Sony | STR-DH720 | Sony STR-DH720 STR-DH720 AV prijemnik za kućno kino Upute za upotrebu

4-262-412-12(1)
Višekanalni AV
prijemnik
Upute za uporabu
STR-DH720
STR-DH720HP
©2011 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.
Ne stavljajte izvore otvorenog plamena na uređaj,
kao što su upaljene svijeće.
Podaci za korisnika
Broj modela i serijski broj uređaja nalaze se na
stražnjoj strani uređaja. Zapišite te brojeve na crte
ispod. Navedite ove brojeve kad se obratite prodavatelju Sony opreme u vezi ovog proizvoda.
Broj modela________________________________
Serijski broj________________________________
Ovaj simbol upozorava korisnika
na prisutnost neizoliranog "opasnog
napona" unutar kućišta proizvoda,
koji može biti dovoljno snažan da
predstavlja opasnosti od strujnog
udara.
Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog
udara, nemojte izlagati uređaj kapanju ili prskanju
te nemojte stavljati na njega predmete napunjene
tekućinom, kao što su vaze.
Nemojte postavljati uređaj u skučen prostor, kao što
je polica za knjige ili ormarić.
S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za
odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako
dostupnu zidnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne
utičnice.
Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju
se izlagati visokim temperaturama, primjerice
sunčevom svjetlu, vatri i sl.
Ovaj uređaj nije odspojen od napajanja sve dok je
utikač spojen u utičnicu, čak i ako je uređaj isključen.
Zvuk prevelike glasnoće iz slušalica može uzrokovati
gubitak sluha.
Ovaj simbol upozorava korisnika
da na uređaju postoji vruća površina tijekom normalnog rada.
Ovaj simbol upozorava korisnika
da pročita važne upute za uporabu
i održavanje (servisiranje) u doku­
mentaciji koja je isporučena uz
uređaj.
Važne sigurnosne upute
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Pridržavajte se svih upozorenja.
Poštujte sve upute.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
Čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Uređaj
postavite u skladu s uputama proizvođača.
8) Nemojte postavljati u blizini izvora topline,
poput radijatora, grijalice, peći i sl., ili uz uređaje
koji stvaraju toplinu (uključujući pojačala).
9) Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi
hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača,
utičnice i na mjestu gdje izlazi iz uređaja.
10)Upotrebljavajte samo dodatni pribor kojeg
preporučuje proizvođač.
11)Upotrebljavajte samo kolica, stalak, tronožac,
nosač ili stol kojeg preporučuje proizvođač ili
koji se prodaje uz uređaj. Ako se upotrebljavaju
kolica, treba pripaziti kod premještanja uređaja
da ne dođe do ozljeda u slučaju prevrtanja.
12)Odspojite uređaj iz zidne utičnice tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako ga nećete
upotrebljavati dulje vrijeme.
2 HR
13)Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom
servisnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati
ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, primjerice,
mrežnog kabela ili utikača, od prolijevanja
tekućina, upadanja predmeta u uređaj, izlaganja
kiši ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako
je pao.
OPREZ
Bilo koje promjene ili preinake koje nisu izričito
odobrene u ovim uputama mogu poništiti vaše
pravo na uporabu opreme.
Kako biste umanjili opasnost od strujnog udara,
kabeli zvučnika trebaju biti spojeni na uređaj i
zvučnike prema sljedećim uputama.
1) Odspojite mrežni kabel s napajanja.
2) Ogulite 10 do 15 mm izolacije žice na kabelu
zvučnika.
3) Pažljivo spojite kabel zvučnika na uređaj i
zvučnike tako da ne dirate središte kabela zvučnika rukom. Također odspojite mrežni kabel s
napajanja prije odspajanja kabela zvučnika s
uređaja i zvučnika.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme (primje­
njivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predvi­
đenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomažete
u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Odlaganje istrošenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama ovaj simbol može biti u kombi­
naciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje na baterije koje
sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u
sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš
i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim
zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju
da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog
performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s
ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti
isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo
pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite bateriju na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike: Sljedeća
informacija vrijedi samo za uređaje
koji se prodaju u državama u kojima
se primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
nastavlja se
3 HR
O ovom priručniku
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
55Upute u ovom priručniku se odnose na modele
STR-DH720 i STR-DH720HP. Broj modela nalazi
se u donjem desnom uglu na prednjoj strani prijem­
nika. Ilustra­cije koje se koriste u ovom priručniku
odnose se na američki model i mogu se razlikovati
od vašeg modela. Sve razlike u postupcima označene su u ovom priručniku sa "Samo za europski
model".
55Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
isporučenom daljinskom upravljaču. Također
možete koristiti kontrolne tipke na prijemniku ako
su označene istim ili sličnim nazivom kao i one na
daljinskom upravljaču.
O zaštiti autorskih prava
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround sustav i DTS** Digital Surround
sustav.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruko D su
zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
**Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD
patenata: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih patenata
u SAD-u i svijetu, izdanih ili u postupku. DTS
naziv i simbol su registrirani zaštićeni znakovi,
& DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS
logotipi su zaštićeni znakovi tvrtke DTS, Inc.
Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava
pridržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, logo HDMI
i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing
LLC registrirani u SAD-u i drugim državama.
"x.v.Color (x.v.Colour)" i logotip "x.v.Color
(x.v.Colour)" su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
"PlayStation" je registriran zaštićeni znak tvrtke
Sony Computer Entertainment Inc.
4 HR
Vrstu fonta (Shin Go R) koja je instalirana u ovaj
sustav pružila je tvrtka MORISAWA & COMPANY
LTD. Ti nazivi su zaštićeni nazivi tvrtke MORISAWA
& COMPANY LTD. i autorsko pravo na font
također pripada tvrtci MORISAWA & COMPANY
LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u
SAD-u i drugim zemljama.
Svi drugi zaštićeni nazivi ili registrirani zaštitni
znaci su vlasništvo pripadajućih tvrtki. U ovim
uputama se ne navode oznake ™ i ®.
Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone"
označavaju elektronički pribor koji je dizajniran
posebno za spajanje na iPod ili iPhone i posjeduje
certifikat programera da je u skladu sa standardima
učinkovitosti koje je odredila tvrtka Apple.
Tvrtka Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja
ili za usklađenost uređaja sa sigurnosnim i pravnim
standardima. Imajte na umu da uporabom ovog
pribora s iPod ili iPhone uređajem možete utjecati
na bežičnu komunikaciju.
MPEG Layer-3 tehnologija komprimiranja zvuka i
patenti licencirani su od tvrtke Fraunhofer IIS and
Thomson.
"WALKMAN" je registrirani zaštićeni znak tvrtke
Sony Corporation.
MICROVAULT je zaštićeni znak tvrtke Sony
Corporation.
Windows Media je registrirani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
5 HR
Sadržaj
O ovom priručniku......................................... 4
Isporučeni pribor............................................ 7
Opis i položaj dijelova................................... 9
Priprema....................................................... 17
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika................................ 18
2: Spajanje zvučnika.................................... 20
3: Spajanje TV prijemnika........................... 22
4a: Spajanje video komponenata................. 23
4b: Spajanje audio komponenata................. 31
5: Spajanje antena........................................ 32
6: Spajanje mrežnog kabela......................... 32
Priprema prijemnika
Inicijaliziranje prijemnika............................ 33
Podešavanje zvučnika.................................. 33
Uporaba funkcije AUTO CALIBRATION... 34
Vodič za izbornike........................................ 39
Osnovne operacije
Reprodukcija sa spojene opreme................. 41
Reprodukcija s iPhone/iPod uređaja............ 43
Reprodukcija s USB uređaja........................ 46
Snimanje uporabom prijemnika................... 48
Uporaba tunera
Slušanje FM/AM radiopostaja..................... 49
Pohranjivanje FM/AM radiopostaja
(Preset Tuning)........................................ 50
Prijem RDS programa
(samo europski model)............................ 51
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja.............................. 52
Resetiranje postavki zvučnih ugođaja.......... 56
6 HR
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je "BRAVIA" Sync?.............................. 56
Priprema za "BRAVIA" Sync...................... 57
Reprodukcija s komponente jednim
pritiskom tipke (One-Touch Play).......... 58
Uživanje u zvuku s TV-a putem zvučnika
spojenih na prijemnik
(System Audio Control).......................... 58
Isključenje prijemnika zajedno s TV-om
(System Power-Off)................................ 59
Uživanje u filmovima s optimalnim
zvučnim ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync)................. 59
Uživanje u optimalnom zvučnom ugođaju
za odabranu scenu (Scene Select)........... 60
Ostali postupci
Odabir između digitalnog i analognog zvuka
(INPUT MODE)..................................... 60
Reprodukcija zvuka/slike iz drugih ulaza
(Input Assign)......................................... 61
Podešavanje postavki
Uporaba izbornika postavki......................... 63
Izbornik Speaker Settings............................ 64
Izbornik Surround Settings.......................... 67
Izbornik EQ Settings.................................... 67
Izbornik Audio Settings............................... 68
Izbornik HDMI Settings.............................. 68
Izbornik System Settings............................. 69
Upravljanje bez spajanja na TV................... 70
Uporaba daljinskog
upravljača
Pridjeljivanje funkcije tipkama za odabir
ulaza........................................................ 74
Resetiranje daljinskog upravljača................ 75
Dodatne informacije
Mjere opreza................................................ 76
U slučaju problema...................................... 77
Tehnički podaci............................................ 84
Isporučeni pribor
55 Upute za uporabu (ovaj priručnik)
55 Sažete upute "Quick Setup Guide"
55 Popis GUI izbornika
55 FM žičana antena (1)
55 AM okvirna antena (1)
55 Daljinski upravljač (1)
–– RM-AAU107
55 Baterije R6 (veličina AA) (2)
55 Optimizacijski mikrofon (ECM-AC2) (1)
7 HR
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije isporučene R6 (veličina AA)
baterije u skladu s oznakama polariteta  i
 na baterijama i unutar baterijskog pretinca
daljinskog upravljača.
Napomene
55Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mjestima.
55Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
55Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne baterije
s nekim drugim baterijama.
55Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača na
prijemniku izravnom suncu ili rasvjetnim uređajima.
To bi moglo prouzročiti smetnje u radu.
55Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
55Kad zamijenite baterije, podešenja tipaka daljinskog
upravljača mogu se vratiti na tvorničke vrijednosti.
U tom slučaju ih podesite ponovno (str. 74).
55Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača, zamijenite obje baterije
novima.
8 HR
Opis i položaj dijelova
Prednja strana uređaja
1
2
qk qj
3
qh
4
qg
5
qf
67
qd
8
9
qs qa q;
A/ (uključeno/pripravno stanje) (str. 33,
N2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S.,
BTONE, TONE MODE (str. 67)
OTUNING MODE, TUNING +/–, MEMORY/
50, 56, 75)
CINPUT SELECTOR (str. 42, 48, 60, 61)
MUSIC (str. 52)
ENTER
Pritisnite za upravljanje tunerom (FM/AM).
DPokazivač (str. 10)
PINPUT MODE (str. 60)
ESenzor daljinskog upravljača
QPriključnica PHONES (str. 24, 77)
Prijem signala iz daljinskog upravljača.
FDISPLAY (str. 51, 74)
GDIMMER
RSPEAKERS
Pritisnite za uključivanje ili isključivanje zvučnika
(str. 21).
Podešavanje svjetline pokazivača u 3 razine.
HMASTER VOLUME (str. 41, 42, 66)
IMUTING (str. 42)
JPriključnice VIDEO 2 IN (str. 29)
KiPhone/iPod priključnice (str. 28)
Omogućuje uporabu  (USB) priključnice i
video priključnice za emitiranje zvuka/slike s
iPhone/iPod uređaja.
L (USB) priključnica (str. 31)
MPriključnica AUTO CAL MIC (str. 35)
9 HR
Indikatori na pokazivaču
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS -ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z TrueHD
SLEEP
D + EX
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
AIndikatori kanala reprodukcije
Slova (L, C, R i sl.) označavaju kanale koji se
reproduciraju. Ovisno o postavkama zvučnika,
okviri oko slova se mijenjaju kao oznaka načina
na koji prijemnik obrađuje signal izvora.
Prednji lijevi gornji
Prednji desni gornji
Prednji lijevi
Prednji desni
Središnji (mono)
Surround lijevi
Surround desni
Surround (mono ili surround
komponente dobivene Pro
Logic postupkom)
Stražnji lijevi surround
Stražnji desni surround
Stražnji surround (stražnje
surround komponente
dobivene 6,1-kanalnim
dekodiranjem)
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Primjer:
Raspored zvučnika: 3/0.1
Format snimanja: 3/2.1
Zvučni ugođaj: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
BSW
Svijetli kad se audio signal prenosi putem
priključnice SUBWOOFER.
C LFE
Svijetli ako reproducirani disk sadrži LFE (Low
Frequency Effect) kanal te se trenutno reproducira signal tog LFE kanala.
10 HR
qs
qa
0
DIndikator ulaza
Svijetli za označavanje tekućeg ulaza.
HDMI
––INPUT MODE je podešen na "AUTO" i prijem­
nik prepoznaje komponentu spojenu putem
HDMI IN priključnice (str. 23).
––TV ulaz prepozna signale kanala za povrat
zvuka (Audio Return Channel - ARC).
COAX
INPUT MODE je podešen na "AUTO" ili
"COAX" i signal izvora je digitalan preko
priključnice COAXIAL (str. 60).
OPT
INPUT MODE je podešen na "AUTO" ili "OPT"
i signal izvora je digitalan preko priključnice
OPTICAL (str. 60).
EDTS(-ES) indikator
Svijetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg DTS formata.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bit
Napomena
Pri reprodukciji diska u DTS formatu, obavezno
izvršite digitalno spajanje i provjerite da INPUT
MODE nije podešen na "ANALOG" (str. 60) i
da nije odabrana opcija "A. DIRECT".
FNEO:6
Svijetli kad je aktiviran DTS Neo:6 Cinema/
Music dekoder (str. 53).
GDolby Pro Logic indikator
Uključuje odgovarajući indikator kada prijemnik
provodi Dolby Pro Logic obradu. Ova matrična
surround tehnologija može poboljšati ulazne
signale.
 PL
 PL II
 PL IIx
 PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
MDTS-HD indikator
Svijetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg DTS-HD formata.
DTS-HD MSTR DTS-HD Master Audio
DTS-HD HI RES DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD LBR
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
Napomena
Ovi se indikatori možda neće uključivati, ovisno
o rasporedu zvučnika.
HDolby Digital Surround indikator
Svijetli odgovarajući indikator kad prijemnik
dekodira signale pripadajućeg Dolby Digital
formata.
 D
 D EX
 D+
 TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Napomena
Pri reprodukciji diska u Dolby Digital formatu,
obavezno izvršite digitalno spajanje i provjerite
da INPUT MODE nije podešen na "ANALOG"
(str. 60) i da nije odabrana opcija "A. DIRECT".
ISLEEP
Svijetli kad je aktiviran sleep timer.
JD.RANGE
Svijetli kad je aktivirana kompresija dinamičkog
raspona (str. 66).
KIndikatori tunera
Svijetli kad prijemnik ugađa radio postaju.
ST
Stereo prijem
RDS (samo europski model)
Ugođena je postaja s RDS uslugom.
Broj pohranjene postaje (mijenja se, ovisno o
odabranoj pohranjenoj postaji).
LLPCM
Svijetli kad prijemnik dekodira Linear PCM
signale.
11 HR
Stražnja strana uređaja
1, 2
1
3 2
1
AOdabir audio signala
Priključnice DIGITAL INPUT/OUTPUT
(str. 22, 26, 27, 28, 29)
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
Priključnice ANALOG INPUT/OUTPUT
(str. 20, 22, 26, 27, 29, 31)
Bijeli (L)
Crveni (R)
Crni
AUDIO IN/OUT
AUDIO OUT
4
BOdabir video signala*
Kvaliteta slike ovisi o odabranoj priključnici
za spajanje.
Priključnice DIGITAL INPUT/
OUTPUT (str. 22, 26, 27, 28, 29)
HDMI IN/OUT
Priključnice COMPONENT
VIDEO INPUT/OUTPUT (str. 22,
26, 27)
Zeleni
(Y)
Plavi
(Pb/Cb)
Y, Pb/Cb, Pr/Cr IN/
OUT
Slika
visoke
kvalitete
Crveni
(Pr/Cr)
Priključnice COMPOSITE VIDEO
INPUT/OUTPUT (str. 22, 27, 29)
Žuti
VIDEO IN/OUT
CDio ANTENNA
FM ANTENNA priključnica (str. 32)
FM ANTENNA priključnice (str. 32)
12 HR
DDio SPEAKERS (str. 20)
*Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na
priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
spojite TV prijemnik (str. 22).
Daljinski upravljač
Upotrijebite isporučeni daljinski upravljač za
upravljanje ovim prijemnikom i drugom opre­
mom. Daljinski upravljač je tvornički programiran za rad sa Sony audio/video opremom.
Tipku za odabir ulaza možete preprogramirati
u skladu s opremom spojenom na prijemnik
(str. 74).
66 RM-AAU107
wh
1
wg
2
3
wf
wd
ws
wa
4
5
6
7
8
w;
9
0
ql
qa
qs
qd
qk
qf
qj
qh
qg
nastavlja se
13 HR
Uporaba tipaka s ružičastim
natpisima
Pritisnite i zadržite SHIFT (), a zatim pritisnite željenu tipku s ružičastim natpisom.
Primjer: Pritisnite SHIFT (), zatim pritisnite
ENT/MEM ().
I GUI MODE
Prikaz GUI izbornika na TV zaslonu
J , ///
Pritisnite /// za odabir postavki, a zatim
pritisnite  za unos/potvrdu odabira.
K TOOLS/OPTIONS
Prikaz i odabir stavki iz izbornika s opcijama.
L MENU/HOME
2
Pritisnite
Pritisnite AMP () i zatim MENU/HOME za
prikaz izbornika za rukovanje prijemnikom.
ENT/MEM
M TUNING +/–
Pretraživanje postaja.
PRESET +/–
Odabir pohranjenih postaja.
D.TUNING
Aktiviranje moda ručnog ugađanja.
1
Držite tipku
SHIFT
N SOUND FIELD +**/–
Odabir vrste zvučnog ugođaja
O SHIFT
Promjena funkcije daljinskog upravljača za
aktiviranje tipaka s ružičastim natpisima (str. 14)
Q MASTER VOL +/– ili  +/–
Podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno.
R MUTING ili 
Upravljanje prijemnikom
B TV /* (uključeno/pripravno stanje)
Privremeno isključuje zvuk.
Ponovno pritisnite MUTING ili  za vraćanje
zvuka.
Uključivanje prijemnika ili njegovo podešavanje
u pripravno stanje.
S RETURN/EXIT 
Smanjenje potrošnje u pripravnom stanju
Kad je "Ctrl for HDMI" podešeno na " OFF"
(str. 68).
W SLEEP
CTipke ulaza**
Odabir komponente koju želite koristiti. Kad
pritisnete bilo koju od tipaka izvora, prijemnik
se uključuje. Tipke su tvornički podešene za
upravljanje Sony komponentama.
Brojčane tipke**
Zadržite pritisnutom tipku SHIFT (), zatim
brojčanim tipkama pohranite postaje ili odaberite neku od već pohranjenih.
ENT/MEM
Zadržite pritisnutom tipku SHIFT () i zatim
pritisnite ENT/MEM za pohranjivanje postaje
tijekom prijema.
E INPUT MODE
Odabir ulaznog signala kad je ista oprema spojena i na digitalne i na analogne priključnice.
F DISPLAY
Pregled informacija na pokazivaču.
14 HR
Povratak na prethodni izbornik.
Podešavanje prijemnika tako da se automatski
isključi nakon određenog vremena.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja
na sljedeći način:
0-30-00  1-00-00  1-30-00  2-00-00
 OFF
Na pokazivaču svijetli indikator "SLEEP" dok
je sleep timer aktivan.
Savjet
Ako želite provjeriti preostalo vrijeme prije
isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP.
Preostalo vrijeme prikazuje se na pokazivaču.
Pritisnete li ponovno SLEEP, sleep timer će se
isključiti.
X AUTO VOL
Automatsko podešavanje glasnoće ovisno o
ulaznom signalu ili sadržaju sa spojene opreme
(funkcija ADVANCED AUTO VOLUME).
Ova funkcija korisna je, primjerice, kad je
zvuk reklama glasniji od zvuka TV programa.
Napomene
55 Stišajte glasnoću prije isključenja ove funkcije.
55 Pošto je ova funkcija dostupna samo kad se
emitiraju Dolby Digital, DTS ili Linear PCM
signali, glasnoća se može iznenadno pojačati
kad odaberete neki drugi format.
55 Ta funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
––Kod prijema Linear PCM signala s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
––Kod prijema Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master
Audio ili DTS-HD High Resolution Audio
signala.
AUTO CAL
Zadržite pritisnutom tipku SHIFT () i zatim
pritisnite AUTO CAL za pokretanje automatskog kalibriranja.
Napomena
Ova tipka nije dostupna kad je prijemnik u
modu "GUI MODE".
Y AMP
 (Prethodni kanal)
Povratak na prethodno gledani kanal (gledan
duže od pet sekundi).
 (tekst)
Prikazuje teletekst.
F DISPLAY
Prikaz informacija o trenutnom TV programu.
/ (prikaz informacija/teleteksta)
Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala
i formata zaslona.
Prikazuje skrivene informacije (npr., odgovore
na pitanja iz kviza) kad je prikazan teletekst.
H Tipke u boji
Prikaz uputa na TV zaslonu ako su tipke u boji
dostupne. Slijedite upute kako biste proveli
odabranu operaciju.
K TOOLS/OPTIONS
Prikaz opcija TV-a.
L MENU/HOME
Prikaz izbornika TV-a.
Aktiviranje funkcija prijemnika.
N TV CH +**/– ili PROG +**/–
Upravljanje Sony TV-om
Pritisnite TV (), a zatim pritisnite tipku sa
žutim napisom za odabir željene funkcije.
Primjer: Zadržite pritisnutom tipku TV (),
zatim pritisnite TV CH + ili PROG + ().
2
Pritisnite
TV CH +/PROG +
1
Držite tipku
TV
Odabir pohranjenih TV kanala.
**/
Odabir sljedeće ili prethodne stranice
teleteksta.
Q TV VOL +/– ili  +/–
Podešavanje glasnoće TV-a.
R MUTING ili 
Uključivanje funkcije TV-a za prigušenje
zvuka.
S RETURN/EXIT 
Povratak na prethodni TV izbornik.
T GUIDE ili ü
Prikazuje programski vodič.
V AUDIO** ili**
Promjena moda dvostrukog zvuka.
Z INPUT ili  (odabir ulaza)
Odabir ulaznog signala (TV ili video).
A TV / (uključeno/pripravno stanje)
Uključuje ili isključuje TV.
C Brojčane tipke**
Odabir TV kanala.
ENT/MEM
Potvrda odabira.
CLEAR
Ovu tipku koristite s brojčanim tipkama za
odabir brojeva kanala na digitalnom kabelskom
prijemniku. Primjerice, za odabir 2.1, pritisnite
2, CLEAR i 1.
 (zadržavanje stranice teleteksta)
Zadržavanje trenutno prikazane stranice
teleteksta.
* Pritisnete i istovremeno AV / () i / ()
prijemnik i spojene komponente će se isključiti
(SYSTEM STANDBY). Funkcija preklopke AV
/ () automatski se mijenja svaki put kad
pritisnete tipke ulaza ().
**Tipke 5/VIDEO 2, AUDIO/,  i TV CH +/
SOUND FIELD+/PROG+/ imaju ispupčenja.
Ispupčenja upotrijebite kao orijentaciju kod
rukovanja prijemnikom.
nastavlja se
15 HR
Upravljanje ostalim Sony komponentama
Zadržite pritisnutom tipku SHIFT () za aktiviranje tipaka s ružičastim natpisima (str. 14)
Naziv
Blu-ray Disc
uređaj, DVD
uređaj
Satelitski prije­
mnik, kabelski
TV prijemnik
Videorekorder CD uređaj
USB uređaj,
iPhone/iPod

AV /*
Napajanje
Napajanje
Napajanje
Napajanje
–

Brojčane tipke**
Zapis
Kanal
Kanal
Zapis
–
ENT/MEM
Potvrda
Potvrda
Potvrda
Potvrda
Potvrda
CLEAR
Brisanje
Brisanje
–
Zapis >10
–

iPhone CTRL
–
–
–
–
Kontrolni mod
iPhone/iPod
uređaja

DISPLAY
Prikaz
Prikaz
Prikaz
Prikaz
Prikaz

POP UP/MENU
Izbornik
–
–
–
–

Tipke u boji
Izbornik, upute Izbornik, upute
–
–
–


Potvrda
Potvrda
Potvrda
–
Potvrda
///
Odabir
Odabir
Odabir
–
Odabir

TOOLS/OPTIONS
Izbornik s
opcijama
Izbornik s
opcijama
–
–
Izbornik s
opcijama

MENU/HOME
Izbornik
Izbornik
Izbornik
–
Izbornik

/
Pretraživanje –
naprijed, nazad
Brzo naprijed, Brzo naprinazad
jed, nazad
**
Reprodukcija
–
Reprodukcija
Reprodukcija Reprodukcija
/
Preskakanje
zapisa
–
Traženje
indeksa
Preskakanje
zapisa
Preskakanje
zapisa

Pauza
–
Pauza
Pauza
Pauza

Zaustavljanje
–
Zaustavljanje
Zaustavljanje Zaustavljanje
FOLDER +/–
–
–
–
–
Odabir mape

RETURN/EXIT 
Povratak
Povratak, izlaz
–
–
Povratak

GUIDE ili ü
Pregled
programa
Vodič kroz
izbornike
–
–
–

TOP MENU
Upute na
zaslonu
–
–
–
–

AUDIO** ili **
Zvuk
–
–
–
–

INPUT
Odabir ulaza
–
Odabir ulaza
–
–
* Pritisnete i istovremeno AV / () i / ()
prijemnik i spojene komponente će se isključiti
(SYSTEM STANDBY). Funkcija preklopke AV
/ () automatski se mijenja svaki put kad
pritisnete tipke ulaza ().
**Tipke 5/VIDEO 2, AUDIO/,  i TV CH +/
SOUND FIELD+/PROG+/ imaju ispupčenja.
Ispupčenja upotrijebite kao orijentaciju kod
rukovanja prijemnikom.
16 HR
Brzo naprijed,
nazad
Napomene
55Gore navedene informacije služe samo kao
primjer.
55Ovisno o modelu spojene opreme, neke funkcije
koje su navedene u ovom odjeljku možda neće
raditi uz isporučeni daljinski upravljač.
Priprema
Možete uživati u spojenoj audio/video opremi putem ovog prijemnika slijedeći jednostavne
korake opisane ispod.
Postavljanje i spajanje zvučnika
(str. 18, 20)
Određivanje prikladnog načina
spajanja vaše opreme
Spajanje TV-a i video opreme
(str. 22, 23)
Kvaliteta slike ovisi o odabranoj priključnici
za spaja­nje. Pogledajte ilustraciju ispod. Odaberite način spajanja ovisno o raspoloživim
priključnicama na komponentama.
Preporučujemo da svoje video komponente
spojite HDMI vezom ukoliko imaju HDMI
priključnice.
Y
Za emitiranje višekanalnog digitalnog zvuka,
provjerite postavku za digitalni audio izlaz na
spojenoj komponenti.
Za Blu-ray uređaj, provjerite jesu li postavke
"Audio (HDMI)", "Dolby Digital (Coaxial/
Optical)" i "DTS (Coaxial/Optical)" podešene
na "Auto", "Dolby Digital" i "DTS" (od rujna
2010.).
Za PlayStation 3, provjerite je li postavka "BD/
DVD Audio Output Format (HDMI)" podešena
je "Bitstream" (kod verzije 3.5 softvera sustava).
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene
sa spojenom opremom.
Priprema prijemnika
COMPONENT VIDEO
HDMI
Podešavanje audio izlaza na spojenim
komponentama
VIDEO
PB/CB
Pogledajte "6: Spajanje mrežnog kabela" (str. 32)
i "Inicijaliziranje prijemnika" (str. 33).
PR/CR
Digitalno
Analogno
Slika visoke kvalitete
Podešavanje zvučnika
Odaberite raspored zvučnika (str. 33), zatim
pokrenite automatsku kalibraciju (str. 34).
Napomena
Spajanje audio opreme (str. 31)
Možete provjeriti povezanost zvučnika uporabom
"testnog tona" (str. 65). Ako se zvuk ne emitira
ispravno, provjerite spajanje zvučnika i ponovno
podesite gore navedene postavke.
17 HR
Spajanje
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu 7,1-kanal­
nog sustava (7 zvučnika i jedan subwoofer).
Primjer konfiguracije sustava
zvučnika
5.1-kanalni sustav zvučnika
Za potpuni doživljaj višekanalnog zvuka
sličnog zvuku kino dvorane, potrebno je pet
zvučnika (dva prednja, središnji i dva surround
zvučnika) te subwoofer.
7.1-kanalni sustav zvučnika sa
stražnjim surround zvučnicima
Možete uživati u visokokvalitetnoj reprodukciji
zvuka materijala s DVD-a ili Blu-ray diska
snimljenog u 6.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom
formatu spojite li jedan dodatni stražnji surround
zvučnik (6.1-kanalni sustav) ili dva stražnja
surround zvučnika (7.1-kanalni sustav).
7.1-kanalni sustav zvučnika s
prednjim gornjim zvučnicima
Možete uživati u vertikalnim zvučnim efektima
spojite li dodatna dva prednja gornja zvučnika
u načinu PLIIz (str. 53).
APrednji zvučnik (lijevi)
BPrednji zvučnik (desni)
CSredišnji zvučnik
DSurround zvučnik (lijevi)
ESurround zvučnik (desni)
FStražnji surround zvučnik (lijevi)*
GStražnji surround zvučnik (desni)*
HPrednji gornji zvučnik (lijevi)*
IPrednji gornji zvučnik (desni)*
JSubwoofer
*Stražnje surround zvučnike i prednje gornje
zvučnike ne možete koristiti istodobno.
18 HR
Savjeti
Spajanje
55Kad 7.1-kanalni sustav zvučnika spojite na dva
stražnja surround zvučnika, svi kutovi  trebali
bi biti jednaki.
55Kad 7.1-kanalni sustav zvučnika spojite na dva
prednja gornja zvučnika, stavite prednje gornje
zvučnike
–– pod kutom između 22° do 45°.
–– barem 1 metar izravno iznad prednjih zvučnika.
55Kad spojite 6.1-kanalni zvučnički sustav, stavite
stražnji surround zvučnik iza mjesta slušanja.
55S obzirom da subwoofer ne emitira visoko usmjerene signale, možete ga postaviti gdje god želite.
19 HR
2: Spajanje zvučnika
Surround zvučnik
Središnji zvučnik
Desni
B
A
Lijevi
B
B
B
10 mm
Desni
Subwoofer*
Lijevi
Stražnji surround/Prednji
gornji zvučnik **
AMono audio kabel (nije priložen)
BKabeli zvučnika (nisu priloženi)
20 HR
Desni
Lijevi
Prednji zvučnik
Spajanje
* Ako priključite subwoofer s funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju kod gledanja
filmova. Ako je funkcija auto standby podešena
na ON, zvučnik se automatski isključuje ovisno
o razini ulaznog signala subwoofera te se možda
neće čuti zvuk.
**Ako ćete spojiti samo jedan stražnji surround
zvučnik, spojite ga na priključnice SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH L.
Napomene
55Tipkom SPEAKERS zvučnike možete uključiti ili
isključiti (str. 9).
55Odspojite mrežni kabel prije priključivanja spojnih
kabela.
55Prije spajanja mrežnog kabela, provjerite da se
neizolirani dijelovi krajeva zvučnika kabela ne
dodiruju između priključnica zvučnika SPEAKERS.
55Nakon postavljanja i spajanja zvučnika, obavezno
odaberite raspored zvučnika iz izbornika Speaker
Settings (str. 33).
21 HR
3: Spajanje TV prijemnika
Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako na priključnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT
spojite TV. Prijemnikom možete upravljati pomoću grafičkog sučelja (GUI) spojite li TV na
priključnicu HDMI TV OUT.
TV
Audio signali
Video signali
ili
A
B*
ili
C
AAudio kabel (nije priložen)
BOptički digitalni kabel (nije priložen)
CKomponentni video kabel (nije
priložen)
DVideo kabel (nije priložen)
EHDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
22 HR
Audio/video
signali
ARC
D
E*
**
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
Napomene
55Odspojite mrežni kabel prije priključivanja spojnih
kabela.
55Uključite prijemnik kad se video i audio signali
s reprodukcijske komponente šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
55Spojite TV monitor ili projektor na priključnicu
HDMI TV OUT ili MONITOR OUT na prijemniku.
Možda nećete moći snimati čak i ako spojite
komponente za snimanje.
55Ovisno o statusu povezanosti između TV-a i antene,
slika na TV zaslonu može biti izobličena. U tom
slučaju odmaknite antenu od prijemnika.
55Kod spajanja optičkih digitalnih kabela, spojite
priključke ravno dokraja tako da kliknu.
55Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kabele.
Savjeti
55Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
55Prijemnik ima funkciju videokonverzije. Za detalje
pogledajte u "Funkcija za konverziju videosignala"
(str. 30).
55Ako ste audio izlaz TV prijemnika povezali s priključnicama TV IN na prijemniku za reprodukciju
TV-zvuka putem zvučnika spojenih na prijemnik,
podesite priključnicu za izlaz zvuka na TV-u na
"Fixed" ako se može podešavati na "Fixed" ili
"Variable".
4a: Spajanje video
komponenata
Spajanje
* Za uživanje u višekanalnom surround zvuku TV-a
sa zvučnika spojenih na prijemnik spojite  ili
.
**Smanjite glasnoću TV-a ili isključite zvuk na TV-u.
Ako je prijemnik spojen na TV kompatibilan s
funkcijom Audio Return Channel (ARC), zvuk
TV-a emitirat će se kroz zvučnike spojene na
prijemnik putem HDMI TV OUT priključnice.
Podesite "Ctrl for HDMI" na "ON" u izborniku
HDMI Settings (str. 57). Želite li odabrati audio
signal putem kabela koji nije HDMI (npr. putem
optičkog digitalnog kabela ili audio kabela),
promijenite mod audio ulaza koristeći INPUT
MODE (str. 60).
HDMI povezivanje
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
je sučelje za prijenos video i audio signala u
digitalnom formatu.
Ako HDMI kabelima spojite opremu kompati­
bilnu sa značajkom Sony "BRAVIA" Sync,
rukovanje se može pojednostaviti. Za detalje
pogledajte "Značajka 'BRAVIA' Sync" (str. 56).
HDMI značajke
55 Digitalni audio signal koji se prenosi putem
priključnica HDMI može se slušati iz zvučni­
ka spojenih na ovaj prijemnik. Taj signal
podržava Dolby Digital, DTS i Linear PCM.
Za detalje pogledajte "Digitalni audio formati
koje prijemnik podržava" (str. 55).
55 Prijemnik može primati Multi Channel
Linear PCM (do 8 kanala) s frekvencijom
uzorkovanja od 192 kHz ili nižom s HDMI
povezivanjem.
55 Ulazni analogni videosignali s priključnice
VIDEO ili priključnica COMPONENT
VIDEO mogu se slati kao HDMI signali
(str. 30). Pri konverziji slike, iz priključnice
HDMI TV OUT nema izlaza audiosignala.
55 Ovaj prijemnik podržava High Bitrate Audio
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Color (Deep Colour), x.v.Color
(x.v.Colour) i 3D prijenos.
nastavlja se
23 HR
Napomene o HDMI spajanju
55 Audio signal primljen preko HDMI IN
priključnice se šalje kroz priključnice
SPEAKERS, HDMI TV OUT i PHONES.
Ne šalje se kroz druge audio priključnice.
55 Video signali primljeni preko HDMI IN
priključnice mogu se emitirati samo preko
HDMI TV OUT priključnice. Ulazni video
signali ne mogu se emitirati preko VIDEO
OUT priključnica ili MONITOR OUT
priključnica.
55 Audio i video signali iz HDMI ulaza ne
šalju se iz priključnice HDMI TV OUT dok
je prikazan izbornik GUI.
55 Kad želite slušati zvuk iz zvučnika TV-a,
podesite "Audio Out" na "TV+AMP" u
izborniku HDMI Settings (str. 69). Ako ne
možete reproducirati višekanalni audioizvor,
podesite na "AMP". Međutim, zvuk se neće
čuti iz zvučnika TV-a.
55 Nema ulaza i izlaza DSD signala Super Audio
CD-a.
55 Višekanalni/stereo audio signali Super Audio
CD-a se ne čuju.
55 Uključite prijemnik kad se video i audio
signali s reprodukcijske komponente šalju
u TV preko prijemnika. Podesite li "Pass
Through" na "OFF", video i audio signali
neće se prenositi ukoliko je napajanje
isključeno.
55 Priključeni uređaj može potisnuti audio
signale (format, frekvenciju uzorkovanja,
duljinu bita i sl.) kod prijenosa preko HDMI
priključnice. Provjerite podešenje spojene
komponente ako je slika loša ili se ne čuje
zvuk iz komponente spojene HDMI kabelom.
55 Zvuk se može prekinuti kod promjene frek­
vencije uzorkovanja, broja kanala ili audio
formata izlaznih audio signala na uređaju
za reprodukciju.
55 Ako spojena komponenta ne podržava
tehnologiju zaštite autorskih prava (HDCP),
slika i/ili zvuk iz HDMI TV OUT priključnice mogu biti izobličeni ili će izostati.
U tom slučaju, provjerite tehničke podatke
spojene opreme.
24 HR
55 High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), višekanalni Linear PCM
zvuk možete slušati samo uz HDMI
povezivanje.
55 Podesite razlučivost slike iz komponente za
reprodukciju na više od 720p/1080i kako
biste uživali u High Bitrate Audio (DTS-HD
Master Audio, Dolby TrueHD).
55 Možda ćete trebati na odgovarajući način
podesiti razlučivost slike na uređaju za
reprodukciju kako biste mogli uživati u više­
kanalnom Linear PCM zvuku. Pogledajte
upute za uporabu spojene komponente za
reprodukciju.
55 Za gledanje 3D sadržaja, na prijemnik
pomoću High Speed HDMI kabela spojite
kompatibilan TV prijemnik i video opremu
(Blu-ray Disc uređaj, Blu-ray Disc rekorder,
PlayStation 3 itd.), stavite 3D naočale i
pokrenite reprodukciju 3D sadržaja.
55 Ovisno o TV prijemniku ili video opremi,
3D sadržaji se možda neće moći prikazati.
55 Ne podržava svaka HDMI komponenta sve
funkcije koje omogućuje određena HDMI
verzija. Primjerice, komponente koje
podržavaju HDMI verzije 1.4 možda neće
podržavati Audio Return Channel (ARC).
55 Detalje potražite u uputama za uporabu
svake od spojenih komponenata.
Prilikom spajanja kabela
Spajanje
55 Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
spojnih kabela.
55 Nije nužno spojiti sve kabele. Spojite sukladno
dostupnosti priključnica na spojenim
komponentama.
55 Upotrijebite High Speed HDMI kabel.
Ukoliko koristite standardni HDMI kabel,
1080p, Deep Color (Deep Colour) ili 3D
slike možda neće biti pravilno prikazane.
55 Na savjetujemo vam uporabu HDMI-DVI
konverzijskog kabela. Spojite li HDMI-DVI
konverzijski kabel na DVI-D komponentu,
možda neće biti zvuka i/ili slike. Spojite audio
kabele ili digitalne spojne kabele, zatim
podesite "Input Assign" u izborniku Input
Option (str. 61) kad se zvuk ne reproducira
pravilno.
55 Kod spajanja optičkih digitalnih kabela,
spojite priključke ravno dokraja tako da
kliknu.
55 Nemojte savijati ili vezivati optičke digitalne
kabele.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
Želite li spojiti nekoliko digitalnih
komponenata, ali ne možete
pronaći slobodan ulaz
Pogledajte "Reprodukcija zvuka/slike s drugih
ulaza (Input Assign)" (str. 61).
Konvertiranje videosignala
Ovaj prijemnik je opremljen funkcijom za
konverziju videosignala. Za detalje pogledajte
u "Funkcija za konverziju videosignala"
(str. 30).
25 HR
Spajanje Blu-ray Disc uređaja/DVD uređaja
Blu-ray Disc uređaj/DVD uređaj
Audio/video
signali
Audio signali
Video signali
ili
A
B*
C
D
AHDMI kabel (nije priložen)
BKoaksijalni digitalni kabel (nije
*Kad spojite komponentu opremljenu priključnicom
OPTICAL, podesite "Input Assign" u izborniku
Input Option (str. 61).
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
priložen)
COptički digitalni kabel (nije priložen)
DKomponentni video kabel (nije
priložen)
Napomena
Promijenite tvornička podešenja tipke ulaza BD/
DVD na daljinskom upravljaču kako biste tu tipku
mogli koristiti za upravljanje svojim DVD uređajem.
Za detalje pogledajte "Pridjeljivanje funkcije tipkama
za odabir ulaza" (str. 74).
26 HR
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
Spajanje satelitskog prijemnika, kabelskog TV prijemnika
Spajanje
Satelitski prijemnik, kabelski TV prijemnik
Audio/video signali
Video signali
Audio signali
ili
A
B
ili
C
AHDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
D
E
Preporučeno spajanje
Alternativno spajanje
BKomponentni video kabel (nije
priložen)
CVideo kabel (nije priložen)
DOptički digitalni kabel (nije priložen)
EAudio kabel (nije priložen)
27 HR
Spajanje PlayStationa 3
Spajanje iPhone ili iPod uređaja
PlayStation 3
Audio/video signali
A
A
AHDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
28 HR
AApple kompozitni AV kabel (nije
priložen)
Spajanje druge opreme
Spajanje
DVD rekorder, videorekorder
Audio signali
A
Video signali
Audio/video
signali
B
C
D
Kamkorder,
igraća konzola
AAudio kabel (nije priložen)
BVideo kabel (nije priložen)
CHDMI kabel (nije priložen)
Sony preporuča da koristite HDMI-ovlašteni
kabel ili Sony HDMI kabel.
DAudio/video kabel (nije priložen)
*Želite li snimati, nužno je izvesti ovakvo povezivanje (str. 48).
Napomena
Promijenite tvornička podešenja tipke ulaza VIDEO 1
na daljinskom upravljaču kako biste tu tipku mogli
koristiti za upravljanje svojim DVD rekorderom.
Za detalje pogledajte "Pridjeljivanje funkcije tipkama
za odabir ulaza" (str. 74).
nastavlja se
29 HR
Funkcija za konverziju videosignala
Ovaj prijemnik je opremljen funkcijom za konverziju video signala.
Video signali i komponentni video signali mogu se slati kao HDMI video signali (samo preko
HDMI TV OUT priključnice). Prema početnim postavkama, ulazni video signali iz spojene
komponente izlaze kako je u tablici prikazano punim strelicama.
Priključnica INPUT
Priključnica OUTPUT
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Šalje se vrsta signala istovjetna ulaznom signalu.
: Video signali se konvertiraju naviše i šalju.
Napomene o konvertiranju
videosignala
55 Kad se video signali s videorekordera, itd.
konvertiraju putem ovog prijemnika i zatim
emitiraju na vaš TV, ovisno o statusu izlaza
video signala, slika na TV prijemniku može
biti izobličena vodoravno, ili se možda
uopće neće reproducirati.
55 Ako koristite sklopove za poboljšanje slike
s vašim videorekorderom, ta značajka
može utjecati na konverziju video signala.
Preporučamo da isključite ovu funkciju na
videorekorderu.
55 Konvertirani HDMI izlazni signali ne podržavaju x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color
(Deep Colour) i 3D.
55 HDMI video signali ne mogu se konvertirati
u komponentne video signale i video
signale.
55 Konvertirani video signali izlaze iz priklju­
čnice HDMI TV OUT.
55 Razlučivost izlaznog signala prema priklju­
čnici HDMI TV OUT konvertira se do
1080i.
30 HR
Spajanje opreme za snimanje
Kad snimate, spojite komponentu za snimanje
na priključnice VIDEO OUT na prijemniku.
Spojite kabele za ulaz i izlaz signala na priklju­
čnicu iste vrste, budući da priključnice VIDEO
OUT nemaju funkciju konverzije naviše.
Napomena
Izlazni signali iz priključnica HDMI TV OUT ili
MONITOR OUT se možda neće snimiti pravilno.
Spajanje iPhone, iPod, USB
uređaja
Spajanje
4b: Spajanje audio
komponenata
Spajanje Super Audio CD, CD
uređaja
Super Audio
CD uređaj,
CD uređaj
A
A
iPhone, iPod, USB
uređaj
AUSB kabel (nije priložen)
AAudio kabel (nije priložen)
31 HR
5: Spajanje antena
Odspojite mrežni kabel prije priključivanja
antena.
FM žičana antena
(priložena)
6: Spajanje mrežnog
kabela
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Mrežni kabel
AM okvirna antena
(priložena)
U zidnu utičnicu
Napomena
Napomene
55Kako bi se spriječila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih
komponenata.
55Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
55Nakon spajanja FM žičane antene, postavite antenu
što je moguće više u vodoravan položaj.
32 HR
Uključite prijemnik kad se video i audio signali s
reprodukcijske komponente šalju u TV preko
prijemnika. Ako prijemnik nije uključen, neće se
prenositi ni video ni audio signali.
Priprema prijemnika
Inicijaliziranje prijemnika
?/1
Odabir rasporeda zvučnika
Odaberite raspored zvučnika u skladu s korištenim sustavom zvučnika.
1 Pritisnite GUI MODE.
Nakon što se na pokazivaču nakratko
prikaže "GUI ON", na TV zaslonu se
prikazuje GUI izbornik.
Ako se GUI izbornik ne prikaže TV
zaslonu, pritisnite MENU.
1 Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
2 Držite tipku / pritisnutom pet
sekundi.
Na pokazivaču se nakratko prikaže poruka
"CLEARING" koja se potom mijenja u
"CLEARED".
Promjene i podešenja postavki resetirane
su na tvorničke vrijednosti.
2 Više puta pritisnite / za
odabir " Settings" i zatim
pritisnite  ili .
Na TV zaslonu prikazuje se lista izbornika
Settings.
nastavlja se
33 HR
Priprema prijemnika
Prije prve uporabe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sljedećim uputama. Ovaj
se postupak može koristiti i za vraćanje
postavki na početna podešenja.
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
Podešavanje zvučnika
3
4
Više puta pritisnite / za odabir
"Speaker" i zatim pritisnite 
ili .
Pritisnite / više puta za odabir
"SP Pattern", zatim pritisnite
 ili .
Uporaba funkcije AUTO
CALIBRATION
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) funkcijom koja vam
omogućuje izvođenje automatskog kalibriranja
na sljedeći način:
55 Provjerite povezanost svakog zvučnika s
prijemnikom.
55 Podesite razinu glasnoće zvučnika.
55 Izmjerite udaljenost svakog zvučnika od
položaja za slušanje.*
55 Izmjerite veličinu zvučnika.*
55 Izmjerite karakteristike frekvencije.*
*Rezultat mjerenja se neće koristiti ako je odabrano
"A. DIRECT".
DCAC tehnologija je osmišljena za postizanje
odgovarajućeg balansa zvuka u prostoriji.
Međutim, razine glasnoće zvučnika možete
također podesiti ručno. Za detalje pogledajte
"Testni ton" (str. 65).
5 Više puta pritisnite / za
odabir željene konfiguracije
zvučnika, zatim pritisnite .
6 Pritisnite RETURN/EXIT .
34 HR
Prije izvođenja automatskog
kalibriranja
Prije provođenja automatskog kalibriranja
provjerite sljedeće stavke.
55 Podesite i spojite zvučnike (str. 18, 20).
55 Spojite samo isporučeni optimizacijski
mikrofon na priključnicu AUTO CAL MIC.
Nemojte spajati druge mikrofone u ovu
priključnicu.
55 Provjerite da izlaz zvučnika nije podešen na
"SPK OFF" (str. 9).
55 Odspojite slušalice.
55 Uklonite sve prepreke između optimizacij­
skog mikrofona i zvučnika kako biste izbjegli
pogreške u mjerenju.
55 Za što preciznije rezultate, prostorija u kojoj
mjerite mora biti tiha.
Napomene
Podešavanje automatskog
kalibriranja
Optimizacijski mikrofon
3 Podesite optimizacijski
mikrofon.
Postavite optimizacijski mikrofon na
mjesto slušanja. Upotrijebite stolac ili
stativ kako bi mikrofon bio u visini vaših
ušiju.
Potvrda podešenja aktivnog
subwoofera
55 Potvrda podešenja aktivnog subwoofera
55 Kad je spojen subwoofer, prvo ga uključite
ga i povisite glasnoću. Zakrenite LEVEL
do malo ispod srednje vrijednosti.
55 Spojite li subwoofer s funkcijom frekvencije
skretnice, podesite vrijednost na maksimum.
55 Spojite li subwoofer s funkcijom Auto
Standby, isključite je.
Primjer uporabe stražnjih surround
zvučnika
Napomena
Ovisno o značajkama subwoofera koji koristite,
udaljenost za podešavanje može biti različita od
stvarnog položaja.
1 Odaberite raspored zvučnika
(str. 33).
Spojite li prednje gornje zvučnike,
odaberite raspored zvučnika koji sadrži
prednje gornje zvučnike (5/. ili
4/.) svaki put kad provodite automatsko kalibriranje.
U suprotnom se karakteristike prednjih
gornjih zvučnika ne mogu izmjeriti.
2
Spojite isporučeni optimizacijski
mikrofon na priključnicu AUTO
CAL MIC.
35 HR
Priprema prijemnika
55Tijekom kalibriranja zvučnici emitiraju vrlo glasan
zvuk čija se glasnoća ne može podesiti. Obratite
pažnju da ne smetate susjedima i djeci.
55Ako je aktivna funkcija MUTING prije izvršavanja
kalibriranja, automatski će se isključiti.
55Mjerenje se možda neće izvesti pravilno ili
automatsko kalibriranje neće biti moguće kad se
koriste posebni zvučnici, primjerice dipolni.
3
Izvođenje automatskog
kalibriranja
Više puta pritisnite / za odabir
"Auto Cal." i zatim pritisnite 
ili .
?/1
Tipke
ulaza
4
GUI
MODE
Više puta pritisnite / za odabir
"Standard" i zatim pritisnite .
Vrsta kalibracije automatski je podešena
na "Engineer".
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1 Pritisnite GUI MODE.
Kad se na pokazivaču nakratko prikaže
"GUI ON", na TV zaslonu se prikazuje
GUI izbornik.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2
5 Pritisnite  za odabir "START".
6 Mjerenje započinje za 5 sekundi.
Postupak mjerenja traje otprilike
30 sekundi s probnim tonom.
Kad mjerenje završi, oglasi se zvučni
signal i prikaz se promijeni.
Više puta pritisnite / za odabir
" Settings" i zatim pritisnite
 ili .
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
Napomena
Ako se na zaslonu prikaže kôd pogreške,
pogledajte "Lista poruka nakon automatskog
kalibriranja" (str. 38).
36 HR
7
Više puta pritisnite / za odabir
željene opcije, zatim pritisnite
.
8 Spremite rezultat mjerenja.
Odaberite "Save" u koraku 7.
Napomena
Možete odabrati željenu vrstu kalibracije
uporabom opcije "Custom" Auto Calibration
(str. 38).
9
Odspojite mikrofon za optimiza­
ciju od prijemnika.
Napomena
Ako ste promijenili položaj zvučnika, savjetuje se
ponoviti automatsko kalibriranje kako biste mogli
nastaviti uživati u surround zvuku.
Savjeti
55Možete promijeniti jedinicu za duljinu pod
"Distance Unit" u izborniku Speaker settings
(str. 66).
55Veličina zvučnika ("Large"/"Small") određuje se
prema značajkama basova. Rezultati mjerenja mogu
se razlikovati ovisno o položaju optimizacijskog
mikrofona i zvučnika te o obliku prostorije. Savjetujemo vam da postupate u skladu s rezultatima
mjerenja. Međutim, možete te postavke promijeniti
u izborniku Speaker Settings. Najprije spremite
rezultate mjerenja i zatim pokušajte promijeniti
postavke.
Funkcija Auto Calibration se isključi ako
tijekom mjerenja:
–– Pritisnete /.
–– Pritisnete tipke ulaza na daljinskom upravljaču ili zakrenete INPUT SELECTOR na
prijemniku.
–– Pritisnete MUTING ili .
–– Pritisnete SPEAKERS na prijemniku.
–– Promijenite glasnoću.
–– Spojite slušalice.
–– Pritisnete SHIFT, zatim pritisnete AUTO
CAL.
Provjera rezultata automatske
kalibracije
Za provjeru koda pogreške ili poruke upozo­
renja iz odjeljka "Izvođenje automatskog
kalibriranja" (str. 36), nastavite sa sljedećim
koracima.
Pritisnite / za odabir "Warning"
u koraku 7 postupka "Izvođenje
automatskog kalibriranja" (str. 36)
zatim pritisnite .
Ako se prikaže poruka upozorenja, provjerite
značenje poruke i nastavite s uporabom
prijemnika bez promjene. Ili, ako je potrebno,
ponovno pokrenite automatsko kalibriranje.
Ako se prikaže "Error Code"
Provjerite grešku i ponovite automatsko
kalibriranje.
1 Pritisnite  za odabir "ENTER".
Na zaslonu TV-a prikaže se "RETRY ?".
2 Pritisnite / za odabir "YES" i zatim
pritisnite .
3 Ponovite korake 6 do 9 postupka
"Izvođenje automatskog kalibriranja"
(str. 36).
nastavlja se
37 HR
Priprema prijemnika
55 Retry: Ponovno izvodi automatsko
kalibriranje.
55 Save: Sprema rezultate mjerenja i
izlazi iz postupka podešavanja.
55 Warning: Prikazuje upozorenja u vezi
s rezultatima mjerenja. Pogledajte
"Lista poruka nakon automatskog
kalibriranja" (str. 38).
55 Exit: Izlazi iz postupka podešavanja
bez spremanja rezultata mjerenja.
Isključenje automatskog
kalibriranja
Lista poruka nakon automatskog
kalibriranja
Prikaz i objašnjenje
Error Code 31
Opcija SPEAKERS je isključena. Podesite zvučnike
drugačije (str. 9) i ponovno izvedite automatsko
kalibriranje.
Error Code 32
Nije prepoznat nijedan zvučnik. Provjerite je li
optimizacijski mikrofon pravilno spojen i ponovite
automatsko kalibriranje.
Ako je optimizacijski mikrofon spojen pravilno ali
se prikazuje kôd greške, možda je kabel mikrofona
oštećen.
Error Code 33
55 Nijedan od prednjih zvučnika nije spojen ili je
spojen samo jedan.
55 Nije spojen optimizacijski mikrofon.
55 Nije spojen lijevi ili desni surround zvučnik.
55 Spojeni su stražnji surround zvučnici ili prednji
gornji zvučnici iako nisu spojeni surround zvučnici. Spojite surround zvučnik(e) na priključnice
SPEAKERS SURROUND.
55 Stražnji surround zvučnik je spojen samo na
priključnice SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH R. Ako ćete spojiti samo jedan
stražnji surround zvučnik, spojite ga na priključnice SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT
HIGH L.
55 Nije spojen prednji gornji lijevi ili prednji gornji
desni zvučnik.
Warning 40
Postupak mjerenja je završen i detektirana je visoka
razina buke. Možda ćete postići bolje rezultate ako
ponovno pokušate u tišem okruženju.
Warning 41
Warning 42
Ulazni signal iz mikrofona je presnažan.
55 Možda je udaljenost zvučnika i mikrofona premala.
Udaljite ih i ponovno pokrenite mjerenje.
Warning 43
Nije moguće prepoznati udaljenost i položaj
subwoofera. To se možda događa zbog buke.
Pokušajte mjerenje izvoditi u tihom okruženju.
No Warning
Nema upozorenja.
Savjet
Rezultati mjerenja mogu se razlikovati ovisno o
položaju subwoofera. Međutim, neće biti problema
čak ni ako prijemnik nastavite koristiti s tom
vrijednošću.
38 HR
Podešavanje opcija auto­
matskog kalibriranja
Možete prilagoditi automatsku kalibraciju
tako da odaberete željenu vrstu kalibracije.
1 Pritisnite GUI MODE.
Kad se na pokazivaču nakratko prikaže
"GUI ON", na TV zaslonu se prikazuje
GUI izbornik.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2
Više puta pritisnite / za odabir
" Settings" i zatim pritisnite
 ili .
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
3
4
5
Više puta pritisnite / za odabir
"Auto Cal." i zatim pritisnite 
ili .
Više puta pritisnite / za odabir
"Custom" i zatim pritisnite .
Više puta pritisnite / za odabir
željene vrste kalibracije, zatim
pritisnite .
55 Full Flat: Frekvencija za sve zvučnike
ostaje ista.
55 Engineer: Podešavanje prema frekvencijskim karakteristikama "Sonyjevog
standarda za sobe za slušanje".
55 Front Reference: Podešava značajke
svih zvučnika prema značajkama
prednjih zvučnika.
55 Off: Isključuje ekvilizator funkcije
Auto Calibration.
6 Pritisnite  za potvrdu odabra­
ne vrste kalibracije.
7 Ponovite korake 5 do 9 postup­
ka "Izvođenje automatskog
kalibriranja" (str. 36).
3
Vodič za izbornike
Na TV zaslonu prikazuje se lista opcija
izbornika.
Primjer: Ako odaberete " Input".
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Uporaba izbornika
1 Odaberite ulaz TV prijemnika
tako da se prikaže slika
izbornika.
2 Pritisnite GUI MODE.
Kad se na pokazivaču nakratko prikaže
"GUI ON", na TV zaslonu se prikazuje
GUI izbornik.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
4
Pritisnite / više puta za odabir
stavke koju želite podesiti i
zatim pritisnite  za otvaranje
stavke.
5 Ponovite korake 3 i 4 za odabir
željenog parametra.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite RETURN/EXIT .
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Za uključenje i isključenje opcije
"GUI MODE"
Pritisnite GUI MODE. Na pokazivaču se
prikaže "GUI ON" ili "GUI OFF", ovisno o
odabranom modu.
nastavlja se
39 HR
Priprema prijemnika
Možete prikazati izbornik prijemnika na TV
zaslonu pritiskom tipaka /// i  na
daljinskom upravljaču.
Za prikaz izbornika prijemnika na TV zaslonu
odaberite na prijemniku "GUI MODE" prema
koracima iz "Za uključenje i isključenje opcije
"GUI MODE"" (str. 39).
Pritisnite / više puta za odabir
željenog izbornika i zatim
pritisnite  ili  za pristup
izborniku.
Pregled glavnih izbornika
2 Pritisnite / više puta za oda­
Input
Odabire komponentu izvora
spojenu na prijemnik (str. 41).
bir željenog izbornika i zatim
pritisnite  ili  za pristup
izborniku.
Music
Omogućuje odabir glazbe s
iPhone/iPod (str. 43) ili USB
uređaja (str. 46).
Na TV zaslonu prikazuje se lista opcija
izbornika.
Primjer: Ako odaberete " Input".
Ikona izbornika
Video
Opis
Omogućuje odabir videozapisa s iPhone/iPod uređaja
(str. 43).
FM/AM
Odabire ugrađeni FM/AM
radio (str. 49).
Settings
Možete podesiti postavke
za zvučnike, surround efekt,
ekvilizator, audio i druge
ulaze spojene na HDMI
priključnice (str. 63).
Uporaba izbornika opcija
Kad pritisnete TOOLS/OPTIONS, prikažu se
izbornici opcija za odabrani glavni izbornik.
Možete odabrati odgovarajuću funkciju bez
ponovnog odabiranja izbornika.
3 Pritisnite TOOLS/OPTIONS
dok je prikazana lista opcija
izbornika.
Prikazuje se izbornik opcija.
1 Pritisnite GUI MODE.
Nakon što se na pokazivaču nakratko
prikaže "GUI ON", na TV zaslonu se
prikazuje GUI izbornik.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
4 Više puta pritisnite / za oda­
bir željene stavke iz izbornika
opcija, zatim pritisnite  ili .
5 Više puta pritisnite / za oda­
bir željenog parametra, zatim
pritisnite .
Izlazak iz izbornika opcija
Pritisnite MENU.
40 HR
3 Odaberite komponentu koju
Osnovne operacije
Reprodukcija sa spojene
opreme
?/1
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Izbornik se zatvori i prikaže se zaslon za
reprodukciju spojenog ulaza.
Ulazi koji se mogu odabrati:
55 BD/DVD: Blu-ray Disc uređaj, DVD
uređaj i sl. spojen na priključnicu BD/
DVD.
55 GAME: PlayStation 3 i sl. spojen na
priključnicu GAME.
55 SAT/CATV: Satelitski prijemnik i sl.
spojen na priključnicu SAT/CATV.
55 VIDEO 1, VIDEO 2: Videorekorder i
sl. spojen na priključnicu VIDEO 1 ili
VIDEO 2.
55 TV: TV spojen na priključnicu TV.
55 MD/TAPE: MD uređaj, kasetofon i sl.
spojen na priključnicu MD/TAPE.
55 SA-CD/CD: Super Audio CD ili CD
uređaj i sl. spojen na priključnicu
SA-CD/CD.
4 Uključite komponentu i pokre­
nite reprodukciju.
5 Pritisnite MASTER VOL +/– ili
 +/– za podešavanje
glasnoće.
MUTING/
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
SOUND
FIELD +/–
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2 Odaberite " Input" i zatim
Možete također koristiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
6 Pritisnite SOUND FIELD +/–
kako biste uživali u surround
zvuku.
Možete koristiti i tipke 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE/HD-D.C.S. ili MUSIC
na prijemniku.
Za detalje pogledajte str. 52.
pritisnite  ili .
Na TV zaslonu prikazuje se lista opcija
izbornika.
nastavlja se
41 HR
Osnovne operacije
Tipke
ulaza
želite koristiti, zatim pritisnite
.
Savjeti
55Za odabir željene komponente možete zakrenuti
INPUT SELECTOR na prijemniku ili pritisnuti
tipke ulaza na daljinskom upravljaču.
55Možete različito podesiti glasnoću ovisno o brzini
okretanja kotačića MASTER VOLUME na
prijemniku.
Za brzo povećavanje ili smanjivanje glasnoće:
brzo zakrenite kotačić.
Za precizno podešavanje: polako okrenite kotačić.
55Možete različito podesiti glasnoću ovisno o trajanju
pritiska na tipku MASTER VOL +/– ili  +/–
na daljinskom upravljaču.
Za brzo povećavanje ili smanjivanje glasnoće:
pritisnite i zadržite tipku.
Za precizno podešavanje: pritisnite i odmah
otpustite tipku.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING ili .
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto
od sljedećeg:
55 Ponovno pritisnite MUTING ili .
55 Povećajte glasnoću.
55 Isključite prijemnik.
55 Provedite automatsko kalibriranje.
Sprečavanje oštećenja
zvučnika
Prije isključivanja prijemnika smanjite razinu
glasnoće.
42 HR
Imenovanje ulaza (Name Input)
Možete unijeti naziv s do 8 znakova za ulaz i
prikazati ga.
Odabir ulaza se olakšava ukoliko se prikazuje
naziv komponente umjesto naziva priključnica.
1
Odaberite ulaz koji želite imeno­
vati u zaslonu " Input".
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
3 Odaberite "Name Input" i zatim
pritisnite  ili .
4
Više puta pritisnite / za odabir
znaka i zatim pritisnite .
Možete pomicati položaj unosa prema
natrag i naprijed pritiskom na /.
5
Ponovite korak 4 za unos jednog
po jednog znaka, zatim priti­
snite .
Uneseno ime se pohranjuje.
Reprodukcija s iPhone/iPod uređaja
Možete uživati u audio/video sadržajima s iPhone/iPod uređaja ukoliko ga spojite na iPhone/iPod
priključnice prijemnika.
Za dodatne informacije o spajanju iPhone/iPod uređaja, pogledajte str. 28, 31.
Kompatibilni iPod/iPhone uređaji
iPod touch
4. generacije
iPod touch
3. generacije
iPod touch
2. generacije
iPod touch
1. generacije
iPod nano
6. generacije
iPod nano
5. generacije
(videokamera)
iPod nano
4. generacije
(videokamera)
iPod nano
3. generacije
(video)
iPod nano
2. generacije
(aluminijski)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Napomene
55Sony ne preuzima odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja podataka snimljenih na iPod/iPhone prilikom
uporabe iPod/iPhone uređaja s ovim prijemnikom.
55Ovaj proizvod posebno je dizajniran za rad s iPod/iPhone uređajem i posjeduje certifikat usklađenosti sa
standardima učinkovitosti tvrtke Apple.
43 HR
Osnovne operacije
S ovim prijemnikom možete koristiti sljedeće modele iPod/iPhone uređaja. Ažurirajte vaš iPod/
iPhone s najnovijim softverom prije uporabe s ovim prijemnikom.
Odabir kontrolnog moda iPhone/
iPod uređaja
Možete odabrati kontrolni mod iPhone/iPod
uređaja uporabom GUI izbornika ili pritiskom
tipke iPhone CTRL na daljinskom upravljaču.
GUI izbornik možete koristiti za pregledavanje
sadržaja iPhone/iPod uređaja.
Također možete upravljati svim postupcima
gledajući informacije na pokazivaču kad je
"GUI MODE" isključen.
iPhone
CTRL
GUI MODE
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2 Odaberite " Music" ili 
Video" i zatim pritisnite  ili .
Kad je spojen iPhone ili iPod, na zaslonu
TV-a prikaže se "iPhone/iPod".
3 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
4 Odaberite "System GUI" ili
"iPod", zatim pritisnite .
Upravljanje iPhone/iPod
uređajem koristeći "System
GUI" mod
1 Odaberite "System GUI" u
koraku 4 iz "Odabir kontrolnog
moda iPhone/iPod uređaja"
(str. 44).
2 Pritisnite  za odabir "iPhone/
iPod".
3 Odaberite željeni sadržaj iz
popisa, zatim pritisnite  ili .
Započinje reprodukcija odabranog
sadržaja i na zaslonu TV-a se prikažu
informacije o audio/video sadržaju.
Napomena
Videosignali s iPhone/iPod uređaja se konvertiraju putem ovog prijemnika i zatim gledaju
na TV-u, ovisno o statusu izlaza videosignala.
Za detalje pogledajte u "Funkcija za konverziju
videosignala" (str. 30).
Za odabir načina reprodukcije
Možete promijeniti način reprodukcije uporabom tipke TOOLS/OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
55 Repeat: Off / One / All
55 Shuffle: Off / Songs / Albums
55 Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Upravljanje iPhone/iPod
uređajem koristeći "iPod" mod
1 Odaberite "iPod" u koraku 4
iz "Odabir kontrolnog moda
iPhone/iPod uređaja" (str. 44).
2 Pritisnite  za odabir "iPhone/
iPod".
44 HR
3 Odaberite željeni sadržaj upora­
bom iPhone/iPod izbornika.
Za detalje o upravljanju iPhone/iPod
uređajem pogledajte upute za uporabu
isporučene s iPhone/iPod uređajem.
Upravljanje iPhone/iPod
uređajem pomoću daljinskog
upravljača
USB
55 iPhone/iPod se puni kad je spojen na prijem­
nik i kad je prijemnik uključen.
55 Ne možete prenositi pjesme na iPhone/iPod.
55 Nemojte odspajati iPhone/iPod tijekom rada.
Kako biste izbjegli oštećenje iPhone/iPod
uređaja, isključite prijemnik prije spajanja
ili odspajanja iPhone/iPod uređaja.
Poruke vezane za rad iPhone/
iPod uređaja
Poruka i objašnjenje
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita informacije s iPhone
ili iPod uređaja.
Loading
Prijemnik učitava informacije s iPhone ili iPod
uređaja.
V/v/B/b,
RETURN /
EXIT O
No Support
Spojen je nepodržani iPhone ili iPod, ili nepoznat
uređaj.
No Device
iPhone ili iPod nije spojen na prijemnik.
MENU
m/M
No Music/No Video
Nisu pronađeni audio ili video zapisi.
./>
x
HP No Support
Zvuk se ne emitira putem slušalica kad je iPhone
ili iPod spojen.
N
X
Prije uporabe sljedećih tipaka, pritisnite USB.
Pritisnite
Uporaba

Pokretanje reprodukcije.
, 
Pauza reprodukcije.
/
Pretraživanje unatrag ili unaprijed.
/
Prijelaz na prethodnu/sljedeću
datoteku.
, 
Odabir označene stavke.
MENU,
RETURN, 
Povratak na prethodni prikaz/
hijerarhiju mapa.
/
Odabir prethodne/sljedeće stavke.
45 HR
Osnovne operacije
Možete upravljati iPhone/iPod uređajem koristeći sljedeće tipke na daljinskom upravljaču
prijemnika.
Napomene o iPhone/iPod uređaju
Reprodukcija s USB
uređaja
Naziv proizvoda Naziv modela
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
NWZ-X1050 / X1060
Možete uživati u glazbi s USB uređaja spojenog na priključnicu  (USB) na prijemniku.
Za informacije o spajanju USB uređaja, pogle­
dajte "Spajanje iPhone, iPod, USB uređaja"
(str. 31).
Ovaj prijemnik može reproducirati sljedeće
formate glazbenih datoteka:
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543 / S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-W252 / W253
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
Glazbu
Format datoteke
Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
".mp3"
AAC*
".m4a", ".3gp", ".mp4"
WMA9 Standard*
".wma"
*Prijemnik ne može reproducirati datoteke s DRM
zaštitom.
Kompatibilni USB uređaji
S ovim prijemnikom možete koristiti sljedeće
Sony USB uređaje. Ostali USB uređaji ne
mogu se koristiti na ovom prijemniku.
Podržani Sony USB uređaji
Naziv proizvoda Naziv modela
Walkman®
NWZ-S754 / S755
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Napomene
55Prijemnik ne možete čitati podatke u NTFS formatu.
55Prijemnik može čitati samo podatke koji su pohranjeni na prvoj particiji tvrdog diska.
55Koristite samo navedene USB uređaje. Ne možemo
jamčiti podršku za modele koji nisu navedeni u
ovoj tablici.
55Rad nije nužno zajamčen ni pri uporabi navedenih
USB uređaja.
55Neki od navedenih USB uređaja možda nisu
dostupni u određenim područjima.
55Prilikom formatiranja gore navedenih modela, for­
matirajte ih uporabom sâmog uređaja ili pomoću
softvera za formatiranje namijenjenog tom modelu.
55Prije spajanja USB uređaja na prijemnik, pričekajte
da se na zaslonu USB uređaja isključi poruka
"Creating Library" ili "Creating Database".
NWZ-E453 / E454 / E455
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
Upravljanje USB uređajem
GUI MODE
V/v/B/b,
NWZ-E343 / E344 / E345
NWZ-S636F / S638F / S639F
NWZ-S736F / S738F / S739F
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
46 HR
MENU
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2 Odaberite " Music" i zatim
pritisnite  ili .
Kad je spojen USB, na zaslonu TV-a
prikaže se "USB".
Možete upravljati USB uređajem pomoću
daljinskog upravljača prijemnika.
Na TV zaslonu se prikazuju informacije
o glazbenim datotekama.
Za odabir načina reprodukcije
Možete promijeniti način reprodukcije uporabom tipke TOOLS/OPTIONS na daljinskom
upravljaču.
55 Repeat: Off / One / All / Folder
Upravljanje USB uređajem
pomoću daljinskog upravljača
Možete upravljati USB uređajem koristeći
sljedeće tipke na daljinskom upravljaču
prijemnika.
AMP
USB
N
X
m/M,
FOLDER +/–
./>
x
SHIFT
Pritisnite
Uporaba

Pokretanje reprodukcije.

Pauza reprodukcije.

Zaustavljanje reprodukcije.
 ili 
Pretraživanje unatrag ili unaprijed.
 ili 
Prijelaz na prethodnu/sljedeću
datoteku.
FOLDER +/–* Prijelaz na prethodnu/sljedeću
mapu.
*Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite ovu tipku.
Napomene o USB uređaju
55 Ukoliko je spajanje potrebno upotrijebiti USB
kabel, koristite USB kabel koji je isporučen
s USB uređajem. Za dodatne informacije o
postupku, pogledajte dokumentaciju isporučenu s USB uređajem.
55 Nemojte spajati USB uređaj putem USB
huba.
55 Kad je spojen USB, prikaže se "Reading".
55 Može potrajati približno 10 sekundi da se
prikaže "Reading", ovisno o vrsti spojenog
USB uređaja.
55 Kad je USB uređaj spojen, prijemnik čita sve
datoteke na USB uređaju. Ako se na USB
uređaju nalazi velik broj mapa ili datoteka,
trebat će više vremena za dovršetak čitanja
USB uređaja.
55 Prijemnik može prepoznati najviše
–– 100 mapa (uključujući mapu "ROOT").
–– 100 audiodatoteka u svakoj mapi.
–– 8 razina mapa (hijerarhija datoteka, uključujući mapu "ROOT").
Maksimalan broj audiodatoteka i mapa može
varirati ovisno o strukturi datoteka i mapa.
Nemojte spremati druge vrste datoteka ili
nepotrebne mape na USB.
55 Ne možemo jamčiti kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/zapisivanje, te
uređajima i medijima za snimanje. Spojite li
nepodržani USB uređaj, može se reproducirati buka ili isprekidani zvuk, ili reprodukcija
možda uopće neće biti moguća.
nastavlja se
47 HR
Osnovne operacije
3 Pritisnite  za odabir "USB".
Prije uporabe sljedećih tipaka, pritisnite USB
ili AMP.
55 U sljedećim slučajevima može potrajati
više vremena do pokretanja reprodukcije:
–– struktura mapa je kompleksna.
–– uređaj ima veliki memorijski kapacitet.
55 Ovaj prijemnik možda neće podržavati sve
funkcije koje spojeni USB uređaj nudi.
55 Redoslijed reprodukcije na prijemniku može
se razlikovati od redoslijeda reprodukcije
na spojenom USB uređaju.
55 Mape koje ne sadrže audiodatoteke se
preskaču.
55 Za vrijeme reproduciranja iznimno dugačkog
zapisa, neki postupci mogu uzrokovati
odgodu reprodukcije.
1 Pritisnite jednu od tipaka ulaza
Poruke vezane za rad USB
uređaja
3 Pripremite uređaj za snimanje.
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju s koje želite
snimati.
Možete također koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2 Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Primjer 1 (snimanje zvuka):
Ugodite radio postaju koju želite snimiti.
Primjer 2 (snimanje videozapisa):
Umetnite video kasetu koju želite kopirati
u videorekorder.
Primjer 1 (snimanje zvuka):
Uložite prazni CD-R u CD rekorder i
podesite razinu glasnoće za snimanje.
Primjer 2 (snimanje videozapisa):
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
uređaj za snimanje (spojen na priključnicu
VIDEO 1 OUT).
Poruka i objašnjenje
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita informacije s USB
uređaja.
Device Error
Memorija USB uređaja nije prepoznata (str. 46).
No Support
Spojen je nepodržani ili nepoznati USB uređaj, ili
je uređaj spojen putem USB huba (str. 46).
No Device
USB uređaj nije spojen.
No Track
Zapisi nisu nađeni.
Snimanje uporabom
prijemnika
Možete snimati s audio opreme (primjerice, CD
snimač) ili video opreme (primjerice, video­
rekorder, DVD rekorder) pomoću prijemnika.
Pogledajte upute za uporabu uređaja za
snimanje.
48 HR
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
55Neki izvori sadrže tehnologiju za sprječavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz uređaja za reprodukciju.
55Iz analogne izlazne priključnice (za snimanje)
izlaze samo analogni ulazni signali.
55HDMI zvuk nije moguće snimati.
55Tijekom snimanja samo kompozitnih videosignala,
može se uključiti funkcija automatskog isključenja
prijemnika u pripravno stanje i prekinuti snimanje.
U tom slučaju podesite "Auto Standby" na "OFF"
(str. 69).
1 Pritisnite GUI MODE.
Uporaba tunera
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
Slušanje FM/AM
radiopostaja
2 Odaberite "‫ ז‬FM" ili "‫ ח‬AM" i
zatim pritisnite  ili .
Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i
AM radiopostaje. Prije toga provjerite jeste li
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 32).
Savjet
Ljestvica ugađanja za izravno ugađanje prikazana
je ispod.
FM
AM
Europa
50 kHz
9 kHz
Brojčane
tipke
Automatsko ugađanje radijskih
postaja (Auto Tuning)
1 Odaberite "Auto Tuning" i zatim
pritisnite  ili .
2 Pritisnete /.
Pritisnite  za pretraživanje od nižih prema
višim ili  za pretraživanje od viših
prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Ako je FM stereo prijem loš
1Ugodite postaju koju želite slušati pomoću
GUI MODE
V/v/b,
TOOLS/
OPTIONS
MENU
automatskog ugađanja ili izravnog ugađanja
(str. 49), ili odaberite željenu pohranjenu
postaju (str. 50).
2Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3Odaberite "FM Mode" i zatim pritisnite 
ili .
4Odaberite "MONO" i zatim pritisnite .
Izravno ugađanje radijskih
postaja (Direct Tuning)
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama.
1 Odaberite "Direct Tuning" i
zatim pritisnite  ili .
SHIFT
nastavlja se
49 HR
Uporaba tunera
Područje
Na TV zaslonu prikazuje se lista izbornika
FM ili AM.
2 Pritisnite SHIFT i zatim brojča­
nim tipkama unesite frekvenciju.
Primjer 1: FM 102,5 MHz
Odaberite 1  0  2  5 ( 0*)
Primjer 2: AM 1350 kHz
Odaberite 1  3  5  0
*Pritisnite 0.
Pohranjivanje FM/AM
radiopostaja
(Preset Tuning)
Možete pohraniti do 30 FM i 30 AM postaja.
Savjet
Ako ste ugodili AM postaju, podesite usmjerenje AM okvirne antene za najbolji prijem.
V/v/B/b,
3 Pritisnite .
TOOLS/
OPTIONS
Ako ne možete ugoditi postaju
Prikazuje se "– – – .– – MHz" i zatim se na
zaslon vrati trenutna frekvencija.
Provjerite jeste li upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korak 2. Ako i dalje ne
možete ugoditi postaju, frekvencija se možda
ne koristi u vašem području.
1
Pomoću automatskog ugađanja
(str. 49) ili izravnog ugađanja
(str. 49) ugodite postaju koju
želite pohraniti.
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
3 Odaberite "Memory" i zatim
pritisnite  ili .
4 Odaberite programski broj,
zatim pritisnite .
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
5 Ponovite korake od 1 do 4 za
pohranu druge postaje.
Postaju možete pohraniti na sljedeći
način:
55 AM pojas: AM 1 – AM 30
55 FM pojas: FM 1 – FM 30
50 HR
Ugađanje pohranjenih postaja
1 Odaberite "‫ ז‬FM" ili "‫ ח‬AM" i
zatim pritisnite  ili .
2 Odaberite željenu pohranjenu
postaju.
Raspoloživi su programski brojevi 1 – 30.
Imenovanje pohranjenih postaja
(Name Input)
odaberite programski broj
kojeg želite imenovati.
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
3 Odaberite "Name Input" i zatim
pritisnite  ili .
4
Više puta pritisnite / za odabir
znaka i zatim pritisnite .
Možete pomicati položaj unosa prema
natrag i naprijed pritiskom na /.
5
Ponovite korak 4 za unos jednog
po jednog znaka, zatim priti­
snite .
Uneseno ime se pohranjuje.
(samo europski model)
Ovaj prijemnik omogućuje vam i uporabu
sustava Radio Data System (RDS) koji radio­
postajama omogućuje slanje dodatnih informa­
cija zajedno sa signalima redovitih programa.
Prijemnik nudi prikladne RDS značajke, kao
što je prikaz naziva radijske postaje. RDS je
raspoloživ samo za FM postaje.*
*Ne pružaju sve FM postaje RDS usluge niti emitiraju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
s RDS uslugama na vašem području, zatražite
podrobnije informacije od lokalnih radiopostaja.
Jednostavno odaberite FM postaju.
Kad ugodite postaju s RDS uslugama, zasvijetli
indikator "RDS" i na TV zaslonu i pokazivaču
se pojavi naziv postaje*.
*Ako postaja ne emitira RDS podatke, naziv postaje
neće se prikazati.
Napomene
55RDS možda neće raditi ispravno ako ugođena
postaja ne emitira RDS signal ili ako je signal slab.
55Neka slova koja se mogu prikazati na TV zaslonu
ne mogu se prikazati na pokazivaču.
Savjet
Dok je prikazan naziv radijske postaje možete
višekratnim pritiskom na DISPLAY provjeriti
frekvenciju (str. 74).
51 HR
Uporaba tunera
1 U "‫ ז‬FM" ili "‫ ח‬AM" prikazu,
Prijem RDS programa
[[A. DIRECT (Analog Direct)
Uživanje u surround zvuku
Odabir zvučnog ugođaja
Ovaj prijemnik može kreirati višekanalni
surround zvuk. Možete odabrati jedan od
optimiziranih zvučnih efekata prijemnika.
SOUND
FIELD +/–
Pritisnite SOUND FIELD +/– više
puta kako biste odabrali željeni
zvučni ugođaj.
Možete koristiti i 2CH/A.DIRECT, A.F.D.,
MOVIE/HD-D.S.C. ili MUSIC na prijemniku.
Mod 2-kanalnog zvuka
Izlazni zvuk možete prebaciti na 2-kanalni
neovisno o formatima snimanja iz primijenjenog
softvera, spojenoj komponenti za reprodukciju
ili postavkama za zvučni ugođaj na prijemniku.
[[2CH ST. (2ch Stereo)
Zvuk se reproducira samo iz prednjih lijevih/
desnih zvučnika. Zvuk iz subwoofera se ne
čuje.
Standardni 2-kanalni izvor zvuka će potpuno
zaobići procesiranje zvuka, a višekanalni
surround formati bit će pretvoreni u 2 kanala.
52 HR
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija
omogućuje uživanje u visokokvalitetnim
analognim izvorima.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti
samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
Napomena
Opcija "A.DIRECT" nije dostupna kad je podešen
ulaz BD/DVD, GAME i USB.
Mod Auto Format Direct (A.F.D.)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogu­
ćuje slušanje zvuka veće vjernosti i odabir
načina dekodiranja za slušanje 2-kanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
[[A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Reproducira zvuk onako kako je snimljen/
kodiran bez dodavanja surround efekata.
[[MULTI ST. (Multi Stereo)
Izlaz 2-kanalnog zvuka (lijevo/desno) preko
svih zvučnika. Međutim, zvuk se možda neće
reproducirati iz određenih zvučnika, ovisno o
postavkama zvučnika.
Filmski mod
Možete iskoristiti surround zvuk tako da jedno­
stavno odaberete jedan od predprogramiranih
zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv i
snažan zvuk u vašem domu poput onog u
kinodvorani.
[[HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.) je
Sonyeva nova inovativna tehnologija namije­
njena sustavima kućnih kina, koja koristi
najnovije tehnologije akustike i obrade
digitalnog signala. Zasniva se na podacima
preciznog mjerenja odziva u studiju.
Zahvaljujući funkciji HD-D.C.S. možete uživati
u Blu-ray i DVD filmovima kod kuće uz visoku
kvalitetu zvuka i najbolju kvalitetu zvučnog
okruženja, baš onako kako je zamislio audio
inženjer zvuka tijekom postprodukcije filma.
Možete odabrati vrstu efekta za funkciju
HD-D.C.S. Za detalje, pogledajte "Izbornik
Surround Settings" (str. 67).
[[PLII MV (PLII Movie)
[[PLIIX MV (PLIIx Movie)
Možete iskoristiti surround zvuk tako da jednostavno odaberete jedan od pretprogramiranih
zvučnih ugođaja. Oni kreiraju uzbudljiv i snažan
zvuk u vašem domu poput onog u koncertnoj
dvorani.
[[HALL (koncertna dvorana)
Reproducira akustiku klasične koncertne
dvorane.
[[JAZZ (jazz klub)
Reproducira akustiku jazz kluba.
[[CONCERT (koncert)
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
[[STADIUM (stadion)
Reproducira akustiku velikog otvorenog
stadiona.
[[SPORTS (sportski događaj)
Reproducira akustiku sportskog emitiranja.
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Movie dekodi­
ranje. To podešenje proširuje Dolby Pro Logic
II Movie ili Dolby Digital 5.1 na diskretnih
7.1 kanala za film.
[[P. AUDIO (prijenosni uređaj)
[[PLIIZ (PLIIz Height)
[[PLII MS (PLII Music)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIz dekodiranje. Ta
postavka povećava fleksibilnost za proširenje
5.1-kanalnog sustava u 7.1-kanalni. Njena
vertikalna komponenta daje dimenziju prisutnosti i dubine.
[[NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Izvodi se DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
Izvor snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira
se u 7-kanalni zvuk.
Reproducira jasnu i poboljšanu zvučnu sliku s
prijenosnog audio uređaja. Ovaj mod je idealan
za MP3 i druge komprimirane audio datoteke.
Izvodi se Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ova postavka je idealna za normalne
stereo izvore kao što su CD diskovi.
[[PLIIX MS (PLIIx Music)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIx Music dekodi­
ranje. Ova postavka je idealna za normalne
stereo izvore kao što su CD diskovi.
[[PLIIZ (PLIIz Height)
Izvodi se Dolby Pro Logic IIz dekodiranje. Ta
postavka povećava fleksibilnost za proširenje
5.1-kanalnog sustava u 7.1-kanalni. Njena
vertikalna komponenta daje dimenziju prisutnosti i dubine.
nastavlja se
53 HR
Uživanje u surround zvuku
Izvodi se Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje.
Ova postavka je idealna za filmove kodirane
u Dolby Surround formatu. Osim toga, ovaj
mod može reproducirati zvuk u 5.1-kanalnom
formatu za gledanje presnimljenih videozapisa
ili starih filmova.
Glazbeni mod
[[NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Izvodi se DTS Neo:6 Music dekodiranje. Izvor
snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira se u
7-kanalni zvuk. Ova postavka je idealna za
normalne stereo izvore kao što su CD diskovi.
Kada su slušalice spojene
Ove zvučne ugođaje možete odabrati ako su
na prijemnik spojene slušalice.
[[HP 2CH (HP (2CH))
Ovaj mod se odabire automatski ako koristite
slušalice (osim "A. DIRECT"). Standardni
2-kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići
procesiranje zvuka, a višekanalni surround
formati bit će pretvoreni u 2 kanala, osim
LFE signala.
[[HP DIR (HP (Direct))
Ovaj mod se odabire automatski ako koristite
slušalice uz odabranu postavku "A. DIRECT".
Reproducira analogne signale bez procesiranja
tonova, zvučnih ugođaja, itd.
Ako spojite subwoofer
Ovaj prijemnik generirat će niskofrekventni
signal za subwoofer ako nema LFE signala,
što je niskopropusni zvučni ugođaj koji se
emitira iz subwoofera kod 2-kanalnog signala.
Međutim, niskofrekvencijski signal se ne stvara
za "NEO6 CIN" ili "NEO6 MUS" kad su svi
zvučnici podešeni na "Large". Kako bi se u
potpunosti iskoristile prednosti Dolby Digital
sustava za preusmjeravanje basova, savjetuje
se podešavanje što više prekidne frekvencije
subwoofera.
54 HR
Napomene o zvučnim ugođajima
55 Ovisno o podešenjima konfiguracije zvučnika, neki zvučni ugođaji možda neće biti
dostupni.
55 Ne možete odabrati istodobno i PLIIx i PLIIz.
–– PLIIx možete odabrati samo ako je razmje­
štaj zvučnika podešen na konfiguraciju sa
stražnjim surround zvučnicima.
–– PLIIz možete odabrati samo ako je razmje­
štaj zvučnika podešen na konfiguraciju s
prednjim gornjim zvučnicima.
55 Zvučni ugođaji za glazbu i film ne rade u
sljedećim slučajevima.
–– Primaju se DTS-HD Master Audio, DTSHD High Resolution Audio ili Dolby
TrueHD signali s frekvencijom uzorkovanja
višom od 48 kHz.
–– Odabrano je "A. DIRECT".
55 "PLII MV", "PLIIX MV", "PLII MS",
"PLIIX MS", "PLIIZ", "NEO6 CIN" i
"NEO6 MUS" ne rade kad je podešen
raspored zvučnika 2/0 ili 2/0.1.
55 Ako je odabran jedan od zvučnih ugođaja za
glazbu, iz subwoofera se ne čuje zvuk ako su
svi zvučnici podešeni na "Large" u izborniku
Speaker Settings. Međutim, zvuk će se čuti
iz subwoofera ako
–– ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
–– su prednji ili surround zvučnici podešeni
na "Small".
–– odaberete "MULTI ST.", "PLII MV",
"PLII MS", "PLIIX MV", "PLIIX MS",
"HD-D.C.S." ili "P. AUDIO".
Isključivanje surround efekta
za filmove/glazbu
Pritisnite SOUND FIELD +/– više puta za
odabir "2CH ST." ili "A.F.D. AUTO".
Možete i više puta pritisnuti 2CH/A.DIRECT
na prijemniku kako biste odabrali "2CH ST."
ili pritisnuti više puta A.F.D. na prijemniku za
odabir "A.F.D. AUTO".
Digitalni audioformati koje prijemnik podržava
Digitalni audioformati koje ovaj prijemnik može dekodirati ovise o digitalnim audioizlazima
spojene opreme. Prijemnik podržava sljedeće audioformate.
Audioformat
Maksimalan broj
kanala
Povezivanje komponente za reprodukciju
i prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1


Dolby Digital EX
6.1


Dolby Digital
Plusa)


7.1


DTS
5.1


DTS-ES
6.1


DTS 96/24
5.1


DTS-HD
High Resolution Audioa)
7.1


DTS-HD
Master Audioa)b)
7.1


Multi Channel Linear PCMa)
7.1


a)Audiosignali se šalju u drugom formatu ako taj format nije prikladan za spojenu komponentu za reprodukciju.
Za detalje pogledajte upute za uporabu spojene komponente za reprodukciju.
s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz reproduciraju se na 96 kHz ili 88,2 kHz.
b)Signali
55 HR
Uživanje u surround zvuku
7.1
Dolby TrueHDa)
Resetiranje postavki
zvučnih ugođaja
Za ovaj postupak koristite tipke na prijemniku.
?/1
MUSIC
1 Pritisnite / za isključenje
prijemnika.
2 Dok držite tipku MUSIC, priti­
snite /.
Na pokazivaču se prikazuje "S.F. CLEAR"
i sve postavke zvučnih ugođaja vraćaju
se na početne vrijednosti.
Značajka "BRAVIA" Sync
Što je "BRAVIA" Sync?
Funkcija "BRAVIA" Sync omogućava
komunikaciju sa Sony proizvodima poput
TV prijemnika, Blu-ray Disc/DVD uređaja,
AV pojačala, itd. koji podržavaju funkciju
Control for HDMI.
Povezujući Sony komponente koje podržavaju
funkciju "BRAVIA" Sync pomoću HDMI
kabela (opcija), upravljanje se pojednostavljuje
na sljedeći način:
55 One-Touch Play (str. 58)
55 System Audio Control (str. 58)
55 System Power-Off (str. 59)
55 Theater/Theatre Mode Sync (str. 59)
55 Scene Select (str. 60)
Control for HDMI je standard za funkcije
obostranog upravljanja koji koristi CEC
(Consumer Electronics Control) for HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Savjetujemo vam da prijemnik spajate na
uređaje koji podržavaju "BRAVIA" Sync.
Napomena
Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu spojene komponente.
56 HR
Priprema za "BRAVIA"
Sync
Prijemnik podržava funkciju "Control for
HDMI-Easy Setting".
55 Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" možete
automatski podesiti prijemnik i komponente
s funkcijom Control for HDMI tako da pode­
site funkciju Control for HDMI na vašem
TV-u (str. 57).
55 Ako je vaš TV kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting" zasebno
podesite funkciju Control for HDMI svog
prijemnika, komponenata za reprodukciju i
TV-a (str. 57).
Ako vaš TV podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
Ako vaš TV ne podržava funkciju
"Control for HDMI-Easy Setting"
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2 Odaberite " Settings" u izborniku i
zatim pritisnite  ili .
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
3 Odaberite "HDMI" i zatim pritisnite 
4 Odaberite "Ctrl for HDMI" i zatim
1 Spojite prijemnik, TV i komponente za
5 Odaberite "ON" i zatim pritisnite .
reprodukciju uporabom HDMI kabela
(str. 23).
(Te komponente trebaju podržavati
funkciju Control for HDMI.)
2 Uključite prijemnik, TV i komponente
za reprodukciju.
3 Uključite funkciju Control for HDMI na
TV-u.
Istodobno se uključi funkcija Control for
HDMI na prijemniku i svim spojenim kom­
ponentama. Nakon dovršetka podešavanja,
na pokazivaču se prikaže "COMPLETE".
Za detalje o podešavanju TV-a pogledajte
upute za uporabu isporučene s TV-om.
pritisnite  ili .
Funkcija Control for HDMI je uključena.
6 Pritisnite GUI MODE za zatvaranje GUI
izbornika.
Ako je prikazan GUI izbornik, funkcija
Control for HDMI neće ispravno raditi za
komponente za reprodukciju.
7 Uključite funkciju Control for HDMI za
spojenu komponentu.
Ako je funkcija Control for HDMI već
uključena, ne trebate mijenjati podešenje.
Za detalje o podešavanju TV-a i spojenih
komponenata pogledajte upute za uporabu
tih komponenata.
nastavlja se
57 HR
Značajka "BRAVIA" Sync
ili .
Funkcija Control for HDMI prijemnika može
se uključiti istovremeno s funkcijom Control
for HDMI TV prijemnika.
Napomene
Napomene
55Prije izvođenja postupka "Control for HDMI-Easy
Setting" na TV-u, uključite TV i ostale spojene
komponente uključujući prijemnik.
55Ako komponente za reprodukciju ne mogu raditi
nakon što izvedete podešavanja za "Control for
HDMI-Easy Setting", provjerite podešenje za
Control for HDMI na vašem TV-u.
55Ako spojene komponente ne podržavaju "Control
for HDMI-Easy Setting", ali podržavaju Control
for HDMI, potrebno je podesiti funkciju Control
for HDMI za spojenu opremu prije podešavanja
funkcije "Control for HDMI-Easy Setting" s TV-a.
55Ako ste dodijeliti HDMI ulaz drugom ulazu koristeći "HDMI Assign" u izborniku HDMI, funkcija
One-Touch Play nije dostupna.
55Uključite funkciju System Audio Control pomoću
TV izbornika.
55Ovisno o TV-u, možda se neće prikazati početak
sadržaja.
55Ovisno o postavkama prijemnik se možda neće
uključiti kada je "Pass Through" podešeno na
"AUTO" ili na "ON".
Reprodukcija s komponente jednim pritiskom
tipke
(One-Touch Play)
Jednostavnim postupkom (jednim dodirom)
spojene komponente koje podržavaju funkciju
Bravia Sync automatski se uključuju. Možete
uživati u zvuku/slikama sa spojenih komponenata. Podesite li "Pass Through" na "AUTO"
ili na "ON", zvuk i slika mogu se emitirati samo
s TV-a, dok prijemnik ostaje u pripravnom
stanju.
Savjet
Spojenu opremu, primjerice Blu-ray Disc/DVD
uređaj, možete također odabrati pomoću izbornika
TV-a. Prijemnik i TV će se automatski prebaciti na
odgovarajući HDMI ulaz.
Uživanje u zvuku s TV-a
putem zvučnika spojenih
na prijemnik
(System Audio Control)
Možete na jednostavan način uživati u TV
zvuku iz zvučnika spojenih na prijemnik.
Funkcijom System Audio Control možete
upravljati pomoću izbornika TV-a. Za detalje
pogledajte upute za uporabu TV-a.
TV
Prijemnik
Uključuje funk­
ciju System
Audio Control
55 Uključeni (ako
su u pripravnom
stanju)
55 Uključuju se na
odgovarajući
HDMI ulaz
Ako započnete reprodukciju sa spojene
komponente, operacije prijemnika i TV-a
pojednostavljene su kako slijedi:
Prijemnik i TV
Uključeni (ako su u pripravnom stanju)

Uključuju se na odgovarajući HDMI ulaz
58 HR
Smanjuje glasnoću TV-a
Emitira zvuk TV-a
Funkciju System Audio Control također
možete koristiti na sljedeći način.
55 Uključite li prijemnik dok je uključen TV,
automatski će se uključiti funkcija System
Audio Control i TV zvuk će se reproducirati
iz zvučnika spojenih na prijemnik. Međutim,
isključite li prijemnik, zvuk će se reproducirati iz zvučnika TV-a.
55 Prilikom podešavanja glasnoće TV-a, funkcija
System Audio Control istovremeno podešava
i glasnoću prijemnika.
Napomene
55Ako System Audio Control ne radi prema podešenjima TV-a, pogledajte upute za uporabu TV-a.
55Kad je "Ctrl for HDMI" podešen na "ON", postavke
"Audio Out" u izborniku HDMI Settings će se
podesiti automatski prema podešenju za System
Audio Control.
55Uključite li TV prije uključivanja prijemnika,
zvuk s TV-a se nakratko neće reproducirati.
Isključenje prijemnika
zajedno s TV-om
(System Power-Off)
TV ?/1
TV, prijemnik i komponente spojene putem
HDMI priključka se isključuju.
Napomene
55Podesite funkciju "TV power supply interlock" na
"ON" prije uporabe funkcije System Power-Off.
Za detalje pogledajte upute za uporabu TV-a.
55Ovisno o spojenoj opremi, komponenta se možda
neće isključiti. Za detalje pogledajte upute za
uporabu spojene komponente.
Uživanje u filmovima s
optimalnim zvučnim
ugođajima
(Theater/Theatre Mode Sync)
Pritisnite THEATER ili THEATRE na
daljinskom upravljaču TV-a ili Bluray Disc uređaja, držeći daljinski
upravljač usmjeren prema TV-u.
Zvučni ugođaj prebacuje se na "HD-D.C.S.".
Za povratak na prethodni zvučni ugođaj
ponovno pritisnite THEATER ili THEATRE.
Napomena
Zvučni ugođaj možda se neće uključiti ovisno o
TV-u.
Savjet
Zvučni ugođaj može se vratiti nazad na prethodno
podešenje kada promijenite ulaz TV-a.
TV
59 HR
Značajka "BRAVIA" Sync
Kad isključite TV tipkom POWER na
daljinskom upravljaču TV-a, automatski se
isključuju prijemnik i spojene komponente.
Za isključenje TV-a možete također koristiti
daljinski upravljač prijemnika.
Pritisnite i zadržite TV, a zatim
pritisnite TV /.
Uživanje u optimalnom
zvučnom ugođaju za
odabranu scenu
(Scene Select)
Funkcija Scene Select omogućuje vam da
uživate u optimalnoj kvaliteti slike i mijenja
zvučni ugođaj u skladu sa scenom odabranom
na TV-u.
Za detalje o postupku pogledajte upute za
uporabu TV-a.
Napomena
Zvučni ugođaj možda se neće uključiti ovisno o
TV-u.
Ostali postupci
Odabir između digitalnog
i analognog zvuka
(INPUT MODE)
Kad spojite komponente i na digitalne i na
analogne audio ulazne priključnice prijemnika,
možete odabrati mod audio ulaza za svaki od
njih ili prebacivati između njih, ovisno o vrsti
materijala kojeg gledate.
1 Okrenite INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir ulaza.
Također možete upotrebljavati tipke
ulaza na daljinskom upravljaču.
2 Pritisnite INPUT MODE na
prijemniku više puta za odabir
moda audio ulaza.
Odabrani mod audio ulaza prikazuje se
na pokazivaču.
55 AUTO: Daje prioritet digitalnim audio­
signalima. U slučaju više digitalnih
priključaka, HDMI audio signali imaju
prioritet.
Ako nema digitalnih audio signala, oda­
biru se analogni audio signali. Kad je
odabran TV ulaz, prioritet imaju signali
kanala za povrat zvuka (Audio Return
Channel - ARC). Ako vaš TV nije kompatibilan s funkcijom Audio Return
Channel (ARC), odabrani su digitalni
optički audiosignali.
55 COAX: Odabiru se digitalni audio signali
koji ulaze preko priključnice DIGITAL
COAXIAL.
55 OPT: Odabiru se digitalni audio signali
koji ulaze preko priključnice DIGITAL
OPTICAL.
55 ANALOG: Odabiru se analogni audio
signali koji ulaze preko AUDIO IN
(L/R) priključnica.
60 HR
Napomene
55Ovisno o ulazu, neki modovi audio ulaza ne mogu
se podesiti.
55Kad je odabran USB ulaz, na pokazivaču se prika­
zuje "------" i ne možete odabrati druge modove.
Odabe­rite drugi ulaz, zatim podesite mod
audioulaza.
55Kad se koristi funkcija "A. DIRECT", audio ulaz
se podesi na "ANALOG". Ne možete odabrati
druge modove.
55Funkcija Audio Return Channel (ARC) ne radi u
sljedećim slučajevima.
–– Vaš TV nije kompatibilan s funkcijom Audio
Return Channel (ARC).
–– "Ctrl for HDMI" je podešeno na "OFF".
–– Ako prijemnik ne spojite HDMI kabelom na
HDMI priključnicu TV-a koji podržava ARC.
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
2 Odaberite " Input" i zatim
pritisnite  ili .
3 Odaberite naziv ulaza koji želite
pridijeliti.
4 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Prikazuje se izbornik opcija.
5
Odaberite "Input Assign" i zatim
pritisnite  ili .
Prikaže se izbornik "Input Assign".
Reprodukcija zvuka/slike
iz drugih ulaza
(Input Assign)
audio i/ili video signale koje
želite pridijeliti ulazu odabranom
u koraku 3.
7 Pritisnite .
Ostali postupci
Video i/ili audio signale možete nanovo
pridijeliti drugom ulazu ako se trenutno ne
upotrebljava.
Nakon prenamjene ulaznih priključnica možete
spojenu opremu odabirati tipkama ulaza (ili
koristeći INPUT SELECTOR na prijemniku).
6 Tipkama /// odaberite
Dodjeljivanje komponentnog
video i digitalnog audio ulaza
Ulazne priključnice COMPONENT VIDEO
i DIGITAL možete dodijeliti drugim ulazima
ako standardne postavke tih priključnica ne
odgovaraju spojenoj opremi.
Primjer:
Kad spojite DVD uređaj na priključnice
OPTICAL SAT/CATV i COMPONENT
VIDEO SAT/CATV (IN2).
–– Dodijelite OPTICAL SAT/CATV priključnicu
"BD/DVD-u".
–– Dodijelite COMPONENT VIDEO SAT/
CATV (IN2) priključnice "BD/DVD-u".
nastavlja se
61 HR
Naziv ulaza
Ulazne video­
priključnice
koje se mogu
pridijeliti
Ulazne audio­
priključnice
koje se mogu
pridijeliti
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/CD
COMP.1
*





COMP.2


*



CVBS
–
–

*
*
–
NONE

*
–
–
–
*
BD COAX
*





SAT OPT


*



ANALOG
–
–

*
*
*
NONE
–
*
–
–
–
–
*Tvorničko podešenje
Napomene
55Ne možete pridijeliti drugi optički ulaz ulazima kojima je prvotno pridijeljena optička ulazna priključnica.
55Pri pridjeljivanju digitalnog audio ulaza može se automatski promijeniti INPUT MODE podešenje.
55Dozvoljeno je jedno ponovno pridjeljivanje za svaki ulaz.
Dodjeljivanje HDMI ulaza
Ulazne priključnice HDMI možete dodijeliti
drugim ulazima ako standardne postavke tih
priključnica ne odgovaraju spojenoj opremi.
Primjer:
Kad spojite CD uređaj na HDMI SAT/CATV
(IN3) priključnicu, dodijelite "HDMI 3"
priključnicu "SA-CD/CD-u".
2 Odaberite " Settings" i zatim
Napomena
4 Odaberite "HDMI Assign" i
Prije pridjeljivanja HDMI ulaznih priključnica
podesite "Ctrl for HDMI" na "OFF".
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
pritisnite  ili .
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
3 Odaberite "HDMI" i zatim priti­
snite  ili .
zatim pritisnite  ili .
5 Odaberite HDMI priključnicu
koju želite dodijeliti, zatim
pritisnite .
6 Odaberite naziv ulaza koji želite
dodijeliti, zatim pritisnite .
Naziv ulaza
Ulazne HDMI
priključnice
koje je
moguće
dodijeliti
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO 1
VIDEO 2
SA-CD/CD
NONE
HDMI 1
*






HDMI 2

*





HDMI 3


*




HDMI 4



*



*Tvorničko podešenje
62 HR
2
Podešavanje postavki
Uporaba izbornika
postavki
Odaberite " Settings" u izbor­
niku i zatim pritisnite  ili  za
pristup izborniku.
Na TV zaslonu se prikazuje lista izbornika
Settings.
Pomoću izbornika postavki možete podesiti
razne postavke za zvučnike, surround efekte i
sl. Za prikaz izbornika prijemnika na TV
zaslonu odaberite na prijemniku "GUI MODE"
prema koracima iz "Za uključenje i isključenje
opcije "GUI MODE"" (str. 39).
GUI MODE
V/v/b,
3 Odaberite željenu stavku izbor­
nika, zatim pritisnite .
Primjer: Ako odaberete "Auto Cal.".
RETURN/
EXIT O
MENU
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se GUI izbornik ne prikaže na TV
zaslonu, pritisnite MENU.
4 Odaberite željeni parametar,
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite RETURN/EXIT .
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
nastavlja se
63 HR
Podešavanje postavki
zatim pritisnite .
Lista izbornika Settings
Izbornik Settings Opis
Za podešavanje razine glasnoće
zvučnika
Možete podesiti razinu glasnoće za svaki
zvučnik (prednji lijevi/desni, prednji gornji
lijevi/desni, središnji, lijevi/desni surround,
stražnji lijevi/desni surround, subwoofer).
Auto Cal.
Automatski podešava
glasnoću ili udaljenost
zvučnika i izvodi mjerenja
(str. 34).
Speaker
Ručno podešava položaj
zvučnika (str. 64).
1 Odaberite zvučnik čiju razinu želite
Surround
Podešava zvučni ugođaj i
odabrani surround efekt
(str. 67).
2 Odaberite "Lvl".
EQ
Podešava ekvilizator (basovi/
visoki tonovi) (str. 67).
Audio
Podešava razne značajke
zvuka (str. 68).
HDMI
Podešava parametre za zvuk/
sliku iz komponenata spoje­
nih na HDMI priključnice
(str. 68).
System
Podešava postavke sustava
prijemnika (str. 69).
Izbornik Speaker Settings
Svaki zvučnik možete podesiti ručno.
Možete također podesiti glasnoću zvučnika
po dovršetku automatskog kalibriranja.
Napomena
Postavke zvučnika su samo za trenutno mjesto
sjedenja.
[[SP Pattern (konfiguracija
zvučnika)
Odaberite "SP Pattern" u skladu sa sustavom
zvučnika koji koristite. Odaberite konfiguraciju
zvučnika prije pokretanja automatskog
kalibriranja.
[[Manual Setup
Svaki zvučnik možete podesiti ručno u
izborniku "Manual Setup". Možete također
podesiti glasnoću zvučnika po dovršetku
automatskog kalibriranja.
64 HR
podesiti, zatim pritisnite .
3 Podesite razinu odabranog zvučnika,
zatim pritisnite .
Možete podesiti razinu od –10 dB do
+10 dB u koracima od 0,5 dB.
Napomena
Ako je odabran jedan od zvučnih ugođaja za glazbu,
iz subwoofera se ne čuje zvuk ako su svi zvučnici
podešeni na "Large". Međutim, zvuk će se čuti iz
subwoofera ako
––ulazni digitalni signal sadrži LFE signale.
––su prednji ili surround zvučnici podešeni na "Small".
––odaberete "MULTI ST.", "PLII MV", "PLII MS",
"PLIIX MV", "PLIIX MS", "HD-D.C.S." ili "P.
AUDIO".
Za podešavanje udaljenosti
svakog zvučnika od mjesta
sjedenja
Možete podesiti udaljenost od mjesta sjedenja
za svaki zvučnik (prednji lijevi/desni, prednji
gornji lijevi/desni, središnji, lijevi/desni
surround, stražnji lijevi/desni surround,
subwoofer).
1 Odaberite zvučnik za koji želite pode­
siti udaljenosti od mjesta sjedenja,
zatim pritisnite .
2 Odaberite "Dist".
3 Podesite udaljenost odabranog zvučnika, zatim pritisnite .
Udaljenost možete podesiti između 1 m
0 cm do 10 m 0 cm u koracima od 10 cm.
Savjet
Možete podesiti udaljenost u koracima od 1 cm
ako ste izveli automatsko kalibriranje i spremili
rezultat mjerenja.
Napomene
Savjeti
55Ovisno o podešenju konfiguracije zvučnika, neki
parametri možda neće biti dostupni.
55Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
55"Large" ili "Small" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
"odrezati" duboke frekvencije tom kanalu.
Ako su duboke frekvencije za taj kanal odrezane,
sklop za preusmjeravanje šalje bas frekvencije na
subwoofer ili na druge "Large" zvučnike.
Međutim, kako duboke frekvencije nose određenu
količinu usmjerenja, bolje je ne rezati bas frekvencije. Čak i ako koristite male zvučnike, podesite
ih na "Large" ako želite izlaz niskih frekvencija sa
tog zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz tog
zvučnika, podesite ga na "Small".
Ako je ukupni dojam zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "Large". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti
ekvilizator.
55Na stražnje surround zvučnike će se primjenjivati
isto podešenje kao za surround zvučnike.
55Kad su prednji zvučnici podešeni na "Small", središnji, surround i prednji gornji zvučnici također
se automatski podešavaju na "Small".
55Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici se
automatski podese na "Large".
Za podešavanje veličine svakog
zvučnika
Možete podesiti veličinu svakog zvučnika
(prednji lijevi/desni, prednji gornji lijevi/desni,
središnji, lijevi/desni surround, stražnji lijevi/
desni surround).
1 Odaberite zvučnik čiju veličinu želite
podesiti, zatim pritisnite .
2 Odaberite "Size".
3 Podesite veličinu odabranog zvučnika,
zatim pritisnite .
55 Large: Ako spojite velike zvučnike koji će
učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "Large". Inače odaberite "Large".
55 Small: Ako je zvuk izobličen ili ako pri
uporabi višekanalnog surround zvuka
nedostaju surround efekti, odaberite
"Small" za uključenje preusmjeravanja i
izlaz niskih frekvencija svakog kanala sa
subwoofera ili drugih "Large" zvučnika.
Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
Omogućuje podešavanje frekvencije skretnice
za basove kod zvučnika čija je veličina pode­
šena u izborniku Speaker Settings na "Small".
Izmjerena frekvencija skretnice se podešava
za svaki zvučnik nakon automatskog
kalibriranja.
1 Odaberite zvučnik koji želite
podesiti, zatim pritisnite .
2 Podesite vrijednost, zatim pri­
tisnite .
[[Test Tone
U izborniku "Test Tone" možete odabrati
vrstu ispitnog tona.
nastavlja se
65 HR
Podešavanje postavki
Napomena
[[Crossover Freq (frekvencija
skretnice zvučnika)
Savjeti
55Za podešavanje glasnoće za sve zvučnike odjednom, pritisnite MASTER VOL +/– ili  +/–.
Možete također koristiti MASTER VOLUME na
prijemniku.
55Vrijednosti tijekom podešavanja su prikazane na
TV zaslonu.
Za izlaz ispitnog tona iz svakog
zvučnika
Možete reproducirati ispitni ton iz svih zvučnika redom.
1 Odaberite "Test Tone", zatim pritisnite
 ili .
2 Podesite parametar, zatim pritisnite
.
55 OFF
55 AUTO: Ispitni ton se čuje redom iz
svakog zvučnika.
3 Podesite razinu zvučnika, zatim pritisnite .
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
55 Možda nisu čvrsto spojeni zvučnički kabeli.
Provjerite jesu li dobro spojeni te da se ne
mogu izvući laganim povlačenjem.
55 Kabeli zvučnika su možda u kratkom spoju.
Kad se ispitni ton čuje iz zvuč­
nika različitih od onih koji su
prikazani na TV zaslonu
Nije pravilno podešen raspored zvučnika.
Raspored zvučnika treba biti u skladu sa
spojenim zvučnicima.
66 HR
[[D.Range Comp (kompresija
dinamičkog raspona)
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna ako
želite kasno noću gledati filmove uz smanjenu
glasnoću. Kompresija dinamičkog raspona
moguća je samo za Dolby Digital izvore.
55 MAX: Dinamički raspon se jako
komprimira.
55 STD: Kompresija dinamičkog raspona u
skladu s namjerama snimatelja zvuka.
55 AUTO: Dinamički raspon se komprimira
automatski s Dolby TrueHD izvorom ili je
drugim izvor podešen na "OFF".
55 OFF: Dinamički raspon se ne komprimira.
Savjeti
55Funkcija kompresije dinamičkog raspona omogućuje komprimiranje dinamičkog raspona zvučnog
zapisa na temelju informacija o dinamičkom
rasponu koje sadrži Dolby Digital signal.
55"STD" je standardna postavka, ali ona omogućuje
samo malu kompresiju. Zato se preporučuje
postavka "MAX". Time se značajno komprimira
dinamički raspon i time omogućuje gledanje filmova
kasno noću uz smanjenu glasnoću. Za razliku od
analognih načina ograničavanja, stupanj ograničenja
je već unaprijed određen i omogućuje vrlo prirodnu
kompresiju.
[[Distance Unit
Omogućuje odabir mjerne jedinice za podešavanje udaljenosti.
55 FEET: Udaljenost je prikazana u stopama.
55 METER: Udaljenost je prikazana u metrima.
Izbornik Surround Settings
U izborniku "Sound Field Setup" možete
odabrati zvučni ugođaj i podesiti razinu
efekta i sl.
Za detalje o zvučnom efektu pogledajte
"Uživanje u surround zvuku" (str. 52).
Napomena
Opcije koje se mogu podesiti u svakom izborniku
ovise o zvučnom ugođaju.
Podešavanje razine efekta za
HD-D.C.S.
55 Studio
Postavka Studio minimalno koristi efekte,
i dalje pružajući izvrsno kinematografsko
iskustvo. Ova opcija pruža točnost izvorne
snimke.
Izbornik EQ Settings
Sljedeće parametre možete upotrijebiti za
podešavanje kvalitete tona (razina basova/
visokih tonova) prednjih zvučnika.
55 Basovi
55 Visoki tonovi
Basovi
1 Odaberite "HD-D.C.S." i zatim pritisnite
 ili .
2 Odaberite željenu vrstu efekta, zatim
Razina
(dB)
Frekvencija
(Hz)
Napomena
Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
Savjet
Također možete podesiti razinu basova i visokih
tonova za prednje zvučnike pomoću tipaka TONE
MODE i TONE na prijemniku (str. 9).
67 HR
Podešavanje postavki
pritisnite .
HD-D.C.S. se dijeli na tri različita efekta:
Theater, Dynamic i Studio. Svaki od njih
karakteriziraju različite refleksije i jeke te su
optimizirani za usklađivanje s prostorijom,
ukusom i raspoloženjem slušatelja.
55 Dynamic
Želite li u potpunosti uživati u zvučnim
efektima, kao u kinodvorani?
Efekt Dynamic naglašava odbijanje
zvuka. Bez HD-D.C.S.-a se u mnogim
prostorijama do neke mjere čuje jeka, ali
zvuku nedostaje prostornosti. Ovaj efekt
akustički "otvara" takve vrste prostorija,
a rezultat je prostoran i dinamičan zvuk
nalik onome u snimateljskom studiju.
55 Theater
Efekt Theater (standardno podešenje)
miješa zvuk refleksija i jeka čime se postiže zvuk nalik onome u snimateljskom
studiju. Osim toga, ova postavka miješa
frekvencijske karakteristike koje se često
nalaze u profesionalnim studijima i
kinodvoranama. Idealan je za gledanje
filmova u prostoriji za slušanje s manje
odbijanja zvuka.
Visoki tonovi
Izbornik Audio Settings
Audiosignal možete podesiti po želji.
[[A/V Sync (Sinkronizacija audio i
video izlaza)
Omogućuje podešavanje vremena kašnjenja
zvuka kako bi se smanjila razlika između
prikaza slike i zvuka.
55 ON (vrijeme odgode: 60 ms): Audio signal
kasni tako da se smanjuje vremenska razlika
između audio i video izlaza.
55 OFF (vrijeme odgode: 0 ms): Audio izlaz
ne kasni.
[[Night Mode
Omogućuje uživanje u ugođaju kinematograf­
skog zvuka pri niskim glasnoćama. Može se
koristiti s drugim zvučnim ugođajima. Kad
gledate kasnonoćni film, moći ćete jasno čuti
dijaloge čak i pri niskim glasnoćama.
55 ON
55 OFF
Napomena
Ta funkcija neće raditi ako je odabrano "A. DIRECT".
Savjet
Dok je ova funkcija uključena, razine efekata Bass
i Treble se pojačavaju, a opcija "D. RANGE" se
automatski podesi na "COMP. MAX".
Napomene
55Ova funkcija je korisna kad upotrebljavate veliki
LCD ili plazma monitor ili projektor.
55Ova funkcija neće raditi ako je odabrano
"A. DIRECT".
55Vrijeme odgode može varirati, ovisno o formatu
zvuka, zvučnom ugođaju te rasporedu i udaljenosti
zvučnika.
Izbornik HDMI Settings
[[Dual Mono (Odabir jezika digital­
nog prijema)
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
funkcije Control for HDMI. Za detalje pogledajte "Priprema za "BRAVIA" Sync" (str. 57).
55 ON
55 OFF
Omogućava odabir željenog jezika kod dvojezičnih prijenosa. Funkcija je dostupna samo
za Dolby Digital izvore.
55 MAIN/SUB: Zvuk glavnog jezika emitira se
preko prednjeg lijevog zvučnika i istovremeno se čuje zvuk pomoćnog jezika preko
prednjeg desnog zvučnika.
55 MAIN: Čuje se zvuk glavnog jezika.
55 SUB: Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
68 HR
Možete po potrebi podesiti postavke za komponente spojene na HDMI priključnicu.
[[Ctrl for HDMI (Upravljanje za
HDMI)
Napomena
Kad podesite "Ctrl for HDMI" na "ON", može se
automatski promijeniti "Audio Out".
[[Pass Through
Omogućuje emitiranje HDMI signala na TV
čak i kada je prijemnik u stanju mirovanja.
55 ON: Kada je u stanju mirovanja, prijemnik
neprestano emitira HDMI signale s vlastite
HDMI TV OUT priključnice.
55 AUTO: Kada je TV uključen dok je prijem­
nik u stanju mirovanja, prijemnik neprestano
emitira HDMI signale s vlastite HDMI TV
OUT priključnice. Sony preporučuje ovu
postavku ako koristite Sony TV koji je
kompatibilan sa značajkom "BRAVIA"
Sync. Ova postavka štedi energiju u modu
mirovanja u usporedbi s postavkom "ON".
55 OFF: Prijemnik ne emitira HDMI signale
ako je u stanju mirovanja. Uključite prijem­
nik kako biste na TV-u uživali u izvoru
spojene komponente. Ova postavka štedi
energiju u modu mirovanja u usporedbi s
postavkom "ON".
[[HDMI Assign
Napomene
Izbornik System Settings
55Ova funkcija nije dostupna ako je "CTRL for HDMI"
podešeno na "OFF".
55Ako je odabrano "AUTO", možda će malo potrajati
prije nego slika i zvuk budu emitirani na TV, nego
kada je odabrano "ON".
55Kad je prijemnik u pripravnom stanju, pojavit će
se indikator "A. STANDBY" ako je opcija "Pass
Through" podešena na "AUTO" ili na "ON". Ipak,
indikator "A. STANDBY" nestaje ako je opcija
"Pass Through" podešena na "AUTO" i nisu
detektirani nikakvi signali.
[[Audio Out
Omogućuje vam podešavanje HDMI audio­
signala s komponente za reprodukciju spojene
na prijemnik putem HDMI priključka.
55 AMP: HDMI audio signali iz uređaja za
reprodukciju se čuju samo iz zvučnika spojenih na ovaj prijemnik. Višekanalni zvuk
se može reproducirati u izvornom obliku.
55 TV+AMP: Zvuk se reproducira iz zvučnika
TV-a i zvučnika spojenih na prijemnik.
Omogućuje pridjeljivanje ulaznih HDMI priključnica. Za detalje pogledajte "Imenovanje
HDMI ulaza" (str. 62).
Možete prilagoditi postavke prijemnika.
[[Auto Standby
Omogućuje vam podešavanje prijemnika
da se automatski uključi u pripravno stanje
ukoliko ne vršite operacije na njemu ili ako
ne prima nikakav signal.
55 ON: Uključuje pripravno stanje nakon
otprilike 30 minuta.
55 OFF: Ne uključuje pripravno stanje.
Napomene
55Ta funkcija neće raditi ako je odabrano TUNER.
55Ako koristite Auto Standby i Sleep Timer mod u
isto vrijeme, Sleep Timer ima prednost.
Podešavanje postavki
Napomene
55Kvaliteta zvuka s uređaja za reprodukciju ovisi
o kvaliteti zvuka TV-a, primjerice o broju kanala
te frekvenciji uzorkovanja i sl. Kad TV ima
stereo zvučnike, zvuk iz prijemnika je također
stereo kao kod TV-a čak i kad je izvorni zvuk
višekanalni.
55Kad prijemnik spojite na komponentu za prikaz
slike (projektor i sl.), možda neće biti izlaza
zvuka iz prijemnika. Tada odaberite "AMP".
55Kad odaberete ulazni signal kojem ste pridijelili
HDMI ulaz, zvuk se ne čuje iz TV-a.
69 HR
Upravljanje bez spajanja
na TV
Možete upravljati ovim prijemnikom koristeći
pokazivač čak i ako TV nije spojen na
prijemnik.
AMP
Uporaba izbornika na
pokazivaču
Pritisnite GUI MODE više puta za
odabir "GUI OFF".
Na prijemniku se podešava mod pokazivača.
1 Pritisnite AMP.
2 Pritisnite MENU.
3 Više puta pritisnite / za odabir
željenog izbornika, zatim priti­
snite  ili .
4
5
GUI MODE
Više puta pritisnite / za odabir
parametra koji želite podesiti,
a zatim pritisnite  ili .
Više puta pritisnite / za odabir
željenog podešenja, zatim
pritisnite .
V/v/B/b,
Za povratak na prethodni prikaz
RETURN/
EXIT O
Pritisnite  ili RETURN/EXIT .
MENU
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Napomena
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da nisu raspoloživi ili ih
nije moguće mijenjati.
70 HR
Pregled izbornika
U izbornicima su raspoložive sljedeće opcije. Za detalje o rukovanju izbornicima pogledajte str. 70.
Izbornik
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Tvorničko
podešenje
Postavke za
automatsko
kalibriranje
[<A. CAL>]
Automatska kalibracija (standardna)
[STANDARD]
Automatska kalibracija (prilagođena) FULL.FLAT, ENGINEER,
[CUSTOM]
FRONT.REF, OFF
ENGINEER
Podešavanje
razine
[<LEVEL>]
Ispitni tona)
[T. TONE]
OFF
OFF, AUTO b)
Glasnoća prednjeg lijevog zvučnikaa) FL –10.0 dB do FL +10.0 dB
[FL LVL]
(povećanja od 0,5 dB )
FL 0 dB
Glasnoća prednjeg desnog zvučnikaa) FR –10.0 dB do FR +10.0 dB
[FR LVL]
(povećanja od 0,5 dB)
FR 0 dB
Glasnoća središnjeg zvučnikaa)
[CNT LVL]
CNT - 10.0 dB do CNT +10.0 dB CNT 0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
Glasnoća lijevog surround zvučnikaa) SL –10.0 dB do SL +10.0 dB
[SL LVL]
(povećanja od 0,5 dB)
SL 0 dB
Glasnoća desnog surround zvučnikaa) SR –10.0 dB do SR +10.0 dB
[SR LVL]
(povećanja od 0,5 dB)
SR 0 dB
Glasnoća stražnjeg surround
zvučnikaa)
[SB LVL]
SB 0 dB
SB –10.0 dB do SB +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SBL 0 dB
Glasnoća stražnjeg desnog surround SBR –10.0 dB do SBR +10.0 dB
zvučnikaa)
(povećanja od 0,5 dB)
[SBR LVL]
SBR 0 dB
Glasnoća prednjeg gornjeg lijevog
zvučnikaa)
[LH LVL]
LH –10.0 dB do LH +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
LH 0 dB
Glasnoća prednjeg gornjeg desnog
zvučnikaa)
[RH LVL]
RH –10.0 dB do RH +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
RH 0 dB
Glasnoća subwooferaa)
[SW LVL]
SW –10.0 dB do SW +10.0 dB
(povećanja od 0,5 dB)
SW 0 dB
Kompresija dinamičkog raspona
[D. RANGE]
COMP. MAX, COMP. STD,
COMP.AUTO, COMP. OFF
COMP.AUTO
5/2.1 do 2/0
(20 konfiguracija)
3/4.1
Veličina prednjeg zvučnikaa)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina središnjeg zvučnikaa)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Postavke zvučnika Konfiguracija zvučnika
[<SPKR>]
[PATTERN]
nastavlja se
Podešavanje postavki
Glasnoća stražnjeg lijevog surround SBL –10.0 dB do SBL +10.0 dB
zvučnikaa)
(povećanja od 0,5 dB)
[SBL LVL]
71 HR
Izbornik
[Display]
72 HR
Parametri
[Display]
Postavke
Tvorničko
podešenje
Veličina surround zvučnikaa)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina prednjih gornjih zvučnikaa) LARGE, SMALL
[FH SIZE]
LARGE
Udaljenost prednjeg lijevog zvučnikaa) FL 1.00 m do FL 10.00 m
[FL DIST.]
(korak 0,1 m)c)
FL 3.00 m
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikaa)
[FR DIST.]
FR 1.00 m do FR 10.00 m
(korak 0,1 m)c)
FR 3.00 m
Udaljenost središnjeg zvučnikaa)
[CNT DIST.]
CNT 1.00 m do CNT 10.00 m
(korak 0,1 m)c)
CNT 3.00 m
Udaljenost lijevog surround zvučnikaa) SL 1.00 m do SL 10.00 m
[SL DIST.]
(korak 0,1 m)c)
SL 3.00 m
Udaljenost desnog surround zvučnikaa) SR 1.00 m do SR 10.00 m
[SR DIST.]
(korak 0,1 m)c)
SR 3.00 m
Udaljenost stražnjeg surround
zvučnikaa)
[SB DIST.]
SB 1.00 m do SB 10.00 m
(korak 0,1 m)c)
SB 3.00 m
Udaljenost stražnjeg lijevog
surround zvučnikaa)
[SBL DIST.]
SB 1.00 m do SB 10.00 m
(korak 0,1 m)c)
SBL 3.00 m
Udaljenost stražnjeg desnog
surround zvučnikaa)
[SBR DIST.]
SB 1.00 m do SB 10.00 m
(korak 0,1 m)c)
SBR 3.00 m
Udaljenost prednjeg gornjeg lijevog LH 1.00 m do LH 10.00 m
zvučnikaa)
(korak 0,1 m)c)
[LH DIST.]
LH 3.00 m
Udaljenost prednjeg gornjeg desnog RH 1.00 m do RH 10.00 m
zvučnikaa)
(korak 0,1 m)c)
[RH DIST.]
RH 3.00 m
Udaljenost subwooferaa)
[SW DIST.]
SW 1.00 m do SW 10.00 m
(korak 0,1 m)c)
SW 3.00 m
Mjerna jedinica udaljenosti
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERd)
Frekvencija skretnice prednjih
zvučnikae)
[FRT CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frekvencija skretnice središnjeg
zvučnikae)
[CNT CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frekvencija skretnice surround
zvučnikae)
[SUR CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Frekvencija skretnice prednjih
gornjih zvučnikae)
[FH CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(povećanja od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Izbornik
[Display]
Parametri
[Display]
Postavke
Tvorničko
podešenje
Postavke
za surround
[<SURR>]
Razina efektaf)
[EFFECT]
DYNAMIC, THEATER,
STUDIO
THEATER
EQ postavke
[<EQ>]
Razina basova prednjih zvučnika
[BASS]
BASS –10 dB do BASS +10 dB
(povećanja od 1 dB)
BASS 0 dB
Razina visokih tonova prednjih
zvučnika
[TREBLE]
TRE –10 dB do TRE +10 dB
(povećanja od 1 dB)
TRE 0 dB
STEREO, MONO
STEREO
Postavke za tuner Mod prijema FM postaja
[<TUNER>]
[FM MODE]
Audio postavke
[<AUDIO>]
Imenovanje pohranjenih postaja
[NAME IN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
pohranjenih postaja (Name Input)"
(str. 51).
Sinkronizacija audio i video izlaza
[A/V SYNC]
SYNC OFF, SYNC ON
SYNC OFF
Odabir jezika digitalnog prijema
[DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Dodjeljivanje digitalnog audio ulaza Detalje pogledajte u "Reprodukcija
[A. ASSIGN]
zvuka/slike iz drugih ulaza (Input
Assign)" (str. 61).
NIGHT. ON, NIGHT.OFF
Video postavke
[<VIDEO>]
Dodjeljivanje video ulaza
[V. ASSIGN]
Detalje pogledajte u "Reprodukcija
zvuka/slike iz drugih ulaza (Input
Assign)" (str. 61).
HDMI postavke
[<HDMI>]
Funkcija Control for HDMI
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Pass Through
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Audio out
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Dodjeljivanje HDMI ulaza
[H. ASSIGN]
Za detalje pogledajte "Imenovanje
HDMI ulaza" (str. 62).
Postavke sustava Automatsko pripravno stanje
[<SYSTEM>]
[AUTO.STBY]
Imenovanje ulaza
[NAME IN]
NIGHT.OFF
STBY ON, STBY OFF
Podešavanje postavki
Noćni mod
[NIGHT M.]
STBY ON
Za detalje pogledajte "Imenovanje
ulaza (Name Input)" (str. 42).
a)Ovisno
o podešenju konfiguracije zvučnika, neki parametri ili postavke možda neće biti dostupni.
predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
c)Možete podesiti udaljenost u koracima od 1 cm ako ste izveli automatsko kalibriranje i spremili rezultat
mjerenja.
d)"FEET" za američke i kanadske modele.
e)Taj parametar možete odabrati samo kad je zvučnik podešen na "SMALL".
f)Taj parametar možete odabrati samo ako je podešen zvučni ugođaj "HD-D.C.S.".
b)
nastavlja se
73 HR
Pregled informacija na
pokazivaču
Na pokazivaču se prikazuju razne informacije
o statusu prijemnika, npr. o zvučnom ugođaju.
1 Odaberite ulaz za koji želite provjeriti
informacije.
2 Pritisnite AMP i zatim više puta pritisnite
DISPLAY.
Svakim pritiskom na DISPLAY, prikaz se
mijenja na sljedeći način.
Indeksni naziv ulaza*  Odabrani ulaz
 Trenutni zvučni ugođaj  Razina
glasnoće  Podaci o signalu**
Pri slušanju FM/AM radiopostaja
Naziv pohranjene postaje*  Frekvencija
 Trenutni zvučni ugođaj  Razina
glasnoće
Kod prijema RDS signala (samo
europski, australski i tajvanski model)
Program Service naziv ili naziv pohranjene
postaje*  Frekvencija, valno područje
i programski broj  Trenutni zvučni
ugođaj  Razina glasnoće
* Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste ga
dodijelili, za ulaz ili pohranjenu radiopostaju.
Indeksni naziv se ne prikazuje ako su uneseni
samo razmaci ili ako je jednak nazivu ulaza.
**Informacije o signalu se možda neće
prikazivati.
Napomena
Kod nekih jezika možda neće biti prikazani određeni
znakovi i oznake.
Savjet
Prikaz ne možete promijeniti kad se na pokazivaču
prikazuje "GUI MODE". Pritisnite GUI MODE
više puta za odabir "GUI OFF".
74 HR
Uporaba daljinskog upravljača
Pridjeljivanje funkcije
tipkama za odabir ulaza
Možete promijeniti tvorničke postavke tipaka
ulaza tako da odgovaraju komponentama vašeg
sustava. Primjerice, ako Blu-ray Disc uređaj
spojite na SAT/CATV priključnicu prijemnika,
tipku SAT/CATV na daljinskom upravljaču
možete podesiti za upravljanje Blu-ray Disc
uređajem.
Napomena
Nije moguće promijeniti postavke tipaka ulaza TV,
TUNER i USB.
AV ?/1
Brojčane
tipke
Tipke
ulaza
1 Dok držite pritisnutom tipku
ulaza kojoj želite promijeniti
dodijeljenu funkciju, pritisnite i
zadržite AV /.
Primjer: Dok držite pritisnutom tipku
SAT/CATV, pritisnite i zadržite AV /.
2 Dok držite pritisnutom tipku
AV /, otpustite tipku ulaza.
Primjer: Dok držite pritisnutom tipku
AV /, otpustite tipku SAT/CATV.
3 Pogledajte tablicu u nastavku
i pritisnite odgovarajuću tipku
za željenu kategoriju, a zatim
otpustite AV /.
Primjer: Pritisnite 1,a zatim pritisnite
AV /. Sada tipku SAT/CATV možete
koristiti za upravljanje Blu-ray Disc
uređajem.
Kategorije
Pritisnite
Blu-ray Disc uređaj
(upravljački mod BD1)a)
1
Blu-ray Disc rekorder
(upravljački mod BD3)a)
2
DVD uređaj
(upravljački mod DVD1)
3
DVD rekorder
(upravljački mod DVD3)b)
4
Videorekorder
(upravljački mod VTR3)c)
5
CD uređaj
6
Resetiranje daljinskog
upravljača
INPUT/
?/1
DSS (digitalni satelitski
7
prijemnik)d)/Europski
digitalni satelitski prijemnike)
a)Za
MASTER
VOL –/
2–
1 Dok držite MASTER VOL – ili
 –, pritisnite / i INPUT ili
.
2 Otpustite sve tipke.
Postavke tipaka ulaza resetirane su na
tvorničke vrijednosti.
75 HR
Uporaba daljinskog upravljača
detalje o postavkama BD1 ili BD3 pogledajte upute za uporabu Blu-ray Disc uređaja
ili Blu-ray Disc rekordera.
b)Sony DVD rekorderima se upravlja pomoću
postavke DVD1 ili DVD3. Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s DVD
uređajem.
c)Sony videorekorderima se upravlja pomoću
postavke VTR3 koja odgovara VHS-u.
d)Samo američki i kanadski modeli.
e)Ostali modeli.
O postavljanju
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe,
odnesite ga u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
55 Prije uporabe prijemnika, provjerite je li
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad uređaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
stražnje strane uređaja.
55 Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
55 Ako duže vremena nećete koristiti uređaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
55 Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, do
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
55 Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako bi
spriječili stvaranje topline i time produžili
vijek trajanja prijemnika.
55 Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
topline, nemojte ga izlagati izravnom utjecaju
sunčevih zraka, jake prašine ili mehaničkih
udara.
55 Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar uređaja.
55 Nemojte postavljati prijemnik u blizinu
uređaja poput TV-a, video uređaja ili kaseto­
fona. (Ako se prijemnik koristi zajedno s TV
prijemnikom, videorekorderom ili kasetofonom i postavi preblizu tim uređajima, mogu
se pojaviti šumovi i smanjiti se kvaliteta slike.
To posebno vrijedi ako se upotrebljava sobna
antena. Preporučujemo zato uporabu vanjske antene.)
55 Imajte na umu da kod postavljanja prijem­
nika na posebno obrađen pod (poliran,
nauljen, premazan voskom), mogu nastati
mrlje ili može izblijedjeti boja.
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata, obratite
pozornost da je prijemnik isključen i izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u otopini
blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti
abrazivne spužve, zrnata sredstva ili otopine
kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na problem pri uporabi prijemnika, molimo da se
obratite najbližem ovlaštenom Sony prodavatelju ili servisu.
76 HR
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete na
bilo koji od sljedećih problema, koristite ove
upute za otklanjanje kvarova. Ako se problem
nastavi, obratite se najbližem Sony prodavatelju
ili servisu. Imajte na umu da, ukoliko serviser
zamijeni neke dijelove tijekom popravka,
možete zadržati te dijelove.
Napajanje
Prijemnik se automatski isključuje.
55 Opcija "Auto Standby" je podešena na
"ON" (str 69).
55 Aktivan je Sleep Timer (str. 14).
Zvuk
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
55 Provjerite je li DVD, itd. snimljen u Dolby
Digital ili DTS formatu.
55 Kod spajanja DVD uređaja i sl. na digitalne
ulaze ovog prijemnika, provjerite je li
raspoloživo podešenje digitalnog audio
izlaza spojene komponente.
55 Podesite "Audio Out" na "AMP" u izborniku HDMI.
nastavlja se
77 HR
Dodatne informacije
Nije moguće postići surround efekt.
55 Pripazite da odaberete zvučni ugođaj za
film ili glazbu (str. 52).
55 Zvučni ugođaji ne rade kad se primaju
DTS-HD Master Audio, DTS-HD High
Resolution Audio ili Dolby TrueHD
signali s frekvencijom uzorkovanja višom
od 48 kHz.
Nema zvuka iz nekih zvučnika, ili je
zvuk vrlo tih.
55 Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi provjerili čuje li se zvuk u slušali­
cama. Ako se u slušalicama čuje samo jedan
kanal, komponenta možda nije ispravno
spojena na prijemnik. Provjerite jesu li
kabeli do kraja utaknuti u priključnice na
prijemniku i komponenti.
Ako se u slušalicama čuje zvuk oba kanala,
možda prednji zvučnik nije ispravno spojen
na prijemnik. Provjerite spoj prednjeg
zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
55 Spojite priključnicu i lijevog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabel (nije
priložen).
55 Podesite razinu glasnoće zvučnika (str. 64).
55 Provjerite jesu li središnji/surround zvučnici podešeni na "Small" ili "Large".
55 Preko izbornika Auto Calibration ili "SP
Pattern" u izborniku SPEAKER provjerite
jesu li podešene prikladne postavke zvučni­
ka. Zatim uporabom značajke "Test Tone"
u izborniku Speaker Settings provjerite
emitira li se zvuk točno sa svakog zvučnika.
55 Neki diskovi nemaju označavajući signal
za Dolby Digital Surround EX iako na
pakiranju imaju Dolby Digital Surround
EX logotipe.
55 Provjerite je li subwoofer spojen čvrsto i
pravilno.
55 Provjerite jest li uključili subwoofer.
55 Ovisno o odabranom zvučnom ugođaju,
iz subwoofera se ne čuje zvuk.
55 Ako su svi zvučnici podešeni na "Large"
i odabran je "NEO6 CIN" ili "NEO6
MUS", ne čuje se zvuk iz subwoofera.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
55 Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
55 Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
55 Provjerite INPUT MODE (str. 60).
55 Provjerite podešenje za "Audio Out" u
izborniku HDMI Settings (str. 69).
55 Provjerite je li komponenta pravilno spojena
na HDMI priključnicu za tu komponentu.
55 Super Audio CD ne možete slušate spajanjem putem priključnice HDMI.
55 Ovisno o komponenti, možda će biti potre­
bno podesiti postavku HDMI. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
55 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabel.
55 Kad je na TV zaslonu prikazan GUI, iz
prijemnika se možda neće čuti zvuk. Priti­
snite GUI MODE za odabir "GUI OFF".
55 Provjerite da se ne koristi "A. DIRECT".
55 Provjerite nije li odabrani digitalni audio
ulaz pridijeljen ulazu drugih signala
(str. 61).
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
55 Provjerite jesu li svi kabeli spojeni na ulaze/
izlaze u skladu s odgovarajućim priključni­
cama na prijemniku, zvučnicima i drugim
komponentama.
55 Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente uključeni.
55 Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
55 Provjerite da SPEAKERS nije podešen na
"SPK OFF" (str. 9).
55 Provjerite nisu li na prijemnik spojene
slušalice.
55 Pritisnite MUTING ili  na daljinskom
upravljaču za uključenje zvuka.
78 HR
55 Pokušajte pritisnuti tipku ulaza na daljin­
skom upravljaču ili zakrenuti INPUT
SELECTOR na prijemniku za odabir
željene komponente (str. 41).
55 Aktivirala se zaštita na prijemniku. Isklju­
čite prijemnik, uklonite uzrok kratkog
spoja i ponovno uključite prijemnik.
Čuje se jako brujanje ili šum.
55 Provjerite jesu li zvučnici i komponente
pravilno spojeni.
55 Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3 metra
od TV prijemnika ili fluorescentne rasvjete.
55 Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
55 Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Lijevi i desni signal nisu balansirani ili
su zamijenjeni.
55 Provjerite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i pravilno spojeni.
55 Podesite parametre zvuka u izborniku
Speaker Settings.
Ako je prijemnik u pripravnom stanju,
na TV-u nema zvuka.
55 Kad prijemnik uđe u pripravno stanje,
koristit će se zvuk iz zadnje HDMI
komponente odabrane prije isključenja
prijemnika. Ako uživate u reprodukciji
druge komponente, reproducirajte kompo­
nentu i provedite operaciju One-Touch
Play (reprodukcija pritiskom na jednu
tipku) ili uključite prijemnik i odaberite
HDMI komponentu koju želite.
55 Ako komponente spojene na prijemnik nisu
kompatibilne sa značajkom "BRAVIA"
Sync povedite računa da "Pass Through"
u izborniku HDMI Settings bude podešeno
na "ON" (str. 68).
Snimanje nije moguće.
55 Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
55 Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipaka ulaza (str. 41).
Slika
Na TV-u se ne prikazuje slika.
55 Tipkama ulaza odaberite odgovarajući ulaz.
55 Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
55 Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
55 Pravilno dodijelite video ulaz komponenti.
55 Konvertirate li ulazni signal putem ovog
prijemnika, on mora biti istovjetan ulazu
(str. 30).
55 Kad za povezivanje koristite HDMI-DVI
konverzijski kabel, slika se možda neće
ispravno emitirati.
55 Provjerite jesu li kabeli pravilno i čvrsto
spojeni na komponente.
55 Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda je potrebno podesiti komponentu.
Pogledajte upute za uporabu svake od
komponenata.
55 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabel.
Dodatne informacije
Iz prijemnika i zvučnika TV-a ne čuje
se zvuk.
55 Provjerite podešenje za "Audio Out" u
izborniku HDMI Settings (str. 69).
55 Provjerite je li komponenta pravilno spojena
na HDMI priključnicu za tu komponentu.
55 Super Audio CD ne možete slušate spajanjem putem priključnice HDMI.
55 Ovisno o komponenti, možda će biti potre­
bno podesiti postavku HDMI. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
55 Pripazite da prilikom gledanja slika ili
slušanja zvuka 1080p, Deep Color (Deep
Colour) ili 3D sadržaja koristite High
Speed HDMI kabel.
55 Kad je na TV zaslonu prikazan GUI, iz
prijemnika se možda neće čuti zvuk. Pritisnite GUI MODE za odabir "GUI OFF".
55 TV treba podržavati funkciju System Audio
Control.
55 Ako TV nema funkciju System Audio
Control, podesite postavke za "Audio Out"
u izborniku HDMI Settings na
–– "TV+AMP" ako želite slušati zvuk iz
TV zvučnika i prijemnika.
–– "AMP" ako želite slušati zvuk iz
prijemnika.
55 Kad prijemnik spojite na video komponentu
(projektor i sl.), možda neće biti izlaza
zvuka iz prijemnika. Tada odaberite
"AMP".
55 Ako ne možete čuti zvuk s komponente
spojene na prijemnik dok je na prijemniku
odabran TV ulaz
–– Odaberite odgovarajući ulaz kad
želite gledati program na komponenti
spojenoj na prijemnik putem HDMI
priključnice.
–– Promijenite TV kanal kad želite gledati
TV emisiju.
–– Odaberite odgovarajuću opremu ili ulaz
kad gledate program s komponente spojene na TV. Za taj postupak pogledajte
upute za uporabu TV-a.
nastavlja se
79 HR
Na TV-u se ne prikazuje 3D slika.
55 Ovisno o TV prijemniku ili video opremi,
3D sadržaji se možda neće moći prikazati.
Ako je prijemnik u pripravnom stanju,
na TV-u nema slike.
55 Kad prijemnik uđe u pripravno stanje,
koristit će se slika iz zadnje HDMI
komponente odabrane prije isključenja
prijemnika. Ako uživate u reprodukciji
druge komponente, reproducirajte kompo­
nentu i provedite operaciju One-Touch
Play (reprodukcija pritiskom na jednu
tipku) ili uključite prijemnik i odaberite
HDMI komponentu koju želite.
55 Ako komponente spojene na prijemnik nisu
kompatibilne sa značajkom "BRAVIA"
Sync povedite računa da "Pass Through"
u izborniku HDMI Settings bude podešeno
na "ON" (str. 68).
Snimanje nije moguće.
55 Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
55 Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipaka ulaza (str. 41).
Na TV zaslonu se ne prikazuje GUI
izbornik.
55 Pritisnite GUI MODE više puta za odabir
"GUI ON". Ako se GUI izbornik i dalje
ne prikazuje na TV zaslonu, pritisnite
MENU.
55 Provjerite je li TV spojen pravilno.
80 HR
Tuner
FM prijem je loš.
55 Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel
(nije dio isporuke) za spajanje prijemnika
na vanjsku FM antenu kao na sljedećoj
slici.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
55 Provjerite jesu li antene pravilno spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite vanjsku antenu.
55 Signal postaja je suviše slab pri automat­
skom ugađanju. Koristite izravno ugađanje.
55 Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugađanja (kod izravnog ugađanja AM
postaja) (str. 50).
55 Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju
pomoću pretraživanja pohranjenih postaja).
Pohranite postaje (str. 50).
55 Pritisnite AMP, zatim pritisnite više puta
DISPLAY na daljinskom upravljaču tako
da se na pokazivaču pojavi frekvencija.
RDS ne radi.*
55 Provjerite je li ugođena FM RDS postaja.
55 Odaberite FM postaju s jačim signalom.
Željene RDS informacije nisu vidljive
na pokazivaču.*
55 Usluga je možda privremeno nedostupna.
Obratite se radiopostaji i provjerite pruža
li takve usluge.
*Samo europski model.
iPhone/iPod
Zvuk je izobličen.
55 Više puta pritisnite tipku MASTER VOL
– ili  – na daljinskom upravljaču.
55 Podesite postavku "EQ" na iPhone/iPod
uređaju na "Off" ili "Flat".
iPhone/iPod se ne puni.
55 Provjerite je li prijemnik uključen.
55 Provjerite je li iPhone/iPod čvrsto spojen.
Ne može upravljati iPhone/iPod
uređajem.
55 Provjerite jeste li skinuli zaštitnu masku s
iPhone/iPod uređaja.
55 Ovisno o sadržaju na iPhone/iPod uređaju,
može potrajati neko vrijeme do pokretanja
reprodukcije.
55 Odspojite iPhone/iPod te ga ponovno
spojite.
55 Koristite nepodržani iPhone/iPod. Pogledajte "Kompatibilni iPod/iPhone uređaji"
(str. 43) za popis podržanih uređaja.
Koristite li podržani USB uređaj?
55 Spojite li nepodržani USB uređaj, može
doći do sljedećih problema. Pogledajte
"Kompatibilni USB uređaji" (str. 46) za
pojedinosti o podržanim uređajima.
–– USB uređaj nije prepoznat.
–– Nazivi datoteka ili mapa se ne prikazuju
na prijemniku.
–– Reprodukcija nije moguća.
–– Zvuk preskače.
–– Pojava smetnji.
–– Izobličen zvuk.
Čuje se šum, zvuk preskače ili je
izobličen.
55 Isključite prijemnik i ponovno spojite
USB uređaj, zatim uključite prijemnik.
55 Glazbeni podaci sadrže smetnje ili je
zvuk izobličen.
USB uređaj se ne može spojiti na
priključnicu  (USB).
55 Pokušali ste spojiti USB uređaj na krivu
stranu. Ispravno orijentirajte USB priključak prije spajanja.
Dulje vrijeme prikazuje se "Reading"
ili je potrebno mnogo vremena za
pokretanje reprodukcije.
55 Postupak čitanja uređaja može dulje
trajati u sljedećim slučajevima.
–– Na USB uređaju se nalazi velik broj
mapa ili datoteka.
–– Struktura mapa je iznimno kompleksna.
–– Uređaj ima veliki memorijski kapacitet.
–– Unutarnja memorija je fragmentirana.
Stoga, preporučamo da slijedite ove
smjernice.
–– Ukupan broj mapa na USB uređaju:
100 ili manje (uključujući mapu "ROOT")
–– Ukupan broj datoteka po mapi: 100 ili
manje.
nastavlja se
81 HR
Dodatne informacije
Glasnoća zvona iPhonea se ne mijenja.
55 Podesite glasnoću zvona na samom
iPhoneu.
USB uređaj
Pogrešan prikaz na pokazivaču.
55 Podaci na USB uređaju su možda oštećeni.
55 Ovaj prijemnik može prikazati sljedeće
znakove:
–– Velika slova (A do Z)
–– Mala slova (a do z)
–– Brojeve (0 do 9)
–– Simbole (' < > * + , – . / [ \ ] _ `)
Ostali znakovi možda se neće ispravno
prikazati.
USB uređaj nije prepoznat.
55 Isključite prijemnik, zatim odspojite USB
uređaj. Ponovno uključite prijemnik,
zatim spojite USB uređaj.
55 Spojite podržani USB uređaj (str. 46).
55 USB uređaj ne radi pravilno. Za pomoć
pri rješavanju problema, pogledajte upute
za uporabu USB uređaja.
Reprodukcija ne počinje.
55 Isključite prijemnik i ponovno spojite
USB uređaj, zatim uključite prijemnik.
55 Spojite podržani USB uređaj (str. 46).
55 Pritisnite  za pokretanje reprodukcije.
Nije moguća reprodukcija audio
datoteke.
55 Nije moguća reprodukcija MP3 datoteka
u formatu MP3 PRO.
55 Audiodatoteka se sastoji od više audio
zapisa.
55 Neke AAC datoteke se možda neće reproducirati pravilno.
55 Nije moguća reprodukcija WMA datoteka
u Windows Media Audio Lossless i
Professional formatu.
55 Nisu podržani USB uređaji formatirani u
drugim sustavima osim FAT16 ili FAT32.
55 Koristite li USB uređaj s paeticijama, mogu
se reproducirati samo audiodatoteke s
prve particije.
55 Moguća je reprodukcija do 8 razina mapa
(uključujući mapu "ROOT").
55 Broj mapa je premašio 100 (uključujući
mapu "ROOT").
82 HR
55 Broj datoteka u mapi je premašio 100.
55 Ne mogu se reproducirati datoteke koje
su kriptirane, zaštićene zaporkama itd.
*Ovaj uređaj podržava FAT16 i FAT32 ali
neki USB uređaji možda ne podržavaju ove
FAT formate. Za detalje pogledajte upute za
uporabu svakog USB uređaja ili se obratite
proizvođaču.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
55 Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
55 Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
55 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite
novima.
55 Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
Ostalo
Funkcija Control for HDMI ne radi.
55 Provjerite HDMI spajanje (str. 23).
55 Podesite "Ctrl for HDMI" na "ON" u
izborniku HDMI Settings.
55 Spojena komponenta treba podržavati
funkciju Control for HDMI.
55 Provjerite podešenja funkcije Control for
HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte
upute za uporabu spojene komponente.
55 Kad je opcija "Ctrl for HDMI" podešena
na "OFF", funkcija "BRAVIA" Sync ne
radi pravilno, čak i ako je komponenta
spojena na priključnicu HDMI IN.
55 Vrsta i broj komponenti kojima se može
upravljati putem funkcije "BRAVIA" Sync
ograničene su HDMI CEC standardom na
sljedeći način.
–– Uređaji za snimanje (Blu-ray Disc rekorder, DVD rekorder itd.): do tri uređaja
–– Uređaji za reprodukciju (Blu-ray Disc,
DVD itd.): do tri uređaja
–– Prijemnici: do četiri uređaja
–– AV prijemnik (audio sustav): najviše
jedan uređaj
–– Pri uporabi funkcije Control for HDMI,
daljinski upravljač TV-a ne može upravljati spojenom komponentom.
Pri uporabi funkcije Control for HDMI
daljinski upravljač TV-a ne može
upravljati spojenom komponentom.
55 Ovisno o spojenoj komponenti i TV-u,
možda ćete ih trebati podesiti. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata
i TV-a.
55 Promijenite ulaz prijemnika u HDMI ulaz
spojen na komponentu.
USB FAIL
Detektiran je prekomjeran napon u priklju­
čnici  (USB).
Prijemnik će se automatski isključiti nakon
nekoliko sekundi. Provjerite iPhone/iPod
ili USB uređaj, zatim ih odspojite i ponovno
uključite prijemnik.
Za druge poruke pogledajte "Lista poruka
nakon automatskog kalibriranja" (str. 38),
"Poruke vezane za rad iPhone/iPod uređaja"
(str. 45) i "Poruke vezane za rad USB uređaja"
(str. 48).
Formatiranje memorije
Odjeljci s dodatnim informacijama
Za brisanje
Pogledajte
Svih postavki u memoriji
str. 33
Osobno podešenih zvučnih ugođaja str. 56
Poruke o pogreškama
Ako dođe do pogreške u radu, na pokazivaču
se prikazuje poruka. Moguće je provjeriti
stanje sustava prema toj poruci. Ako se
problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Dodatne informacije
PROTECTOR
Zvučnicima se šalje nepravilno napajanje
ili je prijemnik prekriven i ventilacijski
otvori su blokirani. Prijemnik će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi.
Provjerite spajanje kabela zvučnika i
ponovno uključite prijemnik.
83 HR
Tehnički podaci
PODACI O AUDIO SNAZI
Pojačalo
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 ohma, 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%)
85 W + 85 W
Stereo izlazna snaga
(8 ohma, 1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
Surround izlazna snaga1)
(8 ohma, 1 kHz, THD 10%)
140 W po kanalu
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Napajanje
230 V AC, 50 Hz
1)Referentna
izlazna snaga za prednje, središnji,
surround, stražnje surround i prednje gornje
zvučnike. Ovisno o postavkama zvučnog ugođaja
i izvoru, možda se neće čuti zvuk.
Frekvencijski odziv
Analogni
10 Hz – 70 kHz,
+0,5/–2 dB (zaobilazi
zvučne ugođaje i ekvilizator)
Ulaz
Analogni
Osjetljivost: 500 mV/
50 kiloohma
S/N2): 96 dB
(A, 500 mV3))
Digitalni (koaksijalni)
Impedancija: 75 ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/1 kiloohm
SUBWOOFER Napon: 2 V/1 kiloohm
Ekvilizator
Razine pojačanja ±6 dB, korak 1 dB
2)INPUT SHORT (zaobilazi
zvučne ugođaje i
ekvilizator).
3)Balansirano, ulazna razina.
84 HR
FM tuner
Raspon ugađanja
Antena
Priključnice antena
Međufrekvencija
87,5 MHz – 108,0 MHz
FM žičana antena
75 ohma, asimetrično
10,7 MHz
AM tuner
Raspon ugađanja
Skala ugađanja
Antena
Međufrekvencija
9 kHz korak;
531 kHz – 1602 kHz
Okvirna antena
450 kHz
Video
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
Pb: 0,7 Vp-p, 75 ohma
Pr: 0,7 Vp-p, 75 ohma
80 MHz HD Pass Through
iPhone/iPod
DC 5 V 1 A MAKS.
USB
Podržana brzina bita*MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
*Ne možemo jamčiti
kompatibilnost sa svim
programima za kodiranje/
zapisivanje, te uređajima i
medijima za snimanje.
Brzina prijenosa
Full-speed
Podržani USB uređaj Mass Storage Class
Maksimalna struja 500 mA
Općenito
Napajanje
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije 240 W
Potrošnja energije (tijekom pripravnog stanja)
0,3 W (Kad je "Ctrl for
HDMI" podešeno na
"OFF")
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm  157,5 mm 
322,6 mm, uključujući
i dijelove koji strše i
kontrole
Masa (približno)
8 kg
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Halogenirani usporivači plamena nisu
korišteni u nekim tiskanim pločicama.
Dodatne informacije
85 HR
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising