Sony | STR-DN610 | Sony STR-DN610 STR-DN610 Home cinema AV receiver Upute za upotrebu

4-167-824-11(1)
Višekanalni AV
prijemnik
Upute za uporabu
STR-DN610
©2010 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Ne stavljajte izvore otvorenog
plamena na uređaj, kao što su upaljene svijeće.
Nemojte postavljati uređaj u skučen prostor, kao što
je polica za knjige ili ormarić.
Kako biste smanjili opasnost od požara i
električnog udara, nemojte izlagati uređaj kapanju
ili prskanju te nemojte stavljati na njega predmete
napunjene tekućinom, kao što su vaze.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za
odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako
dostupnu zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne
utičnice.
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju
se izlagati visokim temperaturama, primjerice
sunčevom svjetlu, vatri i sl.
Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok
je utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj
isključen.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
Ovaj simbol upozorava korisnika da na uređaju postoji vruća
površina tijekom normalnog
rada.
2
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik
Sony Central and Southeast Europe Kft.,
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje
da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električne ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
uređaja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih
može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Odlaganje istrošenih baterija
(primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u
sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju
da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu
s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja
povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se
zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju
njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike: Sljedeća
informacija vrijedi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primjenjuju EU smjernice
O ovom priručniku
55 Upute u ovom priručniku se odnose na model
STR-DN610. Provjerite oznaku vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče. U ovim uputama za ilustraciju su korišteni
modeli s oznakom područja ECE, osim ako nije
naznačeno drugačije. Razlike u načinu rukovanja
su jasno navedene tekstom kao što je "Samo za
model s oznakom područja ECE".
55 Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
daljinskom upravljaču. Također možete koristiti i
kontrole na samom uređaju ako imaju jednake ili
slične oznake kao i one na prijemniku.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na gornjoj
desnoj strani stražnje ploče (pogledajte donju
sliku).
CENTER
SURROUND
R
FRONT A
L
L
R
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8-16
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu s oznakom područja
jasno su navedene u tekstu, primjerice, "Samo
modeli s oznakom područja AA".
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i
jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.
3
O zaštiti autorskih prava
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround sustav i DTS** Digital Surround
sustav.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruko D su
zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
**Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD
patenata: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,003,467;
7,212,872 i ostalih patenata u SAD-u i svijetu,
izdanih ili u postupku. DTS, DTS Digital Surround,
ES i Neo:6 su registrirani zaštitni nazivi i DTS
logotipi, simbol i DTS 96/24 su zaštitni znakovi
tvrtke DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Sva
prava zadržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo
HDMI i High-Definition Multimedia Interface su
zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC registrirani u SAD-u i drugim
državama.
"x.v.Color (x.v.Colour)" i logotip "x.v.Color
(x.v.Colour)" su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
"PLAYSTATION" je zaštitni znak tvrtke Sony
Computer Entertainment Inc.
4
Sadržaj
O ovom priručniku......................................... 3
Isporučeni pribor............................................ 6
Opis i položaj dijelova................................... 7
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika................................ 16
2: Spajanje zvučnika.................................... 18
3: Spajanje TV prijemnika........................... 20
4a: Spajanje audio komponenata................. 21
4b: Spajanje video komponenata................. 23
5: Spajanje antena........................................ 30
6: Spajanje mrežnog kabela......................... 30
Priprema prijemnika
Inicijaliziranje prijemnika............................ 31
Odabir sustava zvučnika.............................. 31
Automatsko kalibriranje odgovarajućih
postavki zvučnika
(AUTO CALIBRATION)....................... 32
Podešavanje glasnoće zvučnika
(TEST TONE)......................................... 36
Osnovne operacije
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja.............................. 44
Slušanje surround zvuka pri niskim
glasnoćama (NIGHT MODE)................. 49
Resetiranje postavki zvučnih ugođaja.......... 49
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je "BRAVIA" Sync?.............................. 50
Priprema za "BRAVIA" Sync...................... 50
Reprodukcija s komponente jednim pritiskom
tipke (One-Touch Play)........................... 51
Uživanje u zvuku s TV-a putem zvučnika
spojenih na prijemnik
(System Audio Control).......................... 52
Isključenje prijemnika zajedno s TV-om
(System Power Off)................................ 53
Uživanje u filmovima s optimalnim zvučnim
ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync)................. 54
Uživanje u zvuku TV-a preko HDMI kabela
(Audio Return Channel).......................... 54
Napredne operacije
Uporaba tunera
Odabir između digitalnog i analognog zvuka
(INPUT MODE)..................................... 55
Reprodukcija zvuka/slike iz drugih ulaza.... 55
Uživanje u zvuku/slici iz komponenata
spojenih na DIGITAL MEDIA PORT..... 57
Povezivanja s dvama pojačalima................. 57
Uporaba izbornika postavki......................... 58
Slušanje FM/AM radiopostaja..................... 40
Pohranjivanje FM/AM radiopostaja............ 42
Uporaba RDS sustava (RDS)....................... 44
Uporaba daljinskog
upravljača
Reprodukcija................................................ 37
Pregled informacija na pokazivaču.............. 38
Uporaba sleep timera................................... 39
Snimanje...................................................... 39
Dodjela ulaznih tipaka na daljinskom
upravljaču................................................ 69
Potpuno brisanje memorije daljinskog
upravljača................................................ 70
nastavlja se
5
Dodatne informacije
Rječnik......................................................... 71
Mjere opreza................................................ 73
U slučaju problema...................................... 74
Tehnički podaci............................................ 79
Isporučeni pribor
55 Upute za uporabu (ovaj priručnik)
55 Sažete upute "Quick Setup Guide"
55 FM žičana antena (1)
55 AM okvirna antena (1)
55 Daljinski upravljač (1)
–– RM-AAU073 (samo kod modela s oznakom područja CA2)
–– RM-AAU075 (samo kod modela s
oznakom područja CEK, ECE)
55 Baterije R6 (veličina AA) (2)
55 Optimizacijski mikrofon (ECM-AC2) (1)
6
Opis i položaj dijelova
Prednja strana uređaja
1
2
3
4
5
6
7
?/1
!f
!e
!d
!c
!b !a
9
8
A/ (uključeno/pripravno stanje) (str. 31)
IPriključnica AUTO CAL MIC (str. 33)
BSenzor daljinskog upravljača
Prijem signala iz daljinskog upravljača.
JDISPLAY (str. 38)
CBijelo svjetlo
Svijetli kad je prijemnik uključen.
Ne svijetli kad je prijemnik isključen.
DPokazivač (str. 8)
EMUTING (str. 37)
FINPUT SELECTOR +/– (str. 37, 55)
KDIMMER (str. 69)
LINPUT MODE (str. 55)
M2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE, MUSIC
(str. 44)
NSPEAKERS (str. 31)
OPriključnica PHONES (str. 75)
GMASTER VOLUME (str. 36, 37)
HPriključnice VIDEO 2 IN (str. 29)
7
Indikatori na pokazivaču
L
C
R
SL
S
SR
1
2
3
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
4
DTS - ES
5
96/24
6
7
8 9
PL II x
D EX
SLEEP
ST
D.RANGE
RDS
NEO:6
LPCM
SBL SB SBR
!c
!b
Indikator i objašnjenje
Indikator i objašnjenje
A SW
Svijetli kad se audio signal prenosi putem
priključnice SUBWOOFER.
D DTS(-ES) indikatori
Svijetli kod primanja DTS ulaznih signala.
B (((LFE)))
Svijetli ako reproducirani disk sadrži LFE
(Low Frequency Effect) kanal te se trenutno
reproducira signal tog LFE kanala.
C Indikatori ulaza
Svijetle za označavanje tekućeg ulaza.
HDMI
Svijetli kad
––prijemnik prepozna komponentu spojenu
putem HDMI IN priključnice (str. 23).
––TV ulaz prepozna signale kanala za povrat
zvuka (Audio Return Channel - ARC) (str. 54).
COAX
Svijetli kad je INPUT MODE podešen na
"AUTO" (str. 55), a signal izvora je digitalan
preko priključnice COAXIAL.
OPT
Svijetli kad je INPUT MODE podešen na
"AUTO" (str. 55), a signal izvora je digitalan
preko priključnice OPTICAL.
DTS
Svijetli kad prijemnik dekodira DTS signale.
DTS-ES
Svijetli kad prijemnik dekodira DTS-ES
signale.
DTS 96/24
Svijetli kad prijemnik dekodira DTS 96
kHz/24-bitne signale.
Napomena
Kod reprodukcije diska u DTS formatu,
obavezno izvršite digitalno spajanje i podesite
INPUT MODE na "AUTO" (str. 55).
E NEO:6
Svijetli kad je aktiviran DTS Neo:6 Cinema/
Music dekoder (str. 45).
F LPCM
Svijetli pri propoznavanju Linear PCM (Pulse
Code Modulation) signala.
G Dolby Pro Logic indikatori
Uključuje jedan od odgovarajućih indikatora
kada prijemnik provodi Dolby Pro Logic obradu.
Ova matrična surround tehnologija može
poboljšati ulazne signale.
 PL
 PL II
 PL IIx
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Napomena
Ovi se indikatori možda neće uključivati,
ovisno o rasporedu zvučnika.
8
!a;
Indikator i objašnjenje
Indikator i objašnjenje
H Dolby Digital Surround indikatori
Uključuje jedan od odgovarajućih indikatora
kad prijemnik dekodira signale pripadajućeg
Dolby Digital formata.
L Indikatori kanala reprodukcije
Slova (L, C, R i sl.) označavaju kanale koji
se reproduciraju. Okviri oko slova se mijenja
kao oznaka načina na koji prijemnik obrađuje
signal izvora (ovisno o postavkama zvučnika).
D
 D EX
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Napomena
Kod reprodukcije diska u Dolby Digital
formatu, obavezno izvršite digitalno spajanje i
podesite INPUT MODE na "AUTO" (str. 55).
I SLEEP
Svijetli kad je aktiviran sleep timer (str. 39).
J D.RANGE
Svijetli kad je aktivirana kompresija
dinamičkog raspona (str. 62).
K Indikatori tunera
Uključuje se kad prijemnik ugađa radijske
postaje.
ST
Stereo prijem
RDS (samo modeli s oznakom područja
CEK, ECE)
Ugođena je radijska postaja s RDS uslugama.
Broj programirane postaje.
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Prednji lijevi
Prednji desni
Središnji (mono)
Surround lijevi
Surround desni
Surround (mono ili surround
komponente dobivene Pro
Logic postupkom)
Stražnji lijevi surround
Stražnji desni surround
Stražnji surround (stražnje
surround komponente dobivene
6.1-kanalnim dekodiranjem)
Primjer:
Raspored zvučnika: 3/0.1
Format snimanja: 3/2.1
Zvučni ugođaj: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
Napomena
Broj pohranjene postaje se mijenja ovisno
o odabranoj pohranjenoj postaji. Detalje o
pohranjivanju radijskih postaja pogledajte na
str. 42.
9
Stražnja strana uređaja
1 2
3
2
1,2
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
ANTENNA
TV OUT
ARC
Y
IN
TV
PB/
CB
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
MONITOR
OUT
IN 1
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
R
AUDIO
IN
L
DC5V
0.7A MAX
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COAXIAL
SURROUND
L
R
FRONT A
L
L
R
AUDIO
OUT
R
DMPORT
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
5
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
1
AOdabir audio signala
Priključnice DIGITAL INPUT/OUTPUT
(str. 20, 23, 26, 27, 28)
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8-16
4
BOdabir video signala*
Kvaliteta slike ovisi o odabranoj priključnici za
spajanje.
HDMI IN/OUT
Priključnice DIGITAL
INPUT/ OUTPUT (str. 20, 23)
OPTICAL IN
HDMI IN/OUT
COAXIAL IN
Priključnice COMPONENT
VIDEO INPUT/OUTPUT
(str. 20, 26, 27, 28)
Priključnice ANALOG INPUT/OUTPUT
(str. 18, 20, 21, 26, 28, 29)
Bijeli (L)
Crveni (R)
Crni
Zeleni (Y)
AUDIO
IN/OUT
Plavi
Y, PB/CB, PR/
(PB/CB) CR IN/OUT
AUDIO OUT
Crveni
(PR/CR)
Slika
visoke
kvallitete
Priključnice COMPOSITE
VIDEO INPUT/OUTPUT
(str. 20, 26, 28, 29)
Žuti
VIDEO IN/
OUT
**Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na
priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
spojite TV prijemnik (str. 20, 23).
10
CDio ANTENNA (str. 30)
FM ANTENNA priključnica
AM ANTENNA priključnice
DDio SPEAKERS (str. 18)
Daljinski upravljač
Isporučenim daljinskim upravljačem RMAAU073 (samo za modele s oznakom
područja CA2) ili RM-AAU075 (samo za
modele s oznakom područja CEK, ECE)
možete upravljati prijemnikom i Sony audio/
video komponentama za koje je daljinski
upravljač prikladan.
"f
1
"e
2
EDio DMPORT (str. 21)
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
3
DMPORT priključnica
4
5
6
7
8
"d
"c
"b
"a;
9
!a
!j
!b
O
!c
MENU
m
.
!i
M
X
x
!d
>
!e
!h
!g
!f
nastavlja se
11
Napomene vezane uz tipke
SHIFT (O) i TV (P)
Tipka SHIFT ()
Pritisnite i zadržite SHIFT (), a zatim pritisnite tipku s ružičastim napisom koju želite
koristiti.
Primjer: Pritisnite i zadržite SHIFT (), a
zatim pritisnite ENTER ().
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Tipka TV ()
Pritisnite i zadržite tipku TV (), a zatim
pritisnite tipku sa žutim napisom kako biste
upravljali TV-om.
Primjer: Pritisnite i zadržite TV (), a zatim
pritisnite TV CH + (samo RM-AAU073) ili
PROG + (samo RM-AAU075) ().
.
X
x
>
TV CH / PROG
ENTER
TV
Upravljanje prijemnikom
O
Naziv i funkcija
MENU
m
.
B /b) (uključeno/pripravno stanje)
Uključivanje prijemnika ili njegovo
podešavanje u pripravno stanje.
M
X
x
>
SHIFT
C
D
E
F
I
J
L
12
Smanjenje potrošnje u pripravnom stanju
Kada je "CTRL.HDMI" podešeno na "CTRL
OFF" (str. 61).
Tipke ulaza (VIDEO 1a))
Odabir komponente koju želite koristiti. Kad
pritisnete bilo koju od tipaka izvora, prijemnik
se uključuje. Tipke su tvornički podešene za
upravljanje Sony komponentama.
Brojčane tipkec) (broj 5a))
Pohranjivanje ili ugađanje radijskih postaja.
ENTERc)
Potvrđivanje odabira.
D.TUNING
Uključivanje moda ručnog ugađanja.
MEMORY
Pohranjivanje postaje tijekom uporabe tunera.
DISPLAY
Pregled informacija na pokazivaču.
AMP MENU
Prikaz izbornika za rukovanje prijemnikom.
, ///
Pritisnite /// za odabir postavaka, a zatim
pritisnite  za potvrdu odabira.
MENU/HOMEd)
Prikaz izbornika za rukovanje prijemnikom.
Naziv i funkcija
M TUNING +/–
N
Q
R
S
Pretraživanje postaja.
PRESET +/–
Odabir pohranjenih postaja.
SOUND FIELD +a)/–
Odabir vrste zvučnog ugođaja
MASTER VOL +/– (samo RM-AAU073)
 +/– (samo RM-AAU075)
Podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno.
MUTING (samo RM-AAU073)  (samo
RM-AAU075)
Privremeno isključuje zvuk.
Ponovno pritisnite MUTING/ za vraćanje
zvuka.
RETURN/EXIT 
Povratak na prethodni izbornik.
a)Sljedeće
tipke imaju ispupčenja:
––RM-AAU073: 5/VIDEO 1, AUDIO,  i TV
CH +/SOUND FIELD +
––RM-AAU075: 5/VIDEO 1, ,  i PROG +/
SOUND FIELD +/
Ispupčenje upotrijebite kao orijentaciju kod
rukovanja prijemnikom.
b)Pritisnete i istovremeno AV / () i / ()
prijemnik i spojene komponente će se isključiti
(SYSTEM STANDBY).
c)Pritisnite i zadržite SHIFT (), a zatim pritisnite
ovu tipku.
d)Pritisnite AMP MENU () za aktivaciju ove
tipke.
Upravljanje Sony TV-om
Pritisnite i zadržite TV (), a zatim pritisnite
tipku sa žutim napisom za odabir funkcije
koju želite.
Naziv i funkcija
A TV / (uključeno/pripravno stanje)
Uključuje ili isključuje TV.
C Brojčane tipke (broj 5a))
Odabir TV kanala.
ENTER (samo RM-AAU073)
Potvrđivanje odabira.
 (prethodni kanal) (samo RM-AAU075)
Vraćanje na prethodno gledani kanal (gledan
duže od pet sekundi).
 (teletekst) (samo RM-AAU075)
Prikazuje teletekst.
F DISPLAY (samo RM-AAU073)
Prikazivanje informacija na TV-u.
H
K
L
N
Q
R
/ (prikaz informacija/teleteksta)
(samo RM-AAU075)
U digitalnom modu: Prikazivanje kratkih pojedinosti o trenutno gledanom programu.
U analognom modu: Prikaz informacija poput
broja trenutnog kanala i formata zaslona.
U modu teleteksta: Prikazuje skrivene informacije
(npr., odgovore na pitanja iz kviza).
Obojene tipke
Prikaz uputa na TV zaslonu ako su obojene
tipke dostupne. Slijedite upute kako biste
proveli odabranu operaciju.
TOOLS/OPTIONS
Prikaz opcija TV-a.
MENU/HOME
Prikaz izbornika TV-a.
TV CH +a)/– (samo RM-AAU073)
Odabir idućeg (+) ili prethodnog (–) kanala.
PROG +a)/–, a)/ (samo RM-AAU075)
U TV modu: Odabir idućeg (+) ili prethodnog
(–) kanala.
U modu teleteksta: Odabir idućeg () ili
prethodnog () kanala.
TV VOL +/– (samo RM-AAU073)  +/–
(samo RM-AAU075)
Podešavanje glasnoće.
MUTING (samo RM-AAU073)  (samo
RM-AAU075)
Uključivanje funkcije TV-a za prigušenje
zvuka.
nastavlja se
13
Naziv i funkcija
S RETURN/EXIT 
Povratak na prethodni TV izbornik.
T GUIDE (samo RM-AAU073)
ü (samo RM-AAU075)
Prikaz uputa prilikom gledanja analognog ili
digitalnog kanala.
V AUDIOa) (samo RM-AAU073)
a) (samo RM-AAU075)
Odabir željenog audio signala.
W DIGITAL (samo RM-AAU075)
Promjena u digitalni mod.
ANALOG (samo RM-AAU075)
Promjena u analogni mod.
X THEATER (samo RM-AAU073)
THEATRE (samo RM-AAU075)
Automatsko podešavanje optimalnih postavaka
slike za gledanje filmova prilikom povezivanja
sa Sony TV-om koji je kompatibilan s funkcijom tipke THEATER/THEATRE (str. 54).
Y INPUT (samo RM-AAU073)
Odabir ulaznog signala (TV ili video).
/ (prikaz informacija/teleteksta)
(samo RM-AAU075)
U TV modu: Odabir ulaznog signala (TV ili
video).
U analognom modu teleteksta: Zadržavanje
trenutne stranice.
a)Sljedeće
tipke imaju ispupčenje.
––RM-AAU073: 5/VIDEO 1, AUDIO,  i TV
CH +/SOUND FIELD +
––RM-AAU075: 5/VIDEO 1, ,  i PROG +/
SOUND FIELD +/
Ispupčenje upotrijebite kao orijentaciju kod
rukovanja prijemnikom.
14
Upravljanje ostalim Sony komponentama
Naziv
Blu-ray uređaj,
DVD uređaj
Satelitski prijemnik, Videorekorder CD uređaj
kabelski TV prijemnik
A AV /b)
C Brojčane tipkec)
(broj 5a))
ENTERc)
CLEARc)
F DISPLAY
G ANGLEd)
e)
H Obojene tipke
J 
Napajanje
Zapis
Napajanje
Kanal
Napajanje
Kanal
Napajanje
Zapis
Potvrda
Brisanje
Pokazivač
Odabir kuta
Potvrdad)
Brisanje
Pokazivač
–
Potvrda
–
Pokazivač
–
Potvrda
–
Pokazivač
–
Izbornik, upute
Potvrda
Odabir
Izbornik, uputee)
Potvrda
Odabir
–
Potvrda
Odabir
–
–
–
–
–
–
Izbornik
Brzo naprijed,
nazad
Reprodukcija
Preskakanje
zapisa
Pauza
Zaustavljanje
–
–
–
Brzo naprijed,
nazad
Reprodukcija
Preskakanje
zapisa
Pauza
Zaustavljanje
–
–
–
–
–
///
K TOOLS/OPTIONS
L MENU/HOME
M /f)
a)f)
/f)
S
T
U
V
W
f)
f)
RETURN/
EXIT 
GUIDEd)
üe)
SUBTITLEd)
e)
AUDIOa)d)
a)e)
TOP MENU
POP UP/MENU
a)Sljedeće
Izbornik s opcijama
Izbornik
Pretraživanje
naprijed, nazad
Reprodukcija
Preskakanje zapisa
Izbornik s opcijamad)
Izbornik
–
Pauza
–
Zaustavljanje
–
Izlazak iz izbornika Izlazak iz izbornika,
Live TVd)
Pregled programa
Prikaz vodiča kroz
izbornike
Odabir titlova
–
Odabir audia
–
–
–
Upute na zaslonu
Izbornik
–
–
–
–
–
–
tipke imaju ispupčenje.
––RM-AAU073: 5/VIDEO 1, AUDIO,  i TV
CH +/SOUND FIELD +
––RM-AAU075: 5/VIDEO 1, ,  i PROG +/
SOUND FIELD +/
Ispupčenje upotrijebite kao orijentaciju kod
rukovanja prijemnikom.
b)Pritisnete i istovremeno AV / () i / ()
prijemnik i spojene komponente će se isključiti
(SYSTEM STANDBY).
Funkcija preklopke AV / () automatski se
mijenja svaki put kad pritisnete tipke ulaza ().
c)Pritisnite i zadržite SHIFT (), a zatim pritisnite
ovu tipku.
d)Samo RM-AAU073.
e)Samo
RM-AAU075.
tipka je također dostupna za uporabu DIGITAL MEDIA PORT adaptera. Detalje o funkciji
tipke potražite u uputama za uporabu DIGITAL
MEDIA PORT adaptera.
f)Ova
Napomene
55 Neke ovdje opisane funkcije možda neće raditi,
ovisno o modelu prijemnika.
55 Gore navedene informacije služe samo kao primjer. Ovisno o komponenti, opisani postupci neće
biti mogući ili mogu biti drugačiji.
nastavlja se
15
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije R6 (veličina AA) baterije
u daljinski upravljač RM-AAU073 (samo
za modele s oznakom područja CA2) ili u
RM-AAU075 (samo za modele s oznakom
područja CEK, ECE).
Pri umetanju pripazite na ispravan polaritet.
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu
7.1-kanalnog sustava (7 zvučnika i jedan
subwoofer).
Za potpuni doživljaj višekanalnog zvuka sličnog
zvuku kino dvorane, potrebno je pet zvučnika
(dva prednja, središnji i dva surround zvučnika)
te subwoofer (5.1-kanalni sustav).
Napomene
55 Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mjestima.
55 Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
55 Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne
baterije s nekim drugim baterijama.
55 Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača
na prijemniku izravnom suncu ili rasvjetnim
uređajima. To bi moglo prouzročiti smetnje u
radu.
55 Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
55 Kad zamijenite baterije, podešenja tipaka daljinskog upravljača mogu se vratiti na tvorničke
vrijednosti. U tom slučaju tipku podesite ponovno
(str. 69).
55 Kad se više ne može rukovati prijemni­kom pomoću
daljinskog upravljača, zamijenite baterije novima.
Možete uživati u visokokvalitetnoj reprodukciji
zvuka iz DVD softvera snimljenog u Surround
EX formatu spojite li jedan dodatni stražnji
surround zvučnik (6.1-kanalni sustav) ili
dva stražnja surround zvučnika (7.1-kanalni
sustav).
Primjer konfiguracije sustava
zvučnika
APrednji zvučnik (lijevi)
BPrednji zvučnik (desni)
CSredišnji zvučnik
DSurround zvučnik (lijevi)
ESurround zvučnik (desni)
FStražnji surround zvučnik (lijevi)
GStražnji surround zvučnik (desni)
HSubwoofer
16
Savjeti
Radi veće kvalitete surround zvuka udaljenost između
središnjeg zvučnika i mjesta slušanja B ne smije
biti manja od 1,5 m u odnosu na onu između mjesta
slušanja i prednjeg zvučnika A. Postavite zvučnike
tako da razlika u dužini B na sljedećem dijagramu
nije veća od 1,5 m u odnosu na duljinu A.
Primjer: Podesite udaljenost B na 4,5 metra ili više
kad udaljenost A iznosi 6 metara.
Također, udaljenost između surround/stražnjih
surround zvučnika i mjesta slušanja C ne smije
biti manja od 4,5 m u odnosu na onu između mjesta
slušanja i prednjih zvučnika A. Postavite zvučnike
tako da razlika u dužini C na sljedećem dijagramu
nije veća od 4,5 m u odnosu na duljinu A.
Primjer: Podesite udaljenost C na 1,5 metara ili
više kad udaljenost A iznosi 6 metara.
To je važno jer nepravilno postavljanje zvučnika rezultira nepravilnom reprodukcijom surround zvuka.
Obratite pozornost da će postavljanje zvučnika na
udaljenost manju od potrebne rezultirati odgodom
reprodukcije zvuka iz tog zvučnika. Drugim
riječima, zvuk će djelovati kao da dopire iz veće
udaljenosti. Podešavajte ove parametre dok slušate
zvuk, što će poboljšati surround ugođaj.
55 Kad 7.1-kanalni sustav zvučnika spojite na dva
stražnja surround zvučnika, svi kutovi A trebali
bi biti jednaki.
55 Kad spojite 6.1-kanalni zvučnički sustav, stavite
stražnji surround zvučnik iza mjesta slušanja.
55 S obzirom da subwoofer ne emitira visoko
usmjerene signale, možete ga postaviti gdje god
želite.
17
Spajanje
Napomena
2: Spajanje zvučnika
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja ostalih kabela.
Središnji zvučnik
Surround zvučnik
DesniLijevi
B
B
HDMI
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
TV OUT
ARC
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
CENTER
MONITOR
R
AUDIO
OUT
SURROUND
L
R
AUDIO
IN
R
AUDIO
OUT
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
A
IMPEDANCE USE 8-16
B
Desni Lijevi
Subwoofer b)
Surround stražnji/dva
pojačala/prednji B
zvučnik a)
AMono audio kabel (nije priložen)
BKabeli zvučnika (nisu priloženi)
18
FRONT A
L
L
B
DesniLijevi
ft
Prednji A zvučnik
10 mm
a)Napomene za spajanje na priključnice SPEAKERS
Povezivanja s dva pojačala
Ako ne koristite stražnje surround zvučnike,
možete spojiti prednje zvučnike na
priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B primjenom
povezivanja s dvama pojačalima.
Prednji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(lijevi)
Hi
Hi
HDMI
IN 3
Lo
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
COMPONENT VIDEO
COAXIAL
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
IN 1
MONITOR
OUT
AUDIO
IN
CENTER
MONITOR
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
R
L
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
SURROUND
FRONT A
Lo
L
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8-16
Napomene
55 Prije spajanja mrežnog kabela, provjerite da se
neizolirani dijelovi krajeva zvučnika kabela ne
dodiruju između priključnica zvučnika SPEAKERS.
55 Nakon postavljanja i spajanja zvučnika, obavezno
odaberite raspored zvučnika iz izbornika
SPEAKER (str. 63).
Povežite priključnice na Lo (ili Hi) strani
prednjih zvučnika s priključnicama SPEAKERS
FRONT A, i povežite priključnice na Hi (ili
Lo) strani prednjih zvučnika s priključnicama
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B.
Uklonite metalne umetke iz Hi/Lo priključnica
zvučnika. U protivnom možete prouzročiti
smetnje u radu prijemnika.
Nakon spajanja s dva pojačala podesite "SB
ASGN" to "BI-AMP" u izborniku SPEAKER
(str. 57).
19
Spajanje
SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT B.
––Spajate li samo jedan stražnji surround zvučnik
spojite ga na L priključnicu među ovim
priključnicama.
––Ako ne koristite stražnji surround zvučnik već
imate dodatni sustav prednjih zvučnika, spojite
ga na ove priključnice.
Podesite "SB ASGN" na "SPK B" u izborniku
SPEAKER (str. 65).
––Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
upotrebljavati pomoću tipke SPEAKERS na
prijemniku (str. 31).
––Ako ne koristite stražnji surround zvučnik,
možete prednje zvučnike spojiti na ove
priključnice spajanjem na dva pojačala (str. 19).
b)Ako priključite subwoofer s funkcijom auto standby,
isključite tu funkciju kod gledanja filmova. Ako
je funkcija auto standby podešena na ON, zvučnik
se automatski isključuje ovisno o razini ulaznog
signala subwoofera te se možda neće čuti zvuk.
3: Spajanje TV prijemnika
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja spojnih kabela.
TV
Audio signali
Video signali
Audio/video
signali
ARC
A a)
B
C
E a)
D
b)
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
TV OUT
ANTENNA
IN
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
IN 1
MONITOR
OUT
COAXIAL
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
SURROUND
L
R
FRONT A
L
L
AUDIO
IN
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
AOptički digitalni kabel (nije priložen)
BAudio kabel (nije priložen)
CKomponentni video kabel (nije
priložen)
DVideo kabel (nije priložen)
EHDMI kabel (nije priložen)
Savjetujemo uporabu Sony HDMI kabela.
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
20
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SPEAKERS
SUBWOOFER
a)Za
IMPEDANCE USE 8-16
uživanje u višekanalnom surround zvuku TV-a
koji se emitira preko zvučnika spojenih na prijemnik
spojite bilo A bilo E. Smanjite glasnoću TV-a
ili isključite zvuk na TV-u.
b)Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel (ARC) – kanal za povrat zvuka
– zvuk TV-a emitirat će se kroz zvučnike spojene
na prijemnik uporabom HDMI TV OUT spajanja.
U tom slučaju podesite "ARC" na "ARC ON" u
izborniku HDMI (str. 54).
Napomene
4a: Spajanje audio
komponenata
Na sljedećoj slici se prikazuje kako spojiti
Super Audio CD uređaj, CD uređaj, CD
rekorder i DIGITAL MEDIA PORT adapter.
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
TV
Super Audio CD
uređaj, CD uređaj,
CD rekorder
Savjet
A
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48
kHz i 96 kHz.
B
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT O
IN 1
ANTENNA
IN
Y
OPTICAL
PB/
CB
TV
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
IN 1
MONITOR
OUT
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COAXIAL
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
L
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SUBWOOFER
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
AAudio kabel (nije priložen)
BVideo kabel (nije priložen)
nastavlja se
21
Spajanje
55 Uključite prijemnik kad se video i audio signali
s reprodukcijske komponente šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
55 Spojite komponente za prikaz slike (primjerice
TV monitor ili projektor) na priključnicu HDMI
TV OUT ili MONITOR OUT na prijemniku.
Možda nećete moći snimati čak i ako spojite
komponente za snimanje.
55 Ovisno o statusu povezanosti između TV-a i
antene, slika na TV zaslonu može biti izobličena.
U tom slučaju odmaknite antenu od prijemnika.
55 Kod spajanja optičkih digitalnih kabela, spojite
priključke ravno dokraja tako da kliknu.
55 Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kabele.
Napomene o spajanju DIGITAL
MEDIA PORT adaptera
55 Nemojte spajati adapter koji nije DIGITAL
MEDIA PORT adapter.
55 Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL
MEDIA PORT adapter dok je prijemnik
uključen.
55 Kod spajanja DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, umetnite priključak tako da strana
sa strelicom bude okrenuta prema strelici
na DMPORT priključnici.
55 DMPORT spajanje treba izvesti čvrsto, s
priključkom uloženim ravno.
55 Budući da je priključak DIGITAL MEDIA
PORT adaptera lomljiv, rukujte njime
pažljivo kod postavljanja ili premještanja
prijemnika.
Odspajanje DIGITAL MEDIA
PORT adaptera iz DMPORT
priključnice
DC5V
0.7A MAX
2
DMPORT
1
Pritisnite i zadržite obje strane priključka i
zatim ga izvucite.
22
4b: Spajanje video komponenata
Spojite svoje video komponente sukladno
donjoj tablici.
Komponenta
Str.
Blu-ray uređaj*
23, 26
"PlayStation 3"*
23
DVD uređaj*
23, 27
DVD rekorder*
23, 27, 29
Satelitski prijemnik*, kabelski TV
prijemnik*
23, 28
Videorekorder
29
Kamkorder, igraća konzola, itd.
29
**Preporučujemo da svoje video komponente spojite
HDMI vezom ukoliko imaju HDMI priključnice.
Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako
na priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR
OUT spojite TV prijemnik (str. 20).
Želite li spojiti nekoliko digitalnih
komponenata, ali ne možete
pronaći slobodan ulaz
Pogledajte "Reprodukcija zvuka/slike iz
drugih ulaza" (str. 55).
Savjet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
Spajanje komponenata s HDMI
priključnicama
HDMI je kratica od High-Definition Multimedia
Interface. To je sučelje za prijenos video i
audio signala u digitalnom formatu.
HDMI značajke
55 Digitalni audio signal koji se prenosi
putem priključnica HDMI može se slušati
iz zvučnika spojenih na ovaj prijemnik.
Taj signal podržava Dolby Digital, DTS i
Linear PCM.
55 Prijemnik može primati Multi Linear PCM
(do 8 kanala) s frekvencijom uzorkovanja
od 192 kHz ili nižom s HDMI povezivanjem.
55 Prijemnik podržava značajke Deep Color
(Deep Colour) i x.v.Color (x.v.Colour).
55 Prijemnik podržava funkciju Control for
HDMI. Za detalje pogledajte "Značajka
"BRAVIA" Sync" (str. 50).
Napomene
55 Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
55 Nije nužno spojiti sve kabele. Spojite sukladno
dostupnosti priključnica na spojenim komponentama.
55 Uključite prijemnik kad se video i audio signali
s reprodukcijske komponente šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
55 Kod spajanja optičkih digitalnih kabela, spojite
priključke ravno dokraja tako da kliknu.
55 Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kabele.
nastavlja se
23
Spajanje
Komponente za spajanje
Satelitski prijemnik,
kabelski TV prijemnik
DVD uređaj,
DVD rekorder
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
A
ARC
A
HDMI
IN 3
IN 2
A
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
ANTENNA
IN
Blu-ray uređaj,
"PlayStation 3"
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR /
CR
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
IN 1
MONITOR
OUT
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
DMPORT
R
R
AUDIO
OUT
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
FRONT A
L
L
R
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
A
Audio/video
signali
TV, i sl.*
AHDMI kabel (nije priložen)
Savjetujemo uporabu Sony HDMI kabela.
**Za pojedinosti o audio spajanju TV-a na prijemnik
pogledajte str. 20.
Napomene
55 Promijenite tvornička podešenja tipke ulaza
HDMI 1- 3 na daljinskom upravljaču kako biste
tu tipku mogli koristiti za upravljanje svojim
komponentama. Za detalje pogledajte "Dodjela
ulaznih tipaka na daljinskom upravljaču" (str. 69).
55 Možete također preimenovati HDMI ulaz tako da
može biti prikazan na pokazivaču prijemnika. Za
detalje pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 38).
24
SURROUND
L
AUDIO
IN
L
DC5V
0.7A MAX
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COAXIAL
ARC
IMPEDANCE USE 8-16
Napomene o spajanju kabela
Napomene o HDMI spajanju
55 Audio signal primljen preko HDMI IN
priključnice se šalje kroz priključnice
SPEAKERS i HDMI TV OUT priključnicu.
Ne šalje se kroz druge audio priključnice.
55 Video signali primljeni preko HDMI IN
priključnice mogu se emitirati samo preko
HDMI TV OUT priključnice. Ulazni video
signali ne mogu se emitirati preko VIDEO
OUT priključnica ili MONITOR OUT
priključnica.
55 Kad želite slušati zvuk iz zvučnika TV-a,
podesite "AUDIO.OUT" na "TV+AMP" u
izborniku HDMI Settings (str. 68). Ako ne
možete reproducirati višekanalni softver,
podesite na "AMP". Međutim, zvuk se neće
čuti iz zvučnika TV-a.
55 Uključite prijemnik kad se video i audio
signali s reprodukcijske komponente šalju
u TV preko prijemnika. Podesite li "PASS.
THRU" na "OFF", video i audio signali neće
se prenositi ukoliko je napajanje isključeno.
55 Nema ulaza i izlaza DSD signala Super
Audio CD-a.
55 Višekanalni/stereo audio signali Super
Audio CD-a se ne čuju.
55 Priključeni uređaj može potisnuti audio signale (frekvenciju uzorkovanja, duljinu bita i
sl.) kod prijenosa preko HDMI priključnice.
Provjerite podešenje spojene komponente ako
je slika loša ili se ne čuje zvuk iz komponente
spojene HDMI kabelom.
55 Zvuk se može prekinuti kod promjene
frekvencije uzorkovanja, broja kanala ili
audio formata izlaznih audio signala na
uređaju za reprodukciju.
55 Ako spojena komponenta ne podržava
tehnologiju zaštite autorskih prava (HDCP),
slika i/ili zvuk iz HDMI TV OUT priključnice
mogu biti izobličeni ili će izostati.
55 U tom slučaju, provjerite tehničke podatke
spojene opreme.
55 Možda ćete trebati na odgovarajući način
podesiti razlučivost slike na uređaju za
reprodukciju kako biste mogli uživati u
višekanalnom Linear PCM zvuku. Pogledajte
upute za uporabu uređaja za reprodukciju.
55 Ne podržava svaka HDMI komponenta sve
funkcije koje omogućuje određena HDMI
verzija. Primjerice, komponente koje
podržavaju HDMI verzije 1.4 možda neće
podržavati Audio Return Channel (ARC).
55 Detalje potražite u uputama za uporabu
svake od spojenih komponenata.
25
Spajanje
55 Upotrijebite High Speed HDMI kabel.
Ukoliko koristite standardni HDMI kabel,
1080p ili Deep Color (Deep Colour), slike
možda neće biti pravilno prikazane.
55 Sony preporuča da koristite atestirani
HDMI kabel ili Sony HDMI kabel.
55 Na savjetujemo vam uporabu HDMI-DVI
konverzijskog kabela. Spojite li HDMI-DVI
konverzijski kabel na DVI-D komponentu,
možda neće biti zvuka i/ili slike. Spojite
audio kabele ili digitalne spojne kabele,
zatim podesite "A. ASSIGN" u izborniku
AUDIO (str. 67) kad se zvuk ne reproducira
pravilno.
Spajanje Blu-ray uređaja
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti Blu-ray uređaj.
Blu-ray uređaj
Audio signali
A*
Video signali
B*
C
D
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
TV OUT
ANTENNA
IN
E
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
MONITOR
OUT
DVD
IN
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
L
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
SURROUND
L
R
L
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
AKoaksijalni digitalni kabel (nije priložen)
BOptički digitalni kabel (nije priložen)
CAudio kabel (nije priložen)
DKomponentni video kabel
(nije priložen)
EVideo kabel (nije priložen)
Napomene
55 Početna postavka za priključnice COMPONENT
VIDEO IN 1 je Blu-ray uređaj. Spojite li Blu-ray
uređaj na priključnice COMPONENT VIDEO
IN 2 ili IN 3, podesite "V. ASSIGN" u izborniku
VIDEO (str. 67).
55 Za dobivanje višekanalnog digitalnog zvuka iz
Blu-ray uređaja, podesite postavke digitalnog
audio izlaza na Blu-ray uređaju. Pogledajte upute
za uporabu Blu-ray uređaja.
26
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COAXIAL
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8-16
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
**Kad spojite komponentu opremljenu priključnicom
OPTICAL/COAXIAL, podesite "A. ASSIGN" u
izborniku AUDIO (str. 67).
Spajanje DVD uređaja, DVD rekordera
Spajanje
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti DVD uređaj ili DVD rekordera.
DVD uređaj, DVD rekorder
Audio signali
A
Video signali
B*
C
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
TV OUT
ANTENNA
IN
Y
OPTICAL
PB/
CB
ARC
TV
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
MONITOR
OUT
DVD
IN
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COAXIAL
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
DMPORT
R
L
L
AUDIO
IN
L
DC5V
0.7A MAX
SURROUND
L
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
AKoaksijalni digitalni kabel (nije priložen)
BOptički digitalni kabel (nije priložen)
CKomponentni video kabel (nije
priložen)
VIDEO 1
SUBWOOFER
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8-16
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
**Kad spojite komponentu opremljenu priključnicom
OPTICAL, podesite "A. ASSIGN" u izborniku
AUDIO (str. 67).
Napomene
55 Tvornička postavka za tipku ulaza DVD-a je:
––RM-AAU073: DVD uređaj
––RM-AAU075: DVD rekorder
Promijenite tvornička podešenja tipke ulaza
DVD na daljinskom upravljaču kako biste tu
tipku mogli koristiti za upravljanje svojim
DVD uređajem ili DVD rekorderom. Za detalje
pogledajte "Dodjela ulaznih tipaka na daljinskom
upravljaču" (str. 69).
55 Možete također preimenovati ulaz DVD tako da
može biti prikazan na pokazivaču prijemnika. Za
detalje pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 38).
55 Početna postavka za priključnice COMPONENT
VIDEO IN 2 je DVD uređaj ili DVD rekorder.
Spojite li DVD uređaj ili DVD rekorder na
priključnice COMPONENT VIDEO IN 1 ili IN
3, podesite "V. ASSIGN" u izborniku VIDEO
(str. 67).
55 Za dobivanje višekanalnog digitalnog zvuka iz DVD
uređaja ili iz DVD rekordera, podesite postavke
digitalnog audio izlaza na DVD uređaju ili na
DVD rekorderu. Pogledajte upute za uporabu
DVD uređaja ili DVD rekordera.
27
Spajanje satelitskog prijemnika, kabelskog TV prijemnika
Na sljedećoj slici prikazan je način spajanja satelitskog prijemnika ili kabelskog TV prijemnika.
Satelitski prijemnik, kabelski TV prijemnik
Audio signali
A
Video signali
B
C
D
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
TV OUT
ANTENNA
IN
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
OUT
PR /
CR
OPTICAL
MONITOR
OUT
DVD
IN
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
L
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
SURROUND
L
R
R
AUDIO
OUT
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
Napomena
Početna postavka za priključnice COMPONENT
VIDEO IN 3 je satelitski prijemnik ili kabelski TV
prijemnik. Spojite li satelitski prijemnik ili kabelski
TV prijemnik na priključnice COMPONENT
VIDEO IN 1 ili IN 2, podesite "V. ASSIGN" u
izborniku VIDEO (str. 67).
VIDEO 1
L
L
R
AAudio kabel (nije priložen)
BOptički digitalni kabel (nije priložen)
CKomponentni video kabel (nije
priložen)
DVideo kabel (nije priložen)
28
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COAXIAL
SUBWOOFER
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8-16
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
Napomene
55 Promijenite tvornička podešenja tipke ulaza
VIDEO 1 na daljinskom upravljaču kako biste
tu tipku mogli koristiti za upravljanje svojim
DVD rekorderom. Za detalje pogledajte "Dodjela
ulaznih tipaka na daljinskom upravljaču" (str. 69).
55 Možete također preimenovati ulaz VIDEO 1 tako
da može biti prikazan na pokazivaču prijemnika.
Za detalje pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 38).
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti
komponentu sa analognim priključnicama,
poput videorekordera, DVD rekordera i sl.
Videorekorder/DVD rekorder
Video signali
Audio signali
A
B
HDMI
IN 3
IN 2
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 1
ANTENNA
IN
TV OUT
ARC
Y
TV
OPTICAL
SAT/
CATV
IN
PB/
CB
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
PR/
CR
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
IN 1
MONITOR
OUT
COAXIAL
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
DMPORT
SURROUND
L
R
FRONT A
L
L
AUDIO
IN
L
DC5V
0.7A MAX
CENTER
MONITOR
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
R
AUDIO
OUT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
SPEAKERS
SUBWOOFER
IMPEDANCE USE 8-16
(Na prednjoj ploči)
Kamkorder,
igraća konzola
C
AVideo kabel (nije priložen)
BAudio kabel (nije priložen)
CAudio/video kabel (nije priložen)
29
Spajanje
Spajanje komponenata s
analognim video i audio
priključnicama
5: Spajanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu antenu i
FM žičanu antenu. Odspojite kabel napajanja
prije priključivanja antena.
6: Spajanje mrežnog
kabela
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Napomena
FM žičana antena (priložena)
Prije spajanja mrežnog kabela, provjerite da se
neizolirani dijelovi krajeva zvučnika kabela ne dodiruju
između priključnica zvučnika SPEAKERS.
AM okvirna antena
(priložena)
Mrežni kabel
HDMI
IN 3
AS
IN 2
ANTENNA
IN
Y
OPTICAL
PB/
CB
TV
SAT/
CATV
IN
VIDEO
IN
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
D
PR /
CR
FRONT A
L
OPTICAL
IN 3
DVD
IN
IN 2
IN 1
MONITOR
OUT
M
COMPONENT VIDEO ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COAXIAL
AUDIO
OUT
DIGITAL (ASSIGNABLE)
AUDIO
IN
AUDIO
IN
R
L
CE USE 8-16
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
R
SA-CD/CD/CD-R
TV
SAT/CATV
BD
VIDEO 1
S
Napomene
55 Kako bi se spriječila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih komponenata.
55 Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
55 Nakon spajanja FM žičane antene, postavite
antenu što je moguće više u vodoravan položaj.
30
U zidnu utičnicu
Priprema prijemnika
Inicijaliziranje prijemnika
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
koristiti.
U ovom postupku koristite tipke na
prijemniku.
SPEAKERS
?/1
?/1
?/1
Pritisnite SPEAKERS više puta
za odabir željenih prednjih
zvučnika.
1 Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
2 Držite tipku / pritisnutom pet
sekundi.
Nakon što se neko vrijeme prikazuje
"CLEARING" na pokazivaču, prikazuje
se "CLEARED".
Sve postavke koje ste izmijenili resetiraju se na početne vrijednosti.
Za odabir prednjih zvučnika Pokazivač
spojenih na
Priključnice SPEAKERS
FRONT A
SPK A
Priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B
SPK B*
Priključnice SPEAKERS FRONT SPK A+B*
A i SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B
(paralelno povezivanje).
**Za odabir "SPK B" ili "SPK A+B", podesite "SB
ASSIGN" na "SPK B" u izborniku SPEAKER
(str. 65).
Za isključivanje izlaza zvučnika
Pritisnite više puta SPEAKERS dok se na
pokazivaču ne pojavi "SPK OFF".
Napomena
Ova postavka nije dostupna ako su spojene slušalice.
31
Priprema prijemnika
Prije prve uporabe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sljedećim uputama. Isti
postupak također možete upotrijebiti za
vraćanje prijemnika na tvorničke vrijednosti.
U ovom postupku koristite tipke na
prijemniku.
Odabir sustava zvučnika
Automatsko kalibriranje
odgovarajućih postavki
zvučnika
(AUTO CALIBRATION)
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) tehnologijom
koja vam omogućuje izvođenje automatskog
kalibriranja na sljedeći način:
55 Provjerite povezanost svakog zvučnika s
prijemnikom.
55 Podesite razinu glasnoće zvučnika.
55 Izmjerite udaljenost svakog zvučnika od
položaja za slušanje.
DCAC tehnologija je osmišljena za postizanje
odgovarajućeg balansa u prostoriji. Međutim,
razine glasnoće zvučnika možete također
podesiti ručno. Detalje pogledajte u "Podešavanje
glasnoće zvučnika (TEST TONE)" (str. 36).
Prije izvođenja automatskog
kalibriranja
Prije provođenja automatskog kalibriranja
provjerite sljedeće stavke.
55 Podesite i spojite zvučnike (str. 16, 18).
55 Spojite samo isporučeni optimizacijski
mikrofon na priključnicu AUTO CAL MIC.
Nemojte spajati druge mikrofone u ovu
priključnicu.
55 Koristite li spajanje s dva pojačala podesite
"SB ASGN" na "BI-AMP" u izborniku
SPEAKER (str. 65).
55 Koristite li spajanje prednjih zvučnika
B podesite "SB ASGN" na "SPK B" u
izborniku SPEAKER (str. 65).
55 Isključite funkciju prigušivanja glasnoće.
55 Odspojite slušalice.
55 Uklonite sve prepreke između optimizacijskog mikrofona i zvučnika kako biste
izbjegli pogrešku u mjerenju.
55 Izvedite mjerenje u tihom okruženju kako
biste postigli preciznije rezultate mjerenja.
Napomena
Zvuk koji tijekom kalibriranja dopire iz zvučnika je
vrlo glasan. Glasnoća zvuka ne može se podešavati.
Obratite pozornost ako u blizini ima djece i na
eventualne reakcije susjeda.
Savjet
Ako zvučnik okrenete prema optimizacijskom
mikrofonu, mjerenje će biti točnije.
32
Podešavanje automatskog
kalibriranja
Izvođenje automatskog
kalibriranja
?/1
Optimizacijski mikrofon
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Priprema prijemnika
?/1
Tipke
ulaza
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
1 Spojite isporučeni optimizacijski
MENU
mikrofon na priključnicu AUTO
CAL MIC.
2 Podesite optimizacijski mikrofon.
Postavite optimizacijski mikrofon na mjesto
slušanja. Upotrijebite stolac ili stativ
kako bi mikrofon bio u visini vaših ušiju.
m
.
M
X
MUTING/
x
>
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za odabir
"A. CAL", a zatim pritisnite 
ili .
Na pokazivaču se prikazuje "START".
3 Pritisnite .
Mjerenje započinje za 5 sekundi. Prikazuje se odbrojavanje.
Postupak mjerenja traje nekoliko minuta.
nastavlja se
33
Sljedeća tablica opisuje oznake koje se
pojavljuju na pokazivaču pri početku
mjerenja.
Mjerenje
Pokazivač
Razine okolne buke
NOISE.CHK
Spajanja zvučnika
Naizmjenično se
prikazuje MEASURE
i SP DET.*
Glasnoće zvučnika
Naizmjenično se
prikazuje MEASURE
i GAIN*
Udaljenosti zvučnika
Naizmjenično se
prikazuje MEASURE
i DISTANCE*
*Tijekom mjerenja se aktivira indikator
odgovarajućeg zvučnika.
4 Mjerenje završava.
Na pokazivaču se prikazuje "COMPLETE"
i postavke se snimaju.
Po završetku
Odspojite optimizacijski mikrofon iz
priključnice AUTO CAL MIC.
Napomene
55 Automatska kalibracija ne može prepoznati
subwoofer. Zbog toga će se zadržati sve postavke
subwoofera.
55 Ako ste promijenili položaj zvučnika, savjetuje se
ponoviti automatsko kalibriranje kako biste mogli
nastaviti uživati u surround zvuku.
Savjeti
55 Sve funkcije osim uključenja/isključenja prijemnika
su tijekom mjerenja deaktivirane.
55 Mjerenje se možda neće izvesti pravilno ili
automatsko kalibriranje neće biti moguće kad se
koriste posebni zvučnici, primjerice dipolni.
34
Isključenje automatskog
kalibriranja
Funkcija Auto Calibration se isključi ako
tijekom mjerenja:
–– Pritisnite /.
–– Pritisnete MUTING (samo RM-AAU073)
ili  (samo RM-AAU075) na daljinskom
upravljaču ili MUTING na prijemniku.
–– Pritisnete tipke ulaza ili okrenete INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
–– Promijenite glasnoću.
–– Spojite slušalice.
Kodovi pogrešaka i upozorenja
Kad se prikažu kodovi pogreške
Ako se tijekom automatske kalibracije otkrije
pogreška, na pokazivaču se prikazuje kôd
ciklički nakon svakog mjerenja na sljedeći
način:
Kôd pogreške  prazan pokazivač  (kôd
pogreške  prazan pokazivač)a)  PUSH
 prazan pokazivač  ENTER
a)Prikazuje
se ako postoji više od jedne pogreške.
Za ispravljanje pogreške
1Zabilježite kôd pogreške.
2Pritisnite .
3Pritisnite / za isključenje prijemnika.
4Ispravite pogrešku.
Detalje pogledajte u "Kodovi pogrešaka i
rješenja".
5Uključite prijemnik i ponovite automatsko
kalibriranje (str. 33).
Kodovi pogrešaka i rješenja
Kôd pogreške
Uzrok i rješenje
ERROR 10
Okoliš je preglasan. Pobrinite
se da okoliš bude tih tijekom
automatskog kalibriranja.
ERROR 11
Zvučnici se nalaze preblizu
mikrofona za kalibriranje.
Odmaknite zvučnike od mikrofona za kalibriranje.
Kôd pogreške
Uzrok i rješenje
ERROR 12
Nije prepoznat nijedan zvučnik.
Provjerite je li optimizacijski
mikrofon pravilno spoje i ponovite automatsko kalibriranje.
ERROR 20
Kôd
upozorenja
Objašnjenje i rješenje
WARN. 40
Okoliš je glasan. Pobrinite
se da okoliš bude tih tijekom
automatskog kalibriranja.
Udaljenost prednjeg zvučnika
je izvan raspona. Drugačije
razmjestite prednje zvučnike.c)
Balans središnjeg zvučnika je
izvan raspona. Postavite srednji
zvučnik na drugo mjesto.c)
Balans lijevog surround
zvučnika je izvan raspona. Lijevi surround zvučnik postavite
na drugo mjesto.c)
Balans desnog surround zvučnika
je izvan raspona. Desni surround
zvučnik postavite na drugo mjesto.c)
Balans stražnjeg lijevog surround zvučnika je izvan raspona.
Lijevi stražnji surround zvučnik
postavite na drugo mjesto.c)
Balans desnog stražnjeg surround
zvučnika je izvan raspona.
Desni stražnji surround zvučnik
postavite na drugo mjesto.c)
Udaljenost prednjeg zvučnika
je izvan raspona. Drugačije
razmjestite prednje zvučnike.c)
Udaljenost središnjeg zvučnika
je izvan raspona. Postavite srednji zvučnik na drugo mjesto.c)
Udaljenost lijevog surround
zvučnika je izvan raspona. Lijevi surround zvučnik postavite
na drugo mjesto.c)
Udaljenost desnog surround
zvučnika je izvan raspona. Desni
surround zvučnik postavite na
drugo mjesto.c)
Udaljenost lijevog stražnjeg
surround zvučnika je izvan raspona.
Lijevi stražnji surround zvučnik
postavite na drugo mjesto.c)
Udaljenost desnog stražnjeg
surround zvučnika je izvan raspona.
Desni stražnji surround zvučnik
postavite na drugo mjesto.c)
WARN. 60
ERROR 21
Prepoznat je samo jedan
surround zvučnik. Provjerite
spajanje surround zvučnika.
WARN. 62
ERROR 22
Stražnji surround zvučnik je
spojen samo na priključnice
SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B R.
Ako ćete spojiti samo jedan
stražnji surround zvučnik, spojite
ga na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B L.
WARN. 63
ERROR 23
Detektiran je stražnji surround
zvučnik, ali surround zvučnici
nisu spojeni. Spojite surround
zvučnike.
WARN. 64
WARN. 65
WARN. 66
Kad se prikažu kodovi upozorenja
Tijekom automatske kalibracije kodovi upozorenja prikazuju informacije o rezultatima
mjerenja. Kodovi upozorenja se prikazuju
ciklički na pokazivaču na sljedeći način:
Kôd upozorenja  prazan pokazivač 
(kôd upozorenja  prazan pokazivač)b) 
PUSH  prazan pokazivač  ENTER
b)Prikazuje
WARN. 70
WARN. 72
WARN. 73
se ako postoji više od jednog koda
upozorenja.
Možete ignorirati kôd upozorenja jer će funkcija
automatske kalibracije automatski podesiti
postavku. Postavke također možete podesiti
ručno.
WARN. 74
WARN. 75
Za ručnu promjenu postavki
1Zabilježite kôd upozorenja.
2Pritisnite .
3Pritisnite / za isključenje prijemnika.
4Slijedite upute iz "Kodovi upozorenja i
WARN. 76
rješenja" dolje.
5Uključite prijemnik i ponovite automatsko
kalibriranje (str. 33).
c)Detalje
str. 17.
potražite u "Napomene" i "Savjeti" na
35
Priprema prijemnika
Nisu prepoznati prednji
zvučnici ili je prepoznat samo
jedan zvučnik. Provjerite spajanje prednjih zvučnika.
Kodovi upozorenja i rješenja
4 Više puta pritisnite / za
Podešavanje glasnoće
zvučnika
odabir "AUTO *".
Ispitni ton se čuje redom iz svakog
zvučnika.
 predstavlja kanal zvučnika.
(TEST TONE)
Glasnoću zvučnika možete podesiti slušanjem
ispitnog tona s mjesta slušanja.
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Napomena
Ovisno o rasporedu zvučnika ispitni ton
možda se neće čuti iz svih zvučnika čak i ako
odaberete "AUTO ".
5 Podesite glasnoću zvučnika
Tipke
ulaza
preko izbornika LEVEL tako da
su glasnoća i balans ispitnog
tona jednaki za svaki zvučnik.
Za detalje pogledajte izbornik LEVEL
(str. 62).
Savjeti
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
6 Ponovite korake 1 do 4 za
MENU
m
.
M
X
x
>
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za odabir
"LEVEL", a zatim pritisnite 
ili .
3 Pritisnite / za odabir "T.
TONE" i zatim pritisnite .
36
55 Kako biste glasnoću svih zvučnika podesili
istovremeno pritisnite MASTER VOL +/–
(samo RM-AAU073) ili  +/– (samo
RM-AAU075). Možete također koristiti
MASTER VOLUME na prijemniku.
55 Vrijednosti tijekom podešavanja su prikazane na pokazivaču.
odabir "OFF".
Također možete pritisnuti bilo koju tipku
za odabir ulaza. Ispitni ton se isključuje.
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
55 Možda nisu čvrsto spojeni zvučnički kabeli.
55 Kabeli zvučnika su možda u kratkom spoju.
Kad se ispitni ton čuje iz
zvučnika različitih od onih koji
su prikazani na pokazivaču
Nije odabrano odgovarajuće "Speaker Pattern"
podešenje spojenih zvučnika. Konfiguracija
zvučnika treba biti u skladu s odabranim
podešenjem.
5 Pritisnite MASTER VOL +/–
(samo RM-AAU073) ili  +/–
(samo RM-AAU075) kako biste
podesili glasnoću.
Osnovne operacije
Reprodukcija
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Tipke
ulaza
O
MENU
m
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
MUTING/
.
M
X
x
kako biste uživali u surround
zvuku.
Možete koristiti i 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE ili MUSIC na prijemniku.
Za detalje pogledajte str. 44.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
6 Pritisnite SOUND FIELD +/–
>
SOUND
FIELD +/–
Isključivanje zvuka
Pritisnete MUTING (samo RM-AAU073)
ili  (samo RM-AAU075) na daljinskom
upravljaču ili MUTING na prijemniku.
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto
od sljedećeg:
55 Pritisnite ponovno MUTING (samo RMAAU073) ili  (samo RM-AAU075) na
daljinskom upravljaču ili MUTING na
prijemniku.
55 Povećajte glasnoću.
55 Isključite prijemnik.
55 Provedite automatsko kalibriranje.
Sprečavanje oštećenja zvučnika
1 Uključite spojenu komponentu.
2 Uključite prijemnik.
3 Pritisnite jednu od tipaka ulaza
Prije isključivanja prijemnika smanjite razinu
glasnoće.
kako biste odabrali željenu
komponentu.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
Odabrani ulaz prikazuje se na
pokazivaču.
4 Pokrenite reprodukciju iz
izvora.
37
Osnovne operacije
BD
Možete također koristiti MASTER VOLUME na prijemniku.
Imenovanje ulaza
Možete unijeti naziv s do 8 znakova za ulaz
(osim TUNER) i prikazati ga na pokazivaču
prijemnika.
To je praktično za označavanje priključnica
imenima spojenih komponenata.
Pregled informacija na
pokazivaču
Možete provjeriti zvučne ugođaje i sl. promjenom prikaza na pokazivaču.
1 Pritisnite tipku ulaza za odabir
DISPLAY
ulaza kojeg želite imenovati.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
2 Pritisnite AMP MENU.
3 Više puta pritisnite / za
odabir "SYSTEM" i zatim pritisnite  ili .
4 Pritisnite / za odabir "NAME
IN" i zatim pritisnite  ili .
Kursor trepće i možete odabrati znak.
5 Pritisnite / za odabir
znaka i zatim pritisnite /
za premještanje kursora na
sljedeće mjesto.
Pritisnite DISPLAY više puta.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja
na sljedeći način:
Svi ulazi osim FM i AM
Indeksni naziv ulazaa)  Odabrani ulaz 
Trenutni zvučni ugođaj  Razina glasnoće
 Podaci o signalu
FM i AM
Ako pogriješite
Pritisnite / dok ne počne treptati znak
kojeg želite promijeniti i zatim pritisnite
/ za odabir točnog znaka.
Program Service nazivb) ili naziv pohranjene
postajea)  Frekvencija  Indikator vrste
programab)  Radio-tekst indikatorb) 
Točno vrijeme (u 24-satnom formatu)b) 
Trenutno odabrani zvučni ugođaj  Razina
glasnoće
Savjeti
a)Indeksni
55 Vrstu znaka možete promijeniti na sljedeći
način pritiskom na /.
Abeceda (velika slova)  znamenke 
simboli
55 Za odabir razmaka, pritisnite  bez odabira
znaka.
6 Pritisnite .
Uneseno ime se pohranjuje.
38
O
naziv se pojavljuje samo ako ste ga
dodijelili, za ulaz ili pohranjenu radiopostaju
(str. 38, 43). Indeksni naziv se ne prikazuje ako
su uneseni samo razmaci ili ako je jednako nazivu
ulaza.
b)Samo tijekom RDS prijema (samo modeli s
kodom područja CEK, ECE) (str. 44).
Napomena
Kod nekih jezika možda neće biti prikazani
određeni znakovi i oznake.
Uporaba sleep timera
Snimanje
Možete podesiti prijemnik tako da se automatski
isključi nakon određenog vremena.
Možete snimati iz video/audio komponente
pomoću prijemnika. Pogledajte upute za
uporabu uređaja za snimanje.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
Snimanje na CD-R
MENU
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za odabir
"SYSTEM" i zatim pritisnite 
ili .
3 Više puta pritisnite / za odabir
"SLEEP" i zatim pritisnite 
ili .
4 Više puta pritisnite / za odabir
programiranog vremena, a
zatim pritisnite .
Prikaz na pokazivaču mijenja se na
sljedeći način: OFF  0-30-00  1-0000  1-30-00  2-00-00
Na pokazivaču svijetli indikator "SLEEP"
dok je sleep timer aktivan.
Možete snimati na CD-R pomoću prijemnika.
Pogledajte upute za uporabu CD rekordera.
1 Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
2 Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Primjerice, ugodite radiopostaju koju
želite snimati (str. 40).
3 Pripremite uređaj za snimanje.
Uložite prazni CD-R u CD rekorder i
podesite razinu glasnoće za snimanje.
4 Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Savjeti
Napomena
55 Za provjeru koliko je vremena preostalo do
isključivanja prijemnika ponovite korake 1 do 3.
Na pokazivaču je prikazano preostalo vrijeme.
55 Jednu minutu prije isključivanja prijemnika prikazuje se odbrojavanje.
Podešenja zvuka ne utječu na izlaz signala preko
priključnica SA-CD/CD/CD-R AUDIO OUT.
39
Osnovne operacije
O
Snimanje na medij za snimanje
1 Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
2 Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Primjerice, umetnite video kasetu koju
želite kopirati u videorekorder.
3 Pripremite uređaj za snimanje.
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
uređaj za snimanje (VIDEO 1).
4 Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Uporaba tunera
Slušanje FM/AM
radiopostaja
Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i
AM radiopostaje. Prije toga provjerite jeste li
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 30).
Savjet
Skala izravnog ugađanja razlikuje se, ovisno o
oznaci područja kao u sljedećoj tablici. Detalje o
oznakama područja potražite na str. 3.
Oznaka
područja
FM
AM
CA2
100 kHz
10 kHz*
CEK, ECE
50 kHz
9 kHz
**Moguće je promijeniti skalu AM ugađanja (str. 42).
Napomene
55 Neki izvori sadrže tehnologiju za sprječavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz uređaja za reprodukciju.
55 Iz analogne izlazne priključnice (za snimanje)
izlaze samo analogni signali.
55 HDMI zvuk nije moguće snimati.
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
Brojčane
tipke
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ENTER
D.TUNING
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU
TUNING
+/–
m
.
M
X
x
>
SHIFT
40
Automatsko ugađanje radijskih
postaja
1 Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM valnog
područja.
2 Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Ako je FM stereo prijem loš
Ako na pokazivaču trepće poruka "ST" i FM
stereo prijem je loš, odaberite mono prijem
tako da se zvuk poboljša.
1Pritisnite AMP MENU.
2Više puta pritisnite / za odabir "TUNER",
a zatim pritisnite  ili .
3Pritisnite / više puta za odabir "FM
MODE" i zatim pritisnite  ili .
4Pritisnite / više puta za odabir "MONO"
i zatim pritisnite .
Za povratak na stereo mod ponovite korake
od 1 do 4 te u koraku 4 odaberite "STEREO".
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama.
1 Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM valnog
područja.
Možete također koristiti INPUT SELECTOR +/– na prijemniku.
2 Pritisnite D.TUNING.
3 Pritisnite i zadržite SHIFT, a zatim brojčanim tipkama unesite
frekvenciju.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
55 Modeli s oznakom područja CA2:
Odaberite 1  0  2  5
55 Modeli s oznakom područja CEK i ECE:
Odaberite 1  0  2  5  0
Primjer 2: AM 1350 kHz
Odaberite 1  3  5  0
4 Pritisnite i zadržite SHIFT, a
zatim pritisnite ENTER.
Savjet
Ako ste ugodili AM postaju, podesite usmjerenje
AM okvirne antene za najbolji prijem.
Ako ne možete ugoditi postaju
Provjerite jeste li upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korake od 2 do 5. Ako
upisani broj i dalje trepće, frekvencija se ne
koristi u vašem području.
41
Uporaba tunera
Pritisnite TUNING + za pretraživanje
od nižih prema višim ili TUNING – za
pretraživanje od viših prema nižim
frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Izravno ugađanje radijskih
postaja (Direct Tuning)
Promjena koraka AM ugađanja
(Samo kod modela s oznakom
područja CA2)
Možete odabrati korak ugađanja od 9 kHz ili
10 kHz pomoću tipaka na prijemniku.
?/1
Pohranjivanje FM/AM
radiopostaja
Moguće je ugoditi do 30 FM i 30 AM postaja.
Nakon toga je moguće jednostavno ugoditi
postaje koje želite slušati.
?/1
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
Brojčane
tipke
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ENTER
MEMORY
DISPLAY
1 Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
2 Dok držite tipku DISPLAY,
pritisnite /.
3 Promijenite tekuće podešenje
koraka AM ugađanja na 9 kHz
(ili 10 kHz).
Za povratak koraka na 10 kHz (ili 9 kHz),
ponovite opisani postupak.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
MENU
m
.
M
X
x
>
PRESET
+/–
Napomena
Kod promjene koraka ugađanja obrisat će se sve
pohranjene postaje.
SHIFT
1 Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM valnog
područja.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
2 Pomoću automatskog ugađanja
(str. 41) ili izravnog ugađanja
(str. 41) ugodite postaju koju
želite pohraniti.
Po potrebi promijenite mod FM prijema
(str. 41).
3 Pritisnite MEMORY.
42
4 Pritisnite i zadržite SHIFT, a
zatim brojčanim tipkama odaberite programski broj.
Za odabir programskog broja možete
također pritisnuti PRESET + ili
PRESET –.
5 Pritisnite i zadržite SHIFT, a
zatim pritisnite ENTER.
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
6 Ponovite korake od 1 do 5 za
"TUNER", a zatim pritisnite 
ili .
5 Pritisnite / za odabir "NAME
IN" i zatim pritisnite  ili .
Kursor trepće i možete odabrati znak.
6 Pritisnite / za odabir znaka i
zatim pritisnite / za premje­
štanje kursora na sljedeće
mjesto.
Ako pogriješite
Ugađanje pohranjenih postaja
1 Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM valnog
područja.
2 Pritisnite PRESET + ili PRESET
– više puta za odabir željene
pohranjene postaje.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
pohranjenu postaju na sljedeći način:
1
2
3
4
5
30
29
28
...
27
Za odabir željene pohranjene postaje
također možete pritisnuti i zadržati SHIFT
i zatim upotrijebiti brojčane tipke. Za
upisivanje odabira pritisnite i zadržite
SHIFT, a zatim pritisnite ENTER.
Pritisnite / dok ne počne treptati znak
kojeg želite promijeniti i zatim pritisnite /
za odabir točnog znaka.
Savjeti
55 Vrstu znaka možete promijeniti na sljedeći
način pritiskom na /.
Abeceda (velika slova)  znamenke 
simboli
55 Za odabir razmaka, pritisnite  bez odabira
znaka.
7 Pritisnite .
Uneseno ime se pohranjuje.
Napomena (samo modeli s oznakom
područja CEK, ECE)
Kad imenujete RDS postaju i odaberete je, prikazuje
se Program Service naziv umjesto naziva koji
ste unijeli. (Program Service naziv se ne može
promijeniti. Naziv koji ste unijeli bit će obrisan i
zamijenjen će ga Program Service naziv).
Imenovanje pohranjenih postaja
1 Pritisnite TUNER više puta
za odabir FM ili AM valnog
područja.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku.
2 Odaberite pohranjenu postaju
koju želite imenovati (str. 43).
43
Uporaba tunera
pohranu druge postaje.
3 Pritisnite AMP MENU.
4 Više puta pritisnite / za odabir
Uporaba RDS sustava
(RDS)
(Samo modeli s oznakom područja
CEK, ECE)
Ovaj prijemnik omogućuje vam i uporabu
sustava Radio Data System (RDS) koji
radiopostajama omogućuje slanje dodatnih
informacija zajedno sa signalima redovitih
programa. Prijemnik nudi prikladne RDS
značajke, kao što je prikaz naziva radijske
postaje.
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja
Ovaj prijemnik može kreirati višekanalni
surround zvuk. Možete odabrati jedan od
optimiziranih zvučnih efekata prijemnika.
.
X
x
>
SOUND
FIELD +/–
Napomene
55 RDS je raspoloživ samo za FM postaje.
55 Ne pružaju sve FM postaje RDS usluge niti emitiraju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
s RDS uslugama na vašem području, zatražite
podrobnije informacije od lokalnih radiopostaja.
Prijem RDS programa
Jednostavno odaberite postaju u FM
valnom području pomoću izravnog
ugađanja (str. 41), automatskog
ugađanja (str. 41), ili ugađanja
memoriranih postaja (str. 43)
Kad ugodite postaju s RDS uslugama, zasvijetli
indikator "RDS" i na pokazivaču se pojavi
naziv postaje.
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako ugođena
postaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je
signal slab.
Savjet
Dok je prikazan naziv radijske postaje možete
višekratnim pritiskom na DISPLAY provjeriti
frekvenciju (str. 38).
44
Pritisnite SOUND FIELD +/– više
puta kako biste odabrali željeni
zvučni ugođaj.
Možete pritisnuti i 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE ili MUSIC na prijemniku.
Mod 2-kanalnog zvuka
Izlazni zvuk možete prebaciti na 2-kanalni
neovisno o formatima snimanja iz primijenjenog softvera, spojenoj komponenti za
reprodukciju ili postavkama za zvučni ugođaj
na prijemniku.
[[2CH ST. (2-kanalni stereo)
Zvuk se reproducira samo iz prednjih lijevih/
desnih zvučnika. Zvuk iz subwoofera se ne čuje.
Standardni 2-kanalni izvor zvuka će potpuno
zaobići procesiranje zvuka, a višekanalni
surround formati bit će pretvoreni u 2 kanala,
osim LFE signala.
[[A. DIRECT (Analog Direct)
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija
omogućuje uživanje u visokokvalitetnim analognim izvorima bez ikakvih podešavanja.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti
samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
Napomene
55 Kad su priključene slušalice, na pokazivaču se
pojavi "HP DIR".
55 Nije moguće odabrati Analog Direct ako ste kao
ulaz odabrali DVD, DMPORT i HDMI 1- 3.
Mod Auto Format Direct (A.F.D.)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam
omogućuje slušanje zvuka veće vjernosti
i odabir načina dekodiranja za slušanje
2-kanalnog stereo zvuka u višekanalnom
formatu.
[[A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Reproducira zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja surround efekata.
Izlaz 2-kanalnog zvuka (lijevo/desno) preko
svih zvučnika.
Međutim, zvuk se možda neće reproducirati
iz određenih zvučnika, ovisno o postavkama
zvučnika.
Filmski mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da jednostavno odaberete jedan od predprogramiranih zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv
i snažan zvuk u vašem domu poput onog u
kinodvorani.
[[C.ST.EX A (Cinema Studio EX A
)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony
Pictures Entertainment "Cary Grant Theater"
studija. Ovo je standardni način reprodukcije,
izvrstan za gledanje većine vrsta filmova.
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony
Pictures Entertainment "Kim Novak Theater"
studija. Ovaj način reprodukcije je idealan
za gledanje SF ili akcijskih filmova s mnogo
zvučnih efekata.
[[C.ST.EX C (Cinema Studio EX C
)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony
Pictures Entertainment studija za snimanje.
Ovaj način reprodukcije je idealan za gledanje glazbenih ili klasičnih filmova kod kojih je
sadržaj zvučnog zapisa uglavnom glazbeni.
[[V. M. DIM (V. Multi Dimension
)
Kreira mnogo virtualnih zvučnika iz jednog
para stvarnih surround zvučnika.
[[PLII MV (Pro Logic II Movie)
Izvodi se Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje.
Ova postavka je idealna za filmove kodirane
u Dolby Surround formatu. Osim toga, ovaj
mod može reproducirati zvuk u 5.1-kanalnom
formatu za gledanje presnimljenih videozapisa
ili starih filmova.
[[PLIIX MV (Pro Logic IIx Movie)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Movie
dekodiranje. To podešenje proširuje Dolby
Pro Logic II Movie ili Dolby Digital 5.1 na
diskretnih 7.1 kanala za film.
[[NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Izvodi se DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
45
Uživanje u surround zvuku
[[MULTI ST. (Multi Stereo)
[[C.ST.EX B (Cinema Studio EX B
)
Glazbeni mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da
jednostavno odaberete jedan od pretprogramiranih zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv
i snažan zvuk u vašem domu poput onog u
koncertnoj dvorani.
[[HALL (koncertna dvorana)
Reproducira akustiku klasične koncertne
dvorane.
[[JAZZ (jazz klub)
Reproducira akustiku jazz kluba.
[[CONCERT (koncert)
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
[[STADIUM (stadion)
Reproducira akustiku velikog otvorenog
stadiona.
[[SPORTS (sportski događaj)
Reproducira akustiku sportskog emitiranja.
[[PORTABLE (značajka Portable
Audio Enhancer)
Reproducira jasnu i poboljšanu zvučnu sliku
s prijenosnog audio uređaja. Ovaj mod je
idealan za MP3 i druge komprimirane audio
datoteke.
[[PLII MS (Pro Logic II Music)
Izvodi se Dolby Pro Logic II Music dekodiranje.
Ova postavka je idealna za normalne stereo
izvore kao što su CD diskovi.
[[PLIIX MS (Pro Logic IIx Music)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Music dekodiranje. Ova postavka je idealna za normalne
stereo izvore kao što su CD diskovi.
[[NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Izvodi se DTS Neo:6 Music dekodiranje. Ova
postavka je idealna za normalne stereo izvore
kao što su CD diskovi.
46
Kada su slušalice spojene
Ove zvučne ugođaje možete odabrati ako su
na prijemnik spojene slušalice.
[[HP 2CH (Headphones 2CH)
Ovaj mod se odabire automatski ako koristite
slušalice (osim za Analog Direct). Standardni
2-kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići
procesiranje zvuka, a višekanalni surround
formati bit će pretvoreni u 2 kanala, osim
LFE signala.
[[HP DIR (Headphones Direct)
Reproducira analogne signale bez procesiranja
tonova, zvučnih ugođaja, itd.
Ako spojite subwoofer
Ovaj prijemnik generirat će niskofrekventni
signal za subwoofer ako nema LFE signala,
što je niskopropusni zvučni ugođaj koji se
emitira iz subwoofera kod 2-kanalnog signala.
Međutim, niskofrekvencijski signal se ne
stvara za "NEO6 CIN" ili "NEO6 MUS" kad
su svi zvučnici podešeni na "LARGE". Kako
bi se u potpunosti iskoristile prednosti Dolby
Digital sustava za preusmjeravanje basova,
savjetuje se podešavanje što više prekidne
frekvencije subwoofera.
Napomene o zvučnim ugođajima
55 Ovisno o podešenjima konfiguracije zvučnika,
neki zvučni ugođaji možda neće biti dostupni.
55 Efekti virtualnih zvučnika mogu povećati
količinu šuma u reproduciranom signalu.
55 Kod uporabe zvučnih ugođaja koji uključuju
virtualne zvučnike, neće se moći čuti zvukovi
izravno iz surround zvučnika.
55 Zvučni ugođaji za glazbu i film ne rade u
sljedećim slučajevima:
––ako je odabrano Analog Direct.
––kod prijema signala s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
55 Ako višekanalne Linear PCM signale primate
preko HDMI IN priključnice, "A.F.D. AUTO" će
biti automatski odabrano.
55 Ako je odabran jedan od zvučnih ugođaja za glazbu,
iz subwoofera se ne čuje zvuk ako su svi zvučnici
podešeni na "LARGE" u izborniku SPEAKER.
Međutim, zvuk će se čuti iz subwoofera ako
––ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
––su prednji i surround zvučnici podešeni na
"SMALL".
––je odabran zvučni ugođaj za filmove.
––je odabran "PORTABLE".
Savjeti
55 Format kodiranja DVD softvera i sl. možete
provjeriti tako da pogledate logotip na kutiji.
55 Pri ulasku višekanalnog signala aktivno je samo
Dolby Pro Logic IIx dekodiranje. Kad odaberete
način dekodiranja različit od Dolby Pro Logic IIx,
reproducira se (kodiran) višekanalni zvuk.
55 Zvučni ugođaji s oznakama  koriste DCS
tehnologiju. Za detalje o Digital Cinema Sound
(DCS) pogledajte "Rječnik" (str. 71).
Uživanje u surround zvuku
Isključivanje surround efekta
za filmove/glazbu
Pritisnite SOUND FIELD +/– više puta za
odabir "2CH ST." ili "A.F.D. AUTO".
Možete i više puta pritisnuti 2CH/A.DIRECT
na prijemniku kako biste odabrali "2CH ST."
ili pritisnuti više puta A.F.D. na prijemniku za
odabir "A.F.D. AUTO".
47
Kod spajanja Blu-ray uređaja i ostalih naprednih HD uređaja za
reprodukciju
Digitalni audioformati koje ovaj prijemnik može dekodirati ovise o digitalnim audioulazima za
spojene komponente. Prijemnik podržava sljedeće audioformate.
Audioformat
Maksimalan broj
kanala
Povezivanje komponente za reprodukciju i
prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1


Dolby Digital EX
6.1


DTS
5.1


DTS-ES
6.1


DTS 96/24
5.1


Multi channel Linear PCM*
7.1


**Audiosignali se šalju u drugom formatu ako taj format nije prikladan za spojenu komponentu za reprodukciju.
Za detalje pogledajte upute za uporabu spojene komponente za reprodukciju.
48
Slušanje surround zvuka
pri niskim glasnoćama
(NIGHT MODE)
Ova funkcija omogućuje uživanje u ugođaju
kinematografskog zvuka pri niskim glasnoćama.
Može se koristiti s drugim zvučnim ugođajima.
Kad gledate kasnonoćni film, moći ćete jasno
čuti dijaloge čak i pri niskim glasnoćama.
Resetiranje postavki
zvučnih ugođaja
U ovom postupku koristite tipke na
prijemniku.
?/1
?/1
AMP
MENU
,
V/v/B/b
MUSIC
MENU
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za odabir
"AUDIO" i zatim pritisnite 
ili .
3 Više puta pritisnite / za
1 Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
2 Dok držite tipku MUSIC,
pritisnite /.
Na pokazivaču se prikazuje "S.F. CLEAR"
i sve postavke zvučnih ugođaja vraćaju
se na početne vrijednosti.
odabir "NIGHT M." i zatim pritisnite .
4 Više puta pritisnite / za
odabir "NIGHT.ON" i zatim
pritisnite .
Napomene
Ta funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
––Kod prijema signala s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
––Ako je odabrano Analog Direct.
Savjet
Dok je mod NIGHT MODE uključen, značajka
"D.RANGE" je automatski podešena na "COMP.
MAX".
49
Uživanje u surround zvuku
O
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je "BRAVIA" Sync?
"BRAVIA" Sync je kompatibilna sa Sonyjevim
TV-om, Blu-ray/DVD uređajem, AV pojačalom
i sličnim uređajem koji je opremljen funkcijom
Control for HDMI.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju "BRAVIA" Sync pomoću HDMI kabela (opcija), upravljanje se pojednostavljuje
na sljedeći način:
55 One-Touch Play (str. 51)
55 System Audio Control (str. 52)
55 System Power Off (str. 53)
55 Theater/Theatre Mode Sync (str. 54)
55 Audio Return Channel (str. 54)
Control for HDMI je standard za funkcije
obostranog upravljanja koji koristi CEC
(Consumer Electronics Control) for HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Savjetujemo vam da prijemnik spajate na
uređaje koji podržavaju "BRAVIA" Sync.
Napomena
Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu spojene komponente.
Priprema za "BRAVIA"
Sync
Prijemnik podržava funkciju "Control for
HDMI-Easy Setting".
55 Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" možete
automatski podesiti prijemnik i komponente s funkcijom Control for HDMI tako
da podesite TV (str. 50).
55 Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" zasebno
podesite funkciju Control for HDMI svog
prijemnika, komponenata za reprodukciju i
TV-a (str. 51).
Ako vaš TV podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
Funkcija Control for HDMI prijemnika može
se uključiti istovremeno s funkcijom Control
for HDMI TV prijemnika.
1 Spojite prijemnik, TV i komponente za
reprodukciju uporabom HDMI kabela
(str. 23).
(Te komponente trebaju podržavati
funkciju Control for HDMI.)
2 Uključite prijemnik, TV i komponente
za reprodukciju.
3 Uključite funkciju Control for HDMI na
TV-u.
Istodobno se uključi funkcija Control for
HDMI na prijemniku i svim spojenim komponentama. Nakon dovršetka podešavanja
pojavit će se "COMPLETE".
Za detalje o podešavanju TV-a pogledajte
upute za uporabu isporučene s TV-om.
50
Ako vaš TV ne podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
AMP
MENU
Reprodukcija s
komponente jednim
pritiskom tipke
(One-Touch Play)
,
V/v/B/b
O
MENU
1 Izvedite korake navedene u "Ako vaš
TV podržava funkciju "Control for
HDMI-Easy Setting" (str. 50).
2 Pritisnite AMP MENU.
3 Više puta pritisnite / za odabir
"HDMI" i zatim pritisnite  ili .
4 Više puta pritisnite / za odabir
"CTRL.HDMI" i zatim pritisnite  ili .
5 Više puta pritisnite / za odabir
6 Uključite funkciju Control for HDMI za
spojenu komponentu.
Ako je funkcija Control for HDMI za
spojenu komponentu već uključena, ne
trebate mijenjati podešenje.
Za detalje o podešavanju TV-a i spojenih
komponenata pogledajte upute za uporabu tih
komponenata.
Napomene
55 Prije izvođenja postupka "Control for HDMIEasy Setting" s TV-a, uključite TV, spojene
komponente i prijemnik.
55 Ako komponente za reprodukciju ne mogu raditi
nakon što izvedete podešavanja za "Control for
HDMI-Easy Setting", provjerite podešenje za
Control for HDMI na vašem TV-u.
55 Ako spojene komponente ne podržavaju "Control
for HDMI-Easy Setting", trebate uključiti funkciju
Control for HDMI za spojene komponente prije
izvođenja postupka Control for HDMI-Easy Setting
s TV-a.
Ako započnete reprodukciju sa spojene
komponente, operacije prijemnika i TV-a
pojednostavljene su kako slijedi:
Prijemnik i TV
Uključeni (ako su u pripravnom stanju)

Uključuju se na odgovarajući HDMI ulaz
Napomene
55 Ovisno o TV-u, možda se neće prikazati početak
sadržaja.
55 Ovisno o postavkama prijemnik se možda neće
uključiti kada je "PASS.THRU" podešeno na
"AUTO" ili na "ON".
Savjet
Spojenu komponentu, primjerice DVD/Blu-ray
uređaj, možete također odabrati pomoću izbornika
TV-a. Prijemnik i TV će se automatski prebaciti na
odgovarajući HDMI ulaz.
51
Značajka "BRAVIA" Sync
"CTRL ON" i zatim pritisnite .
Funkcija Control for HDMI je uključena.
Jednostavnom operacijom (jednim dodirom)
komponente spojene na prijemnik HDMI
spajanjem automatski se uključuju. Možete
uživati u zvuku/slikama sa spojenih
komponenata.
Podesite li "PASS.THRU" na "AUTO" ili na
"ON", zvuk i slika mogu se emitirati samo
s TV-a, dok prijemnik ostaje u pripravnom
stanju.
Uživanje u zvuku s TV-a
putem zvučnika spojenih
na prijemnik
(System Audio Control)
Možete na jednostavan način uživati u TV
zvuku iz zvučnika spojenih na prijemnik.
Funkcijom System Audio Control možete
upravljati pomoću izbornika TV-a. Za detalje
pogledajte upute za uporabu TV-a.
TVPrijemnik
Uključuje
55Uključeni (ako
funkciju System
su u priravnom
Audio Control
stanju)
55Uključuju se na
odgovarajući
HDMI ulaz
Smanjuje
glasnoću TV-a
Emitira zvuk
TV-a
Funkciju System Audio Control također
možete koristiti na sljedeći način.
55 Uključite li prijemnik dok je uključen TV,
automatski će se uključiti funkcija System
Audio Control i TV zvuk će se reproducirati iz zvučnika spojenih na prijemnik.
Međutim, isključite li prijemnik, zvuk će se
reproducirati iz zvučnika TV-a.
55 Prilikom podešavanja glasnoće TV-a istovremeno se podešava i glasnoća prijemnika.
52
Napomene
55 Ako System Audio Control ne radi prema
podešenjima TV-a, pogledajte upute za uporabu
TV-a.
55 Kad je "CTRL.HDMI" podešeno na "CTRL ON",
postavke "AUDIO.OUT" u izborniku HDMI
će se podesiti automatski prema podešenju za
System Audio Control.
55 Kad spojite TV koji nema funkciju System Audio
Control, funkcija System Audio Control ne radi.
55 Uključite li TV prije uključivanja prijemnika,
zvuk s TV-a se nakratko neće reproducirati.
Isključenje prijemnika
zajedno s TV-om
(System Power Off)
Pritisnite i zadržite TV, a zatim
pritisnite TV /.
TV, prijemnik i komponente spojene putem
HDMI priključka se isključuju.
Napomene
Kad isključite TV tipkom POWER na
daljinskom upravljaču TV-a, automatski se
isključuju prijemnik i spojene komponente.
Za isključenje TV-a možete također koristiti
daljinski upravljač prijemnika.
55 Uključite TV Standby Synchro prije uporabe
funkcije System Power Off. Za detalje pogledajte
upute za uporabu TV-a.
55 Ovisno o statusu, spojene komponente se možda
neće isključiti. Za detalje pogledajte upute za
uporabu spojenih komponenata.
TV ?/1
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Značajka "BRAVIA" Sync
O
MENU
m
.
M
X
x
>
TV
53
Uživanje u filmovima
s optimalnim zvučnim
ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync)
Pritisnite tipku THEATER ili THEATRE
na daljinskom upravljaču prijemnika,
TV-a ili Blu-ray uređaja kada je
daljinski uređaj usmjeren prema
TV-u.
Uživanje u zvuku TV-a
preko HDMI kabela
(Audio Return Channel)
Funkcija Audio Return Channer (ARC)
omogućuje slanje audio signala s TV-a na
prijemnik preko HDMI kabela spojenog na
HDMI TV OUT priključnicu.
Možete uživati u TV zvuku sa zvučnika spojenih
na prijemnik bez spajanja na TV OPTICAL
IN ili na TV AUDIO IN priključnicu.
Zvučni ugođaj prebacuje se na "C.ST.EX B".
Za povratak na prethodni zvučni ugođaj
ponovno pritisnite THEATER ili THEATRE.
Napomena
Zvučni ugođaj možda se neće uključiti ovisno o
TV-u.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
O
Savjet
Zvučni ugođaj može se vratiti nazad na prethodno
podešenje kada promijenite ulaz TV-a.
MENU
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za odabir
"HDMI" i zatim pritisnite  ili .
3 Više puta pritisnite / za odabir
"ARC" i zatim pritisnite  ili .
4 Više puta pritisnite / za odabir
"ARC ON" i zatim pritisnite .
Napomene
55 Ova funkcija nije aktivna kada "CTRL.HDMI"
podesite na "CTRL OFF" u izborniku HDMI.
55 Funkcija je dostupna samo ako je
––vaš TV kompatibilan s funkcijom Audio Return
Channel (ARC).
––INPUT MODE podešen na "AUTO".
54
Napredne operacije
Odabir između digitalnog
i analognog zvuka
(INPUT MODE)
Kad spojite komponente i na digitalne i na
analogne audio ulazne priključnice prijemnika,
možete odabrati mod audio ulaza za svaki od
njih ili prebacivati između njih, ovisno o vrsti
materijala kojeg gledate.
1 Pritisnite INPUT SELECTOR +/–
na prijemniku za odabir ulaza.
Također možete upotrebljavati tipke
ulaza na daljinskom upravljaču.
2 Pritisnite INPUT MODE na
prijemniku više puta za odabir
moda audio ulaza.
Modovi audio ulaza
[[AUTO
Daje prioritet digitalnim audio signalima u
slučaju digitalnog i analognog povezivanja.
Ako nema digitalnih audio signala, odabiru se
analogni audio signali.
[[ANALOG
Odabiru se analogni audio signali koji ulaze
preko AUDIO IN (L/R) priključnica.
Napomene
55 Ovisno o ulazu, neki modovi audio ulaza ne
mogu se podesiti.
55 Kad se odabere funkcija Analog Direct, audio
ulaz se automatski podešava na "ANALOG" i ne
mogu se odabrati drugi modovi.
55 Kad je odabran ulaz HDMI 1 – 3 ili DMPORT,
na pokazivaču se prikazuje "------" i ne možete
odabrati druge modove. Odaberite ulazni mod
različit od ulaza HDMI 1 – 3 i DMPORT ulaza,
zatim podesite mod audio ulaza.
Video i/ili audio signale možete nanovo
pridijeliti drugom ulazu ako se trenutno ne
upotrebljava.
Primjerice kada želite spojiti svoj DVD uređaj,
ali ne možete pronaći slobodan ulaz:
DVD uređaj
Na
priključnicu
OPTICAL
SAT/CATV IN
(audio signal)
Na priključnice
COMPONENT
VIDEO IN 1 (video signal)
?/1
Prijemnik
Dodijelite DVD ulaznoj
priključnici
–– uporabom "A. ASSIGN"
u izborniku AUDIO
–– uporabom "V. ASSIGN"
u izborniku VIDEO
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za
odabir "AUDIO" ili "VIDEO" i
zatim pritisnite  ili .
3 Više puta pritisnite / za odabir
"A. ASSIGN" ili "V. ASSIGN", a
zatim pritisnite  ili .
4 Više puta pritisnite / za
odabir naziva ulaza koji želite
pridijeliti (primjerice, "DVD").
5 Pritisnite  ili  za potvrdu
odabira.
6 Pritisnite / više puta za
odabir ulaza koji želite pridijeliti ulaznoj priključnici odabranoj
u koraku 4.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite .
nastavlja se
55
Napredne operacije
Odabrani mod audio ulaza prikazuje se
na pokazivaču.
Reprodukcija zvuka/slike
iz drugih ulaza
Dodjeljivanje ulaznih priključnica
Ulazne priključnice koje je
moguće dodijeliti
Video
Zvuk
Naziv ulaza
VIDEO1
VIDEO2
BD
DVD
SAT
SA-CD
CMPNT 1
(komponentna 1)


*



CMPNT 2
(komponentna 2)



*


CMPNT 3
(komponentna 3)




*

HDMI1






HDMI2






HDMI3






COMP (kompozitna)
*
*

–

–
NONE
–
–
–

–
*
DVD COAX



*


SAT OPT




*

*
–

*
ANALOG
*
**Početna postavka
Napomene
55 Pri pridjeljivanju digitalnog audio ulaza može se
automatski promijeniti INPUT MODE podešenje
(str. 55).
55 Ne možete pridijeliti više od jednog HDMI ulaza
istom ulazu.
55 Ne možete pridijeliti više od jednog digitalnog
audio ulaza istom ulazu.
55 Ne možete pridijeliti više od jednog komponentnog
videoulaza istom ulazu.
56
*
Uživanje u zvuku/slici iz
komponenata spojenih na
DIGITAL MEDIA PORT
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
omogućuje uživanje u zvuku/slikama iz prijenosnog audio izvora ili računala spajanjem
DIGITAL MEDIA PORT adaptera.
DIGITAL MEDIA PORT adapteri su
raspoloživi za kupnju ovisno o području. Za
pojedinosti o spajanju adaptera DIGITAL
MEDIA PORT pogledajte "4a: Spajanje audio
komponenata" (str. 21).
Napomene
55 Ovisno o DIGITAL MEDIA PORT adapteru,
možda neće biti moguć izlaz video signala.
55 Ovisno o vrsti DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
možete upravljati spojenom komponentom
pomoću daljinskog upravljača. Za detalje o tipkama daljinskog upravljača pogledajte str. 15.
1 Pritisnite DMPORT.
2 Započnite reprodukciju na
spojenoj komponenti.
Zvuk se reproducira preko prijemnika
i slika se prikazuje na TV-u. Za detalje
pogledajte upute za uporabu isporučene s
DIGITAL MEDIA PORT adapterom.
Savjet
Kad slušate MP3 ili drugi komprimirani audio zapis
s prijenosnog audio uređaja, možete poboljšati
zvuk. Pritisnite SOUND FIELD +/– više puta za
odabir "PORTABLE" (str. 46).
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
O
MENU
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za
odabir "SPKR" i zatim pritisnite
 ili .
3 Više puta pritisnite / za
odabir "PATTERN" i zatim pritisnite  ili .
4 Pritisnite / više puta za
odabir odgovarajuće konfiguracije zvučnika kako ne bi bilo
stražnjih surround zvučnika.
5 Pritisnite  ili .
6 Pritisnite / više puta za
odabir "SB ASGN", a zatim
pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za odabir
"BI-AMP".
Signali koji izlaze iz priključnice
SPEAKERS FRONT A mogu se emitirati iz
priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite AMP MENU.
nastavlja se
57
Napredne operacije
Možete također upotrijebiti INPUT
SELECTOR +/– na prijemniku za odabir
"DMPORT".
Povezivanja s dvama
pojačalima
Napomene
55 Podesite "SB ASGN" na "BI-AMP" prije
izvođenja automatskog kalibriranja.
55 Podesite li "SB ASGN" na "BI-AMP", podešenja
razine glasnoće i udaljenosti stražnjih surround
zvučnika prestaje vrijediti te se koriste podešenja
prednjih zvučnika.
55 Podesite li "PATTERN" na konfiguraciju sa stražnjim
surround zvučnicima, ne možete podesiti "SB
ASSIGN" na "BI-AMP".
Uporaba izbornika
postavki
Uporabom izbornika pojačala možete podesiti
različite parametre prijemnika.
AMP
MENU
,
V/v/B/b
RETURN/
EXIT O
O
MENU
1 Pritisnite AMP MENU.
2 Više puta pritisnite / za
odabir željenog izbornika, zatim pritisnite  ili .
3 Više puta pritisnite / za
odabir parametra koji želite
podesiti, a zatim pritisnite 
ili .
4 Više puta pritisnite / za
odabir željenog podešenja.
Postavka se pohranjuje automatski.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite  ili RETURN/EXIT .
Izlazak iz izbornika
Pritisnite AMP MENU.
Napomena
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da nisu raspoloživi ili ih
nije moguće mijenjati.
58
Pregled izbornika
U izbornicima su raspoložive sljedeće opcije. Detalje potražite na stranicama u zagradama.
Izbornik
[Display]
Parametri
[Display]
AUTO CAL
[A. CAL]
(str. 62)
Početak automatskog kalibriranja
[START]
LEVEL
[LEVEL]
(str. 62)
Početna
postavka
Ispitni tona) [T. TONE]
OFF, AUTO b)
OFF
Glasnoća prednjeg lijevog
zvučnikaa) [FL LVL]
FL –10.0 dB do FL +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB )
FL 0 dB
Glasnoća prednjeg desnog
zvučnikaa) [FR LVL]
FR –10.0 dB do FR +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
FR 0 dB
Glasnoća središnjeg zvučnikaa)
[CNT LVL]
CNT - 20.0 dB do CNT +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
CNT 0 dB
Glasnoća lijevog surround
zvučnikaa) [SL LVL]
SL –20.0 dB do SL +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SL 0 dB
Glasnoća desnog surround
zvučnikaa) [SR LVL]
SR –20.0 dB do SR +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SR 0 dB
Glasnoća stražnjeg surround
zvučnikaa) [SB LVL]
SB - 20.0 dB to SB +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SB 0 dB
Glasnoća stražnjeg lijevog
surround zvučnikaa) [SBL LVL]
SBL - 20.0 dB to SBL +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SBL 0 dB
Glasnoća stražnjeg desnog
surround zvučnikaa) [SBR LVL]
SBR - 20.0 dB to SBR +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SBR 0 dB
Glasnoća subwooferaa)
[SW LVL]
SW - 20.0 dB do SW +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SW 0 dB
Kompresor dinamičkog raspona
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP. OFF
COMP. OFF
Konfiguracija zvučnika
[PATTERN]
Za detalje pogledajte str. 63.
3/4.1
Veličina prednjeg zvučnika)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina središnjeg zvučnikaa)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina surround zvučnikaa)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Dodjeljivanje stražnjeg surround
zvučnikac) [SB ASGN]
SPK B, BI-AMP, OFF
OFF
Udaljenost prednjeg lijevog
zvučnikaa) [FL DIST.]
FL 1.0 m do FL 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
FL 3.0 m
Napredne operacije
SPEAKER
[SPKR]
(str. 63)
Postavke
nastavlja se
59
Izbornik
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Početna
postavka
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikaa)
[FR DIST.]
FR 1.0 m do FR 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
FR 3.0 m
Udaljenost središnjeg zvučnikaa)
[CNT DIST.]
CNT 1.0 m do CNT 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
CNT 3.0 m
Udaljenost lijevog surround
zvučnikaa)
[SL DIST.]
SL 1.0 m do SL 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
SL 3.0 m
Udaljenost desnog surround
zvučnikaa)
[SR DIST.]
SR 1.0 m do SR 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
SR 3.0 m
Udaljenost stražnjeg surround
zvučnikaa)
[SB DIST.]
SB 1.0 m do SB 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
SB 3.0 m
Udaljenost stražnjeg lijevog
surround zvučnikaa)
[SBL DIST.]
SBL 1.0 m do SBL 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
SBL 3.0 m
Udaljenost stražnjeg desnog
SBR 1.0 m do SBR 7.0 m
surround zvučnikaa) [SBR DIST.] (povećanja od 0,1 m)
SBR 3.0 m
Udaljenost subwooferaa)
[SW DIST.]
SW 1.0 m do SW 7.0 m
(povećanja od 0,1 m)
SW 3.0 m
Mjerna jedinica udaljenosti
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERd)
Frekvencija skretnice prednjeg
zvučnikae)
[FRT CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frekvencija skretnice središnjeg
zvučnikae)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frekvencija skretnice surround
zvučnikae)
[SUR CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
SURROUND
[SURR]
(str. 66)
Odabir zvučnog ugođaja
[S.F. SELCT]
Za detalje pogledajte "Uživanje u
surround zvuku" (str. 44).
A.F.D. AUTO
Razina efekta
[EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
EQ
[EQ]
(str. 66)
Razina basova prednjih zvučnika BASS - 10 dB do BASS +10 dB
[BASS]
(korak 1 dB)
BASS 0 dB
Razina visokih tonova prednjih
zvučnika [TREBLE]
TRE - 10 dB do TRE +10 dB
(korak 1 dB)
TRE 0 dB
TUNER
[TUNER]
(str. 66)
Mod prijema FM postaja
[FM MODE]
STEREO, MONO
STEREO
Imenovanje pohranjenih postaja
[NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
pohranjenih postaja" (str. 43).
60
Izbornik
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Početna
postavka
AUDIO
[AUDIO]
(str. 66)
Sinkronizacija audio i video
izlaza
[A/V SYNC]
SYNC ON, SYNC OFF
SYNC OFF
Odabir jezika digitalnog prijema
[DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Prioritet pri dekodiranju digitalnog audio ulaza
[DEC. PRIO]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
Dodjeljivanje digitalnog audio
ulaza
[A. ASSIGN]
Detalje pogledajte u "Reprodukcija
zvuka/slike iz drugih ulaza" (str. 55).
Noćni mod
[NIGHT M.]
NIGHT.OFF, NIGHT. ON
VIDEO
[VIDEO]
(str. 67)
Dodjeljivanje video ulaza
[V. ASSIGN]
Detalje pogledajte u "Reprodukcija
zvuka/slike iz drugih ulaza" (str. 55).
HDMI
[HDMI]
(str. 67)
Funkcija Control for HDMI
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Funkcija HDMI pass through
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Podešavanje HDMI audio ulaza
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Glasnoća subwoofera za HDMIf) SW AUTO, SW +10 dB, SW 0 dB
[SW LEVEL]
SW AUTO
Niskopropusni filtar subwoofera
za HDMIf) [SW L.P.F.]
L.P.F. ON, L.P.F. OFF
L.P.F. ON
Funkcija Audio Return Channel
[ARC]
ARC ON, ARC OFF
ARC ON
Svjetlina pokazivača
[DIMMER]
DIM MAX, DIM MID, DIM OFF
DIM OFF
Mod sleep timera
[SLEEP]
OFF, 0-30-00, 1-00-00, 1-30-00,
2-00-00
OFF
Automatsko pripravno stanje
[AUTO.STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY ON
Imenovanje ulaza
[NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza" (str. 38).
Napredne operacije
SYSTEM
[SYSTEM]
(str. 69)
NIGHT.OFF
a)Ovisno
o podešenju konfiguracije zvučnika, neki parametri možda neće biti dostupni.
predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, SW).
c)Taj parametar možete odabrati samo ako "PATTERN" nije podešeno na konfiguraciju sa stražnjim surround
zvučnicima (str. 63).
d)"FEET" za modele s oznakom područja CA2.
e)Ovaj parametar ne može se odabrati kad je zvučnik podešen na "LARGE".
f)Ovaj parametar je raspoloživ samo kad prijemnik detektira HDMI ulazne signale.
b)
61
Izbornik AUTO CAL
Automatsko kalibriranje možete provesti
kako biste u sobi postigli dogovarajući zvučni
balans.
Za pojedinosti pogledajte "Automatsko
kalibriranje odgovarajućih postavki zvučnika
(AUTO CALIBRATION)" (str. 32).
Izbornik LEVEL
Možete podesiti glasnoću svakog od
zvučnika. Ta podešenja primjenjuju se na sve
zvučne ugođaje.
[[T. TONE
Glasnoću zvučnika možete podesiti slušanjem
ispitnog tona s mjesta slušanja.
55 OFF
Ispitni ton se isključuje.
55 AUTO *
Ispitni ton se čuje redom iz svakog
zvučnika.
** predstavlja kanal zvučnika.
Podešavanje glasnoće zvučnika
Prema sljedećim parametrima možete podesiti glasnoću svakog zvučnika.
Za prednji lijevi/desni zvučnik možete
glasnoću podesiti u rasponu od –10.0 dB do
+10.0 dB u povećanjima od 0,5 dB. Za ostale
zvučnike možete glasnoću podesiti u rasponu
od - 20.0 dB do +10.0 dB u povećanjima od
0,5 dB.
[[FL LVL
[[FR LVL
[[CNT LVL
[[SL LVL
[[SR LVL
[[SB LVL
[[SBL LVL
[[SBR LVL
62
[[SW LVL
Napomena
Ovisno o podešenju konfiguracije zvučnika, neki
parametri možda neće biti dostupni.
[[D. RANGE
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna
ako želite kasno noću gledati filmove uz
smanjenu glasnoću. Kompresija dinamičkog
raspona moguća je samo za Dolby Digital
izvore.
55 COMP. MAX
Dinamički raspon se jako komprimira.
55 COMP. STD
Kompresija dinamičkog raspona u skladu s
namjerama snimatelja zvuka.
55 COMP. OFF
Dinamički raspon se ne komprimira.
Savjet
Funkcija kompresije dinamičkog raspona omogućuje
komprimiranje dinamičkog raspona zvučnog zapisa
na temelju informacija o dinamičkom rasponu koje
sadrži Dolby Digital signal.
"COMP. STD" je standardna postavka, ali ona
omogućuje samo malu kompresiju. Zato se
preporučuje postavka "COMP. MAX". Time se
značajno komprimira dinamički raspon i time
omogućuje gledanje filmova kasno noću uz
smanjenu glasnoću. Za razliku od analognih načina
ograničavanja, stupanj ograničenja je već unaprijed
određen i omogućuje vrlo prirodnu kompresiju.
Izbornik SPEAKER
Omogućuje podešavanje veličine i udaljenosti zvučnika spojenih na ovaj prijemnik.
[[PATTERN
Omogućuje podešavanje broja zvučnika spojenih na ovaj prijemnik. Značajku treba uskladiti s
postavkama zvučnika.
Na primjer:
3 / 4 . 1
subwoofer
2 surround + 2 surround stražnji
2 prednji + središnji
Prednji
lijevi/desni
Središnji
Surround
lijevi/desni
Stražnji
lijevi
surround
Stražnji
desni
surround
Subwoofer
3/4.1






3/4





–
2/4.1

–




2/4

–



–
3/3.1




–

3/3




–
–

–

–
2/3.1

–
2/3

–


–
3/2.1



–
–

–
–

3/2



–
2/2.1

–

–
–

2/2

–

–
–
–
3/0.1


–
–
–

–
–
–
3/0


–
2/0.1

–
–
–
–

2/0

–
–
–
–
–
Napredne operacije
Raspored
zvučnika
nastavlja se
63
[[FRT SIZE
55 LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će
učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Inače odaberite "LARGE". Ako ste odabrali raspored
zvučnika bez subwoofera, prednji zvučnici
se automatski podese na "LARGE".
55 SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija prednjeg kanala sa subwoofera.
Kad su prednji zvučnici podešeni na
"SMALL", središnji i surround zvučnici
također se automatski podešavaju na
"SMALL".
[[CNT SIZE
55 LARGE
Ako spojite velik zvučnik koji će učinkovito
reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Inače odaberite
"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti
središnji zvučnik na "LARGE".
55 SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija središnjeg kanala sa prednjih
zvučnika (ako su podešeni na "LARGE") ili
subwoofera.
64
[[SUR SIZE
Isto podešenje će se primjenjivati i na
stražnje surround zvučnike.
55 LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će učinkovito
reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Inače odaberite
"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti
surround zvučnike na "LARGE".
55 SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija surround kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
Savjet
"LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
"odrezati" duboke frekvencije tom kanalu. Ako su
duboke frekvencije za taj kanal odrezane, sklop za
preusmjeravanje šalje bas frekvencije na subwoofer
ili na druge "LARGE" zvučnike.
Međutim, kako duboke frekvencije nose određenu
količinu usmjerenja, bolje je ne rezati bas frekvencije. Čak i ako koristite male zvučnike, podesite ih
na "LARGE" ako želite izlaz niskih frekvencija sa
tog zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog
zvučnika, podesite ga na "SMALL".
Ako je ukupni dojam zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "LARGE". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti
ekvilizator. Za detalje pogledajte str. 66.
[[SB ASGN
55 SPK B
Spojite li dodatne prednje na priključnice
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B, odaberite "SPK B".
55 BI-AMP
Spojite li prednje zvučnike na priključnice
SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/
FRONT B primjenom povezivanja s dvama
pojačalima, odaberite "BI-AMP".
55 OFF
Spojite li stražnje surround zvučnike na
priključnice SPEAKERS SURROUND
BACK/BI-AMP/FRONT B, odaberite
"OFF".
Napomena
Ako spajanje s dva pojačala ili prednjeg B zvučnika
promijenite na spajanje na stražnje surround
zvučnike podesite "SB ASGN" na "OFF", a zatim
ponovite automatsko kalibriranje (str. 33).
[[FL DIST.
[[FR DIST.
[[CNT DIST.
Ova funkcija omogućuje podešavanje
udaljenosti slušatelja do središnjeg zvučnika.
[[SL DIST.
Ova funkcija omogućuje podešavanje
udaljenosti slušatelja do subwoofera.
Napomene
55 Ovisno o rasporedu zvučnika. Neki parametri
neće biti dostupni.
55 Ovi parametri ne funkcioniraju u sljedećim
slučajevima:
––kod prijema signala s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
––kod prijema višekanalnih Linear PCM signala
kroz priključnicu HDMI IN.
––ako je odabrano Analog Direct.
[[DIST.UNIT
Omogućuje odabir mjerne jedinice za
podešavanje udaljenosti.
55 METER
Udaljenost je prikazana u metrima.
55 FEET
Udaljenost je prikazana u stopama.
[[FRT CRS.
Omogućuje podešavanje frekvencije skretnice
za basove kod zvučnika koji su u izborniku
SPEAKER podešeni na "SMALL".
[[CNT CRS.
Omogućuje podešavanje frekvencije skretnice
za basove kod središnjeg zvučnika koji je u
izborniku SPEAKER podešen na "SMALL".
[[SUR CRS.
Omogućuje podešavanje frekvencije skretnice
za basove kod surround zvučnika koji su u
izborniku SPEAKER podešeni na "SMALL".
[[SR DIST.
Ova funkcija omogućuje podešavanje
udaljenosti slušatelja do surround zvučnika.
[[SB DIST.
[[SBL DIST.
[[SBR DIST.
Ova funkcija omogućuje podešavanje
udaljenosti slušatelja do stražnjih surround
zvučnika.
65
Napredne operacije
Ova funkcija omogućuje podešavanje
udaljenosti slušatelja do prednjih zvučnika.
Ako ti zvučnici nisu postavljeni na jednakoj
udaljenosti od slušatelja, podesite udaljenost
kao prosječnu udaljenost između prednjih
zvučnika.
[[SW DIST.
Izbornik SURROUND
Izbornik TUNER
Možete odabrati zvučni ugođaj prema svojoj
želji.
Možete podesiti mod prijema FM radijske postaje te dati nazive programiranim postajama.
[[S.F. SELCT
[[FM MODE
Omogućuje odabir željenog zvučnog ugođaja.
Za detalje pogledajte "Uživanje u surround
zvuku" (str. 44).
Napomena
Ovaj prijemnik omogućuje primjenu zadnjeg
odabranog zvučnog ugođaja na neki ulaz kad
god ga odaberete (Sound Field Link). Primjerice,
odaberete li "HALL" za ulaz DVD, zatim odaberete
drugi ulaz i vratite se ponovno na DVD, prijemnik
će automatski opet primijeniti "HALL".
[[EFFECT
Omogućuje podešavanje efekta "nazočnosti"
kod surround zvuka za zvučne ugođaje Cinema
Studio EX A/B/C.
Izbornik EQ
Možete podesiti kvalitetu tona (razina basova/visokih tonova) prednjih zvučnika.
[[BASS
[[TREBLE
Napomene
Ovi parametri ne funkcioniraju u sljedećim
slučajevima:
––kod prijema signala s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
––kod prijema višekanalnih Linear PCM signala
kroz priključnicu HDMI IN.
––Ako je odabrano Analog Direct.
66
55 STEREO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
stereo signal kad radijska postaja emitira u
stereo tehnici.
55 MONO
Ovaj prijemnik će dekodirati signal kao
mono signal bez obzira na emitirani signal.
[[NAME IN
Omogućuje imenovanje pohranjenih postaja.
Za detalje pogledajte "Imenovanje pohranjenih postaja" (str. 43).
Izbornik AUDIO
Audiosignal možete podesiti po želji.
[[A/V SYNC
Omogućuje podešavanje vremena kašnjenja
zvuka kako bi se smanjila razlika između
prikaza slike i zvuka.
55 SYNC ON (vrijeme odgode: 60 ms)
Audio signal kasni tako da se smanjuje vremenska razlika između audio i video izlaza.
55 SYNC OFF (vrijeme odgode: 0 ms)
Audio izlaz ne kasni.
Napomene
55 Ovaj parametar je koristan kad upotrebljavate
veliki LCD ili plazma monitor ili projektor.
55 Ova postavka vrijedi samo ako se upotrebljava
zvučni ugođaj odabran pomoću tipaka 2CH ili
A.F.D.
55 Taj parametar ne radi u sljedećim slučajevima:
––kod prijema signala s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
––kod prijema višekanalnih Linear PCM signala
kroz priključnicu HDMI IN.
––ako je odabrana funkcija Analog Direct.
[[DUAL
Omogućuje odabir jezika kojeg želite
slušati tijekom digitalne emisije. Funkcija je
dostupna samo za Dolby Digital izvore.
55 MAIN/SUB
Zvuk glavnog jezika emitira se preko
prednjeg lijevog zvučnika i istovremeno se
čuje zvuk pomoćnog jezika preko prednjeg
desnog zvučnika.
55 MAIN
Čuje se zvuk glavnog jezika.
55 SUB
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
[[DEC. PRIO
Napomene
55 Čak i kad je "DEC. PRIO" podešen na "DEC.
PCM", zvuk se može prekinuti na samom
početku prvog zapisa što ovisi o CD-u koji se
reproducira.
55 Ako reproducirate DTS CD, podesite "DEC.
PRIO" na "DEC. AUTO".
[[A. ASSIGN
Omogućuje pridjeljivanje digitalnog audio
ulaza drugom ulaznom izvoru. Detalje
pogledajte u "Reprodukcija zvuka/slike iz
drugih ulaza" (str. 55).
Omogućuje uživanje u ugođaju kinematografskog zvuka pri niskim glasnoćama. Za
pojedinosti pogledajte "Slušanje surround
zvuka pri niskim glasnoćama (NIGHT
MODE)" (str. 49).
55 NIGHT.OFF
55 NIGHT. ON
Izbornik VIDEO
Omogućuje pridjeljivanje video ulaza drugom
ulaznom izvoru.
[[V. ASSIGN
Omogućuje pridjeljivanje video ulaza
drugom ulaznom izvoru. Detalje pogledajte
u "Reprodukcija zvuka/slike iz drugih ulaza"
(str. 55).
Izbornik HDMI
Možete načiniti različita podešenja za HDMI
postavke.
[[CTRL.HDMI
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
ekvilizatora. Za detalje pogledajte "Značajka
"BRAVIA" Sync" (str. 50).
[[PASS.THRU
Omogućuje emitiranje HDMI signala na TV
čak i kada je prijemnik u stanju mirovanja.
55 ON
Kada je u stanju mirovanja, prijemnik
neprestano emitira HDMI signale s vlastite
HDMI TV OUT priključnice.
55 AUTO
Kada je TV uključen dok je prijemnik u
stanju mirovanja, prijemnik neprestano
emitira HDMI signale s vlastite HDMI TV
OUT priključnice. Sony preporučuje ovu
postavku ako koristite TV koji je kompatibilan sa značajkom "BRAVIA" Sync. Ova
postavka štedi energiju u modu mirovanja u
usporedbi s postavkom "ON".
nastavlja se
67
Napredne operacije
Omogućuje vam određivanje ulaznog moda
za ulaz digitalnog signala u DIGITAL IN ili
HDMI IN priključnice.
55 DEC. AUTO
Automatski odabire između ulaznih modova
DTS, Dolby Digital ili PCM.
55 DEC. PCM
Kad su odabrani signali iz priključnice
DIGITAL IN, prednost imaju PCM signali
(kako bi se spriječio prekid pri početku
reprodukcije). Međutim, pri ulasku drugih
signala možda neće biti zvuka, što ovisi o
formatu. U tom slučaju podesite ovu opciju
na "DEC. AUTO". Kad su odabrani signali iz
priključnice HDMI IN, iz spojenog uređaja
za reprodukciju izlaze samo PCM signali.
Pri prijemu signala u bilo kojem drugom
formatu, podesite ovu opciju na "DEC.
AUTO".
[[NIGHT M.
55 OFF
Prijemnik ne emitira HDMI signale ako
je u stanju mirovanja. Uključite prijemnik
kako biste na TV-u uživali u izvoru spojene
komponente. Ova postavka štedi energiju u
modu mirovanja u usporedbi s postavkom
"ON".
Napomene
55 Ovaj parametar nije dostupan ako je "CTRL.
HDMI" podešeno na "CTRL OFF".
55 Ako je odabrano "AUTO", možda će malo potrajati prije nego slika i zvuk budu emitirani na TV,
nego kada je odabrano "ON".
55 Kada je prijemnik u pripravnom stanju, indikator
"HDMI" će se uključiti ako je "PASS.THRU"
podešeno na "AUTO" ili na "ON". Međutim,
ako je "PASS.THRU" podešeno na "AUTO"
ovaj indikator se isključuje ukoliko nije primljen
nijedan signal.
[[AUDIO.OUT
Omogućuje vam podešavanje audio izlaza za
HDMI s komponente za reprodukciju spojene
na prijemnik putem HDMI priključka.
55 AMP
HDMI audio signali iz uređaja za reprodukciju se čuju samo iz zvučnika spojenih na
ovaj prijemnik. Višekanalni zvuk se može
reproducirati u izvornom obliku.
Napomena
Audio signali se ne reproduciraju kroz zvučnike
TV-a kad je "AUDIO.OUT" podešeno na "AMP".
55 TV+AMP
Zvuk se reproducira iz zvučnika TV-a i
zvučnika spojenih na prijemnik.
Napomene
55 Kvaliteta zvuka s uređaja za reprodukciju ovisi
o kvaliteti zvuka TV-a, primjerice o broju
kanala te frekvenciji uzorkovanja i sl. Kad
TV ima stereo zvučnike, zvuk iz prijemnika
je također stereo kao kod TV-a čak i kad je
izvorni zvuk višekanalni.
55 Kad prijemnik spojite na komponentu za prikaz
slike (projektor i sl.), možda neće biti izlaza
zvuka iz prijemnika. Tada odaberite "AMP".
[[SW LEVEL
Omogućuje podešavanje razine subwoofera
na 0 dB ili +10 dB kod primanja višekanalnih
Linear PCM signala preko HDMI veze.
Možete podesiti razinu za svaki HDMI ulaz
odvojeno.
55 SW AUTO
Automatski podešava razinu na 0 dB ili
+10 dB ovisno o frekvenciji.
55 SW +10 dB
55 SW 0 dB
Napomena
Taj parametar je raspoloživ samo kad prijemnik
detektira HDMI ulazne signale.
[[SW L.P.F.
Omogućuje podešavanje niskopropusnog
filtra za subwoofer kada se višekanalni Linear
PCM signali primaju preko HDMI veze. Ako
frekvencija skretnice spojenog subwoofera
nema niskopropusni filtar podesite "SW
L.P.F.".
55 L.P.F. ON
Niskopropusni filtar prekidne frekvencije
subwoofera podešen je na 120 Hz.
55 L.P.F. OFF
Niskopropusni filtar subwoofera je
isključen.
Napomena
Taj parametar je raspoloživ samo kad prijemnik
detektira HDMI ulazne signale.
[[ARC
Možete na jednostavan način uživati u TV
zvuku iz zvučnika spojenih na prijemnik
preko HDMI kabela. Detalje pogledajte u
"Uživanje u zvuku TV-a preko HDMI kabela"
(str. 54).
55 ARC ON
Audio signal prima se preko HDMI TV
OUT priključnice.
55 ARC OFF
Audio signal prima se preko TV OPTICAL
IN ili preko TV AUDIO IN priključnice.
Napomena
Ovaj parametar nije dostupan ako je "CTRL.HDMI"
podešeno na "CTRL OFF".
68
Izbornik SYSTEM
Možete prilagoditi postavke prijemnika.
[[DIMMER
Omogućuje vam podešavanje svjetline
pokazivača u 3 razine.
[[SLEEP
Omogućuje vam podešavanje Sleep Timera
na prijemniku da se automatski isključi u
određeno vrijeme. Za pojedinosti pogledajte
"Uporaba Sleep Timera" (str. 39).
[[AUTO.STBY
Omogućuje vam podešavanje prijemnika
da se automatski uključi u pripravno stanje
nakon 30 minuta, ukoliko ne vršite operacije
na njemu ili ako ne prima nikakav signal.
55 STBY ON
Uključuje pripravno stanje nakon otprilike
30 minuta.
55 STBY OFF
Ne uključuje pripravno stanje.
Napomene
55 Ovaj parametar neće raditi ako je odabrano
TUNER.
55 Ako koristite Auto Standby i Sleep Timer mod u
isto vrijeme, Sleep Timer ima prednost.
Omogućuje imenovanje ulaza. Za detalje
pogledajte "Imenovanje ulaza" (str. 38).
Dodjela ulaznih tipaka na
daljinskom upravljaču
Možete promijeniti tvorničke postavke tipaka
ulaza tako da odgovaraju komponentama
vašeg sustava. Primjerice, ako Blu-ray uređaj
spojite na DVD priključnicu prijemnika
možete DVD tipku na daljinskom upravljaču
podesiti za upravljanje Blu-ray uređajem.
Napomena
Ulazne tipke daljinskog upravljača dodijeljene
za TV, VIDEO 2, DMPORT, TUNER, HDMI 2 i
HDMI 3 ne možete mijenjati.
AV ?/1
Brojčane
tipke
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Dodjeljive
ulazne tipke
1 Dok držite pritisnutom ulaznu
tipku kojoj želite promijeniti
dodijeljenu funkciju, pritisnite i
zadržite AV /.
Primjer: Dok držite pritisnutom tipku
DVD, pritisnite i zadržite AV /.
2 Dok držite pritisnutom tipku AV
/, otpustite ulaznu tipku koju
ste odabrali u koraku 1.
Primjer: Dok držite pritisnutom tipku AV
/, otpustite tipku DVD.
nastavlja se
69
Uporaba daljinskog upravljača
[[NAME IN
Uporaba daljinskog upravljača
3 Pogledajte tablicu u nastavku
i pritisnite odgovarajuću tipku
za željenu kategoriju, a zatim
otpustite AV /.
Primjer: Pritisnite 1,a zatim pritisnite AV
/. Sada DVD tipku možete koristiti za
upravljanje Blu-ray uređajem.
Potpuno brisanje
memorije daljinskog
upravljača
INPUT/
/
Kategorije i odgovarajuće tipke
za BD, DVD, SAT/CATV, VIDEO 1,
SA-CD/CD i HDMI 1
?/1
BD
DVD
SAT/
CATV
TV
VIDEO1
VIDEO2
Kategorije
Pritisnite
SA-CD/
CD
DMPORT
TUNER
Blu-ray uređaj (upravljački mod
BD1)a)
1
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Blu-ray rekorder (upravljački
mod BD3)a)
2
DVD uređaj (upravljački mod
DVD1)
3
DVD rekorder (upravljački mod
DVD3)b)
4
Videorekorder (upravljački mod
VTR3)c)
5
CD uređaj
6
MENU
DSS (digitalni satelitski prijem- 7
nik)d)/Europski digitalni satelitski
prijemnike)
a)Za
O
detalje o postavkama BD1 ili BD3 pogledajte
upute za uporabu Blu-ray uređaja ili Blu-ray
rekordera.
b)Sony DVD rekorderima se upravlja pomoću
postavke DVD1 ili DVD3. Za detalje pogledajte
upute za uporabu isporučene s DVD uređajem.
c)Sony videorekorderima se upravlja pomoću
postavke VTR 2 ili VTR 3 koja odgovara 8 mm i
VHS standardu.
d)Samo RM-AAU073.
e)Samo RM-AAU075.
m
.
M
X
x
>
MASTER
VOL –/
2–
Samo RM-AAU073
Dok držite MASTER VOL –, pritisnite / i
INPUT.
Samo RM-AAU075
Dok držite tipku  –, pritisnite / i
/.
Daljinski upravljač se vraća na tvorničke
postavke.
70
[[Deep Color (Deep Colour)
Dodatne informacije
Rječnik
[[Cinema Studio EX
Način reprodukcije surround zvuka koji se
može smatrati kombinacijom Digital Cinema
Sound tehnologije, omogućuje reprodukciju
zvuka tonskog studija i upotrebljava sljedeće
tehnologije: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching" i "Cinema Studio
Reverberation".
Tehnologija virtualnih zvučnika "Virtual Multi
Dimensions" kreira virtualno surround ozračje
sa do 7.1 kanala i donosi najnovije surround
kino iskustvo u vaš dom.
"Screen Depth Matching" proizvodi prigušenje
visokih tonova, puninu i dubinu zvuka najčešće
kreiranog u kinu reprodukcijom zvuka iza
zaslona. Postupak se dodaje prednjim i sredi­
šnjim kanalima. "Cinema Studio Reverberation"
reproducira zvuk vrhunskih kino dvorana i
studija za snimanje, uključujući Sony Pictures
Entertainment. Na raspolaganju su tri moda:
A/B/C, ovisno o vrsti studija.
[[Komponentni video
[[Kompozitni video
Standardni format za prijenos video signala.
Kombinira se signal svjetline Y i signal
intenziteta boje C u jedan signal.
[[Digital Cinema Sound (DCS)
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila tvrtka Sony u suradnji s Sony
Pictures Entertainment i koja omogućava
uživanje u uzbudljivom i snažnom kino
zvuku u okrilju doma. Uz "Digital Cinema
Sound", razvijenog ugradnjom DSP-a (Digital signal processor) i mjerenjima, moguće je
proizvesti idealan zvuk kakvog je zamislio
snimatelj, u okrilju svog doma.
[[Dolby Digital
Digitalni sustav kodiranja i dekodiranja
kojeg je razvila tvrtka Dolby Laboratories,
Inc. Sastoji se od prednjeg (L/D), središnjeg,
surround (L/D) i subwoofer kanala. To je
odabrani audio standard za DVD-video i
poznat je pod nazivom 5.1-kanalni surround
zvuk. S obzirom da se surround informacija
reproducira kao stereo, postiže se realističniji
zvuk i osjećaj nazočnosti, nego kod Dolby
surround sustava.
[[Dolby Digital Surround EX
Akustička tehnologija razvijena u tvrtci Dolby
Laboratories, Inc. Informacije stražnjeg
surround kanala se pretvaraju u običan lijevi i
desni surround kanal kako bi se zvuk mogao
reproducirati u 6.1-kanalnom obliku. Posebno
se aktivne scene oživljuju dinamičnijim i
realističnijim zvučnim ugođajem.
nastavlja se
71
Dodatne informacije
Format za prijenos video signala pri kojem
se informacija sastoji od tri odvojena signala:
svjetlina Y, intenzitet boje Pb i intenzitet boje
Pr. Omogućuje vjerniji prijenos slika visoke
kvalitete, kao što je DVD video ili HDTV.
Priključnice su označene zeleno, plavo i
crveno.
Video signali za koje je povećana dubina boje
signala koji prolaze kroz HDMI priključnicu.
Broj boja koje se mogu izraziti 1 pikselom
bio je 24 bita (16 777 216 boja) s tekućom
HDMI priključnicom. Međutim, broj boja
koje se mogu izraziti 1 pikselom će biti 36
i sl. bitova kad prijemnik odgovara funkciji
Deep Color (Deep Colour). Budući da se
gradacija dubine boje može izraziti preciznije
s više bitova, mogu se lakše izraziti kontinuirane promjene boje.
[[Dolby Pro Logic II
[[DTS-ES
[[Dolby Pro Logic IIx
[[DTS Neo:6
Ova tehnologija konvertira snimljeni
2-kanalni stereo zvuk u reproducirani
5.1-kanalni. Postoji mod MOVIE za filmove
i mod MUSIC za stereo izvore poput glazbe.
Stari filmovi kodirani sa standardnim stereo
zvukom mogu se slušati u 5.1-kanalnom
formatu.
Tehnologija za 7.1-kanalnu (ili 6.1-kanalnu)
reprodukciju. Zajedno sa zvukom kodiranim
u formatu Dolby Digital Surround EX,
zvuk kodiran u 5.1-kanalnom Dolby Digital
formatu se može reproducirati u 7.1 kanala
(ili 6.1 kanala). Postojeća stereo snimka se
također može reproducirati u 7.1 kanala (ili
6.1 kanala).
[[Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Tehnologija obrade zvuka koju je razvila
tvrtka Dolby Laboratories, Inc. Središnja i
mono surround informacija je pohranjena
u obliku matrice u dva stereo kanala. Kod
reprodukcije se zvuk dekodira i emitira kao
4-kanalni surround. Ova je najuobičajeniji
format za DVD video.
[[DTS 96/24
Visokokvalitetan format digitalnog signala zvuka. Snima zvuk s frekvencijom uzorkovanja
i brzinom prijenosa od 96 kHz/24 bita što su
najviše moguće vrijednosti za DVD video.
Broj kanala za reprodukciju se mijenja ovisno
o softveru.
[[DTS Digital Surround
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za kino dvorane koju je razvila tvrtka
Digital Theater Systems, Inc. Komprimira
zvuk manje od Dolby Digital sustava i
omogućuje veću kvalitetu reprodukcije
zvuka.
72
Format za 6.1-kanalnu reprodukciju s
informacijama za stražnje surround kanale.
Postoje dva načina: "Discrete 6.1" koji snima
sve kanale odvojeno, i "Matrix 6.1" koji s
usmjerava stražnji surround kanal u lijevi surround i desni surround kanal. To je idealno za
reprodukciju zvučnih zapisa filmova.
Ova tehnologija konvertira snimljeni 2-kanalni stereo zvuk u reproducirani 6.1-kanalni.
Na raspolaganju su dva načina, ovisno o
izvoru reprodukcije ili vašoj želji: CINEMA
za filmove i MUSIC za stereo izvore kao što
je glazba.
[[HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI je priključnica koja podržava zvuk i
sliku putem samo jednog digitalnog spoja i
tako omogućuje uživanje u digitalnoj slici i
zvuku visoke kvalitete. HDMI specifikacija
podržava HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), odnosno tehnologiju za
zaštitu od umnožavanja koja sadrži tehnologiju
kodiranja digitalnih video signala.
[[PCM (Pulse Code Modulation)
Metoda konvertiranja analognog zvuka u
digitalni za jednostavno uživanje u digitalnom zvuku.
[[Frekvencija uzorkovanja
Kako bi se analogni signali pretvorili u
digitalne, potrebno ih je kvantizirati. Postupak se naziva uzorkovanje, a broj ciklusa
kvantizacije u jednoj sekundi se naziva
frekvencija uzorkovanja. Standardni glazbeni
CD pohranjuje podatke uzorkovane 44 100
puta u sekundi, što predstavlja frekvenciju
uzorkovanja od 44,1 kHz. Općenito, veća
frekvencija uzorkovanja znači veću kvalitetu
zvuka.
[[x.v.Color (x.v.Colour)
x.v.Color (x.v.Colour) je poznatiji naziv za
standard xvYCC koji je predložila tvrtka
Sony te je ujedno njezin zaštićeni naziv.
xvYCC je međunarodni standard za prostor
boje u videu. Taj standard omogućuje prikaz
većeg raspona boja nego trenutno korišteni
standard za emitiranje.
Mjere opreza
Sigurnost
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prolije tekućina, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice i prije daljnje
uporabe, odnesite ga u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
55 Prije uporabe prijemnika, provjerite je li
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad uređaja.
55 Napon je označen na natpisnoj pločici sa
stražnje strane uređaja.
55 Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja sve dok je mrežni utikač priključen
na zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj
isključen.
55 Ako duže vremena nećete koristiti uređaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
55 Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
O zagrijavanju
nastavlja se
73
Dodatne informacije
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, do
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj
i donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga
dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
O postavljanju
55 Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako bi
spriječili stvaranje topline i time produžili
vijek trajanja prijemnika.
55 Nemojte postavljati prijemnik u blizini
izvora topline, nemojte ga izlagati izravnom
utjecaju sunčevih zraka, jake prašine ili
mehaničkih udara.
55 Na kućište prijemnika nemojte stavljati
ništa što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i uzrokovati kvar uređaja.
55 Nemojte postavljati prijemnik u blizinu
uređaja poput TV-a, videouređaja ili kasetofona. (Ako se prijemnik koristi zajedno s
TV prijemnikom, videorekorderom ili kasetofonom i postavi preblizu tim uređajima,
mogu se pojaviti šumovi i smanjiti se
kvaliteta slike. To posebno vrijedi ako se
upotrebljava sobna antena. Preporučujemo
zato uporabu vanjske antene.)
55 Imajte na umu da kod postavljanja prijemnika na posebno obrađen pod (poliran,
nauljen, premazan voskom), mogu nastati
mrlje ili može izblijedjeti boja.
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata,
obratite pozornost da je prijemnik isključen i
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili
otopine kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na problem
pri uporabi prijemnika, molimo da se obratite
najbližem ovlaštenom Sony prodavatelju ili
servisu.
74
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete
na bilo koji od sljedećih problema, koristite
ove upute za otklanjanje kvarova. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavatelju ili servisu.
Zvuk
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
55 Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
55 Provjerite jesu li svi kabeli zvučnika
pravilno spojeni.
55 Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente uključeni.
55 Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
55 Provjerite da SPEAKERS nije podešen na
"SPK OFF" (str. 31).
55 Provjerite jesu li možda spojene slušalice.
55 Pritisnete MUTING (samo RM-AAU073)
ili  (samo RM-AAU075) na daljinskom
upravljaču za poništavanje isključenja
zvuka.
55 Provjerite jeste li odabrali odgovarajuću
komponentu tipkama ulaza (str. 37).
55 Aktivirala se zaštita na prijemniku.
Isključite prijemnik, uklonite uzrok kratkog spoja i ponovno uključite prijemnik.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
55 Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
55 Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
55 Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi provjerili čuje li se zvuk u
slušalicama. Ako se u slušalicama čuje
samo jedan kanal, komponenta možda
nije ispravno spojena na prijemnik.
Provjerite jesu li kabeli do kraja utaknuti
u priključke na prijemniku i komponenti.
Ako se u slušalicama čuje zvuk oba kanala,
možda prednji zvučnik nije ispravno spojen na prijemnik. Provjerite spoj prednjeg
zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
55 Spojite priključnicu i lijevog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabel (nije
priložen).
Nema zvuka iz analognih 2-kanalnih
izvora.
55 Provjerite da INPUT MODE nije podešen
na "AUTO" (str. 55) i da odabrani ulaz
nije spojen preko DIGITAL.
55 Provjerite da INPUT MODE nije podešen
na "AUTO" (str. 55) te da niste funkcijom
"A. ASSIGN" odabranom ulazu pridijelili
audioulaz drugog izvora (str. 55).
Na pokazivaču se prikazuje "------".
55 Provjerite je li komponenta spojena na
priključnicu COAXIAL, OPTICAL ili
HDMI IN. Ako se ne emitira signal iz
priključnice COAXIAL, OPTICAL ili
HDMI IN, na pokazivaču se prikazuje
"------" te se ne radi o kvaru.
Čuje se jako brujanje ili šum.
55 Provjerite jesu li zvučnici i komponente
pravilno spojeni.
55 Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3
metra od TV prijemnika ili fluorescentne
rasvjete.
55 Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
55 Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Nema zvuka iz središnjeg/surround/
stražnjih zvučnika, ili je zvuk vrlo tih.
55 Odaberite mod CINEMA STUDIO EX
(str. 45).
55 Preko izbornika AUTO CAL ili "PATTERN"
na izborniku SPEAKER provjerite jesu
li podešene prikladne postavke zvučnika.
Zatim uporabom značajke "T. TONE" na
izborniku LEVEL provjerite emitira li se
zvuk točno sa svakog zvučnika.
55 Podesite razinu glasnoće zvučnika (str. 36).
nastavlja se
75
Dodatne informacije
Nema zvuka iz digitalnih izvora (iz ulazne
priključnice COAXIAL ili OPTICAL).
55 Provjerite da INPUT MODE nije podešen
na "ANALOG" (str. 55).
55 Provjerite da se ne koristi funkcija Analog
Direct.
55 Provjerite da se funkcija "A. ASSIGN" ne
koristi za dodjeljivanje audio ulaza nekog
drugog izvora ulazu koji ste odabrali
(str. 55).
55 Ako se s priključnice TV OPTICAL IN
tijekom TV ulaza (str. 68) ne emitira
zvuk, podesite "ARC" na "ARC OFF".
Lijevi i desni signal nisu balansirani ili
su zamijenjeni.
55 Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
55 Podesite parametre u izborniku LEVEL.
Zvuk iz subwoofera se ne čuje.
55 Provjerite je li subwoofer spojen čvrsto i
pravilno.
55 Provjerite jest li uključili subwoofer.
55 Ovisno o odabranom zvučnom ugođaju,
iz subwoofera se ne čuje zvuk.
55 Ako su svi zvučnici podešeni na
"LARGE" i odabran je "NEO6 CIN"
ili "NEO6 MUS", ne čuje se zvuk iz
subwoofera.
55 Provjerite podešenje za "PATTERN"
(str. 63).
Nije moguće postići surround efekt.
55 Pripazite da odaberete zvučni ugođaj za
film ili glazbeni mod (str. 45).
55 Zvučni ugođaji ne rade kod signala s
frekvencijom uzorkovanja većom od
48 kHz.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
55 Provjerite je li DVD, itd. snimljen u
Dolby Digital ili DTS formatu.
55 Kod spajanja DVD uređaja i sl. na digitalne
ulaze ovog prijemnika, provjerite audio
podešenje (podešenje audio izlaza) spojene
komponente. Primjerice, spajate li
"PlayStation 3" podesite BD/DVD izlazni
audio format na "Bitstream" na uređaju
"PlayStation 3".
55 Značajku "AUDIO.OUT" u izborniku
HDMI podesite na "AMP".
Snimanje nije moguće.
55 Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
55 Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipaka ulaza (str. 37).
76
Ne čuje se zvuk iz uređaja spojenog
na DIGITAL MEDIA PORT adapter.
55 Podesite glasnoću ovog prijemnika.
55 DIGITAL MEDIA PORT adapter i/
ili komponenta nisu spojeni pravilno.
Isključite prijemnik, zatim ponovno
spojite DIGITAL MEDIA PORT adapter
i/ili komponentu.
55 Provjerite podržava li vaš DIGITAL
MEDIA PORT adapter i/ili komponenta
ovaj prijemnik.
Video
Na TV zaslonu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
55 Tipkama ulaza odaberite odgovarajući
ulaz.
55 Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
55 Odmaknite TV prijemnik od audio komponenata.
55 Ovisno o DIGITAL MEDIA PORT adapteru, možda neće biti moguć izlaz video
signala.
Snimanje nije moguće.
55 Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
55 Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipaka ulaza (str. 37).
Tuner
FM prijem je loš.
55 Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel
(nije dio isporuke) za spajanje prijemnika
na vanjsku FM antenu kao na sljedećoj
slici. Spojite li prijemnik na vanjsku
antenu, uzemljite antenu za zaštitu od
munje. Kako biste spriječili eksploziju
plina, nemojte spajati vodič za uzemljenje
na plinsku cijev.
Vanjska FM antena
Prijemnik
ANTENNA
Vodič za
uzemljenje
(nije priložen)
Na uzemljenje
**Samo modeli s oznakom područja CEK, ECE.
HDMI
Zvuk iz izvora spojenog preko HDMI
priključnice na prijemnik se ne reproducira iz zvučnika prijemnika ili TV-a.
55 Provjerite HDMI spajanje (str. 23).
55 Super Audio CD ne možete slušate spajanjem putem priključnice HDMI.
55 Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte upute za uporabu svake od
komponenata.
55 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka pri prijenosu Deep Color
(Deep Colour) koristite High Speed
HDMI kabel.
Slika iz izvora spojenog preko HDMI
priključnice ne prikazuje se na TV-u.
55 Provjerite HDMI spajanje (str. 23).
55 Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte upute za uporabu svake od
komponenata.
55 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka pri prijenosu Deep Color
(Deep Colour) koristite High Speed
HDMI kabel.
RDS ne radi.*
55 Provjerite je li ugođena FM RDS postaja.
55 Odaberite FM postaju s jačim signalom.
nastavlja se
77
Dodatne informacije
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
55 Provjerite jesu li antene pravilno spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priklju­
čite vanjsku antenu.
55 Signal postaja je suviše slab (pri automatskom ugađanju). Koristite izravno
ugađanje.
55 Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugađanja (kod izravnog ugađanja AM
postaja).
55 Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju
pomoću pretraživanja pohranjenih
postaja). Pohranite postaje (str. 42).
55 Pritisnite DISPLAY tako da se na
pokazivaču pojavi frekvencija.
Željene RDS informacije nisu vidljive
na pokazivaču.*
55 Obratite se radiopostaji i provjerite pruža
li takve usluge. Ako je tako, usluga je
možda privremeno nedostupna.
Funkcija Control for HDMI ne radi.
55 Provjerite HDMI spajanje (str. 23).
55 Pripazite da je "CTRL.HDMI" u izborniku
HDMI podešeno na "CTRL ON".
55 Spojena komponenta treba podržavati
funkciju Control for HDMI.
55 Provjerite podešenja funkcije Control for
HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte
upute za uporabu spojene komponente.
55 Ako promijenite HDMI povezivanje ili
ako se napajanje prekine spojite/odspojite
kabel napajanja i ponovite postupke iz
"Priprema za "BRAVIA" Sync" (str. 50).
Pri uporabi funkcije System Audio
Control ne čuje se zvuk iz zvučnika
prijemnika i TV-a.
55 TV treba podržavati funkciju System
Audio Control.
55 Ako TV nema funkciju System Audio
Control, podesite postavke za "AUDIO.
OUT" u izborniku HDMI na
–– "TV+AMP" ako želite slušati zvuk iz
TV zvučnika i prijemnika.
–– "AMP" ako želite slušati zvuk iz prijemnika.
55 Kad prijemnik spojite na video komponentu (projektor i sl.), možda neće
biti izlaza zvuka iz prijemnika. Tada
odaberite "AMP".
55 Ako ne možete slušati zvuk s komponente spojene na prijemnik.
–– Odaberite odgovarajući ulaz kad
želite gledati program na komponenti
spojenoj na prijemnik putem HDMI
priključnice.
–– Promijenite TV kanal kad želite gledati
TV emisiju.
–– Odaberite komponentu ili ulaz koji
želite gledati pri reprodukciji programa
na komponenti spojenoj na TV. Za taj
postupak pogledajte upute za uporabu
TV-a.
78
Ako je prijemnik u pripravnom stanju
na TV-u nema slike niti zvuka.
55 Ako je prijemnik u pripravnom stanju
slika i zvuk se emitiraju preko HDMI
komponente odabrane zadnji put kada
ste uključili prijemnik. Ako uživate u reprodukciji druge komponente, reproducirajte komponentu i provedite operaciju
One-Touch Play (reprodukcija pritiskom
na jednu tipku) ili uključite prijemnik i
odaberite HDMI komponentu koju želite.
55 Ako komponente spojene na prijemnik nisu
kompatibilne sa značajkom "BRAVIA"
Sync povedite računa da "PASS.THRU"
u izborniku HDMI bude podešeno na
"ON".
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
55 Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
55 Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
55 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite novima.
55 Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
Ostalo
Prijemnik se automatski isključuje.
Funkcija "AUTO.STBY" funkcionira (str. 69).
Poruke o pogreškama
Ako dođe do pogreške u radu, na pokazivaču
se prikazuje poruka. Moguće je provjeriti
stanje sustava prema toj poruci. Pogledajte
sljedeću tablicu za rješenje problema. Ako
se problem nastavi, obratite se najbližem
Sony prodavatelju. Ako se poruka pogreške
pojavi kod izvođenja automatske kalibracije,
pogledajte "Kad se prikažu kodovi pogreške"
(str. 34) za rješavanje problema.
PROTECTOR
Iz zvučnika se emitira neispravna električna
struja ili je gornja strana prijemnika pokrivena
nečim. Prijemnik će se automatski isključiti
nakon nekoliko sekundi. Provjerite spajanje kabela zvučnika i ponovno uključite
prijemnik.
Tehnički podaci
Pojačalo
Samo modeli s oznakom područja CA2, CEK,
ECE1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 ohma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Stereo izlazna snaga
(8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga2)
(8 ohma, 1 kHz, THD 10%)
140 W po kanalu
1) Izmjereno
u sljedećim uvjetima:
Oznaka područja
Napajanje
CA2
120 V AC, 60 Hz
CEK, ECE
230 V AC, 50 Hz
2) Referentna
Ako ne možete riješiti problem
primjenom navedenih savjeta
Ako problem postoji i dalje
Obratite se najbližem Sony servisu. Imajte
na umu da, ukoliko serviser zamijeni neke
dijelove tijekom popravka, možete zadržati te
dijelove.
Podsjetnik za brisanje
memorije prijemnika
Za brisanje
Pogledajte
Svih postavki u memoriji
str. 31
Osobno podešenih zvučnih
ugođaja
str. 49
Frekvencijski odziv
Analogni10 Hz – 70 kHz, +0,5/–2
dB (zaobilazi zvučne
ugođaje i ekvilizator)
Ulaz
AnalogniOsjetljivost: 500 mV/50
kiloohma
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedancija: 75 ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
AUDIO OUTNapon: 500 mV/10 kiloohma
SUBWOOFERNapon: 2 V/1 kiloohm
Ekvilizator
Razine pojačanja ±6 dB, korak 1 dB
nastavlja se
79
Dodatne informacije
Možda će se problem riješiti brisanjem
memorije prijemnika (str. 31). Međutim, imajte na umu da će se sva pohranjena podešenja
vratiti na tvornički unesene vrijednosti i
trebat ćete ih podesiti ponovno.
izlazna snaga za prednje, središnji,
surround te stražnje surround zvučnike. Ovisno o
postavkama zvučnog ugođaja i izvoru, možda se
neće čuti zvuk.
3) INPUT SHORT (zaobilazi
zvučne ugođaje i
ekvilizator).
4) Balansirano, ulazna razina.
FM tuner
Raspon ugađanja
Antena
Priključnice antena
Međufrekvencija
87,5 MHz – 108 MHz
FM žičana antena
75 ohma, asimetrično
10,7 MHz
AM tuner
Raspon ugađanja
Oznaka područja
Skala ugađanja
korak 10 kHz korak 9 kHz
CA2
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
CEK, ECE
–
531 kHz –
1602 kHz
Antena
Međufrekvencija
Okvirna antena
450 kHz
Video
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
80 MHz HD Pass Through
Općenito
Napajanje
Oznaka područja
Napajanje
CA2
120 V AC, 60 Hz
CEK, ECE
230 V AC, 50/60 Hz
Izlazni napon (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5V, 0,7A MAKS.
Potrošnja energije
Oznaka područja
Potrošnja energije
CA2, CEK, ECE
240 W
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm  157,5 mm 
325,3 mm, uključujući
i dijelove koji strše i
kontrole
Masa (približno)
7,8 kg
Detalje o oznaci područja komponente koju
koristite potražite na str. 3.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
55 Potrošnja u pripravnom stanju: 0,3 W
55 Halogenirani usporivači plamena nisu
korišteni u nekim tiskanim pločicama.
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising