2-892-695-22(1)
Napomene
• Ovisno o kvaliteti diska i/ili uvjetima snimanja, možda
•
Prijenosni CD uređaj
•
•
Upute za uporabu
•
će trebati više vremena za pokretanje reprodukcije.
Možda se reprodukcija uopće neće pokrenuti.
Na disku s MP3 datotekama, nemojte snimati datoteke
u ostalim formatima niti dodavati nepotrebne mape.
Uz nazive datoteka obavezno dodajte ekstenziju
".mp3". Ako dodate ekstenziju ".mp3" datoteci koja
nije u MP3 formatu, ureñaj neće moći ispravno
prepoznati datoteku.
Kod kompresije izvornih datoteka u MP3 format,
podesite parametre na "44,1 kHz", "128 kbps" i
"Constant Bit Rate".
Kako bi se najbolje iskoristio kapacitet snimanja,
podesite softver za snimanje na "halting of writing".
Izvori napajanja
"WALKMAN",
i
su registrirani zaštićeni nazivi tvrtke Sony Corporation.
ureñaja te otvorite baterijski pretinac unutar CD ureñaja.
2 Umetnite dvije LR6 (veličina AA) alkalne baterije
pazeći na polaritet 3, prema ilustraciji u pretincu, te
zatvorite pokrov dok ne klikne. Uložite prvo # kraj
baterije (vrijedi za obje baterije).
http://www.sony.net
©2006 Sony Corporation
u zidnu utičnicu
! (grupa) –/+
AC mrežni adapter
GROUP
i priključnica (slušalice)
SOUND/AVLS
VOL +*/–
HOLD (stražnja strana)
Broj zapisa
Vrijeme reprodukcije
Oznaka
(Bookmark)
Mod zvuka
Mod reprodukcije
Indikator grupe
MP3 indikator
Preostali napon baterije
* Tipka ima ispupčenje.
Za sprječavanje požara ili električkog udara ne izlažite
ureñaj kiši ili vlazi.
Ne smještajte ureñaj u skučene prostore kao što su
ormarić za knjige ili ugrañena vitrina.
Za sprječavanje požara ne prekrivajte otvore za
prozračivanje ureñaja novinama, stolnjacima, zavjesama
itd. Isto tako, na ureñaj ne stavljajte upaljene svijeće.
Za sprječavanje požara ili električnog udara na ureñaj ne
stavljajte predmete s tekućinom, npr. vaze.
Diskovi koji se mogu
reproducirati na ovom
CD uređaju
• Audio CD (CD-DA format CD diska)
• MP3 CD (CD-R/CD-RW sa snimljenim audio
podacima komprimiranim u MP3 formatu)*
* Mogu se reproducirati samo diskovi u ISO 9660
Level 1/2 i proširenom Joliet formatu.
Dolje su navedene brzine bita i frekvencije uzorkovanja
koje ovaj ureñaj podržava. Mogu se reproducirati
datoteke s promjenjivom brzinom bita (VBR).
OPREZ
Uporaba optičkih ureñaja uz ovaj ureñaj će povećati
mogućnost oštećenja vida.
Neke zemlje imaju pravila o odlaganju baterija kakve se
koriste za napajanje ovog ureñaja. Molimo da provjerite
važeće zakone u svojoj zemlji.
Valjanost CE oznaka je ograničena na samo one zemlje
gdje se zakonski provodi, uglavnom u zemljama
Europske ekonomske zajednice.
Odlaganje islužene električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj zajednici i ostalim zemljama
Europe sa sustavima za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na
ambalaži označava da se proizvod prilikom
odlaganja ne smije tretirati kao kućni otpad.
Odnesite ga u centar za skupljanje električne ili
elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem
proizvoda sprječavaju se potencijalne
negativne posljedice na okoliš i ljudsko
zdravlje. Recikliranje materijala od kojih je proizvod
sastavljen pomaže u čuvanju prirodnih resursa. Za
detaljnije informacije o recikliranju proizvoda obratite se
u lokalni gradski ured, komunalnu službu ili mjesto
prodaje.
Priloženi pribor: slušalice i daljinski upravljač
G-off
16
11
MP3 CD (snimljeno uz 128 kbps)
23
23
Korištenje adaptera
Reprodukcija CD diska
uložite CD na osovinu, te zatvorite pokrov.
Slušalice
Pokazivač
UPOZORENJE
G-on
Audio CD
1 Pomaknite preklopku OPEN za otvaranje pokrova,
x (zaustavljanje)•STOP
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2.5 Layer3
Brzina
prijenosa
Frekvencija
uzorkovanja
32 – 320 kbps
8 – 160 kbps
8 – 160 kbps
32/44,1/48 kHz
16/22,05/24 kHz
8/11,025/12 kHz
Za početak reprodukcije od prvog zapisa, pritisnite i
zadržite tipku u dok ne započne reprodukcija.
Za prijelaz na sljedeću/prethodnu grupu*, pritisnite
prvo GROUP i zatim ! + ili ! –.
* Samo MP3 CD.
• Ovaj ureñaj može reproducirati CD-R/CD-RW
diskove snimljene u Compact Disc Digital Audio
formatu (Audio CD), ali mogućnost reprodukcije će
ovisiti o kvaliteti diska, te o ureñaju za snimanje.
• Ovaj ureñaj je namijenjen za reprodukciju diskova
prema Compact Disc (CD) standardu. U zadnje
vrijeme diskovi nekih kompanija se snimaju sa
zaštitom od kopiranja. Meñu tim diskovima ima
nekih koji ne podržavaju CD standard, te ih neće biti
moguće reproducirati na ovom ureñaju.
• Ovisno o CD disku, ovaj ureñaj može prikazati
ukupan broj datoteka, uključujući i one koje se na
njemu ne mogu reproducirati. Zbog automatskog
preskakanja takvih datoteka, reproducirat će se samo
datoteke koje se mogu reproducirati.
Napomene o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji na jednoj strani ima
snimljen DVD materijal te digitalni zapis zvuka na drugoj
strani. Kako strana s digitalnim zapisom zvuka ne
odgovara Compact Disc (CD) standardu, reprodukcija
dvostranog diska nije zajamčena.
Funkcija Digital MEGA BASS
Tijekom reprodukcije, pritisnite SOUND/AVLS nekoliko
puta za odabir "SND 1" ili "SND 2".
Ukoliko je zvuk izobličen, stišajte ga.
Funkcija AVLS*
* Automatic Volume Limiter System
Pritisnite i zadržite tipku SOUND/AVLS.
Ukoliko oznaka "AVLS" zatrepće tri puta, funkcija je
uključena.
Ukoliko oznaka "AVLS" zatrepće jednom, funkcija je
isključena.
AMS*/funkcija pretraživanja
Za pronalaženje početka prethodnog/tekućeg/sljedećeg/
sljedećih zapisa: Više puta pritisnite ./>.
Za brzo pretraživanje unatrag/unaprijed: Pritisnite i
zadržite ./>.
Upotrebljiv broj grupa i datoteka
• Najveći broj grupa: 256
• Najveći broj datoteka: 512
Redoslijed reprodukcije
Redoslijed reprodukcije može ovisiti o načinu snimanja
MP3 datoteka na disk. U sljedećem primjeru, datoteke se
reproduciraju redom od 1 do 7.
MP3
2 Pritisnite u.
* Automatic Music Sensor
MP3 CD diskovi
Grupa
Datoteka
CD ureñaja, isključite ga i dajte na provjeru kod
ovlaštenog servisnog osoblja prije uporabe.
• Ne stavljajte nikakve predmete u DC IN 4.5 V
(priključnica za vanjski izvor napajanja).
O izvorima napajanja
• Ako ne koristite ureñaj duže vrijeme, odspojite sve
izvore napajanja iz ureñaja.
O mrežnom adapteru
• Koristite samo priloženi mrežni
Polaritet priključka
adapter. Ako mrežni adapter nije
isporučen, koristite AC-E45HG
mrežni adapter*. Ne koristite druge
adaptere jer može doći do kvara.
* Nije dostupno u nekim
područjima. Raspitajte se kod
svog prodavatelja.
• Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
• Spojite mrežni adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu.
Ako primijetite neke nepravilnosti u radu, odmah
odspojite adapter iz zidne utičnice.
O baterijama
• Ne bacajte baterije u vatru.
• Ne nosite baterije s kovanicama ili drugim metalnim
•
•
•
•
predmetima. Može doći do razvijanja topline ako doñe
do spajanja kontakata baterije metalnim predmetom.
Ne miješajte stare i nove baterije.
Ne koristite razne vrste baterija istovremeno.
Ako nećete koristiti baterije duže vrijeme, izvadite ih iz
ureñaja.
Ako doñe do curenja baterija, obrišite pretinac za
baterije, te umetnite nove baterije. Ako doñete u
kontakt s tekućinom iz baterija, temeljito je isperite.
O CD uređaju
• Držite leću CD ureñaja čistom. Ne dodirujte leću, jer
može doći do oštećenja, te do kvara ureñaja.
• Ne stavljajte teške predmete na CD ureñaj, jer može
doći do oštećenja ureñaja i diska.
• Ne ostavljajte CD ureñaj u blizini izvora topline, ili na
mjestu izloženom direktnoj sunčevoj svjetlosti, pijesku
ili prašini, vlazi, udarcima, na neravnoj površini, ili u
automobilu sa zatvorenim prozorima.
• Ako CD ureñaj uzrokuje smetnje kod radijskog ili TV
prijema, isključite CD ureñaj ili ga udaljite od izvora
smetnji.
• Diskovi nestandardnih oblika (srce, kvadrat, zvijezda)
ne mogu biti reproducirani u ovom ureñaju, jer bi
moglo doći do kvara. Ne koristite takve diskove.
O slušalicama
Sigurnost u prometu
Ne koristite slušalice dok upravljate motornim vozilom ili
biciklom jer to predstavlja opasnost u prometu i na nekim
područjima je nezakonito. Preglasno slušanje takoñer
može biti opasno dok hodate, osobito na pješačkim
prijelazima. U potencijalno opasnim situacijama budite
pojačano oprezni ili isključite ureñaj.
Sprječavanje oštećenja sluha
Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati zvuk.
Liječnici ne savjetuju neprekidno, glasno ili dugotrajno
slušanje. Osjetite li da vam zvoni u ušima, smanjite
glasnoću ili isključite ureñaj.
Obzir prema drugima
Nemojte pretjerano pojačavati zvuk. Tako možete čuti
vanjske zvukove i ujedno biti obzirni prema osobama
koje vas okružuju.
Mod reprodukcije (Play mode)
Čišćenje priključaka
Tijekom reprodukcije nekoliko puta pritisnite P MODE/]:
Bez indikatora (normalna reprodukcija) t "!" (repr.
grupe) 1) t "1" (repr. jednog zapisa) t "SHUF" (repr.
slučajnim redoslijedom) t "! SHUF" (repr. grupe
slučajnim redoslijedom) 2) t "t" (Reprodukcija
označenih zapisa)
Za ponavljanje odabranog moda reprodukcije, pritisnite i
zadržite P MODE/] dok se ne pojavi "]".
1)
Reproduciraju se jednom sve odabrane datoteke. Samo
MP3 CD.
2)
Reproduciraju se jednom sve odabrane datoteke
slučajnim redoslijedom. Samo MP3 CD.
Ako doñe do onečišćenja priključaka, neće biti zvuka, ili
će zvuk biti pun smetnji. Povremeno očistite priključke
mekom, suhom krpom.
Funkcija G-PROTECTION
(Najveći broj razina direktorija: 8)
Mjere opreza
• Ako neki predmet ili tekućina dospije u unutrašnjost
Spojite mrežni adapter u zidnu utičnicu.
OPEN
P MODE/]
Ukoliko započnete reprodukciju drugog CD-a, sve oznake
se brišu.
O sigurnosti
* Mjereno po JEITA standardu (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Dijelovi indikatora > približno prikazuju preostali
napon baterije. Jedan dio indikatora ne označava uvijek
jednu četvrtinu preostalog napona baterije.
./>•
Za vrijeme reprodukcije označenog zapisa pritisnite i
zadržite u dok oznaka "t" ne nestane s pokazivača.
(Kod korištenja ureñaja na ravnoj, stabilnoj površini.)
Vrijeme rada ovisi o načinu korištenja ureñaja.
G-PROTECTION
DC IN 4,5 V
Ukoliko dodate oznake (bookmarks) svojim omiljenim
zapisima, možete ih slušati počevši s najmanjim brojem.
1 Za vrijeme reprodukcije zapisa kojeg želite označiti,
pritisnite i zadržite tipku u dok oznaka "t"
(Bookmark) treperi na pokazivaču.
2 Ponovite korak 1 za dodavanje oznaka željenim zapisima.
3 Pritisnite tipku P MODE/] više puta dok oznaka
"t" treperi na pokazivaču.
4 Pritisnite tipku u.
Trajanje baterija* (približno, u satima)
Dvije Sony alkalne baterije LR6 (SG)
(proizvedene u Japanu)
u* (reprodukcija/
pauza)•ENTER
Reprodukcija zapisa dodavanjem oznaka
Brisanje oznaka
Korištenje baterija (nisu isporučene)
1 Pomaknite preklopku OPEN kako biste otvorili pokrov
D-NE240
D-NE241
* Zvuk može preskakati: ako CD ureñaj dobije udarac
dužeg trajanja od očekivanog/ako je reproducirani CD
zaprljan ili oštećen/kod korištenja CD-R/CD-RW
diskova loše kvalitete, ili prilikom problema s ureñajem
ili softverom za snimanje.
G-PROTECTION funkcija je razvijena za zaštitu od
preskakanja zvuka za vrijeme trčanja i sličnih aktivnosti.*
Tvorničko podešenje je "G-on" (uključeno). Za odabir "
G-off"(isključeno), pritisnite u dok uzastopno tijekom
zaustavljene reprodukcije pritišćete >. Ukoliko želite
uživati u visokokvalitetnom zvuku CD ureñaja odaberite
"G off".
U slučaju problema
Ako i nakon provjere sljedećih savjeta ne možete otkloniti
problem, kontaktirajte svog Sony dobavljača.
"Hold" se prikazuje nakon pritiska na tipku, te ne
dolazi do reprodukcije CD diska.
c Blokirane su tipke ureñaja. Pomaknite preklopku HOLD.
Glasnoća se ne pojačava pritiskom na VOL +.
c Pritisnite i zadržite SOUND/AVLS dok ne zatrepće
"AVLS" te na taj način isključite AVLS funkciju.
CD uređaj ne radi pravilno.
c Unutar ureñaja se kondenzirala vlaga. Ostavite ureñaj
postrani nekoliko sati dok vlaga ne ispari.
Čak i kad se prikaže broj datoteke, datoteka se ne
reproducira.
c Na disku je snimljena datoteka u formatu kojeg ovaj
ureñaj ne može reproducirati.
Tehnički podaci
Sustav
Digitalni audio sustav s kompaktnim diskom
Laserska dioda
Trajanje emisije: Kontinuirano
Laserski izlaz: manje od 44,6 µW (Ovaj izlaz predstavlja
vrijednost izmjerenu na udaljenosti 200 mm od leća
objektiva na optičkom senzoru s otvorom 7 mm.)
Napajanje
• Dvije LR6 (veličina AA) baterije: 1,5 V istosmjerno T 2
• Mrežni adapter (DC IN 4.5 V priključnica)
Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strše i kontrola)
Oko 140 T 32,7 T 140 mm
Masa (bez pribora)
Oko 210 g
Radna temperatura
5°C - 35°C
MP3 Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti pod
licencom Fraunhofer IIS i Thomson.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave. Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Priloženi pribor
Mrežni adapter (1) (Isporučen samo uz EU8 model. "EU8"
je oznaka regije. Oznaka regije modela kojeg ste kupili se
nalazi na gornjoj lijevoj strani bar kôda na ambalaži.)
Slušalice (1)
Download PDF

advertising