Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Upute za upotrebu

4-282-218-11(1) (CR)
Višekanalni
AV prijamnik
Upute za rad
STR-DN1020
©2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Na uređaj ne stavljajte otvorene izvore vatre kao
što su upaljene svijeće.
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju
i na njega ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom kao što su vaze.
Za korisnike u Sjedinjenim
Državama
Zapis vlasnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj
strani jedinice. Upišite te brojeve na mjesto
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati prilikom
kontaktiranja prodavača proizvoda tvrtke Sony
u vezi ovog proizvoda.
Broj modela _______________________________
Serijski broj _______________________________
Ovaj simbol služi kao upozorenje
korisniku na prisutnost neizoliranih
dijelova pod “opasnim naponom”
unutar kućišta proizvoda koji može
biti dovoljno visok da prouzroči
strujni udar.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao
što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako
dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaj s ugrađenim baterijama
prekomjernoj toplini, kao što je sunčeva svjetlost,
vatra ili slično.
Jedinica nije isključena iz struje ako je priključena
u strujnu utičnicu, čak i ako je sama
jedinica isključena.
Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka
u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.
Ovaj simbol služi kao upozorenje
za korisnika da se tijekom
normalnog rada površina
može jako ugrijati.
Ova oprema s kabelom za povezivanje kraćim
od 3 metra je ispitana i u skladu je s ograničenjima
navedenim u EMC direktivi.
2CR
Ovaj simbol služi kao obavijest
korisniku da se u dokumentaciji
uređaja nalaze važne upute za rad
i održavanje (servisiranje).
Važne sigurnosne upute
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Uređaj nemojte upotrebljavati u blizini vode.
Uređaj čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Instalaciju
provedite u skladu s uputama proizvođača.
8) Uređaj nemojte instalirati u blizini izvora topline
kao što su radijatori, spremnici topline ili drugi
uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode
toplinu.
9) Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu polariziranih
utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani
utikač ima dva kontakta, jedan širi od drugog.
Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći
za uzemljenje. Širi ili treći kontakt služi za vašu
sigurnost. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici,
posavjetujte se s električarom u vezi zamjene
utičnice.
10) Zaštitite strujni kabel od gaženje ili prignječenja,
osobito blizu utikača, utičnica i na mjestima gdje
kabel izlazi iz uređaja.
11) Upotrebljavajte samo pribor/dodatnu opremu
koju je odredio proizvođač.
12) Upotrebljavajte samo na kolicima, postolju,
tronošcu, nosaču ili stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se isporučuju s uređajem.
Kada upotrebljavate kolica, budite pažljivi
prilikom pomicanja kolica s uređajem kako biste
izbjegli moguće ozljede u slučaju prevrtanja.
13) Uređaj isključite iz struje tijekom grmljavinskog
nevremena ili ako ga dulje vrijeme nećete
upotrebljavati.
14) Servisiranje uređaja prepustite stručnom osoblju.
Servisiranje je potrebno u slučaju bilo kakvog
oštećenja uređaja, primjerice, oštećenja kabela
za napajanje ili utikača, prolijevanja tekućine
ili pada nekih predmeta na uređaj, izlaganja
uređaja kiši ili vlazi, neispravnog rada ili
pada uređaja.
Sljedeća FCC izjava odnosi se samo
na verziju modela proizvedenu za
prodaju u SAD-u. Ostale verzije ne
moraju biti u skladu s tehničkim
odredbama FCC-a.
NAPOMENA:
Ova oprema je ispitana i u skladu je s ograničenjima
za digitalni uređaj klase B, sukladno dijelu 15 pravila
FCC-a. Ova su ograničenja namijenjena pružanju
odgovarajuće zaštite od štetnih smetnji u kućnoj
instalaciji. Oprema proizvodi, koristi i može zračiti
energijom radijske frekvencije te, ako se ne instalira
i ne upotrebljava u skladu s uputama, može
prouzročiti štetne smetnje za radiokomunikacije.
Ipak, ne postoji jamstvo da do smetnji neće doći
u određenim instalacijama. Ako oprema prouzroči
štetne smetnje za radijski ili televizijski prijam koje je
moguće utvrditi uključivanjem i isključivanjem
opreme, preporučujemo da pokušate ukloniti
smetnje na neki od sljedećih načina:
– Preusmjerite ili premjestite prijamnu antenu.
– Povećajte razmak između opreme i prijamnika.
– Opremu priključite u utičnicu koja se ne nalazi
u istom strujnom krugu u koji je priključen
prijamnik.
– Pomoć možete zatražiti od prodavača ili iskusnog
tehničara za radio/TV.
OPREZ
Napominjemo da provođenje bilo kakvih promjena
ili izmjena koje nisu izričito odobrene u ovom
priručniku može dovesti do oduzimanja prava
na rad s opremom.
Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, kabel
zvučnika trebate priključiti u uređaj i zvučnike
u skladu sa sljedećim uputama.
1) Isključite strujni kabel za napajanje
iz ELEKTRIČNE MREŽE.
2) Skinite 10 do 15 mm izolacije sa žice kabela
zvučnika.
3) Priključite kabel zvučnika u uređaj i zvučnike
pazeći da ne dodirnete jezgru kabela zvučnika.
Prije isključivanja kabela zvučnika iz uređaja
i zvučnika isključite i strujni kabel za napajanje
iz ELEKTRIČNE MREŽE.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem
ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje iskorištenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava
da se baterija priložena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan
je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
nastavak
3CR
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili
razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom ispravno
postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo na
opremu koja je prodana u državama koje
primjenjuju direktive EU-a.
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokijo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni zastupnik za EMC i sigurnost proizvoda je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. U vezi sa servisom ili
jamstvom obratite se na adrese koje su navedene
u zasebnim dokumentima za servis ili jamstvo.
Za korisnike u Australiji
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Informacije o priručniku
• Upute u ovom priručniku vrijede za model
STR-DN1020. Broj modela nalazi se na donjoj
desnoj prednjoj ploči prijamnika. U ovom
priručniku prikazane su slike sjevernoameričkog
modela i mogu se razlikovati od vašeg modela.
Sve razlike u radu označene su u priručniku kao
“Samo europski model”.
• Upute u ovom priručniku opisuju rad prijamnika
s priloženim daljinskim upravljačem. Možete
upotrebljavati i upravljačke gumbe na
prijamniku ako imaju iste ili slične nazive
kao gumbi na daljinskom upravljaču.
Autorska prava
Ovaj prijamnik sadrži Dolby* Digital i Pro Logic
Surround te DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i simbol s dva
slova “D” zaštitni su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom Američkog ureda za
patente U.S. Patent br.: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567
i drugih patenata Sjedinjenih Američkih Država
i svih ostalih država koji su potvrđeni i u obradi.
DTS i simbol registrirani su zaštitni znakovi,
a DTS-HD, DTS-HD Master Audio i logotipovi
DTS zaštitni su znakovi tvrtke DTS, Inc.
Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva
prava pridržana.
Ovaj prijamnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logotip
HDMI i High-Definition Multimedia Interface
registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.
Pretplate za Sirius prodaju se zasebno, a na njih
se primjenjuju Uvjeti i odredbe tvrtke Sirius
(pogledajte www.sirius.com). Pročitajte ovaj ugovor
prije nego što naručite pretplatu. Sirius, XM i sve
povezane oznake i logotipovi zaštitni su znakovi
tvrtke Sirius XM Radio Inc. i njezinih podružnica.
Sva prava pridržana.
4CR
Font (Shin Go R) instaliran na ovom prijamniku
isporučuje tvrtka MORISAWA & COMPANY LTD.
Ti su nazivi zaštitni znakovi tvrtke MORISAWA &
COMPANY LTD., a autorska prava na font također
pripadaju tvrtki MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni
znakovi imaju svoje vlasnike. U ovome se
priručniku ne upotrebljavaju oznake ™ i ®.
“BRAVIA” je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
“PlayStation” je registrirani zaštitni znak tvrtke
Sony Computer Entertainment Inc.
“WALKMAN” je registrirani zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
MICROVAULT je zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
VAIO i VAIO Media registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
PARTY STREAMING i logotip PARTY
STREAMING zaštitni su znakovi tvrtke
Sony Corporation.
“Made for iPod” i “Made for iPhone” znači da
je elektronička oprema osmišljena za spajanje
s uređajima iPod ili iPhone te da je potvrđena
od strane razvojnog programera u skladu
sa standardima izvedbe tvrtke Apple.
Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim
standardima. Napominjemo da upotreba ove
dodatne opreme s uređajima iPod ili iPhone može
utjecati na bežičnu izvedbu.
DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su znakovi i/ili
uslužni znakovi udruženja Digital Living Network
Alliance.
Wake-on-LAN zaštitni je znak tvrtke International
Business Machines Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
i Windows Media registrirani su zaštitni znakovi
ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft
ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka
i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS
i Thomson.
Logotipovi “x.v.Color (x.v.Colour)” i “x.v.Color
(x.v.Colour)” zaštitni su znakovi tvrtke
Sony Corporation.
5CR
Sadržaj
Informacije o priručniku.................................. 4
Isporučena dodatna oprema ............................ 8
Opis i položaj dijelova....................................... 9
Početak rada ..................................................... 18
Priključivanje
1: Postavljanje zvučnika.................................. 19
2: Priključivanje zvučnika .............................. 21
3: Povezivanje TV-a......................................... 23
4a: Priključivanje videoopreme ..................... 24
4b: Priključivanje audioopreme..................... 32
5: Priključivanje antena................................... 33
6: Povezivanje s mrežom................................. 33
7: Priključivanje strujnog kabela
za napajanje (mrežni vod) ........................ 36
Priprema prijamnika
Pokretanje prijamnika .................................... 36
Postavljanje zvučnika...................................... 37
Upotreba AUTOMATSKE
KALIBRACIJE............................................ 38
Konfiguriranje postavki mreže
na prijamniku ............................................. 43
Vodič za rad sa zaslonskim izbornikom....... 44
Osnovne radnje
Reprodukcija s opreme ulaznog izvora ........ 46
Reprodukcija s uređaja iPhone i iPod........... 49
Reprodukcija s USB uređaja........................... 52
Snimanje pomoću prijamnika ....................... 54
6CR
Rad tunera
Slušanje FM/AM radija ...................................55
Postavljanje FM/AM radiopostaja
unaprijed (Preset Tuning) .........................57
Primanje RDS emitiranja................................58
(Samo europski i australski modeli)
Slušanje satelitskog radija ...............................58
(Samo američki i kanadski modeli)
Povezivanje satelitskog radio tunera .............59
Priprema za slušanje satelitskog radija..........59
Odabir kanala satelitskog radija.....................60
Memoriranje kanala satelitskog radija ..........61
Ograničavanje pristupa određenim
kanalima (Parental Lock) ..........................62
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog polja ......................................65
Upotreba funkcije SOUND OPTIMIZER....69
Vraćanje zvučnih polja na
zadane postavke..........................................69
Upotreba značajki mreže
O mrežnim funkcijama prijamnika...............70
Postavljanje poslužitelja ..................................70
Uživanje u zvučnom sadržaju pohranjenom
na poslužitelju.............................................74
Slušanje glazbenih usluga ...............................76
Upotreba funkcije PARTY STREAMING ....78
Ažuriranje softvera ..........................................79
Pretraživanje stavke pomoću
ključne riječi................................................81
Značajke funkcije
“BRAVIA” Sync
Upotreba daljinskog
upravljača
Što je “BRAVIA” Sync?.................................... 82
Priprema za funkciju “BRAVIA” Sync .......... 83
Reprodukcija opreme jednim dodirom
(Reprodukcija jednim dodirom) ............. 84
Uživanje u TV zvuku sa zvučnika
priključenih na prijamnik
(Upravljanje zvukom sustava).................. 84
Isključivanje prijamnika s TV-om
(Isključivanje sustava) ............................... 85
Uživanje u filmovima s optimalnim zvučnim
poljem (Sinkronizacija načina
Theater/Theatre)........................................ 85
Uživanje u optimalnom zvučnom polju
za odabranu scenu (Odabir scene) .......... 85
Programiranje daljinskog upravljača ..........110
Vraćanje postavki na daljinskom
upravljaču..................................................114
Dodatne informacije
Mjere opreza...................................................115
Rješavanje problema......................................116
Specifikacije....................................................126
Kazalo..............................................................129
Ostale radnje
Upotreba funkcije Automatske
prilagodbe glasnoće................................... 86
Prebacivanje između digitalnog i analognog
zvuka (INPUT MODE) ............................ 86
Upotreba zvuka/slika iz drugih ulaza
(Input Assign) ............................................ 87
Upotreba povezivanja s dva pojačala............ 89
Upotreba značajki s više zona........................ 89
Namještanje postavki
Upotreba izbornika Settings .......................... 92
Izbornik Speaker Settings .............................. 93
Izbornik Surround Settings ........................... 95
Izbornik EQ Settings....................................... 96
Izbornik Audio Settings ................................. 96
Izbornik Video Settings.................................. 98
Izbornik HDMI Settings ................................ 99
Izbornik Network Settings........................... 100
Izbornik System Settings.............................. 103
Rad bez povezivanja s TV-om ..................... 104
7CR
Isporučena dodatna oprema
• Upute za rad (ovaj priručnik)
• Priručnik za brzo postavljanje
• Popis izbornika grafičkog
korisničkog sučelja
• FM žičana antena (1)
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije R6 (veličina AA) baterije
(isporučeno) tako da poravnate rubove
baterije 3 i # s dijagramom koji se nalazi
unutar odjeljka za bateriju na daljinskom
upravljaču.
• AM antena u obliku petlje (1)
• Daljinski upravljač (1)
– RM-AAP063 (samo američki
i kanadski modeli)
– RM-AAP064 (ostali modeli)
Napomene
• R6 (veličina AA) baterije (2)
• Mikrofon optimizatora (ECM-AC2) (1)
8CR
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na jako vrućem
ili vlažnom mjestu.
• Ne upotrebljavajte nove baterije sa starima.
• Ne miješajte manganske s drugim vrstama baterija.
• Senzor daljinskog upravljača ne izlažite izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili svjetlosnim uređajima.
U protivnom može doći do kvara.
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, uklonite baterije
kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
• Kada zamijenite ili uklonite baterije, može doći
do brisanja programiranih kodova. U tom slučaju
ponovno programirajte daljinski upravljač
(str. 110).
• Kada prijamnik prestane reagirati na daljinski
upravljač, zamijenite sve baterije novima.
Opis i položaj dijelova
Prednja ploča
1
w; ql
2
3 4
5
qk
6
qj
7
qh qg
8
9
qf qd qs
q;
qa
A ?/1 (uključeno / stanje mirovanja)
(stranica 36, 56, 69)
N Utičnica AUTO CAL MIC (str. 39)
B TONE, TONE MODE
Uzastopce pritišćite TONE MODE za odabir
opcija BASS ili TREBLE, zatim okrenite TONE
za prilagodbu razine.
O DISPLAY (str. 109)
C SOUND OPTIMIZER (str. 69)
D AUTO VOL (str. 86)
E Pokazivač MULTI CHANNEL DECODING
Pali se prilikom dekodiranja višekanalnih
zvučnih signala (str. 118).
F Ploča zaslona (str. 10)
G Senzor daljinskog upravljača
Prima signal od daljinskog upravljača.
P DIMMER
Podešava svjetlinu ploče zaslona na tri razine.
Q 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (stranica 65, 67)
R TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Pritisnite za pokretanje tunera (FM/AM)
i satelitskog radija (SIRIUS) (Samo američki
i kanadski modeli). Zakrenite TUNING
za pretraživanje postaja.
S SPEAKERS (str. 38)
T Utičnica PHONES (str. 116)
H INPUT SELECTOR (stranica 47, 54, 86)
I INPUT MODE (str. 86)
J MASTER VOLUME (str. 47)
K Utičnice VIDEO 2 IN (str. 30)
L Priključnice za iPhone/iPod (str. 29)
Spaja
(USB) priključnicu i utičnicu za
videoizlaz s izlaznim zvučnim i video signalom
s iPhone i iPod uređaja.
M
(USB) priključnica (str. 32)
9CR
Pokazivači na ploči zaslona
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
3
4
5
6 7 8
USB
ANALOG HDMI COAX OPT
ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L.
EQ RDS CAT MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE SIRIUS ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
9
PARTY ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
wa
w; ql qk
qj qh qg
A SW
Pali se ako zvučni signal dolazi iz utičnice
SUBWOOFER.
B USB
Pali se kada se otkrije iPhone, iPod ili
USB uređaj.
C D.L.L.
Pali se kada je aktivirana funkcija D.L.L.
(Digital Legato Linear).
D Pokazivač ulaznog signala
Pali se za prikaz trenutačnog ulaznog signala.
ANALOG
– Ulazni signal nije digitalan.
– Opcija INPUT MODE postavljena je
na “ANALOG”.
– Odabrana je opcija “A. DIRECT”.
HDMI
Prijamnik prepoznaje opremu priključenu
na HDMI IN utičnicu.
COAX
Digitalni ulazni signal dolazi kroz
utičnicu COAXIAL (str. 86).
OPT
Digitalni ulazni signal dolazi kroz
utičnicu OPTICAL (str. 86).
ARC
Odabrana je opcija TV ulaz i otkriveni su signali
Kanala za povrat zvuka (ARC).
E Pokazivač Dolby Digital Surround*
Pali odgovarajući pokazivač kada prijamnik
dekodira odgovarajuće signale formata Dolby
Digital.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
F NEO:6
Pali se kada se aktivira dekoder DTS Neo:6
Cinema/Music (str. 66).
10CR
qf
qd
qs
qa
0
G Pokazivač DTS-HD*
Pali odgovarajući pokazivač kada prijamnik
dekodira odgovarajuće signale formata
DTS-HD.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
H PARTY
Pali se kada se aktivira funkcija PARTY
STREAMING (str. 78).
I ZONE 2
Pali se ako je omogućeno korištenje zone 2.
J SP A/SP B/SP A B (str. 38)
K BI-AMP
Pali se kada je odabir stražnjih surround
zvučnika postavljen na “BI-AMP” (str. 89).
L SLEEP
Pali se kada se aktivira funkcija Tempirano
isključivanje.
M LPCM
Pali se kada prijamnik dekodira linearne
PCM signale.
N Pokazivač DTS(-ES)*
Pali odgovarajući pokazivač kada prijamnik
dekodira odnosne signale formata DTS.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
O Pokazivači za namještanje
Pale se kada prijamnik nađe radiopostaju
ili satelitsku radiopostaju.
RDS (samo europski i australski modeli)
Emitira postaju s RDS uslugama.
CAT (samo američki i kanadski modeli)
Način kategorije možete odabrati tijekom
emitiranja satelitske radiopostaje.
MEM
Aktivirana je funkcija memorije, primjerice
Unaprijed postavi memoriju
(str. 57) itd.
SIRIUS (samo američki i kanadski modeli)
Priključen je SiriusConnect Home tuner
i odabrana je opcija “SR”.
ST
Emitiranje stereo zvuka
P EQ
Pali se kada je aktiviran ekvilizator.
Q D.RANGE
Pali se kada se aktivira funkcija kompresije
dinamičkog raspona (str. 95).
R A.P.M.
Pali se kada je funkcija A.P.M. (Automatsko
usklađivanje faza) uključena.
Funkciju A.P.M. (Automatsko usklađivanje
faza) možete postaviti samo korištenjem
funkcije DCAC (Digitalna automatska
kalibracija) (str. 38).
S Pokazivač Dolby Pro Logic
Pali odgovarajući pokazivač kada prijamnik
obrađuje signale formata Dolby Pro Logic. Ova
tehnologija matrice za dekodiranje surround
zvuka može poboljšati ulazne signale.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
U Pokazivači kanala reprodukcije
Slova (L, C, R itd.) označavaju kanale koji se
reproduciraju. Ovisno o postavkama zvučnika,
okvir oko slova se mijenja kako bi prikazao način
na koji je prijamnik preoblikovao izvorni zvuk.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Prednji lijevi visokotonac
Prednji desni visokotonac
Prednji lijevi
Prednji desni
Središnji (mono)
Lijevi surround
Desni surround
Surround (mono ili
surround oprema dobivena
Pro Logic obradom)
Stražnji lijevi surround
Stražnji desni surround
Stražnji surround (stražnje
surround opreme dobivene
6.1-kanalnim
dekodiranjem)
Primjer:
Raspored zvučnika: 3/0.1
Format snimanja: 3/2.1
Zvučno polje: A.F.D. AUTO
* Prilikom reprodukcije diska formata Dolby Digital
ili DTS provjerite jeste li priključili sve digitalne
priključke i uvjerite se da opcija INPUT MODE
nije postavljena na “ANALOG” (str. 86) ili
“A. DIRECT”.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Napomena
Ovisno o postavkama zvučnika, neki
se pokazivači možda neće upaliti.
T
Pali se kada disk za reprodukciju sadrži LFE
(efekt niske frekvencije) kanal i kada se stvarno
emitira signal LFE kanala.
11CR
Stražnja ploča
1
8
6
2
7
1 3 4 2
6
A Odjeljak DIGITAL INPUT/OUTPUT
5
E Odjeljak SPEAKERS (str. 21)
Utičnice HDMI IN/OUT*
(stranica 23, 27, 28, 29, 30)
Utičnice OPTICAL IN (stranica 23,
27, 28)
Utičnica COAXIAL IN (str. 27)
B Odjeljak ANTENNA
Utičnica FM ANTENNA (str. 33)
AM ANTENNA priključnice
(str. 33)
Utičnica SIRIUS (samo američki
i kanadski modeli) (str. 59)
C Odjeljak MREŽA
LAN priključak (str. 35)
D Upravlja utičnicama za Sony opremu
i ostalu vanjsku opremu
Utičnice IR REMOTE IN/OUT
(str. 90)
12CR
F Odjeljak AUDIO INPUT/OUTPUT
Bijelo (L)
Crveno (D)
Crno
Utičnice AUDIO IN/OUT
(stranica 23, 32)
Utičnice AUDIO OUT
(str. 21)
G Odjeljak VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT (stranica 23, 27, 28, 30)
Bijelo (L)
Utičnice AUDIO IN/OUT
Crveno (D)
Žuto
Utičnice VIDEO IN/OUT*
Utičnice AUDIO OUT
Utičnica VIDEO OUT
(str. 90)
H Odjeljak COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT (stranica 23, 27, 28)
Daljinski upravljač
Za rad s ovim prijamnikom i ostalom
opremom koristite isporučeni daljinski
upravljač. Daljinski upravljač je unaprijed
programiran za rad s audio/video opremom
tvrtke Sony. Daljinski upravljač također
možete programirati za rad s audio/video
opremom koju nije proizvela tvrtka Sony.
Pojedinosti potražite u “Programiranje
daljinskog upravljača” (str. 110).
• RM-AAP063 (samo američki
i kanadski modeli)
• RM-AAP064 (ostali modeli)
wg
wf
wd
ws
Zeleno
(Y)
Plavo
(PB)
1
2
3
4
*
Y, PB, PR IN/OUT utičnice
Crveno
(PR)
* Svoj TV uređaj morate priključiti u HDMI TV
OUT ili MONITOR OUT utičnicu za prikaz
odabrane izlazne slike (str. 23).
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
nastavak
13CR
A ?/1 (uključeno / stanje mirovanja)
Uključuje prijamnik ili ga postavlja u stanje
mirovanja.
Ako pritisnete opciju ZONE (C)
za prebacivanje daljinskog na način zone 2,
možete uključivati ili isključivati zonu 2
pritiskom gumba ?/1.
Štednja energije u stanju mirovanja
Kada je opcija “Ctrl za HDMI” postavljena
na “OFF” (str. 83).
B AV ?/11) (uključeno / stanje mirovanja)
Uključuje ili isključuje audio/video opremu
propisanu za rad s ovim daljinskim
upravljačem.
Za uključivanje ili isključivanje TV-a pritisnite
TV (W), a zatim AV ?/1.
Ako istovremeno pritisnete ?/1 (A), isključuje
se prijamnik i sva ostala oprema uključujući
pojačalo u zoni 2 (SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 automatski se mijenja svakim
pritiskom gumba za unos (D).
C ZONE (str. 91)
D Gumbi za unos2)
Odabire opremu koju želite koristiti. Kada
pritisnete bilo koji gumb za unos, prijamnik
se uključuje. Opremi tvrtke Sony dodijeljeni
su gumbi za upravljanje. Daljinski upravljač
možete programirati za upravljanje opremom
koju nije proizvela tvrtka Sony slijedeći korake
u poglavlju “Programiranje daljinskog
upravljača” na stranici str. 110.
1)2)
Brojčani/tekstualni gumbi
Pritisnite SHIFT (V), a zatim brojčane/
tekstualne gumbe za
– memoriranje / slušanje memoriranih postaja
(str. 57).
– odabir pjesme pod određenim brojem.
Pritisnite 0/10 za odabir pjesme pod
brojem 10.
– odaberite brojeve kanala.
– odabir slova (ABC, EFG itd.), interpunkcijske
znakove (!, ? itd.) ili ostale simbole (#, % itd.)
kada unosite znakove za mrežne značajke.
Pritisnite TV (W), a zatim pomoću brojčanih
gumba odaberite željene TV kanale.
-/--1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim -/-- za odabir
načina ulaza kanala, jednu ili dvije znamenke.
Pritisnite TV (W), a zatim -/-- za odabir
željenog načina ulaza TV kanala.
>101)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim >10 za odabir
pjesama pod brojevima iznad 10.
14CR
ENT/MEM1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim ENT/MEM za
– unos vrijednosti po odabiru kanala, diska ili
pjesme korištenjem brojčanih gumba.
– spremanje postaje za vrijeme rada tunera.
CLEAR1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim CLEAR za
– brisanje slova za mrežne značajke.
– brisanje pogreške kada pritisnete neispravan
brojčani/tekstualni gumb.
/1) (Tekst)
Pritisnite TV (W), a zatim / za prikaz
informacija o tekstu.
CHARACTER
Pritisnite SHIFT (V), a zatim CHARACTER
za odabir vrste znaka za mrežne značajke.
Svaki put kada pritisnete CHARACTER, vrsta
znaka mijenja se kako slijedi:
“abc” (mala slova) t “ABC” (velika slova) t
“123” (brojevi).
ALPHABET SEARCH
Pritisnite SHIFT (V), a zatim ALPHABET
SEARCH za traženje stavke pomoću ključne
riječi (str. 81).
E SOUND FIELD +/–
Odabire zvučno polje (str. 65).
F Gumbi u boji1)
Prikazuje vodič za rad na TV zaslonu kada su
dostupni gumbi u bojama. Pratite vodič za rad
kako biste izvršili odabranu radnju.
G GUI MODE
Prikazuje izbornik grafičkog korisničkog sučelja
(GUI) na zaslonu TV-a.
H TOOLS/OPTIONS1)
Prikazuje i odabire stavke iz izbornika opcija.
Pritisnite TV (W), a zatim TOOLS/OPTIONS
za prikaz opcija TV funkcije.
I MENU, HOME1)
Prikazuje izbornik za upravljanje audio/video
opremom.
Pritisnite TV (W), a zatim HOME za prikaz
izbornika Sony TV-a.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Preskoči, premotaj prema natrag/prema
naprijed, reproduciraj, pauziraj, zaustavi
radnju.
1)
< / <
Pritisnite za
– ponovnu reprodukciju prethodne scene ili
brzo premotavanje trenutačne scene.
– preskakanje na prethodni ili sljedeći album
prilikom korištenja iPhone ili iPod uređaja.
REPEAT1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim uzastopno
pritišćite REPEAT za reprodukciju određene
pjesme ili mape.
SHUFFLE1)
Pritisnite SHIFT (V), a zatim pritisnite
SHUFFLE za izmiješanu reprodukciju određene
pjesme ili mape.
FOLDER +/–1)
Odabire mapu.
TUNING +/–1)
Pretražuje postaje.
Savjeti
• Za prikaz vremena do isključivanja
prijamnika pritisnite SLEEP. Preostalo
vrijeme prikazuje se na zaslonu.
• Funkciju Tempirano isključivanje možete
isključiti na sljedeće načine:
– Ponovno pritisnite SLEEP.
– Ažurirajte softver prijamnika.
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
Prikazuje izbornik ili vodič na TV zaslonu.
Zatim koristite V/v/B/b (R) i
(R)
za izvršavanje opcija izbornika.
1)
(Odabir ulaza)
TV INPUT1) ili
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite TV INPUT
ili
kako biste odabrali ulazni signal
(TV ulaz ili videoulaz).
PARTY
Pritisnite SHIFT (V), a zatim PARTY za
upravljanje funkcijom PARTY STREAMING.
Držite gumb za pokretanje ili zatvaranje opcije
PARTY (str. 78).
1) (Zadržavanje teksta)
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite
kako
biste zadržali trenutnu stranicu za vrijeme
načina rada s tekstom.
D.TUNING
Aktivira način za izravno namještanje.
1)
(Široki način rada)
WIDE1) ili
Pritisnite TV (W), a zatim uzastopce pritišćite
WIDE ili
za odabir načina rada za široki
prikaz.
1)2) ili PROG +/–1)2)
K TV CH +/–
Pritisnite TV (W), a zatim TV CH +/– ili
PROG +/– za pretraživanje memoriranih
TV kanala.
PRESET +/–1)2)
Odabire memorirane postaje ili kanale.
c2)/C
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite c/C
kako biste odabrali sljedeću ili prethodnu
stranicu za vrijeme načina rada s tekstom.
L F1/F21)
Pritisnite BD/DVD (D), a zatim pritisnite F1
ili F2 za odabir komponenti.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD disc, Blu-ray Disc
• DVD/VCR COMBO
F1: DVD disc, Blu-ray Disc
F2: VCR
AUTO VOL
Pritisnite AMP (X), a zatim opciju AUTO
VOL za aktiviranje funkcije automatskog
podešavanja glasnoće (str. 86).
SLEEP
Pritisnite AMP (X), a zatim SLEEP kako
biste postavili vrijeme automatskog
isključivanja prijamnika.
Svaki put kad pritisnete SLEEP, prikaz
se ciklički mijenja kako slijedi:
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
1)
N MUTING1) ili
Privremeno isključuje zvuk. Za ponovno
uključivanje zvuka ponovno pritisnite gumb.
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite MUTING
ili
kako biste aktivirali funkciju isključivanja
zvuka TV-a.
+/–1)
O TV VOL +/–1) ili
Pritisnite TV (W), a zatim TV VOL +/– ili
+/– za podešavanje glasnoće TV-a.
+/–1)
MASTER VOL +/–1) ili
Istovremeno prilagođava glasnoću svih
zvučnika.
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
Pritisnite za
– prebacivanje diska korištenjem mjenjača
diskova.
– aktiviranje načina rada za upravljanje iPhone
ili iPod uređajem tijekom korištenja iPhone/
iPod uređaja.
Q RETURN/EXIT O1)
Vraća se na prethodni izbornik ili izlazi iz
izbornika dok se na zaslonu TV-a prikazuje
izbornik ili vodič.
Pritisnite TV (W), a zatim RETURN/EXIT O
za povratak na prethodni izbornik Sony TV-a.
R
1)
1)
, V/v/B/b
Pritisnite V/v/B/b za odabir stavki izbornika,
a zatim pritisnite
za unos/potvrdu odabira.
1)
S GUIDE1) ili
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite GUIDE ili
za prikaz programskog vodiča na zaslonu.
nastavak
15CR
T AUTO CAL
Pritisnite SHIFT (V), a zatim AUTO CAL
za pokretanje postupka automatske kalibracije.
Napomena
Ovaj gumb nije dostupan kada se prijamnik
nalazi u načinu rada “GUI MODE”.
DISPLAY1)
Prikazuje informacije na zaslonu.
(Samo RM-AAP063) Pritisnite TV (W), zatim
DISPLAY za prikaz informacija o TV-u.
,
(Info, otkrivanje teksta)
Pritisnite TV (W), a zatim
za prikaz
informacija poput broja kanala koji se trenutno
prikazuje i načina prikaza slike na zaslonu.
Pritisnite TV (W), a zatim pritisnite
kako
biste otkrili skrivene informacije (npr. odgovori
na pitanja iz kviza) za vrijeme načina rada
s tekstom.
U SOUND OPTIMIZER
Aktivira funkciju za optimizaciju zvuka
(str. 69).
V SHIFT
Mijenja funkciju gumba na daljinskom
upravljaču za aktivaciju gumba ružičaste boje.
W TV
Mijenja funkciju gumba na daljinskom
upravljaču za aktivaciju gumba žute boje.
X AMP
Aktivira rad prijamnika za glavnu zonu
(str. 104).
Y RM SET UP
Programira daljinski upravljač (str. 110).
1) Informacije o gumbima koje možete koristiti za
upravljanje svakom pojedinačnom komponentom
potražite u tablici na str. 17.
2) Gumbi 5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY i TV CH +/
PROG +/PRESET +/c imaju ispupčenja.
Upotrijebite ispupčenja kao orijentir pri radu
s prijamnikom.
Napomene
• Gore navedeno objašnjenje služi samo kao primjer.
• Ovisno o modelu priključene opreme neke
funkcije opisane u ovom poglavlju možda neće
raditi s isporučenim daljinskim upravljačem.
16CR
Za upravljanje ostalom opremom tvrtke Sony
Naziv
B AV ?/1
D Brojčani gumbi
F
H
I
J
K
L
M
N
O
-/--, >10
ENT/MEM
CLEAR
(Tekst)
Gumbi u boji
TOOLS/OPTIONS
MENU, HOME
./>
< / < , FOLDER
+/–
REPEAT
SHUFFLE
m/TUNING –,
M/TUNING +
N, X, x
PRESET +/–,
TV CH +/–,
PROG +/–
F1/F2
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
TV INPUT,
(Odabir ulaza),
(Zadržavanje
teksta), WIDE,
(Široki način
rada)
MUTING,
MASTER
VOL +/–,
TV VOL +/–,
TV
VCR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
DVD player, Blu-ray Disc HDD snimač PSX Video CD Digitalna CATV DSSa) Digitalni Kazeto- DAT CD player, iPhone/
player, priključnicaa)
kombinirani player
satelitski/
fon jedinica MD iPod, USB
LD player
jedinica uređaj
DVD/VCR
zemaljski
A/B
b)
pogon
prijamnik
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
zf)
z
zf)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ze) z
z
z
z
z
z
z
ze) z
z
z
zg)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zh)
z
z
z
z
z
+/–
P DISC SKIP/
zf)
iPhone CTRL
Q RETURN/
EXIT O
R V/v/B/b,
S GUIDE,
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
T DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
a)
Samo američki i kanadski modeli.
b) Ostali modeli.
c)
Samo DVD player.
d)
Samo LD player.
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
e)
Samo jedinica B.
f) Samo video CD player.
g)
m/M samo.
h)
Samo iPhone/iPod.
17CR
Početak rada
Svoju audio/video opremu možete priključiti u prijamnik slijedeći nekoliko jednostavnih koraka
koji se opisuju u nastavku.
Montaža i priključivanje zvučnika
(stranica 19, 21)
Provjera priključka prikladnog
za opremu koju koristite.
Priprema prijamnika
Pogledajte “7: Priključivanje strujnog kabela za
napajanje (mrežni vod)” (str. 36) i “Pokretanje
prijamnika” (str. 36).
Postavljanje zvučnika
Priključivanje TV komponenti
i videoopreme (stranica 23, 24)
Odaberite raspored zvučnika (str. 37), a zatim pokrenite
postupak automatske kalibracije (str. 38).
Kvaliteta slike ovisi o utičnicama za povezivanje.
Pogledajte crtež u nastavku. Odaberite priključak
u skladu s utičnicama na svojoj opremi.
Preporučujemo da svoju videoopremu priključite
putem HDMI priključka u slučaju da ima
HDMI utičnice.
Napomena
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digitalno
Analogno
Visokokvalitetna slika
Priključivanje audioopreme (str. 32)
Namještanje postavki izlaza zvuka
na priključenoj opremi
Za emitiranje višekanalnog digitalnog zvuka provjerite
postavku izlaza digitalnog zvuka na priključenoj opremi.
Za Blu-ray player provjerite jesu li “Audio (HDMI)”,
“Dolby Digital (Coaxial/Optical)” i “DTS (Coaxial/
Optical)” postavljeni na “Auto”, “Dolby Digital” i “DTS”
(od rujna 2010.).
Za PlayStation 3 provjerite je li opcija “BD/DVD Audio
Output Format (HDMI)” postavljena na “Bitstream”
(za verziju 3.5 softvera sustava).
Pojedinosti potražite u uputama za rad koje
su isporučene uz priključenu opremu.
18CR
Veze zvučnika možete provjeriti korištenjem “Test
Tone” (str. 94). U slučaju da izlazni zvuk nije dobar,
provjerite veze zvučnika i ponovno namjestite gore
opisane postavke.
1: Postavljanje zvučnika
Ovaj vam prijamnik omogućuje korištenje
7.2 kanalnog sustava (7 zvučnika
i 2 subwoofera).
Primjer konfiguracije sustava
zvučnika
5.1-kanalni sustav zvučnika
Za potpuni užitak u višekanalnom surround
zvuku kao u kinu potrebno je pet zvučnika
(dva prednja zvučnika, središnji zvučnik
i dva surround zvučnika) i subwoofer.
7.1-kanalni sustav zvučnika koji
koristi stražnje surround zvučnike
Možete uživati u reprodukciji DVD-a ili
Blu-ray diskova sa zvukom snimljenim
pomoću softvera u 6.1 ili 7.1-kanalnom
formatu priključivanjem dodatnog stražnjeg
surround zvučnika (6.1-kanalni) ili dva
stražnja surround zvučnika (7.1-kanalni).
7.1-kanalni sustav zvučnika
koji koristi prednje visokotonske
zvučnike
Možete uživati u vertikalnim zvučnim
efektima tako da priključite dva dodatna
prednja visokotonska zvučnika u PLIIz
načinu rada (str. 66).
APrednji zvučnik (lijevi)
BPrednji zvučnik (desni)
CSredišnji zvučnik
DSurround zvučnik (lijevi)
ESurround zvučnik (desni)
FStražnji surround zvučnik (lijevi)*
GStražnji surround zvučnik (desni)*
HPrednji visokotonski zvučnik (lijevi)*
IPrednji visokotonski zvučnik (desni)*
JSubwoofer
* Ne možete istodobno koristiti stražnje surround
zvučnike i prednje visokotonske zvučnike.
nastavak
19CR
Priključivanje
Priključivanje
Savjeti
• Ako spajate 7.1-kanalni sustav zvučnika s dva
stražnja surround zvučnika, svi kutovi A bi trebali
biti jednaki.
• Kada spajate 7.1-kanalni sustav zvučnika s dva
prednja visokotonska zvučnika, prednje
visokotonske zvučnike postavite
– pod kutom između 22° do 45°.
– najmanje 1 metar izravno iznad prednjih
zvučnika.
• Kada spajate 6.1-kanalni sustav zvučnika, stražnje
surround zvučnike postavite iza mjesta slušanja.
• Budući da subwoofer ne odašilje visoko usmjerene
signale, možete ga postaviti gdje god želite.
20CR
2: Priključivanje zvučnika
lijevo
4
3
B
A
Priključivanje
desno
10 mm
(13/32")
2
Surround zvučnik
Središnji zvučnik
1
A
B
desno
Subwoofer*
B
B
lijevo
Stražnji surround/prednji
visokotonski/Dva pojačala/
prednji B zvučnik**
desno
lijevo
Prednji A zvučnik
A Mono audiokabel (nije priložen)
B Kabel zvučnika (nije priložen)
nastavak
21CR
* Ako priključite subwoofer s funkcijom
automatskog stanja mirovanja, tu funkciju
isključite dok gledate filmove. Ako je funkcija
automatskog stanja mirovanja postavljena na
uključeno, subwoofer automatski prelazi u stanje
mirovanja ovisno o razini ulaznih signala, a zvuk
se možda neće emitirati.
** Napomene o priključivanju SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B priključnica.
– Ako spajate samo jedan stražnji surround
zvučnik, spojite ga na L priključnicu.
– Ako imate dodatni sustav prednjih zvučnika,
spojite ga na ove priključnice.
Opciju “SB Assign” postavite na “Speaker B”
u izborniku Speaker Settings (str. 37).
Možete odabrati prednji sustav zvučnika koji
želite korištenjem gumba SPEAKERS
na prijamniku (str. 38).
– Prednje zvučnike možete spojiti na ove
priključnice korištenjem povezivanja s dva
pojačala. (str. 22).
Opciju “SB Assign” postavite na “BI-AMP”
u izborniku Speaker Settings (str. 37).
Povezivanje s dva pojačala
Ako ne koristite stražnje surround zvučnike
i prednje visokotonske zvučnike, prednje
zvučnike možete spojiti na SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B priključnice korištenjem
povezivanja s dva pojačala.
Prednji
zvučnik (desni)
Prednji
zvučnik (lijevi)
Hi
Hi
Lo
Lo
Napomene
• Prije spajanja kabela provjerite jeste li isključili
strujni kabel za napajanje (mrežni vod).
• Prije nego što priključite strujni kabel za napajanje
(mrežni vod), provjerite dodiruju li se metalne žice
kabela zvučnika unutar priključnica SPEAKERS.
• Nakon što montirate i priključite zvučnik,
odaberite raspored zvučnika u izborniku
Speaker Settings (str. 37).
22CR
Spojite utičnice na strani Lo (ili Hi)
prednjih zvučnika na SPEAKERS FRONT A
priključnice te spojite utičnice na strani Lo
(ili Hi) prednjih zvučnika na SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B priključnice.
Provjerite jesu li metalni priključci Hi/Lo
strane priključeni na zvučnike uklonjeni sa
zvučnika kako bi se izbjegao kvar prijamnika.
Po dovršetku povezivanja s dva pojačala opciju
“SB Assign” postavite na “BI-AMP”
u izborniku Speaker Settings (str. 89).
3: Povezivanje TV-a
TV
Zvučni signali
Videosignali
ili
A*
B
Audio/video
signali
ili
C
ARC
D
A Optički digitalni kabel (nije priložen)
B Audiokabel (nije priložen)
C Komponentni videokabel (nije priložen)
D Videokabel (nije priložen)
E HDMI kabel (nije priložen)
E*
**
Preporučeno povezivanje
Drugi način povezivanja
Tvrtka Sony preporučuje da koristite odobreni
HDMI kabel ili Sony HDMI kabel.
nastavak
23CR
Priključivanje
Odabrana izlazna slika prikazuje se kada utičnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT priključite
na TV. Ovim prijamnikom možete upravljati koristeći opcije grafičkog korisničkog sučelja (GUI).
* Za uživanje u TV sadržaju koji se emitira
s višekanalnim surround zvukom iz zvučnika koji
su priključeni na prijamnik priključite A ili E.
Obavezno isključite zvuk TV-a ili aktivirajte
funkciju isključivanja zvuka.
** Ako prijamnik priključite na kompatibilni TV
s Kanalom za povrat zvuka (ARC), TV zvuk će se
emitirati iz zvučnika priključenih na prijamnik
preko HDMI TV OUT utičnice. Provjerite jeste
li opciju “Ctrl for HDMI” postavili “ON”
u izborniku HDMI postavki (str. 83). Ako želite
odabrati zvučni signal korištenjem nekog drugog,
a ne HDMI kabela (primjerice, preko optičkog
digitalnog kabela ili audiokabela), prebacite način
audioulaza korištenjem opcije INPUT MODE
(str. 86).
Napomene
• Prije spajanja kabela provjerite jeste li isključili
strujni kabel za napajanje (mrežni vod).
• Vodite računa da uključite prijamnik kada se video
i zvučni signali opreme za reprodukciju šalju TVu preko prijamnika. U slučaju da napajanje
prijamnika nije uključeno, neće se prenositi
zvučni ni videosignali.
• Spojite TV monitor ili projektor na HDMI TV
OUT ili MONITOR OUT utičnicu na prijamniku.
Možda nećete moći snimati sadržaj čak i ako
spojite opremu za snimanje.
• Ovisno o statusu veze između TV-a i antene, slika
na zaslonu TV-a može biti izobličena. U slučaju da
do toga dođe, udaljite antenu od prijamnika.
• Prilikom spajanja optičkih digitalnih kabela,
umetnite utikače i vodite računa da sjednu
na mjesto.
• Ne savijajte i ne vežite optičke digitalne kabele.
Savjeti
• Sve digitalne utičnice za zvuk kompatibilne su
s frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
• Prijamnik ima funkciju za pretvaranje
videodatoteka u druge formate. Za pojedinosti
pogledajte “Funkcija za pretvaranje videosignala”
(str. 31).
• Ako izlaznu audio utičnicu na TV-u spojite
s TV IN utičnicama za reprodukciju TV zvuka
iz zvučnika koji su povezani s prijamnikom,
postavite utičnicu za reprodukciju zvuka TV-a
na “Fixed” u slučaju da su vam na raspolaganju
opcije “Fixed” ili “Variable”.
24CR
4a: Priključivanje videoopreme
Korištenje HDMI priključka
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) je sučelje koje prenosi video
i zvučne signale u digitalnom formatu.
Spajanjem opreme koja je kompatibilna
s funkcijom Sony “BRAVIA” Sync pomoću
HDMI kabela možete pojednostaviti brojne
radnje. Pogledajte “Značajke funkcije
“BRAVIA” Sync” (str. 82).
HDMI značajke
• Digitalni zvučni signali koji se prenose preko
HDMI kabela mogu se reproducirati preko
zvučnika koji su spojeni na prijamnik.
Ovaj signal podržava Dolby Digital, DTS
i linearne PCM signale. Za pojedinosti
pogledajte “Digitalni formati zvuka koje
podržava prijamnik” (str. 68).
• Prijamnik može primati višekanalni linearni
PCM (do 8 kanala) s frekvencijom
uzorkovanja od 192 kHz ili manjom
s HDMI priključkom.
• Analogni videosignali koji ulaze kroz
utičnice VIDEO ili COMPONENT VIDEO
na prijamniku mogu se emitirati kao HDMI
signali (str. 31). Zvučni signali ne emitiraju
se iz HDMI TV OUT utičnice dok je
postupak pretvaranja slike u tijeku.
• Ovaj prijamnik podržava High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), Deep Color (Deep Colour),
x.v.Color (x.v.Colour) i 3D prijenos.
Napomene o HDMI priključcima
• Zvučni signali koji ulaze kroz utičnicu
HDMI IN emitiraju se kroz priključnice
SPEAKERS te utičnice HDMI TV OUT
i PHONES. Ne emitiraju se kroz ostale
utičnice za zvuk.
• Videosignali koji ulaze kroz utičnicu HDMI
IN mogu se emitirati samo kroz utičnicu
HDMI TV OUT. Ulazni videosignali
ne mogu se emitirati kroz utičnice
VIDEO OUT ili MONITOR OUT.
•
•
•
•
reprodukciju. Pogledajte upute za rad
isporučene s opremom za reprodukciju.
Za uživanje u 3D slici priključite 3D TV
i video opremu (Blu-rayDisc player, snimač
Blu-ray diskova, PlayStation 3 itd.) na
prijamnik korištenjem HDMI kabela velike
brzine, stavite 3D naočale i reproducirajte
3D kompatibilan sadržaj.
Ovisno o TV-u ili videoopremi, 3D slike se
možda neće prikazivati. Provjerite formate
3D slike koje podržava prijamnik (str. 127).
Ne podržava svaka HDMI oprema sve funkcije
koje su definirane određenom HDMI
verzijom. Primjerice, oprema koja podržava
HDMI, verzija 1.4, možda neće podržavati
funkciju Kanal za povrat zvuka (ARC).
Pojedinosti potražite u uputama za rad koje
su isporučene uz priključenu opremu.
Postupak spajanja kabela
• Prije spajanja kabela provjerite jeste li
isključili strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
• Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite
ih u skladu s dostupnim utičnicama
na priključenoj opremi.
• Koristite HDMI kabel velike brzine. Ako
koristite standardni HDMI kabel, 1080p,
Deep Color (Deep Colour) ili 3D slike
možda se neće ispravno prikazivati.
• Ne preporučujemo korištenje kabela za
HDMI-DVI konverziju. Kada na DVI-D
opremu priključite kabel za HDMI-DVI
konverziju, zvuk i/ili slika možda se neće
prikazivati. Spojite posebne audiokabele ili
digitalne priključne kabele, a zatim postavite
opciju “Input Assign” u izborniku Input
Option ako postoje nepravilnosti
u reprodukciji zvuka.
• Prilikom spajanja optičkih digitalnih kabela,
umetnite utikače i vodite računa da sjednu
na mjesto.
• Ne savijajte i ne vežite optičke
digitalne kabele.
Savjet
Sve digitalne utičnice za zvuk kompatibilne su
s frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
nastavak
25CR
Priključivanje
• Zvučni signali i videosignali koji ulaze preko
HDMI ulaza ne emitiraju se iz utičnice
HDMI TV OUT dok se prikazuje izbornik
grafičkog korisničkog sučelja (GUI).
• Ako želite slušati zvuk iz TV zvučnika,
opciju “Audio Out” postavite na
“TV+AMP” u izborniku HDMI Settings
(str. 99). U slučaju da ne možete
reproducirati višekanalni izvor zvuka,
postavite na “AMP”. Međutim, zvuk se
neće emitirati kroz zvučnik TV-a.
• DSD signali Super Audio CD-a ne ulaze
i ne mogu se emitirati.
• Vodite računa da uključite prijamnik kada
se video i zvučni signali opreme za
reprodukciju šalju TV-u preko prijamnika.
Ako opciju “Pass Through” postavite
na “OFF”, zvučni i videosignali neće se
prenositi u slučaju da napajanje prijamnika
nije uključeno.
• Priključena oprema može prigušiti zvučne
signale (format, frekvencija uzorkovanja,
duljina bita itd.) koji se emitiraju iz HDMI
utičnice. Provjerite postavke priključene
opreme u slučaju da je slika loša ili u slučaju
da se zvuk ne emitira iz opreme spojene
preko HDMI kabela.
• Zvuk se može prekinuti u slučaju
prebacivanja frekvencije uzorkovanja,
broja kanala ili formata zvuka zvučnih
signala koji se emitiraju pomoću opreme
za reprodukciju.
• U slučaju da priključena oprema nije
kompatibilna s tehnologijom za zaštitu
autorskih prava (HDCP), slika i/ili zvuk
iz HDMI TV OUT utičnice mogu biti
iskrivljeni ili izgubljeni.
U slučaju da do toga dođe, potražite
specifikacije priključene opreme.
• U High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD) i višekanalnom
linearnom PCM-u možete uživati samo
s HDMI priključkom.
• Postavite rezoluciju slike opreme za
reprodukciju na više od 720p/1080i kako
biste uživali u High Bitrate Audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
• Prije uživanja u višekanalnom linearnom
PCM signalu treba podesiti određene
postavke rezolucije slike na opremi za
Ako želite spojiti više digitalne
opreme, ali ne možete pronaći
slobodan ulaz
Pogledajte “Upotreba zvuka/slika iz drugih
ulaza (Input Assign)” (str. 87).
Pretvaranje videosignala
Ovaj prijamnik raspolaže funkcijom
za pretvaranje videosignala. Za pojedinosti
pogledajte “Funkcija za pretvaranje
videosignala” (str. 31).
26CR
Spajanje Blu-ray playera, DVD playera
Priključivanje
Blu-ray Disc player, DVD player
Zvučni/
videosignali
Videosignali
Zvučni signali
ili
ili
A
B
C
D
A HDMI kabel (nije priložen)
Tvrtka Sony preporučuje da koristite odobreni
HDMI kabel ili Sony HDMI kabel.
B Komponentni videokabel
(nije priložen)
C Videokabel (nije priložen)
D Koaksijalni digitalni kabel (nije priložen)
E Optički digitalni kabel (nije priložen)
F Audiokabel (nije priložen)
ili
E*
F
Preporučeno povezivanje
Drugi način povezivanja
* Prilikom spajanja opreme koja na sebi ima
utičnicu OPTICAL, postavite opciju “Input
Assign” u izborniku Input Option (str. 87).
Napomena
Obavezno promijenite zadanu postavku BD/DVD
gumba za unos na daljinskom upravljaču kako biste
mogli koristiti gumb za upravljanje DVD playerom.
Za pojedinosti pogledajte “Programiranje
daljinskog upravljača” (str. 110).
27CR
Povezivanje satelitskog birača kanala, kabelski TV tuner
Satelitski birač kanala, kabelski TV tuner
Videosignali
Zvučni/videosignali
Zvučni signali
ili
A
B
ili
C
A HDMI kabel (nije priložen)
Tvrtka Sony preporučuje da koristite odobreni
HDMI kabel ili Sony HDMI kabel.
B Komponentni videokabel
(nije priložen)
C Videokabel (nije priložen)
D Optički digitalni kabel (nije priložen)
E Audiokabel (nije priložen)
28CR
D
E
Preporučeno povezivanje
Drugi način povezivanja
Priključivanje PlayStationa 3
PlayStation 3
Zvučni/videosignali
A
A
A Apple Composite AV kabel
(nije priložen)
A HDMI kabel (nije priložen)
Tvrtka Sony preporučuje da koristite odobreni
HDMI kabel ili Sony HDMI kabel.
29CR
Priključivanje
Priključivanje iPhone i iPod uređaja
za videosadržaje
Priključivanje ostale opreme
DVD snimač, VCR
Zvučni signali
*
A *
Video
signali
Zvučni/video
signali
B
C
D
Kamkorder
videoigra
A Audiokabel (nije priložen)
B Videokabel (nije priložen)
C HDMI kabel (nije priložen)
Tvrtka Sony preporučuje da koristite odobreni
HDMI kabel ili Sony HDMI kabel.
D Audio/videokabel (nije priložen)
* Ako želite koristiti funkciju snimanja, upotrijebite
ovaj način povezivanja (str. 54).
Napomena
Obavezno promijenite zadanu postavku VIDEO 1
gumba za unos na daljinskom upravljaču kako biste
mogli koristiti gumb za upravljanje DVD snimačem.
Pojedinosti potražite u poglavlju “Programiranje
daljinskog upravljača” (str. 110).
30CR
Funkcija za pretvaranje videosignala
Utičnica OUTPUT
Utičnica INPUT
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR VIDEO OUT
HDMI IN*
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Emitiraju se videosignali.
– : Videosignali se ne emitiraju.
* HDMI videosignali ne mogu se pretvarati u komponentne videosignale i kompozitne videosignale.
Prema zadanoj postavki videosignali koji ulaze kroz priključenu opremu izlaze kako je prikazano
u gornjoj tablici. Preporučujemo da funkciju za pretvaranje videodatoteka postavite tako da
odgovara rezoluciji monitora koji koristite. Za pojedinosti pogledajte “Izbornik Video Settings”
(str. 98).
Napomene o pretvaranju
videosignala
Postupak priključivanja opreme
za snimanje
• Kada se videosignali iz VCR-a itd. pretvaraju
na ovom prijamniku, a zatim se prikazuju na
TV-u, ovisno o statusu izlaznog
videosignala, slika na TV zaslonu može
biti vodoravno iskrivljena ili se uopće
ne prikazivati.
• Ako s VCR-om koristite sustav strujnih
krugova za poboljšanje slike, to može
utjecati na pretvaranje videosignala.
Preporučujemo da na VCR-u isključite
ovu funkciju.
• Konvertirana izlazna HDMI slika na
podržava x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color
(Deep Colour) i 3D.
• Pretvoreni videosignali emitiraju se kroz
HDMI TV OUT utičnicu.
• Rezolucija signala koji se emitiraju iz HDMI
TV OUT utičnice pretvara se do 1080p.
• Postavite opciju “Resolution” na
“AUTO(CVBS)” ili “480/576i” u izborniku
Video Settings za emitiranje videosignala
iz utičnica MONITOR VIDEO OUT,
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
u slučaju da su obje spojene.
Prilikom snimanja priključite opremu za
snimanje u utičnice VIDEO 1 VIDEO OUT
na prijamniku. Kabele za ulazne i izlazne
signale priključite na istu vrstu utičnice jer
VIDEO OUT utičnice nemaju funkciju
za pretvaranje signala.
Napomena
Signali koji se emitiraju iz utičnica HDMI TV OUT
ili MONITOR OUT možda se neće pravilno snimiti.
31CR
Priključivanje
Ovaj prijamnik raspolaže funkcijom za pretvaranje videosignala.
• Kompozitni videosignali mogu se emitirati kao HDMI videosignali i komponentni videosignali.
• Komponentni videosignali mogu se emitirati kao HDMI videosignali i kompozitni videosignali.
4b: Priključivanje
audioopreme
Priključivanje iPhone, iPod,
USB uređaja
Priključivanje Super Audio CD
playera, CD playera, MD jedinice,
kazetofona
Super Audio
CD player,
CD player
A
A
iPhone, iPod,
USB uređaj
A USB kabel (nije priložen)
A
MD jedinica,
kazetofon
A Audiokabel (nije priložen)
32CR
6: Povezivanje s mrežom
Prije spajanja antena provjerite jeste
li isključili strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
Konfiguracija kućne mreže s uređajima
usklađenima s DLNA.
Ako je vaš poslužitelj (računalo itd.) priključen
na internet, i ovaj prijamnik možete priključiti
na internet korištenjem žičane LAN veze.
FM žičana antena (priložena)
AM antena u obliku
petlje (priložena)
Napomena
Način povezivanja poslužitelja (računalo itd.)
s internetom ovisi o uređajima, vašem ISP-u,
poslužitelju i usmjerniku koji se koristi.
Zahtjevi sustava
Za korištenje funkcija kućne mreže, glazbenih
usluga i funkcije PARTY STREAMING
prijamnika potrebno je sljedeće
sistemsko okruženje.
Širokopojasna veza
Za korištenje glazbenih usluga i ažuriranje
softvera prijamnika potrebna je širokopojasna
veza s internetom.
Napomene
• Kako biste spriječili nastajanje šumova u prijemu,
držite AM antenu u obliku petlje dalje od
prijamnika i ostale opreme.
• Obavezno u potpunosti raširite FM žičanu antenu.
• Nakon što priključite FM žičanu antenu, držite je
što je vodoravnije moguće.
Modem
To je uređaj koji je povezan s linijom
širokopojasne veze za komunikaciju
s internetom. Neki od ovih uređaja
integrirani su u usmjernik.
Usmjernik
• Koristite usmjernik kompatibilan
s 100 Mb/s ili većim brzinama prijenosa
kako biste uživali u sadržaju na svojoj
kućnoj mreži.
• Preporučujemo da koristite usmjernik
s ugrađenim DHCP poslužiteljem
(Dynamic Host Configuration Protocol).
Ova funkcija automatski dodjeljuje IP adrese
na LAN mreži.
LAN kabel (CAT5)
• Preporučujemo da koristite ovu vrstu kabela
za žičanu LAN mrežu.
Na neke ravne LAN kabele lako utječu
šumovi. Preporučujemo da koristite
klasične kabele.
nastavak
33CR
Priključivanje
5: Priključivanje antena
• Ako se prijamnik koristi u okruženju
u kojemu postoji šum od napajanja
električnih proizvoda ili u bučnom
mrežnom okruženju, koristite oklopljeni
LAN kabel.
Poslužitelj
Poslužitelj je uređaj koji isporučuje sadržaj
(glazbu, slike i videozapise) DLNA uređaju
u kućnoj mreži. Uređaj koji se može koristiti
kao poslužitelj (računalo itd.) mora biti spojen
na vašu žičanu LAN kućnu mrežu*.
* Pojedinosti o poslužiteljima koji su kompatibilni
s ovim prijamnikomon potražite na str. 70.
34CR
Primjer konfiguracije
Priključivanje
Crtež u nastavku prikazuje primjer konfiguracije kućne mreže s prijamnikom i poslužiteljem.
Preporučujemo da koristite žičanu vezu.
LAN kabel
(nije priložen)
Internet
Modem
Poslužitelj
LAN kabel
(nije priložen)
Usmjernik
Napomena
Ako koristite bežičnu vezu, prilikom reprodukcije
zvuka na poslužitelju (računalo itd.) može doći
do privremenih prekida.
35CR
7: Priključivanje strujnog
kabela za napajanje
(mrežni vod)
Uključite strujni kabel za napajanje (mrežni
vod) u zidnu utičnicu.
Strujni kabel za napajanje (mrežni vod)
Priprema prijamnika
Pokretanje prijamnika
Prije prvog korištenja prijamnika pokrenite
ga na sljedeći način. Ovaj se postupak
može koristiti za vraćanje na tvornički
zadane postavke.
Za izvođenje ove radnje koristite sve gumbe
prijamnika.
?/1
Do zidne utičnice
Napomena
Vodite računa da uključite prijamnik kada se video
i zvučni signali opreme za reprodukciju šalju TV-u
preko prijamnika. U slučaju da napajanje
prijamnika nije uključeno, neće se prenositi zvučni
ni videosignali.
36CR
1
Pritisnite ?/1 za isključivanje
prijamnika.
2
Držite gumb ?/1 pritisnutim
5 sekundi.
Na zaslonu se neko vrijeme prikazuje
“CLEARING”, a zatim se mijenja
u “CLEARED!”.
Promjene ili prilagodbe postavki sada
se vraćaju na zadane vrijednosti.
Postavljanje zvučnika
4
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije “SP Pattern”,
a zatim pritisnite
ili b.
5
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog rasporeda
zvučnika, a zatim pritisnite
Određivanje rasporeda zvučnika
1
Priprema prijamnika
Odaberite raspored zvučnika u skladu
sa sustavom zvučnika koji koristite.
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
6
2
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije “ Settings”,
a zatim pritisnite
ili b.
Popis izbornika Settings pojavljuje
se na zaslonu TV-a.
.
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Postavljanje stražnjih surround
zvučnika
Možete prebacivati zvučnike koje želite
koristiti, a spojeni su na SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B priključnice ovisno
o namjeni.
Napomene
• Ova postavka je dostupna samo ako je “SP Pattern”
namještena na postavku bez stražnjih surround
i prednjih visokotonskih zvučnika.
• Obavezno postavite “SB Assign” prije izvođenja
postupka automatske kalibracije.
3
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije “Speaker”, a zatim
pritisnite
ili b.
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije “ Settings”,
a zatim pritisnite
ili b.
Popis izbornika Settings pojavljuje
se na zaslonu TV-a.
3
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije “Speaker”, a zatim
pritisnite
ili b.
nastavak
37CR
4
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije “SB Assign”, a zatim
pritisnite
ili b.
5
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog parametra,
a zatim pritisnite
.
• Speaker B: Ako priključite dodatni
sustav prednjih zvučnika na
priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B, odaberite “Speaker B”.
• BI-AMP: Ako priključite prednje
zvučnike na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B korištenjem
postupka povezivanja s dva pojačala,
odaberite “BI-AMP”.
• OFF: Ako priključite stražnje surround
zvučnike ili prednje visokotonske
zvučnike na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B, odaberite “OFF”.
6
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Odabir prednjih zvučnika
Možete odabrati prednje zvučnike koje
želite koristiti.
Za izvođenje ove radnje koristite sve
gumbe prijamnika.
SPEAKERS
Uzastopno pritišćite SPEAKERS za
odabir sustava prednjih zvučnika
koje želite koristiti.
Odabrane priključnice zvučnika možete
potvrditi označavanjem pokazivača
na zaslonu.
Pokazivači
Odabrani zvučnici
SP A
Zvučnik spojen na priključnice
SPEAKER FRONT A.
SP B*
Zvučnik spojen na priključnice
SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
SP A B*
Zvučnik spojen na priključnice
SPEAKER FRONT A i SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B
(paralelno povezivanje).
Na zaslonu se prikazuje “SPK OFF”.
Zvučni signali ne emitiraju se iz
priključnica zvučnika.
* Za odabir opcije “SP B” ili “SP A B” postavite
“SB Assign” na “Speaker B” u izborniku Speaker
Settings. (str. 37).
Napomena
Ova postavka nije dostupna ako su spojene slušalice.
Upotreba AUTOMATSKE
KALIBRACIJE
Ovaj je prijamnik opremljen funkcijom
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
koja vam omogućuje izvršavanje automatske
kalibracije na sljedeći način:
• Provjerite vezu svakog pojedinog zvučnika
s prijamnikom.
• Namjestite razinu zvučnika.
• Izmjerite udaljenost od položaja slušanja
do svakog zvučnika.1)
• Izmjerite veličinu zvučnika.1)
• Izmjerite svojstva frekvencije (EQ).1)
• Izmjerite svojstva frekvencije (faza).1)2)
1)
Rezultat mjerenja se ne koristi ako je odabrana
opcija “A. DIRECT”.
2) Rezultat mjerenja se ne koristi ako se primaju
Dolby TrueHD ili DTS-HD signali s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
38CR
Funkcija DCAC služi za postizanje ispravne
ravnoteže zvuka za vašu prostoriju. Međutim,
razine zvučnika možete postaviti i ručno
prema svojim željama. Za pojedinosti
pogledajte “Test Tone” (str. 94).
Postavljanje automatske kalibracije
Mikrofon optimizatora
Priprema prijamnika
Prije provođenja postupka
automatske kalibracije
Prije provođenja postupka automatske
kalibracije provjerite sljedeće stavke.
• Montirajte i priključite zvučnike
(stranica 19, 21).
• U utičnicu AUTO CAL MIC priključite
isključivo priloženi mikrofon optimizatora.
U ovu utičnicu ne priključujte ostale vrste
mikrofona.
• Opciju “SB Assign” postavite na “BI-AMP”
u izborniku Speaker Settings ako koristite
povezivanje s dva pojačala (str. 89).
• Ako koristite priključivanje prednjih
zvučnika B, “SB Assign” postavite na
“Speaker B” u izborniku Speaker Settings
(str. 37).
• Pazite da izlaz zvučnika nije postavljen
na “SPK OFF” (str. 38).
• Provjerite da se ne upotrebljava PARTY
STREAMING (str. 78).
• Odspojite slušalice.
• Uklonite sve prepreke između mikrofona
optimizatora i zvučnika kako biste izbjegli
pogreške u mjerenju.
• Za ispravne rezultate mjerenja vodite računa
da je okruženje tiho i da nema šumova.
Primjer korištenja stražnjih
surround zvučnika
1
Ako priključujete prednje visokotonske
zvučnike, odaberite raspored zvučnika
koji ima prednje visokotonske zvučnike
(5/x.x ili 4/x.x) prilikom svakog
izvršavanja automatske kalibracije.
U suprotnom neće biti moguće izmjeriti
karakteristike prednjih visokotonskih
zvučnika.
2
U utičnicu AUTO CAL MIC
priključite priloženi mikrofon
optimizatora.
3
Postavite mikrofon optimizatora.
Napomene
• Za vrijeme kalibracije zvučnici emitiraju iznimno
glasan zvuk čiju glasnoću nije moguće smanjiti.
Vodite računa o susjedima i djeci koja se nalaze
u blizini.
• Ako je prije izvršavanja postupka automatske
kalibracije aktivirana funkcija isključivanja zvuka,
ta se funkcija automatski isključuje.
• Ako se koriste posebni zvučnici, primjerice dipolni
zvučnici, postoji mogućnost da rezultati mjerenja
neće biti točni te da se postupak automatske
kalibracije neće moći izvršiti.
Odaberite raspored zvučnika
(str. 37).
Postavite mikrofon optimizatora
u neposrednoj blizini vašeg položaja
sjedenja. Koristite stolicu ili tronožac
kako biste mikrofon optimizatora
postavili na visinu svojih ušiju.
nastavak
39CR
Potvrđivanje aktivnih
postavki subwoofera
• Dok je subwoofer povezan na sustav,
uključite ga i povećajte glasnoću prije
njegove aktivacije. Okrugli gumb LEVEL
zakrenite gotovo do sredine.
• Ako priključite subwoofer s funkcijom
prijelazne frekvencije, postavite vrijednost
na maksimum.
• Ako priključite subwoofer s funkcijom
automatskog stanja mirovanja, isključite
tu funkciju (deaktivirana).
Provođenje postupka automatske
kalibracije
?/1
Gumbi
za unos
Napomena
V/v/B/b,
Ovisno o radnim svojstvima subwoofera koji
koristite, udaljenost postavljanja može se razlikovati
od trenutačnog položaja.
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije “ Settings”,
a zatim pritisnite
ili b.
Popis izbornika Settings pojavljuje se
na zaslonu TV-a.
40CR
3
Uzastopno pritišćite B/b za
odabir opcije “Standard”, a zatim
pritisnite
.
7
• Retry: Ponovno pokreće postupak
automatske kalibracije.
• Save: Sprema rezultate mjerenja
i prekida postupak postavljanja.
• Warning: Prikazuje upozorenje u vezi
rezultata mjerenja. Pogledajte “Popis
poruka po dovršetku mjerenja
automatske kalibracije” (str. 42).
• Exit: Prekida postupak postavljanja
i ne sprema rezultate mjerenja.
8
Vrsta kalibracije se automatski postavlja
na “Engineer”.
5
Pritisnite
kako biste odabrali
opciju “START”.
6
Mjerenje će započeti kroz
pet sekundi.
Za mjerenje je potrebno otprilike
30 sekundi s testnim tonom.
Kada se mjerenje završi, oglašava se kratki
zvučni signal i mijenja se prikaz
na zaslonu.
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željene stavke, a zatim
pritisnite
.
Spremite rezultate mjerenja.
U 7. koraku odaberite opciju “Save”.
Napomene
• Možete odabrati vrstu kalibracije koju želite
korištenjem “Custom” automatske kalibracije.
(str. 43).
• Funkcija A.P.M. (Automatsko usklađivanje
faza) aktivira se nakon što spremite rezultate
mjerenja.
• Funkcija A.P.M. (Automatsko usklađivanje
faza) ne radi u sljedećim slučajevima.
– Vrsta kalibracije postavljena je na “Off” ako
koristite “Custom” automatsku kalibraciju.
(str. 43).
– Ako se primaju Dolby TrueHD ili DTS-HD
signali s frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz.
9
Isključite mikrofon optimizatora
iz prijamnika.
Napomena
U slučaju da premještate zvučnike, preporučujemo
da ponovno izvršite postupak automatske
kalibracije kako biste mogli uživati
u surround zvuku.
Savjeti
Napomena
Ako se na zaslonu prikaže kôd pogreške,
pogledajte “Popis poruka po dovršetku
mjerenja automatske kalibracije” (str. 42).
• Jedinicu udaljenosti možete promijeniti odabirom
opcije “Distance Unit” u izborniku Speaker
Settings (str. 95).
• Veličina zvučnika (“Large”/“Small”) određuje se
prema svojstvima niske frekvencije. Rezultati
mjerenja mogu varirati ovisno o položaju
mikrofona optimizatora i zvučnika te o obliku
prostorije. Preporučuje se primijeniti rezultate
mjerenja. Međutim, te postavke možete
promijeniti u izborniku Speaker Settings. Najprije
spremite rezultate mjerenja, a zatim pokušajte
promijeniti postavke.
nastavak
41CR
Priprema prijamnika
4
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije “Auto Cal.”,
a zatim pritisnite
ili b.
Poništavanje postupka
automatske kalibracije
Funkciju automatske kalibracije možete
poništiti tijekom postupka mjerenja na
sljedeći način:
– Pritisnite ?/1.
– Pritisnite gumbe za unos na daljinskom
upravljaču ili okrenite INPUT SELECTOR
na prijamniku.
– Pritisnite MUTING ili .
– Pritisnite SPEAKERS na prijamniku.
– Promijenite razinu glasnoće.
– Priključite slušalice.
– Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite
AUTO CAL.
Provjeravanje rezultata automatske
kalibracije
Za provjeru koda pogreške ili poruke
upozorenja koju ste primili u “Provođenje
postupka automatske kalibracije” (str. 40)
provedite korake opisane u nastavku.
Uzastopno pritišćite V/v za odabir
opcije “Warning” u 7. koraku iz
poglavlja “Provođenje postupka
automatske kalibracije” (str. 41),
a zatim pritisnite
.
Ako se pojavi poruka upozorenja, provjerite
poruku i nastavite koristiti prijamnik
bez promjena.
U slučaju da je to potrebno, ponovno
pokrenite postupak automatske kalibracije.
Ako se pojavi “Error Code”
Provjerite pogrešku i ponovno pokrenite
postupak automatske kalibracije.
1 Pritisnite
za odabir opcije “ENTER”.
Na zaslonu TV-a se prikazuje
poruka “RETRY?”.
2 Pritisnite B/b za odabir “YES”, a zatim
pritisnite
.
3 Ponovite korake od 6 do 9 u poglavlju
“Provođenje postupka automatske
kalibracije” (str. 40).
42CR
Popis poruka po dovršetku
mjerenja automatske kalibracije
Prikaz i objašnjenje
Kôd pogreške 31
Opcija SPEAKERS je isključena. Ponovno postavite
zvučnik i pokrenite postupak automatske
kalibracije.
Kôd pogreške 32
Nije pronađen niti jedan zvučnik. Provjerite je
li mikrofon optimizatora pravilno priključen
i ponovno pokrenite postupak automatske
kalibracije.
Ako je mikrofon optimizatora pravilno priključen,
a kôd pogreške se i dalje prikazuje, možda je oštećen
kabel mikrofona optimizatora.
Kôd pogreške 33
• Nije spojen niti jedan prednji zvučnik ili je spojen
samo jedan prednji zvučnik.
• Nije spojen mikrofon optimizatora.
• Lijevi ili desni surround zvučnik nije spojen.
• Spojeni su stražnji surround zvučnici ili prednji
visokotonski zvučnici iako surround zvučnici nisu
spojeni. Spojite surround zvučnike na SPEAKERS
SURROUND priključnice.
• Stražnji surround zvučnik spojen je samo na
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B R priključnice. Ako spajate
samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga
na SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B L priključnice.
• Prednji lijevi ili prednji desni visokotonski
zvučnik nije spojen.
Upozorenje 40
Postupak mjerenja je završen s utvrđenom visokom
razinom buke. Ponovno provedite mjerenje
u tihom okruženju kako biste postigli bolje
rezultate.
Upozorenje 41
Upozorenje 42
Signal iz mikrofona je prejak.
• Udaljenost između zvučnika i mikrofona
može biti premala. Udaljite zvučnik i mikrofon
i ponovno provedite mjerenje.
Upozorenje 43
Nije moguće odrediti udaljenost i položaj
subwoofera. Uzrok tome može biti šum. Provedite
mjerenje u tihom okruženju.
Nema upozorenja
Nema poruke upozorenja.
Savjet
Ovisno o položaju subwoofera rezultati mjerenja
mogu varirati. Neće nastati problemi čak i ako
nastavite koristiti prijamnik s istom vrijednosti.
Prilagođavanje automatske
kalibracije
Automatsku kalibraciju možete prilagoditi
tako da odaberete željenu vrstu kalibriranja.
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir opcije “ Settings”,
a zatim pritisnite
ili b.
Popis izbornika Settings pojavljuje
se na zaslonu TV-a.
3
Uzastopno pritišćite V/v
za odabir opcije “Auto Cal.”,
a zatim pritisnite
ili b.
4
Uzastopno pritišćite B/b za
odabir “Custom”, a zatim
pritisnite
.
5
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željene vrste kalibracije,
a zatim pritisnite
.
• Full Flat: Mjeri frekvenciju svakog
zvučnika.
• Engineer: Postavlja svojstva frekvencije
“standard tvrtke Sony za prostoriju
za slušanje”.
• Front Reference: Prilagođava svojstva
svih zvučnika kako bi odgovarala
svojstvima prednjih zvučnika.
• Off: Isključuje razinu ekvilizatora
za automatsku kalibraciju i funkciju
A.P.M. (Automatsko usklađivanje faza).
Postavke mreže na prijamniku moraju
biti ispravno namještene kako biste mogli
koristiti mrežne funkcije prijamnika.
Postupak koji se koristi za automatsko
postavljanje IP adrese (DHCP) objašnjen
je u nastavku.
U ovom slučaju usmjernik koji je povezan
s prijamnikom ili davateljem internetskih
usluga mora podržavati DHCP.
HOME
NETWORK
V/v/b,
MENU
1
Pritisnite HOME NETWORK za
odabir funkcije Home Network.
2
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
3
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir “ Settings”, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir “Network”, a zatim
pritisnite
.
5
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir “Settings”, a zatim
pritisnite
.
Napomena
Vrstu kalibracije postavite na “Off” ako želite
dekodirati DTS 96/24 format zvuka.
6
Pritisnite
za potvrdu
odabrane vrste kalibracije.
7
Ponovite korake od 5 do 9
u poglavlju “Provođenje
postupka automatske
kalibracije” (str. 40).
Priprema prijamnika
1
Konfiguriranje postavki
mreže na prijamniku
nastavak
43CR
6
7
Uzastopno pritišćite V/v
za odabir “Auto”, a zatim
pritisnite
.
Vodič za rad sa zaslonskim
izbornikom
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir “Do Not Use”, a zatim
pritisnite
.
Zaslon za potvrdu pojavljuju se na
zaslonu TV-a.
8
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir “OK”, a zatim pritisnite
.
Na zaslonu TV-a prikazuje se poruka
“Connecting”.
Poruka “Complete!” pojavljuje se po
dovršetku namještanja mrežnih postavki,
a zatim pritisnite
.
Na zaslonu se ponovno prikazuje izbornik
Network Settings. (Ovisno o mrežnom
okruženju, mrežne postavke se prikazuju
nakon nekog vremena.)
Ako se na zaslonu prikazuje poruka
“No Connection”, provedite postupak
opisan u poglavlju “Izbornik Network
Settings” (str. 100).
9
Namjestite postavke poslužitelja.
Za slušanje zvučnog sadržaja
pohranjenog na poslužitelju morate
najprije postaviti poslužitelj (str. 70).
Ručno postavljanje mrežnih
postavki
Pogledajte “Postupak ručnog postavljanja
IP adrese” (str. 100) ili “Postupak ručnog
postavljanja Proxy poslužitelja” (str. 100).
Savjet
Prilikom provjere mrežnih postavki pogledajte
“Provjera informacija o mreži” (str. 100).
44CR
Izbornik prijamnika možete prikazati na
zaslonu TV-a i odabrati funkciju koju želite
koristiti na zaslonu TV-a pritiskom V/v/B/b
i
na daljinskom upravljaču.
Za prikaz izbornika prijamnika na zaslonu
TV-a provjerite je li prijamnik u načinu rada
“GUI MODE” slijedeći korake u uključivanje
i isključivanje načina “GUI MODE” (str. 45).
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Korištenje izbornika
1
Prebacite ulaz na TV-u za prikaz
slike izbornika.
2
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
3
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog izbornika,
a zatim pritisnite
ili b
za pristup izborniku.
Pregled glavnih izbornika
Ikona izbornika
Ulaz
Music
Video
4
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željene stavke izbornika,
a zatim pritisnite
za pristup
stavki izbornika.
5
Ponovite korake 3 i 4 za odabir
željenog parametra.
Odabire glazbu s poslužitelja
na kućnoj mreži (str. 74),
glazbene usluge (str. 76),
iPhone/iPod (str. 50) ili USB
uređaj (str. 52).
Odabire videozapis s iPhone
ili iPod uređaja (str. 50).
FM/AM/SR
Odabire ugrađeni FM/AM
radio (str. 55) ili priključeni
satelitski birač kanala
(str. 58).
Settings
Možete podesiti postavke
zvučnika, surround efekt,
ekvilizator, zvuk, video
i ostale ulaze priključene
na HDMI utičnice (str. 92).
Korištenje izbornika opcija
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Kada pritisnite TOOLS/OPTIONS, prikazuju
se izbornici opcija za odabrani glavni izbornik.
Možete odabrati povezanu funkciju bez
ponovnog odabira izbornika.
Za izlazak iz izbornika
1
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite MENU.
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
Uključivanje i isključivanje načina
“GUI MODE”
Pritisnite GUI MODE. Na zaslonu se prikazuje
“GUI ON” ili “GUI OFF”, ovisno o načinu koji
ste odabrali.
nastavak
45CR
Priprema prijamnika
Popis stavki izbornika pojavljuje se
na zaslonu TV-a.
Input”.
Primjer: kada odaberete “
Opis
Odabire opremu ulaznog
izvora koja je priključena
na prijamnik (str. 46).
2
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog izbornika,
a zatim pritisnite
ili b
za pristup izborniku.
Popis stavki izbornika pojavljuje se
na zaslonu TV-a.
Input”.
Primjer: kada odaberete “
Osnovne radnje
Reprodukcija s opreme
ulaznog izvora
?/1
Gumbi za
unos
3
Dok je prikazan popis stavki
izbornika pritisnite TOOLS/
OPTIONS.
SOUND
FIELD +/–
Pojavljuje se izbornik opcija.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
5
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željene stavke izbornika
opcija, a zatim pritisnite
ili b.
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog parametra,
a zatim pritisnite
.
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
Izlaz iz izbornika opcija
Pritisnite MENU.
2
Odaberite “
Input”, a zatim
pritisnite
ili b.
Popis stavki izbornika pojavljuje se
na zaslonu TV-a.
46CR
3
Odaberite opremu koju želite
i pritisnite
.
4
Uključite opremu i započnite
reprodukciju.
5
Pritisnite MASTER VOL +/– ili
2 +/– za prilagođavanje
glasnoće.
Također možete koristiti MASTER
VOLUME na prijamniku.
6
Pritisnite SOUND FIELD +/–
za uživanje u surround zvuku.
• Za odabir željene opreme okrenite gumb INPUT
SELECTOR na prijamniku ili pritisnite gumbe
za unos na daljinskom upravljaču.
• Možete podešavati glasnoću na različite načine
ovisno o brzini kojom okrećete gumb MASTER
VOLUME na prijamniku.
Za brzo povećanje ili smanjenje glasnoće: brzo
okrenite gumb za podešavanje.
Za fino podešavanje: sporo okrećite gumb
za podešavanje.
• Možete podešavati glasnoću na različite načine
ovisno o načinu na koji pritišćete i držite
gumb MASTER VOL +/– ili 2 +/–
na daljinskom upravljaču.
Za brzo povećanje ili smanjenje glasnoće: pritisnite
i držite gumb.
Za fino podešavanje: pritisnite gumb i odmah
ga pustite.
Aktiviranje funkcije isključivanja
zvuka
Pritisnite MUTING ili .
Funkciju isključivanja zvuka možete poništiti
na sljedeći način.
• Pritisnite MUTING ili ponovno .
• Povećava glasnoću.
• Isključite prijamnik.
• Provedite postupak automatske kalibracije.
Napomena kako biste izbjegli
oštećenja zvučnika
Vodite računa da smanjite glasnoću prije nego
isključite prijamnik.
Također možete koristiti gumbe 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
ili MUSIC na prijamniku. Pojedinosti
potražite na str. 65.
47CR
Osnovne radnje
Nestaje zaslon izbornika a pojavljuje
se zaslon reprodukcije s vanjskih ulaza.
Mogući ulazi:
• BD/DVD: Blu-ray Disc player ili
DVD player itd. priključen u utičnicu
BD/DVD.
• GAME: PlayStation 3 itd. priključen
u utičnicu GAME.
• SAT/CATV: Satelitski birač kanala itd.
priključen u utičnicu SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: VCR itd.
priključen u utičnicu VIDEO 1 ili
VIDEO 2.
• TV: TV priključen u utičnicu TV.
• MD/TAPE: MD jedinica, kazetofon itd.
priključen u utičnicu MD/TAPE.
• SA-CD/CD: Super Audio CD ili
CD player itd. priključen u utičnicu
SA-CD/CD.
Savjeti
Unos naziva za ulaz (Name Input)
Možete unijeti naziv od najviše 8 znakova
za ulaze i prikazati ga na zaslonu.
Mnogo je preglednije ako se na zaslonu
prikazuje oprema s nazivima umjesto utičnica.
1
Odaberite ulaz kojemu želite dati
Input”.
naziv sa zaslona “
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
3
Odaberite “Name Input”, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir odgovarajućeg znaka,
a zatim pritisnite b.
Pritiskom B/b možete pomicati položaj
ulaza prema natrag i prema naprijed.
5
Ponovite korak 4 za unos jednog
po jednog znaka, a zatim
pritisnite
.
Naziv koji ste unijeli već je registriran.
48CR
Reprodukcija s uređaja iPhone i iPod
Možete uživati u glazbi i videozapisima s iPhone i iPod uređaja tako da uređaj priključite u iPhone/
iPod priključnicu na prijamniku.
Pojedinosti o priključivanju iPhone i iPod uređaja potražite na stranicama 29, 32.
Kompatibilni modeli iPod i iPhone uređaja
iPod touch
4. generacija
iPod touch
3. generacija
iPod touch
2. generacija
iPod touch
1. generacija
iPod nano
6. generacija
iPod nano
5. generacija
(kamera)
iPod nano
4. generacija
(video)
iPod nano
3. generacija
(video)
iPod nano
2. generacija (aluminijski)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Napomene
• Tvrtka Sony ne može preuzeti odgovornost u slučaju da su podaci snimljeni na iPod ili iPhone uređaju
izgubljeni ili oštećeni tijekom upotrebe uređaja priključenog na ovaj prijamnik.
• Ovaj proizvod posebno je oblikovan za rad s iPod ili iPhone uređajem i certificiran je u skladu sa standardima
izvedbe tvrtke Apple.
49CR
Osnovne radnje
Na ovom prijamniku možete koristiti sljedeće modele iPod i iPhone uređaja. Prije nego ga počnete
koristiti ažurirajte svoj iPod ili iPhone uređaj najnovijim softverom.
Odabir načina upravljanja iPhone
i iPod uređajima
Možete odabrati način upravljanja iPhone
i iPod uređajima koristeći izbornik GUI ili
iPhone CTRL na daljinskom upravljaču.
Možete koristiti izbornik GUI za pretraživanje
sadržaja iPod ili iPhone uređaja.
Svim radnjama možete upravljati i tako da
pregledavate informacije na zaslonu kada
je isključen način “GUI MODE”.
Korištenje iPhone i iPod uređaja
s načinom “System GUI”
1
Provjerite je li opcija “System
GUI” odabrana u 4. koraku
u “Odabir načina upravljanja
iPhone i iPod uređajima” (str. 50).
2
Odaberite “iPhone/iPod”, a zatim
pritisnite
.
3
Odaberite željeni sadržaj s popisa
sadržaja, a zatim pritisnite
.
V/v/B/b,
Počinje reprodukcija odabranog sadržaja,
a na zaslonu TV-a se prikazuju
informacije o glazbenim i videozapisima.
TOOLS/
OPTIONS
Napomena
MENU
Videosignali iz iPhone i iPod uređaja
pretvaraju se na ovom prijamniku, a zatim se
prikazuju na TV-u, ovisno o statusu izlaznog
videosignala.
Za pojedinosti pogledajte “Funkcija za
pretvaranje videosignala” (str. 31).
iPhone
CTRL
1
2
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
Odabir načina reprodukcije
Odaberite “ Music” ili
Video”, a zatim pritisnite
“
ili b.
Možete promijeniti način reprodukcije
korištenjem TOOLS/OPTIONS na
daljinskom upravljaču.
• Repeat: Off/One/All
• Shuffle: Off/Songs/Albums
• Audiobooks: Slower/Normal/Faster
Ako je priključen iPhone ili iPod uređaj,
na zaslonu TV-a prikazuje se “iPhone/
iPod”.
3
Odaberite “iPhone/iPod”, a zatim
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
4
50CR
Odaberite “System GUI” ili
“iPod”, a zatim pritisnite
.
Korištenje iPhone i iPod uređaja
s načinom “iPod”
1
Provjerite je li “iPod” odabrano
u 4. koraku u “Odabir načina
upravljanja iPhone i iPod
uređajima” (str. 50).
2
Odaberite “iPhone/iPod”, a zatim
pritisnite
.
3
Odaberite željeni sadržaj pomoću
izbornika iPhone/iPod.
Pojedinosti o korištenju iPhone i iPod
uređaja potražite u uputama za rad koje
su priložene uz iPhone ili iPod uređaj.
Upravljanje iPhone ili iPod
uređajem pomoću daljinskog
upravljača
SHIFT
Pritisnite
Radnja
N
Pokreće reprodukciju.
X, x
Pauzira reprodukciju.
m/M
Brzo pomicanje prema natrag ili
prema naprijed.
./>
Vodi na prethodnu/sljedeću
datoteku.
B•/•b
Preskače na prethodni/sljedeći
album.
,b
Ulazi u odabranu stavku.
MENU,
Vraća na prethodni hijerarhijski
RETURN, B zaslon/mapu.
V/v
Odabire prethodnu/sljedeću stavku.
REPEAT*
Aktivira način rada za ponovljenu
reprodukciju.
SHUFFLE*
Aktivira način rada za izmiješanu
reprodukciju.
* Pritisnite SHIFT, a zatim ovaj gumb.
Napomene za iPhone i iPod
uređaje
USB
V/v/B/b,
Popis poruka na iPhone ili iPod
uređaju
RETURN
MENU
B•/•b
• iPhone i iPod uređaj puni se kada je povezan
s prijamnikom dok je prijamnik uključen.
• S ovog sustava ne možete prenositi pjesme
na iPhone ili iPod uređaj.
• Nemojte uklanjati iPhone ili iPod uređaj
tijekom rada. Kako biste izbjegli oštećenje
podataka na iPhone ili iPod uređaju,
isključite prijamnik prije povezivanja
ili uklanjanja iPhone ili iPod uređaja.
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
Poruka i objašnjenje
x
Loading
Prijamnik učitava informacije iz iPhone ili
iPod uređaja.
N
X
Reading
Prijamnik prepoznaje i čita informacije iPhone
ili iPod uređaja.
No Support
Priključen je nepodržani iPhone ili iPod uređaj.
No Device
iPhone ili iPod uređaj nije priključen.
No Music/No Video
Nije pronađen niti jedan glazbeni ili videozapis.
HP No Support
Ako je priključen iPhone ili iPod uređaj, zvuk
se neće reproducirati kroz slušalice.
51CR
Osnovne radnje
iPhone ili iPod uređajem možete upravljati
pomoću gumba na daljinskom upravljaču
prijamnika.
Pritisnite USB prije nego što počnete koristiti
gumbe u nastavku.
Naziv proizvoda Naziv modela
Reprodukcija s USB uređaja
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
Možete uživati u glazbi s USB uređaja tako da
uređaj priključite u
(USB) priključnicu
na prijamniku.
Pojedinosti o priključivanju USB uređaja
potražite u “Priključivanje iPhone, iPod,
USB uređaja” (str. 32).
Formati glazbenih datoteka koje prijamnik
može reproducirati navedeni su u nastavku:
Format datoteke
Nastavci
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC*
“.m4a”, “.3gp”, “.mp4”
WMA9 Standard*
“.wma”
* Prijamnik ne reproducira datoteke kodirane
tehnologijom DRM.
Kompatibilni USB uređaji
Na ovom prijamniku možete koristiti sljedeće
modele Sony USB uređaja. Na ovom
prijamniku nije moguće koristiti ostale
USB uređaje.
Odobreni USB uređaji tvrtke Sony
Naziv proizvoda Naziv modela
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Napomene
• Prijamnik ne može čitati podatke u NTFS formatu.
• Prijamnik ne može čitati podatke koji nisu
spremljeni na prvoj particiji tvrdog diska.
• Ne koristite USB uređaje koji nisu odobreni.
Ne možemo jamčiti ispravan rad modela koji
nisu navedeni na ovom popisu.
• Pravilan rad nije moguće uvijek jamčiti, čak i ako
koristite isključivo odobrene USB uređaje.
• Neke od ovih USB uređaja nećete moći kupiti
u određenim područjima.
• Prilikom formatiranja gore navedenih modela
vodite računa da formatiranje provodite koristeći
sami model ili program za formatiranje proizveden
za taj model.
• Prilikom priključivanja USB uređaja na prijamnik
vodite računa da uređaj priključite tek nakon
što s njegovog zaslona nestane poruka
“Creating Library” ili “Creating Database”.
Korištenje USB uređaja
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F / S639F
V/v/B/b,
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
52CR
MENU
1
Pritisnite USB ili AMP prije nego počnete
koristiti gumbe u nastavku.
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Odaberite “ Music”, a zatim
pritisnite
ili b.
Ako je priključen USB uređaj, na zaslonu
TV-a prikazuje se “USB”.
3
USB uređajem možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača prijamnika.
Informacije o glazbenim sadržajima
pojavljuju se na zaslonu TV-a.
Odabir načina reprodukcije
Možete promijeniti način reprodukcije
korištenjem TOOLS/OPTIONS
na daljinskom upravljaču.
• Repeat: Off/One/All/Folder
Upravljanje USB uređajem
pomoću daljinskog upravljača
USB uređajem možete upravljati pomoću
gumba na daljinskom upravljaču prijamnika
koji su opisani u nastavku.
AMP
SHIFT
USB
FOLDER +/
–
./>,
REPEAT
m/M
N
x
X
Radnja
N
Pokreće reprodukciju.
X
Pauzira reprodukciju.
x
Zaustavlja reprodukciju.
m/M
Brzo pomicanje prema natrag
ili prema naprijed.
./>
Vodi na prethodnu/sljedeću
datoteku.
FOLDER +/–
Vodi na prethodnu/sljedeću
mapu.
REPEAT*
Aktivira način rada za ponovljenu
reprodukciju.
* Pritisnite SHIFT, a zatim ovaj gumb.
Napomene za USB uređaje
• Ako je priključivanje potrebno provesti
korištenjem USB kabela, priključite
USB kabel koji je bio priložen uz USB uređaj
i spojite se. Pojedinosti o načinu rada
potražite u uputama za rad koje su priložene
uz USB uređaj koji želite spojiti.
• Prijamnik i USB uređaj nemojte spajati
preko USB koncentratora.
• Ako je priključen USB uređaj, na zaslonu
se prikazuje “Reading”.
• Može proći do 10 sekundi prije nego što se
prikaže poruka “Reading”, ovisno o vrsti
priključenog USB uređaja.
• Ako je priključen USB uređaj, prijamnik čita
sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB
uređaju ima previše mapa ili datoteka, za
čitanje USB uređaja može biti potrebno
dulje vrijeme.
• Prijamnik može prepoznati najviše
– 100 mapa (uključujući mapu “ROOT”).
– 100 zvučnih datoteka za svaku mapu.
– 8 razina mapa (datoteke prikazane
u obliku strukture stabla, uključujući
mapu “ROOT”).
Maksimalni broj zvučnih datoteka i mapa
može varirati ovisno o strukturi datoteka
i mapa.
Na USB uređaj ne spremajte ostale vrste
datoteka ili bespotrebne mape.
nastavak
53CR
Osnovne radnje
Odaberite “USB”, a zatim
pritisnite
.
Pritisnite
• Nije moguće zajamčiti kompatibilnost sa
svim verzijama programa za kodiranje/
pisanje, uređajima za snimanje i medijima za
snimanje. Nekompatibilan USB uređaj može
prouzročiti šum, reprodukcija može biti
isprekidana ili se uopće ne može pokrenuti.
• Reprodukcija se pokreće tek nakon
određenog vremena u slučaju da:
– je struktura mape iznimno složena.
– je kapacitet memorije prevelik.
• Ovaj prijamnik ne podržava nužno sve
funkcije kojima priključeni USB uređaj
raspolaže.
• Redoslijed reprodukcije na prijamniku
može se razlikovati od redoslijeda
reprodukcije na priključenom USB uređaju.
• Mape u kojima nema zvučnih datoteka se
preskaču.
• Prilikom reprodukcije iznimno dugih
pjesama neke radnje mogu uzrokovati
kašnjenje u reprodukciji.
1
Također možete koristiti INPUT
SELECTOR na prijamniku.
2
3
No Support
Spojen je nepodržani USB uređaj, spojen
je nepoznati uređaj ili
je USB uređaj priključen preko USB koncentratora.
(str. 52).
No Device
Niti jedan USB uređaj nije spojen.
No Track
Niti jedna pjesma nije pronađena.
Snimanje pomoću prijamnika
Pomoću prijamnika možete snimati sadržaj
s audioopreme (npr., CD snimač)
ili videoopreme (npr., VCR, DVD snimač).
Pogledajte upute za rad priložene uz opremu
za snimanje.
54CR
Pripremite opremu za snimanje.
Primjer 1 (snimanje zvuka):
Umetnite prazan MD ili vrpcu u jedinicu
za snimanje i podesite razinu snimanja.
Primjer 2 (snimanje videozapisa):
Umetnite praznu videovrpcu itd.
u opremu za snimanje (priključena
u utičnice VIDEO 1 OUT).
Poruka i objašnjenje
Device Error
Sustav ne može prepoznati memoriju USB uređaja
(str. 52).
Pripremite opremu za
reprodukciju i započnite
reprodukciju.
Primjer 1 (snimanje zvuka):
Odaberite postaju koju želite snimati.
Primjer 2 (snimanje videozapisa):
Umetnite videovrpcu koju želite kopirati
u VCR.
Popis poruka na USB uređaju
Reading
Prijamnik prepoznaje i čita informacije
s USB uređaja.
Pritisnite jedan od gumba za unos
kako biste odabrali opremu
za reprodukciju pomoću koje
želite snimati.
4
Pokrenite snimanje na opremi
za snimanje, a potom pokrenite
opremu za reprodukciju.
Napomene
• Neki izvori sadrže zaštitu autorskih prava kako
bi spriječili presnimavanje. U tom slučaju nećete
moći snimati s izvora.
• Iz analogne izlazne utičnice emitiraju se samo
analogni ulazni signali (za snimanje).
• HDMI zvuk nije moguće snimiti.
• Dok se snimanju samo kompozitni videosignali,
funkcija automatskog stanja mirovanja prijamnika
može se pokrenuti i prekinuti snimanje. U tom
slučaju postavite “Auto Standby” na “OFF”
(str. 103).
2
Rad tunera
U izborniku odaberite “ FM FM” ili
ili b.
“ AM AM”, a zatim pritisnite
Na zaslonu TV-a prikazuje se popis FM
ili AM izbornika.
Slušanje FM/AM radija
FM i AM radio možete slušati preko
ugrađenog tunera. Prije pokretanja provjerite
jeste li priključili FM i AM antene na
prijamnik (str. 33).
Savjet
Automatsko namještanje postaje
(Auto Tuning)
1
Odaberite “Auto Tuning”, a zatim
pritisnite
ili b.
2
Pritisnite V/v.
Skala za namještanje prikazana je u nastavku.
FM
AM
SAD, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Europa, Australija
50 kHz
9 kHz
Pritisnite V za pretraživanje od nižih
prema višim vrijednostima, pritisnite v
za pretraživanje od viših prema nižim
vrijednostima.
Prijamnik prekida pretraživanje
čim namjesti postaju.
* AM skalu za namještanje moguće je promijeniti
(str. 56).
U slučaju slabog FM stereo
prijema
SHIFT
1 Namjestite postaju koju želite slušati
Brojčani
gumbi
korištenjem opcija Auto Tuning, Direct
Tuning (str. 55) ili odaberite memoriranu
postaju po želji (str. 57).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3 Odaberite “FM Mode”, a zatim pritisnite
ili b.
4 Odaberite “MONO”, a zatim pritisnite .
Izravno namještanje postaje
(Direct Tuning)
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Pritiskom brojčanih gumba možete izravno
unijeti frekvenciju postaje.
1
Odaberite “Direct Tuning”,
a zatim pritisnite
ili b.
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
nastavak
55CR
Rad tunera
Područje
2
Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčani gumb za unos
frekvencije.
Primjer 1: FM 102.50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
* Pritisnite 0 samo za europske i australske
modele.
Savjet
Podesite smjer AM antene u obliku petlje
za optimalni prijem nakon namještanja
AM postaje.
3
Pritisnite
.
Ako ne možete namjestiti postaju
Prikazuje se “– – – .– – MHz” a zaslon se vraća
na trenutnu frekvenciju.
Provjerite jeste li unijeli ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite 2. korak. Ako i dalje ne
možete namjestiti postaju, možda se ta
frekvencija ne koristi u području u kojem
se nalazite.
Promjena AM skale za namještanje
(Samo američki i kanadski modeli)
AM skalu za namještanje možete postaviti
na 9 kHz ili 10 kHz pomoću gumba
na prijamniku.
?/1
TUNING MODE
1
56CR
Pritisnite ?/1 za isključivanje
prijamnika.
2
Držeći pritisnut gumb
TUNING MODE pritisnite ?/1
na prijamniku.
Trenutna AM skala za namještanje
promijenjena je u 9 kHz (ili 10 kHz).
Za vraćanje skale na 10 kHz (ili 9 kHz)
ponovite gore opisani postupak.
Napomene
• Ovisno o postavkama, prijamnik će promijeniti
AM skalu za namještanje nakon određenog
vremena.
• Sve memorirane postaje se brišu kada promijenite
skalu za namještanje.
Slušanje memoriranih postaja
Postavljanje FM/AM
radiopostaja unaprijed
(Preset Tuning)
1
U izborniku odaberite “ FM FM” ili
ili b.
“ AM AM”, a zatim pritisnite
2
Odaberite željenu postaju.
Možete pohraniti do 30 FM i 30 AM postaja
kao svoje omiljene postaje.
Dostupni su brojevi za memoriranje
od 1 do 30.
V/v/B/b,
Unos naziva memoriranih postaja
(Name Input)
1
2
Namjestite postaju koju želite
memorirati korištenjem opcije
Auto Tuning (str. 55) ili Direct
Tuning (str. 55).
1
Na zaslonu “ FM FM” ili “ AM AM”
odaberite broj memorirane
postaje kojoj želite dati naziv.
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
3
Odaberite “Name Input”, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir odgovarajućeg znaka,
a zatim pritisnite b.
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
3
Odaberite “Memory”, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Odaberite broj memoriranja
i pritisnite
.
Postaja se sprema pod odabranim
brojem memoriranja.
5
Rad tunera
TOOLS/
OPTIONS
Pritiskom B/b možete pomicati položaj
ulaza prema natrag i prema naprijed.
5
Ponovite korak 4 za unos jednog
po jednog znaka, a zatim
pritisnite
.
Naziv koji ste unijeli već je registriran.
Ponovite korake od 1 do 4
za pohranu druge postaje.
Postaju možete spremiti na sljedeći način:
• AM pojas: AM 1 do AM 30
• FM pojas: FM 1 do FM 30
57CR
Primanje RDS emitiranja
Slušanje satelitskog radija
(Samo europski i australski modeli)
(Samo američki i kanadski modeli)
Ovaj prijamnik omogućava korištenje usluge
RDS (Radijski podatkovni sustav) koja
omogućuje radiopostajama slanje dodatnih
informacija zajedno s redovitim programskim
signalom. Ovaj prijamnik nudi praktične RDS
značajke kao što je zaslon s nazivom
programske usluge. Usluga RDS dostupna
je samo za FM postaje.*
* Neke FM postaje ne pružaju RDS uslugu, a vrsta
usluga se također razlikuje od postaje do postaje.
Ako niste upoznati s RDS uslugama u području
u kojem se nalazite, potražite pojedinosti o RDS
uslugama na lokalnim radiopostajama.
Jednostavno odaberite postaju
u FM pojasu.
Kada namjestite postaju koja omogućuje
RDS usluge, pali se “RDS”, a na zaslonu TV-a
i ploči zaslona pojavljuje se naziv programske
usluge*.
* Ako RDS emitiranje nije primljeno, naziv
programske usluge neće se pojaviti.
Napomene
• RDS neće ispravno funkcionirati ako postaja koju
ste namjestili ne prenosi RDS signal ili jačina
signala nije dovoljna.
• Neka slova koja se mogu prikazati na zaslonu TVa ne mogu se prikazati na ploči zaslona.
Savjet
Dok se prikazuje naziv programske usluge
frekvenciju možete provjeriti uzastopnim
pritiskanjem DISPLAY (str. 109).
Za slušanje satelitskog radija na Sirius-Ready®
prijamniku morate dodati Sirius satelitski
birač kanala (prodaje se zasebno). Sirius
satelitski radio dostupan je stanovnicima
Sjedinjenih Američkih Država (osim Aljaske
i Havaja), Portorika i Kanade.
Satelitski radio pruža nevjerojatno raznovrsnu
glazbu bez reklama, od popa, rocka, countryja,
preko R&B-a, hip-hopa do jazza, klasične
glazbe i još mnogo više, a također prenosi i sva
vrhunska profesionalna i amaterska sportska
događanja, uključujući detaljna izvješća
s utakmica, stručne sportske emisije i analize.
Na raspolaganju vam je također i vrhunska
zabava, talk showovi, obiteljski programi,
lokalne prometne vijesti, vremenska prognoza
i novosti iz najpouzdanijih izvora.
Nakon što nabavite Sirius tuner, morate
aktivirati i pretplatiti se na uslugu kako biste
mogli slušati satelitski radio. Uz satelitski birač
kanala dobivate i upute za jednostavnu
instalaciju i postavljanje. Na raspolaganju su
brojni paketi za programiranje, uključujući
dodavanje opcije programiranja “The Best
of XM” Sirius tuneru, što vam omogućuje
uživanje u najpopularnijem programiranju
među ovim uslugama. Paket “The Best of XM”
trenutačno nije dostupan pretplatnicima
Sirius satelitskog radija u Kanadi.
Nude se i obiteljski prijateljski paketi
s ograničenjem pristupa kanalima koji
sadrže naprednije programiranje.
Za pretplatu na Sirius radio klijenti iz SAD-a
mogu posjetiti www.sirius.com ili nazvati broj
1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474). Klijenti
iz Kanade mogu posjetiti adresu
www.siriuscanada.ca.
58CR
Povezivanje satelitskog
radio tunera
Priprema za slušanje
satelitskog radija
Priključite SiriusConnect Home tuner.
Ako koristite SiriusConnect Home tuner
s ovim prijamnikom, obavezno priključite
strujni prilagodnik koji je priložen uz tuner
u zidnu utičnicu.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
Utičnica SIRIUS
MENU
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Odaberite “ SR SR”, a zatim
pritisnite
ili b.
3
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
Provjera ID broja
1
Napomena
Pazite da su SiriusConnect Home tuner, antena i
strujni prilagodnik udaljeni od kabela zvučnika
i kabela za napajanje kako biste izbjegli šumove
u prijemu.
2
U izborniku opcija odaberite
“Sirius ID”, a zatim pritisnite
.
Potražite Sirius ID na zaslonu TV-a
i unesite ga u predviđeni prostor.
Sirius ID:_________________________
Sirius ID možete provjeriti i na zaslonu
prijamnika.
59CR
Rad tunera
1
Provjera stanja primanja
(Antenna Aiming)
1
2
Odabir kanala prema kategoriji
(Category Mode)
U izborniku opcija odaberite
“Antenna Aiming”, a zatim
pritisnite
.
Možete odabrati kanal iz jedne kategorije ili
iz svih kategorija.
1
Dok provjeravate kvalitetu
prijema podesite smjer antene
za optimalni prijem.
Odaberite kategoriju, a zatim
pritisnite
.
• All: Možete odabrati kanal iz
svih kategorija.
• (naziv kategorije): Možete odabrati
kanal iz jedne kategorije.
Za izlazak iz izbornika
Napomena
Pritisnite MENU.
Kada se prikazuje zaslon “Preset Mode”,
pritisnite TOOLS/OPTIONS, a zatim
uzastopno pritišćite V/v kako biste odabrali
“Category Mode”.
Odabir kanala
satelitskog radija
2
Odaberite kanal, a zatim
pritisnite
.
Prima se odabrani kanal. Na TV zaslonu
prikazuju se informacije o kanalu.
SHIFT
Brojčani
gumbi
Napomena
Kada odaberete kanal u načinu “Category Mode”,
kanal koji ste odabrali možda nije onaj u kategoriji
koju želite. Ovo se događa jer jedan kanal može biti
u više kategorija.
Odabir kanala izravnim unosom
broja kanala (Direct Tuning)
Pritiskom brojčanih gumba možete izravno
unijeti broj kanala.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Pritisnite MENU.
1
Pojavljuje se izbornik opcija.
2
Odaberite “Direct Tuning”,
a zatim pritisnite
.
3
Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe za unos broja
kanala.
4
Pritisnite
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Odaberite “ SR SR”, a zatim
pritisnite
ili b.
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
.
Namješta se odabrani kanal.
60CR
Odabir memoriranih kanala
Memoriranje kanala
satelitskog radija
1
U izborniku odaberite “ SR SR”,
a zatim pritisnite
ili b.
Možete pohraniti do 30 kanala SIRIUS
satelitskog radija kao svoje omiljene postaje.
2
Odaberite broj memoriranja
s popisa memoriranih kanala,
a zatim pritisnite
.
Možete odabrati memorirane kanale
od 1 do 30.
V/v/b,
Napomene
1
Odaberite kanal koji želite
memorirati korištenjem opcije
Category Mode (str. 60) ili Direct
Tuning (str. 60).
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
• Informacije o memoriranom kanalu mogu se
promijeniti ako tvrtka Sirius XM Radio Inc. odluči
promijeniti način programiranja kanala.
• Kada se prikazuje zaslon “Category Mode”,
pritisnite TOOLS/OPTIONS, a zatim uzastopno
pritišćite V/v kako biste odabrali “Preset Mode”.
Pojavljuje se izbornik opcija.
3
Odaberite opciju “Memory”,
a zatim pritisnite
.
Pojavljuje se zaslon za odabir
broja memoriranja.
4
Odaberite memorirani broj koji
želite koristiti kao memorirani
kanal, a zatim pritisnite
.
Dostupni su memorirani kanali
od 1 do 30, a zadani kanal je memoriran
za sve memorirane kanale prilikom
kupnje prijamnika.
Odabrani kanal registriran je kao
memorirani kanal koji ste odabrali
u 1. koraku.
5
Ponovite korake od 1 do 4
za pohranu drugog kanala.
nastavak
61CR
Rad tunera
TOOLS/
OPTIONS
4
Ograničavanje pristupa
određenim kanalima
Odaberite “ON”, a zatim
pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje poruka
“Enter your 4-digit lock code.”.
5
(Parental Lock)
Korištenjem jedinstvenog koda
za zaključavanje možete ograničiti pristup
određenim kanalima. Kod za zaključavanje
zadano je postavljen na “0000”.
Promijenite kôd za zaključavanje prije prvog
korištenja lozinke. Pogledajte “Promjena koda
za zaključavanje (Lock Code)” (str. 62).
SHIFT
Brojčani
gumbi
Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe za unos
četveroznamenkastog koda
za zaključavanje.
Na zaslonu se prikazuje poruka
“The channel has been locked.”
i roditeljska blokada se aktivira.
Za brisanje brojeva koje ste unijeli idite
natrag na korak 2 pritiskom gumba
RETURN/EXIT O, a zatim ponovite
gore opisani postupak od 2. koraka.
Promjena koda za zaključavanje
(Lock Code)
1 Odaberite kanal za koji želite promijeniti
kôd za zaključavanje korištenjem opcije
Category Mode (str. 60) ili Direct Tuning
(str. 60).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
V/v/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
3 Odaberite “Lock Code”, a zatim
pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje poruka “Enter
your 4-digit lock code.”.
4 Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite
1
2
Odaberite kanal koji želite
zaključati korištenjem opcije
Category Mode (str. 60)
ili Direct Tuning (str. 60).
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
3
Odaberite “Parental Lock”, a
zatim pritisnite
ili b.
brojčane gumbe za unos
četveroznamenkastog koda za
zaključavanje.
Na zaslonu se prikazuje poruka “Enter
a new lock code.”.
5 Pomoću brojčanih gumba unesite novi
četveroznamenkasti kôd za zaključavanje.
Na zaslonu se prikazuje poruka
“To confirm, enter your new lock
code again.”.
6 Koristite brojčane gumbe za ponovni
unos novog koda za zaključavanje.
Na zaslonu se prikazuje poruka “The lock
code has been changed.”.
62CR
Za slušanje zaključanih kanala
1 Odaberite zaključani kanal koji želite
• Na prijamniku možete postaviti samo jedan kôd
za zaključavanje. Nije moguće postaviti kodove
za zaključavanje za svaki pojedinačni kanal.
slušati korištenjem opcije Direct Tuning
(str. 60).
Na zaslonu se prikazuje poruka “Enter
your 4-digit lock code.”.
2 Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe za unos
četveroznamenkastog koda
za zaključavanje.
Kanal se namješta.
Rad tunera
Postupak poništavanja roditeljske
blokade
1 Odaberite kanal koji želite otključati
korištenjem opcije Direct Tuning (str. 60).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
3 Odaberite “Parental Lock”, a zatim
pritisnite
ili b.
4 Odaberite “OFF”, a zatim pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje poruka “Enter your
4-digit lock code.”.
5 Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčane gumbe za unos
četveroznamenkastog koda
za zaključavanje.
Na zaslonu se prikazuje poruka
“The channel has been unlocked.”
a blokada kanala nije više aktivna.
Napomene
• Kada kanal odaberete korištenjem opcije
Category Mode, zaključani kanali se preskaču.
• Kada se prijamnik vrati na zadane postavke, kôd
za zaključavanje se vraća na zadanu kombinaciju
0000, ali se postavke roditeljske blokade ne
mijenjaju.
• Ne možete memorirati zaključane kanale.
Ako za memorirani kanal postavite roditeljsku
blokadu, informacije o memoriranom kanalu
vraćaju se na zadane postavke.
• Roditeljsku blokadu nije moguće postaviti za kanal
0 i kanal 184.
63CR
Popis poruka za satelitski radio
Poruka se
prikazuje na
zaslonu TV-a
[Zaslon]
Objašnjenje
Rješenje
Antenna
[ANTENNA]
Antena nije propisno spojena.
Provjerite vezu SiriusConnect Home tunera i antene.
Acquiring
[ACQUIRING]
Stanje primanja nije dobro.
Pokušajte pomaknuti antenu na drugu lokaciju.
Pojedinosti o položaju antene potražite u uputama za
rad koje su priložene uz SiriusConnect Home tuner.
UNSUB CH
[CALL 888-539SIRI]
Niste pretplaćeni na
odabrani kanal.
—
SR Tuner
[SR TUNER]
SiriusConnect Home tuner
nije propisno spojen.
Provjerite sve priključke, a zatim ponovno uključite
sustav. Također provjerite je li strujni prilagodnik
isporučen sa SiriusConnect Home tunerom uključen
u zidnu utičnicu.
Invalid
[INVALID]
Broj kanala koji ste unijeli nije
valjan.
Kanal koji se treba namjestiti je prazan uslijed izmjene
usluge emitiranja ili stanje primanja nije dobro.
Locked CH
[LOCKED CH]
Odabrani kanal je zaključan.
—
SUB UPDT
[SUB UPDT]
Informacije o pretplati
su ažurirane.
—
Updating
[UPDATING]
Ažuriranje informacija o kanalu
je u tijeku.
—
FW UPDT
[FW UPDT]
Ažuriranje opreme SiriusConnect —
Home tunera je u tijeku.
––––
Nema tekstualnih informacija
za kanal.
64CR
Ne radi se o pogrešci. Tekstualne informacije se neće
prikazivati ovisno o stanju sustava, primjerice, odmah
nakon što sustav počne primati kanal.
Napomena
Ne možete odabrati “A. DIRECT” kada odaberete
GAME i USB kao ulaz.
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog polja
Način Auto Format Direct (A.F.D.)
Ovaj prijamnik može proizvesti višekanalni
surround zvuk. Možete odabrati jedno
od optimiziranih zvučnih polja među
unaprijed programiranim zvučnim
poljima prijamnika.
SOUND
FIELD +/–
Također možete koristiti gumbe 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
ili MUSIC na prijamniku.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Postavlja zvuk kako je snimljen/kodiran
bez dodavanja surround efekata.
Međutim, za modele za SAD i Kanadu, ovaj
prijamnik proizvodit će niskofrekventni signal
za izlaz na subwooferu kada nema LFE signala.
x MULTI ST. (Multi Stereo)
Emitira 2-kanalne lijeve/desne signale iz svih
zvučnika. Međutim, ovisno o postavkama
zvučnika, zvučnog polja, možda se zvuk
neće čuti.
2-kanalni način zvuka
Možete prebacivati izlaz zvuka na 2-kanalni
zvuk bez obzira na formate snimanja softvera
koji koristite, opremu koja je povezana ili
postavke zvučnog polja vašeg prijamnika.
x 2CH ST. (2-kanalni stereo)
Prijamnik emitira zvuk samo iz prednjeg
lijevog/desnog zvučnika. Nema zvuka iz
subwoofera.
Standardni 2-kanalni stereo izvori u
potpunosti premošćuju obradu zvučnog polja,
a višekanalni surround formati preoblikuju
se u 2-kanalne.
Način za gledanje filmova
Možete uživati u surround zvuku
jednostavnim odabirom unaprijed
programiranih zvučnih polja prijamnika.
To u vaš dom donosi uzbudljiv i snažan
zvuk kina.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Možete promijeniti zvuk odabranog ulaza
u 2-kanalni audio ulaz. Ova funkcija
omogućuje vam uživanje u visokokvalitetnim
analognim izvorima.
Prilikom upotrebe ove funkcije možete
podesiti samo glasnoću i razinu zvuka
prednjeg zvučnika.
65CR
Uživanje u surround zvuku
Uzastupno pritišćite SOUND FIELD +/
– za odabir željenog zvučnog polja.
Način Auto Format Direct (A.F.D.) omogućuje
vam slušanje zvuka visoke kvalitete (HI-FI)
i odabir načina dekodiranja za slušanje
2-kanalnog stereo zvuka kao višekanalnog
zvuka.
x HD-D.C.S.
x HALL (Hall)
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) nova
je inovativna tehnologija tvrtke Sony koja
koristi najnovije tehnologije obrade
akustičnog i digitalnog signala. Temelji se
na podacima preciznog mjerenja reakcije
studija za mastering.
S tehnologijom HD-D.C.S. možete uživati
u filmovima na Blu-rayu i DVD-u kod kuće,
i to ne samo uz visokokvalitetni zvuk, već
i uz najbolje zvučno okruženje, baš kao što
je to zamislio tonski majstor filma za vrijeme
masteringa.
Možete odabrati vrstu efekta za HD-D.C.S.
Za pojedinosti pogledajte “Izbornik Surround
Settings” (str. 95).
Reproducira akustiku klasične koncertne
dvorane.
x PLII MV (PLII Movie)
Dekodira način Dolby Pro Logic II Movie.
Ova postavka idealna je za filmove kodirane
u Dolby Surround. Osim toga, ovaj način može
reproducirati zvuk u 5.1 kanala za gledanje
presnimljenih ili starih filmova.
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
Dekodira način Dolby Pro Logic IIx Movie.
Ova postavka proširuje Dolby Pro Logic II
Movie ili Dolby Digital 5.1 u diskretni
7.1 filmski kanal.
x PLIIz (PLIIz Height)
Dekodira način Dolby Pro Logic IIz. Ova
postavka povećava fleksibilnost za proširenje
s 5.1 na 7.1 kanalni sustav. Okomita oprema
sustava daje dimenziju prisutnosti i dubine.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Dekodira način DTS Neo:6 Cinema. Izvor
snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira
se u 7 kanala.
Način za slušanje glazbe
Možete uživati u surround zvuku
jednostavnim odabirom unaprijed
programiranih zvučnih polja prijamnika.
To u vaš dom donosi uzbudljiv i snažan
zvuk koncertnih dvorana.
66CR
x JAZZ (Jazz Club)
Reproducira akustiku jazz kluba.
x CONCERT (Live Concert)
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
x STADIUM (Stadium)
Reproducira osjećaj velikog otvorenog
stadiona.
x SPORTS (Sports)
Reproducira osjećaj sportskog prijenosa.
x P. AUDIO (Portable Audio)
Reproducira jasnu poboljšanu zvučnu sliku
s vašeg prijenosnog audio uređaja. Ovaj način
idealan je za MP3 i drugu komprimiranu
glazbu.
x PLII MS (PLII Music)
Dekodira način Dolby Pro Logic II Music.
Ova postavka idealna je za klasične stereo
izvore kao što su CD-i.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
Dekodira način Dolby Pro Logic IIx Music.
Ova postavka idealna je za klasične stereo
izvore kao što su CD-i.
x PLIIz (PLIIz Height)
Dekodira način Dolby Pro Logic IIz.
Ova postavka povećava fleksibilnost
za proširenje s 5.1 na 7.1 kanalni sustav.
Okomita oprema sustava daje dimenziju
prisutnosti i dubine.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Dekodira način DTS Neo:6 Music. Izvor
snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira se
u 7 kanala. Ova postavka idealna je za klasične
stereo izvore kao što su CD-i.
Kada su spojene slušalice
Ako su slušalice spojene na prijamnik možete
odabrati samo ovo zvučno polje.
x HP 2CH (HP (2CH))
Ovaj način se odabire automatski ako koristite
slušalice (osim “A. DIRECT”). Standardni
2-kanalni stereo izvori u potpunosti
premošćuju tijek zvučnog polja, a višekanalni
surround formati preoblikuju se u 2-kanalne,
osim LFE signala.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Ako spojite subwoofer
Ovaj prijamnik proizvodit će niskofrekventni
signal za izlaz na subwooferu kada nema LFE
signala, a to je niskofrekventni zvučni efekt
sa subwoofera na 2-kanalni signal. Međutim,
niskofrekventni signal ne proizvodi se za
“NEO6 CIN” ili “NEO6 MUS” kada su
svi zvučnici postavljeni na “Large”.
Kako biste u potpunosti uživali u sustavu
preusmjeravanja basova Dolby Digital,
preporučujemo da podesite kritičnu
frekvenciju subwoofera na što višu vrijednost.
Isključivanje surround efekta
za filmove/glazbu
Uzastupno pritišćite SOUND FIELD +/–
za odabir “2CH ST.” ili “A.F.D. AUTO”.
Možete i uzastopno pritiskati 2CH/A.DIRECT
na prijamniku za odabir “2CH ST.”
ili uzastopno pritišćite A.F.D. na prijamniku
za odabir “A.F.D. AUTO”.
Napomene o zvučnim poljima
• Ovisno o postavkama rasporeda zvučnika,
neka zvučna polja možda neće biti dostupna.
• Ne možete istovremeno odabrati PLIIx
i PLIIz.
– PLIIx je dostupan samo kada je raspored
zvučnika podešen na postavku sa
stražnjim surround zvučnikom
(zvučnicima).
– PLIIz je dostupan samo kada je raspored
zvučnika podešen na postavku s prednjim
visokotonskim zvučnicima.
67CR
Uživanje u surround zvuku
Ovaj način odabire se automatski ako koristite
slušalice kada je odabran način “A. DIRECT”.
Emitira analogne signale, bez obrade
ekvilizatora, zvučnog polja itd.
• Zvučna polja za glazbu i filmove ne rade
u sljedećim slučajevima.
– Primaju se DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio ili
Dolby TrueHD s frekvencijom
uzorkovanja većom 48 kHz.
– Odabran je način “A.DIRECT”.
• “PLII MV”, “PLIIx MV”, “PLII MS”,
“PLIIx MS”, “PLIIz”, “NEO6 CIN”
i “NEO6 MUS” ne rade kada je raspored
zvučnika podešen na 2/0 ili 2/0.1.
• Kada je odabrano neko zvučno polje za
glazbu, ako su svi zvučnici podešeni na
“Large” u izborniku Speaker Settings, sa
subwoofera se ne emitira zvuk. Međutim,
zvuk će se emitirati sa subwoofera ako
– digitalni ulazni signal sadrži LFE signale.
– prednji ili surround zvučnici podešeni
su na “Small”.
– odabrano je “MULTI ST.”, “PLII MV”,
“PLII MS”, “PLIIx MV”, “PLIIx MS”,
“HD-D.C.S.” ili “P. AUDIO”.
Digitalni formati zvuka koje podržava prijamnik
Digitalni formati zvuka koje ovaj prijamnik može dekodirati ovise o izlaznim digitalnim audio
priključnicama spojene opreme. Ovaj prijamnik podržava sljedeće formate zvuka.
Format zvuka
Maksimalni
broj kanala
Povezivanje između opreme za reprodukciju
i prijamnika
KOAKSIJALNI/OPTIČKI
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
5.1
a
a
×
a
×
a
×
a
DTS 96/24
c)
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1
Višekanalni linearni PCMa)
7.1
a) Zvučni signali emitiraju se u drugom formatu ako oprema za reprodukciju ne odgovara formatu.
Za pojedinosti pogledajte upute za rad opreme za reprodukciju.
Signali s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz reproduciraju se na frekvenciji od 96 kHz ili 88,2 kHz.
c) DTS 96/24 će se dekodirati kao DTS kada je funkcija A.P.M. (Automatsko usklađivanje faza) uključena.
b)
68CR
Upotreba funkcije
SOUND OPTIMIZER
Vraćanje zvučnih polja
na zadane postavke
Funkcija Sound Optimizer omogućuje vam
uživanje u jasnom i dinamičnom zvuku
na niskim razinama glasnoće. Automatski
kalibrira zvuk koji se ne može dobro čuti
kada smanjite razinu glasnoće. Nakon što se
provede postupak automatskog kalibriranja,
razina zvuka se optimizira kako bi odgovarala
vašem okruženju.
Za izvođenje ove radnje koristite sve
gumbe prijamnika.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
MUSIC
Funkcija Sound Optimizer je uključena.
Pritiscima na SOUND OPTIMIZER uključuje
se i isključuje Sound Optimizer.
Napomena
Ova funkcija ne radi kada se koristi “A. DIRECT”.
1
Pritisnite ?/1 za isključivanje
prijamnika.
2
Držeći pritisnut gumb MUSIC,
pritisnite ?/1.
“S.F. CLEAR” pojavljuje se na zaslonu,
a sva zvučna polja vraćaju se na zadanu
postavku.
69CR
Uživanje u surround zvuku
Pritisnite SOUND OPTIMIZER
za odabir “S. OPT. ON”.
Upotreba značajki mreže
O mrežnim funkcijama
prijamnika
• Možete uživati u zvučnom sadržaju
pohranjenom na uređaju koji podržava
DLNA (proizvodi DLNA CERTIFIED™),
a koji imaju ovlašteni logo DLNA na uređaju
(str. 74).
• Možete koristiti prijamnik kao uređaj
ekvivalentan UPnP uređaju za prevođenje
medija u vašoj kućnoj mreži.
• S internetskom vezom možete slušati
glazbene usluge (str. 76) i ažurirati softver
prijamnika.
• Pomoću funkcije PARTY STREAMING
možete slušati istu glazbu u isto vrijeme
u različitim prostorijama.
• Možete registrirati medijske daljinske
upravljače za upravljanje prijamnikom.
O funkciji DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance)
je organizacija za standardizaciju koju čine
proizvođači različitih proizvoda kao što
su poslužitelji (računala itd.), AV oprema
i prijenosna računala koja razmjenjuju sadržaj
(glazba, fotografije i videozapisi). DLNA
odlučuje o standardima i objavljuje ovlašteni
logotip koji će biti prikazan na uređajima
koji podržavaju DLNA standarde.
70CR
Postavljanje poslužitelja
Za slušanje zvučnog sadržaja pohranjenog
na vašem poslužitelju s ovim prijamnikom
morate unaprijed postaviti poslužitelj. Sljedeći
poslužiteljski uređaji kompatibilni su s ovim
prijamnikom.
• Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 i 2.1
• Sony HDD Network Audio System
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
• Sony Network AV prijamnik
STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
• Microsoft Windows Media Player 12
instaliran na operacijskom sustavu
Windows 7 (str. 71)
• Microsoft Windows Media Player 11
instaliran na operacijskom sustavu Vista/
Windows XP (str. 72)
* Nije dostupan u svim državama ili regijama.
Ako poslužitelj ima funkciju koja ograničava
pristup s drugih uređaja, morate promijeniti
postavku na poslužitelju kako biste omogućili
pristup prijamnika.
U ovom poglavlju objašnjeno je kako
se postavlja Windows Media Player kada
ga koristite kao poslužitelj.
Za pojedinosti o postavkama drugih
poslužiteljskih uređaja pogledajte upute za rad
ili pomoć odgovarajućih uređaja ili aplikacija.
Napomena
Stavke prikazane na računalu mogu se razlikovati od
dolje prikazanih stavki, ovisno o verziji operacijskog
sustava ili računalnog okruženja. Za pojedinosti
pogledajte Pomoć vašeg operacijskog sustava.
Ako koristite Windows 7
U ovom poglavlju objašnjeno je kako se
postavlja tvornički instaliran Windows Media
Player 12 za operacijski sustav Windows 7.
Za pojedinosti o radu s programom
Windows Media Player 12 pogledajte Pomoć
Windows Media Playera 12.
1
5
Slijedite upute prikazane na
zaslonu u skladu s okruženjem
u kojem se koristi prijamnik.
Idite na [Start] – [Upravljačka
ploča].
Kada završite s postavkama, potvrdite
da je stavka u [Prikaži aktivne mreže]
promijenjena u [Kućna mreža] ili
[Uredska mreža] u prozoru [Mreža
i centar za dijeljenje].
6
Odaberite [Promijeni napredne
postavke dijeljenja].
7
Odaberite [Odaberi opcije
emitiranja medija…]
u [Emitiranje medija].
Odaberite [Prikaži stanje mreže
i zadatke] u [Mreža i internet].
Pojavljuje se prozor [Mreža i centar
za dijeljenje].
Savjet
Ako se željena stavka ne pojavi na zaslonu,
pokušajte promijeniti vrstu prikaza
Upravljačke ploče.
3
Odaberite [Kućna mreža] ili
[Uredska mreža] u skladu
s okruženjem u kojem
se koristi prijamnik.
Upotreba značajki mreže
2
4
Odaberite [Javna mreža]
u [Prikaži aktivne mreže].
Ako se ne prikazuje zaslon
[Javna mreža], idite na korak 6.
Pojavljuje se prozor [Postavi mrežnu
lokaciju].
nastavak
71CR
8
Ako se [Emitiranje medija nije
uključeno] pojavi u prozoru
[Opcije emitiranja medija],
odaberite [Uključi
emitiranje medija].
9
Odaberite [Omogući sve].
1
Idite na [Start] – [Svi programi].
2
Odaberite [Windows
Media Player].
Otvara se prozor [Omogući sve medijske
uređaje]. Ako su svi uređaji u lokalnoj
mreži postavljeni na [Omogućeno],
odaberite [OK] i zatvorite prozor.
Windows Media Player 11 se pokreće.
3
Odaberite [Dijeljenje medija…]
iz izbornika [Knjižnica].
Ako koristite operacijski sustav
Windows XP, idite na korak 9.
10 Odaberite [Omogući sva računala
4
i medijske uređaje].
Kada je prikazano
[Umrežavanje…].
, odaberite
11 Odaberite [OK] za zatvaranje
prozora.
12 Osvježite popis poslužitelja.
Nakon što završite postavljanje Windows
Media Playera 12, osvježite popis poslužitelja
prijamnika i odaberite poslužitelj s popisa
poslužitelja. Za pojedinosti o odabiru
poslužitelja pogledajte “Za osvježavanje popisa
poslužitelja” (str. 73).
Pojavljuje se prozor [Mreža i centar
za dijeljenje].
5
Odaberite [Prilagodi].
Ako koristite Windows Vista/XP
U ovom poglavlju objašnjeno je kako se
postavlja Windows Media Player 11 instaliran
na sustavu Windows Vista/XP*.
Za pojedinosti o radu s programom Windows
Media Player 11, pogledajte poglavlje Pomoć
za Windows Media Player 11.
* Microsoft Windows Media Player 11 nije tvornički
instaliran na operacijskom sustavu Windows XP.
Idite na web-mjesto tvrtke Microsoft, preuzmite
program za instaliranje i instalirajte Windows
Media Player 11 na svoje računalo.
72CR
Pojavljuje se prozor [Postavi
mrežnu lokaciju].
6
Kliknite [Privatno] i odaberite
[Dalje].
12 Osvježite popis poslužitelja.
Nakon što završite postavljanje
Windows Media Playera 11, osvježite
popis poslužitelja prijamnika i odaberite
poslužitelj s popisa poslužitelja.
Za pojedinosti o odabiru poslužitelja
pogledajte “Za osvježavanje popisa
poslužitelja” (str. 73).
Za osvježavanje popisa
poslužitelja
Kada na kućnu mrežu dodate novi poslužitelj
ili kada na popisu ne možete pronaći
poslužitelj koji želite, osvježite popis
poslužitelja.
7
Potvrdite da je [Vrsta lokacije]
promijenjena u [Privatno]
i odaberite [Zatvori].
8
Potvrdite da je u prozoru
[Mreža i centar za dijeljenje]
prikazano [(Privatna mreža)]
i zatvorite prozor.
1 Dok je prikazan popis poslužitelja
Ako polje [Dijeli moje medije]
u prozoru [Dijeljenje medija] koji
se prikazuje u koraku 3 nije
označeno, označite [Dijeli moje
medije], a zatim odaberite [OK].
Savjet
Prikazuje se popis uređaja koji se
mogu povezati.
2 Odaberite “Refresh”, a zatim pritisnite
.
Pojavljuje se osvježeni popis poslužitelja.
Prijamnik pamti pet posljednjih povezanih
poslužitelja, a ti se poslužitelji pojavljuju na vrhu
popisa poslužitelja. Na popisu poslužitelja može
biti prikazano do 20 poslužitelja.
Brisanje poslužitelja s popisa
poslužitelja
1 Dok je prikazan popis poslužitelja
odaberite poslužitelj koji želite izbrisati,
a zatim pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
2 Odaberite “Delete”, a zatim pritisnite
10 Odaberite [Postavke…] koje se
pojavljuju pored [Dijeli moje
medije sa:].
11 Označite [Automatski omogući
nove uređaje i računala]
i odaberite [OK].
Napomena
Odznačite ovu stavku nakon što potvrdite da
se prijamnik može povezati s poslužiteljem
i reproducirati zvučni sadržaj pohranjen
na poslužitelju.
.
Zaslon za potvrdu pojavljuju se na zaslonu
TV-a.
3 Odaberite “OK”, a zatim pritisnite
.
Pojavljuje se “Complete!”, a odabrani
poslužitelj se briše.
Napomena
Čak i ako izbrišete poslužitelj s popisa poslužitelja,
poslužitelj će se ponovno pojaviti na popisu ako
ga prijamnik pronađe na mreži (na primjer, kada
osvježite popis poslužitelja).
73CR
Upotreba značajki mreže
9
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Uživanje u zvučnom sadržaju
pohranjenom na poslužitelju
3
Odaberite “HOME NETWORK”,
a zatim pritisnite
.
Popis poslužitelja pojavljuje se na zaslonu
TV-a.
Ako se posljednja odabrana stavka (popis
pjesama, album, mapa itd.) pojavljuje
na zaslonu TV-a, uzastopno pritišćite
RETURN/EXIT O dok se ne pojavi
popis poslužitelja.
Kada se pojavi “No Server” ili kada se
na popisu pojavi poslužitelj koji nije
dostupan, pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Odaberite “Refresh”, a zatim pritisnite .
Pojavljuje se osvježeni popis poslužitelja.
Možete reproducirati zvučni sadržaj
pohranjen na poslužitelju preko prijamnika
u MP3, linearni PCM, WMA i AAC*
formatima. Zvučni sadržaj sa zaštitom
autorskih prava DRM (Digital Rights
Management) ne može se reproducirati
na ovom prijamniku.
* Prijamnik može reproducirati datoteke AAC samo
s ekstenzijom “.m4a”, “.mp4” ili “.3gp”.
Poslužitelj
Savjet
Za direktan odabir funkcije Home Network
možete koristiti i gumb HOME NETWORK
na daljinskom upravljaču.
Ovaj prijamnik
4
HOME
NETWORK
Odaberite poslužitelj na kojem
se nalazi sadržaj koji želite
reproducirati.
Popis sadržaja pojavljuje se na zaslonu
TV-a.
Napomena
Ako uređaj poslužitelja podržava funkciju
Wake-on-LAN, prijamnik automatski
uključuje poslužitelj. Ako poslužitelj
ne podržava standard Wake-on-LAN,
unaprijed uključite poslužitelj. Za pojedinosti
o postavkama ili radnjama funkcije Wake-onLAN vašeg poslužitelja pogledajte upute za
rad ili pomoć vašeg poslužitelja.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
5
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
74CR
Odaberite “ Music”, a zatim
pritisnite
ili b.
Odaberite stavku (popis pjesama,
album, mapu itd.) koju želite,
a zatim pritisnite
.
Ako se pojavi druga stavka, ponovite
korak 5 kako biste suzili izbor dok se
ne pojavi stavka koju želite. Stavke koje
su prikazane ovise o povezanom
poslužitelju.
6
Odaberite zapis koji želite,
a zatim pritisnite
.
Reprodukcija počinje.
Provjerite emitira li se zvuk iz zvučnika
prijamnika.
Savjeti
• Ako odaberete mapu (npr. mapu izvođača, mapu
žanra itd.) i zatim pritisnete gumb N, prijamnik
reproducira sve stavke u odabranoj mapi.
• Prijamnik nastavlja s radom od posljednje
odabrane stavke kada je funkcija promijenjena
u funkciju Home Network, dok se ne isključi
prijamnik. Kada je “Network Standby” postavljeno
na “On”, reprodukcija se nastavlja od posljednje
odabrane stavke čak i ako ste isključili prijamnik.
Napomene
Provjera zaštite autorskih prava
Ovaj prijamnik ne može reproducirati
datoteke u formatu WMA sa zaštitom
autorskih prava DRM.
Ako se datoteka WMA ne može reproducirati
na ovom prijamniku, provjerite svojstva
datoteke na računalu kako biste vidjeli ima
li zaštitu autorskih prava DRM.
Otvorite mapu ili nosač podataka gdje je
pohranjena datoteka WMA i kliknite desnom
tipkom miša datoteku kako bi se prikazao
prozor [Svojstva]. Ako postoji kartica
[License], datoteka ima zaštitu autorskih
prava DRM i ne može se reproducirati
na ovom prijamniku.
Radnja
Napravite sljedeće
Pauziranje
reprodukcije*
Pritisnite X za vrijeme
reprodukcije.
Pritisnite N za nastavak
reprodukcije.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x.
Odlazak na početak Uzastopno pritišćite
trenutnog zapisa,
./>.
prethodni/sljedeći
zapis
Ponovni odabir
stavke koju želite
reproducirati
Uzastopno pritišćite
RETURN/EXIT O dok se ne
pojavi direktorij koji želite.
Ili pritisnite TOOLS/
OPTIONS, odaberite “Popis
poslužitelja”, a zatim odaberite
stavku koju želite.
Za povratak na zaslon
reprodukcije, pritisnite
TOOLS/OPTIONS
i odaberite “Now Playing”.
Pretraživanje željene Prilikom odabira sadržaja na
stavke pomoću
poslužitelju pritisnite SHIFT,
ključne riječi
zatim ALPHABET SEARCH,
a potom unesite ključnu riječ
(str. 81).
Promjena
poslužitelja
Dok je zaustavljena
reprodukcija pritisnite
TOOLS/OPTIONS.
Odaberite “Server List”,
a zatim pritisnite .
Odaberite poslužitelj koji
želite, a zatim pritisnite .
Odabir ponavljanja Pritisnite SHIFT, a zatim
reprodukcije
uzastopno pritišćite REPEAT
dok se
ili
ne pojavi
na zaslonu TV-a.
Odabir izmiješane
reprodukcije
Pritisnite SHIFT, a zatim
uzastopno pritišćite
SHUFFLE dok se “SHUF”
ne pojavi na zaslonu TV-a.
* Ovisno o poslužitelju ili zapisu pauziranje
reprodukcije možda neće raditi dok je odabrana
funkcija Home Network.
75CR
Upotreba značajki mreže
• Zapisi koje prijamnik ne može reproducirati
također se pojavljuju na zaslonu TV-a. Ne možete
razvrstati popis zapisa koji se mogu reproducirati.
• Na početku imena zapisa kojega prijamnik ne
može reproducirati pojavljuje se “!” i on se
preskače tijekom reprodukcije.
• Reprodukcija se neće nastaviti od posljednje
odabrane stavke ako isključite strujni kabel
iz zidne utičnice.
• Prilikom pretraživanja mape s velikom količinom
zvučnog sadržaja prijamniku će trebati vremena
da prikaže stavke. U tom slučaju koristite
pretraživanje pomoću ključne riječi (str. 81).
Upravljanje funkcijom Home
Network pomoću daljinskog
upravljača
Slušanje glazbenih usluga
S ovim prijamnikom možete slušati glazbene
usluge na internetu (funkcija Music Service).
Za korištenje prve funkcije prijamnik mora
biti povezan na mrežu, a mreža mora biti
povezana na internet. Za pojedinosti
pogledajte “6: Povezivanje s mrežom” (str. 33).
Idite na dolje navedeno web-mjesto za više
informacija o glazbenim uslugama:
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Sljedeći koraci objašnjavaju kako odabrati
“vTuner” kao primjer glazbene usluge
na internetu.
1
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Odaberite “ Music”, a zatim
pritisnite
ili b.
3
Odaberite “MUSIC SERVICES”,
a zatim pritisnite
.
Popis pružatelja usluga pojavljuje se na
zaslonu TV-a. Ako prijamnik automatski
prikaže posljednju odabranu uslugu ili
postaju, uzastopno pritišćite RETURN/
EXIT O dok se ponovno ne pojavi
popis pružatelja usluga.
Glazbene usluge
Savjet
Za direktan odabir funkcije Music Services
možete koristiti i gumb MUSIC SERVICES.
Ovaj prijamnik
Napomena
4
Prije početka korištenja glazbenih usluga morate
registrirati svoj prijamnik ovisno o pružatelju
usluga. Pojedinosti o registraciji potražite na
web-mjestu korisničke podrške pružatelja usluga.
Odaberite “vTuner”, a zatim
pritisnite
.
5
Odaberite mapu ili postaju koju
želite, a zatim pritisnite
.
MUSIC
SERVICES
• Pritisnite V/v za odabir stavke.
• Pritisnite
za odlazak na sljedeći
direktorij ili za slušanje postaje.
• Pritisnite RETURN/EXIT O za
odlazak na prethodni direktorij.
Savjet
TOOLS/
OPTIONS
Prijamnik prikazuje posljednju odabranu uslugu ili
postaju kada je funkcija promijenjena u funkciju
Music Service dok se ne isključi prijamnik. Kada je
“Network Standby” postavljeno na “On”, prikazuje
se posljednja odabrana usluga ili postaja čak i ako
ste isključili prijamnik.
MENU
Napomena
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Ako se pojavi “No Service” i ne možete prikazati
popis pružatelja usluga, pritisnite TOOLS/
OPTIONS i odaberite “Refresh”.
76CR
Upravljanje funkcijom Music
Services pomoću daljinskog
upravljača
Za slušanje memorirane postaje
1 U izborniku odaberite “ Music”, a zatim
Radnja
Napravite sljedeće
2 Odaberite “MUSIC SERVICES”, a zatim
Promjena postaje
ili usluge
Pritisnite RETURN/EXIT O
za povratak na popis
pružatelja usluga, a zatim
ponovno odaberite uslugu.
Za ponovni povratak
na zaslon reprodukcije
pritisnite TOOLS/OPTIONS
i odaberite “Now Playing”.
Upotreba različitih
funkcija dok
prijamnik bira
ili reproducira
postaju ili uslugu
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazana stavka se može
razlikovati ovisno o odabranoj
stavci ili direktoriju.
Odabir opcija usluge Za vrijeme odabira ili
reprodukcije sadržaja usluge
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Odaberite “Service Options”
i pritisnite . Sadržaj opcije
usluge razlikuje se ovisno
o odabranim uslugama.
Prikaz dostupnih
informacija
Uzastopno pritišćite DISPLAY
kako biste prikazali ime
izvođača, naziv albuma,
sat itd.
Memoriranje postaja
Možete pohraniti do 20 postaja kao
omiljenih postaja.
1
Odaberite postaju koju
želite memorirati.
2
Za vrijeme prijema pritisnite
SHIFT, a zatim ENT/MEM.
Pojavljuje se popis memoriranih postaja.
3
4
Odaberite broj memoriranja
i pritisnite
.
Ponovite korake od 1 do 3 za
pohranu druge postaje.
ili b.
pritisnite
.
Popis pružatelja usluga pojavljuje se na
zaslonu TV-a. Ako prijamnik automatski
prikaže posljednju odabranu postaju,
uzastopno pritišćite RETURN/EXIT O
dok se ponovno ne pojavi popis
pružatelja usluga.
3 Odaberite “Preset”, a zatim pritisnite
.
Na vrhu popisa pružatelja usluga pojavljuje
se “Preset”.
4 Odaberite željenu memoriranu postaju,
a zatim pritisnite
.
Savjet
Memoriranu postaju odaberite brojčanim
gumbima. Pritisnite brojčani gumb koji odgovara
memoriranom broju, a zatim pritisnite
za direktan odabir memorirane postaje.
Napomena
Neke se postaje možda neće moći memorirati,
ovisno o pružatelju usluga. Ako pokušate
memorirati takvu postaju, na zaslonu se prikazuje
“Not Available”.
Uživanje u različitim glazbenim
uslugama
Možete uživati u slušanju različitih glazbenih
usluga na internetu.
Više informacija o glazbenim uslugama,
načinu korištenja usluga, te registracijskom
kodu prijamnika potražite na dolje
navedenom web-mjestu.
http://www.sony.net/audio/
musicservices
Provjera registracijskog koda
Možda ćete prilikom korištenja nove glazbene
usluge morati unijeti registracijski kôd
prijamnika.
nastavak
77CR
Upotreba značajki mreže
Pretraživanje željene Prilikom odabira sadržaja na
stavke pomoću
poslužitelju pritisnite SHIFT,
ključne riječi
zatim ALPHABET SEARCH,
a potom unesite ključnu riječ
(str. 81).
pritisnite
1 U izborniku odaberite “
a zatim pritisnite
Music”,
ili b.
2 Odaberite “MUSIC SERVICES”,
SHIFT
a zatim pritisnite
.
Popis pružatelja usluga pojavljuje se na
zaslonu TV-a. Ako prijamnik automatski
prikaže posljednju odabranu uslugu ili
postaju, uzastopno pritišćite RETURN/
EXIT O dok se ponovno ne pojavi popis
pružatelja usluga.
PARTY
3 Odaberite “Registration Code”
i pritisnite
.
Pojavljuje se registracijski kôd prijamnika.
Možete koristiti funkciju PARTY
STREAMING s drugim uređajima* koji imaju
dolje prikazani logo PARTY STREAMING.
Upotreba funkcije
PARTY STREAMING
Zvučni sadržaj koji se trenutno reproducira na
prijamniku može se reproducirati
istovremeno na svim uređajima koji
odgovaraju funkciji PARTY STREAMING
na vašoj kućnoj mreži.
Za vrijeme emitiranja funkcije PARTY uređaj
“PARTY domaćin” pokreće funkciju PARTY
i emitira glazbu, a uređaj “PARTY gost” se
pridružuje funkciji PARTY i prima glazbu
s “PARTY domaćina”.
Prije korištenja funkcije PARTY
STREAMING provjerite je li “PARTY
STREAMING” postavljeno na “On” (str. 101).
PARTY gost
* Dostupni uređaji koji podržavaju funkciju PARTY
STREAMING mogu se razlikovati ovisno o zemlji
ili regiji. Za pojedinosti o dostupnim uređajima
obratite se najbližem dobavljaču za Sony.
Pokretanje funkcije PARTY
Možete pokrenuti funkciju PARTY tako
da drugi uređaji koji podržavaju funkciju
PARTY STREAMING mogu reproducirati
istu glazbu čak i ako se nalaze u različitim
prostorijama.
1
Provjerite jesu li uređaji PARTY
gost uključeni i spremni za
uključivanje u funkciju PARTY.
2
Uključite izvor zvuka koji želite.
PARTY gost
PARTY domaćin
PARTY gost
Može se emitirati zvučni sadržaj svih
izvora zvuka na ovom prijamniku.
Napomene
• Može se emitirati samo zvučni sadržaj
na ovom prijamniku. Za vrijeme rada
PARTY domaćina videosignali ne emitiraju
se na TV-u, a zvuk iz prijamnika preoblikuje
se u 2-kanalni.
78CR
• Kada pokrenete funkciju PARTY kao PARTY
domaćin, može doći do vremenskog razmaka
između emitiranja zvuka i vizualnog prikaza
u sljedećim slučajevima.
– Koristi se funkcija Kanal za povrat
zvuka (ARC).
– Video izlaz opreme povezan je na TV,
a zvučni izlaz povezan je na digitalne
ili analogne ulazne audio utičnice
na prijamniku.
• Nije moguće emitirati izvore sa zaštitom
autorskih prava.
3
Pritisnite SHIFT, a zatim držite
pritisnuto PARTY dok se ne
pojavi “START PARTY”.
Napomene
• Nije se moguće pridružiti funkciji PARTY
u sljedećim slučajevima:
– uključena je funkcija PARTY na
ovom prijamniku.
– već ste se pridružili drugoj funkciji PARTY.
• Ako pritisnete PARTY dok nije pokrenuta funkcija
PARTY, ali uređaj koji podržava funkciju PARTY
STREAMING reproducira sadržaj, uređaj će biti
PARTY domaćin, a prijamnik će se pridružiti
funkciji PARTY kao PARTY gost.
• Funkcija uređaja PARTY gost automatski
prebacuje na HOME NETWORK kada se uređaj
pridruži funkciji PARTY. Čak i ako uređaj PARTY
gost izađe iz funkcije PARTY, funkcija ostaje
kao HOME NETWORK.
Prijamnik pokreće emitiranje funkcije
PARTY kao PARTY domaćin.
Zatvaranje funkcije PARTY
Pritisnite SHIFT, zatim držite pritisnuto
PARTY dok se ne pojavi “CLOSE PARTY”.
Prijamnik se može pridružiti funkciji PARTY
koju je pokrenuo drugi uređaj tako da možete
slušati isti zvučni sadržaj koji se reproducira
u drugoj prostoriji.
Dok uređaj PARTY domaćin ima
uključenu funkciju PARTY, pritisnite
SHIFT, a zatim pritisnite PARTY.
Prikazuje se “JOIN PARTY”, a prijamnik se
pridružuje funkciji PARTY kao PARTY gost.
Izlazak iz funkcije PARTY
Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite PARTY.
Prikazuje se “LEAVE PARTY”, a prijamnik
izlazi iz funkcije PARTY.
Savjet
Ako je “Network Standby” postavljeno na “On”,
prijamnik se automatski uključuje i pridružuje se
funkciji PARTY kada uređaj PARTY domaćin
pokrene funkciju PARTY.
Preuzimanjem posljednje verzije softvera
možete koristiti najnovije funkcije.
Prijamnik pristupa poslužitelju Sony
radi ažuriranja softvera.
Ako je novo ažuriranje dostupno, na zaslonu
TV-a pojavljuje se “[New Software] Perform
Software Update.” kada se povežete
na internet ili koristite Home Network
ili funkciju Music Services.
Prije ažuriranja softvera provjerite je li oprema
priključena na prijamnik isključena.
Pojedinosti o dostupnom ažuriranju softvera
potražite na web-mjestu korisničke podrške
(str. 125).
Napomene
• Pazite da za vrijeme postupka ažuriranja ne
isključite prijamnik, odspojite mrežni kabel
ili provedete bilo koju radnju na prijamniku.
• Ako pokušate ažurirati softver kada je uključeno
Tempirano isključivanje, ono će se automatski
isključiti.
1
Pritisnite HOME NETWORK
za odabir funkcije
Home Network.
2
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
nastavak
79CR
Upotreba značajki mreže
Pridruživanje funkciji PARTY
Ažuriranje softvera
3
Odaberite “ Settings”, a zatim
pritisnite
ili b.
Povratak na prethodni zaslon
Popis izbornika Settings pojavljuje
se na zaslonu TV-a.
Pritisnite RETURN/EXIT O prije nego što
prijamnik započne ažuriranje softvera.
Kada ažuriranje započne ne možete se vratiti
na prethodni zaslon.
4
Odaberite “Network”
i pritisnite
.
Popis poruka značajki mreže
5
Odaberite “Software Update”
i pritisnite
.
6
Odaberite “Update”
i pritisnite
.
Prijamnik započinje provjeru dostupnih
ažuriranja softvera.
7
Kada se pojavi “Found latest
update.” pritisnite
.
Ako ažuriranje nije dostupno, pojavljuje
se “No update required.”.
8
Odaberite “OK”, a zatim
pritisnite
.
Pojavljuje se poruka koja potvrđuje
slažete li se ili ne s uvjetima ažuriranja
softvera. Potvrdite poruku, pročitajte
i “UGOVOR KRAJNJEG KORISNIKA
LICENCE SOFTVERA TVRTKE SONY”
(str. 131), a zatim pritisnite
.
9
Odaberite “Agree”, a zatim
pritisnite
.
Prijamnik započinje ažuriranje softvera.
Prijamniku može biti potrebno neko
vrijeme da završi ažuriranje (najdulje
otprilike 20 minuta). Potrebno vrijeme
ovisit će o količini podataka koji se
ažuriraju, vrsti mrežne veze, okruženju
mrežne komunikacije itd.
Po završetku ažuriranja softvera
pojavljuje se “Complete!”.
Pritisnite ?/1 kako biste isključili
prijamnik, a prijamnik je ažuriran na
novu verziju softvera.
Poništavanje postupka
Odaberite “Cancel” u koraku 8.
80CR
Postavke mreže
Poruka i objašnjenje
Connection Fail
Prijamnik se nije uspio povezati s mrežom.
Input Error!
Unesene vrijednosti su neispravne ili nevažeće.
Not in Use
Izvodi se radnja koja je trenutno zabranjena.
Home Network
Poruka i objašnjenje
Cannot Connect
Prijamnik se ne može povezati s odabranim
poslužiteljem.
Cannot Get Info
Prijamnik ne može dobiti informacije o poslužitelju
ili sadržaju.
Cannot JOIN
Prijamnik se nije uspio pridružiti funkciji PARTY.
Cannot Play
Prijamnik ne može reproducirati zvučne datoteke
zbog toga što ne podržava taj format datoteke ili
postoje ograničenja za reprodukciju.
Cannot START
Prijamnik nije uspio pokrenuti funkciju PARTY.
Data Error
Pokušali ste reproducirati datoteku koja se ne može
reproducirati.
Device Full!
Više ne možete registrirati nove uređaje na popis
uređaja.
Initialize
Prijamnik primjenjuje tvornički zadanu postavku
na mrežnu funkcije.
No Server
Nema poslužitelja na mreži na koju se prijamnik
može povezati. Pokušajte osvježiti popis poslužitelja
(str. 73).
Poruka i objašnjenje
No Track
U odabranoj mapi na poslužitelju nema datoteka
koje se mogu reproducirati.
Not Found
Na poslužitelju nema stavke koja odgovara
ključnoj riječi.
Not in Use
Izvodi se radnja koja je trenutno zabranjena.
Glazbene usluge
Poruka i objašnjenje
Cannot Connect
Prijamnik se ne može povezati s poslužiteljem.
Cannot Get Data
Prijamnik ne može dobiti sadržaj s poslužitelja.
Cannot Play
Prijamnik ne može reproducirati uslugu ili postaju
zbog toga što ne podržava taj format datoteke
ili postoje ograničenja za reprodukciju.
Need Software update
Usluga nije dostupna u trenutnoj verziji softvera
prijamnika.
Više informacija o ažuriranju softvera potražite
na dolje navedenom web-mjestu:
http://www.sony.net/audio/musicservices
No Preset
Na prijamniku nema pohranjenih postaja
za odabrani broj memoriranja.
No Service
Nema pružatelja usluga.
No Station
U odabranoj usluzi nema postaja.
Not Available
• Odabrana usluga nije dostupna.
• Izvodi se radnja koja trenutno nije dostupna.
Poruka i objašnjenje
Cannot connect
Prijamnik ne može pristupiti poslužitelju kako
bi preuzeo posljednju verziju softvera. Uđite u
izbornik postavki i ponovno ažurirajte softver
(str. 79).
Can’t download
Prijamnik nije uspio preuzeti podatke za ažuriranje
za vrijeme ažuriranja softvera. Uđite u izbornik
postavki i ponovno ažurirajte softver (str. 79).
Update Error
Prijamnik ne može ažurirati softver. Isključite
i ponovno uključite prijamnik. Prijamnik će
pokušati ažurirati softver. Ako se i dalje prikazuje
ista poruka, obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
Pretraživanje stavke pomoću
ključne riječi
Kada je na zaslonu TV-a prikazan popis
(npr. popis izvođača, popis zapisa itd.)
možete unijeti ključnu riječ za pretraživanje
željene stavke.
Pretraživanje po ključnim riječima
dostupno je samo ako je odabrana funkcija
Home Network ili Music Service.
SHIFT
Brojčani/
tekstualni
gumbi
ALPHABET
SEARCH
Not in Use
Izvodi se radnja koja je trenutno zabranjena.
V/v/B/b,
81CR
Upotreba značajki mreže
Data Error
• Pokušali ste reproducirati datoteku koja se
ne može reproducirati.
• Prijamnik ne prepoznaje podatke na poslužitelju.
Ažuriranje softvera
1
Pritisnite SHIFT, a zatim
ALPHABET SEARCH kada je
na zaslonu TV-a prikazan popis
stavki (popis izvođača, popis
zapisa itd.).
Zaslon za unos ključne riječi pojavljuje
se na zaslonu TV-a.
2
Za unos ključne riječi pritisnite
SHIFT, a zatim brojčane/
tekstualne gumbe.
Ključna riječ se može sastojati od najviše
15 znakova.
Napomena
Unesite ključnu riječ koja odgovara slovima ili
riječi u početku naziva ili naslova stavke koju
želite tražiti. Kada prijamnik traži stavku član
na početku naziva i razmak iza njega će
se ignorirati.
3
Pritisnite
.
Značajke funkcije “BRAVIA” Sync
Što je “BRAVIA” Sync?
Funkcija “BRAVIA” Sync omogućuje
komunikaciju između proizvoda Sony kao što
su TV, Blu-ray Disc/DVD player, AV pojačalo
itd. koji podržavaju funkciju Kontrola
za HDMI.
Povezivanjem opreme Sony koja je
kompatibilna s funkcijom “BRAVIA”
Sync putem HDMI kabela (nije isporučen)
rukovanje je pojednostavljeno, kao što je
opisano u nastavku:
• Reprodukcija jednim dodirom (str. 84)
• Kontrola zvuka sustava (str. 84)
• Isključivanje sustava (str. 85)
• Sinkronizacija načina Theater/Theatre
(str. 85)
• Odabir scene (str. 85)
Pojavljuje se stavka koja odgovara
ključnoj riječi. Ako stavka koja se pojavi
nije stavka koju ste tražili, pritisnite B/b
kako biste prikazali prethodnu/sljedeću
stavku.
Kontrola za HDMI funkcija je zajednička
kontrola koju koristi HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) za HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
4
Ponavljajte korake 1 do 3 dok
ne nađete željenu stavku,
a zatim pritisnite
.
Preporučujemo da prijamnik povežete
s proizvodima koji imaju funkciju “BRAVIA”
Sync.
5
Odaberite zapis koji želite,
a zatim pritisnite
.
Reprodukcija počinje.
82CR
Napomena
Ovisno o priključenoj opremi funkcija Kontrola
za HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute
za rad opreme.
Priprema za funkciju
“BRAVIA” Sync
Prijamnik je kompatibilan s funkcijom
“Kontrola za HDMI-Jednostavno
postavljanje”.
• Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom
“Kontrola za HDMI-Jednostavno
postavljanje”, možete automatski postaviti
funkciju Kontrola za HDMI prijamnika
i opreme za reprodukciju postavljanjem
funkcije Kontrola za HDMI na svojem TV-u
(str. 83).
• Ako vaš TV nije kompatibilan s funkcijom
“Kontrola za HDMI-Jednostavno
postavljanje”, postavite funkciju Kontrola
za HDMI prijamnika, opreme
za reprodukciju i TV-a na svakom
uređaju posebno (str. 83).
Ako vaš TV nije kompatibilan
s funkcijom “Kontrola za
HDMI-Jednostavno postavljanje”
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2 U izborniku odaberite “
Settings”,
a zatim pritisnite
ili b.
Popis izbornika Settings pojavljuje
se na zaslonu TV-a.
3 Odaberite “HDMI”, a zatim pritisnite
ili b.
Ako je vaš TV kompatibilan
s funkcijom “Kontrola za
HDMI-Jednostavno postavljanje”
4 Odaberite “Ctrl for HDMI”, a zatim
Funkcija Kontrola za HDMI na prijamniku
može se uključiti istovremeno s uključivanjem
funkcije Kontrola za HDMI na TV-u.
5 Odaberite “ON”, a zatim pritisnite
1 Prijamnik, TV i opremu za reprodukciju
6 Pritisnite GUI MODE za izlaz iz
2 Uključite prijamnik, TV i opremu
za reprodukciju.
3 Uključite funkciju Kontrola za HDMI
na TV-u.
Funkcija Kontrola za HDMI na prijamniku
i na priključenoj opremi uključuje se
istovremeno. Po završetku postavljanja,
poruka “COMPLETE” pojavit će se
na zaslonu.
ili b.
.
Funkcija Kontrola za HDMI je uključena.
izbornika GUI.
Ako je prikazan izbornik GUI, funkcija
Kontrola za HDMI opreme
za reprodukciju možda neće
raditi pravilno.
7 Uključite funkciju Kontrole za HDMI
priključene opreme.
Ako je funkcija Kontrole za HDMI već
uključena, ne morate mijenjati tu postavku.
Za pojedinosti o postavljanju TV-a
i priključene opreme, pogledajte upute
za rad odgovarajuće opreme.
Za pojedinosti o postavljanju TV-a, pogledajte
upute za rad za TV.
nastavak
83CR
Značajke funkcije “BRAVIA” Sync
povežite putem HDMI veze (str. 23, 24).
(Odgovarajuća oprema mora biti
kompatibilna s funkcijom Kontrola
za HDMI.)
pritisnite
Napomene
Napomene
• Prije izvođenja funkcije “Kontrola za
HDMI-Jednostavno postavljanje” na TV-u,
provjerite jeste li uključili TV i drugu priključenu
opremu, uključujući i prijamnik.
• Ako oprema za reprodukciju ne radi nakon
postavljanja funkcije “Kontrola za
HDMI-Jednostavno postavljanje”, provjerite
postavku Kontrola za HDMI na TV-u.
• Ako priključena oprema ne podržava funkciju
“Kontrola za HDMI-Jednostavno postavljanje”,
ali podržava funkciju Kontrola za HDMI, morate
postaviti funkciju Kontrola za HDMI priključene
opreme prije izvođenja funkcije “Kontrola za
HDMI-Jednostavno postavljanje” na TV-u.
• Ako ste dodijelili ulaz HDMI drugom ulazu
pomoću funkcije “HDMI Assign” u izborniku
HDMI, funkcija Reprodukcija jednim dodirom
nije dostupna.
• Provjerite je li funkcija Kontrole zvuka sustava
uključena preko izbornika TV-a.
• Ovisno o TV-u, možda se neće pojaviti
početak sadržaja.
• Ovisno o postavkama, prijamnik se možda
neće uključiti kada “Pass Through” postavite
na “AUTO” ili “ON”.
Reprodukcija opreme
jednim dodirom
(Upravljanje zvukom sustava)
(Reprodukcija jednim dodirom)
Jednostavnom radnjom (jednim dodirom)
oprema priključena na prijamnik s funkcijom
Bravia Sync automatski se pokreće.
Možete uživati u zvuku/slici pomoću
priključene opreme.
Kada postavite “Pass Through” na “AUTO”
ili “ON”, zvuk i slika mogu se emitirati samo
s TV-a, a prijamnik ostaje u stanju mirovanja.
Kada pokrenete reprodukciju priključene
opreme, rad s prijamnikom i TV-om
je pojednostavljen na način objašnjen
u nastavku:
Prijamnik i TV
Uključuje se (ako je u stanju mirovanja)
Prebacuje na odgovarajući ulaz HDMI
84CR
Savjet
U izborniku TV-a možete također odabrati
i priključenu opremu, kao što su Blu-ray Disc/
DVD player. Prijamnik i TV automatski će se
prebaciti na odgovarajući ulaz HDMI.
Uživanje u TV zvuku
sa zvučnika priključenih
na prijamnik
Jednostavnom radnjom možete uživati u TV
zvuku sa zvučnika priključenih na prijamnik.
Funkcijom Upravljanje zvukom sustava
možete upravljati preko izbornika TV-a. Za
pojedinosti pogledajte upute za rad za TV.
TV
Uključuje
Upravljanje
zvukom
sustava
Smanjuje
glasnoću TV-a
Prijamnik
• Uključuje se (ako
je u stanju
mirovanja)
• Prebacuje na
odgovarajući ulaz
HDMI
Emitira zvuk
TV-a
Upravljanje zvukom sustava možete koristiti
i na sljedeći način.
• Ako uključite prijamnik kada je uključen
TV, funkcija Upravljanje zvukom sustava
automatski će emitirati zvuk TV-a kroz
zvučnike priključene na prijamnik.
Međutim, ako isključite prijamnik, zvuk
će se emitirati iz zvučnika TV-a.
• Kada podesite glasnoću TV-a, funkcija
Upravljanje zvukom sustava istovremeno
podešava glasnoću prijamnika.
Napomene
• Ako Upravljanje zvukom sustava ne radi u skladu s
postavkom TV-a, pogledajte upute za rad TV-a.
• Kada je “Ctrl for HDMI” postavljeno na “ON”,
postavke “Audio Out” u izborniku HDMI Settings
automatski će se podesiti u skladu s postavkama
funkcije Upravljanje zvukom sustava.
• Ako se TV uključi prije prijamnika, TV će istog
časa prestati emitirati zvuk.
Isključivanje prijamnika
s TV-om
(Isključivanje sustava)
Uživanje u filmovima
s optimalnim zvučnim poljem
(Sinkronizacija načina Theater/Theatre)
Pritisnite THEATER ili THEATRE na
daljinskom upravljaču TV-a ili Blu-ray
Disc playera usmjeravajući daljinski
upravljač prema TV-u.
Zvučno polje prebacuje se na “HD-D.C.S.”.
Za povratak na prethodno zvučno polje
ponovno pritisnite THEATER ili THEATRE.
Napomena
Ovisno o TV-u, zvučno polje se možda neće
prebaciti.
Savjet
Kada isključite TV pomoću gumba POWER
na daljinskom upravljaču TV-a, prijamnik
i priključena oprema automatski će
se isključiti.
TV možete isključiti i pomoću daljinskog
upravljača prijamnika.
Uživanje u optimalnom
zvučnom polju
za odabranu scenu
Značajke funkcije “BRAVIA” Sync
AV ?/1
Zvučno polje se može vratiti na prethodno polje
kada promijenite ulaz TV-a.
(Odabir scene)
TV
Isključuje se TV, prijamnik i oprema
priključena putem veze HDMI.
Funkcija Odabir scene omogućuje vam
uživanje u optimalnoj kvaliteti slike
i prebacuje zvučno polje u skladu sa
scenom odabranom na TV-u.
Za pojedinosti o radu pogledajte upute
za rad TV-a.
Napomene
Napomena
Pritisnite TV, a zatim AV ?/1.
• Postavite funkciju za blokiranje napajanja TV-a na
“ON” prije korištenja funkcije Isključivanja
sustava. Za pojedinosti pogledajte upute za rad
za TV.
• Ovisno o priključenoj opremi, možda se neće
isključiti. Za pojedinosti pogledajte upute
za rad priključene opreme.
Ovisno o TV-u, zvučno polje se možda neće
prebaciti.
85CR
Ostale radnje
Upotreba funkcije Automatske
prilagodbe glasnoće
Možete automatski podešavati glasnoću ovisno
o ulaznom signalu ili sadržaju na priključenoj
opremi (funkcija NAPREDNE AUTOMATSKE
PRILAGODBE GLASNOĆE).
Ova funkcija je korisna, na primjer, kada
je zvuk promidžbene poruke glasniji
od TV programa.
Prebacivanje između
digitalnog i analognog zvuka
(INPUT MODE)
Kada na prijamnik priključite opremu
s digitalnim i analognim audio utičnicama,
možete ulaz zvuka priključiti u bilo koju
od njih ili prebaciti s jedne na drugu, ovisno
o vrsti materijala koji želite gledati.
1
Možete koristiti i gumbe za unos
na daljinskom upravljaču.
AMP
2
AUTO
VOL
Pritisnite AMP, a zatim pritisnite
AUTO VOL.
Pritiscima na AUTO VOL uključuje se i isključuje
funkcija automatske prilagodbe zvuka.
Napomene
• Obavezno smanjite razinu glasnoće prije
isključivanja ove funkcije.
• Budući da je funkcija dostupna samo kada ulaze
signali Dolby Digital, DTS ili linearni PCM,
zvuk se može iznenadno pojačati kada
prebacite na druge formate.
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Primaju se signali linearnog PCM-a
s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Primaju se signali Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio
ili DTS-HD High Resolution Audio.
86CR
Uključite INPUT SELECTOR na
prijamniku za odabir ulaza.
Uzastopno pritišćite INPUT MODE
na prijamniku za odabir načina
ulaza zvuka.
Odabrani način ulaza zvuka pojavljuje
se na zaslonu.
• AUTO: Daje prednost digitalnim
zvučnim signalima. Ako postoji više
od jedne digitalne veze, prednost
imaju zvučni signali HDMI.
Ako nema digitalnih zvučnih signala,
odabiru se analogni zvučni signali. Kada
se odabere TV ulaz, prednost se daje
signalima Kanala za povrat zvuka
(ARC). Ako vaš TV nije kompatibilan
s funkcijom Kanala povrata zvuka
(ARC), odabiru se digitalni optički
zvučni signali.
• COAX: Određuje ulaz digitalnih
zvučnih signala u utičnicu
DIGITAL COAXIAL.
• OPT: Određuje ulaz digitalnih zvučnih
signala u utičnicu DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG: Određuje ulaz analognih
zvučnih signala u utičnice AUDIO IN
(L/D).
Napomene
• Određeni načini ulaza zvuka ne podešavaju se
prema ulazu.
• Kada se odabere ulaz USB, HOME NETWORK,
MUSIC SERVICES ili SIRIUS, na zaslonu se
pojavljuje “------” i ne možete mijenjati u
druge načine.
• Kada se koristi funkcija “A. DIRECT”, ulaz zvuka
je postavljen na “ANALOG”. Ne možete birati
druge načine.
• Funkcija Kanala povrata zvuka (ARC) ne radi
u sljedećim slučajevima.
– Vaš TV nije kompatibilan s funkcijom
Kanala povrata zvuka (ARC).
– “Ctrl for HDMI” je isključen.
– Kada ne priključite prijamnik na utičnicu HDMI
TV-a kompatibilnog s funkcijom ARC putem
HDMI kabela.
Upotreba zvuka/slika
iz drugih ulaza
Dodjeljivanje video ulaza
i digitalnog zvučnog
ulaza komponenti
Možete dodijeliti ulazne utičnice
COMPONENT VIDEO i DIGITAL drugom
ulazu ako zadane postavke utičnica
ne odgovaraju priključenoj opremi.
Primjer:
Kada priključite uređaj za reprodukciju
DVD-a u utičnice OPTICAL SAT/CATV IN
i COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Dodijelite utičnicu OPTICAL SAT/CATV
IN ulazu “BD/DVD”.
– Dodijelite utičnice COMPONENT VIDEO
SAT/CATV (IN 2) ulazu “BD/DVD”.
1
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
Odaberite “
Input”, a zatim
pritisnite
ili b.
3
Odaberite naziv ulaza koji želite
dodijeliti.
4
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
5
Odaberite “Input Assign”, a zatim
pritisnite
ili b.
Pojavljuje se zaslon “Input Assign”.
6
Odaberite zvučne i/ili video
signale koje želite dodijeliti
ulazu koji ste odabrali u koraku 3
pomoću V/v/B/b.
7
Pritisnite
.
nastavak
87CR
Ostale radnje
2
(Input Assign)
Možete dodijeliti zvučne i/ili video signale
drugom ulazu kada se ti ulazi ne koriste.
Nakon što ste promijenili namjenu ulaznih
utičnica, gumbom za unos (ili pomoću
INPUT SELECTOR na prijamniku) možete
odabrati opremu koju ste priključili.
Pritisnite MENU.
Naziv ulaza
Ulazne
utičnice
za video
signale koje
se mogu
dodijeliti
Ulazne
utičnice
za zvučne
signale koje
se mogu
dodijeliti
BD/DVD
GAME
a*
a
a
a
a
a
a
a
COMP.1
SAT/CATV VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/CD
COMP.2
a
a
a*
a
a
a
CVBS
a
–
a
a*
a*
–
–
NONE
–
a*
–
–
–
a*
a*
BD COAX
a*
a
a
a
a
a
a
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
a
ANALOG
a
–
a
a*
a*
a*
a*
NONE
–
a*
–
–
–
–
–
* Zadana postavka
Napomene
• Ne možete dodijeliti drugi optički ulaz ulazima kojima je ulazna optička utičnica početno bila dodijeljena.
• Kada dodijelite ulaz digitalnih zvučnih signala, postavka INPUT MODE možda će se automatski promijeniti.
• Za svaku ulaz dozvoljeno je jedna promjena namjene.
Dodijeljivanje ulaza HDMI
Možete dodijeliti ulazne utičnice HDMI
drugom ulazu ako zadane postavke utičnica
ne odgovaraju priključenoj opremi.
Primjer:
Kada priključite uređaj za reprodukciju CD-a
u utičnicu HDMI SAT/CATV (IN 3), utičnicu
“HDMI 3” dodijelite ulazu “SA-CD/CD”.
Napomena
Prije nego što promijenite namjenu ulaznih utičnica
HDMI, provjerite je li funkcija “Ctrl for HDMI”
isključena.
1
Pritisnite MENU.
2
Popis izbornika Settings pojavljuje se
na zaslonu TV-a.
3
Odaberite “HDMI”, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Odaberite “HDMI Assign”, a zatim
pritisnite
ili b.
5
Odaberite utičnicu HDMI koju
želite dodijeliti, a zatim
pritisnite
ili b.
6
Odaberite naziv ulaza koji želite
dodijeliti, a zatim pritisnite
.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
Naziv ulaza
Ulazne
utičnice
HDMI koje
se mogu
dodijeliti
BD/DVD
GAME
SAT/
CATV
HDMI 1
a*
a
a
a
a
a
a
a
HDMI 2
a
a*
a
a
a
a
a
a
HDMI 3
a
a
a*
a
a
a
a
a
HDMI 4
a
a
a
a*
a
a
a
a
* Zadana postavka
88CR
Odaberite “ Settings”, a zatim
pritisnite
ili b.
VIDEO 1 VIDEO 2 MD/TAPE SA-CD/
CD
NONE
Upotreba povezivanja
s dva pojačala
1 Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
2
Odaberite “ Settings”, a zatim
pritisnite
ili b.
Popis izbornika Settings pojavljuje se
na zaslonu TV-a.
3
Odaberite “Speaker”, a zatim
pritisnite
ili b.
Odaberite “SP Pattern”, a zatim
pritisnite
ili b.
5
Odaberite odgovarajuće
postavke zvučnika tako da nema
stražnjih surround zvučnika
i prednjih visokotonskih
zvučnika, a zatim pritisnite
.
6
Odaberite “SB Assign”, a zatim
pritisnite
ili b.
7
Odaberite “BI-AMP”, a zatim
pritisnite
.
Možete uživati u slikama i zvukovima
s opreme priključene na prijamnik u zoni
2 koja nije glavna zona. Na primjer, možete
gledati DVD u glavnoj zoni i slušati CD u
zoni 2.
Prilikom korištenja infracrvenog repetitora
(nije isporučen), možete rukovati i opremom
u glavnoj zoni i Sony prijamnikom u zoni 2
iz zone 2.
Rukovanje prijamnikom iz zone 2
Možete rukovati prijamnikom bez
usmjerivanja daljinskog upravljača prema
prijamniku ako priključite infracrveni
repetitor (nije isporučen) u utičnicu
Infracrveni daljinski upravljač.
Upotrijebite infracrveni repetitor kada
postavite prijamnik na mjesto gdje ne
dopiru signali daljinskog upravljača.
Ostale radnje
4
Upotreba značajki s više zona
Isti signali koji se emitiraju iz SPEAKERS
FRONT A priključnice mogu se emitirati
iz SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B
priključnice.
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Napomene
• Postavite “SB Assign” na “BI-AMP” prije izvođenja
postupka automatske kalibracije.
• Ako postavite “SB Assign” na “BI-AMP”, razina
zvučnika i postavke udaljenosti stražnjih surround
zvučnika i prednjih visokotonskih zvučnika
postaju nevažeće, a koriste se postavke prednjih
zvučnika.
89CR
Povezivanje zone 2
Emitira se zvuk iz zvučnika u zoni 2 pomoću prijamnika i drugog pojačala.
Glavna zona
Zona 2
STR-DN1020
A
D
B
D
TV
C
IR DALJINSKI
UPRAVLJAČ
IN
E
C
ZONE 2 VIDEO
OUT
ZONE 2 AUDIO
OUT
A Audio oprema
B Video oprema
C Infracrveni repetitor (nije isporučen)
D Zvučnici
E Sony Pojačalo/Prijamnik
90CR
RM-AAP063/RM-AAP064
Rukovanje prijamnikom iz zone 2
Sljedećim radnjama opisano je priključivanje
infracrvenog repetitora i rukovanje
prijamnikom u zoni 2. Kada infracrveni
prijamnik nije priključen, koristite prijamnik
u glavnoj zoni.
?/1
ZONE
Gumbi za
unos
SOURCE
Uključite glavni prijamnik (ovaj
prijamnik).
2
3
Uključite prijamnik u zoni 2.
Pritisnite ZONE.
Daljinski upravljač prebacuje u zonu 2.
4
Pritisnite ?/1.
Funkcija zone je uključena.
5
Pritisnite gumbe za unos za
odabir izvora koji želite.
Za zonu 2, emitiraju se analogni video
i zvučni signali.
Kada odaberete SOURCE, emitiraju se
signali koji trenutno ulaze u glavnoj zoni.
6
Prilagodite na odgovarajuću
glasnoću pomoću prijamnika
u zoni 2.
Za izlaz iz rada zone 2
Pritisnite ZONE, a zatim pritisnite ?/1.
91CR
Ostale radnje
1
Savjeti
• Čak i kada je ovaj prijamnik u stanju mirovanja
(pritisnite ?/1 na daljinskom upravljaču kako biste
isključili ovaj prijamnik), prijamnik u zoni 2 ostaje
uključen. Za isključivanje svih prijamnika,
istovremeno pritisnite ?/1 i AV ?/1 na daljinskom
upravljaču (SYSTEM STANDBY).
• Samo signali s opremom priključenom u analogne
ulazne utičnice emitiraju se kroz utičnice ZONE 2
OUT. Signali se ne emitiraju s opreme priključene
samo u digitalne ulazne utičnice.
• Ulazi TV, GAME, USB, HOME NETWORK
i MUSIC SERVICES mogu se odabrati samo
u glavnoj zoni.
• Kada se odabere SOURCE, signali koji ulaze
u utičnice HDMI IN, DIGITAL IN i USB port
ne emitiraju se iz utičnica ZONE 2 OUT.
• Kada se odabere SOURCE, zvučni signali iz
funkcija Home Network i Music Service ne
emitiraju se iz utičnica ZONE 2 OUT.
• Možete odabrati ili “FM” ili “AM” u glavnoj zoni
i zoni 2. Prednost se daje izboru koji je posljednji
odabran, čak i ako je različit izbor već odabran
u jednoj od zona.
• Možete odabrati samo isti kanal iz “SIRIUS-a”
slušajući istovremeno u glavnoj zoni i u zoni 2.
Prednost se daje kanalu koji je posljednji odabran,
čak i ako je različit kanal već odabran u bilo
kojoj zoni.
3
Namještanje postavki
Odaberite željenu stavku u
izborniku, a zatim pritisnite
.
Primjer: kada odaberete “Auto Cal.”.
Upotreba izbornika Settings
Pomoću izbornika Settings možete podesiti
različite postavke za zvučnike, surround
efekte itd.
Za prikaz izbornika prijamnika na TV zaslonu
provjerite je li prijamnik u “GUI MODE”
slijedeći korake u “Uključivanje i isključivanje
načina “GUI MODE”” (str. 45).
GUI MODE
4
V/v/b,
Odaberite parametar koji želite,
te zatim pritisnite
.
Povratak na prethodni zaslon
RETURN/
EXIT O
Pritisnite RETURN/EXIT O.
MENU
1
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik.
Popis izbornika Settings
Izbornik Settings Opis
2
Odaberite “ Settings”
u izborniku, a zatim pritisnite
ili b za ulaz u način izbornika.
Popis izbornika Settings pojavljuje se
na zaslonu TV-a.
92CR
Auto Cal.
Podešava razinu zvučnika ili
udaljenosti i automatski mjeri
(str. 38).
Speaker
Ručno podešava položaj
zvučnika (str. 93).
Surround
Odabire zvučno polje
i podešava surround efekt
koji odaberete (str. 95).
EQ
Podešava ekvilizator (zvuk
bass/treble) (str. 96).
Audio
Podešava različite stavke zvuka
(str. 96).
Video
Podešava rezoluciju analognih
video signala (str. 98).
HDMI
Radi postavke za zvuk/sliku
s opreme priključene na
utičnice HDMI (str. 99).
Network
Radi postavke za mrežu
(str. 100).
System
Radi postavke za sustav
prijamnika (str. 103).
2 Odaberite “Lvl”.
Izbornik Speaker Settings
3 Podesite razinu odabranog zvučnika,
Možete ručno podesiti svaki zvučnik.
Također možete podesiti razine zvučnika
nakon što završi postupak automatske
kalibracije.
Napomena
Postavke zvučnika odnose se samo na trenutni
položaj sjedenja.
x SP Pattern (Raspored zvučnika)
Odaberite “SP Pattern” u skladu sa sustavom
zvučnika koji koristite. Odaberite raspored
zvučnika prije postupka automatske
kalibracije.
x SB Assign (Namjena stražnjeg
surround zvučnika)
Omogućuje vam postavljanje SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B priključnica za dva
pojačala ili priključivanje prednjih zvučnika B.
• Speaker B
• BI-AMP
• OFF
Napomena
Ako promijenite vezu s dva pojačala ili prednjih B
zvučnika na vezu sa stražnjim surround ili prednjim
visokotonskim zvučnicima, postavite “SB Assign”
na “OFF”, te ponovno postavite zvučnike.
Pogledajte “Upotreba AUTOMATSKE
KALIBRACIJE” (str. 38) ili “Manual Setup” (str. 93).
Možete ručno podesiti svaki zvučnik na
zaslonu “Manual Setup”. Također možete
podesiti razine zvučnika nakon što završi
postupak automatske kalibracije.
Namještanje razine zvučnika
Možete podesiti razinu svakog zvučnika
(prednji lijevi/desni, prednji lijevi/desni
visokotonski, središnji, surround lijevi/desni,
surround stražnji lijevi/desni, subwoofer).
Napomena
Ako je odabrano neko zvučno polje za glazbu, sa
subwoofera se ne emitira zvuk ako su svi zvučnici
podešeni na “Large”. Međutim, zvuk će se emitirati
sa subwoofera ako
– digitalni ulazni signal sadrži LFE signale.
– prednji ili surround zvučnici podešeni
su na “Small”.
– odabrano je “MULTI ST.”, “PLII MV”, “PLII MS”,
“PLIIx MV”, “PLIIx MS”, “HD-D.C.S.” ili
“P. AUDIO”.
Podešavanje udaljenosti
od položaja sjedenja
do svakog zvučnika
Možete podesiti udaljenost od položaja
sjedenja do svakog zvučnika (prednji lijevi/
desni, prednji lijevi/desni visokotonski,
središnji, surround lijevi/desni, surround
stražnji lijevi/desni, subwoofer).
1 Na zaslonu odaberite zvučnik kojem želite
podesiti udaljenost od položaja sjedenja,
a zatim pritisnite
.
2 Odaberite “Dist”.
3 Podesite udaljenost odabranog zvučnika,
a zatim pritisnite
.
Možete podesiti udaljenost od 1 m 0 cm
do 10 m 0 cm (3 stope 3 inča do 32 stope
9 inča) u intervalima od 10 cm (1 inč).
Savjet
Možete podesiti udaljenost u intervalima
od 1 cm nakon što ste napravili automatsko
kalibriranje i pohranili rezultat mjerenja.
Napomene
• Ovisno o postavci rasporeda zvučnika, neki
parametri možda neće biti dostupni.
• Ova funkcija ne radi kada se koristi “A. DIRECT”.
1 Na zaslonu odaberite zvučnik čiju razinu
želite podesiti, a zatim pritisnite
.
nastavak
93CR
Namještanje postavki
x Manual Setup
a zatim pritisnite
.
Možete podesiti razinu od –10,0 dB
od +10,0 dB u intervalima po 0,5 dB.
Namještanje veličine svakog
zvučnika
Možete podesiti veličinu svakog zvučnika
(prednji lijevi/desni, prednji lijevi/desni
visokotonski, središnji, surround lijevi/desni,
surround stražnji lijevi/desni, subwoofer).
1 Na zaslonu odaberite zvučnik čiju veličinu
želite podesiti, a zatim pritisnite
.
2 Odaberite “Size”.
3 Podesite veličinu odabranog zvučnika,
a zatim pritisnite
.
• Large: Ako priključite velike zvučnike
koji će učinkovito reproducirati niske
frekvencije, odaberite “Large”.
U uobičajenim okolnostima
odaberite “Large”.
• Small: Ako je zvuk iskrivljen ili vam
nedostaju surround efekti kada slušate
višekanalni surround zvuk, odaberite
“Small” za uključivanje sustava
preusmjeravanja basova i emitiranje
niskih frekvencija svakog kanala
subwoofera ili drugih “Large” zvučnika.
Napomena
Ova funkcija ne radi kada se koristi “A. DIRECT”.
Savjeti
• Postavke “Large” i “Small” za svaki zvučnik
određuju hoće li unutarnji procesor zvuka
prekinuti signal basa iz tog kanala.
Kada se prekine bas iz kanala, sustav
preusmjeravanja basova šalje odgovarajuće
niske frekvencije subwooferu ili drugim
“Large” zvučnicima.
Međutim, budući da zvuk basova ima određenu
količinu usmjerenosti, bolje je ne prekidati ih ako
je moguće. Zato čak i ako koristite velike zvučnike,
možete ih postaviti na “Large” ako želite emitirati
niske frekvencije iz tog zvučnika. S druge strane,
ako koristite veliki zvučnik, a ne želite da se
emitiraju frekvencije basova iz tog zvučnika,
postavite ga na “Small”.
Ako je ukupna razina zvuka niža od željene,
postavite zvučnike na “Large”. Ako nema dovoljno
basova, možete upotrijebiti ekvilizator radi
pojačavanja razina basova.
• Stražnji surround zvučnici bit će postavljeni na istu
postavku kao surround zvučnici.
• Kada su prednji zvučnici postavljeni na “Small”,
središnji, surround i prednji visokotonski zvučnici
također su automatski postavljeni na “Small”.
• Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici
automatski su postavljeni na “Large”.
x Crossover Freq (Prijelazna
frekvencija zvučnika)
Omogućuje vam postavljanje prijelazne
frekvencije zvučnika kojima je veličina
postavljena na “Small” u izborniku Speaker
Settings. Izmjerena prijelazna frekvencija
zvučnika postavlja se za svaki zvučnik nakon
automatskog kalibriranja.
1 Na zaslonu odaberite zvučnik koji želite
podesiti, a zatim pritisnite
2 Podesite vrijednost, a zatim pritisnite
.
x Test Tone
Možete odabrati vrstu testnog tona na zaslonu
“Test Tone”.
Savjeti
• Da biste prilagodili razinu svih zvučnika
istovremeno, pritisnite MASTER VOL +/– ili 2
+/–. Također možete koristiti MASTER VOLUME
na prijamniku.
• Podešena vrijednost prikazana je na TV zaslonu za
vrijeme podešavanja.
Emitiranje testnog tona iz svakog
zvučnika
Možete emitirati testni ton iz serijski
povezanih zvučnika.
1 Odaberite “Test Tone”, a zatim
ili b.
pritisnite
2 Podesite parametar, a zatim pritisnite
.
• OFF
• AUTO: Testni ton se emitira iz svakog
zvučnika u seriji.
• FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL, SL, LH,
RH, SW: Možete odabrati koji zvučnici će
emitirati testni ton.
* Pojavljuje se “SB” ako je spojen samo jedan
stražnji surround zvučnik.
3 Podesite razinu zvučnika, a zatim
pritisnite
94CR
.
.
Kada se testni ton ne emitira
iz zvučnika
• Kabeli zvučnika možda nisu dobro spojeni.
Provjerite jesu li dobro spojeni i laganim
potezanjem provjerite da se ne mogu
odspojiti.
• Kabeli zvučnika su možda u kratkom spoju.
• Provjerite da se ne upotrebljava funkcija
PARTY STREAMING (str. 78).
Kada se testni ton emitira
iz zvučnika koji nisu prikazani
na TV zaslonu
Postavljanje rasporeda zvučnika nije ispravno.
Provjerite jesu li veze zvučnika i raspored
zvučnika usklađeni.
x D.Range Comp (Kompresija
dinamičkog raspona)
Možete komprimirati dinamični raspon
zvučnog zapisa. Ova funkcija može biti
korisna kada želite gledati filmove uz nisku
glasnoću zvuka kasno navečer. Kompresija
dinamičkog raspona moguća je samo
s izvorima Dolby Digital.
• MAX: Dinamički raspon znatno
je komprimiran.
• STD: Dinamički raspon komprimiran
je prema namjeri snimatelja.
• AUTO: Dinamički raspon automatski
se komprimira.
• OFF: Dinamički raspon nije komprimiran.
Savjeti
Omogućuje odabir jedinice mjerenja
za udaljenosti postavljanja.
• FEET: Udaljenost je prikazana u stopama.
• METER: Udaljenost je prikazana u metrima.
Izbornik Surround Settings
Možete odabrati zvučno polje i podesiti razinu
efekta itd. na zaslonu “Sound Field Setup”.
Za pojedinosti o zvučnom polju pogledajte
“Uživanje u surround zvuku” (str. 65).
Napomena
Postavke koje možete podešavati u svakom
izborniku variraju ovisno o zvučnom polju.
Namještanje efekta zvučnika
za HD-D.C.S.
1 Odaberite “HD-D.C.S.”, a zatim
pritisnite
ili b.
2 Odaberite željenu vrstu efekta, te zatim
pritisnite
.
HD-D.C.S. ima tri različite vrste: Theater,
Dynamic i Studio. Svaka vrsta ima različite
vrste refleksije i odbijanja zvuka
i optimizirana je da odgovara
jedinstvenosti prostorije slušatelja,
njegovom ukusu i raspoloženju.
• Dynamic: Želite li u potpunosti uživati
u zvučnim efektima, baš kao u kinu?
Vrsta Dynamic naglašava refleksiju
zvuka. Bez funkcije HD-D.C.S. u mnogim
prostorijama se čuje jeka, ali nedostaje
osjećaj prostora.
Ova vrsta akustički otvara te vrste
prostorija i pruža osjećaj prostora
i dinamičnosti kao u studiju za mastering.
nastavak
95CR
Namještanje postavki
• Kompresor dinamičkog raspona omogućuje
komprimiranje dinamičkog raspona zvučnog
zapisa na temelju informacija o dinamičkom
rasponu uključenom u signal Dolby Digital.
• “STD” je standardna postavka i omogućuje blago
komprimiranje. Stoga vam preporučujemo da
koristite postavku “MAX”. Ona značajno
komprimira dinamički raspon i omogućuje vam
gledanje filmova kasno navečer uz nisku glasnoću
zvuka. Za razliku od analognih limitatora, razine
su unaprijed određene i omogućuju vrlo prirodnu
kompresiju.
x Jedinica udaljenosti
• Theater: Vrsta Theater (zadana postavka)
miješa refleksiju i odbijanje zvuka
stvarajući karakteristike studija za
mastering. Osim toga, ova vrsta miješa
svojstva frekvencija koja se često nalaze
u profesionalnim studijima i kinima.
Idealno je za gledanje filmova u prostoriji
za slušanje u kojoj ima manje jeke.
• Studio: U vrsti Studio, efekti su na
minimumu, ali i dalje pružaju izuzetno
iskustvo kina. Ova vrsta pruža točnost
originalne snimke.
Izbornik EQ Settings
Pomoću sljedećih parametara možete podesiti
tonsku kvalitetu (razina bass/treble) prednjih
zvučnika.
• Bass
• Treble
Bass
Treble
Razina
(dB)
Frekvencija
(Hz)
Napomena
Ova funkcija ne radi kada se koristi “A. DIRECT”.
Izbornik Audio Settings
Možete po želji podesiti postavke zvuka.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Funkcija D.L.L. tehnologija je u vlasništvu
tvrtke Sony, a koja omogućuje da se digitalni
i analogni zvučni signali loše kvalitete
reproduciraju s visokokvalitetnim zvukom.
• AUTO 1: Ova funkcija je dostupna
za zvučne formate kompresije koja se
rasipa i analogne zvučne signale.
• AUTO 2: Ova funkcija je dostupna
za signale Linear PCM, kao i za zvučne
formate kompresije koja se rasipa i analogne
zvučne signale.
• OFF
Napomena
Ova funkcija djelatna je kada je odabrano “2CH
ST.”, “A.F.D. AUTO”, “MULTI ST.” ili “HP 2CH”.
Međutim, ova funkcija ne radi u sljedećim
slučajevima.
– Primaju se signali Linear PCM s frekvencijom
uzorkovanja koja nije 44.1 kHz.
– Primaju se signali Dolby Digital Plus,
Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24,
DTS-HD Master Audio ili DTS-HD High
Resolution Audio.
x A/V Sync (Sinkronizira zvuk
s video izlazom)
Omogućuje vam da vremenski odgodite izlaz
izlaz zvuka kako biste smanjili vremenski
razmak između izlaza zvuka i vizualnog
prikaza.
• HDMI AUTO: Vremenski razmak između
izlaza zvuka i vizualnog prikaza za monitor
priključen preko HDMI veze podesit će se
automatski na temelju informacija za TV.
Ova funkcija dostupna je samo ako monitor
podržava funkciju A/V Sync.
• 0 ms – 300 ms: Možete podesiti odgodu od
0 ms do 300 ms u intervalima od 10 ms.
96CR
Napomene
• Ova funkcija je korisna kada koristite veliki LCD
ili plazma monitor ili projektor.
• Ova funkcija ne radi kada se koristi “A. DIRECT”.
x Dual Mono (Odabir jezika
digitalnog emitiranja)
Omogućuje vam odabir jezika koji želite
slušati za opciju dvostrukog zvuka digitalnog
emitiranja kada je ta opcija moguća. Ta je
funkcija djelatna samo za izvore Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Zvuk glavnog jezika emitirat će
se na prednjem lijevom zvučniku, a zvuk
sporednog jezika emitirat će se istovremeno
na prednjem desnom zvučniku.
• MAIN: Emitirat će se zvuk glavnog jezika.
• SUB: Emitirat će se zvuk sporednog jezika.
Namještanje postavki
97CR
Izbornik Video Settings
Možete napraviti postavke za videozapise.
x Rezolucija (Pretvaranje video signala)
Omogućuje pretvaranje rezolucije analognih video ulaznih signala .
Izlaz sa
Parametar
“Resolution”
Utičnica HDMI
TV OUT
Ulaz sa
• DIRECT
• AUTO(CVBS)
(zadana
postavka)
• 480/576i
• 480/576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
Utičnica COMPONENT
VIDEO IN
Utičnice
Utičnica MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
VIDEO MONITOR
OUT
za)
a
–
a)
–
a
zb)
zb)
zb)
zb)
Utičnice VIDEO IN
z
Utičnica COMPONENT
VIDEO IN
za)
Utičnice VIDEO IN
Utičnica COMPONENT
VIDEO IN
zc)
z
z
Utičnice VIDEO IN
zc)
z
z
Utičnica COMPONENT
VIDEO IN
z
z
–
Utičnice VIDEO IN
z
z
a
Utičnica COMPONENT
VIDEO IN
z
zd)
–
Utičnice VIDEO IN
z
d)
a
Utičnica COMPONENT
VIDEO IN
z
a
–
Utičnice VIDEO IN
z
–
a
z
z : Video signali se pretvaraju i emitiraju putem video konvertera.
a : Emitira se ista vrsta signala kao ulazni signal. Video signali se ne pretvaraju.
– : Video signali se ne emitiraju.
a) Rezolucija se postavlja automatski, ovisno
Napomene
o priključenom monitoru.
b)
Kada je TV spojen u utičnice koje nisu HDMI,
emitiraju se signali 480i/576i.
c) Emitiraju se signali 480p/576p čak i kada
je postavljeno 480i/576i.
d)Video signali bez zaštite autorskih prava
emitiraju se prema izborniku postavki.
Video signali sa zaštitom autorskih prava
emitiraju se kao 480p/576p.
• Video signali se ne emitiraju iz utičnica
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT ili
MONITOR VIDEO OUT kada je monitor itd.
priključen u utičnicu HDMI TV OUT.
• Ako odaberete rezoluciju koju priključeni TV
ne podržava u parametru “Resolution”, slike
s TV-a ne mogu se pravilno emitirati.
• Pretvorena emitirana HDMI slika na podržava
x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color (Deep Colour)
i 3D sliku.
98CR
Napomene
Izbornik HDMI Settings
Možete napraviti tražene postavke za opremu
priključenu u utičnice HDMI.
x Ctrl for HDMI (Kontrola za HDMI)
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
funkcije Kontrola za HDMI. Za pojedinosti
pogledajte “Priprema za funkciju “BRAVIA”
Sync” (str. 83).
• ON
• OFF
Napomena
Kada postavite “Ctrl for HDMI” na “ON”,
“Audio Out” se može automatski promijeniti.
x Pass Through
x Audio Out
Omogućuje vam podešavanje HDMI zvučnih
signala s opreme priključene na prijamnik
putem HDMI veze.
• AMP: HDMI zvučni signali s opreme
za reprodukciju emitiraju se samo prema
zvučnicima koji su spojeni na prijamnik.
Više kanalni zvuk može se reproducirati
takav kakav je.
Napomena
Zvučni signali ne emitiraju se iz TV zvučnika kada
je “Audio Out” postavljen na “AMP”.
• TV+AMP: Zvuk se emitira s TV zvučnika
i zvučnika priključenih na prijamnik.
Napomene
• Kvaliteta zvuka opreme za reprodukcije ovisi
o kvaliteti zvuka TV-a, kao što je broj kanala
i frekvencija uzorkovanja itd. Ako TV ima stereo
zvučnike zvuk koji se emitira s prijamnika
također je stereo ako i na TV-u, čak i ako
reproducirate višekanalni izvor.
• Kada priključite prijamnik na opremu za
prikazivanje slika (projektor i sl.), zvuk se možda
neće emitirati iz prijamnika. U tom slučaju
odaberite “AMP”.
• Kada odaberete ulaz koji ste dodijelili HDMI
ulazu, zvuk se ne emitira s TV-a.
x HDMI Assign
Omogućuje vam promjenu namjene ulaznih
utičnica HDMI. Za pojedinosti pogledajte
“Dodijeljivanje ulaza HDMI” (str. 88).
99CR
Namještanje postavki
Omogućuje emitiranje HDMI signala na TV
kada je prijamnik u stanju mirovanja.
• ON: Kada je prijamnik u stanju mirovanja,
on neprekidno emitira HDMI signale
s utičnice HDMI TV OUT prijamnika.
• AUTO: Kada je TV uključen, a prijamnik
je u stanju mirovanja, prijamnik emitira
HDMI signale s utičnice HDMI TV OUT
prijamnika. Sony preporučuje ovu postavku
ako koristite sony TV kompatibilan s
funkcijom “BRAVIA” Sync. Ova postavka
štedi energiju kada je prijamnik u stanju
mirovanja u usporedbi s postavkom “ON”.
• OFF: Prijamnik ne emitira HDMI signale
kada se nalazi u stanju mirovanja. Uključite
prijamnik kako biste mogli uživati u izvoru
priključene opreme na TV-u. Ova postavka
štedi energiju kada je prijamnik u stanju
mirovanja u usporedbi s postavkom “ON”.
• Ova funkcija nije dostupna kada je
“Ctrl for HDMI” postavljena na “OFF”.
• Kada se odabere “AUTO”, može biti potrebno više
vremena za emitiranje slike i zvuka na TV-u nego
kada je odabrano “ON”.
• Kada je prijamnik u stanju mirovanja,
“A. STANDBY” pojavljuje se na zaslonu ako je
“Pass Through” postavljeno na “AUTO” ili “ON”.
Međutim, “A. STANDBY” će nestati kada
je “Pass Through” postavljeno na “AUTO”
i ne otkrivaju se signali.
Postupak ručnog postavljanja
Proxy poslužitelja
Izbornik Network Settings
1 Odaberite “Use” u koraku 6 u “Postupak
Možete napraviti postavke za mrežu. Izbornik
Network Settings dostupan je samo ako je
odabrana funkcija Home Network ili
Music Services.
ručnog postavljanja IP adrese” (str. 100)
ili koraku 7 u “Konfiguriranje postavki
mreže na prijamniku” (str. 43), a zatim
pritisnite
.
Zaslon za unos proxy adrese pojavljuje
se na TV zaslonu.
x Settings
Možete napraviti postavke za mrežu.
2 Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite
brojčani/tekstualni gumb za unos
vrijednosti za “Proxy Address”.
Postupak automatskog
konfiguriranja mrežnih postavki
3 Pritisnite
Možete automatski konfigurirati mrežne
postavke. Za pojedinosti pogledajte
“Konfiguriranje postavki mreže na
prijamniku” (str. 43).
.
4 Ponovite korake 2 do 3 za unos vrijednosti
za “Port Number”.
Zaslon za potvrdu pojavljuju se na zaslonu
TV-a.
Postupak ručnog postavljanja
IP adrese
1 Odaberite “Settings”, a zatim pritisnite
.
x Information
2 Odaberite “Manual”, a zatim pritisnite
.
Možete provjeriti mrežne informacije
za mrežu.
5 Odaberite “OK”, te zatim pritisnite
Zaslon za unos IP adrese pojavljuje se na
TV zaslonu.
3 Pritisnite SHIFT, a zatim pritisnite brojčani
gumb za unos vrijednosti za “IP Address”.
4 Pritisnite
.
5 Ponovite korake 3 do 4 za unos vrijednosti
za “Subnet Mask”, “Default Gateway”,
“Primary DNS” i “Secondary DNS”.
Zaslon proxy postavki pojavljuje se na
TV zaslonu.
6 Odaberite “Do Not Use”, te zatim
pritisnite
.
Zaslon za potvrdu pojavljuju se na zaslonu
TV-a.
7 Odaberite “OK”, te zatim pritisnite
100CR
.
.
Provjera informacija o mreži
1 Odaberite “Information”, a zatim
pritisnite
.
2 Odaberite postavku koju želite provjeriti,
a zatim pritisnite
.
Trenutne Informacije o postavkama
pojavljuju se na TV zaslonu.
Možete provjeriti postavke* za
“Connection”, “IP Settings”, “IP Address”,
“Subnet Mask”, “Default Gateway”, “DNS
Settings”, “Primary DNS”, “Secondary
DNS”, “Proxy Settings”, “Proxy Address”,
“Port Number” i “MAC Address”.
* Postavke se za vrijeme postavljanja razlikuju
ovisno o mrežnom okružju.
x PARTY STREAMING
Možete podesiti prijamnik za korištenje
funkcije PARTY STREAMING.
1 Odaberite “PARTY STREAMING”,
te pritisnite
.
2 Odaberite “On” ili “Off”, a zatim
pritisnite
.
• On: Drugi uređaji na kućnoj mreži mogu
otkriti prijamnik.
Prijamnik može započeti ili zatvoriti
funkciju PARTY i može se pridružiti
ili izaći iz funkcije PARTY.
• Off: Drugi uređaji na kućnoj mreži mogu
otkriti prijamnik.
Međutim, prijamnik ne može započeti ili
zatvoriti funkciju PARTY i ne može se
pridružiti ili izaći iz funkcije PARTY.
x Access Settings
Možete postaviti ograničenje ili dopuštenje za
uređaje s popisa uređaja.
Postavljanje dopuštenja
automatskog pristupa
1 Odaberite “Access Settings”, a zatim
pritisnite
.
2 Odaberite “Auto Access”, a zatim
pritisnite
.
3 Odaberite “Allow” ili “Not Allow”, a zatim
Napomena
U popis uređaja moguće je dodati do 20 uređaja.
Ako je 20 uređaja već registrirano, prikazuje se
poruka “Device Full” i novi uređaj ne može se dodati
Dodavanje uređaja u popis
uređaja
1 Odaberite “Access Settings”, a zatim
pritisnite
.
2 Odaberite “Control Device”, a zatim
pritisnite
.
Popis uređaja pojavljuje se na TV zaslonu.
3 Odaberite “Add Device”, a zatim
pritisnite
.
4 Odaberite uređaj kojeg želite, te zatim
pritisnite
.
Odabrani uređaj dodan je popisu uređaja.
Za pojedinosti o podešavanju dopuštenja
za pristup, pogledajte “Postavljanje
dopuštenja automatskog pristupa”
(str. 101).
Postavljanje dopuštenja
automatskog pristupa
Možete postaviti dopuštenje za uređaj s popisa
uređaja. Samo uređaji s postavkom “Allow”
prepoznaju se u kućnoj mreži.
1 Odaberite “Access Settings”, a zatim
pritisnite
.
2 Odaberite “Control Device”, a zatim
pritisnite
.
Popis registriranih uređaja pojavljuje se
na TV zaslonu.
3 Odaberite uređaj kojeg želite, te zatim
pritisnite
.
4 Odaberite “Access”, a zatim pritisnite .
5 Odaberite “Allow” ili “Not Allow”, a zatim
pritisnite
.
Brisanje uređaja s popisa
Odaberite “Delete” u koraku 4, a zatim pritisnite
. Odaberite “OK” na zaslonu za potvrdu, a zatim
pritisnite
.
x Media Remote Device Registration
Omogućuje vam registraciju medijskih
udaljenih uređaja.
nastavak
101CR
Namještanje postavki
pritisnite
.
• Allow: Svi uređaji na kućnoj mreži imaju
pristup ovom prijamniku.
Ovaj prijamnik može pokrenuti funkciju
PARTY kao uređaj domaćin i pridružiti
se funkciji PARTY kao uređaj gost ako se
to zatraži.
• Not Allow: Prijamnik ograničava novi
uređaj koji pristupa prijamniku.
Prilikom priključivanja novog uređaja
na kućnu mrežu, dodajte uređaj u popis
uređaja i postavite dopuštenje za pristup
(str. 101).
u popis. U tom slučaju izbrišite nepotrebne uređaje
iz popisa (str. 101).
x Device Name
Za registraciju medijskih
udaljenih uređaja
1 Odaberite “Media Remote Device
Registration”, a zatim pritisnite
Omogućuje vam dodjeljivanje naziva uređaja
prijamniku u dužini od najviše 30 znakova
koje mogu lako prepoznati drugi uređaji
u kućnoj mreži.
.
2 Odaberite “Start Registration”, a zatim
pritisnite
.
Prijamnik počinje otkrivati medijski
udaljeni uređaj spreman za registraciju.
Međutim, prijamnik će izaći iz postupka
registracije ako se uređaj ne otkrije
u 30 sekundi.
Poruka “Connecting” prikazuje se
na TV zaslonu kada se otkrije medijski
udaljeni uređaj.
3 Odaberite “Finish”, a zatim pritisnite
Dodjeljivanje naziva uređaja
1 Odaberite “Device Name”, a zatim
pritisnite
.
2 Pritisnite
za odabir naziva trenutnog
uređaja.
3 Pritisnite SHIFT, a zatim brojčani/
tekstualni gumb za unos naziva uređaja.
4 Pritisnite
.
.
Poništavanje registracije
Savjet
Odaberite “Cancel” u koraku 2, a zatim
pritisnite
.
Naziv zadanog uređaja je “STR-DN1020”.
x Mreža u stanju mirovanja
Napomena
U popis uređaja moguće je dodati do 5 medijskih
udaljenih uređaja. Ako je 5 uređaja već registrirano,
prikazuje se poruka “Device Full” i novi uređaj ne
može se dodati u popis. U tom slučaju izbrišite
nepotrebne uređaje iz popisa (str. 101).
Omogućuje vam provjeru popisa registriranih
medijskih udaljenih uređaja. Samo registrirani
uređaji smiju upravljati prijamnikom.
Brisanje registriranih medijskih
udaljenih uređaja iz popisa
uređaja
1 Odaberite “Registered Media Remote
Devices”, a zatim pritisnite
.
Popis registriranih medijskih udaljenih
uređaja pojavljuje se na TV zaslonu.
Odabrani uređaj izbrisan je iz popisa
uređaja.
102CR
.
2 Odaberite “Off” ili “On”, a zatim
pritisnite
.
• Off: Mrežna funkcija se isključuje kada
je prijamnik u stanju mirovanja.
Prijamniku je potrebno više vremena
za nastavak s radom kada se ponovno
uključi napajanje.
• On: Mrežna funkcija radi čak i kada je
prijamnik u stanju mirovanja i nastavlja
s radom kada se njime upravlja
preko mreže.
Napomena
.
3 Odaberite “Delete”, te zatim pritisnite
.
Kada jer prijamnik u stanju mirovanja, na zaslonu se
prikazuje “A. STANDBY” ako je “Network Standby”
postavljen na “On”.
2 Odaberite uređaj kojeg želite izbrisati,
4 Odaberite “OK”, te zatim pritisnite
1 Odaberite “Network Standby”, a zatim
pritisnite
x Registrirani medijski udaljeni
uređaji
te zatim pritisnite
Kada je način “Network Standby” postavljen
na “On”, prijamnik se uvijek može priključiti
na mrežu i njime se može upravljati
preko mreže.
.
x Software Update
Možete ažurirati softver prijamnika
na posljednju verziju.
Pojedinosti potražite u poglavlju “Ažuriranje
softvera” (str. 79).
Izbornik System Settings
Provjera verzije softvera
1 Odaberite “Software Update”, a zatim
pritisnite
Možete prilagoditi postavke mreže
na prijamniku.
.
2 Odaberite “Version”, a zatim pritisnite
Verzija softvera pojavljuje se na
TV zaslonu.
x Auto Standby
.
Omogućuje vam automatsko prebacivanje
prijamnika u stanje mirovanja kada
ne rukujete s prijamnikom ili kada na
prijamniku nema ulaza signala.
• ON: Prebacuje u stanje mirovanja nakon
približno 30 minuta.
• OFF: Ne prebacuje u stanje mirovanja.
Napomene
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Ulaz “FM TUNER”, “AM TUNER”, “SIRIUS”,
“HOME NETWORK” ili “MUSIC SERVICES”
nije odabran.
– Koristi se funkcija PARTY STREAMING.
– Softver prijamnika se ažurira.
• Ako istovremeno koristite automatsko stanje
mirovanja i brojač mirovanja, prednost ima
brojač mirovanja.
Namještanje postavki
103CR
Rad bez povezivanja s TV-om
Možete rukovati prijamnikom putem zaslona
čak i ako TV nije priključen na prijamnik.
AMP
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
Upotreba izbornika na zaslonu
Uzastopce pritišćite GUI MODE kako
biste odabrali “GUI OFF”.
Prijamnik je prebacio na način prikaza
na prednjem zaslonu.
1
2
3
Pritisnite AMP.
4
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir parametra koji želite
podesiti, a zatim pritisnite
ili b.
5
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željene postavke, a zatim
pritisnite
.
Pritisnite MENU.
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog izbornika,
a zatim pritisnite
ili b.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite B ili RETURN/EXIT O.
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Napomena
Neki parametri i postavke mogu se pojaviti
zatamnjeni na zaslonu. To znači da su ili nedostupni
ili trajni i ne mogu se mijenjati.
104CR
Pregled izbornika
Sljedeće radnje dostupne su u svakom izborniku. Pojedinosti o pretraživanju izbornika potražite
u str. 104.
Menu
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Postavke
automatskog
kalibriranja
[<AUTO CAL>]
Postavke automatskog
kalibriranja (Standardno)
[STANDARD]
ENGINEER
Automatsko kalibriranje
FULL FLAT, ENGINEER,
(Prilagođeno potrebama stranke) FRONT REF, OFF
[CUSTOM]
FULL FLAT
Testni tonb)
[TEST TONE]
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
OFF
Razina prednjeg lijevog
zvučnikab)
[FL LEVEL]
FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
FL 0 dB
Razina prednjeg desnog
zvučnikab)
[FR LEVEL]
FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
FR 0 dB
Razina središnjeg zvučnikab)
[CNT LEVEL]
CNT –10,0 dB do CNT +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
CNT 0 dB
Razina lijevog surround
zvučnikab) [SL LEVEL]
SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SL 0 dB
Razina desnog surround
zvučnikab) [SR LEVEL]
SR –10,0 dB to SR +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SR 0 dB
Razina stražnjeg surround
zvučnikab) [SB LEVEL]
SB –10,0 dB do SB +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SB 0 dB
Postavke razine
[<LEVEL>]
Postavke
Zadana
postavka
SBL 0 dB
Razina stražnjeg desnog
surround zvučnikab)
[SBR LEVEL]
SBR –10,0 dB do SBR +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SBR 0 dB
Razina prednjeg lijevog
visokotonskog zvučnikab)
[LH LEVEL]
LH –10,0 dB do LH +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
LH 0 dB
Razina prednjeg desnog
visokotonskog zvučnikab)
[RH LEVEL]
RH –10,0 dB do RH +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
RH 0 dB
Razina subwooferab)
[SW LEVEL]
SW –10,0 dB do SW +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SW 0 dB
Kompresija dinamičkog raspona COMP. MAX, COMP. STD,
[D. RANGE]
COMP. AUTO, COMP. OFF
Namještanje postavki
Razina stražnjeg lijevog surround SBL –10,0 dB do SBL +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
zvučnikab) [SBL LEVEL]
COMP. AUTO
nastavak
105CR
Menu
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Postavke
Zadana
postavka
Postavke
zvučnika
[<SPEAKER>]
Raspored zvučnika
[SP PATTERN]
5/2.1 do 2/0
(20 rasporeda)
3/4.1
Veličina prednjih zvučnikab)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina središnjeg zvučnikab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina surround zvučnikab)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina prednjih visokotonskih LARGE, SMALL
zvučnikab) [FH SIZE]
LARGE
DOdjeljivanje stražnjeg
surround zvučnikad)
[SB ASSIGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Udaljenost prednjeg lijevog
zvučnikab)
[FL DIST.]
FL 1,00 m do FL 10,00 m
(FL 3’3” do FL 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
FL 3,00 m
(FL 9’10”)
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikab)
[FR DIST.]
FR 1,00 m do FR 10,00 m
(FR 3’3” do FR 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
FR 3,00 m
(FR 9’10”)
Udaljenost središnjeg zvučnikab) CNT 1,00 m do CNT 10,00 m
[CNT DIST.]
(CNT 3’3” do CNT 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
106CR
CNT 3,00 m
(CNT 9’10”)
Udaljenost lijevog surround
zvučnikab)
[SL DIST.]
SL 1,00 m do SL 10,00 m
(SL 3’3” do SL 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
SL 3,00 m
(SL 9’10”)
Udaljenost desnog surround
zvučnikab)
[SR DIST.]
SR 1,00 m do SR 10,00 m
(SR 3’3” do SR 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
SR 3,00 m
(SR 9’10”)
Udaljenost stražnjeg surround
zvučnikab)
[SB DIST.]
SB 1,00 m do SB 10,00 m
(SB 3’3” do SB 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
SB 3,00 m
(SB 9’10”)
Udaljenost stražnjeg lijevog
surround zvučnikab)
[SBL DIST.]
SBL 1,00 m do SBL 10,00 m
(SBL 3’3” do SBL 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
SBL 3,00 m
(SBL 9’10”)
Udaljenost stražnjeg desnog
surround zvučnikab)
[SBR DIST.]
SBR 1,00 m do SBR 10,00 m
(SBR 3’3” do SBR 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
SBR 3,00 m
(SBR 9’10”)
Udaljenost prednjeg lijevog
visokotonskog zvučnikab)
[LH DIST.]
LH 1,00 m do LH 10,00 m
(LH 3’3” do LH 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
LH 3,00 m
(LH 9’10”)
Udaljenost prednjeg desnog
visokotonskog zvučnikab)
[RH DIST.]
RH 1,00 m do RH 10,00 m
(RH 3’3” do RH 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
RH 3,00 m
(RH 9’10”)
Udaljenost subwooferab)
[SW DIST.]
SW 1,00 m do SW 10,00 m
(SW 3’3” do SW 32’9”)
(interval od 0,1 m (1 inč))e)
SW 3,00 m
(SW 9’10”)
Menu
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Postavke
Zadana
postavka
Jedinica udaljenosti
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Prijelazna frekvencija prednjih
zvučnikag) [FRT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(interval od 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Prijelazna frekvencija središnjeg CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
zvučnikag) [CNT CROSS]
(interval od 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Prijelazna frekvencija surround
zvučnikag) [SUR CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(interval od 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Prijelazna frekvencija prednjih
visokotonskih zvučnikag)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(interval od 10 Hz)
CROSS 120 Hz
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Postavke za
Razina efektah)
[EFFECT]
surround
[<SURROUND>]
Postavke EQ
[<EQ>]
Postavke tunera
[<TUNER>]
Razina basova prednjih zvučnika BASS –10 dB do BASS +10 dB
[BASS]
(interval od 1 dB)
Razina treble prednjih zvučnika
[TREBLE]
TREBLE –10 dB do TREBLE +10 dB TREBLE 0 dB
(interval od 1 dB)
Način prijema FM postaje
[FM MODE]
STEREO, MONO
Unos naziva memoriranih
postaja [NAME IN]
Za pojedinosti pogledajte “Unos
naziva memoriranih postaja (Name
Input)” (str. 57).
Roditeljska blokada Siriusi)
[PARENTAL]
LOCK ON, LOCK OFF
Uređivanje koda blokade Siriusi) Za pojedinosti pogledajte
[CODE EDIT]
“Ograničavanje pristupa određenim
kanalima (Parental Lock)” (str. 62).
Usmjeravanje antene Siriusi)
[SR ANT AIM]
Pojedinosti potražite u poglavlju
“Provjera stanja primanja
(Antenna Aiming)” (str. 60).
ID radija Siriusi)
[SIRIUS ID]
Za pojedinosti pogledajte “Provjera
ID broja” (str. 59).
Digital Legato Linear
[D.L.L.]
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
STEREO
LOCK OFF
0000
D.L.L. AUTO1
Sinkronizira zvuk s video izlazom HDMI AUTO, 0 ms do 300 ms
[A/V SYNC]
(interval od 10 ms)
0 ms
Odabir jezika digitalnog
emitiranja [DUAL MONO]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Dodjeljivanje digitalnog audio
ulaza [A. ASSIGN]
Za pojedinosti pogledajte “Upotreba
zvuka/slika iz drugih ulaza (Input
Assign)” (str. 87).
nastavak
107CR
Namještanje postavki
Zvučne postavke
[<AUDIO>]
BASS 0 dB
Menu
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Postavke
Zadana
postavka
Video postavke
[<VIDEO>]
Rezolucija
[RESOLUTION]
DIRECT, AUTO, 480/576i,
480/576p, 720p, 1080i, 1080p
AUTO
Dodjeljivanje video ulaza
[V. ASSIGN]
Za pojedinosti pogledajte “Upotreba
zvuka/slika iz drugih ulaza (Input
Assign)” (str. 87).
Kontrola za HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Pass Through
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Audio out
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Dodjeljivanje HDMI ulaza
[H. ASSIGN]
Za pojedinosti pogledajte
“Dodijeljivanje ulaza HDMI” (str. 88).
Automatsko stanje mirovanja
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Unos naziva ulaza
[NAME IN]
Za pojedinosti pogledajte “Unos
naziva za ulaz (Name Input)” (str. 48).
HDMI postavke
[<HDMI>]
Postavke sustava
[<SYSTEM>]
a)
STBY ON
Ovaj parametar možete odabrati jedino nakon izvođenja postupka automatskog kalibriranja.
b) Ovisno o postavci rasporeda zvučnika, neki parametri ili postavke možda neće biti dostupni.
c) xxx
predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
Ovaj parametar možete odabrati samo ako “SP PATTERN” nije postavljen na postavku sa stražnjim surround
ili prednjim visokotonskim zvučnicima (str. 37).
e) Možete podesiti udaljenost u intervalima od 0,01 m tek nakon izvođenja postupka automatskog kalibriranja
i pohranili rezultat mjerenja.
f) “FEET” za američke i kanadske modele.
g) Ovaj parametar možete odabrati jedino ako je zvučnik podešen na “SMALL”.
h)
Ovaj parametar možete odabrati jedino ako odaberete “HD-D.C.S.” kao zvučno polje.
i) Ovaj parametar je dostupan jedino za američke i kanadske modele. Ovaj parametar možete odabrati jedno
ako je tuner SiriusConnect Home priključen u utičnicu SIRIUS na prijamniku.
d)
108CR
Prikaz informacija na zaslonu
Savjet
Zaslon omogućuje prikaz različitih
informacija o stanju prijamnika, kao što je
zvučno polje.
Ne možete prebacivati zaslon dok je na njemu
prikazano “GUI MODE”. Uzastopce pritišćite
GUI MODE kako biste odabrali “GUI OFF”.
1 Odaberite ulaz za koji želite provjeriti
informacije.
2 Pritisnite AMP, a zatim uzastopno
pritišćite DISPLAY.
Svaki put kad pritisnete DISPLAY, zaslon
se ciklički mijenja kako slijedi.
Kazalo naziva ulaza* t Ulaz koji ste
odabrali t Zvučno polje koje je trenutno
primijenjeno t Razina glasnoće zvuka t
Informacije o emitiranju**
Slušanje FM i AM radija
Memorirajte naziv postaje* t Frekvencija
t Zvučno polje koje je trenutno
primijenjeno t Razina glasnoće zvuka
Namještanje kanala sa SIRIUS-a
(Samo američki i kanadski modeli)
Naziv kanala t Broj kanala t Naziv
kategorije t Ime izvođača/Funkcija t
Naziv pjesme/programa t Ime autora t
Jačina signala t Zvučno polje koje
je trenutno primijenjeno t Razina
glasnoće zvuka
Namještanje postavki
Primanje RDS emitiranja
(Samo europski i australski modeli)
Programirajte naziv usluge ili memorirajte
naziv postaje* t Frekvencija, pojas i broj
memoriranja t Zvučno polje koje je
trenutno primijenjeno t Razina
glasnoće zvuka
* Kazalo naziva pojavljuje se tek nakon što
dodijelite jedan od ulaza ili memorirate postaju.
Kazalo naziva ne pojavljuje se kada se unesu samo
prazna polja ili je isto kao i naziv ulaza.
** Informacije o emitiranju se možda neće prikazati.
Napomena
Znak ili oznaka se možda neće prikazati za neke
jezike.
109CR
2
Upotreba daljinskog upravljača
Primjerice, ako želite programirati
VCR priključen na VIDEO 1 utičnice,
pritisnite VIDEO 1.
Pale se će pokazivači RM SET UP
i SHIFT.
Programiranje daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač možete prilagoditi kako bi
bio u skladu s opremom priključenom
na prijamnik. Daljinski upravljač možete
i programirati da upravlja opremom koju nije
proizvela tvrtka Sony ili opremom tvrtke Sony
kojom taj daljinski upravljač inače ne može
upravljati.
Prije nego što počnete obratite pažnju
na sljedeće:
– Ne možete promijeniti postavke sljedećih
gumba za unos: TUNER, USB, HOME
NETWORK i MUSIC SERVICES.
– Daljinski upravljač upravlja samo opremom
koja prima infracrvene signale bežičnog
upravljača.
RM SET
UP
SHIFT
Gumbi
za unos
Brojčani
gumbi
ENT/MEM
1
3
Pritisnite i držite RM SET UP,
zatim pritisnite AV ?/1.
Pokazivač RM SET UP počinje polako
treperiti.
Pritisnite brojčane gumbe kako
biste unijeli brojčani kôd.
Ako postoji više od jednog koda,
pokušajte unijeti onaj koji odgovara
opremi, uključujući TV.
Pomoću tablica na str. 111–114 možete
pronaći brojčani kôd ili kodove koji
odgovaraju opremi.
Napomena
Samo se kodovi u 500-ticama odnose na
TV gumb.
4
Pritisnite ENT/MEM.
Nakon što je brojčani kôd potvrđen,
pokazatelj RM SET UP dvaput će
zatreperiti, a daljinski će upravljač
automatski izaći iz načina programiranja.
AV ?/1
TV
Pritisnite gumb za unos opreme
koju želite programirati.
5
Ponovite korake od 1 do 4 kako
biste programirali ostalu opremu.
Napomena
Pokazivač RM SET UP isključuje se dok se pritišće
brojčani gumb.
Kako biste poništili programiranje
Pritisnite RM SET UP za vrijeme izvođenja
bilo kojeg koraka. Daljinski upravljač
automatski izlazi iz načina programiranja.
Kako biste aktivirali unos nakon
programiranja
Pritisnite programirani gumb kako biste
aktivirali unos koji želite.
110CR
Ako programiranje nije uspjelo,
provjerite sljedeće:
• Ako pokazivač RM SET UP ne zasvijetli
prilikom izvođenja koraka 1, baterije su
slabe. Zamijenite obje baterije.
• Ako pokazivač RM SET UP zatreperi 5 puta
uzastopce tijekom unošenja brojčanog koda,
došlo je do pogreške.
Ponovno započnite od koraka 1.
Brojčani kodovi koji odgovaraju
opremi i proizvođač opreme
Pomoću brojčanih kodova navedenih u tablici
u nastavku možete programirati opremu koju
nije proizvela tvrtka Sony ili opremu tvrtke
Sony kojom određeni daljinski upravljač inače
ne može upravljati. Budući da se signal koji
daljinski upravljač šalje opremi razlikuje
ovisno o modelu i godini proizvodnje, opremi
može biti dodijeljeno više od jednog brojčanog
koda. Ako ne uspijete programirati daljinski
upravljač pomoću jednog od kodova, pokušate
s drugim.
Napomene
• Brojčani kodovi temelje se na najnovijim
dostupnim informacijama o svakoj marki.
Napominjemo da postoji mogućnost da oprema ne
reagira na neke ili na sve kodove.
• Postoji mogućnost da ne budu dostupni svi gumbi
za unos na ovom daljinskom upravljaču u slučaju
upotrebe s određenom opremom.
Za upravljanje CD playerom
Kôd/kodovi
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
203
PIONEER
219
Za upravljanje jedinicom trake
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Za upravljanje MiniDisc jedinicom
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Za upravljanje HDD snimačem
Proizvođač
SONY
Kôd/kodovi
307, 308, 309
Za upravljanje Blu-ray
Disc playerom/snimačem
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
310, 311, 312
PANASONIC
335
SAMSUNG
336
LG
337
Upotreba daljinskog upravlja
Proizvođač
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Za upravljanje DAT jedinicom
Za upravljanje PSX-om
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
313, 314, 315
111CR
Za upravljanje DVD playerom
Za upravljanje TV-om
Proizvođač
Kôd/kodovi
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
401, 402, 403
SONY
501, 502
BROKSONIC
424
AIWA
501, 536, 539
DENON
405
AKAI
503
HITACHI
416
AOC
503
JVC
415, 423
CENTURION
566
MITSUBISHI
419
CORONADO
517
ORITRON
417
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
PANASONIC
406, 408, 425
DAYTRON
517, 566
PHILIPS
407
DAEWOO
PIONEER
409, 410
504, 505, 506, 507,
515, 544
RCA
414
FISHER
508, 545
SAMSUNG
416, 422
FUNAI
548
TOSHIBA
404, 421
FUJITSU
528
ZENITH
418, 420
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557, 571
Za upravljanje DVD snimačem
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
401, 402, 403
Za upravljanje DVD/VCR COMBO
uređajem
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
411
Za upravljanje DVD/HDD COMBO
uređajem
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
401, 402, 403
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KMC
517
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566, 569
nastavak
112CR
Proizvođač
Kôd/kodovi
Za upravljanje VCR-om
SAMPO
566
Proizvođač
Kôd/kodovi
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SONY
SANYO
508, 545, 546, 560, 567
701, 702, 703, 704,
705, 706
710, 750, 757, 758
SCOTT
503, 566
AIWA*
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
BLAUPUNKT
740
EMERSON
750
SHARP
517, 535, 550, 561, 565
FISHER
717, 720
SYLVANIA
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
GENERAL ELECTRIC
(GE)
722, 730
THOMSON
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
GOLDSTAR/LG
723, 753
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
TEKNIKA
517, 518, 567
JVC
726, 727, 728, 736
WARDS
503, 517, 566
MAGNAVOX
730, 731, 738
YORK
566
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
ZENITH
542, 543, 567
NEC
736
GE
503, 509, 510, 544
PANASONIC
LOEWE
515, 534, 556
729, 730, 737, 738,
739, 740
VIZIO
576, 577
Za upravljanje LD playerom
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Za upravljanje Video CD playerom
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
605
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
**Ako AIWA VCR ne radi iako ste unijeli
odgovarajući kôd, umjesto toga unesite kôd
za Sony.
Upotreba daljinskog upravlja
113CR
Za upravljanje satelitskim
biračem kanala (paket)
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
GENERAL ELECTRIC
(GE)
866
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
Vraćanje postavki na
daljinskom upravljaču
AV ?/1
?/1
MASTER
VOL –/2
–
1
Za upravljanje kabelskim
paketom
Proizvođač
Kôd/kodovi
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813,
814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
SCIENTIFIC ATLANTA
815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
114CR
Držeći pritisnut gumb
MASTER VOL – ili 2 – pritisnite
i držite ?/1, a zatim pritisnite
AV ?/1.
Pokazivač RM SET UP treperi 3 puta.
2
Otpustite sve gumbe.
Briše se cijeli sadržaj memorije daljinskog
upravljača (dakle, svi programirani
podaci).
O postavljanju
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u kućište uređaja dospije neki predmet
ili tekućina, isključite prijamnik iz struje
i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis
prije nastavka korištenja.
O izvorima napajanja
• Prije nego što uključite prijamnik provjerite
odgovara li radni napon prijamnika naponu
lokalne električne mreže.
Radni napon je naveden na nazivnoj pločici
na stražnjoj strani prijamnika.
• Jedinica nije isključena iz izvora napajanja
ako je priključena u zidnu strujnu utičnicu
čak i ako je sama jedinica isključena.
• Ako prijamnik ne planirate koristiti dulje
vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice.
Prilikom isključivanja strujnog kabela
za napajanje (mrežni vod) primite utikač,
a nemojte povlačiti kabel.
• (Samo američki i kanadski modeli)
Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog pa treba paziti
na položaj prilikom spajanja u zidnu
utičnicu. U slučaju da utikač ne možete
u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite
se dobavljaču.
• Strujni kabel za napajanje (mrežni vod)
moguće je promijeniti samo u ovlaštenom
servisu.
O stvaranju topline
O radu uređaja
Prije nego što priključite ostalu opremu
provjerite jeste li isključili prijamnik
i izvukli kabel iz mreže napajanja.
O čišćenju
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom koju je potrebno malo navlažiti
otopinom blagog sredstva za pranje.
Ne upotrebljavajte sredstva koja bi mogla
ogrepsti površinu, prašak za ribanje ili
otapala poput alkohola ili benzina.
Ako imate pitanja ili problema u vezi
s prijamnikom, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
Dodatne informacije
Iako se prijamnik grije za vrijeme rada, to ne
znači da je došlo do kvara. Ako prijamnik
stalno koristite pri visokim razinama glasnoće,
temperatura kućišta na vrhu, sa strane i na dnu
značajno raste. Ne dirajte kućište kako se
ne biste opekli.
• Postavite prijamnik na mjesto s dobrom
ventilacom kako u unutrašnjosti ne bi došlo
do nakupljanja topline te kako biste
produljili životni vijek prijamnika.
• Ne stavljajte prijamnik u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svijetlosti, prekomjernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Na kućište ne stavljajte ništa što bi moglo
blokirati otvore za ventilaciju i na taj način
prouzročiti kvar.
• Ne postavljajte prijamnik u blizini opreme
poput TV-a, videorekordera ili kazetofona.
(Ako se prijamnik koristi u kombinaciji
s TV-om, videorekorderom ili kazetofonom,
a postavljen je preblizu opremi, mogu nastati
šumovi, a kvaliteta slike se može pogoršati.
Do toga će najprije doći ako koristite sobnu
antenu. Stoga vam preporučujemo da
koristite vanjsku antenu.
• Budite oprezni prilikom postavljanja
prijamnika na posebno tretirane površine
(ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer mogu
nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.
115CR
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe prijamnika, upotrijebite ovaj
priručnik za rješavanje problema kako biste
riješili problem. Ako su problemi i dalje
prisutni, obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony. Imajte na umu da ako tijekom
popravka serviser zamijeni neke dijelove,
te dijelove možete zadržati.
Napajanje
Prijamnik se automatski isključuje.
• “Auto Standby” postavljeno je na “ON”
(str. 103).
• Funkcija Tempirano isključivanje
je aktivna (str. 15).
Zvuk
Ne reproducira se Dolby Digital, DTS
ili DTS 96/24 višekanalni zvuk.
• Provjerite je li DVD ili drugi medij koji
reproducirate snimljen u Dolby Digital
ili DTS formatu.
• Kada priključujete DVD player ili neki
drugi uređaj u ulazne utičnice za digitalni
zvuk na prijamniku, provjerite je li
dostupna postavka izlaza digitalnog zvuka
priključene opreme.
• U izborniku HDMI Settings postavite
“Audio Out” na “AMP”.
• Ako se DTS 96/24 format zvuka ne
reproducira, postavite vrstu kalibracije
na “Off” i ponovno provedite
automatsku kalibraciju (str. 43).
Nije moguće postići surround efekt.
• Provjerite jeste li odabrali zvučno polje
za film ili glazbu (stranica 65 ili 66).
• Zvučna polja ne funkcioniraju kada
Primaju se DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio ili
Dolby TrueHD s frekvencijom
uzorkovanja većom 48 kHz.
Nema zvuka ili se čuje samo niska razina
zvuka iz određenih zvučnika.
• Priključite slušalice u utičnicu PHONES
kako biste provjerili izlazi li zvuk iz
slušalica. Ako iz slušalica izlazi samo jedan
kanal, moguće je da oprema nije dobro
priključena na prijamnik. Provjerite jesu li
svi kabeli potpuno umetnuti u utičnice
na prijamniku i opremi. Ako iz slušalica
izlaze oba kanala, moguće je da prednji
zvučnik nije ispravno priključen na
prijamnik. Provjerite priključak prednjeg
zvučnika iz kojeg ne izlazi zvuk.
• Provjerite jeste li priključili opremu u
obje utičnice analogne opreme (L i R);
za analognu su opremu potrebna oba
priključka (L i R). Upotrijebite audiokabel
(nije isporučen).
• Namjestite razinu zvučnika (str. 93).
• Pazite da središnji/surround zvučnici nisu
postavljeni na “Small” ili “Large”.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajuće
postavke zvučnika pomoću izbornika
Automatska kalibracija ili opcije
“SP Pattern” u izborniku Speaker Settings.
Zatim pomoću opcije “Test Tone”
u izborniku Speaker Settings provjerite
izlazi li zvuk ispravno iz svih zvučnika.
• Neki diskovi nemaju oznaku Dolby Digital
Surround EX, iako se na paketima nalaze
logotipi Dolby Digital Surround EX.
• Provjerite je li subwoofer priključen
ispravno i sigurno.
• Provjerite jeste li uključili subwoofer.
• Ovisno o odabranom zvučnom polju,
zvuk se neće reproducirati iz subwoofera.
• Kada su svi zvučnici postavljeni na “Large”
i odabrano je “NEO6 CIN” ili
“NEO6 MUS”, zvuk se neće
reproducirati iz subwoofera.
Nema zvuka iz određene opreme.
• Provjerite je li oprema ispravno
priključena na utičnice za audioulaz
namijenjene za tu opremu.
nastavak
116CR
• Provjerite jesu li upotrijebljeni kabeli
potpuno umetnuti u utičnice na
prijamniku i opremi.
• Provjerite INPUT MODE (str. 86).
• Provjerite postavke za “Audio Out”
u izborniku HDMI Settings (str. 99).
• Provjerite je li oprema ispravno
priključena na HDMI utičnicu za
tu opremu.
• Ne možete slušati Super Audio CD
priključivanjem HDMI-a.
• Ovisno o opremi za reprodukciju, možda
ćete morati postaviti HDMI postavku
opreme. Pogledajte upute za rad priložene
uz opremu.
• Obavezno upotrebljavajte HDMI kabel
velike brzine kada pregledavate slike ili
slušate glazbu, osobito za 1080p, Deep
Color (Deep Colour) ili 3D prijenos.
• Dok je na zaslonu TV-a prikazan GUI,
prijamnik možda neće reproducirati zvuk.
Pritisnite GUI MODE kako biste odabrali
“GUI OFF”.
• Provjerite da odabrana ulazna utičnica
za digitalni zvuk nije dodijeljena drugim
ulazima (str. 87).
• Provjerite da “A. DIRECT” nije u
upotrebi.
Čuje se jaki šum ili buka.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
priključeni na siguran način.
• Provjerite jesu li priključni kabeli udaljeni
od pretvarača ili motora te nalaze li
se najmanje 3 metra udaljeni od TV-a ili
fluorescentnog svjetla.
• Premjestite audioopremu dalje od TV-a.
• Utikači i utičnice su prljavi. Obrišite ih
krpom blago navlaženom alkoholom.
Zvukovi s lijeve i desne strane
nisu balansirani ili su obrnuti.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
priključeni na ispravan i siguran način.
• Prilagodite parametre razine zvuka
pomoću izbornika Speaker Settings.
Kada se prijamnik nalazi u stanju
mirovanja, zvuk ne izlazi iz TV-a.
• Kada se prijamnik nalazi u stanju
mirovanja, zvuk izlazi iz posljednje
odabrane HDMI komponente prije
isključivanja prijamnika. Ako uživate u
drugoj opremi, aktivirajte je i provedite
Reprodukciju jednim dodirom ili uključite
prijamnik kako biste odabrali HDMI
opremu u kojoj želite uživati.
• Provjerite je li “Pass Through” postavljen
na “ON” u izborniku HDMI Settings ako
prijamnik priključite na opremu koja nije
kompatibilna s funkcijom “BRAVIA”
Sync (str. 99).
Nema zvuka iz prijamnika i zvučnika TV-a.
• Provjerite postavke za “Audio Out”
u izborniku HDMI Settings (str. 99).
• Provjerite je li oprema ispravno
priključena na HDMI utičnicu za
tu opremu.
117CR
Dodatne informacije
Nema zvuka, bez obzira na to koja je
oprema odabrana, ili se čuje samo
vrlo niska razina zvuka.
• Provjerite jesu li svi priključeni kabeli
umetnuti u odgovarajuće ulazne/izlazne
utičnice na prijamniku, zvučnicima
i opremi.
• Provjerite jesu li uključeni prijamnik
i sva oprema.
• Provjerite da kontrola MASTER
VOLUME nije postavljena na
“VOL MIN”.
• Provjerite da SPEAKERS nije postavljeno
na “SPK OFF” (str. 38).
• Provjerite da slušalice nisu priključene
na prijamnik.
• Pritisnite MUTING ili
na daljinskom
upravljaču kako biste poništili funkciju
isključivanja zvuka.
• Pokušajte pritisnuti gumb za unos na
daljinskom upravljaču ili okrenuti
INPUT SELECTOR na prijamniku kako
biste odabrali opremu koju želite (str. 46).
• Aktiviran je zaštitni uređaj na prijamniku.
Isključite prijamnik, uklonite problem
s kratkim spojem i ponovno
uključite uređaj.
• Ne možete slušati Super Audio CD
priključivanjem HDMI-a.
• Ovisno o opremi za reprodukciju, možda
ćete morati postaviti HDMI postavku
opreme. Pogledajte upute za rad priložene
uz opremu.
• Obavezno upotrebljavajte HDMI kabel
velike brzine kada pregledavate slike
ili slušate glazbu, osobito za 1080p,
Deep Color (Deep Colour) ili 3D prijenos.
• Dok je na zaslonu TV-a prikazan GUI,
prijamnik možda neće reproducirati zvuk.
Pritisnite GUI MODE kako biste odabrali
“GUI OFF”.
• Provjerite je li TV kompatibilan
s funkcijom Upravljanje zvukom sustava.
• Ako TV nema funkciju Upravljanje
zvukom sustava, postavke “Audio Out”
u izborniku HDMI Settings postavite na
– “TV+AMP” želite li slušati zvuk
iz TV zvučnika i prijamnika.
– “AMP” ako želite slušati zvuk
iz prijamnika.
• Kada priključite prijamnik na
videoopremu (projektor i sl.), zvuk možda
neće izlaziti iz prijamnika. U tom slučaju
odaberite “AMP”.
• Ako ne možete slušati zvuk s opreme
priključene na prijamnik, dok je na
prijamniku odabran TV izlaz.
– Promijenite ulaz prijamnika na HDMI
kada želite gledati program na opremi
priključenoj putem HDMI priključka na
prijamnik.
– Promijenite TV kanal kada želite gledati
TV emitiranje.
– Svakako odaberite odgovarajuću
opremu ili ulaz kada želite gledati
program na opremi priključenoj na TV.
Više informacija o tom postupku
možete naći u uputama za rad TV-a.
Nije moguće snimati.
• Provjerite je li oprema priključena
ispravno i sigurno.
• Odaberite opremu izvora pomoću gumba
za unos (str. 46).
118CR
Pokazivač MULTI CHANNEL DECODING ne
svijetli plavo.
• Provjerite je li komponenta za
reprodukciju priključena na digitalnu
utičnicu i je li na prijamniku ulaz
ispravno odabran.
• Provjerite je li ulazni izvor softvera koji se
reproducira kompatibilan s višekanalnim
formatom.
• Provjerite je li postavka komponente
za reprodukciju postavljena
na višekanalni zvuk.
• Provjerite da odabrana ulazna utičnica
za digitalni zvuk nije dodijeljena drugim
ulazima u “Input Assign” u izborniku
Input Option (str. 87).
Postoji vremenski razmak između izlaza
zvuka i vizualnog prikaza.
• Provjerite da se ne koristi funkcija
PARTY STREAMING. Kako biste
zatvorili PARTY, pritisnite SHIFT, a
zatim držite PARTY dok se ne prikaže
“CLOSE PARTY”. Za pojedinosti
pogledajte str. 78.
Slika
Na TV-u se ne prikazuje slika.
• Odaberite odgovarajući ulaz pomoću
gumba za unos.
• TV postavite na odgovarajući način unosa.
• Premjestite audioopremu dalje od TV-a.
• Dodijelite ispravan videoulaz za opremu.
• Ulazni signal treba biti isti kao i ulazna
funkcija kada pretvarate ulazni signal
pomoću ovog prijamnika (str. 31).
• Ako za priključivanje koristite kabel
za HDMI-DVI konverziju, slika se možda
neće ispravno prikazivati.
• Provjerite jesu li kabeli ispravno i sigurno
priključeni na opremu.
• Ovisno o opremi za reprodukciju možda
ćete morati namjestiti postavke opreme.
Pogledajte upute za rad priložene
uz opremu.
• Obavezno upotrebljavajte HDMI kabel
velike brzine kada pregledavate slike ili
slušate glazbu, osobito za 1080p, Deep
Color (Deep Colour) ili 3D prijenos.
Na TV-u se ne prikazuje 3D slika.
• Ovisno o TV-u ili videoopremi, 3D slike
se možda neće prikazivati. Provjerite
formate 3D slike koje podržava prijamnik
(str. 127).
Nije moguće snimati.
• Provjerite je li oprema priključena
ispravno i sigurno.
• Odaberite opremu izvora pomoću gumba
za unos (str. 46).
Izbornik GUI ne prikazuje se na
zaslonu TV-a.
• Uzastopce pritišćite GUI MODE kako
biste odabrali “GUI ON”. Ako se izbornik
GUI i dalje ne prikazuje na zaslonu TV-a,
pritisnite MENU.
• Provjerite je li TV ispravno priključen.
• TV možda ne podržava razlučivost
izlaznih signala iz videoutičnica. U tom
slučaju odaberite odgovarajuću
razlučivost na prijamniku (str. 98).
Tuner
FM prijam je slab.
• Upotrijebite 75-ohmski koaksijalni kabel
(nije isporučen) za priključivanje
prijamnika na vanjske FM antene, kao
što je prikazano u nastavku.
Vanjska FM antena
Prijamnik
Dodatne informacije
Kada se prijamnik nalazi u stanju
mirovanja, slika se ne prikazuje na TV-u.
• Kada se prijamnik nalazi u stanju
mirovanja, slika dolazi od posljednje
odabrane HDMI komponente prije
isključivanja prijamnika. Ako uživate
u drugoj opremi, aktivirajte je i provedite
Reprodukciju jednim dodirom ili uključite
prijamnik kako biste odabrali HDMI
opremu u kojoj želite uživati.
• Provjerite je li “Pass Through” postavljen
na “ON” u izborniku HDMI Settings ako
prijamnik priključite opremu koja nije
kompatibilna s funkcijom “BRAVIA”
Sync (str. 99).
Slika za COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT nije ispravna.
• TV možda ne podržava razlučivost
izlaznih signala iz utičnica COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT. U tom slučaju
odaberite odgovarajuću razlučivost
na prijamniku (str. 98).
119CR
Nije moguće namjestiti radiopostaje.
• Provjerite jesu li antene sigurno
priključene. Prilagodite antene, a ako je
potrebno priključite vanjsku antenu.
• Osigurajte da je antena satelitskog radija
udaljena od kabela zvučnika i kabela
za napajanje kako biste izbjegli šumove
u prijemu.*
• Jačina signala postaja je preslaba kada
provodite automatsko namještanje.
Upotrijebite izravno namještanje.
• Provjerite jeste li ispravno namjestili skalu
za namještanje (kada namještate AM
postaje izravnim namještanjem) (str. 56).
• Nema unaprijed postavljenih postaja ili su
unaprijed postavljene postaje izbrisane
(kada namještate pretraživanjem
unaprijed postavljenih postaja). Unaprijed
postavite postaje (str. 57).
• Pritisnite AMP, zatim uzastopce pritišćite
DISPLAY na daljinskom upravljaču dok
se na zaslonu ne prikaže frekvencija.
Prijamnik uopće ne može primati
satelitske kanale.*
• Stanje primanja nije dobro. Pomaknite
antenu na položaj s boljim prijemom.
• Provjerite jeste li se pretplatili na uslugu
satelitskog radija koju želite (str. 58).
RDS ne radi.**
• Provjerite jeste li namjestili skalu na
FM RDS postaju.
• Odaberite jaču FM postaju.
Ne prikazuju se RDS informacije
koje želite.**
• Usluga je možda privremeno u kvaru.
Kontaktirajte radiopostaju i saznajte
pruža li ona tu uslugu.
* Samo američki i kanadski modeli.
** Samo europski i australski modeli.
iPhone/iPod
Zvuk je izobličen.
• Uzastopce pritišćite MASTER VOL – ili
2 – na daljinskom upravljaču.
• Postavku “EQ” na uređaju iPhone/iPod
postavite na “Off” ili “Flat”.
Nije moguće napuniti iPhone/iPod.
• Provjerite je li prijamnik uključen.
• Provjerite je li iPhone/iPod čvrsto
priključen.
Nije moguće raditi s uređajem iPhone/
iPod.
• Provjerite jeste li uklonili zaštitnu kutiju
uređaja iPhone/iPod.
• Ovisno o sadržaju uređaja iPhone/iPod
pokretanje reprodukcije može potrajati.
• Odspojite iPhone/iPod i ponovno
ga priključite.
• Koristite iPhone/iPod koji nije podržan.
Pogledajte “Kompatibilni modeli iPod
i iPhone uređaja” (str. 49) za podržane
vrste uređaja.
Glasnoća zvona na uređaju iPhone
se ne mijenja.
• Prilagodite glasnoću zvona pomoću
kontrola na uređaju iPhone.
USB uređaj
Koristite li podržani USB uređaj?
• Ako priključite USB uređaj koji nije
podržan, može doći do sljedećih
problema. Pogledajte “Kompatibilni USB
uređaji” (str. 52) za podržane vrste
uređaja.
– USB uređaj nije prepoznat.
– Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se
na ovom prijamniku.
– Reprodukcija nije moguća.
– Zvuk je isprekidan.
– Čuje se šum.
– Zvuk je izobličen.
nastavak
120CR
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
• Isključite prijamnik i ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite prijamnik.
• Glazbeni podaci sadržavaju šumove ili
je zvuk izobličen.
USB uređaj nije moguće priključiti na
(USB) priključnicu.
• USB uređaj priključen je naopako.
Priključite USB uređaj u ispravnom
usmjerenju.
“Reading” je prikazano dulje vrijeme ili
je potrebno dulje vrijeme za početak
reprodukcije.
• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
– Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa
ili datoteka.
– Struktura datoteke iznimno je složena.
– Kapacitet memorije je prevelik.
– Unutarnja memorija je fragmentirana.
Preporučujemo da se pridržavate sljedećih
smjernica.
– Ukupan broj mapa na USB uređaju: 100
ili manje (uključujući mapu “ROOT”)
– Ukupan broj datoteka po mapi: 100
ili manje.
Pogrešan prikaz.
• Možda su na USB uređaju pohranjeni
neispravni podaci.
• Kodovi znakova koje prijamnik može
prikazati su sljedeći:
– Velika slova (A do Z)
– Mala slova (a do z)
– Brojevi (0 do 9)
– Simboli (’ < > * + , – . / @ [ \ ] _ `)
Ostali znakovi možda neće biti ispravno
prikazani.
• USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte
upute za rad USB uređaja kako biste
riješili problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
• Isključite prijamnik i ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite prijamnik.
• Priključite podržani USB uređaj (str. 52).
• Pritisnite N kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Nije moguće reproducirati zvučnu
datoteku.
• Nije moguće reproducirati MP3 datoteke
u formatu MP3 PRO.
• Zvučna datoteka je multi-track datoteka.
• Neke ACC datoteke možda se neće
ispravno reproducirati.
• WMA datoteke u formatu Windows
Media Audio Lossless i Professional nije
moguće reproducirati.
• Nije podržan USB uređaj formatiran
sustavima datoteka koje nisu FAT16
ili FAT32.*
• Ako ste praticionirali USB uređaj, moguće
je reproducirati samo zvučne datoteke
na prvoj particiji.
• Reprodukcija je moguća do 8 razina
(uključujući mapu “ROOT”).
• Broj mapa premašio je 100 (uključujući
mapu “ROOT”).
• Broj datoteka u mapi premašio je 100.
• Datoteke koje su šifrirane, zaštićene
lozinkama i sl. nije moguće reproducirati.
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju sve
FAT datotečne sustave.
Za pojedinosti pogledajte upute za rad
USB uređaja ili kontaktirajte proizvođača.
Dodatne informacije
USB uređaj nije prepoznat.
• Isključite prijamnik i odspojite USB
uređaj. Ponovo uključite prijamnik
i priključite USB uređaj.
• Priključite podržani USB uređaj (str. 52).
121CR
Mrežna veza
Prikazuje se poruka o pogrešci.
• Provjerite vrstu pogreške. Pogledajte
“Popis poruka značajki mreže” (str. 80).
Prijamnik se ne može povezati s mrežom.
• Provjerite status mreže. Pogledajte
“Provjera informacija o mreži” (str. 100), a
zatim odaberite “Connection” u koraku 2.
Ako se prikaže poruka “No Connection”,
ponovno postavite mrežnu vezu (str. 70).
• Provjerite je li usmjernik uključen.
Nije moguće upravljati prijamnikom
pomoću medijskog daljinskog upravljača.
• Može potrajati neko vrijeme dok se
prijamnik nakon uključivanja ne poveže
s mrežom. Pričekajte nekoliko trenutaka,
a zatim pokušajte ponovo upotrijebiti
medijski daljinski upravljač.
• Provjerite je li “Network Standby”
postavljeno na “On” u izborniku Network
Settings kako biste neposredno nakon
uključivanja prijamnika mogli
upotrebljavati medijski daljinski
upravljač.
Ne možete odabrati izbornik
Network Settings.
• Provjerite jeste li odabrali funkciju
Home Network ili Music Services.
• Pričekajte nekoliko trenutaka nakon
uključivanja prijamnika, a zatim ponovno
odaberite izbornik Network Settings.
Kućna mreža
Prijamnik se ne može povezati s mrežom.
• Provjerite je li usmjernik uključen.
• Provjerite je li poslužitelj uključen.
• Možda nisu ispravne postavke mreže
na prijamniku. Provjerite status mreže.
Pogledajte “Provjera informacija o mreži”
(str. 100), a zatim odaberite “Connection”
u koraku 2.
Ako se prikaže poruka “No Connection”,
ponovno postavite mrežnu vezu (str. 70).
• Poslužitelj možda nije stabilan. Ponovno
ga pokrenite.
• Provjerite jesu li prijamnik i poslužitelj
ispravno priključeni na usmjernik.
• Provjerite je li poslužitelj ispravno
postavljen (str. 70). Provjerite je li
prijamnik registriran na poslužitelju i je
li omogućen prijenos glazbe s poslužitelja.
• Ako je funkcija ICF (Internet Connection
Firewall) na računalu aktivna, to može
spriječiti povezivanje prijamnika
s računalom (samo ako se računalo
koristi kao poslužitelj). Možda ćete
morati promijeniti postavke vatrozida
kako biste omogućili povezivanje
prijamnika. (Za pojedinosti
o promjenama postavki vatrozida
pogledajte upute za rad isporučene
s računalom).
• Ako ste pokrenuli prijamnik ili proveli
oporavak sustava na poslužitelju, ponovno
provedite postavljanje mreže (str. 70).
Poslužitelj (kao što je računalo) ne
prikazuje se na popisu poslužitelja.
(Na zaslonu TV-a prikazuje se poruka
“No Server”.)
• Možda ste uključili prijamnik prije
poslužitelja. Osvježite popis poslužitelja
(str. 73).
• Provjerite je li usmjernik uključen.
• Provjerite je li poslužitelj uključen.
• Provjerite je li poslužitelj ispravno
postavljen (str. 70). Provjerite je li
prijamnik registriran na poslužitelju i je li
omogućen prijenos glazbe s poslužitelja.
• Provjerite jesu li prijamnik i poslužitelj
ispravno priključeni na usmjernik.
Provjerite informacije o postavljanju
mreže (str. 100).
nastavak
122CR
Audiopodatke nije moguće normalno
reproducirati.
• Odabrana je opcija izmiješane
reprodukcije. Pritisnite SHIFT, zatim
uzastopce pritišćite SHUFFLE dok
“SHUF” ne nestane s prikaza.
Reprodukcija ne započinje ili automatski
ne prelazi na sljedeću pjesmu ili datoteku.
• Provjerite je li zvučna datoteka koju
pokušavate reproducirati u formatu koji
prijamnik podržava (str. 74).
• Nije moguće reproducirati WMA datoteke
sa zaštitom autorskih prava DRM.
Za informacije o načinu provjere zaštite
autorskih prava WMA datoteke pogledajte
str. 75.
Zvuk je tijekom reprodukcije isprekidan.
• Kada računalo koristite kao poslužitelj,
računalo može imati aktivne brojne
aplikacije. Ako je na računalu aktivan
antivirusni softver, privremeno
onemogućite taj softver jer je potrebna
velika količina resursa sustava.
• Ovisno o mrežnom okruženju, možda
neće biti moguće reproducirati pjesme ako
istodobno radi više uređaja. Isključite
drugi uređaj kako biste omogućili
reprodukciju pjesama na prijamniku.
Prikazuje se poruka “No Track”.
• Ako u odabranoj mapi nema pjesama ili
mapa, ne možete proširiti mapu kako biste
prikazali njezin sadržaj.
Nije moguće reproducirati pjesmu u WMA
formatu zaštićenu autorskim pravima.
• Za informacije o načinu provjere zaštite
autorskih prava WMA datoteke pogledajte
str. 75.
Nije moguće odabrati prethodno
odabranu pjesmu.
• Informacije o pjesmi možda su
promijenjene na poslužitelju. Ponovno
odaberite poslužitelj s popisa poslužitelja
(str. 73).
Uređaji na kućnoj mreži ne mogu se
povezati s prijamnikom.
• Funkcija “Network Standby” možda je
postavljena na “Off”. Uključite prijamnik
ili postavite “Network Standby” na “On”
(str. 102).
• Provjerite je li mreža ispravno postavljena.
Ako nije, nije moguće uspostaviti vezu
(str. 100).
• Uređaj na popisu uređaja postavljen je
na “Not Allow” (str. 101) ili nije dodan
na popis uređaja (str. 101).
• Postavljen je maksimalan broj od
20 uređaja s mogućnošću povezivanja.
Izbrišite nepotrebne uređaje na popisu
uređaja, a zatim postavite “Auto Access”
na “Allow” (str. 101).
• Rad prijamnika putem poslužitelja se
obustavlja ako prijamnik izvodi neku
od sljedećih radnji.
123CR
Dodatne informacije
Prikazuje se poruka “Cannot Play”.
• Moguće je reproducirati samo zvučne
datoteke.
• Provjerite je li poslužitelj ispravno
postavljen (str. 70). Provjerite je li
prijamnik registriran na poslužitelju i je li
omogućen prijenos glazbe s poslužitelja.
• Provjerite je li zvučna datoteka na
poslužitelju oštećena ili izbrisana.
Pogledajte upute za rad koje ste dobili
s poslužiteljem.
• Nije moguće reproducirati sljedeće
pjesme:
– Pjesmu koja krši ograničenja
reprodukcije.
– Pjesmu s netočnim informacijama
o autorskim pravima.
– Pjesmu koju ste kupili u internetskoj
glazbenoj trgovini koja ne dopušta
streaming na kućnoj mreži.
– Pjesmu u formatu koji prijamnik ne
podržava (str. 74).
• Provjerite je li odabrana pjesma izbrisana s
poslužitelja. Ako je pjesma izbrisana,
odaberite drugu.
• Provjerite je li usmjernik uključen.
• Provjerite je li poslužitelj uključen.
• Poslužitelj možda nije stabilan. Ponovno
ga pokrenite.
• Provjerite jesu li prijamnik i poslužitelj
ispravno priključeni na usmjernik.
– Reprodukcija pjesme pohranjene
na poslužitelju (prijamnik radi kao
uređaj za reprodukciju)
– Ažuriranje softvera
Prijamnik nije moguće automatski
uključiti prilikom pristupa uređajima
na mreži.
• Prijamnik ne podržava standard
Wake-on-LAN. Stoga prijamnik nije
moguće uključiti opcijom Wake-on-LAN
kada je “Network Standby” postavljeno na
“Off”. Postavite “Network Standby” na
“On” kako bi prijamnik mogao reagirati
na rad drugih uređaja putem mreže
(str. 102).
Uređaji na mreži ne mogu uključiti
prijamnik.
• Prijamnik nije moguće uključiti
pokretanjem opcije Wake-on-LAN koju
izvode drugi uređaji na mreži.
Prijamnik ne može reproducirati pjesmu
koja se trenutačno reproducira na PARTY
glavnom računalu.
• PARTY glavno računalo reproducira
pjesmu formata zvuka koji prijamnik
ne podržava.
• Može potrajati neko vrijeme
do reprodukcije zvuka.
Prijamnik se slučajno pridružuje nekoj
opciji PARTY.
• Ako je pokrenuto više od jedne opcije
PARTY kada se prijamnik pridruži,
prijamnik se možda neće moći pridružiti
opciji PARTY koju želite. Zatvorite drugu
opciju PARTY, a zatim se pridružite opciji
PARTY kojoj želite.
Glazbene usluge
Prijamnik nije moguće povezati
s uslugom.
• Provjerite je li usmjernik uključen.
• Provjerite status mreže. Pogledajte
“Provjera informacija o mreži” (str. 100),
a zatim odaberite “Connection”
u koraku 2. Ako se prikaže poruka
“No Connection”, ponovno postavite
mrežnu vezu (str. 70).
• Ako vaš ugovor s davateljem internetskih
usluga ograničava internetsku vezu na
samo jedan uređaj istodobno, ovaj uređaj
neće moći pristupiti internetu ako je drugi
uređaj već povezan. Posavjetujte se
s operatorom ili davateljem usluge.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača
na prijamniku.
• Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i prijamnika.
• Zamijenite sve baterije u daljinskom
upravljaču novima, ako su slabe.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
• Kada radite s programiranom opremom
koju nije proizvela tvrtka Sony, daljinski
upravljač možda neće ispravno raditi,
ovisno o modelu i proizvođaču opreme.
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi.
• Provjerite HDMI priključak
(stranica 23, 24).
• Provjerite je li “Ctrl for HDMI”
postavljeno na “ON” u izborniku
HDMI Settings.
• Provjerite je li priključena oprema
kompatibilna s funkcijom Control
for HDMI.
• Provjerite postavke funkcije Control
for HDMI na priključenoj opremi.
Pogledajte upute za rad priključene
opreme.
• Kada je funkcija “Ctrl for HDMI”
postavljena na “OFF”, funkcija “BRAVIA”
nastavak
124CR
Sync ne radi ispravno čak i kad je oprema
priključena na HDMI IN utičnicu.
• Vrste i broj opreme kojom može upravljati
“BRAVIA” Sync ograničene su HDMI
CEC standardom kao što je navedeno
u nastavku.
– Oprema za snimanje (Blu-ray
Disc snimač, DVD snimač i sl.):
do 3 uređaja
– Oprema za reprodukciju (Blu-ray
Disc player, DVD player i sl.):
do 3 uređaja
– Oprema za tuner: do 4 uređaja
– AV prijamnik (audiosustav):
do 1 uređaja
Daljinski upravljač TV-a ne može se
koristiti za upravljanje priključenom
opremom ako se koristi funkcija
Control for HDMI.
• Ovisno o priključenoj opremi i TV-u
možda ćete morati postaviti opremu i TV.
Pogledajte upute za rad priložene
uz opremu i TV.
• Promijenite ulaz prijamnika na HDMI
ulaz priključen na opremu.
Poruke pogrešaka
Ako dođe do kvara, poruka se prikazuje na
zaslonu. Porukom možete provjeriti stanje
sustava. Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
Za ostale poruke pogledajte “Popis poruka po
dovršetku mjerenja automatske kalibracije”
(str. 42), “Popis poruka na iPhone ili iPod
uređaju” (str. 51), “Popis poruka na USB
uređaju” (str. 54), “Popis poruka za satelitski
radio” (str. 64) i “Popis poruka značajki
mreže” (str. 80).
Brisanje memorije
Referentna poglavlja
Za brisanje
Pogledajte
Sve memorirane postavke
str. 36
Prilagođena zvučna polja
str. 69
O informacijama za podršku
Za pojedinosti o najnovijim informacijama
o prijamniku pogledajte sljedeća web-mjesta.
Za korisnike u SAD-u:
http://www.esupport.sony.com/
Za korisnike u Kanadi:
[English]
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
[French]
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Australiji:
http://www.sony-asia.com/support
Dodatne informacije
PROTECTOR
U zvučnike ulazi nepravilna struja ili je
prijamnik pokriven pa su ventilacijski otvori
blokirani. Prijamnik se automatski
isključuje nakon nekoliko sekundi.
Provjerite priključak zvučnika i ponovno
uključite napajanje.
Provjerite iPhone/iPod ili USB uređaj, zatim
ga isključite i ponovno uključite napajanje.
USB FAIL
Otkrivena je prekomjerna struja iz
(USB) priključka. Prijamnik se automatski
isključuje nakon nekoliko sekundi.
125CR
1)
Specifikacije
SPECIFIKACIJE O NAPAJANJU
AUDIOOPREME
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE:
Područje
Zahtjevi napajanja
SAD, Kanada
120 V izmjenične struje, 60 Hz
Europa, Australija 230 V izmjenične struje, 50 Hz
2) Referentna izlazna snaga za prednje, središnje,
surround, surround stražnje i prednje
visokotonske zvučnike. Ovisno o postavkama
zvučnog polja, možda se zvuk neće reproducirati.
(Samo američki modeli)
S opterećenjem od 8 Ohma, oba kanala
upravljana, od 20 Hz – 20.000 Hz; nazivna
RMS snaga minimalno 100 W po kanalu,
ne više od 0,09% ukupnog harmonijskog
izobličenja od 250 mW do nazivnog izlaza.
Odjeljak pojačala
Američki model1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 Ohma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Izlazna snaga u stereo načinu rada
(8 Ohma, 1 kHz, THD (ukupno harmonijsko
izobličenje) 1%)
110 W + 110 W
Izlazna snaga u surround načinu rada2)
(8 Ohma, 1 kHz, THD (ukupno harmonijsko
izobličenje) 10%)
150 W po kanalu
Kanadski model1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 Ohma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Izlazna snaga u stereo načinu rada
(8 Ohma, 1 kHz, THD (ukupno harmonijsko
izobličenje) 1%)
110 W + 110 W
Izlazna snaga u surround načinu rada2)
(8 Ohma, 1 kHz, THD (ukupno harmonijsko
izobličenje) 10%)
150 W po kanalu
Europski i australski modeli1)
Izlazna snaga u stereo načinu rada
(8 Ohma, 1 kHz, THD (ukupno harmonijsko
izobličenje) 1%)
100 W + 100 W
Izlazna snaga u surround načinu rada2)
(8 Ohma, 1 kHz, THD (ukupno harmonijsko
izobličenje) 10%)
140 W po kanalu
126CR
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Frekvencijski odziv
Analogni
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (sa zvučnim
poljem i premošćenim
ekvilizatorom)
Ulaz
Analogna
osjetljivost: 500 mV/
50 kiloOhma
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitalna
(koaksijalna)
impedancija: 75 Ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
AUDIOIZLAZ
Napon: 500 mV/1 kilo
Ohma
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kilo Ohma
Ekvalizator
Razine pojačanja ±10 dB, u koracima od 1 dB
3) KRATKI UNOS (sa zvučnim poljem
4)
i premošćenim ekvilizatorom).
Opterećena mreža, razina unosa.
Odjeljak za FM tuner
Raspon namještanja 87,5 MHz – 108,0 MHz
Antena
FM žičana antena
Priključnice antene
75 Ohma, nebalansirano
Međufrekvencija
10,7 MHz
nastavak
Odjeljak za AM tuner
Raspon namještanja
Područje
Skala za namještanje
10 kHz
korak
9 kHz korak
SAD, Kanada
530 kHz –
1,710 kHz
531 kHz –
1,710 kHz
Europa, Australija
–
531 kHz –
1.602 kHz
Antena
Međufrekvencija
Antena u obliku petlje
450 kHz
Odjeljak za video
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 Ohma
KOMPONENTNI VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 Ohma
PB: 0,7 Vp-p, 75 Ohma
PR: 0,7 Vp-p, 75 Ohma
Prijenos 80 MHz HD
HDMI video
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
3D
Format
2D
1920 × 1080p na 59,94/60 Hz
a
Frame packing
Side-by-Side
(polovica)
Over-Under
(vrh i dno)
–
a
a
1920 × 1080p na 50 Hz
a
–
a
a
1920 × 1080p na 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080p na 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i na 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 × 1080i na 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p na 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p na 50 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p na 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 × 720p na 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 × 480p na 59,94/60 Hz
a
–
–
–
a
–
–
–
a
–
–
–
Dodatne informacije
720 × 576p na 50 Hz
640 × 480p na 59,94/60 Hz
127CR
Odjeljak za iPhone/iPod
5 V istosmjerne struje, MAKS. 1,0 A
USB odjeljak
Podržana brzina
prijenosa*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbit/s – 320 kbit/s, VBR
WMA: 48 kbit/s – 192 kbit/s
AAC: 48 kbit/s – 320 kbit/s
* Nije moguće jamčiti
kompatibilnost sa svim
verzijama softvera
za šifriranje/pisanje,
uređajima za snimanje
i medijima za snimanje.
Brzina prijenosa
Puna brzina
Podržani USB uređaj.
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja 500 mA
Odjeljak MREŽA
10BASE-T/100BASE-TX
Općenito
Zahtjevi napajanja
Područje
Zahtjevi napajanja
SAD, Kanada
120 V izmjenične struje, 60 Hz
Europa, Australija 230 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije 240 W
Potrošnja energije (u stanju mirovanja)
0,3 W (kada je opcija
“Ctrl za HDMI”
postavljena na
“ISKLJUČENO”)
Dimenzije (širina/visina/dubina) (pribl.)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm (17 in ×
6 1/4 in × 12 3/4 in)
uključujući dijelove
i kontrole za reprodukciju
Težina (pribl.)
8,8 kg
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama
bez prethodne obavijesti.
U određenim tiskanim pločicama ne koriste
se halogenizirani teško zapaljivi materijali.
128CR
Kazalo
E
M
2-kanalno 65
5.1-kanalno 19
7.1-kanalno 19
EQ Settings 96
Manual Setup 93
Memorirane postaje 57
Memorirani kanali 61
Menu 92, 105
Mreža u stanju
mirovanja 102
Muting 47
A
A/V Sync 96, 107
Alphabet search 14
AM 55
Antenna Aiming 60
Audio Out 99, 108
Audio Settings 96
Auto Standby 103, 108
Auto Tuning 55
B
Bass 96, 107
BI-AMP 38, 89
Blu-ray Disc player 27
BRAVIA Sync
priprema 83
Brisanje
daljinski upravljač 114
memorije 36
zvučno polje 69
C
Category Mode 60
CD player 32
D
Daljinski upravljač 13, 110
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 38
Device Name 102
Digital Legato Linear
(D.L.L.) 96
Direct Tuning 55
DLNA 70
Dolby Digital EX 68
Dual Mono 97, 107
DVD player 27
DVD snimač 30
F
FM 55
FM Mode 55, 107
G
Glazbene usluge 76
Grafičko korisničko sučelje
(GUI) 44
H
HD-D.C.S. 66
HDMI postavke 108
HDMI Settings 99
I
iPhone/iPod 120
Input Assign 87
INPUT MODE 86
Isključivanje sustava 85
Izbornik opcija 45
Izbornik Settings 92
J
Jedinica udaljenosti 95, 107
K
Kabelski TV tuner 28
Kamkorder 30
Kompresija dinamičkog
raspona 95, 105
Kontrola za HDMI 99
Kućna mreža 74
L
LFE (efekt
niske frekvencije) 11
Lock Code 62
Dodatne informacije
Brojčani nazivi
N
Način A.F.D. 65
Način za gledanje filmova 65
Način za slušanje glazbe 66
Name Input 48, 57
Network settings 100
O
Odabir scene 85
P
Parental Lock 62
PARTY STREAMING 78
Pass Through 99, 108
PlayStation 3 29
Ploča zaslona 10
Ponovno postavljanje 36
Popis poslužitelja 73
Poruka
Automatska
kalibracija 42
iPhone/iPod 51
Pogreška 125
SIRIUS 64
USB 54
Značajke mreže 80
Poslužitelj 70
Postavke automatskog
kalibriranja 105
Postavke EQ 107
Postavke razine 105
Postavke sustava 108
Postavke tunera 107
Postavke za surround 107
Postavke zvučnika 106
129CR
Povezivanje s dva
pojačala 89
Pretvorba videosignala 31
Prijelazna
frekvencija 94, 107
Prikaz informacija na
zaslonu 109
PROTECTOR 125
R
Raspored zvučnika 93, 106
Razina efekta 95
RDS 58
Reprodukcija jednim
dodirom 84
Rezolucija 98
S
SB Assign 93
Sinkronizacija načina
Theater/Theatre 85
Sirius ID 59
SIRIUS satelitski radio 58
Snimanje 54
Software Update 102
SOUND OPTIMIZER 69
Speaker Settings 93
SPEAKERS 38
Super Audio CD player 32
Surround Settings 95
System Settings 103
T
Tempirano isključivanje 15
Test Tone 94
Testni ton 105
Treble 96, 107
Tuner 55
TV 23
U
Ulaz 46
Unaprijed postavljeni
način 60
Upravljanje zvukom
sustava 84
USB uređaj 52
130CR
V
VCR 30
Veze
antene 33
audiooprema 32
iPhone/iPod 29
Mreža 33
TV 23
USB uređaj 32
videooprema 24
zvučnici 21
Video postavke 108
Video Settings 98
Više zona 89
Vrsta kalibriranja 105
W
Wake-on-LAN 74
Z
Zona 2 89
Zvučne postavke 107
Zvučno polje 65
UGOVOR KRAJNJEG KORISNIKA LICENCE SOFTVERA TVRTKE SONY
Pažljivo pročitajte ugovor u nastavku prije nego počnete koristiti SOFTVER TVRTKE SONY (kako je definirano u nastavku).
Korištenjem SOFTVERA TVRTKE SONY potvrđujete da prihvaćate odredbe ovog ugovora. U slučaju da se ne slažete
s odredbama, nemate ovlaštenja za korištenje SOFTVERA TVRTKE SONY.
VAŽNO – PAŽLJIVO PROČITAJTE: Ovaj Ugovor krajnjeg korisnika licence (“EULA”) predstavlja pravni sporazum
između vas i tvrtke Sony Corporation (“SONY”), proizvođača vašeg Sony hardverskog uređaja (“PROIZVOD”) te davatelja
licence za SOFTVER TVRTKE SONY. Cjelokupan softver tvrtke Sony i softver treće strane (osim softvera s posebnim
licencama) koji se isporučuje s PROIZVODOM te sva ažuriranja i nadogradnje softvera u ovom se ugovoru nazivaju
“SOFTVER TVRTKE SONY”. SOFTVER TVRTKE SONY smijete koristiti samo s PROIZVODOM.
Korištenjem SOFTVERA TVRTKE SONY pristajete se pridržavati uvjeta iz EULA. U slučaju da se ne slažete s odredbama
EULA, tvrtka SONY vam neće izdati licencu za SOFTVER TVRTKE SONY. U tom slučaju nemate pravo koristiti
SOFTVER TVRTKE SONY.
LICENCA ZA SOFTVER TVRTKE SONY
SOFTVER TVRTKE SONY zaštićen je zakonima o autorskim pravima i međunarodnim sporazumima o autorskim pravima te
ostalim zakonima i sporazumima o intelektualnom vlasništvu. SOFTVER TVRTKE SONY se licencira, a ne prodaje.
ODOBRENJE LICENCE
Vlasnik svih naslova, autorskih prava i ostalih prava na SOFTVER TVRTKE SONY jest tvrtka SONY ili odnosni davatelji
licence. EULA vam daje ovlaštenje da koristite SOFTVER TVRTKE SONY isključivo u osobne svrhe.
OPIS ZAHTJEVA, OGRANIČENJA, PRAVA I LIMITA
Ograničenja. Ne smijete kopirati, mijenjati, obavljati funkcionalnu analizu softvera, dekompilirati ili rastavljati SOFTVER
TVRTKE SONY, u cijelosti ili djelomično.
Odvajanje komponenti. SOFTVER TVRTKE SONY licencira se kao jedan proizvod. Nije ga moguće razdvojiti na sastavne
dijelove.
Korištenje na jednom PROIZVODU. SOFTVER TVRTKE SONY smijete koristiti samo s jednim PROIZVODOM.
Iznajmljivanje. SOFTVER TVRTKE SONY ne smijete iznajmljivati.
Prijenos softvera. Možete trajno prenijeti sva svoja prava utvrđena ovim EULA samo ako se SOFTVER TVRTKE SONY
prenosi zajedno i kao dio PROIZVODA, pod uvjetom da ne zadržite kopije te da prenesete cjelokupan SOFTVER TVRTKE
SONY (uključujući, ali bez ograničenja na sve kopije, sastavne dijelove, medije, priručnike s uputama, ostale tiskane
materijale, dokumente u elektroničkom obliku, diskove za oporavljanje i ovaj EULA) te da primatelj pristane na odredbe
iz ovog EULA.
Prekid. Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo, tvrtka SONY može poništiti ovaj EULA u slučaju da se ne pridržavate
njegovih odredbi. U tom slučaju, ako to traži tvrtka SONY, morate poslati PROIZVOD na adresu koju je odredila tvrtka
SONY, a tvrtka SONY će vam poslati natrag PROIZVOD čim se s njega ukloni SOFTVER TVRTKE SONY.
Povjerljivost. Pristajete držati povjerljivima informacije sadržane u SOFTVERU TVRTKE SONY koje nisu poznate javnosti
te da takve informacije nećete otkrivati ostalima bez prethodnog pismenog dopuštenja tvrtke SONY.
AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA
SOFTVER TVRTKE SONY ne tolerira pogreške i nije dizajniran, proizveden ili namijenjen za korištenje ili preprodaju
kao oprema za internetsku kontrolu u opasnim okolišima koji zahtijevaju izvedbu bez kvarova, primjerice za korištenje
u nuklearnim postrojenjima, za navigaciju zrakoplova ili u komunikacijskim sustavima, u kontroli zračnog prometa,
kod uređaja za održavanje na životu ili sustava oružja, u situacijama u kojima bi kvar SOFTVERA TVRTKE SONY mogao
dovesti do smrti, ozljeda ili teških tjelesnih ozljeda ili oštećenja okoliša (“Aktivnosti visokog rizika”). Tvrtka SONY i njeni
dobavljači odriču se jamstva, izričitog ili podrazumijevanog, na prikladnost za Aktivnosti visokog rizika.
131CR
IZUZEĆE IZ JAMSTVA ZA SOFTVER TVRTKE SONY
Ovime izričito priznajete i pristajete koristiti SOFTVER TVRTKE SONY isključivo na vlastiti rizik. SOFTVER
TVRTKE SONY isporučuje se “U TRENUTNOM STANJU” bez jamstva, a tvrtka SONY, njeni dobavljači i davatelji
licence SONY (samo za potrebe ovog ODJELJKA, zajedničkim nazivom, “SONY”) ODRIČU SE JAMSTVA, IZRIČITOG
ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU. SONY NE MOŽE JAMČITI DA SU FUNKCIJE SADRŽANE
U SOFTVERU TVRTKE SONY BEZ POGREŠAKA ILI DA ĆE BITI U SKLADU S VAŠIM ZAHTJEVIMA. NADALJE,
TVRTKA SONY NE MOŽE JAMČITI DA ĆE RAD SOFTVERA TVRTKE SONY BITI ISPRAVLJEN. OSIM TOGA,
TVRTKA SONY NE JAMČI NITI PREDSTAVLJA KORIŠTENJE ILI REZULTATE KORIŠTENJA SOFTVERA TVRTKE
SONY U POGLEDU ISPRAVNOSTI, PRECIZNOSTI ILI POUZDANOSTI SOFTVERA. NITI JEDNA USMENA ILI
PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI VAM DAJE TVRTKA SONY ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNIK TVRTKE
SONY NEĆE SLUŽITI KAO JAMSTVO ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA.
U NEKIM DRŽAVAMA NIJE MOGUĆE IZUZETI JAMSTVA KOJA SE PODRAZUMIJEVAJU I U TOM SLUČAJU
SE GORE NAVEDENI IZUZETAK NE ODNOSI NA VAS.
Bez ograničenja na gore navedeno, posebno se navodi da SOFTVER TVRTKE SONY nije dizajniran ili namijenjen za
korištenje s bilo kojim drugim proizvodom, osim s PROIZVODOM. Tvrtka SONY ne jamči da SOFTVER TVRTKE SONY
neće oštetiti bilo koji proizvod, softver, sadržaj ili podatke koje ste stvorili vi ili treća strana.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
TVRTKA SONY, NJENI DOBAVLJAČI I DAVATELJI LICENCE SONY (samo za potrebe ovog ODJELJKA, zajedničkim
nazivom, “SONY”) NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST ZA SLUČAJNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA SOFTVERA
TVRTKE SONY KOJA NASTAJU KAO REZULTAT ILI SE TEMELJE NA KRŠENJU IZRIČITOG ILI
PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA, KRŠENJU ODREDBI UGOVORA, NEMARU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI
DRUGIM ZAKONIMA. TAKVA OŠTEĆENJA UKLJUČUJU, ALI NISU OGRANIČENA NA GUBITAK PROFITA,
GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK KORIŠTENJA PROIZVODA ILI POVEZANE OPREME, KVAR
I VRIJEME KORIŠTENJA, BEZ OBZIRA NA TO JE LI TVRTKA SONY BILA UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVOG
OŠTEĆENJA. U SVAKOM SLUČAJU, ODGOVORNOST TVRTKE SONY PREMA VAMA U SKLADU S ODREDBAMA
OVOG EULA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI JE STVARNO PLAĆEN I MOŽE SE DODIJELITI SOFTVERU
TVRTKE SONY.
IZVOZI
Ako SOFTVER TVRTKE SONY koristite ili prenosite u državu u kojoj ne stanujete, morate se pridržavati odgovarajućih
zakona i propisa koji se odnose na izvoz, uvoz i carinu.
MJERODAVNO PRAVO
Ovaj EULA je sastavljen, reguliran, tumačen te se primjenjuje u skladu s japanskim zakonima, bez obzira na moguće sukobe
u zakonskim odredbama. Svi sukobi u vezi ovog EULA rješavaju se isključivo i u nadležnosti su sudova u Tokiju u Japanu,
a vi i tvrtka SONY ovime potvrđujete nadležnost tih sudova. VI I TVRTKA SONY ODRIČETE SE PRAVA NA SUĐENJE
S POROTOM U VEZI SVIH PITANJA KOJA MOGU NASTATI U VEZI S OVIM EULA.
SALVATORNA KLAUZULA
U slučaju da bilo koji dio ovog EULA nije valjan ili se ne može provesti u djelo, ostali dijelovi i dalje ostaju valjani.
U slučaju da imate pitanja u vezi s ovim EULA ili ograničenim jamstvom koje je navedeno u ugovoru, možete se obratiti tvrtki
SONY pismenim putem na adresu navedenu u jamstvenoj kartici koja je uključena u paket proizvoda.
132CR
Sony Corporation
Download PDF

advertising