Sony | TA-ZH1ES | Sony TA-ZH1ES Vrhunsko pojačalo za slušalice s D.A. hibridnim sklopovljem pojačala Upute za upotrebu

Pojačalo slušalica
TA-ZH1ES
Upute za upotrebu
HR
O priloženim priručnicima
Priložena su sljedeća dva priručnika.
Upute za upotrebu (ovaj priručnik)
Sadrži upute o tome kako upotrebljavati uređaj.
Mjere opreza/specifikacije (zasebni priručnik)
Sadrži informacije o mjerama opreza i specifikacijama proizvoda.
Isporučena dodatna oprema
Pojačalo slušalica
Daljinski upravljač
Strujni kabel za napajanje
(mrežni kabel)
Baterije R03 (veličine AAA)
Upute za upotrebu (ovaj priručnik)
Mjere opreza/specifikacije
USB kabel (USB-A/USB-B)
Digitalni kabel za WALKMAN®
2HR
Sadržaj
Isporučena dodatna oprema......................................................... 2
Vodič kroz dijelove i kontrole........................................................ 4
Spajanje:
Spajanje 1: spajanje ulazne opreme.............................................10
HR
WALKMAN®.................................................................................. 10
Pametni telefon............................................................................ 10
AV oprema..................................................................................... 11
Računalo.13
Spajanje 2: spajanje slušalica....................................................... 14
Spajanje s uravnoteženom vezom............................................... 14
Spajanje s neuravnoteženom vezom........................................... 16
Spajanje priključaka audio izlaza (PRE OUT) bez upotrebe
priključnice za slušalice.............................................................17
Spajanje 3: spajanje strujnog kabela za napajanje
(mrežni kabel)........................................................................18
Slušanje glazbe:
Slušanje glazbe s uređaja WALKMAN®, pametnog telefona
ili AV opreme.......................................................................... 19
Slušanje glazbe s računala........................................................... 21
Priprema računala.........................................................................21
Reprodukcija glazbe s računala................................................... 24
Upotreba raznih funkcija:
Promjena prozora zaslona...........................................................26
Rad s izbornikom.........................................................................27
Rješavanje problema.......................................................................... 30
Kazalo...................................................................................................33
3HR
Vodič kroz dijelove i kontrole
Prednja ploča
 Gumb jačine zvuka
Prilagođava jačinu zvuka.
 DSEE HX indikator
Uključuje se kad radi funkcija DSEE HX (str. 28).
Savjet
Ako ulazni signal nije podržan, taj će se indikator uključiti i odmah isključiti kad se uključi funkcija
DSEE HX.
 Indikator DSD RE.
Svijetli kad radi funkcija DSD Remastering (str. 28).
 Senzor daljinskog upravljača
4HR
Nakon odabira priključnice za slušalice uključuje se indikator na odabranoj priključnici
za slušalice.
Priključnica za slušalice na pojačalu
Priključak i oblik slušalica
 Tropolna mini priključnica za slušalice
(uravnotežena veza, promjera 3,5 mm) x 2
L+
L–
G ili OPEN
R–
G ili OPEN
L strana
R strana
R+
 Uravnotežena standardna priključnica
za slušalice
(promjera 4,4 mm)
L+
R+
L–
HR
OPEN
R–
 Standardna priključnica za slušalice
(promjera 6,3 mm)
L
G (COMMON)
R
 Stereo mini priključnica za slušalice
(promjera 3,5 mm)
L
L+
R–
L–
R+
R
G (COMMON)
 Priključnica za slušalice XLR4
(uravnotežena 4-pinska)
R–
L+
R+
L–
Napomena
Ako pokušate pretvoriti uravnoteženu vezu u neuravnoteženu, pojačalo se može oštetiti.
5HR
Desna ploča
 WALKMAN ulaz (za spajanje na
uređaj WALKMAN®/Xperia™)
(str. 10)
Stražnja ploča
 Priključci PRE OUT L/R (str. 17)
 Priključci LINE IN L/R (str. 11)
 USB-B ulaz (str. 13)
 Priključak COAX (koaksijalni) IN
(str. 11)
 Priključak OPT (optički) IN (str. 12)
 Priključak AC IN (str. 18)
Savjet
Nemojte odljepljivati naljepnicu s oznakom „FOR
SERVICE”. Namijenjena je isključivo serviserima.
6HR
Gornja ploča
HR
Gumb  (napajanje)
Služi za uključivanje/isključivanje
pojačala. Indikator svijetli kad se uključi
pojačalo.
 Gumb INPUT
Odaberite opremu za izvor glazbe
tako da više puta pritisnete taj gumb.
Odabrani način ulaza prikazuje se u
prozoru zaslona (str. 19).
 Gumb OUTPUT
Odaberite priključnicu za slušalice ili
priključke PRE OUT L/R za izlaz tako
da više puta pritisnete taj gumb. Naziv
odabranog izlaza prikazuje se u prozoru
zaslona (str. 19).
Ako za izlaz odaberete priključke
PRE OUT L/R, pogledajte „Spajanje
priključaka audio izlaza (PRE OUT) bez
upotrebe priključnice za slušalice”
(str. 17).
 Gumb MENU/BACK
Prikazuje izbornik u prozoru zaslona.
Pritiskom na taj gumb dok se prikazuje
izbornik zaslon se vraća na zaslon
reprodukcije.
Gumb //ENTER
Odaberite stavku izbornika ili vrijednost
postavke u prozoru zaslona pritiskom
na /, a odabir potvrdite pritiskom na
gumb ENTER.
Prekidač GAIN (H/L)
Prilagođava pojačanje priključnice za
slušalice.
Ako je jačina zvuka u slušalicama slaba,
postavite ga na „H” nakon smanjivanja
glasnoće. Pri normalnoj upotrebi
postavite ga na „L” (stranice 19, 24).
 Prozor zaslona
Prikazuje naziv ulaza, format ulaznog
signala, stavke izbornika itd (str. 26).
7HR
Daljinski upravljač
 Gumb DIMMER
Prilagođava svjetlinu prozora zaslona.
Svaki put kada pritisnete gumb, svjetlina
prozora zaslona mijenja se sljedećim
redoslijedom:
svijetlo  tamno  isključeno 
svijetlo
Kada je prozor zaslona isključen,
isključeni su indikatori na prednjoj ploči
pojačala.
 Gumbi VOLUME +/–
Prilagođava jačinu zvuka.
 Gumb MUTING
Privremeno isključuje zvuk. Dok je zvuk
isključen, u prozoru zaslona prikazuje se
[MUTING].
Ponovno pritisnite taj gumb da biste
uključili zvuk ili povećajte jačinu
zvuka uz pomoć gumba VOLUME + na
daljinskom upravljaču.
Gumb DISPLAY
Gumb  (napajanje)
Služi za uključivanje/isključivanje
pojačala.
 Gumb INPUT
Odaberite opremu za izvor glazbe
tako da više puta pritisnete taj gumb.
Odabrani način ulaza prikazuje se u
prozoru zaslona (str. 19).
 Gumb DSD REMASTERING
Isključuje/uključuje funkciju DSD
Remastering. Indikator DSD RE. svijetli
dok radi funkcija DSD Remastering.
Pojedinosti o funkciji DSD Remastering
potražite u odjeljku „Popis stavki
izbornika” (str. 28).
8HR
Mijenja se zaslon u prozoru zaslona
tijekom reprodukcije. Možete odabrati
uobičajeni zaslon reprodukcije
[NORMAL] ili zaslon s prikazom ulaznog/
izlaznog signala [FORMAT]. Pojedinosti
o zaslonu tijekom reprodukcije potražite
u odjeljku „Promjena prozora zaslona”
(str. 26).
 Gumb OUTPUT
Odaberite priključnicu za slušalice ili
priključke PRE OUT L/R za izlaz tako
da više puta pritisnete taj gumb. Naziv
odabranog izlaza prikazuje se u prozoru
zaslona (str. 19).
Ako za izlaz odaberete priključke
PRE OUT L/R, pogledajte „Spajanje
priključaka audio izlaza (PRE OUT) bez
upotrebe priključnice za slušalice”
(str. 17).
 Gumb DSEE HX
Isključuje/uključuje funkciju DSEE
HX. Kada uključite funkciju DSEE HX
pritiskom na gumb, poziva se postavka
[DSEE HX] spremljena u izborniku.
Indikator DSEE HX svijetli dok radi
funkcija DSEE HX. Pojedinosti o funkciji
DSEE HX potražite u odjeljku „Popis
stavki izbornika” (str. 28).
Umetanje baterija
HR
Napomene
•• Ne ostavljajte daljinski upravljač na jako vrućem
ili vlažnom mjestu.
•• Ne upotrebljavajte nove baterije zajedno sa
starima.
•• Nemojte zajedno upotrebljavati različite vrste
baterija.
•• Ako daljinski upravljač ne namjeravate
upotrebljavati dulje vrijeme, uklonite baterije
kako biste izbjegli moguća oštećenja uzrokovana
curenjem baterije i korozijom.
9HR
Spajanje:
Spajanje 1: spajanje ulazne opreme
WALKMAN®
Spojite WALKMAN® s podržanim digitalnim izlazom na WALKMAN ulaz (za spajanje na uređaj
WALKMAN®/Xperia) pojačala.
Digitalni kabel za WALKMAN® (priložen)
Savjet
WALKMAN® možete puniti tijekom reprodukcije ako podržava digitalni kabel za WALKMAN® (priložen).
Pametni telefon
Spojite pametni telefon (Xperia) na WALKMAN ulaz (za spajanje na uređaj WALKMAN®/Xperia)
pojačala.
USB adapter (nije priložen)
Upotrijebite USB adapter koji se prodaje
zasebno za vaš pametni telefon. Spojite
ga na pametni telefon.
Mikro-USB kabel (nije priložen)
10HR
AV oprema
Odaberite način spajanja za izlazni priključak svoje opreme.
 Oprema s priključcima za analogni audio (LINE) izlaz
Spojite opremu s priključcima za analogni audio (LINE) izlaz, kao što je uređaj za reprodukciju
ploča (PS-HX500), na priključke LINE IN L/R pojačala.
U priključke za
analogni audio
(LINE) izlaz (L/R)
Bijeli
Bijeli
Crveni
HR
Crveni
Audio kabel (nije isporučen)
 Oprema s priključkom za digitalni koaksijalni izlaz
Spojite opremu s priključkom za digitalni koaksijalni izlaz, kao što je CD uređaj za reprodukciju,
na priključak COAX IN pojačala.
U priključak
za digitalni
koaksijalni izlaz
Digitalni koaksijalni kabel (nije priložen)
11HR
 Oprema s priključkom za digitalni optički izlaz
Spojite opremu s priključkom za digitalni optički izlaz, kao što je CD uređaj za reprodukciju,
na priključak OPT IN pojačala.
U priključak
za digitalni
optički izlaz
Digitalni optički kabel (nije priložen)
12HR
Računalo
Spojite USB-B ulaz pojačala na računalo.
HR
USB kabel (USB-A/USB-B) (priložen)
Savjet
Kako biste slušali glazbu na računalu, na njega morate instalirati upravljački program za USB ulaz
i „Hi-res Audio Player”. Pojedinosti potražite u odjeljku „Instalacija upravljačkog programa za USB ulaz”
(str. 21) i „Instalacija softvera „Hi-Res Audio Player”” (str. 22).
13HR
Spajanje 2: spajanje slušalica
Spajanje s uravnoteženom vezom
Odaberite priključnicu za slušalice za svoje slušalice.
 Slušalice s uravnoteženim standardnim utikačem (promjera 4,4 mm)
 Slušalice s tropolnim mini priključkom (promjera 3,5 mm) (x 2)
14HR
 Slušalice s XLR4 utikačem (uravnoteženi 4-pinski)
HR
15HR
Spajanje s neuravnoteženom vezom
Odaberite priključnicu za slušalice za svoje slušalice.
 Slušalice sa standardnim utikačem (promjera 6,3 mm)
 Slušalice sa stereo mini priključkom (promjera 3,5 mm)
16HR
Spajanje priključaka audio izlaza (PRE OUT) bez upotrebe
priključnice za slušalice
Pri spajanju opreme kao što je ugrađeno pojačalo ili aktivni zvučnik na priključke PRE OUT L/R
pojačala možete uživati u zvuku putem zvučnika.
U priključke za
analogni audio
ulaz (L/R)
Bijeli
Bijeli
Crveni
HR
Crveni
Audio kabel (nije isporučen)
Savjet
Postavku [PRE OUT] možete promijeniti putem izbornika. Pojedinosti potražite na stranici 29.
17HR
Spajanje 3: spajanje strujnog kabela za
napajanje (mrežni kabel)
1
Spojite priključak AC IN pojačala na zidnu utičnicu uz pomoć
strujnog kabela za napajanje (mrežni kabel) (priložen).
Strujni kabel za napajanje (mrežni kabel) (priložen)
2 Pritisnite  (napajanje) za uključivanje pojačala.
18HR
Slušanje glazbe:
Slušanje glazbe s uređaja WALKMAN®,
pametnog telefona ili AV opreme
Pojedinosti o podržanom formatu potražite u priručniku „Mjere opreza/specifikacije”
(zasebni priručnik) u odjeljku „Specifikacije”.
HR
WALKMAN ulaz
(za spajanje na
uređaj
WALKMAN®/
Xperia)
Gumb jačine zvuka
1
Spojite uređaje za reprodukciju (stranice 10 do 18).
2 Pritisnite OUTPUT više puta kako biste kao izlaz odabrali priključnicu
za slušalice.
Naziv odabranog izlaza prikazuje se u prozoru zaslona.
[BALANCED-2]
[XLR4]
[UNBALANCED-1]
[BALANCED-1]
[UNBALANCED-2]
Savjet
Kad odaberete priključke PRE OUT L/R, u prozoru zaslona prikazat će se [PRE OUT].
19HR
3 Provjerite svijetli li indikator na odabranoj priključnici za slušalice.
Savjet
Kada odaberete priključke PRE OUT L/R, isključit će se svi indikatori na priključnicama za slušalice.
4 Pritisnite gumb INPUT više puta kako bi se u prozoru zaslona
prikazao naziv opreme izvora glazbe.
Oprema i naziv ulaza
WALKMAN®/pametni telefon: [WALKMAN]
Oprema s priključcima za analogni audio (LINE) izlaz: [ANALOG (LINE)]
Oprema s priključkom za digitalni koaksijalni izlaz: [DIGITAL (COAX)]
Oprema s priključkom za digitalni optički izlaz: [DIGITAL (OPT)]
5 Pokrenite opremu na kojoj se nalazi izvor glazbe.
6 Okrenite gumb za jačinu zvuka kako biste prilagodili jačinu zvuka.
Ovisno o slušalicama, glasnoća će možda biti slaba. U tom slučaju postavite prekidač GAIN
na „H” nakon smanjivanja glasnoće. Pri uobičajenoj upotrebi prekidač GAIN potrebno je
postaviti na „L”.
20HR
Slušanje glazbe s računala
Priprema računala
Instalacija upravljačkog programa za USB ulaz
HR
1
Pritisnite gumb INPUT više puta kako biste odabrali [PC (USB-B)].
U prozoru zaslona prikazat će se [PC (USB-B)].
2 Uključite računalo i instalirajte upravljački program za USB ulaz
pojačala.
Način instalacije upravljačkog programa razlikuje se ovisno o operacijskom sustavu
povezanog računala.
 Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Upravljački program za USB ulaz automatski se instalira kada računalo prepozna pojačalo.
 Windows Vista
Posjetite web-mjesto na URL adresi u nastavku. Na web-mjestu unesite „TA ZH1ES”
u prozor za pretraživanje, preuzmite upravljački program za USB ulaz, a zatim
ga instalirajte.
Za korisnike u Europi: http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u SAD-u i Kanadi: http://esupport.sony.com/
Za korisnike u drugim regijama: http://www.sony-asia.com/support
 Mac
Instalacija upravljačkog programa nije potrebna.
21HR
Savjet
Ako upravljački program nije instaliran za sustav Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows
10, posjetite web-mjesto na URL adresi u nastavku. Na web-mjestu unesite „TA ZH1ES” u prozor za
pretraživanje, preuzmite upravljački program za USB ulaz, a zatim ga instalirajte.
Za korisnike u Europi: http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u SAD-u i Kanadi: http://esupport.sony.com/
Za korisnike u drugim regijama: http://www.sony-asia.com/support
Instalacija softvera „Hi-Res Audio Player”
1
Instalirajte „Hi-Res Audio Player ” na računalo na kojem je instaliran
upravljački program za USB ulaz.
Posjetite web-mjesto na URL adresi u nastavku. Na web-mjestu unesite „TA ZH1ES”
u prozor za pretraživanje, preuzmite softver „Hi-Res Audio Player”, a zatim ga instalirajte.
Upute za instalaciju upravljačkog programa i informacije o radu softvera potražite na istoj
URL adresi.
Za korisnike u Europi: http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u SAD-u i Kanadi: http://esupport.sony.com/
Za korisnike u drugim regijama: http://www.sony-asia.com/support
2 Pokrenite „Hi-Res Audio Player” koji je instaliran na računalu.
3 Odaberite [Configure] – [Device] na alatnoj traci za „Hi-Res Audio
Player”, a zatim odaberite [Sony Headphone Amplifier Driver]
za [Device].
Priprema računala je završena.
22HR
Značajke softvera Hi-Res Audio Player
„Hi-Res Audio Player” je softver uređaja za reprodukciju koji vam omogućuje da jednostavno
reproducirate audio datoteke visoke kvalitete.
•• Jednostavna reprodukcija audio datoteka visoke rezolucije
Možete reproducirati audio datoteke visoke rezolucije, kao što su DSD datoteke kupljene
na web-mjestima za distribuciju glazbe itd., povezivanjem uređaja s računalom i
jednostavnom prilagodbom postavki.
•• Funkcija popisa za reprodukciju
Možete stvoriti popise pjesama za reprodukciju za slušanje željenim redoslijedom tako da
povučete i ispustite glazbene datoteke u „Hi-Res Audio Player”. Izrađene popise pjesama
za reprodukciju možete spremiti i uređivati.
•• Reprodukcija glazbe s većom kvalitetom zvuka
Pohranom audio podataka u aktivnu memoriju na računalu prije reprodukcije može se
smanjiti opterećenje procesora, a glazbene se datoteke mogu reproducirati uz ujednačeniju
kvalitetu zvuka.
HR
Podržani format
Hi-Res Audio Player podržava sljedeće formate audio datoteka.
•• DSF (.dsf): 2,8 MHz/5,6 MHz/11,2 MHz/22,4 MHz
•• DSDIFF (.dff): 2,8 MHz/5,6 MHz/11,2 MHz/22,4 MHz
•• PCM (.wav/.aiff/.aif): 44,1 kHz – 768 kHz, 16 – 32 bita
•• FLAC (.flac): 44,1 kHz – 384 kHz, 16 – 32 bita
•• ALAC (.m4a): 44,1 kHz – 384 kHz, 16 – 32 bita
•• MP3 (.mp3): 32 kbit/s – 320 kbit/s
23HR
Reprodukcija glazbe s računala
Reproducirajte izvor glazbe pomoću softvera „Hi-Res Audio Player” koji je instaliran na
računalu.
Gumb jačine
zvuka
1
Pritisnite OUTPUT više puta kako biste kao izlaz odabrali priključnicu
za slušalice.
Naziv odabranog izlaza prikazuje se u prozoru zaslona.
[BALANCED-2]
[XLR4]
[UNBALANCED-1]
[BALANCED-1]
[UNBALANCED-2]
Savjet
Kad odaberete priključke PRE OUT L/R, u prozoru zaslona prikazat će se [PRE OUT].
24HR
2 Provjerite svijetli li indikator na odabranoj priključnici za slušalice.
Savjet
Kada odaberete priključke PRE OUT L/R, isključit će se svi indikatori na priključnicama za slušalice.
HR
3 Pritisnite gumb INPUT više puta kako biste odabrali [PC (USB-B)].
U prozoru zaslona prikazat će se [PC (USB-B)].
4 Pokrenite „Hi-Res Audio Player” i reproducirajte izvor glazbe.
Pojedinosti o softveru „Hi-Res Audio Player” potražite na stranici 23.
5 Okrenite gumb za jačinu zvuka kako biste prilagodili jačinu zvuka.
Ovisno o slušalicama, glasnoća će možda biti slaba. U tom slučaju postavite prekidač GAIN
na „H” nakon smanjivanja glasnoće. Pri uobičajenoj upotrebi prekidač GAIN potrebno je
postaviti na „L”.
25HR
Upotreba raznih funkcija:
Promjena prozora zaslona
Možete promijeniti prikazane stavke u
prozoru zaslona pritiskom na gumb DISPLAY
na daljinskom upravljaču ili putem izbornika.
Uobičajeni zaslon reprodukcije [NORMAL]
 Naziv ulaza
 Jačina zvuka
 Format ulaznog signala
Zaslon ulaznog/izlaznog signala [FORMAT]
 Format ulaznog signala
1
Pritisnite DISPLAY na
daljinskom upravljaču.
Prozor zaslona mijenja se kako slijedi.
 Frekvencija uzorkovanja ulaznog
signala
 Dubina bita ulaznog signala
Ta se informacija možda neće ispravno
prikazati ovisno o ulaznom signalu.
 Dubina bita izlaznog signala
 Frekvencija uzorkovanja izlaznog
signala
 Format izlaznog signala
26HR
Rad s izbornikom
Na izborniku koji se prikazuje u prozoru
zaslona možete prilagoditi različite
postavke.
3 Pritisnite / kako biste
odabrali vrijednost postavke,
a zatim pritisnite ENTER.
Odabrana će se vrijednost primijeniti,
a zaslon se vraća na zaslon reprodukcije
(str. 26).
Prozor zaslona
HR
Savjet
Kada pritisnete tipku MENU/BACK tijekom rada
s izbornikom, otkazuje se operacija izbornika,
a zaslon se vraća na zaslon za reprodukciju.
1
Vraćanje postavki na zadane
tvorničke postavke
Pritisnite MENU/BACK.
Postavke ulaza, jačine zvuka i izbornika
možete vratiti na zadane tvorničke postavke.
U prozoru zaslona prikazuje se izbornik.
2 Pritisnite / kako biste
odabrali stavku izbornika,
a zatim pritisnite ENTER.
Stavka izbornika
Vrijednost postavke
 ili  prikazuje se lijevo od
vrijednosti postavke, a zatim
možete odabrati vrijednost
postavke.
1
Pritisnite  (napajanje) za
isključivanje pojačala.
2 Pritisnite  (napajanje) dulje
od 7 sekundi.
U prozoru zaslona prikazat će se [MEMORY
CLEARED!], a zatim će se postavke vratiti na
zadane tvorničke postavke.
Traka za
pomicanje
Pojedinosti o stavki postavke potražite
u odjeljku „Popis stavki izbornika” (str. 28).
27HR
Popis stavki izbornika
Na izborniku možete postaviti sljedeće stavke.
Zadane su postavke podcrtane.
Stavke postavki
Vrijednost postavke
[DSEE HX]
Podiže kvalitetu komprimiranog izvora zvuka
ili izvora zvuka CD kvalitete gotovo na razinu
visoke rezolucije.
Funkciju DSEE HX možete uključiti/isključiti
pritiskom na DSEE HX daljinskom upravljaču.
Ako je uključena, poziva se postavka
odabrana na ovom izborniku.
•• [OFF]: isključeno
•• [STANDARD]: standardni način rada
•• [FEMALE VOCAL]: odgovarajući način rada
za ženski glas
•• [MALE VOCAL]: odgovarajući način rada za
muški glas
•• [PERCUSSION]: odgovarajući način rada za
udaračke instrumente
•• [STRINGS]: odgovarajući način rada za
žičane instrumente
Napomena
Funkcija DSEE HX funkcionira samo u PCM signalu
s frekvencijom uzorkovanja do 48 kHz te dubinom
bita do 24 bita.
[DSD REMASTERING]
Pretvara sve PCM signale u DSD signale
od 11,2 MHz.
Ta postavka funkcionira na isti način kao
pritisak na gumb DSD REMASTERING na
daljinskom upravljaču.
•• [OFF]: isključeno
[D.C.PHASE LINEARIZER]
Omogućuje vam da približno ponovite
karakteristike niskofrekvencijske faze na
klasičnom analognom pojačalu.
•• [OFF]: isključeno
[DIMMER]
Mijenja svjetlinu prozora zaslona i uključuje/
isključuje indikatore.
•• [BRIGHT]: prozor zaslona i indikatori su
•• [ON]: uključeno
•• [ON]: uključeno
svijetli.
•• [DARK]: prozor zaslona je taman.
•• [DISPLAY OFF]: prozor zaslona i indikatori
su isključeni.
Napomene
•• Indikator  (napajanje) ne isključuje se bez obzira
na tu postavku.
•• Prozor zaslona osvijetljen je pri radu s pojačalom ili
daljinskim upravljačem bez obzira na tu postavku.
[DISPLAY]
Mijenja se zaslon u prozoru zaslona tijekom
reprodukcije.
Ta postavka funkcionira na isti način kao
pritisak na gumb DISPLAY na daljinskom
upravljaču.
28HR
•• [NORMAL]: uobičajeni zaslon reprodukcije
(naziv ulaza, ulazni signal, razina glasnoće)
•• [FORMAT]: zaslon ulaznog/izlaznog signala
(format, frekvencija uzorkovanja i dubina
bita ulaznog/izlaznog signala)
Stavke postavki
Vrijednost postavke
[AUTO VOLUME DOWN]
Automatski smanjuje jačinu zvuka pojačala
prilikom promjene izlaza, umetanja/
uklanjanja utikača slušalica, promjene
postavke prekidača GAIN ili uključivanja
pojačala dok je jačina zvuka postavljena
na glasno.
•• [OFF]: isključeno
[ANALOG IN FORMAT]
Odabire format reprodukcije audio signala
iz priključaka LINE IN L/R.
Odaberite neki od sljedećih formata.
[PCM48kHz]/[PCM96kHz]/[PCM192kHz]/
[DSD2.8MHz]/[DSD5.6MHz]/[DSD11.2MHz]
•• [ON]: uključeno
Napomena
Ta je funkcija dostupna samo za razinu slušalica.
Ne mijenja se jačina zvuka za PRE OUT.
HR
Napomena
Funkcija DSEE HX radi samo ako je odabran format
[PCM48kHz].
[PRE OUT]
Reproducira zvuk iz priključka PRE OUT L/R.
•• [OFF]: isključeno
•• [VARIABLE]: odaberite tu postavku pri
prilagođavanju jačine zvuka na pojačalu.
•• [FIXED]: odaberite tu postavku pri
prilagođavanju jačine zvuka na povezanoj
opremi. Jačina reproduciranog zvuka je
fiksna.
Napomena
Kada odaberete [OFF], [PRE OUT] se ne prikazuje
kao ciljni izlaz koji je odabran u postavci OUTPUT.
[AUTO STANDBY]
Automatski isključuje pojačalo ako tijekom
otprilike 20 minuta nema aktivnosti
s pojačalom koje je u tihom načinu rada.
•• [OFF]: isključeno
[LR BALANCE]
Prilagođava desni i lijevi balans izlaznog
signala iz priključnice slušalica ili priključka
PRE OUT L/R.
Izvršite prilagodbu u sljedećem rasponu.
[L+6.00dB] - [CENTER] - [R+6.00dB] (koraci
od 0,25 dB)
•• [ON]: uključeno
Napomena
Zadana postavka razlikuje se ovisno o području.
Savjet
[LR BALANCE] priključnica za slušalice i priključka
PRE OUT L/R možete postaviti zasebno.
29HR
Rješavanje problema
Općenito
Napajanje se ne uključuje.
••Provjerite je li kabel za napajanje (mrežni kabel) dobro priključen.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
••Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača na pojačalu (str. 4).
••Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i pojačala.
••Obje baterije na daljinskom upravljaču zamijenite novima (str. 9).
Indikator DSEE HX ne svijetli čak i ako je uključena funkcija DSEE HX.
••Funkcija DSEE HX ne radi ovisno o ulaznom signalu. Ako ulazni signal nije podržan, indikator
DSEE HX će zasvijetliti i odmah se isključiti kad se uključi funkcija DSEE HX. Pojedinosti
o podržanom ulaznom signalu potražite na stranici 28.
Pojačalo se automatski isključuje.
••Ako je stavka postavke izbornika [AUTO STANDBY] postavljena na [ON], pojačalo se automatski
isključuje ako tijekom otprilike 20 minuta nema aktivnosti s pojačalom koje je u tihom načinu rada.
Vrijeme do isključivanja pojačala prikazat će se na prozoru zaslona jednu minutu prije njegova
isključivanja.
••Odspojite strujni kabel za napajanje (mrežni kabel) iz pojačala, a zatim ponovno uključite pojačalo.
Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem dobavljaču tvrtke Sony.
[PROTECTOR] pojavljuje se u prozoru zaslona.
••[PROTECTOR] se prikazuje u slučaju neuobičajene razine struje na priključnici za slušalice ili ako
se temperatura pojačala neuobičajeno poveća. U tom slučaju izvadite utikač slušalice iz pojačala,
a zatim pritisnite  (napajanje).
[OVER CURRENT] prikazuje se u prozoru zaslona.
••[OVER CURRENT] se prikazuje u slučaju neuobičajene razine struje na USB kabelu za WALKMAN
ulaz (za spajanje na uređaj WALKMAN®/Xperia). U tom slučaju izvadite USB kabel iz pojačala,
a zatim pritisnite  (napajanje).
30HR
U prozoru zaslona ne prikazuje se stavka.
••Provjerite je li stavka postavke izbornika [DIMMER] postavljena na [DISPLAY OFF] (str. 28).
••Prilagodite svjetlinu prozora zaslona pritiskom na DIMMER na daljinskom upravljaču.
Zvuk
Iz pojačala se ne čuje zvuk.
HR
Provjerite sljedeće opise za uzroke na pojačalu.
••Provjerite jačinu zvuka ili poništite funkciju isključivanja zvuka (str. 8).
••Provjerite svijetli li indikator na priključnici za slušalice. Ako se isključi, pritisnite više puta OUTPUT
kako biste odabrali priključnicu za slušalice (stranice 4, 19, 24).
••Provjerite je li utikač slušalica dobro umetnut u priključnicu za slušalice.
••Provjerite je li odabran ispravan ulazni priključak.
••Provjerite je li uključeno pojačalo i povezana oprema.
••Provjerite je li ulazni audio format kompatibilan s pojačalom. Pojedinosti o podržanom
formatu potražite u priručniku „Mjere opreza/specifikacije” (zasebni priručnik) u odjeljku
„Specifikacije”.
Provjerite sljedeće opise za uzroke na računalu.
••Pri spajanju računala (Windows) na USB-B ulaz pojačala provjerite je li na računalu instaliran
namjenski upravljački program (str. 21).
••Provjerite je li ispravno postavljena jačina zvuka OS-a ili softvera za reprodukciju ili je zvuk
isključen.
••Ako se pokrene više različitih softvera za reprodukciju, zvuk se možda neće čuti. U tom slučaju
pokrenite samo softver za reprodukciju koji želite upotrebljavati.
••Provjerite je li uređaj za reprodukciju na vašem računalu postavljen na „Sony Headphone Amplifier
Driver”. Ako nije, promijenite postavku OS-a računala.
Nije moguće reproducirati izvor s više kanala.
••Pojačalo podržava samo dvokanalne izvore glazbe.
31HR
Iz priključaka PRE OUT L/R ne prenosi se zvuk.
••Provjerite je li stavka postavke izbornika [PRE OUT] postavljena na [OFF] (str. 29).
Jačina zvuka mijenja se automatski.
••Jačina zvuka pojačala automatski se smanjuje prilikom promjene izlaza, umetanja/uklanjanja
utikača slušalica, promjene postavke prekidača GAIN ili uključivanja pojačala dok je jačina zvuka
postavljena na glasno. Ako ne želite koristiti tu funkciju, stavku izbornika [AUTO VOLUME DOWN]
postavite na [OFF] (str. 29).
Generira se šum.
Šum se može generirati prilikom upotrebe računala u sljedećim slučajevima.
••Izvodi se i naizmjence se koristi više softverskih programa za reprodukciju („Hi-Res Audio Player”
ili drugi softver za reprodukciju trećih strana).
••Šum se može generirati ovisno o radu drugih programa koji se koriste tijekom reprodukcije.
Šum se može generirati u sljedećem slučaju.
••Šum se može generirati prilikom reprodukcije DSD signala dok su slušalice s funkcijom
poništavanja šuma spojene na pojačalo.
USB-B
Nije otkriven USB uređaj.
••Isključite pojačalo, uklonite USB uređaj, uključite pojačalo, a zatim ponovno spojite USB uređaj.
••USB uređaj možda ne radi ispravno. Pogledajte upute za upotrebu tog uređaja kako biste riješili
problem.
Zvuk se čuje iz zvučnika spojenog računala.
••Ako je uređaj spojen s računalom sa sustavom Windows, provjerite je li na računalu instaliran
namjenski upravljački program (str. 21).
••Provjerite je li uređaj za reprodukciju na vašem računalu postavljen na „Sony Headphone Amplifier
Driver”. Ako nije, promijenite postavku OS-a računala.
32HR
Kazalo
P
A
Aktivni zvučnik..........................................
ANALOG IN FORMAT................................
AUTO STANDBY........................................
AUTO VOLUME DOWN.............................
17
29
29
29
B
Pametni telefon....................................... 10
Popis stavki izbornika.............................. 28
PRE OUT.............................................. 17, 29
Priključci audio izlaza................................ 17
Priključnica za slušalice............................. 5
PROTECTOR.............................................. 30
Prozor zaslona......................................... 26
R
Baterija....................................................... 9
Računalo.................................................. 13
C
S
CD uređaj za reprodukciju........................ 11
Slušalice................................................... 14
D
U
Daljinski upravljač...................................... 8
D.C.PHASE LINEARIZER............................ 28
DIMMER.................................................... 28
DISPLAY.................................................... 28
DSD REMASTERING.................................. 28
DSEE HX.................................................... 28
G
GAIN................................................... 20, 25
HR
Upravljački program za USB ulaz............. 21
Uravnotežena veza.................................. 14
Uređaj za reprodukciju.............................. 11
W
WALKMAN®.............................................. 10
Windows.................................................. 21
X
XLR4........................................................... 5
H
Hi-Res Audio Player................................. 22
I
Indikator DSD RE........................................ 4
Integrirano pojačalo................................. 17
L
LR BALANCE............................................. 29
M
Mac........................................................... 21
Mjere opreza/specifikacije........................ 2
N
Neuravnotežena veza.............................. 16
O
OVER CURRENT........................................ 30
33HR
©2016 Sony Corporation
4-598-254-11(1) (HR)
Download PDF

advertising