2-662-257-11 (1)
FM stereo
FM/AM prijemnik
Upute za uporabu
STR-DG300
©2006 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na
uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za do
namijenjena odlagališta.
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s
posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električne ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
2
O ovom priručniku
• Upute u ovom priručniku se odnose na model
STR-DG300. Provjerite oznaku vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče.
• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
daljinskom upravljaču. Također možete koristiti i
kontrole na samom uređaju ako imaju jednake ili
slične oznake kao i one na prijemniku.
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i
DTS**.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby" i dvostruko "D" su zaštićeni znakovi
Dolby Laboratories.
** "DTS" i "DTS 2.0" su zaštićeni znakovi tvrtke
Digital Theater Systems, Inc.
Sadraj
Priprema
Tuner
Opis i položaj dijelova ...................................4
1: Instaliranje zvučnika ................................12
2: Spajanje zvučnika ....................................13
3: Spajanje audio/video komponenata..........14
4: Spajanje antena ........................................18
5: Priprema prijemnika i daljinskog
upravljača.................................................19
6: Odabir sustava zvučnika ..........................20
7: Podešavanje glasnoće i balansa zvučnika
(TEST TONE)..........................................21
Slušanje FM/AM radiopostaja ..................... 32
Automatsko pohranjivanje FM postaja
(AUTOBETICAL)................................... 34
Pohranjivanje radiopostaja............................. 35
Uporaba RDS sustava (RDS)....................... 36
Reprodukcija
Odabir komponente......................................22
Reprodukcija sa spojene komponente ..........23
Rukovanje pojačalom
Podešavanje parametara ...............................25
Podešenja prijemnika ...................................27
Ostali postupci
Promjena moda audio ulaza
(INPUT MODE)...................................... 38
Promjena prikaza na pokazivaču.................. 38
Uporaba sleep timera................................... 39
Snimanje zvuka ovim prijemnikom ............. 39
Uporaba daljinskog
upravljača
Promjena postavki tipaka............................. 40
Dodatne informacije
Odabir zvučnog ugođaja
Dolby Digital i DTS zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)...................29
Odabir predprogramiranog zvučnog
ugođaja.....................................................29
Slušanje zvuka bez podešavanja
(ANALOG DIRECT)...............................31
Resetiranje postavki zvučnih ugođaja ..........32
Rječnik......................................................... 41
Mjere opreza ................................................ 41
U slučaju problema ...................................... 42
Tehnički podaci ........................................... 45
3
Priprema
Opis i poloaj dijelova
Prednja strana ureaja
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A ?/1
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika
(str. 19, 23, 24, 32, 34).
G INPUT MODE
B SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Pritisnite za odabir
zvučničkog sustava (str. 20).
Pritisnite za odabir ulaznog
moda ako su jednake
komponente priključene na
digitalne i analogne
priključke (str. 38).
C TUNING MODE
Pritisnite za odabir načina
traženja postaja (str. 33, 36).
H MASTER
VOLUME
Za podešavanje glasnoće
svih zvučnika istovremeno
(str. 21, 22, 23, 24).
D Pokazivač
Status odabrane
komponente ili popis opcija
prikazuju se ovdje (str. 6).
I MUTING
Pritisnite za isključenje
zvuka (str. 22).
J WOOFER
ON/OFF
Pritisnite za uključenje/
isključenje subwoofera.
K INPUT
SELECTOR
Za odabir ulaznog izvora
reprodukcije (str. 22, 23,
24, 31, 33, 36, 38, 39).
L DIRECT
Pritisnite za slušanje
visokokvalitetnog
analognog zvuka (str. 31).
E Senzor daljinskog Prima signale iz daljinskog
upravljača.
upravljača
F DISPLAY
4
Pritisnite za odabir
informacija prikazanih na
pokazivaču (str. 37, 38).
Naziv
Funkcija
M MOVIE, MUSIC
Pritisnite za odabir
zvučnog ugođaja (MOVIE,
MUSIC) (str. 29).
N A.F.D.
Pritisnite za odabir A.F.D.
moda (str. 29).
O TREBLE +/–
Pritisnite za podešavanje
razine visokih tonova
prednjih zvučnika (str. 28).
P BASS +/–
Pritisnite za podešavanje
razine basova prednjih
zvučnika (str. 28).
Q TUNING +/–
Pritisnite za traženje
postaja (str. 33, 35).
R Priključnica
VIDEO 3 IN/
PORTABLE
AUDIO IN
Za spajanje prijenosnog
audio uređaja poput MP3
playera, itd. (str. 15, 22).
S Priključnica
PHONES
Za spajanje slušalica (str. 43).
5
Indikatori na pokazivau
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A SW
Svijetli kad pritisnete
WOOFER ON/OFF na
prijemniku za uključenje
subwoofera te se izlazni audio
signal prenosi putem
priključnice SUB WOOFER.
G A.DIRECT
Svijetli kad je odabrana opcija
ANALOG DIRECT (str. 31).
H Indikatori
pohranjene
postaje
Svijetli kad prijemnik koristite
za ugađanje radijskih postaja
koje ste pohranili. Za detalje o
pohranjivanju radijskih postaja
pogledajte str. 35.
I Indikatori
tunera
Svijetli tijekom uporabe
prijemnika za ugađanje
radiopostaja (str. 32) i sl.
J D.RANGE
Svijetli ako je aktivirana
funkcija kompresije dinamičkog
raspona (str. 27).
K COAX
Svijetli ako je INPUT MODE
podešen na "AUTO IN" i
signal izvora je digitalan te se
dovodi preko priključnice
COAXIAL ili ako je INPUT
MODE podešen na "COAX
IN" (str. 38).
L OPT
Svijetli ako je INPUT MODE
podešen na "AUTO IN" i ako
je ulazni signal digitalan preko
priključnice OPTICAL ili ako
je INPUT MODE podešen na
"OPT IN" (str. 38).
M SLEEP
Svijetli ako je aktiviran sleep
timer (str. 39).
B LFE
C SP A/SP B
D ; DIGITAL
E DTS
F MEMORY
6
Svijetli ako reproducirani disk
sadrži L.F.E. (Low Frequency
Effect) kanal te se trenutno
reproducira signal tog LFE
kanala.
Svijetli ovisno o tome koji
zvučnički sustav koristite.
Međutim, ti indikatori ne
svijetle ako je zvučnički izlaz
isključen ili su priključene
slušalice.
Uključuje se kad se emitira
Dolby Digital signal.
Napomena
Pri reprodukciji diska Dolby
Digital formata koristite digitalno povezivanje i nemojte
podesiti INPUT MODE na
"ANALOG" (str. 38).
Svijetli ako se primaju DTS
signali.
Napomena
Pri reprodukciji diska DTS
formata, spojevi moraju biti
digitalni i INPUT MODE ne
smije biti podešen na
"ANALOG" (str. 38).
Svijetli ako su uključene
funkcije memorije, poput
Preset Memory (str. 35) i sl.
Naziv
Funkcija
Slova (L, C, R, itd.) označavaju
N Indikatori
kanala koji se kanale koji se reproduciraju.
Okviri oko slova L i R
reproducira
pokazuju da prijemnik pretvara
izvorni zvuk u 2 kanala.
Prednji lijevi
L
Prednji desni
R
Središnji (mono)
C
Surround lijevi
SL
Surround desni
SR
Primjer:
Format snimanja
(prednji/surround): 3/2.1
Zvučni ugođaj: A.F.D. AUTO.
7
Stranja strana ureaja
A DIGITAL INPUT dio
D AUDIO INPUT/OUTPUT dio
OPTICAL IN Spajanje s DVD uređajem i sl. Priključnica
priključnica
COAXIAL omogućuje
COAXIAL IN bolju kvalitetu glasnih
priključnica
zvukova (str. 16).
B ANTENNA dio
FM
ANTENNA
Spajanje žičane FM
antene isporučene uz
prijemnik (str. 18).
AM
ANTENNA
Spajanje AM okvirne
antene isporučene uz
prijemnik (str. 18).
C SPEAKER dio
Spajanje zvučnika
(str. 13).
Spajanje subwoofera
(str. 13).
8
Spajanje MD
AUDIO
rekordera ili
IN/OUT
priključnica videorekordera i sl.
Crvena (R)
(str. 15, 16).
Bijela (L)
Daljinski upravlja
Isporučen daljinski upravljač možete koristiti
za upravljanje prijemnikom i Sony audio/
video komponentama za koje je podešen
(str. 40).
Naziv
Funkcija
A AV ?/1
Za uključivanje i isključivanje
Sony audio/video komponenata
za koje je daljinski upravljač
podešen (str. 40).
Ako istovremeno pritisnete
tipku ?/1 (2), isključuje se
prijemnik i druge komponente
(SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 prekidača
automatski se mijenja svaki
put kad pritisnete neku od
tipaka ulaza (W).
B TV ?/1
Pritisnite istovremeno TV ?/1
i TV (M) za uključivanje i
isključivanje TV prijemnika.
?/1
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika.
Za isključivanje svih komponenata, pritisnite ?/1 i AV ?/1
(1) istovremeno (SYSTEM
STANDBY).
RM-AAU007
AV ?/1 (uključenje/
pripravno stanje)
TV ?/1, ?/1
(uključenje/
pripravno stanje)
C AMP MENU
Prikaz za prikaz izbornika
prijemnika. Zatim koristite
kontrolne tipke za izvođenje
postupaka u izborniku.
D MOVIE,
MUSIC
Pritisnite za odabir zvučnog
ugođaja (MOVIE, MUSIC).
E SUB WOOFER Pritisnite za podešavanje
razine subwoofera.
LEVEL +/–
F FM MODE
Pritisnite za odabir FM mono
ili stereo prijema.
G D.TUNING
Pritisnite za pristup izravnom
traženju postaja.
D.SKIP
Pritisnite za preskakanje diska
CD ili DVD uređaja (samo s
izmjenjivačem).
H DVD MENU
Pritisnite za prikaz izbornika
DVD uređaja na TV zaslonu.
Zatim koristite kontrolne tipke
za izvođenje postupaka u
izborniku.
I ENTER
Pritisnite za unos vrijednosti
nakon odabira kanala, diska ili
zapisa uporabom brojčanih
tipaka.
MEMORY
Pritisnite za pohranu postaje.
nastavlja se
9
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
J MUTING
Pritisnite za isključenje zvuka.
N MENU
K TV VOL +a)/–
Pritisnite TV VOL +/– i TV
(M) istovremeno za podešavanje glasnoće TV prijemnika.
Pritisnite za prikaz izbornika
videorekordera, DVD uređaja
ili satelitskog prijemnika na
TV ekranu. Zatim koristite
kontrolne tipke za izvođenje
postupaka u izborniku.
O RETURN/
EXIT O
Pritisnite za
– povratak na prethodni izbornik,
– izlaz iz prikazanog izbornika
videorekordera, DVD uređaja
ili satelitskog prijemnika.
P Kontrolne
tipke
Nakon pritiska na AMP
MENU (3), DVD MENU
(8) ili MENU (N), pritisnite
kontrolnu tipku 1, 2, 4 ili 3
za odabir opcije. Kad pritisnete
DVD MENU ili MENU,
pritisnite kontrolnu tipku za
potvrdu odabira.
Q DISPLAY
Pritisnite za odabir informacija
o videorekorderu, satelitskom
prijemniku, CD ili DVD
uređaju ili MD rekorderu
prikazanih na TV ekranu.
R TOOLS
Pritisnite za prikaz opcija
primjenjivih na cijeli disk (npr.
zaštita diska), rekorder (npr.
audio podešenja tijekom snimanja) ili opcije u listi izbornika (npr. brisanje više naslova).
S -/--
Pritisnite -/-- i TV (M)
istovremeno za odabir moda
unosa broja kanala, bilo
jednoznamenkastog ili
dvoznamenkastog na TV-u.
MASTER
VOL +a)/–
L ./>
Pritisnite za podešavanje
glasnoće svih zvučnika
istovremeno.
Pritisnite za preskakanje zapisa
s CD uređaja, DVD uređaja,
MD rekordera ili kasetofona.
REPLAY T/ Pritisnite za ponovnu reproADVANCE U dukciju prethodne ili pretraživanje tekuće scene unaprijed na
videorekorderu ili DVD uređaju.
m/M
Ha)
X
Pritisnite za početak
reprodukcije s videorekordera,
CD ili DVD uređaja, MD
rekordera ili kasetofona.
Pritisnite za pauzu reprodukcije
ili snimanja s videorekordera, CD
ili DVD uređaja, MD rekordera
ili kasetofona. (Također započinje snimanje dok su komponente u pripravnom stanju.)
x
Pritisnite za zaustavljanje
reprodukcije s videorekordera,
CD ili DVD uređaja, MD
rekordera ili kasetofona.
TV CH +/–
Pritisnite TV CH +/– i TV (M)
istovremeno za odabir
pohranjenih TV kanala.
PRESET +/–
Pritisnite za odabir
– pohranjenih postaja,
– pohranjenih kanala videorekordera ili satelitskog
prijemnika.
TUNING +/–
M TV
10
Pritisnite za
– pretraživanje zapisa s DVD
uređaja unaprijed/unatrag,
– pretraživanje zapisa s
videorekordera, CD uređaja,
MD rekordera ili kasetofona
unaprijed/unatrag.
Pritisnite za traženje postaje.
Pritisnite istovremeno TV i željenu tipku kako biste aktivirali
tipke s narančastim oznakama.
>10/▪
Pritisnite za odabir
– broja zapisa preko 10 za
videorekorder, satelitski
prijemnik, CD ili DVD
uređaj ili MD rekorder,
– broja kanala s digitalne
kabelske TV.
CLEAR
Pritisnite za
– brisanje kod pogrešnog
unosa broja,
– povratak na kontinuiranu
reprodukciju i sl. sa
satelitskog prijemnika ili
DVD uređaja.
Naziv
Napomene
Funkcija
Pritisnite za
T Brojčane
tipke (br. 5a)) – pohranu/ugađanje pohranjenih
postaja,
– odabir brojeva zapisa CD/
DVD uređaja ili MD
rekordera. Pritisnite 0/10 za
odabir zapisa br. 10.
– odabir brojeva kanala za
videorekorder ili satelitski
prijemnik.
Pritisnite brojčane tipke i TV
(M) istovremeno za odabir TV
kanala.
U A.F.D.
Pritisnite za odabir A.F.D. moda.
V Tipke ulaza
Pritisnite jednu od tipaka za
odabir komponente koju želite
upotrebljavati. Ako pritisnete
neku od tipaka ulaza, prijemnik
se uključuje. Tipke su tvornički
podešene za Sony uređaje na
sljedeći način. Podešenje se
može promijeniti na način
opisan u "Promjena podešenja
tipaka" na str. 40.
Tipka
Sony komponenta
VIDEO 1
Videorekorder
(VTR mod 3)
VIDEO 2
Videorekorder
(VTR mod 2)
VIDEO 3
Nije pridijeljeno
DVD
DVD uređaj
MD/TAPE
MD rekorder
• Neke ovdje opisane funkcije možda neće raditi,
ovisno o modelu prijemnika.
• Gore navedene informacije služe samo kao
primjer. Ovisno o komponenti, opisani postupci
neće biti mogući ili mogu biti drugačiji.
SA-CD/CD Super Audio CD/
CD uređaj
TUNER
Ugrađeni tuner
W TV/VIDEO
Pritisnite TV/VIDEO i TV (M)
istovremeno za odabir ulaznog
signala (TV ulaz ili video ulaz).
SLEEP
Pritisnite za aktiviranje funkcije
Sleep Timer i odabir vremena
nakon kojeg će se prijemnik
automatski isključiti.
X TEST TONE
a)
Pritisnite za aktiviranje funkcije
Test Tone.
Tipke 5, MASTER VOL+, TV VOL+ i H imaju
ispupčenu točku koja olakšava rukovanje
daljinskim upravljačem.
11
1: Instaliranje zvunika
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu
2.1-kanalnog sustava (2 prednja zvučnika i
jedan subwoofer).
A Prednji zvučnik (lijevi)
B Prednji zvučnik (desni)
C Subwoofer
Savjet
S obzirom da subwoofer ne emitira usko usmjerene
signale, možete ga postaviti gdje god želite.
12
2: Spajanje zvunika
PREDNJI ZVUČNICI Ba)
A Mono audio kabel (nije isporučen)
B Kabeli zvučnika (nisu isporučeni)
A Prednji zvučnik A (lijevi)
B Prednji zvučnik A (desni)
C Subwooferb)
a)
Ako imate dodatne prednje zvučnike, spojite ih na
SPEAKERS FRONT B. Možete odabrati prednje
zvučnike koje želite upotrijebiti pomoću tipke
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Podrobnosti potražite u "6: Odabir sustava zvučnika" (str. 20).
b)
Ako priključite subwoofer s funkcijom auto standby,
isključite tu funkciju kod gledanja filmova. Ako je
funkcija auto standby podešena na ON, zvučnik se
automatski isključuje ovisno o razini ulaznog
signala subwoofera te se možda neće čuti zvuk.
13
3: Spajanje audio/video komponenata
Kako spojiti komponente
Ovaj dio uputa opisuje kako spojiti komponente
s ovim prijemnikom. Prije početka pogledajte
tablicu "Komponente za spajanje" u kojoj su
navedene stranice na kojima se opisuje način
spajanja audio/video komponenata.
Nakon spajanja svih komponenata, prijeđite
na "4: Spajanje antena" (str. 18).
Komponente za spajanje
Komponenta
Str.
Audio komponente
• Super Audio CD uređaj/CD uređaj
• MD rekorder
• Kasetofon
• Prijenosni audio uređaj poput MP3
playera, itd.
15
Video komponente
• DVD uređaj
• DVD rekorder
• Satelitski prijemnik
• Videorekorder
16
14
Spajanje audio komponenata
Na sljedećoj ilustraciji prikazan je način
spajanja audio komponenata poput Super
Audio CD uređaja, MD rekordera, itd.
Super Audio
CD uređaj/
CD uređaj
MD rekorder,
kasetofon
Priključnica VIDEO 3 IN/PORTABLE AUDIO IN
(prednja strana)
Prijenosni audio uređaj
A Audio kabel (nije isporučen)
B RCA kabel sa stereo slušalicom (nije isporučen)
Napomene
• Moguće su smetnje zvuka kod slušanja
komponente spojene na priključnicu VIDEO 3 IN/
PORTABLE AUDIO IN s prednje strane uređaja.
To ovisi o spojenoj komponenti i ne radi se o
kvaru.
• Ako je zvuk s komponente spojene na priključnicu
VIDEO 3 IN/PORTABLE AUDIO IN vrlo tih,
možete pojačati glasnoću. Međutim, prije odabira
druge komponente smanjite razinu glasnoće kako
biste spriječili oštećenje zvučnika.
15
Spajanje video komponenata
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti
video komponente poput DVD uređaja, DVD
rekordera, satelitskog prijemnika ili
videorekordera.
Spojite li DVD rekorder
Promijenite tvorničko podešenje tipke ulaza
VIDEO 1 na daljinskom upravljaču kako biste
tu tipku mogli koristiti za upravljanje DVD
rekorderom. Za detalje pogledajte "Promjena
postavki tipaka" (str. 40).
Satelitski prijemnik
DVD uređaj
A Optički digitalni kabel (nije isporučen)
B Audio kabel (nije isporučen)
C Koaksijalni digitalni kabel (nije isporučen)
16
DVD rekorder/
videorekorder
Napomene
• Možete snimati samo audio signale video
komponenata (primjerice DVD rekordera,
videorekordera, itd.) spojenog na ovaj prijemnik.
Za detalje pogledajte upute isporučene sa
spojenom video opremom.
• Kod spajanja optičkih digitalnih kabela, umetnite
utikače ravno dok ne kliknu na mjesto.
• Nemojte savijati ili vezati optičke digitalne kabele.
Savjet
Sve digitalne audio priključnice trebaju podržavati
frekvencije uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz i 96 kHz.
17
4: Spajanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu antenu i
FM žičanu antenu.
FM žičana antena (isporučena)
AM okvirna antena (isporučena)
Napomene
• Kako bi se spriječila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih
komponenata.
• Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
• Nakon spajanja FM žičane antene, postavite
antenu što je moguće više u vodoravan položaj.
18
5: Priprema prijemnika i
daljinskog upravljaa
Spajanje mrenog kabela
Poetno podešavanje
Prije prve uporabe prijemnika izvršite početno
podešavanje prema sljedećim uputama. Isti
postupak također možete upotrijebiti za
vraćanje prijemnika na tvorničke vrijednosti.
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
Priključite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Mrežni kabel
Utičnica AC OUTLET
U zidnu utičnicu
Napomene
• Uređaj postavite tako da možete odmah odspojiti
mrežni kabel iz zidne utičnice u slučaju problema.
• Utičnica AC OUTLET na stražnjoj strani
prijemnika ima prekidač i radi samo dok je
prijemnik uključen.
• Pripazite da ukupna potrošnja priključene
komponente spojene na utičnicu AC OUTLET ne
premaši snagu navedenu na stražnjoj strani
prijemnika. Nemojte spajati kućanske električne
uređaje velike snage, kao što su glačala,
ventilatori, TV prijemnik i sl., jer može doći do
kvara.
1
Pritisnite ?/1 za isključenje
prijemnika.
2
Zadržite tipku ?/1 pritisnutom 5
sekundi.
Nakon što se na pokazivaču pojavi
nakratko "CLEARING", pojavljuje se
natpis "CLEARED".
Sljedeće postavke se vraćaju na tvorničke
vrijednosti.
• Sva podešenja zvučničkog sustava i
postavke zvuka.
• Pohranjeni zvučni ugođaji za svaki ulaz
i pohranjenu radiopostaju.
• Svi parametri zvučnog ugođaja.
• Sve pohranjene radiopostaje.
• MASTER VOLUME je podešen na
"VOL MIN".
• Ulaz je podešen na "DVD".
19
Umetanje baterija u daljinski
upravlja
Umetnite dvije baterije tipa R6 (veličina AA)
u daljinski upravljač RM-AAU007.
Pri umetanju pripazite na ispravan polaritet.
6: Odabir sustava
zvunika
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
upotrebljavati.
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B)
Napomene
• Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mjestima.
• Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare baterije.
• Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne
baterije s nekim drugim baterijama.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača na
prijemniku izravnom suncu ili rasvjetnim
uređajima jer može doći do smetnji u radu.
• Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako
biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
Savjet
Uz normalnu uporabu, baterije bi trebale trajati oko
3 mjeseca. Kad se više ne može rukovati prijemnikom
pomoću daljinskog upravljača, zamijenite baterije
novima.
20
Pritisnite SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
više puta za odabir prednjih
zvučnika koje želite upotrebljavati.
Za odabir
Svijetli
zvučnika spojenih na priključnice
SPEAKERS FRONT A.
SP A
zvučnika spojenih na priključnice
SPEAKERS FRONT B.
SP B
zvučnika spojenih na priključnice
SPEAKERS FRONT A i B (paralelan
spoj).
SP A i
SP B
Za isključenje zvučnika pritisnite SPEAKERS
(OFF/A/B/A+B) više puta tako da indikatori
"SP A" i "SP B" prestanu svijetliti.
7: Podešavanje glasno)e i
balansa zvunika
3
Pritisnite SUB WOOFER LEVEL
+/– više puta kako biste
podesili razinu subwoofera.
Početno podešenje: 0 dB
Podešavanje je moguće u rasponu od –10
do +10 dB u koracima po 1 dB.
(TEST TONE)
Možete podesiti glasnoću i balans zvučnika
slušajući ispitni ton s mjesta za slušanje.
Savjeti
• Za podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno, pritisnite MASTER VOL +/–.
Možete također koristiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
• Vrijednosti tijekom podešavanja su
prikazane na pokazivaču.
Savjet
Ovaj prijemnik ima ispitni ton s frekvencijom
centriranom na 800 Hz.
4
Ponovno pritisnite TEST TONE.
Ispitni ton se isključuje.
Napomena
Ispitni ton ne radi kad je odabrana opcija ANALOG
DIRECT.
1
Pritisnite TEST TONE.
Na pokazivaču se pojavi "T.TONE".
Ispitni ton se emitira iz svakog zvučnika
sljedećim redoslijedom:
Lijevi t Desni t Subwoofer
2
Podesite balans prednjih
zvučnika pomoću izbornika
"FRT BAL" (str. 26).
21
Odabrani ulaz se pojavi na pokazivaču.
Reprodukcija
Odabrani ulaz Komponente koje se
[Prikaz]
mogu reproducirati
Odabir komponente
1
Pritisnite tipku ulaza za odabir
komponente.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
VIDEO 1 ili
VIDEO 2
[VIDEO 1] ili
[VIDEO 2]
Videorekorder i sl. uređaj
spojen na priključnicu
VIDEO 1 ili VIDEO 2
VIDEO 3
[VIDEO 3]
Prijenosni audio uređaj
poput MP3 playera itd.,
spojen na priključnicu
VIDEO 3 IN/PORTABLE
AUDIO IN
DVD
[DVD]
DVD uređaj i sl.
komponenta spojena na
priključnicu DVD
MD/TAPE
[MD/TAPE]
MD rekorder, kasetofon i
sl. komponenta spojena na
priključnicu MD/TAPE
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CD uređaj
i sl. komponenta spojena
na priključnicu SA-CD/CD
TUNER
[FM] ili [AM]
Ugrađeni radio tuner
2
Uključite komponentu i
pokrenite reprodukciju.
3
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
Također možete upotrijebiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING.
Za ponovno uključenje zvuka učinite nešto od
sljedećeg:
• Opet pritisnite MUTING.
• Povećajte glasnoću.
• Isključite prijemnik.
Sprečavanje oštećenja zvučnika
Prije isključivanja prijemnika smanjite razinu
glasnoće.
Reprodukcija digitalnog
višekanalnog izvora
Pri reprodukciji digitalnog višekanalnog
izvora, prijemnik će višekanalni zvuk
pretvarati u 2-kanalni.
22
Reprodukcija sa spojene komponente
Reprodukcija Super Audio CD/CD diskova
Napomene
• Opisani postupak se odnosi na
Sony Super Audio CD.
• Pogledajte upute za uporabu
Super Audio CD uređaja ili
običnog CD uređaja.
1
Uključite Super Audio CD uređaj/CD uređaj,
zatim stavite disk u uložnicu.
2
3
Uključite prijemnik.
Savjet
Možete odabrati zvučni ugođaj
tako da odgovara glazbi.
Podrobnosti potražite na str. 29.
Preporučeni zvučni ugođaji
Klasična glazba: HALL
Jazz: JAZZ
Koncert uživo: CONCERT
Pritisnite SA-CD/CD.
Možete također upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir "SA-CD/CD".
4
5
6
Pokrenite reprodukciju diska.
Podesite prikladnu glasnoću.
Po završetku slušanja izvadite disk te
isključite prijemnik i Super Audio CD uređaj/
CD uređaj.
23
Reprodukcija DVD diskova
Napomena
Pogledajte upute za uporabu TV
prijemnika i DVD uređaja.
Savjeti
• Po potrebi odaberite format
zvuka diska koji želite
reproducirati.
• Možete odabrati zvučni
ugođaj tako da odgovara
filmu/glazbi. Podrobnosti
potražite na str. 29.
Preporučeni zvučni ugođaji
Movie: C.ST.EX
Music: CONCERT
1
2
3
Uključite TV prijemnik i DVD uređaj.
Uključite prijemnik.
Pritisnite DVD.
Također možete upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir opcije "DVD".
4
Odaberite ulaz TV prijemnika tako da se
prikaže slika iz DVD uređaja.
Ako na zaslonu TV prijemnika nema slike, provjerite je li
video izlaz DVD uređaja spojen na TV.
5
Podesite DVD uređaj.
Pogledajte upute "Quick Setup Guide" isporučene uz
prijemnik.
6
7
8
24
Reproducirajte disk.
Podesite odgovarajuću glasnoću.
Po završetku gledanja videozapisa s DVD-a
izvadite disk i isključite prijemnik, TV te DVD
uređaj.
Povratak na prethodni prikaz
Rukovanje pojaalom
Pritisnite kontrolnu tipku 4.
Podešavanje parametara
Izlazak iz izbornika
Uporabom izbornika pojačala možete podesiti
različite parametre prijemnika.
Napomena
1
Pritisnite AMP MENU.
Neki parametri i podešenja će možda biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da nisu raspoloživi ili ih
nije moguće mijenjati.
Pritisnite AMP MENU.
Na pokazivaču se pojavljuje "FRT BAL".
2
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir parametra
koji želite podesiti.
3
Pritisnite kontrolnu tipku ili
kontrolnu tipku 3 za pristup
parametru.
4
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir željenog
podešenja.
Podešenje se automatski aktivira.
25
Pregled parametara
Za detalje o rukovanju parametrima pogledajte
str. 25.
Parametri
[Prikaz]
Podešenja
Početno
podešenje
Balans prednjih zvučnika
[FRT BAL] (str. 27)
BAL. L +1 do BAL. L +8, BALANCE,
BAL. R +1 do BAL. R +8
BALANCE
Kompresija dinamičkog raspona
[D. RANGE] (str. 27)
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Prioritet dekodiranja digitalnog audio ulaza
[DEC. PRI.] (str. 27)
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
za: VIDEO
1, 2; DEC.
PCM za:
DVD
Odabir jezika digitalnog emitiranja [DUAL]
(str. 27)
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
A/V sinkronizacija [A.V. SYNC.] (str. 28)
A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N
A.V.SYNC. N
Polaritet faze subwoofera
[SW PHASE] (str. 28)
NORMAL, REVERSE
NORMAL
Svjetlina pokazivača
[DIMMER] (str. 28)
0% dim, 40% dim, 70% dim
0% dim
26
Podešenja prijemnika
Možete po želji podešavati različite opcije
prijemnika. Za detalje o podešavanju
pogledajte "Podešavanje parametara" (str. 25)
i "Pregled parametara" (str. 26).
x FRT BAL (balans prednjih
zvučnika)
Omogućuje podešavanje balansa između
prednjeg lijevog i desnog zvučnika.
x D. RANGE (kompresija
dinamičkog raspona)
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna ako
želite kasno noću gledati filmove uz smanjenu
glasnoću. Kompresija dinamičkog raspona
moguća je samo za Dolby Digital izvore.
• COMP. OFF
Dinamički raspon se ne komprimira.
• COMP. STD
Kompresija dinamičkog raspona u skladu s
namjerama snimatelja zvuka.
• COMP. MAX
Značajno komprimiranje dinamičkog
raspona.
Savjet
Funkcija D.RANGE omogućuje komprimiranje
dinamičkog raspona zvučnog zapisa na temelju
informacija o dinamičkom rasponu koje sadrži
Dolby Digital signal.
Standardna postavka je "COMP. STD", ali ona
omogućuje samo blagu kompresiju. Zbog toga
preporučujemo postavku "COMP. MAX" jer
omogućuje značajno komprimiranje dinamičkog
raspona i time gledanje filmova kasno noću uz
smanjenu glasnoću. Za razliku od analognih načina
ograničavanja, stupanj ograničenja je već unaprijed
određen i omogućuje vrlo prirodnu kompresiju.
x DEC. PRI. (prioritet dekodiranja
digitalnog audio izlaza)
Omogućuje definiranje ulaznog moda ulaza
digitalnog signala za priključnica DIGITAL IN.
• DEC. AUTO
Automatski prebacuje ulazne modove
između DTS, Dolby Digital ili PCM.
• DEC. PCM
PCM signali imaju prioritet (kako bi se
spriječilo prekidanje nakon početka
reprodukcije).
Međutim, ako su ulazni signali drugačije
vrste, ovisno o formatu, možda se neće čuti
zvuk. U tom slučaju odaberite "DEC.
AUTO".
Napomena
Ako je opcija podešena na "DEC. AUTO" i zvuk iz
digitalnih audio priključnica (za CD i sl.) se prekida
nakon početka reprodukcije, podesite opciju na
"DEC. PCM".
x DUAL (odabir jezika digitalne
emisije)
Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati
tijekom digitalne emisije. Funkcija je
dostupna samo za Dolby Digital izvore.
• DUAL M/S (Main/Sub)
Zvuk glavnog jezika emitira se preko
prednjeg lijevog zvučnika i istovremeno se
čuje zvuk pomoćnog jezika preko prednjeg
desnog zvučnika.
• DUAL M (Main)
Čuje se zvuk glavnog jezika.
• DUAL S (Sub)
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
• DUAL M+S (Main + Sub)
Čuje se miješani zvuk glavnog i pomoćnog
jezika.
nastavlja se
27
x A.V. SYNC. (A/V sinkronizacija)
• A.V. SYNC. Y (Yes) (Vrijeme odgode: 68 ms)
Izlaz zvuka se odgađa kako bi se smanjila
vremenska neusklađenost između zvuka i
prikazane slike.
• A.V. SYNC. N (No) (Vrijeme odgode: 0 ms)
Izlaz zvuka se ne odgađa.
Napomene
• Ovaj parametar je koristan kad upotrebljavate
veliki LCD ili plazma monitor ili projektor.
• Ovaj parametar je valjan samo kad koristite zvučni
ugođaj odabran tipkom A.F.D.
• Ovaj parametar nije valjan
− pri izlazu PCM 96 kHz ili DTS 2048 signala,
− kad je odabrana funkcija ANALOG DIRECT.
x SW PHASE (polaritet faze
subwoofera)
Omogućuje podešavanje polariteta faze
subwoofera.
• NORMAL
U uobičajenim uvjetima odaberite
"NORMAL".
• REVERSE
Ovisno o vrsti prednjih zvučnika, položaju
subwoofera i prekidnoj frekvenciji
subwoofera, podešavanjem polariteta faze
na "REVERSE" može se postići bolja
reprodukcija basova. Osim toga, ovo
podešenje pozitivno utječe na sveukupnu
punoću zvuka. Odaberite najprikladnije
podešenje prateći zvuk s glavnog mjesta za
slušanje.
x DIMMER (svjetlina pokazivača)
Omogućuje podešavanje svjetline u 3 koraka.
28
Podešavanje tona
Kvalitetu tonova prednjih zvučnika možete
podesiti uporabom tipaka TREBLE +/– i
BASS +/– na prijemniku.
Više puta pritisnite TREBLE +/– za
podešavanje razine visokih tonova,
ili BASS +/– za podešavanje razine
basova.
Početno podešenje: 0 dB
Podešavanje je moguće u rasponu od –6 do +6
dB u koracima po 1 dB.
Odabir zvunog ugoaja
Dolby Digital i DTS zvuk
(AUTO FORMAT DIRECT)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam omogućuje slušanje zvuka visoke vjernosti. Na taj
način se zvuk reproducira onako kako je bio
snimljen/kodiran bez dodavanja surround
efekata. Međutim, ovaj prijemnik će generirati
niskofrekvencijski signal za izlaz prema
subwooferu kad nema LFE signala.
Pritisnite A.F.D.
Na pokazivaču se pojavljuje "A.F.D. AUTO".
Prijemnik automatski detektira vrstu ulaznog
audio signala i izvodi odgovarajuće
dekodiranje ako je potrebno.
Odabir predprogramiranog
zvunog ugoaja
U prednostima surround zvuka možete uživati
jednostavnim odabirom jednog od tvorničkih
podešenja zvučnih ugođaja. Oni će u vašem
domu omogućiti uzbudljiv i snažan zvuk
poput onog iz kina ili koncertne dvorane.
Više puta pritisnite MOVIE za
odabir željenog zvučnog ugođaja
za videozapise ili pritisnite više
puta MUSIC za odabir zvučnog
ugođaja za glazbu.
Za detalje pogledajte "Vrste raspoloživih
zvučnih ugođaja" (str. 30).
Ako ste spojili subwoofer
Ovaj prijemnik će generirati
niskofrekvencijski signal za izlaz prema
subwooferu kad nema LFE signala, što je
niskopropusni zvučni efekt iz subwoofera za
2-kanalni signal.
Napomena
Ova funkcija ne djeluje kad je odabrana opcija
ANALOG DIRECT.
nastavlja se
29
Vrste raspoloživih zvučnih ugođaja
Zvučni
ugođaj za
Zvučni ugođaj
[Prikaz]
Učinak
Film
CINEMA STUDIO EX A
s [C.ST.EX A]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater" studija. Ovo je
standardni način reprodukcije, izvrstan za gledanje većine
vrsta filmova.
CINEMA STUDIO EX B
s [C.ST.EX B]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater" studija. Ovaj način
reprodukcije je idealan za gledanje SF ili akcijskih filmova s
mnogo zvučnih efekata.
CINEMA STUDIO EX C
s [C.ST.EX C]
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony Pictures
Entertainment studija za snimanje. Ovaj način reprodukcije
je idealan za gledanje glazbenih ili klasičnih filmova kod
kojih je sadržaj zvučnog zapisa uglavnom glazbeni.
HALL [HALL]
Reproducira akustiku klasične koncertne dvorane.
Glazba
Slušalice
30
JAZZ CLUB [JAZZ]
Reproducira akustiku jazz kluba.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
HEADPHONE 2CH
[HP 2CH]
Ovaj mod se odabire automatski ako se upotrebljavaju
slušalice u A.F.D. modu (str. 29). Standardni 2-kanalni izvor
zvuka će potpuno zaobići procesiranje zvuka, a višekanalni
surround formati bit će pretvoreni u 2 kanala.
HEADPHONE DIRECT
[HP DIR]
Reproducira analogne signale bez procesiranja tonova,
zvučnih ugođaja, itd.
HEADPHONE THEATER
s [HP THEA]
Ovaj mod se automatski odabire kad se upotrebljavaju
slušalice uz odabrani zvučni ugođaj za filmove ili glazbu.
Omogućuje simulaciju ugođaja kino dvorane kod uporabe
slušalica.
Digital Cinema Sound (DCS)
Zvučni ugođaji s oznakom s koriste
DCS tehnologiju.
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila tvrtka Sony u suradnji s Sony
Pictures Entertainment i koja omogućava
uživanje u uzbudljivom i snažnom kino zvuku
u okrilju vašeg doma. Uz "Digital Cinema
Sound", razvijenog ugradnjom DSP-a (Digital
signal processor) i mjerenjima, moguće je
proizvesti idealan zvuk kakvog je zamislio
snimatelj, u okrilju svog doma.
Slušanje zvuka bez podešavanja (ANALOG DIRECT)
Možete prebaciti zvuk odabranog ulaza na
dvokanalni analogni ulaz. Ova funkcija
omogućuje uživanje u visokokvalitetnim
analognim izvorima.
Kad koristite ovu funkciju, moguće je podesiti
samo glasnoću i balans prednjih zvučnika.
Napomena
Ova funkcija ne djeluje u sljedećim slučajevima:
– ako je odabrana opcija ANALOG DIRECT,
– za signale s frekvencijom uzorkovanja većom od
48 kHz.
Savjet
Format kodiranja DVD softvera i sl. možete
prepoznati tako da potražite oznaku na kutiji.
•
: Dolby Digital diskovi.
•
: Dolby Surround
kodirani programi
: DTS Digital Surround kodirani programi
•
Isključenje surround efekta za
film/glazbu
Pritisnite A.F.D.
1
Pritisnite INPUT SELECTOR na
prijemniku kako biste odabrali
ulaz s kojeg želite slušati
analogni zvuk.
Možete također koristiti tipke ulaza na
daljinskom upravljaču.
2
Pritisnite DIRECT na
prijemniku.
Čuje se analogni zvuk.
Napomena
Kad su priključene slušalice, na pokazivaču se
pojavi "HP DIR".
31
Resetiranje postavki
zvunih ugoaja
U ovom postupku koristite tipke na
prijemniku.
Tuner
Slušanje FM/AM
radiopostaja
Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i
AM radiopostaje. Prije toga provjerite jeste li
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 18).
Savjet
Skala ugađanja je:
FM: 50 kHz
AM: 9 kHz
Automatsko ugaanje
1
Pritisnite I/1 za isključivanje
prijemnika.
2
Dok držite A.F.D., pritisnite I/1.
Na pokazivaču se prikazuje "S.F. CLR." i
sve postavke zvučnih ugođaja vraćaju se
na početne vrijednosti.
1
32
Pritisnite TUNER za odabir FM
ili AM valnog područja.
2
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Pritisnite tipku TUNING + za
pretraživanje od nižih prema višim
frekvencijama; pritisnite tipku TUNING
– za pretraživanje od viših prema nižim
frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Izravno ugaanje
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno brojčanim tipkama.
Uporaba kontrola na prijemniku
1 Zakrenite INPUT SELECTOR za odabir
FM ili AM valnog područja.
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
odabir opcije "AUTO T.".
3 Pritisnite TUNING +/–.
Ako je FM stereo prijem loš
Ako na pokazivaču trepće poruka "STEREO"
i FM stereo prijem je loš, odaberite mono
prijem tako da se zvuk poboljša.
Pritisnite FM MODE više puta dok se na
pokazivaču ne pojavi indikator "MONO". Za
povratak na stereo prijem pritisnite FM
MODE više puta dok na pokazivaču ne
prestane svijetliti indikator "MONO".
1
Pritisnite TUNER za odabir FM
ili AM valnog područja.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
3
Pritisnite D.TUNING.
Brojčanim tipkama unesite
frekvenciju.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
Ako ste ugodili AM postaju, podesite
usmjerenje AM okvirne antene za najbolji
prijem.
4
Pritisnite ENTER.
Ako nije moguće ugađanje
postaje i ako upisani broj trepće
Provjerite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korake od 2 do 4. Ako
upisani broj i dalje trepće, frekvencija se ne
koristi u vašem području.
33
Automatsko pohranjivanje
FM postaja (AUTOBETICAL)
Ova funkcija omogućuje pohranjivanje do 30
FM i FM RDS postaja prema abecednom
redoslijedu pri čemu se svaka postaja pohrani
samo jednom. Osim toga, pohranjuju se samo
postaje s najčišćim signalom.
Ako želite pohraniti FM ili AM postaje jednu
po jednu, pogledajte "Pohranjivanje
radiopostaja" (str. 35). U ovom postupku
koristite tipke na prijemniku.
1
34
2
Pritisnite i zadržite INPUT
MODE i pritisnite @/1 za
ponovno uključenje prijemnika.
Na pokazivaču se pojavi poruka "AUTOBETICAL SELECT" i prijemnik
pretražuje i pohranjuje sve FM i FM RDS
postaje u području prijema.
Kod RDS postaja, prijemnik najprije
provjerava ima li više postaja koje
emitiraju jednak program i zatim pohrani
samo onu s najčišćim signalom.
Odabrane RDS postaje se rasporede
prema nazivu u abecednom redoslijedu i
zatim im se pridijeli dvoznamenkasti kôd.
Podrobnije podatke o RDS sustavu
potražite na str. 36.
Običnim FM postajama pridjeljuju se
dvoznamenkaste oznake i pohranjuju se
iza RDS postaje.
Na kraju, na pokazivaču se na trenutak
pojavi poruka "FINISH" i prijemnik se
vraća u normalan način rada.
Napomene
Pritisnite @/1 za isključenje
prijemnika.
• Nemojte pritiskati tipku na prijemniku ili
isporučenom daljinskom upravljaču za vrijeme
automatskog pohranjivanja FM postaja, osim @/1.
• Preselite li u neko drugo područje, ponovite ovaj
postupak za pohranjivanje postaja u novom
području.
• Podrobnije podatke o ugađanju pohranjenih
postaja potražite u poglavlju "Ugađanje
pohranjenih postaja" na str. 35.
• Ako nakon pohranjivanja postaja prema ovom
postupku pomaknete antenu, pohranjena
podešenja možda više neće vrijediti. U tom
slučaju, ponovite postupak za ponovno
pohranjivanje postaja.
Pohranjivanje radiopostaja
4
Za odabir programskog broja možete
također pritisnuti TUNING + ili
TUNING –. Ako poruka "MEMORY"
nestane prije odabira broja, ponovite
postupak od koraka 3.
Moguće je pohraniti do 30 FM i 30 AM
postaja. Nakon toga je moguće jednostavno
ugoditi postaje koje često slušate.
Pohranjivanje radiopostaja
Brojčanim tipkama odaberite
programski broj.
5
Pritisnite ENTER.
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije
no što pritisnete MEMORY, počnite
ponovo od koraka 3.
6
Ponovite korake od 1 do 5 za
pohranu druge postaje.
Ugaanje pohranjenih postaja
Brojčane
tipke
1
Pritisnite više puta TUNER za
odabir FM ili AM valnog
područja.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pomoću automatskog ugađanja
(str. 32) ili izravnog ugađanja
(str. 33) ugodite postaju koju
želite pohraniti.
Po potrebi promijenite mod FM prijema
(str. 33).
3
1
Pritisnite više puta TUNER za
odabir FM ili AM valnog
područja.
Pritisnite MEMORY.
Na pokazivaču se na nekoliko sekundi
pojavi poruka "MEMORY". Prije no što
poruka "MEMORY" nestane, izvedite
korake 4 i 5.
nastavlja se
35
2
Pritisnite PRESET + ili PRESET
– više puta za odabir željene
pohranjene postaje.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
pohranjenu postaju na sljedeći način:
Željenu pohranjenu postaju možete
također odabrati pritiskom odgovarajuće
brojčane tipke.
Uporaba daljinskog upravljača
1 Pritisnite INPUT SELECTOR za odabir
FM ili AM valnog područja.
Uporaba RDS sustava
(RDS)
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu sustava
RDS (Radio Data System) koji radiopostajama
omogućuje slanje dodatnih informacija zajedno
sa signalima redovitih programa. RDS
informacije se mogu prikazati.
Napomene
• RDS je raspoloživ samo za FM postaje.
• Ne pružaju sve FM postaje RDS usluge niti
emitiraju iste vrste RDS programa. Ako niste
upoznati s RDS uslugama na vašem području,
zatražite podrobnije informacije od lokalnih
radiopostaja.
2 Pritisnite TUNING MODE više puta za
odabir opcije "PRESET T.".
3 Pritisnite TUNING +/– više puta za odabir
željene pohranjene postaje.
Prijem RDS programa
Jednostavno odaberite postaju u FM
valnom području pomoću izravnog
ugađanja (str. 32), automatskog
ugađanja (str. 33), ili ugađanja
memoriranih postaja (str. 35)
Kad ugodite postaju s RDS uslugama,
zasvijetli indikator "RDS" i na pokazivaču se
pojavi Program Service naziv.
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako ugođena
postaja ne emitira ispravan RDS signal ili ako je
signal slab.
36
Prikaz RDS informacija
Indikator vrste Opis
programa
Kod prijema RDS postaje, na
prijemniku više puta pritisnite tipku
DISPLAY.
VARIED
Svakim pritiskom na tipku, RDS informacije
na zaslonu se izmjenjuju na sljedeći način:
Program Service naziv t Frekvencija t
Oznaka vrste programa (PTY)a) t RT (radio
tekst) prikazb) t CT (točno vrijeme; 24-satni
sustav) t Odabrani zvučni ugođaj
POP M
Popularna glazba
ROCK M
Rock glazba
EASY M
Lagana glazba
LIGHT M
Instrumentalna, vokalna i
zborna glazba
CLASSICS
Izvedbe velikih orkestara,
komorna glazba, opera, itd.
OTHER M
Glazba koja ne pripada niti
jednoj od prethodnih kategorija,
primjerice, Rhythm&Blues,
Reggae
WEATHER
Informacije o vremenu
FINANCE
Burzovna izvješća, trgovina, itd.
a)
b)
Vrsta programa koji se emitira (str. 37).
Tekstualne poruke koje šalje RDS postaja.
Napomene
• U slučaju hitnih obavijesti vladinih organizacija,
na pokazivaču trepće poruka "ALARM".
• Kad se poruka sastoji od 9 ili više znakova,
pomiče se na pokazivaču.
• Ako postaja ne pruža određenu RDS uslugu, na
pokazivaču se pojavi poruka "NO XXXX" (poput
"NO TEXT").
Opis vrsta programa
Ostale vrste programa, primjerice,
razgovor s poznatim osobama,
nagradne igre i komedije
CHILDREN
Program za djecu
SOCIAL
Društvene teme.
RELIGION
Programi religioznog sadržaja
PHONE IN
Programi u kojima slušatelji
izražavaju svoja stajališta putem
telefona ili na javnim raspravama
TRAVEL
Programi o putovanjima. Ne
vrijedi za najave pronađene
funkcijom TP/TA.
Indikator vrste Opis
programa
NEWS
Vijesti
AFFAIRS
Tematski programi kao dodatak
vijestima
LEISURE
INFO
Programi koji pružaju
informacije o najrazličitijim
temama, primjerice, teme iz
gospodarstva, medicinski savjeti
Programi o rekreacijskim aktivnostima, primjerice, vrtlarstvu,
ribolovu, kuhanju, itd.
JAZZ
Jazz glazba
Sportski program
COUNTRY
Country glazba
EDUCATE
Obrazovni programi i praktični
savjeti
NATION M
Programi s popularnom glazbom
određene zemlje ili područja
DRAMA
Radio igre i serije
OLDIES
Programi sa evergreenima
Programi o nacionalnoj ili
regionalnoj kulturi, kao što su
jezik i socijalna pitanja
FOLK M
Folk (narodna) glazba
DOCUMENT
Dokumentarni programi
NONE
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
SPORT
CULTURE
SCIENCE
Programi o prirodnim
znanostima i tehnologiji
37
Ostali postupci
Promjena moda audio
ulaza (INPUT MODE)
Možete odabrati mod audio ulaza
podešavanjem moda audio ulaza kod spajanja
komponenata na digitalne i analogne audio
ulazne priključnice prijemnika.
1
2
Možete provjeriti zvučni ugođaj i druge
podatke promjenom prikaza na pokazivaču.
U ovom postupku koristite tipke na prijemniku.
Pritisnite DISPLAY više puta.
Svakim pritiskom na DISPLAY, prikaz se
mijenja na sljedeći način.
Pritisnite INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir ulaza.
Svi ulazi osim FM i AM
Također možete upotrijebiti tipke ulaza
na daljinskom upravljaču.
Odabrani ulaz t Trenutno primijenjen
zvučni ugođaj
Pritisnite INPUT MODE na
prijemniku više puta za odabir
moda audio ulaza.
FM i AM valno područje
Na pokazivaču se pojavljuje odabran mod
audio ulaza.
Modovi audio ulaza
• AUTO IN
Daje prioritet digitalnim audio signalima u
slučaju digitalnog i analognog povezivanja.
Ako nema digitalnih audio signala, odabiru
se analogni audio signali.
• COAX IN
Odabiru se digitalni audio signali koji ulaze
preko DIGITAL COAXIAL priključnice.
• OPT IN
Odabiru se digitalni audio signali koji ulaze
preko DIGITAL OPTICAL priključnice.
• ANALOG
Odabiru se analogni audio signali koji ulaze
preko AUDIO IN (L/R) priključnica.
Napomene
Ovisno o ulazu, neki modovi audio ulaza ne mogu
se podesiti.
38
Promjena prikaza na
pokazivau
Program Service naziv* t Frekvencija t
Oznaka vrste programa (PTY)* t RT (radio
tekst) prikaz* t CT (točno vrijeme; 24-satni
sustav)* t Odabrani zvučni ugođaj
* Samo tijekom RDS prijema (str. 36).
Uporaba sleep timera
Možete podesiti prijemnik pomoću daljinskog
upravljača tako da se automatski isključi
nakon određenog vremena.
Pritisnite SLEEP više puta dok je
prijemnik uključen.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja
ciklički na sljedeći način:
Snimanje zvuka ovim
prijemnikom
Uporabom ovog prijemnika možete snimati
zvuk s videorekordera, TV prijemnika,
kasetofona ili MD rekordera. Za detalje
pogledajte upute isporučene s komponentom s
koje snimate.
1
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Dok se upotrebljava funkcija sleep timera, na
pokazivaču se prikazuje "SLEEP".
Savjet
Ako želite provjeriti preostalo vrijeme prije isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP. Pritisnete li
ponovno SLEEP, sleep timer će se isključiti.
Pritisnite jednu od tipaka ulaza
kako biste odabrali komponentu
za reprodukciju.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pripremite komponentu za
reprodukciju.
Primjerice, umetnite CD u CD uređaj.
3
Pripremite komponentu za
snimanje.
Umetnite praznu kasetu ili MD disk u
uređaj za snimanje i podesite razinu za
snimanje.
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
• Postavke zvuka ne utječu na izlazni signal iz
priključnica MD/TAPE OUT.
• Neki izvori sadrže signale za sprečavanje
kopiranja. Možda nećete moći snimati s takvih
izvora.
39
Uporaba daljinskog upravljaa
Promjena postavki tipaka
Možete promijeniti tvorničke postavke tipaka
ulaza kako bi odgovarale komponentama vašeg
sustava. Primjerice, ako spojite DVD rekorder
na VIDEO 1 priključnice prijemnika, možete
podesiti tipku VIDEO 1 na ovom daljinskom
upravljaču za rukovanje DVD rekorderom.
1
Zadržite pritisnutom tipku ulaza
kojoj želite promijeniti postavku.
Primjer: Pritisnite VIDEO 1.
2
U skladu sa sljedećom tablicom,
pritisnite odgovarajuću tipku za
željenu kategoriju.
Primjer: Pritisnite 4.
Sad možete tipku VIDEO 1 koristiti za
upravljanje DVD rekorderom.
Odgovarajuće tipke i
pripadajuće kategorije
Kategorije
Pritisnite
Videorekorder
(upravljački mod VTR 3)a)
1
Videorekorder
(upravljački mod VTR 2)a)
2
DVD uređaj/DVD rekorder
(upravljački mod DVD1)b)
3
DVD rekorder
(upravljački mod DVD3)b)
4
CD uređaj
5
MD rekorder
6
Kasetni pretinac B
7
Tuner (ovaj prijemnik)
8
DVR (digitalni CATV)
9
DSS (digitalni satelitski prijemnik)
0/10
a)
Sony videorekorderi rade s podešenjem VTR 2 ili
VTR 3 koje odgovara 8-milimetarskoj vrpci ili
VHS kaseti.
b)
Sony DVD rekorderi rade s podešenjem DVD1 ili
DVD3. Za detalje pogledajte upute za uporabu
isporučene s DVD rekorderima.
Brisanje svih postavki tipaka
Pritisnite @/1, TEST TONE i MASTER
VOL– istovremeno.
Daljinski upravljač se vraća na tvorničke
postavke.
40
Dodatne informacije
Rjenik
x Dolby Digital
Digitalni sustav kodiranja i dekodiranja kojeg je
razvila tvrtka Dolby Laboratories, Inc. Sastoji
se od prednjeg (L/D), središnjeg, surround
(L/D) i subwoofer kanala. To je odabrani
audio standard za DVD-video i poznat je pod
nazivom 5.1-kanalni surround zvuk. S obzirom
da se surround informacija reproducira kao
stereo, postiže se realističniji zvuk i osjećaj
nazočnosti, nego kod Dolby surround sustava.
x DTS Digital Surround
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za kino dvorane koju je razvila tvrtka
Digital Theater Systems, Inc. Komprimira
zvuk manje od Dolby Digital sustava i
omogućuje veću kvalitetu reprodukcije zvuka.
x Frekvencija uzorkovanja
Kako bi se analogni signali pretvorili u
digitalne, potrebno ih je kvantizirati. Postupak
se naziva uzorkovanje, a broj ciklusa kvantizacije u jednoj sekundi se naziva frekvencija
uzorkovanja. Standardni glazbeni CD
pohranjuje podatke uzorkovane 44 100 puta u
sekundi, što predstavlja frekvenciju uzorkovanja od 44,1 kHz. Općenito, veća frekvencija
uzorkovanja znači veću kvalitetu zvuka.
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe,
odnesite ga u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
• Prije uporabe prijemnika, provjerite je li
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad uređaja. Napon je označen na natpisnoj
pločici sa stražnje strane uređaja.
• Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
• Ako duže vremena nećete koristiti uređaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
• Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, do
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga
dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
nastavlja se
41
O postavljanju
• Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako bi
spriječili stvaranje topline i time produžili
vijek trajanja prijemnika.
• Nemojte postavljati prijemnik u blizini
izvora topline, nemojte ga izlagati izravnom
utjecaju sunčevih zraka, jake prašine ili
mehaničkih udara.
• Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar uređaja.
• Nemojte postavljati prijemnik u blizinu
uređaja poput TV prijemnika, video uređaja
ili kasetofona. (Ako se prijemnik koristi zajedno s TV prijemnikom, video uređajem ili
kasetofonom i postavi preblizu tim uređajima,
mogu se pojaviti šumovi i smanjiti se
kvaliteta slike. To posebno vrijedi ako se
upotrebljava sobna antena. Preporučujemo
zato uporabu vanjske antene.)
• Imajte na umu da kod postavljanja
prijemnika na posebno obrađen pod
(poliran, nauljen, premazan voskom), mogu
nastati mrlje ili može izblijediti boja.
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata,
obratite pozornost da je prijemnik isključen i
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili
otopine kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na
problem pri uporabi prijemnika, molimo da se
obratite najbližem ovlaštenom Sony
prodavatelju ili servisu.
42
U sluaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete na
bilo koji od sljedećih problema, koristite ove
upute za otklanjanje kvarova.
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
• Provjerite jesu li prijemnik i sve
komponente uključeni.
• Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na "VOL MIN".
• Provjerite da SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
nije podešeno na "OFF".
• Provjerite jesu li možda spojene slušalice.
• Pritisnite MUTING na daljinskom
upravljaču za uključenje zvuka.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajuću
komponentu tipkama ulaza.
• Aktivirala se zaštita na prijemniku.
Isključite prijemnik, uklonite uzrok
kratkog spoja i ponovno uključite
prijemnik.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
• Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
• Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključnice na prijemniku i
komponentama.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajuću
komponentu tipkama ulaza.
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
• Spojite slušalice na PHONES priključak
kako biste provjerili čuje li se zvuk u
slušalicama. Ako se u slušalicama čuje
samo jedan kanal, komponenta možda
nije ispravno spojena na prijemnik.
Provjerite jesu li kabeli do kraja utaknuti
u priključke na prijemniku i komponenti.
Ako se u slušalicama čuje zvuk oba
kanala, možda prednji zvučnik nije
ispravno spojen na prijemnik. Provjerite
spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne
čuje zvuk.
• Spojite priključnicu i lijevog i desnog
kanala analogne komponente, a ne samo
jednu od njih. Koristite audio kabel (nije
isporučen).
Nema zvuka iz analognih 2-kanalnih
izvora.
• Provjerite da INPUT MODE nije podešen
na "COAX IN" ili "OPT IN" za odabrani
ulaz (str. 38).
Nema zvuka iz digitalnih izvora
(iz COAXIAL ili OPTICAL ulazne
priključnice).
• Provjerite da INPUT MODE nije podešen
na "ANALOG" (str. 38).
Lijevi i desni signal nisu uravnoteženi
ili su zamijenjeni.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
• Podesite balans u prednjih zvučnika
(str. 26).
Čuje se jaki šum ili brujanje.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto spojeni.
• Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3 metra
od TV prijemnika ili fluorescentne
rasvjete.
• Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
• Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
Ne čuje se zvuk iz subwoofera.
• Provjerite je li subwoofer spojen čvrsto i
pravilno.
• Uključite subwoofer.
• S nekim zvučnim ugođajima neće se čuti
zvuk iz subwoofera.
• Podesite glasnoću subwoofera (str. 21).
Nije moguće postići surround efekt
• Provjerite je li uključen zvučni ugođaj
(pritisnite MOVIE ili MUSIC).
• Zvučni ugođaji ne rade kod signala s
frekvencijom uzorkovanja većom od
48 kHz.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
• Provjerite je li DVD, itd. snimljen u
Dolby Digital ili DTS formatu.
• Kod spajanja DVD uređaja i sl. na
digitalne ulaze ovog prijemnika,
provjerite audio podešenje (podešenje
audio ulaza) spojene komponente.
Snimanje nije moguće.
• Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
• Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipaka ulaza.
nastavlja se
43
FM prijem je loš
• Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel
(nije isporučen) za spajanje prijemnika na
vanjsku FM antenu kao na sljedećoj slici.
Spojite li prijemnik na vanjsku antenu,
uzemljite antenu za zaštitu od munje.
Kako biste spriječili eksploziju plina,
nemojte spajati vodič za uzemljenje na
plinsku cijev.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Željene RDS informacije nisu vidljive
na pokazivaču.
• Obratite se radiopostaji i provjerite pruža
li takve usluge. Ako je tako, usluga je
možda privremeno nedostupna.
Na TV zaslonu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
• Povežite video izlaz video komponente s
TV prijemnikom.
• Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
Daljinski upravljač
Vodič uzemljenja
(nije isporučen)
Na uzemljenje
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
• Provjerite jesu li antene čvrsto spojene.
Podesite antene i ako je potrebno,
priključite vanjsku antenu.
• Signal postaja je suviše slab (pri automatskom ugađanju). Koristite izravno
ugađanje (str. 33).
• Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugađanja (kod izravnog ugađanja AM
postaja).
• Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju
pomoću pretraživanja pohranjenih
postaja). Pohranite postaje (str. 35).
• Pritisnite DISPLAY tako da se na
pokazivaču pojavi frekvencija.
RDS ne radi.
• Provjerite je li ugođena FM RDS postaja.
• Odaberite FM postaju s jačim signalom.
44
Daljinski upravljač ne radi.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
• Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
• Ako su baterije istrošene, sve ih
zamijenite novima.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
Poruke o pogreškama
Dođe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču
će se pojaviti poruka. Moguće je provjeriti
stanje sustava prema poruci. Pogledajte
sljedeću tablicu za rješenje problema. Ako ne
možete uklonit problem, obratite se najbližem
ovlaštenom Sony servisu.
DEC. EROR
Pojavljuje se ako prijemnik ne može
dekodirati ulazni signal (npr. DTS-CD) kad
je opcija "DEC. PRI." podešena na "DEC.
PCM". Podesite je na "DEC. AUTO"
(str. 26).
PROTECT
Iz zvučnika se emitira nepravilna električna
struja. Prijemnik će se automatski isključiti
nakon nekoliko sekundi. Provjerite spajanje
kabela zvučnika i ponovno uključite
prijemnik.
Ako ne možete riješiti problem
primjenom navedenih savjeta
Možda će se problem riješiti brisanjem
memorije prijemnika (str. 19). Međutim,
imajte na umu da će se sva pohranjena
podešenja vratiti na tvornički unesene
vrijednosti i trebat ćete ih podesiti ponovno.
Ako problem postoji i dalje
Obratite se najbližem Sony servisu. Imajte na
umu da, ukoliko serviser zamijeni neke
dijelove tijekom popravka, možete zadržati te
dijelove.
Podsjetnik za brisanje memorije
prijemnika
Za brisanje
Pogledajte
Svih pohranjenih postavki
str. 19
Osobnih zvučnih ugođaja
str. 32
Tehniki podaci
Pojačalo
Stereo izlazna snaga1), Referentna izlazna snaga1)2)
8 ohma 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%
90 W + 90 W, 110 W/ch
8 ohma 1 kHz, THD 0,7%
105 W + 105 W, 120 W/ch
8 ohma 1 kHz, THD 10%
130 W + 130 W, 160 W/ch
1)
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
230 V AC, 50 Hz
2)
Referentna izlazna snaga za prednje zvučnike.
Ovisno o postavkama zvučnog ugođaja i izvoru,
možda se neće čuti zvuk.
Frekvencijski odziv
Analogni
10 Hz – 70 kHz
+0,5/–2 dB (zaobilazi
zvučne ugođaje i
podešavanje tonova)
Ulazi
Analogni
Osjetljivost: 500 mV/
50 kiloohma
S/N3): 96 dB
(A, 500 mV4))
Digitalni (koaksijalni)
Impedancija: 75 ohma
S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Digitalni (optički) S/N: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi (analogni)
AUDIO OUT
Napon: 500 mV/
10 kiloohma
SUB WOOFER Napon: 2 V/1 kiloohma
Ton
Glasnoća
±6 dB, korak 1 dB
3)
INPUT SHORT (zaobilazi zvučne ugođaje i
podešavanje tonova),
4)
Opterećena mreža, ulazna razina.
nastavlja se
45
FM tuner
Raspon ugađanja
87,5 – 108,0 MHz
Međufrekvencija
10,7 MHz
Korisna osjetljivost 11,2 dBf, 1 µV/75 ohma
S/N
Mono/Stereo
76 dB/70 dB
Harmoničko izobličenje na 1 kHz
Mono/Stereo
0,3%/0,5%
Odvajanje
45 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv 30 Hz – 15 kHz,
+0,5/–2 dB
AM tuner
Raspon ugađanja
Korak 9 kHz
531 – 1602 kHz
Međufrekvencija
450 kHz
Korisna osjetljivost 50 dB µ/m (na 1000 kHz ili
999 kHz)
Općenito
Napajanje
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja
220 W
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,2 W
Utičnica AC OUTLET
1 prekidanje, 100 W/0,4 A
MAX
Dimenzije (š/v/d) 430 T 157,5 T 316 mm,
zajedno s dijelovima koji
strše i kontrolama
Masa (približno)
7,5 kg
Isporučeni pribor
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Daljinski upravljač RM-AAU007 (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
46
Download PDF

advertising