Sony | DPF-HD1000 | Sony DPF-HD1000 25 см (10,1”) LCD цифрова фоторамка S-Frame Инструкции за експлоатация

4-295-278-11(1)
Съдържание
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
1BG
DPF-HD1000/HD800/HD700
Използване
Цифрова фото рамка
Упътване
Прочетете това преди употреба
Забележки за авторското право
Записаното съдържание
не е гарантирано
Препоръки за подсигуряване на
данни
За да избегнете потенциален риск от
загуба на данни, причинен от случайна
операция или повреда на цифровата
фото рамка, препоръчваме ви да
запазвате копие от вашите данни.
• Илюстрациите и изображенията на
екрана, които са използвани в това
ръководство, се отнасят за модела
DPF-HD700, освен ако не е отбелязано
друго. Илюстрациите и изображенията
на екрана, които се използват в това
ръководство, може да не съвпадат с това,
което реално виждате при работа
с рамката.
• Не всички модели на цифровата фото
рамка се предлагат във всички държави
и региони.
• Операциите, описани в това ръководство,
се отнасят за работа с устройството
за дистанционно управление. Когато
бутоните на фото рамката и устройството
за дистанционно управление извършват
различните операции, това ще бъде
изрично отбелязано.
• Терминът “карта с памет” в това
ръководство се отнася за карти с памет
или USB памети, освен в случаите,
при които е обяснено друго.
2BG
Азбучен указател
Sony не носи отговорност за случайни
или следствени повреди, а също и за
загуба на записано съдържание, както и
за повреди, причинени от употреба или
повреда на цифровата фото рамка или
картата с памет.
Описания в това ръководство
Отстраняване
на проблеми
Копирането, редактирането или
отпечатването на CD, телевизионни
програми, защитен материал, като например
снимки или публикации, както и на всякакви
други материали, освен на вашите собствени
записи или творения, са ограничени
само в рамките на използване в домашни
условия или за лична употреба. Ако не
държите правата на материалите, които
ще бъдат копирани, тяхното използване
може да наруши авторските им права и
да бъде основание за съдебни искове от
съответните притежатели на тези права.
Когато използвате фото изображения с тази
рамка, бъдете особено внимателни да не
нарушите авторските права на съответните
изображения. Всяка неразрешена употреба
или модификация на чужди изображения
може да е в нарушение на закона.
Възможно е записът на определени
представления, изложения и изложби, да е
забранен.
Допълнителни
функции
• Не натискайте LCD екрана.
Възможно е екранът да загуби
цветовете си и това може да причини
неизправност.
• Излагането на LCD екрана на
директна слънчева светлина за
продължителен период от време
може да причини повреда.
• LCD екранът е произведен по високо
прецизна технология, така че 99.99%
от пикселите му са ефективни. Въпреки
това, възможно е на LCD екрана да се
появят малки тъмни и/или ярки точки
(бели, червени, сини или зелени на
цвят). Появата им е нормална и е в
резултат на производствения процес и
по никакъв начин те не засяга качеството
на отпечатаното изображение.
• При студени условия е възможно
изображенията да оставят следи на
екрана. Това не е неизправност.
Използване
Забележки за LCD екрана
Свържете променливотоковия адаптер
към леснодостъпен стенен контакт. Ако се
получи проблем, докато използвате адаптера,
незабавно изключете захранването, като
издърпате щекера от стенния контакт.
Съдържание
Забележки за възпроизвеждане
Съдържание
Съдържание
Използване
Използване
Допълнителни
функции
Идентификация на частите ......................................................................... 4
Съвместими карти с памет/USB памет .................................................... 6
Подготовка: 1 Проверка на включените артикули ................................. 8
Подготовка: 2 Закрепяне на стойката ..................................................... 9
Подготовка: 3 Включване на фото рамката ......................................... 11
Подготовка: 4 Настройка на фото рамката ..........................................13
Изреждане на изображения .......................................................................... 14
Промяна на режима на преглед ................................................................... 16
Възпроизвеждане на видеоклип ................................................................... 20
Запазване на изображения на вашата фото рамка (прехвърляне)....... 21
Определяне на памет за възпроизвеждане ............................................... 23
Допълнителни функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
Изреждане на изображения с музикален фон ............................................ 24
Регулиране на размера на изображенията и ориентацията ................. 27
Поставяне на маркировка за любими ........................................................ 29
Търсене на изображения (Филтър)............................................................. 30
Изтриване на изображения.......................................................................... 31
Прехвърляне на изображения от вградената памет .............................. 33
Използване на таймера за автоматично включване/изключване
на захранването ............................................................................................ 35
Промяна на настройките ............................................................................. 38
Свързване към компютър............................................................................. 42
Копиране на изображения и музика от компютър ................................... 44
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми ........................................................................ 46
Предпазни мерки ............................................................................................ 53
Технически характеристики ........................................................................ 55
Азбучен указател
Азбучен указател........................................................................................... 60
3BG
Използване
Идентификация на частите
Съдържание
Предна част
A Сензор за дистанционно управление
B LCD екран
C Лого на Sony (стр. 9)
Използване
Задна част
Допълнителни
функции
A Говорител
B Бутон MENU
C Бутон
(въвеждане)
D Бутони v/V/B/b
Азбучен указател
Продължава r
Отстраняване
на проблеми
E Бутон BACK
F Отвори за окачване на устройството
на стена (стр. 10)
G Бутон VIEW MODE (стр. 16)
H Бутон 1 (включване/готовност)
I Индикатор за готовност
J Конектор USB Mini-B (стр. 14, 42)
K Конектор USB A (стр. 14)
L Жак DC IN (стр. 11)
M Гнездо за картата с памет (стр. 14)
N Стойка (стр. 9)
4BG
Съдържание
Устройство за дистанционно
управление
A Бутон MENU (стр. 38)
B Бутон BACK (стр. 20)
C Бутон
MARKING (стр. 29)
D Бутон SORT (стр. 30)
Използване
E Бутон SELECT DEVICE (стр. 23)
F Бутон VIEW MODE
Бутон
SLIDESHOW (стр. 16)
Бутон CLOCK (стр. 16)
Бутон SINGLE (стр. 16)
Бутон
INDEX (стр. 16)
G Бутон 1 (включване/готовност)
(стр. 12)
H Бутон
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
5BG
В устройството за дистанционно
управление вече има поставена
литиева батерия (CR2025)
(приложена в комплекта). Преди
да използвате устройството
за дистанционно управление,
свалете защитната лента, както е
показано на илюстрацията.
(приближаване) (стр. 27)
I Бутони v/V/B/b (стр. 13)
Бутони VOL +/VOL – (сила на
звука) (стр. 20)
J Бутон (въвеждане) (стр. 13)
K Бутон
L Бутон
M Бутон
N Бутон
(отдалечаване) (стр. 27)
IMPORT (стр. 21)
DELETE (стр. 31)
ROTATE (стр. 28)
Защитна
лента
Сензор за
дистанционно
управление
Използване на устройството
за дистанционно управление
Насочете горния край на
устройството за дистанционно
управление към дистанционния
сензор на фото рамката.
Съдържание
Съвместими карти с памет/USB памет
Можете да преглеждате изображения, само когато поставите карта с памет
(“Memory Stick Duo” или SD карта с памет) или USB памет, която сте извадили
от цифров фотоапарат или подобно устройство във фото рамката.
Карти с памет/USB памет, които
се подържат от фото рамката
• “Memory Stick Micro” (“M2”)
Не е необходим
miniSD/miniSDHC
адаптер
Азбучен указател
• microSD карта
• microSDHC карта
“M2” адаптер
(Duo размер)
Отстраняване
на проблеми
• miniSD карта
• miniSDHC карта
Не е необходим
Допълнителни
функции
• SD карта с памет
• SDHC карта с памет
• SDXC карта с памет
Използване
• Memory Stick Duo (Не е
съвместим/Съвместим с
“MagicGate”)
• “Memory Stick PRO Duo”
• “Memory Stick PRO-HG Duo”
Адаптер
microSD/microSDHC
адаптер
• USB памет
6BG
Продължава r
Съдържание
Използване
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
7BG
• Тази фото рамка работи с “Memory Stick Duo” носители с капацитет 32 GB или помалък, произведени от Sony Corporation.
• “M2” е съкратеното наименование на “Memory Stick Micro”. В тази част “M2” се
използва за описание на “Memory Stick Micro”.
• Тази фото рамка работи с SD карти с памет с капацитет от 2 GB или по-малък.
• Тази фото рамка работи с SDHC карти с памет с капацитет от 32 GB или по-малък.
• Тази фото рамка работи с SDXC карти с памет с капацитет от 64 GB или по-малък.
• Връзката с всички видове устройства, работещи с карти с памет, не е гарантирана.
• Тази фото рамка притежава гнездо за “Memory Stick Duo”. Не можете да използвате
“Memory Stick” (стандартен) с това гнездо.
• Когато използвате miniSD/miniSDHC, microSD/microSHDC или “Memory Stick Micro”
уверете се, че сте го поставили в подходящия адаптер. Ако поставите картата в гнездото
без адаптер, възможно е да не успеете да я извадите.
• В тази фото рамка не използвайте адаптер за карта заедно с друг адаптер, в който е
поставена карта с памет.
• С тази фото рамка не е приложен адаптер за карта.
• Правилните операции с всички видове SD карти не са гарантирани.
• За повече информация вижте “Забележки за използване на картата с памет” (стр. 53).
Съдържание
Подготовка: 1 Проверка на включените
артикули
Използване
Уверете се, че следните аксесоари с включени в комплекта.
• Цифрова фото рамка (1)
• Устройство за дистанционно управление (1)
• Стойка (1)
• Променливотоков адаптер (1)
• Ръководство за употреба (1)
• CD-ROM (Упътване за цифрова фото рамка) (1)
• Гаранция (1) (В някои региони гаранцията не е приложена.)
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
8BG
Подготовка: 2 Закрепяне на стойката
Съдържание
Завъртете стойката по посока на часовниковата стрелка, докато спре да се върти
и е здраво прикрепена в отвора от задната страна.
Използване
• Не поставяйте фото рамката на нестабилна или наклонена повърхност.
Допълнителни
функции
За да промените ориентацията на фото рамката
Отстраняване
на проблеми
Можете да зададете фото рамката в портретна или
пейзажна позиция, като я завъртите без да местите
стойката.
Когато поставите фото рамката във вертикална
позиция, дисплеят също автоматично се завърта в
портретна ориентация.
Посоките, указани на v/V/B/b на задния панел,
зависят от ориентацията на фото рамката.
Азбучен указател
• Когато поставите фото рамката в портретна ориентация или когато изключите
захранването, логото на Sony не светва.
• Фото рамката не разпознава ориентацията и не завърта изображенията, когато сте
(Настройки) в положение
задали [Auto display orientation] в [General Settings] от
[OFF].
• Файлът с видеоклип не се завърта автоматично, дори когато промените ориентацията
на фото рамката.
• Когато свалите стойката от фото рамката и увиете гумена лента около нея, ще можете
по-лесно да въртите стойката.
• Файл с изображение, записан с цифров фотоапарат, който не поддържа Exif функция
за въртене, не може да се завърти автоматично.
9BG
Продължава r
За да окачите фото рамката на стена
Съдържание
1 Подгответе винтове (не са
приложени към комплекта),
подходящи за отворите за винтове,
намиращи се на задния панел.
4 mm
Повече от 25 mm
5 mm
Използване
10 mm
Отвори за окачване на
устройството на стена
2 Завийте винтовете (не са
Допълнителни
функции
приложени към комплекта) към
стената.
Уверете се, че винтовете излизат между
2.5 mm и 3 mm от повърхността на
стената.
Между 2.5 mm
и 3 mm
Отстраняване
на проблеми
3 Окачете фото рамката на стената, като поставите главите на
винтовете, завити в стената, в отворите на задния панел на фото
рамката.
Азбучен указател
• Използвайте винтове, подходящи за материала, от който е направена стената. Винтовете
може да се повредят, ако са неподходящи за материала на стената. Завийте винтовете в
колона или дървена подпора на стената.
• Затегнете здраво винта, така че фото рамката да е стабилно закрепена на стената и да не
падне.
• Когато отново желаете да поставите картата с памет, свалете фото рамката от стената,
след това извадете и отново поставете картата с памет, докато извършите монтажа на
стабилна повърхност.
• Свалете стойката, когато окачате фото рамката на стената.
• Свържете DC кабела на променливотоковия адаптер към фото рамката и окачете рамката
на стената. След това свържете променливотоковия адаптер към мрежата от 220 V.
• Sony не носи отговорност за злополуки или повреди, причинени от неправилно окачване
или употреба на устройството, или такива, резултат от природни бедствия и др.
• Ако използвате бутоните на рамката, докато е окачена на стената, тя може да падне.
Препоръчваме ви да използвате устройството за дистанционно управление в подобен
случай. Ако работите с фото рамката чрез бутоните на основното устройство,
придържайте рамката внимателно, за да не падне.
10BG
Съдържание
Подготовка: 3 Включване на фото
рамката
Свързване на променливотоковия адаптер
Свържете променливотоковия адаптер както е показано по-долу.
Фото рамката автоматично се включва.
Използване
Допълнителни
функции
Към жак DC IN
Към мрежата
от 220 V
Отстраняване
на проблеми
Първоначален дисплей
Азбучен указател
Когато използвате рамката за първи път
cПреминете към “Подготовка: 4 Настройка на фото рамката” (стр. 13).
Ако първоначалните настройки вече са направени
cПреминете към “Изреждане на изображения” (стр. 14).
• Ако не работите с рамката за известен период от време, ще се изведе режим на
демонстрация. Ако натиснете бутон, различен от бутона на захранването, екранът ще се
върне към първоначалния дисплей.
• За да регулирате силата на звука на демонстрационния дисплей, натиснете v/V.
11BG
Съдържание
Включване/изключване на захранването
За да включите захранването
Натиснете 1 (включване/готовност).
Индикаторът за готовност се променя от червен в зелен.
За да изключвате захранването
Задръжте натиснат бутона 1 (включване/готовност), докато захранването се
изключи. Индикаторът за готовност се променя от зелен в червен.
Използване
Допълнителни
функции
• Не изключвайте фото рамката или променливотоковия адаптер от контакта или от жака
DC IN на рамката, защото това може да доведе до повреда в устройството.
• Свържете променливотоковия адаптер към леснодостъпен, близък стенен контакт. Ако
се получи проблем, докато използвате адаптера, незабавно изключете захранването,
като издърпате щекера от стенния контакт.
• Внимавайте да не дадете на късо щекера на променливотоковия адаптер с метален
предмет, защото това може да причини неизправност.
• Не използвайте променливотоковия адаптер, поставен в тясно пространство, като
например между стена и мебел.
• Ако не планирате да използвате фото рамката за дълъг период от време, изключете
променливотоковия адаптер от жака DC IN на устройството и изключете
променливотоковия адаптер от мрежата след употребата му.
• Приложеният променливотоков адаптер трябва да се използва само за тази фото рамка
и не бива да се използва с други устройства.
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
12BG
Съдържание
Подготовка: 4 Настройка на фото
рамката
1 Натиснете MENU в първоначалния дисплей.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Настройки).
3 Натиснете v/V, за да изберете [Language Setting], след това натиснете
(въвеждане).
Използване
4 Натиснете v/V, за да изберете езика за извеждане на LCD екрана, след
това натиснете (въвеждане).
5 Натиснете v/V, за да изберете [Date/Time
Settings], след това натиснете (въвеждане).
6 Задайте датата.
Допълнителни
функции
1Натиснете v/V, за да изберете [Date], и натиснете (въвеждане).
2Натиснете B/b, за да изберете месеца, деня и годината, натиснете v/V, за
да изберете стойност, и след това натиснете (въвеждане).
7 Сверете часа
1Натиснете v/V, за да изберете [Time], и натиснете (въвеждане).
2Натиснете B/b, за да изберете часа, минутата и секундата, натиснете
v/V, за да изберете стойност, и след това (въвеждане).
8 Изберете формата на дисплея за датата.
Отстраняване
на проблеми
1Натиснете v/V, за да изберете [Date Display Order], и натиснете
(въвеждане).
2Натиснете v/V за да изберете формата, и натиснете (въвеждане).
• Y-M-D
• M-D-Y
• D-M-Y
9 Задайте Sunday (неделя) или Monday (понеделник) за начален ден от
Азбучен указател
седмицата в календара.
Можете да зададете деня от седмицата, който да се извежда най-вляво, когато
изведете календара.
1Натиснете v/V, за да изберете [First Day of The Week], и натиснете
(въвеждане).
2Натиснете v/V, за да изберете [Sunday] или [Monday], и натиснете
(въвеждане).
10Изберете дисплея за извеждане на часа.
1Натиснете v/V, за да изберете [12hr/24hr Display], и натиснете
(въвеждане).
2Натиснете v/V, за да изберете дисплея за извеждане на часа, и натиснете
(въвеждане).
11Натиснете MENU.
BG
13
Изреждане на изображения
Съдържание
Поставете карта с памет или USB памет.
Поставете картата с памет или USB паметта докрай в съответното гнездо, като
предните им части трябва да са в посока обратна на екрана. Възпроизвеждането
стартира автоматично и всички изображения на картата с памет или USB паметта
се извеждат едно след друго в последователност.
Използване
SD карта с памет
Допълнителни
функции
“Memory Stick
Duo”
USB памет
Поставете картите така, че етикетите да
сочат навън.
Отстраняване
на проблеми
(въвеждане) по време на изреждане на изображения, се извежда
• Когато натиснете
единично изображение.
За да извадите картата с памет
Извадете картата с памет от гнездото като я издърпате по посока обратна на
поставянето й. Не вадете картата с памет, докато на дисплея има изведено
изображение. Това може да повреди записаните данни в картата. Преди да извадите
картата с памет ви препоръчваме да натиснете MENU, за да изведете дисплея с
менюто.
Азбучен указател
14BG
Продължава r
Съдържание
Използване
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
15BG
• Ако възпроизвеждането не започне, когато поставите карта с памет, проверете
посоката, в която сте поставили картата.
• Когато не сте поставили карта с памет и ако във вградената памет няма запазени
изображения, демонстрационният дисплей автоматично стартира. Той се затваря,
когато поставите карта с данни с изображения или когато натиснете бутон, различен от
1 (включване/готовност).
• Не поставяйте едновременно няколко карти с памет и USB памети в гнездата A/B
или USB конектора. Ако поставите няколко карти с памет и USB носител, фото
рамката може да се повреди.
• Когато избирате изреждане на изображения, като използвате изображение, запазено на
картата с памет, обърнете внимание на следното.
- Заради характеристиките на картите с памет, честото им използване и прочитане
може да доведе до грешки и е възможно изображенията да не се изведат правилно.
- Не изреждайте изображения продължително време, ако изображенията са малко на
брой, защото това може да причини грешка в данните.
- Препоръчваме ви периодично да подсигурявате изображенията на картата с памет.
• Изреждането на изображения няма да започне от точката, в която сте спрели
операцията, ако изключите фото рамката или ако нулирате настройките.
• Когато екранът е твърде ярък, може да ви се завие свят. Внимавайте да не зададете
твърде висока стойност за яркостта на екрана при използването на фото рамката.
Промяна на режима на преглед
Съдържание
Можете да променяте режима на преглед освен за операцията по изреждане
на изображения, както можете и да промените вида на дисплея според вашите
предпочитания.
1 Натиснете VIEW MODE на устройството за дистанционно
управление, за да изберете желания режим на преглед.
Работен
бутон
Режим на преглед
Използване
изреждане на изображения
Извежда единичен екран, един след друг.
часовник и календар
Извежда часовник или календар.
Допълнителни
функции
дисплей с единично изображение
Извежда единично изображение на екрана.
индекс
Извежда списък с миниатюрни изображения
За да работите с бутоните на фото рамката
• Неколкократно натиснете VIEW MODE, за да изберете желания режим на преглед.
2 Изберете вид, след това натиснете
Област за избор на режима
за преглед
Отстраняване
на проблеми
(въвеждане).
Област за избор на вида
Азбучен указател
• Когато курсорът е в областта за избор на дисплея, преместете го към областта за избор
на стил, като натиснете v.
• В режим на преглед на часовник и календар, вие можете да работите само с раздела
(Настройки).
• В режим на преглед на единично изображение, натиснете B или b, за да изберете
изображението, което да изведете.
• В режим на преглед на индекс изображения, когато изберете изображение с помощта
(въвеждане), дисплеят преминава в режим на преглед на
на v/V/B/b и натиснете
единично изображение.
• Докато е изведен индекс екранът, можете да променяте размера на миниатюрните
изображения с / , за да промените броя на изображенията на дисплея.
• Видът, посочен от курсора, автоматично се избира, ако не работите с фото рамката за
определен период от време.
16BG
Варианти при операцията изреждане на изображения
Съдържание
Вид
Режим на
преглед на
единично
изображение
Използване
Режим на
преглед
на няколко
изображения
Допълнителни
функции
Режим за
преглед на
часовника
Отстраняване
на проблеми
Режим за
преглед на
календар
Машина на
времето
Описание
Пример за
дисплея
Изображенията се извеждат в режим на
единичен екран едно след друго.
Извежда едновременно няколко изображения.
При видео файлове се извежда само първият
кадър на файла.
Извежда изображения едно след друго, като
датата и часът също се извеждат.
Извежда изображения едно след друго, докато
е изведен календарът.
Извежда се и настоящата дата и час.
Извежда всяко изображение едно след друго,
като показва датата и часа на записа. Текущата
дата и час не се извеждат.
Азбучен указател
Извежда изображенията, като превключва в
случаен ред между няколко вида изреждане на
Режим на
случаен преглед изображения и ефекти (стр. 39).
• Можете да зададете интервала, ефекта, реда на подреждане или цветовия ефект, когато
изберете дисплея с изреждане на изображения. Вижте “Настройките за изреждане на
изображения” (стр. 39).
17BG
Варианти при прегледа на единично изображение
Режим на
извеждане
на цяло
изображение
Извежда изображението на цял екран.
Извежда информация за изображението като
например номер на изображението, име на
файла и дата на записа, докато е изведено
цялото изображение.
Извежда информация за изображението като
например номер на изображението, номер на
файла и дата на записа в режим “Fit to Screen”.
Отстраняване
на проблеми
Режим за
извеждане на
цял екран
(с Exif)
Извежда цялото изображение на екрана.
Допълнителни
функции
Режим на
извеждане
на цяло
изображение
(с Exif)
Пример за
дисплея
Използване
Режим за
извеждане на
цял екран
Описание
Съдържание
Вид
Азбучен указател
• Когато изберете “Fit to Screen” или “Fit to Screen (with Exif)”, e възможно при някои
изображения да се наблюдават следните състояния:
– възможно е част от краищата на изображението да не се изведат.
– възможно е да не се изведе цялото изображение.
18BG
Продължава r
Информация, изведена на дисплея
Съдържание
Извежда се следната информация:
Използване
Допълнителни
функции
1 Вид на дисплея (В режим на
преглед на единично изображение)
– Извежда се цяло изображение
– Изображението се извежда така, че да
пасва на екрана
– Извежда се цяло изображение (с Exif)
– Изображението се извежда така, че да
пасва на екрана (с Exif)
2 Пореден номер на изведеното
изображение/Общ брой изображения
Индикацията за вход за изведеното
изображение е както следва:
Икона
Значение
4 Информация за настройките
Икони
Значение
Индикация за защита
Индикация за свързан файл
(извежда се, когато има свързан
файл като например файл
с движещо се изображение
или миниатюрен файл с
изображение, предназначен за
електронна поща.)
Вградена памет
Извежда се, когато сте
поставили знак за любимо
изображение.
“Memory Stick Duo” вход
Извежда се за видео файл.
Отстраняване
на проблеми
Вход за SD карта с памет
Вход за USB памет
3 Подробности за изображението
Азбучен указател
Когато се извежда снимка
– Формат на файла (JPEG (4:4:4), JPEG
(4:2:2), JPEG (4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Брой пиксели (широчина х височина)
– Име на производителя на
входящото устройство
– Име на модела на устройството, което
се използва за вход
– Скорост на затвора (например 1/8)
– Големина на диафрагмата (например
F2.8)
– Стойност на експонацията (например
+0.0EV)
– Информация за въртене
19BG
Когато възпроизвеждате видео файл
– Формат на файла (AVI, MOV, MP4,
MPEG-2 PS, MPEG-2 TS)
– Размер на файла
– Времетраене на възпроизвеждането
– Размер на видео файла (видео
широчина х видео височина)
– Видео кодек/скорост на пренос на
данните
– Аудио кодек/скорост на пренос на
данните
5 Номер на изображението
(номер на папка-файл)
Извежда се, ако изображението е DCFсъвместимо. Ако изображението не
съответства с DCF, името на файла
се извежда. Ако сте наименовали или
преименовали файла на вашия компютър,
и ако името съдържа символи, различни
от букви и цифри, възможно е името на
файла да не се възпроизведе правилно на
фото рамката. Също така, при файлове,
създадени на компютър или друго
оборудване, могат да се изведат максимум
10 символа от началото на името на файла.
• Могат да се изведат само цифри и букви.
6 Запис на дата/час
Възпроизвеждане на видеоклип
Съдържание
1 Натиснете
2 Изберете файл с видеоклип, който желаете да възпроизвеждате.
3 Натиснете
(въвеждане).
Избраният видео файл започва възпроизвеждане.
За да регулирате силата на звука
Функция
Използване
Натиснете VOL+/VOL– по време на възпроизвеждане или докато устройството е в
режим на пауза при възпроизвеждане на видео файл.
Операция
Натиснете (въвеждане).
За да възстановите възпроизвеждането, отново натиснете
(въвеждане).
Бързо превъртане
напред/назад
Натиснете B/b.
Когато натиснете (въвеждане), нормалното
възпроизвеждане започва от тази точка.
За да спрете
възпроизвеждането
Натиснете BACK.
Допълнителни
функции
За да въведете
режим на пауза при
възпроизвеждане
Азбучен указател
20BG
Отстраняване
на проблеми
• В зависимост от видео файла, възможно е да не успеете да извършите посредством фото
рамката операции по бързо превъртане напред/назад.
• Не можете да възпроизвеждате следните видове видео файлове:
– Видео файлове със сигнали за защита на авторското право
– Видео файлове, които надвишават максималния брой пиксели на широчина или
височина. (Не гарантираме операцията за видео файлове, които не са споменати погоре.)
• По време на операция по изреждане на изображения, операциите по бързо
превъртане напред/назад и по въвеждане на режим на пауза не са възможни.
• Непрекъснатото възпроизвеждане на видеоклипове, които са разделени на няколко
файла по време на запис, не е позволено. Възпроизведете разделените файлове един по
един.
• В зависимост от вида на данните или скоростта на пренос на картата с памет е
възможно да се получи прескачане на кадри.
• За подробности относно видео файловете вижте ръководството за употреба на вашата
видеокамера.
Съдържание
Запазване на изображения на вашата
фото рамка
(прехвърляне)
Запазване на снимки
Ако запазите данните от картата с памет върху вградената памет, снимките може да
се извеждат на фото рамката без да сте поставили карта с памет.
Използване
• Когато запазвате изображения във вградената памет, можете да използвате [Image import
size] от менюто, за да зададете начин на оптимизиране на размера на изображението, или
можете да запазвате изображенията в оригинал без да ги компресирате (стр. 41).
• Когато зададете [Image import size] в положение [Resize], можете да прехвърляте към
вградената памет до 4000 изображения. Когато зададете в положение [Original], броят
на изображенията, които можете да запазите, се различава в зависимост от оригиналния
размер на файла.
Допълнителни
функции
1 Натиснете
IMPORT, когато на екрана е
изведено изображение, запазено на картата с
памет.
За да работите с бутоните на фото рамката
1Натиснете MENU, когато на екрана е изведено изображение, запазено на картата с
Отстраняване
на проблеми
памет.
2Натиснете B/b, за да изберете
после натиснете
(въвеждане).
2 Изберете опция и натиснете
(Редактиране), изберете B/b, [Import] с v/V, и
(въвеждане).
Азбучен указател
[Import This Image]: Към вградената памет се прибавя изведеното в момента
изображение.
Тази опция не може да бъде избрана в дисплея с изреждане на изображения.
[Import Multiple Images]: Изберете изображенията, които желаете да прибавите
от списъка с изображения, и натиснете (въвеждане).
Ако желаете да прехвърляте няколко изображения едновременно, повторете тази
стъпка.
[Import All Images]: Списъкът с изображения се извежда и всички изображения
се маркират за прехвърляне.
Натиснете MENU, за да изведете екрана за избор на папка.
21BG
Продължава r
3 Изберете папката, в която желаете да запазвате файловете, и след
(въвеждане).
Съдържание
това натиснете
Извежда се екранът за потвърждение на операцията по прехвърляне на
изображенията.
Когато изберете [New folder], автоматично се създава нова папка.
4 Изберете [Yes] и след това натиснете
(въвеждане).
Изображението се запазва в определената папка на вградената памет.
5 Натиснете
(въвеждане), когато се изведе екранът за потвърждение.
Използване
• Не извършвайте следните операции, докато изображенията се прехвърлят към
вградената памет. В противен случай можете да повредите устройството, картата с
памет или данните:
– Не изключвайте захранването
– Не вадете картата с памет
– Не поставяйте друга карта
Допълнителни
функции
Запазване на видеоклипове
Прехвърлянето на видео файлове от картата с памет към вградената памет не е
възможно. За да прехвърляте видео файлове, първо свържете компютъра към фото
рамката и после копирайте видео файла от компютъра на вградената памет на фото
рамката. За подробности вижте “Копиране на изображения и музика от компютър”
(стр. 44).
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
22BG
Определяне на памет за възпроизвеждане
Съдържание
Можете да определите дали да изведете информация от картата с памет, вградената
памет и др.
1 Натиснете SELECT DEVICE.
За да работите с бутоните на фото рамката
• Натиснете MENU, след това изберете
(Избор на устройство) с помощта на B/b.
Използване
Ако картата с памет, която желаете да изберете, не е
поставена, поставете я сега.
2 Изберете устройството, от което желаете да изведете изображение,
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
23BG
и след това натиснете
(въвеждане).
Изображенията от избраното устройство се извеждат.
• Докато е изведен дисплеят с часовника или календара, не можете да изберете
(Избор на устройство).
Допълнителни функции
1 Натиснете MENU, изберете
(Настройки) с B/b, след това изберете
[Slideshow BMG Settings].
2 Изберете [Import BGM] и натиснете (въвеждане).
Съдържание
Изреждане на изображения с музикален фон
3 Изберете музикалния файл, който желаете да възпроизвеждате от
(въвеждане).
4 Повторете стъпка 3, когато желаете да изберете два или повече файла.
5 Натиснете MENU.
6 Започнете изреждането на изображения.
Използване
списъка с музикални файлове, и натиснете
Избраният файл се маркира с отметка ().
Вижте “Изреждане на изображения” (стр. 14)
Възпроизвеждат се музикалните файлове, маркирани с .
Допълнителни
функции
За да регулирате силата на звука
Натиснете VOL+/VOL- по време на възпроизвеждане или докато устройството е в
режим на пауза при възпроизвеждане на видео файлове.
За да спрете възпроизвеждането на музика като фон
Изберете файла с маркировка () и натиснете (въвеждане), за да изтриете
маркировката. Също така можете да изберете [BGM ON/OFF] в [Slideshow BGM
Settings] в менюто, след това да зададете в положение [OFF].
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
• Можете да възпроизвеждате само музикални файлове, които са прехвърлени на
вградената памет.
• Бързото превъртане напред/назад на музикалния фон не е възможно. Не можете и да
променяте реда на възпроизвеждане на файловете с музикален фон.
• Музикалният фон не може да се възпроизвежда, докато гледате видео. Звукът от видео
файла се възпроизвежда. Музикалният фон при възпроизвеждането на снимките след
приключване на видео файла ще започне от началото на следващия музикален файл.
24BG
Съдържание
Прехвърляне на музикален файл
Можете да използвате любими музикални файлове като музикален фон, като ги
прехвърлите на фото рамката.
• Преди да прехвърлите музикален файл се уверете, че файлът може да бъде
възпроизведен с тази фото рамка. За файловете, които можете да възпроизвеждате,
вижте “Музикален фон” (стр. 56) или “Технически характеристики”.
1 Поставете карта с памет или USB памет, която съдържа музикален
Използване
файл, в гнездото за карта на фото рамката.
2 Натиснете MENU, изберете
(Настройки) с B/b, след това
натиснете v/V, за да изберете [Slideshow BMG Settings].
3 Изберете [Import BGM], и натиснете
(въвеждане).
4 Изберете картата с памет, поставена на стъпка 1.
Допълнителни
функции
5 Изберете музикалния файл, който желаете да прехвърлите, от списъка
с музикални файлове и натиснете
(въвеждане).
Избраният файл се маркира с отметка ().
За да отмените избора си, изберете файла и натиснете
(въвеждане).
6 Повторете стъпка 5, когато желаете да изберете два или повече файла.
7 Натиснете MENU след като приключите с избора на музикален файл.
Отстраняване
на проблеми
8 Натиснете
(въвеждане), когато се изведе екранът за потвърждение.
Избраният музикален файл се прехвърля към вградената памет на фото рамката.
За да изтриете музикален файл от вградената памет
1 Изберете [Delete BGM] в екрана [Slideshow Settings] на стъпка 2 и след това
натиснете (въвеждане).
Азбучен указател
2 Изберете музикален файл, който желаете да изтриете от списъка с файлове, и
натиснете (въвеждане).
3 Натиснете MENU, след това натиснете (въвеждане), когато се изведе екранът
за потвърждение. Файлът ще бъде изтрит от списъка с музикални файлове.
25BG
Продължава r
Съдържание
Използване
• Възпроизвеждането на музикалния файл е възможно само като музикален фон за
операцията по изреждане на изображения.
• Музикалните файлове, регистрирани във вградената памет по подразбиране, са BGM1,
BGM2 и BGM3, не могат да бъдат изтрити.
• Можете да прехвърлите към вградената памет на фото рамката до 40 музикални файла.
• В дисплея със списъка с музика за прехвърляне могат да се изведат до 200 музикални
файла.
• При възпроизвеждане на музикален файл се извежда само името на файла. Името на
песента и изпълнителя не се извеждат.
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
26BG
Съдържание
Регулиране на размера на
изображенията и ориентацията
Увеличаване/намаляване на изображението
За да увеличите изображението, натиснете (приближаване) в режим
на преглед на единично изображение. За да намалите увеличеното
изображение, натиснете (отдалечаване).
Използване
Можете да увеличите изображението от 1.5 до максимум 5 пъти от оригиналния
размер. Можете да местите увеличеното изображение.
За да работите с бутоните на фото рамката
1Натиснете MENU в режим на преглед на единично изображение.
2Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране).
3Натиснете v/V, за да изберете [Zoom], и натиснете
(въвеждане).
4Натиснете v/V, за да изберете увеличението, и натиснете
(въвеждане).
За да запазите увеличено или намалено изображение (Отрязване и
запазване)
Допълнителни
функции
1 Натиснете MENU, когато на екрана е изведено увеличено или намалено
изображение.
2 Изберете начина на запазване.
[Save as new image]: Запазва се копие на изображението.
1. Изберете паметта, в която желаете да запазите изображението, след това
натиснете (въвеждане).
2. Изберете папка, в която желаете да записвате и после натиснете
(въвеждане).
Отстраняване
на проблеми
[Overwrite]: Новото изображение се записва върху старото.
3 Изберете [Yes], и след това натиснете (въвеждане).
4 Натиснете отново (въвеждане), когато екранът за потвърждение се изведе.
Изображението се запазва.
Азбучен указател
• Когато местите увеличеното изображение, използвайки v/V/B/b, и ако натиснете бутона
MENU на стъпка 1, изображението се отрязва според размера на дисплея и се запазва.
• Можете да промените размера на миниатюрното изображение за списъка с
изображения, като използвате (приближаване) или (отдалечаване).
• Не можете да записвате върху изображение, ако форматът на данните е различен от
JPEG (разширение .jpg или .jpeg).
• В зависимост от размера на изображението, увеличаването му може да намали
качеството на изгледа.
• Не можете да увеличавате или намаляте видео файлове.
27BG
Съдържание
Въртене на изображение
Натиснете
ROTATE на устройството за
дистанционно управление.
Всеки път, когато натиснете бутона, изображението
се завърта на 90 градуса в посока обратна на
часовниковата стрелка.
За да работите с бутоните на фото рамката
3Натиснете v/V, за да изберете [Rotate], и след това натиснете
(въвеждане).
4Натиснете v/V, за да изберете посоката на въртене, и след това натиснете
(въвеждане).
Използване
1Натиснете MENU, докато устройството е в режим на единичен дисплей.
2Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране).
• Когато извеждате изображения във вградената памет, информацията за завъртяното
изображение се запазва дори след като изключите захранването.
• Можете да завъртите изображението и в дисплей с индекс изображения.
Допълнителни
функции
• Не можете да въртите увеличено изображение.
• Не можете да въртите видео файлове.
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
28BG
Поставяне на маркировка за любими
Съдържание
Можете да извършвате операция по изреждане на изображения и само за снимки,
които предварително са били маркирани. Можете лесно да бележите изображенията
с маркировка, като използвате дисплея с индекс изображения или режима за преглед
на единично изображение.
1 Натиснете
MARKING, когато на екрана е изведено изображение, за
което желаете да поставите маркировка
За да работите с бутоните на фото рамката
Използване
1Натиснете MENU, когато на екрана е изведено изображение.
2Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране), изберете [Marking] с помощта
на
, и натиснете
(въвеждане).
2 Изберете желаната маркировка, и след това натиснете
3 Изберете опция и след това натиснете
(въвеждане).
(въвеждане).
Допълнителни
функции
[Mark This Image]: Изведеното в момента изображение се маркира. (Тази опция
не може да бъде избрана в дисплея с изреждане на изображения.)
[Mark/Unmark Multiple Images]: Извежда се списъкът с изображения.
Изберете изображенията, към които желаете да прибавите маркировка, от
списъка с изображения и натиснете (въвеждане). Избраното изображение
се маркира с (). Ако желаете да маркирате няколко изображения
едновременно, повторете тази стъпка.
[Mark All Images]: Извежда се списъкът с изображения с маркировки за
всички изображения.
4 Натиснете MENU.
Отстраняване
на проблеми
Извежда се екран за потвърждение на изтриването.
5 Изберете [Yes], и след това натиснете
(въвеждане).
Избраното изображение се маркира като любимо.
За да изтриете регистриран знак
Азбучен указател
Изберете [Unmark this image] или [Unmark all images], и след това натиснете
(въвеждане) на стъпка 3.
Можете да изберете и изображението, за което желаете да изтриете маркировката;
после натиснете (въвеждане), за да изтриете маркировката ().
• Когато се извършва операция по търсене на изображения (филтриране) (стр. 30),
изображенията, които съответстват на изискванията за търсене, се извеждат в списък
на стъпка 3.
• Запазват се само знаците, прикрепени към изображенията във вградената памет.
• Маркировките, прикрепени към изображения на картата с памет, ще се премахнат,
когато изключите захранването или ако промените устройството за възпроизвеждане.
29BG
Търсене на изображения (Филтър)
Съдържание
Можете да сортирате изображенията, запазени във вградената памет или на картата
с памет, като използвате различни критерии като например дата, папка, в която
изображението е запазено, ориентация на изображение (вертикална/хоризонтална),
маркировки или видеоклипове/снимки.
1 Натиснете SORT, когато на екрана е изведено изображение.
За да работите с бутоните на фото рамката
натиснете
(въвеждане).
2 Изберете критерия за търсене, който желаете,
и след това натиснете
(въвеждане).
3 Изберете желаната опция и след това натиснете
(въвеждане).
Допълнителни
функции
[Sort by date]: Търси по дата на записа.
[Sort by folder]: Търси по папки.
[Sort by vertical/horizontal]: Търси по ориентация на
изображението.
[Sort by mark]: Търси по знак (стр. 29).
[Sort by videos/photos]: Търси в зависимост от вида на файловете, съдържащи видео
файлове или снимки. Сортират се или видео файловете, или снимките.
Използване
1Натиснете MENU, когато на екрана е изведено изображение.
2Натиснете B/b, за да изберете
(Редактиране), изберете [Sort] с помощта на v/V, и
За да отмените търсенето на изображения
За да промените критерия на търсене
Натиснете BACK, когато изображенията, които сте сортирали, се изведат на екрана.
Азбучен указател
• Не изключвайте захранването и не вадете картата с памет, докато извършвате операция
по търсене. Това може да повреди фото рамката или картата с памет, или да повреди
данните.
• Търсенето се отменя автоматично в следните случаи:
– Когато промените устройството за възпроизвеждане.
– Когато търсите изображение, запазено на картата с памет, и ако картата с памет е
извадена.
Отстраняване
на проблеми
Натиснете MENU, когато на екрана е изведено изображение, и след това изберете
[Exit sort (show all photos)], и натиснете (въвеждане).
30BG
Изтриване на изображениe
Съдържание
1 Натиснете
DELETE, когато на екрана е изведено изображение, което
желаете да изтриете.
За да работите с бутоните на фото рамката
1Натиснете MENU, когато на екрана е изведено изображението, което желаете да
изтриете.
2Натиснете B/b, за да изберете
и натиснете
(въвеждане).
(Редактиране), изберете [Delete] с помощта на v/V,
Използване
2 Изберете опция и след това натиснете (въвеждане).
Допълнителни
функции
[Delete This Image]: Изведеното в момента изображение се изтрива. (Тази опция
не може да бъде избрана в дисплея с изреждане на изображения).[Delete Multiple
Images]: Извежда се списъкът с изображения.
Изберете изображенията, които желаете да изтриете, от списъка с изображения
и натиснете (въвеждане). Към избраното изображение се добавя маркировка
(). Ако желаете да изтриете няколко изображения едновременно, повторете
тази стъпка.
[Delete All Images]: Извежда се списък с изображения като всички изображения са
маркирани за изтриване.
3 Натиснете MENU.
Извежда се екран за потвърждение на изтриването.
4 Изберете [Yes] и след това натиснете
(въвеждане).
Изображението се изтрива.
Отстраняване
на проблеми
5 Натиснете
(въвеждане), когато екранът за потвърждение се изведе.
Азбучен указател
• Избягвайте следните действия, докато изображенията се изтриват. В противен случай
можете да повредите устройството, картата с памет или данните:
– Не изключвайте захранването
– Не вадете картата с памет
– Не поставяйте друга карта
• Когато на екрана се изведе съобщението [Cannot delete protected file.] (Не можете да
изтриете защитен файл.), това означава, че файлът с изображение е “Read Only”. В
този случай свържете фото рамката към компютър и изтрийте файла, като използвате
компютъра.
• Ако операцията по изтриване е вече започнала, изображението не може да бъде
възстановено, дори и да спрете операцията по изтриване. Изтривайте изображения
само след като се уверите, че наистина желаете да го направите.
31BG
Продължава r
Форматиране на вградената памет
Съдържание
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете B/b за да изберете (Настройки).
3 Натиснете v/V за да изберете [Initialize], и след това натиснете
(въвеждане).
4 Изберете [Format Internal Memory], и след това натиснете
(въвеждане).
5 Изберете [Yes], и натиснете
Използване
Извежда се екранът за потвърждение, който се използва за нулиране на
вградената памет.
(въвеждане).
Допълнителни
функции
• Обърнете внимание, че всички изображения на вградената памет ще се изтрият
при форматирането.
• Общият капацитет на вградената памет не е равен на оставащия капацитет дори
веднага след форматирането й.
• Не форматирайте вградената памет, като използвате свързан компютър.
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
32BG
Съдържание
Прехвърляне на изображения от
вградената памет
Можете да прехвърляте изображения от вградената памет към карта с памет.
1 Натиснете MENU, когато на екрана е изведено изображение, запазено
във вградената памет.
2 Натиснете B/b за да изберете
(Редактиране).
Използване
3 Натиснете v/V за да изберете [Export], и след
това натиснете
(въвеждане).
Допълнителни
функции
4 Изберете опция и след това натиснете
(въвеждане).
Отстраняване
на проблеми
[Export This Image]: Изведеното в момента изображение се прехвърля към
устройството. (Тази опция не може да бъде избрана в дисплея с изреждане на
изображения.)
[Export Multiple Images]: Извежда се списъкът с изображения.
Изберете изображенията, които желаете да прехвърлите, от списъка с изображения и
натиснете (въвеждане). Избраното изображение се маркира с (). Ако желаете да
прехвърлите няколко изображения едновременно, повторете тази стъпка.
[Export All Images]: Извежда се списъкът с изображения като всички изображения
са маркирани за прехвърляне.
5 Натиснете MENU.
Извежда се екранът за избор на картата с памет, в която да се прехвърлят
изображенията.
6 Изберете картата с памет, на която да
Азбучен указател
прехвърляте изображенията, и след това
натиснете (въвеждане).
33BG
Продължава r
7 Изберете папката, която желаете, и след
(въвеждане).
Съдържание
това натиснете
Извежда се екранът за потвърждение на
операцията по прехвърляне на изображенията.
Когато изберете [New folder], автоматично се създава
нова папка, в която ще се запази изображението.
8 Изберете [Yes], и след това натиснете
(въвеждане).
Прехвърлянето приключва.
(въвеждане), когато се изведе екранът за потвърждение.
Използване
9 Натиснете
Изображението се копира на определената карта с памет.
• Всяка карта с памет, която не се разпознава от това устройство, се извежда в сиво и
не може да бъде избирана.
• Когато се извършва операция по търсене на изображения (филтриране), изображенията,
които съответстват на изискванията за търсене, се извеждат в списъкa.
Допълнителни
функции
• Не извършвайте следните операции, докато изображенията се прехвърлят. В
противен случай можете да повредите устройството, картата с памет или данните:
– Не изключвайте захранването
– Не вадете картата с памет
– Не поставяйте друга карта
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
34BG
Съдържание
Използване на таймер за автоматично
включване/изключване на захранването
Можете да използвате функцията с таймера за автоматично включване или
изключване на фото рамката.
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Настройки).
Използване
3 Натиснете v/V, за да изберете [Auto Power
ON/OFF], и натиснете
(въвеждане).
4 Изберете [Setup method] и натиснете
след това натиснете
(въвеждане). Изберете опция и
(въвеждане).
Допълнителни
функции
[Advanced]: Включва/изключва функцията за захранването в
зависимост от деня от седмицата на интервали от 1 час.
[Simple]: Задава фино функцията за автоматично включване/изключване на
интервали от 1 минута.
[Auto off]: Задава времето, след което, ако не извършвате операции с фото
рамката, функцията за автоматично изключване на захранването сработва.
Можете да зададете 2 или четири часа като стойности за изминалото време.
5 Изберете [Time Setting] и натиснете
(въвеждане).
Отстраняване
на проблеми
Сверете часа за избрания метод на настройка, както е показано в “Сверяване на
часа” (стр. 36).
6 Натиснете MENU.
Азбучен указател
35BG
Съдържание
Сверяване на часа
Извършете настройката в зависимост от метода на настройка избран в стъпка 4 от
“Използване на таймер за автоматично включване/изключване на захранването” (стр. 35).
Когато сте избрали [Advanced]
1 Натиснете v/V/B/b, за да изберете времето,
след което функцията за автоматично включване
да сработи, след това натиснете (въвеждане).
Използване
Можете да зададете тази функция в зависимост от деня
от седмицата на интервали от 1 час. Цветът на избраната
часова зона се променя в синьо и захранването се включва.
2 Натиснете v/V/B/b за да изберете времето, след което желаете да
използвате функцията за автоматично изключване, след това
натиснете (въвеждане).
Допълнителни
функции
Задайте тази функция в зависимост от деня от седмицата на интервали от 1 час.
Цветът на избраната времева зона се променя в сиво и захранването се изключва.
3 Изберете [OK].
• Захранването автоматично се изключва в часа, който сте задали за [Power-OFF timer],
когато използвате фото рамката.
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
36BG
Продължава r
Когато сте избрали [Simple]
Съдържание
1 Изберете опция, за която желаете да
зададете час.
Използване
Изберете [Power-ON timer] или [Power-OFF timer], и натиснете
Изберете [Enable], и натиснете (въвеждане).
(въвеждане).
2 Задайте часа.
1Изберете [Auto ON time] или [Auto OFF time], и натиснете (въвеждане).
2Натиснете B/b, за да изберете часа или минутата, натиснете v/V, за да
(въвеждане).
зададете часа или минутата, и натиснете
3 Задайте деня от седмицата.
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
37BG
1Изберете [Auto ON day] или [Auto OFF day], и натиснете (въвеждане).
2Изберете деня, в който желаете да включите таймера, и натиснете
(въвеждане). Избраният ден от седмицата се маркира.
3Преместете курсора към [ОК], и след това натиснете (въвеждане).
Когато изберете [Auto off]:
Изберете [2 Hour], [4 Hour] или [Disable], след това
натиснете (въвеждане).
Промяна на настройките
Съдържание
1 Натиснете MENU.
2 Натиснете B/b, за да изберете
(Настройки).
Използване
3 Натиснете v/V, за да изберете опцията,
която желаете да промените, и след това
натиснете (въвеждане).
Извежда се екранът с настройки на избраната опция.
Допълнителни
функции
4 Изберете опцията, която желаете да промените, и след това
натиснете
(въвеждане).
Това ви позволява да промените всяка от опциите (стр. 39).
5 Изберете стойност на настройката, и след това натиснете
(въвеждане).
6 Натиснете MENU.
Отстраняване
на проблеми
Менюто се затваря.
• Когато на фото рамката, например, се изреждат снимки, някои от опциите не могат
да бъдат променяни на стъпка 4. Тези опции се извеждат в сиво и не могат да бъдат
избирани.
За да върнете устройството към настройки по подразбиране
Азбучен указател
1 Натиснете MENU и изберете
(Настройки), като натиснете B/b.
2 Натиснете v/V, за да изберете [Initialize], и натиснете (въвеждане).
3 Изберете [Initialize settings], и натиснете (въвеждане).
Всички зададени стойности, освен за дата/час, се връщат в положенията си по
подразбиране.
38BG
Съдържание
Преглед на достъпните опции
*: Опциите със звездичка са фабрично-зададените настройки. (Някои настройки
се различават в зависимост от региона.)
Настройки за изреждане на изображения
Настройка
Описание
Използване
Допълнителни
функции
Задава стойност от 3 сек., 7 сек.*, 20 сек., 1 мин., 5 мин., 30
мин., 1 час, 3 часа, 12 часа или 24 часа като интервал между
изображенията.
Video Duration
(Интервал за
видеоклипове)
Задава стойност на интервала в зависимост от времето за
възпроизвеждане от началото на файла.
Можете да изберете стойност от First 10 sec (Първите 10
секунди), First 15 sec (Първите 15 секунди), First 30 sec
(Първите 30 секунди), First 1 min (Първата 1 минута), First 3
min (Първите 3 минути) или Пълно възпроизвеждане*
Effect (Ефект)
Center cross (Център): Преминава към следващото
изображение сякаш предходното изображение е избутано от
центъра към четирите ъгъла.
Vert. Blinds (Вертикални щори): Преминава към следващото
изображение все едно смъквате вертикални щори.
Horiz. Blinds (Хоризонтални щори): Преминава към
следващото изображение все едно дърпате хоризонтални щори.
Fade* (Избледняване): Преминава към следващото
изображение чрез избледняване на настоящото изображение и
въвеждане на следващото.
Wipe (Изтриване): Преминава към следващото изображение
все едно настоящото изображение бива изтрито от екрана, за
да се открие следващото.
Random (Случаен): Използва един от гореописаните ефекти
на случаен принцип.
Отстраняване
на проблеми
Photo Interval
(Интервал за
снимки)
Азбучен указател
Shuffle (Разбъркано ON: Извежда изображенията в случаен ред.
възпроизвеждане) OFF*: Извежда изображенията в зависимост от настройката
“Image Listing Order” в [General Settings] (Общи настройки).
Color effect
(Цветови ефект)
Color*: (Цвят)*: Извежда цветно изображение.
Sepia: Извежда изображението в цвят сепия.
Monochrome: Извежда изображението в черно-бели цветове.
Display Mode
Entire Image: (Цяло изображение): Извежда изображение в
(Режим на дисплея) оригиналното му съотношение. (Изображението може да се
изведе с празни полета отгоре, отдолу, вляво и вдясно).
Fit to Screen* (Цял екран): Увеличава центъра на
изображението, така че да запълни екрана, като отрязва
изображенията в краищата без да променя съотношението.
39BG
Продължава r
Съдържание
Използване
• Възможно е изображенията да не се превключват през интервала, зададен в менюто,
в зависимост от вида на изрежданите изображения или големината им.
• Докато видео файлът се възпроизвежда, видео изображението винаги се извежда
цветно независимо от настройката за Color Effect.
• Оригиналните данни с изображението не се променят, дори и да промените
настройката за режим на дисплея при изреждане на изображения.
• Възможно е изображението да не се изведе с размера, който сте задали в менюто, в
зависимост от вида на изрежданите изображения.
• Докато видео файлът се възпроизвежда, видео изображението винаги се извежда на
цял екран, дори и да промените настройката за режима на извеждане.
BGM настройки за изреждане на изображения
Настройка
Описание
ON*: BGM се възпроизвежда, докато изреждате изображения.
OFF: BGM не се възпроизвежда, когато изреждате
изображения.
Select BGM (Избор
на BGM)
Извежда списък с музикални файлове във вградената памет и
можете да изберете BGM. (BGM1*, BGM2*, BGM3*)
Import BGM
Прехвърля към вградената памет музикални файлове за BGM.
(Прехвърлете BGM)
Delete BGM
Изтрива музикални файлове, прехвърлени към вградената
(Изтриване на BGM) памет.
Задава функция за автоматично включване или изключване на фото рамката (стр. 35).
Date/Time Settings
Задава датата и часа, първи ден на седмицата и др. (стр. 13)
Отстраняване
на проблеми
Auto Power ON/OFF
Допълнителни
функции
BGM ON/OFF
Азбучен указател
40BG
Продължава r
Общи настройки
Настройка
Описание
Съдържание
Използване
Допълнителни
функции
Image Listing Order (Ред на
описване)
Задава реда на извеждане на изображенията. Тази
настройка се влияе от реда в [Slideshow Settings]
(Настройки за изреждане на изображения).
Shoot. Date (Дата на запис): Извежда изображения
и ги подрежда по дата.
Number Order (Поредност на номер)*: Извежда
изображения и ги подрежда по номера.
Auto display orientation
(Автоматично извеждане)
ON*/OFF: Включва или изключва функцията за
автоматично разпознаване и въртене на изображенията
в зависимост от положението на фото рамката.
LCD brightness
Позволява ви да зададете осветеност на LCD екрана
на нива от 1 до 10*.
Image import size (Размер на
изображението)
Resize* (Промяна на размера): Когато прехвърляте
изображения от картата с памет, тази настройка променя
размера на изображенията и ги запазва във вградената
памет. Можете да запазвате повече изображения, но
качеството на изображението в сравнение с оригиналните
изображения се влошава, когато кадрите се извеждат
на голям монитор посредством компютър или друго
устройство.
Original (Оригинал): Запазва изображения във
вградената памет без да ги компресира. Няма промяна в
качеството, но можете да запазите по-малко изображения.
System Information
Sony logo ON/OFF (Включено/ ON*/OFF: Mожете да зададете дали логото на Sony
изключено лого на Sony)
да свети или не.
Отстраняване
на проблеми
Системна информация
Настройка
Описание
Version (Версия)
Извежда версия на софтуера за фото рамката.
Internal memory
(Вградена памет)
Memory capacity: (Капацитет на паметта): Показва
максималното останало място във вградената памет.
Remaining capacity (Оставащ капацитет): Показва
количеството свободно място във вградената памет.
Азбучен указател
Настройка на езика
Задава езика на дисплея на LCD екрана.
Японски, Английски*, Френски, Испански, Немски, Италиански, Руски, Корейски, Китайски
(опростен), Китайски (традиционен), Холандски, Португалски, Арабски, Персийски, Унгарски,
Полски, Чешки, Тайландски, Гръцки, Турски, Малайски, Шведски, Норвежки, Датски, Финландски
Нулиране
Настройка
Форматиране на
вградената памет
Описание
Можете да форматирате вградената памет (стр. 32).
Настройки за нулиране Връща всички настройки в положенията им по подразбиране,
освен настройките за дата и час в [Date/Time Settings] (стр. 38).
41BG
Свързване към компютър
Съдържание
Можете да свържете фото рамката към компютър, за да преглеждате и копирате
изображения от вградената памет на устройството към компютър, или можете да
копирате изображения от компютър на фото рамката.
1 Свържете променливотоков адаптер към фото рамката и го включете
към източника на захранване, след това включете фото рамката.
2 Свържете компютъра с фото рамката чрез USB кабел, който се
Допълнителни
функции
Към USB
Mini-B
конектор
Използване
предлага в търговската мрежа.
Компютър
Отстраняване
на проблеми
Към USB конектор
Азбучен указател
42BG
Продължава r
Системни изисквания
Съдържание
Windows
Препоръчителна операционна система: Microsoft Windows 7 SP1/Windows Vista
SP2/Windows XP SP3
Порт: USB порт
Macintosh
Препоръчителна операционна система: Mac OS X (v. 10.4 или по-нова)
Порт: USB порт
Използване
Изключване на компютъра
Изключете USB кабела или фото рамката след като я изключите от компютъра,
както следва:
1 Щракнете върху (Изключване на хардуера) в лентата със задачи.
2 Щракнете върху
(Изваждане на диск).
3 Изключете USB кабела, следвайки съобщението.
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
43BG
• Използвайте Mini-B TYPE USB кабел. Ако използвате USB кабел, който се продава в
търговската мрежа, използвайте Mini-B TYPE щекер (уверете се, че сте свързали MiniB TYPE USB конектор към фото рамката), който е по-къс от 3 метра.
• Възможно е да се появи проблем, ако свържете няколко USB устройства към
компютъра, или ако използвате хъб.
• Не можете да работите с фото рамката от друго USB устройство, което се използва
едновременно с това.
• Не изключвайте USB кабела, докато прехвърляте данни.
• Операциите не са гарантирани дори с всички компютри, които покриват изискванията.
• Фото рамката работи с компютър, когато е свързана с USB кабел. Когато свържете фото
рамката с други устройства, възможно е те да не разпознаят вградената й памет.
• Не свързвайте едновременно компютъра към USB Mini-B конектора на фото рамката,
ако USB паметта е свързана към конектора USB A конектор.
• Възможно е USB хъб или USB устройство с вграден USB хъб да не работят правилно.
Съдържание
Копиране на изображения и музика
от компютър
• Тази част показва пример за връзка с операционна система Windows 7 SP1. В
зависимост от операционната система, която използвате, е възможно екранният
дисплей и процедурите да се различават.
1 Свържете фото рамката към компютър.
Използване
Вижте “Свързване към компютър” (стр. 42).
2 Когато на дисплея на компютъра се изведе прозорецът [AutoPlay],
щракнете върху [Open folder to view files].
Ако прозорецът [AutoPlay] не се изведе, изберете диска, след това го отворете.
В зависимост от файла, продължете процедурата от “Копиране на изображения”
или “Копиране на музика”.
Копиране на изображения
Допълнителни
функции
След като извършите стъпка 2 в “Копиране на изображения и музика от компютър”
по-горе, преминете към следващата стъпка.
1 Преместете курсора на този прозорец
и щракнете с десния бутон, и след това
щракнете върху [New] и после върху [Folder].
Наименувайте тази папка. В това ръководство името на
папката “sony” е използвано като пример.
Отстраняване
на проблеми
2 Щракнете два пъти, за да отворите папката
“sony”.
3 Отворете папката, която съдържа файловете с изображения, които
желаете да копирате, и след това копирайте изображенията, като ги
издърпате и пуснете на новото място.
44BG
Азбучен указател
• Когато запазвате изображения от компютър във вградената памет, създайте папка във
вградената памет и запазете изображенията в тази папка. Ако не създадете тази папка, можете
да запазите максимум 512 изображения. В допълнение, в зависимост от дължината на името
на файла или вида на символите е възможно броят на изображенията да бъде по-малък.
• Възможно е определено изображение да не се изведе в поредност на дата на записа на
дисплея с индекс изображения и др., тъй като когато сте редактирали или запазили този файл
с изображение на компютъра, информацията за дата на записа може да се е променила или
изгубила.
• Когато изображенията от компютъра се запазват във вградената памет на фото рамката,
файловете с изображения се запазват без да се компресират. Като резултат, по-малко
изображения могат да се запазят във вградената памет на фото рамката.
• Възможно е файлове с изображения, създадени или редактирани на компютър, да не се
изведат. Файлове с изображения, зададени като “Read Only” на компютъра, не могат да бъдат
изтрити на устройството. Отменете макировката “Read Only” преди да запазите файловете с
изображения от компютър на устройството.
Копиране на музика
Съдържание
След като извършите стъпка 2 в “Копиране на изображения и музика от
компютър” (стр. 44), преминете към следващата стъпка.
1 Преместете курсора на този прозорец и щракнете два пъти върху
папката [MUSIC].
2 Отворете папката, която съдържа музикалните файловете, които
Използване
желаете да копирате, и след това ги копирайте в папката [MUSIC],
като ги издърпате и пуснете на новото място.
• Копирайте музикалния файл директно в папката [MUSIC]. Ако създадете папка в папката
[MUSIC] и копирате музикален файл в нея, файлът не може да се възпроизведе.
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
45BG
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Съдържание
Преди да дадете фото рамката за поправка, следвайте следните указания, за да
решите проблема.
Ако проблемът продължава, консултирайте се с вашия доставчик на Sony или с
упълномощен сервиз.
x Захранване
Захранването не може да бъде включено.
Когато се опитвате да работите с фото рамката, нищо не се случва.
cИзключете захранването (стр. 11) и отново го включете.
Използване
• Правилно ли е поставен захранващият кабел?
cВключете захранващия кабел правилно.
x Извеждане на изображения
• Правилно ли сте поставили картата с памет?
cПоставете правилно картата с памет (стр. 14).
Отстраняване
на проблеми
• Картата с памет съдържа ли изображения, запазени с цифров фотоапарат или
друго устройство?
cПоставете карта с памет, съдържаща изображения.
cПроверете файловите формати, които могат да бъдат извеждани (стр. 55).
• Съвместим ли е файловият формат с DCF?
cВъзможно е да не можете да възпроизвеждате с фото рамката файл, който не е
съвместим с DCF, дори ако файлът може да се възпроизвеждате с компютър.
• Съобщението “No images on file” (Файловете не съдържат изображения.) се
извежда.
cИзползвайте карта с памет, която съдържа файлове с изображения, които
могат да се извеждат с фото рамката.
Допълнителни
функции
На екрана не се извеждат изображения.
Азбучен указател
Това съобщение за грешка може да се изведе, когато поставите карта с
памет, на която са запазени само музикални файлове.
• Извежда се съобщение “Cannot open the image” (Изображението не може да се
отвори).
cФото рамката не може да извежда или отворя файл с изображение с формат,
който не се поддържа.
• Извежда се съобщение “Memory card format not supported” (Форматът на
картата с памет не се поддържа).
cЗа да форматирате карти с памет, използвайте цифров фотоапарат или друго
устройство. Използвайте фото рамката, за да форматирате вградената памет.
Когато извършите форматирането, всички файлове ще се изтрият.
cЗа да форматирате USB паметта, използвайте компютър.
46BG
Продължава r
Изображенията не се извеждат в реда на датата на запис.
Съдържание
• Редактирали ли сте тези изображения на компютър?
cКогато редактирате или запазвате файл с изображение на компютър, датата на
файла се променя. Поради това изображенията ще се изведат според датата на
прехвърляне на компютъра вместо според датата на записа.
Някои изображения не се извеждат.
Използване
• Извеждат ли се изображенията в режим на индекс екран?
cАко изображението се извежда в режим на индекс екран, но не може да бъде
изведено в режим на единичен екран, възможно е файлът с изображението да
е повреден, дори ако миниатюрното изображение изглежда добре.
cВъзможно е да не успеете да възпроизведете файл, който не е съвместим с
DCF с фото рамката, дори ако е възможно да го възпроизвеждате с компютър.
Допълнителни
функции
или
в режим на индекс екран?
• Извеждат ли се знаците
cВъзможно е файлът с изображение да не се поддържа от фото рамката, ако
файлът e например JPEG файл и е създаден на вашия компютър. Изберете
знака , след това натиснете (въвеждане), за да промените екрана в
се изведе
режим на извеждане на единично изображение. Ако знакът
отново, изображението не може да се изведе.
cФайлът с изображение може да се поддържа от рамката, но данните за
изображението или миниатюрното изображение не могат да се отворят.
, след това натиснете (въвеждане). Ако знакът
се
Изберете знака
изведе отново, изображението не може да се изведе.
• Изображенията създадени ли са с приложение на компютъра?
cАко сте именували или преименували файла на вашия компютър и ако името
съдържа символи, различни от букви, е възможно изображението да не се
възпроизведе на фото рамката.
Отстраняване
на проблеми
• Съществуват ли 8 или повече нива папки в картата с памет?
cФото рамката не може да възпроизвежда изображения, запазени в папка, която
е над 8 ниво.
Името на файла не се извежда правилно.
• Преименували ли сте файла с помощта на компютър или друго устройство?
Азбучен указател
cАко сте именували или преименували файла на вашия компютър и ако името
съдържа символи, различни от букви и цифри, възможно е изображението
да не се възпроизведе на фото рамката. Също така, за файл, създаден на
компютър или друго устройство, могат да се изведат максимум 10 символа.
Файлът не може да се възпроизведе.
• Файлът съдържа ли информация за изображение.
cНе можете да извеждате файл само с музикална информация.
47BG
Продължава r
x Възпроизвеждане на видео файл
Съдържание
Видео файлът не се възпроизвежда.
• Извежда ли се знакът
в режим на индекс екран или извеждане на единично
изображение?
cВидео файлът не се поддържа от фото рамката (стр. 55).
Бързото превъртане напред/назад не е възможно.
cВъзможно е бързото превъртане напред/назад с фото рамката да не е възможно
за някои видео файлове.
Не можете да запазвате изображения.
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
48BG
Продължава r
Допълнителни
функции
• Защитена ли е картата с памет?
cОтменете защитата и опитайте да запазите отново.
• Проверете дали защитното капаче на картата с памет е зададено в позиция LOCK?
cПреместете защитното капаче в позиция на разрешен запис.
• Пълна ли е картата с памет?
cСменете картата с памет с карта, която има достатъчно свободно място.
Или, изтрийте ненужните изображения (стр. 31).
• Пълна ли е вградената памет?
cИзтрийте ненужните изображения. (стр. 31)
• Запазили ли сте изображения от компютър на вградената памет без да създавате
папка във вградената памет?
cАко не сте създали папка, можете да запазите максимум 512 изображения. В
допълнение, възможно е броят на изображенията да бъде по-малък в зависимост
дължината на името на файла или вида на символите. Когато запазвате
изображения от компютър във вградената памет, създайте папка във вградената
памет и запазете изображенията в тази папка.
• Извежда се съобщението “Error reading the Memory Stick./SD Memory Card.”
(Грешка при прочитането на Memory Stick/SD карта с памет) или “Write error on the
Memory Stick./SD Memory Card” (Грешка при записа върху Memory Stick/SD карта с
памет).
cAn error has occurred with memory card. Check that the memory card is inserted correctly. If this error message appears frequently, check the status of the memory card
with a device other than the photo frame.
• Получила се е грешка в картата с памет. Уверете се, че картата с памет е правилно
поставена. Ако това съобщение се извежда често, проверете състоянието на картата
с памет, като използвате устройство, различно от фото рамката.
cИзвежда се съобщението “Error reading the internal memory.” (Грешка при
прочитането на вградената памет) или “Write error on the internal memory” (Грешка
при записа върху вградената памет). Получила се е грешка във вградената памет.
Форматирайте вградената памет. Когато форматирате вградената памет, моля,
обърнете внимание, че всички файлове с изображения на вградената памет ще се
изтрият.
• Извежда се съобщението “The Memory Stick is protected” (Memory Stick е защитен).
cПоставили сте защитен “Memory Stick” носител. За да редактирате и запазите
изображенията с фото рамката, използвайте устройство, за да премахнете защитата.
Използване
x Запазване и изтриване на изображения
Не можете да изтривате изображения.
Съдържание
Използване
• Защитена ли е картата с памет?
cИзползвайте устройството, за да отмените защитата, и опитайте да изтриете
отново.
• Проверете дали защитното капаче на картата с памет е зададено в позиция
LOCK?
cПреместете защитното капаче в позиция на разрешен запис.
• Използвате ли “Memory Stick-ROM”?
cНе е възможно да изтривате изображения или да форматирате “Memory
Stick-ROM”.
• Защитено ли е изображението?
cПроверете информацията за изображението от режима за преглед на единично
изображение (стр. 18).
• Извежда се съобщението “Cannot delete a protected file” (Не можете да изтривате
защитен файл)
cИзображението със знак
е зададено като “Read Only”. Не можете да го
изтриете посредством фото рамката.
Допълнителни
функции
Изображението е изтрито по грешка.
cЩом изтриете веднъж изображение, то не може да бъде възстановено.
x Прехвърляне на музикален файл
Музикалният файл не може да бъде прехвърлен.
• Поствили ли сте карта с памет, на която са запазени само музикални файлове?
Отстраняване
на проблеми
cКогато поставите карта с памет, на която са записани музикални файлове,
на екрана се извежда съобщението [No images on file]. В този случай не
сменяйте картата, а натиснете съвсем леко (въвеждане).
x Възпроизвеждане на музикален фон
Музикалният файл не може да се възпроизведе.
Азбучен указател
• Може ли файлът да се възпроизвежда с фото рамката?
cПроверете дали файлът може да се възпроизвежда с тази фото рамка (стр. 56).
cНе можете да възпроизвеждате музикални файлове, които не са запазени на
вградената памет на фото рамката.
• Задали ли сте [BGM ON/OFF] в положение [OFF]?
cЗадайте в положение [ON] (стр. 40).
Не можете да възпроизвеждате музикален файл, маркиран със знак ( )
в BGM настройката.
• Запазили ли сте музикалните файлове във вградената памет като сте използвали
компютър?
cКогато запазвате музикални файлове във вградената памет, като използвате
компютър, се уверете, че сте запазили музикалните файлове директно в
папката [MUSIC] на вградената памет.
Ако създадете нова папка в папката [MUSIC] и ако запазите музикалните
файлове в нея, възможно е файловете да се възпроизведат, дори и да имат
маркировка () в BGM настройката.
49BG
Продължава r
x Фото рамка
Съдържание
Нищо не се получава, дори когато работите с фото рамката.
cИзключете захранването (стр. 12) и отново го включете.
Извежда се съобщението “Do you want to refresh the internal memory?”
(Желаете ли да обновите съдържанието на вградената памет?)
cОтносно операцията по обновяване вижте “Режим на обновяване” (стр. 51).
Картата с памет не може да се извади.
Използване
cАко miniSD, miniSD или “Memory Stick Micro”
носителят е поставен неправилно, можете да го
извадите, като използвате пинцети или клещи.
В този случай внимавайте да не повредите
картата с памет и/или фото рамката.
x Устройство за дистанционно управление
Отстраняване
на проблеми
• Правилно ли сте поставили батерията в устройството за дистанционно
управление?
cСменете батерията с нова (стр. 51).
cПоставете батерията правилно (стр. 51).
• Насочили ли сте горния край на устройството за дистанционно управление към
сензора на фото рамката (стр.5)
• Има ли препятствия между устройството за дистанционно управление и
сензора?
• Премахната ли е защитната лента от устройството за дистанционно управление?
cМахнете защитната лента от устройството за дистанционно управление (стр. 5).
Допълнителни
функции
Нищо не се получава, дори когато работите с устройството за
дистанционно управление.
Азбучен указател
50BG
Продължава r
Режим на обновяване
Съдържание
Използване
Поради една от характеристиките на устройството, възможно е
изображенията, запазени от дълго време на вградената памет или прочитани
повече пъти, да се окажат обект на грешки.
Фото рамката автоматично обновява вградената памет, за да предотврати
тези грешки, в зависимост от състоянието паметта.
Когато е необходимо обновяване, екранът за потвърждение на обновяването
на вградената памет автоматично се извежда.
Обновяването започва автоматично, когато изберете [Yes] или ако не
извършвате операция в продължение на 30 секунди.
Ако изберете [No], екранът за потвърждение на обновяването отново се
извежда, когато такова е необходимо.
Обновяването на вградената памет може да отнеме приблизително 5 минути.
Допълнителни
функции
• Не изключвайте фото рамката, докато вградената памет се обновява. Това може да
причини неизправност.
• Препоръчваме ви периодично да извършвате подсигуряване на вашите данни, за да
избегнете евентуалната им загуба.
• Избягвайте продължителното изреждане на изображения за по-малко от 10
снимки и през интервал от максимум 3 секунди. Това може да повреди данните на
изображенията във вградената памет.
Смяна на батерията на устройството за дистанционно управление
Отстраняване
на проблеми
Ако устройството за дистанционно управление спре да работи, сменете батерията
(CR2025 литиева батерия) с нова.
1 Плъзнете държача за батерията навън,
като натиснете бутончето навътре.
Азбучен указател
2 Поставете нова батерия, така че знакът “+” да гледа нагоре
и плъзнете държача отново в устройството за дистанционно
управление.
51BG
Продължава r
Съдържание
Използване
• Използването на батерия, различна от указания вид, може да доведе до пробив в
изолацията.
• Изхвърляйте използваните батерии на определените за това места.
• Не оставяйте устройството за дистанционно управление на твърде горещи и влажни
места.
• Внимавайте във вътрешността на устройството за дистанционно управление да не
попаднат чужди предмети – например, когато сменяте батерията.
• Неправилната употреба на батерията може да причини протичане и корозия.
– Не презареждайте батерията.
– Когато не планирате да използвате устройството за дистанционно управление
за дълъг период от време, извадете батерията от устройството за дистанционно
управление, за да предотвратите риск от протичане или корозия.
– Неправилното поставяне на батерията, разглобяването й, прегряването на батерията
или изхвърлянето на батерията в огън може да причини пробив или протичане.
• Когато зарядът на литиевата батерия отслабне, възможно е да не успеете да оперирате
с устройството за дистанционно управление, ако се намирате твърде далече от самата
фото рамка; възможно е и самото устройство за дистанционно управление да не
работи правилно. В този случай сменете батерията със Sony CR2025 литиева батерия.
Използването на батерия, различна от указаната, крие риск от пожар или експлозия.
Допълнителни
функции
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не работите внимателно с нея. Не презареждайте и
разглобявайте батерията, и не я хвърляйте в огън.
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
52BG
Предпазни мерки
Съдържание
Поставяне
Използване
Допълнителни
функции
• Поставете фото рамката на плоска
повърхност.
• Внимавайте да не ударите или
изпуснете фото рамката.
• Избягвайте поставянето на фото
рамката на места, които са:
– нестабилни
– прекомерно запрашени
– изложени на крайно високи или
ниски температури
– изложени на вибрации
– обект на висока влажност
– изложени на директна слънчева
светлина
Променливотоков адаптер
Отстраняване
на проблеми
• Проверете формата на контакта,
която може да се различава в
зависимост от държавата или региона.
Не използвайте електрически
трансформатор (преобразувател),
защото това може да причини
прегряване или неизправност.
• Уверете се, че използвате приложения
към фото рамката променливотоков
адаптер.
Кондензация на влага
Азбучен указател
Ако фото рамката бъде внесена
директно от студено на топло място
или ако е поставена в особено топла
или влажна стая, във вътрешността на
устройството може да се кондензира
влага.
В такива случаи фото рамката вероятно
няма да работи правилно и дори може
да се повреди, ако не преустановите
използването й.
Ако има конденз на влага, изключете
захранването и не използвайте
устройството за известно време.
Транспорт
Когато пренасяте фото рамката,
извадете от нея картата с памет,
разкачете променливотоковия адаптер
и свързаните кабели, и я поставете
заедно с периферните й устройства в
оригиналната й опаковка със защитните
стереопори. Ако не сте запазили
оригиналната опаковка и опаковъчните
материали, използвайте подобни
материали, за да обезопасите уреда при
транспортирането.
Почистване
Почиствайте фото рамката със сухо
парче плат или с меко парче плат, леко
навлажнено с мек почистващ разтвор.
Не използвайте разредители като
алкохол или бензин, които могат да
повредят покритието.
Забележки за използването
на картите с памет
“Memory Stick Duo”
• За последната информация относно
“Memory Stick Duo” носителите,
които фото рамката поддържа, вижте
информацията за “Memory Stick”съвместимост на интернет страницата
на Sony.
• Фото рамката поддържа FAT32.
Въпреки това не гарантираме
операциите с всички “Memory Stick
Duo” носители.
• Запис/четене на данни, които изискват
“MagicGate” защита, не може да се
извършва посредством това устройство.
“Magic Gate” е общо наименование на
технологията за защита на авторските
права, разработена от Sony. Тази
технология предоставя разпознаване и
кодиране на данните.
• Фото рамката не поддържа 8-битов
паралелен трансфер на данни.
53BG
Продължава r
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
• Някои адаптери за карти, които
се продават в търговската мрежа,
имат терминали от задната страна.
Възможно е този вид адаптери да не
работи правилно с фото рамката.
• Не можете да четете или записвате
данни, които са обект на защита
на авторското право.
• Когато използвате карта, се уверете,
че сте проверили правилната посока
на зареждане на картата и правилното
гнездо. Неправилното поставяне може
да причини неизправност в рамката.
• Когато поставяте карта с памет,
картата ще изгледа като че е частично
поставена; не натискайте катата
насила навътре, защото ако го
направите, това може да я повреди
или може да доведе до повреда на
фото рамката.
• Не изваждайте картата и не
изключвайте фото рамката, докато
Използване
SD карта с памет
тя чете или записва данни и докато
индикаторът за достъп мига. В
противен случай е възможно
данните да станат нечетливи или да
се изтрият.
• Препоръчваме ви да подсигурявате
важните за вас данни.
• Възможно е данните, обработени с
компютър, да не се изведат с фото
рамката.
• Когато пренасяте или съхранявате
картата, прибирайте я в калъфа,
приложен към нея.
• Не позволявайте контакт с метални
предмети и не докосвайте с пръст
металните части на носителя на запис.
• Не удряйте, изпускайте и не прегъвайте
картата.
• Не разглобявайте и не модифицирайте
картата.
• Не мокрете картата.
• Не използвайте и не съхранявайте
картата на места, изложени на:
– крайно високи температури като
например във вътрешността на
автомобил, изложен на пряка
слънчева светлина, или в близост до
климатик.
– силна влажност или корозиращи
вещества.
– статично електричество или
електрически смущения.
Съдържание
• Когато форматирате “Memory Stick
Duo”, използвайте функцията за
форматиране на вашия цифров
фотоапарат. Ако форматирате “Memory Stick Duo” с вашия компютър,
възможно е изображенията да не се
изведат правилно.
• Когато форматирате, всички данни,
включително защитените файлове
с изображения, ще бъдат изтрити.
Внимавайте, за да не изтриете по
грешка важните за вас данните.
• Не можете да записвате,
редактирате или изтривате данни,
ако преместите защитното капаче в
положение LOCK.
• Не прикрепяйте друг материал освен
приложения етикет, на позицията
за етикета. Когато прикрепите
приложения етикет, се уверете, че
сте го прикрепили на позицията за
етикета. Внимавайте етикетът да не
излиза извън границите.
54BG
Технически характеристики
Съдържание
Фото рамка
Име на модела
LCD екран
LCD панел
Общ брой точки
DPF-HD1000
25.7 cm, TFT активна
матрица
1,843, 200 точки (1,024
x 3 (RGB) x 600) точки
Използване
Ефективна област на
дисплея
Съотношение на
екрана
Видим размер на LCD
екрана
Общ брой на точките
Допълнителни
функции
Живот на LCD
подсветката
Входни/Изходни конектори
Съвместими файлови
формати за изображения*1
Снимки
DPF-HD800
20 cm, TFT активна
матрица
DPF-HD700
18 cm, TFT активна
матрица
1,152, 000 точки (800 x 3 (RGB) x 480)
точки
16:10
23.4 cm
18.6 cm
16.2 cm
1,628,748 точки (914 x 1,012,464 точки (712 x 3 (RGB) x 474) точки
3 (RGB) x 594) точки
20,000 часа
(преди осветеността на подсветката да намалее наполовина)
USB конектор (Type mini-B, пълна скорост)
USB конектор (Type A, пълна скорост)
Гнезда за “Memory Stick PRO” (Duo)/SD карта с памет
JPEG: DCF 2.0, Exif 2.3, MPF основен, MPF разширен*2, JFIF
TIFF: Exif 2.3
BMP: 1, 4, 8, 16, 24, 32 бита Windows формат
RAW *3: SRF, SR2, ARW 2.2 (само за преглед)
Отстраняване
на проблеми
MPEG-4 AVC/H.264:
Разширение: mp4, mts
Профил: Основен профил, главен профил, висок профил
Ниво: по-ниско от 4.2
Максимална резолюция: 1920 х 1080
Аудио формат: Dolby Digital, AAC
Азбучен указател
Видеоклип *4*5
MPEG-4 Visual:
Разширение: mp4
Профил: Опростен профил, Допълнителен опростен профил, Профил с
допълнителна ефикасност на кодирането.
Ниво: по-ниско от 6 (Опростен профил), по-малко от 5 (Допълнителен
опростен профил), по-ниско от 4 (Профил с допълнителна ефикасност
на кодирането)
Максимална резолюция: 1280 х 720 (Опростен профил), 720 х 576
(Допълнителен опростен профил), 1280 х 720 (Профил с допълнителна
ефикасност на кодирането)
Аудио формат: AAC-LC
MPEG-1 видео
Разширение: mpg
Максимална резолюция: 720 х 576
Аудио формат: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
Разширение: mov, avi
Максимална резолюция: 1280 х 768
Аудио формат: Linear PCM, μ -law, IMA-ADPCM
Максимална скорост на пренос на данни: 28 Mbps
Максимален фреймрейт: 60p
55BG
Продължава r
Име на модела
DPF-HD1000
DPF-HD800
DPF-HD700
Съдържание
MP3:
Разширение: mp3
Скорост на пренос на данни: 32 kbps до 320 kbps, поддържа варираща
скорост на пренос на данни (VBR)
Семплираща честота: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Музикален фон*4
AAC:
Разширение: m4a
Скорост на пренос на данни: 32 kbps до 320 kbps, поддържа варираща
скорост на пренос на данни (VBR)
Семплираща честота: 8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24
kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Използване
Linear PCM
Разширение: wav
Семплираща честота: 44.1 kHz, 48 kHz
Максимален брой елементи
16,384 x 12,288
на картината*6
(Прогресивният JPEG може да се възпроизвежда до 220,000 пиксела.)
Файлова система
DCF формат, 256 символа, на 8 поднива
Ако името на файла включва символи, различни от цифри и букви,
изображението няма да се възпроизведе на тази фото рамка.
Максимален брой файлове,
които се поддържат
9,999 файла за карта с памет или вградена памет
Капацитет на вградената
памет *7
2 GB (Могат да бъдат запазени прибл. 4,000 изображения*8.)
Изисквания към захранването
без променливотоков
адаптер
DC IN жак, DC 5V
При максимално
При максимално
При максимално
натоварване:11.3 W
натоварване:9.7 W
натоварване: 10.1 W
нормален режим 6.3 W нормален режим 4.5 W нормален режим 5.0 W
При максимално
натоварване: 8.5 W
Работна температура
При максимално
натоварване: 7.5 W
При максимално
натоварване: 8.0 W
5°С до 35°С
Прибл. 258 mm х 177.6
mm х 122.9 mm
Прибл. 220 mm х 151.4 Прибл. 191 mm х 132.4
mm х 117.8 mm
mm х 97.4 mm
Когато фото рамката Прибл. 258 mm х 177.6
е закачена на стена
mm х 27.5 mm
Прибл. 220 mm х 151.4 Прибл. 191 mm х 132.4
mm х 29.4 mm
mm х 28.1 mm
Размери (широчина/
височина/дълбочина)
Отстраняване
на проблеми
Консумация на енергия
с променливотоков
адаптер
Допълнителни
функции
Име на файла с
изображение
FAT12/16/32/exFAT
С отворена стойка
Включени артикули
Прибл. 600 g
Прибл. 490 g
Азбучен указател
Тегло (без променливотоков
адаптер, включително
стойката)
Прибл. 370 g
Вижте “Подготовка: 1 Проверка на включените артикули” (стр. 8).
56BG
Продължава r
Променливотоков адаптер
Съдържание
Име на модела
AC-P5022
Изисквания към захранването
AC 100 V до 240 V, 50/60 Hz, 0.4 A
Измерен изходен волтаж
DC 5 V, 2.2 A
Размери (широчина/височина/
дълбочина)
Прибл. 79 mm х 34 mm х 65 mm (без издадените части)
Тегло
Прибл. 105 g
Използване
За повече информация вижте етикета на променливотоковия адаптер.
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение.
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
*1: Възможно е някои файлове да не са съвместими в зависимост от вида на данните.
*2: Файловете не могат да се извеждат в 3D. Представителните изображения не се
извеждат в 2D.
*3: RAW файловете на Sony α фотоапаратите се извеждат като преглед чрез миниатюрно
изображение.
*4: Файловете със сигнали за защита на авторското право не могат да се възпроизвеждат.
*5: Поради скоростта на пренос на картата с памет е възможно някои от кадрите да се
прескачат при възпроизвеждане.
*6: 17 х 17 бита или повече са необходими както вертикално, така и хоризонтално.
Възможно е изображение със съотношение 20:1 или повече да не се изведе правилно.
Дори когато съотношението е по-малко от 20:1 е възможно да се получат проблеми с
извеждането на миниатюрни изображения, кадри и други.
*7: Капацитетът се изчислява като 1 GB е равен на 1,000,000,000 байта, част от които
се използват за файловете за управление на данни и/или приложения. Капацитетът,
който потребителят може да използва, е приблизително 1.8 GB.
*8: Приблизителният брой е базиран на изчисления при запазването на изображенията,
заснети с еквивалентен на 2,000,000 пиксела фотоапарат. Стойността може да се
различава спрямо условията на запис.
Азбучен указател
57BG
Продължава r
•
• ТОЗИ ПРОДУКТ Е
ЛИЦЕНЗИРАН ПО ЛИЦЕНЗА
ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНОТО
ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА
ЛИЧНА И НЕСТОПАНСКА
УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО
СЪГЛАСНО MPEG-4
ВИЗУАЛЕН СТАНДАРТ
(“MPEG-4 VIDEO“) И/ИЛИ
(ii)ДЕКОДИРАНЕ НА “MPEG4 VIDEO“, КОЕТО Е
БИЛО КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И/ИЛИ
Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ
ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ,
ЛИЦЕНЗИРАН ДА
РАЗПРОСТРАНЯВА “MPEG4 VIDEO“. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ
СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ
ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН
ЗА НИКАКВИ ДРУГИ
ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА
ПРОМОЦИОНАЛНИ,
ВЪТРЕШНИ ИЛИ
СТОПАНСКИ ЦЕЛИ И
УПОТРЕБА МОЖЕТЕ ДА
ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA,
L.L.C. ВИЖТЕ:
<HTTP://MPEGLA.COM>
• ТОЗИ ПРОДУКТ Е
ЛИЦЕНЗИРАН С AVC
ЛИЦЕНЗ ЗА ПЕРСОНАЛНА
И НЕКОМЕРСИОНАЛНА
УПОТРЕБА ОТ
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗА ДА
(i) КОДИРАТ ВИДЕО В
СЪОТВЕТСТВИЕ С AVC
СТАНДАРТИТЕ (“AVC VIDEO”)
И/ИЛИ
Използване
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
, Cyber-shot,
, “Memory
Stick”,
,
, “Memory
, “MagicStick Duo”,
Gate Memory Stick”, “Memory Stick
, “Memory
PRO”,
Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory
,
,
Stick Micro”,
, “Memory Stick-ROM”,
са
“MagicGate” и
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Sony Corporation.
• Microsoft, Windows и Windows Vista
са запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други страни.
• Macintosh и Mac OS са запазени
търговски марки на Apple Inc. в
САЩ и/или други държави.
• Логата SD, SDHC, SDXC са
търговски марки на SD-3C LLC.
• Съдържа iType™и шрифтове от
Monotype Imaging Inc.
iType™ е търговска марка на Monotype Imaging Inc.
• Dolby е търговска марка на Dolby
Laboratories.
• MPEG Layer-3 технологията за аудио
кодиране и съответните патенти
са лицензирани от Fraunhofer IIS и
Thomson.
• Всички други наименования на
продукти и компании, споменати
тук, са търговски марки или
запазени търговски марки на
съответните им компании.
Символите “™” и “®” не се
използват навсякъде в това
ръководство.
Забележки за лиценза
Съдържание
Търговски марки и авторски
права
58BG
Продължава r
Съдържание
Използване
Допълнителни
функции
Отстраняване
на проблеми
Азбучен указател
59BG
(ii) РАЗКОДИРАТ AVC
ВИДЕО, КОЕТО Е
КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ
ЗА ПЕРСОНАЛНА И
НЕКОМЕРСИАЛНА
УПОТРЕБА, И/ИЛИ Е
ПОЛУЧЕНО ОТ ВИДЕО
РАЗПРОСТРАНИТЕЛ,
ЛИЦЕНЗИРАН В
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА
AVC ВИДЕО
ЛИЦЕНЗЪТ НЕ ВКЛЮЧВА
КАКВАТО И ДА Е ДРУГА
УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА
ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ <HTTP://MPEGLA.COM>
Азбучен указател
Азбучен указател
A-Z
(Видео файл) .................................... 19
(Защитен файл) ................................ 19
(Знак за любими) ....................... 19, 29
(Избор на устройство) .................... 23
(Извеждане на единично
изображение) режим ............................ 16
(Индекс) режим .............................. 16
(Настройки) ......................... 13, 35, 38
(Редактиране) .... 21, 27, 28, 29, 30, 33
(Свързан файл) ................................ 19
Режим
(Изреждане на
изображения) ........................................ 16
Режим
(Часовник и календар) ....... 16
[Auto Power ON/OFF] (Автоматично
Съдържание
Символи
включване/изключване на
захранването) .......................................35
Автоматично изключване .............37
Опростена настройка....................37
BGM настройки за изреждане на
изображения ........................................24
Използване
Допълнителна настройка .............36
[Date/Time Settings] (Настройки на
датата/часа) ..........................................40
[Initialize] (Форматиране) ...................41
Вградена памет .............................32
Настройка ......................................38
[Language Setting] (Настройки на
езика) ....................................................41
Допълнителни
функции
[General Settings] (Общи настройки).... 41
[Slideshow Settings] (Настройки за
[System Information] (Системна
информация) ........................................41
USB конектор.................................14, 42
USB памет ........................................ 6, 14
Отстраняване
на проблеми
изреждане на кадри) ...........................39
Азбучен указател
60BG
Продължава r
Съдържание
А-К
Копиране
Включване на захранването ............... 12
Изображение ................................. 44
Включени артикули............................... 8
Музика ........................................... 45
Възпроизвеждане
Използване
На видеоклип................................. 20
Л-Я
На изображения ............................ 14
Маркиране ........................................... 29
На музикален фон ......................... 24
Музика
Въртене на изображение .................... 28
Възпроизвеждане .......................... 24
Демонстрационен дисплей................. 11
Изтриване ...................................... 25
Допълнителни
функции
Дисплей с информация ....................... 19
Прехвърляне .................................. 25
Закрепяне на стойката .......................... 9
Музикален фон .................................... 24
Запазване (прехвърляне)
Намаляване на изображения .............. 27
Видеоклипове ................................ 22
Начин на изреждане на изображения
Отстраняване
на проблеми
Снимки ........................................... 21
[Calendar View] .............................. 17
Знак за любими ................................... 29
[Clock View] ................................... 17
Идентифициране на частите ................ 4
[Multi image View]......................... 17
Избор на устройство ........................... 23
[Random View] ............................... 17
Изключване на захранването ............. 12
[Single View] .................................. 17
Изреждане на изображения ................ 14
[Time Machine] .............................. 17
Изтриване
Промяна ......................................... 16
Изображение ................................. 31
Начин на преглед на единично
Музика ........................................... 25
изображение
Карта с памет
[Entire Image] ................................. 18
Азбучен указател
“Memory Stick Duo” ................ 14, 53
[Entire Image (with Exif)] .............. 18
SD карта с памет ....................... 6, 54
[Fit to Screen] ................................. 18
Адаптер ............................................ 6
[Fit to Screen (with Exif)] .............. 18
Изваждане ...................................... 14
Промяна ......................................... 16
Поставяне ...................................... 14
Нулиране .............................................. 38
Компютър
Окачване на стена ............................... 10
Изключване от компютър ............. 43
Определяне на памет за
Копиране от компютър ................. 44
възпроизвеждане ................................. 23
Свързване към компютър ............. 42
Отдалечаване ....................................... 27
Системни изисквания ................... 43
61BG
Продължава r
Свързване
Памет за възпроизвеждане ................. 23
Компютър ...................................... 42
Папка MUSIC ...................................... 45
USB памет ..................................... 14
Поставяне
Сила на звука ................................. 20, 24
Съвместима карта с памет .................... 6
Карта с памет................................. 14
Съвместими файлови формати .......... 55
Почистване........................................... 53
Таймер .................................................. 35
Предпазни мерки ................................. 53
Търсене на изображения (филтър) .... 30
Увеличаване на изображение ............. 27
Изображение ................................. 21
Устройство за дистанционно
Музика ........................................... 25
управление ....................................... 5, 51
Смяна на батерията....................... 51
Фабрично-зададени настройки .......... 38
Променливотоков адаптер .................. 11
Форматиране на вградената памет .... 32
Първоначален дисплей ....................... 11
Редактиране на изображение
Допълнителни
функции
Прехвърляне на изображение ............ 33
Приближаване ..................................... 27
Използване
USB памет ..................................... 14
Прехвърляне
Съдържание
Отстраняване на проблеми................. 46
[Delete] ........................................... 31
Отстраняване
на проблеми
[Export] ........................................... 33
[Import] ........................................... 21
[Marking] ........................................ 29
[Rotate] ........................................... 28
[Sort] ............................................... 30
[Zoom] ............................................ 27
Азбучен указател
Регистриране на знак за любими ....... 29
Режим на обновяване .......................... 51
Режим на преглед ................................ 16
Извеждане на единично
изображение ................................... 16
Изреждане на кадри ....................... 16
Индекс ............................................. 16
Часовник и календар .................... 16
62BG
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF

advertising