2-318-768-11 (1)
D-NF420/NF421
Upute za uporabu
Atrac CD Walkman
Prijenosni
CD uređaj
© 2004 Sony Corporation
UPOZORENJE
Za sprječavanje požara ili
električkog udara, ne izlažite
uređaj kiši ili vlazi.
Ne smještajte uređaj u skučene prostore kao
što su ormarić za knjige ili ugrađena vitrina.
Za sprječavanje požara, ne prekrivajte otvore
za prozračivanje uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama itd. Isto tako, na
uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.
Za sprječavanje požara ili električnog udara,
na uređaj ne stavljajte predmete ispunjene
tekućinom, npr. vaze.
OPREZ
Uporaba optičkih instrumenata s ovim
uređajem predstavlja opasnost za vid.
Neke zemlje imaju pravila o odlaganju
baterija koje se koriste za napajanje ovog
uređaja. Molimo da provjerite važeće zakone
u Vašoj zemlji.
OPREZ
• PRI OTVARANJU UREĐAJA EMITIRA
SE NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE
• NE GLEDAJTE IZRAVNO U LASERSKU
ZRAKU I NE ISPITUJTE JE IZRAVNO
POMOĆU OPTIČKIH INSTRUMENATA
• UREĐAJ KLASE 1M NEVIDLJIVO
LASERSKO ZRAČENJE KOD
OTVORENOG UREĐAJA
• NE GLEDAJTE IZRAVNO U ZRAKU
OPTIČKIM INSTRUMENTIMA
Valjanost CE označavanja je ograničeno samo
na zemlje u kojima je ono zakonski propisano,
uglavnom u zemljama Europske ekonomske
zajednice.
2
Za korisnika
Oznaka modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj
strani uređaja. Te brojeve zapišite na donje linije i
navedite ih prilikom pozivanja Sony prodavatelja u
vezi s ovim proizvodom.
Oznaka modela ________________________
Serijski broj __________________________
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih
uređaja klase B prema FCC propisima, poglavlje 15. Ova
ograničenja postoje radi zaštite od štetnog utjecaja smetnji
na postojeću instalaciju. Ovaj aparat stvara, koristi i
emitira energiju u području radijskih frekvencija i, ako nije
ugrađen ili ako se ne koristi prema uputama, može
uzrokovati štetne smetnje kod radijskih komunikacija.
Naravno, nije moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti
kod određene vrste instalacija. Ako ovaj aparat uzrokuje
štetne smetnje kod radijskog i televizijskog prijema, što se
može ustanoviti isključenjem i uključenjem aparata,
korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od
sljedećih načina:
− Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite aparat od prijemnika.
− Priključite aparat na zidnu utičnicu koja je udaljena od
zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog,
odnosno TV tehničara.
Bilo kakve promjene ili prilagođenja koja nisu izričito
odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri
uporabi uređaja.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Sadržaj
Izradite vlastiti ATRAC CD ....................... 4
Podešavanje zvučnog ugođaja..............21
Koji se diskovi mogu reproducirati na ovom
uređaju? ............................................................5
Odabir zvučnog ugođaja.................................21
Samostalno podešavanje zvučnog ugođaja ....21
Opcije izbornika SOUND...............................22
Mjere opreza .............................................. 7
O sigurnosti ......................................................7
O CD uređaju ...................................................7
O rukovanju diskovima ....................................7
O slušalicama ...................................................7
Kako započeti s radom
Provjera isporučenog pribora .................. 8
Pregled dijelova i kontrola ....................... 8
Priprema izvora napajanja
(suha baterija).......................................... 10
Provjera preostalog kapaciteta baterije...........10
Kad koristite AC adapter ..................................11
Reprodukcija
Dodatna podešavanja...............................23
Podešavanje raznih funkcija ...........................23
Opcije izbornika OPTION..............................24
Radijski prijemnik
Slušanje radija .........................................27
Naglašavanje basova ......................................27
Ako je FM prijem loš zbog smetnji................28
Zaštita sluha....................................................28
Automatsko isključenje radija ........................28
Kada koristite baterjsko napajanje..................28
Pohranjivanje radijskih postaja .............29
Ručno pohranjivanje postaja ..........................29
Slušanje pohranjenih radijskih postaja...31
Reprodukcija CD-a .................................. 12
Osnovne funkcije (reprodukcija, zaustavljanje,
pretraživanje) ...................................................13
Blokiranje tipaka (HOLD)................................14
Traženje omiljenih zapisa/
datoteka ................................................... 14
Traženje prema grupi (File View) ..................14
Traženje prema grupi (List View) ..................15
Provjera informacija o disku na pokazivaču ..15
Odabir načina reprodukcije
(PLAY MODE) .......................................... 17
Načini reprodukcije (PLAY MODE) .............18
Reprodukcija grupa ........................................19
Reprodukcija omiljenih zapisa
(Bookmark play) ............................................19
Reprodukcija omiljene play liste
(m3u play list play) .........................................19
Reprodukcija zapisa u željenom redoslijedu
(PGM play).....................................................20
Ponavljanje reprodukcije zapisa
(Repeat play) ..................................................20
Dodatne informacije
U slučaju problema .................................32
Održavanje ...............................................35
Tehnički podaci .......................................35
Dodatni pribor..........................................36
Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi CD
uređaja. Detalje o isporučenom softveru SonicStage
potražite u uputama za instalaciju i rukovanje.
Napomena za korisnike
O isporučenom softveru
Ovisno o vrsti teksta i znakovima, tekst prikazan u
SonicStage prozoru možda neće biti ispravno
prikazan. Razlog tome mogu biti:
− Ograničenja spojenog uređaja.
− Nepravilnosti u radu uređaja.
ATRAC3plus je zaštićeni naziv tvrtke Sony.
"WALKMAN" je registrirani zaštitni znak Sony
Corporation koji se odnosi na uređaje za reprodukciju
zvuka putem stereo slušalica.
je zaštitni znak tvrtke Sony.
3
Izradite vlastiti ATRAC CD
Osim standardnih audio CD diskova, možete reproducirati i originalni ATRAC CD koji možete
načiniti sami pomoću isporučenog softvera SonicStage. Uz uporabu tog softvera na jedan CD-R
ili CD-RW možete snimiti sadržaj oko 30 audio CD diskova*.
Slijedi kratak pregled postupaka koji omogućuju reprodukciju ATRAC CD-a.
Instalirajte SonicStage na računalo
SonicStage je softver pomoću kojeg se glazba s CD-a prenosi
na računalo i snima na drugi CD u ATRAC formatu. Taj se
softver može instalirati s isporučenog CD-ROM-a.
ATRAC CD
Snimite ATRAC CD
Nakon odabira omiljenih zapisa s računala, snimite ih na
CD-R/CD-RW pomoću softvera SonicStage.
Audio CD diskovi,
MP3 datoteke
Slušajte svoju glazbu na ovom CD uređaju
Tako možete ponijeti pregršt pjesama sa sobom kamo god pošli.
Detalje o instalaciji softvera SonicStage i izradi ATRAC CD-a
potražite u isporučenim uputama za instalaciju i rukovanje.
* Kad je ukupno vrijeme reprodukcije jednog CD-a oko 60 minuta i
snimate na 700 MB CD-R/CD-RW pri brzini od 48 kbps u
ATRAC3plus formatu.
4
Koji se diskovi mogu reproducirati na ovom
uređaju?
Audio CD diskovi:
CD-DA diskovi
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je standard snimanja koji
se koristi za Audio CD diskove.
ATRAC CD diskovi:
CD-R/CD-RW diskovi na koje su pomoću softvera
SonicStage* snimljeni audio podaci komprimirani u ATRAC3plus formatu
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je tehnologija
komprimiranja zvuka koja zadovoljava zahtjeve za visokom kvalitetom zvuka i
visokim stupnjem kompresije. ATRAC3plus može komprimirati audio datoteke na oko
1/20 njihove izvorne veličine pri 64 kbps.
Brzine bita i frekvencije uzorkovanja koje ovaj CD uređaj može reproducirati su sljedeće:
ATRAC3
ATRAC3plus
Brzine bita
Frekvencije uzorkovanja
66/105/132 kbps
48/64/256 kbps
44,1 kHz
44,1 kHz
Na pokazivaču ovog uređaja mogu se prikazati do 62 znaka.
MP3 diskovi:
CD-R/CD-RW diskovi na koje su pomoću softvera SonicStage* snimljeni
audio podaci komprimirani u MP3 formatu
Brzine bita i frekvencije uzorkovanja koje ovaj CD uređaj može reproducirati prikazane
su u donjoj tablici. Također se mogu reproducirati i Variable Bit Rate (VBR) datoteke.
MPEG-1 Layer3
MPEG-2 Layer3
MPEG-2,5 Layer3
Brzine bita
Frekvencije uzorkovanja
32 - 320 kbps
8 - 160 kbps
8 - 160 kbps
32/44,1/48 kHz
16/22,05/23 kHz
8/11,025/12 kHz
Ovaj CD uređaj usklađen je s verzijom 1,0/1,1/2,2/2,3/2,4 ID3 tag formata. ID3 tag je
format dodavanja nekih informacija (naziv zapisa i albuma, ime izvođača, itd.) MP3
datotekama. Na pokazivaču ovog CD uređaja mogu se prikazati do 64 znaka ID3 tag
informacija.
CD-Extra i Mix-Mode CD diskovi:
CD-R/CD-RW diskovi na koje su snimljeni podaci u CD-DA i CD-ROM
formatu.*
Ako se CD ne može reproducirati, promijenite opciju "CD-EXTRA" u izborniku
OPTION (1 str. 25). Zatim možete reproducirati CD.
Također se može reproducirati ATRAC CD na koji su pomoću softvera SonicStage snimljeni
audio podaci u MP3 formatu. Pomoću SonicStage softvera ne može se snimiti CD s miješanim
audio podacima.
* Mogu se reproducirati samo diskovi u ISO 9660 Level 1/2 i Joliet formatu.
Nastavlja se l
5
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom
zaštite od kopiranja
MP3
Grupa
Datoteka
Ovaj uređaj je proizveden za reprodukciju audio
diskova koji podliježu "Compact Disc (CD)"
standardu. U zadnje vrijeme proizvode se
diskovi sa zaštitom od presnimavanja od strane
nekih glazbenih kompanija; međutim,
reprodukcija nekih od tih diskova neće biti
moguća na ovom uređaju.
Razlike u strukturama ATRAC i MP3 CD-a
ATRAC i MP3 CD-i se sastoje od "datoteka" i
"grupa". "Datoteka" odgovara "zapisu" audio
CD-a. "Grupa" je skup datoteka i odgovara
pojmu "albuma".
Ovaj CD uređaj može prepoznati direktorije s
MP3 datotekama kao "grupe" te se ATRAC i
MP3 CD diskovima može rukovati na isti način.
Primjenjivi broj grupa i datoteka
• Najveći mogući broj grupa: 256
• Najveći mogući broj datoteka: 999
Slijed reprodukcije ATRAC i MP3 CD
diskova
Datoteke s ATRAC CD-a se reproduciraju
redom podešenim pomoću softvera SonicStage.
Slijed reprodukcije MP3 CD-a se može
razlikovati ovisno o metodi korištenoj za
snimanje MP3 datoteka na disku. Također se
može reproducirati "playlist" s MP3 datotekama.
U sljedećem primjeru datoteke se reproduciraju
redom od 1 do 7.
6
(Najviše razina direktorija: 8)
Napomene
• Ako su na isti disk snimljene ATRAC3plus i MP3
datoteke, prvo se reproduciraju ATRAC3plus
datoteke.
• Mogućnosti reprodukcije ovog CD uređaja mogu
varirati, ovisno o kvaliteti diska i stanju uređaja za
snimanje.
• Znakovi koje možete koristiti u nazivu
datoteke/direktorija: A - Z, a - z, 0 - 9, _ (podcrta)
• Na disku koji sadrži ATRAC3plus/MP3 datoteke
nemojte pohranjivati datoteke u drugom formatu i
nemojte izrađivati nepotrebne direktorije.
O Atrac CD diskovima
• CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u ATRAC3plus
formatu ne mogu se reproducirati na računalu.
O MP3 diskovima
• Nazivi datoteka trebaju imati ekstenziju "mp3". Ako
dodate ekstenziju "mp3" datoteci koja nije MP3
datoteka, uređaj je neće moći ispravno prepoznati.
• Za kompresiju izvora u MP3 format, preporuča se
odabir brzine prijenosa podataka (bit rate) od "44.1
kHz", "128 kbps" i "Constant Bit Rate".
• Za snimanje do punog kapaciteta diska, odaberite
"halting of writing".
• Za snimanje odjednom do punog kapaciteta na
prazan disk, odaberite "Disc at Once".
Mjere opreza
O sigurnosti
• Ako neki predmet ili tekućina dospije u
unutrašnjost CD uređaja, isključite ga i dajte
na provjeru kod ovlaštenog osoblja prije
uporabe.
• Ne stavljajte nikakve predmete u DC IN 3 V
(priključak napajanja).
O slušalicama
Sigurnost u prometu
Ne koristite slušalice dok upravljate motornim
vozilom ili biciklom jer to predstavlja opasnost u
prometu i u nekim područjima je nezakonito.
Preglasno slušanje također može biti opasno dok
hodate, osobito na pješačkim prijelazima. U
potencijalno opasnim situacijama budite
pojačano oprezni ili isključite uređaj.
Sprječavanje oštećenja sluha
O CD uređaju
• Držite leću CD uređaja čistom. Ne dodirujte
leću, jer može doći do oštećenja, te do kvara
uređaja.
• Ne stavljajte teške predmete na CD uređaj, jer
može doći do oštećenja uređaja i diska.
• Ne ostavljajte CD uređaj u blizini izvora
topline, ili na mjestu izloženom izravnoj
sunčevoj svjetlosti, pijesku ili prašini, vlazi,
udarcima, na neravnoj površini, ili u
automobilu sa zatvorenim prozorima.
• Ako CD uređaj uzrokuje smetnje kod
radijskog ili TV prijema, isključite CD uređaj
ili ga udaljite od izvora smetnji.
• Diskovi nestandardnih oblika (srce, kvadrat,
zvijezda) ne mogu biti reproducirani u ovom
uređaju, jer bi moglo doći do kvara. Ne
koristite takve diskove.
Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati
zvuk. Liječnici ne savjetuju neprekidno, glasno
ili dugotrajno slušanje. Osjetite li da Vam zvoni
u ušima, smanjite glasnoću ili isključite uređaj.
Briga za druge
Nemojte pretjerano pojačavati zvuk. Tako
možete čuti vanjske zvukove i ujedno biti
obzirni prema osobama koje Vas okružuju.
O rukovanju diskovima
• Kod čišćenja diskova, držite ih za rub. Ne
dodirujte površinu diska.
• Ne lijepite papir ili ljepljivu vrpcu na CD.
• Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu
ili izvorima topline, kao npr. otvorima za topli
zrak. Ne ostavljajte diskove u automobilu
parkiranom pod izravnim sunčevim svjetlom.
7
Kako započeti s radom
Provjera isporučenog
pribora
Pregled dijelova i
kontrola
• Slušalice
• CD-ROM (SonicStage)
Ne koristite CD-ROM u audio CD uređaju.
• AC mrežni adapter
• Upute za uporabu (ovaj priručnik)
• Upute za instalaciju/uporabu
Pokazivač
8
A Kontrolna tipka
u (reprodukcija/pauza)*/ENTER (1 str.
12-15, 17, 19-21, 23, 27, 28, 30, 31)
./> (1 str. 13, 15, 21, 30)
Y*/Z (1 str. 14, 15, 17, 19-21, 23, 27, 28,
30, 31)
VOL +/– (1 str. 12)
B !- • TUNE - tipka (1 str. 13, 14, 20, 27, 29)
C Tipka x•RADIO OFF (1 str. 13, 15, 20,
22, 24, 27, 30)
D Tipka SEARCH (1 str. 14, 15, 29)
E Tipka RADIO ON/BAND•MEMORY
(1 str. 27, 29-31)
F Tipka DISPLAY/MENU (1 str. 16, 17, 19,
21, 23, 27, 28, 30, 31)
G !+ • TUNE + tipka (1 str. 13, 14, 20,
27, 29)
H i (slušalice) priključak (1 str. 12)
I DC IN 3 V priključak (1 str. 11)
J HOLD tipka (na stražnjoj strani) (1 str. 14)
K OPEN tipka (1 str. 10, 12)
L Pokazivač (1 str. 16)
M Atrac3plus/MP3 indikator (1 str. 5)
N Indikator diska (1 str. 12)
O Indikator baterije (1 str. 10)
P Indikator play liste
Q Indikator grupe
R Bookmark indikator (1 str. 19)
S Indikator načina reprodukcije
T Indikator timera (1 str. 24)
U SOUND indikator
* Tipka ima izbočenje.
9
Vađenje suhe baterije
Priprema izvora
napajanja (suha
baterija)
Izvadite bateriju kao na donjoj slici.
Uz ovaj uređaj koristite samo sljedeći tip suhe
baterije.
• LR6 (veličina AA) alkalna baterija.
1
Tipkom OPEN otvorite pokrov uređaja.
Provjera preostalog
kapaciteta baterije
Moguće je provjeriti preostali kapacitet baterije
na pokazivaču. Manji broj crnih segmenata
označuje slabiju bateriju.
Tipka OPEN
2
Otvorite baterijski pretinac unutar
uređaja.
Podignite
Low Battery*
* Zvučni indikator.
Kad se baterija isprazni, zamijenite je novom.
Napomene
Pokrov
baterijskog
pretinca
3
Pritisnite
Umetnite LR6 (veličina AA) bateriju u
skladu s 3 oznakom polariteta u
pretincu i zatvorite poklopac tako da
klikne na mjesto.
Umetnite prvo s #
oznakom polariteta.
10
• Indikator približno pokazuje preostali kapacitet
baterije. Primjerice, jedan dio ne znači točno jednu
četvrtinu energije.
• Ovisno o uvjetima korištenja, dijelovi indikatora se
mogu povećati ili smanjiti.
Vijek trajanja baterija 1)
Kad koristite AC adapter
Kad koristite Sony alkalnu bateriju LR6 (SG)
(proizvedenu u Japanu)
Možete koristiti mrežno napajanje tako da na
uređaj spojite AC adapter.
G-PROTECTION
"1"
"2"
Audio CD
22
20
ATRAC CD 2)
41
38
MP3 CD 3)
26
24
RADIO UKLJUČEN
30
na DC IN 3V
1) Vrijednost izmjerena prema JEITA (Japan
Electronic and Information Technology
Industries Association).
Približan broj sati reprodukcije kad je uređaj
postavljen na ravnu i stabilnu podlogu i opcija
"POWER SAVE" je podešena na "ON"
(1 str. 25).
2) Snimanje uz 48 kbps
3) Snimanje uz 128 kbps
AC adapter
na mrežnu utičnicu
Napomene o suhim baterijama
• Ne bacajte baterije u vatru.
• Ne nosite baterije s kovanicama ili drugim
metalnim predmetima. Ako kontakti baterije
dođu u dodir s metalnim predmetom, može
doći do pregrijavanja.
• Ako nećete koristiti baterije duže vrijeme,
izvadite ih iz uređaja.
• Ako dođe do curenja baterija, obrišite pretinac
za baterije, te umetnite nove baterije. Ako
dođete u kontakt s tekućinom iz baterija,
temeljito isperite.
1
Spojite AC adapter na DC IN 3V
priključak CD uređaja i mrežnu
utičnicu.
Napomene o AC adapteru
• Odspojite sve izvore napajanja ako nećete
koristiti uređaj duže vrijeme.
• Koristite samo priloženi mrežni adapter. Ako
vaš CD uređaj nema isporučen mrežni adapter,
koristite AC-E30HG AC mrežni adapter. Ne
koristite nijedan drugi AC mrežni adapter, jer
može doći do kvara.
Polaritet priključka
• Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
• Spojite mrežni na lako dostupnu utičnicu. Ako
primijetite neobične pojave u radu, odmah
isključite mrežni adapter.
11
4
Reprodukcija
Ugodite glasnoću tipkom VOL +/–.
Reprodukcija CD-a
1
Tipkom OPEN otvorite pokrov uređaja.
Najprije spojite slušalice na uređaj.
Vađenje CD-a
Pritisnite središnju osovinu i izvadite disk iz
uložnice.
Na i (slušalice)
Tipka OPEN
Slušalice
2
Stavite disk na uložnicu i zatvorite
pokrov.
S naljepnicom
prema gore
3
12
Pritisnite u/ENTER.
Oznaka p (disk) se pomiče i počinje
reprodukcija.
Osnovne funkcije (reprodukcija, zaustavljanje, pretraživanje)
Za
Učinite sljedeće
Reprodukciju
Od prvog zapisa
Kad je reprodukcija zaustavljena, pritisnite i
zadržite u/ENTER dok reprodukcija ne počne.
Zaustavljanje
Pauza/nastavak reprodukcije nakon pauze
Pritisnite u/ENTER.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite x.
Pretraživanje
Nalaženje početka trenutnog zapisa
1)
Nalaženje početaka prethodnih zapisa 1)
Nalaženje početka sljedećeg zapisa
1)
Nalaženje početka sljedećih zapisa 1)
Pretraživanje prema natrag
1) 3)
Pretraživanje prema naprijed 1) 3)
Pritisnite ..
Pritisnite . više puta.
Pritisnite >.
Pritisnite > više puta.
Pritisnite i zadržite ..
Pritisnite i zadržite >.
Prelazak na sljedeće grupe 2)
Više puta pritisnite ! (grupa) +.
Prelazak na prethodne grupe 2)
Više puta pritisnite ! (grupa) –.
1) Ove funkcije mogu se koristiti tijekom reprodukcije i pauze.
2) Ove funkcije mogu se koristiti tijekom reprodukcije CD-a na kojem nisu audio datoteke.
3) Ovi postupci ne mogu se izvesti kod korištenja MP3 zapisa snimljenog na CD-R/RW disk u paketnom formatu.
Nastavlja se l
13
Blokiranje tipaka (HOLD)
Tipke CD uređaja je moguće blokirati zbog
sprječavanja slučajnog pritiskanja.
1
Pomaknite tipku HOLD na stražnjoj
strani uređaja u smjeru strelice.
Ako pritisnete neku od tipaka kad je aktivna
funkcija HOLD, na pokazivaču trepće
poruka "HOLD".
Traženje omiljenih
zapisa/datoteka
Traženje prema grupi
(File View)
Isključenje blokade tipaka
Na ATRAC ili MP3 disku na kojem su snimljeni
brojevi datoteka, možete tražiti datoteke tako da
provjerite nazive grupa (osim audio CD-a) ili
datoteka oko datoteke koja se reproducira.
Pomaknite tipku HOLD u smjeru suprotnom od
strelice.
1
Više puta pritisnite SEARCH.
Na pokazivaču se pojave nazivi grupa i
datoteka pokraj tekuće datoteke.
1 Nazivi grupa
2 Nazivi datoteka
2
Pritisnite ! + ili ! - za odabir grupe.
3
Pritisnite Y ili Z za odabir datoteke.
4
Pritisnite u/ENTER.
Počinje reprodukcija odabranog zapisa.
Izlaz iz pretraživanja
Pritisnite x.
14
Traženje prema grupi
(List View)
Možete tražiti zapis/datoteku tako da provjerite
format glazbe te imena grupa i datoteka.
1
Više puta pritisnite SEARCH.
Kod reprodukcije diska s miješanim audio
podacima:
Prvo se pojavi izbornik za odabir formata
poput "ATRAC ROOT" i "MP3 ROOT".
Pritisnite u/ENTER.
2
Pritisnite Y ili Z za odabir grupe i
pritisnite u/ENTER.
3
Pritisnite Y ili Z za odabir datoteke.
4
Pritisnite u/ENTER.
Počinje reprodukcija odabrane datoteke.
Provjera informacija o
disku na pokazivaču
Možete provjeriti informacije o disku na
pokazivaču. Ovisno o području u kojem ste
kupili svoj CD uređaj, početno podešeni jezik
možda neće biti "ENGLISH" (engleski). Ako je
potrebno, promijenite podešenje opcije
LANGUAGE (1 str. 24).
Prilikom reprodukcije MP3 diska s datotekama
koje sadrže ID3 oznaku, pojave se ID3
informacije. (Ako nema ID3 informacija,
prikazan je naziv datoteke ili grupe.) (1 str. 5).
Napomene
• Znakovi A - Z, a - z, 0 - 9, i _ mogu biti prikazani na
ovom CD uređaju.
• Prije reprodukcije datoteke, CD uređaj čita sve
informacije o datotekama i grupama (ili mapama) na
CD disku. Pojavljuje se poruka "READING".
Ovisno o sadržaju CD diska, može proći neko
vrijeme za učitavanje podataka.
• Ako datoteka ne pripada nijednoj grupi, na
pokazivaču se pojavi poruka "MP3 ROOT".
Nastavlja se l
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite . ili ! -.
Izlaz iz pretraživanja
Pritisnite x.
15
Provjera informacija na pokazivaču
Više puta pritisnite DISPLAY/MENU.
Audio CD
Broj zapisa, proteklo vrijeme reprodukcije
(ime izvođača, naziv zapisa) 1)
ATRAC CD/MP3 CD
Naziv datoteke, ime izvođača 3), broj datoteke,
proteklo vrijeme reprodukcije
Naziv grupe 3), CODEC informacije 4), ukupan
broj datoteka
Ukupan broj zapisa na disku, ukupno preostalo
vrijeme reprodukcije diska, preostalo vrijeme
reprodukcije tekućeg zapisa 2)
Prikaz datoteka
Prikaz datoteka
1) Prilikom reprodukcije audio CD-a s tekstualnim
informacijama poput CD-TEXT, prikazane su
informacije u zagradama.
2) Pojavi se samo tijekom standardne reprodukcije.
3) Tijekom reprodukcije ime izvođača se ne vidi ako
disk ne sadrži ID3 tag informacije. Kad se na
pokazivaču pojavi popis naziva grupa/datoteka, ime
izvođača i naziv grupe se ne vide.
4) Bit rate i frekvencija uzorkovanja. Kod
reprodukcije MP3 datoteke snimljene uz VBR
(variable bit rate), "VBR" se pojavljuje na
pokazivaču umjesto bit rate informacije. U nekim
slučajevima, "VBR" će se pojaviti u tijeku
reprodukcije, umjesto na početku.
16
Odabir načina
reprodukcije (PLAY
MODE)
Možete koristiti razne načine reprodukcije,
primjerice, odabrati željene zapise i slušati ih u
odabranom slijedu.
Detalje potražite na 1 str. 18.
Također možete odabrati i ponavljanje
reprodukcije (1 str. 20).
1
Pritisnite DISPLAY/MENU dok se ne
pojavi izbornik.
2
Pritisnite Y ili Z za odabir
MODE.
3
Nakon pritiska tipke u/ENTER,
pritisnite Y ili Z za odabir načina
reprodukcije.
Početno podešenje je "ALL" (standardna
reprodukcija).
4
Pritisnite u/ENTER.
5
Kad se pojavi "REPEAT", odaberite
"ON" ili "OFF" i pritisnite u/ENTER.
Za povratak na standardnu reprodukciju
Odaberite "ALL" u izborniku PLAY MODE.
Nastavlja se l
PLAY
17
Načini reprodukcije (PLAY MODE)
Oznaka na pokazivaču
Objašnjenje
ALL
Svi zapisi na disku se reproduciraju redom kojim su i snimljeni.
Kod ATRAC CD/MP3 CD-a slijed reprodukcije je različit u skladu s
podešenjem opcije "PLAY ORDER" u izborniku OPTION.
GROUP
Reproduciraju se sve datoteke u odabranoj grupi ili svim grupama (samo
ATRAC CD/MP3 CD) (1 str. 19).
1
Tekući zapis se reproducira jednom.
SHUFFLE
Svi zapisi na disku reproduciraju se jednom u slučajnom redoslijedu.
GROUP SHUFFLE
Sve datoteke u odabranoj grupi reproduciraju se jednom u slučajnom
redoslijedu (samo ATRAC CD/MP3 CD) (1 str. 19).
BOOKMARK
Reproduciraju se zapisi s Bookmark oznakama. Njihova se reprodukcija
odvija prema broju zapisa a ne prema redu dodavanja Bookmark oznaka
(1 str. 19).
PLAYLIST
Reproduciraju se zapisi u odabranoj m3u play listi* (samo MP3 CD)
(1 str. 19).
AUTO RANKING
Najčešće reproducirani zapisi na disku se reproduciraju od desetog do prvog.
RANKING SHUF
Reprodukcija najviše 32 zapisa koje uređaj automatski memorira kao
najčešće slušane u slučajnom redoslijedu.
PROGRAM
Reprodukcija do 64 zapisa u programiranom slijedu (1 str. 20).
INTRO
Jedna reprodukcija oko prvih 10 sekundi svih zapisa iza tekućeg.
* "m3u play list" je datoteka u kojoj se nalazi redoslijed reprodukcije MP3 zapisa. Za korištenje play list funkcije,
snimite MP3 datoteke na CD-R/RW disk pomoću softvera koji podržava m3u format.
Možete reproducirati prvih osam lista (razvrstanih prema nazivu datoteke) vidljivih na pokazivaču CD uređaja.
18
Reprodukcija grupa
1
2
3
4
Izvedite korake 1 i 2 poglavlja "Odabir
načina reprodukcije (PLAY MODE)"
(1 str. 17). U koraku 3 odaberite
"GROUP" ili "GROUP SHUFFLE" i
pritisnite u/ENTER.
Pritisnite Y ili Z za odabir grupe.
Odaberete li grupu na MP3 disku, itd.
pretraživanjem svih direktorija, pritisnite
. ili >.
Odaberete li grupu unutar istog direktorija,
pritisnite Y ili Z.
Pritisnite u/ENTER na dvije
sekunde ili duže.
Počinje reprodukcija svih datoteka u
odabranoj grupi.
Kad se pojavi poruka "REPEAT",
odaberite "ON" ili "OFF" i pritisnite
u/ENTER.
Napomena
Ako grupa ne sadrži zapise, na pokazivaču se pojavi
poruka "Invalid".
Reprodukcija omiljenih
zapisa (Bookmark play)
1
2
Za vrijeme reprodukcije zapisa kojem
želite dodati oznaku, pritisnite
u/ENTER dok oznaka t lagano ne
zatrepće.
Želite li dodati još oznaka, ponovite
korak 1.
4
Pritisnite Y ili Z za odabir "PLAY
MODE" i pritisnite u/ENTER.
5
Pritisnite Y ili Z za odabir
"BOOKMARK" i pritisnite u/ENTER.
6
Kad se pojavi poruka "REPEAT",
odaberite "ON" ili "OFF" i pritisnite
u/ENTER.
Uklanjanje oznaka
Za vrijeme reprodukcije označenog zapisa,
pritisnite i zadržite u/ENTER dok t ne
nestane s pokazivača.
Napomene
• Ako pokušate označiti zapise na 11-om CD-u (ili
šestom za ATRAC/MP3 CD-e), oznake s prvog CDa će se izbrisati.
• Sve oznake bit će obrisane iz memorije ako
isključite sve izvore napajanja.
Reprodukcija omiljene
play liste (m3u play list
play)
1
U koraku 3 poglavlja "Odabir načina
reprodukcije (PLAY MODE)"
(1 str. 17), odaberite "PLAY LIST".
2
Pritisnite Y ili Z za odabir play liste.
3
Pritisnite u/ENTER.
Nastavlja se l
Možete označiti do 99 zapisa za do 10
audio CD-a i do 999 zapisa za do 5
ATRAC CD-a/MP3 CD-a.
3
Pritisnite DISPLAY/MENU dok se ne
pojavi izbornik.
19
Reprodukcija zapisa u
željenom redoslijedu
Ponavljanje reprodukcije
zapisa (Repeat play)
(PGM play)
1
1
2
3
4
Dok je reprodukcija zaustavljena, u
koraku 3 poglavlja "Odabir načina
reprodukcije (PLAY MODE)" (1 str. 17)
odaberite "PROGRAM" te pritisnite
u/ENTER.
Pritisnite Y ili Z za odabir zapisa te
pritisnite i zadržite tipku u/ENTER
dok se prikaz na pokazivaču ne
promijeni.
Kod reprodukcije ATRAC CD/MP3 CD
diska, također je moguće odabrati grupu
pomoću ! + ili ! –.
Ponovite korak 2 za odabir zapisa u
željenom redoslijedu.
Možete odabrati najviše 64 zapisa.
Po završetku unosa 64-og zapisa, na
pokazivaču se pojavi broj prvog odabranog
zapisa (audio CD), odnosno naziv datoteke
(ATRAC CD/MP3 CD).
Odaberete li 65 ili više zapisa, prvi odabrani
zapisi se brišu jedan po jedan.
Pritisnite u/ENTER
Počinje reprodukcija u odabranom slijedu.
Provjera programa
1
2
Kad je uređaj zaustavljen, odaberite
"PROGRAM" u koraku 3 poglavlja "Odabir
načina reprodukcije (PLAY MODE)"
(1 str. 17) i pritisnite u/ENTER.
Pritisnite i zadržite tipku u/ENTER dok se
prikaz na pokazivaču ne promijeni. Svakim
pritiskom tipke u/ENTER, prikazani su
zapisi u slijedu reprodukcije.
Isključenje PGM reprodukcije
Pritisnite x.
20
Odaberite "ON" u koraku 5 poglavlja
"Odabir načina reprodukcije (PLAY
MODE)" (1 str. 17).
Za povratak na standardnu reprodukciju
Odaberite "OFF".
Podešavanje
zvučnog ugođaja
Detalje o podešavanju SOUND parametara
potražite na 1 str. 22.
2
Pritisnite . ili > na 2 sekunde ili
dulje za odabir frekvencijskog
područja.
3
Više puta pritisnite . ili > za
odabir oblika zvučnog vala.
Postoje 3 opcije pohranjene u memoriju za
svako frekvencijsko područje.
Odabir zvučnog ugođaja
Možete podesiti opciju "EQUALIZER" i/ili
"CLEARBASS". Podesite li obje istodobno, uz
željeni zvučni ugođaj možete uživati i u
naglašenijim basovima.
1
Frekvencijsko područje
Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/
MENU dok se ne pojavi izbornik.
4
2
Tipkama Y ili Z odaberite "
3
Nakon pritiska tipke u/ENTER,
pritisnite Y ili Z za odabir opcije koju
želite podesiti i pritisnite u/ENTER.
5
4
Tipkama Y ili Z odaberite željeni
zvučni ugođaj te pritisnite u/
ENTER.
6
Tipkama Y ili Z podesite glasnoću.
Glasnoća se može podesiti u 7 razina.
SOUND".
Glasnoća
Ponovite korake 2 do 4 za
podešavanje preostala dva
frekvencijska područja.
Pritisnite u/ENTER.
Za povratak na prethodni izbornik
Samostalno podešavanje
zvučnog ugođaja
Pritisnite x.
Za svako frekvencijsko područje moguće je
odabrati zvučni ugođaj provjerom oblika
zvučnog vala na pokazivaču.
Pritisnite x na dvije sekunde ili duže.
1
Odaberite "EQUALIZER" u koraku 3 i
"CUSTOM" u koraku 4 poglavlja
"Odabir zvučnog ugođaja".
Prvo se pojavi "Low".
Postoje tri frekvencijska područja: "Low"
(niski tonovi), "Mid" (srednji tonovi) i
"High" (visoki tonovi).
Za isključenje procesa podešavanja
Napomene
• Ako je zvuk izobličen kad pojačate glasnoću,
smanjite je.
• Možete čuti razliku u glasnoći između samostalnog
("CUSTOM") i ostalih podešenja zvučnog ugođaja.
Podesite glasnoću po želji.
Nastavlja se l
21
Opcije izbornika SOUND
Za povratak na prethodni izbornik, pritisnite x. Za prekid podešavanja, pritisnite x na dvije
sekunde ili duže.
Parametar
Opcije (5: Standardno podešenje)
EQUALIZER
(podešenja ekvilizatora)
5 OFF
Standardna kvaliteta zvuka
SOFT
Za vokale, uz naglašene srednje tonove
ACTIVE
"Živi" zvuk, uz naglašene visoke i niske tonove
HEAVY
Snažan zvuk uz još naglašenije visoke i niske tonove no kod
ACTIVE podešenja.
CUSTOM
CLEARBASS (podešenja 5 OFF
basova)
1
Korisničko podešenje zvuka (detalji na 1 str. 21)
Standardna kvaliteta zvuka
Naglašeni basovi.
2
Naglašeniji basovi no kod opcije 1.
3
Naglašeniji basovi no kod opcije 2.
Napomena
Promijenite li podešenje opcije EQUALIZER nakon podešavanja CLEARBASS, prednost ima podešenje opcije
EQUALIZER.
Prilikom podešavanja opcija EQUALIZER i CLEARBASS, prvo podesite EQUALIZER.
22
Dodatna podešavanja
Detalje o podešavanju OPTION parametara
potražite na 1 str. 24.
Podešavanje raznih
funkcija
Možete podesiti razne funkcije poput jezika
izbornika i slijeda reprodukcije grupa/datoteka.
1
Pritisnite i zadržite tipku DISPLAY/
MENU dok se ne pojavi izbornik.
2
Tipkama Y ili Z odaberite "
OPTION".
3
Nakon pritiska tipke u/ENTER,
pritisnite Y ili Z za odabir opcije koju
želite podesiti i pritisnite u/ENTER.
4
Tipkama Y ili Z odaberite željeni
zvučni ugođaj te pritisnite u/
ENTER.
Kad podešavate "LANGUAGE" ili "PLAY
ORDER", ponovite korak 3.
Nastavlja se l
23
Opcije izbornika OPTION
Za povratak na prethodni izbornik, pritisnite x. Za prekid podešavanja, pritisnite x na dvije
sekunde ili duže.
Parametar
Opcije (5: Standardno podešenje)
LANGUAGE 1)
(Jezik izbornika, itd.)
MENU
5 ENGLISH
FRENCH
Odabir jezika izbornika, poruka
upozorenja, itd.
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
TEXT 2) 6)
5 AUTO
ENGLISH
FRENCH
Odabir jezika prikaza CD-TEXT, ID3
tag informacija, itd.
Odaberete li "AUTO", možete
pročitati tekst na sljedećim jezicima.
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
G-PROTECTION 2)
(Za sprječavanje
preskakanja zvuka)
51
AVLS 1) 3)
(Ograničenje glasnoće)
5 OFF
TIMER 1)
(Timer za isključenje
uređaja)
5 OFF
24
2
ON
1-99 min
Zaštita od preskakanja uz visoku kvalitetu CD zvuka.
Viša razina zaštite od preskakanja.
Glasnoća se može podešavati po želji.
Maksimalna glasnoća je ograničena radi zaštite sluha.
Timer je isključen.
Na pokazivaču je prikazana oznaka ,. Možete provjeriti
preostalo vrijeme reprodukcije tako da odaberete ovu opciju
tijekom reprodukcije. Više puta pritisnite Y ili Z za
produljenje ili skraćivanje vremena u koracima od 5 minuta
ili nastavite s pritiscima na iste tipke za produljenje ili
skraćivanje vremena u koracima od 1 minute. Standardno je
podešenje "10 min".
Parametar
1)
BEEP
(Zvuk izvođenja funkcije)
Opcije (5: Standardno podešenje)
5 ON
OFF
5 OFF
SEAMLESS 2) 4)
(Kontinuirana reprodukcija)
ON
POWER SAVE
(Štednja energije)
5 OFF
PLAY ORDER 2)
(Slijed reprodukcije)
TRACK
ON
Tijekom rukovanja uređajem čuje se zvučni signal.
Zvučni signal je isključen.
Disk se reproducira onako kako je i snimljen, uključujući i
praznine između zapisa.
Zapisi se reproduciraju bez praznina.
Funkcija POWER SAVE je isključena.
Podešenja opcija SOUND nisu aktivna.
5 NORMAL
Reprodukcija izvora redom kakvim je
snimljen.
ID3TAG TNO Reprodukcija prema slijedu brojeva ID3
oznaka.
FILE NAME
GROUP
5 OFF
ON
CD-EXTRA 2) 5)
(Reprodukcija prema
formatu diska)
TUNE STEP 6)
(Promjena frekvencijskog
koraka)
5 OFF
Reprodukcija prema abecednom slijedu
naziva datoteka.
Reprodukcija izvora redom kakvim je
snimljen.
Reprodukcija prema abecednom slijedu
naziva grupa.
Podesite ovaj parametar na "OFF" za standardnu
reprodukciju diska s CD-Extra podacima.
ON
Ako se disk s CD-Extra podacima ne može reproducirati,
odaberite "ON".
AREA1 7)
Frekvencijski korak je podešen na "9 kHz".
AREA2 7)
Frekvencijski korak je podešen na "10 kHz".
Nastavlja se l
25
Parametar
Opcije (5: Standardno podešenje)
6)
PRESET CLEAR
(Brisanje svih pohranjenih
postaja)
Clear?
Odaberite ako želite obrisati sve pohranjene postaje.
1) Ovaj parametar možete podesiti i dok slušate radio.
2) Ovaj parametar može se podesiti samo kad je uređaj zaustavljen.
3) AVLS je skraćenica od "Automatic Volume Limiter System", odnosno, "Sustav automatskog ograničenja
razine glasnoće".
4) Ova funkcija može se koristiti samo za ATRAC CD diskove.
5) Ova funkcija može se koristiti samo za Audio i CD-Extra CD diskove.
6) Ovaj parametar može se podesiti samo kad je radio isključen (ova opcija nije podržana kod europskih modela).
7) Standardna podešenja ovise o području u kojem ste kupili uređaj.
Napomene
• Čak i ako je opcija "G-PROTECTION" podešena na "2", zvuk može preskakati:
− ako je CD uređaj izložen jačem kontinuiranom udarcu od očekivanog,
− prilikom reprodukcije zaprljanog ili ogrebanog diska, ili
− prilikom reprodukcije CD-R/CD-RW diska loše kvalitete ili ako postoji problem s uređajem na kojem je disk
snimljen/softverom za snimanje.
• Čak i ako je opcija "SEAMLESS" podešena na "ON", zapisi se možda neće reproducirati kontinuirano, ovisno o
tome kako je disk snimljen.
26
Radijski prijemnik
Poboljšavanje prijema
Za FM valno područje, razvucite kabel slušalica.
Slušanje radija
Moguć je prijem FM i AM programa.
1
Slušalice
Pritisnite RADIO ON/BAND•MEMORY
za uključenje radio prijemnika.
Za AM valno područje, zakrenite sam CD uređaj.
2
3
Pritisnite RADIO ON/BAND•MEMORY
za odabir željenog valnog područja.
Svakim pritiskom tipke, prikaz na zaslonu se
mijenja na sljedeći način:
Napomena
Pritisnite TUNE + ili – za ugađanje
željene postaje i podešavanje
glasnoće.
Isključenje radija
Pritisnite x•RADIO OFF.
Spojite slušalice na priključak i na CD uređaju. Kabel
slušalica služi kao FM antena.
Nastavlja se l
Brzo ugađanje postaje
U koraku 3 zadržite pritisnutom tipku TUNE +
ili - dok se frekvencije ne počnu izmjenjivati na
pokazivaču. Uređaj automatski pretražuje
frekvencije i zaustavlja se kad pronađe postaju s
jasnim signalom.
Naglašavanje basova
1
2
3
4
Dok slušate radio, pritisnite DISPLAY/
MENU dok se ne pojavi izbornik.
Pritisnite Y ili Z za odabir "SOUND", te
pritisnite tipku u/ENTER.
Pritisnite Y ili Z za odabir "BASS", te
pritisnite tipku u/ENTER.
Pritisnite Y ili Z za odabir "ON", te
pritisnite u/ENTER za potvrdu odabira.
27
Ako je FM prijem loš zbog
smetnji
1
2
3
4
Dok slušate radio, pritisnite i zadržite tipku
DISPLAY/MENU dok se ne pojavi izbornik.
Pritisnite Y ili Z za odabir "OPTION" i
pritisnite u/ENTER.
Pritisnite Y ili Z za odabir "MONO/ST" i
pritisnite u/ENTER.
Pritisnite Y ili Z za odabir "MONO" i
pritisnite u/ENTER.
Šum će se smanjiti no zvuk će biti mono.
Zaštita sluha
AVLS (Automatic Volume Limiter System)
funkcija ograničava maksimalnu glasnoću radi
zaštite Vašeg sluha.
1 Dok slušate radio, pritisnite
DISPLAY/MENU dok se ne pojavi izbornik.
2 Pritisnite Y ili Z za odabir "OPTION" te
pritisnite tipku u/ENTER
3 Pritisnite Y ili Z za odabir "AVLS" te
pritisnite tipku u/ENTER.
4 Pritisnite Y ili Z za odabir opcije "ON", te
pritisnite tipku u/ENTER.
Isključenje AVLS funkcije
Izvedite korake 1 - 4 te promijenite AVLS
podešenje na "OFF".
28
Automatsko isključenje radija
Moguće je podesiti automatsko isključenje radija
u rasponu od 1 do 99 minuta u 1-minutnim
koracima.
1 Dok slušate radio, pritisnite DISPLAY/
MENU dok se ne pojavi izbornik.
2 Pritisnite Y ili Z za odabir "OPTION" i
pritisnite u/ENTER.
3 Pritisnite Y ili Z za odabir "TIMER" i
pritisnite tipku u/ENTER.
4 Pritisnite Y ili Z za odabir vremena do
isključenja, od "1 min" do "99 min" te
pritisnite tipku u/ENTER.
Provjera vremena do isključenja
Dok slušate radio, izvedite korake 1 - 4.
Isključenje TIMER funkcije
Funkcija TIMER za radio se isključuje:
• Kad u koraku 4 odaberete "OFF".
• Kad isključite radio.
• Kad pokrenete reprodukciju CD-a.
Kad koristite baterijsko
napajanje
Spojite li vanjski izvor napajanja na priključak
DC IN 3 V na CD uređaju, CD uređaj će se
isključiti. Uključite ga pritiskom tipke RADIO
ON/BAND•MEMORY kako biste nastavili
slušati radijski program.
Pohranjivanje
radijskih postaja
Moguće je pohraniti do 40 postaja : 30 za FM i
10 za AM valno područje.
Napomena
Pohranjivanje se završava tek nakon ostvarenog
prijema svih postaja s dostatnim signalom. Prekinete li
pohranjivanje prije toga, postaje se neće pohraniti u
memoriju uređaja.
Ručno pohranjivanje postaja
1
1
Pritisnite RADIO ON/BAND•MEMORY
za uključenje radio prijemnika.
2
Pritisnite RADIO ON/BAND•MEMORY
za odabir željenog valnog područja.
2
3
4
3
Pritisnite SEARCH na 3 sekunde ili
dulje.
CD uređaj počne pretraživati postaje od
nižih frekvencija i zaustavi se na otprilike 5
sekundi kad ugodi neku postaju.
Pritisnite RADIO ON/BAND•MEMORY za
uključenje radija.
Pritisnite RADIO ON/BAND•MEMORY za
odabir valnog područja.
Pritisnite TUNE + ili – za ugađanje željene
postaje.
Pritisnite i zadržite RADIO ON/
BAND•MEMORY dok na pokazivaču ne
počne treptati programski broj.
Nakon uspješnog pohranjivanja postaje
začuje se zvučni signal.
Programski broj se povećava za jedan.
4
5
Ukoliko želite pohraniti primljenu
postaju, pritisnite u/ENTER dok se
ne pojavi programski broj.
Ugođena postaja se pohrani na programski
broj 1 i CD uređaj počne tražiti sljedeću
dostupnu postaju. Ako ne pritisnete u/
ENTER unutar 3 sekunde, CD uređaj će
početi tražiti sljedeću dostupnu postaju te
neće pohraniti onu koju je pronašao.
Ponovite korake 3 i 4 kad pohranjujete
postaje na istom valnom području. Kod
pohrane postaja s različitih valnih područja,
pritisnite i zadržite RADIO ON/
BAND•MEMORY za odabir valnog
područja. Ponovite korake 3 i 4 dok se
programski broj ne pojavi na pokazivaču.
Napomena
Programski broj se bira automatski i ne možete ga
odabrati ručno.
Nastavlja se l
5
Ponavljanjem koraka 4 pohranite sve
željene postaje.
Ako su neke postaje već pohranjene,
novopronađene postaje će zamijeniti
postojeće.
29
Promjena pohranjene postaje
Brisanje svih pohranjenih postaja
1
Izvedite korake 1 i 2 iz opisa "Ručno
pohranjivanje postaja" (1 str. 29).
1
2
Pritisnite . ili > za odabir programskog
broja postaje koju želite promijeniti.
Pritisnite RADIO ON/BAND•MEMORY na
2 sekunde ili duže.
3
4
5
Pritisnite TUNE + ili – za ugađanje željene
postaje.
Pokrenite ovaj postupak unutar 30 sekundi
nakon prethodnog postupka. Ako to ne
učinite u tom vremenu, počnite iznova od
koraka 2.
Pritisnite i zadržite tipku u/ENTER.
Začuje se zvučni signal i pohranjena postaja
je promijenjena.
Poništavanje pohranjivanja
1
2
30
Izvedite korake 1 - 3 gornjeg opisa,
"Promjena pohranjene postaje".
Pritisnite tipku x•RADIO OFF.
Posljednja pohranjena postaja se poništava i
sljedeći programski broj se smanjuje za
jedan.
2
3
Dok je radio isključen i reprodukcija CD-a je
zaustavljena, pritisnite i zadržite tipku
DISPLAY/MENU dok se ne pojavi izbornik.
Pritisnite Y ili Z za odabir "OPTION" te
pritisnite tipku u/ENTER.
Pritisnite Y ili Z za odabir "PRESET
CLEAR" i pritisnite u/ENTER.
Na pokazivaču se pojavi poruka "Clear?".
Kad pritisnete u/ENTER, sve pohranjene
postaje su obrisane.
Slušanje pohranjenih
radijskih postaja
Pohranjenu postaju možete jednostavno odabrati
tako da potisnete tipku . ili >.
1
Pritisnite RADIO ON/BAND•MEMORY
za odabir valnog područja.
2
Pritisnite . ili > za ugađanje
pohranjene postaje.
31
Dodatne informacije
U slučaju problema
Ako i nakon provjere sljedećih savjeta ne možete otkloniti problem, kontaktirajte svog Sony
dobavljača.
Zvuk
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Glasnoća se ne pojačava čak i ako
više puta pritisnete VOL +.
c AVLS funkcija je uključena ("ON"). Isključite funkciju ("OFF").
(1 str. 24)
Nema zvuka ili se čuje šum.
c Čvrsto spojite slušalice.
c Priključci slušalica su zaprljani. Povremeno ih obrišite suhom
krpom.
Iz uređaja se čuje šuštanje.
c Čvrsto zatvorite poklopac pretinca za baterije. (1 str. 10)
Rukovanje/Reprodukcija
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Vrijeme reprodukcije je prekratko. CD c Koristili ste manganske baterije. Koristite alkalne.
reprodukcija se ne pokreće.
c Zamijenite bateriju novom LR6 (veličina AA) alkalnom baterijom.
(1 str. 10).
Nije moguća reprodukcija nekih
zapisa.
c Pokušali ste reproducirati datoteke snimljene u formatu koji nije
kompatibilan s ovim CD uređajem. (1 str. 5).
c Promijenite podešenje opcije "CD-EXTRA" u izborniku OPTION
(1 str. 25).
Na pokazivaču se pojavi "Low Battery". c Zamijenite bateriju novom LR6 (veličina AA) alkalnom baterijom.
CD ne započinje s reprodukcijom.
(1 str. 10).
Na pokazivaču se pojavljuje oznaka
“Hi DC in”.
32
c Koristili ste adapter jači od isporučenog ili preporučenog. Koristite
isključivo isporučeni mrežni adapter ili kabel za akumulator
naveden u poglavlju "Dodatni pribor". (1 str. 36).
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
CD ne započinje reprodukciju ili se na c CD je zaprljan ili oštećen. Očistite ga ili zamijenite.
pokazivaču pojavljuje “No disc”
c Umetnite disk s naljepnicom prema gore. (1 str. 12)
iako ste umetnuli disk.
c Došlo je do kondenzacije vlage. Ostavite uređaj nekoliko sati dok
vlaga ne ispari.
c Dobro zatvorite poklopac baterijskog pretinca. (1 str. 10).
c Provjerite je li baterija pravilno umetnuta (1 str. 10).
c Čvrsto spojite priključak AC adaptera u zidnu utičnicu. (1 str. 11).
c Pritisnite u/ENTER najmanje jednu sekundu ili više nakon
spajanja mrežnog adaptera.
c CD-R/CD-RW je prazan.
c Uređaj ili softver za snimanje CD-R/CD-RW diskova ne
funkcionira ispravno.
Nakon pritiska na tipku, na uređaju
c Tipke su blokirane. Pomaknite preklopku HOLD natrag. (1 str. 14).
svijetli HOLD indikator i CD ne počinje
s reprodukcijom.
Reprodukcija počinje od mjesta na
kojem je zaustavljena. (funkcija
resume)
c Aktivna je funkcija resume. Za pokretanje reprodukcije od prvog
zapisa, pritisnite i zadržite u/ENTER dok ne započne
reprodukcija prvog zapisa ili otvorite pokrov CD uređaja (1 str. 13).
Ili, uklonite sve izvore napajanja, i zatim ponovo umetnite bateriju
ili priključite AC adapter.
Tijekom reprodukcije ATRAC ili MP3
CD-a, CD se ne okreće no zvuk se
čuje normalno.
c CD uređaj zaustavlja okretanje ATRAC3plus/ ATRAC3/MP3 CD-a
tijekom reprodukcije kako bi smanjio potrošnju energije. Ne radi se
o kvaru.
Nakon pritiska tipke u/ENTER ili
zatvaranja pokrova CD uređaja, na
pokazivaču je prikazana poruka "No
File".
c CD-R/CD-RW ne sadrži ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 datoteke.
c Uložen je CD-R/CD-RW s kojeg su izbrisani podaci.
c CD je zaprljan.
Oznake na LCD pokazivaču su teško
vidljive ili se usporeno prikazuju.
c Upotrebljavate uređaj na previsokoj (preko 40°C) ili na preniskoj
(ispod 0°C) temperaturi. Pokazivač će opet normalno raditi na
sobnoj temperaturi.
Nastavlja se l
33
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Premda niste odabrali "BOOKMARK", c Ako ste odabrali neki drugi način reprodukcije osim
oznaka t (Bookmark) trepće.
"BOOKMARK", oznaka t (Bookmark) trepće.
Reprodukcija se iznenada zaustavlja.
c Podešen je timer za isključenje uređaja. Podesite "TIMER" na
"OFF" (1 str. 24).
c Baterija je prazna. Zamijenite je novom LR6 (veličina AA)
alkalnom baterijom. (1 str. 10).
Funkcija TIMER se isključuje.
c Funkcija TIMER za CD uređaj se isključuje kad slušate radio.
c Funkcija TIMER za radio se isključuje ako pokrenete reprodukciju
CD-a.
Uređaj ne radi i na pokazivaču je vidljivo c To se može dogoditi, ovisno o disku koji koristite. Uklonite sve
8 brojeva.
izvore napajanja i zatim umetnite bateriju ili ponovo spojite mrežni
adapter. Pokušajte ponovo koristiti uređaj. Ako tako ne riješite
problem, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Radio
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Zvuk je slab i loše kvalitete.
c Zamijenite bateriju novom LR6 (veličina AA) alkalnom baterijom.
(1 str. 10)
c Odmaknite CD uređaj od električnih uređaja (TV prijemnika,
računala, itd.).
c Držite mrežni adapter dalje od CD uređaja.
Ostalo
Simptom
Uzrok i/ili rješenje
Pri zatvaranju pokrova CD uređaja,
disk se počinje okretati.
c CD uređaj čita informacije s diska. To nije kvar.
34
Održavanje
Tehnički podaci
Čišćenje kućišta
CD uređaj
Koristite krpu lagano navlaženu u vodi ili
otopini blagog deterdženta. Nemojte koristiti
alkohol, benzin ili razrjeđivač.
Sustav
Kompakt disk digitalni audio sustav
Laserska dioda
Materijal: GaAlAs
Valna duljina: λ = 770 - 800 nm
Trajanje emisije: Kontinuirano
Laserski izlaz: manje od 44,6 µW
(Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu na
udaljenosti 200 mm od leća objektiva na optičkom
senzoru s otvorom 7 mm.)
D-A konverzija
1-bitna kvarcna kontrola vremenske osi
Frekvencijski odziv
20 - 20 000 Hz
dB (mjereno po standardu JEITA)
Izlaz (pri 3 V ulazne razine)
Slušalice (stereo mini-priključak)
Približno 1,5 mW + približno 1,5 mW pri 16 Ω∗
Radio
Frekvencijski opseg
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
Nastavlja se l
35
Antena
FM: kabel slušalica služi kao antena
AM: ugrađena štapićasta feritna antena
Dodatni pribor
Mrežni adapter 1)
AC-E30HG
Napajanje
Sustav aktivnih zvučnika
• Jedna LR6 (AA) baterija: 1,5 V DC
• AC mrežni adapter (priključak DC IN 3 V):
SRS-Z1
SRS-Z30
Kabel automobilskog akumulatoraDCC-E345
Općenito
220 V, 50 Hz
2)
5° C - 35° C
Kabel automobilskog akumulatoraDCC-E34CP
s priborom za spajanje u vozilu 2)
Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strše i kontrola)
Pribor za spajanje u vozilu 2)
CPA-9C
Oko 137,8 x 30,9 x 137,8 mm
Slušalice
MDR-EX71SL
MDR-G04SL
MDR-J20SP
Radna temperatura
Masa (bez pribora)
Oko 196 g
Američki i strani patenti imaju licencu Dolby
Laboratories.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodne najave.
1) Specifikacije AC mrežnog adaptera će se
razlikovati, ovisno o regiji. Provjerite lokalni napon
i oblik priključka prije kupnje.
2) Kad slušate radio, može doći do smetnji u zvuku.
Pri uporabi ovog pribora savjetujemo da koristite
samo CD uređaj.
Vaš dobavljač možda neće imati sav dodatni
pribor. Pitajte koji je dodatni pribor dostupan u
Vašoj zemlji.
Download PDF

advertising