Sony | MDR-XB450BV | Sony MDR-XB450BV Slušalice MDR-XB450BV sa značajkom EXTRA BASS™ Upute za upotrebu

Hrvatski
Stereo slušalice
UPOZORENJE
Kako biste smanjili opasnost od požara ili
elektriŒnog udara, ne otvarajte kuŐište.
Servisiranje povjerite samo struŒnom osoblju.
Nemojte postavljati ureŔaj u skuŐeni prostor
poput police za knjige ili ugradnog ormariŒa.
Baterije (vanjske ili ugraŔene) nemojte dugotrajno
izlagati visokim temperaturama, primjerice
sunŐevom svjetlu, vatri i sl.
Stereo slušalice
Upute za uporabu
4-544-789-51(1)
©2014 Sony Corporation
MDR-XB450BV
Uporaba
1
2
Ulaganje baterija
IspupŐenje (na lijevoj slušalici)
3
Spajanje
Nošenje
4
5
Podešavanje jaŒine vibracija uz Vibration Bass1)
1)
Jako
Slabo
SONY - MDR-XB450BV Slusalice.indd 1
Zbrinjavanje stare elektriŒne i
elektroniŒke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s
posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na ureŔaju ili ambalaži
ukazuje da se ovaj proizvod ne
smije odlagati s kuŒnim otpadom. Umjesto toga,
opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže
mjesto za skupljanje i recikliranje elektriŐnog i
elektroniŐkog otpada. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda sprijeŐit Œete moguŒe negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inaŐe
mogu imati utjecaja ukoliko se ureŔaj ne odloži
na pravilan naŐin. Recikliranje materijala od
kojeg je ureŔaj sastavljen pridonosi oŐuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o
recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom
uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste
kupili ureŔaj.
ZnaŐajka Vibration Bass
dostupna je samo ako je
ukljuŐena znaŐajka
Electro Bass Booster.
Preglasan zvuk može vam
oštetiti sluh. Radi sigurnosti u
prometu, nemojte koristiti
slušalice dok upravljate
motornim vozilom ili biciklom.
Ne koristite slušalice u situacijama u kojima je
od velike važnosti Őuti zvukove koji vas okružuju,
npr. prilikom prelaska željezniŐke ili tramvajske
pruge, na gradilištu, i sliŐno.
Napomene o statiŒkom elektricitetu
U uvjetima iznimno suhog zraka, može doŒi do
pojave šuma ili preskakanja zvuka, ili možete
osjetiti lagane trnce na ušima. To je posljedica
statiŐkog elektriciteta koji se nakupio u tijelu i
ne predstavlja kvar slušalica.
Efekt se može umanjiti nošenjem odjeŒe od
prirodnih materijala.
IzobliŒen zvuk
– Stišajte glasnoŒu spojene opreme.
Funkcija Electro Bass Booster ne
može se ukljuŒiti
– Provjerite nisu li baterije potrošene (je li
žaruljica Electro Bass Boostera iskljuŐena) te
jesu li uložene na pravilan naŐin. Zamijenite
baterije novima ili ih uložite na pravilan naŐin.
Funkcija Vibration Bass je slaba
– Pomaknite preklopku za kontrolu vibracije
kako bi ona bila jaŐa.
– PojaŐajte glasnoŒu spojene opreme.
– Ako glazba ne sadržava bas tonove, Vibration
Bass možda neŒe funkcionirati. Reproducirajte
glazbu koja sadržava bas tonove.
TehniŒki podaci
Dodatno nabavljivi zamjenski jastuŐiŒi slušalica
mogu se naruŐiti kod najbližeg Sony
prodavatelja.
OpŐenito
Ako u vezi sa sustavom imate pitanja ili
probleme koji nisu pokriveni ovim priruŐnikom,
obratite se najbližem Sonyjevom servisu.
Snaga
Nakon uporabe
Pomaknite preklopku BASS BOOST kako biste
ukljuŐili funkciju Electro Bass Booster za
pojaŐanje niskih tonova.
Tip
ZvuŐniŐka jedinica
Zatvorene, dinamiŐke
30 mm, kupolasta
(CCAW zvuŐna zavojnica)
100 mW (IEC 1))
100 ĉ pri 1 kHz (kada je
BASS BOOST ukljuŐeno)
40 ĉ pri 1 kHz (kada je
BASS BOOST iskljuŐeno)
Osjetljivost
100 dB/mW
Frekvencijski odziv 5 Hz – 22 000 Hz
Kabel
Oko 1,2 m, Litz kabel, tip Y
PrikljuŐak
PozlaŒeni mini stereo
L-prikljuŐak
Napajanje
Baterija DC 3 V, 2 × LR03
(veliŐina AAA)
Masa
Oko 273 g s baterijama,
bez kabela
Impedancija
Trajanje baterije
Tipizacijska ploŐica s podacima o nazivnom
naponu i sl., nalazi se s unutrašnje strane
baterijskog poklopca.
Sony alkalne baterije LR03 VELIŏINA AAA:
Oko 20 sati
(100 Hz, 0,1 mW + 0,1 mW
izlaz) 2)3)
Oko 60 sati (1 kHz, 0,1 mW
+ 0,1 mW izlaz) 3)
Napomene o uporabi
Napomena
Napomene o baratanju
Digitalni glazbeni ureŔaj, CD ureŔaj, itd.
Kako ukljuŒiti Electro Bass Booster
SljedeŐe informacije su primjenjive samo na
opremu koja se prodaje u zemljama koje
primjenjuju smjernice EU
ProizvoŔaŐ ovog ureŔaja je Sony Corporation
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti u vezi sa sukladnošŒu proizvoda na temelju
zakonodavstva Europske unije mogu se uputiti
ovlaštenom zastupniku, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
NjemaŐka. Za sva pitanja vezana uz servisiranje
ili jamstvo pogledajte adrese navedene u
popisu servisa ili jamstvenom listu.
Napomene o slušalicama
– Pošto su slušalice dizajnirane da prianjaju uz
uši, pokušaji nasilnog stavljanja na uši mogu
rezultirati ošteŒenjem bubnjiŒa. Izbjegavajte
uporabu slušalica na mjestima na kojima ih iz
ušiju lako mogu izvuŒi ljudi ili predmeti,
primjerice lopta, itd.
– Kad pritisnete slušalice u uši, možete zaŐuti
"klik" zvuk dijafragme. Pojava ne predstavlja
kvar.
– Slušalice Őistite mekom suhom krpom.
– Ukoliko je prikljuŐak prljav može doŒi do
izobliŐenja zvuka.
– Kad se jastuŐiŒi slušalica zaprljaju ili oštete ili
ako je slušalice potrebno popraviti, obratite
se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
– Slušalice nemojte ostavljati na mjestima
izloženima izravnom sunŐevom svjetlu,
vruŒini ili vlazi.
– Slušalice ne izlažite pretjeranim udarcima.
– Pažljivo rukujte slušalicama.
– Ako tijekom uporabe slušalica osjetite
pospanost ili slabost, odmah ih prestanite
koristiti.
– Ako uporaba slušalica dovodi do iritacije vaše
kože, odmah ih prestanite koristiti i obratite
se lijeŐniku.
ZnaŒajke
Slušalice možete koristiti kao obiŐne slušalice
Őak i kada je znaŐajka BASS BOOST iskljuŐena.
– Funkcija Bass Booster
OmoguŒuje veŒu akustiŐnu izolaciju u svrhu
postizanja dubljih i boljih niskih tonova.
– ZvuŐniŐka jedinica od 30 mm proizvodi
moŒan bas zvuk
– Funkcija Electro Bass Booster
– Funkcija Vibration Bass
UgraŔeni aktuator omoguŒuje uživanje u
ekstremno jakim basovima.
– Mekani ušni jastuŐiŒ koji izravno usmjerava
zvuk u uho
– Struktura za zakretanjem prema unutra
– MoguŒnost zakretanja radi lakše prenosivosti
– Kabel s hrapavom površinom
Kabel s finim utorima na svojoj površini
smanjuje moguŒnost zapetljavanja.
Kada baterije oslabe
U sluŒaju problema
Nema zvuka
Zamijenite baterije novima ukoliko žaruljica
Electro Bass Boostera treperi ili se iskljuŐi.
IsporuŒeni pribor
Stereo slušalice (1), Upute za uporabu (1)
IEC = MeŔunarodno elektrotehniŐko
povjerenstvo
Za glazbu s mnogo bas tonova (više vibriranja)
3)
Navedeno vrijeme ovisi o tipu glazbe, glasnoŒi,
temperaturi, uvjetima uporabe, itd.
1)
2)
Dizajn i tehniŐki podaci podložni su promjeni
bez najave. Ove upute napravljene su s mnogo
truda i s najveŒom pažnjom, no pogreške u
procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su
moguŒe. Stoga proizvoŔaŐ i prodavatelj ne
preuzimaju odgovornost za eventualne netoŐne
navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske
pogreške u ovim uputama.
– Ako preklopku BASS BOOST pomaknete na
ON kada su baterije prazne ili nisu uložene,
zvuk se neŒe Őuti. Pomaknite preklopku BASS
BOOST na OFF ili uložite nove baterije.
– Provjerite povezanost slušalica i opreme.
– Provjerite je li spojena oprema ukljuŐena.
– PojaŐajte glasnoŒu spojene opreme.
13/10/14 17:01
MDR-XB450BV [CE7] 4-544-789-51 (1)
Download PDF