Sony | TA-F501ES | Sony TA-F501ES Upute za upotrebu

2-319-528-12(1)
Integrirano
stereo pojačalo
Upute za uporabu
TA-F501ES
©2007 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električni
udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte
ventilacijske otvore ureñaja novinama, stolnjacima,
zavjesama, itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na
ureñaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na ureñaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne postavljajte ureñaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Postavite ureñaj tako da se mrežni kabel može
odmah izvući iz utičnice u slučaju nužde.
UPOZORENJE
Opasnost od eksplozije ako se baterija pogrešno
zamijeni. Bateriju zamijenite samo jednakom ili
ekvivalentnom, prema preporuci proizvoñača.
Odbacite istrošene baterije u skladu s uputama
proizvoñača.
Ne bacajte baterije s ostalim
kućnim otpadom, već ih odnesite
na za do namijenjena odlagališta.
Baterije ili baterija ugrañena u ureñaj ne smije se
izlagati povišenoj temperaturi, kao što je izravno
sunce, vatra i sl.
2
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim državama s
posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu
električne ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost
i sigurnost ureñaja je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Za pitanja o servisu i jamstvu, obratite se na adrese
s priloženih jamstvenih dokumenata.
O ovom priručniku
C Upute u ovom priručniku se odnose na model
TA-F501ES. Provjerite oznaku vašeg modela
koja se nalazi u donjem desnom uglu prednje
ploče.
C Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
isporučenom daljinskom upravljaču. Takoñer
možete koristiti i kontrole na samom ureñaju ako
imaju jednake ili slične oznake kao i one na
daljinskom upravljaču.
Ovo pojačalo ima ugrañen Dolby* Digital i DTS**
sustav.
* Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby" i dvostruko "D" su zaštićeni znakovi
Dolby Laboratories.
** "DTS" i "DTS 2.0" su zaštićeni znakovi tvrtke
Digital Theater Systems, Inc..
Sadržaj
Priprema
Sadržaj ambalaže .......................................... 4
Spajanje zvučnika ......................................... 5
Spajanje komponenata s analognim audio
ulazima/izlazima ....................................... 6
Spajanje komponenata s digitalnim audio
ulazima/izlazima ....................................... 7
Spajanje mrežnog kabela .............................. 8
Priprema daljinskog upravljača .................... 9
Opis i položaj dijelova
Prednja strana ureñaja................................. 10
Stražnja strana ureñaja ................................ 11
Daljinski upravljač...................................... 12
Konfiguriranje
Automatsko kalibriranje odgovarajućih
parametara (AUTO CALIBRATION) .... 13
Podešavanje pojačala .................................. 16
Brisanje memorije pojačala ........................ 18
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................................... 19
U slučaju problema ..................................... 20
Tehnički podaci........................................... 21
3
Priprema
Sadržaj ambalaže
Provjerite jeste li primili sljedeće:
C
C
C
C
Upute za uporabu (ovaj priručnik)
Optimizacijski mikrofon ECM-AC1 (1)
Mrežni kabel (1)
Daljinski upravljač RM-AAU012 (1)
Ako nešto nedostaje, obratite se najbližem
Sonyjevom prodavatelju.
S ovim ureñajem nisu isporučeni spojni audio,
digitalni i kabeli zvučnika. Molimo, nabavite
ih zasebno.
Napomene o povezivanju
C Prije povezivanja isključite napajanje svih
komponenata.
C Nemojte spajati mrežni kabel dok ne
završite sva povezivanja.
C Čvrsto utaknite sve priključke kako biste
izbjegli šumove i smetnje.
4
Spajanje zvučnika
Spojite zvučnike na pojačalo.
Koristite kabel zvučnika (opcija) za spajanje
priključnica zvučnika.
Kabel zvučnika (opcija)
Napomene o spajanju zvučnika
Lijevi zvučnik spojite na priključnicu
SPEAKERS L, a desni na SPEAKERS R.
Obratite pozornost na usklañivanje polariteta,
odnosno spojite plus (+) na plus (+), a minus
(–) na minus (–).
Kabeli zvučnika označeni su bojama ili
indikatorima tako da ne možete pogriješiti u
pravilnom povezivanju.
Zvučnik
(R)
Zvučnik
(L)
5
Spajanje komponenata s analognim audio ulazima/
izlazima
Na ovo pojačalo možete spojiti komponentu s
analognim audio priključcima, poput Super
Audio CD ureñaja ili CD ureñaja itd.
Koristite audio kabel (opcija) za spajanje
komponente na analogne audio priključnice.
Bijeli priključak spojite na L, a crveni na R
priključnicu.
Gramofon
Super Audio
CD uređaj,
CD uređaj,
videorekorder
Napomena
Ako vaš gramofon ima žicu za uzemljenje, spojite
je na priključnicu (U) SIGNAL GND kako biste
izbjegli brujanje.
6
Audio kabel (opcija)
Bijeli
(L)
Crveni
(R)
Kasetofon
Spajanje komponenata s digitalnim audio ulazima/
izlazima
Spajanje na priključnicu COAXIAL
Spajanje na priključnicu OPTICAL
Na ovo pojačalo možete spojiti komponentu s
koaksijalnim digitalnim izlazima.
Koristite koaksijalni digitalni kabel (opcija)
za spajanje komponente na koaksijalne
COAXIAL priključnice (DIGITAL 1 do 3).
Na ovo pojačalo možete spojiti komponentu s
optičkim digitalnim izlazima.
Koristite optički digitalni kabel (opcija) za
spajanje komponente na optičke OPTICAL
priključnice (DIGITAL 4).
Kod ovog povezivanja umetnite priključke
ravno dok ne kliknu na mjesto.
Koaksijalni digitalni kabel (opcija)
Optički digitalni kabel (opcija)
MD uređaj, DAT uređaj,
satelitski tuner
(samo za IN priključnicu)
Super Audio CD uređaj,
CD uređaj, DVD uređaj,
DVD rekorder
nastavlja se
7
Napomene
C Kad odaberete DIGITAL 1, 2 ili 3, odabrani
ulazni signal se reproducira putem DIGITAL 4
OUT priključnice. Kad je odabran DIGITAL 4
analogni ulaz, na DIGITAL 4 OUT priključnici
nema signala.
C Kroz izlaz DIGITAL COAXIAL OUT reproducira
se samo audio signal iz CD ureñaja. Ipak, audio
signal iz Super Audio CD ureñaja uopće se ne
reproducira preko DIGITAL COAXIAL OUT
priključnice.
Spajanje mrežnog kabela
Spojite isporučeni mrežni kabel na AC IN
priključnicu pojačala i u zidnu utičnicu.
AC IN priključnica
Savjet
Svi digitalni audio priključci su kompatibilni s
frekvencijama uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz i
48 kHz.
U zidnu utičnicu
Mrežni kabel
(isporučen)
Izmeñu priključnica i stražnje strane ureñaja
ostaje mali razmak čak i kad je priključak
utisnut do kraja. Spajanje je zamišljeno na taj
način i pojava ne predstavlja kvar.
8
Priprema daljinskog
upravljača
Izvucite izolaciju kako biste
omogućili napajanje
U daljinski upravljač je već umetnuta baterija.
Napomene o litijskoj bateriji
C Držite litijsku bateriju izvan dosega djece. Ako
doñe do gutanja, odmah se obratite liječniku.
C Obrišite bateriju suhom krpom kako biste osigurali
pravilan kontakt.
C Pripazite na pravilan polaritet kod umetanja
baterije.
C Nemojte držati bateriju metalnom pincetom jer
može doći do kratkog spoja.
Napomena
Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača X
izravnom suncu ili izvorima svjetla jer može doći
do nepravilnosti u radu.
Savjet
Kad se više ne može rukovati pojačalom pomoću
daljinskog upravljača, zamijenite bateriju novom.
Zamjena baterije daljinskog
upravljača
1 Izvucite nosač baterije u smjeru strelice
2 tako da pritisnete polužicu u smjeru
strelice 1. Izvadite bateriju iz nosača.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome pogrešno
rukuje. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati u
vatru.
2 Umetnite novu litijsku bateriju CR2025
tako da je + pol okrenut gore.
Litijska baterija CR2025
3 Vratite nosač baterije na mjesto.
Napomena
Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač dulje vrijeme, izvadite bateriju kako biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja elektrolita i
korozije.
9
Opis i položaj dijelova
Prednja strana uređaja
Naziv
A POWER
B Senzor
daljinskog
upravljača
Funkcija
Pritisnite za uključivanje i isključivanje
pojačala.
Prima signale iz
daljinskog upravljača.
Zakrenite za podešaC TONE
BASS/TREBLE vanje razine basova
(BASS) i visokih
tonova (TREBLE).
Razina se može podesiti
od –10 dB do +10 dB.
Pokazuje status odaD Pokazivač
brane komponente ili
popis dostupnih opcija.
Zakrenite za odabir
E INPUT
izvora za reprodukciju
SELECTOR
Zakrenite za podešaF VOLUME
vanje glasnoće zvučnika. Razina se može
podesiti od –9 dB do
+23 dB.
10
Naziv
G MUTING
H Priključnica
PHONES
Funkcija
Pritisnite za privremeno
isključenje zvuka.
Ponovno pritisnite za
uključivanje.
Za spajanje slušalica.
Stražnja strana uređaja
A AUDIO INPUT/OUTPUT dio
Audio
ulazne/izlazne
priključnice
Spajanje Super
Audio CD ureñaja,
kasetofona, MD
ureñaja ili DAT
ureñaja itd. (str. 6).
E SIGNAL GND priključnica
Ako gramofon ima
žicu za uzemljenje,
spojite je na ovu
priključnicu kako
bite izbjegli pojavu
brujanja (str. 6).
B AUTO CAL MIC priključnica
Spajanje priloženog
optimizacijskog mikrofona za funkciju
Auto Calibration
(str. 13).
C DIGITAL INPUT/OUTPUT dio
COAXIAL IN Spajanje s DVD,
Super Audio CD
priključnice
ureñajem i sl. PriOPTICAL
ključnice COAXIAL
IN/OUT
omogućuju bolju
priključnice
kvalitetu zvuka
(str. 7).
D SPEAKERS dio
Spajanje zvučnika
(str. 5).
11
Daljinski upravljač
RM-AAU012
Naziv
Funkcija
A DISPLAY
ON/OFF
Pritisnite za uključivanje ili
isključivanje pokazivača.
B Tipke ulaza
Pritisnite jednu od tipaka za
odabir željene komponente.
C VOL +/–
Zakrenite za podešavanje
glasnoće zvučnika.
Razina se može podesiti od
–∞ dB do +23 dB.
D BALANCE
L/R
12
Pritisnite za podešavanje
balansa izmeñu lijevih i
desnih zvučnika. Balans se
može podešavati od 0 dB do
+20 dB. Početna postavka je
0 dB (srednja vrijednost).
Naziv
Funkcija
Pomoću daljinskog upravE Tipke za
rukovanje Sony ljača možete rukovati samo
CD uređajem Sony CD ureñajem spojenim
na pojačalo.
H reprodukcija
X pauza
x stop
./> odabir zapisa
m/M ubrzano natrag/
naprijed
F MUTING
Pritisnite za privremeno
isključenje zvuka. Ponovno
pritisnite za uključivanje.
G MENU
Pritisnite za prikaz izbornika
pojačala (str. 16).
H V/v/B/b
v
Nakon pritiska tipke MENU
(7), pritisnite V/v/B/b za
odabir postavke. Zatim pritisnite v za potvrdu unosa
(str. 16).
I LOUDNESS
Podesite LOUDNESS funkciju na ON za podešavanje
izlazne razine BASS i
TREBLE iz zvučnika na
optimalnu vrijednost.
Ako podesite LOUDNESS
na OFF, BASS i TREBLE se
vraćaju na razinu podešenu
prije podešavanja
LOUDNESS na ON.
Početna postavka je OFF.
J BASS/
TREBLE +/–
Pritisnite za podešavanje
razine basova (BASS) i
visokih tonova (TREBLE).
Razina se može podesiti od
–10 dB do +10 dB.
Napomene
C Mod daljinskog upravljača isporučenog s pojačalom je podešen na CD1 za spojeni CD ureñaj. Podesite mod daljinskog upravljača CD ureñaja na
CD1 jer u suprotnom nećete moći upravljati CD
ureñajem pomoću daljinskog upravljača.
C Možete podesiti razinu BASS i TREBLE ručno čak
i dok je funkcija LOUDNESS podešena na ON.
Ako podesite razinu ručno, funkcija LOUDNESS
se automatski podešava na OFF.
Napomene
Konfiguriranje
Automatsko kalibriranje
odgovarajućih parametara
C Funkcija automatskog kalibriranja ne radi kad su
na pojačalo spojene slušalice.
C Ako je aktivna funkcija MUTING, isključite je.
Optimizacijski mikrofon
(isporučen)
(AUTO CALIBRATION)
Funkcija automatskog kalibriranja omogućuje
provjeru i mjerenje sljedećih parametara:
C Spajanje zvučnika
C Udaljenost zvučnika
C Kut zvučnika
C Razinu glasnoće zvučnika
C Karakteristike frekvencije
Nakon pohranjivanja rezultata mjerenja,
možete potvrditi razinu glasnoće zvučnika
pritiskom tipke BALANCE L/R (str. 12).
Drugi rezultati mjerenja nisu prikazani, ali se
automatski podešavaju na odgovarajuće
postavke.
Prije izvođenja automatskog
kalibriranja
Prije automatskog kalibriranja podesite i
spojite zvučnike (str. 5).
C Priključnica AUTO CAL MIC se koristi
samo za isporučeni optimizacijski mikrofon.
Nemojte spajati druge mikrofone jer to
može oštetiti pojačalo i mikrofon.
C Zvuk koji tijekom kalibriranja dopire iz
zvučnika je vrlo glasan, stoga obratite
pozornost ako u blizini ima djece, kao i na
eventualne reakcije susjeda.
C Izvedite automatsko kalibriranje u tihom
okruženju kako bi izbjegli štetan efekt buke
i postigli precizne rezultate mjerenja.
C Ako izmeñu optimizacijskog mikrofona i
zvučnika ima prepreka, kalibriranje se ne
može izvesti pravilno. Uklonite prepreke
kako bi izbjegli pogreške pri mjerenju.
1
Spojite isporučeni optimizacijski mikrofon na priključnicu
AUTO CAL MIC na stražnjoj
strani pojačala.
2
Podesite optimizacijski
mikrofon.
Postavite ga na mjesto slušanja i stavite
na stolac ili stativ kako bi bio u visini
ušiju. Usmjerite stranu L optimizacijskog
mikrofona prema lijevom zvučniku, a
stranu R prema desnom zvučniku.
Napomena
Ako postavite optimizacijski mikrofon na
sredinu izmeñu dva zvučnika i kut izmeñu dva
zvučnika je premali, optimizacijski mikrofon
neće moći pravilno izmjeriti lijevi i desni
zvučnik.
nastavlja se
13
Izvođenje automatskog
kalibriranja
1
2
3
4
5
Uključite pojačalo.
Pritisnite MENU.
Pritisnite v za prikaz "<2-Auto
Calibration>" i zatim v za
otvaranje izbornika.
Vrsta
kalibriranja
Značenje
ENGINEER
Podešavanje frekvencijskih
karakteristika u skladu sa
Sonyjevim standardima
prostorije za slušanje.
Mjerenje frekvencije od
početne vrijednosti svakog
zvučnika.
Pritisnite V za odabir "AUTO
CAL START" i pritisnite v za
početak mjerenja.
Mjerenje počinje.
Mjerenje traje oko 10 sekundi. Pričekajte
dok ne završi.
Savjet
Kad se koriste posebni zvučnici, poput dipolnih,
mjerenje se možda neće izvršiti pravilno ili se neće
moći izvesti kalibriranje.
14
Potvrda/pohranjivanje rezultata
mjerenja
1
Potvrdite rezultat mjerenja.
Po završetku mjerenja začuje se zvučni
signal i rezultat se pojavi na pokazivaču.
Pritisnite V/v za odabir parametra i pritisnite v za potvrdu
odabira.
Mjerenje počinje za pet sekundi.
Odbrojavanje je vidljivo na pokazivaču.
Za vrijeme odbrojavanja se odmaknite
od područja mjerenja kako ne bi došlo
do pogrešaka.
7
Automatsko kalibriranje se prekida kad promijenite glasnoću, izvor, zvučnik, pritisnete
MUTING ili spojite slušalice.
Pritisnite v za odabir "CAL
TYPE" i pritisnite v za pristup
parametru.
FULL FLAT
6
Prekid automatskog kalibriranja
2
Rezultat
mjerenja
Pokazivač
Značenje
Mjerenje je
pravilno
izvedeno
COMPLETE Nastavite od
koraka 2
Mjerenje nije
uspjelo
ERROR
CODE 3x
Pogledajte
"Ako se pojave oznake
greške" (str.
15).
Više puta pritisnite V/v za
odabir opcije i pritisnite v.
Opcija
Značenje
RETRY
Ponovno automatsko
kalibriranje.
SAVE EXIT
Pohranjivanje rezultata
mjerenja i izlaz iz postupka
podešavanja.
WRN CHECK Upozorenje vezano uz rezultate mjerenja. Pogledajte
"Kad odaberete "WRN
CHECK"" (str. 15).
EXIT
Izlaz iz postupka podešavanja bez pohranjivanja
rezultata mjerenja.
Ako se pojave oznake pogreške
Postupite u skladu sa sljedećim rješenjima i
ponovo izvedite automatsko kalibriranje.
Oznaka
greške
Uzroci i rješenja
CODE 32
Ureñaj nije prepoznao nijedan
zvučnik. Provjerite je li optimizacijski mikrofon pravilno spojen
i ponovo izvedite automatsko
kalibriranje. Ako je optimizacijski
mikrofon spojen pravilno i pojavila se oznaka greške, znači da je
kabel mikrofona možda oštećen
ili nepravilno spojen.
CODE 33
Nije spojen nijedan zvučnik.
CODE 34
Zvučnici nisu postavljeni pravilno.
Zvučnici ili optimizacijski mikrofon zdesna ili slijeva je možda
postavljen pogrešno. Provjerite
položaj zvučnika.
• CODE 32, 33, 34
1 Uklonite problem.
2 Pritisnite v.
Pojavi se "RETRY?".
3 Pritisnite v/V za odabir "YES" i
pritisnite v.
Automatsko kalibriranje počinje iznova od koraka 7, "Izvoñenje automatskog kalibriranja".
Kad odaberete "WRN CHECK"
Pojavi li se upozorenje na rezultate mjerenja,
prikazuju se detaljne informacije.
Pritisnite v za povratak na korak 1
postupka "Potvrda/pohranjivanje
rezultata mjerenja".
Poruka
upozorenja
Značenje
WARNING 40 Pokušajte izvesti automatsko kalibriranje u tihom okružju.
Automatsko kalibriranje je dovršeno, ali razina buke je visoka.
Automatsko kalibriranje se može
izvesti pravilno ako pokušate ponovo, iako se mjerenje ne može
izvesti u svim uvjetima.
Poruka
upozorenja
Značenje
WARNING 41 Pokušajte izvesti automatsko
kalibriranje u okružju dovoljno
tihom za valjano mjerenje. Zvuk
iz optimizacijskog mikrofona je
izvan prihvatljivog raspona,
odnosno glasniji je od najglasnijeg
zvuka koji se može izmjeriti.
WARNING 42 Pokušajte izvesti automatsko
kalibriranje u okružju dovoljno
tihom za valjano mjerenje.
Glasnoća pojačala je izvan
prihvatljivog raspona.
NO WARNING Nema poruke upozorenja.
Parametri izbornika Auto
Calibration
Početna podešenja su podcrtana.
x AUTO CAL START?
(Pokretanje automatskog
kalibriranja)
C MEASUREMENT COUNTDOWN
Na pokazivaču se odbrojava vrijeme, od pet
do jedne sekunde.
C MEASURING TONE
Pojavi se kad se mjeri TONE.
C MEASURING T.S.P.
Pojavi se kad se mjeri TSP*.
C COMPLETE
Pojavi se po uspješnom završetku procesa
mjerenja. Detalje o svakoj poruci potražite
u odjeljku "Potvrda/pohranjivanje rezultata
mjerenja" (str. 14).
C WARNING CODE [
:4x]
Pojavi se u slučaju upozorenja na rezultat
mjerenja. Detalje o svakoj poruci potražite
u odjeljku "Potvrda/pohranjivanje rezultata
mjerenja" (str. 14).
C NO WARNING
Nema poruke upozorenja.
C ERROR CODE [
:3x]
Pojavi se ako mjerenje nije uspjelo. Detalje
o svakoj poruci potražite u odjeljku "Potvrda/
pohranjivanje rezultata mjerenja" (str. 14).
nastavlja se
15
• RETRY?
Poruka s upitom želite li postupak ponoviti
ili prekinuti u slučaju neuspjelog mjerenja.
• CANCEL
Pojavi se kad prekinete automatsku kalibraciju tijekom postupka.
* TSP (Time Stretched Pulse)
TSP signal je visokoprecizni mjerni signal koji koristi impulsnu energiju te tako u kratkom razdoblju
mjeri široko područje, od niskih do visokih
frekvencija.
Količina energije koja se koristi za mjerenje signala
važna je kako bi se zajamčila preciznost mjerenja
u normalnom okruženju zatvorenog prostora. TSP
signali omogućuju efikasno mjerenje.
x CAL TYPE
(Vrsta parametra)
• ENGINEER
Podešavanje frekvencijskih karakteristika u
skladu sa Sonyjevim standardima prostorije
za slušanje.
• FULL FLAT
Mjerenje frekvencije od početne vrijednosti
svakog zvučnika.
x EQ CURVE EFFECT
(Uključenje/isključenje mjerenja
krivulje ekvilizatora)
• OFF
Isključenje mjerenja krivulje ekvilizatora.
• ON
Uključenje mjerenja krivulje ekvilizatora.
Po završetku mjerenja ovo podešenje se
automatski postavlja na ON.
Napomena
Ovu opciju ne možete odabrati prije pohranjivanja
rezultata mjerenja (početno podešenje).
16
Podešavanje pojačala
Izbornik System Settings možete koristiti za
podešavanje parametara pojačala.
1
2
Pritisnite MENU.
3
Više puta pritisnite V/v za prikaz
parametra kojeg želite podesiti.
4
5
Pritisnite v za unos parametra.
6
7
Pritisnite V za prikaz "<1-System
Settings>" i zatim v za otvaranje izbornika.
Više puta pritisnite V/v za odabir
opcije koju želite podesiti.
Pritisnite v za potvrdu.
Za ostala podešavanja ponovite
korake 3 do 6.
Za povratak na prethodni
izbornik
Pritisnite B.
Za izlaz iz izbornika
Pritisnite MENU.
Napomena
Neki parametri i opcije mogu biti zasjenjeni na
pokazivaču, a to znači da nisu dostupni ili se ne
mogu podesiti.
Opcije izbornika System Settings
Početna podešenja su podcrtana.
x DEC. PRIORITY
(Prioritet dekodiranja digitalnog
audio ulaza)
Omogućuje definiranje ulaznog moda ulaza
digitalnog signala za priključnice DIGITAL
IN.
• AUTO
Automatski prebacuje ulazne modove
izmeñu DTS, Dolby Digital ili PCM.
• PCM
PCM signali imaju prioritet (kako bi se
spriječilo prekidanje nakon početka
reprodukcije).
x D.RANGE COMP.
(Kompresija dinamičkog
raspona)
Omogućuje kompresiju dinamičkog raspona
zvučnog zapisa. Funkcija može biti korisna
ako želite kasno noću gledati filmove uz
smanjenu glasnoću. Kompresija dinamičkog
raspona moguća je samo za Dolby Digital
izvore.
• OFF
Dinamički raspon se ne komprimira.
• STD
Kompresija dinamičkog raspona u skladu s
namjerama snimatelja zvuka.
• MAX
Značajno komprimiranje dinamičkog
raspona.
Napomena
Savjet
Ako je opcija podešena na "AUTO" i zvuk iz
digitalnih audio priključnica (za CD i sl.) se prekida
nakon početka reprodukcije, podesite opciju na
"PCM".
Ova funkcija omogućuje komprimiranje dinamičkog
raspona zvučnog zapisa na temelju informacija o dinamičkom rasponu koje sadrži Dolby Digital signal.
Standardna postavka je "STD", ali ona omogućuje
samo blagu kompresiju. Zbog toga preporučujemo
postavku "MAX" jer omogućuje značajno komprimiranje dinamičkog raspona i time gledanje filmova
kasno noću uz smanjenu glasnoću. Za razliku od
analognih limitera, stupanj ograničenja je već
unaprijed odreñen i omogućuje vrlo prirodnu
kompresiju.
x DUAL MONO
(Odabir jezika dvojezičnog
prijenosa)
Omogućuje odabir jezika kojeg želite slušati
tijekom dvojezičnog prijenosa. Funkcija je
dostupna samo za Dolby Digital izvore.
• MAIN/SUB
Zvuk glavnog jezika emitira se preko lijevog
zvučnika i istovremeno se preko desnog
zvučnika čuje zvuk pomoćnog jezika.
• MAIN
Čuje se zvuk glavnog jezika.
• SUB
Čuje se zvuk pomoćnog jezika.
• MAIN+SUB
Čuje se miješani zvuk glavnog i pomoćnog
jezika.
x DC PHASE L.
(linearizacija DC faze)
Omogućuje približno podešavanje faznih
karakteristika niskih frekvencija kao kod
klasičnog analognog pojačala.
• OFF
Korekcija faze se ne izvodi.
C LOW-A, STD-A, HIGH-A, LOW-B, STD-B,
HIGH-B
Širina pojasa korekcije faze se povećava
sljedećim redom. "LOW", "STD", "HIGH".
Parametar "B" korekcije faze omogućuje
naglašenije basove.
17
Brisanje memorije
pojačala
1
Pritisnite tipku POWER za
isključenje pojačala.
2
Dok držite pritisnutom tipku
POWER, pritisnite MUTING za
uključenje pojačala.
Nakon što se na pokazivaču kratko pojavi poruka "MEMORY CLEARING...",
pojavi se "MEMORY CLEARED!".
Sljedeće postavke vraćaju se na početne
vrijednosti.
• Sve postavke izbornika System
Settings i Auto Calibration.
3
18
Otpustite tipku MUTING.
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost ureñaja dospije strani predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni
utikač iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe,
odnesite ureñaj u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
• Prije uporabe pojačala, provjerite je li napon
vašeg mrežnog napajanja pogodan za rad
ureñaja.
Napon je označen na natpisnoj pločici sa
stražnje strane ureñaja.
• Ureñaj nije odspojen iz mrežnog napajanja
sve dok je mrežni utikač priključen na zidnu
utičnicu, čak i ako je sam ureñaj isključen.
• Ako dulje vremena nećete koristiti ureñaj,
izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri
tome, prihvatite utikač i nemojte povlačiti
kabel.
• Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne
osobe.
O zagrijavanju
• Na kućište pojačala nemojte stavljati ništa
što bi moglo blokirati otvore za ventilaciju i
uzrokovati kvar ureñaja.
• Nemojte postavljati pojačalo u blizinu ureñaja poput TV prijemnika, videorekordera
ili kasetofona. (Ako se pojačalo koristi u
kombinaciji s TV prijemnikom, videorekorderom ili kasetofonom i postavi preblizu
tim ureñajima, mogu se pojaviti šumovi i
smanjiti se kvaliteta slike. To posebno
vrijedi ako se koristi sobna antena. Stoga
preporučujemo uporabu vanjske antene.)
O radu
Prije spajanja ostalih komponenata, obratite
pozornost da je pojačalo isključeno i izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole
mekom krpom koju je potrebno navlažiti u
otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva ili
otapala poput alkohola i benzina.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiñete na
problem pri uporabi pojačala, molimo da se
obratite najbližem ovlaštenom Sony
prodavatelju ili servisu.
Iako se tijekom rada pojačalo zagrijava, to
nije kvar. Kod dulje uporabe s povišenom
glasnoćom, kućište se zagrijava na gornjoj i
donjoj, te bočnim stranama. Nemojte ga
dodirivati kako se ne biste opekli.
O postavljanju
• Postavite pojačalo na mjesto na kojem je
osigurano dostatno prozračivanje kako bi
spriječili pregrijavanje i time produžili vijek
trajanja pojačala.
• Nemojte postavljati pojačalo u blizini izvora
topline i nemojte ga izlagati izravnom
utjecaju sunčevih zraka, jake prašine ili
mehaničkih udara.
19
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe pojačala naiñete na
bilo koji od sljedećih problema, koristite ove
upute za otklanjanje kvarova. Ne uspijete li
riješiti problem, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Zvuk
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno spojeni.
C Provjerite jesu li kabeli svih zvučnika
pravilno spojeni.
C Provjerite jesu li pojačalo i sve komponente uključeni.
C Možda je kontrola VOLUME postavljena
na –∞ dB.
C Pritisnite MUTING za uključenje zvuka.
C Provjerite jeste li tipkom INPUT
SELECTOR odabrali pravilnu
komponentu.
C Provjerite jesu li možda spojene slušalice.
C Aktivirao se zaštitni sklop pojačala.
Isključite ga, uklonite uzrok kratkog spoja
i ponovno uključite pojačalo.
Ne čuje se zvuk iz određene
komponente.
C Provjerite je li komponenta ispravno
spojena na odgovarajuće audio ulaze.
C Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja
utaknut(i) u priključnice na pojačalu i
komponentama.
Ne čuje se zvuk iz jednog od zvučnika.
C Spojite slušalice na PHONES priključnicu
kako bi provjerili čuje li se zvuk u
slušalicama.
Ako se u slušalicama čuje samo jedan
kanal, komponenta možda nije ispravno
spojena na pojačalo. Provjerite jesu li
kabeli do kraja utaknuti u priključnice na
pojačalu i komponenti. Ako se u
slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda
zvučnik nije ispravno spojen na pojačalo.
Provjerite spoj zvučnika iz kojeg se ne
čuje zvuk.
C Spojite priključnicu i lijevog i desnog (L
ili R) kanala analogne komponente, a ne
samo jednu od njih. Koristite mono stereo
kabel (nije isporučen).
Lijevi i desni signal nisu uravnoteženi
ili su zamijenjeni.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
ispravno i čvrsto spojeni.
C Podesite balans pritiskom tipke
BALANCE na daljinskom upravljaču.
Čuje se jaki šum ili brujanje.
C Provjerite jesu li zvučnici i komponente
sigurno i čvrsto spojeni.
C Provjerite jesu li spojni kabeli udaljeni od
transformatora ili motora i bar 3 metra od
TV prijemnika ili fluorescentne rasvjete.
C Odmaknite TV prijemnik od audio
komponenata.
C Provjerite jeste li uzemljili priključnicu U
SIGNAL GND (samo kad je spojen
gramofon).
C Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih
krpom koju ste lagano navlažili alkoholom.
Snimanje nije moguće.
C Provjerite jesu li komponente ispravno
spojene (str. 6, 7).
C Odaberite komponentu izvora zvuka
pomoću tipke INPUT SELECTOR
(str. 10, 12).
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
C Usmjerite daljinski upravljač prema
senzoru na pojačalu.
20
C Uklonite prepreke izmeñu daljinskog
upravljača i pojačala.
C Ako je baterija istrošena, zamijenite je
novom litijskom baterijom.
C Provjerite jeste li odabrali odgovarajući
ulaz na daljinskom upravljaču.
C Podesite mod daljinskog upravljača Sony
CD ureñaja na CD1 (str. 12).
Tehnički podaci
Pojačalo
IZLAZNA SNAGA
Nazivna izlazna snaga
6 ohma 1 kHz, THD 0,7%:
65 W + 65 W
Napajanje:
230 V AC, 50/60 Hz
Poruke pogrešaka
Frekvencijski odziv
Doñe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču
će se pojaviti kôd s dva broja i porukom.
Moguće je provjeriti stanje ureñaja prema toj
poruci. Pogledajte sljedeću tablicu za rješenje
problema. Ako ne možete ukloniti problem,
obratite se najbližem ovlaštenom Sony servisu.
PHONO
RIAA krivulja
ekvilizatora ± 0,5 dB
TUNER, SA-CD/CD,
TAPE
10 Hz – 40 kHz
± 3 dB (8 ohma)
CHECK CODE 11
Struja iz zvučnika je nepravilna. Isključite
pojačalo, provjerite dodiruje li središnja
jezgra kabela zvučnika pojačalo ili druge
zvučnike i ponovo uključite pojačalo.
CHECK CODE 12
Pojačalo se pregrijalo. Provjerite nije li prekriven ventilacijski otvore. Isključite pojačalo, ostavite ga mirovati neko vrijeme i
ponovo uključite.
CHECK CODE 14
Isključite pojačalo i provjerite dodiruje li
središnja jezgra kabela zvučnika pojačalo ili
druge zvučnike.
CHECK CODE 21
Isključite pojačalo i provjerite jesu li kabeli
zvučnika pravilno spojeni, zatim ga ponovo
uključite.
Ulazi (analogni)
PHONO
Osjetljivost: 2,5 mV
Impedancija: 50 kiloohma
Omjer signal/šum: 86 dB
(A, 20 kHz LPF)
TUNER, SA-CD/CD,
TAPE
Osjetljivost: 150 mV
Impedancija: 50 kiloohma
Omjer signal/šum: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi (analogni)
TAPE
Napon: 150 mV
Impedancija: 1 kiloohm
Ulazi (digitalni)
DIGITAL 1/2/3
Impedancija: 75 ohma
Omjer signal/šum: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
DIGITAL 4
Omjer signal/šum: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
Izlazi (digitalni)
DIGITAL 4
Omjer signal/šum: 96 dB
(A, 20 kHz LPF)
TONOVI
TREBLE
±10 dB, korak 1 dB
BASS
±10 dB, korak 1 dB
nastavlja se
21
Općenito
Napajanje
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja
60 W
Dimenzije (š/v/d) (približno) 280 T 111 T 286 mm
zajedno s dijelovima koji strše
i kontrolama
Masa
(približno) 4,6 kg
Isporučeni pribor
Upute za uporabu (ovaj priručnik)
Optimizacijski mikrofon ECM-AC1 (1)
Mrežni kabel (1)
Daljinski upravljač RM-AAU012 (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
22
http://www.sony.net/
Download PDF