Sony | CFD-S70 | Sony CFD-S70 Boombox s CD reproduktorom / kasetofonom i radioprijemnikom Upute za upotrebu

4-584-347-12(1)
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo na
opremu koja se prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU-a.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela
tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na
usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom
Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija. Ako imate pitanja u vezi sa servisom ili
jamstvom, obratite se na adrese navedene u
zasebnim dokumentima o servisu i jamstvu.
Osobni audio sustav
Upute za upotrebu
Za korisnike u Europi i Oceaniji
Odlaganje otpadnih baterija te električne
i elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i drugim europskim
državama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
©2016 Sony Corporation
CFD-S70
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor kao
što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd. Ne izlažite uređaj otvorenim izvorima
vatre (na primjer upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i na
njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom
kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako
dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka u
slušalicama može dovesti do gubitka sluha.
Nemojte dulje vrijeme izlagati baterije (komplet
baterija ili ugrađene baterije) prekomjernoj toplini,
kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
Nazivna pločica smještena je s vanjske strane na
dnu uređaja.
povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom te električnom i
elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka
trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za
recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte odjeljak o tome kako
sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija. Dodatne informacije o
recikliranju ovog proizvoda ili baterija zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod ili baterije.
Ovaj je proizvod osmišljen za sljedeće namjene:
 reprodukcija glazbenih izvora na diskovima ili
vrpcama
 slušanje radijskih stanica
 snimanje na vrpcu
 slušanje zvuka s povezane opcionalne
komponente
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod i
baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj se
simbol može pojaviti u kombinaciji s
kemijskim simbolom. Kemijski simbol za
živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži
više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili
razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
4
Pritisnite CD PLAY/PAUSE ()  za početak
reprodukcije.
Memoriranje radijskih stanica
Slušanje radija
1
2
Vrijeme reprodukcije*2, 3
Pritisnite   za uključivanje napajanja
jedinice.
Namjestite antenu za optimalan prijem.
2
*1 Ako se MP3 datoteke prikazuju samo u korijenskom
direktoriju, na zaslonu se prikazuje „001”.
*2Ako je vrijeme reprodukcije duže od 100 minuta, na
zaslonu se prikazuje „--:--”.
*3Pritiskom na DISPLAY/ENTER  zaslon reprodukcije
prebacuje se između prikazivanja vremena
reprodukcije i trenutačnog broja pjesme (ili prikazuje
trenutačnu mapu i brojeve datoteke (MP3)).
Izvucite teleskopsku
antenu  i
namjestite dužinu i
kut za optimalan
prijem.
Prebacivanje na funkciju CD-a s drugih
funkcija
AM
Pritisnite CD PLAY/PAUSE () .
Ako je postavljen prethodno reproducirani disk,
reprodukcija će započeti automatski. Pritisnite STOP
()  ako želite zaustaviti reprodukciju.
Učinite ovo
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite CD PLAY/PAUSE ()
. Ponovno pritisnite gumb za
nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite STOP () . Ako
pritisnete
CD PLAY/PAUSE ()  nakon
što je reprodukcija zaustavljena,
reprodukcija će započeti od
početka pjesme/datoteke koja je
posljednja reproducirana
(nastavak reprodukcije). Ako
želite započeti reprodukciju od
prve pjesme/datoteke na disku,
dvaput pritisnite STOP () , a
zatim pritisnite
CD PLAY/PAUSE () .
Osnovne radnje
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA.
NEMOJTE OTVARATI.
+ ili − .
Odabir mape na
MP3 disku
Pritisnite TUNE/
Odabir pjesme/
datoteke
Pritisnite  ili  . Možete
preskakati jednu po jednu
pjesmu/datoteku.
Traženje
određenog
mjesta u pjesmi/
datoteci
Pritisnite i držite gumb  ili
  tijekom reprodukcije i
otpustite ga u željenom
trenutku. Prilikom odabira
određenog mjesta tijekom
pauze pritisnite
CD PLAY/PAUSE ()  za
početak reprodukcije nakon što
pronađete željeni trenutak.
Jedinica nije isključena iz izvora napajanja ako je
priključena u zidnu strujnu utičnicu, čak i ako je
jedinica isključena.
3
4
Uzastopce pritišćite FM/AM  kako biste
odabrali pojas „FM” ili „AM”.
Pritisnite i držite TUNE/ + ili −  dok se
znamenke frekvencije na zaslonu ne počnu
mijenjati.
Jedinica automatski pretražuje radijske
frekvencije i zaustavlja se kada pronađe stanicu
jasnog zvuka.
Ako ne možete pronaći radijsku stanicu pomoću
načina automatskog namještanja, uzastopce
pritišćite TUNE/ + or −  kako biste promijenili
frekvenciju korak po korak.
Ako se prima FM stereo emitirani sadržaj, na
zaslonu zasvijetli „ST”.
Savjeti
 Jedinica frekvencije namještenih stanica je MHz za FM
pojas i kHz za AM pojas.
 Ako prijem FM stereo sadržaja sadrži šumove, uzastopce
pritišćite PLAY MODE  dok se na zaslonu ne prikaže
„Mono”. Izgubit ćete stereo efekt, ali će se prijem
poboljšati.
Poboljšanje radijskog prijema
Upotrebljavajte radio na područjima gdje se
radiosignali mogu lako primiti, na primjer, u blizini
prozora. Također, namjestite antenu (FM) ili
pomaknite cijelu jedinicu (AM) radi boljeg prijema.
Nastavak reprodukcije poništava se u sljedećim slučajevima:
kada otvorite poklopac odjeljka za CD
kada isključite napajanje
*1Gumbi CD PLAY/PAUSE () , VOLUME +  i   imaju ispupčenu točku.
*2 Izvucite FM antenu  samo prilikom slušanja FM radija (za AM radio u jedinicu je ugrađena antena s feritnom
šipkom).
Spojite kabel za napajanje izmjeničnom strujom  ili umetnite 6 R14 baterija (veličina C) (nisu priložene) u
pretinac za baterije .
Prije upotrebe jedinice

Uključivanje ili isključivanje uređaja
Do zidne utičnice
3
Stavite disk u odjeljak za CD i zatvorite
poklopac odjeljka.
Primjer strukture mapa i redoslijeda
reprodukcije
Redoslijed je reprodukcije mapa i datoteka sljedeći.
Međutim, redoslijed reprodukcije može se razlikovati
od izvornog redoslijeda na disku, ovisno o načinu
snimanja.
Mapa
MP3 datoteka
Pritisnite sredinu diska dok ne sjedne na
mjesto.
Pritisnite  (napajanje) .
Ulaz AC IN
Prilagođavanje jačine zvuka
Kabel za napajanje
izmjeničnom strujom
(priložen)
Uvijek najprije umetnite ovu stranu baterije .
Dno

Baterije su
okrenute u
različitim
smjerovima.
Umetnite ih u
odgovarajućem
smjeru kao što
je prikazano.
Pritisnite poklopac odjeljka za baterije
na  i gurnite ga u smjeru strelice .
Pritisnite VOLUME + ili − .
Jačina zvuka jedinice može se prilagođavati u
rasponima od 0 do 31.
Ako želite kontinuirano namještati jačinu zvuka,
pritisnite i držite gumb te ga otpustite na željenoj
razini.
U blizini
mobilnih
telefona,
električnih
uređaja
Upotreba slušalica
Priključite slušalice na priključak  (slušalice) .
Da biste zaštitili sluh kada upotrebljavate slušalice,
izbjegavajte slušati zvuk pri prevelikoj jačini.
Uključivanje i isključivanje funkcije
pojačavanja basa
Pritisnite MEGA BASS .
Kada pritisnete gumb, funkcija će se uključiti
(zasvijetlit će „MEGA BASS”) ili isključiti
(„MEGA BASS” prestaje svijetliti). Prema zadanim
postavkama ta je funkcija uključena.
Audio CD
Napomene o MP3 diskovima
(Na zaslonu se prikazuju ukupan broj pjesama i
vrijeme reprodukcije.)
 Kad se disk učita, jedinica čita sve datoteke na njemu. Za
to vrijeme treperi „READ”. Ako na disku ima mnogo mapa
ili datoteka koje nisu u MP3 formatu, može biti potrebno
duže vrijeme čekanja do reprodukcije sljedeće MP3
datoteke.
 Preporučuje se izuzimanje datoteka koje nisu u MP3
formatu ili nepotrebnih mapa tijekom stvaranja MP3
diskova.
 Tijekom reprodukcije preskaču se audio datoteke koje nisu
MP3, čak i ako su te datoteke uključene u mapu.
 Sustav može reproducirati samo MP3 datoteke s
datotečnim nastavkom „.mp3”.
Imajte na umu da čak i ako naziv datoteke sadrži ispravan
datotečni nastavak, ali je sama datoteka stvorena u
drugačijem audio formatu, jedinica može prouzročiti
šumove ili može doći do kvara.
 MP3 PRO format nije podržan.
 Ova jedinica ne može reproducirati audio datoteke na
disku u sljedećim slučajevima:
ako je ukupni broj audio datoteka u mapi veći od 413
ako je ukupni broj mapa na jednom disku veći od 99
(uključujući mapu „ROOT”)
ako razina direktorija (dubina mapa) premašuje 9
(uključujući mapu „ROOT”)
Upotreba funkcije upravljanja napajanjem (samo europski modeli)
Jedinica je opremljena funkcijom automatskog stanja pripravnosti. Pomoću te funkcije jedinica automatski prelazi
u stanje pripravnosti nakon približno 15 minuta ako se njome ne rukuje ili nema izlaza audio signala.
Za uključivanje ili isključivanje stanja pripravnosti pritisnite VOLUME +  dok držite pritisnutim PLAY MODE .
Svaki put kada pritisnete te gumbe, „STANDBY” treperi 2 sekunde i na zaslonu se prikazuje „ON” ili „OFF”.
Napomene
 Prikazani sadržaj počinje treperiti na zaslonu oko 2 minute prije ulaska u stanje pripravnosti.
 Funkcija automatskog stanja pripravnosti nije dostupna s FM/AM funkcijom.
 Funkcija automatskog stanja pripravnosti prestaje vrijediti kad se postavi mjerač vremena za automatsko isključivanje.
Reprodukcija glazbenog diska
1
2
Pritisnite   za uključivanje napajanja
jedinice.
Umetnite vrh prsta u jezičac za otvaranje
poklopca odjeljka za CD.
Otvorite
poklopac odjeljka
za CD pomoću
jezičca za
otvaranje.
Na metalnim
klupama ili
stolovima
Disk se učitava i na zaslonu se pojavljuju
informacije o disku.
Napomene
 Kada su baterije skoro prazne, zatreperit će poruka upozorenja „LO-BATT”. Kada se ta poruka prikaže, sve baterije zamijenite
novima. Također pogledajte odjeljak „Provjera preostale napunjenosti baterija”.
 Ako je kabel za napajanje isključen ili ako su baterije uklonjene, postavke pohranjene u memoriji jedinice izbrisat će se ili
sačuvati.
Izbrisane postavke: jačina zvuka, radijski pojas (FM/AM) i frekvencija, postavka FM načina rada (stereo/mono), način
reprodukcije CD-a, postavka MEGA BASS (uklj./isklj.) i posljednja upotrijebljena funkcija
Sačuvane postavke: postavka upravljanja napajanjem uključena/isključena (samo modeli za Europu) i memorirane radijske
stanice registrirane pomoću funkcije za automatsko/ručno memoriranje ili gumba FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) 
 Prije nego što zamijenite baterije, uklonite sve CD-ove ili vrpce i isključite sve opcionalne komponente s jedinice te vratite FM
teleskopsku antenu  u izvorni položaj ako je izvučena.
 Za upotrebu jedinice s napajanjem putem baterija isključite kabel za napajanje iz jedinice i iz zidne utičnice.
 U stanju pripravnosti s uključenim kabelom za napajanje, na zaslonu se prikazuje „STANDBY”.
 Nemojte zajedno upotrebljavati stare i nove baterije, kao ni baterije različitih vrsta.
Između
zgrada
S naljepnicom
prema gore
Ukupan broj pjesama
Ukupno vrijeme reprodukcije
MP3 disk
Ukupan
broj mapa*1
Ukupan broj
datoteka
Pritisnite DISPLAY/ENTER  da biste spremili
stanicu.
Strana s
vrpcom
vidljivo
okrenuta
prema
gore
Ako stanicu nije moguće automatski
memorirati
Stanicu sa slabim signalom morate ručno
memorirati.
1
2
3
Uzastopce pritišćite FM/AM  za odabir
pojasa.
Namjestite željenu stanicu.
Pritisnite i držite DISPLAY/ENTER  dok na
zaslonu ne počne treperiti „FM-xx” ili „AM-xx”.
(primjer: FM)
Strana za reprodukciju okrenuta prema naprijed
2
Pritisnite   kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Ostale radnje
4
5
Pritisnite PRESET + ili −  dok na zaslonu ne
počne treperiti broj željene memorirane
stanice.
Pritisnite DISPLAY/ENTER  da biste spremili
stanicu.
Ako je odabranom broju memoriranja dodijeljena
druga stanica, tu stanicu zamjenjuje nova.
Ako želite poništiti memoriranje stanice, pritisnite
STOP () .
Savjet
Memorirane radijske stanice ostaju u memoriji jedinice čak i
u sljedećim slučajevima.
Kabel za napajanje je isključen.
Baterije su uklonjene.
3
Pritisnite   za uključivanje napajanja
jedinice.
Uzastopce pritišćite FM/AM  kako biste
odabrali pojas „FM” ili „AM”.
Pritisnite PRESET + ili −  za odabir broja
željene memorirane radijske stanice.
Savjet
Ako je problem u prijemu i dalje prisutan, pokušajte
promijeniti mjesto postavljanja.
Izbjegavajte mjesta kao što su:
Pritisnite   (), umetnite kasetu u
odjeljak za kasete (, a zatim zatvorite
poklopac odjeljka.
Stanice se spremaju u memoriju, od onih s nižim
frekvencijama prema onima s višim.
2
Područja s dobrim
prijemom:
blizu prozora i sl.
 Ako se vrpca na nekom dijelu
olabavi, premotajte taj dio
pomoću olovke kako ne biste
oštetili vrpcu ili jedinicu.
1
1
Područja sa slabim
prijemom:
daleko od prozora
i sl.
Prije početka upotrebe provjerite sljedeće stavke.
 Upotrebljavajte samo vrpce tipa I (uobičajene).
Vrpce tipa II (visoki položaj), tipa III (ferokrom) i
tipa IV (metal) nisu podržane.
Pritisnite   za uključivanje napajanja
jedinice.
Uzastopce pritišćite FM/AM  kako biste
odabrali pojas „FM” ili „AM”.
Pritisnite i držite FM/AM  dok na zaslonu ne
počne treperiti „AUTO”.
Slušanje memoriranih radijskih
stanica
Napomena
Izvori napajanja
3
4
Pomaknite cijelu
jedinicu za
optimalan prijem
(antena s
feritnom šipkom
ugrađena je u
jedinicu).
Ostale radnje
Radnja
U memoriju jedinice možete spremiti radijske
stanice. Možete memorirati do 30 radijskih stanica,
20 za FM i 10 za AM.
1
FM
Reprodukcija vrpce
Ako uzastopce pritišćete DISPLAY/ENTER  tijekom
slušanja radija, informacije o radijskoj stanici prebacuju se
između prikazivanja trenutačnog broja pjesme i frekvencije.
Zaslon memorirane stanice automatski se vraća na prikaz
frekvencije nakon 2 sekunde.
Radnja
Učinite ovo
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  .
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Da biste
ponovno pokrenuli reprodukciju,
ponovno pritisnite gumb.
Premotavanje
unaprijed ili
unatrag
Pritisnite  ili  .
Izbacivanje
kasete
Pritisnite  .
Napomene
 Nemojte isključivati napajanje tijekom reprodukcije vrpce.
U protivnom može doći do kvara. Obavezno zaustavite
reprodukciju prije isključivanja napajanja.
 Ako se vrpca premota na početak ili kraj, a ne otpusti se
 ili  , na zaslonu će treperiti „STOP TAPE”.
Pritisnite   kako biste otpustili gumb. „STOP TAPE”
započinje treperiti 8 minuta nakon premotavanja
unaprijed ( ) ili unatrag ( ). Nakon otprilike
10 minuta jedinica se automatski isključuje.
 Kada treperi „STOP TAPE”, uvijek provjerite gumb  ili
  i ne zaboravite otpustiti gumb.
 Kada tijekom reprodukcije istekne vrijeme postavljeno na
mjeraču vremena za automatsko isključivanje, indikator
„SLEEP” počet će treperiti, ali se jedinica neće isključiti.
Jedinica se isključuje nakon završetka reprodukcije.
Snimanje na vrpcu
Prije početka upotrebe provjerite sljedeće stavke.
 Upotrebljavajte samo vrpce tipa I (uobičajene).
Vrpce tipa II (visoki položaj), tipa III (ferokrom) i
tipa IV (metal) nisu podržane.
 Provjerite da nije uklonjen jezičac za zaštitu od
pisanja. Ako je jezičac uklonjen, prekrijte
slomljeni jezičac ljepljivom vrpcom.
 Priključite kabel za napajanje kako biste
izbjegli neočekivan prekid snimanja.
Gumbi za memoriranje stanica u
FAVORITE RADIO STATIONS
Možete memorirati do 3 omiljene stanice na tri
gumba FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) .
Svakom gumbu dodijelite jedan FM ili AM program.
1
2
3
Uzastopce pritišćite FM/AM  kako biste
odabrali pojas „FM” ili „AM”.
Idite na stanicu koju želite memorirati.
Pritisnite i držite željeni gumb FAVORITE
RADIO STATIONS (–SET)  dok ne čujete
zvučni signal.
1
Pritisnite   kako biste isključili napajanje
jedinice, a zatim pripremite izvor koji želite
snimiti.
 Snimanje CD-DA pjesama ili MP3
datoteka na disk
Umetnite disk u odjeljak za CD. Pazite da ne
pokrenete reprodukciju. Pogledajte odjeljak
„Reprodukcija glazbenog diska”.
Namještena stanica memorirana je na odabrani
gumb FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)  i
broj tog gumba zasvijetlit će na zaslonu.
 Snimanje radijskog programa
Namjestite željenu stanicu. Pogledajte
odjeljak „Slušanje radija”.
(Primjer: memoriranje FM 87,50 MHz na broj )
 Snimanje zvuka s povezane opcionalne
komponente
Pritisnite AUDIO IN  i priključite opcionalnu
komponentu, kao što je TV, prijenosni digitalni
uređaj za reprodukciju glazbe i sl., u priključak
AUDIO IN , a zatim pokrenite reprodukciju.
Promjena memorirane stanice
Ponovite korake od 1 do 3.
Memorirana stanica na gumbu zamijenit će se
novom.
Slušanje memoriranih stanica
pomoću gumba FAVORITE RADIO
STATIONS
Pritisnite željeni gumb FAVORITE RADIO STATIONS
(–SET) .
Napomena
Nemojte držati gumb pritisnutim kako ne biste slučajno
promijenili memoriranu stanicu. Ako to učinite, memorirana
stanica na gumbu zamijenit će se trenutačno namještenom
stanicom.
2
Pritisnite   (), umetnite kasetu u
odjeljak za kasete (, a zatim zatvorite
poklopac odjeljka.
Strana s
vrpcom
vidljivo
okrenuta
prema
gore
Strana za snimanje okrenuta prema naprijed
3
Pritisnite   kako biste započeli snimanje
(gumb za reprodukciju   istodobno će se
automatski spustiti).
 Prilikom snimanja s diska
Reprodukcija započinje automatski i snimanje
svih pjesama/datoteka s diska započinje od
prve pjesme/datoteke. Kada vrpca dođe do
kraja, snimanje se automatski zaustavlja.
 Prilikom snimanja radijskog programa
ili zvuka s povezane opcionalne
komponente
Snimanje se nastavlja kada vrpca dođe do
kraja.
Napomena
Kada tijekom snimanja istekne vrijeme postavljeno na
mjeraču vremena za automatsko isključivanje, indikator
„SLEEP” počet će treperiti, ali se jedinica neće isključiti.
Jedinica se isključuje nakon završetka snimanja.
Savjeti
Odabrani način reprodukcije CD-a briše se u sljedećim
situacijama.
– Kabel za napajanje je isključen.
– Baterije su uklonjene.
– Kada otvorite poklopac odjeljka za CD.
– Napajanje jedinice je isključeno.
Ponovljeno reproduciranje pjesama/
datoteka (ponovljena reprodukcija)
Jedinicu možete namjestiti da ponavlja reprodukciju
CD-DA pjesama na audio CD-u, MP3 datoteka na
CD-R/CD-RW disku, u uobičajenom i programskom
načinu reprodukcije.
1
2
Pritisnite   kako biste isključili napajanje
jedinice te umetnite disk u odjeljak za CD.
Nastavite na sljedeći način.
Ponavljanje
Jedna pjesma/
datoteka
 Namještanje glasnoće ili zvuka neće utjecati na razinu
snimanja.
 Ako AM program proizvede zvuk zviždanja nakon što
pritisnete   u koraku 3, uzastopce pritišćite PLAY
MODE  kako biste odabrali položaj prekidača ISS (eng.
Interference Suppress Switch) koji može smanjiti šum.
Ostale radnje
Radnja
Učinite ovo
Prekid snimanja
Pritisnite  .
Pauziranje
snimanja
Pritisnite  . Da biste
ponovno pokrenuli snimanje,
ponovno pritisnite gumb.
Sve pjesme/
datoteke
Početak snimanja od određene pjesme ili
datoteke
Pritisnite  ili   kako biste odabrali pjesmu/
datoteku s diska, a zatim pritisnite  .
Reprodukcija započinje automatski i snimanje
odabrane pjesme/datoteke te sljedećih pjesama/
datoteka dok vrpca ne dođe do kraja.
Snimanje tijekom reprodukcije trenutačne
CD-DA pjesme ili MP3 datoteke
Pritisnite CD PLAY/PAUSE ()  kako biste
pauzirali reprodukciju kada želite započeti sa
snimanjem, a zatim pritisnite  .
Snimanje omiljenih CD-DA pjesama ili MP3
datoteka na disk
Stvorite program (pogledajte odjeljak „Stvaranje
vlastitog programa (programirana reprodukcija)”),
a zatim pritisnite   za početak snimanja.
Da biste izbrisali vrpcu, morate snimiti tišinu preko
prethodno snimljenog sadržaja.
2
3
Odabrana mapa
na MP3 disku
Pritisnite   za uključivanje napajanja
jedinice.
Umetnite snimljenu vrpcu u odjeljak za kasete.
Pritisnite  .
Započinje postupak brisanja i prethodno
snimljeni sadržaj presnimava se tišinom.
Ostale radnje
Kada je disk zaustavljen, možete odabrati način
reprodukcije CD-a.
Prije odabira načina reprodukcije CD-a provjerite
sljedeće stavke. Ako tijekom reprodukcije
pokušate postaviti ili promijeniti način
reprodukcije, prikazat će se „PUSH STOP”.
 Reprodukciju diska zaustavite pritiskom na
STOP () .
 Ako ste prebacili na funkciju CD-a s druge
funkcije pritiskom na CD PLAY/PAUSE ()
, jedanput pritisnite STOP ()  kako biste
zaustavili reprodukciju.
Reprodukcija pjesama/datoteka
nasumičnim redoslijedom (reprodukcija
nasumičnim redoslijedom)
Jedinicu možete namjestiti da reproducira CD-DA
pjesme na audio CD-u, MP3 datoteke na CD-R/
CD-RW disku prema nasumičnom redoslijedu.
3
Pritisnite STOP ()  za zaustavljanje reprodukcije,
a zatim uzastopce pritišćite PLAY MODE  dok se
na zaslonu ne prestane prikazivati „ ”.
Savjet
Tijekom nasumične reprodukcije ne možete odabrati
prethodnu pjesmu/datoteku pritiskom na  .
Stvaranje vlastitog programa
(programska reprodukcija)
Možete složiti redoslijed reprodukcije do
25 pjesama/datoteka na disk.
2
3
Svaki put kada pritisnete taj gumb, prikaz se mijenja
sljedećim redoslijedom:
Uobičajena reprodukcija (Nema)
4
1)
)

Odabrana mapa za reprodukciju (
Pritisnite   kako biste isključili napajanje
jedinice te umetnite disk u odjeljak za CD.
Uzastopce pritišćite PLAY MODE  dok se na
zaslonu ne prikaže „PGM”.
Pritisnite  ili   da biste odabrali
pjesmu/datoteku.
Kada želite odrediti mapu koja sadrži MP3
datoteke, najprije pritisnite TUNE/ + ili − 
kako biste odabrali mapu, a zatim pritisnite 
ili   kako biste odabrali datoteku.
Pritisnite DISPLAY/ENTER .
Pjesma/datoteka se programira i pojavljuje se
broj koraka programa.
(Primjer: audio CD)
)*

Odabrana mapa za ponovljenu
reprodukciju ( , )*
5
)

Programirana reprodukcija (PGM)
6

Program za ponovljenu reprodukciju (
Ako pokušate programirati 26 ili više pjesama/datoteka, na
zaslonu će treperiti „FULL”.
Prikaz informacija o programiranoj pjesmi/
datoteci
Nakon stvaranja vlastitog programa možete
provjeriti informacije o programiranim pjesmama/
datotekama.
Pritisnite STOP ()  kako biste zaustavili
reprodukciju, a zatim uzastopce pritišćite
DISPLAY/ENTER . Zaslon se mijenja prema
sljedećem redoslijedu:
Ukupan broj koraka  Broj posljednje
programirane pjesme/datoteke
Poništavanje programske reprodukcije
Provjera preostale napunjenosti
baterija
Kada napajate jedinicu baterijama, možete provjeriti
koliko je energije baterija preostalo.
Razine napunjenosti baterija i preostala
energija baterija
Preostala energija baterija prikazuje se u 5 razina,
kao što je prikazano u nastavku (ikone baterija služe
samo u ilustrativne svrhe). Što je broj veći, to je
preostalo više energije baterija.
Puna
Pritisnite STOP ()  za zaustavljanje reprodukcije,
a zatim uzastopce pritišćite PLAY MODE  dok se
na zaslonu ne prestane prikazivati „PGM”.
Zaustavite reprodukciju, a zatim pritisnite STOP ()
. Pojavljuje se „noSTEP” te možete stvoriti novi
program, slijedite postupak „Stvaranje vlastitog
programa (programska reprodukcija)”.
Upotreba mjerača vremena za
automatsko isključivanje
Možete postaviti automatsko isključivanje jedinice
nakon što istekne određeno vrijeme.
1
2
Pritisnite SLEEP .
Pojavljuje se zadana postavka („90”) i na zaslonu
se uključuje indikator „SLEEP”.
Uzastopce pritišćite SLEEP  kako biste
odabrali željenu postavku.
Prazna
Nakon što je upozorenje „LO-BATT” treperilo
8 sekundi, jedinica se automatski isključuje.
Da biste provjerili razinu napunjenosti baterija,
učinite sljedeće.
 Prilikom upotrebe funkcije CD-a ili FM/
AM radija
Uzastopce pritišćite DISPLAY/ENTER .
 Prilikom upotrebe funkcije vrpce ili
funkcije ulaza zvuka
Jedanput pritisnite DISPLAY/ENTER .
O poruci upozorenja za baterije
Svaki put kada pritisnete gumb, na zaslonu će se
promijeniti trajanje (u minutama), a odabrana
postavka automatski će se potvrditi nakon pribl.
4 sekunde.
Kada napunjenost baterija padne na određenu
razinu, poruka „LO-BATT” treperit će 8 sekundi, a
zatim će se jedinica za napajanje automatski
isključiti. Kada se ta poruka prikaže, sve baterije
zamijenite novima.
Poništavanje mjerača vremena za
automatsko isključivanje
Uzastopce pritišćite SLEEP  kako biste odabrali
„OFF” ili isključili jedinicu.
Savjeti
 Indikator „SLEEP” zatreperit će jednom svakih 8 sekundi
dok je aktiviran mjerač vremena za automatsko
isključivanje.
 Indikator „SLEEP” započet će treperiti na zaslonu otprilike
1 minutu prije nego što se isključi jedinica.
 Možete provjeriti preostalo vrijeme do isključenja jedinice
ponovnim pritiskom na SLEEP  nakon postavljanja
mjerača vremena za automatsko isključivanje. Međutim,
taj postupak nemojte provoditi dok indikator „SLEEP”
treperi (treperenje započinje 1 minutu prije isključivanja
jedinice). Ako taj postupak provodite dok on treperi,
mjerač vremena za automatsko isključivanje poništit će se
umjesto prikazivanja preostalog vremena.
 Ako postavljeno vrijeme istekne tijekom rada vrpce
(reprodukcije/snimanja/brisanja), indikator „SLEEP” počet
će treperiti, ali se jedinica neće isključiti. Jedinica se
isključuje nakon završetka postupka.
 Obavezno otpustite gumb  ili   pritiskom na 
 nakon što se jedinica isključi kada se u funkciji vrpce
izvodi premotavanje unaprijed ili unatrag.
 Obavezno isključite napajanje opcionalne komponente
priključene u priključak AUDIO IN  kada upotrebljavate
mjerač vremena za automatsko isključivanje u funkciji
ulaza zvuka. Mjerač vremena za automatsko isključivanje
ne isključuje napajanje komponente.
Spajanje dodatnih komponenti
Možete uživati u zvuku opcionalne komponente, kao
što je TV ili digitalni prijenosni uređaj za reprodukciju
glazbe, pomoću zvučnika ove jedinice.
Obavezno isključite napajanje pojedinih komponenti
prije povezivanja.
Pojedinosti potražite u priručniku s uputama za
komponentu koju spajate.
1
2
3
Spojite priključak AUDIO IN  na izlazni
priključak digitalnog prijenosnog uređaja za
reprodukciju glazbe, TV-a ili druge
komponente pomoću kabela za audiovezu
(nije priložen).
Uključite priključenu komponentu.
Pritisnite AUDIO IN  i započnite
reprodukciju zvuka na priključenoj
komponenti.
Zvuk s priključenih komponenti reproducira se na
zvučnicima.
Za spajanje jedinice na TV ili uređaj za
videosnimanje/reprodukciju upotrijebite
produžni kabel (nije priložen) sa stereo-mini
utikačem na jednom kraju i dva cinčna priključka
na drugom kraju.
, PGM)
* Te funkcije dostupne su samo prilikom reprodukcije MP3
datoteka na MP3 disku.
Za ponovnu reprodukciju istog programa
pritisnite CD PLAY/PAUSE () .
Imajte na umu da se stvoreni program briše u
sljedećim slučajevima:
kada otvorite poklopac odjeljka za CD
kada isključite napajanje jedinice dok je aktivna
funkcija CD-a
Diskovi koje ova jedinica MOŽE
reproducirati
(CD-DA*1
pjesme)
 Audio CD
 CD-R/CD-RW diskovi na kojima su CD-DA pjesme
snimljene u CD-DA formatu
 CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže MP3 datoteke i
koji su ispravno finalizirani*2
*1
CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio. To je
standard za snimanje koji se koristi za audio CD-ove.
*2 Finaliziranje je postupak stvaranja mogućnosti
reprodukcije CD-R/CD-RW diskova na proizvodima
potrošača za reprodukciju glazbe na diskovima. U većini
programa za snimanje finalizaciju je moguće omogućiti ili
onemogućiti kao dodatnu postavku tijekom stvaranja
diska.
 CD-R/CD-RW diskovi osim onih koji su snimljeni u
glazbenom CD formatu ili formatima sukladnim
standardu ISO 9660 Razine 1/Razine 2 ili Joliet
 CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja,
CD-R/CD‑RW mediji koji su ogrebeni ili prljavi ili
CD-R/CD-RW diskovi snimljeni pomoću
nekompatibilnih uređaja za snimanje
 CD-R/CD-RW koji nije finaliziran ili je neispravno
finaliziran
 BD-ROM, BD-R/BD-RE
 DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW,
DVD-RAM
Ako ponovno uključite jedinicu bez zamjene baterija nakon
prikaza poruke „LO-BATT”, možda ćete privremeno moći
upotrebljavati neke funkcije, kao što je tuner, ali može doći
do sljedećih problema. Kada se prikaže poruka „LO-BATT”,
baterije zamijenite novima.
Jedinica se uključuje i zatim isključuje nakon što je
poruka „LO-BATT” treperila 8 sekundi.
Jedinica se neće uključiti.
Čišćenja glave i puta vrpce
Ako ne očistite glave vrpce, to može dovesti do
lošije kvalitete zvuka ili nemogućnosti reprodukcije
ili snimanja vrpci. Očistite vreteno, potisni valjak,
glavu za reprodukciju/snimanje i glavu za brisanje
nakon svakih 10 sati upotrebe pomoću uobičajenog
kompleta za čišćenje. Obrišite njihove površine kao
što je prikazano u nastavku pomoću vatenog štapića
namočenog u sredstvo za čišćenje koje se nalazi u
kompletu.
 Čišćenje potisnog valjka, vretena i glave
za reprodukciju/snimanje
 Očistite CD tkaninom za čišćenje
ako je disk prljav. Disk brišite od
središta prema rubu. Ako su na
disku ogrebotine, prljavština ili otisci
prstiju, može doći do pogreške u
čitanju.
 Ne upotrebljavajte otapala poput
benzina, razrjeđivača, komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje ili antistatičkih
sprejeva za gramofonske ploče.
 Nemojte izlagati disk izravnoj sunčevoj svjetlosti ili
izvorima topline, primjerice dovodima toplog
zraka, ni ostavljati u automobilu na izravnoj
sunčevoj svjetlosti jer temperatura unutra može
znatno porasti.
 Nemojte lijepiti papir ili naljepnice na CD, niti
grepsti površinu diska.
 Nakon reprodukcije pohranite CD u kutiju.
 DualDisc dvostrani je disk na kojem je DVD
materijal snimljen na jednoj, a digitalni
audiomaterijal na drugoj strani. Međutim, s
obzirom da strana s audio materijalom nije
sukladna Compact Disc (CD) standardu, ne
jamčimo reprodukciju na ovom proizvodu.
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava
 Ovaj je proizvod osmišljen za reprodukciju diskova
sukladnih standardu kompaktnih diskova
(CD-ova). U posljednje vrijeme neke izdavačke
kuće izdaju glazbene diskove šifrirane
tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte
na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD
standardu i možda se neće moći reproducirati na
ovom proizvodu.
Napomene o kasetama
 Uklonite jezičac za zaštitu od pisanja sa strane A ili
B kako biste spriječili slučajno snimanje. Ako želite
ponovno upotrijebiti vrpcu za snimanje, prekrijte
slomljeni jezičac ljepljivom vrpcom.
Strana A
Pritisnite   (), a zatim očistite ().
 Čišćenje glave za brisanje
Pritisnite   () dok prstom držite pritisnutu
polugu (), a zatim očistite ().
Jezičac za stranu A
Jezičac za stranu B
O sigurnosti

Upotrijebite
vateni štapić
namočen u
sredstvo za
čišćenje.
Potisni valjak
 Budući da je laserska zraka u pretincu uređaja za
reprodukciju CD-ova štetna za oči, nemojte
pokušati rasklopiti kućište. Servisiranje prepustite
kvalificiranom osoblju.
 Ako u kućište jedinice dospije neki predmet ili
tekućina, isključite jedinicu iz struje i odnesite je
na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka
korištenja.
 Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat,
zvijezda) ne mogu se reproducirati na ovoj
jedinici. U protivnom može doći do oštećenja
jedinice. Nemojte upotrebljavati takve diskove.
O izvorima napajanja
Glava za brisanje
Glava za reprodukciju/
snimanje
O radu uređaja
 Ako jedinicu unesete iz hladnog na toplo mjesto ili
ga postavite u vrlo vlažan prostor, na leći unutar
uređaja za reprodukciju CD-ova može se
kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi, jedinica
možda neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadite
CD i pričekajte otprilike pola sata dok vlaga ne
ishlapi.
Rukovanje jedinicom
 Kako biste izbjegli kontaminaciju prašinom i
prljavštinom, ne ostavljajte pretinac za CD
otvorenim.
 Kada prenosite jedinicu, držite je za ručku  kako
biste izbjegli mogućnost ispuštanja jedinice.
 Za rad na izmjeničnoj struji koristite kabel za
napajanje; nemojte upotrebljavati druge kabele.
 Isključite uređaj iz zidne utičnice ako ga ne
namjeravate koristiti dulje vrijeme.
 Kad baterije ne koristite dulje vrijeme, uklonite ih
kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
O postavljanju
 Ne ostavljajte jedinicu blizu izvora topline ni na
mjestima izloženima izravnoj sunčevoj svjetlosti,
velikim količinama prašine ili mehaničkim
udarima, kao ni u automobilu na suncu.
 Nemojte postavljati jedinicu u blizini uređaja koji
emitiraju toplinu, kao što su rasvjetna tijela ili
grijači. Toplina tih uređaja može izobličiti kućište i
prouzročiti kvar sustava.
 Nemojte postavljati jedinicu na kosu ili nestabilnu
površinu.
 Može doći do prekidanja zvuka ili šuma ako
koristite CD-R/CD-RW diskove niske kvalitete ili
ako je došlo do problema s uređajem za snimanje
ili aplikacijskim softverom.
Pokretanje reprodukcije traje dulje no inače.
 Sljedećim je diskovima potrebno duže vrijeme za
početak reprodukcije.
Diskovima snimljenima sa složenom strukturom
mapa.
Diskovima koji imaju velik broj mapa, datoteka ili
datoteka koje nisu MP3.
Radio
Zvuk je slab ili je prijem loš.
 Zamijenite sve baterije novima.
 Premjestite jedinicu dalje od TV uređaja koji su u
blizini.
 Za FM prijem izvucite antenu na punu duljinu i
pomaknite je za najbolji FM prijem. Za AM prijem
pomaknite cijelu jedinicu dok ne dobijete najbolji
prijem.
 Ako ste u zgradi, slušajte blizu prozora.
 Ako je mobilni telefon smješten blizu jedinice, iz
jedinice se može čuti glasan šum. Držite telefon
dalje od jedinice.
Slika na TV-u nestabilna je.
 Ako slušate FM program blizu TV-a s unutarnjom
antenom, pomaknite jedinicu dalje od TV-a.
Vrpca
O čišćenju kućišta
 Kućište, ploču i kontrole čistite mekom krpom koju
je potrebno malo navlažiti otopinom blagog
sredstva za pranje. Ne upotrebljavajte sredstva
koja bi mogla ogrepsti površinu, prašak za ribanje
ili otapala kao što su alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s jedinicom,
obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
Rješavanje problema
Općenito
Na zaslonu treperi poruka „LO-BATT”.
 Zamijenite sve baterije novima. Ta se poruka
prikazuje kada se jedinica napaja baterijama, a
napunjenost baterija padne na određenu razinu.
Napajanje se ne uključuje.
 Provjerite jeste li ispravno uključili kabel za
napajanje u zidnu utičnicu.
 Provjerite jeste li ispravno uključili priključak
kabela za napajanje u AC IN priključak.
 Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute s
odgovarajućim polaritetima.
Nema zvuka.
 Provjerite je li odabrana odgovarajuća funkcija za
izvor glazbe ili zvuka koji želite slušati.
 Isključite slušalice kad slušate putem zvučnika.
Zvuk je bučan.
 Upotrebljava li netko blizu jedinice mobilni telefon
ili drugu opremu koja odašilje radijske valove?
U tom slučaju premjestite jedinicu dalje od takvih
uređaja.
Iz radija se čuje tiho zujanje.
 Ne radi se o kvaru. Možda ćete čuti tiho zujanje iz
radija, ovisno o statusu napajanja.
Uređaj za reprodukciju CD-ova
 Ne preporučuje se upotreba kasete s više od
90 minuta, osim za dugotrajno kontinuirano
snimanje ili reprodukciju.
Ručica
 Nemojte ništa smještati na udaljenosti manjoj od
10 mm od stražnje strane kućišta. Ventilacijski
otvori ne smiju biti prepriječeni kako bi jedinica
mogla ispravno funkcionirati i kako bi se produljilo
trajanje komponenata.
 Budući da zvučnici koriste snažne magnete,
kreditne kartice ili satove na navijanje držite
podalje od jedinice kako biste spriječili
potencijalnu štetu koju magnet može prouzročiti.
Napomene o diskovima
Napomena o DualDisc diskovima
Napomena
Vreteno
Ponovite korake 3 i 4 kako biste programirali
dodatne pjesme/datoteke.
Pritisnite CD PLAY/PAUSE ()  kako biste
pokrenuli programsku reprodukciju.
Mjere opreza
Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati
Brisanje svih pjesama/datoteka u
trenutačnom programu
Broj koraka

Nasumična reprodukcija (
Pritisnite   kako biste isključili napajanje
jedinice te umetnite disk u odjeljak za CD.
Uzastopce pritišćite PLAY MODE  dok se na
zaslonu ne prikaže „ ”.
Pritisnite CD PLAY/PAUSE ()  kako biste
pokrenuli nasumičnu reprodukciju.
Poništavanje nasumične reprodukcije
1
Uzastopce pritišćite PLAY MODE .

Ponavljanje svih (
1 Uzastopce pritišćite PLAY
MODE  dok se ne
prikaže „ ” i „ ”.
2 Odaberite mapu pritiskom na
TUNE/ + ili − .
3 Pritisnite CD PLAY/PAUSE ()
.
Pritisnite STOP ()  kako biste zaustavili
reprodukciju, a zatim uzastopce pritišćite PLAY
MODE  dok se na zaslonu ne prestane prikazivati
„ ” (ili „ 1”).
1
Odabir načina reprodukcije CD-a

Jedno ponavljanje (
1 Uzastopce pritišćite PLAY
MODE  dok se ne
prikaže „ ”.
2 Pritisnite CD PLAY/PAUSE ()
.
1 Programirane pjesme/
Programirane
datoteke (pogledajte odjeljak
pjesme/datoteke
„Stvaranje vlastitog programa
(programirana reprodukcija)”).
2 Uzastopce pritišćite PLAY
MODE  dok se na zaslonu
ne prikaže „PGM” i „ ”.
3 Pritisnite CD PLAY/PAUSE
() .
2

Učinite ovo
1 Uzastopce pritišćite PLAY
MODE  dok se ne
prikaže „ 1”.
2 Pritisnite  ili   za
odabir pjesme/datoteke koju
želite ponoviti. Kada želite
odrediti mapu koja sadrži MP3
datoteke, najprije pritisnite
TUNE/ + ili –  kako biste
odabrali mapu, a zatim
pritisnite  ili   kako
biste odabrali datoteku.
3 Pritisnite CD PLAY/PAUSE ()
.
Poništavanje ponavljanja reprodukcije
Brisanje snimljenih vrpci
1
Napomena
Napomena
Uređaj za reprodukciju CD-ova ne
reproducira čak ni kada je CD na mjestu.
 Postavite CD s naljepnicom prema gore.
 Očistite CD.
 Izvadite CD i ostavite pretinac za CD otvorenim
pribl. 1 sat kako bi vlaga ishlapila.
 CD-R/CD-RW nije finaliziran ili je prazan.
 Na disku nema MP3 datoteka koje je moguće
reproducirati.
 Postoji problem s kvalitetom CD-R/CD-RW diska,
uređaja za snimanje ili aplikacijskog softvera.
Kada je disk umetnut, na zaslonu se
prikazuje „noCD”.
 Nema diska u pretincu za CD. Postavite disk.
 CD možda ima problema u čitanju. Zamijenite disk.
 CD je možda naopako postavljen. Postavite disk
tako da naljepnica bude usmjerena prema gore.
 Umetnut je disk koji se ne može reproducirati
(DVD, BD itd.). Zamijenite disk.
Kada je disk umetnut, na zaslonu se
prikazuje „00”.
 Nema audio datoteka snimljenih u podržanim
formatima ili je datotečni nastavak datoteke koja
se pokušava reproducirati nepodržan.
Kada je disk umetnut, prikazuje se „Err”.
 CD je možda prljav. Očistite disk.
 CD možda ima ogrebotine. Zamijenite disk.
 CD možda ima problema u čitanju. Zamijenite disk.
 U CD pretinac možda je umetnut prazan disk.
Zvuk se prekida.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Očistite CD ili zamijenite CD ako je jače oštećen.
 Jedinicu ne postavljajte na mjesta gdje ima
vibracija.
 Očistite leću puhalicom dostupnom u trgovini.
Vrpca se ne pomiče kada pritisnete gumb
za rad.
 Čvrsto zatvorite poklopac odjeljka za kasetu.
Čuje se šum tijekom reprodukcije.
 Ne radi se o kvaru. Tijekom reprodukcije možete
čuti pozadinski šum (šištanje), mehanički šum ili
šum koji je posljedica elektromagnetske
interferencije.
Gumb   ne radi ili vrpca ne započinje s
reprodukcijom ili snimanjem.
 Provjerite da nije uklonjen jezičac za zaštitu od
pisanja.
Loša ili izobličena kvaliteta reprodukcije,
snimanja ili brisanja.
 Očistite vreteno, potisni valjak, glavu za
reprodukciju/snimanje i glavu za brisanje.
Pojedinosti potražite u odjeljku „Čišćenje glava i
puta vrpce”.
 Demagnetizirajte glave pomoću uobičajenog
sredstva za demagnetiziranje glave vrpce.
 Upotrebljavajte samo vrpce tipa I (uobičajene).
Vrpce tipa II (visoki položaj), tipa III (ferokrom) i
tipa IV (metal) nisu podržane.
Nakon isprobavanja predloženih rješenja, ako
problem i dalje postoji, isključite kabel za napajanje
ili uklonite sve baterije. Nakon što nestanu sve
indikacije na zaslonu, ponovno uključite kabel za
napajanje ili umetnite baterije. Ako je problem i
dalje prisutan, obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
Specifikacije
Odjeljak CD uređaja za reprodukciju
Sustav
Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera: manje od 44,6 μW
(Ovaj je izlaz izmjerena vrijednost na udaljenosti od
200 mm od površine leće objektiva na optičkom bloku za
podizanje s otvorom blende od 7 mm.)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod mjerljive razine
Podržani audio format
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Odjeljak za radijski uređaj
Raspon frekvencija
FM: 87,5 MHz  108 MHz (korak od 50 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (korak od 9 kHz)
Međufrekvencija
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: teleskopska antena
AM: ugrađena antena s feritnom šipkom
Odjeljak kasetofona
Sustav snimanja
4 vrpce, 2-kanalni, stereo
Brzo vrijeme premotavanja
Pribl. 150 s (sek.) uz Sony kasetu C-60
Frekvencijski odziv
Tip I (uobičajeno): 80 Hz – 10.000 Hz
Ulaz
AUDIO IN
Stereo mini utikač
Izlaz
 (slušalice) stereo mini utikač
Za slušalice s impedancijom 16   32 
Općenito
Zvučnik
Puni raspon, promj. od 8 cm, 4 , stožasti (2)
Izlazna snaga
1,7 W + 1,7 W (pri 4 , 10 % harmonijsko izobličenje)
Preduvjeti za napajanje
Modeli za Europu i Oceaniju
230 V AC, 50 Hz (napajanje izmjeničnom strujom)
9 V DC (baterije 6 R14 (veličina C))
Ostali modeli
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (napajanje izmjeničnom
strujom)
9 V DC (baterije 6 R14 (veličina C))
Potrošnja energije
11 W
Manje od 1 W (u stanju pripravnosti)
Trajanje baterija*1, *2
Reprodukcija CD-ova
Pribl. 10 sati (pri jačini zvuka od oko 23)
Snimanje FM programa
Pribl. 23 sata
Reprodukcija vrpce
Pribl. 15 sati (pri jačini zvuka od oko 23)
*1 Mjereno prema standardima tvrtke Sony. Stvarno
trajanje baterija može varirati ovisno o stanju jedinice
ili radnim uvjetima.
*2U slučaju upotrebe alkalijskih baterija tvrtke Sony.
Dimenzije
Pribl. 310 mm × 140 mm × 212 mm (Š/V/D) (uklj.
ispupčene dijelove)
Težina
Pribl. 1,9 kg (bez baterija)
Pribl. 2,3 kg (uključujući baterije)
Količina
Jedinica: 1
Priložena dodatna oprema
Kabel za napajanje (1)
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne
najave.
Obavijest o licencama i
zaštitnim znakovima
 Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3 i
patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS i
Thomson.
 Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su
svojih vlasnika. U ovome se priručniku ne
upotrebljavaju oznake ™ i .
®
Download PDF

advertising