Sony | STR-DN1020 | Sony STR-DN1020 STR-DN1020 Home cinema AV receiver Upute za upotrebu

4-282-218-11( 1)
Višekanalni AV
prijemnik
Upute za uporabu
STR-DN1020
©2011. Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd.
Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj,
kao što su upaljene svijeće.
Podaci za korisnika
Broj modela i serijski broj uređaja nalaze se na
stražnjoj strani uređaja. Zapišite te brojeve na crte
ispod. Navedite ove brojeve kad se obratite prodavatelju Sony opreme u vezi ovog proizvoda.
Broj modela_______________________________
Serijski broj _______________________________
Ovaj simbol upozorava korisnika
na prisutnost neizoliranog "opasnog
napona" unutar kućišta proizvoda,
koji može biti dovoljno snažan da
predstavlja opasnosti od strujnog
udara.
Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog
udara, nemojte izlagati uređaj kapanju ili prskanju
te nemojte stavljati na njega predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Ovaj simbol upozorava korisnika
da pročita važne upute za uporabu
i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koja je isporučena uz
uređaj.
Nemojte postavljati uređaj u skučen prostor, kao što
je polica za knjige ili ormarić.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za
odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako
dostupnu zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne
utičnice.
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju
se izlagati visokim temperaturama, primjerice
sunčevom svjetlu, vatri i sl.
Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je
utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
Ovaj simbol upozorava korisnika
da na uređaju postoji vruća površina tijekom normalnog rada.
Ovaj uređaj je testiran i utvrđeno je da je unutar
granica određenih smjernicom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti kod spajanja kabelom kraćim od
3 metra.
Važne sigurnosne upute
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Pridržavajte se svih upozorenja.
Poštujte sve upute.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
Čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Uređaj
postavite u skladu s uputama proizvođača.
8) Nemojte postavljati u blizini izvora topline, poput radijatora, grijalice, peći i sl., ili uz uređaje
koji stvaraju toplinu (uključujući pojačala).
9) Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi
hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača,
utičnice i na mjestu gdje izlazi iz uređaja.
10) Upotrebljavajte samo dodatni pribor kojeg
preporučuje proizvođač.
11) Upotrebljavajte samo kolica, stalak, tronožac,
nosač ili stol kojeg preporučuje proizvođač ili
koji se prodaje uz uređaj. Ako se upotrebljavaju
kolica, treba pripaziti kod premještanja uređaja
da ne dođe do ozljeda u slučaju prevrtanja.
12) Odspojite uređaj iz zidne utičnice tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako ga nećete
upotrebljavati dulje vrijeme.
2 HR
13) Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom
servisnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati
ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, primjerice,
mrežnog kabela ili utikača, od prolijevanja tekućina, upadanja predmeta u uređaj, izlaganja kiši
ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Europe Limited, Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen
s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za
ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
OPREZ
Bilo koje promjene ili preinake koje nisu izričito
odobrene u ovim uputama mogu poništiti vaše
pravo na uporabu opreme.
Kako biste umanjili opasnost od strujnog udara,
kabeli zvučnika trebaju biti spojeni na uređaj i
zvučnike prema sljedećim uputama.
1) Odspojite mrežni kabel s napajanja.
2) Ogulite 10 do 15 mm izolacije žice na kabelu
zvučnika.
3) Pažljivo spojite kabel zvučnika na uređaj i
zvučnike tako da ne dirate središte kabela zvučnika rukom. Također odspojite mrežni kabel s
napajanja prije odspajanja kabela zvučnika s
uređaja i zvučnika.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete
u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
nastavlja se
3 HR
Odlaganje istrošenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u
sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju
da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu
s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja
povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se
zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju
njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike: Sljedeća
informacija vrijedi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
O ovom priručniku
➆ Upute u ovom priručniku se odnose na model
STR-DN1020. Broj modela nalazi se u donjem
desnom uglu na prednjoj strani prijemnika. Ilustracije koje se koriste u ovom priručniku odnose se
na američki model i mogu se razlikovati od vašeg
modela. Sve razlike u postupcima označene su u
ovom priručniku sa "Samo za europski model".
➆ Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na isporučenom daljinskom upravljaču. Također možete
koristiti kontrolne tipke na prijemniku ako su
označene istim ili sličnim nazivom kao i one na
daljinskom upravljaču.
O zaštiti autorskih prava
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround sustav i DTS** Digital Surround
sustav.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruko D su
zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD
patenata: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih patenata u SAD-u i svijetu, izdanih ili u postupku.
DTS naziv i simbol su registrirani zaštićeni
znakovi, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio i
DTS logotipi su zaštićeni znakovi tvrtke DTS,
Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva
prava pridržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke HDMI Licensing LLC registrirani u SAD-u i
drugim državama.
Pretplate na uslugu Sirius prodaju se odvojeno i
podliježu Sirius odredbama i uvjetima (pogledajte
www.sirius.com). Pročitajte taj ugovor prije kupnje
pretplate. Sirius, XM te sve povezane oznake i logotipi su zaštićeni znakovi tvrtke Sirius XM Radio Inc.
i njezinih podružnica. Sva prava pridržana.
4 HR
Vrstu fonta (Shin Go R) koja je instalirana u ovaj
sustav pružila je tvrtka MORISAWA & COMPANY
LTD. Ti nazivi su zaštićeni nazivi tvrtke MORISAWA
& COMPANY LTD. i autorsko pravo na font također
pripada tvrtci MORISAWA & COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u
SAD-u i drugim zemljama.
Svi drugi zaštićeni nazivi ili registrirani zaštitni
znaci su vlasništvo pripadajućih tvrtki. U ovim
uputama se ne navode oznake ™ i ®.
"WALKMAN" je registrirani zaštićeni znak tvrtke
Sony Corporation.
MICROVAULT je zaštićeni znak tvrtke Sony
Corporation.
VAIO i VAIO Media su registrirani zaštićeni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
PARTY STREAMING i PARTY STREAMING
logotip su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone"
označavaju elektronički pribor koji je dizajniran
posebno za spajanje na iPod ili iPhone i posjeduje
certifikat programera da je u skladu sa standardima
učinkovitosti koje je odredila tvrtka Apple.
Tvrtka Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja
ili za usklađenost uređaja sa sigurnosnim i pravnim
standardima. Imajte na umu da uporabom ovog
pribora s iPod ili iPhone uređajem možete utjecati
na bežičnu komunikaciju.
DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni znakovi i/
ili oznake usluga Digital Living Network Alliance.
Wake-on-LAN je zaštitni znak tvrtke International
Business Machines Corporation u SAD-u.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows
7™ i Windows Media su registrirani zaštićeni znaci
ili zaštićeni znaci tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na
intelektualno vlasništvo tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda zabranjena je bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezinog ovlaštenog predstavnika.
MPEG Layer-3 tehnologija komprimiranja zvuka
i patenti licencirani su od tvrtke Fraunhofer IIS i
Thomson.
"x.v.Color (x.v.Colour)" i logotip "x.v.Color
(x.v.Colour)" su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
"PlayStation" je registriran zaštićeni znak tvrtke
Sony Computer Entertainment Inc.
5 HR
Sadržaj
O ovom priručniku ........................................ 4
Isporučeni pribor ........................................... 8
Opis i položaj dijelova .................................. 9
Priprema ...................................................... 18
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika ............................... 19
2: Spajanje zvučnika ................................... 21
3: Spajanje TV prijemnika .......................... 23
4a: Spajanje video komponenata ................ 24
4b: Spajanje audio komponenata ................ 32
5: Spajanje antena ....................................... 33
6: Spajanje na mrežu. .................................. 33
7: Spajanje mrežnog kabela ........................ 36
Priprema prijemnika
Inicijaliziranje prijemnika ........................... 36
Podešavanje zvučnika ................................. 37
Uporaba funkcije AUTO CALIBRATION... 38
Konfiguriranje mrežnih postavki
prijemnika. ............................................. 43
Vodič kroz izbornike ................................... 44
Osnovne operacije
Reprodukcija sa spojene opreme ................ 46
Reprodukcija s iPhone/iPod uređaja ........... 49
Reprodukcija s USB uređaja ....................... 52
Snimanje uporabom prijemnika .................. 54
6 HR
Uporaba tunera
Slušanje FM/AM radiopostaja .................... 55
Pohranjivanje FM/AM radiopostaja
(Preset Tuning) ....................................... 56
Prijem RDS programa
(samo europski i australski modeli) ....... 57
Slušanje satelitskog radijskog programa
(samo američki i kanadski modeli) ........ 58
Spajanje satelitskog radijskog prijemnika .... 58
Priprema za slušanje satelitskog radijskog
programa ................................................ 59
Odabir kanala satelitskog radija .................. 59
Pohrana satelitskih radijskih kanala ............ 60
Ograničavanje pristupa određenim
kanalima (Parental Lock) ....................... 61
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja ............................. 64
Uporaba funkcije SOUND OPTIMIZER .... 68
Resetiranje postavki zvučnih ugođaja......... 68
Uporaba mrežnih značajki
O mrežnim funkcijama prijemnika ............. 69
Podešavanje poslužitelja ............................. 69
Uživanje u audio sadržajima pohranjenim
na poslužitelj .......................................... 73
Slušanje glazbenih usluga ........................... 75
Uporaba funkcije PARTY STREAMING .... 77
Ažuriranje softvera...................................... 78
Traženje stavke pomoću ključne riječi........ 80
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je "BRAVIA" Sync? ............................. 81
Priprema za "BRAVIA" Sync ..................... 82
Reprodukcija s komponente jednim
pritiskom tipke (One-Touch Play) ......... 83
Uživanje u zvuku s TV-a putem zvučnika
spojenih na prijemnik
(System Audio Control) ......................... 83
Isključenje prijemnika zajedno s TV-om
(System Power-Off) ............................... 84
Uživanje u filmovima s optimalnim
zvučnim ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync) ................ 84
Uživanje u optimalnom zvučnom ugođaju
za odabranu scenu (Scene Select) .......... 84
Uporaba daljinskog
upravljača
Programiranje daljinskog upravljača ........ 109
Resetiranje daljinskog upravljača ............. 113
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................................. 114
U slučaju problema ................................... 115
Tehnički podaci ......................................... 125
Ostali postupci
Primjena automatskog podešavanja
glasnoće.................................................. 85
Odabir između digitalnog i analognog
zvuka (INPUT MODE) .......................... 85
Reprodukcija zvuka/slike iz drugih ulaza
(Input Assign)......................................... 86
Povezivanja s dvama pojačalima ................ 88
Uporaba podrške za veći broj zona ............. 88
Podešavanje postavki
Uporaba izbornika postavki ........................ 91
Izbornik Speaker Settings ........................... 92
Izbornik Surround Settings ......................... 94
Izbornik EQ Settings ................................... 95
Izbornik Audio Settings .............................. 95
Izbornik Video Settings............................... 97
Izbornik HDMI Settings ............................. 98
Izbornik Network Settings .......................... 99
Izbornik System Settings .......................... 102
Upravljanje bez spajanja na TV ................ 102
7 HR
Isporučeni pribor
➆
➆
➆
➆
Upute za uporabu (ovaj priručnik)
Sažete upute "Quick Setup Guide"
Popis GUI izbornika
FM žičana antena (1)
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije isporučene R6 (veličina AA)
baterije u skladu s oznakama polariteta 3 i
# na baterijama i unutar baterijskog pretinca
daljinskog upravljača.
➆ AM okvirna antena (1)
➆ Daljinski upravljač (1)
– RM-AAP063 (samo američki i kanadski
modeli)
– RM-AAP064 (ostali modeli)
Napomene
➆ Baterije R6 (veličina AA) (2)
➆ Optimizacijski mikrofon (ECM-AC2) (1)
8 HR
➆ Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mjestima.
➆ Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
➆ Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne
baterije s nekim drugim baterijama.
➆ Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača na
prijemniku izravnom suncu ili rasvjetnim uređajima.
To bi moglo prouzročiti smetnje u radu.
➆ Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
➆ Kad zamijenite ili izvadite baterije, podešenja
tipaka daljinskog upravljača mogu se vratiti na
tvorničke vrijednosti. U tom slučaju ponovno programirajte daljinski upravljač (str. 109).
➆ Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača, zamijenite obje baterije
novima.
Opis i položaj dijelova
Prednja strana uređaja
1
3 4
2
w; ql
5
qk
6
qj
A ?/1 (uključeno/pripravno stanje)
(str. 36, 56, 68)
B TONE, TONE MODE
Pritisnite TONE MODE više puta za odabir
BASS ili TREBLE, zatim zakrenite TONE za
podešavanje razine.
C SOUND OPTIMIZER (str. 68)
D AUTO VOL (str. 85)
E Indikator MULTI CHANNEL DECODING
Svijetli pri kodiranju višekanalnih audiosignala
(str. 117).
F Pokazivač (str. 10)
G Senzor daljinskog upravljača
Prijem signala iz daljinskog upravljača.
H INPUT SELECTOR (str. 47, 54, 85)
7
qh qg
8
9
qf qd qs
q;
qa
M % (USB) priključnica (str. 32)
N Priključnica AUTO CAL MIC (str. 39)
O DISPLAY (str. 108)
P DIMMER
Podešavanje svjetline pokazivača u 3 razine.
Q 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (str. 64, 66)
R TUNING MODE, MEMORY/ENTER,
TUNING
Pritisnite za upravljanje tunerom (FM/AM)
i satelitskim radijskim prijemom (SIRIUS)
(samo američki i kanadski modeli). Zakrenite
TUNING za pretraživanje postaja.
S SPEAKERS (str. 38)
T Priključnica PHONES (str. 115)
I INPUT MODE (str. 85)
J MASTER VOLUME (str. 47)
K Priključnice VIDEO 2 IN (str. 30)
L iPhone/iPod priključnice (str. 29)
Omogućuje uporabu % (USB) priključnice i
video priključnice za emitiranje zvuka/slike s
iPhone/iPod uređaja.
9 HR
Indikatori na pokazivaču
1
2
LH SW RH
L
C
R
SL
S
SR
3
4
5
6 7 8
USB
ANALOG HDMI COAX OPT
ARC
D + EX True HD
PL II x z D.L.L.
EQ RDS CAT MEM DTS - HD MSTR HI RES LBR
LFE
A.P.M. D.RANGE SIRIUS ST
DTS - ES 96 24 LPCM SLEEP
9
PARTY ZONE 2
BI - AMP SP A B
SB L SB SB R
wa
w; ql qk
qj qh qg
Svijetli kad se audio signal prenosi putem
priključnice SUBWOOFER.
B USB
Svijetli kad se detektira iPhone/iPod ili USB
uređaj.
C D.L.L.
Svijetli kad se aktivira funkcija D.L.L. (Digital
Legato Linear).
D Indikator ulaza
Svijetli za označavanje tekućeg ulaza.
ANALOG
– Nema ulaza digitalnog signala.
– INPUT MODE je podešen na "ANALOG".
– Odabrana je postavka "A. DIRECT".
HDMI
Prijemnik prepoznaje opremu spojenu putem
HDMI IN priključnice.
COAX
Digitalni signal detektiran je putem priključnice
COAXIAL (str. 85).
OPT
Digitalni signal detektiran je putem priključnice
OPTICAL (str. 85).
ARC
Odabran je TV ulaz i detektirani su signali kanala
za povrat zvuka (Audio Return Channel - ARC).
E Dolby Digital Surround indikator*
Svijetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg Dolby Digital
formata.
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
F NEO:6
Svijetli kad je aktiviran DTS Neo:6 Cinema/
Music dekoder (str. 65).
10 HR
qd
qs
qa
0
G DTS-HD indikator*
A SW
D
 D EX
 D+
 TrueHD
qf
Svijetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg DTS-HD
formata.
DTS-HD MSTR DTS-HD Master Audio
DTS-HD HI RES DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD LBR
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
H PARTY
Svijetli kad je aktivirana funkcija PARTY
STREAMING (str. 77).
I ZONE 2
Svijetli kad je omogućen rad u zoni 2.
J SP A/SP B/SP A B (str. 38)
K BI-AMP
Svijetli kad je postavka za stražnje surround
zvučnike podešena na "BI-AMP" (str. 88).
L SLEEP
Svijetli kad je aktiviran sleep timer.
M LPCM
Svijetli kad prijemnik dekodira Linear PCM
signale.
N DTS(-ES) indikator*
Svijetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg DTS formata.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
U Indikatori kanala reprodukcije
O Indikatori tunera
Svijetli kad prijemnik ugađa radijsku postaju ili
satelitsku radijsku postaju.
RDS (samo europski i australski modeli)
Ugođena je postaja s RDS uslugom.
CAT (samo američki i kanadski modeli)
Mod kategorije odabire se pri uporabi satelitskog
radijskog prijema.
MEM
Aktivirana je funkcija memorije, poput Preset
Memory (str. 56) i sl.
SIRIUS (samo američki i kanadski
modeli)
Spojen je SiriusConnect Home prijemnik i
odabrana je opcija "SR".
ST
Stereo prijem
P EQ
Svijetli kad je aktiviran ekvilizator.
Q D.RANGE
Svijetli kad je aktivirana kompresija dinamičkog
raspona (str. 94).
R A.P.M.
Svijetli kad je aktivirana funkcija A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
Možete podesiti samo funkciju A.P.M. (Automatic
Phase Matching) u funkciji DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) (str. 38).
S Dolby Pro Logic indikator
Uključuje odgovarajući indikator kada prijemnik
provodi Dolby Pro Logic obradu. Ova matrična
surround tehnologija može poboljšati ulazne
signale.
 PL
 PL II
 PL IIx
 PL IIz
Slova (L, C, R i sl.) označavaju kanale koji se
reproduciraju. Ovisno o postavkama zvučnika,
okviri oko slova se mijenjaju kao oznaka načina
na koji prijemnik obrađuje signal izvora.
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Prednji lijevi gornji
Prednji desni gornji
Prednji lijevi
Prednji desni
Središnji (mono)
Surround lijevi
Surround desni
Surround (mono ili surround
komponente dobivene Pro
Logic postupkom)
Stražnji lijevi surround
Stražnji desni surround
Stražnji surround (stražnje
surround komponente
dobivene 6.1-kanalnim
dekodiranjem)
Primjer:
Raspored zvučnika: 3/0.1
Format snimanja: 3/2.1
Zvučni ugođaj: A.F.D. AUTO
* Pri reprodukciji diska u Dolby Digital ili DTS
formatu, obavezno izvršite digitalno spajanje
i provjerite da INPUT MODE nije podešen na
"ANALOG" (str. 85) i da nije odabrana opcija
"A. DIRECT".
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
Napomena
Ovi se indikatori možda neće uključivati, ovisno
o rasporedu zvučnika.
T
Svijetli ako reproducirani disk sadrži LFE (Low
Frequency Effect) kanal te se trenutno reproducira signal tog LFE kanala.
11 HR
Stražnja strana uređaja
1
8
6
2
7
1 3 4 2
6
A Dio DIGITAL INPUT/OUTPUT
5
E Dio SPEAKERS (str. 21)
HDMI IN/OUT* priključnice
(str. 23, 27, 28, 29, 30)
OPTICAL IN priključnice (str. 23,
27, 28)
COAXIAL IN priključnica (str. 27)
B Dio ANTENNA
FM ANTENNA priključnica (str. 33)
AM ANTENNA priključnice
(str. 33)
SIRIUS priključnica (samo američki
i kanadski modeli) (str. 58)
C Dio NETWORK
LAN priključnica (str. 35)
D Kontrolne priključnice za Sony i
drugu vanjsku opremu
IR REMOTE IN/OUT priključnice
(str. 89)
12 HR
F Dio AUDIO INPUT/OUTPUT
Bijeli (L)
AUDIO IN/OUT priključnice
(str. 23, 32)
Crveni (R)
Crni
AUDIO OUT priključnice
(str. 21)
G Dio VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT
(str. 23, 27, 28, 30)
Bijeli (L)
AUDIO IN/OUT priključnice
Crveni (R)
Crni
VIDEO IN/OUT* priključnice
AUDIO OUT priključnice
VIDEO OUT priključnica
(str. 89)
H Dio COMPONENT VIDEO INPUT/
Daljinski upravljač
Upotrijebite isporučeni daljinski upravljač
za upravljanje ovim prijemnikom i drugom
opremom. Daljinski upravljač je tvornički
programiran za rad sa Sony audio/video
opremom. Daljinski upravljač možete također
programirati za upravljanje opremom drugih
proizvođača. Za detalje pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača" (str. 109).
➇ RM-AAP063 (samo američki i
kanadski modeli)
➇ RM-AAP064 (ostali modeli)
wg
wf
wd
ws
1
2
3
OUTPUT (str. 23, 27, 28)
Zeleni
(Y)
Plavi
(PB)
4
Y, PB, PR IN/OUT*
priključnice
Crveni
(PR)
* Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na
priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
spojite TV prijemnik (str. 23).
wa
w;
ql
5
6
7
qk
qj
8
9
0
qh
qg
qf
qa
qd
qs
nastavlja se
13 HR
A ?/1 (uključeno/pripravno stanje)
Uključivanje prijemnika ili isključenje u
pripravno stanje.
Ako pritisnete ZONE (C) za promjenu načina
rada daljinskog upravljača na zonu 2, možete
uključiti ili isključiti napajanje za zonu dva
koristeći ?/1.
Smanjenje potrošnje u pripravnom
stanju
Kad je "Ctrl for HDMI" podešeno na " OFF"
(str. 82).
B AV ?/11) (uključeno/pripravno stanje)
Uključenje i isključenje audio/video opreme
za koju je daljinski upravljač programiran. Za
uključenje ili isključenje TV-a pritisnite TV
(W) i zatim pritisnite AV ?/1.
Ako pritisnete ?/1 (A) istovremeno, isključit će
se prijemnik i sve druge komponente uključujući
pojačalo u zoni 2 (SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija preklopke AV ?/1 automatski se
mijenja svaki put kad pritisnete tipku ulaza (D).
C ZONE (str. 90)
D Tipke ulaza2)
Odabir komponente koju želite koristiti. Kad
pritisnete bilo koju od tipaka izvora, prijemnik
se uključuje. Tipke su tvornički podešene za
upravljanje Sony komponentama. Daljinski
upravljač možete programirati za upravljanje
komponentama koje nisu Sonyjev proizvod
primjenom koraka iz "Programiranje daljinskog
upravljača" na str. 109.
Brojčane/slovne tipke1)2)
Pritisnite SHIFT (V), zatim pritisnite brojčane/
slovne tipke za
– pohranjivanje/ugađanje radijskih postaja
(str. 56).
– odabir brojeva zapisa. Pritisnite 0/10 za
odabir zapisa broj 10.
– odabir brojeva kanala.
– odabir slova (ABC, EFG i sl.), interpunkcije
(!, ?, i sl.) ili drugih simbola (#, %, i sl.) pri
unosu znakova za mrežne značajke.
Pritisnite TV (W) i zatim pritisnite brojčane
tipke za odabir TV kanala.
-/--1)
Pritisnite SHIFT (V) i zatim pritisnite -/-- za
odabir moda unosa kanala, bilo jednoznamenkasti ili dvoznamenkasti. Pritisnite TV (W) i
zatim pritisnite -/-- za odabir moda unosa kanala.
>101)
Pritisnite SHIFT (V), zatim pritisnite >10 za
odabir brojeva zapisa većih od 10.
14 HR
ENT/MEM1)
Pritisnite SHIFT (V), zatim pritisnite ENT/
MEM za
– unos vrijednosti nakon odabira kanala, diska
ili zapisa brojčanim tipkama.
– pohranjivanje postaje tijekom uporabe tunera.
CLEAR1)
Pritisnite SHIFT (V), zatim pritisnite CLEAR za
– brisanje slova za mrežne značajke.
– ispravljanje pogreške kad pritisnete pogrešnu
brojčanu/slovnu tipku.
/1) (tekst)
Pritisnite TV (W), zatim pritisnite / za prikaz
tekstualnih informacija.
CHARACTER
Pritisnite SHIFT (V), zatim pritisnite
CHARACTER za odabir vrste znakova za
mrežne značajke. Svakim pritiskom na
CHARACTER, vrsta znakova mijenja se
sljedećim redoslijedom: "abc" (mala slova) t
"ABC" (velika slova) t "123" (brojevi)
ALPHABET SEARCH
Pritisnite SHIFT (V), zatim pritisnite
ALPHABET SEARCH za traženje stavke
unosom ključne riječi (str. 80).
E SOUND FIELD +/–
Odabir vrste zvučnog ugođaja (str. 64).
F Tipke u boji1)
Prikaz uputa na TV zaslonu ako su tipke u boji
dostupne. Slijedite upute kako biste proveli
odabranu operaciju.
G GUI MODE
Prikaz GUI izbornika na TV zaslonu
H TOOLS/OPTIONS1)
Prikaz i odabir stavki iz izbornika s opcijama.
Pritisnite TV (W) i zatim pritisnite TOOLS/
OPTIONS za prikaz opcija TV-a.
I MENU, HOME1)
Prikaz izbornika za rukovanje audio/video
opremom.
Pritisnite TV (W), zatim pritisnite HOME za
prikaz izbornika za Sony TV.
J ./>1), m/M1), N1)2), X1), x1)
Preskakanje, pretraživanje unatrag/unaprijed,
reprodukcija, pauza, zaustavljanje.
T/U1)
Pritisnite za
– ponavljanje reprodukcije prethodne scene ili
ubrzanu reprodukciju trenutne scene.
– prijelaz na prethodni ili sljedeći album prilikom
uporabe iPhone/iPod uređaja.
REPEAT1)
Pritisnite SHIFT (V), zatim pritisnite REPEAT
za ponavljanje reprodukcije zapisa ili mape.
SHUFFLE1)
Pritisnite SHIFT (V), zatim pritisnite
SHUFFLE za reproduciranje zapisa ili mape
slučajnim slijedom.
FOLDER +/–1)
Odabir mape.
Savjeti
➆ Ako želite provjeriti preostalo vrijeme prije
isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP.
Preostalo vrijeme prikazuje se na pokazivaču.
➆ Sleep Timer će se poništiti ako učinite nešto
od sljedećeg.
– Ponovno pritisnete SLEEP.
– Ažurirate softver prijemnika.
M BD/DVD TOP MENU1), MENU1)
TUNING +/–1)
Pretraživanje postaja.
Prikaz izbornika ili vodiča na zaslonu TV-a.
Nakon toga tipkama V/v/B/b (R) i  (R)
rukujte izbornikom.
PARTY
Pritisnite SHIFT (V), zatim pritisnite PARTY
upravljanje funkcijom PARTY STREAMING.
Zadržite tipku kako biste započeli ili zatvorili
PARTY (str. 77).
TV INPUT1) ili t1) (odabir ulaza)
Pritisnite TV (W) i zatim pritisnite TV INPUT
ili t za odabir ulaznog signala (TV ulaz ili
video ulaz).
D.TUNING
Aktiviranje moda ručnog ugađanja.
K TV CH +/–1)2) ili PROG +/–1)2)
Pritisnite TV (W) i zatim pritisnite TV CH +/–
ili PROG +/– za pretraživanje pohranjenih TV
kanala.
PRESET +/–1)2)
Odabir pohranjenih postaja ili kanala.
c2)/C
Pritisnite TV (W), zatim pritisnite c/C za
odabir sljedeće ili prethodne stranice teleteksta.
L F1/F21)
#1) (zadržavanje stranice teleteksta)
Pritisnite TV (W), zatim pritisnite # za zadržavanje trenutne stranice teleteksta.
WIDE1) ili q1) (široki format slike)
Pritisnite TV (W) i zatim više puta pritisnite
WIDE ili q za odabir widescreen moda.
N MUTING1) ili %1)
Privremeno isključuje zvuk. Ponovno pritisnite
za vraćanje zvuka.
Pritisnite TV (W) i zatim MUTING ili % za
isključivanje zvuka na TV prijemniku.
O TV VOL +/–1) ili  +/–1)
Pritisnite TV (W) i zatim pritisnite TV VOL +/–
ili  +/– za podešavanje glasnoće TV-a.
Pritisnite BD/DVD (D) i zatim pritisnite F1 ili
F2 za odabir komponente.
➆ DVD/HDD COMBO
F1: Tvrdi disk
F2: DVD disk, Blu-ray disk
➆ DVD/VCR COMBO
F1: DVD disk, Blu-ray disk
F2: Videorekorder
P DISC SKIP/iPhone CTRL1)
AUTO VOL
Pritisnite AMP (X) i zatim pritisnite AUTO
VOL za uključenje automatskog podešavanja
glasnoće (str. 85).
Q RETURN/EXIT O1)
SLEEP
Pritisnite AMP (X), zatim pritisnite SLEEP za
automatsko isključenje prijemnika u određeno
vrijeme.
Svakim pritiskom na SLEEP, prikaz se mijenja
na sljedeći način.
0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00
t OFF
MASTER VOL +/–1) ili  +/–1)
Podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno.
Pritisnite za
– prijelaz na drugi disk ako uređaj ima
izmjenjivač.
– prijelaz u kontrolni mod za iPhone/iPod za
vrijeme uporabe iPhone/iPod uređaja.
Povratak na prethodni izbornik ili zatvaranje
izbornika kad je na zaslonu TV-a prikazan
izbornik ili vodič.
Pritisnite TV (W), zatim pritisnite RETURN/
EXIT O za povratak na prethodni izbornik
Sonyjevog TV-a.
R 1), V/v/B/b1)
Pritisnite V/v/B/b za odabir stavki izbornika, a
zatim pritisnite  za unos/potvrdu odabira.
S GUIDE1) ili ü1)
Pritisnite TV (W), zatim pritisnite GUIDE ili
ü za prikaz programskog vodiča na zaslonu.
nastavlja se
15 HR
T AUTO CAL
Pritisnite tipku SHIFT (V) i zatim pritisnite
AUTO CAL za pokretanje automatskog
kalibriranja.
Napomena
Ova tipka nije dostupna kad je prijemnik u
modu "GUI MODE".
DISPLAY1)
Pregled informacija na pokazivaču. (samo
RM-AAP063) Pritisnite TV (W), zatim pritisnite
DISPLAY za prikaz informacija TV prijemnika.
|, } (prikaz informacija/teleteksta)
Pritisnite TV (W), zatim pritisnite | za prikaz
informacija poput broja trenutnog kanala i
formata zaslona.
Pritisnite TV (W), zatim pritisnite } za prikaz
skrivenih informacija (npr., odgovora na pitanja
iz kviza) kad je prikazan teletekst.
U SOUND OPTIMIZER
Aktivacija funkcije optimizacije zvuka (str. 68).
V SHIFT
Promjena funkcije daljinskog upravljača za
aktiviranje tipaka s ružičastim natpisima.
W TV
Promjena funkcije daljinskog upravljača za
aktiviranje tipaka sa žutim natpisima.
X AMP
Aktivira rad prijemnika za glavnu zonu
(str. 103).
Y RM SET UP
Programiranje daljinskog upravljača (str. 109).
1) Pogledajte
tablicu na str. 17 za informacije o tipkama koje možete koristiti za upravljanje svakom
od komponenata.
2) Tipke 5/JKL/VIDEO 2, N/PARTY i TV CH +/
PROG +/PRESET +/c imaju ispupčenja. Ispupčenja upotrijebite kao orijentaciju kod rukovanja
prijemnikom.
Napomene
➆ Gore navedene informacije služe samo kao
primjer.
➆ Ovisno o modelu spojene opreme, neke funkcije
koje su navedene u ovom odjeljku možda neće
raditi uz isporučeni daljinski upravljač.
16 HR
Upravljanje ostalim Sony komponentama
Naziv
TV
z
B AV ?/1
D Brojčane tipke z
CD iPhone/
VideoDVD Blu-ray HDD PSX Video CD Digitalni DSSa) Digitalni Kase- DAT
uređaj, kabelski
rekorder uređaj, uređaj rekorder
satelitski/ tofon uređaj uređaj, iPod,
USB
LD prijemnika)
MD
DVD/VCR
zemaljski A/B
uređaj
uređaj uređaj
combo
prijemnikb)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
-/--, >10
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
zf)
CLEAR
/ (tekst)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
F Tipke u boji
H TOOLS/
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
I MENU, HOME
J ./>
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zf)
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
OPTIONS
T/U,
FOLDER +/–
z
REPEAT
z
z
ze)
ze)
z
z
SHUFFLE
m/TUNING –, z
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
N, X, x
z
z
z
z
z
K PRESET +/–,
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zc)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zd)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
zg)
z
z
z
z
z
zh)
z
TV CH +/–,
PROG +/–
L F1/F2
M BD/DVD TOP
z
MENU, BD/DVD
MENU
TV INPUT, t z
(odabir ulaza),
# (zadržavanje
teksta), WIDE,
q (široki
format slike)
N MUTING, %
O MASTER
z
z
VOL +/–,
TV VOL +/–,
 +/–
P DISC SKIP/
zf)
iPhone CTRL
Q RETURN/
z
R V/v/B/b, 
S GUIDE, ü
T DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
EXIT O
z
z
a)
Samo američki i kanadski
b)
Ostali modeli.
c)
Samo DVD uređaj.
d)
Samo LD uređaj.
z
z
model.
z
z
z
z
z
z
e)
Samo kasetofon B.
f)
Samo Video CD uređaj.
g)
Samo m/M.
h)
Samo iPhone/iPod.
17 HR
Priprema
Možete uživati u spojenoj audio/video opremi putem ovog prijemnika slijedeći jednostavne
korake opisane ispod.
Postavljanje i spajanje zvučnika
(str. 19, 21)
Određivanje prikladnog načina
spajanja vaše opreme
Spajanje TV-a i video opreme
(str. 23, 24)
Kvaliteta slike ovisi o odabranoj priključnici za
spajanje. Pogledajte ilustraciju ispod. Odaberite
način spajanja ovisno o raspoloživim priključnicama
na komponentama.
Preporučujemo da svoje video komponente spojite
HDMI vezom ukoliko imaju HDMI priključnice.
COMPONENT VIDEO
Y
HDMI
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digitalno
Analogni
Slika visoke kvalitete
Spajanje audio opreme (str. 32)
Podešavanje audio izlaza na
spojenim komponentama
Za emitiranje višekanalnog digitalnog zvuka, provjerite
postavku za digitalni audio izlaz na spojenoj komponenti.
Za Blu-ray uređaj, provjerite jesu li postavke "Audio
(HDMI)", "Dolby Digital (Coaxial/Optical)" i "DTS
(Coaxial/Optical)" podešene na "Auto", "Dolby Digital"
i "DTS" (od rujna 2010.).
Za PlayStation 3, provjerite je li postavka "BD/DVD
Audio Output Format (HDMI)" podešena na
"Bitstream" (kod verzije 3.5 softvera sustava).
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene sa
spojenom opremom.
18 HR
Priprema prijemnika
Pogledajte "7: Spajanje mrežnog kabela" (str. 36) i
"Inicijaliziranje prijemnika" (str. 36).
Podešavanje zvučnika
Odaberite raspored zvučnika (str. 37), zatim pokrenite
automatsku kalibraciju (str. 38).
Napomena
Možete provjeriti povezanost zvučnika uporabom
"testnog tona" (str. 93). Ako se zvuk ne emitira ispravno,
provjerite spajanje zvučnika i ponovno podesite gore
navedene postavke.
Spajanje
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu 7.2kanalnog sustava (7 zvučnika i 2 subwoofera).
Primjer konfiguracije sustava
zvučnika
5.1-kanalni sustav zvučnika
Za potpuni doživljaj višekanalnog zvuka
sličnog zvuku kino dvorane, potrebno je pet
zvučnika (dva prednja, središnji i dva surround
zvučnika) te subwoofer.
7.1-kanalni sustav zvučnika sa
stražnjim surround zvučnicima
Možete uživati u visokokvalitetnoj reprodukciji
zvuka materijala s DVD-a ili Blu-ray diska
snimljenog u 6.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom
formatu spojite li jedan dodatni stražnji
surround zvučnik (6.1-kanalni sustav) ili dva
stražnja surround zvučnika (7.1-kanalni sustav).
7.1-kanalni sustav zvučnika s
prednjim gornjim zvučnicima
Možete uživati u vertikalnim zvučnim efektima
spojite li dodatna dva prednja gornja zvučnika
u načinu PLIIz (str. 65).
A Prednji zvučnik (lijevi)
B Prednji zvučnik (desni)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (lijevi)
E Surround zvučnik (desni)
F Stražnji surround zvučnik (lijevi)*
G Stražnji surround zvučnik (desni)*
H Prednji gornji zvučnik (lijevi)*
I Prednji gornji zvučnik (desni)*
J Subwoofer
* Stražnje surround zvučnike i prednje gornje
zvučnike ne možete koristiti istodobno.
nastavlja se
19 HR
Savjeti
➆ Kad na 7.1-kanalni sustav zvučnika spojite dva
stražnja surround zvučnika, svi kutovi A trebali
bi biti jednaki.
➆ Kad 7.1-kanalni sustav zvučnika spojite na dva
prednja gornja zvučnika, stavite prednje gornje
zvučnike
– pod kutom između 22° do 45°.
– barem 1 metar izravno iznad prednjih zvučnika.
➆ Kad spojite 6.1-kanalni zvučnički sustav, stavite
stražnji surround zvučnik iza mjesta slušanja.
➆ S obzirom da subwoofer ne emitira visoko usmjerene signale, možete ga postaviti gdje god želite.
20 HR
2: Spajanje zvučnika
Surround zvučnik
Desni
10 mm
B
A
A
Subwoofer*
Lijevi
B
B
Desni
Spajanje
Središnji zvučnik
B
Lijevi
Surround stražnji/prednji
gornji/dva pojačala/prednji
B zvučnik**
Desni
Lijevi
Prednji A zvučnik
A Mono audio kabel (nije priložen)
B Kabeli zvučnika (nisu priloženi)
nastavlja se
21 HR
* Ako priključite subwoofer s funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju kod gledanja
filmova. Ako je funkcija auto standby podešena
na ON, zvučnik se automatski isključuje ovisno
o razini ulaznog signala subwoofera te se možda
neće čuti zvuk.
** Napomene za spajanje na priključnice
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
– Spajate li samo jedan stražnji surround zvučnik
spojite ga na L priključnicu među ovim
priključnicama.
– Ako imate dodatan sustav prednjih zvučnika,
spojite ih na ove priključnice.
Podesite "SB Assign" na "Speaker B" u izborniku Speaker Settings (str. 37).
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
upotrebljavati pomoću tipke SPEAKERS na
prijemniku (str. 38).
– Možete spojiti prednje zvučnike na ove priključnice uporabom načina povezivanja dva pojačala
(str. 22).
Podesite "SB Assign" na "BI-AMP" u izborniku
Speaker Settings (str. 37).
Povezivanja s dva pojačala
Ako ne koristite stražnje surround zvučnike
i prednje gornje zvučnike, možete spojiti
prednje zvučnike na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B primjenom povezivanja s dvama
pojačalima.
Prednji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(lijevi)
Hi
Hi
Lo
Lo
Napomene
➆ Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
➆ Prije spajanja mrežnog kabela, provjerite da se
neizolirani dijelovi krajeva zvučnika kabela ne
dodiruju između priključnica zvučnika SPEAKERS.
➆ Nakon postavljanja i spajanja zvučnika, obavezno
odaberite raspored zvučnika iz izbornika Speaker
Settings (str. 37).
22 HR
Povežite priključnice na Lo (ili Hi) strani prednjih zvučnika s priključnicama SPEAKERS
FRONT A, i povežite priključnice na Hi (ili
Lo) strani prednjih zvučnika s priključnicama
SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B.
Uklonite metalne umetke iz Hi/Lo priključnica
zvučnika kako biste izbjegli kvar prijemnika.
Nakon spajanja s dva pojačala podesite "SB
Assign" na "BI-AMP" u izborniku Speaker
Settings (str. 88).
3: Spajanje TV prijemnika
Spajanje
Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR
OUT spojite TV. Ovim prijemnikom možete upravljati pomoću grafičkog sučelja (GUI).
TV
Audio signali
Video signali
ili
A*
B
Audio/video
signali
ili
C
ARC
D
A Optički digitalni kabel (nije priložen)
B Audio kabel (nije priložen)
C Komponentni video kabel
(nije priložen)
D Video kabel (nije priložen)
E HDMI kabel (nije priložen)
E*
**
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
nastavlja se
23 HR
* Za uživanje u višekanalnom surround zvuku
TV-a koji se emitira preko zvučnika spojenih na
prijemnik spojite bilo A bilo E.
Smanjite glasnoću TV-a ili isključite zvuk na
TV-u.
** Ako je prijemnik spojen na TV kompatibilan s
funkcijom Audio Return Channel (ARC), zvuk
TV-a emitirat će se kroz zvučnike spojene na
prijemnik putem HDMI TV OUT priključnice.
Podesite "Ctrl for HDMI" na "ON" u izborniku
HDMI Settings (str. 82). Želite li odabrati audio
signal putem kabela koji nije HDMI (npr. putem
optičkog digitalnog kabela ili audio kabela),
promijenite mod audio ulaza koristeći INPUT
MODE (str. 85).
Napomene
➆ Odspojite mrežni kabel prije priključivanja spojnih
kabela.
➆ Uključite prijemnik kad se video i audio signali
s reprodukcijske komponente šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
➆ Spojite TV monitor ili projektor na priključnicu
HDMI TV OUT ili MONITOR OUT na prijemniku.
Možda nećete moći snimati čak i ako spojite
komponente za snimanje.
➆ Ovisno o statusu povezanosti između TV-a i antene,
slika na TV zaslonu može biti izobličena. U tom
slučaju odmaknite antenu od prijemnika.
➆ Kod spajanja optičkih digitalnih kabela, spojite
priključke ravno dokraja tako da kliknu.
➆ Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kabele.
Savjeti
➆ Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
➆ Prijemnik ima funkciju videokonverzije. Za detalje
pogledajte u "Funkcija za konverziju video signala"
(str. 31).
➆ Ako ste audio izlaz TV prijemnika povezali s priključnicama TV IN na prijemniku za reprodukciju
TV-zvuka putem zvučnika spojenih na prijemnik,
podesite priključnicu za izlaz zvuka na TV-u na
"Fixed" ako se može podešavati na "Fixed" ili
"Variable".
24 HR
4a: Spajanje video
komponenata
HDMI povezivanje
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
je sučelje za prijenos video i audio signala u
digitalnom formatu.
Ako HDMI kabelima spojite opremu kompatibilnu sa značajkom Sony "BRAVIA" Sync,
rukovanje se može pojednostaviti. Za detalje
pogledajte "Značajka 'BRAVIA' Sync" (str. 81).
HDMI značajke
➆ Digitalni audio signal koji se prenosi putem
priključnica HDMI može se slušati iz zvučnika spojenih na ovaj prijemnik. Taj signal
podržava Dolby Digital, DTS i Linear PCM.
Za detalje pogledajte "Digitalni audio formati
koje prijemnik podržava" (str. 67).
➆ Prijemnik može primati Multi Channel
Linear PCM (do 8 kanala) s frekvencijom
uzorkovanja od 192 kHz ili nižom s HDMI
povezivanjem.
➆ Ulazni analogni videosignali s priključnice
VIDEO ili priključnica COMPONENT
VIDEO mogu se slati kao HDMI signali
(str. 31). Pri konverziji slike, iz priključnice
HDMI TV OUT nema izlaza audio signala.
➆ Ovaj prijemnik podržava High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Color (Deep Colour), x.v.Color
(x.v.Colour) i 3D prijenos.
Napomene o HDMI spajanju
➆ Audio signal primljen preko HDMI IN
priključnice se šalje kroz priključnice
SPEAKERS, HDMI TV OUT i PHONES.
Ne šalje se kroz druge audio priključnice.
➆ Video signali primljeni preko HDMI IN
priključnice mogu se emitirati samo preko
HDMI TV OUT priključnice. Ulazni video
signali ne mogu se emitirati preko VIDEO
OUT priključnica ili MONITOR OUT
priključnica.
➆ Za gledanje 3D sadržaja, na prijemnik
pomoću High Speed HDMI kabela spojite
kompatibilan TV prijemnik i video opremu
(Blu-ray Disc uređaj, Blu-ray Disc rekorder,
PlayStation 3 itd.), stavite 3D naočale i
pokrenite reprodukciju 3D sadržaja.
➆ Ovisno o TV prijemniku ili video opremi,
3D sadržaji se možda neće moći prikazati.
Provjerite formate 3D slike koje prijemnik
podržava (str. 126).
➆ Ne podržava svaka HDMI komponenta sve
funkcije koje omogućuje određena HDMI
verzija. Primjerice, komponente koje
podržavaju HDMI verzije 1.4 možda neće
podržavati Audio Return Channel (ARC).
➆ Detalje potražite u uputama za uporabu
svake od spojenih komponenata.
Prilikom spajanja kabela
➆ Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
➆ Nije nužno spojiti sve kabele. Spojite
sukladno dostupnosti priključnica na
spojenim komponentama.
➆ Upotrijebite High Speed HDMI kabel.
Ukoliko koristite standardni HDMI kabel,
1080p, Deep Color (Deep Colour) ili 3D
slike možda neće biti pravilno prikazane.
➆ Na savjetujemo vam uporabu HDMI-DVI
konverzijskog kabela. Spojite li HDMI-DVI
konverzijski kabel na DVI-D komponentu,
možda neće biti zvuka i/ili slike. Spojite audio kabele ili digitalne spojne kabele, zatim
podesite "Input Assign" u izborniku Input
Option kad se zvuk ne reproducira pravilno.
➆ Kod spajanja optičkih digitalnih kabela, spojite priključke ravno dokraja tako da kliknu.
➆ Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kabele.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
nastavlja se
25 HR
Spajanje
➆ Audio i video signali iz HDMI ulaza ne
šalju se iz priključnice HDMI TV OUT dok
je prikazan izbornik GUI.
➆ Kad želite slušati zvuk iz zvučnika TV-a,
podesite "Audio Out" na "TV+AMP" u
izborniku HDMI Settings (str. 98). Ako ne
možete reproducirati višekanalni audioizvor,
podesite na "AMP". Međutim, zvuk se neće
čuti iz zvučnika TV-a.
➆ Nema ulaza i izlaza DSD signala Super
Audio CD-a.
➆ Uključite prijemnik kad se video i audio
signali s reprodukcijske komponente šalju
u TV preko prijemnika. Podesite li "Pass
Through" na "OFF", video i audio signali
neće se prenositi ukoliko je napajanje
isključeno.
➆ Priključeni uređaj može potisnuti audio
signale (format, frekvenciju uzorkovanja,
duljinu bita i sl.) kod prijenosa preko HDMI
priključnice. Provjerite podešenje spojene
komponente ako je slika loša ili se ne čuje
zvuk iz komponente spojene HDMI kabelom.
➆ Zvuk se može prekinuti kod promjene frekvencije uzorkovanja, broja kanala ili audio
formata izlaznih audio signala na uređaju
za reprodukciju.
➆ Ako spojena komponenta ne podržava
tehnologiju zaštite autorskih prava (HDCP),
slika i/ili zvuk iz HDMI TV OUT priključnice
mogu biti izobličeni ili će izostati.
U tom slučaju, provjerite tehničke podatke
spojene opreme.
➆ High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), višekanalni Linear PCM
zvuk možete slušati samo uz HDMI
povezivanje.
➆ Podesite razlučivost slike iz komponente za
reprodukciju na više od 720p/1080i kako
biste uživali u High Bitrate Audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
➆ Možda ćete trebati na odgovarajući način
podesiti razlučivost slike na uređaju za
reprodukciju kako biste mogli uživati u višekanalnom Linear PCM zvuku. Pogledajte
upute za uporabu spojene komponente za
reprodukciju.
Želite li spojiti nekoliko digitalnih
komponenata, ali ne možete
pronaći slobodan ulaz
Pogledajte "Reprodukcija zvuka/slike s drugih
ulaza (Input Assign)" (str. 86).
Konvertiranje video signala
Ovaj prijemnik je opremljen funkcijom za
konverziju video signala. Za detalje pogledajte
u "Funkcija za konverziju video signala"
(str. 31).
26 HR
Spajanje Blu-ray Disc uređaja/DVD uređaja
Spajanje
Blu-ray Disc uređaj/DVD uređaj
Audio/video
signali
Video signali
Audio signali
ili
A
B
ili
C
D
A HDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
B Komponentni video kabel
(nije priložen)
C Video kabel (nije priložen)
D Koaksijalni digitalni kabel
(nije priložen)
E Optički digitalni kabel (nije priložen)
F Audio kabel (nije priložen)
E*
ili
F
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
* Kad spojite komponentu opremljenu
priključnicom OPTICAL, podesite "Input Assign"
u izborniku Input Option (str. 86).
Napomena
Promijenite tvornička podešenja tipke ulaza BD/
DVD na daljinskom upravljaču kako biste tu tipku
mogli koristiti za upravljanje svojim DVD uređajem.
Za detalje pogledajte "Programiranje daljinskog
upravljača" (str. 109).
27 HR
Spajanje satelitskog prijemnika, kabelskog TV prijemnika
Satelitski prijemnik, kabelski TV prijemnik
Audio/video signali
Video signali
Audio signali
ili
A
B
ili
C
A HDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
B Komponentni video kabel
(nije priložen)
C Video kabel (nije priložen)
D Optički digitalni kabel (nije priložen)
E Audio kabel (nije priložen)
28 HR
D
E
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
Spajanje PlayStationa 3
Spajanje iPhone ili iPod uređaja
Spajanje
PlayStation 3
Audio/video signali
A
A
A Apple kompozitni AV kabel
(nije priložen)
A HDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
29 HR
Spajanje ostalih uređaja
DVD rekorder, videorekorder
Audio signali
*
A *
Video
signali
Audio/video
signali
B
C
D
Kamkorder,
igraća konzola
A Audio kabel (nije priložen)
B Video kabel (nije priložen)
C HDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
D Audio/video kabel (nije priložen)
* Želite li snimati, nužno je izvesti ovakvo povezivanje (str. 54).
Napomena
Promijenite tvornička podešenja tipke ulaza VIDEO 1
na daljinskom upravljaču kako biste tu tipku mogli
koristiti za upravljanje svojim DVD rekorderom.
Za detalje pogledajte "Programiranje daljinskog
upravljača" (str. 109).
30 HR
Funkcija za konverziju video signala
Priključnica OUTPUT
Priključnica INPUT
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR VIDEO OUT
MONITOR OUT
HDMI IN*
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Videosignali se šalju.
– : Videosignali se ne šalju.
* HDMI video signali ne mogu se konvertirati u komponentne video signale i kompozitne video signale.
Prema početnim postavkama, ulazni videosignali iz spojene komponente izlaze kako je prikazano
u gornjoj tablici. Savjetujemo vam da funkciju videokonverzije podesite u skladu s razlučivošću
monitora koji koristite. Za detalje pogledajte "Izbornik Video Settings" (str. 97).
Napomene o konvertiranju
video signala
➆ Kad se videosignali s videorekordera, itd.
konvertiraju putem ovog prijemnika i zatim
emitiraju na vaš TV, ovisno o statusu izlaza
videosignala, slika na TV prijemniku može
biti izobličena vodoravno, ili se slika možda
uopće neće reproducirati.
➆ Ako koristite sklopove za poboljšanje slike
s vašim videorekorderom, ta značajka može
utjecati na konverziju video signala.
Preporučamo da isključite ovu funkciju na
videorekorderu.
➆ Konvertirani HDMI izlazni signali ne podržavaju x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color
(Deep Colour) i 3D.
➆ Konvertirani video signali izlaze iz priključnice HDMI TV OUT.
➆ Razlučivost izlaznog signala prema priključnici HDMI TV OUT konvertira se do 1080p.
➆ Podesite u izborniku Video Settings opciju
"Resolution" na "AUTO (CVBS)" ili "480/
576i" za izlaz videosignala iz priključnica
MONITOR VIDEO OUT, COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT kad su obje
povezane.
Spajanje opreme za snimanje
Pri snimanju spojite komponentu za snimanje
na priključnice VIDEO 1 VIDEO OUT na
prijemniku. Spojite kabele za ulaz i izlaz
signala na priključnicu iste vrste, budući da
priključnice VIDEO OUT nemaju funkciju
konverzije naviše.
Napomena
Izlazni signali iz priključnica HDMI TV OUT ili
MONITOR OUT se možda neće snimiti pravilno.
31 HR
Spajanje
Ovaj prijemnik je opremljen funkcijom za konverziju video signala.
➆ Kompozitni videosignali mogu izlaziti kao HDMI video i komponentni video signali.
➆ Komponentni videosignali mogu izlaziti kao HDMI video i kompozitni video signali.
4b: Spajanje audio
komponenata
Spajanje iPhone, iPod, USB
uređaja
Spajanje Super Audio CD uređaja, CD uređaja, MD uređaja i
kasetofona
Super Audio
CD uređaj,
CD uređaj
A
A
iPhone, iPod,
USB uređaj
A USB kabel (nije priložen)
A
MD uređaj,
kasetofon
A Audio kabel (nije priložen)
32 HR
6: Spajanje na mrežu.
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
antena.
Konfiguriranje kućne mreže s DLNA kompatibilnim uređajima.
Ako je vaš poslužitelj (računali i sl.) spojen
na internet, možete na internet također spojiti
i ovaj prijemnik putem žične LAN veze.
FM žičana antena (priložena)
AM okvirna antena
(priložena)
Napomena
Način spajanja vašeg poslužitelja (računala i sl.) na
internet ovisi o uređajima, vašem internetskom operateru, vašem poslužitelju i routeru koji koristite.
Sistemski zahtjevi
Za korištenje funkcija Home Network, Music
Services i PARTY STREAMING na prijemniku potrebno je ispuniti sljedeće sistemske
zahtjeve.
Širokopojasna internetska veza
Širokopojasna internetska veza potrebna je
za slušanje glazbenih usluga i za ažuriranje
softvera prijemnika.
Napomene
➆ Kako bi se spriječila pojava šuma, udaljite
AM okvirnu antenu od prijemnika i ostalih
komponenata.
➆ Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
➆ Nakon spajanja FM žičane antene, postavite antenu
što je moguće više u vodoravan položaj.
Modem
To je uređaj spojen na širokopojasnu vezu za
komunikaciju s internetom. S nekim od tih
uređaja dolazi i router.
Router
➆ Za uživanje u sadržajima na vašoj kućnoj
mreži koristite router koji podržava brzine
prijenosa od 100 Mbps ili veće.
➆ Savjetujemo vam korištenje routera koji ima
ugrađen DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) poslužitelj. Ta funkcija automatski
dodjeljuje IP adrese na LAN-u.
nastavlja se
33 HR
Spajanje
5: Spajanje antena
LAN kabel (CAT5)
➆ Savjetujemo vam da tu vrstu kabela koristite
za žični LAN.
Neki plosnati LAN kabeli lako "pokupe"
smetnje. Savjetujemo uporabu normalnih
kabela.
➆ Koristite li prijemnik u okruženju gdje ima
smetnji u napajanju koje uzrokuju električni
proizvodi ili u mrežnom okruženju sa smetnjama, koristite oklopljeni LAN kabel.
Poslužitelj
Poslužitelj je uređaj koji isporučuje sadržaje
(glazbu, fotografije i videozapise) DLNA
uređaju na kućnoj mreži. Uređaj koji se može
koristiti kao poslužitelj (računalo i sl.) trebate
spojiti na svoju žičnu LAN kućnu mrežu*.
* Za detalje o poslužiteljima koji su kompatibilni s
ovim prijemnikom pogledajte str. 69.
34 HR
Primjer konfiguracije
LAN kabel
(nije priložen)
Internet
Modem
Poslužitelj
LAN kabel
(nije priložen)
Router
Napomena
Pri uporabi bežične veze mogući su povremeni prekidi audio reprodukcije na poslužitelju (računalu i sl.).
35 HR
Spajanje
Sljedeća ilustracija prikazuje primjer konfiguriranja kućne mreže s prijemnikom i poslužiteljem.
Savjetujemo uporabu žične veze.
7: Spajanje mrežnog
kabela
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Mrežni kabel
Priprema prijemnika
Inicijaliziranje prijemnika
Prije prve uporabe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sljedećim uputama. Ovaj se
postupak može koristiti i za vraćanje postavki
na početna podešenja.
Za ovaj postupak koristite tipke na prijemniku.
?/1
U zidnu utičnicu
Napomena
Uključite prijemnik kad se video i audio signali
s reprodukcijske komponente šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
36 HR
1
Pritisnite ?/1 za isključenje
prijemnika.
2
Zadržite tipku ?/1 pritisnutom
pet sekundi.
Nakon što se neko vrijeme prikazuje
"CLEARING" na pokazivaču, prikazuje
se "CLEARED !".
Promjene i podešenja postavki resetirane
su na tvorničke vrijednosti.
Podešavanje zvučnika
4
Pritisnite V/v više puta za odabir
"SP Pattern", zatim pritisnite
 ili b.
5
Više puta pritisnite V/v za odabir
željene konfiguracije zvučnika,
zatim pritisnite .
6
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Odabir rasporeda zvučnika
1
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
2
Više puta pritisnite V/v za odabir
"6 Settings" i zatim pritisnite
 ili b.
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
Podešavanje stražnjih surround
zvučnika
Možete podesiti uporabu zvučnika spojenih
na priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B u
skladu sa željenim načinom uporabe.
Napomene
➆ Ovo podešenje dostupno je samo ako je opcija
"SP Pattern" podešena na postavku bez stražnjih
surround i prednjih gornjih zvučnika.
➆ Podesite "SB Assign" prije izvođenja automatskog
kalibriranja.
3
1
Više puta pritisnite V/v za odabir
"Speaker" i zatim pritisnite 
ili b.
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
2
Više puta pritisnite V/v za odabir
"6 Settings" i zatim pritisnite
 ili b.
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
3
Više puta pritisnite V/v za odabir
"Speaker" i zatim pritisnite 
ili b.
nastavlja se
37 HR
Priprema prijemnika
Odaberite raspored zvučnika u skladu s korištenim sustavom zvučnika.
4
5
Pritisnite V/v više puta za odabir "SB Assign", zatim pritisnite
 ili b.
Više puta pritisnite V/v za odabir željenog parametra, zatim
pritisnite .
➆ Speaker B: Spojite li dodatne prednje
zvučnike na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/
BI-AMP/FRONT B, odaberite "Speaker
B".
➆ BI-AMP: Spojite li prednje zvučnike na
priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B primjenom povezivanja s
dvama pojačalima, odaberite "BI-AMP".
➆ OFF: Spojite li stražnje surround
zvučnike ili prednje gornje zvučnike na
priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B, odaberite "OFF".
6
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Odabir prednjih zvučnika
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
koristiti.
Za ovaj postupak koristite tipke na prijemniku.
SPEAKERS
Pritisnite SPEAKERS više puta za
odabir željenih prednjih zvučnika.
Možete potvrditi odabir željenih priključnica
zvučnika provjerom indikatora na pokazivaču.
38 HR
Indikatori
Odabrani zvučnici
SP A
Zvučnici spojeni na priključnice
SPEAKERS FRONT A.
SP B*
Zvučnici spojeni na priključnice
SPEAKER SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B.
SP A B*
Zvučnici spojeni na priključnice
SPEAKER FRONT A i SPEAKER
SURROUND BACK/FRONT
HIGH/BI-AMP/FRONT B
(paralelno povezivanje).
Na pokazivaču se prikazuje "SPK
OFF".
Audiosignali se ne emitiraju ni iz
jedne priključnice za zvučnike.
* Za odabir "SP B" ili "SP A B", podesite "SB
Assign" na "Speaker B" u izborniku Speaker
Settings (str. 37).
Napomena
Ova postavka nije dostupna ako su spojene
slušalice.
Uporaba funkcije AUTO
CALIBRATION
Ovaj prijemnik opremljen je funkcijom
DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)
koja vam omogućuje izvođenje automatskog
kalibriranja na sljedeći način:
➆ Provjerite povezanost svakog zvučnika s
prijemnikom.
➆ Podesite razinu glasnoće zvučnika.
➆ Izmjerite udaljenost svakog zvučnika od
mjesta sjedenja.1)
➆ Izmjerite veličinu zvučnika.1)
➆ Izmjerite karakteristike frekvencije (EQ).1)
➆ Izmjerite karakteristike frekvencije
(Phase).1)2)
1) Rezultat
mjerenja se neće koristiti ako je odabrano
"A. DIRECT".
2) Rezultat mjerenja se neće koristiti kod prijema
Dolby TrueHD ili DTS-HD signala s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
DCAC tehnologija je osmišljena za postizanje
odgovarajućeg balansa zvuka u prostoriji.
Međutim, razine glasnoće zvučnika možete
također podesiti ručno. Za detalje pogledajte
"Testni ton" (str. 93).
Podešavanje automatskog
kalibriranja
Optimizacijski mikrofon
Priprema prijemnika
Prije izvođenja automatskog
kalibriranja
Prije provođenja automatskog kalibriranja
provjerite sljedeće stavke.
➆ Podesite i spojite zvučnike (str. 19, 21).
➆ Spojite samo isporučeni optimizacijski
mikrofon na priključnicu AUTO CAL MIC.
Nemojte spajati druge mikrofone u ovu
priključnicu.
➆ Koristite li spajanje s dva pojačala podesite
"SB Assign" na "BI-AMP" u izborniku
Speaker Settings (str. 88).
➆ Koristite li spajanje prednjih zvučnika B
podesite "SB Assign" na "Speaker B" u
izborniku Speaker Settings (str. 37).
➆ Provjerite da izlaz zvučnika nije podešen na
"SPK OFF" (str. 38).
➆ Provjerite da ne koristite funkciju PARTY
STREAMING (str. 77).
➆ Odspojite slušalice.
➆ Uklonite sve prepreke između optimizacijskog mikrofona i zvučnika kako biste izbjegli
pogreške u mjerenju.
➆ Za što preciznije rezultate, prostorija u
kojoj mjerite mora biti tiha.
Napomene
➆ Tijekom kalibriranja zvučnici emitiraju vrlo glasan
zvuk čija se glasnoća ne može podesiti. Obratite
pažnju da ne smetate susjedima i djeci.
➆ Ako je aktivna funkcija MUTING prije izvršavanja
kalibriranja, automatski će se isključiti.
➆ Mjerenje se možda neće izvesti pravilno ili
automatsko kalibriranje neće biti moguće kad se
koriste posebni zvučnici, primjerice dipolni.
Primjer uporabe stražnjih surround
zvučnika
1
Odaberite raspored zvučnika
(str. 37).
Spojite li prednje gornje zvučnike, odaberite raspored zvučnika koji sadrži prednje
gornje zvučnike (5/x.x ili 4/x.x) svaki
put kad provodite automatsko kalibriranje.
U suprotnom se karakteristike prednjih
gornjih zvučnika ne mogu izmjeriti.
2
Spojite isporučeni optimizacijski
mikrofon na priključnicu AUTO
CAL MIC.
3
Podesite optimizacijski
mikrofon.
Postavite optimizacijski mikrofon na
mjesto slušanja. Upotrijebite stolac ili
stativ kako bi mikrofon bio u visini vaših
ušiju.
nastavlja se
39 HR
Potvrda podešenja aktivnog
subwoofera
➆ Kad je spojen subwoofer, prvo ga uključite
ga i povisite glasnoću. Zakrenite LEVEL
do malo ispod srednje vrijednosti.
➆ Spojite li subwoofer s funkcijom frekvencije
skretnice, podesite vrijednost na maksimum.
➆ Spojite li subwoofer s funkcijom Auto
Standby, isključite je.
Izvođenje automatskog
kalibriranja
?/1
Tipke
ulaza
Napomena
Ovisno o značajkama subwoofera koji koristite,
udaljenost za podešavanje može biti različita od
stvarnog položaja.
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
2
Više puta pritisnite V/v za
odabir "6 Settings" i zatim
pritisnite  ili b.
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
40 HR
3
Više puta pritisnite B/b za odabir
"Standard" i zatim pritisnite .
Vrsta kalibracije automatski je podešena
na "Engineer".
5
6
7
➆ Retry: Ponovno izvodi automatsko
kalibriranje.
➆ Save: Sprema rezultate mjerenja i izlazi
iz postupka podešavanja.
➆ Warning: Prikazuje upozorenja u vezi s
rezultatima mjerenja. Pogledajte "Lista
poruka nakon automatskog kalibriranja"
(str. 42).
➆ Exit: Izlazi iz postupka podešavanja
bez spremanja rezultata mjerenja.
8
Mjerenje započinje za 5 sekundi.
Spremite rezultat mjerenja.
Odaberite "Save" u koraku 7.
Napomene
➆ Možete odabrati željenu vrstu kalibracije
uporabom opcije "Custom" Auto Calibration
(str. 43).
➆ Kad spremite rezultat mjerenja, uključi se
funkcija A.P.M. (Automatic Phase Matching).
➆ Funkcija A.P.M. (Automatic Phase Matching)
ne radi u sljedećim slučajevima.
– Vrsta kalibracije je podešena na "Off" kad
koristite "Custom" Auto Calibration (str. 43).
– Kod prijema Dolby TrueHD ili DTS-HD
signala s frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz.
Pritisnite  za odabir "START".
Postupak mjerenja traje otprilike 30
sekundi s probnim tonom.
Kad mjerenje završi, oglasi se zvučni
signal i prikaz se promijeni.
Više puta pritisnite V/v za
odabir željene opcije, zatim
pritisnite .
9
Odspojite mikrofon za optimizaciju od prijemnika.
Napomena
Ako ste promijenili položaj zvučnika, savjetuje se
ponoviti automatsko kalibriranje kako biste mogli
nastaviti uživati u surround zvuku.
Savjeti
Napomena
Ako se na zaslonu prikaže kôd pogreške,
pogledajte "Lista poruka nakon automatskog
kalibriranja" (str. 42).
➆ Možete promijeniti jedinicu za duljinu pod "Distance
Unit" u izborniku Speaker settings (str. 94).
➆ Veličina zvučnika ("Large"/"Small") određuje se
prema značajkama basova. Rezultati mjerenja mogu
se razlikovati ovisno o položaju optimizacijskog
mikrofona i zvučnika te o obliku prostorije. Savjetujemo vam da postupate u skladu s rezultatima
mjerenja. Međutim, možete te postavke promijeniti
u izborniku Speaker Settings. Najprije spremite
rezultate mjerenja i zatim pokušajte promijeniti
postavke.
nastavlja se
41 HR
Priprema prijemnika
4
Više puta pritisnite V/v za odabir
"Auto Cal." i zatim pritisnite 
ili b.
Isključenje automatskog
kalibriranja
Funkcija Auto Calibration se isključi ako
tijekom mjerenja:
– Pritisnete ?/1.
– Pritisnete tipke ulaza na daljinskom upravljaču ili zakrenete INPUT SELECTOR na
prijemniku.
– Pritisnete MUTING ili %.
– Pritisnite SPEAKERS na prijemniku.
– Promijenite glasnoću.
– Spojite slušalice.
– Pritisnete SHIFT, zatim pritisnete AUTO
CAL.
Provjera rezultata automatske
kalibracije
Za provjeru koda pogreške ili poruke upozorenja iz odjeljka "Izvođenje automatskog
kalibriranja" (str. 40), nastavite sa sljedećim
koracima.
Pritisnite V/v za odabir "Warning"
u koraku 7 postupka "Izvođenje
automatskog kalibriranja" (str. 41)
zatim pritisnite .
Ako se prikaže poruka upozorenja, provjerite
značenje poruke i nastavite s uporabom
prijemnika bez promjene. Ili, ako je potrebno,
ponovno pokrenite automatsko kalibriranje.
Ako se prikaže "Error Code"
Provjerite grešku i ponovite automatsko
kalibriranje.
1 Pritisnite  za odabir "ENTER".
Na zaslonu TV-a prikaže se "RETRY ?".
2 Pritisnite B/b za odabir "YES" i zatim
pritisnite .
3 Ponovite korake 6 do 9 postupka
"Izvođenje automatskog kalibriranja"
(str. 40).
42 HR
Lista poruka nakon
automatskog kalibriranja
Prikaz i objašnjenje
Error Code 31
Opcija SPEAKERS je isključena. Podesite je na
drugu postavku i ponovno izvedite automatsko
kalibriranje.
Error Code 32
Nije prepoznat nijedan zvučnik. Provjerite je li
optimizacijski mikrofon pravilno spojen i ponovite
automatsko kalibriranje.
Ako je optimizacijski mikrofon spojen pravilno ali
se prikazuje kôd greške, možda je kabel mikrofona
oštećen.
Error Code 33
➆ Nijedan od prednjih zvučnika nije spojen ili je
spojen samo jedan.
➆ Nije spojen optimizacijski mikrofon.
➆ Nije spojen lijevi ili desni surround zvučnik.
➆ Spojeni su stražnji surround zvučnici ili prednji
gornji zvučnici iako nisu spojeni surround zvučnici. Spojite surround zvučnik(e) na priključnice
SPEAKERS SURROUND.
➆ Stražnji surround zvučnik je spojen samo na
priključnice SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R. Ako ćete
spojiti samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga na priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.
➆ Nije spojen prednji gornji lijevi ili prednji gornji
desni zvučnik.
Warning 40
Postupak mjerenja je završen i detektirana je visoka
razina buke. Možda ćete postići bolje rezultate
ako ponovno pokušate u tišem okruženju.
Warning 41
Warning 42
Ulazni signal iz mikrofona je presnažan.
➆ Možda je udaljenost zvučnika i mikrofona premala. Udaljite ih i ponovno pokrenite mjerenje.
Warning 43
Nije moguće prepoznati udaljenost i položaj
subwoofera. To se možda događa zbog buke.
Pokušajte mjerenje izvoditi u tihom okruženju.
No Warning
Nema upozorenja.
Savjet
Rezultati mjerenja mogu se razlikovati ovisno o
položaju subwoofera. Međutim, neće biti problema
čak ni ako prijemnik nastavite koristiti s tom
vrijednošću.
Podešavanje opcija automatskog
kalibriranja
Možete prilagoditi automatsku kalibraciju
tako da odaberete željenu vrstu kalibracije.
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
2
Više puta pritisnite V/v za
odabir "6 Settings" i zatim
pritisnite  ili b.
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika Settings.
3
Više puta pritisnite V/v za odabir "Auto Cal." i zatim pritisnite
 ili b.
4
Više puta pritisnite B/b za odabir "Custom" i zatim pritisnite
.
5
Više puta pritisnite V/v za
odabir željene vrste kalibracije,
zatim pritisnite .
➆ Full Flat: Frekvencija za sve zvučnike
ostaje ista.
➆ Engineer: Podešavanje prema frekvencijskim karakteristikama "Sonyjevog
standarda za sobe za slušanje".
➆ Front Reference: Podešava značajke
svih zvučnika prema značajkama prednjih zvučnika.
➆ Off: Isključuje ekvilizator funkcije
Auto Calibration i funkciju A.P.M.
(Automatic Phase Matching).
Napomena
Podesite vrstu kalibracije na "Off" želite li
dekodirati DTS 96/24 audio format.
6
Pritisnite  za potvrdu
odabrane vrste kalibracije.
7
Ponovite korake 5 do 9
postupka "Izvođenje automatskog kalibriranja" (str. 40).
Za korištenje mrežnih funkcija prijemnika
potrebno je pravilno podesiti njegove mrežne
postavke.
U nastavku je objašnjen postupak za automatsko podešavanje IP adrese (DHCP). U tom
slučaju router spojen na prijemnik ili internetski
operater trebaju podržavati DHCP.
HOME
NETWORK
V/v/b,
MENU
1
Pritisnite HOME NETWORK za
odabir funkcije Home Network.
2
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
3
Više puta pritisnite V/v za
odabir "6 Settings" i zatim
pritisnite  ili b.
4
Više puta pritisnite V/v za odabir
"Network" i zatim pritisnite .
5
Više puta pritisnite V/v za odabir
"Settings" i zatim pritisnite .
6
Više puta pritisnite V/v za odabir "Auto" i zatim pritisnite .
nastavlja se
43 HR
Priprema prijemnika
1
Konfiguriranje mrežnih
postavki prijemnika.
7
Više puta pritisnite V/v za
odabir "Do Not Use" i zatim
pritisnite .
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik za
potvrdu.
8
Više puta pritisnite V/v za odabir "OK" i zatim pritisnite .
Na zaslonu TV-a prikaže se "Connecting".
Kad se završe podešavanja mreže pojavi
se "Complete!" i tada pritisnite . Na
zaslon se vraća prikaz izbornika Network
Settings. (Ovisno o mrežnom okruženju,
podešavanje mreže može potrajati neko
vrijeme.) Pojavi li se poruka "No
Connection", primijenite postupak iz
"Izbornik Network Setup" (str. 99).
9
Možete prikazati izbornik prijemnika na TV
zaslonu pritiskom tipaka V/v/B/b i  na
daljinskom upravljaču.
Za prikaz izbornika prijemnika na TV zaslonu
odaberite na prijemniku "GUI MODE" prema
koracima iz "Za uključenje i isključenje opcije
"GUI MODE"" (str. 45).
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Za ručno podešavanje mrežnih
postavki
Pogledajte "Ručno podešavanje IP adrese"
(str. 99) ili "Ručno podešavanje Proxy poslužitelja" (str. 99).
Savjet
➆ Za provjeru mrežnih postavki pogledajte
"Provjera mrežnih informacija" (str. 99).
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Podesite poslužitelj.
Za slušanje audio sadržaja pohranjenog na
poslužitelju, trebate podesiti poslužitelj
(str. 69).
44 HR
Vodič kroz izbornike
Uporaba izbornika
1
Odaberite ulaz TV prijemnika
tako da se prikaže slika
izbornika.
2
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
3
Pritisnite V/v više puta za odabir željenog izbornika i zatim
pritisnite  ili b za pristup
izborniku.
Pregled glavnih izbornika
Ikona izbornika
Odabire komponentu izvora
spojenu na prijemnik
(str. 46).
Music
Odabir glazbe s poslužitelja
u kućnoj mreži (str. 73),
Music Services (str. 75),
iPhone/iPod uređaja (str. 50)
ili USB uređaja (str. 52).
Video
4
Pritisnite V/v više puta za odabir stavke koju želite podesiti i
zatim pritisnite  za otvaranje
stavke.
5
Ponovite korake 3 i 4 za odabir
željenog parametra.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Omogućuje odabir videozapisa s iPhone/iPod uređaja
(str. 50).
FM/AM/SR
Odabire ugrađeni FM/AM
radio (str. 55) ili spojeni
satelitski radijski prijemnik
(str. 58).
Settings
Možete podesiti postavke
za zvučnik, surround efekt,
ekvilizator, audio, video
i druge ulaze spojene na
HDMI priključnice (str. 91).
Uporaba izbornika opcija
Kad pritisnete TOOLS/OPTIONS, prikažu se
izbornici opcija za odabrani glavni izbornik.
Možete odabrati odgovarajuću funkciju bez
ponovnog odabiranja izbornika.
1
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
Za uključenje i isključenje opcije
"GUI MODE"
Pritisnite GUI MODE. Na pokazivaču se
prikaže "GUI ON" ili "GUI OFF", ovisno o
odabranom modu.
nastavlja se
45 HR
Priprema prijemnika
Na TV zaslonu se prikazuje lista opcija
izbornika.
Primjer: Ako odaberete "w Input".
Opis
Input
2
Pritisnite V/v više puta za odabir željenog izbornika i zatim
pritisnite  ili b za pristup
izborniku.
Na TV zaslonu se prikazuje lista opcija
izbornika.
Primjer: Ako odaberete "w Input".
Osnovne operacije
Reprodukcija sa spojene
opreme
?/1
Tipke
ulaza
3
Pritisnite TOOLS/OPTIONS
dok je prikazana lista opcija
izbornika.
SOUND
FIELD +/–
Prikazuje se izbornik opcija.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
4
5
Više puta pritisnite V/v za odabir željene stavke iz izbornika
opcija, zatim pritisnite  ili b.
Više puta pritisnite V/v za odabir željenog parametra, zatim
pritisnite .
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
Izlazak iz izbornika opcija
Pritisnite MENU.
2
Odaberite "w Input" i zatim
pritisnite  ili b.
Na TV zaslonu se prikazuje lista opcija
izbornika.
46 HR
3
Odaberite komponentu koju želite koristiti, zatim pritisnite .
4
Uključite komponentu i pokrenite reprodukciju.
5
Pritisnite MASTER VOL +/–
ili  +/– za podešavanje
glasnoće.
Možete također koristiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
6
➆ Za odabir željene komponente možete zakrenuti
INPUT SELECTOR na prijemniku ili pritisnuti
tipke ulaza na daljinskom upravljaču.
➆ Možete različito podesiti glasnoću ovisno o brzini
okretanja kotačića MASTER VOLUME na
prijemniku.
Za brzo povećavanje ili smanjivanje glasnoće:
brzo zakrenite kotačić.
Za precizno podešavanje: polako okrenite kotačić.
➆ Možete različito podesiti glasnoću ovisno o trajanju
pritiska na tipku MASTER VOL +/– ili  +/–
na daljinskom upravljaču.
Za brzo povećavanje ili smanjivanje glasnoće:
pritisnite i zadržite tipku.
Za precizno podešavanje: pritisnite i odmah
otpustite tipku.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING ili %.
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto
od sljedećeg:
➆ Ponovno pritisnite MUTING ili %.
➆ Povećajte glasnoću.
➆ Isključite prijemnik.
➆ Provedite automatsko kalibriranje.
Sprečavanje oštećenja zvučnika
Prije isključivanja prijemnika smanjite razinu
glasnoće.
Pritisnite SOUND FIELD +/–
kako biste uživali u surround
zvuku.
Možete koristiti i 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.S.C.) ili MUSIC
na prijemniku.
Za detalje pogledajte str. 64.
47 HR
Osnovne operacije
Izbornik se zatvori i prikaže se zaslon za
reprodukciju spojenog ulaza.
Ulazi koji se mogu odabrati:
➆ BD/DVD: Blu-ray Disc uređaj, DVD
uređaj i sl. spojen na priključnicu BD/
DVD.
➆ GAME: PlayStation 3 i sl. spojen na
priključnicu GAME.
➆ SAT/CATV: Satelitski prijemnik i sl.
spojen na priključnicu SAT/CATV.
➆ VIDEO 1, VIDEO 2: Videorekorder i
sl. spojen na priključnicu VIDEO 1 ili
VIDEO 2.
➆ TV: TV spojen na priključnicu TV.
➆ MD/TAPE: MD uređaj, kasetofon i sl.
spojen na priključnicu MD/TAPE.
➆ SA-CD/CD: Super Audio CD ili CD
uređaj i sl. spojen na priključnicu
SA-CD/CD.
Savjeti
Imenovanje ulaza (Name Input)
Možete unijeti naziv s do 8 znakova za ulaz i
prikazati ga.
Odabir ulaza se olakšava ukoliko se prikazuje
naziv komponente umjesto naziva priključnica.
1
Odaberite ulaz koji želite imenovati u zaslonu "w Input".
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
3
Odaberite "Name Input" i zatim
pritisnite  ili b.
4
Više puta pritisnite V/v za odabir znaka i zatim pritisnite b.
Možete pomicati položaj unosa prema
natrag i naprijed pritiskom na B/b.
5
Ponovite korak 4 za unos
jednog po jednog znaka, zatim
pritisnite .
Uneseno ime se pohranjuje.
48 HR
Reprodukcija s iPhone/iPod uređaja
Možete uživati u audio/video sadržajima s iPhone/iPod uređaja ukoliko ga spojite na iPhone/iPod
priključnice prijemnika.
Za dodatne informacije o spajanju iPhone/iPod uređaja, pogledajte str. 29, 32.
Kompatibilni iPod/iPhone uređaji
iPod touch
4. generacije
iPod touch
3. generacije
iPod touch
2. generacije
iPod touch
1. generacije
iPod nano
6. generacije
iPod nano
5. generacije
(videokamera)
iPod nano
4. generacije
(video)
iPod nano
3. generacije
(video)
iPod nano
2. generacije
(aluminijski)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Napomene
➆ Sony ne preuzima odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja podataka snimljenih na iPod/iPhone prilikom
uporabe iPod/iPhone uređaja s ovim prijemnikom.
➆ Ovaj proizvod posebno je dizajniran za rad s iPod/iPhone uređajem i posjeduje certifikat usklađenosti sa
standardima učinkovitosti tvrtke Apple.
49 HR
Osnovne operacije
S ovim prijemnikom možete koristiti sljedeće modele iPod/iPhone uređaja. Ažurirajte vaš iPod/
iPhone s najnovijim softverom prije uporabe s ovim prijemnikom.
Odabir kontrolnog moda iPhone/
iPod uređaja
Možete odabrati kontrolni mod iPhone/iPod
uređaja uporabom GUI izbornika ili pritiskom
tipke iPhone CTRL na daljinskom upravljaču.
GUI izbornik možete koristiti za pregledavanje
sadržaja iPhone/iPod uređaja.
Također možete upravljati svim postupcima
gledajući informacije na pokazivaču kad je
"GUI MODE" isključen.
V/v/B/b,
Upravljanje iPhone/iPod
uređajem koristeći "System
GUI" mod
1
Odaberite "System GUI" u
koraku 4 iz "Odabir kontrolnog
moda iPhone/iPod uređaja"
(str. 50).
2
Odaberite "iPhone/iPod" i zatim
pritisnite .
3
Odaberite željeni sadržaj iz
popisa, zatim pritisnite .
Započinje reprodukcija odabranog
sadržaja i na zaslonu TV-a se prikažu
informacije o audio/video sadržaju.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Napomena
Video signali s iPhone/iPod uređaja se konvertiraju putem ovog prijemnika i zatim gledaju
na TV-u, ovisno o statusu izlaza video signala.
Za detalje pogledajte u "Funkcija za konverziju
video signala" (str. 31).
iPhone
CTRL
1
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
2
Odaberite "j Music" ili l
Video" i zatim pritisnite  ili b.
Kad je spojen iPhone ili iPod, na zaslonu
TV-a prikaže se "iPhone/iPod".
3
Odaberite "iPhone/iPod" i zatim
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
4
50 HR
Odaberite "System GUI" ili
"iPod", zatim pritisnite .
Za odabir načina reprodukcije
Možete promijeniti način reprodukcije uporabom tipke TOOLS/OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
➆ Repeat: Off / One / All
➆ Shuffle: Off / Songs / Albums
➆ Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Upravljanje iPhone/iPod
uređajem koristeći "iPod" mod
1
Odaberite "iPod" u koraku 4 iz
"Odabir kontrolnog moda
iPhone/iPod uređaja" (str. 50).
2
Odaberite "iPhone/iPod" i zatim
pritisnite .
3
Odaberite željeni sadržaj uporabom iPhone/iPod izbornika.
Prije uporabe sljedećih tipaka, pritisnite USB.
Pritisnite
Uporaba
Za detalje o upravljanju iPhone/iPod
uređajem pogledajte upute za uporabu
isporučene s iPhone/iPod uređajem.
N
Pokretanje reprodukcije.
X, x
Pauza reprodukcije.
Možete upravljati iPhone/iPod uređajem koristeći sljedeće tipke na daljinskom upravljaču
prijemnika.
Pretraživanje unatrag ili unaprijed.
./>
Prijelaz na prethodnu/sljedeću
datoteku.
T/U
Prijelaz na prethodni/sljedeći album.
, b
Odabir označene stavke.
MENU,
RETURN, B
Povratak na prethodni prikaz/hijerarhiju mapa.
V/v
Odabir prethodne/sljedeće stavke.
REPEAT*
Uključenje moda ponavljanja
reprodukcije.
SHUFFLE*
Uključenje moda reprodukcije
slučajnim slijedom.
SHIFT
* Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite ovu tipku.
Napomene o iPhone/iPod uređaju
➆ iPhone/iPod se puni kad je spojen na prijemnik i kad je prijemnik uključen.
➆ Ne možete prenositi pjesme na iPhone/iPod.
➆ Nemojte odspajati iPhone/iPod tijekom rada.
Kako biste izbjegli oštećenje iPhone/iPod
uređaja, isključite prijemnik prije spajanja
ili odspajanja iPhone/iPod uređaja.
USB
V/v/B/b,
Poruka i objašnjenje
RETURN
MENU
B/b
N
Poruke vezane za rad iPhone/
iPod uređaja
./>,
REPEAT,
SHUFFLE
m/M
x
X
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita informacije s iPhone
ili iPod uređaja.
Loading
Prijemnik učitava informacije s iPhone ili iPod
uređaja.
No Support
Spojen je nepodržan iPhone ili iPod.
No Device
iPhone ili iPod nije spojen na prijemnik.
No Music/No Video
Nisu pronađeni audio ili video zapisi.
HP No Support
Zvuk se ne emitira putem slušalica kad je iPhone
ili iPod spojen.
51 HR
Osnovne operacije
Upravljanje iPhone/iPod
uređajem pomoću daljinskog
upravljača
m/M
Reprodukcija s USB
uređaja
Naziv proizvoda Naziv modela
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
Možete uživati u glazbi s USB uređaja spojenog na priključnicu % (USB) na prijemniku.
Za informacije o spajanju USB uređaja, pogledajte "Spajanje iPhone, iPod, USB uređaja"
(str. 32).
Ovaj prijemnik može reproducirati sljedeće
formate glazbenih datoteka:
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC*
".m4a", ".3gp", ".mp4"
Napomene
WMA9 Standard*
".wma"
➆ Prijemnik ne možete čitati podatke u NTFS
formatu.
➆ Prijemnik može čitati samo podatke koji su
pohranjeni na prvoj particiji tvrdog diska.
➆ Koristite samo navedene USB uređaje. Ne možemo
jamčiti podršku za modele koji nisu navedeni u
ovoj tablici.
➆ Rad nije nužno zajamčen ni pri uporabi navedenih
USB uređaja.
➆ Neki od navedenih USB uređaja možda nisu
dostupni u određenim područjima.
➆ Prilikom formatiranja gore navedenih modela,
formatirajte ih uporabom sâmog uređaja ili pomoću
softvera za formatiranje namijenjenog tom modelu.
➆ Prije spajanja USB uređaja na prijemnik, pričekajte
da se na zaslonu USB uređaja isključi poruka
"Creating Library" ili "Creating Database".
* Prijemnik ne može reproducirati datoteke s DRM
zaštitom.
Kompatibilni USB uređaji
S ovim prijemnikom možete koristiti sljedeće
Sony USB uređaje. Ostali USB uređaji ne
mogu se koristiti na ovom prijemniku.
Podržani Sony USB uređaji
Naziv proizvoda Naziv modela
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
Upravljanje USB uređajem
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
V/v/B/b,
NWZ-S636F / S638F / S639F
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
52 HR
MENU
1
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
2
3
Prije uporabe sljedećih tipaka, pritisnite USB
ili AMP.
Pritisnite
Uporaba
Odaberite "j Music" i zatim
pritisnite  ili b.
N
Pokretanje reprodukcije.
X, x
Pauza reprodukcije.
Kad je spojen USB, na zaslonu TV-a
prikaže se "USB".
m/M
Pretraživanje unatrag ili unaprijed.
./>
Prijelaz na prethodnu/sljedeću
datoteku.
Možete upravljati USB uređajem pomoću
daljinskog upravljača prijemnika.
Na TV zaslonu se prikazuju informacije
o glazbenim datotekama.
Za odabir načina reprodukcije
Možete promijeniti način reprodukcije uporabom tipke TOOLS/OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
➆ Repeat: Off / One / All / Folder
Upravljanje USB uređajem
pomoću daljinskog upravljača
Možete upravljati USB uređajem koristeći
sljedeće tipke na daljinskom upravljaču
prijemnika.
AMP
SHIFT
USB
FOLDER
+/–
N
FOLDER +/– Prijelaz na prethodnu/sljedeću
mapu.
REPEAT*
Uključenje moda ponavljanja
reprodukcije.
* Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite ovu tipku.
Napomene o USB uređaju
➆ Ukoliko je spajanje potrebno upotrijebiti USB
kabel, koristite USB kabel koji je isporučen
s USB uređajem. Za dodatne informacije o
postupku, pogledajte dokumentaciju isporučenu s USB uređajem.
➆ Nemojte spajati USB uređaj putem USB
huba.
➆ Kad je spojen USB, prikaže se "Reading".
➆ Može potrajati približno 10 sekundi da se
prikaže "Reading", ovisno o vrsti spojenog
USB uređaja.
➆ Kad je USB uređaj spojen, prijemnik čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako se na USB
uređaju nalazi velik broj mapa ili datoteka,
trebat će više vremena za dovršetak čitanja
USB uređaja.
➆ Prijemnik može prepoznati najviše
– 100 mapa (uključujući mapu "ROOT").
– 100 audiodatoteka u svakoj mapi.
– 8 razina mapa (hijerarhija datoteka, uključujući mapu "ROOT").
Maksimalan broj audiodatoteka i mapa može
varirati ovisno o strukturi datoteka i mapa.
Nemojte spremati druge vrste datoteka ili
nepotrebne mape na USB.
./>,
REPEAT
m/M
x
X
nastavlja se
53 HR
Osnovne operacije
Odaberite "USB" i zatim pritisnite .
➆ Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/zapisivanje, te
uređajima i medijima za snimanje. Spojite li
nepodržani USB uređaj, može se reproducirati buka ili isprekidani zvuk, ili reprodukcija
možda uopće neće biti moguća.
➆ U sljedećim slučajevima može potrajati
više vremena do pokretanja reprodukcije:
– struktura mapa je kompleksna.
– uređaj ima veliki memorijski kapacitet.
➆ Ovaj prijemnik možda neće podržavati sve
funkcije koje spojeni USB uređaj nudi.
➆ Redoslijed reprodukcije na prijemniku može
se razlikovati od redoslijeda reprodukcije
na spojenom USB uređaju.
➆ Mape koje ne sadrže audiodatoteke se
preskaču.
➆ Za vrijeme reproduciranja iznimno dugačkog
zapisa, neki postupci mogu uzrokovati
odgodu reprodukcije.
1
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
No Support
Spojen je nepodržani ili nepoznati USB uređaj, ili
je uređaj spojen putem USB huba (str. 52).
No Device
USB uređaj nije spojen.
No Track
Zapisi nisu nađeni.
Snimanje uporabom
prijemnika
Možete snimati s audio opreme (primjerice, CD
snimač) ili video opreme (primjerice, videorekorder, DVD rekorder) pomoću prijemnika.
Pogledajte upute za uporabu uređaja za
snimanje.
54 HR
Pripremite uređaj za snimanje.
Primjer 1 (snimanje zvuka):
Umetnite prazan MD disk ili kasetu u
uređaj za snimanje i podesite razinu
snimanja.
Primjer 2 (snimanje videozapisa):
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
uređaj za snimanje (spojen na priključnicu
VIDEO 1 OUT).
Poruka i objašnjenje
Device Error
Memorija USB uređaja nije prepoznata (str. 52).
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Primjer 1 (snimanje zvuka):
Ugodite radio postaju koju želite snimiti.
Primjer 2 (snimanje videozapisa):
Umetnite video kasetu koju želite kopirati
u videorekorder.
Poruke vezane za rad USB
uređaja
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita informacije s USB
uređaja.
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju s koje želite
snimati.
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
➆ Neki izvori sadrže tehnologiju za sprječavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz uređaja za reprodukciju.
➆ Iz analogne izlazne priključnice (za snimanje)
izlaze samo analogni ulazni signali.
➆ HDMI zvuk nije moguće snimati.
➆ Tijekom snimanja samo kompozitnih video signala,
može se uključiti funkcija automatskog isključenja
prijemnika u pripravno stanje i prekinuti snimanje.
U tom slučaju podesite "Auto Standby" na "OFF"
(str. 102).
2
Uporaba tunera
Odaberite "‫ ז‬FM" ili "‫ ח‬AM" i
zatim pritisnite  ili b.
Na TV zaslonu prikazuje se lista izbornika
FM ili AM.
Slušanje FM/AM
radiopostaja
Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i
AM radiopostaje. Prije toga provjerite jeste li
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 33).
Automatsko ugađanje radijskih
postaja (Auto Tuning)
1
Odaberite "Auto Tuning" i zatim
pritisnite  ili b.
2
Pritisnite V/v.
Savjet
Ljestvica ugađanja za izravno ugađanje prikazana
je ispod.
FM
AM
SAD, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Europa, Australija
50 kHz
9 kHz
Pritisnite V za pretraživanje od nižih prema višim ili v za pretraživanje od viših
prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
* Moguće je promijeniti skalu AM ugađanja (str. 56).
Ako je FM stereo prijem loš
1 Ugodite postaju koju želite slušati pomoću
SHIFT
Brojčane
tipke
automatskog ugađanja ili izravnog ugađanja
(str. 55), ili odaberite željenu pohranjenu
postaju (str. 56).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3 Odaberite "FM Mode" i zatim pritisnite 
ili b.
4 Odaberite "MONO" i zatim pritisnite .
Izravno ugađanje radijskih
postaja (Direct Tuning)
V/v/b,
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama.
1
Odaberite "Direct Tuning" i
zatim pritisnite  ili b.
2
Pritisnite SHIFT i zatim brojčanim tipkama unesite frekvenciju.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
Primjer 1: FM 102,5 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Primjer 2: AM 1350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
* Pritisnite 0 samo za europski i australski
model.
nastavlja se
55 HR
Uporaba tunera
Područje
Savjet
Ako ste ugodili AM postaju, podesite usmjerenje AM okvirne antene za najbolji prijem.
3
Pritisnite .
Pohranjivanje FM/AM
radiopostaja
(Preset Tuning)
Ako ne možete ugoditi postaju
Možete pohraniti do 30 FM i 30 AM postaja.
Prikazuje se "– – – .– – MHz" i zatim se na
zaslon vrati trenutna frekvencija.
Provjerite jeste li upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korak 2. Ako i dalje ne
možete ugoditi postaju, frekvencija se možda
ne koristi u vašem području.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Promjena koraka AM ugađanja
(samo američki i kanadski modeli)
Možete odabrati korak ugađanja od 9 kHz ili
10 kHz pomoću tipaka na prijemniku.
1
Pomoću automatskog ugađanja
(str. 55) ili izravnog ugađanja
(str. 55) ugodite postaju koju
želite pohraniti.
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
?/1
Prikazuje se izbornik opcija.
TUNING MODE
1
2
Odaberite "Memory" i zatim
pritisnite  ili b.
4
Odaberite programski broj,
zatim pritisnite .
Pritisnite ?/1 za isključenje
prijemnika.
Dok držite TUNING MODE,
pritisnite ?/1 na prijemniku.
Tekuće podešenje koraka AM ugađanja
promijeni se na 9 kHz (ili 10 kHz).
Za povratak koraka na 10 kHz (ili 9 kHz),
ponovite opisani postupak.
Napomene
➆ Ovisno o postavkama, prijemniku će možda trebati
neko vrijeme za promjenu koraka ugađanja za AM.
➆ Kod promjene koraka ugađanja obrisat će se sve
pohranjene postaje.
56 HR
3
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
5
Ponovite korake od 1 do 4 za
pohranu druge postaje.
Postaju možete pohraniti na sljedeći način:
➆ AM valno područje: AM 1 – AM 30
➆ FM valno područje: FM 1 – FM 30
Ugađanje pohranjenih postaja
1
Odaberite "‫ ז‬FM" ili "‫ ח‬AM" i
zatim pritisnite  ili b.
2
Odaberite željenu pohranjenu
postaju.
Raspoloživi su programski brojevi 1 – 30.
Imenovanje pohranjenih postaja
(Name Input)
U "‫ ז‬FM" ili "‫ ח‬AM" prikazu,
odaberite programski broj
kojeg želite imenovati.
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
3
Odaberite "Name Input" i zatim
pritisnite  ili b.
4
Više puta pritisnite V/v za odabir
znaka i zatim pritisnite b.
Možete pomicati položaj unosa prema
natrag i naprijed pritiskom na B/b.
5
Ponovite korak 4 za unos
jednog po jednog znaka, zatim
pritisnite .
Uneseno ime se pohranjuje.
(samo europski i australski modeli)
Ovaj prijemnik omogućuje vam i uporabu
sustava Radio Data System (RDS) koji radiopostajama omogućuje slanje dodatnih informacija zajedno sa signalima redovitih programa.
Prijemnik nudi prikladne RDS značajke, kao
što je prikaz naziva radijske postaje. RDS je
raspoloživ samo za FM postaje.*
* Ne pružaju sve FM postaje RDS usluge niti emitiraju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
s RDS uslugama na vašem području, zatražite
podrobnije informacije od lokalnih radiopostaja.
Jednostavno odaberite FM
postaju.
Kad ugodite postaju s RDS uslugama,
zasvijetli indikator "RDS" i na TV zaslonu i
pokazivaču se pojavi naziv postaje*.
* Ako postaja ne emitira RDS podatke, naziv postaje
neće se prikazati.
Napomene
➆ RDS možda neće raditi ispravno ako ugođena
postaja ne emitira RDS signal ili ako je signal slab.
➆ Neka slova koja se mogu prikazati na TV zaslonu
ne mogu se prikazati na pokazivaču.
Savjet
Dok je prikazan naziv radijske postaje možete višekratnim pritiskom na DISPLAY provjeriti frekvenciju
(str. 108).
57 HR
Uporaba tunera
1
Prijem RDS programa
Slušanje satelitskog
radijskog programa
Spajanje satelitskog
radijskog prijemnika
(samo američki i kanadski modeli)
Spojite SiriusConnect Home prijemnik. Kad
koristite SiriusConnect Home prijemnik s ovim
AV prijemnikom, spojite adapter za napajanje
isporučen sa satelitskim prijemnikom u zidnu
utičnicu.
Za slušanje satelitskog radijskog programa
na svom Sirius-Ready® prijemniku trebat ćete
spojiti radijski prijemnik za SIRIUS Satellite
Radio (dodatno nabavljiv). Usluga SIRIUS
Satellite Radio je dostupna stanovnicima
SAD-a (osim Aljaske i Havaja), Portorika i
Kanade.
Priključnica SIRIUS
Satellite Radio pruža nevjerojatno mnoštvo
glazbe bez reklama, u kategorijama kao što
su Pop, Rock, Country, R&B, Hip-Hop, Jazz,
Classical i mnoge druge te također pokriva
mnoge profesionalne i fakultetske sportove,
uključujući sportske prijenose i stručne analize. Također su na raspolaganju ekskluzivni
zabavni programi, govorni programi, komedije, obiteljski programi, lokalni prometni
i meteorološki izvještaji te vijesti iz vaših
najpouzdanijih izvora.
Kad kupite Sirius prijemnik, trebat ćete ga
aktivirati i pretplatiti se kako biste mogli slušati satelitski radijski program. Uz satelitske
radijske prijemnike priložene su lako razumljive upute za postavljanje i podešavanje.
Dostupno je mnoštvo programskih paketa,
uključujući opciju dodavanja programa "The
Best of XM" na vašem Sirius radijskom
prijemniku kako biste uživali u najpopularnijim
programima obiju usluga. Paket "Best of XM"
nije zasad dostupna pretplatnicima za Sirius
u Kanadi.
Također su dostupni paketi prilagođeni obiteljima kako bi se izbjegli kanali sa sadržajima
koji su neprikladni za djecu.
Za pretplatu na Sirius, američki klijenti mogu
posjetiti www.sirius.com ili nazvati 1-888-539SIRIUS (1-888-539-7474). Kanadski klijenti
mogu posjetiti www.siriuscanada.ca.
58 HR
Napomena
Kako biste spriječili pojavu elektromagnetskih
smetnji, držite SiriusConnect Home prijemnik,
antenu i adapter za napajanje podalje od kabela
zvučnika i kabela za napajanje.
Priprema za slušanje
satelitskog radijskog
programa
Provjera uvjeta prijema
(Antenna Aiming)
1
Odaberite "Antenna Aiming" u
izborniku opcija i zatim pritisnite
.
2
Pri provjeri kvalitete prijema
podesite smjer antene kako
biste postigli optimalan prijem.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
1
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
2
Odaberite " SR SR" i zatim pritisnite  ili b.
3
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Odabir kanala satelitskog
radija
SHIFT
Brojčane
tipke
Prikazuje se izbornik opcija.
Provjera ID broja
1
Odaberite "Sirius ID" u izborniku
opcija i zatim pritisnite .
2
Provjerite Sirius ID na zaslonu
TV-a i zapišite ga ovdje.
V/v/b,
Sirius ID: ______________________
TOOLS/
OPTIONS
Sirius ID možete također provjeriti putem
pokazivača na AV prijemniku.
MENU
1
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
2
Odaberite " SR SR" i zatim pritisnite  ili b.
59 HR
Uporaba tunera
MENU
Odabir kanala prema kategoriji
(Category Mode)
Možete odabrati kanal iz jedne ili svih
kategorija.
1
Odaberite kategoriju i zatim
pritisnite .
Pohrana satelitskih
radijskih kanala
Do 30 SIRIUS Satellite Radio kanala možete
pohraniti kao svoje omiljene kanale.
➆ All: Možete odabrati kanal iz svih
kategorija
➆ (naziv kategorije): Možete odabrati
kanal iz jedne kategorije.
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
Napomena
Dok je prikazan izbornik "Preset Mode", pritisnite TOOLS/OPTIONS i zatim pritisnite V/v
više puta za odabir opcije "Category Mode".
2
Odaberite kanal i zatim pritisnite
.
1
Pomoću moda kategorije
(str. 60) ili izravnog ugađanja
(str. 60) odaberite kanal koji
želite pohraniti.
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prima se odabrani kanal. Na TV zaslonu
prikazuju se informacije o kanalu.
Napomena
Kad odaberete kanal u "Category Mode", kanal koji
ste odabrali možda neće biti u kategoriji po vašoj
želji. To je zato što kanal može spadati u više od
jedne kategorije.
Odabir kanala izravnim unosom
broja kanala (Direct Tuning)
Broj kanala možete unijeti izravno brojčanim
tipkama.
1
Prikazuje se izbornik opcija.
3
Prikaže se izbornik za odabir programskog
broja.
4
Prikazuje se izbornik opcija.
Odaberite "Direct Tuning" i
zatim pritisnite .
3
Pritisnite SHIFT i zatim brojčanim tipkama unesite broj kanala.
4
Pritisnite .
Prima se odabrani kanal.
60 HR
Odaberite programski broj koji
želite koristiti za pohranjeni
kanal, zatim pritisnite .
Za pohranu su dostupni kanali od 1 do
30, a pri kupnji AV prijemnika podešen
je standardni kanal za sve pohranjene
kanale.
Odabrani kanal registrira se kao pohranjeni kanal koji ste odabrali u koraku 1.
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
2
Odaberite "Memory" i zatim
pritisnite .
5
Ponovite korake od 1 do 4 za
pohranu drugog kanala.
Odabir pohranjenih kanala
1
Odaberite " SR SR" u izborniku i
zatim pritisnite  ili b.
2
Odaberite programski broj iz
popisa kanala, zatim pritisnite
.
Možete odabirati pohranjene kanale od
1 do 30.
Napomene
Ograničavanje pristupa
određenim kanalima
(Parental Lock)
Pristup određenim kanalima možete ograničiti uporabom vlastite zaporke. Standardna
zaporka je "0000".
Promijenite zaporku prije prve uporabe te
funkcije. Pogledajte "Promjena zaporke (Lock
Code)" (str. 62).
➆ Informacije o kanalu koji ste pohranili mogu se
promijeniti ako Sirius XM Radio Inc. promijeni
program kanala.
➆ Dok je prikazan izbornik "Category Mode", pritisnite TOOLS/OPTIONS i zatim pritisnite V/v
više puta za odabir opcije "Preset Mode".
SHIFT
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
RETURN/
EXIT O
1
Pomoću moda kategorije
(str. 60) ili izravnog ugađanja
(str. 60) odaberite kanal koji
želite blokirati.
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
3
Odaberite "Parental Lock" i
zatim pritisnite  ili b.
4
Odaberite "ON" i zatim pritisnite
.
Pojavi se "Enter your 4-digit lock code.".
nastavlja se
61 HR
Uporaba tunera
Brojčane
tipke
5
Pritisnite SHIFT i zatim
brojčanim tipkama unesite svoju
četveroznamenkastu zaporku.
Isključenje blokade kanala
Pojavi se "The channel has been locked."
i podešena je blokada kanala.
Za brisanje unesenih brojeva vratite se na
korak 2 pritiskom tipke RETURN/EXIT
O i zatim ponovite gornji postupak od
koraka 2.
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
1 Pomoću izravnog ugađanja (str. 60)
odaberite kanal koji želite odblokirati.
Prikazuje se izbornik opcija.
3 Odaberite "Parental Lock" i zatim
pritisnite  ili b.
4 Odaberite "OFF" i zatim pritisnite .
Pojavi se "Enter your 4-digit lock code.".
Promjena zaporke (Lock Code)
1 Pomoću moda kategorije (str. 60) ili
izravnog ugađanja (str. 60) odaberite
kanal za koji želite promijeniti zaporku.
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
3 Odaberite "Lock Code" i zatim pritisnite
.
Pojavi se "Enter your 4-digit lock code.".
4 Pritisnite SHIFT i zatim brojčanim tipkama unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku.
Pojavi se "Enter a new lock code.".
5 Unesite novu četveroznamenkastu
zaporku brojčanim tipkama.
Pojavi se "To confirm, enter your new lock
code again.".
6 Brojčanim tipkama ponovno unesite
novu zaporku.
Pojavi se "The lock code has been
changed.".
Slušanje blokiranih kanala
1 Pomoću izravnog ugađanja (str. 60)
odaberite blokirani kanal koji želite
slušati.
Pojavi se "Enter your 4-digit lock code.".
2 Pritisnite SHIFT i zatim brojčanim tipkama unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku.
Prima se taj kanal.
62 HR
5 Pritisnite SHIFT i zatim brojčanim tipkama unesite svoju četveroznamenkastu
zaporku.
Pojavi se "The channel has been unlocked."
i kanal je odblokiran.
Napomene
➆ Odabirete li kanal pomoću moda kategorije,
blokirani kanali se preskaču.
➆ Kad se AV prijemnik resetira na početne postavke,
zaporka se vrati na standardnu postavku (0000),
ali se ne isključuju podešene blokade kanala.
➆ Ne možete pohraniti blokirane kanale. Podesite li
blokadu za pohranjeni kanal, pohranjene informacije za taj kanal vraćaju se na standardne.
➆ Ne možete podesiti blokadu za kanal 0 i kanal 184.
➆ Na AV prijemniku možete podesiti samo jednu
zaporku. Ne možete podesiti zasebne zaporke za
svaki kanal.
Popis poruka za satelitski radio
Objašnjenje
Rješenja
Antenna
[ANTENNA]
Antena nije spojena pravilno.
Provjerite povezanost SiriusConnect Home prijemnika
i antene.
Acquiring
[ACQUIRING]
Uvjeti prijema nisu dobri.
Pokušajte pomaknuti antenu na drugo mjesto. Za
detalje o položaju antene pogledajte upute za uporabu
isporučene sa SiriusConnect Home prijemnikom.
UNSUB CH
[CALL 888-539SIRI]
Nemate pretplatu za odabrani
kanal.
—
SR Tuner
[SR TUNER]
SiriusConnect Home prijemnik
nije spojen pravilno.
Provjerite sva spajanja i zatim ponovno uključite
sustav. Također provjerite je li adapter za napajane
isporučen sa SiriusConnect Home prijemnikom
spojen u električnu utičnicu.
Invalid
[INVALID]
Unijeli ste pogrešan broj kanala.
Kanal koji želite ugoditi je prazan zbog promjene
usluge emitiranja ili zato što uvjeti prijema nisu dobri.
Locked CH
[LOCKED CH]
Odabrani kanal je blokiran.
—
SUB UPDT
[SUB UPDT]
Ažurirane su informacije o
pretplati.
—
Updating
[UPDATING]
Ažuriraju se informacije o kanalu. —
FW UPDT
[FW UPDT]
Firmver SiriusConnect Home
prijemnika se ažurira.
—
–––
U kanalu nema tekstualnih
podataka.
To nije greška. Tekstualne informacije se možda ne
prikazuju zbog stanja sustava, primjerice odmah
nakon što sustav primi kanal.
63 HR
Uporaba tunera
Poruka na
zaslonu TV-a
[pokazivaču]
Napomena
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja
Ovaj prijemnik može kreirati višekanalni
surround zvuk. Možete odabrati jedan od
optimiziranih zvučnih efekata prijemnika.
SOUND
FIELD +/–
Opcija "A.DIRECT" nije dostupna kad je podešen
ulaz GAME i USB.
Mod Auto Format Direct (A.F.D.)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogućuje slušanje zvuka veće vjernosti i odabir
načina dekodiranja za slušanje 2-kanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Pritisnite SOUND FIELD +/– više
puta kako biste odabrali željeni
zvučni ugođaj.
Možete koristiti i 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE (HD-D.S.C.) ili MUSIC na prijemniku.
Mod 2-kanalnog zvuka
Izlazni zvuk možete prebaciti na 2-kanalni neovisno o formatima snimanja iz primijenjenog
softvera, spojenoj komponenti za reprodukciju
ili postavkama za zvučni ugođaj na prijemniku.
x 2CH ST. (2ch Stereo)
Zvuk se reproducira samo iz prednjih lijevih/
desnih zvučnika. Zvuk iz subwoofera se ne
čuje.
Standardni 2-kanalni izvor zvuka će potpuno
zaobići procesiranje zvuka, a višekanalni
surround formati bit će pretvoreni u 2 kanala.
x A. DIRECT (Analog Direct)
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza
na dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija
omogućuje uživanje u visokokvalitetnim
analognim izvorima.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti
samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
64 HR
Reproducira zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja surround efekata.
Međutim, ovaj prijemnik će generirati niskofrekventni signal za subwoofer kad nema LFE
signala.
x MULTI ST. (Multi Stereo)
Izlaz 2-kanalnog zvuka (lijevo/desno) preko
svih zvučnika. Međutim, zvuk se možda neće
reproducirati iz određenih zvučnika, ovisno o
postavkama zvučnika.
Filmski mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da jednostavno odaberete jedan od predprogramiranih
zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv i
snažan zvuk u vašem domu poput onog u
kinodvorani.
x HD-D.C.S.
x HALL (koncertna dvorana)
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je
Sonyeva nova inovativna tehnologija namijenjena sustavima kućnih kina, koja koristi najnovije tehnologije akustike i obrade digitalnog
signala. Zasniva se na podacima preciznog
mjerenja odziva u studiju.
Zahvaljujući funkciji HD-D.C.S. možete
uživati u Blu-ray i DVD filmovima kod kuće
uz visoku kvalitetu zvuka i najbolju kvalitetu
zvučnog okruženja, baš onako kako je zamislio
audio inženjer zvuka tijekom postprodukcije
filma. Možete odabrati vrstu efekta za funkciju
HD-D.C.S. Za detalje, pogledajte "Izbornik
Surround Settings" (str. 94).
Reproducira akustiku klasične koncertne
dvorane.
x PLII MV (PLII Movie)
x PLIIx MV (PLIIx Movie)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Movie dekodiranje. To podešenje proširuje Dolby Pro Logic
II Movie ili Dolby Digital 5.1 na diskretnih
7.1 kanala za film.
x PLIIz (PLIIz Height)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIz dekodiranje. Ta
postavka povećava fleksibilnost za proširenje
5.1-kanalnog sustava u 7.1-kanalni. Njena vertikalna komponenta daje dimenziju prisutnosti
i dubine.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Izvodi se DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
Izvor snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira
se u 7-kanalni zvuk.
Glazbeni mod
Reproducira akustiku jazz kluba.
x CONCERT (koncert)
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
x STADIUM (stadion)
Reproducira akustiku velikog otvorenog
stadiona.
x SPORTS (sportski događaj)
Reproducira akustiku sportskog emitiranja.
x P. AUDIO (prijenosni uređaj)
Reproducira jasnu i poboljšanu zvučnu sliku
s prijenosnog audio uređaja. Ovaj mod je
idealan za MP3 i druge komprimirane audio
datoteke.
x PLII MS (PLII Music)
Izvodi se Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ova postavka je idealna za normalne
stereo izvore kao što su CD diskovi.
x PLIIx MS (PLIIx Music)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Music dekodiranje. Ova postavka je idealna za normalne
stereo izvore kao što su CD diskovi.
x PLIIz (PLIIz Height)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIz dekodiranje. Ta
postavka povećava fleksibilnost za proširenje
5.1-kanalnog sustava u 7.1-kanalni. Njena vertikalna komponenta daje dimenziju prisutnosti
i dubine.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Izvodi se DTS Neo:6 Music dekodiranje. Izvor
snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira se
u 7-kanalni zvuk. Ova postavka je idealna za
normalne stereo izvore kao što su CD diskovi.
Možete iskoristiti surround zvuk tako da
jednostavno odaberete jedan od pretprogramiranih zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv
i snažan zvuk u vašem domu poput onog u
koncertnoj dvorani.
65 HR
Uživanje u surround zvuku
Izvodi se Dolby Pro Logic II Movie
dekodiranje. Ova postavka je idealna za filmove
kodirane u Dolby Surround formatu. Osim toga,
ovaj mod može reproducirati zvuk u 5.1-kanalnom formatu za gledanje presnimljenih
videozapisa ili starih filmova.
x JAZZ (jazz klub)
Kada su slušalice spojene
Ove zvučne ugođaje možete odabrati ako su
na prijemnik spojene slušalice.
x HP 2CH (HP (2CH))
Ovaj mod se odabire automatski ako koristite
slušalice (osim "A. DIRECT"). Standardni
2-kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići
procesiranje zvuka, a višekanalni surround
formati bit će pretvoreni u 2 kanala, osim
LFE signala.
x HP DIRECT (HP (Direct))
Ovaj mod se odabire automatski ako koristite
slušalice uz odabranu postavku "A. DIRECT".
Reproducira analogne signale bez procesiranja
tonova, zvučnih ugođaja, itd.
Ako spojite subwoofer
Ovaj prijemnik generirat će niskofrekventni
signal za subwoofer ako nema LFE signala,
što je niskopropusni zvučni ugođaj koji se
emitira iz subwoofera kod 2-kanalnog signala.
Međutim, niskofrekvencijski signal se ne
stvara za "NEO6 CIN" ili "NEO6 MUS" kad
su svi zvučnici podešeni na "Large". Kako
bi se u potpunosti iskoristile prednosti Dolby
Digital sustava za preusmjeravanje basova,
savjetuje se podešavanje što više prekidne
frekvencije subwoofera.
Napomene o zvučnim ugođajima
➆ Ovisno o podešenjima konfiguracije zvučnika, neki zvučni ugođaji možda neće biti
dostupni.
➆ Ne možete odabrati istodobno i PLIIx i
PLIIz.
– PLIIx možete odabrati samo ako je razmještaj zvučnika podešen na konfiguraciju sa
stražnjim surround zvučnicima.
– PLIIz možete odabrati samo ako je razmještaj zvučnika podešen na konfiguraciju s
prednjim gornjim zvučnicima.
66 HR
➆ Zvučni ugođaji za glazbu i film ne rade u
sljedećim slučajevima.
– Primaju se DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio ili
Dolby TrueHD signali s frekvencijskom
uzorkovanja višom od 48 kHz.
– Odabrana je opcija "A.DIRECT".
➆ "PLII MV", "PLIIx MV", "PLII MS",
"PLIIx MS", "PLIIz", "NEO6 CIN" i "NEO6
MUS" ne rade kad je podešen raspored
zvučnika 2/0 ili 2/0.1.
➆ Ako je odabran jedan od zvučnih ugođaja
za glazbu, iz subwoofera se ne čuje zvuk
ako su svi zvučnici podešeni na "Large" u
izborniku Speaker Settings. Međutim, zvuk
će se čuti iz subwoofera ako
– ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
– su prednji ili surround zvučnici podešeni
na "Small".
– odaberete "MULTI ST.", "PLII MV",
"PLII MS", "PLIIx MV", "PLIIx MS",
"HD-D.C.S." ili "P. AUDIO".
Isključivanje surround efekta
za filmove/glazbu
Pritisnite SOUND FIELD +/– više puta za
odabir "2CH ST." ili "A.F.D. AUTO".
Možete i više puta pritisnuti 2CH/A.DIRECT
na prijemniku kako biste odabrali "2CH ST."
ili pritisnuti više puta A.F.D. na prijemniku za
odabir "A.F.D. AUTO".
Digitalni audio formati koje prijemnik podržava
Digitalni audio formati koje ovaj prijemnik može dekodirati ovise o digitalnim audio izlazima
spojene opreme. Prijemnik podržava sljedeće audio formate.
Maksimalan
broj kanala
Audio format
Povezivanje komponente za
reprodukciju i prijemnika
HDMI
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
T
a
Dolby TrueHD
7.1
T
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1
T
a
7.1
a
T
7.1
T
a
a)
c)
DTS-HD Master Audioa)b)
a)
Multi Channel Linear PCM
a) Audio
signali se šalju u drugom formatu ako taj format nije prikladan za spojenu komponentu za reprodukciju.
Za detalje pogledajte upute za uporabu spojene komponente za reprodukciju.
b) Signali s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz reproduciraju se na 96 kHz ili 88,2 kHz.
c) DTS 96/24 će se dekodirati kao DTS kad je aktivirana funkcija A.P.M. (Automatic Phase Matching).
67 HR
Uživanje u surround zvuku
COAXIAL/OPTICAL
Dolby Digital
Uporaba funkcije SOUND
OPTIMIZER
Resetiranje postavki
zvučnih ugođaja
Funkcija optimizacije zvuka omogućuje
uživanje u čistom i dinamičkom zvuku pri
stišanoj glasnoći. Automatski kalibrira zvuk
koji se ne čuje dobro kad stišate glasnoću.
Nakon što provedete postupak automatskog
kalibriranja, razina zvuka optimizirana je
prema vašem okruženju.
Za ovaj postupak koristite tipke na prijemniku.
?/1
SOUND
OPTIMIZER
MUSIC
Pritisnite SOUND OPTIMIZER za
odabir "S. OPT. ON".
Funkcija Sound Optimizer je aktivirana.
Pritiscima tipke SOUND OPTIMIZER ona se
naizmjenično uključuje i isključuje.
Napomena
Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
68 HR
1
Pritisnite ?/1 za isključenje
prijemnika.
2
Dok držite tipku MUSIC, pritisnite ?/1.
Na pokazivaču se prikazuje "S.F. CLEAR"
i sve postavke zvučnih ugođaja vraćaju
se na početne vrijednosti.
Uporaba mrežnih značajki
O mrežnim funkcijama
prijemnika
O DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance)
je organizacija za standardizaciju čiji su
članovi proizvođači raznih proizvoda poput
poslužitelja (računala i sl.), AV komponenata
i mobilnih računala, pomoću kojih se mogu
razmjenjivati sadržaji (glazba, fotografije i
videozapisi). DLNA odlučuje o standardima
i objavljuje odobreni logotip za prikaz na
uređajima koji podržavaju DLNA standarde.
Kako biste putem ovog prijemnika slušali
audio sadržaje pohranjene na poslužitelju,
trebate unaprijed podesiti poslužitelj. S ovim
prijemnikom kompatibilni su sljedeći poslužiteljski uređaji.
➆ Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 i 2.1
➆ Sony mrežni audiosustav s tvrdim diskom
NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE*
➆ Sony mrežni AV prijemnik STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES*
➆ Microsoft Windows Media Player 12 instaliran u sustavu Windows 7 (str. 70)
➆ Microsoft Windows Media Player 11 instaliran u sustavu Windows Vista/Windows
XP (str. 71)
* Nije dostupno u nekim državama ili regijama.
Ima li poslužitelj funkciju koja ograničava
pristup s drugih uređaja, trebate promijeniti to
podešenje na poslužitelju kako bi mu prijemnik
mogao pristupati.
Ovaj dio objašnjava kako podesiti Windows
Media Player kad ga koristite kao poslužitelj.
Za detalje o podešavanju drugih poslužiteljskih
uređaja pogledajte upute za uporabu ili datoteke pomoći tih uređaja ili aplikacija.
Napomena
Stavke prikazane na računalu mogu se razlikovati
od onih koje su navedene u nastavku, budući da to
ovisi o verziji operativnog sustava i konfiguraciji
računala. Za detalje pogledajte datoteke pomoći
(Help) vašeg operativnog sustava.
69 HR
Uporaba mrežnih značajki
➆ Možete uživati u audio sadržajima koji su
pohranjeni na DLNA-kompatibilan uređaj
(DLNA CERTIFIED™ Products) s prikazanim DLNA logotipom (str. 73).
➆ AV prijemnik možete koristiti kao uređaj
ekvivalentan UPnP uređaj za obradu medijskih podataka na vašoj kućnoj mreži.
➆ Putem internetske veze možete slušati
glazbene usluge (str. 75) te ažurirati softver
prijemnika.
➆ Pomoću funkcije PARTY STREAMING
možete slušati istu glazbu istodobno u više
prostorija.
➆ Možete registrirati Media Remote uređaje
za upravljanje prijemnikom.
Podešavanje poslužitelja
Ako koristite Windows 7
Ovaj dio objašnjava kako podesiti predinstalirani Windows Media Player 12 za Windows 7.
Detalje o rukovanju aplikacijom Windows
Media Player 12 pogledajte pripadajuće datoteke pomoći (Help).
1
2
4
Odaberite [Home network]
ili [Work network] ovisno o
okruženju u kojem se prijemnik
koristi.
5
Slijedite upute prikazane na
pokazivaču ovisno o okruženju
u kojem se prijemnik koristi.
Otvorite [Start] – [Control Panel].
Po dovršetku podešavanja provjerite je li
opcija pod [View your active networks]
promijenjena u [Home network] ili [Work
network] u prozoru [Network and Sharing
Center].
6
Odaberite [Change advanced
sharing settings].
7
Odaberite [Choose media
streaming options…] u [Media
streaming].
Odaberite [View network status
and tasks] pod [Network and
Internet].
Pojavi se prozor [Network and Sharing
Center].
Savjet
Ako se na zaslonu ne pojavi željena stavka,
pokušajte promijeniti vrstu prikaza u Control
Panelu.
3
Odaberite [Public network] pod
[View your active networks].
Pojavi li se prikaz različit od
[Public Network], prijeđite na
korak 6.
Pojavi se prozor [Set Network Location].
70 HR
8
Ako se prikazuje [Media
streaming is not turned on] u
prozoru [Media streaming
options], odaberite [Turn on
media streaming].
9
Odaberite [Allow all].
1
Otvorite [Start] – [All Programs].
2
Odaberite [Windows Media
Player].
Pojavi se prozor [Allow All Media
Devices]. Ako su svi uređaji u lokalnoj
mreži podešeni na [Allowed], odaberite
[OK] i zatvorite prozor.
Otvara se Windows Media Player 11.
3
Odaberite [Media Sharing…] u
izborniku [Library].
Ako koristite Windows XP, prijeđite na
korak 9.
4
and media devices].
Kad se prikaže
[Networking...].
, odaberite
11 Odaberite [OK] za zatvaranje
prozora.
12 Ažurirajte popis poslužitelja.
Kad završite podešavanje za Windows
Media Player 12, ažurirajte popis
poslužitelja za prijemnik i odaberite taj
poslužitelj iz popisa. Za detalje o odabiru
poslužitelja pogledajte "Ažuriranje popisa
poslužitelja" (str. 72).
Pojavi se prozor [Network and Sharing
Center].
5
Odaberite [Customize].
Ako koristite Windows Vista/XP
Ovaj dio objašnjava kako podesiti Windows
Media Player 11 instaliran na Windows Vista/
XP*.
Detalje o rukovanju aplikacijom Windows
Media Player 11 pogledajte pripadajuće datoteke pomoći (Help).
* Windows Media Player 11 nije tvornički instaliran
na Windows XP. Posjetite internetsku stranicu tvrtke
Microsoft, preuzmite instalacijski program i zatim
instalirajte Windows Media Player 11 na vaše
računalo.
Pojavi se prozor [Set Network Location].
nastavlja se
71 HR
Uporaba mrežnih značajki
10 Odaberite [Allow all computers
6
Označite [Private] i odaberite
[Next].
12 Ažurirajte popis poslužitelja.
Kad završite podešavanje za Windows
Media Player 11, ažurirajte popis
poslužitelja za prijemnik i odaberite taj
poslužitelj iz popisa. Za detalje o odabiru
poslužitelja pogledajte "Ažuriranje popisa poslužitelja" (str. 72).
Ažuriranje popisa poslužitelja
7
8
9
Provjerite je li [Location type]
promijenjeno u [Private] i odaberite [Close].
Provjerite je li u prozoru
[Network and Sharing Center]
prikazano [(Private network)] i
zatvorite prozor.
Ako u prozoru [Media Sharing],
koji je prikazan u koraku 3,
nije označena opcija [Share
my media], označite [Share my
media], zatim odaberite [OK].
Prikaže se popis uređaja koji se mogu
spojiti.
Kad dodate novi poslužitelj kućnoj mreži ili
kad u popisu ne možete pronaći željeni poslužitelj, ažurirajte popis poslužitelja.
1 Kad je prikazan popis poslužitelja,
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
2 Odaberite "Refresh" i zatim pritisnite
.
Pojavi se ažurirani popis poslužitelja.
Savjet
Prijemnik pohranjuje popis posljednjih pet spojenih
poslužitelja i ti poslužitelji se prikazuju pri vrhu
popisa poslužitelja. U popisu poslužitelja može se
prikazati najviše 20 poslužitelja.
Brisanje poslužitelja iz popisa
poslužitelja
1 Kad je prikazan popis poslužitelja,
odaberite poslužitelj koji želite izbrisati
i zatim pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
2 Odaberite "Delete" i zatim pritisnite
10 Odaberite opciju [Settings...],
koja je prikazana pored [Share
my media to:].
11 Označite [Allow new devices
and computers automatically] i
odaberite [OK].
Napomena
Uklonite oznaku s ove stavke nakon što provjerite da se prijemnik može spojiti na poslužitelj
i reproducirati audio sadržaj s poslužitelja.
72 HR
.
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik za
potvrdu.
3 Odaberite "OK" i zatim pritisnite .
Prikazuje se "Complete!" i odabrani poslužitelj je izbrisan.
Napomena
Čak i ako izbrišete poslužitelj iz popisa, on će
se ponovno prikazati u popisu ako ga prijemnik
pronađe na mreži (primjerice, kad ažurirate popis
poslužitelja).
Uživanje u audio
sadržajima pohranjenim
na poslužitelj
3
Odaberite "HOME NETWORK",
zatim pritisnite .
Na TV zaslonu se prikazuje popis poslužitelja. Ako se na zatlonu TV-a prikaže
posljednja odabrana stavka (reprodukcijska lista, album, mapa, itd.), više puta
pritisnite RETURN/EXIT O sve dok se
ne prikaže popis poslužitelja.
Ako se prikaže "No Server" ili poslužitelj
iz popisa nije dostupan, pritisnite TOOLS/
OPTIONS. Odaberite "Refresh" i zatim
pritisnite . Pojavi se ažurirani popis
poslužitelja.
Pomoću AV prijemnika možete reproducirati
audio sadržaje pohranjene na poslužitelj u
formatima MP3, Linear PCM, WMA i AAC*.
Ovaj prijemnik ne može reproducirati datoteke
sa zaštitom od kopiranja (Digital Rights
Management).
* Prijemnik može reproducirati samo AAC datoteke
s ekstenzijom ".m4a", ".mp4" ili ".3gp".
Savjet
Možete također koristiti tipku HOME
NETWORK na daljinskom upravljaču kako
biste izravno odabrali funkciju Home Network.
Poslužitelj
4
Ovaj prijemnik
Odaberite poslužitelj na kojem
je sadržaj koji želite
reproducirati.
Napomena
Ako poslužitelj podržava Wake-on-LAN
standard, prijemnik automatski uključuje
poslužitelj. Ako poslužitelj ne podržava
Wake-on-LAN standard, prethodno uključite
poslužitelj. Za detalje o podešavanju ili radu
značajke Wake-on-LAN na vašem poslužitelju,
pogledajte upute za uporabu vašeg poslužitelja.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
5
MENU
1
Pojavi li se druga stavka, ponovite korak
5 kako biste suzili izbor sve dok se ne
pojavi željena stavka. Prikazane stavke
ovise o spojenom poslužitelju.
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
2
Odaberite "j Music" i zatim
pritisnite  ili b.
Odaberite željenu stavku
(reprodukcijsku listu, album,
mapu, itd.), zatim pritisnite .
6
Odaberite željeni zapis, zatim
pritisnite .
Započinje reprodukcija.
Provjerite čuje li se zvuk iz zvučnika
prijemnika.
nastavlja se
73 HR
Uporaba mrežnih značajki
Na TV zaslonu se prikazuje popis sadržaja.
HOME
NETWORK
Savjeti
➆ Ako odaberete mapu (primjerice mapu izvođača,
mapu žanra, itd.) i zatim pritisnete tipku N, prijemnik reproducira sve stavke u odabranoj mapi.
➆ Prijemnik nastavlja s radom od posljednje odabrane
stavke kad promijenite funkciju u funkciju Home
Network, sve dok se prijemnik ne isključi. Kad
je opcija "Network Standby" podešena na "On",
reprodukcija se nastavlja od zadnje odabrane
stavke čak i ako isključite prijemnik.
Napomene
➆ Na zaslonu TV-a prikazuju se i zapisi koje prijemnik
ne može reproducirati. Uređaj ne može razvrstavati
listu zapisa koji se mogu reproducirati.
➆ "!" S gornje strane naziva zapisa koji se ne može
reproducirati na prijemniku prikazuje se "!" i taj
zapis se preskače tijekom reprodukcije.
➆ Reprodukcija se ne nastavlja od zadnje odabrane
stavke ako odspojite kabel napajanja sa zidne
utičnice.
➆ Možda će biti potrebno više vremena za prikaz
stavki prilikom pregledavanja mape koja sadrži
veliku količinu audio sadržaja. U tom slučaju
koristite pretraživanje po ključnoj riječi (str. 80).
Provjera zaštite autorskih prava
Ovaj prijemnik ne može reproducirati WMA
datoteke s DRM zaštitom autorskih prava.
Ako se WMA datoteka ne može reproducirati
na ovom prijemniku, provjerite svojstva datoteke na vašem računalu, kako biste vidjeli ima
li datoteka DRM zaštitu.
Otvorite mapu ili pogon s WMA datotekom i
kliknite desnom tipkom na datoteku za prikaz
prozora [Properties]. Ako postoji kartica
[License], datoteka sadrži DRM zaštitu i ne
može se reproducirati na ovom prijemniku.
Upravljanje funkcijom Home
Network pomoću daljinskog
upravljača
Za
Učinite sljedeće
Pauzu
reprodukcije*
Pritisnite X tijekom
reprodukcije.
Pritisnite N za nastavak
reprodukcije.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite x.
Prelazak na
početak sadašnjeg
ili prethodnog/
sljedećeg zapisa
Pritisnite ./> više
puta.
Ponovni odabir
stavki za
reprodukciju
Više puta pritisnite RETURN/
EXIT O dok se ne pojavi
željeni popis.
Ili pritisnite TOOLS/
OPTIONS, odaberite "Server
List" i zatim odaberite željenu
stavku. Za povratak na prikaz
reprodukcije pritisnite
TOOLS/OPTIONS i o
daberite "Now Playing".
Traženje željene
stavke pomoću
tipkovnice
Pri odabiru sadržaja na poslužitelju, pritisnite SHIFT,
zatim pritisnite ALPHABET
SEARCH i zatim unesite
ključnu riječ (str. 80).
Promjenu
poslužitelja
Dok je reprodukcija zaustavljena, pritisnite TOOLS/
OPTIONS. Odaberite "Server
List" i zatim pritisnite .
Odaberite željeni poslužitelj,
zatim pritisnite .
Odabir ponavljanja Pritisnite SHIFT, zatim više
reprodukcije
puta pritisnite REPEAT dok
se na zaslonu TV-a ne pojavi
- ili ..
Odabir reprodukcije Pritisnite SHIFT, zatim više
slučajnim
puta pritisnite SHUFFLE
redoslijedom
dok se na zaslonu TV-a ne
pojavi "SHUF".
* Ovisno o poslužitelju ili zapisu, pauza reprodukcije
možda neće raditi kad je odabrana funkcija Home
Network.
74 HR
Slušanje glazbenih usluga
Na ovom prijemniku možete slušati glazbene
usluge koje se nude putem interneta (funkcija
Music Service).
Za uporabu ove funkcije, prijemnik treba biti
spojen na mrežu i mreža treba biti spojena na
internet. Za detalje pogledajte "6: Spajanje na
mrežu" (str. 33).
Za dodatne informacije o glazbenim uslugama,
posjetite internetsku stranicu ispod:
http://www.sony.net/audio/
musicservices
U sljedećim koracima objašnjeno je kako
odabrati "vTuner" kao primjer glazbenih
usluga koje se nude putem interneta.
1
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
2
Odaberite "j Music" i zatim
pritisnite  ili b.
3
Odaberite "MUSIC SERVICES"
i zatim pritisnite .
Na TV zaslonu pojavi se popis pružatelja
usluga. Ako prijemnik automatski prikazuje zadnju odabranu uslugu ili postaju,
pritisnite RETURN/EXIT O više puta
sve dok se ne prikaže popis pružatelja
usluga.
Glazbene usluge
Savjet
Ovaj prijemnik
Napomena
Prije uporabe glazbenih usluga, možda ćete trebati
registrirati vaš prijemnik, ovisno o pružatelju usluga.
Za detalje o registraciji, posjetite stranicu korisničke
podrške pružatelja usluga.
MUSIC
SERVICES
4
Odaberite "vTuner" i zatim
pritisnite .
5
Odaberite željenu mapu ili postaju, zatim pritisnite .
➆ Pritisnite V/v za odabir stavke.
➆ Pritisnite  za prijelaz na sljedeći
direktorij ili za slušanje postaje.
➆ Pritisnite RETURN/EXIT O za prelazak na prethodni direktorij.
Savjet
TOOLS/
OPTIONS
Prijemnik prikazuje zadnju odabranu uslugu ili
postaju kad promijenite funkciju u funkciju Music
Service, sve dok se prijemnik ne isključi. Kad je
opcija "Network Standby" podešena na "On", prikazuje se zadnja odabrana usluga ili postaja čak i ako
isključite prijemnik.
MENU
Napomena
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Ako se prikaže "No Service" i ne možete učitati popis pružatelja usluga, pritisnite TOOLS/OPTIONS i
odaberite "Refresh".
nastavlja se
75 HR
Uporaba mrežnih značajki
Možete također koristiti tipku MUSIC
SERVICES na daljinskom upravljaču kako
biste izravno odabrali funkciju Music Services.
Upravljanje funkcijom Music
Service pomoću daljinskog
upravljača
Slušanje pohranjene postaje
Za
Učinite sljedeće
2 Odaberite "MUSIC SERVICES" i zatim
Promjenu postaje
ili usluge
Pritisnite RETURN/EXIT
O za povratak na popis pružatelja usluga, zatim ponovno
odaberite uslugu.
Za povratak na prikaz reprodukcije pritisnite TOOLS/
OPTIONS i odaberite "Now
Playing".
Uporabu različitih
funkcija kad
prijemnik odabire
ili reproducira
postaju ili uslugu
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazane stavke mogu varirati, ovisno o odabranoj stavki
ili direktoriju.
Odabir opcija
usluga
Tijekom odabira ili reproduciranja sadržaja usluge,
pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Odaberite "Service Options",
zatim pritisnite . Sadržaj
opcija usluge varira ovisno o
odabranim uslugama.
Traženje željene
stavke pomoću
tipkovnice
Pri odabiru sadržaja na poslužitelju, pritisnite SHIFT,
zatim pritisnite ALPHABET
SEARCH i zatim unesite
ključnu riječ (str. 80).
Prikaz dostupnih
informacija
Pritisnite DISPLAY više puta
za prikaz naziva izvođača,
naziva albuma, sata, itd.
1 Odaberite "j Music" u izborniku i
zatim pritisnite  ili b.
pritisnite .
Na TV zaslonu pojavi se popis pružatelja
usluga. Ako prijemnik automatski prikazuje zadnju odabranu postaju, pritisnite
RETURN/EXIT O više puta sve dok se
ne prikaže popis pružatelja usluga.
3 Odaberite "Preset", zatim pritisnite .
Pri vrhu popisa pružatelja usluga prikaže
se "Preset".
4 Odaberite željenu pohranjenu postaju,
zatim pritisnite .
Savjet
Pohranjenu postaju odaberite brojčanim tipkama.
Pritisnite brojčanu tipku koja odgovara programskom broju, zatim pritisnite  za izravan odabir
pohranjene postaje.
Napomena
Neke postaje se možda neće moći pohraniti, ovisno
o pružatelju usluga. Ako pokušate pohraniti takvu
postaju, na pokazivaču se prikaže "Not Available".
Uporaba raznih glazbenih usluga
1
Odaberite postaju koju želite
pohraniti.
Možete uživati slušajući sadržaj niza glazbenih
usluga koje se nude na internetu.
Posjetite internetsku stranicu ispod za dodatne
informacije o glazbenim uslugama, opcijama
glazbenih usluga i prikaz registracijskog koda
ovog prijemnika.
http://www.sony.net/audio/
musicservices
2
Tijekom prijema pritisnite SHIFT,
zatim pritisnite ENT/MEM.
Prikaz registracijskog koda
Pohrana postaja
Možete pohraniti do 20 postaja.
Pojavi se popis programskih brojeva.
3
4
76 HR
Odaberite programski broj,
zatim pritisnite .
Ponovite korake od 1 do 3 za
pohranu druge postaje.
Pri pokretanju nove glazbene usluge, možda
ćete trebati unijeti registracijski kôd ovog
prijemnika.
1 Odaberite "j Music" u izborniku i
zatim pritisnite  ili b.
2 Odaberite "MUSIC SERVICES" i zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu pojavi se popis pružatelja
usluga. Ako prijemnik automatski prikazuje
zadnju odabranu uslugu ili postaju, pritisnite
RETURN/EXIT O više puta sve dok se
ne prikaže popis pružatelja usluga.
SHIFT
3 Odaberite "Registration Code" i zatim
pritisnite .
Prikaže se registracijski kôd prijemnika.
Uporaba funkcije PARTY
STREAMING
Gost PARTYJA
Gost PARTYJA
Domaćin PARTYJA
Možete uživati u funkciji PARTY
STREAMING s drugim uređajima* koji
posjeduju PARTY STREAMING logotip
prikazan ispod.
* Dostupni PARTY STREAMING-kompatibilni
uređaji mogu se razlikovati ovisno o zemlji
ili regiji. Za dodatne informacije o dostupnim
uređaju, obratite se vašem najbližem Sony
prodavatelju.
Kako pokrenuti PARTY
Možete pokrenuti PARTY kako bi ostali
uređaji koji podržavaju funkciju PARTY
STREAMING mogli reproducirati istu glazbu
premda se nalaze u različitim prostorijama.
1
Provjerite jesu li uređaji "gosti
PARTYA" uključeni i spremni
za pridruživanje PARTYJU.
2
Reproducirajte zvuk iz željenog
izvora.
Gost PARTYJA
Može se reproducirati audio sadržaj bilo
kojeg izvora zvuka na ovom prijemniku.
Napomene
➆ Može se reproducirati samo audio sadržaj
s ovog prijemnika. U načinu domaćina
PARTYJA nema izlaza video signala prema
TV-u i zvuk iz prijemnika će se konvertirati
u 2-kanalni.
nastavlja se
77 HR
Uporaba mrežnih značajki
Audio sadržaj koji se trenutno reproducira na
ovom prijemniku može se također reproducirati na svim uređajima s funkcijom PARTY
STREAMING, koji su istovremeno spojeni
na vašu kućnu mrežu.
Tijekom PARTY reprodukcije, uređaj koji se
naziva "domaćin PARTYJA" pokreće PARTY
i reproducira glazbu, a uređaj koji se naziva
"gost PARTYJA" pridružuje se PARTYJU i
prima glazbu s "domaćina PARTYJA".
Prije uporabe funkcije PARTY STREAMING,
provjerite je li opcija "PARTY STREAMING"
podešena na "On" (str. 100).
PARTY
➆ Kad započnete PARTY kao domaćin
PARTYJA, može doći do vremenskog
razmaka između izlaza zvuka i prikaza slike
u sljedećim slučajevima.
– Kod primjene funkcije Audio Return
Channel (ARC).
– Kad je video izlaz opreme spojen na TV, a
audio izlaz na digitalne ili analogne ulazne
audio priključnice na prijemniku.
➆ Izvori sa zaštitom autorskog prava se možda
neće moći reproducirati.
3
Pritisnite SHIFT, zatim zadržite
PARTY dok se ne prikaže
"START PARTY".
Prijemnik započinje PARTY kao domaćin
PARTYJA.
Zatvaranje PARTYJA
Pritisnite SHIFT, zatim zadržite PARTY dok
se ne prikaže "CLOSE PARTY".
Napomene
➆ Prijemnik ne može pristupiti PARTYJU u sljedećim
slučajevima:
– kad se PARTY reproducira na ovom prijemniku.
– kad je prijemnik već pridružen drugom
PARTYJU.
➆ Ako pritisnete PARTY kad PARTY nije pokrenut,
ali je pokrenuta reprodukcija na uređaju opremljenom PARTY STREAMING funkcijom, uređaj će
se prepoznati kao domaćin PARTYJA a prijemnik
će se pridružiti PARTYJU kao gost PARTYJA.
➆ Funkcija uređaja koji je gost PARTYJA automatski
se podešava na HOME NETWORK kad uređaj
pristupi PARTYJU. Čak i ako uređaj koji je gost
PARTYJA napusti PARTY, ostaje podešena funkcija HOME NETWORK.
Ažuriranje softvera
Prikaže se "JOIN PARTY" i prijemnik se
pridružuje PARTYJU kao gost PARTYJA.
Preuzmete li zadnju verziju softvera, moći ćete
koristiti najnovije funkcije. Prijemnik pristupa
Sonyjevom poslužitelju kako bi ažurirao
softver.
Ako je dostupno novo ažuriranje, na zaslonu
TV-a prikazuje se "[New Software] Perform
Software Update." kad ste spojeni na internet
te koristite funkciju Home Network ili Music
Services.
Prije ažuriranja softvera provjerite je li zaustavljena druga oprema spojena na prijemnik.
Za detalje o dostupnom ažuriranju softvera
pogledajte stranicu korisničke podrške
(str. 124).
Kako napustiti PARTY
Napomene
Pridruživanje PARTYJU
Prijemnik se može pridružiti PARTYJU koji
je započet na drugom uređaju tako da možete
uživati u istom audio sadržaju koji se reproducira u drugoj prostoriji.
Dok uređaj "domaćin PARTYJA"
održava PARTY, pritisnite SHIFT i
zatim pritisnite PARTY.
Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite PARTY.
Prikaže se "LEAVE PARTY" i prijemnik
napušta PARTY.
Savjet
Ako je opcija "Network Standby" podešena na
"On", prijemnik se automatski uključi i pristupi
PARTYJU kad uređaj koji je domaćin PARTYJA
pokrene PARTY.
➆ Tijekom ažuriranja nemojte isključivati prijemnik,
odspajati mrežni kabel ili izvoditi kakve druge
postupke na prijemniku.
➆ Pokušate li ažurirati softver dok je uključen Sleep
Timer, Sleep Timer će se automatski isključiti.
1
Pritisnite HOME NETWORK za
odabir funkcije Home Network.
2
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
78 HR
3
Odaberite "6 Settings" i zatim
pritisnite  ili b.
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
4
5
6
Odaberite "Network", zatim
pritisnite .
Odaberite "Software Update" i
zatim pritisnite .
Odaberite "Update" i zatim
pritisnite .
Prijemnik počne provjeravati jesu li
dostupna ažuriranja softvera.
7
Popis poruka za mrežne
značajke
Mrežne postavke
Poruka i objašnjenje
Connection Fail
Prijemnik se nije uspio spojiti na mrežu.
Input Error!
Unesene vrijednosti su netočne ili pogrešne.
Kad se pojavi "Found latest
update.", pritisnite .
Not in Use
Provodite postupak koji je trenutno zabranjen.
Ako ažuriranje nije dostupno, pojavi se
"No update required.".
Home Network
Poruka i objašnjenje
Odaberite "OK" i zatim pritisnite
.
Pojavi se upit slažete li se s uvjetima
o ažuriranju softvera. Potvrdite poruku i također pročitajte "UGOVOR O
LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA
ZA SONY SOFTVER" (str. 130), zatim
pritisnite .
9
Pritisnite RETURN/EXIT  prije nego što
prijemnik započne ažurirati softver.
Povratak na prethodni prikaz nije moguć kad
započne ažuriranje softvera.
Odaberite "Agree" i zatim pritisnite .
Prijemnik počinje ažuriranje softvera.
Prijemniku može trebati neko vrijeme (najviše 20 minuta) za dovršetak ažuriranja.
Potrebno vrijeme će ovisiti o količini
podataka u ažiriranju, vrsti mrežne linije,
mrežnom komunikacijskom okruženju
i sl. Po dovršetku ažuriranja pojavi se
"Complete!".
Pritisnite ?/1 za isključenje prijemnika
i softver prijemnika se ažurira novom
verzijom.
Poništenje postupka
Odaberite "Cancel" u koraku 8.
Cannot Connect
Prijemnik se ne može spojiti na odabrani poslužitelj.
Cannot Get Info
Prijemnik ne može učitati informacije o poslužitelju
ili sadržaju.
Cannot JOIN
Prijemnik se ne može pridružiti PARTYJU.
Cannot Play
Prijemnik ne može reproducirati audio datoteke
zbog nepodržanog formata datoteka ili ograničenja
reprodukcije.
Cannot START
Prijemnik ne može započeti PARTY.
Data Error
Pokušali ste reproducirati datoteku koja se ne
može reproducirati.
Device Full!
Ne možete registrirati dodatne uređaje u popis
uređaja.
Initialize
Prijemnik vraća tvorničko podešenje funkcije
Network.
No Server
Na mreži nema poslužitelja na koji se prijemnik
može spojiti. Pokušajte ažurirati popis poslužitelja
(str. 72).
nastavlja se
79 HR
Uporaba mrežnih značajki
8
Povratak na prethodni prikaz
Poruka i objašnjenje
No Track
U odabranoj mapi na poslužitelju nema datoteka
koje se mogu reproducirati.
Not Found
Na poslužitelju nije pronađena nijedna stavka koja
odgovara ključnoj riječi.
Not in Use
Provodite postupak koji je trenutno zabranjen.
Glazbene usluge
Poruka i objašnjenje
Cannot Connect
Prijemnik se ne može spojiti na poslužitelj.
Ažuriranje softvera
Poruka i objašnjenje
Cannot connect
Prijemnik ne može pristupiti poslužitelju za preuzimanje najnovije verzije softvera. Otvorite izbornik
postavki i ponovno ažurirajte softver (str. 78).
Can't download
Prijemnik ne može preuzeti podatke pri ažuriranju
softvera. Otvorite izbornik postavki i ponovno
ažurirajte softver (str. 78).
Update Error
Prijemnik ne može ažurirati softver. Isključite prijemnik i zatim ga ponovno uključite. Prijemnik će
pokušati ažurirati softver. Pojavi li se ista poruka,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Cannot Get Data
Prijemnik ne može učitati sadržaj s poslužitelja.
Cannot Play
Prijemnik ne može reproducirati uslugu ili postaju
zbog nepodržanog formata datoteka ili ograničenja
reprodukcije.
Traženje stavke pomoću
ključne riječi
Data Error
➆ Pokušali ste reproducirati datoteku koja se ne
može reproducirati.
➆ Prijemnik ne prepoznaje podatke na poslužitelju.
Kad je na TV zaslonu prikazan popis (primjerice, popis izvođača, zapisa, itd.), možete unijeti
ključnu riječ za pronalaženje željene stavke.
Pretraživanje pomoću ključne riječi je dostupno
samo kad je odabrana funkcija Home Network
ili Music Service.
Need Software update
Usluga nije dostupna u trenutnoj verziji softvera
prijemnika.
Za dodatne informacije o ažuriranju softvera,
posjetite internetsku stranicu ispod:
http://www.sony.net/audio/musicservices
No Preset
Za odabrani programski broj nije pohranjena
nijedna postaja.
SHIFT
Brojčane/
slovne tipke
No Service
Nedostaje pružatelj usluga.
No Station
Odabrana usluga ne sadrži postaju.
ALPHABET
SEARCH
Not Available
➆ Odabrana usluga nije dostupna.
➆ Provodite postupak koji trenutno nije dostupan.
Not in Use
Provodite postupak koji je trenutno zabranjen.
80 HR
V/v/B/b,
1
Kad je na zaslonu TV-a prikazan
popis stavki (popis izvođača,
zapisa, itd.), pritisnite SHIFT
i zatim pritisnite ALPHABET
SEARCH.
Na zaslonu TV-a prikazuje se prozor za
unos ključne riječi.
2
Pritisnite SHIFT i zatim brojčanim/slovnim tipkama unesite
ključnu riječ.
Ključna riječ može sadržavati najviše 15
znakova.
Napomena
Unesite ključnu riječ koja odgovara slovima
ili riječi na početku naziva stavke koju želite
pronaći. Prilikom traženja stavke, riječ "The"
na početku naziva i razmak iza nje se
zanemaruju.
3
Pritisnite .
4
5
Ponovite korake 1 – 3 sve dok
ne pronađete željenu stavku,
zatim pritisnite .
Odaberite željeni zapis, zatim
pritisnite .
Što je "BRAVIA" Sync?
Funkcija "BRAVIA" Sync omogućava
komunikaciju sa Sony proizvodima poput TV
prijemnika, Blu-ray Disc/DVD uređaja, AV
pojačala, itd. koji podržavaju funkciju Control
for HDMI.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju "BRAVIA" Sync pomoću HDMI kabela (opcija), upravljanje se pojednostavljuje
na sljedeći način:
➆ One-Touch Play (str. 83)
➆ System Audio Control (str. 83)
➆ System Power-Off (str. 84)
➆ Theater/Theatre Mode Sync (str. 84)
➆ Scene Select (str. 84)
Control for HDMI je standard za funkcije
obostranog upravljanja koji koristi CEC
(Consumer Electronics Control) for HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Savjetujemo vam da prijemnik spajate na
uređaje koji podržavaju "BRAVIA" Sync.
Napomena
Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu spojene komponente.
Započinje reprodukcija.
81 HR
Značajka "BRAVIA" Sync
Prikazuje se stavka koja sadrži ključnu
riječ. Ako prikazana stavka nije ona koju
ste tražili, pritisnite B/b za prikaz prethodne/sljedeće stavke.
Značajka "BRAVIA" Sync
Priprema za "BRAVIA"
Sync
Prijemnik podržava funkciju "Control for
HDMI-Easy Setting".
➆ Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" možete
automatski podesiti prijemnik i komponente
s funkcijom Control for HDMI tako da podesite funkciju Control for HDMI na vašem
TV-u (str. 82).
➆ Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" zasebno
podesite funkciju Control for HDMI svog
prijemnika, komponenata za reprodukciju i
TV-a (str. 82).
Ako vaš TV ne podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
2 Odaberite "6 Settings" u izborniku i
zatim pritisnite  ili b.
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
Ako vaš TV podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
3 Odaberite "HDMI" i zatim pritisnite 
Funkcija Control for HDMI prijemnika može
se uključiti istovremeno s funkcijom Control
for HDMI TV prijemnika.
4 Odaberite "Ctrl for HDMI" i zatim
1 Spojite prijemnik, TV i komponente za
5 Odaberite "ON" i zatim pritisnite .
reprodukciju uporabom HDMI kabela
(str. 23, 24).
(Te komponente trebaju podržavati
funkciju Control for HDMI.)
2 Uključite prijemnik, TV i komponente
za reprodukciju.
3 Uključite funkciju Control for HDMI na
TV-u.
Istodobno se uključi funkcija Control for
HDMI na prijemniku i svim spojenim
komponentama. Nakon dovršetka
podešavanja, na pokazivaču se prikaže
"COMPLETE".
Za detalje o podešavanju TV-a pogledajte
upute za uporabu isporučene s TV-om.
82 HR
ili b.
pritisnite  ili b.
Funkcija Control for HDMI je uključena.
6 Pritisnite GUI MODE za zatvaranje
GUI izbornika.
Ako je prikazan GUI izbornik, funkcija
Control for HDMI neće ispravno raditi za
komponente za reprodukciju.
7 Uključite funkciju Control for HDMI za
spojenu komponentu.
Ako je funkcija Control for HDMI već
uključena, ne trebate mijenjati podešenje.
Za detalje o podešavanju TV-a i spojenih
komponenata pogledajte upute za uporabu
tih komponenata.
Napomene
Napomene
➆ Prije izvođenja postupka "Control for HDMI-Easy
Setting" na TV-u, uključite TV i ostale spojene
komponente uključujući prijemnik.
➆ Ako komponente za reprodukciju ne mogu raditi
nakon što izvedete podešavanja za "Control for
HDMI-Easy Setting", provjerite podešenje za
Control for HDMI na vašem TV-u.
➆ Ako spojene komponente ne podržavaju "Control
for HDMI-Easy Setting", ali podržavaju Control
for HDMI, potrebno je podesiti funkciju Control
for HDMI za spojenu opremu prije podešavanja
funkcije "Control for HDMI-Easy Setting" s TV-a.
➆ Ako ste dodijeliti HDMI ulaz drugom ulazu koristeći "HDMI Assign" u izborniku HDMI, funkcija
One-Touch Play nije dostupna.
➆ Uključite funkciju System Audio Control pomoću
TV izbornika.
➆ Ovisno o TV-u, možda se neće prikazati početak
sadržaja.
➆ Ovisno o postavkama prijemnik se možda neće
uključiti kada je "Pass Through" podešeno na
"AUTO" ili na "ON".
Savjet
Spojenu opremu, primjerice Blu-ray Disc/DVD
uređaj, možete također odabrati pomoću izbornika
TV-a. Prijemnik i TV će se automatski prebaciti na
odgovarajući HDMI ulaz.
(One-Touch Play)
(System Audio Control)
Jednostavnim postupkom (jednim dodirom)
spojene komponente koje podržavaju funkciju
Bravia Sync automatski se uključuju. Možete
uživati u zvuku/slikama sa spojenih komponenata. Podesite li "Pass Through" na "AUTO" ili
na "ON", zvuk i slika mogu se emitirati samo
s TV-a, dok prijemnik ostaje u pripravnom
stanju.
Možete na jednostavan način uživati u TV
zvuku iz zvučnika spojenih na prijemnik.
Funkcijom System Audio Control možete
upravljati pomoću izbornika TV-a. Za detalje
pogledajte upute za uporabu TV-a.
TV
Uključuje
funkciju System
Audio Control
➆ Uključeni (ako
su u pripravnom
stanju)
➆ Uključuju se na
odgovarajući
HDMI ulaz
Smanjuje
glasnoću TV-a
Emitira zvuk
TV-a
Ako započnete reprodukciju sa spojene
komponente, operacije prijemnika i TV-a
pojednostavljene su kako slijedi:
Prijemnik i TV
Uključeni (ako su u pripravnom stanju)
r
Uključuju se na odgovarajući HDMI ulaz
Prijemnik
Funkciju System Audio Control također
možete koristiti na sljedeći način.
➆ Uključite li prijemnik dok je uključen TV,
automatski će se uključiti funkcija System
Audio Control i TV zvuk će se reproducirati
iz zvučnika spojenih na prijemnik. Međutim,
isključite li prijemnik, zvuk će se reproducirati iz zvučnika TV-a.
nastavlja se
83 HR
Značajka "BRAVIA" Sync
Reprodukcija s komponente
jednim pritiskom tipke
Uživanje u zvuku s TV-a
putem zvučnika spojenih
na prijemnik
➆ Prilikom podešavanja glasnoće TV-a, funkcija System Audio Control istovremeno
podešava i glasnoću prijemnika.
Napomene
➆ Ako System Audio Control ne radi prema podešenjima TV-a, pogledajte upute za uporabu TV-a.
➆ Kad je "Ctrl for HDMI" podešen na "ON", postavke
"Audio Out" u izborniku HDMI Settings će se
podesiti automatski prema podešenju za System
Audio Control.
➆ Uključite li TV prije uključivanja prijemnika,
zvuk s TV-a se nakratko neće reproducirati.
Uživanje u filmovima
s optimalnim zvučnim
ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync)
Pritisnite THEATER ili THEATRE
na daljinskom upravljaču TV-a
ili Blu-ray Disc uređaja, držeći
daljinski upravljač usmjeren
prema TV-u.
Isključenje prijemnika
zajedno s TV-om
Zvučni ugođaj prebacuje se na "HD-D.C.S.".
Za povratak na prethodni zvučni ugođaj
ponovno pritisnite THEATER ili THEATRE.
(System Power-Off)
Napomena
Kad isključite TV tipkom POWER na
daljinskom upravljaču TV-a, automatski se
isključuju prijemnik i spojene komponente.
Za isključenje TV-a možete također koristiti
daljinski upravljač prijemnika.
AV ?/1
TV
Zvučni ugođaj možda se neće uključiti ovisno o
TV-u.
Savjet
Zvučni ugođaj može se vratiti nazad na prethodno
podešenje kada promijenite ulaz TV-a.
Uživanje u optimalnom
zvučnom ugođaju za
odabranu scenu
(Scene Select)
Pritisnite TV i zatim pritisnite AV ?/1.
TV, prijemnik i komponente spojene putem
HDMI priključka se isključuju.
Napomene
➆ Podesite funkciju "TV power supply interlock" na
"ON" prije uporabe funkcije System Power-Off.
Za detalje pogledajte upute za uporabu TV-a.
➆ Ovisno o spojenoj opremi, komponenta se možda
neće isključiti. Za detalje pogledajte upute za
uporabu spojene komponente.
84 HR
Funkcija Scene Select omogućuje vam da
uživate u optimalnoj kvaliteti slike i mijenja
zvučni ugođaj u skladu sa scenom odabranom
na TV-u.
Za detalje o postupku pogledajte upute za
uporabu TV-a.
Napomena
Zvučni ugođaj možda se neće uključiti ovisno o
TV-u.
Ostali postupci
Primjena automatskog
podešavanja glasnoće
Automatsko podešavanje glasnoće moguće je
ovisno o ulaznom signalu ili sadržaju sa spojene opreme (funkcija ADVANCED AUTO
VOLUME).
Ova funkcija korisna je, primjerice, kad je
zvuk reklama glasniji od zvuka TV programa.
Odabir između digitalnog
i analognog zvuka
(INPUT MODE)
Kad spojite komponente i na digitalne i na
analogne audio ulazne priključnice prijemnika,
možete odabrati mod audio ulaza za svaki od
njih ili prebacivati između njih, ovisno o vrsti
materijala kojeg gledate.
1
Također možete upotrebljavati tipke
ulaza na daljinskom upravljaču.
AMP
2
AUTO
VOL
Pritiscima tipke AUTO VOL funkcija automatskog podešavanja glasnoće se naizmjenično
uključuje i isključuje.
Napomene
➆ Stišajte glasnoću prije isključenja ove funkcije.
➆ Pošto je ova funkcija dostupna samo kad se emitiraju Dolby Digital, DTS ili Linear PCM signali,
glasnoća se može iznenadno pojačati kad odaberete
neki drugi format.
➆ Ta funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Kod prijema Linear PCM signala s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Kod prijema Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS 96/24, DTS-HD Master Audio ili DTS-HD
High Resolution Audio signala.
Pritisnite INPUT MODE na
prijemniku više puta za odabir
moda audio ulaza.
Odabrani mod audio ulaza prikazuje se
na pokazivaču.
➆ AUTO: Daje prioritet digitalnim audio
signalima. U slučaju više digitalnih
priključaka, HDMI audio signali imaju
prioritet. Ako nema digitalnih audio signala, odabiru se analogni audio signali.
Kad je odabran TV ulaz, prioritet imaju
signali kanala za povrat zvuka (Audio
Return Channel - ARC). Ako vaš TV
nije kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel (ARC), odabrani su
digitalni optički audio signali.
➆ COAX: Odabiru se digitalni audio
signali koji ulaze preko priključnice
DIGITAL COAXIAL.
➆ OPT: Odabiru se digitalni audio signali
koji ulaze preko priključnice DIGITAL
OPTICAL.
➆ ANALOG: Odabiru se analogni audio
signali koji ulaze preko AUDIO IN
(L/R) priključnica.
nastavlja se
85 HR
Ostali postupci
Pritisnite AMP i zatim pritisnite
AUTO VOL.
Okrenite INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir ulaza.
Napomene
➆ Ovisno o ulazu, neki modovi audio ulaza ne
mogu se podesiti.
➆ Kad je odabran USB ulaz, HOME NETWORK,
MUSIC SERVICES ili SIRIUS, na pokazivaču
se prikazuje "------" i ne možete odabrati druge
modove.
➆ Kad se koristi funkcija "A. DIRECT", audio ulaz
se podesi na "ANALOG". Ne možete odabrati
druge modove.
➆ Funkcija Audio Return Channel (ARC) ne radi u
sljedećim slučajevima.
– Vaš TV nije kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel (ARC).
– "Ctrl for HDMI" je podešeno na "OFF".
– Ako prijemnik ne spojite HDMI kabelom na
HDMI priključnicu TV-a koji podržava ARC.
Dodjeljivanje komponentnog
video i digitalnog audio ulaza
Ulazne priključnice COMPONENT VIDEO
i DIGITAL možete dodijeliti drugim ulazima
ako standardne postavke tih priključnica ne
odgovaraju spojenoj opremi.
Primjer:
Kad spojite DVD uređaj na priključnice
OPTICAL SAT/CATV IN i COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– Dodijelite OPTICAL SAT/CATV priključnicu "BD/DVD-u".
– Dodijelite COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN2) priključnice "BD/DVD-u".
1
Reprodukcija zvuka/slike
iz drugih ulaza
(Input Assign)
Video i/ili audio signale možete nanovo
pridijeliti drugom ulazu ako se trenutno ne
upotrebljava.
Nakon prenamjene ulaznih priključnica
možete spojenu opremu odabirati tipkama
ulaza (ili koristeći INPUT SELECTOR na
prijemniku).
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
2
Odaberite "w Input" i zatim
pritisnite  ili b.
3
Odaberite naziv ulaza koji želite
pridijeliti.
4
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
5
Odaberite "Input Assign" i zatim pritisnite  ili b.
Prikaže se izbornik "Input Assign".
86 HR
6
Tipkama V/v/B/b odaberite
audio i/ili video signale koje želite pridijeliti ulazu odabranom
u koraku 3.
7
Pritisnite .
Naziv ulaza
BD/DVD
GAME
SAT/
CATV
a*
a
a
a
a
a
a*
a
a
–
a
–
a*
–
a*
a
a
a
a
–
Ulazne video COMP.1
priključnice
koje se mogu COMP.2
pridijeliti
CVBS
NONE
Ulazne audio BD COAX
priključnice
koje se mogu SAT OPT
pridijeliti
ANALOG
NONE
VIDEO 1 VIDEO 2
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
a
a
a
a
a
a
a*
a*
–
–
–
–
a*
a*
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
–
a
a*
a*
a*
a*
a*
–
–
–
–
–
* Tvorničko podešenje
Napomene
➆ Ne možete pridijeliti drugi optički ulaz ulazima kojima je prvotno pridijeljena optička ulazna priključnica.
➆ Pri pridjeljivanju digitalnog audio ulaza može se automatski promijeniti INPUT MODE podešenje.
➆ Dozvoljeno je jedno ponovno pridjeljivanje za svaki ulaz.
Dodjeljivanje HDMI ulaza
Ulazne priključnice HDMI možete dodijeliti
drugim ulazima ako standardne postavke tih
priključnica ne odgovaraju spojenoj opremi.
Primjer:
Kad spojite CD uređaj na HDMI SAT/CATV
(IN3) priključnicu, dodijelite "HDMI 3"
priključnicu "SA-CD/CD-u".
2
3
Odaberite "HDMI" i zatim pritisnite  ili b.
Napomena
4
Odaberite "HDMI Assign" i
zatim pritisnite  ili b.
5
Odaberite HDMI priključnicu
koju želite dodijeliti, zatim pritisnite  ili b.
6
Odaberite naziv ulaza koji želite
dodijeliti, zatim pritisnite .
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
Naziv ulaza
Ulazne HDMI HDMI 1
priključnice
HDMI 2
koje je
moguće
HDMI 3
dodijeliti
HDMI 4
BD/DVD GAME
SAT/ VIDEO 1 VIDEO 2
CATV
MD/
TAPE
SA-CD/
CD
NONE
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
a
a
a
a
a*
a
a
a
a
* Tvorničko podešenje
87 HR
Ostali postupci
Prije pridjeljivanja HDMI ulaznih priključnica
podesite "Ctrl for HDMI" na "OFF".
1
Odaberite "6 Settings" i zatim
pritisnite  ili b.
Povezivanja s dvama
pojačalima
Uporaba podrške za veći
broj zona
1
Možete uživati u video i audio sadržajima
sa spojene opreme u zoni 2 i u glavnoj zoni.
Primjerice, možete gledati DVD u glavnoj
zoni i slušati CD u zoni 2.
Koristite li IC ponavljač (nije isporučen),
možete upravljati opremom u glavnoj zoni i
Sony prijemnikom u zoni 2 iz zone 2.
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
2
Odaberite "6 Settings" i zatim
pritisnite  ili b.
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika Settings.
3
Odaberite "Speaker" i zatim
pritisnite  ili b.
4
Odaberite "SP Pattern", zatim
pritisnite  ili b.
5
Odaberite odgovarajuću konfiguraciju zvučnika kako ne bi
bilo stražnjih surround zvučnika
i prednjih gornjih zvučnika,
zatim pritisnite .
6
Odaberite "SB Assign" i zatim
pritisnite  ili b.
7
Odaberite "BI-AMP" i zatim
pritisnite .
Signali koji izlaze iz priključnice
SPEAKERS FRONT A mogu se emitirati
iz priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Napomene
➆ Podesite "SB Assign" na "BI-AMP" prije izvođenja
automatskog kalibriranja.
➆ Podesite li "SB Assign" na "BI-AMP", podešenja
razine glasnoće i udaljenosti stražnjih surround
zvučnika i prednjih gornjih zvučnika prestaje vrijediti te se koriste podešenja prednjih zvučnika.
88 HR
Za upravljanje prijemnikom iz
zone 2
Možete upravljati prijemnikom bez da usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku ako
spojite IC ponavljač (nije isporučen) na
priključnicu IR REMOTE.
Upotrijebite IC ponavljač ako ste postavili
prijemnik na mjesto izvan dosega signala
daljinskog upravljača.
Povezivanje zone 2
Zvuk se emitira iz zvučnika u zoni 2 uporabom prijemnika i drugog
pojačala.
Glavna zona
Zona 2
STR-DN1020
A
B
D
D
TV
C
IR
REMOTE
IN
E
C
ZONE 2 VIDEO
OUT
ZONE 2 AUDIO
OUT
RM-AAP063/RM-AAP064
A Audio oprema
B Video oprema
C IC ponavljač (nije isporučen)
D Zvučnici
E Sony pojačalo/prijemnik
Ostali postupci
89 HR
Upravljanje prijemnikom iz
zone 2
Slijede opisi postupaka za spajanje IC
ponavljača i upravljanje prijemnikom u zoni 2.
Kad IC ponavljač nije spojen, koristite ovaj
prijemnik u glavnoj zoni.
?/1
ZONE
Tipke
ulaza
SOURCE
1
Uključite glavni prijemnik (ovaj
prijemnik).
2
3
Uključite prijemnik u zoni 2.
Pritisnite ZONE.
Daljinski upravljač odabire zonu 2.
4
Pritisnite ?/1.
Funkcija zone je aktivirana.
5
Pritisnite tipke ulaza za odabir
željenog ulaza.
Za zonu 2, emitiraju se analogni video i
audio signali.
Kad odaberete SOURCE, emitiraju se
signali trenutnog ulaza u glavnoj zoni.
6
Podesite glasnoću uporabom
prijemnika u zoni 2.
Za prestanak uporabe zone 2
Pritisnite ZONE, zatim pritisnite ?/1.
90 HR
Savjeti
➆ Čak i kad je ovaj prijemnik isključen u pripravno
stanje (kad pritisnete ?/1 na daljinskom upravljaču
za isključenje prijemnika), prijemnik u zoni 2
ostaje uključen. Za isključivanje svih prijemnika,
istovremeno pritisnite ?/1 i AV ?/1 na daljinskom
upravljaču (SYSTEM STANDBY).
➆ Putem priključnica ZONE 2 OUT emitiraju se
samo signali iz opreme spojene na analogne ulazne
priključnice. Signali se ne emitiraju iz opreme
spojene samo na digitalne ulazne priključnice.
➆ TV, GAME, USB, HOME NETWORK i MUSIC
SERVICES ulaze može se odabrati samo u glavnoj
zoni.
➆ Kad odaberete SOURCE, ulazni signali iz
priključnica HDMI IN, DIGITAL IN i USB ne
emitiraju se putem ZONE 2 OUT priključnica.
➆ Kad odaberete SOURCE, audio signali iz Home
Network i Music Services ne emitiraju se putem
ZONE 2 OUT priključnica.
➆ Možete odabrati "FM" ili "AM" iz glavne zone
i zone 2. Prioritet se daje posljednjem odabiru,
čak i ako je odabrana drugačija opcija u jednoj
od zona.
➆ Pri istodobnom slušanju u glavnoj zoni i zoni
2 možete odabrati sami isti kanal iz "SIRIUS".
Prioritet ima zadnji odabrani kanal, iako je već
bio odabran drugi kanal u bilo kojoj zoni.
3
Podešavanje postavki
Odaberite željenu stavku izbornika, zatim pritisnite .
Primjer: Ako odaberete "Auto Cal.".
Uporaba izbornika postavki
Pomoću izbornika postavki možete podesiti
razne postavke za zvučnike, surround efekte i
sl. Za prikaz izbornika prijemnika na TV zaslonu odaberite na prijemniku "GUI MODE"
prema koracima iz "Za uključenje i isključenje
opcije "GUI MODE"" (str. 45).
GUI MODE
4
V/v/b,
Za povratak na prethodni prikaz
RETURN/
EXIT O
MENU
1
Odaberite željeni parametar,
zatim pritisnite .
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu prikazuje se izbornik.
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Lista izbornika Settings
Izbornik Settings Opis
Odaberite "6 Settings" u
izborniku i zatim pritisnite  ili
b za pristup izborniku.
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
Automatski podešava glasnoću ili udaljenost zvučnika
i izvodi mjerenja (str. 38).
Speaker
Ručno podešava položaj
zvučnika (str. 92).
Surround
Podešava zvučni ugođaj i odabrani surround efekt (str. 94).
EQ
Podešava ekvilizator (basovi/
visoki tonovi) (str. 95).
Audio
Podešava razne značajke
zvuka (str. 95).
Video
Podešava razlučivost analognih videosignala (str. 97).
HDMI
Podešava parametre za zvuk/
sliku iz komponenata spojenih na HDMI priključnice
(str. 98).
Network
Postavke za mrežu (str. 99).
System
Podešava postavke sustava
prijemnika (str. 102).
91 HR
Podešavanje postavki
2
Auto Cal.
Izbornik Speaker Settings
Svaki zvučnik možete podesiti ručno.
Možete također podesiti glasnoću zvučnika
po dovršetku automatskog kalibriranja.
Napomena
Postavke zvučnika su samo za trenutno mjesto
sjedenja.
x SP Pattern (konfiguracija
zvučnika)
Odaberite "SP Pattern" u skladu sa sustavom
zvučnika koji koristite. Odaberite konfiguraciju
zvučnika prije pokretanja automatskog
kalibriranja.
x SB Assign (dodjeljivanje stražnjih
surround zvučnika)
Omogućava podešavanje SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/
FRONT B priključnica za povezivanje dva
pojačala ili prednjih B zvučnika.
➆ Speaker B
➆ BI-AMP
➆ OFF
Napomena
Ako spajanje s dva pojačala ili prednjeg B zvučnika
promijenite na spajanje na stražnje surround ili
prednje gornje zvučnike podesite "SB Assign" na
"OFF", zatim ponovno podesite zvučnike. Pogledajte "Uporaba funkcije AUTO CALIBRATION"
(str. 38) ili "Manual Setup" (str. 92).
x Manual Setup
Svaki zvučnik možete podesiti ručno u izborniku "Manual Setup". Možete također podesiti
glasnoću zvučnika po dovršetku automatskog
kalibriranja.
Za podešavanje razine glasnoće
zvučnika
Možete podesiti razinu glasnoće za svaki
zvučnik (prednji lijevi/desni, prednji gornji
lijevi/desni, središnji, lijevi/desni surround,
stražnji lijevi/desni surround, subwoofer).
92 HR
1 Odaberite zvučnik čiju razinu želite
podesiti, zatim pritisnite .
2 Odaberite "Lvl".
3 Podesite razinu odabranog zvučnika,
zatim pritisnite .
Možete podesiti razinu od –10 dB do
+10 dB u koracima od 0,5 dB.
Napomena
Ako je odabran jedan od zvučnih ugođaja za glazbu,
iz subwoofera se ne čuje zvuk ako su svi zvučnici
podešeni na "Large". Međutim, zvuk će se čuti iz
subwoofera ako
– ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
– su prednji ili surround zvučnici podešeni na
"Small".
– odaberete "MULTI ST.", "PLII MV", "PLII MS",
"PLIIx MV", "PLIIx MS", "HD-D.C.S." ili
"P. AUDIO".
Za podešavanje udaljenosti
svakog zvučnika od mjesta
sjedenja
Možete podesiti udaljenost od mjesta sjedenja
za svaki zvučnik (prednji lijevi/desni, prednji
gornji lijevi/desni, središnji, lijevi/desni
surround, stražnji lijevi/desni surround,
subwoofer).
1 Odaberite zvučnik za koji želite podesiti
udaljenosti od mjesta sjedenja, zatim
pritisnite .
2 Odaberite "Dist".
3 Podesite udaljenost odabranog zvučnika, zatim pritisnite .
Udaljenost možete podesiti između 1 m
0 cm do 10 m 0 cm u koracima od 10 cm.
Savjet
Možete podesiti udaljenost u koracima od 1 cm
ako ste izveli automatsko kalibriranje i spremili
rezultat mjerenja.
Napomene
➆ Ovisno o podešenju konfiguracije zvučnika, neki
parametri možda neće biti dostupni.
➆ Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
Za podešavanje veličine svakog
zvučnika
Možete podesiti veličinu svakog zvučnika
(prednji lijevi/desni, prednji gornji lijevi/
desni, središnji, lijevi/desni surround, stražnji
lijevi/desni surround).
1 Odaberite zvučnik čiju veličinu želite
podesiti, zatim pritisnite .
2 Odaberite "Size".
3 Podesite veličinu odabranog zvučnika,
zatim pritisnite .
➆ Large: Ako spojite velike zvučnike
koji će učinkovito reproducirati niske
frekvencije (basove), odaberite "Large".
Inače odaberite "Large".
➆ Small: Ako je zvuk izobličen ili ako pri
uporabi višekanalnog surround zvuka
nedostaju surround efekti, odaberite
"Small" za uključenje preusmjeravanja i
izlaz niskih frekvencija svakog kanala sa
subwoofera ili drugih "Large" zvučnika.
Napomena
Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
Savjeti
x Crossover Freq (frekvencija
skretnice zvučnika)
Omogućuje podešavanje frekvencije skretnice
za basove kod zvučnika čija je veličina podešena u izborniku Speaker Settings na "Small".
Izmjerena frekvencija skretnice se podešava za
svaki zvučnik nakon automatskog kalibriranja.
1 Odaberite zvučnik koji želite podesiti,
zatim pritisnite .
2 Podesite vrijednost, zatim pritisnite .
x Test Tone
U izborniku "Test Tone" možete odabrati
vrstu ispitnog tona.
Savjeti
➆ Za podešavanje glasnoće za sve zvučnike odjednom, pritisnite MASTER VOL +/– ili  +/–.
Možete također koristiti MASTER VOLUME na
prijemniku.
➆ Vrijednosti tijekom podešavanja su prikazane na
TV zaslonu.
Za izlaz ispitnog tona iz svakog
zvučnika
Možete reproducirati ispitni ton iz svih zvučnika redom.
1 Odaberite "Test Tone", zatim pritisnite
 ili b.
2 Podesite parametar, zatim pritisnite .
➆ OFF
➆ AUTO: Ispitni ton se čuje redom iz
svakog zvučnika.
➆ FL, CNT, FR, SR, SB*, SBR, SBL,
SL, LH, RH, SW: Možete odabrati iz
kojih zvučnika će se čuti ispitni ton.
* "SB" se prikazuje ako ste spojili samo jedan
stražnji surround zvučnik.
3 Podesite razinu zvučnika, zatim pritisnite .
nastavlja se
93 HR
Podešavanje postavki
➆ "Large" ili "Small" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
"odrezati" duboke frekvencije tom kanalu. Ako
su duboke frekvencije za taj kanal odrezane,
sklop za preusmjeravanje šalje bas frekvencije na
subwoofer ili na druge "Large" zvučnike.
Međutim, kako duboke frekvencije nose određenu
količinu usmjerenja, bolje je ne rezati bas frekvencije. Čak i ako koristite male zvučnike, podesite
ih na "Large" ako želite izlaz niskih frekvencija sa
tog zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz
tog zvučnika, podesite ga na "Small".
Ako je ukupni dojam zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "Large". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti
ekvilizator.
➆ Na stražnje surround zvučnike će se primjenjivati
isto podešenje kao za surround zvučnike.
➆ Kad su prednji zvučnici podešeni na "Small", središnji, surround i prednji gornji zvučnici također
se automatski podešavaju na "Small".
➆ Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici se
automatski podese na "Large".
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
➆ Možda nisu čvrsto spojeni zvučnički kabeli.
Provjerite jesu li dobro spojeni te da se ne
mogu izvući laganim povlačenjem.
➆ Kabeli zvučnika su možda u kratkom spoju.
➆ Provjerite da ne koristite funkciju PARTY
STREAMING (str. 77).
Kad se ispitni ton čuje iz
zvučnika različitih od onih koji
su prikazani na TV zaslonu
Nije pravilno podešen raspored zvučnika.
Raspored zvučnika treba biti u skladu sa
spojenim zvučnicima.
x D.Range Comp (kompresija
dinamičkog raspona)
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna
ako želite kasno noću gledati filmove uz
smanjenu glasnoću. Kompresija dinamičkog
raspona moguća je samo za Dolby Digital
izvore.
➆ MAX: Dinamički raspon se jako
komprimira.
➆ STD: Kompresija dinamičkog raspona u
skladu s namjerama snimatelja zvuka.
➆ AUTO: Dinamički raspon se komprimira
automatski.
➆ OFF: Dinamički raspon se ne komprimira.
Savjeti
➆ Funkcija kompresije dinamičkog raspona omogućuje komprimiranje dinamičkog raspona zvučnog
zapisa na temelju informacija o dinamičkom
rasponu koje sadrži Dolby Digital signal.
➆ "STD" je standardna postavka, ali ona omogućuje
samo malu kompresiju. Zato se preporučuje
postavka "MAX". Time se značajno komprimira
dinamički raspon i time omogućuje gledanje
filmova kasno noću uz smanjenu glasnoću. Za
razliku od analognih načina ograničavanja, stupanj
ograničenja je već unaprijed određen i omogućuje
vrlo prirodnu kompresiju.
94 HR
x Distance Unit
Omogućuje odabir mjerne jedinice za podešavanje udaljenosti.
➆ FEET: Udaljenost je prikazana u stopama.
➆ METER: Udaljenost je prikazana u metrima.
Izbornik Surround
Settings
U izborniku "Sound Field Setup" možete
odabrati zvučni ugođaj i podesiti razinu
efekta i sl.
Za detalje o zvučnom efektu pogledajte
"Uživanje u surround zvuku" (str. 64).
Napomena
Opcije koje se mogu podesiti u svakom izborniku
ovise o zvučnom ugođaju.
Podešavanje razine efekta za
HD-D.C.S.
1 Odaberite "HD-D.C.S." i zatim pritisnite
 ili b.
2 Odaberite željenu vrstu efekta, zatim
pritisnite .
HD-D.C.S. se dijeli na tri različita efekta:
Theater, Dynamic i Studio. Svaki od njih
karakteriziraju različite refleksije i jeke te su
optimizirani za usklađivanje s prostorijom,
ukusom i raspoloženjem slušatelja.
➆ Dynamic: Želite li u potpunosti uživati
u zvučnim efektima, kao u kinodvorani?
Efekt Dynamic naglašava odbijanje
zvuka. Bez HD-D.C.S.-a se u mnogim
prostorijama do neke mjere čuje jeka, ali
zvuku nedostaje prostornosti. Ovaj efekt
akustički "otvara" takve vrste prostorija,
a rezultat je prostoran i dinamičan zvuk
nalik onome u snimateljskom studiju.
➆ Theater: Efekt Theater (ujedno i
standardna postavka) kombinira jeku i
odbijanje zvuka kako bi se postigle zvučne
karakteristike poput onih u snimateljskom
studiju. Osim toga kod ovog se efekta
miješaju frekvencijske karakteristike
kakve često nalazimo u snimateljskim
studijima i kinodvoranama. Idealan je za
gledanje filmova u prostoriji za slušanje
s manje odbijanja zvuka.
➆ Studio: Postavka Studio minimalno
koristi efekte, i dalje pružajući izvrsno
kinematografsko iskustvo. Ovaj efekt
omogućava precizan zvuk, kao kod
originalne snimke.
Izbornik EQ Settings
Sljedeće parametre možete upotrijebiti za
podešavanje kvalitete tona (razina basova/
visokih tonova) prednjih zvučnika.
➆ Basovi
➆ Visoki tonovi
Basovi
Visoki tonovi
Razina
(dB)
Frekvencija
(Hz)
Napomena
Audio signal možete podesiti po želji.
x D.L.L. (Digital Legato Linear)
Funkcija D.L.L. je Sonyjeva tehnologija koja
omogućuje reproduciranje digitalnih audiosignala loše kvalitete i analognih audiosignala
kao zvuka visoke kvalitete.
➆ AUTO 1: Ova funkcija dostupna je za audio
formate koji komprimiranjem gube na
kvaliteti i analogne audiosignale.
➆ AUTO 2: Ova funkcija dostupna je za
Linear PCM signale, kao i audio formate
koji komprimiranjem gube na kvaliteti i
analogne audiosignale.
➆ OFF
Napomena
Ova funkcija radi kad je odabrano "2CH ST.",
"A.F.D. AUTO", "MULTI ST." ili "HP 2CH". Ipak,
funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Kod prijema Linear PCM signala s frekvencijom
uzorkovanja drugačijom od 44,1 kHz.
– Kod prijema Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio ili DTS-HD High Resolution Audio signala.
x A/V Sync (Sinkronizacija audio i
video izlaza)
Omogućuje podešavanje vremena kašnjenja
zvuka kako bi se smanjila razlika između
prikaza slike i zvuka.
➆ HDMI AUTO: Odgoda između audio izlaza
i video prikaza za zaslon spojen putem
HDMI kabela podesit će se automatski na
osnovi informacija s TV prijemnika. Ova
značajka dostupna je samo ako zaslon
podržava funkciju A/V Sync.
➆ 0 ms – 300 ms: Kašnjenje možete podesiti
od 0 ms do 300 ms u koracima po 10 ms.
nastavlja se
95 HR
Podešavanje postavki
Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
Izbornik Audio Settings
Napomene
➆ Ova funkcija je korisna kad upotrebljavate veliki
LCD ili plazma monitor ili projektor.
➆ Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
x Dual Mono (Odabir jezika
digitalnog prijema)
Omogućava odabir željenog jezika kod dvojezičnih prijenosa. Funkcija je dostupna samo
za Dolby Digital izvore.
➆ MAIN/SUB: Zvuk glavnog jezika emitira
se preko prednjeg lijevog zvučnika i istovremeno se čuje zvuk pomoćnog jezika
preko prednjeg desnog zvučnika.
➆ MAIN: Čuje se zvuk glavnog jezika.
➆ SUB: Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
96 HR
Izbornik Video Settings
Možete podešavati videosignal.
x Resolution (Konvertiranje videosignala)
Omogućuje vam konvertiranje razlučivosti ulaznih analognih videosignala.
Parametar za
"Resolution"
➆ DIRECT
Izlaz iz
Ulaz iz
HDMI TV OUT
priključnica
COMPONENT VIDEO IN
priključnice
za)
a
–
VIDEO IN priključnice
za)
–
a
zb)
zb)
za)
zb)
zb)
➆ AUTO (CVBS) COMPONENT VIDEO IN
(standardna
priključnice
postavka)
VIDEO IN priključnice
➆ 480/576i
➆ 480/576p
➆ 720p
➆ 1080i
➆ 1080p
COMPONENT MONITOR VIDEO
VIDEO MONITOR OUT priključnica
OUT priključnice
COMPONENT VIDEO IN
priključnice
zc)
z
z
VIDEO IN priključnice
zc)
z
z
COMPONENT VIDEO IN
priključnice
z
z
–
VIDEO IN priključnice
z
z
a
COMPONENT VIDEO IN
priključnice
z
zd)
–
VIDEO IN priključnice
z
zd)
a
COMPONENT VIDEO IN
priključnice
z
a
–
VIDEO IN priključnice
z
–
a
a) Razlučivost
se podešava automatski, ovisno o
spojenom monitoru.
b) Kad je TV spojen na priključnice koje nisu HDMI
priključnice, izlaze 480i/576i signali.
c) 480p/576p signali izlaze čak i ako je podešeno
480i/576i.
d) Videosignali bez zaštite protiv kopiranja izlaze
prema podešenju u izborniku. Videosignali sa
zaštitom protiv kopiranja izlaze kao 480p/576p.
Napomene
➆ Videosignali ne izlaze iz priključnica
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT ili
MONITOR VIDEO OUT kad je monitor i sl.
uređaj spojen na HDMI TV OUT priključnicu.
➆ Ako u izborniku "Resolution" odaberete razlučivost
koju spojeni TV ne podržava, slike s TV-a se ne
mogu reproducirati pravilno.
➆ Konvertirani HDMI izlazni signali ne podržavaju
x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color (Deep Colour)
i 3D sliku.
97 HR
Podešavanje postavki
z : Videosignali se konvertiraju i šalju kroz videokonverter.
a : Šalje se vrsta signala istovjetna ulaznom signalu. Videosignali se ne konvertiraju.
– : Videosignali se ne šalju.
Napomene
Izbornik HDMI Settings
Možete po potrebi podesiti postavke za komponente spojene na HDMI priključnicu.
x Ctrl for HDMI (Upravljanje za
HDMI)
Omogućuje uključivanje ili isključivanje funkcije Control for HDMI. Za detalje pogledajte
"Priprema za "BRAVIA" Sync" (str. 82).
➆ ON
➆ OFF
Napomena
Kad podesite "Ctrl for HDMI" na "ON", može se
automatski promijeniti "Audio Out".
x Pass Through
Omogućuje emitiranje HDMI signala na TV
čak i kada je prijemnik u stanju mirovanja.
➆ ON: Kada je u stanju mirovanja, prijemnik
neprestano emitira HDMI signale s vlastite
HDMI TV OUT priključnice.
➆ AUTO: Kada je TV uključen dok je prijemnik u stanju mirovanja, prijemnik neprestano
emitira HDMI signale s vlastite HDMI TV
OUT priključnice. Sony preporučuje ovu
postavku ako koristite Sony TV koji je kompatibilan sa značajkom "BRAVIA" Sync. Ova
postavka štedi energiju u modu mirovanja u
usporedbi s postavkom "ON".
➆ OFF: Prijemnik ne emitira HDMI signale
ako je u stanju mirovanja. Uključite prijemnik kako biste na TV-u uživali u izvoru
spojene komponente. Ova postavka štedi
energiju u modu mirovanja u usporedbi s
postavkom "ON".
➆ Ova funkcija nije dostupna ako je "CTRL for
HDMI" podešeno na "OFF".
➆ Ako je odabrano "AUTO", možda će malo potrajati prije nego slika i zvuk budu emitirani na TV,
nego kada je odabrano "ON".
➆ Kad je prijemnik u pripravnom stanju, pojavit će
se indikator "A. STANDBY" ako je opcija "Pass
Through" podešena na "AUTO" ili na "ON". Ipak,
indikator "A. STANDBY" nestaje ako je opcija
"Pass Through" podešena na "AUTO" i nisu
detektirani nikakvi signali.
x Audio Out
Omogućuje podešavanje HDMI audio signala
s komponente za reprodukciju spojene na
prijemnik putem priključnice HDMI.
➆ AMP: HDMI audio signali iz uređaja za
reprodukciju se čuju samo iz zvučnika spojenih na ovaj prijemnik. Višekanalni zvuk
se može reproducirati u izvornom obliku.
Napomena
Audio signali se ne reproduciraju kroz zvučnike
TV-a kad je "Audio Out" podešen na "AMP".
➆ TV+AMP: Zvuk se reproducira iz zvučnika
TV-a i zvučnika spojenih na prijemnik.
Napomene
➆ Kvaliteta zvuka s uređaja za reprodukciju ovisi
o kvaliteti zvuka TV-a, primjerice o broju kanala
te frekvenciji uzorkovanja i sl. Kad TV ima
stereo zvučnike, zvuk iz prijemnika je također
stereo kao kod TV-a čak i kad je izvorni zvuk
višekanalni.
➆ Kad prijemnik spojite na komponentu za prikaz
slike (projektor i sl.), možda neće biti izlaza
zvuka iz prijemnika. Tada odaberite "AMP".
➆ Kad odaberete ulazni signal kojem ste pridijelili
HDMI ulaz, zvuk se ne čuje iz TV-a.
x HDMI Assign
Omogućuje pridjeljivanje ulaznih HDMI priključnica. Za detalje pogledajte "Imenovanje
HDMI ulaza" (str. 87).
98 HR
Izbornik Network Settings
Možete podesiti postavke mreže. Izbornik
Network Settings je dostupan samo kad je
odabrana funkcija Home Network ili Music
Service.
x Settings
Omogućuje vam podešavanje postavki mreže.
Automatsko podešavanje
mrežnih postavki
Moguće je automatsko podešavanje mrežnih
postavki. Za detalje pogledajte "Konfiguriranje
mrežnih postavki prijemnika" (str. 43).
Ručno podešavanje IP adrese
1 Odaberite "Settings" i zatim pritisnite
.
2 Odaberite "Manual" i zatim pritisnite .
Na zaslonu TV-a prikazuje se prozor za
unos IP adrese.
3 Pritisnite SHIFT i zatim brojčanim
tipkama unesite vrijednost za "IP
Address".
4 Pritisnite .
5 Ponovite korake 3 i 4 kako biste unijeli
6 Odaberite "Do Not Use" i zatim pritisnite .
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik za
potvrdu.
1 Odaberite "Use" u koraku 6 u "Ručno
podešavanje IP adrese" (str. 99) ili
koraku 7 u "Konfiguriranje mrežnih
postavki prijemnika" (str. 43), zatim
pritisnite .
Na zaslonu TV-a prikazuje se prozor za
unos proxy adrese.
2 Pritisnite SHIFT i zatim brojčanim/
slovnim tipkama unesite vrijednost za
"Proxy Address".
3 Pritisnite .
4 Ponovite korake 2 do 3 kako biste
unijeli vrijednost za "Port Number".
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik za
potvrdu.
5 Odaberite "OK" i zatim pritisnite .
x Information
Možete provjeriti informacije o mreži.
Provjera informacija o mreži
1 Odaberite "Information" i zatim pritisnite .
2 Odaberite postavku koju želite provjeriti, zatim pritisnite .
Na TV zaslonu se prikazuje trenutačno
podešenje postavke.
Možete provjeriti podešenja* za
"Connection", "IP Settings", "IP Address",
"Subnet Mask", "Default Gateway", "DNS
Settings", "Primary DNS", "Secondary
DNS", "Proxy Settings", "Proxy Address",
"Port Number" i "MAC Address".
* Postavke pri podešavanju razlikuju se ovisno
o mrežnom okruženju.
7 Odaberite "OK" i zatim pritisnite .
nastavlja se
99 HR
Podešavanje postavki
masku podmreže (Subnet Mask),
adresu pristupnika (Default Gateway),
primarni DNS (Primary DNS) i sekundarni DNS (Secondary DNS).
Na zaslonu TV-a prikazuje se izbornik
postavki Proxy poslužitelja.
Ručno podešavanje Proxy
poslužitelja
x PARTY STREAMING
Prijemnik možete podesiti za korištenje
funkcije PARTY STREAMING.
1 Odaberite "PARTY STREAMING",
zatim pritisnite .
2 Odaberite "On" ili "Off" i zatim pritisnite .
➆ On: Ostali uređaji na kućnoj mreži mogu
detektirati prijemnik. Prijemnik može
pokrenuti ili zatvoriti PARTY, te se
pridružiti ili napustiti PARTY.
➆ Off: Ostali uređaji na kućnoj mreži mogu
detektirati prijemnik. Međutim, prijemnik
ne može pokrenuti ili zatvoriti PARTY i
ne može se pridružiti ili napustiti PARTY.
x Access Settings
Možete podesiti zabranu ili dozvolu pristupa
za uređaje koji se nalaze u popisu uređaja.
Podešavanje dozvole za
automatski pristup
1 Odaberite "Access Settings" i zatim
pritisnite .
2 Odaberite "Auto Access" i zatim
pritisnite .
3 Odaberite "Allow" ili "Not Allow" i
zatim pritisnite .
➆ Allow: Svi uređaji na kućnoj mreži mogu
pristupiti ovom prijemniku.
Ovaj prijemnik može pokrenuti PARTY
kao uređaj domaćin i pridružiti se
PARTYJU kao uređaj gost ako je
potrebno.
➆ Not Allow: Prijemnik ograničava
pristup novom uređaju koji pokušava
pristupiti prijemniku.
Kad spajate novi uređaj na kućnu mrežu,
dodajte ga u popis uređaja i podesite
dozvolu za pristup (str. 100).
Napomena
U popis uređaja možete dodati najviše 20 uređaja.
Ako je već registrirano 20 uređaja, prikaže se "Device
Full" i novi uređaj ne može se dodati u popis. U tom
slučaju izbrišite nepotrebne uređaje iz popisa (str. 100).
100 HR
Dodavanje uređaja u popis
uređaja
1 Odaberite "Access Settings" i zatim
pritisnite .
2 Odaberite "Control Device" i zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu se prikazuje popis uređaja.
3 Odaberite "Add Device" i zatim pritisnite .
4 Odaberite željeni uređaj, zatim pritisnite
.
Odabrani uređaj dodaje se u popis uređaja.
Za detalje o podešavanju dozvole pristupa,
pogledajte "Podešavanje dozvole pristupa
za uređaje" (str. 100).
Podešavanje dozvole pristupa
za uređaje
Možete podesiti dozvolu pristupa za svaki
uređaj u popisu uređaja. Na kućnoj mreži prepoznaju se samo uređaji za koje je podešena
opcija "Allow".
1 Odaberite "Access Settings" i zatim
pritisnite .
2 Odaberite "Control Device" i zatim
pritisnite .
Na TV zaslonu se prikazuje popis registriranih uređaja.
3 Odaberite željeni uređaj, zatim pritisnite
.
4 Odaberite "Access" i zatim pritisnite .
5 Odaberite "Allow" ili "Not Allow" i
zatim pritisnite .
Brisanje uređaja iz popisa
Odaberite "Delete" u koraku 4 i zatim pritisnite .
Odaberite "OK" u prikazu za potvrdu i pritisnite .
x Media Remote Device
Registration
Omogućuje vam registriranje Media Remote
uređaja.
Registriranje Media Remote
uređaja
1 Odaberite "Media Remote Device
Registration" i zatim pritisnite .
2 Odaberite "Start Registration" i zatim
pritisnite .
Prijemnik počne tražiti Media Remote
uređaj koji je spreman za registraciju.
Međutim, prijemnik će zatvoriti funkciju
registracije ako ne pronađe nijedan uređaj
unutar 30 sekundi.
Kad prijemnik pronađe Media Remote
uređaj, na zaslonu TV-a prikaže se
"Connecting".
3 Odaberite "Finish" i zatim pritisnite .
Isključenje registracije
Odaberite "Cancel" u koraku 2 i zatim pritisnite .
Napomena
U popis uređaja možete dodati najviše 5 Media
Remote uređaja. Ako je već registrirano 5 uređaja,
prikaže se "Device Full" i novi uređaj ne može se
dodati u popis. U tom slučaju izbrišite nepotrebne
uređaje iz popisa (str. 100).
x Registered Media Remote
Devices
Omogućuje vam provjeru popisa registriranih
Media Remote uređaja. Prijemnikom mogu
upravljati samo registrirani uređaji.
Devices" i zatim pritisnite .
Na TV zaslonu se prikazuje popis registriranih Media Remote uređaja.
2 Odaberite uređaj koji želite izbrisati,
zatim pritisnite .
3 Odaberite "Delete" i zatim pritisnite .
4 Odaberite "OK" i zatim pritisnite .
Odabrani uređaj se briše iz popisa uređaja.
Omogućuje vam dodjeljivanje imena s do 30
znakova prijemniku kako bi ga lako prepoznali
drugi uređaji u kućnoj mreži.
Dodjeljivanje naziva uređaja
1 Odaberite "Device Name" i pritisnite .
2 Pritisnite  za odabir sadašnjeg
naziva uređaja.
3 Pritisnite SHIFT i zatim brojčanim/
slovnim tipkama unesite naziv uređaja.
4 Pritisnite .
Savjet
Standardni naziv uređaja je "STR-DN1020".
x Network Standby
Kad je "Network Standby" podešen na "On",
prijemnik se bilo kad može spojiti na mrežu i
njime se može upravljati putem mreže.
1 Odaberite "Network Standby", zatim
pritisnite .
2 Odaberite "Off" ili "On" i pritisnite .
➆ Off: Mrežna funkcija isključi se kad je
prijemnik u pripravnom stanju. Prijemniku treba više vremena za nastavak rada
pri ponovnom uključenju.
➆ On: Mrežna funkcija radi čak kad je
prijemnik u pripravnom stanju i on nastavlja raditi kad se upravlja mrežno.
Napomena
Kad je prijemnik u pripravnom stanju, pojavit će se
na pokazivaču indikator "Network Standby" ako je
opcija "S-AIR Standby" podešena na "On".
x Software Update
Možete ažurirati softver prijemnika.
Pogledajte "Ažuriranje softvera" (str. 78).
Provjera verzije softvera
1 Odaberite "Software Update" i zatim
pritisnite .
2 Odaberite "Version" i zatim pritisnite .
Na TV zaslonu se prikazuje verzija softvera.
101 HR
Podešavanje postavki
Brisanje registriranih Media
Remote uređaja iz popisa
uređaja
1 Odaberite "Registered Media Remote
x Device Name
Izbornik System Settings
Možete prilagoditi postavke prijemnika.
x Auto Standby
Omogućuje vam podešavanje prijemnika
da se automatski uključi u pripravno stanje
ukoliko ne vršite operacije na njemu ili ako
ne prima nikakav signal.
➆ ON: Uključuje pripravno stanje nakon
otprilike 30 minuta.
➆ OFF: Ne uključuje pripravno stanje.
Upravljanje bez spajanja
na TV
Ovim prijemnikom možete upravljati i putem
pokazivača, čak i ako nije povezan s TV
prijemnikom.
AMP
Napomene
➆ Ta funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Odabran je ulaz "FM TUNER", "AM TUNER",
"SIRIUS", "HOME NETWORK" ili "MUSIC
SERVICES".
– Koristi se funkcija PARTY STREAMING.
– Ažurira se softver prijemnika.
➆ Ako koristite Auto Standby i Sleep Timer mod u
isto vrijeme, Sleep Timer ima prednost.
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MENU
102 HR
Uporaba izbornika na
pokazivaču
Pritisnite GUI MODE više puta za
odabir "GUI OFF".
Na prijemniku se podešava mod pokazivača.
1
2
3
Pritisnite AMP.
4
Više puta pritisnite V/v za odabir
parametra koji želite podesiti,
a zatim pritisnite  ili b.
5
Više puta pritisnite V/v za odabir željenog podešenja, zatim
pritisnite .
Pritisnite MENU.
Više puta pritisnite V/v za odabir željenog izbornika, zatim
pritisnite  ili b.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite B ili RETURN/EXIT O.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Napomena
Podešavanje postavki
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da nisu raspoloživi ili ih
nije moguće mijenjati.
103 HR
Pregled izbornika
U izbornicima su raspoložive sljedeće opcije. Za detalje o rukovanju izbornicima pogledajte
str. 103.
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Postavke za
automatsko
kalibriranje
[<AUTO CAL>]
Automatska kalibracija (standardna)
[STANDARD]
ENGINEER
Automatska kalibracija (prilagođena) FULL FLAT, ENGINEER,
[CUSTOM]
FRONT REF, OFF
FULL FLAT
Ispitni tonb)
[TEST TONE]
OFF
Podešavanje
razine
[<LEVEL>]
Postavke
zvučnika
[<SPEAKER>]
104 HR
Postavke
OFF, FIX xxxc),
AUTO xxxc)
Tvorničko
podešenje
Glasnoća prednjeg lijevog zvučnikab) FL –10.0 dB do FL +10.0 dB
[FL LEVEL]
(povećanja od 0,5 dB )
FL 0 dB
Glasnoća prednjeg desnog zvučnikab) FR –10.0 dB do FR +10.0 dB
[FR LEVEL]
(povećanja od 0,5 dB)
FR 0 dB
Glasnoća središnjeg zvučnikab)
[CNT LEVEL]
CNT 0 dB
CNT - 10.0 dB do CNT +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
Glasnoća lijevog surround zvučnikab) SL –10.0 dB do SL +10.0 dB
[SL LEVEL]
(povećanja od 0,5 dB)
SL 0 dB
Glasnoća desnog surround zvučnikab) SR –10.0 dB do SR +10.0 dB
[SR LEVEL]
(povećanja od 0,5 dB)
SR 0 dB
Glasnoća stražnjeg surround
zvučnikab)
[SB LEVEL]
SB 0 dB
SB –10.0 dB do SB +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
Glasnoća stražnjeg lijevog surround SBL –10.0 dB do SBL +10.0 dB
zvučnikab)
(povećanja od 0,5 dB)
[SBL LEVEL]
SBL 0 dB
Glasnoća stražnjeg desnog surround SBR –10.0 dB do SBR +10.0 dB
zvučnikab)
(povećanja od 0,5 dB)
[SBR LEVEL]
SBR 0 dB
Glasnoća prednjeg gornjeg lijevog
zvučnikab)
[LH LEVEL]
LH –10.0 dB do LH +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
LH 0 dB
Glasnoća prednjeg gornjeg desnog
zvučnikab)
[RH LEVEL]
RH –10.0 dB do RH +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
RH 0 dB
Glasnoća subwooferab)
[SW LEVEL]
SW –10.0 dB do SW +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SW 0 dB
Kompresija dinamičkog raspona
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. AUTO, COMP. OFF
COMP. AUTO
Konfiguracija zvučnika
[SP PATTERN]
5/2.1 do 2/0
(20 konfiguracija)
3/4.1
Veličina prednjih zvučnikab)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina središnjeg zvučnikab)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Postavke
Tvorničko
podešenje
Veličina surround zvučnikab)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina prednjih gornjih zvučnikab) LARGE, SMALL
[FH SIZE]
LARGE
Dodjeljivanje stražnjih surround
zvučnikad)
[SB ASSIGN]
OFF
SPK B, BI-AMP, OFF
Udaljenost prednjeg lijevog zvučnikab) FL 1.00 m do FL 10.00 m
[FL DIST.]
(korak 0,1 m)e)
FL 3.00 m
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikab)
[FR DIST.]
FR 1.00 m do FR 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
FR 3.00 m
Udaljenost središnjeg zvučnikab)
[CNT DIST.]
CNT 1.00 m do CNT 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
CNT 3.00 m
Udaljenost lijevog surround
zvučnikab)
[SL DIST.]
SL 1.00 m do SL 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SL 3.00 m
Udaljenost desnog surround
zvučnikab)
[SR DIST.]
SR 1.00 m do SR 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SR 3.00 m
Udaljenost stražnjeg surround
zvučnikab)
[SB DIST.]
SB 1.00 m do SB 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SB 3.00 m
Udaljenost stražnjeg lijevog
surround zvučnikab)
[SBL DIST.]
SBL 1.00 m do SBL 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SBL 3.00 m
Udaljenost stražnjeg desnog
surround zvučnikab)
[SBR DIST.]
SBR 1.00 m do SBR 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SBR 3.00 m
LH 3.00 m
Udaljenost prednjeg gornjeg desnog RH 1.00 m do RH 10.00 m
zvučnikab)
(korak 0,1 m)e)
[RH DIST.]
RH 3.00 m
Udaljenost subwooferab)
[SW DIST.]
SW 1.00 m do SW 10.00 m
(korak 0,1 m)e)
SW 3.00 m
Jedinica za udaljenost
[DIST. UNIT]
FEET, METER
METERf)
Frekvencija skretnice prednjih
zvučnikag)
[FRT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(korak 10 Hz)
Frekvencija skretnice središnjeg
zvučnikag)
[CNT CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz CROSS 120 Hz
(korak 10 Hz)
nastavlja se
105 HR
Podešavanje postavki
Udaljenost prednjeg gornjeg lijevog LH 1.00 m do LH 10.00 m
zvučnikab)
(korak 0,1 m)e)
[LH DIST.]
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Postavke
Tvorničko
podešenje
Frekvencija skretnice surround
zvučnikag)
[SUR CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(korak 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Frekvencija skretnice prednjih
gornjih zvučnikag)
[FH CROSS]
CROSS 40 Hz do CROSS 200 Hz
(korak 10 Hz)
CROSS 120 Hz
Postavke
Razina efektah)
za surround
[EFFECT]
[<SURROUND>]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
EQ postavke
[<EQ>]
Razina basova prednjih zvučnika
[BASS]
BASS –10 dB do BASS +10 dB
(povećanja od 1 dB)
BASS 0 dB
Razina visokih tonova prednjih
zvučnika
[TREBLE]
TREBLE –10 dB do TREBLE +10 dB TREBLE 0 dB
(povećanja od 1 dB)
Postavke za tuner Mod prijema FM postaja
[<TUNER>]
[FM MODE]
Imenovanje pohranjenih postaja
[NAME IN]
STEREO, MONO
Za detalje pogledajte "Imenovanje
pohranjenih postaja (Name Input)"
(str. 57).
Roditeljsko ograničenje za Siriusi) LOCK ON, LOCK OFF
[PARENTAL]
Audio postavke
[<AUDIO>]
STEREO
LOCK OFF
Uređivanje zaporke za Siriusi)
[CODE EDIT]
Za detalje pogledajte "Ograničavanje 0000
pristupa određenim kanalima
(Parental Lock)" (str. 61).
Usmjerenost antene za Siriusi)
[SR ANT AIM]
Za detalje pogledajte "Provjera
uvjeta prijema (Antenna Aiming)"
(str. 59).
Sirius radio IDi)
[SIRIUS ID]
Za detalje pogledajte "Provjera ID
broja" (str. 59).
Digital Legato Linear [D.L.L.]
D.L.L. OFF, D.L.L. AUTO1,
D.L.L. AUTO2
D.L.L. AUTO1
Sinkronizacija audio i video izlaza HDMI AUTO, 0 ms do 300 ms
[A/V SYNC]
(korak od 10 ms)
0 ms
Odabir jezika digitalnog prijema
[DUAL MONO]
MAIN
MAIN/SUB, MAIN, SUB
Dodjeljivanje digitalnog audio ulaza Detalje pogledajte u "Reprodukcija
[A. ASSIGN]
zvuka/slike iz drugih ulaza (Input
Assign)" (str. 86).
Video postavke
[<VIDEO>]
106 HR
Razlučivost
[RESOLUTION]
DIRECT, AUTO, 480/576i,
480/576p, 720p, 1080i, 1080p
Dodjeljivanje video ulaza
[V. ASSIGN]
Detalje pogledajte u "Reprodukcija
zvuka/slike iz drugih ulaza (Input
Assign)" (str. 86).
AUTO
Izbornik
[Prikaz]
Parametri
[Prikaz]
Postavke
Tvorničko
podešenje
HDMI postavke
[<HDMI>]
Upravljanje za HDMI
[CTRL: HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Propusnost
[PASS THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Audio izlaz
[AUDIO OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Dodjeljivanje HDMI ulaza
[H. ASSIGN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
HDMI ulaza" (str. 87).
Automatsko pripravno stanje
[AUTO STBY]
STBY ON, STBY OFF
Imenovanje ulaza
[NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza (Name Input)" (str. 48).
Postavke sustava
[<SYSTEM>]
STBY ON
a) Ovaj
parametar možete odabrati samo ako ste proveli automatsko kalibriranje.
o podešenju konfiguracije zvučnika, neki parametri ili postavke možda neće biti dostupni.
c) xxx predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
d) Taj parametar možete odabrati samo ako "SP PATTERN" nije podešeno na konfiguraciju sa stražnjim surround
zvučnicima ili prednjim gornjim zvučnicima (str. 37).
e) Možete podesiti samo udaljenost u koracima od 1 cm ako ste izveli automatsko kalibriranje i spremili rezultat
mjerenja.
f) "FEET" za američke i kanadske modele.
g) Taj parametar možete odabrati samo kad je zvučnik podešen na "SMALL".
h) Taj parametar možete odabrati samo ako je podešen zvučni ugođaj "HD-D.C.S.".
i) Taj parametar je dostupan samo za američki i kanadski model. Taj parametar možete odabrati samo ako je
spojen SiriusConnect Home prijemnik na priključnicu SIRIUS na AV prijemniku.
b) Ovisno
Podešavanje postavki
nastavlja se
107 HR
Pregled informacija na
pokazivaču
Na pokazivaču se prikazuju razne informacije
o statusu prijemnika, npr. o zvučnom ugođaju.
1 Odaberite ulaz za koji želite provjeriti
informacije.
2 Pritisnite AMP i zatim više puta pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom na DISPLAY, prikaz se
mijenja na sljedeći način.
Indeksni naziv ulaza* t Odabrani ulaz
t Trenutni zvučni ugođaj t Razina
glasnoće t Podaci o signalu**
Pri slušanju FM/AM radiopostaja
Naziv pohranjene postaje* t Frekvencija
t Trenutni zvučni ugođaj t Razina
glasnoće
Kad je ugođen kanal s usluge
SIRIUS
(samo američki i kanadski model)
Naziv kanala t Broj kanala t Naziv
kategorije t Ime izvođača/Značajka t
Naslov pjesme/programa t Ime
skladatelja t Jačina signala t Trenutačno
primijenjen zvučni ugođaj t Razina
glasnoće
Kod prijema RDS signala
(samo europski i australski model)
Program Service naziv ili naziv pohranjene
postaje* t Frekvencija, valno područje
i programski broj t Trenutni zvučni
ugođaj t Razina glasnoće
* Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste ga
dodijelili, za ulaz ili pohranjenu radiopostaju.
Indeksni naziv se ne prikazuje ako su uneseni
samo razmaci ili ako je jednak nazivu ulaza.
** Informacije o signalu se možda neće prikazivati.
Napomena
Kod nekih jezika možda neće biti prikazani određeni znakovi i oznake.
108 HR
Savjet
Prikaz ne možete promijeniti kad se na pokazivaču
prikazuje "GUI MODE". Pritisnite GUI MODE
više puta za odabir "GUI OFF".
Uporaba daljinskog upravljača
3
Ako postoji više kodova, pokušajte
unijeti bilo koji, u skladu s opremom,
uključujući TV prijemnik.
Pronađite odgovarajuće brojčane kodove
u tablicama na str. 110–113.
Programiranje daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač možete prilagoditi za rad s
komponentama spojenima na ovaj prijemnik.
Možete ga čak programirati za komponente
drugih proizvođača i Sony komponente kojima
inače ne može upravljati.
Prije početka uzmite u obzir sljedeće:
– Nije moguće promijeniti postavke tipaka
ulaza TUNER, USB, HOME NETWORK i
MUSIC SERVICES.
– Daljinski upravljač može upravljati samo
komponentama koje mogu primati infracrvene upravljačke signale.
Brojčanim tipkama unesite
brojčani kôd.
Napomena
Za tipku TV vrijede samo kodovi iznad 500.
4
Pritisnite ENT/MEM.
Nakon provjere brojčanog koda, tipka
RM SET UP zatrepće dvaput i daljinski
upravljač automatski izlazi iz moda
programiranja.
5
Ponovite korake 1 do 4 za programiranje drugih komponenti.
Napomena
RM
SET UP
SHIFT
Tipke
ulaza
AV ?/1
TV
Za poništenje programiranja
Brojčane
tipke
ENT/MEM
1
Pritisnite i zadržite RM SET UP
i zatim pritisnite AV ?/1.
Indikator RM SET UP trepće sporo.
Pritisnite tipku ulaza za komponentu koju želite programirati.
Primjerice, ako želite upravljati videorekorderom spojenim na VIDEO 1, pritisnite
VIDEO 1.
Svijetle indikatori RM SET UP i SHIFT.
Pritisnite RM SET UP u bilo kojem koraku.
Daljinski upravljač automatski izlazi iz funkcije programiranja.
Za aktivaciju ulaza nakon
programiranja
Pritisnite programiranu tipku kako biste aktivirali željeni ulaz.
Ako programiranje ne uspije,
provjerite sljedeće:
➆ Ako indikator RM SET UP ne svijetli u
koraku 1, baterije su slabe. Zamijenite obje
baterije.
➆ Ako pri unosu brojčanog koda indikator
RM SET UP trepće brzo 5 puta zaredom,
dogodila se greška. Ponovno počnite od
koraka 1.
109 HR
Uporaba daljinskog upravljača
2
Indikator RM SET UP se isključi kad pritisnete
brojčanu tipku.
Brojčani kodovi prema
komponentama i proizvođaču
komponente
Za upravljanje kasetofonom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
Upotrijebite brojčane kodove u sljedećim
tablicama za upravljanje komponentama drugih proizvođača i Sonyjevim komponentama
kojima ovaj daljinski upravljač inače ne može
upravljati. Pošto se signal kojeg komponenta
primi s daljinskog upravljača razlikuje ovisno
o modelu i godini proizvodnje, pojedine komponente mogu imati više od jednog brojčanog
koda. Ako ne uspijete programirati daljinski
upravljač pomoću jednog koda, pokušajte s
drugim.
Za upravljanje MD uređajem
Napomene
Proizvođač
Kod(ovi)
➆ Brojčani kodovi temelje se na najnovijim informacijama dostupnima za svakog proizvođača. Ipak,
postoji mogućnost da vaša komponenta neće
reagirati na neke ili sve kodove.
➆ Neke od tipaka ulaza na ovom daljinskom
upravljaču možda neće biti dostupne kod uporabe
određene komponente.
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Za upravljanje HDD rekorderom
Za upravljanje CD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
307, 308, 309
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
Za upravljanje Blu-ray uređajem/
rekorderom
KENWOOD
108, 109, 110
Proizvođač
Kod(ovi)
MAGNAVOX
111, 116
SONY
310, 311, 312
MARANTZ
116
PANASONIC
335
ONKYO
112, 113, 114
SAMSUNG
336
PANASONIC
115
LG
337
PHILIPS
116
PIONEER
117
Za upravljanje PSX uređajem
TECHNICS
115, 118, 119
Proizvođač
Kod(ovi)
YAMAHA
120, 121, 122
SONY
313, 314, 315
Za upravljanje DAT uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
203
PIONEER
219
110 HR
Za upravljanje DVD uređajem
Za upravljanje TV-om
Proizvođač
Kod(ovi)
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
401, 402, 403
SONY
501, 502
BROKSONIC
424
AIWA
501, 536, 539
DENON
405
AKAI
503
HITACHI
416
AOC
503
415, 423
CENTURION
566
MITSUBISHI
419
CORONADO
517
ORITRON
417
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
DAYTRON
517, 566
DAEWOO
504, 505, 506, 507,
515, 544
JVC
PANASONIC
406, 408, 425
PHILIPS
407
PIONEER
409, 410
FISHER
508, 545
RCA
414
FUNAI
548
SAMSUNG
416, 422
FUJITSU
528
TOSHIBA
404, 421
GOLDSTAR/LG
ZENITH
418, 420
503, 512, 515, 517,
534, 544, 556, 568
Za upravljanje DVD rekorderom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
401, 402, 403
Za upravljanje DVD/VCR
COMBO uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
411
Za upravljanje DVD/HDD
COMBO uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
401, 402, 403
GRUNDIG
511, 533, 534
HITACHI
503, 513, 514, 515,
517, 519, 544, 557,
571
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KMC
517
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518,
544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 544,
566, 568
NEC
503, 517, 520, 540,
544, 554, 566
NORDMENDE
530, 558
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
509, 524, 553, 559,
572
PHILIPS
515, 518, 557, 570,
571
PHILCO
503, 504, 514, 517,
518
PIONEER
509, 525, 526, 540,
551, 555
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
Uporaba daljinskog upravljača
ITT/NOKIA
nastavlja se
111 HR
Proizvođač
Kod(ovi)
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565,
567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529,
544
SAMSUNG
503, 515, 517, 531,
532, 534, 544, 556,
557, 562, 563, 566,
569
SAMPO
566
SABA
530, 537, 547, 549,
558
SANYO
508, 545, 546, 560,
567
SCOTT
503, 566
SEARS
503, 508, 510, 517,
518, 551
SHARP
517, 535, 550, 561,
565
SYLVANIA
503, 518, 566
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 539, 540, 541,
551
TELEFUNKEN
530, 537, 538, 547,
549, 558
TEKNIKA
517, 518, 567
WARDS
503, 517, 566
YORK
566
ZENITH
542, 543, 567
GE
503, 509, 510, 544
LOEWE
515, 534, 556
VIZIO
576, 577
Za upravljanje LD uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Za upravljanje Video CD
uređajem
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
605
112 HR
Za upravljanje videorekorderom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
701, 702, 703, 704,
705, 706
AIWA*
710, 750, 757, 758
BLAUPUNKT
740
EMERSON
750
FISHER
717, 720
GENERAL ELECTRIC 722, 730
(GE)
GOLDSTAR/LG
723, 753
HITACHI
722, 725, 729, 741
ITT/NOKIA
717
JVC
726, 727, 728, 736
MAGNAVOX
730, 731, 738
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
NEC
736
PANASONIC
729, 730, 737, 738,
739, 740
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731,
741, 747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 756
* Ako AIWA videorekorder ne radi čak i ako ste
unijeli kôd za AIWA, unesite kôd za Sony.
Za upravljanje satelitskim
prijemnikom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
801, 802, 803, 804,
824, 825, 865
AMSTRAD
845, 846
BskyB
862
Resetiranje daljinskog
upravljača
AV ?/1
?/1
GENERAL ELECTRIC 866
(GE)
GRUNDIG
859, 860
HUMAX
846, 847
THOMSON
857, 861, 864, 876
PACE
848, 849, 850, 852,
862, 863, 864
PANASONIC
818, 855
PHILIPS
856, 857, 858, 859,
860, 864, 874
NOKIA
851, 853, 854, 864
RCA/PROSCAN
866, 871
BITA/HITACHI
868
HUGHES
867
JVC/Echostar/Dish
Network
873
MITSUBISHI
872
SAMSUNG
875
TOSHIBA
869, 870
MASTER
VOL –/
2–
1
Za upravljanje kabelskim
prijemnikom
Kod(ovi)
SONY
821, 822, 823
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
PANASONIC
816, 826, 832, 833,
834, 835
PHILIPS
830, 831
PIONEER
828, 829
RCA
805
Indikator RM SET UP trepće 3 puta.
2
Otpustite sve tipke.
Izbrisan je cjelokupan sadržaj memorije
daljinskog upravljača (tj. svi programirani
podaci).
Uporaba daljinskog upravljača
Proizvođač
Dok držite MASTER VOL – ili
 –, pritisnite i zadržite ?/1 i
zatim pritisnite AV ?/1.
SCIENTIFIC ATLANTA 815, 816, 817, 844
TOCOM/PHILIPS
830, 831
ZENITH
826, 827
113 HR
O postavljanju
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe,
odnesite ga u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
➆ Prije uporabe prijemnika, provjerite je li
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad uređaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
stražnje strane uređaja.
➆ Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
➆ Ako duže vremena nećete koristiti uređaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
➆ (samo američki i kanadski modeli)
Jedan kontakt utikača je širi od drugog iz
sigurnosnih razloga i moći će ući u zidnu
utičnicu samo na jedan način. Ako utikač
ne možete umetnuti dokraja u utičnicu,
obratite se prodavaču.
➆ Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, do
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
114 HR
➆ Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako bi
spriječili stvaranje topline i time produžili
vijek trajanja prijemnika.
➆ Nemojte postavljati prijemnik u blizini
izvora topline, nemojte ga izlagati izravnom
utjecaju sunčevih zraka, jake prašine ili
mehaničkih udara.
➆ Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar uređaja.
➆ Nemojte postavljati prijemnik u blizinu uređaja poput TV-a, videouređaja ili kasetofona.
(Ako se prijemnik koristi zajedno s TV prijemnikom, videorekorderom ili kasetofonom
i postavi preblizu tim uređajima, mogu se
pojaviti šumovi i smanjiti se kvaliteta slike.
To posebno vrijedi ako se upotrebljava sobna
antena. Preporučujemo zato uporabu vanjske
antene.)
➆ Imajte na umu da kod postavljanja prijemnika
na posebno obrađen pod (poliran, nauljen,
premazan voskom), mogu nastati mrlje ili
može izblijedjeti boja.
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata,
obratite pozornost da je prijemnik isključen i
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili
otopine kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na
problem pri uporabi prijemnika, molimo
da se obratite najbližem ovlaštenom Sony
prodavatelju ili servisu.
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete
na bilo koji od sljedećih problema, koristite
ove upute za otklanjanje kvarova. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavatelju ili servisu. Imajte na umu da,
ukoliko serviser zamijeni neke dijelove tijekom
popravka, možete zadržati te dijelove.
Napajanje
Prijemnik se automatski isključuje.
➆ Opcija "Auto Standby" je podešena na
"ON" (str 102).
➆ Aktivan je Sleep Timer (str. 15).
Zvuk
Ne reproducira se Dolby Digital, DTS
ili DTS 96/24 višekanalni zvuk.
➆ Provjerite je li DVD, itd. snimljen u Dolby
Digital ili DTS formatu.
➆ Kod spajanja DVD uređaja i sl. na digitalne ulaze ovog prijemnika, provjerite je
li raspoloživo podešenje digitalnog audio
izlaza spojene komponente.
➆ Podesite "Audio Out" na "AMP" u izborniku HDMI.
➆ Kad se ne reproducira DTS 96/24 audio
format, podesite vrstu kalibracije na "Off"
i ponovno izvedite Auto Calibration
(str. 43).
Dodatne
informacije
Nije moguće postići surround efekt.
➆ Pripazite da odaberete zvučni ugođaj za
film ili glazbeni mod (str. 64 ili 65).
➆ Zvučni ugođaji ne rade kad se primaju
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio ili Dolby TrueHD
signali s frekvencijom uzorkovanja višom
od 48 kHz.
Nema zvuka iz nekih zvučnika, ili je
zvuk vrlo tih.
➆ Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi provjerili čuje li se zvuk u slušalicama. Ako se u slušalicama čuje samo
jedan kanal, komponenta možda nije
ispravno spojena na prijemnik. Provjerite
jesu li kabeli do kraja utaknuti u priključnice na prijemniku i komponenti. Ako se u
slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda
prednji zvučnik nije ispravno spojen na
prijemnik. Provjerite spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
➆ Spojite priključnicu i lijevog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabel (nije
priložen).
➆ Podesite razinu glasnoće zvučnika (str. 92).
➆ Provjerite jesu li središnji/surround zvučnici podešeni na "Small" ili "Large".
➆ Preko izbornika Auto Calibration ili "SP
Pattern" u izborniku SPEAKER provjerite
jesu li podešene prikladne postavke zvučnika. Zatim uporabom značajke "Test Tone"
u izborniku Speaker Settings provjerite
emitira li se zvuk točno sa svakog zvučnika.
➆ Neki diskovi nemaju označavajući signal
za Dolby Digital Surround EX iako na
pakiranju imaju Dolby Digital Surround
EX logotipe.
➆ Provjerite je li subwoofer spojen čvrsto i
pravilno.
➆ Provjerite jest li uključili subwoofer.
➆ Ovisno o odabranom zvučnom ugođaju,
iz subwoofera se ne čuje zvuk.
➆ Ako su svi zvučnici podešeni na "Large"
i odabran je "NEO6 CIN" ili "NEO6
MUS", ne čuje se zvuk iz subwoofera.
nastavlja se
115 HR
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
➆ Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
➆ Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
➆ Provjerite INPUT MODE (str. 85).
➆ Provjerite podešenje za "Audio Out" u
izborniku HDMI Settings (str. 98).
➆ Provjerite je li komponenta pravilno
spojena na HDMI priključnicu za tu
komponentu.
➆ Super Audio CD ne možete slušate spajanjem putem priključnice HDMI.
➆ Ovisno o komponenti, možda će biti
potrebno podesiti postavku HDMI.
Pogledajte upute za uporabu svake od
komponenata.
➆ Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabel.
➆ Kad je na TV zaslonu prikazan GUI, iz
prijemnika se možda neće čuti zvuk. Pritisnite GUI MODE za odabir "GUI OFF".
➆ Provjerite nije li odabrani digitalni audio
ulaz pridijeljen ulazu drugih signala
(str. 86).
➆ Provjerite da se ne koristi "A. DIRECT".
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
➆ Provjerite jesu li svi kabeli spojeni na
ulaze/izlaze u skladu s odgovarajućim
priključnicama na prijemniku, zvučnicima
i drugim komponentama.
➆ Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente uključeni.
➆ Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
➆ Provjerite da SPEAKERS nije podešen na
"SPK OFF" (str. 38).
➆ Provjerite nisu li na prijemnik spojene
slušalice.
116 HR
➆ Pritisnite MUTING ili % na daljinskom
upravljaču za uključenje zvuka.
➆ Pokušajte pritisnuti tipku ulaza na
daljinskom upravljaču ili zakrenuti INPUT
SELECTOR na prijemniku za odabir
željene komponente (str. 46).
➆ Aktivirala se zaštita na prijemniku. Isključite prijemnik, uklonite uzrok kratkog spoja
i ponovno uključite prijemnik.
Čuje se jako brujanje ili šum.
➆ Provjerite jesu li zvučnici i komponente
pravilno spojeni.
➆ Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3 metra
od TV prijemnika ili fluorescentne rasvjete.
➆ Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
➆ Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Lijevi i desni signal nisu balansirani ili
su zamijenjeni.
➆ Provjerite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i pravilno spojeni.
➆ Podesite parametre razine zvuka u izborniku Speaker Settings.
Ako je prijemnik u pripravnom stanju,
na TV-u nema zvuka.
➆ Kad prijemnik uđe u pripravno stanje,
koristit će se zvuk iz zadnje HDMI komponente odabrane prije isključenja prijemnika. Ako uživate u reprodukciji druge
komponente, reproducirajte komponentu
i provedite operaciju One-Touch Play
(reprodukcija pritiskom na jednu tipku)
ili uključite prijemnik i odaberite HDMI
komponentu koju želite.
➆ Ako komponente spojene na prijemnik nisu
kompatibilne sa značajkom "BRAVIA"
Sync povedite računa da "Pass Through"
u izborniku HDMI Settings bude podešeno
na "ON" (str. 98).
Snimanje nije moguće.
➆ Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
➆ Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipaka ulaza (str. 46).
Indikator MULTI CHANNEL DECODING ne svijetli plavo.
➆ Provjerite je li komponenta za reprodukciju
spojena na digitalnu priključnicu i da je
ulaz podešen pravilno na ovom prijemniku.
➆ Provjerite odgovara li ulazni izvor softvera
koji se reproducira višekanalnom formatu.
➆ Provjerite je li komponenta za reprodukciju
podešena na višekanalni zvuk.
➆ Provjerite da odabrana audio (digitalna)
ulazna priključnica nije pridijeljena
drugim ulazima u "Input Assign" unutar
izbornika Input (str. 86).
Postoji vremenska razlika između
reprodukcije zvuka i prikaza slike.
➆ Provjerite da se ne koristi funkcija
PARTY STREAMING. Za zatvaranje
PARTYJA pritisnite SHIFT i zatim zadržite PARTY dok se ne prikaže "CLOSE
PARTY". Za detalje pogledajte str. 77.
Dodatne
informacije
Iz prijemnika i zvučnika TV-a ne čuje
se zvuk.
➆ Provjerite podešenje za "Audio Out" u
izborniku HDMI Settings (str. 98).
➆ Provjerite je li komponenta pravilno
spojena na HDMI priključnicu za tu
komponentu.
➆ Super Audio CD ne možete slušate spajanjem putem priključnice HDMI.
➆ Ovisno o komponenti, možda će biti potrebno podesiti postavku HDMI. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
➆ Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabel.
➆ Kad je na TV zaslonu prikazan GUI, iz
prijemnika se možda neće čuti zvuk. Pritisnite GUI MODE za odabir "GUI OFF".
➆ TV treba podržavati funkciju System
Audio Control.
➆ Ako TV nema funkciju System Audio
Control, podesite postavke za "Audio
Out" u izborniku HDMI Settings na
– "TV+AMP" ako želite slušati zvuk iz
TV zvučnika i prijemnika.
– "AMP" ako želite slušati zvuk iz
prijemnika.
➆ Kad prijemnik spojite na video komponentu (projektor i sl.), možda neće biti
izlaza zvuka iz prijemnika. Tada odaberite
"AMP".
➆ Ako ne možete čuti zvuk s komponente
spojene na prijemnik dok je na prijemniku
odabran TV ulaz
– Odaberite odgovarajući ulaz kad želite
gledati program na komponenti spojenoj
na prijemnik putem HDMI priključnice.
– Promijenite TV kanal kad želite gledati
TV emisiju.
– Odaberite odgovarajuću opremu ili ulaz
kad gledate program s komponente spojene na TV. Za taj postupak pogledajte
upute za uporabu TV-a.
117 HR
Slika
Na TV-u se ne prikazuje slika.
➆ Tipkama ulaza odaberite odgovarajući ulaz.
➆ Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
➆ Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
➆ Pravilno dodijelite video ulaz komponenti.
➆ Konvertirate li ulazni signal putem ovog
prijemnika, on mora biti istovjetan ulazu
(str. 31).
➆ Kad za povezivanje koristite HDMI-DVI
konverzijski kabel, slika se možda neće
ispravno emitirati.
➆ Provjerite jesu li kabeli pravilno i čvrsto
spojeni na komponente.
➆ Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte upute za uporabu svake od
komponenata.
➆ Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabel.
Na TV-u se ne prikazuje 3D slika.
➆ Ovisno o TV prijemniku ili video opremi,
3D sadržaji se možda neće moći prikazati.
Provjerite formate 3D slike koje prijemnik
podržava (str. 126).
Ako je prijemnik u pripravnom stanju,
na TV-u nema slike.
➆ Kad prijemnik uđe u pripravno stanje,
koristit će se slika iz zadnje HDMI komponente odabrane prije isključenja prijemnika. Ako uživate u reprodukciji druge
komponente, reproducirajte komponentu
i provedite operaciju One-Touch Play
(reprodukcija pritiskom na jednu tipku)
ili uključite prijemnik i odaberite HDMI
komponentu koju želite.
➆ Ako komponente spojene na prijemnik nisu
kompatibilne sa značajkom "BRAVIA"
Sync povedite računa da "Pass Through"
u izborniku HDMI Settings bude podešeno
na "ON" (str. 98).
118 HR
Slika iz COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT izlaza je neispravna.
➆ Vaš TV možda ne podržava razlučivost
izlaznih signala iz priključnica
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT.
U tom slučaju odaberite odgovarajuću
razlučivost na prijemniku (str. 97).
Snimanje nije moguće.
➆ Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
➆ Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipaka ulaza (str. 46).
Na TV zaslonu se ne prikazuje GUI
izbornik.
➆ Pritisnite GUI MODE više puta za odabir
"GUI ON". Ako se GUI izbornik i dalje
ne prikazuje na TV zaslonu, pritisnite
MENU.
➆ Provjerite je li TV spojen pravilno.
➆ Vaš TV možda ne podržava razlučivost
izlaznih signala iz video priključnica.
U tom slučaju odaberite odgovarajuću
razlučivost na prijemniku (str. 97).
Tuner
FM prijem je loš.
➆ Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel
(nije dio isporuke) za spajanje prijemnika
na vanjsku FM antenu kao na sljedećoj
slici.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
➆ Provjerite jesu li antene pravilno spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite vanjsku antenu.
➆ Kako biste spriječili pojavu elektromagnetskih smetnji, držite antenu za satelitski
radio podalje od kabela zvučnika i kabela
za napajanje.*
➆ Signal postaja je suviše slab pri automatskom ugađanju. Koristite izravno ugađanje.
➆ Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugađanja (kod izravnog ugađanja AM
postaja) (str. 56).
➆ Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju
pomoću pretraživanja pohranjenih postaja).
Pohranite postaje (str. 56).
➆ Pritisnite AMP, zatim pritisnite više puta
DISPLAY na daljinskom upravljaču tako
da se na pokazivaču pojavi frekvencija.
AV prijemnik ne može uopće primati
satelitske kanale.*
➆ Uvjeti prijema nisu dobri. Pomaknite
antenu na mjesto s dobrim prijemom.
➆ Provjerite jeste li se pretplatili na željenu
uslugu satelitskog radija (str. 58).
RDS ne radi.**
➆ Provjerite je li ugođena FM RDS postaja.
➆ Odaberite FM postaju s jačim signalom.
Željene RDS informacije nisu vidljive
na pokazivaču.**
➆ Usluga je možda privremeno nedostupna.
Obratite se radiopostaji i provjerite pruža
li takve usluge.
* Samo američki i kanadski model.
** Samo europski i australski model.
iPhone/iPod
Zvuk je izobličen.
➆ Više puta pritisnite tipku MASTER VOL –
ili  – na daljinskom upravljaču.
➆ Podesite postavku "EQ" na iPhone/iPod
uređaju na "Off" ili "Flat".
iPhone/iPod se ne puni.
➆ Provjerite je li prijemnik uključen.
➆ Provjerite je li iPhone/iPod čvrsto spojen.
Ne može upravljati iPhone/iPod
uređajem.
➆ Provjerite jeste li skinuli zaštitnu masku s
iPhone/iPod uređaja.
➆ Ovisno o sadržaju na iPhone/iPod
uređaju, može potrajati neko vrijeme do
pokretanja reprodukcije.
➆ Odspojite iPhone/iPod te ga ponovno
spojite.
➆ Koristite nepodržani iPhone/iPod. Pogledajte "Kompatibilni iPod/iPhone uređaji"
(str. 49) za popis podržanih uređaja.
Glasnoća zvona iPhonea se ne
mijenja.
➆ Podesite glasnoću zvona na samom
iPhoneu.
USB uređaj
nastavlja se
119 HR
Dodatne
informacije
Koristite li podržani USB uređaj?
➆ Spojite li nepodržani USB uređaj, mogu
se pojaviti sljedeći problemi. Pogledajte
"Kompatibilni USB uređaji" (str. 52) za
popis podržanih uređaja.
– USB uređaj nije prepoznat.
– Nazivi datoteka ili mapa se ne prikazuju
na prijemniku.
– Reprodukcija nije moguća.
– Zvuk preskače.
– Pojava smetnji.
– Izobličen zvuk.
Čuje se šum, zvuk preskače ili je
izobličen.
➆ Isključite prijemnik i ponovno spojite
USB uređaj, zatim uključite prijemnik.
➆ Glazbeni podaci sadrže smetnje ili je zvuk
izobličen.
USB uređaj se ne može spojiti na
priključnicu % (USB).
➆ Pokušali ste spojiti USB uređaj na krivu
stranu. Ispravno orijentirajte USB priključak prije spajanja.
Dulje vrijeme prikazuje se "Reading"
ili je potrebno mnogo vremena za
pokretanje reprodukcije.
➆ Proces čitanja podataka može potrajati
duže u sljedećim slučajevima:
– Na USB uređaju se nalazi velik broj
mapa ili datoteka.
– Struktura mapa je iznimno kompleksna.
– Uređaj ima veliki memorijski kapacitet.
– Unutarnja memorija je fragmentirana.
Stoga, preporučamo da slijedite ove
smjernice.
– Ukupan broj mapa na USB uređaju: 100
ili manje (uključujući mapu "ROOT")
– Ukupno datoteka po mapi: 100 ili manje.
Pogrešan prikaz na pokazivaču.
➆ Podaci na USB uređaju su možda
oštećeni.
➆ Ovaj prijemnik može prikazati sljedeće
znakove:
– Velika slova (A do Z)
– Mala slova (a do z)
– Brojeve (0 do 9)
– Simbole (' < > * + , – . /@ [ \ ] _ `)
Ostali znakovi možda se neće ispravno
prikazati.
120 HR
USB uređaj nije prepoznat.
➆ Isključite prijemnik, zatim odspojite USB
uređaj. Ponovno uključite prijemnik,
zatim spojite USB uređaj.
➆ Spojite podržani USB uređaj (str. 52).
➆ USB uređaj ne radi pravilno. Za pomoć
pri rješavanju problema, pogledajte upute
za uporabu USB uređaja.
Reprodukcija ne počinje.
➆ Isključite prijemnik i ponovno spojite
USB uređaj, zatim uključite prijemnik.
➆ Spojite podržani USB uređaj (str. 52).
➆ Pritisnite N za pokretanje reprodukcije.
Nije moguća reprodukcija audio
datoteke.
➆ Nije moguća reprodukcija MP3 datoteka
u formatu MP3 PRO.
➆ Audiodatoteka se sastoji od više audio
zapisa.
➆ Neke AAC datoteke se možda neće reproducirati pravilno.
➆ Nije moguća reprodukcija WMA datoteka
u Windows Media Audio Lossless i
Professional formatu.
➆ Nisu podržani USB uređaji formatirani u
drugim sustavima osim FAT16 ili FAT32.
➆ Koristite li USB uređaj s particijama,
mogu se reproducirati samo audiodatoteke
s prve particije.
➆ Moguća je reprodukcija do 8 razina mapa
(uključujući mapu "ROOT").
➆ Broj mapa je premašio 100 (uključujući
mapu "ROOT").
➆ Broj datoteka u mapi je premašio 100.
➆ Ne mogu se reproducirati datoteke koje
su kriptirane, zaštićene zaporkama itd.
* Ovaj uređaj podržava sustave FAT16 i FAT32,
ali neki USB uređaji ne podržavaju oba FAT
sustava. Za detalje pogledajte upute za uporabu
svakog USB uređaja ili se obratite proizvođaču.
Mrežno povezivanje
Pojavi se poruka o grešci.
➆ Provjerite problem u vezi s greškom.
Pogledajte "Popis poruka za mrežne
značajke" (str. 79).
Prijemnik se ne može spojiti na mrežu.
➆ Provjerite status mreže. Pogledajte
"Provjera informacija o mreži" (str. 99) i
zatim odaberite "Connection" u koraku 2.
Pojavi li se "No Connection", ponovno
podesite mrežnu vezu (str. 69).
➆ Provjerite je li router uključen.
Ne možete upravljati prijemnikom
pomoću Media Remote uređaja.
➆ Prijemniku će možda trebati duže vrijeme
za spajanje na mrežu nakon uključenja.
Pričekajte nekoliko trenutaka i zatim ponovno pokušajte koristiti Media Remote.
➆ Provjerite je li opcija "Network Standby"
podešena na "On" u izborniku Network
Settings kako biste mogli koristiti Media
Remote odmah po uključenju prijemnika.
Ne možete odabrati izbornik Network
Settings.
➆ Odaberite funkciju Home Network ili
Music Services.
➆ Pričekajte nekoliko trenutaka nakon
uključenja prijemnika i zatim ponovno
odaberite izbornik Network Settings.
Home Network
Prijemnik se ne može spojiti na mrežu.
➆ Provjerite je li router uključen.
➆ Provjerite je li poslužitelj uključen.
➆ Možda su pogrešno podešene mrežne
postavke prijemnika. Provjerite status
mreže. Pogledajte "Provjera informacija
o mreži" (str. 99) i zatim odaberite
"Connection" u koraku 2.
Pojavi li se "No Connection", ponovno
podesite mrežnu vezu (str. 69).
➆ Poslužitelj možda nije stabilan.
Restartajte ga.
➆ Provjerite jesu li prijemnik i poslužitelj
pravilno spojeni na router.
➆ Provjerite je li poslužitelj pravilno podešen (str. 69). Provjerite je li prijemnik
registriran na poslužitelju i je li dozvoljena
reprodukcija glazbe s poslužitelja.
➆ Ako je na računalu aktivna funkcija ICF
(Internet Connection Firewall), to može
spriječiti spajanje prijemnika na računalo
(samo kad se vaše računalo koristi kao
poslužitelj). Možda ćete trebati promijeniti
podešenja vatrozida kako bi se prijemnik
mogao spojiti. (Za detalje o promjeni
podešenja vatrozida pogledajte upute za
uporabu računala.)
➆ Ako ste resetirali prijemnik ili obnovili
sustav na poslužitelju, ponovno podesite
mrežne postavke (str. 69).
nastavlja se
121 HR
Dodatne
informacije
Poslužitelj (primjerice, računalo) se
ne prikazuje u popisu poslužitelja. (Na
zaslonu TV-a prikaže se "No Server".)
➆ Možda ste uključili ovaj prijemnik prije
no što ste uključili poslužitelj. Ažurirajte
popis poslužitelja (str. 72).
➆ Provjerite je li router uključen.
➆ Provjerite je li poslužitelj uključen.
➆ Provjerite je li poslužitelj pravilno podešen
(str. 69). Provjerite je li prijemnik registriran na poslužitelju i je li dozvoljena
reprodukcija glazbe s poslužitelja.
➆ Provjerite jesu li prijemnik i poslužitelj
pravilno spojeni na router. Provjerite
informacije o mrežnim postavkama
(str. 99).
Ne možete normalno reproducirati
audiopodatke.
➆ Odabrana je reprodukcija slučajnim slijedom. Pritisnite SHIFT, zatim više puta
pritisnite SHUFFLE dok sa zaslona TV-a
ne nestane "SHUF".
Reprodukcija se ne pokreće ili ne
prelazi automatski na sljedeći zapis ili
datoteku.
➆ Provjerite je li audio datoteka koju pokušavate reproducirati u formatu koji ovaj
prijemnik podržava (str. 73).
➆ Nije moguća reprodukcija WMA datoteka
s DRM zaštitom od kopiranja Za provjeru
zaštite WMA datoteke, pogledajte str. 74.
Zvuk preskače tijekom reprodukcije.
➆ Kad koristite računalo kao poslužitelj, na
računalu mogu biti pokrenute razne aplikacije. Ako je na računalu aktivan antivirusni
softver, privremeno isključite taj softver
jer troši veliku količinu sistemskih resursa.
➆ Ovisno o mrežnom okruženju, možda neće
biti moguće reproducirati zapise s više od
jednog uključenog uređaja istovremeno.
Isključite drugi uređaj kako bi se omogućila reprodukcija zapisa na prijemniku.
Prikazuje se "Cannot Play".
➆ Ne možete reproducirati nikakve datoteke
osim audiozapisa.
➆ Provjerite je li poslužitelj pravilno podešen
(str. 69). Provjerite je li prijemnik registriran
na poslužitelju i je li dozvoljena reprodukcija glazbe s poslužitelja.
➆ Uvjerite se da audio datoteka na poslužitelju nije oštećena ili izbrisana. Za detalje
pogledajte upute za uporabu isporučene s
poslužiteljem.
➆ Ne možete reproducirati sljedeće zapise:
– Zapis kod kojeg se krše ograničenja
reprodukcije.
– Zapis s nepravilnim informacijama o
autorskim pravima.
– Zapis kupljen u online glazbenom dućanu
koji ne dopušta streaming u kućnoj mreži.
– Zapis u formatu koji ovaj prijemnik ne
podržava (str. 73).
122 HR
➆ Provjerite da odabrani zapis nije izbrisan
s poslužitelja. Ako je zapis izbrisan, odaberite drugi zapis.
➆ Provjerite je li router uključen.
➆ Provjerite je li poslužitelj uključen.
➆ Poslužitelj možda nije stabilan.
Restartajte ga.
➆ Provjerite jesu li prijemnik i poslužitelj
pravilno spojeni na router.
Prikazuje se "No Track".
➆ Ako u odabranoj mapi nema zapisa ili
mapa, ne možete otvoriti tu mapu za
prikaz njenog sadržaja.
Ne možete reproducirati WMA zapise
sa zaštićenim autorskim pravima.
➆ Za provjeru zaštite WMA datoteke, pogledajte str. 74.
Ne možete odabrati prethodno
odabrani zapis.
➆ Informacije o zapisu možda su promijenjene na poslužitelju. Ponovno odaberite
poslužitelj u popisu poslužitelja (str. 72).
Uređaji na kućnoj mreži ne mogu se
spojiti na prijemnik.
➆ Funkcija "Network Standby" je možda
podešena na "Off". Uključite prijemnik
ili podesite "Network Standby" na "On"
(str. 101).
➆ Provjerite je li mreža pravilno podešena.
Ako nije, veza se ne može uspostaviti
(str. 99).
➆ Uređaj iz popisa uređaja podešen je na
"Not Allow" (str. 100) ili uređaj nije dodan
u popis uređaja (str. 100).
➆ Podešeno je maksimalnih 20 uređaja s
kojima je omogućeno spajanje. Izbrišite
nepotrebne uređaje u popisu uređaja i
zatim podesite "Auto Access" na "Allow"
(str. 100).
➆ Poslužiteljska funkcija prijemnika onemogućena je ako prijemnik provodi neki
od sljedećih postupaka.
– Reproduciranje zapisa pohranjenog na
poslužitelju (prijemnik radi kao uređaj
za reprodukciju)
– Ažuriranje softvera
Prijemnik se ne uključuje automatski
kad mu pristupaju uređaji na mreži.
➆ Sam prijemnik ne podržava Wake-on-LAN
standard. Stoga se prijemnik ne može
uključiti pomoću Wake-on-LAN funkcije
kad je "Network Standby" podešeno na
"Off". Podesite "Network Standby" na
"On" kako bi prijemnik reagirao na postupke drugih računala na mreži (str. 101).
Uređaji na mreži ne mogu uključiti
prijemnik.
➆ Uređaji na mreži ne mogu uključiti prijemnik pomoću funkcije Wake-on-LAN.
Prijemnik ne može reproducirati
zapis koji se trenutno reproducira na
domaćinu PARTYJA.
➆ Domaćin PARTYJA reproducira zapis u
audio formatu koji se ne može reproducirati
na prijemniku.
➆ Možete proći neko vrijeme do reprodukcije
zvuka.
Sustav se pridružio neželjenom
PARTYJU.
➆ Ako je pokrenuto više PARTYJA kad se
prijemnik pridružuje, prijemnik se možda
neće moći pridružiti željenom PARTYJU.
Zatvorite drugi PARTY i zatim pridružite
prijemnik željenom PARTYJU.
Glazbene usluge
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
➆ Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
➆ Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
➆ Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite
novima.
➆ Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
➆ Kad upravljate programiranom komponentom drugog proizvođača, daljinski upravljač
možda neće raditi kako treba, ovisno o
modelu i proizvođaču te komponente.
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi.
➆ Provjerite HDMI spajanje (str. 23, 24).
➆ Podesite "Ctrl for HDMI" na "ON" u
izborniku HDMI Settings.
➆ Spojena komponenta treba podržavati
funkciju Control for HDMI.
➆ Provjerite podešenja funkcije Control for
HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte
upute za uporabu spojene komponente.
➆ Kad je funkcija "Ctrl for HDMI" podešena na "OFF", "BRAVIA" Sync ne radi
pravilno, čak i ako je oprema spojena na
priključnicu HDMI IN.
Dodatne
informacije
Ne možete spojiti prijemnik na uslugu.
➆ Provjerite je li router uključen.
➆ Provjerite status mreže. Pogledajte
"Provjera informacija o mreži" (str. 99) i
zatim odaberite "Connection" u koraku 2.
Pojavi li se "No Connection", ponovno
podesite mrežnu vezu (str. 69).
➆ Ako vaš ugovor s pružateljem internetskih
usluga ograničava spajanje na internet na
samo jedan uređaj odjednom, ovaj uređaj
neće moći pristupiti internetu dok je već
spojen drugi uređaj. Obratite se svom
pružatelju internetskih usluga.
nastavlja se
123 HR
➆ Vrsta i broj komponenti kojima se može
upravljati putem funkcije "BRAVIA" Sync
ograničene su HDMI CEC standardom na
sljedeći način.
– Oprema za snimanje (Blu-ray, DVD
rekorder, i sl.): najviše 3 uređaja
– Oprema za reprodukciju (Blu-ray, DVD
uređaj, i sl.): najviše 3 uređaja
– Prijemnici: najviše 4 uređaja
– AV prijemnik (audio sustav): najviše 1
uređaj
Pri uporabi funkcije Control for HDMI
daljinski upravljač TV-a ne može
upravljati spojenom komponentom.
➆ Ovisno o spojenoj komponenti i TV-u,
možda ćete ih trebati podesiti. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata
i TV-a.
➆ Promijenite ulaz prijemnika u HDMI ulaz
spojen na komponentu.
Poruke o pogreškama
Ako dođe do pogreške u radu, na pokazivaču
se prikazuje poruka. Moguće je provjeriti
stanje sustava prema toj poruci. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
PROTECTOR
Zvučnicima se šalje nepravilno napajanje ili
je prijemnik prekriven i ventilacijski otvori
su blokirani. Prijemnik će se automatski
isključiti nakon nekoliko sekundi. Provjerite
spajanje kabela zvučnika i ponovno uključite
prijemnik.
USB FAIL
Detektiran je prekomjeran napon u priključnici % (USB). Prijemnik će se automatski
isključiti nakon nekoliko sekundi. Provjerite
iPhone/iPod ili USB uređaj, zatim ga
odspojite i ponovno uključite napajanje.
Za druge poruke pogledajte "Lista poruka
nakon automatskog kalibriranja" (str. 42),
"Poruke vezane za rad iPhone/iPod uređaja"
(str. 51) i "Poruke vezane za rad USB uređaja"
(str. 54), "Popis poruka za satelitski radio"
(str. 63) i "Popis poruka za mrežne značajke"
(str. 79).
Brisanje memorije
Odgovarajući odjeljci
Za brisanje
Pogledajte
Svih postavki u memoriji
str. 36
Osobno podešenih zvučnih ugođaja str. 68
Informacije o podršci
Za detalje o najnovijim informacijama za
prijemnik pogledajte sljedeću internetsku
stranicu.
Za korisnike u SAD-u:
http://www.esupport.sony.com/
Za korisnike u Kanadi:
[Engleski]
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
[Francuski]
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za korisnike u Europi:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u Australiji:
http://www.sony-asia.com/support
124 HR
1) Izmjereno
Tehnički podaci
PODACI O AUDIO SNAZI
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIČKO IZOBLIČENJE
(samo američki model)
Uz teret od 8 ohma, uključena oba kanala, od
20 do 20 000 Hz; nazivnih 100 W po kanalu
minimalne RMS snage, uz ne više od 0,09%
ukupnog harmoničkog izobličenja od 250 mW
nazivnog izlaza.
Pojačalo
Model za SAD1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 ohma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
100 W + 100 W
Stereo izlazna snaga
(8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Surround izlazna snaga2)
(8 ohma, 1 kHz, THD 10%)
150 W po kanalu
Kanadski model1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 ohma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
95 W + 95 W
Stereo izlazna snaga
(8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
Surround izlazna snaga2)
(8 ohma, 1 kHz, THD 10%)
150 W po kanalu
Oznaka područja
Napajanje
SAD, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Europa, Australija
230 V AC, 50 Hz
2) Referentna
izlazna snaga za prednje, središnji,
surround, stražnje surround i prednje gornje
zvučnike. Ovisno o postavkama zvučnog ugođaja
i izvoru, možda se neće čuti zvuk.
Frekvencijski odziv
Analogni
10 Hz – 70 kHz,
+0,5 dB/–2 dB (zaobilazi
zvučne ugođaje i
ekvilizator)
Ulaz
Analogni
Osjetljivost: 500 mV/
50 kiloohma
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedancija: 75 ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/1 kiloohm
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kiloohm
Ekvilizator
Razine pojačanja ±10 dB, korak 1 dB
3) INPUT
SHORT (zaobilazi zvučne ugođaje i
ekvilizator).
4) Balansirano, ulazna razina.
FM tuner
Raspon ugađanja
Antena
Priključnice antena
Međufrekvencija
87,5 MHz – 108 MHz
FM žičana antena
75 ohma, asimetrično
10,7 MHz
Dodatne
informacije
Europski i australski model1)
Stereo izlazna snaga
(8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga2)
(8 ohma, 1 kHz, THD 10%)
140 W po kanalu
u sljedećim uvjetima:
nastavlja se
125 HR
AM tuner
Raspon ugađanja
Oznaka
područja
Skala ugađanja
SAD, Kanada
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
Europa, Australija
–
531 kHz –
1602 kHz
korak 10 kHz korak 9 kHz
Antena
Međufrekvencija
Okvirna antena
450 kHz
Video
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
PB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
80 MHz HD Pass Through
HDMI Video
Ulaz/izlaz (HDMI repetitor)
3D
Format
2D
1920 T 1080p na 59,94/60 Hz
a
Frame packing
Side-by-Side
(Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
–
a
a
1920 T 1080p na 50 Hz
a
–
a
a
1920 T 1080p na 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1920 T 1080p na 23,98/24 Hz
a
a
a
a
1920 T 1080i na 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1920 T 1080i na 50 Hz
a
a
a
a
1280 T 720p na 59,94/60 Hz
a
a
a
a
1280 T 720p na 50 Hz
a
a
a
a
1280 T 720p na 29,97/30 Hz
a
a
a
a
1280 T 720p na 23,98/24 Hz
a
a
a
a
720 T 480p na 59,94/60 Hz
a
–
–
–
720 T 576p na 50 Hz
a
–
–
–
640 T 480p na 59,94/60 Hz
a
–
–
–
126 HR
iPhone/iPod
DC 5 V; 1 A MAKS.
USB
Podržana brzina bita* MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
* Ne možemo jamčiti
kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/
zapisivanje, te uređajima
i medijima za snimanje.
Brzina prijenosa
Full-speed
Podržani USB uređaj Mass Storage Class
Maksimalna struja 500 mA
Dio NETWORK
10BASE-T/100BASE-TX
Općenito
Napajanje
Oznaka područja
Napajanje
SAD, Kanada
120 V AC, 60 Hz
Europa, Australija
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije 240 W
Potrošnja energije (tijekom pripravnog stanja)
0,3 W (Kad je "Ctrl for
HDMI" podešeno na
"OFF")
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm T 158 mm T
322,6 mm, uključujući
i dijelove koji strše i
kontrole
Masa (približno)
8,8 kg
Dodatne
informacije
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjenama bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Halogenirani usporivači plamena nisu
korišteni u nekim tiskanim pločicama.
127 HR
UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJEG KORISNIKA ZA SONY SOFTVER
Pažljivo pročitajte sljedeći ugovor prije uporabe SONY SOFTVERA (definiran ispod). Korištenjem SONY SOFTVERA
dajete do znanja da prihvaćate ugovor. Ako ga ne prihvaćate, nema dopuštenje koristiti SONY SOFTVER.
VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITAJTE: Ovaj ugovor o licenci za krajnjeg korisnika ("EULA") je pravni ugovor između vas i
tvrtke Sony Corporation ("SONY") koja je proizvođač vašeg Sony hardverskog uređaja ("PROIZVOD") i davatelj licence za
SONY SOFTVER. Sav softver tvrtke Sony i drugih proizvođača (ako takav softver nema drugu vlastitu licencu) koji je uključen
u vaš PROIZVOD te sva njegova ažuriranja i nadogradnje nazivat će se ovdje "SONY SOFTVER". SONY SOFTVER smijete
koristiti samo uz PROIZVOD.
Uporabom SONY SOFTVERA prihvaćate uvjete ovog ugovora. Ako ne prihvaćate uvjete ovog ugovora, tvrtka SONY vam
ne dopušta korištenje SONY SOFTVERA. U tom slučaju nemojte koristiti SONY SOFTVER.
LICENCA ZA SONY SOFTVER
SONY SOFTVER je zaštićen zakonima o zaštiti autorskih prava i međunarodnim ugovorima o autorskim pravima te drugim
zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu. SONY SOFTVER je licenciran, nije prodan.
IZDAVANJE LICENCE
Svi naslovi te autorska i druga prava u i na SONY SOFTVER vlasništvo su tvrtke SONY i njenih davatelja licenci. Ovaj
ugovor daje vam pravo na korištenje SONY SOFTVERA samo za osobnu uporabu.
OPIS ZAHTJEVA, OGRANIČENJA, PRAVA I LIMITACIJA
Ograničenja. Ne smijete kopirati, prerađivati, izlagati reverznom inženjerstvu, dekompilirati ili rastavljati SONY SOFTVER,
bilo djelomice ili u cjelini.
Razdvajanje komponenata. SONY SOFTVER je licenciran kao jedan proizvod. Njegove komponente ne smiju se
razdvajati.
Korištenje na jednom PROIZVODU. SONY SOFTVER smije se koristiti samo s jednim PROIZVODOM.
Najam. Ne smijete iznajmljivati niti unajmljivati SONY SOFTVER.
Prijenos softvera. Možete trajno prenijeti sva svoja prava opisana u ovom UGOVORU samo kad se SONY SOFTVER
prenosi zajedno s PROIZVODOM u slučaju prodaje ili poklanjanja, pod uvjetom da ne zadržite kopije, da prenesete cijeli
SONY SOFTVER (što uključuje, ali nije ograničeno na sve kopije, komponentne dijelove, medije, upute za uporabu, druge
tiskane materijale, elektronske dokumente, diskove za obnavljanje i ovaj UGOVOR) i da se primatelj slaže s uvjetima ovog
UGOVORA.
Poništenje. Bez narušavanja bilo kojih drugih prava, SONY može poništiti ovaj UGOVOR ako se ustanovi da niste poštovali
uvjete ovog UGOVORA. U tom slučaju, kad to tvrtka SONY zatraži, trebate poslati PROIZVOD na adresu koju navede SONY,
a SONY će vam poslati PROIZVOD natrag što prije bude moguće nakon što se SONY SOFTVER izbriše iz PROIZVODA.
Povjerljivost. Pristajete na čuvanje povjerljivih informacija koje nisu javno poznate iz SONY SOFTVERA te da ih nećete
otkriti drugima bez prethodnog pismenog odobrenja od tvrtke SONY.
RIZIČNE AKTIVNOSTI
SONY SOFTVER nije otporan na kvarove i nije dizajniran, proizveden ili namijenjen uporabi ili preprodaji u opasnim
okruženjima koja zahtijevaju performanse bez kvarova, kao što su, primjerice, nuklearna postrojenja, zrakoplovna navigacija
ili komunikacijski sustavi, kontrola zračnog prometa, strojevi za podržavanje života ili sustavi naoružanja, u kojima kvar
SONY SOFTVERA može prouzročiti smrt, ozljeđivanje ljudi ili tešku materijalnu i ekološku štetu ("Rizične aktivnosti").
SONY i njegovi dobavljači jasno se odriču svakog izraženog ili naznačenog jamstva za primjenu kod Rizičnih aktivnosti.
128 HR
NEPOSTOJANJE JAMSTVA NA SONY SOFTVER
Izričito potvrđujete i suglasni ste da koristite SONY SOFTVER isključivo na vlastiti rizik. SONY SOFTVER se izdaje
"KAKAV JEST", bez ikakvih jamstava, a SONY, njegovi partneri i davatelji licenci (samo za potrebe ovog DIJELA nazivamo
ih skupno "SONY") IZRIČITO SE ODRIČU SVAKOG IZRAŽENOG ILI NAZNAČENOG JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI I
BEZ OGRANIČENJA NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
SONY NE JAMČI DA SU SVE FUNKCIJE SADRŽANE U SONY SOFTVERU BEZ GREŠAKA I BUGOVA ILI DA
ĆE ODGOVARATI VAŠIM ZAHTJEVIMA, I SONY NE JAMČI DA ĆE RAD SONY SOFTWARE BITI ISPRAVLJEN.
NADALJE, SONY NE JAMČI NITI PREDSTAVLJA UPORABU ILI REZULTATE UPORABE SONY SOFTVERA U
UVJETIMA ISPRAVNOSTI, TOČNOSTI, POUZDANOSTI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN. NIKAKVE USMENE
ILI PISANE INFORMACIJE ILI SAVJETI KOJE JE DAO SONY ILI OVLAŠTENI SONY PREDSTAVNIK NEĆE
PREDSTAVLJATI JAMSTVO NITI NA BILO KOJI NAČIN POVEĆATI OPSEG OVOG JAMSTVA. ODREĐENI PRAVNI
SUSTAVI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA TE SE U TOM SLUČAJU GORE NAVEDENA
IZUZIMANJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.
Ne ograničavajući ništa od spomenutog, izričito napominjemo da SONY SOFTWARE nije projektiran ili namijenjen za uporabu
s bilo kakvim proizvodom osim ovog PROIZVODA, SONY ne daje nikakvo jamstvo da SONY SOFTVER neće uništiti
nijedan proizvod, softver, sadržaj ili podatke koje ste kreirali vi ili treća strana.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
SONY, NJEGOVI DOBAVLJAČI I DAVATELJI LICENCI (samo za potrebe ovog DIJELA nazivamo ih skupno "SONY")
NE PRIHVAĆAJU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE VEZANE UZ SONY
SOFTVER DO KOJIH JE DOŠLO ZBOG ILI NA TEMELJU ZLOPORABE BILO KOJEG IZRAŽENOG ILI NAZNAČENOG
JAMSTVA, POVREDE UGOVORA, NEMARA, STROGE ODGOVORNOSTI ILI KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE.
TAKVE ŠTETE UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA, GUBITAK PROFITA, GUBITAK POSLA, GUBITAK
PODATAKA, GUBITAK MOGUĆNOSTI UPORABE PROIZVODA ILI BILO KOJE DRUGE POVEZANE OPREME,
PREKID RADA I GUBITAK VREMENA KORISNIKA, NEOVISNO O TOME JE LI SONY BIO OBAVIJEŠTEN O
MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. U SVAKOM SLUČAJU, SVA SONYJEVA ODGOVORNOST PREMA
VAMA U SKLADU S ODREDBAMA OVOG UGOVORA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS U KOJEM STE PLATILI
SONY SOFTVER.
IZVOZ
Ako SONY SOFTVER prenosite u državu van zemlje vašeg prebivališta ili ga koristite tamo, poštovat ćete primjenjive
zakone i propise o izvozu, uvozu i carinjenju.
VAŽEĆI ZAKONI
Ovaj UGOVOR će se tumačiti, voditi, interpretirati i primjenjivati u skladu sa zakonima Japana, bez obzira na sva nepodudaranja
zakonskih propisa. Nad svi sporovima proizašlim iz ovog UGOVORA imat će isključivu nadležnost i jurisdikciju sudovi u
Tokiju, Japan, a vi i SONY ovime pristajete na nadležnost i jurisdikciju tih sudova. VI I SONY ODRIČETE SE PRAVA NA
POROTNO SUĐENJE VEZANO UZ BILO KAKVE PREDMETE PROIZAŠLE IZ OVOG UGOVORA ILI POVEZANE S
NJIME.
NIŠTAVOST
Smatra li se bilo koji dio ovog UGOVORA nevažećim ili neprovedivim, drugi dijelovi ostaju na snazi.
Imate li kakva pitanja u vezi s ovim UGOVOROM ili ograničenim jamstvom danim u njemu, možete se obratiti tvrtki SONY
na kontakt-adresu navedenu u jamstvenom listu isporučenom u pakiranju proizvoda.
129 HR
Sony Corporation
Download PDF

advertising