Za korisnike u Europi
4-562-022-11(2) (HR)
Osobni audio sustav
Upute za upotrebu
Audio CD
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije primjenjive su samo za
opremu koja je prodana u državama
koje primjenjuju direktive EU.
Proizvod je proizveden u ime tvrtke ili ga je proizvela
tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japan. Upiti koji se odnose na
usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom
Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate
pitanja vezana uz servis ili jamstvo, obratite se na
adrese navedene u zasebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Ukupan broj pjesama
ZS-PS50
Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor
kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne pokrivajte
ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavjesama itd. Ne izlažite uređaj otvorenim izvorima
vatre (na primjer upaljene svijeće).
Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka u
slušalicama može dovesti do gubitka sluha.
Nemojte duže vrijeme izlagati baterije (komplet
baterija ili ugrađene baterije) prekomjernoj toplini,
kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
Pločica s nazivom smještena je s vanjske strane
na dnu uređaja.
Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i na
njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom
kao što su vaze.
Budući da se glavni utikač upotrebljava za
isključivanje jedinice iz struje, spojite ga u lako
dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite
neuobičajeno ponašanje jedinice, odmah isključite
glavni utikač iz strujne utičnice.
Ukupno vrijeme reprodukcije
Izvori napajanja
* Ova jedinica ne može reproducirati datoteke sa zaštitom
autorskih prava (Digital Right Management).
MP3/WMA disk
Kompatibilni USB uređaji
Zahtjevi kompatibilnosti za USB uređaje su sljedeći.
Prije upotrebe uređaja s ovom jedinicom provjerite
udovoljava li zahtjevima.
Ukupan broj
mapa*1
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod
i baterija ne smiju odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode po isteku
vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite
od lokalne gradske uprave, komunalne
službe zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
3
Ukupan broj
datoteka
Pritisnite   kako biste pokrenuli
reprodukciju.
 Sukladnost s USB 2.0 (Puna brzina)
 Podržava način masovne pohrane*
* Način masovne pohrane je način koji omogućuje USB
uređaju da bude dostupan kao uređaj domaćin za
prijenos datoteka. Većina USB uređaja podržava način
masovne pohrane.
1
2
Priključite USB uređaj na  (USB) ulaz .
Pritisnite USB  za uključivanje USB funkcije.
Vrijeme reprodukcije*2, 3
*1 Ako se MP3/WMA datoteke prikazuju samo u
korijenskom direktoriju, na zaslonu se prikazuje „001”.
*2Ako je vrijeme reprodukcije duže od 100 minuta, na
zaslonu se prikazuje „--:--”.
*3Pritiskom na DISPLAY , zaslon reprodukcije mijenja
se između prikazivanja vremena reprodukcije, naziva
funkcije i trenutačnog broja pjesme (ili prikazuje
trenutačnu mapu i broj datoteke).
Ukupan broj mapa
3
Pritisnite   kako biste pokrenuli
reprodukciju.
Ostale radnje
Osobni audio sustav osmišljen je za
reproduciranje glazbenih izvora na CD-ima ili
USB uređajima, prijenos glazbe na USB uređaje
i slušanje radijskih stanica.
Jedinica nije isključena iz izvora napajanja ako
je priključena u zidnu strujnu utičnicu, čak i ako
je jedinica isključena.
Slušanje glazbe na USB uređaju
Možete slušati audio datoteke pohranjene na USB
uređaju (digitalni uređaj za reprodukciju glazbe ili
USB medij za pohranu podataka).
Na ovoj se jedinici mogu reproducirati audio
datoteke u MP3, WMA i AAC formatu*.
Odlaganje otpadnih baterija i električne
i elektroničke opreme (primjenjivo
u Europskoj uniji i drugim europskim
državama s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
©2014 Sony Corporation
Ako je ukupni broj audio datoteka u mapi veći od 999.
Ako je ukupni broj mapa na jednom disku veći od 256
(uključujući mapu „ROOT”).
Ako razina direktorija (dubina mapa) premašuje 8
(uključujući mapu „ROOT”).
(Na zaslonu se prikazuju ukupan broj pjesama
i vrijeme reprodukcije.)
Osnovne radnje
Slušanje radija
Radnja
Postupak
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Ponovno
pritisnite gumb za nastavak
reprodukcije.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  . Kada pritisnete
  nakon što je reprodukcija
zaustavljena, reprodukcija
započinje od točke gdje
ste zaustavili reprodukciju
(nastavak reprodukcije).
+ ili  .
Odabir mape na
MP3/WMA disku
Pritisnite
Odaberite
pjesmu/
datoteku
Pritisnite  ili  . Možete
preskakati jednu po jednu
pjesmu/datoteku.
Traženje
određenog
mjesta u pjesmi/
datoteci
Tijekom reprodukcije držite
pritisnutim gumb  ili 
, a zatim ga otpustite na
željenom mjestu. Prilikom
odabira točke tijekom pauze,
pritisnite   za početak
reprodukcije nakon što
pronađete željenu točku.
Spojite kabel za napajanje izmjeničnom strujom  ili umetnite 6 LR14 (veličina C) baterije (nije priloženo)
u pretinac za baterije .
Vrijeme reprodukcije*1, 2
*1 Ako je vrijeme reprodukcije duže od 100 minuta,
na zaslonu se prikazuje „--:--”.
*2Pritiskom na DISPLAY , zaslon reprodukcije mijenja
se između prikazivanja vremena reprodukcije, naziva
funkcije i trenutačnog broja pjesme.
Radnja
Postupak
Pauziranje
reprodukcije
Pritisnite  . Ponovno
pritisnite gumb za nastavak
reprodukcije*.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  . Kada pritisnete
  nakon što je reprodukcija
zaustavljena, reprodukcija
započinje od točke gdje
ste zaustavili reprodukciju
(nastavak reprodukcije).
Pritisnite
Odabir datoteke
Pritisnite  ili  .
Možete preskakati jednu
po jednu datoteku.
Za kontinuirano preskakanje
datoteka pritisnite i držite 
ili   te otpustite gumb
na željenoj datoteci.
CD zaustavljen.
Napomena
Ulaz AC IN
Primjer strukture mape i redoslijeda
reprodukcije
Kabel za napajanje izmjeničnom
strujom (priloženo)
Redoslijed je reprodukcije mapa i datoteka sljedeći.
Međutim, redoslijed reprodukcije može se razlikovati
od izvornog redoslijeda na disku, ovisno o načinu
snimanja.
Stražnja
strana
Mapa
MP3/WMA
datoteka
+ ili  .
Odabir mape
Za poništavanje nastavka reprodukcije pritisnite   dok je
Nastavak reprodukcije poništava se u sljedećim slučajevima:
Kad otvorite odjeljak za CD.
Kada isključite napajanje.
Traženje
Tijekom reprodukcije držite
određenog
pritisnutim gumb  ili  ,
mjesta u datoteci a zatim ga otpustite na željenom
mjestu. Prilikom odabira točke
tijekom pauze, pritisnite  
za početak reprodukcije nakon
što pronađete željenu točku.
Napomene
 Zamijenite baterije kada indikator OPR/BATT  izblijedi ili kada jedinica prestane raditi. Zamijenite sve baterije novima.
Prije nego zamijenite baterije, uklonite sve CD-ove i isključite sve USB uređaje ili dodatne komponente s jedinice.
 Za korištenje jedinice na baterijama isključite kabel za napajanje iz jedinice i iz zidne utičnice.
 U stanju pripravnosti s uključenim kabelom za napajanje na zaslonu se pojavljuje „STANDBY”.
Prilikom uklanjanja USB uređaja, pritisnite i držite  
dok se ne pojavi „no DEV”, a zatim isključite uređaj ili prvo
prebacite na druge funkcije. Uklanjanje USB uređaja bez
obavljanja ovih koraka može oštetiti podatke na USB
uređaju ili uređaj.
Korištenje funkcije upravljanja napajanjem (samo europski modeli)
Jedinica je opremljena funkcijom automatskog stanja pripravnosti. Pomoću te funkcije jedinica automatski prelazi
u stanje pripravnosti nakon približno 15 minuta ako se njime ne rukuje ili nema izlaza audio signala.
Za uključivanje ili isključivanje stanja pripravnosti pritisnite VOL   dok držite pritisnutim TUNE + . Svaki put
kada pritisnete te gumbe, „STANDBY” treperi 2 sekunde i na zaslonu se prikaže „ON” ili „OFF”.
Napomene
 Prikazani sadržaj počinje treperiti na zaslonu oko 2 minute prije ulaska u stanje pripravnosti.
 Funkcija automatske pripravnosti nije dostupna s FM/AM funkcijom.
Reprodukcija glazbenog diska
Uključivanje ili isključivanje uređaja
1
Pritisnite OPERATE . Napajanje jedinice možete
uključiti ili isključiti pomoću funkcije izravnog
uključivanja (niže).
U ovom se priručniku opisuje kako upravljati
uređajem korištenjem funkcije izravnog uključivanja.
Korištenje funkcije izravnog uključivanja
uređaja
2
Pritisnite CD  kako biste uključili funkciju
CD-a.
Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE  , stavite disk
u CD pretinac i zatvorite poklopac pretinca.
S naljepnicom
prema gore
Pritisnite CD , USB , FM/AM , AUDIO IN  ili
FAVORITE RADIO STATIONS (1-3)  dok je jedinica
isključena. Napajanje je uključeno samo kada je
odabrana tražena funkcija.
Prilagođavanje glasnoće
Pritisnite VOL + ili  .
Upotreba slušalica
Priključite slušalice na priključak  (slušalice) .
Disk se učitava i na zaslonu se pojavljuju
informacije o disku.
USB uređaj
Mapa
MP3/WMA/AAC
datoteka
Uzastopno pritišćite FM/AM  za uključivanje
funkcije radija i odaberite pojas „FM” ili „AM”.
Pritisnite i držite TUNE + ili   dok se
znamenke frekvencije na zaslonu ne počnu
mijenjati.
Jedinica automatski pretražuje radijske
frekvencije i zaustavlja se kada pronađe stanicu
jasnog zvuka.
Ako ne možete pronaći radijsku stanicu pomoću
načina automatskog ugađanja, uzastopce
pritišćite TUNE + ili   kako biste promijenili
frekvenciju korak po korak.
Kad je primljen FM stereo emitirani sadržaj, na
zaslonu zasvijetli „ST”.
Savjeti
 Jedinica frekvencije ugađanih stanica je MHz za FM pojas i
kHz za AM pojas.
 Ako prijem FM stereo sadržaja sadrži šumove, uzastopno
pritišćite FM MODE  dok se na zaslonu ne prikaže
„Mono”. Izgubit ćete stereo efekt, ali će se prijem
poboljšati.
Promjena intervala ugađanja za FM/AM
(Samo za modele za države: Urugvaj, Paragvaj, Peru,
Čile, Bolivija, Malezija, Filipini i Singapur)
Interval FM/AM ugađanja može se prema potrebi
promijeniti pomoću sljedećeg postupka.
1
2
3
4
Napomena
Redoslijed je reprodukcije mapa i datoteka sljedeći.
Međutim, redoslijed reprodukcije može se razlikovati
od izvornog redoslijeda na USB uređaju, ovisno
o načinu snimanja.
Prije korištenja jedinice
2
* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA/AAC datoteke,
reprodukcija se može nastaviti s drugog mjesta.
Primjer strukture mape i redoslijeda
reprodukcije
*   i VOL +  imaju ispupčenu točku.
1
Ostale radnje
Savjet
Do zidne utičnice
 Nemojte spajati USB uređaj na jedinicu putem USB
koncentratora.
 Kod nekih priključenih USB uređaja, nakon što provedete
neku radnju, jedinica može kasniti u izvođenju te radnje.
 Ova jedinica možda ne podržava nužno sve funkcije
kojima priključeni USB uređaj raspolaže.
 Ne spremajte datoteke koje nisu MP3/WMA/AAC ni
bespotrebne mape na USB uređaj koji sadrži MP3/WMA/
AAC datoteke.
 Tijekom reprodukcije preskaču se audio datoteke koje nisu
MP3, WMA i AAC, čak i ako su te datoteke uključene u
mapu.
 Jedinica podržava sljedeće audio formate:
MP3: datotečni nastavak „.mp3”
WMA: datotečni nastavak „.wma”
AAC: datotečni nastavak „.m4a,” „.3gp” i „.mp4”
Imajte na umu da čak i ako naziv datoteke sadrži ispravan
datotečni nastavak, ali je sama datoteka stvorena
u drugačijem audio formatu, jedinica može prouzročiti
šumove ili može doći do kvara.
 MP3 PRO format nije podržan.
 WMA datoteke kodirane u formatu WMA DRM, WMA
Lossless i WMA PRO nije moguće reproducirati.
 Nije moguće reproducirati AAC datoteke sa zaštitom
autorskih prava AAC.
 Ova jedinica podržava AAC-LC profil (AAC Low
Complexity).
 Ova jedinica ne može reproducirati audio datoteke na USB
uređaju u sljedećim slučajevima:
Ako je ukupni broj audio datoteka u mapi veći od 999.
Ako ukupni broj audio datoteka na USB uređaju
prekoračuje 5000.
Ako je ukupni broj mapa na jednom USB uređaju veći
od 256 (uključujući mapu „ROOT”).
Ako razina direktorija (dubina mapa) premašuje 8
(uključujući mapu „ROOT”).
Ti brojevi mogu se razlikovati ovisno o strukturi datoteka
i mapa.
 Nije moguće jamčiti kompatibilnost sa svim verzijama
softvera za šifriranje/pisanje. Ako su audio datoteke na
USB uređaju izvorno kodirane pomoću nekompatibilnog
softvera, te datoteke mogu prouzročiti šum, njihova
reprodukcija može biti isprekidana ili se možda uopće
neće moći pokrenuti.
5
Uzastopno pritišćite FM/AM  za odabir
pojasa.
Pritisnite i držite ENTER  dok na zaslonu ne
počne treperiti „FM-xx” ili „AM-xx”.
Pritisnite i držite FM/AM  dok se ne pojavi
trenutačni korak ugađanja.
Pritisnite  ili   za odabir željenog
koraka ugađanja.
Može se odabrati „FM 50K” (za interval 50 kHz)
ili „FM 100K” (za interval 100 kHz) u pojasu FM
i „AM 9K” (za interval 9 kHz) ili „AM 10K”
(za interval 10 kHz) u pojasu AM.
Pritisnite ENTER .
Kada promijenite interval ugađanja, brišu se sve
memorirane FM/AM stanice na jedinici. Ponovno
postavite svoje memorirane stanice nakon promjene
intervala ugađanja.
Poboljšanje radijskog prijema
Preusmjerite antenu
kako biste poboljšali
prijem FM signala.
Napomene o MP3/WMA diskovima
 Kad se disk učita, jedinica čita sve datoteke na njemu.
Za to vrijeme treperi „READ”. Ako na disku ima mnogo
mapa ili datoteka koje nisu u MP3/WMA formatu, vrijeme
čekanja do reprodukcije sljedeće MP3/WMA datoteke
može potrajati.
 Preporučuje se izuzimanje datoteka koje nisu
u MP3/WMA formatu ili nepotrebnih mapa tijekom
stvaranja MP3/WMA diskova.
 Tijekom reprodukcije preskaču se audio datoteke koje nisu
MP3 i WMA, čak i ako su te datoteke uključene u mapu.
 Jedinica podržava sljedeće audio formate:
MP3: Datotečni nastavak „.mp3”
WMA: Datotečni nastavak „.wma”
Imajte na umu da čak i ako naziv datoteke sadrži ispravan
datotečni nastavak, ali je sama datoteka stvorena
u drugačijem audio formatu, jedinica može prouzročiti
šumove ili može doći do kvara.
 MP3 PRO format nije podržan.
 WMA datoteke kodirane u formatu WMA DRM,
WMA Lossless i WMA PRO nije moguće reproducirati.
 Ova jedinica ne može reproducirati audio datoteke na
disku u sljedećim slučajevima:
Pomaknite jedinicu
kako biste poboljšali
prijem AM signala.
Napomene vezane uz USB uređaje
 Može biti potrebno dulje vrijeme za početak reprodukcije
kad je:
struktura mape iznimno složena.
USB uređaj blizu punog kapaciteta.
 Kad priključite USB uređaj, jedinica čita sve datoteke na
USB uređaju. Ako na uređaju ima previše mapa ili
datoteka, za čitanje jedinice može biti potrebno dulje
vrijeme.
Memoriranje stanica u FAVORITE
RADIO STATIONS (omiljene)
Možete programirati do 3 omiljene stanice na
gumbe FAVORITE RADIO STATIONS (1-3). Dodijelite
jedan FM ili AM program za svaki gumb.
1
2
3
Uzastopno pritišćite FM/AM  za uključivanje
funkcije radija i odaberite pojas „FM” ili „AM”.
Namjestite stanicu koju želite memorirati.
Pritisnite i držite gumb željene stanice
FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) (1-3)  dok
ne čujete zvučni signal.
Namještena stanica memorirana je na odabrani
gumb FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) i broj tog
gumba zasvijetlit će na zaslonu.
(Primjer: Memoriranje FM 87,50 MHz na broj )
Promjena memorirane stanice
Ponovite korake od 1 do 3.
Memorirana stanica na gumbu zamijenit će se
novom.
Slušanje memoriranih stanica
s FAVORITE RADIO STATIONS
(omiljene)
Pritisnite gumb željene stanice FAVORITE RADIO
STATIONS (1-3) .
Napomena
Nemojte držati gumb pritisnutim kako ne biste slučajno
promijenili memoriranu stanicu. Ako to radite, memorirana
stanica na gumbu zamijenit će se trenutačno namještenom
stanicom.
Stvaranje vlastitog programa
(reprodukcija programa)
Ostali postupci
Odabir načina reprodukcije
Jedinicu možete postaviti da uzastopce reproducira
pjesme ili datoteke ili u nasumičnom redoslijedu
dok je disk/USB uređaj zaustavljen.
Uzastopno pritišćite PLAY MODE .
Svaki put kada pritisnete taj gumb, prikaz se mijenja
sljedećim redoslijedom:

Možete složiti redoslijed reprodukcije
do 25 pjesama/datoteka na disk/USB uređaj.
Slušanje memoriranih radijskih
stanica
1
1
2
3
4
Uobičajena reprodukcija (Nema)

Jedno ponavljanje (

Ponavljanje svih (
Pritisnite CD  ili USB  kako biste uključili
CD ili USB funkciju.
Uzastopce pritišćite PLAY MODE  dok se na
zaslonu ne pojavi „PGM”.
Pritisnite  ili   da biste odabrali
pjesmu/datoteku.
Kada želite odrediti mapu koja sadrži MP3/WMA/
AAC datoteke, pritisnite + ili   za
označavanje mape, a zatim pritisnite  or 
 za odabir datoteke.
Pritisnite ENTER .
Pojavljuje se broj koraka programa, nakon čega
se pojavljuje ukupno vrijeme reprodukcije.
(Primjer: audio CD)
1)

Odabrana mapa za reprodukciju (
Broj koraka
)*

Odabrana mapa za ponovljenu reprodukciju
( , )*

5
6
)

Program za ponovljenu reprodukciju (
, PGM)
* Te funkcije dostupne su samo kod reprodukcije
MP3/WMA datoteka na MP3/WMA disku ili MP3/WMA/AAC
datoteke na USB uređaju.
Ponovno reproduciranje pjesama/
datoteka (ponovljena reprodukcija)
Ponovite korake 3 i 4 kako biste programirali
dodatne pjesme/datoteke.
Pritisnite   kako biste pokrenuli
programiranu reprodukciju.
Prikaz informacija o programiranoj
pjesmi/datoteci
Nakon stvaranja vlastitog programa možete
provjeriti informacije o programiranim
pjesmama/datotekama.
1
Poništavanje programirane reprodukcije
Pritisnite CD  ili USB  kako biste uključili
CD ili USB funkciju.
Nastavite na sljedeći način.
Sve pjesme/
datoteke
Odabrana mapa
na MP3/WMA
disku ili USB
uređaju
Postupak
1 Uzastopce pritišćite PLAY
MODE  dok se ne pojavi
„ 1”.
2 Pritisnite  ili  
za odabir pjesme/datoteke
koju želite ponoviti.
3 Pritisnite  .
1 Uzastopce pritišćite PLAY
MODE  dok se ne pojavi
„ ”.
2 Pritisnite  .
1 Uzastopce pritišćite PLAY
MODE  dok se ne pojavi
„ ” i „ ”.
2 Odaberite mapu pritiskom
na + ili  .
3 Pritisnite  .
1 Programirane pjesme/
Programirane
datoteke (pogledajte
pjesme/datoteke
„Stvaranje vlastitog programa
(reprodukcija programa)”).
2 Uzastopce pritišćite PLAY
MODE  dok se na zaslonu
ne pojavi „PGM” i „ ”.
3 Pritisnite  .
Ukupan broj koraka  Posljednji broj programirane
pjesme/datoteke.
Pritisnite   kako biste zaustavili reprodukciju,
a zatim uzastopce pritišćite PLAY MODE  dok sa
zaslona ne nestane „PGM”.
Brisanje svih pjesama/datoteka u
trenutačnom programu
Zaustavite reprodukciju, a zatim pritisnite  .
Pojavljuje se „noSTEP” te možete stvoriti novi
program, slijedite postupak „Stvaranje vlastitog
programa (reprodukcija programa)”.
Pritisnite   kako biste zaustavili reprodukciju,
a zatim uzastopce pritišćite PLAY MODE  dok
„ ” (ili „ 1”) ne nestane sa zaslona.
Reprodukcija pjesama/datoteka
nasumičnim redoslijedom (reprodukcija
nasumičnim redoslijedom)
Jedinicu možete namjestiti na nasumičnu
reprodukciju CD-DA pjesama na audio CD-u,
MP3/WMA datoteka na CD-R/CD-RW disku ili MP3/
WMA/AAC datoteka na USB uređaju.
2
3
Pritisnite SLEEP .
2
Pojavljuje se zadana postavka („90”) i na zaslonu
se uključuje indikator „SLEEP”.
Uzastopno pritišćite SLEEP  kako biste
odabrali željenu postavku.
Pritisnite CD  ili USB  kako biste uključili
CD ili USB funkciju.
Uzastopce pritišćite PLAY MODE  dok se na
zaslonu ne pojavi „ ”.
Pritisnite   za pokretanje Nasumične
reprodukcije.
Poništavanje nasumične reprodukcije
Pritisnite   kako biste zaustavili reprodukciju,
a zatim uzastopce pritišćite PLAY MODE  dok
„ ” ne nestane sa zaslona.
Savjet
Tijekom nasumične reprodukcije ne možete odabrati
prethodnu pjesmu/datoteku pritiskom na  .
Svaki put kada pritisnete gumb, trajanje
(u minutama) na zaslonu promijenit će se,
a odabrana postavka automatski se potvrđuje
nakon pribl. 4 sekunde.
Savjet
Možete provjeriti preostalo vrijeme do isključenja jedinice
ponovnim pritiskom na SLEEP  nakon postavljanja mjerača
vremena za automatsko isključivanje.
Spajanje dodatnih komponenti
Možete uživati u zvuku dodatnih komponenti,
kao što je digitalni prijenosni uređaj za reprodukciju
glazbe, pomoću zvučnika ove jedinice.
Obavezno isključite napajanje pojedinih komponenti
prije povezivanja.
Za pojedinosti pogledajte vodič s uputama
komponenata koje spajate.
1
2
3
Spojite AUDIO IN priključak  na izlazni
priključak digitalnog prijenosnog uređaja za
reprodukciju glazbe ili druge komponente
pomoću kabela za audiovezu (nije priloženo).
Uključite priključenu komponentu.
Pritisnite AUDIO IN  i započnite reprodukciju
zvuka na priključenoj komponenti.
Zvuk s priključenih komponenti reproducira se na
zvučnicima.
U memoriju jedinice možete spremiti radijske
stanice. Možete memorirati do 30 radijskih stanica,
20 za FM i 10 za AM.
Za spajanje jedinice na TV ili uređaj za
videosnimanje/reprodukciju upotrijebite
produžni kabel (nije priloženo) sa stereo-mini
utikačem na jednom kraju i dva cinčna priključka
na drugom kraju.
1
2
3
Uzastopno pritišćite FM/AM  za uključivanje
funkcije radija i odaberite pojas „FM” ili „AM”.
Pritisnite i držite FM/AM  dok na zaslonu ne
počne treperiti „AUTO”.
Pritisnite ENTER  da biste spremili stanicu.
Stanice se spremaju u memoriju, od onih s nižim
frekvencijama prema onima s višim.
Ako stanicu nije moguće automatski
memorirati
Stanicu sa slabim signalom morate ručno
memorirati.
1
2
3
Uzastopno pritišćite FM/AM  za odabir
pojasa.
Podesite željenu stanicu.
Pritisnite i držite ENTER  dok na zaslonu ne
počne treperiti „FM-xx” ili „AM-xx”.
(Primjer: FM)
4
5
Pritisnite PRESET + ili –  dok na zaslonu ne
počne treperiti broj željene memorirane
stanice.
Pritisnite ENTER  da biste spremili stanicu.
Ako je odabranom broju memoriranja dodijeljena
druga stanica, tu stanicu zamjenjuje nova.
Savjet
Memorirane radijske stanice ostaju u memoriji jedinice čak
i u sljedećim slučajevima.
Kabel za napajanje je isključen.
Baterije su uklonjene.
Diskovi koje ova jedinica MOŽE
reproducirati
 Audio CD (CD-DA*1 pjesme)
 CD-R/CD-RW diskovi koji sadrže MP3/WMA
datoteke i ispravno su finalizirani*2.
Čišćenje kućišta
 Kućište, prednju ploču i kontrole čistite mekom
krpom koju je potrebno malo navlažiti otopinom
blagog sredstva za pranje. Ne upotrebljavajte
sredstva koja bi mogla ogrepsti površinu, prašak
za ribanje ili otapala kao što su alkohol ili benzin.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s jedinicom,
obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio
(Kompaktni disk i digitalni audio sustav). To je standard za
snimanje koji se koristi za audio CD-ove.
*2 Finaliziranje je postupak stvaranja mogućnosti
reprodukcije CD-R/CD-RW diskova na proizvodima
potrošača za reprodukciju glazbe na diskovima. U većini
programa za snimanje finalizaciju je moguće omogućiti ili
onemogućiti kao dodatnu postavku tijekom stvaranja
diska.
Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati
 CD-R/CD-RW diskovi osim onih koji su snimljeni
u glazbenom CD formatu ili formatima sukladnim
standardu ISO 9660 Razine 1/Razine 2 ili Joliet
 CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja,
CD-R/CD‑RW mediji koji su ogrebeni ili prljavi ili
CD-R/CD-RW diskovi snimljeni pomoću
nekompatibilnih uređaja za snimanje
 CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran ili je
neispravno finaliziran
 Očistite CD tkaninom za čišćenje
ako je disk prljav. Disk brišite od
središta prema rubu. Ako su na
disku ogrebotine, prljavština ili otisci
prstiju, može doći do pogreške
u čitanju.
 Ne upotrebljavajte otapala poput
benzina, razrjeđivača, komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje ili antistatičkih
sprejeva za gramofonske ploče.
 Nemojte izlagati disk izravnoj sunčevoj svjetlosti
ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog
zraka, ni ostavljati u automobilu na izravnoj
sunčevoj svjetlosti jer temperatura unutra može
znatno porasti.
 Nemojte lijepiti papir ili naljepnice na CD,
niti grepsti površinu diska.
 Nakon reprodukcije pohranite CD u kutiju.
Napomena o DualDisc diskovima
 DualDisc dvostrani je disk na kojem je DVD
materijal snimljen na jednoj, a digitalni
audiomaterijal na drugoj strani. Međutim,
s obzirom da strana s audio materijalom nije
sukladna Compact Disc (CD) standardu,
ne jamčimo reprodukciju na ovom proizvodu.
Glazbeni diskovi kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava
 Ovaj je proizvod osmišljen za reprodukciju diskova
sukladnih standardu kompaktnih diskova
(CD-ova). U posljednje vrijeme neke izdavačke
kuće izdaju glazbene diskove šifrirane
tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte
na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju
CD standardu i možda se neće reproducirati
na ovom proizvodu.
O sigurnosti
 Budući da je laserska zraka u pretincu
reproduktora CD-ova štetna za oči, nemojte
pokušavati rasklapati kućište. Servisiranje
prepustite kvalificiranom osoblju.
 Ako u kućište jedinice dospije neki predmet
ili tekućina, isključite jedinicu iz struje i odnesite
je na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka
korištenja.
 Diskovi nestandardnog oblika (npr. srce, kvadrat,
zvijezda) ne mogu se reproducirati na ovoj
jedinici. U protivnom može doći do oštećenja
jedinice. Nemojte upotrebljavati takve diskove.
Rješavanje problema
Općenito
Napajanje se ne uključuje.
Nema zvuka.
 Provjerite jeste li ispravno uključili kabel za
napajanje u zidnu utičnicu.
 Provjerite jeste li ispravno uključili priključak
kabela za napajanje u AC IN priključak.
 Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute
s odgovarajućim polaritetima.
 Kad indikator OPR/BATT izblijedi, zamijenite sve
baterije novima ,
Nema zvuka.
 Provjerite je li odabrana odgovarajuća funkcija
za izvor glazbe ili zvuka koji želite slušati.
 Isključite slušalice kad slušate putem zvučnika.
Zvuk je bučan.
 Koristi li netko blizu jedinice mobilni telefon ili
drugu opremu koja odašilje radijske valove?
U tom slučaju, premjestite jedinicu dalje od
takvih uređaja.
CD/MP3/WMA uređaj za reprodukciju
Uređaj za reprodukciju CD-ova ne
reproducira čak ni kada je CD na mjestu.
 Postavite CD s naljepnicom prema gore.
 Očistite CD.
 Izvadite CD i ostavite pretinac za CD otvorenim
pribl. 1 sat kako bi vlaga ishlapila.
 CD-R/CD-RW nije ispravno finaliziran ili je prazan.
 Na disku nema MP3/WMA datoteka koje je
moguće reproducirati.
 Postoji problem s kvalitetom CD-R/CD-RW diska,
uređaja za snimanje ili aplikacijskog softvera.
 Kad indikator OPR/BATT izblijedi, zamijenite sve
baterije novima .
„noCD” prikazuje se na zaslonu kada
se disk umeće.
 Nema diska u pretincu za CD. Postavite disk.
 CD možda ima problema u čitanju. Zamijenite
disk.
 CD je možda naopako postavljen. Postavite disk
s naljepnicom prema gore.
 Umetnut je disk koji se ne može reproducirati
(BD itd.) Zamijenite disk.
„00” prikazuje se na zaslonu kada se disk
umeće.
 Nema audio datoteka snimljenih u podržanim
formatima ili je datotečni nastavak datoteke koja
se pokušava reproducirati nepodržan.
„Err C13” prikazuje se na zaslonu kada se
disk umeće.
 CD je možda prljav. Očistite disk.
 CD možda ima ogrebotine. Zamijenite disk.
 Umetnut je disk koji se ne može reproducirati
(DVD itd.) Zamijenite disk.
 CD možda ima problema u čitanju. Zamijenite
disk.
 U CD pretinac možda je umetnut prazan disk.
Zvuk se prekida.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Očistite CD ili zamijenite CD ako je jače oštećen.
 Jedinicu ne postavljajte na mjesta gdje ima
vibracija.
 Očistite leću puhalicom dostupnom u trgovini.
 Može doći do prekidanja zvuka ili šuma ako
koristite CD-R/CD-RW diskove niske kvalitete ili
ako je došlo do problema s uređajem za snimanje
ili aplikacijskim softverom.
O radu uređaja
 Ako jedinicu unesete iz hladnog na toplo mjesto ili
ga postavite u vrlo vlažan prostor, na leći unutar
uređaja za reprodukciju CD-ova može se
kondenzirati vlaga. Ako se to dogodi, jedinica
možda neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadite
CD i pričekajte otprilike pola sata dok vlaga ne
ishlapi.
Rukovanje jedinicom
 Kako biste izbjegli kontaminaciju prašinom
i prljavštinom, ne ostavljajte pretinac za
CD otvorenim.
 Spojeni USB uređaj formatiran je u nepoznatom
formatu.
 Pokušali ste izvesti određeni postupak u uvjetima
kada taj je postupak zabranjen.
 Za rad na izmjeničnoj struji koristite kabel za
napajanje; nemojte upotrebljavati druge kabele.
 Isključite uređaj iz zidne utičnice ako ga ne
namjeravate koristiti dulje vrijeme.
 Kad baterije ne koristite dulje vrijeme, uklonite ih
kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
 Ne ostavljajte jedinicu blizu izvora topline ni na
mjestima izloženima izravnoj sunčevoj svjetlosti,
velikim količinama prašine, vlage, kiše ili
mehaničkim udarima, kao ni u automobilu na
suncu.
 Nemojte postavljati jedinicu na kosu ili nestabilnu
površinu.
 Nemojte ništa smještati na udaljenosti manjoj
od 10 mm od stražnje strane kućišta. Ventilacijski
otvori ne smiju biti prepriječeni kako bi jedinica
mogla ispravno funkcionirati i kako bi se produljilo
trajanje komponenata.
 Budući da zvučnici koriste snažne magnete,
kreditne kartice ili satove na navijanje držite
podalje od jedinice kako biste spriječili
potencijalnu štetu koju magnet može prouzročiti.
 Otkrivena je neuobičajena razina električne struje
iz  (USB) ulaza . U tom slučaju uklonite USB
uređaj iz  (USB) ulaza  i ponovno spojite USB
uređaj, a zatim ponovno uključite jedinicu. Ako je
problem i dalje prisutan nakon uključivanja
jedinice, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Pojavljuje se „notUSE”.
O izvorima napajanja
O postavljanju
Pojavljuje se „Err02” i jedinica se automatski
isključuje.
Prikazuje se „Err C12”.
*1
Napomene o diskovima
Memoriranje radijskih stanica
Poništavanje ponavljanja reprodukcije
1
1
Napomena
Uzastopce pritišćite DISPLAY  i zaslon će se
mijenjati po sljedećem redoslijedu:
Jedna pjesma/
datoteka
Korištenje mjerača vremena za
automatsko isključivanje
Ako pokušate programirati 26 pjesama/datoteka ili više,
na zaslonu će se prikazati „FULL”.
Jedinicu možete namjestiti da ponavlja reprodukciju
CD-DA pjesama na audio CD-u, MP3/WMA datoteka
na CD-R/CD-RW disku ili MP3/WMA/AAC datoteke
na USB uređaju u uobičajenom i programskom
načinu reprodukcije.
Ponavljanje
Uzastopnim pritiskom na DISPLAY  tijekom slušanja radija,
informacije o radio stanici mijenjaju se između prikazivanja
trenutačnog broja pjesme i frekvencije.
Zaslon memorirane stanice automatski se vraća na prikaz
frekvencije nakon 2 sekunde.
Stvoreni program dostupan je dok ne otvorite
pretinac za CD, ne spojite drugi USB uređaj ili ne
isključite napajanje jedinice. Za ponovnu
reprodukciju istog programa pritisnite  .

Programirana reprodukcija (PGM)
2
Savjet
Možete postaviti automatsko isključivanje jedinice
nakon što istekne određeno vrijeme.
)
Nasumična reprodukcija (
2
Uzastopno pritisnite FM/AM  za uključivanje
funkcije radija i odaberite pojas „FM” ili „AM”.
Pritisnite PRESET + ili   za odabir broja
željene memorirane radijske stanice.
Mjere opreza
Pokretanje reprodukcije traje dulje no inače.
 Sljedećim je diskovima potrebno duže vrijeme za
početak reprodukcije.
Disk snimljen s kompliciranom strukturom
mapa.
Disk koji ima velik broj mapa ili datoteka koje
nisu MP3/WMA.
USB uređaj
USB uređaj ne radi ispravno.
 Ako priključite USB uređaj koji nije kompatibilan,
može doći do sljedećih problema.
USB uređaj nije prepoznat.
Nazivi datoteka ili mapa ne prikazuju se na ovoj
jedinici.
Reprodukcija nije moguća.
Zvuk je isprekidan.
Čuje se šum.
Reproducirani zvuk je izobličen.
Prikazuje se „Err C13”.
 Došlo je do neočekivane pogreške u spojenom
uređaju.
 Spojen je nepoznati uređaj.
Prikazuje se „Err01”.
 Spojen je nepodržani USB uređaj i obavlja se
reprodukcija ili pauziranje.
 USB uređaj možda nije ispravno priključen.
Isključite jedinicu i ponovno priključite USB uređaj.
Zatim uključite jedinicu.
Čuje se šum, isprekidan ili izobličen zvuk.
 Isključite jedinicu i ponovno priključite USB uređaj.
Zatim ponovno uključite jedinicu.
 Glazbeni podaci sadrže šumove ili je zvuk
izobličen. Šum se možda pojavio tijekom postupka
stvaranja audio datoteka. Pokušajte ponovno
stvoriti audio datoteke i reproducirajte ih na
jedinici.
USB uređaj nije moguće priključiti na
 (USB) ulaz .
Specifikacije
Odjeljak CD uređaja za reprodukciju
Sustav
Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Izlazna snaga lasera: Manje od 44,6 μW
(Ovaj je izlaz izmjerena vrijednost na udaljenosti od
200 mm od površine leće objektiva na optičkom bloku
za podizanje s otvorom blende od 7 mm.)
Broj kanala
2
Frekvencijski odaziv
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod mjerljive razine
Odjeljak za radijski uređaj
Frekvencijski raspon
Modeli za područja: Europa, Bliski istok, Afrika,
Novi Zeland, Tajvan i Korea
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz korak)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (9 kHz korak)
Modeli za područja: Urugvaj, Paragvaj, Peru, Čile i Bolivija
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz korak)
87,5 MHz  108 MHz (50 kHz korak)
AM: 530 kHz  1.610 kHz (10 kHz korak)
531 kHz  1.602 kHz (9 kHz korak)
Modeli za područja: Malezija, Filipini i Singapur
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz korak)
87,5 MHz  108 MHz (100 kHz korak)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (9 kHz korak)
530 kHz  1.610 kHz (10 kHz korak)
Ostali modeli
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz korak)
AM: 530 kHz  1.710 kHz (10 kHz korak)
 Priključak USB uređaja ili USB kabel priključen je
naopako. Priključite ga u  (USB) ulaz 
u ispravnom smjeru.
Međufrekvencija
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
„READ” se dugo prikazuje ili pokretanje
reprodukcije traje dugo.
Antene
FM: Teleskopska antena
AM: Ugrađena antena s feritnom šipkom
 Postupak čitanja može trajati dulje u sljedećim
slučajevima:
Na USB uređaju nalazi se mnogo mapa ili
datoteka.
Struktura datoteka je složena.
Memorija je skoro puna.
Unutarnja memorija fragmentirana je.
Za izbjegavanje gore navedenih problema
preporučuje se pridržavanje sljedećih smjernica:
Ukupan broj mapa na USB uređaju neka ne
prekoračuje 100.
Ukupan broj datoteka po mapi neka ne
prekoračuje 100.
Pogrešan prikaz.
 Podaci pohranjeni na USB uređaju možda su
neispravni. Ponovno pošaljite glazbene podatke
na USB uređaj.
 Jedinica može prikazivati samo brojke i slova
abecede. Ostali se znakovi možda neće ispravno
prikazivati.
USB uređaj nije prepoznat.
 Isključite jedinicu i ponovno priključite USB uređaj,
a zatim uključite jedinicu.
 USB uređaj ne radi ispravno. Pogledajte priručnik
za USB uređaj za pojedinosti kako biste riješili
problem.
Reprodukcija se ne pokreće.
 Isključite jedinicu i ponovno priključite USB uređaj.
Reprodukcija ne započinje od prve pjesme.
 Postavite način reprodukcije na način uobičajene
reprodukcije.
Nije moguće reproducirati MP3/WMA/AAC
datoteke.
 Audio datoteke možda imaju neodgovarajuće
datotečne nastavke. Jedinica podržava sljedeće
datotečne nastavke:
MP3: datotečni nastavak „.mp3”
WMA: datotečni nastavak „.wma”
AAC: datotečni nastavak „.m4a,” „.3gp” i „.mp4”
 Moguće je da su audio datoteke stvorene u
formatima koji nisu MP3/WMA/AAC formati.
 USB uređaj za pohranu koristi sustav datoteka koje
nisu FAT16 ili FAT32.*
 Datoteke su šifrirane ili zaštićene lozinkama.
* Ova jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB mediji za
pohranu podataka možda ne podržavaju oba datotečna
sustava.
Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za rad s USB
uređajem za pohranu ili kontaktirajte proizvođača.
Radio
Zvuk je slab ili je prijem loš.
 Zamijenite sve baterije novima.
 Premjestite jedinicu dalje od TV uređaja koji su
u blizini.
 Za FM prijem izvucite antenu na punu duljinu
i pomaknite je za najbolji FM prijem. Za AM prijem
pomaknite cijelu jedinicu dok ne dobijete najbolji
prijem.
 Ako ste u zgradi, slušajte blizu prozora.
 Ako je mobilni telefon smješten blizu jedinice,
iz jedinice se može čuti glasan šum. Držite telefon
dalje od jedinice.
Slika na TV-u nestabilna je.
 Ako slušate FM program blizu TV-a s unutarnjom
antenom, pomaknite jedinicu dalje od TV-a.
Nakon isprobavanja predloženih rješenja, ako
problem i dalje postoji, isključite kabel za napajanje
ili uklonite sve baterije. Nakon što nestanu sve
indikacije na zaslonu, ponovno uključite kabel za
napajanje ili umetnite baterije. Ako je problem
i dalje prisutan, obratite se najbližem dobavljaču
tvrtke Sony.
Ulaz
AUDIO IN
Stereo mini utikač
 (USB) ulaz
Vrsta A, maksimalna struja od 500 mA, USB 2.0
kompatibilan s punom brzinom
Izlaz
 (slušalice) stereo mini utikač
Za slušalice s impedancijom 16   32 
Podržani audio formati
Podržane brzine prijenosa u bitovima
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* Samo USB funkcija
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Samo USB funkcija
Općenito
Zvučnik
Puni raspon, 8 cm promj., 6 , stožasti (2)
Izlazna snaga
2,0 W + 2,0 W (pri 6 , 10 % harmonijsko izobličenje)
Preduvjeti napajanja
Modeli za područja: Novi Zeland, Urugvaj, Paragvaj, Peru,
Čile i Bolivija
230 V AC, 50 Hz (Napajanje izmjeničnom strujom)
9 V DC (Baterije 6 LR14 (veličina C))
Modeli za područja: Malezija, Filipini i Singapur
220 V  240 V AC, 50 Hz (Napajanje izmjeničnom
strujom)
9 V DC (Baterije 6 LR14 (veličina C))
Modeli za područja: Bliski istok i Afrika
220 V  240 V AC, 50/60 Hz (Napajanje izmjeničnom
strujom)
9 V DC (Baterije 6 LR14 (veličina C))
Korejski model
220 V AC, 60 Hz (Napajanje izmjeničnom strujom)
9 V DC (Baterije 6 LR14 (veličina C))
Ostali modeli
120 V AC, 60 Hz (Napajanje izmjeničnom strujom)
9 V DC (Baterije 6 LR14 (veličina C))
Potrošnja energije
15 W
0,9 W (u stanju pripravnosti)
Trajanje baterije*1, *2
Reprodukcija CD-ova
Približno 9 sati
Reprodukcija USB uređaja
Približno 11 sati (pri 100 mA opterećenju)
Približno 3 sati (pri 500 mA opterećenju)
FM prijem
Približno 26 sati
*1 Mjereno prema standardima tvrtke Sony. Stvarno
trajanje baterije može varirati ovisno o stanju jedinice
ili radnim uvjetima.
*2U slučaju upotrebe alkalijskih baterija tvrtke Sony.
Dimenzije
Pribl. 300 mm × 125 mm × 210,5 mm (Š/V/D) (uklj.
ispupčene dijelove)
Težina
Pribl. 2 kg (uključujući baterije)
Isporučena dodatna oprema
Kabel za napajanje (1)
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne
najave.
Obavijest o licencama
i zaštitnim znakovima
 Tehnologija kodiranja zvuka MPEG Layer-3
i patenti imaju licencu tvrtki Fraunhofer IIS
i Thomson.
 Windows Media registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
 Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
 Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu
su svojih vlasnika. U ovome se priručniku ne
koristite oznake ™ i .
®
Download PDF