2-655-834-32(1)
CD Radio kasetofon
Upute za uporabu
CFD-S01
©2005 Sony Corporation
http://www.sony.net/
HR
UPOZORENJE
Sadržaj
Radi sprječavanja opasnosti od
požara ili električkog udara, nemojte
izlagati ovaj ureñaj utjecaju kiše ili
vlage.
Tehnički podaci............................ 3
Nemojte sami otvarati ureñaj jer
postoji opasnost od električkog
udara. Prepustite popravke
ovlaštenom servisu.
Osnovne funkcije......................... 6
Kako biste smanjili opasnost od požara, nemojte
pokrivati ventilacijske otvore na ureñaju novinama,
stolnjacima, zavjesama i sl. Nemojte stavljati zapaljene
svijeće na ureñaj.
Radi sprječavanja opasnosti od požara ili električnog
udara, ne stavljajte posude s tekućinom, kao što su
vaze, na ureñaj.
Ureñaj priključite u lako dostupnu utičnicu. Ako se
pojave nepravilnosti u radu ureñaja, odmah odspojite
utikač iz utičnice.
Nemojte ugrañivati ovaj ureñaj u zatvorene prostore,
primjerice, police za knjige ili ugradbene ormariće.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih ureñaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja).
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviñenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava
se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
2
Izvori napajanja............................ 5
Zaspite uz glazbu......................... 5
Reprodukcija CD diska ................................6
Uporaba pokazivača.....................................6
Odabir moda reprodukcije ...........................7
Slušanje radija..............................................7
Pohranjivanje radiopostaja...........................8
Slušanje pohranjenih radiopostaja ...............8
Reprodukcija kasete .....................................8
Snimanje na kasetu ......................................8
U slučaju problema...................... 9
Napomene o DualDisc
diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji s jedne strane sadrži
DVD snimljeni materijal, a s druge strane digitalne
audio podatke. S obzirom da digitalni audio podaci
nisu kompatibilni s Compact Disc (CD) standardom,
ne može se jamčiti reprodukcija ovih diskova.
Glazbeni diskovi kodirani
tehnologijom za zaštitu
autorskih prava
Ovaj proizvod je namijenjen reprodukciji diskova koji
odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. Od
nedavno mnogi diskovi sadrže oznaku zaštite autorskih
prava nekih tvrtki. Imajte na umu da se meñu tim
diskovima nalaze i oni koji ne odgovaraju CD
standardu, te ih neće biti moguće reproducirati na
ovom ureñaju.
Općenito
Zvučnik
Širokopojasni: Ø 8 cm, 4 ohma, konusni (2)
Izlazi
Priključak za slušalice (stereo mini priključak):
Za slušalice impedancije 16 - 32 ohma
Izlazna snaga
1,7 W + 1,7 W (uz 4 ohma, 10% THD)
Napajanje
Za ureñaj:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, šest R14 (veličina C) baterija
Potrošnja
AC 11 W
Vijek trajanja baterija
Za ureñaj:
FM snimanje
Sony R14P: približno 6 h
Sony alkalne LR14: približno 20 h
Reprodukcija kasete
Sony R14P: približno 3 h
Sony alkalne LR14: približno 12 h
Tehnički podaci
Reprodukcija CD diska
Sony R14P: približno 1,5 h
CD uređaj
Sustav
Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Snaga lasera: Manje od 44.6 µW
(Ova vrijednost je mjerena na udaljenosti 200 mm od leće
pomoću optičkog osjetila s otvorom promjera 7 mm.)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod mjerljive razine
Sony alkalne LR14: približno 7 h
Dimenzije
Približno 360 T 141 T 235 mm (š/v/d)
(uključujući dijelove koji strše)
Masa
Približno 2,6 kg (zajedno s baterijama)
Isporučeni pribor
Mrežni kabel (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja. Proizvoñač ne preuzima odgovornost
za eventualne tiskarske pogreške.
Dodatno nabavljivi pribor
Radijski prijemnik
Frekvencijski opseg
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1 611 kHz (korak 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (korak 10 kHz)
Meñufrekvencija
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Antene:
FM: Teleskopska antena
AM: Ugrañena feritna štapićasta antena
Sony slušalice serije MDR.
Kasetofon
Sustav snimanja
4 traga 2-kanalni stereo
Vrijeme premotavanja
Približno 120 sekundi uz Sony kasetu C-60
Frekvencijski odziv
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz
3
Mjere opreza
Diskovi koji se MOGU reproducirati
O postavljanju ureñaja
• Audio CD
• CD-R/CD-RW (CD-DA*)
* CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio. To je
standard za snimanje Audio CD diskova.
• Nemojte postavljati ureñaj na mjesto u blizini izvora topline
ili pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prašine ili
mehaničkih vibracija.
• Nemojte odabrati podlogu koja nije stabilna ili je nagnuta.
• Ostavite dovoljno slobodnog prostora oko ureñaja (približno
10 mm). Nemojte prekrivati otvore kako biste spriječili
prekomjerno zagrijavanje i osigurali dulji vijek trajanja
ureñaja.
• Budući da zvučnici koriste jake magnete, udaljite magnetske
bankovne kartice, satove, itd. kako biste spriječili moguću
štetu.
Diskovi koje ureñaj NE MOŽE reproducirati
• CD-R/CD-RW koji nisu snimljeni u glazbenom CD
formatu.
• CD-R/CD-RW loše kvalitete snimanja, ogrebeni ili zaprljani
CD-R/CD-RW diskovi i CD-R/CD-RW snimljeni na
nekompatibilnim ureñajima.
• Nepravilno finalizirani CD-R/CD-RW.
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije obrišite CD čistom
krpom. Obrišite CD od središta prema
rubu. Ogrebotine, zaprljanja i otisci prstiju
mogu uzrokovati probleme.
• Nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeñivača,
sredstava za čišćenje ili antistatičkih raspršivača za klasične
gramofonske ploče.
• Nemojte izlagati CD izravnom utjecaju sunčevih zraka ili
izvora topline i nemojte ga ostavljati u automobilu
parkiranom na suncu.
• Nemojte lijepiti naljepnice i nemojte ogrepsti površinu
diska.
• Nakon reprodukcije, spremite CD u njegovu kutiju.
O sigurnosti
• Budući da CD koristi lasersku zraku, nemojte pokušavati
sami otvarati ureñaj jer bi mogli oštetiti vid. Prepustite
popravke samo stručnim osobama.
• Ako u unutrašnjost ureñaja dospije strani predmet ili se
prolije tekućina, isključite ureñaj i odnesite ga na stručni
pregled prije ponovne uporabe.
• Ovaj ureñaj ne može reproducirati diskove nestandardnog
oblika (primjerice srce, kvadrat, zvijezda). Pokušaj
reprodukcije takvih diskova može oštetiti ureñaj zato ih
nemojte upotrebljavati.
O izvorima napajanja
• Pri uporabi mrežnog napajanja provjerite odgovara li napon
mreže naponu ureñaja (pogledajte tehničke podatke) te
koristite samo isporučeni kabel; nemojte koristiti neku
drugu vrstu kabela.
• Ureñaj nije isključen iz mreže sve dok je utikač priključen u
utičnicu, čak i ako je ureñaj isključen.
• Odspojite utikač iz utičnice ako se ureñaj neće
upotrebljavati dulje vrijeme.
• Ako ne koristite baterije, izvadite ih kako biste spriječili
koroziju ili oštećenje zbog curenja.
• Natpisna pločica sa označenim napajanjem, potrošnjom, itd.
nalazi se na donjoj strani ureñaja.
4
O radu
• Ako ureñaj izravno unesete iz hladnog u topli prostor, ili ga
ostavite u vlažnom prostoru, može doći do kondenziranja
vlage na lećama CD ureñaja. Ako se to dogodi, CD ureñaj
neće raditi. Izvadite disk i ostavite ureñaj uključen približno
jedan sat dok vlaga ne ishlapi.
• Ako niste duže vremena koristili ureñaj, prije stavljanja
kasete pokrenite reprodukciju kako bi se ureñaj ugrijao.
Napomene o kasetama
• Ako želite sačuvati sadržaj
Strana A
snimljene kasete i spriječiti
slučajno brisanje, odlomite
plastične graničnike na A
ili B strani kasete. Ako kasnije
Graninik
želite snimati na zaštićenu
za stranu A
Graninik
kasetu, prekrijte otvore
za stranu B
samoljepljivom vrpcom.
• Kasete dulje od 90 minuta ne preporučuju se, osim za dugu
reprodukciju ili snimanje.
Čišćenje kućišta
• Kućište, upravljačku ploču i tipke očistite mekom krpom
navlaženom otopinom blagog deterdženta. Nemojte
upotrebljavati abrazivna sredstva ili otapala, kao što su
alkohol ili benzin.
Ako imate problema ili pitanja u svezi vašeg ureñaja, obratite
se svom Sony prodavatelju.
Izvori napajanja
1 na AC IN
2 u zidnu utinicu
Spojite mrežni kabel A ili umetnite šest baterija R14 (veličina C) (nisu isporučene) u pretinac za baterije B.
Napomene
• Zamijenite baterije kad indikator OPR/BATT 1 počne svijetliti slabije ili kad ureñaj prestane raditi.
Zamijenite sve baterije novima. Prije zamjene baterija, obavezno izvadite CD disk.
• Kako biste mogli upotrebljavati ureñaj na baterije, odspojite mrežni kabel iz ureñaja.
Prije uporabe uređaja
Uključivanje i isključivanje
Pritisnite tipku OPERATE 1.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite VOLUME +, – !a.
Slušanje pomoću slušalica
Priključite slušalice u priključnicu i
(slušalice) !d.
Zaspite uz glazbu
1 Pokrenite reprodukciju željenog izvora.
2 Pritisnite SLEEP 3 za prikaz "SLEEP".
3 Pritisnite SLEEP 3 za odabir broja minuta
nakon kojeg će se ureñaj automatski isključiti.
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja na
sljedeći način:
"60" t "90" t "120" t "OFF" t "10" t "20"
t "30".
Pojačavanje basova
Poništavanje Sleep funkcije
Pritisnite MEGA BASS 2.
Na pokazivaču piše "MEGA BASS".
Za povratak na normalan zvuk, ponovo pritisnite istu
tipku.
Napomena
Pritisnite OPERATE 1 za isključivanje ureñaja.
Kod reprodukcije kasete pomoću ove funkcije:
Ako je trajanje kasete na jednoj strani dulje od podešenog
vremena, ureñaj se neće isključiti dok kaseta ne doñe do kraja.
5
Osnovne funkcije
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
u 8. Ponovo pritisnite za
nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje
x 8.
Prijelaz na
sljedeći zapis
> 6.
Prijelaz na prethodni . 6.
zapis
* Tipke VOLUME + !a u 8 i n !b imaju ispupčenje.
Reprodukcija CD diska
1 Pritisnite CD !c (izravno uključivanje).
2 Pritisnite Z PUSH OPEN/CLOSE 7 i stavite
disk u uložnicu tako da je otisnuta strana
okrenuta prema gore.
Za zatvaranje CD uložnice, pritisnite Z PUSH
OPEN/CLOSE 7.
Pretraživanje za
> (naprijed) ili . (unatrag)
vrijeme reprodukcije 6 i zadržite tijekom
reprodukcije dok ne pronañete
željeno mjesto.
Pretraživanje za
vrijeme gledanja
pokazivača
> (naprijed) ili . (unatrag)
6 i zadržite tijekom pauze dok
ne pronañete željeno mjesto.
Vañenje CD diska
Z PUSH OPEN/CLOSE 7
Uporaba pokaziva a
Za provjeru ukupnog broja zapisa i
vremena reprodukcije
Pritisnite DISPLAY•ENTER 5 dok je reprodukcija
zaustavljana.
Za provjeru preostalog vremena
Pritisnite DISPLAY•ENTER 5 više puta tijekom
reprodukcije CD diska. Prikaz se mijenja na sljedeći
način:
Broj tekućeg zapisa i vrijeme
reprodukcije
r
3 Pritisnite u 8.
Broj tekućeg zapisa i preostalo vrijeme
reprodukcije tekućeg zapisa*
Jednom se reproduciraju svi zapisi.
r
Broj zapisa
Vrijeme
reprodukcije
Broj preostalih zapisa i preostalo vrijeme CD
diska
* Kod zapisa s brojem većim od 20, preostalo vrijeme
reprodukcije se prikazuje kao "- - : - -" na pokazivaču.
6
Za promjenu tekućeg programa
Odabir moda
reprodukcije
Jednom pritisnite x 8 ako je CD zaustavljen i dva
puta ako je reprodukcija u tijeku. Tekući program se
briše.Za kreiranje novog programa, provedite postupak
programiranja.
Pritisnite MODE 4 dok se na pokazivaču ne prikaže
"] 1", "]", "SHUF", "SHUF" i "]", "PGM" ili
"PGM" i "]. Nakon toga nastavite na sljedeći način:
Savjeti
Za
Odaberite I zatim
Ponavljanje
"] 1"
jednog zapisa
Pritisnite . ili >
6 za odabir zapisa kojeg
želite ponoviti i pritisnite
u 8.
Ponavljanje
svih zapisa
Pritisnite u 8.
"]"
Slušanje radija
1 Pritisnite RADIO BAND•AUTO PRESET !c
Reprodukciju "SHUF"
slučajnim
redoslijedom
Ponavljanje
reprodukcije
slučajnim
redoslijedom
• Isti program može se ponoviti jer ostaje pohranjen sve dok
se ne otvori CD uložnica.
• Možete snimiti svoj program. Nakon kreiranja programa,
umetnite praznu kasetu i pritisnite z !b za pokretanje
snimanja.
"SHUF" i
"]"
Programiranje "PGM"
reprodukcije
Pritisnite u 8.
Pritisnite u 8.
više puta (izravno uključivanje).
Svakim pritiskom na tipku, prikaz se mijenja na
sljedeći način:
"FM" t "AM"
2 Držite pritisnutu tipku TUNE + ili – 9 dok se
Pritisnite . ili >
6 i zatim pritisnite
DISPLAY•ENTER 5 za
zapise koje želite
programirati željenim
redom (do 20 zapisa).
Zatim pritisnite u 8.
ne počnu izmjenjivati brojevi frekvencija na
pokazivaču.
Ureñaj automatski pretražuje radijske frekvencije i
zaustavlja se kad pronañe postaju s dobrim
prijemom.
Ako ne možete ugoditi postaju, pritisnite tipku više
puta za promjenu frekvencije korak po korak.
Kod prijema FM postaja u stereo tehnici, prikazuje
se "ST".
Savjet
Redoslijed
reprodukcije
Programirani
zapis
"PGM" i
Ponavljanje
programiranih "]"
zapisa
Pritisnite . ili > 6
i zatim pritisnite
DISPLAY•ENTER 5 za
zapise koje želite
programirati željenim
redom (do 20 zapisa).
Zatim pritisnite u 8.
Isključivanje odabranog moda
Pritisnite MODE 4 više puta s pokazivača ne nestane
odabrani mod.
Provjera programiranog zapisa i
redoslijeda reprodukcije na pokazivaču
Ako prijem FM radiopostaja sadrži šumove, pritisnite tipku
MODE 4 dok se na pokazivaču ne prikaže "Mono". Radio se
čuje u mono tehnici.
Promjena intervala AM ugañanja
Ako trebate promijeniti interval AM ugañanja,
postupite na sljedeći način:
1 Dok držite pritisnutima tipke RADIO
BAND•AUTO PRESET !c i CD !c, odspojite
mrežni kabel iz utičnice.
2 Dok držite pritisnutima tipke RADIO
BAND•AUTO PRESET !c i CD !c, ponovo
spojite mrežni kabel u utičnicu. Promijenjen je
interval AM ugañanja i na pokazivaču se na 4
sekunde prikazuje "AM9" ili "AM10".
Nakon promjene intervala ugañanja, potrebno je
resetirati pohranjene radiopostaje.
Za provjeru redoslijeda zapisa prije reprodukcije,
pritisnite DISPLAY•ENTER 5.
Svakim pritiskom na tipku, prikazuju se brojevi zapisa
programiranim redoslijedom.
7
Pohranjivanje
radiopostaja
Reprodukcija kasete
1 Pritisnite TAPE !c (izravno uključivanje).
2 Pritisnite xZ !b i umetnite kasetu u pretinac
tako da strana koju želite reproducirati bude
okrenuta prema vama. Upotrebljavajte samo
kasete TYPE I (normal). Zatvorite pretinac.
Provjerite da vrpca nije labava jer bi moglo doći do
oštećenja vrpce ili ureñaja.
Možete pohraniti radiopostaje u memoriju ureñaja (do
30 postaja: 20 FM i 10 AM postaja, bilo kojim redom).
1 Pritisnite RADIO BAND•AUTO PRESET !c za
odabir frekvencijskog područja.
2 Držite pritisnutu tipku RADIO BAND•AUTO
PRESET !c na 2 sekunde dok na pokazivaču
ne trepće "AUTO".
3 Pritisnite DISPLAY•ENTER 5.
Postaje se pohranjuju u memoriju od nižih
frekvencija prema višima.
Ako se postaje ne mogu pohraniti
automatski
Postaje sa slabim signalom pohranite ručno.
3 Pritisnite n !b.
1 Pritisnite RADIO BAND•AUTO PRESET !c za
Započinje reprodukcija.
odabir frekvencijskog područja.
2 Ručno ugodite željenu postaju.
3 Držite pritisnutu tipku DISPLAY•ENTER 5 na
2 sekunde dok na pokazivaču ne počne
treptati memorijski broj.
4 Pritisnite PRESET + ili – 6 dok se ne prikaže
željeni memorijski broj pod kojim želite
pohraniti postaju.
5 Pritisnite DISPLAY•ENTER 5.
Nova postaja pohranjuje se na mjesto stare.
Savjet
Za
Pritisnite
Pauzu
reprodukcije
X !b. Ponovo pritisnite za
nastavak reprodukcije.
Zaustavljanje
xZ !b.
Premotavanje
m ili M (prema naprijed ili
prema naprijed ili unatrag) !b.
unatrag*
Vañenje kasete
xZ !b.
* Kad se vrpca premota do kraja, pritisnite xZ !b za
zaustavljanje ili m ili M !b .
Postaje ostaju pohranjene čak i ako se odspoji utikač iz
utičnice ili izvadite baterije.
Slušanje pohranjenih
radiopostaja
1 Pritisnite RADIO BAND•AUTO PRESET !c za
odabir frekvencijskog područja.
2 Pritisnite PRESET + ili – 6 za ugañanje
pohranjene postaje.
Snimanje na kasetu
1 Pritisnite xZ !b za otvaranje pretinca kasete i
umetnite praznu kasetu tako da strana na koju
želite snimati bude okrenuta prema vama.
Upotrebljavajte samo kasete TYPE I (normal).
Zatvorite pretinac.
2 Odaberite izvor s kojeg želite snimati.
Za snimanje s CD ureñaja, umetnite CD disk i i
pritisnite CD !c.
Za snimanje s radija, ugodite postaju koju želite
snimati.
3 Pritisnite z !b za pokretanje snimanja
(automatski se pritišće i tipka n).
8
Za
Pritisnite
Radio
Pauzu snimanja
X !b. Ponovo pritisnite za
nastavak snimanja.
Prijem je loš
Zaustavljanje
xZ !b.
• Promijenite položaj antene za
poboljšanje FM prijema.
Savjeti
• Podešavanjem glasnoće ili zvučnih efekata ne utječe se na
razinu glasnoće pri snimanju.
• Kako biste postigli najbolje rezultate, kod snimanja
priključite ureñaj na mrežno napajanje.
• Ako želite obrisati snimku, postupite na sljedeći način:
1 Umetnite kasetu koju želite obrisati.
2 Pritisnite TAPE !c.
3 Pritisnite z !b.
• Promijenite položaj ureñaja za
poboljšanje AM prijema.
Zvuk je male glasnoće ili loše kvalitete
U slučaju problema
• Zamijenite sve baterije novima ako su baterije slabe.
• Odmaknite ureñaj od TV prijemnika.
Slika na TV prijemniku postaje nestabilna.
Općenito
• Ako slušate FM postaju u blizini TV prijemnika sa sobnom
antenom, odmaknite ureñaj od TV prijemnika.
Ureñaj se ne uključuje.
• Pravilno priključite utikač u zidnu utičnicu.
• Provjerite jesu li baterije ispravno uložene.
• Zamijenite sve baterije novima ako su baterije slabe.
Ne čuje se zvuk.
• Odspojite slušalice ako želite slušati zvuk preko zvučnika.
Čuju se smetnje.
• U blizini ureñaja se upotrebljava prijenosni telefon ili neki
drugi ureñaj koji emitira radijske valove.
t Odmaknite mobilni telefon ili dr. od ureñaja.
CD ureñaj
CD disk se ne reproducira ili se prikazuje "no
dISC" iako je disk uložen.
• Disk uložite tako da je otisnuta strana okrenuta prema gore.
• Očistite CD disk.
• Izvadite CD i ostavite poklopac uložnice otvoren oko sat
vremena kako bi isparila kondenzirana vlaga.
• CD-R/CD-RW je prazan.
• Problem je u kvaliteti CD-R/CD-RW diska, ureñaju za
snimanje ili softveru.
• Zamijenite sve baterije novima ako su baterije slabe.
Zvuk preskače.
•
•
•
•
•
Smanjite glasnoću.
Očistite CD ili stavite drugi CD ako je previše oštećen.
Ureñaj postavite na mjesto koje nije izloženo vibracijama.
Očistite leću pomoću komercijalno nabavljive puhaljke.
Zvuk može biti isprekidan ili se mogu pojaviti šumovi ako
je CD-R/CD-RW loše kvalitete ili ako se pojave problemi s
ureñajem za snimanje ili softverom.
Kasetofon
Vrpca se ne kreće nakon pritiska na tipku.
• Pravilno zatvorite pretinac kasete.
Tipka z !b se ne može pritisnuti ili se ne može
reproducirati ili snimati na kasetu.
• Provjerite je li odlomljen sigurnosni graničnik na kaseti.
Loša kvaliteta reprodukcije, snimanja ili brisanja.
• Nakon svakih 10 sati uporabe, prije važnog snimanja i
nakon reprodukcije stare kasete, očistite glave pomoću suhe
ili vlažne kasete za čišćenje (komercijalno nabavljiva). Ako
se glave ne čiste redovito, može doći do smanjenja kvalitete
zvuka ili nemogućnosti snimanja i reprodukcije kaseta.
Pogledajte upute na kaseti za čišćenje.
• Upotrebljavali ste kasete TYPE II (high position) ili TYPE
IV (metal). Ubuduće upotrebljavajte samo kasete TYPE I
(normal).
• Demagnetizirajte glave pomoću komercijalno nabavljivog
ureñaja za demagnetiziranje.
• Zamijenite sve baterije novima ako su baterije slabe.
Nakon što pokušate ukloniti problem, ako se on i dalje
pojavljuje, odspojite utikač iz utičnice ili izvadite baterije.
Nakon što se isključe svi indikatori na pokazivaču, priključite
utikač u utičnicu ili umetnite baterije. Ako problem i dalje
ostaje, obratite se svom najbližem Sony prodavatelju.
9
Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF