Sony | STR-DH540 | Sony STR-DH540 5.2-kanalni AV prijemnik za kućno kino Upute za upotrebu

4-448-425-12(1) (CR)
Višekanalni
AV prijemnik
Upute za upotrebu
STR-DH540
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljene svijeće).
Za korisnike u Sjedinjenim
Američkim Državama
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj
strani proizvoda. Upišite te brojeve na mjesto
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati prilikom
kontaktiranja s prodavačem proizvoda tvrtke
Sony u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela
Serijski broj
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, uređaj ne izlažite uređaj kapanju ili
polijevanju i na njega ne stavljajte predmete
napunjene tekućinom kao što su vaze.
Ovaj simbol služi kao
upozorenje korisniku na
prisutnost neizoliranih dijelova
pod "opasnim naponom"
unutar kućišta proizvoda koji
može biti dovoljno visok da
prouzroči strujni udar.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor,
kao što je polica za knjige ili ugradbeni ormarić.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako
dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah
isključite glavni utikač iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput
sunčeve svjetlosti i vatre.
Jedinica nije isključena iz struje ako je
priključena u strujnu utičnicu, čak i ako je
sama jedinica isključena.
Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka
u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.
Ovaj simbol služi kao
upozorenje za korisnika da se
tijekom normalnog rada
površina može jako ugrijati.
2CR
Ovaj simbol služi kao obavijest
korisniku da se
u dokumentaciji uređaja nalaze
važne upute za upotrebu
i održavanje (servisiranje).
Važne sigurnosne upute
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Uređaj nemojte upotrebljavati u blizini vode.
Uređaj čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Instalaciju provedite u skladu s uputama
proizvođača.
8) Uređaj nemojte instalirati blizu izvora
topline, primjerice radijatora, odzračnika,
peći ili drugih uređaja (uključujući
pojačala) koji proizvode toplinu.
9) Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu
polariziranih utikača ili utikača
s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva
kontakta, jedan širi od drugog. Utikač
s uzemljenjem ima dva kontakta i treći za
uzemljenje. Širi ili treći kontakt služi za
vašu sigurnost. Ako utikač ne odgovara
vašoj utičnici, posavjetujte se
s električarom u vezi sa zamjenom
utičnice.
10) Zaštitite kabel za napajanje tako da se po
njemu ne hoda i da ga ništa ne pritišće,
osobito blizu utikača, utičnica i mjesta na
kojem izlazi iz uređaja.
11) Upotrebljavajte samo pribor/dodatnu
opremu koju je odredio proizvođač.
12) Upotrebljavajte samo na kolicima,
postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je
odredio proizvođač ili koji se isporučuju
s uređajem. Kada upotrebljavate kolica,
budite pažljivi prilikom pomicanja kolica
s uređajem da biste izbjegli moguće
ozljede u slučaju prevrtanja.
13) Uređaj isključite iz struje tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako se dulje
vrijeme ne koristi.
14) Servisiranje uređaja prepustite stručnom
osoblju. Servisiranje je potrebno u slučaju
bilo kakvog oštećenja uređaja, primjerice,
oštećenja kabela za napajanje ili utikača,
prolijevanja tekućine ili pada nekih
predmeta na uređaj, izlaganja uređaja kiši
ili vlazi, neispravnog rada ili pada uređaja.
Sljedeća FCC izjava odnosi se samo
na verziju modela proizvedenu za
prodaju u SAD-u. Ostale verzije ne
moraju biti u skladu s tehničkim
odredbama FCC-a.
NAPOMENA:
Ova oprema je ispitana i u skladu je
s ograničenjima za digitalni uređaj klase B,
sukladno dijelu 15 pravila FCC-a. Ova su
ograničenja namijenjena pružanju
odgovarajuće zaštite od štetnih smetnji
u kućnoj instalaciji. Oprema proizvodi, koristi
i može zračiti energijom radijske frekvencije te,
ako se ne instalira i ne upotrebljava u skladu
s uputama, može prouzročiti štetne smetnje za
radiokomunikacije. Ipak, ne postoji jamstvo da
do smetnji neće doći u određenim
instalacijama. Ako oprema prouzroči štetne
smetnje za radijski ili televizijski prijam koje je
moguće utvrditi uključivanjem i isključivanjem
opreme, preporučujemo da pokušate ukloniti
smetnje na neki od sljedećih načina:
– Preusmjerite ili premjestite prijamnu
antenu.
– Povećajte razmak između opreme
i prijamnika.
– Opremu priključite u utičnicu koja se ne
nalazi u istom strujnom krugu u koji je
priključen prijamnik.
– Pomoć možete zatražiti od prodavača ili
iskusnog tehničara za radio/TV.
3CR
OPREZ
Napominjemo da provođenje bilo kakvih
promjena ili izmjena koje nisu izričito
odobrene u ovom priručniku može dovesti do
oduzimanja prava na rad s opremom.
Za spajanje s računalima hostovima i/ili
perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni i uzemljeni
kabeli i priključnice da bi se poštovala FCCova ograničenja zračenja.
Kako biste smanjili rizik od strujnog udara,
kabel zvučnika trebate spojiti s uređajem
i zvučnicima u skladu sa sljedećim uputama.
1) Isključite strujni kabel za napajanje iz
električne mreže (MAINS).
2) Skinite 10 do 15 mm izolacije sa žice
kabela zvučnika.
3) Spojite kabel zvučnika u uređaj i zvučnike
pazeći da ne dodirnete jezgru kabela
zvučnika. Prije isključivanja kabela
zvučnika iz uređaja i zvučnika isključite
i strujni kabel za napajanje iz električne
mreže (MAINS).
Za korisnike u Kanadi
Za spajanje s računalima hostovima i/ili
perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni i uzemljeni
kabeli i priključnice.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama sa sustavima
za odvojeno
prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Ispravnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica
4CR
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa. Dodatne informacije o
recikliranju ovog proizvoda zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Odlaganje iskorištenih
baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama sa sustavima
za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju
označava da se baterija priložena s proizvodom
ne smije odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica
za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim odlaganjem baterije.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu
bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom ispravno
postupa, proizvod nakon isteka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o
tome kako sigurno ukloniti bateriju iz
proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo na
opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je
proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda
sa zakonodavstvom Europske unije trebaju se
uputiti ovlaštenom predstavniku, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja
vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na
adrese navedene u zasebnim dokumentima o
servisu i jamstvu.
Za korisnike u Australiji
Odlaganje stare
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji
i drugim europskim
državama sa sustavima
za odvojeno
prikupljanje otpada)
Informacije o priručniku
• Upute u ovom priručniku vrijede za model
STR-DH540. Broj modela nalazi se u donjem
desnom kutu prednje ploče. U priručniku su
prikazane slike europskog modela te se mogu
razlikovati od vašeg modela. Sve razlike
u radu označene su u priručniku tekstom
"Samo za europski model".
• Upute u ovom priručniku opisuju rad
prijemnika s priloženim daljinskim
upravljačem. Ako imaju iste ili slične nazive
kao gumbi na daljinskom upravljaču,
možete upotrebljavati i gumbe ili
upravljačke gumbe na prijemniku.
Autorska prava
Ovaj prijemnik podržava tehnologije
Dolby* Digital i Pro Logic Surround te DTS**
Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruko
D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom Američkog
ureda za patente U.S. Patent br.: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i drugih
patenata Sjedinjenih Američkih Država
i svih ostalih država koji su potvrđeni
i u obradi. DTS-HD, simbol, i DTS-HD
i simbol zajedno su registrirani zaštitni
znaci tvrtke DTS, Inc. Proizvod uključuje
softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj prijamnik sadrži tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMITM).
Izrazi HDMI, logotip HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod
touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc.
registrirani u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
5CR
Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni
znakovi imaju svoje vlasnike. U ovome se
priručniku ne koristite oznake ™ i ®.
Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone"
znače da je elektronička oprema osmišljena za
povezivanje s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema
zadovoljava Appleove standarde rada.
Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni
za njegovu usklađenost sa sigurnosnim
i regulatornim standardima. Imajte na umu da
upotreba dodatne opreme s uređajima iPod ili
iPhone može utjecati na performanse
bežične veze.
Windows Media registrirani je zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda zabranjena je
bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke
Microsoft.
Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
Logotipovi "x.v.Color (x.v.Colour)"
i "x.v.Color (x.v.Colour)" zaštitni su znakovi
tvrtke Sony Corporation.
"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
"PlayStation" je registrirani zaštitni znak
tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
"WALKMAN" je registrirani zaštitni znak
tvrtke Sony Corporation.
MICROVAULT je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
InstaPrevue™ registrirani je zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Silicon Image, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
6CR
Sadržaj
Informacije o priručniku ................ 5
Isporučena dodatna oprema .......... 9
Opis i položaj dijelova ................... 10
Početak rada ................................... 17
Priključivanje
1: Postavljanje zvučnika ................ 19
2: Spajanje zvučnika ...................... 20
3: Spajanje TV-a ............................. 21
4a: Spajanje video opreme ............ 22
4b: Spajanje audio opreme ........... 26
5: Spajanje antena .......................... 27
6: Spajanje kabela za napajanje .... 27
Priprema prijemnika
Uključivanje prijemnika ............... 28
Postavljanje prijemnika pomoću
opcije Easy Setup .................... 28
Vodič za rad sa zaslonskim
prikazom (OSD) ...................... 30
Osnovne radnje
Reprodukcija s ulazne opreme ..... 31
Reprodukcija s uređaja
iPod/iPhone ............................. 33
Reprodukcija s USB uređaja ......... 36
Rad s tunerom
Slušanje FM/AM radija ................. 39
Memoriranje FM/AM radijskih
stanica unaprijed
(Memoriranje stanica) ........... 41
Primanje RDS emitiranja .............. 41
(Samo europski
i australski modeli) ................. 41
Korištenje zvučnih efekata
Odabir zvučnog polja .................... 42
Upotreba funkcije Night Mode ... 45
Odabir vrste kalibracije ................. 45
Prilagodba ekvilizatora ................. 45
Upotreba funkcije Pure Direct ..... 46
Vraćanje zvučnih polja na
zadane postavke ...................... 46
Značajke funkcije "BRAVIA"
Sync
Što je "BRAVIA" Sync? .................. 47
Priprema za funkciju
"BRAVIA" Sync ....................... 47
Reprodukcija jednim dodirom .... 48
Upravljanje zvukom sustava ........ 49
Isključivanje sustava ...................... 49
Scene Select ..................................... 50
Upravljanje kućnim kinom .......... 50
Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem ............................. 50
Ostali postupci
Prebacivanje između digitalnog
i analognog zvuka
(INPUT MODE) ..................... 51
Upotreba drugih priključaka
za audio ulaz
(Dodjela audio ulaza) ............. 51
Vraćanje na tvornički zadane
postavke .................................... 52
7CR
Prilagođavanjepostavki
Upotreba izbornika Settings ......... 53
Easy Setup ....................................... 55
Izbornik Speaker Settings ............. 55
Audio Settings menu ..................... 58
Izbornik HDMI Settings ............... 59
Input Settings menu ...................... 60
Izbornik System Settings ............... 61
Rad bez upotrebe OSD-a .............. 61
Korištenje daljinskog
upravljača
Ponovna dodjela gumba
za unos ...................................... 66
Vraćanje gumba za unos
na zadane postavke ................. 67
Dodatne informacije
Mjere opreza ................................... 68
Rješavanje problema ...................... 69
Specifikacije .................................... 76
Kazalo .............................................. 78
8CR
Isporučena dodatna
oprema
•
•
•
•
•
Upute za upotrebu (ovaj priručnik)
Priručnik za brzo postavljanje (1)
Daljinski upravljač (RM-AAU168) (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
FM žičana antena (1)
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije R6 baterije (veličine AA)
(isporučene) u daljinski upravljač.
Pripazite na odgovarajući polaritet tijekom
umetanja baterija.
• AM antena u obliku petlje (1)
Napomene
• Mikrofon za optimizaciju
(ECM-AC2) (1)
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na jako vrućem
ili vlažnom mjestu.
• Ne upotrebljavajte nove baterije sa starima.
• Ne miješajte manganske s drugim vrstama
baterija.
• Senzor daljinskog upravljača ne izlažite izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili svjetlosnim uređajima.
U protivnom može doći do kvara.
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, uklonite baterije da
biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
• Kada zamijenite baterije, gumbi daljinskog
upravljača mogu se vratiti na zadane postavke.
U tom slučaju ponovno dodijelite funkcije
gumbima za ulaz (str. 66).
• Kada prijemnik prestane reagirati na daljinski
upravljač, zamijenite sve baterije novima.
9CR
Opis i položaj dijelova
Prednja ploča
A ?/1 (uključeno/pripravnost)
(str. 28, 40, 46, 52)
B ?/1 Indikator (uključeno/
pripravnost)
Uključuje se na sljedeći način:
Zeleno: Prijemnik uključen.
Narančasto: Prijemnik je u stanju
pripravnosti i "Control for HDMI"
(str. 59) postavljeno je na "On".
– "Pass Through" (str. 60) postavljeno
je na "On"* ili "Auto".
Isključuje se kada je prijemnik u stanju
pripravnosti, a "Control for HDMI"
i "Pass Through" postavljeni su na
"Off".
* Samo za američke, kanadske i australske
modele.
C SPEAKERS (str. 20)
Uzastopno pritišćite da uključite ili
isključite sustav zvučnika.
D TUNING MODE, TUNING +/–
Pritiskom se omogućuje upravljanje
tunerom (FM/AM).
Pritisnite gumb TUNING +/– da biste
potražili stanicu.
10CR
E
F
G
H
I
A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (str. 42)
Ploča zaslona (str. 11)
NIGHT MODE (str. 45)
INPUT MODE (str. 51)
DIMMER
Prilagođava svjetlinu ploče zaslona
na tri razine.
J DISPLAY (str. 66)
K Senzor daljinskog upravljača
Prima signale s daljinskog upravljača.
L PURE DIRECT (str. 46)
M Indikator PURE DIRECT
Svijetli kada je aktivirana funkcija
Pure Direct.
N
O
P
Q
R
MASTER VOLUME (str. 32)
INPUT SELECTOR (str. 29, 32, 51)
(USB) ulaz (str. 26)
Priključak AUTO CAL MIC (str. 29)
Priključak PHONES
Spaja sa slušalicama.
Indikatori na ploči zaslona
A Indikator ulaza
Uključuje se kao pokazatelj
trenutačnog ulaza.
HDMI
Prijemnik prepoznaje opremu spojenu
putem HDMI IN priključka.
ARC
Odabrana je opcija TV ulaz i otkriveni
su signali funkcije Audio Return
Channel (ARC).
COAX
Digitalni signal ulazi putem COAXIAL
priključka (str. 51).
OPT
Digitalni signal ulazi putem OPTICAL
priključka (str. 51).
B D.C.A.C.
Uključuje se kada se primjenjuje
rezultat mjerenja funkcije
"Automatska kalibracija".
C Indikator Dolby Digital Surround*
Uključuje se odgovarajući indikator
kad prijemnik dekodira signale
u formatu Dolby Digital.
Dolby Digital
TrueHD Dolby TrueHD
D DTS(-HD) indikator*
Uključuje se odgovarajući indikator
kad prijemnik dekodira signale u DTS
formatu.
DTS
DTS
DTS-HD
DTS-HD
E SP
Svijetli kad je sustav zvučnika
uključen.
F Indikator podešavanja
ST
Uključuje se kad se prijemnik podesi
na stereo sadržaj.
MEM
Svijetli kad se aktivira memorijska
funkcija, primjerice memorirana
stanica (str. 41) itd.
G SLEEP
Uključuje se kada se aktivira mjerač
vremena za automatsko isključivanje
(str. 15).
H EQ
Uključuje se kada je aktiviran
ekvilizator.
I D.R.C.
Uključuje se kada je aktivna
kompresija dinamičkog raspona
(str. 59).
J NEO:6
Svijetli kad se aktivira dekodiranje DTS
Neo:6 Cinema/Music (str. 43, 44).
K Indikator za Dolby Pro Logic
Uključuje se odgovarajući indikator
kad prijemnik obrađuje zvuk
tehnologijom Dolby Pro Logic. Ta
tehnologija matričnog dekodiranja
surround zvuka može poboljšati
ulazne signale.
PL
Dolby Pro Logic
PL II
Dolby Pro Logic II
11CR
Napomena
Uključivanje tih indikatora ovisi o
postavljenom rasporedu zvučnika.
L USB
Uključuje se kada se otkrije iPhone,
iPod ili USB uređaj.
* Prilikom reprodukcije diska formata Dolby
Digital ili DTS provjerite jeste li spojili sve
digitalne priključke i provjerite da opcija INPUT
MODE nije postavljena na "Analog" (str. 51) ili
da nije odabrana opcija "Analog Direct".
12CR
Stražnja ploča
A Odjeljak DIGITAL INPUT/OUTPUT
Priključci HDMI IN/OUT*
(str. 21, 24)
Priključci OPTICAL IN
(str. 21, 25)
Priključak COAXIAL IN
(str. 26)
E Odjeljak VIDEO INPUT/OUTPUT
(str. 21, 25)
Žuto
VIDEO IN/OUT*
priključci
* Da biste mogli gledati odabranu ulaznu sliku,
morate spojiti TV uređaj s priključkom HDMI
TV OUT ili MONITOR OUT (str. 21).
B Odjeljak TUNER
Priključak FM ANTENNA
(str. 27)
Terminali AM ANTENNA
(str. 27)
C Odjeljak SPEAKERS (str. 20)
D Odjeljak AUDIO INPUT/OUTPUT
Bijelo (L)
Crveno (D)
Crno
AUDIO IN priključci
(str. 21, 25, 26)
SUBWOOFER OUT
priključci (str. 20)
13CR
Daljinski upravljač
B TV ?/1 1) (uključeno/pripravnost)
Uključuje TV ili ga postavlja u stanje
pripravnosti.
Za rad s ovim prijemnikom i ostalom
opremom upotrebljavajte isporučeni
daljinski upravljač. Daljinski upravljač
programiran je za rad s audio/video
opremom tvrtke Sony. Gumb za unos
možete prenamijeniti da bi odgovarao
opremi spojenoj na prijemnik (str. 66).
C Gumbi za unos
RM-AAU168
D TOP MENU1)
Služe za odabir opreme koju želite
upotrebljavati. Kada pritisnete neki
gumb za unos tijekom stanja
pripravnosti, prijemnik se uključuje.
Opremi tvrtke Sony dodijeljeni su
gumbi za upravljanje.
Otvara ili zatvara gornji izbornik
BD-ROM-a ili DVD-a.
REPEAT1)
Ponovno reproducira pjesmu ili mapu.
POP UP/MENU1)
Otvara ili zatvara skočni izbornik
BD-ROM-a ili izbornik DVD-a.
SHUFFLE1)
Nasumično reproducira pjesmu
ili mapu.
E
+/–
Odabire mapu.
F AMP MENU
Prikazuje izbornik za upravljanje
prijemnikom.
1)
1)
G
, V/v/B/b
Pritisnite V/v/B/b za odabir stavki
izbornika, a zatim pritisnite
za
unos/potvrdu odabira.
H OPTIONS1)
Služi za prikaz i odabir stavki
s izbornika mogućnosti.
I HOME1)
Prikazuje početni izbornik na TV
zaslonu.
J ./> 1), m/M 1), N 1), X 1), x 1)
A ?/1 (uključeno/pripravnost)
Uključuje prijemnik ili ga postavlja
u stanje pripravnosti.
14CR
Preskoči, premotaj prema natrag/
prema naprijed, reproduciraj, pauziraj,
zaustavi radnju.
TUNING +/–1)
Pretražuje stanice.
Štednja energije u stanju pripravnosti
D.TUNING
Kad su "Control for HDMI" (str. 59)
i "Pass Through" (str. 60) postavljene
na "Off".
Uključuje način za izravno
podešavanje.
PRESET +/–1)
S PREVIEW (HDMI)
Odabire memorirane stanice ili kanale.
Odabire funkciju "Preview for HDMI".
Uključuje pregled slika u slici uživo
HDMI ulaza spojenog na ovaj
prijemnik.
Uzastopno pritišćite V/v za odabir
svakog pregleda HDMI ulaza, zatim
pritisnite
za unos/potvrdu odabira.
(Ova značajka temelji se na tehnologiji
Silicon Image InstaPrevue™)
MEM
Pohranjuje stanicu tijekom rada
tunera.
K SOUND FIELD +/–2)
Odabire zvučno polje (str. 42).
L PURE DIRECT (str. 46)
M SLEEP
Služi za postavljanje automatskog
isključivanja prijemnika u određeno
vrijeme.
Svaki put kad pritisnete SLEEP, prikaz
se ciklički mijenja kako slijedi:
Napomena
Funkcija "Preview for HDMI" dostupna je za
HDMI BD, DVD, GAME i SAT/CATV ulaz.
Savjeti
• Ova funkcija ne radi u sljedećim
slučajevima.
– Oprema nije spojena putem HDMI
ulaznog priključka.
– Oprema spojena putem podržanog
HDMI ulaznog priključka nije
uključena.
– Trenutačni ulaz nije HDMI ulaz.
– Kad je opcija "Fast View" postavljena
na "Off".
– Kada ulazi nepodržani HDMI video
format (480i, 576i, 4K, neki 3D video
signali, neki signali video kamere ili
VGA signal).
• Pregled slika u slici bit će zacrnjen kad
ulaze 4K ili neki 3D video signali.
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t
2:00:00 t OFF
Kada se upotrebljava mjerač vremena
za automatsko isključivanje, na
zaslonu svijetli indikator "SLEEP".
Savjet
Za provjeru vremena preostalog do
isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP.
Preostalo vrijeme prikazuje se na zaslonu.
Mjerač vremena za automatsko isključivanje
možete isključiti tako da ponovno
pritisnete SLEEP.
N
+/–
Istovremeno prilagođavanje jačine
zvuka svih zvučnika.
iPhone CTRL
Uključuje način rada za upravljanje
iPhone ili iPod uređajem tijekom
upotrebe uređaja iPhone/iPod.
O
Privremeno isključuje zvuk. Ponovno
pritisnite gumb za ponovno
uključivanje zvuka.
P RETURN O1)
Vraća se na prethodni izbornik dok se na
TV zaslonu prikazuje izbornik ili vodič.
Q
DISPLAY1)
Prikazuje informacije na ploči zaslona.
R
Brojčani gumbi1)2)
Pritisnite za
– memoriranje/slušanje memoriranih
stanica (str. 41).
– odabir pjesme pod određenim
brojem. Pritisnite 0/10 za odabir
pjesme pod brojem 10.
– odabir brojeva kanala.
T AMP
Aktivira rad s prijemnikom.
U TV INPUT1)
Služi za odabir ulaznog signala (TV ili
video ulaz).
1)
Informacije o gumbima koje možete
upotrebljavati za upravljanje svakom
pojedinačnom komponentom opreme
potražite u tablici na str. 16.
2) Na gumbima 5 i SOUND FIELD + nalaze se
ispupčenja. Upotrijebite ispupčenja kao
orijentir pri radu s prijemnikom.
15CR
Napomene
• Gore navedeno objašnjenje služi samo kao
primjer.
• Ovisno o modelu spojene opreme neke funkcije
opisane u ovom poglavlju možda neće raditi
s isporučenim daljinskim upravljačem.
Za upravljanje drugom opremom tvrtke Sony
Naziv
TV
2 TV ?/1
z
VCR
4 TOP MENU, REPEAT
POP UP/MENU, SHUFFLE
DVD
uređaj za
reprodukciju
Blu-ray Disc
uređaj za
reprodukciju
CD uređaj za
reprodukciju
z
z
z
z
z
z
z
z
7 V/v/B/b,
z
8 OPTIONS
z
z
z
I HOME
z
z
z
z
J ./PRESET –,
>/PRESET +
z
z
z
z
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
qh RETURN O
z
Q DISPLAY
z
z
z
z
z
R Brojčani gumbi
z
z
z
z
z
wa TV INPUT
z
16CR
Početak rada
Slijedite jednostavne korake navedene u nastavku da biste koristili audio/video opremu
priključenu na prijemnik.
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
Postavljanje i priključivanje zvučnika
(str. 19, 20)
Provjera priključka prikladnog za
opremu koju upotrebljavate.
Spajanje TV komponenti i video opreme
(str. 21, 22)
Kvaliteta slike ovisi o priključcima za
spajanje. Pogledajte crtež u nastavku.
Odaberite priključak u skladu s utičnicama
na svojoj opremi.
Preporučujemo da video opremu spojite
HDMI vezom ako je opremljena HDMI
priključcima.
Digitalno
Analogno
Visokokvalitetna slika
Priprema prijemnika
Pogledajte "6: Spajanje kabela za napajanje"
(str. 27) i "Uključivanje prijemnika" (str. 28).
Postavljanje prijemnika
Pogledajte "Postavljanje prijemnika pomoću
opcije Easy Setup" (str. 28).
Namještanje postavki izlaza zvuka na
priključenoj opremi
Da biste reproducirali višekanalni digitalni
zvuk, provjerite postavke digitalnog
audioizlaza na priključenoj opremi.
Za Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju tvrtke
Sony provjerite jesu li postavke "Audio
(HDMI)", "BD Audio MIX Setting", "Dolby
Digital/DTS", "Dolby Digital" i "DTS"
postavljene na "Auto", "Off", "Bitstream",
"Dolby Digital" i "DTS" (od 1. kolovoza 2012.).
Za PlayStation 3, nakon spajanja prijemnika
pomoću HDMI kabela, odaberite "Audio
Output Settings" u "Sound Settings" i odaberite
"HDMI" i "Automatic" (s verzijom softvera
sustava 4.21).
Više pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu isporučenim uz spojenu opremu.
Priključivanje audioopreme (str. 26)
17CR
Digitalni audio formati koje podržava prijemnik
Digitalni audio formati koje ovaj prijemnik može dekodirati ovise o digitalnim izlaznim
audiopriključcima priključene opreme. Ovaj prijemnik podržava sljedeće audio formate.
Audio format
[Display]
Maksimalan broj
kanala
Veza između opreme za reprodukciju
i prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
[DOLBY D +]
7.1c)
×
a
Dolby TrueHDa)
[DOLBY HD]
7.1c)
×
a
DTS
[DTS]
5.1
a
a
DTS 96/24
[DTS 96/24]
5.1
a
a
DTS-HD
Zvuk visoke rezolucijea)
[DTS-HD HR]
7.1c)
×
a
DTS-HD
Glavni zvuka)b)
[DTS-HD MA]
7.1c)
×
a
Višekanalni linearni PCMa)
[PCM]
7.1c)
×
a
Dolby Digital
[DOLBY D]
a)
Audio signali prenose se u drugom formatu ako oprema za reprodukciju ne odgovara formatu.
Pojedinosti potražite u uputama za rad opreme za reprodukciju.
b)
Signali s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz reproduciraju se s frekvencijom od 96 kHz
ili 88,2 kHz.
c) Signali će se emitirati kao 5,1-kanalni.
18CR
Priključivanje
Priključivanje
1: Postavljanje zvučnika
Prijemnik omogućuje sustav od
maksimalno 5,2 kanala (5 zvučnika
i dva subwoofera).
Savjeti
• Kut A trebao bi biti isti.
Za potpuni užitak u višekanalnom
surround zvuku kao u kinu potrebno je pet
zvučnika (dva prednja zvučnika, središnji
zvučnik i dva surround zvučnika)
i subwoofer.
Primjer konfiguracije sustava
zvučnika
• Budući da subwoofer ne emitira
visokousmjerene signale, možete ga postaviti
gdje god želite.
A Prednji zvučnik (lijevi)
B Prednji zvučnik (desni)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (lijevi)
E Surround zvučnik (desni)
F Subwoofer
19CR
2: Spajanje zvučnika
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
Surround zvučnik
Desni
Središnji zvučnik
Lijevi
B
B
A
A
B
Desni
Subwoofer*
A Mono audiokabel (ne isporučuje se)
B Kabel zvučnika (ne isporučuje se)
* Kad spojite subwoofer s funkcijom automatskog
prelaska u stanje pripravnosti, isključite tu
funkciju dok gledate filmove. Ako je funkcija
automatskog stanja pripravnosti postavljena na
uključeno, subwoofer automatski prelazi u stanje
pripravnosti ovisno o razini ulaznih signala, a
zvuk se možda neće emitirati.
20CR
Lijevi
Prednji zvučnik
Napomena
Sustav zvučnika možete uključiti i isključiti
pomoću gumba SPEAKERS (str. 10).
3: Spajanje TV-a
TV
A**
Audio signali
Audio/video
signali
ili
ARC
B
C*
A Optički digitalni kabel (ne isporučuje se)
B Audiokabel (ne isporučuje se)
C HDMI kabel (ne isporučuje se)
Video signali
D
Preporučeno spajanje
Drugi način spajanja
Tvrtka Sony preporučuje da
upotrebljavate odobreni HDMI kabel
ili Sony HDMI kabel.
D Videokabel (ne isporučuje se)
21CR
Priključivanje
Odabrana izlazna slika prikazuje se kada priključak HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
spojite na TV. Ako priključak HDMI TV OUT spojite s TV-om, prijemnikom možete
upravljati putem prikaza na zaslonu (OSD-a).
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje (mrežni vod).
Za uživanje u TV sadržaju koji se
emitira s višekanalnim surround
zvukom prijemnika
Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom
Audio Return Channel (ARC), spojite C.
Pazite da postavite opciju "Control for HDMI"
na "On" u izborniku HDMI Settings (str. 59).
Ako želite odabrati zvučni signal korištenjem
nekog drugog, a ne HDMI kabela (primjerice,
preko optičkog digitalnog kabela ili
audiokabela), prebacite način audioulaza
pomoću opcije INPUT MODE (str. 51).
** Ako TV nije kompatibilan s funkcijom
ARC, spojite A.
4a: Spajanje video opreme
*
Obavezno isključite zvuk TV-a ili uključite
funkciju isključivanja zvuka na TV-u.
Napomene
• Televizijski monitor ili projektor povežite
s priključkom HDMI TV OUT ili MONITOR
OUT na prijemniku. Možda nećete moći
snimati sadržaj čak i ako spojite opremu za
snimanje.
• Ovisno o statusu veze između TV-a i antene,
slika na zaslonu TV-a može biti izobličena.
U slučaju da do toga dođe, udaljite antenu od
prijemnika.
• Prilikom spajanja optičkih digitalnih kabela,
umetnite utikače i vodite računa o tome da
sjednu na mjesto.
• Ne savijajte i ne vežite optičke digitalne kabele.
Savjeti
• Svi digitalni audiopriključci kompatibilni su
s frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.
• Ako audio izlaz na TV-u povežete
s priključcima TV IN na prijemniku radi
reprodukcije zvuka TV-a putem zvučnika
spojenih s prijemnikom, a na TV-u postoji
mogućnost prebacivanja postavke izlaznog
priključka za zvuk s "Fixed" na "Variable"
i obrnuto, izlazni priključak za zvuk postavite
na "Fixed".
Reprodukcija zvuka s TV-a
Ako TV ne podržava funkciju upravljanja
zvukom sustava, postavite "HDMI Audio
Out" na "TV+AMP" u izborniku HDMI
Settings (str. 60).
22CR
Korištenje HDMI priključka
Multimedijsko sučelje visoke definicije
(HDMI) sučelje je za prijenos video signala
i audio signala u digitalnom formatu.
Spajanjem opreme koja je kompatibilne
s funkcijom Sony “BRAVIA” Sync pomoću
HDMI kabela možete pojednostaviti
brojne radnje. Pogledajte "Značajke
funkcije "BRAVIA" Sync" (str. 47).
HDMI značajke
• Digitalni zvučni signali koji se prenose
preko HDMI kabela mogu se
reproducirati preko zvučnika koji su
spojeni na prijemnik. Ovaj signal
podržava Dolby Digital, DTS i linearne
PCM signale. Više pojedinosti potražite
u odjeljku "Digitalni audio formati koje
podržava prijemnik" (str. 18).
• Prijemnik putem HDMI veze može
primati višekanalni linearni PCM zvuk
(do 8 kanala) s frekvencijom uzorkovanja
od 192 kHz ili manjom.
• Prijemnik podržava High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
"x.v.Color (x.v.Colour)" i 4K ili 3D
prijenos.
• Da biste gledali 3D sliku, na prijemnik
putem brzih HDMI kabela priključite TV
i video opremu (Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju, Blu-ray Disc snimač,
PlayStation 3 itd.) kompatibilne s 3D
tehnologijom, stavite 3D naočale
i reproducirajte 3D sadržaj.
• Da biste uživali u 4K (HDMI BD, GAME
i SAT/CATV ulaz) slikama, spojite TV
i video opremu kompatibilnu s 4K
tehnologijom (Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju, Blu-ray Disc snimač itd.)
s prijemnikom pomoću HDMI kabela
velike brzine i reproducirajte sadržaj
kompatibilan s tehnologijom 4K.
Ako želite spojiti više digitalne
opreme, ali ne možete pronaći
slobodan ulaz
Napomene o HDMI vezama
Pogledajte "Upotreba drugih priključaka za
audio ulaz (Dodjela audio ulaza)" (str. 51).
• DSD signali formata Super Audio CD
ne mogu se primati niti emitirati.
• Ovisno o TV-u ili video opremi, 4K ili
3D slike možda se neće prikazivati.
• Više pojedinosti potražite u uputama
za upotrebu spojene opreme.
Postupak spajanja kabela
• Prije povezivanja kabela isključite kabel
za napajanje (mrežni vod).
• Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite
ih u skladu s dostupnim utičnicama na
priključenoj opremi.
• Koristite HDMI kabel velike brzine.
Ako upotrebljavate standardni HDMI
kabel, 1080p, Deep Color (Deep Colour),
4K ili 3D slike možda se neće ispravno
prikazivati.
• Ne preporučujemo korištenje kabela za
HDMI-DVI konverziju. Kada na DVI-D
opremu priključite kabel za HDMI-DVI
konverziju, zvuk i/ili slika možda se neće
prikazivati. Priključite zasebne
audiokabele ili kabele za digitalnu vezu te
u izborniku Input Settings postavite
mogućnost "Audio Input Assign" (str. 61)
ako se zvuk ne emitira pravilno.
• Prilikom spajanja optičkih digitalnih
kabela, umetnite utikače i vodite računa o
tome da sjednu na mjesto.
• Ne savijajte i ne vežite optičke digitalne
kabele.
Savjet
Svi digitalni audiopriključci kompatibilni su
s frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.
23CR
Priključivanje
• Možete prikazivati HDMI BD, DVD,
GAME i SAT/CATV ulaz u pregledu
slika u slici.
Spajanje opreme putem HDMI priključaka
Ako oprema nema HDMI priključak, pogledajte str. 25.
Blu-ray Disc
uređaj za reprodukciju
DVD uređaj za reprodukciju
PlayStation 3
Satelitski tuner, kabelski
TV tuner
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
A
A
A
A
A HDMI kabel (ne isporučuje se)
Tvrtka Sony preporučuje da
upotrebljavate odobreni HDMI kabel
ili Sony HDMI kabel.
24CR
Spajanje opreme priključcima koji nisu HDMI priključci
Priključivanje
Satelitski tuner, kabelski TV tuner
Audio signali
VCR, DVD snimač, video igra
Video signali
Audio signali
Video signali
C
B
C
ili
A
B
A Optički digitalni kabel (ne isporučuje se)
B Audiokabel (ne isporučuje se)
C Videokabel (ne isporučuje se)
Preporučeno spajanje
Drugi način spajanja
Napomena
Obavezno promijenite zadanu postavku gumba
za VIDEO ulaz na daljinskom upravljaču kako
biste pomoću tog gumba upravljali DVD
snimačem. Više pojedinosti potražite u odjeljku
"Reassigning the input button" (str. 66).
25CR
4b: Spajanje audio opreme
Spajanje iPod, iPhone,
USB uređaja
Priključivanje Super
Audio CD i CD uređaja
za reprodukciju
Prije povezivanja kabela isključite kabel za
napajanje (mrežni vod).
Spajanje Super Audio CD i CD uređaja za
Audio signali
ili
A
B
A
iPod, iPhone,
USB uređaj
A USB kabel (ne isporučuje se)
A Koaksijalni digitalni kabel (ne isporučuje se)
B Audiokabel (ne isporučuje se)
Preporučeno spajanje
Drugi način spajanja
26CR
5: Spajanje antena
AM antena u obliku petlje
(priložena)
Priključivanje
Prije spajanja antena provjerite jeste li
isključili strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
6: Spajanje kabela za
napajanje
Priključite kabel za napajanje u zidnu
utičnicu.
Kabel za napajanje
FM žičana antena
(isporučeno)
Priključak na zidnu utičnicu
Napomene
• Kako biste spriječili nastajanje šumova
u prijemu, držite AM antenu u obliku petlje
dalje od prijemnika i ostale opreme.
• Obavezno u potpunosti raširite FM žičanu
antenu.
• Nakon spajanja FM žičane antene držite je u što
vodoravnijem položaju.
27CR
Priprema prijemnika
Uključivanje prijemnika
?/1
Pritisnite ?/1 za uključivanje prijemnika.
Prijemnik možete uključiti i pomoću opcije
?/1 na daljinskom upravljaču. Kada
isključite prijemnik, ponovno pritisnite
?/1. "STANDBY" treperi na zaslonskoj
ploči. Nemojte isključivati strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) dok "STANDBY"
treperi. To može uzrokovati kvar.
Postavljanje prijemnika
pomoću opcije Easy Setup
Osnovne postavke prijemnika možete
jednostavno postaviti prateći upute na
TV zaslonu.
Prebacite ulaz TV-a na ulaz na koji je
spojen prijemnik.
Kada prvi put uključite prijemnik ili nakon
što je prijemnik pokrenut, zaslon Easy
Setup pojavit će se na TV zaslonu.
Nastavite s postavljanjem prijemnika
sukladno uputama na zaslonu Easy Setup.
Pomoću opcije Easy Setup možete postaviti
sljedeće funkcije.
– Language
– Speaker Settings
28CR
Napomene o postavkama
Speaker Settings (Auto
Calibration)
Ovaj je prijemnik opremljen funkcijom
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
koja vam omogućuje izvršavanje
automatske kalibracije na sljedeći način:
• Provjerite vezu svakog pojedinog
zvučnika s prijemnikom.
• Namjestite razinu zvučnika.
• Mjerenje udaljenosti svakog zvučnika
od položaja sjedenja.*
• Mjerenje veličine zvučnika.*
• Izmjerite svojstva frekvencije (EQ).*
* Rezultat mjerenja ne koristi se ako je odabrana
opcija "Analog Direct".
Funkcija DCAC služi za postizanje pravilne
ravnoteže zvuka za prostoriju u kojoj se
uređaj koristi. Međutim, razine zvučnika
možete postaviti i ručno prema svojim
željama. Više pojedinosti potražite
u odjeljku "Test Tone" (str. 58).
Prije provođenja postupka Auto
Calibration
Prije provođenja postupka Auto
Calibration provjerite sljedeće stavke.
• Montirajte i priključite zvučnike
(stranica 19, 20).
• U priključak AUTO CAL MIC spojite
isključivo mikrofon za optimizaciju koji
se isporučuje uz uređaj. Nemojte
u priključak spajati nijedan drugi
mikrofon.
• Pazite da izlaz zvučnika nije postavljen na
"SPK OFF" (str. 10).
• Odspojite slušalice.
• Uklonite sve prepreke između mikrofona
za optimizaciju i zvučnika kako biste
izbjegli pogreške u mjerenju.
• Za ispravne rezultate mjerenja vodite
računa da je okruženje tiho i da nema
šumova.
Napomene
Napomena
Postavljanje postupka Auto
Calibration
Ovisno o radnim svojstvima subwoofera koji
upotrebljavate, izmjerena udaljenost može se
razlikovati od stvarnog položaja.
Kada spajate dva subwoofera na
prijemnik
Ako ne možete dobiti odgovarajuća
mjerenja funkcije "Auto Calibration",
ovisno o okolini, ili želite provesti precizno
namještanje, možete postaviti subwoofere
ručno. Više pojedinosti potražite u odjeljku
"Manual Setup" u izborniku Speaker
Settings (str. 56).
Poništavanje postupka Auto
Calibration
Mikrofon za
optimizaciju
1 U utičnicu AUTO CAL MIC spojite
isporučeni mikrofon za optimizaciju.
2 Postavite mikrofon za optimizaciju.
Postavite mikrofon za optimizaciju
u svoj položaj za sjedenje i postavite ga
na visinu svojih ušiju.
Potvrđivanje aktivnih postavki
subwoofera
Funkciju Auto Calibration možete poništiti
tijekom postupka mjerenja na sljedeći način:
– Pritisnite ?/1.
– Pritisnite gumbe za ulaz na daljinskom
upravljaču ili okrenite INPUT
SELECTOR na prijemniku.
– Pritisnite
.
– Pritisnite SPEAKERS na prijemniku.
– Promijenite razinu jačine zvuka.
– Spojite slušalice.
Za ručno postavljanje prijemnika
Pogledajte "Prilagođavanje postavki" (str. 53).
• Dok je subwoofer povezan na sustav,
uključite ga i povećajte glasnoću prije
njegove aktivacije. Okrugli gumb LEVEL
zakrenite gotovo do sredine.
• Ako priključite subwoofer s funkcijom
prijelazne frekvencije, postavite
vrijednost na maksimum.
• Ako priključite subwoofer s funkcijom
automatskog stanja mirovanja, isključite
tu funkciju (deaktivirana).
29CR
Priprema prijemnika
• Za vrijeme kalibracije zvučnici emitiraju
iznimno glasan zvuk čiju glasnoću nije moguće
smanjiti. Vodite računa o susjedima i djeci koja
se nalaze u blizini.
• Ako je prije izvršavanja postupka automatske
kalibracije aktivirana funkcija isključivanja
zvuka, ta se funkcija automatski isključuje.
• Ako se koriste posebni zvučnici, primjerice
dipolni zvučnici, postoji mogućnost da rezultati
mjerenja neće biti točni te da se postupak Auto
Calibration neće moći izvršiti.
Vodič za rad sa zaslonskim
prikazom (OSD)
Izbornik prijemnika možete prikazati na
TV zaslonu i odabrati funkciju koju želite
upotrebljavati na TV zaslonu pritiskom
V/v/B/b i
na daljinskom upravljaču.
Kada započnete rad s prijemnikom,
provjerite jeste li najprije pritisnuli AMP
na daljinskom upravljaču. U protivnom
naredbe koje slijede možda neće doći do
prijemnika.
3
Uzastopno pritišćite V/v da
odaberete izbornik koji želite, a
zatim pritisnite
za ulaz u izbornik.
Na TV zaslonu pojavljuje se popis
stavki izbornika.
Primjer: kada odaberete "Watch".
AMP
V/v/B/b,
RETURN
O
Uzastopno pritišćite V/v za odabir
stavke izbornika koju želite
promijeniti, a zatim pritisnite
za pristup toj stavci izbornika.
5
Ponovite 3. i 4. korak za odabir
željenog parametra.
OPTIONS
HOME
Korištenje izbornika
1
Prebacite ulaz na TV-u za prikaz slike
izbornika.
2
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na
TV zaslonu.
Ovisno o TV-u, za prikaz početnog
izbornika na TV zaslonu možda će
trebati nekoliko minuta.
30CR
4
Savjet
Kada se pojavi "OPTIONS" u donjem desnom
dijelu OSD-a, možete prikazati izbornike opcija
pritiskom na OPTIONS i odabrati odgovarajuću
funkciju.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite RETURN O.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite HOME za prikaz početnog
izbornika, a zatim ponovno pritisnite
HOME.
Pregled početnih izbornika
Izbornik
Opis
Watch
Odabire video izvor za ulaz
u prijemnik (str. 31).
Listen
Odabire glazbeni izvor za
ulaz u prijemnik (str. 31).
Možete uživati i u FM/AM
radiju ugrađenog
prijemnika (str. 39).
Sound Effects
Reprodukcija s ulazne
opreme
?/1
Omogućuje uživanje
u razvoju zvuka koji pružaju
razne tehnologije ili funkcije
u vlasništvu tvrtke Sony
(str. 42).
Gumbi za
unos
Služi za prilagodbu postavki
prijemnika (str. 53).
V/v/B/b,
HOME
2 +/–
1
SOUND FIELD
+/–
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na
TV zaslonu.
2
Odaberite "Watch" ili "Listen", a
zatim pritisnite
.
Na TV zaslonu pojavljuje se popis
stavki izbornika.
3
Odaberite opremu koju želite
i pritisnite
.
4
Uključite opremu i započnite
reprodukciju.
31CR
Osnovne radnje
Settings
Osnovne radnje
5
Pritisnite 2 +/– za prilagodbu
jačine zvuka.
Možete upotrebljavati i MASTER
VOLUME na prijemniku.
6
Pritisnite SOUND FIELD +/– za
uživanje u surround zvuku.
Možete upotrebljavati i gumbe A.F.D./
2CH, MOVIE ili MUSIC na
prijemniku.
Više pojedinosti potražite
u odjeljku str. 42.
Savjeti
• Za odabir željene opreme okrenite gumb
INPUT SELECTOR na prijemniku ili pritisnite
gumbe za unos na daljinskom upravljaču.
• Jačinu zvuka možete različito prilagoditi
pomoću gumba MASTER VOLUME na
prijemniku ili gumba 2 +/– na daljinskom
upravljaču.
Za brzo povećanje ili smanjenje jačine zvuka
– Brzo okrenite gumb.
– Pritisnite i držite gumb.
Za precizno namještanje
– Sporo okrećite gumb.
– Pritisnite gumb i odmah ga pustite.
Za uključivanje funkcije
isključivanja zvuka
Pritisnite
.
Funkciju isključivanja zvuka možete
poništiti na sljedeći način.
• Ponovno pritisnite
.
• Promjena jačine zvuka.
• Isključite prijemnik.
• Provedite postupak Auto Calibration.
Napomena kako biste izbjegli
oštećenja zvučnika
Vodite računa da smanjite jačinu zvuka
prije nego isključite prijemnik.
32CR
Reprodukcija s uređaja iPod/iPhone
Možete uživati u glazbi s uređaja iPod/iPhone spajanjem uređaja putem
na prijemniku.
Detalje o spajanju uređaja iPhone i iPod potražite na str. 26.
(USB) ulaza
Kompatibilni modeli uređaja iPod/iPhone
iPod touch
4. generacije
iPod touch
3. generacije
iPod touch
2. generacije
iPod nano
6. generacije
iPod nano
5. generacije
(video kamera)
iPod nano
4. generacije
(video)
iPod nano
3. generacije
(video)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Osnovne radnje
S ovim prijemnikom možete upotrebljavati sljedeće modele uređaja iPod i iPhone.
Prije korištenja uređaja, ažurirajte iPod ili iPhone najnovijim softverom.
Napomene
• Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili oštećenje podataka snimljenih na uređaj iPod ili
iPhone tijekom upotrebe uređaja spojenog na prijemnik.
• Ovaj je proizvod posebno izrađen za rad s uređajima iPod i iPhone te je certificiran da ispunjava
Appleove standarde rada.
33CR
Odabir načina upravljanja
uređajem iPod/iPhone
Način upravljanja uređajima iPod/iPhone
možete odabrati pomoću OSD izbornika ili
gumba iPhone CTRL na daljinskom
upravljaču.
Možete upotrebljavati izbornik OSD za
pretraživanje sadržaja iPod ili iPhone uređaja.
Svim operacijama možete upravljati
i pomoću informacija na zaslonu
prijemnika dok je TV zaslon isključen.
Upravljanje uređajem iPod/
iPhone pomoću načina rada
"System OSD"
1
Provjerite je li opcija "System OSD"
odabrana u 4. koraku postupka
"Odabir načina upravljanja uređajem
iPod/iPhone" (str. 34).
2
Odaberite željeni sadržaj s popisa
sadržaja, a zatim pritisnite
.
Počinje reprodukcija odabranog
sadržaja, a na TV zaslonu prikazuju
se informacije o glazbenom sadržaju.
iPhone
CTRL
Odabir načina reprodukcije
V/v/B/b,
HOME
1
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na
TV zaslonu.
2
Odaberite "Listen", a zatim
pritisnite
.
3
Odaberite "USB", a zatim
pritisnite
.
Dok je spojen iPhone ili iPod, na TV
zaslonu prikazuje se "iPod/iPhone".
4
34CR
Odaberite "System OSD" ili "iPod/
iPhone", a zatim pritisnite
.
Možete promijeniti način reprodukcije
pomoću gumba OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
• Repeat: Off/One/All
• Shuffle: Off/Songs/Albums
• Audiobooks: Slower/Normal/Faster
Upravljanje uređajem iPod/
iPhone pomoću načina rada
"iPod/iPhone"
1
Provjerite je li opcija "iPod/iPhone"
odabrana u 4. koraku postupka
"Odabir načina upravljanja uređajem
iPod/iPhone" (str. 34).
2
Pomoću izbornika iPod/iPhone
odaberite željeni sadržaj.
Više pojedinosti o upravljanju
uređajem iPod/iPhone potražite
u uputama za upotrebu uređaja
iPod/iPhone.
Upravljanje uređajem iPod/
iPhone pomoću daljinskog
upravljača
USB
• Uređaj iPod/iPhone puni se kada je
spojen na prijemnik, a prijemnik je
uključen.
• S prijemnika ne možete prenositi pjesme
na iPod/iPhone.
• iPod/iPhone nemojte isključivati tijekom
rada. Prilikom priključivanja
i isključivanja uređaja iPod/iPhone
isključite prijemnik da biste izbjegli
oštećenje podataka na uređaju.
Popis poruka vezanih uz iPod/
iPhone
Poruka i objašnjenje
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita podatke na
uređaju iPod/iPhone.
Loading
N
X
m/M
Prijemnik učitava podatke s uređaja iPod
ili iPhone.
./>
x
Not supported
Prije korištenja sljedećih gumba
pritisnite USB.
Spojen je uređaj iPod ili iPhone koji nije
podržan.
No device is connected
Nijedan uređaj iPod ili iPhone nije spojen.
Pritisnite
Radnja
No music
N
Pokreće reprodukciju.
Glazba nije pronađena.
X, x
Pauzira reprodukciju.
Headphones not supported
m/M
Brzo pomicanje prema natrag
ili prema naprijed.
./>
Vodi na prethodnu/sljedeću
pjesmu.
Kada je spojen iPod ili iPhone, kroz slušalice
se ne emitira zvuk.
iPhone CTRL Odabire način upravljanja
uređajem iPod/iPhone.
35CR
Osnovne radnje
iPhone
CTRL
Napomene vezane uz iPod/
iPhone
Reprodukcija s USB uređaja
Naziv
proizvoda
Naziv modela
NWZ-S636F / S638F /
S639F
Možete uživati u glazbi s USB uređaja tako
da ga spojite putem (USB) ulaza na
prijemniku.
Pojedinosti o priključivanju USB uređaja
potražite u "Spajanje iPod, iPhone,
USB uređaja" (str. 26).
Formati glazbenih datoteka koje prijemnik
može reproducirati navedeni su u nastavku:
NWZ-S736F / S738F /
S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
Format datoteke
Nastavci
NWZ-X1050 / X1060
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
NWZ-S744 / S745
AAC*
".m4a", ".3gp",
".mp4"
Standard WMA9*
".wma"
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
WAV
".wav"
NWZ-W252 / W253
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
* Prijemnik ne može reproducirati datoteke
kodirane tehnologijom DRM.
Kompatibilni USB uređaji
Na ovom prijemniku možete upotrebljavati
sljedeće modele Sony USB uređaja.
Odobreni USB uređaji tvrtke Sony
Naziv
proizvoda
Naziv modela
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F /
E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
36CR
MICROVAULT USM1GL / 2GL / 4GL /
8GL / 16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Napomene
• Prijemnik ne može čitati podatke u NTFS
formatu.
• Prijemnik ne može čitati podatke koji nisu
spremljeni na prvoj particiji tvrdog diska.
• Ne možemo jamčiti ispravan rad modela koji
nisu navedeni na ovom popisu.
• Pravilan rad nije moguće uvijek jamčiti, čak
i ako upotrebljavate isključivo odobrene USB
uređaje.
• Neke od ovih USB uređaja nećete moći kupiti
u određenim područjima.
• Prilikom formatiranja gore navedenih modela
vodite računa da formatiranje provodite
koristeći sami model ili program za
formatiranje proizveden za taj model.
• Prilikom spajanja USB uređaja na prijemnik
vodite računa da uređaj spojite tek nakon što sa
zaslona uređaja nestane poruka "Creating
Library" ili "Creating Database".
Upravljanje USB uređajem
Upravljanje USB uređajem
pomoću daljinskog upravljača
V/v/B/b,
HOME
1
USB
Početni izbornik prikazuje se na
TV zaslonu.
2
Odaberite "Listen", a zatim
pritisnite
.
Kad je spojen USB uređaj, na TV
zaslonu prikazuje se "USB".
3
Odaberite "USB", a zatim
pritisnite
.
USB uređajem možete upravljati
pomoću daljinskog upravljača
prijemnika.
Informacije o glazbenim sadržajima
pojavljuju se na TV zaslonu.
m/M
N
./>
x
X
Prije korištenja sljedećih gumba
pritisnite USB.
Pritisnite
Radnja
N
Pokreće reprodukciju.
X
Pauzira reprodukciju.
x
Zaustavlja reprodukciju.
m/M
Brzo pomicanje prema
natrag ili prema naprijed.
./>
Vodi na prethodnu/sljedeću
datoteku.
+/–
Vodi na prethodnu/sljedeću
mapu.
REPEAT*
Uključuje način ponavljanja
(Off/One/All/Folder).
SHUFFLE*
Uključuje način izmiješano
(Off/All/Folder).
* Više puta pritisnite da odaberete način
reprodukcije.
37CR
Osnovne radnje
SHUFFLE
REPEAT
+/–
Pritisnite HOME.
Napomene vezane uz USB uređaje
• Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom
rada. Kako biste izbjegli oštećenje
podataka ili USB uređaja, isključite
prijemnik tijekom spajanja ili uklanjanja
USB uređaja.
• Prijemnik i USB uređaj nemojte spajati
putem USB koncentratora.
• Može proći do 10 sekundi prije nego što
se prikaže poruka "Reading", ovisno o
vrsti spojenog USB uređaja.
• Kad priključite USB uređaj, prijemnik čita
sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB
uređaju ima mnogo mapa ili datoteka,
čitanje USB uređaja može potrajati.
• Prijemnik može prepoznati najviše
– 256 mapa (uključujući mapu "ROOT").
– 256 audiodatoteka u jednoj mapi
– 8 razina mapa (datoteke prikazane
u obliku strukture stabla, uključujući
mapu "ROOT")
Maksimalni broj audiodatoteka i mapa
ovisi o strukturi datoteka i mapa.
Na USB uređaj ne spremajte ostale vrste
datoteka ili bespotrebne mape.
• Nije moguće zajamčiti kompatibilnost sa
svim verzijama programa za kodiranje/
pisanje, uređajima za snimanje
i medijima za snimanje. Nekompatibilan
USB uređaj može prouzročiti šum,
reprodukcija može biti isprekidana ili
se uopće ne može pokrenuti.
• Reprodukcija se pokreće tek nakon
određenog vremena u slučaju da je:
– struktura mape iznimno složena
– kapacitet memorije prevelik.
• Ovaj prijemnik ne podržava nužno sve
funkcije kojima priključeni USB uređaj
raspolaže.
• Redoslijed reprodukcije na prijemniku
može se razlikovati od redoslijeda
reprodukcije na priključenom USB
uređaju.
• Mape u kojima nema zvučnih datoteka
se preskaču.
• Prilikom reprodukcije iznimno dugih
pjesama neke radnje mogu uzrokovati
kašnjenje u reprodukciji.
38CR
Popis poruka na USB uređaju
Poruka i objašnjenje
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita informacije
s USB uređaja.
Device error
Sustav ne može prepoznati memoriju USB
uređaja (str. 36).
Not supported
Spojen je nepodržani USB uređaj, spojen je
nepoznati uređaj ili je USB uređaj spojen
putem USB koncentratora (str. 36).
No device is connected
Nije spojen nijedan USB uređaj ili prijemnik
ne prepoznaje spojeni USB uređaj.
No track
Nije pronađena nijedna pjesma.
FM/AM zaslon
Možete odabrati i raditi sa svakom
stavkom na zaslonu pritiskom na V/v/
B/b i .
Rad s tunerom
Slušanje FM/AM radija
FM i AM radio možete slušati putem
ugrađenog tunera. Prije pokretanja
provjerite jeste li spojili FM i AM
antene na prijemnik (str. 27).
Savjet
Skala za izravno podešavanje prikazana je
u nastavku.
FM
AM
SAD, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Europa, Australija
50 kHz
9 kHz
* AM skalu za podešavanje moguće je
promijeniti (str. 40).
Brojčani
gumbi
V/v/B/b,
OPTIONS
HOME
D.TUNING
1
Odaberite "Listen" s početnog
izbornika, a zatim pritisnite
.
2
Odaberite "FM" ili "AM" s izbornika, a
zatim pritisnite
.
Na TV zaslonu prikazuje se popis
izbornika FM ili AM.
1 Indikator frekvencije (str. 40)
2 Popis memoriranih stanica
(str. 41)
Rad s tunerom
Područje
Automatsko podešavanje
stanice (Auto Tuning)
Odaberite "Tuning +" ili "Tuning –", a
.
zatim pritisnite
Odaberite "Tuning +" za pretraživanje od
stanica nižih prema stanicama viših
frekvencija, odaberite
"Tuning –" za pretraživanje od viših prema
nižim stanica.
Prijemnik prekida pretraživanje čim
pronađe stanicu.
U slučaju slabog FM stereo
prijema
1 Namjestite stanicu koju želite slušati
pomoću funkcija Auto Tuning, Direct
Tuning (str. 40) ili odaberite željenu
memoriranu stanicu (str. 41).
2 Pritisnite OPTIONS.
3 Odaberite "FM Mode", a zatim
pritisnite
4 Odaberite "Mono", a zatim
pritisnite .
39CR
Izravno podešavanje stanice
(Direct Tuning)
Pritiskom na brojčane gumbe možete
izravno unijeti frekvenciju stanice.
1
2
Pritisnite D.TUNING.
Pritisnite brojčane gumbe za unos
frekvencije, a zatim pritisnite
.
Promjena AM skale za
namještanje
(Samo američki i kanadski modeli)
Pomoću gumba na prijemniku AM skalu
za podešavanje možete postaviti na 9 kHz
ili 10 kHz
.
?/1
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
* Pritisnite 0 samo za europske i australske
modele.
Savjet
Nakon podešavanja AM stanice namjestite
smjer AM antene u obliku petlje radi
optimalnog prijema.
Ako ne možete podesiti stanicu
Prikazuje se "– – – .– – MHz" ili "– – – – kHz",
a zaslon se vraća na trenutačnu frekvenciju.
Provjerite jeste li unijeli ispravnu
frekvenciju. Ako niste, ponovite postupak
od 1. do 3. koraka. Ako i dalje ne možete
namjestiti stanicu, možda se ta frekvencija
ne koristi u području u kojem se nalazite.
40CR
TUNING MODE
1
Pritisnite ?/1 za isključivanje
prijemnika.
2
Pritisnite i držite TUNING MODE,
pritisnite ?/1 na prijemniku.
Trenutačna AM skala za podešavanje
promijenjena je u 9 kHz (ili 10 kHz).
Da biste skalu vratili na 10 kHz
(ili 9 kHz), ponovite gore opisani
postupak.
Napomene
• Ovisno o postavkama, prijamnik će promijeniti
AM skalu za namještanje nakon određenog
vremena.
• Kada promijenite skalu za podešavanje, brišu se
sve memorirane stanice.
Memoriranje FM/AM
radijskih stanica unaprijed
(Memoriranje stanica)
Možete pohraniti do 30 FM i 30 AM stanica
kao svoje omiljene stanice.
Unos naziva memoriranih
stanica (Name Input)
Odaberite "FM" ili "AM" s izbornika,
a zatim pritisnite
.
2
Odaberite "Select Preset", a zatim
pritisnite
.
3
Odaberite memorirani broj kojem
želite unijeti naziv, pritisnite
,
a zatim pritisnite OPTIONS.
4
Odaberite "Name Input", a zatim
pritisnite
.
5
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali odgovarajući znak, a zatim
pritisnite b.
V/v/B/b,
OPTIONS
1
Pomoću mogućnosti Auto Tuning
(str. 39) ili Direct Tuning (str. 40)
pronađite stanicu koju želite
memorirati.
2
Odaberite "Preset Memory", a zatim
pritisnite
.
3
Odaberite broj memoriranja
i pritisnite
.
Stanica se sprema na odabranom broju.
4
Možete pomicati položaj ulaza natrag
i naprijed pritiskom B/b. Možete
unijeti do 8 znakova da biste stanici
unijeli naziv.
6
Ponovite 5. korak za unos jednog po
jednog znaka, a zatim pritisnite
.
Time se registrira uneseni naziv.
Ponovite postupak od 1. do 3. koraka
za pohranu druge stanice.
Stanicu možete spremiti na sljedeći
način:
• AM pojas: AM 1 do AM 30
• FM pojas: FM 1 do FM 30
Podešavanje memoriranih
stanica
1
Odaberite "FM" ili "AM" s izbornika,
a zatim pritisnite
.
2
Odaberite "Select Preset", a zatim
pritisnite
.
3
Odaberite željenu memoriranu
stanicu, a zatim pritisnite
.
Za memoriranje su dostupni brojevi
od 1 do 30.
Primanje RDS emitiranja
(Samo europski i australski modeli)
Prijemnik omogućuje korištenje sustava
Radio Data System (RDS) pomoću kojeg
radijske stanice uz redovni signal programa
mogu slati i dodatne podatke. Ovaj
prijemnik nudi praktične RDS značajke
kao što je zaslon s nazivom programske
usluge. Usluga RDS dostupna je samo za
FM stanice.*
* Neke FM stanice ne pružaju RDS uslugu, a vrsta
usluga se također razlikuje od stanice do
stanice. Ako niste upoznati s RDS uslugama
u području u kojem se nalazite, potražite
pojedinosti o RDS uslugama na lokalnim
radijskim stanicama.
41CR
Rad s tunerom
1
Jednostavno odaberite stanicu
u FM pojasu.
Kada namjestite stanicu koja nudi RDS
usluge, na TV zaslonu i ploči zaslona
pojavljuje se naziv programske usluge*.
* Ako RDS emitiranje nije primljeno, naziv
programske usluge neće se pojaviti.
Napomene
• RDS neće ispravno funkcionirati ako postaja
koju ste namjestili ne prenosi RDS signal ili
jačina signala nije dovoljna.
• Neka slova koja se mogu prikazati na zaslonu
TV-a ne mogu se prikazati na zaslonu
prijemnika.
Korištenje zvučnih efekata
Odabir zvučnog polja
Ovaj prijemnik može stvarati višekanalni
surround zvuk. Među unaprijed
programiranim zvučnim poljima
prijemnika možete odabrati neko
optimizirano zvučno polje.
1
Odaberite "Sound Effects"
s početnog izbornika, a zatim
pritisnite
.
2
Odaberite "Sound Field", a zatim
pritisnite
.
3
Odaberite zvučno polje koje želite.
Savjet
Dok se prikazuje naziv programske usluge,
frekvenciju možete provjeriti uzastopnim
pritiskom na gumb DISPLAY (str. 66).
Savjeti
• Uzastopno pritišćite SOUND FIELD +/– na
daljinskom upravljaču za odabir željenog
zvučnog polja.
• Možete upotrebljavati i gumbe A.F.D./2CH,
MOVIE ili MUSIC na prijemniku.
Auto Format Direct (A.F.D.)/
2-kanalni način zvuka
• Način rada Auto Format Direct
(A.F.D.): taj način omogućuje slušanje
zvuka više kvalitete i odabir načina
dekodiranja za slušanje dvokanalnog
stereo zvuka kao višekanalnog zvuka.
• 2-kanalni način zvuka: možete
prebacivati izlaz zvuka na 2-kanalni zvuk bez
obzira na formate snimanja softvera koji
koristite, spojenu opremu za reprodukciju ili
postavke zvučnog polja vašeg prijemnika.
x A.F.D. Automatski (A.F.D. AUTO)
Postavlja zvuk kako je snimljen/kodiran,
bez dodavanja surround efekata.
Međutim, za modele za SAD i Kanadu, ovaj
prijamnik proizvodit će niskofrekventni
signal za izlaz na subwooferu kada nema
LFE signala.
42CR
x Višekanalni stereo (MULTI ST.)
Emitira 2-kanalne lijeve/desne signale iz
svih zvučnika. Međutim, ovisno o
postavkama zvučnika, možda se zvuk iz
određenih zvučnika neće čuti.
x 2-kan. stereo (2CH ST.)
Prijemnik emitira zvuk samo iz prednjeg
lijevog/desnog zvučnika. Nema zvuka iz
subwoofera.
Standardni dvokanalni stereo izvori
u potpunosti zaobilaze obradu zvučnog
polja i višekanalni surround formati
preoblikuju se u dvokanalne.
x Izravno analogno (A. DIRECT)
Napomena
Kad kao ulaz odaberete BD, DVD, GAME i USB,
ne možete odabrati "Analog Direct".
Način za gledanje filmova
Surround zvuk možete slušati tako da
jednostavno odaberete neko unaprijed
programirano zvučno polje prijemnika.
Uz njih u svome domu možete slušati
uzbudljiv i snažan zvuk kao u kinu.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
nova je inovativna tehnologija kućnog kina
tvrtke Sony koja koristi najnovije
tehnologije obrade akustičnog i digitalnog
signala. Temelji se na podacima
dobivenima preciznim mjerenjem reakcije
u studiju za mastering.
U ovom načinu rada možete uživati u Bluray i DVD diskovima – ne samo u njihovu
visokokvalitetnom zvuku, već i u najboljem
zvučnom okruženju, baš onakvom kakvo je
x PLII Movie
Provodi način dekodiranja Dolby Pro
Logic II Movie. Ova postavka idealna je za
filmove kodirane u Dolby Surround. Osim
toga, ovaj način može reproducirati zvuk
u 5,1 kanalu za gledanje presnimljenih ili
starih filmova.
x Neo:6 Cinema (Neo:6 CIN)
Dekodira način DTS Neo:6 Cinema. Izvor
snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira
se u 5 kanala.
43CR
Korištenje zvučnih efekata
Zvuk odabranog ulaza možete promijeniti
u dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija
omogućuje vam uživanje
u visokokvalitetnim analognim izvorima.
Prilikom korištenja ove funkcije moguće je
prilagoditi samo jačinu zvuka i razinu
prednjeg zvučnika.
zamislio tonski majstor filma prilikom
postupka masteringa. Možete odabrati
vrstu efekta za HD-D.C.S. kako slijedi.
• Dynamic: ova je postavka pogodna za
okruženje u kojem se čuje jeka, ali nema
osjećaja prostornosti (gdje apsorpcija
zvuka nije dovoljna). Ona naglašava
refleksiju zvuka i stvara zvuk klasičnog
velikog kućnog kina. Dakle, osjećaj
prostornosti studija za zvučnu montažu
naglašava se i stvara se jedinstveno
akustično polje.
• Theater: ova je postavka pogodna za
standardni dnevni boravak. Ona stvara
refleksiju zvuka kao u kinu (studio za
zvučnu montažu). Najprikladnija je za
gledanje sadržaja snimljenog na Blu-ray
Disc kada želite atmosferu kao u kino
dvorani.
• Studio: ova je postavka pogodna za
dnevni boravak s odgovarajućom
zvučnom opremom. Ona stvara refleksiju
zvuka kada se izvor zvuka kina
prilagođava za Blu-ray Disc na razinu
glasnoće pogodnu za kućnu upotrebu.
Razina refleksije i odjeka zvuka zadržana
je na minimumu. Međutim, dijalozi
i surround efekti jasno se reproduciraju.
Način za slušanje glazbe
Surround zvuk možete slušati tako da
jednostavno odaberete neko unaprijed
programirano zvučno polje prijemnika.
Uz njih u svome domu možete slušati
uzbudljiv i snažan zvuk kao u koncertnim
dvoranama.
x Dvorana (HALL)
Reproducira akustiku klasične koncertne
dvorane.
Kada su spojene slušalice
Ako su slušalice spojene na prijemnik
možete odabrati samo ovo zvučno polje.
x Slušalice (2-kan.) (HP 2CH)
Ovaj se način odabire automatski ako
upotrebljavate slušalice (osim u načinu
"Analog Direct"). Standardni 2-kanalni
stereo izvori u potpunosti premošćuju tijek
zvučnog polja, a višekanalni surround
formati preoblikuju se u 2-kanalne,
osim LFE signala.
x Jazz-klub (JAZZ)
Reproducira akustiku jazz-kluba.
x Koncert uživo (CONCERT)
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
x Stadion (STADIUM)
Reproducira osjećaj velikog otvorenog
stadiona.
x Sport (SPORTS)
Reproducira osjećaj sportskog prijenosa.
x Prijenosni audio (PORTABLE)
Reproducira jasnu poboljšanu zvučnu sliku
s vašeg prijenosnog audio uređaja. Ovaj je
način rada idealan za MP3 datoteke i drugu
komprimiranu glazbu.
x PLII Music
Dekodira način rada Dolby Pro Logic II
Music. Ova postavka idealna je za klasične
stereo izvore kao što su CD-i.
x Neo:6 Music (Neo:6 MUS)
Dekodira način DTS Neo:6 Music. Izvor
snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira
se u 5 kanala. Ova postavka idealna je za
klasične stereo izvore kao što su CD-i.
44CR
x Slušalice (Direct) (HP DIRECT)
Ovaj se način rada odabire automatski ako
upotrebljavate slušalice uz odabran način
rada "Analog Direct".
Šalje analogne signale bez obrade putem
ekvilizatora, zvučnog polja itd.
Ako spojite subwoofer
Ovaj prijemnik proizvodit će
niskofrekventni signal za izlaz na
subwooferu kada nema LFE signala, koji je
izlaz zvučnog efekta niske propusnosti iz
subwoofera u dvokanalni signal. Međutim,
niskofrekventni signal ne proizvodi se za
načine "Neo:6 Cinema" ili "Neo:6 Music"
kada su svi zvučnici postavljeni na "Large".
Da biste u potpunosti iskoristili
mogućnosti sklopovlja za preusmjeravanje
basa Dolby Digital signala, preporučujemo
da reznu frekvenciju subwoofera postavite
na što višu vrijednost.
Napomene o zvučnim poljima
• Ovisno o postavkama rasporeda
zvučnika, neka zvučna polja možda
neće biti dostupna.
Upotreba funkcije
Night Mode
Ta funkcija omogućuje zadržavanje dojma
kina pri niskim razinama jačine zvuka.
Kada kasno navečer gledate film, jasno ćete
čuti govor i na niskim razinama jačine
zvuka. Funkcija se može koristiti i za druga
zvučna polja.
Napomena
Ova funkcija ne funkcionira kada je odabran
način "Analog Direct".
Savjeti
• Funkciju Night Mode možete postaviti
i pomoću gumba NIGHT MODE na
prijemniku (str. 10).
• Kad je uključena funkcija Night Mode,
povećavaju se razine basa, treblea te efekta,
a opcija "D.Range Comp." automatski se
postavlja na "On".
Odabir vrste kalibracije
Nakon provođenja postupka Auto
Calibration možete odabrati željenu vrstu
kalibracije. Više pojedinosti potražite
u odjeljku "Vrsta kalibracije" (str. 56).
Prilagodba ekvilizatora
Pomoću sljedećih parametara možete
prilagoditi tonsku kvalitetu (razina basa/
treblea) prednjih zvučnika.
Bas
Treble
Razina
(dB)
Frekvencija
(Hz)
1
Odaberite "Sound Effects"
s početnog izbornika, a zatim
pritisnite
.
Odaberite "Sound Effects"
s početnog izbornika, a zatim
pritisnite
.
2
2
Odaberite "Night Mode", a zatim
pritisnite
.
Odaberite "Equalizer", a zatim
pritisnite
.
3
3
Odaberite "On" ili "Off", a zatim
pritisnite
.
Odaberite pojačanje za "Bass" ili
"Treble", a zatim pritisnite
.
4
Prilagodite pojačanje, a zatim
pritisnite
.
1
45CR
Korištenje zvučnih efekata
• Zvučna polja za glazbu i filmove ne
funkcioniraju u sljedećim slučajevima.
– Primaju se DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio ili
Dolby TrueHD signali s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Odabran je način "Analog Direct".
• "PLII Movie", "PLII Music", "Neo:6
Cinema" i "Neo:6 Music" ne
funkcioniraju kad je raspored zvučnika
postavljen na 2/0 ili 2/0.1.
• Kada je odabrano neko zvučno polje za
glazbu, subwoofer ne reproducira zvuk
ako su na izborniku postavki zvučnika svi
zvučnici postavljeni na "Large". No
subwoofer će reproducirati zvuk
u sljedećim slučajevima:
– ako digitalni ulazni signal sadrži LFE
signale
– ako su prednji ili surround zvučnici
postavljeni na "Small"
– ako je odabran način "Multi Stereo",
"PLII Movie", "PLII Music", "HDD.C.S." ili "Portable Audio".
Napomene
• Ova funkcija ne funkcionira kada se koristi
način rada "Analog Direct".
• Frekvencije za Bass i Treble fiksno su određene.
• Ovisno o audio formatu, prijemnik može
reproducirati signale na nižoj frekvenciji
uzorkovanja od izvorne frekvencije
uzorkovanja ulaznih signala.
Vraćanje zvučnih polja na
zadane postavke
Za izvođenje ove radnje koristite sve gumbe
prijemnika.
?/1
MUSIC
Upotreba funkcije
Pure Direct
Način rada Pure Direct omogućuje vam
uživanje u zvuku visoke kvalitete. Kad je
način Pure Direct uključen, ploča zaslona
gasi se da se potisne šum koji utječe na
kvalitetu zvuka. Funkciju Pure Direct
možete upotrebljavati sa svim ulazima.
1
Odaberite "Sound Effects"
s početnog izbornika, a zatim
pritisnite
.
2
Odaberite "Pure Direct", a zatim
pritisnite
.
3
Odaberite "On" ili "Off", a zatim
pritisnite
.
Napomena
Kad je odabrana funkcija Pure Direct,
"Equalizer", "Night Mode","Auto Volume"
i "D.Range Comp." ne funkcioniraju.
Savjet
Gumb PURE DIRECT na daljinskom upravljaču
ili prijemniku da uključite ili isključite funkciju
Pure Direct.
Isključivanje funkcije Pure Direct
Funkciju Pure Direct možete isključiti na
sljedeće načine:
– Ponovno pritisnite PURE DIRECT.
– Promijenite zvučno polje.
– Promijenite postavku scene na TV-u
(Scene Select).
– Promijenite postavku funkcija
"Equalizer", "Night Mode", "Auto
Volume" ili "D.Range Comp.".
46CR
1
Pritisnite ?/1 za isključivanje
prijemnika.
2
Uz pritisnut gumb MUSIC
pritisnite ?/1.
“S.F. CLEAR" pojavljuje se na zaslonu,
a sva zvučna polja vraćaju se na zadanu
postavku.
Značajke funkcije "BRAVIA" Sync
Što je "BRAVIA" Sync?
Funkcija "BRAVIA" Sync omogućuje
komunikaciju između proizvoda tvrtke
Sony, primjerice TV-a, Blu-ray Disc
uređaja za reprodukciju, DVD uređaja za
reprodukciju, AV pojačala itd., koji
podržavaju funkciju Control for HDMI.
Povezivanjem Sonyjeva opreme
kompatibilne s funkcijom "BRAVIA" Sync
putem HDMI kabela (nije priložen)
rukovanje se pojednostavnjuje na način
opisan u sljedećim odjeljcima:
• Reprodukcija jednim dodirom (str. 48)
• Upravljanje zvukom sustava (str. 49)
• Isključivanje sustava (str. 49)
• Scene Select (str. 50)
• Upravljanje kućnim kinom (str. 50)
• Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem (str. 50)
Preporučujemo da prijemnik povežete
s proizvodima koji imaju funkciju
“BRAVIA” Sync.
Napomene
• Funkcije “One Touch Play”, “System Audio
Control” i “System Power-Off” možete
upotrebljavati i s opremom koju ne proizvodi
tvrtka Sony. Međutim, kompatibilnost
s opremom koju ne proizvodi tvrtka Sony nije
zajamčena.
• Značajke “Scene Select” i “Home Theatre
Control” su funkcije u vlasništvu tvrtke Sony.
One ne mogu raditi s opremom koju nije
proizvela tvrtka Sony.
• Na opremi koja nije kompatibilna s funkcijom
“BRAVIA” Sync ove značajke ne mogu se
aktivirati.
Prijemnik je kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting".
• Ako je TV kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting",
možete automatski postaviti funkciju
Control for HDMI prijemnika i opreme
za reprodukciju postavljanjem funkcije
Control for HDMI na TV-u (str. 47).
• Ako TV nije kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting",
postavite funkciju Control for HDMI
prijemnika, opreme za reprodukciju i TVa na svakom uređaju posebno (str. 48).
Ako je vaš TV kompatibilan
s funkcijom “Control for HDMIEasy Setting”
1 Spojite prijemnik, TV i opremu za
reprodukciju preko HDMI veze (str. 21).
(Odgovarajuća oprema mora biti
kompatibilna s funkcijom Control
for HDMI.)
2 Uključite prijemnik, TV i opremu za
reprodukciju.
3 Uključite funkciju Kontrola za HDMI
na TV-u.
Funkcija Control for HDMI uključuje
se istodobno na prijemniku i na spojenoj
opremi. Pričekajte da se prikaže
"COMPLETE". Postavljanje je dovršeno.
Detalje o postavljanju TV-a potražite
u uputama za upotrebu TV-a.
47CR
Značajke funkcije "BRAVIA" Sync
Funkcija Control for HDMI standardna je
funkcije za uzajamno upravljanje koji
koristi HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) za HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Priprema za funkciju
"BRAVIA" Sync
Ako TV nije kompatibilan
s funkcijom "Control for HDMIEasy Setting"
V/v/b,
HOME
1 Pritisnite HOME.
2
3
4
5
6
7
8
9
Početni izbornik prikazuje se na TV
zaslonu.
S početnog izbornika odaberite
"Settings", a zatim pritisnite
.
Na TV zaslonu pojavit će se izbornik
Settings.
Odaberite "HDMI Settings", a zatim
pritisnite .
Odaberite "Control for HDMI", a zatim
pritisnite
.
Odaberite "On", a zatim pritisnite
.
Funkcija Control for HDMI
uključena je.
Pritisnite HOME za izlaz iz OSD
izbornika.
Za prikaz slike sa spojene opreme HDMI
ulaz prijemnika i TV-a odaberite u skladu
s HDMI ulazom spojene opreme.
Uključite funkciju Control for HDMI za
povezanu opremu.
Ako je funkcija Control for HDMI za
povezanu opremu već postavljena, ne
morate mijenjati postavku.
Ponovite sedmi i osmi korak za ostalu
opremu koja će koristiti funkciju
Control for HDMI.
Detalje o postavljanju TV-a i povezane
opreme potražite u uputama za
upotrebu odgovarajuće opreme.
Napomene
• Kada izvučete HDMI kabel ili promijenite vezu,
izvedite korake navedene u odjeljku "Ako je TV
kompatibilan s funkcijom "Control for HDMIEasy Setting"" (str. 47) ili "Ako TV nije
kompatibilan s funkcijom "Control for HDMIEasy Setting"" (str. 48).
• Prije korištenja funkcije "Control for HDMIEasy Setting" na TV-u obavezno isključite TV
i drugu povezanu opremu, uključujući
prijemnik.
• Ako nakon prilagodbe postavki za funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting" oprema za
reprodukciju ne funkcionira, provjerite postavku
Control for HDMI opreme za reprodukciju.
• Ako spojena oprema ne podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting", ali podržava
funkciju Control for HDMI, funkciju Control
for HDMI za spojenu opremu postavite prije
korištenja funkcije "Control for HDMI-Easy
Setting" s TV-a.
Reprodukcija jednim
dodirom
Kada pokrenete reprodukciju na opremi
spojenoj s prijemnikom putem HDMI
veze, rukovanje prijemnikom i TV-om
pojednostavnjuje se na sljedeći način:
Prijemnik i TV
Uključuje se (ako je u stanju pripravnosti)
Prebacuje na odgovarajući HDMI ulaz
Ako "Pass Through" postavite na "Auto" ili
"On"* (str. 60), prijemnik postavite u stanje
pripravnosti, zvuk i slika mogu se emitirati
samo s TV-a.
* Samo za američke, kanadske i australske modele.
Napomene
• Provjerite je li funkcija upravljanja zvukom
sustava uključena putem izbornika TV-a.
• Ovisno o TV-u, možda se neće pojaviti
početak sadržaja.
48CR
• Ovisno o postavkama, prijemnik se možda neće
uključiti kada "Pass Through" postavite na
"Auto" ili "On".
Savjet
Na izborniku TV-a možete i odabrati priključenu
opremu, primjerice Blu-ray Disc/DVD uređaj za
reprodukciju. Prijemnik i TV automatski će se
prebaciti na odgovarajući HDMI ulaz.
• Kada je funkcija "Control for HDMI" postavljena
na "On", postavke značajke "HDMI Audio Out"
u izborniku HDMI Settings automatski će se
postaviti u skladu s postavkama funkcije System
Audio Control (str. 60).
• Ako se TV uključi prije prijemnika, TV će istog
časa prestati emitirati zvuk.
Isključivanje sustava
Upravljanje zvukom
sustava
Jednostavnom radnjom možete uživati u TV
zvuku sa zvučnika spojenih na prijemnik.
Funkcijom Upravljanje zvukom sustava
možete upravljati preko izbornika TV-a.
Detalje potražite u uputama za rad za TV.
TV
Uključuje
Upravljanje zvukom
sustava
Kada isključite TV pomoću gumba za
napajanje na daljinskom upravljaču TV-a,
prijemnik i priključena oprema automatski
će se isključiti.
TV možete isključiti i pomoću daljinskog
upravljača prijemnika.
TV ?/1
Pritisnite TV ?/1.
Smanjuje glasnoću
TV-a
Emitira zvuk TV-a
TV, prijemnik i priključena oprema
isključeni su.
Napomene
Upravljanje zvukom sustava možete
koristiti i na sljedeći način.
• Ako uključite prijemnik kada je uključen
TV, funkcija Upravljanje zvukom sustava
automatski će emitirati zvuk TV-a kroz
zvučnike priključene na prijemnik.
Međutim, ako isključite prijemnik, zvuk
će se emitirati iz zvučnika TV-a.
• Kada zvuk televizora izlazi preko
zvučnika spojnih na prijemnik, preko
daljinskog upravljača televizora možete
prilagoditi jačinu zvuka ili privremeno
isključiti zvuk.
• Postavite funkciju za blokiranje napajanja TV-a
na “On” prije upotrebe funkcije Isključivanja
sustava. Detalje potražite u uputama za rad TV-a.
• Priključena se oprema, ovisno o svom stanju,
možda neće isključiti. Više pojedinosti potražite
u uputama za upotrebu spojene opreme.
Napomene
• Ako upravljanje zvukom sustava ne funkcionira
u skladu s postavkom TV-a, informacije
potražite u uputama za upotrebu TV-a.
49CR
Značajke funkcije "BRAVIA" Sync
Prijemnik
• Uključuje se (ako je
u stanju pripravnosti)
• Prebacuje na
odgovarajući
HDMI ulaz
Scene Select
Optimalna kvaliteta slike i zvučno polje
odabiru se automatski u skladu sa scenom
odabranom na TV-u.
Za pojedinosti o radu pogledajte upute za
upotrebu TV-a.
Napomena
Ovisno o TV-u, zvučno polje se možda neće
prebaciti.
Tablica podudarnosti
Postavka scene na TV-u
Zvučno polje
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Upravljanje kućnim kinom
Ako je TV kompatibilan s funkcijom
"Home Theatre Control" spojen na
prijemnik, ikona za internetske aplikacije
prikazuje se na spojenom TV-u.
Pomoću daljinskog upravljača TV-a
možete prebaciti ulaz prijemnika ili zvučna
polja. Također možete prilagoditi razinu
središta zvučnika ili subwoofera ili
prilagoditi postavke funkcije značajke
"Dual Mono" (str. 59) ili "A/V Sync."
(str. 58).
Napomena
Za upotrebu funkcije Home Theatre Control,
TV mora imati pristup širokopojasnoj usluzi.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.
50CR
Jednostavna kontrola
daljinskim upravljačem
Pomoću daljinskog upravljača TV-a
možete upravljati izbornikom prijemnika.
Odaberite prijemnik (AV AMP) koji je
TV prepoznao.
Napomene
• TV je prijemnik prepoznao kao "Tuner
(AV AMP)".
• Vaš TV mora biti kompatibilan s
izbornikom veze.
• Ovisno o vrsti TV-a, neke od radnji možda neće
biti dostupne.
Napomene
Ostali postupci
Prebacivanje između
digitalnog i analognog zvuka
(INPUT MODE)
Kada na prijemnik priključite opremu
s digitalnim i analognim audio utičnicama,
možete ulaz zvuka priključiti u bilo koju od
njih ili prebaciti s jedne na drugu, ovisno o
vrsti materijala koji želite gledati.
1
Uključite INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir ulaza.
Možete koristiti i gumbe za unos na
daljinskom upravljaču.
2
Uzastopno pritišćite INPUT MODE
na prijemniku za odabir načina
ulaza zvuka.
Upotreba drugih
priključaka za audio ulaz
(Dodjela audio ulaza)
Možete dodijeliti digitalne ulazne
priključke drugom ulazu ako zadane
postavke utičnica ne odgovaraju
spojenoj opremi.
Nakon što ste promijenili namjenu
priključaka ulaza, gumbom za ulaz
(ili pomoću funkcije INPUT SELECTOR
na prijemniku) možete odabrati opremu
koju ste spojili.
Primjer:
kad spojite DVD uređaj za reprodukciju
putem OPTICAL IN 1 (SAT/CATV)
priključka.
– Dodijelite OPTICAL IN 1 (SAT/CATV)
priključak ulazu "DVD".
1
S početnog izbornika odaberite
"Settings", a zatim pritisnite .
2
Odaberite "Input Settings", a zatim
pritisnite .
3
Odaberite "Audio Input Assign", a
zatim pritisnite .
4
Odaberite naziv ulaza koji želite
dodijeliti.
5
Odaberite audio signale koje želite
dodijeliti ulazu koji ste odabrali u 4.
koraku pomoću gumba V/v/B/b.
6
Pritisnite
.
51CR
Ostali postupci
Odabrani način audio ulaza pojavljuje
se na ploči zaslona.
• Auto: daje prednost digitalnim
audio signalima. Ako postoji više od
jedne digitalne veze, prednost imaju
HDMI audio signali.
Ako nema digitalnih zvučnih
signala, odabiru se analogni zvučni
signali. Kada se odabere TV ulaz,
prednost se daje signalima Kanala za
povrat zvuka (ARC). Ako vaš TV
nije kompatibilan s funkcijom ARC,
odabiru se digitalni optički audio
signali.
Ako funkcije Control for HDMI za
prijemnik i TV nisu aktivirane,
funkcija ARC ne funkcionira.
• OPT: određuje ulaz digitalnih audio
signala u priključak OPTICAL.
• COAX: određuje ulaz digitalnih
audio signala u priključak
COAXIAL.
• Analog: određuje ulaz analognih
audio signala u priključke AUDIO
IN (L/D).
• Ovisno o ulazu, na zaslonu se pojavljuje "------",
a drugi načini rada ne mogu se odabrati.
• Kad se upotrebljava način "Analog Direct",
audio ulaz postavlja se na "Analog". Ne možete
birati druge načine.
Naziv ulaza
BD
DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO
SA-CD/CD
Priključci audio OPT1
ulaza koji se
mogu dodijeliti OPT2
COAX
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a*
a*
a*
a
a*
a
Nijedan
* Zadana postavka
Napomene
• Kada dodijelite digitalni audio ulaz, postavka INPUT MODE možda će se automatski promijeniti.
• Za svaki je ulaz dopuštena jedna ponovna dodjela.
Vraćanje na tvornički
zadane postavke
Provođenjem sljedećeg postupka možete
izbrisati sve upamćene postavke i vratiti
prijemnik na tvornički zadane postavke.
Ovaj se postupak može primijeniti i za
početno prilagođavanje prijemnika prije
nego što se po prvi put upotrebljava.
Za izvođenje ove radnje upotrebljavajte
sve gumbe prijemnika.
?/1
1
Pritisnite ?/1 za isključivanje
prijemnika.
2
Držite pritisnut gumb ?/1 5 sekundi.
Na zaslonu se neko vrijeme prikazuje
poruka "CLEARING", a zatim se
mijenja u "CLEARED!".
Time se promjene ili prilagodbe
postavki vraćaju na zadane vrijednosti.
52CR
3
Prilagođavanjepostavki
Odaberite željenu stavku izbornika,
a zatim pritisnite
.
Primjer: kada odaberete "Speaker
Settings".
Upotreba izbornika
Settings
Pomoću izbornika Settings možete
prilagoditi različite postavke za zvučnike,
surround efekte itd.
V/v/B/b,
RETURN
O
HOME
1
2
4
Odaberite željeni parametar, a zatim
pritisnite
.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite RETURN O.
Pritisnite HOME.
Izlazak iz izbornika
Početni izbornik prikazuje se na
TV zaslonu.
Pritisnite HOME za prikaz početnog
izbornika, a zatim ponovno pritisnite
HOME.
S izbornika odaberite "Settings",
a zatim pritisnite
za prelazak
u način izbornika.
Prilagođavanjepostavki
Na TV zaslonu pojavit će se izbornik
Settings.
53CR
Popis postavki u izborniku
Settings
Easy Setup
(str. 55)
Speaker Settings
(str. 55)
Auto Calibration
Calibration Type
Speaker Pattern
Manual Setup
Crossover Freq.
Test Tone
Distance Unit
Audio Settings
(str. 58)
Night Mode
Equalizer
Sound Field
A/V Sync.
Auto Volume
Dual Mono
D.Range Comp.
HDMI Settings
(str. 59)
Control for HDMI
Pass Through
HDMI Audio Out
Subwoofer Level
Fast View
Input Settings
(str. 60)
Input Mode
Input Edit
Audio Input Assign
Name In
System Settings
(str. 61)
Language
Auto Standby
Full Flat
Engineer
Front Ref.
Off
Level
Distance
Size
feet
meter
Napomena
Parametri izbornika prikazani na TV zaslonu razlikuju se ovisno o trenutačnim postavkama ili statusu
odabrane ikone.
54CR
3 Spremite rezultate mjerenja.
Easy Setup
U 2. koraku odaberite "Save&Exit".
Napomena
Ponovno pokreće postupak Easy Setup radi
određivanja osnovnih postavki. Slijedite
upute na zaslonu (str. 28).
U slučaju da premještate zvučnike,
preporučujemo da ponovite postupak Auto
Calibration da biste mogli uživati u surround
zvuku.
Savjeti
Izbornik Speaker Settings
Možete ručno prilagoditi svaki zvučnik.
Također možete podesiti razine zvučnika
nakon što završi postupak automatske
kalibracije.
Napomena
Postavke zvučnika odnose se samo na trenutačni
položaj sjedenja.
x Auto Calibration
Omogućuje provođenje postupka Auto
Calibration s vašeg položaja sjedenja.
1 Slijedite upute prikazane na TV
zaslonu, a zatim pritisnite
.
Mjerenje će započeti za pet sekundi.
Postupak mjerenja traje oko 30 sekundi,
a za to se vrijeme čuje testni ton.
Kada se mjerenje završi, oglašava se
kratki zvučni signal i mijenja se prikaz
na zaslonu.
Napomena
2 Odaberite željenu stavku, a zatim
pritisnite
.
• Retry: ponovno pokreće postupak
Auto Calibration.
• Save&Exit: sprema rezultate mjerenja
i prekida postupak postavljanja.
• WRN Check: prikazuje upozorenje
u vezi s rezultatima mjerenja.
Pogledajte "Popis poruka po dovršetku
postupka Auto Calibration" (str. 56).
• Exit: prekida postupak postavljanja
i ne sprema rezultate mjerenja.
Provjeravanje rezultata postupka
Auto Calibration
Za pregled koda pogreške ili poruke
upozorenja koju ste primili u "Auto
Calibration" (str. 55), učinite sljedeće.
Odaberite "WRN Check" u 2. koraku
u odjeljku "Auto Calibration" (str. 55), a
zatim pritisnite
.
Ako se pojavi poruka upozorenja,
pročitajte je i nastavite koristiti prijemnik
bez promjena.
Ako je potrebno, ponovite automatsku
kalibraciju.
Ako se pojavi "Error Code"
Pogledajte pogrešku i ponovite postupak
automatske kalibracije.
1 Pritisnite
.
Na TV zaslonu prikazuje se poruka
"Retry?".
2 Odaberite "Yes", a zatim pritisnite .
3 Ponovite postupak od 1. do 3. koraka
u poglavlju "Auto Calibration" (str. 55).
55CR
Prilagođavanjepostavki
Ako se na zaslonu prikaže kôd pogreške,
pogledajte "Popis poruka po dovršetku
postupka Auto Calibration" (str. 56).
• Jedinicu udaljenosti možete promijeniti
u odjeljku "Distance Unit" na izborniku Speaker
Settings (str. 58).
• Veličina zvučnika ("Large"/ "Small") određuje se
prema svojstvima niske frekvencije. Rezultati
mjerenja mogu se razlikovati ovisno o položaju
mikrofona za optimizaciju i zvučnika te o obliku
prostorije. Preporučuje se primijeniti rezultate
mjerenja. Međutim, te postavke možete
promijeniti u izborniku Speaker Settings.
Najprije spremite rezultate mjerenja, a zatim
pokušajte promijeniti postavke.
Popis poruka po dovršetku
postupka Auto Calibration
Prikaz i objašnjenje
Error Code 30
Slušalice su spojene na priključak PHONES
na prijemniku. Uklonite slušalice i ponovite
postupak Auto Calibration.
Error Code 31
Opcija SPEAKERS isključena je. Postavite
zvučnik na druge postavke i ponovno
pokrenite postupak Auto Calibration.
Error Code 32
Error Code 33
Zvučnici nisu pronađeni ili nisu pravilno
priključeni.
• Nije priključen nijedan prednji zvučnik ili je
priključen samo jedan prednji zvučnik.
• Nije priključen lijevi ili desni surround
zvučnik.
Nije priključen mikrofon za optimizaciju.
Provjerite je li mikrofon za optimizaciju
pravilno priključen te ponovite postupak
automatske kalibracije.
Ako je mikrofon za optimizaciju pravilno
priključen, ali se i dalje pojavljuje kod
pogreške, možda je oštećen kabel mikrofona
za optimizaciju.
Warning 40
Postupak mjerenja dovršen je uz visoku
razinu šuma. Pokušajte ponoviti postupak
u tihom okruženju da biste postigli bolje
rezultate.
Warning 41
Warning 42
Ulazni je signal iz mikrofona prejak.
• Udaljenost između zvučnika i mikrofona
može biti premala. Udaljite zvučnik
i mikrofon i ponovno provedite mjerenje.
Warning 43
Nije moguće odrediti udaljenost i položaj
subwoofera. Uzrok tome može biti šum.
Provedite mjerenje u tihom okruženju.
No Warning
Nema poruke upozorenja.
56CR
Savjet
Ovisno o položaju subwoofera rezultati mjerenja
mogu varirati. Neće nastati problemi čak i ako
nastavite upotrebljavati prijemnik s ovom
vrijednosti.
x Vrsta kalibracije
Nakon postupka Auto Calibration
i spremanja postavki možete odabrati vrstu
kalibracije.
• Full Flat: mjeri frekvenciju od linearne
faze svakog zvučnika.
• Engineer: postavlja svojstva frekvencije
"he Sony listening room standard".
• Front Ref.: svojstva svih zvučnika
prilagođava svojstvima prednjeg
zvučnika.
• Off: isključuje razinu ekvilizatora za
postupak Auto Calibration.
x Raspored zvučnika
Omogućuje odabir rasporeda zvučnika
u skladu sa sustavom zvučnika koji
koristite.
x Ručno postavljanje
Omogućuje ručno prilagođavanje svakog
zvučnika na zaslonu "Manual Setup".
Nakon automatske kalibracije možete
prilagoditi i razine zvučnika.
Prilagođavanje razine zvučnika
Možete prilagoditi razinu svakog zvučnika
(prednji lijevi/desni, središnji, surround
lijevi/desni, subwoofer).
1 Na zaslonu odaberite zvučnik čiju
razinu želite prilagoditi, a zatim
pritisnite .
2 Odaberite parametar pod stavkom
"Level", a zatim pritisnite .
3 Prilagodite razinu odabranog zvučnika,
a zatim pritisnite .
Razinu možete prilagođavati u rasponu
od –10,0 dB od +10,0 dB u intervalima
od 0,5 dB.
Napomena
Kada je odabrano neko zvučno polje za glazbu,
subwoofer ne reproducira zvuk ako su na
izborniku postavki zvučnika svi zvučnici
postavljeni na "Large". No subwoofer će
reproducirati zvuk u sljedećim slučajevima:
– ako digitalni ulazni signal sadrži LFE signale
– ako su prednji ili surround zvučnici postavljeni
na "Small"
– ako je odabran način "Multi Stereo", "PLII
Movie", "PLII Music", "HD-D.C.S." ili "Portable
Audio".
Prilagođavanje udaljenosti od
položaja sjedenja do svakog zvučnika
Možete prilagoditi udaljenost od položaja
sjedenja do svakog zvučnika (prednji lijevi/
desni, središnji, surround lijevi/desni,
subwoofer).
1 Na zaslonu odaberite zvučnik za koji
želite prilagoditi udaljenost od
položaja sjedenja, a zatim pritisnite .
2 Odaberite parametar pod stavkom
"Distance", a zatim pritisnite .
3 Prilagodite udaljenost odabranog
zvučnika, a zatim pritisnite .
Udaljenost možete prilagoditi od
1 m 0 cm do 10 m 0 cm (3 stope 3 inča
do 32 stope 9 inča) u intervalima po
1 cm (1 inč).
Napomene
• Neki parametri, ovisno o postavci rasporeda
zvučnika, možda neće biti dostupni.
• Ova funkcija ne funkcionira kada se koristi
način rada "Analog Direct".
Napomena
Ova funkcija ne funkcionira kada se koristi način
rada "Analog Direct".
Savjeti
• Postavke "Large" i "Small" za svaki zvučnik
određuju hoće li interni procesor zvuka
prekinuti niskotonski signal iz tog kanala.
Kada se prekine bas iz kanala, sustav
preusmjeravanja basova šalje odgovarajuće
niske frekvencije subwooferu ili drugim “Large”
zvučnicima.
No budući da niski tonovi imaju određenu
razinu usmjerivosti, bolje ih je ne prekidati ako
je to moguće. Zato čak i ako koristite velike
zvučnike, možete ih postaviti na "Large" ako
želite emitirati niske frekvencije iz tog zvučnika.
S druge strane, ako koristite veliki zvučnik, a ne
želite da se emitiraju frekvencije basova iz tog
zvučnika, postavite ga na "Small".
Ako je ukupna razina zvuka niža od željene,
postavite zvučnike na "Large". Ako nema
dovoljno bas tonova, njihovu razinu možete
povećati pomoću ekvilizatora.
• Kada su prednji zvučnici postavljeni na "Small",
središnji i surround zvučnici također su
automatski postavljeni na "Small".
• Ako ne upotrebljavate subwoofer, prednji
zvučnici automatski se postavljaju na "Large".
57CR
Prilagođavanjepostavki
Prilagođavanje veličine svakog
zvučnika
Možete prilagoditi veličinu svakog
zvučnika (prednji lijevi/desni, središnji,
surround lijevi/desni).
1 Na zaslonu odaberite zvučnik čiju
veličinu želite prilagoditi, a zatim
pritisnite .
2 Odaberite parametar pod stavkom
"Size", a zatim pritisnite .
3 Prilagodite veličinu odabranog
zvučnika, a zatim pritisnite .
• Large: ako priključujete velike
zvučnike koji će učinkovito
reproducirati bass frekvencije,
odaberite "Large". U uobičajenim
okolnostima odaberite "Large".
• Small: ako je zvuk izobličen ili smatrate
da nema dovoljno surround efekata
kada slušate višekanalni surround
zvuk, odaberite "Small" da biste
aktivirali sklopovlje za
preusmjeravanje basova i reprodukciju
niskih frekvencija svakog kanala
subwoofera ili drugih zvučnika koji
koriste postavku "Large".
x Crossover Freq. (Prijelazna
frekvencija zvučnika)
Omogućuje vam postavljanje prijelazne
frekvencije zvučnika kojima je veličina
postavljena na "Small" u izborniku Speaker
Settings. Izmjerena prijelazna frekvencija
zvučnika postavlja se za svaki zvučnik
nakon postupka Auto Calibration.
1 Odaberite parametar pod zvučnikom
za koji želite prilagoditi prijelaznu
frekvenciju, a zatim pritisnite
.
2 Prilagodite vrijednost, a zatim
pritisnite
.
x Test Tone
Omogućuje vam odabir vrste testnog tona
na zaslonu “Test Tone”.
Savjeti
• Da biste prilagodili razinu svih zvučnika
istovremeno, pritisnite 2 +/–. Možete upotrebljavati i MASTER VOLUME na prijemniku.
• Prilagođena vrijednost prikazuje se na TV
zaslonu tijekom prilagodbe.
Emitiranje testnog tona iz svakog
zvučnika
Možete reproducirati testni ton s jednog po
jednog zvučnika.
1 Odaberite "Test Tone", a zatim
pritisnite
.
2 Ponovno odaberite "Test tone", a zatim
pritisnite
.
3 Prilagodite parametar, a zatim
pritisnite
.
• Off
• Auto: testni ton emitira se iz svakog
zvučnika u seriji.
4 Na zaslonu odaberite zvučnik čiju razinu
želite prilagoditi, a zatim pritisnite
.
5 Prilagodite razinu odabranog zvučnika,
a zatim pritisnite
.
x Distance Unit
Omogućuje odabir jedinice mjerenja za
udaljenosti postavljanja.
• feet: udaljenost je prikazana u stopama.
• meter: udaljenost je prikazana u metrima.
58CR
Audio Settings menu
Audio postavke možete prilagoditi
vlastitom ukusu.
x Night Mode
Omogućuje zadržavanje ugođaja kina pri
niskim razinama jačine zvuka. Više
pojedinosti potražite u odjeljku "Upotreba
funkcije Night Mode" (str. 45).
x Equalizer
Omogućuje prilagođavanje razine basa
i treblea za prednje zvučnike. Više
pojedinosti potražite u odjeljku
"Prilagodba ekvilizatora" (str. 45).
x Sound Field
Omogućuje odabir zvučnog efekta koji se
primjenjuje na ulazne signale. Više
pojedinosti potražite u odjeljku "Korištenje
zvučnih efekata" (str. 42).
Funkciju možete postaviti neovisno
za svaki ulaz.
x A/V Sync. (Sinkronizira audio
s video izlazom)
Omogućuje vam odgodu reprodukcije
zvuka kako bi se smanjio vremenski razmak
između audio izlaza i vizualnog prikaza.
• On (Vrijeme odgode: 60 ms): audio izlaz
odgađa se da bi se smanjio vremenski
razmak između audio izlaza i prikaza slike.
• Off (Vrijeme odgode: 0 ms): audio izlaz
nije odgođen.
Napomene
• Ova je funkcija korisna kada koristite veliki
LCD ili plazma monitor ili projektor.
• Ova funkcija ne funkcionira kada se koristi
funkcija "Analog Direct".
• Vrijeme odgode ovisi o postavkama audio
formata, zvučnog polja, rasporeda zvučnika
i udaljenosti zvučnika.
x Automatska jačina zvuka
Ovaj prijemnik može automatski
prilagođavati jačinu zvuka ovisno o
ulaznom signalu ili sadržaju iz priključene
opreme.
Ova je funkcija korisna kada je, na primjer,
zvuk promidžbene poruke glasniji od
televizijskog programa.
• On
• Off
Napomene
• Prije uključivanja/isključivanja ove funkcije
obavezno smanjite jačinu zvuka.
• Budući da je ova funkcija dostupna samo kada
se primaju signali Dolby Digital, DTS ili linearni
PCM signali, glasnoća zvuka može se iznenada
povećati kada prijeđete na druge formate.
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Primaju se signali linearnog PCM-a
s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS
Primaju se sljedeći signali: 96/24, DTS-HD
Master Audio ili DTS-HD visoke rezolucije.
x Dual Mono (odabir jezika
digitalnog emitiranja)
Možete komprimirati dinamični raspon
zvučnog zapisa. Ova funkcija može biti
korisna kada želite gledati filmove uz nisku
glasnoću zvuka kasno navečer. Kompresija
dinamičkog raspona moguća je samo
s izvorima Dolby Digital.
• On: dinamički raspon komprimiran je
prema namjeri snimatelja.
• Auto: dinamički raspon automatski se
komprimira.
• Off: dinamički se raspon ne komprimira.
Izbornik HDMI Settings
Možete prilagoditi tražene postavke za
opremu spojenu putem HDMI priključka.
x Control for HDMI
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
funkcije Control za HDMI. Više
pojedinosti potražite u odjeljku "Priprema
za funkciju "BRAVIA" Sync" (str. 47).
• On
• Off
Napomene
• Kada postavite "Control for HDMI" na "On",
"HDMI Audio Out" može se automatski
promijeniti.
• Kad je prijemnik u stanju pripravnosti ?/1
indikator na prednjoj ploči svijetli žućkasto ako
je "Control for HDMI" postavljena na "On".
59CR
Prilagođavanjepostavki
Omogućuje vam odabir jezika koji želite
slušati za opciju dvostrukog zvuka
digitalnog emitiranja kada je ta opcija
moguća. Ta je funkcija djelatna samo za
izvore Dolby Digital.
• Main/Sub: zvuk glavnog jezika emitirat će
se na prednjem lijevom zvučniku, a zvuk
sporednog jezika emitirat će se istovremeno
na prednjem desnom zvučniku.
• Main: emitirat će se zvuk glavnog jezika.
• Sub: emitirat će se zvuk drugog jezika.
x D.Range Comp. (Kompresija
dinamičkog raspona)
x Pass Through
Omogućuje slanje HDMI signala na TV
kada je prijemnik u stanju pripravnosti.
• On*: kada je prijemnik u stanju
pripravnosti, on neprekidno emitira
HDMI signale s priključka HDMI TV
OUT prijemnika.
• Auto: kada je TV uključen, a prijemnik
u stanju pripravnosti, prijemnik šalje
HDMI signale s priključka HDMI TV
OUT prijemnika. Sony preporučuje ovu
postavku ako koristite Sonyjev TV
kompatibilan s funkcijom "BRAVIA"
Sync. Ova postavka štedi energiju više
nego postavka "On" kada je prijemnik
u stanju pripravnosti.
Napomena
Ova postavka funkcionira samo kad je opcija
"Control for HDMI" postavljena na "On".
• Off: prijemnik ne emitira HDMI signale
kada je u stanju pripravnosti. Uključite
prijemnik kako biste mogli uživati
u izvoru priključene opreme na TV-u.
Ova postavka štedi energiju više nego
postavka "On" kada je prijemnik u stanju
pripravnosti.
* Samo za američke, kanadske i australske
modele.
Napomena
Napomene
• Kvaliteta zvuka opreme za reprodukcije ovisi
o kvaliteti zvuka TV-a, kao što je broj kanala
i frekvencija uzorkovanja itd. Ako TV ima
stereo zvučnike zvuk koji se emitira
s prijemnika također je stereo ako i na TV-u,
čak i ako reproducirate višekanalni izvor.
• Kada prijemnik priključite na video opremu
(projektor i sl.), zvuk možda se neće emitirati
iz prijemnika. U tom slučaju odaberite "AMP".
x Subwoofer Level
Omogućuje postavljanje razine subwoofera
na 0 dB ili +10 dB kada PCM signali ulaze
putem HDMI veze. Razinu za svaki ulaz
kojem je dodijeljen HDMI ulazni
priključak možete postaviti neovisno.
• Auto: automatski postavlja razinu na
0 dB ili +10 db, ovisno o audio
emitiranju.
• +10 dB
• 0 dB
x Fast View
Omogućuje vam postavljanje rada opcije
Fast View.
• Auto: možete odabrati HDMI ulaz brže
od uobičajenog odabira.
• Off: funkcije Fast View i PREVIEW
(HDMI) nisu dostupne.
Kada je odabrana postavka "Auto", potrebno je
više vremena za reprodukciju slike i zvuka na TVu nego kada je odabrana postavka "On".
x HDMI Audio Out
Omogućuje postavljanje slanja HDMI
audio signala s opreme za reprodukciju
spojene s prijemnikom putem HDMI veze.
• AMP: HDMI zvučni signali s opreme za
reprodukciju emitiraju se samo prema
zvučnicima koji su spojeni na prijemnik.
Višekanalni zvuk može se reproducirati
u izvornom obliku.
Napomena
Audio signali ne emitiraju se iz TV zvučnika
kada je "HDMI Audio Out" postavljen na
"AMP".
• TV+AMP: zvuk se emitira putem zvučnika
TV-a i zvučnika spojenih na prijemnik.
60CR
Input Settings menu
Možete prilagoditi postavke za spajanje
prijemnika i druge opreme.
x Input Mode
Omogućuje određivanje načina audio ulaza
kad spojite opremu i putem digitalnog
i putem analognog priključka audio ulaza.
Više pojedinosti potražite u odjeljku
"Prebacivanje između digitalnog i
analognog zvuka (INPUT MODE)" (str. 51).
x Input Edit
x Automatska pripravnost
Omogućuje postavljanje sljedećih stavki za
svaki ulaz.
• Watch: prikazuje ulaz u izborniku Watch.
• Listen: prikazuje ulaz u izborniku Listen.
• Watch+Listen: prikazuje ulaz
u izbornicima Watch i Listen.
Omogućuje vam automatsko prebacivanje
prijemnika u stanje pripravnosti kada ne
rukujete prijemnikom ili kada na
prijemniku nema ulaza signala.
• On: prebacuje u stanje pripravnosti
nakon približno 30 minuta.
• Off: ne prelazi u stanje pripravnosti.
x Audio Input Assign
Omogućuje postavljanje ulaznih audio
priključaka dodijeljenih za svaki ulaz.
Više pojedinosti potražite u odjeljku
"Upotreba drugih priključaka za audio ulaz
(Dodjela audio ulaza)" (str. 51).
x Unos naziva
Omogućuje unošenje naziva od najviše
8 znakova za ulaze i njegovo prikazivanje
na zaslonu.
Mnogo je preglednije ako se na zaslonu
prikazuje oprema s nazivima umjesto
priključaka.
1 Odaberite "Name In", a zatim
pritisnite .
2 Odaberite ulaz za koji želite unijeti
naziv, a zatim pritisnite .
3 Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali odgovarajući znak, a zatim
pritisnite b.
Pritiskom na gumbe B/b možete
pomicati položaj ulaza naprijed i natrag.
4 Ponovite 3. korak za unos jednog po
jednog znaka, a zatim pritisnite
.
Time se registrira uneseni naziv.
Možete prilagoditi postavke prijemnika.
Rad bez upotrebe OSD-a
Prijemnikom možete upravljati putem
zaslona čak i ako na njega nije spojen TV.
AMP MENU
V/v/B/b,
RETURN
O
Korištenje izbornika na ploči
zaslona
1
Izbornik se prikazuje na ploči zaslona
prijemnika.
2
Uzastopno V/v pritišćite za odabir
željenog izbornika, a zatim
pritisnite
.
3
Uzastopno V/v pritišćite za odabir
parametra koji želite prilagoditi,
a zatim pritisnite
.
4
Uzastopno pritišćite V/v za odabir
željene postavke, a zatim
pritisnite
.
x Jezik
Omogućuje odabir jezika poruka na
zaslonu.
• Engleski
• Francuski
• Njemački
• Španjolski
Pritisnite AMP MENU.
61CR
Prilagođavanjepostavki
Izbornik System Settings
Napomene
• Ova funkcija ne funkcionira kada je odabran
ulaz "FM" ili "AM".
• Ako istovremeno upotrebljavate automatsko
stanje pripravnosti i mjerač vremena za
automatsko isključivanje, prednost ima mjerač
vremena za automatsko isključivanje.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite B ili RETURN O.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite AMP MENU.
Napomena
Neki parametri i postavke mogu biti zatamnjeni
na zaslonu. To znači da su ili nedostupni ili fiksni
i nepromjenjivi.
62CR
Pregled izbornika
Na svakom su izborniku dostupne sljedeće mogućnosti. Više pojedinosti o kretanju po
izbornicima potražite u odjeljku str. 61.
Parametri
[Display]
Postavke postupka
Auto Calibration
[<AUTO CAL>]
Početak postupka Auto Calibration
[A.CAL START]
Vrsta automatske kalibracijea)
[CAL TYPE]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
Postavke razine
[<LEVEL>]
Testni tonb)
[TEST TONE]
OFF, AUTO xxxc)
Razina prednjeg lijevog zvučnika
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
(interval po 0,5 dB)
Razina prednjeg desnog zvučnika
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
(interval po 0,5 dB)
Razina središnjeg zvučnikab)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB do CNT +10,0 dB
(interval 0,5 dB)
Razina lijevog surround zvučnikab)
[SL LEVEL]
SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
(interval po 0,5 dB)
Razina desnog surround zvučnikab)
[SR LEVEL]
SR –10,0 dB do SR +10,0 dB
(interval po 0,5 dB)
Razina subwooferab)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB do SW +10,0 dB
(interval po 0,5 dB)
Raspored zvučnika
[SP PATTERN]
3/2,1 do 2/0 (8 rasporeda)
Veličina prednjih zvučnikab)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
Veličina središnjeg zvučnikab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
Veličina surround zvučnikab)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
Postavke zvučnika
[<SPEAKER>]
Postavke
Prilagođavanjepostavki
Izbornik
[Display]
Udaljenost prednjeg lijevog zvučnika FL 1,00 m do FL 10,00 m
[FL DIST.]
(FL 3’3" do FL 32’9")
(interval po 0,01 m (1 inč))
Udaljenost prednjeg desnog zvučnika FR 1,00 m do FR 10,00 m
[FR DIST.]
(FR 3’3" do FR 32’9")
(interval po 0,01 m (1 inč))
Udaljenost središnjeg zvučnikab)
[CNT DIST.]
CNT 1,00 m do CNT 10,00 m
(CNT 3’3" do CNT 32’9")
(interval po 0,01 m (1 inč))
63CR
Izbornik
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Udaljenost lijevog surround
zvučnikab)
[SL DIST.]
SL 1,00 m do SL 10,00 m
(SL 3’3" do SL 32’9")
(interval po 0,01 m (1 inč))
Udaljenost desnog surround
zvučnikab)
[SR DIST.]
SR 1,00 m do SR 10,00 m
(SR 3’3" do SR 32’9")
(interval po 0,01 m (1 inč))
Udaljenost subwooferab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m do SW 10,00 m
(SW 3’3" do SW 32’9")
(interval po 0,01 m (1 inč))
Jedinica udaljenosti
[DIST. UNIT]
FEET, METER
Prijelazna frekvencija prednjih
zvučnikad)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(interval po 10 Hz)
Prijelazna frekvencija središnjeg
zvučnikad)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(interval po 10 Hz)
Prijelazna frekvencija surround
zvučnikad)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(interval po 10 Hz)
Način ulaza
[INPUT MODE]
AUTO, OPT, COAX, ANALOG
Unos naziva ulaza
[NAME IN]
Više pojedinosti potražite
u odjeljku "Unos naziva" (str. 61).
Dodjeljivanje digitalnog audio ulaza
[A. ASSIGN]
Više pojedinosti potražite
u odjeljku "Upotreba drugih
priključaka za audio ulaz (Dodjela
audio ulaza)" (str. 51).
Postavke surround
zvuka
[<SURROUND>]
Razina efektae)
[HD-D.C.S. TYP]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
Postavke EQ
[<EQ>]
Razina basa prednjih zvučnika
[BASS]
BASS –10 dB do BASS +10 dB
(interval 1 dB)
Razina treblea prednjih zvučnika
[TREBLE]
TREBLE –10 dB do TREBLE
+10 dB (interval po 1 dB)
Način prijema FM stanice
[FM MODE]
STEREO, MONO
Unos naziva memoriranih stanica
[NAME IN]
Više pojedinosti potražite
u odjeljku "Unos naziva
memoriranih stanica (Name
Input)" (str. 41).
Postavke ulaza
[<INPUT>]
Postavke tunera
[<TUNER>]
64CR
Izbornik
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Audio postavke
[<AUDIO>]
Night Mode
[NIGHT MODE]
NIGHT ON, NIGHT OFF
Sinkronizira zvuk s video izlazom
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
Napredna automatska jačina zvuka
[AUTO VOL]
A. VOL ON, A. VOL OFF
Odabir jezika digitalnog emitiranja
[DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Kompresija dinamičkog raspona
[D. RANGE]
COMP. ON, COMP. AUTO,
COMP. OFF
Control for HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
Pass Through
[PASS THRU]
ONf), AUTO, OFF
HDMI audio izlaz
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
Razina HDMI subwoofera
[SW LEVEL]
SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
Fast View
[FAST VIEW]
AUTO, OFF
Automatsko stanje pripravnosti
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
HDMI postavke
[<HDMI>]
Postavke sustava
[<SYSTEM>]
Verzija
[VER. x.xxx]g)
a)
Nakon postupka Auto Calibration i spremanja postavki možete odabrati ovu postavku.
b) Neki parametri ili postavke, ovisno o postavci rasporeda zvučnika, možda neće biti dostupni.
c)
xxx predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SW).
d)
Ovaj parametar možete odabrati samo ako je zvučnik postavljen na "SMALL".
e) Ovaj parametar možete odabrati samo ako odaberete "HD-D.C.S." kao zvučno polje.
f)
Samo za američke, kanadske i australske modele.
g)
Prilagođavanjepostavki
x.xxx predstavlja broj verzije.
65CR
Prikaz informacija na zaslonu
Na ploči zaslona daju se različite informacije
o stanju prijemnika kao što je zvučno polje.
1 Odaberite ulaz za koji želite provjeriti
informacije.
2 Pritisnite AMP, a zatim uzastopno
pritišćite DISPLAY.
Svaki put kad pritisnete DISPLAY,
zaslon se ciklički mijenja kako slijedi.
1)
Kazalo naziva ulaza t Ulaz koji ste
odabrali t Trenutačno primijenjeno
zvučno polje2) t Razina jačine
zvuka t Informacije o emitiranju3)
Slušanje FM i AM radija
Naziv memorirane stanice1) t
Frekvencija t Trenutačno
primijenjeno zvučno polje2) t
Razina jačine zvuka
Korištenje daljinskog upravljača
Ponovna dodjela gumba
za unos
Zadane postavke gumba za unos možete
promijeniti tako da odgovaraju opremi
u vašem sustavu. Ako, primjerice,
priključite Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju na priključak SAT/CATV na
prijemniku, možete postaviti gumb SAT/
CATV na ovom daljinskom upravljaču da
upravlja Blu-ray Disc uređajem za
reprodukciju.
Napomena
Nije moguće ponovno dodijeliti gumbe za unos
TV, TUNER i USB.
Prilikom primanja RDS
emitiranja
(Samo europski i australski
modeli)
TV ?/1
Gumbi za
unos
Naziv programske usluge ili naziv
memorirane stanice1) t Frekvencija,
pojas i broj memorirane stanice t
Trenutačno primijenjeno zvučno
polje2) t Razina jačine zvuka
1)
Kazalo naziva pojavljuje se tek nakon što
dodijelite jedan od ulaza ili memorirate stanicu.
Kazalo naziva ne pojavljuje se kada se unesu
samo prazna polja ili je isto kao i naziv ulaza.
2) "PURE.DIRECT" pojavljuje se kad se aktivira
funkcija Pure Direct.
3)
Informacije o emitiranju se možda neće
prikazati.
Brojčani
gumbi
1
Primjer: držeći pritisnut gumb SAT/
CATV, pritisnite gumb TV ?/1.
Napomena
Za neke se jezike možda neće prikazivati znak ili
oznake.
Držeći pritisnut gumb za unos čiju
dodjelu želite promijeniti, pritisnite
gumb TV ?/1.
2
Ne puštajući gumb TV ?/1 pustite
gumb za unos.
Primjer: ne puštajući gumb TV ?/1
pustite gumb SAT/CATV.
66CR
3
U skladu sa sljedećom tablicom
pritisnite odgovarajući gumb za
željenu kategoriju, a zatim pustite
gumb TV ?/1.
Vraćanje gumba za unos na
zadane postavke
Primjer: pritisnite 1, a zatim pustite
gumb TV ?/1. Sada Blu-ray Disc
uređajem za reprodukciju možete
upravljati pomoću gumba SAT/CATV.
Kategorije
Pritisnite
Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju
(način upravljanja BD1)a)
1
Blu-ray Disc snimač
(način upravljanja BD3)a)
2
?/1
TV INPUT
2–
DVD uređaj za reprodukciju 3
(način upravljanja DVD1)
DVD snimač
(način upravljanja DVD3)b)
4
VCR
(način upravljanja VTR3)c)
5
CD uređaj za reprodukciju
6
a)
1
Detalje o postavci BD1 ili BD3 potražite
u uputama za upotrebu isporučenim uz
Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju ili
snimač.
b) Sonyjevim DVD snimačima upravlja se
pomoću postavke DVD1 ili DVD3.
Detalje potražite u uputama za korištenje
priloženima uz DVD snimače.
c)
Sonyjevim VCR-ovima upravlja se
pomoću postavke VTR 3, koja odgovara
formatu VHS.
2
Dok je pritisnut gumb 2 –,
pritisnite i držite ?/1, a zatim
pritisnite TV INPUT.
Pustite sve gumbe.
Gumbi za unos vratit će se na zadane
postavke.
Korištenje daljinskog
upravljača
67CR
O postavljanju
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u kućište uređaja dospije neki predmet
ili tekućina, isključite prijemnik iz struje
i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis
prije nastavka korištenja.
O izvorima napajanja
• Prije nego što uključite prijemnik
provjerite odgovara li radni napon
prijemnika naponu lokalne električne
mreže.
Radni napon je naveden na nazivnoj
pločici na stražnjoj strani prijemnika.
• Jedinica nije isključena iz izvora
napajanja ako je priključena u zidnu
strujnu utičnicu čak i ako je sama
jedinica isključena.
• Ako prijemnik ne planirate koristiti dulje
vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice.
Prilikom odspajanja kabela za napajanje
primite utikač, a nemojte povlačiti kabel.
• (Samo američki i kanadski modeli)
Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog, pa treba
paziti na položaj prilikom spajanja
u zidnu utičnicu. U slučaju da utikač ne
možete u potpunosti gurnuti u utičnicu,
obratite se dobavljaču.
• Kabel za napajanje moguće je promijeniti
samo u ovlaštenom servisu.
O stvaranju topline
Iako se prijemnik grije za vrijeme rada, to
ne znači da je došlo do kvara. Ako
prijemnik stalno koristite pri visokim
razinama glasnoće, temperatura kućišta na
vrhu, sa strane i na dnu značajno raste. Ne
dirajte kućište kako se ne biste opekli.
68CR
• Postavite prijemnik na mjesto s dobrom
ventilacijom kako u unutrašnjosti ne bi
došlo do nakupljanja topline te kako biste
produljili životni vijek prijemnika.
• Ne stavljajte prijemnik u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svijetlosti, prekomjernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Na kućište ne stavljajte ništa što bi moglo
blokirati otvore za ventilaciju i na taj
način prouzročiti kvar.
• Ne postavljajte prijemnik u blizini
opreme poput TV-a, videorekordera ili
kazetofona. (Ako se prijemnik koristi
u kombinaciji s TV-om,
videorekorderom ili kazetofonom, a
postavljen je preblizu opremi, mogu
nastati šumovi, a kvaliteta slike se može
pogoršati. Do toga će najprije doći ako
koristite sobnu antenu. Stoga vam
preporučujemo da koristite vanjsku
antenu.
• Budite oprezni prilikom postavljanja
prijemnika na posebno tretirane površine
(ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer
mogu nastati mrlje ili oštećenja boje
na površini.
O radu uređaja
Prije nego što priključite ostalu opremu
provjerite jeste li isključili prijemnik
i izvukli kabel iz mreže napajanja.
O čišćenju
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom koju je potrebno malo
navlažiti otopinom blagog sredstva za
pranje. Ne upotrebljavajte sredstva koja bi
mogla ogrepsti površinu, prašak za ribanje
ili otapala poput alkohola ili benzina.
Ako imate pitanja ili problema u vezi
s prijemnikom, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
Rješavanje problema
Napajanje
Prijemnik se isključuje automatski.
• "Auto Standby" postavljeno je na "On"
(str. 61).
• Funkcija mjerača vremena za
automatsko isključivanje aktivirana je
(str. 15).
• Funkcija “PROTECTOR" je uključena
(str. 75).
Slika
Na TV-u se ne prikazuje slika.
• Odaberite odgovarajući ulaz pomoću
gumba za unos.
• TV postavite na odgovarajući
način unosa.
• Premjestite audio opremu dalje
od TV-a.
• Provjerite jesu li kabeli pravilno
i čvrsto priključeni na opremu.
• Ovisno o opremi za reprodukciju
možda ćete morati namjestiti postavke
opreme. Pogledajte upute za rad
priložene uz opremu.
• Obavezno upotrebljavajte HDMI
kabel velike brzine kada pregledavate
slike ili slušate glazbu, osobito za
1080p, Deep Color (Deep Colour),
4K ili 3D prijenos.
• Ovisno o TV-u ili video opremi,
3D slike se možda neće prikazivati.
Na TV-u se ne prikazuje 4K slika.
• Ovisno o TV-u ili video opremi,
4K slike možda se neće prikazivati.
Provjerite mogućnost videa i postavku
TV-a i video uređaja. Također,
provjerite je li video oprema
priključena na dostupni HDMI IN
priključak prijemnika za 4K.
Kada se prijemnik nalazi u stanju
pripravnosti, slika se ne prikazuje
na TV-u.
• Kada prijemnik prijeđe u stanje
pripravnosti, slika dolazi sa zadnje
odabrane HDMI opreme prije
isključivanja prijemnika. Ako
upotrebljavate drugu opremu,
aktivirajte je i pokrenite reprodukciju
jednim dodirom ili uključite prijemnik
da biste odabrali HDMI opremu koju
želite upotrebljavati.
• (Samo za američke, kanadske
i australske modele)
Provjerite je li "Pass Through"
postavljen na "On" u izborniku HDMI
Settings ako na prijemnik spojite
opremu koja nije kompatibilna
s funkcijom "BRAVIA" Sync (str. 60).
Izbornik OSD ne prikazuje se na TV zaslonu.
• Pritisnite HOME za uključivanje OSD-a.
• Provjerite je li TV pravilno priključen.
• Ovisno o TV-u za prikaz izbornika
grafičkog korisničkog sučelja (OSD)
na TV zaslonu možda će trebati
nekoliko minuta.
Ploča zaslona isključena je.
• Ako indikator PURE DIRECT
zasvijetli, pritisnite PURE DIRECT
da ugasite tu funkciju (str. 46).
• Pritisnite gumb DIMMER na
prijemniku za prilagodbu svjetline
ploče zaslona.
69CR
Dodatne informacije
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe prijemnika, upotrijebite ovaj
priručnik za rješavanje problema kako biste
riješili problem. Ako su problemi i dalje
prisutni, obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony. Imajte na umu da bi se, ako
tijekom popravka serviser zamijeni neke
dijelove, ti dijelovi mogli zadržati.
Na TV-u se ne prikazuje 3D slika.
Zvuk
Nema zvuka bez obzira na to koja je
oprema odabrana ili se čuje samo vrlo
tih zvuk.
• Provjerite jesu li svi priključeni kabeli
umetnuti u odgovarajuće ulazne/
izlazne utičnice na prijemniku,
zvučnicima i opremi.
• Provjerite jesu li uključeni prijemnik
i sva oprema.
• Provjerite nije li kontrola MASTER
VOLUME postavljena na "VOL MIN".
• Provjerite da SPEAKERS nije
postavljen na "SPK OFF" (str. 10).
• Provjerite nisu li na prijemnik spojene
slušalice.
• Pritisnite
na daljinskom upravljaču
da poništite funkciju isključivanja zvuka.
• Pritisnite gumb za unos na daljinskom
upravljaču ili okrenite INPUT
SELECTOR na prijemniku za odabir
željene opreme (str. 32).
• Ako želite slušati zvuk iz zvučnika
TV-a, u izborniku HDMI Settings
postavite "HDMI Audio Out" na
"TV+AMP" (str. 60). Ako ne možete
reproducirati višekanalni izvor zvuka,
postavite na "AMP". No zvuk se neće
reproducirati putem zvučnika TV-a.
• Zvuk se može prekinuti prilikom
promjene frekvencije uzorkovanja,
broja kanala ili audioformata izlaznih
audiosignala iz opreme za
reprodukciju.
Čuje se jako zujanje ili buka.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
čvrsto priključeni.
• Provjerite jesu li kabeli za
priključivanje udaljeni od
transformatora ili motora te jesu li
najmanje 3 metra (10 stopa) udaljeni
od TV-a ili fluorescentnih svjetiljki.
• Premjestite audioopremu dalje od TV-a.
• Utikači i utičnice su prljavi. Obrišite ih
krpom blago navlaženom alkoholom.
70CR
Nema zvuka ili se čuje samo niska razina
zvuka iz određenih zvučnika.
• Priključite slušalice u utičnicu
PHONES kako biste provjerili izlazi li
zvuk iz slušalica. Ako iz slušalica izlazi
samo jedan kanal, moguće je da
oprema nije dobro priključena na
prijemnik. Provjerite jesu li svi kabeli
potpuno umetnuti u utičnice na
prijemniku i opremi.
Ako iz slušalica izlaze oba kanala,
moguće je da prednji zvučnik nije
ispravno priključen na prijemnik.
Provjerite priključak prednjeg
zvučnika iz kojeg ne izlazi zvuk.
• Provjerite jeste li priključili opremu
u obje utičnice analogne opreme (L
i R); za analognu su opremu potrebna
oba priključka (L i R). Koristite
audiokabel (nije isporučen).
• Prilagodite glasnoću zvučnika (str. 56).
• Provjerite jeste li odabrali
odgovarajuće postavke zvučnika
pomoću opcije "Auto Calibration" ili
"Speaker Pattern" u izborniku Speaker
Settings. Zatim pomoću mogućnosti
"Test Tone" na izborniku postavki
zvučnika provjerite reproducira li se
zvuk pravilno iz svih zvučnika.
• Provjerite je li subwoofer pravilno
i čvrsto priključen.
• Provjerite jeste li uključili subwoofer.
• Zvuk se, ovisno o odabranom
zvučnom polju, neće reproducirati iz
subwoofera.
• Kada su svi zvučnici postavljeni na
"Large" i odabrano je "Neo:6 Cinema"
ili "Neo:6 Music", zvuk se neće
reproducirati iz subwoofera.
Nema zvuka iz određene opreme.
71CR
Dodatne informacije
• Provjerite je li oprema ispravno
priključena na utičnice za audioulaz
namijenjene za tu opremu.
• Provjerite jesu li kabeli koji služe za
povezivanje u potpunosti umetnuti
u priključke na prijemniku i opremi.
• Provjerite INPUT MODE (str. 51).
• Provjerite je li oprema pravilno
priključena u HDMI priključak za
tu opremu.
• Ne možete slušati Super Audio CD
priključivanjem HDMI-a.
• Ovisno o opremi za reprodukciju,
možda ćete morati postaviti HDMI
postavku opreme. Pogledajte upute
za rad priložene uz opremu.
• Obavezno upotrebljavajte HDMI
kabel velike brzine kada pregledavate
slike ili slušate glazbu, osobito za
1080p, Deep Color (Deep Colour),
4K ili 3D prijenos.
• Spojena oprema može prigušiti zvučne
signale (format, frekvenciju
uzorkovanja, duljinu u bitovima itd.)
koji se šalju iz HDMI priključka. Ako
je slika loša ili iz oprema povezane
putem HDMI kabela ne dopire zvuk,
provjerite postavke priključene
opreme.
• Kada priključena oprema nije
kompatibilna s tehnologijom za zaštitu
autorskih prava (HDCP), slika i/ili
zvuk iz priključka HDMI TV OUT bit
će izobličeni ili se neće reproducirati.
Ako je to slučaj, provjerite specifikacije
spojene opreme.
• Za slušanje visokokvalitetnog zvuka
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), postavite rezoluciju opreme
za reprodukciju na vrijednost veću od
720p/1080i.
• Prije uživanja u višekanalnom
linearnom PCM signalu treba
prilagoditi određene postavke
rezolucije slike na opremi za
reprodukciju. Proučite upute za
korištenje opreme za reprodukciju.
• Provjerite je li TV kompatibilan
s funkcijom upravljanja zvukom
sustava.
• Ako TV nema funkciju upravljanja
zvukom sustava, postavku "HDMI
Audio Out" u izborniku HDMI
Settings postavite na
– "TV+AMP" ako želite slušati zvuk
putem zvučnika TV-a i prijemnika.
– "AMP" ako želite slušati zvuk iz
prijemnika.
• Kada prijemnik priključite na video
opremu (projektor i sl.), zvuk se
možda neće emitirati iz prijemnika.
U tom slučaju u izborniku HDMI
Settings postavite "HDMI Audio Out"
na "AMP" (str. 60).
• Ako ne možete slušati zvuk s opreme
priključene na prijemnik dok je na
prijemniku odabran TV izlaz
– Promijenite ulaz prijemnika na
HDMI kada želite gledati program
na opremi povezanoj s prijemnikom
putem HDMI priključka.
– Promijenite TV kanal kada želite
gledati TV emitiranje.
– Svakako odaberite odgovarajuću
opremu ili ulaz kada želite gledati
program na opremi priključenoj na
TV. Dodatne informacije o tom
postupku potražite u uputama za
upotrebu TV-a.
• Provjerite koristi li se funkcija
"Analog Direct".
• Kada koristite funkciju Control for
HDMI, spojenom opremom nije
moguće upravljati pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
– Ovisno o priključenoj opremi
i TV-u, možda ćete morati postaviti
opremu i TV. Pogledajte upute za
rad priložene uz opremu i TV.
– Promijenite ulaz prijemnika na
HDMI ulaz priključen na opremu.
• Provjerite da odabrani ulazni digitalni
audiopriključak ponovno dodijeljen
drugim ulazima (str. 51).
Zvuk lijevih i desnih zvučnika nije
uravnotežen ili je obrnut.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
pravilno i čvrsto priključeni.
• Prilagodite parametre razine zvuka
pomoću izbornika Speaker Settings.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
• Provjerite je li DVD ili neki drugi
medij koji reproducirate snimljen
u formatu Dolby Digital ili DTS.
• Kada DVD uređaj za reprodukciju ili
neki drugi uređaj spajate na digitalne
ulazne priključke na prijemniku,
provjerite je li dostupna postavka
digitalnog audio izlaza spojene
opreme.
• U izborniku HDMI Setting postavite
"HDMI Audio Out" na "AMP"
(str. 60).
• High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD) i višekanalni
linearni PCM možete koristiti samo
s HDMI vezom.
Testni se ton ne emitira iz zvučnika.
• Kabeli zvučnika možda nisu dobro
spojeni. Provjerite jesu li dobro spojeni
i laganim potezanjem provjerite da se
ne mogu odspojiti.
• Kabeli zvučnika možda su u kratkom
spoju.
Testni ton ne emitira se iz zvučnika
prikazanog na TV zaslonu, već iz nekog
drugog zvučnika.
• Postavljanje rasporeda zvučnika nije
ispravno. Provjerite jesu li zvučnici
priključeni u skladu sa svojim
rasporedom.
Kada se prijemnik nalazi u stanju
pripravnosti, zvuk ne dopire iz TV-a.
• Kada prijemnik prijeđe u stanje
pripravnosti, zvuk dolazi sa zadnje
odabrane HDMI opreme prije
isključivanja prijemnika. Ako
upotrebljavate drugu opremu,
aktivirajte je i pokrenite reprodukciju
jednim dodirom ili uključite prijemnik
da biste odabrali HDMI opremu koju
želite upotrebljavati.
• (Samo za američke, kanadske
i australske modele)
Provjerite je li "Pass Through"
postavljen na "On" u izborniku HDMI
Settings ako na prijemnik spojite
opremu koja nije kompatibilna
s funkcijom "BRAVIA" Sync (str. 60).
Nije moguće postići surround efekt.
• Provjerite jeste li odabrali zvučno polje
za film ili glazbu (str. 42).
• Zvučna polja ne rade kada se primaju
DTS-HD Master Audio, DTS-HD
High Resolution Audio ili Dolby
TrueHD signali s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
72CR
Tuner
FM prijem je slab.
• Koristite 75-omski koaksijalni kabel
(nije priložen) za spajanje prijemnika
na vanjske FM antene, kao što je
pokazano u nastavku.
Vanjska FM antena
iPod/iPhone
Prijemnik
Nije moguće namjestiti radijske stanice.
• Provjerite jesu li antene sigurno
priključene. Prilagodite antene, a ako
je potrebno priključite vanjsku antenu.
• Jačina signala stanica preslaba je kada
provodite automatsko podešavanje.
Upotrijebite izravno podešavanje.
• Provjerite jeste li ispravno namjestili
skalu za namještanje (kada namještate
AM postaje izravnim namještanjem)
(str. 40).
• Nema memoriranih stanica ili su
izbrisane (kada podešavate
pretraživanjem memoriranih stanica).
Unaprijed postavite postaje (str. 41).
• Pritisnite AMP, zatim uzastopce
pritišćite DISPLAY na daljinskom
upravljaču dok se na zaslonu ne
prikaže frekvencija.
RDS ne funkcionira.*
• Provjerite jeste li podesili skalu na FM
RDS stanicu.
• Odaberite jaču FM stanicu.
• Stanica koju ste podesili ne prenosi
RDS signal ili jačina signala nije
dovoljna.
• Uzastopno pritišćite 2 – na
daljinskom upravljaču.
• Postavku "EQ" na uređaju iPod/iPhone
postavite na "Off" ili "Flat".
Nema zvuka iz uređaja iPod/iPhone.
• Isključite iPod/iPhone i ponovno ga
priključite.
Nije moguće napuniti iPod/iPhone.
• Provjerite je li prijemnik uključen.
• Provjerite je li iPod/iPhone čvrsto
priključen.
Nije moguće upravljati uređajem
iPod/iPhone.
• Provjerite jeste li uklonili zaštitnu
futrolu uređaja iPod/iPhone.
• Pokretanje reprodukcije može, ovisno
o sadržaju uređaja iPod/iPhone,
potrajati.
• Isključite iPod/iPhone i ponovno ga
priključite.
• Koristite iPod/iPhone koji nije
podržan. Informacije o podržanim
vrstama uređaja potražite u odjeljku
"Kompatibilni modeli uređaja iPod/
iPhone" (str. 33).
Glasnoća zvona na uređaju iPhone ne
mijenja se.
• Prilagodite glasnoću zvona pomoću
kontrola na uređaju iPhone.
Ne prikazuju se željene RDS informacije.*
• Usluga je možda privremeno
nedostupna. Obratite se radijskoj
stanici i saznajte pruža li ona tu uslugu.
* Samo europski i australski modeli.
USB uređaj
Koristite li podržani USB uređaj?
• Ako priključite USB uređaj koji nije
podržan, može doći do sljedećih
problema. Informacije o podržanim
vrstama uređaja potražite u odjeljku
"Kompatibilni USB uređaji" (str. 36).
– USB uređaj nije prepoznat.
73CR
Dodatne informacije
Zvuk je izobličen.
– Nazivi datoteka ili mapa ne
prikazuju se na ovom prijemniku.
– Reprodukcija nije moguća.
– Zvuk je isprekidan.
– Čuje se šum.
– Zvuk je izobličen.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
• Isključite prijemnik i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite prijemnik.
• Glazbeni podaci sadrže šumove ili
je zvuk izobličen.
USB uređaj nije prepoznat.
• Isključite prijemnik i odspojite USB
uređaj. Ponovo uključite prijemnik
i priključite USB uređaj.
• Priključite podržani USB uređaj (str. 36).
• USB uređaj ne radi ispravno.
Pogledajte upute za rad USB uređaja
kako biste riješili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
• Isključite prijemnik i ponovno
priključite USB uređaj, a zatim
uključite prijemnik.
• Priključite podržani USB uređaj
(str. 36).
• Pritisnite N za pokretanje
reprodukcije.
USB uređaj nije moguće priključiti na
(USB) ulaz.
• USB uređaj priključen je obrnuto.
Priključite USB uređaj pravilno
okrenut.
Pogrešan prikaz.
• Možda su na USB uređaju pohranjeni
neispravni podaci.
• Kodovi znakova koje prijemnik može
prikazati:
– Velika slova (A do Z)
– Mala slova (a do z)
– Brojevi (0 do 9)
– Simboli (’ = < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Ostali se znakovi možda neće ispravno
prikazivati.
74CR
Dugo se prikazuje "Reading" ili
pokretanje reprodukcije traje dugo.
• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
– Na USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka.
– Struktura datoteke iznimno je složena.
– Kapacitet memorije je prevelik.
– Unutarnja memorija je
fragmentirana.
Preporučujemo da se pridržavate
sljedećih smjernica.
– Ukupan broj mapa na USB uređaju:
256 ili manje (uključujući mapu
"ROOT")
– Ukupan broj datoteka po mapi:
256 ili manje.
Nije moguće reproducirati zvučnu datoteku.
• Nije moguće reproducirati MP3
datoteke u formatu MP3 PRO.
• Zvučna datoteka je multi-track
datoteka.
• Neke ACC datoteke možda se neće
ispravno reproducirati.
• WMA datoteke u formatu Windows
Media Audio Lossless i Professional
nije moguće reproducirati.
• Nije podržan USB uređaj formatiran
sustavima datoteka koje nisu FAT16 ili
FAT32.*
• Ako ste na USB uređaju stvorili
particije, na prvoj se particiji mogu
reproducirati samo audiodatoteke.
• Reprodukcija je moguća do 8 razina
(uključujući mapu "ROOT").
• Broj mapa premašio je 256
(uključujući mapu "ROOT").
• Broj datoteka u mapi premašio je 256.
• Datoteke koje su šifrirane, zaštićene
lozinkama i sl. nije moguće
reproducirati.
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju sve
FAT datotečne sustave.
Više pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu USB uređaja ili se obratite
proizvođaču.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Funkcija Control for HDMI ne funkcionira.
• Provjerite HDMI priključak (str. 22).
• U izborniku HDMI Settings provjerite
je li "Control for HDMI" postavljeno
na "On".
• Provjerite je li priključena oprema
kompatibilna s funkcijom Control
for HDMI.
• Provjerite postavke funkcije Control
for HDMI na priključenoj opremi.
Informacije potražite u uputama za
korištenje priključene opreme.
• Ako izvučete HDMI kabel ili ga
priključite na drugi priključak,
ponovite postupke opisane u odjeljku
"Priprema za funkciju "BRAVIA"
Sync" (str. 47).
• Kada je funkcija "Control for HDMI"
postavljena na "Off", funkcija
"BRAVIA" Sync ne funkcionira
ispravno čak ni kada je oprema
priključena na HDMI IN priključak.
• Vrste i broj opreme kojom može
upravljati “BRAVIA” Sync ograničene
su HDMI CEC standardom kao što je
navedeno u nastavku.
– Oprema za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač i sl.):
do 3 uređaja
– Oprema za reprodukciju (Blu-ray
Disc player, DVD player i sl.):
do 3 uređaja
– Oprema za tuner: do 4 komada
opreme (prijemnik upotrebljava
jedan od njih za svoje OSD radnje.)
– AV prijemnik (audio sustav): najviše
jedan komad opreme
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
prijemniku (str. 10).
• Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i prijemnika.
• Zamijenite sve baterije u daljinskom
upravljaču novima, ako su slabe.
• Provjerite jeste li odabrali
odgovarajući ulaz na daljinskom
upravljaču.
Poruke pogrešaka
Ako dođe do kvara, poruka se prikazuje na
ploči zaslona. Porukom možete provjeriti
stanje sustava. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
PROTECTOR
U zvučnike ulazi nepravilna struja ili je
prijemnik pokriven pa su ventilacijski
otvori blokirani. Prijemnik se
automatski isključuje nakon nekoliko
sekundi. Uklonite predmet koji pokriva
gornju ploču prijemnika, provjerite
priključak zvučnika i ponovno uključite
napajanje.
USB FAIL
Otkrivena je prejaka struja s (USB)
ulaza. Prijemnik se automatski isključuje
nakon nekoliko sekundi. Provjerite
iPod/iPhone ili USB uređaj, a zatim ga
isključite i ponovno uključite napajanje.
Informacije o ostalim pogreškama
potražite u odjeljcima "Popis poruka po
dovršetku postupka Auto Calibration"
(str. 56), "Popis poruka vezanih uz iPod/
iPhone" (str. 35) i "Popis poruka na USB
uređaju" (str. 38).
75CR
Dodatne informacije
"BRAVIA" Sync
(Control for HDMI)
Brisanje memorije
Specifikacije
Referentni odjeljci
Za brisanje
Pogledajte
Sve memorirane postavke
str. 52
Prilagođena zvučna polja
str. 46
SPECIFIKACIJE NAPAJANJA ZA
AUDIOOPREMU
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE:
(samo za američki model)
Uz opterećenje od 6 oma, oba kanala
upravljana, od 20 Hz do 20 000 Hz; nazivna
RMS snaga minimalno 90 W po kanalu s ne
više od 0,09% ukupnog harmonijskog
izobličenja od 250 milivata prema
nazivnom izlazu.
Odjeljak pojačala
Izlaz za napajanje1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(6 oma, 20 Hz – 20 kHz, ukupno harmonijsko
izobličenje 0,09%)
90 W + 90 W
Izlazna snaga u stereo načinu
(6 oma, 1 kHz, ukupno harmonijsko
izobličenje 1%)
105 W + 105 W
Izlazna snaga u surround načinu rada2)
(6 oma, 1 kHz, ukupno harmonijsko
izobličenje 0,9%)
145 W po kanalu
1)
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Područje
Preduvjeti napajanja
SAD, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Europa,
Australija
230 V AC, 50 Hz
2)
Referentna izlazna snaga za prednje, središnji
i surround zvučnike. Zvuk se, ovisno o
postavkama zvučnog polja, možda neće
reproducirati.
Frekvencijski odziv
Analogno
10 Hz – 100 kHz, +0,5/–2 dB
(uz premošćenje zvučnog polja
i ekvilizatora)
76CR
Odjeljak za iPod/iPhone
Analogno
Osjetljivost: 500 mV/50 kilooma
S/N3): 105 dB (A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedancija: 75 oma
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički)
S/N: 100 dB (A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kiloom
Ekvilizator
Razine pojačanja
±10 dB, korak po 1 dB
DC 5V 1,0 A MAX
3)
4)
INPUT SHORT (uz zaobiđeno zvučno polje
i ekvilizator).
Opterećena mreža, razina ulaza.
Odjeljak za FM tuner
Raspon podešavanja
87,5 MHz – 108,0 MHz
Antena
FM žičana antena
Terminali antene
75 oma, nebalansirano
USB odjeljak
Podržani format*
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps
AAC:
48 kbps – 320 kbps
WAV:
8 kHz – 48 kHz 16 bit PCM
* Nije moguće zajamčiti kompatibilnost sa svim
verzijama softvera za kodiranje/pisanje,
uređajima za snimanje i medijima za snimanje.
Brzina prijenosa
Puna brzina
Podržani USB uređaj.
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja
500 mA
Općenito
Preduvjeti napajanja
Područje
Preduvjeti napajanja
Odjeljak za AM tuner
SAD, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Raspon podešavanja
Europa,
Australija
230 V AC, 50/60 Hz
Područje
SAD, Kanada
Europa,
Australija
Skala za podešavanje
korak od
10 kHz
korak od
9 kHz
530 kHz –
1,710 kHz
531 kHz –
1,710 kHz
–
Antena
AM antena u obliku petlje
Odjeljak za videouređaj
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
Dodatne informacije
Ulaz
531 kHz –
1,602 kHz
Potrošnja energije
200 W
Potrošnja energije (u stanju pripravnosti)
0,3 W (Kad su "Control for HDMI"
(str. 59) i "Pass Through" (str. 60)
postavljeni na "Off ".)
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm × 156 mm × 329,4 mm
(17 inča × 6 1/4 inča × 13 inča)
uključujući ispupčene dijelove i kontrole
Masa (približno)
7,7 kg (16 funti 16 unci)
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama
bez prethodne obavijesti.
77CR
Kazalo
Brojčani nazivi
F
2-kanalno 42
5,2-kanalno 19
FM 39
FM Mode 39, 64
A
H
A/V Sync. 58, 65
AM 39
Audio postavke 58, 65
Auto Tuning 39
Automatska jačina zvuka 59
Automatska pripravnost 61, 65
HD-D.C.S. 43
HDMI Audio Out 60, 65
HDMI Settings 59, 65
B
Bas 45, 64
Blu-ray Disc uređaj 24
BRAVIA Sync
priprema 47
Brzi prikaz 60
C
CD uređaj za reprodukciju 26
Control for HDMI 59, 65
D
Daljinski upravljač 14
DCAC (Digital Cinema
Auto Calibration) 28
Dodjela audio ulaza 51
Dual Mono 59, 65
DVD snimač 25
DVD uređaj za reprodukciju 24
E
Easy Setup 28
EQ Settings 64
78CR
I
INPUT MODE 51
iPod/iPhone 33
Isključivanje sustava 49
Isključivanje zvuka 32
Izbornik 53
Izbornik Settings 53
Izbriši
daljinski upravljač 67
memorija 52
zvučno polje 46
Izravno podešavanje 40
J
Jedinica udaljenosti 58, 64
Jednostavna kontrola daljinskim
upravljačem 50
Jezik 61
K
Kabelski TV tuner 24, 25
Kompresija dinamičkog
raspona 59, 65
M
Memorirane postaje 41
Menu 63
Mjerač vremena za automatsko
isključivanje 15
S
Način A.F.D./2CH 42
Način za gledanje filmova 43
Način za slušanje glazbe 44
Name Input 41, 61
Night Mode 10, 58
Satelitski tuner 24, 25
Scene Select 50
Spajanje
antene 27
iPod/iPhone 26
TV 21
USB uređaj 26
zvučniki 20
Super Audio CD uređaj za
reprodukciju 26
System Settings 65
O
OSD (Zaslonski prikaz) 30
P
Pass Through 60, 65
PlayStation 3 24
Ploča zaslona 11
Ponovno postavljanje 52
Poruka
automatska kalibracija 56
iPod/iPhone 35
pogreška 75
USB 38
Postavke EQ 45
Postavke postupka Auto
Calibration 63
Postavke razine 63
Postavke surround zvuka 64
Postavke sustava 61
Postavke tunera 64
Postavke ulaza 60
Postavke zvučnika 55, 63
Prijelazna frekvencija 58, 64
Prikaz informacija na ploči zaslona. 66
PROTECTOR 75
Pure Direct 46
R
Raspored zvučnika 56, 63
Razina efekta 64
Reprodukcija jednim dodirom 48
Ručno postavljanje 56
Dodatne informacije
N
T
Test Tone 63
Testni ton 58
Treble 45, 64
Tuner 39
TV 21
U
Ulaz 31
Upravljanje kućnim kinom 50
Upravljanje zvukom sustava 49
USB FAIL 75
V
VCR 25
Veza
videooprema 22
Veze
audiooprema 26
Video igra 25
Vrsta kalibracije 56, 63
Z
zvučno polje 42
79CR
4-448-425-12(1) (CR)
©2013 Sony Corporation
Download PDF