Sony | STR-DA5800ES | Sony STR-DA5800ES 9.2-kanalni prijemnik za kućno kino Upute za upotrebu

4-433-534-21(1) (CR)
Višekanalni
AV prijemnik
Upute za rad
Najprije pročitajte Priručnik za brzo postavljanje isporučen s prijemnikom.
To će vam omogućiti da lakše razumijete priključivanje i tijek rada prijemnika.
STR-DA5800ES
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljene svijeće).
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor
kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, uređaj ne izlažite uređaj kapanju ili
polijevanju i na njega ne stavljajte predmete
napunjene tekućinom kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako
dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje uređaja, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim
baterijama prekomjernoj toplini, poput sunčeve
svjetlosti i vatra.
Jedinica nije isključena iz struje ako je priključena
u strujnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica
isključena.
Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka
u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.
Ovaj simbol služi kao upozorenje
za korisnika da se tijekom
normalnog rada površina
može jako ugrijati.
Ova oprema s kabelom za povezivanje kraćim od
3 metra ispitana je i u skladu je s ograničenjima
navedenim u EMC direktivi.
2CR
Obavijest za korisnike:
sljedeće informacije primjenjive su samo
za opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju EU smjernice.
Ovaj je proizvod izradila tvrtka ili je
izrađen u ime tvrtke Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na usklađenost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti
ovlaštenom predstavniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Ako imate pitanja vezana uz servis ili
jamstvo, obratite se na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Odlaganje stare
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama
s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili
njegovom pakiranju označava
da se proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad.
Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih
bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog
proizvoda. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje iskorištenih
baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim
europskim državama
s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da
se baterija priložena s proizvodom ne smije odlagati
kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili
olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Ispravnim
odlaganjem baterija pomažete u sprječavanju
mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem baterije. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa. U slučaju da proizvodi
iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno
osoblje. Da biste osigurali da se s baterijom ispravno
postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte odjeljak o tome kako sigurno ukloniti
bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske
uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Informacije o priručniku
• Upute u ovom priručniku vrijede za model
STR-DA5800ES (prijemnik). Pogledajte broj
modela u donjem desnom kutu prednje ploče.
• Upute u ovom priručniku uglavnom opisuju rad
prijemnika s priloženim daljinskim upravljačem.
Možete upotrebljavati i gumbe ili upravljačke
gumbe na prijemniku ako imaju iste ili slične
nazive kao gumbi na daljinskom upravljaču.
O autorskim pravima
Prijemnik sadrži Dolby* Digital i Pro Logic
Surround te DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencnom tvrtke
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX i simbol
dvostrukog D zaštitni su znaci tvrtke
Dolby Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom Američkog ureda
za patente U.S. Patent br.: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872,
7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195,
7,333,929, 7,548,853 i drugih patenata
Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih
država koji su potvrđeni i u obradi. DTS-HD,
simbol i DTS-HD i simbol zajedno su registrirani
zaštitni znaci i DTS-HD Master Audio je zaštitni
znak tvrtke DTS, Inc. Proizvod sadrži softver.
© DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface i logotip HDMI zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
Font (Shin Go R) instaliran na ovom prijemniku
isporučuje tvrtka MORISAWA & COMPANY LTD.
Ti su nazivi zaštitni znaci tvrtke
MORISAWA & COMPANY LTD.,
a autorsko pravo fonta također pripada
tvrtki MORISAWA & COMPANY LTD.
nastavak
3CR
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani
u SAD-u i drugim državama.
Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni
znakovi imaju svoje vlasnike. U ovome se priručniku
ne koristite oznake ™ i ®.
„Made for iPod” i „Made for iPhone” znači da
je elektronička oprema osmišljena za spajanje
s uređajima iPod ili iPhone te da je potvrđena
od strane razvojnog programera u skladu sa
standardima izvedbe tvrtke Apple. Tvrtka Apple
nije odgovorna za rad ovog uređaja ili njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i propisanim
standardima. Napominjemo da upotreba ove
dodatne opreme s uređajima iPod ili iPhone
može utjecati na bežičnu izvedbu.
tvrtke Microsoft. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence(i) sa strane tvrtke Microsoft.
Vlasnici sadržaja upotrebljavaju tehnologiju
pristupa sadržaju Microsoft PlayReady™ za zaštitu
svojeg intelektualnog vlasništva, uključujući
sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj
upotrebljava tehnologiju PlayReady za pristup
PlayReady-zaštićenom sadržaju i/ili sadržaju
zaštićenom WMDRM pravima. Ako uređaj ne
uspije uspješno primijeniti ograničenja za upotrebu
sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtijevati od tvrtke
Microsoft da obnovi mogućnost uređaja za
potrošnju sadržaja koji je zaštićen PlayReady
pravima. Obnavljanje ne bi trebalo utjecati na
nezaštićen sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim
tehnologijama zaštite sadržaja. Vlasnici sadržaja
mogu zahtijevati nadogradnju tehnologije
PlayReady za pristup svom sadržaju. Ako odbijete
nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju koji
zahtijeva nadogradnju.
„WALKMAN” i logotip „WALKMAN” registrirani
su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
„Android” je registrirani zaštitni znak tvrtke
Google Inc.
DLNA™, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED™
zaštitni su znaci, uslužni znaci ili certifikacijske
oznake tvrtke Digital Living Network Alliance.
MPEG Layer-3 tehnologija troslojnog kodiranja
zvuka i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
„BRAVIA” Sync je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
„x.v.Colour” i „x.v.Colour” logotip zaštitni su znaci
tvrtke Sony Corporation.
„PlayStation®” je registrirani zaštitni znak tvrtke
Sony Computer Entertainment Inc.
„AVCHD” i logotip „AVCHD” zaštitni su znaci
tvrtki Panasonic Corporation i Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista i logotip
Windows Media zaštitni su znaci tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama
i/ili drugim državama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja je podložna
određenim pravima o intelektualnom vlasništvu
4CR
InstaPrevue™ je registrirani zaštitni znak ili zaštitni
znak tvrtke Silicon Image, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
Ovaj proizvod sadrži softver koji podliježe GNU
General Public License („GPL”) ili GNU Lesser
General Public License („LGPL”). To znači da
korisnici imaju pravo na dobivanje, izmjenu
i redistribuciju koda izvora ovog softvera u skladu
s odredbama GPL ili LGPL.
Pojedinosti o GPL, LGPL i drugim licencama
softvera pogledajte u „System Settings” t
„Software License” na izborniku „Settings”
prijemnika.
Kod izvora softvera upotrijebljenog u ovom
proizvodu podliježe GPL i LGPL i dostupan je
na mreži. Za preuzimanje pristupite sljedećem:
URL: http://www.sony.net/Products/Linux
Zapamtite da tvrtka Sony ne može odgovoriti ili
reagirati ni na kakve upite vezane uz sadržaj koda
ovog izvora.
Glavne značajke prijemnika
Kompatibilan s raznim vezama i formatima
Značajka
Opis
Stranica
9.2 kanala
Prijemnik može emitirati do 9.2 kanala.
25, 27
Prijemnik podržava povezivanje prednjih zvučnika s dva pojačala.
Kompatibilan s raznim
standardima
Prijemnik je kompatibilan s raznim audio formatima kao što su 23
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DSD višekanalni linearni
PCM, FLAC itd.
HDMI (9 u 2 out + 1 zone
out)
Prijemnik je opremljen s 8 ulaznih HDMI priključaka (od kojih 29, 31, 33,
su dva HDMI IN 2 i IN 3 priključci „za AUDIO” koji uzimaju
34, 36, 38
u obzir kvalitetu zvuka) na stražnjoj ploči, a 1 je HDMI priključak
na prednjoj ploči. Pomoću HDMI veze možete povezati raznu
opremu.
Prijemnik je kompatibilan s raznim HDMI standardima kao što 37, 79
su Deep Colour, „x.v.Colour” ili 4K* i 3D prijenos, Audio Return
Channel (ARC), itd.
* HDMI IN 1, IN 2 i IN 9 priključci podržavaju 4K prijenos.
22, 37
4K
Prijemnik može emitirati 4K signale kroz svoje izlazne HDMI
priključke.
Fast View
107
Možete odabrati HDMI način ulaza koji je brži od uobičajenog
odabira (Fast View). HDMI IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 i IN 9 priključci
podržavaju Fast View funkciju.
Control for HDMI
Prijemnikom i drugom opremom koja je u vezi jedna s drugom
možete upravljati pomoću funkcije Controle for HDMI.
75, 106
Prikaz za HDMI
Prijemnik vam omogućuje prikaz pregleda u živo u obliku slika 82
u slici HDMI ulaza spojenog na ovaj prijemnik. Prozori za pregled
prikaz će se samo za HDMI IN 1/IN 2/IN 3/IN 4 ulaz.
Pregled pojedinog HDMI ulaza možete odabrati pomoću
daljinskog upravljača.
(Ovu funkciju omogućuje Silicon Image InstaPrevue™
tehnologija.)
Mreža
Prijemnik je opremljen s četiri LAN ulaza koji imaju funkcije
za prebacivanje koncentratora.
44
Prijemnik je kompatibilan s emitiranjem internetskog videozapisa. 56
Prijemnik omogućuje reprodukciju sadržaja na kućnoj mreži
preko funkcije kućne mreže koja je usklađena s DLNA.
55
nastavak
5CR
Značajka
Opis
Stranica
USB
iPod/iPhone odgovarajući USB ulaz
Sadržaj uređaja iPod/iPhone/USB možete jednostavno
reproducirati na prijemniku preko veze.
53
Sadržaj s USB uređaja/uređaja WALKMAN možete jednostavno
reproducirati preko prijemnika pomoću USB veze.
52
41, 52
USB DAC funkcija
Prijemnik je opremljen s priključkom za PC ulaza (USB vrste B)
na stražnjoj ploči. Priključujući svoje računalo putem USB veze
i instalirajući odgovarajući upravljački program na računalo
prijemnik možete upotrebljavati kao uređaj za audio reprodukciju
računala. Možete upotrebljavati „iTunes”, „Windows Media®
Player” ili neku drugu aplikaciju uređaja reprodukciju kako biste
uživali u reprodukciji raznih glazbenih datoteka spremljenih na
računalu preko sustava vrhunske kvalitete zvuka prijemnika.
Multi-zone
Osim u glavnoj prostoriji, i u drugoj prostoriji možete uživati
68
u glazbenim i video sadržajima koji se razlikuju od onih u glavnoj
prostoriji.
Možete emitirati HDMI signale s HDMI IN priključaka na HDMI 22, 68, 71
ZONE 2 OUT priključak.
Bolja kvaliteta slike i zvuka
Značajka
Opis
Konverzija slike
Prijemnik mijenja rezoluciju analognih video signala na veću ili 22
manju. Signalima se rezolucija može povećati do 4k pomoću
izlaznog HDMI priključka. Prijemnik također mijenja rezoluciju
analognih video signala na veću ili manju za zonu 2.
Digital Cinema Auto
Calibration (D.C.A.C.)
funkcija
Prijemnik je opremljen Digital Cinema Auto Calibration
92, 94
(D.C.A.C.) funkcijom. Ova vam funkcija omogućuje provođenje
automatske kalibracije i postavljanja audio parametara za stvaranje
optimalnog zvuka.
Zvučna polja
Možete odabrati među raznim zvučnim poljima ovisno o vezama 62, 64
zvučnika ili izvora ulaza.
Prijemnik je opremljen i sljedećim opcijama zvuka:
– Tri načina rada reproduciraju karakterističan zvuk slavnih
koncertnih dvorana: „Berlin Philharmonic Hall”,
„Concertgebouw Amsterdam” ili „Musikverein Vienna”.
– Dva načina rada usklađuju položaj izvora zvuka sa zaslonom:
„Movie Height” i „Vocal Height”.
Podizanje zvuka
središnjeg zvučnika na
odgovarajuću visinu
(Center Speaker Lift Up)
Koristeći prednje visokotonske zvučnike možete podići zvuk
središnjeg zvučnika na odgovarajuću visinu na zaslonu. Ova
funkcija (Center Speaker Lift Up) omogućuje vam uživanje
u prirodnom zvuku bez ometanja.
Virtualno reproduciranje
prednjih visokotonskih
zvučnika (Virtual Front
High)
Prijemnik može virtualni reproducirati zvuk prednjih
94
visokotonskih zvučnika čak i ako nema stvarno spojenih prednjih
visokotonskih zvučnika. Ova vam funkcija omogućuje
reproduciranje Center Speaker Lift Up efekta pomoću prednjih
visokotonskih zvučnika kao i reproduciranje značajki raznih
zvučnih polja koristeći prednje visokotonske kanale kojima je
prijemnik opremljen.
6CR
str.
95
Značajka
Opis
str.
Visokokvalitetna
reprodukcija
komprimiranih audio
datoteka
Komprimirane audio datoteke možete reproducirati u visokoj
kvaliteti pomoću funkcije D.L.L. (Digital Legato Linear).
98
High quality digital Audio Funkcija High quality digital Audio Transmission System
Transmission System
(H.A.T.S.) u visokoj kvaliteti prenosi signale s Super Audio CD
(H.A.T.S.) funkcija
uređaja za reprodukciju povezanog HDMI vezom.
106
Korisne funkcije
Značajka
Opis
Jednostavne i pristupačne Prijemnik je opremljen GUI (Graphical User Interface). Rad
radnje
s prijemnikom može biti intuitivan ako upotrebljavate izbornik
prikazan na TV zaslonu.
Prilagodljive funkcije
str.
49
Možete jednostavno postaviti osnovne postavke prijemnika
pomoću funkcije Easy Setup.
46
Višefunkcijski daljinski upravljač za upravljanje priključenom
opremom i funkcija više zona te jednostavan daljinski upravljač
za obavljanje uobičajenih radnji isporučuju se s prijemnikom.
16
Različite postavke prijemnika možete istovremeno opozvati
pritiskom na gumb EASY AUTOMATION.
83
Funkcija Sound Optimizer optimizira audio izlaz u skladu
s razinom jačine zvuka.
66
Funkcija A/V Sync prilagođava vremenski razmak između audio 100
izlaza i vizualnog prikaza.
Funkcija Pass Through emitira HDMI signale na TV čak i kada
je prijemnik u stanju pripravnosti.
78
Ostalo
Značajka
Opis
str.
Funkcija kojom se čuva
okoliš
Funkcija Auto Standby automatski prebacuje prijemnik u stanje
pripravnosti ako određeno vrijeme ne radite s prijemnikom ili
kada nema ulaznog signala u prijemniku.
111
Još korisnije
Prijemnikom možete upravljati pomoću pametnog telefona koji
ima aplikacijski softver* „ES Remote”.
83
* Kompatibilno s uređajima iPod touch/iPhone i Android telefonima
7CR
Sadržaj
Glavne značajke prijemnika ............................ 5
Opis i položaj dijelova .................................... 10
Početak rada
Pročitajte sljedeće prije
povezivanja opreme .................................. 21
1: Postavljanje zvučnika ................................. 25
2: Priključivanje monitora ............................. 29
3: Priključivanje videoopreme ...................... 31
4: Priključivanje audio opreme ..................... 38
5: Povezivanje s mrežom ................................ 44
6: Priprema prijemnika i daljinskog
upravljača ................................................... 45
7: Postavljanje prijemnika pomoću
opcije Easy Setup ....................................... 46
8: Postavljanje spojene opreme ..................... 48
9: Priprema računala za upotrebu
kao poslužitelja .......................................... 49
Vodič za rad s izbornikom na zaslonu ......... 49
Uživanje u slikama/zvuku
Uživanje u slikama/zvuku
iz spojene opreme ..................................... 51
PC ..................................................................... 52
USB Uređaj/WALKMAN .............................. 52
iPod/iPhone ..................................................... 53
Home Network (DLNA) ................................ 55
Internet video .................................................. 56
FM/AM ............................................................ 57
Uživanje u zvučnim efektima
Odabir zvučnog polja ..................................... 61
Upotreba funkcije Sound Optimizer ........... 66
Prilagodba ekvilizatora .................................. 66
8CR
Upotreba značajki za više zona
Što možete napraviti s funkcijom
više zona .....................................................68
Povezivanje više zona .....................................68
Postavljanje zvučnika u zoni 2 ......................71
Postavljanje HDMI izlaza u zoni 2 ...............71
Prebacivanje postavke zone
daljinskog upravljača ................................72
Upravljanje prijemnikom iz druge zone
(radovi ZONE 2/ZONE 3) .......................73
Upotreba drugih značajki
Upotreba značajki „BRAVIA” Sync ..............75
Prebacivanje monitora koji emitiraju
HDMI video signale ..................................78
Emitiranje HDMI signala čak i kada je
prijemnik u stanju pripravnosti
(Pass Through) ..........................................78
Prebacivanje između digitalnog
i analognog zvuka ......................................79
Upotreba drugih video/audio
ulaznih utičnica .........................................80
Prikaz za HDMI ..............................................82
Upravljanje prijemnikom pomoću
pametnog telefona .....................................83
Spremanje različitih postavki za prijemnik
i njihovo pozivanje u određeni trenutak
(Easy Automation) ....................................83
Upotreba mjerača vremena za automatsko
isključivanje ................................................85
Snimanje pomoću prijemnika .......................85
Prebacivanje načina upravljanja prijemnika
i daljinskog upravljača ..............................86
Upotreba povezivanja s dva pojačala ...........87
Vraćanje na tvornički zadane postavke ........88
Podešavanje postavki
Upotreba izbornika postavki ....................... 89
Easy Setup ....................................................... 92
Speaker Settings .............................................. 92
Audio Settings ................................................. 98
Video Settings ............................................... 101
HDMI Settings .............................................. 105
Input Settings ................................................ 107
Network Settings .......................................... 108
Internet Services Settings ............................ 109
Zone Settings ................................................ 110
System Settings ............................................. 111
Network Update ........................................... 112
Rad bez upotrebe GUI ................................. 113
Korištenje daljinskog
upravljača
Upravljanje opremom pomoću
daljinskog upravljača .............................. 120
Isključivanje sve priključene opreme
(SYSTEM STANDBY) ............................ 121
Programiranje daljinskog upravljača ......... 121
Automatsko izvođenje nekoliko
naredbi u seriji
(Reprodukcija makronaredbom) .......... 125
Postavljanje kontrolnih kodova koji nisu
spremljeni u daljinskom upravljaču ..... 127
Brisanje memorije višefunkcijskog
daljinskog upravljača .............................. 129
Dodatne informacije
Mjere opreza ................................................. 130
Rješavanje problema .................................... 131
Specifikacije .................................................. 143
Kazalo ............................................................ 147
9CR
Opis i položaj dijelova
Prednja ploča
Da biste uklonili poklopac
Za otvaranje poklopca
Pritisnite PUSH.
Kada uklonite poklopac, držite ga podalje
od djece.
Klizno pomaknite poklopac
ulijevo.
A ?/1 ON/STANDBY
Uključuje i isključuje prijemnik.
Žaruljica iznad gumba svijetli kako slijedi:
Zeleno: prijemnik je uključen.
Žućkasto: prijemnik je u stanju
pripravnosti i
– „Control for HDMI” (str. 106) ili
„Network Standby” (str. 108) je
postavljen na „On”.
– „Pass Through” (str. 106) postavljen
na „On” ili „Auto”.
– Uključen je prijemnik u zoni 2 ili 3.
Žaruljica se isključuje kada je prijemnik
u stanju mirovanja i kada su isključene
gore navedene postavke.
10CR
B SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) (str. 47)
C SOUND OPTIMIZER (str. 66)
D MEMORY/ENTER, TUNING +/–
E Senzor daljinskog upravljača
Prima signale s daljinskog upravljača.
F 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/
HD-D.C.S., MUSIC (str. 61, 62)
G Prozor zaslona (str. 12)
H DIMMER
Pritišćite uzastopno DIMMER za
prilagodbu svjetline prozora zaslona.
I DISPLAY MODE (str. 119)
J INPUT MODE (str. 79)
K HD-D.C.S. žaruljica (str. 62)
Uključuje se kada se odabere zvučno polje
HD-D.C.S..
CONCERT HALL MODE žaruljica
(str. 64)
Uključuje se kada se odabere zvučno
polje Berlin Philharmonic Hall,
Concertgebouw Amsterdam ili
Musikverein Vienna.
L EASY AUTOMATION 1, 2 (str. 83)
M HDMI OUT (A/B/OFF) (str. 78)
N PHONES priključak
Spaja se sa slušalicama.
O TONE +/–
Uzastopno pritišćite TONE za odabir
zvučnika i raspona. Zatim okrenite
kotačić za prilagođavanje razine niskih/
srednjih/visokih tonova zvučnika.
P AUTO CAL MIC priključak (str. 92)
Priključite isporučeni optimizator
mikrofona u ovaj priključak za
„Auto Calibration”.
Q iPod/iPhone ( (USB) ulaz i VIDEO IN
priključak) (str. 36, 52, 53)
R VIDEO 2 IN priključci (str. 36)
S MULTI CHANNEL DECODING žaruljica
Svijetli prilikom dekodiranja višekanalnih
audio signala.
T ZONE SELECT, POWER (str. 74)
U INPUT SELECTOR (str. 51)
V HDMI IN 9 (VIDEO 2) priključak
(str. 37)
W MASTER VOLUME (str. 51)
11CR
Indikatori na zaslonu
A SW
Svijetli kada je subwoofer spojen, a audio
signal se emitira iz priključka PRE OUT
SUBWOOFER.
B Indikator kanala reprodukcije
Označava zvučnik koji je namijenjen
za emitiranje zvuka. Prikazuje kako
prijemnik preoblikuje zvuk izbora
na temelju postavki zvučnika.
L
Prednji lijevi
R
Prednji desni
C
Center
LH
Lijevi visokotonski
RH
Desni visokotonski
SL
Lijevi surround
SR
Desni surround
SBL
Stražnji lijevi surround
SBR
Stražnji desni surround
12CR
SB
Stražnji surround
Primjer:
Format snimanja: 5.1
Raspored zvučnika: 3/0.1
Zvučno polje: A.F.D. Auto
C INPUT indikator
Pali se za prikaz trenutačnog
ulaznog signala.
AUTO
Opcija INPUT MODE postavljena
je na „AUTO”.
HDMI
COAX
OPT
MULTI (MULTI CHANNEL INPUT)
ARC (str. 79)
D HDMI OUT A/B (str. 78)
E SLEEP (str. 85)
F MEM
Svijetli kada je funkcija unaprijed
postavljene memorije uključena.
G ZONE 2/ZONE 3 (str. 68)
H L.F.E.
Svijetli kada ulazni signali koji se
reproduciraju sadrže L.F.E. (Low
Frequency Effects) kanal. Dok se signal
kanala L.F.E. reproducira, crtice ispod
slova svijetle kako bi označile razinu.
Budući da se signal L.F.E. ne snima u svim
dijelovima ulaznog signala, crtice će se
mijenjati (i mogu se isključiti) tijekom
reprodukcije.
I Indikator sustava zvučnika (str. 47)
J BI-AMP (str. 87)
K D.C.A.C. (str. 92)
Svijetli kada se primjenjuje rezultat
mjerenja funkcije „Auto Calibration”.
L D.L.L. (str. 98)
M H.A.T.S. (str. 106)
N S.OPT.
Uključuje se kada se aktivira funkcija
optimizacije zvuka (str. 66).
O Indikator podešavanja
Uključuje se kad prijemnik pronađe
radijsku stanicu.
ST
Stereoprijem
MONO
FM način postavljen je na mono.
RDS (str. 60)
Prijem podataka radio stanice
PRESET
Način podešavanja postavljen je na
memoriranu stanicu.
P VOLUME
Prikazuje trenutačnu jačinu zvuka.
Q D.RANGE
Svijetli kada se aktivira funkcija
kompresije dinamičkog raspona.
R Dolby Digital Surround indikator
Svijetli jednim od odgovarajućih
indikatora kada prijemnik dekodira
odgovarajuće signale formata
Dolby Digital.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
S DTS-HD indikator
Svijetli kada se prijemnik dekodira
DTS-HD.
DTS-HD
Svijetli neprekidno jednim od sljedećih
indikatora.
MSTR
DTS-HD Master Audio
HI RES
DTS-HD High Resolution Audio
T ;TrueHD
Svijetli kada se prijemnik dekodira
Dolby TrueHD.
U Dolby Pro Logic indikator
Svijetli jednim od odgovarajućih
indikatora kada prijemnik izvodi obradu
Dolby Pro Logic. Ova tehnologija matrice
za dekodiranje surround zvuka može
poboljšati ulazne signale.
;PL
Dolby Pro Logic
;PLII
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
;PLIIz
Dolby Pro Logic IIz
nastavak
13CR
V A.P.M. (str. 94)
Svijetli kada je aktivirana funkcija A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
W EQ
Svijetli kada je aktiviran ekvilizator.
X L-PCM
Svijetli kada su linearni PCM (Pulse Code
Modulation) signali ulazni.
Y DSD
Svijetli kada prijemnik prima DSD
(Direct Stream Digital) signale.
Z DTS(-ES) indikator
Svijetli kada su signali DTS ili DTS-ES
ulazni.
DTS
Svijetli kada prijemnik dekodira DTS
signale.
DTS-ES
Svijetli jedan od sljedećih indikatora,
ovisno o formatu dekodiranja ulaznog
signala.
96/24
DTS 96/24 (96 kHz/24 bit) dekodiranje
DISC
DTS-ES Discrete 6.1
MTX
DTS-ES Matrix 6.1
wj NEO:X
Svijetli kada je DTS Neo:X Cinema/
Music/Game dekodiranje aktivirano.
wk V.FH
Svijetli kada je omogućena značajka
Virtual Front High tako da se izlaz zvuka
prednjih zvučnika može virtualno
reproducirati čak i u okruženju
bez prednjeg lijevog/desnog zvučnika.
14CR
Stražnja ploča
A
(USB) ulaz (str. 41)
E DIGITAL INPUT/OUTPUT odjeljak
OPTICAL IN priključci
(str. 29, 33, 34)
COAXIAL IN priključci
(str. 32, 39)
B RS232C ulaz
HDMI IN/OUT* priključci
(str. 29, 31, 33, 34)
F COMPONENT VIDEO INPUT/OUTPUT
odjeljak (str. 29, 32, 34)
Upotrebljava se za održavanje i servis.
Y, PB, PR IN/OUT* priključci
C ANTENNA odjeljak
AM ANTENNA priključak
(str. 42)
G SPEAKERS odjeljak (str. 27)
FM ANTENNA priključak
(str. 42)
D LAN ulazi (koncentratori
prebacivanja) (str. 44)
nastavak
15CR
H Kontrolni priključci za opremu tvrtke
Sony i drugu vanjsku opremu
IR REMOTE IN/OUT
priključci (str. 68)
Spojite infracrveni repetitor
(ne isporučuje se) na IN za upotrebu
funkcije više zona.
Spojite IR blaster (ne isporučuje se)
na OUT. Ulazni signali s IN emitirat
će se s OUT.
TRIGGER OUT priključci
(str. 111)
Priključite na uključeno/isključeno
funkcije za blokiranje napajanja ostale
kompatibilne opreme 12V TRIGGER ili
pojačala/prijemnika zone 2 ili zone 3.
I VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
odjeljak (str. 29, 32, 33, 34, 35)
AUDIO IN/OUT priključci
VIDEO IN/OUT* priključci
AUDIO OUT priključci
VIDEO OUT priključak
(str. 68)
J AUDIO INPUT/OUTPUT odjeljak
AUDIO IN/OUT priključci
(str. 39, 43)
MULTI CHANNEL INPUT
priključci (str. 39)
PRE OUT priključci
Spojite na pojačalo s vanjskim
napajanjem.
* Morate spojiti HDMI OUT ili MONITOR OUT
priključak na TV za prikaz odabrane ulazne slike
(str. 29).
16CR
Daljinski upravljač
Za rad s ovim prijemnikom i ostalom
opremom upotrebljavajte isporučeni daljinski
upravljač. Daljinski upravljač je programiran
za inicijalni rad s video/audio opremom Sony.
Napomena
Senzor daljinskog upravljača ne izlažite izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili svjetlosnim uređajima.
U protivnom može doći do kvara.
Savjet
Kada prijemnik prestane reagirati na daljinski
upravljač, zamijenite sve baterije novima.
Višefunkcijski daljinski upravljač
(RM-AAL042)
E
(Odabir ulaza)
Pritisnite TV (ws), a zatim pritisnite
(Odabir ulaza) za odabir ulaznog signala
(TV ili video).
(Zadržavanje teksta)
U načinu teksta: Zadržava trenutačnu
stranicu.
F
(Vodič)
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim pritisnite
(Vodič) za prikaz programskog
vodiča na zaslonu.
G D.TUNING (str. 59)
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim pritisnite
D.TUNING za unos načina izravnog
podešavanja.
H ENT/MEM
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim pritisnite
ENT/MEM za unos vrijednosti ili pjesme
pomoću brojčanih gumba (wg), ili
pritisnite ENT/MEM, a zatim pritisnite
brojčane gumbe (wg) za odabir unaprijed
odabranog broja na koji će se stanica
spremiti tijekom rada tunera.
I SEN
Pristupa početnoj stranici Sony
Entertainment Network (SEN),
mrežne usluge koju daje tvrtka Sony.
J WATCH, LISTEN (str. 51)
K SOUND FIELD +/– (str. 61, 62, 64)
L Gumbi u boji
Radi u skladu s vodičem na TV zaslonu.
M AMP MENU (str. 113)
N
A ?/1 (uključeno/pripravnost)
Uključuje i isključuje prijemnik.
B AV ?/1 (uključeno/pripravnost)
Uključuje ili isključuje video/audio
opremu kojoj je ovaj daljinski upravljač
namijenjen.
C ZONE (str. 68)
D AMP
Uključuje rad prijemnika za glavnu zonu.
V/v/B/b
Pritisnite V/v/B/b za odabir stavki
izbornika. Zatim pritisnite
za unos
odabira.
O TOOLS/OPTIONS (str. 50, 57, 60)
Prikazuje i bira stavke s izbornika
mogućnosti.
P HOME (str. 50)
Prikazuje početni izbornik
na zaslonu TV-a.
nastavak
17CR
Q m/M 1), x 1), X 1), N 1) 2),
./>1)
Pritisnite gumbe za rad s DVD uređajem
za reprodukciju, Blu-ray Disc uređajem
za reprodukciju, CD uređajem za
reprodukciju, MD jedinicom,
kasetofonom, opremom spojenom na
prednji
(USB) ulaz ili na mrežu ili
internetski videozapis, itd.
TUNING +/–
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim pritisnite
TUNING +/– za odabir stanice.
PREVIEW (HDMI) (str. 82)
Otvara zaslon slika u slici za prikaz ulaza
s četiri HDMI IN priključka.
B·/·b
Kratko ponovo reproducira ili premotava
unaprijed trenutačne prizore.
R PRESET + 2)/–
Odabire memorirane stanice.
PROG + 2)/–
Pritisnite TV (ws), a zatim pritisnite
PROG +/– za rad s TV-om, satelitskim
tunerom, itd.
c 2)/C
U načinu teksta: Odabire sljedeću ili
prethodnu stranicu.
X Gumbi za unos
Pritisnite jedan od gumba za odabir
opreme koju želite upotrijebiti. Kada
pritisnete neki gumb za ulaz, prijemnik
se uključuje.
Y Brojčani gumbi
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim pritisnite
brojčane gumbe za unos brojki.
Pritisnite brojčane gumbe za odabir
brojeva kanala TV-a.
Z -/-Pritisnite SHIFT (wd), a zatim
pritisnite -/-- za
– odabir brojeva pjesama iznad 10 na CD
uređaju za reprodukciju, DVD uređaju
za reprodukciju, Blu-ray Disc uređaju za
reprodukciju ili MD jedinici.
– odabir brojeva kanala iznad 10 na TV-u,
satelitskom tuneru ili videorekorderu.
wj SOUND OPTIMIZER (str. 66)
wk HDMI OUTPUT (str. 78)
wl DISPLAY
Prikazuje upravljačku ploču na TV
zaslonu tijekom reprodukcije sadržaja
preko internetskog videozapisa ili kućne
mreže.
,
(Info, otkrivanje teksta)
Prikazuje informacije kao što je
trenutačan broj kanala i način zaslona.
U načinu teksta: Otkriva skrivene
informacije (npr. odgovore na upitnik).
S EASY AUTOMATION 1, 2 (str. 83)
/ (Tekst)
Pritisnite TV (ws), a zatim pritisnite /
(Tekst) za prikaz tekstualnih informacija.
SLEEP (str. 85)
T RM SET UP (str. 86)
U FAVORITES (str. 56)
V TV
Mijenja funkcije gumba daljinskog
upravljača na onu koja je ispisana žutom
bojom kako ni se omogućio rad TV-a.
W SHIFT
Mijenja funkciju gumba na daljinskom
upravljaču za uključivanje gumba
ružičaste boje.
18CR
e; RETURN/EXIT O
Povratak na prethodni izbornik ili izlaz
iz izbornika.
ea
(Jačina zvuka) +/– (str. 51)
(Isključivanje zvuka) (str. 51)
Nakon pritiska na TV (ws) možete
podesiti jačinu zvuka na TV-u
i privremeno isključiti zvuk TV-a.
es MACRO 1, MACRO 2 (str. 125)
ed TOP MENU
Otvara ili zatvara gornji izbornik
BD-ROM-a ili DVD-a.
AUDIO
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim pritisnite
AUDIO za odabir audio formata/pjesme.
ef POP UP/MENU
Otvara ili zatvara skočni izbornik
BD-ROM-a ili izbornik DVD-a.
SUBTITLE
Pritisnite SHIFT (wd), a zatim pritisnite
SUBTITLE za odabir jezika podnaslova
kada su na BD-ROM/DVD VIDEO disku
snimljeni višejezični podnaslovi.
1) Pogledajte u tablici na str. 120 informacije
o gumbima koje možete koristiti za upravljanje
svakom pojedinačnom komponentom.
2) Na tim gumbima nalazi se ispupčenje (5/VIDEO 2,
N, PRESET +). Upotrijebite kao orijentir rada.
Napomena
Gore navedeno objašnjenje služi samo kao primjer.
nastavak
19CR
Jednostavan daljinski upravljač
(RM-AAU124)
Taj se daljinski upravljač može upotrebljavati
samo za upravljanje prijemnikom. Možete
upravljati glavnim funkcijama prijemnika
jednostavnim radnjama na ovom daljinskom
upravljaču.
H INPUT SELECTOR
I MASTER VOLUME +/– (str. 51)
MUTING (str. 51)
J RETURN/EXIT O (str. 50)
K DISPLAY
Prikazuje upravljačku ploču na TV
zaslonu tijekom reprodukcije sadržaja
preko internetskog videozapisa ili
kućne mreže.
L HDMI OUT (str. 78)
A ?/1 (uključeno/pripravnost)
Uključuje ili isključuje prijemnik.
B 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(str. 61, 62, 64)
C AMP MENU (str. 113)
D
V/v/B/b
Pritisnite V/v/B/b za odabir stavke
izbornika. Zatim pritisnite
za unos/
potvrdu odabira.
E OPTIONS (str. 49, 57, 60)
F HOME (str. 50)
G N, x, ./>
Upravlja opremom povezanom na prednji
(USB) ulaz ili na mrežu ili internetski
videozapis, itd.
20CR
Početak rada
Početak rada
Pročitajte sljedeće prije povezivanja opreme
Prije spajanja kabela provjerite jeste li isključili strujni kabel za napajanje (mrežni vod).
Postavljanje zvučnika
Pogledajte „1: Postavljanje zvučnika” (str. 25).
v
Priključivanje monitora
Pogledajte „2: Priključivanje monitora” (str. 29).
Priključivanje video opreme
v
Kvaliteta slike ovisi o priključcima za povezivanje.
Pogledajte crtež na desnoj strani. Odaberite vezu u skladu
s priključcima na opremi.
Prijemnik ima funkciju za pretvaranje videodatoteka
u druge formate. Detalje potražite u odjeljku „Funkcija za
konverziju video signala” (str. 22).
Pogledajte „3: Priključivanje videoopreme” (str. 31).
Digitalno
Analog
Visokokvalitetna slika
Priključivanje audioopreme
v
Pogledajte „4: Priključivanje audio opreme” (str. 38).
v
Priprema prijemnika i daljinskog upravljača
Pogledajte „6: Priprema prijemnika i daljinskog upravljača” (str. 45).
Postavljanje prijemnika
v
Pogledajte „7: Postavljanje prijemnika pomoću opcije Easy Setup” (str. 46).
v
Namještanje postavki audio izlaza na priključenoj opremi
Pogledajte „8: Postavljanje spojene opreme” (str. 48).
Za pojedinosti o vezi više zona pogledajte str. 68.
Za pojedinosti o vezi s dvostrukim pojačalom pogledajte str. 87.
21CR
Funkcija za konverziju video signala
Ovaj prijemnik raspolaže funkcijom za konverziju video signala.
• Kompozitni video signali mogu se emitirati kao HDMI video i komponentni video signali.
• Komponentni video signali mogu se emitirati kao HDMI video i video signali.
Prema tvornički zadanoj postavki ulaz video signala iz spojene opreme emitira se na HDMI OUT
ili MONITOR OUT priključke kako je prikazano u tablici ispod.
Preporučujemo da funkciju za konverziju videodatoteka postavite tako da odgovara rezoluciji
monitora koji upotrebljavate.
Za pojedinosti o funkciji konverzije videodatoteka pogledajte „Video Settings” (str. 101).
Priključak
OUTPUT
HDMI OUT A/B
(do 4K)
Priključak INPUT
COMPONENT
VIDEO MONITOR
OUT
(do 1080i)
MONITOR VIDEO
OUT
VIDEO 1 OUT
HDMI IN
a
–
–
–
VIDEO IN
a*
a**
a**
a
COMPONENT VIDEO IN
a*
a**
a**
–
a : Emitiraju se video signali.
– : Video signali se ne emitiraju.
* Kada je „Auto” odabran u „Resolution”, omogućeno je povećavanje rezolucije do 4K.
Za uživanje u 4K signalima mora se spojiti kompatibilan 4K monitor.
** Video signali se ne emitiraju, ovisno o postavci „Resolution” (str. 101).
Napomena o konverziji video
signala
Video signali za koje je rezolucija konvertirana
neće se istodobno emitirati iz COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT priključaka ili
HDMI OUT priključaka. Ako spojite opremu
na COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
priključke i HDMI OUT priključke, prioritet
emitiranja imaju HDMI OUT priključci.
Obratite pažnju na HDMI video
izlaz Zone 2
Samo se HDMI IN ulazni signali mogu
emitirati preko HDMI ZONE 2 OUT
priključka.
22CR
Za prikaz zatvorenog podnaslova
Postavite „Resolution” na „Direct” u izborniku
Video Settings tijekom primanja signala koji
podržava Zatvorene podnaslove.
Upotrijebite istu vrstu kabela za ulazne/izlazne
signale.
Priključivanje uređaja za snimanje
Prilikom snimanja uređaj za snimanje
priključite na VIDEO OUT priključke na
prijemniku. Kabele za ulazne i izlazne signale
priključite na istu vrstu priključaka jer VIDEO
OUT priključci ne podržavaju funkciju
pretvorbe videosignala.
HDMI OUT i MONITOR OUT priključci ne
mogu se upotrebljavati za snimanje.
Digitalni audio formati koje podržava prijemnik
Povezivanje između opreme za reprodukciju i prijemnika
Maksimalan broj
kanala
COAXIAL/
OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1ch
a
a
Dolby Digital EX
6.1ch
a
a
Dolby Digital Plus*
7.1ch
–
a
Dolby TrueHD*
7.1ch
–
a
DTS
5.1ch
a
a
DTS-ES
6.1ch
a
a
DTS 96/24
5.1ch
a
a
DTS-HD
High Resolution
Audio*
7.1ch
–
a
DTS-HD
Master Audio*
7.1ch
–
a
DSD*
5.1ch
–
a
Višekanalni linearni PCM*
7.1ch
–
a
Audio format
* Audio signali emitiraju se u drugom formatu ako oprema za reprodukciju ne odgovara formatu.
Za pojedinosti pogledajte upute za rad opreme za reprodukciju.
nastavak
23CR
Početak rada
Digitalni audio formati koje ovaj prijemnik može dekodirati ovise o priključcima digitalnog audio
ulaza spojene opreme.
Ovaj prijemnik podržava sljedeće audio formate.
Mreža/USB
Vrsta sadržaja
Format datoteke
Nastavci
Music
WAV6)
„.wav”
Video
WMA1) 2) 5)
„.wma”
MP3
„.mp3”
AAC1) 2) 3) 5)
„.m4a”
FLAC6)
„.flac”
MPEG-1 Video/PS1) 2)
MPEG-2 Video/PS, TS1) 3)
„.mpg”, „.mpeg”, „.m2ts”, „.mts”
MPEG-4 AVC1) 2)
„.mkv”, „.mp4”, „.m4v”, „.m2ts”, „.mts”
WMV9
Photo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1) 2)
„.wmv”, „.asf”
AVCHD2)
4)
Xvid
„.avi”
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”, „.mpo”
PNG
„.png”
GIF
„.gif”
Prijemnik ne reproducira kodirane datoteke kao što je DRM.
Prijemnik ne reproducira ovaj format datoteke na DLNA poslužitelju.
Prijemnik može reproducirati samo videozapis sa standardnom rezolucijom na DLNA poslužitelju.
Prijemnik reproducira datoteke formata AVCHD snimljene digitalnom video kamerom, itd. Disk formata
AVCHD neće se moći reproducirati ako nije pravilno finaliziran.
Prijemnik ne može reproducirati kodirane datoteke kao što je datoteka Lossless.
Kompatibilna frekvencija uzorkovanja/dubina bita: Maksimalno 192 kHz/24 bit
Napomene
• Neke datoteke neće se reproducirati ovisno
o formatu datoteke, kodiranju datoteke, stanju
snimke ili stanju DLNA poslužitelja.
• Neke datoteke uređene na računalu neće
se reproducirati.
• Prijemnik može prepoznati sljedeće datoteke
ili mape na USB uređajima:
– do mapa u 3. stablu
– do 500 datoteka u jednom stablu
• Prijemnik može prepoznati sljedeće datoteke
ili mape pohranjene na DLNA poslužitelju:
– do mapa u 18. stablu
– do 999 datoteka u jednom stablu
• S obzirom na formate koji su definirani u DLNA
smjernicama, poslužitelj treba ponuditi sadržaj
kojem su ispravno dodane informacije o formatu
definirane u DLNA smjernicama.
24CR
1: Postavljanje zvučnika
Primjeri konfiguracije sustava
zvučnika
7.1-kanalni sustav zvučnika koji
koristi stražnje surround zvučnike
Možete uživati u visokokvalitetnoj
reprodukciji zvuka DVD-a ili Blu-ray Disc
softvera snimljenog u 6.1-kanalnom ili
7.1-kanalnom formatu.
APrednji lijevi zvučnik
BPrednji desni zvučnik
CSredišnji zvučnik
DSurround lijevi zvučnik
ESurround desni zvučnik
FStražnji surround lijevi zvučnik
GStražnji surround desni zvučnik
JSubwoofer
7.1-kanalni sustav zvučnika
koji upotrebljava prednje
visokotonske zvučnike
9.1-kanalni sustav zvučnika
U visokokvalitetnom višekanalnom surround
zvuku možete uživati jednako kao u idealnom
studiju za zvučnu montažu u formatu 9.1 ili
9.2 kanala.
APrednji lijevi zvučnik
BPrednji desni zvučnik
CSredišnji zvučnik
DSurround lijevi zvučnik
ESurround desni zvučnik
FStražnji surround lijevi zvučnik
GStražnji surround desni zvučnik
HLijevi visokotonski zvučnik
IDesni visokotonski zvučnik
JSubwoofer
Možete uživati u vertikalnim zvučnim
efektima (npr. Pro Logic IIz način,
Neo:X način).
APrednji lijevi zvučnik
BPrednji desni zvučnik
CSredišnji zvučnik
DSurround lijevi zvučnik
ESurround desni zvučnik
HLijevi visokotonski zvučnik
IDesni visokotonski zvučnik
JSubwoofer
5.1-kanalni sustav zvučnika
Za potpuni užitak u višekanalnom surround
zvuku kao u kinu potrebno je pet zvučnika
(dva prednja zvučnika, središnji zvučnik
i dva surround zvučnika) i subwoofer
(5.1-kanalni sustav).
APrednji lijevi zvučnik
BPrednji desni zvučnik
CSredišnji zvučnik
DSurround lijevi zvučnik
ESurround desni zvučnik
JSubwoofer
25CR
Početak rada
Prijemnik omogućuje sustav od maksimalno
9.2 kanala (9 zvučnika i dva subwoofera).
Preporučeni položaj zvučnika
6-kanalni sustav zvučnika
• Postavite stražnji surround zvučnik iza
položaja za sjedenje.
9 ili 7-kanalni sustav zvučnika
• Kut A prikazan na crtežu treba biti jednak.
Savjet
• Ako ne možete postaviti zvučnike pod
optimalnim kutem, odvojite surround
zvučnike i stražnje surround zvučnike
i postavite što je simetričnije moguće.
• Položaj zvučnika možete kalibrirati pomoću
funkcije „Speaker Relocation” čak i ako
zvučnici nisu postavljeni pod optimalnim
kutom (str. 95). Rasporedite stražnje
surround zvučnike straga za više od
90 stupnjeva kako bi učinkovito radila
funkcija „Speaker Relocation”.
• Postavite prednje visokotonske zvučnike pod
istim kutom kao i prednje zvučnike. Položaj
bi trebao biti na visini koja je ista ili viša
od poprečne linije preko zaslona TV-a
ili monitora.
pod istim kutom
kao i za prednje
zvučnike
26CR
Budući da subwoofer ne odašilje visokousmjerene
signale, možete ga postaviti gdje god želite.
Spajanje zvučnika
Početak rada
Prije spajanja kabela provjerite jeste li isključili strujni kabel za napajanje (mrežni vod).
A
B
B
B
A Mono audiokabel (ne isporučuje se)
B Kabeli zvučnika (ne isporučuje se)
APrednji zvučnik A (L)
BPrednji zvučnik A (R)
CSredišnji zvučnik
DSurround zvučnik (L)
ESurround zvučnik (R)
FStražnji surround zvučnik (L)2) 4)
GStražnji surround zvučnik (R)2) 4)
HPrednji visokotonski zvučnik (L)
IPrednji visokotonski zvučnik (R)
JSubwoofer3)
B
FRONT B priključnice 1)
B
1)
Ako imate dodatni sustav prednjih zvučnika,
spojite ga na FRONT B terminale. Možete
odabrati sustav prednjih zvučnika koji
upotrebljavate pomoću SPEAKERS na
prednjoj ploči (str. 10).
2) Ako spajate samo jedan stražnji surround
zvučnik, spojite ga na SURROUND BACK
(ZONE 2) L terminale.
nastavak
27CR
3)
Kada spojite subwoofer s funkcijom
automatska pripravnost, isključite funkciju
kada gledate filmove. Ako je funkcija
automatske pripravnosti subwoofera
postavljena na uključeno, subwoofer
automatski prelazi u pripravnost ovisno
o razini ulaznih signala, a zvuk se možda
neće emitirati.
Na prijemnik možete priključiti
dva subwoofera. Isti se signali emitiraju
iz svakog od PRE OUT SUBWOOFER
priključaka.
Savjet
Možete jednostavno olabaviti ili zategnuti
SPEAKERS terminal pomoću alata za povezivanje
kabela zvučnika.
Olabavljeno
Alat za povezivanje
Zategnuto kabela zvučnika
ZONE 2 veza
Samo ako ne upotrebljavate stražnje surround
zvučnike, možete dodijeliti SURROUND
BACK (ZONE 2) terminale F i G
zvučnicima zone 2. Postavite SURROUND
BACK (ZONE 2) terminale na „Zone2
Speakers” u „Speaker Connection”
u izborniku Speaker Settings (str. 94).
Pogledajte „Upotreba značajki za više zona”
(str. 68) za pojedinosti povezivanja i rada
u zoni 2.
28CR
2: Priključivanje monitora
TV monitor s HDMI priključkom
Audio signali*
A
Video signali**
* Ako spojite prijemnik na Audio Return
Channel (ARC)-kompatibilan HDMI
priključak TV-a preko HDMI kabela,
ova veza nije potrebna.
A
** Ako spojite prijemnik na TV Audio Return
Channel (ARC)-kompatibilan, spojite ga
na HDMI priključak označen s „ARC”
na TV-u.
E
B
Audio signali
C
D
Video signali
ili
ili
TV monitor bez HDMI priključka
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite kabele u skladu s priključcima na opremi.
A Optički digitalni kabel
(ne isporučuje se)
B Audiokabel (ne isporučuje se)
C Videokabel (ne isporučuje se)
D Videokabel komponente
(ne isporučuje se)
E HDMI kabel (ne isporučuje se)
Preporučujemo da upotrijebite Sony
HDMI kabel.
nastavak
29CR
Početak rada
Odabranu ulaznu sliku možete gledati kada priključite HDMI OUT ili MONITOR OUT priključke
na TV. Prijemnikom možete upravljati pomoću GUI (Graphical User Interface) na zaslonu.
Vrsta TV-a
HDMI opremljeno
Audio Return Channel
(ARC)
Potreban kabel (žica)
Kompatibilno*
E
–
Nije kompatibilno
E
A ili B**
D ili C
A ili B**
Nije HDMI opremljeno –
*
Video
Audio
Zvuk s TV-a (višekanalni surround zvuk) možete emitirati s prijemnika samo povezivanjem TV-a
s HDMI kabelom.
** Ako želite emitirati višekanalni surround zvuk s prijemnika, upotrijebite A za audiovezu.
Napomene
• Ako spojite TV s prijemnikom pomoću
videokabela, postavite „Playback Resolution”
na „480i/576i” (str. 104).
• Prilikom spajanja optičkih digitalnih kabela,
umetnite utikače i vodite računa da sjednu
na mjesto.
• Ne savijajte i ne vežite optičke digitalne kabele.
Savjet
Zvuk s TV-a emitira se iz zvučnika koji su spojeni na
prijemnik ako spojite priključak audio izlaza TV-a
i TV IN priključke prijemnika. U toj konfiguraciji
postavite priključak emitiranja zvuka TV-a na
„Fixed” ako se može prebaciti između „Fixed” ili
„Variable”.
30CR
3: Priključivanje videoopreme
Početak rada
Veze potrebne za gledanje sadržaja snimljenoga na Blu-ray Disc ili
DVD diskovima
Za spajanje opreme s HDMI priključcima
Ako oprema nema HDMI priključak, pogledajte str. 32.
DVD uređaj za reprodukciju, Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju
Video/audio signali
A
*
A HDMI kabel (ne isporučuje se)
Preporučujemo da upotrijebite Sony
HDMI kabel.
* Možete spojiti svu opremu s HDMI izlaznim
priključcima na HDMI IN priključke prijemnika.
nastavak
31CR
Za spajanje opreme s priključcima koji nisu HDMI priključci
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite kabele u skladu s priključcima na opremi.
DVD uređaj za reprodukciju, Blu-ray uređaj za reprodukciju
Audio signali
Video signali
ili
A
ili
B
A Koaksijalni digitalni kabel
(ne isporučuje se)
B Audio kabel (ne isporučuje se)
C Videokabel (ne isporučuje se)
D Videokabel komponente
(ne isporučuje se)
32CR
C
D
Veze potrebne za igranje videoigri
Početak rada
PlayStation 3 (videoigra s HDMI priključkom)
Video/audio signali
A
B
C
Audio signali
D
Video signali
ili
Videoigra bez HDMI priključka
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite kabele u skladu s priključcima na opremi.
A HDMI kabel (ne isporučuje se)
B Optički digitalni kabel (ne isporučuje se)
Vrsta videoigre
C Audiokabel (ne isporučuje se)
D Videokabel (ne isporučuje se)
Potreban kabel (žica)
Video
Audio
HDMI opremljeno*
A
–
Nije HDMI opremljeno
D
B ili C**
*
Zvuk videoigre (višekanalni surround zvuk) možete emitirati s prijemnika samo povezivanjem videoigre
s HDMI kabelom.
** Ako želite emitirati višekanalni surround zvuk s prijemnika, upotrijebite B za audiovezu.
Napomene
• Prilikom spajanja optičkih digitalnih kabela, umetnite utikače i vodite računa da sjednu na mjesto.
• Ne savijajte i ne vežite optičke digitalne kabele.
33CR
Veze potrebne za gledanje satelitskih ili kabelskih programa
Satelitski tuner, Kabelski paket s HDMI priključkom
Video/audio signali
A
B
C
Audio signali
D
E
Video signali
ili
ili
Satelitski tuner, Kabelski paket bez HDMI priključka
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite kabele u skladu s priključcima na opremi.
A HDMI kabel (ne isporučuje se)
B Optički digitalni kabel
(ne isporučuje se)
C Audiokabel (ne isporučuje se)
34CR
D Videokabel (ne isporučuje se)
E Komponentni videokabel
(ne isporučuje se)
Potreban kabel (žica)
Video
Audio
HDMI opremljeno*
A
–
Nije HDMI opremljeno
E ili D
B ili C**
Početak rada
Vrsta satelitskog
tunera/kabelskog
paketa
*
Zvuk satelitskog tunera/kabelskog paketa (višekanalni surround zvuk) možete emitirati s prijemnika
samo povezivanjem satelitskog tunera/kabelskog paketa s HDMI kabelom.
** Ako želite emitirati višekanalni surround zvuk s prijemnika, upotrijebite B za audiovezu
Napomene
• Prilikom spajanja optičkih digitalnih kabela, umetnite utikače i vodite računa da sjednu na mjesto.
• Ne savijajte i ne vežite optičke digitalne kabele.
Veze potrebne za gledanje sadržaja snimljenoga na videovrpcama
VCR
Audio signali
Video signali
A
B
A Audiokabel (ne isporučuje se)
B Videokabel (ne isporučuje se)
35CR
Veze potrebne za gledanje sadržaja snimljenoga na kamkorderu
Na VIDEO 2 IN priključke
A
B
Video/audio signali
Kamkorder bez HDMI
priključka
Kamkorder s HDMI priključkom
A Video/audio kabel (ne isporučuje se)
B HDMI kabel (ne isporučuje se)
36CR
HDMI značajke
• Upotrijebite High Speed HDMI kabel. Ako
upotrebljavate Standard HDMI kabel, 4K,
1080p, Deep Colour, ili 3D slike neće se
prikazivati ispravno.
• Sony preporučuje da upotrebljavate
HDMI-odobreni kabel ili Sony HDMI kabel.
Napomena o upotrebi HDMI-DVI
kabela za konverziju
Ne preporučujemo upotrebu HDMI-DVI
kabela za konverziju. Kada spojite HDMI-DVI
kabel za konverziju na DVI-D uređaj, zvuk i/ili
slika mogu se izgubiti. Spojite posebne
audiokabele ili digitalne priključne kabele,
a zatim postavite opcije „Video Input Assign”
i „Audio Input Assign” u izborniku Input
Settings ako postoje nepravilnosti
u reprodukciji zvuka.
37CR
Početak rada
• Digitalni audio signali koji se prenose preko
HDMI kabela mogu se reproducirati preko
zvučnika i PRE OUT priključaka na
prijemniku. Taj signal podržava
Dolby Digital, DTS, DSD i linearni PCM.
Detalje potražite u odjeljku „Digitalni audio
formati koje podržava prijemnik” (str. 23).
• Analogni video signali koji ulaze kroz
VIDEO ili COMPONENT VIDEO
priključke mogu se emitirati kao HDMI
signali. Audio signali ne emitiraju se iz
HDMI OUT priključaka dok je postupak
konverzije slike u tijeku.
• Međutim, analogni video ulaz ne može se
emitirati preko HDMI OUT priključaka
u zoni 2.
• Ovaj prijemnik podržava High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Colour, „x.v.Colour”, i 3D ili 4K
prijenose.
• HDMI priključci prijemnika podržavaju
Kontrolu za HDMI funkciju. Međutim,
HDMI OUT B priključak i HDMI ZONE 2
OUT priključi ne podržavaju Kontrolu za
HDMI funkciju.
• Za uživanje u 3D slikama spojite 3Dkompatibilnu TV i videoopremu (Blu-ray
Disc uređaj za reprodukciju, Blu-ray Disc
snimač, PlayStation 3itd.) na prijemnik
pomoću High Speed HDMI kabela, stavite
3D naočale i reproducirajte 3D kompatibilan
sadržaj.
• Prijemnik je kompatibilan s 4K signale
emitirane kroz svoje HDMI izlazne
priključke. Analognim ulaznim video
signalima rezolucija se može povećati do 4K.
4K ulazni signali preko HDMI IN 1/IN 2
na stražnjem dijelu i IN 9 na prednjem
dijelu s 4K-kompatibilnom uređaju za
reprodukciju emitiraju se kao da su 4K
signali. Za uživanje u 4K slikama, spojite
4K-kompatibilan TV ili projektor na HDMI
ulazne priključke.
• Možete prikazati HDMI IN 1/IN 2/IN 3/
IN 4 ulaz u prozorima prikaza slika u slici.
Napomene o kabelima
za povezivanje
4: Priključivanje audio opreme
Veze potrebne za slušanje sadržaja snimljenog na Super Audio CD ili
običnim CD diskovima
Za spajanje opreme s HDMI priključcima
Ako oprema nema HDMI priključak, pogledajte str. 39.
CD uređaj za reprodukciju, Super Audio CD uređaj za reprodukciju
Video/audio signali
A
*
A HDMI kabel (ne isporučuje se)
Preporučujemo da upotrijebite Sony
HDMI kabel.
* Možete spojiti svu opremu s HDMI izlaznim
priključcima na HDMI IN priključke prijemnika.
38CR
Za spajanje opreme s priključcima koji nisu HDMI priključci
CD uređaj za reprodukciju
Super Audio CD uređaj za reprodukciju
ili
A
ili
B
A
ili
B
C
B
A Koaksijalni digitalni kabel
(ne isporučuje se)
B Audiokabel (ne isporučuje se)
C Mono audio kabel (ne isporučuje se)
Napomena
Nije moguće snimati audio ulazne signale preko
MULTI CHANNEL INPUT priključaka.
Savjet
Svi digitalni audiopriključci kompatibilni su
s frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz. COAXIAL IN priključci
također su kompatibilni s frekvencijom uzorkovanja
od 192 kHz.
nastavak
39CR
Početak rada
Ako je Super Audio CD uređaj za reprodukciju opremljen priključcima za višekanalni izlaz, možete
ih povezati na priključke MULTI CHANNEL INPUT na prijemniku da biste uživali u višekanalnom
zvuku. Osim toga, priključci MULTI CHANNEL INPUT se mogu upotrijebiti za povezivanje
vanjskog višekanalnog dekodera.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite kabele u skladu s priključcima na opremi.
Napomena o reprodukciji
Super Audio CD na
Super Audio CD uređaju
za reprodukciju
Zvuk se ne emitira kada se reproducira
Super Audio CD na Super Audio CD
uređaju za reprodukciju spojenom samo
s COAXIAL SA-CD/CD IN priključkom
na ovom prijemniku. Kada reproducirate
Super Audio CD, spojite uređaj za
reprodukciju na MULTI CHANNEL INPUT
ili SA-CD/CD IN priključke ili spojite uređaj
za reprodukciju koji može emitirati DSD
signale iz HDMI priključka na prijemnik
pomoću HDMI kabela. Pogledajte upute za rad
koje ste dobili s Super Audio CD uređajem za
reprodukciju.
Ako želite spojiti više digitalnih
uređaja ali ne možete pronaći
slobodan ulaz
Pogledajte „Upotreba drugih video/audio
ulaznih utičnica” (str. 80).
40CR
Veze potrebne za slušanje sadržaja preko računala
Početak rada
A
A USB kabel (ne isporučuje se)
Napomena
Upotrijebite USB kabel vrste A na kabel vrste B za
spajanje računala na prijemnik.
Savjeti
• Reprodukcija preko PC kompatibilna je sa
sljedećim:
– Frekvencija uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz, i 192 kHz
– Razlučivost bita 16 bit i 24 bit
• Frekvencije uzorkovanja i brojevi bitova
kvantizacije koje možete reproducirati ili emitirati
preko računala varira ovisno o OS ili broju verzije
softvera uređaja za reprodukciju.
41CR
Veze potrebne za slušanje radija
AM antena u obliku petlje
(priložena)
FM žičana antena (priložena)
Napomene
• Kako biste spriječili nastajanje šumova u prijemu,
držite AM antenu u obliku petlje dalje od
prijemnika i ostale opreme.
• Obavezno u potpunosti raširite FM žičanu antenu.
• Nakon spajanja FM žičane antene držite je u što
vodoravnijem položaju.
42CR
Za spajanje MD jedinice nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite kabele u skladu s priključcima
na opremi.
Gramofon
MD/Kasetofon
A
B
A
A Audio kabel (ne isporučuje se)
B Optički digitalni kabel
(ne isporučuje se)
Napomene
• Možete spojiti MD jedinicu pomoću digitalnih
kabela, možete je priključiti na bilo koji digitalni IN
priključak prijemnika. Za omogućavanje spajanje
trebate dodijeliti priključak ulazu MD jedinice
u izborniku. Pogledajte „Upotreba drugih video/
audio ulaznih utičnica” (str. 80).
• Ako gramofon ima žicu za uzemljenje, spojite ga na
terminal (U) SIGNAL GND.
43CR
Početak rada
Veze potrebne za slušanje sadržaja snimljenog na MD jedinicama ili kasetama
ili pločama
5: Povezivanje s mrežom
Ako imate internetsku vezu, prijemnik možete spojiti i na internet.
Primjer konfiguracije
Crtež u nastavku prikazuje primjer konfiguracije kućne mreže s prijemnikom i računalom.
Preporučujemo da upotrebljavate žičanu vezu.
Usmjerivač
Modem
LAN kabel
(ne isporučuje se)
Internet
Računalo
LAN kabel
(ne isporučuje se)
Napomena
Spojite usmjerivač na jedan od ulaza od 1 do 4
na prijemniku pomoću samo jednog LAN kabela.
Nemojte spajati usmjerivač na prijemnik
pomoću više od jednog LAN kabela. To može
uzrokovati kvar.
Zahtjevi sustava
Sljedeće je okruženje potrebno za upotrebu
mrežne funkcije prijemnika.
Širokopojasna veza
Širokopojasna veza s internetom potrebna je za
gledanje internetskog videozapisa ili upotrebu
funkcije ažuriranja softvera prijemnika.
Modem
To je uređaj koji je povezan s linijom
širokopojasne veze za komunikaciju
s internetom. Neki od ovih uređaja
integrirani su u usmjerivač.
44CR
Usmjerivač
• Upotrebljavajte usmjerivač kompatibilan
sa 100 Mbps za uživanje u sadržaju na
kućnoj mreži.
• Preporučujemo upotrebu usmjerivača
opremljenog ugrađenim DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) poslužiteljem.
Ova funkcija automatski dodjeljuje IP adrese
na LAN.
• Prijemnik ne podržava mrežnu vezu
s brzinama prijenosa od 1 Gb/s ili većim.
LAN kabel (CAT5)
• Preporučujemo da upotrebljavate ovu
vrstu kabela za žičanu LAN mrežu.
Na neke ravne LAN kabele lako utječu
šumovi. Preporučujemo da upotrebljavate
klasične kabele.
• Ako se prijemnik upotrebljava
u okruženju u kojemu postoji šum
od napajanja električnih proizvoda
ili u bučnom mrežnom okruženju,
upotrebljavajte oklopljeni LAN kabel.
Uključivanje prijemnika
Početak rada
6: Priprema prijemnika
i daljinskog upravljača
?/1
Priključivanje kabela za napajanje
Spojite priloženi strujni kabel za napajanje
(mrežni vod) čvrsto na AC IN terminal
prijemnika, zatim uključite strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) u zidnu utičnicu.
Pritisnite ?/1 za uključivanje
prijemnika.
Prijemnik možete uključiti i pomoću
opcije ?/1 na daljinskom upravljaču.
Kada isključite prijemnik, pritisnite ?/1
ponovo. „STANDBY” treperi na prozoru
zaslona. Nemojte isključivati strujni kabel za
napajanje (mrežni vod) dok „STANDBY”
treperi. To može uzrokovati kvar.
AC IN terminal
Na zidnu utičnicu
Strujni kabel za
napajanje (mrežni
vod) (isporučuje se)
Nešto prostora ostaje između utikača i stražnje
ploče čak i kada je kabel za napajanje (mrežni
vod) čvrsto umetnut. Kabel treba biti spojen na
taj način. Ne radi se o kvaru.
Za uštedu energije u stanju
pripravnosti
Postavite „Control for HDMI” (str. 106),
„Pass Through” (str. 106), „Network Standby”
(str. 108), i „RS232C Control” (str. 112) na
„Off” ili „Auto” (samo za „Pass Through”)
i isključite napajanje za zonu 2/zonu 3.
Ako je „Control for HDMI” (str. 106),
„Pass Through” (str. 106) ili „Network
Standby” (str. 108) postavljeno na „On” ili je
napajanje za zonu 2 ili zonu 3 uključeno,
žaruljica iznad gumba ?/1 svijetli žućkasto.
Napomena
Gornji dio prijemnika može postati vruć dok je
prijemnik u stanju pripravnosti. Ovo se stanje
pojavljuje jer struja protječe u unutarnjim strujnim
krugovima prijemnika. Ne radi se o kvaru.
45CR
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije baterije R6 (veličine-AA)
u RM-AAL042 višenamjenski daljinski
upravljač i RM-AAU124 jednostavni daljinski
upravljač.
Pripazite na odgovarajući polaritet tijekom
umetanja baterija.
RM-AAL042
RM-AAU124
Napomene
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na jako vrućem ili
vlažnom mjestu.
• Ne upotrebljavajte nove baterije sa starima.
• Ne miješajte manganske s drugim vrstama baterija.
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, uklonite baterije kako
biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
• Kada zamijenite ili uklonite baterije, može doći do
brisanja programiranih kodova. U tom slučaju
ponovno programirajte kontrolne kodove
(str. 121, 125, 127).
7: Postavljanje prijemnika
pomoću opcije Easy Setup
Osnovne postavke prijemnika možete
jednostavno namjestiti prateći upute za rad
s prijemnikom na TV zaslonu.
Prebacite ulaz TV-a na ulaz na koji je spojen
prijemnik.
Kada prvi put uključite prijemnik, pojavljuje se
EULA zaslon na TV zaslonu. Prihvatite EULA
ugovor za nastavak na zaslon Easy Setup, zatim
postavite prijemnik u skladu s uputama na
zaslonu Easy Setup.
Možete postaviti sljedeće funkcije pomoću
opcije Easy Setup.
– Network Settings
– Input Settings
– Speaker Settings
Savjet
Potvrdna oznaka prikazat će se s desne strane svih
stavki funkcija koje ste postavili.
Napomene o Speaker Settings
(Auto Calibration)
Umetnite utikač optimizatora mikrofona do
kraja u priključak AUTO CAL MIC.
Potvrđivanje aktivnih postavki
subwoofera
• Dok je subwoofer povezan na sustav,
uključite ga i povećajte glasnoću prije
njegove aktivacije. Okrenite okrugli
gumb LEVEL do mjesta prije sredine.
• Ako priključite subwoofer s funkcijom
prijelazne frekvencije, postavite vrijednost
na maksimum.
46CR
Napomene
• Ovisno o radnim svojstvima subwoofera koji
koristite, izmjerena udaljenost može se razlikovati
od stvarnog položaja.
• Ako provodite radnju „Speaker Settings
(Auto Calibration)” pomoću opcije Easy Setup,
rezultati mjerenja bit će presnimljeni i spremljeni
na trenutačno odabran položaj („Pos.1” je
odabrano kao tvornički zadana postavka).
• Kada spojite prednje zvučnike na
FRONT A i FRONT B terminale,
spojite zvučnike s nominalnom
impedancijom od 8 oma ili više.
– Kada spojite zvučnike s impedancijom od
16 oma ili više u „A” i „B” konfiguraciji:
Postavite „Speaker Impedance” na „8 Ω”
u izborniku Speaker Settings.
– Za druge vrste zvučnika u drugim
konfiguracijama:
Postavite „Speaker Impedance” na „4 Ω”
u izborniku Speaker Settings.
Za odabir prednjih zvučnika
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
upotrebljavati.
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
Savjeti
• Ovisno o položaju subwoofera rezultati mjerenja
za polaritet mogu se razlikovati. Neće nastati
problemi čak i ako nastavite upotrebljavati
prijemnik s ovom vrijednosti.
• Ovisno o zvučnicima, može se pojaviti „Out Phase”
čak i ako ne postoje problemi s vezom zvučnika.
Ovu pojavu uzrokuju specifikacije zvučnika i neće
nastati problemi čak i ako nastavite upotrebljavati
zvučnike.
Kada spajate dva subwoofera
na prijemnik
Ako ne možete dobiti odgovarajuća mjerenja
funkcije „Auto Calibration”, ovisno o okolini,
ili želite provesti precizno namještanje, možete
postaviti subwoofere ručno. Za pojedinosti
pogledajte „Speaker Setup” u izborniku
Speaker Settings (str. 96).
Napomene o impedanciji
zvučnika
• Ako niste sigurni koja je impedancija
zvučnika, pogledajte upute za rad priložene
sa zvučnicima. (Ta se informacija često
nalazi na pozadini zvučnika.)
• Kada spojite zvučnike sve s nominalnom
impedancijom od 8 ohma ili više, postavite
„Speaker Impedance” na „8 Ω”. Kada spajate
druge vrste zvučnika, postavite na „4 Ω”.
Pritisnite SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) za odabir
sustava prednjih zvučnika koje želite
upotrijebiti.
Označavanjem indikatora u prozoru zaslona
možete potvrditi koji su terminali (A ili B)
odabrani.
Indikatori
Odabrani zvučnici
Zvučnici spojeni na terminale
FRONT A.
Zvučnici spojeni na terminale
FRONT B.
Zvučnici spojeni na FRONT A
i FRONT B priključnice
(paralelna veza).
„SPEAKERS OFF” pojavljuje
se u prozoru zaslona.
Audio signali ne emitiraju se iz
terminala zvučnika ili priključaka
PRE OUT.
nastavak
47CR
Početak rada
• Ako priključite subwoofer s funkcijom
automatskog stanja mirovanja, isključite
tu funkciju (deaktivirana).
Za upotrebu prijemnika kao
pred-pojačala
Možete upotrijebiti funkciju
„Auto Calibration” kada upotrebljavate
prijemnik kao predpojačalo.
U tom slučaju vrijednost udaljenosti prikazana
na zaslonu može se razlikovati od stvarne
vrijednosti udaljenosti. Neće nastati problemi
čak i ako nastavite upotrebljavati prijemnik
s istom vrijednosti.
Za otkazivanje postupka mjerenja
Postupak mjerenja otkazuje se sljedećim
radnjama.
– Isključivanje napajanja
– Promjena jačine zvuka
– Prebacivanje ulaza
– Promjena postavke za
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
– Spajanje slušalica
Radnje koje nisu navedene iznad nisu
dopuštene tijekom postupka mjerenja.
Za ručno postavljanje prijemnika
Pogledajte „Podešavanje postavki” (str. 89).
48CR
8: Postavljanje spojene
opreme
Za emitiranje višekanalnog digitalnog zvuka
provjerite postavku digitalnog audio izlaza na
spojenoj opremi.
Za Sony Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju
provjerite jesu li „Audio (HDMI)”, „DSD
Output Mode”, „Dolby Digital/DTS”
i „Dolby Digital” postavljeni na „DTS”,
„Auto”, „On”, „Bitstream”, „Dolby Digital”,
i „DTS” (od 1. kolovoza 2011.).
Za PlayStation 3, naklon spajanja prijemnika
pomoću HDMI kabela, odaberite „Audio
Output Settings” u „Sound Settings”
i odaberite „HDMI” i „Automatic”
(s verzijom softvera sustava 4.21).
Pojedinosti potražite u uputama za rad
priključene opreme.
Vodič za rad s izbornikom
na zaslonu
Poslužitelj je uređaj koji isporučuje sadržaj
(glazbu, slike i videozapise) na DLNA uređaj
u kućnoj mreži.
Sadržaj pohranjen na računalu možete
reproducirati u kućnoj mreži pomoću
prijemnika preko te mreže nakon što
instalirate aplikacijski softver* koji ima
funkciju poslužitelja usklađenog s DLNA.
Izbornik prijemnika možete prikazati na
TV zaslonu i odabrati funkciju koju želite
upotrijebiti za upotrebu na TV zaslonu
pritiskom na V/v/B/b i
na daljinskom
upravljaču.
Kada započnete rad s prijemnik, provjerite
jeste li najprije pritisnuli AMP na daljinskom
upravljaču. U protivnom naredbe koje slijede
možda neće doći do prijemnika.
* Ako upotrebljavate računalo sa sustavom
Windows 7, upotrijebite Windows Media®
Player 12 sadržan u sustavu Windows 7.
Ako upotrebljavate računalo sa sustavom
Windows 8, novi UI sustav možda neće
moći prepoznati prijemnik. Ako se to dogodi,
prebacite postavke na „Desktop UI”.
AMP
Gumbi za
unos
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
49CR
Početak rada
9: Priprema računala za
upotrebu kao poslužitelja
Upotreba izbornika
1
Prebacite ulaz TV-a na ulaz na koji
je spojen prijemnik.
2
3
Pritisnite AMP.
Menu
Opis
Watch
Odabire izvor videozapisa ili
fotografije za emitiranje na
prijemnik ili video ili foto
sadržaj koji će se isporučiti
preko USB priključka ili
kućne mreže (str. 51).
Listen
Odabire glazbeni izvor za
emitiranje na prijemnik ili
glazbeni sadržaj koji će se
isporučiti putem
internetskog videozapisa ili
kućne mreže (str. 51). Možete
uživati i u FM/AM radiju
ugrađenog prijemnika.
Favorites
Prikazuje internetski sadržaj
koji je dodan na popis
Favorites List. Možete
spremiti do 18 omiljenih
stavki internetskog sadržaja
(str. 56).
Easy Automation
Omogućuje spremanje
raznih postavki s
prijemnikom te opoziv svih
postavki istodobno (str. 83).
Sound Effects
Omogućuje uživanje u
razvoju zvuka koji pružaju
razne Sony vlasničke
tehnologije ili funkcije
(str. 61).
Settings
Omogućuje vam
prilagođivanje postavki
(str. 89).
Pritisnite HOME.
Početni izbornik prikazuje se na
TV zaslonu.
4
Pregled početnog izbornika
Pritisnite B/b uzastopno za
odabir izbornika koji želite, zatim
pritisnite
za ulazak u način
izbornika.
Na zaslonu TV-a pojavljuje se popis stavki
izbornika.
Primjer: Kada odaberete „Watch”.
Savjet
Kada se pojavi „OPTIONS“ u donjem desnom dijelu
zaslona, možete prikazati izbornike opcija pritiskom
na TOOLS/OPTIONS i odabrati odgovarajuću
funkciju bez ponovnog odabira izbornika.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite HOME za prikaz početnog
izbornika, zatim pritisnite ponovo HOME.
50CR
4
Uživanje u slikama/zvuku
ZONE
Gumbi za
unos
Za odabir opreme izvora
Možete okrenuti kotačić INPUT SELECTOR
na prijemniku ili pritisnite gumbe za unos
na daljinskom upravljaču za odabir željene
opreme.
Za odabir izvora ulaza za zonu 2 ili zonu 3,
pritisnite ZONE SELECT na prijemniku ili
ZONE na daljinskom upravljaču za odabir
zone 2 ili zone 3 najprije („ZONE 2 [input
name] (ulazni naziv)” ili se „ZONE 3 [input
name] (ulazni naziv)” pojavljuje u prozoru
prikaza).
Savjeti
V/v/B/b,
HOME
Jačinu zvuka možete različito prilagoditi
pomoću gumba MASTER VOLUME na prijemniku
ili
+/– gumba na daljinskom upravljaču.
• Za brzo povećanje ili smanjenje jačine zvuka
– Brzo okrenite okrugli gumb MASTER
VOLUME.
– Pritisnite i držite
+/– gumb.
• Za precizno namještanje
– Okrenite polako MASTER VOLUME
okrugli gumb.
– Pritisnite
+/– gumb i odmah ga otpustite.
Za aktivaciju funkcije
isključivanja zvuka
1
Odaberite „Watch” ili „Listen”
u izborniku, zatim pritisnite
.
Na zaslonu TV-a pojavljuje se popis stavki
izbornika.
2
Odaberite opremu koju želite
i pritisnite
.
3
Uključite opremu i započnite
reprodukciju.
Pritisnite
na daljinskom upravljaču.
Za otkazivanje ponovo pritisnite
na
daljinskom ili pritisnite
+ za podizanje
jačine zvuka. Ako isključite prijemnik dok
je zvuk isključen, odabir isključivanja zvuka
je otkazan.
Za izbjegavanje oštećenja
zvučnika
Vodite računa da smanjite jačinu zvuka prije
nego isključite prijemnik.
51CR
Uživanje u slikama/zvuku
Uživanje u slikama/zvuku
iz spojene opreme
Pritisnite
+/– za prilagodbu
jačine zvuka.
PC
USB Uređaj/WALKMAN
Preko prijemnika možete jednostavno
emitirati visokokvalitetni zvuk reproduciran
na računalu.
Na povezanom USB uređaju možete
reproducirati videozapise/glazbu/fotografije.
Za datoteke koje se mogu reproducirati
pogledajte „Mreža/USB” (str. 24).
Zahtjevi sustava
1
Povežite USB uređaj na
ulaz na prijemniku.
(USB)
Prije povezivanja pogledajte upute za rad
za USB uređaj.
Operacijski sustav
Windows 7 (SP1, 32 bitni/64 bitni)
Windows Vista (SP2, 32 bitni/64 bitni)
Windows XP (SP3, 32 bitni)
Mac OS X v10.6.8, 10.7.4
Uređaj
USB ulaz (USB 2.0 usklađen)
Napomene
• Za upotrebu PC ulaza na stražnjoj ploči prijemnika
preuzmite odgovarajući upravljački program za
uređaj s web-mjesta s informacijama o proizvodu
(http://support.sony-europe.com/), a zatim ga
instalirajte na računalo.
• Za radno okruženje koje je prethodno navedeno,
nije zajamčeno da će prijemnik raditi sa svim
računalima.
• Nije zajamčen rad prijemnka s računalima
konfiguriranim kod kuće, operacijskim sustavima
koji su privatno nadograđeni ili višestrukim
operacijskim sustavima.
• Nije zajamčeno da će prijemnik raditi s funkcijama
kao što su ukidanje sustava, mirovanje i hibernacija
na svim računalima.
Reprodukcija sadržaja na računalu
1
Na početnom izborniku odaberite
„Listen”, a zatim pritisnite
.
2
Odaberite „PC”, a zatim
pritisnite
.
3
Reprodukcija glazbene
datoteke na računalu pomoću
aplikacijskog softvera (npr.,
Windows Media® Player).
52CR
USB uređaj
2
Odaberite „Watch” ili „Listen”
u izborniku, zatim pritisnite
.
3
Odaberite „My Video”,
„My Music“ ili „My Photo”,
zatim pritisnite
.
Napomena
Ako nema slike, promijenite postavku
za „Playback Resolution” (str. 104).
4
Odaberite „USB device (front)”,
a zatim pritisnite
.
Mape i datoteke videozapisa/glazbe/
fotografija navedene su na TV zaslonu.
5
Pritisnite V/v/B/b i
datoteke koju želite
reproducirati.
za odabir
Slika ili zvuk iz USB uređaja reproducira
se na prijemniku.
Napomene
iPod/iPhone
Preko prijemnika možete uživati u glazbi/
videozapisima/fotografiji te puniti bateriju
uređaja iPod/iPhone.
Za pojedinosti o kompatibilnim iPod/iPhone
modelima s tom funkcijom pogledajte str. 54.
Napomena
Ne možete upotrebljavati slušalice tijekom
reprodukcije.
1
Spojite iPod/iPhone na
ulaz na prijemniku.
(USB)
iPod/iPhone
(ne isporučuje se)
Apple kompozitni AV kabel
(ne isporučuje se)
2
Odaberite „Watch“ ili „Listen”
u izborniku, zatim pritisnite
.
3
Odaberite „My Video”,
„My Music“ ili „My Photo”,
zatim pritisnite
.
Napomena
Ako nema slike, promijenite postavku
za „Playback Resolution” (str. 104).
nastavak
53CR
Uživanje u slikama/zvuku
• Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom rada. Da
biste izbjegli oštećenje podataka na USB uređaju,
isključite prijemnik tijekom uklanjanja
USB uređaja.
• Ako spojite WALKMAN na prijemnik, radite
s WALKMAN uređajem pomoću daljinskog
upravljača prijemnika na isti način kao kada spojite
druge USB uređaje na prijemnik. Ne možete
upotrebljavati kontrole na WALKMANuređaju.
• Neki USB uređaji ne rade s ovim prijemnikom.
• Prijemnik može prepoznati uređaje klase masovne
pohrane (kao što si flash memorija ili HDD).
4
Odaberite „iPod (front)”, a zatim
pritisnite
.
Datoteke videozapisa/glazbe navedene
su na TV zaslonu.
Ako odaberete „iPod (front)” na
„My Photo”, odaberite datoteku
fotografije pomoću kontrola na uređaju
iPod/iPhone (ne morate nastaviti na
5. korak).
5
Pritisnite V/v/B/b i
datoteke koju želite
reproducirati.
za odabir
Slika ili zvuk s iPod/iPhone uređaja
reproducira se na prijemniku.
Uređajima iPod/iPhone možete upravljati
pomoću gumba na daljinskom
upravljaču.
Za pojedinosti rada uređaja iPod/iPhone
pogledajte i upute za rad za uređaja
iPod/iPhone.
Izrađeno za iPod/iPhone
Kompatibilni su sljedeći modeli uređaja
iPod/iPhone. Ažurirajte svoj uređaj
iPod/iPhone najnovijim softverom prije
upotrebe prijemnika.
Kompatibilni su modeli sljedeći:
• iPod touch
iPod touch (4. generacija)/iPod touch
(3. generacija)/iPod touch (2. generacija)
• iPod nano
iPod nano (6. generacija)/iPod nano
(5. generacija) (video kamera)/iPod nano
(4. generacija) (video)/iPod nano
(3. generacija) (video)
• iPod
iPod classic
• iPhone
iPhone 4S/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G
Za rad s uređajima iPod/iPhone
pomoću daljinskog upravljača
Uređajima iPod/iPhone možete upravljati
pomoću gumba na daljinskom upravljaču.
Sljedeća tablica prikazuje primjere gumba
koji se mogu upotrijebiti. (Ovisno o modelu
uređaja iPod/iPhone upravljanje se može
razlikovati.)
Za „My Video”/„My Music”
Pritisnite
Radnja
N
Pokreće reprodukciju.
X
Pauzira reprodukciju.
x
Zaustavlja reprodukciju.
m ili M
Brzo pomicanje prema natrag ili
prema naprijed.
. ili >
Na prethodnu/sljedeću datoteku ili
poglavlje (ako ima).
Za „My Photo”
Pritisnite
Radnja
N, X
Pokreće/pauzira reprodukciju.
x
Pauzira reprodukciju.
m ili M
Brzo pomicanje prema natrag ili
prema naprijed.
. ili >
Vodi na prethodnu/sljedeću
datoteku.
Napomene
• S ovog prijemnika ne možete prenositi pjesme
na iPod/iPhone.
• Sony ne može preuzeti odgovornost u slučaju da
su podaci snimljeni na iPod/iPhone izgubljeni ili
oštećeni tijekom upotrebe uređaja iPod/iPhone
povezanog s prijemnikom.
• Ovaj proizvod posebno je oblikovan za rad
s uređajem iPod/iPhone te je atestiran za standarde
izvedbe tvrtke Apple.
• Nemojte uklanjati iPod/iPhone tijekom rada.
Kako biste izbjegli oštećenje podataka u uređaju
iPod/iPhone, isključite prijemnik tijekom
povezivanja ili uklanjanja uređaja iPod/iPhone.
• Kada spojite iPod koji nije kompatibilan
s funkcijom video izlaza i odaberete „iPod (front)”
u „My Video” ili „My Photo”, na TV zaslonu
pojavljuje se poruka upozorenja.
Savjeti
• iPod/iPhone uređaji pune se kada su povezani
s prijemnikom dok je prijemnik uključen.
• Prijemnik može prepoznati do 3.000 datoteka
(uključujući i mape).
54CR
Home Network (DLNA)
Videozapise/glazbu/fotografije možete
Pripreme za upotrebu
funkcije DLNA
• Povežite prijemnik s kućnom mrežom
(str. 44).
• Priprema ostale DLNA-certificirane
opreme. Za pojedinosti pogledajte upute
za rad za opremu.
Odaberite „Watch” ili „Listen”
u izborniku, zatim pritisnite
.
2
Odaberite „My Video”,
„My Music” ili „My Photo”,
zatim pritisnite
.
Napomena
Ako nema slike, promijenite postavku za
„Playback Resolution” (str. 104).
3
Odaberite ikonu DLNA
poslužitelja, zatim pritisnite
.
Mape i datoteke videozapisa/glazbe/
fotografija navedene su na TV zaslonu.
4
Pritisnite V/v/B/b i
datoteke koju želite
reproducirati.
za odabir
Slika ili zvuk s DLNA poslužitelja
reproducira se na prijemniku.
Za reprodukciju udaljenih datoteka upravljanjem prijemnikom
(Prikazivačem) putem DLNA kontrolera
Možete upravljati prijemnikom pomoću DLNA-certificiranog kontrolera kao što je Windows
Media® Player 12 kada reproducirate datoteke pohranjene na DLNA poslužitelju.
Računalo
(poslužitelj, kontroler)
Upravljajte prijemnikom pomoću DLNA
kontrolera.
Za pojedinosti o radu pogledajte upute za rad
za DLNA kontroler.
Ovaj prijemnik
(prikazivač)
Savjet
Prijemnik je kompatibilan s funkcijom „Play To”
programa Windows Media® Player 12 koji se
standardno nalazi unutar sustava Windows 7.
Napomena
Nemojte istovremeno upravljati prijemnikom
s priloženim upravljačem i DLNA kontrolerom.
55CR
Uživanje u slikama/zvuku
reproducirati na drugim DLNA-atestiranim
uređajima tako da ih povežete s kućnom
mrežom.
Ovaj prijemnik može se upotrijebiti kao uređaj
za reprodukciju i prikazivač.
• Poslužitelj: Pohranjuje i šalje datoteke.
• Uređaj za reprodukciju: Prima i reproducira
datoteke s poslužitelja.
• Prikazivač: Prima i reproducira datoteke
s poslužitelja i njime se može upravljati
drugim uređajem (kontrolerom).
• Kontroler: Upravlja komponentom
prikazivača.
1
Internet video
Pomoću prijemnika možete reproducirati različit
internetski sadržaj.
1
Spojite prijemnik na mrežu
(str. 44).
2
Odaberite „Watch” ili „Listen”
u izborniku, zatim pritisnite
.
3
Odaberite „Internet Video”
ili „Internet Music”, a zatim
pritisnite
.
Pojavljuje se zaslon internetskog sadržaja.
Napomena
Ako nema slike, promijenite postavku za
„Playback Resolution” (str. 104).
4
B Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, indikator koji pokazuje
trenutačan položaj, vrijeme reprodukcije,
trajanje datoteke videozapisa
C Indikator stanja mreže
D Brzina mrežnog prijenosa
E Naziv sljedeće datoteke videozapisa
F Naziv trenutačno odabrane datoteke
videozapisa
Registriranje omiljenog sadržaja
Možete registrirati omiljeni internetski sadržaj
na popisu „Favorites List”.
1
Prikažite zaslon internetskog
sadržaja.
2
Odaberite ikonu davatelja
internetskog sadržaja koji želite
registrirati na popisu Favorites
List, zatim pritisnite TOOLS/
OPTIONS.
3
Odaberite „Add to Favorites”,
a zatim pritisnite
.
Odaberite ikonu davatelja usluga
internetskog sadržaja, zatim
pritisnite
.
Ako popis internetskih sadržaja nije
preuzet, bit će prikazan kao neodređena
ili nova ikona.
Napomena
Internetski sadržaj može biti ukinut ili promijenjen
bez najave.
Za upotrebu upravljačke ploče
Upravljačka ploča pojavljuje se kada se počne
reproducirati videodatoteka. Prikazane stavke
mogu se razlikovati ovisno o davateljima
internetskih sadržaja.
Da biste prikazali ponovo, pritisnite DISPLAY.
Da biste uklonili sadržaj s popisa
Favorites List
1 Pritisnite FAVORITES.
Pojavljuje se popis Favorites List.
2 Odaberite ikonu davatelja internetskog
sadržaja kojeg želite ukloniti s Favorites
List, a zatim pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3 Odaberite „Remove from Favorites”,
a zatim pritisnite
A Prikaz kontrola
Pritisnite V/v/B/b ili
reprodukcije.
56CR
za radnje
.
Dostupne opcije
Pojedinosti
Favorites List
Prikazuje Favorites List.
Add to Favorites
Dodaje internetski sadržaj
popisu Favorites List.
Remove from
Favorites
Uklanja internetski sadržaj
s popisa Favorites List.
IP Content Noise
Reduction
Prilagođava kvalitetu slike
internetskog videosadržaja.
FM/AM
FM i AM radio možete slušati putem
ugrađenog tunera. Prije pokretanja provjerite
jeste li priključili FM i AM antene na prijemnik
(str. 42).
1
Na početnom izborniku odaberite
„Listen”, a zatim pritisnite
.
2
Odaberite „FM/AM”, a zatim
pritisnite
.
FM/AM zaslon
Možete odabrati i raditi sa svakom stavkom
na zaslonu pritiskom na V/v/B/b i
.
A Promjena pojasa (str. 58)
B Pokazatelj frekvencije (str. 58)
C Popis memoriranih postaja (str. 60)
D Naziv memorirane postaje (str. 60)
nastavak
57CR
Uživanje u slikama/zvuku
Stavka
?/1
SHIFT
Brojčani
gumbi
D.TUNING
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
Automatsko namještanje postaje
(Auto Tuning)
1
Odaberite oznaku frekvencije
na zaslonu FM/AM.
2
Pritisnite V/v.
V pretražuje od nižih prema višim
frekvencijama postaja, a v pretražuje
od viših prema nižim frekvencijama.
Prijemnik prekida pretraživanje čim
pronađe postaju.
U slučaju slabog FM stereo
prijema
1 Namjestite postaju koju želite slušati
pomoću Auto Tuning, Direct Tuning ili
odaberite memoriranu postaju koju želite
(str. 60).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
Prebacivanje između FM i AM radija
1
Na početnom izborniku odaberite
„Listen”, a zatim pritisnite
.
2
Odaberite „FM/AM”, a zatim
pritisnite
.
Pojavljuje se zaslon FM/AM.
3
4
58CR
Odaberite prebacivanje pojasa.
Odaberite V/v za odabir „FM”
ili „AM”, a zatim pritisnite
.
Napomena
Možete postaviti „FM Mode” u izborniku opcija
kada je odabrana oznaka frekvencije ili kada se
pozove u nekom drugom slučaju.
3 Odaberite „FM Mode”, a zatim
pritisnite
.
4 Odaberite „Monaural”, a zatim
pritisnite
.
Izravno namještanje postaja
(Direct Tuning)
Programiranje FM/AM radio postaja
Možete programirati do 30 FM i 30 AM
postaja kao svoje omiljene memorirane
postaje.
1
Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite
D.TUNING na zaslonu FM/AM.
1
2
Pritisnite numeričke gumbe
za unos frekvencije, a zatim
pritisnite
.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primjer 2: AM 1.350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
U slučaju slabog FM stereo prijema
promijenite FM način prijema (str. 58).
2
Napomena
Možete postaviti „Preset Memory” u izborniku
opcija kada je odabrana oznaka frekvencije ili
kada se pozove u nekom drugom slučaju.
3
Odaberite „Preset Memory”,
a zatim pritisnite
.
4
Odaberite broj memoriranja
i pritisnite
.
Ako ne možete namjestiti postaju
Prikazuje se „– – – ,– – MHz” ili „– – – – kHz”
i zaslon se vraća na trenutnu frekvenciju.
Provjerite jeste li unijeli ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite 2. korak. Ako i dalje ne
možete namjestiti postaju, možda se ta
frekvencija ne upotrebljava u području
u kojem se nalazite.
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
Savjeti
• Nakon podešavanja AM postaje namjestite smjer
AM antene u obliku petlje radi optimalnog
prijema.
• Skala za namještanje prikazana je u nastavku.
– FM pojas
50 kHz
– AM pojas
9 kHz
Namjestite postaju koju želite
programirati pomoću Auto
Tuning (str. 58) ili Direct Tuning
(str. 59).
Postaja se sprema pod odabranim brojem
memoriranja.
5
Ponovite korake od 1 do 4 za
programiranje druge postaje.
Postaje možete pohraniti na sljedeći
način:
• FM pojas: FM1 do FM30
• AM pojas: AM1 do AM30
59CR
Uživanje u slikama/zvuku
Izravno unesite frekvenciju postaje pritiskom
brojčanih gumba na daljinskom upravljaču.
Podešavanje memoriranih postaja
Primanje RDS emitiranog sadržaja
1
Na početnom izborniku odaberite
„Listen”, a zatim pritisnite
.
2
Odaberite „FM/AM”, a zatim
pritisnite
.
3
Odaberite broj memoriranja
s popisa, a zatim pritisnite
.
* Neke FM postaje ne pružaju RDS uslugu, a vrsta
usluga se također razlikuje od postaje do postaje.
Ako niste upoznati s RDS sustavom, provjerite
s lokalnim radiopostajama pojedinosti o RDS
uslugama na svom području.
Dostupni su brojevi za memoriranje
od 1 do 30.
Za unos naziva memoriranih
postaja (Name Input)
1 Odaberite broj memorirane postaje
Samo odaberite postaju s FM pojasa.
Kada namjestite postaju koja omogućuje RDS
usluge, naziv postaje* pojavljuje se na zaslonu
TV-a i u prozoru na zaslonu.
kojoj želite dati naziv.
* Ako RDS emitiranje nije primljeno, naziv postaje
neće se pojaviti u prozoru na zaslonu.
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
Napomena
3 Odaberite „Name Input”, a zatim
Neka slova koja se mogu prikazati u prozoru na
zaslonu ne mogu se prikazati na zaslonu TV-a.
pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje softverska
tipkovnica.
Savjet
Dok se prikazuje naziv postaje, možete provjeriti
frekvenciju uzastopnim pritiskanjem DISPLAY
MODE na prijemniku.
4 Pritisnite V/v/B/b i
za odabir
pojedinačnog znaka za unos imena.
5 Odaberite „Enter”, a zatim pritisnite
Time se registrira uneseni naziv.
Radijski podatkovni sustav Radio Data System
(RDS) usluga je emitiranja koja omogućuje
radiopostajama slanje dodatnih informacija
zajedno s redovitim programskim signalom.
Ovaj tuner nudi praktične RDS značajke kao
što je zaslon s nazivom postaje. RDS dostupan
je samo za FM postaje.*
.
Dostupne opcije
Poništavanje unosa naziva
Stavka
Pojedinosti
Pritisnite RETURN/EXIT O ili HOME.
FM Mode
Mijenja FM način prijema
na stereo ili mono.
Preset Memory
Pohranjuje radio postaju
pod odabranim brojem
memoriranja.
Name Input
Unosi naziv memorirane
postaje.
60CR
Uživanje u zvučnim efektima
.
Reprodukcija s 2-kanalnim zvukom
Možete prebacivati izlaz zvuka na dvokanalni zvuk bez obzira na formate snimanja softvera koji
upotrebljavate, opremu za reprodukciju koja je povezana ili postavke zvučnog polja vašeg
prijemnika.
2CH način
(dvokanalni način)
Efekt
2ch Stereo
Prijemnik emitira zvuk samo iz prednjeg lijevog/desnog zvučnika. Nema zvuka
iz subwoofera.
Standardni dvokanalni stereoizvori u potpunosti premošćuju obradu zvučnog
polja, a višekanalni surround formati preoblikuju se u dvokanalne.
2ch Analog Direct
Možete promijeniti zvuk odabranog ulaza u 2-kanalni analogni ulaz. Ova
funkcija omogućuje vam uživanje u visokokvalitetnim analognim izvorima.
Prilikom upotrebe ove funkcije možete namjestiti samo glasnoću i razinu zvuka
prednjeg zvučnika.
Slušanje glazbe preko slušalica priključenih na prijemnik
Sound field
Efekt
Headphone (2ch)
Ovaj način odabire se automatski ako upotrebljavate slušalice i ako je odabran
način koji nije „2ch Analog Direct”. Standardni dvokanalni stereoizvori
u potpunosti premošćuju obradu zvučnog polja, a višekanalni surround
formati preoblikuju se u dvokanalne.
Headphone (Direct)
Šalje analogne signale bez obrade putem ekvilizatora, zvučnog polja itd. Ovaj se
način rada automatski odabire ako je odabrana opcija „2ch Analog Direct”.
Headphone (Multi)
Ovaj način odabire se automatski ako upotrebljavate slušalice kada je odabran
način „MULTI IN”. Emitira prednje analogne signale iz priključaka MULTI
CHANNEL INPUT.
61CR
Uživanje u zvučnim efektima
Odabir zvučnog polja
1 Na početnom izborniku odaberite „Sound Effects”, a zatim pritisnite
2 Odaberite „Sound Field”, a zatim pritisnite .
3 Odaberite zvučno polje koje želite.
Reprodukcija s višekanalnim surround zvukom
Način rada Auto Format Direct (A.F.D.) omogućuje slušanje zvuka više kvalitete i odabir načina
dekodiranja za slušanje dvokanalnog stereo ili mono zvuka kao višekanalnog zvuka.
A.F.D. način
Efekt
A.F.D. Auto
Postavlja zvuk kako je snimljen/kodiran, bez dodavanja surround efekata.
Multi Stereo
Emitira 2-kanalne lijeve/desne ili mono signale iz svih zvučnika.
Savjet
Preporučujemo „A.F.D. Auto”.
Uživanje u surround efektu za gledanje filmova
Možete uživati u surround zvuku jednostavnim odabirom unaprijed programiranih zvučnih polja
prijemnika. To u vaš dom donosi uzbudljiv i snažan zvuk kina.
Sound field
Efekt
HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) nova je inovativna tehnologija kućnog
kina tvrtke Sony koja upotrebljava najnovije tehnologije obrade akustičnog
i digitalnog signala. Temelji se na podacima dobivenima preciznim mjerenjem
reakcije u studiju za mastering.
S HD-D.C.S. možete uživati u filmovima na Blu-ray-u i DVD-u kod kuće, i to
ne samo uz visokokvalitetni zvuk, već i uz najbolje zvučno okruženje, baš kao
što je to zamislio tonski majstor filma za vrijeme masteringa.
Možete odabrati vrstu efekta za HD-D.C.S. Za pojedinosti pogledajte „O vrsti
efekta za HD-D.C.S.” (str. 63).
Movie Height
Podiže sliku zvuka središnjeg zvučnika u unutrašnjost zaslona koristeći prednje
visokotonske zvučnike. Ovo je osobito prikladno kada se središte zvučnika
nalazi ispod velikog zaslona, itd. Čak i bez prednjih visokotonskih zvučnika ovaj
se postupak može obaviti koristeći virtualne zvučnike.
PLII Movie
Dekodira u Dolby Pro Logic II Movie načinu. Ova postavka idealna je za
filmove kodirane u formatu Dolby Surround. Osim toga, ovaj način može
reproducirati zvuk u 5.1 kanalnom sustavu za gledanje presnimljenih ili starih
filmova.
PLIIx Movie
Dekodira u Dolby Pro Logic IIx Movie načinu. Ova postavka proširuje
Dolby Pro Logic II Movie ili Dolby Digital 5.1 u diskretne filmske kanale
u 7.1-kanalnom sustavu.
PLIIz Height
Dekodira u Dolby Pro Logic IIz načinu. Ova postavka proširuje izvor zvuka
u maksimalno 9.1-kanalni zvuk na koji se primjenjuje okomita komponenta,
te daje dimenziju prisutnosti i dubine. „PLIIz Height” isto je zvučno polje kao
i ono opisano na str. 64. Možete prilagoditi razinu pojačanja za „PLIIz Height”.
Za pojedinosti pogledajte „O razini pojačanja za PLIIz Height” (str. 65).
Neo:X Cinema
Dekodira u DTS Neo:X Cinema načinu. Izvor snimljen u 2 do 7.1-kanalnom
formatu pojačava se do 9.1-kanalnog formata.
62CR
O vrsti efekta za HD-D.C.S.
HD-D.C.S. ima tri različite vrste:
Dynamic, Theater i Studio. Svaka vrsta ima
različite razine refleksije i odbijanja zvuka
i optimizirana je da odgovara jedinstvenosti
prostorije u kojoj se slušatelj nalazi, njegovom
ukusu i raspoloženju.
x Dynamic
Uživanje u zvučnim efektima
Postavka „Dynamic” pogodna je za okruženje
u kojem se čuje jeka, ali nema osjećaja
prostornosti (gdje apsorpcija zvuka nije
dovoljna). Ova postavka naglašava refleksiju
zvuka i stvara zvuk klasičnog velikog kućnog
kina. Dakle, osjećaj prostornosti studija za
zvučnu montažu naglašava se i stvara se
jedinstveno akustično polje.
x Theater
Tvornički zadana postavka. Postavka
„Theater” pogodna je za standardni dnevni
boravak. Ova postavka stvara refleksiju zvuka
kao u kinu (studio za zvučnu montažu).
Najprikladnija je za gledanje sadržaja
snimljenog na Blu-ray Disc kada želite
atmosferu kao u kinu.
x Studio
Postavka „Studio” pogodna je za dnevni
boravak s odgovarajućom zvučnom opremom.
Ova postavka stvara refleksiju zvuka kada se
izvor zvuka kina prilagođava za Blu-ray Disc
na razinu glasnoće pogodnu za kućnu
upotrebu. Razina refleksije i odjeka zvuka
zadržana je na minimumu. Međutim, dijalozi
i surround efekti jasno se reproduciraju.
63CR
Uživanje u surround efektu za slušanje glazbe
Možete uživati u surround zvuku jednostavnim odabirom unaprijed programiranih zvučnih polja
prijemnika. To u vaš dom donosi uzbudljiv i snažan zvuk koncertnih dvorana.
Sound field
Efekt
Berlin Philharmonic Hall
Reproducira karakteristike zvuka Berlinske filharmonije. Također
možete postaviti razinu efekta. Detalje potražite u odjeljku „O razini efekta
za Concert Hall” (str. 65). Automatski djeluje zajedno s prijemom internetske
usluge „The Berliner Philharmoniker’s Digital Concert Hall”.
Concertgebouw Amsterdam
Reproducira karakteristike zvuka koncertne dvorane u Amsterdamu,
u Nizozemskoj, u kojoj se refleksijom postiže osjećaj velike pozornice. Također
možete postaviti razinu efekta. Detalje potražite u odjeljku „O razini efekta
za Concert Hall” (str. 65).
Musikverein Vienna
Reproducira karakteristike zvuka koncertne dvorane u Beču, u Austriji,
u kojoj se ostvaruje rezonantan i jedinstven zvuk koji odjekuje. Također
možete postaviti razinu efekta. Detalje potražite u odjeljku „O razini efekta
za Concert Hall” (str. 65).
Vocal Height
Podiže zvučnu sliku pomoću prednjih visokotonskih zvučnika. Ta je postavka
prikladna za gledanje glazbenog sadržaja s prikazom na velikom zaslonu. Čak
i bez prednjih visokotonskih zvučnika ovaj se postupak može obaviti koristeći
virtualne zvučnike.
Jazz Club
Reproducira akustiku jazz-kluba.
Live Concert
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
Stadium
Reproducira osjećaj velikog otvorenog stadiona.
Sports
Reproducira osjećaj sportskog prijenosa.
Portable Audio
Reproducira jasnu poboljšanu zvučnu sliku s vašeg prijenosnog audio uređaja.
Ovaj način idealan je za MP3 i drugu komprimiranu glazbu.
PLII Music
Dekodira u Dolby Pro Logic II Music načinu. Ova postavka idealna je za
klasične stereo izvore kao što su CD-i.
PLIIx Music
Dekodira u Dolby Pro Logic IIx Music načinu. Ova postavka idealna je za
klasične stereo izvore kao što su CD-i.
PLIIz Height
Dekodira u Dolby Pro Logic IIz načinu. Ova postavka proširuje izvor zvuka
u maksimalno 9.1-kanalni zvuk na koji se primjenjuje okomita komponenta,
te daje dimenziju prisutnosti i dubine. „PLIIz Height” isto je zvučno polje kao
i ono opisano na str. 62. Možete prilagoditi razinu pojačanja za „PLIIz Height”.
Za pojedinosti pogledajte „O razini pojačanja za PLIIz Height” (str. 65).
Neo:X Music
Dekodira u DTS Neo:X Music načinu. Izvor snimljen u 2 do 7.1-kanalnom
formatu pojačava se do 9.1-kanalnog formata.
Neo:X Game
Dekodira u DTS Neo:X Game načinu. Izvor snimljen u 2 do 7.1-kanalnom
formatu pojačava se do 9.1-kanalnog formata.
64CR
O razini efekta za Concert Hall
Možete postaviti razinu odjeka za sljedeća
zvučna polja:
– Berlin Philharmonic Hall
– Concertgebouw Amsterdam
– Musikverein Vienna
x Low
Smanjuje razinu odjeka zvuka.
Smanjuje razinu odjeka zvuka na tvornički
zadanu razinu.
x High
Povećava razinu odjeka zvuka.
O razini pojačanja za PLIIz Height
Možete prilagoditi razinu pojačanja prednjih
visokih kanala za način Pro Logic IIz
(uobičajen za filmove i glazbu).
x Low
Pojačanje se neće primijeniti.
x Mid
Primijenit će se +3 dB (tvornički zadana
postavka).
x High
Primijenit će se +5 dB.
Napomene o zvučnim poljima
• Ovisno o zemlji ili području, internetska
usluga „Berlin Philharmonic Hall” možda
neće biti dostupna.
• Zvučna polja ne funkcioniraju ako je
odabrano „MULTI IN”.
• Ne možete odabrati „2ch Analog Direct”
kada reproducirate sadržaj putem USB
uređaja, kućne mreže ili internetskog
videozapisa.
• „Multi Stereo” ne radi kada se primaju
višekanalni audio signali.
65CR
Uživanje u zvučnim efektima
x Mid
• Zvučna polja za filmove i glazbu možda
neće raditi, ovisno o odabranom ulazu ili
konfiguraciji zvučnika ili s audio formatima.
• Prijemnik može reproducirati signale na
nižoj frekvenciji uzorkovanja od stvarne
frekvencije uzorkovanja ulaznih signala,
ovisno o audio formatu.
• „PLIIx Movie/Music”, „PLIIz Height”, „Vocal
Height” i „Movie Height” ne pojavljuju se,
ovisno o odabranoj konfiguraciji zvučnika
i odabranoj postavci Virtual Front High.
• Ovisno o postavkama zvučnog polja,
zvučnici ili subwoofer možda neće
emitirati zvuk.
• U slučaju šumova, oni se mogu razlikovati
ovisno o odabranom zvučnom polju.
• „Neo:X (Cinema/Music/Game)” ne
funkcionira kada se primaju signali
s frekvencijom uzorkovanja od 32 kHz.
Upotreba funkcije Sound
Optimizer
Funkcija Sound Optimizer stvara osjećaj
prisutnosti i intenziteta zvuka za reprodukciju
vrlo glasnog zvuka, bez obzira na razinu
glasnoće prijemnika.
Možete uživati u jasnom i dinamičnom zvuku
čak i na niskim razinama glasnoće, na primjer
noću.
Optimalan efekt za vaše okruženje ostvaruje
se pomoću funkcije „Auto Calibration”.
1
2
Na početnom izborniku odaberite
„Settings”, a zatim pritisnite
.
Odaberite „Audio Settings”,
a zatim pritisnite
.
3
Odaberite „Sound Optimizer”,
a zatim pritisnite
.
4
Odaberite „Normal” ili „Low”,
a zatim pritisnite
.
Prilagodba ekvilizatora
Pomoću sljedećih parametara možete
prilagoditi tonsku kvalitetu (razina dubokih/
visokih tonova) prednjih, središnjih,
surround/stražnjih surround i prednjih
visokotonskih zvučnika.
Bass
Treble
Razina
(dB)
Frekvencija
(Hz)
Za središnji zvučnik možete podesiti i razinu
srednjih tonova:
Bass
Mid
Treble
Razina
(dB)
Frekvencija
(Hz)
Funkcija Sound Optimizer je uključena. Za
podešavanje referentne razine filma odaberite
„Normal”. Za podešavanje za CD ili drugi
softver kojem je prosječna razina tlaka zvuka
visoka, odaberite „Low”. Možete postaviti
i funkciju Sound Optimizer na „Normal” ili
„Low” i „Off” koristeći SOUND OPTIMIZER
na daljinskom upravljaču i prijemniku.
1
Na početnom izborniku odaberite
„Settings”, a zatim pritisnite
.
2
Odaberite „Audio Settings”,
a zatim pritisnite
.
3
Odaberite „Equalizer”, a zatim
pritisnite
.
Napomene
4
Odaberite „Front”, „Center”,
„SUR/SB” ili „Front High”,
a zatim pritisnite
.
5
Odaberite „Bass”, „Mid” (samo
za „Center” zvučnik) ili „Treble”.
6
Prilagodite pojačanje, a zatim
pritisnite
.
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Odabrano je „MULTI IN”.
– Upotrebljava se funkcija „2ch Analog Direct”.
– Upotrebljavaju se slušalice.
• Prijemnik može reproducirati signale na nižoj
frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije
uzorkovanja ulaznih signala, ovisno o audio
formatu.
Savjet
Koristeći funkciju ekvilizatora i istovremenim
podešavanjem svih zvučnika precizna namještanja
možete obaviti pomoću Sound Optimizer.
66CR
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Odabrano je „MULTI IN”.
– Upotrebljava se funkcija „2ch Analog Direct”.
• Frekvencije za Bass, Treble i Mid fiksno su
određene.
Za istovremeno podešavanje svih
zvučnika (All EQ Adjustment)
Uživanje u zvučnim efektima
Istovremeno možete podesiti tonsku kvalitetu
(razina niskih/visokih tonova) svih zvučnika.
1 Na početnom izborniku odaberite
„Settings”, a zatim pritisnite
.
2 Odaberite „Audio Settings”, a zatim
pritisnite
.
3 Odaberite „Equalizer”, a zatim
pritisnite
.
4 Odaberite „All”, a zatim pritisnite
.
5 Odaberite „Bass” ili „Treble”, a zatim
pritisnite
.
6 Prilagodite pojačanje, a zatim
pritisnite
.
Napomena
Ovisno o postavci ekvilizatora za svaki kanal,
trenutno postavljena razina s All EQ Adjustment
može biti niža ili viša od navedenih vrijednosti.
67CR
Upotreba značajki za više zona
Što možete napraviti
s funkcijom više zona
Prilikom upotrebe infracrvenog repetitora
(nije isporučen) možete upravljati uređajem
u glavnoj zoni i Sony prijemnikom u zoni 2 ili
zoni 3 iz zone 2 ili zone 3 pomoću daljinskog
upravljača.
Upotrijebite infracrveni repetitor kada
postavite prijemnik na mjesto gdje ne dopiru
signali daljinskog upravljača.
Možete uživati u slikama i zvukovima s uređaja
priključenog na prijemnik u zoni koja nije
glavna zona. Na primjer, možete gledati DVD
u glavnoj zoni i slušati CD u zoni 2 ili zoni 3.
Povezivanje više zona
Za emitiranje u zonu 2: samo signali s opreme priključene na analogne ulazne priključke
emitiraju se kroz ZONE 2 VIDEO/AUDIO OUT ili ZONE 2 OUT priključke komponenti. ZONE 2
VIDEO/AUDIO OUT ili ZONE 2 OUT priključci komponenti ne mogu emitirati signale iz HDMI
IN priključaka. Za emitiranje HDMI signala upotrijebite HDMI ZONE 2 OUT priključke.
Za emitiranje u zonu 3: samo se signali s opreme priključene u analogne ulazne utičnice emitiraju
kroz utičnice ZONE 3 OUT. Signali se ne emitiraju s opreme priključene samo u digitalne ulazne
utičnice.
1: Povezivanje u zoni 2
1 Zvuk se emitira iz zvučnika u zoni 2 putem SURROUND BACK (ZONE 2)
priključnica prijamnika.
Glavna zona
Zona 2
STR-DA5800ES
TV
monitor
IR REMOTE IN
A
B
ZONE 2 VIDEO
OUT*
SURROUND BACK
(ZONE 2)
68CR
Višefunkcijski daljinski
upravljač
B
2 Zvuk se emitira iz zvučnika u zoni 2 pomoću prijemnika
i jednog pojačala.
Obavezno je postavljanje zvučnika u zoni 2 (str. 71).
Glavna zona
Zona 2
TV
monitor
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
ZONE 2 VIDEO OUT*
Upotreba značajki za više zona
ZONE 2 AUDIO OUT
Višefunkcijski daljinski upravljač
A Infracrveni repetitor (nije isporučen)
B Zvučnici
C Drugo pojačalo/prijemnik
* Možete priključiti i u ZONE 2 COMPONENT VIDEO OUT priključak.
3 Povezivanje u zoni 2 pomoću HDMI
Emitira HDMI ulazne video/audio signale u zoni 2 preko HDMI ZONE 2 OUT priključka
prijemnika.
Postavljanje HDMI izlaza u zoni 2 može biti obavezno (str. 71).
Glavna zona
Zona 2
B
TV
monitor
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
HDMI ZONE 2 OUT
Višefunkcijski daljinski upravljač
A Infracrveni repetitor (nije isporučen)
B Zvučnici
C Drugo pojačalo/prijemnik
nastavak
69CR
Napomena
Možete spojiti HDMI ZONE 2 OUT priključak izravno na TV u zoni 2 (bez ikakvog pojačala/prijemnika). Ipak
se preporučuje da spojite TV preko pojačala/prijemnika za veće audio/video mogućnosti smanjujući ujedno
moguće efekte na glavnu zonu. Kada odaberete isti HDMI ulaz za glavnu zonu i za zonu 2, audio/video
mogućnosti u glavnoj zoni se ograničavaju u skladu s onima u zoni 2.
2: Povezivanje u zoni 3
Glavna zona
Zona 3
B
B
C
IR REMOTE IN
STR-DA5800ES
A
ZONE 3 AUDIO OUT
Višefunkcijski daljinski upravljač
A Infracrveni repetitor (nije isporučen)
B Zvučnici
C Drugo pojačalo/prijemnik
70CR
Postavljanje zvučnika u zoni 2
Kada su zvučnici u zoni 2 spojeni na
SURROUND BACK (ZONE 2) terminale
prijemnika (str. 68), podesite postavku tako da
se zvuk odabran u zoni 2 emitira iz zvučnika
spojenih na SURROUND BACK (ZONE 2)
terminale.
Za pojedinosti pogledajte „Speaker
Connection” u izborniku Speaker Settings
(str. 94).
Možete prilagoditi kontrolu glasnoće
za varijabilne ili fiksne utičnice ZONE 2
AUDIO OUT.
1
Na početnom izborniku odaberite
„Settings”, a zatim pritisnite
.
2
Odaberite „Zone Settings”,
a zatim pritisnite
.
3
Odaberite „Zone Setup”, a zatim
pritisnite
.
4
Odaberite „Line Out” za „Zone 2”,
a zatim pritisnite
.
5
Odaberite željeni parametar,
a zatim pritisnite
.
Parametar
Objašnjenje
Variable
Kontrola glasnoće inicijalno
je postavljena na –40 dB.
Kada odaberete ovaj
parametar, glasnoća za
priključnice ZONE 2
AUDIO OUT i
SURROUND BACK
(ZONE 2) može se zajedno
mijenjati.
Preporučuje se prilikom
upotrebe jakog pojačala.
Objašnjenje
Fixed
Kontrola glasnoće fiksirana
je na ±0 dB. Preporučuje se
kada se upotrebljava uređaj
s promjenjivom kontrolom
glasnoće.
Postavljanje HDMI izlaza
u zoni 2
Kada je oprema kao što je TV ili A/V pojačalo
spojena na HDMI ZONE 2 OUT priključak,
možete emitirati HDMI signale s opreme
u zoni 2.
Detalje potražite u odjeljku „3 Povezivanje
u zoni 2 pomoću HDMI” (str. 69).
Postavljanje HDMI izlaza u Zone2
Možete emitirati signale s HDMI IN
priključaka na opremi Zone2 preko HDMI
ZONE 2 OUT priključaka na sljedeći način:
1
Na početnom izborniku odaberite
„Settings”, a zatim pritisnite
.
2
Odaberite „HDMI Settings”,
a zatim pritisnite
.
3
Odaberite „Zone2 Out”, a zatim
pritisnite
.
4
Odaberite „On”, a zatim
pritisnite
.
Napomena
• Kada je omogućena funkcija Zone2 Out, sljedeće
su funkcije onemogućene:
– Control for HDMI („BRAVIA” Sync)
– Fast View (Uključujući prikaz za HDMI: On)
71CR
Upotreba značajki za više zona
Prilagodite kontrolu glasnoće za
zonu 2
Parametar
Postavljanje prioriteta za glavnu
zonu i zonu 2
Kada je omogućena funkcija Zone2 Out i kada
odaberete isti HDMI ulaz za glavnu zonu
i zonu 2, mogu se pojaviti smetnje na audio
i video signalima u glavnoj zoni. Kako bi se
izbjegle moguće smetnje možete postaviti
prioritet u glavnoj zoni za odabir HDMI ulaza.
1
Na početnom izborniku odaberite
„Settings”, a zatim pritisnite
.
2
Odaberite „HDMI Settings”,
a zatim pritisnite
.
3
Odaberite „Prioritet”, a zatim
pritisnite
.
4
Prebacivanje postavke zone
daljinskog upravljača
Daljinski upravljač je u svojoj osnovi
napravljen za upotrebu u glavnoj zoni.
Postavka zone daljinskog upravljača odnosi
se na upotrebu u zoni 2. Ako ga želite
upotrebljavati u zone 3, prebacite postavku
zone daljinskog upravljača.
?/1
RM SET UP
AMP
SHIFT
ZONE
2, 3
Odaberite „Main Only”, a zatim
pritisnite
.
ENT/MEM
1
Pritisnite ?/1 dok pritišćete
RM SET UP.
Gumbi AMP i ZONE trepere.
2
Pritisnite ZONE.
Gumb AMP se gasi, gumb ZONE i dalje
treperi, a gumb SHIFT se pali.
3
Pritisnite brojčani gumb 2 za
zonu 2 ili 3 za zonu 3 dok gumb
ZONE treperi.
Gumb ZONE se pali.
4
Pritisnite ENT/MEM.
Gumb ZONE dva puta zatrepće i daljinski
upravljač se prebacuje na zonu 2 ili
zonu 3.
72CR
2
Upravljanje prijemnikom
iz druge zone
Daljinski upravljač prebacuje se na zonu 2
ili zonu 3. Promijenite postavku zone
daljinskog upravljača na zonu 2 ili zonu 3
unaprijed (str. 72).
(radovi ZONE 2/ZONE 3)
Prijemnikom možete upravljati iz zone 2 ili
zone 3. Postupak u ovom poglavlju opisuje
kada kada je spojen infracrveni repetitor koji
se može upotrebljavati za značajku više zona.
Kada infracrveni repetitor nije spojen,
upotrijebite ovaj prijemnik u glavnoj zoni.
Pritisnite ZONE.
3
Pritisnite ?/1.
Funkcija zone je uključena.
Pritisnite neki od gumba za unos
na daljinskom upravljaču za
odabir izvornih signala koje želite
emitirati.
5
Prilagodite odgovarajuću
glasnoću.
?/1
ZONE
• U slučaju prikazanom na slici 1-1
(str. 68), prilagodite glasnoću pomoću
+/– na daljinskom upravljaču.
• U slučaju prikazanom na slici 1-2
(str. 69) ili 2 (str. 70), prilagodite jačinu
zvuka prijemnika u zoni 2 ili zoni 3. Ako
postavite „Line Out” za „Zone 2” na
„Variable”, također možete prilagoditi
jačinu zvuka u zoni 2 pomoću
+/–
na daljinskom upravljaču (str. 71).
Gumbi za
unos
SOURCE
Raspoloživ rad u više zona
ZONE 2 1)
INPUT
SOURCE
1
Uključite pojačalo u zoni 2 ili
zoni 3.
U slučaju ilustracije 1-1 (str. 68),
preskočite ovaj korak.
2)
a
ZONE 3 1)
a
BD
a
DVD
a
a
GAME
a
a
SAT/CATV
a
a
VIDEO 1
a
a
VIDEO 2
a
a
VIDEO 3
a
VIDEO 4
a
TV3)
MD/TAPE
a
a
SA-CD/CD
a
a
a
a
FM
4)
nastavak
73CR
Upotreba značajki za više zona
4
ZONE 2 1)
INPUT
4)
ZONE 3 1)
a
a
My Music5)
a
a
My Video5)
a
a
5)
a
a
a
a
AM
PHONO3)
MULTI IN3)
PC3)
My Photo
Internetski
sadržaji5)
1)
Za zone 2, emitiraju se HDMI signali, video signali
komponente, analogni video i audio signali. Za
zonu 3 emitiraju se samo analogni audio signali.
Kada odaberete SOURCE, emitiraju se signali
trenutnog ulaza u glavnoj zoni.
2) Kada je odabran SOURCE, izlaz signala na MULTI
CHANNEL INPUT priključke ili
(USB) ulaze
ne emitira se s ZONE 2 OUT ili ZONE 3 OUT
priključaka čak i kada je odabran „MULTI IN”
ili „PC”.
3) „TV”, „PHONO“, „MULTI IN” ili „PC” može se
odabrati samo u glavnoj zoni.
4)
Možete odabrati ili „FM” ili „AM” iz glavne zone,
zone 2 ili zone 3. Kada želite prebaciti između
„FM” i „AM” iz zone 2 ili zone 3, odaberite
odgovarajuću zonu pomoću daljinskog upravljača
i zatim uzastopno pritišćite TUNER. Svaki put kad
pritisnete gumb, prebacuju se „FM” i „AM”. Kada
se u više zona odaberu različiti programi, prednost
se daje zadnjem odabranom ulazu.
5)
Samo kada se odabere SOURCE u zone 2 ili
zone 3, možete uživati u sadržaju koji se prikazuje
u glavnoj zoni, u zone 2 ili zone 3.
Za završetak rada u zoni 2/zoni 3
Pritisnite ZONE, a zatim pritisnite ?/1.
Savjet
Možete odabrati zonu na prijemniku. Pritisnite
uzastopno ZONE SELECT za odabir zone 2, zone 3
ili glavne zone. Svaki put kada pritisnete ZONE
POWER, izlazni signali za odabranu zonu uključit
će se ili će se isključiti.
74CR
Upotreba drugih značajki
Upotreba značajki
„BRAVIA” Sync
Što je „BRAVIA” Sync?
Funkcija Control for HDMI nije
djelatna u sljedećim slučajevima:
• Kada priključite prijemnik na uređaj koja ne
odgovara funkciji Sony Control for HDMI.
• Kada priključite prijemnik i opremu putem
veze koja nije HDMI.
• Funkcija Control for HDMI ne radi na
uređaju spojenom na HDMI OUT B
priključak na prijemniku.
• Kada postavite „Zone2 Out” u izborniku
„HDMI Settings” na „On”, ne možete
upotrebljavati funkciju „Control for HDMI”.
Napomene
• Sljedeće značajke djelatne su s opremom koja nije
Sony. Međutim, kompatibilnost s opremom koja
nije Sony nije zajamčena.
– Isključivanje sustava
– Reprodukcija jednim dodirom
– Upravljanje zvukom sustava
• Sljedeće značajke su funkcije u vlasništvu tvrtke
Sony. One nisu djelatne s opremom koja nije Sony.
– Odabir scene
– Upravljanje kućnim kinom
• Na opremi koja nije kompatibilna s funkcijom
„BRAVIA” Sync ove značajke ne mogu se aktivirati.
Priprema za „BRAVIA” Sync
Za upotrebu funkcije „BRAVIA” Sync,
uključite funkciju Kontrola za HDMI na
prijemniku i na priključenoj opremi.
Uključite funkciju Kontrola za HDMI zasebno
na prijemniku i na priključenoj opremi.
1
Na početnom izborniku odaberite
„Settings”, a zatim pritisnite
.
2
Odaberite „HDMI Settings”,
a zatim pritisnite
.
3
Odaberite „Control for HDMI”,
a zatim pritisnite
.
4
Odaberite „On”, a zatim
pritisnite
.
Aktivirana je funkcija Kontrola za HDMI
na prijemniku.
5
Uključite funkciju Kontrola za
HDMI na priključenoj opremi.
Pojedinosti o postavljanju priključene
opreme potražite u uputama za rad.
nastavak
75CR
Upotreba drugih značajki
„BRAVIA” Sync naziv je funkcije na
proizvodima tvrtke Sony koja kompatibilnoj
opremi spojenoj putem HDMI kabela
omogućuje zajedničko upravljanje pomoću
daljinskog upravljača „BRAVIA”.
To zajedničko upravljanje omogućuje funkcija
Kontrola za HDMI pomoću standardiziranog
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
za HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Povezivanjem opreme Sony koja je
kompatibilna s „BRAVIA” Sync pomoću
HDMI kabela (nije isporučen)
pojednostavljuje se rad na sljedeći način:
• Isključivanje sustava (str. 76)
• Reprodukcija jednim dodirom (str. 76)
• Upravljanje zvukom sustava (str. 77)
• Audio Return Channel (ARC) (str. 77)
• Odabir scene (str. 77)
• Upravljanje kućnim kinom (str. 77)
• Remote Easy Control (str. 77)
Preporučujemo vam da prijemnik
spojite na proizvode koji imaju značajke
„BRAVIA” Sync.
6
Ponovite korak 5 za prilagodbu
funkcije Kontrola za HDMI i prikaz
slike sve opreme za reprodukciju
koju želite upotrijebiti.
Napomena
Kada izvučete HDMI kabel ili promijenite vezu,
napravite gore navedene korake.
Međutim ne morate to napraviti ako upotrebljavate
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 ili priključak IN 9.
Isključivanje sustava
Kada isključite TV pomoću gumba za
napajanje na daljinskom upravljaču TV-a,
prijemnik i priključena oprema automatski
će se isključiti.
Daljinskim upravljačem također možete
isključiti TV.
Pritisnite TV, a zatim pritisnite ?/1.
TV, prijemnik i priključena oprema su
isključeni.
Napomene
• Postavite funkciju za blokiranje napajanja TV-a na
„ON” prije upotrebe funkcije Isključivanja sustava.
Za pojedinosti pogledajte upute za rad za TV.
• Ovisno o stanju priključene opreme, ona možda
neće biti isključena. Za pojedinosti pogledajte
upute za rad priključene opreme.
• Ako upotrebljavate funkciju Isključivanja
sustava s televizorom koji nije Sony, programirajte
daljinski upravljač prema proizvođaču televizora.
76CR
Reprodukcija jednim dodirom
Kada reproducirate sadržaj s opreme
priključene na prijemnik putem HDMI veze,
prijemnik se također automatski uključuje
i prebacuje na odgovarajući HDMI ulaz.
Kada postavite „Pass Through” na „On” ili
„Auto” zvuk i slika emitirat će se samo s TV-a,
a prijemnik ostaje u stanju mirovanja.
Započnite reprodukciju na opremi
za reprodukciju.
Upotreba funkcije kamkordera
Reprodukcija jednim dodirom
1 Uključite funkciju Control for HDMI na
prijemniku i na kamkorderu.
2 Spojite kamkorder na jedan od HDMI IN 1,
IN 2 ili IN 3 i IN 9 priključaka (str. 36).
Ako upotrebljavate kamkorder Sony,
TV se uključuje zajedno s prijemnikom,
a kamkorder automatski započinje
reprodukciju. Ako imate kamkorder
koji nije Sony, stalno imajte uključenu
reprodukciju na kamkorderu.
Napomene
• Ovisno o TV-u, možda se neće pojaviti početak
sadržaja.
• Spojite opremu kao što je kamkorder Sony
opremljenog funkcijom Reprodukcija jednim
dodirom putem veze HDMI na HDMI IN 1, IN 2,
IN 3 i IN 9 priključke. Ako upotrebljavate druge
priključke HDMI IN, prijemnik se možda neće
prebaciti na odgovarajući ulaz. U tom slučaju ručno
odaberite ulaz u koji je priključen kamkorder.
Upravljanje zvukom sustava
Napomena
Kada je „Control for HDMI” postavljen na „On”,
postavke „Audio Out” u izborniku HDMI Settings
automatski će se postaviti prema postavkama
funkcije Upravljanja zvukom sustava.
Audio Return Channel (ARC)
Ako je TV kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel (ARC), veza HDMI kabelom
također šalje digitalni audio signal s TV-a
prijemniku. Ne morate uspostavljati zasebnu
audiovezu za slušanje TV zvuka s prijemnika.
Detalje potražite u odjeljku „Prebacivanje
između digitalnog i analognog zvuka” (str. 79).
Postavljanje scene na TV-u Sound field
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
SPORTS
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Upravljanje kućnim kinom
Ako je TV kompatibilan s funkcijom
„Upravljanje kućnim kinom” priključen na
prijemnik, ikona za internetske aplikacije
prikazuje se na priključenom TV-u.
Pomoću daljinskog upravljača TV-a možete
prebaciti ulaz prijemnika ili zvučna polja.
Također možete prilagoditi razinu središta
zvučnika ili subwoofera ili prilagoditi postavke
funkcije „Sound Optimizer” (str. 66), „Dual
Mono” (str. 99) ili „A/V Sync” (str. 100).
Za upotrebu funkcije Upravljanje kućnim
kinom, TV mora imati pristup širokopojasnoj
usluzi.
Remote Easy Control
Pomoću daljinskog upravljača TV-a možete
upravljati izbornikom prijemnika.
Odaberite prijemnik (AV AMP) kojeg
je prepoznao TV.
Napomene
Odabir scene
Optimalna kvaliteta slike i zvučno polje
odabiru se automatski u skladu sa scenom
odabranom na TV-u.
Za pojedinosti o radu pogledajte upute
za rad TV-a.
• TV je prijemnik prepoznao kao „Tuner
(AV AMP)”.
• Vaš TV mora biti kompatibilan s izbornikom veze.
• Ovisno o vrsti televizora, neke od radnji možda
neće biti dostupne.
Napomena
Ovisno o TV-u, zvučno polje se možda neće
prebaciti.
77CR
Upotreba drugih značajki
Jednostavnom radnjom možete uživati u TV
zvuku sa zvučnika priključenih na prijemnik.
Glasnoću možete prilagoditi te isključiti zvuk
prijemnika i pomoću daljinskog upravljača
TV-a.
Funkciju Upravljanje zvukom sustava možete
upotrijebiti na sljedeći način.
• Zvuk TV-a emitira se iz zvučnika spojenih
na prijemnik kada uključite prijemnik dok
se zvuk emitira sa zvučnika TV-a. Ako
isključite prijemnik zvuk će se emitirati sa
zvučnika TV-a.
• Kada prilagodite glasnoću TV-a, funkcija
Upravljanje zvukom sustava istodobno
prilagođava glasnoću prijemnika.
Ovom funkcijom možete upravljati i pomoću
izbornika TV-a. Za pojedinosti pogledajte
upute za rad za TV.
Tablica podudarnosti
Prebacivanje monitora koji
emitiraju HDMI video signale
Kada imate dva monitora povezana na HDMI
OUT A i HDMI OUT B priključke, možete
prebaciti izlaz tih dvaju monitora pomoću
gumba HDMI OUTPUT na daljinskom
upravljaču.
HDMI
OUTPUT
1
Uključite glavni prijemnik
i dva monitora.
2
Pritisnite HDMI OUTPUT.
Svaki put kad pritisnete gumb, izlaz
će se prebaciti na sljedeći način:
HDMI A t HDMI B t OFF t
HDMI A…
Možete upotrijebiti i gumb HDMI OUT
na prijemniku.
78CR
Emitiranje HDMI signala čak
i kada je prijemnik u stanju
pripravnosti
(Pass Through)
Možete emitirati video i audio signale iz
utičnice HDMI IN na TV spojen na utičnicu
HDMI OUT A čak i kada je prijemnik u stanju
pripravnosti.
Ako upotrebljavate ovu funkciju dok je
„Control for HDMI” postavljen na „On”, ulaz
prijemnika prebacuje se u skladu s radom
priključene opreme čak i kada je prijemnik
u stanju mirovanja.
Kada aktivirate ovu funkciju, napravite
postavke za „Pass Through” prateći korake
u nastavku.
1
Na početnom izborniku odaberite
„Settings”, a zatim pritisnite
.
2
Odaberite „HDMI Settings”,
a zatim pritisnite
.
3
Odaberite „Pass Through”,
a zatim pritisnite
.
4
Odaberite željeni parametar,
a zatim pritisnite
.
Parametar
Objašnjenje
Auto
Kada je TV uključen,
a prijemnik u stanju
pripravnosti, prijemnik
emitira HDMI signale
s HDMI OUT A priključka
prijemnika. Sony
preporučuje ovu postavku
ako koristite TV
kompatibilan s funkcijom
„BRAVIA” Sync. Ova
postavka štedi energiju
u stanju mirovanja,
u usporedbi s postavkom
„On”.
Parametar
Objašnjenje
On
Kada je prijemnik u stanju
pripravnosti emitira HDMI
signale s HDMI OUT A
priključka prijemnika.
Off
Prijemnik ne emitira HDMI
signale kada je u stanju
pripravnosti. Uključite
prijemnik kako biste mogli
uživati u izvoru priključene
opreme na TV-u. Ova
postavka štedi energiju
u stanju mirovanja
u usporedbi s postavkom
„On”.
Prebacivanje između
digitalnog i analognog zvuka
Kada na prijemnik priključite opremu
s digitalnim i analognim audio utičnicama,
ulaz zvuka možete priključiti u bilo koju
od njih ili prebaciti s jedne na drugu, ovisno
o vrsti materijala koji želite gledati.
INPUT SELECTOR
INPUT MODE
Napomene
1
Odaberite izvor ulaza pomoću
gumba za unos INPUT SELECTOR
na prijemniku.
2
Pritisnite INPUT MODE na
prijemniku.
Odabrani način audio ulaza pojavljuje
se u prozoru za prikaz.
• AUTO
Daje prednost digitalnim audio
signalima kada postoji i digitalna
i analogna veza.
Ako nema digitalnih zvučnih signala,
odabiru se analogni zvučni signali.
Kada se odabere TV ulaz prednost
se daje Audio Return Channel (ARC)
signalima. Ako TV nije kompatibilan
s Audio Return Channel (ARC),
odabiru se digitalni optički audio
signali.
Ako funkcija Control for HDMI
prijemnika i TV-a nije uključena,
funkcija Audio Return Channel (ARC)
ne radi.
nastavak
79CR
Upotreba drugih značajki
• Postavka „Auto” učinkovita je samo kada je
„Control for HDMI” postavljen na „On”. Ako je
„Control for HDMI” postavljen na „Off”, prijemnik
provodi iste radnje u načinu rada „Auto” kao
i u „On”.
• U stanju mirovanja kada radi neka druga funkcija
kao što je Network Standby, potrošnja energije se
ne smanjuje čak i ako je „Pass Through” postavljen
na „Auto”.
• OPT
Pojavljuje se samo kada je optička
utičnica dodijeljena ulazu i automatski
se odabire optička ulazna utičnica.
• COAX
Pojavljuje se samo kada je koaksijalna
utičnica dodijeljena ulazu i automatski
se odabire koaksijalna ulazna utičnica.
• ANALOG
Određuje ulaz analognih audio signala
u utičnice AUDIO IN (L/R).
Napomene
• Ovisno o ulazu, u prozoru za prikaz pojavljuje se
„------”, a drugi načini rada ne mogu se odabrati.
• Kada se upotrebljava „2ch Analog Direct” ili je
odabrano „MULTI IN” audio ulaz je postavljen
na „Analog”. Druge načine ne možete odabrati.
Upotreba drugih video/audio
ulaznih utičnica
Video i/ili audio signale možete dodijeliti
drugim ulaznim utičnicama.
Primjer) Spojite utičnicu OPTICAL OUT
DVD player-a u utičnicu OPTICAL IN 1 ovog
prijemnika kada želite da ulaze samo digitalni
optički audio signali s DVD playera.
Spojite utičnicu video komponente DVD
playera u utičnice COMPONENT VIDEO
IN 1 ili COMPONENT VIDEO IN 2 ovog
prijemnika kada želite da ulaze video signali
iz DVD playera.
1
Na početnom izborniku odaberite
„Settings”, a zatim pritisnite
.
2
Odaberite „Input Settings”,
a zatim pritisnite
.
3
Odaberite „Video Input Assign” ili
„Audio Input Assign”, a zatim
pritisnite
.
4
Odaberite audio i/ili video signale
koje želite dodijeliti
svakom ulazu.
80CR
Napomene
• Ako dodijelite neki ulaz bilo kojoj od utičnica
HDMI IN 1 do IN 9 u „Video Input Assign” ili
„Audio Input Assign”, ista ulazna utičnica HDMI
dodjeljuje se i video i audio ulazu. Ako želite
dodijeliti utičnicu HDMI IN bilo video ili audio
ulazu, prvo dodijelite ulaz jednoj od utičnica
HDMI IN 1 do IN 9 u „Video Input Assign” ili
„Audio Input Assign”. Zatim dodijelite utičnicu
HDMI IN za „None” bilo u „Video Input Assign”
ili „Audio Input Assign”, za bilo koju kojoj
ne želite dodjeliti utičnicu HDMI IN.
• Kada rukujete prijamnikom bez GUI, možete
promijeniti namjenu utičnice HDMI IN pomoću
„HDMI VIDEO ASSIGN ?” ili „HDMI AUDIO
ASSIGN ?” u „INPUT SETTINGS” (str. 117).
• Ako promijenite namjenu priključka HDMI IN
dok se upotrebljava funkcija Kontrola za HDMI,
prebacite ulaz prijemnika na koji je priključena
oprema HDMI. U protivnom funkcija Kontrola
za HDMI možda neće raditi pravilno.
• Ako priključak HDMI IN dodijelite za „None”
u „Video Input Assign” i „Audio Input Assign”, ne
možete odabrati ulazne signale preko HDMI ulaza.
U tom slučaju funkcija Control for HDMI radi
samo na opremi, ali ne na prijemniku. Međutim,
ne radi se o kvaru.
Ulaz
Audio Input Assign
Video Input Assign
HDMI
Optički /
Koaksijalni
Analogni*
HDMI
Komponenti
Kompozitni*
BD
IN 2 (BD)
None
–
IN 2 (BD)
None
–
DVD
IN 5 (DVD)
COAX 1 (DVD) DVD
IN 5 (DVD)
IN 1 (DVD)
DVD
GAME
IN 4 (GAME)
OPT 1 (GAME) GAME
IN 4 (GAME)
None
GAME
SAT/CATV
IN 6
(SAT/CATV)
OPT 2
(SAT/CATV)
SAT/CATV
IN 6
(SAT/CATV)
IN 2
(SAT/CATV)
SAT/CATV
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1) COAX 2
(VIDEO 1)
VIDEO 1
IN 1 (VIDEO 1) None
VIDEO 1
IN 9 (VIDEO 2) None
VIDEO 2
IN 9 (VIDEO 2) None
VIDEO 2
IN 7 (VIDEO 3) None
–
IN 7 (VIDEO 3) None
–
VIDEO 4
IN 8 (VIDEO 4) None
–
IN 8 (VIDEO 4) None
–
MD/TAPE
None
None
MD/TAPE
None
None
–
SA-CD/CD
IN 3
(SA-CD/CD)
COAX 3
(SA-CD/CD)
SA-CD/CD
IN 3
(SA-CD/CD)
None
–
MULTI IN
–
–
–
None
None
–
Upotreba drugih značajki
VIDEO 2
VIDEO 3
* Korisnik ne može promijeniti dodjelu analognog ulaza. Prikazuje se trenutna postavka.
Napomene
• Kada dodijelite digitalni audio ulaz, postavka
INPUT MODE može se automatski promijeniti.
• Kada dodijelite video ulaz komponentnom ili
kompozitnom ulazu, audio ulaz HDMI ulazu,
komponentni ili kompozitni video signali ne
emitiraju se iz utičnica HDMI OUT. Komponentni
ili kompozitni video signali emitiraju se iz utičnica
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT ili
utičnice MONITOR VIDEO OUT.
• Različiti HDMI priključci ne mogu se dodijeliti
zasebnim video i audio ulaznim priključcima
nekog ulaza.
• Mogu se dodijeliti višestruki ulazi istom HDMI IN
priključku. Međutim, ako upotrebljavate funkciju
Reprodukcija jednim dodirom na opremi
priključenoj na HDMI IN priključak, radije se
odabire ulaz koji je zadnji dodijeljen.
81CR
Savjeti
Prikaz za HDMI
Možete uključiti pregleda u živo slika u slici
HDMI ulaza spojenog na ovaj prijemnik.
Može se prikazati najviše četiri prozora prikaza
za HDMI IN 1/IN 2/IN 3/IN 4 ulaz.
Daljinskim upravljačem možete odabrati svaki
pregled HDMI ulaza.
V/v,
PREVIEW
(HDMI)
1
Pritisnite PREVIEW (HDMI).
Može se prikazati najviše 4 PIP prozora,
a svaki od njih prikazuje ulazne slike
s HDMI IN priključaka.
2
Za zamjenu slika u PIP prozoru
s onima na glavnom zaslonu,
pritisnite V/v za odabir željenog
PIP prozora, a zatim pritisnite
.
HDMI ulaz odabranog PIP prozora
prikazuje se u glavnom prozoru.
82CR
• Ova funkcija ne radi pod sljedećim uvjetima:
– HDMI uređaj nije spojen.
– Poseban HDMI uređaj je spojen dok je njegovo
napajanje isključeno.
– Ulaz je nepodržani HDMI video format.
– Trenutni ulaz nije HDMI ulaz.
– Kada je prikazan GUIizbornik.
– Kada je „Zone2 Out” postavljen na „On”.
– Kada je „Fast View” postavljen na „Off”.
• Ovu funkciju omogućuje Silicon Image
InstaPrevue™ tehnologija.
Upravljanje prijemnikom
pomoću pametnog telefona
Prijemnikom možete upravljati pomoću
pametnog telefona koji ima aplikacijski softver
„ES Remote”. Aplikacijski softver „ES Remote”
može se besplatno preuzeti s App Store
(za iPod touch/iPhone) ili Google Play
(za Android telefon).
(Easy Automation)
Osim postavki za rad prijemnika možete
spremiti i razne postavke uređaja za
reprodukciju ili monitora. Te postavke možete
registrirati za upravljanje „one-touch”, a zatim
možete jednostavno pozvati i okolinu stvorenu
s tim postavkama tako da možete uživati
u slušanju i gledanju kod kuće.
Na primjer, spremanjem postavki u sceni
„1: Movie” u nastavku, možete istodobno
prebaciti sve postavke jednostavnom radnjom
jednim dodirom bez prebacivanja svake
postavke pojedinačno za „Input”, „Calibration
Type”, „Sound Field” i „HDMI Out”.
Postavka
Postavljena vrijednost za
„1: Movie”
EASY
AUTOMATION
Stavke za koje možete spremiti postavke i
zadane vrijednosti za svaku stavku su sljedeće.
Postavka
Zadana vrijednost
1: Movie 2: Music
3: Party
4: Night
Input
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Tuner
Preset
–
–
–
–
Input
BD
Calibration Type
No Change
Sound Field No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Sound Field
HD-D.C.S.
Sleep
HDMI Out
HDMI OUT B
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party Mode
ON
Volume
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
HDMI Out No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Party Mode No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
nastavak
83CR
Upotreba drugih značajki
Spremanje različitih postavki
za prijemnik i njihovo
pozivanje u određeni
trenutak
Postavka
3
Zadana vrijednost
1: Movie 2: Music
3: Party
4: Night
Odaberite izbornik koji želite,
a zatim pritisnite
.
Calibration No
Type
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Menu
Sound
No
Optimizer Change
No
Change
No
Change
Normal
Edit Saved Scene Omogućuje prilagođavanje
i spremanje postavki po želji.
Equalizer
(All)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Import Current
Settings
Equalizer
(Front)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Center)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(SUR/SB)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Equalizer
(Front
High)
No
Change
No
Change
No
Change
No
Change
Pozivanje postavki spremljenih
u Scene
1
Na početnom izborniku odaberite
„Easy Automation”, a zatim
pritisnite
.
2
Odaberite željenu Scene te zatim
pritisnite
.
Spremanje postavki u Scene
1
Na početnom izborniku odaberite
„Easy Automation”, a zatim
pritisnite
.
2
Odaberite Scene za koju želite
spremiti postavke između
„1: Movie”, „2: Music”, „3: Party”
ili „4: Night”, a zatim pritisnite
TOOLS/OPTIONS.
84CR
Objašnjenje
Učitava trenutne postavke
prijemnika i sprema postavke
sa Scene. „Input” i „Volume”
postavljeni su na „No Change”.
Napomene
• Postavke spremljene kao „No Change” ne mijenjaju
se iz trenutnih postavki čak i kada pozovete Scene.
Odaberite „Edit Saved Scene”, zatim odznačite
polje za postavku na zaslonu za uređivanje
i postavite „No Change”.
• Kada pozovete Scene, postavke koje se ne mogu
primijeniti se ignoriraju (npr. vrijednost za „Sound
Field” kada je odabrano „MULTI IN” itd.).
Savjet
Možete direktno pozvati spremljene postavke
za „1: Movie” ili „2: Music” pritiskom na EASY
AUTOMATION 1 ili EASY AUTOMATION 2
na prijemniku ili daljinskom upravljaču. Možete
i snimiti preko „1: Movie” ili „2: Music” s trenutnim
postavkama držeći istodobno pritisnute EASY
AUTOMATION 1 ili EASY AUTOMATION 2
tri sekunde, isto kao kada odaberete „Import
Current Settings” iz izbornika.
Upotreba mjerača vremena
za automatsko isključivanje
Za prikaz vremena do isključivanja prijemnika
pritisnite SLEEP. Preostalo vrijeme prikazuje
se u prozoru za prikaz. Ako ponovno pritisnete
SLEEP, mjerač vremena za automatsko
isključivanje postavlja se na „OFF”.
Možete postaviti automatsko isključivanje
prijemnika u određeno vrijeme.
Snimanje pomoću prijemnika
Pomoću prijemnika možete snimati s video/
audio uređaja. Pogledajte upute za rad
priložene uz opremu za snimanje.
SHIFT
U glavnom izborniku odaberite
„Watch” ili „Listen”, a zatim
pritisnite
.
2
Odaberite opremu za
reprodukciju i pritisnite
3
.
Pripremite opremu za
reprodukciju.
Na primjer, umetnite videovrpcu koju
želite kopirati u VCR.
4
Pripremite opremu za snimanje.
Za snimanje umetnite praznu videovrpcu
itd. u jedinicu za snimanje (VIDEO 1).
5
Pokrenite snimanje na opremi za
snimanje, a potom pokrenite
opremu za reprodukciju.
SLEEP
Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite
SLEEP.
Svaki put kada pritisnete SLEEP, prikaz se
ciklički mijenja kako slijedi:
Kada se upotrebljava mjerač vremena za
automatsko isključivanje „SLEEP” se pali
u prozoru za prikaz na prijemniku.
85CR
Upotreba drugih značajki
1
2
Prebacivanje načina
upravljanja prijemnika
i daljinskog upravljača
Možete promijeniti način upravljanja
(COMMAND MODE AV1 ili COMMAND
MODE AV2) prijemnika i daljinskog
upravljača.
Prebacite način upravljanja s tvornički zadane
postavke na odgovarajuću postavku, ako se
drugom opremom Sony slučajno upravlja
istim daljinskim upravljačem, kada rukujete
prijemnikom pomoću daljinskog upravljača
isporučenog s prijemnikom.
Načini upravljanja prijemnikom i daljinskim
upravljačem tvornički su zadani
(COMMAND MODE AV2).
Prijemnik i daljinski upravljač trebaju
upotrebljavati isti način upravljanja
Ako se načini upravljanja prijemnikom
i daljinskim upravljačem razlikuju, ne možete
upotrebljavati daljinski upravljač za rukovanje
prijemnikom.
Prebacivanje načina upravljanja
prijemnika
?/1
Držeći pritisnut 2CH/A.DIRECT,
pritisnite ?/1 za uključivanje
prijemnika.
Kada je način upravljanja postavljen
na „AV2”, na zaslonu se prikazuje
„COMMAND MODE [AV2]”.
Kada je način upravljanja postavljen
na „AV1”, na zaslonu se prikazuje
„COMMAND MODE [AV1]”.
Prebacivanje načina upravljanja
daljinskog upravljača
RM SET UP
SHIFT
1, 2
?/1
AMP
ZONE
ENT/MEM
1
Pritisnite ?/1 dok pritišćete
RM SET UP.
Gumbi AMP i ZONE trepere.
2CH/A.DIRECT
2
Pritisnite AMP.
Gumb ZONE se gasi, gumb AMP i dalje
treperi, a gumb SHIFT se pali.
3
1
Pritisnite numerički gumb 1 ili 2
dok gumb AMP treperi.
Kada pritisnete 1, način upravljanja
postavlja se na COMMAND MODE AV1.
Kada pritisnete 2, način upravljanja
postavlja se na COMMAND MODE AV2.
Gumb AMP se pali.
Pritisnite ?/1 za isključivanje
prijemnika.
4
Pritisnite ENT/MEM.
Gumb AMP dva puta trepne i time je
postupak postavljanja načina upravljanja
dovršen.
86CR
Prebacivanje načina upravljanja
jednostavnim daljinskim
upravljačem
Upotreba povezivanja
s dva pojačala
Ako ne upotrebljavate stražnje surround
zvučnike, možete upotrijebiti SURROUND
BACK (ZONE 2) terminale za prednje
zvučnike za povezivanje s dva pojačala.
DISPLAY
Povezivanje zvučnika
Prednji
zvučnik (D)
Prednji
zvučnik (L)
Hi
Lo
Lo
Pritisnite MUTING i
pritišćete DISPLAY.
istodobno dok
Spojite utičnice na strani Lo (ili Hi) prednjih
zvučnika na priključnice FRONT A te spojite
utičnice na straniHi (ili Lo) prednjih zvučnika
na priključnice SURROUND BACK
(ZONE 2). Provjerite jesu li metalni priključci
Hi/Lo priključeni na zvučnike uklonjeni sa
zvučnika kako bi se izbjegao kvar prijemnika.
nastavak
87CR
Upotreba drugih značajki
Hi
MUTING
Postavljanje zvučnika
Za pojedinosti pogledajte „Speaker
Connection” u izborniku Speaker Settings
(str. 94).
Vraćanje na tvornički zadane
postavke
Napomene
Provođenjem sljedećeg postupka možete
izbrisati sve upamćene postavke i vratiti
prijemnik na tvornički zadane postavke.
Ovaj se postupak može primijeniti i za
početno podešavanje prijemnika prije nego
što se po prvi put upotrebljava.
• Terminali FRONT B ne mogu se upotrebljavati
za povezivanje s dva pojačala.
• Napravite postavke za dva pojačala prije
provođenja funkcije Auto Calibration.
• Ako napravite postavke za dva pojačala,
postavke razine zvučnika, balansa i ekvilizatora
stražnjih surround zvučnika postaju nevažeće
i upotrebljavaju se postavke za prednje zvučnike.
• Signali koji se emitiraju iz PRE OUT priključaka
upotrebljavaju se s jednakim postavkama kao što
su one na SPEAKERS terminalima.
• Ako je raspored zvučnika takav da postoje stražnji
surround zvučnici, ne možete postaviti
SURROUND BACK (ZONE 2) terminale za
povezivanje s dva pojačala.
• Kada rukujete prijemnikom bez upotrebe GUI,
postavite „SB ASSIGN” na „BI-AMP” na
„SPEAKER SETTINGS” (str. 116).
?/1
TONE
2CH/A.DIRECT
1
Pritisnite ?/1 za isključivanje
prijemnika.
2
Držeći pritisnut TONE i 2CH/
A.DIRECT, pritisnite ?/1 za
uključivanje prijemnika.
3
Otpustite TONE i 2CH/A.DIRECT
nakon nekoliko sekundi.
Na prozoru se neko vrijeme pojavljuje
„MEMORY CLEARING...”, zatim se
mijenja u „MEMORY CLEARED!”
Time se promjene ili prilagodbe postavki
vraćaju na zadane vrijednosti.
Napomena
Brisanje memorije u potpunosti može potrajati
nekoliko minuta. Nemojte isključivati prijemnik
dok je na zaslonu „MEMORY CLEARED!”.
88CR
2
Podešavanje postavki
Upotreba izbornika postavki
Odaberite stavku iz izbornika
koju želite, a zatim pritisnite
za pristup stavki u izborniku.
Primjer: Kada odaberete „Audio Settings”.
Pomoću izbornika postavki možete podesiti
različite postavke za zvučnike, surround
efekte, više zona itd.
3
Odaberite željeni parametar,
a ulaz pritisnite
za unos.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izlazak iz izbornika
Podešavanje postavki
Pritisnite HOME za prikaz početnog
izbornika, zatim pritisnite ponovo HOME.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
HOME
1
Odaberite „Settings” iz početnog
izbornika, a zatim pritisnite
za
ulaz u način izbornika.
Popis izbornika postavki pojavljuje
se na zaslonu TV-a.
nastavak
89CR
Popis izbornika postavki
Settings
Easy Setup (str. 92)
Speaker Settings
(str. 92)
Auto Calibration
Auto Calibration Setup
Position
Calibration Type
User Reference Edit
Front Reference Type
Speaker Pair Match
Name In
Automatic Phase Matching
Speaker Connection
Virtual Front High
Center Speaker Lift Up
Surround Speaker Position
Speaker Relocation
Speaker Setup
Test Tone
Center Analog Down Mix
Speaker Impedance
Distance Unit
Audio Settings
(str. 98)
Digital Legato Linear
Sound Optimizer
Equalizer
LFE Time Alignment
Subwoofer Muting
Dual Mono
Dynamic Range Compressor
(Naziv ulaza)
Subwoofer Low Pass Filter
A/V Sync
Decode Priority
Sound Field
Video Settings
(str. 101)
Resolution
Zone Resolution
Playback Resolution
3D Output Settings
TV Type
Screen Format
90CR
HDMI Settings
(str. 105)
(Naziv ulaza)
Subwoofer Level
Audio Out
H.A.T.S.
Control for HDMI
Pass Through
Zone2 Out
Prioritet
Fast View
Input Settings
(str. 107)
Input Edit
Audio Input Assign
Video Input Assign
Network Settings
(str. 108)
Internet Settings
Connection Server Settings
Renderer Options
Renderer Access Control
External Control
Network Standby
Parental Control Password
Parental Control Area Code
Podešavanje postavki
Internet Services
Settings
(str. 109)
Internet Video Parental Control
Internet Video Unrated
Zone Settings
(str. 110)
Zone Control
System Settings
(str. 111)
Language
Zone Setup
Auto Standby
Settings Lock
RS232C Control
Software Update Notification
Initialize Personal Information
System Information
EULA
Software License
Network Update
(str. 112)
91CR
Easy Setup
Speaker Settings
Ponovo pokreće Easy Setup za provođenje
osnovnih postavki. Slijedite upute na zaslonu
(str. 46).
Svoje okruženje za gledanje (sa sustavom
zvučnika koji upotrebljavate) možete postaviti
automatski ili ručno.
Auto Calibration
Provodi funkciju D.C.A.C. (Digital Cinema
Auto Calibration). Ova funkcija omogućuje
provođenje automatske kalibracije, kao što
je provjera veze između svakog zvučnika
i prijemnika, podešavanje razine zvučnika
i automatsko mjerenje udaljenosti svakog
zvučnika od vašeg položaja sjedenja.
Calibration Matching
Kada se Auto Calibration provede,
ova funkcija automatski radi usklađujući
udaljenost i razinu desnog i lijevog zvučnika.
Ovu funkciju možete postaviti tek nakon što
je dovršen DCAC postupak mjerenja i nakon
što su rezultati DCAC mjerenja spremljeni.
Postavka vrijedi sve dok je ne promijenite.
Napomena
Rezultati prethodnog mjerenja bit će presnimljeni,
a trenutni rezultati se spremaju za trenutačno
odabran položaj.
Pročitajte „Napomene o Speaker Settings
(Auto Calibration)” u „7: Postavljanje prijemnika
pomoću opcije Easy Setup” (str. 46).
Auto Calibration Setup
Omogućuje registriranje tri rasporeda za
„Position”, ovisno o položajima sjedenja,
okruženju za slušanje i uvjetima mjerenja.
Također možete odabrati vrstu kalibracije
za kompenzaciju svakog zvučnika.
Position
Možete registrirati više od jednog seta postavki
za okruženje za slušanje ili pozivanje
seta postavki.
92CR
Odaberite „Position” za koji želite
registrirati rezultate mjerenja na zaslonu
Auto Calibration Setup.
• Pol.1
• Pol.2
• Pol.3
Postavljanje vrste kalibracije
za zvučnike
Možete odabrati vrstu kompenzacije koja će
se koristiti za zvučnike za svaki Position.
1 Odaberite „Position” za koji želite
postaviti vrstu kompenzacije zvučnika,
a zatim pritisnite
.
2 Odaberite „Calibration Type” koju želite,
Napomena
Ne možete postaviti „Calibration Type” za
„Position” za koji rezultati mjerenja nisu registrirani.
Da biste postavili vrijednost
reference kada odaberete „Front
Reference” za „Calibration Type”
1 Odaberite „Front Reference Type”
u izborniku Calibration Type, a zatim
pritisnite
.
Napomene
• Ova funkcija radi samo kada odaberete „Front
Reference” za „Calibration Type”.
• Provedite „Auto Calibration” nakon što postavite
„Front Reference Type”.
Da biste prilagodili frekvenciju za
„User Reference”
Možete prilagoditi frekvenciju „User
Reference” u opciji „Calibration Type” na
temelju vrste kompenzacije „Full Flat”.
1 Odaberite „User Reference Edit”
u izborniku Calibration Type, a zatim
pritisnite
.
Podešavanje postavki
a zatim pritisnite
.
• Full Flat
Mjeri frekvenciju svakog zvučnika.
• Engineer
Postavlja frekvenciju da odgovara
standardu tvrtke Sony za prostoriju
za slušanje.
• Front Reference
Prilagođava svojstva svih zvučnika
kako bi odgovarala svojstvima prednjih
zvučnika.
• User Reference
Postavlja frekvenciju na onu koju ste
prilagodili upotrebom opcije „User
Reference Edit”.
• Off
Postavlja Auto Calibration EQ u isključen
položaj.
• L/R
Postavlja podatke lijevog i desnog kanala
na vrijednost reference.
•L
Postavlja podatke lijevog kanala na
vrijednost reference.
•R
Postavlja podatke desnog kanala na
vrijednost reference.
2 Prilagodite frekvenciju.
Da biste postavili način uparivanja
za raspored Auto Calibration EQ
1 Odaberite „Position” za koji želite
postaviti način uparivanja, a zatim
pritisnite
.
2 Odaberite „Speaker Pair Match”, a zatim
pritisnite
.
• All
Kalibrira sve zvučnike pomoću načina
uparivanja lijevog i desnog kanala za svaki
par zvučnika.
• Sur
Kalibrira surround zvučnike i stražnje
surround zvučnike pomoću načina
uparivanja ili lijevog i desnog kanala
za svaki par zvučnika.
• Off
Kalibrira svaki zvučnik pojedinačno.
2 Odaberite željeni parametar, a zatim
pritisnite
.
nastavak
93CR
Napomene
• Ova funkcija ne radi ako ne provedete „Auto
Calibration”.
• Ne možete postaviti „SP Pair Matching” na „ALL”
kada odaberete „Front Reference” za „Calibration
Type” (str. 93).
Da biste unijeli naziv za Position
1 Odaberite „Position” kojem želite
dodijeliti naziv, a zatim pritisnite
.
2 Odaberite „Name In”, a zatim
pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje softverska
tipkovnica.
3 Pritisnite V/v/B/b i
za odabir znaka
jednog po jednog.
Automatic Phase Matching
Omogućuje vam da vidite funkciju A.P.M.
(Automatic Phase Matching) u funkciji
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration)
(str. 92).
Kalibrira svojstva faze zvučnika i omogućuje
usklađen surround prostor.
Speaker Connection
Omogućuje ručno podešavanje svakog
zvučnika. Možete podesiti i razine zvučnika
nakon što završi postupak „Easy Setup”.
Speaker Settings odnose se samo na trenutni
„Position”.
Možete napraviti sljedeće postavke pomoću
čarobnjaka.
Speaker Pattern
Omogućuje vam odabir rasporeda zvučnika
u skladu sa sustavom zvučnika koji koristite.
Surround Back Assign
Omogućuje vam postavljanje SURROUND
BACK (ZONE 2) terminala za povezivanje
s dva pojačala ili za povezivanje zone 2.
x Zone2 Speakers
x Bi-Amplifier
x No Assign
Napomena
x Off
Ne aktivira funkciju A.P.M..
x Auto
Automatski uključuje ili isključuje funkciju
A.P.M..
Ako je raspored zvučnika takav da postoje
stražnji surround zvučnici, ne možete postaviti
SURROUND BACK (ZONE 2) terminale za
povezivanje s dva pojačala ili za povezivanje zone 2.
Virtual Front High
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Odabrano je „MULTI IN”.
– Upotrebljava se funkcija „2ch Analog Direct”.
– Slušalice su spojene.
– „Auto Calibration” nije provedena.
• Prijemnik može reproducirati signale na nižoj
frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije
uzorkovanja ulaznih signala, ovisno o audio
formatu.
Omogućuje vam virtualnu reprodukciju izlaza
zvuka s prednjih visokotonskih zvučnika
čak i u okolini u kojoj nema prednjeg
visokotonskog lijevog/desnog zvučnika.
x On
Funkcija Virtual Front High je uključena.
Kada se emitiraju Front High signali, zvuk
se obrađuje kao da se emitiraju s prednjeg
visokotonskog lijevog/desnog zvučnika.
x Off
Funkcija Virtual Front High je onemogućena.
94CR
Napomena
Crtež premještenog zvučnika
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima:
– Nema surround zvučnika.
– Odabrano je „MULTI IN”.
– Odabrano je „2ch Analog Direct”.
– Slušalice su spojene.
Center Speaker Lift Up
Koristeći prednje visokotonske zvučnike
možete podići zvuk središnjeg zvučnika
na odgovarajuću visinu na zaslonu čime
omogućujete uživanje u prirodnom
predstavljanju bez neudobnosti.
x 1~10
x Off
Surround Speaker Position
x Type B
Postavlja četiri surround zvučnika pod gotovo
identične kutove, prema Preporuci ITU-R za
položaj 7.1-kanalnog zvučnika.
Crtež premještenog zvučnika
Podešavanje postavki
Omogućuje vam postavljanje surround
zvučnika pod točnim kutovima za funkciju
Speaker Relocation.
x Front
x Back
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima:
– Nema surround zvučnika.
– Slušalice su spojene.
Speaker Relocation
Omogućuje kalibriranje položaja zvučnika
(konfiguraciju kuta svakog zvučnika iz
položaja za mjerenje) za poboljšanje surround
efekta.
x Type A
Postavlja stražnje surround zvučnike na
stražnji zid uz zvučnike koji se nalaze
u Preporuci ITU-R za položaj 5.1-kanalnog
zvučnika.
x Off
Ne premješta zvučnik.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Odabrano je „MULTI IN”.
– Slušalice su spojene.
– Upotrebljava se funkcija „2ch Analog Direct”.
– Nema stražnjih surround zvučnika i „Surround
Speaker Position” je postavljen na „Front”.
– Nema surround zvučnika.
95CR
Podešavanje veličine svakog
zvučnika
Speaker Setup
Omogućuje ručno podešavanje svakog
zvučnika na zaslonu Manual Setup. Također
možete podesiti razine zvučnika nakon što
završi postupak „Auto Calibration”.
Možete podesiti veličinu svakog zvučnika
(prednji lijevi/desni, središnji, surround lijevi/
desni, surround stražnji lijevi/desni, prednji
lijevi/desni visokotonski).
Odaberite „Level/Distance/Size”,
a zatim pritisnite
.
1 Na zaslonu odaberite zvučnik čiju veličinu
želite podesiti, a zatim pritisnite
.
2 Odaberite „Size”, a zatim pritisnite
Namještanje razine zvučnika
Možete podesiti razinu svakog zvučnika
(središnji, surround lijevi/desni, surround
stražnji lijevi/desni, prednji visokotonski
lijevi/desni, subwoofer).
1 Na zaslonu odaberite zvučnik čiju razinu
želite podesiti, a zatim pritisnite
.
2 Odaberite „Level”, a zatim pritisnite
.
Možete podesiti razinu od –20 dB do
+10 dB u intervalima po 0,5 dB.
Također možete podesiti razinu prednjeg
lijevog zvučnika od PL–10,0 dB do
PL+10,0 dB u intervalima od 0,5 dB.
Možete podesiti i razinu prednjeg desnog
zvučnika od PD –10,0 dB do PD+10,0 dB
u intervalima po 0,5 dB.
Podešavanje udaljenosti od
položaja sjedenja do svakog
zvučnika
Možete podesiti udaljenost od položaja za
sjedenje do svakog zvučnika (prednji lijevi/
desni, središnji surround lijevi/desni,
surround stražnji lijevi/desni, prednji lijevi/
desni visokotonski, subwoofer).
1 Na zaslonu odaberite zvučnik čiju
udaljenost želite podesiti, a zatim
pritisnite
.
2 Odaberite „Distance”, a zatim
pritisnite
.
Možete podesiti udaljenost od 1,0 metara
do 10,0 metara u intervalima od 1 cm.
.
• Large
Ako priključite velike zvučnike koji
će učinkovito reproducirati niske
frekvencije, odaberite „Large”. Uobičajeno
odaberite „Large”.
• Small
Ako je zvuk iskrivljen ili vam nedostaju
surround efekti kada slušate višekanalni
surround zvuk, odaberite „Small” za
uključivanje sustava preusmjeravanja
basova i emitiranje niskih frekvencija
svakog kanala subwoofera ili drugih
„Large” zvučnika.
Napomene
• Kada su priključene slušalice, Size i Distance ne
mogu se postaviti.
• Stražnji surround zvučnici bit će postavljeni na istu
postavku kao surround zvučnici.
• Kada su prednji zvučnici postavljeni na „Small”,
središnji, surround, stražnji surround i prednji
visokotonski zvučnici također su automatski
postavljeni na „Small”.
• Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici
automatski su postavljeni na „Large”.
Podešavanje prijelazne
frekvencije svakog zvučnika
Omogućuje vam postavljanje niske prijelazne
frekvencije zvučnika kojima je veličina
postavljena na „Small” u izborniku Size.
Izmjerena prijelazna frekvencija zvučnika
postavlja se za svaki zvučnik nakon postupka
„Auto Calibration”.
1 Odaberite „Crossover Frequency”, a zatim
pritisnite
.
2 Na zaslonu odaberite zvučnik čiju
prijelaznu frekvenciju želite podesiti.
96CR
3 Postavljanje prijelazne frekvencije
Emitiranje testnog tona iz okolnih
zvučnika
odabranog zvučnika.
Napomene
• Kada su spojene slušalice, ova funkcija ne radi.
• Stražnji surround zvučnici bit će postavljeni na istu
postavku kao surround zvučnici.
1 Odaberite „Phase Noise”, a zatim
pritisnite
.
Pojavljuje se zaslon Phase Noise.
Da biste podesili razinu stražnjih
zvučnika
Razinu stražnjih zvučnika (surround zvučnika
i stražnjih surround zvučnika) možete
istodobno podesiti neovisno od razine
prednjih zvučnika.
1 Odaberite „All Surround Level”, a zatim
pritisnite
Možete emitirati testni ton iz okolnih zvučnika
tako da možete podesiti balans između
zvučnika.
2 Podesite parametar, a zatim pritisnite
* Pojavljuje se „SR/SB” „SB/SL” ako je spojen
samo jedan stražnji surround zvučnik.
.
Omogućuje emitiranje testnog tona iz
okolnih zvučnika.
Ovisno o postavci rasporeda zvučnika,
neke stavke možda neće biti prikazane.
2 Podesite razinu stražnjih zvučnika.
Možete podesiti razinu od –5 dB do +5 dB
u intervalima po 1 dB.
3 Podesite „Level”, a zatim pritisnite
Omogućuje vam odabir vrste testnog tona na
zaslonu Test Tone.
Emitiranje izvornog zvuka iz
okolnih zvučnika
Emitiranje testnog tona iz svakog
zvučnika
Možete emitirati izvorni zvuk iz okolnih
zvučnika tako da možete podesiti balans
između zvučnika.
.
Podešavanje postavki
Test Tone
1 Odaberite „Phase Audio”, a zatim
Možete emitirati testni ton iz serijski
povezanih zvučnika.
pritisnite
.
Pojavljuje se zaslon Phase Audio.
1 Odaberite „Test Tone”, a zatim
2 Podesite parametar, a zatim pritisnite
pritisnite
.
Pojavljuje se zaslon Test Tone.
2 Podesite parametar, a zatim pritisnite
.
• Off
• Auto
Testni ton se emitira iz svakog zvučnika
u seriji.
• L, C, R, SR, SL, SB*, SBL, SBR, LH, RH,
SW
* Pojavljuje se „SB” ako je spojen samo
jedan stražnji surround zvučnik.
Možete odabrati koji zvučnici će emitirati
testni ton.
3 Podesite „Level”, a zatim pritisnite
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
.
• Off
• L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR, SR/SB*,
SBR/SBL, SR/SL, SB/SL*, SBL/SL, SL/L,
LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
* Pojavljuje se „SR/SB” „SB/SL” ako je spojen
samo jedan stražnji surround zvučnik.
Omogućuje emitiranje prednjeg
dvokanalnog izvornog zvuka (umjesto
testnog tona) iz okolnih zvučnika.
Ovisno o postavci rasporeda zvučnika,
neke stavke možda neće biti prikazane.
3 Podesite „Level”, a zatim pritisnite
.
.
97CR
Center Analog Down Mix
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
postavki analognog smanjivanja.
x Off
Ako je raspored zvučnika postavljen tako da
postoji središnji zvučnik, ova je postavka
automatski podešena na „Off”.
x On
Preporučujemo da postavite „Center Analog
Down Mix” na „On” kako biste uživali
u digitalnom zvuku visoke kvalitete kada
središnji zvučnik nije povezan. Analogno
smanjivanje radi kada postavite „Center
Analog Down Mix” na „On”. Ova postavka
utječe i na ulazne signale iz priključaka
MULTI CHANNEL INPUT.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Odabrano je „MULTI IN”.
– Slušalice su spojene.
– Tu je središnji zvučnik.
Speaker Impedance
Omogućuje postavljanje impedancije
zvučnika. Detalje potražite u odjeljku
„7: Postavljanje prijemnika pomoću opcije
Easy Setup” (str. 46).
x4Ω
x8Ω
Distance Unit
Omogućuje odabir jedinice mjerenja za
udaljenosti postavljanja.
x metar
Audio Settings
Možete po želji podesiti postavke zvuka.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Funkcija D.L.L. tehnologija je u vlasništvu
tvrtke Sony, a koja omogućuje da se digitalni
i analogni zvučni signali loše kvalitete
reproduciraju s visokokvalitetnim zvukom.
x Off
x Auto 1
Ova funkcija je dostupna za zvučne formate
kompresije koja se rasipa i analogne zvučne
signale.
x Auto 2
Ova funkcija dostupna je za signale Linear
PCM , kao i za zvučne formate kompresije koja
se rasipa i analogne zvučne signale.
Napomene
• Ovisno o sadržaju preko USB uređaja ili kućnoj
mreži, ova funkcija možda neće biti djelatna.
• Ova funkcija djelatna je kada je odabrano „A.F.D.
Auto”. Međutim, ova funkcija ne radi u sljedećim
slučajevima.
– Primaju se signali Linear PCM s frekvencijom
uzorkovanja koja nije 44,1 kHz.
– Primaju se signali Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-ES Matrix 6.1, DTS-HD Master Audio ili
DTS-HD High Resolution Audio.
Sound Optimizer
Omogućuje vam postavljanje funkcije
optimizacije zvuka (str. 66).
x Off
Udaljenost je prikazana u metrima.
x Low
x feet
x Normal
Udaljenost je prikazana u stopama.
98CR
Equalizer
Omogućuje podešavanje razine dubokih,
srednjih* i visokih tonova za svaki zvučnik
(str. 66).
(*samo za središnji zvučnik.)
x Main/Sub
Zvuk glavnog jezika emitirat će se na prednjem
lijevom zvučniku, a zvuk sporednog jezika
emitirat će se istovremeno na prednjem
desnom zvučniku.
x Main
Emitirat će se zvuk glavnog jezika.
LFE Time Alignment
Funkcija LFE Time Alignment omogućuje
vam pomicanje vremena izlaza LFE kanala od
–20 ms (odgoda) do +20 ms (prema naprijed)
za ostale kanale. Ova je funkcija učinkovita
za podešavanja sadržaja u kojem postoji
vremenski razmak faze LFE kanala
od ostalih kanala.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Odabrano je „MULTI IN”.
– Upotrebljava se funkcija „2ch Analog Direct”.
x Sub
Reproducirat će se zvuk drugog jezika.
Dynamic Range Compressor
Možete komprimirati dinamični raspon
zvučnog zapisa. Ova funkcija može biti korisna
kada želite gledati filmove uz nisku glasnoću
zvuka kasno navečer. Kompresija dinamičkog
raspona moguća je samo s izvorima
Dolby Digital i Dolby TrueHD.
Dinamički se raspon ne komprimira.
Subwoofer Muting
Omogućuje sprječavanje emitiranja signala
putem PRE OUT SUBWOOFER priključaka.
x Off
Signali se emitiraju iz PRE OUT
SUBWOOFER priključaka.
x On
Signali se ne emitiraju iz PRE OUT
SUBWOOFER priključaka.
x Auto
Dinamički se raspon automatski komprimira
kada postoji oznaka u izvoru zvuka koja
preporučuje Dynamic Range Compressor.
x On
Dinamički raspon komprimiran je prema
namjeri snimatelja.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sljedećem slučaju.
– Odabrano je „MULTI IN”.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Slušalice su spojene.
– Odabrano je „2ch Analog Direct”.
– Odabrano je „2ch Stereo”.
– Raspored zvučnika bez odabranog subwoofera.
Dual Mono
Omogućuje vam odabir jezika koji želite
slušati za opciju dvostrukog zvuka digitalnog
emitiranja kada je ta opcija moguća. Ta je
funkcija djelatna samo za izvore Dolby Digital.
Subwoofer Low Pass Filter
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
niskopropusnog filtra za izlaz subwoofera.
Možete postaviti funkciju za svaki ulaz kojem
se ulazni audio priključak dodjeljuje neovisno.
Uključite funkciju ako priključujete subwoofer
bez funkcije prijelazne frekvencije.
nastavak
99CR
Podešavanje postavki
x Off
x Off
Ne aktivira niskopropusni filtar.
x On
Uvijek aktivira niskopropusni filtar
s kritičnom frekvencijom od 120 Hz.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Odabrano je „MULTI IN”.
– Upotrebljava se funkcija „2ch Analog Direct”.
A/V Sync (Sinkronizira audio
i video izlaz)
Omogućuje vam odgodu reprodukcije zvuka
kako bi se smanjio vremenski razmak između
audio izlaza i vizualnog prikaza.
Ova funkcija je korisna kada koristite veliki
LCD ili plazma monitor ili projektor.
Funkciju možete postaviti neovisno za
svaki ulaz.
x HDMI Auto
Vremenski razmak između izlaza zvuka
i vizualnog prikaza za monitor priključen
preko HDMI veze podesit će se automatski
na temelju informacija za TV. Ova funkcija
dostupna je samo ako monitor podržava
funkciju A/V Sync.
x 0 ms – 1200 ms
Možete podesiti odgodu od 0 ms do 1200 ms*
u intervalima od 10 ms.
* Maksimalnu odgodu možete ograničiti na nižu
vrijednost, ovisno o emitiranju zvuka.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sljedećem slučaju.
– Odabrano je „MULTI IN”.
100CR
Decode Priority (Prednost
dekodiranja digitalnog audio ulaza)
Omogućuje određivanje načina ulaza za ulaz
digitalnih signala u priključke DIGITAL IN
ili HDMI IN.
Funkciju možete postaviti neovisno
za svaki ulaz.
x PCM
Kada se odaberu signali iz priključka
DIGITAL IN, signalima PCM daje se prednost
(kako bi se spriječio prekid na početku
reprodukcije). Međutim, kada ulaze drugi
signali, možda neće biti zvuka, ovisno
o formatu. U tom slučaju ovu stavku postavite
na „Auto”.
Kada se odaberu signali iz priključka HDMI
IN, emitiraju se samo signali PCM iz
priključenog playera. Kada se primaju signali
u bilo kojem drugom formatu, ovu stavku
postavite na „Auto”.
x Auto
Automatski prebacuje način ulaza između
Dolby Digital, DTS ili PCM.
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Odabrano je „MULTI IN”.
– Odabran je analogni način ulaza.
– Upotrebljava se funkcija „2ch Analog Direct”.
• Čak i kada se „Decode Priority” postavi na „PCM”,
početak zvuka se možda neće emitirati zbog signala
na CD-u koji se reproducira.
Sound Field
Omogućuje odabir zvučnog efekta koji
se primjenjuje na ulazne signale. Detalje
potražite u odjeljku „Uživanje u zvučnim
efektima” (str. 61).
Funkciju možete postaviti neovisno
za svaki ulaz.
Video Settings
Možete podesiti postavke za videozapise.
Resolution (Pretvaranje video signala)
Omogućuje pretvaranje rezolucije analognih video ulaznih signala i emitiranje konvertiranih
signala.
x Direct
x 480p/576p
Omogućuje izravno emitiranje analognih
video ulaznih signala.
x 720p
x Auto
x 1080i
x 480i/576i
x 1080p
Kada je HDMI monitor spojen s HDMI OUT ON
Direct, Auto
480i/576i,
480p/576p, 720p,
1080i, 1080p
Izlaz sa
Ulaz sa
HDMI IN priključci
HDMI OUT
priključci
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
priključci
MONITOR VIDEO
OUT priključak
z
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
aa)
z
–
VIDEO IN priključci
aa)
–
z
z
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
ab)
z
–
VIDEO IN priključci
ab)
–
z
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
priključci
MONITOR VIDEO
OUT priključak
HDMI IN priključci
Kada HDMI monitor nije spojen s HDMI OUT OFF
„Resolution”
izbornik postavki
Direct
Izlaz sa
Ulaz sa
HDMI IN priključci
HDMI OUT
priključci
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
z
–
VIDEO IN priključci
–
–
z
nastavak
101CR
Podešavanje postavki
„Resolution”
izbornik postavki
„Resolution”
izbornik postavki
Auto
Izlaz sa
Ulaz sa
HDMI IN priključci
720p, 1080i
1080p
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
priključci
MONITOR VIDEO
OUT priključak
–
–
–
–
480i/576i
a
VIDEO IN priključci
–
480i/576i
z
HDMI IN priključci
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
480i/576i,
480p/576p
HDMI OUT
priključci
b)
a
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
a
VIDEO IN priključci
–
ab)
z
HDMI IN priključci
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
ac)
–
VIDEO IN priključci
–
ac)
z
HDMI IN priključci
–
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
z
–
VIDEO IN priključci
–
–
z
z : Video signali se emitiraju bez video konverzije ili obrade.
a : Emitiraju se video signali. (Vrijednosti rezolucije prikazuju se kada se video signali emitiraju na određenoj
rezoluciji.)
aa):Video signali automatski se konvertiraju na optimalnu rezoluciju koju podržava spojeni monitor i zatim se
emitiraju.
ab):Video signali se emitiraju na rezoluciji koja je navedena u izborniku „Resolution”.
ac):Video signali se emitiraju na rezoluciji koja je navedena u izborniku „Resolution”. Video signali sa zaštitom
Macrovision emitiraju se na rezoluciji od 480p/576p.
– : Video signali se ne emitiraju.
Napomene
• Ako odaberete rezoluciju koju priključeni TV ne
podržava u izborniku „Resolution”, slike s TV-a ne
mogu se pravilno emitirati.
• Konvertirana izlazna slika HDMI ne podržava
opcije „x.v.Colour”, Deep Colour i 3D.
102CR
Zone Resolution
Omogućuje pretvaranje rezolucije analognog video ulaznog signala u zoni 2.
x Direct
x 720p
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
„Zone Resolution”
izbornik postavki
Izlaz sa
Ulaz sa
HDMI IN priključci
HDMI OUT
priključci
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
priključci
ZONE 2 VIDEO
OUT priključak
–
–
–
z
–
VIDEO IN priključci
–
–
z
480i/576i
(tvornički zadana
postavka)
HDMI IN priključci
z
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
a
a
VIDEO IN priključci
–
a
z
480p/576p
HDMI IN priključci
z
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
a
–
720p, 1080i
VIDEO IN priključci
–
a
–
HDMI IN priključci
z
–
–
COMPONENT VIDEO IN
priključci
–
a*
–
VIDEO IN priključci
–
a*
–
Podešavanje postavki
z
COMPONENT VIDEO IN
priključci
DIRECT
a : Video signali se emitiraju na rezoluciji koja je navedena u izborniku „Resolution”.
z : Video signali se emitiraju bez video konverzije ili obrade.
– : Video signali se ne emitiraju.
* Kada sadržaj ima zaštitu Macrovision,
video signali mogu se emitirati na rezoluciji
od 480p/576p.
103CR
Playback Resolution
Ova funkcija namijenjena je sadržaju preko USB uređaja, kućne mreže i internetskog videozapisa.
x 480i/576i
x 1080i
x 480p/576p
x 1080p
x 720p
Rezolucija HDMI OUT
emitiranog priključci
videozapisa
„Playback
Resolution”
izbornik
MONITOR
MONITOR
COMPONEN VIDEO OUT
T VIDEO OUT priključak
priključci
ZONE 2
ZONE 2
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT priključak
priključci
480i/576i
480i/576i
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480i/576i*
480p/576p
480p/576p
480p/576p*
480i/576i*
480p/576p*
480i/576i*
720p (tvornički zadana
postavka)
720p
720p*
–
720p*
–
1080i
1080i
1080i*
–
1080i*
–
1080p
1080p
1080i*
–
1080i*
–
* Ako reproducirate sadržaj koji je zaštićen putem
Macrovision, prijemnik će možda emitirati sliku
niske rezolucije ili se može prikazati poruka
upozorenja s obavijesti da se video signali ne mogu
emitirati.
Napomene
• Ako se prikaže poruka upozorenja „Video cannot
be output from this jack.”, napravite sljedeći
postupak.
1Odaberite „BD” kao ulaz za glavnu zonu.
2Postavite „Playback Resolution” na „480i/576i”
ili „480p/576p”.
• Ako se ne emitira slika prilikom reprodukcije
sadržaja preko USB uređaja, kućne mreže
ili internetskog videozapisa iz izbornika
Watch/Listen, napravite sljedeći postupak.
1Odaberite „BD” kao ulaz za glavnu zonu.
2Postavite „Playback Resolution” na nižu
rezoluciju.
104CR
3D Output Settings
Ova funkcija namijenjena je sadržaju preko
USB uređaja, kućne mreže i internetskog
videozapisa.
x Auto
Odaberite ovo za prikaz sadržaja
kompatibilnog s 3D u 3D prikazu.
x Off
Odaberite ovo za prikaz svih sadržaja
u 2D prikazu.
TV Type
HDMI Settings
Možete podesiti tražene postavke za opremu
priključenu u priključke HDMI.
Subwoofer Level
Omogućuje postavljanje razine subwoofera na
0 dB ili +10 dB kada signali PCM ulaze putem
HDMI veze. Razinu za svaki ulaz kojem je
dodijeljena ulazna utičnica HDMI možete
postaviti neovisno.
x 0 dB
Ova funkcija namijenjena je sadržaju preko
USB uređaja, kućne mreže i internetskog
videozapisa.
x Auto
x 16:9
x +10 dB
x 4:3
Odaberite ovo pri povezivanju TV-a sa
zaslonom 4:3 bez funkcije širokog načina.
Audio Out
Omogućuje postavljanje emitiranja HDMI
zvučnih signala s opreme za reprodukciju
priključene na prijemnik preko HDMI veze.
x TV+AMP
Screen Format
Ova funkcija namijenjena je sadržaju preko
USB uređaja, kućne mreže i internetskog
videozapisa.
x Original
Odaberite ovo pri povezivanju s TV-om
s funkcijom širokog načina. Prikazuje sliku
na zaslonu 4:3 u omjeru 16:9 čak i na TV-u
sa širokim zaslonom.
x Fixed Aspect Ratio
Mijenja veličinu slike kako bi odgovarala
veličini zaslona s izvornim omjerom slike.
Zvuk se emitira s TV zvučnika i zvučnika
priključenih na prijemnik.
Napomene
• Kvaliteta zvuka opreme za reprodukciju ovisi
o kvaliteti zvuka TV-a, kao što je broj kanala
i frekvencija uzorkovanja itd. Ako TV ima stereo
zvučnike zvuk koji se emitira s prijemnika također
je stereo kao i na TV-u, čak i ako reproducirate
višekanalni izvor.
• Kada prijemnik priključite na prijemnik ili video
uređaj (projektor i sl.), zvuk možda neće dopirati
iz prijemnika. U tom slučaju odaberite „AMP”.
• Kada ne odaberete ulaznu utičnicu HDMI kao
audio ulaz u „Audio Input Assign” u izborniku
Input Settings, zvuk se ne emitira s TV-a.
nastavak
105CR
Podešavanje postavki
Odaberite ovo pri povezivanju s TV-om
širokog zaslona ili TV-om s funkcijom
širokog načina.
Automatski postavlja razinu na 0 dB ili +10 dB,
ovisno o emitiranju zvuka.
x AMP
HDMI zvučni signali s opreme za reprodukciju
emitiraju se samo prema zvučnicima koji su
spojeni na prijemnik. Višekanalni zvuk može
se reproducirati takav kakav je.
Control for HDMI
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
funkcije koja kontrolira opremu spojenu
na utičnicu HDMI pomoću kabla HDMI.
Napomena
Kada je opcija „Control for HDMI” postavljena
na „On”, opcija „Audio Out” može se automatski
promijeniti.
x Off
x On
Napomena
Ova funkcija je omogućena samo kada je „Zone2
Out” postavljeno na „Off”.
H.A.T.S.
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
funkcije H.A.T.S. (Sustav prijenosa digitalnog
zvuka visoke kvalitete). Kada je funkcija
H.A.T.S. uključena, poboljšava se kvaliteta
zvuka jer nema podrhtavanja (zastoji pri
čitanju signala) prilikom prenošenja digitalnih
audio signala.
x Off
Pass Through
Omogućuje emitiranje HDMI signala na TV
kada je prijemnik u stanju pripravnosti.
Detalje potražite u odjeljku „Emitiranje HDMI
signala čak i kada je prijemnik u stanju
pripravnosti (Pass Through)” (str. 78).
x Off
x On
x On
Napomene
• Potrebno je određeno vrijeme za emitiranje zvuka
nakon izvođenja reprodukcije na priključenoj
opremi (npr. pritisak na gumb PLAY, pritisak na
gumb STOP, pritisak na gumb PAUSE) zbog
ograničenja sustava H.A.T.S.. Trajanje zastoja ovisi
o izvoru zvuka.
• Funkcija H.A.T.S. ovog prijemnika djelatna je kada
je na prijemnik priključen Sony SCD-XA5400ES.
• Kada je funkcija H.A.T.S. aktivna, zvuk se ne
emitira iz prednjih visokotonskih zvučnika.
Dostupne informacije o emitiranju
o funkciji H.A.T.S.
x Auto
Zone2 Out
Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite
HDMI ZONE 2 OUT priključke.
x Off
x On
Ulaz audio signala
Frekvencija uzorkovanja
Linearni PCM 2kanalni
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Omogućuje vam postavljanje prioriteta kada
imate isti ulaz i za glavnu zonu i za zonu 2.
Linearni PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
x Main & Zone 2
DSD
106CR
2,8224 MHz
Prioritet
Možete uživati u istom ulazu i glavnoj zoni
i zoni 2. Međutim, mogu se pojaviti određene
smetnje u audio i video signalima u glavnoj
zoni i zoni 2.
x Main Only
x Icon
u glavnoj zoni možete uživati u dobroj kvaliteti
audio i videozapisa. Nema izlaza u zoni 2
Postavlja ikonu prikazanu u izborniku
Watch/Listen.
Napomena
x Name
Ova funkcija je omogućena samo kada je „Zone2
Out” postavljeno na „On”.
Fast View (Brzo HDMI prebacivanje)
Omogućuje vam postaviti rad opcije Fast View.
HDMI IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 i IN 9 podržavaju
Fast View funkciju.
Postavlja naziv prikazan u izborniku
Watch/Listen.
Napomena
Ne možete odabrati ulaz koji je postavljen na
„Hidden” ili „HIDDEN” u „INPUT SKIP ?”
u „INPUT SETTINGS” (str. 117) bez upotrebe GUI,
čak i ako koristite INPUT SELECTOR na
prijamniku.
x Auto
Možete odabrati HDMI način ulaza koji je brži
od uobičajenog odabira.
Audio Input Assign
Napomena
x HDMI
x Off
Ova funkcija je omogućena samo kada je „Zone2
Out” postavljeno na „Off”.
Podešavanje postavki
Ova funkcija i prikaz za funkciju HDMI nisu
raspoloživi.
Omogućuje postavljanje ulaznih audio
priključaka dodijeljenih za svaki ulaz.
Detalje potražite u odjeljku „Upotreba drugih
video/audio ulaznih utičnica” (str. 80).
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
x Digital
OPT IN 1/2/3, COAX IN 1/2/3, None
Input Settings
Možete podesiti postavke za spojeve
prijemnika i druge opreme.
x Analog
Tvornički zadana postavka
Video Input Assign
Input Edit
Omogućuje postavljanje sljedećih stavki za
svaki ulaz.
x Watch/Listen
Određuje prikazivanje ulaza u izborniku
Watch ili Listen.
– Watch: prikazuje ulaz u izborniku Watch.
– Listen: prikazuje ulaz u izborniku Listen.
– Watch/Listen: prikazuje ulaz u izbornike
Watch i Listen.
– Hidden: ne prikazuje ulaz u izbornike Watch
i Listen. Kada odaberete ulaz, možete
preskočiti ulaz koji je postavljen
na „Hidden”.
Omogućuje postavljanje ulaznih video
priključaka dodijeljenih za svaki ulaz.
Detalje potražite u odjeljku „Upotreba drugih
video/audio ulaznih utičnica” (str. 80).
x HDMI
HDMI IN 1/2/3/4/5/6/7/8/9, None
x Component
COMPONENT IN 1/2, None
x Analog
Tvornički zadana postavka
107CR
Network Settings
Možete podesiti postavke za mrežu.
Internet Settings
Omogućuje provjeru ili provjeru mrežnih
postavki.
Postavke za sljedeće stavke možete promijeniti
ručno ili automatski.
– IP Address
– DNS
– Proxy Server
Najprije spojite prijemnik na mrežu. Detalje
potražite u odjeljku „5: Povezivanje s mrežom”
(str. 44).
LAN Port Activation
Omogućuje vam postaviti želite li ili ne
uključiti sve LAN ulaze na stražnjoj ploči.
Među četiri LAN ulaza na stražnjoj ploči
provjerite ulaze koje želite uključiti. Prijemnik
će upotrijebiti uključene ulaze za pristup
mreži.
Onemogućujući ulaze koji se ne koriste možete
smanjiti potrošnju energije. Ulazi koji nisu
spojeni na usmjerivač ili koncentrator bit će
zasivljeni.
Connection Server Settings
Omogućuje vam da odredite želite li ili ne
prikazati priključeni DLNA poslužitelj.
Renderer Options
x Renderer Name
Prikazuje naziv prikazivača prijemnika.
x Auto Access Permission
Određuje hoće li se ili ne omogućiti automatski
pristup za novootkriveni DLNA upravljač.
108CR
Renderer Access Control
Omogućuje vam da odredite želite li ili ne
prihvatiti naredbe iz DLNA kontrolera.
External Control
Omogućuje vam uključivanje funkcije koja
kontrolira prijemnik s „ES Remote” na kućnoj
mreži.
x Off
x On
Network Standby
Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje
funkcije koja aktivira koncentratore za
prebacivanje na stražnjem dijelu prijemnika
i omogućuje kontroleru mreže, „ES Remote”,
itd. upravljanje prijemnikom kada je u stanju
mirovanja. U stanju pripravnosti mreže
vrijeme pokretanja GUI i mrežna funkcija
smanjit će se nakon uključivanja prijemnika.
x Off
Način rada Network Standby je onemogućen
i prijemnik ulazi i uobičajeno stanje
pripravnosti kada je u stanju pripravnosti.
x On
Način rada Network Standby je omogućen
i prijemnik ulazi i stanje Network Standby
kada je u stanju pripravnosti.
Internet Services Settings
Parental Control Password
Omogućuje postavljanje ili promjenu zaporke
za funkciju roditeljske kontrole. Zaporka
omogućuje postavljanje ograničenja za
reprodukciju internetskog videozapisa.
Internet Video Parental Control
Reprodukcija nekih internetskih videozapisa
može biti ograničena s obzirom na dob
korisnika. Scene mogu biti blokirane ili
zamijenjene drugim scenama.
Postavlja funkciju u skladu s uputama
na zaslonu.
Internet Video Unrated
Parental Control Area Code
Omogućuje vam da odredite želite li ili ne
omogućiti pristup reprodukciji internetskih
videozapisa bez dobnog ograničenja.
Reprodukcija nekih internetskih videozapisa
može biti ograničena s obzirom na
zemljopisno područje. Scene mogu biti
blokirane ili zamijenjene drugim scenama.
Postavlja funkciju u skladu s uputama na
zaslonu.
x Allow
Kôd
Područje
Kôd
Područje
x Block
2044
Argentina
2333
Luksemburg
2046
Austrija
2363
Malezija
Belgija
2376
Nizozemska
2090
Čile
2379
Norveška
2115
Danska
2390
Novi Zeland
2424
Filipini
2427
Pakistan
2165
Finska
2428
Poljska
2200
Grčka
2436
Portugal
2219
Hong Kong
2489
Rusija
2248
Indija
2501
Singapur
2238
Indonezija
2149
Španjolska
2239
Irska
2499
Švedska
2254
Italija
2086
Švicarska
2093
Kolumbija
2528
Tajland
2304
Koreja
2543
Tajvan
Blokira reprodukciju internetskih videozapisa
bez dobnog ograničenja.
109CR
Podešavanje postavki
2057
Omogućuje reprodukciju internetskih
videozapisa bez dobnog ograničenja.
1 Odaberite zonu za koju želite podesiti
glasnoću i zatim pritisnite
Zone Settings
.
2 Odaberite „Volume”, a zatim
Možete podesiti postavke za glavnu zonu,
zonu 2 ili zonu 3.
pritisnite
3 Podesite glasnoću, a zatim pritisnite
Zone Control
Za memoriranje glasnoće
za glavnu zonu/zonu 2
Možete uključiti ili isključiti rad zone 2 ili
zone 3.
Možete memorirati glasnoću uključivanja
napajanja za svaku zonu.
1 Odaberite zonu koju želite uključiti ili
isključiti i zatim pritisnite
1 Odaberite zonu za koju želite memorirati
.
glasnoću i zatim pritisnite
2 Odaberite „On” ili „Off”, a zatim
pritisnite
.
3 Podesite glasnoću, a zatim pritisnite
Možete odabrati izvor koji će se emitirati
u zoni. Audio i video signali emitiraju se
u zoni 2, dok se u zoni 3 emitiraju samo
audio signali.
video/audio signale i zatim pritisnite
2 Odaberite „Input”, a zatim pritisnite
.
Tijekom podešavanja zvuk se emitira
na razini glasnoće koju ste zadali, bez
obzira na vrijednost kontrole MASTER
VOLUME.
Ako odaberete „Off”, svaka zona se aktivira
s istom glasnoćom kakva je bila prilikom
posljednjeg isključivanja napajanja.
Napomena
1 Odaberite zonu u kojoj želite emitirati
3 Odaberite ulaz i zatim pritisnite
.
2 Odaberite „Preset Volume”, a zatim
.
Za odabir izlaznog izvora za svaku
zonu
.
.
.
Za podešavanje glasnoće za
zonu 2
Ako se terminali SURROUND BACK
(ZONE 2) koriste za povezivanje sa zonom 2,
možete podesiti i glasnoću zone 2.
Ako postavite „Line Out” na „Variable”,
možete podesiti glasnoću i pomoću „Zone
Control”.
Ako želite podesiti glasnoću zone 2 u zoni 2
pomoću daljinskog upravljača, pogledajte
„Upravljanje prijemnikom iz druge zone
(radovi ZONE 2/ZONE 3)” (str. 73).
110CR
.
Zone Setup
Za uključivanje ili isključivanje
napajanja zone 2/zone 3
pritisnite
• On
• Off
.
• Glasnoća se ne može memorirati u sljedećim
slučajevima.
– Priključnice SURROUND BACK (ZONE 2)
koriste se za stražnje surround ili prednje
visokotonske zvučnike ili se koriste za
povezivanje s dva pojačala.
– Opcija „Line Out” postavljena je na „Fixed”.
Line Out
Možete postaviti kontrolu glasnoće za utičnice
ZONE 2 AUDIO OUT na „Variable” ili
„Fixed”. Za pojedinosti pogledajte „Prilagodite
kontrolu glasnoće za zonu 2” (str. 71).
x Fixed
x Variable
12 V Trigger
Omogućuje odabir različitih opcija za
upotrebu funkcije 12 V Trigger.
System Settings
x Off
Možete prilagoditi postavke mreže na
prijemniku.
Omogućuje isključivanje emitiranja
12 V trigera kada je glavni prijemnik uključen.
x Ctrl
Language
Omogućuje ručno uključivanje ili isključivanje
emitiranja 12V trigera pomoću komande na
vanjskom kontrolnom uređaju.
Omogućuje odabir jezika poruka na zaslonu.
x Zone
x Español
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
emitiranja 12V trigera kada je odabrana zona
uključena ili isključena.
x Français
x English
x Deutsch
x Input (samo za „Main”)
Omogućuje uključivanje emitiranja 12V
trigera kada je odabran memorirani ulaz.
Kada odaberete „Input”, prikazuje se zaslon
postavki koji određuje uključivanje/
isključivanje svakog ulaznog okidača.
Pritisnite V/v za odabir ulaza, a zatim
pritisnite
za potvrdu okvira.
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
funkcije koja automatski prebacuje glavnu
zonu u stanje mirovanja ako ne rukujete
prijemnikom određeno vrijeme ili kada
u prijemnik ne ulaze signali.
x HDMI A (samo za „Main”)
x Off
Omogućuje uključivanje i isključivanje
12-voltnih okidača na temelju postavke
izlaza priključka HDMI OUT A.
Ne prebacuje u stanje mirovanja.
Omogućuje uključivanje i isključivanje
12-voltnih okidača na temelju postavke
izlaza priključka HDMI OUT B.
x Main (samo za „Zona 2” i „Zone3”)
Omogućuje povezivanje rada okidača u zoni 2
ili zoni 3 na priključak TRIGGER OUT MAIN.
x On
Prebacuje u stanje mirovanja nakon približno
30 minuta.
Napomena
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Kada reproducirate preko USB uređaja,
iPod/iPhone, kućne mreže ili internetskog
videozapisa.
– Kada je prijemnik u stanju pripravnosti.
Settings Lock
Omogućuje zaključavanje postavki prijemnika.
x On
Ova se funkcija može uključiti samo iz
izbornika postavki. Kada isključite ovu
funkciju, napravite sljedeći postupak.
nastavak
111CR
Podešavanje postavki
x HDMI B (samo za „Main”)
Auto Standby
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF)
?/1
MUSIC
Initialize Personal Information
Omogućuje brisanje osobnih podataka
vezanih uz internetske videozapise,
kao što je popis internetskog sadržaja,
„Favorites List”, itd.
System Information
1
Pritisnite ?/1 za isključivanje
prijemnika.
2
Držeći pritisnuto MUSIC
i SPEAKERS (A/B/A+B/OFF),
pritisnite ?/1 za uključivanje
prijemnika.
Prikazuje verziju softvera prijemnika.
EULA
Prikazuje zaslon EULA na zaslonu TV-a.
Software License
RS232C Control
Prikazuje informaciju o Software License
na zaslonu TV-a.
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
načina upravljanja za održavanje i servisiranje.
x Off
x On
Software Update Notification
Omogućuje vam da odredite želite li ili ne
dobivati obavijesti o novijim verzijama
softvera na zaslonu TV-a.
x On
x Off
Ažuriranje prijemnika
Pogledajte „Network Update” (str. 112)
za ažuriranje softvera prijemnika.
Napomena
• Nova verzija softvera ne pojavljuje se u sljedećim
slučajevima.
– Najnovija verzija već se upotrebljava.
– Prijemnik se ne može dobiti podatke
putem mreže.
112CR
Network Update
Funkcije prijemnika možete ažurirati
i poboljšati.
Za informacije o funkcijama ažuriranja
pogledajte sljedeće web-mjesto:
http://support.sony-europe.com/
Kada su GUI i prozor prikaza prijemnika
isključeni, a žaruljica iznad ?/1 ON/
STANDBY tipke trepće zelenim svjetlom
tijekom ažuriranja.
Kada se ažuriranje dovrši prijemnik će se
automatski ponovno pokrenuti.
Za dovršavanje ažuriranja potrebna je
približno 50 minuta. Vrijeme potrebno za
ažuriranje razlikuje se ovisno o brzini
internetske veze.
Napomena
Za vrijeme ažuriranja softvera nemojte isključivati
prijemnik ili odspajati mrežni kabel. To može
uzrokovati kvar.
4
Rad bez upotrebe GUI
Možete rukovati prijemnikom putem prozora
za prikaz čak i ako TV nije priključen na
prijemnik.
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir stavke u izborniku, a zatim
pritisnite
.
Parametar je prikazan u zagradama.
5
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog parametra,
a zatim pritisnite
.
Parametar je unesen i zagrade nestaju sa
zaslona.
Povratak na prethodni korak
RETURN/
EXIT O
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Podešavanje postavki
AMP
MENU
V/v,
Upotreba izbornika u prozoru
za prikaz
1
2
Uključite prijemnik.
Pritisnite AMP MENU.
Izbornik se prikazuje u prozoru za prikaz
na prijemniku.
Primjer: Kada odaberete „SPEAKER SETTINGS”.
3
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir izbornika, a zatim
pritisnite
.
113CR
Popis izbornika (u prozoru za prikaz)
Sljedeće radnje dostupne su u svakom izborniku.
„xx…” u tablici označava parametar za svaku stavku.
Menu
Stavka
Parametar
AUTO
AUTO CAL START ?
CALIBRATION
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE [xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, PHASE
INFO, DIST. INFO, LEVEL INFO, EXIT
CAL MATCHING? [xxx]
YES, NO
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARNING
PHASE.INFO [xxx:xxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH,
RH :OUT, IN
DIST.INFO [xxxxxxxxxx]
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
LEV.INFO [xxx:xxxxxx]dB
FL, FR, C, SL, SR, SBR, SBL, SW, LH, RH
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx]
FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF,
USER REF, OFF
A.P.M. [xxxx]
AUTO, OFF
FRONT REF TYPE [xxx]
L/R, L, R
SP PAIR MATCH [xxx]
ALL, SUR, OFF
POSITION [xxxxxxxx]
POL.1, POL.2, POL.3
NAME IN ? [xxxxxxxx]
114CR
Menu
Stavka
Parametar
LEVEL
SETTINGS
TEST TONE [xxxxxxxx]
OFF, L to RH (AUTO), L to RH (FIX)
PHASE NOISE [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
PHASE AUDIO [xxxxxxx]
OFF, L/R, L/C, C/R, R/SR, SR/SBR,
SR/SB, SBR/SBL, SR/SL, SB/SL, SBL/SL,
SL/L, LH/RH, L/SR, SL/R, L/RH, LH/R
FRONT L [xxx.xdB]
–10,0 dB do +1,0 dB (interval od 0,5 dB)
FRONT R [xxx.xdB]
–10,0 dB do +10,0 dB (interval od 0,5 dB)
CENTER [xxx.xdB]
–20,0 dB do +10,0 dB (interval od 0,5 dB)
–20,0 dB to +10,0 dB (interval od 0,5 dB)
–20,0 dB to +10,0 dB (interval od 0,5 dB)
SUR BACK [xxx.xdB]
–20.0 dB to +10,0 dB (interval od 0.5 dB)
SUR BACK L [xxx.xdB]
–20.0 dB to +10,0 dB (interval od 0.5 dB)
SUR BACK R [xxx.xdB]
–20.0 dB to +10,0 dB (interval od 0.5 dB)
LEFT HIGH [xxx.xdB]
–20.0 dB to +10,0 dB (interval od 0.5 dB)
RIGHT HIGH [xxx.xdB]
–20.0 dB to +10,0 dB (interval od 0.5 dB)
SUBWOOFER [xxx.xdB]
–20.0 dB to +10,0 dB (interval od 0.5 dB)
ALL SUR LEVEL [xxx.xdB]
–5 dB to +5 dB (interval od 1 dB)
nastavak
115CR
Podešavanje postavki
SURROUND L [xxx.xdB]
SURROUND R [xxx.xdB]
Menu
SPEAKER
SETTINGS
Stavka
Parametar
SP PATTERN [xxxxx]
5/4.1 do 2/0 (28 rasporeda)
VIRTUAL FH [xxx]
ON, OFF
CENTER LIFT UP [xxx]
OFF, 1 to 10
SUR POSITION [xxxxx]
BACK, FRONT
SP RELOCATION [xxxxx]
TypeA, TypeB, OFF
FRONT SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
CENTER SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SURROUND SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
FH SIZE [xxxxx]
LARGE, SMALL
SB ASSIGN [xxxxxx]
OFF, BI-AMP, ZONE2
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L [xxxxxxxxx]
SURROUND R [xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
1,0 do 10,0 (m) (interval od 1 cm)
SUR BACK L [xxxxxxxxx]
SUR BACK R [xxxxxxxxx]
LEFT HIGH [xxxxxxxxx]
RIGHT HIGH [xxxxxxxxx]
SUBWOOFER [xxxxxxxxx]
116CR
DISTANCE UNIT [xxxxx]
metar, feet
FR CROSSOVER [xxxHz]
40 do 200 (interval od 10 Hz)
CNT CROSSOVER [xxxHz]
40 do 200 (interval od 10 Hz)
SUR CROSSOVER [xxxHz]
40 do 200 (interval od 10 Hz)
FH CROSSOVER [xxxHz]
40 do 200 (interval od 10 Hz)
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
SP IMPEDANCE [xohm]
8 ohma, 4 ohma
Menu
Stavka
INPUT
SETTINGS
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Parametar
INPUT SKIP ?
xxxxxxxx [xxxxxx]
SHOWN, HIDDEN
HDMI AUDIO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
HDMI VIDEO ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
DIGITAL A.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
COMPONENT V.ASSIGN ?
xxxxxxxx [xxxxxxxxxx]
SUR SETTINGS HD-DCS TYPE [xxxxxxx]
EQ SETTINGS
EFFECT LEVEL [xxxx]
HIGH, MID, LOW
HEIGHT GAIN [xxxx]
HIGH, MID, LOW
ALL BASS [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (interval od 0,5 dB)
ALL TREB [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (interval od 0,5 dB)
FRONT BASS [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (interval od 0,5 dB)
FRONT TREB [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (interval od 0,5 dB)
CENTER BASS [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (interval od 0,5 dB)
CENTER MID [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (interval od 0,5 dB)
CENTER TREB [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (interval od 0,5 dB)
SUR/SB BASS [xxx.xdB]
–10 dB to +10 dB (interval od 0,5 dB)
SUR/SB TREB [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (interval od 0,5 dB)
FH BASS [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (interval od 0,5 dB)
FH TREB [xxx.xdB]
–10 dB do +10 dB (interval od 0,5 dB)
P.VOL. MAIN [xxx.xdB]
OFF, –∞, –92,0 dB do +23,0 dB
(interval od 0,5 dB)
P.VOL. ZONE2 [xxxdB]
OFF, –∞, –92 dB to +23 dB
(interval od 1 dB)
Z2 LINEOUT [xxxxxxxx]
FIXED, VARIABLE
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT, HDMIA,
HDMIB
12V TRIG. ZONE2 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
12V TRIG. ZONE3 [xxxx]
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
Podešavanje postavki
MULTIZONE
SETTINGS
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
nastavak
117CR
Menu
TUNER
SETTINGS
Stavka
Parametar
FM MODE [xxxxxx]
STEREO, MONO
FMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AUDIO
SETTINGS
VIDEO
SETTINGS
HDMI
SETTINGS
SYSTEM
SETTINGS
118CR
D.L.L. [xxxxx]
AUTO2, AUTO1, OFF
S.OPTIMIZER [xxxxxx]
NORMAL, LOW, OFF
LFE TIME [xxxxxms]
–20,0 ms do +20,0 ms (interval od 0,5 ms)
S.WOOFER LPF [xxx]
ON, OFF
S.WOOFER MUTING [xxx]
ON, OFF
A/V SYNC [xxxxxxxxx]
HDMI AUTO, 0 ms to 1200 ms
(interval od 10 ms)
DUAL MONO [xxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
DEC. PRIORITY [xxxx]
AUTO, PCM
D. RANGE COMP. [xxxx]
ON, AUTO, OFF
RESOLUTION [xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p, 720p,
1080i, 1080p
ZONE RESO. [xxxxxxxx]
DIRECT, 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
CTRL FOR HDMI [xxx]
ON, OFF
PASS THROUGH [xxxx]
ON, AUTO, OFF
H.A.T.S. [xxx]
ON, OFF
ZONE2 OUT [xxx]
ON, OFF
PRIORITY [xxxxxxxxxx]
MAIN&ZONE2, MAIN ONLY
AUDIO OUT [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
SW LEVEL [xxxxx]
AUTO, +10 dB, 0 dB
FAST VIEW [xxxx]
AUTO, OFF
RS232C CONTROL [xxx]
ON, OFF
NETWORK STANDBY [xxx]
ON, OFF
AUTO STANDBY [xxx]
ON, OFF
VERSION [xxxx]
–
Za promjenu zaslona
Na ploči zaslona daju se različite informacije
o stanju prijemnika kao što je zvučno polje.
1 Odaberite ulaz za koji želite provjeriti
informacije.
2 Uzastopno pritišćite DISPLAY MODE
na prijwmniku.
Svaki put kad pritisnete DISPLAY MODE,
zaslon se ciklički mijenja kako slijedi.
Ulaz koji ste odabrali t Vrsta zvučnog
polja t Informacije o emitiranju* t
Naziv ulaza koji ste unijeli ...
* Informacije o emitiranju se možda neće
prikazati.
Podešavanje postavki
Kada slušate FM i AM radio
Naziv postaje t Frekvencija t Vrsta
zvučnog polja ...
Kazalo naziva prikazuje se tek nakon što
dodijelite jedan od ulaza ili memorirate
postaju. Kazalo naziva ne pojavljuje se kada
se unesu samo prazna polja.
Primanje RDS emitiranja
PS (Naziv Program Service)1), memorirani
naziv, pojas ili memorirani broj t
Frekvencija, pojas i memorirani broj t
PTY (Program Type) indikacija2) t RT
(Radio Text) indikacija3) t CT (Clock
Time) t Vrsta zvučnog polja ...
1)
Ova se informacija pojavljuje i za postaje koje
nisu RDS FM.
2)
Vrsta emitiranog programa
3)
Tekstualne poruke koje je poslala RDS postaja.
119CR
proizvela tvrtka Sony kojom daljinski
upravljač inicijalno ne može upravljati
(str. 121).
Korištenje daljinskog upravljača
Upravljanje opremom
pomoću daljinskog upravljača
Upravljanje opremom koja je
priključena na prijemnik
Opremom koju je proizvela tvrtka Sony ili
opremom koju nije proizvela tvrtka Sony
možete upravljati pomoću daljinskog
upravljača isporučenog uz prijemnik.
Daljinski upravljač inicijalno je postavljen
za upravljanje opremom koju je proizvela
tvrtka Sony.
Kada promijenite postavke daljinskog
upravljača u skladu s opremom koju koristite,
možete upravljati opremom koju nije proizvela
tvrtka Sony i ostalom opremom koju je
1
Pritisnite gumb za unos koji
odgovara priključenoj opremi
kojom želite upravljati.
2
Pritisnite odgovarajuće gumbe
za korištenje funkcije navedene
u tablici ispod.
Napomena
Možda nećete moći upravljati nekim funkcijama
za opremu koju koristite.
Tablica s gumbima kojima se upravlja opremom
Kategorija TV
opreme
VCR
AV ?/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Brojčani gumbi
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
Gumb
z
(Vodič)
CD uređaj za
Blu-ray HDD snimač PSX
Video CD Priključak za DSS Kasetofon DAT
DVD player,
A/B
jedinica reprodukciju,
uređaj za Digital CATV
kombinirani Disc Player
MD jedinica
reprodukciju,
DVD/VCR pogon
LD uređaj za
reprodukciju
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
Gumbi u boji
z
zc)
z
z
TOOLS/OPTIONS
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
RETURN/EXIT
z
V/v/B/b,
HOME
z
./>
z
B·/·b
z
m/TUNING –,
M/TUNING +
z
N, X, x
z
,
,
+/–
PRESET +/–,
PROG +/–
TOP MENU,
POP UP/MENU
120CR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
za)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--
z
z
z
z
Kategorija TV
opreme
VCR
AUDIO
z
z
SUBTITLE
z
Gumb
a)
b)
c)
CD uređaj za
Blu-ray HDD snimač PSX
Video CD Priključak za DSS Kasetofon DAT
DVD player,
A/B
jedinica reprodukciju,
uređaj za Digital CATV
kombinirani Disc Player
MD jedinica
reprodukciju,
DVD/VCR pogon
LD uređaj za
reprodukciju
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Samo LD uređaj za reprodukciju
Samo jedinica B
Samo DVD
Isključivanje sve priključene
opreme
(SYSTEM STANDBY)
Čak i kada je ovaj prijemnik u stanju
pripravnosti, zona 2 ili zona 3 ostaje uključena.
Za isključivanje sve opreme koju je proizvela
tvrtka Sony, uključujući veze sa svakom
zonom, pritisnite ?/1 i AV ?/1 istodobno
na daljinskom upravljaču.
AV ?/1
Daljinski upravljač možete prilagoditi kako
bi bio u skladu s opremom priključenom
na prijemnik. Daljinski upravljač možete
i programirati da upravlja opremom koju nije
proizvela tvrtka Sony ili opremom tvrtke Sony
kojom taj daljinski upravljač inače ne može
upravljati.
Postupak ispod navodi kao primjer slučaj kada
je VCR kojeg nije proizvela tvrtka Sony
priključen na utičnice VIDEO 1 IN na
prijemniku.
AV ?/1
RM SET UP
SHIFT
Gumbi za
unos
Brojčani
gumbi
ENT/MEM
1
Pritisnite AV ?/1 dok pritišćete
RM SET UP.
Gumb RM SET UP treperi.
nastavak
121CR
Korištenje daljinskog upravljača
?/1
Programiranje daljinskog
upravljača
2
Dok gumb RM SET UP treperi,
pritisnite gumb za unos
(uključujući gumb TV) opreme
kojom želite upravljati.
Primjerice, ako želite upravljati VCR-om
priključenim u utičnicu VIDEO 1 IN,
pritisnite VIDEO 1.
Zasvijetlit će RM SET UP i SHIFT,
a gumb za unos treperi.
Ako pritisnete gumb za uređaj čiji
daljinski upravljač ne možete
programirati, kao što je TUNER,
PHONO, PC ili SOURCE, itd., gumb
RM SET UP nastavlja treperiti.
3
Pritisnite brojčane gumbe kako
biste unijeli brojčani kôd.
Gumb za unos se pali.
Ako postoji više od jednog kôda,
pokušajte unijeti prvi koji odgovara
opremi.
Brojčani kodovi koji odgovaraju
opremi i proizvođač opreme
Pomoću brojčanih kodova navedenih u tablici
u nastavku možete programirati opremu koju
nije proizvela tvrtka Sony ili opremu tvrtke
Sony kojom daljinski upravljač inicijalno ne
može upravljati. Budući da se signal koji
daljinski upravljač šalje opremi razlikuje
ovisno o modelu i godini proizvodnje, uređaju
se može biti dodijeliti više od jednog brojčanog
koda. Ako ne uspijete programirati daljinski
upravljač pomoću jednog od kodova,
pokušajte s drugim.
Napomene
• Brojčani kodovi temelje se na najnovijim
dostupnim informacijama o svakoj marki.
Napominjemo da postoji mogućnost da oprema
ne reagira na neke ili na sve kodove.
• Postoji mogućnost da ne budu dostupni svi gumbi
za unos na ovom daljinskom upravljaču u slučaju
upotrebe s određenom opremom.
Napomena
Samo se kodovi u 500-ticama odnose na
gumb TV.
4
Pritisnite ENT/MEM.
Nakon što je brojčani kôd potvrđen,
gumb RM SET UP će dva puta zatreperiti,
a daljinski će upravljač automatski izaći iz
načina programiranja. Gumb za unos se
također isključuje.
Poništavanje programiranja
Pritisnite RM SET UP tijekom izvođenja bilo
kojeg koraka.
Za upravljanje CD playerom
Proizvođač
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kôd/kodovi
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Za upravljanje DAT jedinicom
Proizvođač
SONY
PIONEER
122CR
Kôd/kodovi
203
219
Za upravljanje jedinicom trake
Proizvođač
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kôd/kodovi
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Za upravljanje MD jedinicom
Proizvođač
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kôd/kodovi
301
302
303
304
Proizvođač
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kôd/kodovi
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Za upravljanje DVD/VCR COMBO
uređajem (snimač)
Proizvođač
SONY
Kôd/kodovi
411
Za upravljanje HDD/DVD COMBO
uređajem (snimač)
Proizvođač
SONY
Kôd/kodovi
401, 402, 403
Za upravljanje HDD snimačem
Proizvođač
SONY
Kôd/kodovi
307, 308, 309
Proizvođač
SONY
LG
PANASONIC
SAMSUNG
Kôd/kodovi
310, 311, 312
337
335
336
Za upravljanje PSX-om
Proizvođač
SONY
Kôd/kodovi
313, 314, 315
Proizvođač
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
Za upravljanje uređajem za
reprodukciju DVD-a
GRUNDIG
HITACHI
Proizvođač
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNAVOX
Kôd/kodovi
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
MARANTZ
Kôd/kodovi
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
nastavak
123CR
Korištenje daljinskog upravljača
Za upravljanje Blu-ray Disc
playerom
Za upravljanje TV-om
Proizvođač
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kôd/kodovi
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Za upravljanje LD playerom
Proizvođač
SONY
PIONEER
Kôd/kodovi
601, 602, 603
606
Za upravljanje video CD playerom
Proizvođač
SONY
124CR
Kôd/kodovi
605
Za upravljanje VCR-om
Proizvođač
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
(GE)
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kôd/kodovi
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Ako AIWA VCR ne radi iako ste unijeli odgovarajući
kôd, umjesto toga unesite kôd za Sony.
Za upravljanje satelitskim
tunerom (paket)
Proizvođač
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDIG
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
HITACHI/BITA
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SAMSUNG
TOSHIBA
Kôd/kodovi
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Automatsko izvođenje
nekoliko naredbi u seriji
(Reprodukcija makronaredbom)
Funkcija Makro reprodukcije omogućuje
povezivanje nekoliko naredbi u nizu u jednu
naredbu.
Daljinski upravljač omogućuje 2 popisa
makronaredbi (MACRO 1 i MACRO 2).
Možete odrediti do 20 naredbi za svaki popis
makronaredbi.
RM SET UP
AMP
Gumbi za
unos
Proizvođač
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kôd/kodovi
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Korištenje daljinskog upravljača
Za upravljanje kabelskim
paketom
MACRO 1
MACRO 2
125CR
Programirajte seriju radnji
1
Pritisnite MACRO 1 ili MACRO 2
dulje od 1 sekunde dok pritišćete
RM SET UP.
Gumb RM SET UP treperi i jedan od
gumba za unos se pali (prema tvornički
zadanoj postavki gumb BD se pali).
2
3
Pritisnite gumb za unos za
opremu za koju želite
programirati seriju radnji.
Pritisnite gumbe koje želite
programirati onim redom kojim
želite da se izvedu radnje.
Možete programirati određene radnje
pomoću sljedećih gumba.
Pritisnite
Radnje koje želite
programirati
Gumb za unos Mijenja ulaze.
dulje od 1
sekunde
MACRO 1 ili
MACRO 2
Napravite interval od
jedne sekunde. Ako
želite napraviti duži
interval, uzastopno
pritišćite MACRO 1
ili MACRO 2.
Gumb za unos odabran u 2. koraku
treperi dvaput i zatim se ponovo pali.
4
Ponovite korake 2 i 3 ako želite
programirati radnje za ostalu
opremu.
5
Pritisnite RM SET UP da biste
završili postupak programiranja.
Poništavanje programiranja
Ako ne pritisnete nijedan gumb 60 sekundi,
postavke se poništavaju.
Prethodna naredba ostaje valjana.
126CR
Pokretanje reprodukcije
makronaredbom
1
Pritisnite AMP.
Zasvijetlit će gumb AMP, a zatim će se
isključiti.
2
Pritisnite MACRO 1 ili MACRO 2
kako biste pokrenuli
makronaredbu.
Makronaredba se pokreće i izvršava
naredbe onim redom kojim ste ih
dodijelili. Dok se naredbe šalju, gumb
AMP treperi i gumb RM SET UP se pali.
Kada su naredbe poslane, gumbi
RM SET UP i AMP se isključuju.
Za brisanje programirane
makronaredbe
1 Pritisnite MACRO 1 ili MACRO 2 dulje od
1 sekunde dok pritišćete RM SET UP da
biste izbrisali spremljenu makronaredbu.
Gumb RM SET UP treperi.
2 Pritisnite RM SET UP.
Brišu se postavke koje su spremljene kao
makronaredba.
Postavljanje kontrolnih
kodova koji nisu spremljeni
u daljinskom upravljaču
Čak i ako kod daljinskog upravljača nije jedan
od zadanih postavki spremljenih u daljinskom
upravljaču, kod se u daljinski upravljač može
učitati pomoću funkcije učitavanja.
1
Gumb RM SET UP se pali.
Kad kapacitet memorije za pohranjivanje
kodova daljinskog upravljača dosegne
određenu granicu, gumb RM SET UP
treperi 10 puta i tada je postupak
učitavanja završen.
2
RM SET UP
FAVORITES
?/1
Gumbi
pomoću
kojih se
učitava
kod*
3
Pritisnite gumb na koji želite
pohraniti novu naredbu.
Za gumbe sa zvjezdicom koji
su prikazani na crtežu iznad,
pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite
gumb.
Gumb za unos kojeg ste odabrali u 2.
koraku se pali. (Gumb RM SET UP
ostaje upaljen.)
Ako postupak učitavanja ne uspije, gumb
RM SET UP će zatreperiti pet puta.
Ako ne uspijete pohraniti novu naredbu,
provjerite nije li naredba već pohranjena
na gumbu na koji želite pohraniti novu
naredbu.
Ako želite pohraniti novu naredbu na
gumbu na kojem ste naredbu već
pohranili, prvo izbrišite pohranjenu
naredbu.
* Da biste pohranili novu naredbu na jedan od tih
gumba, prvo pritisnite SHIFT.
nastavak
127CR
Korištenje daljinskog upravljača
Gumbi
pomoću
kojih se
učitava
kod
Pritisnite gumb za unos
(uključujući gumb TV) za opremu
kojom želite upravljati pomoću
nove naredbe.
Gumb za unos treperi.
(Gumb RM SET UP ostaje upaljen.)
Čak i ako pritisnete gumb za unos na
kojem ne možete pohraniti novu naredbu,
kao što je PC ili SOURCE, itd., gumb za
unos neće zatreperiti.
SHIFT
Gumbi za
unos
Pritisnite FAVORITES dok
pritišćete RM SET UP.
4
Usmjerite prijemnik koda
daljinskog upravljača prema
odašiljaču na daljinskom
upravljaču s kojeg se učitavanje
treba obaviti.
Otprilike 5 cm - 10 cm
5
6
Upotreba učitane naredbe
Kada odabirete učitan unos, pritisnite
gumb koji se koristi za učitavanje te
funkcije.
Za brisanje učitanog koda
1 Pritisnite FAVORITES dok pritišćete
RM SET UP.
Pritisnite gumb na daljinskom
upravljaču s kojeg se treba učitati
za prijenos koda daljinskog
upravljača.
2 Pritisnite gumb za unos čiju postavku
Dok daljinski upravljač prijemnika prima
signal, gumb za unos odabran u 2. koraku
se isključuje.
Gumb RM SET UP dvaput trepne i time
je postupak učitavanja dovršen.
Ako postupak učitavanja ne uspije,
gumb RM SET UP će zatreperiti pet puta.
Pokušajte ponovo provesti postupak
iz 2. koraka.
3 Pritisnite ?/1 više od 1 sekunde.
Pritisnite RM SET UP da biste
završili postupak učitavanja.
želite izbrisati.
Gumb za unos treperi. (Gumb RM SET UP
ostaje upaljen.)
Gumb za unos dva puta za redom trepne.
4 Pritisnite gumb na koji naredba učitana
za brisanje pohranjene postavke.
Gumb RM SET UP dvaput trepne i time
je postupak brisanja dovršen.
Ako postupak brisanja ne uspije, gumb
RM SET UP će zatreperiti pet puta.
Pokušajte ponovo provesti postupak
iz 2. koraka.
5 Pritisnite RM SET UP da biste završili
postupak brisanja.
Za otkazivanje učitavanja
Pritisnite RM SET UP. Isto tako ako ne
pritisnete nijedan gumb 60 sekundi, postavke
se poništavaju.
Međutim, nakon provođenja 3. koraka, ne
možete poništiti postavke čak i ako pritisnete
RM SET UP. U tom slučaju, nakon što
daljinski upravljač ne dirate 10 sekundi,
pritisnite RM SET UP da biste poništili
postavke.
128CR
Brisanje memorije
višefunkcijskog daljinskog
upravljača
AV ?/1
?/1
RM SET UP
Korištenje daljinskog upravljača
1
Držite gumb ?/1 dok pritišćete
–, zatim istovremeno
pritisnite AV ?/1.
Gumb RM SET UP zatreperit će tri puta.
2
Otpustite sve gumbe.
Briše se cijeli sadržaj memorije daljinskog
upravljača (npr. svi programirani podaci).
129CR
O čišćenju
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u kućište uređaja dospije neki predmet
ili tekućina, isključite prijemnik iz struje
i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis
prije nastavka korištenja.
O izvorima napajanja
• Prije nego što uključite prijemnik provjerite
odgovara li radni napon prijemnika naponu
lokalne električne mreže.
Radni napon je naveden na nazivnoj pločici
na stražnjoj strani prijemnika.
• Ako prijemnik ne planirate koristiti dulje
vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice.
Prilikom isključivanja kabela za napajanje
uhvatite utikač, a ne povlačite kabel.
• Strujni kabel za napajanje moguće je
promijeniti samo u ovlaštenom servisu.
O stvaranju topline
Iako se prijemnik grije za vrijeme rada, to ne
znači da je došlo do kvara. Ako prijemnik
stalno koristite pri visokim razinama glasnoće,
temperatura kućišta na vrhu, sa strane i na dnu
značajno raste*. Ne dirajte kućište kako se ne
biste opekli.
* Vrh kućišta može postati vruć na dodir.
O postavljanju
• Postavite prijemnik na mjesto s dobrom
ventilacijom kako u unutrašnjosti ne bi došlo
do nakupljanja topline te kako biste
produžili vijek trajanja prijemnika.
• Ne stavljajte prijemnik u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svijetlosti, prekomjernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Na kućište ne stavljajte ništa što bi moglo
blokirati otvore za ventilaciju i na taj način
prouzročiti kvar.
130CR
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte
sredstva koja bi mogla ogrepsti površinu,
prašak za ribanje ili otapala kao što su alkohol
ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi
s prijemnikom, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
Rješavanje problema
Općenito
Prijemnik se isključuje automatski.
• Opcija „Auto Standby” postavljena je na
„On” (str. 111).
• Funkcija Mjerač vremena za automatsko
isključivanje je aktivna (str. 85).
• Funkcija „PROTECTOR” je aktivna
(str. 141).
Prijemnik se uključuje automatski.
• Opcija „Control for HDMI” postavljena
je na „On” ili je opcija „Pass Through”
postavljena na „Off”. U tom slučaju
prijemnik je moguće uključiti
upravljanjem ostale opreme koja
je na njega priključena.
Nema signala slike i zvuka ili su
neispravni.
• Prijemnik je postavljen u blizini opreme
poput televizora, VCR-a ili kasetofona.
(Ako se prijemnik koristi u kombinaciji
s televizorom, VCR-om ili kasetofonom,
a postavljen je preblizu opremi, mogu
nastati šumovi, a kvaliteta slike se može
pogoršati. Do toga će najprije doći ako
koristite sobnu antenu. Stoga vam
preporučujemo da koristite vanjsku antenu.
Vrh prijemnika je ugrijan.
• Ova pojava je posebno obilježje ovog
pojačala. Ne radi se o kvaru. Ako su opcije
„Control for HDMI”, „Network Standby”,
ili „,On” postavljene na „Pass Through” ili
„On”, ili „Auto”, napajanje za zonu 2 ili
zonu 3 uključeno, vrh prijemnika može
Video
Nema slike ili se na TV zaslonu ili monitoru
prikazuje nejasna slika, bez obzira na
vrstu slike.
• Odaberite odgovarajući ulaz na
prijemniku (str. 51).
• TV postavite na odgovarajući način unosa.
• Premjestite TV dalje od audio opreme.
• Dodijelite ispravan ulaz video
komponente (str. 80).
• Ulazni signal treba biti isti kao i ulaz kada
pretvarate ulazni signal pomoću ovog
prijemnika (str. 22).
• Provjerite jesu li kabeli ispravno i sigurno
priključeni na opremu.
• Ovisno o opremi za reprodukciju, možda
ćete morati postaviti opremu. Pogledajte
upute za rad isporučene s opremom.
Slika kasni za pripadajućim zvukom.
• Ovisno o opremi koja je priključena na
HDMI priključak i o izvoru koji se
reproducira, slika može kasniti za
pripadajućim zvukom. U tom slučaju
promijenite postavku za „A/V Sync”
u izborniku Audio Settings (str. 100).
Snimanje nije moguće.
• Provjerite je li oprema pravilno
priključena (str. 31).
• Odaberite opremu izvora (str. 51).
• Provjerite vezu jedinice za snimanje
prema video signalima koje želite snimati.
Iz analognih izlaznih utičnica emitiraju
se samo analogni ulazni signali
(kompozitni video).
• Nije moguće snimati video ulazne signale
preko HDMI IN priključaka.
• Izvori sadrže zaštitu autorskih prava kako
bi spriječili presnimavanje. U tom slučaju
nećete moći snimati s izvora.
nastavak
131CR
Dodatne informacije
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe prijemnika, upotrijebite ovaj
priručnik za rješavanje problema kako biste
riješili problem. Ako je problem i dalje
prisutan, obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
se ugrijati čak i kada je prijemnik u stanju
pripravnosti. Ovo se stanje pojavljuje jer
struja protječe u unutarnjim strujnim
krugovima prijemnika i to je uobičajeno.
• Opciju „Auto Standby” postavite na „Off”
(str. 111). Dok se snimanju samo
kompozitni videosignali, funkcija
automatske pripravnosti prijemnika može
se pokrenuti i prekinuti snimanje.
Ne emitira se određena vrsta slike ili je
neispravna.
Video izlaz komponente
• TV možda ne podržava rezoluciju izlaznih
signala iz priključaka COMPONENT
VIDEO OUT. U tom slučaju odaberite
odgovarajuću razlučivost na prijemniku
(str. 101).
• Priključci COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT imaju ograničenja
rezolucije kod postupka pretvaranja
rezolucije video signala koji su zaštićeni
tehnologijom za zaštitu autorskih prava.
Rezolucija signala koji se emitiraju iz
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
priključaka pretvara se do 480p/576p.
HDMI izlaz
• Emitiranje HDMI video signala
prijemnika može biti postavljeno
na „OFF”. U tom slučaju odaberite
„HDMI A” ili „HDMI B” pomoću
gumba HDMI OUTPUT (str. 78).
• Kada je „Zone2 Out” postavljen na „Off”,
signali se neće emitirati s HDMI ZONE 2.
• GUI i video signali prije reprodukcije neće
se emitirati iz HDMI ZONE 2 OUT
priključka.
• Audio i video signali HDMI IN priključka
neće se emitirati s HDMI ZONE 2 OUT
priključka kada je isti ulaz odabran i za
glavnu zonu i za zonu 2 i kada je GUI
izbornik prikazan na TV-u u glavnoj zoni.
• Kada je omogućena funkcija Zone2 Out
i kada odaberete isti HDMI ulaz za glavnu
zonu i zonu 2, mogu se pojaviti smetnje
na audio i video signalima u glavnoj zoni
i u zoni 2.
Kako bi se izbjegle moguće smetnje
možete postaviti prioritet u glavnoj zoni
za odabir HDMI ulaza (str. 72).
132CR
• Obavezno koristite kabel za povezivanje
za HDMI priključak koji odgovara
High Speed HDMI kabelu kada želite
pregledavati slike ili slušati glazbu, osobito
za 1080p, Deep Colour ili 3D ili 4K
prijenose.
4K slika
• Ovisno o TV-u ili videoopremi, 4K slike
možda se neće prikazivati. Provjerite
mogućnost videa i postavku TV-a ili
video uređaja. Također, provjerite je
li video oprema priključena na dostupni
4K HDMI IN priključak prijemnika.
3D slika
• Ovisno o TV-u ili videoopremi, 3D slike se
možda neće prikazivati. Provjerite formate
3D slike koje podržava prijemnik (str. 145).
VCR
• Ako koristite VCR bez sustava krugova za
poboljšanje slike, poput TBC-a, slike mogu
biti izobličene.
Kada odaberete „My Video”, „My Music”,
„My Photo”, „Internet Video”, „Internet
Music”, „Mreža” ili „Sony Entertainment
Network” s izbornika Watch/Listen, slika
se ne emitira.
• Odaberite „BD” ili „DVD” pomoću
INPUT SELECTOR na prijemniku,
a zatim postavite „Playback Resolution”
na „480i/576i” ili „480p/576p” u izborniku
Video Settings pomoću GUI (str. 104)
i ponovno odaberite sadržaj.
Funkcija Pass Through ne radi.
• Odabrano je „HDMI B” ili „Off”.
Odaberite „HDMI A” pomoću HDMI
OUTPUT gumba.
• Kada je „Control for HDMI” postavljen
na „On” i „Pass Through” postavljen na
„Auto”, prijemnik smanjuje potrošnju
energije u stanju pripravnosti u skladu sa
stanjem TV-a. Za omogućavanje uštede
energije „Control for HDMI” na TV-u
trebaju se postaviti kao učinkovite. Ako to
nije učinkovito, postavite „Pass Through”
na prijemniku na „On”.
Audio
Nema zvuka iz određenih zvučnika.
Front
• Priključite slušalice u priključak PHONES
kako biste provjerili šalje li se zvuk
u slušalice.
Ako iz slušalica izlazi samo jedan kanal,
provjerite jesu li svi kabeli potpuno
umetnuti u priključke na prijemniku
i opremi.
Ako iz slušalica izlaze oba kanala,
provjerite vezu prednjeg zvučnika iz kojeg
ne izlazi zvuk.
• Provjerite jeste li priključili mono uređaj
u oba priključka (L i R); za analognu su
opremu potrebne veze oba L i R priključka.
Koristite mono stereo kabel (ne isporučuje
se). No iz središnjeg zvučnika neće izlaziti
zvuk kada je odabrano zvučno polje
(Pro Logic, itd.)
Središnji/surround/surround stražnji/
prednji visokotonski zvučnik(ci)
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajuće
postavke zvučnika pomoću izbornika
„Auto Calibration” ili „Speaker
Connection” u izborniku Speaker Settings.
A zatim pomoću opcije „Test Tone”
u izborniku Speaker Settings provjerite
izlazi li zvuk ispravno iz svih zvučnika.
• Odaberite „HD-D.C.S.” zvučno polje
(str. 62).
nastavak
133CR
Dodatne informacije
Nema zvuka bez obzira na to koja je
oprema odabrana ili se čuje samo vrlo
tih zvuk.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
priključeni na ispravan način.
• Provjerite jesu li uključeni prijemnik i sva
oprema.
• Provjerite da kontrola MASTER VOLUME
nije postavljena na –∞ dB. Pokušajte je
postaviti na otprilike –40 dB.
• Provjerite je li SPEAKERS (A/B/A+B/
OFF) postavljeno na OFF (str. 47).
• Pritisnite
na daljinskom upravljaču
kako biste poništili funkciju isključivanja
zvuka.
• Pokušajte pritisnuti gumb za unos
na daljinskom upravljaču ili INPUT
SELECTOR na prijemniku kako biste
odabrali opremu koju želite.
• Provjerite da slušalice nisu priključene.
• Ako želite slušati zvuk iz TV zvučnika,
opciju „Audio Out” postavite na
„TV+AMP” u izborniku HDMI Settings.
Ako je postavljena na „AMP”, zvuk se neće
emitirati kroz zvučnik TV-a. Ako emitirate
višekanalni zvuk iz prijemnika, postavite
opciju na „AMP”.
• Kada je omogućena funkcija Zone2 Out
i kada odaberete isti HDMI ulaz za glavnu
zonu i zonu 2, mogu se pojaviti smetnje
na audio i video signalima u glavnoj zoni
i u zoni 2.
Kako bi se izbjegle moguće smetnje
možete postaviti prioritet u glavnoj zoni
za odabir HDMI ulaza (str. 72).
• Zvuk se može prekinuti prilikom
promjene frekvencije uzorkovanja, broja
kanala ili audioformata izlaznih
audiosignala iz opreme za reprodukciju.
• Postavite „EQ” postavku uređaja
iPod/iPhone na „Off” ili „Flat”.
Čuje se jako zujanje ili buka.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
priključeni na ispravan način.
• Provjerite jesu li priključni kabeli udaljeni
od pretvarača ili motora te nalaze li se
najmanje 3 metra udaljeni od TV-a ili
fluorescentnog svjetla.
• Premjestite TV dalje od audio opreme.
• Provjerite je li terminal U SIGNAL GND
uzemljen (samo kada je gramofon
priključen).
• Utikači i priključci su prljavi. Obrišite ih
krpom blago navlaženom alkoholom.
• Podesite razinu zvučnika (str. 96).
• Provjerite jesu li središnji/surround/
prednji visokotonski zvučnik(ci)
postavljen(i) na „Small” ili „Large”.
Stražnji surround
• Neki diskovi nemaju oznaku Dolby Digital
Surround EX.
• Ako je raspored zvučnika takav da ne
postoje stražnji surround zvučnici, ulazni
signali na SUR BACK priključke nisu
valjani, jer prijemnik ne može
preoblikovati kanale stražnjih surround
zvučnika.
Subwoofer
• Provjerite je li subwoofer priključen
ispravno i sigurno.
• Provjerite jeste li uključili subwoofer.
Nema zvuka iz određenog uređaja.
• Provjerite je li uređaj ispravno priključen
na priključak audio ulaza namijenjenog
za taj uređaj.
• Provjerite jesu li kabel(i) koji služe za
povezivanje u potpunosti umetnuti
u priključke na prijemniku i uređaju.
• Opciju INPUT MODE postavite na
„AUTO” (str. 79).
HDMI ulaz
• Kada se koristi „2ch Analog Direct”, zvuk
se ne emitira. Koristite drugo zvučno polje
(str. 61).
• Provjerite HDMI vezu (str. 31, 33, 34, 36).
• Provjerite koristite li HDMI kabel koji ima
logo HDMI kojeg je ovlastio HDMI
Licensing LLC.
• Ovisno o opremi za reprodukciju, možda
ćete morati postaviti opremu. Pogledajte
upute za rad isporučene s opremom.
• Obavezno koristite kabel za povezivanje
za HDMI priključak koji odgovara
High Speed HDMI kabelu kada
pregledavate slike ili slušate glazbu tijekom
1080p, Deep Colour ili 3D ili 4K prijenosa.
• Dok je na TV zaslonu prikazan GUI, zvuk
možda neće izlaziti iz prijemnika. Da biste
isključili GUI, pritisnite HOME.
134CR
• Priključena oprema može prigušiti audio
signale (format, frekvenciju uzorkovanja,
duljinu bita itd.) koji se emitiraju iz HDMI
priključka. Provjerite postavljanje
priključene opreme ako je slika loša ili ako
se zvuk ne emitira iz uređaja spojenog
preko HDMI kabela.
• Kada priključena oprema nije
kompatibilna s tehnologijom za zaštitu
autorskih prava (HDCP), slika i/ili zvuk
iz HDMI OUT priključka mogu biti
iskrivljeni ili se neće emitirati. U tom
slučaju potražite specifikacije priključene
opreme.
• Postavite rezoluciju slike uređaja za
reprodukciju na više od 720p/1080i kako
biste uživali u visokokvalitetnom zvuku
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD).
• Prije uživanja u DSD signalu
i u višekanalnom linearnom PCM signalu,
treba podesiti određene postavke
rezolucije slike uređaja za reprodukciju.
Pogledajte upute za rad uređaja za
reprodukciju.
• Provjerite je li TV kompatibilan
s funkcijom Upravljanje zvukom sustava.
• Ako TV nema funkciju Upravljanje
zvukom sustava, postavke „Audio Out”
u izborniku HDMI Settings postavite na
– „TV+AMP” želite li slušati zvuk iz TV
zvučnika i prijemnika.
– „AMP” ako želite slušati zvuk iz
prijemnika. Kada prijemnik priključite
na prijemnik ili video uređaj (projektor
i sl.), zvuk možda neće dopirati iz
prijemnika. U tom slučaju
odaberite „AMP”.
• Ne možete slušati zvuk s uređaja
priključenog na prijemnik dok je na
prijemniku odabran TV kao ulaz.
– Promijenite ulaz prijemnika na HDMI
kada želite gledati program na uređaju
priključenom na prijemnik.
– Promijenite TV kanal kada želite gledati
TV emitiranje.
– Svakako odaberite odgovarajuću
opremu ili ulaz kada želite gledati
program na opremi priključenoj na TV.
Koaksijalni/optički ulaz
• Kada se koristi „2ch Analog Direct”, zvuk
se ne emitira. Koristite drugo zvučno polje
(str. 61).
• Provjerite INPUT MODE (str. 79).
• Provjerite da odabrani ulazni audio
priključak (digitalni) nije dodijeljen
drugim ulazima u opciji „Audio Input
Assign” u izborniku Input
Settings(str. 80).
Analogni dvokanalni ulaz
• Provjerite da odabrani priključak za audio
ulaz (analogni) nije dodijeljen drugim
ulazima u opciji „Audio Input Assign”
u izborniku Input Settings(str. 80).
Zvukovi s lijeve i desne strane nisu
balansirani ili su obrnuti.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
priključeni na ispravan način.
• Prilagodite parametre balansiranja
pomoću opcije „Speaker Setup”
u izborniku Speaker Settings.
• Podesite razinu zvučnika.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
• Provjerite je li DVD ili drugi medij koji
reproducirate snimljen u Dolby Digital ili
DTS formatu.
• Kada priključujete uređaj za reprodukciju
DVD-a ili neki drugi uređaj u ulazne
priključke za digitalni zvuk na prijemniku,
provjerite postavku izlaza digitalnog zvuka
na priključenoj opremi.
• U High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), DSD
i višekanalnom linearnom PCM signalu
možete uživati samo s HDMI priključkom.
Višekanalni zvuk se ne može emitirati.
• Kada je opcija „Control for HDMI”
postavljena na „On”, opcija „Audio Out”
može biti automatski postavljena na
„AMP”. U tom slučaju postavite opciju
„Audio Out” na „AMP”.
Nije moguće postići surround efekt.
• Provjerite je li funkcija zvučnog polja
uključena (pritisnite MOVIE/HD-D.C.S.
ili MUSIC).
• „PLII (Movie/Music)”, „PLIIx (Movie/
Music)”, „PLIIz Height” i „Neo:X
(Cinema/Music/Game)” ne rade kada je
raspored zvučnika podešen na 2/0 ili 2/0.1.
Žaruljica MULTI CHANNEL DECODING ne
svijetli plavo.
• Provjerite je li oprema za reprodukciju
priključena na digitalni priključak i je li na
prijemniku ulaz ispravno odabran.
• Provjerite je li ulazni izvor softvera koji se
reproducira kompatibilan s višekanalnim
formatom.
• Provjerite je li postavka opreme za
reprodukciju postavljena na višekanalni
zvuk.
• Provjerite da odabrani ulazni audio
priključak (digitalni) nije dodijeljen
drugim ulazima u opciji „Audio Input
Assign” u izborniku Input Settings (str. 80).
Snimanje nije moguće.
• Provjerite je li oprema pravilno
priključena (str. 38).
• Odaberite opremu izvora (str. 51).
• Nije moguće snimati audio ulazne signale
preko HDMI IN i MULTI CHANNEL
INPUT priključaka.
• Provjerite vezu jedinice za snimanje
prema audio signalima koje želite snimati.
Iz analognih izlaznih priključaka emitiraju
se samo analogni ulazni signali.
nastavak
135CR
Dodatne informacije
• Ako koristite funkciju Kontrola za HDMI,
ne možete koristiti daljinski upravljač TVa za upravljanje priključenom opremom.
– Ovisno o priključenoj opremi i TV-u
možda ćete morati podesiti postavku
HDMI na opremi i TV-u. Pogledajte
upute za rad isporučene s opremom
i TV-om.
– Promijenite ulaz prijemnika na HDMI
ulaz priključen na opremu.
Testni se ton ne emitira iz zvučnika.
• Kabeli zvučnika možda nisu dobro
priključeni. Provjerite jesu li dobro spojeni
i laganim potezanjem provjerite da se ne
mogu odspojiti.
• Kabeli zvučnika su možda u kratkom spoju.
Testni se ton emitira iz zvučnika koji nije
prikazan na zaslonu.
• Konfiguracija zvučnika nije ispravna.
Provjerite jesu li veze zvučnika
i konfiguracija usklađeni.
Funkcija H.A.T.S. ne radi.
• Opcija „Audio Out” je postavljena na
„TV+AMP”. Odaberite opciju „AMP”
za „Audio Out”.
• Funkcija „H.A.T.S.” možda neće biti
djelatna, ovisno o postavkama.
Tuner
FM prijem je slab.
• Koristite koaksijalni kabel od 75 ohma
(ne isporučuje se) za priključivanje
prijemnika na vanjsku FM antenu, kao što
je prikazano u nastavku. Ako priključite
prijemnik na vanjsku antenu, uzemljenjem
spriječite moguću štetu od udara munje.
Da biste spriječili eksploziju plina, žicu
za uzemljenje nemojte priključivati na
plinsku cijev.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Žica za uzemljenje
(nije isporučena)
Uzemljenje
136CR
Nije moguće namjestiti radiopostaje.
• Provjerite jesu li antene sigurno
priključene. Prilagodite antene, a ako je
potrebno priključite vanjsku antenu.
• Jačina signala postaja je preslaba kada
provodite automatsko namještanje.
Upotrijebite izravno namještanje.
• Nema unaprijed postavljenih postaja ili
su unaprijed postavljene postaje izbrisane
(kada namještate pretraživanjem
unaprijed postavljenih postaja).
Unaprijed postavite postaje (str. 59).
• Pritisnite DISPLAY MODE na prijemniku
dok se na prozoru zaslona ne prikaže
frekvencija.
RDS ne radi.
• Provjerite jeste li namjestili skalu
na FM RDS postaju.
• Odaberite jaču FM postaju.
• Postaja koju ste namjestili ne prenosi RDS
signal ili jačina signala nije dovoljna.
Ne prikazuju se RDS informacije
koje želite.
• Kontaktirajte radijsku stanicu i saznajte
pruža li ona tu uslugu. Ako ju pruža,
usluga je možda privremeno u kvaru.
PC (USB)
Zvuk se ne emitira ili se emitira iz zvučnika
na računalu
• Za izlazni zvuk preuzmite upravljački
program za prijemnik s web-mjesta Sony,
a zatim ga instalirajte na računalo. Detalje
o instalaciji upravljačkog programa
potražite na početnoj stranici Sony.
• Provjerite je li uređaj za reprodukciju na
računalu postavljen na „AV pojačalo/
prijemnik”, u protivnom promijenite
postavke operacijskog sustava.
Sljedeći postupci su navedeni kao primjeri.
Stvarni postupak može se razlikovati,
ovisno o okolini u kojoj koristite računalo.
U sustavu Windows XP
1 Odaberite [Start] (Start) t [Control
Panel] (Upravljačka ploča) da biste
otvorili upravljačku ploču.
2 Odaberite [Sounds, Speech, and Audio
Device] (Zvukovi i audio uređaji) t
[Change the Speaker Settings] (Promjena
postavki zvučnika).
3 Odaberite karticu „Audio” u dijaloškom
okviru „Svojstva zvukova i audio uređaja”.
4 Odaberite „AV pojačalo/prijemnik” na
spuštajućem izborniku „Zadani uređaj”
u odjeljku „Reprodukcija zvuka”.
5 Kliknite gumb [OK] (U redu).
Zadani izlazni audio uređaj je postavljen
na „STR-DA5800ES”.
U sustavu Windows Vista/7
1 Odaberite [Start] (Start) t [Control
Panel] (Upravljačka ploča) da biste
otvorili upravljačku ploču.
2 Odaberite [Hardware and Sound]
(Hardver i zvuk) t [Sound] (Zvuk).
3 Odaberite okvir [Playback]
(Reprodukcija) u dijaloškom okviru
[Sound] (Zvuk).
4 Odaberite „AV pojačalo/prijemnik”
a zatim kliknite gumb [Set Default]
(Postavi zadano).
5 Provjerite javlja li se zelena potvrdna
oznaka pored „AV pojačalo/prijemnik”.
Zadani izlazni audio uređaj je postavljen
na „STR-DA5800ES”.
U sustavu Mac OS X
1 Odaberite izbornik Apple t [System
Preferences] (Postavke sustava) t
[Sound] (Zvuk) da biste otvorili ploču
[Sound] (Zvuk).
2 Odaberite karticu [Output] (Izlaz).
3 Odaberite „AV pojačalo/prijemnik”
na popisu [Choose a device for sound
output] (Odabir uređaja za emitiranje
zvuka).
Zadani izlazni audio uređaj je postavljen
na „STR-DA5800ES”.
USB uređaj
USB uređaj nije prepoznat.
• Isključite prijemnik i odspojite USB
uređaj. Ponovo uključite prijemnik
i priključite USB uređaj.
• Priključite podržani USB uređaj USB.
• USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte
upute za rad USB uređaja kako biste riješili
problem.
Ne prikazuje se sadržaj s USB uređaja.
• Hijerarhija mapa premašila je 4 razina.
Prijemnik može prikazati samo sadržaj
mapa do 4 razine (uključujući mapu
„ROOT”). No mape u 4. razini ne
prikazuju se.
Zvuk se ne emitira.
• Isključite prijemnik i odspojite USB
uređaj. Ponovo uključite prijemnik i
priključite USB uređaj.
• Priključite podržani USB uređaj USB.
• Pritisnite N kako biste pokrenuli
reprodukciju.
• Kada se koristi „2ch Analog Direct”, zvuk
se ne emitira. Koristite drugo zvučno polje
(str. 61).
• Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili je
zvuk izobličen.
• Ovisno o formatu datoteke, neke se
datoteke ponekad možda neće moći
reproducirati. Detalje potražite u odjeljku
„Mreža/USB” (str. 24).
nastavak
137CR
Dodatne informacije
• Provjerite je li kontrola jačina zvuka OS
računala ili softvera uređaja za
reprodukciju ispravno postavljena.
Također provjerite je li ili nije postavljeno
isključivanje zvuka.
• Zvuk se možda neće pravilno emitirati
ako istovremeno pokrenete više aplikacija
uređaja za reprodukciju.
• Reprodukciju zvuka može prekinuti rad
druge uključene aplikacije.
• Ovisno o računalu koje upotrebljavate
zvuk se može prekinuti ili poremetiti.
Ako se to dogodi postavite frekvenciju
uzorkovanja na manju vrijednost.
• Nije podržan USB uređaj formatiran
sustavima datoteka koje nisu FAT12/16/
32, VFAT ili NTFS.*
• Ako ste particionirali USB uređaj, moguće
je reproducirati samo audio datoteke na
prvoj particiji.
• Reprodukcija je moguća do 4 razine
(uključujući mapu „ROOT”).
• Broj datoteka u mapi premašio je 500
(uključujući mape).
• Datoteke koje su šifrirane, zaštićene
lozinkama i sl. nije moguće reproducirati.
• Ako reproducirate glazbene datoteke
pohranjene na uređaju WALKMAN
pomoću prijemnika, premjestite datoteke
u uređaj WALKMAN s računala tako da ih
povučete i spustite, a zatim ih spremite na
uređaju WALKMAN u formatu koji
prijemnik podržava (npr. MP3).
* Prijemnik podržava FAT12/16/32, VFAT ili
NTFS, no neki USB uređaji možda ne podržavaju
sve datotečne sustave.
Za pojedinosti pogledajte upute za rad USB
uređaja ili kontaktirajte proizvođača.
USB uređaj ne može se priključiti na
(USB) ulaz.
• USB uređaj priključen je naopako.
Priključite USB uređaj u ispravnom
položaju.
Pogrešan prikaz.
• Možda su na USB uređaju pohranjeni
neispravni podaci.
• Kodovi znakova koje prijemnik može
prikazati su sljedeći:
– Velika slova (A do Z)
– Mala slova (a do z)
– Brojevi (0 do 9)
– Simboli (’ < > * + , – . / @ [ \] _ ‘)
Ostali znakovi možda neće biti ispravno
prikazani.
Potrebno je dulje vrijeme za početak
reprodukcije.
• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
– Na USB uređaju nalazi se mnogo
mapa ili datoteka.
– Struktura datoteke iznimno je složena.
– Kapacitet memorije je prevelik.
– Unutarnja memorija je fragmentirana.
Preporučujemo da se pridržavate smjernica.
– Ukupan broj datoteka po mapi:
500 ili manje
iPod/iPhone
Nije moguće napuniti iPod/iPhone.
• Provjerite je li prijemnik uključen.
• Provjerite je li iPod/iPhone čvrsto
priključen.
Nije moguće upravljati uređajem
iPod/iPhone.
• Provjerite jeste li uklonili zaštitnu torbicu
uređaja iPod/iPhone.
• Ovisno o sadržaju uređaja iPod/iPhone
pokretanje reprodukcije može potrajati.
• Isključite prijemnik i odspojite
iPod/iPhone. Ponovo uključite
prijemnik i priključite iPod/iPhone.
• Koristite iPod/iPhone koji nije podržan.
Informacije o podržanim vrstama
uređaja potražite u odjeljku „Izrađeno
za iPod/iPhone” (str. 54).
Glasnoća zvona na uređaju iPhone ne
mijenja se.
• Prilagodite glasnoću zvona pomoću
kontrola na uređaju iPhone.
Mreža
Povezivanje s mrežom nije moguće.
• Provjerite mrežnu vezu (str. 44) i izbornik
Network Settings (str. 108).
• Provjerite je li ulaz koji želite upotrijebiti
za povezivanje sustava na mrežu uključen.
138CR
Nije moguće pronaći ili reproducirati
sadržaj s poslužitelja.
• Od cjelokupnog sadržaja kojeg nudi
poslužitelj unutar DLNA smjernica,
na zaslonima „My Music”, „My Photo”,
i „My Video” prijemnik prikazuje samo
sadržaj koji se može reproducirati pomoću
prijemnika.
• Neki se sadržaj možda neće reproducirati
ili prikazati čak i ako je sadržaj definiran
u DLNA smjernicama.
Nije moguće pristupiti prijemniku
pomoću kontrolera „ES Remote” ili DLNA.
• Provjerite je li kontroler kojeg želite
koristiti postavljen na „Allow” u opciji
„Renderer Access Control” (str. 108).
• Ako postavite „Auto Access Permission”
na „On” u opciji „Renderer Options”
(str. 108), svi pronađeni kontroleri mogu
biti dostupni automatski.
• Je li kontroler mreže naveden u odjeljku
„Renderer Options” i je li postavljen na
„Allow”?
Ako okvir nije označen, provjerite okvir
za „Auto Access Permission” i vratite
se na početni izbornik. Zatim radite
s prijemnikom jednom pomoću
kontrolera mreže, a zatim odznačite
okvir za „Auto Access Permission”,
ako je potrebno.
• Ako je kontroler mreže kontroler
računalnog softvera, je li antivirusni
softver ili vatrozid filtrirao softver?
Omogućite UPnP komunikacije između
softvera i prijemnika. Za pojedinosti
pogledajte upute za rad za antivirusni
softver, vatrozid ili softver kontrolera
mreže.
Internet video
Slika/zvuk je loš(a)/određeni programi
prikazuju se s manje pojedinosti, osobito
tijekom ubrzanog kretanja ili tamnih
scena.
• Kvaliteta slike/zvuka može biti slaba
ovisno o davateljima internetskog
sadržaja.
• Kvaliteta/zvuk mogu se poboljšati
promjenom brzine povezivanja. Sony
preporučuje da brzina povezivanja bude
najmanje 2,5 Mbps za standardnu
rezoluciju i 10 Mbps za visoku rezoluciju
videozapisa.
• Neki videozapisi ne sadrže zvuk.
Slika je mala.
• Pritisnite V za povećavanje.
Nije moguće prikazati sadržaj.
• Za neke je internetske sadržaje prije
reprodukcije potrebna registracija putem
računala.
139CR
Dodatne informacije
Ne možete pronaći poslužitelj.
• Potražite poslužitelj pomoću opcije
„Connection Server Settings” u izborniku
Network Settings (str. 108).
• Provjerite sljedeće:
– Je li usmjerivač uključen?
– Ako se između prijemnika i usmjerivača
nalazi drugi uređaj, provjerite je li
uređaj uključen.
– Jesu li svi kabeli priključeni na ispravan
i siguran način?
– Jesu li postavke podešene kako bi
odgovarale postavkama usmjerivača
(DHCP ili fiksna IP adresa)?
• Kada koristite računalo, provjerite
sljedeće:
– Postavke ugrađenog vatrozida
računalovog operacijskog sustava.
– Postavke vatrozida sigurnosnog
softvera. Da biste provjerili postavke
vatrozida sigurnosnog softvera,
pogledajte odjeljak Pomoć sigurnosnog
softvera.
• Registrirajte prijemnik s poslužiteljem.
Za pojedinosti pogledajte upute koje ste
dobili s poslužiteljem.
• Pričekajte nekoliko trenutaka, a zatim se
pokušajte ponovo povezati s poslužiteljem.
„BRAVIA” Sync (Control for HDMI)
„Control for HDMI” ne može se postaviti
na „On”.
• Postavite „Zone2 Out” u „HDMI Settings”
na „Off”.
Funkcija Control for HDMI ne radi.
• Provjerite HDMI vezu (str. 29, 31, 33, 34).
• Provjerite je li funkcija „Control for
HDMI” postavljena na „On” u izborniku
HDMI Settings.
• Kada je „Zone2 Out” postavljen na „On”,
funkcija Control for HDMI ne radi.
• Provjerite je li priključena oprema
kompatibilna s funkcijom Kontrola
za HDMI.
• Provjerite postavke Kontrola za HDMI na
priključenoj opremi. Pogledajte upute za
rad priključene opreme.
• Ako promijenite HDMI vezu, spojite/
odspojite strujni kabel za napajanje ili,
ako dođe do nestanka struje, ponovite
postupke za „Priprema za „BRAVIA” Sync”
(str. 75).
• Kada odaberete „HDMI OUT B” ili „OFF”,
kontrola za funkciju HDMI ne radi
ispravno.
• Ako odaberete „HDMI OUT A” nakon što
ste odabrali „HDMI OUT B” ili „OFF”
funkcija Kontrola za HDMI možda neće
ispravno raditi neko vrijeme. Ovo
se događa jer oprema priključena na
HDMI OUT A priključak mora ponovo
prepoznati prijemnik koji ima kontrolu za
funkciju HDMI. Ako kontrola za funkciju
HDMI ne radi ispravno dulje vrijeme,
provedite korake navedene u odjeljku
„Priprema za „BRAVIA” Sync” (str. 75).
• Vrste i broj opreme kojom može upravljati
„BRAVIA” Sync ograničene su HDMI
CEC standardom kao što je navedeno
u nastavku.
– Oprema za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač i sl.): do 3 uređaja
140CR
– Oprema za reprodukciju (Blu-ray Disc
uređaj za reprodukciju, DVD uređaj za
reprodukciju i sl.): do 3 uređaja
– Oprema za tuner: do 4 uređaja
(Prijemnik upotrebljava jedan od njih
za svoje GUI radnje.)
– Audio sustav (AV prijemnik):
do 1 uređaja
Kada pokušate koristiti funkciju
Reprodukcija jednim dodirom, ulaz se
ne prebacuje kao što je predviđeno.
• Provjerite je li „Zone2 Out” postavljen
na „Off”.
• Provjerite dodjeljivanje HDMI ulaza
(str. 80). Ako koristite funkciju
Reprodukcija jednim dodirom na
opremi priključenoj na HDMI ulaz, kada
dodijelite višestruke ulaze s istim HDMI
ulaznim priključkom, radije se odabire
ulaz koji je zadnji dodijeljen.
Audio Return Channel (ARC) ne radi.
• Provjerite je li funkcija „Control for
HDMI” postavljena na „On” u izborniku
HDMI Settings.
• Provjerite je li INPUT MODE za „TV”
postavljen na „AUTO” (str. 79).
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
prijamniku (str. 10).
• Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
• Zamijenite sve baterije u daljinskom
upravljaču novima, ako su slabe.
• Kada započnete rad s prijemnik, provjerite
jeste li najprije pritisnuli AMP na
daljinskom upravljaču. U protivnom
naredbe koje slijede možda neće doći do
prijemnika. Zatim odaberite željeni uređaj
pritiskom na gumbe ulaza.
Gumb RM SET UP treperi i ne možete
postaviti reprodukciju makronaredbom
(str. 125) ili se u daljinski upravljač ne
može učitati kod daljinskog upravljača
(str. 127).
• Kad gumb RM SET UP zatreperi pet puta,
zamijenite baterije novima.
Ako problem nije jedan od gore navedenih,
a problem se ne riješi nakon nekog vremena,
provedite jedan od postupaka u nastavku.
• Pritisnite ?/1 na daljinskom upravljaču
za isključivanje i ponovo uključivanje
prijemnika.
• Držite gumb ?/1 na prijemniku dok
žaruljica iznad gumba ne zatreperi zeleno
za ponovno pokretanje prijemnika.
Poruke pogrešaka
Porukom možete provjeriti status prijemnika.
Pogledajte sljedeće za rješavanje problema.
Ako je problem i dalje prisutan, obratite se
najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
SPEAKER SHORTED
U zvučnike ulazi nepravilna struja zbog
kratkog spoja na priključnicama zvučnika.
Prijemnik se automatski isključuje nakon
nekoliko sekundi. Ako je zaštitni uređaj
na prijemniku aktiviran zbog problema
s kratkim spojem, ponovno isključite
prijemnik. Provjerite vezu zvučnika
i ponovno uključite napajanje.
FAN STOPPED
Provjerite je li ventilacijski otvor na vrhu
prijemnika blokiran.
Na zaslonu TV-a se prikazuje „A new
software version is available. Please go
to the „Setup” section of the menu and
select „Network Update” to perform
the update.”.
Pogledajte „Network Update” (str. 112) kako
biste ažurirali prijemnik na noviju verziju
softvera.
Video cannot be output from this jack.
• Ako prijemnik koristite u glavnoj zoni,
priključite ga na TV pomoću HDMI
kabela.
• Ako priključite prijemnik na TV pomoću
videokabela, postavite „Playback
Resolution” na „480i/576i” (str. 104).
• Ako priključite prijamnik na TV pomoću
komponentnog videokabela, postavite
„Playback Resolution” na parametar koji
odgovara TV-u (str. 104).
PROTECTOR
Prijemnik je pokriven i ventilacijski otvori
su blokirani. Prijemnik se automatski
isključuje nakon nekoliko sekundi. Uklonite
predmet koji pokriva gornju ploču
prijemnika i ponovo uključite napajanje.
nastavak
141CR
Dodatne informacije
• Provjerite jesu li načini upravljanja
prijemnikom i daljinskim upravljačem isti.
Ako se načini upravljanja prijamnikom
i daljinskim upravljačem razlikuju,
prijamnikom ne možete upravljati
pomoću daljinskog upravljača (str. 86).
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
• Kada radite s programiranom opremom
koju nije proizvela tvrtka Sony, daljinski
upravljač možda neće ispravno raditi,
ovisno o modelu i proizvođaču opreme.
Popis poruka po dovršetku mjerenja Auto Calibration
Zaslon
Objašnjenje
Code 30
Slušalice su spojene. Izvadite slušalice i ponovite postupak automatske kalibracije.
Code 31
Opcija SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) postavljena je na OFF. Ponovo postavite zvučnik
i ponovo pokrenite mjerenje.
Code 32
Nije pronađen niti jedan zvučnik. Provjerite je li utikač optimizatora mikrofona do kraja
umetnut u AUTO CAL MIC priključak, a zatim ponovo pokrenite funkciju Auto Calibration.
Code 33
• Nije spojen niti jedan prednji zvučnik ili je spojen samo jedan prednji zvučnik.
• Nije spojen mikrofon optimizatora. Provjerite je li utikač optimizatora mikrofona
do kraja umetnut u AUTO CAL MIC priključak, a zatim ponovo pokrenite funkciju
Auto Calibration.
• Lijevi ili desni surround zvučnik nije spojen.
• Spojeni su stražnji surround zvučnici iako surround zvučnici ne bi trebali biti spojeni.
Spojite surround zvučnike na priključnice za SURROUND.
• Stražnji surround zvučnik spojen je samo na terminale za SURROUND BACK (ZONE 2)
R. Ako spajate samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga na terminale za
SURROUND BACK (ZONE 2) L.
• Spojen je samo jedan prednji visokotonski zvučnik. Spojite prednji visokotonski zvučnik na
svaki terminal za FRONT HIGH.
• Spojeni su prednji visokotonski zvučnici iako surround zvučnici nisu spojeni. Spojite
surround zvučnike na priključnice za SURROUND.
Code 34
Zvučnici nisu postavljeni u ispravan položaj. Zvučnici ili optimizator mikrofona s desne ili
lijeve strane možda su pogrešno postavljeni. Pogledajte „1: Postavljanje zvučnika” (str. 25)
i provjerite položaj zvučnika.
Warning 40
Postupak mjerenja je završen s utvrđenom visokom razinom buke. Ponovno provedite
mjerenje u tihom okruženju kako biste postigli bolje rezultate.
Warning 41
Warning 42
Signal iz mikrofona je prejak.
• Udaljenost između zvučnika i mikrofona može biti premala.
Ponovite mjerenje nakon što ih odvojite.
• Ako koristite prijemnik kao predpojačalo, može se pojaviti bilo koja od tih poruka, ovisno
o snazi pojačala kojeg spojite. Neće nastati problemi čak i ako nastavite koristiti prijemnik
bez promjena.
Warning 43
Nije moguće odrediti udaljenost i položaj subwoofera. Ili nije moguće odrediti kut položaja
zvučnika. Uzrok tome može biti šum. Provedite mjerenje u tihom okruženju.
Warning 44
Mjerenje je završeno. No zvučnici nisu postavljeni u ispravan položaj jedan prema drugom.
Pogledajte „1: Postavljanje zvučnika” (str. 25) i provjerite međusobni položaj zvučnika.
NO WARNING Nema poruke upozorenja.
142CR
Specifikacije
Referentni odjeljci
Odjeljak pojačala
Za brisanje
Pogledajte
Sve memorirane postavke
str. 88
Memorija višefunkcijskog
daljinskog upravljača
str. 129
Za brisanje memorije
jednostavnog daljinskog
upravljača
Nakon uklanjanja baterija, nemojte koristiti
daljinski upravljač nekoliko minuta.
Ponovno pokretanje prijemnika
Ako gumbi na prijemniku ili daljinskom
upravljaču ne rade zbog kvara prijemnika,
ponovno pokrenite prijemnik.
Držite gumb ?/1 pritisnutim 10 sekundi.
Kada žaruljica iznad gumba ?/1 treperi
zeleno, uređaj se ponovo pokreće.
O informacijama za podršku
Za pojedinosti o najnovijim informacijama
o prijemniku pogledajte sljedeća web-mjesta.
http://support.sony-europe.com/
IZLAZ ZA NAPAJANJE1) 2)
Nazivni izlaz za napajanje u stereo načinu rada
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%):
120 W + 120 W
Referentni izlaz za napajanje u stereo načinu rada
(4 ohma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
120 W + 120 W
Referentni izlaz za napajanje
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT:
130 W + 130 W
FRONT HIGH:
130 W + 130 W
CENTER: 130 W
SURROUND:
130 W + 130 W
SURROUND BACK:
130 W + 130 W
Referentni izlaz za napajanje
(4 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT:
120 W + 120 W
FRONT HIGH:
120 W + 120 W
CENTER: 120 W
SURROUND:
120 W + 120 W
SURROUND BACK:
120 W + 120 W
1)
2)
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Zahtjevi napajanja: 230 V AC, 50/60 Hz
Ovisno o postavkama zvučnog polja, zvuk se
možda neće reproducirati.
Frekvencijski odaziv3)
PHONO
Krivulja RIAA
ekvilizacije ± 1,0 dB
(20 Hz – 20 kHz)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD,
SAT/CATV, GAME
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
nastavak
143CR
Dodatne informacije
Brisanje memorije
Ulazi (analogni)
PHONO
Osjetljivost: 2,5 mV
Impedancija: 50 kOhm
S/N3): 90 dB (A, 20 kHz
LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/TAPE, TV,
VIDEO 1/2, DVD,
SAT/CATV, GAME
Osjetljivost: 150 mV
Impedancija: 50 kOhm
S/N3): 105 dB (A,
20 kHz LPF. 500 mV)
3)
Kada se koristi „A.Direct”.
Ulazi (digitalni)
IN 1 (DVD), IN 2
(VIDEO 1), IN 3 (SACD/CD) (koaksijalni)
Impedancija: 75 ohma
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
IN 1 (GAME), IN 2
S/N: 96 dB
(SAT/CATV), IN 3 (TV) (A, 20 kHz LPF)
(optički)
Izlazi
MD/TAPE, VIDEO 1,
ZONE 2, ZONE 3
(AUDIO OUT)
Napon:150 mV
Impedancija: 1 kOhm
FRONT L/R, CENTER,
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
FRONT HIGH L/R,
SUBWOOFER
Napon: 2 V
Impedancija: 1 kOhm
Odjeljak za FM tuner
Raspon podešavanja 87,5 MHz – 108,0 MHz
Antena
FM žičana antena
Priključnice antene
75 Ohm, nebalansirano
Odjeljak za AM tuner
Skala podešavanja korak od 9 kHz
Raspon podešavanja 531 kHz – 1.710 kHz
Antena
Antena u obliku petlje
Odjeljak za videouređaj
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 Ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 Ohma
PB: 0,7 Vp-p, 75 Ohm
PR: 0,7 Vp-p, 75 Ohm
Propusnost 80 MHz HD
144CR
HDMI Video
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
Format
2D
Jedan videokadar
Jedan-poreddrugog
(Polovica)
Iznad-Ispod
(Vrh-i-dno)
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 25 Hz
a
–
–
–
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz
a
–
–
–
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 25 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p @ 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz
a
–
–
–
640 × 480p na 59,94/60 Hz
a
–
–
–
nastavak
145CR
Dodatne informacije
3D
Općenito
Zahtjevi napajanja
230 izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije 500 W
Potrošnja energije (u stanju pripravnosti)
0,5 W (Kada su „Control
for HDMI” (str. 106),
„Pass Through” (str. 106),
„Network Standby”
(str. 108) i „RS232C
Control” (str. 112)
postavljeni na „Off”,
a napajanje za zonu 2/
zonu 3 je isključeno.)
Dimenzije
430 mm × 187,5 mm ×
420 mm
(širina/visina/dubina)
uključujući dijelove
i kontrole za reprodukciju
Težina (pribl.)
17,8 kg
Isporučena dodatna oprema
Upute za rad (ovaj priručnik)
Priručnik za brzo postavljanje (1)
Mikrofon optimizatora ECM-AC1 (1)
FM žičana antena (1)
AM antena u obliku petlje (1)
Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (1)
Višefunkcijski daljinski upravljač (1)
Jednostavan daljinski upravljač (1)
R6 (veličina-AA) baterije (4)
Alat za povezivanje kabela zvučnika (1)
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama
bez prethodne obavijesti.
146CR
Kazalo
U SIGNAL GND terminal 43
Brojčani nazivi
12V Trigger 111
2ch Analog Direct 61
2ch Stereo (način) 61
3D Output Settings 105
5.1-kanalno 25
7.1-kanalno 25
9.1-kanalno 25
A
A.F.D. (način) 62
A/V Sync 100
AM 57
Analogno smanjivanje kanala 98
Antena 42
Audio Input Assign 80, 107
Audio Out 105
Audio Return Channel (ARC) 77, 79
Audio Settings 98
Auto Calibration 92
Auto Calibration Setup 92
Auto Standby 111
Auto Tuning 58
Automatic Phase Matching 94
B
Bass 66
Berlin Philharmonic Hall 64
Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju 31
Brisanje
daljinskog upravljača 129
prijemnika 88
Dodatne informacije
Simboli
Connection Server Settings 108
Control for HDMI 106
Crossover Frequency 96
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 92
Daljinski upravljač 16–20, 46, 120–129
Decode Priority 100
Digital Legato Linear (D.L.L.) 98
Direct Tuning 59
Distance Unit 98
DLNA 55
Dual Mono 99
DVD uređaj za reprodukciju 31
Dvokanalno 61
Dynamic Range Compressor 99
E
Easy Automation 83
Easy Setup 46, 92
Equalizer 66, 99
ES Remote 83
External Control 108
F
Fast View 107
Favorites 50
FM 57
FM Mode 58
Front Reference Type 93
G
Gramofon 43
GUI (Graphical User Interface) 29, 49
C
H
Calibration Type 93
CD uređaj za reprodukciju 38
Center Speaker Lift Up 95
Concertgebouw Amsterdam 64, 65
H.A.T.S. 106
HD-D.C.S. 62
HD-D.C.S. (vrsta efekta) 63
HDMI Settings 105
nastavak
147CR
I
Impedancija zvučnika 47
Initialize Personal Information 112
Input Edit 107
INPUT MODE 79
Input Settings 107
Internet content 56
Internet Services Settings 109
Internet Settings 108
Internet video 56
Internet Video Parental Control 109
Internet Video Unrated 109
IP Content Noise Reduction 57
iPod/iPhone 53
Isključivanje sustava 76
Isključivanje zvuka 51
Izbornik postavki 89
J
Jazz Club 64
K
Kabelski paket 34
Kamkorder 36
Kasetofon 43
Konverzija video signala 22
L
L.F.E. (efekt niske frekvencije) 13
Language 111
Large 96
LFE Time Alignment 99
Line Out 71, 110
Listen 51
Live Concert 64
M
MASTER VOLUME 11, 51
MD jedinica 43
Memorirane postaje 59
Menu 50, 89
Mid 66
Mjerač vremena za automatsko
isključivanje 85
Movie 62
Movie Height 62
148CR
Music 64
Musikverein Vienna 64, 65
N
Name In 94
Name Input 60
Neo:X (Cinema) 62
Neo:X (Game) 64
Neo:X (Music) 64
Network Settings 108
Network Standby 108
Network Update 112
O
Obavijest o ažuriranju softvera 112
Odabir scene 77
P
Parental Control Area Code 109
Parental Control Password 109
Pass Through 78, 106
Phase Audio 97
Phase Noise 97
PHONES 11
Playback Resolution 104
PlayStation 3 33
PLII (Movie) 62
PLII (Music) 64
PLIIz Height 62, 64, 65
PLIIx (Movie) 62
PLIIx (Music) 64
Ponovno postavljanje
daljinskog upravljača 129
prijemnika 88
Portable Audio 64
Poruke
Auto Calibration 142
Pogreška 141
Position 92
Poslužitelj
Priprema 49
Povezivanje s dva pojačala 87
Priključci VIDEO 2 IN 36
Prioritet 106
Promjena zaslona 119
PROTECTOR 141
U
Računalo 41, 52
Renderer Access Control 108
Renderer Options 108
Reprodukcija jednim dodirom 76
Resolution 101
RS232C Control 112
Upravljanje kućnim kinom 77
Upravljanje zvukom sustava 77
USB 52
User Reference Edit 93
S
Satelitski tuner 34
Screen Format 105
Settings 89
Settings Lock 111
Small 96
Snimanje 85
Software License 112
Sound Effects 61
Sound Field 61, 100
Sound Optimizer 66, 98
Speaker Connection 94
Speaker impedance 98
Speaker Pair Match 93
Speaker pattern 94
Speaker Relocation 95
Speaker Settings 92
Speaker Setup 96
SPEAKER SHORTED 141
SPEAKERS (A/B/A+B/OFF) 10, 47
Sports 64
Stadium 64
Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) 45
Subwoofer Level 105
Subwoofer Low Pass Filter 99
Subwoofer Muting 99
Super Audio CD uređaj za reprodukciju 38
Surround Back Assign 94
Surround Speaker Position 95
System Information 112
System Settings 111
SYSTEM STANDBY 121
Dodatne informacije
R
V
VCR 35
Veze
antena 42
audio oprema 38
monitora 29
Network 44
video opreme 31
zvučnika 27
Video Input Assign 80, 107
Video Settings 101
Virtual Front High 94
Više zona 68
Vocal Height 64
Vrsta efekta 63
W
WALKMAN 52
Watch 51
Z
Zaslon 12, 114
Zone Control 110
Zone Resolution 103
Zone Settings 110
Zone Setup 110
Zone2 Out 106
T
Test Tone 97
TONE 11, 88
Treble 66
Tuning 58, 59
TV Type 105
149CR
150CR
©2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising