Sony | VRD-P1 | Sony VRD-P1 P1 DVD рекордер Инструкции за експлоатация

DVD
рекордер
Ръководство за употреба
DVDirect Express
Информация за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този етикет се намира във вътрешността
на защитната опаковка на лазера.
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
За да предотвратите пожар или токов
удар, не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течност –
например вази.
Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например
лавици или вградени шкафове.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти с този продукт увеличава риска от
увреждане на зрението. Не се опитвайте да разглобявате устройството,
тъй като лазерният лъч, използван в
този мултифункционален рекордер е
опасен за очите. Обръщайте се единствено към квалифициран сервиз.
Това устройство е класифицирано като
CLASS 1 LASER продукт. Етикетът
CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING се
намира в долната част на устройството.
Този символ е предназначен
за предупреждение към
потребителя за наличие на
не-изолиран опасен волтаж в
устройството и за съществуващ риск от токов удар.
Този символ е предназначен
да предупреждава потребителя за наличието на важни
инструкции за експлоатация
и поддръжка (сервиз) в ръководството, приложено към
устройството.
Този графичен символ се намира от долната
страна на устройството.
2BG
Важна информация за безопасност
1) Прочетете тези инструкции.
2) Запазете това ръководство.
3) Вслушвайте се във всички предупреждения.
4) Следвайте всички инструкции.
5) Не използвайте устройството близо до
вода.
6) Почиствайте само със сухо парче плат.
7) Не блокирайте вентилационните отвори
на устройството.
Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
8) Не инсталирайте близо до топлинни
източници, които произвеждат топлина,
като например радиатори, климатици, печки
или други уреди (включително усилватели).
9) Съобразявайте се с предпазната функция
на поляризирания или заземения щекер. Поляризираният щекер има два куплунга, като
единият е по-широк от другия. Заземеният
щекер има два куплунга и трето заземяващо
краче.
Широкият куплунг или третото краче са за
защита. Ако приложеният щекер не влиза в
контакта, консултирайте се с електротехник, за да подмени вида на контакта.
10) Внимавайте да не настъпвате захранващия кабел и го пазете от прегъване, особено
в областта на щекерите или на местата, в
които излиза от устройството.
11) Използвайте само аксесоари и други
допълнителни устройства, препоръчани от
производителя.
12) Използвайте само със стойката, статива, скобата или поставката, препоръчана от
производителя или продадена с устройството. Когато използвате масичка на колела,
внимавайте да не се нараните, ако масичката
се преобърне докато местите устройството/масичката.
14) За сервиз се обръщайте единствено към
квалифициран сервиз. Сервизно обслужване
се налага, когато устройството е повредено
по някакъв начин, като например повреда
на захранващия кабел или щекера, когато в
устройството попадне течност или твърд
предмет, когато устройството бъде изложено на дъжд или влага, когато устройството
не работи правилно или ако бъде изпуснато.
13) Изключвайте устройството по време на
гръмотевични бури или когато не планирате
да го използвате за дълъг период от време.
3BG
Директива за FCC съвместимост
Това оборудване е тествано и съвместимо с ограниченията за клас B цифрови
устройства, съобразено с част 15 от FCC
регулациите.
Тези ограничения са създадени, за да придадат
известна защита при инсталация в дома.
Устройството генерира, използва и може
да излъчва радио честотна енергия и ако не
е инсталирано и не бъде използвано в съответствие с инструкциите, може да причини
смущения на радио комуникациите.
Въпреки това, не съществува гаранция, че
дори при определен начин на инсталация
смущенията няма да се появят.
Ако това устройство причини смущения
на радио или телевизионно приемане, което
можете да установите чрез неколкократно
включване или изключване на оборудването,
потребителят може да се справи с проблема,
като използва един или повече от изброените по-долу методи:
• Преместете или променете насочеността на
приемната антена.
• Увеличете разстоянието между устройството
и приемника.
• Свържете устройството в контакт от
мрежата, различен от този, в който е включен
приемника.
• За помощ се свържете с вашия доставчик или с
опитен радио/телевизионен техник.
Бъдете внимателни и не извършвайте промени или модификации, които не са одобрени
от това ръководство, защото това може
да наруши правилната работа с устройството.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (Приложимо за страни
от Европейския съюз, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството
или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното
4BG
място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да се случат
при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се
с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният представител за ЕМС
и безопасност на продукта е Sony Германия
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията,
моля, обръщайте се към адресите, които
са указани в отделните сервизни книжни и
гаранционни карти.
Етикетът се намира от долната страна на
устройството.
За потребители от САЩ
Моделът и серийния номер се намират от
долната страна. Запишете серийния номер в
мястото по-долу. Обръщайте се към цифрите, когато се обаждате на вашия доставчик
на Sony във връзка с този продукт.
Номер на модела.
Сериен номер:
VRD-P1
__________________
Съдържание
Информация за безопасност ........................................................................................2
Първо прочетете това .................................................................................................6
Приложени аксесоари............................................................................................6
Забележки относно употребата ......................................................................6
Основни функции .............................................................................................................7
Съвместими устройства ...................................................................................7
Поддържани дискове .............................................................................................7
Части и функции..............................................................................................................8
Въвеждане на диск ................................................................................................9
Запис................................................................................................................................. 10
Възпроизвеждане ...........................................................................................................11
Отстраняване на проблеми................................................................................... 12
Предпазни мерки ............................................................................................................ 13
Спецификации................................................................................................................. 14
Също така се обърнете към упътването за употреба приложени към вашата видеокамера ( Handycam®).
Това устройство може дасе използва само съвместно с Handycam®. За подробности относно работата се обърнете към инструкциите на Handycam®.
В този документ обозначението Handycam® се отнася за видеокамера с марката Sony.
5BG
Първо прочетете това
Приоожени аксесоари
Моля уверете се, че опаковката съдържа следните аксесоари. Ако някой от тях липсва
или е повреден, моля обърнете се към вашия
Sony търговец.
s Инструкции за употреба (този документ)
s Гаранционна карта
Забележки относно употребата
Работа и условия на съхранение
• Не прилагайте механичен шок или вибрации
на устройството. Устройството може да
не работи правилно.
• Не използвайте устройството на шумни
места. Устройството може да не функционира правилно.
• Когато свързвате устройството
посредством USB кабел към Handycam®,
уверете се, че поствяте свързващия щекер
по правилен начин. Употребата на сила при
поставяне на щекера в терминала може да
повреди терминала и да причини неизправност във функционирането на устройството или на вашия Handycam®.
Относно записа
Възможно е телевизионни програми, филми,
видео записи и други материали да бъдат
защитени от авторски права. Нелицензиран
запис на такива материали може да противоречи на закона за авторското право.
6BG
Основни функции
Чрез свързване на вашия Handycam® можете лесно да запишете клипове на диск без да използвате компютър (Запис с едно докосване). Създаденият диск може да бъде възпроизведен чрез свързване на устройството към Handycam® (Възпроизвеждане с едно докосване). Също така можете
да възпроизвеждате клипове на телевизора си като свържете вашия Handycam® към телевизор.
В допълнение като работите с устройството посредством вашия Handycam, можете да
използвате някои допълнителни полезни функции. Функциите се различават в зависимост от
моделана вашия Handycam. За повече подробности обърнете се към инструкциите за експлоатация приложени към вашия Handycam.
Съвместими устройства
• Това устройство е съзаддено ексклузивно за използване с Handycam®. Свържете устройството към Handycam съвместим с DVDirect Express. За подробности относно съвместимите
Handycam® модели, обърнете се към следния адрес:
http://sony.storagesupport.com/DVDirectcompatibility
• Не можете да използвате това устройство с несъвместим Handycam® или видеокамера с
марка различна от Sony.
• Не можете да използвате това устройство за копиране или възпроизвеждане на дискчрез
свързване към компютър и не можете да го използвате като външен харддиск за съхранение на
информация.
Поддържани дискове
Следните възможни за запис нови 12 см дискове са съвместими с това устройство:
Вид на диска
Лого
Скорост на запис
DVD+R
до 16х
DVD-R
до 16х
• Двуслойни дискове, както и 8 см дискове не се поддържат.
• DVD+RW и DVD-RW дискове не се поддържат.
Забележки относно употребата на дискове
• С това устройство можете да изпозлвате само нови или неизползвани дискове.
• Качеството на комерсиално произведените дискове може да се различава. Някои нискокачествени дискове дискове може да не записват нормално.
• Някои записани дискове може да не възпроизвеждат нормално поради качеството на записа
или физическото състояние на диска или поради характеристиките на възпроизвеждащото
устройство.
• Не можете да възпроизвеждате дискове записани с други видео устройства или комерсиално
презаписани дискове.
7BG
Части и функции
Горен панел
A USB кабел (стр. 10, 11)
B бутон
(възпроизвеждане)
(стр. 11)
C бутон
Относно USB кабела
Отстраняване на USB кабела
Отстранете конектора на USB кабела от
страничната част на устройството.
Ако се затруднявате да направите това,
натиснете върха на конектора, така че леко
даес подаде от устройството, след това
издърпайте.
Съхранение на USB кабела
Съхранявайте USB кабела отстрани на
устройството.
8BG
(DISC BURN) (стр. 10)
Предна част
A Шейна на диска
B Лампичка ACCESS
C бутон Z(отстраняване)
D Отвор за аварийно отстраняване
Ако не можете да отворите шейната на диска посредством бутон
Z(отстраняване), вкарайте ига или
изправен кламер в този отвор, за да
отворите шейната на диска.
Относно електрическото захранване
Захранването на устройството се осъществява от свързаната Handycam®. Уверете се, че сте
свързали вашата Handycam® към стенния контакт посредством променливотоков адаптер.
Не се налага да свързвате устройството към контакт.
Въвежданена диск
Устройството може да отвори шейната си за диск само когато е свързано към Handycam®.
1
Натиснете бутон Z(отстраняване), за да отворите шейната на диска.
Шейната на диска се отваря само наполовина. Отворете изцяло ръчно.
2
Поставете диска на шейната на диска със записа надолу.
Дискът трява да щракне ако е поставен правилно.
Не докосвайте повърхността със запис
на диска.
3
Притиснете шейната на диска, за да затворите.
Притиснете шейната на диска, докато чуете изщракване.
9BG
Запис
Свързвайки това устройство към Handycam®, можете с едно докосване на бутон
(DISC BURN) да запишете клипове на диск.
Включете Handycam®.
Свържете устройството към USB жака на Handycam®.
Уверете се, че сте свързали Handycam® към стенен контакт като използвате променливотоков адаптер. Ако не използвате променливотоков адаптер с вашата Handycam®,
устройството няма да работи при свързване с Handycam®.
USB жак (вид
Mini-AB)
Не можетеда използвате USB удължител за кабел.
Въведете нов или неизползван диск.
За подробности вижте “Въвеждане на диск” (стр. 9).
Натиснете бутон
(DISC BURN).
Видеоклиповете, които са новозаписани с вашата Handycam® и не са копирани все още се
записват на диска.
Ако съдържанието на клипа надвишава пространството на един диск, повторете стъпки
3 и 4.
Не можетеда добавите клипове към диск, който вече е бил записан на това устройство.
Работа посредством Handycam®
Работейки посредством Handycam®, можете да се възползвате от няколко полезни функции.
Например, можете да изберете сцени, които да запишете. За повече подробности обърнете се
към инструкциите за експлоатация на вашата Handycam®.
Проверка на записа
Когато записвате клипове на диск посредством това устройство, уверете се, че записът е бил
успешен като възпроизведете диска преди да изтриете клипа от вашата Handycam®.
10BG
Възпроизвеждане
Можете да използвате това устройство, за да възпроизведете вече създадени дискове, да ги
прегледате на дисплей, посредством Handycam® или на екрана на телевизор. За да прегледате
на екрана на телевизор е нужно да свържете вашата Handycam® към телевизор. За повече
подробности относно свързването към телевизор, обърнете се към упътването за употреба на
вашата Handycam®.
Включете Handycam®.
Свържете устройството към USB жака на Handycam®.
Уверете се, че сте свързали Handycam® към стенен контакт като използвате променливотоков адаптер. Ако не използвате променливотоков адаптер с вашата Handycam®,
устройството няма да работи при свързване с Handycam®.
USB жак
(вид Mini-AB)
Не можетеда използвате USB удължител за кабел.
Въведете диск, записан посредством това устройство.
За подробности вижте “Въвеждане на диск” (стр. 9).
Натиснете бутон
(Възпроизвеждане).
Възпроизвеждането започва от началото на диска.
Работа посредством Handycam®
Можете да възпроизведете клипове и като работите с вашата Handycam®. За повече подробности обърнете се към инструкциите за експлоатация на вашата Handycam®.
Относно възпроизвеждането на създадения диск на други устройства
За подробности обърнете се към инструкциите за експлоатация на вашата Handycam®.
11BG
Отстраняване на проблеми
Ако имате някое от следните затруднения,
докато използвате устройството, слдвайте
следните стъпки, за да опитате да разрешите сами проблема, преди да потърсите
квалифицирана помощ. Обърнете се също към
инструкциите за експлоатация на вашата
Handycam®. Ако проблемът продължи, консултирайте се с вашия Sony търговец.
Вашата Handycam® е свързана, но
устройството не работи.
• Уверете се, че вашата Handycam® се поддържа от това устройство (стр. 7).
• Уверете се, че вашата Handycam® е
свързана към стенен контакт посредством
променливотоков адаптер.
• Уверете се, че вашата Handycam® е
правилно конфигурирана и че USB кабелът е
правилно свързан към нея.
• Изключете USB кабела от вашата Handycam®. Изключте вашата
Handycam® и я включете отново. След
това включете USB кабела към вашата
Handycam® отново.
Видеоклип не може да бъде записан
на диска.
• Уверете се дискът е съвместим с това
устройство (стр. 7).
• Уверете се, че дискът е нов или неупотребяван. Диск, който вече е бил записван или
форматиран посредством друго устройство не може да се използва.
• Уверете се, че по диска няма прах, мръсотия или пръстови отпечатъци от страната за запис.
• Уверете се, че дискът е поставен в шейната за диска със страната за запис надолу.
• Вибрацията на устройството може
да причини неизправност на вашата
Handycam®. Не поставяйте вашата
Handycam® върху устройството.
12BG
Дискът не може да се възпроизвежда
• Можете да възпроизвеждате само дискове,
създадени на това устройство. Ен можете
да въпзроизвеждате дискове записани на
други видео устройства или комерсиално
предварително записани дискове.
• Уверете се, че по диска няма прах, мръсотия или отпечатъци от страната за
възпроизвеждане.
• Уверете се, че дискът е поставен в шейната за възпроизвеждане със странат аза
възпроизвеждане надолу.
Дискът не може да бъде отстранен.
Бутон Z (отстраняване) не функционира.
• Изключете USB кабела от вашата
Handycam®, изключете захранването на
вашата Handycam® и след това го ключете отново; след товавключете отново
USB кабела към Handycam® и натиснете
бутон Z(отстраняване). Ако това не
работи, отворете шейната на диска кто
използвате отвора за спешна помощ (стр.
9).
• Уверете се, че вашата Handycam® е
свързана към контакта посредством
променливотоков адаптер.
• Дискът не може да бъде отстранен по
време на запис или възпроизвеждане.
Предпазни мерки
Относно използването и грижата за устройството
Не съхранявайте и не използвайте устройството и аксесоари при следните условия:
• На особено горещи, студени или влажни
места. Никога не оставяйте изложени
на температури надвишаващи 60°С
като директна слънчева светлина, близо
донагреватели или в колата, докато тя е
паркирана на слънце. Те могат да получат
неизправност ии да се деформират.
• До магнитни полета със силно излъчване
или до източницина механична вибрация.
Това може да причини неизправност.
• До източници на силни радио вълни.
Устройството може да не записва добре.
• На пясъчен плаж или на много запрашено
място.
Ако в устройството попадне прах или
пясък, може да се получи неизправност или
да бъде нанесена непоправима щета.
Грижа за корпуса
• Ако корпусът е зацапан, почистете го с
мека кърпа леко навлажнена с вода. След
това забършете със суха кърпа.
• Избягвайте слените, за да не причините
щета по корпуса:
– Химикали като разредител, бензин, алкохол, хиически втвърдители, средства против насекоми,
инсектициди и слънцезашитен лосион.
– Работа с устройството, когато имате от
гореизброените субстанции по ръцете си.
– Оставянето на корпуса в контакт с гумени или
винилови обекти за дълъг период от време.
Транспортиране
Когато транспортирате, моля, използвайте
оригиналната опаковка.
Преди да местите устройството, уверете
се, че сте извадили диска от него.
Кондензиране на влага
Не излагайте устройството на внезапни
промени на температурата. Не използвайте
устройството веднага след като го преместите от студено на топло място или
когато температурата в стаята рязко се е
повишила, защото във вътрешността на устройството може да кондензира влага. Ако
температурата внезапно се промени докато
използвате устройството, не изключвайте
устройството, но не го използвайте поне
около час.
Работа с дисковете
• Хващайте дисковете единствено по ръбовете. Никога не докосвайте повърхността
на самия диск.
• Не залепвайте етикети върху диска
• Не съхранявайте дисковете на прашни или
влажни места, на пряка слънчева светлина
или близо до източници на топлина.
• За да запазите важните данни, винаги съхранявайте дисковете в кутийките им.
• Не почиствайте записващите дискове с почистващи препарати за дискове, преди да
запишете данни върху тях. Вместо това,
използвайте вентилатор, за да премахнете
праха от повърхността.
• Възможно е данните да не се запишат
правилно, ако на празния участък от диска
има драскотини или прах. Работете с
дисковете много внимателно.
13BG
Спецификации
Запис
Поддържани устройства
Handycam®, която поддържа DVDirect
Express
За подробности относно списък на
Handycam® поддържани от това устройство, вижте следния адрес в мрежата:
http://sony.storagesupport.com/
DVDirectcompatibility
Дискове за запис
DVD+R, DVD-R, 12 cm дискове
Възпроизвеждане
Възможни за възпроизвеждане дискове
Дисковете създадени с VRD-P1 (Други комерсиални и преварително записани дискове не се
поддържат.)
Общи
Консумация на електронергия: 7 W (макс.)
Работна температура
От 5°С до 35°С
Температур на съхранение
-20°С до +60°С
Размер
Прибл.: 143 х 162.5 х 25 mm (Ш х В х Д),
включително издадените части
Тегло: Прибл. 400 гр
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
“Handycam” и
са
регистрирани търговскимарки на Sony
Corporation.
“DVDirect” и логото на DVDirect са търговски марки на Sony Corporation.
Други системни и продуктови имена, използвани тук са търговскимарки или регистрирани търговски марки на съответните си
производители, въпреки че маркировките ™
и ® не са изпозлвани в текста.
14BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност
на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани
със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising