Sony | MDR-1ADAC | Sony MDR-1ADAC Slušalice MDR-1ADAC Referentni vodič

Napomene o slušalicama
Preglasan zvuk može vam oštetiti sluh. Radi
sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim vozilom ili
biciklom.
TakoÕer, slušalice nemojte koristiti na mjestima gdje se
trebate oslanjati na sluh, primjerice na pružnom
prijelazu, gradilištu i sl.
Napomene o statiÑkom elektricitetu
Stereo slušalice
Referentne upute
HR
U uvjetima iznimno suhog zraka, može doÏi do pojave
šuma ili preskakanja zvuka, ili možete osjetiti lagane
trnce na ušima. To je posljedica statiÑkog elektriciteta
koji se nakupio u tijelu i ne predstavlja kvar slušalica.
Efekt se može umanjiti nošenjem odjeÏe od prirodnih
materijala.
Dodatno nabavljivi zamjenski jastuÑiÏi slušalica mogu
se naruÑiti kod najbližeg Sony prodavatelja.
Ako u vezi sa sustavom imate pitanja ili probleme koji
nisu pokriveni ovim priruÑnikom, obratite se najbližem
Sonyjevom servisu.
Baterija se ne može napuniti
Operativni sustavi
W IskljuÑite ureÕaj.
W Provjerite jesu li ovaj ureÕaj i raÑunalo Ñvrsto spojeni
uporabom mikro USB kabela (isporuÑen).
W Provjerite da je raÑunalo ukljuÑeno, i ne smije biti
iskljuÑeno u mod pripravnog stanja ili hibernacije.
W Provjerite jesu li ureÕaj i raÑunalo izravno spojeni, ne
preko USB huba.
W Za sluÑajeve koji nisu navedeni iznad, ponovno
pokušajte s postupkom USB povezivanja.
W Problem možda nastaje zbog USB prikljuÑnice
spojenog raÑunala. Spojite ureÕaj na neku drugu
USB prikljuÑnicu raÑunala.
W Kad je baterija sasvim puna.
Ako je baterija sasvim napunjena, indikator POWER
možda Ïe treperiti i iskljuÑiti se, a punjenje neÏe
zapoÑeti. Pojava ne predstavlja kvar.
W Nakon dužeg nekorištenja ureÕaja indikator POWER
možda se neÏe odmah ukljuÑiti i svijetliti crveno
nakon što ureÕaj spojite na raÑunalo. DoÕe li do
toga ne odspajajte mikro USB kabel s ureÕaja te
priÑekajte da indikator POWER poÑne svijetliti
crveno.
Kompatibilni operativni sustav:
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8
Pro
Windows 7
Starter (SP1 ili noviji)/Home Basic (SP1 ili noviji)/Home
Premium (SP1 ili noviji)/Professional (SP1 ili noviji)/
Ultimate (SP1 ili noviji)
Windows Vista
Home Basic (SP2 ili noviji)/Home Premium (SP2 ili
noviji)/Business (SP2 ili noviji)/Ultimate (SP2 ili noviji)
Mac OS X (10.6.8 ili noviji)
Procesor: Intel Core 2 procesor od 1,6 GHz ili jaÑi
Memorija: 1 GB ili više
USB prikljuÑnica (USB 2.0 High Speed)
• Jedan od gore navedenih OS-a treba tvorniÑki biti
instaliran na raÑunalo.
• Nije zajamÑeno funkcioniranje ovog ureÕaja sa svim
raÑunalima.
• UreÕaj možda neÏe funkcionirati s raÑunalima koja
korisnici sastave sami, operativnim sustavima koji su
ažurirani sukladno osobnom odabiru ili s više
operativnih sustava.
• UreÕaj možda neÏe funkcionirati s funkcijama kao što
su pripravno stanje, stanje mirovanja ili hibernacija, na
bilo kojem raÑunalu.
Punjenje predugo traje.
U sluÑaju problema
Nema zvuka
W Provjerite jesu li ovaj ureÕaj i audio ureÕaj pravilno
spojeni.
W Provjerite je li spojeni ureÕaj ukljuÑen.
W Provjerite je li ovaj ureÕaj ukljuÑen.
W Ako indikator POWER ne svijetli, napunite bateriju.
W PojaÑajte glasnoÏu spojenog ureÕaja.
W PojaÑajte glasnoÏu ovog ureÕaja.
Dok je ureÕaj spojen na raÑunalo, zvuka
nema ili je loš.
MDR-1ADAC
4-544-745-41(1)
©2014 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Hrvatski
Stereo slušalice
UPOZORENJE
Baterije (vanjske ili ugraÕene) nemojte dugotrajno
izlagati visokim temperaturama, primjerice sunÑevom
svjetlu, vatri i sl.
SljedeÏe informacije su primjenjive samo
na opremu koja se prodaje u zemljama
koje primjenjuju smjernice EU
ProizvoÕaÑ ovog ureÕaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Upiti u vezi sa
sukladnošÏu proizvoda na temelju zakonodavstva
Europske unije mogu se uputiti ovlaštenom zastupniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, NjemaÑka. Za sva pitanja vezana uz
servisiranje ili jamstvo pogledajte adrese navedene u
popisu servisa ili jamstvenom listu.
Zbrinjavanje stare elektriÑne i
elektroniÑke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži oznaÑava da
se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kuÏni otpad.
Na nekim baterijama ova oznaka može biti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili
olovo (Pb) se koriste ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem baterija
sprijeÑit Ïete moguÏe negativne posljedice za okoliš i
ljudsko zdravlje koje inaÑe mogu imati utjecaja ukoliko
se baterija ne odloži na pravilan naÑin. Recikliranje materijala od kojeg je ureÕaj sastavljen pridonosi oÑuvanju
prirodnih izvora.
Ako proizvodi trebaju biti trajno spojeni s baterijom radi
svoje sigurnosti, radne uÑinkovitosti ili Ñuvanja podataka,
zamjenu baterije je potrebno prepustiti iskljuÑivo ovlaštenom serviseru. Kako biste bili sigurni da Ïe se baterija te
elektriÑni i elektroniÑki otpad zbrinuti pravilno, odnesite
ih u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje
elektriÑnog i elektroniÑkog otpada. Za sve druge baterije
pogledajte poglavlje o sigurnom vaÕenju baterije iz
proizvoda. Predajte bateriju na najbliže mjesto za skupljanje
i recikliranje istrošenih baterija. Za detaljnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj
ste kupili ureÕaj.
SONY - MDR-1ADAC Referentne upute za uporabu stereo slusalica.indd 1
Napomene o uporabi
Napomene o uporabi u zrakoplovu
Nemojte koristiti slušalice kad je zabranjena uporaba
elektroniÑke opreme ili kad nije dopuštena uporaba
osobnih slušalica za glazbene usluge pri letu zrakoplovom.
Napomene o punjenju slušalica
– Za punjenje slušalica upotrijebite isporuÑeni mikro
USB kabel. U suprotnom može doÏi do kvara.
– Punjenje vršite pri temperaturi okoline od 5 °C do 35 °C.
U protivnom, baterija se možda neÏe sasvim napuniti.
– Nakon dužeg nekorištenja slušalica, trajanje baterija
može postati kraÏe. To Ïe se poboljšati nakon nekoliko
ciklusa punjenja i pražnjenja.
– Ne spremajte slušalice na mjesta s visokim temperaturama
na duže vrijeme. Pohranite li slušalice na duže od
godinu dana, napunite bateriju svakih šest mjeseci
kako se ne bi sasvim ispraznila.
– Za punjenje baterije preko USB veze s raÑunalom
pogledajte detalje pod "Operativni sustavi".
– DoÕe li do kvara slušalica, punjenje neÏe zapoÑeti a
indikator POWER Ïe treperiti. U tom sluÑaju, odspojite
slušalice sa spojenog ureÕaja i obratite se trgovini u
kojoj ste kupili proizvod ili predstavništvu tvrtke Sony.
Napomene o baratanju
– Pošto su slušalice dizajnirane da prianjaju uz uši, pokušaji nasilnog stavljanja na uši mogu rezultirati ošteÏenjem
bubnjiÏa. Izbjegavajte uporabu slušalica na mjestima
na kojima ih iz ušiju lako mogu izvuÏi ljudi ili predmeti,
primjerice lopta, itd.
– Kad pritisnete slušalice u uši, možete zaÑuti "klik" zvuk
dijafragme. Pojava ne predstavlja kvar.
– Slušalice Ñistite mekom suhom krpom.
– Ukoliko je prikljuÑak prljav može doÏi do izobliÑenja
zvuka.
– Kad se jastuÑiÏi slušalica zaprljaju ili oštete ili ako je
slušalice potrebno popraviti, obratite se ovlaštenom
Sonyjevom servisu.
– Slušalice nemojte ostavljati na mjestima izloženima
izravnom sunÑevom svjetlu, vruÏini ili vlazi.
– Slušalice ne izlažite pretjeranim udarcima.
– Pažljivo rukujte slušalicama.
– Ako tijekom uporabe slušalica osjetite pospanost ili
slabost, odmah ih prestanite koristiti.
W RaÑunalo ne prepoznaje ureÕaj kao USB ureÕaj.
Restartajte raÑunalo.
Instalirajte pogonski program za Windows, "Sony
USB Device Driver", na raÑunalo sa sustavom Windows.
Posjetite sljedeÏu web-stranicu i instalirajte softver.
http://www.sony.eu/support/dna
W PojaÑajte glasnoÏu raÑunala ili softvera.
W Ako je ureÕaj spojen na raÑunalo tijekom korištenja
softvera za glazbenu reprodukciju, restartajte softver
za reprodukciju.
W Želite li na svom raÑunalu reproducirati podatke u
formatu High-Resolution Audio dok je na njega
spojen ovaj ureÕaj, upotrijebite softver koji podržava
High-Resolution Audio format, npr. "Hi-Res Audio
Player".
Ako "Hi-Res Audio Player" nije instaliran, instalirajte
ga na svoje raÑunalo. Posjetite sljedeÏu web-stranicu
i instalirajte softver.
http://www.sony.eu/support/dna
W IskljuÑi li se raÑunalo u pripravno stanje, stanje mirovanja ili hibernacije tijekom reprodukcije uporabom
softvera za glazbenu reprodukciju, restartajte softver.
W Provjerite jesu li zvuÑne postavke vašeg raÑunala
toÑno podešene.
W Za Windows 8 / 8.1
Pritisnite i zadržite tipke [Windows] i [X] kako biste
prikazali izbornik, odaberite karticu [Control Panel],
[Hardware and Sound], [Sound], [Playback],
odaberite [Sony MDR-1ADAC] kao ureÕaj za
glazbenu reprodukciju i kliknite na [Set default].
W Za Windows 7 /Windows Vista
Kliknite na izbornik [Start], odaberite karticu
[Control Panel], [Hardware and Sound], [Sound],
[Playback], odaberite [Sony MDR-1ADAC] kao
ureÕaj za glazbenu reprodukciju i kliknite na [Set
default].
W Za Macintosh
Kliknite na izbornik [Apple], odaberite karticu
[System Preferences], [Sound], [Output], a zatim
odaberite [MDR-1ADAC] pod [Select a device for
sound output].
W Kontrola glasnoÏe raÑunala ili softvera za glazbenu
reprodukciju podešena je na potpuno izostavljanje
zvuka. Poništite tu postavku.
W CD-ROM pogon ne podržava funkciju digitalne reprodukcije. Upotrijebite CD-ROM pogon koji podržava
funkciju digitalne reprodukcije.
W S USB prikljuÑnice raÑunala možda se ne može emitirati
digitalni zvuk. U tom sluÑaju, spojite analognu ulaznu
prikljuÑnicu ureÕaja s analognom izlaznom prikljuÑnicom raÑunala.
Zvuk je tih
W PojaÑajte glasnoÏu spojenog ureÕaja.
W PojaÑajte glasnoÏu ovog ureÕaja.
UreÕaj se ne može ukljuÑiti.
W Napunite bateriju ureÕaja.
W Kada trajanje baterije postane upola kraÏe, baterija
je pri kraju radnog vijeka. Nabavite novu Sonyjevu
bateriju.
IzobliÑen zvuk
W Ako je audio ureÕaj spojen na analognu ulaznu
prikljuÑnicu ovog ureÕaja, stišajte glasnoÏu
spojenog ureÕaja.
W IskljuÑite ekvilizator spojenog ureÕaja.
W Napunite bateriju ureÕaja.
W Provjerite jesu li ureÕaj i raÑunalo izravno spojeni, ne
preko USB huba.
W Niste upotrijebili isporuÑeni kabel.
Buka.
W Spojite li audio ureÕaj na ulaznu analognu prikljuÑnicu
ovog ureÕaja, podesite glasnoÏu spojenog ureÕaja,
a zatim pojaÑajte glasnoÏu na ovom ureÕaju.
W Držite raÑunalo dalje od ovog ureÕaja.
W Restartajte softver za glazbenu reprodukciju.
W IskljuÑite spojeni audio ureÕaj a zatim ga ponovno
ukljuÑite.
Zvuk se prekida prilikom spajanja na
raÑunalo.
W Procesor vašeg raÑunala je preoptereÏen. Zatvorite
druge aplikacije.
W Na raÑunalo su spojeni i drugi USB ureÕaji koji se
trenutno koriste. Nemojte koristiti druge USB ureÕaje.
Spojeni radio ili TV ne mogu primiti signal/
stvara se buka.
W Držite spojeni ureÕaj dalje od ovog ureÕaja.
TehniÑki podaci
OpÏenito
Tip
Zatvorene, dinamiÑke
ZvuÑniÑka jedinica
40 mm
Snaga
1500 mW (IECb1))
Impedancija
40 Ə pri 1 kHz
Osjetljivost
102 dB/mW
Frekvencijski odziv
4 Hz - 40 000 Hz (digitalni ulaz)
4 Hz - 100 000 Hz (analogni ulaz)
Ulazna prikljuÑnica/prikjuÑak
mikro USB (tip AB): Za digitalno
povezivanje s ureÕajima WALKMAN®,
Xperia i iPhone/iPad/iPod
Mikro USB prikljuÑnica (tip B): Za
spajanje raÑunala ili punjenje ureÕaja
Stereo miniprikljuÑnica
Radna temperatura
0 °C do 40 °C
Temperatura tijekom punjenja
5 °C do 35 °C
Napajanje
UgraÕena litij-ionska punjiva baterija
DC 3,7 V
DC 5 V: pri punjenju preko USB-a
Masa
Pribl. 300 g bez kabela
Podržane frekvencije uzorkovanja/bit
RaÑunalo
PCM: Maksimalno 192 kHz/24 bita
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHzb2)
WALKMAN®/Xperia digitalni ulaz
PCM: Maksimalno 192 kHz/24 bita
DSD: 2,8 MHz, 5,6 MHzb2)
iPhone/iPad/iPod digitalni ulaz
44,1 kHz, 48 kHz/16 bita
Potrošnja
2,5 W
Trajanje baterije Pribl. 7,5 sati 3)
Trajanje punjenja
Pribl. 4 sata 4)
Dizajn i tehniÑki podaci podložni su promjeni bez najave.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najveÏom
pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda
uputa uvijek su moguÏe. Stoga proizvoÕaÑ i prodavatelj
ne preuzimaju odgovornost za eventualne netoÑne
navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u
ovim uputama.
O autorskim pravima
• iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch i Retina
tržišne su oznake tvrtke Apple Inc., registrirane u
SAD-u i u drugim državama. iPad Air, iPad mini i
Lightning tržišne su oznake tvrtke Apple Inc.
• "Made for iPod", "Made for iPhone" i "Made for iPad"
znaÑi da je elektroniÑki ureÕaj namijenjen spajanju
upravo na ureÕaje iPod, iPhone ili iPad, te je od strane
developera certificiran kao ureÕaj koji zadovoljava
standarde tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne preuzima
odgovornost za rad ovog ureÕaja niti za njegovu
usklaÕenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
• Windows i Windows Vista su registrirani ili zaštiÏeni
znaci tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim
zemljama.
• Macintosh i Mac OS su zaštiÏeni znaci tvrtke Apple
Inc. registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
• Xperia™ je zaštiÏeni znak Sony Mobile Communications
AB.
• WALKMAN® i WALKMAN® logotip registrirane su tržišne
oznake tvrtke Sony Corporation.
Kompatibilni modeli
iPhone/iPad/iPod ureÕaja
Slušalice možete koristiti sa sljedeÏim ureÕajima koji
podržavaju digitalni izlaz. Koristite li slušalice s modelima
koji nisu navedeni dolje, uspostavite analognu vezu
pomoÏu kabela slušalica (isporuÑen). Prije uporabe,
ažurirajte softver svog iPhone, iPad ili iPod ureÕaja. U
Referentnim uputama, ureÕaji iPhone, iPad i iPod
opisuju se pojmom "iPod", osim u posebnim sluÑajevima.
– iPhone 5s
– iPhone 5c
– iPhone 5
– iPad Air
– iPad mini s Retina zaslonom
– iPad (4. generacija)
– iPad mini
– iPod touch (5. generacija)
– iPod nano (7. generacija)
(od srpnja 2014.)
IEC = MeÕunarodno elektrotehniÑko povjerenstvo
Tijekom reprodukcije, DSD format pretvara se u
linearni PCM format.
3)
Trajanje ovisi o okruženju i naÑinu uporabe.
4)
Vrijeme potrebno da se prazna baterija napuni.
1)
2)
IsporuÑeni pribor
Stereo slušalice (1)
Digitalni kabal za ureÕaj Xperia (pribl. 1,2 m) (1)
Digitalni kabal za ureÕaj WALKMAN® (pribl. 1,2 m) (1)
Ekskluzivni Lightning kabel (pribl. 1,2 m) (1)
Mikro USB kabel (pribl. 1,5 m) (1)
Kabel slušalica (pribl. 1,2 m) (1)
VreÏica za nošenje (1)
Krakte upute za uporabu (1)
Referentne upute za uporabu (ovaj priruÑnik) (1)
Jamstveni list (1)
17.10.2014. 9:27:26
Download PDF

advertising