3-875-810-11(1)
x Višekanalni AV
x prijemnik
Upute za uporabu ________
STR-DA5400ES
©2008 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore ureñaja novinama, stolnjacima, zavjesama,
itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na ureñaj.
Ne postavljajte ureñaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
izlažite ureñaj kapanju ili prskanju i ne stavljajte na
njega posude s tekućinom, npr. vaze.
Postavite sustav tako da se u slučaju problema
mrežni kabel može odmah odspojiti. Zamijetite li
bilo kakvu nepravilnost u radu ureñaja, odmah
odspojite mrežni kabel iz električne utičnice.
Baterije ili ureñaj s ugrañenim baterijama ne smiju
se izlagati prevelikoj toplini, primjerice sunčevom
svjetlu, vatri i sl.
Ureñaj je pod naponom sve dok ga ne odspojite s
mrežne utičnice, čak i kad je isključen.
Prevelik zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati
oštećenje sluha.
Korisniku
Broj modela i serijski broj naznačeni su na stražnjoj
strani ureñaja. Zabilježite serijski broj na dolje
predviñeno mjesto. Ti brojevi će vam biti potrebni
prilikom pozivanja Sony ovlaštenog servisa u vezi
s ovim ureñajem.
Broj modela ______________ Serijski broj _____
Važne sigurnosne napomene
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Pripazite na sva upozorenja.
Poštujte sve upute.
Nemojte upotrebljavati ureñaj u blizini vode.
Čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati otvore za provjetravanje.
Ureñaj postavite u skladu s uputama proizvoñača.
8) Nemojte postavljati u blizini izvora topline, kao
što su radijatori, grijalice, peći i sl. ili ureñaja
koji stvaraju toplinu (uključujući pojačala).
9) Ako isporučeni mrežni kabel nema odgovarajući
utikač, obratite se ovlaštenom Sony servisu radi
zamjene.
10) Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi
hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača,
utičnice i na mjestu gdje izlazi iz ureñaja.
11) Upotrebljavajte samo dodatni pribor kojeg
preporučuje proizvoñač.
12) Upotrebljavajte samo kolica, stalak, tronožac,
nosač ili stol kojeg preporučuje proizvoñač ili
koji se prodaje uz ureñaj. Ako se upotrebljavaju
kolica, treba pripaziti kod premještanja ureñaja
da ne doñe do ozljeda u slučaju prevrtanja.
13) Odspojite ureñaj iz zidne utičnice tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako ga nećete
upotrebljavati dulje vrijeme.
14) Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom
servisnom osoblju. Ureñaj je potrebno servisirati
ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, primjerice,
mrežnog kabela, od prolijevanja tekućina,
upadanja predmeta u ureñaj, izlaganja kiši ili
vlazi, ako ureñaj ne radi ispravno ili ako je pao.
2
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili preinake
koje nisu izričito odobrene u ovom priručniku
mogu uzrokovati probleme pri uporabi ureñaja.
Kako biste smanjili opasnost od električnog udara,
kabel zvučnika je potrebno spojiti na ureñaj i
zvučnike prema sljedećim uputama.
1) Odspojite mrežni kabel iz električne utičnice.
2) Ogulite 10 – 15 mm izolacije vodiča kabela
zvučnika.
3) Spojite kabel zvučnika na ureñaj i zvučnike
pazeći da ne dodirujete vodič kabela zvučnika
rukom. Takoñer odspojite mrežni kabel iz
električne utičnice prije odspajanja kabela
zvučnika s ureñaja i zvučnika.
Samo za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu
električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
nastavlja se
3
Zbrinjavanje istrošenih
baterija (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama
s posebnim sustavima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na njezinoj ambalaži
označava da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Pravilnim
zbrinjavanjem istrošenih baterija čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem baterija ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz
sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrañenom baterijom,
njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom
servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite
na odlagalište za recikliranje električne i elektronske
opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate
poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz
ureñaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje
dotrajalih baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Napomena za korisnike u zemljama
koje primjenjuju EU smjernice
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva
pogledajte adresu na jamstvenom listu.
O ovom priručniku
C Upute u ovom priručniku se odnose na model
STR-DA5400ES. Provjerite oznaku vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče.
C U ilustracijama ovog priručnika koristi se američki/
kanadski model ukoliko nije navedeno drukčije.
Sve razlike u rukovanju su jasno navedene u
tekstu, primjerice kao "samo za europski model".
C Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
isporučenom daljinskom upravljaču. Takoñer
možete koristiti i kontrole na samom ureñaju ako
imaju jednake ili slične oznake kao i one na
prijemniku.
O autorskim pravima
C Riječi "Neural-THX" i "neural THX" navedene u
uputama za uporabu te prikazane na pokazivaču i
u izborniku, označavaju Neural-THX Surround.
Ovaj prijemnik ima ugrañen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround sustav i DTS** Digital Surround
sustav.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, Surround EX i dvostruko D
su zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci pod brojevima SAD
patenata: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.226.616; 6.487.535 i drugim
patentima iz SAD-a i drugih zemalja koji su
objavljeni ili su u postupku. DTS je registrirana
trgovačka marka tvrtke, a DTS logotipi, simbol,
DTS-HD i DTS-HD Master Audio su trgovačke
marke tvrtke DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc.
Sva prava pridržana.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
4
Ovaj proizvod koji koristi Neural-THX® Surround
je proizveden prema licenci iz Neural Audio
Corporation i THX Ltd. Sony Corporation ovime
jamči korisniku neisključivo, neprenosivo i ograničeno
pravo na korištenje ovog proizvoda i drugih tehnologija s licencom iz Neural Audio Corporation i THX
Ltd., u skladu sa zakonima o patentnim pravima iz
SAD-a i drugih zemalja. "Neural Surround", "Neural
Audio", "Neural" i "NRL" su zaštićena imena u
vlasništvu Neural Audio Corporation, a THX je
zaštićeno ime iz THX Ltd., koje može biti registrirano
u nekim slučajevima. Sva prava pridržana.
Znakove (Shin Go R) instalirane u ovaj prijemnik
omogućila je tvrtka MORISAWA & COMPANY
LTD. Ti nazivi su zaštitni znakovi tvrtke
MORISAWA & COMPANY LTD., i autorsko
pravo na te znakove takoñer pripada tvrtki
MORISAWA & COMPANY LTD.
iPod je zaštićeni naziv proizvoda tvrtke Apple
Computer, Inc., registriran u SAD-u i drugim
državama.
Svi drugi zaštićeni nazivi i registrirani zaštićeni
nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. U
ovom priručniku ne navode se oznake ™ i ®.
Bluetooth riječ i logotipi su u vlasništvu Bluetooth
SIG, Inc. i Sony Corporation ih koristi uz dopuštenje.
Drugi zaštitni znakovi i nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.
"M-crew Server" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
"BRAVIA" je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation.
5
Sadržaj
Priprema
Uživanje u surround zvuku
1: Instaliranje zvučnika .............................. 23
2: Spajanje zvučnika .................................. 25
3: Spajanje TV prijemnika za prikaz
izbornika ............................................... 27
4a: Spajanje audio komponenata ................ 29
4b: Spajanje video komponenata................ 34
5: Spajanje antena ...................................... 43
6: Priprema prijemnika i daljinskog
upravljača .............................................. 44
7: Upravljanje prijemnikom pomoću izbornika
na zaslonu.............................................. 45
8: Podešavanje zvučnika ............................ 46
9: Automatsko kalibriranje odgovarajućih
parametara (Auto Calibration) ............... 48
Vodič za rukovanje izbornikom ................. 55
Reprodukcija 2-kanalnog zvuka .................70
Reprodukcija višekanalnog zvuka ..............71
Uživanje u surround efektu za glazbu.........74
Uživanje u surround efektu za filmove .......76
Reprodukcija
Uživanje u zvuku/slici s komponente
spojene na prijemnik ............................. 58
Uživanje u zvuku/slici s komponenata
spojenih na DIGITAL MEDIA PORT
adapter................................................... 60
Upravljanje TDM-iP1/iP50/TDM-NC1
adapterom pomoću izbornika prijemnika 61
Tuner
Slušanje FM/AM radiopostaja.................... 65
Pohranjivanje FM/AM radiopostaja ........... 68
6
Funkcija Multi-zone
Mogućnosti funkcije Multi-zone.................80
Multi-zone povezivanje ..............................81
Podešavanje zvučnika u zoni 2 ...................85
Promjena podešenja zone za daljinski
upravljač ................................................86
Upravljanje prijemnikom iz druge zone
(funkcije ZONE 2/ZONE 3) ..................87
Uporaba ostalih značajki
Uporaba "BRAVIA" Sync značajki ............89
Odabir monitora koji prikazuju HDMI video
signale ....................................................92
Odabir izmeñu digitalnog i analognog
zvuka .....................................................93
Reprodukcija zvuka/slike s drugih ulaza
(Input Assign) ........................................94
Uporaba Sleep Timera ................................96
Slušanje surround zvuka pri niskim
glasnoćama ............................................97
Snimanje pomoću ovog prijemnika ............98
Promjena upravljačkog moda prijemnika i
daljinskog upravljača .............................99
Spajanje u konfiguraciji dvaju pojačala ....101
Podešavanje parametara
Uporaba izbornika Settings.......................102
Auto Calibration .......................................103
Speaker .....................................................105
Surround ...................................................109
EQ.............................................................110
MuIti Zone................................................111
Audio ........................................................112
Video ........................................................113
HDMI .......................................................116
System ......................................................117
Upravljanje bez spajanja na TV................118
Uporaba daljinskog
upravljača
Upravljanje svakom od komponenata
pomoću daljinskog upravljača .............123
Programiranje daljinskog upravljača ........126
Automatsko izvoñenje nekoliko funkcija u
nizu (Macro Play) ................................130
Podešavanje kodova daljinskog upravljača
koji nisu pohranjeni .............................132
Brisanje svih sadržaja memorije daljinskog
upravljača ............................................133
Dodatne informacije
Rječnik......................................................134
Mjere opreza.............................................137
U slučaju problema ...................................138
Tehnički podaci ........................................143
7
Opis i položaj dijelova
Prednja strana uređaja
Uklanjanje pokrova
Pritisnite PUSH.
Kad skinete pokrov, držite ga
izvan dohvata djece.
Status tipke POWER
Isključeno
Prijemnik je isključen (početno podešenje).
Pritisnite POWER za uključenje prijemnika.
Ne možete uključiti prijemnik pomoću
daljinskog upravljača.
Uključeno/Pripravno stanje
Pritisnite ?/1 na daljinskom upravljaču za
uključenje prijemnika ili za podešavanje u
pripravno stanje. Kad pritisnete POWER na
prijemniku, prijemnik će se isključiti.
8
Naziv
Funkcija
Naziv
A POWER
Pritisnite za uključivanje i isključivanje
prijemnika.
J 2CH/A.DIRECT Pritisnite za odabir
zvučnog ugoñaja
A.F.D.
(str. 70, 71, 74, 76).
MOVIE
B AUTO CAL MIC Za spajanje isporučenog optimizacijskog
priključnica
mikrofona za funkciju
Digital Cinema Auto
Calibration (str. 49).
C TONE MODE
TONE
D MEMORY/
ENTER
Podešava FRONT/
CENTER/
SURROUND/
SURROUND BACK
BASS i TREBLE.
Više puta pritisnite
TONE MODE za
odabir BASS ili
TREBLE i zatim
zakrenite TONE za
ugañanje razine.
Pritisnite za rukovanje
tunerom (FM/AM).
Funkcija
MUSIC
K ZONE/
POWER,
SELECT
Pritisnite SELECT
više puta za odabir
zone 2 ili zone 3.
Svakim pritiskom
tipke POWER, izlazni
signali za odabranu
zonu se uključuju ili
isključuju (str. 80).
L HDMI IN
Pritisnite za odabir
ulaznog signala iz
komponente spojene
na priključnice HDMI
IN (str. 35).
M HDMI OUT
Pritisnite za odabir
izlaznog signal prema
komponenti spojenoj
na priključnice HDMI
OUT (str. 35).
N PHONES
priključnica
Za spajanje slušalica.
TUNING MODE
TUNING
E Senzor
daljinskog
upravljača
Prima signale iz
daljinskog upravljača.
F DIMMER
Pritisnite za podešavanje svjetline
pokazivača.
G DISPLAY
Pritisnite za odabir
informacija prikazanih
na pokazivaču.
Za spajanje prijenosne
P VIDEO 2 IN/
PORTABLE AV audio/video komponenIN priključnica te poput kamkordera
ili igraće konzole.
H INPUT MODE
Pritisnite za odabir
ulaznog moda ako su
jednake komponente
priključene na digitalne
i analogne priključnice
(str. 93).
Q MULTI
CHANNEL
DECODING
indikator
I Pokazivač
Pokazuje tekući status
odabrane komponente
ili popis dostupnih
opcija (str. 11)
Pritisnite za odabir
O SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) OFF, A, B, A+B
prednjih zvučnika
(str. 48).
Svijetli tijekom dekodiranja višekanalnog
zvuka.
nastavlja se
9
Naziv
Funkcija
R INPUT
SELECTOR
Zakrenite za odabir
ulaznog izvora reprodukcije. Za odabir
ulaznog izvora za
zonu 2 ili zonu 3, prvo
pritisnite ZONE/
SELECT (K) za
odabir zone 2 ili zone
3 (na pokazivaču se
prikaže "ZONE 2
INPUT" ili "ZONE 3
INPUT"), zatim
zakrenite INPUT
SELECTOR za odabir
ulaznog izvora.
S MASTER
VOLUME
Za podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno.
10
Indikatori na pokazivaču
Naziv
Funkcija
A SW
Svijetli ako je subwoofer
podešen na "YES" te se
izlazni audio signal prenosi
putem priključnice
SUBWOOFER. Dok je
uključen ovaj indikator,
prijemnik stvara signal
subwoofera na temelju
L.F.E. signala na disku koji
se reproducira ili niskofrekventnih komponenata
prednjih kanala.
nastavlja se
11
Naziv
Funkcija
B Indikatori
Slova (L, C, R, itd.) oznakanala koji se čavaju kanale koji se reproreproducira duciraju. Okvir oko slova
se mijenja kao oznaka
načina na koji prijemnik
obrañuje signal izvora
(ovisno o postavkama
zvučnika).
L
Prednji lijevi
R
Prednji desni
C
Središnji (mono)
SL
Surround lijevi
SR
Surround desni
S
Surround (mono ili
surround komponente od
Pro Logic postupka)
SBL
Surround stražnji lijevi
SBR
Surround stražnji desni
SB
Surround stražnji (stražnji
surround zvuk dobiven od
6.1-kanalnog dekodiranja)
Primjer:
Format snimanja (prednji/
surround): 3/2.1
Izlazni kanal: surround zvučnici su podešeni na "NO".
Zvučni ugoñaj: A.F.D.
AUTO.
Naziv
Funkcija
C Indikatori
ulaza
Svijetle za označavanje
tekućeg ulaza.
INPUT
Svijetli stalno. Uz to, svijetli i jedan od sljedećih
indikatora trenutno
odabranog izvora.
HDMI
Svijetli kad prijemnik prepozna komponentu spojenu
na HDMI IN priključnicu.
DMPORT
Svijetli ako je spojen
DIGITAL MEDIA PORT
adapter i odabran
"DMPORT".
MULTI IN
Svijetli kad je odabran
višekanalni ulaz.
AUTO
Svijetli s odgovarajućim
indikatorima koji pokazuju
tekući ulaz kad je ako je
INPUT MODE podešen na
"Auto".
COAX
Digitalni signal se dovodi
preko COAXIAL
priključnice.
OPT
Digitalni signal se dovodi
preko OPTICAL
priključnice.
ANALOG
Nema ulaza digitalnog
signala. Takoñer svijetli
kad je INPUT MODE
podešen na "Analog" ili
kad se koristi funkcija "2ch
Analog Direct".
D EQ
Svijetli kad je aktiviran
ekvilizator.
E HDMI A B Svijetli kod izlaza signala
iz priključnice HDMI OUT
A ili B.
12
F D.C.A.C.
Svijetli kad je aktivirana
automatska kalibracija.
G ZONE 2/
ZONE 3
Svijetli kad je aktivirana
funkcija zone 2/zone 3.
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
H SLEEP
Svijetli ako je aktiviran
sleep timer.
K Indikatori
tunera
Svijetle kad prijemnik
ugaña radijske postaje.
I L.F.E.
Svijetli ako disk koji se
reproducira sadrži L.F.E.
(Low Frequency Effect)
kanal. Kad se reproducira
zvuk L.F.E. kanala, uključuje se skala ispod slova
koja pokazuje razinu efekta.
S obzirom da L.F.E. signal
nije snimljen u svim dijelovima ulaznog signala,
prikaz na skali će se mijenjati tijekom reprodukcije
(ili se može potpuno
isključiti).
J DSD
Svijetli kad prijemnik
prima DSD (Direct Stream
Digital) signale (str. 35).
STEREO
Stereo emitiranje
MONO
Mono emitiranje
RDS
Primaju se RDS informacije.
PRESET
Podešeno je ugañanje
pohranjenih postaja.
MEMORY
Aktivirana je funkcija
memorije, primjerice Name
Input, itd.
L H.A.T.S.
Svijetli kad je aktivirana
funkcija H.A.T.S. (High
quality digital Audio
Transmission System).
M BI-AMP
Svijetli kad su stražnji
surround zvučnici podešeni
na "BI-AMP".
N D.RANGE
Svijetli ako je aktivirana
funkcija dinamičke kompresije raspona.
O VOLUME
Prikazuje trenutnu razinu
glasnoće.
nastavlja se
13
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
P Dolby
Digital
Surround
indikatori
Svijetli jedan od odgovarajućih indikatora kad prijemnik
dekodira odgovarajuće
signale Dolby Digital
formata.
T Dolby Pro
Logic
indikatori
Svijetli jedan od odgovarajućih indikatora kad prijemnik
primjenjuje Dolby Pro Logic
procesiranje na 2-kanalne
signale radi izlaza signala
središnjeg i surround kanala.
;D
Dolby Digital
;D+
Dolby Digital Plus
;D EX
Dolby Digital Surround EX
Napomena
Pri reprodukciji diska Dolby
Digital formata koristite digitalno povezivanje i nemojte
podesiti INPUT MODE na
"Analog".
Q DTS-HD
indikatori
Svijetle kad prijemnik
dekodira DTS-HD.
Dolby Pro Logic II
;PLIIx
Dolby Pro Logic IIx
Napomena
Ovaj indikator ne svijetli kad
nije spojen središnji ili
surround zvučnik.
U DTS(-ES)
indikatori
Svijetle kod ulaza DTS ili
DTS-ES signala.
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
Svijetli kad prijemnik dekodira DTS signale. Ovisno o
formatu ulaznog signala ili
formatu dekodiranja, takoñer
svijetli bilo 96/24 ili NEO:6.
96/24
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS 96/24 (96 kHz/24 bit)
dekodiranje
NEO:6
DTS Neo:6 Cinema/Music
DTS-ES
Svijetli sa sljedećim indikatorom ovisno formatu dekodiranja ulaznog signala.
Svijetli konstantno s jednim
od sljedećih indikatora.
MSTR
DTS-HD Master Audio
LBR
R ;TrueHD Svijetli kad prijemnik
dekodira Dolby TrueHD.
S L-PCM
Dolby Pro Logic
;PLII
DTS
DTS-HD
HI RES
;PL
Svijetli kod ulaza Linear
PCM (Pulse Code
Modulation) signala.
DISCRETE DTS-ES Discrete 6.1
MATRIX
DTS-ES Matrix 6.1
Napomena
Pri reprodukciji diska DTS
formata, povezivanje treba biti
digitalno i INPUT MODE ne
smije biti podešen na "Analog."
V Neural-THX Svijetli kad prijemnik
primjenjuje Neural-THX
procesiranje na ulazne
signale.
14
Stražnja strana uređaja
A DIGITAL INPUT/OUTPUT dio
Spajanje s DVD,
Super Audio CD
ureñajem i sl. Priključnica COAXIAL
COAXIAL IN omogućuje bolju
priključnice
kvalitetu glasnih
zvukova (str. 27, 30,
35, 38, 39).
C DMPORT
Spajanje na DIGITAL
MEDIA PORT
adapter (str. 30).
OPTICAL
IN/OUT
priključnice
HDMI
IN/OUT*
priključnice
Spajanje s DVD
ureñajem, Blu-ray
Disc ureñajem ili
satelitskim tunerom.
Slika i zvuk se
odašilju u TV ili
projektor (str. 27, 35).
D ANTENNA dio
FM ANTENNA Spajanje žičane FM
antene isporučene uz
priključnica
prijemnik (str. 43).
AM ANTENNA Spajanje AM okvirne
antene isporučene uz
priključnica
prijemnik (str. 43).
B Kontrolni priključak za Sony opremu
i druge vanjske komponente
IR REMOTE
IN/OUT
priključnice
Spajanje IR repetitora (str. 80).
TRIGGER OUT Spajanje na sigurnopriključnice
sni sustav uključenja/isključenja napajanja drugih 12V
TRIGGER kompatibilnih ureñaja ili
pojačala/prijemnika
zone 2 ili zone 3
(str. 111).
nastavlja se
15
E COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT dio
Y, PB/CB, PR/
CR IN/OUT
priključnice*
Spajanje DVD
ureñaja, TV-a ili
satelitskog tunera.
(str. 27, 38, 39).
F RS-232C priključnica
Koristi se za održavanje i servis.
G AUDIO INPUT/OUTPUT dio
AUDIO
IN/OUT
priključnice
Spajanje kasetofona,
MD ureñaja i sl.
(str. 30, 33).
MULTI
CHANNEL
INPUT
priključnice
Spajanje Super
Audio CD ureñaja ili
DVD ureñaja s
analognom audio
priključnicom za 7.1
ili 5.1 kanalni zvuk
(str. 32).
PRE OUT
priključnice
Spajanje s vanjskim
pojačalom.
H VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT dio
AUDIO
IN/OUT
priključnice
Spajanje na videorekorder, DVD
ureñaj i sl. (str. 27,
38, 39, 40).
VIDEO
IN/OUT
priključnice*
AUDIO OUT
priključnice
VIDEO OUT
priključnice
Spajanje komponente u zoni 2 ili
zoni 3 (str. 80).
EXT VIDEO Spajanje komponente
IN priključnica kad želite gledati
sliku u slici (PIP).
I SPEAKERS dio
Spajanje zvučnika
(str. 25).
* Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako
spojite priključnice HDMI OUT ili MONITOR
OUT s TV prijemnikom (str. 27). Ovim prijemnikom možete takoñer upravljati putem grafičkog
sučelja (GUI) (str. 45).
16
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač možete koristiti
za upravljanje prijemnikom i Sony audio/
video komponentama za koje je podešen.
Glavni daljinski upravljač
(RM-AAL014)
U ilustracijama ovih uputa prikazan je daljinski
upravljač koji se isporučuje s američkim/
kanadskim modelom (RM-AAL013). Sve
razlike u rukovanju su jasno navedene u tekstu,
primjerice kao "samo za europski model".
nastavlja se
17
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A AV ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Za uključivanje i isključivanje
audio/video komponenata za
koje je daljinski upravljač
podešen (str. 126).
Ako istovremeno pritisnete
tipku ?/1 (2), isključuju se
prijemnik i ostale komponente
(SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 prekidača
automatski se mijenja svaki
put kad pritisnete neku od
tipaka ulaza (5).
H D.TUNING
Pritisnite SHIFT (Y), zatim
pritisnite za aktiviranje
funkcije izravnog ugañanja
(str. 66).
I CLEAR
Pritisnite SHIFT (Y), zatim
pritisnite za
– brisanje pogrešno unesenog
broja.
– povratak na kontinuiranu
reprodukciju i sl. satelitskog
tunera ili DVD ureñaja.
J ENT/MEM
Pritisnite SHIFT (Y), zatim
pritisnite ENT/MEM unos vrijednosti nakon odabira kanala,
diska ili zapisa uporabom brojčanih tipaka, ili za pohranu
postaje pri uporabi tunera.
K MOVIE
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja za filmove (str. 76).
L MUSIC
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja za glazbu (str. 74).
B ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika.
Ako je odabrana zona 2 ili
zona 3, ovom tipkom se
uključuje ili isključuje samo
glavni prijemnik. Za isključenje
svih komponenata, uključujući
pojačalo u zoni 2 ili zoni 3,
istodobno pritisnite ?/1 i AV
?/1 (1) (SYSTEM
STANDBY).
Smanjenje potrošnje u
pripravnom stanju
M NIGHT MODE Pritisnite AMP (D), zatim
pritisnite NIGHT MODE za
aktivaciju funkcije NIGHT
MODE (str. 97).
Kad su "Control for HDMI"
(str. 116) i "RS-232C Control"
(str. 117) podešeni na "OFF".
N HDMI
OUTPUT
Pritisnite za odabir izlaznog
signala za komponentu spojenu
na spojen na priključnice HDMI
OUT (str. 35).
O GUI MODE
Pritisnite za prebacivanje
načina prikaza izmeñu GUI
MODE (za prikaz izbornika na
TV zaslonu) i DISPLAY
MODE (za prikaz izbornika na
pokazivaču).
C ZONE
Pritisnite za aktiviranje funkcija
u zoni 2/zoni 3 (str. 80).
D AMP
Pritisnite za aktiviranje moda
prijemnika (str. 45).
E Tipke ulaza
Pritisnite jednu od tipaka za
odabir željene komponente.
Kad pritisnete neku od tipaka
ulaza, prijemnik se uključuje.
Tipke su tvornički podešene za
Sony ureñaje (str. 58). Podešenje
se može promijeniti na način
opisan u "Programiranje daljinskog upravljača" na str. 126.
F TV/INPUT
G WIDE
18
Pritisnite TV (X), zatim
pritisnite TV/INPUT za odabir
ulaznog signala TV-a.
Pritisnite TV (X), zatim
pritisnite WIDE više puta za
odabir širokog formata slike.
P
v
1/2/4/3
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
podešenja. Zatim pritisnite v
za potvrdu odabira.
Q OPTIONS
TOOLS
Pritisnite za prikaz i odabir
parametara iz opcijskih izbornika za DVD ureñaj, Blu-ray
ureñaj, itd.
R MENU
HOME
Pritisnite za prikaz izbornika
za upravljanje audio/video
komponentama ili TV-om.
Naziv
a)
S m/M
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
TUNING +/–
T PRESET
+ b)/–
TV CH + b)/–
U F1/F2
Funkcija
Naziv
Funkcija
Pritisnite za upravljanje DVD
ureñajem, Blu-ray Disc
ureñajem, CD ureñajem, MD
ureñajem, kasetofonom ili
komponentom spojenom na
DIGITAL MEDIA PORT
adapter itd.
Z Brojčane
tipke
Pritisnite TV (X) i zatim TV
CH+/– za upravljanje TV-om,
satelitskim tunerom, videorekorderom itd.
Pritisnite SHIFT (Y), zatim
pritisnite za
– pohranu/ugañanje
pohranjenih postaja.
– odabir brojeva zapisa CD,
DVD, Blu-ray Disc ili MD
ureñaja. Pritisnite -/-- (a)
za odabir zapisa br. 10.
– odabir brojeva kanala za
videorekorder ili satelitski
tuner.
– Pritisnite TV (X) i zatim
brojčane tipke za odabir TV
kanala.
a -/--
Pritisnite BD ili DVD (E) i
zatim F1 ili F2 za odabir
željene komponente.
C Rekorder s tvrdim diskom
F1: HDD
F2: DVD ureñaj, Blu-ray
Disc ureñaj
C DVD/VHS combo ureñaj
F1: DVD ureñaj, Blu-ray
Disc ureñaj
F2: VHS
Pritisnite za odabir
– brojeva zapisa preko 10 za
videorekorder, satelitski
tuner, CD ureñaj ili MD
ureñaj.
– brojeve kanala za Digital
CATV priključnicu.
b A.F.D.
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja (str. 71).
c 2CH/
A.DIRECT
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja ili za prebacivanje
zvuka odabranog ulaza na
analogni signal bez ikakva
podešavanja (str. 70).
Pritisnite za odabir postaja.
Pritisnite za pohranjivanje FM/
AM postaja ili odabir pohranjenih postaja.
INPUT
MODE
Pritisnite AMP (4) i zatim
INPUT MODE za odabir ulaznog moda kad su iste komponente spojene na digitalne i
analogne priključnice (str. 93).
SLEEP
Pritisnite AMP (4) i zatim
pritisnite SLEEP za aktiviranje
Sleep Timera i vremena do
automatskog isključenja
prijemnika (str. 96).
V RM SET UP
Pritisnite za podešavanje
daljinskog upravljača (str. 99).
W THEATER
Pritisnite za uključenje/
isključenje Theater moda kod
spajanja prijemnika na proizvode koji podržavaju
"BRAVIA" Sync.
X TV
Pritisnite za aktivaciju TV
funkcija.
Y SHIFT
Pritisnite da tipka počne
svijetliti. Aktivira na daljinskom
upravljaču tipke s ružičastim
oznakama.
d RESOLUTION Pritisnite RESOLUTION više
puta za promjenu razlučivosti
signala koji izlaze iz priključnice HDMI OUT ili
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT.
e PIP
Pritisnite PIP za promjenu
slike u PIP (Picture in Picture)
prozoru. Slika PIP prozora je
iz priključnice EXT VIDEO
IN. Položaj glavne slike i PIP
prozora možete zamijeniti
pritiskom na v (P).
Napomena
Kad je "Video Direct" u
izborniku HDMI podešen na
"ON", PIP prozor nije prikazan.
f DISPLAY
Pritisnite za odabir informacija
prikazanih na pokazivaču, TV
zaslonu za videorekorder, satelitski tuner, CD/DVD ureñaj,
Blu-ray ureñaj ili MD ureñaj.
Napomena
U GUI modu, pritisnite ovu
tipku za prikaz izbornika na
TV zaslonu.
nastavlja se
19
Naziv
Funkcija
g RETURN/
EXIT O
Pritisnite za povratak na prethodni izbornik ili izlaz iz
prikazanog izbornika videorekordera, DVD ureñaja ili
satelitskog tunera.
h T/U
Pritisnite za odabir albuma.
i DISC SKIP
Pritisnite za preskakanje diska
kad koristite izmjenjivač.
j MASTER
VOL +/–
Pritisnite za podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno.
TV VOL +/–
Pritisnite TV (X) i zatim TV
VOL +/– za podešavanje
glasnoće TV prijemnika.
k MUTING
Pritisnite za isključenje zvuka.
Pritisnite ponovno za uključenje
zvuka.
l BD/DVD/
TOP MENU,
MENU
Pritisnite za prikaz izbornika
DVD ureñaja na TV zaslonu.
Zatim tipkama 1/2/4/3 i v
izvodite funkcije izbornika.
MACRO1
MACRO2
Pritisnite AMP (4) i zatim
MACRO1 ili MACRO2 za
podešavanje funkcije
makronaredbe (str. 130).
a)
Pogledajte tablicu na str. 124 za informacije o
tipkama koje možete koristiti za upravljanje
svakom od komponenata.
b)
Ove tipke (TV/5, N, PRESET +/TV CH +)
imaju ispupčenu točku koja olakšava rukovanje
daljinskim upravljačem.
Napomene
C Neke ovdje opisane funkcije možda neće raditi,
ovisno o modelu prijemnika.
C Gore navedene informacije služe samo kao
primjer i stoga, ovisno o komponenti, opisani
postupci neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
20
Daljinski upravljač zone 2/
zone 3 (RM-AAP027)
Ovaj daljinski upravljač koristi se za funkcije
zone 2/zone 3 (str. 80).
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A AV ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Za uključivanje i isključivanje
audio/video komponenata za
koje je daljinski upravljač
podešen (str. 126).
Pritisnite istovremeno tipku
?/1 (2) za isključenje
prijemnika u glavnoj zoni,
zoni 2 i zoni 3 te bilo koje
druge Sony komponente
(SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 prekidača
automatski se mijenja svaki
put kad pritisnete neku od
tipaka ulaza (4).
H F1/F2
Pritisnite BD ili DVD (D) i
zatim F1 ili F2 za odabir
željene komponente.
C Rekorder s tvrdim diskom
F1: HDD
F2: DVD, Blu-ray ureñaj
C DVD/VHS combo ureñaj
F1: DVD, Blu-ray ureñaj
F2: VHS
Napomena
Funkcija F1/F2 ne radi s video
komponentama koje nemaju
funkciju snimanja.
I GUIDE
Pritisnite za prikaz liste vodiča
za DVD ureñaj ili satelitski
tuner na TV zaslonu.
v
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
podešenja za zonu 2/zonu3.
Zatim pritisnite v za potvrdu
odabira.
B ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika u zoni
2 ili zoni 3.
Za isključenje prijemnika u
glavnoj zoni, zoni 2 i zoni 3 te
bilo koje druge Sony komponente (SYSTEM STANDBY),
istodobno pritisnite AV ?/1
(1).
C ZONE
Pritisnite za aktiviranje funkcija
u zoni 2/zoni 3 (str. 80).
D Tipke ulaza
Pritisnite jednu od tipaka za
odabir željene komponente. Za
korištenje tipaka s ružičastim
nazivima, pritisnite SHIFT
(R) i zatim pritisnite tipku.
Kad pritisnete neku od tipaka
ulaza, prijemnik se uključuje.
Tipke su tvornički podešene za
Sony ureñaje (str. 87). Podešenje
se može promijeniti na način
opisan u «Programiranje daljinskog upravljača» na str. 126.
E ENTER
Pritisnite za unos vrijednosti
nakon odabira kanala, diska ili
zapisa uporabom brojčanih
tipaka.
F PICTURE
Pritisnite više puta za odabir
načina prikaza slike na TV-u.
G FAVORITES
Pritisnite jednom za prikaz
pohranjene liste omiljenih
kanala za TV.
J
1/2/4/3
K OPTIONS
TOOLS
Pritisnite za prikaz i odabir
parametara iz opcijskih izbornika za DVD ureñaj, TV ili
Blu-ray ureñaj, itd.
L MENU
HOME
Pritisnite za prikaz izbornika
za upravljanje audio/video
komponentama ili TV-om.
M m/M a)
x a)
X a)
N a) b)
./> a)
Pritisnite za upravljanje DVD,
Blu-ray Disc, CD, MD ureñajem, kasetofonom ili komponentom spojenom na DIGITAL
MEDIA PORT adapter itd.
N PRESET
+ b)/–
Pritisnite za pohranjivanje FM/
AM postaja ili odabir pohranjenih postaja.
TV CH + b)/–
O RM SET UP
Pritisnite TV (Q) i zatim TV
CH+/– za upravljanje TV-om,
satelitskim tunerom, videorekorderom itd.
Pritisnite za podešavanje
daljinskog upravljača.
P TV ?/1
Za uključenje/isključenje TV-a.
Q TV
Za aktivaciju funkcija TV-a.
R SHIFT
Pritisnite da tipka zasvijetli.
Time se mijenja funkcija tipke
daljinskog upravljača tako da
se aktiviraju tipke s ružičastim
nazivima.
S WIDE
Pritisnite više puta za odabir
širokog formata slike.
nastavlja se
21
Naziv
Funkcija
T TV INPUT
Pritisnite TV (Q) i zatim
pritisnite TV INPUT za odabir
ulaznog signala TV-a.
U BD/DVD/
TOP MENU,
MENU
Pritisnite za prikaz izbornika
DVD ureñaja na TV zaslonu.
Zatim tipkama 1/2/4/3 i v
izvodite funkcije izbornika.
V DISPLAY
Pritisnite za odabir informacija
prikazanih na pokazivaču, TV
zaslonu za videorekorder,
satelitski tuner, CD/DVD
ureñaj, Blu-ray ureñaj ili MD
ureñaj.
Napomena
U GUI modu, pritisnite ovu
tipku za prikaz izbornika na
TV zaslonu.
W RETURN/
EXIT O
Pritisnite za povratak na prethodni izbornik ili izlaz iz prikazanog izbornika videorekordera,
DVD ureñaja ili satelitskog
tunera.
X T/U
Pritisnite za odabir albuma.
Y DISC SKIP
Pritisnite za preskakanje diska
kad koristite izmjenjivač.
Z MASTER
VOL +/–
Pritisnite za istovremeno
podešavanje glasnoće svih
zvučnika zone 2/zone3.
TV VOL +/–
a MUTING
a)
Pritisnite TV (Q) i zatim TV
VOL +/– za podešavanje glasnoće TV prijemnika u zoni 2/
zoni3.
Pritisnite za isključenje zvuka.
Pritisnite ponovno za uključenje
zvuka.
Pogledajte tablicu na str. 125 za informacije o
tipkama koje možete koristiti za upravljanje
svakom od komponenata.
b)
Ove tipke (SAT/5, N, PRESET +/TV CH +)
imaju ispupčenu točku koja olakšava rukovanje
daljinskim upravljačem.
22
Priprema
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu 7.1-kanalnog sustava (7 zvučnika i jedan subwoofer).
Uporaba 5.1/7.1-kanalnog
sustava
Za potpuni doživljaj višekanalnog zvuka
sličnog zvuku kino dvorane, potrebno je pet
zvučnika (dva prednja, središnji i dva surround
zvučnika) te subwoofer (5.1-kanalni sustav).
Možete uživati u vjernoj reprodukciji softvera
DVD-a ili Blu-ray diska u Surround EX formatu
ako ste spojili dodatan surround stražnji zvučnik
(6.1-kanalni sustav) ili dva surround stražnja
zvučnika (7.1-kanalni sustav).
Primjer 7.1-kanalne
konfiguracije zvučnika
Primjer 5.1-kanalne
konfiguracije zvučnika
A Prednji lijevi zvučnik
B Prednji desni zvučnik
C Središnji zvučnik
D Surround lijevi zvučnik
E Surround desni zvučnik
F Subwoofer
A Prednji lijevi zvučnik
B Prednji desni zvučnik
C Središnji zvučnik
D Surround lijevi zvučnik
E Surround desni zvučnik
F Surround stražnji lijevi zvučnik
G Surround stražnji desni zvučnik
H Subwoofer
nastavlja se
23
Savjeti
C Kut A trebao bi biti jednak.
C Ako spojite 6.1-kanalni sustav zvučnika, postavite
stražnji surround zvučnik iza mjesta slušanja.
C S obzirom da subwoofer ne emitira visoko usmjerene signale, možete ga postaviti gdje god želite.
24
2: Spajanje zvučnika
Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni kabel.
FRONT SPEAKERS
B priključnice a)
A Mono audio kabel (opcija)
B Kabeli zvučnika (opcija)
A Prednji zvučnik A (L)
B Prednji zvučnik A (R)
C Središnji zvučnik
D Subwooferb)
E Stražnji surround zvučnik (L)c)
F Stražnji surround zvučnik (R)c)
G Surround zvučnik (L)
H Surround zvučnik (R)
a)
Ako imate dodatne prednje zvučnike,
spojite ih na priključnice FRONT
SPEAKERS B. Možete odabrati prednje
zvučnike koje želite koristiti pomoću
preklopke SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na
prednjoj ploči (str. 48).
nastavlja se
25
b)
Ako priključite subwoofer s funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju kod gledanja
filmova. Ako je funkcija auto standby podešena na ON, zvučnik se automatski isključuje,
ovisno o razini ulaznog signala subwoofera
te se možda neće čuti zvuk.
c)
Ako imate samo jedan stražnji surround
zvučnik, spojite ga na SURROUND BACK
SPEAKERS L priključnicu.
Napomena
C Ako svi zvučnici koje spajate imaju nominalnu
impedanciju od 8 ohma ili više, podesite
"Impedance" u izborniku Speaker na "8 Ω". Kod
drugih načina spajanja podesite na "4 Ω". Detalje
potražite u poglavlju "8: Podešavanje zvučnika"
(str. 46).
C Prije spajanja mrežnog kabela, provjerite da se
vodiči kabela zvučnika meñusobno ne dodiruju
izmeñu priključnica SPEAKERS.
Savjet
Za spajanje odreñenih zvučnika na drugo pojačalo,
upotrijebite priključnice PRE OUT. Isti signal se
emitira preko priključnica SPEAKERS i PRE OUT.
Primjerice, ako želite spojiti samo prednje zvučnike
na drugo pojačalo, spojite pojačalo na PRE OUT
FRONT L i R priključnice.
ZONE 2 povezivanje
Priključnice SURROUND BACK SPEAKER
E i F možete pridijeliti zvučnicima u zoni
2. Podesite "Sur Back Assign" na "ZONE 2"
u izborniku Speaker. Pogledajte "Uporaba
funkcije Multi-zone" (str. 80) za podrobnosti
o spajanju i funkcijama zone 2.
26
3: Spajanje TV prijemnika za prikaz izbornika
Na zaslonu TV prijemnika može se prikazati slika iz video komponente spojene na priključnice
HDMI OUT ili MONITOR OUT ovog prijemnik. Ovim prijemnikom možete upravljati putem
grafičkog sučelja (GUI).
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite audio i video kabele ovisno o raspoloživim priključnicama
na komponentama.
TV prijemnik
Audio signali
Video signali
A Optički digitalni kabel (opcija)
B Audio kabel (opcija)
C Video kabel (opcija)
D Komponentni video kabel (opcija)
E HDMI kabel (opcija)
nastavlja se
27
Napomene
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
C Komponente za prikaz slike, poput TV-a ili
projektora, spojite na MONITOR VIDEO OUT
priključnicu na prijemniku. Možda neće biti
moguće snimati čak i ako ste spojili komponentu
za snimanje.
C Uključite prijemnik kad se preko njega odvija
video i audio reprodukcija na TV prijemniku.
Ako nije uključeno napajanje prijemnika, ne
prenosi se ni video ni audio signal.
C Ovisno o statusu veze izmeñu TV-a i antene,
slika na TV zaslonu može biti izobličena. U tom
slučaju odmaknite antenu od prijemnika.
Savjeti
C Ovaj prijemnik ima funkciju konverzije video
signala. Detalje potražite u odjeljku "Napomene o
konverziji video signala" (str. 42).
C Zvuk s TV prijemnika se čuje iz zvučnika spojenih
na prijemnik ako povežete audio izlaz TV-a s TV
IN priključnicama na prijemniku. U takvoj konfiguraciji podesite audio izlaz TV-a na "Fixed" ako
postoji mogućnost odabira izmeñu "Fixed" i
"Variable".
C Kad grafičko sučelje ne koristite 15 minuta,
aktivira se screen saver.
28
4a: Spajanje audio komponenata
Kako spojiti komponente
Ovaj dio uputa opisuje kako spojiti komponente
s ovim prijemnikom. Prije početka, pogledajte
donju tablicu "Komponente za spajanje" u
kojoj su navedene stranice na kojima se opisuje
način spajanja svake komponente.
Nakon spajanja svih komponenata, prijeñite
na "5: Spajanje antena" (str. 43).
Komponenta za spajanje
Super Audio CD
ureñaj/CD ureñaj
MD ureñaj
Str.
S digitalnim audio
izlazom
30
S višekanalnim audio
izlazom
32
Samo s analognim
audio izlazom
33
S digitalnim audio
izlazom
30
Samo s analognim
audio izlazom
33
Kasetofon, analogni gramofon
33
29
Spajanje komponenata s digitalnim audio ulaznim/izlaznim
priključnicama
Na sljedećoj slici prikazan je način spajanja Super Audio CD ureñaja, CD ureñaja, MD ureñaja i
DIGITAL MEDIA PORT adaptera.
DIGITAL MEDIA PORT
adapter
MD uređaj
Super Audio CD
uređaj/CD uređaj
A Optički digitalni kabel (opcija)
B Audio kabel (opcija)
C Koaksijalni digitalni kabel (opcija)
Napomene
C Kod spajanja optičkih digitalnih kabela, umetnite
utikače ravno u priključnicu dok ne kliknu na
mjesto.
C Nemojte savijati ili vezati optičke digitalne kabele.
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
C Za odspajanje DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
obratite pozornost na sljedeće.
– Odspojite DIGITAL MEDIA PORT adapter
nakon odspajanja kabel kad su kabeli spojeni
na COMPONENT VIDEO priključnicu.
30
– Odspojite DIGITAL MEDIA PORT adapter
pritiskom na njegove bočne strane jer je
uglavljen na mjesto.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz.
Napomene o reprodukciji Super
Audio CD diskova na Super
Audio CD uređaju
C Zvuk se neće čuti ako se reproducira Super
Audio CD disk na Super Audio CD ureñaju
spojenom samo na COAXIAL SA-CD/CD
IN priključnicu na ovom prijemniku. Kod
reprodukcije Super Audio CD diska, spojite
ureñaj na MULTI CHANNEL INPUT ili
SA-CD/CD IN priključnicu. Pogledajte
upute za uporabu Super Audio CD ureñaja.
C Spojite ureñaj koji može slati DSD signale
iz HDMI priključnice na prijemnik pomoću
HDMI kabela.
C Nije moguće digitalno snimanje Super
Audio CD diska.
C Kod spajanja optičkih digitalnih kabela,
priključke utaknite ravno dok ne kliknu na
mjesto.
C Nemojte savijati optičke kabele ili ih vezati
u čvor.
Ako želite spojiti nekoliko
digitalnih komponenata ali ne
možete naći slobodan ulaz
Pogledajte poglavlje "Slušanje digitalnog
zvuka s drugih ulaza (Input Assign)" (str. 94).
31
Spajanje komponenata s višekanalnim izlaznim priključnicama
Ako vaš DVD, Blu-ray ili Super Audio CD ureñaj ima višekanalne izlazne priključnice, možete
ih spojiti s MULTI CHANNEL INPUT priključnicama na ovom prijemniku kako biste uživali u
višekanalnom zvuku. Takoñer možete upotrijebiti višekanalne ulazne priključnice za spajanje s
vanjskim višekanalnim dekoderom.
DVD uređaj, Blu-ray, Super
Audio CD uređaj i sl.
A Audio kabel (opcija)
B Mono audio kabel (opcija)
Napomene
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
C DVD, Blu-ray i Super Audio CD ureñaji nemaju
priključnice SURROUND BACK.
C Kad je "Sur Back Assign" podešen na "BI-AMP"
ili "ZONE2" u izborniku Speaker, ulazni signal u
SUR BACK priključnicama nije pravilan.
32
C Audio ulazni signali iz MULTI CHANNEL INPUT
priključnica ne izlaze kroz audio priključnice. Ti
signali se ne mogu snimati.
Spajanje komponenata s analognim audio priključnicama
Na sljedećim ilustracijama prikazan je način spajanja komponenata s ovakvim analognim
priključnicama, kao što su kasetofon, gramofon i sl.
Super Audio
CD uređaj/
CD uređaj
MD uređaj
Kasetofon
Gramofon
A Audio kabel (opcija)
Napomena
C Ako vaš gramofon ima žicu za uzemljenje, spojite
je na priključnicu (U) SIGNAL GND.
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
33
4b: Spajanje video komponenata
Kako spojiti komponente
Ovaj dio uputa opisuje kako spojiti komponente
s ovim prijemnikom. Prije početka, pogledajte
donju tablicu "Komponente za spajanje" u
kojoj su navedene stranice na kojima se opisuje
način spajanja svake komponente.
Nakon spajanja svih komponenata, prijeñite
na "5: Spajanje antena" (str. 43).
Komponenta za spajanje
Odabir ulazne/izlazne video
priključnice za spajanje
Kvaliteta slike ovisi o odabranoj priključnici
za spajanje. Pogledajte sljedeću ilustraciju.
Odaberite način spajanja ovisno o raspoloživim priključnicama na komponentama.
Str.
TV prijemnik
27
S HDMI priključnicom
35
DVD ureñaj, Blu-ray Disc ureñaj
38
Satelitski tuner, Set-tob box
39
DVD rekorder, videorekorder
40
Kamkorder, igraća konzola i sl.
40
Digitalno
Analogno
Visokokvalitetna slika
34
Spajanje komponenata s HDMI
priključnicama
HDMI je kratica od High-Definition
Multimedia Interface. To je sučelje za prijenos
video i audio signala u digitalnom formatu.
Značajke HDMI-a
C Digitalni audio signali koje prenosi HDMI
priključnica mogu se reproducirati putem
zvučnika i PRE OUT priključnica na ovom
prijemniku. Taj signal podržava Dolby
Digital, DTS, DSD i linear PCM.
C Ovaj prijemnik omogućuje prijem Linear
PCM-a (frekvencija uzorkovanja ispod 192
kHz) s digitalnim audio signalima u do 8
kanala putem HDMI priključnice.
C Analogni video signali koji prolaze do
VIDEO priključnice ili COMPONENT
VIDEO priključnica mogu se reproducirati
kao HDMI signali. Audio signali ne izlaze
iz HDMI OUT priključnice kad se slika
konvertira.
C Ovaj prijemnik podržava DSD prijenos
(Super Audio CD), proširen s HDMI ver1.2.
C Ovaj prijemnik podržava High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), DeepColor i xvYCC prijenos,
proširen s HDMI ver1.3.
C Ovaj prijemnik podržava funkciju Control
for HDMI. Meñutim, priključnica HDMI
OUT B ne podržava funkciju Control for
HDMI.
C HDMI IN 5 je ulaz koji omogućuje bolju
kvalitetu zvuka. Koristite IN 5 ulazni signal
kad želite višu kvalitetu zvuka. IN 5 priključnicu možete takoñer koristiti na isti način
kao HDMI IN 1 do IN 4, i HDMI IN 6
priključnice.
nastavlja se
35
DVD uređaj
Satelitski tuner/Set-top box
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Blu-ray Disc uređaj, PS3™,
rekorder s tvrdim diskom
Audio/video
signali
U TV OPTICAL IN
priključnice
Audio
signali
Audio/
video
signali
Audio/
video
signali
TV prijemnik, projektor, itd.
Projektor, itd.
A HDMI kabel (opcija)
Savjetujemo vam uporabu Sony HDMI kabela.
B Optički digitalni kabel (opcija)
C Audio kabel (opcija)
Za uživanje u emitiranom višekanalnom surround TV zvuku
Emitirani višekanalni surround TV zvuk možete
slušati iz zvučnika spojenog na prijemnik.
Povežite OPTICAL izlaznu priključnicu TVa na OPTICAL IN priključnicu prijemnika.
36
Savjet
Spojite barem jedan od audio kabela (B ili C).
Napomene o priključnim
kabelima
C Savjetujemo uporabu HDMI kabela s HDMI
logom (Sonyjev proizvod) za HDMI priključnicu koja podržava visoku brzinu (HDMI
kabel verzije 1.3a, kategorije 2) kod gledanja
slike ili slušanja zvuka tijekom DeepColor
prijenosa ili pri gledanju videozapisa od
1080p ili više.
C Ne savjetujemo uporabu HDMI-DVI konverzijskog kabela. Kad spojite HDMI-DVI
konverzijski kabel na DVI-D komponentu,
možda neće biti zvuka i/ili slike. Spojite
druge audio kabele ili digitalne priključne
kabele, zatim podesite "Input Assign" u
izborniku Input Option ako se reprodukcija
zvuka ne odvija pravilno.
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite
mrežni kabel.
Napomene o HDMI spajanju
C Provjerite podešenje spojene komponente
ako je slika loša ili se ne čuje zvuk iz komponente spojene HDMI kabelom.
C Audio signal koji ulazi kroz HDMI IN priključnicu izlazi kroz izlaze zvučnika, HDMI
OUT priključnice i PRE OUT priključnica.
Ne izlazi kroz nijedne druge audio
priključnice.
C Video signali koji ulaze u HDMI IN priključnicu mogu izlaziti samo kroz HDMI OUT
priključnicu. Ulazni video signali ne mogu
izlaziti iz VIDEO OUT ili MONITOR
VIDEO OUT priključnica.
C Audio i video signali s HDMI ulaza ne šalju
se kroz HDMI OUT priključnicu dok je
prikazan izbornik prijemnika.
C Kad želite slušati zvuk iz TV zvučnika,
podesite "Audio Out" na "TV+AMP" u
izborniku HDMI. Podesite li na "AMP",
zvuk se ne čuje iz TV zvučnika.
C Uključite prijemnik dok audio i video komponente za reprodukciju emitiraju signal
prema TV prijemniku preko ovog prijemnika.
Ako prijemnik nije uključen, ne emitira se
ni video ni audio signal.
C Audio signale (frekvencija uzorkovanja,
dužina bita itd.) koji se prenose iz HDMI
priključnice može potisnuti spojena komponenta. Provjerite podešenje spojene komponente ako je slika loša ili se ne čuje zvuk iz
komponente spojene HDMI kabelom.
C Zvuk može biti isprekidan kad se frekvencija uzorkovanja ili broj kanala izlaznih
audio signala komponente za reprodukciju
zamijene.
C Kad spojena komponenta nije kompatibilna
s tehnologijom za zaštitu od kopiranja
(HDCP), slika i/ili zvuk s HDMI OUT
priključka mogu biti izobličeni ili se neće
vidjeti/čuti.
U tom slučaju provjerite specifikacije
spojene komponente.
C Pogledajte upute za uporabu svake spojene
komponente za podrobnosti.
C High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), DSD i višekanalni Linear
PCM zvuk su mogući samo putem HDMI
priključka.
C Podesite razlučivost slike ureñaja za reprodukciju na više od 720p/1080i za High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
C Možda ćete trebati podesiti razlučivost slike
ureñaja za reprodukciju kako bi bio moguć
DSD i višekanalni Linear PCM. Pogledajte
upute za uporabu ureñaja za reprodukciju.
C Ne podržava svaka HDMI komponenta sve
funkcije definirane odreñenom HDMI
verzijom. Primjerice, komponente koje
podržavaju HDMI, ver. 1.3a, možda ne
podržavaju DeepColor.
37
Spajanje DVD uređaja, Blu-ray Disc uređaja
Na sljedećim slikama prikazano je kako spojiti DVD ureñaj ili Blu-ray Disc ureñaj.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite audio i video kabele u skladu s raspoloživim priključnicama
na vašim komponentama.
DVD uređaj ili Blu-ray Disc uređaj
Audio signali
A Optički digitalni kabel (opcija)
B Koaksijalni digitalni kabel (opcija)
A Audio kabel (opcija)
* Kod spajanja komponente opremljene OPTICAL
priključnicom, podesite "Input Assign" u izborniku
Input.
38
Video signali
D Video kabel (opcija)
E Komponentni video kabel (opcija)
Napomena
C Za reprodukciju višekanalnog digitalnog zvuka,
podesite postavke digitalnog audio izlaza na DVD
ureñaju ili Blu-ray Disc ureñaju. Pogledajte upute
za uporabu DVD ureñaja ili Blu-ray Disc ureñaja.
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
Spajanje satelitskog tunera i set top boxa
Na sljedećoj slici prikazan je način spajanja satelitskog tunera i set top boxa.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite audio i video kabele u skladu s raspoloživim priključnicama
na vašim komponentama.
Satelitski tuner, Set-top box
Audio signali
Video signali
A Optički digitalni kabel (opcija)
B Audio kabel (opcija)
C Video kabel (opcija)
D Komponentni video kabel (opcija)
Napomena
Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
39
Spajanje komponenata s analognim video i audio priključnicama
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti komponentu s analognim priključnicama, poput DVD
rekordera, videorekordera i sl.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite audio i video kabele u skladu s raspoloživim priključnicama
na vašim komponentama.
DVD rekorder, videorekorder
Audio signali
A Audio kabel (opcija)
B Video kabel (opcija)
40
Video signali
U priključnice VIDEO 2 IN/
PORTABLE AV IN
Skinite pokrov
Kamkorder, igraća konzola
C Audio/video kabel (opcija)
Napomena
Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
Funkcije konverzije video signala
Ovaj prijemnik ima mogućnost konverzije video signala.
C Kompozitni video signali mogu se emitirati kao HDMI video i komponentni video signali.
C Komponentni video signali mogu se emitirati kao HDMI video i video signali.
Prema početnom podešenju, ulazni video signali iz spojene komponente izlaze na HDMI OUT ili
MONITOR OUT priključnice kako je prikazano u donjoj tablici.
Savjetujemo vam da podesite funkciju video konverzije kako bi odgovarala razlučivosti monitora
koji koristite.
Video" (str. 113).
Za detalje o funkciji video konverzije, pogledajte "
IZLAZNA
priključnica HDMI OUT A B
ULAZNA priključnica
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR
VIDEO OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6
a
–
–
VIDEO IN
a
a
a
COMPONENT VIDEO IN
a
a
a
a : Video signali se reproduciraju.
– : Video signali se ne reproduciraju.
nastavlja se
41
Napomene o konverziji video
signala
C Ako se video signali iz videorekordera itd.
pretvaraju pomoću ovog prijemnika i zatim
dovode do TV-a, ovisno o statusu izlaza
video signala, slika na TV zaslonu može
djelovati izobličeno u vodoravnom smjeru
ili se uopće neće vidjeti.
C HDMI video signali ne mogu se pretvoriti u
komponentne video i video signale.
C Pretvoreni video signali se ne reproduciraju
putem priključnice VIDEO OUT 1.
C Kad koristite videorekorder s funkcijom
korekcije slike (npr. TBC), slike mogu biti
izobličene ili se neće vidjeti. U tom slučaju
isključite funkciju korekcije slike.
C Razlučivost izlaza signala s COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT priključnice
konvertira se do 1080i. Razlučivost izlaza
signala s HDMI OUT priključnice konvertira
se do 1080p.
C COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
priključnice imaju ograničenje razlučivosti
kad se konvertira razlučivost video signala
zaštićena copyright tehnologijom.
S priključnica COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT moguća je razlučivost do
480p. HDMI OUT priključnice nemaju
ograničenja razlučivosti.
C Video signali za koje se konvertirala razlučivost ne mogu se slati iz COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT priključnica ili
HDMI OUT priključnice. Video signali
izlaze putem HDMI OUT priključnice kad
su spojene obje.
C Podesite "Resolution" na "AUTO" ili "480i/
576i" u izborniku Video za izlaz video
signala iz priključnica MONITOR VIDEO
OUT i COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT kad su obje spojene.
42
Spajanje uređaja za snimanje
Za potrebe snimanja, spojite odgovarajuću
komponentu na priključnice VIDEO OUT na
prijemniku. Spojite kabele za ulazne ili izlazne
signale na isti tip priključnice, budući da
priključnice VIDEO OUT nemaju funkciju
konverzije signala u format bolje kvalitete.
Napomena
Signali koji se prenose putem priključnica HDMI
OUT ili MONITOR VIDEO OUT možda se neće
pravilno snimiti.
5: Spajanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu i FM žičanu antenu.
FM žičana antena (isporučena)
AM okvirna antena
(isporučena)
* Oblik priključnice razlikuje se, ovisno o području.
Napomene
C Kako bi se spriječila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih komponenata.
C Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
C Nakon spajanja FM žičane antene, postavite je
što je moguće više u vodoravan položaj.
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
43
6: Priprema prijemnika i
daljinskog upravljača
Spajanje mrežnog kabela
Početno podešavanje
Prije prve uporabe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sljedećim uputama. Isti
postupak takoñer možete primijeniti za vraćanje prijemnika na tvorničke vrijednosti.
Spojite isporučeni mrežni kabel na AC IN
priključnicu prijemnika i na zidnu utičnicu.
Napomene
C Prije spajanja mrežnog kabela, provjerite da se
metalni vodiči kabela zvučnika meñusobno ne
dodiruju izmeñu priključnica SPEAKERS.
C Spojite mrežni kabel čvrsto.
AC IN priključnica
1
Na zidnu utičnicu
2
3
Mrežni kabel
(isporučen)
Izmeñu priključka i stražnje strane ureñaja
ostaje mali razmak čak i kad je priključak
utisnut do kraja. Spajanje je zamišljeno na taj
način i pojava ne predstavlja kvar.
44
Pritisnite POWER za isključenje
prijemnika.
Zadržite pritisnutom tipku
POWER te istodobno pritisnite
TONE MODE i HDMI IN.
Nakon nekoliko sekundi
otpustite tipke TONE MODE i
HDMI IN.
Nakon što se na pokazivaču nakratko
pojavi poruka "MEMORY
CLEARING...", pojavljuje se natpis "
MEMORY CLEARED!".
Sljedeće postavke se vraćaju na tvorničke
vrijednosti.
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije baterije tipa R6 (veličina AA)
u glavni i daljinski upravljač zone 2/zone 3.
Pri umetanju pripazite na ispravan polaritet.
7: Upravljanje prijemnikom
pomoću izbornika na
zaslonu
Uporabom izbornika na TV zaslonu, možete
odabirati funkcije ili mijenjati podešenja
prijemnika. Izvedite sljedeća podešavanja
kako bi se izbornik prijemnika prikazao na
zaslonu TV-a.
Savjet
Napomene
Pogledajte "Upravljanje bez spajanja na TV" (str. 118)
ako želite upravljati prijemnikom bez spajanja na TV.
C Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mjestima.
C Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
C Nemojte istovremeno upotrebljavati manganske
baterije s nekim drugim baterijama.
C Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača
izravnom suncu ili rasvjetnim ureñajima jer može
doći do smetnji u radu.
C Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
C Nakon zamjene baterija, programirani kodovi se
mogu obrisati. U tom slučaju programirajte ih
ponovo (str. 126).
Savjet
Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača, zamijenite baterije novima.
1
Spojite TV na ovaj prijemnik.
Pogledajte "3: Spajanje TV prijemnika"
(str. 27).
2
3
Uključite prijemnik i TV.
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
nastavlja se
45
4
Pritisnite GUI MODE.
Nakon što se na pokazivaču prijemnika
pojavi "GUI MODE ON", prikazuje se
"GUI MODE".
8: Podešavanje zvučnika
Podešavanje impedancije
zvučnika
Podesite odgovarajuću impedanciju u skladu
sa zvučnicima koje koristite.
Na TV zaslonu se prikaže izbornik
prijemnika.
Savjet
Možete odabrati jezik koji će se koristiti za poruke
u izbornik na zaslonu TV-a (engleski, španjolski,
francuski i njemački). Za detalje pogledajte "
System podešenja" (str. 117).
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a se prikaže izbornik.
46
3
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "' Settings" i pritisnite
v ili 3.
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika
Settings.
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Napomene
4
5
6
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Speaker" i pritisnite
v ili 3.
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Impedance" i pritisnite
v.
C Ako ne znate impedanciju zvučnika, pogledajte
njihove upute za uporabu. (Taj se podatak obično
nalazi na poleñini zvučnika.)
C Ako svi zvučnici koje spajate imaju nominalnu
impedanciju od 8 ohma ili više, podesite
"Impedance" na "8 Ω". Kod drugih načina
spajanja podesite na "4 Ω".
C Kad spojite prednje zvučnike na priključnice
SPEAKER A i B, koristite zvučnike nominalne
impedancije od 8 ohma ili više.
– Kad spojite zvučnike impedancije 16 ohma ili
više u konfiguraciji "A" i "B":
Podesite "Impedance" na "8 Ω" u izborniku
Speaker.
– Za druge vrste zvučnika u drugim
konfiguracijama:
Podesite "Impedance" na "4 Ω" u izborniku
Speaker.
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "4 Ω " ili "8 Ω", ovisno o
zvučnicima koje koristite i
pritisnite v.
Aktivira se parametar koji ste odabrali.
47
Odabir prednjih zvučnika
Možete odabrati željene prednje zvučnike.
Preklopka SPEAKERS
Podesite preklopku SPEAKERS za
odabir prednjih zvučnika koje
želite koristiti.
Napomena
Ako su na prijemnik spojene slušalice, nije moguće
odabrati ovo podešenje.
Podesite na
Za odabir
A
zvučnika spojenih na
priključnice FRONT
SPEAKERS A.
B
zvučnika spojenih na
priključnice FRONT
SPEAKERS B.
A+B
zvučnika spojenih na
priključnice FRONT
SPEAKERS A i B
(paralelan spoj).
OFF
isključenja zvuka putem
svih priključnica zvučnika
ili priključnice PRE OUT.
9: Automatsko kalibriranje
odgovarajućih parametara
(Auto Calibration)
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) tehnologijom koja
omogućuje izvoñenje automatskog kalibriranja,
poput provjere spoja izmeñu svakog zvučnika
i prijemnika, podešavanja razine glasnoće
zvučnika te mjerenja udaljenosti svakog
zvučnika od položaja za slušanje. Takoñer
pogledajte "Kratki vodič za podešavanje"
isporučen s prijemnikom.
Prije izvođenja automatskog
kalibriranja
Prije automatskog kalibriranja podesite i
spojite zvučnike (str. 23 – 26).
C Priključnica AUTO CAL MIC se koristi
samo za isporučeni optimizacijski mikrofon.
Nemojte spajati druge mikrofone jer to
može oštetiti prijemnik i mikrofon.
C Zvuk koji tijekom kalibriranja dopire iz
zvučnika je vrlo glasan, stoga obratite
pozornost ako u blizini ima djece, kao i na
eventualne reakcije susjeda.
C Izvedite automatsko kalibriranje u tihom
okruženju kako bi izbjegli štetan efekt buke
i postigli precizne rezultate mjerenja.
C Ako izmeñu optimizacijskog mikrofona i
zvučnika ima prepreka, kalibriranje se ne
može izvesti pravilno. Uklonite prepreke
kako bi izbjegli pogreške pri mjerenju.
C Kad koristite dva pojačala, prije automatskog
kalibriranja podesite "Sur Back Assign" na
"BI-AMP" u izborniku Speaker.
Napomene
C Funkcija automatskog kalibriranja ne radi kad su
spojene slušalice.
C Ako je aktivna funkcija MUTING, isključite je.
48
Optimizacijski mikrofon
C Spojite li subwoofer s funkcijom frekvencije
skretnice, podesite tu vrijednost na
maksimum.
C Spojite li subwoofer s funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju.
Napomena
Ovisno o karakteristikama subwoofera kojeg
koristite, vrijednost udaljenosti može pokazivati
veću udaljenost od stvarne.
Uporaba prijemnika kao
predpojačala
1
2
Spojite isporučeni optimizacijski mikrofon na priključnicu
AUTO CAL MIC na prednjoj
strani prijemnika.
Podesite optimizacijski
mikrofon.
Postavite ga na mjesto slušanja i stavite
na stolac ili stativ kako bi bio u visini
ušiju. Okrenite L stranu optimizacijskog
mikrofona prema prednjem lijevom
zvučniku, a R stranu optimizacijskog
mikrofona prema prednjem desnom
zvučniku.
Napomena
Kad stavite optimizacijski mikrofon u sredinu
izmeñu dvaju zvučnika, ako je kut izmeñu
dvaju zvučnika preuzak, optimizacijski
mikrofon ne može izmjeriti pravilno lijevi i
desni zvučnik.
O podešavanju aktivnog
subwoofera
C Kad je spojen subwoofer, prvo ga uključite
i pojačajte glasnoću. Zakrenite regulator
MASTER VOLUME u položaj malo ispred
srednje točke.
Funkciju automatskog kalibriranja možete
koristiti kad ovaj prijemnik služi kao predpojačalo. U tom slučaju udaljenost prikazana
na pokazivaču može se razlikovati od stvarne,
no i dalje možete koristiti prijemnik s tom
vrijednošću bez problema.
Izvođenje automatskog
kalibriranja
Funkcija automatskog kalibriranja omogućuje
provjeru i mjerenje sljedećih parametara:
C Jesu li zvučnici spojeni ili nea)
C Polaritet zvučnika
C Udaljenost svakog zvučnika od mjesta
slušanjab)
C Kut zvučnikab)
C Veličinu zvučnikab)
C Razinu glasnoće zvučnika
C Karakteristike frekvencijec)
a) Kad je odabran višekanalni ulaz, ovaj prijemnik
ispravlja signale pomoću procesa analognog
downmixa samo za središnji zvučnik i subwoofer.
Korekcija ne vrijedi za druge zvučnike.
b) Rezultat mjerenja nije iskoristiv kad je odabran
višekanalni ulaz.
c) C Signali s frekvencijom uzorkovanja iznad 96
kHz se uvijek reproduciraju uz frekvenciju od
44,1 kHz ili 48 kHz.
nastavlja se
49
C Rezultat mjerenja nije iskoristiv u sljedećim
slučajevima:
– Kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad se koristi "2ch Analog Direct".
C Rezultat mjerenja nije iskoristiv kad se primaju
Dolby TrueHD signali s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz.
3
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika
Settings.
4
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
50
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir izbornika "6 Settings",
zatim pritisnite v ili 3.
5
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Auto Calibration",
zatim pritisnite v ili 3.
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Quick Setup", zatim
pritisnite v.
Prikaže se izbornik u kojem možete
odabrati opciju koja će se mjeriti.
6
Više puta pritisnite 1/2 i v za
odznačavanje stavki koje ne
želite mjeriti, pritisnite 3.
Prikaže se prozor za pokretanje
mjerenja.
Napomena
7
Pritisnite v za odabir "Start".
Mjerenje počinje za pet sekundi. Kad
mjerenje završi, oglasi se zvučni signal i
rezultat mjerenja se prikaže na TV
zaslonu.
Kad je jedan ili više zvučnika izvan faze, na zaslonu
TV-a je prikazano "Out Phase". "+" i "–" priključnice
tog zvučnika su vjerojatno pogrešno spojene,
odnosno zamijenjene. Meñutim, ovisno o zvučnicima,
poruka "Out Phase" se može pojaviti na zaslonu
TV-a čak i ako su spojeni pravilno, a razlog tome
su karakteristike samih zvučnika. U takvom slučaju
možete nastaviti koristiti prijemnik.
Savjeti
C Sve funkcije osim uključenja/isključenja prijemnika
su tijekom automatskog kalibriranja deaktivirane.
C U sljedećim slučajevima mjerenja se ne mogu
izvesti pravilno ili automatsko kalibriranje nije
moguće.
– Koristite li posebne zvučnike, poput dipolnih.
– Kad koristite funkciju zone 2/zone 3 u zoni 2/
zoni 3.
Prekid automatskog kalibriranja
8
Pritisnite v za odabir "Next".
Automatsko kalibriranje se prekida kad
promijenite glasnoću, funkciju, podešenje
preklopke SPEAKERS, ili spojite slušalice.
Prikazuje se "Save auto calibration (auto
speaker setup)?". Za spremanje rezultata
mjerenja izvedite postupak iz odjeljka
"Pohranjivanje rezultata mjerenja" (str. 52).
Ako se na zaslonu pojavi poruka upozorenja ili kôd greške, pogledajte "Lista
poruka nakon mjerenja kod automatskog
kalibriranja" (str. 53).
51
Pohranjivanje rezultata mjerenja
Za spremanje rezultata mjerenja dobivene u
"Izvoñenje automatskog kalibriranja" (str. 49),
primijenite sljedeće korake.
1
2
Pritisnite 4/3 za odabir "Yes"
u koraku 8 u "Izvođenje automatskog kalibriranja" i zatim
pritisnite v.
4
Prikaže se izbornik za odabir vrste
kalibriranja.
Napomene
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir vrste automatskog
kalibriranja, zatim pritisnite v.
Vrsta
kalibriranja
Značenje
Full Flat
Mjerenje frekvencije od
početne vrijednosti svakog
zvučnika.
Engineer
Podešavanje frekvencijskih
karakteristika u skladu sa
Sonyjevim standardima
prostorije za slušanje.
Front
Reference
Podešavanje karakteristika
svih zvučnika u skladu s
karakteristikama prednjih
zvučnika.
OFF
Automatska kalibracija je
isključena.
Rezultati mjerenja su pohranjeni.
3
Pritisnite 3.
Prikaže se izlazni izbornik.
52
Pritisnite v.
C Signali s frekvencijom uzorkovanja iznad 96 kHz
se nakon korekcije uvijek reproduciraju uz
frekvenciju od 44,1 kHz ili 48 kHz.
C Rezultat mjerenja nije iskoristiv u sljedećim
slučajevima:
– Kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad se koristi "2ch Analog Direct".
C Rezultat mjerenja nije iskoristiv kad se primaju
Dolby TrueHD signali s frekvencijom uzorkovanja
većom od 96 kHz.
Savjet
Veličina zvučnika (LARGE/SMALL) odreñuje se
prema karakteristikama niskih frekvencija. Rezultati
mjerenja mogu varirati, ovisno o položaju optimizacijskog mikrofona i zvučnika te obliku prostorije.
Savjetujemo da se pridržavate rezultata mjerenja, no
možete ih i promijeniti u izborniku Speaker. Prvo
pohranite rezultate mjerenja i zatim ih promijenite
po želji.
Provjera rezultata automatskog
kalibriranja
Ako se pojavi poruka upozorenja ili kôd greške
u koraku 8 postupka "Izvoñenje automatskog
kalibriranja" (str. 49), provjerite uzrok greške
i ponovno izvedite automatsko kalibriranje.
1
Pritisnite 4/3 za odabir "Yes",
zatim pritisnite v kad se na
zaslonu prikaže "Error occurred
during calibration, press to
investigate".
Provjerite detalje rezultata mjerenja,
zatim uklonite uzrok problema.
2
3
Pritisnite 4/3 za odabir "Retry",
zatim pritisnite v.
Ponovite korake 6 – 8 u "Izvođenje automatskog kalibriranja"
(str. 49).
Za spremanje rezultata mjerenja
koji su uzrokovali grešku bez
otklanjanja uzroka
1 Pritisnite 4/3 za odabir "No", zatim
pritisnite v kad se na zaslonu prikaže
"Error occurred during calibration,
press to investigate".
2 Primijenite postupak "Pohranjivanje
rezultata mjerenja" (str. 52) kako biste
spremili dobivene rezultate.
Lista poruka nakon mjerenja kod automatskog kalibriranja
Oznaka greške Uzroci i rješenja
Code 30
Spojene su slušalice. Odspojite ih i ponovno izvedite automatsko kalibriranje.
Code 31
Opcija SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) je podešena na OFF. Odaberite drugo podešenje i
ponovo izvedite automatsko kalibriranje.
Code 32
Ureñaj nije prepoznao nijedan zvučnik. Provjerite je li optimizacijski mikrofon pravilno
spojen i ponovo izvedite mjerenje. Ako je optimizacijski mikrofon spojen pravilno i
pojavila se oznaka greške, kabel mikrofona je možda oštećen ili nepravilno spojen.
Code 33
C
C
C
C
Nije spojen nijedan prednji zvučnik ili je spojen samo jedan.
Optimizacijski mikrofon nije spojen.
Nisu spojeni lijevi ili desni surround zvučnici.
Stražnji surround zvučnici su spojeni iako nisu spojeni surround zvučnici. Spojite
surround zvučnik(e) na priključnicu SURROUND.
C Stražnji surround zvučnik je spojen samo na priključnice SURROUND BACK
SPEAKERS R. Imate li samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga na
priključnicu SURROUND BACK SPEAKERS L.
Code 34
Zvučnici nisu postavljeni u pravilan položaj. Zvučnici ili optimizacijski mikrofon zdesna
ili slijeva su možda postavljeni pogrešno. Pogledajte "1: Instaliranje zvučnika" (str. 23)
i provjerite položaj zvučnika.
Warning 40
Automatsko kalibriranje je dovršeno, ali razina buke je visoka. Automatsko kalibriranje
se može izvesti pravilno ako pokušate ponovo, iako se mjerenje ne može izvesti u svim
uvjetima. Pokušajte automatski kalibrirati ureñaj u tihom okružju.
Warning 41
Warning 42
Ulaz iz mikrofona je presnažan.
C Možda je mikrofon preblizu zvučniku.
Ponovite mjerenje nakon odmicanja mikrofona od zvučnika.
C Možda je glasnoća presnažna kad ovaj prijemnik koristite kao predpojačalo.
Warning 43
Udaljenost i položaj subwoofera ili kut položaja zvučnika se ne mogu detektirati, a razlog
tome može biti buka. Pokušajte automatski kalibrirati ureñaj u tihom okružju.
nastavlja se
53
Oznaka greške Uzroci i rješenja
Warning 44
Mjerenje je dovršeno. Meñutim, zvučnici nisu stavljeni u pravilan položaj jedan prema
drugome. Pogledajte "1: Instaliranje zvučnika" (str. 23) i provjerite meñusobne položaje
zvučnika.
NO WARNING
Nema poruke upozorenja.
----------
Nije spojen nijedan zvučnik.
Savjet
Ovisno o položaju subwoofera, rezultati mjerenja
polariteta mogu varirati, no neće biti problema čak
i ako nastavite koristiti prijemnik s tom vrijednošću.
54
Vodič za rukovanje
izbornikom
Možete prikazati izbornik prijemnika na TV
zaslonu i odabrati funkciju koju želite koristiti
pritiskom tipaka 1/2/4/3 i v na daljinskom
upravljaču.
Za prikaz izbornika prijemnika na TV zaslonu,
prebacite prijemnik u "GUI MODE" primjenom
postupka iz "7: Upravljanje prijemnikom
pomoću izbornika na zaslonu" (str. 45).
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog izbornika,
zatim pritisnite v ili 3 za
otvaranje tog izbornika.
Na TV zaslonu se prikaže lista opcija
izbornika.
Primjer: Kad odaberete "w Input"
4
5
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir opcije izbornika koju
želite podesiti, zatim pritisnite
v za pristup opciji izbornika.
Ponovite korake 3 i 4 za odabir
željenog parametra.
Za povratak na prethodni prikaz
Uporaba izbornika
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
nastavlja se
55
Za izlazak iz "GUI MODE"
Pritisnite GUI MODE. Prikaže se "GUI
MODE OFF" i prijemnikom možete rukovati
uporabom izbornika na pokazivaču
prijemnika.
Pregled glavnih izbornika
Ikona izbornika Opis
w Input
Odabir ulazne komponente
spojene na prijemnik (str. 58).
j Music
Odabir glazbe s audio komponente spojene na DIGITAL
MEDIA PORT adapter
(str. 60).
u Video
Odabir slika s video komponente spojene na DIGITAL
MEDIA PORT adapter
(str. 60).
x FM/AM
Odabir ugrañenog FM/AM
radija ili spojenog satelitskog
prijemnika (str. 65).
6 Settings
Možete podesiti zvučnike,
surround efekt, ekvilizator,
zvuk, sliku i druge izvore
spojene na HDMI priključnice
(str. 92).
3
Pritisnite 1/2 više puta za odabir željenog izbornika, zatim
pritisnite v ili 3 za otvaranje
izbornika.
Na TV zaslonu se prikaže lista opcija
izbornika.
Primjer: Kad odaberete "w Input"
4
Uporaba izbornika opcija
Pritisnite OPTIONS dok je
prikazana lista opcija izbornika.
Prikazuje se izbornik opcija.
Kad pritisnete OPTIONS, prikažu se izbornici
opcija odabranog glavnog izbornika. Možete
odabrati odgovarajuću funkciju bez ponovnog
odabira izbornika.
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
5
6
56
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željene stavke izbornika
opcija, zatim pritisnite v.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog parametra,
zatim pritisnite v.
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
57
Reprodukcija
Uživanje u zvuku/slici s
komponente spojene na
prijemnik
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "w Input", zatim
pritisnite v ili 3.
Na TV zaslonu se prikaže lista opcija
izbornika.
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željene komponente,
zatim pritisnite v.
Izbornik nestane i počne reprodukcija s
vanjskog ulaza.
Odabrani ulaz
Komponente koje se
mogu reproducirati
ë Video 1,
Video2
VIDEO 1, 2 videorekorder, itd., spojen na
VIDEO 1 ili VIDEO 2
priključnicu.
h
BD
Blu-ray ureñaj, itd., spojen na BD priključnicu.
h
DVD
DVD ureñaj, itd., spojen
na DVD priključnicu.
č SAT
Satelitski tuner, itd., spojen na SAT priključnicu.
č TV
TV spojen na TV
priključnicu.
U TAPE
Kasetofon, itd., spojen
na TAPE priključnicu.
Č MD
MD ureñaj, itd., spojen
na MD priključnicu.
h
Super Audio CD or CD
ureñaj, itd., spojen na
SA-CD/CD priključnicu.
SA-CD/CD
Ď Phono
1
2
Pritisnite MENU.
Na zaslonu TV-a se prikaže izbornik.
58
MULTI IN
Komponenta spojena
na MULTI CHANNEL
INPUT priključnicu.
V HDMI1,
2, 3, 4, 5, 6
HDMI komponente spojene na HDMI, HDMI2,
HDMI3, HDMI4,
HDMI5 ili HDMI6
priključnicu.
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
Turntable, itd., spojen
na PHONO priključnicu.
5
6
Uključite komponentu i pokrenite reprodukciju.
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
4
5
Takoñer možete upotrijebiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
Savjeti
C Možete podešavati glasnoću različito, ovisno o
brzini kojom zakrećete MASTER VOLUME.
Za brzo pojačavanje ili smanjivanje glasnoće:
zakrenite regulator brzo.
Za precizno podešavanje: zakrenite regulator
polako.
C Možete podešavati glasnoću različito, ovisno o
tome koliko dugo pritisnete i zadržite tipku
MASTER VOL +/– na daljinskom upravljaču.
Za brzo pojačavanje ili smanjivanje glasnoće:
pritisnite i zadržite tipku.
Za precizno podešavanje: pritisnite tipku i odmah
je otpustite.
Za poništenje imenovanja ulaza
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir "Cancel", zatim
pritisnite v.
Promjena prikaza stavki (List
Mode)
Kad odaberete "w Input", možete promijeniti
opcije koje će se prikazivati.
1
2
Imenovanje ulaza (Name Input)
Ulazima se može dodijeliti naziv duljine do 8
znakova i prikazati taj naziv.
Na taj način možete dodijeliti nazive priključnicama u skladu sa spojenim komponentama.
1
2
Pritisnite 1/2 više puta u izborniku "w Input" za odabir ulaza
koji želite imenovati.
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se izbornik opcija.
3
Pritisnite 1/2 više puta u
izborniku "w Input" za odabir
željenog ulaza.
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se izbornik opcija.
3
Sprečavanje oštećenja zvučnika
Prije isključivanja prijemnika smanjite razinu
glasnoće.
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
"Finish", zatim pritisnite v.
Uneseno ime je registrirano.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.
Za ponovno uključivanje zvuka pritisnite
MUTING ili MASTER VOL + za pojačavanje
glasnoće.
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
jednog po jednog znaka, zatim
pritisnite v.
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "List Mode", zatim
pritisnite v.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir stavke koju želite
prikazati, zatim pritisnite v.
C Input Assign
Lista prikazuje naziv ulaza i audio/
video ulaznu priključnicu pridijeljenu
tom ulazu.
C Sound Field
Lista prikazuje naziv ulaza i zvučni
ugoñaj odabran za taj ulaz.
C A/V Sync
Lista prikazuje naziv ulaza i odgodu
podešenu za taj ulaz u izborniku "A/V
Sync".
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "Name Input", zatim v.
Na zaslonu se prikaže softverska
tipkovnica.
59
Uživanje u zvuku/slici s
komponenata spojenih na
DIGITAL MEDIA PORT
adapter
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) omogućuje uživanje u zvuku/slici s vanjskog
ureñaja, primjerice s prijenosnog audio ureñaja
ili računala spojenog putem DIGITAL MEDIA
PORT adaptera.
Raspoloživi DIGITAL MEDIA PORT adapteri
razlikuju se prema regiji.
Za detalje o spajanju DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, pogledajte "Spajanje komponenata
s digitalnim audio ulaznim/izlaznim
priključnicama" (str. 30).
U Sonyjevoj ponudi su sljedeći DIGITAL
MEDIA PORT adapteri:
C TDM-BT1 Bluetooth™ Wireless Audio
adapter
C TDM-NW1/NW10 DIGITAL MEDIA
PORT adapter
C TDM-NCI Wireless Network Audio Client
C TDM-iP1/iP10/iP50 DIGITAL MEDIA
PORT adapter
C TPM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT
adapter
DIGITAL MEDIA PORT adapter je dodatno
nabavljivi pribor.
Napomene
C Nemojte spajati adapter koji nije DIGITAL
MEDIA PORT adapter.
C Prije spajanja ili odspajanja DIGITAL MEDIA
PORT adaptera isključite prijemnik daljinskim
upravljačem.
C Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL MEDIA
PORT adapter dok je prijemnik uključen.
C Ovisno o DIGITAL MEDIA PORT adapteru,
možda neće biti moguć izlaz video signala.
60
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
3
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "j Music" ili "u
Video", zatim pritisnite v ili 3.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "DMP0RT1", "DMP0RT2"
ili komponente spojene na
DIGITAL MEDIA PORT adapter,
zatim pritisnite v.
Komponenta spojena na DIGITAL
MEDIA PORT adapter je prepoznata i
"DMPORT1" i "DMPORT2" na zaslonu
će se promijeniti u ime svake komponente.
Ako prijemnik ne može prepoznati
spojeni adapter, na zaslonu TV-a se
prikaže "DMPORT1" i "DMPORT2".
5
6
Ikona
Spojena komponenta
W DMPORT
Spojena je komponenta
koja nije spojena u
sljedećim recima.
W iPOD
Spojen je prepoznati
model iPoda.
W Walkman
Spojen je prepoznati
Network Walkman.
Network
Client
Spojen je prepoznati
Client.
Bluetooth
Spojen je prepoznati
Bluetooth ureñaj.
Mobile
Phone
Spojen je prepoznati
mobilni telefon.
Upravljanje TDM-iP1/iP50/
TDM-NC1 adapterom pomoću izbornika prijemnika
Provjerite da li je odabrano "System GUI" u
koraku 4 u "Promjena funkcijskog izbornika
za DIGITAL MEDIA PORT" (str. 63).
Odaberite zapis koji želite
reproducirati pomoću komponente spojene na DIGITAL
MEDIA PORT adapter.
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "j Music" ili "u
Video", zatim pritisnite v ili 3.
nastavlja se
61
4
Pritisnite 1/2 više puta za odabir željene komponente spojene
na DIGITAL MEDIA PORT
adapter, zatim pritisnite v.
Odabir načina reprodukcije
1
Prikaže se lista sadržaja.
5
Pritisnite 1/2/4/3 i v za odabir
zapisa ili sadržaja iz liste.
Sljedeće liste sadržaja su samo primjeri.
One se mogu razlikovati ovisno o komponentama spojenim na prijemnik.
Za iPod
2
Reproducirajte zapis koji želite
slušati prema uputama iz
"Upravljanje TDM-iP1/iP50/
TDM-NC1 adapterom pomoću
izbornika prijemnika" (str. 61).
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se izbornik opcija.
3
Pritisnite 1/2 više puta za odabir jednog od sljedećih načina
reprodukcije.
x Shuffle (samo TDM-iP1/iP50)
Reproducira sve zapise slučajnim redoslijedom.
C Off
Isključuje reprodukciju slučajnim
redoslijedom.
C Albums
Reproducira sve zapise iz albuma slučajnim
redoslijedom.
C Songs
Reproducira sve zapise iz "Songs" slučajnim
redoslijedom.
x Repeat (samo TDM-iP1/iP50)
Za Network Client
a)
Prikazano samo kad je spojen M-crew
Server.
b)
Prikazano samo kad je spojen DLNA server
različit od M-crew Servera.
c)
Prikazan kao "Genre", "Artist" ili "Album",
ovisno o podešenju za "List Mode".
6
62
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
Reproducira jedan ili sve zapise više puta.
C Off
Isključuje ponavljanje reprodukcije.
C One
Reproducira jedan zapis više puta.
C All
Reproducira sve zapise više puta.
x Audiobook Speed
(samo TDM-iP50)
Odabire brzinu reprodukcije audioknjige.
C Low
Niska brzina reprodukcije.
C Normal
Standardna brzina reprodukcije.
C High
Povećana brzina reprodukcije.
x List Mode (samo TDM-NC1)
Odabire raspon zapisa koji će se
reproducirati.
C Genre
Reproducira zapise odabranog žanra.
C Artist
Reproducira zapise odabranog izvoñača.
C Album
Reproducira zapise iz odabranog albuma.
Lista DIGITAL MEDIA PORT
poruka
Promjena funkcijskog izbornika
za DIGITAL MEDIA PORT
Možete odabrati odgovarajući izbornik za
upravljanje pomoću glavnog izbornika.
DMPORT Control mod podržavaju DIGITAL
MEDIA PORT adapteri kao što je TDM-iP1/
iP50, TDM-NC1. Drugi adapteri ne podržavaju
taj mod.
1
Prikazana poruka Objašnjenje
No Adapter
Adapter nije spojen.
No Device
Na adapter nije spojen
nijedan ureñaj.
No Audio
Nije pronañena nijedna
audio datoteka.
Loading
Očitavaju se podaci.
No Server*
Nije spojen server.
No Track*
Nije pronañen nijedan zapis.
No Item*
Nije pronañen nijedan zapis.
Connecting*
U tijeku je spajanje na server.
Configuring*
Podešava se mreža.
Warning*
Provjerite izbornik
DIGITAL MEDIA PORT
adaptera.
Party Mode*
Ureñaj je trenutno u party
načinu "Guest".
Searching*
Traženje servera.
* Samo TDM-NC1.
2
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "j Music" ili "u
Video" za odabir DIGITAL
MEDIA PORT adaptera, zatim
pritisnite v ili 3.
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se izbornik opcija.
3
Pritisnite 1/2 za odabir
"DMPORT Control", zatim
pritisnite v.
Ako "DMPORT Control" nije prikazano,
pogledajte upute za uporabu isporučene s
komponentom za detalje o upravljanju
tom komponentom.
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog moda, zatim
pritisnite v.
U ovom izborniku možete odabrati
sljedeće načine;
C System GUI
Ovaj način je za TDM-iP1/iP50 i
TDM-NC1. U izborniku prijemnika
prikazat će se lista zapisa. Možete
odabrati željeni zapis i reproducirati ga
u svakom izborniku.
C Adapter GUI
Ovaj način je za TDM-iP1/iP50 i
TDM-NC1. Na TV zaslonu će se
prikazati izbornik adaptera.
C iPod
Ovaj način može se odabrati samo kad
je spojen TDM-iP1/iP50.
nastavlja se
63
Upravljanje TDM-iP1/iP50 ili
TDM-NC1 adapterom izbornika
adaptera
Odaberite "Adapter GUI" u koraku 4 u
"Promjena funkcijskog izbornika za DIGITAL
MEDIA PORT" (str. 63).
Za detalje o upravljanju adapterom pomoću
izbornika adaptera, pogledajte upute za uporabu isporučene s adapterom koji koristite.
Upravljanje TDM-iP1/iP50 adapterom putem izbornika iPod-a
Odaberite "iPod" u koraku 4 u "Promjena
funkcijskog izbornika za DIGITAL MEDIA
PORT" (str. 63). Za detalje o upravljanju
iPod-om, pogledajte upute za uporabu
isporučene s iPod-om.
64
Tuner
Slušanje FM/AM
radiopostaja
Putem ugrañenog tunera možete slušati FM i
AM radiopostaje. Prije toga provjerite jeste li
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 43).
Automatsko ugađanje postaje
(Auto Tuning)
1
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
3
Savjet
Skala izravnog ugañanja je prikazana dolje.
C FM valno područje 50 kHz
C AM valno područje 9 kHz
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "S FM" ili "T AM",
zatim pritisnite v ili 3.
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika
za FM ili AM valno područje.
4
5
Brojčane
tipke
Pritisnite AMP.
Pritisnite 1/2 za odabir "Auto
Tuning", zatim pritisnite v.
Pritisnite 1/2.
Pritisnite 1 za pretraživanje od nižih prema
višim frekvencijama ili 2 za pretraživanje
od viših prema nižim frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Ako je FM stereo prijem loš
1 Postaju koju želite slušati ugodite
funkcijom Auto Tuning ili Direct Tuning
(str. 66), ili odaberite željenu pohranjenu
postaju (str. 68).
2 Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se izbornik opcija.
3 Pritisnite 1/2 za odabir "FM Mode",
zatim pritisnite v.
4 Pritisnite 1/2 za odabir "MONO",
zatim pritisnite v.
65
Izravno ugađanje postaje
(Direct Tuning)
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama.
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
3
4
5
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "S FM" ili "T AM",
zatim pritisnite v ili 3.
Pritisnite 1/2 za odabir "Direct
Tuning", zatim pritisnite v.
Pritisnite SHIFT, zatim unesite
frekvenciju brojčanim tipkama
te pritisnite v za potvrdu
unosa.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Primjer 2: AM 1350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
* Kod europskog modela je potrebno
pritisnuti tipku 0.
Prijem RDS programa
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu sustava
RDS (Radio Data System) koji radiopostajama
omogućuje slanje dodatnih informacija zajedno sa signalima redovitih programa. RDS
informacije se mogu prikazati na pokazivaču.
Jednostavno odaberite postaju u
FM valnom području pomoću automatskog ugađanja (str. 65) ili
izravnog ugađanja.
Kad ugodite postaju s RDS uslugama, zasvijetli
indikator "RDS" i na pokazivaču se pojavi
naziv postaje.
Indikator vrste Opis
programa
News
Vijesti
Current Affairs
Tematski programi kao dodatak
vijestima
Information
Programi koji pružaju informacije
o najrazličitijim temama, primjerice, teme iz gospodarstva,
medicinski savjeti
Sport
Sportski program
Education
Obrazovni programi i praktični
savjeti
Drama
Radio igre i serije
Cultures
Programi o nacionalnoj ili regionalnoj kulturi, kao što su jezik i
socijalna pitanja
Science
Programi o prirodnim znanostima
i tehnologiji
Varied Speech
Ostale vrste programa, primjerice, razgovor s poznatim osobama, nagradne igre i komedije
Pop Music
Popularna glazba
Rock Music
Rock glazba
Easy Listening
Lagana glazba
Savjet
Ako ste ugodili AM postaju, podesite usmjerenje AM okvirne antene za najbolji prijem.
Ako nije moguće ugađanje
postaje
Prikaže se "– – – .– – MHz" i zatim se ponovno
prikaže tekuća frekvencija. Provjerite jeste li
upisali ispravnu frekvenciju. Ako niste, ponovite korak 4. Ako i dalje ne možete ugoditi
postaju, ta frekvencija se ne koristi u vašem
području.
Light Classics M Instrumentalna, vokalna i
zborna glazba
Serious Classics Izvedbe velikih orkestara,
komorna glazba, opera, itd.
66
Indikator vrste Opis
programa
Other Music
Glazba koja ne pripada niti jednoj
od prethodnih kategorija, primjerice, Rhythm&Blues i Reggae
C Kad postaja prenosi tekstualne podatke, oni se prikazuju onom brzinom kojom ih postaja odašilje.
Bilo kakve promjene u toj brzini održavaju se na
brzini prikaza podataka.
C RDS informacije prikazuju se samo na pokazivaču
ovog prijemnika.
Weather & Metr Informacije o vremenu
Finance
Burzovna izvješća, trgovina, itd.
Children’s Progs Program za djecu
Social Affairs
Društvene teme
Religion
Programi religioznog sadržaja
Phone In
Programi u kojima slušatelji izražavaju svoja stajališta putem
telefona ili na javnim raspravama
Travel & Touring Programi o putovanjima. Ne
vrijedi za najave pronañene
funkcijom TP/TA.
Leisure &
Hobby
Programi o rekreacijskim aktivnostima, primjerice, vrtlarstvu,
ribolovu, kuhanju, itd.
Jazz Music
Jazz glazba
Country Music
Country glazba
National Music
Programi s popularnom glazbom
odreñene zemlje ili područja
Oldies Music
Programi s evergreenima
Folk Music
Folk (narodna) glazba
Documentary
Dokumentarni programi
None
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
Napomene
C RDS je raspoloživ samo za FM postaje.
C Ne pružaju sve FM postaje RDS usluge niti emitiraju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
s RDS uslugama u vašem području, zatražite
podrobnije informacije od lokalnih radiopostaja.
C RDS možda neće raditi ispravno ako ugoñena
postaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je
signal slab.
C U slučaju hitnih obavijesti vladinih organizacija,
na pokazivaču trepće poruka "Alarm-Alarm!".
C Ako postaja ne pruža odreñenu RDS uslugu, na
pokazivaču se pojavi poruka "No XX" (poput
"No Clock Time").
67
Pohranjivanje FM/AM
radiopostaja
Moguće je ugoditi do 30 FM i 30 AM postaja.
Nakon toga je moguće jednostavno ugoditi
postaje koje često slušate.
4
Pritisnite 1/2 za odabir programskog broja, zatim pritisnite
v.
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
5
Ponovite korake od 1 do 4 za
pohranu druge postaje.
Postaje možete pohraniti na sljedeći način:
C AM valno područje: AM1 – AM30
C FM valno područje: FM1 – FM30
Ugađanje pohranjenih postaja
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
3
4
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "S FM" ili "T AM",
zatim pritisnite v ili 3.
Pritisnite 1/2 za odabir željene
pohranjene postaje.
Za pohranu su raspoloživo programski
brojevi od 1 do 30.
1
Postaju koju želite slušati ugodite funkcijom Auto Tuning ili
Direct Tuning (str. 65), ili odaberite željenu pohranjenu postaju
(str. 66).
U slučaju lošeg FM stereo prijema,
promijenite način FM prijema (str. 65).
2
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se izbornik opcija.
3
68
Više puta pritisnite 1/2 za odabir "Memory", zatim pritisnite
v.
Imenovanje pohranjenih postaja
(Name Input)
1
2
U izborniku "S FM" ili "T
AM", pritisnite 1/2 za odabir
programskog broja na koji ste
pohranili postaju i koji želite
imenovati.
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se izbornik opcija.
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "Name Input", zatim
pritisnite v.
Na zaslonu se prikaže softverska
tipkovnica.
4
5
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
jednog po jednog znaka, zatim
pritisnite v.
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
"Finish", zatim pritisnite v.
Uneseno ime je registrirano.
Za poništenje imenovanja ulaza
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir "Cancel",
zatim pritisnite v.
69
Uživanje u surround zvuku
Reprodukcija 2-kanalnog zvuka
Možete odabrati 2-kanalnu reprodukciju zvuka neovisno o formatima snimanja softvera koji
koristite, spojenoj reprodukcijskoj komponenti ili podešenju zvučnog ugoñaja na prijemniku.
Pritisnite 2CH/A.DIRECT više puta za odabir željenog 2-kanalnog moda
zvuka.
2CH mod
2ch Stereo
2ch Analog Direct
Učinak
Prijemnik reproducira samo iz prednjeg lijevog i desnog zvučnika. Zvuk iz
subwoofera se ne čuje.
Standardni 2-kanalni stereo zvuk potpuno zaobilazi postupak obrade, a
višekanalni izvori se konvertiraju u 2-kanalni zvuk.
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na dvokanalni analogni ulaz. Ova
funkcija omogućuje uživanje u visokokvalitetnim analognim izvorima.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti samo glasnoću i balans prednjih
zvučnika.
Napomena
U 2ch Stereo modu ne čuje se zvuk iz subwoofera.
Za slušanje 2-kanalnih stereo izvora putem
prednjih lijevih/desnih zvučnika i subwoofera,
odaberite "A.F.D. Auto".
Kad odaberete "A.F.D. Auto", ovaj prijemnik će
generirati niskofrekvencijski signal za reprodukciju
putem subwoofera ako nema L.F.E. signala, a taj će
zvuk iz subwoofera biti dvokanalni.
70
Reprodukcija višekanalnog zvuka
Auto Format Direct (A.F.D.) omogućuje slušanje zvuka visoke vjernosti i odabir načina
dekodiranja za slušanje 2-kanalnog stereo zvuka u višekanalnom formatu.
Pritisnite A.F.D. više puta za odabir željenog A.F.D. moda.
A.F.D. mod
Višekanalni
zvuk nakon
dekodiranja
Učinak
A.F.D. Auto
(Automatsko
prepoznavanje)
Reproducira zvuk onako kako je snimljen/kodiran bez
dodavanja surround efekata.
Multi Stereo
(Multi Stereo)
Reprodukcija 2-kanalnih lijevih/desnih signala iz svih
zvučnika.
Enhanced Surround
–
Možete odabrati željeni efekt surround zvuka. Za detalje
o raspoloživim efektima surround zvuka te kako ih
podesiti, pogledajte "Podešavanje efekta višekanalnog
zvuka" (str. 72).
71
Podešavanje efekta
višekanalnog surround zvuka
1
2
4
Započnite reprodukciju željenog
izvora zvuka (CD, DVD, itd.).
Na TV zaslonu se prikazuje lista
izbornika Settings.
5
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
3
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "6 Settings", zatim
pritisnite v ili 3.
6
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "Surround", zatim
pritisnite v ili 3.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "Enhanced Sur Mode",
zatim pritisnite v.
Prikazuje se izbornik efekata surround
zvuka.
7
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog A.F.D. moda,
zatim pritisnite v ili 3.
A.F.D. mod
Višekanalni
zvuk nakon
dekodiranja
Učinak
PLII*
5-kanalni signali
Dolby Pro Logic II dekodiranje. Izvor snimljen u 2kanalnom formatu se dekodira u 5.1 kanala. Ovaj način
je idealan za filmove snimljene u Dolby Surround
formatu. Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u
5.1 kanala kod gledanja videa, te presnimljenih ili
starih filmova.
PLIIx*
7-kanalni signali
Dolby Pro Logic IIx dekodiranje. Izvor snimljen u 2kanalnom ili 5.1-kanalnom formatu se dekodira u 7.1
kanala. Ovaj način je idealan za filmove snimljene u
Dolby Surround formatu. Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u 7.1 kanala kod gledanja videa, te presnimljenih ili starih filmova.
Neo:6 Cinema
7-kanalni signali
DTS Neo:6 Cinema dekodiranje. Izvor snimljen u 2kanalnom formatu se dekodira u 7 kanala.
Neo:6 Music
7-kanalni signali
DTS Neo:6 Music dekodiranje. Izvor snimljen u 2kanalnom formatu se dekodira u 7 kanala. Ovaj način
je idealan za običan stereo signal, kao npr. CD diskova.
Neural-THX
7-kanalni signali
Sljedeća generacija Neural-THX® Surround tehnologija.
Uz poboljšano stereo procesiranje i čist 5.1 surround
zvuk, omogućuje potpuni 360° 7.1 surround zvučni
efekt iz Neural-THX® Surround kodiranog sadržaja.
* Možete odabrati "PLII" kad nema stražnjeg surround zvučnika u izborniku Speaker Pattern ili možete
odabrati "PLIIx" kad je spojen stražnji surround zvučnik. Ne možete odabrati oba podešenja istovremeno.
72
Napomene
C Ova funkcija ne radi kad je odabran višekanalni
ulaz.
C Ova funkcija ne radi kad se primaju DTS-HD signali
s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
C Ova funkcija ne radi kad se primaju Dolby TrueHD
signali s frekvencijom uzorkovanja većom od
96 kHz.
C Ako podesite efekt zvučnog ugoñaja dok prijemnik
prima signale s frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz, signali će se uvijek reproducirati na
44,1 kHz ili 48 kHz.
C Ako podesite zvučni ugoñaj tijekom prijema DTS
96/24 signala, signal će se reproducirati samo na
48 kHz.
C Početak zvučnog signala može izostati kod uključenja ili isključenja Neural-THX procesiranja.
Savjeti
C Savjetujemo da uglavnom koristite "A.F.D. Auto".
C Format dekodiranja DVD softvera itd. možete
prepoznati po logotipu na ambalaži.
C Dolby Pro Logic IIx dekodiranje je primjenjivo
samo kod ulaza 2-kanalnih ili 5.1-kanalnih signala.
C Neural-THX je učinkovit kod ulaza 2-kanalnih ili
5.1-kanalnih signala.
73
Uživanje u surround efektu za glazbu
U prednostima surround zvuka možete uživati jednostavnim odabirom jednog od već pohranjenih
zvučnih ugoñaja. Oni će vam omogućiti uzbudljiv i snažan zvuk kino ili koncertne dvorane u
vašem domu.
Pritisnite MUSIC više puta za odabir željenog surround efekta za glazbu.
Zvučni ugođaj
Efekt
D.Concert Hall A
Koristi 3D preslikavanje zvuka kako bi se reproducirao zvučni ugoñaj
koncertne dvorane, koji simulira veliku zvučnu pozornicu koja se stvara
refleksijom.
D.Concert Hall B
Koristi 3D preslikavanje zvuka kako bi se reproducirao zvučni ugoñaj
koncertne dvorane, koji simulira rezonantan zvuk jedinstvenog odjeka.
Jazz Club
Reproducira akustiku jazz kluba.
Live Concert
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
Stadium
Reproducira akustiku velikog otvorenog stadiona.
Sports
Reproducira akustiku sportskog prijenosa.
Portable Audio
Reproducira jasnu i poboljšanu zvučnu sliku s prijenosnog audio ureñaja.
Ovaj mod je idealan za MP3 i druge komprimirane datoteke.
74
Za slušanje glazbe putem slušalica spojenih na prijemnik
Zvučni ugođaj
Efekt
Headphone (2ch)
Ovaj mod se odabire automatski ako se upotrebljavaju slušalice u 2ch Stereo
ili A.F.D. modu. Standardni 2-kanalni izvori zvuka će potpuno zaobići procesiranje zvuka, a višekanalni surround formati bit će pretvoreni u 2 kanala.
Headphone Theater s
Ovaj mod se automatski bira kad se koriste slušalice uz odabrani zvučni
ugoñaj za filmove ili glazbu. Omogućuje simulaciju ugoñaja kino dvorane
kod uporabe slušalica.
Headphone (Direct)
Reproducira analogne signale bez procesiranja tonova, zvučnih ugoñaja, itd.
Headphone (Multi)
Ovaj mod se automatski bira ako koristite slušalice uz odabran višekanalni
ulaz. Reproduciraju se prednji analogni signali s MULTI CHANNEL
INPUT priključnica.
Isključenje zvučnog ugođaja za MUSIC
Pritisnite 2CH/A.DIRECT ili A.F.D.
Napomene
C Zvučni ugoñaji za glazbu ne rade kad je odabran
višekanalni ulaz.
C Zvučni ugoñaji za glazbu ne rade kad se primaju
DTS-HD signali s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
C Zvučni ugoñaji za glazbu ne rade kad se primaju
Dolby TrueHD signali s frekvencijom uzorkovanja
većom od 96 kHz.
C Odaberete li zvučni ugoñaj tijekom prijema DTS
96/24 signala, oni će se reproducirati uz frekvenciju od 48 kHz.
C Ako podesite efekt zvučnog ugoñaja dok prijemnik prima signale s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz, signali će se uvijek reproducirati pri 44,1 kHz ili 48 kHz.
C Ako je odabran neki od zvučnih ugoñaja za glazbu,
ne čuje se zvuk iz subwoofera ako su svi zvučnici
podešeni na "LARGE" u izborniku System Settings.
No, zvuk će se čuti i preko subwoofera ako ulazni
digitalni signal sadrži L.F.E. signale, ako su prednji
ili surround zvučnici podešeni na "SMALL", ako
je odabran zvučni ugoñaj za film ili je odabran
"Portable Audio".
75
Uživanje u surround efektu za filmove
U prednostima surround zvuka možete uživati jednostavnim odabirom jednog od već
pohranjenih zvučnih ugoñaja. Oni će vam omogućiti uzbudljiv i snažan zvuk kino ili koncertne
dvorane u vašem domu.
Pritisnite MOVIE više puta za odabir željenog surround efekta za filmove.
Zvučni ugođaj
Efekt
Cinema Studio EX A
s
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures Entertainment "Cary
Grant Theater" studija. Ovo je standardni način reprodukcije, izvrstan za
gledanje većine vrsta filmova.
Cinema Studio EX B
s
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures Entertainment "Kim
Novak Theater" studija. Ovaj način reprodukcije je idealan za gledanje SF
ili akcijskih filmova s mnogo zvučnih efekata.
Cinema Studio EX C
s
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures Entertainment studija za
snimanje. Ovaj način reprodukcije je idealan za gledanje glazbenih ili
klasičnih filmova kod kojih je sadržaj zvučnog zapisa uglavnom glazbeni.
V.Multi Dimension
s
Stvara utisak većeg broja virtualnih zvučnika iz jednog para stvarnih
surround zvučnika.
Isključenje zvučnog ugođaja za MOVIE
Pritisnite 2CH/A.DIRECT ili A.F.D.
76
Napomene
C Zvučni ugoñaji za film ne rade kad je odabran
višekanalni ulaz.
C Zvučni ugoñaji za film ne rade kad se primaju
DTS-HD signali s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz.
C Zvučni ugoñaji za film ne rade Dolby TrueHD
signali s frekvencijom uzorkovanja većom od
96 kHz.
C Odaberete li zvučni ugoñaj tijekom prijema DTS
96/24 signala, oni će se reproducirati uz frekvenciju od 48 kHz.
C Ako podesite efekt zvučnog ugoñaja dok prijemnik
prima signale s frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz, signali će se uvijek reproducirati pri
44,1 kHz ili 48 kHz.
C Efekti virtualnih zvučnika mogu povećati količinu
šuma u reproduciranom signalu.
C Kod uporabe zvučnih ugoñaja koji uključuju
virtualne zvučnike, neće se moći čuti zvukovi
izravno iz surround zvučnika.
Savjeti
C Zvučni ugoñaji s oznakom s koriste DCS
tehnologiju. Pogledajte "Rječnik" na str. 134.
C Kad je odabrana oznaka zvučnog ugoñaja s,
na pokazivaču svijetli žaruljica Digital Cinema
Sound.
77
Digitalni audio formati koje podržava ovaj prijemnik
Digitalni audio formati koje podržava ovaj prijemnik ovise o digitalnim audio ulaznim priključnicama
za spojene komponente.
Ovaj prijemnik podržava sljedeće audio formati.
Audio format
Maksimalan broj
kanala
Spajanje komponente za reprodukciju i
prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1ch
a
a
6.1ch
a
a
7.1ch
T
a
7.1ch
T
a
5.1ch
a
a
6.1ch
a
a
5.1ch
a
a
7.1ch
T
a
7.1ch
T
a
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio a)
DTS-HD
Master Audio a) b)
78
Audio format
Maksimalan broj
kanala
Spajanje komponente za reprodukciju i
prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
5.1ch
T
a
7. 1ch
T
a
DSD a)
Multi channel Linear PCM a)
a) Izlazni audio signali su u drukčijem formatu ako komponenta za reprodukcija ne odgovara navedenom
formatu. Za detalje pogledajte upute za uporabu komponente za reprodukciju.
b) Signali s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz reproduciraju se na 96 kHz ili 88,2 kHz.
79
Funkcija Multi-zone
Mogućnosti funkcije
Multi-zone
Možete uživati u slici i zvuku iz komponenata
priključenih na prijemnik u zoni (zoni 2 ili
zoni 3) koja nije glavna. Primjerice, možete
slušati CD u glavnoj zoni i gledati DVD u
zoni 2.
Ako upotrebljavate IR repetitor (opcija), takoñer možete rukovati objema komponentama
u glavnoj zoni i Sony prijemnikom u zoni 2
ili zoni 3 iz zone 2 (ili 3).
Prije uporabe funkcije zone 2/
zone 3
Potrebno je izvesti povezivanja i podešavanja
izbornika. Možete rukovati prijemnikom bez
usmjeravanja daljinskog upravljača prema IR
repetitoru prijemnika ako spojite IR repetitor
(opcija) na IR REMOTE priključnicu. Koristite
IR repetitor ako ste prijemnik stavili na mjesto
koje ne mogu doseći signali iz daljinskog
upravljača.
80
Multi-zone povezivanje
1:Povezivanja zone 2
1 Reprodukcija zvuka iz zvučnika u zoni 2 putem priključnica
SURROUND BACK SPEAKERS na prijemniku.
Glavna zona
Zona 2
TV
prijemnik
2 Reprodukcija zvuka iz zvučnika u zoni 2 putem prijemnika i
drugog pojačala.
Glavna zona
Zona 2
TV
prijemnik
F IR repetitor (opcija)
G Zvučnici
H Sony pojačalo/prijemnik
* Možete takoñer spojiti na COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT priključnicu.
81
2:Povezivanja zone 3
Glavna zona
A IR repetitor (opcija)
B Zvučnici
C Sony pojačalo/prijemnik
82
Zona 3
Konfiguriranje zone 2 pomoću ZONE 2 VIDEO OUT (priključnica RJ45)
ZONE 2 VIDEO OUT (priključnica RJ45) služi samo za podešavanja koja mogu izvoditi
kvalificirane osobe. ZONE 2 VIDEO OUT (priključnica RJ45) je priključnica koja šalje video
signal izvora na video ulaz komponente za zonu 2. Za detalje se obratite prodavaču.
Napomena
Ova priključnica ne služi sa spajanje na Ethernet LAN.
ZONE 2 VIDEO OUT (priključnica RJ45) povezivanje
RJ45 ožičenje koristi T568B standard.
Pogledajte sljedeću sliku.
Zone 2
Komponentni video
prilagodnik CAV-CVB1
TV
prijemnik
CAT5 kabel
Komponentni
video kabel
ZONE 2 VIDEO OUT
(priključnica RJ45)
Napomena
Potrebno je koristiti CAV-CVB1 (komponentni video prilagodnik). Druge vrste prilagodnika će uzrokovati
probleme i mogu poništiti vaše jamstvo.
RJ45 video ožičenje
RJ45 ožičenja koriste T568B standard.
Pogledajte sljedeću sliku.
Ožičenje
Boja vodiča
A Pin l
BLUE/Pb (R)
Bijela/Narančasta
B Pin 2
BLUE/Pb (T)
Narančasta
C Pin 3
GREEN/Y (R)
Bijela/Zelena
D Pin 4
GND
Plava
E Pin 5
+ 11V
Bijela/Plava
F Pin 6
GREEN/Y (T)
Zelena
G Pin 7
RED/Pr (R)
Bijela/Smeña
H Pin 8
RED/Pr (T)
Smeña
83
CAT5 kabel
Provjerite da li je CAT5 ožičenje pravilno.
Koristite kabel kategorije 5e ili kategorije 6.
RJ45 priključak
CAT5 kabel
RJ45 priključak
84
Boja vodiča
Br. pina
Bijela/Narančasta
Narančasta
Bijela/Zelena
Plava
Bijela/Plava
Zelena
Bijela/Smeđa
Smeđa
1
2
3
4
5
6
7
8
Bijela/Narančasta
Narančasta
Bijela/Zelena
Plava
Bijela/Plava
Zelena
Bijela/Smeđa
Smeđa
1
2
3
4
5
6
7
8
Podešavanje zvučnika u
zoni 2
Kad su zvučnici u zoni 2 spojeni na
SURROUND BACK SPEAKERS priključnice
prijemnika (str. 81), izvedite podešavanja
tako da se zvuk odabran u zoni 2 reproducira
iz zvučnika spojenih na SURROUND BACK
SPEAKERS priključnice.
5
6
7
8
Pritisnite 1/2 za odabir
"Speaker Pattern", za odabir
konfiguracije koja ne sadrži
stražnje surround zvučnike.
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "Sur Back Assign",
zatim pritisnite v.
Pritisnite 1/2 za odabir
"ZONE2", zatim pritisnite v.
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
3
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "6 Settings", zatim
pritisnite v ili 3.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "Speaker", zatim
pritisnite v ili 3.
85
Promjena podešenja zone
za daljinski upravljač
Daljinski upravljači su početno podešeni za
uporabu u zoni 2. Ako ih želite koristiti u zoni
3, promijenite podešenje zone za daljinski
upravljač.
Glavni daljinski upravljač
3 Pritisnite brojčanu tipku 2 za zonu 2 ili
3 za zonu 3 dok tipka ZONE trepće.
Tipka ZONE svijetli.
4 Pritisnite ENT/MEM.
Tipka ZONE zatrepće dvaput i daljinski
upravljač prelazi na mod zone 2 ili zone 3.
Na daljinskom upravljaču
zone 2/zone 3
1 Pritisnite @/1 dok držite pritisnutom
tipku RM SET UP.
Tipka RM SET UP trepće i tipka SHIFT
svijetli.
2 Pritisnite brojčanu tipku 2 za zonu 2 ili 3
za zonu 3 dok tipka RM SET UP trepće.
Tipka RM SET UP svijetli.
3 Pritisnite ENTER.
Tipka RM SET UP zatrepće dvaput i
daljinski upravljač prelazi na mod zone 2
ili zone 3.
Daljinski upravljač zone 2/zone 3
Na glavnom daljinskom
upravljaču
1 Pritisnite @/1 dok držite pritisnutom
tipku RM SET UP.
Trepću tipke AMP i ZONE.
2 Pritisnite ZONE.
Tipka AMP se isključi, tipka ZONE
nastavlja treptati i tipka SHIFT svijetli.
86
Upravljanje prijemnikom
iz druge zone (funkcije ZONE
2/ZONE 3)
Sljedeći postupci su za slučaj spajanja IR repetitora i upravljanje prijemnikom u zoni 2 ili
zoni 3. Kad IR repetitor nije spojen, koristite
ovaj prijemnik u glavnoj zoni.
Upravljanje prijemnikom iz
zone 2
1
2
3
Uključite glavni prijemnik (ovaj
prijemnik).
U slučaju povezivanja 1-2 (str.
81), uključite pojačalo u zoni 2.
Pritisnite ZONE.
Daljinski upravljač prebacuje na zonu 2.
4
Pritisnite @/1.
Aktivirana je funkcija zone.
5
Tipke ulaza
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
6
7
Pritisnite 1/2 za odabir "w
Input", zatim pritisnite v ili 3.
Pritisnite 1/2 za odabir željenog
ulaza, zatim pritisnite v.
Za zonu 2 emitiraju se analogni video i
audio signali. Kad odaberete SOURCE,
signali tekućeg ulaza u glavnoj zoni
izlaze kroz ZONE 2 OUT priključnicu.
8
Podesite odgovarajuću
glasnoću.
C U slučaju povezivanja 1-1 (str. 81),
podesite glasnoću koristeći MASTER
VOL +/– na daljinskom upravljaču.
C U slučaju povezivanja 1-2 (str. 81),
podesite glasnoću koristeći prijemnik u
zoni 2.
Za završetak postupka u zoni 2
Pritisnite @/1 nakon pritiska ZONE.
87
Upravljanje prijemnikom iz
zone 3
1
2
Uključite glavni prijemnik (ovaj
prijemnik) i pojačalo u zoni 3.
Pritisnite ZONE.
Daljinski upravljač prelazi na zonu 3. Unaprijed promijenite podešenje daljinskog
upravljača na zonu 3 (str. 86).
3
Pritisnite @/1.
Aktivirana je funkcija zone.
4
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
na daljinskom upravljaču za
odabir signala izvora koje želite
reproducirati.
Za zonu 3 je moguć samo izlaz analognih
audio signala. Kad odaberete SOURCE,
izlaze signali odgovarajućeg ulaza.
5
Podesite odgovarajuću glasnoću koristeći prijemnik u zoni 3.
Za završetak postupka u zoni 3
Pritisnite @/1 nakon pritiska ZONE.
Savjeti
C Čak i kad je ovaj prijemnik u pripravnom stanju
(pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču za isključenje prijemnika), prijemnik u zoni 2 ili zoni 3
ostaje uključen. Za isključivanje svih prijemnika,
pritisnite @/1 i AV @/1 na glavnom daljinskom
upravljaču istovremeno (SYSTEM STANDBY).
C Samo signali s komponenata priključenih na analogne ulazne priključnice se emitiraju preko ZONE
2/ZONE 3 OUT priključnica. Komponente koje
su spojene samo na digitalne ulazne priključnice
ne emitiraju signal.
C Kad je odabran "SOURCE", signali koji se emitiraju
preko MULTI CHANNEL INPUT priključnica
ne emitiraju se preko ZONE 2 OUT ili ZONE 3
OUT čak i ako se odabere višekanalni ulaz. Emitiraju se analogni audio signali trenutno odabranog
izvora.
88
Uporaba ostalih značajki
Uporaba "BRAVIA" Sync
značajki
Što je "BRAVIA" Sync
"BRAVIA" Sync je kompatibilna sa Sony
TV-om, Blu-ray Disc/DVD ureñajem, AV
pojačalom, itd., opremljenim funkcijom Control
for HDMI.
Spojite li Sony komponente koje podržavaju
funkciju Control for HDMI pomoću HDMI
kabela (opcija), postupak se pojednostavljuje
na sljedeći način:
C One-Touch Play: Pri reprodukciji s komponente poput DVD/Blu-ray ureñaja, prijemnik
i TV se automatski uključuju i prebacuju na
odgovarajući HDMI ulaz.
C System Audio Control: Pri gledanju TV
programa, možete odabrati hoće li se zvuk
reproducirati iz zvučnika TV-a ili iz zvučnika
spojen na prijemnik.
C System Power Off: Kod isključivanja TV-a,
takoñer se istovremeno isključuje prijemnik
i spojena komponenta.
Control for HDMI je funkcijski standard za
meñusobno upravljanje kojeg koristi HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) for
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Funkcija Control for HDMI ne
radi u sljedećim slučajevima:
C Kad spojite prijemnik na komponentu koja
ne podržava Sony Control for HDMI
funkciju.
C Kad spojite prijemnik i komponentu putem
priključka koji nije HDMI.
Savjetujemo vam da spojite prijemnik na proizvode koji podržavaju značajku "BRAVIA"
Sync.
Napomena
Ovisno o spojenoj komponenti, funkcija Control
for HDMI možda neće raditi. Pogledajte upute za
uporabu komponente.
Priprema funkcije Control for
HDMI
Za uporabu "BRAVIA" Sync značajke, uključite funkciju Control for HDMI na prijemniku
i spojenoj komponenti. Prijemnik je kompatibilan s funkcijom "Control for HDMI-Easy
Setting".
Kad je vaš TV kompatibilan s
funkcijom "Control for HDMIEasy Setting"
Kad spojite Sony TV s funkcijom "Control
for HDMI-Easy Setting", Control for HDMI
funkcija prijemnika se može uključiti istovremeno s uključivanjem funkcije Control for
HDMI TV-a.
1 Prijemnik, TV i komponente za repro-
dukciju trebaju biti spojeni HDMI
kabelom (opcija). (Odgovarajuće
komponente trebaju biti kompatibilne
s funkcijom Control for HDMI.)
2 Uključite prijemnik, TV i komponente
za reprodukciju.
3 Uključite funkciju Control for HDMI
TV-a.
Control for HDMI funkcija prijemnika i
sve spojene komponente se uključe istovremeno. Tijekom podešavanja se na
pokazivaču prijemnika prikazuje
"SCANNING", a kad podešavanje završi,
prikazat će se "COMPLETE". Pričekajte
dovršetak podešavanja.
Za detalje o podešavanju TV-a, pogledajte
upute za uporabu vašeg TV-a.
nastavlja se
89
Napomene
C Kad odspojite HDMI kabel ili promijenite povezivanje, izvedite korake iz odjeljka "Kad je vaš
TV kompatibilan s funkcijom "Control for HDMIEasy Setting"" (str. 89) ili "Kad vaš TV nije kompatibilan s funkcijom "Control for HDMI-Easy
Setting"".
C Kad dodijelite komponentni video ulaz ulazu HDMI
pomoću funkcije Input Assign, ne možete podesiti
"Control for HDMI" na "ON".
C Dok se podešava "Control for HDMI-Easy Setting",
ne možete koristiti funkcije poput One-Touch
Play ili System Audio Control.
C Kad podešavate prijemnik pomoću "Control for
HDMI-Easy Setting" s TV-a, uključite TV, prijemnik i komponente za reprodukciju unaprijed.
C Kad podešavate prijemnik pomoću "Control for
HDMI-Easy Setting" s TV-a, prije aktivacije
funkcije "Control for HDMI-Easy Setting", aktivirajte funkciju Control for HDMI komponenata
koje nisu kompatibilne s funkcijom "Control for
HDMI-Easy Setting".
Kad vaš TV nije kompatibilan s
funkcijom "Control for HDMIEasy Setting"
Uključite Control for HDMI funkciju prijemnika i spojene komponente odvojeno.
Tipke HDMI
ulaza
1 Izvedite korake navedene u odjeljku
"Kad je vaš TV kompatibilan s funkcijom
"Control for HDMI-Easy Setting""
(str. 89).
2 Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
3 Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
4 Pritisnite 1/2 više puta za odabir "'
Settings", zatim pritisnite v ili 3.
5 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
"HDMI", zatim pritisnite v ili 3.
6 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
"Control for HDMI", zatim pritisnite v
ili 3.
90
7 Pritisnite 1/2 više puta za odabir "ON",
zatim pritisnite v.
Control for HDMI funkcija prijemnika je
aktivirana.
8 Pritisnite GUI MODE za izlazak iz GUI
izbornika.
Ako je GUI izbornik prikazan, Control for
HDMI funkcija komponente za reprodukciju
neće raditi pravilno.
9 Pritisnite jednu od HDMI tipaka ulaza
za prikaz slike s komponente za reprodukciju za koju želite podesiti funkciju
Control for HDMI.
10 Uključite Control for HDMI funkciju
spojene komponente.
Za detalje o podešavanje spojene komponente pogledajte pripadajuće upute za
uporabu.
11 Ponovite korake 9 i 10 za podešavanje
funkcije Control for HDMI i za prikaz
slike svih komponenata za reprodukciju
koje želite koristiti.
Reprodukcija s komponente
jednim pritiskom tipke
(One-Touch Play)
Jednostavnim postupkom (one-touch), komponente spojene na prijemnik putem HDMI
priključnice automatski započinju s radom.
Možete uživati u zvuku i slici sa spojene
komponente.
Započnite reprodukciju spojene
komponente.
Prijemnik i TV se uključuju istovremeno, te
se zvuk i slika reproduciraju putem prijemnika
i TV-a.
Napomena
Uživanje u TV zvuku kroz
zvučnike spojene na prijemnik
(System Audio Control)
Primjenom jednostavnog postupka možete
uživati u reprodukciji TV zvuka iz zvučnika
spojenih na ovaj prijemnik.
Ovisno o podešenjima TV-a, dok gledate sliku
na zaslonu, prijemnik se uključuje i automatski
prebacuje na funkciju "TV".
Zvuk s TV-a će se reproducirati iz zvučnika
spojenih na ovaj prijemnik, a glasnoća TV-a
će se istovremeno smanjiti na minimum.
Funkciju System Audio Control možete
takoñer koristiti na sljedeći način.
C Zvuk s TV-a će se reproducirati iz zvučnika
spojenih na ovaj prijemnik kad uključite
prijemnik dok se zvuk reproducira putem
zvučnika TV-a.
C Glasnoću prijemnika možete ugoditi podešavanjem glasnoće TV-a.
Ovom funkcijom možete takoñer upravljati
pomoću izbornika TV-a. Za detalje pogledajte
upute za uporabu TV-a.
Napomene
C Kad je "Control for HDMI" podešen na "ON",
podešenja za "Audio Out" u izborniku HDMI će
se podesiti automatski ovisno o System Audio
Control podešenjima.
C Kad spojite TV koji nema funkciju System Audio
Control, funkcija System Audio Control ne radi.
C Ako se TV uključi prije uključenja prijemnika,
TV zvuk se nakratko neće čuti.
Isključenje prijemnika s TV-om
(System Power Off)
Kad isključite TV pomoću tipke POWER na
daljinskom upravljaču TV-a, prijemnik i
spojene komponente se automatski isključuju.
Za isključivanje TV-a možete takoñer
koristiti daljinski upravljač prijemnika.
Ovisno o TV-u, možda se neće vidjeti početak
reproduciranog sadržaja.
nastavlja se
91
Odabir monitora koji prikazuju HDMI video signale
Kad spojite dva monitora na HDMI OUT A i
HDMI OUT B priključnice, možete odabirati
izlaz signala za njih pomoću tipke HDMI
OUTPUT.
Pritisnite TV, zatim pritisnite AV
?/1.
TV, prijemnik i komponenta spojena putem
priključnice HDMI se isključe.
Napomene
C Podesite TV Standby Synchro na "ON" prije
uporabe funkcije System Power Off. Za detalje
pogledajte upute za uporabu TV-a.
C Ovisno o statusu, spojene komponente se možda
neće isključiti. Za detalje pogledajte upute za
uporabu spojenih komponenata.
1
2
Uključite prijemnik i oba
monitora.
Pritisnite HDMI OUTPUT.
Svakim pritiskom ove tipke, izlaz će se
mijenjati na sljedeći način:
HDMI A t HDMI B t HDMI A...
Možete takoñer koristiti tipku HDMI
OUT na prijemniku.
92
Odabir između digitalnog
i analognog zvuka
Kad spojite komponente na digitalne i analogne audio priključnice na prijemniku, možete
podesiti audio mod na bilo koju od njih ili
prebacivati s jedne na drugi, ovisno o tome
što gledate.
Tipke ulaza
1
Pritisnite tipku za odabir ulaza.
Možete koristiti i tipku INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pritisnite AMP.
Više puta pritisnite INPUT
MODE za odabir moda audio
ulaza.
Odabrani mod audio ulaza se prikazuje
na zaslonu TV-a.
C Auto
Daje prioritet digitalnim audio signalima
u slučaju digitalnog i analognog
povezivanja.
Ako nema digitalnih audio signala,
odabiru se analogni audio signali.
C Analog
Biraju se analogni audio signali koji
ulaze preko AUDIO IN (L/R)
priključnica.
Napomene
C Ovisno o ulazu, neki modovi audio ulaza ne mogu
se podesiti.
C Kad je odabran HDMI ulaz, satelitski tuner ili
DIGITAL MEDIA PORT adapter, na pokazivaču
se pojavi oznaka "------" i ne mogu se odabrati
drugi modovi. Odaberite ulaz koji nije HDMI
ulaz, satelitski tuner ili DIGITAL MEDIA PORT
adapter i zatim podesite mod ulaza audio signala.
C Kad koristite funkciju "2ch Analog Direct" ili je
odabran višekanalni ulaz, audio ulaz se podesi na
"Analog". Nije moguće odabrati druge modove.
93
Reprodukcija zvuka/slike
s drugih ulaza (Input Assign)
Video i/ili audio signale možete pridijeliti
drugom ulazu.
Primjerice, spojite OPTICAL OUT priključnicu
DVD ureñaja na OPTICAL VIDEO 1 IN
priključnicu ovog prijemnika kad želite prijem
samo digitalnih optičkih audio signala iz DVD
ureñaja.
Spojite komponentnu video priključnicu DVD
ureñaja na COMPONENT VIDEO IN 1/
COMPONENT VIDEO IN 2 ili
COMPONENT VIDEO IN 3 priključnicu
ovog prijemnika kad želite ulaz video signala
iz DVD ureñaja. Dodijelite video i/ili audio
signale DVD ulaznoj priključnici primjenom
opcije "Input Assign" u izborniku Input.
1
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
3
4
5
Pritisnite 1/2 više puta za odabir "w Input", zatim pritisnite
v ili 3.
Pritisnite 1/2 za odabir naziva
ulaza kojem želite pridijeliti
signale.
Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se izbornik opcija.
6
7
94
Pritisnite AMP.
Pritisnite 1/2 za odabir "Input
Assign", zatim pritisnite v.
Tipkama 1/2/4/3 odaberite
audio i/ili video signale koje
želite pridijeliti ulazu odabranom
u koraku 4, zatim pritisnite v.
Input name
VIDE01 VIDE02 BD DVD SAT TAPE MD SA-CD/ MULTI HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 HDMI5 HDMI6
CD
IN
aa)
–
Video2
Composite
–
aa)
BD
Composite
–
DVD
Composite
Video ulazi Video1
koje možete Composite
pridijeliti
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– –
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SAT
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Componentl
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b)
ab)
Component2
a
a
a aa) a
a
a
a
a
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
Component3
a
a
a
a a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
ab)
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
aa)
–
–
–
–
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
aa)
–
–
–
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
aa)
–
–
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
aa)
–
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
a
–
–
–
–
–
aa)
Audio ulazi Video1
koje možete OPT
pridijeliti
a
–
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
aa)
a
a
–
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Video2 OPT
a)
b)
a)
–
–
a)
a)
b)
b)
a)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
SAT OPT
–
–
a
a a
–
–
a
–
–
–
–
–
–
–
Tape OPT
–
–
a
a
–
aa)
–
a
–
–
–
–
–
–
–
MD OPT
–
–
a
a
–
–
aa)
a
–
–
–
–
–
–
–
BD COAX
a
a
a
–
a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
DVD COAX
a
a
– aa) a
a
a
–
–
–
–
–
–
–
–
SA-CD/
CD COAX
a
a
–
a
a
a
aa)
–
–
–
–
–
–
–
a)
–
a)
Početno podešenje
Kad pridijelite komponentni video ulaz HDMI ulazu pomoću Input Assign izbornika, komponenti video
signali se ne konvertiraju u HDMI video signale i ne izlaze putem HDMI OUT priključnice. Komponentni
video signali izlaze putem COMPONENT VIDEO MONITOR OUT priključnice. U tom slučaju, razlučivost
GUI izlaza je podešena na "480p" i za komponentni video ulaz i za HDMI video ulaz.
Napomene
C Ne možete pridijeliti optičke signale s ulaznog
izvora optičkim ulaznim priključnicama na prijemniku, i ne možete pridijeliti koaksijalne signale iz
ulaznog izvora koaksijalnim ulaznim priključnicama
prijemnika.
C Kad pridjeljujete digitalni audio ulaz, podešenje
za INPUT MODE može se promijeniti automatski.
C Ne možete pridijeliti više od jednog HDMI ulaza
istom ulazu.
C Ne možete pridijeliti više od jednog digitalnog
audio ulaza istom ulazu.
C Ne možete pridijeliti više od jednog komponentnog
video ulaza istom ulazu.
C Kad pridjeljujete komponentni video ulaz HDMI
ulaz, podesite "Control for HDMI" na "OFF".
95
Uporaba Sleep Timera
Možete podesiti prijemnik tako da se automatski isključi nakon odreñenog vremena.
Kad je Sleep Timer aktiviran, na
pokazivaču prijemnika svijetli "SLEEP".
Savjet
Ako želite provjeriti preostalo vrijeme prije isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP. Na pokazivaču
se pojavi preostalo vrijeme. Pritisnete li ponovno
SLEEP, sleep timer će se promijeniti.
1
2
Pritisnite AMP.
Više puta pritisnite SLEEP.
Svakim pritiskom na tipku SLEEP, prikaz
se ciklički mijenja na sljedeći način:
96
Slušanje surround zvuka
pri niskim glasnoćama
Ova funkcija omogućuje uživanje u surround
zvuku pri niskim glasnoćama i može se koristiti s drugim zvučnim ugoñajima. Kad gledate
kasnonoćni film, moći ćete jasno čuti dijaloge
čak i pri niskim glasnoćama.
1
C Uključite li NIGHT MODE dok prijemnik prima
signale s frekvencijom uzorkovanja većom od 96
kHz, signali će se uvijek reproducirati pri 44,1 kHz
ili 48 kHz.
Savjet
Dok je ova funkcija uključena, razine efekata Bass,
Treble i Effect se pojačavaju i opcija "D.Range
Comp." se automatski podesi na "MAX".
Pritisnite AMP.
Aktiviran je mod prijemnika.
2
Pritisnite NIGHT MODE.
Funkcija NIGHT MODE je aktivirana.
Pritiscima tipke NIGHT MODE ona se
naizmjenično uključuje i isključuje.
Napomene
C Ova funkcija ne radi kad je odabran višekanalni
ulaz.
C Ova funkcija ne radi kad se primaju Dolby TrueHD
signali s frekvencijom uzorkovanja većom od
96 kHz.
97
Snimanje pomoću ovog
prijemnika
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
Putem ovog prijemnika možete snimati s
video/audio komponente. Pogledajte upute za
uporabu svake od njih.
C Postavke zvuka ne utječu na izlazni signal iz
priključnica MD OUT.
C Nema izlaza ulaznih audio signala s priključnica
MULTI CHANNEL INPUT.
Snimanje digitalnog zvuka
Tipke ulaza
Spojite komponentu za reprodukciju na digitalni audio ulaz (OPTICAL IN), a komponentu
za snimanje spojite na priključnicu OPTICAL
MD OUT.
Snimanje na medij za snimanje
1
Snimanje na MiniDisc ili audio
kasetu
Možete snimati na MiniDisc ili audio kasetu
pomoću prijemnika. Pogledajte upute za
uporabu kasetofona i MD ureñaja.
1
2
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Pripremite komponentu za
reprodukciju.
Primjerice, umetnite CD u CD ureñaj.
3
Pripremite komponentu za
snimanje.
Umetnite praznu kasetu ili MD disk u
ureñaj za snimanje i podesite razinu za
snimanje.
98
2
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Primjerice, umetnite video kasetu koju
želite kopirati u videorekorder.
3
Pripremite uređaj za snimanje.
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
ureñaj za snimanje (VIDEO 1).
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
C Neki izvori sadrže tehnologiju za sprečavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje s ureñaja za reprodukciju.
C Ulazni audio signali s priključnica MULTI
CHANNEL INPUT se ne reproduciraju.
C Iz analogne izlazne priključnice (za snimanje)
izlaze samo analogni ulazni signali.
C Iz digitalne izlazne priključnice izlaze samo
digitalni ulazni signali (za snimanje).
C HDMI zvuk nije moguće snimati.
Promjena upravljačkog
moda prijemnika i
daljinskog upravljača
Možete promijeniti upravljački mod
(COMMAND MODE AV 1 ili COMMAND
MODE AV 2) prijemnika i daljinskog upravljača. Ako isti daljinski upravljač djeluje na
drugu Sony komponentu pri upravljanju prijemnikom pomoću daljinskog upravljača isporučenog s njime, prebacite upravljački mod s
početnog na odgovarajuće podešenje.
Upravljački modovi i prijemnika i daljinskog
upravljača su oni iz početnog podešenja
(COMMAND MODE AV 2). Prijemnik i
daljinski upravljač, naprotiv, trebaju koristiti
isti upravljački mod. Ako se upravljački modovi prijemnika i daljinskog upravljača razlikuju, ne možete prijemnikom upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
Promjena upravljačkog moda
prijemnika
Uključite prijemnik dok držite
pritisnutom tipku 2CH/A.DIRECT.
Kad je upravljački mod podešen na "AV2",
na pokazivaču se prikazuje "COMMAND
MODE [AV2]".
Kad je upravljački mod podešen na "AV1",
na pokazivaču se prikazuje "COMMAND
MODE [AV1]".
99
Promjena upravljačkog moda
glavnog daljinskog upravljača
1
Zadržite pritisnutom tipku RM
SET UP i istodobno pritisnite
?/1.
Promjena upravljačkog moda
daljinskog upravljača zone 2/
zone 3
1
Trepću tipke AMP i ZONE.
2
Pritisnite AMP.
Tipka ZONE se isključi, tipka AMP
nastavlja treptati i tipka SHIFT svijetli.
3
4
Pritisnite ENT/MEM.
Tipka AMP zatrepće dvaput i zatim
završava postupak podešavanja
upravljačkog moda.
100
Tipka RM SET UP trepće i tipka SHIFT
svijetli.
2
Pritisnite brojčanu tipku 1 ili 2
dok AMP trepće.
Kad pritisnete 1, upravljački mod se podešava na AV SYSTEM 1. Kad pritisnete
2, upravljački mod se podešava na AV
SYSTEM 2.
Tipka AMP svijetli.
Zadržite pritisnutom tipku RM
SET UP i istodobno pritisnite
?/1.
Pritisnite brojčanu tipku 1 ili 2
dok trepće AMP.
Kad pritisnete 1, upravljački mod se podešava na AV SYSTEM 1. Kad pritisnete
2, upravljački mod se podešava na AV
SYSTEM 2.
Tipka AMP svijetli.
3
Pritisnite ENTER.
Tipka AMP zatrepće dvaput i zatim završava postupak podešavanja upravljačkog
moda.
Spajanje u konfiguraciji
dvaju pojačala
Ako ne koristite stražnje surround zvučnike,
na priključnice SURROUND BACK
SPEAKERS možete spojiti prednje zvučnike
za uporabu u konfiguraciji dvaju pojačala.
Spajanje zvučnika
Prednji zvučnik
(R)
Prednji zvučnik
(L)
3 Pritisnite 1/2 za odabir "6 Settings",
zatim pritisnite v ili 3.
4 Pritisnite 1/2 za odabir "Speaker",
zatim pritisnite v ili 3.
5 Pritisnite 1/2 za odabir "Speaker
Pattern", zatim pritisnite v.
6 Pritisnite 1/2 za odabir odgovarajuće
konfiguracije zvučnika u kojoj nema
stražnjih surround zvučnika.
7 Pritisnite RETURN/EXIT O.
8 Pritisnite 1/2 za odabir "Sur Back
Assign", zatim pritisnite v.
9 Pritisnite 1/2 za odabir "BI-AMP",
zatim pritisnite v.
Signali s priključnica FRONT SPEAKERS
A mogu se reproducirati s priključnica
SURROUND BACK SPEAKERS.
Napomene
Povežite priključnice na Lo (ili Hi) strani
prednjih zvučnika s priključnicama FRONT
SPEAKERS A i povežite priključnice na Hi
(ili Lo) strani prednjih zvučnika na priključnice
SURROUND BACK SPEAKERS. Prije toga
uklonite metalne čepove s Hi/Lo priključnica
zvučnika. U suprotnom se prijemnik može
oštetiti.
C Priključnice FRONT SPEAKERS B ne mogu se
koristiti u konfiguraciji dvaju pojačala.
C Prije uporabe funkcije automatskog kalibriranja,
izvršite podešenja za konfiguraciju dva pojačala.
C Izvedete li podešenja za konfiguraciju dva pojačala,
glasnoća i balans zvučnika te postavke ekvilizatora
stražnjih surround zvučnika postaju nevažeća te
se koriste ona za prednje zvučnike.
C Signali s priključnica PRE OUT imaju iste postavke
kao i oni kod priključnica SPEAKERS.
C Ako je funkcija Speaker Pattern podešena na
konfiguraciju u kojoj postoje stražnji surround
zvučnici, ne možete izvoditi podešavanja za dva
pojačala.
Podešavanje zvučnika
1 Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
2 Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
101
Podešavanje parametara
Uporaba izbornika
Settings
U izborniku Settings možete izvoditi razna
podešavanja za zvučnike, surround efekte,
multi-zone značajke, itd. Za prikaz izbornika
prijemnika na TV zaslonu, provjerite da li je
prijemnik u "GUI MODE" primjenom postupka
iz "7: Upravljanje prijemnikom pomoću
izbornika na zaslonu" (str. 45).
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "6 Settings", zatim
pritisnite v ili 3 za otvaranje
izbornika.
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika.
4
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željene opcije izbornika,
zatim pritisnite v za potvrdu.
Primjer: Kad odaberete "Auto Calibration"
1
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
2
Pritisnite MENU.
Na TV zaslonu je prikazan izbornik.
102
5
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog parametra,
zatim pritisnite v za potvrdu.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Za izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
Lista izbornika Settings
Ikona izbornika
Opis
Auto
Calibration
Po dešava razinu ili udaljenost zvučnika i automatski
izvodi mjerenje.
Speaker
Za ručno podešavanje položaja i impedancije zvučnika
(str. 105).
Surround
Podešava zvučni ugoñaj
(surround efekt) koji ste
odabrali (str. 109).
EQ
Podešava ekvilizator (basovi/
visoki tonovi) (str. 110).
Multi Zone
Podešenja za Multi Zone
(str. 111).
Audio
Podešenja zvuka (str. 112).
Video
Podešenja razlučivosti
analognih video signala
(str. 113).
HDMI
System
Podešenja zvuka/slike s
komponente spojene na
HDMI priključnice (str. 116).
Podešava screen saver ili
jezik vodiča izbornika
(str. 117).
Auto Calibration
Quick Setup
Izvodi automatsko kalibriranje. Za detalje
pogledajte "9: Automatsko kalibriranje
odgovarajućih parametara zvučnika (Auto
Calibration)" (str. 48).
Napomena
Rezultati mjerenja će se pohraniti preko postojećih
pod Position 1 u izborniku Enhanced Setup.
Enhanced Setup
Možete registrirati tri modela za "Seating
Position" ovisno o položaju za sjedenje,
uvjetima slušanja i uvjetima mjerenja.
Možete takoñer odabrati vrstu kalibriranja
radi kompenzacije svakog zvučnika.
Registriranje više od jednog
skupa podešenja za uvjete
slušanja
Možete odabrati željeni položaj za sjedenje i
registrirati rezultate mjerenja automatskog
kalibriranja za taj položaj.
1 Pritisnite 1/2 više puta u izborniku
Enhanced Setup za odabir "Seating
Position" za koju želite registrirati
rezultate mjerenja.
C Pos. (Position) 1
C Pos. (Position) 2
C Pos. (Position) 3
2 Pritisnite 3 za izvođenje automatskog
kalibriranja.
Podešavanje vrste kompenzacije za zvučnike
Možete odabrati vrstu kompenzacije koja će
se koristiti za zvučnike za svaki položaj
(Seating Position).
nastavlja se
103
1 Pritisnite 1/2 više puta za odabir polo-
žaja za sjedenje ("Seating Position")
za koji želite podesiti vrstu kompenzacije zvučnika, zatim pritisnite v.
2 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
željene vrste kalibriranja ("Calibration
Type"), zatim pritisnite v.
C Full Flat
Mjerenje frekvencije od početne vrijednosti svakog zvučnika.
C Engineer
Podešavanje frekvencijskih karakteristika
u skladu sa Sonyjevim standardima
prostorije za slušanje.
C Front Reference
Podešavanje karakteristika svih zvučnika
u skladu s karakteristikama prednjih
zvučnika.
C OFF
Automatska kalibracija je isključena.
Napomena
Ne možete podesiti "Calibration Type" za "Seating
Position" za koji nisu bili registrirani rezultati
mjerenja.
Provjera podešenja ekvilizatora
za određeni položaj za sjedenje
1 Pritisnite 1/2 više puta za odabir položaja za sjedenje ("Seating Position")
za koji želite provjeriti podešenja
ekvilizatora.
2 Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se izbornik opcija.
3 Pritisnite 1/2 više puta za odabir "EQ
Curve", zatim pritisnite v.
4 Pritisnite 4/3 više puta kako biste na
zaslonu odabrali zvučnik za koji želite
provjeriti podešenje ekvilizatora.
C FRONT
C CENTER
C SURROUND
C SURROUND BACK
104
Imenovanje položaja za sjedenje
1 Pritisnite 1/2 više puta za odabir položaja za sjedenje ("Seating Position")
koji želite imenovati.
2 Pritisnite OPTIONS.
Prikaže se izbornik opcija.
3 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
"Name Input", zatim pritisnite v.
Na zaslonu se prikaže softverska tipkovnica.
4 Pritisnite 1/2/4/3/v za odabir jednog
po jednog znaka, zatim pritisnite v.
Speaker
Center Mix
Možete uključiti ili isključiti analogni downmix.
Možete podesiti svaki zvučnik ručno. Možete
takoñer podešavati razine zvučnika nakon
dovršetka automatskog kalibriranja.
Napomena
Podešenja izbornika Speaker primjenjuju se samo
na tekući položaj za sjedenje ("Seating Position").
Impedance
Možete podesiti impedanciju zvučnika. Za
detalje pogledajte "8: Podešavanje zvučnika"
(str. 46).
x4Ω
x8Ω
Speaker Pattern
Odaberite "Speaker Pattern" prema zvučničkom
sustavu koji želite koristiti. Ovu opciju ne
trebate odabrati nakon automatske kalibracije.
Za odabir konfiguracije
zvučnika
1 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
x OFF
Ako je spojen središnji zvučnik, ova opcija se
automatski podešava na "OFF".
x ON
Savjetujemo da podesite "Center Mix" na "ON"
kako biste uživali u visokokvalitetnom digitalnom zvuku ako niste spojili središnji zvučnik.
Analogni downmix radi kad podesite "Center
Mix" na "ON". Ovo podešenje je takoñer
učinkovito za ulazne signale s priključnica
MULTI CHANNEL INPUT.
Sur Back Assign
Možete izvoditi podešenja stražnjih surround
zvučnika.
x OFF
Ako niste spojili stražnje surround zvučnike,
odaberite "OFF".
x BI-AMP
Ako ste spojili prednje zvučnike u konfiguraciji
dvaju pojačala, odaberite "BI-AMP" (str. 101).
x ZONE 2
2 Pritisnite 1/2 za odabir željene konfi-
Koristite li stražnji surround zvučnik u zoni 2,
odaberite "ZONE2". Kad odaberete "ZONE2",
ulazni signal u priključnice SUR BACK na
MULTI CHANNEL INPUT je nevažeće
(str. 85).
3 Pritisnite RETURN/EXIT O.
Napomena
"Speaker Pattern", zatim pritisnite v.
Prikaže se izbornik Speaker Pattern.
guracije zvučnika, zatim pritisnite v.
Podesite "Sur Back Assign" na "OFF", zatim spojite
stražnje surround zvučnike na ovaj prijemnik kad
želite promijeniti priključak s dvopojačalnog ili zone
2 na priključak stražnjih surround zvučnika. Nakon
spajanja stražnjih surround zvučnika ponovno podesite
zvučnike. Pogledajte "Auto Calibration" (str. 48) ili
"Manual Setup" (str. 106).
105
Manual Setup
U izborniku Manual Setup možete svaki zvučnik podesiti ručno. Po završetku automatske
kalibracije možete takoñer podesiti razine
zvučnika.
Za podešavanje razine zvučnika
Možete podesiti razinu glasnoće svakog
zvučnika (središnjeg, surround lijevog/
desnog, stražnjeg surround lijevog/desnog,
subwoofera).
1 Pritisnite 1/2/4/3 više puta kako biste
na zaslonu odabrali zvučnik za koji želite
podesiti razinu, zatim pritisnite v.
2 Pritisnite 4/3 više puta za odabir
"Level:", zatim pritisnite v.
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje razine
odabranog zvučnika, zatim pritisnite
v.
Razinu možete podesiti od –20 dB do
+10 dB u koracima po 0,5 dB.
Za prednji lijevi i desni zvučnik možete
podesiti balans. Razinu glasnoće prednjeg
lijevog zvučnika možete podesiti od
FL–10.0 dB do FL+10.0 dB u koracima
po 0,5 dB. Možete takoñer podesiti razinu
glasnoće prednjeg desnog zvučnika od
FR–10.0 dB do FR+10.0 dB u koracima
po 0,5 dB.
Napomena
Kad je odabran jedan od zvučnih ugoñaja za glazbu,
iz subwoofer se ne čuje zvuk ako su svi zvučnici
podešeni na "LARGE". Meñutim, zvuk će se čuti iz
subwoofera ako ulazni digitalni signali sadrže L.F.E.
signale ili ako su prednji ili surround zvučnici podešeni na "SMALL", ako je odabran zvučni ugoñaj
za film, ili ako odaberete "Portable Audio".
106
Za podešavanje udaljenosti
zvučnika od položaja za slušanje
Možete podesiti udaljenost od položaja za
slušanje do svakog zvučnika (prednjeg lijevog/
desnog, središnjeg, surround lijevog/desnog,
stražnjeg surround lijevog/desnog i
subwoofera).
1 Pritisnite 1/2/4/3 više puta kako biste
na zaslonu odabrali zvučnik za koji
želite podesiti udaljenost od mjesta za
sjedenje, zatim pritisnite v.
2 Pritisnite 4/3 više puta za odabir a
"Distance:", zatim pritisnite v.
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje udaljenosti odabranog zvučnika, zatim
pritisnite v.
Udaljenost možete podesiti od 1 do 10
metara u koracima po 1 cm.
Za podešavanje veličine svakog
zvučnika
Možete podesiti veličinu svakog zvučnika
(prednjeg lijevog/desnog, središnjeg, surround
lijevog/desnog, stražnjeg surround lijevog/
desnog i subwoofera).
1 Pritisnite 1/2/4/3 više puta kako biste
na zaslonu odabrali zvučnik za koji želite
podesiti veličinu, zatim pritisnite v.
2 Pritisnite 4/3 više puta za odabir
"Size:", zatim pritisnite v.
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje veličine
odabranog zvučnika, zatim pritisnite
v.
C LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite "LARGE".
C SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija stražnjeg kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
Savjeti
C "LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
odreñuje hoće li interni procesor za obradu zvuka
"odrezati" duboke frekvencije tom kanalu.
Ako su basovi za taj kanal odrezani, sklop za preusmjeravanje ih šalje na subwoofer ili na druge
"LARGE" zvučnike.
Meñutim, kako duboke frekvencije nose odreñenu
usmjerivost, bolje ih je ne rezati ako je moguće.
Čak i ako koristite male zvučnike, možete ih
podesiti na "LARGE" ako želite izlaz niskih
frekvencija sa tog zvučnika. S druge strane, ako
koristite veliki zvučnik ali ne želite izlaz niskih
frekvencija iz tog zvučnika, podesite ga na
"SMALL".
Ako je ukupni dojam zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "LARGE". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete za njihovo
naglašavanje koristiti ekvilizator.
C Stražnji surround zvučnici imaju jednake postavke.
C Kad su prednji zvučnici podešeni na "SMALL",
središnji, surround i stražnji surround zvučnici
takoñer se automatski podešavaju na "SMALL".
C Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici se
automatski podese na "LARGE".
Crossover Freq (frekvencija
skretnice zvučnika)
Omogućuje podešavanje skretničke frekvencije
basova zvučnika podešenih na "SMALL" u
izborniku Speaker. Izmjerena frekvencija
skretnice se podešava za svaki zvučnik nakon
automatskog kalibriranja.
1
2
Pritisnite 4/3 kako biste na
zaslonu odabrali zvučnik koji
želite podesiti.
Pritisnite 1/2 za podešavanje
vrijednosti, zatim pritisnite 3.
Test Tone
U izborniku Test Tone možete odabrati vrstu
ispitnog tona.
Savjeti
C Za podešavanje razine svih zvučnika istovremeno,
pritisnite MASTER VOL +/–.
C Tijekom podešavanja je na zaslonu prikazana
podešena vrijednost.
Za izlaz ispitnog tona iz svakog
zvučnika
Možete reproducirati ispitni ton iz svih
zvučnika redom.
1 Pritisnite 4/3 za odabir "Test Tone",
zatim pritisnite v.
Prikaže se izbornik Test Tone.
2 Pritisnite 1/2 za podešavanje
parametra, zatim pritisnite v.
C OFF
C AUTO
Ispitni ton se čuje redom iz svakog
zvučnika.
C L, C, R, SR, SBR, SBL, SL, SW
Možete odabrati iz kojih zvučnika će se
čuti ispitni ton.
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje "Level:",
zatim pritisnite v.
Za izlaz ispitnog tona iz
susjednih zvučnika
Možete reproducirati ispitni ton iz susjednih
zvučnika kako biste mogli podesiti balans
izmeñu zvučnika.
1 Pritisnite 4/3 za odabir "Phase Noise",
zatim pritisnite v.
Prikaže se izbornik Phase Noise.
2 Pritisnite 1/2 za podešavanje
parametra, zatim pritisnite v.
C OFF
C L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Omogućuje uzastopnu reprodukciju
ispitnog tona za redom iz susjednih.
nastavlja se
107
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje "Level:",
Kad se ispitni ton čuje iz zvučnika različitih od onih koji su
prikazani na zaslonu
Za izlaz zvuka izvora iz
susjednih zvučnika
Nije odabrano odgovarajuće "Speaker Pattern"
podešenje spojenih zvučnika. Konfiguracija
zvučnika treba biti u skladu s odabranim
podešenjem.
Neke opcije možda neće biti prikazane,
ovisno o podešenju konfiguracije zvučnika.
zatim pritisnite v.
Možete reproducirati ispitni ton iz susjednih
zvučnika kako biste mogli podesiti balans
izmeñu zvučnika.
1 Pritisnite 4/3 za odabir "Phase Audio",
zatim pritisnite v.
Prikaže se izbornik Phase Audio.
2 Pritisnite 1/2 za podešavanje
parametra, zatim pritisnite v.
C OFF
C L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/
SL, SL/L, L/SR
Omogućuje izlaz 2-kanalnog izvora zvuka
(umjesto ispitnog tona) redom iz susjednih
zvučnika. Neke opcije možda neće biti
prikazane, ovisno o podešenju konfiguracije zvučnika.
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje "Level:",
zatim pritisnite v.
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
C Možda nisu čvrsto spojeni zvučnički kabeli.
Provjerite jesu li dobro spojeni te da se ne
mogu izvući laganim povlačenjem.
C Kabeli zvučnika su možda u kratkom spoju.
108
D. Range Comp (kompresija
dinamičkog raspona)
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna
ako želite kasno noću gledati filmove uz
smanjenu glasnoću. Kompresija dinamičkog
raspona moguća je samo za Dolby Digital
izvore.
x OFF
Dinamički raspon se ne komprimira.
x AUTO
Dinamički raspon se komprimira automatski.
x STD
Kompresija dinamičkog raspona u skladu s
namjerama snimatelja zvuka.
x MAX
Značajno komprimiranje dinamičkog raspona.
Savjeti
C Ova funkcija omogućuje komprimiranje dinamičkog
raspona zvučnog zapisa na temelju informacija o
dinamičkom rasponu koje sadrži Dolby Digital
signal.
C Standardna postavka je "STD", ali ona omogućuje
samo blagu kompresiju. Zbog toga preporučujemo
postavku "MAX" jer omogućuje značajno komprimiranje dinamičkog raspona i time gledanje filmova
kasno noću uz smanjenu glasnoću. Za razliku od
analognih limitatora, stupanj ograničenja je već
unaprijed odreñen i omogućuje vrlo prirodnu
kompresiju.
Distance Unit (jedinica
udaljenosti)
Surround
Omogućuje odabir mjerne jedinice za podešavanje udaljenosti.
Možete podesiti zvučni efekt u izborniku
Sound Field Setup.
x meter
Napomena
Udaljenost je prikazana u metrima.
Opcije koje se mogu podesiti u svakom izborniku
ovise o zvučnom ugoñaju.
x feet
Sound Field Setup
Udaljenost je prikazana u stopama.
U izborniku Sound Field Setup možete odabrati
surround zvučni ugoñaj i podesiti razinu efekta.
Za detalje o zvučnom ugoñaju, pogledajte
"Uživanje u surround zvuku" (str. 70).
Za odabir surround zvučnog
ugođaja
1 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
"Sound Field Select", zatim pritisnite
v.
2 Pritisnite 1/2 više puta za odabir željenog surround zvuka, zatim pritisnite v.
Za podešavanje razine efekta
1 Pritisnite 1/2 više puta za odabir
"Sound Field Select", zatim pritisnite
v.
2 Pritisnite 1/2 više puta za odabir željenog surround zvuka, zatim pritisnite v.
3 Pritisnite 1/2 za odabir "Effect Level".
C
C
C
C
50%
80%
100%
150%
Napomena
Effect Level podešenje je valjano samo kad je
odabrano "Cinema Studio EX s".
109
Enhanced Sur Mode
EQ
Možete odabrati način dekodiranja za zvučni
ugoñaj.
Za detalje o raspoloživim načinima dekodiranja,
pogledajte "Podešavanje višekanalnog surround
zvučnog efekta" (str. 81).
Sljedeće parametre možete koristiti za podešavanje kvalitete tonova (razina basova/visokih
tonova) prednjih, središnjeg i stražnjih
surround zvučnika.
x PLII
Izvodi Dolby Pro Logic II dekodiranje. Izvor
snimljen u 2-kanalnom formatu se dekodira u
5.1 kanala.
Basovi
Razina
(dB)
x PLIIx
Izvodi Dolby Pro Logic IIx dekodiranje. Izvor
snimljen u 2 channel ili 5.1-kanalnom formatu
se dekodira u 7.1 kanala.
x Neo:6 Cinema
Izvodi DTS Neo:6 Cinema mode dekodiranje.
Izvor snimljen u 2-kanalnom formatu se
dekodira u 7 kanala.
x Neo:6 Music
Izvodi DTS Neo:6 Music mode dekodiranje.
Izvor snimljen u 2-kanalnom formatu se dekodira u 7 kanala. Ovo podešenje je idealno za
normalne stereo izvore poput CD-a.
x NEURAL-THX
®
Sljedeća generacija Neural-THX Surround
efekta. Osim poboljšanog stereo procesiranja
i čistog 5.1 surround zvuka, sada omogućuje
potpunu 360° 7.1 surround reprodukciju
zvuka iz sadržaja s Neural-THX® surround
kodiranjem.
Napomena
Možete odabrati "PLII" gdje nema stražnjih surround
zvučnika u izborniku Speaker Pattern ili možete
odabrati "PLIIx" kad postoji stražnji surround zvučnik.
Ne možete odabrati oba podešenja istovremeno.
110
Visoki tonovi
Frekvencija
(Hz)
Napomene
C Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima:
– kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad je zvučni ugoñaj podešen na "2ch Analog
Direct".
C Ova funkcija ne radi kad se primaju Dolby TrueHD
signali s frekvencijom uzorkovanja većom od
96 kHz.
C Podesite li zvučni ugoñaj dok prijemnik prima
signale s frekvencijom uzorkovanja većom od 96
kHz, signali će se uvijek reproducirati pri 44,1
kHz ili 48 kHz.
Za podešavanje ekvilizatora u
izborniku EQ
1 Pritisnite 4/3 kako biste na zaslonu
odabrali zvučnik koji želite podesiti,
zatim pritisnite v.
2 Pritisnite 4/3 za odabir "Bass" ili
"Treble".
3 Pritisnite 1/2 za podešavanje razine,
zatim pritisnite v.
MuIti Zone
Možete izvesti podešavanja glavne zone,
zone 2 ili zone 3.
Uključivanje ili isključivanje
zone 2/zone 3
Možete uključiti ili isključiti funkcije zone 2
ili zone 3. "Main" (ovaj prijemnik) je uvijek
odabrano. Ne možete ga isključiti.
1 Pritisnite 1/2 za odabir zone koju želite
uključiti ili isključiti, zatim pritisnite v.
2 Pritisnite 1/2 za odabir "ON" ili "OFF",
Podešavanje glasnoće za
zonu 2/zonu 3
Možete podesiti glasnoću u glavnoj zoni. Ako
je "Sur Back Assign" podešen na "ZONE2" u
izborniku Speaker, možete takoñer podesiti
glasnoću u zoni 2.
1
2
3
zatim pritisnite v.
x ON
x OFF
Odabir izlaznog izvora za svaku
zonu
Možete odabrati izlazni izvor za zone. Audio
i video signali se šalju u zonu 2, dok se u
zonu 3 šalju samo audio signali.
1
2
3
Pritisnite 1/2 za odabir zone za
koju želite podesiti glasnoću,
zatim pritisnite v.
Pritisnite 4/3 za odabir
"Volume", zatim pritisnite v.
Pritisnite 1/2 za podešavanje
glasnoće, zatim pritisnite v.
Odabir kriterija za izlaz signala
za upravljanje svakom zonom
Možete uključiti ili isključiti prijemnik u drugoj
zoni ili odabrati različite opcije za uporabu
funkcije 12V Trigger.
1
2
Pritisnite 1/2 za odabir željene
zone, zatim pritisnite v.
Pritisnite 4/3 za odabir "12V
Trigger", zatim pritisnite v.
Pritisnite 1/2 za odabir zone u
koju želite slati audio/video
signale, zatim pritisnite v.
3
Pritisnite 4/3 za odabir "Input",
zatim pritisnite v.
x OFF
Pritisnite 1/2 za odabir ulaza,
zatim pritisnite v.
Pritisnite 1/2 za odabir
parametra, zatim pritisnite v.
Omogućuje isključenje izlaza 12V signala
čak i kad je glavni prijemnik uključen.
x CTRL
Omogućuje uključenje ili isključenje izlaza
12V signala pomoću CIS naredbe infracrvenog
daljinskog upravljača.
x ZONE
Omogućuje uključenje ili isključenje izlaza
12V signala na temelju toga da li je odabrana
zona uključena ili isključena.
111
x INPUT (samo za "Main")
Omogućuje vam uključivanje izlaza 12V
signala kad je odabran pohranjeni ulaz.
Kad odaberete "Input", prikazuje se izbornik
za uključivanje ili isključivanje funkcije Trigger
za svaki ulaz. Pritisnite 1/2 za odabir ulaza,
zatim pritisnite v za označavanje kvadratića.
x MAIN (samo za "Zone2" i
"Zone3")
Omogućuje vam povezivanje funkcije Trigger
u zoni 2 ili zoni 3 s glavnim prijemnikom.
Savjeti
C Čak i kad je ovaj prijemnik u pripravnom stanju
(pritisnite ?/1 na daljinskom upravljaču za isključenje ovog prijemnika), prijemnik u zoni 2 ili zoni
3 ostaje uključen. Za isključenje svih prijemnika,
pritisnite ?/1 i AV ?/1 na daljinskom upravljaču
RM-AAL014 istovremeno (SYSTEM STANDBY).
C Samo signali iz komponente spojene na analogne
ulazne priključnice izlaze kroz priključnice ZONE
2 OUT/ZONE 3 OUT. Iz komponente spojene
samo na digitalne ulazne priključnice ne izlaze
nikakvi signali.
C Kad je odabrano SOURCE, signali koji ulaze u
priključnice MULTI CHANNEL INPUT ne izlaze
iz ZONE 2 OUT ili ZONE 3 OUT priključnica
čak i kad je odabran višekanalni ulaz. Šalju se
analogni audio signali tekuće funkcije.
C Kad je odabrano "Tuner"; ista vrsta radiopostaja
(FM/AM) odabrana u glavnoj zoni je podešena u
zoni 2 i zoni 3. Meñutim, možete odabrati ulaz
koji nije "Tuner" u zoni 2 i zoni 3.
C Kad je prijemnik u glavnoj zoni isključen ili je
odabran ulazni izvor koji nije "Tuner", možete
odabrati radiopostaju s AM ili FM valnog područja
u zoni 2. Kad je isključen prijemnik u glavnoj
zoni i zoni 2, možete odabrati radijsku postaju s
AM ili FM valnog područja u zoni 3.
Kad su isključena dva prijemnika u glavnoj zoni,
zoni 2 ili zoni 3, možete odabrati a emitiranje s
FM/AM u zoni u kojoj je prijemnik uključen.
112
Audio
Možete podešavati zvuk po želji.
Digital Legato Linear (D.L.L.)
Kad ovu opciju podesite na "AUTO", prijemnik
reproducira snimljeni zvuk primjenom lossy
kompresije čime se dobiva zvuk visoke kvalitete. Čak će se zvuk CD-a linearizirati kako
bi se razina kvalitete CD zvuka povećala.
x OFF
x AUTO
A/V Sync (sinkronizacija zvuka
i slike)
Omogućuje podešavanje vremena kašnjenja
zvuka kako bi se smanjila razlika izmeñu
prikaza slike i zvuka.
x HDMI AUTO
Vremenski razmak izmeñu reproduciranog
zvuka i prikaza slike za monitor spojen putem
HDMI priključka će se podešavati automatski
temeljem informacija za TV. Ova funkcija je
raspoloživa samo kad monitor podržava
funkciju A/V Sync.
x 0 ms – 300 ms
Kašnjenje možete podesiti od 0 ms do 300 ms
u koracima po 10 ms.
Napomene
C Ova funkcija je korisna kad koristite veliki LCD/
plazma monitor ili projektor.
C Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima:
– kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad se koristi "2ch Analog Direct".
Dual Mono (odabir jezika
digitalnog prijenosa)
Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati
tijekom digitalne emisije. Funkcija je dostupna
samo za Dolby Digital izvore.
x MAIN/SUB
Zvuk glavnog jezika emitira se preko prednjeg
lijevog zvučnika i istovremeno se preko prednjeg desnog zvučnika čuje zvuk pomoćnog
jezika.
Video
Omogućuje podešavanje videosignala.
Resolution (konverzija video
signala)
Čuje se zvuk glavnog jezika.
Omogućuje konverziju razlučivosti ulaznog
analognog video signala.
Za detalje o konverziji ulaznog/izlaznog video
signala klasificiranoj prema podešenjima
izbornika Resolution, pogledajte tablicu 1 na
str. 114.
x SUB
x AUTO
x MAIN
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
Decode Priority (prioritet dekodiranja digitalnog audio ulaza)
Omogućuje definiranje ulaznog moda ulaza
digitalnog signala za priključnice DIGITAL
IN i HDMI IN.
x PCM
Kad su odabrani signali s priključnice DIGITAL
IN, PCM signali imaju prioritet (kako bi se
spriječilo prekidanje nakon početka reprodukcije). Meñutim, ako su ulazni signali drugačije
vrste, ovisno o formatu, možda se neće čuti
zvuk. U tom slučaju odaberite "AUTO".
Kad su odabrani signali s HDMI IN priključnice, sa spojenog ureñaja se reproduciraju
samo PCM signali. Kad se primaju signali u
bilo kojem drugom formatu, podesite ovu
opciju na "AUTO".
x AUTO
Automatski prebacuje ulazne modove izmeñu
Dolby Digital, DTS, DSD ili PCM.
Napomena
Čak i kad je "Decode Priority" podešen na "PCM",
na samom početku prvog zapisa se može zvuk
prekinuti zbog signala CD-a koji se reproducira.
x DIRECT
Omogućuje izlaz ulaznih analognih video
signala bez konverzije.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
x 1080p
Zone Resolution
Omogućuje konverziju razlučivosti ulaznog
analognog video signala u zoni 2.
Za detalje o konverziji ulaznog/izlaznog video
signala klasificiranoj prema podešenjima
izbornika Zone Resolution, pogledajte tablicu
2 na str. 115.
x 480i/576i
x 480p/576p
x 720p
x 1080i
nastavlja se
113
Tablica 1
Podešenje
izbornika
"Resolution"
Izlaz iz
HDMI OUT
priključnica
MONITOR
COMPONENT
VIDEO OUT
priključnice
MONITOR
VIDEO OUT
priključnica
a
–
Ulazni signali
DIRECT
Komponentni video
–
Kompozitni video
–
AUTO (početno
podešenje)
Komponentni video
480i/576i
480p/576p
720p, 1080i
1080p
za)
–
a
zb)
zb)
zb)
zb)
Komponentni video
c)
z
z
z
Kompozitni video
zc)
z
z
Komponentni video
z
z
–
Kompozitni video
z
z
a
Komponentni video
z
zd)
–
a
Kompozitni video
Kompozitni video
z
z
Komponentni video
z
a
–
Kompozitni video
z
–
a
d)
z : Video signali se konvertiraju i izlaze putem video konvertera.
a : Izlazi ista vrsta signal kao što je i ulazni signal. Video signali se ne konvertiraju.
– : Video signali se ne konvertiraju.
a)
Razlučivost se podešava automatski, ovisno o spojenom monitoru.
Kad je TV spojen na priključnice koje nisu HDMI priključnice, 480i/576i signali izlaze kad je "Resolution"
podešeno na "AUTO".
c)
480p/576p signali izlaze čak i ako je podešeno 480i/576i.
d)
Video signali bez zaštite protiv kopiranja izlaze prema podešenju u izborniku.
b)
Napomene
C Video signali ne izlaze iz COMPONENT VIDEO MONITOR OUT ili MONITOR VIDEO OUT
priključnica kad je monitor, itd. spojen na HDMI OUT priključnicu.
C Ako u izborniku "Resolution" odaberete razlučivost koju spojeni TV ne podržava, slike s TV-a se ne mogu
reproducirati pravilno.
C Konvertirani HDMI slikovni izlazni signali ne podržavaju "x.v.Color (x.v.Colour)".
C Konvertirani HDMI slikovni izlazni signali ne podržavaju Deep Color.
114
Tablica 2
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
priključnica
ZONE 2 VIDEO
OUT priključnice
ZONE 2
COMPONENT
VIDEO OUT
(CAT5 RJ45)
priključnica
480i/576i (početno Komponentni video
podešenje)
Kompozitni video
z
z
z
z
z
z
480p/576p
Komponentni video
z
–
z
Kompozitni video
z
–
z
Komponentni video
z
–
z
Kompozitni video
z
–
z
Podešenje
izbornika "Zone
Resolution"
Izlaz iz
Ulazni signali
720p, 1080i
z : Video signali se konvertiraju i izlaze putem video konvertera.
– : Video signali se ne konvertiraju.
115
HDMI
Omogućuje podešavanje komponenata spojenih
na HDMI priključnice.
x AMP
HDMI audio signali iz komponente za reprodukciju odašilju se samo u zvučnike spojene
na prijemnik. Višekanalni zvuk se može reproducirati u izvornom obliku.
Napomena
Control for HDMI
Omogućuje uključivanje ili isključivanje funkcije koja upravlja komponentama spojenim na
HDMI priključnicu pomoću HDMI kabela.
Audio signali se ne čuju iz TV zvučnika kad je
"Audio Out" podešen na "AMP".
Subwoofer Level
x ON
Omogućuje podešavanje razine subwoofer na
0 dB ili +10 dB kod ulaza PCM signala putem
HDMI veze. Možete podesiti razinu za svaki
HDMI ulaz odvojeno.
Napomena
x 0 dB
Kad podesite "Control for HDMI" na "ON",
"Audio Out" se može promijeniti automatski.
x AUTO
x OFF
Audio Out (pridjeljivanje HDMI
audio ulaza)
Omogućuje podešavanje HDMI audio ulaza s
komponente za reprodukciju spojene na
HDMI priključnicu prijemnika.
x TV+AMP
Zvuk se čuje iz TV zvučnika i zvučnika
spojenih na prijemnik.
Napomene
C Kvaliteta zvuka spojene komponente ovisi o kvaliteti
televizijskog zvuka, npr. broju kanala, frekvenciji
uzorkovanja itd. Ako TV prijemnik ima stereo
zvučnike, zvuk iz prijemnika je takoñer stereo
kao i onaj s TV-a, čak i ako se reproducira
višekanalni softver.
C Kad spojite prijemnik na video komponentu
(projektor itd.), možda se neće čuti zvuk iz
prijemnika. U tom slučaju odaberite "AMP".
C Kad odaberete ulazni signal kojem ste pridijelili
HDMI ulaz, zvuk se ne čuje iz TV-a.
116
Automatski podešava razinu na 0 dB ili +10
dB ovisno o frekvenciji.
x +10 dB
H.A.T.S.
Omogućuje uključenje ili isključenje funkcije
H.A.T.S. (High quality digital Audio
Transmission System). Kad je funkcija
H.A.T.S. uključena, kvaliteta zvuka se
poboljša jer nema prekida (vremenskih
razmaka pri čitanju signala) kod prijenosa
digitalnih audio signala.
Za aktivaciju funkcije H.A.T.S. odaberite
"ON" za "CTRL FOR HDMI".
x OFF
x ON
Napomene
C Zbog ograničenja H.A.T.S. sustava, bit će potrebno
neko vrijeme za izlaz zvuka nakon izvoñenja
funkcija reprodukcije na spojenoj komponenti
(npr., pritiska tipke PLAY, pritiska tipke STOP,
pritiska tipke PAUSE). Kašnjenje ovisi o izvoru
zvuka. Ova funkcija možda neće biti primjenjiva,
ovisno o komponenti i izvoru zvuka, čak i ako je
podesite na ON.
C Komponente spojene na HDMI priključnicu trebaju
podržavati H.A.T.S. značajku.
C Kad je "Audio Out" podešen na "TV+AMP",
funkcija H.A.T.S. možda neće raditi, ovisno o
spojenoj komponenti ili stanju te komponente. U
tom slučaju, odaberite "AMP" za "Audio Out".
C H.A.T.S. funkcija ovog prijemnika radi kad je na
prijemnik spojen Sony SCD-XA5400ES.
Raspoložive informacije o
signalima za funkciju H.A.T.S.
Ulaz audio signala Frekvencija
uzorkovanja
Linear PCM 2ch
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
Linear PCM Multi
44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
DSD
2,8224 MHz
Video Direct
Omogućuje izlaz ulaznih video signala iz
HDMI IN priključnice izravno na HDMI
OUT priključnicu.
x OFF
Ulazni signali iz HDMI IN priključnice izlaze
putem video procesora.
x ON
Ulazni signali iz HDMI IN priključnice izlaze
izravno.
System
Podešava postavke prijemnika.
Screen Saver
Omogućuje aktivaciju funkcije screen savera
za prikaz izbornika na zaslonu TV-a spojenog
na prijemnik.
x OFF
Screen saver je isključen.
x ON
Ako se ne izvede nikakav postupak 15 minuta,
screen saver se aktivira automatski.
RS-232C Control
Omogućuje vam uporabu ovog izbornika za
funkcije zone 2/zone 3.
x OFF
x ON
Language
Za odabir jezika poruka na zaslonu.
x English
x Español
x Français
x Deutsch
117
Upravljanje bez spajanja
na TV
3
Pritisnite MENU.
Na pokazivaču prijemnika se prikazuje
izbornik.
Primjer: Kad odaberete "Level Settings"
Ovim prijemnikom možete upravljati koristeći
pokazivač, čak i bez prikaza izbornika na
zaslonu TV prijemnika kad potonji nije spojen.
4
5
Pritisnite 1/2 više puta za odabir izbornika, zatim pritisnite
v ili 3.
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir opcije izbornika, zatim
pritisnite v.
Parametar se prikazuje u zagradama.
6
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir željenog parametra,
zatim pritisnite v.
Parametar se potvrdi i zagrade nestaju s
pokazivača.
Savjet
Uporaba izbornika na
pokazivaču
Ako je na pokazivaču prijemnika prikazan
"GUI MODE", pritisnite GUI MODE za
prebacivanje prikaza izbornika na mod
pokazivača "DISPLAY MODE".
1
2
Uključite prijemnik.
Pritisnite AMP.
Prijemnikom možete rukovati pomoću
daljinskog upravljača.
118
Za povratak na prethodni korak, pritisnite RETURN/
EXIT O.
Pregled izbornika
U izbornicima su raspoložive sljedeće opcije.
"xx…" u tablici označava parametar za svaku opciju.
Izbornik
Opcija
Parametar
Početno
podešenje
Auto Calibration AUTO CAL START?
54321
MEASURING: TONE
MEASURING: T.S.P.
MEASURING: WOOFER
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, SAVE
PHASE INFO, DIST. INFO, LEVEL EXIT
INFO, EXIT
WARNING CODE [xxx:4x]
FL, FR, C, SLA, SRA, SLB, SRB, SBL,
SBR : 0, 1, 2, 3, 4
NO WARNING
ERROR CODE [xxx:3x]
RETRY? [xxxx]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
YES, EXIT
YES
CANCEL
CAL TYPE [xxxxxxxxx] ENGINEER, FULL FLAT, FRONT
REF, OFF
POSITION [xxxxxxxx]
POS.1, POS.2, POS.3
FULL
FLAT
POS.1
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Level Settings
TEST TONE [xxxxxxxx] OFF, L do SW (AUTO), L do SW (FIX) OFF
PHASE NOISE [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
PHASE AUDIO [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
FRONT L [xxx.x dB]
–10.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
FRONT R [xxx.x dB]
–10.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
CENTER [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SURROUND L [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SURROUND R [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SUR BACK [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SUR BACK L [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SUR BACK R [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SUB WOOFER [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, AUTO, STD, MAX
AUTO
nastavlja se
119
Izbornik
Opcija
Parametar
Početno
podešenje
2/0 do 3/4.1 (16 konfiguracija)
3/4.1
FRONT SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
BI-AMP [xxx]
OFF, ON
OFF
ZONE2 SP [xxx]
OFF, ON
OFF
1.0 do 10.0 m (1 cm korak)
3m
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
meter
FR CROSSOVER* [xxxxx]
Speaker Settings SP PATTERN [xxxxx]
FRONT L [xxxxxxxxx]
FRONT R [xxxxxxxxx]
CENTER [xxxxxxxxx]
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
SUR BACK [xxxxxxxxx]
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
SUB WOOFER
[xxxxxxxxx]
40 Hz do 200 Hz (10 Hz korak)
120
CNT CROSSOVER* [xxxxx] 40 Hz do 200 Hz (10 Hz korak)
120
SUR CROSSOVER* [xxxxx] 40 Hz do 200 Hz (10 Hz korak)
120
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [x ohm]
4 ohm, 8 ohm
8 ohm
* Ne možete ovo podešenje kad je zvučnik podešen na "LARGE".
120
Izbornik
Opcija
Parametar
Sur Settings
SOUND FIELD SELECT ?
Sound Filed
[xxxxxxxxxxxxxxx
xxx]
Početno
podešenje
AFD
AUTO
ENHANCED SUR SELECT?
PLII, PLIIx, Neo:6 Cinema, Neo:6
[xxxxxxxxxxxxxxx Music, NEURAL-THX
xxx]
EQ Settings
Tuner Settings
PLIIx
EFFECT LEVEL [xxx%]
50, 80, 100, 150%
100%
FRONT BASS [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
FRONT TREBLE [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
CENTER BASS [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
CENTER TREBLE [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
SUR/SB BASS [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
SUR/SB TREBLE [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
FM MODE [xxxxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO
OFF, AUTO
AUTO
NAME IN ? [xxxxxxxx]
FMxx [xxxxxxxx]
NAME IN ? [xxxxxxxx]
AMxx [xxxxxxxx]
Audio Settings
D.L.L. [xxxx]
A/V SYNC [xxxxxxxxx] HDMI AUTO,
0ms do 300ms (10 ms korak)
0ms
DUAL MONO
[xxxxxxxxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
DEC. PRIORITY [xxxx]
PCM, AUTO
AUTO
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
AUTO
AUDIO ASSIGN ?
Video Settings
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
ZONE RESO. [xxxxxxxx] 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i
480/576i
VIDEO ASSIGN ?
nastavlja se
121
Izbornik
Opcija
Parametar
Početno
podešenje
HDMI Settings
CTRL FOR HDMI [xxx]
OFF, ON
OFF
AUDIO OUT [xxxxxx]
TV+AMP, AMP
AMP
SW LEVEL [xxxdB]
AUTO, +10.0dB, 0Db
AUTO
H.A.T.S. [xxx]*
OFF, ON
ON
VIDEO DIRECT [xxx]
OFF, ON
OFF
System Settings NAME IN ? [xxxxxxxx]
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
12V TRIG. ZONE 2 [xxxxx] OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE 3 [xxxxx] OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
RS-232C CONTROL [xxx]
OFF, ON
ON
* Za aktivaciju funkcije H.A.T.S., odaberite "ON" za "CTRL FOR HDMI".
Za promjenu prikaza
Možete provjeriti zvučni ugoñaj, itd.,
promjenom informacija na pokazivaču.
1 Pritisnite AMP.
Prijemnikom se može upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
2 Odaberite ulaz za koji želite provjeriti
informacije.
3 Pritisnite DISPLAY više puta.
Svaki put kad pritisnete DISPLAY, prikaz
se mijenja na sljedeći način.
Ulaz koji ste odabrali t Vrsta zvučnog
ugoñaja t Informacije o signalu t
Naziv ulaza...
Kod slušanja FM i AM radijskog programa
Naziv postaje t Frekvencija t Vrsta
zvučnog ugoñaja t Glasnoća...
Naziv izvora se prikazuje samo ako ste ga
pridijelili ulazu ili pohranjenoj postaji.
Naziv izvora neće se prikazivati ako su
uneseni samo razmaci.
122
Kod prijema RDS programa
PS (naziv programske usluge)a), Pohranjeni
naziv, Valno područje ili Programski broj t
Frekvencija, valno područje ili programski
broj t PTY (vrsta programa) oznakab) t
RT (Radio Text) oznakac) t Vrsta zvučnog
ugoñaja
a)
Ovaj podatak je vidljiv i kod FM postaja koje
nisu RDS.
Vrsta programa koji se emitira.
c)
Tekstualne poruke koje šalje RDS postaja.
b)
Uporaba daljinskog upravljača
Upravljanje svakom od
komponenata pomoću
daljinskog upravljača
Kad programirate daljinski upravljač za uporabu
sa sljedećim Sony ili komponentama drugih
proizvoñača, možete koristiti tipke daljinskog
upravljača označene kružićima. Ipak, neke
tipke možda neće raditi sa svim komponentama.
Kad promijenite podešenja daljinskog upravljača u skladu s komponentama koje koristite,
možete upravljati ostalim Sonyjevim ili komponentama drugih proizvoñača za koje početno
niste mogli koristiti daljinski upravljač
(str. 126).
Upravljanje komponentama
spojenim na prijemnik
1
2
Pritisnite tipku ulaza koja odgovara spojenoj komponenti
kojom želite upravljati.
Pritisnite odgovarajuće tipke
za uporabu funkcije navedene
u sljedećoj tablici.
Napomena
Možda nećete moći upravljati nekim funkcijama za
komponente koje koristite.
123
Tipke koje se koriste za upravljanje svakom od komponenata
(glavni daljinski upravljač)
Komponenta TV Video- DVD Blu- HDD PSX Video Digital DSS Digitalni Kase- DAT
CD/ DIGITAL
rekorder uređaj, ray rekor
CD
CATV (UC) sat./
tofon uređaj MD MEDIA
zemaljski A/B
DVD/ Disk der
uređaj, Prijemuređaj PORT
VHS uređaj
LD nik (UC)
prijemnik
uređaj
Tipka
combo
uređaj
(EURO)
AV @/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Brojčane tipke
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE
z
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENT/MEM
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
CLEAR
OPTIONS/TOOLS
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
1/2/4/3, v,
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
T/U
z
z
z
z
z
z
m/TUNING–,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
z
z
F1, F2
z
z
z*3
DISK SKIP
N, X, x
*1
*2
*3
*4
z
Samo LD ureñaj.
Samo kasetofon B.
Samo DVD ureñaj.
Samo Video CD.
124
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z*4
z
z
z
z
z
z
z
MUTING,
z
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
z
z
z
z
Tipke koje se koriste za upravljanje svakom od komponenata
(daljinski upravljač zone 2/zone 3)
Komponenta TV Video- DVD Blu- HDD PSX Video Digital DSS Digitalni Kase- DAT
CD/ DIGITAL
rekorder uređaj, ray reko
CD
CATV (UC) sat./ tofon uređaj MD MEDIA
zemaljski A/B
DVD/ Disk rder
uređaj, prijemni
uređaj PORT
VHS uređaj
LD k (UC)
prijemnik
uređaj
Tipka
combo
uređaj
(EURO)
AV @/1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
Brojčane tipke
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
TV INPUT, WIDE, z
PICTURE
FAVORITES
-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
ENTER
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
1/2/4/3, v,
MENU, HOME
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*3
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
GUIDE
./>
z
T/U
z
m/TUNING–,
M/TUNING +
z
z
z
z*3
DISK SKIP
N, X, x
z
z
z
z
z
z
z*2
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*4
z
z
z
z
z
z
MUTING,
z
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
PRESET +/–,
TV CH +/–
z
BD/DVD TOP
MENU, BD/DVD
MENU
*1
*2
*3
*4
z
z
z
Samo LD ureñaj.
Samo kasetofon B.
Samo DVD ureñaj.
Samo Video CD.
nastavlja se
125
Programiranje daljinskog
upravljača
2
Primjerice, ako želite upravljati videorekorderom spojenim na VIDEO 2 IN,
pritisnite VIDEO 2.
Zasvijetli RM SET UP i tipka ulaza.
Ako pritisnete tipku za komponentu za
koju ne možete programirati daljinski
upravljač, primjerice TUNER, PHONO,
DMPORT ili SOURCE, itd., tipka RM
SET UP nastavlja treptati.
Daljinski upravljač možete prilagoditi za rad
s drugim komponentama te ga čak programirati za komponente drugih proizvoñača i
Sony komponente kojima inače ne može
upravljati. U donjem postupku poslužili smo
se primjerom spajanja videorekordera drugog
proizvoñača na priključnice VIDEO 2 IN na
prijemniku.
3
Glavni daljinski upravljač
Brojčane
tipke
Dok tipka RM SET UP trepće,
pritisnite tipku ulaza komponente (uključujući TV) kojom
želite upravljati.
Tipke
ulaza
Pritisnite brojčane tipke za
unos brojčanog koda (ili više
kodova ako ih ima nekoliko)
koji odgovaraju komponenti i
proizvođaču komponente
kojom želite upravljati.
Zasvijetli tipka RM SET UP i tipka ulaza.
Napomena
Za TV prijemnik vrijede samo kodovi koji
počinju brojem 500.
4
Daljinski upravljač zone 2/zone 3
Pritisnite ENT/MEM ili ENTER.
Nakon provjere brojčanog koda, tipka
RM SET UP zatrepće dvaput i daljinski
upravljač automatski izlazi iz moda
programiranja. Tipka za odabir ulaza se
takoñer isključuje.
Za prekid programiranja
Pritisnite RM SET UP u bilo kojem koraku.
Brojčane
tipke
1
Pritisnite AV @/1 držeći pritisnutom tipku RM SET UP.
Trepće tipka RM SET UP.
126
Brojčani kodovi prema komponentama i proizvođaču
komponente
Upotrijebite brojčane kodove u sljedećim
tablicama za upravljanje komponentama koje
nisu marke Sony, kao i komponentama Sony
kojima daljinski upravljač obično ne upravlja.
S obzirom da signal daljinskog upravljača
ovisi o modelu i godini proizvodnje komponente, neke komponente mogu imati više od
jednog koda. Ako ne uspijete programirati
daljinski upravljač pomoću jednog koda,
pokušajte s drugim.
Napomene
C Brojčani kodovi temelje se na najnovijim informacijama dostupnima za svakog proizvoñača. Ipak,
postoji mogućnost da vaša komponenta neće
reagirati na neke ili sve kodove.
C Neke od tipaka ulaza na ovom daljinskom upravljaču možda neće biti dostupne kod uporabe
odreñene komponente.
Upravljanje CD uređajem
Proizvođač
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod(ovi)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Upravljanje DAT uređajem
Proizvođač
SONY
PIONEER
Kod(ovi)
203
219
Upravljanje kasetofonom
Proizvođač
SONY
DENON
Kod(ovi)
201, 202
204, 205
Proizvođač
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod(ovi)
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
213, 214
215, 216
217, 218
Upravljanje MD uređajem
Proizvođač
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kod(ovi)
301
302
303
304
Upravljanje HDD uređajem
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
307, 308, 309
Upravljanje Blu-ray uređajem
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
310, 311, 312
Upravljanje PSX konzolom
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
313, 314, 315
Upravljanje DVD uređajem
Proizvođač
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kod(ovi)
401, 402, 403
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
nastavlja se
127
Upravljanje DVD/VIDEO COMBO
uređajem (rekorder)
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
411
Upravljanje DVD rekorderom s
tvrdim diskom
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
401, 402, 403
Upravljanje TV prijemnikom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568, 576
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
128
Proizvođač
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kod(ovi)
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Upravljanje LD uređajem
Proizvođač
SONY
PIONEER
Kod(ovi)
601, 602, 603
606
Upravljanje Video CD uređajem
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
605
Upravljanje videorekorderom
Proizvođač
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
Kod(ovi)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
Proizvođač
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kod(ovi)
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744, 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 756
754
* Ako AIWA videorekorder ne radi čak i ako ste
unijeli kôd za AIWA, unesite kôd za Sony.
Upravljanje kabelskim
prijemnikom
Proizvođač
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kod(ovi)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817
830, 831
826, 827
Upravljanje satelitskim
tunerom
Proizvođač
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDING
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
NOKIA
RCA/PROSCAN
BITA/HITACHI
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SUMSUNG
TOSHIBA
Kod(ovi)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
129
Automatsko izvođenje
nekoliko funkcija u nizu
Programiranje slijeda postupaka
(Macro Play)
Funkcija Macro Play omogućuje povezivanje
nekoliko funkcija redom u jednu naredbu.
Daljinski upravljač može pohraniti dvije macro
liste (MACRO1 i MACRO2). U svaku listu
može se unijeti do 20 naredbi.
Tipke ulaza
Napomena
Kad podešavate Macro Play, zamijenite baterije
novima.
1
Pritisnite MACRO 1 ili MACRO
2 duže od 1 sekunde dok držite
pritisnutom tipku RM SET UP.
Tipka RM SET UP trepće i jedna od
tipaka unosa svijetli (prema početnom
podešenju, svijetli tipka VIDEO1).
2
130
Pritisnite tipku ulaza komponente kojoj želite pridijeliti
jednu od sljedećih funkcija.
3
Pritisnite tipku željene funkcije
koju bi daljinski upravljač trebao
naučiti.
Pritisnite
Funkcije za
programiranje
N, x, X,
M ,m,
., >
Izvodi se funkcija
tipke.
Tipku ulaza
dulje od 1
sekunde
Promjena ulaza.
MACRO 1 ili
MACRO 2
Umetanje intervala od
1 sekunde. Želite li da
interval bude dulji,
pritisnite MACRO 1 ili
MACRO 2 više puta.
Tipka ulaza odabrana u koraku 2 zatrepće
dvaput i nakon toga ponovo svijetli.
4
5
Ponovite korake 2 i 3. Kad istoj
komponenti želite dodijeliti
drugu naredbu, ponovite
korak 3.
Pokretanje macro reprodukcije
1
Pritisnite AMP.
Tipka AMP zasvijetli i zatim se isključi.
2
Pritisnite MACRO 1 ili MACRO
2 za pokretanje macro naredbe.
Macro reprodukcija počinje i naredbe se
izvršavaju podešenim redom. Tijekom
slanja naredbi trepće tipka RM SET UP i
zasvijetli tipka AMP. Kad su naredbe
poslane, tipke RM SET UP i AMP se
isključuju.
Brisanje programirane macro
naredbe
1 Za brisanje pohranjene macro naredbe
pritisnite MACRO 1 ili MACRO 2 duže
od 1 sekunde dok držite pritisnutom
tipku RM SET UP.
Tipka RM SET UP zatrepće dva puta za
redom.
2 Pritisnite RM SET UP.
Podešene macro naredbe su obrisane.
Pritisnite RM SET UP za dovršavanje postupka programiranja.
Savjet
Ako tipka RM SET UP zatrepće pet puta u
koraku 1 i postupak macro programiranja ne
započne, zamijenite baterije novima.
Prekidanje programiranja
Pritisnite RM SET UP. Programiranje se može
prekinuti i ako ne pritisnete nijednu tipku
unutar 60 sekundi. Prethodna naredba ostaje
važeća.
131
Podešavanje kodova
daljinskog upravljača koji
nisu pohranjeni
Ako neki od kodova daljinskog upravljača nisu
već u njemu pohranjeni , daljinski upravljač
može naučiti kôd pomoću funkcije Learning.
3
Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite
brojčanu tipke (u ovom primjeru
to je tipka 1) za koju želite pohraniti novu naredbu.
Zasvijetli tipka ulaza odabrana u koraku
2 (tipka RM SET UP ostaje svijetliti).
4
Napomena
Kad podešavate učenje novih naredbi, zamijenite
baterije daljinskog upravljača novima.
Usmjerite senzor daljinskog
upravljača prema senzoru/
odašiljaču drugog daljinskog
upravljača od kojeg se uči kôd.
Dok drugi daljinski upravljač prima
signal, tipka ulaza odabrana u koraku 2
se isključuje.
Približno 5 – 10 cm
Brojčane
tipke
Tipka RM SET UP zatrepće dvaput i
zatim je proces učenja završen.
Ako učenje ne uspije, tipka RM SET UP
zatrepće pet puta. Pokušajte ponovno
izvesti postupak od koraka 2.
Tipke ulaza
5
Primjer: pridjeljivanje funkcije VIDEO2 tipki
1 na daljinskom upravljaču:
1
Pritisnite tipku THEATER dok
držite pritisnutom tipku RM
SET UP.
Zasvijetli tipka RM SET UP.
2
Pritisnite tipku ulaza (u ovom
primjeru to je VIDEO2) kojoj
želite pridijeliti novu funkciju.
Tipka ulaza trepće (tipka RM SET UP
ostaje svijetliti).
132
Pritisnite tipku RM SET UP za
dovršavanje postupka učenja.
Savjeti
C Kad memorijski kapacitet za pohranjivanje
kodova daljinskog upravljača dosegne stanoviti
limit, tipka RM SET UP zatrepće 10 puta i proces
učenja završava.
C Ako tipka RM SET UP zatrepće pet puta u
koraku 1 i proces učenja ne započne, zamijenite
baterije novima.
Za prekid učenja
Pritisnite RM SET UP. Programiranje se
može prekinuti i ako ne pritisnete nijednu
tipku unutar 60 sekundi.
Uporaba naučene naredbe
Prilikom odabira naučenog ulaza, pritisnite tipku koju ste koristili za učenje.
Brisanje naučenog koda
1 Pritisnite THEATER dok držite
Brisanje svih sadržaja
memorije daljinskog
upravljača
pritisnutom tipku RM SET UP.
2 Pritisnite tipku ulaza (u ovom primjeru
to je VIDEO 2) kojoj želite izbrisati
podešenje.
Tipka ulaza trepće (tipka RM SET UP
ostaje svijetliti).
3 Pritisnite tipku @/1 duže od jedne
sekunde.
Tipka ulaza trepne dvaput za redom.
4 Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite
brojčanu tipku (u ovom primjeru tipku
1) za koju želite izbrisati pohranjeno
podešenje.
Tipka RM SET UP zatrepće dvaput i
postupak brisanja je dovršen.
Ako brisanje ne uspije, tipka RM SET UP
zatrepće pet puta. Pokušajte ponovno
izvesti postupak od koraka 2.
1
Prvo pritisnite i zadržite
MASTER VOL –, zatim
pritisnite tipku @/1 i nakon
toga tipku AV @/1.
Tipka RM SET UP zatrepće tri puta.
2
Otpustite sve tipke.
Briše se cjelokupan sadržaj memorije
daljinskog upravljača (odnosno svi
programirani podaci).
133
x Digital Cinema Sound (DCS)
Dodatne informacije
Rječnik
x Cinema Studio EX
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila tvrtka Sony u suradnji s Sony
Pictures Entertainment i koja omogućava
uživanje u uzbudljivom i snažnom kino zvuku
u okrilju doma. Uz "Digital Cinema Sound",
razvijenog ugradnjom DSP-a (Digital signal
processor) i mjerenjima, moguće je proizvesti
idealan zvuk kakvog je zamislio snimatelj, u
okrilju svog doma.
Način reprodukcije surround zvuka koji se
može smatrati kombinacijom Digital Cinema
Sound tehnologije, omogućuje reprodukciju
zvuka tonskog studija i upotrebljava sljedeće
tehnologije: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching" i "Cinema Studio
Reverberation". Tehnologija virtualnih zvučnika
"Virtual Multi Dimensions" kreira virtualno
surround ozračje sa do 7.1 kanala i donosi
najnovije surround kino iskustvo u vaš dom.
"Screen Depth Matching" proizvodi prigušenje
visokih tonova, puninu i dubinu zvuka najčešće kreiranog u kinu reprodukcijom zvuka
iza zaslona. Postupak se dodaje prednjim i
središnjim kanalima.
"Cinema Studio Reverberation" reproducira
zvuk vrhunskih kino dvorana i studija za snimanje, uključujući Sony Pictures Entertainment.
Na raspolaganju su tri moda: A/B/C, ovisno o
vrsti studija.
"Digital Concert Hall" omogućuje bogatiji
zvuk iz izvora poput CD-a i sl. Pomoću 5.1 ili
7.1-kanalnih i virtualnih zvučnika, postiže se
stereoskopska reverberacija i refleksija zvuka
tako da se može uživati u bogatijem i potpunijem zvuku glazbenih izvora. Zvučni ugoñaj
koncertne dvorane postiže se geometrijskom
analizom koncertne dvorane i preciznog modeliranja refleksije i reverberacije zvuka temeljenog na podacima dobivenim mjerenjem. U
proračun su uzeti parametri kvalitete zvuka
poput jačine zvuka i frekvencijskog odziva te
uneseni u DSP (Digital Signal Processor) kako
bi se uključila reverberacija. Može se uživati
u zvuku s prirodnom i ugodnom rezonancijom,
kao kod slušanja u koncertnoj dvorani.
x Crossover frekvencija
x Digital Legato Linear (D.L.L.)
Frekvencija pri kojoj dolazi do križanja
frekvencija dvaju zvučnika.
To je Sonyjeva tehnologija koja omogućuje
reprodukciju digitalnih audio signala niske
kvalitete u visokoj kvaliteti. Stare snimke ili
komprimirani zvuk obično sadrže u generiranoj
audiofrekvenciji šum u valu i vanfrekvencijsku
izobličenost te harmoničko izobličenje. Stoga
se pojavljuje pištanje i zvonjenje, te takve pojave umanjuju kvalitetu zvuka. D.L.L. značajka
eliminira te probleme te pruža bogati zvuk za
glazbu i filmove.
x DeepColor
Video signali za koje je povećana dubina boje
signala koji prolaze kroz HDMI priključnicu.
Broj boja koje se mogu izraziti 1 pikselom
bio je 24 bita (16.777.216) s tekućom HDMI
priključnicom. Meñutim, broj boja koje se
mogu izraziti 1 pikselom će biti 36, itd., bitova kad prijemnik odgovara funkciji DeepColor. Budući da se gradacija dubine boje
može izraziti preciznije s više bitova, mogu
se lakše izraziti kontinuirane promjene boje.
134
x Digital Concert Hall
x Dolby Digital
Digitalni sustav kodiranja i dekodiranja kojeg
je razvila tvrtka Dolby Laboratories, Inc. Sastoji
se od prednjeg (lijevog/desnog), središnjeg,
surround (lijevog/desnog) i subwoofer kanala.
To je odabrani audio standard za DVD-video
i poznat je pod nazivom 5.1-kanalni surround
zvuk.
x Dolby Digital Plus
x DSD (Direct Stream Digital)
Dolby Digital Plus fleksibilno i učinkovito
pruža više kanala surround zvuka za highdefinition video sadržaje. Njegovo vrhunski
učinkovito kodiranje omogućuje do 7.1 kanala
visokokvalitetnog višekanalnog zvuka bez
negativnog djelovanja na količinu bitova za
video performanse ili dodatne značajke.
Audio format kojeg upotrebljava Super Audio
CD. DSD pretvara analogne signale u digitalne
i snima ih izravno, bez dodavanja obrade. Na
taj način se ne gubi informacija i postiže se
snimanje i reprodukcija uz visoku vjernost i
kvalitetu zvuka.
x Dolby Digital Surround EX
Format visokokvalitetnog digitalnog zvuka.
Omogućuje snimanje zvuka uz frekvenciju
uzorkovanja i brzinu prijenosa od 96 kHz/24
bita, što je najveća vrijednost za DVD-video.
Broj kanala za reprodukciju ovisi o softveru.
Akustička tehnologija koju je razvila tvrtka
Dolby Laboratories, Inc. Stražnji surround
zvuk kao matrica unesen je u običan lijevi i
desni surround kanal tako da se zvuk može
reproducirati 6.1-kanalno. Aktivne scene su
tako snimljene dinamičnije i realističnije.
x Dolby Pro Logic II
Ova tehnologija konvertira snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u 5.1-kanalni za reprodukciju. Postoji mod MOVIE za filmove i mod MUSIC
za stereo izvore poput glazbe. Stari filmovi
kodirani sa standardnim stereo zvukom mogu
se slušati u 5.1-kanalnom formatu. Mod
GAME je pogodan za videoigre.
x Dolby Pro Logic IIx
Tehnologija 7.1-kanalne (ili 6.1-kanalne) reprodukcije. Osim zvuka kodiranog kao Dolby
Digital Surround EX, i 5.1-kanalni Dolby
Digital zvuk se može reproducirati kao 7.1 ili
6.1-kanalni. Osim toga, postojeće stereo
snimke mogu se reproducirati u 7.1 ili 6.1kanalnom formatu.
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Tehnologija obrade zvuka koju je razvila
tvrtka Dolby Laboratories, Inc. Središnja i
mono surround informacija je pohranjena u
obliku matrice u dva stereo kanala. Kod
reprodukcije se zvuk dekodira i emitira kao
4-kanalni surround. Ova je najuobičajeniji
format za DVD-video.
x Dolby TrueHD
Dolby TrueHD je Dolbyjeva tehnologija sprječavanja gubitka kvalitete zvuka, razvijena za
optičke diskove visoke razlučivosti. Dolby
TrueHD zvuk je u bit identičan izvornim
studijskim snimkama i pruža zvuk vrhunske
kvalitete u do 8 kanala s 96 kHz/24 bita i do 6
kanala s 192 kHz/24 bita. Zajedno sa slikom
visoke razlučivosti, pruža nenadmašan doživljaj
kućnog kina.
x DTS 96/24
x DTS Digital Surround
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za kino dvorane koju je razvila tvrtka
Digital Theater Systems, Inc. Komprimira
zvuk manje od Dolby Digital sustava i omogućuje veću kvalitetu reprodukcije zvuka.
x DTS-ES
Format za 6.1-kanalnu reprodukciju sa stražnjim
surround informacijama. Postoje dva moda:
"Discrete 6.1", koji snima svaki kanal neovisno,
i "Matrix 6.1", koji pretvara stražnji surround
kanal u matricu i spaja s LS i RS kanalima.
Prikladan je za reprodukciju zvučnih zapisa
filmova.
x DTS-HD
Audio format koji proširuje konvencionalni
DTS Digital Surround format. Ovaj format se
sastoji od osnove i proširenja, a osnovni dio
ima DTS Digital Surround kompatibilnost.
Postoje dvije vrste DTS-HD-a: DTS-HD High
Resolution Audio i DTS-HD Master Audio.
DTS-HD High Resolution Audio ima maksimalnu brzinu prijenosa od 6 Mbps, s kompresijom uz gubitak (Lossy), i odgovara maksimalnoj frekvenciji uzorkovanja od 96 kHz te
ima maksimalno 7.1 kanal. DTS-HD Master
Audio ima maksimalnu brzinu prijenosa od
24,5 Mbps i koristi kompresiju bez gubitka
(Lossless), a odgovara maksimalnoj frekvenciji
uzorkovanja od 192 kHz te ima maksimalno
7.1 kanal.
nastavlja se
135
x DTS Neo:6
x Komponentni video
Ova tehnologija pretvara snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u 6.1-kanalni. Na raspolaganju su
dva moda, ovisno o izvoru reprodukcije ili
osobnim željama: CINEMA za filmove i
MUSIC za stereo izvore poput glazbe.
Format za prijenos video signala pri kojem se
informacija sastoji od tri odvojena signala:
svjetlina Y, intenzitet boje Pb i intenzitet boje
Pr. Omogućuje vjerniji prijenos slika visoke
kvalitete, kao što je DVD video ili HDTV.
Priključnice su označene zeleno, plavo i
crveno.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI je priključnica koja podržava audio i
video signale putem samo jednog digitalnog
spoja, omogućujući tako visokokvalitetnu
digitalnu sliku i zvuk. HDMI specifikacija
podržava HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), odnosno tehnologiju za
zaštitu od umnožavanja koja sadrži tehnologiju kodiranja digitalnih video signala.
x High Bitrate Audio
Odnosi se na audio formate načina kompresije
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD,
itd.), tj. na format s velikom brzinom bita
snimljen uglavnom na Blu-ray disk itd.
x High quality digital Audio
Transmission System (H.A.T.S.)
for HDMI
H.A.T.S. for HDMI sustav reprodukcije s
kontrolom toka signala za HDMI emitiranje.
Glavni procesor, važan za kvalitetu zvuka,
opremljen je odašiljačem s kvarcnim kristalom
te DA konverterom prijemnika, i taj glavni
procesor upravlja brzinom reprodukcije komponente spojene na prijemnik putem HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) for
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
kako bi se uskladila frekvencija reprodukcije.
Daje zvuk visoke kvalitete i iznimne jasnoće,
budući da gotovo uopće nema prekida u
prijenosu.
x Interlace
Način prikaza slike na zaslonu kod kojeg se
na zaslonu TV prijemnika ili monitora prikazuje
polovica vodoravnih linija svakih 1/60 sekunde.
Prvo se iscrtavaju neparne linije i ostavlja prostor za parne linije. Nakon toga se u praznine
izmeñu neparnih iscrtavaju parne linije.
136
x Kompozitni video
Standardni format za prijenos video signala.
Kombinira se signal svjetline Y i signal
intenziteta boje C u jedan signal.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Zvučni efekti niskih frekvencija koji se emitiraju preko subwoofera u Dolby Digital, DTS
ili sličnom sustavu. Dodavanjem dubokih
basova frekvencije izmeñu 20 i 120 Hz, zvuk
postaje snažniji.
x Neural THX
Neural Surround™ i THX® Technologies su
odabrane kao službeni format emitiranja
surround zvuka kod vodećih FM/HD/satelitskih
radijskih postaja. Neural Surround i THX®
Technologies daju bogate i diskretne detalje
surround zvuka u formatu 100% kompatibilnom
sa stereom.
x PCM (Pulse Code Modulation)
Način konverzije analognog zvuka u digitalni
kako bi se moglo uživati u digitalnom zvuku.
x Progresivni signal
Način prikaza slike na zaslonu pri kojem se
sve linije prikazuju odjednom, za razliku od
interlace sustava gdje se posebno prikazuju
parne i posebno neparne linije.
x x.v.Colour
x.v.Colour je poznatiji naziv za xvYCC standard koji predlaže Sony, a ujedno je i zaštitni
znat tvrtke Sony. xvYCC je meñunarodni
standard za prostor boje videozapisa. Taj
standard može izraziti širi raspon boje od
trenutno korištenog standarda emitiranja.
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost ureñaja dospije strani predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe,
odnesite ureñaj u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
C Prije uporabe prijemnika, provjerite je li
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad ureñaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
stražnje strane ureñaja.
C Ureñaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam ureñaj isključen.
C Ako duže vremena nećete koristiti ureñaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
C Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, to
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga
dodirivati jer postoji opasnost od opeklina.
O postavljanju
C Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dostatno prozračivanje kako bi
spriječili pregrijavanje i time produžili vijek
trajanja prijemnika.
C Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
topline i nemojte ga izlagati izravnom utjecaju
sunčevih zraka, jake prašine ili mehaničkih
udara.
C Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar ureñaja.
nastavlja se
137
C Nemojte postavljati prijemnik u blizinu
ureñaja poput TV prijemnika, video ureñaja
ili kasetofona. (Ako se prijemnik koristi u
kombinaciji s TV prijemnikom, video
ureñajem ili kasetofonom i postavi preblizu
tim ureñajima, mogu se pojaviti šumovi i
smanjiti se kvaliteta slike. To posebno
vrijedi ako se koristi sobna antena. Stoga
preporučujemo uporabu vanjske antene.)
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata,
obratite pozornost da je prijemnik isključen i
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili
otopine kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiñete na
problem pri uporabi prijemnika, molimo da
se obratite najbližem ovlaštenom Sony
prodavatelju ili servisu.
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiñete
na bilo koji od sljedećih problema, koristite
ove upute za otklanjanje kvarova. Ne uspijete
li riješiti problem, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Zvuk
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
C Provjerite jesu li kabeli svih zvučnika
pravilno spojeni.
C Provjerite jesu li prijemnik i sve
komponente uključeni.
C Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na –∞ dB. Pokušajte je
podesiti na –40 dB.
C Provjerite da tipka SPEAKERS (OFF/A/
B/A+B) nije postavljena na "OFF" (str. 48).
C Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču za uključenje zvuka.
C Provjerite jeste li kotačićem INPUT
SELECTOR odabrali pravilnu komponentu.
C Provjerite jesu li možda spojene slušalice.
C Ako je zvuk vrlo tih, provjerite nije li aktivirana funkcija NIGHT MODE (str. 97).
C Aktivirao se zaštitni sklop prijemnika.
Isključite ga, uklonite uzrok kratkog
spoja i ponovno uključite prijemnik.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
C Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
C Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
138
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
C Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi provjerili čuje li se zvuk u slušalicama. Ako se u slušalicama čuje samo
jedan kanal, komponenta možda nije ispravno spojena na prijemnik. Provjerite
jesu li kabeli do kraja utaknuti u priključke
na prijemniku i komponenti. Ako se u
slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda
prednji zvučnik nije ispravno spojen na
prijemnik. Provjerite spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
C Spojite priključnicu i lijevog i desnog
(L i R) kanala analogne komponente, a ne
samo jednu od njih. Koristite mono stereo
kabel (opcija). Meñutim, zvuk iz središnjeg
zvučnika se neće čuti ako je odabran
zvučni ugoñaj (Pro Logic itd.). Kad je
središnji zvučnik podešen na "NO", zvuk
se čuje samo iz lijevih/desnih zvučnika.
Nema zvuka iz analognih 2-kanalnih
izvora.
C Provjerite da odabrana audio (digitalna)
ulazna priključnica nije pridijeljena drugim
ulazima u "Input Assign" unutar izbornika
Input (str. 94).
Nema zvuka iz digitalnih izvora
(iz COAXIAL ili OPTICAL ulazne
priključnice).
C Provjerite da INPUT MODE nije podešen
na "Analog".
C Provjerite da se ne koristi funkcija "2ch
Analog Direct".
C Provjerite da odabrana audio (digitalna)
ulazna priključnica nije pridijeljena
drugim ulazima u "Input Assign" unutar
izbornika Input (str. 94).
Iz pojačala ili TV zvučnika spojenog na
prijemnik ne čuje se zvuk s izvora
spojenog na priključnicu HDMI.
C HDMI audio signali se ne reproduciraju
putem priključnica zvučnika.
C Zvuk se ne reproducira kad prikažete izbornik prijemnika na TV zaslonu.
Pritisnite MENU za isključenje zaslona.
C Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda ćete je morati podesiti. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
C Za HDMI priključnicu koristite priključni
kabel koji omogućuje visoku brzinu
(HDMI kabel verzija 1.3a, kategorija 2)
kad gledate sliku ili slušate zvuk tijekom
DeepColor prijenosa.
Lijevi i desni signal nisu uravnoteženi
ili su zamijenjeni.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
C Podesite balans u izborniku Speaker.
Čuje se jaki šum ili brujanje.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto spojeni.
C Provjerite jesu li spojni kabeli udaljeni od
transformatora ili motora i bar 3 metra od
TV prijemnika ili fluorescentne rasvjete.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
C Provjerite jeste li uzemljili priključnicu
U SIGNAL GND (samo kad je spojen
gramofon).
C Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste lagano navlažili alkoholom.
Nema zvuka iz središnjeg/surround/
stražnjeg surround zvučnika, ili je on
vrlo tih.
C Odaberite mod Cinema Studio EX (str. 76).
C Podesite glasnoću zvučnika (str. 106).
C Provjerite je(su) li središnji/surround
zvučnik (zvučnici) podešen(i) na "SMALL"
ili "LARGE".
nastavlja se
139
Nema zvuka iz stražnjih surround
zvučnika.
C Neki diskovi nemaju Dolby Digital
Surround EX oznaku čak i ako se na
njihovoj kutiji nalazi znak Dolby Digital
Surround EX.
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
C Provjerite je li subwoofer spojen čvrsto i
pravilno.
C Uključite zvučnik.
C Ako su svi zvučnici podešeni na "LARGE"
i odabran je "Neo:6 Cinema" ili "Neo:6
Music", ne čuje se zvuk iz subwoofera.
Nije moguće postići surround efekt
C Provjerite je li uključen zvučni ugoñaj
(pritisnite MOVIE ili MUSIC).
C Zvučni ugoñaji ne rade kod signala s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
C Provjerite je li DVD disk itd. snimljen u
Dolby Digital ili DTS formatu.
C Kod spajanja DVD ureñaja i sl. na digitalne ulaze ovog prijemnika, provjerite
podešenje digitalnog audio izlaza spojene
komponente.
Snimanje nije moguće.
C Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene (str. 29).
C Odaberite komponentu izvora zvuka
kotačićem INPUT SELECTOR (str. 58).
140
Žaruljica MULTI CHANNEL DECODING
ne svijetli plavo.
C Provjerite je li komponenta za reprodukciju
spojena na digitalnu priključnicu i da je
ulaz podešen pravilno na ovom prijemniku.
C Provjerite odgovara li ulazni izvor softvera
koji se reproducira višekanalnom formatu.
C Provjerite je li komponenta za reprodukciju
podešena na višekanalni zvuk.
C Provjerite da odabrana audio (digitalna)
ulazna priključnica nije pridijeljena drugim
ulazima u "Input Assign" unutar izbornika
Input (str. 94).
Ne čuje se zvuk iz uređaja spojenog
na DIGITAL MEDIA PORT adapter.
C Podesite glasnoću ovog prijemnika.
C DIGITAL MEDIA PORT adapter i/ili
komponenta nisu spojeni pravilno. Isključite prijemnik, zatim ponovno spojite
DIGITAL MEDIA PORT adapter i/ili
komponentu.
C Provjerite podržava li vaš DIGITAL
MEDIA PORT adapter i/ili komponenta
ovaj prijemnik.
Slika
Na TV zaslonu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
C Odaberite odgovarajući ulaz na prijemniku
(str. 58).
C Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
C Ispravno dodijelite video ulaz komponenti.
C Konvertirate li ulazni signal putem ovog
prijemnika, on mora biti istovjetan ulazu
(str. 41).
Slika iz COMPONENT VIDEO OUT
izlaza je neispravna.
C Ulazni video signali osim komponentnih
480p se ne primaju kod izlaza signala iz
VIDEO priključnice. Upotrebljavajte
480i komponentne video signale.
C Koristite priključnicu COMPONENT
VIDEO OUT i podesite "Resolution" na
"DIRECT".
Slika s izvora spojenog na HDMI
priključnicu se ne vidi putem ovog
prijemnika ili se zvuk ne čuje putem
zvučnika TV-a spojenog na prijemnik.
C Provjerite jesu li kabeli čvrsto i sigurno
spojeni na komponente.
C Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda ćete je morati podesiti. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
C Za HDMI priključnicu koristite priključni
kabel koji omogućuje visoku brzinu
(HDMI kabel verzija 1.3a, kategorija 2)
kad gledate sliku ili slušate zvuk tijekom
DeepColor prijenosa.
Snimanje nije moguće.
C Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene (str. 34).
C Odaberite komponentu izvora zvuka
(str. 58).
Na TV zaslonu se ne pojavljuje grafičko
sučelje prijemnika (GUI).
C Pritisnite GUI MODE za prikaz "GUI
MODE" na pokazivaču.
C Provjerite je li TV pravilno spojen.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Žica za uzemljenje
(nije isporučena)
Na uzemljenje
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
C Provjerite jesu li antene čvrsto spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite vanjsku antenu.
C Signal postaja je suviše slab (pri automatskom ugañanju). Koristite izravno
ugañanje.
C Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugañanja (kod izravnog ugañanja AM
postaja).
C Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugañanju
pohranjenih postaja). Pohranite postaje
(str. 68).
C Pritisnite DISPLAY tako da se na
pokazivaču pojavi frekvencija.
RDS ne radi.
C Provjerite je li ugoñena FM RDS postaja.
C Odaberite FM postaju s jačim signalom.
Tuner
FM prijem je loš
C Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije
dio isporuke) za spajanje prijemnika na
vanjsku FM antenu kao na sljedećoj slici.
Spojite li prijemnik na vanjsku antenu,
uzemljite antenu za zaštitu od munje. Kako
biste spriječili eksploziju plina, nemojte
spajati vodič za uzemljenje na plinsku
cijev.
nastavlja se
141
Željene RDS informacije nisu vidljive
na pokazivaču.
C Obratite se radiopostaji i provjerite pruža
li takve usluge. Ako je tako, usluga je
možda privremeno nedostupna.
Control for HDMI
Ne radi funkcija Control for HDMI.
C Provjerite priključak HDMI kabela (str. 35).
C Provjerite da li je "Control for HDMI"
podešen na "ON" u izborniku HDMI.
C Provjerite da li je spojena komponenta
kompatibilna s funkcijom Control for
HDMI.
C Provjerite Control for HDMI podešenja
na spojenoj komponenti. Pogledajte upute
za uporabu spojene komponente.
C Ako promijenite HDMI povezivanje,
spojite/odspojite mrežni kabel, ili se
prekine napajanje, ponovite postupak iz
"Priprema funkcije "BRAVIA" Sync"
(str. 89).
C Ako odaberete HDMI B tipkom HDMI
OUTPUT, nakon odabira HDMI A,
funkcija Control for HDMI možda neće
raditi pravilno neko vrijeme. To se dogaña
jer komponenta spojena na HDMI A
priključnicu treba ponovno prepoznati
prijemnik koji je opremljen funkcijom
Control for HDMI. Ako funkcija Control
for HDMI ne radi pravilno duže vrijeme,
izvedite korake iz "Priprema funkcije
"BRAVIA" Sync" (str. 89).
C Kad je odabrano HDMI B, funkcija
Control for HDMI ne radi.
Ne čuje se zvuk iz zvučnika prijemnika
i TV zvučnika dok koristite funkciju
System Audio Control.
C TV treba biti kompatibilan s funkcijom
System Audio Control.
C Ako TV nema funkciju System Audio
Control, podesite "Audio Out" u
izborniku HDMI na
– "TV+AMP" ako zvuk želite slušati iz
TV zvučnika i prijemnika.
– "AMP" ako zvuk želite slušati iz
prijemnika.
C Ako ne možete slušati zvuk s komponente
spojene na prijemnik
– Odaberite odgovarajući ulaz kad želite
gledati program na komponenti
spojenom putem HDMI priključnice na
prijemnik.
– Promijenite TV kanal kad želite gledati
TV prijenos.
– Odaberite komponentu ili ulaz s koje
želite pratiti reprodukciju kad gledate
program na komponenti spojenoj na
TV. Za taj postupak, pogledajte upute
za uporabu TV-a.
C Kad koristite funkciju Control for HDMI,
ne možete upravljati spojenom
komponentom pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
– Ovisno o spojenoj komponenti i TV-u,
možda ćete ih trebati podesiti. Pogledajte
upute za uporabu svake spojene komponente i TV-a.
– Promijenite ulaz prijemnika na HDMI
ulaz spojen na komponentu.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
C Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
C Uklonite prepreke izmeñu daljinskog
upravljača i prijemnika.
142
C Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite
novima.
C Provjerite jesu li upravljački modovi daljinskog upravljača i prijemnika jednaki.
Ako se razlikuju, daljinski upravljač se ne
može koristiti s prijemnikom (str. 99).
C Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
C Kad upravljate programiranom komponentom drugog proizvoñača, daljinski
upravljač možda neće raditi kako treba,
ovisno o modelu i proizvoñaču te
komponente.
Poruke pogreške
Tehnički podaci
PODACI O GLAZBENOJ SNAZI
GLAZBENA SNAGA I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE:
S 8 ohma tereta, korištenjem obaju kanala, od
20 – 20 000 Hz; procijenjena nazivna RMS
snaga je minimalno 120 vata po kanalu, s ne
više od 0,09% ukupnog harmonijskog
izobličenja od 250 milivata do maksimalne
snage.
Pojačalo
Za brisanje
Pogledajte
IZLAZNA SNAGA
Izmjerena izlazna snaga u stereo modu1) 2)
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%):
120 W + 120 W
Referentna izlazna snaga u stereo modu
(4 ohma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
120 W + 120 W
Referentna izlazna snaga
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
130 W + 130 W
CENTER2): 130 W
SURROUND2):
130 W + 130 W
SURROUND BACK2):
130 W + 130 W
Referentna izlazna snaga
(4 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Svih pohranjenih postavki
str. 44
1)
Doñe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču
će se pojaviti kôd s dva broja i porukom.
Moguće je provjeriti stanje sustava prema toj
poruci. Pogledajte sljedeću tablicu za rješenje
problema. Ako ne možete ukloniti problem,
obratite se najbližem ovlaštenom Sony
servisu.
PROTECTOR
Iz zvučnika izlazi neispravna električna struja
ili je gornja ploča prijemnika prekrivena.
Prijemnik će se automatski isključiti nakon
nekoliko sekundi. Provjerite spojeve kabela
zvučnika i ponovno uključite prijemnik.
Za druge poruke, pogledajte "Lista poruka
nakon mjerenja kod automatskog kalibriranja"
(str. 53), i "Lista DIGITAL MEDIA PORT
poruka" (str. 63).
Podsjetnik za brisanje memorije
prijemnika
Ovisno o podešenju zvučnog ugoñaja i izvoru,
možda se neće čuti zvuk.
2)
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Napajanje:
120 V AC, 60 Hz
nastavlja se
143
AM tuner
Frekvencijski odziv
PHONO
RIAA krivulja
ekvilizatora ± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
10 Hz – 100 kHz
INPUT, SA-CD/CD,
± 3 dB
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
Ulazi (analogni)
PHONO
Osjetljivost: 2,5 mV
Impedancija: 50 kohma
Omjer signal/šum: 90 dB
(A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
TAPE, MD, TV,
VIDEO 1/2, BD, DVD,
SAT
Osjetljivost: 150 mV
Impedancija: 50 kohma
Omjer signal/šum: 100
dB (A, 20 kHz LPF)
Ulazi (digitalni)
BD, DVD, SA-CD/CD Impedancija: 75 ohma
(koaksijalni)
Omjer signal/šum: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
VIDEO 1, TV, SAT,
TAPE, MD (optički)
Omjer signal/šum: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Napon:150 mV
Impedancija: 1 kohm
FRONT L/R, CENTER, Napon: 2 V
SURROUND L/R,
Impedancija: 1 kohm
SURROUND BACK
L/R, SUBWOOFER
FM tuner
Raspon ugañanja 87,5 – 108,0 MHz
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci
75 ohma, nesimetrično
144
Meñufrekvencija
Antena
531 – 1602 kHz (s korakom
ugañanja od 9 kHz)
450 kHz
Okvirna antena
Video
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p/75 ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p/75 ohma
PB/CB: 0,7 Vp-p/75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohma
80 MHz HD Pass Through
HDMI Video
Ulaz/izlaz (blok HDMI repetitora)
640 T 480p na 60Hz
720 T 480p na 59,94/60 Hz
1280 T 720p na 59,94/60 Hz
1920 T l080i na 59,94/60Hz
1920 T l080p na 59,94/60 Hz
720 T 576p na 50Hz
1280 T 720p na 50Hz
1920 T 1080i na 50 Hz
1920 T l080p na 50Hz
1920 T l080p na 24Hz
Općenito
Izlazi
TAPE (REC OUT),
MD (REC OUT),
VIDEO 1, ZONE 2,
ZONE 3 (AUDIO
OUT)
Raspon ugañanja
Napajanje
230 V AC, 50/60 Hz
Izlazna snaga (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT: 5 V, 700 mA
Izlazna snaga (ZONE 2 VIDEO OUT)
DC OUT: 11 V, 30 mA
Potrošnja
480 W
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,9 W (kad su "Control for
HDMI" i "RS-232C
Control" podešeni na
"OFF")
Dimenzije
430 T 175 T 430 mm
(širina/visina/dubina) zajedno s dijelovima koji strše i
kontrolama
Masa (približno)
16,5 kg
Isporučeni pribor
Upute za uporabu (ovaj priručnik)
Kratki vodič za podešavanje (1)
Lista GUI izbornika (1)
Optimizacijski mikrofon ECM-AC1 (1)
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Mrežni kabel (1)
Glavni daljinski upravljač (1)
Daljinski upravljač zone 2/zone 3 (1)
Baterije R6 (veličina AA) (4)
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
C Potrošnja u pripravnom stanju
iznosi 0,9 W.
C U tiskanim pločicama nisu
korišteni halogenirani usporivači plamena.
145
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising