2-320-745-12 (2)
FM Stereo
FM-AM prijemnik
Upute za uporabu
Korisniku
Broj modela i serijski broj naznačeni su na stražnjoj strani uređaja. Zabilježite
serijski broj na dolje predviđeno mjesto. Ti brojevi će vam biti potrebni
prilikom pozivanja Sony ovlaštenog servisa u vezi s ovim uređajem.
Broj modela______________
STR-DA7100ES
©2005 Sony Corporation
Serijski broj_____________
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električki
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama,
itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za to
namijenjena odlagališta.
UPOZORENJE
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve
digitalnih uređaja klase B prema FCC propisima,
poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od
štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju.
Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira energiju u
području radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili
ako se ne koristi prema uputama, može uzrokovati
štetne smetnje kod radijskih komunikacija. Naravno,
nije moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod
određene vrste instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje
štetne smetnje kod radijskog i televizijskog prijema,
što se može ustanoviti isključenjem i uključenjem
uređaja, korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na
jedan od sljedećih načina:
− Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite uređaj od prijemnika.
− Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je
udaljena od zidne utičnice na koju je priključen
prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog
radijskog, odnosno TV tehničara.
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili
preinake koje nisu izričito odobrene u ovom
priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi
uređaja.
Ovaj simbol označuje prisutnost
visokog napona unutar uređaja
koji može predstavljati opasnost
od električkog udara.
Ovaj simbol upozorava na
prisutnost važnih uputa za uporabu
i održavanje (servisiranje) u
priručniku isporučenom uz uređaj.
2
Vane sigurnosne napomene
1
2
3
4
5
6
7
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Pripazite na sva upozorenja.
Poštujte sve upute.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
Čistite samo suhom krpom.
Nemojte blokirati otvore za provjetravanje.
Uređaj postavite u skladu s uputama proizvođača.
8 Nemojte postavljati u blizini izvora topline, kao
što su radijatori, grijalice, peći i sl. ili uređaja koji
stvaraju toplinu (uključujući pojačala).
9 Ako isporučeni mrežni kabel nema odgovarajući
utikač, obratite se ovlaštenom Sony servisu radi
zamjene.
10 Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi
hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača,
utičnice i na mjestu gdje izlazi iz uređaja.
11 Upotrebljavajte samo dodatni pribor kojeg
preporučuje proizvođač.
12 Upotrebljavajte samo kolica, stalak,
tronožac, nosač ili stol kojeg
preporučuje proizvođač ili koji se
prodaje uz uređaj. Ako se
upotrebljavaju kolica, treba
pripaziti kod premještanja uređaja da ne dođe do
ozljeda u slučaju prevrtanja.
13 Odspojite uređaj iz zidne utičnice tijekom
grmljavinskog nevremena ili ako ga nećete
upotrebljavati dulje vrijeme.
14 Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom
servisnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati
ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, primjerice,
mrežnog kabela, od prolijevanja tekućina,
upadanja predmeta u uređaj, izlaganja kiši ili
vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.
Napomena za instalatere
kabelske TV
Samo za europske modele
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s
posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu
električne ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Potrebno je obratiti pažnju na poštivanje propisa o
pravilnom uzemljenju, te naročito na način spajanja
sa sustavom uzemljenja zgrade, koje treba izvesti što
je moguće bliže kabelskom ulazu.
3
O ovom priručniku
• Upute u ovom priručniku se odnose na model
STR-DA7100ES. Provjerite oznaku vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče. U ovim uputama za ilustraciju su korišteni
modeli s oznakom područja UC, osim ako nije
naznačeno drugačije. Razlike u načinu rukovanja
su jasno navedene tekstom kao što je "Samo za
model s oznakom područja CEL".
• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
daljinskom upravljaču. Također možete koristiti i
kontrole na samom uređaju ako imaju jednake ili
slične oznake kao i one na prijemniku.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na gornjoj
desnoj strani stražnje ploče (pogledajte donju
sliku).
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu s oznakom područja
jasno su navedene u tekstu, primjerice, "Samo
modeli s oznakom područja AA".
Ovaj prijemnik ima ugrađen Dolby* Digital i Pro
Logic Surround" sustav i "DTS** Digital Surround"
sustav.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" i dvostruko
"D" su zaštićeni znakovi Dolby Laboratories.
** Proizvedeno pod licencom tvrtke Digital Theater
Systems, Inc. Američki patenti br. 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535 i ostali američki i međunarodni patenti,
odobreni ili u postupku. "DTS" i "DTS-ES",
"Neo:6" i "DTS 96/24" su zaštićeni znakovi tvrtke
Digital Theater Systems, Inc. Sva prava zadržana.
4
5
Sadržaj
Priprema
Opis i položaj dijelova .................................... 8
1: Instaliranje zvučnika................................. 20
2: Spajanje zvučnika ..................................... 22
3a: Spajanje audio komponenata .................. 24
3b: Spajanje video komponenata .................. 32
4: Spajanje antena......................................... 43
5: Spajanje mrežnog kabela .......................... 44
6: Priprema daljinskog upravljača................. 45
7: Podešavanje zvučnika............................... 47
Odabir sustava zvučnika ............................... 52
8: Podešavanje glasnoće i balansa zvučnika
(TEST TONE) ........................................ 52
Reprodukcija
Slušanje Super Audio CD/CD diskova ......... 54
Gledanje DVD diskova................................. 55
Uživanje u TV igraćoj konzoli...................... 56
Gledanje videa .............................................. 57
Rukovanje pojačalom
Odabir komponente ...................................... 58
Promjena moda audio ulaza
(INPUT MODE)..................................... 59
Imenovanje ulaza.......................................... 60
Slušanje digitalnog zvuka iz ostalih izvora
(DIGITAL ASSING).............................. 61
Gledanje komponente slike iz drugih izvora
(COMPONENT VIDEO ASSING) ........ 63
Gledanje HDMI slike iz drugih izvora
(HDMI VIDEO ASSIGN) ...................... 64
Pohranjivanje postavki
(USER PRESET).................................... 65
Promjena postavki izbornika ........................ 66
Promjena prikaza na pokazivaču................... 73
Uporaba sleep timera .................................... 74
Snimanje pomoću drugih komponenata........ 74
Slušanje FM/AM radiopostaja ...................... 76
Automatsko pohranjivanje FM postaja
(AUTOBETICAL)
(samo modeli s oznakom
područja CEL) ........................................ 77
Pohranjivanje radiopostaja ........................... 78
6
Uporaba RDS sustava (RDS)
(samo modeli s oznakom
područja CEL).........................................80
Custom install mod........................................82
Slušanje zvuka u drugim zonama
(funkcije 2. i 3. zone) ................................84
Rukovanje Sony komponentama ...................87
Uživanje u surround zvuku
Uporaba samo prednjih zvučnika
(2CH STEREO) ......................................89
Automatsko prepoznavanje vrste audio
signala
(AUTO FORMAT DIRECT) ..................89
Odabir zvučnog ugođaja................................92
Odabir načina dekodiranja stražnjih
surround kanala
(SURR BACK DECODING)..................95
Osobne postavke zvučnih ugođaja ................97
Napredna podešavanja
zvučnika
Napredna podešavanja.................................102
Podešavanje ekvilizatora
(Bass/Midrange/Treble) ........................104
Uporaba daljinskog
upravljača
Popis izbornika daljinskog upravljača
(za rukovanje prijemnikom) ................. 106
Odabir komponente .................................... 108
Rukovanje svakom komponentom pomoću
daljinskog upravljača............................ 109
Programiranje daljinskog upravljača .......... 113
Automatsko izvođenje nekoliko
funkcija u nizu (Macro Play) ................ 115
Podešavanje kodova daljinskog upravljača
koji nisu u njega pohranjeni.................. 116
Brisanje cijele memorije daljinskog
upravljača ............................................. 118
Ostale funkcije............................................ 118
Promjena postavki tipaka
(samo RM-US106A) ............................ 120
Dodatne informacije
Popis izbornika
(LEVEL/SURR SET UP/EQUALIZER/
TUNER/SPEAKER SET UP/
CUSTOMIZE/CIS/STREAM INFO) ... 122
Rječnik........................................................ 126
Stručni izrazi............................................... 128
Mjere opreza ............................................... 130
U slučaju problema ..................................... 131
Tehnički podaci .......................................... 135
7
Priprema
Opis i položaj dijelova
Prednja strana uređaja
Otvorite poklopac na prednjoj strani.
8
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
A ?/1
Pritisnite za uključivanje i isključivanje
prijemnika (str. 44, 54,
55, 56, 57, 101).
L Senzor dalj.
upravljača
Prima signale iz
daljinskog upravljača.
M PHONES
priključnica
Za spajanje slušalica
(str. 93).
N SPEAKERS
preklopka
Odabir OFF, A+B, A,
B prednjih zvučnika
(str. 52).
O PRESET
TUNING+/–
Pritisnite za odabir
programskog broja
(str. 78, 79).
P TUNING+/–
Pritisnite za traženje
postaja (str. 76).
B HDMI/i.LINK
indikator
Svijetli zeleno ako je
odabran HDMI, plavo
ako je odabran i.LINK
kao ulazni izvor
reprodukcije (str. 58).
C Pokazivač
Status odabrane
komponente ili popis
opcija prikazuju se
ovdje (str. 11).
D 2CH
Pritisnite za odabir
2CH STEREO moda
(str. 89, 94).
Q FM/AM
Pritisnite za odabir
"FM" ili "AM"
(str. 76, 78).
E A.F.D.
Pritisnite za odabir
A.F.D. moda
(str. 89, 90, 94).
R MEMORY/
ENTER
F MOVIE,
MUSIC
Pritisnite za odabir
zvučnog ugođaja
(MOVIE, MUSIC)
(str. 92, 93).
Pritisnite za pohranjivanje postaja ili unos
opcije kod odabira
postavke (str. 44, 65).
S USER PRESET
G MASTER
VOLUME
Za podešavanje
glasnoće svih zvučnika
istovremeno (str. 54,
55, 56, 57, 59).
Pritisnite za pohranjivanje podešenog
zvučnog ugođaja i sl.
(str. 65).
T DISPLAY
Pritisnite za odabir
informacija prikazanih
na pokazivaču (str. 73).
H INPUT
SELECTOR
Za odabir ulaznog
izvora reprodukcije
(str. 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 75).
U SURR BACK
DECODING
Pritisnite za odabir
načina dekodiranja
stražnjih surround
signala (str. 95).
I HDMI
Pritisnite za odabir
ulaza za komponentu
priključenu na HDMI
priključnicu (str. 39).
V INPUT MODE
J MULTI
CHANNEL
DECODING
indikator
Svijetli tijekom
dekodiranja
višekanalnog zvuka
(str. 55).
Pritisnite za odabir
ulaznog moda ako su
jednake komponente
priključene na digitalne
i analogne priključke
(str. 59).
W MULTI CH IN
Pritisnite za odabir
zvuka izravno iz
priključenih komponenti na MULTI
CHANNEL INPUT
priključnice (str. 58).
K Indikatori ulaza Svijetli indikator
odabranog ulaznog
izvora (str. 58).
nastavlja se
9
Naziv
Funkcija
X i.LINK
Pritisnite za odabir
komponente
priključene na i.LINK
priključnicu (str. 29, 58).
Y VIDEO 3 INPUT Za spajanje video
kamere ili igraće
konzole (str. 42, 56).
Z +/–
MENU,
MAIN MENU
Podešavanje i
otvaranje izbornika te
parametara (str. 62, 65,
80, 97, 98, 102).
a TREBLE,
BASS
Podešavanje kvalitete
zvuka (basovi, visoki
tonovi) za svaki
zvučnik (str. 105).
10
Indikatori na pokazivaču
Naziv
Funkcija
Naziv
A SW
Svijetli ako je postavka
subwoofera podešena na
"YES" (str. 49). Dok je
uključen ovaj indikator,
prijemnik stvara signal
subwoofera na temelju
L.F.E. signala na disku koji
se reproducira ili
niskofrekventnih
komponenata prednjih
kanala. Indikator ne svijetli
za vrijeme 2CH STEREO
moda ili ako se prima
2-kanalni signal dok je
odabrana opcija [A.F.D.
AUTO] i opcija [A.F.D.
2CH SW] u izborniku
SURR SET UP podešena na
"OFF".
B Indikatori
Slova (L, C, R, itd.)
kanala koji se označavaju kanale koji se
reproducira
reproduciraju. Okvir oko
slova se mijenja kao oznaka
načina na koji prijemnik
obrađuje signal izvora
(ovisno o postavkama
zvučnika). "] [" svijetli ako
je aktiviran 9.1-kanalni
sustav zvučnika.
Prednji lijevi
L
Prednji desni
R
Središnji (mono)
C
Surround lijevi
SL
Surround desni
SR
Surround (mono ili
S
surround komponente od
Pro Logic postupka)
Surround stražnji lijevi
SBL
Surround stražnji desni
SBR
Surround stražnji (stražnji
SB
zvuk dobiven od 6.1kanalnog dekodiranja)
Primjer:
Format snimanja
(prednji/surround): 3/2.1
Izlazni kanal: bez surround
zvučnika
Zvučni ugođaj: A.F.D.
AUTO.
Funkcija
nastavlja se
11
Naziv
Funkcija
C ; DIGITAL Uključuje se kad se emitira
Dolby Digital signal. "EX"
(EX)
svijetli kad se dekodira
Dolby Digital EX signal.
Naziv
Funkcija
J OPT
Svijetli ako je INPUT
MODE podešen na
"AUTO" i ako je ulazni
signal digitalan preko
OPTICAL priključnice ili
ako je INPUT MODE
podešen na "OPTICAL
FIXED" (str. 60).
D INPUT
Svijetli stalno. Uz to,
svijetli i jedan od indikatora
trenutno odabranog izvora.
E AUTO
Svijetli ako je INPUT
MODE podešen na "AUTO
2CH" (str. 60).
K 96/24
Svijetli kad prijemnik
dekodira DTS 96 kHz/24
bitne signale.
F HDMI 1 2
Svijetli ako se priključi
uređaj za reprodukciju ili
uređaj za reprodukciju i TV
monitor (str. 39).
L ANALOG
G DTS (-ES)
Svijetli ako se primaju DTS
signali. "-ES" svijetli kad se
primaju DTS-ES signali.
Kod reprodukcije diska u
DTS formatu, spojevi
moraju biti digitalni i
INPUT MODE ne smije biti
podešen na "ANALOG
2CH FIXED" (str. 60).
Svijetli ako je INPUT
MODE podešen na
"AUTO" i ne dovodi se
digitalan signal preko
COAXIAL ili OPTICAL
priključnica ili ako je
INPUT MODE podešen na
"ANALOG 2CH FIXED"
(str. 60).
M MULTI IN
Svijetli ako je odabran
"MULTI CH IN" (str. 58).
N SB DEC
Svijetli ako je aktivirana
opcija dekodiranja stražnjeg
surround zvuka (str. 95).
O D.RANGE
Svijetli ako je aktivirana
funkcija kompresije dinamičkog raspona (str. 101).
P SLEEP
Svijetli ako je aktiviran
sleep timer (str. 74).
Q VOLUME
Prikaz trenutno podešene
glasnoće.
R EQ
Svijetli ako je aktiviran
ekvilizator (str. 104).
S MEMORY
Svijetli ako su uključene
funkcije memorije, poput
Name Input (str. 60), Preset
Memory (str. 65) i sl.
H i.LINK
Svijetli ako je spojena
i.LINK komponenta (str. 29).
I COAX
Svijetli ako je INPUT
MODE podešen na
"AUTO" i signal izvora je
digitalan te se dovodi preko
COAXIAL priključnice ili
ako je INPUT MODE
podešen na "COAXIAL
FIXED" (str. 60).
12
Naziv
Funkcija
Naziv
Funkcija
T Indikatori
tunera
Svijetli tijekom uporabe
prijemnika za ugađanje
radio postaja i sl. Pogledajte
str. 65, 76–81 za rukovanje
tunerom.
c ; PRO
LOGIC
(II/IIx)
U H.A.T.S.
Svijetli ako se prima
H.A.T.S. signal preko
komponente spojene na
i.LINK priključnicu (str. 69).
V DISCRETE
Svijetli kad je aktivirano
DTS-ES Discrete
dekodiranje (str. 96).
Svijetli kad prijemnik
primjenjuje Pro Logic
procesuiranje na 2-kanalne
signale kako bi kreirao
središnji i surround signale.
Ovaj indikator također
svijetli ako je aktiviran Pro
Logic II ili Pro Logic IIx
Movie/Music dekoder
(str. 91). No, indikator ne
svijetli ako su središnji
zvučnik i surround zvučnici
podešeni na "NO" (str. 49).
W MATRIX
Svijetli kad je aktivirano
DTS-ES Matrix dekodiranje
(str. 96).
d L.F.E.
X CINEMA
Svijetli kad je aktivirano
DTS Neo:6 Cinema
dekodiranje (str. 91).
Y MUSIC
Svijetli kad je aktivirano
Pro Logic II, Pro Logic IIx
Music ili DTS Neo:6 Music
dekodiranje (str. 91).
Z NEO:6
Svijetli kad je aktivirano
DTS Neo:6 Cinema/Music
dekodiranje (str. 91).
Svijetli ako disko koji se
reproducira sadrži L.F.E.
(Low Frequency Effect)
kanal. Kad se reproducira
zvuk L.F.E. kanala,
uključuje se skala ispod
slova koja pokazuje razinu
efekta. S obzirom da L.F.E.
signal nije snimljen u svim
dijelovima ulaznog signala,
prikaz na skali će se
mijenjati tijekom
reprodukcije (ili se može
potpuno isključiti).
a MOVIE
Svijetli kad je aktivirano
Pro Logic II ili Pro Logic
IIx Movie dekodiranje
(str. 91).
b GAME
Svijetli kad je aktivirano
Pro Logic II ili Pro Logic
IIx Game dekodiranje
(str. 91).
13
Stražnja strana uređaja
A DIGITAL INPUT/OUTPUT dio
OPTICAL IN/
OUT
priključnica
COAXIAL IN
priključnica
HDMI IN/
MONITOR
OUT
priključnica
i.LINK
priključnica
14
Spajanje s DVD
uređajem, Super
Audio CD uređajem
i sl. Priključnica
COAXIAL
omogućuje bolju
kvalitetu glasnih
zvukova (str. 25, 37).
Spajanje DVD
uređaja ili tunera.
Slika i zvuk se
emitiraju preko TV
prijemnika ili
projektora (str. 39).
Spajanje Sony Super
Audio CD uređaja:
SCD-XA9000ES
(str. 29).
B AUDIO INPUT/OUTPUT dio
W(L)/R(R)
W/R/B
W/R/B
AUDIO IN/
OUT
priključnica
Spajanje kasetofona
ili MD/DAT uređaja
i sl. (str. 25, 31).
MULTI
CHANNEL
INPUT
priključnica
Spajanje Super
Audio CD uređaja ili
DVD uređaja s
analognom audio
priključnicom za 7.1
kanalni ili 5.1 kanalni
zvuk (str. 25, 28).
PRE OUT
priključnica
Spajanje na vanjsko
pojačalo.
G VIDEO/AUDIO INPUT/OUT dio
C ANTENNA dio
FM ANTENNA Spajanje žičane FM
antene isporučene uz
prijemnik (str. 43).
W(L)/R(R)
AM ANTENNA Spajanje AM
okvirne antene
isporučene uz
prijemnik (str. 43).
Y
E Kontrolna priključnica za Sony
uređaje i ostale vanjske uređaje
CTRL A 1 II
Spajanje Sony CD
uređaja i pojačala,
kasetofona i sl. s
CONTROL A 1 II
priključnicom
(str. 87).
CTRL S
Spajanje Sony TV
prijemnika i DVD
uređaja, videorekordera i sl. s
CONTROL S
priključnicom
(str. 88).
VIDEO IN/
OUT
priključnica
Spajanje s video i
audio priključnicama
videorekordera ili
DVD uređaja (str. 33,
37, 38, 41, 42).
S-VIDEO
IN/OUT
priključnica a)
D RS-232C priključnica
Upotrebljava se za
održavanje i
servisiranje.
AUDIO IN/
OUT
priključnica
H SPEAKER dio
Spajanje zvučnika
(str. 22).
a)
Možete gledati sliku iz odabranog izvora ako
spojite MONITOR OUT priključnicu s TV
prijemnikom (str. 36, 48). Također možete
prikazati određene postavke izbornika i zvučnih
ugođaja na zaslonu ako pritisnete ON SCREEN.
TRIGGER OUT Spajanje s
prekidačem ON/
OFF izvora
napajanja 12V
TRIGGER kompatibilnih komponenata
ili s pojačalom/
prijemnikom 2. ili 3.
zone (str. 82).
IR REMOTE
Spajanje IR repetitora
(str. 84, 85).
F DIGITAL INPUT/OUTPUT dio
G/B/R
COMPONENT
VIDEO INPUT/
OUTPUT
priključnica a)
Spajanje DVD
uređaja, TV
prijemnika ili tunera.
Možete uživati u
slici visoke kvalitete
(str. 33, 35, 38).
15
Daljinski upravljač
Prijemnikom možete rukovati pomoću
isporučenog daljinskog upravljača.
Naziv
Funkcija
B AV ?/1
Za uključivanje i isključivanje
komponenata za koje je daljinski
upravljač podešen (str. 113).
Ako istovremeno pritisnete
tipku ?/1 (1), isključuje se
glavna komponenta ili druge
Sony audio/video komponente
(SYSTEM STANDBY).
Napomena
Funkcija AV ?/1 prekidača
automatski se mijenja svaki put
kad pritisnete INPUT
SELECTOR (4). Ovisno o
komponenti, navedeni postupak
možda neće biti moguć ili može
imati drugačiji učinak.
C Pokazivač
Prikaz trenutnog statusa
odabrane komponente ili popisa
dostupnih opcija.
Napomena
Znakovi koji nisu slova ili
znamenke možda se neće
ispravno prikazati na ovom
pokazivaču, čak i ako se
ispravno prikažu na pokazivaču
uređaja.
D INPUT
SELECTOR
Prikaz popisa ulaza
(komponenata) (str. 58).
E RM SET UP
Prikaz set up liste.
F </>
Promjena prikaza na
pokazivaču. Pritisnite < više
puta za prikaz izbornika
RECEIVER, a > izbornika
SUB (str. 110) ili NUM
izbornika (str. 76).
G m/M*
x*
X*
{* **
./>*
Za rukovanje kasetofonom ili
CD uređajem i sl.
H MUTING
Za isključivanje zvuka (str. 59).
RM-AAE003
Naziv
Funkcija
A ?/1
Pritisnite za uključivanje i
isključivanje prijemnika
(str. 47, 121).
Ako je odabrana opcija 2ND
ZONE ili 3rd ZONE, uključuje
se ili isključuje smo glavni
prijemnik. Za uključivanje svih
komponenata, uključujući
pojačalo u 2. ili 3. zoni,
pritisnite ?/1 i AV ?/1 (2)
istovremeno (SYSTEM
STANDBY).
16
I MASTER VOL Za podešavanje glasnoće svih
zvučnika istovremeno
+**/–
(str. 53, 59).
Naziv
Funkcija
J MAIN MENU
Pritisnite više puta za odabir
izbornika (LEVEL, SPEAKER,
SET UP, SURR SET UP,
EQUALIZER, TUNER,
CUSTOMIZE, CIS).
K ON SCREEN
Prikaz izbornika prijemnika na
TV zaslonu.
** Ove tipke imaju ispupčenje koje olakšava
rukovanje ({, TV VOL+, TV CH+, MASTER
VOL+).
L TV VOL +**/– Pritisnite za rukovanje TV
TV CH +**/– prijemnikom.
TV/VIDEO
WIDE
M RETURN/
EXIT O
Povratak na prethodni izbornik
ili izlaz iz izbornika dok je
prikazan izbornik
videorekordera, DVD uređaja
ili satelitskog prijemnika na
zaslonu (str. 113).
N DISPLAY
Promjena prikaza ulaznih
komponenata.
O Kontrolna
tipka
Nakon pritiska na MAIN
MENU (!a), TOP
MENU/GUIDE (!g) ili AV
MENU (!h), pomaknite ovu
tipku gore, dolje, lijevi ili desno
za odabir opcije. Kad pritisnete
TOP MENU/GUIDE ili AV/
MENU, pritisnite za odabir
opcije.
P TOP MENU/
GUIDE
Pritisnite za prikaz izbornika ili
vodiča na zaslonu za DVD
uređaj ili sat. prijemnik.
Izbornicima se rukuje pomoću
kontrolne tipke (str. 113).
Q AV MENU
Prikaz izbornika
videorekordera, DVD uređaja
ili satelitskog prijemnika na
zaslonu. Izbornicima se rukuje
pomoću kontrolne tipke
(str. 113).
R Easy scroll
tipka
Dok je prikazana lista,
pomicanje gore-dolje za odabir
opcije i odabir pritiskom na
tipku.
S SOUND
FIELD
Prikaz popisa zvučnih ugođaja
(str. 92).
T TV ?/1
Uključ. i isključ. TV
prijemnika.
* Pogledajte tablicu na str. 109 za informacije o
tipkama koje možete upotrebljavati za rukovanje
svakom komponentom.
nastavlja se
17
RM-US106A
Ovaj daljinski upravljač služi samo za funkcije
2ND ZONE i 3RD ZONE (str. 84). Njime nije
moguće izravno upravljati prijemnikom.
Naziv
Funkcija
C Tipke ulaza
Pritisnite jednu od tipaka za
odabir komponente koju želite
upotrebljavati. Ako pritisnete
neku od tipaka ulaza, prijemnik
se uključuje. Tipke su tvornički
podešene za Sony uređaje na
sljedeći način. Podešenje se
može promijenit na način opisan
u "Promjena podešenja tipaka
(samo RM-US106A)" na str. 120.
Tipka
Sony
komponenta
VIDEO 1
Videorekorder
(VTR mod 3)
VIDEO 2
Videorekorder
(VTR mod 1)
VIDEO 3
Videorekorder
(VTR mod 2)
DVD
DVD uređaj
TV/SAT
TV tuner
TAPE
Kasetofon B
MD/DAT
MD uređaj
SA-CD/ CD Super Audio CD/
CD uređaj
TUNER*
Ugrađeni tuner
SOURCE
Trenutno odabrani
ulaz prijemnika
* Ne može se promijeniti podešenje
Rukovanje glavnim prijemnikom iz
2. (ili 3.) zone
Naziv
Funkcija
A ?/1
Uključivanje i isključivanje
prijemnika u 2. (ili 3.) zoni.
Za odabir upravljačkog moda
B Tipke
upravljačkog daljinskog upravljača.
moda
18
D SHIFT
Ako je odabran tuner, pritisnite
više puta za odabir memorijske
stranice radiopostaja ili ugađanje
pohranjenih postaja.
E MUTING
Za isključivanje zvuka.
F MASTER
VOL +/–
Za podešavanje glasnoće izlaza
2ND ZONE i 3RD ZONE.
G RM SET UP
indikator
Svijetli tijekom odašiljanja
podataka.
H RM SET UP
Pritisnite za promjenu kategorije
tipaka.
Rukovanje komponentama
spojenima na glavni prijemnik iz 2.
(ili 3.) zone
Naziv
Funkcija
I Upravljačke
tipke*
U sljedećoj tablici je opis
funkcija tipaka.
J CH/
PRESET/
D.SKIP
+/–*
Tipka
Funkcija
N
Pokretanje
reprodukcije (od
prednje strane
kasete).
n
Reprodukcija od
stražnje strane
kasete.
X
Pauza reprodukcije
ili snimanja i
pokretanje snimanja
ako je komponenta
u stanju
pripravnosti za
snimanje.
x
Zaustavljane
reprodukcije.
./>
Preskakanje zapisa.
Pritisnite više puta za odabir
pohranjene postaje ili kanala.
Kod uporabe izmjenjivača
diskova, pritisnite za promjenu
diska.
* Funkcija ovih tipaka mijenja se automatski svaki
put kad pritisnete neku od tipaka ulaza 3. Gore je
naveden samo primjer. Zbog toga, ovisno o
komponenti, gore opisane funkcije možda neće biti
moguće ili će imati drugačiji učinak.
19
1: Instaliranje zvučnika
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu
9.1-kanalnog sustava (9 zvučnika i jedan
subwoofer).
Pogledajte "Quick Setup Guide" priručnik
isporučen uz ove upute za sustave zvučnika
koji nisu 5.1/7.1/9.1-kanalni.
Uporaba 5.1/7.1/9.1-kanalnog
sustava
Možete uživati u vjernoj reprodukciji zvuka
snimljenog kao DVD softver u Surround EX
formatu ako ste spojili dodatan surround
stražnji zvučnik (6.1-kanalni) ili dva surround
stražnja zvučnika (7.1-kanalni) (pogledajte
"Uporaba moda dekodiranja stražnjeg surround
zvuka (SURR BACK DECODING)" na str. 95).
Primjer 7.1-kanalne
konfiguracije zvučnika
Za potpuno užitak višekanalnog zvuka sličnog
zvuku kino dvorane, potrebno je pet zvučnika
(dva prednja, središnji i dva surround
zvučnika) te subwoofer (5.1-kanalni sustav).
Primjer 5.1-kanalne
konfiguracije zvučnika
A Prednji zvučnik (L)
B Prednji zvučnik (R)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (L)
E Surround zvučnik (R)
H Subwoofer
20
A Prednji zvučnik (L)
B Prednji zvučnik (R)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (L)
E Surround zvučnik (R)
F Stražnji surround zvučnik (L)
G Stražnji surround zvučnik (R)
H Subwoofer
Savjeti
• Ako spojite 6.1-kanalni sustav zvučnika, postavite
stražnji surround zvučnik iz mjesta slušanja.
• S obzirom da subwoofer ne emitira usko usmjerene
signale, možete ga postaviti gdje god želite.
Uporaba 9.1-kanalnog sustava
Ovaj prijemnik vam omogućuje uživanje u
9.1-kanalnom zvuku.
Bez obzira što se sredina sobe upotrebljava kao
os koja određuje postavljanje zvučnika, možete
uživati u odličnom zvuku na bilo kojem mjestu
koje se nalazi iz središnje točke sobe.
Primjer 9.1-kanalne
konfiguracije zvučnika
Uporaba CINEMA STUDIO EX
modova uz 9.1-kanalni sustav
A Prednji zvučnik (L)
B Prednji zvučnik (R)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik 2 (L)
E Surround zvučnik 2 (R)
F Stražnji surround zvučnik (L)
G Stražnji surround zvučnik (R)
H Subwoofer
I Surround zvučnik 1 (L)
J Surround zvučnik 1 (R)
Postavljanje zvučnika
Rasporedite zvučnike oko središta sobe
poštujući kutove navedene na slici gore. Ako
niste u mogućnosti postaviti zvučnike u skladu
s kutovima navedenima gore, postavite jedan
komplet surround zvučnika malo prema
naprijed u odnosu na mjesto slušanja (prema
prednjim zvučnicima).
Podešavanjem položaja ovih zvučnika
poboljšava se veza između prednje i surround
zvučne slike.
Obavezno podesite opciju Virtual Speaker na
OFF u SURR SET UP izborniku (str. 99).
Možete uživati u surround efektima filmova i
bez virtualnih zvučnika jer ima dovoljno
realnih zvučnika.
Osim toga, za razliku od virtualnih zvučnika,
sposobnost reprodukcije realnih zvučnika
razlikuje se od zvučnika do zvučnika. Podesite
zvučne efekte tako da dijalozi zvuče prirodno i
da zvučni efekti budu prikladno uravnoteženi.
Čista audio reprodukcija Super
Audio CD diskova
Obratite pažnju da je moguće u većini
slučajeva upotrijebiti 9.1-kanalne postavke za
Super Audio CD i ostale čiste audio izvore, bez
dodatnih podešavanja. No, ovisno o vrsti
zvučnika koje imate i načinu snimanja
glazbenog softvera, možda ćete željeti odabrati
7.1-kanalni ili 5.1-kanalni zvuk.
21
2: Spajanje zvučnika
PREDNJI ZVUČNICI B
b)
PREKLOPKA
IMPEDANCE
SELECTOR a)
A Mono audio kabel (nije isporučen)
B Kabeli zvučnika (nisu isporučeni)
A Prednji zvučnik A (L)
B Prednji zvučnik A (R)
C Središnji zvučnik
D Surround zvučnik (L)
E Surround zvučnik (R)
F Stražnji surround zvučnik (L)c)
G Stražnji surround zvučnik (R)c)
H Subwoofer d)
22
a)
• Obavezno isključite uređaj prije
podešavanja položaja preklopke
IMPEDANCE SELECTOR.
• Ako želite uživati u najboljem mogućem
višekanalnom surround zvuku, spojite
zvučnike nazivne impedancije 8 ohma ili
više na priključnice FRONT, CENTER,
SURROUND i SURROUND BACK i
postavite preklopku IMPEDANCE
SELECTOR na "8 Ω". Pogledajte upute za
uporabu zvučnika ako ne znate impedanciju.
(Ovaj podatak se često nalazi na stražnjoj
strani zvučnika.)
Također možete spojiti zvučnike nazivne
impedancije između 4 i 8 ohma na bilo
koju ili sve priključnice. Pri tome pripazite
da preklopka IMPEDANCE SELECTOR
bude u položaju "4 Ω" ako spojite pa i
samo jedan zvučnik nazivne impedancije
između 4 i 8 ohma.
b)
Možete odabrati prednje zvučnike koje želite
upotrijebiti pomoću preklopke SPEAKERS.
Podrobnosti potražite u "Odabir sustava
zvučnika" (str. 52).
c)
Ako spojite samo jedan stražnji surround
zvučnik, spojite ga na SURROUND BACK
SPEAKERS L priključnicu.
d)
Ako priključite subwoofer s funkcijom auto
standby, isključite tu funkciju kod gledanja
filmova. Ako je funkcija auto standby
podešena na ON, zvučnik se automatski
isključuje ovisno o razini ulaznog signala
subwoofera te se možda neće čuti zvuk.
Savjet
Za spajanje određenih zvučnika na drugo
pojačalo, upotrijebite priključnice PRE OUT.
Isti signal se emitira preko priključnica
SPEAKERS i PRE OUT. Primjerice, ako želite
spojiti samo prednje zvučnike na drugo
pojačalo, spojite pojačalo na PRE OUT
FRONT L i R priključnice.
Surround
zvučnik 1
(R)
Surround
zvučnik 2
(R)
Surround
zvučnik 2
(L)
Surround
zvučnik 1
(L)
Spajanje 2. zone
Priključnice SURROUND BACK SPEAKER
F i G za zvučnike iz 2. zone. Podesite
postavke stražnjih surround zvučnika (str. 49)
na "2ND ZONE". Pogledajte "Slušanje zvuka u
drugoj zoni (funkcije 2. (ili 3. zone)" (str. 84)
za podrobnosti o spajanju i funkcijama 2. zone.
Spajanje 9.1-kanalnog sustava
Spojite svaki zvučnik na odgovarajuću
SURROUND SPEAKER L/R priključnicu kod
uporabe 9.1-kanalnog sustava zvučnika.
Možete upotrijebiti bilo koje zvučnike kao
surround zvučnike 1 (L/R) i surround zvučnike
2 (L/R) (str. 21).
Podesite opciju 9.1 CH SP SYSTEM na "YES"
u izborniku CUSTOMIZE kad upotrebljavate
9.1-kanalni sustav (str. 68).
Napomena
Kad je preklopka IMPEDANCE SELECTOR
podešena na "8 Ω", spojite zvučnike nazivne
impedancije 16 ili više ohma. Ako je preklopka
IMPEDANCE SELECTOR podešena na "4 ", spojite
zvučnike nazivne impedancije od 8 ohma ili više.
Podrobnosti pogledajte na str. 22.
23
3a: Spajanje audio komponenata
Kako spojiti komponente
Ovaj dio uputa opisuje kako spojiti
komponente s ovim prijemnikom. Prije
početka, pogledajte tablicu "Komponente za
spajanje" dolje u kojoj su navedene stranice na
kojima se opisuje način spajanja svake
komponente.
Komponente za Super Audio CD uređaj/CD
spajanje
uređaj
Nakon spajanja svih komponenata, prijeđite na
"4: Spajanje antena" (str. 43).
S digitalnim audio izlazom a)
S višekanalnim audio izlazom
str. 26
b)
str. 28
S i.LINK priključnicom
str. 29
Samo s analognim audio izlazom
MD/DAT
S digitalnim audio izlazom
a)
Samo s analognim audio izlazom
Kasetofon, analogni gramofon
a)
c)
str. 31
str. 26
c)
str. 31
str. 31
Model s DIGITAL OPTICAL OUTPUT ili DIGITAL COAXIAL OUTPUT priključnicom i sl.
Model s MULTI CH OUTPUT priključnicama i sl. Ovaj način spajanja se upotrebljava za izlaz zvuka
dekodiranog pomoću višekanalnog dekodera ugrađenog u komponentu preko ovog prijemnika.
c)
Model samo s AUDIO OUT L/R priključnicama i sl.
b)
Ako imate Sony komponente s
CONTROL A1II/CONTROL S
priključnicama
Pogledajte "Rukovanje Sony komponentama"
na str. 87.
24
Odabir ulazne i izlazne audio
priključnice za spajanje
Kvaliteta zvuka ovisi o odabranoj priključnici
za spajanje. Pogledajte sliku dolje. Priključnicu
za spajanje odaberite ovisno o priključnicama
na svojoj komponenti.
Digitalno
Analogno
Viša kvaliteta zvuka
25
Komponenta s digitalnim ulaznim i
izlaznim priključnicama
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti
Super Audio CD uređaj/CD uređaj i MD/DAT
uređaj.
Super Audio CD
uređaj/CD uređaj
A Optički digitalni kabel (nije isporučen)
B Audio kabel (nije isporučen)
C Koaksijalni digitalni kabel (nije isporučen)
D Audio kabel (nije isporučen)
26
MD/DAT uređaj
Napomene o reprodukciji Super
Audio CD diska na Super Audio
CD uređaju
• Ne emitira se zvuk kod reprodukcije Super
Audio CD diska na Super Audio Cd uređaju
spojenom samo na SA-CD/CD OPTICAL ili
SA-CD/CD COAXIAL IN priključnicu na
ovom prijemniku. Kod reprodukcije Super
Audio CD diska, spojite uređaj na MULTI
CHANNEL INPUT ili SA-CD/CD IN
priključak. Pogledajte upute za uporabu
Super Audio CD uređaja.
• Nije moguće digitalno snimanje sa Super
Audio CD diska. Upotrijebite analognu
priključnicu za snimanje u ovom slučaju.
• Kod spajanja optičkih digitalnih kabela,
utikač umetnite do kraja tako da klikne.
• Optičke digitalne kabele nemojte savijati ili
vezivati u čvor.
Ako želite spojiti nekoliko
digitalnih komponenata, ali vam
nedostaje slobodan ulaz
Pogledajte "Slušanje digitalnog zvuka iz drugih
ulaza (DIGITAL ASSIGN)" (str. 61).
Savjeti
• Sve digitalne audio priključnice kompatibilne su s
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz i 96 kHz frekvencijom
uzorkovanja.
• Također možete spojiti LD uređaj s DOLBY
DIGITAL RF OUT priključkom preko RF
demodulatora (nije moguće spojiti DOLBY
DIGITAL RF OUT priključnicu LD uređaja
izravno na digitalni ulaz ovog prijemnika).
Pogledajte upute za uporabu RF demodulatora.
27
Spajanje komponenata s višekanalnim izlaznim priključnicama
Ako vaš DVD ili Super Audio CD uređaj ima
višekanalne izlazne priključnice, možete ih
spojiti s MULTI CHANNEL INPUT
priključnicama na ovom prijemniku kako biste
uživali u višekanalnom zvuku. Također možete
upotrijebiti višekanalne ulazne priključnice za
spajanje s vanjskim višekanalnim dekoderom.
DVD uređaj, Super Audio
CD uređaj i sl.
A Audio kabel (nije isporučen)
B Mono audio kabel (nije isporučen)
Napomene
• DVD i Super Audio CD uređaji nemaju SURR
BACK priključnicu.
• Podesite MULTI IN5.1 t 7.1 na "NO" u izborniku
CUSTOMIZE ako su prijemnik i uređaj spojeni
pomoću 7.1-kanalnog sustava (SURR BACK
28
priključnice MULTI CHANNEL INPUT su
spojene) (str. 68).
• Ako je SURR BACK SP podešen na "2ND
ZONE", ulaz na SURR BACK priključnice je bez
funkcije (str. 49).
Komponente s i.LINK
priključnicama
Ako imate Sony SCD-XA9000ES Super Audio
CD uređaj, upotrijebite i.LINK kabel isporučen
uz uređaj.
U vrijeme kad su izdane ove upute, ovaj
prijemnik bio je kompatibilan samo s i.LINK
spajanjem s SCD-XA9000ES. Podrobnosti o
i.LINK spajanju budućih Sony komponenata s
i.LINK priključnicom potražite u uputama uz
svaku od komponenata.
1 Spajanje jednog uređaja na
i.LINK priključnicu
2 Međusobno spajanje uređaja
pomoću i.LINK priključnice
i.LINK kabel
(isporučen uz
uređaj) (nije
isporučen uz
prijemnik)
Uređaj 2
Uređaj 1
(AUDIO)
(AUDIO)
3 Spajanje uređaja na i.LINK
priključnicu
i.LINK kabel (isporučen uz
uređaj) (nije isporučen uz
prijemnik)
Uređaj
(AUDIO)
i.LINK kabel
(isporučen uz
uređaj) (nije
isporučen uz
prijemnik)
Uređaj 1
(AUDIO)
Uređaj 2
(AUDIO)
nastavlja se
29
Napomene
• Spojite kabel tako da se ne pojavi povratna veza
između komponenata.
Uređaj
(AUDIO)
Uređaj 2
Uređaj 1
(AUDIO)
(AUDIO)
• Čak i ako pokušate pokrenuti reprodukciju dok je u
tijeku i.LINK prijenos, neće se čuti zvuk. Nakon
što se prikaže naziv komponente, čuje se zvuk.
• Ako koristite načine spajanja 2 ili 3, možda se
neće čuti zvuk ako upotrebljavate dva ili više
uređaja za reprodukciju. U tom slučaju, isključite
uređaj koji nije odabran te ponovno odaberite
uređaj koji želite upotrebljavati pritiskom na tipku
i.LINK. Pogledajte "BUSFULL" u popisu
pogrešaka na str. 135.
• Može se spojiti samo komponenta koja emitira
audio signal preko i.LINK priključnice.
Komponente koje emitiraju video signale,
računalne komponente i ostala AV pojačala ne
mogu se pojiti na ovaj prijemnik.
• Nije moguće upotrebljavati audio signal iz
IEEE1394 komponente bez oznake i.LINK.
30
• Upotrebljavajte i.LINK kabele kraće od 1,5 m.
• Ne možemo jamčiti mogućnost reprodukcije ako
priključite DVD uređaj, Super Audio CD/CD
uređaj itd. drugih proizvođača preko i.LINK audio
izlazne priključnice.
• Ako u i.LINK priključnicu upadne metalan
predmet, može doći do kratkog spoja i oštećenja
komponenata.
• Utikač se mora ispravno spojiti kako bi se izbjegle
smetnje u radu.
• Podrobnosti o kompatibilnim signalima potražite
na str. 137. Prijemnik ne može obrađivati signale
koji nisu kompatibilni, poput DV, MICROMV ili
MPEG-TS.
• Neke i.LINK komponente podržavaju tehnologiju
za zaštitu autorskih prava i obrađuju kodirane
signale. Ovaj prijemnik podržava tehnologiju za
zaštitu autorskih prava DTLA (Rev. 1.3).
• Zvučni ugođaji i funkcije A/V SYNC i Surround
back decoding nisu uključene dok ovaj prijemnik
prima DSD signale.
• i.LINK se odnosi na IEEE1394-1995 i IEEE1394
a-2000. i.LINK i "a" su zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
Komponente s analognim audio
priključnicama
Na sljedećim ilustracijama prikazan je način
spajanja komponenata s ovakvim analognim
priključnicama, kao što su kasetofon, gramofon
i sl.
Super Audio
CD uređaj/
CD uređaj
Kasetofon
MD/DAT uređaj
Gramofon
A Audio kabel (nije isporučen)
Napomena
Ako vaš gramofon ima žicu za uzemljenje, spojite je
na priključnicu (U) SIGNAL GND.
31
3b: Spajanje video komponenata
Kako spojiti komponente
Ovaj dio uputa opisuje kako spojiti
komponente s ovim prijemnikom. Prije
početka, pogledajte tablicu "Komponente za
spajanje" dolje u kojoj su navedene stranice na
kojima se opisuje način spajanja svake
komponente.
Nakon spajanja svih komponenata, prijeđite na
"4: Spajanje antena" (str. 43).
Komponente za
spajanje
TV prijemnik
str. 35
DVD uređaj
str. 37-38
Satelitski prijemnik
str. 41
S HDMI priključkom
str. 39
Videorekorder
str. 42
Video kamere, TV igraća konzola i sl.
str. 42
Ako imate Sony komponente s
CONTROL A1II/CONTROL S
priključnicama
Pogledajte "Rukovanje Sony komponentama"
na str. 87.
32
Odabir ulazne i izlazne video
priključnice za spajanje
Kvaliteta slike ovisi o odabranoj priključnici za
spajanje. Pogledajte sljedeću ilustraciju.
Odaberite način spajanja ovisno o raspoloživim
priključnicama na komponentama.
TV prijemnik i sl., ulazna (INPUT) priključnica
Priključnica MONITOR OUT na prijemniku
Obrada
signala
Ulazna (INPUT) priključnica na prijemniku
Izlazna (OUTPUT) priključnica video
komponente
Veća kvaliteta slike
Napomene
• Komponentu za prikaz slike, kao što je TV
prijemnik ili projektor, spojite na MONITOR OUT
priključnicu na prijemniku. Možda nećete biti u
mogućnosti snimati, čak i ako ste spojili
komponentu za snimanje.
• Uključite prijemnik kad se preko njega emitira
video i audio reprodukcija za TV prijemnik. Ako
nije uključeno napajanje prijemnika, ne prenosi se
ni video ni audio signal.
Funkcije konverzije video
signala
• Video signali mogu se emitirati kao HDMI
video, komponentni i S-video signali.
• S-video signali mogu se emitirati kao HDMI
video, komponenti i video signali.
• Komponentni video signali mogu se emitirati
kao HDMI video, S-video i video signali.
Možete uključiti ili isključiti (ON/OFF)
funkciju za konverziju video signala u VIDEO
CONVERT (str. 71). Početno podešenje je
"ON" (uključeno). Ako se VIDEO CONVERT
podesi na "OFF" (isključeno), nema konverzije
video signala.
Ovaj prijemnik ima mogućnost konverzije
video signala. Možete emitirati video signale
nakon spajanja prijemnika preko MONITOR
OUT priključnice kao što je prikazano na slici.
nastavlja se
33
Napomene o konverziji video
signala
• Moguća je konverzija samo 480i
•
•
•
•
•
komponentnih video signala u HDMI
signale, S-VIDEO signale ili VIDEO signale.
Signali se pretvaraju iz 480i interlace
formata u progresivni 480p format i nakon
toga emitiraju.
Ako se S-video signali iz videorekordera ili
sl. uređaja pretvaraju pomoću ovog
prijemnika i dovode do TV prijemnika nakon
toga, ovisno o statusu izlaza video signala,
slika na TV zaslonu može djelovati
izobličeno u vodoravnom smjeru ili se uopće
neće emitirati slika.
Nije moguća konverzija HDMI video signala
u komponentni signal, S-video signale ili
video signal.
REC OUT ne podržava funkciju konverzije.
S2 informacije (format slika) uključene u
S-video signale dostupne su samo ako se
emitiraju S-video ulazni signali preko
S-video MONITOR OUT priključnice.
Format slike možda neće biti odgovarajući
ako se vrši konverzija video i komponentnih
video signala i njihovo emitiranje preko Svideo MONITOR OUT priključnice.
(Samo modeli s oznakom područja CEL)
SECAM video signali se pretvaraju u PAL
signale i emitiraju preko ako je opcija
VIDEO CONVERT podešena na "ON".
Podesite VIDEO CONVERT na "OFF" ako
želite emitiranje signala u SECAM sustavu.
Closed Caption prikaz
• Podesite VIDEO CONVERT na "OFF" kod
prijema signala koji podržava Closed
Captions. Ako je VIDEO CONVERT
podešen na "ON", nije moguće prikazati
Closed Captions.
• Ako je "PROGRESSIVE OUT" podešen na
"ON", mogu se primati samo komponentni
signali 480i.
Dodjeljivanje ulaznih video
signala drugom ulazu
Komponentne video ulazne signale i HDMI
ulazne signale možete preusmjeriti na drugi
ulaz (str. 63, 64, 70).
34
Spajanje TV prijemnika
Na zaslonu TV prijemnika može se prikazati
slika iz video komponente priključene na ovaj
prijemnik ili izbornici.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite audio i
video kabele ovisno o raspoloživim
priključnicama na komponentama.
TV prijemnik
A Audio kabel (nije isporučen)
B Optički digitalni kabel (nije isporučen)
C Komponentni video kabel (nije isporučen)
D S-video kabel (nije isporučen)
E Video kabel (nije isporučen)
nastavlja se
35
Napomene
• Komponente za prikaz slike, poput TV prijemnika
ili projektora, spojite na MONITOR OUT
priključnicu na prijemniku. Možda neće biti
moguće snimanje čak i ako ste spojili komponentu
za snimanje.
• Zvuk se čuje preko TV zvučnika samo ako su
uređaj za reprodukciju i ovaj prijemnik, kao i ovaj
prijemnik i TV spojeni pomoću HDMI.
• Provjerite postavku HDMI AUDIO ako se zvuk ne
čuje iz TV prijemnika ili ako nije moguća
reprodukcija višekanalnog softvera uz HDMI
spajanje (str. 70).
• Uključite prijemnik kad se preko njega emitira
video i audio reprodukcija za TV prijemnik. Ako
nije uključeno napajanje prijemnika, ne prenosi se
ni video ni audio signal.
Savjet
Možete gledati sliku s odabranog izvora ako spojite
MONITOR OUT priključak na TV prijemnik (str. 48).
Također možete prikazati neke izbornike i zvučne
ugođaje na zaslonu ako pritisnete ON SCREEN.
36
Spajanje DVD uređaja
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti
DVD uređaj.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite audio i
video kabele u skladu s raspoloživim
priključnicama na svojim komponentama.
A Audio spajanje
Za dobivanje višekanalnog digitalnog zvuka,
podesite postavke digitalnog audio izlaza na
DVD uređaju. Pogledajte upute za uporabu
DVD uređaja.
DVD uređaj
A Optički digitalni kabel (nije isporučen)
B Koaksijalni digitalni kabel (nije isporučen)
C Audio kabel (nije isporučen)
nastavlja se
37
B Video spajanje
DVD uređaj
A Komponentni video kabel (nije isporučen)
B S-video kabel (nije isporučen)
C Video kabel (nije isporučen)
38
Komponente s HDMI
priključnicama
HDMI je kratica za High-Definition
Multimedia Interface. To je sučelje koje
prenosi video i audio signale u digitalnom
formatu.
DVD uređaj
Satelitski prijemnik
TV prijemnik, projektor i sl.
A HDMI kabel (nije isporučen)
Preporučujemo uporabu Sony HDMI kabela.
Napomena
Provjerite HDMI AUDIO postavke u izborniku ako
se ne čuje zvuk preko TV zvučnika ili ako ne možete
reproducirati višekanalni softver preko HDMI
priključka (str. 70). Ako želite slušati zvuk preko TV
zvučnika, podesite "HDMI AUDIO" na "TV+AMP"
u izborniku CUSTOMIZE.
nastavlja se
39
HDMI značajke
• Digitalni audio signal može se emitirati
preko zvučnika i PRE OUT priključka na
ovom prijemniku. Ovaj signal podržava
Dolby Digital, DTS i linear PCM.
• Analogni video signali koji ulaze preko
video priključnice, S-video priključnice ili
komponentne video priključnice mogu se
emitirati kao HDMI signali. U ovom slučaju
se ne emitiraju audio signali preko HDMI
priključnice.
Napomene o HDMI spajanju
• Provjerite HDMI AUDIO postavke u
•
•
•
•
•
izborniku ako se ne čuje zvuk preko TV
zvučnika ili ako ne možete reproducirati
višekanalni softver preko HDMI priključka.
Ulazni audio signal preko HDMI IN
priključnice ne emitira se preko REC OUT,
2ND ZONE priključnice ili 3RD ZONE
priključnice na ovom prijemniku.
Ne emitiraju se multi/stereo audio signali
Super Audio CD diskova.
Uključite prijemnik kad se preko njega
emitira video i audio reprodukcija za TV
prijemnik. Ako nije uključeno napajanje
prijemnika, ne prenosi se ni video ni audio
signal.
Audio signali (frekvencija uzorkovanja,
duljina bita i sl.) koji se prenose preko HDMI
priključnice mogu biti ograničeni
priključenom komponentom. Provjerite
postavke priključene komponente ako je
slika loša ili se ne čuje zvuk iz komponente
spojene pomoću HDMI kabela.
Za podrobnosti pogledajte upute za uporabu
svake priključene komponente.
40
Spajanje satelitskog prijemnika
Na sljedećoj slici prikazan je način spajanja
satelitskog prijemnika.
Nije potrebno spojiti sve kabele. Spojite audio i
video kabele u skladu s raspoloživim
priključnicama na svojim komponentama.
Satelitski prijemnik
A Audio kabel (nije isporučen)
B Optički digitalni kabel (nije isporučen)
C Koaksijalni digitalni kabel (nije isporučen)
D Komponentni video kabel (nije isporučen)
E S-video kabel (nije isporučen)
F Video kabel (nije isporučen)
41
Komponente s analognim video i
audio priključnicama
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti
komponentu sa analognim priključnicama,
poput videorekordera i sl.
Videorekorder
Na VIDEO 3 INPUT priključnice
(prednja strana)
Kamkorder/TV
igraća konzola
A Audio/video kabel (nije isporučen)
B S-video kabel (nije isporučen)
42
4: Spajanje antena
Priključite isporučenu AM okvirnu antenu i
FM žičanu antenu.
FM žičana antena (isporučena)
AM okvirna antena (isporučena)
* Oblik priključnice razlikuje se ovisno o oznaci
područja ovog prijemnika.
Napomene
• Kako bi se spriječila pojava šuma, udaljite AM
okvirnu antenu od prijemnika i ostalih
komponenata.
• Potpuno razvucite FM žičanu antenu.
• Nakon spajanja FM žičane antene, postavite antenu
što je moguće više u vodoravan položaj.
• Nemojte upotrebljavati priključnicu U SIGNAL
GND za uzemljenje prijemnika.
43
5: Spajanje mrežnog
kabela
Priključite isporučeni AC mrežni kabel u AC
IN priključnicu na prijemniku i nakon toga u
zidnu utičnicu.
AC mrežni kabel
(isporučen)
• Pripazite da ukupna snaga komponenata
priključenih na AC OUTLET utičnice prijemnika
na premaši vrijednost navedenu na stražnjoj strani
prijemnika. U ove utičnice nemojte spajati kućna
trošila veće snage, kao što su glačala, ventilatori,
TV prijemnici i sl. Pri tome bi moglo doći do
kvara.
Početno podešavanje
Prije prve uporabe prijemnika, izvršite prvo
podešavanje prema sljedećim uputama. Isti
postupak također možete upotrijebiti za
vraćanje prijemnika na tvorničke vrijednosti.
* Između priključka i stražnje strane uređaja ostaje
mali razmak čak i kad je priključak do kraja
utisnut. Spajanje je zamišljeno na taj način i pojava
ne predstavlja kvar.
AC IN priključnica
AC OUTLET utičnice**
1
Pritisnite ?/1 za uključivanje
prijemnika.
2
Zadržite tipku ?/1 pritisnutu 5
sekundi.
Na pokazivaču se prikazuje "ENTER to
Clear ALL" na 10 sekundi.
U zidnu utičnicu
** Izgled, broj i oblik AC utičnica ovisi o oznaci
područja prijemnika kojeg ste nabavili.
Napomene
• AC OUTLET utičnice na stražnjoj strani
prijemnika omogućuju napajanje komponenata
priključenih preko njih samo dok je prijemnik
uključen jer imaju prekidač.
44
3
Pritisnite MEMORY/ENTER dok
se na pokazivaču prikazuje
"ENTER to Clear ALL".
Nakon što se na pokazivaču prikaže na
kratko "MEMORY CLEARING...",
prikazuje se natpis "MEMORY
CLEARED!". Sljedeće postavke se
vraćaju na tvorničke vrijednosti.
• Sve postavke u izbornicima SPEAKER
SET UP, LEVEL, SURR SET UP,
EQUALIZER, CUSTOMIZE, TUNER i
CIS.
• Pohranjeni zvučni ugođaji za svaki ulaz
i pohranjenu radiopostaju.
• Sve pohranjene radiopostaje.
• Svi indeksni nazivi ulaza i pohranjenih
postaja.
6: Priprema daljinskog
upravljača
Umetanje baterija
Umetnite tri baterije tipa LR6 (veličina AA) u
daljinski upravljač RM-AAE003.
Umetnite dvije baterije tipa LR6 (veličina AA)
u daljinski upravljač RM-US106A.
Pri umetanju pripazite na ispravan polaritet.
Napomene
• Nemojte ostavljati daljinski upravljač na vrlo
toplim ili vlažnim mjestima.
• Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
• Nemojte istovremeno upotrebljavati alkalne
baterije s nekim drugim baterijama.
• Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača na
prijemniku izravnom suncu ili rasvjetnim
uređajima jer može doći do smetnji u radu.
• Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski
upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste
spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja
elektrolita i korozije.
Savjet
Uz normalnu uporabu, baterije bi trebale trajati oko 3
mjeseca. Kad se više ne može rukovati prijemnikom
pomoću daljinskog upravljača, zamijenite baterije
novima.
45
O upravljačkom modu
Ako se upravljački modovi prijemnika i daljinskog
upravljača razlikuju, nije moguće upotrijebiti
daljinski upravljač za rukovanje prijemnikom.
Ako su upravljački modovi prijemnika i daljinskog
upravljača na tvorničkim postavkama, nije ih
potrebno resetirati.
Promjena upravljačkog moda
Možete promijeniti upravljački mod (AV
SYSTEM 1 ili AV SYSTEM 2) prijemnika i
daljinskog upravljača. Ako se upravljački
modovi prijemnika i daljinskog upravljača
razlikuju, nije moguće rukovati prijemnikom
pomoću daljinskog upravljača.
Podešavanje daljinskog
upravljača za rukovanje
prijemnikom
Savjet
COMMAND MODE se prikazuje u prvom retku
izbornika samo ako je daljinski upravljač uključen
pritiskom na tipku SOUND FIELD ili INPUT
SELECTOR.
Podešavanje daljinskog
upravljača za prijemnik na
prijemniku
Uključite prijemnik i držite pritisnut
2CH.
"COMMAND MODE [AV2]" prikazuje se na
pokazivaču. Provjerite je li odabran upravljački
mod AV SYSTEM2.
Ako ponovite jednak postupak, postavka se
mijenja u AV SYSTEM 1 nakon AV
SYSTEM2.
Kod rukovanja Sony opremom
pomoću daljinskog upravljača
prijemnika
Promijenite postavku prijemnika i daljinskog
upravljača na AV SYSTEM1.
1
Pritisnite RM SET UP.
Prikazuje se izbornik.
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "COMMAND MODE" i
zatim pritisnite tipku za odabir
opcije.
Prikazuje se COMMAND MODE izbornik.
3
Odaberite upravljački mod za
glavni prijemnik.
Easy scroll tipkom odaberite "MAIN" i
pritisnite tipku za potvrđivanje odabira.
Prikazuje se MAIN izbornik. Pomoću easy
scroll tipke odaberite "AV SYSTEM 1" ili
"AV SYSTEM 2" i pritisnite tipku za
potvrdu odabira.
46
7: Podešavanje zvučnika
Za podešavanje veličine, udaljenosti i položaja
spojenih zvučnika koristite izbornik SPEAKER
SET UP.
1
Pritisnite ?/1 za uključenje
prijemnika.
2
Više puta pritisnite MAIN MENU
za odabir opcije "SPEAKER SET
UP".
4
Pomoću kontrolne tipke 4/3
odaberite željenu postavku.
Također možete upotrijebiti +/– na
prijemniku.
5
Ponovite korake 3 i 4 dok ne
podesite sve parametre prema
opisu koji slijedi.
Također možete upotrijebiti i MAIN
MENU na prijemniku.
3
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite željenu opciju.
Također možete upotrijebiti MANU na
prijemniku. Više informacija potražite u
"Parametri zvučnika" (str. 48).
Napomena
Neki parametri zvučnika mogu biti zatamnjeni
na pokazivaču. To znači da opcija nije
dostupna, ili se ne može promijeniti zbog
podešenja zvučnih efekata (str. 89-94) ili ostalih
podešenja.
47
Podešavanje pomoću izbornika na
TV zaslonu
3
Pritisnite ON SCREEN i prikazat će se
izbornik na zaslonu TV prijemnika spojenog na
ovaj prijemnik. Podešavanje izbornika je
jednostavno.
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir glavnog izbornika po
želji.
Na TV zaslonu se prikazuju sljedeće
opcije.
LEVEL
SURR SET UP
EQUALIZER
TUNER
SPEAKER SET UP
CUSTOMIZE
CIS
STREAM INFO
4
Pritisnite kontrolnu tipku za
odabir glavnog izbornika po
želji.
Također možete upotrijebiti MAIN
MENU na prijemniku.
5
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite opciju izbornika.
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku.
6
Pomoću kontrolne tipke 4/3
izvršite podešavanje.
Također možete upotrijebiti +/– na
prijemniku.
7
Pritisnite ON SCREEN.
Izbornik nestaje.
1
Uključite prijemnik i TV
prijemnik.
2
Pritisnite ON SCREEN.
Promijenite ulaz TV prijemnika tako da se
izbornik za podešavanje prikaže na
zaslonu TV prijemnika priključenog na
ovaj prijemnik.
48
Parametri zvučnika
Tvorničke postavke su podcrtane.
x SP EASY SET UP (Speaker easy
setup)
• YES
Moguće je podesiti zvučnike automatski
odabirom unaprijed definirane sheme
zvučnika (pogledajte priložene upute "Quick
Start Guide").
• NO
Odaberite za ručno podešavanje parametara
svakog zvučnika.
x SPEAKER PATTERN (shema
zvučnika)
Kad podesite opciju "SP EASY SET UP" na
"YES", odaberite shemu podešavanja zvučnika
pomicanjem i pritiskom na kontrolnu tipku
(također možete upotrijebiti +/– i
MEMORY/ENTER na prijemniku). Provjerite
shemu pomoću priložene upute "Quick Start
Guide".
x SUB WOOFER (subwoofer)
• YES
Ako ste spojili subwoofer, odaberite "YES".
• NO
Ako niste spojili subwoofer, odaberite "NO".
To uključuje sklop za preusmjeravanje basova
i omogućuje izlaz L.F.E. signala ostalih
zvučnika.
Savjet
Kako biste u potpunosti uživali u Dolby Digital
preusmjeravanju basova, možete podesiti prekidnu
frekvenciju subwoofera na što višu vrijednost.
x FRONT SP (veličina prednjih
zvučnika)
• LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će
učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno,
odaberite "LARGE". Ako je subwoofer
podešen na "NO", automatski se odabire
"LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmjeravanja niskih
frekvencija i izlaz niskih frekvencija
prednjeg kanala sa subwoofera. Kad su
prednji zvučnici podešeni na "SMALL",
središnji, surround i stražnji zvučnici također
se automatski podešavaju na "SMALL"
(osim ako ste prethodno podesili "NO").
x CENTER SP (veličina središnjeg
zvučnika)
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija središnjeg kanala sa prednjih
zvučnika (ako su podešeni na "LARGE") ili
subwoofera.
• NO
Ako niste spojili središnji zvučnik, odaberite
"NO". Zvuk središnjeg kanala čuje se iz
prednjih zvučnika.
x SURROUND SP (veličina
surround zvučnika)
Stražnji surround zvučnici imaju jednake
postavke.
• LARGE
Ako spojite velike zvučnike koji će
učinkovito reproducirati niske frekvencije
(basove), odaberite "LARGE". Uobičajeno,
odaberite "LARGE". Ipak, ako su prednji
zvučnici podešeni na "SMALL", nije moguće
podesiti stražnje zvučnike na "LARGE".
• SMALL
Ako je zvuk izobličen ili ako pri uporabi
višekanalnog surround zvuka nedostaju
surround efekti, odaberite "SMALL" za
uključenje preusmjeravanja i izlaz niskih
frekvencija stražnjeg kanala sa subwoofera
ili drugih "LARGE" zvučnika.
• NO
Ako niste spojili surround zvučnike,
odaberite "NO".
x SURR BACK SP (odabir stražnjih
surround zvučnika)
Ako su surround zvučnici podešeni na "NO",
stražnji surround zvučnici automatski se
također podešavaju na "NO" i postavku nije
moguće promijeniti.
• DUAL
Ako ste spojili dva stražnja surround
zvučnika, odaberite "DUAL". Zvuk će se
reproducirati na najviše 7.1 kanala.
• LARGE
Ako spojite veliki zvučnik koji će učinkovito
reproducirati niske frekvencije (basove),
odaberite "LARGE". Uobičajeno, odaberite
"LARGE". Ipak, ako su prednji zvučnici
podešeni na "SMALL", nije moguće podesiti
središnji zvučnik na "LARGE".
nastavlja se
49
• SINGLE
Ako ste spojili samo jedan stražnji surround
zvučnik, odaberite "SINGLE". Zvuk se
reproducira preko najviše 6.1 kanala.
• NO
Ako niste spojili stražnje surround zvučnike,
odaberite "NO",
• 2ND ZONE
Ako upotrebljavate stražnje surround
zvučnike u 2. zoni, odaberite "2ND ZONE".
Ako odaberete "2ND ZONE", ulaz preko
SURR BACK priključnica na MULTI
CHANNEL INPUT nije funkcionalan (str. 28).
Uz samo jedan stražnji surround
zvučnik
Savjeti
"LARGE" ili "SMALL" podešenje svakog zvučnika
određuje da li će interni procesor za obradu zvuka
"odrezati" duboke frekvencije tom kanalu.
Ako su duboke frekvencije za taj kanal odrezane,
sklop za preusmjeravanje šalje bas frekvencije na
subwoofer ili na druge "LARGE" zvučnike.
Međutim, kako duboke frekvencije nose određenu
količinu usmjerenja, bolje je ne rezati bas
frekvencije. Čak i ako koristite male zvučnike,
podesite ih na "LARGE" ako želite izlaz niskih
frekvencija sa tog zvučnika. S druge strane, ako
koristite veliki zvučnik ali ne želite izlaz niskih
frekvencija iz tog zvučnika, podesite ga na
"SMALL".
Ako je ukupni dojam zvuka lošiji od očekivanog,
podesite sve zvučnike na "LARGE". Ako niski
tonovi nisu dovoljno izraženi, možete koristiti
ekvilizator. Podrobnosti o podešavanju ekvilizatora
potražite na str. 104.
x FRONT xx meter (udaljenost
prednjih zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Ova funkcija omogućuje podešavanje
udaljenosti slušatelja do prednjih zvučnika
(A). Moguće je podešavanje u rasponu od 1,0
do 7,0 metara, u koracima po 0,1 m.
Ako zvučnici nisu postavljeni na jednakoj
udaljenosti od slušatelja, podesite udaljenost
prema najbližem zvučniku.
Uz dva stražnja surround zvučnika
(kut B treba biti jednak)
x CENTER xx meter (udaljenost
središnjeg zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od
položaja slušatelja do središnjeg zvučnika.
Moguće je podesiti u rasponu od 1,0 do 7,0 m,
u koracima od 0,1 m.
x SURROUND xx meter
(udaljenost surround zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od
položaja slušatelja do surround zvučnika.
Moguće je podesiti u rasponu od 1,0 do 7,0 m, u
koracima od 0,1 m.
Ako oba surround zvučnika nisu postavljena na
jednakoj udaljenosti od slušatelja, podesite
udaljenost prema bližem zvučniku.
50
x SURR BACK xx meter
(udaljenost stražnjeg surround
zvučnika)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti od
položaja slušatelja do stražnjeg surround
zvučnika. Moguće je podesiti u rasponu od 1,0
do 7,0 m, u koracima od 0,1 m. Ako spojite
dva stražnja surround zvučnika i oba stražnja
surround zvučnika nisu na jednakoj udaljenosti
od mjesta slušanja, podesite udaljenost za bliži
zvučnik,
Napredno podešavanje zvučnika
Otvorite CUSTOMIZE izbornik i podesite
"MENU EXPAND" na "ON". Na taj način se
omogućuje napredno podešavanje, uključujući
pozicioniranje. Podrobnosti o opciji "MENU
EXPAND" potražite na str. 67. Podrobnosti o
podešavanju opcija potražite na str. 102.
x SUB WOOFER xx meter
(udaljenost subwoofera)
Osnovno podešenje: 3,0 m
Omogućuje podešavanje udaljenosti između
mjesta slušanja i subwoofera.
Moguće je podesiti u rasponu od 1,0 do 7,0 m,
u koracima od 0,1 m.
Savjet
Ovaj uređaj omogućuje unos podataka o udaljenosti
zvučnika. Međutim, nije moguće podesiti središnji
zvučnik dalje od prednjih. Također, središnji zvučnik
nije moguće podesiti na udaljenosti većoj od 1,5 m.
bliže od prednjih zvučnika.
Jednako tako, udaljenost surround zvučnika nije
moguće podesiti na veću udaljenost od prednjih
zvučnika, te na udaljenosti manjoj od 4,5 m.
Nepravilan smještaj zvučnika će onemogućiti
uživanje u surround zvuku.
U slučaju podešenja manje udaljenosti zvučnika od
realne, doći će do kašnjenja zvuka iz tog zvučnika.
Drugim riječima, zvučnik će zvučati udaljenije.
Na primjer, podešenje udaljenosti zvučnika 1-2
metra bliže od realne će proizvesti utisak
"prisutnosti" slušatelja. Ako ne možete postići
zadovoljavajući surround efekt jer su surround
zvučnici postavljeni preblizu, podešenje udaljenosti
surround zvučnika na manju vrijednost od realne će
proizvesti veću širinu zvučne slike.
Podešavajte ove parametre dok slušate zvuk, što će
poboljšati surround ugođaj. Pokušajte!
51
Odabir sustava zvučnika
Preklopku SPEAKERS postavite u
odgovarajući položaj u skladu s prednjim
zvučnicima koje želite upotrebljavati.
Podesite na
Za odabir
A
zvučnika spojenih na
priključnice FRONT
SPEAKERS A.
B
zvučnika spojenih na
priključnice FRONT
SPEAKERS B.
A+B
zvučnika spojenih na
priključnice FRONT
SPEAKERS A i B
(paralelan spoj).
OFF
isključivanja zvučnika.
8: Podešavanje glasnoće i
balansa zvučnika
(TEST TONE)
Pri podešavanju glasnoće i balansa svakog
zvučnika pomoću ispitnog tona koristite
daljinski upravljač dok sjedite na mjestu
slušanja.
Savjet
Ovaj prijemnik ima ispitni ton čija je frekvencija u
području 800 Hz.
Preklopka SPEAKERS
1
Uključite prijemnik i TV
prijemnik.
2
Pritisnite ON SCREEN.
Podesite ulaz TV prijemnika tako da se na
zaslonu prikaže izbornik za podešavanje
prijemnika.
3
52
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "LEVEL" i zatim
pritisnite kontrolnu tipku.
4
Pomaknite kontrolnu tipku 3 za
odabir opcije "AUTO".
Ispitni ton se emitira iz svakog zvučnika
pojedinačno.
Također, ako pritisnete 3, način
reprodukcije tona postaje "FIX", tj.
emitira se ton samo iz odabranog
zvučnika.
5
Rukovanje na prijemniku
Kod rukovanja prijemnikom, postupite na
sljedeći način.
Podesite glasnoću i balans
zvučnika pomoću izbornika
LEVEL tako da se ispitni ton s
mjesta slušanja iz svakog
zvučnika čuje jednako.
Podrobnosti o podešavanju LEVEL
izbornika, pogledajte str. 99.
Savjeti
• Za podešavanje glasnoće svih zvučnika
istovremeno, pritisnite MASTER VOL +/– na
daljinskom upravljaču ili okrećite MASTER
VOLUME na prijemniku.
• Također možete upotrijebiti +/– na
daljinskom upravljaču za podešavanje.
6
7
Pritisnite kontrolnu tipku 1/2
više puta za odabir "TEST
TONE".
Pomaknite kontrolnu tipku 4 za
odabir "OFF".
Ispitni ton se isključuje.
8
Pritisnite ON SCREEN.
Isključuje se izbornik za podešavanje.
1
2
Uključite ovaj prijemnik.
3
Okrenite MENU i odaberite
"TEST TONE".
4
Okrenite +/– u smjeru kazaljki
na satu za odabir "AUTO".
Ispitni ton reproducira se iz svakog
zvučnika.
5
Okrenite MENU za odabir
zvučnika kojeg želite podesiti.
6
Okrenite +/– za podešavanje.
Podesite glasnoću i balans tako da
glasnoća svih zvučnika bude jednaka.
Ponovite korake 5 i 6 za podešavanje
glasnoće svih zvučnika.
Preciznije podešavanje
Možete emitirati ispitni ton ili zvuk izvora
preko dva nasuprotna zvučnika kako biste
podesili glasnoću i balans.
Podesite "MENU EXPAND" u izbornike
CUSTOMIZE na "ON" (str. 67). Nakon toga
odaberite dva zvučnika koje želite podesiti
pomoću "PHASE NOISE" ili "PHASE
AUDIO" u izborniku LEVEL (str. 100).
Okrenite MAIN MENU za odabir
opcije "LEVEL".
7
Okrenite MENU za odabir "TEST
TONE".
8
Okrenite +/– u smjeru
suprotnom od kazaljki na satu
za odabir "OFF".
53
Reprodukcija
Slušanje Super Audio CD/CD diskova
m
• Opisani postupak se odnosi na
Sony Super Audio CD.
• Pogledajte upute za uporabu
Super Audio CD uređaja ili
običnog CD uređaja.
1
Uključite Super Audio CD uređaj/CD uređaj i
odaberite disk u uložnici.
2
3
Uključite prijemnik.
z
Možete odabrati zvučni ugođaj
tako da odgovara glazbi.
Podrobnosti potražite na str. 93.
Preporučeni zvučni ugođaji
Classical: D.CONCERT HALL
Jazz: JAZZ CLUB
Live concert: LIVE CONCERT,
STADIUM
z
Možete slušati zvuk koji je
snimljen u 2-kanalnom formatu
preko svih zvučnika (multi
channel).
Pogledajte str. 90 za podrobnosti.
54
Pritisnite INPUT SELECTOR i odaberite
SA-CD/CD pomicanjem i pritiskom na easy
scroll tipku.
Možete upotrijebiti INPUT SELECTOR na prijemniku za
odabir SA-CD/CD.
Primjer prikaza na pokazivaču
4
5
6
Pokrenite reprodukciju diska.
Podesite prikladnu glasnoću.
Izvadite disk i isključite prijemnik i CD
uređaj.
Gledanje DVD diskova
Indikator MULTI CHANNEL DECODING
m
• Pogledajte upute za uporabu TV
prijemnika i DVD uređaja.
z
Po potrebi odaberite format zvuka
diska kojeg želite reproducirati.
1
2
3
Možete odabrati zvučni ugođaj
tako da odgovara glazbi.
Podrobnosti potražite na str. 93.
Preporučeni zvučni ugođaji
Movie: CINEMA STUDIO EX
Live image: LIVE CONCERT
Sport: SPORTS
Ako ne možete slušati višekanalni
zvuk, provjerite sljedeće.
• Provjerite odgovara li izvor
zvuka višekanalnom formatu
(tijekom reprodukcije svijetli
indikator MULTI CHANNEL
DECODING na prednjoj strani
uređaja).
• Provjerite je li prijemnik spojen s
DVD uređajem preko digitalne
veze.
• Provjerite je li digitalni audio
izlaz DVD uređaja podešen
pravilno.
Uključite prijemnik.
Pritisnite INPUT SELECTOR, pomoću easy
scroll tipke odaberite DVD iz popisa te
pritisnite tipku za odabir.
Također možete upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir opcije DVD.
z
m
Uključite TV prijemnik i DVD uređaj.
Primjer prikaza na pokazivaču
4
Odaberite ulaz TV prijemnika tako da se
prikaže slika iz DVD uređaja.
5
Podesite DVD uređaj.
Pogledajte upute "Quick Start Guide" isporučene uz
prijemnik.
6
7
8
Reproducirajte disk.
Podesite odgovarajuću glasnoću.
Izvadite disk te isključite prijemnik i DVD
uređaj.
55
Uživanje u TV igraćoj konzoli
VIDEO 3 INPUT
m
• Pogledajte upute za uporabu TV
prijemnika i igraće konzole.
z
Možete odabrati zvučni ugođaj u
skladu s glazbom. Pogledajte str.
91 za podrobnosti.
Preporučeni zvučni ugođaj:
GAME
1
2
3
Uključite TV prijemnik i igraću konzolu.
Uključite prijemnik.
Pritisnite INPUT SELECTOR, pomoću easy
scroll tipke odaberite VIDEO 3* iz popisa i
pritisnite tipku za odabir.
Također možete upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir opcije VIDEO 3*.
* Ako spojite TV igraću konzolu na VIDEO 3 INPUT na
prednjoj strani uređaja.
Primjer prikaza na pokazivaču
56
4
Odaberite ulaz TV prijemnika tako da se
prikaže slika iz igraće konzole na TV
prijemniku.
5
6
Podesite TV igraću konzolu.
7
8
Podesite odgovarajuću glasnoću.
Stavite disk u uložnicu i reproducirajte ga na
konzoli.
Izvadite disk te isključite prijemnik i uređaj.
Gledanje videa
m
• Pogledajte upute za uporabu TV
prijemnika i videorekordera.
z
Možete slušati zvuk koji je
snimljen u 2-kanalnom formatu
preko svih zvučnika (multi
channel).
Pogledajte str. 90 za podrobnosti.
1
2
3
Uključite videorekorder.
Uključite prijemnik.
Pritisnite INPUT SELECTOR, pomoću easy
scroll tipke odaberite VIDEO 1* iz popisa i
pritisnite tipku za odabir.
Također možete upotrijebiti INPUT SELECTOR na
prijemniku za odabir opcije VIDEO 1*.
* Ako spojite videorekorder na priključnicu VIDEO 1.
Primjer prikaza na pokazivaču
4
Odaberite ulaz TV prijemnika tako da se
prikaže slika iz videorekordera na TV
prijemniku.
5
Reproducirajte video kasetu na
videorekorderu.
6
7
Podesite odgovarajuću glasnoću.
Izvadite kasetu te isključite prijemnik i
videorekorder.
57
Rukovanje pojačalom
Odabrani ulaz i Komponente koje se mogu
prikaz
reproducirati
VIDEO1, 2
Videorekorder i sl. priključeno
na priključnicu VIDEO 1 ili
VIDEO 2
VIDEO3
Video kamera, TV igraće
konzole i sl. spojeno na
priključnicu VIDEO 3
DVD
DVD uređaj i sl. spojeno na
priključnicu DVD
TV/SAT
Satelitski prijemnik i sl. spojeno
na priključnicu TV/SAT
TAPE
Kasetofon i sl. spojeno na
priključnicu TAPE
MD/DAT
MD/DAT uređaj i sl. spojeno na
priključnicu MD/DAT
SA-CD/CD
Super Audio CD/CD uređaj i sl.
priključeno na priključnicu
SA-CD
TUNER
Ugrađeni radio tuner
PHONO
Gramofon i sl. spojeno na
priključnicu PHONO
i.LINK*
i.LINK komponente spojene na
i.LINK priključnicu
HDMI 1, 2
HDMI komponente spojene na
HDMI priključnicu
MULTI CH IN
komponenta priključena na
priključnicu MULTI CHANNEL
INPUT
Odabir komponente
1
Pritisnite INPUT SELECTOR,
odaberite komponentu
pomicanjem i pritiskom na easy
scroll tipku.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku. Za odabir
komponente spojene na i.LINK, HDMI ili
MULTI CH IN priključnice, pritisnite
odgovarajuće tipke na prijemniku.
Odabrani ulaz prikazuje se na pokazivaču.
* Ako odaberete i.LINK, prikazuje se naziv
priključene komponente (npr. SCD-XA9000ES).
Uključuje se napajanje i potrebno je provesti
postupak i.LINK podešavanja komponente.
Pogledajte upute za uporabu za podrobnosti o
komponenti.
58
Napomene
• Surround efekt ne funkcionira ako se odabere
MULTI CH IN (str. 92).
• Ako odaberete neki od ulaza koji nije
"i.LINK", prijemnik je podešen tako da su
isključeni i.LINK strujni krugovi kao početna
postavka. ("i.POWER" je podešen na
"AUTO" u izborniku CUSTOMIZE.
Pogledajte str. 68 za podrobnosti.) Ako kao
ulaz odaberete "i.LINK", uključuje se
napajanje i.LINK strujnih krugova. Na
pokazivaču se prikazuje "i.LINK
Connecting", ali se zvuk ne mora još čuti.
Pripazite da započnete rukovati uređajem tek
nakon što se isključi indikator "i.LINK
Connecting".
2
Uključite komponentu i
pokrenite reprodukciju.
3
Pritisnite MASTER VOL +/– za
podešavanje glasnoće.
Promjena moda audio
ulaza
(INPUT MODE)
Možete odabrati mod audio ulaza
podešavanjem moda audio ulaza kod spajanja
komponenata na digitalne i analogne audio
ulazne priključnice prijemnika.
Također možete upotrijebiti MASTER
VOLUME na prijemniku.
Isključivanje zvuka
Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču.
Za poništavanje funkcije, ponovno pritisnite
MUTING na daljinskom upravljaču ili okrenite
MASTER VOLUME u smjeru kazaljki na satu
za povećavanje glasnoće. Funkcija
isključivanja zvuka ostaje uključena čak i ako
isključite prijemnik i ponovno ga uključite.
1
Pritisnite INPUT SELECTOR i
odaberite komponentu
pomicanjem i pritiskom na tipku
easy scroll.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pritisnite < više puta za prikaz
izbornika RECEIVER MENU.
3
Odaberite "INPUT MODE"
pomicanjem i pritiskom na easy
scroll tipku.
Odabrani mod audio ulaza prikazuje se na
pokazivaču prijemnika.
Također možete upotrijebiti INPUT
MODE na prijemniku.
nastavlja se
59
Modovi audio ulaza
• AUTO 2CH
•
•
•
•
•
Ako nema digitalnih audio signala, odabiru
se analogni audio signali koji ulaze preko
AUDIO IN (L/R).
COAXIAL FIXED
Odabiru se digitalni audio signali koji ulaze
preko DIGITAL COAXIAL priključnice.
OPTICAL FIXED
Odabiru se digitalni audio signali koji ulaze
preko DIGITAL OPTICAL priključnice.
ANALOG 2CH FIXED
Odabiru se analogni audio signali koji ulaze
preko AUDIO IN (L/R) priključnica.
i.LINK FIXED
Odabire se audio ulaz preko i.LINK
priključnica.
HDMI FIXED
Odabire se audio ulaz preko HDMI
priključnica.
Imenovanje ulaza
Ulazima se može dodijeliti naziv duljine do 8
znakova i prikazati na pokazivaču prijemnika.
Funkcija je korisna za imenovanje priključenih
komponenata. Na taj način možete znati koja
komponenta je spojena na koju priključnicu.
Napomene
• Nije moguće odabrati digitalni audio ulaz određen
za drugu funkciju pomoću funkcije DIGITAL
ASSIGN (str. 61).
• Ovisno o ulazu, neki modovi audio ulaza ne mogu
se podesiti.
• Tipka INPUT MODE ne funkcionira ako se
odabere i.LINK ili HDMI ulaz.
1
Pritisnite INPUT SELECTOR za
odabir ulaza kojeg želite
imenovati.
Možete upotrijebiti i INPUT SELECTOR
na prijemniku.
2
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "CUSTOMIZE" i
pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MANI
MENU na prijemniku.
3
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite "NAME IN?".
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku.
4
Pritisnite kontrolnu tipku.
Kursor trepće i možete odabrati znak.
Slijedite postupak opisan u "Kreiranje
naziva".
60
Kreiranje naziva
1
Kontrolnom tipkom 1/2
kreirajte naziv.
Okrenite +/– na prijemniku za odabir
znaka i zatim okrenite MENU za
pomicanje kursora na sljedeće mjesto.
Za unos razmaka
Kontrolnu tipku 4/3 pomaknite bez
umetanja znaka. Također možete okrenuti
+/– na prijemniku dok se na pokazivaču
ne prikaže razmak.
Ako pogriješite
Kontrolnom tipkom 4/3 odaberite znak
kojeg želite promijeniti tako da trepće i
okrenite +/– na prijemniku za odabir
ispravnog znaka.
Savjet
Okretanjem +/– također možete odabrati znak
na sljedeći način.
Abeceda (velika slova) → Abeceda (mala
slova) → Brojevi → Simboli
2
Pritisnite kontrolnu tipku
Slušanje digitalnog zvuka
iz ostalih izvora
(DIGITAL ASSIGN)
Možete dodijelili digitalni audio ulaz drugom
ulazu koji omogućuje slušanje samo analognog
zvuka (VIDEO 1, 2 IN itd.).
Primjerice, ako spojite dva DVD uređaja i prvi
DVD uređaj je spojen na OPTICAL IN
priključnicu, treba:
• Prvi DVD uređaj
Spojiti na DVD IN priključnicu na
prijemniku. Spojite ga na OPTICAL IN
priključnicu samo ako želite slušati digitalan
zvuk. Ako odaberete DVD kao ulazni izvor,
zvuk automatski postaje digitalan preko
priključnice OPTICAL IN.
• Drugi DVD uređaj
Spojiti na VIDEO 1 IN priključnicu ili sl. na
prijemniku, ali zvuk će i dalje biti analogan.
U ovom slučaju možete dodijeliti COAXIAL
IN priključnicu, koja se trenutno ne
upotrebljava za prvi DVD uređaj uz VIDEO
1 IN kao audio ulaz. Postupak je sljedeći.
Pohranjuje se uneseni naziv.
Napomena (samo model s oznakom
područja CEL)
Kad imenujete RDS postaju i odaberete je, prikazuje
se Program Service (PS) naziv umjesto naziva kojeg
ste unijeli. (Program Service (PS) naziv se ne može
promijeniti. Naziv kojeg ste unijeli bit će obrisan i
zamijenjen će ga Program Service (PS) naziv).
nastavlja se
61
1
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "CUSTOMIZE" i zatim
pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MAIN
MENU na prijemniku za odabir
"CUSTOMIZE".
2
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite "DIGITAL ASSIGN ?".
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku.
3
Pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
4
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite slobodan digitalni
audio ulaz (primjerice, DVD
COAX).
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku.
5
Pomoću kontrolne tipke 4/3
odaberite ulaz (primjerice,
VIDEO 1) kojeg želite dodijeliti
digitalnoj audio ulaznoj
priključnici odabranoj u koraku 4.
Također možete upotrijebiti +/– na
prijemniku. Ako se odabere ulaz "VIDEO
1", zvuk drugog DVD uređaja također
postaje digitalan i emitira se preko
COAXIAL priključnice.
Ulazi koji se mogu dodijeliti ovise o audio
ulazima. Podrobnosti potražite u "Ulazi
koje je moguće dodijeliti za digitalne
audio ulaze" dolje.
Ulazi koje je moguće dodijeliti za
digitalne audio ulaze
Početne postavke su podcrtane.
Digitalni audio ulaz
Ulazi koji se mogu
dodijeliti
VIDEO 3 OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
VIDEO 3, TAPE
DVD COAX, DVD OPT
VIDEO 1, VIDEO 2, DVD,
TAPE
TV/SAT COAX, TV/
SAT OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
TV/SAT, TAPE
62
Digitalni audio ulaz
Ulazi koji se mogu
dodijeliti
MD/DAT OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
TAPE, MD/DAT
SA-CD/CD COAX,
SA-CD/CD OPT
VIDEO 1, VIDEO 2,
TAPE, SA-CD/CD
Napomene
• Nije moguće dodijeliti više digitalnih audio ulaza
na isti ulaz.
• Nije moguće upotrebljavati digitalni audio ulaz kao
originalan ulaz ako je dodijeljen drugom ulazu.
• Kad dodijelite digitalni audio ulaz, automatski se
mogu promijeniti postavke INPUT MODE (str. 59).
Gledanje komponente slike 4
iz drugih izvora
(COMPONENT VIDEO ASSIGN)
Komponentni video ulaz možete dodijeliti
drugim ulazima (VIDEO 1-3 IN i sl.).
Primjerice, ako spojite DVD uređaj na DVD
priključnicu, spojite TV prijemnik na
COMPONENT MONITOR OUT priključnicu i
gledajte komponentnu sliku na sljedeći način.
5
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite ulaz (primjerice,
DVD IN).
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku.
Pomoću kontrolne tipke 4/3
odaberite ulaz (primjerice,
VIDEO 1) kojeg želite dodijeliti
komponentnom video ulazu
odabranom u koraku 4.
Također možete upotrijebiti +/– na
prijemniku.
Ako je ulaz prebačen na "VIDEO 1", slika
iz DVD uređaja bit će komponentna.
Ulaz koji se može dodijeliti ovisi o
svakom komponentnom video ulazu.
Podrobnosti potražite u "Ulazi koje je
moguće dodijeliti za komponentni video
ulaz" dolje.
Ako se upotrebljava funkcija
konverzije (str. 33)
Odaberite "NONE" u koraku 5 ako
upotrebljavate funkciju konverzije koja emitira
ulaz iz VIDEO/S-VIDEO priključnice u
formatu komponentne slike.
1
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "CUSTOMIZE" i zatim
pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MAIN
MENU na prijemniku za odabir
"CUSTOMIZE".
2
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite "COMPONENT V.
ASSIGN ?".
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku.
3
Ulazi koje je moguće dodijeliti za
komponentni video ulaz
Početne postavke su podcrtane.
Digitalni audio ulaz
Ulazi koji se mogu
dodijeliti
DVD
NONE, VIDEO 1,
VIDEO 2, VIDEO 3,
DVD, TAPE, MD/DAT,
SA-CD/CD
TV/SAT
NONE, VIDEO 1,
VIDEO 2, VIDEO 3,
TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
Pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Napomene
• Nije moguće dodijeliti više video ulaza na jedan
ulaz.
• Nije moguće upotrebljavati komponentni video
ulaz kao originalan ulaz ako je dodijeljen drugom
ulazu.
63
Gledanje HDMI slike iz
drugih izvora
(HDMI VIDEO ASSIGN)
HDMI video ulaz možete dodijeliti drugom
ulazu.
5
Pomoću kontrolne tipke 4/3
odaberite ulaz kojeg želite
dodijeliti HDMI video ulazu
odabranom u koraku 4.
Možete upotrijebiti +/– na prijemniku.
Ulaz kojeg želite dodijeliti ovisi o
komponentnom video ulazu. Podrobnosti
pogledajte u "Ulazi koje je moguće
dodijeliti za HDMI ulaz".
Ulazi koje je moguće dodijeliti za
HDMI ulaz
Početne postavke su podcrtane.
1
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "CUSTOMIZE" i zatim
pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MAIN
MENU na prijemniku za odabir
"CUSTOMIZE".
2
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite "HDMI VIDEO
ASSIGN ?".
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku.
3
Pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
4
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite ulaz.
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku.
64
Digitalni audio ulaz
Ulazi koji se mogu
dodijeliti
HDMI 1
NONE, VIDEO 1,
VIDEO 2, VIDEO 3,
DVD, TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
HDMI 2
NONE, VIDEO 1,
VIDEO 2, VIDEO 3,
DVD, TV/SAT, TAPE,
MD/DAT, SA-CD/CD
Pohranjivanje postavki
2
(USER PRESET)
Možete pohraniti postavke zvučnih efekata i sl.
u 3 USER PRESET memorije i zatim ih
jednostavno primijeniti.
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "CUSTOMIZE" i zatim
pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MAIN
MENU na prijemniku za odabir
"CUSTOMIZE".
3
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite "USER PRESET
MEM.?".
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku.
4
Pomoću kontrolne tipke 4/3
odaberite broj pod kojim želite
pohraniti postavke.
Također možete upotrijebiti +/– na
prijemniku.
5
6
Pritisnite kontrolnu tipku.
Za pohranjivanje ostalih postavki,
ponovite korake od 1 do 5.
Uporaba USER PRESET
Podešavanje USER PRESET
1
Podesite izbornik kojeg želite
pohraniti, primjerice zvučne
ugođaje i sl.
Postavke koje se mogu
pohraniti u USER PRESET
• Ulaz odabran pomoću INPUT
SELECTOR (str. 58)
• INPUT MODE postavka (str. 59)
• Postavka zvučnog ugođaja (str. 92)
• NIGHT MODE postavka (str. 94)
• EFFECT LEVEL postavka (str. 98)
• C.WIDTH postavka (str. 98)
• DIMENSIONS postavka (str. 98)
• PANORAMA MODE postavka (str. 98)
• SCREEN DEPTH postavka (str. 98)
• VIR.SPEAKERS postavka (str. 99)
• Postavke tunera (frekvencijsko područje,
frekvencija, stereo/mono postavka,
programski broj)
1
Pritisnite USER PRESET više
puta za odabir USER PRESET
postavki koje želite.
2
Pritisnite MEMORY/ENTER.
nastavlja se
65
Napomene
Ako se promijeni DIGITAL ASSIGN nakon
pohranjivanja USER PRESET postavki i ako
pohranjeni INPUT MODE nije moguće upotrijebiti,
postavka koju je moguće odabrati automatski se
odabire (str. 61).
Primjer:
1) Upotrijebite DIGITAL ASSIGN funkciju za
dodjeljivanje "DVD OPT" na "TAPE".
2) Podesite INPUT MODE iz TAPE na "AUTO
2CH" ili "OPTICAL FIXED" i nakon toga
pohranite kao USER PRESET.
3) Upotrijebite DIGITAL ASSIGN funkciju za
dodjeljivanje "DVD OPT" na "DVD".
4) Odaberite USER PRESET pohranjen pod,
primjerice, brojem 2). INPUT MODE iz TAPE se
automatski podešava na "ANALOG 2CH
FIXED". Nije moguće odabrati "AUTO 2CH" ili
"OPTICAL FIXED".
Promjena postavki
izbornika
1
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "CUSTOMIZE" i nakon
toga pritisnite kontrolnu tipku.
Možete također upotrijebiti MAIN MENU
na prijemniku za odabir "CUSTOMIZE".
2
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite opciju izbornika po
želji i pritisnite tipku.
Također možete upotrijebiti MANU na
prijemniku. Pogledajte "Opcije izbornika i
postavke" na str. 67 za podrobnosti.
3
Pomoću kontrolne tipke 4/3
odaberite opciju po želji.
Također možete upotrijebiti +/– na
prijemniku.
4
66
Ponovite korake 2 do 3 za
podešavanje ostalih izbornika.
Opcije izbornika i postavke
Tvorničke postavke su podcrtane.
Opcija izbornika
Postavka
MENU EXPAND
ON
(proširivanje izbornika)
SB DECODING
(dekodiranje stražnjeg
surround zvuka)
Objašnjenje
Prikazuju se napredne postavke za SPEAKER SET UP,
SURR SET UP i LEVEL izbornike, koje je moguće
podešavati. Za podrobnosti o svakoj od postavki,
pogledajte str. 97 do 100 i na sljedećim stranicama.
OFF
Napredne postavke se ne prikazuju.
AUTO
Možete podesiti funkciju dekodiranja stražnjeg
surround zvuka. Pogledajte "Vrste funkcija dekodiranja
stražnjeg surround zvuka" na str. 95.
ON
OFF
SB DEC MODE
(mod dekodiranja
stražnjeg surround
zvuka)
DDEX
PLIIx MV
PLIIx MS
Možete podesiti mod dekodiranja stražnjeg surround
zvuka. Pogledajte str. 96 za podrobnosti o modovima.
Napomena
Postavka SB DECODING/SB DEC MODE postaje nevažeća
ako se odabere Dolby Pro Logic IIx u A.F.D. modu.
Optimalan mod dekodiranja se odabire automatski.
DEC. PRIORITY
(prioritet dekodiranja
digitalnog audio izlaza)
Omogućuje definiranje ulaznog moda ulaza digitalnog
signala za priključnice DIGITAL IN i HDMI IN.
AUTO
Automatski prebacuje ulazne modove između DTS,
Dolby Digital ili PCM.
PCM
PCM signali imaju prioritet (kako bi se spriječilo
prekidanje nakon početka reprodukcije). Ako je opcija
podešena na "AUTO" i zvuk iz digitalnih audio
priključnica (za CD i sl.) se prekida nakon početka
reprodukcije, podesite opciju na "PCM". No, ako su
ulazni signali drugačije vrste, ovisno o formatu, možda
se neće čuti zvuk. U tom slučaju odaberite "AUTO".
DUAL MONO
(odabir jezika digitalne
emisije)
Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati tijekom
digitalne emisije. Funkcija je dostupna samo za Dolby
Digital izvore.
MAIN/SUB
Zvuk glavnog jezika emitira se preko prednjeg lijevog
zvučnika i istovremeno se čuje zvuk pomoćnog jezika
preko prednjeg desnog zvučnika.
MAIN
Čuje se zvuk glavnog jezika.
SUB
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
MAIN+SUB
Čuje se miješani zvuk glavnog i pomoćnog jezika.
nastavlja se
67
Opcija izbornika
Postavka
Objašnjenje
A/V SYNC
0 ms
Omogućuje odgodu audio izlaza za podešavanje
sinkronizacije između audio i video reprodukcije.
Period se može podesiti od 0 ms do 200 ms u koracima
od 10 ms. Funkcija nije dostupna ako je izlazni signal
DSD preko i.LINK priključnice komponentni.
9.1 CH SP SYSTEM
(9.1-kanalni sustav
zvučnika)
YES
Odaberite "YES" ako upotrebljavate 9.1-kanalni
sustav. Pogledajte str. 20-23 za podrobnosti o spajanju
i podešavanju 9.1-kanalnog sustava.
NO
Napomene
• Ova funkcija je dostupna samo ako su stražnji surround
zvučnici podešeni na DUAL (Str. 49).
• Ako je preklopka IMPEDANCE SELECTOR podešena na
"8Ω", spojite zvučnike nazivne impedancije 16 ohma ili
više. Ako je IMPEDANCE SELECTOR u položaju "4Ω",
spojite zvučnike nazivne impedancije 8 ohma ili više.
Podrobnosti pogledajte na str. 22.
MULTI IN5.1 t 7.1
(višekanalni ulaz 5.1
t 7.1-kanalni)
YES
Omogućuje reprodukciju 5.1-kanalnih signala koji
ulaze preko priključnice MULTI CHANNEL INPUT
kao 7.1 kanalnih signala.
NO
Odaberite "NO" ako su prijemnik i uređaj spojeni
pomoću 7.1-kanalnog sustava (priključene su SURR
BACK priključnica i MULTI CHANNEL INPUT).
DC PHASE L.
(DC fazna linearizacija)
i.POWER
(i.LINK električno
napajanje)
68
Omogućuje procjenjivanje karakteristika faze niskih
frekvencija kod uobičajenih analognih pojačala.
OFF
Nema pojačavanja basova.
LOW-A,
STD-A,
HIGH-A,
LOW-B,
STD-B,
HIGH-B
Povećava se raspon pojasne širine fazne korekcije za
"LOW", "STD" i "HIGH".
"B" parametar fazne korekcije nudi još veće
pojačavanje basova
AUTO
Omogućuje automatsko isključivanje napajanja
nepotrebnih i.LINK strujnih krugova. Možete uživati u
visokokvalitetnoj digitalnoj ili analognoj audio
reprodukciji bez utjecaja i.LINK strujnih krugova. Ako
je odabrana opcija "AUTO", potrebno je određeno
vrijeme kako bi se čuo zvuk. Pogledajte str. 59 za
savjet o isključivanju ulaza ako je odabrana postavka
"AUTO".
EVER ON
Omogućuje stalnu uključenost i.LINK strujnih
krugova. Odaberite ovu opciju ako želite izbjeći
vremensko kašnjenje kod "AUTO" postavke. Ovisno o
komponenti, funkcija možda neće biti učinkovita.
Opcija izbornika
Postavka
H.A.T.S.
ON
(H.A.T.S (High quality
digital Audio
Transmission System)
funkcija)
OFF
Objašnjenje
Digitalni audio signali koji ulaze preko i.LINK
komponente privremeno se pohranjuju u
međumemoriju, očitavaju iz memorije i pretvaraju u
analogne audio signale u pravilnom trenutku. Povećava
se kvaliteta zvuka jer nema prekidanja (zbog očitavanja
signala) kod prijenosa digitalnih audio signala. Ako ne
želite upotrebljavati ovu funkciju, odaberite "OFF".
Funkcija nije aktivirana.
Napomena
Potrebno je određeno vrijeme za emitiranje zvuka nakon
odabira funkcije reprodukcije na priključenoj komponenti
(primjerice, pritisak na PLAY, STOP ili PAUSE tipku) zbog
ograničenja H.A.T.S. sustava Vrijeme odgode ovisi o izvoru
zvuka. Funkcija možda neće funkcionirati, ovisno o
komponenti i izvoru zvuka, čak i ako je podešena na ON.
i.LINK VIDEO
ASSIGN ?
(i.LINK dodjeljivanje
video ulaza)
DIGITAL ASSIGN ?
(dodjeljivanje digitalnog
audio ulaza)
Možete dodijeliti video ulaz na i.LINK ulaz. i.LINK se odabire kao ulaz
i i.LINK komponenta se mora podesiti kako bi se prepoznala tijekom
ovog postupka (str. 58).
Kontrolnom tipkom 1/2
2 odaberite i.LINK komponentu.
Kontrolnom tipkom 4/3
3 odaberite broj kojeg želite pohraniti ([1]-[5]) i
pritisnite tipku.
Kontrolnom tipkom 4/3
3 odaberite video ulaz kojeg želite dodijeliti
i.LINK ulazu i zatim pritisnite tipku.
NONE
Izlazni video signali ne odašilju se iz ovog prijemnika
ako je odabran i.LINK ulaz.
VIDEO 1,
VIDEO 2,
VIDEO 3,
DVD,
TV/SAT,
HDMI 1,
HDMI 2
Odabrana je slika odabranog ulaza i prikazuje se na
zaslonu ako je odabran i.LINK ulaz.
Omogućuje dodjeljivanje digitalnog audio ulaza
drugom ulaznom izvoru. Podrobnosti pogledajte u
"Slušanje digitalnog zvuka iz drugih izvora (DIGITAL
ASSIGN)" na str. 61.
nastavlja se
69
Opcija izbornika
Postavka
Objašnjenje
COMPONENT V.
ASSIGN?
(dodjeljivanje
komponentnih video
signala)
DVD,
TV/SAT,
NONE,
VIDEO 1,
VIDEO 2,
VIDEO 3,
DVD ili
TV/SAT,
TAPE,
MD/DAT,
SA-CD/CD
Omogućuje dodjeljivanje komponentnog video ulaza
DVD i TV/SAT nekom drugom video ulazu.
Podrobnosti potražite u "Gledanje komponente slike iz
drugih izvora (COMPONENT VIDEO ASSIGN)" na
str. 63.
HDMI VIDEO
ASSIGN ?
(dodjeljivanje HDMI
video signala)
NONE,
VIDEO 1,
VIDEO 2,
VIDEO 3,
DVD,
TV/SAT,
TAPE,
MD/DAT,
SA-CD/CD
Omogućuje dodjeljivanje HDMI video ulaza drugom
video ulazu. Podrobnosti potražite u "Gledanje HDMI
slike iz drugih izvora (HDMI VIDEO ASSIGN)" na
str. 64.
HDMI AUDIO
Omogućuje podešavanje usmjeravanja audio izlaza kod
reprodukcije i spajanja prijemnika s HDMI
komponentama.
AMP
Zvuk uređaja za reprodukciju reproducira se samo
preko zvučnika spojenih na ovaj prijemnik.
Višekanalni materijal može se reproducirati onakav
kakav jest.
Napomena
Zvuk se ne reproducira iz TV zvučnika ako je HDMI AUDIO
podešen na "AMP".
TV+AMP
Zvuk se reproducira preko TV zvučnika i zvučnika
spojenih na prijemnik.
Napomena
Kvaliteta zvuka reproduciranog preko komponente ovisi o
kvaliteti TV zvuka, broju kanala, frekvenciji uzorkovanja i sl.
Ako TV prijemnik ima stereo zvučnike, zvuk preko ovog
prijemnika je stereo jednake kvalitete kao i TV zvuk, čak i
ako reproducirate višekanalni softver.
70
Opcija izbornika
Postavka
Objašnjenje
HDMI POWER
AUTO
Omogućuje automatsko isključivanje nepotrebnih
HDMI strujnih krugova. Možete uživati u kvalitetnoj
digitalnoj ili analognoj audio reprodukciji bez smetnji
od HDMI strujnih krugova. Ako je opcija podešena na
"AUTO", potrebno je više vremena da bi se čuo zvuk.
EVER ON
Omogućuje stalno napajanje HDMI strujnih krugova.
Odaberite ovu postavku ako ne želite vremensku
odgodu koja se javlja kod postavke "AUTO". Ovisno o
komponenti, funkcija može biti isključena.
VIDEO
CONVERT* **
ON
Omogućuje konverziju video signala (str. 34).
OFF
Funkcija nije aktivirana.
PROGRESSIVE
OUT * **
ON
Omogućuje emitiranje video signala konvertiranog na
480p kad se video signal emitira kao komponentni
video signali.
Napomena
Prihvaćaju se samo ulazni komponentni video signali.
OFF
Funkcija nije aktivna.
VIDEO BRIGHTNESS 4
(video svjetlina)**
Svjetlina se može podesiti od 1 do 7. Nije moguće
podesiti VIDEO BRIGHTNESS ako je VIDEO
CONVERT podešen na "OFF".
VIDEO COLOR
(video boja)**
4
Boja se može podesiti od 1 do 7. Nije moguće podesiti
VIDEO COLOR ako je VIDEO CONVERT podešen
na "OFF".
VIDEO HUE
(video ton boje)**
4
Ton boje se može podesiti od 1 do 7. Nije moguće
podesiti VIDEO HUE ako je VIDEO CONVERT
podešen na "OFF"
COLOR SYSTEM
(OSD sustav boja)
(samo modeli s ozna
kom područja CEL)
Omogućuje odabir željenog sustava boja.
NTSC
OSD sustav boja je NTSC.
PAL
OSD sustav boja je PAL.
4
Omogućuje podešavanje položaja izbornika na zaslonu
u vodoravnom smjeru. Položaj se može podešavati od
0 do 64.
OSD V.POSITION
4
(OSD okomiti položaj)
Omogućuje podešavanje položaja izbornika na zaslonu
u okomitom smjeru. Položaj se može podešavati 0 - 32.
DIMMER
(osvjetljenje pokazivača)
Omogućuje podešavanje svjetline pokazivača na tri
razine. Ako odaberete postavku koja omogućuje
potpuno isključivanje osvjetljenja pokazivača, indikator
MULTI CHANNEL DECODING se također isključuje.
OSD H.POSITION
(OSD vodoravan
položaj)
USER PRESET MEM.? Omogućuje pohranjivanje postavki zvučnih ugođaja i sl. Podrobnosti
(memorija korisničkih potražite u "Pohranjivanje postavki (USER PRESET)" na str. 65.
postavki)
nastavlja se
71
Opcija izbornika
Postavka
Objašnjenje
NAME IN?
(Unos naziva ulaza)
Omogućuje unos naziva odabranog izvora. Podrobnosti potražite u
"Imenovanje ulaza" na str. 60.
* Pogledajte sljedeću tablicu.
Tablica konverzije video ulaza/izlaza raspoređenih prema izborniku VIDEO
CONVERT, PROGRESSIVE OUT
Postavka
izbornika
CUSTOMIZE
Ulazni signal
VIDEO CONVERT:
ON /
PROGRESSIVE
OUT: ON
MONITOR OUT
VIDEO
S-VIDEO
COMPONENT
VIDEO
VIDEO/S-VIDEO
a
a
a (480p/576p)
COMPONENT VIDEO
(480i/576i)
a
a
a (480p/576p)
COMPONENT VIDEO
(Osim 480i/576i)
T
T
T
VIDEO
S-VIDEO
COMPONENT
VIDEO
Postavka
izbornika
CUSTOMIZE
Ulazni signal
MONITOR OUT
VIDEO CONVERT:
ON /
PROGRESSIVE
OUT: ON
VIDEO/S-VIDEO
a
a
a (480i/576i)
COMPONENT VIDEO
(480i/576i)
a
a
f
COMPONENT VIDEO
(Osim 480i/576i)
T
T
f
VIDEO
S-VIDEO
COMPONENT
VIDEO
Postavka
izbornika
CUSTOMIZE
Ulazni signal
MONITOR OUT
VIDEO CONVERT:
OFF /
PROGRESSIVE
OUT:
Zatamnjeno na
pokazivaču
VIDEO
f
T
T
S-VIDEO
T
f
T
COMPONENT VIDEO
(480i/576i)
T
T
f
COMPONENT VIDEO
(Osim 480i/576i)
T
T
f
a : Moguće je podesiti BRIGHTNESS/COLOR/HUE.
f : Video signali se ne konvertiraju i emitiraju se izravno.
T : Video signali se ne emitiraju ispravno.
Napomene o modelima s oznakom područja CEL
Sklop za konverziju video signala nije kompatibilan s komponentnim video signalima preko 480i/576i.
** Svaki video ulaz može se podesiti neovisno za svaki INPUT SELECTOR. Postavke ostaju pohranjene sve
dok se ne obriše memorija prijemnika. Postavka se pohranjuje čak i ako se isključi prijemnik ili se isključi
mrežni kabel.
72
Promjena prikaza na
pokazivaču
Možete provjeriti zvučne ugođaje i sl.
promjenom prikaza na pokazivaču.
Prikaz informacija o ulaznom
signalu
Možete provjeriti informacije o ulaznom
signalu (format, kanal, itd.) digitalnih ulaznih
signala. Informacija o ulaznom signalu se
također prikazuje na 4 sekunde kad prijemnik
prepozna promjene u digitalnom ulaznom
signalu.
DISPLAY
Pritisnite DISPLAY više puta.
Svakim pritiskom na DISPLAY, prikaz se
mijenja na sljedeći način.
Svi ulazi osim "FM" i "AM"
Indeksi naziv i naziv zvučnog ugođaja* y
Naziv ulaza i naziv zvučnog ugođaja
"FM" i "AM"
Naziv pohranjene radiopostaje i zvučnog
ugođaja* y Naziv frekvencije i naziv
zvučnog ugođaja
* Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste ga
dodijelili, za ulaz ili pohranjenu radiopostaju (str. 60).
Indeksni naziv se ne prikazuje ako su uneseni
samo razmaci ili ako je jednako nazivu ulaza.
1
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "STREAM INFO".
Također možete upotrijebiti MAIN
MENU na prijemniku.
2
Pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku. Prikazuju se informacije o
ulaznom signalu.
3
Pomoću kontrolne tipke 4/3
odaberite dodatne informacije.
Također možete upotrijebiti +/– na
prijemniku.
73
Uporaba sleep timera
Možete podesiti prijemnik pomoću daljinskog
upravljača tako da se automatski isključi nakon
određenog vremena.
Snimanje pomoću drugih
komponenata
Snimanje na audio kasetu ili
MiniDisc
Možete snimati na MiniDisc ili na kasetu
pomoću prijemnika. Pogledajte upute za
uporabu kasetofona i MD uređaja.
1
Pritisnite < više puta za prikaz
izbornika RECEIVER.
2
Tipkom easy scroll odaberite
SLEEP i zatim pritisnite tipku
više puta.
Svakim pritiskom na tipku easy scroll, prikaz
se mijenja ciklički na sljedeći način:
Dok se upotrebljava funkcija sleep timera, na
pokazivaču se prikazuje "SLEEP".
Savjet
Ako želite provjeriti preostalo vrijeme prije
isključivanja prijemnika, odaberite SLEEP iz
izbornika RECEIVER. Na pokazivaču se pojavljuje
preostalo vrijeme.
1
Pritisnite INPUT SELECTOR i
zatim odaberite komponentu za
reprodukciju pomicanjem i
pritiskom na easy scroll tipku.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pripremite komponentu za
reprodukciju.
Primjerice, umetnite CD u CD uređaj.
3
Pripremite komponentu za
snimanje.
Umetnite praznu kasetu ili MD disk u
uređaj za snimanje i podesite razinu za
snimanje.
4
74
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
• Postavke zvuka ne utječu na izlazni signal iz
priključnica TAPE OUT ili MD/DAT OUT.
• Ulaz audio signala preko priključnica MULTI
CHANNEL INPUT može se samo emitirati kao
L/R zvuk FRONT.
Snimanje digitalnog zvuka
Spojite uređaj za reprodukciju na digitalni
audio ulaz (OPTICAL IN) i spojite uređaj za
snimanje na OPTICAL MD/DAT priključnicu.
4
Pokrenite snimanje i nakon toga
reprodukciju na odgovarajućim
uređajima.
Napomene
• Neki izvori sadrže tehnologiju za sprječavanje
presnimavanja. U tom slučaju neće biti moguće
snimanje iz uređaja za reprodukciju.
• Ulaz audio signala preko priključnica MULTI
CHANNEL INPUT može se samo emitirati kao L/
R zvuk FRONT.
Snimanje na medij za snimanje
Možete snimati iz video komponente pomoću
prijemnika. Pogledajte upute za uporabu
uređaja za snimanje.
1
Pritisnite INPUT SELECTOR i
nakon toga odaberite uređaj za
reprodukciju pomicanjem i
pritiskom na easy scroll tipku.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
2
Pripremite uređaj za
reprodukciju.
Primjerice, umetnite video kasetu koju
želite kopirati u videorekorder.
3
Pripremite uređaj za snimanje.
Umetnite praznu video kasetu ili sl. u
uređaj za snimanje (VIDEO 1 ili VIDEO 2).
75
3
Slušanje FM/AM
radiopostaja
Pritisnite tipku TUNING + za
pretraživanje od nižih prema višim
frekvencijama, pritisnite tipku TUNING –
za pretraživanje od viših prema nižim
frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari
prijem postaje.
Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i
AM radiopostaje. Prije toga provjerite jeste li
na prijemnik spojili FM i AM antene (str. 43).
Savjet
Skala izravnog ugađanja razlikuje se, ovisno o oznaci
područja kao u sljedećoj tablici. Detalje o oznakama
područja potražite na str. 4.
Oznaka područja
FM
AM
UC
100 kHz 10 kHz*
CEL, TW, KR
50 kHz
9 kHz
* AM skala ugađanja se može promijeniti (str. 136).
Automatsko ugađanje
Pritisnite TUNING + ili TUNING –.
Ako je FM stereo prijem loš
Ako na pokazivaču trepće poruka "STEREO" i
FM stereo prijem je loš, odaberite mono zvuk
tako da se zvuk poboljša.
1 Okrenite MAIN MENU za odabir "TUNER".
2 Okrenite MENU za odabir "FM MODE".
3 Okrenite +/– za odabir "MONO".
FM prijem postaje mono.
Izravno ugađanje
Frekvenciju željene postaje možete unijeti
izravno pomoću NUM izbornika.
1
Pritisnite INPUT SELECTOR i
nakon toga odaberite "TUNER"
iz popisa ulaza.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
1
Okrenite INPUT SELECTOR i
odaberite tuner.
2
Pritisnite FM/AM za odabir "FM"
ili "AM".
76
2
Pritisnite > više puta dok se ne
pojavi izbornik SUB.
3
4
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "FM/AM" i zatim
odaberite FM ili AM pritiskom na
tipku.
Automatsko pohranjivanje
FM postaja
Svakim pritiskom na easy scroll tipku
mijenja se frekvencijsko područje između
FM ili AM.
Također možete upotrijebiti FM/AM na
prijemniku.
(AUTOBETICAL)
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "DIRECT TUNING" iz
izbornika SUB i zatim pritisnite
tipku.
"0" trepće na pokazivaču.
5
Pritisnite > na daljinskom
upravljaču više puta dok se ne
prikaže izbornik NUM te zatim
odaberite brojeve frekvencije i
pritisnite tipku.
(Samo modeli s oznakom područja
CEL)
Ova funkcija omogućuje pohranjivanje do 30
FM i FM RDS postaja prema abecednom
redoslijedu pri čemu se svaka postaja pohrani
samo jednom. Osim toga, pohranjuju se samo
postaje s najčišćim signalom.
Ako želite pohraniti FM ili AM postaje jednu
po jednu, pogledajte "Pohranjivanje
radiopostaja".
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Odaberite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
(Ne morate unijeti zadnju "0" kad je skala
ugađanja podešena na 100 kHz.)
Primjer 2: AM 1,350 kHz
Odaberite 1 b 3 b 5 b 0
(Ne morate unijeti zadnju "0" kad je skala
ugađanja podešena na 10 kHz.)
Ako ste ugodili AM postaju, podesite
usmjerenje AM okvirne antene za najbolji
prijem.
Ako nije moguće ugađanje
postaje i ako upisani broj trepće
Provjerite da li ste upisali ispravnu frekvenciju.
Ako niste, ponovite korak 4. Ako upisani broj i
dalje trepće, frekvencija se ne koristi u vašem
području.
MEMORY/ENTER
1
Pritisnite @/1 za isključenje
prijemnika.
nastavlja se
77
2
Pritisnite i zadržite MEMORY/
ENTER i pritisnite @/1 za
ponovno uključenje prijemnika.
Na pokazivaču se pojavi poruka
"Autobetical select" i prijemnik pretražuje
i pohranjuje sve FM i FM RDS postaje u
području prijema.
Kod RDS postaja, prijemnik najprije
provjerava ima li više postaja koje
emitiraju jednak program i zatim pohrani
samo onu s najčišćim signalom. Odabrane
RDS postaje se rasporede prema nazivu u
abecednom redoslijedu i zatim im se
pridijeli dvoznamenkasti kôd. Podrobnije
podatke o RDS sustavu potražite na str. 80.
Običnim FM postajama pridjeljuju se
dvoznamenkaste oznake i pohranjuju se
iza RDS postaje.
Na kraju, na pokazivaču se na trenutak
pojavi poruka "Autobetical finished" i
prijemnik se vraća u normalan način rada.
Pohranjivanje radiopostaja
Moguće je ugoditi do 30 FM ili AM postaja.
Nakon toga je moguće jednostavno ugoditi
postaje koje često slušate.
Pohranjivanje radiopostaja
Napomene
• Nemojte pritiskati tipku na prijemniku ili
isporučenom daljinskom upravljaču za vrijeme
automatskog pohranjivanja FM postaja, osim @/1.
• Preselite li u neko drugo područje, ponovite ovaj
postupak za pohranjivanje postaja u novom
području.
• Podrobnije podatke o ugađanju pohranjenih postaja
potražite u poglavlju "Ugađanje pohranjenih
postaja" na str. 79.
• Ako nakon pohranjivanja postaja prema ovom
postupku pomaknete antenu, pohranjena podešenja
možda više neće vrijediti. U tom slučaju, ponovite
postupak za ponovno pohranjivanje postaja.
1
Okrenite INPUT SELECTOR za
odabir tunera.
2
Pritisnite FM/AM za odabir "FM"
ili "AM".
3
Pomoću automatskog ugađanja
(str. 76) ili izravnog ugađanja
(str. 76) ugodite postaju koju
želite pohraniti.
Po potrebi promijenite mod FM prijema
(str. 76).
4
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Na pokazivaču se na nekoliko sekundi
pojavi poruka "MEMORY". Prije no što
poruka "MEMORY" nestane, izvedite
korake 5 i 6.
78
5
Pritisnite PRESET TUNING + ili
PRESET TUNING – za odabir
broja.
2
Nekoliko puta pritisnite SHIFT na
daljinskom upravljaču za odabir
memorijske stranice.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije
odabira broja, ponovite postupak od
koraka 4.
6
Ponovo pritisnite MEMORY/
ENTER.
Postaja će biti pohranjena na odabrano
mjesto.
Ako poruka "MEMORY" nestane prije no
što pritisnete MEMORY/ENTER, počnite
ponovo od koraka 4.
7
Ponovite korake od 2 do 6 za
pohranu druge postaje.
Pritisnite PRESET TUNING +/–
više puta za odabir željene
pohranjene postaje.
Svakim pritiskom na tipku, možete birati
pohranjenu postaju na sljedeći način:
Uporaba daljinskog upravljača
1 Pritisnite INPUT SELECTOR i zatim
pomaknite easy scroll tipku za odabir
"TUNER" iz popisa ulaza.
2 Pomoću easy scroll tipke odaberite željeni
broj postaje i zatim pritisnite tipku za
potvrđivanje izbora.
Imenovanje pohranjenih postaja
Ugađanje pohranjenih postaja
1
1
Okrenite INPUT SELECTOR za
odabir tunera.
Pritisnite INPUT SELECTOR i
nakon toga odaberite "TUNER"
iz popisa izvora.
Također možete upotrijebiti INPUT
SELECTOR na prijemniku.
nastavlja se
79
2
Pritisnite > više puta dok se ne
pojavi izbornik SUB.
3
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "PRESET +" ili
"PRESET –" i zatim pritisnite
tipku više puta za ugađanje
postaje koju želite imenovati
(str. 76).
4
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "TUNER" i zatim
pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MAIN
MENU na prijemniku.
5
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite "NAME IN".
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku.
6
Pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MEMORY/
ENTER na prijemniku.
Kursor trepće i možete odabrati znak.
Postupak unosa je opisan u "Kreiranje
naziva" (str. 61).
Uporaba RDS sustava
(RDS)
(Samo modeli s oznakom područja
CEL)
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu sustava
RDS (Radio Data System) koji radiopostajama
omogućuje slanje dodatnih informacija zajedno
sa signalima redovitih programa. RDS
informacije se mogu prikazati.
Prijem RDS programa
Jednostavno odaberite postaju u
FM valnom području pomoću
izravnog ugađanja (str. 76), automatskog ugađanja (str. 76), ili ugađanja
memoriranih postaja (str. 78)
Kad ugodite postaju s RDS uslugama,
zasvijetli indikator RDS i na pokazivaču se
pojavi naziv postaje.
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako ugođena postaja
ne emitira ispravan RDS signal ili ako je signal slab.
Prikaz RDS informacija
Kod prijema RDS postaje, pritisnite
tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku, RDS informacije
na zaslonu se izmjenjuju na sljedeći način:
Gornja razina
Prikazuje se neka od sljedećih informacija, uz
frekvencijsko područje i memorijski broj:
• PS (Program Service naziv) a)
• Naziv pohranjene postaje b)
• Frekvencija
Donja razina
PTY (vrsta programa) prikaz c) t RT (radio
tekst) prikaz d) t CT (točno vrijeme; 24-satni
sustav) t Odabrani zvučni ugođaj
80
a)
Ova informacija se prikazuje i kod postaja koje
nisu RDS FM.
Prikazuje sa samo ako je dodijeljen naziv postaje.
c)
Vrsta programa koji se emitira.
d)
Tekstualne poruke koje šalje RDS postaja.
b)
Indikator vrste Opis
programa
Serious Classics Izvedbe velikih orkestara,
komorna glazba, opera, itd.
Other Music
Napomene
• U slučaju hitnih obavijesti vladinih organizacija, na
pokazivaču trepće poruka "Alarm-Alarm!".
• Ako postaja ne pruža određenu RDS uslugu, na
pokazivaču se pojavi poruka "No XX" (poput "No
Clock Time").
• Ako postaja emitira tekstualne poruke, poruke se
prikazuju brzinom kojom ih postaja emitira.
Promjena brzine prijenosa utječe na brzinu prikaza
podataka.
Weather & Metr Informacije o vremenu
Finance
News
Vijesti
Current Affairs
Tematski programi kao dodatak
vijestima
Information
Programi koji pružaju informacije
o najrazličitijim temama,
primjerice, teme iz gospodarstva,
medicinski savjeti
Burzovna izvješća, trgovina, itd.
Children's Progs Program za djecu
Social Affairs
Društvene teme.
Religion
Programi religioznog sadržaja
Phone In
Programi u kojima slušatelji
izražavaju svoja stajališta putem
telefona ili na javnim raspravama
Opis vrsta programa
Indikator vrste Opis
programa
Glazba koja ne pripada niti jednoj
od prethodnih kategorija, primjerice, Rhythm&Blues, Reggae
Travel & Touring Programi o putovanjima. Ne
vrijedi za najave pronađene
funkcijom TP/TA.
Leisure & Hobby Programi o rekreacijskim
aktivnostima, primjerice,
vrtlarstvu, ribolovu, kuhanju, itd.
Jazz Music
Jazz glazba
Country Music
Country glazba
National Music
Programi s popularnom glazbom
određene zemlje ili područja
Sport
Sportski program
Oldies Music
Programi sa evergreenima
Education
Obrazovni programi i praktični
savjeti
Folk Music
Folk (narodna) glazba
Radio igre i serije
Documentary
Dokumentarni programi
Cultures
Programi o nacionalnoj ili
regionalnoj kulturi, kao što su
jezik i socijalna pitanja
None
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
Science
Programi o prirodnim znanostima
i tehnologiji
Varied Speech
Ostale vrste programa, primjerice,
razgovor s poznatim osobama,
nagradne igre i komedije
Pop Music
Popularna glazba
Drama
Rock Music
Rock glazba
M.o.R. Music
Lagana glazba
Light Classics
Instrumentalna, vokalna i zborna
glazba
81
Custom install mod
Ovaj prijemnik ima modove koji omogućuju
osobna podešavanja. Modovi su opisani dolje.
Ovisno o željenom načinu uporabe značajki, za
uporabu ovih modova potrebni su dodatni
uređaji (kupuju se posebno) ili promjena u
okruženju u kojem slušate zvuk. O
podrobnostima se raspitajte kod svog
prodavatelja.
Opcije i postavke CIS izbornika
Standardne postavke su podcrtane.
x 2ND ZONE (izvor 2. zone)
x 3RD ZONE (Izvor 3. zone)
Omogućuje odabir izvora signala (analogni
audio i video signali za 2. zonu, samo analogni
audio signali za 3. zonu) koje želite emitirati u
2. i 3. zonu (osim PHONO, MULTI
CHANNEL INPUT, i.LINK i HDMI). Ako
odaberete "SOURCE", emitiraju se signali
trenutno odabranog ulaza.
Napomene
• Spojite video signale na 2ND ZONE preko VIDEO
priključnice.
• Spojite audio signale na 2ND ZONE ili 3RD
ZONE preko AUDIO L/R priključnice.
Savjeti
1
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "CIS" i zatim pritisnite
kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MAIN
MENU na prijemniku.
2
3
4
82
• Samo signali komponenata priključenih na
analogne ulazne priključnice emitiraju se preko
2ND ZONE ili 3RD ZONE priključnica. Signali se
ne emitiraju preko komponenata spojenih samo na
digitalne ulazne priključnice.
• Ako se odabere "SOURCE", signali koji se primaju
preko MULTI CHANNEL INPUT priključnica ne
emitiraju se preko 2ND ZONE ili 3RD ZONE
priključnica čak i ako se upotrebljava funkcija
MULTI CH IN. Emitiraju se 2-kanalni analogni
audio signali trenutno odabranog izvora.
x INSTALLER MODE (RS232C
kontrola)
• ON
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku. Podrobnosti potražite u
"Opcije i postavke CIS izbornika".
Prijemnik može primati naredbe preko
RS232C priključnice čak i ako je isključen
(pripravno stanje).
• OFF
Prijemnik ne prima naredbe preko RS232C
priključnice dok je isključen (pripravno
stanje).
Pomoću kontrolne tipke 4/3
odaberite željenu postavku.
x 12V TRIG. MAIN (12 V uključivanje
za glavni prijemnik)
Također možete upotrijebiti +/– na
prijemniku.
x 12V TRIG. 2ND (12 V uključivanje
za 2. zonu)
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite opciju izbornika.
Ponovite korake 2 i 3 za
podešavanje ostalih opcija.
x 12V TRIG. 3RD (12 V uključivanje
za 3. zonu)
Omogućuje uključivanje i isključivanje vanjske
opreme emitiranjem 12V signala dok je
prijemnik uključen ili isključen. Primjerice,
možete automatski razmotati ekran za
projekciju čin se uključi prijemnik.
• OFF
Omogućuje isključivanje emitiranja 12 V
signala čak i kad je glavni prijemnik
uključen.
• CTRL
Omogućuje ručno uključivanje i
isključivanje 12 V signala pomoću CIS
naredbe na daljinskog upravljaču ili preko
RS232C kontrole.
• ZONE
Omogućuje uključivanje emitiranja 12 V
signala ako su glavni prijemnik ili prijemnik
u svakoj zoni uključeni.
• INPUT (samo za "12V TRIG. MAIN")
Omogućuje uključivanje emitiranja 12 V
signala dok je glavni prijemnik uključen,
ovisno o postavkama svakog ulaza.
Pogledajte "Podešavanje 12 V trigger
postavki za svaki ulaz".
• MAIN (samo za "12V TRIG. 2ND" i "12V
TRIG. 3RD")
Omogućuje povezivanje funkcija
uključivanje u 2. ili 3. zoni preko glavnog
prijemnika.
Podešavanje 12 V trigger
postavki za svaki ulaz
Početno podešenje za opcije TAPE; MD/DAT,
SA-CD/CD, TUNER, PHONO i i.LINK je
"OFF".
Početno podešenje za VIDEO 1-3, DVD, TV/
SAT i HDMI 1 i 2 je "ON".
1 Odaberite "INPUT" u "12V TRIG. MAIN".
2 Pritisnite MEMORY/ENTER.
3 Okrenite MENU za odabir ulaza.
4 Okrenite +/– za odabir "ON" i uključivanje
funkcije 12V trigger ili odaberite "OFF" za
isključivanje.
5 Pritisnite MEMORY/ENTER.
83
Slušanje zvuka u drugim
zonama (funkcije 2. i 3.
zone)
Možete uživati u slici i zvuku iz komponenata
priključenih na prijemnik u sobi (2. ili 3. zona)
koja nije u glavnoj sobi. Primjerice, možete
slušati CD u glavnoj sobi i gledati DVD u 2.
zoni.
Ako upotrebljavate IR repetitor (nije
isporučen), također možete rukovati objema
komponentama u glavnoj sobi i Sony
prijemnikom u 2. (ili 3.) zoni iz 2. (ili 3.) zone.
Za rukovanje upotrebljavajte RM-US106A
daljinski upravljač.
• Promjena izlaznog izvora za 2ND (ili 3RD)
ZONE OUT priključnice.
• Uključivanje i isključivanje napajanja Sony
prijemnika u 2. (ili 3.) zoni.
• Podešavanje glasnoće Sony prijemnika u 2.
(ili 3.) zoni.
1:Spajanja u 2. zoni
1 2ND ZONE VIDEO/AUDIO OUT priključnica
Glavna soba
2. zona
TV
prijemnik
A Audio komponenta
B Video komponenta
C IR repetitor (nije isporučen)
D Sony pojačalo/prijemnik
E Zvučnik
84
2 SURROUND BACK SPEAKERS/2ND ZONE priključnice
Glavna soba
2. zona
TV
prijemnik
A Audio komponenta
B Video komponenta
C IR repetitor (nije isporučen)
D Zvučnik
2:Spajanja u 3. zoni
Glavna soba
3. zona
A Audio komponenta
B Video komponenta
C IR repetitor (nije isporučen)
D Sony pojačalo/prijemnik
E Zvučnik
nastavlja se
85
Sljedeće funkcije opisane su za uporabu IR
repetitora i rukovanje prijemnikom u 2. ili 3.
zoni. Ako nije spojen IR, potrebno je rukovati
ovim prijemnikom u glavnoj sobi.
Primjer rukovanja pojačalom u
drugoj sobi
Za
Učinite sljedeće
1
Na daljinskom upravljaču pritisnite 2ND ZONE ili 3RD ZONE.
Uključivanje i
isključivanje
Pritisnite @/1.
Daljinski upravljač prelazi u mod za
upravljanje 2. ili 3. zonom.
Slušanje zvuka CD
uređaja spojenog na CD
ulazne priključnice
Pritisnite SA-CD/
CD i nakon toga
{.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite MASTER
VOL +/–.
2
3
4
Uključite glavni prijemnik (ovaj
uređaj).
Uključite pojačalo u 2. ili 3. zoni.
Pritisnite jednu od tipaka izvora
na daljinskom upravljaču za
odabir izvora signala kojeg
želite emitirati.
Za 2. zonu emitiraju se analogni video i
audio signali. Za 3. zonu se emitiraju samo
analogni audio signali. Kad odaberete
"SOURCE", emitiraju se signali iz trenutno
odabranog izvora. Pogledajte str. 82 za
podrobnosti.
5
Podesite odgovarajuću
glasnoću.
• U slučaju kao na slici 1-1 ili 2 (str. 84,
85), podesite glasnoću pomoću
prijemnika u 2./3. zoni.
• U slučaju kao na slici 1-2 (str. 85),
možete podešavati samo glasnoću
stražnjeg surround zvučnika u 2ND
ZONE.
1 Podesite "2ND ZONE" na SURR
BACK SP postavku (str. 49).
2 Podesite glasnoću pomoću MASTER
VOL+/– na daljinskom upravljaču.
Početno podešenje glasnoće je – ∞ dB
(nema zvuka).
86
Savjeti
• Čak i kad je prijemnik isključen, prijemnik u 2. ili
3. zoni ostaje uključen. Za isključivanje svih
prijemnika, pritisnite @/1 i AV @/1 na RMAAE003 daljinskom upravljaču istovremeno
(SYSTEM STANDBY).
• Samo signali komponenata priključenih na
analogne ulazne priključnice emitiraju preko 2ND
ZONE OUT ili 3RD ZONE OUT priključnica.
Komponente koje su priključene samo na digitalne
ulazne priključnice ne emitiraju signal.
• Ako se odabere "SOURCE", signali koji se
emitiraju preko MULTI CH IN priključnica ne
emitiraj se preko 2ND ZONE OUT ili 3RD ZONE
OUT priključnica čak i ako se odabere MULTI CH
IN. Emitiraju se analogni audio signali trenutno
odabranog izvora.
Rukovanje pomoću RM-AAE003
1
Pritisnite RM SET UP.
Prikazuje se izbornik.
2
Odaberite "COMMAND MODE"
pomicanjem i pritiskom na easy
scroll tipku.
3
Odaberite "2ND ZONE" (ili "3RD
ZONE") pomicanjem i pritiskom
na easy scroll tipku.
Rukovanje Sony
komponentama
CONTROL A1II sustav kontrole
CONTROL A1II sustav kontrole zamišljen je
kako bi se pojednostavilo rukovanje audio
sustavima koji se sastoje od pojedinačnih Sony
komponenata. CONTROL A1II spajanje
omogućuje prijenos upravljačkih signala
kojima se ostvaruje automatsko rukovanje i
kontrola funkcija koje su obično vezane uz
integrirane sustave.
Trenutno je pomoću CONTROL A1II moguće
spojiti Sony CD uređaj, pojačalo (prijemnik),
MD uređaj i kasetofon i tako ostvariti
automatski odabir funkcija.
Napomena
Nemojte upotrebljavati dvosmjerni daljinski
upravljač ako je CONTROL A1II priključnica
spojena na komplet za spajanje s računalom na
kojem se upotrebljava "MD Editor" ili slična
aplikacija. Također, nemojte upotrebljavati spojenu
komponentu suprotno od funkcija ove aplikacije jer
se može dogoditi da aplikacija ne funkcionira
ispravno.
Podrobnosti potražite u uputama za uporabu
svake od komponenata.
Ako imate Sony CD izmjenjivač s
COMMAND MODE preklopkom
Ako se preklopka za odabir diska na vašem CD
izmjenjivaču može postaviti na CD 1, CD 2 ili
CD 3, svakako odaberite upravljački mod "CD
1" i spojite izmjenjivač na CD priključnice na
pojačalu (prijemniku).
No, ako imate Sony CD izmjenjivač s VIDEO
OUT priključnicama, podesite upravljački mod
na "CD 2" i spojite izmjenjivač na VIDEO 2
priključnice na pojačalu (prijemniku).
Spajanje
Možete spojiti do 10 CONTROL A1II
kompatibilnih komponenata bilo kojim
redoslijedom. No, možete spojiti samo po
jednu komponentu određene vrste (primjerice,
1 CD uređaj, 1 MD uređaj, 1 kasetofon i 1
prijemnik).
(Možda ćete uspjeti spojiti više od jednog CD
ili MD uređaja, ovisno o modelu. Pogledajte
podrobnosti u uputama za uporabu svake
komponente.)
Primjer
Kompatibilnost CONTROL A1II i
CONTROL A1
Sustav CONTROL A1II je nadograđen na
temelju CONTROL A1 i sada je standard za
Sony izmjenjivač za 300 CD diskova i ostale
novije Sony komponente. Komponente s
priključnicom CONTROL A1 kompatibilne su
s komponentama s CONTROL A1II
priključnicom te se mogu međusobno spajati.
U osnovi, većina funkcija dostupnih preko
CONTROL A1 sustava također će biti
dostupna preko CONTROL A1II sustava.
Ipak, kod spajanja komponenata s
priključnicama CONTROL A1 i komponenata
s priključnicama CONTROL A1II, broj
dostupnih funkcija može biti ograničen ovisno
o komponenti.
Pojačalo CD
(prijemnik) uređaj
MD
Kasetofon
uređaj
Ostale
komponente
Kod CONTROL A1II sustava, upravljački
signali teku u oba smjera. Zato se ne razlikuju
ulazne i izlazne priključnice. Ako komponenta
ima više od jedne CONTROL A1II
priključnice, možete upotrijebiti bilo koju
priključnicu ili spojiti različite komponente na
svaku od priključnica.
Uz neke CONTROL A1 kompatibilne
komponente isporučuje se kabel za spajanje. U
tom slučaju možete spajanje izvršiti pomoću
kabela.
Ako upotrebljavate dodatno nabavljiv kabel,
upotrijebite mono (2P) mini priključak kraći od
2 metra, bez otpora.
nastavlja se
87
Osnovne funkcije
Automatski odabir izvora automatski odabire
ispravan ulaz kad se pritisne tipka za
reprodukciju na jednoj od spojenih
komponenta (Audio input selection). Funkcije
CONTROL A1II radit će sve dok je uključena
komponenta kojom želite rukovati, čak i ako su
sve ostale komponente isključene.
Napomena
Ako priključite CTRL S OUT
priključnicu na drugoj komponenti
s CTRL S IN priključnicom na ovom
uređaju.
Primjer
TV, videorekorder, tuner,
monitor i sl.
Tijekom snimanja nemojte pokretati reprodukciju
drugih izvora osim onog koji služi kao izvor za
snimanje. Pri tome bi se aktivirao automatski odabir
izvora.
Uporaba CONTROL S sustava
kontrole
Ako imate CONTROL S kompatibilan Sony
TV prijemnik, satelitski prijemnik, monitor,
DVD uređaj ili videorekorder, upotrijebite
CONTROL S spojni kabel (nije isporučen) za
spajanje s CTRL S IN (za TV, satelitski
prijemnik ili monitor) ili CTRL S OUT (za
videorekorder i sl.) priključnicom na
prijemniku i odgovarajućom CONTROL S
priključnicom na odgovarajućoj komponenti.
Pogledajte upute za uporabu TV, satelitskog
prijemnika, monitora, videorekordera i sl. za
podrobnosti.
Prijemnik
Daljinski upravljač
Senzor daljinskog upravljača na CTRL S OUT
komponenti prima kodove daljinskog
upravljača na jednak način kao i senzor na
ovom uređaju. Funkcija je korisna ako ste
postavili ovaj uređaj na nosač ili sl.
Ako priključite CTRL S IN
priključnicu na drugoj komponenti
s CTRL S OUT priključnicom na
ovom uređaju
Primjer
Prijemnik VideoTuner
rekorder
Prijemnik
Daljinski upravljač
Senzor daljinskog upravljača na ovom uređaju
prima kodove daljinskog upravljača na jednak
način kao i senzor na CTRL S IN komponenti.
Funkcija je korisna ako ste postavili drugu
komponentu podalje od uređaja.
88
Uživanje u surround zvuku
Uporaba samo prednjih
zvučnika
(2CH STEREO)
U ovom modu zvuk se reproducira samo iz
prednjih lijevih/desnih zvučnika. Zvuk iz
subwoofera se ne čuje.
Standardan 2-kanalni stereo zvuk potpuno
zaobilazi postupak obrade, a višekanalni izvori
se konvertiraju u 2-kanalni zvuk.
1
Automatsko prepoznavanje
vrste audio signala
(AUTO FORMAT DIRECT)
Mod Auto Format Direct (A.F.D.) vam
omogućuje slušanje zvuka visoke vjernosti i
odabir načina dekodiranja za slušanje 2-kanalnog
stereo zvuka u višekanalnom formatu.
Uživanje u zvuku veće vjernosti
U ovom načinu prijemnik automatski
prepoznaje vrstu ulaznog audio signala (Dolby
Digital, DTS, standardni 2-kanalni stereo, itd.)
i ako je potrebno, izvodi ispravno dekodiranje.
Na taj se način zvuk reproducira onako kako je
snimljen/kodiran, bez dodavanja surround
efekata.
Obično se preporučuje opcija AUTO, iako je
ponekad bolje odabrati SURR BACK
DECODING (str. 95) za prilagođavanje
ulaznog signala modu kojeg preferirate.
Pritisnite SOUND FIELD.
Prikazuje se izbornik.
2
Pomoću tipke easy scroll
odaberite "2CH STEREO" i
zatim pritisnite tipku za potvrdu
odabira.
Također možete upotrijebiti 2CH na
prijemniku.
Napomena
U 2CH STEREO modu ne čuje se zvuk iz
subwoofera. Za slušanje 2-kanalnih stereo izvora
putem prednjih lijevih/desnih zvučnika i subwoofera,
odaberite "A.F.D. AUTO" mod i podesite "A.F.D.
2CH SW" na "CREATE" u izborniku SURR SET
UP (str. 99).
Ovaj prijemnik kreira niskofrekventan signal za
subwoofer ako nema L.F.E. signala, koji je
niskopropusni efekt emitiran preko subwoofera na
2-kanalni signal.
1
Pritisnite SOUND FIELD.
Prikazuje se izbornik.
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "A.F.D. AUTO" i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje
odabira.
Također možete upotrijebiti A.F.D. na
prijemniku.
89
Uživanje u stereo zvuku preko više
kanala
Ovaj mod omogućuje definiranje načina
dekodiranja 2-kanalnih audio izvora.
1
Pritisnite SOUND FIELD.
Prikazuje se izbornik.
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite A.F.D. mod i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje
odabira.
Također možete upotrijebiti A.F.D. na
prijemniku.
90
Oblici A.F.D. moda
Višekanalni zvuk
nakon dekodiranja
Učinak
(Automatsko A.F.D. AUTO
prepoznavanje) [AUTO]
(Automatsko
prepoznavanje)
(Automatsko prepoznavanje)
Dolby PRO
LOGIC
A.F.D. PRO LOGIC
[PRO LOGIC]
4 kanala
Dolby Pro Logic dekodiranje. Signal
snimljen na 2 kanala bit će dekodiran u 4.1
kanala
Dolby Pro
Logic II
A.F.D. PRO LOGIC II 5 kanala
MOVIE
[PRO LOGIC II
MOVIE]
Dolby Pro Logic II Movie dekodiranje.
Ovaj način je idealan za filmove snimljene
u Dolby Surround formatu. Osim toga,
moguća je reprodukcija zvuka u 5.1 kanala
kod gledanja videa, te presnimljenih ili
starih filmova.
A.F.D. PRO LOGIC II 5 kanala
MUSIC
[PRO LOGIC II
MUSIC]
Dolby Pro Logic II Music dekodiranje.
Ovaj način je idealan za običan stereo
signal, kao npr. kod CD diskova.
A.F.D. PRO LOGIC II 5 kanala
GAME
[PRO LOGIC II
GAME]
Dolby Pro Logic II Game dekodiranje.
A.F.D. PRO LOGIC
IIx MOVIE
[PRO LOGIC IIx
MOVIE]
7 kanala
Dolby Pro Logic IIx Movie dekodiranje.
Ovaj način je idealan za filmove snimljene
u Dolby Surround formatu. Osim toga,
moguća je reprodukcija zvuka u 7.1 kanala
kod gledanja videa, te presnimljenih ili
starih filmova.
A.F.D. PRO LOGIC
IIx MUSIC
[PRO LOGIC IIx
MUSIC]
7 kanala
Dolby Pro Logic IIx Music dekodiranje.
Ovaj način je idealan za običan stereo
signal, kao npr. kod CD diskova.
A.F.D. PRO LOGIC
IIx GAME
[PRO LOGIC IIx
GAME]
7 kanala
Dolby Pro Logic IIx Game dekodiranje.
Način
dekodiranja
Dolby Pro
Logic IIx
A.F.D. mod
[Pokazivač]
Neo:6 Cinema A.F.D. Neo:6 Cinema 6 kanala
[Neo:6 Cinema]
A.F.D. Neo:6 Music
[Neo:6 Music]
(Multi Stereo) A.F.D. MULTI
STEREO
[MULTI STEREO]
DTS Neo:6 Cinema dekodiranje.
6 kanala
DTS Neo:6 Music dekodiranje. Ovaj način
je idealan za običan stereo signal, kao npr.
CD diskova.
(Multi Stereo)
Reprodukcija 2-kanalnih lijevih/desnih
signala iz svih zvučnika.
nastavlja se
91
Ako ste spojili subwoofer
Ako je audio signal 2-kanalni stereo, ili ne
posjeduje LFE signal, prijemnik će generirati
signal niske frekvencije za reprodukciju na
subwooferu. Međutim, takav signal se neće
generirati kod odabira opcija "Neo:6 Cinema"
ili "Neo6: Music" kad su svi zvučnici podešeni
na "LARGE".
Napomena
• Ova funkcija ne djeluje u sljedećim slučajevima:
− Ako je odabrana opcija MULTI CH IN
− Ako se preko i.LINK priključnice prima DSD
signal
• DTS Neo:6 ne djeluje na DTS 2CH audio i zvuk se
reproducira kao 2-kanalni.
• Ako podesite zvučni ugođaj dok se prima signal
DTS 96/24 formata, reproducirat će se samo uz
48 kHz.
Odabir zvučnog ugođaja
Uživanje u surround zvuku moguće je
jednostavnim odabirom jednog od tvorničkih
podešenja zvučnih ugođaja. To će vam pružiti
uzbudljiv i snažan zvuk kino ili koncertne
dvorane u vašem domu.
Odabir zvučnog ugođaja za
gledanje filmova
MOVIE
Savjet
Kod prijema višekanalnog signala, aktivno je samo
Dolby Pro Logic dekodiranje.
Postavka SB DECODING/SB DEC MODE u
izborniku CUSTOMIZE postaje nevažeća. Ako
odaberete mod dekodiranja koji nije Dolby Pro Logic
IIx, emitira se višekanalni zvuk (ako je kodiran).
Više puta pritisnite tipku MOVIE za
odabir željenog zvučnog ugođaja.
Prikazuje se popis zvučnih ugođaja.
Raspoloživi zvučni ugođaji
x CINEMA STUDIO EX A s
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony
Pictures Entertainment "Cary Grant Theater"
studija. Ovo je standardni način reprodukcije,
izvrstan za gledanje većine vrsta filmova.
x CINEMA STUDIO EX B s
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony
Pictures Entertainment "Kim Novak Theater"
studija. Ovaj način reprodukcije je idealan za
gledanje SF ili akcijskih filmova s mnogo
zvučnih efekata.
x CINEMA STUDIO EX C s
Reproducira zvuk s karakteristikama Sony
Pictures Entertainment studija za snimanje.
Ovaj način reprodukcije je idealan za gledanje
glazbenih ili klasičnih filmova kod kojih je
sadržaj zvučnog zapisa uglavnom glazbeni.
92
x V.MULTI DIMENSION s
Raspoloživi zvučni ugođaji
Kreira 5 virtualnih zvučnika pomoću jednog
para realnih surround zvučnika.
x D.CONCERT HALL A
Napomene
• Ova funkcija ne djeluje u sljedećim slučajevima:
− Ako je odabrana opcija MULTI CH IN
− Ako se DSD signal prima preko i.LINK
priključnice
− Frekvencija uzorkovanja signala je veća od 48 kHz.
• Ako podesite zvučni ugođaj dok se prima signal
DTS 96/24 formata, reproducirat će se samo uz
48 kHz.
• Efekti virtualnih zvučnika mogu povećati količinu
šuma u reproduciranom signalu.
• Kod uporabe zvučnih ugođaja koji uključuju
virtualne zvučnike, neće se moći čuti zvukovi
izravno iz surround zvučnika.
Savjet
Format kodiranja DVD softvera i sl. možete prepoznati tako
da potražite oznaku na kutiji.
•
: Dolby Digital diskovi.
•;
: Dolby Surround kodirani
programi
•
: DTS Digital Surround kodirani programi
• Zvučni ugođaji s oznakom s upotrebljavaju
DCS tehnologiju. Pogledajte "Stručni izrazi" na
str. 128.
• Ako se odabere oznaka s zvučnog ugođaja,
uključuje se indikator Digital Cinema Sound.
Odabir zvučnog ugođaja za
slušanje glazbe
Upotrebljava stvaranje 3D zvučne slike za
reprodukciju akustičkih značajki koncertne
dvorane. Simulira veliku pozornicu pomoću
refleksije zvuka.
x D.CONCERT HALL B
Upotrebljava stvaranje 3D zvučne slike za
reprodukciju akustičkih značajki koncertne
dvorane. Simulira rezonantnu i jedinstvenu
reverberaciju zvuka.
x CHURCH
Reproducira akustiku crkve građene od
kamena.
x JAZZ CLUB
Reproducira akustiku jazz kluba.
x LIVE CONCERT
Reproducira akustiku dvorane s 300 sjedala.
x STADIUM
Reproducira akustiku velikog otvorenog
stadiona.
x SPORTS
Reproducira akustiku sportskog prijenosa
uživo.
Napomena
Dekodiranje stražnjeg surround zvuka ne funkcionira
dok je odabran zvučni ugođaj za glazbu (str. 95).
Raspoloživi zvučni ugođaji kad
su spojene slušalice
Moguće je odabrati samo jedan od sljedećih
zvučnih ugođaja.
x HEADPHONE THEATER s
Više puta pritisnite MUSIC za odabir
željenog zvučnog ugođaja.
Ovaj mod se automatski odabire kad se
upotrebljavaju slušalice uz odabrani zvučni
ugođaj za filmove ili glazbu. Omogućuje
simulaciju kino dvorane kod uporabe slušalica.
Prikazuje se popis zvučnih ugođaja.
nastavlja se
93
x HEADPHONE (2CH)
Ovaj mod se odabire automatski ako se
upotrebljavaju slušalice u 2-kanalnom modu
(str. 89)/A.F.D. modu (str. 91). Standardni 2kanalni izvor zvuka će potpuno zaobići
procesiranje zvuka, a višekanalni surround
formati bit će pretvoreni u 2 kanala.
x HEADPHONE (MULTI)
Ovaj mod se automatski odabire ako
upotrebljavate slušalice uz odabran MULTI
CH IN. Reproduciraju se analogni signali koji
ulaze preko MULTI CHANNEL INPUT
priključnica i pretvoreni su u 2 kanala.
Uživanje u surround efektima uz
smanjenu glasnoću (NIGHT MODE)
Ova funkcija omogućuje očuvanje ugođaja
kino dvorane i uz smanjenu glasnoću. Funkcija
se može upotrebljavati uz ostale zvučne
ugođaje. Kad gledate filmove kasno navečer,
moći ćete jasno čuti dijaloge čak i ako je
smanjena glasnoća.
Napomena
Headphone (2ch) mod se odabire ako zvučni ugođaj
ne funkcionira.
• DSD signal se prima preko i.LINK priključnice.
• Frekvencija uzorkovanja primljenog signala je veća
od 48 kHz.
Isključenje surround efekta za
MOVIE/MUSIC
Pomaknite easy scroll tipku za odabir "A.F.D.
AUTO" ili "2CH STEREO" u popisu zvučnih
ugođaja na pokazivaču.
1
Pritisnite < više puta za odabir
izbornika RECEIVER.
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "NIGHT MODE" i
zatim pritisnite tipku za
potvrđivanje.
Aktivirana je funkcija NIGHT MODE.
Ponovite korake 1 i 2 ako je funkcija
NIGHT MODE podešene na OFF.
Savjet
Dok je funkcija aktivirana, pojačavaju se postavke
BASS, TREBLE i EFFECT, a opcija "D.RANGE
COMP." se automatski podešava na "MAX" (str. 101).
94
Odabir načina dekodiranja
stražnjih surround kanala
(SURR BACK DECODING)
Dekodiranjem surround signala stražnjih kanala
DVD softvera (itd.) snimljenog u formatu
Dolby Digital Surround EX, DTS-ES Matrix,
DTS-ES Discrete 6.1, itd., moguće je uživati u
surround zvuku kakvog su ga zamislili
snimatelji filma.
Ulazni signal
Izlazni Dekoder stražnjih
kanali surround kanala
Dolby Digital 5.1 5.1e)
e)
―
Dolby Digital
Surround EXb)
6.1
DTS 5.1
5.1e)
―
DTS-ES Matrix
6.1c)
6.1e)
DTS Matrix dekoder
DTS-ES Discrete 6.1e)
6.1d)
Dekoder za mod
dekodiranje podešen
preko SB DEC MODE
(str. 96)
DTS Discrete dekoder
x ON
Postavka SB DEC MODE primjenjuje se na
5.1-kanalno i 6.1-kanalno dekodiranje ulaznog
signala (str. 96).
x OFF
Ne provodi se dekodiranje stražnjih surround
kanala.
a)
Više puta pritisnite SURR BACK
DECODING za odabir načina
dekodiranja stražnjih surround
kanala.
Uključuje se indikator SB DEC dok se
dekodira stražnji surround signal.
6.1-kanalna oznaka predstavlja podatke snimljene u
sam softver, kao npr. DVD.
b)
Dolby Digital DVD koji sadrži Surround EX
oznaku. Dolby Corporation web stranica vam može
pomoći kod prepoznavanja Surround EX filmova.
c)
Softver kodiran s oznakom tako da se označi da
sadrži DTS-ES Matrix i 5.1-kanalne signale.
d)
Softver kodiran 5.1-kanalnim signalom, te
povratnom vezom tog signala u 6.1 diskretne
kanale. Diskretni 6.1-kanalni signal je specifičan
DVD signal koji se ne koristi u kino dvorani.
e)
Ako se spoje dva stražnja surround zvučnika, izlaz
će biti 7.1-kanalni.
Savjet
Moguće je odabrati način dekodiranja stražnjih
surround kanala pomoću "SB DECODING" u
izborniku CUSTOMIZE (str. 67).
Vrste funkcija dekodiranje
stražnjeg surround zvuka
x "AUTO"
Kad ulazni signal sadrži 6.1-kanalnu oznaku za
dekodiranje a), provodi se odgovarajuće
dekodiranje stražnjeg surround signala.
nastavlja se
95
Napomene
Napomene
• Funkcija neće djelovati u sljedećim slučajevima:
− Ako se odabere MULTI CH IN
− DSD signal se prima preko i.LINK priključnice
− Odabran je mod zvuka za glazbu
− Prima se DTS 96/24 signal i dekodira uz 96 kHz
• Možda se neće čuti zvuk iz stražnjih surround
zvučnika ako je odabran Dolby digital EX mod.
Neki diskovi nemaju Dolby Digital Surround EX
oznaku iako je na kutiji znak Dolby Digital
Surround EX. U tom slučaju odaberite "ON".
• SB DECODING MODE/SB DEC MODE se
isključuje ako se odabere Dolby Pro Logic IIx u
AUTO FORMAT DIRECT (A.F.D.) modu.
• Primjenjuje se Matrix dekodiranje kompatibilno s
Dolby Digital EX, bez obzira na postavku dekodera
stražnjih surround kanala kod odabira zvučnog
ugođaja za film.
• Ako se odabere Dolby PLIIx MS, primjenjuje se
Matrix dekoriranje kompatibilno s Dolby Digital
EX ako je postavka zvučnika 6.1-kanalna i Movie
dekodiranje kompatibilno s Pro Logic IIx ako je
postavka zvučnika 7.1-kanalna u sljedećim
slučajevima:
− ulazni signal je Dolby Digital Surround EX
− opcija SB DECODING je podešena na AUTO
Input Stream indikator
Odabir Surround Back Decoding
moda (SB DEC MODE)
Možete odabrati mod dekodiranja stražnjeg
surround zvuka samo ako je opcija SB
DECODING podešena na ON ili AUTO te ako
ulazni signal sadrži Dolby Digital Surround EX
oznaku.
Ako je odabran AUTO FORMAT DIRECT
mod dok je aktiviran dekoder stražnjih
surround kanala, prikazuje se tekući postupak
dekodiranja nakon prikaza ulaznog signala na
nekoliko sekundi.
x Ako je dekoder kompatibilan s
Dolby Digital EX
SB DEC
MODE
Sustav
zvučnika
Dekoder stražnjih
surround kanala
[DDEX]
7.1
Matrix dekoder
kompatibilan s Dolby
Digital EX
DOLBY DIGITAL
[3/2.1]
k
DOLBY D EX
[3/2.1]
Matrix dekoder
kompatibilan s Dolby
Digital EX
DOLBY DIGITAL
SURROUND EX
[3/2.1]
k
DOLBY D EX
[3/2.1]
Movie dekoder
kompatibilan s Dolby Pro
Logic IIx
DTS [3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
DOLBY EX
DTS-ES Matrix
[3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
DOLBY EX
DTS-ES Discrete
[3/3.1]
k
DTS [3/2.1] +
DOLBY EX*
k
DTS [3/2.1] +
DOLBY EX
6.1
[PLIIx MV] 7.1
6.1
Matrix dekoder
kompatibilan s Dolby
Digital EX
Ulazni signal
Nakon
Tekući
nekoliko postupak
sekundi dekodiranja
[PLIIx MS] 7.1
Music dekoder
kompatibilan s Dolby Pro
Logic IIx
DTS 96/24
[3/2.1]
6.1
Music dekoder
kompatibilan s Dolby Pro
Logic IIx
* Ako je dekoder stražnjih surround signala
kompatibilan s Dolby Digital EX, pri dekodiranju
DTS-ES Discrete [3/3.1] signala, ovaj uređaj
također dekodira DTS-ES Discrete [3/2.1] signale.
96
x Ako je dekoder kompatibilan s
Dolby Pro Logic IIx dekoderom
Ulazni signal
Nakon
nekoliko
sekundi
Tekući
postupak
dekodiranja
DOLBY DIGITAL
[3/2.1]
k
DOLBY D
[3/2.1] + PLIIx
DOLBY DIGITAL
SURROUND EX
[3/2.1]
k
DOLBY D
[3/2.1] + PLIIx
DTS [3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
PLIIx
DTS-ES Matrix
[3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
PLIIx
DTS-ES Discrete
[3/3.1]
k
DTS [3/2.1] +
PLIIx**
DTS 96/24
[3/2.1]
k
DTS [3/2.1] +
PLIIx
Osobne postavke zvučnih
ugođaja
Podešavanje zvučnih ugođaja
Postavke se pohranjuju posebno za svaki
zvučni ugođaj.
** Ako je dekoder stražnjih surround signala
kompatibilan s Dolby Pro Logic IIx, pri
dekodiranju DTS-ES Discrete [3/3.1] signala,
ovaj uređaj također dekodira DTS-ES Discrete
[3/2.1] signale.
1
Pokrenite reprodukciju izvora
kodiranog s višekanalnim
surround efektima (DVD ili sl.)
2
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "SURR SET UP" i
zatim pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MAIN
MENU na prijemniku za odabir "SURR
SET UP".
3
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite željenu opciju i zatim
pritisnite tipku.
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku. Podrobnosti potražite u
"Opcije izbornika SURR SET UP" dolje.
nastavlja se
97
4
Dok slušate zvuk, podesite
odabranu opciju pomoću
kontrolne tipke 4/3.
x DIMENSION F_ _ S (kontrola
dimenzije)
Napomena
Početna postavka: sredina (0)
Omogućuje daljnje podešavanje dekodiranja
Dolby Pro Logic II i IIx Music moda. Ovaj
parametar možete podesiti samo ako je A.F.D.
mod podešen na "PRO LOGIC II MUSIC" ili
"PRO LOGIC IIx MUSIC" (str. 91).
Možete podesiti razliku između prednjih
kanala i surround kanala.
Opcije koje je moguće podesiti u svakom izborniku
ovise o zvučnom ugođaju. Određene opcije mogu
biti prikazane zatamnjeno na pokazivaču.
x PANORAMA MODE (panorama
mod)
Također možete upotrijebiti +/– za
podešavanje odabrane opcije.
5
Ponovite korake 3 i 4 za
podešavanje ostalih opcija.
Opcije izbornika SURR SET UP
x EFFECT LEVEL _ _ _ % (razina
efekta)
Početna postavaka: 100%
Veća razina omogućuje jači surround efekt.
Razina se može podesiti od 20% do 120% u
koracima od 5%.
Napredne opcije SURR SET UP
izbornika
Pomoću CUSTOMIZE izbornika podesite
opcije "MENU EXPAND" na "ON" za prikaz i
podešavanje sljedećih opcija (str. 67).
x C. WIDTH L_C_R (širina
središnjeg kanala)
Početna postavka: (3)
Omogućuje daljnje podešavanje dekodiranja
Dolby Pro Logic II i IIx Music moda. Ovaj
parametar možete podesiti samo ako je A.F.D.
mod podešen na "PRO LOGIC II MUSIC" ili
"PRO LOGIC IIx MUSIC" (str. 91).
Možete podesiti distribuciju signala središnjeg
kanala koji nastaje Dolby Pro Logic II
dekodiranjem za lijeve/desne zvučnike.
98
Omogućuje daljnje podešavanje dekodiranja
Dolby Pro Logic II i IIx Music moda. Ovaj
parametar možete podesiti samo ako je A.F.D.
mod podešen na "PRO LOGIC II MUSIC" ili
"PRO LOGIC IIx MUSIC" (str. 91).
• ON
Omogućuje uživanje u surround zvuku
širenjem zvučnog polja prednjih zvučnika u
lijevo i desno od mjesta slušanja (panorama
mod).
• OFF
Panorama mod nije uključen.
x SCREEN DEPTH (dubina zaslona)
Opcija je namijenjena posebno za Cinema
Studio EX modove (str. 92).
Omogućuje stvaranje osjećaja da zvuk prednjih
zvučnika dolazi iz zaslona u vašoj sobi, upravo
kao i u kino dvorani.
• ON
Omogućuje stvaranje osjećaja da zvuk dolazi iz
velikog zaslona velike dubine.
• OFF
Funkcija nije uključena.
x VIR.SPEAKERS (virtualni
zvučnici)
Ova opcija namijenjena je posebno za Cinema
Studio EX modove (str. 92).
• ON
Kreiraju se virtualni zvučnici.
• OFF
Ne kreiraju se virtualni zvučnici.
2
Također možete upotrebljavati MAIN
MENU na prijemniku za odabir
"LEVEL".
3
x A.F.D. 2CH SW (kreiranje signala
niske frekvencije)
Opcija je dostupna samo ako je A.F:D. mod
podešen na "AUTO".
• CREATE
Omogućuje kreiranje signala niske frekvencije
za izlaz preko subwoofera ako je odabrana
opcija "A.F.D. AUTO".
• OFF
Ne kreiraju se signali niske frekvencije.
Podešavanje glasnoće i balansa
svakog zvučnika
Ove postavke primjenjuju se na sve zvučne
ugođaje.
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "LEVEL" i zatim
pritisnite kontrolnu tipku.
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite željenu opciju.
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku. Podrobnosti potražite u
"Opcije izbornika MENU".
4
Dok slušate zvuk, podesite
odabranu opciju pomoću
kontrolne tipke 4/3.
Također možete upotrijebiti +/– za
podešavanje odabrane opcije.
5
Ponovite korake 3 i 4 za
podešavanje ostalih opcija.
Opcije izbornika LEVEL
x TEST TONE (ispitni ton)
Početna postavka: OFF
Omogućuje reprodukciju ispitnog tona iz
svakog zvučnika. Ako je opcija podešena na
"AUTO", iz svakog zvučnika se automatski
emitira ispitni ton. Ako je odabrana opcija
"FIX", možete odabrati iz kojeg zvučnika se
emitira ispitni ton.
x FRONT L _ _ R (balans prednjih
zvučnika)
Početna postavka: sredina (0)
Omogućuje podešavanje balansa između
prednjeg lijevog i desnog zvučnika. Balans
možete podesiti od –8 dB do +8 dB u koracima
od 0,5 dB.
x CENTER xxx.x dB (glasnoća
središnjeg zvučnika)
1
Pokrenite reprodukciju izvora s
višekanalnim surround zvukom
(DVD ili sl.).
Početna postavka: 0 dB
Glasnoću možete podesiti od –20 dB do +10
dB u koracima od 0,5 dB.
nastavlja se
99
x SURROUND L xxx.x dB
(glasnoća lijevog surround)
Početna postavka: 0 dB
Glasnoću možete podesiti od –20 dB do +10
dB u koracima od 0,5 dB.
x SURROUND R xxx.x dB
(glasnoća desnog surround
zvučnika)
Početna postavka: 0 dB
Glasnoću možete podesiti od –20 dB do +10
dB u koracima od 0,5 dB.
x SURR BACK xxx.x dB
(glasnoća stražnjeg surround
zvučnika)*
Početna postavka: 0 dB
Glasnoću možete podesiti od –20 dB do +10
dB u koracima od 0,5 dB.
x SURR BACK L xxx.x dB
(glasnoća stražnjeg lijevog
surround zvučnika)**
Početna postavka: 0 dB
Glasnoću možete podesiti od –20 dB do +10
dB u koracima od 0,5 dB.
x SURR BACK R xxx.x dB
(glasnoća stražnjeg desnog
surround zvučnika)**
Početna postavka: 0 dB
Glasnoću možete podesiti od –20 dB do +10
dB u koracima od 0,5 dB.
x SUB WOOFER xxx.x dB
Početna postavka: 0 dB
Glasnoću možete podesiti od –20 dB do +10
dB u koracima od 0,5 dB.
x MULTI CH SW xxx dB
(glasnoća višekanalnog
subwoofera)
Početna postavka: 0 dB
Omogućuje povećavanje glasnoće MULTI
CHANNEL INPUT kanala subwoofera za +10
dB. Ovo podešavanje možda postane nužno
ako se spoji DVD uređaj na MULTI
CHANNEL INPUT priključnice. Glasnoća
subwoofera DVD uređaja je za 10 dB manja od
glasnoće kod Super Audio CD uređaja.
* Samo ako su stražnji surround zvučnici podešeni
na "SINGLE" u izborniku SPEAKER SET UP
(str. 49).
100
** Samo kad su stražnji surround zvučnici podešeni
na "DUAL" u izborniku SPEAKER SET UP
(str. 49).
Napomena
Ako se odabere neki od sljedećih zvučnih ugođaja,
ne čuje se zvuk iz subwoofera ako su sve zvučnici
podešeni na "LARGE" u izborniku SPEAKER SET
UP. No, zvuk će se čuti i preko subwoofera ako
ulazni digitalni signal sadrži L.F.E. signale ili ako su
prednji ili surround zvučnici podešeni na "SMALL".
• D.CONCERT HALL A
• D.CONCERT HALL B
• CHURCH
• JAZZ CLUB
• LIVE CONCERT
• STADIUM
• SPORTS
Napredne opcije izbornika
LEVEL
U izborniku CUSTOMIZE podesite opciju
"MENU EXPAND" na "ON" kako bi se
omogućio prikaz i podešavanje sljedećih
opcija. Početne postavke su podcrtane.
x PHASE AUDIO (fazni zvuk)
• ON
Omogućuje emitiranje 2-kanalnog zvuka
(umjesto ispitnog tona) naizmjenično iz
nasuprotnih zvučnika.
• OFF
Napomena
Ako se na TV zaslonu prikazuje izbornik prijemnika,
HDMI zvuk ne može biti izlaz.
x PHASE NOISE (fazni šum)
• ON
Omogućuje emitiranje ispitnog tona
naizmjenično iz nasuprotnih zvučnika.
• OFF
x D.RANGE COMP. (kompresija
dinamičkog raspona)
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna ako
želite gledati filmove uz smanjenu glasnoću
noću. Kompresija dinamičkog raspona moguća
je samo za Dolby Digital izvore.
• OFF
Dinamički raspon se ne komprimira.
• STD
Kompresija dinamičkog raspona u skladu s
namjerama snimatelja zvuka.
• MAX
Značajno komprimiranje dinamičkog raspona.
Savjet
Kompresija dinamičkog raspona omogućuje
komprimiranje dinamičkog raspona zvučnog zapisa
na temelju informacija o dinamičkom rasponu koje
sadrži Dolby Digital signal. Standardna postavka je
"STD", ali ona omogućuje samo blagu kompresiju.
Zbog toga preporučujemo postavku "MAX" jer
omogućuje značajno komprimiranje dinamičkog
raspona i time gledanje filmova kasno noću uz
smanjenu glasnoću. Za razliku od analognih načina
ograničavanja, stupanj ograničenja je već unaprijed
određen i omogućuje vrlo prirodnu kompresiju.
Resetiranje postavki zvučnih
ugođaja
1
Pritisnite I/1 za isključivanje
prijemnika.
2
Dok držite MUSIC, pritisnite I/1.
Na pokazivaču se prikazuje "S.F.
Initialize" i sve postavke zvučnih ugođaja
vraćaju se na početne vrijednosti.
101
Napredna podešavanja zvučnika
Napredna podešavanja
U izborniku CUSTOM podesite opciju
"MENU EXPAND" na "ON" kako biste
omogućili napredna ppodešavanja.
1
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "SPEAKER SET UP" i
zatim pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MAIN
MENU na prijemniku za odabir
"SPEAKER SET UP".
2
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite željeni izbornik.
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku. Podrobnosti pogledajte u
"Parametri zvučnika" na str. 48.
3
Pomoću kontrolne tipke 4/3
odaberite željenu opciju.
Također možete upotrijebiti +/– na
prijemniku.
4
102
Ponovite korake 2 i 3 za
podešavanje ostalih opcija.
x DISTANCE UNIT (mjerna jedinica
za udaljenost)
Omogućuje odabir mjerne jedinice za
podešavanje udaljenosti.
• feet (standardno kod modela s oznakom
područja UC)
Udaljenost se izražava u stopama.
• meters (standardno kod modela s ostalim
oznakama područja)
Udaljenost se izražava u metrima.
x SP POSI. (položaj surround
zvučnika)
Omogućuje određivanje položaja vaših
surround zvučnika kako bi se pravilno
reproducirali surround efekti u Cinema Studio
EX modovima (str. 92). Ova opcija nije
dostupna ako je parametar surround zvučnika
postavljen na "NO" (str. 49).
Savjet
Položaj surround zvučnika određen je posebno za
uporabu Cinema Studio EX modova. Kod ostalih
zvučnih ugođaja, raspored zvučnika nije toliko bitan.
Ovi zvučni ugođaji oblikovani su s pretpostavkom da
će se surround zvučnici postaviti iza mjesta slušanja,
ali reprodukcija ostaje prilično dobra čak i ako se
surround zvučnici smjeste u dosta širokom kutu.
Ipak, ako se zvučnici usmjere prema slušatelju
odmah lijevo i desno od njega, surround efekt postaje
nejasan osim ako nije odabrana opcija "SIDE".
U svakom slučaju, svako okruženje ima brojne
varijable, kao što je refleksija od zidova, i zato
možda postignete bolje rezultate opcijom "BEHD"
ako su zvučnici postavljeni visoko iznad mjesta
slušanja, čak i ako su postavljeni odmah lijevo i
desno. Čak i ako to bude u suprotnosti s gore
navedenim savjetima, preporučujemo da pokrenete
reprodukciju višekanalnog surround softvera i
odaberete postavku koja daje najbolji osjećaj
prostornosti i koja stvara odgovarajući prostor
između surround zvuka iz surround zvučnika i zvuka
iz prednjih zvučnika. Ako niste sigurni što je
najbolje, odaberite "BEHD" i zatim upotrijebite
parametar udaljenosti zvučnika i podešavanje
glasnoće zvučnika kako biste postigli ispravan
balans.
x SP CROSSOVER > _ _ _ Hz
(crossover frekvencija zvučnika)
Početna postavka: 100 Hz
Omogućuje podešavanje crossover frekvencije
basova zvučnika podešenih na "SMALL" u
izborniku SPEAKER SET UP. Frekvencija se
može podesiti od 40 Hz do 200 Hz u koracima
od 10 Hz.
• SIDE/LOW
Odaberite ako ste surround zvučnike postavili
u području A i C.
• SIDE/HIGH
Odaberite ako ste surround zvučnike postavili
u području A i D.
• BEHD/LOW
Odaberite ako ste surround zvučnike postavili
u području B i C.
• BEHD/HIGH
Odaberite ako ste surround zvučnike postavili
u području B i D.
103
Podešavanje ekvilizatora
3
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku.
(Bass/Midrange/Treble)
Možete pohraniti do 5 različitih postavki
ekvilizatora u memoriju (EQ PRESET [1]-[5] i
primijeniti ih Podešavanje je moguće za svaki
zvučnik posebno.
Basovi
Srednji tonovi
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite "EQ PRESET".
4
Također možete upotrijebiti +/– na
prijemniku.
Visoki tonovi
Razina (dB)
Pomoću kontrolne tipke 4/3
odaberite područje ekvilizatora
koje želite podesiti (EQ PRESET
[1]-[5]).
5
Frekv. (Hz) Frekv. (Hz) Frekv. (Hz)
Pomoću kontrolne tipke 1/2
odaberite opciju.
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku. Podrobnosti pogledajte
"Opcije izbornika EQUALIZER" dolje.
6
Dok slušate zvuk, podesite
odabranu opciju kontrolnom
tipkom 4/3.
Također možete upotrijebiti +/– za
podešavanje odabrane opcije.
7
Ponovite korake 5 i 6 za
podešavanje ostalih opcija.
Opcije izbornika EQUALIZER
x EQ PRESET (odabir podešenog
ekvilizatora)
Omogućuje odabir područja ekvilizatora ([1][5]). Ekvilizator se isključuje ako je odabrana
opcija "OFF".
1
2
Pokrenite reprodukciju izvora
višekanalnog surround zvuka
(DVD ili sl.).
Pritisnite MAIN MENU više puta
za odabir "EQUALIZER" i nakon
toga pritisnite kontrolnu tipku.
Također možete upotrijebiti MAIN
MENU na prijemniku za odabir
"EQUALIZER".
104
x FRONT BASS xxx dB (basovi
prednjeg zvučnika)
Početno podešenje: 0 dB
Moguće je podešavati od –10 dB do +10 dB u
koracima od 1 dB.
x FRONT TREBLE xxx dB (visoki
tonovi prednjeg zvučnika)
Početno podešenje: 0 dB
Moguće je podešavati od –10 dB do +10 dB u
koracima od 1 dB.
x CENTER BASS xxx dB (basovi
središnjeg zvučnika)
Početna postavka: 0 dB
Moguće je podešavati od –10 dB do +10 dB u
koracima od 1 dB.
x CENTER MID xxx dB (srednji
tonovi središnjeg zvučnika)
Početna postavka: 0 dB
Moguće je podešavati od –10 dB do +10 dB u
koracima od 1 dB.
x CENTER MID xxx Hz (središnja
frekvencija središnjeg zvučnika)
Uporaba pohranjenog ekvilizatora
1 Provedite korake od 1 do 3 u
2
"Podešavanje ekvilizatora" na str. 104.
Kontrolnom tipkom 4/3 odaberite (EQ
PRESET [1]-[5]).
Također možete upotrijebiti +/– na
prijemniku.
Isključivanje ekvilizatora
Odaberite "EQ BANK [OFF] u koraku 4 u
"Podešavanje ekvilizatora" na str. 104
Početna postavka: 1 kHz
Moguće je podešavati od 100 Hz do 10 kHz u
5 koraka.
Brisanje postavki ekvilizatora
1 Provedite korake od 1 do 3 iz
x CENTER TREBLE xxx dB
(visoki tonovi središnjeg
zvučnika)
2 Pomoću kontrolne tipke 4/3 odaberite
Početna postavka: 0 dB
Moguće je podešavati od –10 dB do +10 dB u
koracima od 1 dB.
x SURR/SB BASS xxx dB (basovi
surround i stražnjih surround
zvučnika)
Početna postavka: 0 dB
Moguće je podešavati od –10 dB do +10 dB u
koracima od 1 dB.
x SURR/SB TRE. xxx dB (visoki
tonovi surround i stražnjih
surround zvučnika)
Početna postavka: 0 dB
Moguće je podešavati od –10 dB do +10 dB u
koracima od 1 dB.
x PRESET x CLEAR (brisanje
područja ekvilizatora)
"Podešavanje ekvilizatora" na str. 104.
ekvilizator (EQ PRESET [1]-[5]) kojeg
želite obrisati.
Također možete upotrijebiti +/– na
prijemniku.
3 Pomoću kontrolne tipke 1/2 odaberite
"PRESET x CLEAR".
Također možete upotrijebiti MENU na
prijemniku. "x" je broj odabranog područja
ekvilizatora.
4 Pomoću kontrolne tipke 4/3 odaberite
"YES" i zatim pritisnite tipku.
Također možete upotrijebiti +/– i
MEMORY/ENTER na prijemniku.
Na pokazivaču piše: "Are you sure?"
5 Pomoću kontrolne tipke 4/3 odaberite
"YES" i zatim pritisnite tipku.
Također možete upotrijebiti +/– i
MEMORY/ENTER na prijemniku.
Na pokazivaču piše: "PRESET x
CLEARED!" i briše se sadržaj odabranog
područja ekvilizatora.
Možete obrisati podešene postavke
ekvilizatora. Podrobnosti potražite u "Brisanje
postavki ekvilizatora".
Savjet
Basove i visoke tonove prednjeg zvučnika možete
podesiti pomoću BASS i TREBLE kontrole na
prijemniku.
105
Uporaba daljinskog upravljača
Popis izbornika daljinskog
upravljača
(Za rukovanje prijemnikom)
Pogledajte donji dijagram na kojem se
prikazuje struktura izbornika. Podrobnosti o
načinu pristupa svakom od njih navedene su na
str. 58. Neke od opcija imaju i podizbornike
koji se otvaraju nakon pritiska na > (str. 110).
Informacije o statusu pretinca A/B
Pritisnite
(str. 58)
Popis ulaza 2. zone
Popis ulaza 3. zone
Pritisnite
(Izbornik
RECEIVER)
* Ako je COMMAND MODE podešen na 2ND
ZONE, prikazuje se popis samo za 2. zonu.
** Ako je COMMAND MODE podešene na 3RD
ZONE, prikazuje se popis samo za 3. zonu.
106
Pritisnite
Popis zvučnih efekata
(str. 92)
Pritisnite
IR SET popis
CATEGORY
popis
MAKER
popis
COMMON
popis
MACRO 1/2
popis
PROGRAM
popis
CATEGORY
popis
BUTTON
popis
LEARNING
popis
BUTTON
popis
TV INPUT
popis
MAKER
popis
FUNCTION
popis
107
Odabir komponente
Osnovni postupak odabira
komponente
Postupite na dolje opisani način za odabir
komponente iz popisa.
1
Pritisnite INPUT SELECTOR.
Prikazuje se popis ulaza. Opcije na popisu
odgovaraju priključnicama na prijemniku.
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite komponentu iz popisa
i pritisnite tipku za potvrđivanje
odabira.
Informacije o komponenti se prikazuju na
pokazivaču.
Savjeti
• Možete promijeniti način prikaz kategorije koji
govori o tome koja komponenta je doista
priključena na priključnice prijemnika. Ako je
komponenta priključena na priključnice koje nisu
izvorno za nju zamišljene, možete promijeniti
prikaz kategorije tako da odgovara komponenti.
Podrobnosti potražite u "Programiranje daljinskog
upravljača" na str. 113.
• Možete programirati daljinski upravljač tako da
automatski uključi komponentu čim se ona odabere
iz popisa. Podrobnosti potražite u "Uporaba
funkcije auto power" na str. 119.
• Popis ulaza se može osobno mijenjati.
Ako odaberete kasetofon
Pomoću easy scroll tipke odaberite pretinac A
ili B.
Napomena
Ako je daljinski upravljač programiran za upravljanje
nekim kasetofonom koji nije marke Sony, možda
neće biti moguće mijenjati pretinac A i B.
108
Rukovanje svakom
komponentom pomoću
daljinskog upravljača
Kad programirate daljinski upravljač za
rukovanje sljedećim komponentama Sony i
ostalih proizvođača, možete upotrijebiti tipke
na daljinskom upravljaču koje su označene
kružićem. Imajte na umu da neke tipke neće
funkcionirati uz vaše komponente.
Tablica tipaka za upravljanje
svakom od komponenata
Tipka
Video
rekorder
TV
LD
uređaj
DVD
uređaj
Video
CD
uređaj
CD
uređaj
MD
uređaj
AV I/1
z
z
z
z
z
z
z
H
z
z
z
z
z
z
z
z
X
z
z
z
z
z
z
z
z
x
z
z
z
z
z
z
z
z
./>
z
z
z
z
z
z
z*
z
m/M
z
z
z
z
z
z
z
z
Kontrolna
tipka
z
TOP MENU/
GUIDE
AV MENU
z
DISPLAY
z
z
Tuner Kabelski Satelitski Projektor
prijemnik prijemnik
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z**
EXIT
RETURN/
EXIT O
DAT
uređaj
z
z
z
Kasetofon
(A i B)
* Samo pretinac B.
** Nedostupno, ovisno o komponenti.
Ako želite promijeniti sadržaj popisa ulaza
kako bi odgovarao određenoj komponenti,
pogledajte "Programiranje daljinskog
upravljača" na str. 113.
nastavlja se
109
Tablica opcija SUB izbornika
Pritisnite tipku > više puta za prikaz popisa
funkcija (SUB izbornik) za koje ne postoje
odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču.
Sadržaj popisa ovisi o trenutno odabranoj
komponenti. U sljedećim tablicama prikazane
su opcije iz svakog popisa i funkcija svake od
njih.
Komponenta Opcija
Funkcija
Videorekorder
Odabir pohranjenih
programa.
CH +
CH –
Komponenta Opcija
Funkcija
TV
Odabir pohranjenih
programa.
CH +
CH –
MUTING
Isključivanje zvuka.
VOL +
Povećavanje
glasnoće.
VOL –
Smanjivanje
glasnoće.
JUMP
Prebacivanje između
prethodnog i tekućeg
programa.
TV/VIDEO
Promjena ulaznog
moda za TV.
INPUT
SELECT
Promjena ulaznog
moda
videorekordera.
AUDIO
Promjena zvuka.
ANT TV/
VIDEO
Odabir signala koji
se emitira preko
antenske priključnice
videorekordera (TV
ili video signal).
WIDE
Odabir širokog
formata slike. a)
P IN P
Uključivanje
funkcije "slika u
slici". b)
SP/LP
Odabir brzine
reprodukcije.
POSITION
Promjena položaj
male slike. b)
REC
Pokretanje snimanja.
SWAP
Zamjena velike i
male slike. b)
SUB CH +
Odabir pohranjenih
programa za malu
sliku. b)
MPX/DUAL Promjena audio
postavki.
COUNTER/ Prikaz proteklog ili
REMAIN
preostalog vremena
reprodukcije.
SUB CH –
LD uređaj
SLEEP
Uključivanje sleep
timera.
SIDE Ac)
Odabir strane A na
disku.
SIDE Bc)
Odabir strane B na
disku.
PROGRAM Programiranje
zapisa.
REPEAT
110
Ponavljanje tekućeg
zapisa ili
programiranih
zapisa.
Komponenta Opcija
Funkcija
Komponenta
Opcija
DVD uređaj
AUDIO
Promjena zvuka.
MD uređaj
DISC SKIP + Odabir diska.
ANGLE
Promjena kuta
kamere.
SUBTITLE
Promjena jezika
titlova.
SUBTITLE
ON OFF
Uključivanje i
isključivanje
titlova.
TIME
DISC SKIP –
TIME
Promjena prikaza
vremena.
CONTINUE
Kontinuirana
reprodukcija.
SHUFFLE
Promjena prikaza
vremena.
Reprodukcija
slučajnim
redoslijedom.
PROGRAM
SEARCH
MODE
Promjena načina
pretraživanja.
Programirana
reprodukcija.
REPEAT
CLEAR
Povratak na
kontinuiranu
reprodukciju i sl.
Ponavljanje
reprodukcije.
MENU/NO
Odabir načina
editiranja ili prekid
editiranja.
YES
Editiranje se
provodi.
CLEAR
Brisanje zapisa iz
programa i sl.
REC
Pauza snimanja.
REVERSE
PLAY
Reprodukcija druge
strane.
A-REC
Pauza strane A za
snimanje.
B-REC
Pauza strane B za
snimanje.
INDEX +
Odabir indeksa.
INDEX –
DISC SKIP + Odabir diska.
DISC SKIP –
SET UP
Video CD
uređaj
Prikaz Setup
izbornika.
DISC SKIP + Odabir diska.
Kasetofon
DISC SKIP –
TIME
Promjena prikaza
vremena.
INDEX +
Odabir indeksa.
PROGRAM/ Programirana
START
reprodukcija.
INDEX –
CD uređaj
Funkcija
DISC
Odabir diska.
DISC
Odabir diska. d)
TRACK
Odabir zapisa.
CONTINUE
Kontinuirana
reprodukcija.
SHUFFLE
Reprodukcija
slučajnim
redoslijedom.
DAT uređaj
Tuner
REPEAT
Programirana
reprodukcija.
CLEAR
Brisanje zapisa iz
programa i sl.
REC
Pauza snimanja.
PRESET +
Odabir pohranjenih
programa.
PRESET –
PROGRAM
Programirana
reprodukcija.
DIRECT
TUNING
Izravno ugađanja
postaja.
REPEAT
Ponavljanje
reprodukcije.
FM/AM
Odabir FM ili AM
područja.
TIME
Promjena prikaza
vremena.
SHIFT
Promjena memorijske stranice.
DISC SKIP + Odabir diska.
DISC SKIP –
Kabelski
prijemnik
nastavlja se
111
Komponenta Opcija
Funkcija
Komponenta Opcija
Satelitski
prijemnik
(DSS)
Odabir pohranjenih
programa.
Projektor
CH +
CH –
JUMP
POWER OFF Isključivanje
projektora.
Promjena između
tekućeg i prethodnog
programa.
FAVORITE Prikaz Favorite
Station Guide.
CATEGORY Prikaz liste Guide
Category.
Satelitski
prijemnik
(BTS)
INDEX
Prikaz indeksa
postaja.
CH +
Odabir pohranjenih
programa.
CH –
-/--
Funkcija
POWER ON Uključivanje
projektora.
Odabir kanala 11 ili
više.
MAIN/SUB Odabir glavnog ili
pomoćnog jezika.
INPUT A
Ulaz iz priključnice
INPUT A.
INPUT B
Ulaz iz priključnice
INPUT B.
INPUT
VIDEO
Ulaz iz priključnica
VIDEO.
INPUT
SELECT
Ulaz iz priključnice
VIDEO IN ili SVIDEO IN.
MEMORY
Pohranjivanje
postavki u memoriju.
BRIGHT +
Podešavanje
svjetline.
BRIGHT –
CONTRAST Podešavanje
+
kontrasta.
TV/RADIO Odabir TV ili radio
ulaza.
CONTRAST
–
ZOOM +
Zoom slike.
ZOOM –
SHIFT +
SHIFT –
FOCUS +
FOCUS –
Podešavanje pomaka
objektiva kod slike.
Podešavanje oštrine
slike.
a)
Samo kod Sony TV prijemnika koji podržavaju
široki format slike.
b)
Samo kod Sony TV prijemnika s funkcijom "slika
u slici".
c)
Kod LD uređaja koji nisu marke Sony, prikazuje se
"DISC A/B".
d)
Samo uz Sony izmjenjivač CD diskova.
Napomena
Ako ste programirali daljinski upravljač za rukovanje
komponentama koje nisu marke Sony, imajte na umu
sljedeće:
− Možda se neće prikazati sve opcije kad se
odabere komponenta.
− Možda neće funkcionirati sve prikazane opcije.
112
Savjet
Kodove za SUB1 do SUB5 možete dodjeljivati po
želji. Opcije odaberite kod prijenosa naučenih
kodova. Za podrobnosti pogledajte "Podešavanje
kodova daljinskog upravljača koji nisu u njega
pohranjeni" na str. 116.
Rukovanje Set up izbornikom na
DVD uređaju ili satelitskom
prijemniku
1 Odaberite DVD uređaj iz popisa ulaza.
2 Pritisnite tipku > više puta za prikaz
izbornika SUB.
Za prikaz
Treba
TOP MENU
Pritisnuti tipku TOP
MENU.
DVD MENU
Pritisnuti tipku AV
MENU.
SET UP
Odabrati "SET UP" u
izborniku SUB.
3 Kontrolnom tipkom možete rukovati
izbornikom na DVD uređaju.
Provjerite je li odabrana opcija "DVD" u
CURSOR TYPE popisu.
Programiranje daljinskog
upravljača
Možete prilagoditi daljinski upravljač tako da
se njime može rukovati komponentama
spojenim na prijemnik. Također je moguće
programirati ga za upravljanje komponentama
koje nisu marke Sony ili Sony komponentama
kojima se inače ne može rukovati ovim
daljinskim upravljačem. Dolje je opisan
primjer u kojem je videorekorder marke Aiwa
spojen na priključnicu VIDEO 2 na prijemniku.
Prije početka, obratite pažnju na sljedeće:
− Nije moguće promijeniti postavku za PHONO.
− Daljinskim upravljačem se može upravljati
samo uređajima koji primaju infracrvene
upravljačke signale.
Uključite prijemnik i usmjerite
daljinski upravljač prema njemu
tijekom izvođenja sljedećeg
postupka.
Za zatvaranje izbornika, pritisnite RETURN/
EXIT O. Za prikaz DVD izbornika
upotrijebite tipku AV MENU (str. 17).
1
Pritisnite RM SET UP.
Prikazuje se izbornik.
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "IR SET" i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se IR SET izbornik.
3
Pomoću easy scroll tipke
odaberite ulaz (primjerice, naziv
priključnice na stražnjoj strani
prijemnika, u ovom slučaju,
"VIDEO 2") i zatim pritisnite
tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se popis kategorija.
nastavlja se
113
4
Pomoću easy scroll tipke
odaberite kategoriju (primjerice,
komponentu koja je stvarno
priključena na priključnicu, u
ovom slučaju, "VCR" za
videorekorder) i zatim pritisnite
tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se popis proizvođača.
5
Pomoću easy scroll tipke
odaberite proizvođača
komponente (u ovom primjeru,
"Aiwa") i pritisnite tipku za
potvrđivanje.
Kad programirate daljinski upravljač za
Sony uređaj, odaberite "Sony".
Programiranje je sada dovršeno.
Programiranje tipaka za TV
prijemnik
4
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "TV" i zatim pritisnite
tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se popis proizvođača.
5
Pomoću easy scroll tipke
odaberite proizvođača
komponente (u ovom primjeru,
"Aiwa") i pritisnite tipku za
potvrđivanje.
Prekid programiranja
Pomoću easy scroll tipke odaberite "Exit" ili
"Cancel" u bilo kojem koraku te zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Uporaba programirane
komponente
Pritisnite programiranu tipku za uključivanje
ulaza kojeg želite.
Savjet
Po želji možete dodijeliti bilo koju komponentu na
USER1 i USER2 u IR SET popisu.
1 Provedite korake 1 i 2 u "Programiranje
daljinskog upravljača".
2 Pomoću easy scroll tipke odaberite "USER1" ili
"USER2" i zatim pritisnite tipku za potvrđivanje.
3 Nastavite od koraka 3 u "Programiranje daljinskog
upravljača" za odabir kategorije i proizvođača
komponente.
1
Pritisnite RM SET UP.
Prikazuje se izbornik.
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "IR SET" i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se IR SET popis.
3
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "TV-KEY" i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se popis kategorija.
114
Napomene
• Ako odaberete "IR SET" za komponentu koja već
ima naučene postavke tipaka, naučeni kodovi se
brišu. Ipak, ako se obrisana naučena tipka
upotrijebi za funkciju Macro Play, postavka tipke
promijenit će se u "NO SET".
• Jedna komponenta se može podesiti preko i.LINK
veze.
• Ovisno o priključenoj komponenti, neke tipke
mogu prestati raditi.
Automatsko izvođenje
nekoliko funkcija u nizu
4
(Macro Play)
Funkcija Macro Play omogućuje nizanje
nekoliko IR kodova za ostvarivanje jedne
funkcije.
Primjerice, možete uključiti rasvjetu prostorije,
uključiti klima-uređaj i pokrenuti reprodukciju
niza CD diskova. Daljinski upravljač može
pohraniti dvije macro liste (MACRO1 i
MACRO2). U svaku listu može se unijeti do
16 IR kodova.
Pomoću easy scroll tipke
odaberite broj macro koraka
(primjerice, "1-NO SET") i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se popis kategorija.
5
Pomoću easy scroll tipke
odaberite kategoriju
komponente (primjerice, "VCR"
za videorekorder) i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se popis proizvođača.
6
Programiranje slijeda postupaka
Pomoću easy scroll tipke
odaberite proizvođača i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se popis funkcija.
7
Pomoću easy scroll tipke
odaberite IR kôd za funkciju
koju želite provesti i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se popis programskih brojeva.
8
Ponovite korake od 4 do 7 za
programiranje do 16 IR kodova.
Kad završite programiranje IR kodova,
odaberite "Exit" u koraku 7.
1
Pritisnite RM SET UP.
Prikazuje se izbornik.
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "IR SET" i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se IR SET popis.
3
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "MACRO1" (ili
"MACRO2") i zatim pritisnite
tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se popis programskih brojeva.
Prekidanje programiranja
Pomoću easy scroll tipke odaberite "Exit" ili
"Cancel" tijekom bilo kojeg koraka i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Pokretanje macro reprodukcije
1 Pritisnite INPUT SELECTOR.
Prikazuje se popis ulaza.
2 Pomoću easy scroll tipke odaberite
"MACRO1" ili "MACRO2" i zatim
pritisnite tipku za unos.
IR kodovi se prikazuju na pokazivaču dok
se izvršavaju.
nastavlja se
115
Brisanje programiranog IR koda
1 U koraku 5 pomoću easy scroll tipke
2
odaberite "Common" i zatim pritisnite
tipku za potvrđivanje.
Pomoću easy scroll tipke odaberite
"NO SET" i zatim pritisnite tipku za
potvrđivanje.
Vrijeme odgode emitiranja IR
koda
1 U koraku 5 pomoću easy scroll tipke
2
3
odaberite "Common" i zatim pritisnite
tipku za potvrđivanje.
Pomoću easy scroll tipke odaberite
"WAIT TIME" i zatim pritisnite tipku za
potvrđivanje.
Pomoću easy scroll tipke odaberite
vrijeme odgode emitiranja IR koda i
zatim pritisnite tipku za potvrđivanje.
Vrijeme se može podesiti od 1 do 10
sekundi (u koracima od 1 sekunde).
Napomene
• Pritiskom na jednu od ovih tipaka prekida se
izvršavanje macro reprodukcije prije njezinog
dovršenja:
− AV @/1
− @/1
− SYSTEM STANDBY
− SOUND FIELD
− INPUT SELECTOR
− RM SET UP
• Ako funkcija Macro Play ne funkcionira ispravno,
podesite vrijeme odgode ("WAIT TIME") između
svakog koraka.
Podešavanje kodova
daljinskog upravljača koji
nisu u njega pohranjeni
Ako neki od kodova daljinskog upravljača nisu
već pohranjeni u njega, daljinski upravljač
može naučiti kôd pomoću Learning funkcije.
1
Pritisnite RM SET UP.
Prikazuje se izbornik.
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "LEARNING" i
pritisnite tipku za odabir.
Prikazuje se popis ulaza.
3
Pomoću easy scroll tipke
odaberite funkciju za koju želite
upotrijebiti Learning ulaz i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se popis tipaka.
4
Pomoću easy scroll tipke
odaberite tipku koju želite
upotrijebiti za Learning funkciju
i zatim pritisnite tipku za
potvrđivanje.
Prikazuje se izbornik Learning funkcije.
116
5
Usmjerite senzor daljinskog
upravljača prema senzoru/
odašiljaču drugog daljinskog
upravljača od kojeg se uči kôd.
Brisanje naučenog koda
1 U koraku 6 gore, pomoću easy scroll
tipke odaberite "Clear" i zatim pritisnite
tipku za potvrđivanje. Prikazuje se
"Clear?"
2 Pomoću easy scroll tipke odaberite
"Yes" i zatim pritisnite tipku za
potvrđivanje. Prikazuje se "Cleared!"
Približno 5 – 10 cm
6
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "Learning Start" i
zatim pritisnite tipku za
potvrđivanje.
Prikazuje se natpis: "Learning Now!!"
7
Pritisnite odgovarajuću tipku na
daljinskom upravljaču kako
biste odaslali upravljački kôd.
Obično je dovoljno jednom lagano
pritisnuti tipku. Nakon približno 3 do 5
sekundi, na pokazivaču se dojavljuje je li
učenje uspjelo ili ne. Ako je uspjelo,
prikazuju se "Learning OK!", broj tipaka i
kapacitet iskorišten za učenje.
Ako učenje nije uspjelo, u trećem retku se
prikazuje uzrok.
Pomoću easy scroll tipke se vratite na
korak 3 i ponovite gore opisani postupak.
Prekidanje učenja
Pomoću easy scroll tipke odaberite "Exit" ili
"Cancel" tijekom bilo kojeg koraka i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Napomene
• Indikatori koji se pojavljuju ispred naziva tipke
označavaju sljedeće:
x: već naučeno
*: prethodno programirano
• U koraku 4 mogu se izravno odabrati naučene
tipke. Ako pritisnete tipku koju želite upotrijebiti
za Learning funkciju, pritiskom na istu tipku,
prikazuje se popis.
• Learning funkcija može se primijeniti na SUB
izbornike. Mogu se naučiti SUB1–SUB5.
1 U koraku 6, pomoću easy scroll tipke odaberite
"NAME" i zatim pritisnite tipku za odabir.
2 Pomoću easy scroll tipke kreirajte naziv i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje (do 8 znakova).
+/–: Odabir znaka
</>: Pomicanje kursora
Insert: Umetanje razmaka
Delete: Brisanje znaka
• Možete programirati do 80 tipaka preko Learning
funkcije. U određenim slučajevima programiranje
nije moguće. čak i ako niste programirali svih 80
tipaka.
• Ako odaberete "IR SET" za komponentu koja već
ima naučenu tipku, brišu se upravljački kodovi za
tu komponentu. Ipak, ako se obrisana naučena
tipka upotrebljava za Macro Play postavku,
postavka za tu tipku se vraća na početnu vrijednost.
Uporaba naučene funkcije
Kad želite upotrijebiti naučenu funkciju,
pritisnite tipku koje je upotrijebljena za učenje
funkcije.
117
Brisanje cijele memorije
daljinskog upravljača
Ostale funkcije
Oblikovanje popisa ulaza
Možete podesiti daljinski upravljač tako da
prikazuje samo ulaze iz popisa ulaza.
1
Pritisnite RM SET UP.
Prikazuje se izbornik.
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "ALL CLEAR" i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se popis ALL CLEAR.
3
1
Prikazuje se izbornik.
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "Yes" i zatim pritisnite
tipku za potvrđivanje.
Pomoću easy scroll tipke
ponovno odaberite "Yes" i zatim
pritisnite tipku.
Briše se cjelokupan sadržaj memorije
daljinskog upravljača (primjerice, svi
programirani podaci).
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "INPUT LIST" i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se INPUT LIST popis.
Oznaka "r" ispred naziva ulaza označava
da se ulaz prikazuje na popisu ulaza.
Prikazuje se "CLEAR OK?!"
4
Pritisnite RM SET UP.
3
Pomoću easy scroll tipke
odaberite ulaz kojeg ne želite
prikazati i zatim pritisnite tipku
za potvrđivanje.
Više se ne prikazuje "r" uz odabrani ulaz.
Prikaz ulaza u popisu
U koraku 3, pritisnite tipku više puta tako da se
ponovno prikaže oznaka "r".
118
Funkcija automatskog
uključivanja
Uključivanje i isključivanje
pozadinskog osvjetljenja
Funkcija automatskog uključivanja omogućuje
automatsko uključivanje Sony AV i TV
komponenata i prebacivanje TV prijemnika na
odabrani ulazni mod. Funkcija je dostupna
samo za Sony komponente.
Svaki put kad pritisnete tipku na daljinskom
upravljaču, uključuje se pozadinsko
osvjetljenje. Slijedeći postupak opisan dolje,
možete isključiti osvjetljenje i time produljiti
vijek trajanja baterija.
1
1
Pritisnite RM SET UP.
Prikazuje se izbornik.
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "AUTO POWER" i
zatim pritisnite tipku za
potvrđivanje.
Prikazuje se izbornik AUTO POWER.
3
4
Prikazuje se izbornik.
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite video ulaz TV
prijemnika i zatim pritisnite
tipku za potvrđivanje.
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "BACK LIGHT" i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Prikazuje se BACK LIGHT izbornik.
3
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "On" ili "Off" i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Ako odaberete "On", prikazuje se izbornik
TV INPUT.
Pritisnite RM SET UP.
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "On" ili "Off" i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Podešavanje kontrasta
pokazivača
Možete podesiti kontrast pokazivača.
Ako želite odabrati komponentni video
ulaz, odaberite TV-COMPO1 ili 2.
Napomene
• Prebacivanje na VIDEO1–6 ulaze možda neće biti
automatsko kod svih Sony TV prijemnika. Razlog
je tome taj što neki TV prijemnici ne mogu primati
signale iz daljinskog upravljača odmah nakon
uključivanja.
• Ako ste odabrali "(Off)" u koraku 3, ne mijenja se
TV ulaz.
1
Pritisnite RM SET UP.
Prikazuje se izbornik.
nastavlja se
119
2
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "CONTRAST" i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
3
Pomoću easy scroll tipke
odaberite "+" ili "–" i zatim
pritisnite tipku za potvrđivanje.
Svakim pritiskom na tipku, mijenja se
kontrast pokazivača. Ako želite prekinuti
podešavanje, pomoću easy scroll tipke
odaberite "Exit" i zatim pritisnite tipku za
potvrđivanje.
Promjena postavki tipaka
(samo RM-US106A)
Možete promijeniti tvorničke postavke tipaka
ulaza kako bi odgovarale komponentama vašeg
sustava. Primjerice, ako spojite LD uređaj na
VIDEO 2 priključnice prijemnika, možete
podesiti tipku VIDEO 2 na ovom daljinskom
upravljaču za rukovanje LD uređajem.
Imajte na umu da se ne može promijeniti
postavka tipke TUNER.
1
Pritisnite RM SET UP na dulje
od 2 sekunde.
Uključuje se indikator.
2
Pritisnite tipku ulaza kojoj želite
promijeniti postavku.
Indikator se jednom isključuje i ponovno
uključuje ako je pritisnuta odgovarajuća
tipka. Registrirat će se samo tipka koja je
prva pritisnuta.
Primjer: Pritisnite VIDEO 2.
120
3
Pritisnite tipku ulaza koju želite,
prema tablici dolje.
Pripadajuće
kategorije
Pritisnite
Indikator se isključuje ako se pritisne
odgovarajuća tipka.
Primjer: Pritisnite DVD dva puta.
SAT
TV/SAT dvaput
Kasetni pretinac A
TAPE jednom
Pritisnite SOURCE.
Kasetni pretinac B
TAPE dvaput
Pohranjuje se nova postavka. Indikator se
polako uključuje dva puta i nakon toga se
isključuje.
MD uređaj
MD/DAT jednom
DAT uređaj
MD/DAT dvaput
CD uređaj 1
SA-CD/CD jednom
CD uređaj 2
SA-CD/CD dvaput
CD uređaj 3
SA-CD/CD triput
Savjet
VIDEO CD uređaj
Ako postupak ne uspije, indikator trepće četiri puta i
daljinski upravljač automatski prekida postupak
podešavanja. U tom slučaju, ne pohranjuje se nova
postavka, već se zadržava postojeća.
VIDEO 1, i zatim
SA-CD/CD
Brisanje svih postavki tipaka
4
Prekid postupka
Pritisnite RM SET UP tijekom bilo kojeg
koraka.
Napomene
• Ako tijekom koraka od 2 do 4 ne pritisnete tipku
unutar 60 sekundi, daljinski upravljač automatski
prekida postupak podešavanja. Počnite ponovno od
koraka 1.
• Ako u koraku 3 pritisnete istu tipku za više od
dozvoljenog broja kategorija, registrirat će se samo
posljednja kategorija.
Držite pritisnutu tipku RM SET UP i zatim
pritisnite @/1. Daljinski upravljač se vraća na
tvorničke postavke.
Odgovarajuće tipke i
pripadajuće kategorije
Pripadajuće
kategorije
Pritisnite
VTR-1
VIDEO 1 jednom
VTR-2
VIDEO 2 jednom
VTR-3
VIDEO 3 jednom
VTR-4
VIDEO 1 dvaput
VTR-5
VIDEO 2 dvaput
VTR-6
VIDEO 3 dvaput
DVD uređaj
DVD jednom
LD uređaj
DVD dvaput
TV prijemnik
TV/SAT jednom
121
Dodatne informacije
Popis izbornika (LEVEL/SURR SET UP/EQUALIZER/TUNER/SPEAKER SET UP/
CUSTOMIZE/CIS/STREAM INFO)
Pomoću popisa izbornika moguće su različite konfiguracije. Popis izbornika se prikazuje pritiskom
na tipku MENU.
Izbornik
Opcija
Postavka
Početna
vrijednost
Str.
LEVEL
TEST TONE [xxx]
*PHASE NOISE [xxx]
OFF, AUTO, FIX
OFF
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR,
SR/SL, SL/L, SR/L
OFF
str. 52,
99 - 101
*PHASE AUDIO
OFF, L/C, C/R, R/SL, R/SR,
SR/SL, SL/L, SR/L
OFF
FRONT L--- ---R
8.0dB (po 0.5dB),
0dB
CENTER [xxx.x dB]
SURROUND L
[xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (po 0.5dB)
0dB
–20.0dB do +10.0dB (po 0.5dB)
0dB
SURROUND R
[xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (po 0.5dB)
0dB
SURR BACK [xxx.x dB] –20.0dB do +10.0dB (po 0.5dB)
SURR BACK L
–20.0dB do +10.0dB (po 0.5dB)
[xxx.x dB]
0dB
SURR BACK R
[xxx.x dB]
SUB WOOFER
[xxx.x dB]
–20.0dB do +10.0dB (po 0.5dB)
0dB
–20.0dB do +10.0dB (po 0.5dB)
0dB
MULTI CH SW [xxx]
0dB, +10.0dB
0dB
D. RANGE COMP. [xxx
xxx] OFF, STD, MAX
xxx
SURR SET UP *C.WIDTH L----C----R
8 koraka
122
OFF
3
*DIMENSION F------S
7 koraka
Sredina
*PANORAMA MODE
[_ _ _]
OFF, ON
OFF
EFFECT LEVEL _ _ _%
20% do 120% (po 5%)
100%
*SCREEN DEPTH [_ _ _] ON, OFF
ON
*VIR. SPEAKERS [_ _ _] ON, OFF
ON
*A. F. D. 2CH SW [xxx] CREATE, OFF
EQUALIZER
0dB
str. 98 - 99
OFF
EQ PRESET [x]
FRONT BASS
[xxx.x dB]
FRONT TREBLE
[xxx.x dB]
1, 2, 3, 4, 5, OFF
1
–10.0dB do +10.0dB (po 1dB)
0dB
–10.0dB do +10.0dB (po 1dB)
0dB
CENTER BASS
[xxx.x dB]
CENTER MID
[xxx.x dB]
–10.0dB do +10.0dB (po 1dB)
0dB
–10.0dB do +10.0dB (po 1dB)
0dB
str. 104
Izbornik
TUNER
Opcija
Postavka
Početna
vrijednost
Str.
CENTER MID
[xxx.x kHz]
100Hz, 300Hz, 1.0kHz, 3.0kHz,
10kHz
1.0kHz
CENTER TREBLE
[xxx.x dB]
–10.0dB do +10.0dB (po 1dB)
0dB
SURR/SB BASS
[xxx.x dB]
–10.0dB do +10.0dB (po 1dB)
0dB
SURR/SB TRE.
[xxx.x dB]
–10.0dB do +10.0dB (po 1dB)
0dB
PRESET X CLEAR
[xxx]
YES, NO
NO
FM MODE
MONO, STEREO
STEREO
str. 76 - 80
YES
str. 48 - 51
NAME IN? [xxx]
SPEAKER SET
UP
CUSTOMIZE
SP EASY SET UP [xxx] YES, NO
SPEAKER PATTERN
[xxx]
2-0, 2-1, 3-0, 3-1, 4-0, 4-1, 5C0, LARGE
5C1, 5-0, 5-1, 6C0, 6C1, 6-0, 6-1,
7-0, 7-1
SUB WOOFER [xxx]
NO, YES
LARGE
FRONT SP [xxx]
SMALL, LARGE
LARGE
CENTER SP [xxx]
NO, SMALL, LARGE
DUAL
SURROUND SP [xxx] NO, SMALL, LARGE
3.0 meter
SURR BACK SP [xxx] 2ND ZONE, NO, SINGLE,
DUAL
3.0 meter
FRONT x.xmeter
1.0m do 7.0m (po 0.1m)
3.0 meter
CENTER x.xmeter
1.0m do 7.0m (po 0.1m)
3.0 meter
SURROUND x.xmeter
1.0m do 7.0m (po 0.1m)
3.0 meter
SURR BACK x.xmeter
1.0m do 7.0m (po 0.1m)
meter
SUB WOOFER x.xmeter 1.0m do 7.0m (po 0.1m)
SIDE/
*DISTANCE UNIT [xxx] meter, feet
LOW
*SP POSI [xxx]
SIDE/LOW, SIDE/HIGH, BEHD/ 100Hz
HIGH
*SP CROSSOVER >
xxxHz
40Hz do 200Hz (po 10Hz)
MENU EXPAND [xxx] OFF, ON
SB DECODING [xxx]
OFF, AUTO, ON
SB DEC MODE [xxx]
DDEX, PLIIx MV, PLIIx MS
DEC. PRIORITY [xxx] PCM, AUTO
str. 102 103
OFF
OFF
str. 67 - 72
AUTO
PLIIx, MV
AUTO
DUAL MONO [xxx]
MAIN/SUB, MAIN, SUB,
MAIN+SUB
MAIN
A/V SYNC [xxxms]
0ms do 200ms
0ms
9.1 CH SP SYSTEM
YES, NO
NO
MULTI IN5.1 t 7.1
[xxx]
YES, NO
YES
DC PHASE L. [xxx]
OFF, LOW-A, STD-A, HIGH A, STD-A
LOW-B, STD-B, HIGH-B
nastavlja se
123
Izbornik
Opcija
Postavka
Početna
Str.
vrijednost
i. POWER [xxx]
AUTO, EVER ON
AUTO
H. A. T. S. [xxx]
OFF, ON
ON
i.LINK VIDEO ASSIGN?
NONE, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO NONE
3, DVD, TV/SAT, HDMI 1, HDMI 2
DIGITAL ASSIGN?
VIDEO 3 OPT
VIDEO3, VIDEO1, VIDEO2, TAPE
VIDEO3
DVD COAX
DVD, VIDEO1, VIDEO2, TAPE
DVD
DVD OPT
DVD, VIDEO1, VIDEO2, TAPE
DVD
TV/SAT COAX
TV/SAT, VIDEO1, VIDEO2, TAPE
TV/SAT
TV/SAT OPT
TV/SAT, VIDEO1, VIDEO2, TAPE
TV/SAT
MD/DAT OPT
MD/DAT, VIDEO1, VIDEO2, TAPE MD/DAT
SA-CD COAX
SA-CD, VIDEO1, VIDEO2, TAPE
SA-CD
SA-CD OPT
SA-CD, VIDEO1, VIDEO2, TAPE
SA-CD
COMPONENT V. ASSIGN?
DVD
NONE, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, DVD
DVD, TAPE, MD/DAT, SA-CD/CD
TV/SAT
NONE, VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, TV/SAT
TV/SAT, TAPE, MD/DAT, SACD/CD
HDMI VIDEO ASSIGN?
HDMI 1
NONE
NONE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TV/SAT, TAPE, MD/
DAT, SA-CD/CD
HDMI 2
NONE
NONE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TV/SAT, TAPE, MD/
DAT, SA-CD/CD
HDMI AUDIO
AMP, TV+AMP
AMP
HDMI POWER
AUTO, EVER ON
AUTO
VIDEO CONVERT
ON, OFF
ON
PROGRESSIVE OUT
ON, OFF
OFF
VIDEO BRIGHTNESS [xx] 1, 2, 3, ·4, 5, 6, 7
1, 2, 3, ·4, 5, 6, 7
·4
VIDEO HUE [xx]
1, 2, 3, ·4, 5, 6, 7
·4
COLOR SYSTEM [xxx]
(Samo modeli s oznakom
područja CEL)
NTSC, PAL
PAL
OSD H. POSITION [xxx] 0 do 64 (po 0.1)
124
·4
VIDEO COLOR [xx]
4
OSD V. POSITION [xxx] 0 do 32 (po 0.1)
4
DIMMER
0%, 60%, 100%
0%
USER PREST MEM.? [x]
1, 2, 3
1
Izbornik
Opcija
Postavka
Početna
vrijednost
Str.
2ND ZONE
SOURCE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TV/SAT,
TAPE, MD/DAT, SA-CD/CD,
TUNER
SOURCE
str. 82
3RD ZONE
SOURCE, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3, DVD, TV/SAT,
TAPE, MD/DAT, SA-CD/CD,
TUNER
SOURCE
INSTALLER MODE
OFF, ON
OFF
12V TRIG. MAIN
OFF, CTRL, ZONE, INPUT
OFF
12V TRIG. 2ND
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
12V TRIG. 3RD
OFF, CTRL, ZONE, MAIN
OFF
NAME IN? [xxx]
CIS
STREAM INFO STREAM=xxxxxx
str. 73
* Opcija se prikazuje samo ako je "MENU
EXPAND" podešen na "ON" u izborniku
CUSTOMIZE.
125
Rječnik
x A.F.D. (Auto Format Direct)
Funkcija koja automatski prepoznaje format
ulaznog audio signala za određivanje optimalnog
postupka obrade. Snimljeni ili kodirani zvuk se
vjerno reproducira bez dodavanja zvučnih
efekata, poput reverberacije i sl.
x A/V SYNC
Ako video signal kasni za audio signalom, ova
funkcija može pomoći uskladiti audio i video
signal.
x Crossover frekvencija
Frekvencija pri kojoj dolazi do križanja
frekvencija dvaju zvučnika.
x Dolby Digital
Digitalni sustav kodiranja i dekodiranja kojeg
je razvila tvrtka Dolby Laboratories, Inc.
Sastoji se od prednjeg (L/D), središnjeg,
surround (L/D) i subwoofer kanala. To je
odabrani audio standard za DVD-video i
poznat je pod nazivom 5.1-kanalni surround
zvuk. S obzirom da se surround informacija
reproducira kao stereo, postiže se realističniji
zvuk i osjećaj nazočnosti, nego kod Dolby
surround sustava.
x Dolby Digital Surround EX
Akustička tehnologija koju je razvila tvrtka
Dolby Laboratories, Inc. Stražnji surround
zvuk kao matrica unesen je u običan lijevi i
desni surround kanal tako da se zvuk može
reproducirati 6.1-kanalno. Aktivne scene su
tako snimljene dinamičnije i realističnije.
x Dolby Pro Logic II
Ova tehnologija konvertira snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u reproducirani 5.1-kanalni. Postoji
mod MOVIE za filmove i mod MUSIC za
stereo izvore poput glazbe. Stari filmovi
kodirani sa standardnim stereo zvukom mogu
se slušati u 5.1-kanalnom formatu.
x Dolby Pro Logic IIx
Tehnologija 7.1-kanalne (ili 6.1) reprodukcije.
Osim zvuka kodiranog kao Dolby Digital
Surround EX, i 5.1-kanalni Dolby Digital audio
se može reproducirati kao 7.1 ili 6.1-kanalni.
Osim toga, postojeće stereo snimke mogu se
reproducirati u 7.1 ili 6.1-kanalnom formatu.
126
x Dolby Surround (Dolby Pro Logic)
Tehnologija obrade zvuka koju je razvila tvrtka
Dolby Laboratories, Inc. Središnja i mono
surround informacija je pohranjena u obliku
matrice u dva stereo kanala. Kod reprodukcije
se zvuk dekodira i emitira kao 4-kanalni
surround. Ova je najuobičajeniji format za
DVD-video.
x Downmix
Način obrade višekanalnog zvuka, kao što je
5.1-kanalni zvuk, tako da se može slušati kao
dvokanalni.
x DSD (Direct Stream Digital)
Audio format kojeg upotrebljava Super Audio
CD. DSD pretvara analogne signale u digitalne
i snima ih izravno, bez dodavanja obrade. Na
taj način se ne gubi informacija i postiže se
snimanje i reprodukcija uz visoku vjernost i
kvalitetu zvuka.
x DTS 96/24
Format visokokvalitetnog digitalnog zvuka.
Omogućuje snimanje zvuka uz frekvenciju
uzorkovanja i brzinu prijenosa od 96 kHz/24
bita, što je najveća vrijednost za DVD-video.
Broj kanala za reprodukciju ovisi o softveru.
x DTS Neo:6
Ova tehnologija pretvara snimljeni 2-kanalni
stereo zvuk u 6.1-kanalni. Na raspolaganju su
dva moda, ovisno o izvoru reprodukcije ili
osobnim željama: CINEMA za filmove i
MUSIC za stereo izvore poput glazbe.
x DTS Digital Surround
Digitalna tehnologija kodiranja i dekodiranja
zvuka za kino dvorane koju je razvila tvrtka
Digital Theater Systems, Inc. Komprimira
zvuk manje od Dolby Digital sustava i
omogućuje veću kvalitetu reprodukcije zvuka.
x DTS-ES
Format za 6.1-kanalnu reprodukciju sa
stražnjim surround informacijama. Postoje dva
moda: "Discrete 6.1", koji snima svaki kanal
neovisno, i "Matrix 6.1", koji pretvara stražnji
surround kanal u matricu i spaja s LS i RS
kanalima. Prikladan je za reprodukciju zvučnih
zapisa filmova.
x Dinamički opseg
x Kompozitni video
Sposobnost reprodukcije audio signala. Razlika
između najslabijeg (najtišeg) i najjačeg
(najglasnijeg) zvuka koji se može reproducirati
izražava se u dB. Veća vrijednost označava
veći raspon između tihih i glasnih zvukova koji
se može reproducirati.
Standardni format za prijenos video signala.
Kombinira se signal svjetline Y i signal
intenziteta boje C u jedan signal.
x Frekvencija uzorkovanja
Kako bi se analogni signali pretvorili u
digitalne, potrebno ih je kvantizirati. Postupak
se naziva uzorkovanje, a broj ciklusa
kvantizacije u jednoj sekundi se naziva
frekvencija uzorkovanja. Standardni glazbeni
CD pohranjuje podatke uzorkovane 44 100
puta u sekundi, što predstavlja frekvenciju
uzorkovanja od 44,1 kHz. Općenito, veća
frekvencija uzorkovanja znači veću kvalitetu
zvuka.
x HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
Tehnologija koja je razvijana preinačavanjem
tehnologije spajanja opreme sa zaslonom, DVI
(Digital Visual Interface), za AV opremu. Ovo
sučelje može prenositi video, audio i kontrolne
signale u digitalnom obliku.
x i.LINK
Drugi naziv za IEEE 1394, način prijenosa
podataka između računala i periferne opreme.
Ovo je novo sučelje koje omogućuje
jednostavno povezivanje pomoću samo jednog
kabela između uređaja i pojačala. 5.1-kanalne
informacije se prenose digitalno tako da je
moguća jasna reprodukcija zvuka.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Zvučni efekti niskih frekvencija koji se
emitiraju preko subwoofera u Dolby Digital,
DTS ili sl. sustavu. Dodavanjem dubokih
basova frekvencije između 20 i 120 Hz, zvuk
postaje snažniji.
x LINC
Kratica za Logical Interface Connection.
x PCM (Pulse Code Modulation)
Način konverzije analognog zvuka u digitalni
kako bi se moglo uživati u digitalnom zvuku.
x Progresivni signal
Način prikaza slike na zaslonu pri kojem se sve
linije prikazuju odjednom, za razliku od
interlace sustava gdje se posebno prikazuju
parne i posebno neparne linije.
x S-VIDEO signal
Format za prijenos video signala. S-video
upotrebljava jedan kabel i dva kanala: jedna za
signal svjetline Y, i drugi za signal intenziteta
boje C. Postiže se veća kvaliteta slike pri
snimanju i reprodukciji nego kod kompozitnog
signala.
x Ulazni signal Input Stream
Digitalni ulazni signal koji sadrži dodatne
informacije o formatu signala, kao što je Dolby
Digital 5.1 ili DTS 5.1 i sl.
x Interlace signal
Način prikaza slike na zaslonu kod kojeg se na
zaslonu TV prijemnika ili monitora prikazuje
polovica vodoravnih linija svakih 1/60
sekunde. Prvo se prikazuju neparne linije i
ostavlja prostor za parne linije. Nakon toga se
prikazuju parne linije u praznine između
neparnih.
x Komponentni video
Format za prijenos video signala pri kojem se
informacija sastoji od tri odvojena signala:
svjetlina Y, intenzitet boje Pb i intenzitet boje
Pr. Omogućuje vjerniji prijenos slika visoke
kvalitete, kao što je DVD video ili HDTV.
Priključnice su označene zeleno, plavo i crveno.
nastavlja se
127
Stručni izrazi
x Cinema Studio EX
Način reprodukcije surround zvuka koji se
može smatrati kombinacijom Digital Cinema
Sound tehnologije, omogućuje reprodukciju
zvuka tonskog studija i upotrebljava sljedeće
tehnologije: "Virtual Multi Dimensions",
"Screen Depth Matching" i "Cinema Studio
Reverberation". Tehnologija virtualnih
zvučnika "Virtual Multi Dimensions" kreira
virtualno surround ozračje sa do 7.1 kanala (uz
9.1 zvučnika, "Virtual Multi Dimensions" se
automatski isključuje) i donosi najnovije
surround kino iskustvo u vaš dom.
"Screen Depth Matching" proizvodi prigušenje
visokih tonova, puninu i dubinu zvuka najčešće
kreiranog u kinu reprodukcijom zvuka iza
zaslona. Postupak se dodaje prednjim i
središnjim kanalima.
"Cinema Studio Reverberation" proizvodi zvuk
vrhunskih kino dvorana i studija za snimanje,
uključujući Sony Pictures Entertainment. Na
raspolaganju su tri moda: A/B/C, ovisno o vrsti
kina.
x DC fazni linearizator
Kod analognih pojačala, fazni pomak se
događa na frekvencijama nižim od nekoliko
desetaka Hz. No, kod digitalnih pojačala, nema
faznog pomaka tako da ona imaju ravnu faznu
karakteristiku. Zvučnici na tržištu su
namijenjeni za analogna pojačala i zato
reprodukcija na niskim frekvencijama ne
dostiže učinka digitalnih pojačala. S-Master
PRO reproducira fazne karakteristike
analognih pojačala digitalnim procesuiranjem
te omogućuje reprodukciju poznatih
niskofrekventnih zvukova.
x Digital Cinema Sound (DCS)
Jedinstvena tehnologija reprodukcije zvuka
koju je razvila tvrtka Sony u suradnji s Sony
Pictures Entertainment i koja omogućava
uživanje u uzbudljivom i snažnom kino zvuku
u okrilju doma. Uz "Digital Cinema Sound",
razvijenog ugradnjom DSP-a (Digital signal
processor) i mjerenjima, moguće je proizvesti
idealan zvuk kakvog je zamislio snimatelj, u
okrilju svog doma.
128
x Digital Concert Hall
2: Mala proizvodnja topline
"Digital Concert Hall" omogućuje bogatiji
zvuk iz izvora poput CD-a i sl. Pomoću 5.1 ili
7.1-kanalnih i virtualnih zvučnika, postiže se
stereoskopska reverberacija i refleksija zvuka
tako da se može uživati u bogatijem i
potpunijem zvuku glazbenih izvora. Zvučni
ugođaj koncertne dvorane postiže se
geometrijskom analizom koncertne dvorane i
preciznog modeliranja refleksije i reverberacije
zvuka temeljenog na podacima dobivenim
mjerenjem. U proračun su uzeti parametri
kvalitete zvuka poput jačine zvuka i
frekvencijskog odziva te uneseni u DSP
(Digital Signal Processor) kako bi se uključila
reverberacija. Može se uživati u zvuku s
prirodnom i ugodnom rezonancijom, kao kod
slušanja u koncertnoj dvorani.
Druga prednost S-Master tehnologije je mala
proizvodnja topline. S-Master postupak ne
proizvodi toliko topline kao što je to slučaj kod
analognih pojačala. Zbog toga je S-Master
pojačalo ne samo učinkovitije, već ne dolazi i
do remećenja kvalitete zvuka jer ne dolazi do
izobličavanja zvuka zbog utjecaja topline u
zadnjoj fazi oblikovanja zvučnih valova.
x Pulse Height Volume
Pulse Height Volume je jedna od značajki
S-Master PRO tehnologije. Služi za
podešavanje glasnoće zvuka vršenjem nadzora
nad visinom impulsa. Pomoću ove metode ne
gube se informacije pa se reproducira
kvalitetniji zvuk nego u slučaju reguliranja
glasnoće pomoću digitalnih procesa.
x "S-Master"
Ovaj prijemnik ima ugrađeno "S-Master"
potpuno digitalno pojačalo – jedinstveno
digitalno pojačalo koje je razvila tvrtka Sony.
Pojačalo ima sljedeće značajke:
1: Potpuno digitalna obrada
Signali se obrađuju u potpuno digitalnom
obliku, bez ijednog koraka s analognim
signalom. Posljedica je toga da je signal uvijek
čist i točan jer na njega ne utječu šumovi
interferencije koji se često javljaju kod
analogne obrade. Osim toga, S-Master obrada
je istovremeno jednostavna i brza te tako
omogućuje veliku vjernost reprodukcije zvuka
čak i kod signala s velikom količino
informacija, kao što je Super Audio CD.
129
• Nemojte postavljati prijemnik u blizini
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe,
odnesite ga u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
• Prije uporabe prijemnika, provjerite je li
•
•
•
•
napon vašeg mrežnog napajanja pogodan za
rad uređaja. Napon je označen na natpisnoj
pločici sa stražnje strane uređaja.
Uređaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
Ako duže vremena nećete koristiti uređaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
(Samo za modele s oznakom područja UC)
Iz sigurnosnih razloga, jedan pin utikača je
širi od drugog i može se utaknuti u utičnicu
samo na jedan način. Ako ne možete utaknuti
utikač u utičnicu, obratite se prodavatelju.
Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, to
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga
dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
O postavljanju
• Postavite prijemnik na mjesto na kojem je
osigurano dovoljno prozračivanje kako bi
spriječili stvaranje topline i time produžili
vijek trajanja prijemnika.
130
izvora topline, nemojte ga izlagati izravnom
utjecaju sunčevih zraka, jake prašine ili
mehaničkih udara.
• Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar uređaja.
• Nemojte postavljati prijemnik u blizinu
uređaja poput TV prijemnika, video uređaja
ili kasetofona. (Ako se prijemnik koristi
zajedno s TV prijemnikom, video uređajem
ili kasetofonom i postavi preblizu tim
uređajima, mogu se pojaviti šumovi i
smanjiti se kvaliteta slike. To posebno vrijedi
ako se upotrebljava sobna antena.
Preporučujemo zato uporabu vanjske antene.)
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata, obratite
pozornost da je prijemnik isključen i izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili
otopine kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na
problem pri uporabi prijemnika, molimo da se
obratite najbližem ovlaštenom Sony
prodavatelju ili servisu.
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete na
bilo koji od sljedećih problema, koristite ove
upute za otklanjanje kvarova. Ako ne možete
ukloniti problem, obratite se najbližem
ovlaštenom Sony servisu.
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
• Provjerite jesu li prijemnik i sve
komponente uključeni.
• Možda je kontrola MASTER VOLUME
postavljena na – ∞ dB.
• Provjerite da preklopka SPEAKERS nije
postavljena na OFF (str. 52).
• Provjerite jesu li svi kabeli zvučnika
ispravno spojeni.
• Pritisnite MUTING na daljinskom
upravljaču za uključenje zvuka.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
• Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
• Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključke na prijemniku i
komponentama.
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih
zvučnika.
• Spojite slušalice na PHONES priključak
kako bi provjerili čuje li se zvuk u
slušalicama. Ako se u slušalicama čuje
samo jedan kanal, komponenta možda nije
ispravno spojena na prijemnik. Provjerite
jesu li kabeli do kraja utaknuti u
priključke na prijemniku i komponenti.
Ako se u slušalicama čuje zvuk oba
kanala, možda prednji zvučnik nije
ispravno spojen na prijemnik. Provjerite
spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne čuje
zvuk.
• Provjerite jeste li možda priključili samo
lijevu ili desnu priključnicu mono opreme.
Pomoću mono-stereo kabela (nije
isporučen) spojite lijeve i desne
priključnice. Ipak, neće se čuti zvuk iz
središnjeg zvučnika ako se odabere zvučni
ugođaj (primjerice, PRO LOGIC). Ako je
središnji zvučnik podešen na "NO", zvuk
se emitira samo iz lijevog i desnog
zvučnika.
Nema zvuka, već se čuje samo vrlo tih
zvuk.
• Provjerite jesu li pojačalo i komponente
ispravno spojeni.
• Provjerite jeste li odabrali pravu
komponentu pomoći INPUT SELECTOR.
• Provjerite ako je opcija SPEAKERS
podešena na "OFF" (str. 52).
• Provjerite jesu li spojene slušalice.
• Pritisnite MUTING na daljinskom
upravljaču za uključivanje zvuka.
• Ako se čuje samo tih zvuk, provjerite je li
uključen NIGHT MODE (str. 94).
• Aktivirala se zaštita na prijemniku.
Isključite prijemnik, uklonite uzrok
kratkog spoja i ponovno uključite
prijemnik.
Nema zvuka iz analognih 2-kanalnih
izvora.
• Provjerite koristi li se funkcija DIGITAL
ASSIGN za dodjeljivanje audio ulaza
drugog izvora odabranom ulazu (str. 61).
• Provjerite da INPUT MODE nije podešen
na "COAXIAL FIXED" ili "OPTICAL
FIXED" (str. 60).
• Provjerite da nije odabrana funkcija
MULTI CH IN.
Nema zvuka iz digitalnih izvora (iz
COAXIAL ili OPTICAL ulazne
priključnice).
• Provjerite da se DIGITAL ASSIGN
funkcija ne upotrebljava za dodjeljivanje
audio ulaza drugog izvora odabranom
ulazu (str. 61).
• Provjerite da INPUT MODE nije podešen
na "ANALOG 2CH FIXED" (str. 60).
Provjerite da INPUT MODE nije podešen
na "COAXIAL FIXED" za izvore preko
OPTICAL ulazne priključnice niti na
"OPTICAL FIXED" za izvore preko
ulazne priključnice COAXIAL.
• Provjerite da nije odabrana funkcija
MULTI CH IN.
nastavlja se
131
Ne čuje se zvuk kad se odabere i.LINK.
• Provjerite je li ispravno priključena
i.LINK komponenta.
• Provjerite je li SCD-XA9000ES podešen
na izlazne signale iz i.LINK priključnice.
• Kod uporabe dva ili više uređaja za
reprodukciju, zvuk se možda neće čuti. U
tom slučaju, zaustavite reprodukciju na
uređaju koji nije odabran i zatim ponovno
pokrenite uređaj kojeg želite pritiskom na
tipku i.LINK.
Ulazni signal izvora iz HDMI priključnice
se ne emitira iz pojačala ili TV zvučnika
spojenih s prijemnikom.
• Provjerite podešenje HDMI AUTO u
izborniku CUSTOMIZE (str. 70).
• Provjerite HDMI priključak.
• Zvuk se ne emitira dok se prikazuje
izbornik prijemnika na TV zaslonu.
Pritisnite ON SCREEN za isključivanje
prikaza.
• Nije moguće slušati Super Audio CD
spajanjem HDMI.
• Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda će trebati podesiti komponentu.
Pogledajte upute za uporabu odgovarajuće
komponente.
Lijevi i desni signal nisu uravnoteženi
ili su zamijenjeni.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
• Podesite balans u LEVEL izborniku.
Čuje se jaki šum ili brujanje.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto spojeni.
• Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni
od transformatora ili motora i bar 3 metra
od TV prijemnika ili fluorescentne
rasvjete.
• Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
• Obavezno uzemljite priključnicu U
SIGNAL GND (samo ako je priključen
gramofon).
• Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste navlažili alkoholom.
132
Nema zvuka iz središnjeg zvučnika
• Provjerite je li uključena funkcija zvučnog
ugođaja (pritisnite A.F.D., MOVIE ili
MUSIC).
• Odaberite mod CINEMA STUDIO EX
(str. 92).
• Podesite glasnoću zvučnika (str. 52).
• Provjerite je li središnji zvučnik podešen
na "SMALL" ili "LARGE" (str. 49).
Nema zvuka iz surround/stražnjih
surround zvučnika ili je zvuk jako tih.
• Provjerite je li uključena funkcija zvučnog
ugođaja (pritisnite A.F.D., MOVIE ili
MUSIC).
• Odaberite CINEMA STUDIO EX mod
(str. 92).
• Podesite glasnoću zvučnika (str. 52).
• Provjerite je li parametar veličine
surround zvučnika podešen na "SMALL"
ili "LARGE" (str. 49).
Nema zvuka iz stražnjih surround
zvučnika.
• Neki diskovi nemaju Dolby Digital
Surround EX oznake čak i ako se na
njihovom omotu nalazi znak Dolby
Digital Surround EX. U tom slučaju
odaberite "ON" (str. 95).
Ne čuje se zvuk iz subwoofera
• Ako se svi zvučnici podese na "LARGE" i
ako se odabere "Neo:6 Cinema" ili "Neo:6
Music", ne čuje se zvuk iz subwoofera.
Nije moguće postići surround efekt
• Provjerite je li uključen zvučni ugođaj
(pritisnite A.F.D., MOVIE ili MUSIC).
• Zvučni ugođaji ne rade kod signala s
frekvencijom uzorkovanja većom od
48 kHz.
Ne reproducira se Dolby Digital ili DTS
višekanalni zvuk.
• Provjerite je li DVD, itd. snimljen u Dolby
Digital ili DTS formatu.
• Kod spajanja DVD uređaja i sl. na
digitalne ulaze ovog prijemnika, provjerite
audio podešenje (podešenje audio ulaza)
spojene komponente.
Snimanje nije moguće.
• Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene.
• Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću INPUT SELECTOR.
FM prijem je loš
• Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije
dio isporuke) za spajanje prijemnika na
vanjsku FM antenu kao na sljedećoj slici.
Spojite li prijemnik na vanjsku antenu,
uzemljite antenu za zaštitu od munje.
Kako biste spriječili eksploziju plina,
nemojte spajati vodič za uzemljenje na
plinsku cijev.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Vodič za uzemljenje
(nije isporučen)
Na uzemljenje
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
• Provjerite jesu li antene čvrsto spojene.
Podesite antene i ako je potrebno,
priključite vanjsku antenu.
• Signal postaja je suviše slab (pri automatskom ugađanju). Koristite izravno ugađanje.
• Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugađanja (kod izravnog ugađanja AM
postaja).
• Nijedna postaja nije pohranjena ili su
pohranjene postaje obrisane (pri ugađanju
pomoću pretraživanja pohranjenih
postaja). Pohranite postaje (str. 78).
• Pritisnite DISPLAY tako da se na
pokazivaču pojavi frekvencija.
RDS ne radi.*
• Provjerite je li ugođena FM RDS postaja.
• Odaberite FM postaju s jačim signalom.
Željene RDS informacije nisu vidljive na
pokazivaču.*
• Obratite se radiopostaji i provjerite pruža
li takve usluge. Ako je tako, usluga je
možda privremeno nedostupna.
Na TV zaslonu ili monitoru nema slike
ili je slika nejasna.
• Odaberite odgovarajući ulaz na
prijemniku.
• Postavite TV prijemnik u odgovarajući
ulaz.
• Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
• Ispravno dodijelite video ulaz komponenti.
• Ulazni signal treba biti jednak ulaznom
signalu koji se obrađuje pomoću
prijemnika.
Slika iz COMPONENT VIDEO OUT izlaza
je neispravna.
• Ako se PROGRESSIVE OUT podesi na
"ON", slika signala jačeg od 480i bit će
neispravna kad se signali emitiraju preko
COMPONENT VIDEO OUT priključka.
Podesite PROGRESSIVE OUT na "OFF".
• Ulazni signali jači od 480i iz
COMPONENT VIDE priključnice se ne
primaju kad se signal emitira preko
HDMI, S-VIDEO ili VIDEO priključnice.
(Drugim riječima, prijemnik ne može
konvertirati komponentni video signal.)
Upotrebljavajte 480i komponentni video
signal.
• Upotrijebite video priključnicu kao
komponentnu priključnicu i podesite
PROGRESSIVE OUT na "OFF" ako se
emitira signal preko 480i.
nastavlja se
133
Ulaz izvora slike iz HDMI priključnice ne
emitira se iz pojačala ili TV zvučnika
spojenih na prijemnik.
• Provjerite spajanje kabela.
• Ovisno o komponenti za reprodukciju,
možda će trebati podesiti komponentu.
Pogledajte upute za uporabu
odgovarajućeg uređaja.
Indikator MULTI CHANNEL DECODING
ne svijetli plavo.
• Provjerite je li komponenta za reprodukciju
spojena na digitalnu priključnicu i da je
ulaz podešen pravilno na ovom prijemniku.
• Provjerite da nije digitalni audio izlaz
odabranog ulaza dodijeljen drugoj
komponenti pomoću funkcije DIGITAL
ASSIGN (str. 61).
• Provjerite odgovara li ulazni izvor softvera
koji se reproducira višekanalnom formatu.
• Provjerite je li komponenta za reprodukciju
podešena na višekanalni zvuk.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na prijemniku.
• Uklonite prepreke između daljinskog
upravljača i prijemnika.
• Ako su baterije istrošene, sve ih
zamijenite novima.
• Provjerite je li odabran jednak upravljački
mod na daljinskom upravljaču i
prijemniku. Ako se upravljački modovi
razlikuju, nije moguće rukovati
prijemnikom pomoću daljinskog
upravljača (str. 46).
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
• Ako se prikaže "2ND ZONE" ili "3RD
ZONE", ili ako se ne prikazuju zvučni
ugođaji u potpunosti, provjerite je li
daljinski upravljač ispravno prijavljen na
prijemnik (samo RM-AAE003).
• Kod rukovanja programiranom
komponentom koja nije marke Sony,
daljinski upravljač možda neće ispravno
funkcionirati, ovisno o modelu i
proizvođaču komponente (samo RMAAE003).
* Samo modeli s oznakom područja CEL.
134
Poruke o pogreškama
Dođe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču
će se pojaviti dvoznamenkasti kôd i poruka.
Moguće je provjeriti stanje sustava prema
poruci. Pogledajte sljedeću tablicu za rješenje
problema. Ako ne možete uklonit problem,
obratite se najbližem ovlaštenom Sony servisu.
DECODE ERROR/CHECK CODE 01
Pojavljuje se ako prijemnik ne može
dekodirati ulazni signal (npr. DTS-CD) kad
je "DEC. PRIORITY" podešen na "PCM" u
izborniku CUSTOMIZE. Podesite na
"AUTO" (str. 67).
PROTECTOR/CHECK CODE 11
Iz zvučnika se emitira neispravna električna
struja. Isključite prijemnik, provjerite da
središnji vodič kabela zvučnika ne dodiruje
prijemnik ili ostale zvučnike i ponovno
uključite prijemnik.
PROTECTOR/CHECK CODE 12
Pojačalo prijemnika se pregrijalo. Provjerite
jesu li začepljeni ventilacijski otvori.
Isključite prijemnik, ostavite ga neko
vrijeme i ponovno ga uključite.
PROTECTOR/CHECK CODE 13
Napajanje prijemnika se pregrijalo.
Provjerite jesu li začepljeni ventilacijski
otvori. Isključite prijemnik, ostavite ga neko
vrijeme i ponovno ga uključite.
PROTECTOR/CHECK CODE 14
Isključite prijemnik, provjerite da središnji
vodič kabela zvučnika ne dodiruje prijemnik
ili ostale zvučnike i ponovno uključite
prijemnik.
PROTECTOR/CHECK CODE 21
Isključite prijemnik i obratite se najbližem
ovlaštenom Sony servisu.
PROHIBITED/CHECK CODE 71
Prijemnik ne može reproducirati zvuk
zaštite autorskih prava.
UNKNOWN SIGNAL/CHECK CODE 72
Prijemnik nije kompatibilan s formatom
ulaznog signala.
BUSFULL/CHECK CODE 73
S obzirom da je i.LINK sabirnica zauzeta
izlaznim signalima ostalih priključenih
komponenata, nije moguće priključit audio
signale.
• Prekinite emitiranje izlaznih signala iz
priključene opreme (isključite
komponentu ili pritisnite STOP i sl.).
Pritisnite i.LINK na prijemniku i zatim
ponovno odaberite uređaj za reprodukciju.
LOOP CONNECT/CHECK CODE 74
• i.LINK povezivanjem nastala je povratna
veza (petlja).
• Provjerite spojeve (str. 29).
Podsjetnik za brisanje memorije
prijemnika
Za brisanje
Pogledajte
Svih pohranjenih postavki
str. 44
Osobnih zvučnih ugođaja
str. 101
Tehnički podaci
POJAČALO
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO
HARMONIČNO IZOBLIČENJE:
(samo modeli s oznakom područja UC)
Uz opterećenje od 8 ohma, oba kanala, od 20
do 20 000 Hz, minimalna RMS nazivna snaga
170 W po kanalu, s najviše 0,15% ukupnog
harmoničnog izobličenja od 250 mW do
izmjerene izlazne snage.
Pojačalo
Modeli s oznakom područja UC, TW:
IZLAZNA SNAGA
Nazivna izlazna snaga pri stereo reprodukciji1)
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
170 W + 170 W
Referentna izlazna snaga pri stereo reprodukciji
(4 ohma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%):
170 W + 170 W
Referentna izlazna snaga
(8 ohma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%)
FRONT2): 170 W + 170 W
CENTER2): 170 W
SURR2): 170 W + 170 W
SURR BACK2): 170 W +
170 W
Referentna izlazna snaga
(4 ohma 20 Hz – 20 kHz,
THD 0,15%)
FRONT2): 170 W + 170 W
CENTER2): 170 W
SURR2): 170 W + 170 W
SURR BACK2): 170 W +
170 W
Modeli s oznakama područja CEL, KR:
IZLAZNA SNAGA
Nazivna izlazna snaga pri stereo reprodukciji1)
(8 ohma 1 kHz, – 20 kHz,
THD 0,7%):
170 W + 170 W
nastavlja se
135
Referentna izlazna snaga pri stereo reprodukciji
(4 ohma 1 kHz, THD 0,7%):
170 W + 170 W
Referentna izlazna snaga
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2): 170 W + 170 W
CENTER2): 170 W
SURR2): 170 W + 170 W
SURR BACK2): 170 W +
170 W
Referentna izlazna snaga
(4 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2): 170 W + 170 W
CENTER2): 170 W
SURR2): 170 W + 170 W
SURR BACK2): 170 W +
170 W
1)
Ovisno o postavkama zvučnog ugođaja i izvoru,
možda se neće čuti zvuk.
2)
Izmjereno u sljedećim uvjetima:
Oznaka područja
Napajanje
UC
120 V AC, 60 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
CEL
230 V AC, 50/60 Hz
KR
220 V AC, 60 Hz
Ulazi (digitalni)
SA-CD/CD, DVD
(koaksijalni)
Impedancija: 75 ohma
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
SA-CD/CD, DVD,
TV/SAT, MD/DAT,
VIDEO 3 (optički)
S/N: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi
TAPE, MD/DAT (REC
OUT), VIDEO 1/2
(AUDIO OUT)
FRONT L/R, CENTER, Napon: 2 V
Impedancija: 1 kiloohm
SURROUND L/R,
SURROUND BACK L/R,
SUB WOOFER
EKVILIZATOR
Razine pojačanja:
Pojačalo
RIAA krivulja
ekvilizatora
± 0,5 dB
10 Hz – 50 kHz
± 3 dB (8 ohma)
Ulazi (analogni)
PHONO
Osjetljivost: 2,5 mV
Impedancija: 50 kiloohma
S/N: 86 dB (A, 20 kHz
LPF)
MULTI CHANNEL
INPUT 1/2, SA-CD/
CD, TAPE, MD/DAT,
DVD, TV/SAT, VIDEO
1/2/3
Osjetljivost: 150 mV
Impedancija: 50 kiloohma
S/N: 96 dB (A, 20 kHz
LPF)
136
±10 dB, korak 1 dB
FM tuner
Raspon ugađanja
Antena
Antenski priključci
Osjetljivost
Mono:
Frekvencijski odziv
PHONO
Napon: 150 mV
Impedancija: 10 kiloohma
Stereo
87,5 - 108,0 MHz
FM žična antena
75 ohma, nebalansirano
18,3 dBf, 2,2 µV/75
ohma
38,3 dBf, 22,5 µV/75
ohma
11,2 dBf, 1 µV/75 ohma
Korisna osjetljivost
S/N (omjer signal/šum)
Mono:
76 dB
Stereo
70 dB
Harmonično izobličenje pri 1 kHz
Mono:
0,3 %
Stereo
0,5 %
Odvajanje
45 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv
30 Hz – 15 kHz
+0,5/–2 dB
Selektivnost
60 dB pri 400 kHz
AM tuner
Raspon ugađanja
Modeli s kodom područja UC:
530 – 1 710 kHz3)
(Skala ugađanja 10 kHz)
531 – 1 710 kHz3)
(Skala ugađanja 9 kHz)
Modeli s ostalim oznakama područja:
531 – 1 602 kHz
(Skala ugađanja 9 kHz)
Antena
Okvirna antena
Korisna osjetljivost
50 dB µ/m (pri 1000
kHz ili 999 kHz)
S/N (omjer signal/šum) 54 dB (pri 50 mV/m)
Harmonično izobličenje 0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivnost
Pri 9 kHz:
35 dB
Pri 10 kHz
40 dB
3)
AM skalu ugađanja možete promijeniti u 9 kHz ili
10 kHz. Nakon ugađanja bilo koje AM postaje,
isključite prijemnik. Dok držite pritisnutom tipku
PRESET TUNING + ili TUNING +, pritisnite @/1.
Sve pohranjene postaje se nakon promjene skale
ugađanja brišu. Za resetiranje skale na 10 kHz (ili
9 kHz), ponovite postupak.
Video
Ulazi/izlazi
Video:
S-video:
1 Vp-p, 75 ohma
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
C. 0,286 Vp-p, 75 ohma
COMPONENT VIDEO:
Y: 1 Vp-p, 75 ohma
PB/CB/B-Y: 0,7 Vp-p, 75
ohma
PR/CR/R-Y: 0,7 Vp-p, 75
ohma
80 MHz HD Pass
Through
(Ako je PROGRESSIVE
OUT podešen na "OFF")
i.LINK
Pinovi
Brzina prijenosa
4 pina
S200 (najveća brzina
prijenosa podataka 200
Mbps)
Protokol za prijenos podataka
A/M protokol prijenosa
Format (ulaz)
Super Audio CD* (DSD
PLAIN)
2-kanalni linearni PCM
(IEC-60958-3)
Frekvencija
uzorkovanja: 44,1 kHz
* Usklađeno s tehnologijom zaštite od kopiranja
DTLA (Rev. 1.3).
Općenito
Napajanje
Oznaka područja
Napon
UC
120 V AC, 60 Hz
CEL
230 V AC, 50/60 Hz
TW
110 V AC, 60 Hz
KR
220 V AC, 60 Hz
Potrošnja
Oznaka područja
Potrošnja
UC, CEL, TW, KR
250 W
UC
300 VA
Potrošnja (u pripravnom stanju)
1W
AC utičnice
Oznaka područjaAC utičnice
UC
2 s prekidačem, maks. 120 W/1 A
CEL
1 s prekidačem, maks. 100 W
KR, TW
– (bez utičnice)
Dimenzije
Masa (približno)
430 x 175 x 470 mm,
zajedno s dijelovima koji
strše i kontrolama
23,5 kg
Isporučeni pribor
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
AC mrežni kabel (1)
Daljinski upravljač RM-AAE003 (1)
Baterije LR6 (veličina AA) (3)
Daljinski upravljač RM-US106A (1)
Baterije R6 (veličina AA) (2)
Detalje o oznaci područja komponente koju
koristite potražite na str. 4.
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
137
Download PDF

advertising