Sony | VRD-MC5 | Sony VRD-MC5 MC5 DVD рекордер Инструкции за експлоатация

IT
W-273-384-11(2)
Мултифункционален
DVD рекордер
Ръководство за експлоатация
JP
FR
DE
ES
IT
CS
VRD-MC5
© 2007 Sony Corporation
Информация за
безопасност
Този етикет се намира във вътрешността
на защитната опаковка на лазера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
За да предотвратите пожар или токов удар,
не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течност – например вази.
Не поставяйте устройството в затворени
пространства, като например лавици или
вградени шкафове.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с
този продукт увеличава риска от увреждане
на зрението. Не се опитвайте да разглобявате устройството, тъй като лазерният
лъч, използван в този мултифункционален
рекордер е опасен за очите. Обръщайте се
единствено към квалифициран сервиз.
Това устройство е класифицирано като
CLASS 1 LASER продукт. Етикетът CLASS
1 LASER PRODUCT MARKING се намира в
долната част на устройството.
CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
2
Този символ е предназначен
за предупреждение към
потребителя за наличие на
не-изолиран опасен волтаж в
устройството и за съществуващ риск от токов удар.
Този символ е предназначен
да предупреждава потребителя за наличието на важни
инструкции за експлоатация
и поддръжка (сервиз) в ръководството, приложено към
устройството.
Този графичен символ се намира от долната
страна на устройството.
Важна информация за
безопасност
1) Прочетете тези инструкции.
2) Запазете това ръководство.
3) Вслушвайте се във всички предупреждения.
4) Следвайте всички инструкции.
5) Не използвайте устройството близо до
вода.
6) Почиствайте само със сухо парче плат.
7) Не блокирайте вентилационните отвори
на устройството.
Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
8) Не инсталирайте близо до топлинни
източници, които произвеждат топлина,
като например радиатори, климатици,
печки или други уреди (включително усилватели).
9) Съобразявайте се с предпазната функция
на поляризирания или заземения щекер. Поляризираният щекер има два куплунга, като
единият е по-широк от другия. Заземеният
щекер има два куплунга и трето заземяващо
краче.
Широкият куплунг или третото краче са за
защита. Ако приложеният щекер не влиза в
контакта, консултирайте се с електротехник, за да подмени вида на контакта.
10) Внимавайте да не настъпвате захранващия кабел и го пазете от прегъване, особено
в областта на щекерите или на местата, в
които излиза от устройството.
11) Използвайте само аксесоари и други
допълнителни устройства, препоръчани от
производителя.
12) Използвайте само със стойката, статива, скобата или поставката, препоръчана от
производителя или продадена с устройството. Когато използвате масичка на колела,
внимавайте да не се нараните, ако масичката
се преобърне докато местите устройството/масичката.
13) Изключвайте устройството по време на
гръмотевични бури или когато не планирате
да го използвате за дълъг период от време.
14) За сервиз се обръщайте единствено към
квалифициран сервиз. Сервизно обслужване
се налага, когато устройството е повредено
по някакъв начин, като например повреда
на захранващия кабел или щекера, когато
в устройството попадне течност или
твърд предмет, когато устройството бъде
изложено на дъжд или влага, когато устройството не работи правилно или ако бъде
изпуснато.
Директива за FCC съвместимост
Това оборудване е тествано и съвместимо с ограниченията за клас B цифрови
устройства, съобразено с част 15 от FCC
регулациите.
Тези ограничения са създадени, за да придадат
известна защита при инсталация в дома.
Устройството генерира, използва и може да
излъчва радио честотна енергия и ако не е
инсталирано и не бъде използвано в съответствие с инструкциите, може да причини
смущения на радио комуникациите.
Въпреки това, не съществува гаранция, че
дори при определен начин на инсталация
смущенията няма да се появят.
Ако това устройство причини смущения
на радио или телевизионно приемане, което
можете да установите чрез неколкократно
включване или изключване на оборудването,
потребителят може да се справи с проблема,
като използва един или повече от изброените по-долу методи:
– Преместете или променете насочеността
на приемната антена.
– Увеличете разстоянието между устройството и приемника.
– Свържете устройството в контакт от
мрежата, различен от този, в който е
включен приемника.
– За помощ се свържете с вашия доставчик
или с опитен радио/телевизионен техник.
Бъдете внимателни и не извършвайте
промени или модификации, които не са
одобрени от това ръководство, защото
това може да наруши правилната работа с
устройството.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио,
Япония. Оторизираният представител
за ЕМС и безопасност на продукта е Sony
Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са указани в отделните сервизни
книжни и гаранционни карти.
Забележки за променливотоковия
адаптер
• Моля, уверете се, че сте поставили
устройството в близост до контакта,
към който е включен и че контактът е
леснодостъпен.
• Уверете се, че използвате единствено
приложения променливотоков адаптер и
захранващ кабел.
• Не използвайте други променливотокови
адаптери. Това може да причини неизправност.
• Свържете променливотоковия адаптер
към леснодостъпен контакт.
• Не докосвайте променливотоковия адаптер с мокри ръце.
• Ако забележите някакъв проблем в
променливотковия адаптер, незабавно го
изключете от мрежата от 220 V.
• Ако е необходимо и в зависимост от дизайна на контакта използвайте преходник
за променливотоков адаптер, който се
продава в търговската мрежа.
• Устройството не е изключено от източника на променлив ток (мрежата) докато е
свързано с контакта на стената, дори ако
самото устройство е изключено.
Етикетът се намира от долната страна на
устройството.
3
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо
за страни от Европейския съюз,
използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството
или на неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да
бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да се случат
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
4
Съдържание
Информация за безопасност .................. 2
Представяне на DVDirect
Функции ........................................................ 8
Относно това ръководство ............... 9
Съдържание на опаковката ..................11
Части и бутони ......................................... 2
Включване/изключване на
захранването..............................................16
Дисплей за навигация...........................17
Функции в менюто ............................18
Зареждане на диск .....................................19
Зареждане на карта с памет ................21
Създаване на видео DVD
Създаване на видео DVD и AVCHD
диск................................................................22
Видове презапис ........................................22
Относно видео DVD и AVCHD
дисковете ...............................................25
Видеокамери/видео устройства,
качество на записа и интерфейс ....27
Дискове, които можете да
използвате ..............................................29
Относно създадените видео DVD и
AVCHD дискове ...................................30
Презапис от Handycam ® видеокамера
(HDD/Memory Stick) – Запис с едно
докосване .....................................................32
Презапис от Handycam® видеокамера
(HDD/Memory Stick) – Използване на
режим на презапис ....................................35
Преди да изберете режим на
презапис ...................................................35
Пълен презапис
(презапис на всичко) ............................37
Презапис на стъпки ............................38
Презапис на плейлист ........................40
Презапис чрез избор на сцена ...........41
Презапис от Handycam ® видеокамера
(DVD)............................................................43
Преди да изберете режим на
презапис ...................................................43
Пълен презапис
(презапис на всичко) ............................45
Обединен презапис ..............................46
Презапис от Handycam® видеокамера
(DV/D8) или DV цифрова
видеокамера ................................................48
Преди да изберете режим на
презапис ...................................................48
Пълен презапис
(презапис на всичко) ............................49
Ръчен презапис.......................................50
Презапис от видео устройства ........52
Създаване на фото DVD
Създаване на фото DVD .......................55
Видове презапис....................................55
Относно създадените фото
DVD – Видове фото DVD ............... 56
Видеокамери/фото устройства,
носители за запис и интерфейс ......57
Дискове, които можете да използвате за създаване на фото DVD .........58
Относно създаването на фото
DVD ..........................................................58
Презапис на снимки, запазени на карта с
памет/видеокамера Handycam ®.......60
Финализиране/Преглед на
създаден DVD диск
Изваждане/Финализиране на създаден
диск................................................................ 65
5
Преглед на видео DVD и фото
DVD ..............................................................68
Настройки
Използване на менюто Setup
(настройки) ................................................71
Качество на записа..............................72
Таймер за автоматично спиране ...72
Автоматично създаване на глави ..72
DVD меню ..............................................73
Изреждане на авудио файлове ..........73
Създаване на слайдшоу .......................74
Финализиране на диск.........................74
Изтриване на диск ..............................76
Системна информация ...................... 77
Демо.......................................................... 77
Система на цветовете..................... 77
Език ........................................................... 77
Допълнителна информация
Относно дисковете ............................... 78
Съвместими дискове за запис ......... 78
Относно картите с памет ................ 79
Относно “Memory Stick” .................. 79
Относно CompactFlash/SD/
xD-Picture карти ...................................80
Предпазни мерки ......................................81
Спецификации............................................82
6
• DVDirect, Handycam, CyberShot, Memory Stick и всички лога са търговски марки или запазени
търговски марки на Sony Corporation.
• “PLAYSTATION” е запазена търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.
• Другите системни имена и имена на продукти, използвани в това ръководство, са търговски
марки или запазени търговски марки на съответните им разработчици, въпреки че символите
™ и ® не се използват навсякъде в текста.
• Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.
• Софтуерът в този продукт се използва под лиценза на eSOL Co. Ltd.
Гаранцията на нашия продукт е валидна, когато използвате приложените аксесоари
в препоръчителната системна среда и в съответствие с насоките в това ръководство, и важи само за този DVDirect. Сервизното обслужване и поддръжка важат
само при условията, описани в гаранцията.
Моля, обърнете внимание, че не поемаме отговорност за повреди в компютъра ви
или повреда в други устройства, за несъвместимост със специален хардуер, за проблеми при работа, причинени от неправилна инсталация на софтуера, за загуба на данни
или повреда на дискове, както и за други случайни или не повреди, които могат да се
получат при работата с този продукт.
Гаранцията и поддръжката на продукта важат единствено в държавите и регионите, които са посочени в гаранционната карта.
Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение с цел развиване и подобряване на качеството на продукта.
Авторски права
Възможно е телевизионни програми, филми, видео записи и други материали да бъдат защитени
от авторски права. Нелицензиран запис на такива материали може да противоречи на закона за
авторското право. Освен това, възможно е използването на този рекордер с кабелна телевизия
да изисква разрешението на кабелния оператор и/или собственика на програмата.
7
Представяне на DVDirect
Функции
Лесно можете да записвате видеоклипове или снимки, като използвате DVDirect. За да го правите, нямате нужда от компютър.
RETURN
Създаване на видео DVD
• Можете директно да записвате на DVD видеоклипове от свързани видеокамери или AV
устройства без да използвате компютър.
• С едно докосване на бутона за запис можете да презапишете цялото съдържание от вашия
твърд диск, Memory Stick, DVD или DV видеокамера на DVD.
Създаване на Photo DVD
• Можете директно да запазвате снимки на DVD от карта с памет или от свързана видеокамера, без да използвате компютър.
• Можете да създавате слайдшоу на снимки, които да възпроизвеждате на DVD плейър.
AVCHD презапис
Можете без промяна да записвате HD (High Definition) видеоклипове, заснети с помощта на
Sony High Definition Handycam ® видеокамера (HDD/ Memory Stick). За подробности относно
съвместимостта на AVCHD дисковете вижте “Забележки за съвместимост на AVCHD дискове” на стр. 26.
Дисплей с навигация
Функцията DVDirect автоматично разпознава от свързано оборудване заредената карта с
памет или диск, както и входящите сигнали. След това извежда съобщение, което ви подсказва
каква да бъде следващата операция. Подготовката за запис се извършва без да се налагат сложни
операции с бутоните за запис.
8
Относно това ръководство
В зависимост от вида на свързаното оборудване или качеството на изображението (High
Definition видео или видео със стандартен размер), като използвате DVDirect вие можете да
извършвате следните операции.
В това ръководство, в заглавията на всяка секция се появяват различни икони за всяка операция
или качество на изображението . Функциите на тези икони са както следва.
Значение
Представяне на DVDirect
Икона
Функции, които могат да бъдат използвани за запис от Sony
Handycam® видеокамера (HDD) на твърд диск
Функции, които могат да бъдат използвани за запис от Sony
Handycam ® видеокамера (Memory Stick) на Memory Stick
Функции, които могат да бъдат използвани за запис от Sony
Handycam® видеокамера (DVD) на 8 cm DVD
Функции, които могат да бъдат използвани за запис от Sony
Handycam® видеокамера (DV/D8) или DV цифрова видеокамера на
цифрова видеокасета.
Функции, които могат да бъдат използвани за различни видеокамери
или видео устройства
Функции, които могат да бъдат използвани с Memory Stick, Memory
Stick Duo, SD Card, xD-Picture Card, Compact Flash
Презапис на видеоклипове, записани със стандартно качество на
изображението
Презапис на видеоклипове, записани с High Definition качество на
изображението (AVCHD формат)
Презапис на неподвижни изображения, записани с цифров фотоапарата или Sony Handycam® видеокамера.
* В това ръководство, Handycam® означава Sony видеокамера. High Definition Handycam® и AVCHD
Handycam® означава HD (High Definition) AVCHD-съвместима видеокамера. За подробности вижте стр. 27
и 57.
Презапис на видеоклипове от Handycam® видеокамера
стр. 32
(HDD/Memory Stick)
Създайте DVD, като използвате видео, записано с видеокамера Handycam -- (HDD/ Memory
Stick). Свържете видеокамерата към DVDirect, като използвате USB кабел.
Функции:
Презапис с едно докосване, като използвате контрол на видеокамерата
Пълен презапис
Презапис на стъпки
Презапис на плейлист
Презапис с избор на сцена
9
Презапис на видеоклипове от видеокамера Handycam® (DVD)
стр. 43
Създайте DVD, като използвате видео, записано с Handycam® видеокамера (DVD). Свържете
Handycam® видеокамерата към DVDirect посредством USB кабел.
Функции:
Пълен презапис
Обединен презапис
Презапис на видеоклипове от DV цифрова видеокамера
стр. 48
Създайте DVD, като използвате видео, записано с видеокамера (DV/D8) или DV цифрова видеокамера. Свържете видеокамерата или DV цифровата видеокамерата към DVDirect посредством DV (i.LINK) кабел.
Функции:
Пълен презапис
Ръчен презапис
Презапис на видеоклипове от разнородни видео устройства
стр. 52
Създайте DVD, като използвате видео, записано с видеокамера, или използвайки видео от друго
устройство, което притежава видео изходен конектор. За да свържете устройството, използвайте приложения към видеокамерата AV кабел или стандартен видео или S-видео кабел.
Функции:
Ръчен презапис
Презапис на снимки от карта с памет
стр. 60
Създайте DVD, като използвате снимки, записани с цифров фотоапарат и запазени на карта с
памет.
Функции:
Пълен презапис, Презапис с избор на снимки
Презапис на снимки от видеокамерата (HDD/DVD/Memory Stick)
стр. 60
Създайте DVD, като използвате снимки, записани с видеокамера Handycam®(HDD/DVD/
Memory Stick).
Функции:
Пълен презапис, Презапис с избор на снимки
10
Съдържание на опаковката
Моля, уверете се, че в опаковката са включени следните аксесоари. Ако някой от тях липсва
или е повреден, моля, свържете се с вашия доставчик.
• DVDirect
• Променливотоков адаптер
Забележка
Използвайте захранващ кабел, който отговаря на стандартите на региона или държавата, в която използвате устройството.
11
Представяне на DVDirect
• Кабел на захранването
• Ръководство за бързо включване
• Ръководство за експлоатация (това ръководство)
• Гаранционна карта
Части и бутони
Предна и задна част
1
2
3 4
5
A Бутон 1 (захранване)
Включва или изключва DVDirect.
B Горен панел
|Бутоните и дисплеят за работа с DVDirect се намират тук (стр. 13).
C Отделение за диска
Заредете диска тук като етикетът сочи нагоре (стр. 19).
D Бутон Z (изваждане)
Отваря и затваря отделението за диска.
E Конектор DC IN
Свържете приложения променливотоков адаптер тук (стр. 16).
Долна част
1
A Лост за спешно изваждане
Ако не успеете да отворите отделението на диска с помощта на бутона Z (изваждане),
изключете и обърнете DVDirect. Плъзнете лостчето, като използвате тънък предмет.
12
Горен панел
Представяне на DVDirect
A Прозорец на дисплея
Извежда екрана с менюто, изображения от устройство за възпроизвеждане или карта с
памет.
B Курсор Mm<,/ Бутон
(избор)
Избира функция.
C Бутон
(стоп)
Спира записа.
D Бутон RETURN
Връща дисплея към екрана с меню или към предходния екран, когато работите с DVDirect.
E Бутон
(запис)
Стартира записа.
Светва в червено по време на запис.
13
Лява част на панела
R-AUDIO IN-L
VIDEO IN
S VIDEO IN
DV IN
HANDCAM
1
USB конектор (Тип А)
Свържете USB кабел (не е приложен в
комплекта) тук, когато свързвате видеокамера Handycam®.
B AUDIO IN L/R конектори
Свържете аудио щекерите на AV кабела
(не е приложен в комплекта) тук, когато
свързвате DVDirect с видео устройство,
като например видеокамера или видеорекордер.
C VIDEO IN конектори
Свържете видео щекерите на AV кабела
(не е приложен в комплекта) тук, когато
свързвате DVDirect с видео устройство,
като например видеокамера или видеорекордер.
14
2
3 4 5
D S VIDEO IN конектор
Свържете S видео кабела (не е приложен
в комплекта) тук, когато свързвате
DVDirect с видео устройство с S видео
конектор, като например видеокамера
или видеорекордер.
E DV IN конектор (4-пинов)
Свържете DV (i.LINK) кабел (не е приложен в комплекта) тук, когато свързвате
DVDirect към DV видеокамера с DV
конектор.
Дясна част на панела
3
Представяне на DVDirect
1 2
4
A Лампичка на картата с памет
Светва в червено, когато устройството чете картата.
B Отделение за Memory Stick Duo
Заредете “Memory Stick Duo” тук.
C Отделение за карти с памет
Заредете “Memory Stick”, SD карта или xD-Picture карта тук.
DОтделение за CompactFlash карта
Заредете CompactFlash карта тук.
15
Включване/изключване на захранването
1 Свържете приложения захранващ кабел към променливотоковия адаптер.
2 Заредете щекера на захранването на променливотоковия адаптер към DC IN
конектора на DVDirect.
3 Заредете щекера на захранването на захранващия кабел в мрежата от
220 V.
Забележки
• Уверете се, че използвате приложения захранващ кабел и променливотоков адаптер.
• Не използвайте повредени кабели, като например кабели с деформирани конектори.
4 Натиснете бутона 1 (захранване).
След като прозорецът на дисплея светне и логото на DVDirect се появи, в зависимост от
състоянието на DVDirect се извежда друг екран. За подробности вижте “Дисплей за навигация”
на стр. 17. Когато натиснете бутона RETURN, се извежда менюто. За подробности вижте
“Функции в менюто” на стр. 18.
За да изключите захранването
Натиснете отново бутона 1 (захранване).
16
Дисплей за навигация
След като включите захранването, DVDirect автоматично разпознава заредената карта с памет и DVD диск, както и входящите сигнали от свързани устройства. В прозореца на дисплея
се появява съобщение, което ви показва как да се подготвите за запис. Като следвате инструкциите в това съобщение, вие можете автоматично да преминете към процедурата по запис без
да се налага да извършвате сложни операции.
Съобщения и илюстрации, които ви показват каква да бъде следващата ви стъпка.
Когато свържете High Definition Handycam® видеокамера (HDD/Memory Stick) към DVDirect,
видеоклиповете се записват чрез процедурата на дисплея за навигация, както следва.
• Когато записвате само HD (High Definition) видео или HD (High Definition) видео и SD
(Standard Definition) видео, DVDirect автоматично разпознава HD (High Definition) видеосигнала
и го записва на диска.
• Когато записвате само SD (Standard Definition) видео, DVDirect автоматично го записва на
диска.
Забележка
Когато записвате HD (High Definition) видео и SD (Standard Definition) видео на вашата High Definition видеокамера и желаете да запишете SD (Standard Definition) видео, използвайте дисплея с менюто (стр. 18).
17
Представяне на DVDirect
Записване на видеоклипове от High Definition Handycam® видеокамера
Функции в менюто
Можете ръчно да извършвате процедура по запис, като изберете опции в менюто. Можете
също така да преминете към екрана с настройки (Меню Setup - настройки) от менюто с различни настройки.
Натиснете бутона RETURN, за да се върнете към дисплея с менюто (не можете да се върнете
към дисплея с менюто докато записвате или когато устройството работи).
,
Натиснете M или m, за да изберете желаната операция, и натиснете бутона
Меню
Video , DVD
18
(избор).
Функция
Създава видео DVD (стр. 35, 52).
Photo , DVD
Създава фото DVD (стр. 60).
DVD Preview
Възпроизвежда създадено видео DVD или фото DVD (стр. 68).
AVCHD Dubbing
Записва HD (High Definition) видео на диск, когато към
DVDirect е свързана High Definition Handycam® видеокамера.
Setup
Регулира различни настройки (стр. 71).
Зареждане на диск
За да заредите диск, извършете следното, докато се включи DVDirect.
1 Натиснете бутона Z (изваждане).
Отделението за диска се отваря.
Представяне на DVDirect
2 Поставете диска в отделението за диска като етикетът сочи нагоре и
отново натиснете бутона Z (изваждане).
Забележка
Не докосвайте страната за запис на диска.
Когато отново натиснете бутона Z (изваждане), отделението за диска се затваря и
DVDirect започва да чете заредения диск.
19
Когато заредите нов диск
Когато свържете видео устройство към VIDEO IN, S VIDEO IN или DV IN конектора и презаписвате ръчно с нов диск (стр. 50), се извежда следният дисплей.
(избор).
Когато записвате, натиснете M или m, за да изберете “OK” и натиснете бутона
Форматирането започва. Възможно е процедурата да отнеме няколко секунди.
За друг вид презапис, дискът може автоматично да се форматира в зависимост от режима на
презапис.
Форматирането е наложителен процес, преди да започнете запис на диска.
Забележка
За дискове, форматирани в съответствие със съобщението на дисплея, вие можете да записвате видео
единствено от VIDEO IN, S VIDEO IN или DV IN конектор. Когато форматирате DVD+RW или DVD-RW
дискове в съответствие със съобщението на дисплея, вие можете да използвате диска, за да записвате в
други режими, например AVCHD презапис, ако сте изтрили съдържанието на диска.
20
Зареждане на карта с памет
Заредете картата с памет в съответното отделение за картата.
Memory Stick
CompactFlash
SD карта
XD-Picture карта
Memory Stick Duo
Заредете “Memory Stick Duo” в отделението докато чуете щракване. За да извадите носителя, натиснете “Memory Stick Duo” и го издърпайте.
Memory Stick/SD карта/xD-Picture карта
Заредете картата в отделението докато чуете щракване. За да извадите картата, натиснете картата и я издърпайте.
CompactFlash
Заредете картата в CompactFlash отделението докато чуете щракне. За да извадите
картата, натиснете картата и я издърпайте.
CompactFlash картата остава наполовина навън.
Забележка
• Заредете само една карта с памет в отделението за карти. Не използвайте едновременно повече от едно
отделение за карта.
• Не зареждайте друга карта с памет докато записвате на диск. Това може да причини грешка при записа.
• Не зареждайте “Memory Stick Duo” с Memory Stick Duo адаптер в отделението за карти с памет.
• Никога не вадете картата с памет, докато лампичката на картата свети. В противен случай е възможно
данните на картата с памет да се повредят.
21
Представяне на DVDirect
Memory Stick
Duo
Създаване на видео DVD
Създаване на видео DVD и AVCHD диск
Можете да записвате видеоклипове просто като свържете вашата видеокамера или видео оборудване към DVDirect. Ако свържете Sony High Definition Handycam® видеокамера, вие можете
да презаписвате High Definition (AVCHD) видео със същото качество.
Видове презапис
В зависимост от вашата видеокамера или вида на видео DVD, който създавате, можете да
изберете режим на презапис както следва.
Презапис с едно докосване чрез контрол на Handycam® видеокамерата
(стр. 32)
Този режим ви позволява да записвате видео от Handycam® видеокамера на диск, като просто
натиснете бутона DISC BURN или DVD BURN на Handycam® видеокамерата. Чрез функцията
Презапис на стъпки (вижте стр. 23) можете да записвате допълнителен видео материал на
диск, на който вече е записвано.
Пълен презапис
Този режим ви позволява с едно натискане на бутона
(запис) да записвате на DVD диска
видео от цифрова видеокамера, свързана към DVDirect. DVDirect контролира видеокамерата по
време на целия процес и завършва създаването на видео DVD или AVCHD диск. Завършеният
диск автоматично се финализира, което позволява незабавното му възпроизвеждане на DVD
плейъри. Създаденият AVCHD диск може да бъде възпроизвеждан на AVCHD-съвместими
устройства.
Видеото се записва както следва:
Видеокамера Handycam® (HDD или Memory Stick) (стр. 37)
Цялото видео съдържание на HDD или Memory Stick се записва на диска.
(В зависимост от дължината на видео материала е възможно да имате нужда от няколко диска.)
Копиране
Всички
видеоклипове
22
Handycam® видеокамера (DVD) (стр. 45)
Цялото видео съдържание на 8 cm диск на видеокамерата се записва на 12 cm диск.
Едно мини DVD
Копиране
Едно DVD
Създаване на видео DVD
Handycam® видеокамера (DV/D8) или DV цифрова видеокамера (стр. 49)
Цялото съдържание на DV касетата или DIgital 8 касетата се записва на един диск.
Една DV касета Копиране
Едно DVD
Презапис на стъпки (стр. 38)
Като използвате този режим, вие можете да записвате единствено новозаписаното съдържание от видеокамерата, тъй като старият материал вече е записан на диск.
Нови видеоклипове
Копиране само на новите
видеоклипове
23
Обединен презапис (стр. 46)
Този режим ви позволява да записвате съдържание от няколко 8 cm дискове от Handycam®
видеокамера (DVD) на един 12 cm диск.
Копиране
Няколко 8 cm дискове
12 cm диск
Плейлист презапис (стр. 40)
Този режим ви позволява да записвате видеоклипове в плейлист, създаден на вашата Handycam®
видеокамера (HDD/Memory Stick). Ако предварително изберете видеоклипове и създадете
плейлист на вашата Handycam® видеокамера, вие лесно можете да запишете тези видеоклипове
на DVD. За редактиране на плейлист вижте ръководството за експлоатация, приложено към
вашата видеокамера.
Копиране
Сцени, прибавени
към плейлист
Презапис чрез избор на сцена (стр. 41)
Този режим ви позволява да записвате видеоклипове, избрани от миниатюрните изображения
или датата на запис
Избор от списъка с
миниатюрни изображения:
24
Избор от списъка с дати:
Ръчен презапис (стр. 50)
Този режим ви позволява да създавате видео DVD, като използвате бутоните
(запис) и
(стоп) на DVDirect и бутоните за възпроизвеждане, пауза и стоп на устройството, свързано
към DVDirect. Можете да записвате докато гледате на дисплея видеото, което имате намерение да записвате.
Относно видео DVD и AVCHD дискове
Видео DVD – дискове със SD (Standard Definition) качество на изображението
AVCHD дискове – дискове с HD (High Definition) качество на изображението
Можете да записвате HD (High Definition) видео без промяна, като свържете High Definition
Handycam® видеокамера (HDD/Memory Stick), като използвате USB кабел.
Създаденият AVCHD диск може да бъде възпроизвеждан на AVCHD-съвместими устройства.
Можете да се наслаждавате на HD (High Definition) качество на изображението, когато възпроизвеждате AVCHD дискове и ако използвате HD (High Definition) телевизор.
25
Създаване на видео DVD
Можете да създадете видео DVD докато гледате видео, като свържете няколко видеокамери
или видео устройства. Когато свържете Handycam® видеокамера чрез USB кабел, можете да
създадете също и видео DVD със същото видео качество, когато записвате. Този диск може да
бъде възпроизвеждан на съвместими DVD плейъри.
Можете също така да зададете вашата любима снимка в DVD менюто (стр. 73).
Забележка за съвместимост на AVCHD дискове
• AVCHD диск не може да бъде възпроизведен на AVCHD-несъвместим DVD плейър или рекордер.
• Не зареждайте AVCHD диск в AVCHD-несъвместим DVD плейър или рекордер. Възможно е
DVD плейърът или рекордерът да не успеят да извадят диска или могат да изтрият съдържанието му без предупреждение.
• Можете да възпроизвеждате AVCHD диск на съвместим Blu-Ray disc плейър/рекордер,
Playstation 3® или друго съвместимо устройство.
Устройствата, които могат да възпроизвеждат дискове, се различават в
зависимост от качеството на изображението.
AVCHD диск (диск, който съдържа High Definition видео записи)
Не
DVD устройство
Да
DVD устройство
Да
Устройство, съвместимо
с AVCHD формат
Да
Устройство, съвместимо с
AVCHD формат, което поддържа DVD възпроизвеждане
Да
Компютър*
Да
Компютър*
* Преди да започнете, инсталирайте AVCHD-съвместимо приложение. Дори в случай на компютърна среда,
която удовлетворява всички изисквания, възможно е във видео възпроизвеждането да има смущения, прескачане на кадри или загуба на звук. (Това не зависи от качеството на създадения AVCHD диск.)
26
Видеокамери/видео устройства, качество на записа и интерфейс
Когато презаписвате, използвайте входен жак, който е подходящ за свързващото устройство
и качеството на изображението. Тъй като входният жак влияе на избора на диск, вижте също
така “Дискове, които могат да се използват” (стр. 29).
Вид на
устройството
Качество на
изображението
Входни жакове на DVDirect
USB
DV IN
VIDEO IN
S VIDEO IN
Видеокамера Sony
Handycam® (HDD)
Създаване на видео DVD
Видеокамера Sony
Handycam® (Memory Stick)
Видеокамера Sony
Handycam® (DVD)
Видеокамера Sony
Handycam® (DV/D8/HDV)
Видеокамера Sony
Handycam® (MICROMV)
Друга видеокамера с DV жак
Друга видеокамера/видео
устройство
Съвети
• Можете да преобразувате HD (High Definition) видео в SD (Standard Definition) качество, като извършите
презапис посредством използване на жака VIDEO IN или S VIDEO IN.
• Когато настройката [i.LINK CONV] на Handycam® видеокамерата (HDV) е зададена в положение [ON],
вие можете да преобразувате видеоклипове, записани в HDV формат в SD (Standard Definition) качество,
като презаписвате посредством използване на жака DV IN.
Забележка
Обърнете внимание, че няма да можете да презаписвате:
– директно видеоклипове от картата с памет, заредена в отделението за картата на DVDirect. Тези отделения за карти са само за запис на снимки.
– както HD (High Definition), така и SD (Standard Definition) видеоклипове на едно DVD.
– едновременно видеоклипове и снимки, записани на Handycam® видеокамерата.
– от 8 cm DVD-RW, форматиран във VR режим на видеокамера (DVD).
– видеоклипове със сигнали за защита на авторското право (комерсиални DVD, VHS софтуер, някои програми от сателитни или CATV приемници и др.)
27
Забележки за настройка на видеокамерата
• Настройката [USB SPEED] на Handycam® видеокамерата (HDD/Memory Stick) трябва да
бъде настроена в положение [AUTO]. ([AUTO] е настройката по подразбиране.)
• Настройката [A/V t DV OUT] на Handycam® видеокамерата (DV/D8) трябва да бъде зададена в положение [OFF]. ([OFF] е настройка по подразбиране.)
• Когато презаписвате 16:9 изображения (изображения, записани с настройка на видеокамерата
16:9) през DV IN, VIDEO IN или S VIDEO IN жаковете на DVDirect, задайте на видеокамерата
настройката за вид на телевизора в положение 4:3.
• Ако изтриете или редактирате видео на Handycam® видеокамерата с помощта на компютър или Playstation 3®, правилният презапис на видеоклипове не е възможен, когато свържете
Handycam® видеокамерата към DVDirect. Изтрийте или редактирайте видеозаписи, като
използвате Handycam® видеокамерата.
Забележки за времето, което е нужно за запис
Когато записвате от Handycam® видеокамера (HDD/Memory Stick или DVD), свързана посредством USB кабел, дължината на времето, което е нужно, зависи от режима на запис (XP, HQ, SP
или LP), който използвате да снимате видео, както и от броя на сцените, които се съдържат
на Handycam® видеокамерата. Най-общо казано, видеоклиповете, записвани в режим на повисоко качество на изображението, отнемат повече време за запис на диска. Следната таблица
показва приблизителните стойности на времето, нужно за запис на диска на 1-часов видео
материал, които се състои от една сцена.
Запис на HD (High Definition) видео
Режим
От High Definition Handycam® видеокамера (HDD/Memory Stick)
XP
около 40 мин
HQ
около 25 мин
SP
около 20 мин
LP
около 15 мин
Запис на SD (Standard Definition) видео
Режим
28
От High Definition
Handycam® видеокамера
(HDD/Memory Stick)
От Handycam® видеокамера (DVD)
HQ
около 20 мин
Около 40 мин
SP
около 15 мин
Около 30 мин
LP
около 10 мин
Около 20 мин
Дискове, които можете да използвате
Изберете, в зависимост от входния жак, към който свързвате устройството.
Входни жакове на DVDirect
Вид на диска
DVD+R
USB
DV/VIDEO IN/S VIDEO
+R
DVD+R DL (двуслоен)
DVD+RW
DVD-R
+RW
-R
DVD-RW
-RW
Забележки за запис на дискове
• Когато прибавяте видео запис към диск, на който вече сте записвали (отворен диск), вие
трябва да използвате същия интерфейс, който сте използвали при предния запис. Например,
вие не можете да прибавите видео от Handycam® видеокамера (DVD), свързана чрез S-видео
или видео входен кабел, на диск с видео, записано от Handycam® видеокамера (DVD) посредством използването на USB кабел.
• Не можете да прибавяте записи на дискове, създадени на компютър или друго DVD устройство.
• Когато презаписвате HD (High Definition) видеоклипове, винаги използвайте нов диск. Не
можете да прибавяте HD (High Definition) видеоклипове на същия AVCHD диск, на който вече
сте извършвали запис.
29
Създаване на видео DVD
DVD-R DL (двуслоен)
-R DL
Относно създадените видео DVD или AVCHD дискове
Съдържанието на един диск се състои от части, наречени заглавия, и от по-малки части, наречени глави.
Всеки път, когато заредите DVD в DVD плейъра, се извежда DVD меню, което служи за заглавна
страница, или съдържание на видео DVD.
Можете да създадете видео DVD, което да извежда миниатюрни изображения на заглавията в
екрана с DVD менюто.
Можете също така да използвате изображения или любими снимки за фон на екрана с DVD
менюто.
DVD меню
Заглавия и глави на диска
Заглавие 1
Заглавие 2 Заглавие 3
Глави
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
Когато създадете видео DVD или AVCHD диск с DVDirect, заглавията и главите се създават
както следва:
За видео DVD (ръчен презапис или презапис от DV видеокамери, свързани
чрез DV (i.LINK) кабел)
Заглавие
Заглавията се създават между точките, в които сте стартирали и спрели записа на DVDirect.
Глава
Главите се създават в зависимост от настройката на “Auto
chapter” в менюто Setup (настройки) (стр. 72).
DVD меню
Можете да зададете дисплея, избран в “DVD меню” или
вашата любима снимка (стр. 73).
Преглед на DVDirect Можете да възпроизвеждате видео на DVDirect.
30
За видео DVD
(презапис от видеокамера Handycam®, свързана посредством USB кабел)
Заглавие
Заглавията*1 се създават в точките, в които датата на
записа се променя.
Глави
Главите се създават за всяка сцена*2 в заглавието.
DVD меню
Можете да зададете дисплея, избран в “DVD меню” или
вашата любима снимка (стр. 73).
Преглед на DVDirect
Можете да възпроизвеждате видео на DVDirect.
AVCHD дискове
Създава се едно заглавие.
Глави
Главите се създават за всяка сцена*2 в заглавието.
DVD меню
DVD меню не може да бъде създадено.
Преглед на DVDirect
Не можете да възпроизвеждате видео.
*1 Заглавията се създават, ако промените режима на запис (от HQ или SP на LP или обратно) или съотношението на екрана (от 4:3 на 16:9 или обратно) във видеоклипа, който записвате.
*2 Сцените се създават всеки път, когато записът бъде стартиран или спрян.
31
Създаване на видео DVD
Заглавие
Презапис от Handycam® видеокамера (HDD/
Memory Stick) – Запис с едно докосване
Можете да създадете видео DVD от вашата Handycam -- видеокамера (HDD/ Memory Stick),
като просто натиснете бутона DISC BURN на устройството.
Относно следващия презапис, вие можете да извършите допълнителен видео запис на диск, без
да се налага отново да презаписвате предходния запис.
Забележка
Когато записвате HD (High Definition) и SD (Standard Definition) видео на AVCHD Handycam® видеокамера
(HDD/Memory Stick), DVDirect автоматично разпознава HD (High Definition) видео и го записва на диска.
1 Натиснете бутона 1 (захранване), за да включите DVDirect.
В прозореца на дисплея се извежда съобщение, което ви подсказва да заредите диска.
2 Заредете диска (стр. 19).
DVDirect започва да чете заредения диск.
Забележка
Ако желаете да създадете AVCHD диск, заредете нов диск.
3 Включете видеокамерата.
4 Свържете видеокамерата с DVDirect.
Свържете USB конектора на видеокамерата (тип мини В) към USB конектора на DVDirect
(тип А), като използвате USB кабел (не е приложен в комплекта).
HANDCAM
USB кабел
(не е приложен в комплекта)
След като свържете USB кабела, в LCD екрана на видеокамерата се извежда екранът [USB
SELECT].
32
5 Докоснете [DISC BURN] на LCD екрана на видеокамерата или натиснете
бутона DISC BURN на видеокамерата, или Handycam Station.
Докоснете [DISC
BURN] или [DVD BURN].
DISC BURN
Забележка
В зависимост от вида на видеокамерата, възможно е дисплеят, който се извежда на LCD екрана, или имената на бутоните на видеокамерата да се различават.
Създаване на видео DVD
Презаписът стартира и в прозореца на дисплея се извежда скала, която указва в проценти
прогреса по извършване на операцията.
Настоящ диск
Брой нужни дискове
Съвет
Когато съдържанието на видеокамерата не се събира на един диск, дискът ще се финализира, когато се запълни, и в прозореца на дисплея ще се изведе следното съобщение.
Извадете затворения диск и заредете друг празен диск. Презаписът ще продължи автоматично.
33
6 Презаписът приключва.
Когато записвате HD (High Definition) видео:
Дискът автоматично се изважда.
Когато записвате SD (Standard Definition) видео:
В прозореца на дисплея се извежда индикация “Complete” и записът автоматично спира.
Натиснете бутона Z (изваждане), за да извадите диска, и изберете дали да затворите диска
(стр. 65). Или натиснете бутона RETURN, за да се върнете към дисплея с менюто.
За да спрете презаписа
Не можете да спрете докато записът е в ход. Можете единствено да отмените презаписа,
като натиснете бутона (стоп), когато сменяте диск.
Забележка за презапис с едно докосване
Тази функция работи само когато DVDirect е в следните състояния:
• Ако след включването на DVDirect не са натискани никакви бутони (“Дисплей с навигация” на
стр. 17)
• Менюто се извежда в прозореца на дисплея.
34
Презапис от Handycam® видеокамера
(HDD/Memory Stick) – Използване на режим на
презапис
Когато свържете Handycam® видеокамерата (HDD/Memory Stick) към DVDirect, вие можете да
използвате един от четири режима на презапис, според вашите предпочитания.
Забележка
Когато записвате HD (High Definition) и SD (Standard Definition) видео на AVCHD Handycam® видеокамера
(HDD/ Memory Stick), DVDirect автоматично разпознава HD (High Definition) видео и го записва на диска.
Създаване на видео DVD
Преди да изберете режим на презапис...
1 Натиснете бутона 1 (захранване), за да включите DVDirect, и заредете
диска (стр. 19).
DVDirect започва да чете заредения диск.
Съвет
Можете да работите също и с дисплея “Menu”, за да записвате видео.
Когато записвате HD (High Definition) видео:
Натиснете бутона RETURN, за да изведете “Menu”, и изберете “AVCHD презапис”.
Когато записвате SD (Standard Definition) видео:
Натиснете бутона RETURN, за да изведете “Menu” и изберете “Video , DVD”.
След това изберете “USB” в екрана за избор на вход.
2 Включете видеокамерата.
3 Свържете видеокамерата с DVDirect.
Свържете USB конектора на видеокамерата (тип мини В) към USB конектора на DVDirect
(тип А), като използвате USB кабел (не е приложен в комплекта).
HANDCAM
USB кабел
(не е приложен в комплекта)
След като свържете USB кабела, в LCD екрана на видеокамерата се появява екранът
[USB SELECT].
35
4 Докоснете [COMPUTER] на LCD екрана на видеокамерата.
Когато използвате Handycam®
видеокамера (HDD):
Докоснете [ COMPUTER] или [HDD].
Когато използвате Handycam®
видеокамера
(Memory Stick):
Докоснете [ Memory Stick].
След като докоснете бутона на LCD екрана на видеокамерата, DVDirect разпознава свързаната
видеокамера и прозорецът на дисплея на DVDirect се променя.
Забележка
В зависимост от видеокамерата, която използвате, възможно е екранът [USB SELECT] да не се изведе автоматично и е възможно да се наложи да извършите предварителна настройка на връзките. В зависимост от
вида на видеокамерата, възможно е дисплеят, който се извежда на LCD екрана, или имената на бутоните
на видеокамерата да се различават. Вижте частта за връзка с компютър в ръководството за експлоатация
на вашата видеокамера. Можете да приключите връзката на DVDirect чрез същата процедура като тази за
връзката към компютър.
5 В прозореца на дисплея на DVDirect се появява следното.
Вид на входа
Режим на
презапис
Вид на създадения
диск
• Когато създавате AVCHD диск:
• Когато създавате
видео DVD:
Брой на нужните
дискове
Можете да изберете режим на презапис, който да бъде изведен в горния десен ъгъл на прозореца
на дисплея, като натиснете < или ,.
За да изберете всеки от режимите на презапис, вижте страницата по-долу.
• Пълен презапис (презапис на всичко)
Стр. 37
• Презапис на стъпки
Стр. 38
• Презапис на плейлист
Стр. 40
• Презапис чрез избор на сцена
Стр. 41
36
Пълен презапис (презапис на всичко)
Можете да използвате пълен презапис, за да презаписвате с едно натискане на бутон видео-съдържанието на вашата видеокамера на диск или на повече от един диск.
1 Натиснете < или , докато в горния десен ъгъл на прозореца на дисплея
се появи индикация “Full”.
Създаване на видео DVD
2 Натиснете бутона
(запис), за да започнете презаписа.
DVDirect започва презапис, след като дискът бъде форматиран.
В прозореца на дисплея се извежда индикация “Recording to disc...” и бутонът
светва по време на презапис.
(запис)
Настоящ диск
Брой нужни дискове
37
3 Когато дискът се напълни, сменете диска с празен.
Ако съдържанието на видеокамерата не се събира на един диск, дискът ще се финализира,
когато се напълни. Дискът автоматично ще се извади и в прозореца на дисплея ще се появи
следното съобщение.
Заредете празен диск. Презаписът ще продължи автоматично.
4 Когато презаписът приключи, операцията автоматично спира.
Когато презаписът приключи, дискът автоматично се изважда. Видео DVD (или AVCHD
диска) е затворен и вие можете да го възпроизвеждате на DVD плейъри или DVD устройства на компютър. AVCHD дисковете могат да се възпроизвеждат на AVCHD съвместими
устройства.
За да спрете презаписа
Не можете да спрете операцията докато записът е в ход. Можете единствено да отмените
презаписа, като натиснете бутона (стоп), когато сменяте диск.
Презапис на стъпки
След като видео съдържанието на видеокамерата бъде презаписано на дискове, можете да презаписвате допълнителен видео материал, записан със същата видеокамера без да се налага отново
да записвате предходното съдържание.
1 Натиснете < или , докато в горния десен ъгъл на прозореца на дисплея се
изведе индикация “Incremental”.
38
2 Натиснете бутона
(запис), за да започнете презаписа.
В прозореца на дисплея се извежда индикация “Recording to disc...” и бутонът
светва по време на презапис.
(запис)
Ако съдържанието на видеокамерата не се събира на един диск, дискът ще се финализира,
когато се напълни. Дискът автоматично ще се извади и в прозореца на дисплея ще се изведе
следното съобщение.
Заредете празен диск. Презаписът автоматично ще продължи.
Забележка
Ако видеокамерата не съдържа нов видео материал (всички видеоклипове са вече записани на DVD),
режимът за презапис на стъпки не е активен.
4 Когато презаписът приключи, операцията автоматично ще спре.
Когато записвате HD (High Definition) видео:
Дискът автоматично се изважда.
Когато записвате SD (Standard Definition) видео:
В прозореца на дисплея се извежда индикация “Complete” и записът автоматично спира.
39
Създаване на видео DVD
3 Когато дискът се напълни, сменете диска с празен.
Натиснете бутона Z (изваждане), за да извадите диска, и изберете дали да затворите диска
(стр. 65). Или натиснете бутона RETURN, за да се върнете към дисплея с менюто.
Съвет
Ако извадите диска без да е извършено финализиране, можете по-късно да прибавяте нови записи
на същия диск, след като бъде извършен презапис на видеоклиповете.
За да спрете презаписа
Не можете да спрете операцията докато записът е в ход. Можете единствено да отмените
презаписа, като натиснете бутона (стоп), когато сменяте диск.
Забележка за презапис на стъпки
Тази функция стартира отначало в следните случаи:
• Когато заредите в Handycam® видеокамерата Memory Stick, различен от този, който сте
използвали преди това.
• Когато свържете към DVDirect Handycam® видеокамера (HDD), различна от тази, която сте
използвали преди това.
Презапис на плейлист
Можете да презапишете всички сцени в Плейлист, създаден от вашата видеокамера. За да
използвате операцията презапис на плейлист, предварително създайте плейлист на вашата
видеокамера.
1 Натиснете < или , докато в горния десен ъгъл на прозореца на дисплея се
появи индикация “Playlist”.
2 Натиснете бутона
40
(запис), за да започнете презаписа.
В прозореца на дисплея се изведе индикация “Recording to disc...” и бутонът
по време на презапис.
(запис) светва
3 Следвайте стъпки 3 и 4 от “Презапис на стъпки” (стр. 38).
Не можете да спрете операцията докато записът е в ход. Можете единствено да отмените
презаписа, като натиснете бутона (стоп), когато сменяте диск.
Презапис чрез избор на сцена
Можете да записвате сцени, избрани чрез миниатюрните изображения или по дата на записа.
1 Натиснете < или , докато в горния десен ъгъл на прозореца на дисплея се
появи индикация “Select Videos”.
2 Натиснете < или ,, за да изберете “Thumbnail” или “Shooting Date” и натиснете бутона
(избор).
41
Създаване на видео DVD
За да спрете презаписа
3 Натиснете Mm<,, за да изберете миниатюрно изображение или дата
на записа, която желаете, и натиснете бутона
сцената.
(избор), за да маркирате
Презаписват се само маркираните сцени и избраните по дата видеоклипове.
Миниатюрно
Дата на записа:
Избрана сцена
изображение:
Маркирана сцена за
презапис
Брой нужни
дискове
Маркирана дата на
запис
Дата на записа за
настоящата снимка
Съвет
Неколкократното натискане на бутона
4 Натиснете бутона
(избор) маркира и отменя маркировката в дисплея.
(запис), за да започнете презаписа.
В прозореца на дисплея се появява индикация “Recording to disc...” и бутонът
светва по време на презапис.
(запис)
5 Следвайте стъпки 3 и 4 от “Презапис на стъпки” (стр. 38).
За да спрете презаписа
Не можете да спрете операцията докато записът е в ход. Можете единствено да отмените
презаписа, като натиснете бутона (стоп), когато сменяте диск.
42
Презапис от Handycam® видеокамера (DVD)
Когато свържете Handycam® видеокамерата (DVD) към DVDirect, можете да изберете режим
на пълен или обединен презапис и след това да записвате.
Преди да изберете режим на презапис...
1 Натиснете бутона 1 (захранване), за да включите DVDirect, и заредете
диска (стр. 19).
DVDirect започва да чете заредения диск.
2 Включете видеокамерата и задайте режима на възпроизвеждане.
3 Свържете видеокамерата с DVDirect.
Свържете USB конектора на видеокамерата (тип мини В) към USB конектора на DVDirect
(тип А), като използвате USB кабел (не е приложен в комплекта).
HANDCAM
USB кабел
(не е приложен в комплекта)
След като свържете USB кабела, в LCD екрана на видеокамерата се извежда екранът
[USB SELECT].
4 Докоснете [COMPUTER] на LCD екрана на видеокамерата.
Докоснете
[ COMPUTER].
43
Създаване на видео DVD
Съвет
Можете също така да работите и с дисплея “Menu”, за да записвате видео.
Натиснете бутона RETURN, за да изведете “Menu” и изберете “Video -- DVD”. След това изберете
“USB” в екрана за избор на вход.
След като докоснете бутонът на LCD екрана на видеокамерата, DVDirect разпознава свързаната видеокамера и прозорецът на дисплея на DVDirect се променя.
Забележка
В зависимост от видеокамерата, която използвате, възможно е екранът [USB SELECT] да не се появи
автоматично и да се наложи да извършите предварителна настройка на връзките. В зависимост от вида
на видеокамерата, възможно е дисплеят, който се извежда на LCD екрана, или имената на бутоните на
видеокамерата да се различават.
Вижте частта за връзка с компютър в ръководството за експлоатация, приложено към вашата видеокамера. Можете да приключите връзката на DVDirect чрез същата процедура като тази за връзката към
компютър.
5 В прозореца на дисплея на DVDirect се извежда следното.
Вид на входа
Режим на презапис
Можете да изберете режим на презапис, който може да бъде изведен в горния десен ъгъл на прозореца на дисплея, като натиснете < или ,.
За да изберете всеки от режимите на презапис, вижте страницата по-долу.
• Пълен презапис (презапис на всичко)
Стр. 45
• Обединен презапис
Стр. 46
44
Пълен презапис (презапис на всичко)
Можете да използвате пълен презапис, за да презаписвате с едно натискане на бутон видео
съдържанието от 8 cm диск или на диск.
1 Натиснете < или , докато в горния десен ъгъл на прозореца на дисплея се
изведе индикация “Full”.
В прозореца на дисплея на DVDirect се появява следното.
Създаване на видео DVD
2 Натиснете бутона
(запис), за да започнете презаписа.
DVDirect започва презапис, след като дискът бъде форматиран.
В прозореца на дисплея се извежда индикация “Recording to disc...” и бутонът
светва по време на презапис.
(запис)
3 Когато презаписът приключи, операцията автоматично ще спре.
Когато презаписът приключи, дискът автоматично се изважда. Видео DVD дискът е
затворен и вие можете да го възпроизвеждате на DVD плейъри или DVD устройства на
компютър.
Забележка
Не можете да спрете презаписа след като операцията вече е започнала.
45
Обединен запис
Когато имате няколко 8 cm диска, съдържащи видео от DVD видеокамера, вие можете да ги
обедините и запишете видео материала на един 12 cm диск.
1 Натиснете < или , докато в горния десен ъгъл на прозореца на дисплея се
изведе индикация “Consolidation”.
2 Натиснете бутона
(запис), за да започнете презаписа.
По време на презапис в прозореца на дисплея се извежда скала, която указва в проценти
прогреса на операцията.
3 Когато презаписът приключи, той автоматично ще спре.
В прозореца на дисплея се появява индикация “Complete” и записът автоматично спира
извършването на операцията. Натиснете бутона Z (изваждане), за да извадите диска,
и изберете дали да извършите финализиране на диска (стр. 65). Или натиснете бутона
RETURN, за да се върнете към дисплея с менюто.
46
Съвет
• За да обедините видео съдържанието на друг 8 cm диск с настоящия диск, сменете 8 cm диск в DVD виде(запис) на DVDirect.
окамерата с нов и натиснете бутона
• Ако извадите 12 cm диск от DVDirect без да е финализиран, след като видеоклиповете бъдат презаписани,
по-късно можете да прибавяте на същия диск нови записи.
Забележка
Не можете да спрете докато записът е в ход. Изчакайте автоматичното спиране на записа.
Създаване на видео DVD
47
Презапис от Handycam® видеокамера
(DV/D8) или DV цифрова видеокамера
Когато свържете Handycam® видеокамерата (DV/D8) или DV цифрова видеокамера към
DVDirect посредством DV (i.LINK) кабел, вие можете да изберете режим на пълен или ръчен
презапис.
Преди да изберете режим на презапис...
1 Натиснете бутона 1 (захранване), за да включите DVDirect, и заредете
диска (стр. 19).
DVDirect започва да чете заредения диск.
Съвет
За да записвате видео, можете също така да работите и с дисплея “Menu”.
Натиснете бутона RETURN, за да изведете “Menu” и изберете “Video , DVD”. След това изберете
“DV” в екрана за избор на вход.
2 Включете видеокамерата и задайте режима на възпроизвеждане.
При повечето видеокамери превключете бутона за захранване/режим в положение на възпроизвеждане, PLAY/ EDIT или VTR режим, за да възпроизвеждате видео или да извършвате
запис. За подробности вижте ръководството за експлоатация, приложено към вашата
видеокамера.
3 Свържете видеокамерата с DVDirect.
Свържете DV конектора на видеокамерата към DV IN конектора на DVDirect, като използвате DV (i.LINK) кабел (не е приложен в комплекта).
DV IN
DV (i.LINK) кабел
(не е приложен в комплекта)
48
4 В прозореца на дисплея на DVDirect се извежда следното.
Вид на входа
Режим на презапис
Оставащо време на диска
Можете да изберете режим на презапис, който да бъде изведен в горния десен ъгъл на прозореца
на дисплея, като натиснете < или ,.
За да изберете всеки от режимите на презапис, вижте страниците, указани по-долу.
• Пълен презапис (презапис на всичко)
Стр. 49
• Ръчен презапис
Стр. 50
Пълен презапис (презапис на всичко)
Можете да използвате пълен презапис, за да презаписвате видео съдържанието от видеокасета
на диск. Когато изберете пълен презапис, режимът на възпроизвеждане или запис на видеокамерата автоматично се включва с едно натискане на бутон на DVDirect.
1 Натиснете < или ,, докато в горния десен ъгъл в прозореца на дисплея се
появи индикация “Full”.
В прозореца на дисплея на DVDirect се извежда следното.
49
Създаване на видео DVD
Качество на записа
2 Натиснете бутона
(запис), за да започнете презаписа.
DVDirect започва презапис, когато видеокамерата започва възпроизвеждане. Ако видеокасетата
не е в началото, касетата автоматично се превърта и DVDirect започва презапис. В прозореца
на дисплея се извежда индикация “Recording...” и бутонът
(запис) светва по време на презапис.
3 Когато презаписът приключи, операцията автоматично ще спре.
Когато презаписът приключи, дискът автоматично се изважда. Видео DVD дискът е
затворен и вие можете да го възпроизвеждате на DVD плейъри или DVD устройства на
компютър.
Съвет
Когато касетата достигне празен участък, презаписът автоматично спира и бутонът за запис
угасва.
Ръчен презапис
Докато работите с бутона за възпроизвеждане или спиране на вашата DVD видеокамера
ръчно, вие можете да презаписвате видео, като използвате бутоните
(запис) и (стоп) на
DVDirect.
1 Стартирайте възпроизвеждането на видеокамерата.
В прозореца на дисплея на DVDirect се възпроизвежда видео.
50
2 Натиснете бутона
(запис), за да започнете презаписа.
В прозореца на дисплея се извежда индикация “Recording...” и бутонът -- (запис) светва по
време на презапис.
3 Натиснете бутона
(стоп), за да спрете презаписа.
Изчакайте малко докато дисплеят се промени.
от 1 до 3.
Когато презаписът приключи, натиснете бутона Z (изваждане), за да извадите диска, и
изберете дали да затворите диска (стр. 65). Можете и да натиснете бутона RETURN, за да
се върнете към дисплея с менюто.
За да въведете режим на пауза при запис
Натиснете бутона
(запис) докато записът е в ход. За да стартирате отново презаписа,
пак натиснете бутона
(запис).
Забележки за ръчен презапис
• Ако стартирате презаписа повече от 10 минути след като сте заредили диск в DVDirect, презаписът ще започне след няколко секунди. Стартирайте презаписа веднага след като заредите
диска.
• Ако спрете възпроизвеждането на видеокамерата по време на презапис, DVDirect влиза в
режим на пауза. За да възстановите записа, отново стартирайте възпроизвеждането на видео
устройството. Ако до 2 минути не бъде разпознат видео сигнал, презаписът спира.
• Ако натиснете бутона (стоп), можете за кратко да чуете шума от въртенето на диска.
51
Създаване на видео DVD
4 За да записвате допълнителен видео материал, повторете стъпки
Презапис от видео устройства
Можете ръчно да записвате части от видео материал, които желаете, като натискате бутоните за възпроизвеждане и спиране.
1 Натиснете бутона 1 (захранване), за да включите DVDirect.
На прозореца на дисплея се извежда съобщение, което ви подсказва да заредите диска.
2 Заредете диска (стр. 19).
DVDirect започва да чете заредения диск.
3 Свържете видео устройството с DVDirect.
Използвайте AV или S-видео кабел (и двата не са приложени в комплекта), когато свързвате
видео устройство, като например видеорекордер или DVR към DVDirect.
За AV кабели:
Свържете аудио/видео изходните конектори на видео устройството към AUDIO IN/
VIDEO IN конекторите на DVDirect, като използвате AV кабел (не е приложен в комплекта).
Към аудио/видео изход
AV кабел (не е приложен в комплекта)
Съвет
Конекторите на видео устройството се различават в зависимост от устройството. Вижте ръководството за експлоатация на вашето устройство и използвайте съответния AV кабел.
52
За S-видео кабели:
Свържете S-видео изходните конектори на видео устройството към S VIDEO IN конекторите на DVDirect, като използвате S-видео кабел (не е приложен в комплекта). Освен това е
необходимо да свържете аудио кабел за звука.
Към аудио/S-видео изход
Аудио кабел
(не е приложен в
комплекта)
Съвет
Ако вашето видео устройство притежава S-видео конектор, за по-добро качество на изображението (в
сравнение с качеството, произведено от връзка посредством видео кабел) използвайте S-видео кабел.
4 Стартирайте възпроизвеждането на видео устройството.
В прозореца на дисплея на DVDirect се възпроизвежда видео.
Вид на входа
VIDEO: VIDEO IN
S-VIDEO: S VIDEO IN
Качество на записа
Оставащо време на диска
Съвет
Когато възпроизведете видео от свързано видео устройство, DVDirect автоматично разпознава и избира
видео входните сигнали. Също така можете да използвате дисплея с менюто, за да изберете входен конектор. Натиснете бутона RETURN, за да изведете дисплея “Menu”, след това изберете “Video , DVD’.
Изберете “VIDEO” или “S VIDEO” в зависимост от връзките на вашето видео оборудване. Избраният
входен конектор се извежда в горния ляв ъгъл на прозореца на дисплея.
53
Създаване на видео DVD
S-видео кабел (не е приложен в комплекта)
5 Натиснете бутона
(запис), за да започнете презаписа.
По време на презапис в прозореца на дисплея се извежда индикация “Recording”.
Време на записа
6 Натиснете бутона
(стоп), за да спрете презаписа.
Изчакайте малко докато дисплеят се промени.
7 За да записвате допълнителен видео материал, повторете стъпки от 4 до
6.
8 Когато презаписът приключи, натиснете бутона RETURN, за да се върнете
към дисплея с менюто.
9 Натиснете бутона Z (изваждане), за да извадите диска (стр. 65). Изберете
дали да затворите диска.
За подробности относно затваряне на дискове вижте “Какво е “затваряне на диск”?” (стр.
66).
За да въведете режим на пауза при записа
Натиснете бутона
(запис) докато записът е в ход. За да стартирате отново презаписа,
отново натиснете бутона
(запис).
Забележки за презапис от видео устройства
• Ако стартирате презаписа повече от 10 минути след като сте заредили диск в DVDirect, презаписът ще започне след няколко секунди. Стартирайте презаписа веднага след като заредите
диска.
• Ако по време на презапис спрете възпроизвеждането на видеокамерата, DVDirect влиза в
режим на пауза. За да възстановите записа, отново стартирайте възпроизвеждането на видео
устройството. Ако до 2 минути не бъде разпознат видео сигнал, презаписът спира.
• Ако натиснете бутона (стоп), можете за кратко да чуете шума от въртенето на диска.
54
Създаване на видео DVD
Създаване на фото DVD
Можете лесно да записвате снимки на DVD, заснети с вашия цифров фотоапарат, на карта с
памет.
Неподвижните изображения, записани на Handycam® видеокамера (HDD/DVD/Memory Stick),
също могат да бъдат записвани на диск.
Ако изберете създаване на слайдшоу, можете да създадете DVD, което може да се възпроизвежда
на други DVD плейъри.
Видове презапис
За създаване на фото DVD са възможни два вида презапис:
Пълен презапис
Презапис с избор на снимки
Този начин ви позволява да избирате отделни сцени (снимки) или дата на записа, която желаете
да презапишете и да ги запишете на диск.
Презапис чрез визуален индекс (миниатюрни изображения)
Този начин ви позволява да презаписвате избрани снимки, като преглеждате миниатюрните изображения на диска.
Презапис по дата на записа
Този начин ви позволява да записвате изображения, избрани по дата на записа, на диск.
Създаване на фото DVD
55
Създаване на фото DVD
Този начин ви позволява да изберете всички снимки, запазени на HDD или 8 cm DVD във видеокамерата или картата с памет, и да ги запишете на DVD диск.
Относно създадените фото DVD дискове – Видове Photo DVD
Следните видове фото DVD дискове могат да бъдат създадени с помощта на DVDirect.
Photo backup DVD
Този вид DVD ви позволява да запазвате снимки (JPEG файлове), записани с цифров фотоапарат
или Handycam® видеокамера на DVD диск. Mожете да прегледате в прозореца на дисплея photo
backup DVD, което e създадено на DVDirect, като използвате DVD устройството на вашия
компютър. Също така, можете да прегледате снимките, като използвате DVD плейър, който
може да възпроизвежда JPEG файлове.
Слайдшоу DVD
В допълнение на записа на снимки (JPEG файлове), слайдшоу DVD дисковете ви позволяват да
преглеждате снимки посредством изреждане на кадрите. Слайдшоу DVD дисковете могат да
бъдат възпроизвеждане на DVD плейъри и като фон тази операция може да бъде съпроводена
от музика.
Съвет
• Качеството на изображенията и снимките, които се възпроизвеждат чрез изреждане на кадрите, е еднакво с това на видео материала на DVD диска.
• Ако използвате DVD устройството на вашия компютър или DVD плейър, който може да възпроизвежда
JPEG файлове, вие можете да преглеждате снимки с по-високо качество както на photo backup DVD, така
и на слайдшоу DVD.
Забележки за създаване на фото DVD
• Можете да запишете до 2000 снимки на един диск.
• Не можете едновременно да записвате снимки и видео материал от видеокамерата.
56
Видеокамери/фото устройства, носители на запис и интерфейс
В зависимост от вашето устройство и носителя, на който са записани снимките, използвайте USB жака или едно от гнездата за карта с памет на DVDirect.
Вид на
устройството
Носител на запис
Входни жакове/карти с памет на
DVDirect
USB
MS Duo
Multi Card CF
Вграден твърд диск
Видеокамера Sony
Handycam® (HDD)
Memory Stick Duo
Видеокамера Sony
Memory Stick Duo
Handycam® (Memory Stick)
Създаване на фото DVD
8 cm DVD
Видеокамера Sony
Handycam® (DVD)
Видеокамера Sony
Handycam® (HDV/DV/D8)
Sony CyberShot®
Memory Stick Duo
Memory Stick
Memory Stick Duo
Memory Stick
Memory Stick Duo
SD карта
Друг цифров
фотоапарат
xD Picture карта
CompactFlash
57
Дискове, които можете да използвате за създаването на фото
DVD
Mожете да използвате следните дискове за създаване на фото DVD
Вид на диска
Лого
Интерфейс на DVDirect
Гнезда за
USB
карти с памет
DVD+R
DVD+R DL (двуслоен)
DVD+RW
DVD-R
DVD-R DL (двуслоен)
DVD-RW
Относно създаването на фото DVD дискове
Слайдшоу DVD
Съдържанието на един слайдшоу DVD диск се състои от заглавия и глави, както и видео DVD
диска (стр. 30). Kогато създавате слайдшоу DVD диск, на всеки 10 снимки се създава глава. В едно
заглавие могат да се съберат до 99 глави.
Заглавие 1
Глава 1
Глава 2
Глава 3
10 снимки
10 снимки
10 снимки
Също така, можете да създадете DVD меню, като използвате изображения или любими снимки
за фон при слайдшоу DVD дисковете (стр. 74).
Можете също така да зададете музика за фон докато се възпроизвежда слайдшоу DVD диска
(стр. 73).
58
Места за съхранение на снимки (JPEG файлове)
Някои папки се създават на фото DVD и всички снимки (JPEG файлове) се запазват в папка
“100VRDMC”.
Създаване на фото DVD
Съвет
Имената на файловете автоматично се създават, когато създадете фото DVD.
59
Презапис на снимки, запазени на карта с
памет/Handycam® видеокамера
1 Натиснете бутона 1 (захранване), за да включите DVDirect, и заредете
диска (стр. 19).
DVDirect започва да чете заредения диск.
Съвет
Също така можете да работите с дисплея “Menu”, за да записвате снимки.
Натиснете бутона RETURN, за да изведете “Menu” и изберете “Photo , DVD” в дисплея с менюто.
Когато записвате снимки от карта с памет в гнездото за картата, изберете “Memory Card”. Когато
записвате от свързана видеокамера, изберете “USB”.
2 Заредете карта с памет в съответното гнездо (стр. 21) или включете и
свържете видеокамерата.
Забележка
Когато свързвате към DVD видеокамера, задайте видеокамерата в режим PLAY или режим PLAY/EDIT.
Когато свързвате към вашата видеокамера:
Свържете USB конектора на видеокамерата (тип мини В) към USB конектора на DVDirect
(тип А), като използвате USB кабел (не е приложен в комплекта).
HANDCAM
USB кабел
(не е приложен в комплекта)
След като свържете USB кабела в LCD екрана на видеокамерата се появява екранът [USB
SELECT].
60
Докоснете дисплея с носителя, на който се съдържат снимките на LCD екрана
на вашата видеокамера.
Когато използвате Handycam -- видеокамера (HDD):
Докоснете [ COMPUTER] или [HDD].
Когато използвате Handycam -- видеокамера (Memory Stick):
Докоснете [ COMPUTER].
Когато използвате Handycam -- видеокамера (DVD):
Докоснете [ COMPUTER].
Забележка
В зависимост от видеокамерата, която използвате, възможно е екранът [USB SELECT] да не се появи автоматично и е възможно да се наложи да извършите предварителна настройка на връзките. В зависимост от
вида на видеокамерата, възможно е дисплеят, който се появява на LCD екрана, или имената на бутоните на
видеокамерата да се различават. В ръководството за експлоатация на вашата видеокамера вижте частта
за връзка с компютър. Можете да приключите връзката на DVDirect, като използвате същата процедура
като тази за връзката към компютър.
3 Натиснете < или ,, за да превключите режима на презапис.
Натискането на < или , превключва режима на презапис, изведен в горния десен ъгъл на
прозореца на дисплея.
За пълен презапис:
Натиснете < или , докато се изведе индикация “Full”.
Режим на
презапис
Вид на входа
USB: Handycam
M.S.: Memory Stick
M.S. Duo: Memory Stick Duo
SD: SD карта
xD: xD Picture карта
CF: CompactFlash
61
Създаване на фото DVD
Прозорецът на дисплея на DVDirect се променя.
За избор на презапис на снимки:
Натиснете < или , докато се появи индикация “Select Photos”
Натиснете M или m, за да изберете “Thumbnail” или “Shooting Date”.
Натиснете < , Mm за да изберете миниатюрно изображение или дата на записа, която
(избор), за да маркирате.
желаете да презапишете, и натиснете бутона
Миниатюрно изображение
Дата на записа
Настояща
Дата на записа
снимка/Брой
на настоящата
записани снимки снимка
Избрана снимка
Неколкократното натискане на бутона
дисплея.
62
Маркирана дата на записа
за презапис
Маркирана снимка за
презапис
(избор) маркира и отменя маркировката на
4 Натиснете бутона
(запис), за да започнете презаписа.
В прозореца на дисплея се извежда индикация, която указва в проценти прогреса на операцията, и бутонът
(запис) светва.
Когато всички изображения бъдат записани на диска, в прозореца на дисплея се извежда индикация “Complete” и записът автоматично спира.
Когато презаписът приключи, натиснете бутона Z (изваждане), за да извадите диска, и
изберете дали да затворите диска (стр. 65). За да прегледате снимките, записани на диска
или за да запишете допълнителни снимки на същия диск, натиснете бутона RETURN, за да
се върнете към дисплея с менюто.
63
Създаване на фото DVD
5 Когато презаписът приключи, операцията автоматично ще спре.
За да изведете само едно изображение
Натиснете бутона
(стоп), когато миниатюрните изображения са изведени.
Избраното изображение се извежда на цял екран.
Изображението може да бъде завъртяно на 90 градуса надясно с всяко натискане на бутона ,.
Изображението може да бъде завъртяно на 90 градуса наляво с всяко натискане на бутона <.
64
Финализиране/Преглед на създаден DVD диск
Изваждане/Финализиране на създаден диск
Когато презаписът приключи, натиснете бутона -- (изваждане), за да извадите диска. След това
можете да изберете дали да не затваряте диска (да прибавяте видеоклипове или снимки по-късно) или да създадете завършен диск (финализиран) (стр. 66).
За фото DVD, можете да избирате дали да създавате слайдшоу.
В зависимост от следната операция, приключете създаването на диска.
Забележка
Дискът автоматично се изважда, когато презаписът приключи, в следните случаи:
• когато създавате AVCHD диск.
• когато създавате видео DVD в пълен режим на презапис.
• когато избирате “ON” в “Slideshow Creation” в менюто с настройки и създавате фото DVD.
1 Натиснете бутона Z (изваждане).
Извежда се съобщение, което ви пита дали да финализирате току-що записания диск.
Финализиране/Преглед на създаден DVD диск
Съвет
Това съобщение няма да се изведе, когато използвате DVD+RW диск за презапис на видео материал
(освен когато презаписвате видео на видеокамерата, свързана към USB конектор).
2 Изберете дали да финализирате диска.
За подробности относно финализирането на дискове вижте “Какво е “финализиране на
диск”?” (стр. 66).
За да финализирате диск
Изберете “Yes” и натиснете бутона
(избор). Извежда се съобщение за потвърждение,
затова изберете “ОК” и отново натиснете бутона
(избор). Когато създавате фото
DVD, се появява съобщение, което ви пита дали ще създадете слайдшоу. Преминете към
стъпка 3.
За да не финализирате диска:
Изберете “No” и натиснете бутона
лизиран.
(избор). Дискът ще бъде изваден без да бъде фина-
65
3 Изберете дали да създадете слайдшоу за фото DVD.
Натиснете M или m, за да изберете дали да създадете слайдшоу и натиснете бутона
(избор).
За да приключите диска като photo backup DVD, изберете “No”.
За да приключите диска като слайдшоу DVD, изберете “Yes”.
Забележки
Финализирането на photo backup DVD отнема няколко минути. Времето, за което приключва слайдшоу DVD, зависи от броя и размера на снимките. (Например, записът на 100 файла (5 мегапикселови
снимки) на DVD отнема 20 или повече минути.)
Когато операцията приключи, дискът се изважда и видео DVD или фото DVD дискът е
готов.
За да създадете слайдшоу DVD с едно натискане на бутона
Можете да създадете слайдшоу DVD с едно натискане на бутона
(запис), когато в менюто с настройки “Slideshow Creation” е зададен в положение “ON” (стр. 74).
Какво е “финализиране на диск”?
Финализирането на диск означава да направите диска възпроизводим на други DVD
устройства. Когато изваждате диска веднага след запис, DVDirect ви пита дали желаете да
финализирате диска.
Дори когато извадите диска без да сте го финализирали, вие можете след това да извършите финализиране от менюто Setup (настройки) (стр. 71).
В общи линии финализирането означава затваряне на диска.
Финализираният диск може да бъде възпроизвеждан по същия начин както DVD видео или
DVD-ROM дискове на DVD устройства.
Проверете следните, за да видите дали е нужно финализиране за вашите цели.
66
Финализирайте диска
• за да създадете диск, който можете да възпроизвеждате на DVD плейъри.
• за да създадете диск, който се чете на DVD устройства на компютър.
• за да създадете диск, който да подарите на друг.
• за да създадете 100% завършен диск като видео DVD или фото DVD (нямате намерение да
прибавяте видео клипове или снимки по-късно).
Не финализирайте диска
• когато желаете по-късно да прибавите видео клипове на същия диск, като използвате
DVDirect.
• когато желаете по-късно да прибавите снимки на същия диск, като използвате DVDirect.
Съвет
Когато използвате DVD+RW диск за презапис на видео (освен когато записвате видео от видео камера,
свързана чрез USB конектора), финализирането не е нужно; когато извадите диска, не се извежда съобщение
за финализиране и не е необходимо да извършвате финализиране от менюто Setup (настройки).
Можете винаги да прибавяте видео клипове на DVD+RW дискове с помощта на DVDirect и така вашите
дискове винаги могат да се възпроизвеждат на DVD плейър или DVD устройство на компютър.
Финализиране/Преглед на създаден DVD диск
67
Преглед на видео DVD и фото DVD
Можете да възпроизвеждате и проверявате видео DVD и фото DVD, записано с DVDirect, в
прозореца на дисплея в горната част на устройството.
Забележки
• Звукът не се чува, когато преглеждате диска на DVDirect.
• Не можете да извеждате видео изображения на външно устройство, като например телевизор.
• Не можете да възпроизвеждате AVCHD диск.
• Не можете да възпроизвеждате дискове, записани на устройство, различно от DVDirect или дискове,
записани на комерсиално DVD устройство.
1 Натиснете бутона 1 (захранване), за да включите DVDirect.
2 Натиснете бутона RETURN, за да изведете менюто. Натиснете < или ,,
за да изберете “DVD Preview” и натиснете бутона
(избор).
3 Заредете DVD, създадено на DVDirect. След като дискът бъде прочетен,
съдържанието му се извежда в прозореца на дисплея.
Когато заредите финализиран DVD диск:
Видео заглавията, записани на диска, се извеждат в прозореца на дисплея. Натиснете
< , Mm , за да изберете заглавието, което желаете да прегледате, и натиснете бутона
(избор). Избраното заглавие се възпроизвежда. За да спрете възпроизвеждането, натиснете (стоп).
Избрано заглавие
68
Когато заредите видео DVD, което не е финализирано:
Първото заглавие на диска се възпроизвежда автоматично.
Номер на настоящото заглавие/
общ брой заглавия
Натиснете < или ,, за да изберете заглавието, което желаете да прегледате. За да спрете
възпроизвеждането, натиснете бутона (стоп).
Когато заредите photo backup DVD или фото DVD, което не е финализирано:
Можете ръчно да изберете снимка на DVD диска и да я изведете.
Настояща снимка/Брой записани снимки
Натиснете M или m, за да изберете снимката, която желаете да прегледате. За да спрете
възпроизвеждането, натиснете бутона (стоп).
69
Финализиране/Преглед на създаден DVD диск
Дата на записа на настоящата снимка
Когато заредите слайдшоу DVD:
Извежда се следният дисплей.
Натиснете M или m, за да изберете “Photo Slideshow” или “Original Photos”.
Когато изберете “Photo Slideshow”, снимките на DVD диска автоматично се възпроизвеждат
една след друга. Когато изберете заглавие от DVD менюто, което да възпроизвеждате като
видео DVD, снимките в заглавието се възпроизвеждат.
Когато изберете “Original Photos”, вие можете ръчно да преглеждате снимките на DVD диска
ръчно. Можете да преглеждате снимки, както когато преглеждате Photo backup DVD.
Съвети
• Ако заредите финализиран DVD диск веднага след като включите DVDirect, навигационният дисплей се
активира и видео клиповете или снимките, записани на диска, автоматично се извеждат в прозореца на
дисплея.
• За подробности относно заглавията вижте “Относно създадените видео DVD и AVCHD дискове” (стр.
30) или “Относно създадените фото DVD дискове” (стр. 58).
70
Настройки
Използване на менюто Setup (настройки)
Можете да променяте различни настройки, за да създавате дискове в екрана на менюто с
настройки.
Настройките по подразбиране са подчертани в следния списък.
1 Натиснете бутона 1 (захранване), за да включите DVDirect.
2 Натиснете бутона RETURN.
Извежда се дисплеят “Menu”.
Настройки
3 Натиснете m, за да изберете “Setup”, и натиснете бутона
(избор).
Извежда се менюто с настройки.
Преместете курсора, като натиснете M или m, за да изберете опции или настройки за промяна
и натиснете бутона
(избор), за да промените настройката или за да потвърдите.
71
Качество на записа (Rec Quality)
Изберете качество на записа, което да използвате, когато създавате видео DVD.
Качество на
записа
HQ
Време за запис (прибл.)
Качество на
Двуслоен
изображението Еднослоен
диск
диск
1 час
HSP
Високо
3
1.5 часа
3 часа
SP
Стандартен
2 часа
4 часа
3 часа
6 часа
6 часа
12 часа
LP
SLP
3
Ниско
2 часа
Таймер за автоматично спиране (Auto Stop Timer)
Изберете времето за автоматично спиране на записа, когато създавате видео DVD.
Настройка
OFF
Функция
Записът спира автоматично, когато измине зададеното
30 min to
време след началото на записа. Възможни са настройки
8 h (30 мин. до 8 ч.) 30 мин., 60 мин., 90 мин., 2 ч., 3ч., 4ч., 6ч, 8ч.
Забележка
Настройката за автоматично спиране се отменя, когато записът приключи, когато по време
на запис бъде натиснат бутонът (стоп) или когато захранването бъде изключено.
Автоматично създаване на глави (Auto Chapter)
Определя интервала от време, на който автоматично се създават глави за видео DVD диск.
Настройка
OFF
5 min
10 min
15 min
72
Функция
Не се създават глави.
Създават глави на приблизително 5-минутни интервали.
Създават глави на приблизително 10-минутни интервали.
Създават глави на приблизително 15-минутни интервали.
DVD меню (DVD Menu)
Избира изображения за фон на екрана на DVD менюто за видео DVD или Slideshow DVD.
Настройка
Функция
A, B, C, D
Задава избраното изображение за фон на екрана на DVD менюто.
JPEG
Задава вашите любими снимки (JPEG файл) за екрана на менюто на
видео DVD или Slideshow DVD.
За да използвате JPEG в DVD менюто
Когато изберете “JPEG”, вие можете да зададете вашата любима снимка (JPEG файл) за фон на
екрана на DVD менюто за видео DVD или Slideshow DVD.
Като използвате вашия компютър, предварително запазете само една снимка (JPEG файл) за
DVD меню в най-горната директория на картата с памет. Преди да създадете диск заредете
картата с памет в гнездото за картата на DVDirect.
DVD меню (DVD Menu)
Изреждане на аудио файлове (Slideshow Music)
Изберете дали да записвате музика за фон на фото DVD (slideshow DVD).
Настройка
ON
OFF
MP3
Функция
Записва музика като фон.
Не записва музика като фон.
Записва вашата любима музика (MP3 файл) като фон на
Slideshow DVD.
Използване на MP3 файл като фон за Slideshow DVD.
Ако изберете “MP3”, вие можете да записвате избрана музика (MP3) като фон на Slideshow DVD.
Като използвате вашия компютър, предварително запазете само един MP3 файл за DVD меню
в най-горната директория на картата с памет. Преди да създадете диск, заредете картата с
памет в гнездото за картата на DVDirect.
73
Настройки
Забележки
• Запазете само един JPEG в най-горната директория на картата с памет. Ако в най-горната директория
на картата с памет има много изображения, възможно е желаната снимка да не бъде зададена като фон на
DVD менюто.
• Възможно е използването на някои JPEG файлове да се окаже невъзможно в DVD менюто.
Забележки
• Запазете само един МР3 файл в най-горната директория на картата с памет. Ако в най-горната директория на картата с памет има много файлове, възможно е желаната музика да не бъде зададена като фон.
• Когато давате Slideshow DVD диск на други хора, уверете се, че зададената за фон музика не е защитена от
авторски права.
Създаване на слайдшоу (Slideshow Creation)
Изберете дали да изведете съобщение за създаване на Slideshow, когато натиснете бутона Z
(изваждане) след като запишете фото DVD.
Настройка
OFF
ON
Функция
Когато след записа на диск натиснете бутона Z (изваждане),
в прозореца на дисплея винаги се извежда съобщение, което ви
пита дали да създадете Slideshow.
След като запишете снимките на диск, на диска автоматично
се създава Slideshow, което ви позволява веднага да го възпроизведете на DVD плейър.
Финализиране на диск (Finalize disc)
Ако извадите диска без да го финализирате, можете по-късно да извършите операцията по финализиране. За подробности относно финализирането на диска вижте “Какво е “Финализиране на
диск”?” (стр. 66).
1 Заредете диск за финализиране, натиснете m, за да изберете “Finalize disk”,
и натиснете бутона
(избор).
Извежда се следното съобщение.
74
2 Натиснете M или m, за да изберете “YES”, и натиснете бутона
(избор).
Извежда се следното съобщение.
3 Натиснете M или m, за да изберете “OK”, и натиснете бутона
4 DVDirect започва финализирането.
(избор).
За видео DVD дискове
Извежда се следното съобщение.
Настройки
За фото DVD дискове
Извежда се следното съобщение.
За да приключите диска като photo backup DVD, изберете “NO”.
За да приключите диска като slideshow DVD, изберете “YES”.
Забележки
• Приключването на финализацията на видео DVD или photo backup DVD отнема няколко минути.
• Времето за приключване на slideshow DVD зависи от броя и размера на снимките.
След като финализирането приключи, дискът може да бъде изваден.
75
Изтриване на диск (Erase disc)
Изтрива видеоклипове или снимки, записани на DVD+RW или DVD-RW дискове. Изтритите
дискове могат отново да се използват като празни.
Забележка
Обърнете внимание, че тази операция изтрива всички данни.
1 Заредете диск, който желаете да изтриете, натиснете m, за да изберете
“Erase Disk”, и натиснете бутона
(избор).
Извежда се следното съобщение.
2 Натиснете M или m, за да изберете “YES”, и натиснете бутона
(избор).
3 Натиснете M или m, за да изберете “YES”, и натиснете бутона
(избор).
Извежда се следното съобщение.
DVDirect започва изтриването.
След като изтриването приключи, дискът може да бъде изваден.
76
Изтриване на Системна информация (System Info)иск (Erase disc)
Можете да проверите версията на системния софтуер на DVDirect.
Натиснете m, за да изберете “System Info”, и натиснете бутона
(избор), за да изведете
версията на софтуера в прозореца на дисплея.
Съвет
Системният софтуер е вграденият софтуер, с който работи DVDirect.
Демо (Demo)
Изберете дали включите демото.
Настройка
Функция
ON
Включва режима на демонстрация. Когато не работите определено време с DVDirect, режимът на демонстрация автоматично се извежда в прозореца на дисплея.
OFF
Изключва режима на демонстрация.
Система на цветовете (Color System)
Настройки
Извежда цветната система, която се използва за създаване на дискове с DVDirect.
Настройка
Функция
NTSC
Записва дискове в система за цветна телевизия NTSC.
PAL
Записва дискове в система за цветна телевизия PAL.
Забележки
• Обикновено не е нужно да променяте настройката за система на цветна телевизия. Подходящата система за цветна телевизия е зададена или не може да бъде променена в зависимост от държавата или региона,
в който използвате устройството.
• Ако системата за цветна телевизия на DVDirect е различна от системата на свързаната видеокамера, вие
не можете да извършвате запис на диск.
• Ако системата за цветна телевизия на DVDirect, с която сте създали диска, е различна от тази на DVD
плейъра, вие не можете да възпроизвеждате диска.
Език (Language)
Избира езика за прозореца на дисплея.
77
Допълнителна информация
Относно дисковете
Съвместими дискове за запис
Следните дискове са съвместими за запис с DVDirect.
Въпреки това, не всички операции се поддържат.
Вид на диска
Лого
Видео DVD
Photo DVD и
AVCHD дискове
DVD+R
DVD+R DL
(двуслоен)
DVD+RW
DVD+RW
Високоскоростен
DVD-R
DVD-R DL
(двуслоен)
DVD-RW
* Използвайте само когато сте свързали към DV IN, VIDEO IN или S-VIDEO IN конектора.
Забележка
DVD-R DL, CD-R, CD-RW и 8 cm DVD дискове не могат да бъдат използвани.
Забележки за използване на дискове
• Възможно е качеството на дисковете, които се продават в търговската мрежа, да се различава. Възможно е дисковете под средното ниво да не се записват нормално.
• Някои дискове не могат да бъдат възпроизвеждани с устройства за възпроизвеждане, заради
качеството на записа, физическото състояние на диска или характеристиките на възпроизвеждащото устройство и авторския софтуер. Освен това, дискът няма да се възпроизвежда,
ако не е правилно финализиран. За повече информация вижте ръководството за експлоатация,
приложено към възпроизвеждащото устройство.
78
Относно картите с памет
Относно “Memory Stick”
Видовете “Memory Stick”, които можете да използвате с DVDirect, са описани в таблицата подолу. Въпреки това, операциите не са гарантирани за всички видове “Memory Stick”.
Вид “Memory Stick”
Възпроизвеждане
*1 Четенето на данни, което изисква MagicGate функции, не може да бъде извършвано с
DVDirect.
*2 Поддържа операции с “Memory Stick PRO Duo” до 8 GB.
Забележки относно използването на “Memory Stick”
• Ако с остър предмет преместите капачето за защита от запис в положение LOCK, вие не
можете да записвате, редактирате или изтривате изображения.
Терминал
Позиция на
разрешен
запис
LOCK
Позиция на
забранен
запис
LOCK
Етикет
79
Допълнителна информация
Memory Stick
Memory Stick (Magic Gate/съвместим с висок трансфер на данни)
Memory Stick Duo
Memory Stick Duo (Magic Gate/
съвместим с висок трансфер на
данни)
MagicGate Memory Stick
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO
Memory Stick PRO Duo
• Заредете “Memory Stick” в гнездото за карти с памет и заредете “Memory Stick Duo” в гнездото за Memory Stick Duo. Когато заредите “Memory Stick Duo” с адаптер в гнездото за карти с
памет, възможно е DVDirect да не работи правилно.
• Не всички операции с карти с памет и други адаптери се поддържат.
• Преместете капачето за защита от запис с остър предмет.
• Форматирайте “Memory Stick” с помощта на вашата видеокамера или цифров фотоапарат.
Възможно е “Memory Stick”, форматиран с компютър, да не работи правилно.
• Възможно е позицията и формата на капачето за защита от запис да се различават в зависимост от “Memory Stick”, който използвате.
• Не вадете “Memory Stick” докато чете данни.
• Възможно е данните да се повредят в следните случаи:
– Когато извадите “Memory Stick” или изключите DVDirect докато чете данни.
– Ако използвате DVDirect близо до статично електричество или шум.
Относно CompactFlash/SD/xD-Picture карти
DVDirect е съвместим със следните карти с памети. Не всички операции с картите се поддържат.
• SD карта с памет*1
• SDHC карта с памет*2
• xD - Picture карта
• CompactFlash (тип 1/тип 11) и CF+ карта (тип 1/тип 11) – CompactFlash-съвместима *3
*1 DVDirect разпознава SD карти с памет с капацитет до 2 GB.
*2 DVDirect разпознава SDHC карти с памет с капацитет до 4 GB.
*3 Използвайте CompactFlash със спецификации на захранването 3.3V или 3.3V/5V. Не можете да използвате CompactFlash със спецификации 5V или 3V. Не зареждайте други видове CompactFlash в гнездото на
DVDirect. Можете да повредите устройството.
Забележки за използване на картите с памет
• Не използвайте адаптери за карти, които се продават в търговската мрежа и които не
поддържат нужните операции.
• Не използвайте метални адаптери за карти, защото можете да повредите устройството.
• Данните, защитени с авторски права, не могат да се четат.
80
Предпазни мерки
Работа и условия за съхранение
Избягвайте съхраняването на DVDirect на горещи или влажни места или на места, където
ще бъде изложен на вибрации или директна
слънчева светлина.
Транспортиране
• Когато транспортирате DVDirect, моля,
използвайте оригиналната опаковка.
• Преди да местите DVDirect, уверете се, че
сте извадили диска от него.
•
Кондензиране на влага
Не излагайте DVDirect на внезапни промени
на температурата. Не използвайте DVDirect
веднага след като го преместите от студено
на топло място или когато температурата
в стаята рязко се е повишила, защото във
вътрешността на DVDirect може да кондензира влага. Ако температурата внезапно
се промени докато използвате DVDirect, не
изключвайте устройството, но не го използвайте поне около час.
Работа с картите с памет
Не изпускайте, не прегъвайте и не излагайте
картите с памет на вибрации.
• Не разглобявайте и не модифицирайте
картите с памет.
• Не позволявайте контакт с метални предмети и не докосвайте с пръст металните
части на носителя за запис.
• Избягвайте досега на картите с памет с
течности и излагането им на влажни места.
• Не използвайте и не съхранявайте картите
с памет на следните места:
– в кола, паркирана на пряка слънчева светлина или при високи температури или в
близост до климатик
– при пряка слънчева светлина
– на влажни места
– близо до корозиращи материали.
– на много прашни места
– на места, изложени на статично електричество
– при силни магнитни полета.
• Когато пренасяте или съхранявате носителя за запис, ползвайте приложения към него
калъф.
• Данните могат да се повредят, ако извадите носителя за запис или ако изключите
захранването докато DVDirect чете или
записва данни
• Не залепвайте хартия или тиксо върху
диска
• Не съхранявайте дисковете на прашни или
влажни места, на пряка слънчева светлина
или близо до източници на топлина.
81
Допълнителна информация
Работа с дисковете
• Хващайте дисковете единствено по ръбовете. Никога не докосвайте повърхността
на самия диск.
• За да запазите важните данни, винаги съхранявайте дисковете в кутийките им.
• Не почиствайте записващите дискове с
почистващи препарати за дискове, преди да
запишете данни върху тях. Вместо това,
използвайте вентилатор, за да премахнете
праха от повърхността.
• Възможно е данните да не се запишат правилно, ако на празния участък от диска има
драскотини или прах. Работете с дисковете много внимателно.
Спецификации
ВИДЕО ЗАПИС
Дискове, които можете да създадете
• Видео DVD
(Възпроизвежда се на DVD плейъри/рекордери или компютър с DVD устройство)
• AVCH дискове*
(Възпроизвеждат се на Blu-ray плейъри/
рекордери/PlayStation 3 -- конзоли или
устройства, които поддържат възпроизвеждане на AVCHD формата)
* Нужна е Sony High Definition
Handycam® видеокамера (HDD/Memory
Stick).
Поддържани входни устройства
• Видео устройства с видео/аудио изходи
• ony Handycam® видеокамери (DV/D8) или
DV цифрови видеокамери
• Sony Handycam® видеокамери (HDD/
DVD/Memory Stick)
ЗАПИС НА СНИМКИ
Дискове, които можете да създадете
• Photo Slideshow DVD
(Възпроизвежда се на DVD плейъри/рекордери или компютър с DVD устройство)
• Photo Backup DVD
(Възпроизвежда се на компютър с DVD
устройство или DVD плейъри/рекордери, които поддържат възпроизвеждане на
JPEG файлове с изображения)
• Поддържани входни устройства
• Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo,
Memory Stick, Memory Stick PRO, SD карта
с памет, SDHC карта с памет, xD-Picture
карта, CompactFlash
• Sony Handycam® видеокамери (HDD/
DVD/Memory Stick)
Поддържани фото формати
JPEG, DCF2.0 съвместим
ВИДЕО/ФОТО ПРЕГЛЕД
Преглед* на вградения LCD дисплей
* Само за видео DVD и фото DVD, създадени с
VRD-MC5.
82
ДИСКОВЕ ЗА ЗАПИС
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW,
*DVD+R DL
* Видео запис само през S-VIDEO /
VIDEO/ DV IN жаковете
12 cm дискове
Интерфейс
DV IN 1)
4 пинов i.LINK (IEEE1394), S100, DVC-SD
вход
VIDEO вход
1 Vp-p/ 75 ома
S VIDEO вход
Y: 1 Vp-p/ 75 ома
C: 0. 286 Vp-p/ 75 ома
AUDIO вход
2 Vrms, импеданс по-голям от 47 килоома
Гнездо за карта с памет
Memory Stick Duo, Memory Stick 2), SD
карта с памет 2), x-D Picture карта 2),
CompactFlash
USB порт
Тип А 3)
1) Само за DV вход от DV цифрова видеокамера.
Не можете да записвате видео от
MICROMV или HDV видеокамери
(HDV формат) и други цифрови видео
устройства, които притежават i.LINK
конектор.
2) Гнездо за карти с памет
3) Само за връзка с Sony Handycam -- видеокамера (HDD/DVD/Memory Stick).
Общи
Захранване
DC 12 V (от жака DC IN)
Консумация
Максимално 2.5 А
Променливотоков адаптер *
Вид: AC-NB12A
Вход: 100 V – 240 V
Изход: DC 12 V/ 2.5 A
* Използвайте захранващ кабел, подходящ
за държавата или региона, в който
използвате устройството.
Размер
Прибл. 193 х 65 х 222.5 mm (Ш х В х Д)
Тегло
Прибл. 1.5 kg
Работна температура
От 5°С до 35°С
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Възможно е дисплеят на екрана, използван в
ръководството, да не е същият като този
на самото устройство.
Допълнителна информация
83
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със
сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни
или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани
въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising