2-649-856-11 (1)
Napomene
• Ovisno o kvaliteti diska i/ili uvjetima snimanja, možda
FM/AM
Prijenosni CD uređaj
•
Upute za uporabu
•
•
•
"WALKMAN" je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Corporation koji označava
proizvode sa stereo slušalicama.
je zaštitni znak tvrtke Sony.
će trebati više vremena za pokretanje reprodukcije.
Možda se reprodukcija uopće neće pokrenuti.
Na disku s MP3 datotekama, nemojte snimati datoteke u
ostalim formatima niti dodavati nepotrebne mape.
Uz nazive datoteka obavezno dodajte ekstenziju ".mp3".
Ako dodate ekstenziju ".mp3" datoteci koja nije u MP3
formatu, uređaj neće moći ispravno prepoznati datoteku.
Kod kompresije izvornih datoteka u MP3 format,
podesite parametre na "44,1 kHz", "128 kbps" i
"Constant Bit Rate".
Kako bi se najbolje iskoristio kapacitet snimanja,
podesite softver za snimanje na "halting of writing".
2
http://www.sony.net
©2005 Sony Corporation
1
2
3
Pritisnite RADIO ON/BAND za uključivanje radija.
Ako se na pokazivaču prikaže "PRESET", pritisnite
P MODE/] za isključivanje natpisa "PRESET".
Pritisnite RADIO ON/BAND dok se ne prikaže željeno
frekvencijsko područje.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja na
sljedeći način:
Pritisnite TUNE + ili – za ugađanje postaja te podesite
glasnoću.
Isključivanje radija
Izvori napajanja
Pritisnite x•RADIO OFF.
Korištenje baterija (nisu isporučene)
1 Pomaknite preklopku OPEN kako biste otvorili pokrov
D-NF007
Slušanje radija
uređaja te otvorite baterijski pretinac unutar CD uređaja.
Umetnite dvije LR6 (veličina AA) alkalne baterije
pazeći na polaritet 3, prema ilustraciji u pretincu, te
zatvorite pokrov dok ne klikne. Uložite prvo # kraj
baterije (vrijedi za obje baterije).
Brzo ugađanje radiopostaje
Pritisnite i zadržite TUNE + ili – u koraku 3 dok se na
pokazivaču ne počnu mijenjati frekvencije. Uređaj
pretražuje frekvencije i zaustavlja se kad pronađe postaju s
jasnim prijemom.
Poboljšavanje prijema
Kod FM prijema, razvucite kabel slušalica.
Trajanje baterija* (približno, u satima)
DC IN 4,5 V
(Kod korištenja uređaja na ravnoj, stabilnoj površini.)
Vrijeme rada ovisi o načinu korištenja uređaja.
SOUND/AVLS
u zidnu utičnicu
i priključnica (slušalice)
G-PROTECTION
Slušalice
AC mrežni adapter
P MODE/]
G-on
./>•
! (grupa) –/+•
TUNE –/+
OPEN
u* (reprodukcija/pauza)/
NTER
x (zaustavljanje)•RADIO OFF
HOLD (stražnja strana)
RADIO ON/BAND
Pokaziva
16
11
MP3 CD (snimljeno uz 128 kbps)
23
23
Korištenje adaptera
GROUP
Spojite mrežni adapter u zidnu utičnicu.
MP3 indikator
LOCAL
Mod reprodukcije
1
PRESET
Preostali napon
baterije
2
Reprodukcija CD diska
Indikator grupe
Frekvencijsko
područje
Mod zvuka
Broj zapisa/Programski broj
Vrijeme reprodukcije/
Frekvencija
* Tipka ima ispupčenje.
Za sprječavanje požara ili električkog udara ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Ne smještajte uređaj u skučene prostore kao što su
ormarić za knjige ili ugrađena vitrina.
Za sprječavanje požara, ne prekrivajte otvore za
prozračivanje uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama
itd. Isto tako, na uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.
Za sprječavanje požara ili električnog udara na uređaj ne
stavljajte predmete s tekućinom, npr. vaze.
OPREZ
Uporaba optičkih uređaja uz ovaj uređaj će povećati
mogućnost oštećenja vida.
Neke zemlje imaju pravila o odlaganju baterija kakve se
koriste za napajanje ovog uređaja. Molimo da provjerite
važeće zakone u svojoj zemlji.
Valjanost CE oznaka je ograničena na samo one zemlje
gdje se zakonski provodi, uglavnom u zemljama Europske
ekonomske zajednice.
Odlaganje isluene elektrine i elektronike opreme
(primjenjivo u Europskoj zajednici i ostalim zemljama
Europe sa sustavima za odvojeno sakupljanje otpada)
Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na
ambalaži označava da se proizvod prilikom
odlaganja ne smije tretirati kao kućni otpad.
Odnesite ga u centar za skupljanje električne
ili elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem proizvoda sprječavaju se
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
ljudsko zdravlje. Recikliranje materijala od kojih je
proizvod sastavljen pomaže u čuvanju prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda obratite
se u lokalni gradski ured, komunalnu službu ili mjesto
prodaje.
Priloženi pribor: slušalice
35
* Mjereno po JEITA standardu (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Dijelovi indikatora > približno prikazuju preostali
napon baterije. Jedan dio indikatora ne označava uvijek
jednu četvrtinu preostalog napona baterije.
MONO
UPOZORENJE
Kod AM prijema, okrećite cijeli CD uređaj.
G-off
Audio CD
RADIO ON
VOL +*/–
Slušalice
Dvije Sony alkalne baterije LR6 (SG) (proizvedene u
Japanu)
Diskovi koji se mogu reproducirati na ovom CD uređaju
• Audio CD (CD-DA format CD diska)
• MP3 CD (CD-R/CD-RW sa snimljenim audio
podacima komprimiranim u MP3 formatu)*
* Mogu se reproducirati samo diskovi u ISO 9660
Level 1/2 i proširenom Joliet formatu.
Dolje su navedene brzine bita i frekvencije uzorkovanja
koje ovaj uređaj podržava. Mogu se reproducirati datoteke
s promjenjivom brzinom bita (VBR).
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2.5 Layer3
Brzina
prijenosa
32 – 320 kbps
8 – 160 kbps
8 – 160 kbps
Frekvencija
uzorkovanja
32/44,1/48 kHz
16/22,05/24 kHz
8/11,025/12 kHz
Pomaknite preklopku OPEN za otvaranje pokrova,
uložite CD na osovinu, te zatvorite pokrov.
Pritisnite u.
Za početak reprodukcije od prvog zapisa, pritisnite i
zadržite tipku u dok ne započne reprodukcija.
Za prijelaz na sljedeću/prethodnu grupu*, pritisnite
prvo GROUP i zatim !+ ili !–.
* Samo MP3 CD.
• Ovaj uređaj može reproducirati CD-R/CD-RW
diskove snimljene u Compact Disc Digital Audio
formatu (Audio CD), ali mogućnost reprodukcije će
ovisiti o kvaliteti diska, te o uređaju za snimanje.
• Ovaj uređaj je namijenjen za reprodukciju diskova
prema Compact Disc (CD) standardu. U zadnje
vrijeme diskovi nekih kompanija se snimaju sa
zaštitom od kopiranja. Među tim diskovima ima
nekih koji ne podržavaju CD standard, te ih neće biti
moguće reproducirati na ovom uređaju.
• Ovisno o CD disku, ovaj uređaj može prikazati
ukupan broj datoteka, uključujući i one koje se na
njemu ne mogu reproducirati. Zbog automatskog
preskakanja takvih datoteka, reproducirat će se samo
datoteke koje se mogu reproducirati.
DualDisc je dvostrani disk koji na jednoj strani ima
snimljen DVD materijal te digitalni zapis zvuka na drugoj
strani. Kako strana s digitalnim zapisom zvuka ne
odgovara Compact Disc (CD) standardu, reprodukcija
dvostranog diska nije zajamčena.
Tijekom reprodukcije, pritisnite SOUND/AVLS nekoliko
puta za odabir "SND 1" ili "SND 2".
Ukoliko je zvuk izobličen, stišajte ga.
Upotrebljiv broj grupa i datoteka
• Najveći broj grupa: 256
• Najveći broj datoteka: 512
Funkcija AVLS*
MP3
Grupa
Datoteka
* Automatic Volume Limiter System
Pritisnite i zadržite tipku SOUND/AVLS.
Ako oznaka "AVLS" zatrepće tri puta, funkcija je uključena.
Ako oznaka "AVLS" zatrepće jednom, funkcija je isključena.
Funkcija je dostupna i tijekom slušanja radija.
AMS*/funkcija pretraživanja
* Automatic Music Sensor
Za pronalaženje početka prethodnog/tekućeg/sljedećeg/
sljedećih zapisa: Više puta pritisnite ./>.
Za brzo pretraživanje unatrag/unaprijed: Pritisnite i
zadržite ./>.
Mod reprodukcije (Play mode)
(Najveći broj razina direktorija: 8)
Ako je FM prijem otežan zbog utjecaja
snažnih radio odašiljača
1 Tijekom slušanja FM programa, pritisnite
SOUND/AVLS.
Trepće natpis "LOCAL".
2 Pritisnite u/ENTER unutar 10 sekundi nakon
zadnjeg postupka.*
"LOCAL" više ne trepće.
* Ako s pokazivača nestane natpis "LOCAL", krenite
od koraka 1.
Za isključivanje postavke LOCAL, pritisnite SOUND/
VLS i zatim pritisnite u/ENTER tako da nestane natpis
"LOCAL" s pokazivača.
Ako je slušanje FM programa otežano
zbog lošeg prijema
1 Tijekom slušanja FM programa, pritisnite tipku
SOUND/AVLS.
Trepće natpis "LOCAL".
2 Ponovno pritisnite SOUND/AVLS.
Trepće natpis "MONO"
3 Pritisnite u/ENTER unutar 10 sekundi nakon
zadnjeg postupka.*
"MONO" više ne trepće.
* Ako nestane natpis "MONO" s pokazivača, krenite
od koraka 1.
Za isključivanje postavke MONO, pritisnite SOUND/
VLS dva puta i zatim pritisnite u/ENTER tako da
nestane natpis "MONO" s pokazivača.
Pohranjivanje radiopostaja
Možete pohraniti do 30 postaja: 20 FM i 10 AM.
1
Funkcija Digital MEGA BASS
Funkcija nije dostupna dok se sluša radio.
Redoslijed reprodukcije može ovisiti o načinu snimanja
MP3 datoteka na disk. U sljedećem primjeru, datoteke se
reproduciraju redom od 1 do 7.
Slušalice trebaju biti spojene na priključnicu i CD
uređaja. Kabel slušalica služi kao FM antena.
Napomene o DualDisc diskovima
MP3 CD diskovi
Redoslijed reprodukcije
Napomena
Tijekom reprodukcije nekoliko puta pritisnite P MODE/]:
Bez indikatora (normalna reprodukcija) t "! (repr.
grupe)"* t "1" (repr. jednog zapisa) t "SHUF" (repr.
slučajnim redoslijedom)
Za ponavljanje odabranog moda reprodukcije, pritisnite i
zadržite P MODE/] dok se ne pojavi "]".
* Reproduciraju se jednom sve datoteke iz odabrane
grupe. Samo MP3 CD.
Funkcija G-PROTECTION
Ova funkcija je razvijena za zaštitu od preskakanja zvuka
za vrijeme trčanja i sličnih aktivnosti.*
Tvorničko podešenje je "G-on" (uključeno). Za odabir "
G-off"(isključeno), pritisnite u dok nekoliko puta
tijekom zaustavljene reprodukcije pritišćete >. Ukoliko
želite uživati u visokokvalitetnom zvuku CD uređaja
odaberite "G-off".
* Zvuk može preskakati: ako CD uređaj dobije udarac
dužeg trajanja od očekivanog/ako je reproducirani CD
zaprljan ili oštećen/kod korištenja CD-R/CD-RW
diskova loše kvalitete, ili prilikom problema s uređajem
ili softverom za snimanje.
2
3
4
5
Dok slušate radio, pritisnite P MODE/] za otvaranje
moda za pohranjivanje.
Na pokazivaču se prikazuje "PRESET".
Pritisnite TUNE + ili – više puta dok se na pokazivaču
ne prikaže željeni programski broj.
Pritisnite i zadržite P MODE/] dok natpis "PRESET"
ne počne treptati na pokazivaču.
Kod ovog postupka, na sljedeći korak prijeđite unutar
30 sekundi od zadnjeg postupka. Ako "PRESET"
prestane treptati, vratite se na korak 3.
Pritisnite TUNE + ili – više puta za ugađanje željene
postaje.
Pritisnite u/ENTER.
Brisanje svih pohranjenih postaja
1 Dok je radio isključen i CD uređaj nije u stanju
2
reprodukcije, pritisnite RADIO ON/BAND dok držite
tipku ..
Trepće natpis "CLEAR".
Pritisnite u/ENTER.
Slušanje pohranjenih
radiopostaja
1
2
3
Pritisnite RADIO ON/BAND za odabir frekvencijskog
područja.
Ako se na pokazivaču ne prikaže natpis "PRESET",
pritisnite P MODE/] za odabir moda pohranjenih
postaja.
Na pokazivaču piše "PRESET".
Pritisnite TUNE + ili – za ugađanje pohranjene
postaje.
Mjere opreza
Tehnički podaci
O sigurnosti
CD uređaj
• Ako neki predmet ili tekućina dospije u unutrašnjost CD
Sustav
uređaja, isključite ga i dajte na provjeru kod ovlaštenog
servisnog osoblja prije uporabe.
• Ne stavljajte nikakve predmete u DC IN 4.5 V
(priključnica za vanjski izvor napajanja).
Digitalni audio sustav s kompaktnim diskom
O izvorima napajanja
• Ako ne koristite CD uređaj dulje vrijeme, odspojite sve
Laserska dioda
Trajanje emisije: Kontinuirano
Laserski izlaz: manje od 44,6 µW (Ovaj izlaz predstavlja
vrijednost izmjerenu na udaljenosti 200 mm od leća
objektiva na optičkom senzoru s otvorom 7 mm.)
izvore napajanja iz uređaja.
O mrežnom adapteru
• Koristite samo priloženi mrežni
Radio
Polaritet priključka
adapter. Ako mrežni adapter nije
isporučen, koristite AC-E45HG
mrežni adapter*. Ne koristite druge
adaptere jer može doći do kvara.
* Nije dostupno u nekim područjima. Raspitajte se kod
svog prodavatelja.
• Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
• Spojite mrežni adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu.
Ako primijetite neke nepravilnosti u radu, odmah
odspojite adapter iz zidne utičnice.
O baterijama
• Ne bacajte baterije u vatru.
• Ne nosite baterije s kovanicama ili drugim metalnim
•
•
•
•
predmetima. Može doći do razvijanja topline ako dođe
do spajanja kontakata baterije metalnim predmetom.
Ne miješajte stare i nove baterije.
Ne koristite razne vrste baterija istovremeno.
Ako nećete koristiti baterije duže vrijeme, izvadite ih iz
uređaja.
Ako dođe do curenja baterija, obrišite pretinac za
baterije, te umetnite nove baterije. Ako dođete u kontakt
s tekućinom iz baterija, temeljito je isperite.
O CD uređaju
• Držite leću CD uređaja čistom. Ne dodirujte leću, jer
može doći do oštećenja, te do kvara uređaja.
• Ne stavljajte teške predmete na CD uređaj, jer može
doći do oštećenja uređaja i diska.
• Ne ostavljajte CD uređaj u blizini izvora topline, ili na
mjestu izloženom direktnoj sunčevoj svjetlosti, pijesku
ili prašini, vlazi, udarcima, na neravnoj površini, ili u
automobilu sa zatvorenim prozorima.
• Ako CD uređaj uzrokuje smetnje kod radijskog ili TV
prijema, isključite CD uređaj ili ga udaljite od izvora
smetnji.
• Diskovi nestandardnih oblika (srce, kvadrat, zvijezda)
ne mogu biti reproducirani u ovom uređaju, jer bi moglo
doći do kvara. Ne koristite takve diskove.
O slušalicama
Sigurnost u prometu
Ne koristite slušalice dok upravljate motornim vozilom ili
biciklom jer to predstavlja opasnost u prometu i na nekim
područjima je nezakonito. Preglasno slušanje također
može biti opasno dok hodate, osobito na pješačkim
prijelazima. U potencijalno opasnim situacijama budite
pojačano oprezni ili isključite uređaj.
Sprjeavanje ošte'enja sluha
Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati zvuk.
Liječnici ne savjetuju neprekidno, glasno ili dugotrajno
slušanje. Osjetite li da vam zvoni u ušima, smanjite
glasnoću ili isključite uređaj.
Obzir prema drugima
Nemojte pretjerano pojačavati zvuk. Tako možete čuti
vanjske zvukove i ujedno biti obzirni prema osobama koje
vas okružuju.
)iš'enje prikljuaka
Ako dođe do onečišćenja priključaka, neće biti zvuka, ili
će zvuk biti pun smetnji. Povremeno očistite priključke
mekom, suhom krpom.
U slučaju problema
Ako i nakon provjere sljedećih savjeta ne možete otkloniti
problem, kontaktirajte svog Sony dobavljača.
"Hold" se prikazuje nakon pritiska na tipku, te ne dolazi
do reprodukcije CD diska.
c Blokirane su tipke uređaja.. Pomaknite preklopku HOLD.
Glasno'a se ne pojaava pritiskom na VOL +.
c Pritisnite i zadržite SOUND/AVLS dok ne zatrepće
"AVLS" te na taj način isključite AVLS funkciju.
CD ure1aj ne radi pravilno.
c Unutar uređaja se kondenzirala vlaga. Ostavite uređaj
mirovati nekoliko sati dok vlaga ne ispari.
)ak i kad se prikae broj datoteke, datoteka se ne
reproducira.
c Na disku je snimljena datoteka u formatu kojeg ovaj
uređaj ne može reproducirati.
Frekvencijski raspon
FM: 87,5 – 108,0 MHz
AM: 531 – 1602 kHz
Antene
FM: kabel slušalica služi kao antena
AM: ugrađena feritna antena
Općenito
Napajanje
• Dvije LR6 (veličina AA) baterije: 1,5 V DC x 2
• Mrežni adapter (DC IN 4.5 V priključnica)
Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strše i kontrola)
Oko 139,8 x 28,8 x 139,8 mm
Masa (bez pribora)
Oko 219 g
Radna temperatura
5°C - 35°C
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti pod
licencom Fraunhofer IIS i Thomson.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Priloeni pribor
Mrežni adapter (1)
Slušalice (1)
Download PDF

advertising