2-560-571-12(1)
FM Stereo
FM/AM prijemnik
Upute za uporabu
Korisniku
Broj modela i serijski broj naznačeni su na stražnjoj strani uređaja. Ubilježite serijski
broj na dolje predviđeno mjesto. Ti brojevi će vam biti potrebni prilikom pozivanja
Sonyjevog ovlaštenog servisa u vezi s ovim uređajem.
Broj modela______________
STR-DE698
© 2005 Sony Corporation
Serijski broj_____________
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama,
itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za to
namijenjena odlagališta.
Napomene za korisnike u SAD
UPOZORENJE
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve
digitalnih uređaja klase B prema FCC propisima,
poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od
štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju.
Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira energiju u
području radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili
ako se ne koristi prema uputama, može uzrokovati
štetne smetnje kod radijskih komunikacija. Naravno,
nije moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod
određene vrste instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje
štetne smetnje kod radijskog i televizijskog prijema,
što se može ustanoviti isključenjem i uključenjem
uređaja, korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na
jedan od sljedećih načina:
− Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite uređaj od prijemnika.
− Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena
od zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog
radijskog, odnosno TV tehničara.
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili
prilagođenja koja nisu izričito odobrena u ovom
priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi
uređaja.
Ovaj simbol označuje prisutnost
visokog napona unutar uređaja
koji može predstavljati opasnost
od električkog udara.
Ovaj simbol upozorava na
prisutnost važnih uputa za uporabu
i održavanje (servisiranje) u
priručniku isporučenom uz uređaj.
Napomena za instalatere kabelske TV
Potrebno je obratiti pažnju na članak 820-40 NEC
pravila koji pruža informaciju o pravilnom uzemljenju,
te naglašuje nužnost spajanja sa sustavom uzemljenja
zgrade, što je moguće bliže kabelskom ulazu.
Za korisnike u SAD-u, Kanadi i Australiji
ENERGY STAR je američki zaštićeni
znak.
Kao ENERGY STAR partner, Sony
Corporation jamči da je ovaj proizvod
usklađen s ENERGY STAR pravilima
o energetskoj djelotvornosti.
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj
proizvod ne smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto toga,
opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za
skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko
zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne
odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je
uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste
kupili uređaj.
2
O ovom priručniku
• Upute u ovom priručniku se odnose na model
STR-DE698. Provjerite oznaku vašeg modela koja
se nalazi u donjem desnom uglu prednje ploče. U
ovim uputama za ilustraciju su korišteni modeli s
oznakom područja U, osim ako nije naznačeno
drugačije.
• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
prijemniku. Također možete koristiti i kontrole na
isporučenom daljinskom upravljaču ako imaju
jednake ili slične oznake kao i one na prijemniku.
Za detalje o uporabi daljinskog upravljača
pogledajte strane 45-53.
Napomena za isporučeni
daljinski upravljač
RM-AAP001
Tipka 12 na daljinskom upravljaču nije dostupna za
upravljanje prijemnikom.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na donjoj
strani stražnje ploče (pogledajte donju ilustraciju).
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu s oznakom područja
jasno su navedene u tekstu, primjerice, "Samo
modeli s oznakom područja AA".
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround" sustav i "DTS** Digital Surround"
sustav.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruko "D" su zaštićeni
znakovi Dolby Laboratories.
** "DTS" i "DTS-ES", "Neo:6" i "DTS 96/24" su zaštićeni znakovi tvrtke Digital Theater Systems, Inc.
3
Sadržaj
Priključenje komponenata
1: Provjerite kako spojiti komponente... 5
1a: Spajanje komponenata s
digitalnim audio izlazima .......... 7
1b: Spajanje komponenata s
višekanalnim izlazima ............. 10
1c: Spajanje komponenata samo
s analognim priključcima......... 12
2: Priključenje antena .......................... 14
3: Spajanje zvučnika............................ 15
4: Priključenje mrežnog kabela ........... 17
5: Podešavanje zvučnika...................... 18
6: Podešavanje glasnoće i balansa
zvučnika......................................... 22
— TEST TONE
Rukovanje pojačalom
Odabir komponente ............................. 23
Slušanje višekanalnog zvuka ................ 24
— MULTI CH IN
Slušanje FM/AM postaja ..................... 24
Automatsko pohranjivanje FM
postaja ............................................ 25
— AUTOBETICAL
Pohranjivanje radijskih postaja............ 26
Uporaba radijskog sustava podataka
(RDS)............................................. 27
Promjena informacija na pokazivaču ... 28
O indikatorima na pokazivaču............. 29
Uživanje u surround zvuku
Uporaba samo prednjih zvučnika ........ 31
Slušanje zvuka visoke kvalitete........... 31
— AUTO FORMAT DIRECT
Odabir zvučnog ugođaja...................... 33
Odabir načina dekodiranja stražnjih
surround kanala.............................. 35
— SURR BACK DECODING
4
Napredna podešavanja
Pridjeljivanje komponentnog
video ulaza .....................................37
— COMPONENT VIDEO INPUT
ASSIGN
Promjena audio ulaza digitalnih
komponenata ..................................37
— INPUT MODE
Osobno podešavanje zvučnog
ugođaja ...........................................38
Podešavanje ekvilizatora......................39
Napredno podešavanje .........................40
Ostale funkcije
Pridjeljivanje naziva memoriranim
postajama i ulazima........................42
Uporaba Sleep Timera .........................43
Odabir sustava zvučnika ......................43
Snimanje...............................................44
Uporaba daljinskog upravljača
RM-AAP001
Prije uporabe daljinskog upravljača.....45
Opis tipaka daljinskog upravljača ........45
Odabir načina uporabe daljinskog
upravljača .......................................50
Programiranje daljinskog upravljača ...50
Dodatne informacije
Mjere opreza.........................................54
U slučaju problema ..............................55
Tehnički podaci ....................................58
Popis tipaka i odgovarajućih stranica....61
Priključenje komponenata
1: Provjerite kako spojiti komponente
Koraci 1a do 1c s početkom od str. 7 opisuju spajanje komponenata na ovaj prijemnik.
Prije početka pogledajte donju tablicu u kojoj su navedeni brojevi stranica s opisom spajanja svake
komponente.
Nakon spajanja svih komponenata nastavite s "2: Spajanje antena" (str. 14).
Komponente koje je moguće spojiti
Komponenta
Stranica
DVD uređaj
S digitalnim audio izlazoma)
7–8
S višekanalnim audio izlazomb)
10–11
Samo s analognim audio izlazomc)
7–8
TV monitor
S komponentnim video ulazomd)
8 ili 11
Samo sa S-Video ili kompozitnim video ulazom
13
Satelitski tuner
S digitalnim audio izlazoma)
7–8
Samo s analognim audio izlazomc)
7–8
Super Audio CD/CD uređaj
S digitalnim audio izlazoma)
9
S višekanalnim audio izlazomb)
10
Samo s analognim audio izlazomc)
12
MD uređaj/kasetofon
S digitalnim audio izlazoma)
9
Samo s analognim audio izlazomc)
12
Višekanalni dekoder
10
Videorekorder, video kamera, video igre, itd.
13
a)
b)
c)
d)
Model s priključkom DIGITAL OPTICAL OUTPUT ili DIGITAL COAXIAL OUTPUT, itd.
Model s priključcima MULTI CH OUTPUT, itd. Ovakvo povezivanje se koristi za izlazne audio signale
dekodirane internim višekanalnim dekoderom ovog prijemnika.
Model opremljen samo s AUDIO OUT L/R priključcima, itd.
Model s komponentnim video (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) ulazima
nastavlja se
5
Potrebni kabeli
Spajanje uređaja podrazumijeva uporabu sljedećih dodatnih kabela A – H (nisu dio isporuke).
A Audio kabel
Bijeli (L)
Crveni (R)
B Audio/video kabel
Žuti (video)
Bijeli (L/audio)
Crveni (R/audio)
C Video kabel
Žuti
D S-video kabel
F Koaksijalni digitalni kabel
G Mono audio kabel
Crni
Savjet
Audio kabel A može se razdvojiti u dva mono audio
kabela G.
H Komponentni video kabel
Zeleni
Plavi
Crveni
E Optički digitalni kabel
Napomene
• Prije povezivanja isključite napajanje svih komponenata.
• Svi spojevi moraju biti čvrsti kako bi izbjegli šum i brujanje.
• Pri priključenju audio/video kabela, obratite pozornost na usklađivanje utikača i utičnica prema njihovim
bojama: žuto (video) na žuto, bijelo (lijevi kanal, audio) na bijelo i crveno (desni kanal, audio) na crveno.
• Kod spajanja optičkih digitalnih kabela utaknite utikače dok ne kliknu na mjesto.
• Nemojte savijati optičke digitalne kabele.
6
1a: Spajanje komponenata s digitalnim audio izlazima
Spajanje DVD uređaja, TV prijemnika ili satelitskog tunera
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 6.
1 Povežite audio priključke.
DVD uređaj
Satelitski tuner
Napomena
Moguće je slušanje zvuka s TV prijemnika ako spojite audio izlaze TV-a na VIDEO 2 AUDIO IN priključke
prijemnika. U tom slučaju, ne spajajte video izlaz TV prijemnika na VIDEO 2 VIDEO IN priključak
prijemnika.
nastavlja se
7
2 Povežite video priključke
Sljedeća ilustracija pokazuje spajanje TV prijemnika ili satelitskog tunera i DVD uređaja s
COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y) izlazima. Spajanje TV-a s komponentnim
video ulazima omogućuje bolju kvalitetu slike.
Satelitski tuner
TV monitor
DVD uređaj
Savjeti
• Ako umjesto video priključaka koristite S-video priključke, također morate spojiti monitor putem S-video
priključka. S-video signali imaju drugačiji put prijenosa od video signala, odnosno, ne prolaze kroz video
priključke.
• Na ovom prijemniku se standardni video signali mogu pretvoriti u S-video signale za izlaz na priključke
MONITOR S-VIDEO OUT.
8
Spajanje MD uređaja/kasetofona ili Super Audio CD/CD uređaja
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 6.
MD uređaj/kasetofon
IZLAZ
ULAZ IZLAZ
ULAZ
Super Audio CD/
CD uređaj
Savjet
Svi digitalni audio priključci su kompatibilni s frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz.
Napomene
• Nije moguće snimati analogne signale na komponente spojene na MD/TAPE OUT ili VIDEO 1 AUDIO
OUT priključke ako ste izvršili samo digitalna povezivanja. Isto tako, ne mogu se snimati digitalni signali
ako ste izvršili samo analogna povezivanja. Za snimanje analognih signala izvršite analogna povezivanja, a
za snimanje digitalnih signala izvršite digitalna povezivanja.
• Zvuk se neće čuti ako reproducirate Super Audio CD na Super Audio CD uređaju spojenom na SA-CD/CD
OPTICAL IN ili SA-CD/CD COAXIAL IN priključak ovog prijemnika. Spojite ga na analogne ulaze (SACD/CD IN priključke). Pogledajte upute za uporabu Super Audio CD uređaja.
9
1b: Spajanje komponenata s višekanalnim izlazima
1 Povežite audio priključke.
Ako su Vaši DVD ili Super Audio CD uređaji opremljeni višekanalnim dekoderom, možete ih
spojiti na priključke MULTI CH IN za uživanje u zvuku spojenog višekanalnog dekodera.
Alternativno se višekanalni ulazi mogu koristiti za spajanje vanjskog višekanalnog dekodera.
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 6.
DVD uređaj,
Super Audio CD uređaj,
višekanalni dekoder, itd.
Savjet
Ovakvo povezivanje omogućuje slušanje softvera s višekanalnim zvukom snimljenog u formatima koji nisu
Dolby Digital i DTS.
Napomena
Kad za povezivanje koristite MULTI CH IN priključke, potrebno je podesiti razinu zvučnika i subwoofera
pomoću kontrola na spojenoj opremi.
10
2 Povežite video priključke
Sljedeća ilustracija opisuje spajanje DVD uređaja s COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y,
PR/CR/R-Y) izlazima. Spajanje TV-a s komponentnim video ulazima omogućuje postizanje
kvalitetnije slike.
DVD uređaj
TV monitor
Savjeti
• Ako umjesto video priključaka koristite S-video priključke, također morate spojiti monitor putem S-video
priključka. S-video signali imaju drugačiji put prijenosa od video signala, odnosno, ne prolaze kroz video
priključke.
• Na ovom prijemniku se standardni video signali mogu pretvoriti u S-video signale za izlaz na priključke
MONITOR S-VIDEO OUT.
11
1c: Spajanje komponenata samo s analognim priključcima
Spajanje audio komponenata
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 6.
IZLAZ
CD uređaj, MD
uređaj/kasetofon, itd.
Super Audio CD/
CD uređaj
ULAZ
MD uređaj/kasetofon
Napomena
Imate li zasebnu audio komponentu (osim PHONO), povežite LINE OUT priključke CD uređaja, kasetofona ili
MD uređaja na AUX IN priključke prijemnika tako da možete slušati stereo izvore sa surround zvukom.
12
Spajanje video komponenata
Spojite li TV prijemnik na priključke MONITOR, možete gledati sliku s odabranog ulaza (str. 23).
Detalje o potrebnim kabelima (A-H) potražite na str. 6.
Satelitski tuner
TV monitor
Na VIDEO 3
IN/PORTABLE
AV IN priključke
(prednja strana)
IZLAZ
IZLAZ
Kamkorder
ili video igra
ULAZ
ULAZ
Videorekorder
Savjeti
• Ako umjesto video priključaka koristite S-video priključke, također morate spojiti monitor putem S-video
priključka. S-video signali imaju drugačiji put prijenosa od video signala, odnosno, ne prolaze kroz video
priključke.
• Na ovom prijemniku se standardni video signali mogu pretvoriti u S-video signale za izlaz na priključke
MONITOR S-VIDEO OUT.
13
2: Priključenje antena
Spojite isporučenu AM okvirnu i FM žičanu antenu.
AM okvirna antena
(isporučena)
FM žičana antena
(isporučena)
* Oblik priključka će ovisiti o regionalnom kodu.
Napomene
• Odmaknite AM antenu od prijemnika i ostalih komponenata kako bi spriječili šum.
• FM žičana antena mora biti potpuno razvučena.
• Nakon priključenja FM žičane antene, postavite je u vodoravni položaj koliko je god to moguće.
14
3: Spajanje zvučnika
Spojite zvučnike na prijemnik. Ovaj prijemnik omogućava uporabu 7.1-kanalnog sustava zvučnika.
Za potpuni užitak u višekanalnom surround zvuku potrebno je pet zvučnika (dva prednja, središnji,
dva surround zvučnika) i subwoofer (5.1 kanala).
Moguće je uživati u vjernoj reprodukciji zvuka DVD diskova snimljenih u formatu Surround EX
ako spojite jedan dodatni stražnji surround zvučnik (6.1 kanal) ili dva stražnja surround zvučnika
(7.1 kanal) (pogledajte poglavlje "Odabir načina dekodiranja stražnjih surround kanala" na str. 35).
Primjer 7.1-kanalne konfiguracije zvučnika
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (D)
Surround
zvučnik (D)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Surround zvučnik (L)
Surround stražnji zvučnik (D)
Surround stražnji zvučnik (L)
Savjeti
• Kod spajanja 6.1-kanalnog sustava zvučnika, postavite surround stražnji zvučnik iza položaja slušatelja
(pogledajte sliku postavljanja samo jednog stražnjeg surround zvučnika na str. 20).
• Budući da aktivni subwoofer ne emitira visoko usmjerive signale, možete ga postaviti bilo kamo.
nastavlja se
15
Potrebni kabeli
A Kabeli zvučnika (nisu dio isporuke)
B Mono audio kabel (nije dio isporuke)
(+)
(−)
Crni
Prednji
zvučnik (D)
Stražnji surround
zvučnik (D)**
Središnji
zvučnik
Stražnji surround
zvučnik (L)**
PREDNJI
ZVUČNICI B*
Subwoofer
Surround zvučnik
(D)
Surround zvučnik
(L)
Prednji zvučnik
(L)
* Ukoliko imate dodatni sustav prednjih zvučnika, spojite ih na priključke SPEAKERS FRONT B. Možete
odabrati prednje zvučnike koje želite koristiti tipkom SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Za detalje pogledajte
poglavlje "Odabir zvučničkog sustava" (str. 43).
** Ako spojite samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga na priključak SPEAKERS SURROUND
BACK L.
16
4: Priključenje mrežnog
kabela
Spajanje mrežnog kabela
Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Odabir napona
Ako vaš prijemnik na poleđini ima preklopku
za odabir napona, provjerite je li ona
postavljena u pravilan položaj. Ako nije, prije
spajanja mrežnog kabela u utičnicu je pomoću
odvijača postavite u odgovarajući položaj.
U zidnu
utičnicu
AC OUTLET*
Mrežni kabel
* Osim modela s oznakom područja AR.
Konfiguracija, oblik i broj mrežnih izlaza AC
OUTLET ovise o oznaci područja prijemnika.
Napomene
• Mrežni izlaz (izlazi) AC OUTLET na stražnjoj
strani prijemnika omogućuju napajanje spojenih
komponenata samo dok je prijemnik uključen.
• Obratite pozornost da ukupna snaga komponenata
spojenih na mrežni izlaz (izlaze) AC OUTLET
prijemnika bude manja od snage navedene na
stražnjoj ploči. Nemojte na mrežne izlaze spajati
snažne kućanske aparate, kao što su glačala, sušila
za kosu ili TV prijemnici jer bi moglo doći do
oštećenja.
nastavlja se
17
Izvođenje početnih podešavanja
Prije prve uporabe prijemnika, učinite sljedeće.
Ovaj postupak možete izvesti i za povratak na
tvornička podešenja.
1
2
Tipkom @/1 isključite prijemnik.
Pritisnite @/1 i zadržite 5 sekundi.
Na pokazivaču se izmjenjuju "PUSH" i
"ENTER".
3
Pritisnite ENTER.
Nakon nekog vremena se na pokazivaču
pojavi poruka "CLEARING", a zatim
"CLEARED".
Sljedeći parametri vraćaju se na tvornička
podešenja.
• Sve postavke u izbornicima SET UP,
LEVEL, EQ i CUSTOMIZE.
• Zvučni ugođaji podešeni za svaki ulaz i
pohranjenu postaju.
• Sve postavke zvučnih ugođaja.
• Sve pohranjene postaje.
• Svi nazivi indeksa ulaza i pohranjenih
postaja.
• MASTER VOLUME –/+ se podešava na
"VOL MIN".
• Ulaz je podešen na DVD.
5: Podešavanje zvučnika
Za podešavanje veličine, udaljenosti i položaja
spojenih zvučnika koristite izbornik SP
SETUP.
1
2
3
Pritisnite @/1 za uključenje prijemnika.
Više puta pritisnite MAIN MENU za
odabir opcije "<SET UP>".
Više puta pritisnite < ili > za odabir
željene opcije.
Detalje potražite u donjem poglavlju
"Podešavanje parametara zvučnika".
Napomena
Neki parametri zvučnika mogu biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da su automatski
promijenjeni zbog ostalih podešenja zvučnika.
Ovisno o postavkama, podešavanje nekih
zvučnika može ili ne mora biti moguće.
4
Zakrenite kontrolu –/+ za odabir
željenog podešenja.
Podešenje se automatski pohranjuje.
Napomena
Ukoliko odaberete postavku za "SP. PAT. X–X"
pritisnite ENTER na prijemniku.
5
Ponovite korake 3 i 4 dok ne podesite
sve parametre prema opisu koji slijedi.
Parametri zvučnika
Tvornička podešenja su podvučena.
2 XXXX SET (speaker easy setup)
• EASY
Moguće je podesiti zvučnike automatski
odabirom opcije "EASY SET". Možete
odabrati unaprijed definiranu shemu
zvučnika (pogledajte priložene "Upute za
jednostavno podešavanje").
• NORM
Odaberite "NORM SET" za ručno
podešavanje parametara svakog zvučnika.
18
2 SP PAT. X –X (shema zvučnika)
Kad odaberete opciju EASY SET, odaberite
shemu podešavanja zvučnika. Zakrenite –/+ za
odabir sheme podešavanja zvučnika, te
pritisnite ENTER za unos odabira. Provjerite
shemu pomoću priložene "Upute za
jednostavno podešavanje".
2 U S.W. XXX (odabir subwoofera)
• YES
Ako ste spojili subwoofer, odaberite "YES".
• NO
Ako niste spojili subwoofer, odaberite "NO".
Prednji zvučnici se automatski podešavaju
na "LARGE" i ne možete promijeniti ovu
postavku. To uključuje sklop za
preusmjeravanje basova i omogućuje izlaz
LFE signala ostalih zvučnika.
• Kako biste u potpunosti uživali u Dolby
Digital preusmjeravanju basova, možete
podesiti graničnu frekvenciju subwoofera na
što višu vrijednost.
2 R S XXXXX (FRONT)
(veličina prednjih zvučnika)
• LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će
učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno,
odaberite "LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" (mali)
za uključenje preusmjeravanja niskih
frekvencija i izlaz niskih frekvencija
prednjeg kanala sa subwoofera. Kad su
prednji zvučnici podešeni na "SMALL",
središnji i stražnji zvučnici također se
automatski podešavaju na "SMALL" (osim
ako ste prethodno podesili "NO").
2 T XXXXX (CENTER)
(veličina središnjeg zvučnika)
• LARGE
Ako spojite veliki zvučnik koji će učinkovito
reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite
"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti
središnji zvučnik na "LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" (mali)
za uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija središnjeg kanala sa prednjih
zvučnika (ako su podešeni na "LARGE") ili
subwoofera.a)
• NO
Ako niste spojili središnji zvučnik, odaberite
"NO". Zvuk središnjeg kanala čuje se iz
prednjih zvučnika.b)
2 V W XXXXX (veličina surround
zvučnika)
• LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će
učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno,
odaberite "LARGE". Ipak, ako su prednji
zvučnici podešeni na "SMALL", nije moguće
podesiti stražnje zvučnike na "LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" (mali)
za uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija stražnjeg kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
• NO
Ako niste spojili surround zvučnike,
odaberite "NO".c)
nastavlja se
19
2 O P/e XXXXXX
(odabir stražnjih surround zvučnika)
• DUAL
Ako spojite dva stražnja surround zvučnika,
odaberite "DUAL". Zvuk će se čuti na
maksimalno 7,1 kanala.
• SINGLE
Ako spojite samo jedan stražnji surround
zvučnik, odaberite "SINGLE". Zvuk će se
čuti na maksimalno 6,1 kanala.
• NO
Ako niste spojili stražnji surround zvučnik,
odaberite "NO".
Savjeti
• a) – c) odgovaraju sljedećim Dolby Pro Logic
opcijama
a) NORMAL
b) PHANTOM
c) 3 STEREO
• "LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog
zvučnika određuje da li će interni procesor za
obradu zvuka odrezati duboke frekvencije tom
signalu.
Ako su duboke frekvencije za taj kanal odrezane,
sklop za preusmjeravanje šalje bas frekvencije na
subwoofer ili na druge "LARGE" zvučnike.
Međutim, bolje je ne rezati bas frekvencije. Čak i
ako koristite male zvučnike, podesite ih na
"LARGE" ako želite izlaz niskih frekvencija sa tog
zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog
zvučnika, podesite ga na "SMALL".
Ako je ukupni dojam zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "LARGE". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti
parametar BASS u izborniku EQ kako bi pojačali
razinu niskih tonova. Za podešenje ekvilizatora
pogledajte str. 39.
2 R S DIST. X.X m
(udaljenost prednjih zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Ova funkcija omogućuje podešavanje udaljenosti
slušatelja do prednjih zvučnika (A). Moguće je
podešavanje u rasponu od 1,0 do 7,0 metara, u
koracima po 0,1 m.
Ako zvučnici nisu postavljeni na jednakoj
udaljenosti od slušatelja, podesite udaljenost prema
najbližem zvučniku.
Kod postavljanja samo jednog stražnjeg surround
zvučnika
Kod postavljanja dva stražnja surround zvučnika
(Kut E treba biti identičan)
2 T DIST. X.X m
(udaljenost središnjeg zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja
slušatelja do središnjeg zvučnika. Raspon bi trebao biti
od udaljenosti jednakoj udaljenosti prednjih zvučnika
(A) do 1,5 metara bliže mjestu slušanja (B).
20
2 V W DIST X.X m (XX ft.)
(udaljenost surround zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do surround zvučnika. Raspon bi trebao biti od
udaljenosti jednakoj udaljenosti prednjih zvučnika (A
na str. 20) do 4,5 metara bliže mjestu slušanja (C na
str. 20).
Ako zvučnici nisu postavljeni na jednakoj
udaljenosti od slušatelja, podesite udaljenost prema
bližem zvučniku.
2 V W XXXX/XX
(položaj surround zvučnika)
Omogućuje podešavanje visine surround zvučnika
kako biste postigli Cinema Studio EX efekt (str. 33).
2 O P/e DIST. X.X m (XX ft.)
(udaljenost stražnjeg surround zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od položaja slušatelja do surround zvučnika. Udaljenost treba biti od
udaljenosti jednakoj udaljenosti prednjih zvučnika (A
na str. 20) do 4,5 metara prema položaju za slušanje
(D na str. 20).
Ako imate dva surround zvučnika, te zvučnici nisu
postavljeni na jednakoj udaljenosti od slušatelja,
podesite udaljenost prema bližem zvučniku.
Savjet
Ovaj uređaj omogućuje unos podataka o udaljenosti
zvučnika. Međutim, nije moguće podesiti središnji
zvučnik dalje od prednjih. Također, središnji zvučnik
nije moguće podesiti na udaljenosti većoj od 1,5 m.
bliže od prednjih zvučnika.
Jednako tako, udaljenost surround zvučnika nije
moguće podesiti na veću udaljenost od prednjih
zvučnika, te na udaljenosti manjoj od 4,5 m.
Nepravilan smještaj zvučnika će onemogućiti
uživanje u surround zvuku.
U slučaju podešenja manje udaljenosti zvučnika od
realne, doći će do kašnjenja zvuka iz tog zvučnika.
Drugim riječima, zvučnik će zvučati udaljenije.
Na primjer, podešenje udaljenosti zvučnika 1-2
metra bliže od realne će proizvesti utisak
"prisutnosti" slušatelja. Ako ne možete postići
zadovoljavajući surround efekt jer su surround
zvučnici postavljeni preblizu, podešenje udaljenosti
surround zvučnika na manju vrijednost od realne će
proizvesti veću širinu zvučne slike.
Podešavajte ove parametre dok slušate zvuk, što će
poboljšati surround ugođaj. Pokušajte!
• SIDE/LO
Odaberite ako su Vaši surround zvučnici
postavljeni u područje A i C.
• SIDE/HI
Odaberite ako su Vaši surround zvučnici
postavljeni u područje A i D.
• BEHD/LO
Odaberite ako su Vaši surround zvučnici
postavljeni u područje B i C.
• BEHD/HI
Odaberite ako su Vaši surround zvučnici
postavljeni u područje B i D.
* Ova postavka nije dostupna kad je veličina
surround zvučnika podešena na "NO".
nastavlja se
21
Savjet
Ovo podešenje je posebice namijenjeno za primjenu
Cinema Studio EX efekta. Pri uporabi drugih
zvučnih ugođaja, položaj zvučnika nije toliko
značajan. Ovi zvučni ugođaji su izrađeni pod
pretpostavkom da će surround zvučnici biti
postavljen iza položaja slušatelja. Međutim, ugođaj
ostaje jednak čak i kad su surround zvučnici
postavljeni pod širokim kutom. Naravno, ako su
zvučnici okrenuti neposredno prema lijevoj i desnoj
strani slušatelja, zvučni ugođaji s virtualnim
elementima neće biti učinkoviti ukoliko parametar
položaja surround zvučnika nije podešen na
"SIDE/LO" ili "SIDE/HI".
U svakom slučaju, svaki prostor ima brojne
osobitosti koje utječu na zvuk, primjerice, refleksija
od zidova, te ćete postići bolje rezultate odabirom
opcije "BEHD/HI" ako su zvučnici smješteni visoko
iznad položaja slušanja, čak i ako su smješteni
neposredno lijevo i desno.
Stoga, iako podešenje može biti različito od opisanog
u odjeljku "Položaj surround zvučnika", savjetujemo
da reproducirate višekanalni surround zvuk i slušate
kakav utjecaj ima svako podešenje na prostor u
kojem slušate program. Odaberite podešenje koje
omogućuje dobar utisak zvuka u prostoru i koji
najbolje stvara osjećaj jednolikog prostora između
surround zvuka iz surround zvučnika i zvuka iz
prednjih zvučnika. Ako niste sigurni koje je
podešenje najbolje, odaberite "BEHD/LO" ili
"BEHD/HI" te zatim podesite parametar udaljenosti
zvučnika i razine glasnoće kako biste postigli
prikladnu ujednačenost zvuka.
2 SP > XXX Hz
(razdvojna frekvencija zvučnika)
6: Podešavanje glasnoće i
balansa zvučnika
— TEST TONE
Pri podešavanju glasnoće i balansa svakog
zvučnika koristite daljinski upravljač dok
sjedite na mjestu slušanja.
Savjet
Ovaj prijemnik ima ispitni ton čija je frekvencija u
području 800 Hz.
1
2
Pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču
za uključenje prijemnika.
Pritisnite TEST TONE na daljinskom
upravljaču.
Na pokazivaču se pojavi poruka "T. TONE"
i iz svakog zvučnika redom se začuje
ispitni ton.
prednji (lijevi) t središnji t prednji
(desni) t surround (desni)* t surround
(lijevi)* t subwoofer
* Ispitni ton se čuje iz
− stražnjeg lijevog i desnog surround
zvučnika kad je funkcija odabira stražnjeg
surround zvučnika podešena na "DUAL".
− stražnjeg lijevog surround zvučnika kad je
funkcija odabira stražnjeg surround
zvučnika podešena na "SINGLE".
3
Osnovno podešenje: 100 Hz
Možete podesiti razdvojnu frekvenciju basova
zvučnika u izborniku SET UP, i to od 40 Hz do 160
Hz u 9 koraka.
Podesite glasnoću i balans zvučnika
pomoću izbornika LEVEL tako da se
ispitni ton s mjesta slušanja iz svakog
zvučnika čuje jednako.
Za detalje o podešenju izbornika LEVEL,
pogledajte str. 38.
Savjeti
• Za istodobno podešavanje glasnoće svih
zvučnika, pritisnite MASTER VOL +/– na
daljinskom upravljaču ili zakrenite MASTER
VOLUME –/+ na prijemniku.
• Podešavanje možete izvesti i kontrolom –/+ na
prijemniku.
* Ova opcija izbornika je dostupna kad je bar jedan
zvučnik podešen na "SMALL" i odgovarajući
segment zvučnika trepće na pokazivaču.
4
Ponovo pritisnite TEST TONE.
Ispitni ton se isključuje.
Napomene
• Pri uporabi funkcije MULTI CH IN ne možete
koristiti ispitni ton.
• Iako se navedene postavke mogu izvesti i tipkama
na prednjoj ploči pomoću izbornika LEVEL (pri
izlazu ispitnog tona prijemnik se automatski prebacuje
na izbornik LEVEL), savjetujemo da slijedite gore
opisani postupak te da glasnoću zvučnika podesite
s mjesta slušanja daljinskim upravljačem.
22
Uporaba slušalica
Rukovanje pojačalom
Odabir komponente
1
Za odabir izvora pritisnite
odgovarajuće tipke.
Za odabir…
Pritisnite
Videorekordera
VIDEO 1
Satelitskog tunera
VIDEO 2
Kamkordera ili video
igre
VIDEO 3
DVD uređaja
DVD
MD uređaja ili
kasetofona
MD/TAPE
Slušalice spojite na priključak PHONES.
• Kada su slušalice spojene, automatski se
isključuje zvuk iz zvučnika, a na pokazivaču
ne svijetle oznake "SP A" i "SP B".
• Kada su spojene slušalice, moguće je odabrati
samo sljedeće zvučne ugođaje (str. 34).
− HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
− HP MULTI (HEADPHONE MULTI)
− HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Super Audio CD ili CD SA-CD/CD
uređaja
Ugrađenog tunera
(FM/AM)
TUNER FM/AM
Audio komponente
AUX
Odabrani ulaz se prikazuje na pokazivaču.
2
Uključite komponentu i pokrenite
reprodukciju.
Napomena
Ukoliko odaberete bilo koju video komponentu,
obavezno smanjite glasnoću prije isključenja
prijemnika.
3
Zakrenite MASTER VOLUME –/+ za
ugađanje glasnoće.
Napomena
Kako ne bi oštetili zvučnike, obavezno smanjite
glasnoću prije isključenja prijemnika.
Za isključenje zvuka
Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.
Za poništenje učinite sljedeće:
• Ponovo pritisnite MUTING na daljinskom
upravljaču.
• Isključite uređaj.
• Pojačajte glasnoću.
23
Slušanje višekanalnog zvuka
— MULTI CH IN
Zvuk sa komponenata spojenih na priključke
MULTI CH IN moguće je odabrati izravno.
Ova funkcija omogućuje slušanje visokokvalitetnih analognih izvora poput DVD-a ili
Super Audio CD-a.
Prilikom uporabe ove funkcije ne možete
koristiti ekvilizator i zvučni ugođaj.
Pritisnite MULTI CH IN.
Ponovo pritisnite za poništavanje ove funkcije.
Kad se upali indikator MULTI
CHANNEL DECODING
Slušanje FM/AM postaja
Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i
AM postaje. Prije toga provjerite jeste li na
prijemnik spojili FM i AM antene (str. 14).
Savjet
Skala izravnog ugađanja razlikuje se, ovisno o oznaci
područja kao u sljedećoj tablici. Detalje o oznakama
područja potražite na str. 3.
Oznaka područja
FM
AM
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK, AU
50 kHz
9 kHz
E2/E3
50 kHz
9 kHz*
AR
50 kHz
10 kHz
* AM skala ugađanja se može promijeniti (str. 60).
Indikator MULTI CHANNEL DECODING se
pali kad prijemnik dekodira višekanalne izvore.
No ovaj se indikator ne pali ukoliko odaberete
način 2 CH STEREO.
Automatsko ugađanje
Ako ne znate frekvenciju željene postaje,
prijemnik može pretražiti sve dostupne postaje
u Vašoj regiji.
1
Više puta pritisnite TUNER FM/AM za
odabir FM ili AM valnog područja.
Ugodit će se posljednja slušana postaja.
2
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite tipku TUNING + za pretraživanje
od nižih prema višim frekvencijama,
pritisnite tipku TUNING – za pretraživanje
od viših prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Savjet
Ako na pokazivaču trepće poruka "STEREO" i FM
stereo prijem je loš, pritisnite FM MODE za odabir
opcije mono. Stereo efekt se gubi, ali će zvuk biti
bolji. Za povratak na stereo zvuk ponovo pritisnite
FM MODE.
24
Izravno ugađanje
Automatsko pohranjivanje
FM postaja
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama na isporučenom
daljinskom upravljaču.
— AUTOBETICAL
1
(Samo modeli s oznakom područja CEL, CEK)
Više puta pritisnite TUNER na
daljinskom upravljaču za odabir FM ili
AM.
Ugodit će se postaja koju ste posljednju
slušali.
Savjet
Također možete koristiti TUNER FM/AM na
prijemniku.
2
3
Pritisnite D.TUNING.
Pritisnite brojčane tipke za unos
frekvencije.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Pritisnite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Pritisnite 1 b 3 b 5 b 0
(Ne morate unijeti zadnju "0" kad je skala
ugađanja podešena na 10 kHz.)
Ako ste ugodili AM postaju, podesite smjer
AM okvirne antene za najbolji prijem.
Ako nije moguće ugađanje postaje i
ako upisani broj trepće
Provjerite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korake 2 i 3. Ako upisani
broj i dalje trepće, frekvencija se ne koristi u
vašem području.
Ova funkcija omogućuje pohranjivanje čak 30
FM i FM RDS postaja prema abecednom
redoslijedu pri čemu se svaka postaja pohrani
samo jednom. Osim toga, pohranjuju se samo
postaje s najčišćim signalom.
Ako želite pohraniti FM ili AM postaje jednu
po jednu, pogledajte "Pohranjivanje radijskih
postaja" na str. 26. Za ovaj postupak koristite
tipke na prijemniku.
1
2
Pritisnite @/1 za isključenje prijemnika.
Pritisnite i zadržite MEMORY i
pritisnite @/1 za ponovno uključenje
prijemnika.
Na pokazivaču se pojavi poruka "AUTOBETICAL SELECT" i prijemnik pretražuje
i pohranjuje sve FM i FM RDS postaje u
području prijema.
Kod RDS postaja, prijemnik najprije
provjerava da li ima više postaja koje
emitiraju jednak program i zatim pohrani
samo onu s najčišćim signalom. Odabrane
RDS postaje se rasporede prema nazivu u
abecednom redoslijedu i zatim im se
pridijeli dvoznamenkasti kôd. Podrobnije
podatke o RDS sustavu potražite na str. 27.
Običnim FM postajama pridjeljuju se
dvoznamenkaste oznake i pohranjuju se iza
RDS postaje.
Na kraju, na pokazivaču se na trenutak
pojavi poruka "FINISH" i prijemnik se
vraća u normalni način rada.
Napomene
• Nemojte pritiskati tipku na prijemniku ili
isporučenom daljinskom upravljaču za vrijeme
automatskog pohranjivanja FM postaja, osim @/1.
• Preselite li u neko drugo područje, ponovite ovaj
postupak za pohranjivanje postaja u novom
području.
• Podrobnije podatke o ugađanju pohranjenih
postaja potražite u poglavlju "Ugađanje
pohranjenih postaja" na str. 26.
• Ako nakon pohranjivanja postaja prema ovom
postupku pomaknete antenu, pohranjena podešenja
možda više neće vrijediti. U tom slučaju, ponovite
postupak za ponovno pohranjivanje postaja.
25
Pohranjivanje radijskih
postaja
Moguće je ugoditi do 30 FM ili AM postaja.
Nakon toga je moguće jednostavno ugoditi
postaje koje često slušate.
Ugađanje pohranjenih postaja
1
Više puta pritisnite TUNER FM/AM za
odabir FM ili AM valnog područja.
Ugodit će se postaja koju ste posljednju
slušali.
2
Pohranjivanje radijskih postaja
Uzastopno pritišćite PRESET TUNING
+ ili – za odabir željene pohranjene
postaje.
1
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
pohranjenu postaju na sljedeći način:
Više puta pritisnite TUNER FM/AM za
odabir FM ili AM valnog područja.
Ugodit će se postaja koju ste posljednju
slušali.
2
3
4
Pomoću "Izravnog ugađanja" (str. 24)
ili "Automatskog ugađanja" (str. 25)
ugodite postaju koju želite pohraniti.
Pritisnite MEMORY.
Pritisnite PRESET TUNING + ili
PRESET TUNING – za odabir broja.
Pritisnite brojčane tipke na daljinskom
upravljaču.
Ugodit će se postaja pohranjena na odabranom
programskom broju u tekućoj programskoj
stranici. Više puta pritisnite SHIFT na
daljinskom upravljaču za promjenu
programske stranice.
Savjet
Programski broj možete odabrati i daljinskim
upravljačem. Nekoliko puta pritisnite SHIFT za
odabir memorijske stranice (A, B ili C) i pritisnite
brojčane tipke za odabir programskog broja.
Ponovo pritisnite MEMORY.
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije no
što pritisnete ENTER, počnite ponovo od
koraka 3.
26
ili AM.
2 Više puta pritisnite PRESET/CH/D.SKIP
Ako poruka "MEMORY" nestane prije no
što odaberete programski broj, počnite
iznova od koraka 3.
6
1 Pritisnite TUNER više puta za odabir FM
Na pokazivaču se na nekoliko sekundi
pojavi poruka "MEMORY". Prije no što
poruka "MEMORY" nestane, izvedite
korake 4 do 5.
Svakim pritiskom na tipku možete odabrati
programski broj na sljedeći način:
5
Uporaba daljinskog upravljača
Ponovite korake od 2 do 5 za pohranu
druge postaje.
+/– za odabir željene pohranjene postaje.
Izravan odabir pohranjene postaje
Uporaba radijskog sustava
podataka (RDS)
(Samo modeli s oznakom područja CEL, CEK)
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu sustava
RDS (radijski sustav podataka) koji radijskim
postajama omogućuje slanje dodatnih
informacija zajedno sa signalima redovitih
programa. RDS informacije se mogu prikazati
na pokazivaču.
Napomene
• RDS je dostupan samo za FM postaje.
• Sve FM postaje ne pružaju uslugu RDS, niti istu
vrstu usluga. Ukoliko niste upoznati s RDS
uslugama Vaše regije, obratite se lokalnim
radijskim postajama za detalje.
Napomene
• U slučaju hitnih Vladinih obavijesti ili slično, na
pokazivaču trepće poruka "ALARM".
• Ako poruka sadrži 9 znakova ili više, pomiče se na
pokazivaču.
• Ako postaja ne pruža određenu RDS uslugu, na
pokazivaču se pojavi poruka "NO XXXX" (poput
"NO TEXT").
Opis vrsta programa
Indikator vrste
programa
Opis
NEWS
Vijesti
AFFAIRS
Tematski programi kao dodatak
vijestima
INFO
Programi koji pružaju informacije
o najrazličitijim temama,
primjerice, teme iz gospodarstva,
medicinski savjeti
SPORT
Sportski program
EDUCATE
Obrazovni programi, primjerice,
"sam svoj majstor" savjeti
DRAMA
Radio igre i serije
CULTURE
Programi o nacionalnoj ili
regionalnoj kulturi, kao što su
jezik i socijalna pitanja
SCIENCE
Programi o prirodnim naukama i
tehnologiji
VARIED
Ostale vrste programa, primjerice,
razgovor s poznatim osobama,
nagradne igre i komedije
POP M
Popularna glazba
Prijem RDS programa
Jednostavno odaberite postaju u FM valnom području pomoću izravnog ugađanja
(str. 24), automatskog ugađanja (str. 25),
ili ugađanja memoriranih postaja (str. 26)
Kad ugodite postaju s RDS uslugama,
zasvijetli indikator RDS i na pokazivaču se
pojavi naziv postaje.
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako ugođena postaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je signal slab.
Prikaz RDS informacija
Kod prijema RDS postaje, pritisnite tipku
DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku, RDS informacije
na zaslonu se izmjenjuju na sljedeći način:
Naziv postaje t Frekvencija t Vrsta
programa) a) t Radijski tekst b) t Točno
vrijeme (24-satni sustav) t Odabrani zvučni
ugođaj
a)
b)
Vrsta programa koji se trenutno emitira (pogledajte
str. 27).
Tekstualne poruke koje šalje RDS postaja.
ROCK M
Rock glazba
EASY M
Lagana glazba
LIGHT M
Instrumentalna, vokalna i koralna
glazba
CLASSICS
Izvedbe velikih orkestara,
komorna glazba, opera, itd.
OTHER M
Glazba koja ne pripada niti jednoj
od prethodnih kategorija, primjerice, Rhythm&Blues, Reggae
WEATHER
Informacije o vremenu
FINANCE
Burzovna izvješća, trgovina, itd.
CHILDREN
Program za djecu
SOCIAL
Društvene teme.
nastavlja se
27
Indikator vrste
programa
Opis
RELIGION
Programi religioznog sadržaja
PHONE IN
Programi u kojima slušatelji
izražavaju svoja stajališta putem
telefona ili na javnim raspravama
TRAVEL
LEISURE
Programi o putovanjima. Ne
vrijedi za najave pronađene
funkcijom TP/TA.
Programi o rekreacijskim
aktivnostima, primjerice,
vrtlarstvu, ribolovu, kuhanju, itd.
JAZZ
Jazz glazba
COUNTRY
Country glazba
NATION M
Programi s popularnom glazbom
određene zemlje ili područja
OLDIES
Programi sa starom glazbom
FOLK M
Folk (narodna) glazba
DOCUMENT
Dokumentarni programi
NONE
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
Promjena informacija na
pokazivaču
Promjena informacija na
pokazivaču
Na pokazivaču je moguće provjeriti glasnoću
ili zvučni ugođaj.
Više puta pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku DISPLAY,
informacije se izmjenjuju na sljedeći način.
Indeksni naziv ulaza* t Odabrani ulaz t
Trenutni zvučni ugođaj
Kad odaberete tuner
Naziv programske usluge ** ili naziv
pohranjene ostaje* t Frekvencija t Vrsta
programa** t Radijski tekst** t Točno
vrijeme (24-satni sustav)** t Odabrani
zvučni ugođaj.
* Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste mu
dodijelili jedan od ulaza ili postaju (str. 42).
Indeksni naziv se ne pojavljuje ako su uneseni
samo prazni znakovi, ili ako je naziv postaje isti
kao i naziv ulaza.
** Samo kod prijema RDS usluge. (Samo modeli s
oznakom područja CEL, CEK. Pogledajte
stranicu 27).
Podešavanje svjetline
pokazivača
Više puta pritisnite DIMMER.
Svjetlina pokazivača se mijenja u 3 koraka.
28
O indikatorima na pokazivaču
A SW: Svijetli kad je odabir subwoofera
postavljen na "YES" (str. 18), a zvučni signal
dolazi s priključka SUB WOOFER.
B LFE: Svijetli ako reproducirani disk sadrži
LFE (niskofrekvencijski) kanal, a reproducira
se LFE signal.
C SP A/SP B: Svijetli u skladu sa korištenim
sustavom zvučnika (A ili B). Indikator će se
isključiti kad se isključe zvučnici ili kad
priključe slušalice.
D ; DIGITAL EX: "; DIGITAL" svijetli kad
prijemnik dekodira signale snimljene u Dolby
Digital formatu.
"; DIGITAL EX" svijetli kad prijemnik
dekodira signale snimljene u Dolby Digital EX
formatu.
E ; PRO LOGIC IIx: "; PRO LOGIC" svijetli
kad prijemnik primjenjuje Pro Logic obradu
na signale dva kanala kako bi postigao izlaz
signala središnjeg i surround kanala. ";
PRO LOGIC II" svijetli kad je aktivan Pro
Logic II Movie/Music/Game dekoder, ali ne
svijetli ako su središnji i surround zvučnici
postavljeni na "NO" i odabrali ste zvučni
efekt tipkom A.F.D.
Napomena
Dolby Pro Logic Iix dekodiranje ne radi za
signale DTS formata ili signale s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
F DTS-ES 96/24: "DTS" svijetli pri ulazu DTS
signala. "DTS-ES" svijetli pri ulazu DTS-ES
signala. "DTS 96/24" Svijetli kad prijemnik
dekodira DTS 96 kHz/24-bitne signale.
Napomena
Prilikom reprodukcije diska snimljenog u DTS
formatu provjerite jeste li izveli digitalna
povezivanja te da INPUT MODE parametar nije
podešen na "ANALOG" (str. 37).
G NEO:6: Svijetli kad je uključeno DTS Neo:6
Cinema/Music dekodiranje.
H Indikatori tunera: Svijetle kod uporabe
prijemnika za ugađanje radijske postaje, itd.
Pogledajte str. 24-28 za rukovanje radijskim
prijemnikom.
Napomena
"RDS" se pojavljuje samo za modele s
oznakama područja CEL i CEK.
I EQ: Svijetli kad je aktiviran ekvilizator.
J D. RANGE: Svijetli kod uključenja
kompresije dinamičkog opsega (str. 38).
K COAX: Svijetli ako je ulazni signal digitalan i
dolazi preko priključka COAXIAL.
L OPT: Svijetli ako je ulazni signal digitalan i
dolazi preko priključka OPTICAL.
M SLEEP: Svijetli kad je uključen sleep timer.
nastavlja se
29
N Indikatori reprodukcije kanala: Slova (L,
C, R, itd.) svijetle kako bi označila kanale
koji se reproduciraju. Okvir oko slova svijetli
kako bi označio zvučnike koji se koriste pri
reprodukciji kanala (ovisno o podešenju
zvučnika).
L: (prednji lijevi), R: (prednji desni), C:
(središnji (mono)), SL (surround lijevi), SR
(surround desni), S (surround (mono ili
surround komponente koje stvara Pro Logic
obrada)), SB (stražnji surround) (stražnje
surround komponente za 6.1-kanalno
dekodiranje)), SBL (stražnji lijevi surround),
SBR (stražnji desni surround).
Primjer:
Format snimanja (prednji/surround): 3/2
Izlazni kanal: kad je parametar veličine surround
zvučnika podešen na "NO"
Zvučno polje: A.F.D: AUTO
30
Uživanje u surround zvuku
Uporaba samo prednjih
zvučnika
U ovom načinu rada zvuk se reproducira samo
iz prednjih lijevih/desnih zvučnika. Zvuk iz
subwoofera se ne čuje.
Slušanje dvokanalnih stereo
izvora (2CH STEREO)
Standardni 2-kanalni stereo izvor potpuno
zaobilazi obradu zvučnog polja, te se
višekanalna reprodukcija miksa u 2 kanala.
Slušanje zvuka visoke
kvalitete
— AUTO FORMAT DIRECT
Ovaj način (A:F:D.) vam omogućuje odabir
načina dekodiranja koji želite za vaš signal.
A.F.D. način
(Pokazivač)
Način dekodiranja
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Prema kodiranju
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
Pritisnite 2CH.
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
Na pokazivaču se pojavi "2CH ST." i
prijemnik prelazi u 2CH STEREO način rada.
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
Napomena
U 2CH STEREO načinu ne čuje se zvuk iz
subwoofera. Za slušanje dvokanalnih stereo izvora
putem prednjih lijevih/desnih zvučnika i subwoofera,
odaberite A.F.D. način.
PRO LOGIC IIx MOVIE
(PLIIX MV)
Dolby Pro Logic IIx
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
nastavlja se
31
Automatsko dekodiranje ulaznog
audio signala
U ovom načinu prijemnik automatski
prepoznaje vrstu ulaznog audio signala (Dolby
Digital, DTS, standardni dvokanalni stereo,
itd.) i ako je potrebno, izvodi ispravno
dekodiranje. Na taj se način zvuk reproducira
onako kako je snimljen/kodiran, bez dodavanja
surround efekata. Međutim, ako nema signala
dubokih frekvencija (Dolby Digital LFE, itd.),
bit će generirani za reprodukciju na
subwooferu.
Više puta pritisnite A.F.D. za odabir
"A.F.D. AUTO".
Prijemnik automatski određuje tip audio
signala, te dekodira signal po potrebi.
Reprodukcija stereo zvuka u više
kanala (2-kanalno dekodiranje)
Ovaj način vam omogućuje odabir dekodiranja
za 2-kanalne izvore. Ovaj prijemnik može
reproducirati 2-kanalni zvuk na 5 kanala
pomoću Dolby Pro Logic II; na 7 kanala
pomoću Dolby Pro Logic IIx, na 6 kanala
pomoću DTS Neo:6; ili na 4 kanala pomoću
Dolby Pro Logic. Međutim, DTS 2CH izvori
neće biti dekodirani pomoću DTS Neo:6;
reprodukcija će biti 2-kanalna.
Pritisnite A.F.D. više puta za odabir
2-kanalnog načina dekodiranja.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Dolby Pro Logic dekodiranje. Signal snimljen na 2
kanala bit će dekodiran u 4.1 kanala.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje. Ovaj način je
idealan za filmove snimljene u Dolby Surround
formatu. Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u
5.1 kanala kod gledanja videa, te presnimljenih ili
starih filmova.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ovaj način je
idealan za običan stereo signal, kao npr. kod CD
diskova.
32
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Dolby Pro Logic II Game dekodiranje. Ovaj način je
idealan za programe video igrica.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Dolby Pro Logic IIx Movie dekodiranje. Ovaj način
proširuje Dolby Pro Logic II Movie ili Dolby Digital
5.1 na diskretni 7.1-kanalni filmski kanal.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Dolby Pro Logic IIx Music dekodiranje. Ovaj način
dijeli jake "stražnje" efekte kroz sve surround
zvučnike.
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Dolby Pro Logic IIx Game dekodiranje. Ovaj način
donosi signale specijalnih efekata na surround
zvučnike.
Napomena
Dolby Pro Logic IIx dekodiranje ne radi za signale
DTS formata i signale s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
DTS Neo:6 Music dekodiranje. Ovaj način je idealan
za običan stereo signal, kao npr. CD diskovi.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Reprodukcija 2-kanalnih lijevih/desnih signala iz
svih zvučnika. Zvuk se možda neće čuti, ovisno o
podešenjima zvučnika.
Ako ste spojili subwoofer
Ako je audio signal 2-kanalni stereo, ili ne
posjeduje LFE signal, prijemnik će generirati
signal duboke frekvencije za reprodukciju na
subwooferu. Međutim, takav signal se neće
generirati kod odabira opcija "NEO6CIN" ili
"NEO6MUS" kad su svi zvučnici podešeni na
"LARGE".
Odabir zvučnog ugođaja
Uživanje u surround zvuku moguće je
jednostavnim odabirom jednog od tvorničkih
podešenja prijemnika. To će vam pružiti
uzbudljiv i snažan zvuk kino ili koncertne
dvorane u vašem domu.
Odabir zvučnog ugođaja za
gledanje filmova
Više puta pritisnite tipku MOVIE za odabir
željenog zvučnog ugođaja.
Odabrano zvučno polje će se pojaviti na
pokazivaču.
Zvučni ugođaj
Pokazivač
CINEMA STUDIO EX A
C. ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B
C. ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C
C. ST.EX C
DCS (Digital Cinema Sound)
Zvučni ugođaji s oznakom
koriste DCS
tehnologiju.
DCS je konceptualno ime surround tehnologije
kućnoga kina koju je razvio Sony. DCS koristi
DSP (Digital Signal Processor) tehnologiju za
reprodukciju zvučnih karakteristika
Hollywoodskog studija.
Na taj se način postiže potpuni audio vizualni
kino ugođaj kod kuće.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater" studija. Ovo je
standardni način reprodukcije, izvrstan za gledanje
većine vrsta filmova.
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment studija za snimanje. Ovaj način
reprodukcije je idealan za gledanje glazbenih ili
klasičnih filmova kod kojih je sadržaj zvučnog
zapisa uglavnom glazbeni.
Ugođaji CINEMA STUDIO EX
Ugođaji CINEMA STUDIO EX pogodni su za
gledanje filmova na DVD-u (itd.) s
višekanalnim surround efektima. Na taj je
način moguće reproducirati zvuk Sony Pictures
Entertainment studija u vlastitom domu.
CINEMA STUDIO EX sastoji se od sljedeća
tri elementa.
• Prividna višedimenzionalnost
Stvara je skup od 5 prividnih zvučnika koji
okružuju slušatelja pomoću jednog para
surround zvučnika.
• Dubina zaslona
U kinu se doima kao da zvuk dolazi iz slike
na platnu. Ovaj element donosi isti efekt u
vašoj sobi prebacujući zvuk prednjih zvučnika
"u" zaslon.
• Jeka kino dvorane
Reproducira jeku karakterističnu za kino
dvorane.
CINEMA STUDIO EX istodobno spaja sva tri
elementa.
Napomene
• Efekti koje reproduciraju prividni zvučnici mogu
pojačati šum u reproduciranom signalu.
• Kad slušate zvučni ugođaj uporabom prividnih
zvučnika, nećete moći čuti zvuk koji dolazi
izravno iz surround zvučnika.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B)
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater" studija. Ovaj
način reprodukcije je idealan za gledanje SF ili
akcijskih filmova s mnogo zvučnih efekata.
nastavlja se
33
Odabir zvučnog ugođaja za
slušanje glazbe
Više puta pritisnite MUSIC za odabir
željenog zvučnog ugođaja.
Odabrani zvučni ugođaj pojavljuje se na
pokazivaču.
Zvučni ugođaj
Pokazivač
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
x HALL
Reprodukcija akustike klasične koncertne dvorane.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Reproducira akustiku jazz kluba.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
Kad su spojene slušalice
Moguće je odabrati samo jedan od sljedećih
zvučnih ugođaja.
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
Reprodukcija će biti dvokanalna (stereo). Standardni
2-kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići
procesiranje zvuka, a višekanalni surround formati će
biti miksani u 2 kanala.
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Omogućuje simulaciju kino dvorane kod uporabe
slušalica.
Napomena
Priključite li slušalice dok slušate neki zvučni
ugođaj, sustav se automatski prebacuje na
HEADPHONE (2CH) ukoliko je zvučni ugođaj koji
koristite odabran tipkom 2CH ili A.F.D. ili na
HEADPHONE THEATER ukoliko ste zvučni uređaj
odabrali tipkom MOVIE ili MUSIC.
Isključenje surround efekta
Pritisnite 2CH za odabir "2CH ST." ili više
puta pritisnite A.F.D. za odabir "A.F.D.
AUTO".
34
Savjeti
• Prijemnik omogućuje primjenu posljednjeg
odabranog zvučnog ugođaja ulaznog signala svaki
put kad ga odaberete. Primjerice, ako odaberete
HALL za SA-CD/CD ulaz, zatim promijenite ulaz
i vratite se na SA-CD/CD, automatski će se
uključiti ugođaj HALL.
• Format DVD softvera, itd. možete odrediti
pomoću logotipa na kutiji.
−
−
−
: Dolby Digital diskovi
: Dolby Surround programi
: DTS Digital Surround programi
Napomene
• Zvučni ugođaji nisu dostupni za signale s
frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
• Pri odabiru jednog od zvučnih ugođaja iz
subwoofera se ne čuje zvuk ako su svi zvučnici
podešeni na "LARGE" u izborniku SET UP. Zvuk
će se ipak čuti iz subwoofera ako digitalni ulazni
signal ima LFE (Low Frequency Effects) signale,
ili ukoliko su prednji, središnji ili surround
zvučnici podešeni na "SMALL".
− HALL
− JAZZ CLUB
− LIVE CONCERT
Odabir načina dekodiranja
stražnjih surround kanala
— SURR BACK DECODING
Ova funkcija omogućuje odabir načina
dekodiranja za surround stražnji signal kod
višekanalnog zvuka.
Dekodiranjem surround signala stražnjih kanala
DVD softvera (itd.) snimljenog u formatu
Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES
Discrete 6.1, itd., moguće je uživati u surround
zvuku namijenjenom za izradu filmova.
Više puta pritisnite SURR BACK
DECODING za odabir načina dekodiranja
stražnjih surround kanala
Na pokazivaču se pojavi "SB XXXX".
Za detalje, pogledajte poglavlje "Odabir načina
dekodiranja stražnjih surround kanala" na str. 36.
Savjet
Moguće je odabrati način dekodiranja stražnjih
surround kanala pomoću "SB XXXX" u izborniku
CUSTOMIZE (str. 40).
Napomena
Moguće je odabrati način dekodiranja stražnjih
surround kanala samo ako je odabran način A.F.D.,
osim za Dolby Pro Logic IIx način (str. 31).
nastavlja se
35
Odabir načina dekodiranja stražnjih surround kanala
Moguće je odabrati način dekodiranja stražnjih surround kanala u skladu s ulaznim signalom.
Kad odaberete "SB AUTO"
Kad ulazni signal sadrži kontrolni signala) za 6.1-kanalno dekodiranje, primjenjuje se odgovarajući
dekoder za dekodiranje stražnjeg surround signala.
Ulazni signal
Izlazni kanali
e)
Korišteni dekoder stražnjih surround kanala
―
Dolby Digital 5.1
5.1
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix dekoder usklađen s Dolby Digital EX
DTS 5.1
5.1e)
―
c)
e)
DTS-ES Matrix 6.1
6.1
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Matrix dekoder
DTS Discrete dekoder
Dolby Digital EXb)
7.1
Matrix dekoder usklađen s Dolby Pro Logic IIx
Kad odaberete "SB ON"
Za dekodiranje surround signala stražnjih kanala neovisno o 6.1-kanalnim informacijamaa)
primjenjuje se Dolby Digital EX ako je izlazni kanal 6.1. Dolby Digital EX ili Dolby Pro Logic IIx
se primjenjuju kad je izlazni kanal 7.1.
Ulazni signal
Izlazni kanali
Korišteni dekoder stražnjih surround kanala
Dolby Digital 5.1
6.1
Matrix dekoder usklađen s Dolby Digital EX
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix dekoder usklađen s Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1e)
Matrix dekoder usklađen s Dolby Digital EX
e)
Matrix dekoder usklađen s Dolby Digital EX
c)
DTS-ES Matrix 6.1
6.1
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1e)
Matrix dekoder usklađen s Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1
7.1
Matrix dekoder usklađen s Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital EXb)
7.1
Matrix dekoder usklađen s Dolby Pro Logic IIx
Kad odaberete "SB OFF"
Ne izvodi se dekodiranje stražnjeg surround signala.
a)
b)
c)
d)
e)
6.1-kanalna informacija predstavlja podatke snimljene u sam softver, kao npr. DVD.
Dolby Digital DVD koji sadrži Surround EX informaciju. Dolby Corporation web stranica vam može
pomoći kod prepoznavanja Surround EX filmova.
Softver koji ima informaciju o Surround EX i 5.1-kanalnom signalu.
Softver kodiran 5.1-kanalnim signalom, te povratnom vezom tog signala u 6.1 diskretne kanale. Diskretni
6.1-kanalni signal je specifičan DVD signal koji se ne koristi u kino dvorani.
Kad su spojena dva stražnja surround zvučnika, izlazni zvuk je 7.1-kanalni.
Napomena
Zvuk iz stražnjih surround zvučnika možda se neće čuti u Dolby Digital EX načinu. Neki diskovi nemaju
Dolby Digital EX informacije, čak i uz Dolby Digital EX oznaku na omotu. U tom slučaju, odaberite "SB ON".
36
Napredna podešavanja
Pridjeljivanje
komponentnog video ulaza
— COMPONENT VIDEO INPUT ASSIGN
Promjena audio ulaza
digitalnih komponenata
— INPUT MODE
Moguće je promijeniti audio ulaz komponenata
koje imaju digitalne ulazne priključke.
Možete pridijeliti komponentni video ulaz za
drugi vizualni unos.
1
1
2
2
3
4
5
Više puta pritisnite MAIN MENU za
odabir "<CUSTOM>".
Više puta pritisnite < ili > za odabir
"COMP. V. A.".
Pritisnite ENTER.
Više puta pritisnite < ili > za odabir
komponentnog video ulaza kojeg
želite pridijeliti.
Zakrenite kontrolu –/+ za odabir ulaza
koji želite pridijeliti komponentnim
video ulazima odabranima u koraku 4.
Izbor se razlikuje za svaki komponentni
video ulaz. Detalje potražite u sljedećem
odjeljku.
6
Pritisnite ENTER.
Raspoloživi komponentni video
ulazi
Početna podešenja su podcrtana.
VIDEO 2
VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
DVD
VIDEO 1, VIDEO 3, DVD
Odaberite ulaz odgovarajućim
tipkama.
Više puta pritisnite tipku INPUT MODE
za odabir audio ulaza.
Odabrani audio ulaz se pojavljuje na
pokazivaču.
Audio ulazi
• AUTO IN
Daje prednost digitalnim signalima ako
postoje i digitalni i analogni priključci. Ako
nema digitalnih signala, odabiru se analogni
signali.
• COAX IN
Digitalni audio signal bit će prisutan na
DIGITAL COAXIAL ulaznom priključku.
• OPT IN
Digitalni audio signal bit će prisutan na
DIGITAL OPTICAL ulaznim priključcima.
• ANALOG
Analogni audio signal bit će prisutan na
AUDIO IN (L/R) priključcima.
Napomene
• Za signale s frekvencijom uzorkovanja većom od
48 kHz ne možete koristiti tonske i zvučne
ugođaje.
• Neke opcije bit će zasjenjene, ovisno o ulazu. To
znači da odabrani ulaz nije dostupan.
Napomena
Moguće je pridijeliti samo jedan komponentni video
ulaz.
37
Osobno podešavanje
zvučnog ugođaja
2 CTR XXX dB
(glasnoća središnjeg zvučnika)
2 SUR.L. XXX dB
(glasnoća surround (L) zvučnika)
Podešavanjem izbornika LEVEL, moguće je
podesiti zvučne ugođaje prema svojim
potrebama.
Napomena o prikazanim opcijama
Opcije koje je moguće podesiti u izbornicima će se
razlikovati, ovisno o zvučnom ugođaju. Neke opcije
bit će tamnije na pokazivaču. To znači da je taj
parametar nedostupan, fiksan, ili nepromjenjiv.
2 SUR.R XXX dB
(glasnoća surround (D) zvučnika)
2 SB XXX dB
(glasnoća stražnjeg surround
zvučnika)*
2 SBL XXX dB
(glasnoća stražnjeg surround (L)
zvučnika)**
Podešavanje izbornika LEVEL
Možete podesiti balans i glasnoću za svaki
zvučnik. Ova se podešenja primjenjuju na sve
zvučne ugođaje.
1
Pokrenite reprodukciju izvora
programa kodiranog s višekanalnim
surround zvukom (DVD, itd.).
2
Pritisnite MAIN MENU za odabir opcije
"<LEVEL>".
3
Više puta pritisnite < ili > za odabir
parametra kojeg želite podesiti.
Detalje potražite u donjem odjeljku,
"Parametri izbornika LEVEL".
4
Dok nadzirete zvuk, zakrenite –/+ za
odabir željenog podešenja.
Podešenje se unosi automatski.
5
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje
ostalih parametara.
Parametri LEVEL izbornika
Podvučena su početna podešenja.
2 R S BAL. L/R XX (balans prednjih
zvučnika)
Početno podešenje: (BALANCE) (0).
Ovaj parametar omogućuje podešavanje balansa
između prednjeg lijevog i desnog zvučnika. Moguće
je podešavati u rasponu od BAL. L (od +1 do +8),
BALANCE (0), BAL. R (od +1 do +8) u 17 koraka.
2 SBR XXX dB
(glasnoća stražnjeg surround (R)
zvučnika)**
2 S.W. XXX dB (glasnoća subwoofera)
Osnovno podešenje: 0 dB
Moguće je podešavanje od –10 dB do +10 dB u
koracima po 1 dB.
* Samo kad je u izborniku SET UP odabir stražnjih
surround zvučnika postavljen na "SINGLE" (str. 20).
** Samo kad je u izborniku SET UP odabir stražnjih
surround zvučnika postavljen na "DUAL" (str. 20).
2
COMP. XXX
(kompresija dinamičkog raspona)
Ovaj parametar omogućuje kompresiju dinamičkog
raspona zvučnog zapisa. Ovo može biti korisno kad
kasno noću želite gledati filmove uz tihi zvuk.
• OFF
Reproducira zvuk bez kompresije.
• STD
Reproducira zvuk uz dinamičko područje koje je
odredio snimatelj zvučnog zapisa.
• MAX
Osigurava jako veliku kompresiju dinamičkog
područja.
Savjet
Kompresija dinamičkog raspona omogućuje
kompresiju dinamičkog opsega zvučnog zapisa
zasnovanog na informacijama o dinamičkom opsegu
uključenima u Dolby Digital signal. Stoga savjetujemo
uporabu podešenja "MAX". Na taj se način
dinamički opseg uvelike komprimira i omogućuje
kasno noćno gledanje filmova uz smanjenu glasnoću.
Za razliku od analognih limitera, razine su fiksno
određene i pružaju vrlo prirodnu kompresiju.
Napomena
Kompresija dinamičkog područja moguća je samo
kod Dolby Digital izvora.
38
2 EFCT. XXX (razina efekta)
Početno podešenje: STD
Omogućuje podešavanje "prisutnosti" surround
efekta u tri razine – MIN (minimalni efekt), STD
(standardni efekt) i MAX (maksimalni efekt).
Napomena
Ovaj parametar je važeći samo kad koristite zvučni
ugođaj odabran tipkom MOVIE ili MUSIC.
Podešavanje ekvilizatora
Moguće je podesiti kvalitetu zvuka (basove i
visoke tonove) prednjih zvučnika pomoću
izbornika EQ.
1
Vraćanje zvučnih ugođaja na
tvornička podešenja
2
Za ovaj postupak koristite tipke na uređaju.
3
1
2
Pritisnite @/1 za isključenje prijemnika.
Više puta pritisnite tipku MAIN MENU
za odabir opcije "<EQ>".
Više puta pritisnite < ili > za odabir
parametra kojeg želite podesiti.
Detalje potražite u donjem poglavlju
"Parametri izbornika EQ".
Dok držite tipku 2CH pritisnite @/1.
Na pokazivaču se pojavi poruka "SF. CLR"
i svi zvučni ugođaji vraćaju se na tvornička
podešenja.
Pokrenite reprodukciju izvora
programa kodiranog s višekanalnim
surround zvukom (DVD, itd.).
4
Dok provjeravate zvuk, zakrenite
kontrolu –/+ za odabir željenog
podešenja.
Podešenje se unosi automatski.
5
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje
ostalih parametara.
Napomena
Nije moguće podesiti ton ako sustav dekodira signale
s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz, ili
ako je u tijeku DTS 96/24, DTS-ES Matrix ili DTS
Neo:6 dekodiranje.
Parametri izbornika EQ
2 EQ XX
(uključenje/isključenje ekvilizatora)
Početno podešenje: OFF
Odaberite "ON" za uključenje ekvilizatora.
Napomena
Indikator EQ na pokazivaču svijetli kad je ekvilizator
uključen. Kada podesite ekvilizator pomoću EQ
parametara, podešenje se primjenjuje na sve zvučne
ugođaje i reproducira se svaki put kad uključite
ekvilizator.
2 BASS XX dB
(basovi prednjeg zvučnika)
2 TREB. XX dB
(visoki tonovi prednjeg zvučnika)
Početno podešenje: 0 dB
Moguće je podešavati od –6 dB do +6 dB u koracima
po 1 dB.
39
Napredno podešavanje
Uporaba izbornika CUSTOMIZE za
podešavanje prijemnika
Moguće je podesiti razne parametre prijemnika
pomoću izbornika CUSTOMIZE.
1
2
Pritisnite MAIN MENU za odabir opcije
"<CUSTOM>".
Više puta pritisnite < ili > za odabir
parametra kojeg želite podesiti.
Za detalje pogledajte donje poglavlje
"Parametri izbornika CUSTOMIZE".
3
Zakrenite kontrolu –/+ za odabir
željenog podešenja.
Podešenje se unosi automatski.
4
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje
ostalih opcija.
Parametri izbornika CUSTOMIZE
Početno podešenje je podvučeno.
2
96 XXXX (DTS 96/24 kodiranje)
• AUTO
Kod ulaznog DTS 96/24 signala, reprodukcija će
biti uz frekvenciju uzorkovanja od 96 kHz.
• OFF
Čak i DTS 96/24 ulazni signal bit će reproduciran
uz frekvenciju uzorkovanja od 48 kHz.
Napomene
• Ovaj parametar vrijedi samo u A.F.D. načinu (str. 31).
Kod drugih zvučnih ugođaja, ovaj parametar će
uvijek biti podešen na "OFF".
• DTS 96/24 dekodiranje radi samo u A.F.D. načinu
(str. 31). Ako podesite sustav na drugi zvučni
ugođaj, koristi se standardno 48 kHz dekodiranje.
• Čak i DTS 96/24 ulazni signal bit će reproduciran
uz frekvenciju uzorkovanja od 48 kHz ako su bilo
koji zvučnici podešeni na "SMALL" ili ako je
subwoofer podešen na "NO".
2 SB XXX
(način dekodiranja stražnjih surround
kanala)
Moguće je koristiti izbornik CUSTOMIZE za
podešenje načina dekodiranja stražnjih surround
kanala (str. 35).
Za detaljnije informacije o svakom načinu
dekodiranja pogledajte str. 36.
• OFF
• AUTO
• ON
Napomena
Ovaj parametar vrijedi samo u A.F.D. načinu osim za
Dolby Pro Logic IIx (str. 31).
2 A.V.SYNC. X (usklađivanje vremena)
• Y (Da)
Izlaz audio signala je odgođen tako da je
vremenski interval između njegove reprodukcije i
vizualnog prikaza minimaliziran.
• N (Ne)
Funkcija nije aktivirana.
Napomene
• Ovaj parametar je koristan kad koristite veliku
LCD ili plazma monitor, ili projekcijski TV
prijemnik.
• Ovaj parametar nije dostupan kad je odabrana
funkcija MULTI CH IN.
2 DEC. XXXX
(prioritet dekodiranja digitalnog audio
ulaza)
Omogućuje podešavanje ulaza signala za DIGITAL
IN priključke.
Početno podešenje je "DEC. AUTO" za VIDEO 2,3 i
"DEC. PCM" za DVD, MD/TAPE i SA-CD/CD.
• AUTO
Automatski mijenja ulazni signal između DTS,
Dolby Digital, ili PCM.
• PCM
PCM signal ima prednost (za sprječavanje prekida
zvuka kod početka reprodukcije). Čak i kod drugih
ulaznih signala zvuk će se čuti. Međutim, ovaj
prijemnik ne može dekodirati DTS-CD ako je
podešen na "DEC. PCM".
Napomena
Ako je prijemnik podešen na "DEC. AUTO", a zvuk
koji dolazi iz digitalnog audio priključka (za CD,
itd.) se prekida kod početka reprodukcije, podesite ga
na "DEC. PCM".
40
2 COL XXX
(sustav boja)
(samo modeli s oznakom područja
E2/E3, AR)
Omogućuje odabir sustava boja. Ovisno o spojenom
TV-u, možda će biti potrebno odabrati PAL ili NTSC
na prijemniku.
• PAL
• NTSC
2 DUAL XXX
(odabir jezika digitalnog emitiranja)
Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati tijekom
digitalnog emitiranja programa. Ova opcija je
dostupna samo za Dolby Digital izvore.
• M/S (glavni/sporedni jezik)
Istovremeno će se reproducirati zvuk glavnog
jezika iz prednjeg lijevog i zvuk sporednog jezika
iz prednjeg desnog zvučnika.
• M (glavni jezik)
Reproducirat će se zvuk glavnog jezika.
• S (sporedni jezik)
Reproducirat će se zvuk sporednog jezika.
• M+S (glavni + sporedni jezik)
Reproducirat će se istovremeno zvuk glavnog i
sporednog jezika.
2 COMP. V. A.
(pridjeljivanje komponentnog video ulaza)
Omogućuje pridjeljivanje komponentnog video
ulaza. Detalje potražite u istoimenom poglavlju na
str. 37.
2 NAME IN (pridjeljivanje naziva ulazima)
Omogućuje pridjeljivanje naziva pohranjenim
postajama i ulazima pomoću tipaka za ulaze. Za
detalje pogledajte poglavlje "Pridjeljivanje naziva
pohranjenim postajama i ulazima" na str. 42.
41
Savjeti
• Zakretanjem kontrole –/+ možete odabrati
znakove na sljedeći način.
Velika slova t Brojevi t Simboli
• Za unos razmaka zakrenite kontrolu –/+ dok
se na pokazivaču ne pojavi razmak.
• Pogriješite li, više puta pritisnite < ili > dok
ne počne treptati znak koji želite promijeniti i
zatim zakrenite kontrolu –/+ za odabir
ispravnog znaka.
Ostale funkcije
Pridjeljivanje naziva memoriranim postajama i ulazima
Možete upisati naziv pohranjenih postaja i
izvora odabranih regulatorom INPUT
SELECTOR duljine do 8 znakova i prikazati
ga na pokazivaču prijemnika.
1
Pridjeljivanje indeksnog naziva
pohranjenoj postaji
Više puta pritisnite tipku TUNER
FM/AM za odabir FM ili AM valnog
područja, potom ugodite pohranjenu
postaju za koju želite dodijeliti
indeksni naziv (str. 26).
Pridjeljivanje indeksnog naziva
ulazu
Pritisnite tipku za odabir ulaza kojem
želite dodijeliti indeksni naziv.
2
3
4
Više puta pritisnite tipku MAIN MENU
za odabir opcije "<CUSTOM>".
Više puta pritisnite < ili > za odabir
"NAME IN".
Pritisnite tipku ENTER.
Kursor trepće i možete odabrati znak.
5
Pomoću tipaka < ili > ili kontrole –/+
kreirajte indeksni naziv.
Zakrenite kontrolu –/+ za odabir znaka,
zatim pritisnite > za pomicanje kursora do
sljedećeg znaka.
42
6
Pritisnite tipku ENTER za
pohranjivanje indeksnog naziva.
Napomena (samo modeli s oznakom CEL, CEK)
Ako dodijelite naziv RDS postaji i ugodite je,
umjesto unesenog naziva se pojavljuje naziv
programske usluge (PS). (Nije moguće zamijeniti
naziv programske usluge (PS). Uneseni naziv će biti
zamijenjen nazivom programske usluge (PS)).
Uporaba Sleep Timera
Pomoću daljinskog upravljača prijemnik
možete podesiti tako da se automatski isključi
nakon određenog vremena.
1
2
Pritisnite ALT za osvjetljenje tipke.
Pritisnite SLEEP dok je prijemnik
uključen.
Svakim pritiskom na SLEEP, vrijeme se
mijenja u sljedećem rasporedu.
2:00:00 t 1:30:00 t 1:00:00 t
0:30:00 t OFF
Tijekom uporabe Sleep Timera, na pokazivaču
zasvijetli oznaka "SLEEP".
Savjet
Za provjeru preostalog vremena do isključenja
pritisnite ALT za osvjetljenje tipke (str. 46) i zatim
SLEEP. Na pokazivaču se pojavi preostalo vrijeme.
Ukoliko ponovno pritisnete SLEEP, Sleep Timer se
isključi.
Odabir sustava zvučnika
Moguće je odabrati sustav prednjih zvučnika
koji želite koristiti.
Više puta pritisnite SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) za odabir sustava prednjih
zvučnika koji želite koristiti.
Odabrani sustav zvučnika pojavit će se na
pokazivaču. Za isključenje zvuka zvučnika,
više puta pritisnite tipku SPEAKERS dok se ne
isključe indikatori SP A i SP B.
Sustav zvučnika
• SP A
Zvučnici su spojeni na priključke
SPEAKERS FRONT A.
• SP B
Zvučnici su spojeni na priključke
SPEAKERS FRONT B.
• SP A i SP B
Zvučnici spojeni na SPEAKERS FRONT A
i B priključke (paralelni spoj).
43
Snimanje
Prije no što počnete sa snimanjem, provjerite
jeste li ispravno spojili sve komponente.
Snimanje na audio kasetu ili
MiniDisc
Pomoću prijemnika možete snimati na kasetu
ili MiniDisc. Ako Vam je potrebna pomoć,
pogledajte upute za uporabu Vašeg kasetofona
ili MD uređaja.
1
2
4
1
2
Pripremite komponentu za reprodukciju.
4
Umetnite praznu kasetu ili MD u kasetofon za snimanje i, ako je potrebno,
podesite glasnoću za snimanje.
Započnite snimanje na kasetofonu za
snimanje, zatim započnite reprodukciju
na komponenti za reprodukciju.
Odaberite izvor s kojeg želite snimati.
Pripremite komponentu za reprodukciju.
Primjerice, u videorekorder umetnite
kasetu s koje želite snimati.
3
Napomene
• Nije moguće snimanje digitalnih audio signala
pomoću komponenata spojenih na analogne
priključke MD/TAPE OUT. Za snimanje digitalnih
audio signala, spojite digitalnu komponentu na
DIGITAL OPTICAL MD OUT priključke.
• Podešenja zvuka nemaju utjecaja na izlazni signal
na MD/TAPE OUT priključcima.
• Analogni audio signali trenutno odabrane funkcije
prisutni su na izlazu s MD/TAPE OUT priključaka.
• Signali s priključaka MULTI CH IN ne reproduciraju se na priključcima MD/TAPE OUT čak i ako
je odabran MULTI CH IN. Reproduciraju se
analogni audio signali tekućeg izvora.
• Neki izvori sadrže signale za zaštitu od
presnimavanja. U tom slučaju, možda nećete moći
snimati zvuk sa ovih izvora.
44
Pomoću ovog prijemnika možete snimati s
videorekordera ili TV prijemnika. Pri uređivanju
video zapisa također na video vrpcu možete
dodati zvuk iz različitih audio izvora. Ako
Vam je potrebna pomoć, pogledajte upute za
uporabu Vašeg videorekordera.
Odaberite komponentu s koje želite
snimati.
Primjerice, umetnite CD u CD uređaj.
3
Snimanje na video kasetu
Umetnite praznu video kasetu u
videorekorder za snimanje (VIDEO 1).
Započnite snimanje na videorekorderu
za snimanje, zatim započnite
reprodukciju video kasete ili laserskog
diska s kojeg želite snimati.
Savjet
Možete snimati zvuk s bilo kojeg audio izvora na
video vrpcu tijekom snimanja s video vrpce ili DVD-a.
Nakon pronalaženja mjesta na kojem želite započeti
snimanje s drugog izvora zvuka, odaberite izvor
programa i zatim započnite reprodukciju. Audio sa
tog izvora će se snimiti na audio trag video vrpce
umjesto zvuka s izvornog medija. Za nastavak audio
snimanja s izvornog medija ponovite gornji postupak
za ponovni odabir video izvora.
Napomene
• Nije moguće snimanje digitalnih audio signala
pomoću komponente spojene na analogne VIDEO
1 AUDIO OUT priključke.
• Na VIDEO 2 i DVD ulazima izvedite digitalna i
analogna povezivanja. Analogno snimanje nije
moguće samo s digitalnim povezivanjem.
• Analogni audio signali trenutno odabranog ulaza
prosljeđuju se na VIDEO 1 OUT priključke.
• Signali s MULTI CH IN priključaka ne prosljeđuju
se na VIDEO 1 OUT priključke čak i ako je
odabran MULTI CH IN. Prosljeđuju se analogni
audio signali trenutnog ili prethodno korištenog
izvora.
Uporaba daljinskog upravljača RM-AAP001
Za upravljanje komponentama sustava možete
koristiti daljinski upravljač RM-AAP001.
Opis tipaka daljinskog
upravljača
Prije uporabe daljinskog
upravljača
Ulaganje baterija u daljinski
upravljač
U pretinac za baterije umetnite baterije R6
(veličina AA) s ispravno okrenutim oznakama
polariteta + i –. Pri uporabi daljinskog
upravljača usmjerite ga prema senzoru
daljinskog upravljača X na prijemniku.
Savjet
Pri normalnoj uporabi baterije bi trebale trajati oko 6
mjeseci. Kada daljinski upravljač više ne radi,
zamijenite sve baterije novima.
Napomene
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na izrazito
toplom ili vlažnom mjestu.
• Ne upotrebljavajte staru bateriju zajedno s novom.
• Ne izlažite senzor daljinskog upravljača izravnom
sunčevom svijetlu ili rasvjetnim tijelima. To može
prouzrokovati kvar.
• Ukoliko daljinski upravljač nećete koristiti dulje
vrijeme, izvadite baterije radi izbjegavanja oštećenja
nastalih istjecanjem elektrolita i korozijom.
* Tipke H, TV VOL +, TV CH + i MASTER VOL
+ imaju ispupčenje koje služi lakšem rukovanju
prijemnikom i drugim audio/video komponentama.
nastavlja se
45
Donja tablica prikazuje funkciju svake tipke.
Tipka
Tipka
Upravlja
Funkcijom
A.F.D. G
Prijemnikom
Odabir načina dekodiranja audio zvuka.
ALT W
Daljinskim
upravljačem
Kad se upali tipka
ALT, mijenja se
funkcija tipke za
aktiviranje tipaka
narančaste oznake.
CLEAR I Sat. tunerom/
CD/DVD
uređajem Blu-ray
disc rekorderom/
PSX-om
Poništavanje greške,
primjerice pritiska na
pogrešnu brojčanu
tipku ili povratak na
neprekidnu
reprodukciju itd.
DISC V
CD/VCD
uređajem
Izravan odabir diska
(samo izmjenjivač za
više diskova).
DISPLAY
K
Prijemnikom/TV Odabir informacija
prijemnikom/
prikazanih na TV
videorekorderom/ zaslonu
Sat. tunerom/
VCD/LD/DVD/C
D/MD uređajem/
Blu-ray disc
rekorderom/HDD
rekorderom/
PSX-om
ANGLE G DVD uređajem/
Blu-ray disc
rekorderom
Odabir kuta kamere
ili promjena kuta
ANT I
Odabir izlaznog
signala iz antenskog
priključka: TV-a ili
videorekordera.
Video
rekorderom/
Satelitskim
tunerom
AUDIO G TV-om/
Promjena zvuka u
videorekorderom/ multiplex, dvojezični
Sat. tunerom/
ili višekanalni TV
DVD uređajem/ zvuk.
Blu-ray disc
rekorderom/
HDD rekorderom/
PSX-om
AUX d
Prijemnikom
Slušanje zvuka s
audio opreme.
Videorekorderom/ Prikaz izbornika.
AV
MENU K Sat. tunerom/
DVD uređajem/
Blu-ray disc
rekorderom/
HDD rekorderom/
PSX-om
AV1 C i
AV2 D
Daljinskim
upravljačem
AVI/1
g
TV prijemnikom/ Isključenje/uključevideorekorderom/ nje audio i video
CD/VCD/LD/
komponenti.
DVD/MD/DAT
uređajem/ Blu-ray
disc rekorderom/
HDD rekorderom/
PSX-om
Odabir načina upravljanja daljinskog
upravljača.
Upravlja
D.TUNING Prijemnikom
I
Izravni unos brojeva
postaja.
DUAL
Prijemnikom
MONO G
Odabir željenog
jezika tijekom
digitalnog prijenosa.
DVD f
Gledanje DVD
uređaja.
Prijemnikom
ENTER X TV-om/
videorekorderom/
Sat. tunerom/
LD/MD/
DAT uređajem/
kasetofonom/
Blu-ray disc
rekorderom/HDD
rekorderom/
PSX-om
Nakon odabira
kanala, diska ili
zapisa brojčanim
tipkama pritisnite za
unos vrijednosti.
ENTER K Prijemnikom/
Ulazak u odabranu
videorekorderom/ opciju.
Sat. tunerom/
DVD uređajem
JUMP/
TIME G
TV-om/Sat.
Izmjenjivanje
tunerom/ Blu-ray prethodnog i
disc rekorderom sljedećeg kanala.
CD/MD/VCD/
DVD uređajem
MAIN
Prijemnikom
MENU P
46
Funkcijom
Prikaz vremena ili
vremena reprodukcije
diska, itd.
Odabir izbornika
prijemnika.
Tipka
Funkcijom
Tipka
MASTER Prijemnikom
VOL +/– R
Upravlja
Ugađanje glasnoće
na prijemniku.
SLEEP h Prijemnikom
MD/TAPE Prijemnikom
E
Slušanje mini diska
ili kasete.
Uključenje funkcije
sleep uslijed koje se
prijemnik automatski
isključuje.
MOVIE G Prijemnikom
Odabir unaprijed programiranih zvučnih
ugođaja za film.
SUBTITLE DVD uređajem
H
Promjena titlova.
SYSTEM
STANDBY
(Pritisnite
AV I/1 g
i I/1 h u
isto vrijeme)
Prijemnikom/
TV-om/
videorekorderom/
Sat. tunerom/
CD/VCD/LD/
DVD/MD/DAT
uređajem
Isključuje prijemnik i
druge Sonyjeve
audio/video
komponente.
Prijemnikom
Pritisnite za slušanje
ispitnog tona.
Upravlja
Funkcijom
MULTI CH Prijemnikom
b
Odabir izvora
MULTI CH IN.
MUSIC
a
Prijemnikom
Odabir unaprijed programiranih zvučnih
ugođaja za glazbu.
MUTING
S
Prijemnikom
Isključenje zvuka
prijemnika.
TEST
TONE O
PRESET/
CH/
Prijemnikom
Odabir pohranjenih
postaja.
TOP
DVD uređajem
MENU/
GUIDE K
Sat. tunerom/
Blu-ray disc
rekorderom/HDD
rekorderom/
PSX-om
Prikaz naslova DVD
diska.
TUNER c Prijemnikom
Slušanje radijskih
postaja.
D.SKIP +/– TV prijemnikom/ Odabir pohranjenih
Y
videorekorderom/ kanala.
Sat. tunerom/
Blu-ray disc
rekorderom
CD/VCD/LD/
DVD/MD
uređajem
RETURN/ VCD/LD/DVD
EXIT K
uređajem
Preskakanja diskova
(samo izmjenjivač za
više diskova).
Povratak na
prethodni izbornik.
Sat. tunerom
Izlaz iz izbornika.
RM SET
UP 2
Daljinskim
upravljačem
Podešavanje
daljinskog upravljača.
SA-CD/
CD F
Prijemnikom
Slušanje Super
Audio CD ili CDdiskova.
TV CH
+/– M
Prikaz indeksnog
izbornika.
TV prijemnikom Odabir pohranjenih
TV kanala.
TV/VIDEO TV prijemnikom Odabir ulaznog
Q
signala: TV ulaz ili
video ulaz.
TV VOL
+/– L
TV prijemnikom Ugađanje glasnoće
TV-a.
TV I/1 A TV prijemnikom Uključenje ili isključenje TV prijemnika.
SB
Prijemnikom
DECODING
Z
Odabir stražnjeg
surround dekodiranja.
VIDEO 1
C
Prijemnikom
Reprodukcija s
videorekordera
(VTR način 3).
SEARCH DVD uređajem
MODE V
Odabir pretraživanja.
Pritisnite za odabir
jedinice za pretraživanje (zapisa, indeksa,
itd.).
VIDEO 2
D
Prijemnikom
Reprodukcija s
videorekordera
(VTR način 1).
VIDEO 3
e
Prijemnikom
Reprodukcija s
videorekordera
(VTR način 2).
WIDE N
TV prijemnikom Odabir širokog
formata slike.
SHIFT I
Prijemnikom
Odabir programske
stranice za pohranu
radijskih postaja ili
njihovo ugađanje.
nastavlja se
47
Tipka
Upravlja
Funkcijom
Tipka
Upravlja
1-9 G i
0/10 H
Prijemnikom
Koristi se uz tipku
"SHIFT" za pohranu
i ugađanje radijskih
postaja, te uz tipku
"D.TUNING" za
izravno ugađanje.
./>
H
Videorekorderom/ Preskakanje zapisa.
CD/VCD/LD/
DVD/MD/
DAT-uređajem/
kasetofonom/
Blu-ray disc
rekorderom/HDD
rekorderom/
PSX-om
m/M
I
CD/VCD/DVD/ Pretraživanje zapisa
LD/MD uređajem/ (naprijed ili natrag).
Blu-ray disc
rekorderom/HDD
rekorderom/
PSX-om
CD/VCD/DVD/L Odabir broja zapisa.
0/10 bira broj 10.
D/MD/DATuređajem/
Kasetofonom
TV-om/
Odabir broja kanala.
videorekorderom/
Sat. tunerom/
Blu-ray disc
rekorderom/HDD
rekorderom/
PSX-om
2CH G
Prijemnikom
>10/11 H
TV-om/
Odabir broja zapisa
videorekorderom/ preko 10.
Sat. tunerom/
CD/VCD/LD/
MD uređajem/
Kasetofonom/
Blu-ray disc
rekorderom/HDD
rekorderom/
PSX-om
Odabir 2CH
STEREO načina.
-/-- V
TV prijemnikom/ Odabir načina unosa
Sat. tunerom/
kanala, jednog ili
Blu-ray disc
dvoznamenkasti.
rekorderom/HDD
rekorderom/
PSX-om
I/1 h
Prijemnikom
48
Uključenje i isključenje prijemnika.
Funkcijom
Videorekorderom/ Premotavanje
DAT uređajem/ naprijed ili natrag.
kasetofonom
NJ
Videorekorderom/ Početak
CD/VCD/LD/
reprodukcije.
DVD/MD/
DAT- uređajem/
kasetofonom/
Blu-ray disc
rekorderom/HDD
rekorderom/
PSX-om
XT
Videorekorderom/
CD/VCD/LD/
DVD/MD/
DAT-uređajem/
kasetofonom/
Blu-ray disc
rekorderom/HDD
rekorderom/
PSX-om
Pauza reprodukcije ili
snimanja. (Također i
početak snimanja ako
je uređaj u stanju
pauze snimanja.)
Tipka
Upravlja
xU
Videorekorderom/ Zaustavljanje
CD/VCD/LD/
reprodukcije.
DVD/MD/
DAT uređajem/
kasetofonom/
Blu-ray disc
rekorderom/HDD
rekorderom/
PSX-om
Funkcijom
OK
Povratak na
Sat. tunerom/
prethodni izbornik ili
VCD/LD/
DVD uređajem/ izlaz iz izbornika.
Blu-ray disc
rekorderom/HDD
rekorderom/
PSX-om
V/v K
Prijemnikom
Odabir opcije
izbornika.
B/b K
Prijemnikom
Podešavanje ili
promjena opcije
izbornika.
Napomene
• Tipka 12 na daljinskom upravljaču ne može se
koristiti za upravljanje prijemnikom.
• Neke ovdje opisane funkcije možda neće raditi,
ovisno o modelu prijemnika.
• Gore navedene informacije služe samo kao
primjer. Ovisno o komponenti, opisani postupci
neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
• Kad pritisnete tipke za odabir ulaza (VIDEO 1,
VIDEO 2, VIDEO 3 ili DVD), TV-prijemnika se
možda neće prebaciti na željeni ulaz. U tom
slučaju, pritisnite tipku TV/VIDEO za promjenu
ulaza TV-prijemnika.
V/v/B/b K Videorekorderom/ Odabir opcije
Sat. tunerom/
izbornika.
DVD uređajem/
Blu-ray disc
rekorderom/HDD
rekorderom/
PSX-om
Savjeti
• Prije uporabe tipaka AUX i MULTI CH potrebno
im je pridijeliti funkciju kako biste mogli
upravljati audio/video opremom. Detalje potražite
na str. 50, u poglavlju "Programiranje daljinskog
upravljača".
• Za aktiviranje tipaka s narančastom oznakom, prvo
pritisnite ALT.
• Prije uporabe tipaka V/v/B/b, pritisnite MAIN
MENU. Za upravljanje drugim komponentama
pritisnite TOP MENU/GUIDE ili AV MENU
nakon pritiska tipke ulaza.
49
Odabir načina uporabe
daljinskog upravljača
Podesite način uporabe daljinskog upravljača
tipkom RM SET UP i tipkama za odabir načina
uporabe.
Odabir načina upravljanja
Moguće je promijeniti način uporabe
daljinskog upravljača (AV1 ili AV2). Ako se
način uporabe daljinskog upravljača i uređaja
razlikuju, ne možete koristiti daljinski
upravljač za upravljanje prijemnikom. Detalje
o promjeni načina rada daljinskog upravljača
potražite na str. 57.
Programiranje daljinskog
upravljača
Moguće je programirati daljinski upravljač
kako biste ga mogli koristiti za upravljanje
uređajima drugih proizvođača. Kad pohranite
kontrolne signale, možete koristiti druge
uređaje kao dio sustava.
Osim toga, možete također programirati
daljinski upravljač za Sonyjeve uređaje kojima
inače ovaj upravljač ne bi mogao upravljati.
Daljinski upravljač može upravljati samo onim
uređajima koji prihvaćaju infracrvene bežične
kontrolne signale.
1
Pritisnite AV1 (ili AV2) držeći pritisnutom
tipku RM SET UP
Indikator zasvijetli jednom (dva puta za AV2),
zatim se način upravljanja promijeni.
Zasvijetli indikator.
2
Provjera načina upravljanja
daljinskog upravljača
Pritisnite RM SET UP. Možete provjeriti
daljinski upravljač pomoću indikatora.
Način
Indikator zasvijetli
AV1
jednom
AV2
dva puta
Indikator zasvijetli 3 puta zatim se isključi.
Pritisnite tipku za odabir ulaza
(uključujući TV @/1) za uređaj kojim
želite upravljati.
Primjerice, ukoliko ćete upravljati CD
uređajem, pritisnite SA-CD/CD.
3
Brojčanim tipkama unesite kôd (ili
jedan od kodova ako ih ima više) koji
odgovara uređaju i proizvođaču
uređaja kojim želite upravljati.
Pogledajte tablice na str. 51–53 za
informacije o brojčanom kodu koji
odgovara uređaju i proizvođaču uređaja
(prva znamenka i zadnje dvije znamenke
brojčanog koda odgovaraju kategoriji i
kodu proizvođača.)
Vraćanje tvorničkih podešenja
daljinskog upravljača
Pritisnite @/1, AV @/1 i MASTER VOL –
istovremeno.
Pritisnite AV @/1 držeći pritisnutom
tipku RM SET UP.
4
Pritisnite ENTER.
Kad potvrdite brojčani kôd, indikator dva
puta sporo zatrepće i daljinski upravljač
automatski izlazi iz funkcije programiranja.
5
50
Ponovite korake 1 do 4 za upravljanje
drugim komponentama.
Poništenje programiranja
U bilo kojem koraku pritisnite RM SET UP.
Daljinski upravljač automatski izlazi iz
funkcije programiranja.
Aktiviranje ulaznog izvora nakon
programiranja
Pritisnite programiranu tipku za aktiviranje
željenog ulaza.
Ako programiranje nije uspjelo,
provjerite sljedeće:
• Ako se u koraku 1 ne uključi indikator,
baterije su slabe. Zamijenite obje baterije.
• Ako indikator trepće 4 puta brzo za redom
prilikom unosa brojčanog koda, došlo je do
greške. Počnite ponovno od koraka 1.
Napomene
• Indikator se isključi kad pritisnete odgovarajuću
tipku.
• Ako u koraku 2 pritisnete nekoliko tipaka za odabir
ulaza, vrijedit će samo zadnja pritisnuta tipka.
• Ako u koraku 2 pritisnete tipku TV @/1,
reprogramirat će se samo tipke TV VOL +/–, TV
CH +/–, TV/VIDEO i WIDE.
• Ako u koraku 3 pritisnete tipku za odabir ulaza, bit
će odabran novi ulazni izvor i postupak
programiranja će se vratiti na početak koraka 3.
• Kod unosa brojčanih kodova vrijedit će samo prva
tri unesena broja.
Brojčani kodovi koji odgovaraju
uređaju i proizvođaču uređaja
Koristite brojčane kodove iz tablica navedenih u
nastavku kako biste mogli upravljati uređajima
i drugih proizvođača i Sonyjevim uređajima
kojima inače ne biste mogli upravljati pomoću
ovog daljinskog upravljača. Budući da se
daljinski signal kojeg uređaj prihvaća razlikuje
prema modelu i godini proizvodnje uređaja,
komponenti je moguće pridijeliti više od
jednog brojčanog koda. Ukoliko ne uspijete
programirati daljinski upravljač jednim kodom,
probajte primijeniti druge kodove.
Napomene
• Brojčani kodovi se temelje na najnovijim
raspoloživim informacijama o svakoj marki.
Međutim, moguće je da Vaš uređaj neće reagirati
na neke ili sve kodove.
• Sve tipke za odabir ulaza na ovome daljinskom
upravljaču možda neće biti raspoložive kada se
koriste s određenim uređajem.
Za upravljanje CD uređajem
Proizvođač
Kôd(ovi)
Brisanje memorije daljinskog
upravljača
Za brisanje svih programiranih i aktiviranih
signala, postupite na sljedeći način kako biste
vratili tvornička podešenja daljinskog
upravljača.
Pritisnite @/1, AV @/1 i MASTER VOL –
istovremeno.
Indikator zatrepće 3 puta, zatim se isključi.
nastavlja se
51
Za upravljanje DAT uređajem
Za upravljanje videorekorderom
Proizvođač
Proizvođač
Kôd(ovi)
Kôd(ovi)
Za upravljanje MD uređajem
Proizvođač
Kôd(ovi)
Za upravljanje kasetofonom
Proizvođač
Kôd(ovi)
Za upravljanje LD uređajem
Proizvođač
Kôd(ovi)
Za upravljanje video CD uređajem
Proizvođač
Kôd(ovi)
* Ukoliko videorekorder marke AIWA ne radi i kad
unesete kod za AIWU, unesite Sonyjev kod.
Za upravljanje DVD uređajem
Proizvođač
52
Kôd(ovi)
Za upravljanje TV prijemnikom
Za upravljanje HDD rekorderom
Proizvođač
Proizvođač
Kôd(ovi)
Kôd(ovi)
Za upravljanje blu-ray disc
rekorderom
Proizvođač
Kôd(ovi)
Za upravljanje PSX-om
Proizvođač
Kôd(ovi)
Za upravljanje kabelskim ili
satelitskim prijemnikom
Proizvođač
Kôd(ovi)
Za upravljanje tunerom
Proizvođač
Kôd(ovi)
53
O radu
Dodatne informacije
Mjere opreza
Prije priključenja ostalih komponenata, obratite
pozornost da je prijemnik isključen i izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani predmet ili
se prolije tekućina, izvucite mrežni utikač iz zidne
utičnice i prije daljnje uporabe, odnesite ga u servis
na provjeru.
O izvorima napajanja
• Prije uporabe prijemnika, provjerite da li je napon
Vašeg mrežnog napajanja pogodan za rad uređaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa stražnje
strane uređaja.
• Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja sve dok
je mrežni utikač priključen na zidnu utičnicu, čak i
ako je sam uređaj isključen.
• Ako duže vremena nećete koristiti uređaj, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri tome, prihvatite
utikač i nemojte povlačiti kabel.
• (Samo za modele s oznakom područja U, CA)
Iz sigurnosnih razloga, jedan pin utikača je širi od
drugog i može se utaknuti u utičnicu samo na
jedan način. Ako ne možete utaknuti utikač u
utičnicu, obratite se prodavatelju.
• Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, to nije
kvar. Kod dulje uporabe s povišenom glasnoćom,
kućište se zagrijava na gornjoj i donjoj, te bočnim
stranama. Nemojte ga dodirivati jer postoji opasnost
od opekotina.
O postavljanju
• Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako bi spriječili
stvaranje topline i time produžili vijek trajanja
prijemnika.
• Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
topline, nemojte ga izlagati izravnom utjecaju
sunčevih zraka, jake prašine ili mehaničkih udara.
• Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa što bi
moglo blokirati otvore za ventilaciju i uzrokovati
kvar uređaja.
• Pazite pri postavljanju prijemnika na površine s
posebnim načinom obrade (primjerice voskom,
uljem, sredstvom za poliranje, itd.) jer može doći
do onečišćenja ili skidanja površinske boje.
54
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u otopini blagog
sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivne
spužve, zrnata sredstva ili otopine kao što su alkohol
ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na problem pri
uporabi prijemnika, molimo da se obratite najbližem
ovlaštenom Sonyjevom prodavatelju ili servisu.
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete na
bilo koji od sljedećih problema, koristite ove
upute za otklanjanje kvarova.
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
• Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente
ispravno i čvrsto spojene.
• Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente
uključeni.
• Provjerite da li ste odabrali ispravnu
komponentu na prijemniku.
• Možda je kontrola MASTER VOLUME –/+
postavljena na "VOL MIN".
• Provjerite da preklopka SPEAKERS (OFF/A/
B/A+B) nije postavljena na OFF (str. 43).
• Provjerite da nisu spojene slušalice.
• Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču
za uključenje zvuka.
Ne čuje se zvuk iz određene komponente.
• Provjerite je li komponenta ispravno spojena na
odgovarajuće audio ulaze.
• Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja utaknut(i) u
priključke na prijemniku i komponentama.
• Provjerite da li ste odabrali ispravnu
komponentu na prijemniku.
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
• Spojite slušalice na PHONES priključak kako
bi provjerili čuje li se zvuk u slušalicama. Ako
se u slušalicama čuje samo jedan kanal,
komponenta možda nije ispravno spojena na
prijemnik. Provjerite jesu li kabeli do kraja
utaknuti u priključke na prijemniku i
komponenti. Ako se u slušalicama čuje zvuk
oba kanala, možda prednji zvučnik nije
ispravno spojen na prijemnik. Provjerite spoj
prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
Nema zvuka iz analognog dvokanalnog
izvora.
• Provjerite da INPUT MODE nije podešen na
"COAX IN" ili na "OPT IN" (str. 37).
• Provjerite da nije odabrana funkcija "MULTI
CH IN".
Nema zvuka iz digitalnih izvora (s COAXIAL
ili OPTICAL ulaznog priključka).
• Provjerite da INPUT MODE nije podešen na
"ANALOG" (str. 37), ili na "COAX IN" za
izvore s OPTICAL ulaznim priključkom, ili na
"OPT IN" za izvore s COAXIAL ulaznim
priključkom.
• Provjerite da nije uključena funkcija "MULTI
CH IN".
Lijevi i desni signal nisu uravnoteženi ili su
zamijenjeni.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
• Podesite balans u LEVEL izborniku.
Čuje se jaki šum ili brujanje.
• Provjerite da li su zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto spojeni.
• Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni od
transformatora ili motora i bar 3 metra od TVprijemnika ili fluorescentne rasvjete.
• Odmaknite TV-prijemnik od audio komponenata.
• Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Nema zvuka iz stražnjih surround zvučnika
• Neki diskovi nemaju Dolby Digital EX
informacije, čak i ako omot ima Dolby Digital
EX logo. U tom slučaju, odaberite " SB ON"
(str. 40).
Nema zvuka iz središnjeg/surround/stražnjih
surround zvučnika ili je zvuk jako tih.
• Odaberite CINEMA STUDIO EX zvučni
ugođaj (pogledajte str. 33).
• Podesite glasnoću zvučnika (pogledajte str. 22).
• Provjerite da li je parametar veličine središnjeg/
surround zvučnika podešen na "SMALL" ili
"LARGE" (pogledajte str. 19).
• Provjerite da stražnji surround zvučnik nije
podešen na "DUAL" ili "SINGLE" (str. 20).
Ne čuje se zvuk iz subwoofera
• Provjerite da li je subwoofer uključen.
• Provjerite da li je subwoofer ispravno i čvrsto
priključen.
• Parametar za odabir subwoofera mora biti
podešen na "YES" (str. 19).
• Ovisno o zvučnom ugođaju, možda se neće čuti
zvuk iz subwoofera.
nastavlja se
55
Nije moguće postići surround efekt
• Provjerite je li uključen zvučni ugođaj
(pritisnite MOVIE ili MUSIC).
• Zvučni ugođaji ne rade kod signala s
frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
• Provjerite je li DVD, itd. snimljen u Dolby
Digital ili DTS formatu.
• Kod spajanja DVD uređaja i sl. na digitalne
ulaze ovog prijemnika, provjerite audio
podešenje (podešenje audio ulaza) spojene
komponente.
Snimanje nije moguće.
• Provjerite jesu li komponente ispravno spojene.
• Odaberite komponentu izvora zvuka tipkama za
odabir ulaza.
• Prije snimanja sa digitalne komponente spojene
na analogne MD/TAPE priključke provjerite da
li je INPUT MODE podešen na "ANALOG"
(str. 37).
• Prije snimanja s digitalne komponente spojene
na DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT
priključke provjerite da li je INPUT MODE
podešen na "COAX IN" ili "OPT IN" (str. 37).
FM prijem je loš
• Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije dio
isporuke) za spajanje prijemnika na vanjsku FM
antenu kao na sljedećoj slici. Spojite li
prijemnik na vanjsku antenu, uzemljite ga za
zaštitu od munja. Kako bi spriječili eksploziju
plina, nemojte spajati vod za uzemljenje na
plinsku cijev.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
• Provjerite da li su antene ispravno i čvrsto
spojene. Podesite antene i ako je potrebno,
priključite vanjsku antenu.
• Signal postaja je suviše slab (pri automatskom
ugađanju). Koristite izravno ugađanje.
• Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugađanja (kod izravnog ugađanja AM postaja).
• Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju
pomoću pretraživanja pohranjenih postaja).
Pohranite postaje (pogledajte str. 26)
• Više puta pritisnite DISPLAY tako da se na
pokazivaču pojavi frekvencija.
RDS ne radi.*
• Provjerite je li ugođena FM RDS postaja.
• Odaberite FM postaju s jačim signalom.
Željene RDS informacije nisu vidljive na
pokazivaču.*
• Obratite se radijskoj postaji i provjerite pruža li
takve usluge. Ako je tako, usluga je možda
privremeno nedostupna.
Na TV zaslonu ili monitoru nema slike ili je
slika nejasna.
• Odaberite odgovarajući ulaz na prijemniku.
• Postavite TV-prijemnik u odgovarajući ulaz.
• Odmaknite TV-prijemnik od audio komponenata.
• Povežite TV i prijemnik istom vrstom kabela kao
i onim koji ste koristili za povezivanje prijemnika
i video komponente (str. 8 i 11).
Priključak DIGITAL OPTICAL MD/TAPE OUT
trepće crveno.
• Kad je INPUT MODE podešen na "AUTO IN",
priključak trepće crveno ako nema ulaznog
digitalnog audio signala. To ovisi o funkciji
INPUT MODE i ne predstavlja kvar.
* Samo modeli s oznakom područja CEL, CEK.
Vod za
uzemljenje
(nije dio
isporuke)
Na uzemljenje
56
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• Tipka 12 na daljinskom upravljaču ne može se
koristiti za upravljanje prijemnikom.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru X
na prijemniku.
• Uklonite prepreke između daljinskog upravljača
i prijemnika.
• Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite
novima.
• Provjerite jesu li načini prijemnika i daljinskog
upravljača jednaki. Ako su različiti, nije
moguće upravljati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača. Za promjenu načina rada,
pritisnite @/1 za isključenje uređaja. Zatim
pritisnite @/1 dok držite pritisnutom tipku
ENTER. Svakim pritiskom tipke @/1, način se
mijenja između "C.MODE. AV2" i "C.MODE
AV1". (Početno podešenje je "C.MODE. AV2".)
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući ulaz na
daljinskom upravljaču.
• Prije uporabe tipaka AUX i MULTI CH
potrebno im je pridijeliti funkciju kako biste
mogli upravljati audio/video opremom. Detalje
potražite na str. 50, u poglavlju "Programiranje
daljinskog upravljača".
• Za aktiviranje tipaka s narančastom oznakom,
prvo pritisnite ALT.
• Prije uporabe tipaka V/v/B/b, pritisnite MAIN
MENU. Za upravljanje drugim komponentama
pritisnite TOP MENU/GUIDE ili AV MENU
nakon pritiska tipke ulaza.
Ako ne možete riješiti problem
pomoću ovih uputa
Možda će pomoći brisanje memorije prijemnika
(str. 18). Međutim, tada se svi pohranjeni parametri
resetiraju na tvorničke vrijednosti, te će biti potrebno
ponovno podešavanje postavki prijemnika.
Ako je problem i dalje prisutan
Obratite se najbližem Sonyjevom prodavatelju.
Podsjetnik za brisanje memorije
prijemnika
Za brisanje
Pogledajte
Svih pohranjenih podešenja
str. 18
Osobnih zvučnih ugođaja
str. 39
Poruke o pogreškama
Dođe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču
će se pojaviti dvoznamenkasti kôd i poruka.
Moguće je provjeriti stanje sustava prema
poruci. Pogledajte sljedeću tablicu za rješenje
problema.
DEC. ERROR
Pojavljuje se ako prijemnik ne može dekodirati
ulazni signal (npr. DTS-CD) kad je "DEC.
XXXX" podešen na "DEC. PCM". Podesite na
"DEC. AUTO".
PROTECT
Došlo je do problema u sklopu za napajanje.
Isključite prijemnik i provjerite spojeve zvučnika.
Zatim ponovo uključite prijemnik. Ako ne možete
riješiti problem, kontaktirajte Sonyjevog
dobavljača.
57
Tehnički podaci
POJAČALO
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIČNO IZOBLIČENJE:
(samo modeli s oznakom područja U)
Uz opterećenje od 8 ohma, oba kanala, od 20 –
20 000 Hz, minimalna RMS snaga 90 W po
kanalu, s najviše 0,09% ukupnog harmoničnog
izobličenja od 250 mW do izmjerene izlazne
snage.
Pojačalo
Izlazna snaga
Modeli s oznakama područja U, CA
Nazivna izlazna snaga pri stereo reprodukciji
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W1)
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
100 W + 100 W1)
(8 ohma 1 kHz, THD 10%)
125 W + 125 W1)
Referentna izlazna snaga1)
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
FRONT2):
90 W po kanalu
90 W
CENTER2):
2)
SURR :
90 W po kanalu
90 W po kanalu
SURR BACK2):
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
100 W po kanalu
CENTER2):
100 W
2)
SURR :
100 W po kanalu
100 W po kanalu
SURR BACK2):
(8 ohma 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
125 W po kanalu
125 W
CENTER2):
SURR2):
125 W po kanalu
125 W po kanalu
SURR BACK2):
Modeli s oznakama područja CEL, CEK
Nazivna izlazna snaga pri stereo reprodukciji
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W1)
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
100 W + 100 W1)
(8 ohma 1 kHz, THD 10%)
125 W + 125 W1)
Referentna izlazna snaga1)
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
FRONT2):
110 W po kanalu
CENTER2):
110 W
110 W po kanalu
SURR2):
SURR BACK2):
110 W po kanalu
58
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
CENTER2):
SURR2):
SURR BACK2):
(8 ohma 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
CENTER2):
SURR2):
SURR BACK2):
120 W po kanalu
120 W
120 W po kanalu
120 W po kanalu
150 W po kanalu
150 W
150 W po kanalu
150 W po kanalu
Modeli s oznakama područja E2/E3, AU
Nazivna izlazna snaga pri stereo reprodukciji
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
80 W + 80 W1)
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
100 W + 100 W1)
(8 ohma 1 kHz, THD 10%)
120 W + 120 W1)
Referentna izlazna snaga1)
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
FRONT2):
110 W po kanalu
110 W
CENTER2):
2)
SURR :
110 W po kanalu
2)
110 W po kanalu
SURR BACK :
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
120 W po kanalu
120 W
CENTER2):
2)
SURR :
120 W po kanalu
SURR BACK2):
120 W po kanalu
(8 ohma 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
150 W po kanalu
CENTER2):
150 W
2)
SURR :
150 W po kanalu
150 W po kanalu
SURR BACK2):
Modeli s oznakama područja AR
Nazivna izlazna snaga pri stereo reprodukciji
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
80 W + 80 W1)
70 W + 70 W3)
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
100 W + 100 W1)
90 W + 90 W3)
(8 ohma 1 kHz, THD 10%)
120 W + 120 W1)
110 W + 110 W3)
Referentna izlazna snaga1)
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
FRONT2):
110 W po kanalu
CENTER2):
110 W
2)
SURR :
110 W po kanalu
SURR BACK2):
110 W po kanalu
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
120 W po kanalu
FRONT2):
120 W
CENTER2):
SURR2):
120 W po kanalu
SURR BACK2):
120 W po kanalu
(8 ohma 1 kHz, THD 10%)
150 W po kanalu
FRONT2):
150 W
CENTER2):
SURR2):
150 W po kanalu
SURR BACK2):
150 W po kanalu
Ulazi (analogni)
MULTI CH IN, SA-CD/ Osjetljivost: 500 mV
CD, MD/TAPE, DVD, Impedancija: 50 kΩ
AUX, VIDEO 1, 2, 3
S/N4): 96 dB
(A, 500 mV5))
4) KRATKO SPOJENI ULAZ (bez podešenih
zvučnih ugođaja i ekvilizatora)
5) Impedantno-težinska mreža, ulazna razina.
Ulazi (digitalni)
DVD, SA–CD/CD
(koaksijalni)
VIDEO 2, 3, MD/TAPE, Osjetljivost:–
SA–CD/CD (optički)
Impedancija: –
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi (analogni)
MD/TAPE (OUT),
Napon: 500 mV
VIDEO 1 (AUDIO OUT) Impedancija: 10 kΩ
SUB WOOFER
1) Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Oznaka područja
Napajanje
U, CA
CEL, CEK, AR
E2/E3, AU
120 V AC, 60 Hz
230 V AC, 50 Hz
240 V AC, 50 Hz
2) Ovisno o postavkama zvučnog ugođaja i izvoru
možda se neće čuti zvuk.
3) Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Oznaka područja
Napajanje
AR
220 V AC, 50 Hz
Osjetljivost:–
Impedancija: 75 ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Napon: 2 V
Impedancija: 1 kΩ
Izlazi (digitalni)
MD/TAPE (optički)
Osjetljivost:–
Ekvilizator
Razine pojačanja:
±6 dB, korak 1 dB
Frekvencijski odziv
MULTI CH IN, SA-CD/
CD, MD/TAPE, DVD,
AUX, VIDEO 1, 2, 3
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (bez
podešenih zvučnih
ugođaja i ekvilizatora)
nastavlja se
59
FM tuner
Područje ugađanja
Antena
Antenski priključci
Međufrekvencija
Osjetljivost
Mono:
Stereo
87,5 - 108,0 MHz
FM žična antena
75 Ω, nebalansirano
10,7 MHz
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohma
38,3 dBf, 22,5 µV/75
ohma
11,2 dBf, 1 µV/75 ohma
Korisna osjetljivost
S/N (omjer signal/šum)
Mono:
76 dB
Stereo
70 dB
Harmonično izobličenje pri 1 kHz
Mono:
0,3 %
Stereo
0,5 %
Odvajanje
45 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv
30 Hz – 15 kHz
+0,5/–2 dB
Selektivnost
60 dB pri 400 kHz
Područje ugađanja
Modeli s kodom područja U, CA
Skala ugađanja 10-kHz 530 – 1710 kHz6)
Skala ugađanja 9-kHz
531 – 1710 kHz6)
Modeli s kodom područja E2/E3
Skala ugađanja 10-kHz 530 – 1610 kHz6)
Skala ugađanja 9-kHz
531 – 1602 kHz6)
Modeli s kodom područja CEL, CEK, AU
531 – 1602 kHz
Skala ugađanja 9-kHz
Modeli s kodom područja AR
Skala ugađanja 10-kHz 530 – 1610 kHz
Antena
Okvirna antena
Međufrekvencija
450 kHz
Korisna osjetljivost
50 dB/m (pri 1,000 kHz ili
999 kHz)
S/N (omjer signal/šum) 54 dB (pri 50 mV/m)
Harmonično izobličenje 0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivnost
Pri 9 kHz:
35 dB
Pri 10 kHz
40 dB
6) AM skalu ugađanja možete promijeniti u 9 kHz ili
10 kHz. Nakon ugađanja bilo koje AM postaje,
isključite prijemnik. Dok držite pritisnutom tipku
PRESET TUNING + ili TUNING +, pritisnite
@/1. Sve pohranjene postaje se nakon promjene
skale ugađanja brišu. Za resetiranje skale na 10 kHz
(ili 9 kHz), ponovite postupak.
Video
60
Općenito
Napajanje
Oznaka područja
Napon
U, CA
120 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
AR
220-230 V AC, 50/60 Hz
E2/E3
120/220/240 V AC, 50/
60 Hz
Potrošnja
AM tuner
Ulazi/izlazi
Video:
S-video:
COMPONENT VIDEO: Y: 1 Vp-p, 75 ohma
PB/CB/B-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohma
PR/CR/R-Y: 0,7 Vp-p,
75 ohma
80 MHz HD Pass Through
1 Vp-p, 75 ohma
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
C: 0,286 Vp-p, 75 ohma
Oznaka područja
Potrošnja
U, CEL, CEK, E2/E3,
AR
230 W
CA
310 VA
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,2 W
AC priključci
(osim modela s oznakom područja AR)
Oznaka područja
AC priključci
U, CA
1 priključak s mogućnošću
isključenja, 120 W/1A
MAKS.
1 priključak s mogućnošću
isključenja, 100 W
MAKS.
CEL, CEK, E2/E3, AU
Dimenzije (š/v/d) (približno)
430 x 157,5 x 370 mm,
zajedno s dijelovima koji
strše i kontrolama
Masa (približno)
9 kg
Isporučeni pribor
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Daljinski upravljač RM-AAP001 (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Detalje o oznaci područja komponente koju
koristite potražite na str. 3.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Popis tipaka i odgovarajućih stranica
Kako koristiti ovu stranicu
Uz pomoć ove stranice možete pronaći lokaciju
tipaka i drugih dijelova sustava koji se spominju u
tekstu.
Broj ilustracije
r
DISPLAY C (27, 28, 56)
R
R
Ime tipke/dijela Odgovarajuća stranica
Glavni uređaj
ABECEDNI REDOSLIJED
A.F.D. (tipka/indikator) K (32,
34)
AUX U (23)
DIMMER D (28)
DISPLAY C (27, 28, 56)
DVD Y (23)
ENTER O (18, 42, 57)
FM MODE f (24)
INPUT MODE Q (37)
IR senzor daljinskog upravljača
E (43, 50)
MAIN MENU H (18, 38, 39, 42)
MASTER VOLUME –/+ P (18,
22, 23, 55)
MD/TAPE X (23)
MEMORY h (26)
MOVIE (tipka/indikator) L
(33, 34, 56)
MULTI CHANNEL DECODING
(indikator) F (24)
MULTI CH IN I (24)
MUSIC (tipka/indikator) M
(34, 56)
PHONES (priključak) g (23, 55)
Pokazivač G (29)
PRESET TUNING –/+ c (26, 60)
SA-CD/CD W (23)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) B
(16, 43, 55)
SURR BACK DECODING N
(35)
Tipke za odabir ulaza T (23, 37,
41, 42, 56)
TUNER FM/AM V (22, 24, 25,
26, 42)
TUNING –/+ d (24, 60)
VIDEO 1 b (23)
VIDEO 2 a (23)
VIDEO 3 Z (23)
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
(priključci) e (13)
BROJEVI I SIMBOLI
2CH (tipka/indikator) J (31, 34,
39)
@/1 (uključenje/isključenje) A
(18, 25, 39, 57, 60)
</> S (18, 38, 39, 42)
+/– R (18, 38, 39, 42)
61
Download PDF

advertising