Sony | NWZ-M504 | Sony NWZ-M504 Walkman® s tehnologijama NFC i Bluetooth® Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

Kako instalirati i koristiti
priruŒnik Help Guide
Kratke upute za uporabu
NWZ-M504
Instalirajte "Help Guide" na raŐunalo. Tu se
opisuju osnovne funkcije Walkmana, navedena je
URL adresa korisniŐke podrške i objašnjava se
kako na Walkman prebaciti sadržaje kao što je
glazba.
1
2
O uputama za uporabu
Za detaljne informacije o ureŔaju
WALKMAN®, pristupite priruŐniku Help Guide
na internetu.
http://rd1.sony.net/help/dmp/
nwzm500/h_ww/
Premda je pretraživanje besplatno,
komunikacijske usluge se možda
naplaŒuju u skladu s ugovorom s
vašim pružateljem usluga.
Za osnovne funkcije, URL adresu korisniŐke
podrške i odjeljak Important Information,
pogledajte "Kako instalirati i koristiti priruŐnik
Help Guide" u ovom priruŐniku.
3
4
©2014 Sony Corporation
4-539-939-11(1)
Umetnite prikljuŐak slušalica u prikljuŐnicu tako
da klikne.
F USB prikljuÑnica
G Tipka RESET
Pritisnite tipku RESET olovkom, spajalicom i sliŐno
za resetiranje Walkmana.
H Tipka HOME•BACK
Spojite Walkman na
računalo.
8 Za povratak na prethodni prikaz
8 Kraj/odbijanje poziva
Pritisnite i zadržite za prikaz opcije
izborniku Home.
Otvorite sljedeće mape i
kliknite dvaput na izvršnu
datoteku Walkmana.
I Tipka VOL (glasnoÏa) + (*1)/–
8 Windows 7 ili raniji: [Start] –
[Computer] – [WALKMAN] – [FOR_
WINDOWS] – [Help_Guide_
Installer(.exe)].
8 Windows 8: [Start screen] – [Desktop]
– [File Explorer] – [Computer] –
[WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] –
[Help_Guide_Installer(.exe)].
8 Windows 8,1: [Desktop] – [File
Explorer] – [This PC] – [WALKMAN]
– [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_
Installer(.exe)].
8 Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_
MAC] – [Help_Guide_Installer_for_
mac].
Deaktivira tipke kako se tijekom nošenja ureŔaja
ne bi sluŐajno pokrenule operacije.
Slijedite upute na zaslonu
kako biste dovršili
instalaciju.
Kako biste čitali Help Guide,
kliknite dvaput na ikonu
prečaca ili drugu ikonu koja
za to služi.
Dijelovi i kontrole
Sadržaj
Provjerite jeste li u paketu dobili sljedeŒi pribor.
s Walkman (1)
s Slušalice (1)
s Ušni umeci (1 komplet)
s Kratke upute za uporabu (ovaj priruŐnik)
s USB kabel (1)
s Hvataljka (1)
Kad se Walkman napuni dokraja, odspojite ga iz
raŐunala.
Nemojte prekrivati antenu rukama ili nekim
predmetom kad je aktivna Bluetooth veza. To
može prekinuti vezu.
*1 Tipke imaju ispupŐenja. Koristite ih kao
orijentaciju pri rukovanju.
O podešavanju glasnoŐe (samo za
zemlje/regije gdje su na snazi
europske smjernice)
Alarm (zvuŐni signal) i upozorenje [Check the
volume level] pojavljuju se radi zaštite vašeg
sluha kad po prvi put pojaŐate glasnoŒu preko
štetne razine. Alarm i upozorenje možete iskljuŐiti
pritiskom bilo koje tipke.
Napomena
8 Nakon iskljuŐenja alarma i upozorenja možete
pojaŐati glasnoŒu.
8 Nakon prvog upozorenja, alarm i upozorenje
ponavljaju se svakih 20 sati slušanja pri glasnoŒi
podešenoj iznad neškodljive razine. DoŔe li do
toga, glasnoŒa Œe se automatski smanjiti.
8 Ako je glasnoŒa podešena na štetnu razinu i
iskljuŐite Walkman, ona se automatski smanjuje
na sigurnu razinu.
z Savjet
8 Preostali kapacitet baterije možete provjeriti
tijekom reprodukcije glazbe i slušanja FM radija.
8 Kako biste sprijeŐili propadanje baterije,
napunite je barem jednom svakih šest mjeseci ili
jednom godišnje.
8 Ne možete upravljati Walkmanom tijekom
punjenja baterije.
2
8
8
8
8
UkljuŐenje/iskljuŐenje
Za izvršenje željenih funkcija
Reprodukcija/pauza glazbe
Odgovor na dolazne pozive
D Kružna tipka
Za odabir stavke okrenite
kružnu tipku, a zatim pritisnite
za potvrdu.
tipku
Za povratak na prethodni
prikaz
Pritisnite tipku HOME•BACK.
Reprodukcija glazbe.
Reprodukcija glazbe pohranjene
na pametnom telefonu
spojenom Bluetooth vezom.
Prijem FM postaja.
L Otvor za vrpcu za nošenje
M UgraÕena Bluetooth antena
1
A UgraÕeni mikrofon
B Zaslon
C
tipka (*1)
Za odabir stavke
Ovu oznaku dodirnite pametnim telefonom koji
ima funkciju NFC kako biste ga spojili s
Walkmanom.
Možete odabrati jezik za prikaz izbornika i poruka.
Sasvim napunjena
Pritisnite i zadržite tipku
HOME•BACK.
K Oznaka N
Odabir jezika izbornika
Oko
3asata
Za prikaz opcije [Music] u
izborniku Home.
J Preklopka HOLD
Pomaknite preklopku HOLD u smjeru suprotnom
od smjera strelice.
.
Pritisnite tipku
Punjenje
PoŐetni izbornik je polazna toŐka svih funkcija.
Pritisnite za ugaŔanje glasnoŒe. Pritisnite tipku
VOL+ za glasniji zvuk, a tipku VOL – za tiši zvuk.
UkljuŒenje
Napunite Walkman tako da ga spojite na
raŐunalo.
Kako koristiti Walkman
a[Music] u
UkljuŒivanje i iskljuŒivanje
ureŔaja
Punjenje baterije
Napomena
E PrikljuÑnica za slušalice
Iz izbornika Home odaberite
[Settings].
Odaberite [Language Settings] Željeni jezik.
IskljuŒenje
Pritisnite i zadržite tipku
.
Promjena raznih postavki na
Walkmanu (uparivanje itd.)
Prikazane ilustracije i zasloni služe samo kao
primjer i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda
proizvoda ili zaslona.
Reprodukcija glazbe
Slušanje glazbe prebaŐene na Walkman.
1
2
Iz izbornika Home
odaberite [Music] i zatim
pritisnite tipku
.
Odaberite željeni način
pretraživanja i stavke dok
se ne prikaže popis
pjesama, zatim odaberite
željenu pjesmu.
Reprodukcija zapoŐinje i prikaže se
zaslon za reprodukciju glazbe.
Ponovno pritisnite tipku
pri
reprodukciji u zaslonu audioreprodukcije.
Naslov pjesme
Reprodukcija
sluŐajnim slijedom
Postavka ekvalizatora
Ime
izvoŔaŐa
Status
reprodukcije
Proteklo vrijeme
reprodukcije trenutaŐne Ponavljanje
pjesme
reprodukcije
Ikona statusa
baterije
Status telefonskog
razgovora putem
Bluetooth veze
z Savjet
8 Ako tijekom reprodukcije ne aktivirate nijednu
funkciju, zaslon se iskljuŐuje.
8 Za povratak na izbornik reprodukcije iz drugih
izbornika tijekom reprodukcije, pritisnite i
zadržite tipku HOME•BACK za prikaz
[Music]
te zatim ponovno pritisnite tipku HOME•BACK.
8 Ako tijekom pauze ne aktivirate nijednu
funkciju,, Walkman se automatski iskljuŐuje.
8 Za pojedinosti o tome kako prenijeti glazbu na
Walkman, razne funkcije reprodukcije, slušanje
FM radija i podešavanje postavki pogledajte
priruŐnik za pomoŒ, Help Guide, instaliran na
vaše raŐunalo ili na URL adresi koja se nalazi na
naslovnici pod naslovom "O uputama za
uporabu".
z Savjet
8 Ako je ureŔaj neaktivan, zaslon se iskljuŐuje. Za
ukljuŐenje zaslona pritisnite tipku HOME•BACK.
8 Ako je ureŔaj neaktivan duže vrijeme, Walkman
se automatski iskljuŐuje.
8 Prije kopiranja sadržaja odaberite jezik izbornika.
Zakrenite za odabir stavke ili sljedeŒe funkcije.
8 Pretraživanje prema naprijed /natrag
8 Prelazak na poŐetak prethodne (ili tekuŒe)
pjesme ili prelazak na poŐetak sljedeŒe pjesme.
8 Odabir prethodne ili sljedeŒe FM radijske
postaje
Izvucite i zakrenite za sljedeŒe funkcije.
8 Prijelaz na prethodnu/sljedeŒu mapu
8 RuŐni odabir FM postaje
SONY - NWZ-M504_Walkman_kratke upute.indd 1
29/10/14 15:38
NWZ-M504
4-539-939-11(1)
Uparivanje i spajanje
pametnog telefona
U sluŒaju problema
Svoj Walkman možete koristiti kao bežiŐne
slušalice za slušanje glazbe s pametnog telefona.
Ipak, ne možete slušati glazbu ili FM radio s
Walkmana bežiŐno preko Bluetooth zvuŐnika ili
slušalica.
1
Ako ureŔaj ne radi na oŐekivani naŐin, pokušajte
sljedeŒe kako biste riješili problem.
2
Prijem
1
2
Prijenos
3
Uključite mod uparivanja
na Walkmanu.
U izborniku Home na Walkmanu
odaberite
[Settings] – [Bluetooth
Settings] – [Bluetooth On/Off] –
[Bluetooth On] – [Add Device
(Pairing)].
Uključite Bluetooth funkciju
na pametnom telefonu te
pronađite Walkman na
zaslonu s postavkama za
Bluetooth.
Kad se na zaslonu s postavkama za
Bluetooth prikaže popis prepoznatih
ureŔaja, dodirnite [NWZ-M504].
Ako je potreban unos zaporke, unesite
"0000".
Slijedite upute na zaslonu kako biste
dovršili uparivanje.
Walkman i pametni telefon sad su upareni i veza
je uspostavljena.
z Savjet
8 Za ukljuŐenje funkcije Bluetooth, u izborniku
Home na Walkmanu odaberite
[Settings] –
[Bluetooth Settings] – [Bluetooth On/Off] –
[Bluetooth Off].
8 Walkman i pametni telefon možete upariti i
funkcijom NFC.
8 Za detaljne upute pogledajte priruŐnik za
pomoŒ, Help Guide, instaliran na vaše raŐunalo
ili na URL adresi koja se nalazi na naslovnici pod
naslovom "O uputama za uporabu".
PrihvaŐanje/završetak
poziva
Možete odgovoriti i završiti poziv s pametnog
telefona.
PrihvaŒanje poziva
UgraŔeni mikrofon
Završetak/odbijanje poziva
PrihvaŐanje poziva
Pritisnite tipku
za odgovor na poziv.
Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite tipku
HOME•BACK kad odgovarate na poziv.
z Savjet
8 Mikrofon je ugraŔen na mjestu Sonyjevog
logotipa.
8 GlasnoŒa poziva i glazbe može se podešavati
zasebno.
8 Kad se Walkman iskljuŐi automatski, Bluetooth
veza se prekida i više ne možete primati
telefonske pozive.
Završetak poziva
Pritisnite tipku HOME•BACK.
4
Potražite simptome problema u
poglavlju "U sluŒaju problema" u
Help Guideu (HTML dokument) te
iskušajte mjere njihovog
rješavanja.
Spojite ureŔaj s raŒunalom kako
biste napunili bateriju.
Pritisnite
tipku RESET
kemijskom
olovkom,
spajalicom za
papir i sliŒnim
predmetom.
Tipka RESET
Nakon resetiranja Walkmana,
pritisnite tipku
kako biste
ga ukljuŒili.
Simptom i rješenje
Vaš Walkman ne može puniti bateriju ili ga
raŒunalo ne prepoznaje.
8 USB kabel (isporuŐen) nije pravilno spojen na
USB prikljuŐnicu raŐunala. Odspojite USB kabel
i zatim ga ponovno spojite.
8 Upotrijebite priloženi USB kabel.
8 Kod prve uporabe Walkmana ili ako ga niste
upotrebljavali dulje vrijeme, možda Œe trebati
nekoliko minuta da ga raŐunalo prepozna.
Provjerite je li raŐunalo prepoznalo Walkman
oko 10aminuta nakon što ste ga spojili.
Walkman ne radi ili se ne ukljuŒuje.
8 Ne možete upravljati Walkmanom tijekom
punjenja baterije. PriŐekajte da punjenje
završi.
Zbrinjavanje starih elektriŒnih i
elektroniŒkih ureŔaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži oznaŐava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kuŒni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviŔenom mjestu za reciklažu elektriŐke ili
elektroniŐke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda Őuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u oŐuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavom za prikupljanje
otpada)
Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju oznaŐava
da se isporuŐene baterije ne smije zbrinjavati kao
ostali kucni otpad.
Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol
u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli
za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije
koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete
spreŐavanju negativnih posljedica po okoliš i
ljudsko zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno
odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala
pomažete u oŐuvanju prirodnih izvora.
U sluŐaju da vaš ureŔaj, iz sigurnosnih razloga,
zbog efikasnosti ili cjelovitosti podataka, zahtijeva
ugraŔenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije
zamijeniti iskljuŐivo struŐna osoba. Kako biste na
siguran naŐin zbrinuli baterije, odnesite ih u za to
namijenjeni centar za prikupljanje i recikliranje
elektriŐne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u
uputama o sigurnom naŐinu njihove zamjene.
Baterije odnesite u centar za prikupljanje i
recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Ne možete upariti Walkman i pametni telefon.
8 Vaš Walkman radi kao Bluetooth prijemnik i ne
može se spojiti s Bluetooth zvuŐnicima ili
slušalicama jer i oni rade kao prijemnici.
8 Ako su podržani profili razliŐiti, Walkman i
Bluetooth ureŔaj ne mogu se upariti. Za više
informacija pogledajte "Specification" u
priruŐniku Help Guide.
Ne možete uspostaviti Bluetooth vezu.
8 Provjerite je li Bluetooth veza ukljuŐena na
pametnom telefonu i na Walkmanu.
8 Provjerite prikazuje li se prilikom spajanja
[NWZ-M504] u Bluetooth izborniku na
pametnom telefonu. Ako Walkman nije
spojen, dodirnite [NWZ-M504].
Mjere opreza
Pravne informacije i zaštiŐene oznake
Za pravne i regulatorne informacije te informacije
o zaštiŒenim oznakama pogledajte "Important
Information" u isporuŐenom softveru. Kako biste
ih mogli Őitati, instalirajte isporuŐeni softver na
svoje raŐunalo.
O slušalicama
8 Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj
glasnoŒi duže vrijeme jer to može naštetiti
vašem sluhu.
8 Pri visokoj glasnoŒi se možda neŒe Őuti vanjski
zvukovi. Nemojte koristiti ureŔaj u situacijama
pri kojima slušanje treba biti neometano,
primjerice pri upravljanju automobilom ili
biciklom.
8 BuduŒi da su isporuŐene slušalice otvorenog
dizajna, zvuk iz njih se Őuje van. Pazite da ne
smetate osobama oko sebe.
Dodatne informacije o ušnim slušalicama
Ušni umetci posve su priljubljeni uz vaše uši.
Stoga, imajte na umu da postoji rizik od ošteŒenja
ušiju ili bubnjiŒa uslijed snažnog pritiskanja
umetaka ili njihova naglog vaŔenja. Nakon
uporabe, nježno izvadite Őepove iz ušiju.
Dizajn i tehniŐki podaci podložni su promjeni bez
prethodne najave.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s
najveŒom pažnjom, no pogreške u procesu izrade
i/ili prijevoda uputa uvijek su moguŒe.
Stoga proizvoŔaŐ i prodavatelj ne preuzimaju
odgovornost za eventualne netoŐne navode,
pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim
uputama.
SONY - NWZ-M504_Walkman_kratke upute.indd 2
29/10/14 15:39
NWZ-M504
4-539-939-11(1)
Download PDF

advertising