3-277-987-11(1)
CD Radiokasetofon
Upute za uporabu
Za korisnike u zemljama koje primjenjuju
EU smjernice
Antene
FM: Teleskopska antena
AM: Ugrađeni feritni štapić
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti i
sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za
pitanja o servisu i jamstvu obratite se na adrese
navedene na priloženom jamstvenom listu.
Kasetofon
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj strani
snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte
na umu da se audio podaci možda neće reproducirati
na ovom uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.
CFD-RS60CP
Glazbeni diskovi sa sustavom zaštite
autorskih prava
© 2007 Sony Corporation
http://www.sony.net
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne
izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako bi spriječili električni udar, ne
otvarajte kućište. Sve popravke povjerite
kvalificiranom osoblju.
Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore
uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Na uređaj
ne stavljajte upaljene svijeće.
Kako bi spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne
stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.
Spojite uređaj na lako dostupnu mrežnu utičnicu. U
slučaju nepravilnosti u radu uređaja, odmah isključite
uređaj iz napajanja.
Odlaganje islužene električne i elektroničke
opreme.
(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim
zemljama Europe sa sustavima za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na ambalaži
označava da se proizvod prilikom odlaganja ne smije
tretirati kao kućni otpad. Odnesite ga u centar za
skupljanje električne ili elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem proizvoda sprječavaju se potencijalne
negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje.
Recikliranje materijala od kojih je proizvod sastavljen
pomaže u čuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda obratite se u lokalni
gradski ured, komunalnu službu ili mjesto prodaje.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za
knjige ili ugradbenog ormarića.
Baterije ili uređaj s ugrađenim baterijama ne smiju se
izlagati prevelikoj toplini, primjerice sunčevom svjetlu,
vatri i sl.
Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD diskova
koji podržavaju Compact Disk (CD) standard.
Odnedavna, neke tvrtke koje proizvode glazbene CD
diskove, prodaju diskove s tehnologijom zaštite
autorskih prava. Obratite pažnju na to da neki od tih
diskova ne odgovaraju CD standardu i da ih možda
nećete moći reproducirati na ovom uređaju.
MPEG Layer-3 audio kodiranje i patenti su licenca
tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Broj zapisa
USB dio
Podržana brzina bita
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
% (USB) priključnica
USB-A (Full Speed)
Tehnički podaci
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije
u (ili X na uređaju) F. Za
nastavak reprodukcije,
pritisnite tipku ponovo*.
x F.
Zaustavljanje
reprodukcije
Prijelaz na sljedeći
zapis/MP3 datoteku
Prijelaz na prethodni
zapis/MP3 datoteku
Odabir datoteke na
MP3 disku
Sony alkalne LR20: približno 20 sati
Reprodukcija kasete
Sony R20P: približno 7 sati
CD uređaj
Sustav
Compact disc digital audio system
Laser
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlaz lasera: Manje od 44,6 µW
(Mjereno na udaljenosti od 200 mm od
površine leće otvora blende od 7 mm.)
Brzina osovine
200 okr./min – 500 okr./min (CLV)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 – 20 000 Hz + 1/-2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod mjerljive razine
FM: 87,5 – 108 MHz
Sony alkalne LR20: približno 12 sati
Sony R20P: približno 2,5 sata
Dimenzije
Približno 420 T 158,5 T 260 mm
(uključujući dijelove koji strše)
Masa
Približno 3,8 kg (uključujući baterije)
Isporučeni pribor
AC mrežni kabel
Daljinski upravljač (1)
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave. Proizvođač
ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Dodatno nabavljivi pribor
Sony slušalice MDR serije
Podešavanje glasnoće
Pritisnite VOLUME +, – (VOL +, – na daljinskom
upravljaču) I.
Slušanje sa slušalicama
Spojite slušalice u i (slušalice) priključak B.
Odabir zvučnog ugođaja
Pritisnite G na uređaju više puta za odabir željenog
zvučnog ugođaja.
C Baterije zamijenite kada indikator OPR/BATT P potamni ili kad uređaj prestane raditi.
Zamijenite sva baterije novima. Prije zamjene baterija, izvadite CD iz uređaja.
C Kad koristite uređaj s baterijskim napajanjem, odspojite mrežni kabel iz utičnice.
C Kad koristite uređaj s baterijskim napajanjem, nije moguće uključiti uređaj daljinskim upravljačem.
Izravni odabir
željenog zapisa/MP3
datoteke
Vađenje diska
. J.
! + K na uređaju za
prijelaz unaprijed, ! – K
za prijelaz unatrag. (Na
daljinskom upravljaču
koristite FOLDER + ili – K.)
m ili M A na uređaju
tijekom reprodukcije i zadržite
dok ne pronađene željeni dio
(na daljinskom upravljaču
koristite . ili > A.)
m ili M A na uređaju
tijekom pauze i zadržite dok
ne pronađene željeni dio (na
daljinskom upravljaču
koristite . ili > A.)
brojčanu tipku V zapisa/
MP3 datoteke na daljinskom
upravljaču.
Z PUSH OPEN/CLOSE H.
Napomene
Traženje zapisa po broju na daljinskom
upravljaču
(Primjer)
Za broj zapisa/MP3 datoteke 1: Pritisnite 1 V i
zatim ENTER W.
Za broj zapisa/MP3 datoteke 12: Pritisnite 1, 2 V i
zatim ENTER W.
Za broj zapisa/MP3 datoteke 123: Pritisnite 1, 2, 3 V
i zatim ENTER W.
Odaberite
Za
ROCK
snažan, jasan zvuk, uz naglašavanje
niskih i visokih tonova
Primjer strukture direktorija i redoslijeda
reprodukcije
POP
lagan, jasan zvuk uz naglašene srednje
tonove
JAZZ
prodoran zvuk, uz naglašene basove
VOCAL
prisutnost vokala, uz naglašene
srednje tonove
OFF
cijeli dinamički raspon za glazbu
poput klasične
Redoslijed reprodukcije direktorija i mapa je kao što slijedi:
MP3 datoteka
Pritisnite MEGA BASS G.
Na pokazivaču se pojavi "MEGA BASS". Za uključenje
normalnog zvuka, pritisnite tipku još jednom.
Uložite dvije R03 (veličine AAA) baterije (nisu isporučene).
Uz normalnu uporabu, baterije bi trebale potrajati barem 6 mjeseci. Kad više ne možete upravljati uređajem,
zamijenite baterije novima.
* Tipke VOLUME + (VOL na daljinskom upravljaču) I, u
F, n M i 5 V na uređaju imaju ispupčenje.
Prije uporabe sustava
O radnom naponu
Radni napon uređaja je prikazan na donjoj strani
uređaja. Za promjenu koraka AM ugađanja, raspona
radijske frekvencije i mrežno napajanje, provjerite
radni napon uređaja.
Uključenje/isključenje
Pritisnite OPERATE O.
3 Pritisnite u na uređaju (N na daljinskom
upravljaču) F.
Uređaj reproducira sve zapise/MP3 zapise jednom.
Kad uložite MP3 disk, na pokazivaču se prikaže
"MP3" nakon što uređaj očita informacije datoteka.
na ovom uređaju.
Na pokazivaču se prikaže "USB MEMORY".
3 Pritisnite u F.
Uređaj počinje reprodukciju.
Broj MP3 datoteke
Nakon prikaza naziva datoteke
pojavit će se vrijeme reprodukcije.
4 Pritisnite VOLUME + ili - (ili VOL + ili - na daljinskom upravljaču) I za podešavanje glasnoće.
Ostali postupci
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije
u (ili X na uređaju) F.
Za nastavak reprodukcije,
pritisnite tipku ponovo*.
x F.
Promjena AM intervala ugađanja
Želite li promijeniti AM interval ugađanja, slijedite
postupak:
1 Pritisnite RADIO L na uređaju dok se ne pojavi
"AM".
2 Pritisnite i zadržite DISP/ENT/MEMORY Q na
uređaju.
3 Pritisnite i zadržite RADIO L na uređaju 2 sekunde.
Na pokazivaču trepće "9K STEP" ili "10K STEP".
4 Pritisnite PRESET + ili – J na uređaju za odabir
9 kHz ili 10 kHz koraka ugađanja.
5 Pritisnite DISP/ENT/MEMORY Q na uređaju.
Nakon promjene koraka ugađanja, potrebno je
resetirati pohranjene postaje.
Zaustavljanje
reprodukcije
Odabir direktorija
Odabir zapisa
Nalaženje dijela
zapisa
! + ili – K.
. ili > J.
zadržite m ili M A
tijekom reprodukcije i
otpustite na željenom dijelu.
Ponavljanje
REPEAT S na uređaju više
reprodukcije
puta dok se ne prikaže "]"
ili "] 1".
Vađenje USB uređaja Zadržite x F dok se ne
pojavi "NO DEV", zatim
odspojite USB uređaj.
Reprodukcija kasete
* Pri reprodukciji VBR MP3 datoteke, uređaj može nastaviti
reprodukciju s različitog mjesta.
Koristite tipke na uređaju.
1 Pritisnite TAPE L na uređaju (izravno uključenje).
2 Pritisnite xZ M na uređaju za otvaranje
kasetnog pretinca i uložite kasetu sa stranom za
reprodukcijom okrenutom prema vama.
Koristite isključivo TYPE I (normal) kasete.
Zatvorite kasetni pretinac.
Provjerite da vrpca nije zapetljana kako bi
spriječili oštećenje kasete ili uređaja.
Promjena načina reprodukcije
3 Pritisnite n M.
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije
X M na uređaju. Za nastavak
reprodukcije, pritisnite
ponovo.
Počinje reprodukcija.
Zaustavljanje
reprodukcije
xZ M na uređaju.
Premotavanje natrag
ili naprijed
m ili M (premotavanje
unatrag ili unaprijed) M na
uređaju.
Vađenje kasete
xZ M na uređaju.
Napomene o reprodukciji MP3 diskova
C Kad je uložen disk, uređaj očitava sve datoteke na disku. Tijekom
očitavanja na pokazivaču je prikazana poruka "READING". Ukoliko se na
disku nalazi mnogo direktorija ili datoteka koje nisu MP3 formata,
možda će biti potrebno nešto više vremena za početak reprodukcije
sljedeće MP3 datoteke. Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste zapisa
ili nepotrebne datoteke.
C Odabir MP3 datoteke brojčanim tipkama V na daljinskom upravljaču je
raspoloživ samo za MP3 datoteke u odabranom direktoriju..
C Direktoriji koji ne sadrže MP3 datoteke se preskaču.
C Najveći broj datoteka je 255.
C Najveći broj direktorija: 150
Najveći ukupan broj direktorija i datoteka je 300.
Najveći broj razina u strukturi: 8.
C Nazivi direktorija i datoteka mogu sadržavati do 32 znaka
uključujući navodnike.
C Uređaj prikazuje znakove A-Z, a-z, 0-9 i _ . Ostali znakovi su
prikazani kao "_".
Za
Pritisnite
Pauzu reprodukcije
X M na uređaju. Za nastavak
snimanja, pritisnite ponovo.
Zaustavljanje snimanja xZ M na uređaju.
Napomene
C Podešavanje glasnoće ili naglašavanje zvuka neće utjecati na razinu snimanja.
C Ukoliko AM program ima smetnje nakon pritiska tipke z M u
koraku 3, pritisnite MODE R na uređaju za odabir položaja ISS
(Interference Suppress Switch) za uklanjanje smetnji.
C Najbolji rezultati se postižu snimanjem uz mrežno napajanje.
C Najbolji rezultati se postižu snimanjem uz mrežno napajanje.
C Za brisanje snimke, slijedite postupak:
1 Uložite vrpcu na kojoj se nalazi snimka koju želite obrisati.
2 Pritisnite TAPE L na uređaju.
3 Pritisnite z M na uređaju.
2 Pritisnite CD L i uložite disk koji želite snimati.
3 Kad je CD uređaj zaustavljen, pritisnite MODE
R više puta za odabir načina reprodukcije.
Način reprodukcije se automatski mijenja na
normalnu reprodukciju ako je uređaj u funkciji
reprodukcije slučajnim redoslijedom, ponavljanja
reprodukcije ili programirane reprodukcije (bez
programiranih zapisa ili MP3 datoteka) na
početku snimanja.
Za detalje o načinima reprodukcije, pogledajte
"Promjena načina reprodukcije " u "Slušanje glazbe
s USB uređaja".
4 Pritisnite CD-USB SYNC/REC1 D na uređaju.
Trepće "REC" i na pokazivaču se izmjenjuju "CD
SYNC", "FREExxxM"* (slobodan prostor na USB
uređaj) i "PUSH ENT".
USB uređaj prelazi u pripravno stanje snimanja, a
ovaj uređaj u pauzu reprodukcije.
* Ako slobodnog prostora ima u gigabajtima, prikazat će se
"FREExxxG" kao uređaj.
Ukoliko FM prijem ima smetnje, pritisnite MODE R dok se "Mono"
ne pojavi na pokazivaču i na radiju će biti mono prijem.
Koristite tipke na uređaju.
1 Pritisnite xZ M na uređaju za otvaranje kasetnog
pretinca i uložite praznu kasetu sa stranom za
snimanje okrenutom prema vama. Koristite isključivo TYPE I (normal) kasete. Zatvorite kasetni
pretinac.
2 Odaberite izvor za snimanje.
Za snimanje sa CD uređaja, uložite CD i pritisnite
CD L.
Za snimanje ugodite željenu postaju.
3 Pritisnite z M na uređaju za početak reprodukcije.
(Automatski se utisne tipka n.)
1 Pritisnite CD L na uređaju (izravno uključenje).
(Na daljinskom upravljaču, pritisnite OPERATE
O i nakon toga nekoliko puta FUNCTION L
dok se na pokazivaču ne pojavi "CD").
2 Pritisnite Z PUSH OPEN/CLOSE H na uređaju i
stavite disk u uložnicu s označenom stranom
prema gore.
Za zatvaranje CD uložnice pritisnite Z PUSH
OPEN/CLOSE H na uređaju.
1 Pritisnite USB L na uređaju.
2 Spojite USB uređaj na % (USB) priključnicu C
Pritisnite MODE R više puta dok nije u tijeku reprodukcija na USB uređaju. Možete odabrati normalnu
reprodukciju ("!" za sve datoteke u direktoriju na
USB uređaju), reprodukciju slučajnim redoslijedom
("SHUF" ili "! SHUF") ili programiranu reprodukciju
("PGM").
Napomene o USB uređaju
C Ne možete promijeniti način reprodukcije tijekom reprodukcije.
C Uređaju će možda trebati neko vrijeme za početak reprodukcije kad je:
– struktura direktorija složena.
– kapacitet USB uređaja blizu kraja.
C Kad je spojen USB uređaj, ovaj uređaj čita sve datoteke s njega. Ako
na spojenom uređaju ima mnogo direktorija ili datoteka, ovom
uređaju može trebati duže vrijeme da ih očita.
C Nemojte USB uređaj spajati na ovaj uređaj putem USB huba.
C U slučaju nekih USB uređaja, kad se izvodi postupak na USB
uređaju, na ovom uređaju izvršenje može kasniti.
C Ovaj uređaj možda neće podržavati sve funkcije spojenog USB uređaja.
C Datoteke snimljene ovim uređajem reproduciraju se redoslijedom
kreiranja direktorija. Datoteke snimljene drugim uređajem (npr. računalom)
se možda neće reproducirati redoslijedom kojim su snimljene.
C Redoslijed reprodukcije na ovom uređaju može se razlikovati od
redoslijeda reprodukcije na spojenom USB uređaju.
C Uvijek zadržite x F i pričekajte da se prikaže "NO DEV" prije odspajanja USB uređaja. Ako odspojite USB uređaj dok nije prikazano "NO
DEV", možete oštetiti podatke na USB uređaju ili sâm USB uređaj.
C Nemojte spremati datoteke koje nisu MP3 zapisi ili nepotrebne
direktorije na USB uređaj koji sadrži MP3 datoteke.
C Tijekom reprodukcije, direktoriji koji ne sadrže MP3 datoteke se preskaču.
C Ovaj uređaj može reproducirati samo MP3 datoteke koje imaju
ekstenziju "MP3" u nazivu.
C Ako disk sadrži datoteke koje imaju ".MP3" ekstenziju ali nisu MP3
datoteke, uređaj može proizvesti šum ili se pokvariti.
C Jedan USB uređaj može sadržati maks. 999 MP3 datoteka i 999 direktorija.
Maksimalan broj MP3 datoteka i direktorija može varirati, ovisno o
strukturi datoteka i direktorija.
C Nije moguće zajamčiti kompatibilnost sa svim softverima za MP3
enkodiranje/snimanje te uređajima i medijima za snimanje. U
slučaju uporabe nekompatibilnog USB uređaja mogući su prekidi
zvuka ili šum, a može i potpuno izostati reprodukcija.
Snimanje na kasetu
Reprodukcija CD/MP3 diska
Zamjena baterija
Možete slušati glazbu pohranjenu na dodatno nabavljivi
USB uređaj (digitalni player ili USB memoriju).
Ovaj uređaj može reproducirati samo glazbene
datoteke u MP3 formatu*.
Pogledajte "USB uređaji za snimanje/reprodukciju"
na stražnjoj stranici kako biste vidjeli koje USB
uređaje možete spojiti na ovaj uređaj.
Savjet:
Direktorij
Pojačavanje basova
Priprema daljinskog upravljača
daljinskom upravljaču) više puta.
Nakon svakog pritiska tipke, indikator se mijenja
kako slijedi:
"FM" t "AM"
2 Pritisnite i zadržite TUNE + ili – A dok se
znamenke frekvencije ne počinju mijenjati na
pokazivaču.
Uređaj automatski pretražuje radijske frekvencije
i zaustavlja se kad nađe čist signal.
Ukoliko ne možete ugoditi postaju, pritisnite TUNE
+ ili – A nekoliko puta za mijenjanje frekvencije
korak po korak.
Tijekom FM prijema, na pokazivaču je oznaka "ST".
Napomene
Ne možete pronaći određeni zapis/MP3 datoteku ako na pokazivaču
svijetli "SHUF" ili "PGM". Isključite oznaku pritiskom tipke MODE R.
Spojite mrežni kabel A ili uložite šest R20 (veličine D) baterija (nisu isporučene) u baterijski odjeljak B.
Napomene
Nalaženje dijela
zapisa ili datoteke na
pokazivaču
> J.
C Reprodukcija počinje od zapisa/MP3 datoteke gdje je zadnji puta
prekinuta reprodukcija (Resume play). Tijekom zaustavljene reprodukcije, na pokazivaču je prikazan broj zapisa/MP3 datoteke čija je
reprodukcija u tijeku.
C Za prekid funkcije Resume play (za početak reprodukcije od početka
prvog zapisa/MP3 datoteke) pritisnite x F ili otvorite CD odjeljak
u stop modu.
Osnovne funkcije
2 u zidnu utičnicu
Nalaženje dijela
zapisa ili datoteke
tijekom slušanja
Reprodukcija CD-a
Sony alkalne LR20: približno 7 sati
Nakon naziva datoteke pojavi će se
trajanje reprodukcije.
Slušanje glazbe s USB uređaja
* Ovaj uređaj ne može reproducirati datoteke sa zaštitom
autorskih prava (Digital Rights Management).
1 Pritisnite RADIO L na uređaju (BAND U na
Općenito
MW: 531 – 1611 kHz (9 kHz korak ugađanja)
530 – 1610 kHz (10 kHz korak ugađanja)
1 u AC IN
Slušanje radija
Broj MP3 datoteke
Zvučnik
Cijeli raspon: 10 cm promjer, 3,2 Ω, stožasti (2)
Ulaz
% (USB) priključnica: tip A, maksimalna struja 500 mA
Izlazi
Priključnica za slušalice (stereo mini priključak):
Za 16 – 68 Ω impedanciju slušalica
Izlazna snaga
2,3 W + 2,3 W (na 3,2 Ω, 10% harmonične distorzije)
Napajanje
Za CD radio kasetofon:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R20 (veličina D) baterija
Za daljinski upravljač
3 V DC, 2 R03 (veličina AAA) baterije
Potrošnja
AC 18 W
Radni vijek baterije
Za CD radio kasetofon
Trajanje reprodukcije
C Uređaj prikazuje znakove A-Z, a-z, 0-9 i _ . Ostali znakovi su
prikazani kao "_".
C Uređaj je kompatibilan s Version 1.1 ID3 tag formatom. Ukoliko
datoteka ima ID3 tag informaciju, na pokazivaču mogu biti prikazani
"naziv zapisa, "naziv izvođača" i "naziv albuma"
C Ne zaboravite dodati "mp3" ekstenziju nazivu datoteke.
C Ukoliko datoteka ima ".mp3" ekstenziju a to nije, uređaj neće pravilno očitati
datoteku, što može dovesti do smetnji koje mogu oštetiti zvučnike.
C Naziv datoteke ne odgovara ID3 oznaci.
MP3 disk
Sony R20P: približno 13,5 sati
Frekvencijski raspon
Izvori napajanja
Audio CD
Sustav snimanja
Četiri staze, dva kanala stereo
Brzina premotavanja
Približno 120 sekundi sa Sony kasetom C-60
Frekvencijski raspon
TYPE I (normal): 80 – 10 000 Hz
FM snimanje
Radijski prijemnik
Preglasan zvuk iz slušalica može uzrokovati oštećenje
sluha.
Osnovne funkcije
Snimanje s diska na USB uređaj
Spojite li USB uređaj (digitalni player ili USB memoriju)
na % (USB) priključnicu C na ovom uređaju, moći
ćete snimati glazbu s diska na USB uređaj. Ovaj uređaj
podržava samo snimanje s CD-DA i MP3 diskova.
Na USB uređaj se ne može snimati zvuk s kasetofona
ili radijskog prijemnika ovog uređaja. Audio datoteke
se snimaju na ovom uređaju u MP3 formatu.
Veličina snimljene datoteke iznosi otprilike 1 MB za
minutu snimanja s CD-a. Datoteke mogu biti i veće
ako se presnimavanje izvodi s MP3 diska.
Pogledajte "USB uređaji za snimanje/reprodukciju" na
stražnjoj stranici kako biste vidjeli koje USB uređaje
možete spojiti na ovaj uređaj.
Sinkronizirano snimanje
Ova funkcija omogućuje jednostavno presnimavanje
cijelog diska na USB uređaj. Pogledajte također
"Snimanje jednog zapisa ili MP3 datoteke na USB
uređaj tijekom reprodukcije" na stražnjoj stranici.
1 Spojite USB uređaj s mogućnošću snimanja na
% (USB) priključnicu C.
Ako je potrebno koristiti USB kabel, koristite USB
kabel isporučen s uređajem koji ćete spojiti. Za
detalje o priključivanju pogledajte upute za
uporabu isporučene s USB uređajem.
5 Pritisnite DISP/ENT/MEMORY Q na uređaju (ili
ENTER W na daljinskom upravljaču).
Počinje snimanje. Ovaj uređaj i priključeni USB
uređaj se automatski zaustave kad završi snimanje.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x F.
Odspajanje USB uređaja
1 Pritisnite USB L kad prestane reprodukcija na
ovom uređaju.
2 Zadržite x F na uređaju dok se ne prikaže "NO
DEV".
3 Odspojite USB uređaj.
Brisanje MP3 datoteka ili direktorija na USB
uređaju
Možete brisati MP3 datoteke ili direktorije koji su
pohranjeni na USB uređaj.
1 Spojite USB uređaj s mogućnošću snimanja na
% (USB) priključnicu C.
2 Pritisnite USB L na uređaju.
3 Pritisnite . ili > J više puta za odabir
MP3 datoteke ili direktorija koji želite izbrisati.
4 Pritisnite ERASE E na uređaju.
Kad izbrišete zapis, prikaže se "TRACK", i zatim
"ERASE?"
Kad izbrišete direktorij, prikaže se "FOLDER", i
zatim "ERASE?"
Za poništenje postupka brisanja, pritisnite x F.
5 Pritisnite DISP/ENT/MEMORY Q na uređaju (ili
ENTER W na daljinskom upravljaču).
Odabrana MP3 datoteka ili direktorij su izbrisani.
Pravila kreiranja direktorija i datoteke
Ako se snimanje prvo izvodi na USB uređaju, kreira
se direktorij "MUSIC" izravno pod "ROOT". Direktoriji i
datoteke se kreiraju unutar tog "MUSIC" direktorija
na sljedeći način, ovisno o metodi snimanja.
Sinkronizirano snimanje1)
Izvor snimanja Naziv direktorija
Naziv datoteke
MP3
Jednak kao kod izvora snimanja2)
CD-DA
"FLDR001"3)
"TRACK001"4)
REC1 snimanje 5)
Izvor snimanja Naziv direktorija
Naziv datoteke
MP3
Jednak kao kod
izvora snimanja2)
"REC1"6)
CD-DA
"TRACK001"4)
U programiranoj reprodukciji, naziv direktorija je "FLDRxxx", a
naziv datoteke ovisi o izvoru snimanja (CD-DA disk ili MP3 disk).
Za detalje o načinima reprodukcije, pogledajte "Promjena načina
reprodukcije" u "Slušanje glazbe s USB uređaja".
2)
Naziv se može sastojati od najviše 32 znaka.
3)
Nazivi direktorija imaju redni broj do maksimalno 999 (uključujući
korijenski i MUSIC direktorij).
4)
Nazivi datoteka se pridjeljuju redom.
5)
Pogledajte "Snimanje jednog zapisa ili MP3 datoteke na USB uređaj
tijekom reprodukcije" na stražnjoj stranici.
6)
Kod svakog izvođenja REC1 snimanja, u direktorij "REC1" snimi se
nova datoteka.
1)
Napomene
C Nemojte odspajati USB uređaj tijekom snimanja ili brisanja. U
protivnom se mogu oštetiti podaci na USB uređaju ili se može
oštetiti sâm USB uređaj.
C Nemojte spajati USB uređaj na ovaj uređaj putem USB huba.
C Zapisi se s CD-a presnimavaju kao MP3 datoteke s 128 kbps. Kod
presnimavanja s MP3 diska, MP3 datoteke se snimaju s istom
brzinom bita kao izvorne MP3 datoteke.
C Kod presnimavanja s MP3 diska ne čuje se zvuk i prikaže se "HI-SPEED".
C CD text informacije se ne presnimavaju u MP3 datoteke.
C Ako poništite snimanje prije njegova dovršetka, MP3 datoteka se
kreira do mjesta na kojem je snimanje bilo prekinut.
C Snimanje se automatski zaustavi ako:
– USB uređaju nestane slobodnog prostora tijekom snimanja, ili
– broj MP3 datoteka na USB uređaju dosegne ograničenje koje ovaj
uređaj može prepoznati.
C Na jedan USB uređaj može se pohraniti maksimalno 999 MP3
datoteka i 999 direktorija (uključujući korijenski i MUSIC
direktorij). Maksimalni broj MP3 datoteka i direktorija može
varirati, ovisno o strukturi MP3 datoteke i direktorija.
C Ne možete izbrisati MP3 datoteke i direktorije u reprodukciji
slučajnim slijedom ili programiranoj reprodukciji.
C Ako direktorij koji želite izbrisati sadrži datoteke koje nisu u MP3
formatu ili poddirektorije, oni se ne brišu.
C Ako direktorij ili datoteka s istim nazivom koji pokušavate
presnimiti već postoji na USB uređaju, iza naziva novokreirane
datoteke ili direktorija dodaje se redni broj kako bi se spriječilo
brisanje postojećih.
C Kod presnimavanja zapisa s MP3 diska na USB uređaj, ne čuje se
zvuk.
Osnovne funkcije
Uporaba pokazivača
Pomoću pokazivača možete provjeriti informacije o
disku.
Provjera informacija audio CD-a
Provjera ukupnog broja datoteka i vremena
reprodukcije CD-a
Pritisnite x F za zaustavljanje CD reprodukcije.
Mjere opreza
Reprodukcija zapisa/MP3 datoteka
u slučajnom redoslijedu (Shuffle Play)
Moguća je reprodukcija zapisa/MP3 datoteka u
slučajnom redoslijedu.
1 Pritisnite CD L na uređaju.
Na pokazivaču se prikaže "CD".
2 Pritisnite MODE R na uređaju dok se ne pojavi
"SHUF" na pokazivaču.
3 Pritisnite u na uređaju (N na daljinskom
upravljaču) F za početak reprodukcije slučajnim
redoslijedom.
Za prekid reprodukcije slučajnim
redoslijedom
Ukupan broj zapisa
Ukupno vrijeme reprodukcije
Provjera informacija MP3 CD-a
Provjera ukupnog broja direktorija CD-a
Pritisnite x F za zaustavljanje CD reprodukcije.
Zaustavite reprodukciju. Pritisnite MODE R na
uređaju dok ne nestane "SHUF" sa pokazivača.
Provjera informacija datoteka
Pritisnite DISP/ENT/MEMORY Q na uređaju tijekom
reprodukcije MP3 diska. Na pokazivaču se izmjenjuju
sljedeće informacije:
Trenutni broj datoteke i vrijeme reprodukcije
r
Naziv zapisa (m)
r
Naslov izvođača (^)
r
Naziv albuma (!)*
* Ako datoteka nema ID3 informacije, na pokazivaču se prikaže naziv
datoteke ili direktorija.
C Tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom, nije moguć odabir
prethodnog zapisa/MP3 datoteke pritiskom tipke . J.
C Funkcija Resume nije moguća tijekom reprodukcije slučajnim redoslijedom.
Moguće je urediti raspored za 25 zapisa/ MP3
datoteka na CD-u.
1 Pritisnite CD L za odabir CD-a.
Na pokazivaču se pojavi oznaka "CD".
2 Pritisnite MODE R na uređaju dok se "PGM" ne
pojavi na pokazivaču.
3 Pritisnite . ili > J za i nakon toga
pritisnite DISP/ENT/MEMORY Q na uređaju za
programiranje željenih zapisa u željenom
redoslijedu.
Nakon programiranja prvog zapisa, prikaže se
"STEP 1" i zatim odabrani zapis/MP3 datoteka.
Sa svakim dodavanjem zapisa/MP3 datoteke, broj
koraka se poveća za jedan.
Audio CD (programirana reprodukcija)
Ukupno vrijeme reprodukcije odabranog zapisa
Ponavljanje reprodukcije zapisa/
MP3 datoteka (Repeat Play)
Moguće ponavljanje reprodukcije zapisa normalnim
redoslijedom, slučajnim redoslijedom i programskim
redoslijedom.
1 Pritisnite CD L na uređaju.
Na pokazivaču se pojavi poruka "CD".
2 Nastavite kako slijedi.
Za ponavljanje
Učinite
Jednog zapisa/
MP3 datoteke
1 Pritisnite REPEAT S na uređaju
dok se ne pojavi "Q 1".
2 Pritisnite . ili > J za
odabir zapisa/MP3 datoteka za
ponavljanje.
3 Pritisnite u na uređaju (N
na daljinskom upravljaču) F.
Svih zapisa/MP3 1 Pritisnite REPEAT S na
datoteka na CD-u
uređaju dok se ne pojavi "Q".
2 Pritisnite u na uređaju (N
na daljinskom upravljaču) F.
Odabranog
1 Pritisnite REPEAT S na uređaju
direktorija (samo
dok se ne pojavi "Q" i "!".
MP3 disk)
2 Odaberite direktorij pritiskom
! + ili – (FOLDER + ili – na
daljinskom upravljaču) K.
3 Pritisnite u na uređaju (N
na daljinskom upravljaču) F.
Zapisa/MP3
datoteka u
slučajnom
1 Pokrenite Shuffle Play (pogledajte
"Reprodukcija zapisa/MP3 datoteka u slučajnom redoslijedu").
2 Pritisnite REPEAT S na uređaju
dok se ne pojave "SHUF" i "Q".
3 Pritisnite u na uređaju (N
na daljinskom upravljaču) F.
MP3 datoteka u 1 Pokrenite Folder Shuffle Play
odabranom direk- (pogledajte "Reprodukcija zapisa/
toriju u slučajnom MP3 datoteka u slučajnom
redoslijedu
redoslijedu").
(samo MP3 disk) 2 Pritisnite REPEAT S na uređaju
dok se ne pojave "Q", "SHUF" i
"!".
3 Pritisnite u na uređaju (N
na daljinskom upravljaču) F.
Programiranih
zapisa/MP3
datoteka
1 Programirajte zapise/ MP3
datoteke (Pogledajte "Kreiranje
vlastitog programa").
2 Pritisnite REPEAT S na uređaju
dok se ne pojavi "Q" i "PGM".
3 Pritisnite u na uređaju (N
na daljinskom upravljaču) F.
Za prekid ponavljane reprodukcije
Pritisnite REPEAT S na uređaju dok "Q" ne
nestane s pokazivača.
1 Pritisnite BAND L dok se ne prikaže oznaka
željenog valnog pojasa.
2 Ugodite željenu postaju.
3 Oko 2 sekunde zadržite pritisnutom brojčane
tipke V pod kojima želite pohraniti novu
postaju.
Za odabir jednoznamenkastog programskog broja,
pritisnite prvu znamenku i zatim zadržite drugu
znamenku oko 2 sekunde.
(Primjer)
Za programski broj 1: Zadržite 1 V oko 2
sekunde.
Za programski broj 12: Pritisnite 1 V, zatim
zadržite 2 V oko 2 sekunde.
Savjet
Pohranjene radijske postaje ostaju u memoriji čak i ako odspojite
mrežni kabel ili izvadite baterije.
Savjeti
Izrada vlastitog programa (Program Play)
Ukupan broj direktorija
Na daljinskom upravljaču
Broj programiranog zapisa
MP3 disk (programirana reprodukcija)
Broj programirane datoteke
upravljaču) F za početak programirane
reprodukcije.
Prekid programirane reprodukcije
Za prekid reprodukcije programa, dok je uređaj
zaustavljen više puta pritisnite MODE R dok oznaka
"PGM" ne nestane.
Brisanje zadnjeg zapisa programa
Pritisnite CLEAR T na daljinskom upravljaču dok je
uređaj zaustavljen.
Savjeti
C Isti program možete ponovo reproducirati, jer je pohranjen, sve dok
ne otvorite uložnicu ili isključite uređaj.
C Možete snimiti svoj program. Nakon kreiranja programa, uložite
praznu kasetu i pritisnite tipku z M na uređaju za početak snimanja.
C Funkcija Resume nije dostupna tijekom programske reprodukcije.
Pohranjivanje radijskih postaja
Možete pohraniti omiljene radijske postaje u memoriju
uređaja. Moguće je pohraniti do 30 radijskih postaja,
20 za FM i 10 za AM u bilo kojem slijedu.
1 Pritisnite RADIO L na uređaju za odabir valnog
pojasa.
2 Pritisnite i zadržite RADIO L na uređaju 2
sekunde dok oznaka "AUTO" ne počne treptati
na pokazivaču.
3 Pritisnite DISP/ENT/MEMORY Q na uređaju.
Postaje su pohranjene u memoriji od nižih
frekvencija prema višima.
Ukoliko nije moguće automatsko spremanje
postaje
Postaju sa slabim signalom spremite ručno.
1 Pritisnite RADIO L na uređaju za odabir valnog
pojasa.
2 Ugodite željenu postaju.
3 Pritisnite i zadržite DISP/ENT/MEMORY Q na
uređaju 2 sekunde dok na pokazivaču ne počne
treptati broj pohranjene postaje.
4 Pritisnite PRESET + ili – J dok željeni broj pohranjene postaje ne počne treptati na uređaju.
5 Pritisnite DISP/ENT/MEMORY Q na uređaju.
Nova postaja zamjenjuje staru.
C Audio CD
C CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3 datoteke)
Na ovom uređaju možete koristiti sljedeće Sony USB
uređaje. Drugi USB uređaji ne omogućuju snimanje/
reprodukciju u kombinaciji s ovim uređajem.
Diskovi koje ovaj sustav NE MOŽE reproducirati
Naziv proizvoda
Naziv modela
Walkman®
NWD-B103/B103F/B105/B105F
Napomene o diskovima
Verificiran Sony digitalni glazbeni player
(od siječnja 2007)
Verificirani Sony USB mediji za pohranu
(od siječnja 2007)
Naziv proizvoda
Naziv modela
MICRO VAULT
USM512EX / 1GEX / 2GEX
pohranjene postaje.
(Primjeri)
Za programski broj 1: Pritisnite 1 V i zatim
ENTER W.
Za programski broj 12: Pritisnite1, 2 V i zatim
ENTER W.
Odlazak na spavanje uz glazbu
1 Uključite željeni izvor glazbe.
2 Pritisnite SLEEP N na uređaju za prikaz poruke
"SLEEP".
3 Pritisnite SLEEP N na uređaju za odabir minuta
dok se uređaj automatski ne isključi.
Nakon svakog pritiska tipke, indikatori se
izmjenjuju na sljedeći način:
"AUTO*" t "60MIN" t "30MIN" t "20MIN"
t "10MIN" t "OFF".
4 sekunde nakon pritiska tipke SLEEP N na uređaju,
unesene su minute na pokazivaču. Nakon proteka
podešenog vremena, uređaj se automatski isključi.
Poništenje sleep timera
Pritisnite OPERATE O ili SLEEP N za isključenje.
Napomena
Tijekom reprodukcije kasete s ovom funkcijom:
Ukoliko je duljina vrpce na jednoj strani dulja od podešenog vremena,
uređaj se neće isključite dok vrpca ne dosegne kraj.
Snimanje jednog zapisa ili MP3
datoteke na USB uređaj tijekom
reprodukcije
REC1 snimanje
Ovaj postupak omogućuje jednostavno snimanje
trenutno reproduciranog zapisa ili MP3 datoteke na
USB uređaj. Pogledajte također "Sinkronizirano
snimanje" u "Snimanje s diska na USB uređaj" na
prednjoj stranici.
1 Spojite USB uređaj s mogućnošću snimanja na
% (USB) priključnicu C.
2 Pritisnite CD L i uložite disk sa zapisom ili MP3
datotekom koju želite presnimiti.
3 Odaberite zapis ili MP3 datoteku i započnite
reprodukciju.
4 Pritisnite CD-USB SYNC/REC1 D na uređaju
tijekom reprodukcije odabranog zapisa ili MP3
datoteke.
Trepće "REC" i na pokazivaču se izmjenjuju "REC
1", "FREExxxM"* (slobodan prostor na USB
uređaju) i "PUSH ENT". USB uređaj prelazi u
pripravno stanje snimanja, a ovaj uređaj u pauzu
reprodukcije.
* Ako slobodnog prostora ima u gigabajtima, prikazat će se
"FREExxxG" kao uređaj.
5 Pritisnite DISP/ENT/MEMORY Q na uređaju (ili
ENTER W na daljinskom upravljaču).
Počinje snimanje.
Kad završi snimanje, CD uređaj nastavlja
reprodukciju.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite x F.
C Prije reprodukcije obrišite disk krpom ravnim potezima
od središta prema rubu. Ukoliko je disk ogreben ili
prljav, može uzrokovati poteškoće u reprodukciji.
USM512JX / 1GJX / 2GJX / 4GJX
USM256H / 512H / 1GH / 2GH /
4GH
Provjerite sljedeće web stranice za najnovije informacije
o kompatibilnim uređajima.
Za korisnike u Europi:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Napomene
C Kod formatiranja navedenih modela, postupak formatiranja izvodite
na samom uređaju ili uporabom određenog softvera namijenjenog
formatiranju tog modela. U protivnom možda nećete moći pravilno
snimati na taj USB uređaj na ovom uređaju.
C Nemojte koristiti druge USB uređaje. Nije zajamčeno njihovo
pravilno funkcioniranje.
C Čak i pri uporabi navedenih USB uređaja nije zajamčeno njihovo
pravilno funkcioniranje.
C Neki od navedenih USB uređaji možda neće biti raspoloživi u prodaji
u nekim područjima.
Općenito
Uređaj nije uključen.
C
C
C
C
Čvrsto spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Provjerite da li su baterije pravilno umetnute.
Zamijenite sve baterije novima ukoliko su slabe.
Nije moguće uključiti uređaj daljinskim
upravljačem ukoliko se uređaj napaja baterijama.
Uređaj nije uključen i naizmjence se
prikazuje "BATTERY" i "ERROR".
C Provjerite jesu li baterije uložene pravilno.
C Zamijenite sve baterije novima ako su slabe.
Loša kvaliteta reprodukcije, snimanja ili
brisanja.
USB uređaj se ne može spojiti na % (USB)
priključnicu C.
C Očistite glave za brisanje suhom ili vlažnom kasetom
(komercijalno nabavljivo) nakon svakih 10 sati uporabe,
prije početka važne snimke, ili nakon reprodukcije
stare kasete. Nečistoća na glavama može uzrokovati
smetnje pri reprodukciji ili snimanju. Detaljnije
informacije potražite u uputama za uporabu kasete
za čišćenje.
C Korištene su TYPE II (high position) ili TYPE IV
(metal) kasete. Koristite isključivo TYPE I (normal)
vrstu kaseta.
C Razmagnetizirajte glave komercijalno nabavljivim
sredstvom za tu namjenu.
C Zamijenite baterije novima ukoliko su slabe.
C Kod pokušaja spajanja niste pravilno okrenuli
priključak USB uređaja ili USB kabela. Spojite
priključak USB uređaja ili USB kabela u pravilnoj
orijentaciji.
Nema zvuka.
USB uređaj
C Isključite slušalice kad slušate kroz zvučnike.
Nije moguće započeti snimanje na USB uređaj.
Čuju se smetnje.
C Mogu se pojaviti sljedeći problemi.
– USB uređaj je pun.
– broj MP3 datoteka i direktorija je na USB uređaju
dosegao maksimalnu granicu.
– USB uređaj je zaštićen od snimanja.
C Netko koristi mobilni telefon ili ostalu opremu koja
emitira radio valove u blizini uređaja.
t Odmaknite sustav od uređaja koji uzrokuje
smetnje.
USM128J / 256J / 512J / 1GJ /
2GJ / 4GJ
pojasa.
2 Pritisnite PRESET + ili – J na uređaju za
ugađanje pohranjenih postaja.
1 Pritisnite BAND U za odabir valnog pojasa.
2 Pritisnite brojčane tipke V za ugađanje
* CD-DA je skraćenica za Comapact Disc Digital Audio. To je
standard snimanja koji se koristi za Audio CD-ove.
C CD-R/CD-RW diskovi koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu s
ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet.
C CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete, s ogrebotinama
ili zaprljani ili snimljeni na nekompatibilnom snimaču.
C CD-R/CD-RW diskovi koji nisu pravilno finalizirani.
1 Pritisnite RADIO L na uređaju za odabir valnog
* Kad odaberete "AUTO", CD ili kaseta se automatski zaustavljaju
nakon najviše 90 minuta, a uređaj se isključi. Radio se isključi
nakon 90 minuta.
4 Pritisnite u na uređaju (N na daljinskom
Diskovi koje ovaj sustav MOŽE reproducirati
USB uređaji za snimanje/
reprodukciju
Reprodukcija pohranjenih radijskih
postaja
Na daljinskom upravljaču
U slučaju problema
Snimanje se zaustavilo prije kraja.
C Nemojte za čišćenje diskova koristiti otapala (npr.
benzen, razrjeđivač), sredstva za čišćenje ili
antistatički raspršivač za vinilne ploče.
C Ne izlažite diskove izravnom sunčevom svjetlu i
izvorima topline; ne ostavljajte ih u automobilu
parkiranom na izravnom sunčevom svjetlu.
C Ne lijepite naljepnice na CD i nemojte ga ogrepsti.
C Nakon uporabe pospremite disk u kutiju.
O sigurnosti
C Laserska zraka u uređaju je štetna za oči, stoga ne
pokušavajte rastaviti kućište. Popravke prepustite
kvalificiranom osoblju.
C Ako u uređaj dospije čvrsti predmet ili tekućina,
iskopčajte ga iz napajanja i prije daljeg korištenja ga
dajte na provjeru ovlaštenom servisu.
C Diskove nestandardnih oblika (primjerice srce,
kartica, zvijezda) nije moguće reproducirati na
ovom uređaju. Takav pokušaj može oštetiti uređaj.
Ne koristite takve diskove.
O izvorima napajanja
C Za mrežno napajanje, provjerite da li radni napon
uređaja odgovara lokalnom napajanju (pogledajte
"Tehničke podatke"), te ne koristite nijednu drugu
vrstu kabela, osim isporučenog.
C Uređaj nije odspojen s napajanja sve dok je priključen
u zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
C Ukoliko ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme,
isključite ga iz napajanja.
C Ukoliko ne planirate koristiti baterije, izvadite ih iz
uređaja, kako bi spriječili štetu nastalu korozijom ili
curenjem.
C Pločica s tehničkim podacima o naponu, potrošnji i
sl. se nalazi na donjoj strani uređaja.
O položaju
C Uređaj nemojte postavljati na mjesta koja su iznimno
topla, hladna, prašnjava, zaprljana. vlažna, zagušljiva,
podložna vibracijama i izložena suncu/ jakom svjetlu.
C Ne postavljajte uređaj na kosu ili neravnu površinu.
C Ostavite 10 mm slobodnog mjesta od kućište do stijenki
kabineta gdje držite uređaj. Otvori za ventilaciju trebaju
ostati slobodni, kako bi uređaj pravilno radio i kako
bi produljili radni vijek uređaja.
C Kako se u zvučnicima koriste jaki magneti, kreditne
kartice i satove s oprugama držite dalje od uređaja
kako bi spriječili oštećenje.
CD/MP3 uređaj
CD se ne reproducira ili je prikazana poruka
"NO DISC" kad je CD u ložnici.
C Postavite CD s nalijepljenom stranom okrenutom
prema gore.
C Očistite CD.
C Izvadite CD i ostavite uložnicu otvorenom kako bi
isparila vlaga.
C CD-R/CD-RW disk je prazan.
C Problem je u kvaliteti CD-R/CD-RW-a, uređaja za
snimanje ili aplikacijskog softvera.
C Zamijenite sve baterije novima ukoliko su slabe.
Zvuk preskače
C
C
C
C
C
Smanjite glasnoću.
Očistite CD ili ga zamijenite ukoliko je jako oštećen.
Postavite uređaj na mjesto gdje nema podrhtavanja.
Očistite leću komercijalno nabavljivom puhalicom.
Moguće je preskakanje zvuka ili smetnje prilikom
uporabe CD-R/CD-RW-a loše kvalitete, ili ukoliko
je problem u uređaju za snimanje ili aplikacijskom
softveru.
Pokretanje reprodukcije traje duže no
obično.
C Sljedećim diskovima je potrebno duže vrijeme za
pokretanje reprodukcije.
– diskovi sa složenom strukturom mapa.
– nefinalizirani diskovi (oni na koje je moguće
dodatno snimati).
– diskovi s previše mapa ili direktorija koji nisu
MP3 format.
Radio
Slab prijem
C Preusmjerite antenu za poboljšanje FM prijema.
Napomene o kasetama
C Slomite kasetni graničnik od strane A do strane B
kako bi spriječili slučajno snimanje. Ukoliko želite
ponovo koristiti kasetu za snimanje, pokrijte
slomljeni dio ljepljivom vrpcom.
Strana A
Zvuk je slab ili loše kvalitete
C Ako su baterije slabe, zamijenite ih novima.
C Odmaknite uređaj od TV prijemnika.
C Ukoliko upotrebljavate daljinski upravljač dok
slušate AM radio postaju, mogu se čuti šumovi.
Slika na TV-u je nestabilna.
C Ako FM program slušate u blizini TV prijemnika s
kućnom antenom, odmaknite uređaj od TV
prijemnika.
Kasetofon
Graničnik za stranu A
Graničnik za stranu B
C Uporaba kaseta od preko 90 min trajanja nije preporučljivo osim za dugotrajnu reprodukciju ili snimanje.
Čišćenje kućišta
C Za čišćenje kućišta, kontrolne ploče i kontrola
koristite meku krpu, lagano navlaženu u otopini
blagog sredstva za pranje. Ne koristite abrazivna
sredstva, praškove ili otapala, kao npr. razrjeđivač,
benzin ili alkohol.
Ukoliko imate pitanja ili probleme vezane uz uređaj,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Snimanje na USB uređaj ne uspijeva.
C Koristite nepodržani USB uređaj. Pogledajte "USB
uređaji za snimanje/reprodukciju" (na ovoj) stranici
kako biste vidjeli koje USB uređaje možete spojiti
na ovaj uređaj.
C Isključite ovaj uređaj i odspojite USB uređaj. Ako
USB uređaj ima prekidač napajanja, isključite ga i
zatim ga uključite nakon odspajanja s ovog uređaja.
Zatim ponovno snimajte.
C Odspojili ste ili isključili USB uređaj tijekom
snimanja. Izbrišite djelomično snimljenu datoteku i
snimajte ponovno. Ako to ne riješi problem, USB
uređaj je možda neispravan. Pogledajte u uputama
za uporabu USB uređaja kako riješiti taj problem.
Ako problem bude i dalje postojao, obratite se
najbližem Sony servisu.
Nije moguće izbrisati MP3 datoteke ili
direktorije na USB uređaju.
C Provjerite da li je na USB uređaju aktivirana zaštita
od snimanja.
C Odspojili ste ili isključili USB uređaj tijekom snimanja.
Izbrišite djelomično snimljenu datoteku i snimajte
ponovno. Ako to ne riješi problem, USB uređaj je
možda neispravan. Pogledajte u uputama za uporabu
USB uređaja kako riješiti taj problem. Ako problem
bude i dalje postojao, obratite se najbližem Sony
servisu.
Koristite li kompatibilan USB uređaj?
C Preusmjerite uređaj za pojačavanje AM prijema.
O radu
C Ukoliko je uređaj prenesen iz hladnog u topli ambijent,
ili ako je smješten u vlažnoj prostoriji, može doći do
kondenziranja vlage na leći. U tom slučaju uređaj
neće pravilno raditi. Izvadite CD i pričekajte sat
vremena da vlaga ispari.
C Ukoliko uređaj niste koristili dulje vrijeme, uključite
ga u mod reprodukcije kako bi se ugrijao prije
umetanja kasete.
C Koristite nepodržani USB uređaj. Pogledajte "USB
uređaji za snimanje/reprodukciju" (na ovoj stranici)
kako biste vidjeli koje USB uređaje možete spojiti
na ovaj uređaj.
C USB uređaj nije formatiran pravilno. Za detalje o
formatiranju USB uređaja pogledajte pripadajuće
upute za uporabu.
C Isključite ovaj uređaj i odspojite USB uređaj. Ako
USB uređaj ima prekidač napajanja, isključite ga i
zatim ga uključite nakon odspajanja s ovog uređaja.
Zatim ponovno snimajte.
C Nakon nekoliko postupaka snimanja i brisanja,
struktura datoteka na USB uređaju postane složena.
U uputama za uporabu USB uređaja pogledajte
kako riješiti taj problem. Ako problem postoji i
dalje, obratite se najbližem Sony servisu.
Nakon pritiska na tipku, vrpca se ne pokreće.
C Čvrsto zatvorite pretinac kasetofona.
Tipka REC z M ne radi ili nije moguće
pokrenuti reprodukciju ili snimanje.
C Provjerite da li je sigurnosni graničnik na kaseti na
mjestu.
C Spojite li nekompatibilan USB uređaj, mogu se
pojaviti sljedeći problemi. Pogledajte "USB uređaji
za snimanje/reprodukciju" kako biste vidjeli koje
USB uređaje možete spojiti na ovaj uređaj.
– USB uređaj nije prepoznat.
– Ovaj uređaj ne prikazuje nazive datoteka ili
direktorija.
– Reprodukcija nije moguća.
– Zvuk preskače.
– Ima šuma.
– Zvuk je izobličen.
– Snimanje se zaustavlja prije dovršetka.
Prikaže se "OVER CURRENT".
C Detektirana je normalna razina električne struje s
% (USB) priključnice C. Isključite ovaj uređaj i
odspojite USB uređaj s % (USB) priključnice C.
Provjerite da li je USB uređaj u redu. Ako se prikaže
ova poruka, obratite se najbližem Sony servisu.
Nema zvuka.
C USB uređaj nije spojen pravilno. Isključite ovaj
uređaj i odspojite USB uređaj Zatim uključite ovaj
uređaj i provjerite da li na pokazivaču svijetli ili ne
"USB MEMORY".
Zvuk preskače, izobličen je ili se čuje šum.
C Isključite ovaj uređaj i ponovno spojite USB uređaj.
Zatim ponovno uključite ovaj uređaj.
C Glazbene datoteke same sadrže šum ili je zvuk
izobličen. Šum je možda nastao u postupku
snimanja. Izbrišite datoteku i ponovno je snimite.
"READING" je prikazano duže vrijeme ili
uređaju treba dugo za početak reprodukcije.
C Očitavanje može trajati duže vrijeme u sljedećim
slučajevima:
– Na USB uređaju ima mnogo datoteka i direktorija.
– Struktura datoteka je krajnje složena.
– Memorija je gotovo puna.
– Ugrađena memorija je fragmentirana.
Kako biste izbjegli navedene probleme, savjetujemo
vam da se pridržavate sljedećih smjernica:
– Ukupni broj direktorija na USB uređaju neka ne
prelazi 100.
– Ukupni broj datoteka na USB uređaju neka ne
prelazi 100.
Pogrešan prikaz
C Podaci pohranjeni na USB uređaj mogu biti oštećeni.
Ponovno pohranite glazbu na USB uređaj.
C Ovaj uređaj može prikazati samo brojeve i slova
engleske abecede. Drugi znakovi se neće prikazivati
pravilno.
USB uređaj nije prepoznat.
C Isključite ovaj uređaj i ponovno spojite USB uređaj.
Zatim ponovno uključite ovaj uređaj.
C Spojite podržani USB uređaj (Pogledajte "USB
uređaji za snimanje/reprodukciju" kako biste vidjeli
koje USB uređaje možete spojiti na ovaj uređaj.).
C USB uređaj ne radi pravilno. Pogledajte u uputama
za uporabu USB uređaja kako riješiti taj problem.
Ako problem bude i dalje postojao, obratite se
najbližem Sony servisu.
Reprodukcija ne počinje.
C Isključite ovaj uređaj i ponovno spojite USB uređaj.
C Spojite USB uređaj kojeg ovaj uređaj ne može
reproducirati (Pogledajte "USB uređaji za
snimanje/reprodukciju").
Reprodukcija ne počinje od prvog zapisa.
C Odaberite normalnu reprodukciju.
Nije moguća reprodukcija MP3 datoteka.
C MP3 datoteke nemaju ".MP3" ekstenziju.
C Podaci nisu pohranjeni u MP3 formatu.
C USB uređaj za pohranu koristi sustav datoteka
različit od FAT16 ili FAT32.*
C USB uređaj za pohranu je particioniran. Mogu se
reproducirati samo MP3 datoteke u prvoj particiji.
C Reprodukcija je moguća u do 8 razina.
C Broj direktorija je prešao 999.
C Broj datoteka je prešao 999.
C Datoteke su šifrirane i zaštićene zaporkama.
* Ovaj uređaj podržava FAT16 i FAT32, no neki USB mediji za
pohranu podataka možda koriste drugi sustav datoteka.
Za detalje pogledajte upute za uporabu vašeg USB uređaja za pohranu
ili se obratite njegovu proizvođaču.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
C Ukoliko su baterije slabe, izvadite ih i zamijenite
novima.
C Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za
daljinski upravljač na uređaju.
C Uklonite sve zapreke između uređaja i daljinskog
upravljača.
C Pazite da senzor daljinskog upravljača nije izložen
izravnoj svjetlosti, primjerice izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili svjetlosti fluorescentne svjetiljke.
C Približite se uređaju kada upotrebljavate daljinski
upravljač.
Ukoliko ste pokušali sve savjete, a problem i dalje
postoji, odspojite mrežni kabel i izvadite sve baterije.
Nakon što se isključe svi indikatori na pokazivaču,
uključite mrežni kabel i ponovo uložite baterije.
Ukoliko problem i dalje postoji, obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
Download PDF

advertising