Daljinski upravljač
Radi sprečavanja požara ili
električkog udara, nemojte
izlagati ovaj uređaj utjecaju
kiše ili vlage.
CD Radiouređaj
Upute za uporabu
Reprodukcija CD-a
Položaj kontrola
UPOZORENJE
1 Pritisnite tipku OPEN za umetanje diska u uložnicu (izravno uključenje).
2 Pritisnite PUSH CLOSE za zatvaranje uložnice.
3 Pritisnite u.
Indikator OPR/BAT
Senzor daljinskog
upravljača
Svi zapisi se reproduciraju jednom.
Nemojte sami otvarati uređaj
jer postoji opasnost od električkog udara. Prepustite popravke ovlaštenom servisu.
UPOZORENJE
Nemojte ugrađivati ovaj uređaj u
zatvorene prostore, primjerice, police za
knjige ili ugradbene ormariće.
Kako biste spriječili opasnost od požara
ili strujnog udara, nemojte stavljati
predmete koji sadrže vodu, kao što su
vaze, na uređaj.
Za
Pritisnite
zaustavljanje reprodukcije
x
privremeno zaustavljanje
reprodukcije (pauza)
u
Pritisnite ponovo za nastavak reprodukcije nakon pauze.
prijelaz na sljedeći zapis
>
prijelaz na prethodni zapis
vađenje CD-a
.
OPEN
traženje određenog mjesta
prilikom reprodukcije diska
> (prema naprijed) ili . (prema natrag) tijekom
reprodukcije dok ne pronađete željeni dio
traženje određenog mjesta
pomoću prikaza na pokazivaču
> (prema naprijed) ili . (prema natrag) tijekom
uključene pauze dok ne pronađete željeni dio
Uporaba pokazivača
Provjera ukupnog broja zapisa i ukupnog vremena reprodukcije
Pritisnite tipku DSPL/ENT/MEM dok je uređaj zaustavljen (slika D).
Provjera preostalog vremena reprodukcije
Pokazivač
Više puta pritisnite tipku DSPL/ENT/MEM tijekom reprodukcije diska. Prikaz na pokazivaču se
mijenja na sljedeći način:
*Tipka ima ispupčenje.
broj trenutnog zapisa i vrijeme reprodukcije
ZS-Y2L
Umetanje CD-diska
Označena strana okrenuta je prema gore.
broj trenutnog zapisa i preostalo vrijeme reprodukcije trenutnog zapisa
©2004 Sony Corporation
broj preostalih zapisa i preostalo vrijeme reprodukcije diska
Napomena
CD mora biti ispravno umetnut u uložnicu.
Ne postavljajte ga ispod uložnice.
2-548-175-12(1)
http://www.sony.net/
Odabir načina reprodukcije
Pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne pojavi jedna od sljedećih oznaka: "REP 1", "REP
ALL", "SHUF", "SHUF REP", "PGM", "PGM REP". Zatim postupite na sljedeći način:
Izvori napajanja
Za
Odaberite
Učinite sljedeće
ponavljanje jednog zapisa
"REP 1"
Pritisnite .ili > za odabir zapisa čiju
reprodukciju želite ponoviti, zatim pritisnite u.
ponavljanje svih zapisa
"REP ALL"
Pritisnite tipku u.
reprodukciju zapisa u
slučajnom rasporedu
"SHUF"
Pritisnite tipku u.
Pokazivač
Ukupan broj zapisa
Ukupno vrijeme
reprodukcije
Programirani zapis
Redoslijed reprodukcije
ponovljenu reprodukciju
"SHUF REP" Pritisnite tipku u.
zapisa u slučajnom rasporedu
Uključenje/isključenje
Pritisnite tipku OPERATE.
na AC IN priključak
na zidnu
utičnicu
Priključite mrežni kabel A ili umetnite šest baterija R14 (veličina C) (nisu isporučene) u pretinac
za baterije B.
programiranu reprodukciju
zapisa
"PGM"
Pritisnite .ili > zatim pritisnite
DSPL/ENT/MEM za zapise koje želite programirati
u redoslijedu po izboru (do 20 zapisa) (pogledajte
sliku E). Zatim pritisnite tipku u.
ponovljenu programiranu
reprodukciju zapisa
"PGM REP"
Pritisnite .ili > zatim pritisnite
DSPL/ENT/MEM za zapise koje želite programirati
u redoslijedu po izboru (do 20 zapisa). Zatim
pritisnite tipku u.
Podešavanje glasnoće
Pritisnite tipku VOLUME +, – (VOL +, – na daljinskom upravljaču).
Slušanje uz pomoć slušalica
Priključite slušalice u priključak za slušalice i.
Napomene
• Zamijenite baterije kad se indikator OPR/BATT zatamni ili kad uređaj prestane raditi.
Zamijenite sve baterije novima. Prije nego što zamijenite baterije, provjerite da li ste izvadili CD-disk
iz uređaja.
• Kad upotrebljavate uređaj na baterijsko napajanje, izvucite mrežni kabel iz uređaja.
• Kad upotrebljavate uređaj na baterijsko napajanje, ne možete uključiti uređaj pomoću daljinskog
upravljača.
Priprema daljinskog upravljača C
Naglašavanje zvuka (SOUND/MEGA BASS)
Poništavanje odabranog načina reprodukcije
Možete naglasiti određene zvukove.
Pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne ugasi oznaka odabranog načina reprodukcije.
Odabir zvučnih karakteristika
Provjera programiranih zapisa i redoslijeda reprodukcije na pokazivaču
Više puta pritisnite SOUND za naglašavanje željenih zvučnih karakteristika.
Za
Kako biste prije početka reprodukcije provjerili redoslijed programiranih zapisa, pritisnite tipku
DSPL/ENT/MEM.
Svaki put kad pritisnete tipku, pojavljuje se broj zapisa u programiranom redoslijedu.
snažne, jasne zvukove, naglašavanje niskih i visokih zvukova
Promjena trenutnog programa
lagani zvuk, naglašavanje visokih i srednjih zvukova
Ukoliko je disk zaustavljen, jednom pritisnite tipku x i dva puta pritisnite istu tipku tijekom
reprodukcije. Trenutni program će se izbrisati. Tada prema opisu za programiranje zapisa načinite
novi program.
zvuk udaraljki, naglašavanje basova
Savjet
Odaberite
Možete ponovno reproducirati program jer ostaje u memoriji sve dok ne otvorite uložnicu.
vokale, naglašavanje srednje jakih zvukova
puni dinamički opseg, primjerice klasičnu glazbu
Umetnite dvije baterije R03 (veličina AAA) (nisu isporučene).
Naglašavanje basova
Zamjena baterija
Pritisnite MEGA BASS.
Na pokazivaču se pojavljuje "MEGA BASS".
Za povratak na uobičajen zvuk ponovno pritisnite istu tipku.
Pri normalnoj uporabi radni vijek baterije bi trebao biti otprilike šest mjeseci. Kad pomoću
daljinskog upravljača više ne možete upravljati uređajem, zamijenite obje baterije novima.
Slušanje radijskog programa
1 Pritisnite RADIO•BAND•AUTO PRESET dok se na pokazivaču ne pojavi
željeno valno područje (izravno uključenje).
Svaki put kad pritisnete tipku, prikaz na pokazivaču se mijenja na sljedeći način:
"FM" t "MW" t "LW".
2 Pritisnite i zadržite TUNE + ili – dok se na pokazivaču ne počnu mijenjati
znamenke frekvencije.
Radijski prijemnik automatski pretražuje frekvencije i zaustavi se kad pronađe
postaju s dobrim prijemom.
Ako ne možete ugoditi radijsku postaju, uzastopno pritišćite tipku za promjenu
frekvencije korak po korak.
Savjet
Ako FM prijem ima smetnje, pritisnite tipku MODE dok se na pokazivaču ne pojavi “Mono”. Čuje se
mono zvuk.
Promjena intervala ugađanja MW postaja
Interval ugađanja MW postaja je tvornički podešen na 9 kHz.
Ukoliko je potrebno promijeniti interval ugađanja MW postaja, postupite na sljedeći način:
1 Istovremeno pritisnite i zadržite tipke RADIO•BAND•AUTO PRESET dok se ne prikaže
"MW".
2 Pritisnite DSPL/ENT/MEM na 2 sekunde.
3 Pritisnite RADIO•BAND•AUTO PRESET na 2 sekunde.
Pojavljuje se "MW 9" ili "MW 10".
4 Pritisnite PRESET + ili – za odabir "MW 9" za korak od 9 kHz ili "MW 10" za korak od
10 kHz.
5 Pritisnite DSPL/ENT/MEM.
Nakon promjene intervala ugađanja morate resetirati već pohranjene MW radijske postaje.
Pohranjivanje radijskih postaja
Radijske postaje možete pohraniti u memoriju uređaja. Možete pohraniti čak 40 radijskih postaja,
20 za FM valno područje i po 10 za MW i LW valna područja u bilo kojem redoslijedu.
1 Pritisnite tipku RADIO•BAND•AUTO PRESET za odabir valnog područja.
2 Zadržite pritisnutom tipku RADIO•BAND•AUTO PRESET na 2 sekunde dok na
pokazivaču ne počne titrati oznaka "AUTO".
3 Pritisnite tipku DSPL/ENT/MEM.
Postaje se pohranjuju u memoriju od nižih prema višim frekvencijama.
Ukoliko ne možete automatski pohraniti postaje
Postaje sa slabim prijemom trebate ugoditi i pohraniti ručno.
1 Pritisnite tipku RADIO•BAND•AUTO PRESET za odabir valnog područja.
2 Ugodite željenu postaju.
3 Pritisnite i dvije sekunde zadržite tipku DSPL/ENT/MEM dok programski broj na koji želite
pohraniti postaju ne počne treptati na pokazivaču.
4 Pritisnite PRESET + ili – dok programski broj na koji želite pohraniti postaju ne počne treptati
na pokazivaču.
5 Pritisnite DSPL/ENT/MEM.
Nova postaja zamjenjuje staru.
Savjet
Pohranjena radijska postaja ostaje u memoriji uređaja čak i ako odspojite mrežni kabel ili izvadite
baterije.
Slušanje pohranjenih radijskih postaja
1 Pritisnite tipku RADIO•BAND•AUTO PRESET za odabir valnog područja.
2 Pritisnite PRESET + ili – za odabir pohranjene postaje.
Odlazak na spavanje uz glazbu
1 Pokrenite reprodukciju željenog izvora.
2 Pritisnite tipku SLEEP.
3 Pritisnite tipku SLEEP kako biste odabrali vrijeme u minutama nakon kojeg će se
uređaj automatski isključiti.
Svaki put kad pritisnete tipku, prikaz na pokazivaču mijenja se na sljedeći način:
"60" t "90" t "120" t "OFF" t "10" t "20" t "30".
Isključenje funkcije Sleep
Pritisnite tipku OPERATE kako biste isključili uređaj.
Napomena
Kad je uključena funkcija sleep timer, ne pali se pozadinsko osvjetljenje pokazivača.
Mjere opreza
O sigurnosti
• Budući da CD koristi lasersku zraku,
nemojte pokušavati sami otvarati uređaj jer
bi mogli oštetiti vid. Prepustite popravke
samo stručnim osobama.
• Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani
predmet ili se prolije tekućina, isključite
uređaj i odnesite ga na stručni pregled.
• Diskovi nepravilnog oblika (primjerice, u
obliku srca, kvadrata, zvijezde) se ne mogu
reproducirati u ovom uređaju. Ukoliko ih
ipak pokušate reproducirati, možete oštetiti
uređaj. Nemojte upotrebljavati takve diskove.
Čišćenje
• Kućište, kontrolnu ploču i kontrole čistite
mekom krpom lagano navlaženu blagom
otopinom sredstva za čišćenje. Nemojte
koristiti abrazivne spužve, zrnata sredstva
ili otapala poput alkohola ili benzina.
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
Ovaj uređaj može reproducirati CD-R/CD-RWdiskove snimljene u CD-DA formatu*, ali mogućnost reprodukcije se može razlikovati ovisno o kvaliteti diska i stanju uređaja za snimanje.
* CD-DA je skraćenica za Compact Disc
Digital Audio. To je standardni format u
kojem se snimaju audio diskovi.
Radijski prijemnik
Loš prijem
• Premjestite antenu kako biste ostvarili bolji FM
prijem.
Diskovi s tehnologijom za zaštitu
autorskih prava
Ovaj uređaj je namijenjen reprodukciji
diskova usklađenih sa Compact Disc (CD)
standardom. Odnedavna neke izdavačke
kompanije izdaju diskove s tehnologijom za
zaštitu autorskih prava. Neki od tih diskova
nisu usklađeni sa CD standardom i možda se
neće moći reproducirati u ovom uređaju.
• Premjestite uređaj kako biste ostvarili bolji
prijem MW/LW postaja.
Ako naiđete na bilo kakav problem, molimo
da se obratite ovlaštenom Sonyjevom
prodavatelju ili servisu.
O postavljanju uređaja
• Nemojte postavljati uređaj na mjesto u
blizini izvora topline ili pod izravnim
utjecajem sunčevih zraka, velike prašine ili
mehaničkih vibracija.
• Nemojte postavljati uređaj na podlogu koja
nije stabilna ili je nagnuta.
• Ostavite dovoljno slobodnog prostora oko
uređaja (približno 10 mm). Nemojte prekrivati otvore kako bi spriječili prekomjerno
zagrijavanje i osigurali duži vijek trajanja.
• Ako ostavite uređaj u automobilu
parkiranom na suncu, zaklonite ga od
izravnog utjecaja sunčevih zraka.
• Budući da se u zvučnicima koriste jaki
magneti, udaljite bankovne kartice, satove,
itd. kako bi spriječili moguću štetu.
O radu
• Ako uređaj izravno unesete iz hladnog u
topli prostor ili ga ostavite u vlažnom prostoru, može doći do kondenziranja vlage na
lećama CD-a. Ako se to dogodi, CD neće
raditi. Izvadite CD i ostavite uređaj uključen
približno jedan sat dok vlaga ne ishlapi.
Napomene o diskovima
• Prije reprodukcije obrišite CD čistom
krpom. Obrišite CD od središta prema rubu.
Sustav
Kompaktni disk i digitalni audio sustav
Značajke laserske diode
Materijal: GaAlAs
Valna dužina: 780 nm
Trajanje emisije: Kontinuirano
Laserski izlaz: Manje od 44,6 µW
(Vrijednost ovog izlaza mjerena je na udaljenosti
200 mm od leće pomoću optičkog osjetila s
otvorom promjera 7 mm.)
Brzina okretanja
200 o/min do 500 o/min (CLV)
Broj kanala
2
Frekvencijski odziv
20 – 20 000 Hz +1/–2 dB
Zavijanje i podrhtavanje
Ispod mjerljive razine
Frekvencijski opseg
U slučaju problema
Općenito
Uređaj se ne uključuje
•
•
•
•
Čvrsto spojite mrežni kabel.
Provjerite da li su baterije ispravno stavljene.
Ako su baterije slabe, zamijenite ih novima.
Ukoliko koristite baterijsko napajanje, ne možete
uključiti uređaj pomoću daljinskog upravljača.
Zvuk je loš ili se slabo čuje
• Ako su baterije slabe, zamijenite ih novima.
• Odmaknite uređaj od TV-prijemnika.
• Ukoliko pri slušanju MW/LW postaja koristite
daljinski upravljač, mogu se čuti šumovi. To se
ne može izbjeći.
Slika na TV-prijemniku je nestabilna
• Ako FM program slušate u blizini TVprijemnika s kućnom antenom, odmaknite
uređaj od TV-prijemnika.
Nema zvuka
• Funkcija koju želite koristiti mora biti
prikazana na pokazivaču.
• Podesite glasnoću.
• Isključite slušalice ako želite koristiti zvučnike.
Čuju se šumovi
• Blizu uređaja se koristi prijenosni telefon ili
drugi uređaj koji emitira radio-frekvencijske
smetnje. t Odmaknite ga od uređaja.
CD-uređaj
Na pokazivaču se pojavljuje oznaka
“no dISC” iako je CD umetnut ili se ne
pokreće reprodukcija CD-diska.
• Umetnite CD tako da je strana s naljepnicom
okrenuta prema gore.
• Provjerite da je zatvorena uložnica.
• Očistite CD.
• Izvadite CD i ostavite uložnicu otvorenu oko
jedan sat kako bi se osušila kondenzirana vlaga.
• Na pokazivaču se mora pojaviti "Cd".
• CD-R/CD-RW-disk nije finaliziran. U uređaju
za snimanje diskova finalizirajte CD-R/CDRW-disk.
• Loša kvaliteta CD-R/CD-RW-diska, uređaja za
snimanje ili softvera.
• Ako su baterije slabe, sve ih zamijenite novima.
Ne otvara se uložnica.
• Baterije su slabe. Sva baterije zamijenite
novima.
Ukoliko uložnicu morate otvoriti prije zamjene
baterija, oštrim predmetom povucite preklopku
CD LID OPEN u dnu uređaja.
Zvuk je isprekidan
Čuju se šumovi.
• Nemojte koristiti otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalno nabavljivih
sredstava za čišćenje ili antistatičkih
raspršivača koji se koriste za klasične
gramofonske ploče.
• Nemojte izlagati CD izravnom utjecaju
sunčevih zraka ili izvora topline, i nemojte
ga ostavljati u automobilu parkiranom na
suncu jer može doći do podizanja
temperature unutar vozila.
• Nemojte lijepiti naljepnice i nemojte grepsti
površinu CD-a.
• Nakon reprodukcije spremite CD u kutiju.
Ako je CD ogreben ili postoje tragovi prstiju,
može doći do pogreške u reprodukciji.
CD-uređaj
Radijski prijemnik
O izvorima napajanja
• Pri uporabi mrežnog napajanja provjerite da
li je napon Vaše mreže istovjetan naponu
označenom na identifikacijskoj pločici uređaja (pogledajte poglavlje "Tehnički podaci")
te koristite samo isporučeni mrežni kabel;
nemojte koristiti neku drugu vrstu kabela.
• Uređaj nije isključen iz mreže sve dok je
mrežni priključak utaknut u zidnu utičnicu,
čak i ako je sam uređaj isključen.
• Za baterijsko napajanje, koristite šest
baterija R14 (veličina C).
• Ako ne koristite baterije, izvadite ih kako bi
spriječili oštećenje uslijed istjecanja
elektrolita ili korozije.
• Natpisna pločica sa označenim napajanjem,
potrošnjom, itd. nalazi se na stražnjoj strani
uređaja.
Tehnički podaci
• Smanjite glasnoću.
• Očistite CD ili ga zamijenite ako je jako oštećen.
• Postavite uređaj na mjesto na kojem nema
vibracija.
• Očistite leću komercijalno nabavljivom
puhalicom.
• Zvuk se može gubiti ili može doći do smetnji
ako je upotrijebljen CD-R/CD-RW-disk loše
kvalitete ili postoji problem na uređaju za
snimanje ili aplikacijskom softveru.
Leća
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi
• Ukoliko su baterije u daljinskom upravljaču
slabe, zamijenite ih novima.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru
daljinskog upravljača na uređaju.
• Uklonite sve zapreke između daljinskog
upravljača i senzora na uređaju.
• Senzor daljinskog upravljača na uređaju ne
smije biti izložen jakom svjetlu kao što je
izravna sunčeva svjetlost ili svjetlo
fluorescentne svjetiljke.
• Kad koristite daljinski upravljač, približite se
uređaju.
FM: 87,5 – 108 MHz
MW: 531 – 1 611 kHz (interval od 9 kHz)
530 – 1 610 kHz (interval od 10 kHz)
LW: 153 – 279 kHz
Međufrekvencija
FM: 10,7 MHz
MW/LW: 450 kHz
Antene:
FM: Teleskopska antena
MW/LW: Ugrađena feritna štapićasta antena
Općenito
Zvučnici
Glavni zvučnik: promjer 8 cm, 3,2 ohma, konusni (2)
Izlazi
Priključak za slušalice (stereo mini priključak)
Za slušalice impedancije 16 – 64 ohma
Maksimalna izlazna snaga
5W
Napajanje
Uređaj:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 baterija R14 (veličina C)
Daljinski upravljač:
3 V DC, 2 baterije R03 (veličina AAA)
Potrošnja
AC 16 W
Vijek trajanja baterija
Reprodukcija CD-a
Sony R14P: približno 1,5 h
Sony alkalne LR14: približno 8 h
Ako nakon svih navedenih provjera ne uspijete
otkloniti problem, izvucite mrežni kabel iz zidne
utičnice i izvadite sve baterije. Pričekajte da
nestanu sve oznake sa pokazivača i ponovo
vratite mrežni priključak i baterije. Ako ni to ne
pomogne, obratite se ovlaštenom servisu.
Radio prijem
Sony R14P: približno 6 h
Sony alkalne LR14: približno 20 h
Dimenzije
Približno 455 x 214 x 180 mm (š/v/d) (uključujući
dijelove koji strše)
Masa
Približno 3,5 kg (zajedno s baterijama)
Isporučeni pribor
Mrežni kabel (1)
Daljinski upravljač (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Dodatni pribor
Sonyjeve slušalice serije MDR.
Download PDF

advertising