Sony | ZS-RS70BTB | Sony ZS-RS70BTB DAB/DAB+ Radio s funkcijom Bluetooth® Upute za upotrebu

4-470-543-12(1)
Osnovne funkcije
Dodatne funkcije
IIO5
HR
Prijenosni audio sustav
Za
Pauzu
reprodukcije
Učinite sljedeće
Pritisnite  . Za povratak na
reprodukciju, ponovno pritisnite
tipku*.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  . Kad pritisnete
  nakon zaustavljanja reprodukcije, ona započinje od dijela
gdje ste je zaustavili (Resume
Play).
Upute za uporabu
Prekid nastavka
reprodukcije
Odabir mape
ZS-RS70BTB
* Tipke   i VOLUME +  imaju ispupčenja.
Odlaganje starih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji
i ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
izlažite uređaj kapanju ili prskanju i ne stavljajte na
uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Budući da se odspajanje uređaja s mrežnog napona
izvodi putem mrežnog kabela, spojite uređaj na lako
dostupnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti
na uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz
utičnice.
Uređaj nije odspojen s mrežnog napajanja sve dok
je spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je isključen.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Preveliki tlak zvuka iz slušalica može uzrokovati
gubitak sluha.
Baterije nemojte izlagati (paketić baterija ili uložene
baterije) visokoj temperaturi, primjerice, izravnom
sunčevom svjetlu, vatri ili sličnom, na dulji vremenski
period.
Ova oznaka nalazi se na donjoj strani izvana.
Napomena za korisnike:
sljedeća informacija vrijedi
samo za uređaje koji se
prodaju u državama u kojima
se primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Upiti
vezani uz sukladnost proizvoda na temelju zakonodavstvu Europske unije upućivat će se ovlaštenom
zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja
servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom
listu.
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se
baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije
odlagati s kućim otpadom. Na nekim baterijama
ovaj simbol može biti istaknut zajedno s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo
(Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može
doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga
ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu
vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja
povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se
zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju
njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za
recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje
o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.
Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih
baterija.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda
ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Napomene o licencama i
zaštitnim znakovima
 MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i
patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i
Thomson.
 Windows Media je registrirani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim državama.
 Ovaj proizvod sadržava tehnologiju zaštićenu
određenim pravima intelektualnog vlasništva
tvrtke Microsoft. Uporaba ili distribucija te tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće dozvole tvrtke Microsoft.
 Bluetooth riječ i logotip u vlasništvu su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba od strane
tvrtke Sony Corporation je licencirana.
 N Mark je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni
znak tvrtke NFC Forum, Inc. u SAD-u i drugim
zemljama.
 Android je zaštićeni znak tvrtke Google Inc.
 Ostali zaštićeni nazivi i trgovački nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki. U ovom priručniku
nisu navedene oznake ™ i ®.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite
u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje
električnog i elektroničkog otpada.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko
zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko
se uređaj ne odloži na pravilan način. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini gdje ste kupili uređaj.
Osvjetljenje
Žaruljica  ima sljedeće dvije funkcionalnosti.
Označavanje promjene funkcije
Kad se prebacite iz jedne u drugu od pet funkcija,
žaruljica u središtu zasvijetli (bijelo) jače i tako
korisnika obavještava o promjeni funkcije. Prilikom
prijelaza na funkciju Bluetooth, obje strane žaruljice
svijetle plavo.
Svjetlosni efekti za audio izlaz
Svjetlosni efekti (obje strane žaruljice svijetle crveno)
sinkronizirani su s ritmom glazbe. Tu funkciju možete
uključiti ili isključiti po želji (pogledajte "Isključenje
svjetlosne sinkronizacije").
Prije uporabe uređaja
Uključenje/isključenje uređaja
Reprodukcija mapa i datoteka odvija se prema
sljedećem redu:
Pritisnite OPERATE . Uređaj možete uključiti i
pomoću funkcije izravnog uključenja (dolje).
U ovom priručniku uglavnom je objašnjeno rukovanje
uz pomoć funkcije izravnog uključenja.
Mapa
MP3/WMA datoteka
Korištenje funkcije izravnog
uključenja
Za podešavanje glasnoće
Pritisnite VOLUME + ili – .
Razinu glasnoće na uređaju možete podešavati od 0
do 31. Kod vrijednosti 31 prikazuje se "VOL MAX".
Za uporabu slušalica
Spojite slušalice na priključnicu  (slušalice) .
Isključenje svjetlosne sinkronizacije
Funkcija svjetlosne sinkronizacije kreira svjetlosne
efekte koji se sinkroniziraju s glazbom. Ova je funkcija tvornički uključena, ali možete je i isključiti po
želji.
Zadržite pritisnutom tipku LIGHT SYNC  dok se
na zaslonu ne prikaže "LIGHT SYNC OFF".
Za uključenje funkcije ponovno zadržite tipku dok
se ne prikaže "LIGHT SYNC ON".
Reprodukcija audio diska
Na ovom uređaju možete reproducirati sljedeće
vrste diskova.
—Audio
CD diskove s CD-DA zapisima u CD-DA
formatu
—CD-R/CD-RW diskove s MP3 ili WMA audio datotekama snimljenima u formatu ISO_9660 Level 1/
Level 2 ili Joliet
1 Pritisnite CD  za odabir CD-a.
2 Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE   i postavite
disk u CD uložnicu s naljepnicom okrenutom
prema naprijed.
Otisnuta strana
prema gore
3 Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE   za
Napomene o MP3/WMA diskovima
 Kad je disk stavljen u uložnicu, uređaj očitava sve
datoteke koje se na njemu nalaze. Tijekom tog
procesa, prikazan je indikator "READING". Ako disk
sadržava mnogo mapa ili datoteka koje nisu MP3/
WMA, uređaju će možda trebati duže vrijeme za
početak reprodukcije ili za prelazak na sljedeću MP3/
WMA datoteku.
 Prilikom kreiranja MP3/WMA diskova, savjetujemo
da na njih ne snimate datoteke koje nisu MP3/WMA,
ili nepotrebne mape.
 Tijekom reprodukcije se preskaču mape koje ne
sadržavaju MP3/WMA datoteke.
 S ovim su uređajem kompatibilni sljedeći audio
formati:
—MP3: Ekstenzija datoteke ".mp3"
—WMA: Ekstenzija datoteke ".wma"
Čak i ako je ekstenzija pravilna ali je datoteka kreirana
u drugom audio formatu, može doći do buke ili
kvarova.
 MP3 PRO format nije podržan.
 Nije moguća reprodukcija WMA datoteka kodiranih
u WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO formatima.
 Ovaj uređaj ne može reproducirati audio datoteke s
diska u sljedećim slučajevima:
—Ako je ukupan broj svih datoteka veći od 511.
—Ako je ukupan broj mapa na jednom disku veći
od 511.
—Ako razina mapa prelazi devet (uključujući
korijensku mapu).
 Maksimalni broj prikazanih znakova naziva mapa i
datoteka uključujući navodne znakove je 32.
 Umjesto znakova i simbola koji se ne mogu prikazati
prikazuje se "_".
 Ovaj uređaj je usklađen s verzijama 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
i 2.4 ID3 tag formata za MP3 datoteke i formatom
WMA tagova (definirano prema ASF (Advanced
Systems Format) specifikaciji) za WMA datoteke.
Ukoliko datoteka sadrži ID3 ili WMA tag informaciju,
moguć je prikaz naslova pjesme, imena izvođača i
naziva albuma. Ako datoteka ne sadrži te informacije,
prikazuje se sljedeće:
—Naziv datoteke umjesto imena pjesme.
—"NO ARTIST" umjesto imena izvođača.
—"NO ALBUM" umjesto naziva albuma.
Uređaj može za ID3 tag informacije prikazati do 32
znaka.
zatvaranje uložnice CD-a.
Za promjenu načina reprodukcije
(Primjer: kad je umetnut audio CD)
Više puta pritisnite MODE  dok nije u tijeku
reprodukcija diska.
Pojedinosti potražite u poglavlju "Odabir načina
reprodukcije" na poleđini.
Ukupan broj zapisa
Izvori napajanja
Spojite mrežni kabel  ili u baterijski pretinac  uložite šest baterija R14 (veličine C) (nisu isporučene).
Slušanje glazbe s USB uređaja
Ukupno vrijeme reprodukcije
(Primjer: kad je umetnut MP3/WMA CD)
Na zidnu utičnicu
Mrežni kabel
(isporučen)
Na AC IN
priključnicu
Ukupan broj mapa*
* Ako MP3/WMA datoteka ima samo u korijenskom
direktoriju USB uređaja, na zaslonu se prikazuje
"1FLDR".
4 Pritisnite   za pokretanje reprodukcije.
Broj zapisa ili MP3/WMA datoteke
Ovaj uređaj je opremljen funkcijom automatskog isključenja u pripravno stanje. Tako se uređaj automatski
isključi u pripravno stanje ako oko 15 minuta nije pokrenuta nijedna funkcija ili nije detektiran audio signal.
Za aktiviranje ili deaktiviranje pripravnog stanja, pritisnite DISPLAY  dok držite pritisnutom tipku  . Svakim
pritiskom tipke na zaslonu se prikaže "AUTO STANDBY ON" ili "AUTO STANDBY OFF".
Napomene
 Prikazani sadržaj počinje treperiti na zaslonu oko dvije minute prije isključenja u pripravno stanje.
 U pripravnom stanju sa spojenim mrežnim kabelom na zaslonu će se pojaviti oznaka "STANDBY".
 Funkcija automatskog isključenja u pripravno stanje nije dostupna kad je odabran FM.
1 Spojite USB uređaj na priključnicu  (USB)
.
2 Pritisnite USB  za odabir USB-a.
Vrijeme reprodukcije
Na zaslonu se jednom pomakne oznaka pogona*,
a zatim se prikaže ukupan broj mapa.
Tijekom reprodukcije MP3/WMA diska, prvo se
prikažu naziv mape*1 i naslov pjesme, a zatim
trajanje reprodukcije *2.
*1 Ako mape nema, na zaslonu se prikazuje "ROOT".
*2 Ako vrijeme reprodukcije iznosi više od 100 minuta,
na zaslonu se prikazuje "--:--".
Dodatne funkcije
Za
Pauzu
reprodukcije
Učinite sljedeće
Pritisnite  . Za povratak na
reprodukciju, ponovno pritisnite
tipku.
Zaustavljanje
reprodukcije
Pritisnite  . Kad pritisnete
  nakon zaustavljanja reprodukcije, ona počinje od početka
zadnjeg slušanog zapisa/datoteke)
(Resume Play).
Prekid nastavka
reprodukcije
Dvaput pritisnite  . Kad
pritisnete   nakon prekida
nastavka reprodukcije, ona započinje od početka prvog zapisa/
datoteke.
(mapa) + ili – .
Odabir mape
na MP3/WMA
disku
Pritisnite
Odabir zapisa/
datoteke
Pritisnite  ili  . Zapise/
datoteke možete preskakati
jedan po jedan.
Nalaženje
Zadržite  ili   tijekom
mjesta u zapisu/ reprodukcije i otpustite na željenom mjestu. Prilikom lociranja
datoteci
dijela tijekom pauze, pritisnite
  za pokretanje reprodukcije
nakon nalaženja željenog dijela.
Savjet
Funkcija nastavka reprodukcije se isključuje ako pritisnete  , otvorite uložnicu CD-a ili isključite uređaj.
SONY - ZS-RS70BTB OI Prijenosni audio sustav.indd 1
* Datoteke s DRM (Digital Rights Management) zaštitom
autorskih prava ili one preuzete s online glazbenih
trgovina ne mogu se reproducirati na ovom uređaju.
Uređaj će takve datoteke preskočiti i reproducirati
sljedeću nezaštićenu audio datoteku.
Ovaj uređaj ne može se koristiti za punjenje USB
uređaja.
 Baterije zamijenite kad indikator OPR/BATT  prestane svijetliti ili uređaj ne funkcionira. Zamijenite sve baterije
novima. Prije zamjene baterija izvadite izvadite disk i odspojite USB uređaj te ostale vanjske komponente s ovog
uređaja.
 Kad za napajanje uređaja koristite baterije, isključite mrežni kabel iz uređaja i električne utičnice.
Korištenje funkcije upravljanja napajanjem
Možete slušati audio datoteke pohranjene na
USB uređaj (digitalni audio uređaj ili USB medij za
pohranu).
Ovaj uređaj može reproducirati audio datoteke u
WMA i MP3 formatu*.
Za kompatibilne USB uređaje pogledajte "Kompatibilni USB uređaji" na poleđini.
Napomena
Napomene
Nalaženje
određenog dijela
zapisa unutar
datoteke
Odspajanje USB
uređaja
Zadržite  ili   tijekom
reprodukcije i otpustite na željenom mjestu. Prilikom lociranja
dijela tijekom pauze, pritisnite
  za pokretanje reprodukcije
nakon nalaženja željenog dijela.
Zadržite   dok se na zaslonu
ne prikaže "NO DEV", zatim
odspojite USB uređaj.
Napomena
Prilikom odspajanja USB uređaja, uvijek zadržite tipku
  dok se na zaslonu ne prikaže "NO DEV". Odspajanjem USB uređaja bez izvođenja tog postupka može
se oštetiti USB uređaj ili podaci na njemu.
Za promjenu načina reprodukcije
Više puta pritisnite MODE  dok nije u tijeku
reprodukcija s USB uređaja.
Pojedinosti potražite u poglavlju "Selecting play
mode" na poleđini.
Napomene o USB uređaju
Pritisnite CD , USB , BLUETOOTH , RADIO
DAB/FM  ili AUDIO IN  dok je uređaj isključen.
Uređaj se uključuje s odabranom odgovarajućom
funkcijom.
Pritisnite MEGA BASS .
Na zaslonu zasvijetli "MEGA BASS".
Za vraćanje normalne jačine zvuka, ponovno
pritisnite tipku.
(Folder) + ili – .
* Pri reprodukciji VBR MP3/WMA datoteke, uređaj će
možda nastaviti reprodukciju od različitog mjesta.
Primjer strukture mapa i redoslijeda
reprodukcije
Za pojačavanje basova
Pritisnite
Odabir datoteke Pritisnite  ili  . Datoteke
možete preskakati jednu po
jednu.
Za kontinuirano preskakanje
datoteka, zadržite pritisnutom
tipku  ili   i otpustite
je na željenom zapisu/datoteci.
© 2013 Sony Corporation
Samo za Europu
Dvaput pritisnite  . Kad
pritisnete   nakon prekida
nastavka reprodukcije, ona započinje od početka prve datoteke.
 Uređaju će možda trebati duže vrijeme za početak
reprodukcije kad je:
—struktura datoteka komplicirana.
—USB uređaj skoro sasvim popunjen.
 Nemojte spremati datoteke koje nisu MP3/WMA
formata ili nepotrebne mape na USB uređaj koji
sadržava MP3/WMA datoteke.
 Tijekom reprodukcije se preskaču mape koje ne
sadržavaju MP3/WMA datoteke.
 S ovim su uređajem kompatibilni sljedeći audio
formati:
—MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
—WMA: ekstenzija datoteke ".wma"
Čak i ako je ekstenzija pravilna ali je datoteka kreirana
u drugom audio formatu, može doći do buke ili
kvarova.
 MP3 PRO format nije podržan.
 Nije moguća reprodukcija WMA datoteka kodiranih
u WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO formatima.
 Ovaj uređaj ne može reproducirati datoteke s USB
uređaja u sljedećim slučajevima;
—ako je ukupan broj audio datoteka u jednoj mapi
veći od 999.
—ako je ukupan broj audio datoteka na jednom
USB uređaju veći od 5000.
—ako je ukupan broj mapa na jednom USB uređaju
veći od 255 (uključujući korijensku mapu).
—ako razina mapa prelazi osam (uključujući
korijensku mapu).
Ove brojke mogu varirati, ovisno o strukturi datoteka
i mapa.
 Nije zajamčen rad sa svim softverima za kodiranje/
snimanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju
izvorno kodirane s nekompatibilnim softverom, one
mogu izazvati buku ili isprekidani zvuk te se možda
uopće neće moći reproducirati.
 Maksimalni broj prikazanih znakova naziva mapa i
datoteka uključujući navodne znakove je 32.
 Umjesto znakova i simbola koji se ne mogu prikazati
prikazuje se "_".
 Ovaj uređaj je usklađen s verzijama 1.0, 1.1, 2.2, 2.3
i 2.4 ID3 tag formata za MP3 datoteke i formatom
WMA tagova (definirano prema ASF (Advanced
Systems Format) specifikaciji) za WMA datoteke.
Ukoliko datoteka sadrži ID3 ili WMA tag informaciju,
moguć je prikaz naslova pjesme, imena izvođača i
naziva albuma. Ako datoteka ne sadrži te informacije,
prikazuje se sljedeće:
—Naziv datoteke umjesto imena pjesme.
—"NO ARTIST" umjesto imena izvođača.
—"NO ALBUM" umjesto naziva albuma.
Uređaj može za ID3 tag informacije prikazati do 32
znaka.
Snimanje s diska na USB
uređaj
Možete snimiti cijeli disk (sinkronizirano snimanje)
ili trenutačan zapis ili datoteku (snimanje jednog
zapisa) na USB uređaj (digitalni audio player, uređaj
za pohranjivanje itd.).
Kod snimanja s CD-a, zapisi se snimaju kao MP3
datoteke od 128 kbps. Pri snimanju s MP3/WMA
diska, MP3/WMA datoteke se snimaju s istom bit
rate brzinom kao izvorne MP3/WMA datoteke.
Za kompatibilne USB uređaje pogledajte "Kompatibilni USB uređaji" na poleđini.
1 Spojite USB uređaj na priključnicu  (USB)
.
2 U CD uložnicu umetnite disk s kojeg želite
snimati.
Za snimanje cijelog diska
Prijeđite na korak 3.
Za snimanje MP3/WMA datoteka u
određenu mapu
Više puta pritisnite
željene mape.
Za brisanje audio datoteka ili mapa s
USB uređaja
1 Odaberite audio datoteku ili mapu koju
želite izbrisati.
Pritisnite  ili   za odabir audio datoteke.
Pritisnite
(Folder) + ili –  za odabir mape.
Izvedite korake 1 do 5 iz postupka "Kreiranje
vlastitog programa (programirana reprodukcija)"
na poleđini.
Za snimanje jednog zapisa/datoteke
Odaberite zapis/datoteku koju želite snimati i
pokrenite reprodukciju.
3 Pritisnite REC CD  USB .
Treperi "REC" i uređaj počinje računati slobodan
prostor na USB uređaju.
Bežično slušanje glazbe s
Bluetooth uređaja
1 Pritisnite BLUETOOTH  za uključenje
funkcije Bluetooth.
2 Pritisnite ERASE .
Na zaslonu se prikazuje "ERASE?".
3 Pritisnite ENTER .
Na zaslonu se prikaže "TRACK ERASE?" ili
"FOLDER ERASE?".
Odabrana audio datoteka ili mapa se briše i na
zaslonu se pojavi "COMPLETE".
Pravila za kreiranje mapa i datoteka
Pri prvom snimanju na USB uređaj kreira se mapa
"MUSIC" izravno u korijenskom direktoriju ("ROOT").
Mape i datoteke se generiraju unutar bilo koje od
mapa za prijenos na sljedeći način.
Sinkronizirano snimanje*1
Izvor
snimanja
MP3/WMA
CD-DA
2 Uključite funkciju Bluetooth na Bluetooth
uređaju.
4 Pritisnite ENTER .
Naziv
Naziv mape
datoteke
Jednak kao kod izvora snimanja*2
"FLDR001"*3
"TRACK001"*4
Savjet
U slučaju posljednjeg spojenog Bluetooth uređaja,
ovaj uređaj pokušava ponovno uspostaviti Bluetooth
vezu s njim ako je na njemu uključena funkcija
Bluetooth. Kad je uspostavljena Bluetooth veza,
indikator Bluetooth ( ) na zaslonu ostaje uključen.
3 Odaberite "SONY:ZS-RS70BT/BTB" prikazan
na zaslonu Bluetooth uređaja.
Ako je potrebno, odaberite Bluetooth profil
"A2DP" koji uređaj podržava. Pojedinosti o profilu
potražite u odjeljku "Što je bežična tehnologija
Bluetooth?".
Bluetooth veza je uspostavljena, a na zaslonu se
prikaže "BT AUDIO".
Snimanje jednog zapisa
Izvor
snimanja
MP3/WMA
Naziv mape
"REC1"*5
CD-DA
Naziv
datoteke
Jednak kao
kod izvora
snimanja*2
"TRACK001"*4
*1 Snimanje cijelog diska, MP3/WMA datoteka u
određenu mapu i samo omiljenih zapisa/datoteka
(programirana reprodukcija).
*2 Možete dodijeliti do 32 znaka naziva mape.
*3 Nazivi mapa se pridjeljuju redom do maksimalno 255
(uključujući korijensku mapu "ROOT" i "MUSIC").
*4 Nazivi datoteka se pridjeljuju redom.
*5 Pri svakom snimanju jedne datoteke kreira se nova
datoteka u mapu "REC1".
Napomene
 Počnete li snimati u modu reprodukcije slučajnim
slijedom ili ponavljanja reprodukcije, odabrani mod
reprodukcije se automatski mijenja u standardnu
reprodukciju.
 Nemojte odspajati USB uređaj tijekom snimanja ili
brisanja. U protivnom se može oštetiti USB uređaj ili
podaci na njemu.
 Pri snimanju s MP3/WMA diska ne čuje se zvuk i
prikazuje se "HI-SPEED".
 CD-TEXT informacije se ne prenose s kreiranim MP3
datotekama.
 Snimanje se zaustavlja automatski ako:
—na USB uređaju nestane slobodnog prostora
tijekom snimanja
—broj audio datoteka i mapa na USB uređaju dosegne
ograničenje koje ovaj može prepoznati.
—promijenite funkciju.
 Ako mapa ili datoteka koju želite snimiti ima isti naziv
kao postojeća mapa ili datoteka na USB uređaju, iza
njezina naziva dodjeljuje se redni broj, dok se izvorna
mapa ili datoteka ne briše.
 MP3/WMA mape ne možete izbrisati tijekom reprodukcije ili pauze.
 Ako u mapi ima datoteka ili podmapa koje nisu u
formatu MP3/WMA, one se neće izbrisati.
 Radijski program ne može se snimati na USB uređaj.
Napomene o sadržaju zaštićenom autorskim
pravima
Snimljena glazba namijenjena je samo za osobnu
uporabu. Za uporabu glazbe izvan ovog ograničenja
potrebna je dozvola vlasnika autorskih prava.
Bežično povezivanje s
Bluetooth uređajima
Glazbu možete slušati i bežično, putem funkcije
Bluetooth u vašim uređajima.
Odaberite jedan od sljedeća tri načina povezivanja,
najpogodnijih za Bluetooth uređaj. Pojedinosti o
načinu upravljanja uređajem potražite u njegovim
uputama za uporabu.
Uparivanje s Bluetooth uređajem:
pogledajte Način A
Bluetooth uređaje prvo je potrebno "upariti" jedan
s drugim.
Povezivanje s uparenim uređajem:
pogledajte Način B
Za slušanje glazbe s uparenog Bluetooth uređaja,
pogledajte ovaj način.
Povezivanje s pametnim telefonom jednim
dodirom (NFC):
pogledajte Način C
Koristeći NFC-kompatibilan pametni telefon, možete
uspostaviti Bluetooth vezu tako da jednostavno
dodirnete uređaj pametnim telefonom.
Provjerite sljedeće prije upravljanja uređajem.
 Oba uređaja su postavljena na međusobnu
udaljenost od jednog metra.
 Uređaj je spojen na mrežno napajanje ili svijetli
indikator OPR/BATT .
 Upute za uporabu uređaja su vam pri ruci.
Način A
Uparivanje i povezivanje s Bluetooth
uređajem.
1 Pritisnite BLUETOOTH  za uključenje
funkcije Bluetooth.
(mapa) + ili –  za odabir
Za snimanje samo omiljenih zapisa/
datoteka
Način B
Povezivanje s uparenim Bluetooth
uređajem
Način rada se može razlikovati, ovisno o Bluetooth
uređaju. Pogledajte upute za uporabu Bluetooth
uređaja.
1 Uspostavite Bluetooth vezu između dvaju
uređaja.
Za pojedinosti o postupku Bluetooth povezivanja
pogledajte "Bežično povezivanje s Bluetooth
uređajima". Kad je uspostavljena Bluetooth
veza, indikator Bluetooth ( ) na zaslonu ostaje
prikazan.
2 Započnite reprodukciju na Bluetooth uređaju
i podesite glasnoću.
Ugodite glasnoću Bluetooth uređaja na umjerenu
razinu i pritisnite VOLUME – ili +  na uređaju.
Nakon uporabe
Napomene
 Ovaj korak za neke uređaje možda neće biti
potreban.
 Ako se ovaj uređaj ne može povezati s Bluetooth
uređajem, izbrišite "SONY:ZS-RS70BT/BTB" s
Bluetooth uređaja i ponovno izvedite uparivanje.
Bluetooth pripravno stanje
Bluetooth pripravno stanje automatski uključuje uređaj i prebacuje na funkciju Bluetooth kad pokušate
uspostaviti Bluetooth vezu s Bluetooth uređajem
(samo kad je spojen naponski kabel).
Zadržite pritisnutom tipku OPERATE  dok se na
zaslonu ne prikaže "BT STANDBY ON". Uređaj se
isključuje i prelazi u Bluetooth pripravno stanje.
Za isključenje tog moda ponovite postupak dok se
ne prikaže "BT STANDBY OFF". Uređaj se isključuje
i prelazi u pripravno stanje.
Napravite nešto od sljedećeg.
 Isključite funkciju Bluetooth na Bluetooth uređaju.
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem.
 Isključite Bluetooth uređaj.
 Promijenite funkciju uređaja.
 Isključite uređaj.
 Ponovno dodirnite uređaj pametnim telefonom za
odspajanje (samo pametni telefoni kompatibilni
s funkcijom NFC).
Brisanje podataka o uparenom uređaju
pohranjenih na ovom uređaju
1 Pritisnite BLUETOOTH  za uključenje
funkcije Bluetooth.
2 Zadržite pritisnutom tipku ERASE  dok se
na zaslonu ne prikaže "BT RESET".
3 Za resetiranje i brisanje podataka o
uparenom uređaju pritisnite ENTER .
Način C
Spajanje s pametnim telefonom
jednim dodirom (NFC)
Nakon brisanja podataka o uparenom uređaju,
na zaslonu se prikazuje "COMPLETE".
Za odustajanje od resetiranja pritisnite  
prije pritiska tipke ENTER .
Dodirnete li uređaj NFC-kompatibilnim pametnim
telefonom, on se uključuje i automatski prebacuje
na Bluetooth funkciju, potom se uparuje i povezuje
s pametnim telefonom.
Slušanje radijskog programa
Kompatibilni pametni telefoni
1 Više puta pritisnite RADIO FM/AM  za
Pametni telefoni s funkcijom NFC
(OS: Android 2.3.3 ili noviji, osim Android 3.x)
odabir "DAB" ili "FM".
O funkciji NFC
NFC (Near Field Communication) je tehnologija koja
omogućava kratkodometnu bežičnu komunikaciju
između raznih uređaja, primjerice mobilnih telefona
i IC senzora. Zahvaljujući NFC funkciji, komunikacija
podataka može se postići jednostavnim dodirom
pripadajuće oznake ili označenog dijela na NFC
uređajima.
1 Uključite funkciju NFC na pametnom
telefonu.
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s pametnim telefonom.
Ako je OS vašeg pametnog telefona
Android 2.3.3 ili noviji ali stariji od
Android 4.1
Prijem DAB/DAB+ radijske postaje
Kad pritisnete RADIO DAB/FM  prvi put
nakon kupnje uređaja, odmah se pokreće
automatsko ugađanje DAB postaja i kreira se
popis dostupnih usluga. Tijekom automatskog
ugađanja DAB postaja, na zaslonu treperi
indikator napretka. Tijekom automatskog ugađanja DAB postaja nemojte pritisnuti nijednu
tipku. Pretraživanje će se prekinuti i popis
usluga možda neće biti pravilno kreiran.
2 Ugodite postaju.
Prijeđite na korak 2.
Za ugađanje DAB/DAB+ postaje.
Ako je OS vašeg pametnog telefona
Android 4.1 ili noviji
Više puta pritisnite TUNE + ili –  za ugađanje
pohranjene postaje.
Prijeđite na korak 4.
2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju "NFC Easy
Connect" na pametnom telefonu.
"NFC Easy Connect" je originalna Sonyjeva
aplikacija za Android telefone i dostupna je u
trgovini Google Play.
Potražite "NFC Easy Connect" ili skenirajte
donji dvodimenzionalni kôd za preuzimanje i
instaliranje besplatne aplikacije. Za preuzimanje
aplikacije naplaćuje se naknada za internetski
promet.
Aplikacija možda nije dostupna u nekim zemljama
i/ili područjima.
"SC" treperi na zaslonu kad odabrana primarna
postaja ima sekundarnu uslugu. Više puta pritisnite TUNE + ili –  za ugađanje pohranjene
postaje. Kad se ostvari prijem sekundarne usluge,
zasvijetli indikator "SC".
Za ugađanje FM postaje
Zadržite TUNE + ili –  dok se na zaslonu ne
počnu izmjenjivati znamenke frekvencije.
Savjet
Kod nekih pametnih telefona povezivanje jednim
dodirom može biti izvedivo bez preuzimanja aplikacije
"NFC Easy Connect". U tom slučaju se postupak i
specifikacije mogu razlikovati od ovdje opisanih. Za
detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s
pametnim telefonom.
Uz pomoć dvodimenzionalnog koda:
Upotrijebite aplikaciju za očitavanje dvodimenzionalnih kodova.
Uređaj automatski pretražuje radijske frekvencije
i zaustavlja traženje kad pronađe postaju s
dovoljno snažnim signalom.
Ako ne možete automatski ugoditi postaju,
više puta pritisnite TUNE + ili –  za promjenu
frekvencije korak po korak.
Kod prijema FM stereo programa na zaslonu
zasvijetli "ST".
Napomene o DAB/DAB+ postajama
3 Otvorite aplikaciju "NFC Easy Connect" na
pametnom telefonu.
Provjerite je li prikazan izbornik aplikacije.
4 Dodirnite uređaj pametnim telefonom.
Nastavite dodirivati oznaku N na uređaju
pametnim telefonom  dok telefon ne počne
reagirati.
 Prilikom ugađanja DAB/DAB+ postaje, trebat će nekoliko sekundi prije nego što čujete bilo kakav zvuk.
 Primarna usluga se automatski prima kad završi
prijem sekundarne usluge.
 Ovaj uređaj ne podržava podatkovne usluge.
Ako je stereo FM prijem bučan
Više puta pritisnite MODE  dok se na zaslonu ne
prikaže "MONO".
Stereo efekt se gubi, ali će prijem biti bolji.
Napomena
2 Uključite funkciju Bluetooth na Bluetooth
uređaju.
Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s uređajem.
Ako uređaji nisu upareni, primjerice kad pritisnete
BLUETOOTH  prvi put nakon kupnje uređaja,
on automatski ulazi u mod uparivanja, a na zaslonu trepere indikatori Bluetooth ( ) i "PAIRING".
U tom slučaju prijeđite na korak 4.
Ako je zaslon pametnog telefona zaključan, on neće
raditi. Otključajte ga i ponovno njime dodirnite
oznaku N .
Pametni telefon reagira
(uređaj je prepoznat)
Funkcija DRC (Dynamic range control) niže tonove
čini jasnijima kad smanjite glasnoću.
Provjerite je li DAB/DAB+ postaja koju slušate
usklađena s funkcijom DRC.
1 Zadržite pritisnutom tipku MODE  dok se
3 Zadržite pritisnutom tipku BLUETOOTH-
na zaslonu ne prikaže "DRC".
PAIRING  dok se ne začuju dva zvučna
signala.
Uređaj ulazi u mod uparivanja, a na zaslonu
trepere indikatori Bluetooth ( ) "PAIRING".
Za jasnije niže tonove prilikom DAB/DAB+
prijema.
2 Pritisnite TUNE + ili –  za odabir "2", "1"
Pratite upute na zaslonu za uspostavljanje veze.
Kad je Bluetooth veza uspostavljena, na zaslonu
se prikaže "BT AUDIO".
(standardno podešenje) ili "0.5".
Za isključenje funkcije DRC, odaberite "0".
3 Pritisnite ENTER .
Ukupni broj mapa
* Ako USB uređaj nema oznaku pogona, pomiče
se poruka "STORAGE DRIVE".
Oznaka pogona je ime koje možete dodijeliti
mediju ili uređajima za pohranu podataka.
3 Pritisnite   za pokretanje reprodukcije.
Nakon prikaza naziva mape i naslova pjesme
prikazat će se broj datoteke i vrijeme reprodukcije.
Broj datoteke
Po završetku računanja, na zaslonu se prikaže
"FREE***G"/"FREE***M" (preostali prostor za
pohranjivanje u gigabajtima/megabajtima) i
"PUSH ENT".
Ako se na zaslonu prikaže "LOW ***M", to
znači da na uređaju nema dovoljno mjesta za
snimanje. Za prekid snimanja pritisnite  .
Za nastavak snimanja unatoč tome, prijeđite na
korak 4.
4 Pritisnite ENTER .
Za ručno pokretanje automatskog
ugađanja DAB postaja
4 Izvedite postupak uparivanja na Bluetooth
uređaju kako bi otkrio ovaj uređaj.
5 Odaberite "SONY:ZS-RS70BT/BTB" prikazan
na zaslonu Bluetooth uređaja.
Ako se na zaslonu ne prikaže "SONY:ZS-RS70BT/
BTB", ponovite postupak od koraka 2.
Napomena
Neki uređaji ne mogu prikazati popis prepoznatih
uređaja.
Trajanje reprodukcije*
* Ako vrijeme reprodukcije iznosi više od 100 minuta,
na zaslonu se prikazuje "--:--".
Započinje snimanje. Nemojte vaditi USB uređaj
tijekom snimanja.
Reprodukcija se zaustavlja automatski po završetku
sinkroniziranog snimanja.
Reprodukcija se nastavlja po završetku snimanja
jednog zapisa/datoteke.
6 Ako Bluetooth uređaj zahtijeva unos
zaporke*, upišite "0000".
Bluetooth veza je uspostavljena. Na zaslonu se
prikazuje "BT AUDIO".
* Zaporka se može zvati i "Passkey", "PIN code",
PIN number" ili "Password".
Učinite sljedeće
Pritisnite  . Kreira se MP3/
WMA datoteka do dijela na
kojem je snimanje zaustavljeno.
Odspajanje USB
uređaja
Pritisnite USB , zatim zadržite
  dok se na zaslonu ne prikaže
"NO DEV", zatim odspojite USB
uređaj.
Zadržite tipku RADIO DAB/FM-SCAN  dok se na
zaslonu ne počnu izmjenjivati poruke "INITIAL" i
"SCAN?".
Pretraživanje počinje. Ovisno o DAB/DAB+ uslugama
dostupnima u vašem području, pretraživanje može
potrajati nekoliko minuta.
Indikator napretka
Po završetku pretraživanja kreira se popis dostupnih
usluga.
Napomene
 Ako vaša zemlja ili regija ne podržava DAB/DAB+
sadržaje, na zaslonu se prikaže "NOSIGNAL".
 Aktualan popis dostupnih usluga briše se nakon
što otpočne proces automatskog ugađanja DAB
postaja.
Dodatne funkcije
Za
Zaustavljanje
snimanja
Savjeti
 Ako je uspostavljanje veze otežano, probajte
sljedeće.
—Pokrenite aplikaciju na pametnom telefonu i
pomaknite telefon polako preko oznake N 
na ovom uređaju.
—Ako je pametni telefon u navlaci, skinite je.
 Ponovno dodirnite uređaj pametnim telefonom
za odspajanje.
 Imate li više NFC-kompatibilnih uređaja, pametnim
telefonom samo dodirnite drugi uređaj kako biste
prebacili vezu na njega. Primjerice, kad je pametni
telefon povezan s NFC-kompatibilnim uređajima,
samo njime dodirnite uređaj za promjenu Bluetooth
veze na uređaju (promjena povezivanja jednim
dodirom).
Ako ste preselili u drugo područje, ručno pokrenite
automatsko ugađanje DAB postaja i ponovno
registrirajte programske sadržaje.
Savjet
Za uparivanje s drugim Bluetooth uređajima ponovite
korake 2 do 6 za svaki uređaj.
Poboljšanje radijskog prijema
Preusmjerite antenu kako biste poboljšali prijem.
Napomene
 Mod uparivanja uređaja se poništava nakon oko pet
minuta i treperi indikator Bluetooth ( ). Ako mod
uparivanja bude poništen prije dovršetka, započnite
ponovno od koraka 3.
 Zaporka uređaja fiksno je podešena na "0000."
Uređaj se ne može upariti s Bluetooth uređajem čija
zaporka nije "0000."
 Nakon prvog uparivanja Bluetooth uređaja, uparivanje
više nije potrebno ponavljati. Ipak, u sljedećem slučaju
trebat ćete ponovno izvesti postupak uparivanja.
—Uređaj se uparuje s 10 ili više uređaja.
Uređaj se može upariti s najviše devet Bluetooth
uređaja. Ako nakon devetog uređaja uparite novi,
najranije upareni uređaj će se zamijeniti novim.
 S ovim uređajem može se upariti više uređaja, ali
zvuk će se čuti samo s jednog.
10/18/2013 12:00:47 PM
Dodatne funkcije
Dodatne informacije
Napomena
Pokušate li programirati 26 ili više zapisa/datoteka, na
zaslonu će se prikazati "FULL".
Kompatibilni uređaji
Savjet
Kompatibilni USB uređaji
Funkcija nastavka reprodukcije je dostupna prilikom
reprodukcije programa s USB-a. Pritisnite   nakon
zaustavljanja reprodukcije programa pritiskom tipke
 . Reprodukcija programa počinje od mjesta na
kojemu je zaustavljena.
Prikaz informacija o programiranom
zapisu/datoteci
Nakon izrade vlastitog programa možete provjeriti
informacije o programiranim zapisima/datotekama.
Pritisnite DISPLAY  više puta, a prikaz na zaslonu
mijenjat će se na sljedeći način:
Ukupan broj programiranih koraka  Broj
posljednjeg programiranog zapisa/datoteke i ukupno
trajanje reprodukcije*
* Za MP3/WMA diskove i USB uređaje pojavi se
"--:--".
* Tipke   i VOLUME +  imaju ispupčenja.
Za isključenje programirane reprodukcije
Uporaba zaslona
Ponavljanje reprodukcije zapisa/
datoteka (Repeat Play)
Provjera podataka o MP3/WMA
datoteci.
Možete podesiti ponavljanje reprodukcije CD-DA
zapisa s audio CD-a ili MP3/WMA datoteka s CD-R/
CD-RW diska ili USB uređaja u standardnom načinu
i izradom programa.
Više puta pritisnite DISPLAY  tijekom reprodukcije MP3/WMA datoteke s diska/USB uređaja.
1 Pritisnite CD  ili USB  za uključenje
funkcije CD ili USB.
Pritisnite   za zaustavljanje reprodukcije, i zatim
više puta MODE  dok sa zaslona ne nestane indikator "PGM".
Za brisanje svih zapisa/datoteka u tekućem
programu

2 Postupite na sljedeći način:
Naslov pjesme ( )*1

Ime izvođača ( )*1

Naziv albuma ( )*1

Broj trenutačnog zapisa i vrijeme reprodukcije*2
*1 Ako datoteka ne sadržava odgovarajuće ID3 ili WMA
tag informacije, umjesto naslova pjesme, imena
izvođača i naziva albuma pojavljuje se naziv datoteke,
"NO ARTIST" ili "NO ALBUM".
2
* Ime izvođača ili naziv albuma će se promijeniti u to
nakon nekoliko sekundi.
Provjera slobodnog prostora na USB
uređaju.
1 Više puta pritisnite MODE  za odustajanje
od reprodukcije mapa, ponavljanja reprodukcije mapa, programirane reprodukcije mapa
ili ponavljanje reprodukcije programiranih
mapa.
2 Pritisnite DISPLAY  dok nije u tijeku
reprodukcija s USB uređaja.
Za ponavljanje Učinite sljedeće
1 Više puta pritisnite MODE 
Jednog zapisa/
dok se ne prikaže " 1".
datoteke
2 Pritisnite  ili   za odabir zapisa/datoteke koju želite
ponavljati. Kad želite odabrati
mapu koja sadrži MP3/WMA
datoteke, prvo pritisnite
(mapa) + ili –  za odabir mape
i zatim pritisnite  ili  
za odabir datoteke.
3 Pritisnite   za pokretanje
ponavljanja reprodukcije.
1 Više puta pritisnite MODE 
Svih zapisa/
dok se ne prikaže " ".
datoteka
2 Pritisnite   za pokretanje
ponavljanja reprodukcije.
Odabrane mape 1 Više puta pritisnite MODE 
dok se ne prikažu " " (mapa)
na MP3/WMA
i " ".
disku ili USB
2 Odaberite mapu pritiskom na
uređaju
(mapa) + ili – .
3 Pritisnite   za pokretanje
ponavljanja reprodukcije.
1 Programirajte zapise/datoteke
Programiranih
(pogledajte "Kreiranje vlastitog
zapisa/datoteka
programa (programirana
reprodukcija)").
2 Pritisnite MODE  dok se na
zaslonu ne prikažu"PGM" i
" ".
3 Pritisnite   za pokretanje
ponavljanja reprodukcije.
Isključenje ponavljanja reprodukcije
Na zaslonu se prikaže "FREE***G"/"FREE***M"
(preostali prostor za pohranjivanje na uređaju, u
gigabajtima/megabajtima).
Provjera naziva spojenog Bluetooth
uređaja
Pritisnite DISPLAY  prilikom spajanja
Bluetooth uređaja.
Pritisnite   za zaustavljanje reprodukcije, zatim
više puta pritisnite  dok indikator " " (ili " 1")
ne nestane sa zaslona.
Reprodukcija zapisa/datoteka slučajnim
slijedom (Shuffle reprodukcija)
Možete podesiti reprodukciju CD-DA zapisa s audio
CD-a ili MP3/WMA datoteka s CD-R/CD-RW diska
ili USB uređaja slučajnim slijedom.
1 Pritisnite CD  ili USB  za uključenje
Radijske postaje možete pohraniti u memoriji
uređaja. Možete pohraniti do 30 radijskih postaja,
20 FM i 10 DAB.
Automatsko pohranjivanje FM postaja
1 Više puta pritisnite RADIO DAB/AM  za
odabir "FM".
2 Pritisnite i zadržite RADIO DAB/FM-SCAN 
dok na zaslonu ne zatreperi "AUTO".
3 Pritisnite ENTER  za pohranjivanje postaje.
Radijske postaje su pohranjene u memoriji uređaja
od nižih prema višim frekvencijama.
Ručno pohranjivanje radijskih postaja
Frekvencije željenih postaja možete ručno ugoditi
i pohraniti.
1 Više puta pritisnite RADIO DAB/AM  za
Više puta pritisnite DISPLAY  dok slušate
radio.
2 Više puta pritisnite MODE  dok se na
zaslonu ne prikaže "SHUF".
3 Pritisnite   za pokretanje reprodukcije
Prikaz se mijenja na sljedeći način:
slučajnim slijedom.
Programski broj*1  Naziv postaje*2  Vrsta
programa*2 (pogledajte"PTY (vrsta programa)"
u "Tehničkim podacma")  Radijski tekst*2 
Frekvencija
Prlikom slušanja DAB postaja
Programski broj*1  DLS (Dynamic Label
Segment)*3  Vrsta programa*3 (pogledajte "PTY
(vrsta programa)" u "Tehničkim podacma") 
Oznaka paketa usluga*3  Kanal* Brzina bita*4
 Razina signala*4  Oznaka komponente
Pritisnite ENTER  za povratak na uobičajeni prikaz.
*1 Programski broj je prikazan samo kad slušate pohranjenu radijsku postaju.
*2 Ako nije ostvaren pravilan prijem RDS postaje ili
postaja ne pruža RDS usluge, na zaslonu se mogu
prikazati indikatori "NO PS", "NO PTY" ili "NO TEXT".
3
* Ako nije ostvaren prijem oznake paketa usluga, na
zaslonu se mogu prikazati indikatori "NO PS",
"NO PTY" ili "NOSIGNAL".
*4 Ako nije ostvaren prijem signala, može se prikazati
"---".
O značajkama RDS-a
Za isključenje reprodukcije slučajnim
slijedom
Pritisnite   za zaustavljanje reprodukcije, i zatim
više puta MODE  dok sa zaslona ne nestane indikator "SHUF".
2 Ugodite željenu postaju.
3 Zadržite MANUAL PRESET  dok na
zaslonu ne zatreperi "DAB-xx" ili "FM-xx".
(Primjer: DAB)
4 Pritisnite PRESET + ili –  dok na zaslonu
ne počne treperiti željeni programski broj
za postaju.
5 Pritisnite ENTER  za pohranjivanje postaje.
Savjet
Pohranjene postaje ostaju u memoriji uređaja čak i u
sljedećim slučajevima:
—Mrežni kabel je odspojen.
—Baterije su izvađene.
Slušanje pohranjenih radijskih
postaja
1 Više puta pritisnite RADIO DAB/AM  za
odabir valnog područja.
Kreiranje vlastitog programa
(programirana reprodukcija)
Možete programirati redoslijed reprodukcije za do
25 zapisa/datoteka na disku/USB uređaju.
1 Pritisnite CD  ili USB  za uključenje
2 Pritisnite PRESET + ili –  za odabir
programskog broja željene postaje.
funkcije CD ili USB.
Što je RDS?
Predstavljen od strane Europske radiodifuzijske unije
(European Broadcasting Union, odnosno EBU), 1987.
godine, sustav radijskih podataka (RDS) prenosi
informacije poput naziva postaja, putem FM signala
od 57 kHz. Dostupnost RDS podataka varira, ovisno
o području. Stoga neće uvijek biti moguće primati
RDS podatke.
Ako USB uređaj ima više od jedne memorije (primjerice ugrađenu memoriju i memorijsku karticu),
možete odabrati željenu memoriju i zatim pokrenuti
reprodukciju ili snimanje. Odaberite memoriju prije
reprodukcije ili snimanja jer je nećete moći odabrati
tijekom reprodukcije.
1 Spojite USB uređaj na priključnicu  (USB)
.
2 Pritisnite USB  za odabir USB-a.
3 Pritisnite USB-MEMORY SELECT  dok se
na zaslonu ne pojavi "SELECT?".
4 Pritisnite ENTER .
5 Pritisnite  ili   više puta za
odabir broja memorije.
Pojavi se naziv memorije. Prikazani naziv se
razlikuje ovisno o značajkama USB uređaja.
Nastavite s korakom 6 ako se može odabrati
samo jedna memorija.
6 Pritisnite ENTER .
Napomene o USB uređaju
 Pravilan rad nije uvijek zajamčen, čak i ako USB
uređaji zadovoljavaju uvjete kompatibilnosti.
 Kad je USB uređaj spojen, ovaj uređaj čita sve datoteke s njega. Ako na spojenom USB uređaju ima
mnogo mapa ili datoteka, ovom uređaju može trebati
duže vrijeme za njihovo očitavanje.
 Nemojte USB uređaj spajati na ovaj uređaj preko
USB huba.
 Kod nekih USB uređaja može doći do odgode prilikom
učitavanja sadržaja na ovom uređaju.
 Ovaj uređaj ne podržava nužno sve funkcije koje
ima spojeni USB uređaj.
 Redoslijed reprodukcije na ovom uređaju može se
razlikovati od redoslijeda reprodukcije na spojenom
USB uređaju.
 Ovaj uređaj ne može se koristiti za punjenje USB
uređaja.
Kompatibilni Bluetooth uređaji
Uređaji moraju zadovoljavati sljedeće uvjete. Prije
uporabe ovog uređaja provjerite jesu li ti uvjeti
zadovoljeni.
 Uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth
standardom verzije 3.0.
 Uređaji moraju podržavati A2D0 (Advanced
Audio Distribution Profile) i AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile).
 NFC funkcionalnost (potrebna samo za funkciju
NFC uparivanja ovog uređaja).
Što je bežična tehnologija
Bluetooth?
Bežična tehnologija Bluetooth je bežična tehnologija
kratkog dometa koja omogućuje bežični prijenos
podataka između digitalnih uređaja, kao što su
računala i digitalni fotoaparati Bluetooth bežična
tehnologija funkcionira u dometu od oko 10 metara.
Povezivanje dvaju uređaja je uobičajeno, ali neki
uređaji se mogu spojiti na više uređaja istodobno.
Za povezivanje ne morate koristiti kabel niti je nužno da uređaji budu okrenuti jedan prema drugome,
kao što je to slučaj s infracrvenom tehnologijom.
Primjerice, takav uređaj možete upotrebljavati u
vrećici ili džepu.
Bluetooth je međunarodni standard koji koriste
tisuće tvrtki diljem svijeta.
Komunikacijski sustav i kompatibilni
Bluetooth profili uređaja
Profil je standardizacija funkcije za specifikacije
svakog Bluetooth uređaja. Ovaj uređaj podržava
sljedeće Bluetooth verzije i profile:
Komunikacijski sustav:
—Bluetooth specifikacija verzije 3.0
Kompatibilni Bluetooth profili:
—A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
Prijenos ili prijem audio sadržaja visoke
kvalitete.
—AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
Upravljanje A/V opremom, pauza, zaustavljanje
ili pokretanje reprodukcije itd.
Maksimalan komunikacijski domet
Upotrebljavajte Bluetooth uređaje u dometu unutar
10 metara od ovog uređaja.
Maksimalan komunikacijski domet može se smanjiti
u sljedećim uvjetima.
—Ako između ovog i Bluetooth uređaja postoji
prepreka, npr. neka osoba, metal ili zid.
—Ako se u blizini ovog uređaja koristi bežični LAN
uređaj.
—Ako se u blizini ovog uređaja koristi mikrovalna
pećnica.
—Ako se u blizini ovog uređaja koristi uređaj koji
emitira elektromagnetsko značenje.
—Ako je ovaj uređaj na metalnoj polici.
Uređaj
2 Više puta pritisnite MODE  dok se na
zaslonu ne prikaže "PGM".
Spajanje dodatnih
komponenata
Uporaba RDS funkcija
Uređaj podržava sljedeće RDS funkcije.
RDS funkcija
Naziv postaje
PTY (vrsta
programa)
RT (radijski tekst)
Opis
Prikaz naziva postaje koju
slušate.
Prikaz vrste slušanog
programa.
Prikaz tekstualnih podataka.
Napomene
 RDS funkcije se neće aktivirati ako FM postaja ne prenosi RDS podatke. Također možda neće raditi pravilno
u područjima gdje je RDS prijenos u eksperimentalnoj
fazi.
 Ako je radijski signal slab, za prijem RDS podataka
trebat će neko vrijeme.
3 Pritisnite ili   za odabir zapisa/
datoteke.
Kad želite odabrati mapu koja sadrži MP3/WMA
(mapa) + ili –  za
datoteke, prvo pritisnite
odabir mape i zatim pritisnite  ili   za
odabir datoteke.
4 Pritisnite ENTER .
Više puta pritisnite MODE .
Spojni audio kabel (opcija)
Zapis/datoteka je programirana.
Prikaže se broj programskog koraka, a slijedi ga
ukupno vrijeme reprodukcije.
(Primjer: audio CD)
Na komponentu
(npr. prijenosni
digitalni
audiouređaj)
1 Uporabom audio spojnog kabela (nije isporučen) povežite priključnicu AUDIO IN  s
izlaznom priključnicom prijenosnog digitalnog
audio ili drugog uređaja.
2 Uključite spojeni uređaj.
3 Pritisnite AUDIO IN  i započnite reproBroj koraka
Svakim pritiskom tipke, prikaz se mijenja na sljedeći
način:


Ponavljanje jednog zapisa (
1)

Reprodukcija odabrane mape ( )*
Ukupno trajanje reprodukcije*
)*
* Prilikom programiranja MP3/WMA diska/USB
uređaja ili kad je ukupno trajanje reprodukcije
duže od 100 minuta, pojavi se "--:--".

Reprodukcija slučajnim slijedom (SHUF)
5 Ponovite korake 3 i 4 za programiranje

Programirana reprodukcija (PGM)
6 Pritisnite   za pokretanje reprodukcije

Ponavljanje programirane reprodukcije ( , PGM)
* Ove su funkcije dostupne samo tijekom reprodukcije
MP3/WMA datoteka s MP3/WMA diska ili USB
uređaja.
SONY - ZS-RS70BTB OI Prijenosni audio sustav.indd 2
dodatnih zapisa/datoteka.
programa.
Napravljeni program dostupan je sve dok ne
otvorite CD uložnicu, odspojite USB uređaj ili
isključite ovaj uređaj. Za ponovnu reprodukciju
istog programa pritisnite  .
Optimalno funkcioniranje
Ograničeno funkcioniranje
Budući da Bluetooth i bežični LAN (IEEE802.11b/g/n)
uređaji koriste istu frekvenciju, može doći do
mikrovalne interferencije koja usporava brzinu
komunikacije, uzrokuje smetnje ili nemogućnost
povezivanja ukoliko ovaj uređaj postavite blizu
bežičnih LAN uređaja. U takvim situacijama, učinite
sljedeće.
—Koristite sustav barem 10 m od bežičnih LAN
uređaja.
—Koristite li sustav unutar 10 m od bežičnih LAN
uređaja, isključite bežični LAN uređaj.
—Primaknite Bluetooth uređaj što bliže ovom
uređaju.
Smetnje za druge uređaje
Mikrovalovi emitirani s Bluetooth uređaja mogu
utjecati na rad elektroničke medicinske opreme.
Isključite napajanje ovog i Bluetooth uređaja na
sljedećim mjestima, budući da mogu dovesti do
nesreće.
—na mjestima sa zapaljivim plinom, u bolnicama,
vlaku, zrakoplovu ili na benzinskoj postaji
—blizu automatskih vrata ili požarnog alarma
Napomene
Zvuk iz spojene komponente se čuje iz zvučnika
ovog uređaja.

Ponavljanje svih zapisa ( )

Ponavljanje odabrane mape ( ,
dukciju na spojenom uređaju.
Broj posljednjeg
programiranog zapisa
Normalna reprodukcija (bez oznake)
Čelično kućište
U slučaju smetnji s drugih uređaja.
Na priključnicu
AUDIO IN
Odabir načina reprodukcije
Dok je disk/USB uređaj zaustavljen, možete podesiti
ponavljanje reprodukcije ili reprodukciju slučajnim
redoslijedom.
Možete uživati u zvuku s dodatne komponente poput prijenosnog digitalnog audio uređaja uporabom
zvučnika ovog uređaja.
Prije svih povezivanja odspojite mrežni kabel svake
od komponenata.
Za detalje, pogledajte upute za uporabu komponente koju želite spojiti.
Za spajanje ovog uređaja na TV ili videorekorder,
koristite produžni kabel (nije isporučen) sa stereo
minipriključkom na jednom kraju i dva phono
priključka na drugom kraju.
Napomene
 Ako je priključena mono izlazna priključnica digitalnog audio uređaja, zvuk se možda neće reproducirati
kroz desni zvučnik uređaja.
 Povežete li sustav s izlaznom priključnicom na digitalnom audio uređaju, može se izobličiti zvuk. Ako
je zvuk izobličen, spojite umjesto toga sustav na
priključnicu za slušalice.
 Spojite li sustav na priključnicu za slušalice na digitalnom audio uređaju, pojačajte glasnoću digitalnog
audio uređaja i zatim podesite glasnoću sustava.
 Kako biste mogli koristiti funkciju Bluetooth,
Bluetooth uređaj koji spajate mora imati isti profil
kao i sustav.
Obratite pozornost da čak i ako postoji isti profil,
funkcije uređaja mogu varirati, ovisno o
specifikacijama.
 Zbog karakteristika Bluetooth bežične tehnologije,
zvuk sa sustava će malo kasniti za zvukom s Bluetooth
uređaja tijekom telefonskog razgovora ili slušanja
glazbe.
 Ovaj uređaj podržava sigurnosne značajke usklađene
s Bluetooth standardima kako bi zajamčio sigurnu
vezu pri korištenju Bluetooth bežične tehnologije, ali
zaštita će možda biti nedovoljna, što ovisi o postavkama. Budite oprezni pri komunikaciji uporabom
Bluetooth bežične tehnologije.
 Ne preuzimamo odgovornost za curenje podataka
tijekom Bluetooth komunikacije.
 Uređaj koji upotrebljava Bluetooth funkciju treba
biti usklađen s Bluetooth standardom kako ga definira Bluetooth SIG i treba biti provjeren. Čak i ako
spojeni uređaj podržava gore spomenuti Bluetooth
standard, neki uređaji možda neće se pravilno spajati
ili funkcionirati, ovisno o značajkama ili tehničkim
podacima uređaja.
 Ovisno o Bluetooth uređaju spojenom na sustav,
komunikacijsko okruženje ili mjesto uporabe, mogu
se pojaviti šumovi ili zvuk može preskakati.
Tehnički podaci
Općenito
Bluetooth uređaj
 Audio CD (CD-DA*1 zapisi)
 CD-R/CD-RW disk s MP3/WMA datotekama,
pravilno finaliziran*2.
Uređaj se ne uključuje kad je spojen na
mrežno napajanje.
Nema zvuka.
*1 CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio. To
je standard za snimanje audio CD-ova.
*2 Finaliziranje je postupak kojim se CD-R/CD-RW priprema za reprodukciju na CD uređajima, a u većin
softvera za snimanje može se omogućiti ili onemogućiti u dodatnim postavkama kreiranja diska.
Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
 CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u audio
CD formatu ili formatima u skladu s ISO9660
Level 1/Level 2 ili Joliet.
 CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja,
CD-R/CD-RW koji su ogrebeni ili zaprljani ili CD-R/
CD-RW diskovi snimljeni na nekompatibilnim
uređajima za snimanje
 Nefinalizirani ili nepravilno finalizirani CD-R/
CD-RW diskovi
 Spojite mrežni kabel uređaja u zidnu utičnicu.
Uređaj se ne uključuje kad se napaja
baterijama.
 Provjerite jesu li pravilno uložene baterije.
Na zaslonu se izmjenjuju poruke "LOW"
i "BATTERY" i uređaj se automatski
isključuje.
 Zamijenite sve baterije novima istovremeno.
Uređaj neočekivano uključuje pripravni
mod.
 Pojava nije kvar. Uređaj se automatski isključi u
pripravno stanje ako oko 15 minuta nije pokrenuta nijedna funkcija ili nije detektiran audio
signal. Pogledajte "Korištenje funkcije upravljanja
napajanjem".
Nema zvuka.
Napomene o diskovima
 Prije reprodukcije očistite disk
krpom. Obrišite disk od središta
prema rubu. Ukoliko je na disku
prisutna ogrebotina, prljavština ili
otisci prstiju, reprodukcija će biti
narušena.
 Ne koristite otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalno nabavljivih čistača za
diskove/leće, niti anti-statičke sprejeve namijenjene vinilnim pločama.
 Uređaj ne izlažite utjecaju izravne sunčeve svjetlosti ili izvora topline kao što su otvori za odvod
vrućeg zraka i ne ostavljajte ga u automobilu
parkiranom na mjestu izloženom suncu, gdje
temperatura može doseći izrazito visoku
vrijednost.
 Na disk nemojte lijepiti papir ili naljepnice, i
površinu diska čuvajte od ogrebotina.
 Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripadajuću
kutiju.
Napomena o DualDisc diskovima
 DualDisc je dvostrani disk koji objedinjuje snimljeni DVD materijal na jednoj strani i digitalni
audiomaterijal na drugoj. Ipak, pošto strana s
digitalnim audiomaterijalom nije usklađena s
Compact Disc (CD) standardom, ne možemo
jamčiti reprodukciju na ovom proizvodu.
Diskovi kodirani za zaštitu autorskih
prava
 Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova
koji su usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće
prodaju različite glazbene diskove s tehnologijom
zaštite autorskih prava. Molimo imajte na umu
da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom
uređaju.
Sigurnost
 Laserska zraka unutar uređaja može oštetiti oči,
stoga ne pokušavajte rastaviti kućište. Popravke
trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.
 Ako u unutrašnjost uređaja dospije strani predmet ili se prolije tekućina, izvucite mrežni utikač
iz zidne utičnice i prije daljnje uporabe, odnesite
ga u servis na provjeru.
 Na ovom uređaju ne mogu se reproducirati
diskovi nestandardnog oblika (srce, kvadrat,
zvijezda i sl.). Ako to pokušate, uređaj se može
oštetiti. Nemojte upotrebljavati ovakve diskove.
O izvorima napajanja
Savjeti
 Tijekom reprodukcije slučajnim slijedom ne možete
odabrati prethodni zapis/datoteku pritiskom tipke
 .
 Funkcija nastavka reprodukcije je dostupna prilikom
reprodukcije slučajnim slijedom s USB-a. Pritisnite
  nakon zaustavljanja reprodukcije slučajnim
slijedom pritiskom tipke  . Reprodukcija slučajnim
slijedom počinje od mjesta na kojemu je zaustavljena.
Odabir memorije na uređaju za
reprodukciju ili snimanje.
U slučaju problema
Diskovi koje ovaj uređaj MOŽE
reproducirati
http://support.sony-europe.com/
Ako je programski broj već zauzet postajom, ta
postaja će se zamijeniti novom.
Prilikom slušanja FM postaja
* Mass Storage mod je mod koji USB uređaju omogućava dostupnost na uređaju s kojim se spaja, te
prijenose datoteka. Većina USB uređaja podržava
Mass Storage mod.
Za najnovije informacije o kompatibilnim Bluetooth
uređajima, uključujući i pametne telefone kompatibilne s NFC-om, provjerite donju web-stranicu.
odabir valnog područja.
funkcije CD ili USB.
Provjera radijskih podataka
 Kompatibilnost s USB 2.0 (Full Speed)
 Podržan Mass Storage mod*
Zaustavite reprodukciju i zatim pritisnite  .
Pojavi se "NO STEP" i možete kreirati novi program
prema uputama iz poglavlja "Kreiranje vlastitog
programa (programirana reprodukcija)".
Pohranjivanje radijskih
postaja
Prikaz se mijenja na sljedeći način:
USB uređaji moraju zadovoljavati sljedeće uvjete.
Prije uporabe ovog uređaja provjerite jesu li ti
uvjeti zadovoljeni.
Mjere opreza
 Za mrežno napajanje koristite isključivo isporučeni kabel. Nemojte koristiti niti jedan drugi
kabel.
 Odspojite utikač iz zidne utičnice ako uređaj
nećete upotrebljavati duže vrijeme.
 Kad ne upotrebljavate baterije, izvadite ih kako
biste spriječili oštećenje koje može uzrokovati
curenje baterija ili korozija.
O postavljanju
 Uređaj ne ostavljajte u blizini izvora topline, na
mjestima izloženim izravnom utjecaju sunčeve
svjetlosti, na prašnjavim mjestima ili mjestima
izloženim mehaničkim udarcima, i u automobilu
izloženom izravnom utjecaju sunca.
 Uređaj ne postavljajte na neravnu ili nestabilnu
površinu.
 Ne stavljajte ništa unutar 10 mm sa stražnje
strane kućišta. Ventilacijski otvori moraju biti
slobodni kako bi uređaj mogao nesmetano
funkcionirati i kako biste osigurali dulje trajanje
njegovih komponenata.
 Unutar zvučnika nalazi se magnet velike snage,
stoga čuvajte kreditne kartice na principu
magnetskog kodiranja ili satove na principu
opruga podalje od uređaja, kako ne bi došlo do
njihovog oštećenja.
O radu
 Unesete li sustav izravno s hladnog na toplo
mjesto, ili ga stavite na vrlo vlažno mjesto, na
leći CD uređaja može se kondenzirati vlaga.
Ukoliko se to dogodi, može doći do smetnji u
radu. U tom slučaju, izvadite disk i pričekajte
približno sat vremena dok vlaga ne ishlapi.
 Provjerite jeste l odabrali odgovarajući izvor.
 Odspojite slušalice kad želite zvuk slušati kroz
zvučnike.
Zvuk ima smetnje.
 Netko koristi u blizini uređaja prijenosni telefon
ili drugu opremu koja emitira radiovalove. U tom
slučaju odmaknite ovaj i Bluetooth uređaj od
takve opreme. Uređaji poput mobitela i slično,
mogu omesti Bluetooth komunikaciju.
CD se ne reproducira ili se ne prikazuje
"NO DISC" čak i kad je uložen CD.
 Postavite disk s otisnutom stranom prema gore.
 Očistite CD.
 Izvadite disk i ostavite uložnicu diska otvorenom
otprilike sat vremena kako bi isparila kondenzirana vlaga.
 CD-R/CD-RW je prazan ili nefinaliziran.
 Na disku nema MP3/WMA datoteka koje se
mogu reproducirati.
 Slaba kvaliteta CD-R/CD-RW diska, ili nepravilnost u radu uređaja za snimanje ili korištenog
softvera.
 Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite
novima.
Zvuk se prekida.
 Smanjite glasnoću.
 Očistite disk ili ga zamijenite ukoliko je prisutno
znatno oštećenje.
 Uređaj postavite na mjesto bez utjecaja vibracija.
 Leće očistite komercijalno nabavljivom puhaljkom
za leće.
 Prekidi zvuka i šumovi su mogući pri uporabi
CD-R/CD-RW diska loše kvalitete ili ako postoji
problem kod uređaja za snimanje ili aplikacijskog
softvera.
Uređaju treba za početak reprodukcije
više vremena no inače.
 Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak reprodukcije.
—Diskovi komplicirane strukture.
—Diskovi s mnogo mapa ili datoteka koje nisu u
MP3/WMA formatu.
USB uređaj
USB uređaj ne radi pravilno.
 Spojite li USB uređaj kojeg ovaj uređaj ne podržava, mogu se pojaviti sljedeći problemi.
—Ovaj uređaj nije prepoznao spojeni USB uređaj.
—Uređaj ne prikazuje nazive datoteke ili mape.
—Reprodukcija nije moguća.
—Zvuk preskače.
—Čuje se šum.
—Zvuk je izobličen.
Prikazana je poruka "OVER CURRENT".
 Uređaj je detektirao neodgovarajuću razinu
električne struje iz priključnice  (USB) .
Isključite ovaj uređaj i odspojite USB uređaj iz
priključnice  (USB) . Provjerite da nema problema s USB uređajem. Ako poruka ne nestaje,
obratite se najbližem Sonyjevom servisu.
Nema zvuka.
 USB uređaj je možda nepravilno spojen. Isključite ovaj uređaj i zatim ponovno spojite USB
uređaj. Zatim uključite uređaj.
Zvuk se reproducira sa šumom, preskače
ili je izobličen.
 Isključite ovaj uređaj i zatim ponovno spojite
USB uređaj. Ponovno uključite uređaj.
 Sami glazbeni zapisi sadrže šum ili je zvuk izobličen. Šum se mogao pojaviti tijekom snimanja
audio datoteka. Pokušajte ponovno snimiti audio
datoteke i reproducirati ih na ovom uređaju.
USB uređaj se ne može spojiti u
priključnicu  (USB) .
 Priključak na USB uređaju ili USB kabelu je
umetnut naopako. Umetnite ga u priključnicu
 (USB)  u pravilnom smjeru.
"READING" se prikazuje duže vrijeme
 Ne ostavljajte CD uložnicu otvorenom kako
biste izbjegli ulaz nečistoće i prašine.
ili uređaju treba dugo za početak
reprodukcije.
 Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom
krpom koju je potrebno navlažiti u otopini blagog
sredstva za pranje. Nemojte koristiti abrazivne
spužve, zrnata sredstva ili otapala kao što su
alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u svezi
s ovim uređajem, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
Poruke
DATA ERROR: Audio datoteka je oštećena.
ERASE ERROR: Brisanje audio datoteka ili mapa
nije uspjelo.
FATAL ERROR: USB uređaj je odspojen tijekom
snimanja ili brisanja i možda je oštećen.
FULL: Pokušali ste programirati više od 25 zapisa
ili datoteka (koraka).
LOW BATTERY: Baterije su gotovo potrošene.
NO BT: Bluetooth veza nije uspostavljena.
NO DEV: USB uređaj nije spojen ili je uklonjen
nakon spajanja.
NO STEP: Izbrisani su svi programirani zapisi/
datoteke.
NO TRK: Na USB uređaju nema MP3/WMA datoteka koje se mogu reproducirati.
NOSIGNAL: U vašoj zemlji ili regiji nema podržanih
DAB/DAB+ prijenosa ili ste izgubili prijem odabrane
DAB/DAB+ postaje.
NOT IN USED: Pokušali ste izvesti postupak u
uvjetima kad taj postupak nije dozvoljen.
NOT SET: Nema pohranjene postaje.
NOT SUPPORT: Spojen je nepodržani USB uređaj.
OFF-AIR: Odabrana postaja ili usluga trenutačno
se ne emitira.
PROTECT: Spojeni USB uređaj je zaštićen od
snimanja. Odspojite USB uređaj i zatim isključite
zaštitu od snimanja ili upotrijebite drugi USB
uređaj.
PUSH STOP: Pokušali ste izvesti određeni postupak
koji nije dozvoljen tijekom reprodukcije ili u pauzi.
Pritisnite   za zaustavljanje reprodukcije i
zatim pokušajte ponovno.
REC ERROR: Snimanje nije počelo, zaustavilo se u
tijeku ili se ne može izvesti.
Zvuk preskače ili je uređaj preblizu izvora
elektromagnetskog zračenja.
 Ako se u blizini nalaze izvori elektromagnetskog
zračenja, npr. bežični LAN, drugi Bluetooth
uređaji ili mikrovalna pećnica, udaljite Bluetooth
uređaj od takvih izvora ukoliko je moguće. Udaljite Bluetooth i ovaj uređaj od takvih izvora.
 Uklonite sve prepreke između ovog i Bluetooth
uređaja ili iz udaljite od prepreke.
 Ovaj i Bluetooth uređaj postavite što je bliže
moguće.
 Premjestite ovaj uređaj.
 Pokušajte promijeniti položaj Bluetooth uređaja
ili pametnog telefona.
Vezu nije moguće uspostaviti.
CD/MP3/WMA uređaj
O rukovanju uređajem
Čišćenje kućišta
 Povedite računa da ovaj uređaj ne bude predaleko
od Bluetooth uređaja (ili pametnog telefona), te
da nema ometanja signala od strane bežičnog
LAN uređaja, uređaja koji koriste frekvencijski
pojas od 2,4 GHz ili mikrovalne pećnice.
 Provjerite je li Bluetooth veza između ovog i
Bluetooth uređaja (ili pametnog telefona)
uspješno uspostavljena.
 Ponovno izvedite uparivanje (pogledajte "Bežično
povezivanje s Bluetooth uređajima").
 Udaljite uređaj od metalnih predmeta i
površina.
 Povedite računa da Bluetooth funkcija bude aktivirana na Bluetooth uređaju (ili na pametnom
telefonu).
 Postupak čitanja može trajati duže vrijeme u
sljedećim slučajevima:
—Na USB uređaju ima puno mapa ili datoteka.
—Struktura datoteka je komplicirana.
—Memorija je gotovo puna.
—Unutrašnja memorija je fragmentirana.
Za sprečavanje navedenih problema savjetujemo
da se pridržavate sljedećih smjernica:
—Ukupan broj mapa na USB uređaju neka ne
prelazi 100.
—Ukupan broj datoteka po mapi na USB uređaju
neka ne prelazi 100.
 Ovisno o uređaju koji spajate, vrijeme do početka
komunikacije može se oduljiti.
 Ponovno izvedite uparivanje (pogledajte "Bežično
povezivanje s Bluetooth uređajima").
 Provjerite je li Bluetooth uređaj kompatibilan
s ovim uređajem. Najnovije informacije o kompatibilnim Bluetooth uređajima provjerite na
web-stranici. URL je naveden u "Kompatibilni
USB uređaji".
Uparivanje ne uspijeva.
 Približite Bluetooth uređaj ovom uređaju.
 Izbrišite model ovog uređaja iz Bluetooth uređaja
i ponovite uparivanje (pogledajte "Bežično
povezivanje s Bluetooth uređajima").
 Provjerite je li Bluetooth uređaj kompatibilan
s ovim uređajem. Najnovije informacije o kompatibilnim Bluetooth uređajima provjerite na
web-stranici. URL je naveden u "Kompatibilni
USB uređaji".
Uparivanje pomoću funkcije NFC ne
uspijeva.
 Pokušajte s ručnim uparivanjem (pogledajte
"Bežično povezivanje s Bluetooth uređajima").
Neki pametni telefoni s NFC-om možda se neće
upariti preko NFC funkcije ovog uređaja, ovisno
o tehničkim značajkama uređaja.
 Ponovno pokrenite "NFC Easy Connect" i polako
prijeđite pametnim telefonom preko oznake N .
 Provjerite je li pametni telefon kompatibilan s
ovim uređajem (pogledajte "Kompatibilni pametni
telefoni").
Radio
Zvuk je slab ili je prijem loš.
 Zamijenite sve baterije novima istovremeno.
 Uređaj udaljite od TV prijemnika.
 Sasvim izvucite antenu, a ako ga želite poboljšati,
preusmjerite je.
 Ako ste u zgradi, približite se prozoru.
 Ako ste blizu uređaja stavili mobilni telefon, iz
uređaja se može čuti glasna buka. Držite telefon
dalje od uređaja.
Slika na TV-u je nestabilna.
 Ukoliko slušate FM postaje u blizini TV prijemnika
s unutrašnjom antenom, uređaj udaljite od TV
prijemnika.
DAB/DAB+ radijske postaje ne primaju se
pravilno.
 Izvedite postupak automatskog ugađanja DAB
postaja (pogledajte "Za ručno pokretanje automatskog ugađanja DAB postaja").
 Trenutačna DAB/DAB+ usluga možda nije dostupna. Pritisnite TUNE + ili –  za odabir druge
usluge.
 Ako ste preselili na drugo područje, neke usluge/
frekvencije možda su se promijenile, zbog čega
nećete moći ugoditi uobičajenu postaju.
Izvedite automatsko ugađanje DAB postaja za
ponovno registriranje postaja. (Izvođenje ovog
postupka briše sve ranije pohranjene postaje.)
Ako primjenom navedenih savjeta ne uspijete ukloniti probleme, odspojite mrežni kabel ili izvadite
sve baterije. Kad sa zaslona nestanu svi indikatori,
ponovno spojite mrežni kabel ili umetnite baterije.
Ako se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
CD uređaj
Sustav
Digitalni audio sustav s kompaktnim diskom
Značajke laserske diode
Trajanje emisije: Kontinuirano
Snaga lasera: Manje od 44,6 μW
(Ova snaga je izmjerena na udaljenosti od
200 mm od površine leće objektiva optičkog
čitača uz otvor blende od 7 mm.)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 Hz – 20.000 Hz +1/–2 dB
Zavijanje i podrhtavanje zvuka
Ispod mjerljive razine
Bluetooth
Komunikacijski sustav
Bluetooth specifikacija verzije 3.0
Izlaz
Bluetooth Specification Power Class 2
Maksimalan komunikacijski domet
Domet vidljivosti do približno 10 m*1
Frekvencijski pojas
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije
FHSS
Podržani Bluetooth profili*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Podržani kodek*4
SBC (kodek podpojasa)
*1 Stvarni domet ovisi o čimbenicima kao što su
prepreke između uređaja, magnetska polja oko
mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, rad antene, operativni sustav, aplikacijski
softver itd.
*2 Standardni Bluetooth profili određuju Bluetooth
komunikaciju između uređaja.
*3 Neke radnje možda neće biti moguće, ovisno o
uređaju.
*4 Kodek: Format kompresije i konverzije audio
signala
Radio
Frekvencijski raspon
DAB (Band-III): 174,928 MHz – 239,200 MHz
FM: 87,5 MHz – 108 MHz (korak 50 kHz)
Međufrekvencija
DAB (Band-III): 2,048 MHz
FM: 2,198 MHz
DAB (Band-III) tablica frekvencija (MHz)
Kanal
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
10A
Frekvencija
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064
209,936
Kanal
10N
10B
10C
10D
11A
11N
11B
11C
11D
12A
12N
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
Frekvencija
210,096
211,648
213,360
215,072
216,928
217,088
218,640
220,352
222,064
223,936
224,096
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Antena
Teleskopska antena
Ulaz
AUDIO IN
Stereo minipriključnica
 (USB) priključnica
Tip A, maksimalna struja 500 mA, kompatibilna
s USB 2.0 Full Speed
Izlaz
 (priključnica za slušalice) stereo minipriključnica
Za slušalice impedancije od 16  – 32 
Podržani audio formati
Podržane brzine prijenosa (bit rate)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps – 192 kbps, VBR
Frekvencije uzorkovanja
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
Općenito
Zvučnik
Širokopojasni, promjera 8 cm; 3,2 , stožasti (2)
Izlazna snaga
2,3 W + 2,3 W (na 3,2 , 10% harmoničkog
izobličenja)
Napajanje
230 V AC, 50 Hz (mrežno napajanje)
9 V DC (6 baterija R14 (veličina C))
Potrošnja energije
AC 16 W
Trajanje baterije*1, *2
Reprodukcija CD-a
Oko 7,5 sati
Reprodukcija s USB uređaja
Približno 7 sati (pri 100 mA)
Približno 3,5 sata (pri 500 mA)
DAB prijem
Oko 9 sati
FM prijem
Oko 9 sati
Bluetooth
Oko 10 sati
*1 Izmjereno prema Sonyjevim standardima. Stvarni
radni vijek baterije ovisi o stanju uređaja ili
uvjetima uporabe.
*2 Kad koristite Sony alkalne baterije
Dimenzije
Oko 380 mm × 158 mm × 235 mm (Š/V/D)
(uključujući dijelove koji strše)
Masa
Približno 3,3 kg (uključujući baterije)
Isporučeni pribor
Pogrešan prikaz
 Podaci pohranjeni na USB uređaj su možda
oštećeni. Ponovno pošaljite glazbene podatke
na USB uređaj.
 Uređaj može prikazati samo brojke i slova engleske abecede. Ostali znakovi se neće prikazivati
pravilno.
Prikazuje se "REC ERROR".
 Dogodila se pogreška pri snimanju. Isključite ovaj
uređaj i odspojite USB uređaj. Zatim provjerite
sljedeće:
—Provjerite slobodan prostor na USB uređaju. Ako
nema dovoljno mjesta za snimanje, izbrišite
nepotrebne datoteke ili mape.
—Provjerite jesu li podaci koje ćete snimati
neoštećeni.
—Provjerite je li format datoteke koja će se snimati
kompatibilan s ovim uređajem.
Ako poruka ne nestaje, obratite se najbližem
Sonyjevom servisu.
Ovaj uređaj nije prepoznao spojeni USB
uređaj.
 Isključite ovaj uređaj i ponovno spojite USB
uređaj, zatim uključite ovaj uređaj.
 USB uređaj ne radi pravilno. Detalje o rješavanju
tog problema potražite u uputama za uporabu
USB uređaja.
Reprodukcija ne počinje.
 Isključite ovaj uređaj i zatim ponovno spojite
USB uređaj.
Reprodukcija ne počinje od prvog zapisa.
 Odaberite normalnu reprodukciju.
MP3/WMA datoteke se ne mogu
reproducirati.
 Audio datoteke možda imaju neodgovarajuće
ekstenzije. S ovim su uređajem kompatibilne
sljedeći ekstenzije datoteka:
—MP3: ekstenzija datoteke ".mp3"
—WMA: ekstenzija datoteke ".wma"
 Audio datoteke su kreirane u formatima koji nisu
MP3/WMA.
 USB memorijski uređaj koristi sustav datoteka
različit od FAT16 ili FAT32.*
 USB memorijski uređaj je podijeljen na particije.
Mogu se reproducirati samo MP3/WMA datoteke
iz prve particije.
 Reprodukcija je moguća do dubine od 8 razina
direktorija.
 Ukupan broj mapa na uređaju veći je od 255
(uključujući korijensku mapu).
 Broj datoteka na uređaju veći je od 5.000.
 Broj datoteka u mapi veći je od 999.
 Datoteke su kriptirane ili zaštićene zaporkom.
Mrežni kabel (1)
Zaštitna folija (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodne najave. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
PTY (vrsta programa)
Ova funkcija prikazuje DAB programe prema vrstama,
poput NEWS, SPORT i slično.
Ako primljena usluga ili postaja ne prenosi vrstu
programa, pojavi se "NONE".
Vrsta programa
Nema vrste programa
Novosti
Aktualne teme
Informativni program
Sportski programi
Obrazovni program
Dramski program
Kultura
Znanstveni program
Razno
Pop glazba
Rock glazba
Lagana glazba
Lagana klasična glazba
Ozbiljna klasična glazba
Ostale vrste glazbe
Vremenska prognoza
Financije/poslovne informacije
Dječji programi
Društvene teme
Religijski program
Telefonska javljanja
Putovanja
Hobiji i slobodno vrijeme
Jazz glazba
Country glazba
Narodna glazba
Evergrini
Folklorna glazba
Dokumentarni program
Indikator
NONE
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
ARTS
SCIENCE
TALK
POP
ROCK
EASY
CLASSICS
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
FACTUAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK
DOCUMENT
* Ovaj uređaj podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB
uređaji možda neće podržavati oba ta sustava
datoteka.
Za detalje, pogledajte upute za uporabu USB uređaja
ili se obratite njegovom proizvođaču.
10/18/2013 12:00:48 PM
Download PDF

advertising