Sony | STR-DH730 | Sony STR-DH730 STRDH730 7.1-kanalni AV prijemnik Upute za upotrebu

4-408-154-11(2) (CR)
Višekanalni
AV prijemnik
Upute za rad
STR-DH830/STR-DH730
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd.
Na uređaj ne stavljajte otvorene izvore vatre kao što
su upaljene svijeće.
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i na
njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom
kao što su vaze.
Za korisnike u Sjedinjenim
Američkim Državama
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj
strani proizvoda. Upišite te brojeve na mjesto
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati prilikom
kontaktiranja prodavača proizvoda tvrtke Sony
u vezi ovog proizvoda.
Broj modela ___________________________________________________
Serijski broj ____________________________________________________
Ovaj simbol služi kao upozorenje
korisniku na prisutnost neizoliranih
dijelova pod »opasnim naponom«
unutar kućišta proizvoda koji može
biti dovoljno visok da prouzroči
strujni udar.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao
što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako
dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Ne izlažite baterije ili uređaj s ugrađenim baterijama
prekomjernoj toplini, kao što je sunčeva svjetlost,
vatra ili slično.
Jedinica nije isključena iz struje ako je priključena
u strujnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica
isključena.
Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka
u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.
Ovaj simbol služi kao upozorenje
korisniku da se tijekom
normalnog rada površina
može jako ugrijati.
2CR
Ovaj simbol služi kao obavijest
korisniku da se u dokumentaciji
uređaja nalaze važne upute za rad
i održavanje (servisiranje).
Važne sigurnosne upute
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Obratite pažnju na sva upozorenja.
Pridržavajte se svih uputa.
Uređaj nemojte upotrebljavati u blizini vode.
Uređaj čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Instalaciju
provedite u skladu s uputama proizvođača.
8) Uređaj nemojte instalirati u blizini izvora topline
kao što su radijatori, otvori za dovod grijanog
zraka ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji
proizvode toplinu.
9) Ne zanemarujte sigurnosnu svrhu polariziranih
utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani
utikač ima dva kontakta, jedan širi od drugog.
Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći
za uzemljenje. Širi ili treći kontakt služi za vašu
sigurnost. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici,
posavjetujte se s električarom u vezi zamjene
utičnice.
10) Zaštitite strujni kabel od gaženje ili prignječenja,
osobito blizu utikača, utičnica i na mjestima gdje
kabel izlazi iz uređaja.
11) Upotrebljavajte samo pribor/dodatnu opremu
koju je odredio proizvođač.
12) Upotrebljavajte samo na kolicima, postolju,
tronošcu, nosaču ili stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se isporučuju s uređajem.
Kada koristite kolica, budite pažljivi prilikom
pomicanja kolica s uređajem da biste izbjegli
moguće ozljede u slučaju prevrtanja.
13) Uređaj isključite iz struje tijekom grmljavinskog
nevremena ili ako se dulje vrijeme ne koristi.
14) Servisiranje uređaja prepustite stručnom osoblju.
Servisiranje je potrebno u slučaju bilo kakvog
oštećenja uređaja, primjerice, oštećenja kabela za
napajanje ili utikača, prolijevanja tekućine ili
pada nekih predmeta na uređaj, izlaganja uređaja
kiši ili vlazi, neispravnog rada ili pada uređaja.
Sljedeća FCC izjava odnosi se samo
na verziju modela proizvedenu za
prodaju u SAD-u. Ostale verzije ne
moraju biti u skladu s tehničkim
odredbama FCC-a.
NAPOMENA:
Ova oprema je ispitana i u skladu je s ograničenjima
za digitalni uređaj klase B, sukladno dijelu 15 pravila
FCC-a. Ova su ograničenja namijenjena pružanju
odgovarajuće zaštite od štetnih smetnji u kućnoj
instalaciji. Oprema proizvodi, koristi i može zračiti
energijom radijske frekvencije te, ako se ne instalira
i ne upotrebljava u skladu s uputama, može
prouzročiti štetne smetnje za radiokomunikacije.
Ipak, ne postoji jamstvo da do smetnji neće doći
u određenim instalacijama. Ako oprema prouzroči
štetne smetnje za radijski ili televizijski prijam koje je
moguće utvrditi uključivanjem i isključivanjem
opreme, preporučujemo da pokušate ukloniti
smetnje na neki od sljedećih načina:
– Preusmjerite ili premjestite prijamnu antenu.
– Povećajte razmak između opreme i prijamnika.
– Opremu priključite u utičnicu koja se ne nalazi
u istom strujnom krugu u koji je priključen
prijamnik.
– Pomoć možete zatražiti od prodavača ili iskusnog
tehničara za radio/TV.
OPREZ
Napominjemo da provođenje bilo kakvih promjena
ili izmjena koje nisu izričito odobrene u ovom
priručniku može dovesti do oduzimanja prava
na rad s opremom.
Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, kabel
zvučnika trebate priključiti u uređaj i zvučnike
u skladu sa sljedećim uputama.
1) Isključite strujni kabel za napajanje iz
ELEKTRIČNE MREŽE.
2) Skinite 10 do 15 mm izolacije sa žice kabela
zvučnika.
3) Priključite kabel zvučnika u uređaj i zvučnike
pazeći da ne dodirnete jezgru kabela zvučnika.
Prije isključivanja kabela zvučnika iz uređaja
i zvučnika isključite i strujni kabel za napajanje
iz ELEKTRIČNE MREŽE.
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem
ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže
u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
nastavak
3CR
Odlaganje iskorištenih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na pakiranju označava da
se baterija priložena s proizvodom ne smije odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan
je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Ispravnim odlaganjem baterija pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim odlaganjem baterije. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste osigurali da se s baterijom ispravno
postupa, proizvod nakon isteka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo na
opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokijo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni zastupnik za EMC i sigurnost proizvoda je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja
vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima o servisu
i jamstvu.
Za korisnike u Australiji
Zbrinjavanje električnog
i elektroničkog otpada
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
u kojima su na snazi sustavi za
odvojeno prikupljanje otpada)
4CR
Informacije o priručniku
• Upute u ovom priručniku vrijede za modele
STR-DH730 i STR-DH830. Broj modela nalazi
se u donjem desnom kutu prednje ploče.
U priručniku su prikazane slike američkog modela
te se mogu razlikovati od vašeg modela. Sve razlike
u radu označene su u priručniku kao »Samo
europski model«.
• Upute u ovom priručniku opisuju rad prijemnika
s priloženim daljinskim upravljačem. Ako imaju
iste ili slične nazive kao gumbi na daljinskom
upravljaču, možete koristiti i gumbe ili upravljačke
gumbe na prijemniku.
Autorska prava
Ovaj prijemnik podržava tehnologije Dolby* Digital
i Pro Logic Surround te DTS** Digital Surround
System.
* Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i simbol s dva
slova »D« zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom Američkog ureda za
patente U.S. Patent br.: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 i drugih patenata
Sjedinjenih Američkih Država i svih ostalih
država koji su potvrđeni i u obradi. DTS-HD,
simbol te simbol i oznaka DTS-HD zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS-HD
Master Audio zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc.
Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava
pridržana.
Ovaj prijamnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logotip HDMI i High-Definition
Multimedia Interface zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing
LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
Logotipovi »x.v.Color (x.v.Colour)« i »x.v.Color
(x.v.Colour)« zaštitni su znakovi tvrtke
Sony Corporation.
»BRAVIA« je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
»PlayStation« je registrirani zaštitni znak tvrtke
Sony Computer Entertainment Inc.
Font (Shin Go R) instaliran na ovom prijemniku
proizvod je tvrtke MORISAWA & COMPANY
LTD. Ti su nazivi zaštitni znakovi tvrtke
MORISAWA & COMPANY LTD., a autorska prava
na font također pripadaju tvrtki MORISAWA &
COMPANY LTD.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama.
Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni
znakovi imaju svoje vlasnike. U ovome se
priručniku ne koristite oznake ™ i ®.
Oznake »Made for iPod« i »Made for iPhone« znače
da je elektronička oprema osmišljena za povezivanje
s uređajem iPod odnosno iPhone te da razvojni
inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava Appleove
standarde rada.
Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da korištenje dodatne
opreme s uređajima iPod ili iPhone može utjecati na
performanse bežične veze.
Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
»WALKMAN« je registrirani zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
MICROVAULT je zaštitni znak tvrtke Sony
Corporation.
Windows Media registrirani je zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim državama.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju na koju se
primjenjuju određena Microsoftova prava na
intelektualno vlasništvo. Korištenje i distribucija te
tehnologije izvan proizvoda zabranjeni su bez
odgovarajućih Microsoftovih licenci.
5CR
Sadržaj
Informacije o priručniku.................................. 4
Isporučena dodatna oprema ............................ 7
Opis i položaj dijelova....................................... 9
Početak rada ..................................................... 17
Priključivanje
1: Postavljanje zvučnika.................................. 18
2: Priključivanje zvučnika .............................. 20
3: Povezivanje TV-a......................................... 22
4a: Priključivanje videoopreme ..................... 23
4b: Priključivanje audioopreme..................... 30
5: Priključivanje antena................................... 31
6: Priključivanje kabela za napajanje ............ 31
Korištenje zvučnih efekata
Odabir zvučnog polja ......................................51
Korištenje funkcije napredne automatske
glasnoće .......................................................55
Vraćanje zvučnih polja na
zadane postavke..........................................55
Značajke funkcije
»BRAVIA« Sync
Inicijalizacija prijemnika ................................ 32
Postavljanje zvučnika...................................... 32
Korištenje funkcije
AUTO CALIBRATION............................. 33
Vodič za rad sa zaslonskim izbornikom....... 38
Što je »BRAVIA« Sync? ...................................56
Priprema za funkciju »BRAVIA« Sync..........56
Reprodukcija s opreme jednim dodirom
(reprodukcija jednim dodirom) ...............57
Slušanje zvuka TV-a na zvučnicima
priključenima na prijemnik
(Upravljanje zvukom sustava) ..................58
Isključivanje prijemnika putem TV-a
(Isključivanje sustava)................................58
Korištenje optimalnog zvučnog polja za
odabranu scenu (odabir scene) ................59
Osnovne radnje
Ostali postupci
Reprodukcija s ulazne opreme....................... 40
Reprodukcija s uređaja iPod/iPhone............. 42
Reprodukcija s USB uređaja........................... 45
Snimanje pomoću prijemnika ....................... 47
Prelazak s digitalnog na analogni zvuk
i obratno (INPUT MODE) .......................59
Korištenje zvuka/slika iz drugih ulaza
(Input Assign).............................................60
Rad s tunerom
Prilagodba postavki
Slušanje FM/AM radija................................... 48
Memoriranje FM/AM radijskih stanica
(Preset Tuning)........................................... 49
Primanje RDS emitiranja ............................... 50
(samo za europske, australske i tajvanske
modele)
Upotreba izbornika Settings...........................62
Izbornik postavki zvučnika ............................63
Izbornik Surround Settings ............................65
Izbornik EQ Settings .......................................66
Izbornik postavki zvuka..................................66
Izbornik HDMI Settings .................................67
Izbornik System Settings.................................67
Rad bez povezivanja s TV-om........................68
Priprema prijemnika
6CR
Korištenje daljinskog
upravljača
Isporučena dodatna oprema
Ponovna dodjela gumba za ulaz .................... 72
Vraćanje gumba za ulaz na
zadane postavke ......................................... 73
• Upute za rad (ovaj priručnik)
• Priručnik za brzo postavljanje (1)
• Popis izbornika grafičkog korisničkog
sučelja (1)
• FM žičana antena (1)
Dodatne informacije
Mjere opreza .................................................... 74
Rješavanje problema ....................................... 75
Specifikacije ..................................................... 82
Kazalo ............................................................... 84
• AM antena u obliku petlje (1)
• Daljinski upravljač (1)
– RM-AAU106 (samo za američke,
kanadske i meksičke modele)
– RM-AAU107 (za ostale modele)
• Baterije R6 (veličina AA) (2)
• Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1)
7CR
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije R6 (veličina AA) baterije
(isporučeno) tako da poravnate rubove
baterije 3 i # s dijagramom koji se nalazi
unutar odjeljka za bateriju na daljinskom
upravljaču.
Napomene
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na jako vrućem ili
vlažnom mjestu.
• Ne upotrebljavajte nove baterije sa starima.
• Ne miješajte manganske s drugim vrstama baterija.
• Senzor daljinskog upravljača ne izlažite izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili svjetlosnim uređajima.
U protivnom može doći do kvara.
• Ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti
dulje vrijeme, izvadite baterije da biste izbjegli
moguća oštećenja uzrokovana curenjem baterije
i korozijom.
• Kada zamijenite baterije, gumbi daljinskog
upravljača mogu se vratiti na zadane postavke.
U tom slučaju ponovno dodijelite funkcije
gumbima za ulaz (str. 72).
• Kada prijemnik prestane reagirati na daljinski
upravljač, zamijenite sve baterije novima.
8CR
Opis i položaj dijelova
Prednja ploča
1
2
ql qk
3 4
qj
5
6
qh
A ?/1 (uključeno/pripravnost) (str. 32, 49, 55)
B TONE, TONE MODE (str. 66)
Uzastopno pritišćite TONE MODE da biste
odabrali BASS ili TREBLE, a zatim okrenite
TONE da biste namjestili razinu.
C NIGHT MODE
Omogućuje zadržavanje dojma kina pri niskim
razinama glasnoće.
Kada kasno navečer gledate film, jasno ćete čuti
govor i na niskim razinama glasnoće. Funkcija se
može koristiti i za druga zvučna polja.
Da biste isključili funkciju, ponovno pritisnite
gumb.
Napomena
Funkcija nije dostupna kad je odabrano
»A. DIRECT«.
Savjeti
• Funkciju Night Mode možete postaviti na
"ON" i "OFF" pomoću mogućnosti Night Mode
na izborniku Audio Settings.
• Kad je uključena funkcija NIGHT MODE,
povećavaju se razine basova, visokih tonova
i efekta, a »D. RANGE« automatski se postavlja
na »COMP. MAX«.
qg qf
7
8
qd qs qa
9
q;
F Senzor daljinskog upravljača
Prima signale s daljinskog upravljača.
G INPUT SELECTOR (str. 41, 47, 59)
H INPUT MODE (str. 59)
I MASTER VOLUME (str. 40)
J Priključci VIDEO 2 IN (str. 28)
K Priključci za iPod/iPhone (str. 27)
Služi za povezivanje
(USB) priključka
i videopriključka s izlaznim audio/video
signalom uređaja iPhone i iPod.
L
(USB) priključak (str. 30)
M Utičnica AUTO CAL MIC (str. 34)
N DISPLAY (str. 72)
O DIMMER
Podešava svjetlinu ploče zaslona na tri razine.
P 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE
(HD-D.C.S.), MUSIC (str. 51, 53)
Q TUNING MODE, MEMORY/ENTER, TUNING
Pritiskom se omogućuje upravljanje tunerom
(FM/AM).
Okrenite gumb TUNING da biste potražili
stanicu.
D AUTO VOL (str. 55)
R SPEAKERS (str. 21)
E Zaslon (str. 10)
S Utičnica PHONES (str. 76)
9CR
Pokazivači na ploči zaslona
1
LH
RH
L
C
R
SL
S
SR
2
3
4
SW
LFE
COAX
HDMI
OPT
5
6
7
DTS -ES
96/24 NEO:6
DTS-HD MSTR HI RES LBR LPCM
8
9
PL II x z TrueHD
SLEEP
D + EX
ST
D.RANGE
RDS
SBL SB SBR
qd
A Indikatori kanala reprodukcije
Slova (L, C, R itd.) označavaju kanale koji se
reproduciraju. Okvir oko slova mijenja se prema
postavkama zvučnika te se u njemu prikazuje
način na koji prijemnik preoblikuje izvorni
zvuk.
Prednji lijevi visokotonac
Prednji desni visokotonac
Prednji lijevi
Prednji desni
Središnji (mono)
Lijevi surround
Desni surround
Surround (mono ili
surround oprema dobivena
Pro Logic obradom)
Stražnji lijevi surround
Stražnji desni surround
Stražnji surround (stražnja
surround oprema dobivena
6.1-kanalnim
dekodiranjem)
LH
RH
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Primjer:
Raspored zvučnika: 3/0.1
Format snimanja: 3/2.1
Zvučno polje: A.F.D. AUTO
SW
L
SL
C
LFE
R
SR
B SW
Uključuje se ako iz priključka SUBWOOFER
izlazi zvučni signal.
C LFE
Uključuje se kada disk koji se reproducira sadrži
kanal za LFE (efekt niske frekvencije) i kada se
signal kanala za LFE doista i reproducira.
10CR
qs
qa
0
D Indikator ulaznog signala
Uključuje se pokazatelj trenutnog ulaznog
signala.
HDMI
– Svijetli kad je INPUT MODE postavljen na
»AUTO« te kad prijemnik prepozna opremu
priključenu putem priključka HDMI IN
(str. 23, 59).
– Svijetli kad TV ulaz otkrije signale kanala za
povrat zvuka (ARC).
COAX
Svijetli kad je INPUT MODE postavljen na
»AUTO« ili »COAX« te kad je izvorni signal
digitalni signal povezan s priključkom
COAXIAL (str. 25, 59).
OPT
Svijetli kad je INPUT MODE postavljen na
»AUTO« ili »OPT« te kad je izvorni signal
digitalni signal povezan s priključkom
OPTICAL (str. 22, 25, 26, 59).
E Indikator za DTS(-ES)
Uključuje se odgovarajući indikator kad
prijemnik dekodira signale u DTS formatu.
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS-ES
DTS 96 kHz/24 bita
Napomena
Prilikom reprodukcije diska u DTS formatu
provjerite jeste li povezali sve digitalne
priključke te nije li mogućnost INPUT MODE
postavljena na »ANALOG« (str. 59) i nije li
odabrano »A. DIRECT«.
F NEO:6
Uključuje se kad se aktivira dekoder DTS Neo:6
Cinema/Music (str. 52, 53).
G Indikator za Dolby Pro Logic
Uključuje se odgovarajući indikator kad
prijemnik obrađuje zvuk tehnologijom Dolby
Pro Logic. Ta tehnologija matričnog dekodiranja
surround zvuka može poboljšati ulazne signale.
PL
PL II
PL IIx
PL IIz
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Dolby Pro Logic IIz
M Indikator za DTS-HD
Uključuje se odgovarajući indikator kad
prijemnik dekodira signale formata DTS-HD.
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
DTS-HD Low Bit Rate
Audio
Napomena
Uključivanje tih indikatora ovisi o postavljenom
rasporedu zvučnika.
H Indikator za Dolby Digital Surround
Uključuje se odgovarajući indikator kad
prijemnik dekodira signale u formatu Dolby
Digital.
D
D EX
D+
TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Napomena
Prilikom reprodukcije diska u formatu Dolby
Digital provjerite jeste li povezali sve digitalne
priključke te nije li mogućnost INPUT MODE
postavljena na »ANALOG« (str. 59) i nije li
odabrano »A. DIRECT«.
I SLEEP
Svijetli kada se aktivira mjerač vremena za
automatsko isključivanje (str. 14).
J D.RANGE
Svijetli kad je aktivna kompresija dinamičkog
raspona (str. 65).
K Indikatori podešavanja
Uključuje se kad prijemnik pronađe radijsku
stanicu.
ST
Emitiranje stereozvuka
RDS (samo za europske, australske
i tajvanske modele)
Podešeno na stanicu s RDS uslugama.
Broj memorirane stanice (broj se mijenja
u skladu s odabranom memoriranom stanicom).
L LPCM
Uključuje se kad prijemnik dekodira linearne
PCM signale.
11CR
Stražnja ploča
1
1, 2
32
1
A Odjeljak za audiosignal
Priključci za DIGITALNI ULAZ/IZLAZ (str. 22, 25,
26, 27, 28)
HDMI IN/OUT
OPTICAL IN
COAXIAL IN
Priključci za ANALOGNI ULAZ/IZLAZ (str. 20, 22,
25, 26, 28, 30)
B Odjeljak za videosignal*
Kvaliteta slike ovisi o priključku s kojim je
signal povezan.
Priključci za DIGITALNI ULAZ/
IZLAZ (str. 22, 25, 26, 27, 28)
HDMI IN/OUT
Priključci COMPONENT VIDEO
INPUT/OUTPUT (str. 22, 25, 26)
Zeleni
(Y)
Plavi
(PB)
Bijelo (L)
AUDIO IN/OUT
Crveno (D)
Crno
4
AUDIO OUT
Y, PB, PR IN/OUT
Visoko
kvalitetna
slika
Crveni
(PR)
Priključci za KOMPOZITNI VIDEO
ULAZ/IZLAZ (str. 22, 26, 28)
Žuti
VIDEO IN/OUT
C Odjeljak ANTENNA
Priključak FM ANTENNA (str. 31)
Priključci AM ANTENNA (str. 31)
12CR
D Odjeljak SPEAKERS (str. 20)
* Da biste mogli gledati odabranu ulaznu sliku,
morate povezati TV uređaj s priključkom
HDMI TV OUT ili MONITOR OUT (str. 22).
Daljinski upravljač
Da biste rukovali ovim prijemnikom i ostalom
opremom, koristite isporučeni daljinski
upravljač. Daljinski upravljač programiran je
za rad s audio/video opremom tvrtke Sony.
Gumb za ulaz možete promijeniti da bi
odgovarao opremi priključenoj na prijemnik
(str. 72).
• RM-AAU106 (samo za američke,
kanadske i meksičke modele)
• RM-AAU107 (za ostale modele)
wh
1
wg
2
3
wf
wd
ws
wa
4
5
6
7
8
w;
9
0
ql
qa
qs
qd
qk
qf
qj
qh
qg
nastavak
13CR
Korištenje gumba ružičaste boje
Pritisnite i držite SHIFT (O), a zatim
pritisnite ružičasti gumb koji želite koristiti.
Primjer: pritisnite i držite SHIFT (O), a zatim
pritisnite ENT/MEM (C).
2
Pritisnite
J
, V/v/B/b
Pritisnite V/v/B /b da biste odabrali postavke,
a zatim pritisnite
da biste unijeli/potvrdili
odabir.
K TOOLS/OPTIONS
Služi za prikaz i odabir stavki s izbornika
mogućnosti.
L MENU/HOME
Pritisnite AMP (Y), a zatim MENU/HOME
da biste uključili prikaz izbornika za rad
s prijemnikom.
ENT/MEM
M TUNING +/–
Pretražuje stanice.
1
Pritisnite
i držite
SHIFT
PRESET +/–
Služi za odabir memoriranih stanica.
D.TUNING
Aktivira način za izravno podešavanje.
N SOUND FIELD +**/–
Služi za odabir zvučnog polja.
O SHIFT
Služi za promjenu funkcija gumba daljinskog
upravljača i aktivaciju ružičastih gumba
(str. 14).
Upravljanje prijemnikom
B ?/1* (uključeno/pripravnost)
Uključuje prijemnik ili ga stavlja u stanje
pripravnosti.
Štednja energije u stanju pripravnosti
Kad je mogućnost »Ctrl for HDMI« postavljena
na »OFF« (str. 67).
C Gumbi za ulaz**
Služe za odabir opreme koju želite koristiti.
Kada pritisnete neki gumb za ulaz, prijemnik se
uključuje. Gumbima su dodijeljene funkcije
upravljanja opremom tvrtke Sony.
Brojčani gumbi**
Pritisnite i držite SHIFT (O), a zatim pritisnite
brojčane gumbe da biste memorirali stanicu ili
odabrali memoriranu stanicu.
ENT/MEM
Pritisnite i držite SHIFT (O), a zatim pritisnite
ENT/MEM da biste tijekom rada s tunerom
pohranili stanicu.
E INPUT MODE
Služi za odabir načina ulaza kad je jedan uređaj
povezan i s digitalnim i s analognim priključkom.
F DISPLAY
Prikazuje informacije na ploči zaslona.
I GUI MODE
Uključuje prikaz izbornika grafičkog
korisničkog sučelja (GUI-ja) na zaslonu TV-a.
14CR
Q MASTER VOL +/– ili
+/–
Služi za istodobnu prilagodbu razine glasnoće
svih zvučnika.
R MUTING ili
Privremeno isključuje zvuk.
Ponovno pritisnite MUTING ili
ponovno uključili zvuk.
da biste
S RETURN/EXIT O
Povratak na prethodni izbornik.
W SLEEP
Služi za postavljanje automatskog isključivanja
prijemnika u određeno vrijeme.
Svaki put kada pritisnete taj gumb, prikaz se
mijenja sljedećim redoslijedom:
0-30-00 t 1-00-00 t 1-30-00 t 2-00-00 t
OFF
Kada se koristi mjerač vremena za automatsko
isključivanje, na zaslonu svijetli indikator
»SLEEP«.
Savjet
Da biste provjerili koliko je vremena preostalo
do isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP.
Preostalo vrijeme prikazuje se na zaslonu.
Mjerač vremena za automatsko isključivanje
možete isključiti tako da ponovno
pritisnete SLEEP.
X AUTO VOL
Služi za aktivaciju napredne funkcije
automatske jačine zvuka (str. 55).
AUTO CAL
Pritisnite i držite SHIFT (O), a zatim pritisnite
AUTO CAL da biste aktivirali funkciju
automatske kalibracije.
Napomena
Taj gumb nije aktivan kada se prijemnik nalazi
u načinu rada »GUI MODE«.
Y AMP
Aktivira rad s prijemnikom.
Upravljanje TV-om tvrtke Sony
Pritisnite i držite TV (P), a zatim pritisnite
žuti gumb da biste odabrali željenu funkciju.
Primjer: pritisnite i držite TV (P), a zatim
pritisnite TV CH + ili PROG + (N).
2
Pritisnite
TV CH +/PROG +
1
Pritisnite
i držite
TV
F DISPLAY
Prikazuje informacije vezane uz trenutni
televizijski program.
/
(informacije/otkrivanje teksta)
Prikazuje informacije, kao što je broj trenutnog
kanala i način zaslona.
U načinu rada teleteksta otkriva skrivene
podatke (npr. odgovore na kviz).
H Gumbi u boji
Prikazuje vodič za rad na zaslonu TV-a kada
su aktivni gumbi u bojama. Slijedite upute iz
vodiča za rad da biste izvršili odabranu radnju.
K TOOLS/OPTIONS
Uključuje prikaz mogućnosti funkcija TV-a.
L MENU/HOME
Uključuje prikaz izbornika TV-a.
N TV CH +**/– ili PROG +**/–
Traži memorirane TV kanale.
c**/C
Tijekom načina rada za teletekst služi za odabir
sljedeće ili prethodne stranice.
Q TV VOL +/– ili
+/–
Služi za prilagođavanje glasnoće TV-a.
R MUTING ili
Aktivira funkciju isključivanja zvuka TV-a.
S RETURN/EXIT O
Povratak na prethodni izbornik TV-a.
T GUIDE ili
Uključuje prikaz programskog vodiča na
zaslonu.
A TV ?/1 (uključeno/pripravnost)
Uključuje i isključuje TV.
V AUDIO** ili
**
Služi za promjenu načina dvostrukog zvuka.
C Brojčani gumbi**
Služe za odabir TV kanala.
Z INPUT ili
(odabir ulaza)
Služi za odabir ulaznog signala (TV ili video)
ENT/MEM
Služi za ulaz u odabrane stavke.
CLEAR
Pomoću tog gumba u kombinaciji s brojčanim
gumbima odaberite brojeve kanala priključka za
Digital CATV. Da biste, na primjer, odabrali 2.1,
pritisnite 2, CLEAR i 1.
(prethodni kanal)
Služi za povratak na zadnji kanal koji ste gledali
(dulje od pet sekundi).
/ (teletekst)
Služi za uključivanje teleteksta.
(zaustavljanje teleteksta)
Tijekom načina rada za teletekst zaustavlja
trenutnu stranicu.
* Ako istovremeno pritisnete AV ?/1 (A) i ?/1
(B), isključit će se prijemnik i priključena
oprema (SYSTEM STANDBY).
Funkcija AV ?/1 (A) automatski se mijenja
svaki put kada pritisnete gumbe za ulaz (C).
** Na gumbima 5/VIDEO 2, AUDIO/
,N
i TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c nalaze
se ispupčenja. Ispupčenja koristite kao orijentire
pri radu s prijemnikom.
nastavak
15CR
Upravljanje drugom opremom tvrtke Sony
Najprije pritisnite i držite SHIFT (O) da biste aktivirali ružičaste gumbe (str. 14).
Naziv
Blu-ray Disc/
DVD uređaj za
reprodukciju
Satelitski tuner,
tuner za kabelsku
televiziju
VCR
CD uređaj za
reprodukciju
USB uređaj,
iPod/iPhone
A
AV ?/1a)
Napajanje
Napajanje
Napajanje
Napajanje
–
C
Brojčani gumbib)
Pjesma
Kanal
Kanal
Pjesma
–
Unos
D
ENT/MEM
Unos
Unos
Unos
Unos
CLEAR
Brisanje
(.) točkac)d)/teletekste) –
Pjesma >10
–
iPhone CTRL
–
–
–
–
Način rada za
upravljanje
uređajima iPod
i iPhone
F
DISPLAY
Zaslon
Zaslon
Zaslon
Zaslon
Zaslon
G
POP UP/MENU
Izbornik
–
–
–
–
H
Gumbi u boji
Izbornik, vodič
Izbornik, vodič
–
–
–
Unos
Unos
Unos
–
Unos
V/v/B/b
Odabir
Odabir
Odabir
–
Odabir
TOOLS/OPTIONS
Izbornik
mogućnosti
Izbornik mogućnosti –
–
Izbornik
mogućnosti
–
Izbornik
J
K
L
MENU/HOME
Izbornik
Izbornik
Izbornik
M
m/M
Pretraživanje
unaprijed,
unatrag
–
Premotavanje Premotavanje Premotavanje
unaprijed,
unaprijed,
unaprijed,
unatrag
unatrag
unatrag
Nb)
Reprodukcija
–
Reprodukcija Reprodukcija Reprodukcija
./>
Preskakanje
pjesme
–
Pretraživanje
kazala
X
Pauziranje
–
Pauziranje
Pauziranje
Pauziranje
x
Zaustavljanje
–
Zaustavljanje
Zaustavljanje
Zaustavljanje
Preskakanje
pjesme
Preskakanje
pjesme
FOLDER +/–
–
–
–
–
Odabir mape
S
RETURN/
EXIT O
Povratak
Povratak, izlaz
–
–
Povratak
T
GUIDE ili
Raspored
programa
Izbornik vodiča
–
–
–
U
TOP MENU
Vodič na zaslonu –
–
–
–
V
AUDIOb) ili
Audio
–
–
–
–
Odabir ulaza
–
Odabir ulaza
–
–
b)
Z
INPUT
a) Ako istovremeno pritisnete AV ?/1 (A) i ?/1
(B), isključit će se prijemnik i priključena oprema
(SYSTEM STANDBY).
Funkcija AV ?/1 (A) automatski se mijenja svaki
put kada pritisnete gumbe za ulaz (C).
b) Na gumbima 5/VIDEO 2, AUDIO/
,N
i TV CH +/SOUND FIELD+/PROG+/c nalaze
se ispupčenja. Ispupčenja koristite kao orijentire
pri radu s prijemnikom.
c)
Samo za američke, kanadske i meksičke modele.
16CR
d)
Da biste, na primjer, odabrali 2.1, pritisnite 2,
CLEAR i 1.
e) Za ostale modele.
Napomene
• Gore navedeno objašnjenje služi samo kao primjer.
• Ovisno o modelu priključene opreme, neke
funkcije opisane u ovom poglavlju možda neće
raditi s isporučenim daljinskim upravljačem.
Početak rada
Slijedite jednostavne korake navedene u nastavku da biste koristili audio/video opremu priključenu
na prijemnik.
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje.
Postavljanje i priključivanje zvučnika
(str. 18, 20)
Provjera priključka prikladnog za
opremu koju koristite.
Priključivanje TV komponenti
i videoopreme (str. 22, 23)
Kvaliteta slike ovisi o utičnicama za
povezivanje. Pogledajte crtež u nastavku.
Odaberite priključak u skladu s utičnicama
na svojoj opremi.
Preporučujemo da videoopremu povežete
HDMI vezom ako je opremljena HDMI
priključkom.
COMPONENT VIDEO
HDMI
Y
VIDEO
PB/CB
PR/CR
Digitalno
Analogno
Visokokvalitetna slika
Postavljanje zvučnika
Odaberite raspored zvučnika (str. 32), a zatim
pokrenite postupak automatske kalibracije
(str. 33).
Napomena
Veze zvučnika možete provjeriti korištenjem
»Testni ton« (str. 64). Ako se zvuk ne reproducira
pravilno, provjerite priključke zvučnika.
Namještanje postavki izlaza zvuka na
priključenoj opremi
Da biste reproducirali višekanalni digitalni zvuk,
provjerite postavke digitalnog audioizlaza na
priključenoj opremi.
Blu-ray Disc uređaju za reprodukciju tvrtke Sony
provjerite jesu li postavke »Audio (HDMI)«,
»Dolby Digital« i »DTS« postavljene na »Auto«,
»Dolby Digital« odnosno »DTS« (od rujna 2011.).
Na uređaju PlayStation 3 provjerite jesu li
postavke »BD/DVD Audio Output Format
(HDMI)« i »BD Audio Output Format (Optical
Digital)« postavljene na »Bitstream« (za verziju
sistemskog softvera 3.70).
Pojedinosti potražite u uputama za rad
priključene opreme.
Priključivanje audioopreme (str. 30)
Priprema prijamnika
Pogledajte »6: Priključivanje kabela za napajanje«
(str. 31) i »Inicijalizacija prijemnika« (str. 32).
17CR
Priključivanje
1: Postavljanje zvučnika
Prijemnik omogućuje sustav od maksimalno
7.1 kanala (7 zvučnika i jedan subwoofer).
Primjer konfiguracije sustava
zvučnika
5.1-kanalni sustav zvučnika
Za potpuni užitak u višekanalnom surround
zvuku kao u kinu potrebno je pet zvučnika
(dva prednja zvučnika, središnji zvučnik i dva
surround zvučnika) i subwoofer.
7.1-kanalni sustav zvučnika koji
koristi stražnje surround zvučnike
Možete uživati u reprodukciji DVD-a ili
Blu-ray diskova sa zvukom snimljenim
pomoću softvera u 6.1 ili 7.1-kanalnom
formatu priključivanjem dodatnog stražnjeg
surround zvučnika (6.1-kanalni) ili dva
stražnja surround zvučnika (7.1-kanalni).
7.1-kanalni sustav zvučnika koji
koristi prednje visokotonske
zvučnike
Da biste postigli okomite zvučne efekte,
možete priključiti dva dodatna prednja
visokotonska zvučnika.
APrednji zvučnik (lijevi)
BPrednji zvučnik (desni)
CSredišnji zvučnik
DSurround zvučnik (lijevi)
ESurround zvučnik (desni)
FStražnji surround zvučnik (lijevi)*
GStražnji surround zvučnik (desni)*
HPrednji visokotonski zvučnik (lijevi)*
IPrednji visokotonski zvučnik (desni)*
JSubwoofer
* Ne možete istodobno koristiti stražnje surround
zvučnike i prednje visokotonske zvučnike.
18CR
Preporučeni položaj zvučnika
• Stražnji surround zvučnik postavite iza
položaja na kojem slušate zvuk.
Priključivanje
7.1-kanalni sustav zvučnika sa
stražnjim surround zvučnicima
6.1-kanalni sustav zvučnika
• Kut A prikazan na crtežu morao bi biti
jednak.
Savjet
Budući da subwoofer ne odašilje visokousmjerene
signale, možete ga postaviti gdje god želite.
7.1-kanalni sustav zvučnika
s prednjim visokotonskim
zvučnicima
• Prednje visokotonske zvučnike postavite na
sljedeći način:
– pod kutom od 22 ° do 45 °.
– najmanje jedan metar izravno iznad
prednjih zvučnika.
19CR
2: Priključivanje zvučnika
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje.
Središnji zvučnik
Surround zvučnik
Desni
B
A
Lijevi
B
B
1
B
10 mm
(13/32")
4
2
Desni
Subwoofer*
Lijevi
Stražnji surround/prednji
visokotonski zvučnik**
Desni
3
Lijevi
Prednji zvučnik
2
3
A Mono audiokabel (ne isporučuje se)
B Kabel zvučnika (ne isporučuje se)
20CR
4
Priključivanje
* Ako priključite subwoofer s funkcijom
automatskog prelaska u stanje pripravnosti,
isključite tu funkciju dok gledate filmove. Ako
je funkcija automatskog prelaska u stanje
pripravnosti uključena, automatski će aktivirati
stanje pripravnosti na temelju razine ulaznog
signala u subwooferu te se zvuk možda neće
reproducirati.
** Ako priključujete samo jedan stražnji surround
zvučnik, povežite ga s priključcima SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT HIGH L.
Napomene
• Sustav zvučnika možete uključiti i isključiti
pomoću gumba SPEAKERS (str. 9).
• Kada postavite i priključite zvučnik, svakako na
izborniku Speaker Settings odaberite raspored
zvučnika (str. 32).
21CR
3: Povezivanje TV-a
Odabrana izlazna slika prikazuje se kada utičnicu HDMI TV OUT ili MONITOR OUT priključite
na TV. Ako priključak HDMI TV OUT povežete s TV-om, prijemnikom možete upravljati putem
grafičkog korisničkog sučelja (GUI-ja).
Prije povezivanja kabela isključite kabel za napajanje.
TV
Audiosignali
Videosignali
ili
A
B*
ili
C
D
A Audiokabel (ne isporučuje se)
B Optički digitalni kabel (ne isporučuje se)
C Komponentni videokabel (ne
isporučuje se)
D Videokabel (ne isporučuje se)
E HDMI kabel (ne isporučuje se)
Sony preporučuje korištenje odobrenog HDMI
kabela ili HDMI kabela tvrtke Sony.
22CR
Audio/video
signali
ARC
E*
**
Preporučeno povezivanje
Drugi način povezivanja
Napomene
• Televizijski monitor ili projektor povežite
s priključkom HDMI TV OUT ili MONITOR
OUT na prijemniku. Možda nećete moći snimati
sadržaj čak i ako spojite opremu za snimanje.
• Ovisno o statusu veze između TV-a i antene, slika
na zaslonu TV-a može biti izobličena. U slučaju da
do toga dođe, udaljite antenu od prijamnika.
• Prilikom spajanja optičkih digitalnih kabela,
umetnite utikače i vodite računa da sjednu na
mjesto.
• Ne savijajte i ne vežite optičke digitalne kabele.
Savjeti
• Sve digitalne utičnice za zvuk kompatibilne su
s frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
• Prijamnik ima funkciju za pretvaranje videodatoteka
u druge formate. Detalje potražite u odjeljku
»Funkcija za pretvaranje videosignala« (str. 29).
• Ako audioizlaz na TV-u povežete s priključcima TV
IN na prijemniku radi reprodukcije zvuka TV-a
putem zvučnika povezanih s prijemnikom, a na TV-u
postoji mogućnost promjene postavke izlaznog
priključka za zvuk s »fiksno« na »varijabilno«
i obrnuto, izlazni priključak za zvuk postavite
na »fiksno«.
Reprodukcija zvuka s TV-a
Ako TV ne podržava funkciju upravljanja
zvukom sustava, na izborniku HDMI Settings
mogućnost »Audio Out« postavite na
»TV+AMP« (str. 67).
4a: Priključivanje
videoopreme
Priključivanje
* Da biste televizijske emisije gledali uz višekanalni
surround zvuk iz zvučnika priključenih na
prijemnik, možete ga priključiti na jedan od
sljedećih načina:
– povežite B
– povežite E ako je TV kompatibilan s
funkcijom kanala za povrat zvuka (ARC)
Obavezno isključite zvuk TV-a ili aktivirajte
funkciju isključivanja zvuka na TV-u.
** Ako prijemnik povežete s TV-om kompatibilnim
s kanalom za povrat zvuka (ARC), zvuk TV-a
reproducirat će se kroz zvučnike koji su povezani
s priključkom HDMI TV OUT na prijemniku.
Provjerite jeste li opciju »Ctrl for HDMI«
postavili »ON« u izborniku HDMI postavki
(str. 67). Ako želite odabrati audiosignal koji nije
povezan HDMI kabelom (npr. povezan optičkim
digitalnim kabelom ili audiokabelom),
promijenite način audioulaza pomoću gumba
INPUT MODE (str. 59).
Korištenje HDMI priključka
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) sučelje je za prijenos videosignala
i audiosignala u digitalnom formatu.
Spajanjem opreme koja je kompatibilne
s funkcijom Sony »BRAVIA« Sync pomoću
HDMI kabela možete pojednostaviti brojne
radnje. Pogledajte odjeljak »Značajke funkcije
»BRAVIA« Sync« (str. 56).
HDMI značajke
• Digitalni zvučni signali koji se prenose preko
HDMI kabela mogu se reproducirati preko
zvučnika koji su spojeni na prijamnik.
Ovaj signal podržava Dolby Digital, DTS
i linearne PCM signale. Detalje potražite
u odjeljku »Digitalni formati zvuka koje
podržava prijemnik« (str. 54).
• Prijemnik putem HDMI veze može primati
višekanalni linearni PCM zvuk (do 8 kanala)
s frekvencijom uzorkovanja od 192 kHz ili
manjom.
• Analogni videosignali koji ulaze kroz
utičnice VIDEO ili COMPONENT VIDEO
na prijamniku mogu se emitirati kao HDMI
signali (str. 29). Zvučni signali ne emitiraju
se iz HDMI TV OUT utičnice dok je
postupak pretvaranja slike u tijeku.
• Prijemnik podržava visokokvalitetan zvuk
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
Deep Color (Deep Colour), x.v.Color
(x.v.Colour) i 3D prijenos.
• Da biste gledali 3Dsliku, na prijemnik putem
brzih HDMI kabela priključite TV
i videoopremu (Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju, Blu-ray Disc snimač,
PlayStation 3 itd.) kompatibilne s 3D
tehnologijom, stavite 3D naočale
i reproducirajte 3D sadržaj.
nastavak
23CR
Napomene o HDMI vezama
• Audiosignali i videosignali primljeni putem
HDMI ulaza ne emitiraju se putem
priključka HDMI TV OUT dok je uključen
prikaz GUI izbornika.
• DSD signali formata Super Audio CD ne
mogu se primati ni reproducirati.
• Mogućnost prikaza 3D slika ovisi o TV-u
i videoopremi.
• Pojedinosti potražite u uputama za rad
priključene opreme.
Postupak spajanja kabela
• Prije spajanja kabela provjerite jeste li
isključili strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
• Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite ih
u skladu s dostupnim utičnicama na
priključenoj opremi.
• Koristite HDMI kabel velike brzine. Ako
koristite standardni HDMI kabel, 1080p,
Deep Color (Deep Colour) ili 3D slike
možda se neće ispravno prikazivati.
• Ne preporučujemo korištenje kabela za
HDMI-DVI konverziju. Kada na DVI-D
opremu priključite kabel za HDMI-DVI
konverziju, zvuk i/ili slika možda se neće
prikazivati. Priključite zasebne audiokabele
ili kabele za digitalnu vezu te na izborniku
Input Option postavite mogućnost »Input
Assign« (str. 60) ako se zvuk ne reproducira
pravilno.
• Prilikom spajanja optičkih digitalnih kabela,
umetnite utikače i vodite računa da sjednu
na mjesto.
• Ne savijajte i ne vežite optičke digitalne
kabele.
Savjet
Sve digitalne utičnice za zvuk kompatibilne su
s frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
24CR
Ako želite spojiti više digitalne
opreme, ali ne možete pronaći
slobodan ulaz
Pogledajte odjeljak »Korištenje zvuka/slika iz
drugih ulaza (Input Assign)« (str. 60).
Pretvaranje videosignala
Ovaj prijamnik raspolaže funkcijom za
pretvaranje videosignala. Detalje potražite
u odjeljku »Funkcija za pretvaranje
videosignala« (str. 29).
Priključivanje reproduktora Blu-ray Disc ili DVD uređaja za reprodukciju
Priključivanje
Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju, DVD uređaj za reprodukciju
Audio/video
signali
Audiosignali
Videosignali
ili
A
B
C*
A HDMI kabel (ne isporučuje se)
Sony preporučuje korištenje odobrenog HDMI
kabela ili HDMI kabela tvrtke Sony.
B Koaksijalni digitalni kabel
(ne isporučuje se)
C Optički digitalni kabel
(ne isporučuje se)
D Komponentni videokabel
(ne isporučuje se)
D
Preporučena veza
Drugi način povezivanja
* Kada priključujete opremu s optičkim
priključkom, na izborniku Input Option postavite
mogućnost »Input Assign« (str. 60).
Napomene
• Obavezno promijenite zadanu postavku gumba za
ulaz BD/DVD na daljinskom upravljaču da biste
pomoću tih gumba mogli upravljati DVD
reproduktorom. Detalje potražite u odjeljku
»Ponovna dodjela gumba za ulaz« (str. 72).
• Ulaz BD/DVD možete i preimenovati da bi se
prikazivali na zaslonu prijemnika. Detalje potražite
u odjeljku »Unos naziva za ulaz (Name Input)«
(str. 41).
25CR
Povezivanje satelitskog tunera, kabelskog TV tunera
Satelitski birač kanala, kabelski TV tuner
Videosignali
Audio/video signali
Zvučni signali
ili
A
B
ili
C
A HDMI kabel (nije priložen)
Sony preporučuje korištenje odobrenog HDMI
kabela ili HDMI kabela tvrtke Sony.
B Komponentni videokabel
(ne isporučuje se)
C Videokabel (ne isporučuje se)
D Audiokabel (ne isporučuje se)
E Optički digitalni kabel
(ne isporučuje se)
26CR
D
E
Preporučena veza
Drugi način povezivanja
Priključivanje uređaja PlayStation 3
PlayStation 3
Audio/video signali
A
iPod/iPhone (ne
isporučuje se)
A
A HDMI kabel (ne isporučuje se)
Sony preporučuje korištenje odobrenog HDMI
kabela ili HDMI kabela tvrtke Sony.
A Appleov kompozitni AV kabel
(ne isporučuje se)
27CR
Priključivanje
Priključivanje uređaja iPod i iPhone
radi gledanja videosadržaja
Priključivanje DVD snimača, VCR-a
Priključivanje kamere, videoigre,
računala
DVD snimač, VCR
Audiosignali
Videosignali
Kamera,
videoigra, računalo
Audio/video
signali
Audio/video
signali
A
B
C
A
(Na prednjoj ploči)
A Audiokabel (ne isporučuje se)
B Videokabel (ne isporučuje se)
C HDMI kabel (ne isporučuje se)
Sony preporučuje korištenje odobrenog HDMI
kabela ili HDMI kabela tvrtke Sony.
B
* Ako želite koristiti funkciju snimanja, koristite
ovaj način povezivanja (str. 47).
Napomena
Obavezno promijenite zadanu postavku gumba za
ulaz VIDEO 1 na daljinskom upravljaču da biste
pomoću tog gumba mogli upravljati DVD
snimačem. Detalje potražite u odjeljku »Ponovna
dodjela gumba za ulaz« (str. 72).
28CR
Kamera,
videoigra
A HDMI kabel (ne isporučuje se)
Sony preporučuje korištenje odobrenog HDMI
kabela ili HDMI kabela tvrtke Sony.
B Audio/video kabel (ne isporučuje se)
Funkcija za pretvaranje videosignala
Priključak INPUT
Priključak OUTPUT
HDMI IN
HDMI TV OUT
COMPONENT VIDEO IN
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
VIDEO IN
MONITOR VIDEO OUT
: Reproducira se signal iste vrste kao i ulazni signal.
: Videosignali se prije reprodukcije pretvaraju u kvalitetnije (do 1080i).
Napomene o pretvaranju
videosignala
• Kada se videosignali iz VCR-a i druge
opreme pretvaraju na prijemniku, a zatim
prikazuju na TV-u, slika na zaslonu TV-a
može biti vodoravno iskrivljena, a moguće je
i da se uopće ne prikazuje, što ovisi o statusu
izlaznog videosignala.
• Ako s VCR-om koristite sustav strujnih
krugova za poboljšanje slike, to može
utjecati na pretvaranje videosignala.
Preporučujemo da na VCR-u isključite
ovu funkciju.
• Pretvorena izlazna HDMI slika na podržava
x.v.Color (x.v.Colour), Deep Color (Deep
Colour) ni 3D.
• HDMI videosignali ne mogu se pretvarati
u komponentne videosignale ni
u videosignale.
Priključivanje opreme za
snimanje
Prilikom snimanja opremu za snimanje
povežite s priključcima VIDEO OUT na
prijemniku. Kabele za ulazne i izlazne signale
priključite na istu vrstu priključaka jer
priključci VIDEO OUT ne podržavaju
funkciju pretvorbe videosignala.
Napomena
Signali koji se emitiraju iz utičnica HDMI TV OUT
ili MONITOR OUT možda se neće pravilno snimiti.
29CR
Priključivanje
Prijemnik je opremljen funkcijom za pretvaranje videosignala.
Videosignali i komponentni videosignali mogu se emitirati kao HDMI videosignali (samo putem
priključka HDMI TV OUT). Ulazni videosignali priključene opreme po zadanom se reproduciraju
u obliku koji je u tablici s priključkom povezan punom strelicom.
4b: Priključivanje
audioopreme
Priključivanje uređaja iPhone, iPod
i USB uređaja
Priključivanje Super Audio CD i CD
uređaja za reprodukciju
Prije povezivanja kabela isključite kabel za
napajanje.
Super Audio
CD uređaj za
reprodukciju,
CD uređaj za
reprodukciju
A
A
iPod, iPhone, USB uređaj
A USB kabel (ne isporučuje se)
A Audiokabel (ne isporučuje se)
30CR
5: Priključivanje antena
Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu.
Kabel za napajanje
FM žičana antena (priložena)
AM antena u obliku petlje
(priložena)
Priključak na zidnu utičnicu
Napomene
• Kako biste spriječili nastajanje šumova u prijemu,
držite AM antenu u obliku petlje dalje od
prijamnika i ostale opreme.
• Obavezno u potpunosti raširite FM žičanu antenu.
• Kada priključite FM žičanu antenu, držite je što je
vodoravnije moguće.
31CR
Priključivanje
Prije spajanja antena provjerite jeste li
isključili strujni kabel za napajanje
(mrežni vod).
6: Priključivanje kabela za
napajanje
Priprema prijemnika
Inicijalizacija prijemnika
Prije prve upotrebe prijemnika inicijalizirajte
ga na sljedeći način. Ovaj se postupak može
koristiti za vraćanje na tvornički zadane
postavke.
Da biste izvršili ovu radnju, obavezno koristite
gumbe na prijemniku.
Postavljanje zvučnika
Odabir rasporeda zvučnika
Odaberite raspored zvučnika u skladu sa
sustavom zvučnika koji koristite.
1
Na zaslonu će se neko vrijeme prikazivati
»GUI ON«, a zatim će se na zaslonu TV-a
pojaviti izbornik grafičkog korisničkog
sučelja.
Ako se na zaslonu TV-a ne pojavi
izbornik grafičkog korisničkog sučelja,
pritisnite MENU.
?/1
1
Pritisnite ?/1 da biste isključili
prijemnik.
2
Držite gumb ?/1 pet sekundi.
Na zaslonu se neko vrijeme prikazuje
»CLEARING«, a zatim se natpis mijenja
u »CLEARED«.
Time se promjene i prilagodbe postavki
vraćaju na zadane vrijednosti.
32CR
Pritisnite GUI MODE.
2
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali » Settings«, a zatim
pritisnite
ili b.
Na zaslonu TV-a pojavit će se izbornik
Settings.
3
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali »SP Pattern«, a zatim
pritisnite
ili b.
Korištenje funkcije AUTO
CALIBRATION
Prijemnik je opremljen funkcijom DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration) koja vam
omogućuje da na sljedeći način obavite
automatsku kalibraciju:
• Provjerite vezu svakog pojedinog zvučnika
s prijamnikom.
• Namjestite razinu zvučnika.
• Mjerenje udaljenosti svakog zvučnika od
položaja sjedenja.*
• Mjerenje veličine zvučnika.*
• Mjerenje svojstava frekvencije.*
* Rezultat mjerenja ne koristi se kad je odabrano
»A. DIRECT«.
Funkcija DCAC služi za postizanje pravilne
ravnoteže zvuka za prostoriju u kojoj se uređaj
koristi. Međutim, razine zvučnika možete
postaviti i ručno prema svojim željama.
Detalje potražite u odjeljku »Testni ton«
(str. 64).
5
6
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali željeni raspored
zvučnika, a zatim pritisnite
.
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Prije provođenja postupka
automatske kalibracije
Prije provođenja postupka automatske
kalibracije provjerite sljedeće stavke.
• Montirajte i priključite zvučnike
(str. 18, 20).
• U priključak AUTO CAL MIC priključite
isključivo mikrofon za optimizaciju koji se
isporučuje uz uređaj. Nemojte u priključak
umetati nijedan drugi mikrofon.
• Provjerite nije li izlaz zvučnika postavljen na
»SPK OFF« (str. 9).
• Izvadite slušalice iz priključka.
• Uklonite sve prepreke između mikrofona za
optimizaciju i zvučnika da ne bi došlo do
pogrešaka u mjerenju.
• Za ispravne rezultate mjerenja vodite računa
da je okruženje tiho i da nema šumova.
nastavak
33CR
Priprema prijemnika
4
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali »Speaker«, a zatim
pritisnite
ili b.
Napomene
• Za vrijeme kalibracije zvučnici emitiraju iznimno
glasan zvuk čiju glasnoću nije moguće smanjiti.
Vodite računa o susjedima i djeci koja se nalaze
u blizini.
• Ako je prije izvršavanja postupka automatske
kalibracije aktivirana funkcija isključivanja zvuka,
ta se funkcija automatski isključuje.
• Ako se koriste posebni zvučnici, primjerice dipolni
zvučnici, postoji mogućnost da rezultati mjerenja
neće biti točni te da se postupak automatske
kalibracije neće moći izvršiti.
Postavljanje automatske kalibracije
Mikrofon za optimizaciju
Primjer korištenja stražnjih surround
zvučnika
2
U utičnicu AUTO CAL MIC
priključite priloženi mikrofon
optimizatora.
3
Postavite optimizator mikrofona.
Postavite optimizator mikrofona
u neposrednoj blizini vašeg položaja
sjedenja. Koristite stolicu ili tronožac
kako biste optimizator mikrofona
postavili na visinu svojih ušiju.
Potvrđivanje aktivnih postavki
subwoofera
• Dok je subwoofer povezan na sustav,
uključite ga i povećajte glasnoću prije
njegove aktivacije. Okrugli gumb LEVEL
zakrenite gotovo do sredine.
• Ako priključite subwoofer s funkcijom
prijelazne frekvencije, postavite vrijednost
na maksimum.
• Ako priključite subwoofer s funkcijom
automatskog stanja mirovanja, isključite
tu funkciju (deaktivirana).
Napomena
Ovisno o radnim svojstvima subwoofera koji
koristite, izmjerena udaljenost može se razlikovati
od stvaranog položaja.
1
Odaberite raspored zvučnika
(str. 32).
Ako priključujete prednje visokotonske
zvučnike, odaberite raspored zvučnika
koji ima prednje visokotonske zvučnike
(5/x.x ili 4/x.x) prilikom svakog
izvršavanja automatske kalibracije.
U suprotnom neće biti moguće izmjeriti
karakteristike prednjih visokotonskih
zvučnika.
34CR
Postupak automatske kalibracije
3
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali »Auto Cal.«, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Uzastopno pritišćite B/b da biste
odabrali »Standard«, a zatim
pritisnite
.
?/1
GUI MODE
Vrsta kalibracije automatski se postavlja
na »Engineer«.
V/v/B/b,
MENU
MUTING/
1
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
Pritisnite
»START«.
6
Mjerenje će započeti za pet
sekundi.
Pritisnite GUI MODE.
Na zaslonu će se neko vrijeme prikazivati
»GUI ON«, a zatim će se na zaslonu TV-a
pojaviti izbornik grafičkog korisničkog
sučelja.
Ako se na zaslonu TV-a ne pojavi
izbornik grafičkog korisničkog sučelja,
pritisnite MENU.
2
5
da biste odabrali
Postupak mjerenja traje oko 30 sekundi,
a za to se vrijeme čuje testni ton.
Kada se mjerenje završi, oglašava se kratki
zvučni signal i mijenja se prikaz na
zaslonu.
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali » Settings«, a zatim
pritisnite
ili b.
Na zaslonu TV-a pojavit će se izbornik
Settings.
nastavak
35CR
Priprema prijemnika
Gumbi
za ulaz
Napomena
Ako se na zaslonu prikaže kôd pogreške,
pogledajte »Popis poruka nakon mjerenja
automatske kalibracije« (str. 37).
7
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali željenu stavku, a zatim
pritisnite
.
• Retry: Ponovno pokreće postupak
automatske kalibracije.
• Save: Sprema rezultate mjerenja
i prekida postupak postavljanja.
• Warning: Prikazuje upozorenje u vezi
rezultata mjerenja. Pogledajte »Popis
poruka nakon mjerenja automatske
kalibracije« (str. 37).
• Exit: prekida postupak postavljanja i ne
sprema rezultate mjerenja.
8
Spremite rezultate mjerenja.
U 7. koraku odaberite »Save«.
Napomena
Pomoću mogućnosti »Custom« za automatsku
kalibraciju možete odabrati željenu vrstu
kalibracije. (str. 37).
9
Isključite mikrofon za
optimizaciju iz prijemnika.
Napomena
U slučaju da premještate zvučnike, preporučujemo
da ponovite postupak automatske kalibracije da
biste mogli uživati u surround zvuku.
Savjeti
• Jedinicu udaljenosti možete promijeniti u odjeljku
»Distance Unit« na izborniku Speaker Settings
(str. 65).
• Veličina zvučnika (»Large«/»Small«) određuje se
prema svojstvima niske frekvencije. Rezultati
mjerenja mogu se razlikovati ovisno o položaju
mikrofona za optimizaciju i zvučnika te o obliku
prostorije. Preporučuje se primijeniti rezultate
mjerenja. Međutim, te postavke možete
promijeniti u izborniku Speaker Settings. Najprije
spremite rezultate mjerenja, a zatim pokušajte
promijeniti postavke.
Poništavanje postupka
automatske kalibracije
Funkciju automatske kalibracije možete
poništiti tijekom postupka mjerenja na
sljedeći način:
– Pritiskom gumba ?/1.
– Pritisnite gumbe za unos na daljinskom
upravljaču ili okrenite INPUT SELECTOR
na prijamniku.
– Pritisnite MUTING ili .
– Pritisnite SPEAKERS na prijamniku.
– Promjenom razine glasnoće.
– Priključivanjem slušalica.
– Pritiskom na SHIFT, a zatim ponovno na
AUTO CAL.
Provjera rezultata automatske
kalibracije
Da biste pogledali kod pogreške ili poruku
upozorenja koju ste primili tijekom postupka
»Postupak automatske kalibracije« (str. 35),
učinite sljedeće.
Pritisnite V/v da biste odabrali
»Warning« tijekom 7. koraka
postupka »Postupak automatske
kalibracije« (str. 35), a zatim
pritisnite
.
Ako se pojavi poruka upozorenja, pročitajte je
i nastavite koristiti prijemnik bez promjena.
Ako je potrebno, ponovite automatsku
kalibraciju.
Ako se pojavi »Error Code«
Pogledajte pogrešku i ponovite postupak
automatske kalibracije.
1 Pritisnite
da biste odabrali »ENTER«.
Na zaslonu TV-a prikazuje se poruka
»RETRY?«
2 Pritisnite B/b da biste odabrali »YES«,
a zatim pritisnite
.
3 Ponovite korake od 6 do 9 postupka
»Postupak automatske kalibracije«
(str. 35).
36CR
Popis poruka nakon mjerenja
automatske kalibracije
Prikaz i objašnjenje
Error Code 32
Error Code 33
Zvučnici nisu pronađeni ili nisu pravilno
priključeni.
• Nije priključen nijedan prednji zvučnik ili je
priključen samo jedan prednji zvučnik.
• Nije priključen lijevi ili desni surround zvučnik.
• Spojeni su stražnji surround zvučnici ili prednji
visokotonski zvučnici iako surround zvučnici nisu
spojeni. Spojite surround zvučnike na SPEAKERS
SURROUND priključnice.
• Stražnji surround zvučnik povezan je samo
s priključcima SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH R. Kada priključujete samo
jedan stražnji surround zvučnik, povežite ga
s priključcima SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT HIGH L.
• Nije priključen prednji lijevi ili prednji desni
visokotonski zvučnik.
Nije priključen mikrofon za optimizaciju. Provjerite
je li mikrofon za optimizaciju pravilno priključen te
ponovite postupak automatske kalibracije.
Ako je mikrofon za optimizaciju pravilno
priključen, ali se i dalje pojavljuje kod pogreške,
možda je oštećen kabel mikrofona za optimizaciju.
Warning 40
Postupak mjerenja dovršen je uz visoku razinu
šuma. Pokušajte ponoviti postupak u tihom
okruženju da biste postigli bolje rezultate.
Upozorenje 41
Upozorenje 42
Ulazni je signal iz mikrofona prejak.
• Udaljenost između zvučnika i mikrofona može biti
premala. Udaljite zvučnik i mikrofon i ponovno
provedite mjerenje.
Upozorenje 43
Nije moguće odrediti udaljenost i položaj
subwoofera. Uzrok tome može biti šum. Provedite
mjerenje u tihom okruženju.
Nema upozorenja
Nema poruke upozorenja.
Rezultati mjerenja mogu ovisiti o položaju
subwoofera. Neće nastati problemi čak i ako
nastavite koristiti prijamnik s istom vrijednosti.
Prilagođavanje automatske
kalibracije
Automatsku kalibraciju možete prilagoditi
tako da odaberete željenu vrstu kalibriranja.
1
Pritisnite GUI MODE.
Na zaslonu će se neko vrijeme prikazivati
»GUI ON«, a zatim će se na zaslonu TV-a
pojaviti izbornik grafičkog korisničkog
sučelja.
Ako se na zaslonu TV-a ne pojavi
izbornik grafičkog korisničkog sučelja,
pritisnite MENU.
2
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali » Settings«, a zatim
pritisnite
ili b.
Na zaslonu TV-a pojavit će se izbornik
Settings.
3
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali »Auto Cal.«, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Uzastopno pritišćite B/b da biste
odabrali »Custom«, a zatim
pritisnite
.
5
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali željenu vrstu kalibracije,
a zatim pritisnite
.
• Full Flat: mjeri frekvenciju od linearne
faze svakog zvučnika.
• Engineer: Postavlja svojstva frekvencije
»standard tvrtke Sony za prostoriju za
slušanje«.
• Front Reference: svojstva svih
zvučnika prilagođava svojstvima
prednjeg zvučnika.
• Off: isključuje razinu ekvilizatora za
automatsku kalibraciju.
nastavak
37CR
Priprema prijemnika
Error Code 31
Opcija SPEAKERS je isključena. Odaberite druge
postavke zvučnika (str. 9) i ponovite postupak
automatske kalibracije.
Savjet
6
7
Pritisnite
da biste potvrdili
odabranu vrstu kalibracije.
2
Pritisnite GUI MODE.
Na zaslonu će se neko vrijeme prikazivati
»GUI ON«, a zatim će se na zaslonu TV-a
pojaviti izbornik grafičkog korisničkog
sučelja.
Ako se na zaslonu TV-a ne pojavi
izbornik grafičkog korisničkog sučelja,
pritisnite MENU.
Slijedite korake od 5 do 9
postupka »Postupak automatske
kalibracije« (str. 35).
Vodič za rad sa zaslonskim
izbornikom
Izbornik prijamnika možete prikazati na
zaslonu TV-a i odabrati funkciju koju želite
koristiti na zaslonu TV-a pritiskom V/v/B/b
i
na daljinskom upravljaču.
Da biste uključili prikaz izbornika prijemnika
na zaslonu TV-a, prijemnik morate prebaciti
u način rada »GUI MODE« prema uputama iz
odjeljka »Uključivanje i isključivanje načina
»GUI MODE«« (str. 39).
3
Na zaslonu TV-a pojavljuje se popis
stavki izbornika.
Input«.
Primjer: kada odaberete »
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali željeni izbornik, a zatim
pritisnite
ili b da biste
pristupili izborniku.
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Korištenje izbornika
1
4
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali stavku izbornika koju
želite promijeniti, a zatim
pritisnite
da biste pristupili
toj stavci izbornika.
5
Ponovite korake 3 i 4 za odabir
željenog parametra.
Prebacite ulaz na TV-u da bi se
prikazivala slika izbornika.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
38CR
Uključivanje i isključivanje načina
»GUI MODE«
2
Pritisnite GUI MODE. Na zaslonu se prikazuje
»GUI ON« ili »GUI OFF«, ovisno o
odabranom načinu.
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali željeni izbornik, a zatim
pritisnite
or b da biste
pristupili izborniku.
Pregled glavnih izbornika
Priprema prijemnika
Na zaslonu TV-a pojavljuje se popis
stavki izbornika.
Input«.
Primjer: kada odaberete »
Ikona izbornika Opis
Input
Služi za odabir ulazne opreme
priključene na prijemnik
(str. 40).
Music
Služi za odabir glazbe s uređaja
iPod/iPhone (str. 42) ili USB
uređaja (str. 45).
Video
Služi za odabir videozapisa
s uređaja iPod/iPhone (str. 42).
FM/AM
Služi za odabir ugrađenog FM/
AM radioprijemnika (str. 48).
Settings
Služi za prilagodbu postavki
prijemnika (str. 62).
3
Dok se prikazuje popis stavki
izbornika, pritisnite TOOLS/
OPTIONS.
Pojavljuje se izbornik opcija.
Korištenje izbornika mogućnosti
Kada pritisnite TOOLS/OPTIONS, prikazuju
se izbornici mogućnosti za odabrani glavni
izbornik. Da biste odabrali povezanu funkciju,
ne morate ponovno birati izbornik.
1
Pritisnite GUI MODE.
Na zaslonu će se neko vrijeme prikazivati
»GUI ON«, a zatim će se na zaslonu TV-a
pojaviti izbornik grafičkog korisničkog
sučelja.
Ako se na zaslonu TV-a ne pojavi
izbornik grafičkog korisničkog sučelja,
pritisnite MENU.
4
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali željenu stavku izbornika
mogućnosti, a zatim pritisnite
ili b.
5
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali željeni parametar,
a zatim pritisnite
.
Izlaz iz izbornika mogućnosti
Pritisnite RETURN/EXIT O.
39CR
3
Osnovne radnje
Nestaje zaslon izbornika a pojavljuje se
zaslon reprodukcije s vanjskih ulaza.
Mogući ulazi:
• BD/DVD: Blu-ray Disc player ili DVD
player itd. priključen u utičnicu BD/
DVD.
• GAME: PlayStation 3 itd. priključen
u utičnicu GAME.
• SAT/CATV: Satelitski birač kanala itd.
priključen u utičnicu SAT/CATV.
• VIDEO 1, VIDEO 2: VCR i dr.
povezano s priključkom VIDEO 1 ili
VIDEO 2.
• TV: TV povezan s priključkom TV.
• SA-CD/CD: Super Audio CD ili CD
uređaj za reprodukciju i dr. povezano
s priključkom SA-CD/CD.
Reprodukcija s ulazne opreme
?/1
Gumbi
za ulaz
GUI MODE
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
MUTING/
TOOLS/
OPTIONS
MENU
SOUND
FIELD +/–
Pritisnite GUI MODE.
Ako se na zaslonu TV-a ne pojavi
izbornik grafičkog korisničkog sučelja,
pritisnite MENU.
2
Odaberite »
Input«, a zatim
pritisnite
ili b.
Na zaslonu TV-a pojavljuje se popis stavki
izbornika.
40CR
4
Uključite opremu i započnite
reprodukciju.
5
Pritisnite MASTER VOL +/– ili
2 +/– da biste prilagodili
glasnoću.
Možete koristiti i MASTER VOLUME na
prijemniku.
MASTER
VOL +/–/
2 +/–
1
Odaberite željenu opremu te
pritisnite
.
6
Pritisnite SOUND FIELD +/– za
uživanje u surround zvuku.
Možete koristiti i gumbe 2CH/
A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.)
ili MUSIC na prijemniku.
Pojedinosti potražite u str. 51.
Savjeti
Unos naziva za ulaz (Name Input)
Možete unijeti naziv od najviše 8 znakova za
ulaze i prikazati ga na zaslonu.
Mnogo je preglednije ako se na zaslonu
prikazuje naziv opreme, a ne naziv priključka.
1
Na zaslonu »
Input« odaberite
ulaz kojemu želite dati naziv.
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavit će se izbornik mogućnosti.
3
Odaberite »Name Input«, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali odgovarajući znak,
a zatim pritisnite b.
Aktiviranje funkcije isključivanja
zvuka
Pritisnite MUTING ili .
Funkciju isključivanja zvuka možete poništiti
na sljedeći način.
• Pritisnite MUTING ili ponovno .
• Povećava glasnoću.
• Isključite prijamnik.
• Provedite postupak automatske kalibracije.
Pritiskom na gumbe B/b možete
pomicati položaj unosa prema naprijed
i natrag.
5
Ponavljajte 4. korak dok ne
unesete sve znakove, a zatim
pritisnite
.
Time se registrira uneseni naziv.
Napomena
Napomena kako biste izbjegli
oštećenja zvučnika
Neka slova koja se mogu prikazati na zaslonu TV-a
ne mogu se prikazivati na zaslonu prijemnika.
Vodite računa da smanjite glasnoću prije nego
isključite prijamnik.
41CR
Osnovne radnje
• Za odabir željene opreme okrenite gumb INPUT
SELECTOR na prijamniku ili pritisnite gumbe za
unos na daljinskom upravljaču.
• Možete podešavati glasnoću na različite načine
ovisno o brzini kojom okrećete gumb MASTER
VOLUME na prijamniku.
Za brzo povećanje ili smanjenje glasnoće:
brzo okrenite gumb za podešavanje.
Za fino podešavanje: sporo okrećite gumb
za podešavanje.
• Možete podešavati glasnoću na različite načine
ovisno o načinu na koji pritišćete i držite gumb
MASTER VOL +/– ili 2 +/– na daljinskom
upravljaču.
Brzo povećanje i smanjivanje glasnoće: pritisnite
i držite gumb.
Za fino podešavanje: pritisnite gumb i odmah
ga pustite.
Reprodukcija s uređaja iPod/iPhone
Ako iPod/iPhone povežete s priključcima za iPod/iPhone na prijemniku, možete slušati glazbu
i gledati videozapise s tih uređaja.
Detalje o priključivanju uređaja iPhone i iPod potražite na str. 27, 30.
Kompatibilni modeli uređaja iPod i iPhone
S ovim prijemnikom možete koristiti sljedeće modele uređaja iPod i iPhone. Prije korištenja
uređaja, ažurirajte iPod ili iPhone najnovijim softverom.
iPod touch
4. generacije
iPod touch
3. generacije
iPod touch
2. generacije
iPod touch
1. generacije
iPod nano
6. generacije
iPod nano
5. generacije
(kamera)
iPod nano
4. generacije
(videozapisi)
iPod nano
3. generacije
(videozapisi)
iPod nano
2. generacije (aluminijski)
iPod classic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Napomene
• Sony ne može preuzeti odgovornost za gubitak ili oštećenje podataka snimljenih na iPod ili iPhone tijekom
upotrebe uređaja priključenog na prijemnik.
• Ovaj je proizvod posebno izrađen za rad s uređajima iPod i iPhone te je certificiran da ispunjava Appleove
standarde rada.
42CR
Odabir načina upravljanja uređajem
iPod/iPhone
1
Provjerite je li odabrana
mogućnost »System GUI«
u 4. koraku postupka »Odabir
načina upravljanja uređajem
iPod/iPhone« (str. 43).
2
Pritisnite
da biste odabrali
»iPod/iPhone«.
3
Na popisu sadržaja odaberite
željeni sadržaj, a zatim
pritisnite
ili b.
iPhone CTRL
Počinje reprodukcija odabranog sadržaja,
a na zaslonu TV-a prikazuju se
informacije o glazbenom/videosadržaju.
Napomena
GUI MODE
V/v/b,
Videosignali iz uređaja iPod/iPhone pretvaraju
se na prijemniku, a zatim prikazuju na TV-u
u skladu sa statusom izlaznog videosignala.
Detalje potražite u odjeljku »Funkcija za
pretvaranje videosignala« (str. 29).
TOOLS/
OPTIONS
MENU
1
Pritisnite GUI MODE.
Ako se na zaslonu TV-a ne pojavi
izbornik grafičkog korisničkog sučelja,
pritisnite MENU.
2
Odaberite » Music« ili
»
Video«, a zatim pritisnite
ili b.
Dok je priključen iPhone ili iPod, na
zaslonu TV-a prikazuje se »iPod/iPhone«.
3
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavit će se izbornik mogućnosti.
4
Osnovne radnje
Način upravljanja uređajima iPod/iPhone
možete odabrati pomoću izbornika grafičkog
korisničkog sučelja ili gumba iPhone CTRL na
daljinskom upravljaču.
Pomoću izbornika grafičkog korisničkog
sučelja možete pregledavati sadržaj na uređaju
iPod/iPhone.
Svim operacijama možete upravljati i pomoću
informacija na zaslonu prijemnika dok je
isključena funkcija »GUI MODE«.
Upravljanje uređajem iPod/iPhone
pomoću načina rada »System GUI«
Odabir načina reprodukcije
Možete promijeniti način reprodukcije
korištenjem TOOLS/OPTIONS na
daljinskom upravljaču.
• Repeat: Off / One / All
• Shuffle: Off / Songs / Albums
• Audiobooks: Slower / Normal / Faster
Upravljanje uređajem iPod/iPhone
pomoću načina rada »iPod«
1
Provjerite je li odabrana
mogućnost »iPod« u 4. koraku
postupka »Odabir načina
upravljanja uređajem iPod/
iPhone« (str. 43).
2
Pritisnite
da biste odabrali
»iPod/iPhone«.
Odaberite »System GUI« ili
»iPod«, a zatim pritisnite
.
nastavak
43CR
3
Pomoću izbornika iPod/iPhone
odaberite željeni sadržaj.
Napomene vezane uz iPod/iPhone
Upravljanje uređajem iPod/iPhone
pomoću daljinskog upravljača
• Dok je iPod/iPhone priključen na prijemnik,
a prijemnik je uključen, uređaj se puni.
• S prijemnika ne možete prenositi pjesme
na iPod/iPhone.
• iPod/iPhone nemojte isključivati tijekom
rada. Prilikom priključivanja i isključivanja
uređaja iPod/iPhone isključite prijemnik da
biste izbjegli oštećenje podataka na uređaju.
Uređajem iPod/iPhone možete upravljati
pomoću sljedećih gumba na daljinskom
upravljaču prijemnika.
Popis poruka vezanih uz iPod/
iPhone
Pojedinosti o upravljanju uređajem iPod/
iPhone potražite u uputama za rad
uređaja iPod/iPhone.
USB
iPhone
CTRL
Poruka i objašnjenje
Reading
Prijemnik prepoznaje i čita podatke na uređaju
iPod/iPhone.
Loading
Prijemnik učitava podatke s uređaja iPod ili iPhone.
V/v/B/b,
RETURN/
EXIT O
No Device
iPod ili iPhone nije priključen.
MENU
m/M
N
./>
x
X
Prije korištenja sljedećih gumba pritisnite USB.
Pritisnite
Radnja
N
Pokreće reprodukciju.
X, x
Pauzira reprodukciju.
m/M
Brzo pomicanje prema natrag ili
prema naprijed.
./>
,b
Vodi na prethodnu/sljedeću pjesmu.
Ulazi u odabranu stavku.
MENU,
RETURN/
EXIT O, B
Vraća na prethodni zaslon/mapu
u hijerarhiji.
V/v
Odabire prethodnu/sljedeću stavku.
iPhone CTRL Odabire načina upravljanja
uređajem iPod/iPhone.
44CR
No Support
Priključen je iPod ili iPhone koji nije podržan ili
nepoznati uređaj.
No Music/No Video
Nije pronađen nijedan glazbeni ni videozapis.
HP No Support
Kada je priključen iPod ili iPhone, kroz slušalice se
ne reproducira zvuk.
Naziv proizvoda Naziv modela
Reprodukcija s USB uređaja
NWZ-A826 / A828 / A829
NWZ-W202
Glazbu s USB uređaja možete slušati tako da
uređaj priključite na
(USB) priključak na
prijemniku.
Pojedinosti o priključivanju USB uređaja
potražite u »Priključivanje uređaja iPhone,
iPod i USB uređaja« (str. 30).
Formati glazbenih datoteka koje prijemnik
može reproducirati navedeni su u nastavku:
NWZ-X1050 / X1060
NWZ-S744 / S745
NWZ-E443 / E444 / E445
NWZ-S543/ S544 / S545
NWZ-A844 / A845 / A846 /
A847
NWZ-B152 / B153 / B152F /
B153F
Glazba
Format datoteke
Nastavci
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
».mp3«
AAC*
».m4a«, ».3gp«, ».mp4«
Standard WMA9*
».wma«
* Prijemnik ne može reproducirati datoteke
kodirane tehnologijom DRM.
Kompatibilni USB uređaji
Na ovom prijamniku možete koristiti sljedeće
modele Sony USB uređaja. Druge USB uređaje
nije moguće koristiti s prijemnikom.
Odobreni USB uređaji tvrtke Sony
Naziv proizvoda Naziv modela
Walkman®
NWZ-S754 / S755
NWZ-E453 / E454 / E455
MICROVAULT
USM1GL / 2GL / 4GL / 8GL /
16GL
USM1GLX / 2GLX / 4GLX /
8GLX / 16GLX
Napomene
• Prijemnik ne može čitati podatke u NTFS formatu.
• Prijamnik ne može čitati podatke koji nisu
spremljeni na prvoj particiji tvrdog diska.
• Ne koristite USB uređaje koji nisu odobreni. Ne
možemo jamčiti ispravan rad modela koji nisu
navedeni na ovom popisu.
• Pravilan rad nije moguće uvijek jamčiti, čak i ako
koristite isključivo odobrene USB uređaje.
• Neke od ovih USB uređaja nećete moći kupiti
u određenim područjima.
• Prilikom formatiranja gore navedenih modela
vodite računa da formatiranje provodite koristeći
sami model ili program za formatiranje proizveden
za taj model.
• Prilikom priključivanja USB uređaja na prijemnik
vodite računa da uređaj priključite tek nakon što sa
zaslona uređaja nestane poruka »Creating Library«
ili »Creating Database«.
NWZ-E353 / E354 / E355
NWZ-B133 / B135 / B133F /
B135F
Upravljanje USB uređajem
NWZ-B142 / B143 / B142F /
B143F
NWD-E023F / E025F
NWZ-E435F / E436F / E438F
NWZ-E343 / E344 / E345
GUI MODE
V/v/B/b,
NWZ-S636F / S638F / S639F
NWZ-S736F / S738F / S739F
MENU
NWZ-A726 / A728 / A729 /
A726B / A728B
nastavak
45CR
Osnovne radnje
NWZ-W252 / W253
1
2
Prije korištenja sljedećih gumba pritisnite USB.
Pritisnite GUI MODE.
Ako se na zaslonu TV-a ne pojavi
izbornik grafičkog korisničkog sučelja,
pritisnite MENU.
Pritisnite
Radnja
N
Pokreće reprodukciju.
X
Pauzira reprodukciju.
Odaberite » Music«, a zatim
pritisnite
ili b.
x
Zaustavlja reprodukciju.
m ili M
Brzo pomicanje prema natrag ili
prema naprijed.
. ili >
Vodi na prethodnu/sljedeću
datoteku.
FOLDER +/–*
Vodi na prethodnu/sljedeću
mapu.
Kad je priključen USB uređaj, na zaslonu
TV-a prikazuje se »USB«.
3
Pritisnite
»USB«.
da biste odabrali
USB uređajem možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača prijemnika.
Informacije o glazbenim sadržajima
pojavljuju se na zaslonu TV-a.
Odabir načina reprodukcije
Možete promijeniti način reprodukcije
korištenjem TOOLS/OPTIONS na
daljinskom upravljaču.
• Repeat: Off / One / All / Folder
Upravljanje USB uređajem
pomoću daljinskog upravljača
USB uređajem možete upravljati pomoću
sljedećih gumba na daljinskom upravljaču
prijemnika.
USB
N
m/M,
FOLDER +/–
./>
X
x
SHIFT
46CR
* Pritisnite i držite SHIFT, a zatim taj gumb.
Napomene vezane uz USB uređaje
• Ako uređaj morate povezati pomoću USB
kabela, povežite ga pomoću USB kabela koji
je isporučen uz USB uređaj. Pojedinosti
o načinu rada potražite u uputama za rad
koje su priložene uz USB uređaj koji želite
spojiti.
• Prijemnik i USB uređaj nemojte povezivati
putem USB koncentratora.
• Kad priključite USB uređaj, na zaslonu se
prikazuje »Reading«.
• Može proći do 10 sekundi prije nego što se
prikaže poruka »Reading«, ovisno o vrsti
priključenog USB uređaja.
• Kad priključite USB uređaj, prijemnik čita
sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB
uređaju ima mnogo mapa ili datoteka,
čitanje USB uređaja može potrajati.
• Prijemnik može prepoznati najviše
– 100 mapa (uključujući mapu »ROOT«).
– 100 audiodatoteka u jednoj mapi
– 8 razina mapa (datoteke prikazane u obliku
strukture stabla, uključujući mapu
»ROOT«)
Maksimalni broj audiodatoteka i mapa ovisi
o strukturi datoteka i mapa.
Na USB uređaj ne spremajte ostale vrste
datoteka ili bespotrebne mape.
Popis poruka na USB uređaju
Poruka i objašnjenje
Reading
Prijamnik prepoznaje i čita informacije
s USB uređaja.
Device Error
Sustav ne može prepoznati memoriju USB uređaja
(str. 45).
No Support
Spojen je nepodržani USB uređaj, spojen je
nepoznati uređaj ili je USB uređaj priključen
putem USB koncentratora (str. 45).
Snimanje pomoću prijemnika
Pomoću prijemnika možete snimati sadržaj
s audio/video opreme. Pogledajte upute za rad
priložene uz opremu za snimanje.
1
Pripremite izvor za reprodukciju.
Odaberite izvor pomoću gumba za ulaz
(ili gumba INPUT SELECTOR na
prijemniku).
Odaberite, primjerice, SAT/CATV.
2
Pripremite opremu za snimanje.
Umetnite praznu videovrpcu i sl.
u opremu za snimanje (povezanu
s priključcima VIDEO 1 OUT).
3
Pokrenite snimanje na opremi za
snimanje, a potom pokrenite
opremu za reprodukciju.
Napomene
• Neki izvori sadrže zaštitu autorskih prava radi
sprječavanja presnimavanja. U tom slučaju nećete
moći snimati s izvora.
• Ulazne audiosignale i videosignale primljene
putem priključaka HDMI IN, COMPONENT
VIDEO IN i DIGITAL IN nije moguće snimati.
• Dok se snimanju samo kompozitni videosignali,
može se pokrenuti funkcija automatske
pripravnosti prijemnika te prekinuti snimanje.
U tom slučaju postavite »Auto Standby« na »OFF«
(str. 67).
No Device
Nije priključen USB uređaj ili prijemnik ne
prepoznaje priključeni USB uređaj.
No Track
Nije pronađena nijedna pjesma.
47CR
Osnovne radnje
• Nije moguće zajamčiti kompatibilnost sa
svim verzijama programa za kodiranje/
pisanje, uređajima za snimanje i medijima za
snimanje. Nekompatibilan USB uređaj može
prouzročiti šum, reprodukcija može biti
isprekidana ili se uopće ne može pokrenuti.
• Reprodukcija se pokreće tek nakon
određenog vremena u slučaju da:
– je struktura mape iznimno složena.
– je kapacitet memorije prevelik.
• Ovaj prijamnik ne podržava nužno sve
funkcije kojima priključeni USB uređaj
raspolaže.
• Redoslijed reprodukcije na prijamniku
može se razlikovati od redoslijeda
reprodukcije na priključenom USB uređaju.
• Mape u kojima nema zvučnih datoteka se
preskaču.
• Prilikom reprodukcije iznimno dugih
pjesama neke radnje mogu uzrokovati
kašnjenje u reprodukciji.
1
Rad s tunerom
Pritisnite GUI MODE.
Ako se na zaslonu TV-a ne pojavi
izbornik grafičkog korisničkog sučelja,
pritisnite MENU.
Slušanje FM/AM radija
FM i AM radio možete slušati putem
ugrađenog tunera. Prije pokretanja provjerite
jeste li priključili FM i AM antene na
prijamnik (str. 31).
2
Na izborniku odaberite » FM FM« ili
ili b.
» AM AM«, a zatim pritisnite
Na zaslonu TV-a prikazuje se popis
izbornika FM ili AM.
Savjet
Skala za izravno podešavanje prikazana je u nastavku.
Područje
FM
AM
SAD, Kanada
100 kHz
10 kHz*
Europa, Australija, Tajvan
50 kHz
9 kHz
Meksiko
50 kHz
10 kHz*
* AM skalu za podešavanje moguće je promijeniti
(str. 49).
Brojčani
gumbi
Automatsko podešavanje stanice
(Auto Tuning)
1
Odaberite »Auto Tuning«, a zatim
pritisnite
ili b.
2
Pritisnite V/v.
Pritisnite V da biste stanice pretraživali
od manjih prema većim frekvencijama,
a v da biste pretraživali od viših prema
nižim stanicama.
Prijemnik prekida pretraživanje čim
pronađe stanicu.
U slučaju slabog FM stereo
prijema
1 Namjestite postaju koju želite slušati
GUI MODE
V/v/b,
korištenjem opcija Auto Tuning, Direct
Tuning (str. 48) ili odaberite željenu
memoriranu stanicu (str. 49).
2 Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
3 Odaberite »FM Mode«, a zatim pritisnite
ili b.
4 Odaberite »MONO«, a zatim pritisnite .
TOOLS/
OPTIONS
MENU
Izravno podešavanje stanice
(Direct Tuning)
Pritiskom na brojčane gumbe možete izravno
unijeti frekvenciju stanice.
1
SHIFT
48CR
Odaberite »Direct Tuning«,
a zatim pritisnite
ili b.
2
Da biste unijeli frekvenciju,
pritisnite SHIFT, a zatim brojčani
gumb.
Primjer 1: FM 102.50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 (b 0*)
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
* Na europskim, meksičkim, australskim
i tajvanskim modelima pritisnite 0.
Savjet
3
Pritisnite
.
Ako ne možete podesiti stanicu
Prikazuje se »– – – .– – MHz« ili »– – – – kHz«,
a zaslon se vraća na trenutnu frekvenciju.
Provjerite jeste li unijeli ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite 2. korak. Ako i dalje ne
možete namjestiti stanicu, možda se ta
frekvencija ne koristi u području u kojem
se nalazite.
Pritisnite i držite TUNING MODE
te pritisnite ?/1 na prijemniku.
3
Promijenite trenutnu AM skalu za
podešavanje na 9 kHz (ili 10 kHz).
Da biste skalu vratili na 10 kHz (ili 9 kHz),
ponovite gore opisani postupak.
Napomena
Kada promijenite skalu za podešavanje, brišu se sve
memorirane stanice.
Memoriranje FM/AM radijskih
stanica
(Preset Tuning)
Možete pohraniti do 30 FM i 30 AM postaja
kao svoje omiljene postaje.
V/v/B/b,
TOOLS/
OPTIONS
Promjena AM skale za podešavanje
(samo za američke, kanadske
i meksičke modele)
Pomoću gumba na prijemniku AM skalu za
podešavanje možete postaviti na 9 kHz ili
10 kHz.
1
Pomoću mogućnosti Auto Tuning
(str. 48) ili Direct Tuning (str. 48)
pronađite stanicu koju želite
memorirati.
2
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
?/1
Pojavit će se izbornik mogućnosti.
TUNING MODE
1
Pritisnite ?/1 da biste isključili
prijemnik.
3
Odaberite »Memory«, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Odaberite broj za memoriranje
stanice, a zatim pritisnite
.
Stanica se sprema na odabranom broju.
nastavak
49CR
Rad s tunerom
Nakon podešavanja AM stanice namjestite
smjer AM antene u obliku petlje radi
optimalnog prijema.
2
5
Ponovite korake od 1 do 4 za
pohranu druge postaje.
Primanje RDS emitiranja
Postaju možete spremiti na sljedeći način:
• AM pojas: AM 1 do AM 30
• FM pojas: FM 1 do FM 30
(samo za europske, australske
i tajvanske modele)
Podešavanje radioprijemnika na
memorirane stanice
1
2
Na izborniku odaberite » FM FM« ili
ili b.
» AM AM«, a zatim pritisnite
Odaberite željenu memoriranu
stanicu, a zatim pritisnite
.
Za memoriranje su dostupni brojevi
od 1 do 30.
Unos naziva memoriranih stanica
(Name Input)
1
2
Na zaslonu » FM FM« ili » AM AM«
odaberite broj memorirane
stanice kojoj želite dodijeliti
naziv.
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavit će se izbornik mogućnosti.
3
Odaberite »Name Input«, a zatim
pritisnite
ili b.
4
Uzastopno pritišćite V/v da biste
odabrali odgovarajući znak,
a zatim pritisnite b.
Pritiskom B/b možete pomicati položaj
ulaza prema natrag i prema naprijed.
5
Ponavljajte 4. korak dok ne
unesete sve znakove, a zatim
pritisnite
.
Time se registrira uneseni naziv.
Napomena
Neka slova koja se mogu prikazati na zaslonu TV-a
ne mogu se prikazivati na zaslonu prijemnika.
50CR
Prijemnik omogućuje korištenje sustava Radio
Data System (RDS) pomoću kojeg radijske
stanice uz redovni signal programa mogu slati
i dodatne podatke. Ovaj prijamnik nudi
praktične RDS značajke kao što je zaslon
s nazivom programske usluge. Usluga RDS
dostupna je samo za FM postaje.*
* Neke FM postaje ne pružaju RDS uslugu, a vrsta
usluga se također razlikuje od postaje do postaje.
Ako niste upoznati s RDS uslugama u području
u kojem se nalazite, potražite pojedinosti o RDS
uslugama na lokalnim radiopostajama.
Jednostavno odaberite stanicu
u FM pojasu.
Kada namjestite postaju koja omogućuje RDS
usluge, pali se »RDS«, a na zaslonu TV-a i ploči
zaslona pojavljuje se naziv programske
usluge*.
* Ako RDS emitiranje nije primljeno, naziv
programske usluge neće se pojaviti.
Napomene
• RDS neće ispravno funkcionirati ako postaja koju
ste namjestili ne prenosi RDS signal ili jačina
signala nije dovoljna.
• Neka slova koja se mogu prikazati na zaslonu TV-a
ne mogu se prikazati na ploči zaslona.
Savjet
Dok se prikazuje naziv programske usluge,
frekvenciju možete provjeriti uzastopnim
pritiskanjem gumba DISPLAY (str. 72).
x A. DIRECT (Analog Direct)
Korištenje zvučnih efekata
Odabir zvučnog polja
Ovaj prijemnik može stvarati višekanalni
surround zvuk. Među unaprijed
programiranim zvučnim poljima prijemnika
možete odabrati neko optimizirano
zvučno polje.
SOUND
FIELD +/–
Možete koristiti i gumbe 2CH/A.DIRECT,
A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) ili MUSIC na
prijemniku.
2-kanalni način zvuka
Možete prebacivati izlaz zvuka na 2-kanalni
zvuk bez obzira na formate snimanja softvera
koji koristite, opremu koja je povezana ili
postavke zvučnog polja vašeg prijamnika.
Napomena
Kada kao ulaz odaberete BD/DVD, GAME ili USB,
nije moguće odabrati »A. DIRECT«.
Način rada Auto Format Direct
(A.F.D.)
Način rada Auto Format Direct (A.F.D.)
omogućuje slušanje zvuka više kvalitete
i odabir načina dekodiranja za slušanje
dvokanalnog stereozvuka kao višekanalnog
zvuka.
x A.F.D. AUTO (A.F.D. Auto)
Postavlja zvuk kako je snimljen/kodiran bez
dodavanja surround efekata.
Međutim, za modele za SAD i Kanadu, ovaj
prijamnik proizvodit će niskofrekventni signal
za izlaz na subwooferu kada nema LFE signala.
x MULTI ST. (Multi Stereo)
Emitira 2-kanalne lijeve/desne signale iz svih
zvučnika. Međutim, ovisno o postavkama
zvučnika, zvučnog polja, možda se zvuk
neće čuti.
x 2CH ST. (2ch Stereo)
Prijamnik emitira zvuk samo iz prednjeg
lijevog/desnog zvučnika. Nema zvuka iz
subwoofera.
Standardni dvokanalni stereoizvori
u potpunosti zaobilaze obradu zvučnog polja
i višekanalni surround formati preoblikuju se
u dvokanalne.
Način za gledanje filmova
Možete uživati u surround zvuku
jednostavnim odabirom unaprijed
programiranih zvučnih polja prijamnika.
Uz njih u svome domu možete slušati
uzbudljiv i snažan zvuk kao u kinu.
nastavak
51CR
Korištenje zvučnih efekata
Uzastopno pritišćite SOUND FIELD +/–
da biste odabrali željeno zvučno
polje.
Zvuk odabranog ulaza možete promijeniti
u dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija
omogućuje vam uživanje u visokokvalitetnim
analognim izvorima.
Prilikom korištenja ove funkcije moguće je
prilagoditi samo glasnoću i razinu prednjeg
zvučnika.
x HD-D.C.S.
HD Digital Cinema Sound (HD-D.C.S.)
nova je inovativna tehnologija tvrtke Sony
koja koristi najnovije tehnologije obrade
akustičnog i digitalnog signala. Temelji se na
podacima dobivenima preciznim mjerenjem
reakcije u studiju za mastering.
Uz HD-D.C.S. kod kuće možete uživati
u filmovima na Blu-ray i DVD diskovima –
ne samo u njihovu visokokvalitetnom zvuku,
već i u najboljem zvučnom okruženju, baš
onakvom kakvo je zamislio tonski majstor
filma prilikom postupka masteringa.
Možete odabrati vrstu efekta za HD-D.C.S.
Detalje potražite u odjeljku »Izbornik
Surround Settings« (str. 65).
Način rada za slušanje glazbe
Surround zvuk možete slušati tako da
jednostavno odaberete neko unaprijed
programirano zvučno polje prijemnika. Uz
njih u svome domu možete slušati uzbudljiv
i snažan zvuk kao u koncertnim dvoranama.
x HALL (Hall)
Reproducira akustiku klasične koncertne
dvorane.
x JAZZ (Jazz Club)
Reproducira akustiku jazz kluba.
x CONCERT (Live Concert)
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
x PLII MV (PLII Movie)
Dekodira način Dolby Pro Logic II Movie.
Ova postavka idealna je za filmove kodirane
u Dolby Surround. Uz to, u ovom je načinu
rada moguće reproducirati 5.1-kanalni zvuk za
filmove sa sinkroniziranim prijevodom ili za
stare filmove.
x STADIUM (Stadium)
x PLIIX MV (PLIIx Movie)
x P. AUDIO (Portable Audio)
Reproducira osjećaj velikog otvorenog
stadiona.
x SPORTS (Sports)
Reproducira osjećaj sportskog prijenosa.
Dekodira način rada Dolby Pro Logic IIx
Movie. Ova postavka proširuje Dolby Pro
Logic II Movie ili Dolby Digital 5.1 u zasebne
7.1 filmske kanale.
Reproducira jasnu poboljšanu zvučnu sliku
s vašeg prijenosnog audio uređaja. Ovaj je
način rada idealan za MP3 datoteke i drugu
komprimiranu glazbu.
x PLIIZ (PLIIz Height)
x PLII MS (PLII Music)
Dekodira način rada Dolby Pro Logic IIz. Ova
postavka proširuje izvor zvuka iz 5.1-kanalnog
u 7.1-kanalni na koji se primjenjuje okomita
oprema te daje dimenziju prisutnosti i dubine.
Dekodira način rada Dolby Pro Logic II
Music. Ova je postavka idealna za klasične
stereoizvore kao što su CD-ovi.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Dekodira način rada Dolby Pro Logic IIx
Music. Ova je postavka idealna za klasične
stereoizvore kao što su CD-ovi.
Dekodira način DTS Neo:6 Cinema. Izvor
snimljen u dvokanalnom formatu dekodira
se u sedam kanala.
x 2CH V.SUR (2ch V.Surround)
Proizvodi virtualni surround zvuk samo
pomoću dva prednja zvučnika.
52CR
x PLIIX MS (PLIIx Music)
x PLIIZ (PLIIz Height)
Dekodira način rada Dolby Pro Logic IIz. Ova
postavka proširuje izvor zvuka iz 5.1-kanalnog
u 7.1-kanalni na koji se primjenjuje okomita
oprema te daje dimenziju prisutnosti i dubine.
Napomene o zvučnim poljima
Dekodira način DTS Neo:6 Music. Izvor
snimljen u 2-kanalnom formatu dekodira se
u 7 kanala. Ova je postavka idealna za klasične
stereoizvore kao što su CD-ovi.
• Ovisno o postavkama rasporeda zvučnika,
neka zvučna polja možda neće biti dostupna.
• Ne možete istovremeno odabrati PLIIx
i PLIIz.
– PLIIx je dostupan samo kada je raspored
zvučnika podešen na postavku sa
stražnjim surround zvučnikom
(zvučnicima).
– PLIIz je dostupan samo kada je raspored
zvučnika podešen na postavku s prednjim
visokotonskim zvučnicima.
• Zvučna polja za glazbu i filmove ne rade
u sljedećim slučajevima.
– Primaju se DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio ili
Dolby TrueHD signali s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Odabran je način rada »A. DIRECT«.
• »PLII MV«, »PLIIX MV«, »PLII MS«,
»PLIIX MS«, »PLIIZ«, »NEO6 CIN«
i »NEO6 MUS« ne funkcioniraju kada je
raspored zvučnika postavljen na 2/0 ili 2/0.1.
• Kada je odabrano neko zvučno polje za
glazbu, subwoofer ne reproducira zvuk
ako su na izborniku postavki zvučnika
svi zvučnici postavljeni na »Large«. No
subwoofer će reproducirati zvuk u sljedećim
slučajevima:
– ako digitalni ulazni signal sadrži LFE
signale
– ako su prednji ili surround zvučnici
postavljeni na »Small«
– ako je odabrano »MULTI ST.«, »PLII MV«,
»PLII MS«, »PLIIX MV«, »PLIIX MS«,
»PLIIZ«, »HD-D.C.S.« ili »P. AUDIO«
Kada su spojene slušalice
Ako su na prijemnik priključene slušalice,
možete odabrati samo ovo zvučno polje.
x HP 2CH (HP (2CH))
Ovaj se način rada odabire automatski ako
koristite slušalice (osim u načinu rada
»A. DIRECT«). Standardni dvokanalni
stereoizvori u potpunosti zaobilaze obradu
zvučnog polja i višekanalni surround formati
preoblikuju se u dvokanalne, osim LFE
signala.
x HP DIR (HP (Direct))
Ovaj se način rada odabire automatski ako
koristite slušalice uz odabran način rada
»A. DIRECT«.
Šalje analogne signale bez obrade putem
ekvilizatora, zvučnog polja itd.
Ako spojite subwoofer
Ovaj prijemnik proizvodit će niskofrekventni
signal za izlaz na subwooferu kada nema
LFE signala, koji je izlaz zvučnog efekta niske
propusnosti iz subwoofera u dvokanalni
signal. Međutim, niskofrekventni signal ne
proizvodi se za »NEO6 CIN« ili »NEO6 MUS«
kada su svi zvučnici postavljeni na »Large«.
Da biste u potpunosti iskoristili mogućnosti
sklopovlja za preusmjeravanje niskih tonova
Dolby Digital signala, preporučujemo da
reznu frekvenciju subwoofera postavite na
što višu vrijednost.
Isključivanje surround efekta za
filmove/glazbu
Uzastopno pritišćite SOUND FIELD +/– da
biste odabrali »2CH ST.« ili »A.F.D. AUTO«.
Možete i uzastopno pritiskati 2CH/A.DIRECT
na prijemniku da biste odabrali »2CH ST.« ili
uzastopno pritiskati A.F.D. na prijemniku da
biste odabrali »A.F.D. AUTO«.
53CR
Korištenje zvučnih efekata
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Digitalni formati zvuka koje podržava prijemnik
Digitalni formati zvuka koje ovaj prijemnik može dekodirati ovise o digitalnim izlaznim
audiopriključcima priključene opreme. Ovaj prijemnik podržava sljedeće audioformate.
Audio format
Maksimalan broj
kanala
Povezivanje između opreme za reprodukciju
i prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
Dolby Digital
5.1
a
a
Dolby Digital EX
6.1
a
a
Dolby Digital Plusa)
7.1
×
a
Dolby TrueHDa)
7.1
×
a
DTS
5.1
a
a
DTS-ES
6.1
a
a
DTS 96/24
5.1
a
a
DTS-HD
Zvuk visoke rezolucijea)
7.1
×
a
DTS-HD
Glavni zvuka)b)
7.1
×
a
Višekanalni linearni PCMa)
7.1
×
a
a) Audiosignali prenose se u drugom formatu ako oprema za reprodukciju ne odgovara formatu. Za pojedinosti
b)
pogledajte upute za rad opreme za reprodukciju.
Signali s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz reproduciraju se s frekvencijom od 96 kHz ili 88,2 kHz.
54CR
Korištenje funkcije napredne
automatske glasnoće
Vraćanje zvučnih polja na
zadane postavke
Ovaj prijemnik može automatski
prilagođavati glasnoću ovisno o ulaznom
signalu ili sadržaju iz priključene opreme.
Ta je funkcija korisna npr. kada je zvuk
promidžbene poruke glasniji od televizijskog
programa.
Da biste izvršili ovu radnju, obavezno koristite
gumbe na prijemniku.
?/1
AUTO
VOL
MUSIC
1
Funkcija napredne automatske glasnoće
uključuje se i isključuje pritiskanjem gumba
AUTO VOL.
Pritisnite ?/1 da biste isključili
prijemnik.
2
Uz pritisnut gumb MUSIC
pritisnite ?/1.
Napomene
• Prije uključivanja/isključivanja ove funkcije
obavezno smanjite glasnoću.
• Budući da je ova funkcija dostupna samo kada se
primaju signali Dolby Digital, DTS ili linearni
PCM signali, glasnoća zvuka može se iznenada
povećati kada prijeđete na druge formate.
• Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima.
– Primaju se signali linearnog PCM-a
s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Primaju se sljedeći signali: Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD glavni
zvuk ili DTS-HD zvuk visoke rezolucije.
Na zaslonu će se prikazati »S.F. CLEAR«
i sva će se zvučna polja vratiti na zadanu
postavku.
55CR
Korištenje zvučnih efekata
Pritisnite AUTO VOL da biste odabrali
»A.VOL ON«.
Značajke funkcije »BRAVIA« Sync
Što je »BRAVIA« Sync?
Funkcija »BRAVIA« Sync omogućuje
komunikaciju između proizvoda tvrtke Sony,
primjerice TV-a, Blu-ray Disc/DVD uređaja
za reprodukciju, AV pojačala itd., koji
podržavaju funkciju Control for HDMI.
Povezivanjem Sonyjeva opreme kompatibilne
s funkcijom »BRAVIA« Sync putem HDMI
kabela (nije priložen) rukovanje se
pojednostavnjuje na način opisan
u sljedećim odjeljcima:
• Reprodukcija jednim dodirom (str. 57)
• Upravljanje zvukom sustava (str. 58)
• Isključivanje sustava (str. 58)
• Odabir scene (str. 59)
Funkcija Control for HDMI standard je
funkcije za uzajamno upravljanje koji koristi
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
za HDMI (High-Definition Multimedia
Interface).
Preporučujemo da prijamnik povežete
s proizvodima koji imaju funkciju
»BRAVIA« Sync.
Napomena
Funkcija Control for HDMI, ovisno o priključenoj
opremi, možda neće funkcionirati. Informacije
potražite u uputama za rukovanje opremom.
Priprema za funkciju
»BRAVIA« Sync
Prijemnik je kompatibilan s funkcijom
»Control for HDMI-Easy Setting«.
• Ako je TV kompatibilan s funkcijom
»Control for HDMI-Easy Setting«, možete
automatski postaviti funkciju Control for
HDMI prijemnika i opreme za reprodukciju
postavljanjem funkcije Control for HDMI
na TV-u (str. 56).
• Ako TV nije kompatibilan s funkcijom
»Control for HDMI-Easy Setting«, postavite
funkciju Control for HDMI prijemnika,
opreme za reprodukciju i TV-a na svakom
uređaju posebno (str. 57).
Ako je vaš TV kompatibilan
s funkcijom »Kontrola za HDMIJednostavno postavljanje«
Funkcija Control for HDMI prijemnika može
se istodobno uključiti uključivanjem funkcije
Control for HDMI na TV-u.
1 Prijemnik, TV i opremu za reprodukciju
povežite putem HDMI veze (str. 23).
(Odgovarajuća oprema mora biti
kompatibilna s funkcijom Control
for HDMI.)
2 Uključite prijamnik, TV i opremu za
reprodukciju.
3 Uključite funkciju Kontrola za HDMI
na TV-u.
Funkcija Control for HDMI uključuje se
istodobno na prijemniku i na priključenoj
opremi. Tijekom postavljanja na zaslonu
trepće »SCANNING«. Pričekajte da se
prikaže »COMPLETE«. Postavljanje je
dovršeno.
Detalje o postavljanju TV-a potražite
u uputama za njegovo korištenje.
56CR
Ako TV nije kompatibilan
s funkcijom »Control for HDMIEasy Setting«
GUI MODE
V/v/b,
MENU
1 Pritisnite GUI MODE.
Ako se na zaslonu TV-a ne pojavi izbornik
grafičkog korisničkog sučelja, pritisnite
MENU.
2 Na izborniku odaberite »
Settings«,
a zatim pritisnite
ili b.
Na zaslonu TV-a pojavit će se izbornik
Settings.
ili b.
opremu koja će koristiti funkciju Control
for HDMI.
Detalje o postavljanju TV-a i povezane
opreme potražite u uputama za korištenje
odgovarajuće opreme.
Napomene
• Kada izvučete HDMI kabel ili promijenite vezu,
izvedite korake navedene u odjeljku »Ako je TV
kompatibilan s funkcijom »Control for HDMIEasy Setting«« (str. 56) ili »Ako TV nije
kompatibilan s funkcijom »Control for HDMIEasy Setting«« (str. 57).
• Prije korištenja funkcije »Control for HDMI-Easy
Setting« na TV-u obavezno isključite TV i drugu
povezanu opremu, uključujući prijemnik.
• Ako nakon prilagodbe postavki za funkciju
»Control for HDMI- Easy Setting« oprema za
reprodukciju ne funkcionira, provjerite postavku
Control for HDMI na TV-u.
• Ako povezana oprema ne podržava funkciju
»Control for HDMI-Easy Setting«, ali podržava
funkciju Control for HDMI, funkciju Control
for HDMI za povezanu opremu postavite prije
korištenja funkcije »Control for HDMI-Easy
Setting« s TV-a.
4 Odaberite »Ctrl for HDMI«, a zatim
pritisnite
ili b.
5 Odaberite »ON«, a zatim pritisnite
.
Funkcija Control for HDMI uključena je.
6 Pritisnite GUI MODE da biste izašli iz
izbornika grafičkog korisničkog sučelja.
Funkcija Control for HDMI opreme za
reprodukciju možda neće pravilno
funkcionirati uz prikazan izbornik
grafičkog korisničkog sučelja.
7 Da bi se prikazala slika s priključene
opreme, HDMI ulaz prijemnika i TV-a
odaberite u skladu s HDMI ulazom
povezane opreme.
8 Uključite funkciju Control for HDMI za
povezanu opremu.
Ako je funkcija Control for HDMI za
povezanu opremu već postavljena, ne
morate mijenjati postavku.
Reprodukcija s opreme jednim
dodirom
(reprodukcija jednim dodirom)
Kada pokrenete reprodukciju na opremi
povezanoj s prijemnikom putem HDMI
veze, rukovanje prijemnikom i TV-om
pojednostavnjuje se na sljedeći način:
Prijemnik i TV
Uključuje se (ako je u stanju pripravnosti)
Prebacuje na odgovarajući HDMI ulaz
Ako »Pass Through« postavite na »AUTO« ili
»ON«, a zatim prijemnik postavite u stanje
pripravnosti, zvuk i slika mogu se vidjeti i čuti
samo s TV-a.
nastavak
57CR
Značajke funkcije »BRAVIA« Sync
3 Odaberite »HDMI«, a zatim pritisnite
9 Ponovite sedmi i osmi korak za ostalu
Napomene
• Provjerite je li funkcija upravljanja zvukom sustava
uključena putem izbornika TV-a.
• Ovisno o TV-u, možda se neće pojaviti početak
sadržaja.
• Ovisno o postavkama, prijamnik se možda neće
uključiti kada »Pass Through« postavite na
»AUTO« ili »ON«.
Savjet
Na izborniku TV-a možete i odabrati priključenu
opremu, primjerice Blu-ray Disc/DVD uređaj za
reprodukciju. Prijamnik i TV automatski će se
prebaciti na odgovarajući ulaz HDMI.
Slušanje zvuka TV-a na
zvučnicima priključenima
na prijemnik
(Upravljanje zvukom sustava)
Jednostavnom radnjom možete uživati u TV
zvuku sa zvučnika priključenih na prijamnik.
Funkcijom Upravljanje zvukom sustava
možete upravljati preko izbornika TV-a. Za
pojedinosti pogledajte upute za rad za TV.
TV
Uključuje
Upravljanje
zvukom
sustava
Smanjuje
glasnoću TV-a
Napomene
• Ako upravljanje zvukom sustava ne funkcionira
u skladu s postavkom TV-a, informacije potražite
u uputama za korištenje TV-a.
• Kada je »Ctrl for HDMI« postavljeno na »ON«,
postavke »Audio Out« u izborniku HDMI Settings
automatski će se podesiti u skladu s postavkama
funkcije Upravljanje zvukom sustava.
• Ako se TV uključi prije prijamnika, TV će istog
časa prestati emitirati zvuk.
Isključivanje prijemnika
putem TV-a
(Isključivanje sustava)
Kada isključite TV pomoću gumba POWER
na daljinskom upravljaču TV-a, automatski će
se isključiti prijemnik i povezana oprema.
TV možete isključiti i pomoću daljinskog
upravljača prijemnika.
TV ?/1
Prijamnik
• Uključuje se
(ako je u stanju
pripravnosti)
• Prebacuje na
odgovarajući
Emitira zvuk
TV-a
Upravljanje zvukom sustava možete koristiti
i na sljedeći način.
• Ako uključite prijamnik kada je uključen
TV, funkcija Upravljanje zvukom sustava
automatski će emitirati zvuk TV-a kroz
zvučnike priključene na prijamnik.
Međutim, ako isključite prijamnik, zvuk
će se emitirati iz zvučnika TV-a.
58CR
• Kada podesite glasnoću TV-a, funkcija
Upravljanje zvukom sustava istovremeno
podešava glasnoću prijamnika.
TV
Uz pritisnut gumb TV pritisnite
TV ?/1.
Isključit će se TV, prijemnik i oprema
povezana putem HDMI veze.
Napomene
• Postavite funkciju za blokiranje napajanja TV-a
na »ON« prije korištenja funkcije Isključivanja
sustava. Detalje potražite u uputama za korištenje
TV-a.
• Priključena se oprema, ovisno o svom stanju,
možda neće isključiti. Detalje potražite u uputama
za korištenje povezane opreme.
Ostali postupci
Prelazak s digitalnog na
analogni zvuk i obratno
(INPUT MODE)
Kada na prijamnik priključite opremu
s digitalnim i analognim audio utičnicama,
možete ulaz zvuka priključiti u bilo koju od
njih ili prebaciti s jedne na drugu, ovisno
o vrsti materijala koji želite gledati.
Korištenje optimalnog
zvučnog polja za odabranu
scenu
1
(odabir scene)
2
Napomena
Ovisno o TV-u, zvučno polje se možda neće
prebaciti.
Tablica podudarnosti
Postavka scene na TV-u
Zvučno polje
Cinema
HD-D.C.S.
Sports
Sports
Music
Live Concert
Animation
A.F.D. Auto
Photo
A.F.D. Auto
Game
A.F.D. Auto
Graphics
A.F.D. Auto
Možete koristiti i gumbe za unos na
daljinskom upravljaču.
Uzastopno pritišćite INPUT MODE
na prijamniku za odabir načina
ulaza zvuka.
Odabrani način ulaza zvuka pojavljuje se
na zaslonu.
• AUTO: Daje prednost digitalnim
zvučnim signalima. Ako postoji više
od jedne digitalne veze, prednost
imaju zvučni signali HDMI.
Ako nema digitalnih zvučnih signala,
odabiru se analogni zvučni signali. Kada
se odabere TV ulaz, prednost se daje
signalima Kanala za povrat zvuka
(ARC). Ako vaš TV nije kompatibilan
s funkcijom Kanala povrata zvuka
(ARC), odabiru se digitalni optički
zvučni signali.
• COAX: Određuje ulaz digitalnih
zvučnih signala u utičnicu DIGITAL
COAXIAL.
• OPT: Određuje ulaz digitalnih zvučnih
signala u utičnicu DIGITAL OPTICAL.
• ANALOG: Određuje ulaz analognih
zvučnih signala u utičnice AUDIO IN
(L/D).
nastavak
59CR
Ostali postupci
Funkcija Odabir scene omogućuje vam
uživanje u optimalnoj kvaliteti slike
i prebacuje zvučno polje u skladu sa
scenom odabranom na TV-u.
Detalje o korištenju potražite u uputama
za korištenje TV-a.
Uključite INPUT SELECTOR na
prijamniku za odabir ulaza.
Napomene
• Određeni se načini audioulaza ne postavljaju na
temelju ulaza.
• Kada je odabran USB ulaz, na zaslonu se prikazuje
»------« i nije moguće prijeći u druge načine.
Odaberite neki drugi ulaz, a zatim postavite
odgovarajući način audioulaza.
• Kada se koristi »A. DIRECT«, audioulaz se
postavlja na »ANALOG«. Nije moguće odabrati
druge načine.
• Funkcija Audio Return Channel (ARC) ne
funkcionira u sljedećim slučajevima.
– TV nije kompatibilan s funkcijom Audio Return
Channel (ARC).
– »Ctrl for HDMI« je isključen.
– Kada prijemnik ne priključite na HDMI
priključak TV-a kompatibilnog s funkcijom
ARC putem HDMI kabela.
1
Pritisnite GUI MODE.
Ako se na zaslonu TV-a ne pojavi
izbornik grafičkog korisničkog sučelja,
pritisnite MENU.
2
Odaberite »
Input«, a zatim
pritisnite
ili b.
3
Odaberite naziv ulaza koji želite
dodijeliti.
4
Pritisnite TOOLS/OPTIONS.
Pojavit će se izbornik mogućnosti.
5
Odaberite »Input Assign«, a zatim
pritisnite
ili b.
Pojavit će se zaslon »Input Assign«.
Korištenje zvuka/slika iz
drugih ulaza
6
Odaberite audiosignale i/ili
videosignale koje želite dodijeliti
ulazu koji ste odabrali u trećem
koraku pomoću gumba V/v/B/b.
7
Pritisnite
(Input Assign)
Možete dodijeliti zvučne i/ili video signale
drugom ulazu kada se ti ulazi ne koriste.
Nakon što ste promijenili namjenu ulaznih
utičnica, gumbom za unos (ili pomoću INPUT
SELECTOR na prijamniku) možete odabrati
opremu koju ste priključili.
Dodjeljivanje video ulaza
i digitalnog zvučnog ulaza
komponenti
Možete dodijeliti ulazne utičnice
COMPONENT VIDEO i DIGITAL drugom
ulazu ako zadane postavke utičnica ne
odgovaraju priključenoj opremi.
Primjer:
Kada priključite DVD uređaj za reprodukciju
na priključke OPTICAL SAT/CATV IN
i COMPONENT VIDEO SAT/CATV (IN 2).
– dodijelite priključak OPTICAL SAT/CATV
IN ulazu »BD/DVD«
– dodijelite priključak COMPONENT VIDEO
SAT/CATV (IN 2) ulazu »BD/DVD«
60CR
.
BD/DVD
GAME
SAT/CATV
VIDEO1
VIDEO2
SA-CD/CD
COMP.1
a*
a
a
a
a
a
COMP.2
a
a
a*
a
a
a
CVBS
–
–
a
a*
a*
–
NONE
a
a*
–
–
–
a*
BD COAX
a*
a
a
a
a
a
SAT OPT
a
a
a*
a
a
a
ANALOG
–
–
a
a*
a*
a*
NONE
a
a*
–
–
–
–
Naziv ulaza
Priključci
videoulaza
koji se mogu
dodijeliti
Priključci
audioulaza
koji se mogu
dodijeliti
* Zadana postavka
Napomene
• Kada dodijelite digitalni audioulaz, postavka INPUT MODE možda će se automatski promijeniti.
• Za svaki je ulaz dopuštena jedna ponovna dodjela.
Ostali postupci
61CR
2
Prilagodba postavki
Upotreba izbornika Settings
Na izborniku odaberite »
Settings«, a zatim pritisnite
ili b da biste prešli u način
izbornika.
Na zaslonu TV-a pojavit će se izbornik
Settings.
Pomoću izbornika Settings možete podesiti
različite postavke za zvučnike, surround
efekte itd.
Za prikaz izbornika prijamnika na TV zaslonu
provjerite je li prijamnik u »GUI MODE«
slijedeći korake u »Uključivanje i isključivanje
načina »GUI MODE«« (str. 39).
GUI MODE
V/v/b,
3
RETURN/
EXIT O
Odaberite željenu stavku
izbornika, a zatim pritisnite
Primjer: kada odaberete »Auto Cal.«.
MENU
1
Pritisnite GUI MODE.
Ako se na zaslonu TV-a ne pojavi
izbornik grafičkog korisničkog sučelja,
pritisnite MENU.
4
Odaberite željeni parametar,
a zatim pritisnite
.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
62CR
.
Popis postavki na izborniku
Izbornik postavki
Opis
Auto Cal.
Postavlja i razinu ili
udaljenost zvučnika
i automatski izvodi mjerenja
(str. 33).
Speaker
Ručno podešava položaj
zvučnika (str. 63).
Surround
Odabire zvučno polje
i prilagođava odabrani
surround efekt (str. 65).
EQ
Prilagođava ekvilizator
(niske/visoke tonove)
(str. 66).
Audio
Postavlja razne zvučne stavke
(str. 66).
HDMI
Postavlja postavke za zvuk/
slike s opreme priključene na
HDMI priključke (str. 67).
System
Postavlja postavke za sustav
prijemnika (str. 67).
Izbornik postavki zvučnika
Napomena
Postavke zvučnika odnose se samo na trenutni
položaj sjedenja.
x SP Pattern (raspored zvučnika)
Odaberite »SP Pattern« u skladu sa
zvučničkim sustavom koji koristite. Prije
automatske kalibracije odaberite raspored
zvučnika.
Možete podesiti razinu svakog zvučnika
(prednji lijevi/desni, prednji lijevi/desni
visokotonski, središnji, surround lijevi/desni,
surround stražnji lijevi/desni, subwoofer).
1 Na zaslonu odaberite zvučnik čiju razinu
želite prilagoditi, a zatim pritisnite
.
2 Odaberite »Lvl«.
3 Postavite razinu odabranog zvučnika,
a zatim pritisnite
.
Razinu možete prilagođavati u rasponu
od –10,0 dB od +10,0 dB u intervalima
od 0,5 dB.
Napomena
Kada je odabrano neko zvučno polje za glazbu,
subwoofer ne reproducira zvuk ako su na izborniku
postavki zvučnika svi zvučnici postavljeni na
»Large«. No subwoofer će reproducirati zvuk
u sljedećim slučajevima:
– ako digitalni ulazni signal sadrži LFE signale
– ako su prednji ili surround zvučnici postavljeni
na »Small«
– ako je odabrano »MULTI ST.«, »PLII MV«,
»PLII MS«, »PLIIX MV«, »PLIIX MS«, »PLIIZ«,
»HD-D.C.S.« ili »P. AUDIO«
Prilagodba udaljenosti od
položaja sjedenja do svakog
zvučnika
Možete podesiti udaljenost od položaja
sjedenja do svakog zvučnika (prednji lijevi/
desni, prednji lijevi/desni visokotonski,
središnji, surround lijevi/desni, surround
stražnji lijevi/desni, subwoofer).
1 Na zaslonu odaberite zvučnik za koji želite
prilagoditi udaljenost od položaja
sjedenja, a zatim pritisnite
.
2 Odaberite »Dist«.
x Manual Setup
Na zaslonu »Manual Setup« možete ručno
postaviti svaki zvučnik. Nakon automatske
kalibracije možete prilagoditi i razine
zvučnika.
nastavak
63CR
Prilagodba postavki
Možete ručno podesiti svaki zvučnik.
Također možete podesiti razine zvučnika
nakon što završi postupak automatske
kalibracije.
Prilagodba razine zvučnika
3 Prilagodite udaljenost odabranog
Savjeti
zvučnika, a zatim pritisnite
.
Udaljenost možete prilagođavati u rasponu
od 1 m i 0 cm do 10 m i 0 cm (3 stope
i 3 inča do 32 stope i 9 inča) u intervalima
od 10 cm (1 inča).
Savjet
Nakon automatske kalibracije i spremanja
rezultata mjerenja udaljenost možete
prilagođavati u intervalima od 1 cm.
Napomene
• Neki parametri, ovisno o postavci rasporeda
zvučnika, možda neće biti dostupni.
• Ova funkcija ne funkcionira kada se koristi
»A. DIRECT«.
Prilagodba veličine svakog
zvučnika
Možete prilagoditi veličinu svakog zvučnika
(prednjeg lijevog/desnog, prednjeg lijevog/
desnog visokotonskog, središnjeg, lijevog/
desnog surround, stražnjeg lijevog/desnog
surround, subwoofera).
1 Na zaslonu odaberite zvučnik čiju veličinu
želite prilagoditi, a zatim pritisnite
.
2 Odaberite »Size«.
3 Postavite veličinu odabranog zvučnika,
a zatim pritisnite
.
• Large: ako priključujete velike zvučnike
koji će učinkovito reproducirati niske
frekvencije, odaberite »Large«.
U uobičajenim okolnostima odaberite
»Large«.
• Small: ako je zvuk izobličen ili smatrate
da nema dovoljno surround efekata kada
slušate višekanalni surround zvuk,
odaberite »Small« da biste aktivirali
sklopovlje za preusmjeravanje basova
i reprodukciju niskih frekvencija svakog
kanala subwoofera ili drugih zvučnika
koji koriste postavku »Large«.
Napomena
Ova funkcija ne funkcionira kada se koristi
»A. DIRECT«.
64CR
• Postavke »Large« i »Small« za svaki zvučnik
određuju hoće li interni procesor zvuka prekinuti
niskotonski signal iz tog kanala.
Kada se prekine bas iz kanala, sustav
preusmjeravanja basova šalje odgovarajuće niske
frekvencije subwooferu ili drugim »Large«
zvučnicima.
No budući da niski tonovi imaju određenu razinu
usmjerivosti, bolje ih je ne prekidati ako je to
moguće. Zato čak i ako koristite velike zvučnike,
možete ih postaviti na »Large« ako želite emitirati
niske frekvencije iz tog zvučnika. S druge strane,
ako koristite veliki zvučnik, a ne želite da se
emitiraju frekvencije basova iz tog zvučnika,
postavite ga na »Small«.
Ako je ukupna razina zvuka niža od željene,
postavite zvučnike na »Large«. Ako nema dovoljno
niskih tonova, njihovu razinu možete povećati
pomoću ekvilizatora.
• Stražnji surround zvučnici bit će postavljeni na istu
postavku kao surround zvučnici.
• Kada se prednji zvučnici postave na »Small«,
središnji, surround i stražnji/prednji visokotonski
zvučnici automatski se postavljaju na »Small«.
• Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici
automatski se postavljaju na »Large«.
x Prijelazna frekvencija (prijelazna
frekvencija zvučnika)
Omogućuje vam postavljanje prijelazne
frekvencije zvučnika kojima je veličina
postavljena na »Small« u izborniku Speaker
Settings. Izmjerena prijelazna frekvencija
zvučnika postavlja se za svaki zvučnik nakon
automatske kalibracije.
1
Na zaslonu odaberite zvučnik za
koji želite prilagoditi prijelaznu
frekvenciju, a zatim pritisnite
.
2
Prilagodite vrijednost, a zatim
pritisnite
.
x Testni ton
Možete odabrati vrstu testnog tona na zaslonu
»Test Tone«.
Savjeti
x Jedinica udaljenosti
• Da biste prilagodili razinu svih zvučnika
istodobno, pritisnite MASTER VOL +/–
ili 2 +/–. Možete koristiti i MASTER
VOLUME na prijemniku.
• Prilagođena vrijednost prikazuje se na zaslonu
TV-a tijekom prilagodbe.
Omogućuje odabir jedinice mjerenja za
udaljenosti postavljanja.
• FEET: Udaljenost je prikazana u stopama.
• METER: Udaljenost je prikazana u metrima.
Emitiranje testnog tona iz svakog
zvučnika
Možete reproducirati testni ton s jednog po
jednog zvučnika.
1 Odaberite »Test Tone«, a zatim
ili b.
pritisnite
2 Prilagodite parametar, a zatim
pritisnite
.
• OFF
• AUTO: testni se ton reproducira s jednog
po jednog zvučnika.
3 Prilagodite razinu zvučnika, a zatim
pritisnite
.
x D.Range Comp (kompresija
dinamičkog raspona)
Savjet
»STD« je standardna postavka i omogućuje blago
komprimiranje. Zato preporučujemo korištenje
postavke »MAX«. Ona znatno komprimira
dinamički raspon i omogućuje gledanje filmova
kasno navečer uz nisku glasnoću zvuka. Za razliku
od analognih limitatora, razine su unaprijed
određene i omogućuju vrlo prirodnu kompresiju.
Na zaslonu »Sound Field Setup« možete
odabrati zvučno polje, prilagoditi razinu
efekta itd.
Detalje o zvučnom polju potražite u odjeljku
»Korištenje zvučnih efekata« (str. 51).
Napomena
Postavke koje se mogu prilagoditi na svakom
izborniku ovise o zvučnom polju.
Prilagodba vrste efekta za
HD-D.C.S.
1 Odaberite »HD-D.C.S.«, a zatim
pritisnite
ili b.
2 Odaberite željeni efekt, a zatim
pritisnite
.
HD-D.C.S. ima tri različite vrste efekata:
Theater, Dynamic i Studio. Svaka vrsta ima
različite razine refleksije i odjeka zvuka
i optimizirana je da odgovara
jedinstvenosti prostorije u kojoj se slušatelj
nalazi te njegovu ukusu i raspoloženju.
• Dynamic:
Želite li u potpunosti uživati u zvučnim
efektima, baš kao u kinu?
Vrsta Dynamic naglašava refleksiju
zvuka. Bez funkcije HD-D.C.S. u mnogim
prostorijama se čuje jeka, ali nedostaje
osjećaj prostora. Ova vrsta akustički
otvara te vrste prostorija te pruža osjećaj
prostornosti i dinamičnosti kao u studiju
za mastering.
nastavak
65CR
Prilagodba postavki
Možete komprimirati dinamični raspon
zvučnog zapisa. Ova funkcija može biti
korisna kada želite gledati filmove uz nisku
glasnoću zvuka kasno navečer. Kompresija
dinamičkog raspona moguća je samo
s izvorima Dolby Digital.
• MAX: Dinamički raspon znatno je
komprimiran.
• STD: dinamički se raspon komprimira
onako kako je zamislio tonski tehničar.
• AUTO: dinamički raspon automatski se
primjenjuje uz Dolby TrueHD izvor ili drugi
izvor postavljen na »OFF«.
• OFF: dinamički se raspon ne komprimira.
Izbornik Surround Settings
• Theater
Vrsta Theater (zadana postavka)
kombinira refleksiju i odjek zvuka te se
tako dobivaju karakteristike studija za
mastering. Osim toga, ova vrsta miješa
svojstva frekvencija koja se često nalaze
u profesionalnim studijima i kinima.
Ta je vrsta idealna za gledanje filmova
u prostoriji za slušanje u kojoj ima
manje jeke.
• Studio
U vrsti Studio efekti su minimalni, ali
i dalje pružaju izuzetan doživljaj, kao
u kinu. Ova vrsta pruža točnost
originalne snimke.
Izbornik postavki zvuka
Postavke zvuka možete prilagoditi vlastitom
ukusu.
x A/V Sync (sinkronizira zvuk
s videoizlazom)
Omogućuje odgodu reprodukcije zvuka da bi
se smanjio vremenski razmak između
reprodukcije zvuka i prikaza slike.
• ON (vrijeme odgode: 60 ms): reprodukcija
zvuka odgađa se da bi se smanjio vremenski
razmak između reprodukcije zvuka i prikaza
slike.
• OFF (vrijeme odgode: 0 ms): reprodukcija
zvuka ne odgađa se.
Izbornik EQ Settings
Napomene
Pomoću sljedećih parametara možete podesiti
tonsku kvalitetu (razina bass/treble) prednjih
zvučnika.
• Bass
• Treble
• Ova je funkcija korisna kada koristite veliki LCD
ili plazma monitor ili projektor.
• Ova funkcija ne funkcionira kada se koristi
»A. DIRECT«.
• Vrijeme odgode ovisi o postavkama audioformata,
zvučnog polja, rasporeda zvučnika i udaljenosti
zvučnika.
Bass
Treble
x Dual Mono (odabir jezika
digitalnog emitiranja)
Razina
(dB)
Frekvencija
(Hz)
Napomena
Ova funkcija ne funkcionira kada se koristi
»A. DIRECT«.
Savjet
Razinu niskih i visokih tonova prednjeg zvučnika
možete prilagoditi pomoću gumba TONE MODE
i TONE na prijemniku (str. 9).
Omogućuje vam odabir jezika koji želite
slušati za opciju dvostrukog zvuka digitalnog
emitiranja kada je ta opcija moguća. Ta je
funkcija djelatna samo za izvore Dolby Digital.
• MAIN/SUB: Zvuk glavnog jezika emitirat će
se na prednjem lijevom zvučniku, a zvuk
sporednog jezika emitirat će se istovremeno
na prednjem desnom zvučniku.
• MAIN: Reproducirat će se zvuk glavnog
jezika.
• SUB: reproducirat će se zvuk drugog jezika.
x Night Mode
Omogućuje zadržavanje ugođaja kina pri
niskim razinama glasnoće (str. 9).
• ON
• OFF
66CR
Izbornik HDMI Settings
Možete prilagoditi potrebne postavke za
opremu priključenu na HDMI priključak.
x Ctrl for HDMI (Control for HDMI)
Omogućuje uključivanje ili isključivanje
funkcije Control za HDMI. Detalje potražite
u odjeljku »Priprema za funkciju
»BRAVIA« Sync« (str. 56).
• ON
• OFF
Napomena
Kada postavite »Ctrl for HDMI« na »ON«, »Audio
Out« se može automatski promijeniti.
x Pass Through
Napomene
• Ova funkcija nije dostupna kada je funkcija »Ctrl
for HDMI« postavljena na »OFF«.
• Kada je odabrana postavka »AUTO«, potrebno je
više vremena za reprodukciju slike i zvuka na TV-u
nego kada je odabrana postavka »ON«.
x Audio Out
Omogućuje postavljanje slanja HDMI
audiosignala s opreme za reprodukciju
povezane s prijemnikom putem HDM veze.
• AMP: HDMI audiosignali s opreme za
reprodukciju šalju se samo na zvučnike
priključene na prijemnik. Višekanalni zvuk
može se reproducirati u izvornom obliku.
• TV+AMP: zvuk se reproducira sa zvučnika
TV-a i zvučnika priključenih na prijemnik.
Napomene
• Kvaliteta zvuka opreme za reprodukcije ovisi
o kvaliteti zvuka TV-a, kao što je broj kanala
i frekvencija uzorkovanja itd. Ako TV ima stereo
zvučnike zvuk koji se emitira s prijamnika
također je stereo ako i na TV-u, čak i ako
reproducirate višekanalni izvor.
• Kada prijemnik priključite na opremu za
prikazivanje slika (projektor i sl.), zvuk se možda
neće reproducirati iz prijemnika. U tom slučaju
odaberite »AMP«.
Izbornik System Settings
Možete prilagoditi postavke prijemnika.
x Auto Standby
Omogućuje vam automatsko prebacivanje
prijamnika u stanje mirovanja kada ne
rukujete s prijamnikom ili kada na prijamniku
nema ulaza signala.
• ON: Prebacuje u stanje mirovanja nakon
približno 30 minuta.
• OFF: Ne prelazi u stanje pripravnosti.
nastavak
67CR
Prilagodba postavki
Omogućuje slanje HDMI signala na TV kada
je prijemnik u stanju pripravnosti.
• ON: Kada je prijamnik u stanju mirovanja,
on neprekidno emitira HDMI signale
s utičnice HDMI TV OUT prijamnika.
• AUTO: kada je TV uključen, a prijemnik
u stanju pripravnosti, prijemnik šalje HDMI
signale s priključka HDMI TV OUT
prijemnika. Sony preporučuje ovu postavku
ako koristite Sonyjev TV kompatibilan
s funkcijom »BRAVIA« Sync. Ova postavka
štedi energiju više nego postavka »ON«
kada je prijemnik u stanju pripravnosti.
• OFF: prijemnik ne šalje HDMI signale kada
se nalazi u stanju pripravnosti. Uključite
prijamnik kako biste mogli uživati u izvoru
priključene opreme na TV-u. Ova postavka
štedi energiju više nego postavka »ON« kada
je prijemnik u stanju pripravnosti.
• Kada je prijemnik u stanju pripravnosti, na zaslonu
se prikazuje »A.STANDBY« ako je funkcija »Pass
Through« postavljena na »AUTO« ili »ON«. No
»A.STANDBY« nestat će kada se »Pass Through«
postavi na »AUTO« i ne otkrije se nijedan signal.
Napomene
• Ova funkcija ne funkcionira kada je odabran
ulaz TUNER.
• Ako istodobno koristite automatsko stanje
pripravnosti i mjerač vremena za automatsko
isključivanje, prednost ima mjerač vremena za
automatsko isključivanje.
Rad bez povezivanja s TV-om
Prijemnikom možete upravljati putem zaslona
čak i ako na njega nije priključen TV.
AMP
Korištenje izbornika na zaslonu
uzastopno pritišćite GUI MODE da
biste odabrali »GUI OFF«.
Prijemnik će prijeći u način prikaza na
prednjem zaslonu.
1
2
3
Pritisnite AMP.
4
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir parametra koji želite
podesiti, a zatim pritisnite
ili b.
5
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željene postavke, a zatim
pritisnite
.
Pritisnite MENU.
Uzastopno pritišćite V/v za
odabir željenog izbornika,
a zatim pritisnite
ili b.
Povratak na prethodni zaslon
GUI MODE
Pritisnite B ili RETURN/EXIT O.
V/v/B/b,
Za izlazak iz izbornika
RETURN/
EXIT O
Pritisnite MENU.
MENU
Napomena
Neki parametri i postavke mogu biti zatamnjeni
na zaslonu. To znači da su ili nedostupni ili fiksni
i nepromjenjivi.
68CR
Pregled izbornika
Na svakom su izborniku dostupne sljedeće mogućnosti. Detalje o kretanju po izbornicima potražite
u odjeljku str. 68.
Menu
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Postavke
automatske
kalibracije
[<A. CAL>]
Automatska kalibracija
(standardna)
[STANDARD]
Postavke razine
[<LEVEL>]
Zadana
postavka
Automatska kalibracija
(prilagođena)
[CUSTOM]
FULL.FLAT, ENGINEER,
FRONT.REF, OFF
ENGINEER
Testni tona)
[T. TONE]
AUTO xxxb), OFF
OFF
Razina prednjeg lijevog zvučnikaa) FL –10,0 dB do FL +10,0 dB
[FL LVL]
(interval od 0,5 dB)
FL 0 dB
Razina prednjeg desnog zvučnikaa) FR –10,0 dB do FR +10,0 dB
[FR LVL]
(interval od 0,5 dB)
FR 0 dB
Razina središnjeg zvučnikaa)
[CNT LVL]
CNT 0 dB
CNT –10,0 dB do CNT +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
Razina lijevog surround zvučnikaa) SL –10,0 dB do SL +10,0 dB
[SL LVL]
(interval od 0,5 dB)
SL 0 dB
Razina desnog surround
zvučnikaa)
[SR LVL]
SR –10,0 dB do SR +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SR 0 dB
Razina stražnjeg surround
zvučnikaa)
[SB LVL]
SB –10,0 dB do SB +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SB 0 dB
Razina stražnjeg lijevog surround SBL –10,0 dB do SBL +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
zvučnikaa)
[SBL LVL]
SBL 0 dB
Razina stražnjeg desnog
surround zvučnikaa)
[SBR LVL]
SBR –10,0 dB do SBR +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SBR 0 dB
Razina prednjeg lijevog
visokotonskog zvučnikaa)
[LH LVL]
LH –10,0 dB do LH +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
LH 0 dB
Razina prednjeg desnog
visokotonskog zvučnikaa)
[RH LVL]
RH –10,0 dB do RH +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
RH 0 dB
Razina subwooferaa)
[SW LVL]
SW –10,0 dB do SW +10,0 dB
(interval od 0,5 dB)
SW 0 dB
Prilagodba postavki
Postavke
zvučnika
[<SPKR>]
Postavke
Kompresija dinamičkog raspona COMP. MAX, COMP. STD,
[D. RANGE]
COMP.AUTO, COMP. OFF
COMP.AUTO
Raspored zvučnika
[PATTERN]
5/2.1 do 2/0
(20 rasporeda)
3/4.1
Veličina prednjih zvučnikaa)
[FRT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
nastavak
69CR
Menu
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Postavke
Zadana
postavka
Veličina središnjeg zvučnikaa)
[CNT SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina surround zvučnikaa)
[SUR SIZE]
LARGE, SMALL
LARGE
Veličina prednjih visokotonskih LARGE, SMALL
zvučnikaa)
[FH SIZE]
LARGE
Udaljenost prednjeg lijevog
zvučnikaa)
[FL DIST.]
Udaljenost prednjeg desnog
zvučnikaa)
[FR DIST.]
Udaljenost središnjeg zvučnikaa)
[CNT DIST.]
Udaljenost lijevog surround
zvučnikaa)
[SL DIST.]
Udaljenost desnog surround
zvučnikaa)
[SR DIST.]
1,00 m do 10,00 m (interval od
0,1 m)c)
3 stope i 3 inča do 32 stope i 9 inča
(interval od jednog inča)
3,00 m
9’10”
Jedinica udaljenosti
[DIST.UNIT]
METER, FEET
METERf)
Prijelazna frekvencija prednjih
zvučnikae)
[FRT CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(interval od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Prijelazna frekvencija središnjeg CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(interval od 10 Hz)
zvučnikae)
[CNT CRS.]
CRS. 120 Hz
Prijelazna frekvencija surround
zvučnikae)
[SUR CRS.]
CRS. 120 Hz
Udaljenost stražnjeg surround
zvučnikaa)
[SB DIST.]
Udaljenost stražnjeg lijevog
surround zvučnikaa)
[SBL DIST.]
Udaljenost stražnjeg desnog
surround zvučnikaa)
[SBR DIST.]
Udaljenost prednjeg lijevog
visokotonskog zvučnikaa)
[LH DIST.]
Udaljenost prednjeg desnog
visokotonskog zvučnikaa)
[RH DIST.]
Udaljenost subwooferaa)
[SW DIST.]
70CR
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(interval od 10 Hz)
Menu
[Zaslon]
Parametri
[Zaslon]
Postavke
Zadana
postavka
Prijelazna frekvencija prednjih
visokotonskih zvučnikae)
[FH CRS.]
CRS. 40 Hz do CRS. 200 Hz
(interval od 10 Hz)
CRS. 120 Hz
Postavke
surround zvuka
[<SURR>]
Razina efektaf)
[EFFECT]
DYNAMIC, THEATER, STUDIO
THEATER
Postavke
ekvilizatora
[<EQ>]
Razina niskih tonova prednjih
zvučnika
[BASS]
BASS –10 dB do BASS +10 dB
(interval od 1 dB)
BASS 0 dB
Razina visokih tonova prednjih
zvučnika
[TREBLE]
TRE –10 dB do TRE +10 dB
(interval od 1 dB)
TRE 0 dB
Postavke tunera
[<TUNER>]
Način prijema UKV radiostanica STEREO, MONO
[FM MODE]
Unos naziva memoriranih
stanica
[NAME IN]
Audiopostavke
[<AUDIO>]
STEREO
Detalje potražite u odjeljku »Unos
naziva memoriranih stanica (Name
Input)« (str. 50).
Sinkronizira zvuk s videoizlazom SYNC ON, SYNC OFF
[A/V SYNC]
SYNC OFF
Odabir jezika digitalnog
emitiranja
[DUAL]
MAIN/SUB, MAIN, SUB
MAIN
Dodjeljivanje digitalnog
audioulaza
[A. ASSIGN]
Detalje potražite u odjeljku
»Korištenje zvuka/slika iz drugih
ulaza (Input Assign)« (str. 60).
Night mode
[NIGHT M.]
NIGHT. ON, NIGHT.OFF
Videopostavke
[<VIDEO>]
Dodjeljivanje videoulaza
[V. ASSIGN]
Detalje potražite u odjeljku
»Korištenje zvuka/slika iz drugih
ulaza (Input Assign)« (str. 60).
HDMI postavke
[<HDMI>]
Kontrola za HDMI
[CTRL.HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
Propusnost
[PASS.THRU]
ON, AUTO, OFF
OFF
Audioizlaz
[AUDIO.OUT]
AMP, TV+AMP
AMP
Automatsko stanje pripravnosti
[AUTO.STBY]
STBY ON, STBY OFF
STBY ON
Unos naziva ulaza
[NAME IN]
Detalje potražite u odjeljku »Unos
naziva za ulaz (Name Input)«
(str. 41).
Prilagodba postavki
Postavke sustava
[<SYSTEM>]
NIGHT.OFF
a)
Neki parametri ili postavke, ovisno o postavci rasporeda zvučnika, možda neće biti dostupni.
predstavlja kanal zvučnika (FL, FR, CNT, SL, SR, SB, SBL, SBR, LH, RH, SW).
c) Udaljenost možete prilagođavati u intervalima od 0,01 m tek nakon automatske kalibracije i spremanja
rezultata mjerenja.
d)
»FEET« za američke i kanadske modele.
e) Ovaj parametar možete odabrati samo ako je zvučnik postavljen na »SMALL«.
f) Ovaj parametar možete odabrati samo ako odaberete »HD-D.C.S.« kao zvučno polje.
b)xxx
nastavak
71CR
Prikaz informacija na zaslonu
Zaslon omogućuje prikaz različitih
informacija o stanju prijamnika, kao što je
zvučno polje.
1 Odaberite ulaz za koji želite provjeriti
informacije.
2 Pritisnite AMP, a zatim uzastopno
pritišćite DISPLAY.
Svaki put kad pritisnete DISPLAY, zaslon
se ciklički mijenja kako slijedi.
Kazalo naziva ulaza* t Ulaz koji ste
odabrali t Trenutno primijenjeno zvučno
polje t Jačina zvuka t Informacije
o emitiranju**
Korištenje daljinskog upravljača
Ponovna dodjela gumba
za ulaz
Zadane postavke gumba za ulaz možete
promijeniti tako da odgovaraju opremi
u vašem sustavu. Ako, primjerice, priključite
Blu-ray Disc uređaj za reprodukciju na
priključak SAT/CATV na prijemniku, možete
postaviti gumb SAT/CATV na ovom
daljinskom upravljaču da upravlja Blu-ray
Disc uređajem za reprodukciju.
Napomena
Slušanje FM i AM radija
Naziv memorirane stanice* t
Frekvencija t Trenutno primijenjeno
zvučno polje t Jačina zvuka
Primanje RDS emitiranja
(samo za europske, australske
i tajvanske modele)
Naziv programske usluge ili naziv
memorirane stanice* t Frekvencija, pojas
i broj memorirane stanice t Trenutno
odabrano zvučno polje t Jačina zvuka
* Kazalo naziva pojavljuje se tek nakon što
dodijelite jedan od ulaza ili memorirate
postaju.
Kazalo naziva ne pojavljuje se kada se unesu
samo prazna polja ili je isto kao i naziv ulaza.
** Informacije o emitiranju se možda neće
prikazati.
Napomena
Za neke se jezike možda neće prikazivati znak ili
oznake.
Savjet
Nije moguće promijeniti zaslon dok se na njemu
prikazuje »GUI MODE«. uzastopno pritišćite GUI
MODE da biste odabrali »GUI OFF«.
72CR
Nije moguće ponovno dodijeliti gumbe za ulaz TV,
TUNER i USB.
AV ?/1
Brojčani
gumbi
1
Gumbi
za ulaz
Držeći pritisnut gumb za ulaz
čiju dodjelu želite promijeniti,
pritisnite gumb AV ?/1.
Primjer: držeći pritisnut gumb SAT/
CATV, pritisnite AV ?/1.
2
Ne puštajući gumb AV ?/1,
pustite gumb za ulaz.
Primjer: ne puštajući gumb AV ?/1,
pustite gumb SAT/CATV.
3
U skladu sa sljedećom tablicom
pritisnite odgovarajući gumb za
željenu kategoriju, a zatim
pustite gumb AV ?/1.
Vraćanje gumba za ulaz na
zadane postavke
Primjer: pritisnite 1, a zatim otpustite
gumb AV ?/1.
Sada Blu-ray Disc uređajem za
reprodukciju možete upravljati pomoću
gumba SAT/CATV.
Kategorije
Gumb
koji je
potrebno
pritisnuti
Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju
(način upravljanja BD1)a)
1
Blu-ray Disc snimač
(način upravljanja BD3)a)
2
DVD uređaj za reprodukciju 3
(način upravljanja DVD1)
DVD snimač
4
(način upravljanja DVD3)b)
VCR (način upravljanja
VTR3)c)
5
CD uređaj za reprodukciju
6
DSS (Digital Satellite
Receiver)d)/digitalni
satelitski prijemnik za
Europue)
7
INPUT/
?/1
MASTER
VOL –/
2–
1
Držeći pritisnut gumb MASTER
VOL – ili 2 –, pritisnite ?/1
i INPUT ili
.
2
Pustite sve gumbe.
Gumbi za ulaz vratit će se na zadane
postavke.
Korištenje daljinskog upravljača
a)
Detalje o postavci BD1 ili BD3 potražite
u uputama za korištenje priložene uz Blu-ray
Disc uređaj za reprodukciju ili snimač.
b)
Sonyjevim DVD snimačima upravlja se
pomoću postavke DVD1 ili DVD3. Detalje
potražite u uputama za korištenje
priloženima uz DVD snimače.
c)
Sonyjevim VCR-ovima upravlja se pomoću
postavke VTR 3, koja odgovara
formatu VHS.
d)Samo za američke, kanadske i meksičke
modele.
e)
Za ostale modele.
73CR
O postavljanju
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u kućište uređaja dospije neki predmet
ili tekućina, isključite prijemnik iz struje
i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis
prije nastavka korištenja.
O izvorima napajanja
• Prije nego što uključite prijemnik provjerite
odgovara li radni napon prijemnika naponu
lokalne električne mreže.
Radni napon je naveden na nazivnoj pločici
na stražnjoj strani prijamnika.
• Jedinica nije isključena iz izvora napajanja
ako je priključena u zidnu strujnu utičnicu
čak i ako je sama jedinica isključena.
• Ako prijamnik ne planirate koristiti dulje
vrijeme, isključite ga iz zidne utičnice.
Prilikom isključivanja strujnog kabela za
napajanje (mrežni vod) primite utikač,
a nemojte povlačiti kabel.
• (Samo američki i kanadski modeli)
Iz sigurnosnih razloga jedan je kontakt
utikača malo širi od drugog pa treba paziti
na položaj prilikom spajanja u zidnu
utičnicu. U slučaju da utikač ne možete
u potpunosti gurnuti u utičnicu, obratite se
dobavljaču.
• Strujni kabel za napajanje (mrežni vod)
moguće je promijeniti samo u ovlaštenom
servisu.
O stvaranju topline
Iako se prijemnik grije za vrijeme rada, to ne
znači da je došlo do kvara. Ako prijamnik
stalno koristite pri visokim razinama glasnoće,
temperatura kućišta na vrhu, sa strane i na dnu
značajno raste. Ne dirajte kućište kako se ne
biste opekli.
74CR
• Postavite prijamnik na mjesto s dobrom
ventilacom kako u unutrašnjosti ne bi došlo
do nakupljanja topline te kako biste
produljili životni vijek prijamnika.
• Ne stavljajte prijemnik u blizinu izvora
topline ili na mjesta izložena izravnoj
sunčevoj svijetlosti, prekomjernoj prašini
ili mehaničkim udarima.
• Na kućište ne stavljajte ništa što bi moglo
blokirati otvore za ventilaciju i na taj način
prouzročiti kvar.
• Ne postavljajte prijamnik u blizini opreme
poput TV-a, videorekordera ili kazetofona.
(Ako se prijamnik koristi u kombinaciji
s TV-om, videorekorderom ili kazetofonom,
a postavljen je preblizu opremi, mogu nastati
šumovi, a kvaliteta slike se može pogoršati.
Do toga će najprije doći ako koristite sobnu
antenu. Stoga vam preporučujemo da
koristite vanjsku antenu.
• Budite oprezni prilikom postavljanja
prijamnika na posebno tretirane površine
(ulaštene, nauljene, polirane itd.) jer mogu
nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.
O radu uređaja
Prije nego što priključite ostalu opremu
provjerite jeste li isključili prijamnik i izvukli
kabel iz mreže napajanja.
O čišćenju
Kućište, prednju ploču i kontrole čistite
mekom krpom koju je potrebno malo navlažiti
otopinom blagog sredstva za pranje. Ne
upotrebljavajte sredstva koja bi mogla ogrepsti
površinu, prašak za ribanje ili otapala poput
alkohola ili benzina.
Ako imate pitanja ili problema u vezi
s prijamnikom, obratite se najbližem
dobavljaču tvrtke Sony.
Rješavanje problema
Ako imate sljedećih poteškoća tijekom
upotrebe prijamnika, upotrijebite ovaj
priručnik za rješavanje problema kako biste
riješili problem. Ako su problemi i dalje
prisutni, obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony. Imajte na umu da bi se, ako
tijekom popravka serviser zamijeni neke
dijelove, ti dijelovi mogli zadržati.
Napajanje
Prijemnik se isključuje automatski.
• »Auto Standby« postavljeno je na »ON«
(str. 67).
• Funkcija mjerača vremena za automatsko
isključivanje aktivirana je (str. 14).
Slika
Kada se prijemnik nalazi u stanju
pipravnosti, slika se ne prikazuje na TV-u.
• Kada prijemnik prijeđe u stanje
pripravnosti, slika dolazi sa zadnje
odabrane HDMI opreme prije
isključivanja prijemnika. Ako koristite
drugu opremu, aktivirajte je i pokrenite
reprodukciju jednim dodirom ili uključite
prijemnik da biste odabrali HDMI
opremu koju želite koristiti.
• Ako na prijemnik priključite opremu koja
nije kompatibilna s funkcijom »BRAVIA«
Sync, na izborniku HDMI Settings
provjerite je li »Pass Through« postavljeno
na »ON« (str. 67).
Snimanje nije moguće.
• Provjerite je li oprema pravilno
priključena.
• Odaberite izvorišnu opremu pomoću
gumba za ulaz (str. 40).
• Ulazne videosignale koji se primaju putem
priključaka HDMI IN i COMPONENT
VIDEO IN nije moguće snimati.
• Izvori sadrže zaštitu autorskih prava da bi
se spriječilo presnimavanje. U tom slučaju
nećete moći snimati s izvora.
Izbornik grafičkog korisničkog sučelja ne
prikazuje se na zaslonu TV-a.
• uzastopno pritišćite GUI MODE da biste
odabrali »GUI ON«. Ako se izbornik
grafičkog korisničkog sučelja i dalje ne
prikazuje na zaslonu TV-a, pritisnite
MENU.
• Provjerite je li TV pravilno priključen.
75CR
Dodatne informacije
Na TV-u se ne prikazuje slika.
• Odaberite odgovarajući ulaz pomoću
gumba za unos.
• TV postavite na odgovarajući način unosa.
• Premjestite audioopremu dalje od TV-a.
• Pravilno dodijelite videoulaz komponente.
• Ulazni signal mora biti isti kao i ulazna
funkcija kada pretvarate ulazni signal
pomoću ovog prijemnika (str. 29).
• Provjerite jesu li kabeli pravilno i čvrsto
priključeni na opremu.
• Ovisno o opremi za reprodukciju možda
ćete morati namjestiti postavke opreme.
Pogledajte upute za rad priložene uz
opremu.
• Obavezno upotrebljavajte HDMI kabel
velike brzine kada pregledavate slike ili
slušate glazbu, osobito za 1080p, Deep
Color (Deep Colour) ili 3D prijenos.
Na TV-u se ne prikazuje 3D slika.
• Mogućnost prikaza 3D slika ovisi o TV-u
i videoopremi.
Zvuk
Nema zvuka bez obzira na to koja je
oprema odabrana ili se čuje samo vrlo
tih zvuk.
• Provjerite jesu li svi priključeni kabeli
umetnuti u odgovarajuće ulazne/izlazne
utičnice na prijamniku, zvučnicima
i opremi.
• Provjerite jesu li uključeni prijemnik i sva
oprema.
• Provjerite nije li kontrola MASTER
VOLUME postavljena na »VOL MIN«.
• Nije je li SPEAKERS postavljeno na
»SPK OFF« (str. 9).
• Provjerite nisu li na prijemnik priključene
slušalice.
• Pritisnite MUTING ili
na daljinskom
upravljaču da biste poništili funkciju
isključivanja zvuka.
• Pritisnite gumb za ulaz na daljinskom
upravljaču ili okrenite INPUT SELECTOR
na prijemniku da biste odabrali željenu
opremu (str. 40).
• Ako želite slušati zvuk iz zvučnika TV-a,
na izborniku HDMI Settings postavite
»Audio Out« na »TV+AMP« (str. 67). Ako
ne možete reproducirati višekanalni izvor
zvuka, postavite na »AMP«. No zvuk se
neće reproducirati putem zvučnika TV-a.
• Zvuk se može prekinuti prilikom
promjene frekvencije uzorkovanja, broja
kanala ili audioformata izlaznih
audiosignala iz opreme za reprodukciju.
Čuje se jako zujanje ili buka.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema čvrsto
priključeni.
• Provjerite jesu li kabeli za priključivanje
udaljeni od transformatora ili motora
te jesu li najmanje 3 metra (10 stopa)
udaljeni od TV-a ili fluorescentnih
svjetiljki.
• Premjestite audioopremu dalje od TV-a.
• Utikači i utičnice su prljavi. Obrišite ih
krpom blago navlaženom alkoholom.
76CR
Nema zvuka ili se čuje samo tih zvuk iz
određenih zvučnika.
• Priključite slušalice u priključak PHONES
da biste provjerili dopire li zvuk iz
slušalica. Ako iz slušalica izlazi samo jedan
kanal, moguće je da oprema nije dobro
priključena na prijamnik. Provjerite jesu
li svi kabeli potpuno umetnuti u utičnice
na prijamniku i opremi.
Ako iz slušalica izlaze oba kanala, moguće
je da prednji zvučnik nije ispravno
priključen na prijamnik. Provjerite
priključak prednjeg zvučnika iz kojeg ne
izlazi zvuk.
• Provjerite jeste li priključili opremu u obje
utičnice analogne opreme (L i R); za
analognu su opremu potrebna oba
priključka (L i R). Upotrijebite audiokabel
(nije isporučen).
• Namjestite razinu zvučnika (str. 63).
• Provjerite jesu li središnji/surround
zvučnici postavljeni na »Small« ili »Large«.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajuće
postavke zvučnika pomoću izbornika
automatske kalibracije ili mogućnosti
»SP Pattern« na izborniku postavki
zvučnika. Zatim pomoću mogućnosti
»Test Tone« na izborniku postavki
zvučnika provjerite reproducira li se
zvuk pravilno iz svih zvučnika.
• Neki diskovi nemaju informacije
o formatu Dolby Digital Surround EX.
• Provjerite je li subwoofer pravilno i čvrsto
priključen.
• Provjerite jeste li uključili subwoofer.
• Zvuk se, ovisno o odabranom zvučnom
polju, neće reproducirati iz subwoofera.
• Kada su svi zvučnici postavljeni na
»Large« i odabrano je »NEO6 CIN« ili
»NEO6 MUS«, zvuk se neće reproducirati
iz subwoofera.
• Provjerite je li TV kompatibilan
s funkcijom upravljanja zvukom sustava.
• Ako TV nema funkciju upravljanja
zvukom sustava, postavke »Audio Out« na
izborniku HDMI Settings postavite na
– »TV+AMP« ako želite slušati zvuk
putem zvučnika TV-a i prijemnika.
– »AMP« ako želite slušati zvuk iz
prijamnika.
• Kada prijemnik priključite na
videoopremu (projektor i sl.), zvuk možda
neće dopirati iz prijemnika. U tom slučaju
na izborniku HDMI Settings postavite
»Audio Out« na »AMP« (str. 67).
• Ako ne možete slušati zvuk s opreme
priključene na prijemnik dok je na
prijemniku odabran TV izlaz
– Promijenite ulaz prijemnika na HDMI
kada želite gledati program na opremi
povezanoj s prijemnikom putem HDMI
priključka.
– Promijenite TV kanal kada želite gledati
TV emitiranje.
– Svakako odaberite odgovarajuću
opremu ili ulaz kada želite gledati
program na opremi priključenoj na TV.
Dodatne informacije o tom postupku
potražite u uputama za korištenje TV-a.
• Provjerite ne koristi li se »A. DIRECT«.
• Kada koristite funkciju Control for
HDMI, priključenom opremom nije
moguće upravljati pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
– Ovisno o priključenoj opremi i TV-u,
možda ćete morati postaviti opremu
i TV. Pogledajte upute za rad priložene
uz opremu i TV.
– Promijenite ulaz prijemnika na HDMI
ulaz priključen na opremu.
• Provjerite nije li odabrani ulazni digitalni
audiopriključak ponovno dodijeljen
drugim ulazima (str. 60).
Zvuk lijevih i desnih zvučnika nije
uravnotežen ili je obrnut.
• Provjerite jesu li zvučnici i oprema
pravilno i čvrsto priključeni.
• Prilagodite parametre razine zvuka
pomoću izbornika postavki zvučnika.
nastavak
77CR
Dodatne informacije
Nema zvuka iz određene opreme.
• Provjerite je li oprema ispravno
priključena na utičnice za audioulaz
namijenjene za tu opremu.
• Provjerite jesu li kabeli koji služe za
povezivanje u potpunosti umetnuti
u priključke na prijemniku i opremi.
• Provjerite INPUT MODE (str. 59).
• Provjerite je li oprema pravilno
priključena u HDMI priključak za
tu opremu.
• Ne možete slušati Super Audio CD
priključivanjem HDMI-a.
• Ovisno o opremi za reprodukciju, možda
ćete morati postaviti HDMI postavku
opreme. Pogledajte upute za rad priložene
uz opremu.
• Obavezno upotrebljavajte HDMI kabel
velike brzine kada pregledavate slike ili
slušate glazbu, osobito za 1080p, Deep
Color (Deep Colour) ili 3D prijenos.
• prijemnik možda neće reproducirati zvuk
kada se na zaslonu TV-a prikazuje
grafičko korisničko sučelje. Pritisnite GUI
MODE da biste odabrali »GUI OFF«.
• Priključena oprema može prigušiti zvučne
signale (format, frekvenciju uzorkovanja,
duljinu u bitovima itd.) koji se šalju iz
HDMI priključka. Ako je slika loša ili iz
oprema povezane putem HDMI kabela ne
dopire zvuk, provjerite postavke
priključene opreme.
• Kada priključena oprema nije
kompatibilna s tehnologijom za zaštitu
autorskih prava (HDCP), slika i/ili zvuk iz
priključka HDMI TV OUT bit će izobličeni
ili se neće reproducirati. U tom slučaju
provjerite specifikacije priključene opreme.
• Da biste slušali visokokvalitetan zvuk
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD),
postavite razlučivost opreme za
reprodukciju na vrijednost veću od 720p/
1080i.
• Prije uživanja u višekanalnom linearnom
PCM signalu treba podesiti određene
postavke rezolucije slike na opremi za
reprodukciju. Proučite upute za korištenje
opreme za reprodukciju.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
• Provjerite je li DVD ili neki drugi medij
koji reproducirate snimljen u formatu
Dolby Digital ili DTS.
• Kada DVD uređaj za reprodukciju ili neki
drugi uređaj priključujete u digitalne
ulazne priključke na prijemniku,
provjerite je li dostupna postavka
digitalnog audioizlaza priključene
opreme.
• Na izborniku HDMI Setting postavite
»Audio Out« na »AMP« (str. 67).
• High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD) i višekanalni
linearni PCM možete koristiti samo
s HDMI priključkom.
Nije moguće postići surround efekt.
• Provjerite jeste li odabrali zvučno polje
za film ili glazbu (str. 51).
• Zvučna polja ne funkcioniraju kada
Primaju se DTS-HD Master Audio,
DTS-HD High Resolution Audio ili
Dolby TrueHD signali s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
Snimanje nije moguće.
• Provjerite je li oprema pravilno
priključena.
• Odaberite izvorišnu opremu pomoću
gumba za ulaz (str. 40).
• Ulazne audiosignale koji se primaju putem
priključaka HDMI IN i DIGITAL IN nije
moguće snimati.
• Izvori sadrže zaštitu autorskih prava da bi
se spriječilo presnimavanje. U tom slučaju
nećete moći snimati s izvora.
Iz zvučnika se ne čuje testni ton.
• Kabeli zvučnika možda nisu dobro
priključeni. Provjerite jesu li dobro
priključeni i laganim povlačenjem
provjerite ne mogu li se izvući.
• Kabeli zvučnika možda su u kratkom
spoju.
78CR
Testni ton ne dopire iz zvučnika
prikazanog na zaslonu TV-a, već iz nekog
drugog zvučnika
• Postavljanje rasporeda zvučnika nije
ispravno. Provjerite jesu li zvučnici
priključeni u skladu s njihovim
rasporedom.
Kada se prijemnik nalazi u stanju
pripravnosti, zvuk ne dopire iz TV-a.
• Kada prijemnik prijeđe u stanje
pripravnosti, zvuk dolazi sa zadnje
odabrane HDMI opreme prije
isključivanja prijemnika. Ako koristite
drugu opremu, aktivirajte je i pokrenite
reprodukciju jednim dodirom ili uključite
prijemnik da biste odabrali HDMI
opremu koju želite koristiti.
• Ako na prijemnik priključite opremu koja
nije kompatibilna s funkcijom »BRAVIA«
Sync, na izborniku HDMI Settings
provjerite je li »Pass Through« postavljeno
na »ON« (str. 67).
Tuner
FM prijem je slab.
• Koristite 75-omski koaksijalni kabel (nije
priložen) za priključivanje prijemnika na
vanjske FM antene, kao što je pokazano
u nastavku.
Vanjska FM antena
Prijamnik
Nije moguće namjestiti radiopostaje.
• Provjerite jesu li antene sigurno
priključene. Prilagodite antene, a ako je
potrebno priključite vanjsku antenu.
• Jačina signala stanica preslaba je prilikom
automatskog podešavanja. Upotrijebite
izravno namještanje.
• Provjerite jeste li pravilno podesili skalu za
podešavanje (prilikom podešavanja AM
stanica izravnim podešavanjem) (str. 49).
• Nema unaprijed postavljenih postaja ili su
unaprijed postavljene postaje izbrisane
(kada namještate pretraživanjem
unaprijed postavljenih postaja).
Unaprijed postavite postaje (str. 49).
• Pritisnite AMP, a zatim uzastopno
pritišćite DISPLAY na daljinskom
upravljaču dok se na zaslonu ne prikaže
odgovarajuća frekvencija.
RDS ne funkcionira.*
• Provjerite jeste li skalu podesili na FM
RDS stanicu.
• Odaberite jaču FM stanicu.
• Stanica koju ste podesili ne prenosi RDS
signal ili jačina signala nije dovoljna.
Ne prikazuju se željene RDS informacije.*
• Usluga je možda privremeno nedostupna.
Obratite se radijskoj stanici i saznajte
pruža li ona tu uslugu.
* Samo za europske, australske i tajvanske modele.
iPod/iPhone
Nije moguće napuniti iPod/iPhone.
• Provjerite je li prijemnik uključen.
• Provjerite je li iPod/iPhone čvrsto
priključen.
Nije moguće upravljati uređajem iPod/
iPhone.
• Provjerite jeste li uklonili zaštitnu futrolu
uređaja iPod/iPhone.
• Pokretanje reprodukcije može, ovisno
o sadržaju uređaja iPod/iPhone, potrajati.
• Isključite iPod/iPhone i ponovno ga
priključite.
• Koristite iPod/iPhone koji nije podržan.
Informacije o podržanim vrstama uređaja
potražite u odjeljku »Kompatibilni modeli
uređaja iPod i iPhone« (str. 42).
Glasnoća zvona na uređaju iPhone ne
mijenja se.
• Prilagodite glasnoću zvona pomoću
kontrola na uređaju iPhone.
USB uređaj
Koristite li podržani USB uređaj?
• Ako priključite USB uređaj koji nije
podržan, može doći do sljedećih
problema. Informacije o podržanim
vrstama uređaja potražite u odjeljku
»Kompatibilni USB uređaji« (str. 45).
– USB uređaj nije prepoznat.
– Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se
na ovom prijamniku.
– Reprodukcija nije moguća.
– Zvuk je isprekidan.
– Čuje se šum.
– Zvuk je izobličen.
nastavak
79CR
Dodatne informacije
Zvuk je izobličen.
• uzastopno pritišćite MASTER VOL – ili
2 – na daljinskom upravljaču.
• Postavku »EQ« na uređaju iPod/iPhone
postavite na »Off« ili »Flat«.
Nema zvuka iz uređaja iPod/iPhone.
• Isključite iPod/iPhone i ponovno ga
priključite.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
• Isključite prijamnik i ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite prijamnik.
• Glazbeni podaci sadrže šumove ili je zvuk
izobličen.
USB uređaj nije prepoznat.
• Isključite prijemnik i odspojite USB
uređaj. Ponovo uključite prijamnik
i priključite USB uređaj.
• Priključite podržani USB uređaj (str. 45).
• USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte
upute za rad USB uređaja kako biste riješili
problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
• Isključite prijamnik i ponovno priključite
USB uređaj, a zatim uključite prijamnik.
• Priključite podržani USB uređaj (str. 45).
• Pritisnite N da biste pokrenuli
reprodukciju.
USB uređaj nije moguće priključiti na
(USB) priključak.
• USB uređaj priključuje se naopako.
Priključite USB uređaj pravilno okrenut.
Pogrešan prikaz.
• Možda su na USB uređaju pohranjeni
neispravni podaci.
• Kodovi znakova koje prijemnik može
prikazati:
– Velika slova (A do Z)
– Brojevi (0 do 9)
– Simboli (= < > * + , – . / [ \ ] _ )
Ostali se znakovi možda neće ispravno
prikazivati.
Dugo se prikazuje »Reading« ili
pokretanje reprodukcije traje dugo.
• Postupak čitanja može trajati dulje
u sljedećim slučajevima.
– Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa
ili datoteka.
– Struktura datoteke iznimno je složena.
– Kapacitet memorije je prevelik.
– Unutarnja memorija je fragmentirana.
Preporučujemo da se pridržavate sljedećih
smjernica.
– Ukupan broj mapa na USB uređaju: 100
ili manje (uključujući mapu »ROOT«)
– Ukupan broj datoteka po mapi: 100 ili
manje.
Nije moguće reproducirati zvučnu
datoteku.
• Nije moguće reproducirati MP3 datoteke
u formatu MP3 PRO.
• Zvučna datoteka je multi-track datoteka.
• Neke ACC datoteke možda se neće
ispravno reproducirati.
• WMA datoteke u formatu Windows
Media Audio Lossless i Professional nije
moguće reproducirati.
• Nije podržan USB uređaj formatiran
sustavima datoteka koje nisu FAT16 ili
FAT32.*
• Ako ste na USB uređaju stvorili particije,
na prvoj se particiji mogu reproducirati
samo audiodatoteke.
• Reprodukcija je moguća do 8 razina
(uključujući mapu »ROOT«).
• Broj mapa premašio je 100 (uključujući
mapu »ROOT«).
• Broj datoteka u mapi premašio je 100.
• Datoteke koje su šifrirane, zaštićene
lozinkama i sl. nije moguće reproducirati.
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki
USB uređaji možda ne podržavaju sve FAT
datotečne sustave.
Pojedinosti potražite u uputama za korištenje
USB uređaja ili se obratite proizvođaču.
80CR
»BRAVIA« Sync (Control for HDMI)
Funkcija Control for HDMI ne funkcionira.
• Provjerite HDMI priključak (str. 23).
• Na izborniku HDMI Settings provjerite je
li »Ctrl for HDMI« postavljeno na »ON«.
• Provjerite je li priključena oprema
kompatibilna s funkcijom Control for
HDMI.
• Provjerite postavke funkcije Control for
HDMI na priključenoj opremi.
Informacije potražite u uputama za
korištenje priključene opreme.
• Ako izvučete HDMI kabel ili ga priključite
na drugi priključak, ponovite postupke
opisane u odjeljku »Priprema za funkciju
»BRAVIA« Sync« (str. 56).
• Kada je funkcija »Ctrl for HDMI«
postavljena na »OFF«, funkcija »BRAVIA«
Sync ne funkcionira ispravno čak ni kada je
oprema priključena na HDMI IN priključak.
• Vrste i broj opreme kojom može upravljati
»BRAVIA« Sync ograničene su HDMI
CEC standardom kao što je navedeno
u nastavku.
– Oprema za snimanje (Blu-ray Disc
snimač, DVD snimač i sl.): do 3 uređaja
– Oprema za reprodukciju (Blu-ray Disc
player, DVD player i sl.): do 3 uređaja
– Oprema za tuner: najviše četiri uređaja
– AV prijemnik (audiosustav): najviše
jedan uređaj
Poruke pogrešaka
Ako dođe do kvara, poruka se prikazuje na
zaslonu. Porukom možete provjeriti stanje
sustava. Ako se problem ne riješi, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
ZAŠTITA
U zvučnike ulazi nepravilna struja ili je
prijemnik pokriven, pa su ventilacijski
otvori blokirani. Prijemnik se automatski
isključuje nakon nekoliko sekundi. Uklonite
predmet koji pokriva gornju ploču
prijemnika, provjerite je li zvučnik dobro
priključen i ponovno uključite napajanje.
USB FAIL
Otkrivena je prejaka struja s
(USB)
priključka.
prijemnik se automatski isključuje nakon
nekoliko sekundi. Provjerite iPod/iPhone ili
USB uređaj, a zatim ga isključite i ponovno
uključite napajanje.
Informacije o ostalim pogreškama potražite
u odjeljcima »Popis poruka nakon mjerenja
automatske kalibracije« (str. 37), »Popis
poruka vezanih uz iPod/iPhone« (str. 44)
i »Popis poruka na USB uređaju« (str. 47).
Brisanje memorije
Referentni odjeljci
Daljinski upravljač
Pogledajte
Sve memorirane postavke
str. 32
Prilagođena zvučna polja
str. 55
Dodatne informacije
Daljinski upravljač ne funkcionira.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru daljinskog upravljača na
prijemniku (str. 9).
• Uklonite sve prepreke između daljinskog
upravljača i prijamnika.
• Zamijenite sve baterije u daljinskom
upravljaču novima, ako su slabe.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
Za brisanje
81CR
1)
Specifikacije
SPECIFIKACIJE NAPAJANJA ZA
AUDIOOPREMU
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIJSKO IZOBLIČENJE:
(samo za američki model)
Uz opterećenje od 8 oma, oba kanala
upravljana, od 20 Hz do 20 000 Hz; nazivna
RMS snaga minimalno 90 W po kanalu s ne više
od 0,09% ukupnog harmonijskog izobličenja
od 250 milivata prema nazivnom izlazu.
Odjeljak pojačala
Američki model1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 oma, 20 Hz – 20 kHz, ukupno harmonijsko
izobličenje 0,09%)
95 W + 95 W
Izlazna snaga u stereonačinu
(8 oma, 1 kHz, ukupno harmonijsko
izobličenje 1%)
105 W + 105 W
Izlazna snaga u surround načinu rada2)
(8 oma, 1 kHz, ukupno harmonijsko
izobličenje 10%)
140 W po kanalu
Kanadski, europski, meksički, australski
i tajvanski modeli1)
Minimalna RMS izlazna snaga
(8 oma, 20 Hz – 20 kHz, ukupno harmonijsko
izobličenje 0,09%)
85 W + 85 W
Izlazna snaga u stereonačinu
(8 oma, 1 kHz, ukupno harmonijsko
izobličenje 1%)
105 W + 105 W
Izlazna snaga u surround načinu rada2)
(8 oma, 1 kHz, ukupno harmonijsko
izobličenje 10%)
140 W po kanalu
82CR
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Područje
Preduvjeti napajanja
SAD, Kanada, Tajvan 120 V izmjeničnog napona,
60 Hz
Meksiko
127 V izmjeničnog napona,
60 Hz
Europa, Australija
230 V izmjeničnog napona,
50 Hz
2)
Referentna izlazna snaga za prednje, središnje,
surround, surround stražnje i prednje
visokotonske zvučnike. Zvuk se, ovisno
o postavkama zvučnog polja, možda neće
reproducirati.
Frekvencijski odziv
Analogni
10 Hz – 70 kHz,
+0,5/–2 dB (uz zaobiđeno
zvučno polje i ekvilizator)
Ulaz
Analogni
Osjetljivost: 500 mV/
50 kilooma
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedancija: 75 Ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlaz (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/
1 kiloom
SUBWOOFER
Napon: 2 V/1 kiloom
Ekvilizator
Razine pojačanja ±6 dB, u koracima od 1 dB
3) INPUT SHORT (uz zaobiđeno zvučno polje
4)
i ekvilizator).
Opterećena mreža, razina unosa.
Odjeljak za FM tuner
Raspon namještanja 87,5 MHz - 108,0 MHz
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci 75 oma, nebalansirano
Odjeljak za AM tuner
Općenito
Raspon podešavanja
Preduvjeti napajanja
Skala za podešavanje
Područje
koraci od
10 kHz
koraci od
9 kHz
SAD, Kanada, Tajvan 120 V izmjeničnog napona,
60 Hz
SAD, Kanada,
Meksiko
530 kHz –
1710 kHz
531 kHz –
1710 kHz
Meksiko
127 V izmjeničnog napona,
60 Hz
Europa, Australija,
Tajvan
–
531 kHz –
1602 kHz
Europa, Australija
230 V izmjeničnog napona,
50/60 Hz
Antena
Antena u obliku petlje
Područje
Odjeljak za videouređaj
Ulazi/izlazi
Video:
1 Vp-p, 75 oma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 Ohma
PB: 0,7 Vp-p, 75 oma
PR: 0,7 Vp-p, 75 oma
Propusnost 80 MHz HD
Odjeljak za iPod/iPhone
5 V istosmjerne struje, maksimalno 1,0 A
USB odjeljak
Potrošnja energije 240 W
Potrošnja energije (u stanju pripravnosti)
0,3 W (kada je opcija »Ctrl
za HDMI« postavljena na
»ISKLJUČENO«)
Dimenzije (širina/visina/dubina) (približno)
430 mm × 158 mm ×
322,6 mm (17 inča ×
6 1/4 inča × 12 3/4 inča)
uključujući izbočene
dijelove i kontrole
Masa (približno)
Europski model 8,2 kg (18 funti i 2 unce)
Ostali modeli
8,3 kg (18 funti i 5 unci)
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama
bez prethodne obavijesti.
U određenim tiskanim pločicama ne koriste
se halogenizirani teško zapaljivi materijali.
Dodatne informacije
Podržana brzina prijenosa*
MP3 (MPEG 1 Audio
Layer-3):
32 kbit/s – 320 kbit/s, VBR
WMA: 48 kbit/s – 192 kbit/s
AAC: 48 kbit/s – 320 kbit/s
* Nije moguće jamčiti
kompatibilnost sa svim
verzijama softvera za
šifriranje/pisanje,
uređajima za snimanje
i medijima za snimanje.
Brzina prijenosa
Puna brzina
Podržani USB uređaj.
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja 500 mA
Preduvjeti napajanja
83CR
Kazalo
Brojčani nazivi
E
N
2-kanalno 51
5.1-kanalno 18
7.1-kanalno 18
EQ Settings 66
Grafičko korisničko sučelje
(GUI) 38
Name Input 41, 50
Napredna automatska
glasnoća 55
Način rada A.F.D. 51
Način rada za slušanje
glazbe 52
Način za gledanje filmova 51
Night Mode 66
Niski tonovi 71
H
O
A
A/V Sync 66, 71
AM 48
Audio Out 67
Audioizlaz 71
Audiopostavke 66, 71
Auto Standby 67
Auto Tuning 48
Automatska kalibracija,
prilagođena 69
Automatska kalibracija,
standardna 69
Automatsko stanje
pripravnosti 71
B
Bass 66
Blu-ray Disc uređaj za
reprodukciju 25
BRAVIA Sync
priprema 56
Brisanje
daljinski upravljač 73
memorije 32
zvučno polje 55
C
CD player 30
D
Daljinski upravljač 13, 72
DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) 33
Direct Tuning 48
Dolby Digital EX 54
Dual Mono 66, 71
DVD snimač 28
84CR
F
FM 48
FM Mode 48
G
HDMI Settings 67, 71
Odabir scene 59
I
P
Input Assign 60
INPUT MODE 59
iPod/iPhone 42, 79
Isključivanje sustava 58
Izbornik mogućnosti 39
Izbornik Settings 62
J
Jedinica udaljenosti 65, 70
K
Kabelski TV tuner 26
Kamera 28
Kompresija dinamičkog
raspona 65, 69
Kontrola za HDMI 67, 71
L
LFE (efekt niske
frekvencije) 10
M
Manual Setup 63
Memorirane postaje 49
Menu 62, 69
Muting 41
Pass Through 67
PlayStation 3 27
Ploča zaslona 10
Ponovno postavljanje 32
Poruka
Automatska
kalibracija 37
iPod/iPhone 44
Pogreška 81
USB 47
Postavke automatske
kalibriracije 69
Postavke ekvilizatora 71
Postavke razine 69
Postavke surround zvuka 71
Postavke sustava 71
Postavke tunera 71
Postavke zvučnika 69
Pretvorba videosignala 29
Prijelazna frekvencija 64, 70
Prikaz informacija na
zaslonu 72
Propusnost 71
R
Raspored zvučnika 32, 63, 69
Razina efekta 65
Reprodukcija jednim
dodirom 57
S
Satelitski tuner 26
Snimanje 47
Speaker Settings 63
Super Audio CD player 30
Surround Settings 65
System Settings 67
T
Testni ton 64, 69
Treble 66
Tuner 48
TV 22
U
UKV način 71
Ulaz 40
Upravljanje zvukom
sustava 58
USB FAIL 81
USB uređaj 45
V
VCR 28
Veza
antene 31
audiooprema 30
iPod/iPhone 27, 30
TV 22
USB uređaj 30
videooprema 23
zvučnici 20
Videoigra 28
Visoki tonovi 71
Z
Dodatne informacije
ZAŠTITA 81
Zvučno polje 51
85CR
©2012 Sony Corporation
Download PDF