Upute za uporabu
NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005
©2006 Sony Corporation
1
2-678-177-11 (1)
O ovim uputama
Uz uređaj se isporučuju kratke upute za uporabu i ovaj priručnik, u tiskanom i
elektronskom (PDF) formatu (potonji je na engleskom jeziku). Osim toga,
nakon instalacije SonicStage programa s isporučenog CD-ROM-a možete
potražiti još informacija u datoteci Help programa SonicStage.
− Kratke upute za uporabu objašnjavaju podešavanje i osnovne postupke za
prijenos zapisa na računalo, prijenos na ovaj uređaj i reprodukciju.
− Ovaj priručnik objašnjava napredne postupke pomoću kojih u potpunosti
možete iskoristiti mogućnosti uređaja i riješiti eventualne probleme.
− U Help datoteci programa SonicStage objašnjava se način uporabe
SonicStage programa (1 str. 3).
Pretraivanje uputa za uporabu u elektronskom (PDF) formatu
Uporaba tipaka u uputama za uporabu
Kliknite tipke u gornjem desnom uglu ovih uputa za odabir sadržaja, odabir
izbornika Home ili indeksa.
Odabir sadržaja
Pronađite željenu temu u sadržaju.
Odabir izbornika Home
Pronađite željeni sadržaj iz popisa
opcija izbornika.
Indeks
Pronađite željeni sadržaj iz popisa
ključnih riječi iz priručnika.
z Savjeti
• Možete odabrati željenu stranicu tako da kliknete na njezin broj u sadržaju, opisu
izbornika Home ili indeksu.
• Klikom na broj stranice u tekstu (primjerice, 1 str. 3 itd.), prebacujete se izravno na tu
stranicu.
• Za traženje informacije prema ključnoj riječi, na alatnoj traci Adobe Readera kliknite
"Edit", odaberite "Search" za prikaz navigacijskog okvira, unesite riječ u polje Search i
kliknite "Search".
• Možete prijeći na prethodnu ili sljedeću stranicu klikom na
ili na dnu Adobe Readera.
Nastavlja se j
2
Promjena prikaza stranice
Tipke na dnu Adobe Readera omogućuju odabir načina pregleda stranica.
Single Page
Stranice se prikazuju na zaslonu
jedna po jedna i možete ih listati
prema gore/dolje.
Continuous
Stranice se prikazuju u nizu.
Mogu se listati prema gore/dolje.
Continuous - Facing
Stranice se prikazuju u nizu jedna
pokraj druge i možete ih listati
prema gore/dolje, po dvije
odjednom.
Facing
Stranice se prikazuju jedna pokraj
druge i možete ih listati prema
gore/dolje, po dvije odjednom.
Uporaba Help datoteke programa SonicStage
Detalje o SonicStage programu, poput informacija o prijenosu zapisa na
računalo i na uređaj, potražite u njegovoj Help datoteci.
A Nakon otvaranja programa SonicStage kliknite "Help" –
"SonicStage Help".
Otvara se Help datoteka.
Napomena
• U Help datoteci programa SonicStage, ovaj uređaj se naziva "ATRAC Audio Device".
3
Sadržaj
Isporučeni pribor.........................................6
Opis izbornika Home ..................................7
Osnovne funkcije – Dijelovi i kontrole ...........8
Reprodukcija pjesama
Reprodukcija pjesama (ALL SONGS) ........11
Reprodukcija listi pjesama
(PLAYLIST)................................................12
Traženje pjesama (SEARCH) .....................13
Traženje pjesama prema nazivu (Song) ......... 13
Traženje pjesama prema izvođaču (Artist) .... 14
Traženje zapisa prema albumu (Album) ........ 15
Promjena moda reprodukcije
(Play Mode) .................................................16
Reprodukcija pjesama određeno
vrijeme (Sports Timer) ...............................18
Podešavanje
Promjena redoslijeda pjesama (Sort) .......19
Promjena moda prikaza (Display Mode) ....21
Podešavanje glasnoće pomoću funkcije
Preset Volume (Volume Mode) ..................23
Podešavanje glasnoće (Preset) ....................... 23
Vraćanje u ručni mod (Manual) ..................... 25
Osobno podešavanje zvuka (Equalizer) .....26
Pohranjivanje željene kvalitete zvuka
(Preset Custom) ...........................................27
Podešavanje razine glasnoće (Dynamic
Normalizer)..................................................28
Ograničavanje glasnoće (AVLS) ................29
Isključenje zvučnog signala pri rukovanju
uređajem (Beep)........................................30
Podešavanje sata i datuma
(Set Date-Time) ............................................ 31
Podešavanje formata datuma
(Date Disp Type) .......................................... 33
Podešavanje formata sata
(Time Disp Type) ......................................... 34
Prikaz podataka o uređaju
(Information) ............................................... 35
Resetiranje postavki na tvorničke
vrijednosti (Reset All Settings).................... 36
Formatiranje memorije (Format) .............. 37
Promjena postavke USB spajanja
(USB Power) ................................................ 39
Podešavanje orijentacije pokazivača
lijevo/ desno (Rotation) ............................. 40
Štednja energije (Power Save) ..................... 41
Slušanje FM radija (samo NW-E002F/
E003F/E005F)
Slušanje FM radija.................................... 43
1 Uključivanje FM radija ............................ 43
2 Automatsko ugađanje postaja
(FM Auto Preset) ......................................... 44
3 Odabir radiopostaja .................................. 45
Ručno pohranjivanje željenih postaja .... 47
Brisanje pohranjenih postaja ....................... 47
Podešavanje prijema (Scan Sens) ............... 48
Odabir mono ili stereo zvuka
(Mono/Auto) ................................................ 49
Nastavlja se j
4
Napredne funkcije
Punjenje baterije uređaja.........................50
Produljenje trajanja baterije ...................51
Definicije pojmova "format" i "brzina
bita" .........................................................52
Reprodukcija pjesama bez pauza ............53
Kako se informacije o pjesmama
kopiraju na uređaj?................................54
Pohranjivanje ostalih podataka ...............55
Nadogradnja ugrađenog softvera ............56
U slu%aju problema
U slučaju problema ...................................57
Poruke pogrešaka......................................63
Deinstalacija SonicStage programa.........67
Dodatne informacije
Mjere opreza..............................................71
O autorskim pravima................................75
Tehnički podaci .........................................76
5
Isporučeni pribor
Provjerite isporučeni pribor u kutiji.
s Slušalice (1)
s CD-ROM* (1)
– SonicStage program
– Upute za uporabu (u PDF formatu)
s Kratke upute za uporabu (1)
* Nemojte reproducirati ovaj CD-ROM u audio CD uređaju.
O serijskom broju
Serijski broj ovog uređaja potreban je za registraciju, a on se nalazi na
naljepnici sa stražnje strane uređaja. Nemojte skidati tu naljepnicu.
Također možete provjeriti serijski broj uređaja. Pogledajte 1 str. 35 za
podrobnosti.
6
Opis izbornika Home
Tipka v/HOME omogućuje upravljanje sljedećim funkcijama uređaja.
Prednja strana
Tipka v/HOME
Tipka v/HOME
Pritisnite kratko
Promjena između modova Song/Folder
tijekom reprodukcije ili u stop modu.
U izborniku FM radija*, možete
prebacivati između pohranjenih ili
ručno ugođenih postaja.
Pritisnite i zadržite
Prikazuje se izbornik HOME i možete
upravljati sljedećim funkcijama.
* Samo NW-E002F/E003F/E005F
7
Osnovne funkcije – Dijelovi i kontrole
Prednja strana
Slušalice
A Tipka ./>
Služi za odabir pjesme, albuma,
izvođača ili opcije izbornika.
Također služi za prijelaz na početak
pjesme/albuma/izvođača te ubrzani
prijelaz prema naprijed ili natrag na
sljedeći način.
• Pritiskom na tipku .(>):
Prijelaz na početak tekuće (ili
sljedeće) pjesme/albuma/izvođača.
• Pritiskom i zadržavanjem tipke
.(>) tijekom reprodukcije i
otpuštenjem na željenom mjestu:
Ubrzani prijelaz naprijed (ili
unatrag) u tekućoj (ili sljedećoj)
pjesmi.
• Pritiskom i zadržavanjem tipke
.(>) dok je reprodukcija
zaustavljena: Prijelaz na početak
tekuće (ili sljedeće) pjesme/
albuma/izvođača. Ako se drži dulje
vrijeme, nastavlja se prijelaz na
prethodnu (ili sljedeću) pjesmu/
album/izvođača.
B Tipka v/HOME (mapa/HOME)
Ako se pritisne ova tipka tijekom
reprodukcije ili u stop modu, mijenja
se između upravljanja pjesmama/
mapama. U modu upravljanja
pjesmama, uređaj prelazi na početak
pjesme. U modu upravljanja mapama,
uređaj prelazi na početak albuma/
izvođača. Pritisnite i zadržite tipku
za prikaz izbornika HOME.
* U izborniku FM radija
(samo NW-E002F/E003F/E005F),
možete odabrati pohranjene ili ručno
podešene postaje.
C Pokaziva'
Podrobnosti o pokazivaču i ikonama
potražite na 1 str. 10.
D Tipka Nx
Pokretanje reprodukcije pjesme. Kod
pokretanja se na gornjem lijevom
dijelu pokazivača prikazuje N. Ako
se Nx ponovno pritisne, prikazuje
se x i reprodukcija se zaustavlja.
Kad se na pokazivaču prikaže
izbornik, ovom tipkom se potvrđuje
odabir opcije.
Kad se pritisne Nx, nakon
kupovine uređaja ili nakon
odspajanja od računala, reprodukcija
započinje od prve pjesme u uređaju.
E Priklju'nica za slušalice
Za spajanje slušalica. Spojite ih tako
da kliknu na mjesto. Ako se slušalice
ne spoje ispravno, zvuk možda neće
biti ispravan.
Nastavlja se j
8
Stranja strana
F Preklopka HOLD
Možete zaštititi uređaj tijekom
nošenja od slučajnog uključivanja
pomoću HOLD funkcije.
Pomicanjem preklopke u položaj
HOLD, isključuju se sve tipke. Ako
pritisnete neku tipku dok je
preklopka u položaju HOLD, na
pokazivaču se prikazuju točno
vrijeme, natpis "HOLD" i ?
(indikator baterije). Ako pomaknete
preklopku HOLD u suprotnom
smjeru, funkcija HOLD se
isključuje.
G Otvor za vrpcu
Služi za učvršćivanje vrpce.
H USB poklopac
Skinite USB poklopac i spojite USB
priključak izravno u USB
priključnicu na računalu.
Skidanje USB poklopca
Skinite poklopac kao što je
prikazano na slici dolje.
USB priključak
I Tipka RESET
Služi za resetiranje uređaja
(1 str. 57).
J Tipka VOL +/–
Služi za podešavanje glasnoće.
Nastavlja se j
9
Pokaziva'
K Indikator status sortiranja (Sort)/
ikona $
Prikazuje se redoslijed tekuće
pjesme (9 (redoslijed izvođača), b
(redoslijed albuma) ili : (albumi po
redoslijedu izvođača)) i $.
U modu upravljanja pjesmama,
ovdje se prikazuje ikona statusa
sortiranja i $ na desnoj strani. U
modu upravljanja mapama, ovdje se
prikazuje $ i ikona redoslijeda
sortiranja na desnoj strani.
L Tekstualno-grafi'ki pokaziva'
Prikaz naziva albuma, imena
izvođača, naziva pjesme, trenutnog
datuma i vremena, poruka i
izbornika.
Za promjenu moda prikaza,
pogledajte izbornik "Display Mode"
(1 str. 21). Pokazivač prelazi u mod
štednje energije ako se ne
upotrebljava određeno vrijeme.
M Indikator moda reprodukcije (Play
Mode)
Prikaz ikone tekućeg moda
reprodukcije (1 str. 17). Ako je
mod reprodukcije podešen na
"Normal", ne prikazuje se ikona.
10
N Indikator statusa reprodukcije
Prikaz tekućeg statusa reprodukcije
(N: reprodukcija, x: zaustavljeno,
m (M): ubrzano unatrag (prema
naprijed), . (>): prijelaz na
početak tekuće (ili sljedeće) pjesme).
O Indikator stanja baterije
Prikaz preostalog napona baterije.
z Savjet
• Informacije o izgledu pokazivača u modu
FM radija (samo NW-E002F/E003F/
E005F), potražite u poglavlju "Slušanje
FM radija" (1 str. 43).
Reprodukcija pjesama
Reprodukcija pjesama (ALL SONGS)
Reproduciraju se pjesme na uređaju.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir $ (ALL SONGS) i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuju se sve pjesme u uređaju i reprodukcija započinje od pjesme
koja je zadnja slušana. Ako nije reproducirana nijedna pjesma,
reprodukcija započinje od početka.
Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se zaustavlja.
Prijelaz na po'etak pjesme
Pritiskom na tipku .(>) tijekom reprodukcije ili u stop modu, uređaj
prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme.
Pritiskom na tipku v/HOME i zatim na .(>) tijekom reprodukcije ili u
stop modu, uređaj prelazi na početak tekućeg (ili sljedećeg) albuma/izvođača.
z Savjeti
• Možete promijeniti mod reprodukcije (slučajnim redoslijedom, ponavljanje i sl.) u Play
Mode izborniku (1 str. 16).
• Pjesme se prikazuju redoslijedom podešenim u izborniku Sort (1 str. 19). Pjesme u
albumu se prikazuju tvornički podešenim redoslijedom.
11
Reprodukcija pjesama
Reprodukcija listi pjesama (PLAYLIST)
Možete reproducirati liste pjesama (Playlist) koje kreirate pomoću SonicStage
programa. Ako promijenite naziv u SonicStage programu, na uređaju se
prikazuje promijenjeno ime. Pogledajte Help programa SonicStage.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir 3 (PLAYLIST) i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
Reproducira se zadnja pjesma koju ste slušali. Ako niste slušali nijednu
pjesmu, reprodukcija započinje od prve pjesme prve liste.
Reprodukcija se nastavlja do zadnje pjesme i zatim se zaustavlja.
Prijelaz na po'etak pjesme
Pritiskom na tipku .(>) tijekom reprodukcije ili u stop modu, uređaj
prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) pjesme.
Pritiskom na tipku v/HOME i zatim na .(>) tijekom reprodukcije ili u
stop modu, uređaj prelazi na početak tekuće (ili sljedeće) liste.
z Savjet
• Možete promijeniti mod reprodukcije (slučajnim redoslijedom, ponavljanje i sl.) u Play
Mode izborniku (1 str. 16).
12
Reprodukcija pjesama
Traženje pjesama (SEARCH)
Možete pretraživati pjesme prema parametrima "Song name" (naziv pjesme),
"Artist name" (naziv izvođača) ili "Album name" (naziv albuma).
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
Traenje pjesama prema nazivu (Song)
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir j (SEARCH) i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Song>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Prikazuju se sve pjesme u uređaju.
D Pritisnite tipku ./> za odabir pjesme i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do
zadnje pjesme i zatim se zaustavlja.
z Savjet
• Mod ponavljanja reprodukcije podešen u Play Mode izborniku (1 str. 16) se ne mijenja
dok je aktivna funkcija pretraživanja Search.
Nastavlja se j
13
Reprodukcija pjesama... Tra+enje pjesama
Traenje pjesama prema izvo1a'u (Artist)
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir j (SEARCH) i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Artist>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje
Prikazuje se popis izvođača.
D Pritisnite tipku ./> za odabir željenog izvođača i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis albuma istog izvođača.
E Pritisnite tipku ./> za odabir željenog albuma i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis pjesama iz odabranog albuma.
F Pritisnite tipku ./> za odabir pjesme i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do
zadnje pjesme i zatim se zaustavlja.
z Savjet
• Mod ponavljanja reprodukcije podešen u Play Mode izborniku (1 str. 16) se ne mijenja
dok je aktivna funkcija pretraživanja Search.
Nastavlja se j
14
Reprodukcija pjesama... Tra+enje pjesama
Traenje zapisa prema albumu (Album)
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir j (SEARCH) i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Album>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Prikazuje se popis albuma.
D Pritisnite tipku ./> za odabir željenog albuma i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se popis pjesama iz odabranog albuma.
E Pritisnite tipku ./> za odabir pjesme i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Započinje reprodukcija odabrane pjesme. Reprodukcija se nastavlja do
zadnje pjesme i zatim se zaustavlja.
z Savjet
• Mod ponavljanja reprodukcije podešen u Play Mode izborniku (1 str. 16) se ne mijenja
dok je aktivna funkcija pretraživanja Search.
15
Reprodukcija pjesama
Promjena moda reprodukcije (Play Mode)
Uređaj nudi razne načine reprodukcije, uključujući reprodukciju slučajnim
redoslijedom i ponavljanje reprodukcije odabranih pjesama.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Play Mode>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir moda reprodukcije (1 str. 17) i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
Nastavlja se j
16
Reprodukcija pjesama... Promjena moda reprodukcije
Popis modova reprodukcije
Mod reprodukcije/Ikona
Opis
Normalno/Bez ikone
Sve pjesme nakon tekuće pjesme se reproduciraju
jednom i zatim se reprodukcija zaustavlja.
Standardno je odabrana opcija "Normal".
Jednom se reproduciraju sve pjesme iz albuma (ili
izvođača)*, uključujući tekuću pjesmu, i zatim se
reprodukcija zaustavlja.
Ponavlja se reprodukcija svih pjesama od tekuće
pjesme.
Folder (mapa)/v
Repeat All (ponavljanje
svih)/]
Repeat Folder
(ponavljanje mape)/]v
Repeat 1 Song
(ponavljanje jedne
pjesme)/]1
Repeat Shuffle All
(ponavljanje svih
pjesama slučajnim
redoslijedom)/]SHUF
Repeat Shuffle Folder
(ponavljanje mape
slučajnim redoslijedom)/
]vSHUF
Ponavlja se reprodukcija svih pjesama iz albuma
(ili izvođača)*, uključujući i tekuću pjesmu.
Ponavlja se reprodukcija tekuće pjesme.
Reproducira se tekuća pjesma i zatim sve ostale
pjesme slučajnim redoslijedom.
Reproducira se tekuća pjesma i zatim sve pjesme
iz albuma (ili izvođača)*, uključujući tekuću
pjesmu, slučajnim redoslijedom.
* Ako u izborniku Sort (1 str. 19) odaberete "Album" ili "Artist/Album", reprodukcija se
vrši unutar albuma. Ako u Sort izborniku odaberete "Artist", reprodukcija se odvija
unutar izvođača.
17
Reprodukcija pjesama
Reprodukcija pjesama određeno vrijeme
(Sports Timer)
Uređaj reproducira pjesme podešeno vrijeme (između 1 i 99 minuta).
Standardno je podešeno vrijeme od 10 minuta.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Sports Timer>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Prikazuje se izbornik za odabir vremena reprodukcije.
D Pritisnite tipku ./> za odabir vremena i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Prikazuje se odabrano vrijeme reprodukcije i započinje reprodukcija
redoslijedom odabranim u izborniku Play Mode (1 str. 16).
Preostalo vrijeme se prikazuje tijekom reprodukcije pjesme.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
Za povratak na normalan mod reprodukcije
Tijekom reprodukcije pjesme ili u stop modu funkcije Sports Timer, slijedite
korake A do C i odaberite "Off".
Resetiranje preostalog vremena
Tijekom reprodukcije pjesme ili u stop modu funkcije Sports Timer, slijedite
korake A do C i odaberite "Restart".
18
Podešavanje
Promjena redoslijeda pjesama (Sort)
Možete odabrati redoslijed pjesama prema nazivu izvođača, redoslijedu
albuma ili albuma prema redoslijedu izvođača.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Sort>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir redoslijeda pjesama (1 str. 20) i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Indikator načina sortiranja
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
Nastavlja se j
19
Podešavanje... Promjena redoslijeda pjesama
Popis redoslijeda pjesama
Opcija/Ikona
Opis
Album (redoslijed
albuma)/b
Pjesme se prikazuju redoslijedom albuma. U
albumima, pjesme se prikazuju prema broju
pjesama.
U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču
po albumima.
Standardno je odabrana opcija "Album".
Pjesme se prikazuju redoslijedom izvođača.
Pjesme istog izvođača se prikazuju redoslijedom
naziva pjesama.
U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču
po izvođačima.
Pjesme se prikazuju u albumu prema redoslijedu
izvođača. U albumu se pjesme prikazuju prema
broju pjesama.
U modu upravljanja mapama, pjesme se preskaču
po albumu.
Artist (redoslijed
izvođača)/9
Artist/Album (albumi
redoslijedom
izviđača)/:
20
Podešavanje
Promjena moda prikaza (Display Mode)
Možete odabrati željeni prikaz tijekom reprodukcije ili u stop modu.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Display Mode>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir moda prikaza i pritisnite Nx
za potvrđivanje (1 str. 22).
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
Nastavlja se j
21
Podešavanje...Promjena moda prikaza
Popis modova prikaza
• Basic: Prikaz osnovnog izgleda pokazivača. (standardna postavka)
• Property: Prikaz podataka o pjesmi.
Prikazuje se broj tekuće pjesme (ili tekućeg albuma/izvođača)/ukupan broj
pjesama (ili albuma/izvođača) raspona reprodukcije, proteklo vrijeme, codec
(vrsta kompresije), brzina prijenosa i trenutno podešenje kvalitete zvuka
(ekvilizator).
• Clock: Prikaz dana u tjednu, mjeseca, datuma i točnog vremena. Postupak
podešavanja vremena opisan je u "Adjust the Current Time Setting (Set DateTime)" (1 str. 31).
• Wind-bell: Prikaz animacije.
z Savjet
• Podesite postavke štednje energije (1 str. 41) za isključivanje stalnog prikaza
pokazivača.
Napomena
• Ako je postavka kvalitete zvuka (ekvilizator) (1 str. 26) podešena na "Off", ne
prikazuje se u izborniku "Property".
22
Podešavanje
Podešavanje glasnoće pomoću funkcije
Preset Volume (Volume Mode)
Postoje dva moda podešavanja glasnoće.
Manual (ručno podešavanje glasnoće):
Pritisnite VOL +/– za podešavanje glasnoće od 0 do 30.
Preset (prethodno podešena glasnoća):
Pritisnite VOL +/– za odabir jedne od tri prethodno podešene razine
glasnoće: "Low" (niska), "Mid" (srednja) ili "Hi" (visoka).
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
Podešavanje glasno5e (Preset)
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Sound>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir "Volume Mode>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Nastavlja se j
23
Podešavanje... Podešavanje glasno.e pomo.u funkcije Preset Volume
F Pritisnite tipku ./> za odabir "Preset" i pritisnite Nx za
potvrđivanje
Ispod i iznad natpisa "Low" se prikazuje crta.
G Pritisnite tipku ./> za podešavanje glasnoće za svaku
vrijednost i pritisnite Nx za potvrđivanje
Vrijednosti se prikazuju redoslijedom: "Low", "Mid" i "Hi".
Uz ovu postavku, možete odabrati glasnoću ("Low", "Mid" ili "Hi")
pritiskom na tipku VOL +/–.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
Napomena
• Ako je podešena funkcija AVLS (1 str. 29), stvarna glasnoća može biti manja od
podešene. Isključivanjem funkcije AVLS, glasnoća se vraća na prethodno podešenu
vrijednost.
Nastavlja se j
24
Podešavanje... Podešavanje glasno.e pomo.u funkcije Preset Volume
Vra5anje u ru'ni mod (Manual)
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Sound>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir "Volume Mode>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
F Pritisnite tipku ./> za odabir "Manual" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Uz ovu postavku, možete podesiti glasnoću (od 0 do 30) pritiskom na
tipku VOL +/–.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
25
Podešavanje
Osobno podešavanje zvuka (Equalizer)
Možete podesiti kvalitetu zvuka u skladu s vrstom glazbe.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Equalizer>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir željenu kvalitetu zvuka i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
Popis opcija podešavanja zvuka
Opcija
Opis
Off
Heavy
Pop
Bez efekta. (Standardno podešenje)
Naglašavanje visokih i niskih tonova za postizanje snažnog zvuka.
Reprodukcija s naglašenim srednjim tonovima; odlično za
vokalne izvedbe.
Reprodukcija s naglašenim visokim i srednjim tonovima za
postizanje življeg zvuka.
Jazz
Custom
Korisnička podešenja zvuka. Pogledajte 1 str. 27 za podešavanje.
Napomene
• Ako odabrano podešenje uzrokuje izobličenje zvuka kad pojačate glasnoću, pokušajte je
smanjiti.
• Ako vaša podešenja pohranjena kao "Custom" rezultiraju drugačijom razinom glasnoće u
odnosu na ostala podešenja, možda ćete je morati kompenzirati ručnim ugađanjem glasnoće.
26
Podešavanje
Pohranjivanje željene kvalitete zvuka
(Preset Custom)
Možete podesiti 7 razina za 5 frekvencijskih područja i pohraniti željenu
kvalitetu zvuka. Pohranjene postavke možete odabrati kao "Custom" u
"Osobno podešavanje zvuka (Equalizer)" (1 str. 26).
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Sound>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir "Preset Custom>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Ispod i iznad najniže točke, prikazuje se crta.
F Pritisnite tipku ./> za odabir željene razine svakog
frekvencijskog pojasa i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Kvaliteta zvuka se podešava od basova (bass) prema visokim
frekvencijama (treble).
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
27
Podešavanje
Podešavanje razine glasnoće (Dynamic Normalizer)
Možete odabrati smanjivanje glasnoće između pjesama. Uz ovu postavku,
kod slušanja albuma uz reprodukciju slučajnim redoslijedom, glasnoća se
smanjuje na prijelazu između pjesama kako bi se smanjila razlika u glasnoći
snimanja.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Sound>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir "D.Normalizer>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
F Pritisnite tipku ./> za odabir "On" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Isklju'ivanje funkcije
Odaberite "Off" u koraku F.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
28
Podešavanje
Ograničavanje glasnoće (AVLS)
Možete uključiti AVLS (Automatic Volume Limiter System) za
ograničavanje maksimalne glasnoće kako biste spriječili oštećenje sluha ili
ometanje okoline. AVLS vam omogućuje slušanje glazbe uz ugodnu razinu
glasnoće.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Sound>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir "AVLS>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
F Pritisnite tipku ./> za odabir "On" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Glasnoća se održava na umjerenoj razini.
Isklju'ivanje funkcije
Odaberite "Off" u koraku F.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
z Savjet
• Prikazuje se "AVLS" kad se pritisne tipka VOL +/– ako je uključena funkcija AVLS.
29
Podešavanje
Isključenje zvučnog signala pri rukovanju
uređajem (Beep)
Zvučne signale možete uključiti i isključiti.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Sound>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir "Beep>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
F Pritisnite tipku ./> za odabir "Off" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Uklju'enje zvu'nih signala
Odaberite "On" u koraku 6.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
30
Podešavanje
Podešavanje sata i datuma (Set Date-Time)
Možete podesiti točno vrijeme i datum.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Date-Time>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir "Set Date-Time>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Iznad i ispod znamenke godine prikazuje se crta.
F Pritisnite tipku ./> za podešavanje godine i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
Iznad i ispod znamenki mjeseca prikazuje se crta.
G Kao u koraku F, podesite mjesec, dan, sate i minute.
Nakon pritiska na tipku ./> za podešavanje vremena i datuma,
pritisnite tipku Nx za potvrđivanje.
Nastavlja se j
31
Podešavanje...Podešavanje sata i datuma
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
Za prikaz to'nog vremena
Postupite na jedan od sljedećih načina.
• Odaberite "Clock" u "Display Mode" izborniku (1 str. 21).
• Ako je aktivirana funkcija HOLD, pritisnite bilo koju tipku (1 str. 9).
z Savjet
• Možete odabrati format datuma između "mjesec/dan" ili "dan/mjesec". Također možete
odabrati 12 ili 24 satni format sata. Pogledajte "Podešavanje formata datuma (Date Disp
Type)" (1 str. 33) ili "Podešavanje formata sata (Time Disp Type)" (1 str. 34).
Napomene
• Ako se uređaj ne upotrebljava dulje vrijeme, postavke datuma i vremena možda će
trebati ponovno podesiti.
• Ako nije podešeno točno vrijeme, u izborniku "Clock" se prikazuje "--" (1 str. 22).
Osim toga, ako pritisnete tipku dok je uključena funkcija HOLD, datum i sat se ne
prikazuju.
32
Podešavanje
Podešavanje formata datuma (Date Disp Type)
Možete podesiti format prikaza datuma (1 str. 31). Odaberite "mjesec/dan"
ili "dan/mjesec".
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Date-Time>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir "Date Disp Type>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
F Pritisnite tipku ./> za odabir formata datuma i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
mm/dd: Datum se prikazuje u formatu "mjesec/dan". (standardno)
dd/mm: Datum se prikazuje u formatu "dan/mjesec".
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
33
Podešavanje
Podešavanje formata sata (Time Disp Type)
Za prikaz sata (1 str. 31) možete odabrati 12 ili 24 satni format. Standardno
je odabran format "24h".
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Date-Time>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir "Time Disp Type>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
F Pritisnite tipku ./> za odabir "12h" ili "24h" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
34
Podešavanje
Prikaz podataka o uređaju (Information)
Možete prikazati podatke o uređaju, kao što je naziv proizvoda, kapacitet
ugrađene flash memorije, serijski broj i verzija ugrađenog softvera.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Information>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
Pritisnite tipku ./> za prikaz sljedećih podataka.
1: naziv proizvoda
2: kapacitet ugrađene flash memorije
3: serijski broj
4: verzija ugrađenog softvera
E Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne promijeni prikaz.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
35
Podešavanje
Resetiranje postavki na tvorničke vrijednosti
(Reset All Settings)
Uređaj možete resetirati na tvorničke vrijednosti. Resetiranjem se ne briše
glazba koju ste prebacili u uređaj.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
Napomena
• Funkcija je dostupna samo u stop modu.
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Initialize>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir "Reset All Settings" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
F Pritisnite tipku ./> za odabir "Ok" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Kad je resetiranje gotovo, prikazuje se natpis "COMPLETE".
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
Za odustajanje od povratka na tvorni'ka podešenja
Odaberite "Cancel" u koraku 6 i pritisnite tipku Nx.
36
Podešavanje
Formatiranje memorije (Format)
Možete formatirati ugrađenu flash memoriju uređaja.
Ako se memorija formatira, obrisat će se sva glazba i ostali pohranjeni
podaci. Obavezno provjerite sadržaj memorije prije formatiranja.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
Napomena
• Funkcija je dostupna samo u stop modu.
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Initialize>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir "Format>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
F Pritisnite tipku ./> za odabir "Ok" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Prikazuje se natpis "FORMATTING..." i započinje formatiranje.
Kad je formatiranje završeno, prikazuje se natpis "COMPLETE".
Nastavlja se j
37
Podešavanje
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
Za odustajanje od formatiranja memorije
Odaberite "Cancel" u koraku 6 i pritisnite tipku Nx za potvrđivanje.
Napomena
• Nemojte formatirati ugrađenu flash memoriju uređaja pomoću računala.
38
Podešavanje
Promjena postavke USB spajanja (USB Power)
Ovisno o načinu uporabe računala, ako je napajanje preko USB priključnice
(USB Bus Powered) nedovoljno, može doći do nepotpunog prijenosa
podataka s računala u uređaj. U tom slučaju, promjena postavke USB spajanja
(USB Power) na "100mA" može poboljšati prijenos podataka. Standardna
postavka je "500mA".
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
Napomena
• Podešavanje nije moguće dok je uspostavljana USB veza.
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "USB Power>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir "100mA" ili "500mA" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
z Savjeti
• Kod spajanja uređaja s prijenosnim računalom, preporučujemo spajanje računala na
vanjsko napajanje.
• Vrijeme punjenja je dulje ako je postavka "USB Power" podešena na "100mA".
39
Podešavanje
Podešavanje orijentacije pokazivača lijevo/
desno (Rotation)
Možete promijeniti orijentaciju prikaza na pokazivaču.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Rotation>" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir "R Hand" ili "L Hand" i
pritisnite Nx za potvrđivanje.
R Hand: Pokazivač je na lijevoj strani, a tipke na desnoj strani.
(Standardna postavka)
L Hand: Pokazivač je na desnoj strani, a tipke na lijevoj strani.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
z Savjet
• Ako promijenite orijentaciju pokazivača, funkcija tipke ./> također će se
promijeniti.
40
Podešavanje
Štednja energije (Power Save)
Možete podesiti uređaj u mod štednje energije tako da se pokazivač
automatski isključi ili se prikaže animacija ako se uređajem ne rukuje neko
vrijeme (15 sekundi).
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Advanced Menu>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Power Save>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
E Pritisnite tipku ./> za odabir postavke štednje energije
(1 str. 42) i pritisnite Nx za potvrđivanje.
Nastavlja se j
41
Podešavanje...Štednja energije
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
Popis opcija štednje energije
Opcije
Opis
On-Normal
Tijekom reprodukcije pjesme ili prijema FM
signala, prikazuje se animacija (Power Save
prikaz) (samo NW-E002F/E003F/E005F).
"On-Normal" je standardna postavka.
Nema prikaza na pokazivaču. Na ovaj način se
najmanje troši baterija.
Stalan prikaz na pokazivaču.
On-Super
Off
42
Slušanje FM radija (samo NW-E002F/E003F/E005F)
Slušanje FM radija
Možete slušati FM radio. Prije uporabe uređaja, napunite ugrađenu bateriju
(1 str. 50) i spojite slušalice u priključnicu za slušalice.
1 Uklju'ivanje FM radija
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir ; (FM) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Prikazuje se izbornik FM radija.
Izbornik FM radija*
Mod ugađanja
Memorijski broj
Frekvencija
* Stvaran izgled izbornika FM radija može se razlikovati ovisi o modelu.
Nastavlja se j
43
Slušanje FM radija (samo NW-E002F/E003F/E005F)
Isklju'ivanje FM radija i povratak na reprodukciju glazbe
Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik i zatim
odaberite $ (ALL SONGS) ili 3 (PLAYLIST) iz izbornika te pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Kratkotrajno isklju'ivanje zvuka FM radija
Pritiskom na tipku Nx, isključuje se zvuk FM radija. FM radio prelazi u
stanje mirovanja nakon približno 5 sekundi i pokazivač se isključuje.
Pritiskom na tipku Nx, FM radio se ponovno uključuje.
Napomena
• Ako se pritisne tipka .(>) dok je uređaj u stanju mirovanja, odabire se prethodni
(ili sljedeći) memorijski broj ili frekvencija. Pri tome se ne čuje zvuk, bez obzira na
podešenje tipke VOL +/–.
2 Automatsko uga1anje postaja (FM Auto Preset)
Možete automatski ugoditi i pohraniti dostupne postaje (do 30 postaja)
odabirom opcije "FM Auto Preset". Funkcija je prikladna kod prve uporabe
FM radija ili kad se preselite u neko drugo područje.
Napomena
• Funkcija "FM Auto Preset" obrisat će sve prethodno pohranjene postaje.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "FM Auto Preset>" i pritisnite
Nx za potvrđivanje.
Nastavlja se j
44
Slušanje FM radija (samo NW-E002F/E003F/E005F)
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Ok" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Primljene postaje će se pohraniti redom od nižih prema višim
frekvencijama.
Kad je pohranjivanje dovršeno, prikazuje se "COMPLETE" i čuje se prva
pohranjena postaja.
Za prekidanje pretraivanja postaja
Odaberite "Cancel" u koraku 4 i pritisnite tipku Nx.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
Ako se pohrani više neeljenih postaja
Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku
prijema (1 str. 48) na "Low".
3 Odabir radiopostaja
Na raspolaganju su dva načina odabira (ručno ili iz memorije) radiopostaja.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Pritisnite tipku v/HOME za odabir moda ručnog ugađanja. Ponovno
pritisnite tipku v/HOME ako želite promijeniti mod s ručnog na odabir iz
memorije.
• Manual Tuning: U modu ručnog ugađanja, možete odabrati postaje po
frekvencijama. Ručno ugađanje je standardna tvornička postavka.
• Preset Tuning: U modu odabira pohranjenih postaja, možete odabrati
postaje prema memorijskom broju.
Nastavlja se j
45
Slušanje FM radija (samo NW-E002F/E003F/E005F)
Ru'no uga1anje
Na pokazivaču uređaja se prikazuje =, frekvencija i memorijski broj,
navedenim redom s lijeve strane.
Za
Postupak
Odabir prethodne frekvencije
Odabir sljedeće frekvencije
Odabir prethodne radiopostaje*
Odabir sljedeće radiopostaje*
Pritisnite tipku ..
Pritisnite tipku >.
Pritisnite i zadržite tipku ..
Pritisnite i zadržite tipku >.
* Ako se pritisne i zadrži tipka .(>) tijekom prijema FM postaje, ugodit će se
prethodna (ili sljedeća) postaja. Ako je prijem postaje moguć, postaja se prima.
Ako su smetnje izražene ili je prijem previše osjetljiv, promijenite postavku prijema
(1 str. 48) na "Low".
Ako se pritisne i zadrži tipka .(>) tijekom mirovanja uređaja, frekvencija se
smanjuje (ili povećava) i prethodna (ili sljedeća) postaja nije pronađena i ne čuje se
zvuk.
Uga1anje iz memorije
Na pokazivaču uređaja se prikazuje >, memorijski broj i frekvencija,
navedenim redom s lijeve strane.
Za
Postupak
Odabir prethodnog memorijskog
broja
Odabir sljedećeg memorijskog
broja
Pritisnite tipku ..
Pritisnite tipku >.
Napomena
• Nije moguće odabrati pohranjene postaje ako nisu prethodno pohranjene. Pohranite
postaje pomoću funkcije "FM Auto Preset" (1 str. 44).
z Poboljšavanje prijema
• Žice slušalica služe kao antena. Zato ih razvucite koliko god je to moguće.
46
Slušanje FM radija (samo NW-E002F/E003F/E005F)
Ručno pohranjivanje željenih postaja
Možete pohraniti radiopostaju koju funkcija "FM Auto Preset" nije pohranila
(1 str. 44).
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Odaberite željenu frekvenciju ručnim ugađanjem (1 str. 45).
B Pritisnite i zadržite tipku Nx.
Ugađa se frekvencija ugođena u koraku 1 i lijevo do frekvencije se
prikazuje memorijski broj.
z Savjet
• Moguće je pohraniti do 30 postaja (P01 do P30).
Napomena
• Memorijski brojevi se uvijek redaju od nižih prema višim frekvencijama.
Brisanje pohranjenih postaja
A Odaberite memorijski broj željene frekvencije.
B Pritisnite i zadržite tipku Nx.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Ok" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Pohranjena radiopostaja se briše i prikazuje se sljedeća.
Za odustajanje od brisanja pohranjenih postaja
Odaberite "Cancel" u koraku 3 i pritisnite tipku Nx.
47
Slušanje FM radija (samo NW-E002F/E003F/E005F)
Podešavanje prijema (Scan Sens)
Kod uporabe funkcija "FM Auto Preset" (1 str. 44) ili "Manual Tuning"
(1 str. 45), možda će se pohraniti nepotrebne postaje zbog toga što je prijem
preosjetljiv. U tom slučaju podesite osjetljivost na "Low". Postavka "High" je
standardna.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Scan Sens>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Low" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Za vra5anje na prethodnu postavku
Odaberite "High" u koraku 4.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
48
Slušanje FM radija (samo NW-E002F/E003F/E005F)
Odabir mono ili stereo zvuka (Mono/Auto)
Ako se tijekom FM prijema pojave smetnje, podesite prijem na "Mono". Ako
odaberete opciju "Auto", odabir između stereo i mono se vrši automatski,
ovisno o stanju prijema. Postavka "Auto" je standardna.
Tipka ./>
Tipka v/HOME
Tipka Nx
A Pritisnite i zadržite tipku v/HOME dok se ne prikaže izbornik
HOME.
B Pritisnite tipku ./> za odabir < (MENU) i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
C Pritisnite tipku ./> za odabir "Mono/Auto>" i pritisnite Nx
za potvrđivanje.
D Pritisnite tipku ./> za odabir "Mono" i pritisnite Nx za
potvrđivanje.
Za vra5anje na prethodnu postavku
Odaberite "High" u koraku 4.
Za povratak u prethodni izbornik
Pritisnite tipku v/HOME.
49
Napredne funkcije
Punjenje baterije uređaja
Ure1aj se puni dok je spojen s ra'unalom
Kad indikator stanja baterije postane @ ?, punjenje je završeno (vrijeme
punjenja je približno 60 minuta*).
Napunite bateriju uređaja do kraja prije prve uporabe (dok se ne prikaže
indikator stanja baterije @ ?).
* Vrijeme punjenja je približno u slučaju da je baterija prazna i postavka "USB Power"
(1 str. 39) podešena na "500mA" uz sobnu temperaturu. Vrijeme punjenja ovisi o
preostalom naponu baterije i stanju baterije. Ako se baterija puni uz nižu temperaturu
okoliša, vrijeme punjenja će biti dulje. Također će se produljiti ako se istovremeno
prebacuju audio datoteke u uređaj.
Indikator stanja baterije
Ikona stanja baterije na pokazivaču (1 str. 10) mijenja se na dolje prikazani
način. Pogledajte 1 str. 77 o trajanju baterije.
Napon baterije opada kao što prikazuje indikator. Ako se pojavi natpis "LOW
BATTERY", uređaj više ne može reproducirati glazbu. U tom slučaju
napunite bateriju spajanjem uređaja s računalom.
Napomene
• Bateriju punite uz temperaturu okoline od 5 do 35°C.
• Na pokazivaču se prikazuje "DATA ACCESS" dok se uređaj spaja s računalom.
Nemojte odspajati uređaj dok se prikazuje "DATA ACCESS" jer se podaci koji se
prenose mogu oštetiti.
• Neki USB uređaji spojeni s uređajem mogu ometati pravilan rad ovog uređaja.
• Dok je uređaj spojen s računalom, sve njegove tipke su isključene.
50
Napredne funkcije
Produljenje trajanja baterije
Pridržavajući se ovih jednostavnih naputaka, možete produljiti vrijeme
reprodukcije uz jedno punjenje baterije.
Automatsko isklju'ivanje pokaziva'a
Podešavanjem automatskog isključivanja pokazivača nakon nekog vremena
ili neuporabom uređaja (približno 15 sekundi), može se produljiti trajanje
baterije.
Pogledajte "Štednja energije (Power Save)" (1 str. 41) za opis postupka
podešavanja.
Podešavanje formata pjesme i brzine bita
Vrijeme reprodukcije može biti različito zbog utjecaja formata i brzine bita
pjesama koje se reproduciraju.
Primjerice, potpuno napunjena baterija omogućuje oko 27 sati reprodukcije
pjesama u ATRAC formatu uz 48 kbps ili samo 19 sati pjesama u WMA
formatu uz 128 kbps. Točno vrijeme reprodukcije uz jedno potpuno punjenje
baterije ovisi o načinu uporabe i uvjetima okoliša.
Ne ostavljajte ra'unalo u sleep stanju s priklju'enim ovim ure1ajem
Ostavite li računalo u suspend, sleep ili hibernate stanju dok je na njega
izravno spojen ovaj uređaj, baterija uređaja se ne puni. Umjesto toga, uređaj
nastavlja trošiti bateriju i prazniti je.
Napomena
• Nemojte ostavljati uređaj dulje vrijeme spojenim na prijenosno računalo koje nije
priključeno na napajanje jer se tako može isprazniti baterija računala.
51
Napredne funkcije
Definicije pojmova "format" i "brzina bita"
Što je format?
Format zapisa odnosi se na način koji koristi program SonicStage za
pohranjivanje audio informacija o zapisu kad se zapisi preuzimaju s Interneta
ili audio CD diskova.
Uobičajeni formati su MP3, WMA i ATRAC itd.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je standardna tehnologija audio
kompresije koju je razvila MPEG radna grupa organizacije ISO (International
Organization for Standardization).
MP3 sažima audio datoteke na približno 1/10 veličine standardnih CD audio
zapisa.
WMA: WMA (Windows Media Audio) je uobičajena tehnologija audio
kompresije koju je razvila tvrtka Microsoft Corporation. WMA omogućuje
jednaku kvalitetu zvuka kao i MP3 uz manju veličinu datoteka.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) je općeniti naziv
koji se koristi za ATRAC3 i ATRAC3plus formate. ATRAC je tehnologija
audio kompresije koja zadovoljava zahtjeve za visokom kvalitetom zvuka i
velikim stupnjem kompresije. ATRAC3 može komprimirati audio datoteke na
približno 1/10 veličine standardnih CD audio zapisa. ATRAC3, naprednija
verzija formata ATRAC3 može komprimirati audio datoteke na približno
1/20 veličine standardnih CD audio zapisa.
Što je brzina bita?
Brzina bita odnosi se na količinu podataka koja se obradi u jednoj sekundi.
Općenito, veća brzina bita omogućava višu kvalitetu zvuka. No, veća brzina
bita zahtijeva i veći kapacitet za pohranjivanje podataka.
Koji je odnos izme1u brzine bita, kvalitete zvuka i kapaciteta za pohranjivanje
podataka?
Općenito, veće brzine bita omogućuju višu kvalitetu zvuka ali za audio zapise
iste dužine zahtijevaju veći kapacitet tako da je broj zapisa koji možete
pohraniti manji.
Manje brzine bita omogućuju pohranjivanje većeg broja zapisa, ali je
kvaliteta zvuka niža. Detalje o podržanim audio formatima i brzinama bita
potražite na 1 str. 77.
Napomena
• Kopirate li zapis s nižom brzinom bita s CD diska pomoću programa SonicStage, nije
moguće poboljšati njegovu kvalitetu zvuka odabirom veće brzine bita tijekom prijenosa.
52
Napredne funkcije
Reprodukcija pjesama bez pauza
Kopirate li pjesme pomoću programa SonicStage u ATRAC formatu na
uređaj, možete ih reproducirati kontinuirano, bez pauza.
Primjerice, album koji sadrži dulji zapis ili snimke koncerta bez pauza
između pjesama, može se reproducirati kontinuirano ako se prebaci u uređaj
iz SonicStage programa u ATRAC formatu.
Napomene
• Kako bi mogli reproducirati zapise bez pauza, potrebno ih je importirati u SonicStage
kao jedan album, u istom ATRAC formatu.
53
Napredne funkcije
Kako se informacije o pjesmama kopiraju na
uređaj?
Kad importirate CD zapise u SonicStage, on automatski prikuplja informacije
o pjesmama (poput naslova albuma, imena izvođača i naziva pjesme) pomoću
besplatne internetske baze podataka (CDDB, Gracenote CD DataBase). Kad
kopirate zapise na uređaj, te se informacije pohranjuju zajedno s pjesmama.
One omogućuju uporabu naprednih funkcija pretraživanja u uređaju.
Napomena
• Informacije o nekim pjesmama možda se neće moći učitati s Interneta. Za takve zapise
možete unijeti informacije ručno i editirati ih u SonicStage. Detalje potražite u Help
datoteci SonicStage programa.
54
Napredne funkcije
Pohranjivanje ostalih podataka
Osim audio datoteka, na tvrdi disk ovog uređaja možete pohraniti i druge
podatke iz računala pomoću Windows Explorera. Ako se uređaj spoji s
računalom, ugrađena flash memorija uređaja se u Windows Exploreru pojavi
kao prenosivi disk.
Napomene
• Nemojte istodobno koristiti SonicStage i Windows Explorer za pristup ugrađenoj flash
memoriji uređaja.
• Za kopiranje željenih audio datoteka uvijek koristite SonicStage. Koristite li za tu svrhu
Windows Explorer, audio datoteke se neće moći reproducirati na ovom uređaju.
• Tijekom prijenosa podataka između računala i uređaja nemojte odspajati uređaj od
računala jer se podaci mogu oštetiti.
• Nemojte formatirati ugrađenu flash memoriju ovog uređaja pomoću Windows Explorera.
Ako je potrebno formatirati memoriju, upotrijebite izbornik "Format" na uređaju (1 str. 37).
55
Napredne funkcije
Nadogradnja ugrađenog softvera
Nadogradnjom ugrađenog softvera uređaja uvijek ste sigurni da on ima
najnovije značajke. Detalje o najnovijoj verziji ugrađenog softvera i njegovoj
instalaciji potražite na sljedećim web stranicama:
Za korisnike u SAD-u: http://www.sony.com/walkmansupport/
Za korisnike u Kanadi: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za korisnike u Europi: http://www.support-nwwalkman.com
Za korisnike u Latinskoj Americi: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Za korisnike u drugim zemljama ili područjima: http://www.css.ap.sony.com
Za korisnike koji imaju model za strano tržište: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
A Učitajte "Digital Player Software Update tool" na svoje računalo s
web stranice.
B Spojite uređaj na računalo i pokrenite "Digital Player Software
Update tool".
C Slijedite upute na zaslonu za nadogradnju ugrađenog softvera
uređaja.
D Kad se pojavi poruka da je postupak dovršen, kliknite "Finish".
"Digital Player Software Update tool" se zatvara.
Postupak nadogradnje je dovršen.
56
U slu%aju problema
U slučaju problema
Ukoliko se prilikom korištenja uređaja javi problem, pokušajte ga ukloniti na
neki od sljedećih načina.
1 Resetirajte uređaj tako da malenim šiljatim
predmetom pritisnete tipku RESET na stražnjoj
strani uređaja.
To ne utječe na pohranjene zapise i podešenja uređaja i
nijedna informacija se ne briše.
Tipka RESET
2 Pogledajte probleme navedene u ovom poglavlju i pokušajte ih
riješiti pomoću navedenih uputa.
3 Pogledajte informacije o problemu u Help datoteci programa
SonicStage.
4 Potražite informacije o problemu na web stranicama s podrškom.
Za korisnike u SAD-u: http://www.sony.com/walkmansupport/
Za korisnike u Kanadi: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za korisnike u Europi: http://www.support-nwwalkman.com
Za korisnike u Latinskoj Americi: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Za korisnike u drugim zemljama ili područjima:
http://www.css.ap.sony.com
Za korisnike koji imaju model za strano tržište:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5 Ako unatoč svemu navedenom ne uspijete riješiti problem, obratite
se najbližem Sony zastupniku.
Uporaba
Problem
Uzrok/Rješenje
Nema zvuka.
Čuje se šum.
• Glasnoća je podešena na nulu.
c Povećajte glasnoću (1 str. 9).
• Slušalice nisu ispravno priključene.
c Pravilno spojite slušalice (1 str. 8).
• Priključak slušalica je zaprljan.
c Očistite priključak mekom suhom krpom.
• U memoriju uređaja nisu pohranjene pjesme.
c Ako se prikaže "NO DATA", prebacite audio
datoteke iz računala.
Nastavlja se j
57
U slu%aju problema
Uporaba (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Tipke ne rade.
• Preklopka HOLD nalazi se u položaju HOLD.
c Pomaknite HOLD u suprotnom smjeru (1 str. 9).
• U uređaju se kondenzirala vlaga.
c Ostavite uređaj nekoliko sati kako bi vlaga isparila.
• Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
c Napunite bateriju na računalu (1 str. 50).
Nije moguće pronaći
prebačene pjesme.
• Ugrađena flash memorija uređaja formatirana je
pomoću Windows Explorera.
c Memoriju formatirajte pomoću izbornika
"Format" u uređaju (1 str. 37).
• Uređaj je odspojen od računala za vrijeme prijenosa.
c Vratite upotrebljive datoteke na računalo i
formatirajte ugrađenu flash memoriju pomoću
izbornika "Format" na uređaju (1 str. 37).
Zvuk nije dovoljno
glasan.
• Uključena je funkcija AVLS.
c Isključite AVLS (1 str. 29).
Ne čuje se zvuk iz
desnog ili lijevog
kanala slušalica.
Reprodukcija se
odjednom prekida.
• Priključak slušalica nije pravilno spojen.
c Čvrsto spojite u priključak dok ne klikne (1 str. 8).
• Preostali kapacitet baterije je nedovoljan.
c Napunite bateriju na računalu (1 str. 50).
Pokaziva'
Problem
Uzrok/Rješenje
U naslovu je
prikazan znak "s".
• U naslovu su korišteni znakovi koje uređaj ne može
prikazati.
c Promijenite naziv uporabom programa SonicStage
koristeći odgovarajuće znakove.
Nastavlja se j
58
U slu%aju problema
Punjenje baterije
Problem
Uzrok/Rješenje
Baterija se brzo
prazni
• Radna temperatura je niža od 5°C.
c Baterija ima takve značajke i to nije kvar.
• Bateriju je možda potrebno zamijeniti.
c Obratite se najbližem Sony zastupniku.
• Bateriju niste punili dovoljno dugo.
c Punite bateriju dulje vrijeme ako je USB veza
(USB Power) podešena na "100mA" (1 str. 39).
Spajanje s ra'unalom/SonicStage
Problem
Uzrok/Rješenje
Nije moguće
instalirati
SonicStage.
• Operativni sustav nije kompatibilan sa SonicStage
programom.
c Pogledajte sistemske zahtjeve (1 str. 78).
• Niste zatvorili sve Windows aplikacije.
c Počnete li instalaciju dok su uključeni drugi
programi, mogu se pojaviti problemi. To naročito
vrijedi za programe koji zahtijevaju mnogo
sistemskih resursa, primjerice antivirusni softver.
• Na tvrdom disku računala nema dovoljno prostora.
c Treba vam 200 MB ili više slobodnog prostora.
Izbrišite nepotrebne datoteke na računalu.
• Niste logirani kao "Administrator".
c Ako niste logirani kao "Administrator", instalacija
SonicStage programa možda neće uspjeti.
Logirajte se kao "Administrator".
Skala progresa na
zaslonu računala se
ne pomiče. Indikator
pristupa na računalu
se ne uključuje
nekoliko minuta.
SonicStage se ne
može pokrenuti.
c Instalacija se odvija normalno. Molimo,
pričekajte. Instalacija može trajati 30 minuta ili
dulje, ovisno konfiguraciji računala.
c Konfiguracija je izmijenjena, možda zbog
nadogradnje Windows operativnog sustava.
Nastavlja se j
59
U slu%aju problema
Spajanje s ra'unalom/SonicStage (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Kod spajanja s
računalom nije
prikazana poruka
"USB CONNECT".
• USB priključak nije spojen pravilno.
c Odspojite uređaj i ponovno ga spojite.
• Upotrebljava se USB hub.
c Priključivanje preko USB huba možda ne radi.
Spojite uređaj izravno na računalo.
• Pričekajte potvrdu SonicStage softvera.
• Računalo koristi neku drugu aplikaciju.
c Odspojite uređaj, pričekajte nekoliko minuta i
ponovno ga priključite. Ako se problem nastavi,
odspojite uređaj, ponovno pokrenite računalo i
opet priključite uređaj.
• USB veza (USB Power) uređaja je podešena na
"500mA".
c Podesite "USB Power" na "100mA" (1 str. 39).
• Nije uspjelo instaliranje SonicStage softvera.
c Odspojite uređaj od računala i ponovno instalirajte
softver s isporučenog CD-ROM diska (1 "Kratke
upute za uporabu"). I dalje ćete moći
upotrebljavati audio podatke registrirane pomoću
ranije instaliranog SonicStage softvera.
Računalo ne
prepoznaje ovaj
uređaj dok je
priključen na njega.
• USB priključak nije spojen pravilno u USB
priključnicu na računalu.
c Odspojite uređaj i ponovno ga spojite.
• Upotrebljava se USB hub.
c Priključivanje preko USB huba možda ne radi.
Spojite uređaj izravno na računalo.
Nastavlja se j
60
U slu%aju problema
Spajanje s ra'unalom/SonicStage (nastavak)
Problem
Uzrok/Rješenje
Nije moguće prenijeti
audio podatke s
vašeg računala u ovaj
uređaj.
• USB priključak nije spojen pravilno.
c Odspojite uređaj i ponovno ga spojite.
• U ugrađenoj flash memoriji uređaja nema dovoljno
slobodnog prostora.
c Prenesite sve nepotrebne zapise natrag u računalo
kako biste povećali slobodan prostor.
• Već ste prebacili 65 535 pjesama ili preko 8 192
playliste u ugrađenu flash memoriju uređaja. Ili ste
prenijeli playlistu koja sadrži preko 999 pjesama.
• Zapise s ograničenim vremenom reprodukcije ili
ograničenim brojem reprodukcija nije moguće
prebaciti zbog ograničenja koja je postavio vlasnik
autorskih prava. Za podrobnosti o podešenju svake
audio datoteke, kontaktirajte distributera.
Broj zapisa koji se
mogu prenijeti na
uređaj nije velik.
(Raspoloživo vrijeme
snimanja je kratko.)
• Slobodan prostor u ugrađenoj flash memoriji uređaja
nije dovoljan za količinu audio podataka koje želite
prebaciti.
c Prenesite nepotrebne audio datoteke natrag na
računalo kako biste povećali prostor.
• U ugrađenu flash memoriju uređaja su pohranjeni
podaci koji nisu audio zapisi.
c Prebacite te podatke na računalo kako biste
povećali prostor.
Audio podatke nije
moguće prenijeti
natrag na računalo s
uređaja.
• Za odredište prijenosa ste odabrali računalo koje
niste koristili s ovim uređajem.
c Audio podatke je moguće prenijeti samo na
računalo s kojeg su izvorno kopirani na uređaj.
• Audio podaci su izbrisani s računala koje ste
koristili za prijenos na uređaj.
c Audio podatke nije moguće prenijeti natrag na
računalo ako je zapis izbrisan s računala
korištenog za prijenos na uređaj.
Funkcioniranje
uređaja postane
nestabilno dok je
priključen na
računalo.
• Upotrebljava se USB hub ili USB produžni kabel.
c Priključivanje preko USB huba ili produžnog
kabela možda neće raditi. Spojite uređaj izravno
na računalo.
Nastavlja se j
61
U slu%aju problema
FM radio (samo NW-E002F/E003F/E005F)
Problem
Uzrok/Rješenje
Ne čuje se dobro FM
prijem.
• Nije pravilno ugođena prijemna frekvencija.
c Podesite frekvenciju ručno kako biste poboljšali
prijem (1 str. 45).
Prijem je loš i
kvaliteta zvuka niska.
• Radijski signal je slab.
c Slušajte FM radio u blizini prozora jer prijem
može biti lošiji unutar zgrade ili vozila.
• Kabel slušalica nije razvučen do kraja.
c Kabel slušalica služi kao antena. Razvucite kabel
koliko god je moguće.
Na FM prijem utječu
interferencije.
• U blizini uređaja se upotrebljava drugi uređaj koji
emitira radio-valove, kao što je mobilni telefon.
c Uređaje poput mobilnog telefona držite podalje od
ovog uređaja tijekom uporabe.
Ostalo
Problem
Uzrok/Rješenje
Nema zvučnog
signala pri uporabi
uređaja.
Uređaj se zagrijava.
• Opcija zvučnog signala je podešena na "Off".
c Podesite je na "On" u izborniku "Beep" (1 str. 30).
62
c Uređaj se može malo zagrijati kod punjenja
baterije.
U slu%aju problema
Poruke pogrešaka
Slijedite dolje navedene upute ako se neka od poruka pojavi na pokazivaču.
Poruka
Zna'enje
Otklanjanje problema
ACCESS
Nije poruka pogreške.
Pričekajte dok poruka
nestane.
Poruka se prikazuje nakon
odspajanja uređaja od računala
ili resetiranja uređaja (1 str. 57).
AVLS (trepće)
Glasnoća prelazi
maksimalnu razinu
AVLS funkcije.
Smanjite glasnoću ili isključite
AVLS (1 str. 29).
CANNOT PLAY
• Uređaj ne može
reproducirati neke
nekompatibilne
datoteke.
• Prebacivanje je nasilno
prekinuto.
Napajanje je nepravilno.
Ako ne trebate pjesmu koja se
ne može reproducirati, možete
je obrisati iz memorije uređaja.
Pogledajte "Brisanje oštećenih
datoteka iz ugrađene flash
memorije" (1 str. 66).
CHARGE ERROR
DATA ACCESS
Pristup ugrađenoj flash
memoriji.
DRM ERROR
Otkrivena je datoteka
kojom je prekršeno
autorsko pravo.
EXPIRED
Pokušaj reprodukcije
pjesme koja ima
vremensko ograničenje
reprodukcije.
Pokušajte upotrijebiti drugo
računalo.
Pričekajte da pristup završi.
Poruka se pojavljuje dok se
pristupa ugrađenoj flash
memoriji.
Prebacite normalnu audio
datoteku natrag na računalo i
formatirajte uređaj. Pogledajte
"Brisanje oštećenih datoteka iz
ugrađene flash memorije"
(1 str. 66).
Ako ne trebate pjesmu koja se
ne može reproducirati, možete
je obrisati iz memorije uređaja.
Pogledajte "Brisanje oštećenih
datoteka iz ugrađene flash
memorije" (1 str. 66).
Nastavlja se j
63
U slu%aju problema...Poruke pogrešaka
Poruka
Zna'enje
FILE ERROR
Prebacite normalnu audio
• Datoteka se ne može
datoteku natrag na računalo i
očitati.
• Datoteka nije ispravna. formatirajte uređaj. Pogledajte
"Brisanje oštećenih datoteka iz
ugrađene flash memorije"
(1 str. 66).
FORMAT ERROR
Ugrađena flash memorija Formatirajte uređaj pomoću
je formatirana pomoću
izbornika "Format". Pogledajte
računala.
"Brisanje oštećenih datoteka iz
ugrađene flash memorije"
(1 str. 66).
HOLD
Uređajem se ne može
upravljati jer je
preklopka HOLD u
položaju HOLD.
Baterija je skoro prazna.
LOW BATTERY
MEMORY ERROR
NO DATA
NO DATABASE
Otklanjanje problema
Ako želite rukovati uređajem,
pomaknite preklopku HOLD u
suprotnom smjeru (1 str. 9).
Morate napuniti bateriju
(1 str. 50).
Problem s ugrađenom
flash memorijom.
Formatirajte uređaj pomoću
izbornika "Format". Pogledajte
"Brisanje oštećenih datoteka iz
ugrađene flash memorije"
(1 str. 66). Ako se poruka i
dalje prikazuje, obratite se
svom Sony zastupniku.
Ako u ugrađenoj flash
Nema datoteka u
memoriji uređaja nema audio
ugrađenoj flash
datoteka, prebacite ih u uređaj
memoriji.
pomoću SonicStage programa.
Uređaj je bio odspojen
Prebacite normalnu audio
od računala tijekom
datoteku natrag na računalo i
prijenosa audio datoteka. formatirajte uređaj. Pogledajte
"Brisanje oštećenih datoteka iz
ugrađene flash memorije"
(1 str. 66).
Nastavlja se j
64
U slu%aju problema... Poruke pogrešaka
Poruka
Zna'enje
NO ITEM
U odabranoj opciji
nema pjesama.
Već je pohranjeno 30
radiopostaja.
PRESET FULL
(samo NW-E002F/
E003F/E005F)
SYSTEM ERROR
UPDATE ERROR
USB CONNECT
Otklanjanje problema
Audio datoteke prebacite
pomoću SonicStage programa.
Možete pohraniti do 30
radiopostaja. Ako želite i dalje
pohranjivati postaje, obrišite
prvo neželjene (1 str. 47) i
zatim pohranite nove po želji.
Problem s hardverom.
Obratite se najbližem Sony
zastupniku.
Pravilno spojite USB
Ako uređaj ne uspije
nadograditi softver ili za priključak ili napunite bateriju
uređaja do kraja. Ako se poruka
vrijeme nadogradnje,
USB veza se prekida.
ponovno prikaže, resetirajte
uređaj (1 str. 57).
Uređaj je spojen s
računalom.
Nije pogreška. Možete
upotrebljavati uređajem
pomoću SonicStage programa,
ali ne i pomoću tipaka na
uređaju.
Nastavlja se j
65
U slu%aju problema... Poruke pogrešaka
Brisanje ošte5enih datoteka iz ugra1ene flash memorije
Ako se pojavi poruka "CANNOT PLAY", "DRM ERROR", "EXPIRED",
"FILE ERROR", "FORMAT ERROR", "MEMORY ERROR" ili "NO
DATABASE", postoji problem sa svim ili nekim podacima pohranjenima u
ugrađenu flash memoriju uređaja.
Slijedite postupak dolje za brisanje podataka koji se ne mogu reproducirati.
1 Spojite uređaj s računalom i pokrenite SonicStage.
2 Ako ste otkrili koji podaci uzrokuju probleme, obrišite ih pomoću
SonicStage programa.
3 Ako se problem i dalje pojavljuje, prebacite sve ispravne podatke u
računalo pomoću SonicStage programa dok je uređaj spojen s
računalom.
4 Odspojite uređaj od računala i zatim formatirajte ugrađenu flash
memoriju pomoću izbornika "Format" (1 str. 37).
66
U slu%aju problema
Deinstalacija SonicStage programa
Za deinstalaciju isporučenog programa s računala slijedite dolje navedeni
postupak.
A Kliknite "Start" – "Control Panel".1)
B Dva puta kliknite "Add/Remove Programs."
C Kliknite "SonicStage X.X" u listi "Currently Installed Programs" i
zatim kliknite "Remove".
2)
Slijedite upute na zaslonu i ponovno pokrenite računalo.
Deinstalacija je potpuna tek nakon ponovnog pokretanja računala.
1)
2)
"Settings" – "Control Panel" ako imate Windows 2000 Professional/Windows
Millennium Edition/Windows 98 Second Edition..
"Change/Remove" ako imate Windows 2000 Professional, "Add/Remove" ako imate
Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition.
Napomena
• Kad instalirate SonicStage, istodobno se instalira i OpenMG Secure modul. Nemojte ga
brisati jer ga mogu koristiti drugi programi.
67
Dodatne informacije
Informacija za korisnike
Oznaka modela i serijski broj su navedeni na stražnjoj strani uređaja. Zapišite
ih na donje linije. Poslužite se tim informacijama kod svakog pozivanja Sony
prodavatelja u vezi ovog uređaja.
Model
__________________________
Serijski br. __________________________
UPOZORENJE
Kako biste izbjegli opasnost od poara i elektri'nog udara, nemojte ure1aj
izlagati kiši ili vlazi.
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor, poput police za knjige ili
ugradbenog ormarića.
Kako biste izbjegli opasnost od požara, nemojte pokrivati otvore za
ventilaciju na uređaju novinama, stolnjacima, zastorima i sl. Nemojte stavljati
upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste izbjegli opasnost od električnog udara, nemojte stavljati predmete
s tekućinom na uređaj (npr. vaze).
Nastavlja se j
68
Dodatne informacije
Imate li pitanja o ovom proizvodu, posjetite:
www.sony.com/walkmansupport
Nastavlja se j
69
Dodatne informacije
Zbrinjavanje starih elektri'nih i elektroni'kih ure1aja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Slušalice
70
Dodatne informacije
Mjere opreza
Sigurnost
Nemojte kratko spajati kontakte na uređaju drugim metalnim predmetima.
Postavljanje
• Nikad nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima gdje bi mogao biti izložen
jakom svjetlu, temperaturi, vlazi ili vibracijama.
• Nemojte ostavljati uređaj izložen visokoj temperaturi, primjerice u
automobilu parkiranom na izravnom suncu.
Zagrijavanje
Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja ako se koristi dulje vrijeme.
Slušalice
Sigurnost u prometu
Nemojte koristiti slušalice dok vozite automobil ili bicikl, ili upravljate nekim
motornim vozilom. Možete se dovesti u opasnost. Osim toga, korištenje
slušalica je protuzakonito u nekim krajevima. Također može biti opasno
koristiti uređaj uz povećanu glasnoću dok hodate, naročito na pješačkim
prijelazima. Budite krajnje oprezni ili prekinite uporabu uređaja u mogućim
opasnim situacijama.
Prevencija ošte5enja sluha
Izbjegavajte uporabu slušalica uz veliku glasnoću. Stručnjaci za sluh izjasnili
su se protiv trajnog, glasnog i duljeg slušanja. Ako osjetite zujanje u ušima,
smanjite glasnoću ili prekinite uporabu.
Nastavlja se j
71
Dodatne informacije... Mjere opreza
Briga za blinje
Glasnoću držite na umjerenoj razini. Tako ćete moći čuti zvukove iz okoline i
pokazati obzir prema ljudima oko sebe.
Upozorenje
Ako za vrijeme uporabe uređaja dođe do grmljavinskog nevremena, odmah
skinite slušalice.
Uporaba
• Kod uporabe ručne vrpce, pripazite da ne zapnete za druge predmete u
prolazu.
• Nemojte upotrebljavati uređaj u zrakoplovu.
Ciš5enje
• Kućište uređaja čistite mekom krpom, poput one za čišćenje naočala.
• Ako se uređaj jako zaprlja, očistite ga mekom krpom blago natopljenom
vodom ili otopinom blagog deterdženta.
• Nemojte upotrebljavati spužvice ili prašak za ribanje niti otapala, poput
alkohola ili benzena, jer mogu oštetiti površinu kućišta.
• Povremeno čistite priključak slušalica.
• Pazite da u uređaj kroz otvor blizu priključka ne uđe voda.
Ako imate bilo kakvih problema ili pitanja u svezi s uređajem, obratite se
svom najbližem Sony zastupniku.
NAPOMENE
• Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba glazbe
izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog prava.
• Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala do kojeg može doći zbog problema s uređajem ili
računalom.
Nastavlja se j
72
Dodatne informacije... Mjere opreza
O softveru
• Zakoni o zaštiti autorskih prava zabranjuju djelomičnu ili potpunu
reprodukciju softvera ili priloženog priručnika te iznajmljivanje softvera
bez dozvole vlasnika autorskog prava.
• Ni u kojem slučaju SONY ne preuzima odgovornost za bilo koju vrstu
financijske štete, gubitak profita, uključujući zahtjeve trećih osoba, do kojih
može doći zbog uporabe softvera isporučenog uz ovaj uređaj.
• Ako se pojave poteškoće pri uporabi softvera zbog pogrešaka u proizvodnji,
SONY će zamijeniti softver. Ipak, SONY ne preuzima nikakvu drugu
odgovornost.
• Softver isporučen uz ovaj uređaj ne može se koristiti uz uređaje za koje nije
namijenjen.
• Obratite pažnju na činjenicu da se specifikacije softvera mogu promijeniti
bez prethodne najave kao rezultat stalnog usavršavanja kvalitete.
• Uporaba uređaja uz neki drugi softver nije pokrivena jamstvom.
• Sposobnost ovog uređaja da prikaže različite jezike ovisi o instaliranom
operativnom sustavu (OS) vašeg računala. Za postizanje boljih rezultata,
provjerite je li instalirani OS kompatibilan s jezikom kojeg želite prikazati.
– Ne jamčimo da će SonicStage moći ispravno prikazati sve jezike.
– Znakovi koje je kreirao korisnik i neki posebni znakovi možda se neće moći
prikazati.
• Objašnjenja u ovom priručniku podrazumijevaju da znate upotrebljavati
Windows sustav.
Podrobnosti o načinu uporabe računala i operacijskog sustava potražite u
odgovarajućim priručnicima.
Nastavlja se j
73
Dodatne informacije... Mjere opreza
O primjerima audio podataka
U ovaj uređaj su tvornički pohranjeni primjeri audio podataka tako da ga
možete isprobati odmah nakon kupnje. Želite li ih obrisati, koristite
SonicStage program.
• Snimljena glazba je namijenjena samo za privatno slušanje. Uporaba
glazbe izvan ovog ograničenja zahtijeva dopuštenje vlasnika autorskog
prava.
• Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak
nesnimljenog materijala do kojeg može doći zbog problema s uređajem ili
računalom.
• Ovisno o vrstama i karakteristikama teksta, on se možda neće moći
prikazati kako treba na pokazivaču uređaja. Razlozi tome mogu biti:
– Kapacitet spojenog uređaja.
– Nepravilnosti u radu uređaja.
– ID3 TAG informacije o zapisu upisane su na jeziku ili znakovima koje
uređaj ne podržava.
Web stranice s podrškom za ure1aj
Imate li pitanja ili problema vezanih uz ovaj uređaj, posjetite sljedeće web
stranice.
Za korisnike u SAD-u: http://www.sony.com/walkmansupport/
Za korisnike u Kanadi: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Za korisnike u Europi: http://www.support-nwwalkman.com
Za korisnike u Latinskoj Americi: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Za korisnike u drugim zemljama/područjima: http://www.css.ap.sony.com
Za korisnike koji su kupili model za strano tržište:
http//www.sony.co.jp/overseas/support/
74
Dodatne informacije
O autorskim pravima
• SonicStage i SonicStage logotip su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
• OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i pripadajući logotip su
zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
• "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Media su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
drugim zemljama.
• Adobe i Adobe Reader su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
• MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti imaju licencu tvrtke
Fraunhofer IIS i Thomson.
• IBM i PC/AT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke International Business
Machines Corporation.
• Macintosh je zaštitni znak tvrtke Apple Computer, Inc.
• Pentium je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Intel
Corporation.
• CD i podaci vezani uz glazbu s Gracenote Inc., copyright © 2000 – 2004
Gracenote.
Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000 – 2004 Gracenote. Taj
proizvod i usluge mogu koristiti jedan ili više sljedećih američkih patenata:
#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593 i drugih objavljenih patenata i patenata čija
registracija je u tijeku. Usluge i/ili proizvodi proizvedeni pod američkim
patentom 6,304,523 u vlasništvu Open Globe, Inc. Gracenote i CDDB su
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Gracenote.
Gracenote logo i logo "Powered by Gracenote" su zaštitni znakovi tvrtke
Gracenote.
• Svi ostali zaštitni znakovi i registrirani zaštitni znakovi su znakovi i
registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika. Oznake  ili ® nisu navedene u
ovom priručniku.
Program ©2006 Sony Corporation
Dokumentacija ©2006 Sony Corporation
75
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Tehnologija audio kompresije
− MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
− Windows Media Audio (WMA)
− Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)
Maksimalni broj zapisa koje je mogu5e snimiti (otprilike)*
* Kod snimanja pjesama koje traju 4 minute.
NW-E002F/E002
NW-E003F/E003
Brzina bita
Broj pjesama
Vrijeme
Broj zapisa
Vrijeme
48 kbps
340
22 h 40 min
685
45 h 00 min
64 kbps
255
17 h 00 min
515
34 h 20 min
96 kbps
170
11 h 20 min
345
23 h 00 min
128 kbps
125
8 h 20 min
260
17 h 20 min
132 kbps
120
8 h 00 min
250
16 h 40 min
160 kbps
100
6 h 40 min
205
13 h 40 min
192 kbps
85
5 h 40 min
170
11 h 20 min
256 kbps
64
4 h 10 min
130
8 h 40 min
320 kbps
51
3 h 20 min
100
6 h 40 min
352 kbps
46
3 h 00 min
94
6 h 10 min
NW-E005F/E005
Brzina bita
Broj zapisa
Vrijeme
48 kbps
1 350
90 h 00 min
64 kbps
1 000
66 h 40 min
96 kbps
690
46 h 00 min
128 kbps
520
34 h 40 min
132 kbps
500
33 h 20 min
160 kbps
415
27 h 40 min
192 kbps
345
23 h 00 min
256 kbps
260
17 h 20 min
320 kbps
205
13 h 40 min
352 kbps
185
12 h 20 min
Kapacitet (iskoristivi)*
512 MB (Približno 482 MB = 505 724 928 bajtova)
1 GB (Približno 968 MB = 1 015 726 080 bajtova)
2 GB (Približno 1,89 GB = 2 035 974 144 bajta)
* Raspoloživi prostor može se razlikovati.
Dio memorije upotrebljava se za potrebe obrade podataka.
Nastavlja se j
76
Dodatne informacije... Tehni%ki podaci
Podrane brzine bita
MP3: 32 do 320 kbps (podržava promjenjivu brzinu bita (VBR))
WMA: 32 do 192 kbps (podržava promjenjivu brzinu bita (VBR))
ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kbps
* Nije moguće snimati s CD-a u ATRAC formatu pri 66 ili 105 kbps uz uporabu SonicStage.
Frekvencije uzorkovanja*
MP3: 32, 44,1, 48 kHz
WMA: 44,1 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
* Frekvencija uzorkovanja možda neće odgovarati svim enkoderima.
Frekvencijski odziv
Od 20 do 20 000 Hz (mjerenje jednog signala tijekom reprodukcije)
FM frekvencijski raspon (samo NW-E002F/E003F/E005F)
Od 87,5 do 108,0 MHz
Me1ufrekvencija (FM)
375 kHz
Antena
Kabel slušalica
Izlazi
Slušalice: Stereo mini priključak
Hi-speed USB (kompatibilno s USB 2.0)
Radna temperatura
5 do 35°C
Izvori napajanja
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
USB napajanje (iz računala preko USB priključka uređaja)
Trajanje baterije (pri kontinuiranoj reprodukciji)
ATRAC format: Približno 28 sati (Reprodukcija uz 132 kbps)
ATRAC format: Približno 25 sati (Reprodukcija uz 128 kbps)
ATRAC format: Približno 27 sati (Reprodukcija uz 48 kbps)
MP3 format: Približno 27 sati (Reprodukcija uz 128 kbps)
WMA format: Približno 19 sati (Reprodukcija uz 128 kbps)
FM radio prijem (samo NW-E002F/E003F/E005F): Približno 8 sati
* Uz postavku štednje energije na "On-Super" (1 str. 41) i postavku kvalitete zvuka (ekvilizator) na "Off" (1 str. 26).
Trajanje baterije ovisi o temperaturi i načinu uporabe.
Dimenzije (š/v/d)
24,8 T 79,0 T 13,6 mm
(š/v/d, bez dijelova koji strše)
Masa
Oko 25 g
Nastavlja se j
77
Dodatne informacije... Tehni%ki podaci
Minimalni sistemski zahtjevi
• Računalo: IBM PC/AT ili kompatibilno s instaliranim sljedećim Windows operacijskim sustavom:
− Windows 98 Second Edition
− Windows Millennium Edition
− Windows 2000 Professional (Service Pack 3 ili noviji)
− Windows XP Home Edition
− Windows XP Professional
− Windows XP Media Center Edition
− Windows XP Media Center Edition 2004
− Windows XP Media Center Edition 2005
Ne može se jamčiti mogućnost uporabe Windows 95, Windows 98 Golden Edition, Windows NT i
ostalih verzija (Server i sl.) sustava Windows 2000.
• Procesor: Pentium III 450 MHz ili brži
• RAM: 128 MB ili više
• Tvrdi disk: 200 MB ili više prostora (preporuka 1,5 GB)
Ovisno o vrsti operacijskog sustava, možda će trebati više prostora na disku. Za pohranjivanje
glazbe potreban je dodatan prostor.
• Prikaz:
− Rezolucija zaslona: 800 x 600 piksela (ili više) (preporuka 1024 T 768 ili više)
− Boje: High Color (16 bita) (ili više) (SonicStage možda neće ispravno funkcionirati uz postavke
boje na ili ispod 256 boja.)
• CD-ROM pogon (podržava Digital Music CD reprodukciju pomoću WDM)
Potreban je CD-R/RW pogon za kreiranje originalnih CD diskova ili sigurnosnih kopija CD diskova.
• Zvučna kartica
• USB priključnica
• Potreban je priključak na Internet za uporabu CD Dana Base (CDDB).
• Za uporabu Electronic Music Distribution (EMD), potreban je priključak na Internet te Internet
Explorer 5.5 ili noviji.
• Ovaj softver neće raditi u sljedećim uvjetima:
− OS sustavi stariji od gore navedenih
− Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade
− Sustav koji je nadogradnja originalnog sustava kojeg instalira proizvođač
− Multi-boot sustavi
− Multi-monitor sustavi
− Macintosh računala
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Američki i strani patenti koriste se uz dopuštenje tvrtke Dolby Laboratories.
78
Download PDF

advertising