3-284-083-41(1)
x Višekanalni AV
x prijemnik
Upute za uporabu
STR-DG520
©2008 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore ureñaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na ureñaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na ureñaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne postavljajte ureñaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Postavite sustav tako da se u slučaju problema
mrežni kabel može odmah odspojiti.
Baterije ili ureñaji s uloženim baterijama ne smiju
se izlagati visokim temperaturama, primjerice
sunčevom svjetlu, vatri i sl.
Samo za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
2
Zbrinjavanje istrošenih
baterija (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na njezinoj ambalaži označava da se baterija isporučena s ovim proizvodom
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Pravilnim
zbrinjavanjem istrošenih baterija čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem baterija ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz
sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrañenom baterijom,
njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je
odnesite na odlagalište za recikliranje električne i
elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo
da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi
bateriju iz ureñaja. Odnesite je na odlagalište za
recikliranje dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
O ovom priručniku
C Upute u ovom priručniku se odnose na model
STR-DG520. Provjerite oznaku vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče. U ovim uputama za ilustraciju su korišteni
modeli s oznakom područja U, osim ako nije
naznačeno drugačije. Razlike u načinu rukovanja
su jasno navedene tekstom kao što je "Samo za
model s oznakom područja CEL".
C Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
daljinskom upravljaču. Takoñer možete koristiti i
kontrole na samom ureñaju ako imaju jednake ili
slične oznake kao i one na prijemniku.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na gornjoj
desnoj strani stražnje ploče (pogledajte donju
sliku).
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu s oznakom područja
jasno su navedene u tekstu, primjerice, "Samo
modeli s oznakom područja AA".
Ovaj prijemnik ima ugrañen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround" sustav i "DTS** Digital Surround"
sustav.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic i dvostruko D su zaštićeni
znakovi Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD patenata: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762;
6.487.535 i drugim patentima iz SAD-a i drugih
zemalja koji su objavljeni ili su u postupku. DTS i
DTS Digital Surround su registrirane trgovačke
marke tvrtke, DTS logotipi i simbol su trgovačke
marke tvrtke DTS, Inc.
© 1996-2007 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
3
Sadržaj
Priprema
Uživanje u surround zvuku
Opis i položaj dijelova...................................5
1: Instaliranje zvučnika................................13
2: Spajanje zvučnika....................................14
3a: Spajanje audio komponenata .................15
3b: Spajanje video komponenata.................16
4: Spajanje antena........................................24
5: Priprema prijemnika i daljinskog
upravljača ................................................25
6: Automatsko kalibriranje odgovarajućih
parametara
(AUTO CALIBRATION).......................26
7: Podešavanje glasnoće i balansa
zvučnika (TEST TONE) .........................30
Dolby Digital i DTS Surround zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT) ................. 44
Odabir zvučnog ugoñaja ............................. 46
Uporaba samo prednjih zvučnika
(2CH STEREO)...................................... 48
Slušanje zvuka bez podešavanja
(ANALOG DIRECT) ............................. 49
Resetiranje postavki zvučnih ugoñaja......... 49
Reprodukcija
Odabir komponente .....................................31
Reprodukcija sa spojene komponente .........32
Rukovanje pojačalom
Rukovanje izbornicima................................34
Podešavanje glasnoće (Izbornik LEVEL) ...37
Podešavanje tona (Izbornik TONE) ............38
Podešavanje surround zvuka
(Izbornik SUR)........................................38
Podešavanje tunera (Izbornik TUNER).......39
Podešavanje zvuka (Izbornik AUDIO) .......39
Podešavanje zvučnika
(Izbornik SYSTEM)................................40
Automatsko kalibriranje odgovarajućih
podešenja (Izbornik A. CAL)..................44
Tuner
Slušanje FM/AM radiopostaja .................... 50
Pohranjivanje radiopostaja ............................ 51
Uporaba RDS sustava (RDS)...................... 54
(Samo modeli s oznakom područja
CEL, CEK i ECE)
Ostali postupci
Promjena moda audio ulaza
(INPUT MODE) ..................................... 55
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)....... 56
Imenovanje ulaza ........................................ 58
Promjena prikaza na pokazivaču................. 58
Uporaba sleep timera .................................. 59
Snimanje uporabom prijemnika .................. 59
Uporaba daljinskog
upravljača
Promjena postavki tipaka ............................ 60
Dodatne informacije
Rječnik ........................................................ 61
Mjere opreza ............................................... 62
U slučaju problema ..................................... 63
Tehnički podaci........................................... 67
4
Priprema
Opis i položaj dijelova
Prednja strana uređaja
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
Pritisnite za uključivanje i
A ?/1
(uključenje/pri- isključivanje prijemnika
pravno stanje) (str. 25, 32, 33, 49).
G MASTER
VOLUME
Za podešavanje glasnoće
svih zvučnika istovremeno
(str. 30, 31, 32, 33).
B SPEAKERS
(ON/OFF)
Pritisnite za odabir podešenja
prednjih zvučnika (str. 14).
H MUTING
C Pokazivač
Status odabrane komponente
ili popis opcija prikazuju se
ovdje (str. 7).
Pritisnite za isključenje
zvuka.
Za ponovno uključenje
zvuka, opet pritisnite
MUTING (str. 31).
D Senzor
daljinskog
upravljača
Prima signale iz daljinskog
upravljača.
I ANALOG
DIRECT
Pritisnite za slušanje visokokvalitetnog analognog zvuka
(str. 49).
E DISPLAY
Pritisnite za odabir informacija prikazanih na pokazivaču (str. 54, 58).
J INPUT
SELECTOR
Za odabir ulaznog izvora
reprodukcije (str. 31, 32, 33,
49, 50, 52, 53, 55, 58, 59).
K 2CH
F INPUT MODE
Pritisnite za odabir ulaznog
moda ako su jednake komponente priključene na digitalne
i analogne priključke (str. 55).
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja (str. 44).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
nastavlja se
5
Naziv
Funkcija
L MEMORY/
ENTER
Pritisnite za rukovanje
tunerom (FM/AM) (str. 50).
TUNING MODE
TUNING +/–
M AUTO CAL MIC Za spajanje isporučenog
optimizacijskog mikrofona
priključnica
za funkciju Auto Calibration
(str. 27).
N PHONES
priključnica
6
Za spajanje slušalica (str. 64).
Indikatori na pokazivaču
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A SW
Svijetli ako je postavka
subwoofera podešena na
"YES" (str. 40) te se izlazni
audio signal prenosi putem
priključnice SUB WOOFER.
E OPT
B LFE
Svijetli ako reproducirani
disk sadrži L.F.E. (Low
Frequency Effect) kanal te se
trenutno reproducira signal
tog LFE kanala.
C;D
Uključuje se kad prijemnik
dekodira Dolby Digital
signale.
Napomena
Pri reprodukciji diska Dolby
Digital formata koristite digitalno povezivanje i nemojte
podesiti INPUT MODE na
"ANALOG" (str. 55).
Svijetli kad je odabran ulaz
BD. Meñutim, na pokazivaču
se prikaže "UNLOCK" ako
nema prijema digitalnog
signala putem priključnice
OPTICAL. "OPT" takoñer
svijetli kad je odabran ulaz
SAT ako je INPUT MODE
podešen na "AUTO" i ako je
ulazni signal digitalan preko
priključnice OPTICAL.
F DTS
Svijetli kad prijemnik dekodira DTS signale.
Napomena
Pri reprodukciji diska DTS
formata, povezivanje mora
biti digitalno i INPUT MODE
ne smije biti podešen na
"ANALOG" (str. 55).
D ; PL/
; PL II
"; PL" svijetli kad prijemnik primjenjuje Pro Logic
procesuiranje na 2-kanalne
signale kako bi kreirao
signale središnjeg i surround
kanala. "; PL II" svijetli
ako je aktiviran Pro Logic II
Movie/Music dekoder. No,
indikatori ne svijetle ako su
središnji zvučnik i surround
zvučnici podešeni na "NO"
(str. 36) te odaberete zvučni
ugoñaj tipkom A.F.D.
G MEMORY
Svijetli ako su uključene
funkcije memorije, poput
Preset Memory (str. 52) i sl.
H Indikatori
tunera
Svijetli tijekom uporabe
prijemnika za ugañanje
radiopostaja (str. 50) i sl.
Napomena
"RDS" se pojavljuje samo za
modele s kodom područja
CEL, CEK, ECE.
I Indikatori
pohranjene
postaje
Svijetli kad prijemnik koristite za ugañanje radijskih
postaja koje ste pohranili. Za
detalje o pohranjivanju radijskih postaja pogledajte str. 51.
nastavlja se
7
Naziv
Funkcija
J D.RANGE
Svijetli ako je aktivirana funkcija kompresije dinamičkog
raspona (str. 35).
K COAX
Svijetli ako je odabran DVD
ulaz. Meñutim, na pokazivaču
se prikaže "UNLOCK" ako
nema ulaza digitalnog signala
kroz priključnicu COAXIAL.
L HDMI
Svijetli kad prijemnik prepoznaje komponentu spojenu
putem HDMI IN priključnice
(str. 17).
Slova (L, C, R, itd.) označaM Indikatori
kanala koji se vaju kanale koji se reproduciraju. Okviri oko slova se
reproducira
mijenja kao oznaka načina
na koji prijemnik obrañuje
signal izvora (ovisno o
postavkama zvučnika).
Prednji lijevi
L
Prednji desni
R
Središnji (mono)
C
Surround lijevi
SL
Surround desni
SR
Surround (mono ili surround
S
komponente od Pro Logic
postupka)
Primjer:
Format snimanja (prednji/
surround): 3/2.1
Izlazni kanal: kad je surround
zvučnik podešen na "NO"
(str. 36)
Zvučni ugoñaj: A.F.D. AUTO.
8
Stražnja strana uređaja
A DIGITAL INPUT/OUTPUT dio
C SPEAKERS dio
Spajanje s DVD
ureñajem i sl. Priključnica COAXIAL
COAXIAL IN omogućuje bolju
priključnica
kvalitetu glasnih
zvukova (str. 17,
20, 22).
OPTICAL IN
priključnica
HDMI IN/OUT Spajanje s DVD
priključnice* ureñajem ili Bluray ureñajem. Slika
i zvuk se odašilju u
TV (str. 17).
B COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT dio
Zelena
(Y)
Plava
(PB/CB)
Crvena
(PR/CR)
COMPONENT Spajanje DVD
VIDEO INPUT/ ureñaja, TV-a ili
OUTPUT
satelitskog prijempriključnice* nika. Možete uživati u slici visoke
kvalitete (str. 19,
20, 21).
Spajanje zvučnika
(str. 14).
D VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT dio
Bijela (L)
AUDIO
IN/OUT
priključnice
Crvena (R)
Žuta
Spajanje na video i
audio priključnice
videorekordera,
DVD ureñaja, i sl.
(str. 19 – 23).
VIDEO
IN/OUT
priključnice*
E AUDIO INPUT dio
Bijela (L)
Crvena (R)
Crna
AUDIO IN
priključnice
Spajanje na Super
Audio CD ureñaj,
CD rekorder, itd.
(str. 16).
AUDIO OUT Spajanje
subwoofera
priključnica
(str. 14).
nastavlja se
9
F ANTENNA dio
Daljinski upravljač
Priključnica
FM
ANTENNA
Spajanje žičane
FM antene isporučene uz prijemnik
(str. 24).
Priključnica
AM
ANTENNA
Spajanje AM
okvirne antene
isporučene uz
prijemnik (str. 24).
G DMPORT
DMPORT
priključnica
Spajanje na
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
(str. 56).
* Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na
priključnicu HDMI OUT ili MONITOR OUT
spojite TV prijemnik ili projektor (str. 17, 19).
10
Isporučen daljinski upravljač možete koristiti
za upravljanje prijemnikom i Sony audio/video
komponentama za koje je podešen (str. 60).
RM-AAU020
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A TV ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Pritisnite istovremeno TV
?/1 i TV (!d) za uključivanje
i isključivanje TV prijemnika.
H AMP MENU
AV ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Za uključivanje i isključivanje
Sony audio/video komponenata za koje je daljinski
upravljač podešen (str. 60).
Ako istovremeno pritisnete
tipku ?/1 (2), isključuje se
prijemnik i druge komponente (SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 prekidača
automatski se mijenja svaki
put kad pritisnete neku od
tipaka ulaza (3).
Pritisnite za prikaz izbornika
prijemnika. Zatim koristite
tipke 1, 2, 4, 3 i v (P)
za izvoñenje postupaka u
izborniku.
I MEMORY
Pritisnite za pohranu postaje.
ENTER
Pritisnite za unos vrijednosti
nakon odabira kanala, diska
ili zapisa uporabom brojčanih
tipaka za TV, videorekorder
ili satelitski prijemnik.
B ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika.
Za isključivanje svih komponenata, pritisnite ?/1 i AV
?/1 (1) istovremeno
(SYSTEM STANDBY).
C Tipke ulaza
Pritisnite jednu od tipaka za
odabir komponente koju želite
upotrebljavati. Ako pritisnete
neku od tipaka ulaza, prijemnik se uključuje. Tipke su
tvornički podešene za Sony
ureñaje na sljedeći način.
Podešenje se može promijeniti
na način opisan u "Promjena
podešenja tipaka" na str. 60.
D 2CH
A.F.D.
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja
J MUTING
Pritisnite za isključenje zvuka.
Pritisnite MUTING ponovno
za uključenje zvuka.
Pritisnite MUTING i TV (!d)
istovremeno za uključenje/
isključenje zvuka TV-a.
K TV VOL +a)/–
Pritisnite TV VOL +/– i TV
(!d) istovremeno za podešavanje glasnoće TV prijemnika.
MASTER
VOL +a)/–
L ./>b)
Pritisnite za ponovnu reprodukciju prethodne ili pretraživanje tekuće scene unaprijed
na videorekorderu, DVD
ureñaju ili Blu-ray ureñaju.
m/Mb)
Pritisnite za
– pretraživanje zapisa s DVD
ureñaja unaprijed/unatrag,
– pretraživanje zapisa s videorekordera, CD ureñaja ili
Blu-ray ureñaja unaprijed/
unatrag.
Ha)b)
Pritisnite za početak reprodukcije s videorekordera,
CD/DVD ureñaja ili Blu-ray
ureñaja.
Xb)
Pritisnite za pauzu reprodukcije ili snimanja s videorekordera, CD/DVD ureñaja ili
Blu-ray ureñaja. (Takoñer započinje snimanje dok su komponente u pripravnom stanju.)
xb)
Pritisnite za zaustavljanje
reprodukcije s videorekordera,
CD/DVD ureñaja ili Blu-ray
ureñaja.
MUSIC
F D.SKIP
Pritisnite za preskakanje
diska kad koristite izmjenjivač diska.
G D.TUNING
Pritisnite za pristup izravnom
traženju postaja.
Pritisnite za preskakanje
zapisa s CD/DVD ureñaja ili
Blu-ray ureñaja.
REPLAY T/
ADVANCE U
MOVIE
E DVD/BD MENU Pritisnite za prikaz izbornika
DVD-a ili Blu-ray diska na
TV zaslonu. Zatim koristite
tipke 1, 2, 4, 3 i v (P)
za izvoñenje postupaka u
izborniku.
Pritisnite za podešavanje
glasnoće svih zvučnika
istovremeno.
nastavlja se
11
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
FM MODE
Pritisnite za odabir FM mono
ili stereo prijema.
Q DISPLAY
TV CH +/–
Pritisnite TV CH +/– i TV
(!d) istovremeno za odabir
pohranjenih TV kanala.
PRESET +/–
Pritisnite za odabir
– pohranjenih postaja,
– pohranjenih kanala videorekordera ili satelitskog
prijemnika.
Pritisnite za odabir informacija o videorekorderu, satelitskom prijemniku, CD
ureñaju, DVD ureñaju ili
Blu-ray ureñaju, prikazanih
na TV ekranu.
Pritisnite DISPLAY i TV
(M) istovremeno za prikaz
informacija TV-a na TV
ekranu.
TUNING +/–
Pritisnite za traženje postaje.
R TOOLS/
OPTIONS
Pritisnite za prikaz i odabir
opcija DVD ureñaja ili Bluray ureñaja.
Pritisnite TOOLS/OPTIONS
i TV (!d) istovremeno za
prikaz opcija primjenjivih na
Sony TV.
S -/--
Pritisnite za odabir moda
unosa broja kanala, bilo jednoznamenkastog ili dvoznamenkastog za videorekorder.
Pritisnite -/-- i TV (!d)
istovremeno za odabir moda
unosa broja kanala, bilo jednoznamenkastog ili dvoznamenkastog na TV-u.
M TV
Pritisnite istovremeno TV i
željenu tipku kako biste aktivirali tipke s narančastim
oznakama.
N MENU/HOME
Pritisnite za prikaz izbornika
videorekordera, DVD ureñaja,
satelitskog prijemnika ili
Blu-ray ureñaja na TV ekranu.
Pritisnite MENU/HOME i
TV (!d) istovremeno za
prikaz izbornika TV-a. Zatim
koristite tipke 1, 2, 4, 3 i
v (P) za izvoñenje postupaka u izborniku.
O RETURN/
EXIT O
Pritisnite za
– povratak na prethodni
izbornik,
– izlaz iz izbornika videorekordera, DVD ureñaja,
satelitskog prijemnika ili
Blu-ray ureñaja,
prikazanog na TV ekranu.
Pritisnite RETURN/EXIT O
i TV (M) istovremeno za povratak u prethodni izbornik
ili izlaz iz izbornika TV-a
dok je izbornik prikazan na
TV ekranu.
P v,
1/2/4/3
12
Nakon pritiska na AMP
MENU (5), DVD/BD
MENU (8) ili MENU/
HOME (!e), pritisnite 1, 2,
4 ili 3 za odabir opcije. Kad
pritisnete DVD/BD MENU
ili MENU/HOME, pritisnite
v za potvrdu odabira. v
takoñer služi sa potvrdu odabira za prijemnik, videorekorder, satelitski prijemnik,
CD ureñaj, DVD ureñaj ili
Blu-ray ureñaj.
>10/
2
CLEAR
T Brojčane
tipke (br. 5a))
Pritisnite za odabir
– broja zapisa preko 10 za
videorekorder, satelitski
prijemnik ili CD ureñaj,
– broja kanala s digitalne
kabelske TV.
Pritisnite za brisanje kod
pogrešnog unosa broja.
Pritisnite za
– pohranu/ugañanje pohranjenih postaja,
– odabir brojeva zapisa CD
ureñaja, DVD ureñaja ili
Blu-ray ureñaja. Pritisnite
0/10 za odabir zapisa br. 10.
– odabir brojeva kanala za
videorekorder ili satelitski
prijemnik.
Pritisnite brojčane tipke i TV
(!d) istovremeno za odabir
TV kanala.
Naziv
Funkcija
U TV INPUT
Pritisnite TV INPUT i TV
(!d) istovremeno za odabir
ulaznog signala (TV ulaz ili
video ulaz).
SLEEP
Pritisnite za aktiviranje
funkcije Sleep Timer i odabir
vremena nakon kojeg će se
prijemnik automatski
isključiti.
Tipke 5, MASTER VOL+, TV VOL+ i H imaju
ispupčenu točku koja olakšava rukovanje
daljinskim upravljačem.
b)
Ova tipka je takoñer raspoloživa za rukovanje
DIGITAL MEDIA PORT adapterom. Za detalje
o funkciji tipke, pogledajte upute za uporabu
isporučene s DIGITAL MEDIA PORT
adapterom.
a)
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu 5.1-kanalnog sustava (5 zvučnika i jedan subwoofer).
Za potpuno užitak višekanalnog zvuka sličnog
zvuku kino dvorane, potrebno je pet zvučnika
(dva prednja, središnji i dva surround zvučnika)
te subwoofer (5.1-kanalni sustav).
Primjer 5.1-kanalne konfiguracije zvučnika
Napomene
C Neke ovdje opisane funkcije možda neće raditi,
ovisno o modelu prijemnika.
C Gore navedene informacije služe samo kao
primjer. Ovisno o komponenti, opisani postupci
neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
A Prednji zvučnik (lijevi)
B Prednji zvučnik (desni)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (lijevi)
E Surround zvučnik (desni)
F Subwoofer
Savjet
S obzirom da subwoofer ne emitira visoko usmjerene
signale, možete ga postaviti gdje god želite.
13
2: Spajanje zvučnika
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
A Mono audio kabel (nije isporučen)
B Kabeli zvučnika (nisu isporučeni)
A Prednji zvučnik (lijevi)
B Prednji zvučnik (desni)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (lijevi)
E Surround zvučnik (desni)
F Subwoofer*
* Ako priključite subwoofer s funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju kod gledanja
filmova. Ako je funkcija auto standby podešena
na ON, zvučnik se automatski isključuje ovisno o
razini ulaznog signala subwoofera te se možda
neće čuti zvuk.
Napomena
Možete uključiti ili isključiti sustav zvučnika
pomoću preklopke SPEAKERS (ON/OFF) (str. 5).
14
3a: Spajanje audio komponenata
Spajanje Super Audio CD/CD
uređaja
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
Ovaj dio uputa opisuje kako spojiti Super
Audio CD/CD ureñaj. Nakon spajanja Super
Audio CD/CD ureñaja, prijeñite na "3b:
Spajanje video komponenata" (str. 16) ili "4:
Spajanje antena" (str. 24).
Super Audio CD
uređaj/CD uređaj
A Audio kabel (nije isporučen)
15
3b: Spajanje video komponenata
Kako spojiti komponente
Ovaj dio uputa opisuje kako spojiti komponente s ovim prijemnikom. Prije početka,
pogledajte tablicu "Komponente za spajanje"
dolje u kojoj su navedene stranice na kojima
se opisuje način spajanja svake komponente.
Nakon spajanja svih komponenata, prijeñite
na "4: Spajanje antena" (str. 24).
Odabir ulazne i izlazne video
priključnice za spajanje
Kvaliteta slike ovisi o odabranoj priključnici
za spajanje. Pogledajte sljedeću ilustraciju.
Odaberite način spajanja ovisno o raspoloživim priključnicama na komponentama.
Komponente za spajanje
Komponenta
Str.
S HDMI priključnicom
17
TV prijemnik
19
DVD ureñaj/DVD rekorder
20
Satelitski prijemnik/Set-top box
22
Videorekorder
23
16
Digitalni
Analogni
Slika visoke kvalitete
Spajanje komponenata s HDMI
priključnicama
HDMI je kratica od High-Definition
Multimedia Interface. To je sučelje za prijenos
video i audio signala u digitalnom formatu.
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
DVD uređaj
Audio
signali
Audio/video
signali
Blu-ray uređaj
Audio
signali
Audio/video
signali
TV, projektor, itd.
Audio/video
signali
A Koaksijalni digitalni kabel (nije isporučen)
B HDMI kabel (nije isporučen)
Preporučujemo uporabu Sony HDMI kabela.
C Optički digitalni kabel (nije isporučen)
nastavlja se
17
Napomene o HDMI spajanju
C Zvuk se čuje iz zvučnika TV-a samo kad su
komponenta za reprodukciju i ovaj prijemnik,
kao i ovaj prijemnik i TV, spojeni putem
HDMI priključnice. Za izlaz zvuka iz
isporučenih zvučnika i za uživanje u
višekanalnom surround zvuku,
– spojite digitalne audio priključnice komponente za reprodukciju na prijemnik.
– stišajte ili isključite zvuk TV-a.
C Višekanalni/stereo audio signali Super Audio
CD-a se ne čuju.
C Video signali koji ulaze u HDMI IN priključnicu mogu izlaziti samo kroz HDMI OUT
priključnicu. Ulazni video signali ne mogu
izlaziti iz VIDEO OUT ili MONITOR OUT
priključnica.
C Provjerite podešenje spojene komponente
ako je slika loša ili se ne čuje zvuk iz komponente spojene HDMI kabelom.
C Ovaj prijemnik možda neće moći prenositi
video ili audio signale kod odreñenih vrsta
komponenata.
C Pogledajte upute za uporabu svake spojene
komponente za podrobnosti.
Napomene
C Uključite prijemnik dok komponenta za reprodukciju emitira audio i video signale prema TV-u preko
ovog prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, ne
emitira se ni video ni audio signal.
C Kod spajanja optičkih digitalnih kabela, umetnite
utikač ravno u utičnicu sve dok ne klikne na mjesto.
C Nemojte savijati ili vezati u čvor optičke digitalne
kabele.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
18
Napomena
Spajanje TV prijemnika
Na zaslonu TV prijemnika može se prikazati
slika iz video komponente priključene na
ovaj prijemnik.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite
audio i video kabele ovisno o raspoloživim
priključnicama na komponentama.
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
Uključite prijemnik kad se preko njega emitira
video i audio reprodukcija za TV prijemnik. Ako
prijemnik nije uključen, ne prenosi se ni video ni
audio signal.
Savjeti
C Možete gledati sliku s odabranog izvora ako na
priključnicu MONITOR OUT ili HDMI OUT
spojite TV prijemnik ili projektor.
C Za izlaz zvuka TV-a iz zvučnika spojenih na
prijemnik:
– spojite izlazne audio priključnice TV-a na TV
AUDIO IN priključnice prijemnika.
– stišajte ili isključite zvuk TV-a.
TV prijemnik
Audio signali
Video signali
A Audio kabel (nije isporučen)
B Video kabel (nije isporučen)
C Komponentni video kabel (nije isporučen)
19
Napomene
Spajanje DVD uređaja/DVD
rekordera
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti
DVD ureñaj/DVD rekorder.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite
audio i video kabele u skladu s raspoloživim
priključnicama na svojim komponentama.
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
C Za dobivanje višekanalnog digitalnog zvuka,
podesite postavke digitalnog audio izlaza na
DVD ureñaju. Pogledajte upute za uporabu DVD
ureñaja.
C Budući da ovaj prijemnik nema analogne ulazne
audio priključnice za DVD, spojite svoj DVD
ureñaj na priključnicu DIGITAL COAXIAL
DVD IN na prijemniku. Za izlaz zvuka samo iz
prednjeg lijevog/desnog zvučnika, pritisnite 2CH.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice trebaju podržavati
frekvencije uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
Spajanje DVD uređaja
DVD uređaj
Audio signali
Video signali
A Koaksijalni digitalni kabel (nije isporučen)
B Video kabel (nije isporučen)
C Komponentni video kabel (nije isporučen)
20
Spajanje DVD rekordera
DVD rekorder
Video signali
Audio signali
A Video kabel (nije isporučen)
B Audio kabel (nije isporučen)
Napomene
C Promijenite tvorničko podešenje ulaza VIDEO na
daljinskom upravljaču tako da tu tipku možete
koristiti za upravljanje DVD rekorderom. Za
detalje pogledajte "Promjena postavki tipaka"
(str. 60).
C Možete takoñer preimenovati ulaz VIDEO tako
da može biti prikazan na pokazivaču prijemnika.
Za detalje pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 58).
21
Spajanje satelitskog prijemnika/
set-top boxa
Na sljedećoj slici prikazan je način spajanja
satelitskog prijemnika ili set-top boxa.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite audio
i video kabele u skladu s raspoloživim priključnicama na svojim komponentama.
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
Napomene
C Kod spajanja digitalnih optičkih kabela umetnite
priključke ravno dok ne kliknu na mjesto.
C Nemojte savijati ili vezati optičke digitalne kabele.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice trebaju podržavati
frekvencije uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
i 96 kHz.
Satelitski prijemnik/set-top box
Audio signali
Video signali
A Audio kabel (nije isporučen)
B Optički digitalni kabel (nije isporučen)
C Video kabel (nije isporučen)
D Komponentni video kabel (nije isporučen)
22
Spajanje komponenata s
analognim video i audio
priključnicama
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti
komponentu sa analognim priključnicama,
poput videorekordera i sl.
Nije nužno spojiti sve kabele. Spojite audio i
video kabele ovisno o priključnicama vaših
komponenata.
Videorekorder
Video signali
Audio signali
A Video kabel (nije isporučen)
B Audio kabel (nije isporučen)
23
4: Spajanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu antenu i
FM žičanu antenu.
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
FM žičana antena (isporučena)
AM okvirna antena
(isporučena)
* Oblik priključnice razlikuje se ovisno o oznaci
područja ovog prijemnika.
Napomene
C Kako bi se spriječila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih
komponenata.
C Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
C Nakon spajanja FM žičane antene, postavite
antenu što je moguće više u vodoravan položaj.
24
5: Priprema prijemnika i
daljinskog upravljača
Spajanje mrežnog kabela
Početno podešavanje
Prije prve uporabe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sljedećim uputama. Isti
postupak takoñer možete upotrijebiti za vraćanje prijemnika na tvorničke vrijednosti.
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Napomene
C Prije spajanja mrežnog kabela provjerite da se
prugasti kabeli zvučnika ne dodiruju izmeñu
priključaka zvučnika.
C Spojite mrežni kabel čvrsto.
Mrežni kabel
1
Pritisnite ?/1 za isključenje
prijemnika.
2
Zadržite tipku ?/1 pritisnutom
5 sekundi.
Na pokazivaču se naizmjence pojavljuju
"PUSH" i "ENTER".
3
U zidnu utičnicu
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Nakon što se na pokazivaču pojavi nakratko "CLEARING", pojavljuje se natpis
"CLEARED".
Sljedeće postavke se vraćaju na tvorničke
vrijednosti.
25
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije baterije tipa R6 (veličina AA)
u daljinski upravljač RM-AAU020.
Pri umetanju pripazite na ispravan polaritet.
Napomene
C Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mjestima.
C Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
C Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne
baterije s nekim drugim baterijama.
C Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača na
prijemniku izravnom suncu ili rasvjetnim ureñajima jer može doći do smetnji u radu.
C Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
C Kad zamijenite baterije, podešenja tipaka daljinskog upravljača mogu se vratiti na tvorničke
vrijednosti. U tom slučaju ih podesite ponovno
(str. 60).
Savjet
Uz normalnu uporabu, baterije bi trebale trajati oko
3 mjeseca. Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću daljinskog upravljača, zamijenite
baterije novima.
26
6: Automatsko kalibriranje
odgovarajućih parametara
(AUTO CALIBRATION)
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) tehnologijom koja
vam omogućuje izvoñenje automatskog kalibriranja na sljedeći način:
C Provjerite povezanost svakog zvučnika s
prijemnikom.
C Podesite razinu glasnoće zvučnika.
C Izmjerite udaljenost svakog zvučnika od
položaja za slušanje.
DCAC tehnologija je osmišljena za postizanje
odgovarajućeg balansa u prostoriji. Meñutim,
razine glasnoće zvučnika i balans možete
takoñer podesiti ručno. Za detalje pogledajte
"7: Podešavanje glasnoće i balansa zvučnika
(TEST TONE)" (str. 30).
Prije izvođenja automatskog
kalibriranja
Prije automatskog kalibriranja podesite i
spojite zvučnike (str. 13, 14).
C Priključnica AUTO CAL MIC se koristi
samo za isporučeni optimizacijski mikrofon.
Nemojte spajati druge mikrofone jer to može
oštetiti prijemnik i mikrofon.
C Zvuk koji tijekom kalibriranja dopire iz
zvučnika je vrlo glasan, stoga obratite
pozornost ako u blizini ima djece, kao i na
eventualne reakcije susjeda.
C Izvedite automatsko kalibriranje u tihom
okruženju kako biste postigli preciznije
rezultate mjerenja.
C Ako izmeñu optimizacijskog mikrofona i
zvučnika ima prepreka, kalibriranje se ne
može izvesti pravilno. Uklonite prepreke
kako bi izbjegli pogreške pri mjerenju.
Napomene
C Funkcija automatskog kalibriranja ne radi u kad
su spojene slušalice.
C Ako je aktivna funkcija MUTING, automatski će
se isključiti.
Izvođenje automatskog
kalibriranja
Tipka
?/1
Optimizacijski mikrofon
Tipke
ulaza
1
Spojite isporučeni optimizacijski
mikrofon na priključnicu AUTO
CAL MIC.
2
Podesite optimizacijski
mikrofon.
Postavite optimizacijski mikrofon na
mjesto slušanja, koristeći stolac ili stativ
kako bi mikrofon bio u visini ušiju.
Savjet
Točnije mjerenje se postiže ako okrenete zvučnik
prema optimizacijskom mikrofonu.
1
2
Pritisnite AMP MENU.
3
Pritisnite v ili 3 za otvaranje
izbornika.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "7-A. CAL".
Na pokazivaču se pojavi "AUTO CAL".
4
Pritisnite v ili 3 za pristup
parametru.
5
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "A. CAL YES".
Mjerenje počinje za pet sekundi, a na
pokazivaču se pojavljuje sljedeće:
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3]
t A.CAL [2] t A.CAL [1]
Za vrijeme odbrojavanja se odmaknite od
područja mjerenja kako ne bi došlo do
pogrešaka.
Mjerenje traje nekoliko minuta.
nastavlja se
27
Sljedeća tablica opisuje oznake koje se
pojavljuju na pokazivaču pri početku
mjerenja.
Mjerenje
Prikaz
Razina okolne
buke
NOISE.CHK
Povezanost
zvučnika
Naizmjence se pojavljuju
MEASURE i SP DET*
Razina glasnoće
zvučnika
Naizmjence se pojavljuju
MEASURE i GAIN*
Udaljenost
zvučnika
Naizmjence se pojavljuju
MEASURE i DISTANCE*
* Tijekom mjerena svijetli na pokazivaču
indikator odgovarajućeg zvučnika.
Kad mjerenje završi, na pokazivaču se pojavi
"COMPLETE" i podešenja se pohrane.
Nakon završetka
Odspojite optimizacijski mikrofon iz
prijemnika.
Napomene
C Funkcija Auto Calibration ne može detektirati
subwoofer. Stoga će sva podešenja subwoofera
ostati nepromijenjena.
C Ako ste promijenili položaj zvučnika, savjetujemo
vam da ponovno izvedete Auto Calibration kako
biste mogli uživati u surround zvuku.
Oznake grešaka i upozorenja
Oznake grešaka
Kad ureñaj tijekom automatskog kalibriranja
zamijeti grešku, na pokazivaču će se nakon
svakog mjerenja ciklički pojavljivati oznaka
greške na sljedeći način:
Oznaka greške t prazan pokazivač t
(oznaka greške t prazan pokazivač)a) t
PUSH t prazan pokazivač t ENTER
a)
Pojavljuje se kad ima više oznaka greške.
Za ispravljanje greške
1 Zapišite oznaku greške.
2 Pritisnite v.
3 Pritisnite ?/1 za isključenje prijemnika.
4 Ispravite grešku.
Za detalje pogledajte "Oznake grešaka i
rješenja" u nastavku.
5 Uključite prijemnik i ponovno izvedite
automatsko kalibriranje (str. 27).
Oznake grešaka i rješenja
Oznaka
greške
Objašnjenje i rješenje
ERROR 10
Buka u prostoriji. Tijekom automatskog kalibriranja u prostoriji treba
biti tiho.
ERROR 11
Zvučnici su preblizu optimizacijskom
mikrofonu. Udaljite zvučnike od
optimizacijskog mikrofona.
ERROR 12
Ureñaj je detektirao nijedan zvučnik.
Pravilno spojite kalibracijski mikrofon i ponovno izvedite automatsko
kalibriranje. Spojite surround
zvučnike.
ERROR 20
Ureñaj nije detektirao prednje zvučnike ili je detektirao samo jedan
prednji zvučnik. Provjerite priključak
prednjih zvučnika.
ERROR 21
Ureñaj je detektirao samo jedan
surround zvučnik. Provjerite
priključak surround zvučnika.
Savjet
Funkcija Auto Calibration se isključi ako tijekom
mjerenja:
– pritisnete ?/1 ili MUTING.
– pritisnete tipke ulaza ili zakrenete INPUT
SELECTOR na prijemniku.
– promijenite razinu glasnoće.
– spojite slušalice.
28
Oznake upozorenja
Tijekom automatskog kalibriranja pojavljuju
se oznake upozorenja s informacijama o
rezultatima mjerenja. Oznaka upozorenja će
se ciklički pojavljivati na pokazivaču na
sljedeći način:
Oznaka upozorenja t prazan pokazivač t
(oznaka upozorenja t prazan pokazivač)b)
t PUSH t prazan pokazivač t ENTER
b)
Oznaka
Objašnjenje i rješenje
upozorenja
WARN. 72
Središnji zvučnik je van dometa.
Namjestite središnji zvučnik.d)
WARN. 73
Lijevi surround zvučnik je van
dometa. Namjestite lijevi surround
zvučnik.d)
WARN. 74
Desni surround zvučnik je van
dometa. Namjestite desni surround
zvučnik.d)
Pojavljuje se kad ima više oznaka upozorenja.
c)
Možete ignorirati oznake upozorenja jer će
funkcija automatskog kalibriranja sama
podesiti parametre. Podešenja možete takoñer
promijeniti ručno.
Za detalje pogledajte "Udaljenost prednjeg
zvučnika" (str. 42).
d)
Za detalje pogledajte "Savjet" na str. 42.
Za ručnu promjenu podešenja
1 Zapišite oznaku upozorenja.
2 Pritisnite v.
3 Pritisnite ?/1 za isključenje prijemnika.
4 Primijenite rješenje opisano u "Oznake
upozorenja i rješenja" u nastavku.
5 Uključite prijemnik i ponovno izvedite
automatsko kalibriranje (str. 27).
Oznake upozorenja i rješenja
Oznaka
Objašnjenje i rješenje
upozorenja
WARN. 40
Buka u prostoriji. Tijekom automatskog kalibriranja u prostoriji
treba biti tiho.
WARN. 60
Nepravilan balans prednjih zvučnika.
Namjestite prednje zvučnike.c)
WARN. 62
Nepravilna glasnoća središnjeg
zvučnika. Namjestite središnji
zvučnik.d)
WARN. 63
Nepravilna glasnoća lijevog
surround zvučnika. Namjestite
lijevi surround zvučnik.d)
WARN. 64
Nepravilna glasnoća desnog
surround zvučnika. Namjestite
desni surround zvučnik.d)
WARN. 70
Prednji zvučnici su van dometa.
Namjestite prednje zvučnike.c)
29
7: Podešavanje glasnoće i
balansa zvučnika
5
Ispitni ton se emitira iz svakog zvučnika
sljedećim redoslijedom:
Prednji lijevi t Središnji t Prednji
desni t Surround desni t Surround
lijevi t Subwoofer
(TEST TONE)
Pri podešavanju glasnoće i balansa svakog
zvučnika pomoću ispitnog tona koristite
daljinski upravljač dok sjedite na mjestu
slušanja.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "T. TONE Y".
6
Savjet
Ovaj prijemnik ima ispitni ton čija je frekvencija u
području 800 Hz.
Podesite glasnoću i balans
zvučnika pomoću izbornika
LEVEL tako da se ispitni ton s
mjesta slušanja iz svakog
zvučnika čuje jednako.
Podrobnosti o podešavanju LEVEL
izbornika pogledajte na str. 37.
Savjeti
C Za podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno, pritisnite MASTER VOL +/–.
Možete takoñer koristiti MASTER VOLUME
na prijemniku.
C Vrijednosti tijekom podešavanja su prikazane
na pokazivaču.
Tipke
ulaza
7
Ponovite korake od 1 do 5 za
odabir "T. TONE N".
Takoñer možete pritisnuti bilo koju tipku
za odabir ulaza.
Ispitni ton se isključuje.
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
C Možda nisu čvrsto spojeni zvučnički kabeli.
C Kabeli zvučnika su možda u kratkom spoju.
1
Napomena
Pritisnite AMP MENU.
Na pokazivaču se pojavi "1-LEVEL".
2
Pritisnite v ili 3 za otvaranje
izbornika.
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "T. TONE".
4
Pritisnite v ili 3 za pristup
parametru.
30
Ispitni ton ne radi kad je odabrana opcija ANALOG
DIRECT.
Reprodukcija
Odabir komponente
1
Pritisnite tipku ulaza za odabir
komponente.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Odabrani ulaz prikazuje se na pokazivaču.
Odabrani ulaz
[Prikaz]
Komponente koje se
mogu reproducirati
VIDEO
[VIDEO]
Videorekorder i sl.
komponenta spojena na
priključnicu VIDEO
BD
[BD]
Blu-ray ureñaj i sl.
komponenta spojena na
priključnicu BD
DVD
[DVD]
DVD ureñaj i sl.
komponenta spojena na
priključnicu DVD
SAT
[SAT]
Satelitski prijemnik, i sl.
komponenta spojena na
priključnicu SAT
TV
[TV]
TV i sl. komponenta
spojena na priključnicu
TV
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CD
ureñaj i sl. komponenta
spojena na priključnicu
SA-CD/CD
TUNER
[FM ili AM]
Ugrañeni radio tuner
DMPORT
[DMPORT]
DIGITAL MEDIA PORT
adapter spojen na
DMPORT priključnicu
2
Uključite komponentu i pokrenite reprodukciju.
3
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
Takoñer možete upotrijebiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING.
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto
od sljedećeg:
C opet pritisnite MUTING,
C povećajte glasnoću,
C isključite prijemnik.
Sprečavanje oštećenja
zvučnika
Prije isključivanja prijemnika smanjite razinu
glasnoće.
31
Reprodukcija sa spojene komponente
Reprodukcija Super Audio CD/CD diskova
Napomene
C Opisani postupak se odnosi na
Sony Super Audio CD ureñaj.
C Pogledajte upute za uporabu
Super Audio CD ureñaja ili
običnog CD ureñaja.
Savjeti
Možete odabrati zvučni ugoñaj
tako da odgovara glazbi. Podrobnosti potražite na str. 44.
Preporučeni zvučni ugoñaji
Klasična glazba: HALL
Jazz: JAZZ
Koncert uživo: CONCERT
32
1
Uključite Super Audio CD uređaj/CD uređaj,
zatim stavite disk u uložnicu.
2
3
Uključite prijemnik.
Pritisnite SA-CD/CD.
Možete takoñer upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir "SA-CD/CD".
4
5
6
Pokrenite reprodukciju diska.
Podesite prikladnu glasnoću.
Po završetku slušanja izvadite disk te isključite prijemnik i Super Audio CD uređaj/CD
uređaj.
Reprodukcija DVD/Blu-ray diskova
Napomene
C Pogledajte upute za uporabu
TV prijemnika i DVD ureñaja
ili Blu-ray ureñaja.
C Ako ne možete slušati višekanalni zvuk, provjerite sljedeće.
– Provjerite je li prijemnik spojen s DVD ureñajem ili Bluray ureñajem preko digitalne
veze.
– Provjerite je li digitalni audio
izlaz DVD ureñaja ili Blu-ray
ureñaja podešen pravilno.
Savjeti
C Po potrebi odaberite format
zvuka diska koji želite
reproducirati.
C Možete odabrati zvučni ugoñaj
tako da odgovara filmu/glazbi.
Podrobnosti potražite na str. 44.
Preporučeni zvučni ugoñaji
Movie: C.ST.EX
Music: CONCERT
1
Uključite TV prijemnik i DVD uređaj ili Blu-ray
uređaj.
2
3
Uključite prijemnik.
Pritisnite DVD ili BD.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT SELECTOR na prijemniku za odabir opcije "DVD" ili "BD".
4
Odaberite ulaz TV prijemnika tako da se prikaže slika iz DVD uređaja ili Blu-ray uređaja.
5
6
7
Reproducirajte disk.
Podesite odgovarajuću glasnoću.
Po završetku gledanja videozapisa s DVD-a ili
Blu-ray diska, izvadite disk i isključite prijemnik, TV te DVD uređaj ili Blu-ray uređaj.
33
Povratak na prethodni prikaz
Rukovanje pojačalom
Rukovanje izbornicima
Pritisnite 4.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite AMP MENU.
Uporabom izbornika pojačala možete podesiti
različite parametre prijemnika.
1
Pritisnite AMP MENU.
Na pokazivaču se pojavljuje "1-LEVEL".
2
Pritisnite 1/2 više puta za odabir
željenog izbornika.
3
Pritisnite v ili 3 za otvaranje
izbornika.
4
Pritisnite 1/2 više puta za odabir
parametra koji želite podesiti.
5
Pritisnite v ili 3 za pristup
parametru.
6
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog podešenja.
Podešenje se aktivira automatski.
34
Napomena
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da nisu raspoloživi ili ih
nije moguće mijenjati.
Pregled izbornika
U izbornicima su raspoložive sljedeće opcije.
Za detalje o rukovanju izbornicima pogledajte
str. 34.
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
LEVEL
[1-LEVEL]
(str. 37)
TONE
[2-TONE]
(str. 38)
SUR
[3-SUR]
(str. 38)
TUNER
[4-TUNER]
(str. 39)
Podešenja
Početno
podešenje
Ispitni tona) [T. TONE]
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
Balans prednjih zvučnikaa)
[FRT BAL]
BAL. L +1 do BAL. L +8, BALANCE, BALANCE
BAL. R +1 do BAL. R +8
Glasnoća središnjeg zvučnika
[CNT LVL]
CNT –10 dB do CNT +10 dB
(korak 1 dB)
CNT 0 dB
Glasnoća lijevog surround
zvučnika [SL LVL]
SUR L –10 dB do SUR L +10 dB
(korak 1 dB)
SUR L 0 dB
Glasnoća desnog surround
zvučnika [SR LVL]
SUR R –10 dB do SUR R +10 dB
(korak 1 dB)
SUR R 0 dB
Glasnoća subwoofera
[SW LVL]
SW –10 dB do SW +10 dB
(korak 1 dB)
SW 0 dB
Kompresije dinamičkog
rasponaa) [D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Razina basova prednjeg
zvučnika [BASS LVL]
BASS –6 dB do BASS +6 dB
(korak 1 dB)
BASS 0 dB
Razina visokih tonova prednjeg TRE –6 dB do TRE +6 dB
zvučnika [TRE LVL]
(korak 1 dB)
TRE 0 dB
Odabir zvučnog ugoñajaa)
[S.F. SELCT]
Za detalje pogledajte "Uživanje u
surround zvuku" (str. 44).
A.F.D. AUTO
za:
VIDEO, BD,
DVD, SAT;
2CH ST. za:
TV, SA-CD/CD,
TUNER,
DMPORT
Razina efektaa) [EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD, EFCT.
MAX
EFCT. STD
Način prijema FM postajea)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
Imenovanje pohranjenih
postajaa) [NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
pohranjenih postaja" (str. 53).
nastavlja se
35
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Podešenja
Početno
podešenje
AUDIO
[5-AUDIO]
(str. 39)
Prioritet dekodiranja ulaznog
digitalnog audio signalaa)
[DEC. PRI.]
DEC. PCM, DEC. AUTO
DEC. AUTO
Odabir jezika digitalnog
emitiranjaa) [DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
A/V sinkronizacijaa)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N
A.V.SYNC. N
Imenovanje ulazaa) [NAME IN] Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza" (str. 58).
SYSTEM
[6-SYSTEM]
(str. 40)
Subwoofera) [SW SPK]
YES, NO
YES
Prednji zvučnicia) [FRT SPK]
SMALL, LARGE
LARGE
a)
Središnji zvučnik [CNT SPK]
A. CAL
[7-A. CAL]
(str. 44)
a)
NO, SMALL, LARGE
LARGE
Surround zvučnicia) [SUR SPK] NO, SMALL, LARGE
LARGE
Udaljenost prednjeg zvučnikaa)
[FRT DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost središnjeg zvučnikaa) DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
[CNT DIST.]
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost lijevog surround
zvučnikaa) [SL DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Udaljenost desnog surround
zvučnikaa) [SR DIST.]
DIST. 1,0 m do DIST. 7,0 m
(korak 0,1 m)
DIST. 3.0 m
Položaj surround zvučnikaa)
[SUR POS.]
BEHD/HI, BEHD/LO, SIDE/HI,
SIDE/LO
SIDE/LO
Frekvencija skretnicea)
[CRS. FREQ]
CRS > 40 Hz do CRS > 160 Hz
CRS > 100 Hz
Svjetlina pokazivačaa)
[DIMMER]
0% dim, 40% dim, 70% dim
0% dim
Automatsko kalibriranjea)
[AUTO CAL.]
A.CAL YES, A.CAL NO
A.CAL NO
Za detalje pogledajte stranicu u zagradama.
36
Podešavanje glasnoće
(Izbornik LEVEL)
Izbornik LEVEL možete koristiti za podešavanje balansa i glasnoće svakog zvučnika. Ta
podešenja primjenjuju se na sve zvučne ugoñaje. Odaberite "1-LEVEL" u izbornicima
pojačala. Za detalje o podešavanju parametara
pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 34)
i "Pregled izbornika" (str. 35).
Opcije izbornika LEVEL
x T. TONE (ispitni ton)
Omogućuje podešavanje glasnoće i balansa
tijekom slušanja ispitnog tona iz položaja za
slušanje. Za detalje pogledajte "7: Podešavanje
glasnoće i balansa zvučnika (TEST TONE)"
(str. 30).
x FRT BAL (balans prednjih
zvučnika)
Omogućuje podešavanje balansa izmeñu
prednjeg lijevog i desnog zvučnika.
x CNT LVL (glasnoća središnjeg
zvučnika)
x D. RANGE (kompresija
dinamičkog raspona)
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna
ako želite kasno noću gledati filmove uz
smanjenu glasnoću. Kompresija dinamičkog
raspona moguća je samo za Dolby Digital
izvore.
C COMP. OFF
Dinamički raspon se ne komprimira.
C COMP. STD
Kompresija dinamičkog raspona u skladu s
namjerama snimatelja zvuka.
C COMP. MAX
Značajno komprimiranje dinamičkog
raspona.
Savjet
Funkcija D.RANGE omogućuje komprimiranje dinamičkog raspona zvučnog zapisa na temelju informacija o dinamičkom rasponu koje sadrži Dolby
Digital signal.
Standardna postavka je "COMP. STD", ali ona omogućuje samo blagu kompresiju. Zbog toga preporučujemo postavku "COMP. MAX" jer omogućuje
značajno komprimiranje dinamičkog raspona i time
gledanje filmova kasno noću uz smanjenu glasnoću.
Za razliku od analognih načina ograničavanja,
stupanj ograničenja je već unaprijed odreñen i
omogućuje vrlo prirodnu kompresiju.
x SL LVL (glasnoća lijevog
surround zvučnika)
x SR LVL (glasnoća desnog
surround zvučnika)
x SW LVL (glasnoća subwoofera)
37
Podešavanje tona
(Izbornik TONE)
Izbornik TONE možete koristiti za podešavanje
kvalitete tona (razine basova/visokih tonova)
prednjih zvučnika. Ta podešenja se primjenjuju na sve zvučne ugoñaje.
Odaberite "2-TONE" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 34) i
"Pregled izbornika" (str. 35).
Opcije izbornika TONE
x BASS LVL (razina basova
prednjih zvučnika)
x TRE LVL (razina visokih tonova
prednjih zvučnika)
Podešavanje surround
zvuka
(Izbornik SUR)
Izbornik SUR možete koristiti za odabir željenog zvučnog ugoñaja. Odaberite "3-SUR" u
izbornicima pojačala. Za detalje o podešavanju
parametara pogledajte "Rukovanje izbornicima"
(str. 34) i "Pregled izbornika" (str. 35).
Opcije izbornika SUR
x S.F. SELCT (odabir zvučnog
ugođaja)
Omogućuje odabir željenog zvučnog ugoñaja.
Za detalje pogledajte "Uživanje u surround
zvuku" (str. 44).
Napomena
Ovaj prijemnik omogućuje primjenu zadnjeg odabranog zvučnog ugoñaja na neki ulaz kad god ga odaberete (Sound Field Link). Primjerice, odaberete li
"HALL" za ulaz SA-CD/CD, zatim odaberete drugi
ulaz i vratite se ponovno na SA-CD/CD, prijemnik
će automatski opet primijeniti "HALL".
x EFFECT (razina efekta)
Omogućuje podešavanje intenziteta surround
efekta za zvučne ugoñaje odabrane MOVIE
ili MUSIC tipkama i za zvučni ugoñaj "HP
THEA".
C EFCT. MIN
Surround effect je minimalan.
C EFCT. STD
Surround efekt je standardan.
C EFCT. MAX
Surround efekt je maksimalan.
38
Podešavanje tunera
Podešavanje zvuka
(Izbornik TUNER)
(Izbornik AUDIO)
Izbornik TUNER možete koristiti za podešavanje načina prijema FM postaje i za imenovanje pohranjenih postaja.
Odaberite "4-TUNER" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 34) i
"Pregled izbornika" (str. 35).
Izbornik AUDIO možete koristiti za podešavanje zvuka po želji.
Odaberite "5-AUDIO" u izbornicima pojačala.
Za detalje o podešavanju parametara pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 34) i
"Pregled izbornika" (str. 35).
Opcije izbornika TUNER
x FM MODE (način prijema FM
postaje)
C FM AUTO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
stereo signal kad radijska postaja emitira u
stereo tehnici.
C FM MONO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
mono signal bez obzira na emitirani signal.
x NAME IN (imenovanje
pohranjenih postaja)
Omogućuje imenovanje pohranjenih postaja.
Za detalje pogledajte "Imenovanje pohranjenih postaja" (str. 53).
Opcije izbornika AUDIO
x DEC. PRI. (prioritet dekodiranja
digitalnog audio izlaza)
Omogućuje definiranje ulaznog moda ulaza
digitalnog signala za priključnica DIGITAL IN.
C DEC. PCM
PCM signali imaju prioritet (kako bi se spriječilo prekidanje nakon početka reprodukcije).
Meñutim, ako su ulazni signali drugačije
vrste, ovisno o formatu, možda se neće čuti
zvuk. U tom slučaju odaberite "DEC. AUTO".
C DEC. AUTO
Automatski prebacuje ulazne modove
izmeñu DTS, Dolby Digital ili PCM.
Napomena
Ako je opcija podešena na "DEC. AUTO" i zvuk iz
digitalnih audio priključnica (za CD i sl.) se prekida
nakon početka reprodukcije, podesite opciju na
"DEC. PCM".
nastavlja se
39
x DUAL (odabir jezika digitalne
emisije)
Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati
tijekom digitalne emisije. Funkcija je dostupna
samo za Dolby Digital izvore.
C DUAL M/S (Main/Sub)
Zvuk glavnog jezika emitira se preko prednjeg lijevog zvučnika i istovremeno se čuje
zvuk pomoćnog jezika preko prednjeg
desnog zvučnika.
C DUAL M (Main)
Čuje se zvuk glavnog jezika.
C DUAL S (Sub)
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
C DUAL M+S (Main + Sub)
Čuje se miješani zvuk glavnog i pomoćnog
jezika.
x A.V. SYNC. (A/V sinkronizacija)
C A.V. SYNC. N (No) (Vrijeme odgode: 0 ms)
Izlaz zvuka se ne odgaña.
C A.V. SYNC. Y (Yes) (Vrijeme odgode:
60 ms)
Izlaz zvuka se odgaña kako bi se smanjila
vremenska neusklañenost izmeñu zvuka i
prikazane slike.
Napomene
C Ovaj parametar je koristan kad upotrebljavate
veliki LCD ili plazma monitor ili projektor.
C Ovaj parametar je valjan samo kad koristite
zvučni ugoñaj odabran tipkama 2CH ili A.F.D..
C Ovaj parametar nije valjan
– pri ulazu signala s frekvencijom uzorkovanja
preko 48 kHz,
– kad je odabrana funkcija ANALOG DIRECT.
x NAME IN (imenovanje ulaza)
Omogućuje imenovanje ulaza. Za detalje
pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 58).
40
Podešavanje zvučnika
(Izbornik SYSTEM)
Izbornik SYSTEM možete koristiti za podešavanje veličine i udaljenosti zvučnika spojenih
na ovaj sustav.
Odaberite "6-SYSTEM" u izbornicima pojačala. Za detalje o podešavanju parametara
pogledajte "Rukovanje izbornicima" (str. 34)
i "Pregled izbornika" (str. 35).
Opcije izbornika SYSTEM
x SW SPK (subwoofer)
C YES
Ako ste spojili subwoofer, odaberite "YES".
C NO
Ako niste spojili subwoofer, odaberite "NO".
To uključuje sklop za preusmjeravanje
basova i omogućuje izlaz LFE signala iz
ostalih zvučnika.
Savjet
Kako biste u potpunosti uživali u Dolby Digital
preusmjeravanju basova, možete podesiti prekidnu
frekvenciju subwoofera na što višu vrijednost.
x FRT SPK (prednji zvučnici)
x SUR SPK (surround zvučnici)
C SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi višekanalnog surround zvuka nedostaju surround
efekti, odaberite "SMALL" za uključenje
preusmjeravanja niskih frekvencija i izlaz
niskih frekvencija prednjeg kanala sa
subwoofera. Kad su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", središnji zvučnik i
surround zvučnici takoñer se automatski
podešavaju na "SMALL" (osim ako ste
prethodno podesili "NO").
C LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će učinkovito reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite
"LARGE". Ako je subwoofer podešen na
"NO", automatski se odabire "LARGE".
C NO
Ako niste spojili surround zvučnike, odaberite "NO".
C SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija surround kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
C LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će učinkovito reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite
"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti
surround zvučnike na "LARGE".
x CNT SPK (središnji zvučnik)
Savjet
C NO
Ako niste spojili središnji zvučnik, odaberite
"NO". Zvuk središnjeg kanala čuje se iz
prednjih zvučnika.
C SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi višekanalnog surround zvuka nedostaju surround
efekti, odaberite "SMALL" za uključenje
preusmjeravanja i izlaz niskih frekvencija
središnjeg kanala sa prednjih zvučnika (ako
su podešeni na "LARGE") ili subwoofera.
C LARGE
Ako spojite veliki zvučnik koji će učinkovito reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite
"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti središnji zvučnik na "LARGE".
"LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
odreñuje da li će interni procesor za obradu zvuka
"odrezati" duboke frekvencije tom kanalu.
Ako su duboke frekvencije za taj kanal odrezane,
sklop za preusmjeravanje šalje bas frekvencije na
subwoofer ili na druge "LARGE" zvučnike.
Meñutim, kako duboke frekvencije nose odreñenu
količinu usmjerenja, bolje je ne rezati bas frekvencije. Čak i ako koristite male zvučnike, podesite ih
na "LARGE" ako želite izlaz niskih frekvencija sa
tog zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog
zvučnika, podesite ga na "SMALL".
Ako je ukupni dojam zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "LARGE". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti
ekvilizator. Podrobnosti o podešavanju ekvilizatora
potražite na str. 35.
nastavlja se
41
x FRT DIST. (udaljenost prednjih
zvučnika)
Ova funkcija omogućuje podešavanje udaljenosti slušatelja do prednjih zvučnika (A).
Ako ti zvučnici nisu postavljeni na jednakoj
udaljenosti od slušatelja, podesite udaljenost
kao prosječnu udaljenost izmeñu prednjih
zvučnika.
x CNT DIST. (udaljenost središnjeg
zvučnika)
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do središnjeg zvučnika.
x SL DIST. (udaljenost lijevog
surround zvučnika)
x SR DIST. (udaljenost desnog
surround zvučnika)
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do desnog surround zvučnika.
42
Savjet
Udaljenost izmeñu središnjeg zvučnika i mjesta
slušanja B ne može biti manja od 1,5 m u odnosu
na onu izmeñu mjesta slušanja i prednjeg zvučnika
A. Postavite zvučnike tako da razlika u dužini B
na sljedećem dijagramu nije veća od 1,5 m u
odnosu na duljinu A.
Primjer: Podesite udaljenost B na 4,5 metra ili više
kad je udaljenost A 6 metara.
Takoñer, udaljenost izmeñu surround zvučnika i
mjesta slušanja C ne može biti manja od 4,5 metra
manja nego udaljenost izmeñu mjesta slušanja i
prednjih zvučnika A.
Postavite zvučnike tako da razlika u duljini C na
sljedećem dijagramu nije veća od 4,5 metara. Postavite zvučnike tako da razlika izmeñu udaljenosti
C i A nije veća od 4,5 metra kao na sljedećem
dijagramu.
Primjer: Podesite udaljenost C na 1,5 m ili više
kad udaljenost A iznosi 6 metara.
To je važno jer nepravilno postavljanje zvučnika rezultira nepravilnom reprodukcijom surround zvuka.
Obratite pozornost da će postavljanje zvučnika na
udaljenost manju od potrebne rezultirati odgodom
reprodukcije zvuka iz tog zvučnika. Drugim riječima,
zvuk će djelovati kao da dopire iz veće udaljenosti.
Podešavajte ove parametre dok slušate zvuk, što će
poboljšati surround ugoñaj. Pokušajte!
x SUR POS. (položaj surround
zvučnika)
Omogućuje odreñivanje položaja vaših
surround zvučnika kako bi se pravilno reproducirali surround efekti u Cinema Studio EX
modovima (str. 47). Ova opcija nije dostupna
ako je parametar surround zvučnika postavljen
na "NO" (str. 36).
Savjet
Položaj surround zvučnika odreñen je posebno za
uporabu Cinema Studio EX modova. Kod ostalih
zvučnih ugoñaja, raspored zvučnika nije toliko
bitan.
Ovi zvučni ugoñaji oblikovani su s pretpostavkom
da će se surround zvučnici postaviti iza mjesta slušanja, ali reprodukcija ostaje prilično dobra čak i
ako se surround zvučnici smjeste u dosta širokom
kutu. Ipak, ako se zvučnici usmjere prema slušatelju
odmah lijevo i desno od njega, surround efekt postaje nejasan osim ako nije odabrana opcija "SIDE/
LO" ili "SIDE/HI".
U svakom slučaju, svako okruženje ima brojne varijable, kao što je refleksija od zidova, i zato možda
postignete bolje rezultate opcijom "BEHD/HI" ako
su zvučnici postavljeni visoko iznad mjesta slušanja,
čak i ako su postavljeni odmah lijevo i desno.
Čak i ako do bude u suprotnosti s gore navedenim
savjetima, preporučujemo da pokrenete reprodukciju
višekanalnog surround softvera i odaberete postavku koja daje najbolji osjećaj prostornosti i koja
stvara odgovarajući prostor izmeñu surround zvuka
iz surround zvučnika i zvuka iz prednjih zvučnika.
Ako niste sigurni što je najbolje, odaberite "BEHD/
LO" ili "BEHD/HI" i zatim upotrijebite parametar
udaljenosti zvučnika i podešavanje glasnoće zvučnika kako biste postigli ispravan balans.
x CRS. FREQ (frekvencija skretnice
zvučnika)
Omogućuje podešavanje skretničke frekvencije basova zvučnika podešenih na "SMALL"
u izborniku SYSTEM. Ova opcija je raspoloživa samo kad je barem jedan zvučnik podešen na "SMALL" te na pokazivaču trepće
indikator odgovarajućeg zvučnika.
x DIMMER (svjetlina pokazivača)
Omogućuje podešavanje svjetline u 3 koraka.
C BEHD/HI
Odaberite ako ste surround zvučnike postavili u području B i D.
C BEHD/LO
Odaberite ako ste surround zvučnike postavili u području B i C.
C SIDE/HI
Odaberite ako ste surround zvučnike postavili u području A i D.
C SIDE/LO
Odaberite ako ste surround zvučnike postavili u području A i C.
43
Automatsko kalibriranje
odgovarajućih podešenja
Uživanje u surround zvuku
(Izbornik A. CAL)
Dolby Digital i DTS
Surround zvuk
Za detalje pogledajte "6: Automatsko kalibriranje odgovarajućih parametara (AUTO
CALIBRATION)" (str. 26).
(AUTO FORMAT DIRECT)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogućuje slušanje zvuka visoke vjernosti i odabir
načina dekodiranja za slušanje 2-kanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
Pritisnite A.F.D. više puta za odabir
željenog zvučnog ugođaja.
Za detalje pogledajte "Vrste A.F.D. modova"
(str. 45).
44
Vrste A.F.D. modova
A.F.D. mod
[Prikaz]
Višekanalni zvuk Učinak
nakon dekodiranja
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Automatsko
prepoznavanje)
Reproducira zvuk onako kako je snimljen/kodiran bez
dodavanja surround efekata. Meñutim, ovaj prijemnik će
generirati niskofrekvencijski signal za subwoofer kad
nema LFE signala.
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4 kanala
Dolby Pro Logic dekodiranje. Signal snimljen na 2 kanala
bit će dekodiran u 4.1 kanala
PRO LOGIC II MOVIE
[PLII MV]
5 kanala
Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje. Ovaj način je
idealan za filmove snimljene u Dolby Surround formatu.
Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u 5.1 kanala
kod gledanja videa, te presnimljenih ili starih filmova.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5 kanala
Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ovaj način je
idealan za običan stereo signal, kao npr. kod CD diskova.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Reprodukcija 2-kanalnih lijevih/desnih signala iz svih
zvučnika. Meñutim, kod odreñenih podešenja zvučnika
neće se iz nekih zvučnika čuti zvuk.
Ako ste spojili subwoofer
Ako je audio signal 2-kanalni stereo, ili ne
posjeduje LFE signal, prijemnik će generirati
signal niske frekvencije za reprodukciju na
subwooferu.
Napomene
Ova funkcija ne djeluje:
– kad je odabrana opcija ANALOG DIRECT.
– za signale s frekvencijom uzorkovanja iznad
48 kHz.
45
Odabir zvučnog ugođaja
U prednostima surround zvuka možete uživati
jednostavnim odabirom jednog od tvorničkih
podešenja zvučnih ugoñaja. Ona će vam
omogućiti uzbudljiv i snažan zvuk kino ili
koncertne dvorane u vašem domu.
Više puta pritisnite MOVIE za odabir
željenog zvučnog ugođaja za videozapise ili pritisnite više puta MUSIC
za odabir zvučnog ugođaja za
glazbu.
Za detalje pogledajte "Vrste raspoloživih
zvučnih ugoñaja" (str. 47).
46
Vrste raspoloživih zvučnih ugođaja
Način
Zvučni ugođaj
dekodiranja [Prikaz]
Učinak
Film
CINEMA STUDIO EX A
s [C.ST.EX A]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures Entertainment
"Cary Grant Theater" studija. Ovo je standardni način reprodukcije, izvrstan za gledanje većine vrsta filmova.
CINEMA STUDIO EX B
s [C.ST.EX B]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures Entertainment
"Kim Novak Theater" studija. Ovaj način reprodukcije je idealan
za gledanje SF ili akcijskih filmova s mnogo zvučnih efekata.
CINEMA STUDIO EX C
s [C.ST.EX C]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures Entertainment
studija za snimanje. Ovaj način reprodukcije je idealan za gledanje glazbenih ili klasičnih filmova kod kojih je sadržaj zvučnog
zapisa uglavnom glazbeni.
Glazba
Slušalice*
PORTABLE AUDIO
Reproducira jasnu i poboljšanu zvučnu sliku s prijenosnog audio
ENHANCER [PORTABLE] ureñaja. Ovaj mod je idealan za MP3 i druge komprimirane
audio datoteke.
HALL [HALL]
Reproducira akustiku klasične koncertne dvorane.
JAZZ CLUB [JAZZ]
Reproducira akustiku jazz kluba.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Ovaj mod se odabire automatski ako se upotrebljavaju slušalice
u 2-kanalnom modu (str. 48)/A.F.D. modu (str. 45). Standardni
2-kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići procesiranje zvuka, a
višekanalni surround formati bit će pretvoreni u 2 kanala.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Reproducira analogne signale bez procesiranja tonova, zvučnih
ugoñaja, itd.
HEADPHONE THEATER Ovaj mod se automatski odabire kad se upotrebljavaju slušalice
uz odabrani zvučni ugoñaj za filmove ili glazbu. Omogućuje
s [HP THEA]
simulaciju ugoñaja kino dvorane kod uporabe slušalica.
* Ove zvučne ugoñaje možete odabrati ako su na prijemnik spojene slušalice.
nastavlja se
47
Napomene
C Efekti virtualnih zvučnika mogu povećati količinu
šuma u reproduciranom signalu.
C Kod uporabe zvučnih ugoñaja koji uključuju
virtualne zvučnike, neće se moći čuti zvukovi
izravno iz surround zvučnika.
C Ova funkcija ne djeluje u sljedećim slučajevima:
– ako je odabrana opcija ANALOG DIRECT,
– za signale s frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz.
C Ako se odabere neki od sljedećih zvučnih ugoñaja,
ne čuje se zvuk iz subwoofera ako su sve zvučnici
podešeni na "LARGE" u izborniku SYSTEM.
No, zvuk će se čuti i preko subwoofera
– ako ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
– ili ako su prednji ili surround zvučnici podešeni
na "SMALL".
– bira se zvučni ugoñaj za film
– odabran je prijenosni audio ureñaj
Savjet
C Format kodiranja DVD softvera i sl. možete
prepoznati tako da potražite oznaku na kutiji.
C Zvučni ugoñaji s oznakom s koriste
DCS tehnologiju. Pogledajte "Rječnik"
(str. 61).
Isključenje surround efekta za
film/glazbu
Pritisnite 2CH za odabir "2CH ST." ili pritisnite A.F.D. više puta za odabir "A.F.D. AUTO".
48
Uporaba samo prednjih
zvučnika
(2CH STEREO)
U ovom modu zvuk se reproducira samo iz
prednjih lijevih/desnih zvučnika. Zvuk iz
subwoofera se ne čuje.
Standardan 2-kanalni stereo zvuk potpuno zaobilazi postupak obrade, a višekanalni izvori
se konvertiraju u 2-kanalni zvuk.
Pritisnite 2CH.
Napomena
U 2CH STEREO modu ne čuje se zvuk iz
subwoofera. Za slušanje 2-kanalnih stereo izvora
putem prednjih lijevih/desnih zvučnika i
subwoofera, odaberite "A.F.D. AUTO" (str. 45).
Slušanje zvuka bez
podešavanja
(ANALOG DIRECT)
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija omogućuje uživanje u visokokvalitetnim analognim izvorima.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
Tipke zvučnog
ugođaja
1
Pritisnite INPUT SELECTOR na
prijemniku kako biste odabrali
ulaz s kojeg želite slušati
analogni zvuk.
Resetiranje postavki
zvučnih ugođaja
U ovom postupku koristite tipke na
prijemniku.
1
2
Pritisnite @/1 za isključivanje
prijemnika.
Dok držite 2CH, pritisnite @/1.
Na pokazivaču se prikazuje "S.F. CLR." i
sve postavke zvučnih ugoñaja vraćaju se
na početne vrijednosti.
Možete takoñer koristiti tipke ulaza na
daljinskom upravljaču.
2
Pritisnite ANALOG DIRECT na
prijemniku.
Čuje se analogni zvuk.
Isključenje funkcije ANALOG
DIRECT
Ponovno pritisnite ANALOG DIRECT na
prijemniku.
Možete takoñer pritisnuti tipku bilo kojeg
zvučnog ugoñaja.
Napomena
Kad su priključene slušalice, na pokazivaču se
pojavi "HP DIR".
49
Tuner
Slušanje FM/AM
radiopostaja
Putem ugrañenog tunera možete slušati FM i
AM radiopostaje. Prije toga provjerite jeste li
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 24).
Savjet
Skala izravnog ugañanja razlikuje se, ovisno o
oznaci područja kao u sljedećoj tablici. Detalje o
oznakama područja potražite na str. 3.
1
Pritisnite TUNER za odabir FM
ili AM valnog područja.
2
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite tipku TUNING + za pretraživanje
od nižih prema višim frekvencijama; pritisnite tipku TUNING – za pretraživanje
od viših prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Uporaba kontrola na prijemniku
1 Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
FM ili AM valnog područja.
Oznaka područja
FM
AM
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
CEL, CEK, ECE, AU,
TW
50 kHz
9 kHz
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Automatsko ugađanje
50
odabir opcije "AUTO T.".
Ako je FM stereo prijem loš
Ako na pokazivaču trepće poruka "STEREO"
i FM stereo prijem je loš, odaberite mono
prijem tako da se zvuk poboljša.
Pritisnite FM MODE više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi indikator "MONO". Za
povratak na stereo prijem pritisnite FM MODE
više puta dok na pokazivaču ne prestane
svijetliti indikator "MONO".
Izravno ugađanje
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama.
Pohranjivanje radiopostaja
Moguće je ugoditi do 30 FM ili AM postaja.
Nakon toga je moguće jednostavno ugoditi
postaje koje često slušate.
Pohranjivanje radiopostaja
1
Pritisnite TUNER za odabir FM
ili AM valnog područja.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pritisnite D.TUNING.
Brojčanim tipkama unesite
frekvenciju.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
Ako ste ugodili AM postaju, podesite
usmjerenje AM okvirne antene za
najbolji prijem.
4
1
Pritisnite ENTER.
Pritisnite više puta TUNER za
odabir FM ili AM valnog
područja.
Možete takoñer koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Ako nije moguće ugađanje postaje i ako upisani broj trepće
Provjerite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korake od 2 do 4. Ako
upisani broj i dalje trepće, frekvencija se ne
koristi u vašem području.
2
Pomoću automatskog ugađanja
(str. 50) ili izravnog ugađanja
(str. 51) ugodite postaju koju
želite pohraniti.
Po potrebi promijenite mod FM prijema
(str. 50).
nastavlja se
51
3
Pritisnite MEMORY.
Ugađanje pohranjenih postaja
Možete takoñer koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Na pokazivaču se na nekoliko sekundi
pojavi poruka "MEMORY". Prije no što
poruka "MEMORY" nestane, izvedite
korake 4 i 5.
4
Brojčanim tipkama odaberite
programski broj.
Za odabir programskog broja možete takoñer pritisnuti PRESET + ili PRESET –.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije
odabira broja, ponovite postupak od
koraka 3.
5
Pritisnite ENTER.
Možete takoñer koristiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije
no što pritisnete MEMORY, počnite
ponovo od koraka 3.
6
Brojčane
tipke
Ponovite korake od 1 do 5 za
pohranu druge postaje.
1
Pritisnite više puta TUNER za
odabir FM ili AM valnog
područja.
2
Pritisnite PRESET + ili PRESET
– više puta za odabir željene
pohranjene postaje.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
pohranjenu postaju na sljedeći način:
Željenu pohranjenu postaju možete
takoñer odabrati pritiskom odgovarajuće
brojčane tipke.
Uporaba daljinskog upravljača
1 Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
FM ili AM valnog područja.
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
odabir opcije "PRESET T.".
3 Pritisnite TUNING + ili TUNING – više
puta za odabir željene pohranjene postaje.
52
Imenovanje pohranjenih postaja
Kreiranje naziva
1 Kontrolnom tipkom 1/2/4/3 kreirajte
naziv.
Pritisnite 1/2 za odabir znaka i zatim
pritisnite 4/3 za pomicanje kursora na
sljedeće mjesto.
Ako pogriješite
Pritisnite 4/3 dok ne počne treptati znak
koji želite promijenili, zatim pritisnite 1/2
za odabir odgovarajućeg znaka.
Savjet
C Pritiskom kontrolne tipke 1/2 možete odabrati
vrstu znaka na sljedeći način.
Abeceda (velika slova) t Brojevi t Simboli
C Za unos praznine, pritisnite 3 bez odabira
znaka.
2 Pritisnite v.
Pohranjuje se uneseni naziv.
1
Pritisnite više puta TUNER za
odabir FM ili AM valnog
područja.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Napomena (samo model s oznakom
područja CEL, CEK, ECE)
Kad imenujete RDS postaju i odaberete je, prikazuje
se Program Service naziv umjesto naziva koji ste
unijeli. (Program Service naziv se ne može promijeniti. Naziv koji ste unijeli bit će obrisan i zamijenjen će ga Program Service naziv).
Odaberite pohranjenu postaju
koju želite imenovati (str. 52).
Pritisnite AMP MENU.
Na zaslonu se pojavi "1-LEVEL".
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "4-TUNER".
5
Pritisnite v ili 3 za otvaranje
izbornika.
6
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "NAME IN".
7
Pritisnite v ili 3 za pristup
parametru.
Kursor trepće i možete odabrati znak.
Postupak unosa je opisan u "Kreiranje
naziva" u nastavku.
53
Uporaba RDS sustava
(RDS)
(Samo modeli s oznakom područja
CEL, CEK i ECE)
Prikaz RDS informacija
Kod prijema RDS postaje, na
prijemniku više puta pritisnite
tipku DISPLAY.
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu sustava
RDS (Radio Data System) koji radiopostajama omogućuje slanje dodatnih informacija
zajedno sa signalima redovitih programa.
RDS informacije se mogu prikazati.
Svakim pritiskom na tipku, RDS informacije
na zaslonu se izmjenjuju na sljedeći način:
Program Service naziv t Frekvencija t
Oznaka vrste programa (PTY)a) t RT (radio
tekst) prikazb) t Točno vrijeme (24-satni
sustav) t Odabrani zvučni ugoñaj
Napomene
b)
C RDS je raspoloživ samo za FM postaje.
C Ne pružaju sve FM postaje RDS usluge niti emitiraju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
s RDS uslugama na vašem području, zatražite
podrobnije informacije od lokalnih radiopostaja.
Prijem RDS programa
Jednostavno odaberite postaju u
FM valnom području pomoću izravnog ugađanja (str. 51), automatskog
ugađanja (str. 50), ili ugađanja
memoriranih postaja (str. 52)
Kad ugodite postaju s RDS uslugama, zasvijetli indikator RDS i na pokazivaču se pojavi
naziv postaje.
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako ugoñena
postaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je
signal slab.
54
a)
Vrsta programa koji se emitira.
Tekstualne poruke koje šalje RDS postaja.
Napomene
C U slučaju hitnih obavijesti vladinih organizacija,
na pokazivaču trepće poruka "ALARM".
C Kad se poruka sastoji od 9 ili više znakova, pomiče
se na pokazivaču.
C Ako postaja ne pruža odreñenu RDS uslugu, na
pokazivaču se pojavi poruka "No XXXX" (poput
"NO TEXT").
Opis vrsta programa
Indikator vrste Opis
programa
NEWS
Vijesti
AFFAIRS
Tematski programi kao dodatak
vijestima
INFO
Programi koji pružaju informacije o najrazličitijim temama,
primjerice, teme iz gospodarstva,
medicinski savjeti
SPORT
Sportski program
EDUCATE
Obrazovni programi i praktični
savjeti
DRAMA
Radio igre i serije
CULTURE
Programi o nacionalnoj ili regionalnoj kulturi, kao što su jezik i
socijalna pitanja
SCIENCE
Programi o prirodnim znanostima
i tehnologiji
Indikator vrste Opis
programa
VARIED
Ostale vrste programa, primjerice,
razgovor s poznatim osobama,
nagradne igre i komedije
POP M
Popularna glazba
ROCK M
Rock glazba
EASY M
Lagana glazba
LIGHT M
Instrumentalna, vokalna i zborna
glazba
CLASSICS
Izvedbe velikih orkestara,
komorna glazba, opera, itd.
OTHER M
Glazba koja ne pripada niti
jednoj od prethodnih kategorija,
primjerice, Rhythm & Blues,
Reggae
WEATHER
Informacije o vremenu
FINANCE
Burzovna izvješća, trgovina, itd.
CHILDREN
Program za djecu
SOCIAL
Društvene teme.
RELIGION
Programi religioznog sadržaja
PHONE IN
Programi u kojima slušatelji
izražavaju svoja stajališta putem
telefona ili na javnim raspravama
TRAVEL
Programi o putovanjima. Ne
vrijedi za najave pronañene
funkcijom TP/TA.
LEISURE
Programi o rekreacijskim aktivnostima, primjerice, vrtlarstvu,
ribolovu, kuhanju, itd.
JAZZ
Jazz glazba
COUNTRY
Country glazba
NATION M
Programi s popularnom glazbom
odreñene zemlje ili područja
OLDIES
Programi sa evergreenima
FOLK M
Folk (narodna) glazba
DOCUMENT
Dokumentarni programi
NONE
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
Ostali postupci
Promjena moda audio
ulaza
(INPUT MODE)
Kad spojite komponente i na digitalne i na
analogne audio ulazne priključnice (SAT)
prijemnika, možete odabrati mod audio ulaza.
1
Pritisnite INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir ulaza.
Takoñer možete upotrijebiti tipke ulaza
na daljinskom upravljaču.
2
Pritisnite INPUT MODE na
prijemniku više puta za odabir
moda audio ulaza.
Na pokazivaču se pojavljuje odabran
mod audio ulaza.
Modovi audio ulaza
C AUTO
Daje prioritet digitalnim audio signalima u
slučaju digitalnog i analognog povezivanja.
Ako nema digitalnih audio signala, odabiru
se analogni audio signali.
C ANALOG
Odabiru se analogni audio signali koji ulaze
preko AUDIO IN (L/R) priključnica.
Napomene
C Ovisno o ulazu, neki modovi audio ulaza ne mogu
se podesiti.
C Kad se koristi funkcija ANALOG DIRECT, mod
audio ulaza se automatski podesi na "ANALOG".
Ne možete odabrati druge modove.
55
DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT)
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) omogućuje uživanje u zvuku s vanjskog ureñaja,
primjerice s prijenosnog audio ureñaja ili
računala.
Preko spojenog DIGITAL MEDIA PORT
adaptera (nije isporučen) možete na prijemniku
slušati zvuk sa spojene komponente.
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s DIGITAL MEDIA PORT adapterom.
Spajanje DIGITAL MEDIA PORT
adaptera
Možete slušati zvuk s komponente spojene
putem DIGITAL MEDIA PORT adaptera na
DMPORT priključnicu na prijemniku.
Možete takoñer gledati slike na TV zaslonu
spajanjem video izlaza DIGITAL MEDIA
PORT adaptera na video ulaz TV-a.
Napomene
C Nemojte spajati adapter koji nije DIGITAL MEDIA
PORT adapter.
C Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
C Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL MEDIA
PORT adapter dok je prijemnik uključen.
C Ovisno o DIGITAL MEDIA PORT adapteru,
možda neće biti moguć izlaz video signala.
C DIGITAL MEDIA PORT adapteri su raspoloživi
za kupnju ovisno o području.
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
* Vrsta priključka razlikuje se ovisno o DIGITAL
MEDIA PORT adapteru.
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene
s DIGITAL MEDIA PORT adapterom.
A Video kabel (nije isporučen)
56
Odspajanje DIGITAL MEDIA
PORT adaptera s DMPORT
priključnice
Video/audio reprodukcija s
komponente spojene na
DMPORT priključnicu
1
Pritisnite DMPORT.
Možete takoñer koristiti INPUT
SELECTOR na prijemnik za odabir
"DMPORT".
Pritisnite i zadržite obje strane priključka i
zatim ga izvucite.
Napomene
C Kod spajanja DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
umetnite priključak tako da strana sa strelicom
bude okrenuta prema strelici na DMPORT
priključnici.
C DMPORT spajanje treba izvesti čvrsto, s
priključkom uloženim ravno.
C Budući da je priključak DIGITAL MEDIA PORT
adaptera lomljiv, rukujte njime pažljivo kod
postavljanja ili premještanja prijemnika.
2
Započnite reprodukciju na
spojenoj komponenti.
Zvuk se reproducira na prijemniku. Za
detalje pogledajte upute za uporabu
isporučene s DIGITAL MEDIA PORT
adapterom.
Napomene
C Ovisno o vrsti DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
možete upravljati spojenom komponentom pomoću
daljinskog upravljača. Za detalje o tipkama daljinskog upravljača pogledajte str. 10.
C Izvedite video povezivanje s DIGITAL MEDIA
PORT adaptera na TV (str. 56).
C Ovisno o DIGITAL MEDIA PORT adapteru,
video izlaz možda neće biti moguć.
Savjet
Kad slušate MP3 ili drugi komprimirani audio zapis
s prijenosnog audio ureñaja, možete poboljšati zvuk.
Pritisnite MUSIC više puta za odabir "PORTABLE"
(str. 46).
57
Imenovanje ulaza
Ulazima se može dodijeliti naziv duljine do 8
znakova i prikazati na pokazivaču prijemnika.
Funkcija je korisna za imenovanje priključenih komponenata. Na taj način možete znati
koja komponenta je spojena na koju
priključnicu.
1
Pritisnite tipku ulaza za odabir
ulaza koji želite imenovati.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pritisnite AMP MENU.
Na zaslonu se pojavi "1-LEVEL".
3
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite "5-AUDIO".
4
Pritisnite v ili 3 za otvaranje
izbornika.
5
Pritisnite 1/2 za odabir "NAME
IN".
6
Pritisnite v ili 3 za pristup
parametru.
Kursor trepće i možete odabrati znak.
Postupak unosa je opisan u "Kreiranje
naziva" (str. 53).
Promjena prikaza na
pokazivaču
Možete provjeriti zvučne ugoñaje i sl. promjenom prikaza na pokazivaču.
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
Pritisnite DISPLAY više puta.
Svakim pritiskom na DISPLAY, prikaz se
mijenja na sljedeći način.
Svi ulazi osim FM i AM
Indeksi naziv i naziv zvučnog ugoñajaa) t
Odabran ulaz t Primijenjen zvučni ugoñaj
FM i AM
Program Service nazivb) ili naziv pohranjene
radiopostajea) t Frekvencija t Oznaka
vrste programab) t Radio tekst prikazb) t
Točno vrijeme (24-satni sustav)b) t Odabrani
zvučni ugoñaj
a)
Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste ga dodijelili, za ulaz ili pohranjenu radiopostaju (str. 53,
58). Indeksni naziv se ne prikazuje ako su uneseni
samo razmaci ili ako je jednako nazivu ulaza.
b)
Samo tijekom RDS prijema (samo modeli s kodom
područja CEL, CEK, ECE) (str. 54).
Napomena
Kod nekih jezika možda neće biti prikazani odreñeni
znakovi i oznake.
58
Uporaba sleep timera
Možete podesiti prijemnik pomoću daljinskog
upravljača tako da se automatski isključi
nakon odreñenog vremena.
Pritisnite SLEEP više puta dok je
prijemnik uključen.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja
ciklički na sljedeći način:
Snimanje uporabom
prijemnika
Snimanje na medij za snimanje
Možete snimati iz video komponente pomoću
prijemnika. Pogledajte upute za uporabu
ureñaja za snimanje.
1
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Dok se upotrebljava funkcija sleep timera, na
pokazivaču se prikazuje "SLEEP".
Takoñer možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Napomena
Pritisnete li bilo koju tipku na daljinskom upravljaču
ili prijemniku nakon što se pokazivač zatamni, automatski će se uključiti. Nakon nekog vremena će se
pokazivač ponovno zatamniti ako ne pritisnete
nijednu tipku.
Savjet
Ako želite provjeriti preostalo vrijeme prije isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP. Pritisnete li
ponovno SLEEP, sleep timer će se isključiti.
2
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Primjerice, umetnite video kasetu koju
želite kopirati u videorekorder.
3
Pripremite uređaj za snimanje.
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
ureñaj za snimanje (VIDEO).
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
Neki izvori sadrže tehnologiju za sprječavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz ureñaja za reprodukciju.
59
Uporaba daljinskog upravljača
Promjena postavki tipaka
Možete promijeniti tvorničke postavke tipaka
ulaza kako bi odgovarale komponentama vašeg
sustava. Primjerice, ako spojite DVD rekorder
na VIDEO priključnice prijemnika, možete
podesiti tipku VIDEO na ovom daljinskom
upravljaču za rukovanje DVD rekorderom.
1
2
Zadržite pritisnutom tipku ulaza
kojoj želite promijeniti postavku.
Odgovarajuće tipke i pripadajuće kategorije
Kategorije
Pritisnite
Videorekorder
(upravljački mod VTR 3)a)
1
Videorekorder
(upravljački mod VTR 2)a)
2
DVD ureñaj/DVD rekorder
(upravljački mod DVD1)b)
3
DVD rekorder
(upravljački mod DVD3)b)
4
CD ureñaj
5
Euro digitalni satelitski prijemnik
6
Primjer: Zadržite pritisnutom tipku
VIDEO.
DVR (digitalni CATV)
7
U skladu sa sljedećom tablicom,
pritisnite odgovarajuću tipku za
željenu kategoriju.
DSS (digitalni satelitski prijemnik)
8
Blu-ray ureñaj
(upravljački mod BD1)c)
9
Blu-ray rekorderom
(upravljački mod BD3)c)
0/10
TV
-/--
Nije pridijeljeno
ENTER/
MEMORY
Primjer: Pritisnite 4.
Sad možete tipku VIDEO koristiti za
upravljanje DVD rekorderom.
a)
Sony videorekorderi rade s podešenjem VTR 2 ili
VTR 3 koje odgovara 8-milimetarskoj vrpci ili
VHS kaseti.
b)
Sony DVD rekorderi rade s podešenjem DVD1 ili
DVD3. Za detalje pogledajte upute za uporabu
isporučene s DVD rekorderima.
c)
Za detalje o BD1 ili BD3 podešenju pogledajte
upute za uporabu isporučene s Blu-ray ureñajem
za reprodukciju ili Blu-ray rekorderom.
Brisanje svih postavki tipaka
Pritisnite @/1, DMPORT i MASTER VOL –
istovremeno.
Daljinski upravljač se vraća na tvorničke
postavke.
60
x Dolby Pro Logic II
Dodatne informacije
Rječnik
x Cinema Studio EX
Način reprodukcije surround zvuka koji se
može smatrati kombinacijom Digital Cinema
Sound tehnologije, omogućuje reprodukciju
zvuka tonskog studija i upotrebljava sljedeće
tehnologije: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching" i "Cinema Studio
Reverberation". Tehnologija virtualnih
zvučnika "Virtual Multi Dimensions" kreira
virtualno surround ozračje sa do 7.1 kanala i
donosi najnovije surround kino iskustvo u vaš
dom.
"Screen Depth Matching" proizvodi prigušenje visokih tonova, puninu i dubinu zvuka
najčešće kreiranog u kinu reprodukcijom
zvuka iza zaslona. Postupak se dodaje
prednjim i središnjim kanalima.
"Cinema Studio Reverberation" reproducira
zvuk vrhunskih kino dvorana i studija za
snimanje, uključujući Sony Pictures
Entertainment. Na raspolaganju su tri moda:
A/B/C, ovisno o vrsti studija.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila tvrtka Sony u suradnji s Sony
Pictures Entertainment i koja omogućava uživanje u uzbudljivom i snažnom kino zvuku u
okrilju doma. Uz "Digital Cinema Sound",
razvijenog ugradnjom DSP-a (Digital signal
processor) i mjerenjima, moguće je proizvesti
idealan zvuk kakvog je zamislio snimatelj, u
okrilju svog doma.
x Dolby Digital
Digitalni sustav kodiranja i dekodiranja kojeg
je razvila tvrtka Dolby Laboratories, Inc.
Sastoji se od prednjeg (L/D), središnjeg,
surround (L/D) i subwoofer kanala. To je
odabrani audio standard za DVD-video i
poznat je pod nazivom 5.1-kanalni surround
zvuk. S obzirom da se surround informacija
reproducira kao stereo, postiže se realističniji
zvuk i osjećaj nazočnosti, nego kod Dolby
surround sustava.
Ova tehnologija konvertira snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u reproducirani 5.1-kanalni. Postoji mod MOVIE za filmove i mod MUSIC
za stereo izvore poput glazbe. Stari filmovi
kodirani sa standardnim stereo zvukom mogu
se slušati u 5.1-kanalnom formatu.
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Tehnologija obrade zvuka koju je razvila tvrtka
Dolby Laboratories, Inc. Središnja i mono
surround informacija je pohranjena u obliku
matrice u dva stereo kanala. Kod reprodukcije se zvuk dekodira i emitira kao 4-kanalni
surround. Ova je najuobičajeniji format za
DVD-video.
x DTS Digital Surround
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za kino dvorane koju je razvila tvrtka
Digital Theater Systems, Inc. Komprimira
zvuk manje od Dolby Digital sustava i omogućuje veću kvalitetu reprodukcije zvuka.
x Frekvencija uzorkovanja
Kako bi se analogni signali pretvorili u digitalne, potrebno ih je kvantizirati. Postupak se
naziva uzorkovanje, a broj ciklusa kvantizacije
u jednoj sekundi se naziva frekvencija uzorkovanja. Standardni glazbeni CD pohranjuje
podatke uzorkovane 44 100 puta u sekundi,
što predstavlja frekvenciju uzorkovanja od
44,1 kHz. Općenito, veća frekvencija
uzorkovanja znači veću kvalitetu zvuka.
x HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI je priključnica koja podržava zvuk i sliku
putem samo jednog digitalnog spoja. HDMI
veza prenosi standardne do high definition
video signale u audio/video komponente,
poput TV prijemnika s HDMI priključnicom,
u digitalnom obliku bez smanjenja kvalitete.
HDMI specifikacija podržava HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection),
odnosno tehnologiju za zaštitu od umnožavanja
koja sadrži tehnologiju kodiranja digitalnih
video signala.
nastavlja se
61
x Komponentni video
Format za prijenos video signala pri kojem se
informacija sastoji od tri odvojena signala:
svjetlina Y, intenzitet boje Pb i intenzitet boje
Pr. Omogućuje vjerniji prijenos slika visoke
kvalitete, kao što je DVD video ili HDTV.
Priključnice su označene zeleno, plavo i
crveno.
x Kompozitni video
Standardni format za prijenos video signala.
Kombinira se signal svjetline Y i signal
intenziteta boje C u jedan signal.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Zvučni efekti niskih frekvencija koji se emitiraju preko subwoofera u Dolby Digital, DTS
ili sličnom sustavu. Dodavanjem dubokih
basova frekvencije izmeñu 20 i 120 Hz, zvuk
postaje snažniji.
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost ureñaja upadne strani predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe,
odnesite ga u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
C Prije uporabe prijemnika, provjerite je li
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad ureñaja. Napon je označen na natpisnoj
pločici sa stražnje strane ureñaja.
C Ureñaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam ureñaj isključen.
C Ako duže vremena nećete koristiti ureñaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
C Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, do
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
62
O postavljanju
C Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako bi
spriječili stvaranje topline i time produžili
vijek trajanja prijemnika.
C Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
topline, nemojte ga izlagati izravnom utjecaju
sunčevih zraka, jake prašine ili mehaničkih
udara.
C Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar ureñaja.
C Nemojte postavljati prijemnik u blizinu ureñaja poput TV prijemnika, video ureñaja ili
kasetofona. (Ako se prijemnik koristi zajedno
s TV prijemnikom, video ureñajem ili kasetofonom i postavi preblizu tim ureñajima,
mogu se pojaviti šumovi i smanjiti se kvaliteta slike. To posebno vrijedi ako se upotrebljava sobna antena. Preporučujemo zato
uporabu vanjske antene.)
C Imajte na umu da kod postavljanja prijemnika
na posebno obrañen pod (poliran, nauljen,
premazan voskom), mogu nastati mrlje ili
može izblijedjeti boja.
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata,
obratite pozornost da je prijemnik isključen i
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili
otopine kao što su alkohol ili benzin.
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiñete
na bilo koji od sljedećih problema, koristite
ove upute za otklanjanje kvarova.
Zvuk
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
C Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente uključeni.
C Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
C Provjerite da SPEAKERS (ON/OFF) nije
postavljena na "OFF".
C Provjerite jesu li možda spojene slušalice.
C Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču za uključenje zvuka.
C Provjerite jeste li odabrali odgovarajuću
komponentu tipkama ulaza.
C Aktivirala se zaštita na prijemniku. Isključite prijemnik, uklonite uzrok kratkog
spoja i ponovno uključite prijemnik.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
C Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
C Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiñete na
problem pri uporabi prijemnika, molimo da
se obratite najbližem ovlaštenom Sony
prodavatelju ili servisu.
nastavlja se
63
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
C Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi provjerili čuje li se zvuk u slušalicama. Ako se u slušalicama čuje samo
jedan kanal, komponenta možda nije
ispravno spojena na prijemnik. Provjerite
jesu li kabeli do kraja utaknuti u priključke
na prijemniku i komponenti. Ako se u
slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda
prednji zvučnik nije ispravno spojen na
prijemnik. Provjerite spoj prednjeg
zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
C Spojite priključnicu i lijevog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabel (nije
isporučen).
Nema zvuka iz digitalnih izvora
(iz OPTICAL ulazne priključnice) kad
odaberete SAT ulaz.
C Provjerite da INPUT MODE nije podešen
na "ANALOG" (str. 55).
C Provjerite da nije odabrana funkcija
ANALOG DIRECT.
Lijevi i desni signal nisu balansirani ili
su zamijenjeni.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
C Podesite balans u izborniku LEVEL.
64
Čuje se jaki šum ili brujanje.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto spojeni.
C Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3 metra
od TV prijemnika ili fluorescentne
rasvjete.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
C Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Nema zvuka iz središnjeg ili surround
zvučnika, ili je zvuk vrlo tih.
C Odaberite mod CINEMA STUDIO EX
(str. 47).
C Podesite glasnoću zvučnika (str. 30).
C Provjerite je li središnji zvučnik podešen
na "SMALL" ili "LARGE" (str. 36).
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
C Provjerite je li subwoofer spojen čvrsto i
pravilno.
C Uključite subwoofer.
C Podesite subwoofer na "YES" (str. 36).
C S nekim zvučnim ugoñajima neće se čuti
zvuk iz subwoofera.
Ne čuje se zvuk iz uređaja spojenog
na DIGITAL MEDIA PORT adapter.
C Podesite glasnoću ovog prijemnika.
C DIGITAL MEDIA PORT adapter i/ili
komponenta nisu spojeni pravilno. Isključite prijemnik, zatim ponovno spojite
DIGITAL MEDIA PORT adapter i/ili
komponentu.
C Provjerite podržava li vaš DIGITAL
MEDIA PORT adapter i/ili komponenta
ovaj prijemnik.
Ne čuje se zvuk iz zvučnika prijemnika
kad prijemnik i komponentu za reprodukciju povežete putem priključnice
HDMI.
C Spojite digitalne audio priključnice
komponente za reprodukciju na ovaj
prijemnik. Zatim stišajte ili isključite
zvuk s TV-a.
Nije moguće postići surround efekt
C Provjerite je li uključen zvučni ugoñaj
(pritisnite MOVIE ili MUSIC).
C Zvučni ugoñaji ne rade kod signala s
frekvencijom uzorkovanja većom od
48 kHz.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
C Provjerite je li DVD, itd. snimljen u Dolby
Digital ili DTS formatu.
C Kod spajanja DVD ureñaja i sl. na digitalne
ulaze ovog prijemnika, provjerite audio
podešenje (podešenje audio ulaza) spojene
komponente.
Slika
Na TV zaslonu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
C Tipkama ulaza odaberite odgovarajući
ulaz.
C Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
Snimanje nije moguće.
C Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
C Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipaka ulaza.
Tuner
FM prijem je loš
C Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel
(nije dio isporuke) za spajanje prijemnika
na vanjsku FM antenu kao na sljedećoj
slici. Spojite li prijemnik na vanjsku
antenu, uzemljite antenu za zaštitu od
munje. Kako biste spriječili eksploziju
plina, nemojte spajati vodič za uzemljenje
na plinsku cijev.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Vodič za uzemljenje
(nije isporučen)
Na uzemljenje
Slika s izvora spojenog na HDMI
priključnicu ovog prijemnika se ne vidi
na zaslonu spojenog TV-a.
C Provjerite HDMI povezivanje.
C Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda ćete je morati podesiti. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
nastavlja se
65
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
C Provjerite jesu li antene čvrsto spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite vanjsku antenu.
C Signal postaja je suviše slab (pri automatskom ugañanju). Koristite izravno
ugañanje.
C Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugañanja (kod izravnog ugañanja AM
postaja).
C Nijedna postaja nije pohranjena ili su pohranjene postaje obrisane (pri ugañanju
pomoću pretraživanja pohranjenih postaja).
Pohranite postaje (str. 51).
C Pritisnite DISPLAY tako da se na pokazivaču pojavi frekvencija.
RDS ne radi.*
C Provjerite je li ugoñena FM RDS postaja.
C Odaberite FM postaju s jačim signalom.
Željene RDS informacije nisu vidljive
na pokazivaču.*
C Obratite se radiopostaji i provjerite pruža
li takve usluge. Ako je tako, usluga je
možda privremeno nedostupna.
* Samo modeli s oznakom područja CEL, CEK,
ECE.
66
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
C Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
C Uklonite prepreke izmeñu daljinskog
upravljača i prijemnika.
C Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite
novima.
C Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
Poruke o pogreškama
Doñe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču
će se pojaviti poruka. Moguće je provjeriti
stanje sustava prema poruci. Pogledajte
sljedeću tablicu za rješenje problema. Ako ne
možete uklonit problem, obratite se najbližem
ovlaštenom Sony servisu. Pojavi li se poruka
o grešci tijekom automatskog kalibriranja,
pogledajte "Oznake grešaka i upozorenja"
(str. 28) kako biste riješili problem.
PROTECT
Iz zvučnika se emitira neispravna električna
struja. Prijemnik će se automatski isključiti
nakon nekoliko sekundi. Provjerite spajanje
kabela zvučnika i ponovno uključite
prijemnik.
Ako ne možete riješiti problem
primjenom navedenih savjeta
Možda će se problem riješiti brisanjem memorije prijemnika (str. 25). Meñutim, imajte na
umu da će se sva pohranjena podešenja vratiti
na tvornički unesene vrijednosti i trebat ćete
ih podesiti ponovno.
Ako problem postoji i dalje
Obratite se najbližem Sony servisu. Imajte na
umu da, ukoliko serviser zamijeni neke
dijelove tijekom popravka, možete zadržati te
dijelove.
Podsjetnik za brisanje memorije
prijemnika
Za brisanje
Pogledajte
Svih pohranjenih postavki
str. 25
Osobnih zvučnih ugoñaja
str. 49
Tehnički podaci
Pojačalo
Modeli s oznakom područja CEL, CEK, ECE,
AU1)
Minimalna RMS izlazna snaga (8 ohma, 20 Hz
– 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Stereo izlazna snaga (8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga2) (8 ohma, 1 kHz,
THD 10%)
130 W/ch
Modeli s oznakom područja TW1)
Minimalna RMS izlazna snaga (8 ohma, 20 Hz
– 20 kHz, THD 0,09%)
70 W + 70 W
Stereo izlazna snaga (8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga2) (8 ohma, 1 kHz,
THD 10%)
130 W/ch
1)
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Oznaka područja
Napajanje
CEL, CEK, ECE
230 V AC, 50 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
2)
Referentna izlazna snaga za prednje, središnji te
surround zvučnike. Ovisno o postavkama zvučnog
ugoñaja i izvoru, možda se neće čuti zvuk.
Frekvencijski odziv
10 Hz – 70 kHz
Analogni
+0,5/–2 dB (zaobilazi
zvučne ugoñaje i
podešavanje tonova)
nastavlja se
67
Općenito
Ulazi
Analogni
Osjetljivost: 500 mV/
50 kiloohma
S/N3): 96 dB
(A, 500 Mv4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedancija: 75 ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/
10 kiloohma
SUB WOOFER Napon: 2 V/1 kiloohma
Ton
Glasnoća
±6 dB, korak 1 dB
3)
INPUT SHORT (zaobilazi zvučne ugoñaje i
podešavanje tonova),
4)
Opterećena mreža, ulazna razina.
FM tuner
Raspon ugañanja
Antena
Antenski priključci
Meñufrekvencija
87,5 – 108 MHz
FM žičana antena
75 ohma, nesimetrično
10,7 MHz
AM tuner
Raspon ugañanja
Oznaka područja Skala ugađanja
Korak 10 kHz Korak 9 kHz
CEL, CEK, ECE,
AU, TW
–
531 –
1602 kHz
Antena
Meñufrekvencija
Okvirna antena
450 kHz
Video
Ulazi/izlazi
1 Vp-p, 75 ohma
Video:
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohma
80 MHz HD Pass Through
Sony Corporation
Napajanje
Oznaka područja
Napon
CEL, CEK, ECE
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
TW
110 V AC, 50/60 Hz
Izlazna snaga (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 0,7 A MAKS.
Potrošnja
Oznaka područja
Potrošnja
CEL, CEK, ECE, AU 220 W
TW
500 W
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,3 W
Dimenzije
430 T 157,5 T 318 mm,
zajedno s dijelovima koji
strše i kontrolama
Masa (približno)
7,7 kg
Isporučeni pribor
Upute za uporabu (ovaj priručnik)
Brzi vodič (1)
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Daljinski upravljač (RM-AAU020) (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Optimizacijski mikrofon (ECM-AC2 ili
ECM-AC2a) (1)
Detalje o oznaci područja komponente
koju koristite potražite na str. 3.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
http://www.sony.net
Download PDF

advertising