Sony | NWZ-B163F | Sony NWZ-B163F NWZ-B163F USB WALKMAN® mp3 reproduktor kapaciteta 4 GB s FM tunerom Upute za upotrebu

Kratke upute za uporabu
NWZ-B162/B163/B162F/B163F
O uputama za uporabu
99Kratke upute za uporabu: Objašnjenja postavaka za importiranje pjesama na računalo
i prebacivanje na ovaj uređaj.
99Upute za uporabu (User Guide) (HTML dokument): Objašnjavaju napredne funkcije
uređaja te nude rješenja u slučaju problema. Upute User Guide (HTML datoteka) su
pohranjene na memoriji ovog uređaja. Za prikaz uputa User Guide (HTML dokument)
pogledajte "Isporučeni pribor".
©2011 Sony Corporation
Isporučeni pribor
VV Slušalice (1)
VV Hvataljka (1)
VV Kratke upute za uporabu (ovaj priručnik) (1)
VV Softver
Softver je pohranjen na ugrađenu flash memoriju uređaja i sadržava sljedeće:
–– WALKMAN Guide
–– Upute za uporabu, itd.
Za detalje o instalaciji pogledajte "Kako instalirati upute User Guide".
Prije spajanja uređaja na računalo
Provjerite je li vaš operacijski sustav Windows 7, Windows XP (Service Pack 2 ili noviji) ili
Windows Vista (Service Pack 1 ili noviji) te da je Windows Media Player verzije 11 ili 12.
Kako koristiti upute User Guide
1
Spojite uređaj na računalo.
Na 
2
3
2
Odaberite na računalu opcije sljedećim redoslijedom.
Odaberite [start] - [My Computer] ili [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].
Dvaput kliknite na [Setup.exe].
Prikazuje se instalacijski izbornik.
99Kad aktivirate [Setup.exe], datoteka [Setup.exe] pohranjena u mapu [Storage
Media] na uređaju se kopira na računalo kao rezerva, a na računalo se instalira
WALKMAN Guide.
4
Slijedite upute na zaslonu.
5
Dvaput kliknite na
(WALKMAN Guide) na radnoj površini kako biste
pokrenuli WALKMAN Guide.
Nakon aktivacije datoteke [Setup.exe] će se na radnoj površini računala prikazati
ikonica prečaca za WALKMAN Guide.
Detaljnije informacije o prijenosu glazbe potražite u uputama za uporabu ("User
Guide") u WALKMAN Guide.
]]Savjet
99WALKMAN Guide možete pokrenuti iz [start] izbornika (koji se prikaže kad kliknete na
[start]).
99Izbrišete li datoteku [Setup.exe] na uređaju formatiranjem ugrađene flash memorije uređaja,
kopirajte te podatke iz mape [Backup] s računala na uređaj. Zatim pri spajanju uređaja na
računalo gdje će se instalirati slijedite navedeni postupak instalacije od koraka 1. Prema standardnim instalacijskim postavkama, pričuvne kopije podataka čuvaju se na sljedećoj lokaciji
na [C] disku vašeg računala.
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B160\Backup
Što sve možete koristeći WALKMAN Guide?
WALKMAN Guide sadržava sljedeće:
VV Upute za uporabu (User Guide)
Sljedeći sadržaji mogu se vidjeti u vašem internetskom pregledniku.
–– Detalji o uporabi uređaja
–– Kako koristiti softver za prijenos sadržaja na uređaj
–– U slučaju problema
VV Link za registraciju korisnika
VV Link za podršku korisnicima
VV Drugi korisni linkovi
Sadržava linkove, npr. za stranicu s koje se izvodi preuzimanje softvera.
Priloženi softver razlikuje se ovisno o zemlji/regiji prodaje uređaja.
]]Savjet
99Nakon aktivacije [Setup.exe] možete učinkovitije koristiti slobodan prostor u mapi [Storage
Media] tako da formatirate ugrađenu flash memoriju uređaja. Za formatiranje ugrađene flash
memorije uređaja pogledajte "Formatiranje uređaja".
3
Punjenje baterije
Baterija uređaja se puni kad je on spojen na uključeno računalo.
Oko 70 minuta
Na 
Punjenje
Sasvim napunjena
Napomena
99 Prilikom prve uporabe uređaja ili nakon dužeg razdoblja nekorištenja napunite bateriju
dokraja. Tijekom punjenja ispražnjene baterije indikator napajanja treperi u smjeru
kazaljke sata, a pokazivač je prazan.
Ako se na pokazivaču ne prikazuje ništa duže od 5 minuta pritisnite tipku RESET kako biste
resetirali uređaj.
99Ako uključite računalo, restartate ga, isključite ili pokrenite iz moda Sleep ili Hibernate dok je
uređaj spojen na računalo, može doći do poremećaja u radu uređaja. U tom slučaju pritisnite
tipku RESET za resetiranje uređaja. Odspojite uređaj s računala prije tih postupaka.
99Kako biste spriječili propadanje baterije, napunite je barem jednom svakih pola godine ili
svake godine.
4
Dijelovi i kontrole
Prednja strana
Stražnja strana
Slušalice
A Tipka REC/STOP
G Priključnica  (slušalice)
H Zaslon
I Tipka BACK/HOME
B Tipka VOL+/–
C Tipka ZAP
J Indikator napajanja
Započinje/zaustavlja snimanje. Uporabom
ugrađenog mikrofona na uređaju možete
snimati zvuk. Možete snimati i tekući FM
program (samo NWZ-B162F/B163F).
Prebacivanje između obične i ZAPPIN repro­
dukcije. ZAPPIN reprodukcija omogućuje
uzastopnu reprodukciju odsječaka pjesama
podešenog trajanja.
D Tipka BASS/PLAY MODE
Naglašava niske tonove (bas) ili mijenja
mod reprodukcije.
E Tipka 
Započinje/zaustavlja reprodukciju ili pauzira/
nastavlja snimanje.
F Kružna tipka
Okrećite ju kako biste pronašli početak
pjesme ili za brzo kretanje naprijed/nazad.
Ako je na pokazivaču izbornik okrećite ju
za odabir stavke izbornika.
Pogledajte "Kako koristiti uređaj".
LED dioda.
K MIC (mikrofon)
Za snimanje zvuka pomoću uređaja.
L Rupica za vrpcu za nošenje
M Tipka RESET
Upotrijebite pribadaču i sl.
N Preklopka HOLD
Deaktivira tipke kako se tijekom nošenja
uređaja ne bi slučajno pokrenule operacije.
O Poklopac za USB
Uklonite poklopac za spajanje na USB
priključnicu.
P Otvor za hvataljku
Pričvrstite hvataljku (isporučena).
5
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključenje
Pritisnite tipku .
Za isključenje
Pritisnite i zadržite tipku .
]]Savjet
99Ako je reprodukcija pauzirana te kroz određeno vrijeme nema operacija uređaj se automatski
isključuje.
Kako koristiti uređaj
Početni izbornik je polazna točka svih funkcija.
Za prikazivanje početnog izbornika Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME.
Za odabir stavke
Za odabir stavke okrenite kružnu tipku na /, a zatim
pritisnite tipku  za potvrdu.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite tipku BACK/HOME.
*1
Izbornik Home
Ikonice su prikazane na početnom izborniku, a boja odabrane ikonice prikazana je u negativu.
 [Voice]
Reprodukcija/brisanje zvučnih datoteka snimljenih pomoću ugrađenog
mikrofona na uređaju.
 [Music Library]
Reprodukcija pjesama prebačenih na uređaj.
đ *1 [FM]
Prijem FM radija ili reprodukcija/brisanje FM radijskih programa snimlje­
nih na uređaj.
 [Settings]
Podešavanje funkcije za glazbu, FM*1, snimanje zvuka ili postavaka
uređaja.
*1
6
đ i stavke vezane uz funkciju [FM] dostupne su samo na modelima NWZ-B162F/B163F.
Importiranje i prebacivanje glazbe
Pomoću programa Windows Media Player 11 ili 12 možete na uređaj prebaciti pjesme
s računala. Koristite li Windows Media Player 10 ili raniji na svom računalu preuzmite
preko ikonice prečaca na memoriji uređaja Windows Media Player 11.
1
Prebacite pjesme s CD-a i sl. u Windows Media Player 11 ili 12 na računalu.
Za detalje o postupku importiranja pjesama s CD-a i sl. pogledajte Help datoteku
u programu Windows Media Player 11 ili 12. Pjesme koje su već importirane u
Windows Media Player 11 ili 12 ne treba ponovno importirati.
1Kliknite na "Rip".
2Kliknite ovdje za početak
importiranja.
2
3
Spojite USB priključak uređaja na svoje računalo.
Uložite USB priključak dokraja.
Prebacite pjesme iz programa Windows Media Player 11 ili 12 u uređaj.
Na pokazivaču se tijekom prebacivanja pjesama na uređaj pojavljuje [DATA ACCESS].
1Odabir albuma i sl.
2Kliknite ovdje za prebacivanje
na uređaj.
Napomena
99Ne odspajajte uređaj tijekom prebacivanja datoteka. U suprotnom, datoteke u postupku
prebacivanja mogle bi se oštetiti.
99Uređaj ne podržava prebacivanje sadržaja sa zaštitom protiv kršenja autorskih prava.
]]Savjet
99Podatke također možete prebaciti na uređaj povlačenjem i ispuštanjem u Windows Explorer
svog računala.
Brisanje glazbe prebačene na uređaj
Spojite uređaj na računalo, a zatim uporabom Windows Media Playera 11 ili 12, ili
Windows Explorera, izbrišite nepotrebne audio datoteke.
7
U slučaju problema
Ako uređaj ne radi na očekivani način, pokušajte sljedeće kako biste riješili problem.
1
Potražite simptome problema u "Troubleshooting" u "User Guide"
(HTML dokument) te iskušajte mjere njihovog rješavanja.
2
Spojite uređaj s računalom kako biste
napunili bateriju.
3
Pritisnite tipku RESET pribadačom i sl..
4
5
Provjerite informacije o problemu u Helpu za svaki softver.
6
Ako navedena rješenja ne uklone problem, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
8
Za spajanje na računalo pogledajte "Zahtjevi sustava (za uređaj)" i tablice.
Tipka RESET
Neke probleme moguće je riješiti punjenjem baterije.
Ako pritisnete tipku RESET za vrijeme rada uređaja,
pohranjeni podaci i postavke mogu se izbrisati.
Nakon resetiranja uređaja pritisnite tipku  kako biste ga uključili.
Pogledajte informacije o problemima na stranicama za podršku
korisnicima.
Stranice za podršku korisnicima potražite u "Za najnovije informacije".
Zahtjevi sustava (za uređaj)
99 Računalo
IBM PC/AT kompatibilno s instaliranim
sljedećim Windows operacijskim sustavom*1:
Windows XP Home Edition*2 (Service Pack 3
ili noviji)/Windows XP Professional*2 (Service
Pack 3 ili noviji)/Windows Vista Home Basic
(Service Pack 1 ili noviji)/Windows Vista Home
Premium (Service Pack 1 ili noviji)/Windows
Vista Business (Service Pack 1 ili noviji)/
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 ili
noviji)/Windows 7 Home Basic/Windows 7
Home Premium/Windows 7 Professional/
Windows 7 Ultimate
Nisu podržani drugi operativni sustavi osim
navedenih.
*1
Osim OS verzija koje ne podržava Microsoft.
*2
Osim 64-bitnih verzija OS-a.
99 Procesor: Pentium III 450 MHz ili viši za
Windows XP, Pentium III 800 MHz ili viši za
Windows Vista, Pentium III 1 GHz ili viši za
Windows 7
99 RAM: 256 MB ili više za Windows XP, 512 MB
ili više za Windows Vista, 1 GB ili više
Windows 7 32-bitnu verzije, 2 GB ili više za
Windows 7 64-bitnu verzije
99 Tvrdi disk: 600 MB slobodnog prostora ili više
99 Zaslon:
–– Razlučivost zaslona: 800  600 piksela (ili
više) (preporučeno 1024  768 ili više)
–– Boje: 8 bita ili više (preporučeno 16 bita)
99 USB priključnica (preporučeno Hi-Speed USB)
99 Internet Explorer 7 ili noviji
99 Windows Media Player 11 za Windows XP i
Windows Vista, Windows Media Player 12 za
Windows 7
99 Za uporabu Electronic Music Distribution
(EMD) i otvaranje stranica na internetu potre­
bna je širokopojasna internetska veza.
Ne možemo jamčiti funkcioniranje sa svim
računalima čak i ako zadovoljavaju navedene
sistemske zahtjeve.
Nisu podržani sljedeći uvjeti:
–– Računala ili operacijski sustavi vlastite izrade
–– Sustav koji je nadogradnja originalnog
sustava kojeg instalira proizvođač
–– Multi-boot sustavi
–– Multi-monitor sustavi
–– Macintosh
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
9
Pojava
Uzrok/Rješenje
Uređaj ne može
napuniti bateriju.
99 Uređaj nije pravilno spojen na USB priključnicu računala.
FFOdspojite uređaj i zatim ga ponovno spojite.
99 Baterija se puni uz temperaturu okoline izvan raspona od 5 °C do 35 °C.
FFNe možete puniti bateriju kad je prikazana ikona
. Punite bateriju
uz okolnu temperaturu između 5 °C – 35 °C.
99 Računalo nije uključeno.
FFUključite računalo.
99 Računalo je prešlo u sleep ili hibernate stanje.
FFUključite računalo iz sleep ili hibernate stanja.
[CONNECTED USB]
se ne pojavljuje kada
je uređaj spojen na
računalo.
99 USB priključak uređaja nije pravilno spojen na USB priključnicu računala.
FFOdspojite uređaj i zatim ga ponovno spojite.
99 Koristi se USB hub.
FFSpojite uređaj izravno na USB priključnicu, budući da veza preko USB
huba možda neće funkcionirati. Međutim, može se koristiti USB hub
koji omogućuje napajanje.
99 Na računalu je pokrenuta neka druga aplikacija.
FFOdspojite uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno spojite.
Ne uspijete li riješiti problem na taj način, odspojite uređaj, restartajte
računalo i zatim ponovno spojite uređaj.
99 Možda problem uzrokuje USB priključnica na računalu.
FFSpojite uređaj na drugu USB priključnicu na računalu.
99 Preostali napon baterije je nedovoljan.
FFNapunite bateriju tako da uređaj spojite na uključeno računalo na barem
5 minuta. Tijekom punjenja ispražnjene baterije indikator napajanja
treperi u smjeru kazaljke sata, a pokazivač je prazan.
Uređaj postane nestabilan dok je spojen s
računalom.
99 Koristi se USB hub.
FFSpojite uređaj izravno na USB priključnicu, budući da veza preko USB
huba možda neće funkcionirati. Međutim, može se koristiti USB hub
koji omogućuje napajanje.
10
Formatiranje uređaja
Možete formatirati memoriju uređaja. Formatiranjem memorije izbrisat će se sve
ikone prečaca i datoteke uključujući "User Guide" (HTML dokument) i sva pode­
šenja će se vratiti na standardne postavke. Prije formatiranja provjerite datoteke
pohranjene u memoriju, a zatim sve važne datoteke kopirajte na tvrdi disk računala ili drugi medij.
1 Pritisnite i zadržite tipku BACK/HOME dok se ne prikaže početni
izbornik.
2 Odaberite  [Settings] – [Initialize] – [Format] – [OK], tim
redoslijedom.
Za odabir stavke okrenite kružnu tipku, a zatim pritisnite tipku  za potvrdu.
Nakon odabira [OK] i nakon potvrde, pojavljuje se [FORMATTING...] te
započinje formatiranje. Nakon formatiranja pojavljuje se [COMPLETE].
Napomena
99Memoriju uređaja nemojte formatirati koristeći Windows Explorer. Ako ste
nehotice formatirali uređaj u Windows Exploreru, ponovite postupak i na uređaju.
99Formatirate li uređaj slučajno, preuzmite uputu Operation Guide (PDF datoteka)
s internetske stranice spomenute pod naslovom "Za najnovije informacije".
Mjere opreza
O slušalicama
99Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći duže vrijeme jer to može naštetiti vašem
sluhu.
99 Pri visokoj glasnoći se možda neće čuti vanjski zvukovi. Nemojte koristiti uređaj u situa­
cijama pri kojima slušanje treba biti neometano, primjerice pri upravljanju automobilom
ili biciklom.
99Budući da su isporučene slušalice otvorenog dizajna, zvuk iz njih se čuje van. Pazite da ne
smetate osobama oko sebe.
Nemojte izlagati baterije prekomjernoj toplini, primjerice suncu, vatri ili slično kroz duže vrijeme.
Nominalna potrošnja struje iznosi 500 mA.
Dugotrajno slušanje osobnog audio uređaja uz visoku glasnoću može oštetiti sluh
korisnika.
Program ©2011 Sony Corporation
Dokumentacija ©2011 Sony Corporation
11
Najnovije informacije
Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim Sonyjevim uređajem ili biste željeli saznati
više o kompatibilnom dodatnom priboru, posjetite navedenu internetsku stranicu.
Za korisnike u Europi: http://support.sony-europe.com/DNA
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim sustavom za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji ili njenom pakiranju označava da se isporučene baterije ne smije
zbrinjavati kao ostali kucni otpad.
Na nekim baterijama može se nalaziti ovaj simbol u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004%
olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i ljudsko
zdravlje, do kojih bi njihovo nepravilno odlaganje moglo dovesti. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih razloga, zbog efikasnosti ili cjelovitosti podataka, zahtijeva
ugrađenu bateriju za svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti isključivo stručna osoba. Kako biste na
siguran način zbrinuli baterije, odnesite ih u za to namijenjeni centar za prikupljanje i recikliranje
električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte u uputama o sigurnom načinu njihove zamijene. Baterije
odnesite u centar za prikupljanje i recikliranje isluženih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Download PDF

advertising