Umetanje kasete
UPOZORENJE
Radi sprečavanja požara ili
električkog udara, nemojte
izlagati ovaj uređaj utjecaju
kiše ili vlage.
CD RadioRadiokasetofon
Umetanje CD-diska
Reprodukcija CD-a
Daljinski upravljač
1
2
3
4
Stranu za reprodukciju
okrenite prema gore.
Brojčane tipke
Nemojte sami otvarati uređaj
jer postoji opasnost od električkog udara. Prepustite popravke ovlaštenom servisu.
Označena strana okrenuta je prema gore.
UPOZORENJE
Upute za uporabu
Pritisnite tipku OPERATE (ili POWER) za uključenje.
Umetnite disk u uložnicu.
Pritisnite Z PUSH OPEN/CLOSE za zatvaranje CD pretinca.
Pritisnite u (N na daljinskom upravljaču).
Svi zapisi se reproduciraju jednom.
Za
Pritisnite
zaustavljanje reprodukcije
x
privremeno zaustavljanje
reprodukcije (pauza)
u (X na daljinskom upravljaču)
Pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije nakon pauze.
>
prijelaz na sljedeći zapis
Nemojte ugrađivati ovaj uređaj u
zatvorene prostore, primjerice, police za
knjige ili ugradbene ormariće.
Kako biste spriječili opasnost od požara
ili strujnog udara, nemojte stavljati
predmete koji sadrže vodu, kao što su
vaze, na uređaj.
prijelaz na prethodni zapis
.
vađenje CD-a
Z PUSH OPEN/CLOSE
traženje određenog mjesta
prilikom reprodukcije diska
> (prema naprijed) ili . (prema natrag) tijekom
reprodukcije dok ne pronađete željeni dio
traženje određenog mjesta
pomoću prikaza na pokazivaču
> (prema naprijed) ili . (prema natrag) tijekom
uključene stanke dok ne pronađete željeni dio
izravni odabir željenog zapisa*
brojčane tipke koje odgovaraju broju zapisa na daljinskom
upravljaču
* Ukoliko su na pokazivaču upaljene oznake "SHUF" ili "PGM" ne možete pronaći željeni zapis.
Pritiskom na tipku x isključite oznake na pokazivaču.
Savjet
Kako biste izravno odabrali zapis čiji broj je veći od 10, prvo pritisnite tipku >10 a zatim odgovarajuće
brojčane tipke na daljinskom upravljaču.
Primjer: Za odabir zapisa broj 23, prvo pritisnite tipku >10, a zatim tipke 2 i 3.
CFD-G500
CFD-G500L
Uporaba pokazivača
Provjera ukupnog broja zapisa i ukupnog vremena reprodukcije
Pritisnite tipku DISPLAY•ENTER•MEMORY dok je uređaj zaustavljen (slika D).
©2004 Sony Corporation
Pokazivač
3-265-619-42 (1)
Provjera preostalog vremena reprodukcije
*Tipka ima ispupčenje.
Više puta pritisnite tipku DISPLAY•ENTER•MEMORY tijekom reprodukcije diska. Prikaz na
pokazivaču se mijenja na sljedeći način:
Senzor daljinskog upravljača
broj trenutnog zapisa i vrijeme reprodukcije
Pokazivač
broj trenutnog zapisa i preostalo vrijeme reprodukcije trenutnog zapisa*
Ukupan broj zapisa
Ukupno vrijeme
reprodukcije
Programirani zapis
* Preostalo vrijeme reprodukcije zapisa čiji broj je veći od 20 se na pokazivaču prikazuje oznakom "--:--".
Odabir načina reprodukcije
Položaj kontrola
Izvori napajanja
Uključenje / isključenje
CFD-G500L: Pritisnite tipku OPERATE.
CFD-G500: Pritisnite tipku POWER ili OPERATE.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite tipku VOL +, –.
na AC IN priključak
Slušanje uz pomoć slušalica
Priključite slušalice u priključak za slušalice i.
na zidnu
utičnicu
Priključite mrežni kabel A ili umetnite osam baterija R20 (veličina D) (nisu isporučene) u
pretinac za baterije B.
Napomene
• Zamijenite baterije kad se OPR/BATT indikator zatamni ili kad uređaj prestane raditi.
• Zamijenite sve baterije novima. Prije nego što zamijenite baterije, provjerite da li ste izvadili CD-disk
iz uređaja.
• Ukoliko upotrebljavate uređaj na baterijsko napajanje, izvucite mrežni kabel iz uređaja.
• Kad upotrebljavate uređaj na baterijsko napajanje, ne možete uključiti uređaj pomoću daljinskog
upravljača.
Naglašavanje zvuka (SOUND/POWER DRIVE WOOFER)
Započnite reprodukciju željenog izvora.
Pritisnite tipku SLEEP.
Pritisnite tipku SLEEP kako biste odabrali minute nakon kojih će se uređaj
automatski isključiti.
Svaki put kad pritisnete tipku, prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način:
"60" t "90" t "120" t "OFF" t "10" t "20" t "30".
Isključenje funkcije Sleep
Odabir zvučnih karakteristika
Odaberite
Za
Pri reprodukciji kasete pomoću ove funkcije:
Ako je trajanje vrpce na jednoj strani duže od podešenog vremena, uređaj se neće isključiti sve dok vrpca
ne dođe do kraja.
Za
Odaberite
Učinite sljedeće
ponavljanje jednog zapisa
"REP 1"
Pritisnite .ili > za odabir zapisa čiju
reprodukciju želite ponoviti, zatim pritisnite u.
ponavljanje svih zapisa
"REP ALL"
Pritisnite tipku u.
reprodukciju zapisa u
slučajnom rasporedu
"SHUF"
Pritisnite tipku u.
ponovljenu reprodukciju
"SHUF REP" Pritisnite tipku u.
zapisa u slučajnom rasporedu
programiranu reprodukciju
zapisa
"PGM"
Pritisnite .ili > zatim pritisnite
DISPLAY•ENTER•MEMORY za zapise koje želite
programirati u redoslijedu po izboru (do 20 zapisa)
(pogledajte sliku E). Zatim pritisnite tipku u.
ponovljenu programiranu
reprodukciju zapisa
"PGM REP"
Pritisnite .ili > zatim pritisnite
DISPLAY•ENTER•MEMORY za zapise koje želite
programirati u redoslijedu po izboru (do 20 zapisa).
Zatim pritisnite tipku u.
snažne, jasne zvukove, naglašavanje niskih i visokih zvukova
lagani zvuk, naglašavanje visokih i srednjih zvukova
Na daljinskom upravljaču
prodorni zvukovi, naglašavanje basova
Kada odaberete "PGM" ili "PGM REP", pritisnite brojčane tipke za odabir zapisa (do 20), zatim
pritisnite N.
vokali, naglašavanje srednjih zvukova
Poništavanje odabranog načina reprodukcije
Naglašavanje basova
Pri normalnoj uporabi radni vijek baterije bi trebao biti otprilike šest mjeseci. Kad pomoću
daljinskog upravljača više ne možete upravljati uređajem, zamijenite obje baterije novima.
1
2
3
Pritisnite tipku OPERATE (ili POWER) kako biste isključili uređaj.
puni dinamički opseg, primjerice klasična glazba
Zamjena baterija
Odlazak na spavanje uz glazbu
Napomena
Priprema daljinskog upravljača C
Umetnite dvije baterije R03 (veličina AAA) (nisu isporučene).
Pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne pojavi jedna od sljedećih oznaka: "REP 1", "REP
ALL", "SHUF", "SHUF REP", "PGM", "PGM REP". Zatim postupite na sljedeći način:
Možete naglasiti određene zvukove.
Više puta pritisnite SOUND za naglašavanje zvučnih karakteristika.
broj preostalih zapisa i preostalo vrijeme reprodukcije diska
Redoslijed reprodukcije
Pritisnite POWER DRIVER WOOFER (WOOFER na daljinskom upravljaču) za odabir
ili
na pokazivaču.
je snažniji. Kad je uključena funkcija
POWER DRIVE WOOFER, pali se tipka.
Za povratak na normalan zvuk, pritisnite tipku više puta dok indikator ne nestane sa zaslona.
Napomene
• Kad je uključen sleep timer, tipka POWER DRIVE WOOFER se ne pali, čak i ako radi funkcija
WOOFER.
• Pri uporabi slušalica ne radi funkcija WOOFER.
Pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne ugasi oznaka odabranog načina reprodukcije.
Provjera programiranih zapisa i redoslijeda reprodukcije na pokazivaču
Kako biste prije početka reprodukcije provjerili redoslijed programiranih zapisa, pritisnite tipku
DISPLAY•ENTER•MEMORY.
Svaki put kad pritisnete tipku, pojavljuje se broj zapisa u programiranom redoslijedu.
Promjena trenutnog programa
Ukoliko je disk zaustavljen, jednom pritisnite tipku x i dva puta pritisnite istu tipku tijekom
reprodukcije. Trenutni program će se izbrisati. Tada prema opisu za programiranje zapisa načinite
novi program.
Savjet
• Možete ponovno reproducirati program jer ostaje u memoriji sve dok ne otvorite uložnicu.
• Možete snimiti i vlastiti program. Nakon što ste programirali zapise, umetnite praznu kasetu i pritisnite
tipku z za početak snimanja.
Slušanje radijskog programa
1
2
3
Pritisnite OPERATE (ili POWER) za uključenje uređaja.
Pritisnite tipku RADIO BAND AUTO PRESET (BAND na daljinskom
upravljaču) dok se na pokazivaču ne pojavi željeno valno područje.
Svaki put kad pritisnete tipku, prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način:
CFD-G500: "FM" t "AM"
CFD-G500L: "FM" t "MW" t "LW"
Pritisnite i zadržite TUNE + ili – dok se na pokazivaču ne počnu mijenjati
znamenke frekvencije.
Radijski prijemnik automatski pretražuje frekvencije i zaustavi se kad pronađe
postaju s dobrim prijemom.
Ako ne možete ugoditi radijsku postaju, uzastopno pritišćite tipku za promjenu
frekvencije korak po korak.
Savjet
Ako FM prijem ima smetnje, pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne pojavi “Mono”. Čuje se
‘mono’ zvuk.
Promjena intervala ugađanja MW postaja (samo za model CFD-G500L)
Ukoliko je potrebno promijeniti interval ugađanja MW postaja, postupite na sljedeći način:
1 Istovremeno pritisnite i zadržite tipke RADIO BAND AUTO PRESET dok se ne prikaže
"MW".
2 Pritisnite DISPLAY ENTER MEMORY na 2 sekunde.
3 Pritisnite RADIO BAND AUTO PRESET na 2 sekunde.
Pojavljuje se "MW 9" ili "MW 10".
4 Pritisnite TUNE + ili – za odabir "MW 9" za korak od 9 kHz ili "MW 10" za korak od 10 kHz.
5 Pritisnite DISPLAY ENTER MEMORY.
Nakon promjene intervala ugađanja, morate resetirati već pohranjene MW radijske postaje.
Reprodukcija kasete
1
2
Pritisnite tipku OPERATE (ili POWER) za uključenje uređaja.
3
Pritisnite N.
Za
xZ
brzo premotavanje vrpce prema
naprijed ili natrag
M ili m
privremeno zaustavljanje
reprodukcije (pauza)
X
Pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije nakon pauze.
vađenje kasete
xZ
Snimanje
Pritisnite OPERATE (ili POWER) za uključenje uređaja.
4
Pritisnite tipku DISPLAY•ENTER•MEMORY.
Postaje se pohranjuju u memoriju od nižih prema višim frekvencijama.
Pritisnite tipku RADIO BAND AUTO PRESET za odabir valnog područja.
Zadržite pritisnutom tipku RADIO BAND AUTO PRESET na 2 sekunde dok na
pokazivaču ne počne titrati oznaka "AUTO".
Ukoliko ne možete automatski pohraniti postaje
Postaje sa slabim prijemom trebate ugoditi i pohraniti ručno.
1 Pritisnite OPERATE (ili POWER) za uključenje uređaja.
2 Pritisnite tipku RADIO BAND AUTO PRESET za odabir valnog područja.
3 Ugodite željenu postaju.
4 Pritisnite i dvije sekunde zadržite tipku DISPLAY•ENTER•MEMORY dok programski broj
na koji želite pohraniti postaju ne počne treptati na pokazivaču.
5 Pritisnite PRESET + ili – dok programski broj na koji želite pohraniti postaju ne počne treptati
na pokazivaču.
6 Pritisnite DISPLAY•ENTER•MEMORY.
Nova postaja zamjenjuje staru.
Na daljinskom upravljaču
1 Pritisnite BAND dok se na pokazivaču ne pojavi željeno valno područje.
2 Ugodite željenu postaju.
3 Zadržite pritisnutom oko 2 sekunde brojčanu tipku programa na kojeg želite pohraniti novu
O sigurnosti
• Budući da CD koristi lasersku zraku,
nemojte pokušavati sami otvarati uređaj jer
bi mogli oštetiti vid. Prepustite popravke
samo stručnim osobama.
• Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prolije tekućina, isključite
uređaj i odnesite ga na stručni pregled.
• Diskovi nepravilnog oblika (primjerice, u
obliku srca, kvadrata, zvijezde) se ne mogu
reproducirati u ovom uređaju. Ukoliko ih
ipak pokušate reproducirati, možete oštetiti
uređaj. Nemojte upotrebljavati takve diskove.
Čišćenje
• Kućište, kontrolnu ploču i kontrole čistite
mekom krpom lagano navlaženu blagom
otopinom sredstva za čišćenje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva
ili otapala poput alkohola ili benzina.
1
2
Pritisnite tipku OPERATE (ili POWER) za uključenje uređaja.
O izvorima napajanja
Pritisnite tipku xZ za otvaranje pretinca kasetofona i stavite praznu kasetu.
Koristite samo vrpce TYPE I (normal).
3
Odaberite izvor s kojeg želite snimati.
• Pri uporabi mrežnog napajanja provjerite da
li je napon Vaše mreže istovjetan naponu
označenom na identifikacijskoj pločici uređaja (pogledajte poglavlje "Tehnički podaci")
te koristite samo isporučeni mrežni kabel;
nemojte koristiti neku drugu vrstu kabela.
• Uređaj nije isključen iz mreže sve dok je
mrežni priključak utaknut u zidnu utičnicu,
čak i ako je sam uređaj isključen.
• Za baterijsko napajanje, koristite osam
baterija R20 (veličina D).
• Ako ne koristite baterije, izvadite ih kako bi
spriječili oštećenje uslijed istjecanja
elektrolita ili korozije.
• Natpisna pločica sa označenim napajanjem,
potrošnjom, itd. nalazi se na donjoj strani
uređaja.
Snimanje s CD-a
Pritisnite tipku x i umetnite disk (pogledajte poglavlje "Reprodukcija diskova").
Snimanje radijskog programa
Pritisnite tipku RADIO BAND AUTO PRESET i odaberite željenu postaju
(pogledajte poglavlje "Slušanje radijskih postaja").
Pohranjivanje radijskih postaja
1
2
3
Pritisnite tipku
zaustavljanje reprodukcije
4
Radijske postaje možete pohraniti u memoriju uređaja. Možete pohraniti čak 30 radijskih postaja
(CFD-G500), 20 za FM valno područje i 10 za AM valno područje ili 40 radijskih postaja (CFDG500L), 20 za FM valno područje i po 10 za MW i LW valna područja u bilo kojem redoslijedu.
Pritisnite tipku xZ za otvaranje pretinca kasetofona i stavite snimljenu kasetu.
Zatvorite pretinac kasetofona. Koristite samo vrpce TYPE I (normal).
Mjere opreza
Pritisnite z za početak snimanja
(tipka N se otpusti automatski).
Za
Pritisnite tipku
zaustavljanje snimanja
xZ
pauzu snimanja
X
Ponovno pritisnite istu tipku za nastavak snimanja.
Savjeti
• Podešenje glasnoće ili zvučnog ugođaja nema utjecaja na razinu pri snimanju.
• Samo za model CFD-G500L: Ako u koraku 4 nakon pritiska na z čujete pištanje na AMW/LW
valnom području, pritisnite tipku MODE kako biste podesili opciju ISS (Interference Supress Switch)
koja najbolje potiskuje smetnje.
• Za najbolje rezultate pri snimanju koristite mrežno napajanje.
• Za brisanje snimljenih zapisa:
1 Stavite kasetu čije zapise želite izbrisati.
2 Pritisnite X.
3 Pritisnite z.(tipka N se otpusti automatski).
4 Pritisnite X.
Spajanje dodatnih komponenata
Na ovaj uređaj je moguće spojiti TV-prijemnik, videorekorder, prijenosni MD-uređaj, CD-uređaj.
Prije spajanja isključite svaku od komponenata. Detalje potražite u uputama za uporabu svakog
od uređaja.
Spajanje komponente
1
postaju. Kako biste odabrali broj veći od 10, prvo pritisnite tipku >10 i zatim odgovarajuće
brojčane tipke. Posljednju brojčanu tipku zadržite pritisnutom 2 sekunde.
(Primjer: Za odabir broja 12, prvo pritisnite tipku >10 i tipku 1, a zatim pritisnite i 2 sekunde
zadržite tipku 2.).
Audio spojnim kabelom* (opcija) povežite LINE IN priključak ovog uređaja s
linijskim izlazom ili priključkom za slušalice TV-prijemnika, videorekordera ili
druge komponente.
* Za MiniDisc-rekorder: kabel sa stereo minipriključkom na obje strane.
* Za TV-prijemnik, videorekorder: kabel sa stereo minipriključkom na jednoj
strani i dva phono priključka na drugoj strani.
Slušanje pohranjenih radijskih postaja
2
3
1
2
3
Snimanje sa spojene komponente
Pritisnite LINE za prikaz "LInE".
Pokrenite reprodukciju optičke komponente spojene na LINE IN priključak uređaja.
O postavljanju uređaja
• Nemojte postavljati uređaj na mjesto u
blizini izvora topline ili pod izravnim
utjecajem sunčevih zraka, velike prašine ili
mehaničkih vibracija.
• Nemojte odabrati podlogu koja nije stabilna
ili je nagnuta.
• Ostavite dovoljno slobodnog prostora oko
uređaja (približno 10 mm). Nemojte prekrivati otvore kako bi spriječili prekomjerno
zagrijavanje i osigurali duži vijek trajanja.
• Ako ostavite uređaj u automobilu
parkiranom na suncu, zaklonite ga od
izravnog utjecaja sunčevih zraka.
• Budući da se u zvučnicima koriste jaki
magneti, udaljite bankovne kartice, satove,
itd. kako bi spriječili moguću štetu.
O radu
• Ako uređaj izravno unesete iz hladnog u
topli prostor ili ga ostavite u vlažnom prostoru, može doći do kondenziranja vlage na
lećama CD-a. Ako se to dogodi, CD neće
raditi. Izvadite CD i ostavite uređaj uključen
približno jedan sat dok vlaga ne ishlapi.
• Ako niste duže vremena koristili uređaj, prije
stavljanja kasete pokrenite reprodukciju na
nekoliko minuta kako bi se uređaj ugrijao.
Napomene o kasetama
• Ako želite sačuvati sadržaj snimljene kasete i
spriječiti slučajno brisanje, odlomite plastične graničnike na A ili B strani kasete. Ako
kasnije želite snimati na ovako zaštićenu kasetu, prekrijte otvore samoljepljivom vrpcom.
Pritisnite OPERATE (ili POWER) za uključenje uređaja.
Pritisnite tipku RADIO BAND AUTO PRESET za odabir valnog područja.
Pritisnite PRESET + ili – za odabir pohranjene postaje.
Na daljinskom upravljaču
1 Pritisnite tipku BAND.
2 Pritisnite brojčane tipke kako biste odabrali željenu postaju.
Kako biste odabrali broj veći od 10, prvo pritisnite tipku >10 i zatim odgovarajuće brojčane tipke.
(Primjer: Za odabir broja 12, prvo pritisnite tipku >10 i tipku 1, a zatim pritisnite tipku 2).
1
2
3
4
Strana A
Pritisnite z.
Započinje snimanje.
Pokrenite reprodukciju optičke komponente spojene na LINE IN priključak uređaja.
Napomena
Čvrsto spojite kabele kako bi izbjegli smetnje.
Graničnik za stranu A
Graničnik za stranu B
• Ne preporučuje se uporaba kasete dulje od
90 minuta, osim za jako dugu neprekinutu
reprodukciju ili snimanje.
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije obrišite CD čistom
krpom. Obrišite CD od središta prema rubu.
Radijski prijemnik
Tehnički podaci
Loš prijem
• Premjestite antenu kako biste ostvarili bolji prijem.
• Premjestite uređaj kako biste ostvarili bolji
prijem AM ili MW/LW postaja.
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
Ovaj uređaj može reproducirati CD-R/CD-RWdiskove snimljene u CD-DA formatu*, ali mogućnost reprodukcije se može razlikovati ovisno o kvaliteti diska i stanju uređaja za snimanje.
* CD-DA je skraćenica za Compact Disc
Digital Audio. To je standardni format u
kojem se snimaju audio diskovi.
Diskovi s tehnologijom za zaštitu
autorskih prava
Ovaj uređaj je namijenjen reprodukciji
diskova usklađenih sa Compact Disc (CD)
standardom. Odnedavna neke izdavačke
kompanije izdaju diskove s tehnologijom za
zaštitu autorskih prava. Neki od tih diskova
nisu usklađeni sa CD standardom i možda se
neće moći reproducirati u ovom uređaju.
Ako naiđete na bilo kakav problem, molimo
da se obratite ovlaštenom Sony prodavatelju
ili servisu.
U slučaju problema
Općenito
Uređaj se ne uključuje
•
•
•
•
Čvrsto spojite mrežni kabel.
Provjerite da li su baterije ispravno stavljene.
Ako su baterije slabe, zamijenite ih novima.
Ukoliko koristite baterijsko napajanje, ne možete
uključiti uređaj pomoću daljinskog upravljača.
Nema zvuka
• Funkcija koju želite koristiti mora biti
prikazana na pokazivaču.
• Podesite glasnoću.
• Isključite slušalice ako želite koristiti zvučnike.
• Ako su baterije slabe, zamijenite ih novima.
• Odmaknite uređaj od TV-prijemnika.
• Ukoliko pri slušanju AM ili MW/LW postaja
koristite daljinski upravljač, mogu se čuti
šumovi. To se ne može izbjeći.
Slika na TV prijemniku je nestabilna
• Ako FM program slušate u blizini TVprijemnika s kućnom antenom, odmaknite
uređaj od TV-prijemnika.
Kasetofon
Nakon pritiska na tipku, vrpca se ne
pokreće
• Čvrsto zatvorite pretinac kasetofona.
Tipka REC z ne radi/nema
reprodukcije ili snimanja
• Provjerite da li na kaseti postoji sigurnosni
graničnik.
• Na pokazivaču mora biti natpis "TAPE".
Reprodukcija, snimanje ili kvaliteta
brisanja je slaba ili izobličena
• Očistite glave, vodilicu vrpce i valjčić štapićem
za čišćenje koji ste lagano umočili u sredstvo za
čišćenje ili alkohol.
• Ako su baterije slabe, zamijenite ih novima.
• Kaseta je TYPE II (CrO2) ili TYPE IV (metal).
Koristite samo kasetu TYPE I (normal).
• Demagnetizirajte glave pomoću komercijalno
nabavljive vrpce za demagnetizaciju glava.
Glava za snimanje/reprodukciju
Valjčić
• Blizu uređaja se koristi prijenosni telefon ili
drugi uređaj koji emitira radio-frekvencijske
smetnje. t Odmaknite ga od uređaja.
CD-uređaj
Na pokazivaču se pojavljuje oznaka
“no dISC” iako je CD umetnut ili se ne
pokreće reprodukcija CD-diska.
• Umetnite CD tako da je strana s naljepnicom
okrenuta prema gore.
• Očistite CD.
• Izvadite CD i ostavite uložnicu otvorenu oko
jedan sat kako bi se osušila kondenzirana vlaga.
• CD-R/CD-RW-disk nije finaliziran. U uređaju
za snimanje diskova finalizirajte CD-R/CDRW-disk.
• Loša kvaliteta CD-R/CD-RW-diska, uređaja za
snimanje ili softvera.
• Prazan CD-R/CD-RW-disk.
• Ako su baterije slabe, sve ih zamijenite novima.
• Smanjite glasnoću.
• Očistite CD ili ga zamijenite ako je jako oštećen.
• Postavite uređaj na mjesto na kojem nema
vibracija.
• Očistite leću komercijalno nabavljivom
puhalicom.
• Zvuk se može gubiti ili može doći do smetnji
ako je upotrijebljen CD-R/CD-RW-disk loše
kvalitete ili postoji problem na uređaju za
snimanje ili aplikacijskom softveru.
CD-uređaj
Sustav
Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode
Materijal: GaAlAs
Valna dužina: 780 nm
Trajanje emisije: Kontinuirano
Laserski izlaz: Manje od 44,6 µW
(Vrijednost ovog izlaza mjerena je na udaljenosti
200 mm od leće pomoću optičkog osjetila s
otvorom promjera 7 mm.)
Brzina okretanja
200 o/min do 500 o/min (CLV)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
Zvuk je loš ili se slabo čuje
Čuju se šumovi
Zvuk je isprekidan
Čuju se šumovi.
Uložite praznu kasetu.
Pritisnite LINE za prikaz "LInE".
• Nemojte koristiti otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalno nabavljivih
sredstava za čišćenje ili antistatičkih
raspršivača koji se koriste za klasične
gramofonske ploče.
• Nemojte izlagati CD izravnom utjecaju
sunčevih zraka ili izvora topline, i nemojte
ga ostavljati u automobilu parkiranom na
suncu jer može doći do podizanja
temperature unutar vozila.
• Nemojte lijepiti naljepnice i nemojte grepsti
površinu CD-a.
• Nakon reprodukcije spremite CD u njegovu
kutiju.
Ako je CD ogreben ili postoje tragovi prstiju,
može doći do pogreške u reprodukciji.
Glava za brisanje
Vodilica vrpce
Leća
Frekvencijski opseg
CFD-G500
FM
87,5 - 108 MHz
AM
531 - 1 611 kHz
CFD-G500L
FM
87,5 - 108 MHz
MW
531 - 1 611 kHz (interval od 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (interval od 10 kHz)
LW
153 - 279 kHz
Međufrekvencija
FM: 10,7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Antene:
FM: Teleskopska antena
AM/MW/LW: Ugrađena feritna štapićasta antena
Kasetofon
Sustav snimanja
4 traga 2-kanalni stereo
Vrijeme premotavanja
Približno 120 sekundi uz Sony kasetu C-60
Frekvencijski odziv
TYPE I (normal): 70 - 13 000 Hz
Općenito
Zvučnici
Puni opseg: promjer 10 cm, 3,2 ohma, konusni (2)
Woofer: promjer 10 cm, 4 ohma, konusni (1)
Ulaz
LINE IN priključak (stereo mini priključak):
Minimalna razina ulaznog signala 330 mV
Izlazi
Priključak za slušalice (stereo mini priključak)
Za slušalice impedancije 16 - 68 ohma
Maksimalna izlazna snaga
Puni opseg: 8 W
Woofer: 12 W
Napajanje
Uređaj:
230 V AC, 50 Hz
12 V DC, 8 baterija R20 (veličina D)
Daljinski upravljač:
3 V DC, 2 baterije R03 (veličina AAA)
Potrošnja
AC 30 W
Vijek trajanja baterija
Za uređaj
FM snimanje
Sony R20P: približno 6 h
Sony alkalne LR20: približno 18 h
Reprodukcija kasete
Sony R20P: približno 1,5 h
Sony alkalne LR20: približno 6 h
Reprodukcija CD-a
Sony R20P: približno 1 h
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi
• Ukoliko su baterije u daljinskom upravljaču
slabe, zamijenite ih novima.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
daljinskog upravljača na uređaju.
• Uklonite sve zapreke između daljinskog
upravljača i senzora na uređaju.
• Senzor daljinskog upravljača na uređaju ne
smije biti izložen jakom svjetlu kao što je
izravna sunčeva svjetlost ili svjetlo
fluorescentne svjetiljke.
• Kad koristite daljinski upravljač, približite se
uređaju.
Ako nakon svih navedenih provjera ne uspijete
otkloniti problem, izvucite mrežni kabel iz zidne
utičnice i izvadite sve baterije. Pričekajte da
nestanu sve oznake sa pokazivača i ponovo
vratite mrežni priključak i baterije. Ako ni to ne
pomogne, obratite se ovlaštenom servisu.
Sony alkalne LR20: približno 4 h
Dimenzije
Približno 530 x 327 x 241 mm (š/v/d) (uključujući
dijelove koji strše)
Masa
Približno 8 kg (zajedno s baterijama)
Isporučeni pribor
Mrežni kabel (1)
Daljinski upravljač (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja.
Dodatni pribor
Sony slušalice serije MDR.
Download PDF