Sony | STR-DH820 | Sony STR-DH820 STR-DH820 Home cinema AV receiver Upute za upotrebu

4-266-497-11(2)
Višekanalni AV
prijemnik
Upute za uporabu
STR-DH820
©2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj,
kao što su upaljene svijeće.
Podaci za korisnika
Broj modela i serijski broj uređaja nalaze se na
stražnjoj strani uređaja. Zapišite te brojeve na crte
ispod. Navedite ove brojeve kad se obratite prodavatelju Sony opreme u vezi ovog proizvoda.
Broj modela________________________________
Serijski broj________________________________
Ovaj simbol upozorava korisnika
na prisutnost neizoliranog "opasnog
napona" unutar kućišta proizvoda,
koji može biti dovoljno snažan da
predstavlja opasnosti od strujnog
udara.
Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog
udara, nemojte izlagati uređaj kapanju ili prskanju
te nemojte stavljati na njega predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u skučen prostor, kao što
je polica za knjige ili ormarić.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za
odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako
dostupnu zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne
utičnice.
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju
se izlagati visokim temperaturama, primjerice
sunčevom svjetlu, vatri i sl.
Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je
utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati
gubitak sluha.
Ovaj simbol upozorava korisnika
da na uređaju postoji vruća površina tijekom normalnog rada.
Ovaj simbol upozorava korisnika
da pročita važne upute za uporabu
i održavanje (servisiranje) u doku­
mentaciji koja je isporučena uz
uređaj.
Važne sigurnosne upute
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Pridržavajte se svih upozorenja.
Poštujte sve upute.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
Čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Uređaj
postavite u skladu s uputama proizvođača.
8) Nemojte postavljati u blizini izvora topline,
poput radijatora, grijalice, peći i sl., ili uz uređaje
koji stvaraju toplinu (uključujući pojačala).
9) Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi
hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača,
utičnice i na mjestu gdje izlazi iz uređaja.
10)Upotrebljavajte samo dodatni pribor kojeg
preporučuje proizvođač.
11)Upotrebljavajte samo kolica, stalak, tronožac,
nosač ili stol kojeg preporučuje proizvođač ili
koji se prodaje uz uređaj. Ako se upotrebljavaju
kolica, treba pripaziti kod premještanja uređaja
da ne dođe do ozljeda u slučaju prevrtanja.
12)Odspojite uređaj iz zidne utičnice tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako ga nećete
upotrebljavati dulje vrijeme.
2 HR
13)Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom
servisnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati
ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, primjerice,
mrežnog kabela ili utikača, od prolijevanja
tekućina, upadanja predmeta u uređaj, izlaganja
kiši ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako
je pao.
OPREZ
Bilo koje promjene ili preinake koje nisu izričito
odobrene u ovim uputama mogu poništiti vaše
pravo na uporabu opreme.
Kako biste umanjili opasnost od strujnog udara,
kabeli zvučnika trebaju biti spojeni na uređaj i
zvučnike prema sljedećim uputama.
1) Odspojite mrežni kabel s napajanja.
2) Ogulite 10 do 15 mm izolacije žice na kabelu
zvučnika.
3) Pažljivo spojite kabel zvučnika na uređaj i
zvučnike tako da ne dirate središte kabela zvučnika rukom. Također odspojite mrežni kabel s
napajanja prije odspajanja kabela zvučnika s
uređaja i zvučnika.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme (primje­
njivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predvi­
đenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete
u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Odlaganje istrošenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombi­
naciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u
sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju
da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s
ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti
isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo
pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike: Sljedeća
informacija vrijedi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
nastavlja se
3 HR
O ovom priručniku
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
55Upute u ovom priručniku se odnose na model
STR-DH820. Broj modela nalazi se u donjem
desnom uglu na prednjoj strani prijemnika. Ilustra­
cije koje se koriste u ovom priručniku odnose se
na američki model i mogu se razlikovati od vašeg
modela. Sve razlike u postupcima označene su u
ovom priručniku sa "Samo za europski model".
55Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
isporučenom daljinskom upravljaču. Također
možete koristiti kontrolne tipke na prijemniku ako
su označene istim ili sličnim nazivom kao i one na
daljinskom upravljaču.
O zaštiti autorskih prava
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround sustav i DTS** Digital Surround
sustav.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruko D su
zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
**Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD
patenata: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih patenata
u SAD-u i svijetu, izdanih ili u postupku. DTS
naziv i simbol su registrirani zaštićeni znakovi,
& DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS
logotipi su zaštićeni znakovi tvrtke DTS, Inc.
Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava
pridržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI
i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing
LLC registrirani u SAD-u i drugim državama.
Vrstu fonta (Shin Go R) koja je instalirana u ovaj
sustav pružila je tvrtka MORISAWA & COMPANY
LTD. Ti nazivi su zaštićeni nazivi tvrtke MORISAWA
& COMPANY LTD. i autorsko pravo na font
također pripada tvrtci MORISAWA & COMPANY
LTD.
4 HR
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u
SAD-u i drugim zemljama.
Svi drugi zaštićeni nazivi ili registrirani zaštitni znaci
su vlasništvo pripadajućih tvrtki. U ovim uputama
se ne navode oznake ™ i ®.
Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone"
označavaju elektronički pribor koji je dizajniran
posebno za spajanje na iPod ili iPhone i posjeduje
certifikat programera da je u skladu sa standardima
učinkovitosti koje je odredila tvrtka Apple.
Tvrtka Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja
ili za usklađenost uređaja sa sigurnosnim i pravnim
standardima. Imajte na umu da uporabom ovog
pribora s iPod ili iPhone uređajem možete utjecati
na bežičnu komunikaciju.
"x.v.Color (x.v.Colour)" i logotip "x.v.Color
(x.v.Colour)" su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
"PlayStation" je registriran zaštićeni znak tvrtke
Sony Computer Entertainment Inc.
"WALKMAN" je registrirani zaštićeni znak tvrtke
Sony Corporation.
MICROVAULT je zaštićeni znak tvrtke Sony
Corporation.
Windows Media je registrirani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
MPEG Layer-3 tehnologija komprimiranja zvuka i
patenti licencirani su od tvrtke Fraunhofer IIS and
Thomson.
5 HR
Sadržaj
O ovom priručniku......................................... 4
Isporučeni pribor............................................ 7
Opis i položaj dijelova................................... 9
Priprema....................................................... 18
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika................................ 19
2: Spajanje zvučnika.................................... 21
3: Spajanje TV prijemnika........................... 23
4a: Spajanje video komponenata................. 24
4b: Spajanje audio komponenata................. 32
5: Spajanje antena........................................ 33
6: Spajanje mrežnog kabela......................... 33
Priprema prijemnika
Inicijaliziranje prijemnika............................ 34
Podešavanje zvučnika.................................. 34
Uporaba funkcije AUTO CALIBRATION... 36
Vodič za izbornike........................................ 41
Osnovne operacije
Reprodukcija sa spojene opreme................. 43
Reprodukcija s iPhone/iPod uređaja............ 45
Reprodukcija s USB uređaja........................ 48
Snimanje uporabom prijemnika................... 50
Uporaba tunera
Slušanje FM/AM radiopostaja..................... 51
Pohranjivanje FM/AM radiopostaja
(Preset Tuning)........................................ 52
Prijem RDS programa (samo europski,
australski i tajvanski model)................... 53
6 HR
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja.............................. 54
Uporaba funkcije SOUND OPTIMIZER..... 58
Resetiranje postavki zvučnih ugođaja.......... 58
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je "BRAVIA" Sync?.............................. 59
Priprema za "BRAVIA" Sync...................... 59
Reprodukcija s komponente jednim
pritiskom tipke (One-Touch Play).......... 60
Uživanje u zvuku s TV-a putem zvučnika
spojenih na prijemnik
(System Audio Control).......................... 61
Isključenje prijemnika zajedno s TV-om
(System Power-Off)................................ 61
Uživanje u filmovima s optimalnim zvučnim
ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync)................. 62
Uživanje u optimalnom zvučnom ugođaju
za odabranu scenu (Scene Select)........... 62
Ostali postupci
Odabir između digitalnog i analognog zvuka
(INPUT MODE)..................................... 62
Reprodukcija zvuka/slike iz drugih ulaza
(Input Assign)......................................... 63
Povezivanja s dvama pojačalima................. 65
Uporaba podrške za veći broj zona.............. 65
Podešavanje postavki
Uporaba izbornika postavki......................... 68
Izbornik Speaker Settings............................ 69
Izbornik Surround Settings.......................... 71
Izbornik EQ Settings.................................... 72
Izbornik Audio Settings............................... 72
Izbornik HDMI Settings.............................. 73
Izbornik System Settings............................. 74
Upravljanje bez spajanja na TV................... 74
Uporaba daljinskog
upravljača
Isporučeni pribor
Programiranje daljinskog upravljača........... 80
Resetiranje daljinskog upravljača................ 85
55 Upute za uporabu (ovaj priručnik)
55 Sažete upute "Quick Setup Guide"
55 Popis GUI izbornika
55 FM žičana antena (1)
Dodatne informacije
Mjere opreza................................................ 85
U slučaju problema...................................... 86
Tehnički podaci............................................ 93
55 AM okvirna antena (1)
55 Daljinski upravljač (1)
–– RM-AAP062
55 Baterije R6 (veličina AA) (2)
55 Optimizacijski mikrofon (ECM-AC2) (1)
7 HR
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije isporučene R6 (veličina AA)
baterije u skladu s oznakama polariteta  i
 na baterijama i unutar baterijskog pretinca
daljinskog upravljača.
Napomene
55Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mjestima.
55Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
55Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne baterije s nekim drugim baterijama.
55Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača na
prijemniku izravnom suncu ili rasvjetnim uređajima.
To bi moglo prouzročiti smetnje u radu.
55Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač
dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili
njegovo oštećivanje zbog curenja elektrolita i
korozije.
55Kad zamijenite ili izvadite baterije, podešenja tipaka
daljinskog upravljača mogu se vratiti na tvorničke
vrijednosti. U tom slučaju ponovno programirajte
daljinski upravljač (str. 80).
55Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača, zamijenite obje baterije
novima.
8 HR
Opis i položaj dijelova
Prednja strana uređaja
1
ql qk
3 4
2
qj
5
qh
6
qg qf
7
8
qd qs qa
9
q;
A/ (uključeno/pripravno stanje) (str. 34,
FSenzor daljinskog upravljača
BTONE, TONE MODE
GINPUT SELECTOR (str. 44, 50, 62)
52, 58)
Pritisnite TONE MODE više puta za odabir
BASS ili TREBLE, zatim zakrenite TONE za
podešavanje razine.
Prijem signala iz daljinskog upravljača.
HINPUT MODE (str. 62)
IMASTER VOLUME (str. 43)
CSOUND OPTIMIZER (str. 58)
JPriključnice VIDEO 2 IN (str. 30)
DAUTO VOL
KiPhone/iPod priključnice (str. 29)
Automatsko podešavanje glasnoće ovisno o
ulaznom signalu ili sadržaju sa spojene opreme
(funkcija ADVANCED AUTO VOLUME).
Ova funkcija korisna je, primjerice, kad je zvuk
reklama glasniji od zvuka TV programa.
Napomene
55 Stišajte glasnoću prije isključenja ove funkcije.
55 Pošto je ova funkcija dostupna samo kad se
emitiraju Dolby Digital, DTS ili Linear PCM
signali, glasnoća se može iznenadno pojačati
kad odaberete neki drugi format.
55 Ta funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
––Kod prijema Linear PCM signala s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
––Kod prijema Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio
ili DTS-HD High Resolution Audio signala.
EPokazivač (str. 10)
Omogućuje uporabu  (USB) priključnice i
video priključnice za emitiranje zvuka/slike s
iPhone/iPod uređaja.
L (USB) priključnica (str. 32)
MPriključnica AUTO CAL MIC (str. 37)
NDISPLAY (str. 80)
ODIMMER
Podešavanje svjetline pokazivača u 3 razine.
P2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (str. 54, 56)
QTUNING MODE, MEMORY/ENTER,
TUNING
Pritisnite za upravljanje tunerom (FM/AM).
Zakrenite TUNING za pretraživanje postaja.
RSPEAKERS (str. 36)
SPriključnica PHONES (str. 87)
9 HR
Indikatori na pokazivaču
1
2 3
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
4
5
6
7
D + EX True HD NEO:6
USB
ANALOG HDMI COAXOPT
ARC
EQ RDS
PL II x z D.L.L.
MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE
ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
8
ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
w;
ql qk qj
qh qg
qf
ASW
Svijetli kad se audio signal prenosi putem
priključnice SUBWOOFER.
BUSB
Svijetli kad se detektira iPhone/iPod ili USB
uređaj.
CD.L.L.
Svijetli kad se aktivira funkcija D.L.L. (Digital
Legato Linear).
DIndikator ulaza
qd
qs
qa
0
GDTS-HD indikator*
Svijetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg DTS-HD formata.
DTS-HD MSTR DTS-HD Master Audio
DTS-HD HI RES DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD LBR
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
HZONE 2
Svijetli kad je omogućen rad u zoni 2.
Svijetli za označavanje tekućeg ulaza.
ISP A/SP B/SP A B (str. 36)
ANALOG
––Nema ulaza digitalnog signala.
––INPUT MODE je podešen na "ANALOG".
––Odabrana je postavka "A. DIRECT".
HDMI
Prijemnik prepoznaje opremu spojenu putem
HDMI IN priključnice.
COAX
Digitalni signal detektiran je putem priključnice
COAXIAL (str. 62).
OPT
Digitalni signal detektiran je putem priključnice
OPTICAL (str. 62).
ARC
Odabran je TV ulaz i detektirani su signali kanala
za povrat zvuka (Audio Return Channel - ARC).
JBI-AMP
EDolby Digital Surround indikator*
Svijetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg Dolby Digital
formata.
 D
 D EX
 D+
 TrueHD
FNEO:6
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Svijetli kad je aktiviran DTS Neo:6 Cinema/
Music dekoder (str. 55).
10 HR
9
Svijetli kad je postavka za stražnje surround
zvučnike podešena na "BI-AMP" (str. 65).
KSLEEP
Svijetli kad je aktiviran sleep timer.
LLPCM
Svijetli kad prijemnik dekodira Linear PCM
signale.
MDTS(-ES) indikator*
Svijetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg DTS formata.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
NIndikatori tunera
Svijetli kad prijemnik ugađa radio postaju.
RDS (samo europski, australski i
tajvanski model)
Ugođena je postaja s RDS uslugom.
MEM
Aktivirana je funkcija memorije, poput Preset
Memory (str. 52) i sl.
ST
Stereo prijem
OEQ
Svijetli kad je aktiviran ekvilizator.
TIndikatori kanala reprodukcije
Slova (L, C, R i sl.) označavaju kanale koji se
reproduciraju. Ovisno o postavkama zvučnika,
okviri oko slova se mijenjaju kao oznaka načina
na koji prijemnik obrađuje signal izvora.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
PD.RANGE
Svijetli kad je aktivirana kompresija dinamičkog
raspona (str. 71).
QA.P.M.
Svijetli kad je aktivirana funkcija A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
RDolby Pro Logic indikator
Uključuje odgovarajući indikator kada prijemnik
provodi Dolby Pro Logic obradu. Ova matrična
surround tehnologija može poboljšati ulazne
signale.
 PL
 PL II
 PL IIx
 PL IIz
Primjer:
Raspored zvučnika: 3/0.1
Format snimanja: 3/2.1
Zvučni ugođaj: A.F.D. AUTO
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Napomena
Ovi se indikatori možda neće uključivati, ovisno o rasporedu zvučnika.
S
SBL
SBR
SB
Prednji lijevi gornji
Prednji desni gornji
Prednji lijevi
Prednji desni
Središnji (mono)
Surround lijevi
Surround desni
Surround (mono ili surround
komponente dobivene Pro
Logic postupkom)
Stražnji lijevi surround
Stražnji desni surround
Stražnji surround (stražnje
surround komponente
dobivene 6.1-kanalnim
dekodiranjem)
Svijetli ako reproducirani disk sadrži LFE (Low
Frequency Effect) kanal te se trenutno reproducira signal tog LFE kanala.
*Pri reprodukciji diska u Dolby Digital ili DTS
formatu, obavezno izvršite digitalno spajanje
i provjerite da INPUT MODE nije podešen na
"ANALOG" (str. 62) i da nije odabrana opcija
"A. DIRECT".
11 HR
Stražnja strana uređaja
1
7
5
6
2
5
ADio DIGITAL INPUT/OUTPUT
3
4
EDio AUDIO INPUT/OUTPUT
HDMI IN/OUT* priključnice
(str. 23, 27, 28, 29, 30)
Bijeli (L)
OPTICAL IN priključnice (str. 23,
27, 28)
Crveni (R)
COAXIAL IN priključnica (str. 27)
Crni
BDio ANTENNA
FM ANTENNA priključnica
(str. 33)
FM ANTENNA priključnice
(str. 33)
CKontrolne priključnice za Sony i
drugu vanjsku opremu
AUDIO IN/OUT priključnice
(str. 23, 32)
AUDIO OUT priključnice
(str. 21)
FDio VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(str. 23, 27, 28, 30)
Bijeli (L)
AUDIO IN/OUT priključnice
Crveni (R)
Žuti
VIDEO IN/OUT* priključnice
IR REMOTE IN/OUT priključnice
(str. 66)
DDio SPEAKERS (str. 21)
12 HR
AUDIO OUT priključnice
VIDEO OUT priključnica
(str. 66)
GDio COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (str. 23, 27, 28)
Zeleni
(Y)
Plavi
(Pb)
Y, Pb, Pr IN/OUT* priključnice
Crveni
(Pr)
*Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na
priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
spojite TV prijemnik (str. 23).
Daljinski upravljač
Upotrijebite isporučeni daljinski upravljač
za upravljanje ovim prijemnikom i drugom
opremom. Daljinski upravljač je tvornički
programiran za rad sa Sony audio/video
opremom. Daljinski upravljač možete također
programirati za upravljanje opremom drugih
proizvođača. Za detalje pogledajte "Programi­
ranje daljinskog upravljača" (str. 80).
66 RM-AAP061 (samo američki i
kanadski modeli)
66 RM-AAP062 (ostali modeli)
wg
wf
wd
ws
1
2
3
4
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
nastavlja se
13 HR
A / (uključeno/pripravno stanje)
Uključivanje prijemnika ili isključenje u
pripravno stanje.
Ako pritisnete ZONE () za promjenu načina
rada daljinskog upravljača na zonu 2, možete
uključiti ili isključiti napajanje za zonu dva
koristeći /.
Smanjenje potrošnje u pripravnom stanju
Kada je "Ctrl for HDMI" podešeno na " OFF"
(str. 59).
B AV /1) (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje i isključenje audio/video opreme
za koju je daljinski upravljač programiran. Za
uključenje ili isključenje TV-a pritisnite TV
() i zatim pritisnite AV /.
Ako pritisnete / () istovremeno, isključit će
se prijemnik i sve druge komponente uključujući
pojačalo u zoni 2 (SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija preklopke AV / automatski se mijenja
svaki put kad pritisnete tipku ulaza ().
C ZONE (str. 67)
D Tipke ulaza2)
Odabir komponente koju želite koristiti. Kad
pritisnete bilo koju od tipaka izvora, prijemnik
se uključuje. Tipke su tvornički podešene za
upravljanje Sony komponentama. Daljinski
upravljač možete programirati za upravljanje
komponentama koje nisu Sonyjev proizvod
primjenom koraka iz "Programiranje daljinskog
upravljača" na str. 80.
Brojčane tipke1)2)
Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite brojčane
tipke za
––pohranjivanje/ugađanje radijskih postaja
(str. 52).
––odabir brojeva zapisa. Pritisnite 0/10 za odabir
zapisa broj 10.
––odabir brojeva kanala.
Pritisnite TV () i zatim pritisnite brojčane
tipke za odabir TV kanala.
-/--1)
Pritisnite SHIFT () i zatim pritisnite -/-- za
odabir moda unosa kanala, bilo jednoznamenkasti ili dvoznamenkasti. Pritisnite TV () i
zatim pritisnite -/-- za odabir moda unosa kanala.
>101)
Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite >10 za
odabir brojeva zapisa većih od 10.
ENT/MEM1)
Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite ENT/
MEM za
––unos vrijednosti nakon odabira kanala, diska
ili zapisa brojčanim tipkama.
––pohranjivanje postaje tijekom uporabe tunera.
CLEAR1)
Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite CLEAR
za ispravljanje pogreške kad pritisnete pogrešnu
brojčanu tipku.
1) (tekst)
Pritisnite TV (), zatim pritisnite  za prikaz
tekstualnih informacija.
E SOUND FIELD +/–
Odabir vrste zvučnog ugođaja (str. 54).
F Tipke u boji1)
Prikaz uputa na TV zaslonu ako su obojene tipke
dostupne. Slijedite upute kako biste proveli
odabranu operaciju.
G GUI MODE
Prikaz GUI izbornika na TV zaslonu
H TOOLS/OPTIONS1)
Prikaz i odabir stavki iz izbornika s opcijama.
Pritisnite TV () i zatim pritisnite TOOLS/
OPTIONS za prikaz opcija TV-a.
I MENU, HOME1)
Prikaz izbornika za rukovanje audio/video
opremom. Pritisnite TV (), zatim pritisnite
HOME za prikaz izbornika za Sony TV.
J /1), /1), 1)2), 1), 1)
Preskakanje, pretraživanje unatrag/unaprijed,
reprodukcija, pauza, zaustavljanje.
/1)
Pritisnite za
––ponavljanje reprodukcije prethodne scene ili
ubrzanu reprodukciju trenutne scene.
––prijelaz na prethodni ili sljedeći album prilikom uporabe iPhone/iPod uređaja.
REPEAT1)
Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite REPEAT
za ponavljanje reprodukcije zapisa ili mape.
SHUFFLE1)
Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite SHUFFLE
za reproduciranje zapisa ili mape slučajnim
slijedom.
FOLDER +/–1)
Odabir mape.
TUNING +/–1)
Pretraživanje postaja.
D.TUNING
Uključivanje moda ručnog ugađanja.
14 HR
K TV CH +/–1)2) ili PROG +/–1)2)
Pritisnite TV () i zatim pritisnite TV CH
+/– ili PROG +/– za pretraživanje pohranjenih
TV kanala.
PRESET +/–1)2)
Odabir pohranjenih postaja ili kanala.
2)/
Pritisnite TV (), zatim pritisnite / za
odabir sljedeće ili prethodne stranice teleteksta.
L F1/F21)
Pritisnite BD/DVD () i zatim pritisnite F1 ili
F2 za odabir komponente.
55 DVD/HDD COMBO
F1: Tvrdi disk
F2: DVD disk, Blu-ray disk
55 DVD/VCR COMBO
F1: DVD disk, Blu-ray disk
F2: Videorekorder
AUTO VOL
Pritisnite AMP (), zatim pritisnite AUTO
VOL za automatsko podešavanje glasnoće
ovisno o ulaznom signalu ili sadržaju sa
spojene opreme (funkcija ADVANCED AUTO
VOLUME).
Ova funkcija korisna je, primjerice, kad je
zvuk reklama glasniji od zvuka TV programa.
Napomene
55 Stišajte glasnoću prije isključenja ove funkcije.
55 Pošto je ova funkcija dostupna samo kad se
emitiraju Dolby Digital, DTS ili Linear PCM
signali, glasnoća se može iznenadno pojačati
kad odaberete neki drugi format.
55 Ta funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
––Kod prijema Linear PCM signala s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
––Kod prijema Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio ili DTS-HD High Resolution Audio
signala.
SLEEP
Pritisnite AMP (), zatim pritisnite SLEEP za
automatsko isključenje prijemnika u određeno
vrijeme.
Svakim pritiskom na SLEEP, prikaz se mijenja
na sljedeći način.
0:30:00  1:00:00  1:30:00  2:00:00
 OFF
Savjet
Ako želite provjeriti preostalo vrijeme prije
isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP.
Preostalo vrijeme prikazuje se na pokazivaču.
Pritisnete li ponovno SLEEP, sleep timer će se
isključiti.
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
Prikaz izbornika ili vodiča na zaslonu TV-a.
Nakon toga rukujte izbornikom tipkama
/// () i  ().
TV INPUT1) ili 1) (odabir ulaza)
Pritisnite TV () i zatim pritisnite TV INPUT
ili  za odabir ulaznog signala (TV ulaz ili
video ulaz).
 1) (zadržavanje stranice teleteksta)
Pritisnite TV (), zatim pritisnite  za zadržavanje trenutne stranice teleteksta.
WIDE1) ili 1) (široki format slike)
Pritisnite TV () i zatim više puta pritisnite
WIDE ili  za odabir widescreen moda.
N MUTING1) ili 1)
Privremeno isključuje zvuk. Ponovno pritisnite
za vraćanje zvuka.
Pritisnite TV () i zatim MUTING ili  za
isključivanje zvuka na TV prijemniku.
O TV VOL +/–1) ili  +/–1)
Pritisnite TV () i zatim pritisnite TV VOL
+/– ili  +/– za podešavanje glasnoće TV-a.
MASTER VOL +/–1) ili  +/–1)
Podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Pritisnite za
––prijelaz na drugi disk ako uređaj ima
izmjenjivač.
––prijelaz u kontrolni mod za iPhone/iPod za
vrijeme uporabe iPhone/iPod uređaja.
Q RETURN/EXIT 1)
Povratak na prethodni izbornik ili zatvaranje
izbornika kad je na zaslonu TV-a prikazan
izbornik ili vodič.
Pritisnite TV (), zatim pritisnite RETURN/
EXIT  za povratak na prethodni izbornik
Sonyjevog TV-a.
nastavlja se
15 HR
R 1), ///1)
Pritisnite /// za odabir stavki izbornika, a
zatim pritisnite  za unos/potvrdu odabira.
S GUIDE1) ili ü1)
Pritisnite TV (), zatim pritisnite GUIDE ili
ü za prikaz programskog vodiča na zaslonu.
T AUTO CAL
Pritisnite tipku SHIFT () i zatim pritisnite
AUTO CAL za pokretanje automatskog
kalibriranja.
Napomena
Ova tipka nije dostuopna kad je prijemnik u
modu "GUI MODE".
DISPLAY1)
Pregled informacija na pokazivaču. (samo
RM-AAP061) Pritisnite TV (), zatim
pritisnite DISPLAY za prikaz informacija TV
prijemnika.
,  (prikaz informacija/teleteksta)
Pritisnite TV (), zatim pritisnite  za prikaz
informacija poput broja trenutnog kanala i
formata zaslona.
Pritisnite TV (), zatim pritisnite  za prikaz
skrivenih informacija (npr., odgovora na pitanja
iz kviza) kad je prikazan teletekst.
U SOUND OPTIMIZER
Aktivacija funkcije optimizacije zvuka (str. 58).
V SHIFT
Promjena funkcije daljinskog upravljača za
aktiviranje tipaka s ružičastim natpisima.
W TV
Promjena funkcije daljinskog upravljača za
aktiviranje tipaka sa žutim natpisima.
X AMP
Aktivira rad prijemnika za glavnu zonu (str. 75).
Y RM SET UP
Programiranje daljinskog upravljača (str. 80).
1)Pogledajte
tablicu na str. 17 za informacije o tipkama koje možete koristiti za upravljanje svakom
od komponenata.
2)Tipke 5/VIDEO 2,  i TV CH +/PROG +/
PRESET +/ imaju ispupčenja. Ispupčenja
upotrijebite kao orijentaciju kod rukovanja
prijemnikom.
Napomene
55Gore navedene informacije služe samo kao primjer.
55Ovisno o modelu spojene opreme, neke funkcije
koje su navedene u ovom odjeljku možda neće
raditi uz isporučeni daljinski upravljač.
16 HR
Upravljanje ostalim Sony komponentama
Naziv
TV
Video­
DVD Blu-ray HDD
PSX Video CD
rekorder uređaj, uređaj rekorder
uređaj,
DVD/VCR
LD
combo
uređaj
Digitalni Kase­
satelitski/ tofon
zemaljski
A/B
prijemnika)

AV /









Brojčane tipke








-/--, >10








ENT/MEM






c)




e)
CLEAR
 (tekst)


Tipke u boji

b)




TOOLS/
OPTIONS






MENU, HOME







/







/,
FOLDER +/–





e)
b)

REPEAT

DAT
CD
iPhone/
uređaj uređaj, iPod,
MD
USB
uređaj uređaj











d)
d)


SHUFFLE
/TUNING –,
/TUNING +







, , 






PRESET +/–,
TV CH +/–,
PROG +/–






F1/F2



BD/DVD TOP
MENU, BD/
DVD MENU








TV INPUT, 
(odabir ulaza),
 (zadržavanje
teksta), WIDE,
 (široki
format slike)


MUTING, 


MASTER VOL
+/–, TV VOL
+/–,  +/–


DISC SKIP/
iPhone CTRL

RETURN/EXIT




///, 

GUIDE, ü


DISPLAY

a)Ostali modeli.
b)Samo DVD uređaj.
c)Samo LD uređaj.
d)Samo kasetofon B.





c)











f)





g)


e)









b)











e)Samo Video CD uređaj.
f) Samo /.
g)Samo iPhone/iPod.
17 HR
Priprema
Možete uživati u spojenoj audio/video opremi putem ovog prijemnika slijedeći jednostavne
korake opisane ispod.
Postavljanje i spajanje zvučnika
(str. 19, 21)
Određivanje prikladnog načina
spajanja vaše opreme
Spajanje TV-a i video opreme
(str. 23, 24)
Kvaliteta slike ovisi o odabranoj priključnici za spaja­
nje. Pogledajte ilustraciju ispod. Odaberite način
spajanja ovisno o raspoloživim priključnicama na
komponentama.
Preporučujemo da svoje video komponente spojite
HDMI vezom ukoliko imaju HDMI priključnice.
COMPONENT VIDEO
Y
HDMI
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digitalno
Analogno
Slika visoke kvalitete
Spajanje audio opreme (str. 32)
Podešavanje audio izlaza na spojenim
komponentama
Za emitiranje višekanalnog digitalnog zvuka, provjerite
postavku za digitalni audio izlaz na spojenoj komponenti.
Za Blu-ray uređaj, provjerite jesu li postavke "Audio
(HDMI)", "Dolby Digital (Coaxial/Optical)" i "DTS
(Coaxial/Optical)" podešene na "Auto", "Dolby Digital"
i "DTS" (od rujna 2010.).
Za PlayStation 3, provjerite je li postavka "BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)" podešena je "Bitstream"
(kod verzije 3.5 softvera sustava).
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene sa
spojenom opremom.
18 HR
Priprema prijemnika
Pogledajte "6: Spajanje mrežnog kabela" (str. 33) i
"Inicijaliziranje prijemnika" (str. 34).
Podešavanje zvučnika
Odaberite raspored zvučnika (str. 34), zatim pokrenite
automatsku kalibraciju (str. 36).
Napomena
Možete provjeriti povezanost zvučnika uporabom
"testnog tona" (str. 70). Ako se zvuk ne emitira ispravno,
provjerite spajanje zvučnika i ponovno podesite gore
navedene postavke.
Spajanje
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu 7.2-kanal­
nog sustava (7 zvučnika i 2 subwoofera).
Primjer konfiguracije sustava
zvučnika
5.1-kanalni sustav zvučnika
Za potpuni doživljaj višekanalnog zvuka
sličnog zvuku kino dvorane, potrebno je pet
zvučnika (dva prednja, središnji i dva surround
zvučnika) te subwoofer.
7.1-kanalni sustav zvučnika sa
stražnjim surround zvučnicima
Možete uživati u visokokvalitetnoj reprodukciji
zvuka materijala s DVD-a ili Blu-ray diska
snimljenog u 6.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom
formatu spojite li jedan dodatni stražnji surround
zvučnik (6.1-kanalni sustav) ili dva stražnja
surround zvučnika (7.1-kanalni sustav).
7.1-kanalni sustav zvučnika s
prednjim gornjim zvučnicima
Možete uživati u vertikalnim zvučnim efektima
spojite li dodatna dva prednja gornja zvučnika
u načinu PLIIz (str. 55).
APrednji zvučnik (lijevi)
BPrednji zvučnik (desni)
CSredišnji zvučnik
DSurround zvučnik (lijevi)
ESurround zvučnik (desni)
FStražnji surround zvučnik (lijevi)*
GStražnji surround zvučnik (desni)*
HPrednji gornji zvučnik (lijevi)*
IPrednji gornji zvučnik (desni)*
JSubwoofer
*Stražnje surround zvučnike i prednje gornje
zvučnike ne možete koristiti istodobno.
nastavlja se
19 HR
Savjeti
55Kad 7.1-kanalni sustav zvučnika spojite na dva
stražnja surround zvučnika, svi kutovi  trebali
bi biti jednaki.
55Kad 7.1-kanalni sustav zvučnika spojite na dva
prednja gornja zvučnika, stavite prednje gornje
zvučnike
–– pod kutom između 22° do 45°.
–– barem 1 metar izravno iznad prednjih zvučnika.
55Kad spojite 6.1-kanalni zvučnički sustav, stavite
stražnji surround zvučnik iza mjesta slušanja.
55S obzirom da subwoofer ne emitira visoko usmjerene signale, možete ga postaviti gdje god želite.
20 HR
2: Spajanje zvučnika
Surround zvučnik
Desni
10 mm
Lijevi
B
A
A
Subwoofer*
B
B
Desni
Spajanje
Središnji zvučnik
B
Lijevi
Surround stražnji/prednji
gornji/dva pojačala/prednji
B zvučnik **
Desni
Lijevi
Prednji A zvučnik
AMono audio kabel (nije priložen)
BKabeli zvučnika (nisu priloženi)
nastavlja se
21 HR
* Ako priključite subwoofer s funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju kod gledanja filmova.
Ako je funkcija auto standby podešena na ON,
zvučnik se automatski isključuje ovisno o razini
ulaznog signala subwoofera te se možda neće
čuti zvuk.
**Napomene za spajanje na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B.
–– Spajate li samo jedan stražnji surround zvučnik
spojite ga na L priključnicu među ovim
priključnicama.
–– Ako imate dodatan sustav prednjih zvučnika,
spojite ih na ove priključnice.
Podesite "SB Assign" na "Speaker B" u izborniku Speaker Settings (str. 35).
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
upotrebljavati pomoću tipke SPEAKERS na
prijemniku (str. 36).
–– Možete spojiti prednje zvučnike na ove
priključnice uporabom načina povezivanja dva
pojačala (str. 22).
Podesite "SB Assign" na "BI-AMP" u izborniku
Speaker Settings (str. 35).
Povezivanja s dva pojačala
Ako ne koristite stražnje surround zvučnike
i prednje gornje zvučnike, možete spojiti
prednje zvučnike na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B primjenom povezivanja s dvama
pojačalima.
Prednji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(lijevi)
Hi
Hi
Lo
Lo
Napomene
55Odspojite mrežni kabel prije priključivanja spojnih
kabela.
55Prije spajanja mrežnog kabela, provjerite da se
neizolirani dijelovi krajeva zvučnika kabela ne
dodiruju između priključnica zvučnika SPEAKERS.
55Nakon postavljanja i spajanja zvučnika, obavezno
odaberite raspored zvučnika iz izbornika Speaker
Settings (str. 34).
22 HR
Povežite priključnice na Lo (ili Hi) strani
prednjih zvučnika s priključnicama SPEAKERS
FRONT A, i povežite priključnice na Hi (ili
Lo) strani prednjih zvučnika s priključnicama
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
Uklonite metalne umetke iz Hi/Lo priključnica
zvučnika kako biste izbjegli kvar prijemnika.
Nakon spajanja s dva pojačala podesite "SB
Assign" na "BI-AMP" u izborniku Speaker
Settings (str. 65).
3: Spajanje TV prijemnika
TV
Audio signali
Video signali
ili
A*
B
Audio/video
signali
ili
C
ARC
E*
D
AOptički digitalni kabel (nije priložen)
BAudio kabel (nije priložen)
CKomponentni video kabel (nije
**
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
priložen)
DVideo kabel (nije priložen)
EHDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
nastavlja se
23 HR
Spajanje
Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
spojite TV. Prijemnikom možete upravljati pomoću grafičkog sučelja (GUI) spojite li TV na
priključnicu HDMI TV OUT.
* Za uživanje u višekanalnom surround zvuku
TV-a koji se emitira preko zvučnika spojenih na
prijemnik spojite bilo  bilo .
Smanjite glasnoću TV-a ili isključite zvuk na TV-u.
**Ako je prijemnik spojen na TV kompatibilan s
funkcijom Audio Return Channel (ARC), zvuk
TV-a emitirat će se kroz zvučnike spojene na
prijemnik putem HDMI TV OUT priključnice.
Podesite "Ctrl for HDMI" na "ON" u izborniku
HDMI Settings (str. 60). Želite li odabrati audio
signal putem kabela koji nije HDMI (npr. putem
optičkog digitalnog kabela ili audio kabela),
promijenite mod audio ulaza koristeći INPUT
MODE (str. 62).
Napomene
55Odspojite mrežni kabel prije priključivanja spojnih
kabela.
55Uključite prijemnik kad se video i audio signali
s reprodukcijske komponente šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
55Spojite TV monitor ili projektor na priključnicu
HDMI TV OUT ili MONITOR OUT na prijemniku.
Možda nećete moći snimati čak i ako spojite
komponente za snimanje.
55Ovisno o statusu povezanosti između TV-a i antene,
slika na TV zaslonu može biti izobličena. U tom
slučaju odmaknite antenu od prijemnika.
55Kod spajanja optičkih digitalnih kabela, spojite
priključke ravno dokraja tako da kliknu.
55Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne kabele.
Savjeti
55Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
55Prijemnik ima funkciju videokonverzije. Za detalje
pogledajte u "Funkcija za konverziju videosignala"
(str. 31).
55Kad spojite izlaznu audio priključnicu TV-a na
priključnice TV IN prijemnika radi emitiranja
zvuka TV-a putem zvučnika spojenih na prijemnik,
podesite izlaznu audio priključnicu TV-a na "Fixed"
ukoliko se mogu odabrati opcije "Fixed" i
"Variable".
24 HR
4a: Spajanje video
komponenata
Uporaba HDMI povezivanja
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
je sučelje za prijenos video i audio signala u
digitalnom formatu.
Spojite li Sony "BRAVIA" Sync-kompatibilnu
opremu HDMI kabelima, možete pojednostaviti
upravljanje uređajima. Pogledajte "Značajka
"BRAVIA" Sync" (str. 59).
HDMI značajke
55 Digitalni audio signal koji se prenosi putem
priključnica HDMI može se slušati iz zvučnika
spojenih na ovaj prijemnik. Taj signal podržava Dolby Digital, DTS i Linear PCM. Za
detalje, pogledajte "Digitalni audioformati
koje prijemnik podržava" (str. 57).
55 Prijemnik može primati Multi Channel
Linear PCM (do 8 kanala) s frekvencijom
uzorkovanja od 192 kHz ili nižom s HDMI
povezivanjem.
55 Ulazni analogni videosignali s priključnice
VIDEO ili priključnica COMPONENT
VIDEO mogu se slati kao HDMI signali
(str. 31). Pri konverziji slike, iz priključnice
HDMI TV OUT nema izlaza audiosignala.
55 Ovaj prijemnik podržava High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Color (Deep Colour), x.v.Color
(x.v.Colour) i 3D prijenos.
Napomene o HDMI spajanju
55 Audio signal primljen preko HDMI IN
priključnice se šalje kroz priključnice
SPEAKERS i HDMI TV OUT priključnicu
i priključnicu PHONES. Ne šalje se kroz
druge audio priključnice.
55 Video signali primljeni preko HDMI IN
priključnice mogu se emitirati samo preko
HDMI TV OUT priključnice. Ulazni video
signali ne mogu se emitirati preko VIDEO
OUT priključnica ili MONITOR OUT
priključnica.
55 Za gledanje 3D sadržaja, na prijemnik
pomoću High Speed HDMI kabela spojite
kompatibilan TV prijemnik i video opremu
(Blu-ray Disc uređaj, Blu-ray Disc rekorder,
PlayStation 3 itd.), stavite 3D naočale i
pokrenite reprodukciju 3D sadržaja.
55 Ovisno o TV prijemniku ili video opremi,
3D sadržaji se možda neće moći prikazati.
55 Ne podržava svaka HDMI komponenta sve
funkcije koje omogućuje određena HDMI
verzija. Primjerice, komponente koje
podržavaju HDMI verzije 1.4 možda neće
podržavati Audio Return Channel (ARC).
55 Detalje potražite u uputama za uporabu
svake od spojenih komponenata.
Prilikom spajanja kabela
55 Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
55 Nije nužno spojiti sve kabele. Spojite sukla­
dno dostupnosti priključnica na spojenim
komponentama.
55 Upotrijebite High Speed HDMI kabel.
Ukoliko koristite standardni HDMI kabel,
1080p, Deep Color (Deep Colour) ili 3D
slike možda neće biti pravilno prikazane.
55 Na savjetujemo vam uporabu HDMI-DVI
konverzijskog kabela. Spojite li HDMI-DVI
konverzijski kabel na DVI-D komponentu,
možda neće biti zvuka i/ili slike. Spojite
audio kabele ili digitalne spojne kabele, zatim
podesite "Input Assign" u izborniku Input
Option kad se zvuk ne reproducira pravilno.
55 Kod spajanja optičkih digitalnih kabela,
spojite priključke ravno dokraja tako da
kliknu.
55 Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kabele.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
nastavlja se
25 HR
Spajanje
55 Audio i video signali iz HDMI ulaza ne šalju
se iz priključnice HDMI TV OUT dok je
prikazan izbornik GUI.
55 Kad želite slušati zvuk iz zvučnika TV-a,
podesite "Audio Out" na "TV+AMP" u
izborniku HDMI Settings (str. 73). Ako ne
možete reproducirati višekanalni audioizvor,
podesite na "AMP". Međutim, zvuk se neće
čuti iz zvučnika TV-a.
55 Nema ulaza i izlaza DSD signala Super
Audio CD-a.
55 Uključite prijemnik kad se video i audio
signali s reprodukcijske komponente šalju
u TV preko prijemnika. Podesite li "Pass
Through" na "OFF", video i audio signali
neće se prenositi ukoliko je napajanje
isključeno.
55 Priključeni uređaj može potisnuti audio
signale (format, frekvenciju uzorkovanja,
duljinu bita i sl.) kod prijenosa preko HDMI
priključnice. Provjerite podešenje spojene
komponente ako je slika loša ili se ne čuje
zvuk iz komponente spojene HDMI kabelom.
55 Zvuk se može prekinuti kod promjene frek­
vencije uzorkovanja, broja kanala ili audio
formata izlaznih audio signala na uređaju
za reprodukciju.
55 Ako spojena komponenta ne podržava
tehnologiju zaštite autorskih prava (HDCP),
slika i/ili zvuk iz HDMI TV OUT priključnice mogu biti izobličeni ili će izostati.
U tom slučaju, provjerite tehničke podatke
spojene opreme.
55 High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), višekanalni Linear PCM
zvuk možete slušati samo uz HDMI
povezivanje.
55 Podesite razlučivost slike iz komponente za
reprodukciju na više od 720p/1080i kako
biste uživali u High Bitrate Audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
55 Možda ćete trebati na odgovarajući način
podesiti razlučivost slike na uređaju za
reprodukciju kako biste mogli uživati u
višekanalnom Linear PCM zvuku. Pogledajte
upute za uporabu spojene komponente za
reprodukciju.
Želite li spojiti nekoliko digitalnih
komponenata, ali ne možete
pronaći slobodan ulaz
Pogledajte "Reprodukcija zvuka/slike s drugih
ulaza (Input Assign)" (str. 63).
Konvertiranje videosignala
Ovaj prijemnik je opremljen funkcijom za
konverziju videosignala. Za detalje pogledajte
u "Funkcija za konverziju videosignala"
(str. 31).
26 HR
Spajanje Blu-ray Disc uređaja/DVD uređaja
Spajanje
Blu-ray Disc uređaj/DVD uređaj
Audio/video
signali
Video signali
Audio signali
ili
A
B
ili
ili
C
D
E*
F
AHDMI kabel (nije priložen)
BKomponentni video kabel (nije
*Kad spojite komponentu opremljenu priključnicom
OPTICAL, podesite "Input Assign" u izborniku
Input Option (str. 63).
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
priložen)
CVideo kabel (nije priložen)
DKoaksijalni digitalni kabel (nije
priložen)
EOptički digitalni kabel (nije priložen)
FAudio kabel (nije priložen)
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
Napomena
Promijenite tvornička podešenja tipke ulaza BD/
DVD na daljinskom upravljaču kako biste tu tipku
mogli koristiti za upravljanje svojim DVD uređajem.
Za detalje pogledajte "Programiranje daljinskog
upravljača" (str. 80).
27 HR
Spajanje satelitskog prijemnika, kabelskog TV prijemnika
Satelitski prijemnik, kabelski TV prijemnik
Audio/video signali
Video signali
Audio signali
ili
A
B
ili
C
AHDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
BKomponentni video kabel (nije
priložen)
CVideo kabel (nije priložen)
DOptički digitalni kabel (nije priložen)
EAudio kabel (nije priložen)
28 HR
D
E
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
Spajanje PlayStationa 3
Spajanje iPhone ili iPod uređaja
Spajanje
PlayStation 3
Audio/video signali
A
A
AApple kompozitni AV kabel (nije
priložen)
AHDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
29 HR
Spajanje ostalih uređaja
DVD rekorder, videorekorder
Audio signali
*
A *
Video
signali
Audio/video
signali
B
C
D
Kamkorder,
igraća konzola
AAudio kabel (nije priložen)
BVideo kabel (nije priložen)
CHDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
DAudio/video kabel (nije priložen)
*Želite li snimati, nužno je izvesti ovakvo povezivanje (str. 50).
Napomena
Promijenite tvornička podešenja tipke ulaza VIDEO 1
na daljinskom upravljaču kako biste tu tipku mogli
koristiti za upravljanje svojim DVD rekorderom.
Za detalje pogledajte "Programiranje daljinskog
upravljača" (str. 80).
30 HR
Funkcija za konverziju videosignala
Priključnica INPUT
Priključnica OUTPUT
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Šalje se vrsta signala istovjetna ulaznom signalu.
: Video signali se konvertiraju naviše i šalju.
Napomene o konvertiranju
videosignala
55 Kad se videosignali s videorekordera, itd.
konvertiraju putem ovog prijemnika i zatim
emitiraju na vaš TV, ovisno o statusu izlaza
videosignala, slika na TV prijemniku može
biti izobličena vodoravno, ili se slika možda
uopće neće reproducirati.
55 Ako koristite sklopove za poboljšanje slike
s vašim videorekorderom, ta značajka može
utjecati na konverziju videosignala. Preporu­
čamo da isključite ovu funkciju na
videorekorderu.
55 Konvertirani HDMI slikovni izlazni signali
ne podržavaju x.v.Color (x.v.Colour), Deep
Color (Deep Colour) i 3D.
55 HDMI videosignali ne mogu se konvertirati u
komponentne videosignale i video signale.
55 Konvertirani videosignali emitiraju se
putem HDMI TV OUT priključnice.
55 Razlučivost izlaznog signala prema priklju­
čnici HDMI TV OUT konvertira se do 1080p.
Napomena
Izlazni signali iz priključnica HDMI TV OUT ili
MONITOR OUT se možda neće snimiti pravilno.
Spajanje opreme za snimanje
Pri snimanju spojite komponentu za snimanje
na priključnice VIDEO 1 VIDEO OUT na
prijemniku. Spojite kabele za ulaz i izlaz
signala na priključnicu iste vrste, budući da
priključnice VIDEO OUT nemaju funkciju
konverzije naviše.
31 HR
Spajanje
Ovaj prijemnik je opremljen funkcijom za konverziju videosignala.
Video signali i komponentni video signali mogu se slati kao HDMI video signali (samo preko
HDMI TV OUT priključnice). Prema početnim postavkama, ulazni videosignali iz spojene komponente izlaze kako je u tablici prikazano punim strelicama.
4b: Spajanje audio
komponenata
Spajanje iPhone, iPod, USB
uređaja
Spajanje Super Audio CD uređaja,
CD uređaja, MD uređaja i
kasetofona
Super Audio
CD uređaj,
CD uređaj
A
A
iPhone, iPod,
USB uređaj
AUSB kabel (nije priložen)
A
MD uređaj,
kasetofon
AAudio kabel (nije priložen)
32 HR
5: Spajanje antena
FM žičana antena (priložena)
Spajanje
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
antena.
6: Spajanje mrežnog
kabela
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Mrežni kabel
AM okvirna antena
(priložena)
U zidnu utičnicu
Napomene
55Kako bi se spriječila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih komponenata.
55Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
55Nakon spajanja FM žičane antene, postavite antenu
što je moguće više u vodoravan položaj.
Napomena
Uključite prijemnik kad se video i audio signali
s reprodukcijske komponente šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
33 HR
Priprema prijemnika
Inicijaliziranje prijemnika
Prije prve uporabe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sljedećim uputama. Ovaj
se postupak može koristiti i za vraćanje
postavki na početna podešenja.
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
?/1
Podešavanje zvučnika
Odabir rasporeda zvučnika
Odaberite raspored zvučnika u skladu s korištenim sustavom zvučnika.
1 Pritisnite GUI MODE.
Nakon što se na pokazivaču nakratko
prikaže "GUI ON", na TV zaslonu se
prikazuje GUI izbornik.
Ako se GUI izbornik ne prikaže TV
zaslonu, pritisnite MENU.
1 Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
2 Držite tipku / pritisnutom pet
sekundi.
Nakon što se neko vrijeme prikazuje
"CLEARING" na pokazivaču, prikazuje
se "CLEARED !".
Promjene i podešenja postavki resetirane
su na tvorničke vrijednosti.
34 HR
2 Više puta pritisnite / za
odabir " Settings" i zatim
pritisnite  ili .
Na TV zaslonu prikazuje se lista izbornika
Settings.
3
Više puta pritisnite / za odabir
"Speaker" i zatim pritisnite 
ili .
1 Pritisnite GUI MODE.
2
4
Više puta pritisnite / za odabir
" Settings" i zatim pritisnite
 ili .
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
Pritisnite / više puta za odabir
"SP Pattern", zatim pritisnite
 ili .
3
4
5
5 Više puta pritisnite / za
odabir željene konfiguracije
zvučnika, zatim pritisnite .
6 Pritisnite RETURN/EXIT .
Podešavanje stražnjih surround
zvučnika
Možete podesiti uporabu zvučnika spojenih
na priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B u
skladu sa željenim načinom uporabe.
Napomene
55Ovo podešenje dostupno je samo ako je opcija
"SP Pattern" podešena na postavku bez stražnjih
surround i prednjih gornjih zvučnika.
55Podesite "SB Assign" prije izvođenja automatskog
kalibriranja.
Više puta pritisnite / za odabir
"Speaker" i zatim pritisnite 
ili .
Pritisnite / više puta za odabir
"SB Assign", zatim pritisnite 
ili .
Više puta pritisnite / za odabir
željenog parametra, zatim priti­
snite .
55 Speaker B: Spojite li dodatne prednje
zvučnike na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B, odaberite "Speaker
B".
55 BI-AMP: Spojite li prednje zvučnike na
priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT
B primjenom povezivanja s dvama
pojačalima, odaberite "BI-AMP".
55 OFF: Spojite li stražnje surround zvu­
čnike ili prednje gornje zvučnike na
priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B, odaberite "OFF".
6 Pritisnite RETURN/EXIT .
35 HR
Priprema prijemnika
Kad se na pokazivaču nakratko prikaže
"GUI ON", na TV zaslonu se prikazuje
GUI izbornik.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
Odabir prednjih zvučnika
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
koristiti. Za ovaj postupak koristite tipke na
prijemniku.
SPEAKERS
Pritisnite SPEAKERS više puta
za odabir željenih prednjih
zvučnika.
Možete potvrditi odabir željenih priključnica
zvučnika provjerom indikatora na pokazivaču.
Indikatori
Odabrani zvučnici
SP A
Zvučnici spojeni na priključnice
SPEAKERS FRONT A.
SP B*
Zvučnici spojeni na priključnice
SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
SP A B*
Zvučnici spojeni na priključnice
SPEAKER FRONT A i SPEAKER
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B (paralelno
povezivanje).
Na pokazivaču se prikazuje "SPK
OFF".
Audiosignali se ne emitiraju ni iz
jedne priključnice za zvučnike.
*Za odabir "SP B" ili "SP A B", podesite "SB
Assign" na "Speaker B" u izborniku Speaker
Settings (str. 35).
Napomena
Ova postavka nije dostupna ako su spojene
slušalice.
36 HR
Uporaba funkcije AUTO
CALIBRATION
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) funkcijom koja vam
omogućuje izvođenje automatskog kalibriranja
na sljedeći način:
55 Provjerite povezanost svakog zvučnika s
prijemnikom.
55 Podesite razinu glasnoće zvučnika.
55 Izmjerite udaljenost svakog zvučnika od
položaja za slušanje.*
55 Izmjerite veličinu zvučnika.*
55 Izmjerite karakteristike frekvencije.*
*Rezultat mjerenja se neće koristiti ako je odabrano
"A. DIRECT".
DCAC tehnologija je osmišljena za postizanje
odgovarajućeg balansa zvuka u prostoriji.
Međutim, razine glasnoće zvučnika možete
također podesiti ručno. Za detalje pogledajte
"Test Tone" (str. 70).
Prije izvođenja automatskog
kalibriranja
Prije provođenja automatskog kalibriranja
provjerite sljedeće stavke.
55 Podesite i spojite zvučnike (str. 19, 21).
55 Spojite samo isporučeni optimizacijski
mikrofon na priključnicu AUTO CAL MIC.
Nemojte spajati druge mikrofone u ovu
priključnicu.
55 Koristite li spajanje s dva pojačala podesite
"SB Assign" na "BI-AMP" u izborniku
Speaker Settings (str. 65).
55 Koristite li spajanje prednjih zvučnika B
podesite "SB Assign" na "Speaker B" u
izborniku Speaker Settings (str. 35).
55 Provjerite da izlaz zvučnika nije podešen na
"SPK OFF" (str. 36).
55 Odspojite slušalice.
55 Uklonite sve prepreke između optimizacijskog
mikrofona i zvučnika kako biste izbjegli
pogreške u mjerenju.
55 Poboljšajte točnost mjerenja tako da mjerite
u potpuno tihom okruženju.
1 Odaberite raspored zvučnika
(str. 34).
Napomene
55Tijekom kalibriranja, zvučnici emitiraju veoma
glasan zvuk i glasnoća se ne može promijeniti.
Obratite pažnju da ne smetate susjedima i djeci.
55Ako je aktivna funkcija MUTING prije izvršavanja
kalibriranja, automatski će se isključiti.
55Mjerenje se možda neće izvesti pravilno ili
automatsko kalibriranje neće biti moguće kad se
koriste posebni zvučnici, primjerice dipolni.
Podešavanje automatskog
kalibriranja
Optimizacijski mikrofon
2
Spojite isporučeni optimizacijski
mikrofon na priključnicu AUTO
CAL MIC.
3 Podesite optimizacijski
mikrofon.
Postavite optimizacijski mikrofon na
mjesto slušanja. Upotrijebite stolac ili
stativ kako bi mikrofon bio u visini vaših
ušiju.
Potvrda podešenja aktivnog
subwoofera
Primjer uporabe stražnjih surround
zvučnika
55 Kad je spojen subwoofer, prvo ga uključite
ga i povisite glasnoću. Zakrenite LEVEL
do malo ispod srednje vrijednosti.
55 Spojite li subwoofer s funkcijom frekvencije
skretnice, podesite vrijednost na maksimum.
55 Spojite li subwoofer s funkcijom Auto
Standby, isključite je.
Napomena
Ovisno o značajkama subwoofera koji koristite,
udaljenost za podešavanje može biti različita od
stvarnog položaja.
37 HR
Priprema prijemnika
Spojite li prednje gornje zvučnike,
odaberite raspored zvučnika koji sadrži
prednje gornje zvučnike (5/. ili
4/.) svaki put kad provodite automatsko kalibriranje.
U suprotnom se karakteristike prednjih
gornjih zvučnika ne mogu izmjeriti.
3
Izvođenje automatskog
kalibriranja
Više puta pritisnite / za odabir
"Auto Cal." i zatim pritisnite 
ili .
?/1
Tipke
ulaza
4
Više puta pritisnite / za odabir
"Standard" i zatim pritisnite .
Vrsta kalibracije automatski je podešena
na "Engineer".
GUI
MODE
V/v /B/b,
MENU
MUTING/
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1 Pritisnite GUI MODE.
5 Pritisnite  za odabir "START".
6 Mjerenje započinje za 5 sekundi.
Postupak mjerenja traje otprilike
30 sekundi s probnim tonom.
Kad mjerenje završi, oglasi se zvučni
signal i prikaz se promijeni.
Kad se na pokazivaču nakratko prikaže
"GUI ON", na TV zaslonu se prikazuje
GUI izbornik.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2
Više puta pritisnite / za odabir
" Settings" i zatim pritisnite
 ili .
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
38 HR
Napomena
Ako se na zaslonu prikaže kôd pogreške,
pogledajte "Lista poruka nakon automatskog
kalibriranja" (str. 40).
7
Više puta pritisnite / za odabir
željene opcije, zatim pritisnite
.
8 Spremite rezultat mjerenja.
Odaberite "Save" u koraku 7.
Napomena
Možete odabrati željenu vrstu kalibracije
uporabom opcije "Custom" Auto Calibration
(str. 40).
9
Odspojite mikrofon za optimiza­
ciju od prijemnika.
Napomena
Ako ste promijenili položaj zvučnika, savjetuje se
ponoviti automatsko kalibriranje kako biste mogli
nastaviti uživati u surround zvuku.
Savjeti
55Možete promijeniti jedinicu za duljinu pod
"Distance Unit" u izborniku Speaker settings
(str. 71).
55Veličina zvučnika ("Large"/"Small") određuje se
prema značajkama basova. Rezultati mjerenja mogu
se razlikovati ovisno o položaju optimizacijskog
mikrofona i zvučnika te o obliku prostorije. Savjetujemo vam da postupate u skladu s rezultatima
mjerenja. Međutim, možete te postavke promijeniti
u izborniku Speaker Settings. Najprije spremite
rezultate mjerenja i zatim pokušajte promijeniti
postavke.
Funkcija Auto Calibration se isključi ako
tijekom mjerenja:
–– Pritisnete /.
–– Pritisnete tipke ulaza na daljinskom upravljaču ili zakrenete INPUT SELECTOR na
prijemniku.
–– Pritisnete MUTING ili .
–– Pritisnete SPEAKERS na prijemniku.
–– Promijenite glasnoću.
–– Spojite slušalice.
–– Pritisnete SHIFT, zatim pritisnete AUTO
CAL.
Provjera rezultata automatske
kalibracije
Za provjeru koda pogreške ili poruke upozo­
renja iz odjeljka "Izvođenje automatskog
kalibriranja" (str. 38), nastavite sa sljedećim
koracima.
Pritisnite / za odabir "Warning"
u koraku 7 postupka "Izvođenje
automatskog kalibriranja" (str. 39)
zatim pritisnite .
Ako se prikaže poruka upozorenja, provjerite
značenje poruke i nastavite s uporabom
prijemnika bez promjene. Ili, ako je potrebno,
ponovno pokrenite automatsko kalibriranje.
Ako se prikaže "Error Code"
Provjerite grešku i ponovite automatsko
kalibriranje.
1 Pritisnite  za odabir "ENTER".
Na zaslonu TV-a prikaže se "RETRY ?".
2 Pritisnite / za odabir "YES" i zatim
pritisnite .
3 Ponovite korake 6 do 9 postupka
"Izvođenje automatskog kalibriranja"
(str. 38).
nastavlja se
39 HR
Priprema prijemnika
55 Retry: Ponovno izvodi automatsko
kalibriranje.
55 Save: Sprema rezultate mjerenja i
izlazi iz postupka podešavanja.
55 Warning: Prikazuje upozorenja u vezi
s rezultatima mjerenja. Pogledajte
"Lista poruka nakon automatskog
kalibriranja" (str. 40).
55 Exit: Izlazi iz postupka podešavanja
bez spremanja rezultata mjerenja.
Isključenje automatskog
kalibriranja
Lista poruka nakon automatskog
kalibriranja
Prikaz i objašnjenje
Error Code 31
Opcija SPEAKERS je isključena. Podesite je na
drugu postavku i ponovno izvedite automatsko
kalibriranje.
Error Code 32
Nije prepoznat nijedan zvučnik. Provjerite je li
optimizacijski mikrofon pravilno spojen i ponovite
automatsko kalibriranje.
Ako je optimizacijski mikrofon spojen pravilno ali
se prikazuje kôd greške, možda je kabel mikrofona
oštećen.
Error Code 33
55 Nijedan od prednjih zvučnika nije spojen ili je
spojen samo jedan.
55 Nije spojen optimizacijski mikrofon.
55 Nije spojen lijevi ili desni surround zvučnik.
55 Spojeni su stražnji surround zvučnici ili prednji
gornji zvučnici iako nisu spojeni surround zvučnici. Spojite surround zvučnik(e) na priključnice
SPEAKERS SURROUND.
55 Stražnji surround zvučnik je spojen samo na
priključnice SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R. Ako ćete
spojiti samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite
ga na priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.
55 Nije spojen prednji gornji lijevi ili prednji gornji
desni zvučnik.
Warning 40
Postupak mjerenja je završen i detektirana je visoka
razina buke. Možda ćete postići bolje rezultate ako
ponovno pokušate u tišem okruženju.
Warning 41
Warning 42
Ulazni signal iz mikrofona je presnažan.
55 Možda je udaljenost zvučnika i mikrofona premala.
Udaljite ih i ponovno pokrenite mjerenje.
Warning 43
Nije moguće prepoznati udaljenost i položaj
subwoofera. To se možda događa zbog buke.
Pokušajte mjerenje izvoditi u tihom okruženju.
No Warning
Nema upozorenja.
Savjet
Rezultati mjerenja mogu se razlikovati ovisno o
položaju subwoofera. Međutim, neće biti problema
čak ni ako prijemnik nastavite koristiti s tom
vrijednošću.
40 HR
Podešavanje opcija auto­
matskog kalibriranja
Možete prilagoditi automatsku kalibraciju
tako da odaberete željenu vrstu kalibracije.
1 Pritisnite GUI MODE.
Kad se na pokazivaču nakratko prikaže
"GUI ON", na TV zaslonu se prikazuje
GUI izbornik.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2
Više puta pritisnite / za odabir
" Settings" i zatim pritisnite
 ili .
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
3
4
5
Više puta pritisnite / za odabir
"Auto Cal." i zatim pritisnite 
ili .
Više puta pritisnite / za odabir
"Custom" i zatim pritisnite .
Više puta pritisnite / za odabir
željene vrste kalibracije, zatim
pritisnite .
55 Full Flat: Frekvencija za sve zvučnike
ostaje ista.
55 Engineer: Podešavanje prema frekvencijskim karakteristikama "Sonyjevog
standarda za sobe za slušanje".
55 Front Reference: Podešava značajke
svih zvučnika prema značajkama
prednjih zvučnika.
55 Off: Isključuje ekvilizator funkcije
Auto Calibration.
6 Pritisnite  za potvrdu oda­
brane vrste kalibracije.
7 Ponovite korake 5 do 9 postup­
ka "Izvođenje automatskog
kalibriranja" (str. 38).
3
Vodič za izbornike
Na TV zaslonu prikazuje se lista opcija
izbornika.
Primjer: Ako odaberete " Input".
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Uporaba izbornika
1 Odaberite ulaz TV prijemnika
tako da se prikaže slika
izbornika.
2 Pritisnite GUI MODE.
Kad se na pokazivaču nakratko prikaže
"GUI ON", na TV zaslonu se prikazuje
GUI izbornik.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
4
Pritisnite / više puta za odabir
stavke koju želite podesiti i
zatim pritisnite  za otvaranje
stavke.
5 Ponovite korake 3 i 4 za odabir
željenog parametra.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite RETURN/EXIT .
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Za uključenje i isključenje opcije
"GUI MODE"
Pritisnite GUI MODE. Na pokazivaču se
prikaže "GUI ON" ili "GUI OFF", ovisno o
odabranom modu.
nastavlja se
41 HR
Priprema prijemnika
Možete prikazati izbornik prijemnika na TV
zaslonu pritiskom tipaka /// i  na
daljinskom upravljaču.
Za prikaz izbornika prijemnika na TV zaslonu
odaberite na prijemniku "GUI MODE" prema
koracima iz "Za uključenje i isključenje opcije
"GUI MODE"" (str. 41).
Pritisnite / više puta za odabir
željenog izbornika i zatim
pritisnite  ili  za pristup
izborniku.
Pregled glavnih izbornika
2 Pritisnite / više puta za oda­
Input
Odabire komponentu izvora
spojenu na prijemnik (str. 43).
bir željenog izbornika i zatim
pritisnite  ili  za pristup
izborniku.
Music
Omogućuje odabir glazbe s
iPhone/iPod (str. 46) ili USB
uređaja (str. 48).
Na TV zaslonu prikazuje se lista opcija
izbornika.
Primjer: Ako odaberete " Input".
Ikona izbornika
Video
Opis
Omogućuje odabir videozapisa s iPhone/iPod uređaja
(str. 46).
FM/AM
Odabire ugrađeni FM/AM
radio (str. 51).
Settings
Možete podesiti postavke
za zvučnike, surround efekt,
ekvilizator, audio i druge
ulaze spojene na HDMI
priključnice (str. 68).
Uporaba izbornika opcija
Kad pritisnete TOOLS/OPTIONS, prikažu se
izbornici opcija za odabrani glavni izbornik.
Možete odabrati odgovarajuću funkciju bez
ponovnog odabiranja izbornika.
3 Pritisnite TOOLS/OPTIONS
dok je prikazana lista opcija
izbornika.
Prikazuje se izbornik opcija.
1 Pritisnite GUI MODE.
Nakon što se na pokazivaču nakratko
prikaže "GUI ON", na TV zaslonu se
prikazuje GUI izbornik.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
4 Više puta pritisnite / za oda­
bir željene stavke iz izbornika
opcija, zatim pritisnite  ili .
5 Više puta pritisnite / za oda­
bir željenog parametra, zatim
pritisnite .
Izlazak iz izbornika opcija
Pritisnite MENU.
42 HR
3 Odaberite komponentu koju
Osnovne operacije
Reprodukcija sa spojene
opreme
?/1
SOUND
FIELD +/–
GUI MODE
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Izbornik se zatvori i prikaže se zaslon za
reprodukciju spojenog ulaza.
Ulazi koji se mogu odabrati:
55 BD/DVD: Blu-ray Disc uređaj, DVD
uređaj i sl. spojen na priključnicu BD/
DVD.
55 GAME: PlayStation 3 i sl. spojen na
priključnicu GAME.
55 SAT/CATV: Satelitski prijemnik i sl.
spojen na priključnicu SAT/CATV.
55 VIDEO 1, VIDEO 2: Videorekorder i
sl. spojen na priključnicu VIDEO 1 ili
VIDEO 2.
55 TV: TV spojen na priključnicu TV.
55 MD/TAPE: MD uređaj, kasetofon i sl.
spojen na priključnicu MD/TAPE.
55 SA-CD/CD: Super Audio CD ili CD
uređaj i sl. spojen na priključnicu
SA-CD/CD.
4 Uključite komponentu i pokre­
nite reprodukciju.
5 Pritisnite MASTER VOL +/– ili
 +/– za podešavanje
glasnoće.
Možete također koristiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
MUTING/
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
6 Pritisnite SOUND FIELD +/–
kako biste uživali u surround
zvuku.
Možete koristiti i 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD-D.S.C.) ili MUSIC na
prijemniku.
Za detalje pogledajte str. 54.
2 Odaberite " Input" i zatim
pritisnite  ili .
Na TV zaslonu prikazuje se lista opcija
izbornika.
nastavlja se
43 HR
Osnovne operacije
Tipke
ulaza
želite koristiti, zatim pritisnite
.
Savjeti
55Za odabir željene komponente možete zakrenuti
INPUT SELECTOR na prijemniku ili pritisnuti
tipke ulaza na daljinskom upravljaču.
55Možete različito podesiti glasnoću ovisno o brzini
okretanja kotačića MASTER VOLUME na
prijemniku.
Za brzo povećavanje ili smanjivanje glasnoće:
brzo zakrenite kotačić.
Za precizno podešavanje: polako okrenite kotačić.
55Možete različito podesiti glasnoću ovisno o trajanju
pritiska na tipku MASTER VOL +/– ili  +/–
na daljinskom upravljaču.
Za brzo povećavanje ili smanjivanje glasnoće:
pritisnite i zadržite tipku.
Za precizno podešavanje: pritisnite i odmah
otpustite tipku.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING ili .
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto
od sljedećeg:
55 Ponovno pritisnite MUTING ili .
55 Povećajte glasnoću.
55 Isključite prijemnik.
55 Provedite automatsko kalibriranje.
Sprečavanje oštećenja
zvučnika
Prije isključivanja prijemnika smanjite razinu
glasnoće.
44 HR
Imenovanje ulaza (Name Input)
Možete unijeti naziv s do 8 znakova za ulaz i
prikazati ga.
Odabir ulaza se olakšava ukoliko se prikazuje
naziv komponente umjesto naziva priključnica.
1
Odaberite ulaz koji želite imeno­
vati u zaslonu " Input".
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
3 Odaberite "Name Input" i zatim
pritisnite  ili .
4
Više puta pritisnite / za odabir
znaka i zatim pritisnite .
Možete pomicati položaj unosa prema
natrag i naprijed pritiskom na /.
5
Ponovite korak 4 za unos jednog
po jednog znaka, zatim priti­
snite .
Uneseno ime se pohranjuje.
Reprodukcija s iPhone/iPod uređaja
Možete uživati u audio/video sadržajima s iPhone/iPod uređaja ukoliko ga spojite na iPhone/iPod
priključnice prijemnika.
Za dodatne informacije o spajanju iPhone/iPod uređaja, pogledajte str. 29, 32.
Kompatibilni iPod/iPhone uređaji
iPod touch
4. generacije
iPod touch
3. generacije
iPod touch
2. generacije
iPod touch
1. generacije
iPod nano
6. generacije
iPod nano
5. generacije
(videokamera)
iPod nano
4. generacije
(videokamera)
iPod nano
3. generacije
(video)
iPod nano
2. generacije
(aluminijski)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Napomene
55Sony ne preuzima odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja podataka snimljenih na iPod/iPhone prilikom
uporabe iPod/iPhone uređaja s ovim prijemnikom.
55Ovaj proizvod posebno je dizajniran za rad s iPod/iPhone uređajem i posjeduje certifikat usklađenosti sa
standardima učinkovitosti tvrtke Apple.
45 HR
Osnovne operacije
S ovim prijemnikom možete koristiti sljedeće modele iPod/iPhone uređaja. Ažurirajte vaš iPod/
iPhone s najnovijim softverom prije uporabe s ovim prijemnikom.
Odabir kontrolnog moda iPhone/
iPod uređaja
Možete odabrati kontrolni mod iPhone/iPod
uređaja uporabom GUI izbornika ili pritiskom
tipke iPhone CTRL na daljinskom upravljaču.
GUI izbornik možete koristiti za pregledavanje
sadržaja iPhone/iPod uređaja.
Također možete upravljati svim postupcima
gledajući informacije na pokazivaču kad je
"GUI MODE" isključen.
GUI MODE
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
iPhone
CTRL
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2 Odaberite " Music" ili 
Video" i zatim pritisnite  ili .
Kad je spojen iPhone ili iPod, na zaslonu
TV-a prikaže se "iPhone/iPod".
3 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
4 Odaberite "System GUI" ili
"iPod", zatim pritisnite .
Upravljanje iPhone/iPod
uređajem koristeći "System
GUI" mod
1 Odaberite "System GUI" u
koraku 4 iz "Odabir kontrolnog
moda iPhone/iPod uređaja"
(str. 46).
2 Pritisnite  za odabir "iPhone/
iPod".
3 Odaberite željeni sadržaj iz
popisa, zatim pritisnite .
Započinje reprodukcija odabranog
sadržaja i na zaslonu TV-a se prikažu
informacije o audio/video sadržaju.
Napomena
Videosignali s iPhone/iPod uređaja se konvertiraju putem ovog prijemnika i zatim gledaju
na TV-u, ovisno o statusu izlaza videosignala.
Za detalje pogledajte u "Funkcija za konverziju
videosignala" (str. 31).
Za odabir načina reprodukcije
Možete promijeniti način reprodukcije uporabom tipke TOOLS/OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
55 Repeat: Off / One / All
55 Shuffle: Off / Songs / Albums
55 Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Upravljanje iPhone/iPod
uređajem koristeći "iPod" mod
1 Odaberite "iPod" u koraku 4 iz
"Odabir kontrolnog moda
iPhone/iPod uređaja" (str. 46).
2 Pritisnite  za odabir "iPhone/
iPod".
46 HR
3 Odaberite željeni sadržaj upora­
Prije uporabe sljedećih tipaka, pritisnite USB.
Pritisnite
Uporaba
Za detalje o upravljanju iPhone/iPod
uređajem pogledajte upute za uporabu
isporučene s iPhone/iPod uređajem.

Pokretanje reprodukcije.
, 
Pauza reprodukcije.
/
Pretraživanje unatrag ili unaprijed.
/
Prijelaz na prethodnu/sljedeću
datoteku.
/
Prijelaz na prethodni/sljedeći album.
, 
Odabir označene stavke.
MENU,
RETURN, 
Povratak na prethodni prikaz/
hijerarhiju mapa.
/
Odabir prethodne/sljedeće stavke.
REPEAT*
Uključenje moda ponavljanja
reprodukcije.
SHUFFLE*
Uključenje moda reprodukcije
slučajnim slijedom.
Upravljanje iPhone/iPod
uređajem pomoću daljinskog
upravljača
Možete upravljati iPhone/iPod uređajem koristeći sljedeće tipke na daljinskom upravljaču
prijemnika.
SHIFT
*Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite ovu tipku.
Napomene o iPhone/iPod uređaju
55 iPhone/iPod se puni kad je spojen na prijem­
nik i kad je prijemnik uključen.
55 Ne možete prenositi pjesme na iPhone/iPod.
55 Nemojte odspajati iPhone/iPod tijekom rada.
Kako biste izbjegli oštećenje iPhone/iPod
uređaja, isključite prijemnik prije spajanja
ili odspajanja iPhone/iPod uređaja.
USB
V/v/B/b,
RETURN
MENU
B•/•b
N
Poruke vezane za rad iPhone/
iPod uređaja
Poruka i objašnjenje
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
x
X
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita informacije s iPhone
ili iPod uređaja.
Loading
Prijemnik učitava informacije s iPhone ili iPod
uređaja.
No Support
Spojen je nepodržan iPhone ili iPod.
No Device
iPhone ili iPod nije spojen na prijemnik.
No Music/No Video
Nisu pronađeni audio ili video zapisi.
HP No Support
Zvuk se ne emitira putem slušalica kad je iPhone
ili iPod spojen.
47 HR
Osnovne operacije
bom iPhone/iPod izbornika.
Reprodukcija s USB
uređaja
Naziv proizvoda Naziv modela
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
Možete uživati u glazbi s USB uređaja spojenog na priključnicu  (USB) na prijemniku.
Za informacije o spajanju USB uređaja, pogle­
dajte "Spajanje iPhone, iPod, USB uređaja"
(str. 32).
Ovaj prijemnik može reproducirati sljedeće
formate glazbenih datoteka:
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC*
".m4a", ".3gp", ".mp4"
WMA9 Standard*
".wma"
*Prijemnik ne može reproducirati datoteke s DRM
zaštitom.
Kompatibilni USB uređaji
S ovim prijemnikom možete koristiti sljedeće
Sony USB uređaje. Ostali USB uređaji ne
mogu se koristiti na ovom prijemniku.
Podržani Sony USB uređaji
Naziv proizvoda Naziv modela
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Napomene
55Prijemnik ne možete čitati podatke u NTFS formatu.
55Prijemnik može čitati samo podatke koji su pohranjeni na prvoj particiji tvrdog diska.
55Koristite samo navedene USB uređaje. Ne možemo
jamčiti podršku za modele koji nisu navedeni u
ovoj tablici.
55Rad nije nužno zajamčen ni pri uporabi navedenih
USB uređaja.
55Neki od navedenih USB uređaja možda nisu
dostupni u određenim područjima.
55Prilikom formatiranja gore navedenih modela, for­
matirajte ih uporabom sâmog uređaja ili pomoću
softvera za formatiranje namijenjenog tom modelu.
55Prije spajanja USB uređaja na prijemnik, pričekajte
da se na zaslonu USB uređaja isključi poruka
"Creating Library" ili "Creating Database".
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
Upravljanje USB uređajem
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
GUI MODE
V/v/B/b,
NWZ-S636F / S638F / S639F
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
48 HR
MENU
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2 Odaberite " Music" i zatim
pritisnite  ili .
Kad je spojen USB, na zaslonu TV-a
prikaže se "USB".
Možete upravljati USB uređajem pomoću
daljinskog upravljača prijemnika.
Na TV zaslonu se prikazuju informacije
o glazbenim datotekama.
Pritisnite
Uporaba

Pokretanje reprodukcije.

Pauza reprodukcije.

Zaustavljanje reprodukcije.
/
Pretraživanje unatrag ili unaprijed.
/
Prijelaz na prethodnu/sljedeću
datoteku.
Osnovne operacije
3 Pritisnite  za odabir "USB".
Prije uporabe sljedećih tipaka, pritisnite USB
ili AMP.
FOLDER +/– Prijelaz na prethodnu/sljedeću
mapu.
REPEAT*
Uključenje moda ponavljanja
reprodukcije.
*Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite ovu tipku.
Za odabir načina reprodukcije
Možete promijeniti način reprodukcije uporabom tipke TOOLS/OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
55 Repeat: Off / One / All / Folder
Upravljanje USB uređajem
pomoću daljinskog upravljača
Možete upravljati USB uređajem koristeći
sljedeće tipke na daljinskom upravljaču
prijemnika.
AMP
SHIFT
USB
FOLDER
+/–
N
./>,
REPE AT
Napomene o USB uređaju
55 Ukoliko je spajanje potrebno upotrijebiti USB
kabel, koristite USB kabel koji je isporučen
s USB uređajem. Za dodatne informacije o
postupku, pogledajte dokumentaciju isporučenu s USB uređajem.
55 Nemojte spajati USB uređaj putem USB
huba.
55 Kad je spojen USB, prikaže se "Reading".
55 Može potrajati približno 10 sekundi da se
prikaže "Reading", ovisno o vrsti spojenog
USB uređaja.
55 Kad je USB uređaj spojen, prijemnik čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako se na USB
uređaju nalazi velik broj mapa ili datoteka,
trebat će više vremena za dovršetak čitanja
USB uređaja.
55 Prijemnik može prepoznati najviše
–– 100 mapa (uključujući mapu "ROOT").
–– 100 audiodatoteka u svakoj mapi.
–– 8 razina mapa (hijerarhija datoteka, uključujući mapu "ROOT").
Maksimalan broj audiodatoteka i mapa može
varirati ovisno o strukturi datoteka i mapa.
Nemojte spremati druge vrste datoteka ili
nepotrebne mape na USB.
m/M
x
X
nastavlja se
49 HR
55 Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/zapisivanje, te
uređajima i medijima za snimanje. Spojite li
nepodržani USB uređaj, može se reproducirati buka ili isprekidani zvuk, ili reprodukcija
možda uopće neće biti moguća.
55 U sljedećim slučajevima može potrajati
više vremena do pokretanja reprodukcije:
–– struktura mapa je kompleksna.
–– uređaj ima veliki memorijski kapacitet.
55 Ovaj prijemnik možda neće podržavati sve
funkcije koje spojeni USB uređaj nudi.
55 Redoslijed reprodukcije na prijemniku može
se razlikovati od redoslijeda reprodukcije
na spojenom USB uređaju.
55 Mape koje ne sadrže audiodatoteke se
preskaču.
55 Za vrijeme reproduciranja iznimno dugačkog
zapisa, neki postupci mogu uzrokovati
odgodu reprodukcije.
1 Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju s koje želite
snimati.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2 Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Primjer 1 (snimanje zvuka):
Ugodite radio postaju koju želite snimiti.
Primjer 2 (snimanje videozapisa):
Umetnite video kasetu koju želite kopirati
u videorekorder.
3 Pripremite uređaj za snimanje.
Primjer 1 (snimanje zvuka):
Umetnite prazan MD disk ili kasetu u
uređaj za snimanje i podesite razinu
snimanja.
Primjer 2 (snimanje videozapisa):
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
uređaj za snimanje (spojen na priključnicu
VIDEO 1 OUT).
Poruke vezane za rad USB
uređaja
Poruka i objašnjenje
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita informacije s USB
uređaja.
Device Error
Memorija USB uređaja nije prepoznata (str. 48).
No Support
Spojen je nepodržani ili nepoznati USB uređaj, ili
je uređaj spojen putem USB huba (str. 48).
No Device
USB uređaj nije spojen.
No Track
Zapisi nisu nađeni.
Snimanje uporabom
prijemnika
Možete snimati s audio opreme (primjerice, CD
snimač) ili video opreme (primjerice, video­
rekorder, DVD rekorder) pomoću prijemnika.
Pogledajte upute za uporabu uređaja za
snimanje.
50 HR
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
55Neki izvori sadrže tehnologiju za sprječavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz uređaja za reprodukciju.
55Iz analogne izlazne priključnice (za snimanje)
izlaze samo analogni ulazni signali.
55HDMI zvuk nije moguće snimati.
55Tijekom snimanja samo kompozitnih videosignala,
može se uključiti funkcija automatskog isključenja
prijemnika u pripravno stanje i prekinuti snimanje.
U tom slučaju podesite "Auto Standby" na "OFF"
(str. 74).
2 Odaberite "‫ ז‬FM" ili "‫ ח‬AM" i
Uporaba tunera
zatim pritisnite  ili .
Na TV zaslonu prikazuje se lista izbornika
FM ili AM.
Slušanje FM/AM
radiopostaja
Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i
AM radiopostaje. Prije toga provjerite jeste li
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 33).
Automatsko ugađanje radijskih
postaja (Auto Tuning)
1 Odaberite "Auto Tuning" i zatim
pritisnite  ili .
Savjet
Ljestvica ugađanja za izravno ugađanje prikazana
je ispod.
FM
AM
Europa, Australija,
Tajvan
50 kHz
9 kHz
Pritisnite  za pretraživanje od nižih prema
višim ili  za pretraživanje od viših
prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Ako je FM stereo prijem loš
1Ugodite postaju koju želite slušati pomoću
SHIFT
Brojčane
tipke
GUI MODE
automatskog ugađanja ili izravnog ugađanja
(str. 51), ili odaberite željenu pohranjenu
postaju (str. 52).
2Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3Odaberite "FM Mode" i zatim pritisnite 
ili .
4Odaberite "MONO" i zatim pritisnite .
Izravno ugađanje radijskih
postaja (Direct Tuning)
V/v/b,
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama.
TOOLS/
OPTIONS
1 Odaberite "Direct Tuning" i
MENU
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
zatim pritisnite  ili .
2 Pritisnite SHIFT i zatim brojča­
nim tipkama unesite frekvenciju.
Primjer 1: FM 102,5 MHz
Odaberite 1  0  2  5 ( 0*)
Primjer 2: AM 1350 kHz
Odaberite 1  3  5  0
*Pritisnite 0 samo za europski, australski i
tajvanski model.
nastavlja se
51 HR
Uporaba tunera
Područje
2 Pritisnete /.
Savjet
Ako ste ugodili AM postaju, podesite usmjerenje AM okvirne antene za najbolji prijem.
3 Pritisnite .
Ako ne možete ugoditi postaju
Prikazuje se "– – – .– – MHz" i zatim se na
zaslon vrati trenutna frekvencija.
Provjerite jeste li upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korak 2. Ako i dalje ne
možete ugoditi postaju, frekvencija se možda
ne koristi u vašem području.
Pohranjivanje FM/AM
radiopostaja
(Preset Tuning)
Možete pohraniti do 30 FM i 30 AM postaja.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
1
Pomoću automatskog ugađanja
(str. 51) ili izravnog ugađanja
(str. 51) ugodite postaju koju
želite pohraniti.
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
3 Odaberite "Memory" i zatim
pritisnite  ili .
4 Odaberite programski broj,
zatim pritisnite .
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
5 Ponovite korake od 1 do 4 za
pohranu druge postaje.
Postaju možete pohraniti na sljedeći
način:
55 AM pojas: AM 1 – AM 30
55 FM pojas: FM 1 – FM 30
52 HR
Ugađanje pohranjenih postaja
1 Odaberite "‫ ז‬FM" ili "‫ ח‬AM" i
zatim pritisnite  ili .
2 Odaberite željenu pohranjenu
postaju.
Raspoloživi su programski brojevi 1 – 30.
Imenovanje pohranjenih postaja
(Name Input)
odaberite programski broj
kojeg želite imenovati.
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
3 Odaberite "Name Input" i zatim
4
Ovaj prijemnik omogućuje vam i uporabu
sustava Radio Data System (RDS) koji radio­
postajama omogućuje slanje dodatnih informa­
cija zajedno sa signalima redovitih programa.
Prijemnik nudi prikladne RDS značajke, kao
što je prikaz naziva radijske postaje. RDS je
raspoloživ samo za FM postaje.*
*Ne pružaju sve FM postaje RDS usluge niti emitiraju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
s RDS uslugama na vašem području, zatražite
podrobnije informacije od lokalnih radiopostaja.
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju s RDS uslugama, zasvijetli
indikator "RDS" i na TV zaslonu i pokazivaču
se pojavi naziv postaje*.
pritisnite  ili .
*Ako postaja ne emitira RDS podatke, naziv postaje
neće se prikazati.
Više puta pritisnite / za odabir
znaka i zatim pritisnite .
Napomene
Možete pomicati položaj unosa prema
natrag i naprijed pritiskom na /.
5
(samo europski, australski i
tajvanski model)
Ponovite korak 4 za unos jednog
po jednog znaka, zatim priti­
snite .
Uneseno ime se pohranjuje.
55RDS možda neće raditi ispravno ako ugođena
postaja ne emitira RDS signal ili ako je signal slab.
55Neka slova koja se mogu prikazati na TV zaslonu
ne mogu se prikazati na pokazivaču.
Savjet
Dok je prikazan naziv radijske postaje možete
višekratnim pritiskom na DISPLAY provjeriti
frekvenciju (str. 80).
53 HR
Uporaba tunera
1 U "‫ ז‬FM" ili "‫ ח‬AM" prikazu,
Prijem RDS programa
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja
Ovaj prijemnik može kreirati višekanalni
surround zvuk. Možete odabrati jedan od
optimiziranih zvučnih efekata prijemnika.
SOUND
FIELD +/–
Mod Auto Format Direct (A.F.D.)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogu­
ćuje slušanje zvuka veće vjernosti i odabir
načina dekodiranja za slušanje 2-kanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
[[A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Reproducira zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja surround efekata.
[[MULTI ST. (Multi Stereo)
Pritisnite SOUND FIELD +/– više
puta kako biste odabrali željeni
zvučni ugođaj.
Možete koristiti i 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD-D.S.C.) ili MUSIC na
prijemniku.
Mod 2-kanalnog zvuka
Izlazni zvuk možete prebaciti na 2-kanalni
neovisno o formatima snimanja iz primijenjenog
softvera, spojenoj komponenti za reprodukciju
ili postavkama za zvučni ugođaj na prijemniku.
[[2CH ST. (2ch Stereo)
Zvuk se reproducira samo iz prednjih lijevih/
desnih zvučnika. Zvuk iz subwoofera se ne
čuje.
Standardni 2-kanalni izvor zvuka će potpuno
zaobići procesiranje zvuka, a višekanalni
surround formati bit će pretvoreni u 2 kanala.
[[A. DIRECT (Analog Direct)
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija
omogućuje uživanje u visokokvalitetnim
analognim izvorima.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti
samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
Napomena
Opcija "A.DIRECT" nije dostupna kad je podešen
ulaz GAME i USB.
54 HR
Izlaz 2-kanalnog zvuka (lijevo/desno) preko
svih zvučnika. Međutim, zvuk se možda neće
reproducirati iz određenih zvučnika, ovisno o
postavkama zvučnika.
Filmski mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da jedno­
stavno odaberete jedan od predprogramiranih
zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv i
snažan zvuk u vašem domu poput onog u
kinodvorani.
[[HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je
Sonyeva nova inovativna tehnologija namije­
njena sustavima kućnih kina, koja koristi
najnovije tehnologije akustike i obrade
digitalnog signala. Zasniva se na podacima
preciznog mjerenja odziva u studiju.
Zahvaljujući funkciji HD-D.C.S. možete uživati
u Blu-ray i DVD filmovima kod kuće uz visoku
kvalitetu zvuka i najbolju kvalitetu zvučnog
okruženja, baš onako kako je zamislio audio
inženjer zvuka tijekom postprodukcije filma.
Možete odabrati vrstu efekta za funkciju
HD-D.C.S. Za detalje, pogledajte "Izbornik
Surround Settings" (str. 71).
[[PLII MV (PLII Movie)
Izvodi se Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje.
Ova postavka je idealna za filmove kodirane
u Dolby Surround formatu. Osim toga, ovaj
mod može reproducirati zvuk u 5.1-kanalnom
formatu za gledanje presnimljenih videozapisa
ili starih filmova.
[[PLIIX MV (PLIIx Movie)
[[SPORTS (sportski događaj)
Reproducira akustiku sportskog emitiranja.
[[P. AUDIO (prijenosni uređaj)
Reproducira jasnu i poboljšanu zvučnu sliku s
prijenosnog audio uređaja. Ovaj mod je idealan
za MP3 i druge komprimirane audio datoteke.
[[PLII MS (PLII Music)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Movie dekodi­
ranje. To podešenje proširuje Dolby Pro Logic
II Movie ili Dolby Digital 5.1 na diskretnih
7.1 kanala za film.
Izvodi se Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ova postavka je idealna za normalne
stereo izvore kao što su CD diskovi.
[[PLIIZ (PLIIz Height)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Music dekodi­
ranje. Ova postavka je idealna za normalne
stereo izvore kao što su CD diskovi.
[[NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Izvodi se DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
Izvor snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira
se u 7-kanalni zvuk.
Glazbeni mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da jednostavno odaberete jedan od pretprogramiranih
zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv i snažan
zvuk u vašem domu poput onog u koncertnoj
dvorani.
[[PLIIZ (PLIIz Height)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIz dekodiranje. Ta
postavka povećava fleksibilnost za proširenje
5.1-kanalnog sustava u 7.1-kanalni. Njena
vertikalna komponenta daje dimenziju prisutnosti i dubine.
[[NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Izvodi se DTS Neo:6 Music dekodiranje. Izvor
snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira se u
7-kanalni zvuk. Ova postavka je idealna za
normalne stereo izvore kao što su CD diskovi.
[[HALL (koncertna dvorana)
Reproducira akustiku klasične koncertne
dvorane.
[[JAZZ (jazz klub)
Reproducira akustiku jazz kluba.
[[CONCERT (koncert)
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
[[STADIUM (stadion)
Reproducira akustiku velikog otvorenog
stadiona.
55 HR
Uživanje u surround zvuku
Izvodi se Dolby Pro Logic IIz dekodiranje. Ta
postavka povećava fleksibilnost za proširenje
5.1-kanalnog sustava u 7.1-kanalni. Njena
vertikalna komponenta daje dimenziju prisutnosti i dubine.
[[PLIIX MS (PLIIx Music)
Kada su slušalice spojene
Ove zvučne ugođaje možete odabrati ako su
na prijemnik spojene slušalice.
[[HP 2CH (HP (2CH))
Ovaj mod se odabire automatski ako koristite
slušalice (osim "A. DIRECT"). Standardni
2-kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići
procesiranje zvuka, a višekanalni surround
formati bit će pretvoreni u 2 kanala, osim
LFE signala.
[[HP DIRECT (HP (Direct))
Ovaj mod se odabire automatski ako koristite
slušalice uz odabranu postavku "A. DIRECT".
Reproducira analogne signale bez procesiranja
tonova, zvučnih ugođaja, itd.
Ako spojite subwoofer
Ovaj prijemnik generirat će niskofrekventni
signal za subwoofer ako nema LFE signala,
što je niskopropusni zvučni ugođaj koji se
emitira iz subwoofera kod 2-kanalnog signala.
Međutim, niskofrekvencijski signal se ne stvara
za "NEO6 CIN" ili "NEO6 MUS" kad su svi
zvučnici podešeni na "Large". Kako bi se u
potpunosti iskoristile prednosti Dolby Digital
sustava za preusmjeravanje basova, savjetuje
se podešavanje što više prekidne frekvencije
subwoofera.
Napomene o zvučnim ugođajima
55 Ovisno o podešenjima konfiguracije zvučnika, neki zvučni ugođaji možda neće biti
dostupni.
55 Ne možete odabrati istodobno i PLIIx i
PLIIz.
–– PLIIx možete odabrati samo ako je razmje­
štaj zvučnika podešen na konfiguraciju sa
stražnjim surround zvučnicima.
–– PLIIz možete odabrati samo ako je razmje­
štaj zvučnika podešen na konfiguraciju s
prednjim gornjim zvučnicima.
56 HR
55 Zvučni ugođaji za glazbu i film ne rade u
sljedećim slučajevima.
–– Primaju se DTS-HD Master Audio, DTSHD High Resolution Audio ili Dolby
TrueHD signali s frekvencijom uzorkovanja
višom od 48 kHz.
–– Odabrano je "A. DIRECT".
55 "PLII MV", "PLIIX MV", "PLII MS",
"PLIIX MS", "PLIIZ", "NEO6 CIN" i
"NEO6 MUS" ne rade kad je podešen
raspored zvučnika 2/0 ili 2/0.1.
55 Ako je odabran jedan od zvučnih ugođaja za
glazbu, iz subwoofera se ne čuje zvuk ako su
svi zvučnici podešeni na "Large" u izborniku
Speaker Settings. Međutim, zvuk će se čuti
iz subwoofera ako
–– ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
–– su prednji ili surround zvučnici podešeni
na "Small".
–– odaberete "MULTI ST.", "PLII MV",
"PLII MS", "PLIIX MV", "PLIIX MS",
"HD-D.C.S." ili "P. AUDIO".
Isključivanje surround efekta
za filmove/glazbu
Pritisnite SOUND FIELD +/– više puta za
odabir "2CH ST." ili "A.F.D. AUTO".
Možete i više puta pritisnuti 2CH/A.DIRECT
na prijemniku kako biste odabrali "2CH ST."
ili pritisnuti više puta A.F.D. na prijemniku za
odabir "A.F.D. AUTO".
Digitalni audioformati koje prijemnik podržava
Digitalni audioformati koje ovaj prijemnik može dekodirati ovise o digitalnim audioizlazima
spojene opreme. Prijemnik podržava sljedeće audioformate.
Audioformat
Maksimalan broj
kanala
Povezivanje komponente za reprodukciju i
prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1


Dolby Digital EX
6.1


Dolby Digital
Plusa)


7.1


DTS
5.1


DTS-ES
6.1


DTS 96/24
5.1


DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1


DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1


Multi Channel Linear PCMa)
7.1


a)Audiosignali se šalju u drugom formatu ako taj format nije prikladan za spojenu komponentu za reprodukciju.
Za detalje pogledajte upute za uporabu spojene komponente za reprodukciju.
s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz reproduciraju se na 96 kHz ili 88,2 kHz.
b)Signali
57 HR
Uživanje u surround zvuku
7.1
Dolby TrueHDa)
Uporaba funkcije SOUND
OPTIMIZER
Resetiranje postavki
zvučnih ugođaja
Funkcija optimizacije zvuka omogućuje
uživanje u čistom i dinamičkom zvuku pri
stišanoj glasnoći. Automatski kalibrira zvuk
koji se ne čuje dobro kad stišate glasnoću.
Nakon što provedete postupak automatskog
kalibriranja, razina zvuka optimizirana je
prema vašem okruženju.
Za ovaj postupak koristite tipke na prijemniku.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
MUSIC
1 Pritisnite / za isključenje
Pritisnite SOUND OPTIMIZER za
odabir "SOUND.OP. ON".
Funkcija Sound Optimizer je aktivirana.
Pritiscima tipke SOUND OPTIMIZER ona se
naizmjenično uključuje i isključuje.
Napomena
Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
58 HR
prijemnika.
2 Dok držite tipku MUSIC, priti­
snite /.
Na pokazivaču se prikazuje "S.F. CLEAR"
i sve postavke zvučnih ugođaja vraćaju
se na početne vrijednosti.
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je "BRAVIA" Sync?
Funkcija "BRAVIA" Sync omogućava
komunikaciju sa Sony proizvodima poput
TV prijemnika, Blu-ray Disc/DVD uređaja,
AV pojačala, itd. koji podržavaju funkciju
Control for HDMI.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju "BRAVIA" Sync pomoću HDMI
kabela (opcija), upravljanje se pojednostavljuje
na sljedeći način:
55 One-Touch Play (str. 60)
55 System Audio Control (str. 61)
55 System Power-Off (str. 61)
55 Theater/Theatre Mode Sync (str. 62)
55 Scene Select (str. 62)
Savjetujemo vam da prijemnik spajate na
uređaje koji podržavaju "BRAVIA" Sync.
Napomena
Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu spojene komponente.
Prijemnik podržava funkciju "Control for
HDMI-Easy Setting".
55 Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" možete
automatski podesiti prijemnik i komponente
s funkcijom Control for HDMI tako da pode­
site funkciju Control for HDMI na vašem
TV-u (str. 59).
55 Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" zasebno
podesite funkciju Control for HDMI svog
prijemnika, komponenata za reprodukciju i
TV-a (str. 60).
Ako vaš TV podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
Funkcija Control for HDMI prijemnika može
se uključiti istovremeno s funkcijom Control
for HDMI TV prijemnika.
1 Spojite prijemnik, TV i komponente za
reprodukciju uporabom HDMI kabela
(str. 23, 24).
(Te komponente trebaju podržavati
funkciju Control for HDMI.)
2 Uključite prijemnik, TV i komponente
za reprodukciju.
3 Uključite funkciju Control for HDMI na
TV-u.
Istodobno se uključi funkcija Control for
HDMI na prijemniku i svim spojenim kom­
ponentama. Nakon dovršetka podešavanja,
na pokazivaču se prikaže "COMPLETE".
Za detalje o podešavanju TV-a pogledajte
upute za uporabu isporučene s TV-om.
nastavlja se
59 HR
Značajka "BRAVIA" Sync
Control for HDMI je standard za funkcije
obostranog upravljanja koji koristi CEC
(Consumer Electronics Control) for HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Priprema za "BRAVIA"
Sync
Ako vaš TV ne podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2 Odaberite " Settings" u izborniku i
zatim pritisnite  ili .
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
3 Odaberite "HDMI" i zatim pritisnite 
ili .
4 Odaberite "Ctrl for HDMI" i zatim
pritisnite  ili .
5 Odaberite "ON" i zatim pritisnite .
Funkcija Control for HDMI je uključena.
6 Pritisnite GUI MODE za zatvaranje GUI
izbornika.
Ako je prikazan GUI izbornik, funkcija
Control for HDMI neće ispravno raditi za
komponente za reprodukciju.
7 Uključite funkciju Control for HDMI za
spojenu komponentu.
Ako je funkcija Control for HDMI već
uključena, ne trebate mijenjati podešenje.
Za detalje o podešavanju TV-a i spojenih
komponenata pogledajte upute za uporabu
tih komponenata.
60 HR
Napomene
55Prije izvođenja postupka "Control for HDMI-Easy
Setting" na TV-u, uključite TV i ostale spojene
komponente uključujući prijemnik.
55Ako komponente za reprodukciju ne mogu raditi
nakon što izvedete podešavanja za "Control for
HDMI-Easy Setting", provjerite podešenje za
Control for HDMI na vašem TV-u.
55Ako spojene komponente ne podržavaju "Control
for HDMI-Easy Setting", ali podržavaju Control
for HDMI, potrebno je podesiti funkciju Control
for HDMI za spojenu opremu prije podešavanja
funkcije "Control for HDMI-Easy Setting" s TV-a.
55Ako ste dodijeliti HDMI ulaz drugom ulazu koristeći "HDMI Assign" u izborniku HDMI, funkcija
One-Touch Play nije dostupna.
Reprodukcija s kompo­
nente jednim pritiskom
tipke
(One-Touch Play)
Jednostavnim postupkom (jednim dodirom)
spojene komponente koje podržavaju funkciju
Bravia Sync automatski se uključuju. Možete
uživati u zvuku/slikama sa spojenih komponenata. Podesite li "Pass Through" na "AUTO"
ili na "ON", zvuk i slika mogu se emitirati samo
s TV-a, dok prijemnik ostaje u pripravnom
stanju.
Ako započnete reprodukciju sa spojene
komponente, operacije prijemnika i TV-a
pojednostavljene su kako slijedi:
Prijemnik i TV
Uključeni (ako su u pripravnom stanju)

Uključuju se na odgovarajući HDMI ulaz
Napomene
55Uključite funkciju System Audio Control pomoću
TV izbornika.
55Ovisno o TV-u, možda se neće prikazati početak
sadržaja.
55Ovisno o postavkama prijemnik se možda neće
uključiti kada je "Pass Through" podešeno na
"AUTO" ili na "ON".
Savjet
Spojenu opremu, primjerice Blu-ray Disc/DVD
uređaj, možete također odabrati pomoću izbornika
TV-a. Prijemnik i TV će se automatski prebaciti na
odgovarajući HDMI ulaz.
Uživanje u zvuku s TV-a
putem zvučnika spojenih
na prijemnik
(System Audio Control)
TV
Prijemnik
Uključuje funk­
ciju System
Audio Control
55 Uključeni (ako
su u pripravnom
stanju)
55 Uključuju se na
odgovarajući
HDMI ulaz
Smanjuje glasnoću TV-a
Emitira zvuk TV-a
Funkciju System Audio Control također
možete koristiti na sljedeći način.
55 Uključite li prijemnik dok je uključen TV,
automatski će se uključiti funkcija System
Audio Control i TV zvuk će se reproducirati
iz zvučnika spojenih na prijemnik. Međutim,
isključite li prijemnik, zvuk će se reproducirati iz zvučnika TV-a.
Napomene
55Ako System Audio Control ne radi prema podešenjima TV-a, pogledajte upute za uporabu TV-a.
55Kad je "Ctrl for HDMI" podešen na "ON", postavke
"Audio Out" u izborniku HDMI Settings će se
podesiti automatski prema podešenju za System
Audio Control.
55Uključite li TV prije uključivanja prijemnika,
zvuk s TV-a se nakratko neće reproducirati.
Isključenje prijemnika
zajedno s TV-om
(System Power-Off)
Kad isključite TV tipkom POWER na
daljinskom upravljaču TV-a, automatski se
isključuju prijemnik i spojene komponente.
Za isključenje TV-a možete također koristiti
daljinski upravljač prijemnika.
AV ?/1
TV
Pritisnite TV i zatim pritisnite AV
/.
TV, prijemnik i komponente spojene putem
HDMI priključka se isključuju.
Napomene
55Podesite funkciju "TV power supply interlock" na
"ON" prije uporabe funkcije System Power-Off.
Za detalje pogledajte upute za uporabu TV-a.
55Ovisno o spojenoj opremi, komponenta se možda
neće isključiti. Za detalje pogledajte upute za
uporabu spojene komponente.
61 HR
Značajka "BRAVIA" Sync
Možete na jednostavan način uživati u TV
zvuku iz zvučnika spojenih na prijemnik.
Funkcijom System Audio Control možete
upravljati pomoću izbornika TV-a. Za detalje
pogledajte upute za uporabu TV-a.
55 Prilikom podešavanja glasnoće TV-a, funkcija System Audio Control istovremeno
podešava i glasnoću prijemnika.
Uživanje u filmovima s
optimalnim zvučnim
ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync)
Pritisnite THEATER ili THEATRE na
daljinskom upravljaču TV-a ili Bluray Disc uređaja, držeći daljinski
upravljač usmjeren prema TV-u.
Zvučni ugođaj prebacuje se na "HD-D.C.S.".
Za povratak na prethodni zvučni ugođaj ponovno pritisnite THEATER ili THEATRE.
Ostali postupci
Odabir između digitalnog
i analognog zvuka
(INPUT MODE)
Kad spojite komponente i na digitalne i na
analogne audio ulazne priključnice prijemnika,
možete odabrati mod audio ulaza za svaki od
njih ili prebacivati između njih, ovisno o vrsti
materijala kojeg gledate.
1 Okrenite INPUT SELECTOR na
Napomena
prijemniku za odabir ulaza.
Zvučni ugođaj možda se neće uključiti ovisno o
TV-u.
Također možete upotrebljavati tipke
ulaza na daljinskom upravljaču.
Savjet
Zvučni ugođaj može se vratiti nazad na prethodno
podešenje kada promijenite ulaz TV-a.
Uživanje u optimalnom
zvučnom ugođaju za
odabranu scenu
(Scene Select)
Funkcija Scene Select omogućuje vam da
uživate u optimalnoj kvaliteti slike i mijenja
zvučni ugođaj u skladu sa scenom odabranom
na TV-u.
Za detalje o postupku pogledajte upute za
uporabu TV-a.
Napomena
Zvučni ugođaj možda se neće uključiti ovisno o
TV-u.
62 HR
2 Pritisnite INPUT MODE na
prijemniku više puta za odabir
moda audio ulaza.
Odabrani mod audio ulaza prikazuje se
na pokazivaču.
55 AUTO: Daje prioritet digitalnim audio­
signalima. U slučaju više digitalnih
priključaka, HDMI audio signali imaju
prioritet.
Ako nema digitalnih audio signala, oda­
biru se analogni audio signali. Kad je
odabran TV ulaz, prioritet imaju signali
kanala za povrat zvuka (Audio Return
Channel - ARC). Ako vaš TV nije kompatibilan s funkcijom Audio Return
Channel (ARC), odabrani su digitalni
optički audiosignali.
55 COAX: Odabiru se digitalni audio signali
koji ulaze preko priključnice DIGITAL
COAXIAL.
55 OPT: Odabiru se digitalni audio signali
koji ulaze preko priključnice DIGITAL
OPTICAL.
55 ANALOG: Odabiru se analogni audio
signali koji ulaze preko AUDIO IN
(L/R) priključnica.
Napomene
55Ovisno o ulazu, neki modovi audio ulaza ne mogu
se podesiti.
55Kad je odabran USB ulaz, na pokazivaču se prika­
zuje "------" i ne možete odabrati druge modove.
Odabe­rite drugi ulaz, zatim podesite mod
audioulaza.
55Kad se koristi funkcija "A. DIRECT", audio ulaz
se podesi na "ANALOG". Ne možete odabrati
druge modove.
55Funkcija Audio Return Channel (ARC) ne radi u
sljedećim slučajevima.
–– Vaš TV nije kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel (ARC).
–– "Ctrl for HDMI" je podešeno na "OFF".
–– Ako prijemnik ne spojite HDMI kabelom na
HDMI priključnicu TV-a koji podržava ARC.
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2 Odaberite " Input" i zatim
pritisnite  ili .
3 Odaberite naziv ulaza koji želite
pridijeliti.
4 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
5
Odaberite "Input Assign" i zatim
pritisnite  ili .
Prikaže se izbornik "Input Assign".
Reprodukcija zvuka/slike
iz drugih ulaza
(Input Assign)
audio i/ili video signale koje
želite pridijeliti ulazu odabranom
u koraku 3.
7 Pritisnite .
Ostali postupci
Video i/ili audio signale možete nanovo
pridijeliti drugom ulazu ako se trenutno ne
upotrebljava.
Nakon prenamjene ulaznih priključnica možete
spojenu opremu odabirati tipkama ulaza (ili
koristeći INPUT SELECTOR na prijemniku).
6 Tipkama /// odaberite
Dodjeljivanje komponentnog
video i digitalnog audio ulaza
Ulazne priključnice COMPONENT VIDEO
i DIGITAL možete dodijeliti drugim ulazima
ako standardne postavke tih priključnica ne
odgovaraju spojenoj opremi.
Primjer:
Kad spojite DVD uređaj na priključnice
OPTICAL SAT/CATV i COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN2).
–– Dodijelite OPTICAL SAT/CATV priključnicu "BD/DVD-u".
–– Dodijelite COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN2) priključnice "BD/DVD-u".
nastavlja se
63 HR
Naziv ulaza
BD/DVD GAME
Ulazne video­ COMP.1
priključnice
COMP.2
koje se mogu
pridijeliti
CVBS
NONE
Ulazne audio­ BD COAX
priključnice
SAT OPT
koje se mogu
pridijeliti
ANALOG
NONE
SAT/
CATV
VIDEO 1 VIDEO 2
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
*








*





–

*
*
–
–
–
*
–
–
–
*
*
*








*





–

*
*
*
*
–
*
–
–
–
–
–
*Tvorničko podešenje
Napomene
55Ne možete pridijeliti drugi optički ulaz ulazima kojima je prvotno pridijeljena optička ulazna priključnica.
55Pri pridjeljivanju digitalnog audio ulaza može se automatski promijeniti INPUT MODE podešenje.
55Dozvoljeno je jedno ponovno pridjeljivanje za svaki ulaz.
Dodjeljivanje HDMI ulaza
Ulazne priključnice HDMI možete dodijeliti
drugim ulazima ako standardne postavke tih
priključnica ne odgovaraju spojenoj opremi.
Primjer:
Kad spojite CD uređaj na HDMI SAT/CATV
(IN3) priključnicu, dodijelite "HDMI 3"
priključnicu "SA-CD/CD-u".
2 Odaberite " Settings" i zatim
Napomena
4 Odaberite "HDMI Assign" i
pritisnite  ili .
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
3 Odaberite "HDMI" i zatim priti­
snite  ili .
Prije pridjeljivanja HDMI ulaznih priključnica
podesite "Ctrl for HDMI" na "OFF".
zatim pritisnite  ili .
1 Pritisnite GUI MODE.
5 Odaberite HDMI priključnicu
koju želite dodijeliti, zatim
pritisnite .
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
6 Odaberite naziv ulaza koji želite
dodijeliti, zatim pritisnite .
Naziv ulaza
Ulazne HDMI HDMI 1
priključnice
HDMI 2
koje je
moguće
HDMI 3
dodijeliti
HDMI 4
*Tvorničko podešenje
64 HR
BD/DVD GAME
SAT/ VIDEO 1 VIDEO 2 MD/ SA-CD/ NONE
CATV
TAPE
CD
*








*








*








*




Povezivanja s dvama
pojačalima
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2 Odaberite " Settings" i zatim
pritisnite  ili .
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
3 Odaberite "Speaker" i zatim
pritisnite  ili .
4 Odaberite "SP Pattern", zatim
pritisnite  ili .
5 Odaberite odgovarajuću konfi­
guraciju zvučnika kako ne bi
bilo stražnjih surround zvučnika
i prednjih gornjih zvučnika,
zatim pritisnite .
Uporaba podrške za veći
broj zona
Možete uživati u video i audio sadržajima sa
spojene opreme u zoni 2 i u glavnoj zoni.
Primjerice, možete gledati DVD u glavnoj
zoni i slušati CD u zoni 2.
Koristite li IC ponavljač (nije isporučen),
možete upravljati opremom u glavnoj zoni i
Sony prijemnikom u zoni 2 iz zone 2.
Za upravljanje prijemnikom iz
zone 2
Možete upravljati prijemnikom bez da usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku ako
spojite IC ponavljač (nije isporučen) na priklju­
čnicu IR REMOTE.
Upotrijebite IC ponavljač ako ste postavili
prijemnik na mjesto izvan dosega signala
daljinskog upravljača.
Ostali postupci
6 Odaberite "SB Assign" i zatim
pritisnite  ili .
7 Odaberite "BI-AMP" i zatim
pritisnite .
Signali koji izlaze iz priključnice
SPEAKERS FRONT A mogu se emitirati
iz priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT
B.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Napomene
55Podesite "SB Assign" na "BI-AMP" prije izvođenja
automatskog kalibriranja.
55Podesite li "SB Assign" na "BI-AMP", podešenja
razine glasnoće i udaljenosti stražnjih surround
zvučnika i prednjih gornjih zvučnika prestaje
vrijediti te se koriste podešenja prednjih zvučnika.
65 HR
Povezivanje zone 2
Zvuk se emitira iz zvučnika u zoni 2 uporabom prijemnika i drugog pojačala.
Glavna zona
Zona 2
STR-DH820
A
B
D
D
TV
C
IR
REMOTE
IN
E
C
ZONE 2 VIDEO
OUT
ZONE 2 AUDIO
OUT
AAudio oprema
BVideo oprema
CIC ponavljač (nije isporučen)
DZvučnici
ESony pojačalo/prijemnik
66 HR
RM-AAP061/RM-AAP062
Upravljanje prijemnikom iz
zone 2
Slijede opisi postupaka za spajanje IC ponav­
ljača i upravljanje prijemnikom u zoni 2.
Kad IC ponavljač nije spojen, koristite ovaj
prijemnik u glavnoj zoni.
?/1
ZONE
Tipke
ulaza
Savjeti
55Čak i kad je ovaj prijemnik isključen u pripravno
stanje (kad pritisnete / na daljinskom upravljaču
za isključenje prijemnika), prijemnik u zoni 2
ostaje uključen. Za isključivanje svih prijemnika,
istovremeno pritisnite / i AV / na daljinskom
upravljaču (SYSTEM STANDBY).
55Putem priključnica ZONE 2 OUT emitiraju se samo
signali iz opreme spojene na analogne ulazne
priključnice. Signali se ne emitiraju iz opreme
spojene samo na digitalne ulazne priključnice.
55TV i USB ulaz može se odabrati samo u glavnoj
zoni.
55Kad odaberete SOURCE, ulazni signali iz priklju­
čnica HDMI IN, DIGITAL IN i USB ne emitiraju
se putem ZONE 2 OUT priključnica.
55Možete odabrati "FM" ili "AM" iz glavne zone i
zone 2. Prioritet se daje posljednjem odabiru, čak i
ako je odabrana drugačija opcija u jednoj od zona.
SOURCE
1 Uključite glavni prijemnik (ovaj
prijemnik).
Ostali postupci
2 Uključite prijemnik u zoni 2.
3 Pritisnite ZONE.
Daljinski upravljač odabire zonu 2.
4 Pritisnete /.
Funkcija zone je aktivirana.
5 Pritisnite tipke ulaza za odabir
željenog ulaza.
Za zonu 2, emitiraju se analogni video i
audio signali.
Kad odaberete SOURCE, emitiraju se
signali trenutnog ulaza u glavnoj zoni.
6 Podesite glasnoću uporabom
prijemnika u zoni 2.
Za prestanak uporabe zone 2
Pritisnite ZONE, zatim pritisnite /.
67 HR
3 Odaberite željenu stavku izbor­
Podešavanje postavki
nika, zatim pritisnite .
Primjer: Ako odaberete "Auto Cal.".
Uporaba izbornika
postavki
Pomoću izbornika postavki možete podesiti
razne postavke za zvučnike, surround efekte i
sl. Za prikaz izbornika prijemnika na TV
zaslonu odaberite na prijemniku "GUI MODE"
prema koracima iz "Za uključenje i isključenje
opcije "GUI MODE"" (str. 41).
GUI MODE
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
Odaberite " Settings" u izbor­
niku i zatim pritisnite  ili  za
pristup izborniku.
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
68 HR
zatim pritisnite .
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite RETURN/EXIT .
1 Pritisnite GUI MODE.
2
4 Odaberite željeni parametar,
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Lista izbornika Settings
Izbornik Settings Opis
Auto Cal.
Automatski podešava
glasnoću ili udaljenost
zvučnika i izvodi mjerenja
(str. 36).
Speaker
Ručno podešava položaj
zvučnika (str. 69).
Surround
Podešava zvučni ugođaj i
odabrani surround efekt
(str. 71).
EQ
Podešava ekvilizator (basovi/
visoki tonovi) (str. 72).
Audio
Podešava razne značajke
zvuka (str. 72).
HDMI
Podešava parametre za zvuk/
sliku iz komponenata spoje­
nih na HDMI priključnice
(str. 73).
System
Podešava postavke sustava
prijemnika (str. 74).
Izbornik Speaker Settings
Svaki zvučnik možete podesiti ručno.
Možete također podesiti glasnoću zvučnika
po dovršetku automatskog kalibriranja.
Napomena
Postavke zvučnika su samo za trenutno mjesto
sjedenja.
[[SP Pattern (konfiguracija
zvučnika)
Odaberite "SP Pattern" u skladu sa sustavom
zvučnika koji koristite. Odaberite konfiguraciju
zvučnika prije pokretanja automatskog
kalibriranja.
[[SB Assign (dodjeljivanje stražnjih
surround zvučnika)
Omogućava podešavanje SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B priključnica za povezivanje
dva pojačala ili prednjih B zvučnika.
55 Speaker B
55 BI-AMP
55 OFF
Napomena
[[Manual Setup
Svaki zvučnik možete podesiti ručno u
izborniku "Manual Setup". Možete također
podesiti glasnoću zvučnika po dovršetku
automatskog kalibriranja.
Za podešavanje razine glasnoće
zvučnika
Možete podesiti razinu glasnoće za svaki
zvučnik (prednji lijevi/desni, prednji gornji
lijevi/desni, središnji, lijevi/desni surround,
stražnji lijevi/desni surround, subwoofer).
podesiti, zatim pritisnite .
2 Odaberite "Lvl".
3 Podesite razinu odabranog zvučnika,
zatim pritisnite .
Možete podesiti razinu od –10 dB do
+10 dB u koracima od 0,5 dB.
Napomena
Ako je odabran jedan od zvučnih ugođaja za glazbu,
iz subwoofera se ne čuje zvuk ako su svi zvučnici
podešeni na "Large". Međutim, zvuk će se čuti iz
subwoofera ako
––ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
––su prednji ili surround zvučnici podešeni na "Small".
––odaberete "MULTI ST.", "PLII MV", "PLII MS",
"PLIIX MV", "PLIIX MS", "HD-D.C.S." ili "P.
AUDIO".
Za podešavanje udaljenosti
svakog zvučnika od mjesta
sjedenja
Možete podesiti udaljenost od mjesta sjedenja
za svaki zvučnik (prednji lijevi/desni, prednji
gornji lijevi/desni, središnji, lijevi/desni
surround, stražnji lijevi/desni surround,
subwoofer).
1 Odaberite zvučnik za koji želite pode­
siti udaljenosti od mjesta sjedenja,
zatim pritisnite .
2 Odaberite "Dist".
3 Podesite udaljenost odabranog zvučnika, zatim pritisnite .
Udaljenost možete podesiti između 1 m
0 cm do 10 m 0 cm u koracima od 10 cm.
Savjet
Možete podesiti udaljenost u koracima od 1 cm
ako ste izveli automatsko kalibriranje i spremili
rezultat mjerenja.
Napomene
55Ovisno o podešenju konfiguracije zvučnika, neki
parametri možda neće biti dostupni.
55Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
nastavlja se
69 HR
Podešavanje postavki
Ako spajanje s dva pojačala ili prednjeg B zvučnika
promijenite na spajanje na stražnje surround ili
prednje gornje zvučnike podesite "SB Assign" na
"OFF", zatim ponovno podesite zvučnike. Pogledajte
"Uporaba funkcije AUTO CALIBRATION" (str. 36)
ili "Manual Setup" (str. 69).
1 Odaberite zvučnik čiju razinu želite
Za podešavanje veličine svakog
zvučnika
Možete podesiti veličinu svakog zvučnika
(prednji lijevi/desni, prednji gornji lijevi/desni,
središnji, lijevi/desni surround, stražnji lijevi/
desni surround).
1 Odaberite zvučnik čiju veličinu želite
podesiti, zatim pritisnite .
2 Odaberite "Size".
3 Podesite veličinu odabranog zvučnika,
zatim pritisnite .
55 Large: Ako spojite velike zvučnike koji će
učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "Large". Inače odaberite "Large".
55 Small: Ako je zvuk izobličen ili ako pri
uporabi višekanalnog surround zvuka
nedostaju surround efekti, odaberite
"Small" za uključenje preusmjeravanja i
izlaz niskih frekvencija svakog kanala sa
subwoofera ili drugih "Large" zvučnika.
Napomena
Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
Savjeti
55"Large" ili "Small" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
"odrezati" duboke frekvencije tom kanalu.
Ako su duboke frekvencije za taj kanal odrezane,
sklop za preusmjeravanje šalje bas frekvencije na
subwoofer ili na druge "Large" zvučnike.
Međutim, kako duboke frekvencije nose određenu
količinu usmjerenja, bolje je ne rezati bas frekvencije. Čak i ako koristite male zvučnike, podesite
ih na "Large" ako želite izlaz niskih frekvencija sa
tog zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog
zvučnika, podesite ga na "Small".
Ako je ukupni dojam zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "Large". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti
ekvilizator.
55Na stražnje surround zvučnike će se primjenjivati
isto podešenje kao za surround zvučnike.
55Kad su prednji zvučnici podešeni na "Small", središnji, surround i prednji gornji zvučnici također
se automatski podešavaju na "Small".
55Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici se
automatski podese na "Large".
[[Crossover Freq (frekvencija
skretnice zvučnika)
Omogućuje podešavanje frekvencije skretnice
za basove kod zvučnika čija je veličina pode­
šena u izborniku Speaker Settings na "Small".
Izmjerena frekvencija skretnice se podešava
za svaki zvučnik nakon automatskog
kalibriranja.
1 Odaberite zvučnik koji želite
podesiti, zatim pritisnite .
2 Podesite vrijednost, zatim pri­
tisnite .
[[Test Tone
U izborniku "Test Tone" možete odabrati
vrstu ispitnog tona.
Savjeti
55Za podešavanje glasnoće za sve zvučnike odjednom, pritisnite MASTER VOL +/– ili  +/–.
Možete također koristiti MASTER VOLUME na
prijemniku.
55Vrijednosti tijekom podešavanja su prikazane na
TV zaslonu.
Za izlaz ispitnog tona iz svakog
zvučnika
Možete reproducirati ispitni ton iz svih zvučnika redom.
1 Odaberite "Test Tone", zatim pritisnite
 ili .
2 Podesite parametar, zatim pritisnite
.
55 OFF
55 AUTO: Ispitni ton se čuje redom iz
svakog zvučnika.
3 Podesite razinu zvučnika, zatim pritisnite .
70 HR
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
[[Distance Unit
Kad se ispitni ton čuje iz zvuč­
nika različitih od onih koji su
prikazani na TV zaslonu
Izbornik Surround Settings
55 Možda nisu čvrsto spojeni zvučnički kabeli.
Provjerite jesu li dobro spojeni te da se ne
mogu izvući laganim povlačenjem.
55 Kabeli zvučnika su možda u kratkom spoju.
Nije pravilno podešen raspored zvučnika.
Raspored zvučnika treba biti u skladu sa
spojenim zvučnicima.
[[D.Range Comp (kompresija
dinamičkog raspona)
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna ako
želite kasno noću gledati filmove uz smanjenu
glasnoću. Kompresija dinamičkog raspona
moguća je samo za Dolby Digital izvore.
55 MAX: Dinamički raspon se jako
komprimira.
55 STD: Kompresija dinamičkog raspona u
skladu s namjerama snimatelja zvuka.
55 AUTO: Dinamički raspon se komprimira
automatski.
55 OFF: Dinamički raspon se ne komprimira.
55Funkcija kompresije dinamičkog raspona omogućuje komprimiranje dinamičkog raspona zvučnog
zapisa na temelju informacija o dinamičkom
rasponu koje sadrži Dolby Digital signal.
55"STD" je standardna postavka, ali ona omogućuje
samo malu kompresiju. Zato se preporučuje
postavka "MAX". Time se značajno komprimira
dinamički raspon i time omogućuje gledanje filmova
kasno noću uz smanjenu glasnoću. Za razliku od
analognih načina ograničavanja, stupanj ograničenja
je već unaprijed određen i omogućuje vrlo prirodnu
kompresiju.
U izborniku "Sound Field Setup" možete
odabrati zvučni ugođaj i podesiti razinu
efekta i sl.
Za detalje o zvučnom efektu pogledajte
"Uživanje u surround zvuku" (str. 54).
Napomena
Opcije koje se mogu podesiti u svakom izborniku
ovise o zvučnom ugođaju.
Podešavanje razine efekta za
HD-D.C.S.
1 Odaberite "HD-D.C.S." i zatim pritisnite
 ili .
2 Odaberite željenu vrstu efekta, zatim
pritisnite .
HD-D.C.S. se dijeli na tri različita efekta:
Theater, Dynamic i Studio. Svaki od njih
karakteriziraju različite refleksije i jeke te su
optimizirani za usklađivanje s prostorijom,
ukusom i raspoloženjem slušatelja.
55 Dynamic: Želite li u potpunosti uživati u
zvučnim efektima, kao u kinodvorani?
Efekt Dynamic naglašava odbijanje
zvuka. Bez HD-D.C.S.-a se u mnogim
prostorijama do neke mjere čuje jeka, ali
zvuku nedostaje prostornosti. Ovaj efekt
akustički "otvara" takve vrste prostorija,
a rezultat je prostoran i dinamičan zvuk
nalik onome u snimateljskom studiju.
nastavlja se
71 HR
Podešavanje postavki
Savjeti
Omogućuje odabir mjerne jedinice za podešavanje udaljenosti.
55 FEET: Udaljenost je prikazana u stopama.
55 METER: Udaljenost je prikazana u metrima.
55 Theater: Efekt Theater (standardno pode­
šenje) miješa zvuk refleksija i jeka čime
se postiže zvuk nalik onome u snimateljskom studiju. Osim toga, ova postavka
miješa frekvencijske karakteristike koje se
često nalaze u profesionalnim studijima
i kinodvoranama. Idealan je za gledanje
filmova u prostoriji za slušanje s manje
odbijanja zvuka.
55 Studio: Postavka Studio minimalno
koristi efekte, i dalje pružajući izvrsno
kinematografsko iskustvo. Ova opcija
pruža točnost izvorne snimke.
Izbornik EQ Settings
Sljedeće parametre možete upotrijebiti za
podešavanje kvalitete tona (razina basova/
visokih tonova) prednjih zvučnika.
55 Basovi
55 Visoki tonovi
Basovi
Visoki tonovi
Razina
(dB)
Frekvencija
(Hz)
Napomena
Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
72 HR
Izbornik Audio Settings
Audiosignal možete podesiti po želji.
[[D.L.L. (Digital Legato Linear)
Funkcija D.L.L. je Sonyjeva tehnologija koja
omogućuje reproduciranje digitalnih audio­
signala loše kvalitete i analognih audiosignala
kao zvuka visoke kvalitete.
55 AUTO 1: Ova funkcija dostupna je za audio
formate koji komprimiranjem gube na
kvaliteti i analogne audiosignale.
55 AUTO 2: Ova funkcija dostupna je za Linear
PCM signale, kao i audio formate koji komprimiranjem gube na kvaliteti i analogne
audiosignale.
55 OFF
Napomena
Ova funkcija radi kad je odabrano "2CH ST.",
"A.F.D. AUTO", "MULTI ST." ili "HP 2CH". Ipak,
funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
––Kod prijema Linear PCM signala s frekvencijom
uzorkovanja drugačijom od 44,1 kHz.
––Kod prijema Dolby Digital Plus, Dolby Digital
EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio ili DTS-HD High Resolution Audio signala.
[[A/V Sync (Sinkronizacija audio i
video izlaza)
Omogućuje podešavanje vremena kašnjenja
zvuka kako bi se smanjila razlika između
prikaza slike i zvuka.
55 HDMI AUTO: Odgoda između audio izlaza
i video prikaza za zaslon spojen putem
HDMI kabela podesit će se automatski na
osnovi informacija s TV prijemnika. Ova
značajka dostupna je samo ako zaslon podržava funkciju A/V Sync.
55 0 ms – 300 ms: Kašnjenje možete podesiti
od 0 ms do 300 ms u koracima po 10 ms.
Napomene
55Ova funkcija je korisna kad upotrebljavate veliki
LCD ili plazma monitor ili projektor.
55Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
[[Dual Mono (Odabir jezika digital­
nog prijema)
Omogućava odabir željenog jezika kod dvojezičnih prijenosa. Funkcija je dostupna samo
za Dolby Digital izvore.
55 MAIN/SUB: Zvuk glavnog jezika emitira se
preko prednjeg lijevog zvučnika i istovremeno se čuje zvuk pomoćnog jezika preko
prednjeg desnog zvučnika.
55 MAIN: Čuje se zvuk glavnog jezika.
55 SUB: Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
Izbornik HDMI Settings
Možete po potrebi podesiti postavke za komponente spojene na HDMI priključnicu.
[[Ctrl for HDMI (Upravljanje za
HDMI)
Napomena
Kad podesite "Ctrl for HDMI" na "ON", može se
automatski promijeniti "Audio Out".
Omogućuje emitiranje HDMI signala na TV
čak i kada je prijemnik u stanju mirovanja.
55 ON: Kada je u stanju mirovanja, prijemnik
neprestano emitira HDMI signale s vlastite
HDMI TV OUT priključnice.
55 AUTO: Kada je TV uključen dok je prijem­
nik u stanju mirovanja, prijemnik neprestano
emitira HDMI signale s vlastite HDMI TV
OUT priključnice. Sony preporučuje ovu
postavku ako koristite Sony TV koji je
kompatibilan sa značajkom "BRAVIA"
Sync. Ova postavka štedi energiju u modu
mirovanja u usporedbi s postavkom "ON".
55 OFF: Prijemnik ne emitira HDMI signale
ako je u stanju mirovanja. Uključite prijem­
nik kako biste na TV-u uživali u izvoru
spojene komponente. Ova postavka štedi
energiju u modu mirovanja u usporedbi s
postavkom "ON".
Napomene
55Ova funkcija nije dostupna ako je "CTRL for
HDMI" podešeno na "OFF".
55Ako je odabrano "AUTO", možda će malo potrajati
prije nego slika i zvuk budu emitirani na TV, nego
kada je odabrano "ON".
55Kad je prijemnik u pripravnom stanju, pojavit će
se indikator "A. STANDBY" ako je opcija "Pass
Through" podešena na "AUTO" ili na "ON". Ipak,
indikator "A. STANDBY" nestaje ako je opcija
"Pass Through" podešena na "AUTO" i nisu
detektirani nikakvi signali.
[[Audio Out
Omogućuje vam podešavanje HDMI audio­
signala s komponente za reprodukciju spojene
na prijemnik putem HDMI priključka.
55 AMP: HDMI audio signali iz uređaja za
reprodukciju se čuju samo iz zvučnika spoje­
nih na ovaj prijemnik. Višekanalni zvuk se
može reproducirati u izvornom obliku.
Napomena
Audio signali se ne reproduciraju kroz zvučnike
TV-a kad je "Audio Out" podešen na "AMP".
nastavlja se
73 HR
Podešavanje postavki
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
funkcije Control for HDMI. Za detalje pogledajte "Priprema za "BRAVIA" Sync" (str. 59).
55 ON
55 OFF
[[Pass Through
55 TV+AMP: Zvuk se reproducira iz zvučnika
TV-a i zvučnika spojenih na prijemnik.
Napomene
55Kvaliteta zvuka s uređaja za reprodukciju ovisi
o kvaliteti zvuka TV-a, primjerice o broju kanala
te frekvenciji uzorkovanja i sl. Kad TV ima
stereo zvučnike, zvuk iz prijemnika je također
stereo kao kod TV-a čak i kad je izvorni zvuk
višekanalni.
55Kad prijemnik spojite na komponentu za prikaz
slike (projektor i sl.), možda neće biti izlaza
zvuka iz prijemnika. Tada odaberite "AMP".
55Kad odaberete ulazni signal kojem ste pridijelili
HDMI ulaz, zvuk se ne čuje iz TV-a.
Upravljanje bez spajanja
na TV
Možete upravljati ovim prijemnikom koristeći
pokazivač čak i ako TV nije spojen na
prijemnik.
AMP
[[HDMI Assign
Omogućuje pridjeljivanje ulaznih HDMI priključnica. Za detalje pogledajte "Imenovanje
HDMI ulaza" (str. 64).
Izbornik System Settings
GUI MODE
Možete prilagoditi postavke prijemnika.
V/v/B/b,
[[Auto Standby
Omogućuje vam podešavanje prijemnika
da se automatski uključi u pripravno stanje
ukoliko ne vršite operacije na njemu ili ako
ne prima nikakav signal.
55 ON: Uključuje pripravno stanje nakon
otprilike 30 minuta.
55 OFF: Ne uključuje pripravno stanje.
Napomene
55Ta funkcija neće raditi ako je odabrano TUNER.
55Ako koristite Auto Standby i Sleep Timer mod u
isto vrijeme, Sleep Timer ima prednost.
74 HR
RETURN/
EXIT O
MENU
Uporaba izbornika na
pokazivaču
Pritisnite GUI MODE više puta za
odabir "GUI OFF".
Na prijemniku se podešava mod pokazivača.
1 Pritisnite AMP.
2 Pritisnite MENU.
3 Više puta pritisnite / za odabir
željenog izbornika, zatim priti­
snite  ili .
4
5
Više puta pritisnite / za odabir
parametra koji želite podesiti,
a zatim pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za odabir
željenog podešenja, zatim
pritisnite .
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite  ili RETURN/EXIT .
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Podešavanje postavki
Napomena
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da nisu raspoloživi ili ih
nije moguće mijenjati.
75 HR
Pregled izbornika
U izbornicima su raspoložive sljedeće opcije. Za detalje o rukovanju izbornicima pogledajte str. 75.
Izbornik
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Postavke za
Automatska kalibracija (standardna)
automatsko
[STANDARD]
kalibriranje
Automatska kalibracija (prilagođena) FULL FLAT, ENGINEER,
[<AUTO CAL>]
[CUSTOM]
FRONT REF, OFF
Podešavanje
razine
[<LEVEL>]
Ispitni tonb)
[TEST TONE]
76 HR
ENGINEER
FULL FLAT
OFF
Glasnoća prednjeg lijevog zvučnikab) FL –10.0 dB do FL +10.0 dB
[FL LEVEL]
(povećanja od 0,5 dB )
FL 0 dB
Glasnoća prednjeg desnog zvučnikab) FR –10.0 dB do FR +10.0 dB
[FR LEVEL]
(povećanja od 0,5 dB)
FR 0 dB
Glasnoća središnjeg zvučnikab)
[CNT LEVEL]
Postavke
zvučnika
[<SPEAKER>]
OFF, AUTO c)
Tvorničko
podešenje
CNT - 10.0 dB do CNT +10.0 dB CNT 0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
Glasnoća lijevog surround zvučnikab) SL –10.0 dB do SL +10.0 dB
[SL LEVEL]
(povećanja od 0,5 dB)
SL 0 dB
Glasnoća desnog surround zvučnikab) SR –10.0 dB do SR +10.0 dB
[SR LEVEL]
(povećanja od 0,5 dB)
SR 0 dB
Glasnoća stražnjeg surround
zvučnikab)
[SB LEVEL]
SB 0 dB
SB –10.0 dB do SB +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
Glasnoća stražnjeg lijevog surround SBL –10.0 dB do SBL +10.0 dB
zvučnikab)
(povećanja od 0,5 dB)
[SBL LEVEL]
SBL 0 dB
Glasnoća stražnjeg desnog surround SBR –10.0 dB do SBR +10.0 dB
zvučnikab)
(povećanja od 0,5 dB)
[SBR LEVEL]
SBR 0 dB
Glasnoća prednjeg gornjeg lijevog
zvučnikab)
[LH LEVEL]
LH –10.0 dB do LH +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
LH 0 dB
Glasnoća prednjeg gornjeg desnog
zvučnikab)
[RH LEVEL]
RH –10.0 dB do RH +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
RH 0 dB
Glasnoća subwooferab)
[SW LEVEL]
SW –10.0 dB do SW +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SW 0 dB
Kompresija dinamičkog raspona
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Konfiguracija zvučnika
[SP PATTERN]
5/2.1 do 2/0
(20 konfiguracija)
3/4.1
Veličina prednjih zvučnikab)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina središnjeg zvučnikab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Izbornik
[Display]
Postavke
Tvorničko
podešenje
Veličina surround zvučnikab)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina prednjih gornjih zvučnikab) LARGE, SMALL
[FH SIZE]
LARGE
Dodjeljivanje stražnjih surround
zvučnikad)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Udaljenost prednjeg lijevog
zvučnikab)
[FL DIST.]
FL 1.00 m do FL 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
FL 3.00 m
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikab)
[FR DIST.]
FR 1.00 m do FR 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
FR 3.00 m
Udaljenost središnjeg zvučnikab)
[CNT DIST.]
CNT 1.00 m do CNT 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
CNT 3.00 m
Udaljenost lijevog surround
zvučnikab)
[SL DIST.]
SL 1.00 m do SL 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SL 3.00 m
Udaljenost desnog surround
zvučnikab) [SR DIST.]
SR 1.00 m do SR 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SR 3.00 m
Udaljenost stražnjeg surround
zvučnikab)
[SB DIST.]
SB 1.00 m do SB 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SB 3.00 m
Udaljenost stražnjeg lijevog
surround zvučnikab)
[SBL DIST.]
SBL 1.00 m do SBL 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SBL 3.00 m
Udaljenost stražnjeg desnog
surround zvučnikab)
[SBR DIST.]
SBR 1.00 m do SBR 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SBR 3.00 m
Podešavanje postavki
Parametri
[Display]
Udaljenost prednjeg gornjeg lijevog LH 1.00 m do LH 10.00 m
zvučnikab)
(korak 0,1 m)e)
[LH DIST.]
LH 3.00 m
Udaljenost prednjeg gornjeg desnog RH 1.00 m do RH 10.00 m
zvučnikab)
(korak 0,1 m)e)
[RH DIST.]
RH 3.00 m
Udaljenost subwooferab)
[SW DIST.]
SW 1.00 m do SW 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SW 3.00 m
Jedinica za udaljenost
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METER
Frekvencija skretnice prednjih
zvučnikaf)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(korak 10 Hz)
Frekvencija skretnice središnjeg
zvučnikaf)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(korak 10 Hz)
nastavlja se
77 HR
Izbornik
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Tvorničko
podešenje
Frekvencija skretnice surround
zvučnikaf)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(korak 10 Hz)
Frekvencija skretnice prednjih
gornjih zvučnikaf)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(korak 10 Hz)
Postavke za
Razina efektag)
surround
[EFFECT]
[<SURROUND>]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO THEATER
EQ postavke
[<EQ>]
Razina basova prednjih zvučnika
[BASS]
BASS –10 dB do BASS +10 dB
(povećanja od 1 dB)
BASS 0 dB
Razina visokih tonova prednjih
zvučnika
[TREBLE]
TREBLE –10 dB do TREBLE
+10 dB
(povećanja od 1 dB)
TREBLE 0 dB
STEREO, MONO
STEREO
Postavke za tuner Mod prijema FM postaja
[<TUNER>]
[FM MODE]
Audio postavke
[<AUDIO>]
Imenovanje pohranjenih postaja
[NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
pohranjenih postaja (Name Input)"
(str. 53).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
D.L.L. OFFh)
Sinkronizacija audio i video izlaza
[A/V SYNC]
HDMI AUTO, 0 ms do 300 ms
(korak od 10 ms)
0 ms
Odabir jezika digitalnog prijema
DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Dodjeljivanje digitalnog audio ulaza Detalje pogledajte u "Reprodukcija
[A. ASSIGN]
zvuka/slike iz drugih ulaza (Input
Assign)" (str. 63).
Video postavke
[<VIDEO>]
Dodjeljivanje video ulaza
[V. ASSIGN]
Detalje pogledajte u "Reprodukcija
zvuka/slike iz drugih ulaza (Input
Assign)" (str. 63).
HDMI postavke
[<HDMI>]
Upravljanje za HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Propusnost
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Audio izlaz
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Dodjeljivanje HDMI ulaza
[H. ASSIGN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje HDMI ulaza" (str. 64).
Postavke sustava Automatsko pripravno stanje
[<SYSTEM>]
[AUTO STBY]
Imenovanje ulaza
[NAME IN]
78 HR
STBY ON, STBY OFF
Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza (Name Input)" (str. 44).
STBY ON
a)Ovaj
parametar možete odabrati samo ako ste proveli automatsko kalibriranje.
o podešenju konfiguracije zvučnika, neki parametri ili postavke možda neće biti dostupni.
c) predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d)Taj parametar možete odabrati samo ako "SP PATTERN" nije podešeno na konfiguraciju sa stražnjim
surround zvučnicima ili prednjim gornjim zvučnicima (str. 34).
e)Možete podesiti samo udaljenost u koracima od 1 cm ako ste izveli automatsko kalibriranje i spremili rezultat
mjerenja.
f)Taj parametar možete odabrati samo kad je zvučnik podešen na "SMALL".
g)Taj parametar možete odabrati samo ako je podešen zvučni ugođaj "HD-D.C.S.".
h)"D.L.L. AUTO1" za europski, australski i tajvanski model.
b)Ovisno
Podešavanje postavki
nastavlja se
79 HR
Pregled informacija na
pokazivaču
Na pokazivaču se prikazuju razne informacije
o statusu prijemnika, npr. o zvučnom ugođaju.
1 Odaberite ulaz za koji želite provjeriti
informacije.
2 Pritisnite AMP i zatim više puta pritisnite
DISPLAY.
Svakim pritiskom na DISPLAY, prikaz se
mijenja na sljedeći način.
Indeksni naziv ulaza*  Odabrani ulaz
 Trenutni zvučni ugođaj  Razina
glasnoće  Podaci o signalu**
Pri slušanju FM/AM radiopostaja
Naziv pohranjene postaje*  Frekvencija
 Trenutni zvučni ugođaj  Razina
glasnoće
Kod prijema RDS signala (samo
europski, australski i tajvanski model)
Program Service naziv ili naziv pohranjene
postaje*  Frekvencija, valno područje
i programski broj  Trenutni zvučni
ugođaj  Razina glasnoće
* Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste ga
dodijelili, za ulaz ili pohranjenu radiopostaju.
Indeksni naziv se ne prikazuje ako su uneseni
samo razmaci ili ako je jednak nazivu ulaza.
**Informacije o signalu se možda neće prikazivati.
Napomena
Kod nekih jezika možda neće biti prikazani određeni
znakovi i oznake.
Savjet
Prikaz ne možete promijeniti kad se na pokazivaču
prikazuje "GUI MODE". Pritisnite GUI MODE
više puta za odabir "GUI OFF".
80 HR
Uporaba daljinskog upravljača
Programiranje daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač možete prilagoditi za rad s
komponentama spojenima na ovaj prijemnik.
Možete ga čak programirati za komponente
drugih proizvođača i Sony komponente kojima
inače ne može upravljati.
Prije početka uzmite u obzir sljedeće:
–– Nije moguće promijeniti postavke tipaka
ulaza TUNER i USB.
–– Daljinski upravljač može upravljati samo
komponentama koje mogu primati infracrvene upravljačke signale.
RM
SET UP
SHIFT
Tipke
ulaza
AV ?/1
TV
Brojčane
tipke
ENT/MEM
1 Pritisnite i zadržite RM SET UP
i zatim pritisnite AV /.
Indikator RM SET UP trepće sporo.
2 Pritisnite tipku ulaza za kompo­
nentu koju želite programirati.
Primjerice, ako želite upravljati video­
rekorderom spojenim na VIDEO 1,
pritisnite VIDEO 1.
Svijetle indikatori RM SET UP i SHIFT.
3 Brojčanim tipkama unesite
brojčani kôd.
Ako postoji više kodova, pokušajte
unijeti bilo koji, u skladu s opremom,
uključujući TV prijemnik.
Pronađite odgovarajuće brojčane kodove
u tablicama na str. 81–84.
Napomena
Za tipku TV vrijede samo kodovi iznad 500.
4 Pritisnite ENT/MEM.
Nakon provjere brojčanog koda, tipka
RM SET UP zatrepće dvaput i daljinski
upravljač automatski izlazi iz moda
programiranja.
5 Ponovite korake 1 do 4 za pro­
gramiranje drugih komponenti.
Napomena
Indikator RM SET UP se isključi kad pritisnete
brojčanu tipku.
Za poništenje programiranja
Pritisnite RM SET UP u bilo kojem koraku.
Daljinski upravljač automatski izlazi iz funkcije
programiranja.
Za aktivaciju ulaza nakon
programiranja
Pritisnite programiranu tipku kako biste aktivirali željeni ulaz.
55 Ako indikator RM SET UP ne svijetli u
koraku 1, baterije su slabe. Zamijenite obje
baterije.
55 Ako pri unosu brojčanog koda indikator
RM SET UP trepće brzo 5 puta zaredom,
dogodila se greška.
Ponovno počnite od koraka 1.
Upotrijebite brojčane kodove u sljedećim tabli­
cama za upravljanje komponentama drugih
proizvođača i Sonyjevim komponentama
kojima ovaj daljinski upravljač inače ne može
upravljati. Pošto se signal kojeg komponenta
primi s daljinskog upravljača razlikuje ovisno
o modelu i godini proizvodnje, pojedine komponente mogu imati više od jednog brojčanog
koda. Ako ne uspijete programirati daljinski
upravljač pomoću jednog koda, pokušajte s
drugim.
Napomene
55Brojčani kodovi temelje se na najnovijim informa­
cijama dostupnima za svakog proizvođača. Ipak,
postoji mogućnost da vaša komponenta neće
reagirati na neke ili sve kodove.
55Neke od tipaka ulaza na ovom daljinskom uprav­
ljaču možda neće biti dostupne kod uporabe
određene komponente.
Za upravljanje CD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
Za upravljanje DAT uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
203
PIONEER
219
nastavlja se
81 HR
Uporaba daljinskog upravljača
Ako programiranje ne uspije,
provjerite sljedeće:
Brojčani kodovi prema
komponentama i proizvođaču
komponente
Za upravljanje kasetofonom
Za upravljanje DVD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
201, 202
SONY
401, 402, 403
DENON
204, 205
BROKSONIC
424
KENWOOD
206, 207, 208, 209
DENON
405
NAKAMICHI
210
HITACHI
416
PANASONIC
216
JVC
415, 423
PHILIPS
211, 212
MITSUBISHI
419
PIONEER
213, 214
ORITRON
417
TECHNICS
215, 216
PANASONIC
406, 408, 425
YAMAHA
217, 218
PHILIPS
407
PIONEER
409, 410
Za upravljanje MD uređajem
RCA
414
Proizvođač
Kod(ovi)
SAMSUNG
416, 422
SONY
301
TOSHIBA
404, 421
DENON
302
ZENITH
418, 420
JVC
303
KENWOOD
304
Za upravljanje HDD rekorderom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
307, 308, 309
Za upravljanje Blu-ray uređajem/
rekorderom
Za upravljanje DVD rekorderom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
401, 402, 403
Za upravljanje DVD/VCR
COMBO uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
411
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
310, 311, 312
PANASONIC
335
Za upravljanje DVD/HDD
COMBO uređajem
SAMSUNG
336
Proizvođač
Kod(ovi)
LG
337
SONY
401, 402, 403
Za upravljanje PSX uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
313, 314, 315
82 HR
Za upravljanje TV-om
Proizvođač
Kod(ovi)
Proizvođač
Kod(ovi)
RADIO SHACK
SONY
501, 502
503, 510, 527, 565,
567
AIWA
501, 536, 539
RCA/PROSCAN
AKAI
503
503, 510, 523, 529,
544
AOC
503
SAMSUNG
CENTURION
566
CORONADO
517
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566,
569
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
SAMPO
566
DAYTRON
517, 566
SABA
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
530, 537, 547, 549,
558
SANYO
FISHER
508, 545
508, 545, 546, 560,
567
FUNAI
548
SCOTT
503, 566
FUJITSU
528
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
SHARP
518, 551 517, 535,
550, 561, 565
GRUNDIG
511, 533, 534
SYLVANIA
503, 518, 566
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557,
571
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 539, 540, 541,
551
ITT/NOKIA
521, 522
TELEFUNKEN
J.C.PENNY
503, 510, 566
530, 537, 538, 547,
549, 558
JVC
516, 552
TEKNIKA
517, 518, 567
KMC
517
WARDS
503, 517, 566
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
MARANTZ
527
GE
503, 509, 510, 544
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
LOEWE
515, 534, 556
VIZIO
576, 577
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559,
572
PHILIPS
515, 518, 557, 570,
571
PHILCO
503, 504, 514, 517,
518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
Uporaba daljinskog upravljača
NEC
Za upravljanje LD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Za upravljanje Video CD
uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
605
nastavlja se
83 HR
Za upravljanje videorekorderom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
Za upravljanje satelitskim
prijemnikom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AIWA*
710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT
740
AMSTRAD
845, 846
EMERSON
750
BskyB
862
FISHER
717, 720
866
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GRUNDIG
859, 860
GOLDSTAR/LG
723, 753
HUMAX
846, 847
HITACHI
722, 725, 729, 741
THOMSON
857, 861, 864, 876
ITT/NOKIA
717
PACE
JVC
726, 727, 728, 736
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
MAGNAVOX
730, 731, 738
PANASONIC
818, 855
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
PHILIPS
NEC
736
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
*Ako AIWA videorekorder ne radi čak i ako ste
unijeli kôd za AIWA, unesite kôd za Sony.
Za upravljanje kabelskim
prijemnikom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA 815, 816, 817, 844
84 HR
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
Resetiranje daljinskog
upravljača
AV ?/1
?/1
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe,
odnesite ga u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
MASTER
VOL –/
2–
1 Dok držite MASTER VOL – ili
 –, pritisnite i zadržite / i
zatim pritisnite AV /.
Indikator RM SET UP trepće 3 puta.
2 Otpustite sve tipke.
Izbrisan je cjelokupan sadržaj memorije
daljinskog upravljača (tj. svi programirani
podaci).
55 Prije uporabe prijemnika, provjerite je li
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad uređaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
stražnje strane uređaja.
55 Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
55 Ako duže vremena nećete koristiti uređaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
55 Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, do
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
Dodatne informacije
nastavlja se
85 HR
O postavljanju
55 Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako bi
spriječili stvaranje topline i time produžili
vijek trajanja prijemnika.
55 Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
topline, nemojte ga izlagati izravnom utjecaju
sunčevih zraka, jake prašine ili mehaničkih
udara.
55 Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar uređaja.
55 Nemojte postavljati prijemnik u blizinu uređaja poput TV-a, videouređaja ili kasetofona.
(Ako se prijemnik koristi zajedno s TV
prijemnikom, videorekorderom ili kasetofonom i postavi preblizu tim uređajima, mogu
se pojaviti šumovi i smanjiti se kvaliteta slike.
To posebno vrijedi ako se upotrebljava
sobna antena. Preporučujemo zato uporabu
vanjske antene.)
55 Imajte na umu da kod postavljanja prijem­
nika na posebno obrađen pod (poliran,
nauljen, premazan voskom), mogu nastati
mrlje ili može izblijedjeti boja.
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata, obratite
pozornost da je prijemnik isključen i izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili
otopine kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na
problem pri uporabi prijemnika, molimo da
se obratite najbližem ovlaštenom Sony
prodavatelju ili servisu.
86 HR
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete na
bilo koji od sljedećih problema, koristite ove
upute za otklanjanje kvarova. Ako se problem
nastavi, obratite se najbližem Sony prodavatelju
ili servisu. Imajte na umu da, ukoliko serviser
zamijeni neke dijelove tijekom popravka,
možete zadržati te dijelove.
Napajanje
Prijemnik se automatski isključuje.
55 Opcija "Auto Standby" je podešena na
"ON" (str 74).
55 Aktivan je Sleep Timer (str. 15).
Zvuk
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
55 Provjerite je li DVD, itd. snimljen u Dolby
Digital ili DTS formatu.
55 Kod spajanja DVD uređaja i sl. na digitalne
ulaze ovog prijemnika, provjerite je li raspoloživo podešenje digitalnog audioizlaza
spojene komponente.
55 Podesite "Audio Out" na "AMP" u izborniku HDMI.
Nije moguće postići surround efekt.
55 Pripazite da odaberete zvučni ugođaj za
film ili glazbeni mod (str. 54 ili 55).
55 Zvučni ugođaji ne rade kad se primaju
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio ili Dolby TrueHD signali
s frekvencijom uzorkovanja višom od
48 kHz.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
55 Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
55 Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
55 Provjerite INPUT MODE (str. 62).
55 Provjerite podešenje za "Audio Out" u
izborniku HDMI Settings (str. 73).
55 Provjerite je li komponenta pravilno
spojena na HDMI priključnicu za tu
komponentu.
55 Super Audio CD ne možete slušate spajanjem putem priključnice HDMI.
55 Ovisno o komponenti, možda će biti potre­
bno podesiti postavku HDMI. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
55 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabel.
55 Kad je na TV zaslonu prikazan GUI, iz
prijemnika se možda neće čuti zvuk. Pritisnite GUI MODE za odabir "GUI OFF".
55 Provjerite nije li odabrani digitalni audio
ulaz pridijeljen ulazu drugih signala
(str. 63).
55 Provjerite da se ne koristi "A. DIRECT".
Dodatne informacije
Nema zvuka iz nekih zvučnika, ili je
zvuk vrlo tih.
55 Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi provjerili čuje li se zvuk u slušali­
cama. Ako se u slušalicama čuje samo jedan
kanal, komponenta možda nije ispravno
spojena na prijemnik. Provjerite jesu li
kabeli do kraja utaknuti u priključnice
na prijemniku i komponenti. Ako se u
slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda
prednji zvučnik nije ispravno spojen na
prijemnik. Provjerite spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
55 Spojite priključnicu i lijevog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabel (nije
priložen).
55 Podesite razinu glasnoće zvučnika (str. 69).
55 Provjerite jesu li središnji/surround zvučnici
podešeni na "Small" ili "Large".
55 Preko izbornika Auto Calibration ili "SP
Pattern" u izborniku SPEAKER provjerite
jesu li podešene prikladne postavke
zvučnika. Zatim uporabom značajke "Test
Tone" u izborniku Speaker Settings provjerite emitira li se zvuk točno sa svakog
zvučnika.
55 Neki diskovi nemaju označavajući signal
za Dolby Digital Surround EX iako na
pakiranju imaju Dolby Digital Surround
EX logotipe.
55 Provjerite je li subwoofer spojen čvrsto i
pravilno.
55 Provjerite jest li uključili subwoofer.
55 Ovisno o odabranom zvučnom ugođaju,
iz subwoofera se ne čuje zvuk.
55 Ako su svi zvučnici podešeni na "Large"
i odabran je "NEO6 CIN" ili "NEO6
MUS", ne čuje se zvuk iz subwoofera.
nastavlja se
87 HR
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
55 Provjerite jesu li svi kabeli spojeni na
ulaze/izlaze u skladu s odgovarajućim
priključnicama na prijemniku, zvučnicima
i drugim komponentama.
55 Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente uključeni.
55 Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
55 Provjerite da SPEAKERS nije podešen na
"SPK OFF" (str. 36).
55 Provjerite nisu li na prijemnik spojene
slušalice.
55 Pritisnite MUTING ili  na daljinskom
upravljaču za uključenje zvuka.
55 Pokušajte pritisnuti tipku ulaza na daljin­
skom upravljaču ili zakrenuti INPUT
SELECTOR na prijemniku za odabir
željene komponente (str. 43).
55 Aktivirala se zaštita na prijemniku. Isklju­
čite prijemnik, uklonite uzrok kratkog
spoja i ponovno uključite prijemnik.
Čuje se jako brujanje ili šum.
55 Provjerite jesu li zvučnici i komponente
pravilno spojeni.
55 Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3 metra
od TV prijemnika ili fluorescentne
rasvjete.
55 Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
55 Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Lijevi i desni signal nisu balansirani ili
su zamijenjeni.
55 Provjerite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i pravilno spojeni.
55 Podesite parametre razine zvuka u izborniku Speaker Settings.
88 HR
Ako je prijemnik u pripravnom stanju,
na TV-u nema zvuka.
55 Kad prijemnik uđe u pripravno stanje,
koristit će se zvuk iz zadnje HDMI
komponente odabrane prije isključenja
prijemnika. Ako uživate u reprodukciji
druge komponente, reproducirajte komponentu i provedite operaciju One-Touch
Play (reprodukcija pritiskom na jednu
tipku) ili uključite prijemnik i odaberite
HDMI komponentu koju želite.
55 Ako komponente spojene na prijemnik
nisu kompatibilne sa značajkom "BRAVIA"
Sync povedite računa da "Pass Through"
u izborniku HDMI Settings bude podešeno
na "ON" (str. 73).
Iz prijemnika i zvučnika TV-a ne čuje
se zvuk.
55 Provjerite podešenje za "Audio Out" u
izborniku HDMI Settings (str. 73).
55 Provjerite je li komponenta pravilno
spojena na HDMI priključnicu za tu
komponentu.
55 Super Audio CD ne možete slušate spajanjem putem priključnice HDMI.
55 Ovisno o komponenti, možda će biti potre­
bno podesiti postavku HDMI. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
55 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabel.
55 Kad je na TV zaslonu prikazan GUI, iz
prijemnika se možda neće čuti zvuk. Priti­
snite GUI MODE za odabir "GUI OFF".
55 TV treba podržavati funkciju System
Audio Control.
55 Ako TV nema funkciju System Audio
Control, podesite postavke za "Audio Out"
u izborniku HDMI Settings na
–– "TV+AMP" ako želite slušati zvuk iz
TV zvučnika i prijemnika.
–– "AMP" ako želite slušati zvuk iz
prijemnika.
55 Kad prijemnik spojite na video komponentu
(projektor i sl.), možda neće biti izlaza
zvuka iz prijemnika. Tada odaberite
"AMP".
55 Ako ne možete čuti zvuk s komponente
spojene na prijemnik dok je na prijemniku
odabran TV ulaz
–– Odaberite odgovarajući ulaz kad želite
gledati program na komponenti spojenoj
na prijemnik putem HDMI priključnice.
–– Promijenite TV kanal kad želite gledati
TV emisiju.
–– Odaberite ispravnu komponentu ili ulaz
koji želite gledati pri reprodukciji
programa na komponenti spojenoj na
TV. Za taj postupak pogledajte upute za
uporabu TV-a.
Snimanje nije moguće.
55 Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
55 Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipaka ulaza (str. 43).
Slika
Na TV-u se ne prikazuje 3D slika.
55 Ovisno o TV prijemniku ili video opremi,
3D sadržaji se možda neće moći
prikazati.
Ako je prijemnik u pripravnom stanju,
na TV-u nema slike.
55 Kad prijemnik uđe u pripravno stanje,
koristit će se slika iz zadnje HDMI
komponente odabrane prije isključenja
prijemnika. Ako uživate u reprodukciji
druge komponente, reproducirajte komponentu i provedite operaciju One-Touch
Play (reprodukcija pritiskom na jednu
tipku) ili uključite prijemnik i odaberite
HDMI komponentu koju želite.
55 Ako komponente spojene na prijemnik
nisu kompatibilne sa značajkom "BRAVIA"
Sync povedite računa da "Pass Through"
u izborniku HDMI Settings bude podešeno
na "ON" (str. 73).
Snimanje nije moguće.
55 Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
55 Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipaka ulaza (str. 43).
Na TV zaslonu se ne prikazuje GUI
izbornik.
55 Pritisnite GUI MODE više puta za odabir
"GUI ON". Ako se GUI izbornik i dalje
ne prikazuje na TV zaslonu, pritisnite
MENU.
55 Provjerite je li TV spojen pravilno.
89 HR
Dodatne informacije
Na TV-u se ne prikazuje slika.
55 Tipkama ulaza odaberite odgovarajući ulaz.
55 Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
55 Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
55 Pravilno dodijelite videoulaz komponenti.
55 Konvertirate li ulazni signal putem ovog
prijemnika, on mora biti istovjetan ulazu
(str. 31).
55 Kad za povezivanje koristite HDMI-DVI
konverzijski kabel, slika se možda neće
ispravno emitirati.
55 Provjerite jesu li kabeli pravilno i čvrsto
spojeni na komponente.
55 Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte upute za uporabu svake od
komponenata.
55 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabel.
Tuner
FM prijem je loš.
55 Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel
(nije dio isporuke) za spajanje prijemnika
na vanjsku FM antenu kao na sljedećoj
slici.
Željene RDS informacije nisu vidljive
na pokazivaču.*
55 Usluga je možda privremeno nedostupna.
Obratite se radiopostaji i provjerite pruža
li takve usluge.
*Samo europski, australski i tajvanski model.
Vanjska FM antena
iPhone/iPod
Prijemnik
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
55 Provjerite jesu li antene pravilno spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite vanjsku antenu.
55 Signal postaja je suviše slab pri automat­
skom ugađanju. Koristite izravno ugađanje.
55 Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugađanja (kod izravnog ugađanja AM
postaja) (str. 52).
55 Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju
pomoću pretraživanja pohranjenih postaja).
Pohranite postaje (str. 52).
55 Pritisnite AMP, zatim pritisnite više puta
DISPLAY na daljinskom upravljaču tako
da se na pokazivaču pojavi frekvencija.
RDS ne radi.*
55 Provjerite je li ugođena FM RDS postaja.
55 Odaberite FM postaju s jačim signalom.
90 HR
Zvuk je izobličen.
55 Više puta pritisnite tipku MASTER VOL
– ili  – na daljinskom upravljaču.
55 Podesite postavku "EQ" na iPhone/iPod
uređaju na "Off" ili "Flat".
iPhone/iPod se ne puni.
55 Provjerite je li prijemnik uključen.
55 Provjerite je li iPhone/iPod čvrsto spojen.
Ne može upravljati iPhone/iPod
uređajem.
55 Provjerite jeste li skinuli zaštitnu masku s
iPhone/iPod uređaja.
55 Ovisno o sadržaju na iPhone/iPod
uređaju, može potrajati neko vrijeme do
pokretanja reprodukcije.
55 Odspojite iPhone/iPod te ga ponovno
spojite.
55 Koristite nepodržani iPhone/iPod. Pogledajte "Kompatibilni iPod/iPhone uređaji"
(str. 45) za popis podržanih uređaja.
Glasnoća zvona iPhonea se ne mijenja.
55 Podesite glasnoću zvona na samom
iPhoneu.
USB uređaj
Koristite li podržani USB uređaj?
55 Spojite li nepodržani USB uređaj, može
doći do sljedećih problema. Pogledajte
"Kompatibilni USB uređaji" (str. 48) za
pojedinosti o podržanim uređajima.
–– USB uređaj nije prepoznat.
–– Nazivi datoteka ili mapa se ne prikazuju
na prijemniku.
–– Reprodukcija nije moguća.
–– Zvuk preskače.
–– Pojava smetnji.
–– Izobličen zvuk.
Čuje se šum, zvuk preskače ili je
izobličen.
55 Isključite prijemnik i ponovno spojite
USB uređaj, zatim uključite prijemnik.
55 Glazbeni podaci sadrže smetnje ili je
zvuk izobličen.
USB uređaj se ne može spojiti na
priključnicu  (USB).
55 Pokušali ste spojiti USB uređaj na krivu
stranu. Ispravno orijentirajte USB priključak prije spajanja.
USB uređaj nije prepoznat.
55 Isključite prijemnik, zatim odspojite USB
uređaj. Ponovno uključite prijemnik,
zatim spojite USB uređaj.
55 Spojite podržani USB uređaj (str. 48).
55 USB uređaj ne radi pravilno. Za pomoć
pri rješavanju problema, pogledajte upute
za uporabu USB uređaja.
Reprodukcija ne počinje.
55 Isključite prijemnik i ponovno spojite
USB uređaj, zatim uključite prijemnik.
55 Spojite podržani USB uređaj (str. 48).
55 Pritisnite  za pokretanje reprodukcije.
Nije moguća reprodukcija audio
datoteke.
55 Nije moguća reprodukcija MP3 datoteka
u formatu MP3 PRO.
55 Audiodatoteka se sastoji od više audio
zapisa.
55 Neke AAC datoteke se možda neće reproducirati pravilno.
55 Nije moguća reprodukcija WMA datoteka
u Windows Media Audio Lossless i
Professional formatu.
55 Nisu podržani USB uređaji formatirani u
drugim sustavima osim FAT16 ili FAT32.
55 Koristite li USB uređaj s paeticijama,
mogu se reproducirati samo audiodatoteke
s prve particije.
55 Moguća je reprodukcija do 8 razina mapa
(uključujući mapu "ROOT").
nastavlja se
91 HR
Dodatne informacije
Dulje vrijeme prikazuje se "Reading"
ili je potrebno mnogo vremena za
pokretanje reprodukcije.
55 Postupak čitanja uređaja može dulje
trajati u sljedećim slučajevima.
–– Na USB uređaju se nalazi velik broj
mapa ili datoteka.
–– Struktura mapa je iznimno kompleksna.
–– Uređaj ima veliki memorijski kapacitet.
–– Unutarnja memorija je fragmentirana.
Stoga, preporučamo da slijedite ove
smjernice.
–– Ukupan broj mapa na USB uređaju:
100 ili manje (uključujući mapu "ROOT")
–– Ukupan broj datoteka po mapi: 100 ili
manje.
Nazivi su pogrešno prikazani na
pokazivaču.
55 Podaci na USB uređaju su možda oštećeni.
55 Ovaj prijemnik može prikazati sljedeće
znakove:
–– Velika slova (A do Z)
–– Mala slova (a do z)
–– Brojeve (0 do 9)
–– Simbole (' < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Ostali znakovi možda se neće ispravno
prikazati.
55 Broj mapa je premašio 100 (uključujući
mapu "ROOT").
55 Broj datoteka u mapi je premašio 100.
55 Ne mogu se reproducirati datoteke koje
su kriptirane, zaštićene zaporkama itd.
*Ovaj uređaj podržava FAT16 i FAT32 ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju ove
FAT formate. Za detalje pogledajte upute za
uporabu svakog USB uređaja ili se obratite
proizvođaču.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
55 Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
55 Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
55 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite
novima.
55 Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
55 Kad upravljate programiranom komponen­
tom drugog proizvođača, daljinski upravljač
možda neće raditi kako treba, ovisno o
modelu i proizvođaču te komponente.
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi.
55 Provjerite HDMI spajanje (str. 23, 24).
55 Podesite "Ctrl for HDMI" na "ON" u
izborniku HDMI Settings.
55 Spojena komponenta treba podržavati
funkciju Control for HDMI.
55 Provjerite podešenja funkcije Control for
HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte
upute za uporabu spojene komponente.
55 Kad je funkcija "Ctrl for HDMI" podešena
na "OFF", "BRAVIA" Sync ne radi
pravilno, čak i ako je oprema spojena na
priključnicu HDMI IN.
92 HR
55 Vrsta i broj komponenti kojima se može
upravljati putem funkcije "BRAVIA" Sync
ograničene su HDMI CEC standardom na
sljedeći način.
–– Oprema za snimanje (Blu-ray, DVD
rekorder, i sl.): do 3 komponente
–– Oprema za reprodukciju (Blu-ray, DVD
uređaj, i sl.): do 3 komponente
–– Prijemnici: do 4 komponente
–– AV prijemnik (audio sustav): 1
komponenta
Pri uporabi funkcije Control for HDMI
daljinski upravljač TV-a ne može
upravljati spojenom komponentom.
55 Ovisno o spojenoj komponenti i TV-u,
možda ćete ih trebati podesiti. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata
i TV-a.
55 Promijenite ulaz prijemnika u HDMI ulaz
spojen na komponentu.
Poruke o pogreškama
Ako dođe do pogreške u radu, na pokazivaču
se prikazuje poruka. Moguće je provjeriti
stanje sustava prema toj poruci. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
PROTECTOR
Zvučnicima se šalje nepravilno napajanje
ili je prijemnik prekriven i ventilacijski
otvori su blokirani. Prijemnik će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi.
Provjerite spajanje kabela zvučnika i
ponovno uključite prijemnik.
USB FAIL
Detektiran je prekomjeran napon u
priključnici  (USB). Prijemnik će se
automatski isključiti nakon nekoliko sekundi. Provjerite iPhone/iPod ili USB uređaj,
zatim ga odspojite i ponovno uključite
napajanje.
Za druge poruke pogledajte "Lista poruka
nakon automatskog kalibriranja" (str. 40),
"Poruke vezane za rad iPhone/iPod uređaja"
(str. 47) i "Poruke vezane za rad USB uređaja" (str. 50).
Formatiranje memorije
Odjeljci s dodatnim informacijama
Za brisanje
Pogledajte
Svih postavki u memoriji
str. 34
Osobno podešenih zvučnih ugođaja str. 58
Tehnički podaci
PODACI O AUDIO SNAZI
Pojačalo
Stereo izlazna snaga
(8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga1)
(8 ohma, 1 kHz, THD 10%)
140 W po kanalu
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
1)Referentna
izlazna snaga za prednje, središnji,
surround, stražnje surround i prednje gornje
zvučnike. Ovisno o postavkama zvučnog ugođaja
i izvoru, možda se neće čuti zvuk.
2)INPUT SHORT (zaobilazi
zvučne ugođaje i
ekvilizator).
3)Balansirano, ulazna razina.
nastavlja se
93 HR
Dodatne informacije
Frekvencijski odziv
Analogni
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (zaobilazi
zvučne ugođaje i
ekvilizator)
Ulaz
Analogni
Osjetljivost: 500 mV/
50 kiloohma
S/N2): 96 dB
(A, 500 mV3))
Digitalni (koaksijalni)
Impedancija: 75 ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/1 kiloohm
SUBWOOFER Napon: 2 V/1 kiloohm
Ekvilizator
Razine pojačanja ±10 dB, korak 1 dB
FM tuner
Raspon ugađanja
Antena
Priključnice antena
Međufrekvencija
Općenito
87,5 MHz – 108,0 MHz
FM žičana antena
75 ohma, asimetrično
10,7 MHz
AM tuner
Raspon ugađanja
Skala ugađanja
Antena
Međufrekvencija
9 kHz korak;
531 kHz – 1602 kHz
Okvirna antena
450 kHz
Video
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
Pb: 0,7 Vp-p, 75 ohma
Pr: 0,7 Vp-p, 75 ohma
80 MHz HD Pass Through
iPhone/iPod
DC 5 V 1 A MAKS.
USB
Podržana brzina bita*MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
*Ne možemo jamčiti
kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/
zapisivanje, te uređajima i
medijima za snimanje.
Brzina prijenosa
Full-speed
Podržani USB uređaj Mass Storage Class
Maksimalna struja 500 mA
94 HR
Napajanje
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije 240 W
Potrošnja energije (tijekom pripravnog stanja)
0,3 W (Kad je "Ctrl for
HDMI" podešeno na
"OFF")
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm  158 mm 
322,6 mm, uključujući
i dijelove koji strše i
kontrole
Masa (približno)
8,5 kg
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Halogenirani usporivači plamena nisu
korišteni u nekim tiskanim pločicama.
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising