Sony | ZS-RS60BT | Sony ZS-RS60BT CD Boombox s tehnologijom Bluetooth® Upute za upotrebu

4-559-899-11(2) (HR)
Osnovne radnje
Osobni audio sustav
Upute za upotrebu
©2014 Sony Corporation
*   i VOL +  imaju ispupčenu točku.
Reprodukcija glazbenog diska
 Jedinica podržava sljedeće audio formate:
MP3: datotečni nastavak „.mp3”
WMA: datotečni nastavak „.wma”
Imajte na umu da čak i ako naziv datoteke sadrži
ispravan datotečni nastavak, ali je sama datoteka
stvorena u drugačijem audio formatu, jedinica
može prouzročiti šumove ili može doći do kvara.
 MP3 PRO format nije podržan.
 WMA datoteke kodirane u formatu WMA DRM,
WMA Lossless i WMA PRO nije moguće reproducirati.
 Ova jedinica ne može reproducirati audio datoteke na
disku u sljedećim slučajevima:
ako je ukupni broj audio datoteka u mapi veći od 999
ako je ukupni broj mapa na jednom disku veći od 256
(uključujući mapu „ROOT”)
ako razina direktorija (dubina mapa) premašuje 8
(uključujući mapu „ROOT”).
 Nazivi mapa prikazuju se do 32 znaka, uključujući
navodnike.
 Nazivi datoteka prikazuju se do 32 znaka, uključujući
navodnike i datotečne nastavke.
 Znakove i simbole koji se ne mogu prikazati jedinica će
pokazati kao „_”.
 Jedinica je u skladu s verzijama 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4
formata oznaka ID3 za MP3 datoteke i formata oznaka
WMA koje definira ASF specifikacija (Format naprednih
sustava) za WMA datoteke. Kada datoteka ima informacije
oznake ID3 ili WMA, prikazuju se naslov pjesme, izvođač
i naziv albuma. Ako datoteka nema informacije oznake,
jedinica prikazuje sljedeće:
naziv datoteke umjesto naslova pjesme
poruku „NO ARTIST” umjesto naziva izvođača
poruku „NO ALBUM” umjesto naziva albuma.
Informacije oznake ID3 mogu se prikazati do 64 znaka,
a informacije oznake WMA mogu se prikazati do 32 znaka.
1
2
Slušanje glazbe na USB uređaju
Prije korištenja jedinice
ZS-RS60BT
Uključivanje ili isključivanje uređaja
Zbrinjavanje otpadnih baterija i električne
i elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim europskim
državama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd. Ne stavljajte uređaj blizu otvorenog
izvora vatre (npr. uz upaljene svijeće).
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i na
njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom
kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako
dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah
isključite glavni utikač iz strujne utičnice.
Jedinica nije isključena iz izvora napajanja ako je
priključena u zidnu strujnu utičnicu čak i ako je
sama jedinica isključena.
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor
kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka
u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.
Nemojte duže vrijeme izlagati baterije (komplet
baterija ili ugrađene baterije) prekomjernoj toplini
kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
na pakiranju označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode po isteku
vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod ili bateriju.
Pritisnite OPERATE . Napajanje jedinice možete
uključiti ili isključiti pomoću funkcije izravnog
uključivanja (niže).
U ovom je priručniku opisano kako upravljati
uređajem korištenjem funkcije izravnog uključivanja.
Korištenje funkcije izravnog
uključivanja uređaja
Pritisnite CD , USB , BLUETOOTH , FM/AM ,
AUDIO IN  ili FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) 
dok je jedinica isključena. Napajanje je uključeno
samo kada je odabrana tražena funkcija.
Prilagođavanje glasnoće
Pritisnite VOL + ili  .
Upotreba slušalica
Priključite slušalice na priključak  (slušalice) .
Pojačavanje basa
Pritisnite MEGA BASS .
Na zaslonu će zasvijetliti „MEGA BASS”.
Ponovno pritisnite gumb za uobičajeni zvuk.
Pritisnite CD  kako biste uključili funkciju CD.
Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE  , stavite disk
u CD pretinac i zatvorite poklopac pretinca.
Možete prenijeti cijeli disk (CD SYNC prijenos) ili
pjesmu ili datoteku koja se trenutačno reproducira
(REC1 prijenos) na USB uređaj (digitalni uređaj za
reprodukciju glazbe ili USB medij za pohranu
podataka itd.).
Kada prebacujete s CD-a, pjesme se prebacuju kao
MP3 datoteke s frekvencijom uzorkovanja 44,1 kHz
pri 128 kbps (CBR). Kada prenosite s MP3/WMA
diska, prenesene MP3/WMA datoteke imaju
istu brzinu prijenosa u bitovima kao i izvorne
MP3/WMA datoteke.
1
2
3
1
2
Izvršite korake 1 do 5 poglavlja „Stvaranje
vlastitog programa (reprodukcija programa)”
na stražnjoj stranici.
ĄĄREC1 prijenos
Prijenos jedne pjesme/audio datoteke
Ukupan broj pjesama
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
primjenjive su samo za opremu koja je
prodana u državama koje primjenjuju
direktive EU.
Ukupan broj mapa
3
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela
tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na
usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom
Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Ako imate pitanja vezana uz servis ili jamstvo,
obratite se na adrese navedene u zasebnim
dokumentima o servisu i jamstvu.
Ukupno vrijeme reprodukcije
+ ili   za odabir
Prijenos samo omiljenih pjesama/
datoteka
Audio CD
Za korisnike u Europi
4
Prikazuju se naziv mape i naslov pjesme, a zatim
broj datoteke i vrijeme reprodukcije.
MP3/WMA disk
Ako nijedan uređaj nije uparen kada pritisnete
BLUETOOTH  prvi put nakon što ste kupili
jedinicu, jedinica automatski ulazi u način
uparivanja te indikator BLUETOOTH ( )
i poruka „PAIRING” počinje treperiti na zaslonu.
* Ako se MP3/WMA datoteke prikazuju samo
u korijenskom direktoriju („ROOT” mapa),
na zaslonu se prikazuje „1FLDR”.
Izvori napajanja
3
Pritisnite   za početak reprodukcije.
Spojite kabel za napajanje izmjeničnom strujom  ili umetnite 6 LR14 (veličina C) baterije (nije priloženo) u pretinac
za baterije .
Broj pjesme ili
MP3/WMA datoteke
* Ako je vrijeme reprodukcije duže od 100 minuta,
na zaslonu se prikazuje „--:--”.
Ostale radnje
Radnja
Postupak
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Ponovno
pritisnite gumb za nastavak
reprodukcije*.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  . Kada pritisnete
  nakon što je reprodukcija
zaustavljena, reprodukcija
započinje od točke gdje
ste zaustavili reprodukciju
(nastavak reprodukcije).
Vrijeme reprodukcije
Do zidne utičnice
Ulaz AC IN
Stražnja strana
Napomene
 Zamijenite baterije kada indikator OPR/BATT  izblijedi ili kada jedinica prestane raditi. Zamijenite sve baterije novima.
Prije nego zamijenite baterije, uklonite sve CD-ove i isključite sve USB uređaje ili dodatne komponente s jedinice.
 Za korištenje jedinice na baterijama isključite kabel za napajanje iz jedinice i iz zidne utičnice.
 U stanju pripravnosti s uključenim kabelom za napajanje, na zaslonu se pojavljuje „STANDBY”.
Korištenje funkcije upravljanja napajanjem (samo europski modeli)
Jedinica je opremljen funkcijom automatskog stanja pripravnosti. Pomoću te funkcije jedinica automatski prelazi
u stanje pripravnosti nakon približno 15 minuta ako se njime ne rukuje ili nema izlaza audio signala.
. Svaki put kada
Za uključivanje ili isključivanje stanja pripravnosti pritisnite VOL   dok držite pritisnutim
pritisnete te gumbe na zaslonu se prikaže „AUTO STANDBY ON” ili „AUTO STANDBY OFF”.
Kada reproducirate MP3/WMA disk, naziv mape*1
i naslov pjesme prikazuju se prije vremena
reprodukcije*2.
*1 Ako se MP3/WMA datoteke prikazuju samo
u korijenskom direktoriju na zaslonu se
prikazuje „ROOT”.
*2Ako je vrijeme reprodukcije duže od 100 minuta,
na zaslonu se prikazuje „--:--”.
Postupak
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Ponovno
pritisnite gumb za nastavak
reprodukcije.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  . Kada pritisnete
  nakon što je reprodukcija
zaustavljena, reprodukcija
započinje od točke gdje ste
zaustavili reprodukciju
(nastavak reprodukcije).
Pritisnite
Odaberite
pjesmu/
datoteku
Pritisnite  ili  .
Možete preskakati jednu po
jednu pjesmu/datoteku.
Traženje
određenog
mjesta
u pjesmi/
datoteci
Tijekom reprodukcije držite
pritisnutim gumb  ili
 , a zatim ga otpustite na
željenom mjestu. Kod odabira
točke tijekom pauze, pritisnite
  za početak reprodukcije
nakon što pronađete željenu
točku.
Napomene
 Prikazani sadržaj počinje treperiti na zaslonu oko 2 minute prije ulaska u stanje pripravnosti.
 Funkcija automatske pripravnosti nije dostupna s FM/AM funkcijom.
+ ili  .
Odabir mape na
MP3/WMA disku
Savjet
Za poništavanje nastavka reprodukcije pritisnite   dok je
CD zaustavljen.
+ ili  .
Odabir mape
Pritisnite
Odabir datoteke
Pritisnite  ili  .
Možete preskakati jednu
po jednu datoteku.
Za kontinuirano preskakanje
datoteka pritisnite i držite 
ili   te otpustite gumb na
željenoj datoteci.
Ostale radnje
Radnja
5
Traženje
Tijekom reprodukcije držite
određenog
pritisnutim gumb  ili
mjesta u datoteci  , a zatim ga otpustite na
željenom mjestu. Kod odabira
točke tijekom pauze, pritisnite
  za početak reprodukcije
nakon što pronađete željenu
točku.
2
3
4
5
Uključite BLUETOOTH funkciju na BLUETOOTH
uređaju.
Izvršite postupak uparivanja na BLUETOOTH
uređaju kako biste otkrili jedinicu.
Odaberite „ZS-RS60BT” na zaslonu
BLUETOOTH uređaja.
Ako se na zaslonu uređaja ne prikaže
„ZS‑RS60BT”, ponovite postupak od koraka 2.
Ako je na zaslonu BLUETOOTH uređaja
potrebno unijeti lozinku*, unesite „0000”.
Uspostavljena je BLUETOOTH veza. Na zaslonu
će se prikazati „BT AUDIO”.
Pritisnite REC .
* „Lozinka” se može zvati „Zaporka”, „PIN kod”, „PIN broj”
ili „Lozinka”.
* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA/AAC datoteke,
reprodukcija se može nastaviti s drugog mjesta.
Napomena
Kod uklanjanja USB uređaja pritisnite i držite   dok se ne
pojavi „NO DEV”, a zatim isključite uređaj ili prvo prebacite
na druge funkcije. Uklanjanje USB uređaja bez obavljanja
ovih koraka može oštetiti podatke na USB uređaju ili
sami uređaj.
Primjer strukture mape i redoslijeda
reprodukcije
Redoslijed je reprodukcije mapa i datoteka sljedeći.
Međutim, redoslijed reprodukcije može se razlikovati
od izvornog redoslijeda na USB uređaju, ovisno
o načinu snimanja.
USB uređaj
Mapa
MP3/WMA/AAC
datoteka
Pritisnite  .
Stvara se MP3/WMA datoteka sve do trenutka kada
je prijenos prekinut.
Pravila za izradu mapa i datoteka
Pri prijenosu na USB uređaj, mapa „MUSIC”
i njezina podmapa „SONY” stvaraju se izravno
pod mapom „ROOT”.
Mape i datoteke generiraju se u mapi „CD” pod
mapom „SONY” na osnovi sljedećih pravila.
Nastavak reprodukcije poništava se u sljedećim slučajevima:
Kada otvorite odjeljak za CD.
Kada isključite napajanje.
Redoslijed je reprodukcije mapa i datoteka sljedeći.
Međutim, redoslijed reprodukcije može se razlikovati
od izvornog redoslijeda na disku, ovisno o načinu
snimanja.
Mapa
MP3/WMA datoteka
Napomene vezane uz USB uređaje
 Kada se disk učita, jedinica čita sve datoteke na njemu.
Za to vrijeme treperi „READING”. Ako na disku ima mnogo
mapa ili datoteka koje nisu u MP3/WMA formatu, vrijeme
čekanja do reprodukcije sljedeće MP3/WMA datoteke
može potrajati.
 Preporučuje se izuzimanje datoteka koje nisu u MP3/
WMA formatu ili nepotrebnih mapa tijekom stvaranja
MP3/WMA diskova.
 Tijekom reprodukcije preskaču se audio datoteke koje nisu
MP3 i WMA, čak i ako su te datoteke uključene u mapu.
 Način uparivanja jedinice poništava se za oko 5 minuta,
a indikator BLUETOOTH ( ) počinje treperiti.
Ako je uparivanje poništeno tijekom izvedbe
ovog postupka, ponovno počnite od koraka 1.
 Lozinka jedinice namještena je na „0000.” Jedinica se
ne može upariti s BLUETOOTH uređajem čija lozinka
nije „0000.”
Uparivanje s pametnim telefonima
kompatibilnima s tehnologijom NFC
Dodirivanjem jedinice s pametnim telefonom koji
je kompatibilan s tehnologijom NFC, jedinica se
uključuje i automatski prebacuje na BLUETOOTH
funkciju te se uparuje i spaja s pametnim telefonom.
Kompatibilni pametni telefoni
Pametni telefoni s ugrađenom NFC funkcijom
(OS: Android™ 2.3.3 ili noviji, ne uključujući sustav
Android 3.x)
Izvor prijenosa
Naziv mape
MP3/WMA
Isto kao izvor prijenosa*1, 2
CD-DA
„ALBUM001”*3 „TRACK001”*4
Što je „NFC”?
NFC (Near Field Communication) tehnologija
je koja omogućuje bežičnu komunikaciju
kratkog dometa između različitih uređaja,
kao što su mobilni telefoni i IC oznake.
Zahvaljujući funkciji NFC podatkovna se
komunikacija može jednostavno uspostaviti
dodirivanjem odgovarajućeg simbola ili
mjesta na uređajima kompatibilnima
s tehnologijom NFC.
Naziv datoteke
REC1 prijenos
MP3/WMA
CD-DA
Naziv mape
„REC1”*5
Naziv datoteke
Isto kao izvor
prijenosa*2
„TRACK001”*4
*1 U načinu reprodukcije programa naziv mape je „FLDRxxx,”
a naziv datoteke ovisi o izvoru prijenosa.
*2Dodjeljuje se do 32 znaka naziva (uključujući datotečni
nastavak za naziv datoteke).
*3Nazivi mapa dodjeljuju se po redu, do 256 (uključujući
mape „ROOT” i „MUSIC”).
*4Nazivi datoteka dodjeljuju se po redu.
*5Nova datoteka prenosi se u mapu „REC1” pri svakom
prijenosu pojedinačne pjesme.
Brisanje audio datoteka ili mapa
s USB uređaja
1
Uzastopno pritišćite  ili   kako biste
2
odabrali audio datoteku ili uzastopno pritišćite
+ ili –  kako biste odabrali mapu.
Pritisnite ERASE .
3
1
Ako je operacijski sustav na vašem
pametnom telefonu Android 2.3.3 ili
noviji, ali stariji od 4.1
Prijeđite na 2. korak.
Ako je operacijski sustav vašeg telefona
Android 4.1 ili noviji
2
 Može biti potrebno dulje vrijeme za početak
reprodukcije kada je:
struktura mape iznimno složena
USB uređaj blizu punog kapaciteta.
 Ne spremajte datoteke koje nisu MP3/WMA/AAC
ni bespotrebne mape na USB uređaj koji sadrži
MP3/WMA/AAC datoteke.
 Tijekom reprodukcije preskaču se audio datoteke
koje nisu MP3, WMA i AAC, čak i ako su te datoteke
uključene u mapu.
 Jedinica podržava sljedeće audio formate:
MP3: datotečni nastavak „.mp3”
WMA: datotečni nastavak „.wma”
AAC: datotečni nastavak „.m4a,” „.3gp” i „.mp4”
Imajte na umu da čak i ako naziv datoteke sadrži
ispravan datotečni nastavak, ali je sama datoteka
stvorena u drugačijem audio formatu, jedinica
može prouzročiti šumove ili može doći do kvara.
 MP3 PRO format nije podržan.
 WMA datoteke kodirane u formatu WMA DRM,
WMA Lossless i WMA PRO nije moguće reproducirati.
 Nije moguće reproducirati AAC datoteke sa zaštitom
autorskih prava AAC.
 Ova jedinica podržava AAC-LC profil (AAC Low
Complexity).
Informacije o zaštićenom sadržaju
Prenesena glazba ograničena je samo na osobnu upotrebu.
Upotreba glazbe izvan ovih ograničenja zahtijeva
dopuštenje vlasnika autorskih prava.
Prijeđite na 4. korak.
Preuzmite i instalirajte aplikaciju
„NFC Easy Connect” na pametnom telefonu.
„NFC Easy Connect” je izvorna aplikacija tvrtke
Sony za telefone sa sustavom Android, dostupna
u trgovini Google Play™ Store.
Potražite „NFC Easy Connect” ili skenirajte sljedeći
dvodimenzionalni kod kako biste preuzeli
i instalirali besplatnu aplikaciju. Troškovi za
komunikaciju potrebni su za preuzimanje
aplikacije.
Aplikacija nije dostupna u svim državama
i/ili regijama.
Na zaslonu se prikazuje „ERASE?”.
Pritisnite ENTER .
Na zaslonu se prikazuje „TRACK ERASE?” ili
„FOLDER ERASE?”.
Pritisnite ENTER .
Odabrana audio datoteka ili mapa obrisana je
i na zaslonu se pojavljuje poruka „COMPLETE”.
 Ako započnete prijenos u načinu nasumične reprodukcije
ili ponavljanja pjesme, odabrani način reprodukcije
automatski se prebacuje na normalnu reprodukciju.
 Tijekom prijenosa nemojte uklanjati USB uređaj ili brisati
radnje. To može dovesti do oštećenja podataka na
USB uređaju ili može oštetiti sami uređaj.
 Tijekom prijenosa zvuk se ne reproducira, a na zaslonu
se prikazuje „HI-SPEED”.
 Tekstni podaci s CD-a ne prenose se u nastalim
MP3 datotekama.
 Prijenos se automatski zaustavlja ako:
tijekom prijenosa ponestane prostora na USB uređaju
broj audio datoteka i mapa na USB uređaju dosegne
najveći broj koji jedinica može prepoznati.
 Ne brišu se datoteke koje nisu u formatu MP3/WMA/AAC
ni podmape u mapi.
 Radijski zvuk i zvuk iz dodatne komponente ne može se
prenijeti na USB uređaj.
Uključite funkciju NFC na pametnom telefonu.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu
isporučenim s pametnim telefonom.
Savjet
Napomene
Primjer strukture mape i redoslijeda
reprodukcije
Napomene o MP3/WMA diskovima
Napomene
CD SYNC prijenos
4
Napomena
Možete upariti najviše 8 BLUETOOTH uređaja. Ako uparite
deveti BLUETOOTH uređaj, izbrisat će se prvi upareni uređaj.
Uzorak B
Zaustavljanje prijenosa
Izvor prijenosa
 Ako je teško uspostaviti vezu, pokušajte sljedeće.
Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect” i pomaknite
pametni telefon preko oznake N  na jedinici.
Ako je na pametnom telefonu maska, skinite je.
 Da biste prekinuli vezu, ponovno dodirnite jedinicu
pametnim telefonom.
 Ako imate više uređaja kompatibilnih s funkcijom NFC,
dodirnite pametnim telefonom drugi uređaj kako
biste prebacili vezu na taj uređaj. Primjerice, kada
je vaš pametni telefon povezan sa slušalicama
kompatibilnima s NFC funkcijom, samo dodirnite
pametnim telefonom jedinicu kako biste prebacili
BLUETOOTH vezu na jedinicu (prebacivanje veze
jednim dodirom).
Jedinica automatski pretražuje radijske
frekvencije i zaustavlja se kada pronađe
stanicu jasnog zvuka.
Ako ne možete pronaći radijsku stanicu pomoću
načina automatskog ugađanja, uzastopce
pritišćite TUNE + ili   kako biste promijenili
frekvenciju korak po korak.
Kada je primljen FM stereo emitirani sadržaj,
na zaslonu zasvijetli „ST”.
Savjeti
 Jedinica frekvencije ugađanih stanica je MHz za FM pojas
i kHz za AM pojas.
 Ako je prijem FM stereo sadržaja šumeći, pritisnite
uzastopno FM MODE  dok se „MONO” ne pojavi
na zaslonu. Izgubit ćete stereo efekt, ali će se
prijem poboljšati.
(Samo za modele za države: Urugvaj, Paragvaj, Peru,
Čile, Bolivija, Indija, Vijetnam i Južna Afrika (RSA))
Interval FM/AM ugađanja može se prema potrebi
promijeniti pomoću sljedećeg postupka.
1
2
3
4
Slušanje glazbe
Prije upotrebe jedinice provjerite sljedeće.
Je li BLUETOOTH funkcija BLUETOOTH uređaja
uključena.
Uparivanje je dovršeno. (Pogledajte „Uparivanje
jedinice i BLUETOOTH uređaja”.)
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu između jedinice
i uređaja.
5
Uzastopno pritišćite FM/AM  za odabir
pojasa.
Pritisnite i držite ENTER  dok na zaslonu ne
počne treperiti „FM-xx” ili „AM-xx”.
Pritisnite i držite FM/AM  dok se ne pojavi
trenutačni korak ugađanja.
Pritisnite  ili   za odabir željenog
koraka ugađanja.
Može se odabrati „FM 50K” (za interval 50 kHz)
ili „FM 100K” (za interval 100 kHz) u pojasu FM
i „AM 9K” (za interval 9 kHz) ili „AM 10K”
(za interval 10 kHz) u pojasu AM.
Pritisnite ENTER .
Kada promijenite interval ugađanja, brišu se sve
memorirane FM/AM stanice na jedinici. Ponovno
postavite svoje memorirane stanice nakon
promjene intervala ugađanja.
Poboljšanje radijskog prijema
Za neke pametne telefone veza jednim dodirom
može biti dostupna bez preuzimanja aplikacije
„NFC Easy Connect”. U tom slučaju rad i specifikacije
pametnog telefona mogu se razlikovati od opisa
u ovom priručniku. Detalje potražite u uputama
za rad isporučenim s pametnim telefonom.
Za dvodimenzionalni kod:
koristite aplikaciju čitača
dvodimenzionalnog koda.
3
Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect”
na pametnom telefonu.
Provjerite prikazuje li se zaslon aplikacije.
Preusmjerite antenu
kako biste poboljšali
prijem FM signala.
Pritisnite BLUETOOTH  kako biste uključili
funkciju BLUETOOTH.
Zadnji povezani uređaj automatski će se povezati.
Držite pritisnuto BLUETOOTH (–PAIRING) 
dok ne čujete dva zvučna signala.
Odaberite i započnite reprodukciju pjesme/
datoteke koju želite prenijeti.
Ako se na zaslonu pojavi „LOW ***M”,
znači da nema dovoljno prostora na uređaju.
Za otkazivanje prijenosa pritisnite  . Ako ipak
želite nastaviti s prijenosom, prijeđite na korak 5.
Pritisnite ENTER .
Započinje prijenos.
Kada prijenos završi, reprodukcija automatski
prestaje (CD SYNC prijenos) ili se nastavlja sa
sljedećom pjesmom/datotekom (REC1 prijenos).
2
Uzastopno pritisnite FM/AM  za uključivanje
funkcije radija i odaberite pojas „FM” ili „AM”.
Pritisnite i držite TUNE + ili   dok se
znamenke frekvencije na zaslonu ne
počnu mijenjati.
Za BLUETOOTH uređaj nekompatibilan
s NFC tehnologijom
Savjet
Vrijeme reprodukcije*
Savjeti
Uparivanje sustava i BLUETOOTH uređaja
nekompatibilnog s NFC tehnologijom
Pritisnite BLUETOOTH  kako biste uključili
funkciju BLUETOOTH.
1
Promjena intervala ugađanja za FM/AM
Uzorak A
Broj datoteka
Ukupan broj mapa*
Slijedite upute na zaslonu kako biste
uspostavili vezu.
Kada se uspostavi BLUETOOTH veza,
na zaslonu se pojavljuje „BT AUDIO”.
Uparivanje s pametnim telefonima
kompatibilnima s tehnologijom NFC:
pogledajte Uzorak B
1
Slušanje radija
Pametni telefon reagira
(jedinica prepoznata)
Uparivanje sustava i BLUETOOTH uređaja
nekompatibilnog s NFC tehnologijom:
pogledajte Uzorak A
„REC” treperi na zaslonu i jedinica započinje
izračun slobodnog prostora na USB uređaju.
Pritisnite   za početak reprodukcije.
Ako je zaslon vašeg pametnog telefona zaključan,
pametni telefon neće reagirati. Otključajte telefon,
a zatim njime ponovno dodirnite oznaku N .
Uparivanje dva ili više
BLUETOOTH uređaja
Prijenos MP3/WMA datoteka
u određenoj mapi
Priključite USB uređaj na  (USB) ulaz .
Pritisnite USB  za uključivanje USB funkcije.
Napomena
BLUETOOTH uređaje potrebno je prethodno
međusobno „upariti”. Kada su BLUETOOTH uređaji
upareni, nema potrebe za ponovnim uparivanjem
osim ako su informacije o uparivanju obrisane.
Odaberite način uparivanja u nastavku, ovisno
o vašem uređaju.
Za ovu radnju držite BLUETOOTH uređaj i jedinicu
na udaljenosti manjoj od 1 metra.
Dodirnite jedinicu pametnim telefonom.
Nastavite dodirivati pametni telefon
i oznaku N  na jedinici dok pametni
telefon ne reagira.
Uparivanje jedinice i BLUETOOTH
uređaja
Priključite USB uređaj na  (USB) ulaz .
Pritisnite CD  kako biste uključili funkciju CD.
Postavite disk koji želite prenijeti
u CD pretinac.
Uzastopno pritišćite
željene mape.
4
Korištenjem BLUETOOTH veze možete slušati glazbu
s bežično povezanih BLUETOOTH uređaja kao što
su mobilni telefoni, pametni telefoni, uređaji za
reprodukciju glazbe itd.
Prijeđite na 4. korak.
Oznaka pogona prikazat će se jednom, a zatim će
se prikazati ukupan broj mapa.
Disk se učitava i na zaslonu se pojavljuju
informacije o disku.
Bežično slušanje glazbe
na BLUETOOTH uređaju
ĄĄCD SYNC prijenos
Prijenos cijelog diska
* Ova jedinica ne može reproducirati datoteke sa zaštitom
autorskih prava (Digital Right Management).
Pločica s nazivom smještena je s vanjske strane
na dnu uređaja.
Kabel za napajanje izmjeničnom
strujom (priloženo)
Prijenos glazbe s diska
na USB uređaj
Možete slušati audio datoteke pohranjene na USB
uređaju (digitalni uređaj za reprodukciju glazbe ili
USB medij za pohranu podataka).
Na ovoj se jedinici mogu reproducirati audio
datoteke u MP3, WMA i AAC formatu*.
S naljepnicom
prema gore
Osobni audio sustav osmišljen je za
reproduciranje glazbenih izvora na CD-ima ili
USB uređajima, prijenos glazbe na USB uređaje,
slušanje radijskih stanica i slušanje glazbe na
BLUETOOTH uređajima.
 Ova jedinica ne može reproducirati audio datoteke na USB
uređaju u sljedećim slučajevima:
ako je ukupni broj audio datoteka u mapi veći od 999
ako ukupni broj audio datoteka na USB uređaju
prekoračuje 5.000
ako je ukupni broj mapa na jednom USB uređaju veći
od 256 (uključujući mapu „ROOT”)
ako razina direktorija (dubina mapa) premašuje 8
(uključujući mapu „ROOT”).
Ti brojevi mogu se razlikovati ovisno o strukturi
datoteka i mapa.
 Nije zajamčena kompatibilnost sa svim verzijama softvera
za šifriranje/pisanje. Ako su audio datoteke na USB
uređaju izvorno kodirane pomoću nekompatibilnog
softvera, te datoteke mogu prouzročiti šum, njihova
reprodukcija može biti isprekidana ili se možda uopće
neće moći pokrenuti.
 Nazivi mapa prikazuju se do 32 znaka, uključujući
navodnike.
 Nazivi datoteka prikazuju se do 32 znaka, uključujući
navodnike i datotečne nastavke.
 Znakove i simbole koji se ne mogu prikazati jedinica
će pokazati kao „_”.
 Jedinica je u skladu s verzijama 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4
formata oznaka ID3 za MP3 datoteke, formata oznaka
WMA koje definira ASF specifikacija (Format naprednih
sustava) za WMA datoteke i formata oznaka AAC za
AAC datoteke.
Ako datoteka ima ID3, WMA ili AAC informaciju oznake,
prikazat će se naslov pjesme, naziv izvođača i naziv
albuma. Ako datoteka nema informacije oznake,
jedinica prikazuje sljedeće:
naziv datoteke umjesto naslova pjesme
poruku „NO ARTIST” umjesto naziva izvođača
poruku „NO ALBUM” umjesto naziva albuma.
Informacije oznake ID3/AAC mogu se prikazati
do 64 znaka, a informacije oznake WMA mogu
se prikazati do 32 znaka.
Za pametni telefon kompatibilan
s NFC tehnologijom
Dodirnite pametnim telefonom oznaku N 
na jedinici.
2
Pomaknite jedinicu
kako biste poboljšali
prijem AM signala.
Pokrenite reprodukciju glazbe, videozapisa,
igara itd. na izvoru zvuka na udaljenom
uređaju.
Pojedinosti o reprodukciji potražite u uputama
za upotrebu vašeg uređaja.
Savjet
Memoriranje stanica u FAVORITE
RADIO STATIONS (omiljene)
Za prilagodbu jačine zvuka postavite jačinu zvuka
BLUETOOTH uređaja ili pametnog telefona na srednju
razinu, a zatim pritisnite VOL  ili +  na jedinici.
Možete programirati do 3 omiljene stanice na
gumbe FAVORITE RADIO STATIONS (1-3). Dodijelite
jedan FM ili AM program za svaki gumb.
Prekid BLUETOOTH veze
1
Napravite sljedeće.
 Isključite BLUETOOTH funkciju na BLUETOOTH
uređaju. Pojedinosti potražite u uputama za
rad koje su isporučene s uređajem.
 Isključite BLUETOOTH uređaj.
 Provjerite funkciju jedinice.
 Isključite jedinicu.
 Da biste prekinuli vezu, ponovno dodirnite
jedinicu pametnim telefonom (samo pametni
telefoni kompatibilni s funkcijom NFC).
Brisanje informacija o uparenom uređaju
1
2
2
3
Uzastopno pritisnite FM/AM  za uključivanje
funkcije radija i odaberite pojas „FM” ili „AM”.
Namjestite stanicu koju želite memorirati.
Pritisnite i držite gumb željene stanice
FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) (1-3)  dok
ne čujete zvučni signal.
Namještena stanica memorirana je na odabrani
gumb FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) i broj tog
gumba zasvijetlit će na zaslonu.
(Primjer: Memoriranje FM 87,50 MHz na broj )
Pritisnite i držite ERASE  dok se na zaslonu
ne pojavi „BT RESET”.
Pritisnite ENTER .
Kada su obrisane informacije o uparenom
uređaju, na zaslonu se prikazuje „COMPLETE”.
Za poništavanje postupka resetiranja
pritisnite  .
Promjena memorirane stanice
Ponovite korake od 1 do 3.
Memorirana stanica na gumbu zamijenit
će se novom.
Slušanje memoriranih stanica
s FAVORITE RADIO STATIONS
(omiljene)
Pritisnite gumb željene stanice FAVORITE RADIO
STATIONS (1-3) .
Napomena
Za sprječavanje slučajne promjene memorirane postavke
nemojte držati gumb. Ako to radite, memorirana stanica na
gumbu zamijenit će se trenutačno namještenom stanicom.
4
Ostale radnje
Pritisnite ENTER .
Pjesma/datoteka je programirana.
Pojavljuje se broj koraka programa, nakon čega
se pojavljuje ukupno vrijeme reprodukcije.
(Primjer: audio CD)
Upotreba zaslona
Provjera informacija audio CD-a
Dvaput pritisnite   kako biste poništili
nastavak reprodukcije.
Broj koraka
Ukupan broj pjesama i vremena reprodukcije
prikazuje se na zaslonu.
Posljednja programirana pjesma
Provjera informacija o MP3/WMA/AAC
datotekama
Uzastopce pritišćite DISPLAY  tijekom
reprodukcije MP3/WMA datoteke na disku
ili MP3/WMA/AAC datoteke na USB uređaju.
Ukupno vrijeme reprodukcije*
)*1, 2
Naslov pjesme (
* „--.--” prikazuje se kod programiranja MP3/WMA
diska/USB uređaja ili ako ukupno vrijeme reprodukcije
premaši 100 minuta.

Naziv izvođača ( )*1

Naziv albuma (
5
)*1
6

Vrijeme reprodukcije i broj trenutačne pjesme*3
Stvoreni program dostupan je dok ne otvorite
pretinac za CD, ne spojite drugi USB uređaj ili
ne isključite napajanje jedinice. Za ponovnu
reprodukciju istog programa pritisnite  .
*1 Ako
datoteka nema odgovarajuću informaciju oznake ID3,
WMA ili AAC, na zaslonu će se pomicati naziv datoteke,
„NO ARTIST” i „NO ALBUM” umjesto naslova pjesme,
naziva izvođača i naziva albuma.
*2Naziv funkcije prikazuje se 2 sekunde prije prikaza
naslova pjesme.
*3Naziv izvođača ili naziv albuma promijenit će se za
nekoliko sekundi.
Provjera naziva spojenog
BLUETOOTH uređaja
Ponovite korake 3 i 4 kako biste programirali
dodatne pjesme/datoteke.
Pritisnite   kako biste pokrenuli
programiranu reprodukciju.
Napomena
Ako pokušate programirati 26 pjesama/datoteka ili više,
na zaslonu će se prikazati „FULL”.
Prikaz informacija o programiranoj
pjesmi/datoteci
Nakon stvaranja vlastitog programa možete
provjeriti informacije o programiranim
pjesmama/datotekama.
Pritisnite DISPLAY  tijekom spajanja
BLUETOOTH uređaja.
Uzastopce pritišćite DISPLAY  i zaslon
će se mijenjati po sljedećem redoslijedu:
Ukupan broj koraka  Posljednji broj programirane
pjesme/datoteke i ukupno vrijeme reprodukcije*
Provjera radijskih informacija
Uzastopce pritišćite DISPLAY  tijekom
slušanja radija.
* pojavljuje se „--:--” za MP3/WMA diskove i USB uređaje.
Zaslon se mijenja po sljedećem redoslijedu:
Memorirani broj*1, 2  Frekvencija
*1 Memorirani broj prikazuje se samo kada slušate
memoriranu radijsku stanicu.
*2Zaslon se automatski vraća na prikaz frekvencije
nakon 2 sekunde.
Odabir načina reprodukcije
Jedinicu možete postaviti da uzastopce reproducira
pjesme ili datoteke ili u nasumičnom redoslijedu dok
je disk/USB uređaj zaustavljen.
Uzastopno pritišćite PLAY MODE .
Poništavanje reproduciranja programa
Pritisnite   kako biste zaustavili reprodukciju,
a zatim uzastopce pritišćite PLAY MODE  dok
sa zaslonu ne nestane „PGM”.
Brisanje svih pjesama/datoteka
u trenutačnom programu
Zaustavite reprodukciju, a zatim pritisnite  .
Pojavljuje se „NO STEP” te možete stvoriti novi
program, slijedite postupak „Stvaranje vlastitog
programa (Program Play)”.
Memoriranje radijskih stanica
U memoriju jedinice možete spremiti radijske
stanice. Možete memorirati do 30 radijskih stanica,
20 za FM i 10 za AM.
Svaki put kada pritisnete taj gumb, prikaz se mijenja
sljedećim redoslijedom:

Uobičajena reprodukcija (Nema)

Jedno ponavljanje (

Ponavljanje svih (
1
2
Uzastopno pritisnite FM/AM  za uključivanje
funkcije radija i odaberite pojas „FM” ili „AM”.
Pritisnite i držite FM/AM  dok na zaslonu ne
počne treperiti „AUTO”.
1)
)

Odabrana mapa za reprodukciju (
3
)*

Odabrana mapa za ponovljenu reprodukciju
( , )*

Nasumična reprodukcija (
)
Stanicu sa slabim signalom morate ručno
memorirati.

Programirana reprodukcija (PGM)
1

Program za ponovljenu reprodukciju (
Ako stanicu nije moguće automatski
memorirati
, PGM)
2
3
* Te funkcije dostupne su samo kod reprodukcije MP3/
WMA datoteka na MP3/WMA disku ili MP3/WMA/AAC
datoteke na USB uređaju.
Općenito
 Audio CD (CD-DA*1 pjesme)
 CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže MP3/WMA
datoteke i ispravno su finalizirani*2.
Napajanje se ne uključuje.
Kompatibilni USB uređaji
Zahtjevi kompatibilnosti za USB uređaje su sljedeći.
Prije upotrebe uređaja s ovom jedinicom provjerite
udovoljava li zahtjevima.
 Sukladnost s USB 2.0 (Puna brzina)
 Podržava način masovne pohrane*
* Način masovne pohrane je način koji omogućuje USB
uređaju da bude dostupan kao uređaj domaćin za
prijenos datoteka. Većina USB uređaja podržava
način masovne pohrane.
 Kada priključite USB uređaj, jedinica čita sve datoteke
na USB uređaju. Ako na uređaju ima previše mapa
ili datoteka, za čitanje jedinice može biti potrebno
dulje vrijeme.
 Nemojte spajati USB uređaj na jedinicu putem
USB koncentratora.
 Kod nekih priključenih USB uređaja nakon što provedete
neku radnju, jedinica može kasniti u izvođenju te radnje.
 Ova jedinica možda ne podržava nužno sve funkcije
kojima priključeni USB uređaj raspolaže.
 Redoslijed reprodukcije na jedinici može se razlikovati
od redoslijeda reprodukcije na priključenom USB uređaju.
Kompatibilni BLUETOOTH uređaji
Zahtjevi kompatibilnosti za uređaje su sljedeći.
Prije upotrebe uređaja s ovom jedinicom provjerite
udovoljava li zahtjevima.
 Uređaji moraju biti u skladu s BLUETOOTH
standardom verzije 2.1 + EDR.
 Uređaji moraju podržavati A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) i AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile).
 Mogućnost korištenja tehnologije NFC (potrebno
samo za funkciju uparivanja uređaja pomoću
tehnologije NFC).
Više najnovijih informacija o kompatibilnim
BLUETOOTH uređajima i pametnim telefonima
koji podržavaju tehnologiju NFC potražite na
web-mjestima u nastavku.
Za korisnike u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u Latinskoj Americi:
http://esupport.sony.com/LA
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Što je BLUETOOTH bežična
tehnologija?
BLUETOOTH je bežična tehnologija kratkog dometa
koja omogućuje bežičnu podatkovnu komunikaciju
između digitalnih uređaja kao što su računalo
i digitalni fotoaparat. BLUETOOTH bežična
tehnologija radi na udaljenosti od otprilike 10 m.
Često se spajaju dva uređaja, ali neki uređaji
mogu se istodobno spojiti s više uređaja.
Za povezivanje nije potrebno upotrebljavati kabele
niti je potrebno da uređaji budu okrenuti jedan
prema drugome kao što je slučaj kod infracrvene
tehnologije. Primjerice, možete upotrebljavati
takav uređaj u torbi ili džepu.
BLUETOOTH standard međunarodni je standard
koji podržavaju i upotrebljavaju tisuće tvrtki
diljem svijeta.
Maksimalan komunikacijski raspon može se skratiti
u sljedećim uvjetima.
Postoji prepreka poput osobe, metala ili zida
između sustava i BLUETOOTH uređaja.
Bežični LAN uređaj u upotrebi je blizu jedinice.
Mikrovalna pećnica u upotrebi je blizu jedinice.
Uređaj koji generira elektromagnetsko zračenje
u upotrebi je blizu jedinice.
Jedinica je postavljena na policu od čelika.
Uzastopno pritišćite FM/AM  za
odabir pojasa.
Namjestite željenu stanicu.
Pritisnite i držite ENTER  dok na zaslonu
ne počne treperiti „FM-xx” ili „AM-xx”.
Jedinica
(Primjer: FM)
Ponovno reproduciranje pjesama/
datoteka (ponovljena reprodukcija)
Jedinicu možete namjestiti da ponavlja reprodukciju
CD-DA pjesama na audio CD-u, MP3/WMA datoteka
na CD-R/CD-RW disku ili MP3/WMA/AAC datoteke
na USB uređaju u uobičajenom i programskom
načinu reprodukcije.
1
2
Pritisnite CD  ili USB  kako biste uključili
CD ili USB funkciju.
Nastavite na sljedeći način.
Ponavljanje
Jedna pjesma/
datoteka
Postupak
1 Uzastopce pritišćite
PLAY MODE  dok se ne
pojavi „ 1”.
2 Pritisnite  ili  
za odabir pjesme/datoteke
koju želite ponoviti.
3 Pritisnite  .
Sve pjesme/
datoteke
1 Uzastopce pritišćite
PLAY MODE  dok se ne
pojavi „ ”.
2 Pritisnite  .
Odabrana mapa
na MP3/WMA
disku ili USB
uređaju
1 Uzastopce pritišćite
PLAY MODE  dok se ne
pojavi „ ” i „ ”.
2 Odaberite mapu pritiskom
na + ili  .
3 Pritisnite  .
1 Programirane pjesme/
Programirane
datoteke (pogledajte
pjesme/datoteke
„Stvaranje vlastitog programa
(Program Play)”).
2 Uzastopce pritišćite
PLAY MODE  dok se na
zaslonu ne pojavi „PGM” i „ ”.
3 Pritisnite  .
Čelično kućište
4
5
Pritisnite PRESET + ili   dok na zaslonu
ne počne treperiti broj željene memorirane
stanice.
Pritisnite ENTER  da biste spremili stanicu.
Ako je odabranom broju memoriranja pridružena
druga stanica, tu stanicu zamjenjuje nova.
Savjet
Memorirane radijske stanice ostaju u memoriji jedinice čak
i u sljedećim slučajevima.
Kabel za napajanje je isključen.
Baterije su uklonjene.
Slušanje memoriranih
radijskih stanica
1
2
Uzastopno pritisnite FM/AM  za uključivanje
funkcije radija i odaberite pojas „FM” ili „AM”.
Pritisnite PRESET + ili   za odabir broja
željene memorirane radijske stanice.
2
3
2
Pojavljuje se zadana postavka („90”) i na zaslonu
se uključuje indikator „SLEEP”.
Uzastopno pritišćite SLEEP  kako biste
odabrali željenu postavku.
Svaki put kada pritisnete gumb, trajanje
(u minutama) na zaslonu promijenit će se,
a odabrana postavka automatski se potvrđuje
nakon pribl. 4 sekunde.
Savjet
Možete provjeriti preostalo vrijeme do isključenja jedinice
ponovnim pritiskom na SLEEP  nakon postavljanja
mjerača vremena za automatsko isključivanje.
Spajanje dodatnih komponenti
Poništavanje nasumične reprodukcije
Savjet
1
Tijekom nasumične reprodukcije ne možete odabrati
prethodnu pjesmu/datoteku pritiskom na  .
Stvaranje vlastitog programa
(Program Play)
Možete složiti redoslijed reprodukcije do 25
pjesama/datoteka na disk/USB uređaj.
1
2
3
Pritisnite CD  ili USB  kako biste uključili
CD ili USB funkciju.
Uzastopce pritišćite PLAY MODE  dok se
na zaslonu ne pojavi „PGM”.
Pritisnite  ili   da biste odabrali
pjesmu/datoteku.
Kada želite odrediti mapu koja sadrži MP3/
WMA/AAC datoteke, pritisnite + ili  
za označavanje mape, a zatim pritisnite 
ili   za odabir datoteke.
Smetnje u radu drugih uređajima
Pritisnite SLEEP .
Možete uživati u zvuku dodatnih komponenti kao
što je digitalni prijenosni uređaj za reprodukciju
glazbe pomoću zvučnika ove jedinice.
Obavezno isključite napajanje pojedinih komponenti
prije povezivanja.
Za pojedinosti pogledajte vodič s uputama
komponenata koje spajate.
Pritisnite   kako biste zaustavili reprodukciju,
a zatim uzastopce pritišćite PLAY MODE  dok
se na zaslonu ne pojavi „ ”.
Budući da BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g/n) upotrebljavaju istu frekvenciju,
može doći do mikrovalnih smetnji, što može
uzrokovati usporavanje komunikacije, šum ili
neispravnu veze ako se jedinica upotrebljava
blizu bežičnog LAN uređaja. U tom slučaju
učinite sljedeće.
Upotrebljavajte jedinicu najmanje 10 metara
od bežičnog LAN uređaja.
Ako se jedinica upotrebljava unutar 10 m
udaljenosti od bežičnog LAN uređaja, isključite
bežični LAN uređaj.
Koristite BLUETOOTH uređaj što bliže jedinici.
1
Reprodukcija pjesama/datoteka
nasumičnim redoslijedom
(reprodukcija nasumičnim redoslijedom)
Pritisnite CD  ili USB  kako biste uključili
CD ili USB funkciju.
Uzastopce pritišćite PLAY MODE  dok se na
zaslonu ne pojavi „ ”.
Pritisnite   za pokretanje Nasumične
reprodukcije.
Smetnje uzrokovane radom drugih uređaja
Napomene
Pritisnite   kako biste zaustavili reprodukciju,
a zatim uzastopce pritišćite PLAY MODE 
dok „ ” (ili „ 1”) ne nestane sa zaslona.
1
Ograničena izvedbat
Možete postaviti automatsko isključivanje jedinice
nakon što istekne određeno vrijeme.
Poništavanje ponavljanja reprodukcije
Jedinicu možete namjestiti na nasumičnu
reprodukciju CD-DA pjesama na audio CD-u,
MP3/WMA datoteka na CD-R/CD-RW disku ili
MP3/WMA/AAC datoteka na USB uređaju.
Optimalna izvedba
Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH uređaj mogu
ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja.
Budući da to može uzrokovati nesreću, isključite
jedinicu i sve ostale BLUETOOTH uređaje na
sljedećim mjestima.
na mjestima na kojima postoje zapaljivi plinovi,
u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima ili
benzinskim postajama
blizu automatskih vrata ili požarnog alarma
Korištenje mjerača vremena
za automatsko isključivanje
2
3
Spojite AUDIO IN priključak  na izlazni
priključak digitalnog prijenosnog uređaja
za reprodukciju glazbe ili druge komponente
pomoću kabela za audiovezu (nije priloženo).
Uključite priključenu komponentu.
Pritisnite AUDIO IN  i započnite reprodukciju
zvuka na priključenoj komponenti.
Zvuk s priključenih komponenti reproducira se
na zvučnicima.
Za spajanje jedinice na TV ili uređaj za
videosnimanje/reprodukciju upotrijebite
produžni kabel (nije priloženo) sa stereo-mini
utikačem na jednom kraju i dva cinčna priključka
na drugom kraju.
Rješavanje problema
Diskovi koje ova jedinica MOŽE
reproducirati
Maksimalni komunikacijski raspon
Pritisnite ENTER  da biste spremili stanicu.
Stanice se spremaju u memoriju, od onih s nižim
frekvencijama prema onima s višim.
Mjere opreza
Kompatibilni uređaji
Napomene vezane uz USB uređaje
Zaslon se mijenja po sljedećem redoslijedu:

Dodatne informacije
 Da biste mogli upotrebljavati BLUETOOTH funkciju,
BLUETOOTH uređaj koji se spaja treba imati isti profil
kao i jedinica.
Imajte na umu da čak i ako postoje isti profili, funkcije
uređaja mogu se razlikovati ovisno o njihovim
specifikacijama.
 Zbog karakteristika BLUETOOTH bežične tehnologije, zvuk
reproduciran na jedinici može kasniti u odnosu na zvuk
koji reproducira BLUETOOTH uređaj tijekom razgovora
na telefonu ili slušanja glazbe.
 Ovaj uređaj podržava sigurnosne funkcije sukladne
BLUETOOTH specifikacijama kako bi se omogućilo sigurno
povezivanje pri upotrebi BLUETOOTH bežične tehnologije,
ali razina sigurnosti ovisi o postavkama. Budite oprezni
prilikom komunikacije putem BLUETOOTH bežične
tehnologije.
 Ne preuzimamo odgovornost za curenje informacija
prilikom komuniciranja putem BLUETOOTH tehnologije.
 Uređaj s BLUETOOTH funkcijom mora biti u skladu
s BLUETOOTH standardom koji je definirala i autorizirala
tvrtka Bluetooth SIG. Čak i kada je spojeni uređaj u skladu
s gore navedenim BLUETOOTH standardom, neki uređaji
možda se neće spojiti ili raditi ispravno, ovisno
o značajkama ili specifikacijama uređaja.
 Može se pojaviti šum ili zvuk može preskakati, ovisno
o BLUETOOTH uređaju koji je spojen s jedinicom,
komunikacijskoj okolini ili okolini upotrebe.
*1
CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio
(Kompaktni disk i digitalni audio sustav). To je standard
za snimanje koji se koristi za audio CD-ove.
*2 Finaliziranje je postupak stvaranja mogućnosti
reprodukcije CD-R/CD-RW diskova na proizvodima
potrošača za reprodukciju glazbe na diskovima.
U većini programa za snimanje finalizaciju je moguće
omogućiti ili onemogućiti kao dodatnu postavku
tijekom stvaranja diska.
Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati
 CD-R/CD-RW diskovi osim onih koji su snimljeni
u glazbenom CD formatu ili formatima sukladnim
standardu ISO 9660 Razine 1/Razine 2 ili Joliet
 CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja,
CD-R/CD‑RW mediji koji su ogrebeni ili prljavi
ili CD-R/CD-RW diskovi snimljeni pomoću
nekompatibilnih uređaja za snimanje
 CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran ili je
neispravno finaliziran
Napomene o diskovima
 Očistite CD tkaninom za čišćenje
ako je disk prljav. Disk brišite od
središta prema rubu. Ako su na
disku ogrebotine, prljavština ili
otisci prstiju, može doći do
pogreške u čitanju.
 Ne upotrebljavajte otapala poput
benzina, razrjeđivača, komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje ili
antistatičkih sprejeva za gramofonske ploče.
 Nemojte izlagati disk izravnoj sunčevoj svjetlosti
ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog
zraka, ni ostavljati u automobilu na izravnoj
sunčevoj svjetlosti jer temperatura unutra
može znatno porasti.
 Nemojte lijepiti papir ili naljepnice na CD,
niti grepsti površinu diska.
 Nakon reprodukcije pohranite CD u kutiju.
Napomena o DualDisc diskovima
 DualDisc dvostrani je disk na kojem je
DVD materijal snimljen na jednoj, a digitalni
audiomaterijal na drugoj strani. Međutim,
s obzirom da strana s audiomaterijalom nije
sukladna Compact Disc (CD) standardu, ne
jamčimo reprodukciju na ovom proizvodu.
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava
 Ovaj je proizvod osmišljen za reprodukciju
diskova sukladnih standardu kompaktnih
diskova (CD-ova). U posljednje vrijeme neke
izdavačke kuće izdaju glazbene diskove šifrirane
tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte
na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju
CD standardu i možda se neće reproducirati
na ovom proizvodu.
O sigurnosti
 Budući da je laserska zraka u pretincu
reproduktora CD-ova štetna za oči, nemojte
pokušavati rasklapati kućište. Servisiranje
prepustite samo kvalificiranom osoblju.
 Ako u kućište jedinice dospije neki predmet ili
tekućina, isključite jedinicu iz struje i odnesite
je na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka
korištenja.
 Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat,
zvijezda) ne mogu se reproducirati na ovoj
jedinici. U protivnom može doći do oštećenja
jedinice. Nemojte upotrebljavati takve diskove.
O izvorima napajanja
 Provjerite jeste li ispravno uključili kabel za
napajanje u zidnu utičnicu.
 Provjerite jeste li ispravno uključili priključak
kabela za napajanje u AC IN priključak.
 Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute
s odgovarajućim polaritetima.
 Kada indikator OPR/BATT izblijedi, zamijenite
sve baterije novima .
Nema zvuka.
 Provjerite je li odabrana odgovarajuća funkcija
za izvor glazbe ili zvuka koji želite slušati.
 Isključite slušalice kada slušate putem zvučnika.
Zvuk je bučan.
 Koristi li netko blizu jedinice mobilni telefon ili
drugu opremu koja odašilje radijske valove? Ako
da, premjestite jedinicu i BLUETOOTH uređaj dalje
od tih uređaja. Uređaji poput mobilnih telefona
itd. mogu utjecati na BLUETOOTH komunikaciju.
CD/MP3/WMA uređaj za reprodukciju
Uređaj za reprodukciju CD-ova ne
reproducira čak ni kada je CD na mjestu.
 Postavite CD s naljepnicom prema gore.
 Očistite CD.
 Izvadite CD i ostavite pretinac za CD otvorenim
pribl. 1 sat kako bi vlaga ishlapila.
 CD-R/CD-RW nije ispravno finaliziran ili je prazan.
 Na disku nema MP3/WMA datoteka koje je
moguće reproducirati.
 Postoji problem s kvalitetom CD-R/CD-RW diska,
uređaja za snimanje ili aplikacijskog softvera.
 Kada indikator OPR/BATT izblijedi, zamijenite sve
baterije novima .
„NO CD” prikazuje se na zaslonu kada
se disk umeće.
 Nema diska u pretincu za CD. Postavite disk.
 CD možda ima problema u čitanju.
Zamijenite disk.
 CD je možda naopako postavljen. Postavite disk
s naljepnicom prema gore.
 Umetnut je disk koji se ne može reproducirati
(BD itd.) Zamijenite disk.
„NO TRACK” prikazuje se na zaslonu kada
se disk umeće.
 Nema audio datoteka snimljenih u podržanim
formatima ili je datotečni nastavak datoteke
koja se pokušava reproducirati nepodržan.
„DISC ERR” prikazuje se na zaslonu kada
se disk umeće.
 CD je možda prljav. Očistite disk.
 CD možda ima ogrebotine. Zamijenite disk.
 Umetnut je disk koji se ne može reproducirati
(DVD itd.) Zamijenite disk.
 CD možda ima problema u čitanju.
Zamijenite disk.
 U CD pretinac možda je umetnut prazan disk.
Zvuk se prekida.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Očistite CD ili zamijenite CD ako je jače oštećen.
 Jedinicu ne postavljajte na mjesta gdje
ima vibracija.
 Očistite leću puhalicom dostupnom u trgovini.
 Može doći do prekidanja zvuka ili šuma ako
koristite CD-R/CD-RW diskove niske kvalitete
ili ako je došlo do problema s uređajem za
snimanje ili aplikacijskim softverom.
 Za rad na izmjeničnoj struji koristite kabel za
napajanje; nemojte upotrebljavati druge kabele.
 Isključite uređaj iz zidne utičnice ako ga ne
namjeravate koristiti dulje vrijeme.
 Kada baterije ne koristite dulje vrijeme, uklonite ih
kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
Pokretanje reprodukcije traje dulje no inače.
O postavljanju
USB uređaj
 Ne ostavljajte jedinicu blizu izvora topline ni na
mjestima izloženima izravnoj sunčevoj svjetlosti,
velikim količinama prašine, vlage, kiše ili
mehaničkim udarima, kao ni u automobilu
na suncu.
 Nemojte postavljati jedinicu na kosu ili
nestabilnu površinu.
 Nemojte ništa smještati na udaljenosti manjoj
od 10 mm od stražnje strane kućišta. Ventilacijski
otvori ne smiju biti prepriječeni kako bi jedinica
mogla ispravno funkcionirati i kako bi se produljilo
trajanje komponenata.
 Budući da zvučnici koriste snažne magnete,
kreditne kartice ili satove na navijanje držite
podalje od jedinice kako biste spriječili
potencijalnu štetu koju magnet može prouzročiti.
Rad uređaja
 Ako jedinicu unesete iz hladnog na toplo mjesto
ili ga postavite u vrlo vlažan prostor, na leći
unutar uređaja za reprodukciju CD-ova može
se kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi, jedinica
možda neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadite
CD i pričekajte otprilike pola sata dok vlaga
ne ishlapi.
Rukovanje jedinicom
 Kako biste izbjegli kontaminaciju prašinom
i prljavštinom, ne ostavljajte pretinac za
CD otvorenim.
Čišćenje kućišta
 Kućište, prednju ploču i kontrole čistite mekom
krpom koju je potrebno malo navlažiti otopinom
blagog sredstva za pranje. Ne upotrebljavajte
sredstva koja bi mogla ogrepsti površinu, prašak
za ribanje ili otapala kao što su alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s jedinicom,
obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
 Sljedećim je diskovima potrebno duže vrijeme
za početak reprodukcije.
Disk snimljen s kompliciranom
strukturom mapa.
Disk koji ima velik broj mapa ili datoteka
koje nisu MP3/WMA.
USB uređaj ne radi ispravno.
 Ako priključite USB uređaj koji nije kompatibilan,
može doći do sljedećih problema.
USB uređaj nije prepoznat.
Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se
na ovoj jedinici.
Reprodukcija nije moguća.
Zvuk je isprekidan.
Čuje se šum.
Reproducirani zvuk je izobličen.
Pojavljuje se „OVER CURRENT” i jedinica
se automatski isključuje.
 Otkrivena je neuobičajena razina električne struje
iz  (USB) ulaza . U tom slučaju uklonite USB
uređaj iz  (USB) ulaza  i ponovno spojite USB
uređaj, a zatim ponovno uključite jedinicu. Ako
je problem i dalje prisutan nakon uključivanja
jedinice, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Nema zvuka.
 USB uređaj možda nije ispravno priključen.
Isključite jedinicu i ponovno priključite USB uređaj.
Zatim uključite jedinicu.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
 Isključite jedinicu i ponovno priključite USB uređaj.
Zatim ponovno uključite jedinicu.
 Glazbeni podaci sadrže šumove ili je zvuk
izobličen. Šum se možda pojavio tijekom postupka
stvaranja audio datoteka. Pokušajte ponovno
stvoriti audio datoteke i reproducirajte ih
na jedinici.
USB uređaj nije moguće priključiti na
 (USB) ulaz .
 Priključak USB uređaja ili USB kabel priključen
je naopako. Priključite ga u  (USB) ulaz 
u ispravnom smjeru.
„READING” se prikazuje dulje vrijeme
ili treba dugo vremena prije nego
reprodukcija počne.
 Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim
slučajevima:
Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa
ili datoteka.
Struktura datoteka je složena.
Memorija je skoro puna.
Unutarnja memorija fragmentirana je.
Za izbjegavanje gore navedenih problema
preporučuje se pridržavanje sljedećih smjernica:
Ukupan broj mapa na USB uređaju neka ne
prekoračuje 100.
Ukupan broj datoteka po mapi neka ne
prekoračuje 100.
Pogrešan prikaz.
 Podaci pohranjeni na USB uređaju možda su
neispravni. Ponovno pošaljite glazbene podatke
na USB uređaj.
 Jedinica može prikazivati samo brojke i slova
abecede. Ostali se znakovi možda neće
ispravno prikazivati.
Prikazuje se „REC ERROR”.
 Došlo je do pogreške tijekom prijenosa. Isključite
jedinicu i uklonite USB uređaj iz jedinice. Zatim
provjerite sljedeće:
Provjerite preostali prostor za pohranu na
USB uređaju. Ako nema dovoljno prostora za
prijenos, obrišite nepotrebne datoteke ili mape.
Provjerite jesu li podaci koje prenosite oštećeni.
Provjerite je li format datoteka koje se prenose
kompatibilan s jedinicom.
Ako je poruka i dalje prisutna, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite jedinicu i ponovno priključite USB uređaj,
a zatim uključite jedinicu.
 USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte priručnik
za USB uređaj za pojedinosti kako biste riješili
problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite jedinicu i ponovno priključite USB uređaj.
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme.
 Postavite način reprodukcije na način uobičajene
reprodukcije.
Nije moguće reproducirati MP3/WMA/AAC
datoteke.
 Audio datoteke možda imaju neodgovarajuće
datotečne nastavke. Jedinica podržava sljedeće
datotečne nastavke:
MP3: datotečni nastavak „.mp3”
WMA: datotečni nastavak „.wma”
AAC: datotečni nastavak „.m4a,” „.3gp” i „.mp4”
 Moguće je da su audio datoteke stvorene
u formatima koji nisu MP3/WMA/AAC formati.
 USB uređaj za pohranu koristi sustav datoteka
koje nisu FAT16 ili FAT32.*
 Datoteke su šifrirane ili zaštićene lozinkama.
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB mediji
za pohranu podataka možda ne podržavaju oba
datotečna sustava.
Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za rad s USB
uređajem za pohranu ili kontaktirajte proizvođača.
BLUETOOTH uređaj
Nema zvuka.
 Provjerite je li glavna jedinica predaleko od
BLUETOOTH uređaja (ili pametnog telefona)
i da možda bežični LAN, drugi bežični uređaj
od 2,4 GHz ili mikrovalna pećnica ne izazivaju
smetnje na njemu.
 Provjerite je li ispravno uspostavljena BLUETOOTH
veza između te jedinice i BLUETOOTH uređaja
(ili pametnog telefona).
 Ponovite postupak uparivanja (Pogledajte
„Uparivanje jedinice i BLUETOOTH uređaja”).
 Držite podalje od metalnih predmeta ili površina.
 Provjerite je li BLUETOOTH funkcija aktivirana na
BLUETOOTH uređaju (ili pametnom telefonu).
Zvuk je isprekidan ili je dopuštena
udaljenost veze prekratka.
 Ako se u blizini nalazi uređaj koja generira
elektromagnetsko zračenje, primjerice bežični
LAN, drugi BLUETOOTH uređaj(i) ili mikrovalna
pećnica, premjestite ih. Ili koristite uređaj
i jedinicu dalje od tih izvora.
 Uklonite sve prepreke između ove jedinice
i uređaja ili premjestite uređaj i jedinicu dalje
od prepreke.
 Postavite ovu jedinicu i uređaj što je bliže moguće.
 Premjestite ovu jedinicu.
 Pokušajte koristiti BLUETOOTH uređaj ili pametni
telefon na drugom položaju.
Veza se ne može uspostaviti.
 Pokretanje komunikacije može potrajati, ovisno
o uređaju.
 Ponovite postupak uparivanja (Pogledajte
„Uparivanje jedinice i BLUETOOTH uređaja”).
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj kompatibilan
s jedinicom. Više najnovijih informacija
o kompatibilnim BLUETOOTH uređajima potražite
na web-mjestu. URL adresa navedena je pod
„Kompatibilni BLUETOOTH uređaji”.
Uparivanje ne uspijeva.
 Približite BLUETOOTH uređaj jedinici.
 Izbrišite naziv modela jedinice iz BLUETOOTH
uređaja i ponovno izvršite uparivanje (Pogledajte
„Uparivanje jedinice i BLUETOOTH uređaja”).
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj kompatibilan
s jedinicom. Više najnovijih informacija
o kompatibilnim BLUETOOTH uređajima potražite
na web-mjestu. URL adresa navedena je pod
„Kompatibilni BLUETOOTH uređaji”.
Uparivanje pomoću funkcije NFC
ne uspijeva.
 Pokušajte ručno uparivanje (Pogledajte
„Uparivanje jedinice i BLUETOOTH uređaja”). Neki
pametni telefoni kompatibilni s tehnologijom NFC
možda neće moći izvršiti uparivanje s jedinicom
pomoću funkcije NFC, ovisno o značajkama ili
specifikacijama uređaja.
 Ponovno pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect”
i polako pomičite pametni telefon preko
oznake N .
 Provjerite udovoljava li pametni telefon
zahtjevima kompatibilnosti (Pogledajte
„Kompatibilni pametni telefoni”).
Radio
Zvuk je slab ili je prijem loš.
 Zamijenite sve baterije novima.
 Premjestite jedinicu dalje od TV uređaja koji su
u blizini.
 Za FM prijem izvucite antenu na punu duljinu
i pomaknite je za najbolji FM prijem. Za AM
prijem pomaknite cijelu jedinicu dok ne dobijete
najbolji prijem.
 Ako ste u zgradi, slušajte blizu prozora.
 Ako je mobilni telefon smješten blizu jedinice,
iz jedinice se može čuti glasan šum. Držite telefon
dalje od jedinice.
Slika na TV-u nestabilna je.
Specifikacije
Uređaj za reprodukciju CD-ova
Sustav
Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera: Manje od 44,6 μW
(Ovaj je izlaz izmjerena vrijednost na udaljenosti
od 200 mm od površine leće objektiva na optičkom
bloku za podizanje s otvorom blende od 7 mm.)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 Hz  20.000 Hz + 1/–2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod mjerljive razine
Odjeljak BLUETOOTH
Komunikacijski sustav
BLUETOOTH specifikacija, verzija 2.1 + EDR
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Frekvencijski pojas
pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS
Podržani BLUETOOTH profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Podržani kodek*4
SBC (Potpojasni kodek)
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima
kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema,
izvedba antene, operacijski sustav, aplikacijski softver itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili navode specifikaciju
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
*3 Ovisno o vrsti uređaja, neke radnje možda neće
biti dostupne.
*4 Kodek: Format kompresije i konverzije audio signala.
Odjeljak za radijski uređaj
Raspon frekvencija
Modeli za područja: Europa, Srednji istok, Afrika
(osim Južne Afrike (RSA)), Tajland i Malezija
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz korak)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (9 kHz korak)
Modeli za države: Vijetnam, Indija, Južna Afrika (RSA)
Urugvaj, Paragvaj, Peru, Čile i Bolivija
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz korak)
87,5 MHz  108 MHz (50 kHz korak)
AM: 530 kHz  1.610 kHz (10 kHz korak)
531 kHz  1.602 kHz (9 kHz korak)
Ostali modeli
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz korak)
AM: 530 kHz  1.710 kHz (10 kHz korak)
Međufrekvencija
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: Teleskopska antena
AM: Ugrađena antena s feritnom šipkom
Ulaz
AUDIO IN
Stereo mini utikač
 (USB) ulaz
Vrsta A, maksimalna struja od 500 mA, USB 2.0
kompatibilan s punom brzinom
Izlaz
 (slušalice) stereo mini utikač
Za slušalice s impedancijom 16   32 
Podržani audio formati
Podržane brzine prijenosa u bitovima
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* Samo USB funkcija
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Samo USB funkcija
Općenito
Zvučnik
Puni raspon, 8 cm promj., 6 , stožasti (2)
Izlazna snaga
2,0 W + 2,0 W (pri 6 , 10 % harmonijsko izobličenje)
Preduvjeti napajanja
Modeli za područja: Europa, Urugvaj, Paragvaj, Peru,
Čile i Bolivija
230 V AC, 50 Hz (Napajanje izmjeničnom strujom)
9 V DC (Baterije 6 LR14 (veličina C))
Modeli za područja: Srednji istok, Afrika (osim Južne Afrike
(RSA)) i Malezija
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (Napajanje izmjeničnom
strujom)
9 V DC (Baterije 6 LR14 (veličina C))
Modeli za područja: Vijetnam, Indija i Južnoafrička
Republika (RSA)
220 V  240 V AC, 50 Hz (Napajanje izmjeničnom
strujom)
9 V DC (Baterije 6 LR14 (Veličina C))
Model za Tajland
220 V AC, 50 Hz (Napajanje izmjeničnom strujom)
9 V DC (Baterije 6 LR14 (veličina C))
Ostali modeli
120 V AC, 60 Hz (Napajanje izmjeničnom strujom)
9 V DC (Baterije 6 LR14 (veličina C))
 Ako slušate FM program blizu TV-a s unutarnjom
antenom, pomaknite jedinicu dalje od TV-a.
Potrošnja energije
15 W
0,9 W (u stanju pripravnosti)
Nakon isprobavanja predloženih rješenja, ako
problem i dalje postoji, isključite kabel za napajanje
ili uklonite sve baterije. Nakon što nestanu sve
indikacije na zaslonu, ponovno uključite kabel
za napajanje ili umetnite baterije. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
Trajanje baterije*1, *2
Reprodukcija CD-ova
Približno 9 sati
Reprodukcija USB uređaja
Približno 11 sati (pri 100 mA opterećenju)
Približno 3 sata (pri 500 mA opterećenju)
FM prijem
Približno 26 sati
BLUETOOTH
Približno 13 sati
*1 Mjereno prema standardima tvrtke Sony. Stvarno
trajanje baterije može varirati ovisno o stanju jedinice
ili radnim uvjetima.
2
* Kod upotrebe alkalijskih baterija tvrtke Sony.
Dimenzije
Pribl. 320 mm × 133 mm × 215 mm (Š/V/D)
(uklj. ispupčene dijelove)
Težina
Pribl. 2,3 kg (uključujući baterije)
Isporučena dodatna oprema
Kabel za napajanje (1)
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
Obavijest o licencama
i zaštitnim znakovima
 Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
 Windows Media registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
 Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je
bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
 Riječ BLUETOOTH i njezin logotip registrirani
su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i sva upotreba ovih znakova
od strane tvrtke Sony Corporation licencirana je.
 N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak
tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
 Android™ i Google Play™ zaštitni su znaci tvrtke
Google Inc.
 Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su
svojih vlasnika. U ovome se priručniku ne koristite
oznake ™ i .
®
Download PDF

advertising