3-209-635-11(2)
Višekanalni AV
prijemnik
Upute za uporabu
STR-DA5300ES
©2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore ureñaja novinama, stolnjacima, zavjesama,
itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na ureñaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na ureñaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne postavljajte ureñaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Postavite ureñaj tako da se mrežni kabel može
odmah izvući iz utičnice u slučaju nužde.
Baterije ili ureñaj s ugrañenim baterijama ne smiju
se izlagati prevelikoj toplini, primjerice sunčevom
svjetlu, vatri i sl.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za do
namijenjena odlagališta.
2
Za korisnike u Europi
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu
električne ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za pitanja o servisu i jamstvu obratite
se na adrese navedene na priloženom jamstvenom
listu.
O ovom priručniku
C Upute u ovom priručniku se odnose na model
STR-DA5300ES. Provjerite oznaku vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče.
C Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na isporučenom daljinskom upravljaču. Takoñer možete
koristiti i kontrole na samom ureñaju ako imaju
jednake ili slične oznake kao i one na prijemniku.
C Riječi "Neural-THX" i "neural THX" navedene u
uputama za uporabu te prikazane na pokazivaču i
u izborniku, označavaju Neural-THX Surround.
Ovaj prijemnik ima ugrañen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround" sustav i "DTS** Digital Surround"
sustav.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" i dvostruko
"D" su zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom tvrtke Digital Theater
Systems, Inc. "DTS", "DTS-ES" i "Neo:6" su
registrirani zaštićeni znakovi tvrtke DTS, Inc., a
"DTS-HD Master Audio", "DTS-HD High
Resolution Audio" i "DTS 96/24" su zaštićeni
znakovi tvrtke DTS, Inc.
iPod je zaštićeni naziv proizvoda tvrtke Apple
Computer, Inc., registriran u SAD-u i drugim
državama.
Svi drugi zaštićeni nazivi i registrirani zaštićeni
nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. U
ovom priručniku ne navode se oznake ™ i ®.
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ovaj STRDA5300ES višekanalni AV prijemnik usklañen s
bitnim zahtjevima i drugim važnijim odredbama
Smjernice 1999/5/EC. Za detalje posjetite:
http://www.compliance.sony.de/
Bluetooth riječ i logotipi su u vlasništvu Bluetooth
SIG, Inc. i Sony Corporation ih koristi uz dopuštenje. Drugi zaštitni znakovi i nazivi pripadaju
odgovarajućim vlasnicima.
"M-crew Server" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
"x.v.Colour" je zaštićeni naziv tvrtke Sony
Corporation.
Ovaj prijemnik sadrži tehnologiju High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
Ovaj proizvod koji koristi Neural Surround i THX
Technologies je proizveden prema licenci iz Neural
Audio Corporation i THX Ltd. Sony Corporation
ovime jamči korisniku neisključivo, neprenosivo i
ograničeno pravo na korištenje ovog proizvoda i
drugih tehnologija s licencom iz Neural Audio
Corporation i/ili THX Ltd., u skladu sa zakonima
o patentnim pravima iz SAD-a i drugih zemalja.
Neural Surround je zaštićeno ime u vlasništvu
Neural Audio Corporation, a THX je zaštićeno ime
iz THX Ltd., koje može biti registrirano u nekim
slučajevima.
Znakove (Shin Go R) instalirane u ovaj prijemnik
omogućila je tvrtka MORISAWA & COMPANY
LTD. Ti nazivi su zaštitni znakovi tvrtke
MORISAWA & COMPANY LTD., i autorsko
pravo na te znakove takoñer pripada tvrtki
MORISAWA & COMPANY LTD.
3
Sadržaj
Priprema
Opis i položaj dijelova.................................. 6
1: Instaliranje zvučnika............................... 16
2: Spajanje zvučnika................................... 18
3: Spajanje TV prijemnika za prikaz
izbornika ................................................ 20
4a: Spajanje audio komponenata ................ 22
4b: Spajanje video komponenata................ 27
5: Spajanje antena....................................... 38
6: Priprema prijemnika i daljinskog
upravljača .............................................. 39
7: Upravljanje prijemnikom pomoću
izbornika na zaslonu .............................. 41
8: Podešavanje zvučnika............................. 44
9: Automatsko kalibriranje odgovarajućih
parametara (Auto Calibration)............... 46
Reprodukcija
Odabir komponente .................................... 53
Reprodukcija Super Audio CD/CD
diskova................................................... 55
Reprodukcija DVD diskova ....................... 56
Video igre ................................................... 57
Gledanje videa ............................................ 58
Rukovanje pojačalom
Podešavanje zvuka (Izbornik Audio) ......... 59
Podešavanje slike (Izbornik Video)............ 60
Podešenja za HDMI (Izbornik HDMI)...... 60
Podešavanje sustava (Izbornik System) ..... 61
Uživanje u surround zvuku
Odabir predprogramiranog zvučnog
ugoñaja .................................................. 62
Podešavanje zvučnog efekta....................... 69
Dekodiranje stražnjih surround kanala ....... 71
Slušanje surround zvuka pri niskim
glasnoćama (NIGHT MODE) ............... 73
4
Napredno podešavanje
zvučnika
Ručno podešavanje zvučnika ...................... 74
Podešavanje ekvilizatora............................. 80
Tuner
Slušanje FM/AM radiopostaja .................... 82
Uporaba RDS sustava (RDS)...................... 85
Ostali postupci
Konverzija ulaznih analognih video
signala .................................................... 87
Uporaba DIGITAL MEDIA PORT
adaptera .................................................. 87
Imenovanje ulaza ........................................ 91
Odabir digitalnog i analognog zvuka
(INPUT MODE) .................................... 92
Reprodukcija zvuka/slike s drugih ulaza .... 93
Promjena prikaza na pokazivaču................. 95
Uporaba Sleep Timera ................................ 99
Snimanje pomoću ovog prijemnika .......... 100
Slušanje zvuka u drugoj zoni (funkcije
ZONE 2/ZONE 3)................................ 101
Spajanje u konfiguraciji dvaju pojačala .... 106
Uporaba CONTROL S kontrolnog
sustava.................................................. 107
Upravljanje bez spajanja na TV ................ 108
Uporaba daljinskog
upravljača
Upravljanje svakom od komponenata
pomoću daljinskog upravljača ............. 117
Programiranje daljinskog upravljača ........ 119
Automatsko izvoñenje nekoliko funkcija
u nizu (Macro Play) ............................. 122
Podešavanje kodova daljinskog
upravljača koji nisu pohranjeni ............ 124
Brisanje svih sadržaja memorije
daljinskog upravljača ........................... 126
Dodatne informacije
Rječnik ...................................................... 127
Mjere opreza ............................................. 130
U slučaju problema ................................... 131
Tehnički podaci......................................... 136
5
Priprema
Opis i položaj dijelova
Prednja strana uređaja
Uklanjanje pokrova
Pritisnite PUSH.
Kad skinete pokrov, držite ga
izvan dohvata djece.
Status tipke POWER
Isključeno
Prijemnik je isključen (početno podešenje).
Pritisnite POWER za uključenje prijemnika.
Ne možete uključiti prijemnik pomoću
daljinskog upravljača.
Uključeno/Pripravno stanje
Pritisnite ?/1 na daljinskom upravljaču za uključenje prijemnika ili za podešavanje u
pripravno stanje. Kad pritisnete POWER na prijemniku, prijemnik će se isključiti.
6
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A POWER
Pritisnite za uključivanje i isključivanje
prijemnika.
J 2CH/A.DIREC
Pritisnite za odabir
zvučnog ugoñaja
(str. 62).
B AUTO CAL MIC Za spajanje isporučenog optimizacijskog
priključak
mikrofona za funkciju
Digital Cinema Auto
Calibration (str. 47).
C TONE MODE
TONE
Podešava FRONT/
CENTER/
SURROUND/
SURROUND BACK
BASS i TREBLE. Više
puta pritisnite TONE
MODE za odabir BASS
ili TREBLE i zatim
zakrenite TONE za
ugañanje razine.
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
K ZONE/POWER, Pritisnite SELECT
više puta za odabir
SELECT
zone 2 ili zone 3.
Svakim pritiskom
tipke POWER, izlazni
signali za odabranu
zonu se uključuju ili
isključuju (str. 101).
L DMPORT
Pritisnite za rukovanje
tunerom (FM/AM)
(str. 114-115).
Pritisnite za odabir
audio/video ulaznog
signala s komponente
spojene na DIGITAL
MEDIA PORT adapter
(str. 23, 87).
M HDMI
Pritisnite za odabir
komponente spojene na
priključak HDMI IN.
E Senzor
daljinskog
upravljača
Prima signale iz
daljinskog upravljača.
N PHONES
priključak
Za spajanje slušalica.
F DIMMER
Pritisnite za
podešavanje svjetline
pokazivača.
G DISPLAY
Pritisnite za odabir
informacija prikazanih
na pokazivaču.
H SUR BACK
DECODING
Pritisnite za uključenje
funkcije SB
DECODING (str. 71)
I Pokazivač
Pokazuje status
odabrane komponente
ili popis dostupnih
opcija (str. 96)
D MEMORY/
ENTER
TUNING MODE
TUNING
Pritisnite za odabir
O SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) OFF, A, B, A+B
prednjih zvučnika
(str. 46).
Za spajanje prijenosne
P VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV audio/video komponente poput kamkordera
IN priključak
ili igraće konzole.
Q MULTI
CHANNEL
DECODING
indikator
Svijetli tijekom dekodiranja višekanalnog
zvuka.
nastavlja se
7
Naziv
Funkcija
R INPUT
SELECTOR
Zakrenite za odabir
ulaznog izvora
reprodukcije. Za
odabir ulaznog izvora
za zonu 2 ili zonu 3,
prvo pritisnite ZONE/
SELECT (K) za
odabir zone 2 ili zone
3 (na pokazivaču se
prikaže "ZONE 2
INPUT" ili "ZONE 3
INPUT"), zatim
zakrenite INPUT
SELECTOR za odabir
ulaznog izvora.
S MASTER
VOLUME
Za podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno.
8
Stražnja strana uređaja
A DIGITAL INPUT/OUTPUT dio
Spajanje s DVD,
Super Audio CD
ureñajem i sl. Priključnica COAXIAL
COAXIAL IN omogućuje bolju
priključnice
kvalitetu glasnih
zvukova (str. 20,
22, 23, 31, 32).
OPTICAL
IN/OUT
priključnice
HDMI
IN/OUT*
priključnice
Spajanje s DVD
ureñajem, Blu-ray
Disc ureñajem ili
satelitskim tunerom.
Slika i zvuk se
odašilju u TV ili
projektor (str. 20, 28).
B Kontrolni priključak za Sony opremu
i druge vanjske komponente
IR REMOTE
IN/OUT
priključnice
Spajanje IR repetitora (str. 102, 103).
TRIGGER OUT Spajanje na sigurnopriključnice
sni sustav uključenja/isključenja napajanja drugih 12V
TRIGGER kompatibilnih ureñaja ili
pojačala/prijemnika
zone 2 ili zone 3
(str. 104).
CTRL S
IN/OUT
priključnice
Spajanje na Sony
TV, DVD ureñaj ili
videorekorder putem
priključnice
CONTROL S
(str. 107).
C DMPORT
Spajanje na
DIGITAL MEDIA
PORT adapter
(str. 23).
nastavlja se
9
D COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT dio
Y, PB/CB,
Spajanje DVD
PR/CR IN/OUT ureñaja, TV-a ili
priključnice* satelitskog tunera.
(str. 20, 31, 32).
E ANTENNA dio
FM
ANTENNA
priključnica
Spajanje žičane FM
antene isporučene uz
prijemnik (str. 38).
AM
ANTENNA
priključnica
Spajanje AM okvirne
antene isporučene uz
prijemnik (str. 38).
H VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT dio
AUDIO
IN/OUT
priključnice
Spajanje na videorekorder, DVD
ureñaj i sl. (str. 20,
31, 32, 33).
VIDEO
IN/OUT
priključnice*
S VIDEO
IN/OUT
priključnice*
AUDIO OUT
priključnice
VIDEO OUT
priključnice
Spajanje komponente
u zoni 2 ili zoni 3
(str. 101).
F RS-232C priključnica
Koristi se za održavanje i servis.
G AUDIO INPUT/OUTPUT dio
AUDIO
IN/OUT
priključnice
Spajanje MD ureñaja,
kasetofona, DAT
ureñaja i sl. (str. 20,
22, 23, 26).
MULTI
CHANNEL
INPUT
priključnice
Spajanje Super Audio
CD ureñaja ili DVD
ureñaja s analognom
audio priključnicom
za 7.1 ili 5.1 kanalni
zvuk (str. 22, 25).
PRE OUT
priključnice
10
Spajanje s vanjskim
pojačalom.
EXT VIDEO Spajanje komponente
IN priključnica kad želite gledati
sliku u slici (PIP).
I SPEAKERS dio
Spajanje zvučnika
(str. 18).
* Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako
spojite MONITOR VIDEO OUT priključnicu s
TV prijemnikom (str. 20). Ovim prijemnikom
možete takoñer upravljati putem grafičkog
sučelja (GUI) (str. 41).
Daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač RM-AAL009
možete koristiti za upravljanje prijemnikom i
Sony audio/video komponentama za koje je
podešen. (str. 119)
Naziv
Funkcija
A AV ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Za uključivanje i isključivanje
audio/video komponenata za
koje je daljinski upravljač
podešen (str. 119).
Ako istovremeno pritisnete
tipku ?/1 (2), isključuju se
prijemnik i ostale komponente
(SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 prekidača
automatski se mijenja svaki
put kad pritisnete neku od
tipaka ulaza (3).
B ?/1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika.
Nakon pritiska tipke ZONE 2
ili ZONE 3, ovom tipkom se
uključuje ili isključuje samo
glavni prijemnik. Za isključenje
svih komponenata, uključujući
pojačalo u zoni 2 ili zoni 3, istodobno pritisnite ?/1 i AV ?/1
(1) (SYSTEM STANDBY).
RM-AAL009
Smanjenje potrošnje u
pripravnom stanju
Kad su "HDMI Control" (str. 60)
i "RS-232C Control" (str. 61)
podešeni na "OFF".
C Tipke ulaza
Pritisnite jednu od tipaka za
odabir željene komponente. Za
korištenje tipaka s ružičastim
nazivima, pritisnite SHIFT (a)
i zatim pritisnite tipku. Kad
pritisnete neku od tipaka ulaza,
prijemnik se uključuje. Tipke
su tvornički podešene za Sony
ureñaje (str. 53). Podešenje se
može promijeniti na način opisan
u "Programiranje daljinskog
upravljača" na str. 119.
D ZONE 2
ZONE 3
Pritisnite za aktiviranje funkcija
u zoni 2/zoni 3 (str. 101).
E AMP
Pritisnite za aktiviranje moda
prijemnika (str. 41).
F MUSIC
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja (str. 67).
nastavlja se
11
Naziv
Funkcija
G MOVIE
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja (str. 67).
H Brojčane
tipke
Pritisnite za
– pohranu/ugañanje pohranjenih
postaja.
– odabir brojeva zapisa CD,
DVD, Blu-ray Disc ili MD
ureñaja. Pritisnite 0/10 za
odabir zapisa br. 10.
– odabir brojeva kanala za
videorekorder ili satelitski
tuner.
– Pritisnite TV (b) i zatim
brojčane tipke za odabir TV
kanala.
I ENTER
MEMORY
J AMP MENU
K
v
1/2/4/3
L OPTIONS
TOOLS
M MENU
SCREEN/
DSPL
CONTROL
N T/U
12
Pritisnite za unos vrijednosti
nakon odabira kanala, diska ili
zapisa pomoću brojčanih tipaka.
Pritisnite za pohranjivanje
radijske postaje.
Pritisnite za prikaz izbornika
za upravljanje prijemnikom.
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
podešenja. Zatim pritisnite v
za potvrdu odabira.
Pritisnite za prikaz i odabir
parametara iz opcijskih
izbornika za DVD ureñaj i
Blu-ray ureñaj.
Pritisnite za prikaz i odabir
parametara iz opcijskih izbornika za DVD ureñaj, Blu-ray
ureñaj, itd.
Pritisnite za prikaz izbornika
audio/video komponenata.
Pritisnite SHIFT (a), zatim
pritisnite MENU za prelazak
izmeñu SCREEN (za prikaz
izbornika na TV zaslonu) i
DSPL (za prikaz izbornika na
pokazivaču).
Pritisnite za odabir albuma.
Naziv
Funkcija
a)
O m/M
x a)
X a)
H a) b)
./> a)
TUNING +/–
P PRESET
+ b)/–
TV CH +/–
Pritisnite za upravljanje DVD
ureñajem, Blu-ray Disc
ureñajem, CD ureñajem, MD
ureñajem, kasetofonom ili
komponentom spojenom na
DIGITAL MEDIA PORT
adapter itd.
Pritisnite za odabir postaja
(str. 115).
Pritisnite za pohranjivanje FM/
AM postaja ili odabir pohranjenih postaja.
Pritisnite TV (b) i zatim TV
CH+/– za upravljanje TV-om,
satelitskim tunerom, videorekorderom itd.
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
Q F1/F2
Pritisnite TV (b) i zatim F1 ili
F2 za odabir željene
komponente.
C Rekorder s tvrdim diskom
F1: HDD
F2: DVD ureñaj, Blu-ray
Disc ureñaj
C DVD/VHS combo ureñaj
F1: DVD ureñaj, Blu-ray
Disc ureñaj
F2: VHS
R DVD/TOP
MENU,
MENU
Pritisnite za prikaz izbornika
DVD ureñaja na TV zaslonu.
Zatim tipkama 1/2/4/3 i v
izvodite funkcije izbornika
(str. 117).
NIGHT
MODE
Pritisnite AMP (5) i zatim
NIGHT MODE za aktiviranje
funkcije NIGHT MODE
(str. 73).
INPUT
MODE
Pritisnite AMP (5) i zatim
INPUT MODE za odabir ulaznog moda kad su iste komponente spojene na digitalne i
analogne priključnice (str. 92).
SLEEP
Pritisnite SHIFT (a) i zatim
pritisnite SLEEP za aktiviranje
Sleep Timera i vremena do
automatskog isključenja
prijemnika (str. 99).
TEST TONE
Pritisnite SHIFT (a) i zatim
pritisnite TEST TONE za aktiviranje ispitnog tona iz svakog
zvučnika.
MACRO 1,
MACRO 2
Pritisnite AMP (E) i zatim
MACRO 1 ili MACRO 2 za
podešavanje makro funkcije
(str. 122).
TV/INPUT
Istodobno pritisnite TV/INPUT
i TV (b) za odabir ulaznog
signala (TV ulaz ili video ulaz).
WIDE
Pritisnite više puta za odabir
širokog formata slike.
PIP
Pritisnite SHIFT (a), zatim
pritisnite PIP za promjenu slike
PIP (Picture in Picture) prozora.
Slika će se mijenjati na sljedeći
način. EXT VIDEO t ZONE 2
VIDEO t OFF. Možete zamijeniti položaj glavnog i PIP
prozora pritiskom na v (K).
Možete raširiti ili smanjiti prozor
tipkama 1/2 (K). Možete
takoñer promijeniti položaj
prozora tipkama 4/3 (K).
Napomena
Tijekom prikaza PIP prozora ne
reproduciraju se HDMI video
signali.
RESOLUTION Pritisnite SHIFT (a), zatim
pritisnite RESOLUTION više
puta za promjenu razlučivosti
izlaznih signala iz priključnice
HDMI OUT ili COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT
(str. 87).
S MUTING
Pritisnite za isključenje zvuka.
Pritisnite ponovno za uključenje
zvuka.
T MASTER
VOL +/–
Pritisnite za podešavanje glasnoće svih zvučnika istovremeno.
TV VOL +/–
Pritisnite TV (b) i zatim TV
VOL +/– za podešavanje
glasnoće TV prijemnika.
U DISC SKIP
Pritisnite za preskakanje diska
kad koristite izmjenjivač.
V RETURN/
EXIT O
Pritisnite za povratak na prethodni izbornik ili izlaz iz prikazanog izbornika videorekordera,
DVD ureñaja ili satelitskog
tunera.
W DISPLAY
Pritisnite za odabir informacija
prikazanih na pokazivaču, TV
zaslonu za videorekorder,
satelitski prijemnik, CD, DVD,
Blu-ray Disc ili MD ureñaj.
Napomena
U SCREEN načinu, pritisnite
ovu tipku za prikaz izbornika
na TV zaslonu.
nastavlja se
13
Naziv
Funkcija
X CLEAR
Pritisnite za
– brisanje pogrešno unesenog
broja.
– povratak na kontinuiranu
reprodukciju i sl. satelitskog
tunera ili DVD ureñaja.
>10
Pritisnite za odabir
– broja zapisa preko 10 za
videorekorder, satelitski
tuner, CD ili MD ureñaj.
– broja kanala digitalnog
CATV prijemnika
D.TUNING
Pritisnite za odabir moda
izravnog ugañanja (str. 83).
RM-AAU016
Ovaj daljinski upravljač služi samo za upravljanje prijemnikom. Glavnim funkcijama
prijemnika možete upravljati jednostavnom
uporabom ovog daljinskog upravljača.
Y 2CH/A.DIREC Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja (str. 62) ili za promjenu
zvuka odabranog ulaza u
analogni signal bez ikakvog
podešavanja (str. 114).
Z A.F.D.
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja (str. 65).
a SHIFT
Pritisnite da tipka zasvijetli.
Time se mijenja funkcija tipke
daljinskog upravljača tako da
se aktiviraju tipke s ružičastim
nazivima.
b TV
Pritisnite za odabir TV-a.
c RM SET UP
Pritisnite za podešavanje
daljinskog upravljača.
a)
Pogledajte tablicu na str. 118 za informacije o
tipkama koje možete koristiti za upravljanje
svakom od komponenata.
b)
Tipke (H i PRESET+) imaju ispupčenja koja
olakšavaju rukovanje daljinskim upravljačem.
Napomene
C Neke ovdje opisane funkcije možda neće raditi,
ovisno o modelu prijemnika.
C Gore navedene informacije služe samo kao primjer
i stoga, ovisno o komponenti, opisani postupci
neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
Naziv
Funkcija
A ?/1
1
(uključenje/
pripravno
stanje)
Pritisnite za uključenje ili
isključenje prijemnika u zoni 2
ili zoni 3.
B 2CH/
A.DIRECT
Pritisnite za odabir zvučnog
ugoñaja (str. 62).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
C SCREEN/
DSPL
CONTROL
D
v
1/2/4/3
14
Pritisnite za prelazak izmeñu
SCREEN (za prikaz izbornika
na TV zaslonu) i DSPL (za
prikaz izbornika na pokazivaču).
Nakon pritiska tipke SCREEN/
DSPL CONTROL (3),
pritisnite 1/2/4/3 za odabir
podešenja. Zatim pritisnite v
za potvrdu odabira.
Naziv
Funkcija
E OPTIONS
Pritisnite za prikaz i odabir
stavki izbornika opcija.
F MENU
Pritisnite za prikaz i odabir
stavki izbornika za upravljanje
prijemnikom.
G DMPORT
Pritisnite za upravljanje komponentom spojenom na DIGITAL
MEDIA PORT adapter (str. 53).
N
Pokretanje reprodukcije.
x
Zaustavljanje reprodukcije.
./>
H INPUT
SELECTOR
Preskakanje zapisa.
Pritisnite za odabir ulaznog
izvora za reprodukciju.
Pritisnite za podešavanje
I MASTER
VOLUME +/– razine glasnoće.
J MUTING
Pritisnite za privremeno isključenje zvuka. Pritisnite ponovno
za uključenje.
K RETURN/
EXIT
Pritisnite za povratak na
prethodni izbornik ili izlazak iz
izbornika.
L DISPLAY
Pritisnite za odabir informacija
prikazanih na pokazivaču.
Napomena
U SCREEN načinu, pritisnite
ovu tipku za prikaz izbornika
na TV zaslonu.
M PIP
Pritisnite PIP za promjenu
slike u PIP (Picture in Picture)
prozoru. Slika će se mijenjati
na sljedeći način. EXT VIDEO
t ZONE 2 VIDEO t OFF.
Možete zamijeniti položaj glavnog i PIP prozora pritiskom
na v (D). Možete raširiti ili
smanjiti prozor tipkama 1/2
(D).Možete takoñer promijeniti položaj prozora tipkama
4/3 (D).
Napomena
Tijekom prikaza PIP prozora
ne reproduciraju se HDMI
video signali.
15
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu
7.1-kanalnog sustava (7 zvučnika i jedan
subwoofer).
Uporaba 5.1/7.1-kanalnog
sustava
Za potpuni doživljaj višekanalnog zvuka
sličnog zvuku kino dvorane, potrebno je pet
zvučnika (dva prednja, središnji i dva surround
zvučnika) te subwoofer (5.1-kanalni sustav).
Možete uživati u vjernoj reprodukciji DVD
softvera u Surround EX formatu ako ste spojili
dodatan surround stražnji zvučnik (6.1-kanalni
sustav) ili dva surround stražnja zvučnika
(7.1-kanalni) (pogledajte "Dekodiranje
stražnjih surround kanala" na str. 71).
Primjer 7.1-kanalne
konfiguracije zvučnika
Primjer 5.1-kanalne
konfiguracije zvučnika
A Prednji lijevi zvučnik
B Prednji desni zvučnik
C Središnji zvučnik
D Surround lijevi zvučnik
E Surround desni zvučnik
H Subwoofer
16
A Prednji lijevi zvučnik
B Prednji desni zvučnik
C Središnji zvučnik
D Surround lijevi zvučnik
E Surround desni zvučnik
F Surround stražnji lijevi zvučnik
G Surround stražnji desni zvučnik
H Subwoofer
Savjeti
C Kut A trebao bi biti jednak.
C Ako spojite 6.1-kanalni sustav zvučnika, postavite
stražnji surround zvučnik iza mjesta slušanja.
C S obzirom da subwoofer ne emitira visoko usmjerene signale, možete ga postaviti gdje god želite.
17
2: Spajanje zvučnika
Prije spajanja priključnih kabela odspojite
mrežni kabel.
FRONT SPEAKERS
B priključnice a)
A Mono audio kabel (opcija)
B Kabeli zvučnika (opcija)
A Prednji zvučnik A (L)
B Prednji zvučnik A (R)
C Središnji zvučnik
D Subwooferb)
E Stražnji surround zvučnik (L)c)
F Stražnji surround zvučnik (R)c)
G Surround zvučnik (L)
H Surround zvučnik (R)
18
a)
Ako imate dodatne prednje zvučnike, spojite
ih na priključnice FRONT SPEAKERS B.
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
koristiti pomoću preklopke SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) na prednjoj ploči (str. 46).
b)
Ako priključite subwoofer s funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju kod gledanja
filmova. Ako je funkcija auto standby podešena na ON, zvučnik se automatski isključuje,
ovisno o razini ulaznog signala subwoofera
te se možda neće čuti zvuk.
c)
Ako imate samo jedan stražnji surround
zvučnik, spojite ga na SURROUND BACK
SPEAKERS L priključnicu.
Napomena
C Ako svi zvučnici koje spajate imaju nominalnu
impedanciju od 8 ohma ili više, podesite
"Impedance" u izborniku Speaker na "8 Ω". Kod
drugih načina spajanja podesite na "4 Ω". Detalje
potražite u poglavlju "8: Podešavanje zvučnika"
(str. 44).
C Prije spajanja mrežnog kabela, provjerite da se
vodiči kabela zvučnika meñusobno ne dodiruju
izmeñu priključnica SPEAKERS.
Savjet
Za spajanje odreñenih zvučnika na drugo pojačalo,
upotrijebite priključnice PRE OUT. Isti signal se
emitira preko priključnica SPEAKERS i PRE OUT.
Primjerice, ako želite spojiti samo prednje zvučnike
na drugo pojačalo, spojite pojačalo na PRE OUT
FRONT L i R priključnice.
ZONE 2 povezivanje
Priključnice SURROUND BACK SPEAKER
E i F možete pridijeliti zvučnicima u zoni
2. Podesite "Sur Back Assign" na "ZONE 2" u
izborniku Speaker. Pogledajte "Slušanje zvuka
u drugoj zoni (funkcije ZONE 2/ZONE 3)"
(str. 101) za podrobnosti o spajanju i funkcijama
zone 2.
19
3: Spajanje TV prijemnika za prikaz izbornika
Na zaslonu TV prijemnika može se prikazati
slika iz video komponente spojene na priključnicu MONITOR VIDEO OUT ovog prijemnik.
Ovim prijemnikom možete upravljati putem
grafičkog sučelja (GUI).
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite audio
i video kabele ovisno o raspoloživim priključnicama na komponentama.
TV prijemnik
Audio signali
Video signali
A Optički digitalni kabel (opcija)
B Audio kabel (opcija)
C Komponentni video kabel (opcija)
D HDMI kabel (opcija)
E S video kabel (opcija)
F Video kabel (opcija)
20
Napomene
C
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
C Komponente za prikaz slike, poput TV-a ili
projektora, spojite na MONITOR VIDEO OUT
priključnicu na prijemniku. Možda neće biti
moguće snimati čak i ako ste spojili komponentu
za snimanje.
C Uključite prijemnik kad se preko njega odvija video
i audio reprodukcija na TV prijemniku. Ako nije
uključeno napajanje prijemnika, ne prenosi se ni
video ni audio signal.
C Ovisno o statusu veze izmeñu TV-a i antene, slika
na TV zaslonu može biti izobličena. U tom slučaju
odmaknite antenu od prijemnika.
Savjeti
C Ovaj prijemnik ima funkciju konverzije video
signala. Detalje potražite u odjeljku "Napomene o
konverziji video signala" (str. 36).
C Zvuk s TV prijemnika se čuje iz zvučnika spojenih
na prijemnik ako povežete audio izlaz TV-a s TV
IN priključnicama na prijemniku. U takvoj konfiguraciji podesite audio izlaz TV-a na "Fixed" ako
postoji mogućnost odabira izmeñu "Fixed" i
"Variable".
C Kad grafičko sučelje ne koristite 15 minuta,
aktivira se screen saver.
21
4a: Spajanje audio komponenata
Kako spojiti komponente
Ovaj dio uputa opisuje kako spojiti komponente
s ovim prijemnikom. Prije početka, pogledajte
donju tablicu "Komponente za spajanje" u
kojoj su navedene stranice na kojima se
opisuje način spajanja svake komponente.
Nakon spajanja svih komponenata, prijeñite
na "5: Spajanje antena" (str. 38).
Komponenta za spajanje
Super Audio CD
ureñaj/CD ureñaj
MD ureñaj
Kvaliteta zvuka ovisi o odabranoj priključnici
za spajanje. Pogledajte sliku dolje. Priključnicu
za spajanje odaberite ovisno o priključnicama
na svojoj komponenti.
Str.
S digitalnim audio
izlazom
23
S višekanalnim audio
izlazom
25
Samo s analognim
audio izlazom
26
S digitalnim audio
izlazom
23
Samo s analognim
audio izlazom
26
Kasetofon, analogni gramofon
Odabir ulazne/izlazne audio
priključnice za spajanje
26
Digitalno
Analogno
Visokokvalitetni zvuk
Napomene
C Kad spajate optičke digitalne kabele, umetnite
priključke ravno do kraja dok ne kliknu na mjesto.
C Nemojte savijati optičke digitalne kabele ili ih
vezati u čvor.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice su kompatibilne s
frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
22
Spajanje komponenata s digitalnim audio ulaznim/izlaznim
priključnicama
Na sljedećoj slici prikazan je način spajanja
Super Audio CD ureñaja, CD ureñaja, MD
ureñaja i DIGITAL MEDIA PORT adaptera.
DIGITAL MEDIA PORT
adapter
MD uređaj
Super Audio CD
uređaj/CD uređaj
A Optički digitalni kabel (opcija)
B Audio kabel (opcija)
C Koaksijalni digitalni kabel (opcija)
Napomene
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
C Za odspajanje DIGITAL MEDIA PORT adaptera,
obratite pozornost na sljedeće.
– Odspojite DIGITAL MEDIA PORT adapter
nakon odspajanja kabel kad su kabeli spojeni na
COMPONENT VIDEO priključnicu.
– Odspojite DIGITAL MEDIA PORT adapter pritiskom na njegove bočne strane jer je uglavljen
na mjesto.
nastavlja se
23
Napomene o reprodukciji Super
Audio CD diskova na Super
Audio CD uređaju
C Zvuk se neće čuti ako se reproducira Super
Audio CD disk na Super Audio CD ureñaju
spojenom samo na COAXIAL SA-CD/CD
IN priključnicu na ovom prijemniku. Kod
reprodukcije Super Audio CD diska, spojite
ureñaj na MULTI CHANNEL INPUT ili
SA-CD/CD IN priključnicu. Pogledajte
upute za uporabu Super Audio CD ureñaja.
C Spojite ureñaj koji može slati DSD signale
iz HDMI priključnice na prijemnik pomoću
HDMI kabela.
C Nije moguće digitalno snimanje Super
Audio CD diska.
C Kod spajanja optičkih digitalnih kabela,
priključke utaknite ravno dok ne kliknu na
mjesto.
C Nemojte savijati optičke kabele ili ih vezati
u čvor.
Ako želite spojiti nekoliko
digitalnih komponenata ali ne
možete naći slobodan ulaz
Pogledajte poglavlje "Slušanje digitalnog
zvuka s drugih ulaza" (str. 93).
24
Spajanje komponenata s
višekanalnim izlaznim
priključnicama
Ako vaš DVD ili Super Audio CD ureñaj ima
višekanalne izlazne priključnice, možete ih
spojiti s MULTI CHANNEL INPUT priključnicama na ovom prijemniku kako biste uživali u višekanalnom zvuku. Takoñer možete
upotrijebiti višekanalne ulazne priključnice za
spajanje s vanjskim višekanalnim dekoderom.
DVD uređaj, Super Audio
CD uređaj i sl.
A Audio kabel (opcija)
B Mono audio kabel (opcija)
Napomene
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
C DVD i Super Audio CD ureñaji nemaju priključnice SURROUND BACK.
C Kad je "Sur Back Assign" podešen na "BI-AMP"
ili "ZONE 2" u izborniku Speaker, ulazni signal u
SUR BACK priključnicama nije pravilan.
C Audio ulazni signali iz MULTI CHANNEL INPUT
priključnica ne izlaze kroz audio priključnice. Ti
signali se ne mogu snimati.
25
Spajanje komponenata s analognim audio priključnicama
Na sljedećim ilustracijama prikazan je način
spajanja komponenata s ovakvim analognim
priključnicama, kao što su kasetofon,
gramofon i sl.
Super Audio
CD uređaj/
CD uređaj
Kasetofon
MD uređaj
Gramofon
A Audio kabel (opcija)
Napomena
C Ako vaš gramofon ima žicu za uzemljenje,
spojite je na priključnicu (U) SIGNAL GND.
26
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
4b: Spajanje video komponenata
Kako spojiti komponente
Ovaj dio uputa opisuje kako spojiti komponente s ovim prijemnikom. Prije početka,
pogledajte donju tablicu "Komponente za
spajanje" u kojoj su navedene stranice na
kojima se opisuje način spajanja svake
komponente.
Nakon spajanja svih komponenata, prijeñite
na "5: Spajanje antena" (str. 38).
Komponenta za spajanje
Odabir ulazne i izlazne video
priključnice za spajanje
Kvaliteta slike ovisi o odabranoj priključnici
za spajanje. Pogledajte sljedeću ilustraciju.
Odaberite način spajanja ovisno o raspoloživim priključnicama na komponentama.
Str.
TV prijemnik
20
S HDMI priključnicom
28
DVD ureñaj, Blu-ray Disc ureñaj
31
Satelitski tuner, CATV sustav
32
DVD rekorder, videorekorder
33
Kamkorder, igraća konzola i sl.
33
Digitalno
Analogno
Visokokvalitetna slika
27
Spajanje komponenata s HDMI
priključnicama
HDMI je kratica od High-Definition
Multimedia Interface. To je sučelje za
prijenos video i audio signala u digitalnom
formatu.
Značajke HDMI-a
C Digitalni audio signali koje prenosi HDMI
priključnica mogu se reproducirati putem
zvučnika i PRE OUT priključnica na ovom
prijemniku. Taj signal podržava Dolby
Digital, DTS, DSD i linear PCM.
C Ovaj prijemnik omogućuje prijem Linear
PCM-a (frekvencija uzorkovanja ispod 192
kHz) s digitalnim audio signalima u do 8
kanala putem HDMI priključnice.
C Analogni video signali koji prolaze do
VIDEO priključnice, S VIDEO ili
COMPONENT VIDEO priključnica mogu
se reproducirati kao HDMI signali. Audio
signali ne izlaze iz HDMI OUT priključnice
kad se slika konvertira.
C Ovaj prijemnik podržava DSD prijenos
(Super Audio CD), proširen s HDMI
ver1.2.
C Ovaj prijemnik podržava High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), DeepColor i xvYCC prijenos,
proširen s HDMI ver1.3.
C Ovaj prijemnik podržava funkciju HDMI
CONTROL. Pogledajte "HDMI CONTROL
Guide" isporučen s prijemnikom.
C HDMI IN6 je ulaz koji omogućuje bolju
kvalitetu zvuka. Koristite IN6 ulazni signal
kad želite višu kvalitetu zvuka. IN6
priključnicu možete takoñer koristiti na isti
način kao HDMI IN1 u IN5 priključnice.
28
DVD uređaj
Audio/video
signali
Satelitski tuner
Blu-ray Disc uređaj, PS3™,
rekorder s tvrdim diskom
Audio/video
signali
Audio/video
signali
Audio/video
signali
TV prijemnik, projektor, itd.
A HDMI kabel (opcija)
nastavlja se
29
Napomene o priključnim
kabelima
C Savjetujemo uporabu Sony HDMI kabela.
C Savjetujemo uporabu HDMI kabela s HDMI
logom (Sonyjev proizvod) za HDMI priključnicu koja podržava visoku brzinu (HDMI
kabel verzije 1.3a, kategorije 2) kod gledanja
slike ili slušanja zvuka tijekom DeepColor
prijenosa ili pri gledanju videozapisa od
1080p ili više.
C Ne savjetujemo uporabu HDMI-DVI konverzijskog kabela. Kad spojite HDMI-DVI
konverzijski kabel na DVI-D komponentu,
možda neće biti zvuka i/ili slike. Spojite
druge audio kabele ili digitalne priključne
kabele, zatim podesite "Input Assign" u
izborniku Input Option ako se reprodukcija
zvuka ne odvija pravilno.
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite
mrežni kabel.
Napomene o HDMI spajanju
C Provjerite podešenje spojene komponente
ako je slika loša ili se ne čuje zvuk iz komponente spojene HDMI kabelom.
C Audio signal koji ulazi kroz HDMI IN priključnicu izlazi kroz izlaze zvučnika, HDMI
OUT priključnice i PRE OUT priključnica.
Ne izlazi kroz nijedne druge audio
priključnice.
C Video signali koji ulaze u HDMI IN priključnicu mogu izlaziti samo kroz HDMI OUT
priključnicu. Ulazni video signali ne mogu
izlaziti iz VIDEO OUT, S VIDEO OUT ili
MONITOR VIDEO OUT priključnica.
C Audio i video signali s HDMI ulaza ne šalju
se kroz HDMI OUT priključnicu dok je
prikazan izbornik prijemnika.
C Kad želite slušati zvuk iz TV zvučnika,
podesite "HDMI Audio" na "TV+AMP" u
izborniku HDMI. Podesite li na "AMP",
zvuk se ne čuje iz TV zvučnika.
C Uključite prijemnik dok audio i video komponente za reprodukciju emitiraju signal
prema TV prijemniku preko ovog prijemnika.
Ako prijemnik nije uključen, ne emitira se
ni video ni audio signal.
30
C Audio signale (frekvencija uzorkovanja,
dužina bita itd.) koji se prenose iz HDMI
priključnice može potisnuti spojena komponenta. Provjerite podešenje spojene komponente ako je slika loša ili se ne čuje zvuk iz
komponente spojene HDMI kabelom.
C Zvuk može biti isprekidan kad se frekvencija uzorkovanja ili broj kanala izlaznih
audio signala komponente za reprodukciju
zamijene.
C Kad spojena komponenta nije kompatibilna
s tehnologijom za zaštitu od kopiranja
(HDCP), slika i/ili zvuk s HDMI OUT
priključka mogu biti izobličeni ili se neće
vidjeti/čuti.
U tom slučaju provjerite specifikacije
spojene komponente.
C Pogledajte upute za uporabu svake spojene
komponente za podrobnosti.
C High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), DSD i višekanalni Linear
PCM zvuk su mogući samo putem HDMI
priključka.
C Podesite razlučivost slike ureñaja za
reprodukciju na više od 720p/1080i za High
Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD).
C Možda ćete trebati podesiti razlučivost slike
ureñaja za reprodukciju kako bi bio moguć
DSD i višekanalni Linear PCM. Pogledajte
upute za uporabu ureñaja za reprodukciju.
C Ne podržava svaka HDMI komponenta sve
funkcije definirane odreñenom HDMI
verzijom. Primjerice, komponente koje
podržavaju HDMI, ver. 1.3a, možda ne
podržavaju DeepColor.
Spajanje DVD uređaja, Blu-ray
Disc uređaja
Na sljedećim slikama prikazano je kako
spojiti DVD ureñaj ili Blu-ray Disc ureñaj.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite
audio i video kabele u skladu s raspoloživim
priključnicama na vašim komponentama.
Napomena
C Za reprodukciju višekanalnog digitalnog zvuka,
podesite postavke digitalnog audio izlaza na DVD
ureñaju ili Blu-ray Disc ureñaju. Pogledajte upute
za uporabu DVD ureñaja ili Blu-ray Disc ureñaja.
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
DVD uređaj ili Blu-ray Disc uređaj
Audio signali
A Optički digitalni kabel (opcija)
B Koaksijalni digitalni kabel (opcija)
C Audio kabel (opcija)
Video signali
D Komponentni video kabel (opcija)
E S video kabel (opcija)
F Video kabel (opcija)
* Kod spajanja komponente opremljene OPTICAL
priključnicom, podesite "Input Assign" u izborniku
Input.
31
Spajanje TV prijemnika/
satelitskog tunera
Na sljedećoj slici prikazan je način spajanja
TV prijemnika/satelitskog tunera.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite
audio i video kabele u skladu s raspoloživim
priključnicama na vašim komponentama.
Satelitski tuner, CATV sustav
Audio signali
Video signali
A Optički digitalni kabel (opcija)
B Audio kabel (opcija)
C Komponentni video kabel (opcija)
D S-video kabel (opcija)
E Video kabel (opcija)
Napomena
Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
32
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite
audio i video kabele u skladu s raspoloživim
priključnicama na vašim komponentama.
Spajanje komponenata s
analognim video i audio
priključnicama
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti
komponentu s analognim priključnicama,
poput DVD rekordera, videorekordera i sl.
DVD rekorder, videorekorder
Audio signali
Video signali
Na VIDEO 3 IN/PORTABLE
AV IN priključnice (prednja strana)
Kamkorder,
igraća konzola
A Audio kabel (opcija)
B S video kabel (opcija)
C Video kabel (opcija)
D Audio/video kabel (opcija)
Napomena
Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
33
Funkcije konverzije video
signala
Ovaj prijemnik ima mogućnost konverzije
video signala. Izlaz video signala je moguć
nakon spajanja prijemnika preko MONITOR
VIDEO OUT priključnice kao što je prikazano
na slici.
C Video signali mogu se emitirati kao HDMI
video, komponentni video i S video signali.
C S-video signali mogu se emitirati kao HDMi
video, komponentni video i video signali.
C Komponentni video signali mogu se emitirati
kao HDMI video, S video i video signali.
Za detalje o funkciji video konverzije, pogledajte "Tablica konverzije ulaznih/izlaznih
signala klasificiranih prema postavkama u
izborniku" (str. 37).
34
Tablica konverzije ulaznih/izlaznih video signala prijemnika
Za funkciju konverzije slikovnog signala pogledajte "Tablica konverzije ulaznih/izlaznih signala
klasificiranih prema postavkama u izborniku" (str. 37).
Izlazni signali
Ulazni signali
IZLAZNA
priključnica
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR S
VIDEO OUT
MONITOR
VIDEO OUT
HDMI IN 1/2/3/4/5/6 A
f
X
X
X
COMPONENT
VIDEO IN B
a
a/f
a
a
S VIDEO IN C
a
a
a/f*
a
VIDEO IN D
a
a
a
a/f*
ULAZNA
priključnica
a : Video signali se pretvaraju i reproduciraju putem video konvertera.
f : Reproducira se signal istovjetan ulaznom. Video signali se ne pretvaraju.
X : Video signali se ne reproduciraju.
* Video signali se reproduciraju kad je opcija "Resolution" podešena na "DIRECT" u izborniku Video Settings.
nastavlja se
35
Napomene o konverziji video
signala
C Ako se video ili S-video signali iz videorekordera itd. pretvaraju pomoću ovog
prijemnika i zatim dovode do TV-a, ovisno
o statusu izlaza video signala, slika na TV
zaslonu može djelovati izobličeno u vodoravnom smjeru ili se uopće neće vidjeti.
C HDMI video signali ne mogu se pretvoriti u
komponentne video, S video i video signale.
C Pretvoreni video signali reproduciraju se
samo putem priključnica MONITOR VIDEO
OUT, a ne putem priključnica VIDEO OUT,
S VIDEO OUT ili ZONE 2 VIDEO OUT.
C Kad koristite videorekorder s funkcijom
korekcije slike (npr. TBC), slike mogu biti
izobličene ili se neće vidjeti. U tom slučaju
isključite funkciju korekcije slike.
C Razlučivost izlaza signala s COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT priključnice
konvertira se do 1080i. Razlučivost izlaza
signala s HDMI OUT priključnice
konvertira se do 1080p.
C COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
priključnice imaju ograničenje razlučivosti
kad se konvertira razlučivost video signala
zaštićena copyright tehnologijom.
S priključnica COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT moguća je razlučivost do
480p. HDMI OUT priključnice nemaju
ograničenja razlučivosti.
C Video signali za koje se konvertirala razlučivost ne mogu se slati iz COMPONENT
VIDEO MONITOR OUT priključnica ili
HDMI OUT priključnice. Video signali
izlaze putem HDMI OUT priključnice kad
su spojene obje.
C Podesite "Resolution" na "AUTO" ili "480i/
576i" u izborniku Video settings za izlaz
video signala iz priključnice MONITOR
VIDEO OUT, MONITOR S VIDEO OUT,
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT
kad su obje spojene.
36
Spajanje uređaja za snimanje
Za potrebe snimanja, spojite odgovarajuću
komponentu na priključnice VIDEO OUT ili
S VIDEO OUT na prijemniku. Spojite kabele
za ulazne ili izlazne signale na isti tip priključnice, budući da priključnice VIDEO OUT i S
VIDEO OUT nemaju funkciju konverzije
signala u format bolje kvalitete.
Napomena
Signali koji se prenose putem priključaka MONITOR
VIDEO OUT možda se neće pravilno snimiti.
Tablica konverzije ulaznih/izlaznih signala klasificiranih prema
postavkama u izborniku
Za detalje o podešenju izbornika "Resolution", pogledajte "Podešavanje slike (Izbornik Video)"
(str. 60) i za upravljanje pogledajte "Konverzija ulaznih analognih video signala" (str. 87).
Opcija izbornika
"Resolution"
Izlaz HDMI OUT
priključnica
Ulazni
signali
DIRECT
AUTO (početno
podešenje)
Component video
X
f
X
X
S video
X
X
f
X
Video
X
Component video
S video
aa)
480p/576p
720p, 1080i
1080p
X
X
f
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
ab)
a
a
ab)
b)
Video
480i/576i
COMPONENT MONITOR S MONITOR
VIDEO
VIDEO OUT VIDEO OUT
MONITOR OUT priključnica priključnica
priključnice
b)
Component video
a
a
a
a
S video
c)
a
a
a
a
Video
ac)
a
a
a
Component video
a
a
X
X
S video
a
a
f
X
Video
a
a
X
f
Component video
a
ad)
X
X
S video
a
ad)
f
X
Video
a
a
X
f
Component video
a
f
X
X
S video
a
X
f
X
Video
a
X
X
f
c)
d)
a : Video signali se pretvaraju i reproduciraju putem video konvertera.
f : Reproducira se signal istovjetan ulaznom. Video signali se ne pretvaraju.
X : Video signali se ne reproduciraju.
a) Razlučivost se podešava automatski, ovisno o spojenom monitoru.
b) Kad je TV spojen na neku od priključnica osim HDMI priključnice, izlaze 480i/576i signali kad je opcija
"Resolution" podešena na "AUTO".
c) 480p/576p izlaze čak i kad je podešeno 480i/576i.
d) Izlaz video signala s copyright zaštitom odvija se na temelju podešenja iz izbornika. Video signali s
copyright zaštitom izlaze kao 480p.
Napomena
C Video signali ne izlaze iz priključnica COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, MONITOR S VIDEO
OUT ili MONITOR VIDEO OUT kad je na priključnicu HDMI OUT spojen monitor ili sličan ureñaj.
C Ako odaberete razlučivost koju spojeni TV ne podržava u izborniku "Resolution", nije moguće postići
pravilan izlazni video signal iz TV-a.
C Konvertirani izlazni signal HDMI slike ne podržavaju "x.v.Colour".
C Konvertirani izlazni signal HDMI slike ne podržavaju DeepColor.
37
5: Spajanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu i FM
žičanu antenu.
FM žičana antena (isporučena)
* Oblik priključnice razlikuje se, ovisno o području.
Napomene
C Kako bi se spriječila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih
komponenata.
C Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
C Nakon spajanja FM žičane antene, postavite je
što je moguće više u vodoravan položaj.
C Prije spajanja priključnih kabela odspojite mrežni
kabel.
38
AM okvirna antena
(isporučena)
6: Priprema prijemnika i
daljinskog upravljača
Spajanje mrežnog kabela
Početno podešavanje
Prije prve uporabe prijemnika, izvršite početno
podešavanje prema sljedećim uputama. Isti
postupak takoñer možete primijeniti za vraćanje prijemnika na tvorničke vrijednosti.
Spojite isporučeni mrežni kabel na AC IN
priključnicu prijemnika i na zidnu utičnicu.
Napomene
C Prije spajanja mrežnog kabela, provjerite da se
metalni vodiči kabela zvučnika meñusobno ne
dodiruju izmeñu priključnica SPEAKERS.
C Spojite mrežni kabel čvrsto.
AC IN priključnica
Na zidnu utičnicu
1
Pritisnite POWER za isključenje
prijemnika.
2
Zadržite pritisnutom tipku
POWER te istodobno pritisnite
TONE MODE i DMPORT.
3
Nakon nekoliko sekundi
otpustite tipke TONE MODE i
DMPORT.
Nakon što se na pokazivaču nakratko
pojavi poruka "MEMORY
CLEARING...", pojavljuje se natpis "
MEMORY CLEARED!".
Sljedeće postavke se vraćaju na
tvorničke vrijednosti.
Mrežni kabel
(isporučen)
Izmeñu priključka i stražnje strane ureñaja
ostaje mali razmak čak i kad je priključak
utisnut do kraja. Spajanje je zamišljeno na taj
način i pojava ne predstavlja kvar.
39
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
Umetnite dvije baterije tipa R6 (veličina AA)
u daljinski upravljač RM-AAL009.
Umetnite dvije baterije tipa R6 (veličina AA)
u daljinski upravljač RM-AAU016.
Pri umetanju pripazite na ispravan polaritet.
Možete promijeniti upravljački mod (AV
SYSTEM 1 ili AV SYSTEM 2) prijemnika i
daljinskog upravljača. Ako prijemnik i druga
Sony komponenta reagiraju na istu naredbu
daljinskog upravljača, promijenite upravljački
mod komponente ili prijemnika.
Promjena upravljačkog moda
prijemnika
Napomene
C Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mjestima.
C Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
C Nemojte istovremeno upotrebljavati manganske
baterije s nekim drugim baterijama.
C Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača
izravnom suncu ili rasvjetnim ureñajima jer može
doći do smetnji u radu.
C Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
C Nakon zamjene baterija, programirani kodovi se
mogu obrisati. U tom slučaju programirajte ih
ponovo (str. 119).
Savjet
Kad se više ne može rukovati prijemnikom pomoću
daljinskog upravljača, zamijenite baterije novima.
O upravljačkom modu
Prijemnik i daljinski upravljač koriste isti
upravljački mod.
Ako se upravljački modovi prijemnika i
daljinskog upravljača razlikuju, nije moguće
koristiti daljinski upravljač za rukovanje
prijemnikom.
Ako su upravljački modovi prijemnika i
daljinskog upravljača na tvorničkim
postavkama (AV SYSTEM 2), nije ih
potrebno resetirati.
40
Uključite prijemnik i zadržite
pritisnutom tipku 2CH/A.DIREC.
Kad je odabran upravljački mod "AV2", na
pokazivaču se pojavi "COMMAND MODE
[AV2]".
Kad je odabran upravljački mod "AV1", na
pokazivaču se pojavi "COMMAND MODE
[AV1]".
Promjena upravljačkog moda
daljinskog upravljača
RM-AAL009
1 Zadržite pritisnutom tipku RM SET UP
i istodobno pritisnite ?/1.
Trepće tipka RM SET UP.
2 Pritisnite 1 ili 2 dok trepće tipka RM
SET UP.
Kad pritisnete 1, upravljački mod se podešava na AV SYSTEM 1. Kad pritisnete 2,
upravljački mod se podešava na AV
SYSTEM 2.
3 Pritisnite ENTER dok svijetli tipka RM
SET UP.
Tipka RM SET UP zatrepće dvaput i zatim
završava postupak podešavanja upravljačkog moda.
7: Upravljanje prijemnikom
pomoću izbornika na
zaslonu
Uporabom izbornika na zaslonu, možete
izvoditi različita podešavanja.
Prikaz izbornika na TV zaslonu
Savjet
Za pritisak na tipku RM SET UP koristite tanku
žicu, poput spajalice za papir.
Promjena upravljačkog moda
daljinskog upravljača
RM-AAU016
1
Spojite TV na ovaj prijemnik.
Pogledajte "3: Spajanje TV prijemnika
za prikaz izbornika" (str. 20).
2
3
Uključite prijemnik i TV.
Pritisnite AMP za aktivaciju
prijemnika.
Pritisnite i zadržite DISPLAY, zatim
pritisnite MUTING i v u isto vrijeme.
nastavlja se
41
4
Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite
MENU.
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika
ovog prijemnika. Pritisnite AMP MENU
ako se na zaslonu ne prikaže lista
izbornika.
5
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir željenog izbornika,
zatim pritisnite v ili 3.
Na TV zaslonu se prikaže lista opcija
izbornika
Pregled izbornika
U izborniku su raspoložive sljedeće opcije za
podešavanje.
w Input
Odabir ulaza za prijemnik.
Za detalje o svakom ulazu pogledajte "Odabir
komponente" (str. 53).
j Music
Možete slušati glazbu s audio komponente
spojene na DIGITAL MEDIA adapter. Za
detalje o funkciji Music pogledajte "Uporaba
DIGITAL MEDIA adaptera" (str. 87).
x FM/AM
Uporabom ovog prijemnika možete slušati
radijski program. Za detalje o radijskom
prijemniku pogledajte "Tuner" (str. 82).
' Settings
Izbornik Settings možete koristiti za podešavanje ovog prijemnika.
Auto Calibration
Izbornik Auto Calibration možete koristiti
za podešavanje zvučnika automatski. Za
detalje pogledajte "9: Automatsko kalibriranje odgovarajućih parametara zvučnika
(Auto Calibration)" (str. 46).
Speaker
Izbornik Speaker možete koristiti za podešavanje zvučnika ručno za tekući položaj,
i za podešavanje impedancije zvučnika. Za
detalje, pogledajte "Podešavanje impedancija zvučnika" (str. 44) i "Ručno podešavanje parametara zvučnika" (str. 74).
Surround
Izbornik Surround možete koristiti za odabir željenog zvučnog ugoñaja. Odaberite
Surround podešenja u izborniku Settings.
Za detalje o podešavanju parametara
pogledajte "Uživanje u predprogramiranom zvučnom ugoñaju" (str. 62).
EQ
Izbornik EQ možete koristiti za podešavanje
ekvilizatora. Za detalje, pogledajte "Podešavanje ekvilizatora" (str. 80).
Multi Zone
Izbornik Multi Zone možete koristiti za
upravljanje komponentama u više zona.
Za detalje o podešavanju parametara
pogledajte "Slušanje zvuka u drugoj zoni
(ZONE 2/ZONE3 postupci)" (str. 101).
Audio
Za detalje o podešavanju zvuka koristeći
izbornik Audio, pogledajte "Podešavanje
zvuka (izbornik Audio)" (str. 59).
Video
Za detalje o podešavanju slike koristeći
izbornik Video, pogledajte "Podešavanje
slike (izbornik Video)" (str. 60).
42
HDMI
Izbornik HDMI možete koristiti za upravljanje komponentama spojenim na HDMI
priključnice. Za detalje o podešavanju
odgovarajućih parametara, pogledajte
"Podešenja izbornika HDMI (izbornik
HDMI)" (str. 60).
2
Pritisnite MENU više puta za
prikaz glavnog izbornika na TV
zaslonu.
3
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir željenog izbornika.
4
Pritisnite v ili 3 za otvaranje
izbornika.
System
Za detalje o podešavanju sustava koristeći
izbornik System, pogledajte "Podešavanje
sustava (izbornik System)" (str. 61).
Kretanje kroz izbornike
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika.
1
5
Više puta pritisnite 1/2 za odabir opcije koju želite podesiti.
6
Pritisnite v ili 3 za otvaranje
opcije izbornika.
7
Ponovite korake 3 – 6 za odabir
željenog parametra.
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz odjeljka "Prikaz
izbornika na TV zaslonu" (str. 41).
nastavlja se
43
Povratak na prethodni prikaz
Pritisnite RETURN/EXIT O.
Izlazak iz izbornika
Pritisnite MENU.
8: Podešavanje zvučnika
Podešavanje impedancije
zvučnika
Podesite odgovarajuću impedanciju u skladu
sa zvučnicima koje koristite.
1
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz poglavlja "7: Upravljanje prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
2
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Settings" i pritisnite
v ili 3.
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika
Settings.
3
44
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Speaker" i pritisnite
v ili 3.
– Kad spojite zvučnike impedancije 16 ohma ili
više u konfiguraciji "A" i "B":
Podesite "Impedance" na "8 Ω" u izborniku
Speaker.
– Za druge vrste zvučnika u drugim
konfiguracijama:
Podesite "Impedance" na "4 Ω" u izborniku
Speaker.
4
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Impedance" i pritisnite
v.
5
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "4 Ω " ili "8 Ω", ovisno o
zvučnicima koje koristite i
pritisnite v.
Napomene
C Ako ne znate impedanciju zvučnika, pogledajte
njihove upute za uporabu. (Taj se podatak obično
nalazi na poleñini zvučnika.)
C Ako svi zvučnici koje spajate imaju nominalnu
impedanciju od 8 ohma ili više, podesite
"Impedance" na "8 Ω". Kod drugih načina
spajanja podesite na "4 Ω".
C Kad spojite prednje zvučnike na priključnice
SPEAKER A i B, koristite zvučnike nominalne
impedancije od 8 ohma ili više.
45
Odabir prednjih zvučnika
Možete odabrati željene prednje zvučnike.
Preklopka SPEAKERS
Podesite preklopku SPEAKERS za
odabir prednjih zvučnika koje želite
koristiti.
Napomena
Ako su na prijemnik spojene slušalice, nije moguće
odabrati ovo podešenje.
Podesite na
Za odabir
A
zvučnika spojenih na
priključnice FRONT
SPEAKERS A.
B
zvučnika spojenih na
priključnice FRONT
SPEAKERS B.
A+B
zvučnika spojenih na
priključnice FRONT
SPEAKERS A i B
(paralelan spoj).
OFF
isključenja zvuka putem
svih priključnica zvučnika
ili priključnice PRE OUT.
46
9: Automatsko kalibriranje
odgovarajućih parametara
(Auto Calibration)
Ovaj prijemnik opremljen je DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) tehnologijom koja
omogućuje izvoñenje automatskog kalibriranja,
poput provjere spoja izmeñu svakog zvučnika
i prijemnika, podešavanja razine glasnoće
zvučnika te mjerenja udaljenosti svakog
zvučnika od položaja za slušanje. Takoñer
pogledajte "Kratki vodič za podešavanje"
isporučen s prijemnikom.
Prije izvođenja automatskog
kalibriranja
Prije automatskog kalibriranja podesite i
spojite zvučnike (str. 16 – 19).
C Priključnica AUTO CAL MIC se koristi
samo za isporučeni optimizacijski mikrofon.
Nemojte spajati druge mikrofone jer to
može oštetiti prijemnik i mikrofon.
C Zvuk koji tijekom kalibriranja dopire iz
zvučnika je vrlo glasan, stoga obratite
pozornost ako u blizini ima djece, kao i na
eventualne reakcije susjeda.
C Izvedite automatsko kalibriranje u tihom
okruženju kako bi izbjegli štetan efekt buke
i postigli precizne rezultate mjerenja.
C Ako izmeñu optimizacijskog mikrofona i
zvučnika ima prepreka, kalibriranje se ne
može izvesti pravilno. Uklonite prepreke
kako bi izbjegli pogreške pri mjerenju.
C Kad koristite dva pojačala, prije automatskog
kalibriranja podesite "Sur Back Assign" na
"BI-AMP" u izborniku Speaker.
Napomene
C Funkcija automatskog kalibriranja ne radi kad su
spojene slušalice.
C Ako je aktivna funkcija MUTING, isključite je.
Optimizacijski mikrofon
O podešavanju aktivnog
subwoofera
C Kad je spojen subwoofer, prvo ga uključite
i pojačajte glasnoću. Zakrenite regulator
MASTER VOLUME u položaj malo ispred
srednje točke.
C Spojite li subwoofer s funkcijom frekvencije
skretnice, podesite tu vrijednost na
maksimum.
C Spojite li subwoofer s funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju.
Napomena
Ovisno o karakteristikama subwoofera kojeg
koristite, vrijednost udaljenosti može pokazivati
veću udaljenost od stvarne.
1
2
Spojite isporučeni optimizacijski mikrofon na priključnicu
AUTO CAL MIC na prednjoj
strani prijemnika.
Podesite optimizacijski
mikrofon.
Postavite ga na mjesto slušanja i stavite
na stolac ili stativ kako bi bio u visini
ušiju. Okrenite L stranu optimizacijskog
mikrofona prema prednjem lijevom
zvučniku, a R stranu optimizacijskog
mikrofona prema prednjem desnom
zvučniku.
Napomena
Kad stavite optimizacijski mikrofon u sredinu
izmeñu dvaju zvučnika, ako je kut izmeñu dvaju
zvučnika preuzak, optimizacijski mikrofon ne
može izmjeriti pravilno lijevi i desni zvučnik.
Uporaba prijemnika kao
predpojačala
Funkciju automatskog kalibriranja možete
koristiti kad ovaj prijemnik služi kao predpojačalo. U tom slučaju udaljenost prikazana
na pokazivaču može se razlikovati od stvarne,
no i dalje možete koristiti prijemnik s tom
vrijednošću bez problema.
Izvođenje automatskog
kalibriranja
Funkcija automatskog kalibriranja omogućuje
provjeru i mjerenje sljedećih parametara:
C Jesu li zvučnici spojeni ili nea)
C Polaritet zvučnika
C Udaljenost svakog zvučnika od mjesta
slušanjab)
C Kut zvučnikab)
C Veličinu zvučnikab)
C Razinu glasnoće zvučnika
C Karakteristike frekvencijec)
nastavlja se
47
a) Kad je odabran višekanalni ulaz, ovaj prijemnik
ispravlja signale pomoću procesa analognog
downmixa samo za središnji zvučnik i subwoofer.
Korekcija ne vrijedi za druge zvučnike.
b) Rezultat mjerenja nije iskoristiv kad je odabran
višekanalni ulaz.
c) C Signali s frekvencijom uzorkovanja iznad 96
kHz se uvijek reproduciraju uz frekvenciju od
44,1 kHz ili 48 kHz.
C Rezultat mjerenja nije iskoristiv u sljedećim
slučajevima:
– Kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad se koristi "2ch Analog Direct".
– Kad se primaju Dolby TrueHD signali s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz.
2
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir izbornika "Settings",
zatim pritisnite v ili 3.
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika
Settings.
3
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Auto Calibration",
zatim pritisnite v ili 3.
4
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Quick Setup", zatim
pritisnite v.
5
Više puta pritisnite 1/2 i v za
odznačavanje stavki koje ne
želite mjeriti.
C Speaker Distance (udaljenost zvučnika)
C Speaker Level (razina zvučnika)
C Frequency Characteristic (frekvencija)
1
Pritisnite 3.
8
Mjerenje počinje za pet
sekundi.
Pritisnite v za odabir "Start".
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz poglavlja "7: Upravljanje prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
48
6
7
Potvrda/pohranjivanje rezultata
mjerenja
1
Potvrdite rezultat mjerenja.
Po završetku mjerenja začuje se zvučni
signal i rezultat se pojavi na pokazivaču.
9
Mjerenje počinje.
Mjerenje traje oko 30 sekundi s ispitnim
tonom. Pričekajte dok ne završi.
Napomena
Nije moguće izmjeriti visinu surround i stražnjih
surround zvučnika. Te vrijednosti podesite pomoću
parametra "Position" u izborniku Speaker.
Kad je jedan ili više zvučnika izvan faze, na
TV zaslonu se prikaže "Out Phase". "+" i "–"
priključci zvučnika su možda spojeni naopako.
Meñutim, ovisno o zvučnicima, "Out Phase" se
prikazuje na TV zaslonu čak i kad su zvučnici
spojeni pravilno.
To se dogaña uslijed odreñenih značajki
zvučnika. U tom slučaju nastavite normalno
koristiti prijemnik.
Savjeti
Savjet
C Sve funkcije osim uključenja/isključenja prijemnika
su tijekom automatskog kalibriranja deaktivirane.
C U sljedećim slučajevima mjerenja se ne mogu
izvesti pravilno ili automatsko kalibriranje nije
moguće.
– Koristite li posebne zvučnike, poput dipolnih.
– Kad koristite funkciju zone 2/zone 3 u zoni 2/
zoni 3.
Za modele namijenjene američkom ili kanadskom tržištu je udaljenost prikazana u stopama,
a za ostale modele u metrima. Jedinice za prikaz
udaljenosti možete promijeniti u "Distance
Unit" unutar izbornika Speaker.
Napomena
Prekid automatskog kalibriranja
Automatsko kalibriranje se prekida kad
promijenite glasnoću, funkciju, podešenje
preklopke SPEAKERS, ili spojite slušalice.
2
Pritisnite v za odabir "Next".
Kad se na TV zaslonu prikazuje "Save auto
calibration (auto speaker setup) results?",
možete odabrati hoćete li potvrditi ("Yes")
ili ne ("No"). Slijedite upute na TV zaslonu
kad odaberete "Yes". Za detalje o šiframa
upozorenja i greške, pogledajte "Lista
poruka nakon mjerenja automatskog
kalibriranja" (str. 51).
nastavlja se
49
Savjet
Pritisnite v na daljinskom upravljaču kad se
na TV zaslonu prikazuje "Please Press ENTER".
3
Više puta pritisnite 4/3 za
odabir "Yes", zatim pritisnite
v.
Napomene
4
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir vrste automatskog
kalibriranja, zatim pritisnite 3.
Rezultati mjerenja se pohranjuju.
Vrsta
kalibriranja
Značenje
Full Flat
Mjerenje frekvencije od
početne vrijednosti svakog
zvučnika.
Engineer
Podešavanje frekvencijskih
karakteristika u skladu sa
Sonyjevim standardima
prostorije za slušanje.
Front Reference Podešavanje karakteristika
svih zvučnika u skladu s
karakteristikama prednjih
zvučnika.
OFF
5
Automatska kalibracija je
isključena.
Pritisnite v.
Prikaže se izlazni izbornik.
50
C Signali s frekvencijom uzorkovanja iznad 96 kHz
se nakon korekcije uvijek reproduciraju uz
frekvenciju od 44,1 kHz ili 48 kHz.
C Rezultat mjerenja nije iskoristiv u sljedećim
slučajevima:
– Kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad se koristi "2ch Analog Direct".
– Kad se primaju Dolby TrueHD signali s
frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz.
Savjet
Veličina zvučnika (LARGE/SMALL) odreñuje se
prema karakteristikama niskih frekvencija. Rezultati
mjerenja mogu varirati, ovisno o položaju optimizacijskog mikrofona i zvučnika te obliku prostorije.
Savjetujemo da se pridržavate rezultata mjerenja, no
možete ih i promijeniti u izborniku Speaker. Prvo
pohranite rezultate mjerenja i zatim ih promijenite
po želji.
Lista poruka nakon mjerenja kod automatskog kalibriranja
Oznaka greške Uzroci i rješenja
Code 30
Spojene su slušalice. Odspojite ih i ponovno izvedite automatsko kalibriranje.
Code 31
Opcija SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) je podešena na OFF. Odaberite drugo podešenje i
ponovo izvedite automatsko kalibriranje.
Code 32
Ureñaj nije prepoznao nijedan zvučnik. Provjerite je li optimizacijski mikrofon pravilno
spojen i ponovo izvedite mjerenje. Ako je optimizacijski mikrofon spojen pravilno i
pojavila se oznaka greške, znači da je kabel mikrofona možda oštećen ili nepravilno
spojen.
Code 33
C
C
C
C
Code 34
Zvučnici nisu postavljeni u pravilan položaj. Zvučnici ili optimizacijski mikrofon
zdesna ili slijeva su možda postavljeni pogrešno. Pogledajte "1: Instaliranje zvučnika"
(str. 16) i provjerite položaj zvučnika.
Warning 40
Automatsko kalibriranje je dovršeno, ali razina buke je visoka. Automatsko kalibriranje
se može izvesti pravilno ako pokušate ponovo, iako se mjerenje ne može izvesti u svim
uvjetima. Pokušajte automatski kalibrirati ureñaj u tihom okružju.
Warning 41
Zvuk iz optimizacijskog mikrofona je izvan prihvatljivog raspona, odnosno glasniji je
od najglasnijeg zvuka koji se može izmjeriti. Pokušajte izvesti automatsko kalibriranje u
okružju dovoljno tihom za valjano mjerenje.
Warning 42
Glasnoća prijemnika je izvan prihvatljivog raspona. Pokušajte izvesti automatsko
kalibriranje u okružju dovoljno tihom za valjano mjerenje.
Warning 43
Udaljenost i položaj subwoofera ili kut položaja zvučnika se ne mogu detektirati, a
razlog tome može biti buka. Pokušajte automatski kalibrirati ureñaj u tihom okružju.
Warning 44
Mjerenje je dovršeno. Meñutim, zvučnici nisu stavljeni u pravilan položaj jedan prema
drugome. Pogledajte "1: Instaliranje zvučnika" (str. 16) i provjerite meñusobne položaje
zvučnika.
NO WARNING
Nema poruke upozorenja.
----------
Nije spojen nijedan zvučnik.
Nije spojen nijedan prednji zvučnik ili je spojen samo jedan.
Optimizacijski mikrofon nije spojen.
Nisu spojeni lijevi ili desni surround zvučnici.
Stražnji surround zvučnici su spojeni iako nisu spojeni surround zvučnici. Spojite
surround zvučnik(e) na priključnicu SURROUND.
C Stražnji surround zvučnik je spojen samo na priključnice SURROUND BACK
SPEAKERS R. Imate li samo jedan stražnji surround zvučnik, spojite ga na
priključnicu SURROUND BACK SPEAKERS L.
• CODE 31
1 Pritisnite v i zatim slijedite postupak od
koraka 1 u odjeljku "Izvoñenje automatskog
kalibriranja".
• CODE 32, 33, 34
1 Kad pritisnete v, pojavi se poruka "Retry?".
2 Pritisnite 4/3 za odabir "YES" i pritisnite v.
3 Slijedite postupak od koraka 2 u odjeljku
Kad odaberete "WRN CHECK"
Pojavi li se upozorenje na rezultate mjerenja,
prikazuju se detaljne informacije.
Pritisnite v za povratak na korak 1
postupka "Potvrda/pohranjivanje
rezultata mjerenja" (str. 49).
"Izvoñenje automatskog kalibriranja".
nastavlja se
51
Savjet
Ovisno o položaju subwoofera, rezultati mjerenja
polariteta mogu varirati, no neće biti problema čak i
ako nastavite koristiti prijemnik s tom vrijednošću.
Preciznije podešavanje parametara automatskog kalibriranja
(Enhanced Setup)
U izborniku Auto Calibration, odaberite
"Enhanced Setup", zatim pritisnite v.
C Seating Position
Možete registrirati tri uzorka kao položaj 1,
2 i 3, ovisno o mjestu na kojem ćete sjediti,
uvjetima slušanja i uvjetima mjerenja.
C Calibration Type
Za detalje, pogledajte tablicu na str. 50.
Dodatni parametri izbornika
Enhanced Setup
C EQ Curve
Za uključenje/isključenje mjerenja krivulje
ekvilizatora.
C Name Input
Možete promijeniti naziv broja položaja; za
detalje pogledajte "Imenovanje ulaza"
(str. 91).
52
Reprodukcija
Odabrani
ulaz
Komponente koje se
mogu reproducirati
VIDEO 1, 2
Videorekorder i sl. ureñaj
spojen na priključnicu
VIDEO 1 ili VIDEO 2
VIDEO 3
Kamkorder, TV igraća
konzola i sl. ureñaj spojen na
priključnicu VIDEO 3
DVD/BD
DVD ureñaj, Blu-ray Disc
ureñaj, itd., spojen na
priključnicu DVD/BD
SAT/CATV
Satelitski tuner itd. spojen na
priključnicu SAT/CATV.
MD/DAT
MD ili DAT ureñaj itd. spojen
na priključnicu MD/DAT.
SA-CD/CD
Super Audio CD/CD ureñaj i
sl. komponenta spojena na
priključnicu SA-CD/CD
TUNER
Ugrañeni radio tuner
DMPORT
Prijenosni audio ili sličan
ureñaj spojen na DIGITAL
MEDIA PORT adapter
priključen na prijemnik.
Odabir komponente
HDMI 1, 2, 3, HDMI komponente spojene
4, 5, 6
na priključnicu HDMI 1,
HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4,
HDMI 5, ili HDMI 6.
1
Pritisnite jednu od tipaka ulaza.
Želite li odabrati komponentu
spojenu na priključnicu PHONO,
MULTI CHANNEL INPUT, TV,
TAPE/CD-R ili HDMI 4, 5, 6,
pritisnite SHIFT i zatim pritisnite
PHONO, MULTI IN, TV, TAPE/
CD-R ili HDMI 4, 5, 6.
Takoñer možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku ili daljinskom
upravljaču RM-AAU016.
PHONO
Gramofon itd. spojen na
priključnicu PHONO
MULTI IN
Komponenta spojena na
priključnicu MULTI
CHANNEL INPUT
TV
TV spojen na priključnicu TV.
TAPE/CD-R
Kasetofon itd. spojen na
priključnicu TAPE/CD-R.
2
Uključite komponentu i
pokrenite reprodukciju.
3
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
Takoñer možete upotrijebiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
Savjeti
C Možete podešavati glasnoću različito, ovisno o
brzini kojom zakrećete MASTER VOLUME.
Za brzo pojačavanje ili smanjivanje glasnoće:
zakrenite regulator brzo.
nastavlja se
53
Za precizno podešavanje: zakrenite regulator
polako.
C Možete podešavati glasnoću različito, ovisno o tome
koliko dugo pritisnete i zadržite tipku MASTER
VOL +/– na daljinskom upravljaču.
Za brzo pojačavanje ili smanjivanje glasnoće:
pritisnite i zadržite tipku.
Za precizno podešavanje: pritisnite tipku i odmah
je otpustite.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.
Za ponovno uključivanje zvuka pritisnite istu
tipku ili zakrenite MASTER VOLUME udesno
za pojačavanje glasnoće. Kad isključite zvuk,
on ostaje isključen i nakon ponovnog uključenja
prijemnika.
Sprečavanje oštećenja zvučnika
Prije isključivanja prijemnika smanjite razinu
glasnoće.
54
Reprodukcija Super Audio CD/CD diskova
m
C Opisani postupak se odnosi na
Sony Super Audio CD ureñaj.
C Pogledajte upute za uporabu
Super Audio CD ureñaja ili
običnog CD ureñaja.
z
1
Uključite Super Audio CD/CD uređaj, zatim
stavite disk u uložnicu.
2
3
Uključite prijemnik.
Možete odabrati zvučni ugoñaj
tako da odgovara glazbi. Detalje
potražite na str. 67.
Preporučeni zvučni ugoñaji:
Klasična glazba: D.Concert Hall
Jazz: Jazz Club
Koncerti: Live Concert, Stadium
Pritisnite INPUT SELECTOR za odabir
"SA-CD/CD".
Možete takoñer upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir "SA-CD/CD".
Primjer prikaza na pokazivaču
4
5
6
Pokrenite reprodukciju diska.
Podesite prikladnu glasnoću.
Po završetku slušanja izvadite disk te isključite prijemnik i Super Audio CD uređaj/CD
uređaj.
55
Reprodukcija DVD diskova
Indikator MULTI CHANNEL DECODING
m
C Pogledajte upute za uporabu
TV prijemnika i DVD ureñaja,
Blu-ray Disc ureñaja.
z
Po potrebi odaberite format zvuka
diska kojeg želite reproducirati.
1
Uključite TV prijemnik i DVD uređaj ili Blu-ray
Disc uređaj.
2
3
Uključite prijemnik.
z
Takoñer možete upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir opcije "DVD/BD".
Možete odabrati zvučni ugoñaj
tako da odgovara filmu ili glazbi.
Podrobnosti potražite na str. 67.
Preporučeni zvučni ugoñaji:
Film: Cinema Studio EX
Koncerti i sl.: Live Concert
Sport: Sports
m
Ako ne možete slušati višekanalni
zvuk, provjerite sljedeće.
C Provjerite odgovara li izvor
zvuka višekanalnom formatu
(tijekom reprodukcije svijetli
indikator MULTI CHANNEL
DECODING na prednjoj strani
ureñaja).
C Provjerite je li prijemnik spojen
s DVD ureñajem ili Blu-ray
Disc ureñajem preko digitalne
veze.
C Provjerite je li digitalni audio
izlaz DVD ureñaja ili Blu-ray
Disc ureñaja podešen pravilno.
56
Pritisnite INPUT SELECTOR za odabir
"DVD/BD".
Primjer prikaza na pokazivaču
4
Odaberite ulaz TV prijemnika tako da se na
TV zaslonu prikaže slika s DVD uređaja ili
Blu-ray Disc uređaja.
5
6
7
Reproducirajte disk.
Podesite odgovarajuću glasnoću.
Po završetku gledanja videozapisa s DVD-a
izvadite disk i isključite prijemnik, TV te
DVD uređaj ili Blu-ray Disc uređaj.
Video igre
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
m
C Pogledajte upute za uporabu TV
prijemnika i igraće konzole.
1
2
3
Uključite TV prijemnik i igraću konzolu.
Uključite prijemnik.
Pritisnite INPUT SELECTOR za odabir
"VIDEO 3*".
Takoñer možete upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir opcije "VIDEO 3*".
* Ako spojite igraću konzolu na priključnicu VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV IN na prednjoj strani ureñaja.
Primjer prikaza na pokazivaču
4
Odaberite ulaz TV prijemnika tako da se na
TV zaslonu prikaže slika s igraće konzole.
5
Stavite disk u uložnicu i reproducirajte ga
na konzoli.
6
7
Podesite odgovarajuću glasnoću.
Kad završite s igranjem, izvadite disk te
isključite prijemnik, TV i igraću konzolu.
57
Gledanje videa
m
C Pogledajte upute za uporabu TV
prijemnika i videorekordera.
1
2
3
Uključite videorekorder.
Uključite prijemnik.
Pritisnite INPUT SELECTOR za odabir
"VIDEO 1*."
Takoñer možete upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir opcije "VIDEO 1*."
* Ako spojite videorekorder na priključnicu VIDEO 1.
Primjer prikaza na pokazivaču
58
4
Odaberite ulaz TV prijemnika tako da se na
TV zaslonu prikaže slika iz videorekordera.
5
Reproducirajte video kasetu na
videorekorderu.
6
7
Podesite odgovarajuću glasnoću.
Po završetku gledanja videorekordera,
Izvadite kasetu te isključite prijemnik, TV i
videorekorder.
Rukovanje pojačalom
Podešavanje zvuka
(Izbornik Audio)
Izbornik Audio možete koristiti za podešavanje
zvuka po želji.
Odaberite "Audio" u izborniku Settings. Za
detalje o podešavanju parametara pogledajte
"7: Upravljanje prijemnikom pomoću
izbornika na zaslonu" (str. 41).
Opcije izbornika Audio Settings
x A/V Sync
(Sinkronizacija audio i video
izlaza)
Omogućuje podešavanje vremena kašnjenja
zvuka kako bi se smanjila razlika izmeñu
prikaza slike i zvuka. Možete podesiti kašnjenje
od 0 ms do 300 ms u koracima po 10 ms.
Napomene
x Decode Priority
(Prioritet dekodiranja digitalnog
audio ulaza)
Omogućuje definiranje ulaznog moda ulaza
digitalnog signala za priključnice DIGITAL
IN i HDMI IN.
C PCM
Kad su odabrani signali s priključnice
DIGITAL IN, PCM signali imaju prioritet
(kako bi se spriječilo prekidanje nakon
početka reprodukcije). Meñutim, ako su
ulazni signali drugačije vrste, ovisno o
formatu, možda se neće čuti zvuk. U tom
slučaju odaberite "AUTO".
Kad su odabrani signali s HDMI IN priključnice, sa spojenog ureñaja se reproduciraju
samo PCM signali. Kad se primaju signali
u bilo kojem drugom formatu, podesite ovu
opciju na "AUTO".
C AUTO
Automatski prebacuje ulazne modove
izmeñu Dolby Digital, DTS, DSD ili PCM.
Napomena
Ako je opcija podešena na "AUTO" i zvuk iz digitalnih audio priključnica (za CD i sl.) se prekida nakon
početka reprodukcije, podesite opciju na "PCM".
C Ova funkcija je korisna kad koristite veliki
LCD/plazma monitor ili projektor.
C Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima:
– kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad se koristi "2ch Analog Direct".
x Dual Mono
(Odabir jezika digitalnog
prijenosa)
Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati
tijekom digitalne emisije. Funkcija je dostupna
samo za Dolby Digital izvore.
C MAIN/SUB
Zvuk glavnog jezika emitira se preko
prednjeg lijevog zvučnika i istovremeno se
preko prednjeg desnog zvučnika čuje zvuk
pomoćnog jezika.
C MAIN
Čuje se zvuk glavnog jezika.
C SUB
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
C MAIN+SUB
Čuje se miješani zvuk glavnog i pomoćnog
jezika.
59
Podešavanje slike
Podešenja za HDMI
(Izbornik Video)
(Izbornik HDMI)
Izbornik Video možete koristiti za pridjeljivanje komponentnog video ulaza drugom
ulazu i za imenovanje ulaza.
Odaberite "Video" u izborniku Settings. Za
detalje o podešavanju parametara pogledajte
"7: Upravljanje prijemnikom pomoću
izbornika na zaslonu" (str. 41).
Izbornik HDMI možete koristiti za pridjeljivanje izvoñenje potrebnih podešavanja za
komponente spojene na priključnicu HDMI.
Odaberite "HDMI" u izborniku Settings. Za
detalje o podešavanju parametara pogledajte
"7: Upravljanje prijemnikom pomoću
izbornika na zaslonu" (str. 41).
Opcije izbornika Video
x Resolution
(Konverzija video signala)
Omogućuje konverziju razlučivosti ulaznog
analognog video signala.
C DIRECT
C AUTO
C 480i/576i
C 480p/576p
C 720p
C 1080i
C 1080p
Za detalje pogledajte "Tablica konverzije
ulaznih/izlaznih signala klasificiranih prema
postavkama u izborniku" (str. 37).
Parametri izbornika HDMI
x HDMI Control
Omogućuje uključivanje/isključivanje
komponenata spojenih na HDMI priključnicu
pomoću HDMI kabela.
C ON
C OFF
Napomena
Kad podesite "HDMI Control" na "ON", "HDMI
Audio" se može promijeniti automatski.
x HDMI Audio
(Pridjeljivanje HDMI audio ulaza)
Omogućuje podešavanje HDMI audio ulaza s
komponente za reprodukciju spojene na HDMI
priključnicu prijemnika.
C TV+AMP
Zvuk se čuje iz TV zvučnika i zvučnika
spojenih na prijemnik.
Napomene
C Kvaliteta zvuka spojene komponente ovisi o
kvaliteti televizijskog zvuka, npr. broju kanala,
frekvenciji uzorkovanja itd. Ako TV prijemnik
ima stereo zvučnike, zvuk iz prijemnika je
takoñer stereo kao i onaj s TV-a, čak i ako se
reproducira višekanalni softver.
C Kad spojite prijemnik na video komponentu
(projektor itd.), možda se neće čuti zvuk iz
prijemnika. U tom slučaju odaberite "AMP".
C Kad odaberete ulazni signal kojem ste pridijelili HDMI ulaz, zvuk se ne čuje iz TV-a.
C AMP
HDMI audio signali iz komponente za
reprodukciju odašilju se samo u zvučnike
spojene na prijemnik. Višekanalni zvuk se
može reproducirati u izvornom obliku.
60
Napomena
Kad je HDMI Audio podešen na "AMP", audio
signali se ne čuju iz TV zvučnika.
x HDMI SW Level
Omogućuje podešavanje razine subwoofer na
0 dB ili +10 dB kod ulaza PCM signala putem
HDMI veze. Možete podesiti razinu za svaki
HDMI ulaz odvojeno.
C 0 dB
C AUTO
Automatski podešava razinu na 0 dB ili
+10 dB ovisno o frekvenciji.
C +10 dB
Podešavanje sustava
(Izbornik System)
Izbornik System Settings možete koristiti za
podešavanje parametara prijemnika. Odaberite
"System" u izborniku Settings. Za detalje o
podešavanju parametara pogledajte "7:
Upravljanje prijemnikom pomoću izbornika
na zaslonu" (str. 41).
Opcije izbornika System
x Screen Saver
Omogućuje aktivaciju funkcije screen savera
za prikaz izbornika na zaslonu TV-a spojenog
na prijemnik.
C ON
Ako se ne izvede nikakav postupak 15
minuta, screen saver se aktivira automatski.
C OFF
Screen saver je isključen.
x RS-232C Control
Omogućuje vam uporabu ovog izbornika za
funkcije zone 2/zone 3.
Za detalje, pogledajte "Slušanje zvuka u
drugoj zoni (funkcije ZONE 2/ZONE 3)".
C ON
C OFF
61
Uživanje u surround zvuku
Odabir predprogramiranog
zvučnog ugođaja
4
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Surround", zatim
pritisnite v ili 3.
5
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Sound Field Setup",
zatim pritisnite v.
6
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir željenog surround
zvuka.
Parametar koji omogućuje ručno podešavanje sadrži izbornik "Custom Settings" u
kojem možete izvoditi napredna podešavanja. Za detalje pogledajte "Podešavanje
zvučnog efekta" (str. 69).
Vrste 2CH moda
x 2ch Stereo
1
Započnite reprodukciju željenog
izvora zvuka (CD, DVD, itd.).
2
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz odjeljka "7: Upravljanje
prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
3
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Settings", zatim
pritisnite v ili 3.
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika
Settings.
62
U ovom modu zvuk se reproducira samo iz
prednjeg lijevog i desnog zvučnika. Zvuk iz
subwoofera se ne čuje.
Standardni 2-kanalni stereo zvuk potpuno
zaobilazi postupak obrade, a višekanalni
izvori se konvertiraju u 2-kanalni zvuk.
Napomena
U 2ch Stereo modu ne čuje se zvuk iz subwoofera.
Za slušanje 2-kanalnih stereo izvora putem prednjih
lijevih/desnih zvučnika i subwoofera, odaberite
"A.F.D. Auto".
Ovaj prijemnik će generirati niskofrekvencijski signal
za reprodukciju putem subwoofera ako nema L.F.E.
signala, a taj će zvuk iz subwoofera biti dvokanalni.
x 2ch Analog Direct
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija
omogućuje uživanje u visokokvalitetnim
analognim izvorima.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti
samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
Kod spajanja Blu-ray Disc uređaja i drugih HD uređaja nove generacije
Ovaj prijemnik podržava sljedeće audio formate.
Audio format
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus a)
Dolby TrueHD a)
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD
High Resolution Audio a)
DTS-HD
Master Audio a) b)
Maksimalan broj
kanala
Spajanje komponente za reprodukciju i
prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
a
a
a
a
×
a
×
a
a
a
a
a
a
a
×
a
×
a
5.1ch
6. 1ch
7. 1ch
7. 1ch
5.1ch
6. 1ch
5. 1ch
7. 1ch
7. 1ch
nastavlja se
63
Audio format
DSD a)
Multi channel Linear PCM a)
Maksimalan broj
kanala
Spajanje komponente za reprodukciju i
prijemnika
COAXIAL/OPTICAL
HDMI
×
a
×
a
5.1ch
7. 1ch
a) Izlazni audio signali su u drukčijem formatu ako komponenta za reprodukcija ne odgovara navedenom
formatu. Za detalje pogledajte upute za uporabu komponente za reprodukciju.
b) Signali s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz reproduciraju se na 96 kHz ili 88,2 kHz.
64
Vrste A.F.D. moda
Auto Format Direct (A.F.D.) omogućuje slušanje zvuka visoke vjernosti i odabir načina
dekodiranja za slušanje 2-kanalnog stereo
zvuka u višekanalnom formatu.
A.F.D. mod
Višekanalni
zvuk nakon
dekodiranja
Učinak
A.F.D. Auto
(Automatsko
prepoznavanje)
Reproducira zvuk onako kako je snimljen/kodiran bez
dodavanja surround efekata.
ProLogic
4-kanalni signali
Dolby Pro Logic dekodiranje. Signal snimljen na 2
kanala bit će dekodiran u 4.1 kanala.
PLII Movie
5-kanalni signali
Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje. Ovaj način je
idealan za filmove snimljene u Dolby Surround formatu.
Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u 5.1 kanala
kod gledanja videa, te presnimljenih ili starih filmova.
PLII Music
5-kanalni signali
Dolby Pro Logic II Music dekodiranje. Ovaj način je
idealan za običan stereo signal, kao npr. kod CD diskova.
PLII Game
5-kanalni signali
Dolby Pro Logic II Game dekodiranje.
PLIIx Movie*
7-kanalni signali
Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje. Ovaj način je
idealan za filmove snimljene u Dolby Surround formatu.
Osim toga, moguća je reprodukcija zvuka u 7.1 kanala
kod gledanja videa, te presnimljenih ili starih filmova.
PLIIx Music*
7-kanalni signali
Dolby Pro Logic IIx Music dekodiranje. Ovaj način je
idealan za običan stereo signal, kao npr. kod CD diskova.
PLIIx Game*
7-kanalni signali
Dolby Pro Logic IIx Game dekodiranje.
Neo:6 Cinema
7-kanalni signali
DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
Neo:6 Music
7-kanalni signali
DTS Neo:6 Music dekodiranje. Ovaj način je idealan
za običan stereo signal, kao npr. CD diskova.
Multi Stereo
(Multi Stereo)
Reprodukcija 2-kanalnih lijevih/desnih signala iz svih
zvučnika.
Neural-THX
7-kanalni signali
Sljedeća generacija Neural Surround™ i THX®
tehnologija. Uz poboljšano stereo procesiranje i čist 5.1
surround zvuk, omogućuje potpuni 360° 7.1 surround
zvučni efekt iz Neural-THX® Surround kodiranog
sadržaja.
* Ovaj način dekodiranja ne može se odabrati ako na prijemnik niste spojili stražnje surround zvučnike.
nastavlja se
65
Napomene
C Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima:
– kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad se primaju signali s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
– kad se primaju Dolby TrueHD signali s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz.
C Ako podesite efekt zvučnog ugoñaja dok prijemnik
prima signale s frekvencijom uzorkovanja većom
od 48 kHz, signali će se uvijek reproducirati na
44,1 kHz ili 48 kHz.
C Ako podesite zvučni ugoñaj tijekom prijema DTS
96/24 signala, signal će se reproducirati samo na
48 kHz.
C Početak zvučnog signala može izostati kod uključenja ili isključenja Neural-THX procesiranja.
Savjeti
C Savjetujemo da uglavnom koristite "A.F.D. Auto",
no ponekad je bolje koristiti "SB Decoding" radi
usklañivanja ulaznog signala sa željenim modom.
C Format dekodiranja DVD softvera itd. možete
identificirati pomoću logotipa na ambalaži.
C Kod reprodukcije višekanalnog signala, efektivno
je samo Dolby Pro Logic IIx dekodiranje.
U tom slučaju podešenje opcija "SB Decoding" i
"SB Dec Mode" u izborniku Sur Settings postaje
nevažeće. Kad odaberete druge modove dekodiranja osim Dolby Pro Logic IIx, reproducira se
višekanalni zvuk (koji se kodira).
C Neural-THX je učinkovit kod ulaza višekanalnih
signala.
Ako ste spojili subwoofer
Ovaj prijemnik će generirati niskofrekvencijski
signal za reprodukciju putem subwoofera ako
nema L.F.E. signala, a taj će zvuk iz subwoofera
biti dvokanalni. Meñutim, niskofrekvencijski
signal se neće generirati za "Neo:6 Cinema"
ili "Neo:6 Music" kad su svi zvučnici podešeni
na "LARGE". Kako biste u potpunosti uživali
u Dolby Digital preusmjeravanju basova,
možete podesiti prekidnu frekvenciju
subwoofera na što višu vrijednost.
66
Vrste glazbenog/filmskog moda
U prednostima surround zvuka možete uživati
jednostavnim odabirom jednog od već pohranjenih zvučnih ugoñaja. Oni će vam omogućiti
uzbudljiv i snažan zvuk kino ili koncertne
dvorane u vašem domu.
Zvučni
ugođaj za
Zvučni ugođaj
Efekt
Film
Cinema Studio EX A
s
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater" studija. Ovo je
standardni način reprodukcije, izvrstan za gledanje većine
vrsta filmova.
Cinema Studio EX B
s
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater" studija. Ovaj način
reprodukcije je idealan za gledanje SF ili akcijskih filmova s
mnogo zvučnih efekata.
Cinema Studio EX C
s
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment studija za snimanje. Ovaj način reprodukcije
je idealan za gledanje glazbenih ili klasičnih filmova kod
kojih je sadržaj zvučnog zapisa uglavnom glazbeni.
V.Multi Dimension
s
Stvara utisak većeg broja virtualnih zvučnika iz jednog para
stvarnih surround zvučnika.
D.Concert Hall A
Koristi 3D preslikavanje zvuka kako bi se reproducirao
zvučni ugoñaj koncertne dvorane, koji simulira veliku
zvučnu pozornicu koja se stvara refleksijom.
D.Concert Hall B
Koristi 3D preslikavanje zvuka kako bi se reproducirao
zvučni ugoñaj koncertne dvorane, koji simulira rezonantan
zvuk jedinstvenog odjeka.
Church
Reproducira akustiku kamene crkve.
Jazz Club
Reproducira akustiku jazz kluba.
Live Concert
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
Glazbu
Stadium
Reproducira akustiku velikog otvorenog stadiona.
Sports
Reproducira akustiku sportskog prijenosa.
Portable Audio
Reproducira jasnu i poboljšanu zvučnu sliku s prijenosnog
audio ureñaja. Ovaj mod je idealan za MP3 i druge komprimirane datoteke.
nastavlja se
67
Zvučni
ugođaj za
Zvučni ugođaj
Efekt
Slušalice*
Headphone (2ch)
Ovaj mod se odabire automatski ako se upotrebljavaju slušalice u 2ch Stereo ili A.F.D. modu. Standardni 2-kanalni izvori
zvuka će potpuno zaobići procesiranje zvuka, a višekanalni
surround formati bit će pretvoreni u 2 kanala.
Headphone Theater s
Ovaj mod se automatski bira kad se koriste slušalice uz
odabrani zvučni ugoñaj za filmove ili glazbu. Omogućuje
simulaciju ugoñaja kino dvorane kod uporabe slušalica.
Headphone (Direct)
Reproducira analogne signale bez procesiranja tonova,
zvučnih ugoñaja, itd.
Headphone (Multi)
Ovaj mod se automatski bira ako koristite slušalice uz odabran
višekanalni ulaz. Reproduciraju se prednji analogni signali s
MULTI CHANNEL INPUT priključnica.
* Ove zvučne ugoñaje možete odabrati ako su na prijemnik spojene slušalice.
Napomene
Savjeti
C Zvučni ugoñaji za glazbu i film ne rade u
sljedećim slučajevima:
– kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad se primaju DTS-HD signali s frekvencijom
uzorkovanja većom od 48 kHz.
– Dolby TrueHD signali s frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz.
C Odaberete li zvučni ugoñaj tijekom prijema DTS
96/24 signala, oni će se reproducirati uz frekvenciju od 48 kHz.
C Ako podesite efekt zvučnog ugoñaja dok prijemnik prima signale s frekvencijom uzorkovanja
većom od 48 kHz, signali će se uvijek reproducirati pri 44,1 kHz ili 48 kHz.
C Efekti virtualnih zvučnika mogu povećati količinu
šuma u reproduciranom signalu.
C Kod uporabe zvučnih ugoñaja koji uključuju
virtualne zvučnike, neće se moći čuti zvukovi
izravno iz surround zvučnika.
C Ako je odabran neki od zvučnih ugoñaja za glazbu,
ne čuje se zvuk iz subwoofera ako su svi zvučnici
podešeni na "LARGE" u izborniku System Settings.
No, zvuk će se čuti i preko subwoofera ako ulazni
digitalni signal sadrži L.F.E. signale, ako su prednji
ili surround zvučnici podešeni na "SMALL", ako
je odabran zvučni ugoñaj za film ili je odabran
"Portable Audio".
C Zvučni ugoñaji s oznakom s koriste DCS
tehnologiju. Pogledajte "Rječnik" na str. 127.
C Kad je odabrana oznaka zvučnog ugoñaja s,
na pokazivaču svijetli žaruljica Digital Cinema
Sound.
68
Isključenje zvučnog ugođaja za
MOVIE/MUSIC
Odaberite "2ch Stereo" ili "A.F.D. Auto" u
izborniku Surround.
Podešavanje zvučnog
efekta
3
Dok pratite zvuk, podesite
odabrani parametar tipkama
1/2 i v.
Parametar koji omogućuje ručno podešavanje
sadrži izbornik "Custom Settings" u kojem
možete izvoditi napredna podešavanja.
Za detalje pogledajte sljedeće parametre
izbornika.
Napomena
Opcije koje se mogu podesiti u izbornicima razlikuju
se ovisno o zvučnom ugoñaju.
Podešavanje razine efekta
1 Više puta pritisnite 1/2 za odabir razine
efekta, zatim pritisnite v u koraku 2.
2 Više puta pritisnite 1/2 za podešavanje
razine.
Kod viših podešenja je surround efekt
snažniji. Možete podesiti razinu od 20%
do 120% u koracima po 5%.
1
Odaberite zvučni ugođaj
(str. 62).
Opcije izbornika Custom
Settings
x Center Width Control
Omogućuje dodatna podešavanja načina
dekodiranja Dolby Pro Logic II i IIx Music
modova. Ovaj parametar možete podesiti
samo kad je A.F.D. mod podešen na "PLII
Music" ili "PLIIx Music".
Možete podesiti distribuciju signala središnjeg
kanala koji se generira kroz Dolby Pro Logic
II dekodiranje, na lijeve/desne zvučnike.
2
Pritisnite 3 za odabir "Custom
Settings", zatim pritisnite v.
nastavlja se
69
x Dimension Control
Omogućuje dodatna podešavanja načina
dekodiranja Dolby Pro Logic II i IIx Music
modova. Ovaj parametar možete podesiti
samo kad je A.F.D. mod podešen na "PLII
Music" ili "PLIIx Music".
Možete podesiti razliku izmeñu prednjih i
surround kanala.
x Panorama Mode
Omogućuje dodatna podešavanja načina
dekodiranja Dolby Pro Logic II i IIx Music
modova. Ovaj parametar možete podesiti
samo kad je A.F.D. mod podešen na "PLII
Music" ili "PLIIx Music".
C ON
Omogućuje uživanje u surround zvuku
širenjem zvučnog polja prednjih zvučnika
lijevo i desno od mjesta slušanja
(panoramski mod).
C OFF
Panoramski mod je isključen.
x Screen Depth
Ovaj parametar je posebno namijenjen za
Cinema EX Studio modove.
Stvara utisak dopiranja zvuka prednjih
zvučnika iz zaslona, kao u kinu.
C ON
Omogućuje postizanje utiska da zvuk dopire
ravno iz velikog zaslona ispred vas.
C OFF
Funkcija je isključena.
x Virtual Speakers
Ovaj parametar je posebno namijenjen za
Cinema EX Studio modove.
C ON
Postizanje utiska prisutnosti virtualnih
zvučnika.
C OFF
Virtualni zvučnici su isključeni.
70
x Front Reverb
(Front reverberation)
Ovaj parametar je naročito za "D.Concert Hall
A/B" jer omogućuje podešavanje količine jeke
koja će se dodati prednjim signalima prema
izvornim jekama izvora.
C STD
Obično se odabire ova opcija.
C WET
Povećavanje jeka s prednje strane.
Dekodiranje stražnjih
surround kanala
Dekodiranjem surround signala stražnjih kanala
snimljenog u formatu Dolby Digital Surround
EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 itd.,
moguće je uživati u surround zvuku kakvog
su ga zamislili snimatelji filma.
3
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Surround", zatim
pritisnite v ili 3.
4
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "SB Dec Mode", zatim
pritisnite v.
5
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir načina dekodiranja
stražnjih surround kanala,
zatim pritisnite v.
Savjet
1
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz odjeljka "7: Upravljanje
prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
2
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Settings", zatim
pritisnite v ili 3.
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika
Settings.
Način dekodiranja stražnjih surround kanala možete
odabrati koristeći "SB Decoding" u izborniku
Surround.
Odabir načina dekodiranja
stražnjih surround kanala
(SB Decoding)
x SB Decoding
(Surround back decoding)
C AUTO
Kad ulazni signal sadrži 6.1-kanalnu oznaku
za dekodiranjea), provodi se odgovarajuće
dekodiranje stražnjeg surround signala.
nastavlja se
71
Ulazni signal Izlazni
kanali
Dekodiranje
stražnjih surround
kanala
Dolby Digital
5.1
5.1e)
―
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1e)
Matrix dekoder koji
podržava Dolby
Digital EX
e)
DTS 5.1
5.1
DTS-ES
Matrix 6.1c)
6.1e)
―
DTS Matrix
dekodiranje
DTS-ES
Discrete 6.1d)
6.1e)
DTS Discrete
dekodiranje
x SB Dec Mode
(Surround back decoding mode)
Dekodiranje stražnjih surround kanala možete
odabrati samo kad je "SB Decoding" podešen
na "ON" ili "AUTO", a ulazni signal ima
oznaku Dolby Digital Surround EX.
Ulazni
signal
Podešenje Dekodiranje stražnjih
zvučnika surround kanala
DDEX
7.1 kanala
Matrix dekoder koji
podržava Dolby Digital
EX
6.1 kanala
Matrix dekoder koji
podržava Dolby Digital
EX
a)
6.1-kanalna oznaka predstavlja podatke snimljene
u sam softver, kao npr. DVD.
Dolby Digital DVD koji sadrži Surround EX
oznaku. Web stranica Dolby Corporation vam
može pomoći kod prepoznavanja Surround EX
filmova.
c)
Softver kodiran s oznakom koja znači da sadrži
DTS-ES Matrix i 5.1-kanalne signale.
d)
Softver kodiran 5.1-kanalnim signalom, te povratnom vezom tog signala u 6.1 diskretne kanale.
Diskretni 6.1-kanalni signal je specifičan DVD
signal koji se ne koristi u kino dvorani.
e)
Kad su spojena dva stražnja surround zvučnika,
reproduciraju se 7.1-kanalni signali.
PLIIx MV 7.1 kanala
b)
C ON
SB Dec Mode podešenje je primijenjeno na
5.1-kanalno i 6.1-kanalno dekodiranje ulaznih
signala.
C OFF
Bez dekodiranja stražnjih surround signala.
Napomene
C Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima:
– kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad je odabran zvučni ugoñaj za glazbu ili film.
C Ako se dekodiranje stražnjih surround kanala izvodi
dok prijemnik prima signale s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz, signali će se uvijek
reproducirati na 44,1 kHz ili 48 kHz.
C Ako se dekodiranje stražnjih surround kanala izvodi
tijekom prijema DTS 96/24 signala, signal će se
reproducirati samo na 48 kHz.
C U Dolby Digital EX modu se iz stražnjeg surround
zvučnika možda neće čuti zvuk. Neki diskovi
nemaju oznaku Dolby Digital Surround EX čak i
ako je na njihovoj ambalaži naveden Dolby Digital
EX logotip. Tada odaberite "ON".
C Kad je odabran "PLIIx", SB Decoding se podesi
na PLIIx mod.
72
6.1 kanala
Filmski dekoder koji
podržava Dolby Pro
Logic IIx
Matrix dekoder koji
podržava Dolby Digital
EX
PLIIx MS 7.1 kanala
Glazbeni dekoder koji
podržava Dolby Pro
Logic IIx
6.1 kanala
Glazbeni dekoder koji
podržava Dolby Pro
Logic IIx
Napomene
Matrix dekodiranje koje podržava Dolby Digital
EX se primjenjuje ako su zvučnici podešeni na 6.1
kanala, a filmsko dekodiranje koje podržava Pro
Logic IIx se primjenjuje ako su zvučnici podešeni
na 7.1 kanala, kad odaberete Dolby PLIIx MS u
sljedećim uvjetima:
– prima se Dolby Digital Surround EX
– opcija "SB Decoding" je podešena na "AUTO"
Slušanje surround zvuka
pri niskim glasnoćama
(NIGHT MODE)
Ova funkcija omogućuje uživanje u surround
zvuku pri niskim glasnoćama i može se koristiti s drugim zvučnim ugoñajima. Kad gledate
kasnonoćni film, moći ćete jasno čuti dijaloge
čak i pri niskim glasnoćama.
2
Pritisnite NIGHT MODE.
Funkcija NIGHT MODE je aktivirana.
Pritiscima tipke NIGHT MODE ona se
naizmjenično uključuje i isključuje.
Napomene
C Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima:
– kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad se primaju Dolby TrueHD signali s
frekvencijom uzorkovanja većom od 96 kHz.
C Uključite li NIGHT MODE dok prijemnik prima
signale s frekvencijom uzorkovanja većom od 96
kHz, signali će se uvijek reproducirati pri 44,1 kHz
ili 48 kHz.
Savjet
Dok je ova funkcija uključena, razine efekata Bass,
Treble i Effect se pojačavaju i opcija "D.Range
Comp." se automatski podesi na "MAX".
1
Pritisnite AMP.
Aktiviran je mod prijemnika.
73
Napredno podešavanje zvučnika
Ručno podešavanje
zvučnika
Svaki zvučnik možete podesiti ručno. Po
završetku automatske kalibracije možete
takoñer podesiti razine zvučnika.
Podešavanje pomoću izbornika
Manual Setup
2
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Settings", zatim
pritisnite v ili 3.
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika
Settings.
3
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Speaker", zatim
pritisnite v.
4
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Manual Setup", zatim
pritisnite v.
Opcije izbornika Manual Setup
x Level
(Razina glasnoće zvučnika)
1
Možete podesiti razinu glasnoće svakog zvučnika (središnjeg, surround lijevog/desnog,
stražnjeg surround lijevog/desnog, subwoofera).
Razinu možete podesiti od –20 dB do +10 dB
u koracima po 0,5 dB.
Za prednji lijevi i desni zvučnik možete podesiti balans. Razinu glasnoće prednjeg lijevog
zvučnika možete podesiti od FL–10.0 dB do
FL+10.0 dB u koracima po 0,5 dB. Možete
takoñer podesiti razinu glasnoće prednjeg
desnog zvučnika od FR–10.0 dB do FR+10.0
dB u koracima po 0,5 dB.
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz odjeljka "7: Upravljanje
prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
74
Napomena
Kad je odabran jedan od zvučnih ugoñaja za glazbu,
iz subwoofer se ne čuje zvuk ako su svi zvučnici
podešeni na "LARGE".
Meñutim, zvuk će se čuti iz subwoofera ako ulazni
digitalni signali sadrže L.F.E. signale ili ako su
prednji ili surround zvučnici podešeni na "SMALL",
ako je odabran zvučni ugoñaj za film, ili ako
odaberete "Portable Audio".
x Distance
(Udaljenost zvučnika od položaja
za slušanje)
Možete podesiti udaljenost od položaja za slušanje do svakog zvučnika (prednjeg lijevog/
desnog, središnjeg, surround lijevog/desnog,
stražnjeg surround lijevog/desnog i
subwoofera).
Udaljenost možete podesiti od 1 do 10 metara
u koracima po 1 cm.
x Size
(Veličina svakog zvučnika)
Možete podesiti veličinu svakog zvučnika
(prednjeg lijevog/desnog, središnjeg, surround
lijevog/desnog, stražnjeg surround lijevog/
desnog i subwoofera).
C SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija stražnjeg kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
Savjeti
C "LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
odreñuje hoće li interni procesor za obradu zvuka
"odrezati" duboke frekvencije tom kanalu.
Ako su basovi za taj kanal odrezani, sklop za preusmjeravanje ih šalje na subwoofer ili na druge
"LARGE" zvučnike.
Meñutim, kako duboke frekvencije nose odreñenu
usmjerivost, bolje ih je ne rezati ako je moguće.
Čak i ako koristite male zvučnike, možete ih podesiti na "LARGE" ako želite izlaz niskih frekvencija
sa tog zvučnika. S druge strane, ako koristite veliki
zvučnik ali ne želite izlaz niskih frekvencija iz
tog zvučnika, podesite ga na "SMALL".
Ako je ukupni dojam zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "LARGE". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete za njihovo
naglašavanje koristiti ekvilizator.
C Stražnji surround zvučnici imaju jednake postavke.
C Kad su prednji zvučnici podešeni na "SMALL",
središnji, surround i stražnji surround zvučnici
takoñer se automatski podešavaju na "SMALL".
C Ako ne koristite subwoofer, prednji zvučnici se
automatski podese na "LARGE".
x Position
(Položaj surround zvučnika)
Omogućuje odreñivanje položaja vaših
surround zvučnika kako bi se pravilno
reproducirali surround efekti u Cinema
Studio EX modovima. Ova opcija nije
dostupna ako nema surround zvučnika.
• LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će učinkovito reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite
"LARGE".
nastavlja se
75
Ipak, svako okruženje ima brojne varijable, kao što
su refleksije od zidova, i zato možda postignete
bolje rezultate opcijom "BEHD" ako su zvučnici
postavljeni visoko iznad mjesta slušanja, čak i ako
su postavljeni odmah lijevo i desno.
Čak i ako to bude u suprotnosti s gore navedenim
savjetima, preporučujemo da pokrenete reprodukciju
višekanalnog surround softvera i odaberete postavku
koja daje najbolji osjećaj prostornosti i koja stvara
odgovarajući prostor izmeñu surround zvuka iz
surround zvučnika i zvuka iz prednjih zvučnika.
Ako niste sigurni što je najbolje, odaberite "BEHD" i
zatim upotrijebite parametar udaljenosti zvučnika i
podešavanje glasnoće zvučnika kako biste postigli
ispravan balans.
Podešavanje uporabom izbornika
Speaker Pattern
C SIDE/LOW
Odaberite ako ste surround zvučnike
postavili u području A i C.
C SIDE/HIGH
Odaberite ako ste surround zvučnike
postavili u području A i D.
C BEHD/LOW
Odaberite ako ste surround zvučnike
postavili u području B i C.
C BEHD/HIGH
Odaberite ako ste surround zvučnike
postavili u području B i D.
Savjet
Položaj surround zvučnika namijenjen je posebno za
uporabu Cinema Studio EX modova. Kod ostalih
zvučnih ugoñaja, raspored zvučnika nije toliko bitan.
Ovi zvučni ugoñaji oblikovani su s pretpostavkom
da će se surround zvučnici postaviti iza mjesta slušanja, ali reprodukcija ostaje prilično dobra čak i ako
se surround zvučnici smjeste u dosta širokom kutu.
Ipak, ako se zvučnici usmjere prema slušatelju odmah
lijevo i desno od njega, surround efekt postaje nejasan
osim ako nije odabrana opcija "SIDE".
76
1
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Podešavanje pomoću izbornika
Test Tone
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz odjeljka "7: Upravljanje
prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
2
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Settings", zatim
pritisnite v ili 3.
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika
Settings.
3
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Speaker", zatim
pritisnite v.
4
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Speaker Pattern",
zatim pritisnite v.
Odaberite "Speaker Pattern" prema
zvučničkom sustavu koji želite koristiti.
Ovu opciju ne trebate odabrati nakon
automatske kalibracije.
5
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir željenog razmještaja
zvučnika.
1
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz odjeljka "7: Upravljanje
prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
2
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Settings", zatim
pritisnite v ili 3.
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika
Settings.
3
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Speaker", zatim
pritisnite v.
4
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Test Tone", zatim
pritisnite v.
nastavlja se
77
Opcije izbornika Test Tone
x Test Tone (Ispitni ton)
Možete odabrati vrstu ispitnog tona.
5
Odaberite zvučnik koji želite
podesiti, zatim pritisnite v.
Redom se iz svakog zvučnika reproducira
ispitni ton.
6
Podesite parametar tipkama
1/2, zatim pritisnite v.
Savjeti
C Za podešavanje razine svih zvučnika odjednom, pritisnite MASTER VOL +/–.
C Podešena vrijednost je prikazana na pokazivaču tijekom podešavanja.
Kad se iz zvučnika ne čuje
ispitni ton
C Možda nisu čvrsto spojeni zvučnički kabeli.
Provjerite jesu li dobro spojeni te da se ne
mogu izvući laganim povlačenjem.
C Kabeli zvučnika su možda u kratkom spoju.
Kad se ispitni ton čuje iz zvučnika različitih od onih koji su
prikazani na zaslonu
Nije odabrano odgovarajuće "Speaker Pattern"
podešenje spojenih zvučnika. Konfiguracija
zvučnika treba biti u skladu s odabranim
podešenjem.
78
C OFF
C AUTO
Ispitni ton se čuje iz svakog zvučnika.
C FIX
Možete odabrati iz kojih zvučnika će se čuti
ispitni ton.
x Phase Noise (Fazni šum)
C OFF
C L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/SL,
SL/L, L/SR
Omogućuje uzastopnu reprodukciju ispitnog
tona za redom iz susjednih.
Neke opcije se možda neće prikazivati, ovisno
o podešenju opcije "Speaker Pattern".
x Phase Audio (Fazni zvuk)
C OFF
C L/R, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL, SR/
SBR, SBR/SBL, SR/SB, SBL/SL, SB/SL,
SL/L, L/SR
Omogućuje uzastopnu reprodukciju zvuka
izvora s 2 prednja kanala (umjesto ispitnog
tona) iz susjednih zvučnika.
Neke opcije se možda neće prikazivati, ovisno
o podešenju opcije "Speaker Pattern".
Opcije drugih podizbornika u
izborniku Speaker
x Center Mix
(Uključenje/isključenje analognog
downmixa)
C OFF
Ako nije spojen središnji zvučnik, ova opcija
se automatski podešava na "OFF".
C ON
Savjetujemo da podesite "Center Mix" na
"ON" kako biste uživali u visokokvalitetnom
digitalnom zvuku ako niste spojili središnji
zvučnik. Analogni downmix radi
kad podesite "Center Mix" na "ON". Ovo
podešenje je takoñer učinkovito za ulazne
signale s priključnica MULTI CHANNEL
INPUT.
x Sur Back Assign
(Podešenja stražnjih surround
zvučnika)
C OFF
Ako niste spojili stražnje surround zvučnike,
odaberite "OFF".
C BI-AMP
Ako ste spojili prednje zvučnike u konfiguraciji dvaju pojačala, odaberite "BI-AMP".
C ZONE 2
Koristite li stražnji surround zvučnik u zoni 2,
odaberite "ZONE 2". Kad odaberete "ZONE
2", ulazni signal u priključnice SUR BACK
na MULTI CHANNEL INPUT je nevažeće.
Napomene
Podesite "Sur Back Assign" na "OFF", zatim spojite
stražnje surround zvučnike na ovaj prijemnik kad
želite promijeniti priključak s dvopojačalnog ili zone
2 na priključak stražnjih surround zvučnika. Nakon
spajanja stražnjih surround zvučnika ponovno
podesite zvučnike. Pogledajte "Auto Calibration"
(str. 46) ili "Manual Setup" (str. 74).
x Crossover Freq
(Frekvencija skretnice zvučnika)
Omogućuje podešavanje skretničke frekvencije basova zvučnika podešenih na "SMALL"
u izborniku System. Izmjerena frekvencija
skretnice se podešava za svaki zvučnik nakon
automatskog kalibriranja.
Podešena vrijednost se podesi za svaki zvučnik
jad podesite frekvenciju skretnice funkcijom
"Crossover Freq" nakon automatske kalibracije.
x D.Range Comp
(Kompresija dinamičkog raspona)
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna
ako želite kasno noću gledati filmove uz
smanjenu glasnoću. Kompresija dinamičkog
raspona moguća je samo za Dolby Digital
izvore.
C OFF
Dinamički raspon se ne komprimira.
C STD
Kompresija dinamičkog raspona u skladu s
namjerama snimatelja zvuka.
C MAX
Značajno komprimiranje dinamičkog
raspona.
Savjet
C Ova funkcija omogućuje komprimiranje dinamičkog
raspona zvučnog zapisa na temelju informacija o
dinamičkom rasponu koje sadrži Dolby Digital
signal.
C Standardna postavka je "STD", ali ona omogućuje
samo blagu kompresiju. Zbog toga preporučujemo
postavku "MAX" jer omogućuje značajno komprimiranje dinamičkog raspona i time gledanje filmova
kasno noću uz smanjenu glasnoću. Za razliku od
analognih limitatora, stupanj ograničenja je već
unaprijed odreñen i omogućuje vrlo prirodnu
kompresiju.
x Distance Unit (Jedinica
udaljenosti)
Omogućuje odabir mjerne jedinice za
podešavanje udaljenosti.
C meter
Udaljenost je prikazana u metrima.
C feet
Udaljenost je prikazana u stopama.
x Multi Ch SW Level
(Glasnoća višekanalnog
subwoofera)
Omogućuje povećavanje razine signala MULTI
CHANNEL INPUT kanala subwoofera u
koracima od +10 dB. Ovo podešavanje može
biti nužno ako spajate DVD ureñaj na
priključnice MULTI CHANNEL INPUT.
Razina subwoofera s DVD ureñaja je za 10 dB
niža od razine sa Super Audio CD ureñaja.
79
Podešavanje ekvilizatora
Sljedeće parametre možete koristiti za podešavanje kvalitete tona (razine basova/visokih
tonova) prednjih zvučnika i za pohranjivanje
do 5 različitih podešenja u memoriju te
njihovu primjenu. Podešavanje je moguće za
svaki zvučni ugoñaj i svaki zvučnik posebno.
Basovi
Visoki tonovi
Razina
(dB)
Frekvencija
(Hz)
Napomene
C Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima:
– kad je odabran višekanalni ulaz.
– kad se primaju signali s frekvencijom
uzorkovanja većom od 96 kHz.
C Podesite li zvučni ugoñaj dok prijemnik prima
signale s frekvencijom uzorkovanja većom od 96
kHz, signali će se uvijek reproducirati pri 44,1
kHz ili 48 kHz.
1
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz odjeljka "7: Upravljanje
prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
2
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Settings", zatim
pritisnite v ili 3.
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika
Settings.
3
80
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "EQ", zatim pritisnite
v.
4
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir željenog memorijskog
broja pod kojim ćete pohraniti
podešenje ekvilizatora, zatim
pritisnite v.
Na TV zaslonu se pojavi izbornik za
podešavanje ekvilizatora.
5
Tipkama 4/3 odaberite zvučnik
koji želite podesiti, zatim
pritisnite v.
6
Više puta pritisnite 4/3 za
odabir "Bass" ili "Treble",
zatim pritisnite 1/2 za
podešavanje parametra.
Savjet
Razinu basova i visokih tonova za prednje
zvučnike možete podesiti s TONE MODE ili
TONE na prijemniku.
7
Pritisnite v za unos parametra.
Brisanje pohranjenih postavki
ekvilizatora
1 Pritisnite OPTIONS, zatim pritisnite v.
Prikaže se "Are you sure to clear EQ
Settings?".
2 Više puta pritisnite 4/3 za odabir
"Yes", zatim pritisnite v.
81
Tuner
1
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz odjeljka "7: Upravljanje
prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
Slušanje FM/AM
radiopostaja
Putem ugrañenog tunera možete slušati FM i
AM radiopostaje. Prije toga provjerite jeste li
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 38).
2
Savjet
Skala izravnog ugañanja je prikazana dolje.
C FM valno područje 50 kHz
C AM valno područje 9 kHz
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "FM" ili "AM", zatim
pritisnite v ili 3.
Na TV zaslonu se prikaže lista izbornika
za FM ili AM valno područje.
3
Pritisnite 1/2 za odabir "Auto
Tuning", zatim pritisnite v.
4
Pritisnite 1/2.
Automatsko ugađanje
Pritisnite 1 za pretraživanje od nižih
prema višim frekvencijama ili 2 za
pretraživanje od viših prema nižim
frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Ako je FM stereo prijem loš
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritisnite 1/2 za odabir "FM Mode",
zatim pritisnite v.
3 Pritisnite 1/2 za odabir "MONO",
zatim pritisnite v.
82
Izravno ugađanje
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama.
4
Unesite frekvenciju brojčanim
tipkama, zatim pritisnite v za
potvrdu unosa.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primjer 2: AM 1350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
Savjet
Ako ste ugodili AM postaju, podesite usmjerenje AM okvirne antene za najbolji prijem.
Ako nije moguće ugađanje
postaje
1
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Prikaže se "– – – .– – MHz" i zatim se ponovno
prikaže tekuća frekvencija. Provjerite jeste li
upisali ispravnu frekvenciju. Ako niste, ponovite korak 4. Ako i dalje ne možete ugoditi
postaju, ta frekvencija se ne koristi u vašem
području.
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz odjeljka "7: Upravljanje
prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
2
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "FM" ili "AM", zatim
pritisnite v ili 3.
3
Pritisnite 1/2 za odabir "Direct
Tuning", zatim pritisnite v.
83
Pohranjivanje radiopostaja
Moguće je ugoditi do 30 FM i 30 AM postaja.
Nakon toga je moguće jednostavno ugoditi
postaje koje često slušate.
4
5
6
7
Pritisnite OPTIONS.
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "Memory", zatim
pritisnite v za pristup.
Pritisnite 1/2 za odabir
programskog broja.
Pritisnite v.
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
8
Ponovite korake od 3 do 7 za
pohranu druge postaje.
Ugađanje pohranjenih postaja
1 Ponovite korake 3 – 7 za podešavanje
druge postaje.
2 Pritisnite 1/2 za odabir željene pohranjene postaje.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
pohranjenu postaju na sljedeći način:
C AM valno područje: AM1 do AM30
C FM valno područje: FM1 do FM30
1
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz odjeljka "7: Upravljanje
prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
2
Više puta pritisnite 1/2 za
odabir "FM" ili "AM", zatim
pritisnite v ili 3.
3
Pomoću automatskog ugađanja
(str. 82) ili izravnog ugađanja
(str. 83) ugodite postaju koju
želite pohraniti.
Po potrebi promijenite mod FM prijema
(str. 82).
84
Imenovanje pohranjenih postaja
1 Odaberite pohranjenu postaju koju
želite imenovati.
2 Pritisnite OPTIONS, zatim odaberite
"Name Input".
Postupak unosa je opisan u poglavlju
"Imenovanje ulaza" na str. 91.
Uporaba RDS sustava
(RDS)
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu sustava
RDS (Radio Data System) koji radiopostajama
omogućuje slanje dodatnih informacija zajedno sa signalima redovitih programa. RDS
informacije se mogu prikazati na pokazivaču.
Opis vrsta programa
Indikator vrste Opis
programa
News
Vijesti
Current Affairs
Tematski programi kao dodatak
vijestima
Information
Programi koji pružaju informacije
o najrazličitijim temama, primjerice, teme iz gospodarstva,
medicinski savjeti
Sport
Sportski program
Education
Obrazovni programi i praktični
savjeti
Napomene
C RDS je raspoloživ samo za FM postaje.
C Ne pružaju sve FM postaje RDS usluge niti emitiraju iste vrste RDS programa. Ako niste upoznati
s RDS uslugama u vašem području, zatražite
podrobnije informacije od lokalnih radiopostaja.
Drama
Radio igre i serije
Cultures
Programi o nacionalnoj ili regionalnoj kulturi, kao što su jezik i
socijalna pitanja
Science
Programi o prirodnim znanostima
i tehnologiji
Varied Speech
Ostale vrste programa, primjerice,
razgovor s poznatim osobama,
nagradne igre i komedije
Kad ugodite postaju s RDS uslugama, zasvijetli
indikator "RDS" i na pokazivaču se pojavi
naziv postaje.
Pop Music
Popularna glazba
Rock Music
Rock glazba
Easy Listening
Lagana glazba
Napomene
Light Classics M Instrumentalna, vokalna i zborna
glazba
Prijem RDS programa
Jednostavno odaberite postaju u
FM valnom području pomoću automatskog ugađanja (str. 82), izravnog ugađanja (str. 83) ili ugađanja
memoriranih postaja (str. 84).
C RDS možda neće raditi ispravno ako ugoñena
postaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je
signal slab.
C U slučaju hitnih obavijesti vladinih organizacija,
na pokazivaču trepće poruka "Alarm-Alarm!".
C Ako postaja ne pruža odreñenu RDS uslugu, na
pokazivaču se pojavi poruka "No XX" (poput "No
Clock Time").
C Kad postaja prenosi tekstualne podatke, oni se prikazuju onom brzinom kojom ih postaja odašilje.
Bilo kakve promjene u toj brzini održavaju se na
brzini prikaza podataka.
C RDS informacije prikazuju se samo na pokazivaču
ovog prijemnika.
Kad koristite grafički sustav izbornika, na zaslonu
TV prijemnika bit će prikazani samo nazivi programskih usluga (PS) i vrsta programa (PTY).
Serious Classics Izvedbe velikih orkestara,
komorna glazba, opera, itd.
Other Music
Glazba koja ne pripada niti jednoj
od prethodnih kategorija, primjerice, Rhythm&Blues i Reggae
Weather & Metr Informacije o vremenu
Finance
Burzovna izvješća, trgovina, itd.
Children’s Progs Program za djecu
Social Affairs
Društvene teme
Religion
Programi religioznog sadržaja
Phone In
Programi u kojima slušatelji izražavaju svoja stajališta putem
telefona ili na javnim raspravama
nastavlja se
85
Indikator vrste Opis
programa
Travel &
Touring
Programi o putovanjima. Ne
vrijedi za najave pronañene
funkcijom TP/TA.
Leisure &
Hobby
Programi o rekreacijskim aktivnostima, primjerice, vrtlarstvu,
ribolovu, kuhanju, itd.
Jazz Music
Jazz glazba
Country Music
Country glazba
National Music
Programi s popularnom glazbom
odreñene zemlje ili područja
Oldies Music
Programi s evergreenima
Folk Music
Folk (narodna) glazba
Documentary
Dokumentarni programi
None
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
86
Ostali postupci
Konverzija ulaznih analognih video signala
Ovaj prijemnik omogućuje konverziju
razlučivosti ulaznih analognih video signala.
Uporaba DIGITAL MEDIA
PORT adaptera
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) omogućuje uživanje u zvuku s vanjskog ureñaja,
primjerice s prijenosnog audio ureñaja ili
računala. Preko spojenog DIGITAL MEDIA
PORT adaptera (nije isporučen) možete na
prijemniku slušati zvuk sa spojene komponente.
Raspoloživi DIGITAL MEDIA PORT adapteri
razlikuju se prema regiji.
Za detalje o spajanju DIGITAL MEDIA PORT
adaptera, pogledajte "Spajanje komponenata
s digitalnim audio ulaznim/ izlaznim
priključnicama" (str. 23).
U Sonyjevoj ponudi su sljedeći DIGITAL
MEDIA PORT adapteri:
C TDM-BT1 Bluetooth™ Wireless Audio
adapter
C TDM-NW1 DIGITAL MEDIA PORT
adapter
C TDM-NC1 Wireless Network Audio Client
C TDM-iP1 DIGITAL MEDIA PORT adapter
DIGITAL MEDIA PORT adapter je dodatno
nabavljivi pribor.
Napomene
C Nemojte spajati adapter koji nije DIGITAL
MEDIA PORT adapter.
C Prije spajanja ili odspajanja DIGITAL MEDIA
PORT adaptera isključite prijemnik daljinskim
upravljačem.
C Nemojte spajati ili odspajati DIGITAL MEDIA
PORT adapter dok je prijemnik uključen.
C Ovisno o DIGITAL MEDIA PORT adapteru,
možda neće biti moguć izlaz video signala.
Pritisnite SHIFT, zatim više puta
pritisnite RESOLUTION.
Svaki put kad pritisnete tipku, razlučivost
izlaznih signala se mijenja. Možete takoñer
koristiti "Resolution" u izborniku Video.
87
Odabir izbornika za upravljanje
komponentom spojenom na
DIGITAL MEDIA PORT adapter
Možete odabrati odgovarajući izbornik za
upravljanje pomoću glavnog izbornika, ovisno
o DIGITAL MEDIA PORT adapteru koji želite
koristiti. Za neke adaptere, poput TDM-BT1
ili TDM-NW1, izbornik za upravljanje je
nepromjenjiv i ne možete ga mijenjati u
glavnom izborniku.
2
Pritisnite MENU više puta za
prikaz izbornika na TV zaslonu.
3
Pritisnite 1/2 više puta za
odabir "Music", zatim pritisnite
v ili 3.
Pored "Music" prikaže se "DMPORT".
4
Pritisnite v ili 3.
Komponenta spojena na DIGITAL
MEDIA PORT adapter je prepoznata i
"DMPORT" na zaslonu će se promijeniti
u ime svake komponente. Na zaslonu se
prikaže kategorija komponente spojene
na DIGITAL MEDIA PORT adapter.
Napomena
Na TV zaslonu se prikaže ikona prepoznate
komponente. Ako prijemnik ne može prepoznati
spojeni adapter, na TV zaslonu se prikaže
"DMPORT".
1
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz odjeljka "7: Upravljanje
prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
88
5
Pritisnite OPTIONS za prikaz
"Function List".
6
Pritisnite 1/2 za odabir
"DMPORT Control".
U ovom izborniku možete odabrati
sljedeće načine;
C System GUI
Ovaj način je za TDM-iP1 i TDM-NC1.
U izborniku prijemnika prikazat će se
lista zapisa. Možete odabrati željeni
zapis i reproducirati ga u svakom
izborniku.
C Adapter GUI
Ovaj način je za TDM-iP1 i TDM-NC1.
Na TV zaslonu će se prikazati izbornik
adaptera.
C iPod
Ovaj način može se odabrati samo kad
je spojen TDM-iP1.
Ako nije prikazano "DMPORT Control",
pogledajte upute za uporabu isporučene s
komponentom za detalje o upravljanju tom
komponentom.
Upravljanje komponentom
spojenom na DIGITAL MEDIA
PORT adapter
Upravljanje TDM-iP1 ili TDM-NC1
adapterom pomoću izbornika
prijemnika
1
2
Odaberite "System GUI" u
koraku 6 u "Odabir izbornika
za upravljanje komponentom
spojenom na DIGITAL MEDIA
PORT adapter" (str. 88).
Odaberite željeni sadržaj iz liste
prikazane u izborniku prijemnika
i reproducirajte ga.
Za detalje o upravljanju adapterom pomoću
izbornika adaptera, pogledajte upute za uporabu isporučene s adapterom koji koristite.
Upravljanje TDM-iP1 adapterom
putem izbornika iPod-a
Odaberite "iPod" u koraku 6 u "Odabir izbornika za upravljanje komponentom spojenom
na DIGITAL MEDIA PORT adapter" (str. 88).
Za detalje o upravljanju iPod-om, pogledajte
upute za uporabu isporučene s iPod-om.
Reprodukcija odabranog zapisa
Tijekom reprodukcije odabranog zapisa, prikazani izbornik se mijenja ovisno o spojenom
DIGITAL MEDIA PORT adapteru.
TDM-iP1
TDM-NC1
a)
Prikazano samo kad je spojen M-crew Server.
Prikazano samo kad je spojen DLNA server različit
od M-crew Servera.
c)
Prikazan kao "Genre", "Artist" ili "Album", ovisno
o podešenju za "List Mode".
b)
Komponentom spojenom na DIGITAL MEDIA
PORT adapter možete takoñer upravljati
pomoću tipaka funkcija reprodukcije na
daljinskom upravljaču prijemnika.
Upravljanje TDM-iP1 ili TDM-NC1
adapterom izbornika adaptera
Odaberite "Adapter GUI" u koraku 6 u "Odabir
izbornika za upravljanje komponentom spojenom na DIGITAL MEDIA PORT adapter"
(str. 88).
nastavlja se
89
Lista DIGITAL MEDIA PORT
poruka
Za
Učinite sljedeće
Reprodukciju
Pritisnite H.
Pauzu
Pritisnite X. Za nastavak
reprodukcije, pritisnite
tipku ponovno.
No Adapter
Adapter nije spojen.
Zaustavljanje
Pritisnite x.*
No Device
Prelazak na početak
zapisa tijekom reprodukcije, ili na početak
prethodnog zapisa
Pritisnite ..
Na adapter nije spojen
nijedan ureñaj.
No Audio
Nije pronañena nijedna
audio datoteka.
Prelazak na početak
sljedećeg zapisa
Pritisnite >.
Prelazak na prethodni
album
Pritisnite T.
Prelazak na sljedeći
album
Pritisnite U.
Pretraživanje
unatrag/unaprijed
Pritisnite m/M.**
* Kad je spojen TDM-iP1, prijemnik prelazi u
pauzu kad pritisnete x.
** Brzo pretraživanje natrag/naprijed dok zadržite
pritisnutom tipku m/M.
Parametri opcija pri reprodukciji
x Repeat Mode (ponavljanje)
(samo TDM-iP1)
C Off (isključeno)
C One (jedan zapis)
C All (svi zapisi)
x Shuffle (slučajni redoslijed)
(samo TDM-iP1)
C Off (isključeno)
C Songs (zapisi)
C Albums (albumi)
x List Mode (lista) (samo TDM-NC1)
C
C
C
C
All Tracks (svi zapisi)
Disc List (lista diskova)
Artist List (lista izvoñača)
Genre List (lista žanrova)
Savjet
List Mode se može koristiti s izbornikom Function
List čak i kad je prikazana lista.
90
Prikazana poruka
Objašnjenje
Loading
Očitavaju se podaci.
No Server*
Nije spojen server.
No Track*
Nije pronañen nijedan
zapis.
No Item*
Nije pronañen nijedan
zapis.
Connecting*
U tijeku je spajanje na
server.
Configuring*
Podešava se mreža.
Warning*
Provjerite izbornik
DIGITAL MEDIA
PORT adaptera.
Party Mode*
Ureñaj je trenutno u
party načinu "Guest".
Searching*
Traženje servera.
* Samo TDM-NC1.
Imenovanje ulaza
Ulazima se može dodijeliti naziv duljine do 8
znakova i prikazati taj naziv. Na taj način
možete dodijeliti nazive priključnicama u
skladu sa spojenim komponentama.
4
Pritisnite 1/2/4/3 za odabir
znaka, zatim pritisnite v.
5
Pritisnite [Finish] za unos
imena.
Uneseno ime je registrirano.
Za poništenje imenovanja ulaza
Pritisnite [Cancel].
Napomena
Kad imenujete RDS postaju te ugodite tu postaju,
umjesto unesenog naziva pojavljuje se naziv
programske usluge (PS). (Ne možete promijeniti
naziv programske usluge (PS), već će on izbrisati
uneseni naziv.)
1
Odaberite stavku koju želite
imenovati.
Možete imenovati sljedeće stavke:
C Podešenja automatske kalibracije
(str. 46)
C Ulaze (str. 53)
C Pohranjene postaje (str. 84)
2
3
Pritisnite OPTIONS.
Odaberite "Name Input", zatim
pritisnite v.
Na zaslonu se prikaže softverska
tipkovnica.
91
Odabir digitalnog i
analognog zvuka
(INPUT MODE)
1
Pritisnite tipku za odabir ulaza.
Možete koristiti i tipku INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pritisnite AMP.
Aktiviran je mod prijemnika.
Kad spojite komponente na digitalne i analogne audio priključnice na prijemniku, možete
podesiti audio mod na bilo koju od njih ili
prebacivati s jedne na drugi, ovisno o tome
što gledate.
3
Više puta pritisnite INPUT
MODE za odabir moda audio
ulaza.
Na pokazivaču se pojavljuje odabrani
mod audio ulaza.
Modovi audio ulaza
C Auto
Daje prioritet digitalnim audio signalima u
slučaju digitalnog i analognog povezivanja.
Ako nema digitalnih audio signala, biraju
se analogni audio signali.
C Analog
Biraju se analogni audio signali koji ulaze
preko AUDIO IN (L/R) priključnica.
Napomene
C Ovisno o ulazu, neki modovi audio ulaza ne
mogu se podesiti.
C Kad je odabran bilo koji HDMI ulaz ili DIGITAL
MEDIA PORT adapter, na pokazivaču se pojavi
oznaka "------" i ne mogu se odabrati drugi
modovi. Odaberite ulaz koji nije HDMI i zatim
podesite mod ulaza audio signala.
C Kad koristite funkciju "2ch Analog Direct" ili je
odabran višekanalni ulaz, audio ulaz se podesi na
"Analog". Nije moguće odabrati druge modove.
92
Reprodukcija zvuka/slike
s drugih ulaza
Video i/ili audio signale možete pridijeliti
drugom ulazu.
Primjerice, spojite OPTICAL OUT priključnicu DVD ureñaja na OPTICAL VIDEO 2 IN
priključnicu ovog prijemnika kad želite prijem
samo digitalnih optičkih audio signala iz
DVD ureñaja.
Spojite komponentnu video priključnicu DVD
ureñaja na COMPONENT VIDEO DVD IN
priključnicu ovog prijemnika kad želite ulaz
video signala iz DVD ureñaja. Dodijelite video
i/ili audio signale DVD ulaznoj priključnici
primjenom opcije "Input Assign" u izborniku
Input.
1
2
Pritisnite MENU više puta za
prikaz izbornika na TV zaslonu.
3
Tipkama 1/2 odaberite "Input"
u izborniku, zatim pritisnite v
ili 3.
4
Pritisnite 1/2 za odabir ulaza
kojem želite pridijeliti ime.
5
Pritisnite OPTIONS, zatim
odaberite "Input Assign".
6
Tipkama 1/2/4/3 odaberite
audio i/ili video signale koje
želite pridijeliti ulazu odabranom
u koraku 4, zatim pritisnite v.
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz odjeljka "7: Upravljanje
prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
nastavlja se
93
Naziv ulaza
Video ulazi
koje možete
pridijeliti
Audio ulazi
koje možete
pridijeliti
VIDEO VIDEO VIDEO DVD/
1
2
3
BD
Video1 Component
a
a
a
–
–
a
a
a
Video1 S
a
–
–
–
–
–
–
–
Video1 Composite
a
–
–
–
–
–
–
–
Video2 S
–
a
–
–
–
–
–
–
Video2 Composite
–
a
–
–
–
–
–
–
Video3 S
–
–
a
–
–
–
–
–
Video3 Composite
–
–
a
–
–
–
–
–
DVD/BD
Component
–
a
a
a
–
a
a
a
DVD/BD S
–
–
–
a
–
–
–
–
DVD/BD
Composite
–
–
–
a
–
–
–
–
SAT/CATV
Component
–
a
a
–
a
a
a
a
SAT/CATV S
–
–
–
–
a
–
–
–
SAT/CATV
Composite
–
–
–
–
a
–
–
–
HDMI1
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI2
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI3
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI4
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI5
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI6
a
a
a
a
a
a
a
a
Video1 OPT
a
a
–
a
–
–
–
a
Video3 OPT
–
a
a
a
–
–
–
a
SAT/CATV OPT
–
a
–
a
a
–
–
a
Tape /CD-R OPT
–
a
–
a
–
a
–
a
MD/DAT OPT
–
a
–
a
–
–
a
a
Video2 COAX
a
a
a
–
a
a
a
–
DVD/BD OPT
a
–
a
a
a
a
a
–
SA-CD/CD COAX
a
–
a
–
a
a
a
a
Napomene
C Ne možete pridijeliti optičke signale s ulaznog izvora
optičkim ulaznim priključnicama na prijemniku, i
ne možete pridijeliti koaksijalne signale iz ulaznog
izvora koaksijalnim ulaznim priključnicama
prijemnika.
C Kad pridjeljujete digitalni audio ulaz, podešenje
za INPUT MODE može se promijeniti automatski.
94
SAT/ TAPE/ MD/ SA-CD/
CATV CD-R DAT
CD
C Ne možete pridijeliti više od jednog HDMI ulaza
istom ulazu.
C Ne možete pridijeliti više od jednog digitalnog
audio ulaza istom ulazu.
C Ne možete pridijeliti više od jednog
komponentnog video ulaza istom ulazu.
Promjena prikaza na
pokazivaču
Možete provjeriti zvučne ugoñaje i sl.
promjenom prikaza na pokazivaču.
RDS informacije
PS (naziv programske usluge)a) t Frekvencija,
pojas i programski broj t PTY (vrsta
programa)b) t RT (Radio Text) indicationc)
t CT (točno vrijeme u 24-satnom formatu
prikaza) t Zvučni ugoñaj
a)
Ovaj podatak je vidljiv i kod FM postaja koje
nisu RDS.
b)
Vrsta programa koji se emitira.
c)
Tekstualne poruke koje šalje RDS postaja.
Pritisnite DISPLAY više puta.
Svakim pritiskom na tipku DISPLAY, prikaz
se mijenja na sljedeći način:
Naziv odabranog ulaza t Izvorni naziv
ulaza t Zvučni ugoñaj t Glasnoća...
Savjet
Ne možete promijeniti prikaz dok se na pokazivaču
vidi "GUI MODE". Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite
MENU za isključenje prikaza grafičkog sučelja.
FM i AM valno područje
Naziv postaje t Frekvencija t Zvučni
ugoñaj t Glasnoća...
Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste ga
dodijelili ulazu ili pohranjenoj postaji.
Indeksni naziv se ne prikazuje ako su uneseni
samo razmaci ili ako je jednak nazivu ulaza.
95
Indikatori na pokazivaču
Naziv
Funkcija
Naziv
A SW
Svijetli ako je postavka
subwoofera podešena na
"YES" te se izlazni audio
signal prenosi putem priključnice SUB WOOFER.
Dok je uključen ovaj indikator, prijemnik stvara
signal subwoofera na
temelju L.F.E. signala na
disku koji se reproducira ili
niskofrekventnih komponenata prednjih kanala.
B Indikatori
Slova (L, C, R, itd.) oznakanala koji se čavaju kanale koji se reproreproducira duciraju. Okvir oko slova se
mijenja kao oznaka načina
na koji prijemnik obrañuje
signal izvora (ovisno o
postavkama zvučnika).
L
Prednji lijevi
Prednji desni
R
C
Središnji (mono)
SL
Surround lijevi
SR
Surround desni
S
Surround (mono ili
surround komponente od
Pro Logic postupka)
SBL
Surround stražnji lijevi
SBR
Surround stražnji desni
Surround stražnji (stražnji
SB
surround zvuk dobiven od
6.1-kanalnog dekodiranja)
Primjer:
Format snimanja (prednji/
surround): 3/2.1
Izlazni kanal: surround
zvučnici su podešeni na
"NO".
Zvučni ugoñaj: A.F.D.
AUTO.
C ; Dolby
Digital+
96
Funkcija
Svijetli kad se dekodiraju
Dolby Digital+ signali.
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
D INPUT
Svijetli stalno. Uz to, svijetli i jedan od indikatora
trenutno odabranog izvora.
O D.RANGE
Svijetli ako je aktivirana
funkcija kompresije dinamičkog raspona.
E AUTO
Svijetli ako je INPUT
MODE podešen na "Auto".
P RDS
Svijetli tijekom prijema
RDS informacija.
F HDMI
Svijetli kad prijemnik prepozna komponentu spojenu
na HDMI IN priključak.
Q EQ
Svijetli kad je aktiviran
ekvilizator.
G DMPORT
R D.C.A.C.
Svijetli ako je spojen
DIGITAL MEDIA PORT
adapter i odabran
"DMPORT".
Svijetli kad je aktivirana
automatska kalibracija.
S ZONE 2/
ZONE 3
Svijetli kad je aktivirana
funkcija zone 2/zone 3.
T SLEEP
Svijetli ako je aktiviran
sleep timer.
U L.F.E.
Svijetli ako disk koji se
reproducira sadrži L.F.E.
(Low Frequency Effect)
kanal. Kad se reproducira
zvuk L.F.E. kanala,
uključuje se skala ispod
slova koja pokazuje razinu
efekta. S obzirom da L.F.E.
signal nije snimljen u svim
dijelovima ulaznog signala,
prikaz na skali će se mijenjati tijekom reprodukcije
(ili se može potpuno
isključiti).
H COAX
Svijetli ako je INPUT
MODE podešen na "Auto"
i signal izvora je digitalan
te se dovodi preko
COAXIAL priključnice.
I TrueHD
Svijetli kad prijemnik
dekodira Dolby TrueHD.
J OPT
Svijetli ako je INPUT
MODE podešen na "Auto" i
ako je ulazni signal digitalan preko OPTICAL.
K ANALOG
Svijetli ako je INPUT
MODE podešen na "Auto"
i digitalan signal se ne
dovodi preko COAXIAL
ili OPTICAL priključnica,
ako je INPUT MODE
podešen na "Analog" ili se
koristi funkcija "2ch
Analog Direct".
L DTS-HD
Svijetli kad prijemnik
dekodira DTS-HD.
M MULTI IN
Svijetli kad je odabran
višekanalni ulaz.
N MSTR
Svijetli kad prijemnik dekodira DTS-HD Master Audio.
V ; DIGITAL Svijetli kad se dekodiraju
Dolby Digital Surround
(EX)
signali. "; DIGITAL
(EX)" svijetli i kad se
dekodiraju Dolby Digital
Surround EX signali. Pri
reprodukciji diska Dolby
Digital formata koristite
digitalno povezivanje i
nemojte podesiti INPUT
MODE na "Analog".
nastavlja se
97
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
W ; PRO
LOGIC
(II/IIx)
Svijetli kad prijemnik primjenjuje Pro Logic obradu
na 2-kanalne signale kako
bi kreirao signale središnjeg
i surround kanala. ";
PRO LOGIC (II)" svijetli
ako je aktiviran Pro Logic
II Movie/Music/Game
dekoder.
"; PRO LOGIC (IIx)"
svijetli ako je aktiviran Pro
Logic IIx Movie/Music/
Game dekoder.
d DSD
Svijetli kad prijemnik
prima DSD (Direct Stream
Digital) signale (str. 28).
e Indikatori
tunera
Svijetli tijekom uporabe
prijemnika za ugañanje
radiopostaja itd.
f PRESET
Svijetli kad je za TUNING
MODE odabran "PRESET".
g MEMORY
Svijetli ako su uključene
funkcije memorije, poput
Name Input i sl.
Napomena
Indikator ne svijetli ako su
središnji i surround zvučnici
podešeni na "NO".
h neural THX
Svijetli kad prijemnik
primjenjuje Neural-THX
procesiranje na ulazne
signale.
Svijetli ako se primaju DTS
signali. "DTS-ES" takoñer
svijetli kad se dekodiraju
DTS-ES signali. Pri reprodukciji diska DTS formata,
spojevi moraju biti digitalni
i INPUT MODE ne smije
biti podešen na "Analog".
i BI-AMP
Svijetli kad su stražnji
surround zvučnici podešeni
na "BI-AMP".
j SP.A/SP.B
Svijetli u skladu s odabranim sustavom zvučnika.
"SP.OFF" svijetli kad je
odabran "SP.OFF", kad je
preklopka SPEAKERS
podešena na OFF ili su
spojene slušalice.
k VOLUME
Prikazuje trenutnu razinu
glasnoće.
X DTS (-ES)
Y NEO:6
Svijetli kad je aktivirano
DTS Neo:6 Cinema/ Music
dekodiranje.
Z 96/24
Svijetli kad prijemnik
dekodira DTS 96/24
(96 kHz/24 bita).
a MATRIX
Svijetli kad je aktivirano
DTS-ES Matrix dekodiranje.
b SB DEC
Svijetli ako je aktivirana
opcija dekodiranja zvuka
stražnjeg surround kanala.
c DISCRETE
Svijetli kad je aktivirano
DTS-ES Discrete
dekodiranje.
98
Uporaba Sleep Timera
Možete podesiti prijemnik tako da se automatski isključi nakon odreñenog vremena.
Kad je Sleep Timer aktiviran, na pokazivaču
svijetli "SLEEP".
Savjet
Ako želite provjeriti preostalo vrijeme prije isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP. Na pokazivaču
se pojavi preostalo vrijeme. Pritisnete li ponovno
SLEEP, sleep timer će se promijeniti.
Pritisnite SHIFT, zatim više puta
pritisnite SLEEP.
Svakim pritiskom na tipku SLEEP, prikaz se
ciklički mijenja na sljedeći način:
99
Napomene
Snimanje pomoću ovog
prijemnika
C Postavke zvuka ne utječu na izlazni signal iz
priključnica MD/DAT OUT.
C Nema izlaza ulaznih audio signala s priključnica
MULTI CHANNEL INPUT.
Putem ovog prijemnika možete snimati s
video/audio komponente. Pogledajte upute za
uporabu svake od njih.
Snimanje digitalnog zvuka
Spojite komponentu za reprodukciju na digitalni audio ulaz (OPTICAL IN), a komponentu
za snimanje spojite na priključnicu OPTICAL
MD/DAT OUT.
Snimanje na medij za snimanje
1
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
2
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Snimanje na MiniDisc ili audio
kasetu
Možete snimati na MiniDisc ili audio kasetu
pomoću prijemnika. Pogledajte upute za
uporabu kasetofona i MD ureñaja.
1
2
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Pripremite komponentu za
reprodukciju.
Primjerice, umetnite CD u CD ureñaj.
3
Pripremite komponentu za
snimanje.
Umetnite praznu kasetu ili MD disk u
ureñaj za snimanje i podesite razinu za
snimanje.
4
100
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Primjerice, umetnite video kasetu koju
želite kopirati u videorekorder.
3
Pripremite uređaj za snimanje.
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
ureñaj za snimanje (VIDEO 1 ili
VIDEO 2).
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
C Neki izvori sadrže tehnologiju za sprečavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje s ureñaja za reprodukciju.
C Ulazni audio signali s priključnica MULTI
CHANNEL INPUT reproduciraju se samo putem
prednjih lijevih/desnih kanala.
C Iz analogne izlazne priključnice (za snimanje)
izlaze samo analogni ulazni signali.
C Iz digitalne izlazne priključnice izlaze samo
digitalni ulazni signali (za snimanje).
C HDMI zvuk nije moguće snimati.
Slušanje zvuka u drugoj
zoni (funkcije ZONE 2/ZONE 3)
Možete uživati u slici i zvuku iz komponenata
priključenih na prijemnik u zoni (zoni 2 ili
zoni 3) koja nije glavna. Primjerice, možete
slušati CD u glavnoj zoni i gledati DVD u
zoni 2.
Ako upotrebljavate IR repetitor (opcija), takoñer možete rukovati objema komponentama
u glavnoj zoni i Sony prijemnikom u zoni 2
ili zoni 3 iz zone 2 (ili 3).
C Promjena izlaznog izvora za ZONE 2 ili
ZONE 3 OUT priključnice.
C Uključivanje i isključivanje Sony
prijemnika u zoni 2 ili zoni 3.
Prije uporabe funkcije zone 2/
zone 3
Potrebno je izvesti povezivanja i podešavanja
izbornika.
Detalje o podešavanjima potražite na sljedećoj
ilustraciji ili u poglavlju "2: Spajanje zvučnika"
na str. 18.
Podesite opciju "Sur Back Assign" na "ZONE
2" u izborniku Speaker.
nastavlja se
101
1:Povezivanja Zone 2
1 Reprodukcija zvuka iz zvučnika u zoni 2 putem priključnica
SURROUND BACK SPEAKERS na prijemniku.
Glavna zona
Zona 2
TV
prijemnik
A Audio komponenta
B Video komponenta
C IR repetitor (opcija)
D Zvučnici
2 Reprodukcija zvuka iz zvučnika u zoni 2 putem prijemnika i drugog
pojačala.
Glavna zona
Zona 2
TV
prijemnik
A Audio komponenta
B Video komponenta
C IR repetitor (opcija)
D Sony pojačalo/prijemnik
E Zvučnici
102
2:Povezivanja Zone 3
Glavna zona
Zona 3
A Audio komponenta
B Video komponenta
C IR repetitor (opcija)
D Sony pojačalo/prijemnik
E Zvučnici
103
Uvijek je odabrano Main (ovaj prijemnik).
Ako ne promijenite podešenje, prijeñite
na korak 7.
Podešavanje audio/video izlaznih signala na zonu 2/zonu 3
1
Provjerite da li tipka AMP
svijetli.
Ako tipka ne svijetli, ili na pokazivaču
prijemnika nije prikazano "GUI MODE",
slijedite korake iz poglavlja "7: Upravljanje
prijemnikom pomoću izbornika na
zaslonu" (str. 41).
2
Pritisnite MENU više puta za
prikaz izbornika na TV zaslonu.
6
Pritisnite 1/2 za odabir, "ON"
ili "OFF" zatim pritisnite v.
7
Tipkama 1/2/4/3 odaberite
odabir opcije i parametra,
zatim pritisnite v.
Parametri izbornika Multi Zone
x Power
Omogućuje vam uključenje funkcije zone.
C ON
C OFF
x Input
3
Tipkama 1/2 odaberite
"Settings", zatim pritisnite v
ili 3.
Omogućuje odabir izvora za izlaz u toj zoni.
Audio i video signali šalju se u zonu 2, a
samo audio signali u zonu 3.
4
Tipkama 1/2 odaberite "Multi
Zone", zatim pritisnite v ili 3.
Omogućuje podešavanje glasnoće u zonama.
5
Pritisnite 1/2 za odabir zone
kojoj želite pridijeliti izlazne
audio/video signale, zatim
pritisnite v.
104
x Volume
x 12V Trigger
Prijemnik možete uključiti/isključiti u drugoj
zoni, ili odabrati različite opcije za uporabu
funkcije 12V Trigger na sljedeći način.
C OFF
Omogućuje isključivanje emitiranja 12 V
signala čak i kad je glavni prijemnik
uključen.
C ZONE
Omogućuje uključivanje i isključivanje 12 V
signala za glavnu zonu.
C CTRL
Omogućuje ručno uključivanje i isključivanje 12V signala pomoću CIS naredbe na
daljinskog upravljaču.
C INPUT
Omogućuje uključivanje emitiranja 12 V
signala kad je odabran podešeni ulaz.
Kad odaberete "Input", prikaže se izbornik
za uključivanje/isključivanje funkcije
Trigger za svaki ulaz. Pritisnite 1/2 za
odabir ulaza i zatim pritisnite v za
označavanje.
C MAIN (samo za "Zone 2" i "Zone 3")
Omogućuje pridjeljivanje funkcije Trigger
u zoni 2 ili zoni 3 glavnom prijemniku.
Savjeti
Kad su u glavnoj zoni, zoni 2 ili zone 3 isključena
dva prijemnika, možete odabrati emitiranje s valnog
područja FM/AM u onoj zoni u kojoj je prijemnik
uključen.
Parametar opcije izbornika
zone 2/zone 3
x RS-232C Control
C ON
Prijemnik može primati naredbe preko
RS-232C priključnice.
C OFF
Prijemnik ne prima naredbe preko RS-232C
priključnice.
O priključnici IR REMOTE
Možete upravljati prijemnikom bez usmjeravanja daljinskog upravljača prema IR senzoru
prijemnika, ako na priključnicu IR REMOTE
spojite IR repetitor (opcija).
Koristite IR repetitor ako ste postavili
prijemnik na mjesto koje signali s daljinskog
upravljača ne mogu dosegnuti.
IR repetitor
(opcija)
C Čak i kad je ovaj prijemnik u pripravnom stanju
(pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču za isključenje prijemnika), prijemnik u zoni 2 ili zoni 3
ostaje uključen. Za isključivanje svih prijemnika,
pritisnite @/1 i AV @/1 na RM-AAL009 daljinskom
upravljaču istovremeno (SYSTEM STANDBY).
C Samo signali s komponenata priključenih na analogne ulazne priključnice se emitiraju preko ZONE
2/ZONE 3 OUT priključnica. Komponente koje
su spojene samo na digitalne ulazne priključnice
ne emitiraju signal.
C Kad je odabran "SOURCE", signali koji se emitiraju preko MULTI CHANNEL INPUT priključnica
ne emitiraju se preko ZONE 2 OUT ili ZONE 3
OUT čak i ako se odabere višekanalni ulaz. Emitiraju se analogni audio signali trenutno odabranog
izvora.
C Kad je odabran "Tuner", u zoni 2 i 3 se bira isti tip
radijske postaje (FM/AM) kao i u glavnoj zoni.
Meñutim, možete odabrati u zoni 2 i 3 možete
odabrati i ulaz različit od "Tuner".
C Kad je prijemnik u glavnoj zoni isključen ili je
odabran neki drugi ulaz osim "Tuner", možete
odabrati FM/AM program u zoni 2. U zoni 3 je
odabran isti tip radijske postaje (FM/AM) kao u
zoni 2.
105
Spajanje u konfiguraciji
dvaju pojačala
Ako ne koristite stražnje surround zvučnike,
na priključnice SURROUND BACK
SPEAKERS možete spojiti prednje zvučnike
za uporabu u konfiguraciji dvaju pojačala.
Spajanje zvučnika
Prednji zvučnik
(R)
Prednji zvučnik
(L)
Povežite priključnice na Lo (ili Hi) strani
prednjih zvučnika s priključnicama FRONT
SPEAKERS A i SURROUND BACK
SPEAKERS. Prije toga uklonite metalne
čepove s Hi/Lo priključnica zvučnika. U
suprotnom se prijemnik može oštetiti.
Podešavanje zvučnika
Podesite "Sur Back Assign" na "BI-AMP" u
izborniku Speaker. Signali s priključnica
FRONT SPEAKERS A mogu se
reproducirati s priključnica SURROUND
BACK SPEAKERS podesite li "Sur Back
Assign" na "BI-AMP".
106
Napomene
C Priključnice FRONT SPEAKERS B ne mogu se
koristiti u konfiguraciji dvaju pojačala.
C Prije uporabe funkcije automatskog kalibriranja,
izvršite podešenja za konfiguraciju dva pojačala.
C Izvedete li podešenja za konfiguraciju dva
pojačala, glasnoća i balans zvučnika te postavke
ekvilizatora stražnjih surround zvučnika postaju
nevažeća te se koriste ona za prednje zvučnike.
C Signali s priključnica PRE OUT imaju iste
postavke kao i oni kod priključnica SPEAKERS.
Uporaba CONTROL S
kontrolnog sustava
Ako imate CONTROL S kompatibilan Sony
TV prijemnik, satelitski prijemnik, monitor,
DVD ureñaj ili videorekorder, upotrijebite
CONTROL S spojni kabel (opcija) za spajanje
s CTRL S IN (za TV, satelitski prijemnik ili
monitor) ili CTRL S OUT (za videorekorder i
sl.) priključnicom na prijemniku i odgovarajućom CONTROL S priključnicom na odgovarajućoj komponenti. Pogledajte upute za
uporabu TV-a, satelitskog prijemnika, monitora,
videorekordera i sl. za podrobnosti.
Ako povežete CONTROL S OUT
priključnicu na drugoj komponenti
s CTRL S IN priključnicom na
ovom prijemniku.
Primjer
Ako povežete CONTROL S IN
priključnicu na drugoj komponenti
s CTRL S OUT priključnicom na
ovom prijemniku.
Primjer
TV Videorekorder Tuner
Prijemnik
Daljinski upravljač
Senzor daljinskog upravljača na ovom ureñaju
prima kodove daljinskog upravljača na jednak
način kao i senzor na CONTROL S IN komponenti. Funkcija je korisna ako ste postavili
drugu komponentu dalje od ureñaja.
TV, videorekorder,
tuner, monitor i sl.
Prijemnik
Daljinski upravljač
Senzor daljinskog upravljača na CTRL S
OUT komponenti prima kodove daljinskog
upravljača na jednak način kao i senzor na
ovom ureñaju. Funkcija je korisna ako ste
postavili ovaj ureñaj na nosač ili sl.
107
Upravljanje bez spajanja
na TV
Ovim prijemnikom možete upravljati koristeći
pokazivač, čak i bez prikaza izbornika na
zaslonu TV prijemnika kad potonji nije
spojen.
Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite
MENU za odabir "DISPLAY" na
pokazivaču.
Kad je na pokazivaču prikazano "GUI MODE",
izbornik je podešena za prikaz na TV zaslonu
pomoću grafičkog sučelja.
108
Pregled izbornika
U izbornicima su raspoložive sljedeće opcije.
Za detalje o rukovanju izbornicima pogledajte
str. 43.
Izbornik
Opcija
Parametar
Početno
podešenje
Auto Calibration AUTO CAL START?
COMPLETE
[xxxxxxxxxx]
RETRY, SAVE EXIT, WRN CHECK, SAVE EXIT
PHASE INFO, DIST. INFO, LEVEL
INFO, EXIT
WARNING CODE
[xxx:4x]
FL, FR, C, SL, SR, SBL,
SBR : 0, 1, 2, 3, 4
ERROR CODE [xxx:3x]
F, SR, SB : 0, 1, 2, 3, 4
CAL TYPE [xxxxxxxxx] FULL FLAT, ENGINEER, FRONT
REF, OFF
POSITION [xxxxxxxx]
FULL
FLAT
POS.1, POS.2, POS.3
POS.1
OFF, L do SW (AUTO), L do SW
(FIX)
OFF
NAME IN ? [xxxxxxxx]
Level Settings
TEST TONE [xxxxxxxx]
PHASE NOISE [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
PHASE AUDIO [xxxxxxx] OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR, SR/SL,
SR/SBR, SBR/SBL, SBL/SL, SL/L,
L/SR
OFF
FRONT L [xxx.x dB]
–10.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
FRONT R [xxx.x dB]
–10.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
CENTER [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SURROUND L [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SURROUND R [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SUR BACK [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SUR BACK L [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SUR BACK R [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
SUB WOOFER [xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (0.5dB korak)
0dB
MULTI CH SW [xxx dB]
0dB, +10.0dB
0dB
D. RANGE COMP. [xxx]
OFF, STD, MAX
OFF
nastavlja se
109
Izbornik
Opcija
Speaker Settings SP PATTERN [xxxxx]
Parametar
Početno
podešenje
2/0 do 3/4.1
3/4.1
SUB WOOFER [xxx]
NO, YES
YES
FRONT SP [xxxxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxxxx]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
SURROUND SP [xxxxx]
NO, SMALL, LARGE
LARGE
SUR BACK SP [xxxxxx]
NO, SINGLE, DUAL
DUAL
BI-AMP [xxx]
OFF, ON
OFF
ZONE 2 SP [xxx]
OFF, ON
OFF
FRONT L [xxxxxxxxx]
1.0 do 10.0 m (1 cm korak)
3 m 0 cm
FRONT R [xxxxxxxxx]
1.0 do 10.0 m (1 cm korak)
3 m 0 cm
CENTER [xxxxxxxxx]
1.0 do 10.0 m (1 cm korak)
3 m 0 cm
SURROUND L
[xxxxxxxxx]
1.0 do 10.0 m (1 cm korak)
3 m 0 cm
SURROUND R
[xxxxxxxxx]
1.0 do 10.0 m (1 cm korak)
3 m 0 cm
SUR BACK [xxxxxxxxx] 1.0 do 10.0 m (1 cm korak)
3 m 0 cm
SUR BACK L
[xxxxxxxxx]
1.0 do 10.0 m (1 cm korak)
3 m 0 cm
SUR BACK R
[xxxxxxxxx]
1.0 do 10.0 m (1 cm korak)
3 m 0 cm
SUB WOOFER
[xxxxxxxxx]
1.0 do 10.0 m (1 cm korak)
3 m 0 cm
DISTANCE UNIT [xxxxx]
meter, feet
meter
SP POSI. [xxxxxxxxx]
SIDE/LOW, SIDE/HIGH, BEHD/LOW, SIDE/LOW
BEHD/HIGH
FR CROSSOVER* [xxx Hz]
40 Hz do 200 Hz (10 Hz korak)
120 Hz
CNT CROSSOVER* [xxx Hz] 40 Hz do 200 Hz (10 Hz korak)
120 Hz
SUR CROSSOVER* [xxx Hz] 40 Hz do 200 Hz (10 Hz korak)
120 Hz
CNT A.DOWN MIX [xxx]
OFF, ON
OFF
SP IMPEDANCE [x ohm]
4 ohm, 8 ohm
8 ohm
* Ne možete ovo podešenje kad je zvučnik podešen na "LARGE".
110
Izbornik
Opcija
Sur Settings
SOUND FIELD SELECT ?
SB DECODING [xxxx]
Parametar
Početno
podešenje
OFF, AUTO, ON
AUTO
SB DEC MODE [xxxxxxx] DDEX, PLIIx MV, PLIIx MS
EQ Settings
Tuner Settings
PLIIx MV
EFFECT LEVEL [xxx%]
20% do 120% (5% korak)
100%
CENTER WIDTH [x]
0 do 3 do 7 (8 korak)
3
DIMENSION [xxxxxxx]
FRONT +3 do 0 do SUR +3 (7 korak)
0
PANORAMA MODE [xxx]
OFF, ON
OFF
SCREEN DEPTH [xxx]
OFF, ON
ON
VIR. SPEAKERS [xxx]
OFF, ON
ON
FRONT REVERB [xxx]
WET, STD
STD
EQ PRESET [xxx]
OFF, 1, 2, 3, 4, 5
1
FRONT BASS [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
FRONT TREBLE [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
CENTER BASS [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
CENTER TREBLE [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
SUR/SB BASS [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
SUR/SB TREBLE [xxx dB]
–10.0dB do +10.0dB (1dB korak)
0dB
PRESET x CLEAR [xxx]
YES, NO
NO
FM MODE [xxxxxx]
MONO, STEREO
STEREO
0ms do 300ms (10 ms korak)
0ms
NAME IN ? FMxx
Audio Settings
A/V SYNC [xxxms]
DUAL MONO [xxxxxxxx] MAIN/SUB, MAIN, SUB, MAIN+SUB MAIN
DEC. PRIORITY [xxxx]
PCM, AUTO
AUTO
DIGITAL ASSIGN ?
VIDEO1 OPT c [xxxxxx] NONE, VIDEO1 do 3, DVD/BD, SAT, VIDEO1
TAPE, MD/DAT, SA-CD
VIDEO2
VIDEO2 COAX c
[xxxxxx]
VIDEO3 OPT c [xxxxxx]
VIDEO3
DVD/BD COAX c
[xxxxxx]
DVD/BD
SAT OPT c [xxxxxx]
SAT
TAPE OPT c [xxxxxx]
TAPE
MD/DAT OPT c [xxxxxx]
MD
SA-CD COAX c [xxxxxx]
SA-CD
nastavlja se
111
Izbornik
Opcija
Parametar
Početno
podešenje
Video Settings
RESOLUTION
[xxxxxxxx]
DIRECT, AUTO, 480/576i, 480/576p,
720p, 1080i, 1080p
AUTO
COMPONENT V. ASSIGN ?
VIDEO 1 c [xxxxxxxx] NONE, VIDEO1 do 3, DVD/BD, SAT/ VIDEO1
CATV, TAPE/CDR, MD/DAT, SA-CD/
DVD/BD
DVD/BD c [xxxxxxxx] CD, MULTI IN
SAT/CATV
SAT/CATV c
[xxxxxxxx]
HDMI Settings
HDMI CONTROL [xxx]
OFF, ON
OFF
HDMI AUDIO [xxxxxx]
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI SW [xxx dB]
0dB, +10.0dB, AUTO
AUTO
HDMI VIDEO ASSIGN ?
HDMI 1 c [xxxxxxxx] HDMI1 do 6, VIDEO1 do 3, DVD/BD, HDMI1
SAT/CATV, TAPE/CDR, MD/DAT,
HDMI2
HDMI 2 c [xxxxxxxx] SA-CD/CD, MULTI IN
HDMI3
HDMI 3 c [xxxxxxxx]
HDMI 4 c [xxxxxxxx]
HDMI4
HDMI 5 c [xxxxxxxx]
HDMI5
HDMI 6 c [xxxxxxxx]
System Settings
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
12V TRIG. ZONE 2 [xxxxx] OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. ZONE 3 [xxxxx] OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. MAIN [xxxxx]
RS-232C CONTROL [xxx]
112
HDMI6
NAME IN ? [xxxxxxxx]
OFF, ON
ON
Izvođenje automatske
kalibracije
Za detalje o automatskoj kalibraciji pogledajte
"9: Automatsko kalibriranje odgovarajućih
parametara (Auto Calibration)" (str. 46).
Prije izvoñenja automatske kalibracije
pogledajte "Prije izvoñenja automatskog
kalibriranja" (str. 46).
Upravljanje tipkama prijemnika
1 Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite MENU
iz "GUI MODE" na "DISPLAY MODE".
2 Pritisnite AMP.
Omogućeno je upravljanje s prijemnika.
3 Pritisnite MENU.
Prikaže se "Auto Calibration".
4 Pritisnite v.
5 Više puta pritisnite 1/2 za odabir
"AUTO CAL START?", zatim pritisnite
v za početak mjerenja.
Mjerenje počinje za pet sekundi.
Odbrojavanje je vidljivo na TV zaslonu.
Napomena
Za vrijeme odbrojavanja se odmaknite od područja mjerenja kako ne bi došlo do pogrešaka.
3 Mjerenje počinje.
Mjerenje traje oko 30 sekundi. Pričekajte
dok ne završi.
Za poništenje automatskog kalibriranja promijenite razinu glasnoće, aktivirajte funkciju
MUTING, promijenite funkciju, promijenite
podešenje preklopke SPEAKER na prijemniku
ili spojite slušalice.
Napomena
Nije moguće izmjeriti visinu surround i stražnjih
surround zvučnika. Te vrijednosti podesite pomoću
parametra "SP POSI." u izborniku Speaker.
Savjeti
C Sve funkcije osim uključenja/isključenja
prijemnika su tijekom automatskog kalibriranja
deaktivirane.
C U sljedećim slučajevima mjerenja se ne mogu
izvesti pravilno ili automatsko kalibriranje nije
moguće.
– Koristite li posebne zvučnike, poput dipolnih.
– Kad se u zoni 2 koristi funkcija više zona.
Potvrda/pohranjivanje rezultata
mjerenja kad je funkcija GUI
isključena
1 Potvrdite rezultat mjerenja.
Po završetku mjerenja začuje se zvučni
signal i rezultat se pojavi na pokazivaču.
Rezultat
mjerenja
Pokazivač
Mjerenje je
pravilno
izvedeno
COMPLETE Nastavite od
koraka 2
Mjerenje nije ERROR
uspjelo
CODE 3x
Značenje
Pogledajte
"Lista poruka
nakon mjerenja
kod automatskog
kalibriranja"
(str. 51).
2 Više puta pritisnite 1/2 za odabir
opcije i pritisnite v.
Rezultati mjerenja su pohranjeni.
Opcija
Značenje
RETRY
Ponovno automatsko
kalibriranje.
SAVE EXIT
Pohranjivanje rezultata
mjerenja i izlaz iz postupka
podešavanja.
WRN CHECK Upozorenje vezano uz
rezultate mjerenja. Pogledajte
"Kad odaberete "WRN
CHECK"" (str. 51).
PHASE INFO
Prikaz faze svakog zvučnika
(u fazi/izvan faze).
Pogledajte "Kad odaberete
"PHASE INFO"".
DIST.INFO
Rezultati mjerenja udaljenosti
zvučnika.
nastavlja se
113
Opcija
Značenje
Poruka
Značenje
LEVEL INFO
Rezultati mjerenja razine
glasnoće zvučnika.
OUT
EXIT
Izlaz iz postupka podešavanja
bez pohranjivanja rezultata
mjerenja.
Zvučnik je izvan faze. Njegovi
priključci "+" i "–" su vjerojatno
pogrešno spojeni, odnosno zamijenjeni. Meñutim, ovisno o
zvučnicima, poruka "OUT" se
može pojaviti čak i ako su
spojeni pravilno, a razlog tome
su karakteristike samih zvučnika.
U takvom slučaju možete nastaviti koristiti prijemnik.
–––
Zvučnici nisu spojeni.
3 Više puta pritisnite 1/2 za odabir
parametra, zatim pritisnite v.
Opcija
Značenje
FULL FLAT
Mjerenje frekvencije od
početne vrijednosti svakog
zvučnika.
ENGINEER
Podešavanje frekvencijskih
karakteristika u skladu sa
Sonyjevim standardima
prostorije za slušanje.
FRONT REF
Podešavanje karakteristika
svih zvučnika u skladu s
karakteristikama prednjih
zvučnika.
OFF
Automatska kalibracija je
isključena.
Savjet
Veličina zvučnika (LARGE/SMALL) odreñuje se
prema karakteristikama niskih frekvencija. Rezultati
mjerenja mogu varirati, ovisno o položaju optimizacijskog mikrofona i zvučnika te obliku prostorije.
Savjetujemo da se pridržavate rezultata mjerenja, no
možete ih i promijeniti u izborniku Speaker. Prvo
pohranite rezultate mjerenja i zatim ih promijenite
po želji.
Kad odaberete "PHASE INFO"
Možete provjeriti fazu svakog zvučnika
(u fazi/izvan faze).
Više puta pritisnite 1/2 za odabir
zvučnika i pritisnite v za povratak na
korak 1 postupka "Potvrda/pohranjivanje
rezultata mjerenja kad je isključen prikaz
na zaslonu".
Poruka
Značenje
IN
Zvučnik je u fazi.
114
Savjet
Ovisno o položaju subwoofera, rezultati mjerenja
polariteta mogu varirati, no neće biti problema čak i
ako nastavite koristiti prijemnik s tom vrijednošću.
Odabir zvučnog ugođaja
Za detalje o svakom zvučnom ugoñaju pogledajte "Odabir predprogramiranog zvučnog
ugoñaja" (str. 62).
Više puta pritisnite 2CH/A.DIREC,
A.F.D., MOVIE ili MUSIC.
Na pokazivaču se prikaže odabrani zvučni
ugoñaj.
Možete takoñer koristiti tipke 2CH/A.DIREC,
A.F.D., MOVIE ili MUSIC na prijemniku.
Slušanje zvuka bez podešavanja
(ANALOG DIRECT)
Pritisnite 2CH/A.DIRECT.
Možete takoñer koristiti 2CH/A.DIRECT na
prijemniku.
Slušanje FM/AM radiopostaja
Za detalje o funkciji tunera, pogledajte
"Tuner" (str. 82).
Ugađanje radiopostaja
1 Više puta pritisnite TUNER za odabir
FM ili AM valnog područja.
Možete takoñer koristiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
Ugađanje pohranjenih postaja
1 Više puta pritisnite TUNER za odabir
FM ili AM valnog područja.
2 Pritisnite PRESET + ili PRESET – više
puta za odabir željene pohranjene
postaje.
Željenu pohranjenu postaju možete takoñer
odabrati pritiskom odgovarajuće brojčane
tipke. Nakon toga pritisnite ENTER za
potvrdu. Možete takoñer više puta pritisnuti
TUNING MODE na prijemniku za odabir
"PRESET" i zatim zakrenuti TUNING za
odabir željene pohranjene postaje.
2 Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite tipku TUNING + za pretraživanje
od nižih prema višim frekvencijama ili
tipku TUNING – za pretraživanje od viših
prema nižim frekvencijama. Možete
takoñer pritisnuti TUNING MODE na
prijemniku za odabir "AUTO" i zatim
zakrenuti TUNING za odabir postaja.
Izravno biranje frekvencije
(Direct tuning)
1 Nakon odabira FM ili AM valnog
područja, pritisnite D.TUNING.
2 Brojčanim tipkama unesite frekvencije,
zatim pritisnite v za unos.
Pohranjivanje radiopostaja
1
Ugodite postaju koju želite
pohraniti.
Za detalje pogledajte odjeljak "Ugañanje
radiopostaja".
2
Pritisnite MEMORY.
Prikaz RDS informacija
Kod prijema RDS postaje, više
puta pritisnite tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku, RDS informacije
na zaslonu se izmjenjuju na sljedeći način:
PS (naziv programske usluge)a) t Frekvencija,
pojas i programski broj t PTY (vrsta
programa)b) t RT (Radio Text) indicationc)
t CT (točno vrijeme u 24-satnom formatu
prikaza) t Zvučni ugoñaj
a)
Ovaj podatak je vidljiv i kod FM postaja koje
nisu RDS.
Vrsta programa koji se emitira.
c)
Tekstualne poruke koje šalje RDS postaja.
b)
Na pokazivaču se na nekoliko sekundi
pojavi poruka "MEMORY". Prije no što
poruka "MEMORY" nestane, izvedite
korake 3 i 4.
3
Tipkom PRESET + ili PRESET –
odaberite programski broj.
Raspoloživo je 30 FM i 30 AM programskih brojeva. Ako poruka "MEMORY"
nestane prije odabira broja, ponovite
postupak od koraka 2.
4
Pritisnite ENTER.
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto. Ako poruka "MEMORY" nestane
prije no što pritisnete MEMORY, počnite
iznova od koraka 2.
5
Ponovite korake od 1 do 4 za
pohranu druge postaje.
115
Upravljanje reprodukcijom u
zoni 2/zoni 3
Za detalje o povezivanju i podešavanju zone
2/zone 3 pogledajte "Slušanje zvuka u drugoj
zoni (funkcije ZONE 2/ZONE 3)" (str. 101).
Sljedeći postupci su opisani za spajanje IR
repetitora i upravljanje prijemnikom u zoni 2
ili zoni 3. Kad IR prijemnik nije spojen,
koristite ovaj prijemnik u glavnoj zoni.
3
Uključite pojačalo u zoni 2 ili
zoni 3.
4
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
na daljinskom upravljaču za
odabir signala željenog izvora.
Za zonu 2 se reproduciraju analogni video
i audio signali. Za zonu 3 se reproduciraju
samo analogni audio signali. Kad odaberete "SOURCE", reproduciraju se signali
trenutno odabranog ulaza.
5
Ugodite odgovarajuću glasnoću.
C U slučaju kao na slici 1-1 ili 2 (str.
102), možete podesiti glasnoću samo
stražnjeg surround zvučnika u zoni 2
ili zoni 3.
1 Podesite "SUR BACK SP" na "NO"
u izborniku Speaker.
2 Podesite "ZONE 2 SP" na "ON" u
izborniku Speaker.
3 Podesite glasnoću pomoću MASTER
VOL +/– na daljinskom upravljaču.
C U slučaju kao na slici 1-2 (str. 102),
ugodite glasnoću pomoću prijemnika u
zoni 2.
Savjeti
C Čak i kad je ovaj prijemnik u pripravnom stanju
(pritisnite @/1 na daljinskom upravljaču za isključenje prijemnika), prijemnik u zoni 2 ili zoni 3
ostaje uključen. Za isključivanje svih prijemnika,
pritisnite @/1 i AV @/1 na RM-AAL009 daljinskom
upravljaču istovremeno (SYSTEM STANDBY).
C Samo signali s komponenata priključenih na
analogne ulazne priključnice se emitiraju preko
ZONE 2/ZONE 3 priključnica. Komponente koje
su spojene samo na digitalne ulazne priključnice
ne emitiraju signal.
C Kad je odabran "SOURCE", signali koji se
emitiraju preko MULTI CHANNEL INPUT
priključnica ne emitiraju se preko ZONE 2 OUT
ili ZONE 3 OUT čak i ako se odabere višekanalni
ulaz. Emitiraju se analogni audio signali trenutno
odabranog izvora.
1
2
Uključite glavni (ovaj) prijemnik.
Pritisnite ZONE 2 ili ZONE 3.
Daljinski upravljač prelazi na mod zone
2 ili zone 3.
116
Uporaba daljinskog upravljača
Upravljanje svakom od
komponenata pomoću
daljinskog upravljača
Kad programirate daljinski upravljač za
uporabu sa sljedećim Sony ili komponentama
drugih proizvoñača, možete koristiti tipke
daljinskog upravljača označene kružićima.
Ipak, neke tipke možda neće raditi sa svim
komponentama.
Želite li prilagoditi daljinski upravljač za rad s
drugim komponentama, pogledajte "Programiranje daljinskog upravljača" na str. 119.
117
Tipke koje se koriste za upravljanje svakom od komponenata
Komponenta TV Video- DVD Blu-ray PSX Video Digital Digitalni DSS, Kasetofon DAT CD/ Tuner Prijemnik DIGITAL
rekorder uređaj, Disk
CD
CATV
sat./ BST
A/B uređaj MD
MEDIA
DVD/ uređaj
uređaj, prijemnik zemaljski
uređaj
PORT
VHS
LD
(UC) prijemnik
uređaj
Tipka
combo
uređaj
(EURO)
AV @/1, @/1
z
(nakon pritiska na TV)
z
z
z
z
z
z
z
z
Brojčane tipke
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
MEMORY/ENTER
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
z
CLEAR/D.TUNING/ z
>10/-/--
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
DISPLAY
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
OPTIONS/TOOLS
z
z
z
z
z
RETURN/EXIT
z
z
z
z
z
1/2/4/3
z
z
z
z
v
z
z
z
z
MENU
z
z
z
z
./>
z
T/U
z
z
z
z**
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z***
z
z
z
z
m/TUNING–,
M/TUNING +
z
z
z
z
z
z
z
z
z
X, x
z
z
z
z
z
z
z
z
z
H
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*
z
z
z
z
z
MUTING,
z
MASTER VOL +/–,
TV VOL +/–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
DISK SKIP
PRESET +/–,
TV CH +/–
DVD TOP MENU/
NIGHT MODE/
SLEEP, DVD MENU/
INPUT MODE/TEST
TONE
F1/PIP/TV INPUT/
MACRO 1
z
z
z
F2/RESOLUTION/
WIDE/MACRO 2
z
z
z
* Samo LD ureñaj.
** Samo DSS.
*** Samo kasetofon B.
118
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
z
z
Programiranje daljinskog
upravljača
Daljinski upravljač možete prilagoditi za rad s
drugim komponentama te ga čak programirati
za komponente drugih proizvoñača i Sony
komponente kojima inače ne može upravljati.
U donjem postupku poslužili smo se primjerom
spajanja videorekordera drugog proizvoñača
na priključnice VIDEO 2 IN na prijemniku.
Prije početka obratite pozornost na sljedeće:
– Ne možete mijenjati postavke za PHONO.
– Daljinski upravljač može raditi samo s
komponentama koje primaju bežične
infracrvene kontrolne signale.
2
Dok tipka RM SET UP trepće,
pritisnite tipku ulaza komponente (uključujući TV) kojom
želite upravljati.
Primjerice, ako želite upravljati videorekorderom spojenim na VIDEO 2, pritisnite VIDEO 2.
Zasvijetli RM SET UP i tipka ulaza.
Ako pritisnete tipku za komponentu za
koju ne možete programirati daljinski
upravljač, primjerice DMPORT, itd.,
tipka RM SET UP nastavlja treptati.
3
Prije sljedećeg postupka uključite
prijemnik i usmjerite daljinski
upravljač prema prijemniku.
Pritisnite brojčane tipke za unos
brojčanog koda (ili više kodova
ako ih ima nekoliko) koji odgovaraju komponenti i proizvođaču komponente kojom želite
upravljati.
Zasvijetli tipka RM SET UP i tipka ulaza.
Napomena
Za TV prijemnik vrijede samo kodovi koji
počinju brojem 500.
4
Pritisnite ENTER.
Nakon provjere brojčanog koda, tipka
RM SET UP zatrepće dvaput i daljinski
upravljač automatski izlazi iz moda
programiranja. Tipka za odabir ulaza se
takoñer isključuje.
Za prekid programiranja
Pritisnite RM SET UP u bilo kojem koraku.
Brojčani kodovi prema
komponentama i proizvođaču
komponente
1
Pritisnite tipku RM SET UP.
Trepće tipka RM SET UP.
Savjet
RM SET UP pritisnite komadom tanke žice,
poput spajalice za papir.
Upotrijebite brojčane kodove u sljedećim
tablicama za upravljanje komponentama koje
nisu marke Sony, kao i komponentama Sony
kojima daljinski upravljač obično ne upravlja.
S obzirom da signal daljinskog upravljača
ovisi o modelu i godini proizvodnje komponente, neke komponente mogu imati više od
jednog koda. Ako ne uspijete programirati
daljinski upravljač pomoću jednog koda,
pokušajte s drugim.
nastavlja se
119
Napomene
C Brojčani kodovi temelje se na najnovijim informacijama dostupnima za svakog proizvoñača. Ipak,
postoji mogućnost da vaša komponenta neće
reagirati na neke ili sve kodove.
C Neke od tipaka ulaza na ovom daljinskom upravljaču možda neće biti dostupne kod uporabe
odreñene komponente.
Upravljanje CD uređajem
Proizvođač
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
MAGNAVOX
MARANTZ
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod(ovi)
101, 102, 103
104, 123
105, 106, 107
108, 109, 110
111, 116
116
112, 113, 114
115
116
117
115, 118, 119
120, 121, 122
Upravljanje DAT uređajem
Proizvođač
SONY
PIONEER
Kod(ovi)
203
219
Upravljanje MD uređajem
Proizvođač
SONY
DENON
JVC
KENWOOD
Kod(ovi)
301
302
303
304
Upravljanje kasetofonom
Proizvođač
SONY
DENON
KENWOOD
NAKAMICHI
PANASONIC
PHILIPS
Kod(ovi)
201, 202
204, 205
206, 207, 208, 209
210
216
211, 212
Proizvođač
PIONEER
TECHNICS
YAMAHA
Kod(ovi)
213, 214
215, 216
217, 218
Upravljanje LD uređajem
Proizvođač
SONY
PIONEER
Kod(ovi)
601, 602, 603
606
Upravljanje Video CD uređajem
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
605
Upravljanje videorekorderom
Proizvođač
SONY
AIWA*
AKAI
BLAUPUNKT
EMERSON
FISHER
GENERAL ELECTRIC
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
JVC
MAGNAVOX
MITSUBISHI/MGA
NEC
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
TOSHIBA
ZENITH
Kod(ovi)
701, 702, 703, 704, 705,
706
710, 750, 757, 758
707, 708, 709, 759
740
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
717, 718, 719, 720
721, 722, 730
723, 753
724
722, 725, 729, 741
717
726, 727, 728, 736
730, 731, 738
732, 733, 734, 735
736
729, 730, 737, 738, 739,
740
729, 730, 731
729
722, 729, 730, 731, 741,
747
742, 743, 744. 745
717, 720, 746
748, 749
751, 752
747, 755, 756
754
* Ako AIWA videorekorder ne radi čak i ako ste unijeli
kôd za AIWA, unesite kôd za Sony.
120
Upravljanje DVD uređajem
Proizvođač
SONY
BROKSONIC
DENON
HITACHI
JVC
MITSUBISHI
ORITRON
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SAMSUNG
TOSHIBA
ZENITH
Kod(ovi)
401, 402
424
405
416
415, 423
419
417
406, 408, 425
407
409, 410
414
416, 422
404, 421
418, 420
Upravljanje DVD rekorderom
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
403, 411
Upravljanje TV prijemnikom
Proizvođač
Kod(ovi)
SONY
AIWA
AKAI
AOC
CENTURION
CORONADO
CURTIS-MATHES
DAYTRON
DAEWOO
501
501, 536, 539
503
503
566
517
503, 551, 566, 567
517, 566
504, 505, 506, 507, 515,
544
508, 545
548
528
503, 512, 515, 517, 534,
544, 556, 568
511, 533, 534
503, 513, 514, 515, 517,
519, 544, 557, 571
521, 522
503, 510, 566
516, 552
517
503, 515, 517, 518, 544,
566
527
503, 519, 527, 544, 566,
568
FISHER
FUNAI
FUJITSU
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT/NOKIA
J.C.PENNY
JVC
KMC
MAGNVOX
MARANTZ
MITSUBISHI/MGA
Proizvođač
NEC
NORDMENDE
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PHILCO
PIONEER
PORTLAND
QUASAR
RADIO SHACK
RCA/PROSCAN
SAMSUNG
SAMPO
SABA
SANYO
SCOTT
SEARS
SHARP
SYLVANIA
THOMSON
TOSHIBA
TELEFUNKEN
TEKNIKA
WARDS
YORK
ZENITH
GE
LOEWE
Kod(ovi)
503, 517, 520, 540, 544,
554, 566
530, 558
521, 522, 573, 575
509, 524, 553, 559, 572
515, 518, 557, 570, 571
503, 504, 514, 517, 518
509, 525, 526, 540, 551,
555
503
509, 535
503, 510, 527, 565, 567
503, 510, 523, 529, 544
503, 515, 517, 531, 532,
534, 544, 556, 557, 562,
563, 566, 569
566
530, 537, 547, 549, 558
508, 545, 546, 560, 567
503, 566
503, 508, 510, 517, 518,
551
517, 535, 550, 561, 565
503, 518, 566
530, 537, 547, 549
535, 539, 540, 541, 551
530, 537, 538, 547, 549,
558
517, 518, 567
503, 517, 566
566
542, 543, 567
503, 509, 510, 544
515, 534, 556
Upravljanje satelitskim tunerom
Proizvođač
SONY
AMSTRAD
BskyB
GENERAL
ELECTRIC(GE)
GRUNDING
HUMAX
THOMSON
PACE
PANASONIC
PHILIPS
Kod(ovi)
801, 802, 803, 804, 824,
825, 865
845, 846
862
866
859, 860
846, 847
857, 861, 864, 876
848, 849, 850, 852, 862,
863, 864
818, 855
856, 857, 858, 859, 860,
864, 874
nastavlja se
121
Proizvođač
NOKIA
RCA/PROSCAN
BITA/HITACHI
HUGHES
JVC/Echostar/Dish
Network
MITSUBISHI
SUMSUNG
TOSHIBA
Kod(ovi)
851, 853, 854, 864
866, 871
868
867
873
872
875
869, 870
Upravljanje kabelskim
prijemnikom
Proizvođač
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/G.I./
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA
SCIENTIFIC ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Kod(ovi)
821, 822, 823
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 819
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
830, 831
828, 829
805
815, 816, 817, 844
830, 831
826, 827
Upravljanje tunerom
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
002, 005
Upravljanje blu-ray uređajem
Proizvođač
SONY
Kod(ovi)
310, 311, 312
Upravljanje PSX konzolom
Proizvođač
SONY
122
Kod(ovi)
313, 314, 315
Automatsko izvođenje
nekoliko funkcija u nizu
(Macro Play)
Funkcija Macro Play omogućuje povezivanje
nekoliko funkcija redom u jednu naredbu.
Daljinski upravljač može pohraniti dvije macro
liste (MACRO1 i MACRO2). U svaku listu
može se unijeti do 20 naredbi.
Napomena
Kad podešavate Macro Play, zamijenite baterije
novima.
Programiranje slijeda postupaka
3
Pritisnite tipku željene funkcije
koju bi daljinski upravljač
trebao naučiti.
Pritisnite
Funkcije za
programiranje
H, x, X,
M ,m,
., >
Izvodi se funkcija
tipke.
Tipku ulaza
dulje od 1
sekunde
Promjena ulaza.
MACRO 1 ili
MACRO 2
Umetanje intervala od
1 sekunde. Želite li da
interval bude dulji,
pritisnite MACRO 1 ili
MACRO 2 više puta.
Tipka ulaza odabrana u koraku 2 zatrepće
dvaput i nakon toga ponovo svijetli.
4
Ponovite korake 2 i 3. Kad istoj
komponenti želite dodijeliti
drugu naredbu, ponovite
korak 3.
5
Pritisnite RM SET UP za
dovršavanje postupka
programiranja.
Savjet
Ako tipka RM SET UP zatrepće pet puta u
koraku 1 i postupak macro programiranja ne
započne, zamijenite baterije novima.
1
Pritisnite MACRO 1 ili MACRO
2 duže od 1 sekunde dok držite
pritisnutom tipku RM SET UP.
Tipka RM SET UP trepće.
Savjet
Prekidanje programiranja
Pritisnite RM SET UP. Programiranje se
može prekinuti i ako ne pritisnete nijednu
tipku unutar 60 sekundi. Prethodna naredba
ostaje važeća.
Za pritiskanje tipke RM SET UP koristite
tanku žicu, primjerice spajalicu za papir.
2
Pritisnite tipku ulaza komponente kojoj želite pridijeliti
jednu od sljedećih funkcija.
Odabrana tipka ulaza zasvijetli.
nastavlja se
123
Pokretanje macro reprodukcije
1 Pritisnite AMP.
Tipka AMP zasvijetli i zatim se isključi.
2 Pritisnite MACRO 1 ili MACRO 2 za
pokretanje macro naredbe.
Macro reprodukcija počinje i naredbe se
izvršavaju podešenim redom. Tijekom
slanja naredbi trepće tipka RM SET UP i
zasvijetli tipka AMP. Kad su naredbe
poslane, tipke RM SET UP i AMP se
isključuju.
Brisanje programirane macro
naredbe
1 Za brisanje pohranjene macro naredbe
Podešavanje kodova
daljinskog upravljača koji
nisu pohranjeni
Ako neki od kodova daljinskog upravljača
nisu već u njemu pohranjeni , daljinski
upravljač može naučiti kôd pomoću funkcije
Learning.
Napomena
Kad podešavate učenje novih naredbi, zamijenite
baterije daljinskog upravljača novima.
pritisnite MACRO 1 ili MACRO 2 duže
od 1 sekunde dok držite pritisnutom
tipku RM SET UP.
Tipka RM SET UP zatrepće dva puta za
redom.
2 Pritisnite RM SET UP.
Podešene macro naredbe su obrisane.
Primjer: pridjeljivanje funkcije VIDEO 1 tipki
1 na daljinskom upravljaču:
1
Pritisnite tipku TV dok držite
pritisnutom tipku RM SET UP.
Zasvijetli tipka RM SET UP.
Savjet
Za pritiskanje tipke RM SET UP koristite
tanku žicu, primjerice spajalicu za papir.
2
Pritisnite tipku ulaza (u ovom
primjeru to je VIDEO 1) kojoj
želite pridijeliti novu funkciju.
Tipka ulaza trepće (tipka RM SET UP
ostaje svijetliti).
124
3
Pritisnite tipku (u ovom primjeru
to je tipka 1) koju želite koristiti
kao tipku VIDEO 1.
Zasvijetli tipka ulaza odabrana u koraku
2 (tipka RM SET UP ostaje svijetliti).
4
Usmjerite senzor daljinskog
upravljača prema senzoru/
odašiljaču drugog daljinskog
upravljača od kojeg se uči kôd.
Dok drugi daljinski upravljač prima
signal, tipka ulaza odabrana u koraku 2
se isključuje.
Uporaba naučene naredbe
Prilikom odabira naučenog ulaza, pritisnite
tipku koju ste koristili za učenje.
Brisanje naučenog koda
1 Pritisnite TV dok držite pritisnutom
tipku RM SET UP.
2 Pritisnite tipku ulaza (u ovom primjeru
to je VIDEO 1) kojoj želite izbrisati
podešenje.
Tipka ulaza trepće (tipka RM SET UP
ostaje svijetliti).
3 Pritisnite tipku @/1 duže od jedne
sekunde.
Tipka ulaza trepne dvaput za redom.
Približno 5 - 10 cm
5
Tipka RM SET UP zatrepće
dvaput i zatim je proces učenja
završen.
Ako učenje ne uspije, tipka RM SET UP
zatrepće pet puta. Pokušajte ponovno
izvesti postupak od koraka 2.
6
4 Pritisnite tipku ulaza za brisanje
pohranjenog podešenja.
Tipka RM SET UP zatrepće dvaput i
postupak brisanja je dovršen.
Ako brisanje ne uspije, tipka RM SET UP
zatrepće pet puta. Pokušajte ponovno
izvesti postupak od koraka 2.
Pritisnite tipku RM SET UP za
dovršavanje postupka učenja.
Savjeti
C Kad memorijski kapacitet za pohranjivanje kodova
daljinskog upravljača dosegne stanoviti limit, tipka
RM SET UP zatrepće 10 puta i proces učenja
završava.
C Ako tipka RM SET UP zatrepće pet puta u koraku
1 i proces učenja ne započne, zamijenite baterije
novima.
Za prekid učenja
Pritisnite RM SET UP. Programiranje se može
prekinuti i ako ne pritisnete nijednu tipku
unutar 60 sekundi.
125
Brisanje svih sadržaja
memorije daljinskog
upravljača
1
Prvo pritisnite i zadržite MASTER
VOL –, zatim pritisnite tipku @/1
i nakon toga tipku AV @/1.
Tipka RM SET UP zatrepće tri puta.
2
Otpustite tipku MASTER VOL –.
Briše se cjelokupan sadržaj memorije
daljinskog upravljača (odnosno svi
programirani podaci).
126
x Digital Concert Hall
Dodatne informacije
Rječnik
x Cinema Studio EX
Način reprodukcije surround zvuka koji se
može smatrati kombinacijom Digital Cinema
Sound tehnologije, omogućuje reprodukciju
zvuka tonskog studija i upotrebljava sljedeće
tehnologije: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching" i "Cinema Studio
Reverberation". Tehnologija virtualnih zvučnika
"Virtual Multi Dimensions" kreira virtualno
surround ozračje sa do 7.1 kanala i donosi
najnovije surround kino iskustvo u vaš dom.
"Screen Depth Matching" proizvodi prigušenje
visokih tonova, puninu i dubinu zvuka najčešće kreiranog u kinu reprodukcijom zvuka
iza zaslona. Postupak se dodaje prednjim i
središnjim kanalima.
"Cinema Studio Reverberation" reproducira
zvuk vrhunskih kino dvorana i studija za
snimanje, uključujući Sony Pictures
Entertainment. Na raspolaganju su tri moda:
A/B/C, ovisno o vrsti studija.
x Crossover frekvencija
Frekvencija pri kojoj dolazi do križanja
frekvencija dvaju zvučnika.
x DeepColor
Video signali za koje je povećana dubina boje
signala koji prolaze kroz HDMI priključnicu.
Broj boja koje se mogu izraziti 1 pikselom
bio je 24 bita (16.777.216) s tekućom HDMI
priključnicom. Meñutim, broj boja koje se
mogu izraziti 1 pikselom će biti 36, itd., bitova kad prijemnik odgovara funkciji DeepColor. Budući da se gradacija dubine boje
može izraziti preciznije s više bitova, mogu
se lakše izraziti kontinuirane promjene boje.
"Digital Concert Hall" omogućuje bogatiji
zvuk iz izvora poput CD-a i sl. Pomoću 5.1 ili
7.1-kanalnih i virtualnih zvučnika, postiže se
stereoskopska reverberacija i refleksija zvuka
tako da se može uživati u bogatijem i potpunijem zvuku glazbenih izvora. Zvučni ugoñaj
koncertne dvorane postiže se geometrijskom
analizom koncertne dvorane i preciznog modeliranja refleksije i reverberacije zvuka temeljenog na podacima dobivenim mjerenjem. U
proračun su uzeti parametri kvalitete zvuka
poput jačine zvuka i frekvencijskog odziva te
uneseni u DSP (Digital Signal Processor) kako
bi se uključila reverberacija. Može se uživati
u zvuku s prirodnom i ugodnom rezonancijom,
kao kod slušanja u koncertnoj dvorani.
x Dolby Digital
Digitalni sustav kodiranja i dekodiranja kojeg
je razvila tvrtka Dolby Laboratories, Inc. Sastoji
se od prednjeg (lijevog/desnog), središnjeg,
surround (lijevog/desnog) i subwoofer kanala.
To je odabrani audio standard za DVD-video
i poznat je pod nazivom 5.1-kanalni surround
zvuk.
x Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus fleksibilno i učinkovito
pruža više kanala surround zvuka za highdefinition video sadržaje. Njegovo vrhunski
učinkovito kodiranje omogućuje do 7.1
kanala visokokvalitetnog višekanalnog zvuka
bez negativnog djelovanja na količinu bitova
za video performanse ili dodatne značajke.
x Dolby Digital Surround EX
Akustička tehnologija koju je razvila tvrtka
Dolby Laboratories, Inc. Stražnji surround
zvuk kao matrica unesen je u običan lijevi i
desni surround kanal tako da se zvuk može
reproducirati 6.1-kanalno. Aktivne scene su
tako snimljene dinamičnije i realističnije.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila tvrtka Sony u suradnji s Sony
Pictures Entertainment i koja omogućava
uživanje u uzbudljivom i snažnom kino zvuku
u okrilju doma. Uz "Digital Cinema Sound",
razvijenog ugradnjom DSP-a (Digital signal
processor) i mjerenjima, moguće je proizvesti
idealan zvuk kakvog je zamislio snimatelj, u
okrilju svog doma.
nastavlja se
127
x Dolby Pro Logic II
x DTS Digital Surround
Ova tehnologija konvertira snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u 5.1-kanalni za reprodukciju.
Postoji mod MOVIE za filmove i mod MUSIC
za stereo izvore poput glazbe. Stari filmovi
kodirani sa standardnim stereo zvukom mogu
se slušati u 5.1-kanalnom formatu. Mod GAME
je pogodan za videoigre.
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za kino dvorane koju je razvila tvrtka
Digital Theater Systems, Inc. Komprimira
zvuk manje od Dolby Digital sustava i omogućuje veću kvalitetu reprodukcije zvuka.
x Dolby Pro Logic IIx
Tehnologija 7.1-kanalne (ili 6.1-kanalne) reprodukcije. Osim zvuka kodiranog kao Dolby
Digital Surround EX, i 5.1-kanalni Dolby
Digital zvuk se može reproducirati kao 7.1 ili
6.1-kanalni. Osim toga, postojeće stereo snimke mogu se reproducirati u 7.1 ili 6.1-kanalnom
formatu.
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Tehnologija obrade zvuka koju je razvila tvrtka
Dolby Laboratories, Inc. Središnja i mono
surround informacija je pohranjena u obliku
matrice u dva stereo kanala. Kod reprodukcije
se zvuk dekodira i emitira kao 4-kanalni
surround. Ova je najuobičajeniji format za
DVD-video.
x Dolby TrueHD
Dolby TrueHD je Dolbyjeva tehnologija sprječavanja gubitka kvalitete zvuka, razvijena za
optičke diskove visoke razlučivosti. Dolby
TrueHD zvuk je u bit identičan izvornim
studijskim snimkama i pruža zvuk vrhunske
kvalitete u do 8 kanala s 96 kHz/24 bita i do 6
kanala s 192 kHz/24 bita. Zajedno sa slikom
visoke razlučivosti, pruža nenadmašan
doživljaj kućnog kina.
x DSD (Direct Stream Digital)
Audio format kojeg upotrebljava Super Audio
CD. DSD pretvara analogne signale u digitalne
i snima ih izravno, bez dodavanja obrade. Na
taj način se ne gubi informacija i postiže se
snimanje i reprodukcija uz visoku vjernost i
kvalitetu zvuka.
x DTS 96/24
Format visokokvalitetnog digitalnog zvuka.
Omogućuje snimanje zvuka uz frekvenciju
uzorkovanja i brzinu prijenosa od 96 kHz/24
bita, što je najveća vrijednost za DVD-video.
Broj kanala za reprodukciju ovisi o softveru.
128
x DTS-ES
Format za 6.1-kanalnu reprodukciju sa
stražnjim surround informacijama. Postoje
dva moda: "Discrete 6.1", koji snima svaki
kanal neovisno, i "Matrix 6.1", koji pretvara
stražnji surround kanal u matricu i spaja s LS
i RS kanalima. Prikladan je za reprodukciju
zvučnih zapisa filmova.
x DTS-HD
Audio format koji proširuje konvencionalni
DTS Digital Surround format. Ovaj format se
sastoji od osnove i proširenja, a osnovni dio
ima DTS Digital Surround kompatibilnost.
Postoje dvije vrste DTS-HD-a: DTS-HD
High Resolution Audio i DTS-HD Master
Audio. DTS-HD High Resolution Audio ima
maksimalnu brzinu prijenosa od 6 Mbps, s
kompresijom uz gubitak (Lossy), i odgovara
maksimalnoj frekvenciji uzorkovanja od 96
kHz te ima maksimalno 7.1 kanal. DTS-HD
Master Audio ima maksimalnu brzinu prijenosa
od 24,5 Mbps i koristi kompresiju bez gubitka
(Lossless), a odgovara maksimalnoj frekvenciji
uzorkovanja od 192 kHz te ima maksimalno
7.1 kanal.
x DTS Neo:6
Ova tehnologija pretvara snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u 6.1-kanalni. Na raspolaganju su
dva moda, ovisno o izvoru reprodukcije ili
osobnim željama: CINEMA za filmove i
MUSIC za stereo izvore poput glazbe.
x HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI je priključnica koja podržava audio i
video signale putem samo jednog digitalnog
spoja, omogućujući tako visokokvalitetnu
digitalnu sliku i zvuk. HDMI specifikacija
podržava HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), odnosno tehnologiju za
zaštitu od umnožavanja koja sadrži tehnologiju kodiranja digitalnih video signala.
x High Bitrate Audio
x S video signal
Odnosi se na audio formate načina kompresije
(DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, itd.),
tj. na format s velikom brzinom bita snimljen
uglavnom na Blu-ray disk itd.
Format za prijenos video signala. S video
upotrebljava jedan kabel i dva kanala: jedan za
signal svjetline Y, i drugi za signal intenziteta
boje C. Postiže se veća kvaliteta slike pri snimanju i reprodukciji nego kod kompozitnog
signala.
x Interlace
Način prikaza slike na zaslonu kod kojeg se na
zaslonu TV prijemnika ili monitora prikazuje
polovica vodoravnih linija svakih 1/60 sekunde.
Prvo se iscrtavaju neparne linije i ostavlja prostor za parne linije. Nakon toga se u praznine
izmeñu neparnih iscrtavaju parne linije.
x Komponentni video
Format za prijenos video signala pri kojem se
informacija sastoji od tri odvojena signala:
svjetlina Y, intenzitet boje Pb i intenzitet boje
Pr. Omogućuje vjerniji prijenos slika visoke
kvalitete, kao što je DVD video ili HDTV.
Priključnice su označene zeleno, plavo i
crveno.
x Kompozitni video
Standardni format za prijenos video signala.
Kombinira se signal svjetline Y i signal
intenziteta boje C u jedan signal.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Zvučni efekti niskih frekvencija koji se emitiraju preko subwoofera u Dolby Digital, DTS
ili sličnom sustavu. Dodavanjem dubokih
basova frekvencije izmeñu 20 i 120 Hz, zvuk
postaje snažniji.
x Neural THX
Neural Surround™ i THX® Technologies su
odabrane kao službeni format emitiranja
surround zvuka kod vodećih FM/HD/satelitskih
radijskih postaja. Neural Surround i THX®
Technologies daju bogate i diskretne detalje
surround zvuka u formatu 100% kompatibilnom
sa stereom.
x PCM (Pulse Code Modulation)
Način konverzije analognog zvuka u digitalni
kako bi se moglo uživati u digitalnom zvuku.
x Progresivni signal
Način prikaza slike na zaslonu pri kojem se
sve linije prikazuju odjednom, za razliku od
interlace sustava gdje se posebno prikazuju
parne i posebno neparne linije.
129
x x.v.Colour
x.v.Colour je poznatiji naziv za xvYCC standard koji predlaže Sony, a ujedno je i zaštitni
znat tvrtke Sony. xvYCC je meñunarodni
standard za prostor boje videozapisa. Taj
standard može izraziti širi raspon boje od
trenutno korištenog standarda emitiranja.
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost ureñaja dospije strani
predmet ili se prolije tekućina, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice i prije daljnje
uporabe, odnesite ureñaj u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
C Prije uporabe prijemnika, provjerite je li
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad ureñaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
stražnje strane ureñaja.
C Ureñaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam ureñaj isključen.
C Ako duže vremena nećete koristiti ureñaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
C Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, to
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga
dodirivati jer postoji opasnost od opeklina.
O postavljanju
C Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dostatno prozračivanje kako bi
spriječili pregrijavanje i time produžili vijek
trajanja prijemnika.
C Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora
topline i nemojte ga izlagati izravnom utjecaju
sunčevih zraka, jake prašine ili mehaničkih
udara.
C Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar ureñaja.
130
C Nemojte postavljati prijemnik u blizinu
ureñaja poput TV prijemnika, video ureñaja
ili kasetofona. (Ako se prijemnik koristi u
kombinaciji s TV prijemnikom, video
ureñajem ili kasetofonom i postavi preblizu
tim ureñajima, mogu se pojaviti šumovi i
smanjiti se kvaliteta slike. To posebno
vrijedi ako se koristi sobna antena. Stoga
preporučujemo uporabu vanjske antene.)
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiñete
na bilo koji od sljedećih problema, koristite
ove upute za otklanjanje kvarova. Ne uspijete
li riješiti problem, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
O radu
Zvuk
Prije priključenja ostalih komponenata,
obratite pozornost da je prijemnik isključen i
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
C Provjerite jesu li kabeli svih zvučnika
pravilno spojeni.
C Provjerite jesu li prijemnik i sve
komponente uključeni.
C Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na –∞ dB. Pokušajte je
podesiti na –40 dB.
C Provjerite da tipka SPEAKERS (OFF/A/
B/A+B) nije postavljena na "OFF" (str. 46).
C Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču za uključenje zvuka.
C Provjerite jeste li kotačićem INPUT
SELECTOR odabrali pravilnu
komponentu.
C Provjerite jesu li možda spojene slušalice.
C Ako je zvuk vrlo tih, provjerite nije li aktivirana funkcija NIGHT MODE (str. 73).
C Aktivirao se zaštitni sklop prijemnika.
Isključite ga, uklonite uzrok kratkog
spoja i ponovno uključite prijemnik.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili
otopine kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiñete na
problem pri uporabi prijemnika, molimo da
se obratite najbližem ovlaštenom Sony
prodavatelju ili servisu.
U slučaju problema
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
C Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
C Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
nastavlja se
131
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
C Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi provjerili čuje li se zvuk u slušalicama. Ako se u slušalicama čuje samo
jedan kanal, komponenta možda nije ispravno spojena na prijemnik. Provjerite
jesu li kabeli do kraja utaknuti u priključke
na prijemniku i komponenti. Ako se u
slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda
prednji zvučnik nije ispravno spojen na
prijemnik. Provjerite spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje zvuk.
C Spojite priključnicu i lijevog i desnog
(L i R) kanala analogne komponente, a ne
samo jednu od njih. Koristite mono stereo
kabel (opcija). Meñutim, zvuk iz središnjeg
zvučnika se neće čuti ako je odabran zvučni
ugoñaj (Pro Logic itd.). Kad je središnji
zvučnik podešen na "NO", zvuk se čuje
samo iz lijevih/desnih zvučnika.
Nema zvuka iz analognih 2-kanalnih
izvora.
C Provjerite da odabrana audio (digitalna)
ulazna priključnica nije pridijeljena drugim
ulazima u "Input Assign" unutar izbornika
Input (str. 93).
Nema zvuka iz digitalnih izvora
(iz COAXIAL ili OPTICAL ulazne
priključnice).
C Provjerite da INPUT MODE nije podešen
na "Analog" (str. 92).
C Provjerite da se ne koristi funkcija "2ch
Analog Direct".
C Provjerite da odabrana audio (digitalna)
ulazna priključnica nije pridijeljena
drugim ulazima u "Input Assign" unutar
izbornika Input (str. 93).
Iz pojačala ili TV zvučnika spojenog na
prijemnik ne čuje se zvuk s izvora
spojenog na priključnicu HDMI.
C HDMI audio signali se ne reproduciraju
putem priključnica zvučnika.
C Zvuk se ne reproducira kad prikažete izbornik prijemnika na TV zaslonu. Pritisnite
AMP MENU za isključenje zaslona.
132
C Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda ćete je morati podesiti. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
C Za HDMI priključnicu koristite priključni
kabel koji omogućuje visoku brzinu (HDMI
kabel verzija 1.3a, kategorija 2) kad gledate
sliku ili slušate zvuk tijekom DeepColor
prijenosa.
Lijevi i desni signal nisu uravnoteženi
ili su zamijenjeni.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
C Podesite balans u izborniku Speaker.
Čuje se jaki šum ili brujanje.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto spojeni.
C Provjerite jesu li spojni kabeli udaljeni od
transformatora ili motora i bar 3 metra od
TV prijemnika ili fluorescentne rasvjete.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
C Provjerite jeste li uzemljili priključnicu
U SIGNAL GND (samo kad je spojen
gramofon).
C Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste lagano navlažili alkoholom.
Nema zvuka iz središnjeg/surround/
stražnjeg surround zvučnika, ili je on
vrlo tih.
C Odaberite mod Cinema Studio EX (str. 67).
C Podesite glasnoću zvučnika (str. 74).
C Provjerite je(su) li središnji/surround
zvučnik (zvučnici) podešen(i) na
"SMALL" ili "LARGE" (str. 74).
Nema zvuka iz stražnjih surround
zvučnika.
C Neki diskovi nemaju Dolby Digital
Surround EX oznaku čak i ako se na
njihovoj kutiji nalazi znak Dolby Digital
Surround EX. U tom slučaju odaberite
"ON" unutar "SB Dec Mode" (str. 71).
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
C Provjerite je li subwoofer spojen čvrsto i
pravilno.
C Uključite zvučnik.
C Ako su svi zvučnici podešeni na "LARGE"
i odabran je "Neo:6 Cinema" ili "Neo:6
Music", ne čuje se zvuk iz subwoofera.
Nije moguće postići surround efekt
C Provjerite je li uključen zvučni ugoñaj
(pritisnite MOVIE ili MUSIC).
C Zvučni ugoñaji ne rade kod signala s frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
C Provjerite je li DVD disk itd. snimljen u
Dolby Digital ili DTS formatu.
C Kod spajanja DVD ureñaja i sl. na digitalne ulaze ovog prijemnika, provjerite
podešenje digitalnog audio izlaza spojene
komponente.
Snimanje nije moguće.
C Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene (str. 22).
C Odaberite komponentu izvora zvuka
kotačićem INPUT SELECTOR (str. 53).
Žaruljica MULTI CHANNEL DECODING
ne svijetli plavo.
C Provjerite je li komponenta za reprodukciju
spojena na digitalnu priključnicu i da je
ulaz podešen pravilno na ovom prijemniku.
C Provjerite odgovara li ulazni izvor softvera
koji se reproducira višekanalnom formatu.
C Provjerite je li komponenta za reprodukciju
podešena na višekanalni zvuk.
C Provjerite da odabrana audio (digitalna)
ulazna priključnica nije pridijeljena drugim
ulazima u "Input Assign" unutar izbornika
Input (str. 93).
Ne čuje se zvuk iz uređaja spojenog
na DIGITAL MEDIA PORT adapter.
C Podesite glasnoću ovog prijemnika.
C DIGITAL MEDIA PORT adapter i/ili
komponenta nisu spojeni pravilno. Isključite prijemnik, zatim ponovno spojite
DIGITAL MEDIA PORT adapter i/ili
komponentu.
C Provjerite podržava li vaš DIGITAL
MEDIA PORT adapter i/ili komponenta
ovaj prijemnik.
Slika
Na TV zaslonu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
C Odaberite odgovarajući ulaz na prijemniku
(str. 53).
C Odaberite odgovarajući ulaz na TV
prijemniku.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
C Ispravno dodijelite video ulaz komponenti.
C Konvertirate li ulazni signal putem ovog
prijemnika, on mora biti istovjetan ulazu
(str. 34).
Slika iz COMPONENT VIDEO OUT izlaza
je neispravna.
C Ulazni video signali osim komponentnih
480p se ne primaju kod izlaza signala iz S
VIDEO ili VIDEO priključnice. Upotrebljavajte 480i komponentne video signale.
C Koristite priključnicu COMPONENT
VIDEO OUT i podesite "Video Convert"
na "OFF" ako se emitira signal osim 480p.
133
Slika s izvora spojenog na HDMI
priključnicu se ne vidi putem ovog
prijemnika ili se zvuk ne čuje putem
zvučnika TV-a spojenog na prijemnik.
C Provjerite jesu li kabeli čvrsto i sigurno
spojeni na komponente.
C Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda ćete je morati podesiti. Pogledajte
upute za uporabu svake od komponenata.
C Za HDMI priključnicu koristite priključni
kabel koji omogućuje visoku brzinu (HDMI
kabel verzija 1.3a, kategorija 2) kad gledate
sliku ili slušate zvuk tijekom DeepColor
prijenosa.
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
C Provjerite jesu li antene čvrsto spojene.
Podesite antene i ako je potrebno, priključite vanjsku antenu.
C Signal postaja je suviše slab (pri automatskom ugañanju). Koristite izravno ugañanje.
C Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugañanja (kod izravnog ugañanja AM
postaja).
C Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugañanju
pohranjenih postaja). Pohranite postaje
(str. 84).
C Pritisnite DISPLAY tako da se na
pokazivaču pojavi frekvencija.
Snimanje nije moguće.
C Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene (str. 27).
C Odaberite komponentu izvora zvuka pomoću tipke INPUT SELECTOR (str. 53).
RDS ne radi.
C Provjerite je li ugoñena FM RDS postaja.
C Odaberite FM postaju s jačim signalom.
Na TV zaslonu se ne pojavljuje grafičko
sučelje prijemnika (GUI).
C Pritisnite SHIFT, zatim pritisnite MENU
za prikaz "GUI MODE" na pokazivaču.
C Provjerite je li TV pravilno spojen.
Tuner
FM prijem je loš
C Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije
dio isporuke) za spajanje prijemnika na
vanjsku FM antenu kao na sljedećoj slici.
Spojite li prijemnik na vanjsku antenu,
uzemljite antenu za zaštitu od munje.
Kako biste spriječili eksploziju plina,
nemojte spajati vodič za uzemljenje na
plinsku cijev.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Žica za uzemljenje
(nije isporučena)
Na uzemljenje
134
Željene RDS informacije nisu vidljive
na pokazivaču.
C Obratite se radiopostaji i provjerite pruža
li takve usluge. Ako je tako, usluga je
možda privremeno nedostupna.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
C Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
na prijemniku.
C Uklonite prepreke izmeñu daljinskog
upravljača i prijemnika.
C Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite
novima.
C Provjerite jesu li upravljački modovi daljinskog upravljača i prijemnika jednaki.
Ako se razlikuju, daljinski upravljač se ne
može koristiti s prijemnikom (str. 40).
C Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
C Kad upravljate programiranom komponentom drugog proizvoñača, daljinski
upravljač možda neće raditi kako treba,
ovisno o modelu i proizvoñaču te
komponente.
Podsjetnik za brisanje memorije
prijemnika
Za brisanje
Pogledajte
Svih pohranjenih postavki
str. 39
Poruka pogreške
Doñe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču
će se pojaviti kôd s dva broja i porukom.
Moguće je provjeriti stanje sustava prema toj
poruci. Pogledajte sljedeću tablicu za rješenje
problema. Ako ne možete ukloniti problem,
obratite se najbližem ovlaštenom Sony servisu.
PROTECTOR
Iz zvučnika izlazi neispravna električna struja
ili je gornja ploča prijemnika prekrivena.
Prijemnik će se automatski isključiti nakon
nekoliko sekundi. Provjerite spojeve kabela
zvučnika i ponovno uključite prijemnik.
Za druge poruke, pogledajte "Lista poruka
nakon mjerenja kod automatskog kalibriranja"
(str. 51), i "Lista DIGITAL MEDIA PORT
poruka" (str. 90).
135
Tehnički podaci
Pojačalo
IZLAZNA SNAGA
Izmjerena izlazna snaga u stereo modu1) 2)
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%):
125 W + 125 W
Referentna izlazna snaga u stereo modu
(4 ohma 1 kHz, THD 0,7%):
125 W + 125 W
Referentna izlazna snaga
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,09%)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Referentna izlazna snaga
(4 ohma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%)
FRONT2):
120 W + 120 W
CENTER2): 120 W
SURROUND2):
120 W + 120 W
SURROUND BACK2):
120 W + 120 W
Referentna izlazna snaga u stereo modu
(8 ohma 1 kHz, THD 10%):
150 W + 150 W
Referentna izlazna snaga u stereo modu
(4 ohma 1 kHz, THD 10%):
150 W + 150 W
Referentna izlazna snaga
(8 ohma 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
150 W + 150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W + 150 W
SURROUND BACK2):
150 W + 150 W
Referentna izlazna snaga
(4 ohma 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
150 W + 150 W
CENTER2):
150 W
SURROUND2):
150 W + 150 W
SURROUND BACK2):
150 W + 150 W
1)
Ovisno o podešenju zvučnog ugoñaja i izvoru,
možda se neće čuti zvuk.
2)
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Napajanje:
230 V AC, 50/60 Hz
(u europskim zemljama/
područjima osim Velike
Britanije)
240 V AC 50/60 Hz
(U Velikoj Britaniji i drugim
područjima)
Frekvencijski odziv
PHONO
RIAA krivulja
ekvilizatora ± 0,5 dB
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/DAT, DVD/BD,
TV, SAT/CATV,
TAPE/CD-R, VIDEO
1/2/3
10 Hz – 100 kHz
± 3 dB
Ulazi (analogni)
136
PHONO
Osjetljivost: 2,5 mV
Impedancija: 50 kohma
Omjer signal/šum: 90 dB
(A, 20 kHz LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT, SA-CD/CD,
MD/DAT, DVD/BD,
TV, SAT/CATV,
TAPE/CD-R, VIDEO
1/2/3
Osjetljivost: 150 mV
Impedancija: 50 kohma
Omjer signal/šum: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Ulazi (digitalni)
HDMI Video
DVD/BD, VIDEO 2,
Impedancija: 75 ohma
SA-CD/CD (koaksijalni) Omjer signal/šum: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
VIDEO 1, TV, SAT/
CATV, TAPE/CD-R,
MD/DAT (optički)
Omjer signal/šum: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi
MD/DAT (REC OUT), Napon:150 mV
VIDEO 1, ZONE 2,
Impedancija: 1 kohm
ZONE 3 (AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER, Napon: 2 V
SURROUND L/R,
Impedancija: 1 kohm
SURROUND BACK
L/R, SUB WOOFER
EKVILIZATOR
Razine pojačavanja
±10 dB, korak 1 dB
FM tuner
Raspon ugañanja 87,5 - 108,0 MHz
Antena
FM žičana antena
Antenski priključci
75 ohma, nesimetrično
AM tuner
Raspon ugañanja
Antena
531 – 1602 kHz (s korakom
ugañanja od 9 kHz)
Okvirna antena
Video
Ulazi/izlazi
1 Vp-p/75 ohma
Video:
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p/75 ohma
PB/CB: 0,7 Vp-p/75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p/75 ohma
80 MHz HD Pass Through
Ulaz/izlaz (blok HDMI repetitora)
640 × 480p na 60 Hz
720 × 480p na 59,94/60 Hz
1440 × 480p na 59,94/60 Hz (pikseli se šalju
dvaput)
1280 × 720p na 59,94/60 Hz
1920 × 1080i na 59,94/60 Hz
1920 × 1080p na 59,94/60 Hz
720 × 576p na 50 Hz
1440 × 576p na 50 Hz (pikseli se šalju dvaput)
1280 × 720p na 50 Hz
1920 × 1080i na 50 Hz
1920 × 1080p na 50 Hz
1920 × 1080p na 24 Hz
Općenito
Napajanje
230 V AC, 50/60 Hz
(u europskim zemljama/
područjima osim Velike
Britanije)
230 – 240 V AC 50/60 Hz
(U Velikoj Britaniji i
drugim područjima)
Izlazna snaga (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT: 5 V, 700 mA
Potrošnja
480 W
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,7 W (kad su "HDMI
Control" i "RS-232C
Control" podešeni na
"OFF")
Dimenzije
430 T 175 T 430 mm
(širina/visina/dubina) zajedno s dijelovima koji strše i
kontrolama
Masa (približno)
16 kg
Isporučeni pribor
Upute za uporabu (ovaj priručnik)
Kratki vodič za podešavanje (1)
HDMI CONTROL vodič (1)
Lista GUI izbornika (1)
Optimizacijski mikrofon ECM-AC1 (1)
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Mrežni kabel (1)
Daljinski upravljač RM-AAL009 (1)
Daljinski upravljač RM-AAU016 (1)
Baterije R6 (veličina AA) (4)
nastavlja se
137
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
C Potrošnja u pripravnom stanju
iznosi 0,7 W.
C U tiskanim pločicama nisu
korišteni halogenirani usporivači plamena.
138
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising