stanice pretraživali
od manjih prema većim frekvencijama,
a v da biste pretraživali od viših prema
nižim stanicama.
Prijemnik prekida pretraživanje čim
pronađe stanicu.
Ako ne možete podesiti stanicu
Prikazuje se „– – – .– – MHz” ili „– – – – kHz”,
a zaslon se vraća na trenutnu frekvenciju.
Provjerite jeste li unijeli ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite 2. korak. Ako i dalje ne
možete namjestiti stanicu, možda se ta
frekvencija ne koristi u području u kojem
se nalazite.
Postavljanje FM/AM
radiopostaja unaprijed
(Preset Tuning)
U slučaju slabog FM stereo
prijema
1 Namjestite stanicu koju želite slušati
Možete pohraniti do 30 FM i 30 AM postaja
kao svoje omiljene postaje.
pomoću Auto Tuning, Direct Tuning
(str. 58) ili odaberite željenu memoriranu
stanicu (str. 58).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3 Odaberite „FM Mode”, a zatim
pritisnite
ili b.
4 Odaberite „MONO”, a zatim pritisnite .
Izravno podešavanje stanice
(Direct Tuning)
Pritiskom na brojčane gumbe možete izravno
unijeti frekvenciju stanice.
1
Odaberite „Direct Tuning”,
a zatim pritisnite
ili b.
2
Za unos frekvencije pritisnite
SHIFT, a zatim brojčani gumb.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
Savjet
Nakon podešavanja AM stanice namjestite
smjer AM antene u obliku petlje radi
optimalnog prijema.
3
58CR
Pritisnite
.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
1
Pomoću mogućnosti Auto Tuning
(str. 58) ili Direct Tuning (str. 58)
pronađite stanicu koju želite
memorirati.
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavit će se izbornik mogućnosti.
3
Odaberite „Memory”, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Odaberite broj memorirane
stanice, a zatim pritisnite
.
Stanica se sprema na odabranom broju.
5
Ponovite korake od 1 do 4
za pohranu druge postaje.
Postaju možete spremiti na sljedeći način:
• AM pojas: AM 1 do AM 30
• FM pojas: FM 1 do FM 30
Podešavanje memoriranih stanica
1
2
U izborniku odaberite „ FM FM” ili
„ AM AM”, a zatim pritisnite
ili b.
Za memoriranje su dostupni brojevi
od 1 do 30.
Unos naziva memoriranih stanica
(Name Input)
1
2
Na zaslonu „ FM FM” ili „ AM AM”
odaberite broj memorirane
stanice kojoj želite dodijeliti
naziv.
Prijemnik omogućuje korištenje sustava Radio
Data System (RDS) pomoću kojeg radijske
stanice uz redovni signal programa mogu
slati i dodatne podatke. Ovaj prijemnik nudi
praktične RDS značajke kao što je zaslon
s nazivom programske usluge. Usluga RDS
dostupna je samo za FM postaje.*
* Neke FM postaje ne pružaju RDS uslugu, a vrsta
usluga se također razlikuje od postaje do postaje.
Ako niste upoznati s RDS uslugama u području
u kojem se nalazite, potražite pojedinosti o RDS
uslugama na lokalnim radiopostajama.
Jednostavno odaberite stanicu u FM
pojasu.
Kada namjestite postaju koja omogućuje RDS
usluge, pali se „RDS”, a na zaslonu TV-a i ploči
zaslona pojavljuje se naziv programske
usluge*.
* Ako RDS emitiranje nije primljeno, naziv
programske usluge neće se pojaviti.
Napomene
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavit će se izbornik mogućnosti.
3
Odaberite „Name Input”, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Uzastopno pritišćite V/v da
biste odabrali odgovarajući znak,
a zatim pritisnite b.
• RDS neće ispravno funkcionirati ako postaja
koju ste namjestili ne prenosi RDS signal ili
jačina signala nije dovoljna.
• Neka slova koja se mogu prikazati na zaslonu
TV-a ne mogu se prikazati na zaslonu prijemnika.
Savjet
Dok se prikazuje naziv programske usluge,
frekvenciju možete provjeriti uzastopnim pritiskom
na gumb DISPLAY (str. 103).
Pritiskom B/b možete pomicati položaj
ulaza prema natrag i prema naprijed.
5
Ponovite 4. korak za unos jednog
po jednog znaka, a zatim
pritisnite
.
Time se registrira uneseni naziv.
Napomena
Neka slova koja se mogu prikazati na zaslonu TV-a
ne mogu se prikazivati na zaslonu prijemnika.
59CR
Rad s tunerom
Odaberite željenu memoriranu
stanicu, a zatim pritisnite
.
Primanje RDS emitiranja
Napomena
+
Ne možete odabrati „A. DIRECT” kada kao
ulaz odaberete BD/DVD, GAME, USB, AirPlay,
HOME NETWORK i SEN.
Korištenje zvučnih efekata
Odabir zvučnog polja
Ovaj prijemnik može stvarati višekanalni
surround zvuk. Među unaprijed programiranim
zvučnim poljima prijemnika možete odabrati
neko optimizirano zvučno polje.
SOUND
FIELD +/–
Način rada Auto Format Direct
(A.F.D.)
Način rada Auto Format Direct (A.F.D.)
omogućuje slušanje zvuka više kvalitete
i odabir načina dekodiranja za slušanje
dvokanalnog stereozvuka kao višekanalnog
zvuka.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Uzastopno pritišćite
SOUND FIELD +/– za odabir
željenog zvučnog polja.
Postavlja zvuk kako je snimljen/kodiran,
bez dodavanja surround efekata.
Možete koristiti i gumbe 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) ili MUSIC na
prijemniku.
Emitira 2-kanalne lijeve/desne signale iz
svih zvučnika. Međutim, ovisno o postavkama
zvučnika, možda se zvuk iz određenih
zvučnika neće čuti.
x MULTI ST. (Multi Stereo)
2-kanalni način zvuka
Možete prebacivati izlaz zvuka na 2-kanalni
zvuk bez obzira na formate snimanja softvera
koji koristite, povezanu opremu za reprodukciju
ili postavke zvučnog polja vašeg prijemnika.
x 2CH ST. (2-kanalni stereo)
Prijemnik emitira zvuk samo iz prednjeg
lijevog/desnog zvučnika. Nema zvuka iz
subwoofera.
Standardni dvokanalni stereoizvori u
potpunosti zaobilaze obradu zvučnog polja
i višekanalni surround formati preoblikuju
se u dvokanalne.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Zvuk odabranog ulaza možete promijeniti
u dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija
omogućuje vam uživanje u visokokvalitetnim
analognim izvorima.
Prilikom korištenja ove funkcije moguće je
prilagoditi samo glasnoću i razinu prednjeg
zvučnika.
60CR
Način za gledanje filmova
Možete uživati u surround zvuku
jednostavnim odabirom unaprijed
programiranih zvučnih polja prijemnika.
Uz njih u svome domu možete slušati
uzbudljiv i snažan zvuk kao u kinu.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) nova
je inovativna tehnologija kućnog kina tvrtke
Sony koja koristi najnovije tehnologije obrade
akustičnog i digitalnog signala. Temelji se na
podacima dobivenima preciznim mjerenjem
reakcije u studiju za mastering.
U ovom načinu rada možete uživati u Blu-ray
i DVD diskovima – ne samo u njihovu
visokokvalitetnom zvuku, već i u najboljem
zvučnom okruženju, baš onakvom kakvo je
zamislio tonski majstor filma prilikom
postupka masteringa.
Možete odabrati vrstu efekta za HD-D.C.S.
Detalje potražite u odjeljku „Izbornik
Surround Settings” (str. 92).
x PLII MV (PLII Movie)
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
Dekodira način Dolby Pro Logic IIx Movie.
Ova postavka proširuje Dolby Pro Logic II
Movie ili Dolby Digital 5.1 u diskretni
7.1 filmski kanal.
x PLIIz (PLIIz Height)
Provodi način dekodiranja Dolby Pro
Logic IIz. Ova postavka proširuje izvor
zvuka iz 5.1-kanalnog u 7.1-kanalni na
koji se primjenjuje okomita oprema te
daje dimenziju prisutnosti i dubine.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Dekodira način DTS Neo:6 Cinema. Izvor
snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira
se u 7 kanala.
Surround zvuk možete slušati tako da
jednostavno odaberete neko unaprijed
programirano zvučno polje prijemnika.
Uz njih u svome domu možete slušati
uzbudljiv i snažan zvuk kao u koncertnim
dvoranama.
x BERLIN (Berlin P.Hall)
Reproducira karakteristike zvuka Berlinske
filharmonije.
Napomena
„BERLIN PHILHARMONIC HALL” pomiče
se preko zaslona kada prvi put odaberete ovo
zvučno polje.
x JAZZ (Jazz Club)
Reproducira akustiku jazz-kluba.
x CONCERT (Live Concert)
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
x STADIUM (Stadium)
Reproducira osjećaj velikog otvorenog
stadiona.
x SPORTS (Sports)
Reproducira osjećaj sportskog prijenosa.
x P. AUDIO (Portable Audio)
Reproducira jasnu poboljšanu zvučnu sliku
s vašeg prijenosnog audio uređaja. Ovaj je
način rada idealan za MP3 datoteke i drugu
komprimiranu glazbu.
x PLII MS (PLII Music)
Dekodira način rada Dolby Pro Logic II
Music. Ova je postavka idealna za klasične
stereo izvore kao što su CD-i.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
Dekodira način Dolby Pro Logic IIx Music.
Ova postavka idealna je za klasične stereo
izvore kao što su CD-i.
nastavak
61CR
Korištenje zvučnih efekata
Provodi način dekodiranja Dolby Pro Logic II
Movie. Ova postavka idealna je za filmove
kodirane u Dolby Surround. Osim toga, ovaj
način može reproducirati zvuk u 5.1 kanala
za gledanje presnimljenih ili starih filmova.
Način za slušanje glazbe
x PLIIz (PLIIz Height)
Napomene o zvučnim poljima
Provodi način dekodiranja Dolby Pro
Logic IIz. Ova postavka proširuje izvor
zvuka iz 5.1-kanalnog u 7.1-kanalni na
koji se primjenjuje okomita oprema te
daje dimenziju prisutnosti i dubine.
• Ovisno o postavkama rasporeda zvučnika,
neka zvučna polja možda neće biti dostupna.
• Ne možete istovremeno odabrati PLIIx MV/
MS i PLIIz.
– PLIIx MV/MS je dostupan samo kada je
raspored zvučnika podešen na postavku
sa stražnjim surround zvučnikom
(zvučnicima).
– PLIIz je dostupan samo kada je raspored
zvučnika podešen na postavku s prednjim
visokotonskim zvučnicima.
• Zvučna polja za glazbu i filmove ne rade
u sljedećim slučajevima.
– Primaju se DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio ili
Dolby TrueHD signali s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Odabran je „A. DIRECT”.
• „PLII MV”, „PLIIx MV”, „PLII MS”,
„PLIIx MS”, „PLIIz”, „NEO6 CIN”
i „NEO6 MUS” ne rade kada je raspored
zvučnika podešen na 2/0 ili 2/0.1.
• Kada je odabrano neko zvučno polje za
glazbu, subwoofer ne reproducira zvuk
ako su na izborniku postavki zvučnika
svi zvučnici postavljeni na „Large”.
No subwoofer će reproducirati zvuk
u sljedećim slučajevima:
– ako digitalni ulazni signal sadrži LFE
signale
– ako su prednji ili surround zvučnici
postavljeni na „Small”
– Odabrano je „MULTI ST.”, „PLII MV”,
„PLII MS”, „PLIIx MV”, „PLIIx MS”,
„PLIIz”, „HD-D.C.S.” ili „P. AUDIO”.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Dekodira način DTS Neo:6 Music. Izvor
snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira
se u 7 kanala. Ova postavka idealna je za
klasične stereo izvore kao što su CD-i.
Kada su spojene slušalice
Ako su slušalice spojene na prijemnik možete
odabrati samo ovo zvučno polje.
x HP 2CH (HP (2CH))
Ovaj način se odabire automatski ako
koristite slušalice (osim „A. DIRECT”).
Standardni 2-kanalni stereo izvori u
potpunosti premošćuju tijek zvučnog polja,
a višekanalni surround formati preoblikuju
se u 2-kanalne, osim LFE signala.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Ovaj način odabire se automatski ako koristite
slušalice kada je odabran način „A. DIRECT”.
Šalje analogne signale bez obrade putem
ekvilizatora, zvučnog polja itd.
Ako spojite subwoofer
Ovaj prijemnik proizvodit će niskofrekventni
signal za izlaz na subwooferu kada nema LFE
signala, koji je izlaz zvučnog efekta niske
propusnosti iz subwoofera u dvokanalni
signal. Međutim, niskofrekventni signal ne
proizvodi se za „NEO6 CIN” ili „NEO6 MUS”
kada su svi zvučnici postavljeni na „Large”.
Da biste u potpunosti iskoristili mogućnosti
sklopovlja za preusmjeravanje niskih tonova
Dolby Digital signala, preporučujemo da
reznu frekvenciju subwoofera postavite na
što višu vrijednost.
62CR
Isključivanje surround efekta
za filmove/glazbu
Uzastopno pritišćite SOUND FIELD +/–
za odabir „2CH ST.” ili „A.F.D. AUTO”.
Možete i uzastopno pritiskati 2CH/A.DIRECT
na prijemniku za odabir „2CH ST.” ili
uzastopno pritišćite A.F.D. na prijemniku
za odabir „A.F.D. AUTO”.
Upotrebe funkcije za
optimizaciju zvuka
Korištenje funkcije napredne
automatske jačine zvuka
Funkcija Sound Optimizer omogućuje vam
uživanje u jasnom i dinamičnom zvuku na
niskim razinama jačine zvuka. Automatski
kalibrira zvuk koji se ne može dobro čuti
kada smanjite razinu glasnoće. Nakon što se
provede postupak automatskog kalibriranja,
razina zvuka se optimizira kako bi odgovarala
vašem okruženju.
Ovaj prijemnik može automatski
prilagođavati jačinu zvuka ovisno o ulaznom
signalu ili sadržaju iz priključene opreme.
Ova je funkcija korisna kada je, na primjer,
zvuk promidžbene poruke glasniji od
televizijskog programa.
AMP
SOUND
OPTIMIZER
Funkcija Sound Optimizer je uključena.
Pritiscima na SOUND OPTIMIZER
uključuje se i isključuje Sound Optimizer.
Napomena
Ova funkcija ne radi kada se koristi „A. DIRECT”.
AUTO
VOL
Pritisnite AMP, a zatim pritisnite
AUTO VOL za odabir „A. VOL ON”.
Funkcija napredne automatske jačine zvuka
uključuje se i isključuje pritiskanjem gumba
AUTO VOL.
Napomene
• Prije uključivanja/isključivanja ove funkcije
obavezno smanjite glasnoću.
• Budući da je ova funkcija dostupna samo kada
se primaju signali Dolby Digital, DTS ili linearni
PCM signali, glasnoća zvuka može se iznenada
povećati kada prijeđete na druge formate.
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Primaju se signali linearnog PCM-a s
frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Primaju se sljedeći signali: Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD glavni
zvuk ili DTS-HD zvuk visoke rezolucije.
63CR
Korištenje zvučnih efekata
Pritisnite SOUND OPTIMIZER
za odabir „S. OPT. ON”.
Vraćanje zvučnih polja
na zadane postavke
Za izvođenje ove radnje koristite sve gumbe
prijemnika.
?/1
MUSIC
1
Pritisnite ?/1 za isključivanje
prijemnika.
2
Uz pritisnut gumb MUSIC
pritisnite ?/1.
„S.F. CLEAR” pojavljuje se na zaslonu,
a sva zvučna polja vraćaju se na zadanu
postavku.
Upotreba značajki mreže
O mrežnim funkcijama
prijemnika
• Možete uživati u zvučnom sadržaju
pohranjenom na uređaju koji podržava
DLNA (proizvodi DLNA CERTIFIED™),
a koji imaju ovlašteni logo DLNA na uređaju
(str. 69).
• Možete koristiti prijemnik kao uređaj
ekvivalentan UPnP uređaju za prevođenje
medija u vašoj kućnoj mreži.
• S internetskom vezom možete slušati
glazbene usluge (str. 71) i ažurirati softver
prijemnika.
• Pomoću funkcije PARTY STREAMING
možete slušati istu glazbu u isto vrijeme
u različitim prostorijama.
• Možete registrirati medijske daljinske
upravljače za upravljanje prijemnikom.
• Pomoću funkcije AirPlay možete
reproducirati audio sadržaje na iOS
uređajima ili iTunes biblioteku.
O funkciji DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance)
je organizacija za standardizaciju koju čine
proizvođači različitih proizvoda kao što su
poslužitelji (računala itd.), AV oprema i
prijenosna računala koja razmjenjuju sadržaj
(glazbu, fotografije i videozapise). DLNA
odlučuje o standardima i objavljuje ovlašteni
logotip koji će biti prikazan na uređajima koji
podržavaju DLNA standarde.
64CR
Postavljanje poslužitelja
Za slušanje audio sadržaja pohranjenog na
vašem poslužitelju s ovim prijemnikom
morate unaprijed postaviti poslužitelj. Sljedeći
poslužiteljski uređaji kompatibilni su s ovim
prijemnikom.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 i 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV prijemnik
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
instaliran na operacijskom sustavu
Windows 7 (str. 65)
• Microsoft Windows Media Player 11
instaliran na operacijskom sustavu Vista/
Windows XP (str. 67)
1
Idite na [Start] (Pokretanje) –
[Control Panel] (Upravljačka
ploča).
2
Odaberite [View network status
and tasks] (Prikaži stanje mreže i
zadatke) u [Network and Internet]
(Mreža i internet).
* Nije dostupan u svim državama ili regijama.
Napomena
Stavke prikazane na računalu mogu se razlikovati od
dolje prikazanih stavki, ovisno o verziji operacijskog
sustava ili računalnog okruženja. Za pojedinosti
pogledajte Pomoć vašeg operacijskog sustava.
Pojavljuje se prozor [Network and
Sharing Center] (Mreža i centar za
dijeljenje).
Savjet
Ako se željena stavka ne pojavi na zaslonu,
pokušajte promijeniti vrstu prikaza
Upravljačke ploče.
3
Odaberite [Public network]
(Javna mreža) u [View your
active networks] (Prikaži
aktivne mreže).
Ako se ne prikazuje zaslon
[Public network] (Javna mreža),
idite na korak 6.
Pojavljuje se prozor [Set Network
Location] (Postavi mrežnu lokaciju).
Ako koristite Windows 7
U ovom poglavlju objašnjeno je kako se
postavlja tvornički instaliran Windows Media
Player 12 za operacijski sustav Windows 7.
Za pojedinosti o načinu rada radu Windows
Media Player 12 pogledajte Pomoć Windows
Media Playera 12.
nastavak
65CR
Upotreba značajki mreže
Ako poslužitelj ima funkciju koja ograničava
pristup s drugih uređaja, morate promijeniti
postavku na poslužitelju kako biste omogućili
pristup prijemnikh.
U ovom poglavlju objašnjeno je kako se
postavlja Windows Media Player kada ga
koristite kao poslužitelj.
Za pojedinosti o postavkama drugih
poslužiteljskih uređaja pogledajte upute za rad
ili pomoć odgovarajućih uređaja ili aplikacija.
4
Odaberite [Home network]
(Kućna mreža) ili [Work network]
(Uredska mreža) u skladu
s okruženjem u kojem se
koristi prijemnik.
5
Slijedite upute prikazane na
zaslonu u skladu s okruženjem
u kojem se koristi prijemnika.
Kada završite s postavkama, potvrdite
da je stavka u [View your active
networks] (Prikaži aktivne mreže)
promijenjena u [Home network] (Kućna
mreža) ili [Work network] (Uredska
mreža) u prozoru [Network and Sharing
Center] (Mreža i centar za dijeljenje).
6
8
Ako se [Media streaming is not
turned on] (Emitiranje medija nije
uključeno) pojavi u prozoru
[Media streaming options] (Opcije
emitiranja medija), odaberite
[Turn on media streaming]
(Uključi emitiranje medija).
9
Odaberite [Allow all]
(Omogući sve).
Otvara se prozor [Allow All Media
Devices] (Omogući sve medijske
uređaje). Ako su svi uređaji u lokalnoj
mreži postavljeni na [Allowed]
(Omogućeno), odaberite [OK] (U redu)
i zatvorite prozor.
Odaberite [Change advanced
sharing settings] (Promijeni
napredne postavke dijeljenja).
10 Odaberite [Allow all computers
7
66CR
and media devices] (Omogući sva
računala i medijske uređaje).
Odaberite [Choose media
streaming options…] (Odaberi
opcije emitiranja medija…)
u [Media streaming] (Emitiranje
medija).
11 Odaberite [OK] (U redu) za
zatvaranje prozora.
12 Osvježite popis poslužitelja.
Nakon što završite postavljanje Windows
Media Playera 12, osvježite popis
poslužitelja prijemnika i odaberite
poslužitelj s popisa poslužitelja.
Za pojedinosti o odabiru poslužitelja
pogledajte „Za osvježavanje popisa
poslužitelja” (str. 68).
Ako koristite Windows Vista/XP
5
Odaberite [Customize] (Prilagodi).
U ovom poglavlju objašnjeno je kako se
postavlja Windows Media Player 11 instaliran
na sustavu Windows Vista/XP*.
Za pojedinosti o radu s Windows Media
Player 11, pogledajte poglavlje Pomoć za
Windows Media Player 11.
* Microsoft Windows Media Player 11 nije tvornički
instaliran na operacijskom sustavu Windows XP.
Idite na web-mjesto tvrtke Microsoft, preuzmite
program za instaliranje i instalirajte Windows
Media Player 11 na svoje računalo.
Idite na [Start] (Pokretanje) –
[All Programs] (Svi programi).
2
Odaberite [Windows Media
Player].
6
Kliknite [Private] (Privatno)
i odaberite [Next] (Dalje).
7
Potvrdite da je [Location type]
(Vrsta lokacije) promijenjena u
[Private] (Privatno) i odaberite
[Close] (Zatvori).
8
Potvrdite da je u prozoru [Network
and Sharing Center] (Mreža
i centar za dijeljenje) prikazano
[Private network] (Privatna mreža)
i zatvorite prozor.
Windows Media Player 11 se pokreće.
3
Odaberite [Media Sharing…]
(Dijeljenje medija…) iz izbornika
[Library] (Knjižnica).
Ako koristite operacijski sustav
Windows XP, idite na korak 9.
4
Upotreba značajki mreže
1
Pojavljuje se prozor [Set Network
Location] (Postavi mrežnu lokaciju).
Kada je prikazano
, odaberite
[Networking…] (Umrežavanje…).
Pojavljuje se prozor [Network and Sharing
Center] (Mreža i centar za dijeljenje).
nastavak
67CR
9
Ako polje [Share my media] (Dijeli
moje medije) u prozoru [Media
Sharing] (Dijeljenje medija)
koji se prikazuje u koraku 3 nije
označeno, označite [Share my
media] (Dijeli moje medije),
a zatim odaberite [OK] (U redu).
Prikazuje se popis uređaja koji se mogu
povezati.
Za osvježavanje popisa
poslužitelja
Kada na kućnu mrežu dodate novi poslužitelj ili
kada na popisu ne možete pronaći poslužitelj
koji želite, osvježite popis poslužitelja.
1 Dok je prikazan popis poslužitelja
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
2 Odaberite „Refresh”, a zatim pritisnite
.
Pojavljuje se osvježeni popis poslužitelja.
Savjet
Prijemnik pamti pet posljednjih povezanih
poslužitelja i ti se poslužitelji pojavljuju na vrhu
popisa poslužitelja. Na popisu poslužitelja može
biti prikazano do 20 poslužitelja.
10 Odaberite [Settings...]
(Postavke…) koje se pojavljuju
pored [Share my media to:]
(Dijeli moje medije sa:).
11 Označite [Allow new devices
and computers automatically]
(Automatski omogući nove
uređaje i računala) i odaberite
[OK] (U redu).
Napomena
Odznačite ovu stavku nakon što potvrdite
da se prijemnik može povezati s poslužiteljem
i reproducirati zvučni sadržaj pohranjen na
poslužitelju.
12 Osvježite popis poslužitelja.
Nakon što završite postavljanje Windows
Media Playera 11, osvježite popis
poslužitelja prijemnika i odaberite
poslužitelj s popisa poslužitelja. Za
pojedinosti o odabiru poslužitelja
pogledajte „Za osvježavanje popisa
poslužitelja” (str. 68).
68CR
Brisanje poslužitelja s popisa
poslužitelja
1 Dok je prikazan popis poslužitelja
odaberite poslužitelj koji želite izbrisati,
a zatim pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavit će se izbornik mogućnosti.
2 Odaberite „Delete”, a zatim pritisnite
.
Zaslon za potvrdu pojavljuju se na zaslonu
TV-a.
3 Odaberite „OK”, a zatim pritisnite
.
Pojavljuje se „Complete!”, a odabrani
poslužitelj se briše.
Napomena
Čak i ako izbrišete poslužitelj s popisa poslužitelja,
poslužitelj će se ponovno pojaviti na popisu ako
ga prijemnik pronađe na mreži (na primjer, kada
osvježite popis poslužitelja).
Uživanje u zvučnom sadržaju
pohranjenom na poslužitelju
Možete reproducirati zvučni sadržaj
pohranjen na poslužitelju preko prijemnika
u MP3, linearni PCM, WMA i AAC*
formatima. Audio sadržaj sa zaštitom
autorskih prava DRM (Digital Rights
managment) ne može se reproducirati
na ovom prijemniku.
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Odaberite „ Music”, a zatim
pritisnite
ili b.
3
Odaberite „HOME NETWORK”,
a zatim pritisnite
.
Popis poslužitelja pojavljuje se na zaslonu
TV-a.
Ako se posljednja odabrana stavka (popis
pjesama, album, mapa itd.) pojavljuje
na zaslonu TV-a, uzastopno pritišćite
RETURN/EXIT O dok se ne pojavi
popis poslužitelja.
Kada se pojavi „No Server” ili kada se
na popisu pojavi poslužitelj koji nije
dostupan, pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Odaberite „Refresh”, a zatim pritisnite
. Pojavljuje se osvježeni popis
poslužitelja.
* Prijemnik može reproducirati datoteke AAC
samo s ekstenzijom „.m4a”, „.mp4” ili „.3gp”.
Poslužitelj
Ovaj prijemnik
Za direktan odabir funkcije Home Network
možete koristiti i gumb HOME NETWORK
na daljinskom upravljaču.
SHIFT
4
HOME
NETWORK
Popis sadržaja pojavljuje se na zaslonu
TV-a.
ALPHABET
SEARCH
Napomena
DISPLAY
Ako uređaj poslužitelja podržava funkciju
Wake-on-LAN, prijemnik automatski
uključuje poslužitelj. Ako poslužitelj ne
podržava standard Wake-on-LAN, unaprijed
uključite poslužitelj. Za pojedinosti
o postavkama ili radnjama funkcije Wake-onLAN vašeg poslužitelja pogledajte upute za
rad ili pomoć vašeg poslužitelja.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
N
x
X
Odaberite poslužitelj na kojem
se nalazi sadržaj koji želite
reproducirati.
5
Odaberite stavku (popis pjesama,
album, mapu itd.) koju želite,
a zatim pritisnite
.
Ako se pojavi druga stavka, ponovite ovaj
korak kako biste suzili izbor dok se ne
pojavi stavka koju želite. Stavke koje su
prikazane ovise o povezanom poslužitelju.
nastavak
69CR
Upotreba značajki mreže
Savjet
6
Odaberite pjesmu koji želite,
a zatim pritisnite
.
Reprodukcija počinje.
Provjerite emitira li se zvuk iz zvučnika
prijemnika.
Napomene
• Pjesme koje prijemnik ne može reproducirati
također se pojavljuju na zaslonu TV-a. Ne možete
razvrstati popis zapisa koji se mogu reproducirati.
• Na početku imena zapisa kojega prijemnik ne
može reproducirati pojavljuje se „!” i on se
preskače tijekom reprodukcije.
• Reprodukcija se neće nastaviti od posljednje
odabrane stavke ako isključite strujni kabel iz zidne
utičnice.
• Prilikom pretraživanja mape s velikom količinom
zvučnog sadržaja prijemniku će trebati vremena za
prikaz stavki. U tom slučaju koristite pretraživanje
pomoću ključne riječi (str. 79).
Upravljanje funkcijom Home
Network pomoću daljinskog
upravljača
Radnja
Napravite sljedeće
Pauziranje
reprodukcije*
Pritisnite X za vrijeme
reprodukcije.
Pritisnite N za nastavak
reprodukcije.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x.
Odlazak na početak Uzastopno pritišćite
trenutnog zapisa,
./>.
prethodni/sljedeći
zapis
Ponovni odabir
stavke koju želite
reproducirati
Savjeti
• Ako odaberete mapu (npr. mapu izvođača, mapu
žanra itd.) i zatim pritisnete gumb N, prijemnik
reproducira sve stavke u odabranoj mapi.
• Kada se funkcija promijeni u funkciju Home
Network, prijemnik nastavlja s radom od
posljednje odabrane stavke sve dok se ne isključi
prijemnik. Kada je „Network Standby” postavljeno
na „On”, reprodukcija se nastavlja od posljednje
odabrane stavke čak i ako ste isključili prijemnik.
Provjera zaštite autorskih prava
Ovaj prijemnik ne može reproducirati
datoteke u formatu WMA sa zaštitom
autorskih prava DRM.
Ako se datoteka WMA ne može reproducirati
na ovom prijemniku, provjerite svojstva
datoteke na računalu kako biste vidjeli
ima li zaštitu autorskih prava DRM.
Otvorite mapu ili nosač podataka gdje je
pohranjena datoteka WMA i kliknite desnom
tipkom miša datoteku kako bi se prikazao
prozor [Properties] (Svojstva). Ako postoji
kartica [License] (licenca), datoteka ima
zaštitu autorskih prava DRM i ne može se
reproducirati na ovom prijemniku.
70CR
Uzastopno pritišćite
RETURN/EXIT O ili B dok
se ne pojavi direktorij koji
želite.
Ili pritisnite TOOLS/
OPTIONS, odaberite
„Server List”, a zatim
odaberite stavku koju želite.
Za povratak na zaslon
reprodukcije, pritisnite
TOOLS/OPTIONS
i odaberite „Now Playing”.
Pretraživanje željene Prilikom odabira sadržaja na
stavke pomoću
poslužitelju pritisnite SHIFT,
ključne riječi
zatim ALPHABET SEARCH,
a potom unesite ključnu riječ
(str. 79).
Promjena
poslužitelja
Dok je zaustavljena
reprodukcija pritisnite
TOOLS/OPTIONS.
Odaberite „Server List”,
a zatim pritisnite .
Odaberite poslužitelj koji
želite, a zatim pritisnite .
Odabir ponavljanja Pritisnite SHIFT, a zatim
reprodukcije
uzastopno pritišćite REPEAT
dok se
ili
ne pojavi na
zaslonu TV-a.
Odabir nasumične
reprodukcije
Pritisnite SHIFT, a zatim
uzastopno pritišćite
SHUFFLE dok se „SHUF”
ne pojavi na zaslonu TV-a.
* Ovisno o poslužitelju ili zapisu pauziranje
reprodukcije možda neće raditi dok je odabrana
funkcija Home Network.
Uživanje u Sony
Entertainment Network (SEN)
S ovim prijemnikom možete preslušavati
glazbene usluge na internetu (funkcija SEN).
Za upotrebu ove funkcije prijemnik mora
biti povezan na mrežu, a mreža mora biti
povezana na internet. Detalje potražite
u odjeljku „6: Povezivanje s mrežom” (str. 34).
Idite na dolje navedeno web-mjesto za više
informacija o funkciji SEN:
http://
www.sonyentertainmentnetwork.com
Sljedeći koraci objašnjavaju kako odabrati
„vTuner” kao primjer glazbene usluge na
internetu.
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Odaberite „ Music”, a zatim
pritisnite
ili b.
3
Odaberite „SEN”, a zatim
pritisnite
.
Popis pružatelja usluga pojavljuje se na
zaslonu TV-a. Ako prijemnik automatski
prikaže posljednju odabranu uslugu ili
stanicu, uzastopno pritišćite RETURN/
EXIT O dok se ponovno ne pojavi popis
pružatelja usluga.
SEN
Savjet
Za direktan odabir funkcije SEN možete
koristiti i gumb SEN na daljinskom upravljaču.
Napomena
Prije početka korištenja glazbenih usluga morate,
ovisno o pružatelju usluga, registrirati svoj
prijemnik. Pojedinosti o registraciji potražite na
web-mjestu korisničke podrške pružatelja usluga.
SHIFT
Brojčani
gumbi
ENT/MEM
ALPHABET
SEARCH/SEN
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
4
Odaberite „vTuner”, a zatim
pritisnite
.
5
Odaberite mapu ili stanicu koju
želite, a zatim pritisnite
.
• Pritisnite V/v za odabir stavke.
• Pritisnite
za odlazak na sljedeći
direktorij ili za slušanje stanice.
• Pritisnite RETURN/EXIT O za
odlazak na prethodni direktorij.
Napomena
Ako se pojavi „No Service” i ne možete prikazati
popis pružatelja usluga, pritisnite TOOLS/
OPTIONS i odaberite „Refresh”.
Savjet
Kada je funkcija promijenjena u funkciju SEN,
prijemnik prikazuje posljednju odabranu uslugu
ili stanicu sve dok se ne isključi prijemnik. Kada je
„Network Standby” postavljeno na „On”, prikazuje
se posljednja odabrana usluga ili stanica čak i ako
ste isključili prijemnik.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
nastavak
71CR
Upotreba značajki mreže
Ovaj prijemnik
Za upravljanje funkcijom SEN
pomoću daljinskog upravljača
Radnja
Napravite sljedeće
Promjena stanice
ili usluge
Pritisnite RETURN/EXIT O
za povratak na popis
pružatelja usluga, a zatim
ponovno odaberite uslugu.
Za ponovni povratak na
zaslon reprodukcije pritisnite
TOOLS/OPTIONS i
odaberite „Now Playing”.
Upotreba različitih
funkcija dok
prijemnik bira ili
reproducira postaju
ili uslugu
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazana stavka se može
razlikovati ovisno o odabranoj
stavci ili direktoriju.
Odabir opcija
usluge
Za vrijeme odabira ili
reprodukcije sadržaja usluge
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Odaberite „Service Options”
i pritisnite . Sadržaj opcije
usluge razlikuje se ovisno o
odabranim uslugama.
Pretraživanje željene Prilikom odabira sadržaja na
stavke pomoću
poslužitelju pritisnite SHIFT,
ključne riječi
zatim ALPHABET SEARCH,
a potom unesite ključnu riječ
(str. 79).
Prikaz dostupnih
informacija
Uzastopno pritišćite DISPLAY
za prikaz imena izvođača,
naziva albuma, sata, itd.
Memoriranje stanica
Možete pohraniti do 20 stanica kao omiljenih
stanica.
1
Odaberite postaju koju želite
memorirati.
2
Za vrijeme prijema pritisnite
SHIFT, a zatim ENT/MEM.
Pojavljuje se popis memoriranih postaja.
3
Odaberite broj memorirane
stanice, a zatim pritisnite
.
4
Ponovite korake od 1 do 3 za
pohranu druge stanice.
Za slušanje memorirane stanice
1 U izborniku odaberite „
pritisnite
Music”, a zatim
ili b.
2 Odaberite „SEN”, a zatim pritisnite
.
Popis pružatelja usluga pojavljuje se na
zaslonu TV-a. Ako prijemnik automatski
prikaže posljednju odabranu stanicu,
uzastopno pritišćite RETURN/EXIT O
dok se ponovno ne pojavi popis pružatelja
usluga.
3 Odaberite „Preset”, a zatim pritisnite
.
Na vrhu popisa pružatelja usluga pojavljuje
se „Preset”.
4 Odaberite željenu memoriranu stanicu,
a zatim pritisnite
.
Napomena
Neke se stanice možda neće moći memorirati,
ovisno o pružatelju usluga. Ako pokušate
memorirati takvu stanicu, na zaslonu se prikazuje
„Not Available”.
Savjet
Memoriranu stanicu odaberite brojčanim gumbima.
Pritisnite SHIFT, a zatim brojčani gumb koji
odgovara broju memorirane stanice, a zatim
pritisnite
za direktan odabir memorirane
stanice.
72CR
Uživanje u različitim glazbenim
uslugama
Možete uživati u slušanju sadržaja različitih
glazbenih usluga na internetu.
Više informacija o glazbenim uslugama,
načinu korištenja usluga, te registracijskom
kodu prijemnika potražite na dolje
navedenom web-mjestu.
http://munlimited.com/home
Provjera registracijskog koda
Možda ćete prilikom korištenja nove glazbene
usluge morati unijeti registracijski kôd
prijemnika.
1 U izborniku odaberite „
pritisnite
Music”, a zatim
ili b.
2 Odaberite „SEN”, a zatim pritisnite
Audio sadržaji koji se trenutno reproduciraju
na prijemniku mogu se istovremeno
reproducirati na svim uređajima koji
odgovaraju funkciji PARTY STREAMING
na vašoj kućnoj mreži.
Ako dođe do prekida kada upotrebljavate
bežičnu vezu, prijemnik spojite na usmjerivač
preko žičane veze.
Za vrijeme emitiranja funkcije PARTY uređaj
„PARTY domaćin” pokreće funkciju PARTY
i emitira glazbu, a uređaj „PARTY gost” se
pridružuje funkciji PARTY i prima glazbu
s „PARTY domaćina”.
Prije korištenja funkcije PARTY
STREAMING provjerite je li „PARTY
STREAMING” postavljeno na „On” (str. 95).
PARTY gost
PARTY gost
Upotreba značajki mreže
.
Popis pružatelja usluga pojavljuje se na
zaslonu TV-a. Ako prijemnik automatski
prikaže posljednju odabranu uslugu ili
stanicu, uzastopno pritišćite RETURN/
EXIT O dok se ponovno ne pojavi popis
pružatelja usluga.
Upotreba funkcije PARTY
STREAMING
PARTY domaćin
PARTY gost
3 Odaberite „Registration Code”
i pritisnite
.
Pojavljuje se registracijski kôd prijemnika.
SHIFT
PARTY
Možete koristiti funkciju PARTY
STREAMING s drugim uređajima* koji imaju
dolje prikazani logo PARTY STREAMING.
nastavak
73CR
* Dostupni uređaji koji podržavaju funkciju PARTY
STREAMING mogu se razlikovati ovisno o zemlji
ili regiji. Za pojedinosti o dostupnim uređajima
obratite se najbližem dobavljaču za Sony.
Zatvaranje funkcije PARTY
Pritisnite SHIFT, zatim držite pritisnuto
PARTY dok se ne pojavi „CLOSE PARTY”.
Funkciju PARTY na prijemniku možete
upotrijebiti i za završavanje zabave.
Pokretanje funkcije PARTY
Možete pokrenuti funkciju PARTY tako da
drugi uređaji koji podržavaju funkciju PARTY
STREAMING mogu reproducirati istu glazbu
čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.
1
2
Provjerite jesu li uređaji PARTY
gost uključeni i spremni za
uključivanje u funkciju PARTY.
Uključite izvor zvuka koji želite.
Može se emitirati zvučni sadržaj svih
izvora zvuka na ovom prijemniku.
Prikazuje se „JOIN PARTY”, a prijemnik se
pridružuje funkciji PARTY kao PARTY gost.
Napomene
Izlazak iz funkcije PARTY
Pritisnite SHIFT, a zatim držite
pritisnuto PARTY dok se ne pojavi
„START PARTY”.
Prijemnik pokreće emitiranje funkcije
PARTY kao PARTY domaćin.
Funkciju PARTY na prijemniku možete
upotrijebiti i za pokretanje zabave.
74CR
Prijemnik se može pridružiti funkciji PARTY
koju je pokrenuo drugi uređaj tako da možete
slušati isti zvučni sadržaj koji se reproducira
u drugoj prostoriji.
Dok uređaj PARTY domaćin ima
uključenu funkciju PARTY, pritisnite
SHIFT, a zatim pritisnite PARTY.
• Može se emitirati samo zvučni sadržaj na
ovom prijemniku. Za vrijeme rada PARTY
domaćina videosignali se ne emitiraju na
TV-u, a zvuk iz prijemnika preoblikuje se u
2-kanalni. U tom slučaju možete kao zvučno
polje odabrati samo „2CH ST”.
• Kada pokrenete funkciju PARTY kao PARTY
domaćin, može doći do vremenskog razmaka
između audio izlaza i vizualnog prikaza u
sljedećim slučajevima.
– Koristi se funkcija Kanal za povrat zvuka
(ARC).
– Video izlaz opreme povezan je na TV,
a zvučni izlaz povezan je na digitalne
ili analogne ulazne audio utičnice na
prijemniku.
• Izvore sa zaštićenim autorskim pravima nije
moguće emitirati.
3
Pridruživanje funkciji PARTY
Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite PARTY.
Prikazuje se „LEAVE PARTY”, a prijemnik
izlazi iz funkcije PARTY.
Napomene
• Nije se moguće pridružiti funkciji PARTY
u sljedećim slučajevima:
– uključena je funkcija PARTY na ovom
prijemniku.
– već ste se pridružili drugoj funkciji PARTY.
• Ako pritisnete PARTY dok nije pokrenuta funkcija
PARTY, ali uređaj koji podržava funkciju PARTY
STREAMING reproducira sadržaj, uređaj će biti
PARTY domaćin, a prijemnik će se pridružiti
funkciji PARTY kao PARTY gost.
• Funkcija uređaja PARTY gost automatski
prebacuje na HOME NETWORK kada se uređaj
pridruži funkciji PARTY. Čak i ako uređaj PARTY
gost izađe iz funkcije PARTY, funkcija ostaje kao
HOME NETWORK.
Savjet
Ako je „Network Standby” postavljeno na „On”,
prijemnik se automatski uključuje i pridružuje
se funkciji PARTY kada uređaj PARTY domaćin
pokrene funkciju PARTY.
Emitiranje glazbe iz programa
iTunes pomoću funkcije
AirPlay
1
Dodirnite/kliknite ikonu
u donjem desnom dijelu zaslona
iOS uređaja ili prozora programa
iTunes.
[iOS device] (iOS uređaj)
Koristeći bežičnu mrežu možete reproducirati
audio sadržaje na iOS uređajima kao što su
iPhone, iPod touch, iPad ili biblioteku iTunes
na računalu s ovim prijemnikom.
PC
iPhone/iPod
touch/iPad
[iTunes]
Kompatibilni modeli uređaja
iPod/iPhone/iPad
Napomene
• Pogledajte „Kompatibilni modeli uređaja iPod/
iPhone/iPad” na ovoj stranici za pojedinosti o
podržanim verzijama operacijskog sustava iOS
ili programa iTunes.
• Ažurirajte iOS ili iTunes najnovijom verzijom
softvera prije upotrebe prijemnika.
• Pogledajte u uputama za rad svojeg uređaja
pojedinosti o načinu upotrebe iOS uređaja,
programa iTunes ili AirPlay.
• Ovaj prijemnik ne možete upotrebljavati kao
uređaj PARTY domaćin dok upotrebljavate
funkciju AirPlay.
2
Upotreba značajki mreže
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(2., 3. ili 4. generacije), iPad, iPad2 s iOS 4.2
ili novijom verzijom i Mac ili računalo s
programom iTunes 10.1 ili novijom verzijom.
Odaberite „STR-DN1030”
u AirPlay izborniku programa
iTunes ili vašeg iOS uređaja.
[iOS device] (iOS uređaj)
nastavak
75CR
[iTunes]
3
Započnite reprodukciju audio
sadržaja na iOS uređaju ili
u programu iTunes.
Funkcija AirPlay automatski se odabire
kao funkcija prijemnika.
Savjeti
• Prednost se daje posljednjoj naredbi prijemnika.
Prijemnik započinje reprodukciju audio sadržaja
s drugog uređaja kada primi upravljanje s tog
uređaja opremljenog funkcijom AirPlay, čak i
ako se ovaj prijemnik upotrebljava za funkciju
AirPlay s originalnim uređajem.
• Ovaj prijemnik može emitirati veoma glasan zvuk
ako ste postavili preveliku jačinu zvuka pomoću
iOS uređaja ili programa iTunes.
• Pojedinosti o načinu upotrebe programa iTunes
pogledajte u odjeljku Pomoć programa iTunes.
• Razina jačine zvuka iOS uređaja ili programa
iTunes možda se neće moći povezati s razinom
jačine zvuka ovog prijemnika.
Savjet
Ako reprodukcija ne započinje, ponovno provedite
postupak od 1. koraka.
Za potvrdu/uređivanje naziva
uređaja
Način preimenovanja uređaja pogledajte
u poglavlju „Dodjeljivanje naziva uređaja”
(str. 96) uputa za rad.
Za upravljanje reprodukcijom
pomoću funkcije AirPlay
Možete upotrijebiti MASTER VOL +/– ili
2 +/–, N, X, x, . i > gumbe. Rad
prijemnika i daljinskog upravljača uključen
je tek kada se prijemnik odabere kao izlazni
uređaj.
Kada upotrebljavate program iTunes,
postavite iOS uređaj tako da može prihvatiti
upravljanje s ovog prijemnika i daljinskog
upravljača ako želite koristiti ovaj prijemnik
i daljinski upravljač za upravljanje iOS
uređajem.
Napomena
Gumbi SHUFFLE i REPEAT na daljinskom
upravljaču ne rade kada je uključena funkcija
AirPlay.
76CR
Ažuriranje softvera
Preuzimanjem posljednje verzije softvera
možete koristiti najnovije funkcije. Prijemnik
pristupa poslužitelju Sony radi ažuriranja
softvera.
Ako je novo ažuriranje dostupno, na zaslonu
TV-a pojavljuje se „[New Software] Perform
Software Update” (Novi softver. Provedite
ažuriranje softvera) i „UPDATE” se pojavljuje
kada se povežete na internet ili koristite
Home Network ili funkciju SEN.
Prije ažuriranja softvera provjerite je li oprema
priključena na prijemnik isključena.
Pojedinosti o dostupnom ažuriranju softvera
potražite na web-mjestu korisničke podrške
(str. 120).
Napomene
• Pazite da za vrijeme postupka ažuriranja ne
isključite prijemnik, odspojite mrežni kabel
ili provedete bilo koju radnju na prijemniku.
• Ako pokušate ažurirati softver kada je uključeno
Tempirano isključivanje, ono će se automatski
isključiti.
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
8
Odaberite „Agree”, a zatim
pritisnite
.
3
Odaberite „Network”
i pritisnite
.
4
Odaberite „Software Update”
i pritisnite
.
5
Odaberite „Update”
i pritisnite
.
Prijemnik započinje s ažuriranjem
softvera, a GUI MODE se automatski
isključuje. Indikator ON/STANDBY na
prednjoj ploči treperi tijekom ažuriranja
softvera. Prijemniku može biti potrebno
neko vrijeme da završi ažuriranje
(najdulje otprilike 40 minuta). Potrebno
vrijeme ovisit će o količini podataka koji
se ažuriraju, vrsti mrežne veze, okruženju
mrežne komunikacije, itd.
Po završetku ažuriranja softvera
pojavljuje se poruka „Complete!”.
Time se promjene ili prilagodbe postavki
vraćaju na zadane vrijednosti.
Prijemnik započinje provjeru dostupnih
ažuriranja softvera.
Napomena
2
Odaberite „ Settings”, a zatim
pritisnite
ili b.
Na zaslonu TV-a pojavit će se izbornik
Settings.
6
Ako ažuriranje nije dostupno, pojavljuje
se „No update required.”.
7
Odaberite „OK”, a zatim
pritisnite
.
Pojavljuje se poruka koja potvrđuje
slažete li se ili ne s uvjetima ažuriranja
softvera. Potvrdite poruku, pročitajte
i „UGOVOR KRAJNJEG KORISNIKA
LICENCE SOFTVERA TVRTKE SONY”
(str. 125), a zatim pritisnite
.
Poništavanje postupka
Odaberite „Cancel” u koraku 7.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite RETURN/EXIT O prije nego
što prijemnik započne ažuriranje softvera.
Kada ažuriranje započne ne možete se vratiti
na prethodni zaslon.
nastavak
77CR
Upotreba značajki mreže
Kada se na TV zaslonu pojavi
„Found latest update.”,
pritisnite
.
Ako se pojavi jedno od stanja u nastavku, došlo
je do pogreške tijekom ažuriranja softvera.
– Indikator ON/STANDBY nekoliko puta
uzastopce zatreperi.
– Na zaslonu se pojavljuje „ERROR”.
– Niti jedan indikator se ne uključuje na
zaslonu ili se indikator ON/STANDBY
isključuje.
– Prijemnik nije završio ažuriranje nakon
40 minuta i poruka „UPDATING” nastavlja
treptati na zaslonu.
Odmah odspojite kabel za napajanje i zatim
ga ponovno uključite. Prijemnik će pokušati
ažurirati softver. Ako se stanje i dalje nastavlja,
obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
Popis poruka značajki mreže
Poruka i objašnjenje
Poruka i objašnjenje
Not Found
Na poslužitelju nema stavke koja odgovara ključnoj
riječi.
Connection Fail
Prijemnik se nije uspio povezati s mrežom.
Not in Use
Izvodi se radnja koja je trenutno zabranjena.
Input Error!
Unesene vrijednosti su neispravne ili nevažeće.
SEN
Network settings
Not in Use
Izvodi se radnja koja je trenutno zabranjena.
Not Supported
Uređaj pristupne točke ne podržava način rada
WPS-PIN kod.
Kućna mreža
Poruka i objašnjenje
Cannot Connect
Prijemnik se ne može povezati s odabranim
poslužiteljem.
Cannot Get Info
Prijemnik ne može dobiti informacije o poslužitelju
ili sadržaju.
Cannot JOIN
Prijemnik se nije uspio pridružiti funkciji PARTY.
Cannot Play
Prijemnik ne može reproducirati zvučne datoteke
zbog toga što ne podržava taj format datoteke ili
postoje ograničenja za reprodukciju.
Cannot START
Prijemnik nije uspio pokrenuti funkciju PARTY.
Data Error
Pokušali ste reproducirati datoteku koja se ne može
reproducirati.
Device Full!
Više ne možete registrirati nove uređaje na popis
uređaja.
Initialize
Prijemnik primjenjuje tvornički zadanu postavku
na mrežnu funkcije.
No Server
Nema poslužitelja na mreži na koju se prijemnik
može povezati. Pokušajte osvježiti popis poslužitelja
(str. 68).
No Track
U odabranoj mapi na poslužitelju nema datoteka
koje se mogu reproducirati.
78CR
Poruka i objašnjenje
Cannot Connect
Prijemnik se ne može povezati s poslužiteljem.
Cannot Get Data
Prijemnik ne može dobiti sadržaj s poslužitelja.
Cannot Play
Prijemnik ne može reproducirati uslugu ili stanicu
zbog toga što ne podržava taj format datoteke ili
postoje ograničenja za reprodukciju.
Data Error
• Pokušali ste reproducirati datoteku koja se ne
može reproducirati.
• Prijemnik ne prepoznaje podatke na poslužitelju.
Need Software update
Usluga nije dostupna u trenutnoj verziji softvera
prijemnika.
Više informacija o ažuriranju softvera potražite
na dolje navedenom web-mjestu:
http://munlimited.com/home
No Preset
Na prijemniku nema pohranjenih stanica
za odabrani broj memorirane stanice.
No Service
Nema pružatelja usluga.
No Station
U odabranoj usluzi nema stanica.
Not Available
• Odabrana usluga nije dostupna.
• Izvodi se radnja koja trenutno nije dostupna.
Not in Use
Izvodi se radnja koja je trenutno zabranjena.
Ažuriranje softvera
1
Poruka i objašnjenje
Cannot connect
Prijemnik ne može pristupiti poslužitelju kako
bi preuzeo posljednju verziju softvera. Uđite u
izbornik postavki i ponovno ažurirajte softver
(str. 76).
Can’t download
Prijemnik nije uspio preuzeti podatke za ažuriranje
za vrijeme ažuriranja softvera. Uđite u izbornik
postavki i ponovno ažurirajte softver (str. 76).
Zaslon za unos ključne riječi pojavljuje
se na zaslonu TV-a.
2
Napomena
Unesite ključnu riječ koja odgovara slovima ili
riječi u početku naziva ili naslova stavke koju
želite tražiti. Kada prijemnik traži stavku The
na početku naziva i razmak iza njega će se
ignorirati.
ALPHABET
SEARCH
Pritisnite
.
Pojavljuje se stavka koja odgovara
ključnoj riječi. Ako stavka koja se pojavi
nije stavka koju ste tražili, pritisnite B/b
kako biste prikazali prethodnu/sljedeću
stavku.
4
Ponavljajte korake 1 do 3 dok ne
nađete željenu stavku, a zatim
pritisnite
.
5
Odaberite pjesmu koji želite,
a zatim pritisnite
.
Reprodukcija počinje.
V/v/B/b,
79CR
Upotreba značajki mreže
3
SHIFT
Brojčani/
tekstualni
gumbi
Za unos ključne riječi pritisnite
SHIFT, a zatim brojčane/
tekstualne gumbe.
Ključna riječ se može sastojati od najviše
15 znakova.
Pretraživanje stavke pomoću
ključne riječi
Kada je na zaslonu TV-a prikazan popis
(npr. popis izvođača, popis pjesama, itd.)
možete unijeti ključnu riječ za pretraživanje
željene stavke.
Pretraživanje po ključnim riječima dostupno
je samo ako je odabrana funkcija Home
Network ili funkcija SEN.
Pritisnite SHIFT, a zatim
ALPHABET SEARCH kada je na
zaslonu TV-a prikazan popis
stavki (popis izvođača, popis
zapisa itd.).
Značajke funkcije „BRAVIA” Sync
Što je „BRAVIA” Sync?
Funkcija „BRAVIA” Sync omogućuje
komunikaciju između proizvoda tvrtke Sony,
primjerice TV-a, Blu-ray Disc / DVD uređaja
za reprodukciju, AV pojačala itd., koji
podržavaju funkciju Control for HDMI.
Povezivanjem Sonyjeva opreme kompatibilne
s funkcijom „BRAVIA” Sync putem HDMI
kabela (nije priložen) rukovanje se
pojednostavnjuje na način opisan u sljedećim
odjeljcima:
• Reprodukcija jednim dodirom (str. 81)
• Upravljanje zvukom sustava (str. 82)
• Isključivanje sustava (str. 82)
• Odabir scene (str. 83)
• Upravljanje kućnim kinom (str. 83)
Funkcija Control for HDMI standardna je
funkcije za uzajamno upravljanje koji koristi
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
za HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Preporučujemo da prijemnik povežete
s proizvodima koji imaju funkciju
„BRAVIA” Sync.
Napomene
• Funkcije „One Touch Play”, „System Audio
Control” i „System Power-Off” možete
upotrebljavati i s opremom koju ne proizvodi
tvrtka Sony. Međutim, kompatibilnost s opremom
koju ne proizvodi tvrtka Sony nije zajamčena.
• Značajke „Scene Select” i „Home Theatre Control”
su funkcije u vlasništvu tvrtke Sony. One ne mogu
raditi s opremom koju nije proizvela tvrtka Sony.
• Na opremi koja nije kompatibilna s funkcijom
„BRAVIA” Sync ove značajke ne mogu se
aktivirati.
80CR
Priprema za funkciju
„BRAVIA” Sync
Prijemnik je kompatibilan s funkcijom
„Control for HDMI-Easy Setting”.
• Ako je TV kompatibilan s funkcijom
„Control for HDMI-Easy Setting”, možete
automatski postaviti funkciju Control for
HDMI prijemnika i opreme za reprodukciju
postavljanjem funkcije Control for HDMI na
TV-u (str. 80).
• Ako TV nije kompatibilan s funkcijom
„Control for HDMI-Easy Setting”, postavite
funkciju Control for HDMI prijemnika,
opreme za reprodukciju i TV-a na svakom
uređaju posebno (str. 81).
Ako je vaš TV kompatibilan
s funkcijom „Control for
HDMI-Easy Setting”
1 Spojite prijemnik, TV i opremu za
reprodukciju preko HDMI veze
(str. 25, 26).
(Odgovarajuća oprema mora biti
kompatibilna s funkcijom Kontrola
za HDMI).
2 Uključite prijemnik, TV i opremu za
reprodukciju.
3 Uključite funkciju Kontrola za HDMI
na TV-u.
Funkcija Control for HDMI uključuje se
istodobno na prijemniku i na priključenoj
opremi. Tijekom postavljanja na zaslonu
trepće „SCANNING”. Pričekajte da se
prikaže „COMPLETE”. Postavljanje je
dovršeno.
Detalje o postavljanju TV-a potražite
u uputama za njegovo korištenje.
Ako TV nije kompatibilan
s funkcijom „Control for
HDMI-Easy Setting”
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2 Na izborniku odaberite „
Settings”,
a zatim pritisnite
ili b.
Na zaslonu TV-a pojavit će se izbornik
Settings.
3 Odaberite „HDMI”, a zatim pritisnite
ili b.
4 Odaberite „Ctrl for HDMI”, a zatim
pritisnite
5 Odaberite „ON”, a zatim pritisnite
.
Funkcija Control for HDMI uključena je.
6 Pritisnite GUI MODE za izlaz iz izbornika
grafičkog korisničkog sučelja (GUI).
7 Za prikaz slike s priključene opreme HDMI
ulaz prijemnika i TV-a odaberite u skladu
s HDMI ulazom povezane opreme.
8 Uključite funkciju Control for HDMI za
povezanu opremu.
Ako je funkcija Control for HDMI za
povezanu opremu već postavljena, ne
morate mijenjati postavku.
9 Ponovite sedmi i osmi korak za ostalu
opremu koja će koristiti funkciju Control
for HDMI.
Detalje o postavljanju TV-a i povezane
opreme potražite u uputama za korištenje
odgovarajuće opreme.
• Kada izvučete HDMI kabel ili promijenite vezu,
izvedite korake navedene u odjeljku „Ako je TV
kompatibilan s funkcijom „Control for HDMIEasy Setting”” (str. 80) ili „Ako TV nije
kompatibilan s funkcijom „Control for HDMIEasy Setting”” (str. 81).
• Prije korištenja funkcije „Control for HDMI-Easy
Setting” na TV-u obavezno isključite TV i drugu
povezanu opremu, uključujući prijemnik.
• Ako nakon prilagodbe postavki za funkciju
„Control for HDMI- Easy Setting” oprema za
reprodukciju ne funkcionira, provjerite postavku
Control for HDMI opreme za reprodukciju.
• Ako povezana oprema ne podržava funkciju
„Control for HDMI-Easy Setting”, ali podržava
funkciju Control for HDMI, funkciju Control
for HDMI za povezanu opremu postavite prije
korištenja funkcije „Control for HDMI-Easy
Setting” s TV-a.
Reprodukcija s opreme
jednim dodirom
(Reprodukcija jednim dodirom)
Kada pokrenete reprodukciju na opremi
povezanoj s prijemnikom putem HDMI
veze, rukovanje prijemnikom i TV-om
pojednostavnjuje se na sljedeći način:
prijemnik i TV
Uključuje se (ako je u stanju pripravnosti)
Prebacuje na odgovarajući HDMI ulaz
Ako „Pass Through” postavite na „AUTO” ili
„ON” (str. 94), prijemnik postavite u stanje
pripravnosti, zvuk i slika mogu se vidjeti
i čuti samo s TV-a
Napomene
• Provjerite je li funkcija upravljanja zvukom sustava
uključena putem izbornika TV-a.
• Ovisno o TV-u, možda se neće pojaviti početak
sadržaja.
• Ovisno o postavkama, prijemnik se možda neće
uključiti kada „Pass Through” postavite na
„AUTO” ili „ON”.
nastavak
81CR
Značajke funkcije „BRAVIA” Sync
ili b.
Napomene
Savjet
Na izborniku TV-a možete i odabrati priključenu
opremu, primjerice Blu-ray Disc / DVD uređaj
za reprodukciju. Prijemnik i TV automatski će
se prebaciti na odgovarajući ulaz HDMI.
Isključivanje prijemnika
s TV-om
(Isključivanje sustava)
Uživanje u TV zvuku sa
zvučnika priključenih
na prijemnik
(Upravljanje zvukom sustava)
Jednostavnom radnjom možete uživati u TV
zvuku sa zvučnika priključenih na prijemnik.
Funkcijom Upravljanje zvukom sustava
možete upravljati preko izbornika TV-a.
Detalje potražite u uputama za rad za TV.
TV
Prijemnik
Uključuje
• Uključuje se
Upravljanje
(ako je u stanju
zvukom sustava
pripravnosti)
• Prebacuje na
odgovarajući
ulaz HDMI
Smanjuje
glasnoću TV-a
Emitira zvuk
TV-a
Upravljanje zvukom sustava možete koristiti
i na sljedeći način.
• Ako uključite prijemnik kada je uključen
TV, funkcija Upravljanje zvukom sustava
automatski će emitirati zvuk TV-a kroz
zvučnike priključene na prijemnik.
Međutim, ako isključite prijemnik, zvuk
će se emitirati iz zvučnika TV-a.
• Kada zvuk televizora izlazi preko zvučnika
spojnih na prijemnik, preko daljinskog
upravljača televizora možete prilagoditi
jačinu zvuka ili privremeno isključiti zvuk.
Napomene
• Ako upravljanje zvukom sustava ne funkcionira
u skladu s postavkom TV-a, informacije potražite
u uputama za rad TV-a.
• Kada je „Ctrl for HDMI” postavljeno na „ON”,
postavke „Audio Out” u izborniku HDMI Settings
automatski će se podesiti u skladu s postavkama
funkcije Upravljanje zvukom sustava (str. 94).
82CR
Kada isključite TV pomoću gumba za
napajanje na daljinskom upravljaču TV-a,
prijemnik i priključena oprema automatski
će se isključiti.
TV možete isključiti i pomoću daljinskog
upravljača prijemnika.
AV ?/1
TV
Pritisnite TV, a zatim AV ?/1.
TV, prijemnik i priključena oprema su
isključeni.
Napomene
• Postavite funkciju za blokiranje napajanja TV-a na
„ON” prije upotrebe funkcije Isključivanja sustava.
Detalje potražite u uputama za rad TV-a.
• Priključena se oprema, ovisno o svom stanju,
možda neće isključiti. Detalje potražite u uputama
za rad povezane opreme.
• Ako upotrebljavate funkciju Isključivanja sustava
s televizorom koji nije proizvela tvrtka Sony,
programirajte daljinski upravljač prema
proizvođaču televizora.
Uživanje u optimalnom
zvučnom polju za
odabranu scenu
Upravljanje prijemnikom
preko daljinskog
upravljača TV-a
(Odabir scene)
(Upravljanje kućnim kinom)
Optimalna kvaliteta slike i zvučno polje
odabiru se automatski u skladu sa scenom
odabranom na TV-u.
Za pojedinosti o radu pogledajte upute za
rad TV-a.
Ako je TV kompatibilan s funkcijom „Home
Theatre Control” priključen na prijemnik,
ikona za internetske aplikacije prikazuje se
na priključenom TV-u.
Pomoću daljinskog upravljača TV-a možete
prebaciti ulaz prijemnika ili zvučna polja.
Također možete prilagoditi razinu središta
zvučnika ili subwoofera ili prilagoditi postavke
funkcije „Sound Optimizer” (str. 63), „Dual
Mono” (str. 93) ili „A/V Sync” (str. 93).
Napomena
Ovisno o TV-u, zvučno polje se možda neće
prebaciti.
Tablica podudarnosti
Postavka scene na TV-u
Zvučno polje
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Za upotrebu funkcije Upravljanje kućnim kinom,
TV mora imati pristup širokopojasnoj usluzi. Za
pojedinosti pogledajte upute za rad televizora.
Značajke funkcije „BRAVIA” Sync
Sports
Napomena
83CR
• ANALOG: Određuje ulaz analognih
zvučnih signala u priključke AUDIO IN
(L/D).
Ostali postupci
Prebacivanje između
digitalnog i analognog zvuka
Napomene
(INPUT MODE)
• Ovisno o ulazu, na zaslonu se pojavljuje „------”,
a drugi načini rada ne mogu se odabrati.
• Kada se koristi funkcija „A. DIRECT”, audio ulaz je
postavljen na „ANALOG”. Ne možete birati druge
načine.
Kada na prijemnik priključite opremu
s digitalnim i analognim audio utičnicama,
možete ulaz zvuka priključiti u bilo koju
od njih ili prebaciti s jedne na drugu, ovisno
o vrsti materijala koji želite gledati.
Upotreba drugih priključaka
video/audio ulaza
1
Uključite INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir ulaza.
Možete koristiti i gumbe za unos na
daljinskom upravljaču.
2
Uzastopno pritišćite INPUT MODE
na prijemniku za odabir načina
ulaza zvuka.
Odabrani način ulaza zvuka pojavljuje
se na zaslonu.
• AUTO: Daje prednost digitalnim
zvučnim signalima. Ako postoji više
od jedne digitalne veze, prednost imaju
zvučni signali HDMI.
Ako nema digitalnih zvučnih signala,
odabiru se analogni zvučni signali. Kada
se odabere TV ulaz, prednost se daje
signalima Kanala za povrat zvuka
(ARC). Ako vaš TV nije kompatibilan
s funkcijom ARC, odabiru se digitalni
optički audio signali.
Ako funkcije Kontrola za prijemnik
i TV-a nisu aktivirane, funkcija ARC
nije djelatna.
• COAX: Određuje ulaz digitalnih
zvučnih signala u priključak DIGITAL
COAXIAL.
• OPT: Određuje ulaz digitalnih zvučnih
signala u utičnicu DIGITAL OPTICAL.
84CR
(Input Assign)
Video i/ili audio signale možete dodijeliti
drugim priključcima ulaza.
Nakon što ste promijenili namjenu priključaka
ulaza, gumbom za unos (ili pomoću funkcije
INPUT SELECTOR na prijemniku) možete
odabrati opremu koju ste priključili.
Dodjeljivanje video ulaza
i digitalnog zvučnog ulaza
komponenti
Možete dodijeliti ulazne utičnice
COMPONENT VIDEO i DIGITAL drugom
ulazu ako zadane postavke utičnica ne
odgovaraju priključenoj opremi.
Primjer:
Kada priključite DVD uređaj za reprodukciju
na priključke OPTICAL SAT/CATV IN i
COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Dodijelite priključak OPTICAL SAT/CATV
IN ulazu „BD/DVD”.
– Dodijelite priključke COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2) ulazu „BD/DVD”.
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Odaberite „
Input”, a zatim
pritisnite
ili b.
3
Odaberite naziv ulaza koji želite
dodijeliti.
4
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavit će se izbornik mogućnosti.
5
6
Odaberite audiosignale i/ili
videosignale koje želite dodijeliti
ulazu koji ste odabrali u 3. koraku
pomoću gumba V/v/B/b.
7
Pritisnite
.
Odaberite „Input Assign”, a zatim
pritisnite
ili b.
Pojavit će se zaslon „Input Assign”.
Naziv ulaza
Priključci
videoulaza
koji se mogu
dodijeliti
Priključci
audioulaza
koji se mogu
dodijeliti
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/CD
COMP.1
a*
a
a
a
a
a
COMP.2
a
a
a*
a
a
a
CVBS
–
–
a
a*
a*
–
NONE
a
a*
–
–
–
a*
BD COAX
a*
a
a
a
a
a
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
ANALOG
–
–
a
a*
a*
a*
NONE
a
a*
–
–
–
–
* Zadana postavka
Napomene
• Kada dodijelite digitalni audio ulaz, postavka INPUT MODE možda će se automatski promijeniti.
• Za svaki je ulaz dopuštena jedna ponovna dodjela.
Ostali postupci
85CR
Upotreba povezivanja
s dva pojačala
1 Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Odaberite „ Settings”, a zatim
pritisnite
ili b.
Na zaslonu TV-a pojavit će se izbornik
Settings.
3
Odaberite „Speaker”, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Odaberite „SP Pattern”, a zatim
pritisnite
ili b.
5
Odaberite odgovarajuće
postavke zvučnika tako da nema
stražnjih surround zvučnika i
prednjih visokotonskih zvučnika,
a zatim pritisnite
.
6
Odaberite „SB Assign”, a zatim
pritisnite
ili b.
7
Odaberite „BI-AMP”, a zatim
pritisnite
.
Isti signali koji se emitiraju iz SPEAKERS
FRONT A priključnice mogu se emitirati
iz priključaka SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Napomene
• Postavite „SB Assign” na „BI-AMP” prije
izvođenja postupka automatske kalibracije.
• Ako postavite „SB Assign” na „BI-AMP”, razina
zvučnika i postavke udaljenosti stražnjih surround
zvučnika i prednjih visokotonskih zvučnika
postaju nevažeće, a koriste se postavke prednjih
zvučnika.
86CR
Upotreba značajki s više zona
Možete uživati u zvukovima s opreme
priključene na prijemnik u zoni 2 koja nije
glavna zona. Na primjer, možete gledati DVD
u glavnoj zoni i slušati CD u zoni 2.
Prilikom korištenja infracrvenog repetitora
(nije isporučen), možete rukovati i opremom
u glavnoj zoni i Sony prijemnikom u zoni 2
iz zone 2.
Rukovanje prijemnikom iz zone 2
Možete rukovati prijemnikom bez
usmjerivanja daljinskog upravljača prema
prijemniku ako priključite infracrveni
repetitor (nije isporučen) u utičnicu IR
REMOTE.
Upotrijebite infracrveni repetitor kada
postavite prijemnik na mjesto gdje ne
dopiru signali daljinskog upravljača.
Povezivanje zone 2
Emitira se zvuk iz zvučnika u zoni 2 pomoću prijemnika i drugog pojačala.
Glavna zona
Zona 2
STR-DN1030
C
C
A
B
IR
REMOTE
IN
D
B
ZONE 2 AUDIO OUT
RM-AAP079
A Audio oprema
A Infracrveni repetitor (ne isporučuje se)
C Zvučnici
D Sony Pojačalo/prijemnik
Ostali postupci
87CR
Rukovanje prijemnikom iz zone 2
Sljedećim radnjama opisano je priključivanje
infracrvenog repetitora i rukovanje
prijemnikom u zoni 2. Kada infracrveni
prijemnik nije priključen, koristite prijemnik
u glavnoj zoni.
AV ?/1
?/1
ZONE
Gumbi za
ulaz
SOURCE
1
Uključite glavni prijemnik
(ovaj prijemnik).
2
3
Uključite prijemnik u zoni 2.
Pritisnite ZONE.
Daljinski upravljač prebacuje u zonu 2.
4
Pritisnite ?/1.
Funkcija zone je uključena.
5
Pritisnite gumbe za unos za
odabir izvora koji želite.
Za zonu 2 emitiraju se samo analogni
audio signali.
Kada odaberete SOURCE, emitiraju se
signali koji trenutno ulaze u glavnoj zoni.
6
Prilagodite na odgovarajuću
glasnoću pomoću prijemnika
u zoni 2.
Za izlaz iz rada zone 2
Pritisnite ZONE, a zatim pritisnite ?/1.
88CR
Savjeti
• Čak i ako je prijemnik u stanju pripravnosti
(pritisnite ?/1 na daljinskom upravljaču kako biste
isključili ovaj prijemnik), prijemnik u zoni 2 ostaje
uključen. Za isključivanje svih prijemnika,
istovremeno pritisnite ?/1 i AV ?/1 na daljinskom
upravljaču(SYSTEM STANDBY).
• Kada je prijemnik u stanju pripravnosti,
indikator za ON/STANDBY na prednjoj ploči
svijetli u žućkastoj boji ako je prijemnik u zoni 2
uključen.
• Samo signali s opremom priključenom u analogne
priključke ulaza emitiraju se kroz priključke ZONE
2 OUT. Signali se ne emitiraju s opreme
priključene samo u digitalne priključke ulaza.
• Ulazi BD/DVD, GAME, SAT/CATV, VIDEO 1,
VIDEO 2, TV, USB, AirPlay, HOME NETWORK
i SEN mogu se odabrati samo u glavnoj zoni..
• Kada se odabere SOURCE, signali koji ulaze
u priključke HDMI IN, DIGITAL IN i USB ulaz
ne emitiraju se iz utičnica ZONE 2 OUT.
• Kada se odabere SOURCE, audio signali iz funkcija
USB, AirPlay, Home Network i SEN ne emitiraju
se iz priključaka ZONE 2 OUT.
• Možete odabrati ili „FM” ili „AM” u glavnoj zoni
i zoni 2. Prednost se daje izboru koji je posljednji
odabran, čak i ako je različit izbor već odabran
u jednoj od zona.
3
Prilagodba postavki
Odaberite željenu stavku
izbornika, a zatim pritisnite
.
Primjer: kada odaberete „Auto Cal.”.
Upotreba izbornika Settings
Pomoću izbornika Settings možete
podesiti različite postavke za zvučnike,
surround efekte itd.
Za prikaz izbornika prijemnika na TV zaslonu
provjerite je li prijemnik u „GUI MODE”
slijedeći korake u „Uključivanje i isključivanje
načina „GUI MODE”” (str. 48).
GUI MODE
4
V/v/B/b,
Odaberite željeni parametar,
a zatim pritisnite
.
Za povratak na prethodni zaslon
RETURN/
EXIT O
Pritisnite RETURN/EXIT O.
MENU
1
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
Popis postavki na izborniku
Izbornik Settings Opis
Na izborniku odaberite
„ Settings”, a zatim pritisnite
ili b da biste prešli u način
izbornika.
Na zaslonu TV-a pojavit će se izbornik
Settings.
Postavlja i razinu ili udaljenost
zvučnika i automatski izvodi
mjerenja (str. 38).
Speaker
Ručno podešava položaj
zvučnika (str. 90).
Surround
Odabire zvučno polje
i prilagođava odabrani
surround efekt (str. 92).
EQ
Prilagođava ekvilizator (niske/
visoke tonove) (str. 93).
Audio
Postavlja razne zvučne stavke
(str. 93).
HDMI
Podešava postavke za zvuk/
slike s opreme priključene na
HDMI priključke (str. 94).
Network
Podešava postavke za mrežu
(str. 94).
System
Podešava postavke za sustav
prijemnika (str. 97).
89CR
Prilagodba postavki
2
Auto Cal.
2 Odaberite „Lvl”.
Izbornik Speaker Settings
3 Postavite razinu odabranog zvučnika,
Možete ručno podesiti svaki zvučnik.
Također možete podesiti razine zvučnika
nakon što završi postupak automatske
kalibracije.
Napomena
Postavke zvučnika odnose se samo na trenutni
položaj sjedenja.
x SP Pattern (Raspored zvučnika)
Odaberite „SP Pattern” u skladu sa sustavom
zvučnika koji koristite. Prije automatske
kalibracije odaberite raspored zvučnika.
x SB Assign (Namjena stražnjeg
surround zvučnika)
Omogućuje vam postavljanje SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BIAMP/FRONT B priključnica za dva pojačala
ili priključivanje prednjih zvučnika B.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
Napomena
Ako promijenite vezu s dva pojačala ili prednjih B
zvučnika na vezu sa stražnjim surround ili prednjim
visokotonskim zvučnicima, postavite „SB Assign”
na „OFF”, te ponovno postavite zvučnike.
Pogledajte „Upotreba funkcije AUTO
CALIBRATION” (str. 38) ili „Manual Setup”
(str. 90).
Omogućuje ručno podešavanje svakog
zvučnika na zaslonu „Manual Setup”.
Nakon automatske kalibracije možete
prilagoditi i razine zvučnika.
Podešavanje udaljenosti od
položaja sjedenja do svakog
zvučnika
Možete podesiti udaljenost od položaja
sjedenja do svakog zvučnika (prednji lijevi/
desni, prednji lijevi/desni visokotonski,
središnji, surround lijevi/desni, surround
stražnji lijevi/desni, subwoofer).
1 Na zaslonu odaberite zvučnik za koji
želite prilagoditi udaljenost od položaja
sjedenja, a zatim pritisnite
.
2 Odaberite „Dist”.
3 Postavite udaljenost odabranog
Savjet
Namještanje razine zvučnika
Možete podesiti razinu svakog zvučnika
(prednji lijevi/desni, prednji lijevi/desni
visokotonski, središnji, surround lijevi/desni,
surround stražnji lijevi/desni, subwoofer).
1 Na zaslonu odaberite zvučnik čiju razinu
90CR
Napomena
Kada je odabrano neko zvučno polje za glazbu,
subwoofer ne reproducira zvuk ako su na izborniku
postavki zvučnika svi zvučnici postavljeni na
„Large”. No subwoofer će reproducirati zvuk
u sljedećim slučajevima:
– ako digitalni ulazni signal sadrži LFE signale
– ako su prednji ili surround zvučnici postavljeni
na „Small”
– ako je odabrano „MULTI ST.”, „PLII MV”,
„PLII MS”, „PLIIx MV”, „PLIIx MS”, „PLIIz”,
„HD-D.C.S.” ili „P. AUDIO”.
zvučnika, a zatim pritisnite
.
Udaljenost možete podesiti od 1 m 0 cm
do 10 m 0 cm (3 stope 3 inča do 32 stope
9 inča) u koracima od po 10 cm (1 inč).
x Manual Setup
želite podesiti, a zatim pritisnite
a zatim pritisnite
.
Razinu možete prilagođavati u rasponu
od –10,0 dB od +10,0 dB u intervalima
od 0,5 dB.
.
Možete podesiti udaljenost u intervalima
od 1 cm nakon što ste napravili automatsko
kalibriranje i pohranili rezultat mjerenja.
Napomene
• Neki parametri, ovisno o postavci rasporeda
zvučnika, možda neće biti dostupni.
• Ova funkcija ne radi kada se koristi „A. DIRECT”.
Podešavanje veličine svakog
zvučnika
Možete podesiti veličinu svakog zvučnika
(prednjeg lijevog/desnog, prednjeg lijevog/
desnog visokotonskog, središnjeg, lijevog/
desnog surround, stražnjeg lijevog/desnog
surround, subwoofera).
1 Na zaslonu odaberite zvučnik čiju veličinu
želite podesiti, a zatim pritisnite
.
2 Odaberite „Size”.
3 Postavite veličinu odabranog zvučnika,
a zatim pritisnite
.
• Large: Ako priključujete velike zvučnike
koji će učinkovito reproducirati niske
frekvencije, odaberite „Large”.
U uobičajenim okolnostima odaberite
„Large”.
• Small: Ako je zvuk izobličen ili smatrate
da nema dovoljno surround efekata kada
slušate višekanalni surround zvuk,
odaberite „Small” da biste aktivirali
sklopovlje za preusmjeravanje basova
i reprodukciju niskih frekvencija svakog
kanala subwoofera ili drugih zvučnika
koji koriste postavku „Large”.
Napomena
Ova funkcija ne radi kada se koristi „A. DIRECT”.
Savjeti
x Crossover Freq (prijelazna
frekvencija zvučnika)
Omogućuje vam postavljanje prijelazne
frekvencije zvučnika kojima je veličina
postavljena na „Small” u izborniku Speaker
Settings. Izmjerena prijelazna frekvencija
zvučnika postavlja se za svaki zvučnik nakon
automatske kalibracije.
1 Na zaslonu odaberite zvučnik za koji želite
podesiti prijelaznu frekvenciju, a zatim
pritisnite
.
2 Podesite vrijednost, a zatim pritisnite
.
x Test Tone
Omogućuje vam odabir vrste testnog tona na
zaslonu „Test Tone”.
Savjeti
• Za istovremeno podešavanje razine svih zvučnika
pritisnite MASTER VOL +/– ili 2 +/–. Možete
koristiti i MASTER VOLUME na prijemniku.
• Prilagođena vrijednost prikazuje se na zaslonu
TV-a tijekom prilagodbe.
Emitiranje testnog tona iz svakog
zvučnika
Možete reproducirati testni ton s jednog po
jednog zvučnika.
1 Odaberite „Test Tone”, a zatim
ili b.
pritisnite
2 Podesite parametar, a zatim pritisnite
.
• OFF
• AUTO: Testni ton se emitira iz svakog
zvučnika u seriji.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW: Možete odabrati koji zvučnici će
emitirati testni ton.
* Pojavljuje se „SB” ako je spojen samo jedan
stražnji surround zvučnik.
3 Podesite razinu zvučnika, a zatim
pritisnite
.
nastavak
91CR
Prilagodba postavki
• Postavke „Large” i „Small” za svaki zvučnik
određuju hoće li interni procesor zvuka
prekinuti niskotonski signal iz tog kanala.
Kada se prekine bas iz kanala, sustav
preusmjeravanja basova šalje odgovarajuće
niske frekvencije subwooferu ili drugim
„Large” zvučnicima.
No budući da niski tonovi imaju određenu razinu
usmjerivosti, bolje ih je ne prekidati ako je to
moguće. Zato čak i ako koristite velike zvučnike,
možete ih postaviti na „Large” ako želite emitirati
niske frekvencije iz tog zvučnika. S druge strane,
ako koristite veliki zvučnik, a ne želite da se
emitiraju frekvencije basova iz tog zvučnika,
postavite ga na „Small”.
Ako je ukupna razina zvuka niža od željene,
postavite zvučnike na „Large”. Ako nema dovoljno
niskih tonova, njihovu razinu možete povećati
pomoću ekvilizatora.
• Stražnji surround zvučnici bit će postavljeni
na istu postavku kao surround zvučnici.
• Kada se prednji zvučnici postave na „Small”,
središnji, surround i stražnji/prednji visokotonski
zvučnici automatski se postavljaju na „Small”.
• Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici
automatski se postavljaju na „Large”.
x D.Range Comp (kompresija
dinamičkog raspona)
Možete komprimirati dinamični raspon
zvučnog zapisa. Ova funkcija može biti
korisna kada želite gledati filmove uz nisku
glasnoću zvuka kasno navečer. Kompresija
dinamičkog raspona moguća je samo
s izvorima Dolby Digital.
• MAX: Dinamički raspon znatno je
komprimiran.
• STD: Dinamički raspon komprimiran
je prema namjeri snimatelja.
• AUTO: Dinamički raspon automatski
se komprimira.
• OFF: Dinamički se raspon ne komprimira.
Savjet
„STD” je standardna postavka i omogućuje blago
komprimiranje. Zato preporučujemo korištenje
postavke „MAX”. Ona znatno komprimira
dinamički raspon i omogućuje gledanje filmova
kasno navečer uz nisku glasnoću zvuka. Za razliku
od analognih limitatora, razine su unaprijed
određene i omogućuju vrlo prirodnu kompresiju.
x Distance Unit
Omogućuje odabir jedinice mjerenja za
udaljenosti postavljanja.
• FEET: Udaljenost je prikazana u stopama.
• METER: Udaljenost je prikazana u metrima.
Izbornik Surround Settings
Na zaslonu „Sound Field Setup” možete
odabrati zvučno polje, prilagoditi razinu
efekta itd.
Detalje o zvučnom polju potražite u odjeljku
„Korištenje zvučnih efekata” (str. 60).
Napomena
Postavke koje se mogu prilagoditi na svakom
izborniku ovise o zvučnom polju.
92CR
Namještanje efekta zvučnika
za HD-D.C.S.
1 Odaberite „HD-D.C.S.”, a zatim
pritisnite
ili b.
2 Odaberite željenu vrstu efekta, te zatim
pritisnite
.
HD-D.C.S. ima tri različite vrste efekata:
Dynamic, Theater i Studio. Svaka vrsta ima
različite razine refleksije i odjeka zvuka
i optimizirana je tako da odgovara
jedinstvenosti prostorije u kojoj se slušatelj
nalazi te njegovu ukusu i raspoloženju.
• Dynamic: Ova je postavka pogodna za
okruženje u kojem se čuje jeka, ali nema
osjećaja prostornosti (gdje apsorpcija
zvuka nije dovoljna). Ona naglašava
refleksiju zvuka i stvara zvuk klasičnog
velikog kućnog kina. Dakle, osjećaj
prostornosti studija za zvučnu montažu
naglašava se i stvara se jedinstveno
akustično polje.
• Theater: Ova je postavka pogodna za
standardni dnevni boravak. Ona stvara
refleksiju zvuka kao u kinu (studio za
zvučnu montažu). Najprikladnija je za
gledanje sadržaja snimljenog na Blu-ray
Disc kada želite atmosferu kao u kino
dvorani.
• Studio: Ova je postavka pogodna za
dnevni boravak s odgovarajućom
zvučnom opremom. Ona stvara refleksiju
zvuka kada se izvor zvuka kina
prilagođava za Blu-ray Disc na razinu
glasnoće pogodnu za kućnu upotrebu.
Razina refleksije i odjeka zvuka zadržana
je na minimumu. Međutim, dijalozi i
surround efekti jasno se reproduciraju.
Izbornik EQ Settings
Pomoću sljedećih parametara možete podesiti
tonsku kvalitetu (razina niskih/visokih
tonova) prednjih zvučnika.
• Bass
• Treble
Bass
Treble
Razina
(dB)
Frekvencija
(Hz)
Napomena
Ova funkcija ne radi kada se koristi „A. DIRECT”.
Izbornik audio postavki
Audio postavke možete prilagoditi vlastitom
ukusu.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
x A/V Sync (Sinkronizira audio
s videoizlazom)
Omogućuje vam odgodu reprodukcije zvuka
kako bi se smanjio vremenski razmak između
audio izlaza i vizualnog prikaza.
Ova je funkcija korisna kada koristite veliki
LCD ili plazma monitor ili projektor.
• HDMI AUTO: Vremenski razmak između
audio izlaza i vizualnog prikaza za monitor
priključen preko HDMI veze podesit će se
automatski na temelju informacija za TV.
Ova funkcija dostupna je samo ako monitor
podržava funkciju A/V Sync.
• 0 ms – 300 ms: Možete podesiti odgodu
od 0 ms do 300 ms u intervalima od 10 ms.
Napomene
• Ova funkcija ne radi kada se koristi „A. DIRECT”.
• Vrijeme odgode ovisi o postavkama audioformata,
zvučnog polja, rasporeda zvučnika i udaljenosti
zvučnika.
x Dual Mono (odabir jezika
digitalnog emitiranja)
Omogućuje vam odabir jezika koji želite
slušati za opciju dvostrukog zvuka digitalnog
emitiranja kada je ta opcija moguća. Ta je
funkcija djelatna samo za izvore Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Zvuk glavnog jezika emitirat
će se na prednjem lijevom zvučniku, a zvuk
sporednog jezika emitirat će se istovremeno
na prednjem desnom zvučniku.
• MAIN: Reproducirat će se zvuk glavnog
jezika.
• SUB: Reproducirat će se zvuk drugog jezika.
Napomena
Ova funkcija djelatna je kada je odabrano
„2CH ST.”, „A.F.D. AUTO”, „MULTI ST.” ili
„HP 2CH”. Međutim, ova funkcija ne radi
u sljedećim slučajevima.
– Kada je odabran ulaz „FM TUNER” ili
„AM TUNER”.
– Primaju se signali Linear PCM s frekvencijom
uzorkovanja koja nije 44.1 kHz.
93CR
Prilagodba postavki
Funkcija D.L.L. tehnologija je u vlasništvu
tvrtke Sony, a koja omogućuje da se digitalni
i analogni zvučni signali loše kvalitete
reproduciraju s visokokvalitetnim zvukom.
• AUTO 1: Ova funkcija je dostupna za
zvučne formate kompresije koja se rasipa
i analogne zvučne signale.
• AUTO 2: Ova funkcija je dostupna za
signale Linear PCM, kao i za zvučne formate
kompresije koja se rasipa i analogne zvučne
signale.
• OFF
– Primaju se signali Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD
Master Audio ili DTS-HD High Resolution Audio.
– Tijekom mrežne funkcije primaju se signali s
frekvencijom uzorkovanja koja nije 44.1 kHz.
x Audio izlaz
Izbornik HDMI Settings
Možete podesiti tražene postavke za opremu
priključenu u HDMI priključke.
x Ctrl for HDMI (Control for HDMI)
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
funkcije Control za HDMI. Detalje potražite
u odjeljku „Priprema za funkciju
„BRAVIA” Sync” (str. 80).
• ON
• OFF
Napomene
• Kada postavite „Ctrl for HDMI” na „ON”,
„Audio Out” se može automatski promijeniti.
• Kada je prijemnik u stanju pripravnosti,
indikator za ON/STANDBY na prednjoj ploči
svijetli u žućkastoj boji ako je „Ctrl for HDMI”
postavljen na „ON”.
x Pass Through
Omogućuje slanje HDMI signala na TV
kada je prijemnik u stanju pripravnosti.
• ON: Kada je prijemnik u stanju mirovanja,
on neprekidno emitira HDMI signale s
utičnice HDMI TV OUT prijemnika.
• AUTO: kada je TV uključen, a prijemnik u
stanju pripravnosti, prijemnik šalje HDMI
signale s priključka HDMI TV OUT
prijemnika. Sony preporučuje ovu postavku
ako koristite Sonyjev TV kompatibilan s
funkcijom „BRAVIA” Sync. Ova postavka
štedi energiju više nego postavka „ON” kada
je prijemnik u stanju pripravnosti.
• OFF: Prijemnik ne emitira HDMI signale
kada je u stanju pripravnosti. Uključite
prijemnik kako biste mogli uživati u izvoru
priključene opreme na TV-u. Ova postavka
štedi energiju više nego postavka „ON” kada
je prijemnik u stanju pripravnosti.
Napomene
• Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija
„Ctrl for HDMI” postavljena na „OFF”.
• Kada je odabrana postavka „AUTO”, potrebno
je više vremena za reprodukciju slike i zvuka na
TV-u nego kada je odabrana postavka „ON”.
94CR
Omogućuje postavljanje slanja HDMI
audiosignala s opreme za reprodukciju
povezane s prijemnikom putem HDMI veze.
• AMP: HDMI zvučni signali s opreme za
reprodukciju emitiraju se samo prema
zvučnicima koji su spojeni na prijemnik.
Višekanalni zvuk može se reproducirati
u izvornom obliku.
Napomena
Zvučni signali ne emitiraju se iz TV zvučnika kada
je „Audio Out” postavljen na „AMP”.
• TV+AMP: Zvuk se reproducira sa zvučnika
TV-a i zvučnika priključenih na prijemnik.
Napomene
• Kvaliteta zvuka opreme za reprodukcije ovisi
o kvaliteti zvuka TV-a, kao što je broj kanala i
frekvencija uzorkovanja itd. Ako TV ima stereo
zvučnike zvuk koji se emitira s prijemnika
također je stereo ako i na TV-u, čak i ako
reproducirate višekanalni izvor.
• Kada prijemnik priključite na videoopremu
(projektor i sl.), zvuk možda neće dopirati iz
prijemnika. U tom slučaju odaberite „AMP”.
Izbornik Network Settings
Možete podesiti postavke za mrežu. Izbornik
Network Settings dostupan je samo ako je
odabrana funkcija Home Network ili SEN.
x Settings
Možete napraviti postavke za mrežu. Detalje
potražite u odjeljku „Konfiguriranje postavki
mreže na prijemniku” (str. 43).
• Postavke za bežični LAN
• Postavke za žičani LAN
x Information
Omogućuje vam provjeru mrežnih
informacija za mrežu.
Provjera informacija o mreži
1 Odaberite „Information”, a zatim
pritisnite
.
2 Odaberite postavku koju želite provjeriti,
a zatim pritisnite
.
Trenutne informacije o postavkama
pojavljuju se na TV zaslonu.
Možete provjeriti postavke* za
„Connection”, „SSID”, „Security Setup”,
„IP Settings”, „IP Address”, „Subnet
Mask”, „Default Gateway”, „DNS Settings”,
„Primary DNS”, „Secondary DNS”,
„Proxy Settings”, „Proxy Address”,
„Port Number” i „MAC Address”.
* Postavke se za vrijeme postavljanja razlikuju
ovisno o mrežnom okružju i vrsti veze.
x PARTY STREAMING
Omogućuje vam podešavanje prijemnika za
korištenje funkcije PARTY STREAMING.
1 Odaberite „PARTY STREAMING”,
te pritisnite
.
2 Odaberite „On” ili „Off”, a zatim
x Access Settings
Možete postaviti ograničenje ili dopuštenje
pristupa za uređaje s popisa uređaja.
pritisnite
.
2 Odaberite „Auto Access”, a zatim
pritisnite
.
3 Odaberite „Allow” ili „Not Allow”, a zatim
pritisnite
.
• Allow: Svi uređaji na kućnoj mreži imaju
pristup ovom prijemniku.
Ovaj prijemnik može pokrenuti funkciju
PARTY kao uređaj domaćin i pridružiti
se funkciji PARTY kao uređaj gost ako
se to zatraži.
• Not Allow: Prijemnik ograničava novi
uređaj koji pristupa prijemniku.
Prilikom priključivanja novog uređaja
na kućnu mrežu, dodajte uređaj u popis
uređaja i postavite dopuštenje za pristup
(str. 96).
Napomena
U popis uređaja moguće je dodati do 20 uređaja.
Ako je 20 uređaja već registrirano, prikazuje se
poruka „Device Full” i novi uređaj ne može se dodati
u popis. U tom slučaju izbrišite nepotrebne uređaje
iz popisa (str. 96).
Dodavanje uređaja u popis
uređaja
1 Odaberite „Access Settings”, a zatim
pritisnite
.
Prilagodba postavki
pritisnite
.
• On: Drugi uređaji na kućnoj mreži
mogu otkriti prijemnik.
Prijemnik može započeti ili zatvoriti
funkciju PARTY i može se pridružiti
ili izaći iz funkcije PARTY.
• Off: Drugi uređaji na kućnoj mreži
mogu otkriti prijemnik.
Međutim, prijemnik ne može započeti ili
zatvoriti funkciju PARTY i ne može se
pridružiti ili izaći iz funkcije PARTY.
Postavljanje dopuštenja
automatskog pristupa
1 Odaberite „Access Settings”, a zatim
2 Odaberite „Control Device”, a zatim
pritisnite
.
Popis registriranih uređaja pojavljuje
se na TV zaslonu.
3 Odaberite „Add Device”, a zatim
pritisnite
.
4 Odaberite uređaj kojeg želite, te zatim
pritisnite
.
Odabrani uređaj dodan je popisu uređaja.
Za pojedinosti o podešavanju dopuštenja
za pristup, pogledajte „Postavljanje
dopuštenja automatskog pristupa”
(str. 96).
nastavak
95CR
Postavljanje dopuštenja
automatskog pristupa
Napomena
Možete postaviti dopuštenje pristupa za uređaj
s popisa uređaja. Samo uređaji s postavkom
„Allow” prepoznaju se u kućnoj mreži.
1 Odaberite „Access Settings”, a zatim
pritisnite
x Registered Media Remote Devices
.
Omogućuje vam provjeru popisa registriranih
medijskih udaljenih uređaja. Samo registrirani
uređaji smiju upravljati prijemnikom.
2 Odaberite „Control Device”, a zatim
pritisnite
.
Popis registriranih uređaja pojavljuje
se na TV zaslonu.
3 Odaberite uređaj kojeg želite, te zatim
pritisnite
.
4 Odaberite „Access”, a zatim pritisnite
.
5 Odaberite „Allow” ili „Not Allow”, a zatim
pritisnite
.
Brisanje uređaja s popisa
Brisanje registriranih medijskih
udaljenih uređaja iz popisa
uređaja
1 Odaberite „Registered Media Remote
Devices”, a zatim pritisnite
.
Popis registriranih medijskih udaljenih
uređaja pojavljuje se na TV zaslonu.
2 Odaberite uređaj kojeg želite izbrisati,
Odaberite „Delete” u 4. koraku, a zatim
pritisnite
. Odaberite „OK” na zaslonu za
potvrdu, a zatim pritisnite
.
te zatim pritisnite
.
3 Odaberite „Delete”, a zatim pritisnite
x Media Remote Device Registration
Omogućuje vam registraciju medijskih
udaljenih uređaja.
4 Odaberite „OK”, a zatim pritisnite
.
x Device Name
Omogućuje vam dodjeljivanje naziva uređaja
prijemniku u dužini od najviše 30 znakova
koje mogu lako prepoznati drugi uređaji
u kućnoj mreži.
.
2 Odaberite „Start Registration”, a zatim
Dodjeljivanje naziva uređaja
1 Odaberite „Device Name”, a zatim
pritisnite
.
Prijemnik počinje otkrivati medijski
udaljeni uređaj spreman za registraciju.
Na zaslonu TV-a prikazuje se poruka
„Connecting”.
Pritisnite „Registration” u medijskom
udaljenom uređaju.
Međutim, prijemnik će izaći iz postupka
registracije ako se uređaj ne otkrije u
30 sekundi.
3 Odaberite „Finish”, a zatim pritisnite
Poništavanje registracije
Odaberite „Cancel” u 2. koraku, a zatim
pritisnite
.
96CR
.
Odabrani uređaj izbrisan je iz popisa
uređaja.
Za registraciju medijskih
udaljenih uređaja
1 Odaberite „Media Remote Device
Registration”, a zatim pritisnite
U popis uređaja moguće je dodati do 5 medijskih
udaljenih uređaja. Ako je 5 uređaja već registrirano,
prikazuje se poruka „Device Full” i novi uređaj ne
može se dodati u popis. U tom slučaju izbrišite
nepotrebne uređaje iz popisa (str. 96).
pritisnite
.
2 Pritisnite
za odabir naziva trenutnog
uređaja.
3 Pritisnite SHIFT, a zatim brojčani/
tekstualni gumb za unos naziva uređaja.
4 Pritisnite
.
.
Savjet
Zadani naziv uređaja je „STR-DN1030 ******”.
„******” je 6 posljednjih znamenki MAC adrese
prijemnika.
x Network Standby
Kada je način „Network Standby” postavljen
na „On”, prijemnik se uvijek može priključiti
na mrežu i njime se može upravljati preko
mreže.
Izbornik System Settings
1 Odaberite „Network Standby”, a zatim
x Auto Standby
pritisnite
Možete prilagoditi postavke prijemnika.
Omogućuje vam automatsko prebacivanje
prijemnika u stanje pripravnosti kada ne
rukujete prijemnikom ili kada na prijemniku
nema ulaza signala.
• ON: Prebacuje u stanje mirovanja nakon
približno 30 minuta.
• OFF: Ne prelazi u stanje pripravnosti.
.
2 Odaberite „Off” ili „On”, a zatim
pritisnite
.
• Off: Mrežna funkcija se isključuje kada
je prijemnik u stanju mirovanja.
Prijemniku je potrebno više vremena
za nastavak s radom kada se ponovno
uključi napajanje.
• On: Mrežna funkcija radi čak i kada
je prijemnik u stanju pripravnosti
i nastavlja s radom kada se njime
upravlja preko mreže.
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Kada je odabran ulaz „FM TUNER”, „AM
TUNER”, „HOME NETWORK”, „AirPlay”
ili „SEN”.
– Koristi se funkcija PARTY STREAMING.
– Softver prijemnika se ažurira.
• Ako istovremeno koristite automatsko stanje
mirovanja i brojač mirovanja, prednost ima
brojač mirovanja.
Napomena
Kada je prijemnik u stanju pripravnosti,
indikator za ON/STANDBY na prednjoj ploči
svijetli u žućkastoj boji ako je „Network Standby”
postavljen na „On”.
x Software Update
Omogućuje vam ažuriranje softvera
prijemnika na najnoviju verziju.
Pojedinosti potražite u „Ažuriranje softvera”
(str. 76).
pritisnite
Prilagodba postavki
Provjera verzije softvera
1 Odaberite „Software Update”, a zatim
.
2 Odaberite „Version” a zatim pritisnite
.
Verzija softvera pojavljuje se na TV
zaslonu.
97CR
Rad bez povezivanja s TV-om
Prijemnikom možete upravljati putem zaslona
čak i ako na njega nije priključen TV.
AMP
Korištenje izbornika na zaslonu
Uzastopno pritišćite GUI MODE
za odabir „GUI OFF”.
prijemnik će prijeći u način prikaza na
prednjem zaslonu.
1
2
3
Pritisnite AMP.
4
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir parametra koji želite
podesiti, a zatim pritisnite
ili b.
5
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željene postavke,
a zatim pritisnite
.
DISPLAY
GUI MODE
V/v/B/b,
Pritisnite MENU.
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog izbornika,
a zatim pritisnite
ili b.
RETURN/
EXIT O
MENU
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite B ili RETURN/EXIT O.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Napomena
Neki parametri i postavke mogu biti zatamnjeni
na zaslonu. To znači da su ili nedostupni ili fiksni
i nepromjenjivi.
98CR
Pregled izbornika
Na svakom su izborniku dostupne sljedeće mogućnosti. Detalje o kretanju po izbornicima potražite
u odjeljku str. 98.
Menu
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
automatske
kalibracije
[<AUTO CAL>]
Početak automatskog
kalibriranja
[A.CAL START]
Postavke razine
[<LEVEL>]
Postavke
Zadana
postavka
Vrsta automatske kalibracijea)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER,
FRONT REF, OFF
ENGINEER
Testni tonb)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
OFF
Razina prednjeg lijevog
zvučnikab)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
FL 0 dB
Razina prednjeg desnog
zvučnikab)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
FR 0 dB
Razina središnjeg zvučnikab)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB do CNT +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
CNT 0 dB
Razina lijevog surround
zvučnikab)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SL 0 dB
Razina desnog surround
zvučnikab)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB do SR +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SR 0 dB
Razina stražnjeg surround
zvučnikab)
[SB LEVEL]
SB –10,0 dB do SB +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SB 0 dB
SBL 0 dB
Razina stražnjeg desnog
surround zvučnikab)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB do SBR +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SBR 0 dB
Razina prednjeg lijevog
visokotonskog zvučnikab)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB do LH +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
LH 0 dB
Razina prednjeg desnog
visokotonskog zvučnikab)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB do RH +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
RH 0 dB
Razina subwooferab)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB do SW +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SW 0 dB
Kompresija dinamičkog raspona COMP. MAX, COMP. STD,
[D. RANGE]
COMP. AUTO, COMP. OFF
Prilagodba postavki
Razina stražnjeg lijevog surround SBL –10,0 dB do SBL +10,0 dB
zvučnikab)
(interval od 0,5 dB)
[SBL LEVEL]
COMP. AUTO
nastavak
99CR
Menu
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Zadana
postavka
Postavke
zvučnika
[<SPEAKER>]
Raspored zvučnika
[SP PATTERN]
5/2.1 do 2/0
(20 rasporeda)
3/4.1
Veličina prednjih zvučnikab)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina središnjeg zvučnikab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina surround zvučnikab)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina prednjih visokotonskih LARGE, SMALL
zvučnikab)
[FH SIZE]
LARGE
Dodjeljivanje stražnjeg surround SPK B, BI-AMP, OFF
zvučnikad)
[SB ASSIGN]
OFF
Udaljenost prednjeg lijevog
zvučnikab)
[FL DIST.]
FL 1,00 m do FL 10,00 m
(FL 3’3” do FL 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikab)
[FR DIST.]
FR 1,00 m do FR 10,00 m
(FR 3’3” do FR 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
Udaljenost središnjeg zvučnikab) CNT 1,00 m do CNT 10,00 m
[CNT DIST.]
(CNT 3’3” do CNT 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
100CR
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
Udaljenost lijevog surround
zvučnikab)
[SL DIST.]
SL 1,00 m do SL 10,00 m
(SL 3’3” do SL 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Udaljenost desnog surround
zvučnikab)
[SR DIST.]
SR 1,00 m do SR 10,00 m
(SR 3’3” do SR 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Udaljenost stražnjeg surround
zvučnikab) [SB DIST.]
SB 1,00 m do SB 10,00 m
(SB 3’3” do SB 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Udaljenost stražnjeg lijevog
surround zvučnikab)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m do SBL 10,00 m
(SBL 3’3” do SBL 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Udaljenost stražnjeg desnog
surround zvučnikab)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m do SBR 10,00 m
(SBR 3’3” do SBR 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
Udaljenost prednjeg lijevog
visokotonskog zvučnikab)
[LH DIST.]
LH 1,00 m do LH 10,00 m
(LH 3’3” do LH 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Udaljenost prednjeg desnog
visokotonskog zvučnikab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m do RH 10,00 m
(RH 3’3” do RH 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
Udaljenost subwooferab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m do SW 10,00 m
(SW 3’3” do SW 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Menu
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Zadana
postavka
Jedinica udaljenosti
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Prijelazna frekvencija prednjih
zvučnikag)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(interval od 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Prijelazna frekvencija središnjeg CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
zvučnikag)
(interval od 10 Hz)
[CNT CROSS]
CROSS 120 Hz
Prijelazna frekvencija surround
zvučnikag)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(interval od 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Prijelazna frekvencija prednjih
visokotonskih zvučnikag)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(interval od 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Surround settings Razina efektah)
[<SURROUND>] [EFFECT]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Postavke EQ
[<EQ>]
Razina niskih tonova prednjih
zvučnika
[BASS]
BASS –10 dB do BASS +10 dB
(interval od 1 dB)
BASS 0 dB
Razina visokih tonova prednjih
zvučnika
[TREBLE]
TREBLE –10 dB do TREBLE +10 dB TREBLE 0 dB
(interval od 1 dB)
Način prijema FM postaje
[FM MODE]
STEREO, MONO
Unos naziva memoriranih
stanica
[NAME IN]
Detalje potražite u odjeljku „Unos
naziva memoriranih stanica (Name
Input)” (str. 59).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. AUTO2, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. OFF
Postavke tunera
[<TUNER>]
Audio postavke
[<AUDIO>]
STEREO
D.L.L. AUTO1
0 ms
Odabir jezika digitalnog
emitiranja
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Dodjeljivanje digitalnog audio
ulaza
[A. ASSIGN]
Detalje potražite u odjeljku
„Upotreba drugih priključaka video/
audio ulaza (Input Assign)” (str. 84).
Video postavke
[<VIDEO>]
Dodjeljivanje video ulaza
[V. ASSIGN]
Detalje potražite u odjeljku
„Upotreba drugih priključaka video/
audio ulaza (Input Assign)” (str. 84).
HDMI postavke
[<HDMI>]
Control for HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Pass Through
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Audio izlaz
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Prilagodba postavki
Sinkronizira zvuk s videoizlazom 0 ms do 300 ms (interval od 10 ms),
[A/V SYNC]
HDMI AUTO
nastavak
101CR
Menu
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Zadana
postavka
Postavke sustava
[<SYSTEM>]
Automatsko stanje pripravnosti
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY ON
Unos naziva ulaza
[NAME IN]
Detalje potražite u odjeljku „Unos
naziva za ulaz (Name Input)” (str. 50).
a)
Nakon automatske kalibracije i spremanja postavki možete odabrati ovu postavku.
b) Neki parametri ili postavke, ovisno o postavci rasporeda zvučnika, možda neće biti dostupni.
c) xxx
predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
Ovaj parametar možete odabrati samo ako „SP PATTERN” nije postavljen na postavku sa stražnjim
surround ili prednjim visokotonskim zvučnicima (str. 37).
e) Možete podesiti udaljenost u intervalima od 0,01 m tek nakon izvođenja postupka automatskog
kalibriranja i pohranjivanja rezultata mjerenja.
f) „FEET” za američke i kanadske modele.
g) Ovaj parametar možete odabrati samo ako je zvučnik postavljen na „SMALL”.
h)
Ovaj parametar možete odabrati samo ako odaberete „HD-D.C.S.” kao zvučno polje.
d)
102CR
Prikaz informacija na zaslonu
Na ploči zaslona daju se različite informacije
o stanju prijemnika kao što je zvučno polje.
1 Odaberite ulaz za koji želite provjeriti
informacije.
2 Pritisnite AMP, a zatim uzastopno
pritišćite DISPLAY.
Svaki put kad pritisnete DISPLAY,
zaslon se ciklički mijenja kako slijedi.
Kazalo naziva ulaza* t Ulaz koji ste
odabrali t Trenutno primijenjeno
zvučno polje t Razina jačine zvuka t
Informacije o emitiranju**
Slušanje FM i AM radija
Naziv memorirane stanice* t
Frekvencija t Zvučno polje koje je
trenutno primijenjeno t Razina jačine
zvuka
Prilikom primanja RDS emitiranja
Programirajte naziv usluge ili memorirajte
naziv stanice* t Frekvencija, pojas i broj
memorirane stanice t Zvučno polje koje
je trenutno primijenjeno t Razina jačine
zvuka
Korištenje daljinskog upravljača
Programiranje daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač možete prilagoditi kako
bi bio u skladu s opremom priključenom
na prijemnik. Daljinski upravljač možete i
programirati za upravljanje opremom koju
nije proizvela tvrtka Sony ili opremom tvrtke
Sony kojom taj daljinski upravljač inače ne
može upravljati.
Prije nego što počnete obratite pažnju na
sljedeće:
– Ne možete promijeniti postavke gumba
za unos TUNER, USB, AirPlay, HOME
NETWORK, SOURCE i SEN.
– Daljinski upravljač upravlja samo opremom
koja prima infracrvene signale bežičnog
upravljača.
RM SET
UP
SHIFT
* Kazalo naziva pojavljuje se tek nakon što
dodijelite jedan od ulaza ili memorirate postaju.
Kazalo naziva ne pojavljuje se kada se unesu samo
prazna polja ili je isto kao i naziv ulaza.
** Informacije o emitiranju se možda neće prikazati.
Gumbi
za ulaz
AV ?/1
TV
Brojčani
gumbi
ENT/MEM
Napomena
Za neke se jezike možda neće prikazivati znak ili
oznake.
Nije moguće promijeniti zaslon dok se na njemu
prikazuje „GUI MODE”. Uzastopno pritišćite GUI
MODE za odabir „GUI OFF”.
1
Pritisnite i držite pritisnutim RM
SET UP, a zatim pritisnite AV ?/1.
Gumb RM SET UP polako treperi.
2
Pritisnite gumb za unos opreme
koju želite programirati.
Primjerice, ako želite programirati VCR
priključen na priključke VIDEO 1,
pritisnite VIDEO 1.
Uključuju se gumbi RM SET UP i SHIFT.
nastavak
103CR
Korištenje daljinskog
upravljača
Savjet
3
Pritisnite brojčane gumbe kako
biste unijeli brojčani kôd.
Ako postoji više kodova, pokušajte
unijeti onaj koji odgovara opremi,
uključujući TV.
Pomoću tablica na str. 104–107 možete
pronaći brojčani kôd ili kodove koji
odgovaraju opremi.
Napomena
Samo se kodovi u 500-ticama odnose na
TV gumb.
4
Pritisnite ENT/MEM.
Nakon što je brojčani kôd potvrđen,
gumb RM SET UP dvaput će zatreperiti,
a daljinski će upravljač automatski izaći
iz načina programiranja.
5
Ponovite korake od 1 do 4 kako
biste programirali ostalu opremu.
Napomena
Gumb RM SET UP isključuje se dok se pritišće
brojčani gumb.
Poništavanje programiranja
Pritisnite RM SET UP za vrijeme izvođenja
bilo kojeg koraka. Daljinski upravljač
automatski izlazi iz načina programiranja.
Brojčani kodovi koji odgovaraju
opremi i proizvođač opreme
Pomoću brojčanih kodova navedenih u tablici
u nastavku možete programirati opremu koju
nije proizvela tvrtka Sony ili opremu tvrtke
Sony kojom određeni daljinski upravljač inače
ne može upravljati. Budući da se signal koji
daljinski upravljač šalje opremi razlikuje
ovisno o modelu i godini proizvodnje, opremi
može biti dodijeljeno više od jednog brojčanog
koda. Ako ne uspijete programirati daljinski
upravljač pomoću jednog od kodova, pokušate
s drugim.
Napomene
• Brojčani kodovi temelje se na najnovijim
dostupnim informacijama o svakoj marki.
Napominjemo da postoji mogućnost da
oprema ne reagira na neke ili na sve kodove.
• Postoji mogućnost da ne budu dostupni svi gumbi
za unos na ovom daljinskom upravljaču u slučaju
upotrebe s određenom opremom.
Za upravljanje CD uređajem
za reprodukciju
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
Kako biste aktivirali unos nakon
programiranja
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
Pritisnite programirani gumb kako biste
aktivirali unos koji želite.
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
Ako programiranje nije uspjelo,
provjerite sljedeće:
PHILIPS
116
PIONEER
117
• Ako gumb RM SET UP ne zasvijetli prilikom
izvođenja koraka 1, baterije su slabe.
Zamijenite obje baterije.
• Ako gumb RM SET UP zatreperi 5 puta
uzastopce tijekom unošenja brojčanog
koda, došlo je do pogreške.
Ponovno započnite od koraka 1.
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
104CR
Za upravljanje DAT jedinicom
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
203
PIONEER
219
Za upravljanje kasetofonom
Proizvođač
Kôd/kodovi
Za upravljanje uređajem za
reprodukciju DVD-a
SONY
201, 202
Proizvođač
Kôd/kodovi
DENON
204, 205
SONY
401, 402, 403
KENWOOD
206, 207, 208, 209
BROKSONIC
424
NAKAMICHI
210
DENON
405
PANASONIC
216
HITACHI
416
PHILIPS
211, 212
JVC
415, 423
PIONEER
213, 214
MITSUBISHI
419
215, 216
ORITRON
417
217, 218
PANASONIC
406, 408, 425
TECHNICS
YAMAHA
Za upravljanje MD jedinicom
Proizvođač
SONY
DENON
Kôd/kodovi
301
302
JVC
303
KENWOOD
304
Za upravljanje HDD snimačem
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
307, 308, 309
Za upravljanje Blu-ray Disc
uređajem za reprodukciju/
snimačem
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
310, 311, 312
PHILIPS
407
PIONEER
409, 410
RCA
414
SAMSUNG
416, 422
TOSHIBA
404, 421
ZENITH
418, 420
Za upravljanje DVD snimačem
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
401, 402, 403
Za upravljanje DVD/VCR COMBO
uređajem
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
411
PANASONIC
335
Za upravljanje DVD/HDD COMBO
uređajem
SAMSUNG
336
Proizvođač
Kôd/kodovi
337
SONY
401, 402, 403
LG
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
313, 314, 315
Korištenje daljinskog
upravljača
Za upravljanje PSX-om
nastavak
105CR
Za upravljanje TV-om
Proizvođač
Kôd/kodovi
Proizvođač
Kôd/kodovi
SAMPO
566
SONY
501, 502
SABA
530, 537, 547, 549, 558
AIWA
501, 536, 539
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
AKAI
503
SCOTT
503, 566
AOC
503
SEARS
CENTURION
566
503, 508, 510, 517,
518, 551
CORONADO
517
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
SYLVANIA
503, 518, 566
DAYTRON
517, 566
THOMSON
530, 537, 547, 549
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
TELEFUNKEN
FISHER
508, 545
530, 537, 538, 547,
549, 558
FUNAI
548
FUJITSU
528
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
GE
503, 509, 510, 544
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
LOEWE
515, 534, 556
VIZIO
576, 577
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
Za upravljanje LD uređajem
za reprodukciju
KMC
517
Proizvođač
Kôd/kodovi
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
106CR
TEKNIKA
517, 518, 567
WARDS
503, 517, 566
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
Za upravljanje Video CD uređajem
za reprodukciju
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
605
Za upravljanje VCR-om
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
Za upravljanje satelitskim
tunerom (paket)
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
845, 846
AIWA*
710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT
740
AMSTRAD
EMERSON
750
BskyB
862
FISHER
717, 720
866
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GRUNDIG
859, 860
GOLDSTAR/LG
723, 753
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
PANASONIC
818, 855
MAGNAVOX
730, 731, 738
PHILIPS
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NEC
736
NOKIA
851, 853, 854, 864
729, 730, 737, 738,
739, 740
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
PHILIPS
729, 730, 731
HUGHES
867
PIONEER
729
873
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SAMSUNG
875
SANYO
717, 720, 746
TOSHIBA
869, 870
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
PANASONIC
* Ako AIWA VCR ne radi iako ste unijeli
odgovarajući kôd, umjesto toga unesite
kôd za Sony.
Za upravljanje kabelskim
paketom
Proizvođač
Kôd/kodovi
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Korištenje daljinskog
upravljača
SONY
107CR
Vraćanje postavki na
daljinskom upravljaču
Dodatne informacije
Mjere opreza
AV ?/1
RM
SET UP
?/1
O sigurnosti
Ako u kućište uređaja dospije neki predmet
ili tekućina, isključite prijemnik iz struje i
odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis
prije nastavka korištenja.
O izvorima napajanja
MASTER
VOL –/
2–
1
Dok je pritisnut gumb
MASTER VOL – ili 2 –,
pritisnite i držite ?/1,
a zatim pritisnite AV ?/1.
Gumb RM SET UP treperi 3 puta.
2
Pustite sve gumbe.
Briše se cijeli sadržaj memorije daljinskog
upravljača (dakle, svi programirani
podaci).
108CR
• Prije nego što uključite prijemnik provjerite
odgovara li radni napon prijemnika naponu
lokalne električne mreže.
Radni napon je naveden na nazivnoj pločici
na stražnjoj strani prijemnika.
• Jedinica nije isključena iz izvora napajanja
ako je priključena u zidnu strujnu utičnicu
čak i ako je sama jedinica isključena.
• Ako prijemnik ne planirate koristiti dulje
vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice.
Prilikom isključivanja kabela za napajanje
primite utikač, a nemojte povlačiti kabel.
• Kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
O stvaranju topline
Iako se prijemnik grije za vrijeme rada, to
ne znači da je došlo do kvara. Ako prijemnik
stalno koristite pri visokim razinama glasnoće,
temperatura kućišta na vrhu, sa strane i na dnu
značajno raste. Ne dirajte kućište kako se ne
biste opekli.
O postavljanju
• Postavite prijemnik na mjesto s dobrom
ventilacijom kako u unutrašnjosti ne bi došlo
do nakupljanja topline te kako biste
produljili životni vijek prijemnika.
• Ne stavljajte prijemnik u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svijetlosti, prekomjernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Na kućište ne stavljajte ništa što bi moglo
blokirati otvore za ventilaciju i na taj način
prouzročiti kvar.
• Ne postavljajte prijemnik u blizini opreme
poput TV-a, videorekordera ili kazetofona.
(Ako se prijemnik koristi u kombinaciji s
TV-om, videorekorderom ili kazetofonom,
a postavljen je preblizu opremi, mogu nastati
šumovi, a kvaliteta slike se može pogoršati.
Do toga će najprije doći ako koristite sobnu
antenu. Stoga vam preporučujemo da
koristite vanjsku antenu.
• Budite oprezni prilikom postavljanja
prijemnika na posebno tretirane površine
(ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer mogu
nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.
O radu uređaja
Prije nego što priključite ostalu opremu
provjerite jeste li isključili prijemnik
i izvukli kabel iz mreže napajanja.
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe prijemnika, upotrijebite ovaj
priručnik za rješavanje problema kako biste
riješili problem. Ako su problemi i dalje
prisutni, obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony. Imajte na umu da bi se, ako
tijekom popravka serviser zamijeni neke
dijelove, ti dijelovi mogli zadržati.
Napajanje
Prijemnik se isključuje automatski.
• „Auto Standby” postavljeno je na „ON”
(str. 97).
• Funkcija mjerača vremena za automatsko
isključivanje aktivirana je (str. 15).
• Funkcija „PROTECTOR” je uključena
(str. 120).
Indikator ON/STANDBY nekoliko puta
uzastopce zatreperi.
• Kod ažuriranja softvera došlo je do
pogreške. Odmah odspojite kabel za
napajanje i zatim ga ponovno uključite.
Prijemnik će pokušati ažurirati softver.
Ako indikator i dalje brzo trepti, obratite
se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
O čišćenju
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom koju je potrebno malo navlažiti
otopinom blagog sredstva za pranje. Ne
upotrebljavajte sredstva koja bi mogla ogrepsti
površinu, prašak za ribanje ili otapala poput
alkohola ili benzina.
Na TV-u se ne prikazuje slika.
• Odaberite odgovarajući ulaz pomoću
gumba za unos.
• TV postavite na odgovarajući način unosa.
• Premjestite audioopremu dalje od TV-a.
• Pravilno dodijelite videoulaz komponente.
• Ulazni signal mora biti isti kao i ulazna
funkcija kada pretvarate ulazni signal
pomoću ovog prijemnika (str. 19).
• Provjerite jesu li kabeli pravilno i čvrsto
priključeni na opremu.
nastavak
109CR
Dodatne
informacije
Ako imate pitanja ili problema u vezi
s prijemnikom, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
Slika
• Ovisno o opremi za reprodukciju možda
ćete morati namjestiti postavke opreme.
Pogledajte upute za rad priložene uz
opremu.
• Obavezno upotrebljavajte HDMI kabel
velike brzine kada pregledavate slike ili
slušate glazbu, osobito za 1080p, Deep
Color (Deep Colour) ili 3D prijenos.
Na TV-u se ne prikazuje 3D slika.
• Ovisno o TV-u ili videoopremi, 3D slike se
možda neće prikazivati. Provjerite formate
3D slike koje podržava prijemnik (str. 121).
Kada se prijemnik nalazi u stanju
mirovanja, slika se ne prikazuje na TV-u.
• Kada prijemnik prijeđe u stanje
pripravnosti, slika dolazi sa zadnje
odabrane HDMI opreme prije
isključivanja prijemnika. Ako koristite
drugu opremu, aktivirajte je i pokrenite
reprodukciju jednim dodirom ili uključite
prijemnik da biste odabrali HDMI
opremu koju želite koristiti.
• Provjerite je li „Pass Through” postavljen
na „ON” u izborniku HDMI Settings ako
prijemnik priključite opremu koja nije
kompatibilna s funkcijom „BRAVIA”
Sync (str. 94).
Snimanje nije moguće.
• Provjerite je li oprema pravilno
priključena.
• Odaberite izvorišnu opremu pomoću
gumba za ulaz (str. 49).
• Ulazne videosignale koji se primaju putem
priključaka HDMI IN i COMPONENT
VIDEO IN nije moguće snimati.
• Izvori sadrže zaštitu autorskih prava da bi
se spriječilo presnimavanje. U tom slučaju
nećete moći snimati s izvora.
Izbornik grafičkog korisničkog sučelja
ne prikazuje se na zaslonu TV-a.
• uzastopno pritišćite GUI MODE da biste
odabrali „GUI ON”. Ako se izbornik
grafičkog korisničkog sučelja (GUI) i dalje
ne prikazuje na zaslonu TV-a,
pritisnite MENU.
110CR
• Provjerite je li TV pravilno priključen.
• Ovisno o TV-u za prikaz izbornika
grafičkog korisničkog sučelja (GUI) na
zaslonu TV-a možda će trebati
nekoliko minuta.
Zvuk
Nema zvuka bez obzira na to koja je
oprema odabrana ili se čuje samo vrlo
tih zvuk.
• Provjerite jesu li svi priključeni kabeli
umetnuti u odgovarajuće ulazne/izlazne
utičnice na prijemniku, zvučnicima i
opremi.
• Provjerite jesu li uključeni prijemnik
i sva oprema.
• Provjerite nije li kontrola MASTER
VOLUME postavljena na „VOL MIN”.
• Provjerite da SPEAKERS nije postavljen
na „SPK OFF” (str. 38).
• Provjerite nisu li na prijemnik priključene
slušalice.
• Pritisnite MUTING ili
na daljinskom
upravljaču kako biste poništili funkciju
isključivanja zvuka.
• Pritisnite gumb za ulaz na daljinskom
upravljaču ili okrenite INPUT SELECTOR
na prijemniku za odabir željene opreme
(str. 49).
• Ako želite slušati zvuk iz zvučnika TV-a,
na izborniku HDMI Settings postavite
„Audio Out” na „TV+AMP” (str. 94). Ako
ne možete reproducirati višekanalni izvor
zvuka, postavite na „AMP”. No zvuk se
neće reproducirati putem zvučnika TV-a.
• Zvuk se može prekinuti prilikom
promjene frekvencije uzorkovanja, broja
kanala ili audioformata izlaznih
audiosignala iz opreme za reprodukciju.
Čuje se jako zujanje ili buka.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema čvrsto
priključeni.
• Provjerite jesu li kabeli za priključivanje
udaljeni od transformatora ili motora
te jesu li najmanje 3 metra (10 stopa)
udaljeni od TV-a ili fluorescentnih
svjetiljki.
• Premjestite audioopremu dalje od TV-a.
• Utikači i utičnice su prljavi. Obrišite ih
krpom blago navlaženom alkoholom.
Nema zvuka iz određene opreme.
• Provjerite je li oprema ispravno
priključena na utičnice za audioulaz
namijenjene za tu opremu.
• Provjerite jesu li kabeli koji služe za
povezivanje u potpunosti umetnuti
u priključke na prijemniku i opremi.
• Provjerite INPUT MODE (str. 84).
• Provjerite je li oprema pravilno
priključena u HDMI priključak za tu
opremu.
• Ne možete slušati Super Audio CD
priključivanjem HDMI-a.
• Ovisno o opremi za reprodukciju, možda
ćete morati postaviti HDMI postavku
opreme. Pogledajte upute za rad priložene
uz opremu.
• Obavezno upotrebljavajte HDMI kabel
velike brzine kada pregledavate slike ili
slušate glazbu, osobito za 1080p, Deep
Color (Deep Colour) ili 3D prijenos.
• prijemnik možda neće reproducirati
zvuk kada se na zaslonu TV-a prikazuje
grafičko korisničko sučelje. Pritisnite GUI
MODE da biste odabrali „GUI OFF”.
• Priključena oprema može prigušiti zvučne
signale (format, frekvenciju uzorkovanja,
duljinu u bitovima itd.) koji se šalju iz
HDMI priključka. Ako je slika loša ili iz
oprema povezane putem HDMI kabela
ne dopire zvuk, provjerite postavke
priključene opreme.
• Kada priključena oprema nije
kompatibilna s tehnologijom za zaštitu
autorskih prava (HDCP), slika i/ili zvuk
iz priključka HDMI TV OUT bit će
izobličeni ili se neće reproducirati. Ako
je to slučaj, provjerite specifikacije
priključene opreme.
nastavak
111CR
Dodatne
informacije
Nema zvuka ili se čuje samo niska razina
zvuka iz određenih zvučnika.
• Priključite slušalice u utičnicu PHONES
kako biste provjerili izlazi li zvuk iz
slušalica. Ako iz slušalica izlazi samo jedan
kanal, moguće je da oprema nije dobro
priključena na prijemnik. Provjerite jesu
li svi kabeli potpuno umetnuti u utičnice
na prijemniku i opremi.
Ako iz slušalica izlaze oba kanala, moguće
je da prednji zvučnik nije ispravno
priključen na prijemnik. Provjerite
priključak prednjeg zvučnika iz kojeg
ne izlazi zvuk.
• Provjerite jeste li priključili opremu
u obje utičnice analogne opreme (L i R);
za analognu su opremu potrebna oba
priključka (L i R). Koristite audiokabel
(nije isporučen).
• Podesite razinu zvučnika (str. 90).
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajuće
postavke zvučnika pomoću izbornika
automatske kalibracije ili mogućnosti
„SP Pattern” na izborniku Speaker
Settings. Zatim pomoću mogućnosti
„Test Tone” na izborniku postavki
zvučnika provjerite reproducira li se zvuk
pravilno iz svih zvučnika.
• Neki diskovi nemaju informacije
o formatu Dolby Digital Surround EX.
• Provjerite je li subwoofer pravilno
i čvrsto priključen.
• Provjerite jeste li uključili subwoofer.
• Zvuk se, ovisno o odabranom zvučnom
polju, neće reproducirati iz subwoofera.
• Kada su svi zvučnici postavljeni na
„Large” i odabrano je „NEO6 CIN”
ili „NEO6 MUS”, zvuk se neće
reproducirati iz subwoofera.
• Za slušanje visokokvalitetnog zvuka
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
postavite razlučivost opreme za
reprodukciju na vrijednost veću od
720p/1080i.
• Prije uživanja u višekanalnom linearnom
PCM signalu treba podesiti određene
postavke rezolucije slike na opremi za
reprodukciju. Proučite upute za korištenje
opreme za reprodukciju.
• Provjerite je li TV kompatibilan s
funkcijom upravljanja zvukom sustava.
• Ako TV nema funkciju upravljanja
zvukom sustava, postavke „Audio Out”
na izborniku HDMI Settings postavite na
– „TV+AMP” ako želite slušati zvuk
putem zvučnika TV-a i prijemnika.
– „AMP” ako želite slušati zvuk iz
prijemnika.
• Kada prijemnik priključite na
videoopremu (projektor i sl.), zvuk možda
neće dopirati iz prijemnika. U tom slučaju
na izborniku HDMI Settings postavite
„Audio Out” na „AMP” (str. 94).
• Ako ne možete slušati zvuk s opreme
priključene na prijemnik dok je na
prijemniku odabran TV izlaz
– Promijenite ulaz prijemnika na HDMI
kada želite gledati program na opremi
povezanoj s prijemnikom putem HDMI
priključka.
– Promijenite TV kanal kada želite gledati
TV emitiranje.
– Svakako odaberite odgovarajuću
opremu ili ulaz kada želite gledati
program na opremi priključenoj na TV.
Dodatne informacije o tom postupku
potražite u uputama za korištenje TV-a.
• Provjerite da „A. DIRECT” nije
u upotrebi.
112CR
• Kada koristite funkciju Control for
HDMI, priključenom opremom nije
moguće upravljati pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
– Ovisno o priključenoj opremi i TV-u,
možda ćete morati postaviti opremu i
TV. Pogledajte upute za rad priložene
uz opremu i TV.
– Promijenite ulaz prijemnika na HDMI
ulaz priključen na opremu.
• Provjerite da odabrani ulazni digitalni
audiopriključak ponovno dodijeljen
drugim ulazima (str. 84).
Zvuk lijevih i desnih zvučnika nije
uravnotežen ili je obrnut.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
pravilno i čvrsto priključeni.
• Prilagodite parametre razine zvuka
pomoću izbornika Speaker Settings.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
• Provjerite je li DVD ili neki drugi medij
koji reproducirate snimljen u formatu
Dolby Digital ili DTS.
• Kada DVD uređaj za reprodukciju ili neki
drugi uređaj priključujete u digitalne
ulazne priključke na prijemniku,
provjerite je li dostupna postavka
digitalnog audioizlaza priključene
opreme.
• Na izborniku HDMI Setting postavite
„Audio Out” na „AMP” (str. 94).
• High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD) i višekanalni
linearni PCM možete koristiti samo
s HDMI priključkom.
Nije moguće postići surround efekt.
• Provjerite jeste li odabrali zvučno polje
za film ili glazbu (stranica 60, 61).
• Zvučna polja ne rade kada se primaju
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio ili Dolby TrueHD
signali s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
Snimanje nije moguće.
• Provjerite je li oprema pravilno
priključena.
• Odaberite izvorišnu opremu pomoću
gumba za ulaz (str. 49).
• Ulazne audiosignale koji se primaju putem
priključaka HDMI IN i DIGITAL IN nije
moguće snimati.
• Izvori sadrže zaštitu autorskih prava da bi
se spriječilo presnimavanje. U tom slučaju
nećete moći snimati s izvora.
Iz zvučnika se ne čuje testni ton.
• Kabeli zvučnika možda nisu dobro
priključeni. Provjerite jesu li dobro spojeni
i laganim potezanjem provjerite da se ne
mogu odspojiti.
• Kabeli zvučnika možda su u kratkom
spoju.
• Provjerite da ne upotrebljavate funkciju
PARTY STREAMING (str. 73).
Testni ton ne dopire iz zvučnika
prikazanog na zaslonu TV-a, već iz nekog
drugog zvučnika
• Postavljanje rasporeda zvučnika nije
ispravno. Provjerite jesu li zvučnici
priključeni u skladu s njihovim
rasporedom.
Tuner
FM prijem je slab.
• Koristite 75-omski koaksijalni kabel (nije
priložen) za priključivanje prijemnika na
vanjske FM antene, kao što je pokazano
u nastavku.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Nije moguće namjestiti radiopostaje.
• Provjerite jesu li antene sigurno
priključene. Prilagodite antene, a ako je
potrebno priključite vanjsku antenu.
• Jačina signala postaja je preslaba kada
provodite automatsko namještanje.
Upotrijebite izravno namještanje.
• Nema memoriranih stanica ili su izbrisane
(kada podešavate pretraživanjem
memoriranih stanica). Unaprijed
postavite postaje (str. 58).
• Pritisnite AMP, zatim uzastopce pritišćite
DISPLAY na daljinskom upravljaču dok se
na zaslonu ne prikaže frekvencija.
Dodatne
informacije
Kada se prijemnik nalazi u stanju
pripravnosti, zvuk ne dopire iz TV-a.
• Kada prijemnik prijeđe u stanje
pripravnosti, zvuk dolazi sa zadnje
odabrane HDMI opreme prije
isključivanja prijemnika. Ako koristite
drugu opremu, aktivirajte je i pokrenite
reprodukciju jednim dodirom ili uključite
prijemnik da biste odabrali HDMI
opremu koju želite koristiti.
• Provjerite je li „Pass Through” postavljen
na „ON” u izborniku HDMI Settings
ako prijemnik priključite opremu koja
nije kompatibilna s funkcijom
„BRAVIA” Sync (str. 94).
Postoji vremenski razmak između audio
izlaza i vizualnog prikaza.
• Provjerite da se ne koristi funkcija PARTY
STREAMING. Za zatvaranje funkcije
PARTY, pritisnite SHIFT, a zatim držite
PARTY dok se ne prikaže „CLOSE
PARTY”. Detalje potražite u odjeljku
str. 73.
nastavak
113CR
RDS ne funkcionira.
• Provjerite jeste li podesili skalu na FM
RDS stanicu.
• Odaberite jaču FM stanicu.
• Stanica koju ste podesili ne prenosi RDS
signal ili jačina signala nije dovoljna.
Ne prikazuju se željene RDS informacije.
• Usluga je možda privremeno nedostupna.
Obratite se radijskoj stanici i saznajte
pruža li ona tu uslugu.
iPod/iPhone
Zvuk je izobličen.
• Uzastopno pritišćite MASTER VOL – ili
2 – na daljinskom upravljaču.
• Postavku „EQ” na uređaju iPod/iPhone
postavite na „Off” ili „Flat”.
Nema zvuka iz uređaja iPod/iPhone.
• Isključite iPod/iPhone i ponovno ga
priključite.
Nije moguće napuniti iPod/iPhone.
• Provjerite je li prijemnik uključen.
• Provjerite je li iPod/iPhone čvrsto
priključen.
Nije moguće upravljati uređajem iPod/
iPhone.
• Provjerite jeste li uklonili zaštitnu futrolu
uređaja iPod/iPhone.
• Pokretanje reprodukcije može, ovisno o
sadržaju uređaja iPod/iPhone, potrajati.
• Isključite iPod/iPhone i ponovno ga
priključite.
• Koristite iPod/iPhone koji nije podržan.
Informacije o podržanim vrstama uređaja
potražite u odjeljku „Kompatibilni modeli
uređaja iPod/iPhone” (str. 51).
114CR
Glasnoća zvona na uređaju iPhone ne
mijenja se.
• Prilagodite glasnoću zvona pomoću
kontrola na uređaju iPhone.
USB uređaj
Koristite li podržani USB uređaj?
• Ako priključite USB uređaj koji nije
podržan, može doći do sljedećih
problema. Informacije o podržanim
vrstama uređaja potražite u odjeljku
„Kompatibilni USB uređaji” (str. 54).
– USB uređaj nije prepoznat.
– Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju
se na ovom prijemniku.
– Reprodukcija nije moguća.
– Zvuk je isprekidan.
– Čuje se šum.
– Zvuk je izobličen.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
• Isključite prijemnik i ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite prijemnik.
• Glazbeni podaci sadrže šumove ili je zvuk
izobličen.
USB uređaj nije prepoznat.
• Isključite prijemnik i odspojite USB
uređaj. Ponovo uključite prijemnik
i priključite USB uređaj.
• Priključite podržani USB uređaj (str. 54).
• USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte
upute za rad USB uređaja kako biste riješili
problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
• Isključite prijemnik i ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite prijemnik.
• Priključite podržani USB uređaj (str. 54).
• Pritisnite N za pokretanje reprodukcije.
USB uređaj nije moguće priključiti na
(USB) ulaz.
• USB uređaj priključen je obrnuto.
Priključite USB uređaj pravilno okrenut.
Pogrešan prikaz.
• Možda su na USB uređaju pohranjeni
neispravni podaci.
• Kodovi znakova koje prijemnik može
prikazati:
– Velika slova (A do Z)
– Mala slova (a do z)
– Brojevi (0 do 9)
– Simboli (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Ostali se znakovi možda neće ispravno
prikazivati.
Dugo se prikazuje „Reading” ili
pokretanje reprodukcije traje dugo.
• Postupak čitanja može trajati dulje u
sljedećim slučajevima.
– Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa
ili datoteka.
– Struktura datoteke iznimno je složena.
– Kapacitet memorije je prevelik.
– Unutarnja memorija je fragmentirana.
Preporučujemo da se pridržavate sljedećih
smjernica.
– Ukupan broj mapa na USB uređaju: 100
ili manje (uključujući mapu „ROOT”)
– Ukupan broj datoteka po mapi: 100 ili
manje.
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki
USB uređaji možda ne podržavaju sve FAT
datotečne sustave.
Pojedinosti potražite u uputama za rad USB
uređaja ili se obratite proizvođaču.
Mrežna veza
Prijemnik se ne može povezati na WPS
putem bežične LAN veze.
• Ne možete se spojiti na mrežu putem
WPS-a kada je pristupna točka usklađena
s WEP-om. Postavite mrežu nakon što se
pristupnu točku tražili pomoću načina
rada traženje pristupne točke.
Prikazuje se poruka o pogrešci.
• Provjerite vrstu pogreške. Pogledajte
„Popis poruka značajki mreže” (str. 78).
Prijemnik se ne može povezati s mrežom.
• Provjerite status mreže. Pogledajte
„Provjera informacija o mreži” (str. 95), a
zatim odaberite „Connection” u 2. koraku.
Ako se prikaže poruka „Connection Fail”,
ponovno postavite mrežnu vezu (str. 65).
• Kada je sustav priključen preko bežične
mreže, pomaknite usmjerivač i bežični
LAN/pristupnu točku bliže jedno drugom
i ponovno postavite.
• Provjerite postavke usmjerivača za bežični
LAN /pristupnu točku i ponovno
postavite. Pogledajte u uputama za rad
uređaja pojedinosti o načinu podešavanja
uređaja.
nastavak
115CR
Dodatne
informacije
Nije moguće reproducirati zvučnu
datoteku.
• Nije moguće reproducirati MP3 datoteke
u formatu MP3 PRO.
• Zvučna datoteka je multi-track datoteka.
• Neke ACC datoteke možda se neće
ispravno reproducirati.
• WMA datoteke u formatu Windows
Media Audio Lossless i Professional
nije moguće reproducirati.
• Nije podržan USB uređaj formatiran
sustavima datoteka koje nisu FAT16
ili FAT32.*
• Ako ste na USB uređaju stvorili particije,
na prvoj se particiji mogu reproducirati
samo audiodatoteke.
• Reprodukcija je moguća do 8 razina
(uključujući mapu „ROOT”).
• Broj mapa premašio je 100 (uključujući
mapu „ROOT”).
• Broj datoteka u mapi premašio je 100.
• Datoteke koje su šifrirane, zaštićene
lozinkama i sl. nije moguće reproducirati.
• Obavezno upotrijebite usmjerivač za
bežični LAN/pristupnu točku.
• Na bežične mreže utječe elektromagnetsko
zračenje mikrovalnih pećnica i drugih
uređaja. Premjestite jedinicu dalje od
takvih uređaja.
• Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN/
pristupnu točku uključen.
Nije moguće upravljati prijemnikom
pomoću medijskog daljinskog upravljača.
• Može potrajati neko vrijeme dok se
prijemnik nakon uključivanja ne poveže
s mrežom. Pričekajte nekoliko trenutaka,
a zatim pokušajte ponovo upotrijebiti
medijski daljinski upravljač.
• Provjerite je li „Network Standby”
postavljeno na „On” u izborniku Network
Settings kako biste neposredno nakon
uključivanja prijemnika mogli
upotrebljavati medijski daljinski
upravljač.
Ne može se odabrati izbornik Network
Settings.
• Pričekajte nekoliko trenutaka nakon
uključivanja prijemnika, a zatim ponovno
odaberite izbornik Network Settings.
Kućna mreža
Prijemnik se ne može povezati s mrežom.
• Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN/
pristupnu točku uključen.
• Provjerite je li poslužitelj uključen.
• Možda nisu ispravne postavke mreže na
prijemniku. Provjerite status mreže.
Pogledajte „Provjera informacija o mreži”
(str. 95), a zatim odaberite „Connection”
u 2. koraku.
Ako se prikaže poruka „Connection Fail”,
ponovno postavite mrežnu vezu (str. 65).
• Poslužitelj možda nije stabilan. Ponovno
ga pokrenite.
• Provjerite jesu li prijemnik i poslužitelj
ispravno priključeni na usmjerivač za
bežični LAN/pristupnu točku.
116CR
• Provjerite je li poslužitelj ispravno
postavljen (str. 65). Provjerite je li
prijemnik registriran na poslužitelju i je li
omogućen prijenos glazbe s poslužitelja.
• Kada je sustav priključen na bežičnu
mrežu, pomaknite usmjerivač i bežični
LAN/pristupnu točku bliže jedno drugom.
• Ako je funkcija ICF (Internet Connection
Firewall) na računalu aktivna, to može
spriječiti povezivanje prijemnika s
računalom (samo kada se računalo koristi
kao poslužitelj). Možda ćete morati
promijeniti postavke vatrozida kako
biste omogućili povezivanje prijemnika.
(Za pojedinosti o promjenama postavki
vatrozida pogledajte upute za rad
isporučene s računalom).
• Ako ste pokrenuli prijemnik ili proveli
oporavak sustava na poslužitelju, ponovno
provedite postavljanje mreže (str. 65).
Poslužitelj (kao što je računalo) ne
prikazuje se na popisu poslužitelja.
(Na zaslonu TV-a prikazuje se poruka
„No Server”.)
• Možda ste uključili prijemnik prije
poslužitelja. Osvježite popis poslužitelja
(str. 68).
• Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN/
pristupnu točku uključen.
• Provjerite je li poslužitelj uključen.
• Provjerite je li poslužitelj ispravno
postavljen (str. 65). Provjerite je li
prijemnik registriran na poslužitelju i je li
omogućen prijenos glazbe s poslužitelja.
• Provjerite jesu li prijemnik i poslužitelj
ispravno priključeni na usmjerivač za
bežični LAN/pristupnu točku. Provjerite
informacije o postavljanju mreže (str. 95).
• Pogledajte upute za rad usmjerivača za
bežični LAN/pristupnu točku i provjerite
postavku višesmjernog slanja. Ako je
postavka višesmjernog slanja omogućena
na usmjerivaču za bežični LAN /pristupnu
točku, onemogućite je.
Audio podatke nije moguće normalno
reproducirati.
• Odabrana je opcija nasumične
reprodukcije. Pritisnite SHIFT, zatim
uzastopce pritišćite SHUFFLE dok
„SHUF” ne nestane s prikaza.
Reprodukcija ne započinje ili automatski
ne prelazi na sljedeću pjesmu ili datoteku.
• Provjerite je li zvučna datoteka koju
pokušavate reproducirati u formatu koji
prijemnik podržava (str. 69).
• Nije moguće reproducirati WMA datoteke
sa zaštitom autorskih prava DRM.
Za informacije o načinu provjere zaštite
autorskih prava WMA datoteke pogledajte
str. 70.
Zvuk je tijekom reprodukcije isprekidan.
• Možda je preslaba širina pojasa vašeg
bežičnog LAN-a. Pomaknite usmjerivač i
bežični LAN/pristupnu točku bliže jedno
drugom bez prepreka između njih.
• Kada računalo koristite kao poslužitelj,
računalo može imati aktivne brojne
aplikacije. Ako je na računalu aktivan
antivirusni softver, privremeno
onemogućite taj softver jer je potrebna
velika količina resursa sustava.
• Ovisno o mrežnom okruženju, možda
neće biti moguće reproducirati pjesme
ako istodobno radi više uređaja. Isključite
drugi uređaj kako biste omogućili
reprodukciju pjesama na prijemniku.
Prikazuje se poruka „No Track”.
• Ako u odabranoj mapi nema pjesama ili
mapa, ne možete proširiti mapu kako biste
prikazali njezin sadržaj.
Nije moguće reproducirati pjesmu u WMA
formatu zaštićenu autorskim pravima.
• Za informacije o načinu provjere zaštite
autorskih prava WMA datoteke pogledajte
str. 70.
Nije moguće odabrati prethodno
odabranu pjesmu.
• Informacije o pjesmi možda su
promijenjene na poslužitelju. Ponovno
odaberite poslužitelj s popisa poslužitelja
(str. 68).
Uređaji na kućnoj mreži ne mogu se
povezati s prijemnikom.
• Funkcija „Network Standby” možda je
postavljena na „Off”. Uključite prijemnik
ili postavite „Network Standby” na „On”
(str. 97).
• Provjerite je li mreža ispravno postavljena.
Ako nije, nije moguće uspostaviti vezu
(str. 95).
• Uređaj na popisu uređaja postavljen je
na „Not Allow” (str. 95) ili nije dodan
na popis uređaja (str. 95).
nastavak
117CR
Dodatne
informacije
Prikazuje se poruka „Cannot Play”.
• Moguće je reproducirati samo audio
datoteke.
• Provjerite je li poslužitelj ispravno
postavljen (str. 65). Provjerite je li
prijemnik registriran na poslužitelju i je li
omogućen prijenos glazbe s poslužitelja.
• Provjerite je li zvučna datoteka na
poslužitelju oštećena ili izbrisana.
Pogledajte upute za rad koje ste dobili
s poslužiteljem.
• Nije moguće reproducirati sljedeće pjesme:
– Pjesmu koja krši ograničenja
reprodukcije.
– Pjesmu s netočnim informacijama
o autorskim pravima.
– Pjesmu koju ste kupili u internetskoj
glazbenoj trgovini koja ne dopušta
streaming na kućnoj mreži.
– Pjesmu u formatu koji prijemnik ne
podržava (str. 69).
• Provjerite je li odabrana pjesma izbrisana
s poslužitelja. Ako je pjesma izbrisana,
odaberite drugu.
• Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN/
pristupnu točku uključen.
• Provjerite je li poslužitelj uključen.
• Poslužitelj možda nije stabilan. Ponovno
ga pokrenite.
• Provjerite jesu li prijemnik i poslužitelj
ispravno priključeni na usmjerivač za
bežični LAN/pristupnu točku.
• Postavljen je maksimalan broj od
20 uređaja s mogućnošću povezivanja.
Izbrišite nepotrebne uređaje na popisu
uređaja, a zatim postavite „Auto Access”
na „Allow” (str. 95).
• Rad prijemnika putem poslužitelja se
obustavlja ako prijemnik izvodi neku
od sljedećih radnji.
– Reprodukcija pjesme pohranjene
na poslužitelju (prijemnik radi kao
uređaj za reprodukciju)
– Ažuriranje softvera
– Formatiranje sustava
Prijemnik nije moguće automatski
uključiti prilikom pristupa uređajima
na mreži.
• Prijemnik ne podržava standard Wakeon-LAN. Stoga se prijemnik nije moguće
uključiti opcijom Wake-on-LAN kada je
funkcija „Network Standby” postavljena
na „Off”. Postavite funkciju „Network
Standby” na „On” kako bi prijemnik
mogao reagirati na rad drugih uređaja
putem mreže (str. 97).
Uređaji na mreži ne mogu uključiti
prijemnik.
• Prijemnik nije moguće uključiti
pokretanjem opcije Wake-on-LAN
koju izvode drugi uređaji na mreži.
Prijemnik ne može reproducirati pjesmu
koja se trenutačno reproducira na PARTY
glavnom računalu.
• PARTY glavno računalo reproducira
pjesmu formata zvuka koji prijemnik
ne podržava.
• Može potrajati neko vrijeme do
reprodukcije zvuka.
Prijemnik se slučajno pridružuje nekoj
opciji PARTY.
• Ako je pokrenuto više od jedne opcije
funkcije PARTY kada se prijemnik
pridruži, prijemnik se možda neće moći
pridružiti opciji PARTY koju želite.
Zatvorite drugu opciju PARTY, a zatim
se pridružite opciji PARTY kojoj želite.
118CR
AirPlay
S iOS uređaja ne može se pronaći
prijemnik.
• Provjerite postavljanje vatrozida
sigurnosnog softvera. Pojedinosti
potražite na web-mjestu (str. 120).
• Provjerite je li iOS uređaj ili računalo
s programom iTunes priključeno na
vašu kućnu mrežu.
• Ažurirajte verziju softvera AirPlay
prijemnika i iOS uređaja na najnoviju
verziju (str. 76).
Zvuk je isprekidan.
• Kada upotrebljavate bežičnu mrežu,
može doći do prekidanja zvuka ovisno o
čimbenicima kao što je mrežno okruženje
• Poslužitelji su preopterećeni. Zatvorite sve
nepotrebne aplikacije koje su trenutno
u upotrebi.
Nije moguće upravljati ovim
prijemnikom.
• Ažurirajte verziju softvera iOS uređaja
na najnoviju verziju (str. 76).
• Ažurirajte verziju softvera prijemnika
na najnoviju verziju (str. 76).
• Provjerite da neki drugi uređaj
istovremeno ne emitira na uređaju
kompatibilnom s funkcijom AirPlay.
Gumbi kao što su MASTER VOL +/– ili
2 +/–, N, X, x, . i > ne rade.
• Provjerite jesu li uključene postavke
koje dozvoljavaju programu iTunes
prihvaćanje upravljanja s prijemnika.
• Prijemnik nije odabran kao udaljeni
zvučnik na iOS uređaju. Odaberite
prijemnik kao mrežni zvučnik.
SEN
Prijemnik nije moguće povezati
s uslugom.
• Provjerite je li usmjerivač za bežični LAN/
pristupnu točku uključen.
• Provjerite status mreže. Pogledajte
„Provjera informacija o mreži” (str. 95), a
zatim odaberite „Connection” u koraku 2.
Ako se prikaže poruka „Connection Fail”,
ponovno postavite mrežnu vezu (str. 65).
• Kada je sustav priključen na bežičnu
mrežu, pomaknite usmjerivač i bežični
LAN/pristupnu točku bliže jedno drugom.
• Ako vaš ugovor s davateljem internetskih
usluga ograničava internetsku vezu na
samo jedan uređaj istodobno, ovaj uređaj
neće moći pristupiti internetu ako je drugi
uređaj već povezan. Posavjetujte se s
operatorom ili davateljem usluge.
Zvuk je isprekidan.
• Možda je preslaba širina pojasa vašeg
bežičnog LAN-a. Pomaknite usmjerivač
i bežični LAN/pristupnu točku bliže
jedno drugom, bez prepreka između njih.
„BRAVIA” Sync (Control for HDMI)
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne funkcionira.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
prijemniku (str. 9).
• Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
• Zamijenite sve baterije u daljinskom
upravljaču novima, ako su slabe.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
• Kada radite s programiranom opremom
koju nije proizvela tvrtka Sony, daljinski
upravljač možda neće ispravno raditi,
ovisno o modelu i proizvođaču opreme.
Dodatne
informacije
Funkcija Control for HDMI ne funkcionira.
• Provjerite HDMI priključak (str. 26).
• Na izborniku HDMI Settings provjerite je
li „Ctrl for HDMI” postavljeno na „ON”.
• Provjerite je li priključena oprema
kompatibilna s funkcijom Control for
HDMI.
• Provjerite postavke funkcije Control
for HDMI na priključenoj opremi.
Informacije potražite u uputama
za korištenje priključene opreme.
• Ako izvučete HDMI kabel ili ga priključite
na drugi priključak, ponovite postupke
opisane u odjeljku „Priprema za funkciju
„BRAVIA” Sync” (str. 80).
• Kada je funkcija „Ctrl for HDMI”
postavljena na „OFF”, funkcija „BRAVIA”
Sync ne funkcionira ispravno čak ni kada
je oprema priključena na HDMI IN
priključak.
• Vrste i broj opreme kojom može upravljati
„BRAVIA” Sync ograničene su HDMI
CEC standardom kao što je navedeno
u nastavku.
– Oprema za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač i sl.): do 3 uređaja
– Oprema za reprodukciju (Blu-ray Disc
player, DVD player i sl.): do 3 uređaja
– Oprema za tuner: najviše četiri uređaja
– AV prijemnik (audiosustav): najviše
jedan uređaj
119CR
Poruke pogrešaka
O informacijama za podršku
Ako dođe do kvara, poruka se prikazuje na
ploči zaslona. Porukom možete provjeriti
stanje sustava. Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
PROTECTOR
U zvučnike ulazi nepravilna struja ili je
prijemnik pokriven pa su ventilacijski
otvori blokirani. Prijemnik se automatski
isključuje nakon nekoliko sekundi.
Uklonite predmet koji pokriva gornju
ploču prijemnika, provjerite priključak
zvučnika i ponovno uključite napajanje.
USB FAIL
Otkrivena je prejaka struja s
(USB)
ulaza. Prijemnik se automatski isključuje
nakon nekoliko sekundi. Provjerite
iPod/iPhone ili USB uređaj, a zatim ga
isključite i ponovno uključite napajanje.
Za pojedinosti o najnovijim informacijama
o prijemniku pogledajte sljedeća web-mjesta.
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Specifikacije
Odjeljak pojačala
Europski modeli1)
Izlazna snaga u stereonačinu
(8 ohm, 1 kHz, ukupno harmonijsko
izobličenje 1%)
105 W + 105 W
Izlazna snaga u surround načinu rada2)
(8 oma, 1 kHz, ukupno harmonijsko
izobličenje 10%)
150 W po kanalu
1)
Za ostale poruke pogledajte „Popis poruka po
dovršetku mjerenja automatske kalibracije”
(str. 43), „Popis poruka vezanih uz iPod/
iPhone” (str. 53), „Popis poruka na USB
uređaju” (str. 56) i „Popis poruka značajki
mreže” (str. 78).
Brisanje memorije
Referentni odjeljci
Za brisanje
Pogledajte
Sve memorirane postavke
str. 36
Prilagođena zvučna polja
str. 64
120CR
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Zahtjevi napajanja: 230 V izmjenične struje, 50 Hz
2)
Referentna izlazna snaga za prednje, središnje,
surround, surround stražnje i prednje
visokotonske zvučnike. Zvuk se, ovisno
o postavkama zvučnog polja, možda neće
reproducirati.
Frekvencijski odziv
Analogni
10 Hz – 100 kHz,
+0,5/–2 dB
(uz premošćenje zvučnog
polja i ekvilizatora)
Ulaz
Analogni
Osjetljivost: 500 mV/
50 kilohm
S/N3): 105 dB
(A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)Impedancija: 75 Ohm
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/1 kiloom
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kiloom
Odjeljak za AM tuner
Ekvilizator
Razine pojačanja ±10 dB, u koracima od 1 dB
Raspon podešavanja 531 kHz - 1,602 kHz
(u koracima od 9 kHz)
Antena
Antena u obliku petlje
3) INPUT SHORT (uz zaobiđeno zvučno polje
i ekvilizator).
4) Opterećena mreža, razina unosa.
Odjeljak za videouređaj
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 Ohm
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0.7 Vp-p, 75 ohm
Propusnost 80 MHz HD
Odjeljak za FM tuner
Raspon podešavanja 87,5 MHz – 108,0 MHz
(korak od 50 kHz)
Antena
FM žičana antena
Priključnice antene
75 Ohm, nebalansirano
HDMI video
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
3D
Format
2D
Jedan
videokadar
Slika pored slike
(polovica)
Iznad-ispod
(Vrh i dno)
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p na 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p na 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p na 59,94/60 Hz
a
–
–
–
Dodatne
informacije
nastavak
121CR
Odjeljak za iPod/iPhone
Općenito
5 V istosmjerne struje, maksimalno 1,0 A
Zahtjevi napajanja
USB odjeljak
Podržana brzina prijenosa u bitovima*MP3
(MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbit/s – 320 kbit/s, VBR
WMA: 48 kbit/s - 192 kbit/s
AAC: 48 kbit/s - 320 kbit/s
* Nije moguće jamčiti
kompatibilnost sa svim
verzijama softvera za
šifriranje/pisanje,
uređajima za snimanje
i medijima za snimanje.
Brzina prijenosa
Puna brzina
Podržani USB uređaj.
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja 500 mA
Odjeljak MREŽA
Ethernet LAN
10BASE-T/100BASE-TX
Bežični LAN
Kompatibilni standardi:
IEEE 802.11 b/g
Sigurnost:
WEP 64 bit, WEP 128 bit,
WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Radio frekvencija: 2,4 GHz
122CR
230 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije 240 W
Potrošnja energije (u stanju pripravnosti)
0,3 W (Kada su značajke
Control for HDMI i
Network Standby
isključene, a prijemnik
je isključen u zoni 2.)
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm uključujući
ispupčene dijelove
i kontrole
Težina (pribl.)
10,2 kg
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama
bez prethodne obavijesti.
U određenim tiskanim pločicama ne koriste
se halogenizirani teško zapaljivi materijali.
Kazalo
Brojčani nazivi
D
J
2-kanalno 60
5.1-kanalno 21
7.1-kanalno 21
D.L.L (Digital Legato
Linear) 93
Daljinski upravljač 13, 103
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 38
Device Name 96
Direct Tuning 58
DLNA 64
Dolby Digital EX 20
DTS 10
Dual Mono 93, 101
DVD snimač 31
DVD uređaj za
reprodukciju 28
Jačina bežičnog LAN
signala 10
Jedinica udaljenosti 92, 101
A
A/V Sync 93, 101
AirPlay 75
Alphabet search 14
AM 57
Antena za bežični LAN 12
Audio izlaz 94, 101
Audio postavke 93, 101
Auto Tuning 58
Automatsko stanje
pripravnosti 97, 102
B
Bass 93, 101
Bežična mreža 43
BI-AMP 38, 86
Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju 28
BRAVIA Sync
priprema 80
Brisanje
daljinskog
upravljača 108
memorije 36
brisanje
zvučno polje 64
C
CD uređaj za
reprodukciju 32
Control for HDMI 94, 101
F
Fiksna IP adresa 44
FM 57
FM Mode 58
K
Kabelski TV tuner 29
Kamera 31
Kompresija dinamičkog
raspona 92, 99
Konverzija video signala 19
Kućna mreža 69
L
LFE (efekt niske
frekvencije) 11
M
H
Manual Setup 90
Media Remote Device
Registration 96
Memorirane postaje 58
Menu 89, 99
Mjerač vremena za
automatsko
isključivanje 15
Muting 50
HD-D.C.S. 61
HDMI postavke 94, 101
N
G
Glazbene usluge 71
Grafičko korisničko sučelje
(GUI) 47
I
O
Odabir scene 83
nastavak
123CR
Dodatne
informacije
Input 49
Input Assign 84
INPUT MODE 84
iPod/iPhone
Kompatibilni modeli 51
Punjenje 53
Isključivanje sustava 82
Izbornik mogućnosti 48
Izbornik Settings 89
Način rada A.F.D. 60
Način za gledanje filmova 60
Način za slušanje glazbe 61
Name Input 50, 59
Napredna automatska
jačina zvuka 63
Network settings 94
Network Standby 97
P
S
W
PARTY STREAMING 73
Pass Through 94, 101
PlayStation 3 30
Ploča zaslona 10
Ponovno postavljanje 36
Popis poslužitelja 68
Poruka
Auto Calibration 43
iPod/iPhone 53
Pogreška 120
USB 56
Značajke mreže 78
Poslužitelj 65
Postavke automatske
kalibracije 99
Postavke
ekvilizatora 93, 101
Postavke razine 99
Postavke surround
zvuka 101
Postavke sustava 97, 102
Postavke tunera 101
Postavke zvučnika 100
Povezivanje s dva
pojačala 86
Prijelazna
frekvencija 91, 101
Prikaz informacija na ploči
zaslona 103
PROTECTOR 120
Proxy poslužitelj 45
Satelitski tuner 29
SB Assign 90, 100
Snimanje 56
Software Update 97
Sound Optimizer 16
Speaker Settings 90
SPEAKERS 38
Super Audio CD uređaj za
reprodukciju 32
Surround Settings 92
Wake-on-LAN 69
WPS
PIN kod 46
Potisni gumb 45
R
Raspored zvučnika 90, 100
Razina efekta 92, 101
RDS 59
Reprodukcija jednim
dodirom 81
124CR
T
Testni ton 91, 99
Traženje pristupne točke 44
Treble 93, 101
Tuner 57
TV 25
U
UKV način 101
Upravljanje kućnim
kinom 83
Upravljanje zvukom
sustava 82
USB FAIL 120
USB uređaj 54
V
VCR 31
Veza
antene 33
Bežična 35
iPod/iPhone 30
Mreža 34
TV 25
USB uređaj 33
videooprema 26
zvučnici 23
Žičana 35
Veze
audiooprema 32
Video postavke 101
Više zona 86
Vrsta kalibracije 99
Z
Zona 2 86
zvučno polje 60
Ž
Žičana mreža 46
UGOVOR KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE SOFTVERA TVRTKE SONY
Pažljivo pročitajte ugovor u nastavku prije nego počnete koristiti SOFTVER TVRTKE SONY (kako je definirano u nastavku).
Korištenjem SOFTVERA TVRTKE SONY potvrđujete da prihvaćate odredbe ovog ugovora. U slučaju da se ne slažete s
odredbama, nemate ovlaštenja za korištenje SOFTVERA TVRTKE SONY.
VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITAJTE: Ovaj Ugovor krajnjeg korisnika licence („EULA”) predstavlja pravni sporazum između
vas i tvrtke Sony Corporation („SONY”), proizvođača vašeg Sony hardverskog uređaja („PROIZVOD”) te davatelja licence za
SOFTVER TVRTKE SONY. Cjelokupan softver tvrtke Sony i softver treće strane (osim softvera s posebnim licencama) koji
se isporučuje s PROIZVODOM te sva ažuriranja i nadogradnje softvera u ovom se ugovoru nazivaju „SOFTVER TVRTKE
SONY ”. SOFTVER TVRTKE SONY smijete koristiti samo s PROIZVODOM.
Upotrebom SOFTVERA TVRTKE SONY pristajete se pridržavati uvjeta iz EULA. U slučaju da se ne slažete s odredbama
EULA, tvrtka SONY vam neće izdati licencu za SOFTVER TVRTKE SONY. U tom slučaju nemate pravo koristiti SOFTVER
TVRTKE SONY.
LICENCA ZA SOFTVER TVRTKE SONY
SOFTVER TVRTKE SONY zaštićen je zakonima o autorskim pravima i međunarodnim sporazumima o autorskim pravima
te ostalim zakonima i sporazumima o intelektualnom vlasništvu. SOFTVER TVRTKE SONY se licencira, a ne prodaje.
ODOBRENJE LICENCE
Vlasnik svih naslova, autorskih prava i ostalih prava na SOFTVER TVRTKE SONY jest tvrtka SONY ili odnosni davatelji
licence. EULA vam daje ovlaštenje da koristite SOFTVER TVRTKE SONY isključivo u osobne svrhe.
OPIS ZAHTJEVA, OGRANIČENJA, PRAVA I LIMITA
Ograničenja. Ne smijete kopirati, mijenjati, obavljati funkcionalnu analizu softvera, dekompilirati ili rastavljati SOFTVER
TVRTKE SONY u cijelosti ili djelomično.
Odvajanje komponenti. SOFTVER TVRTKE SONY licencira se kao jedan proizvod. Nije ga moguće razdvojiti na sastavne
dijelove.
Korištenje na jednom PROIZVODU. SOFTVER TVRTKE SONY smijete koristiti samo s jednim PROIZVODOM.
Iznajmljivanje. SOFTVER TVRTKE SONY ne smijete iznajmljivati.
Prijenos softvera. Možete trajno prenijeti sva svoja prava utvrđena ovim EULA samo ako se SOFTVER TVRTKE
SONY prenosi zajedno i kao dio PROIZVODA, pod uvjetom da ne zadržite kopije te da prenesete cjelokupan SOFTVER
TVRTKE SONY (uključujući, ali bez ograničenja na sve kopije, sastavne dijelove, medije, priručnike s uputama, ostale
tiskane materijale, dokumente u elektroničkom obliku, diskove za oporavljanje i ovaj EULA) te da primatelj pristane na
odredbe iz ovog EULA.
Prekid. Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo, tvrtka SONY može poništiti ovaj EULA u slučaju da se ne pridržavate
njegovih odredbi. U tom slučaju, ako to traži tvrtka SONY, morate poslati PROIZVOD na adresu koju je odredila tvrtka
SONY, a tvrtka SONY će vam poslati natrag PROIZVOD čim se s njega ukloni SOFTVER TVRTKE SONY.
Povjerljivost. Pristajete držati povjerljivima informacije sadržane u SOFTVERU TVRTKE SONY koje nisu poznate javnosti
te da takve informacije nećete otkrivati ostalima bez prethodnog pismenog dopuštenja tvrtke SONY.
AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA
SOFTVER TVRTKE SONY ne tolerira pogreške i nije dizajniran, proizveden ili namijenjen za korištenje ili preprodaju
kao oprema za internetsku kontrolu u opasnim okolišima koji zahtijevaju izvedbu bez kvarova, primjerice za korištenje
u nuklearnim postrojenjima, za navigaciju zrakoplova ili u komunikacijskim sustavima, u kontroli zračnog prometa, kod
uređaja za održavanje na životu ili sustava oružja, u situacijama u kojima bi kvar SOFTVERA TVRTKE SONY mogao dovesti
do smrti, ozljeda ili teških tjelesnih ozljeda ili oštećenja okoliša („Aktivnosti visokog rizika”). Tvrtka SONY i njeni dobavljači
odriču se jamstva, izričitog ili podrazumijevanog, na prikladnost za Aktivnosti visokog rizika.
125CR
IZUZEĆE IZ JAMSTVA ZA SOFTVER TVRTKE SONY
Ovime izričito priznajete i pristajete koristiti SOFTVER TVRTKE SONY isključivo na vlastiti rizik. SOFTVER TVRTKE
SONY isporučuje se „U TRENUTNOM STANJU” bez jamstva, a tvrtka SONY, njeni dobavljači i davatelji licence SONY
(samo za potrebe ovog ODJELJKA, zajedničkim nazivom, „SONY”) ODRIČU SE JAMSTVA, IZRIČITOG ILI
PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU. SONY NE MOŽE JAMČITI DA SU FUNKCIJE SADRŽANE
U SOFTVERU TVRTKE SONY BEZ POGREŠAKA ILI DA ĆE BITI U SKLADU S VAŠIM ZAHTJEVIMA. NADALJE,
TVRTKA SONY NE MOŽE JAMČITI DA ĆE RAD SOFTVERA TVRTKE SONY BITI ISPRAVLJEN. OSIM TOGA,
TVRTKA SONY NE JAMČI NITI PREDSTAVLJA KORIŠTENJE ILI REZULTATE KORIŠTENJA SOFTVERA TVRTKE
SONY U POGLEDU ISPRAVNOSTI, PRECIZNOSTI ILI POUZDANOSTI SOFTVERA. NITI JEDNA USMENA ILI
PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI VAM DAJE TVRTKA SONY ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNIK TVRTKE
SONY NEĆE SLUŽITI KAO JAMSTVO ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA.
U NEKIM DRŽAVAMA NIJE MOGUĆE IZUZETI JAMSTVA KOJA SE PODRAZUMIJEVAJU I U TOM SLUČAJU
SE GORE NAVEDENI IZUZETAK NE ODNOSI NA VAS.
Bez ograničenja na gore navedeno, posebno se navodi da SOFTVER TVRTKE SONY nije dizajniran ili namijenjen za
korištenje s bilo kojim drugim proizvodom, osim s PROIZVODOM. Tvrtka SONY ne jamči da SOFTVER TVRTKE
SONY neće oštetiti bilo koji proizvod, softver, sadržaj ili podatke koje ste stvorili vi ili treća strana.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
TVRTKA SONY, NJENI DOBAVLJAČI I DAVATELJI LICENCE SONY (samo za potrebe ovog ODJELJKA,
zajedničkim nazivom, „SONY”) NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA
SOFTVERA TVRTKE SONY KOJA NASTAJU KAO REZULTAT ILI SE TEMELJE NA KRŠENJU IZRIČITOG ILI
PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA, KRŠENJU ODREDBI UGOVORA, NEMARU, STROGOJ ODGOVORNOSTI
ILI DRUGIM ZAKONIMA. TAKVA OŠTEĆENJA UKLJUČUJU, ALI NISU OGRANIČENA NA GUBITAK PROFITA,
GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK KORIŠTENJA PROIZVODA ILI POVEZANE OPREME, KVAR
I VRIJEME KORIŠTENJA, BEZ OBZIRA NA TO JE LI TVRTKA SONY BILA UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVOG
OŠTEĆENJA. U SVAKOM SLUČAJU, ODGOVORNOST TVRTKE SONY PREMA VAMA U SKLADU S ODREDBAMA
OVOG EULA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI JE STVARNO PLAĆEN I MOŽE SE DODIJELITI SOFTVERU
TVRTKE SONY.
IZVOZI
Ako SOFTVER TVRTKE SONY koristite ili prenosite u državu u kojoj ne stanujete, morate se pridržavati odgovarajućih
zakona i propisa koji se odnose na izvoz, uvoz i carinu.
MJERODAVNO PRAVO
Ovaj EULA je sastavljen, reguliran, tumačen te se primjenjuje u skladu s japanskim zakonima, bez obzira na moguće sukobe
u zakonskim odredbama. Svi sukobi u vezi ovog EULA rješavaju se isključivo i u nadležnosti su sudova u Tokiju u Japanu,
a vi i tvrtka SONY ovime potvrđujete nadležnost tih sudova. VI I TVRTKA SONY ODRIČETE SE PRAVA NA SUĐENJE
S POROTOM U VEZI SVIH PITANJA KOJA MOGU NASTATI U VEZI S OVIM EULA.
SALVATORNA KLAUZULA
U slučaju da bilo koji dio ovog EULA nije valjan ili se ne može provesti u djelo, ostali dijelovi i dalje ostaju valjani.
U slučaju da imate pitanja u vezi s ovim EULA ili ograničenim jamstvom koje je navedeno u ugovoru, možete se obratiti
tvrtki SONY pismenim putem na adresu navedenu u jamstvenoj kartici koja je uključena u paket proizvoda.
126CR
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising